Daily Archives: February 2, 2012

เขตหนองแขม ครั้งที่ 17 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 17 เรียงตามชื่อ

กนกพร วรรณสำเริง 109 นางสาว หนองแขม
กนกพร สระแก้ว 251 นาง หนองค้างพลู 43/99
กนกวรรณ บุญญวนิช 158 นางสาว หนองแขม 42/174
กมล ก้านเกตุ 149 นาย หนองแขม 6/173
กรมณี บุตรโคตร 338 นาง หนองค้างพลู 4/123
กรรณิการ์ วงศ์ยะรา 64 นางสาว หนองแขม 42/646
กรรณิการ์ เอี่ยมคำจันทร์ 337 นางสาว หนองค้างพลู 78/332
กรองแก้ว ดิษฐ์สะพงค์ 197 นางสาว หนองแขม
กฤตยา สนประสิทธิ์ 304 นางสาว หนองค้างพลู 6/91
กฤษฎา สวัสดีที่อยู่สุข 27 นาย หนองแขม 250
กฤษฏา ปานดำ 232 นาย หนองแขม 1
กองสี หลักคำ 297 นาย หนองค้างพลู 207/64
กัญญุมา แซ่ลี้ 171 นางสาว หนองแขม
กันยา ประภาสมนเทียน 512 นางสาว หนองค้างพลู
กันยา สรรค์เสถียร 527 นาง หนองค้างพลู 6
กัลย์ศิริ สุธีรวงศ์กุล 432 นาง หนองค้างพลู 4
กัลยา ผิวขาว 141 นางสาว หนองแขม
กัลยา ศรีสวัสดิ์ฉิม 246 นาง หนองค้างพลู 31
กาญจนา ทรงประสิทธิ์ 181 นางสาว หนองแขม
กาญจนา ปรีชาธรรมรัช 507 นางสาว หนองค้างพลู 644
กาญจนา เลิศภิรมย์สุข 409 นาง หนองค้างพลู 24/77
กานต์สินี เอกลักคณาพงศ์ 470 นางสาว หนองค้างพลู
กาลัน สีสุวะ 582 นาย หนองค้างพลู 10/15
กิตติ รั่นอรัญ 373 นาย หนองค้างพลู 45/774
กิตติ วิวัฒน์ชาญกิจ 128 นาย หนองแขม 719/280
กิตติมา วิมลวงศ์สกุล 144 นางสาว หนองแขม 10/76
กิ่ม เจริญไทย 405 นาย หนองค้างพลู
กุลภัสสรณ์ สุธีรวงศ์กุล 428 นางสาว หนองค้างพลู 4/2
กุลรัศมิ์ แม้นทิม 511 นาง หนองค้างพลู 59/489
กุสุมา ตรีวัชระนุกูล 259 นางสาว หนองค้างพลู 296
เกรียงไกร คุณมงคลวุฒิ 274 นาย หนองค้างพลู 22/246
เกรียงศักดิ์ แย้มมีศิลป์ 390 นาย หนองค้างพลู
เกศราณี เอี่ยมสุขใส 217 นางสาว หนองแขม
เกษร นิจจำรูญ 523 นาง หนองค้างพลู 1014/33
เกียรติกวิน ฉัตรปิยพัฒน์ 588 นาย หนองค้างพลู 23
แก้ววรรณา บุญมาวรรณ์ 503 นางสาว หนองค้างพลู
โกวิน พนมมา 349 นาง หนองค้างพลู 101
โกศล พุ่มถาวร 186 นาย หนองแขม
ไกรสร กาญจนเกรียงไกร 301 นาย หนองค้างพลู 194
ขวัญยืน โรชัย 342 นาง หนองค้างพลู 34/18
คชาชาติ นิ่มละมัย 539 จ่าเอก หนองค้างพลู 10/633
คำป้อ ผ่องประภา 434 นาง หนองค้างพลู
คุณากร เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ 93 นาย หนองแขม
จงกมล เชื้อรามัญ 333 นาง หนองค้างพลู 13
จรรยา ภูมีแกดำ 376 นางสาว หนองค้างพลู
จรวจ สาตร์นอก 524 นาย หนองค้างพลู
จรัล รองเมือง 266 นาย หนองค้างพลู 39/14
จรัสวรรณ ชื่นเจริญ 272 นาง หนองค้างพลู 54/46
จรินทร ศิริภักดิ์ 173 นาง หนองแขม 1/213
จอม จินากูล 462 นาย หนองค้างพลู
จักรกฤษณ์ ชนะจิตต์ 446 นาย หนองค้างพลู
จักรี กระฉอดนอก 378 นาย หนองค้างพลู
จักรี คลังทอง 63 นาย หนองแขม 719/37
จักรี ปานบัณฑิตย์ 79 นาย หนองแขม
จันทร์ทิวา มุกทั่ง 67 นาง หนองแขม 280
จันทร์เพ็ญ เพ็งชมจันทร์ 53 นาง หนองแขม 6
จันทร์ศรี เสียงใส 243 นางสาว หนองค้างพลู
จันทา ลือชัยราม 120 นาย หนองแขม
จันทิรา ตวงสินทวีกุล 276 นาง หนองค้างพลู 1
จารุวรรณ งามเลิศศิริชัย 207 นางสาว หนองแขม 719/172
จำปา สุคนธโรจน์ 387 นาง หนองค้างพลู 642
จำเริญลักษณ์ วีระศิลปชัย 23 นางสาว หนองแขม 29
จิฎามาศ ยูรศาลา 317 นาง หนองค้างพลู 32
จิณณา แซ่อั้ง 233 นางสาว หนองแขม 42/324
จิตตการ บัวสถิตย์วงศ์ 354 นาย หนองค้างพลู 22
จิตตรา เหล่าสุขศรี 358 นางสาว หนองค้างพลู 6/29
จินดา เกิงปานันท์ 562 นางสาว หนองค้างพลู
จินตนา เกิดโพชา 530 นาง หนองค้างพลู
จินสุดา แก้วไชย 169 นางสาว หนองแขม
จิรพงษ์ พรมสำลี 412 นาย หนองค้างพลู
จิรวัฒน์ ทรงผาสุข 265 นาย หนองค้างพลู 40/34
จิรัชยา สร้อยทอง 189 นางสาว หนองแขม
จิรายุส โครัมย์ 148 นาง หนองแขม
จุมพฎา คเชนทร์ 505 นางสาว หนองค้างพลู 20
เจริญศักดิ์ กันจะนะชุมาบูรพะ 231 นาย หนองแขม
ฉวีวรรณ ชนะทาน 6 นางสาว หนองแขม 143/157
ฉัตรชัย รัศมีวงศ์โสภา 3 นาย หนองแขม 243
ฉันทนิษฐ์ เทียนเรือง 566 นาง หนองค้างพลู 39/39
เฉลา ทองมอญ 102 นาย หนองแขม 9/55
เฉลิมพร ปทุมหิรัญรักษ์ 267 นาย หนองค้างพลู 3
เฉลิมพล ศิลปวรเศรษฐ 195 นาย หนองแขม 1020/24
ไฉน รอดภัย 424 นาย หนองค้างพลู 29
ชมพู ลิ้มติ้ว 223 นาย หนองแขม 79/88
ชลธิชา เปลื้องเจริญ 445 นางสาว หนองค้างพลู
ชลปัทม์ ศิลปเลิศลักษณ์ 549 นางสาว หนองค้างพลู 26/143
ชอุ่ม ระย้า 306 นาย หนองค้างพลู 136
ชัย แก้วรักษา 433 นาย หนองค้างพลู 16
ชัยเชษฐ์ คุ้มเกิด 488 นาย หนองค้างพลู 10/1070
ชัยรัตน์ มีทิพย์ 134 นาย หนองแขม
ชัยวัฒน์ ดวงชัย 396 นาย หนองค้างพลู 71/125
ชัยวัฒน์ สิรินันทกิจ 548 นาย หนองค้างพลู 43
ชาญชัย ธนัญชยากร 298 นาย หนองค้างพลู 45/1619
ชาญณรงค์ แจ่มเจริญ 599 นาย หนองค้างพลู 45/979
ชิษณุชา หนูนุรักษ์ 541 นาง หนองค้างพลู 59/533
ชุติเดช ทิศอุ่น 594 นาย หนองค้างพลู 23
ชุษณะ วิริยกิจจา 39 นาย หนองแขม 35
ชูโชค ฉัฐโชติกร 506 นาย หนองค้างพลู 758
เชษฐเกียรติ เนวะลา 294 นาย หนองค้างพลู 54/9
เชาวลิต กฤษฎานุวัติ 296 นาย หนองค้างพลู 2
โชคชัย ขจรชีพพันธุ์งาม 448 นาย หนองค้างพลู 39/519
ไชยยศ ชนะตรีรัตนพันธุ์ 110 นาย หนองแขม 42/579
ไชยา ผสมทรัพย์ 563 นาย หนองค้างพลู 39/501
ฐาณิญา สิณีภาโกมล 336 นาง หนองค้างพลู 22/180
ฐิรญา อรุณรังสิกุล 536 นาง หนองค้างพลู 5/194
ณภัทร ลิมปภาส 71 นาย หนองแขม 19
ณรงค์ ขำประดิษฐ์ 546 นาย หนองค้างพลู 59/403
ณรงค์ จุลประทุม 285 นาย หนองค้างพลู 883
ณรงค์ เติมชัยโรจน์ 13 นาย หนองแขม 42
ณรงค์ เลิศวิภาพร 518 นาย หนองค้างพลู 327
ณรงค์ สุนกิจ 362 นาย หนองค้างพลู 54/211
ณวัฒณ์ พงษ์แสร์ 542 นาย หนองค้างพลู 45/452
ณัชชารีย์ ศิริโชติวรานนท์ 43 นาง หนองแขม 184
ณัฐกมล เมืองหลวง 429 นางสาว หนองค้างพลู
ณัฐฐา แซ่เอี๊ยว 416 นางสาว หนองค้างพลู 71/30
ณัฐธิดา ศิริโก 399 นางสาว หนองค้างพลู 26/12
ณัฐพนธ์ งามศิริเดช 159 นาย หนองแขม 7/198
ณัฐิยา นาเมืองรักษ์ 269 นางสาว หนองค้างพลู 15/268
ณิธิพล วรคามิน 176 นาย หนองแขม
ดนัย เหล่าสุขศรี 389 นาย หนองค้างพลู 6/31
ดวงกมล ยิ่งยงปัญญาเลิศ 431 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงแข อิ่มเงิน 242 นางสาว หนองแขม 12/598-599
ดวงจิตต์ คงสกุล 165 นาง หนองแขม
ดวงดาว ใยยั่งยืน 581 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงพร ไตรสุธรรมพร 456 นางสาว หนองค้างพลู 22/8
ดาราณี ภูโทถ้ำ 244 นาง หนองค้างพลู 130
เดน ไม้เจริญ 502 นาย หนองค้างพลู
ตรีเทพ ไววรศักดิ์ 199 นาย หนองแขม 66
ตรีโลกนาท นัดณรงค์ 253 นาย หนองค้างพลู 15/246
ตวงพร ด่านเจริญ 129 นางสาว หนองแขม
ถวิล ลือยาม 224 นางสาว หนองแขม
ถาวร ใจเพ็ชร 320 นางสาว หนองค้างพลู 3
ทวีพร คงสุข 350 นางสาว หนองค้างพลู
ทศพร ขวัญดี 534 นาย หนองค้างพลู 11
ทองดี อ่วมพินิจ 417 นาง หนองค้างพลู
ทองใบ มาวิมล 250 นาย หนองค้างพลู 6
ทัศนีย์ แก้งคำ 344 นางสาว หนองค้างพลู 712
ทัศนีย์ วันทุมมา 114 นางสาว หนองแขม
ทิพย์วิมล พูลเพิ่ม 490 นาง หนองค้างพลู 10/757
ทิพวรรณ์ สกุลมา 261 นาง หนองค้างพลู 39/472
ทิพาวดี ศรชัย 202 นาง หนองแขม 125
ทุละ กินาบุญ 168 นาย หนองแขม
ธนกฤต เทพพานิช 461 นาย หนองค้างพลู 10/779
ธนภัทร พรมลี 558 นาย หนองค้างพลู 26/630
ธนภัทร พัฒนาการวิจิตร 290 นาย หนองค้างพลู 1027/42
ธนวัตน์ นพพระ 586 นาย หนองค้างพลู 59/414
ธวัชชัย เขมาภิรักษ์ 480 นาย หนองค้างพลู 34/21
ธวัชชัย ดีมี 465 นาย หนองค้างพลู
ธวัชชัย สายรัมย์ 391 นาย หนองค้างพลู
ธันยรัศมิ์ อ่อนน้อม 283 นาง หนองค้างพลู 10/855
ธิยารัตน์ เต็มสิริเดชานนท์ 124 นางสาว หนองแขม 10/172
ธีรยุทธิ์ รอดละมูล 166 นาย หนองแขม
ธีรวีร์ ปึงวัชรสมิทธิ์ 249 นาย หนองค้างพลู 32/162
ธีรวุฒิ แก้วประภากร 29 นาย หนองแขม 1/230
ธีรศักดิ์ บวรวิริยพันธุ์ 34 นาย หนองแขม 739/53
นที อรุณฉาย 200 นาย หนองแขม
นพดล แก้วโกมล 82 นาย หนองแขม 947/1
นพรัตน์ แตงทองคำ 48 นาย หนองแขม 8
นพฤทธิ์ รวยดี 436 นาย หนองค้างพลู
นภัสนันท์ อุปโคตร 151 นาง หนองแขม 79/91
นภัสสร โมธา 328 นาง หนองค้างพลู
นภา กันสมบูรณ์ 315 นาง หนองค้างพลู
นภาพร สถิรทัศน์ 475 นางสาว หนองค้างพลู 40/200
นริศ เลิศธารากุล 528 นาย หนองค้างพลู
นวลจันทร์ ตรีประสิทธิ์ชัย 154 นาง หนองแขม 458/91
นันทภรณ์ นนทะภา 383 นางสาว หนองค้างพลู
นาตยา ผินกลับ 22 นางสาว หนองแขม 133
นารถลดา รัตนาวลีพงษ์ 126 นางสาว หนองแขม
นิคม ทองชมภู 119 นาย หนองแขม 79/120
นิคม แสงสุวรรณ์ 216 นาย หนองแขม
นิพนธ์ ผลอวยพร 545 นาย หนองค้างพลู 213
นิภา ประเสริฐเนตร 485 นาง หนองค้างพลู 77/56
นิภาพร วัฒนวงศ์ 569 นางสาว หนองค้างพลู 3/8
นิ่ม ขันมณี 213 นางสาว หนองแขม 147/63
นิยม เพชรน้อย 282 นาง หนองค้างพลู 5/18
นิรัญ เจียงชัย 275 นาย หนองค้างพลู 5
นิรันดร์ ลิขิตฤกษ์วิทย์ 75 นาย หนองแขม 9/30
นิวาริน คุคะพันธ์พงศ์ 560 นาง หนองค้างพลู 435
นุชจรี แก้วหาวงษ์ 28 นาง หนองแขม 52/163
นุชนาถ เบ้าเงิน 452 นางสาว หนองค้างพลู 54/59
บดินทร์ พุทธอินทร์ 78 นาย หนองแขม 5/56
บัณฑิต กิตติโภคิรัตน์ 556 นาย หนองค้างพลู 1019/30
บัว เมฆบุตร 406 นางสาว หนองค้างพลู
บัวน้อย เพียวสามพราน 89 นางสาว หนองแขม
บัวลอย มะลิซ้อน 372 นาง หนองค้างพลู 224
บัวหวิน ก๋าเกี๋ยง 497 นางสาว หนองค้างพลู 45/855
บุญช่วย ชูกร 458 นาง หนองค้างพลู
บุญช่วย บุญปก 95 นาย หนองแขม
บุญชู พูลผล 386 นาย หนองค้างพลู
บุญชู รุจิเทศ 343 นาง หนองค้างพลู 40/176
บุญญรักษ์ รัตนบัณฑิตกุล 32 นาย หนองแขม 11
บุญทัน ชาติดี 182 นาย หนองแขม
บุญทิวา พิบูลย์อัมรินทร์ 215 นางสาว หนองแขม
บุญธรรม กำแพง 142 นาย หนองแขม
บุญเพ็ญ สุวรรณ์ธรรม 414 นางสาว หนองค้างพลู
บุญมี ทศวัฒน์ 240 นาง หนองแขม
บุญมี นาควิจิตร 103 นาย หนองแขม
บุญยืน แก้วพรึก 379 นาย หนองค้างพลู
บุญรอด นาควิจิตร 140 นางสาว หนองแขม
บุญเริง จำสุข 277 นาย หนองค้างพลู 26/83
บุญล้อม โพธิ์มณี 525 นาง หนองค้างพลู
บุญส่ง สอนเผือก 403 นาย หนองค้างพลู 63
บุญสม จันทะปาขาว 147 นาง หนองแขม
บุญสรรค์ แสนเลิศ 450 นาย หนองค้างพลู
บุญเสริม เพ็งหนุน 136 นางสาว หนองแขม
บุปผาวรรณ อภิสิทธิวงศ์ 44 นางสาว หนองแขม 677
บุรัสกร สมนาศรี 492 นางสาว หนองค้างพลู 40/306
บุศรา ชุ่มเล็ก 561 นาง หนองค้างพลู 45/1880
บุษกร พิพัฒน์วิทยานนท์ 170 นาง หนองแขม 576
บุษราพร สากระสันต์ 310 นางสาว หนองค้างพลู
ปณิชา พัฒน์ธีรา 544 นางสาว หนองค้างพลู 5/213
ปทุมมาศ วิสุทธิพันธ์ 564 นางสาว หนองค้างพลู 705-706
ปภังกร รอดบ้านยาง 262 นาง หนองค้างพลู 35/41
ปภาวรินทร์ มะลิแย้ม 49 นางสาว หนองแขม 5/161
ประคอง อินม่วง 491 นางสาว หนองค้างพลู 149
ประคอง อิ่มประจง 33 นาย หนองแขม 18
ประดิษฐ์ ปฐมนันทพงศ์ 20 นาย หนองแขม 739/61
ประถม สอนตะวงษ์ 68 นาย หนองแขม
ประเทือง บรรจงกเสนา ณ อยุธยา 87 นาง หนองแขม
ประพันธ์ รัตนหิรัญญา 295 นาย หนองค้างพลู 772
ประภา ม้าลำพอง 190 นางสาว หนองแขม 128
ประภาพรรณ เห็ดไธสง 568 นางสาว หนองค้างพลู
ประยงค์ ศรีสำราญ 35 นางสาว หนองแขม 54
ประยุทธ์ ศิลสะอาด 137 นาย หนองแขม 42/874
ประวีณา กิ่งแก้ว 572 นางสาว หนองค้างพลู
ประสิตา อินทรทูต 1 นาง หนองแขม 12/255
ประสิทธิ์ ลีละชุติเดช 370 นาย หนองค้างพลู 39/132
ปราณิศา พาหา 211 นางสาว หนองแขม
ปราณี เจริญเยาว์ 348 นาง หนองค้างพลู 34/23
ปราณีต คล้ายเชย 531 นาง หนองค้างพลู 9
ปรีชา ศิริบุญญานุภาพ 438 นาย หนองค้างพลู 67
ปรียานุช สุเสรี 326 นางสาว หนองค้างพลู 39/127
ปัญญา เจริญอุปกรณ์ 286 นาย หนองค้างพลู 28
ปาริชาติ ตระกูลน้ำทองดี 84 นางสาว หนองแขม
ปิยรัตน์ ถาวรวนกิจ 400 นางสาว หนองค้างพลู 906
ปิยะธิดา ทรงวิช 178 นางสาว หนองแขม 696
ปิยะนุช สุภานันท์ 468 นาง หนองค้างพลู 39/47
ปุณณภา จันทะรัง 553 นางสาว หนองค้างพลู 1021/52
เปรียบ บุญเปลื้อง 351 นางสาว หนองค้างพลู 37/22
ผ่อน รอนใหม่ 484 นาย หนองค้างพลู
พงศ์อมร เพิ่มทรัพย์ 201 นาย หนองแขม 59/299
พจนีย์ สุทินวงศ์ 38 นาง หนองแขม 447/1
พนอ สันทัด 313 นาย หนองค้างพลู 190
พนิดา คงสุข 427 นางสาว หนองค้างพลู
พเยาว์ ขาวน่วม 501 นางสาว หนองค้างพลู 6/51
พเยาว์ เลื่อนชิต 203 นาง หนองแขม 379
พรพจน์ เนื้อไม้หอม 476 นาย หนองค้างพลู
พรพรรณ วงษ์นาค 222 นาง หนองแขม 537
พรรณรายณ์ แก้วประดิษฐ์ 584 นาง หนองค้างพลู
พรรณวิภา ด้วงมั่ง 15 นางสาว หนองแขม 374/2
พรรณสุณี เจริญมหาดไทย 381 นางสาว หนองค้างพลู 43/258
พรรษมณฑ์ รัตน์ทรงธรรม 474 นางสาว หนองค้างพลู 22/40
พรลภัส โห้หาญ 237 นาง หนองแขม
พรวิภา กิตติพงศ์พิทักษ์ 59 นาง หนองแขม 1
พรวิภา โกยทอง 408 นางสาว หนองค้างพลู
พล สวิพันธ์ 7 นาง หนองแขม 168
พลอยนวล เอี่ยมกาญจน์ 292 นาง หนองค้างพลู 1037/5
พสิษฐ์ ปณัยกร 477 นาย หนองค้างพลู
พัชมณฑ์ เถาะตะกู 367 นางสาว หนองค้างพลู 20
พัชรินทร์ ดัชถุยาวัตร 411 นางสาว หนองค้างพลู
พัชรินทร์ วิริยมาโน 401 นาง หนองค้างพลู 26/95
พัชรี ทูลแสงงาม 576 นางสาว หนองค้างพลู 207/796
พัฒนกฤษณ์ สุขสุไนย์ 273 นาย หนองค้างพลู 120
พันธ์ศักดิ์ พัทวี 192 นาย หนองแขม 395
พัสษา ผุดผ่อง 604 นาง หนองค้างพลู
พิเชษฐ์ เกิดท่าไม้ 138 นาง หนองแขม
พิทักษ์ ศรีกะแจะ 17 นาย หนองแขม 705
พินทิพย์ แก้วมังกร 198 นางสาว หนองแขม 129
พินิจ เจริญสุวรรณ 42 นาย หนองแขม 19
พินิจ พิมพาพิพัฒน์ 526 นาย หนองค้างพลู 630,632
พิเนตร์ ศรีเอม 41 นาย หนองแขม 488
พิพัฒน์ รุ่งจินดากุล 25 นาย หนองแขม 188
พิพัฒน์ สิงหะ 577 นาย หนองค้างพลู
พิมพ์ฉวี เพ็งนุ่ม 382 นางสาว หนองค้างพลู
พิศทยากร บ่างวิรุฬห์รักษ์ 256 นาย หนองค้างพลู 24/92
พิศมัย ฉะอ้อนศรี 212 นาง หนองแขม 167/2
พีรพล แก้วด้วง 146 นาย หนองแขม 5
พีรพัฒน์ ดวงตา 600 นาย หนองค้างพลู
พีรศักดิ์ เสนีบุรพทิศ 52 นาย หนองแขม 50/104
พูลศิลป์ อนวัชพงศ์พันธ์ 263 นาง หนองค้างพลู 94/9
เพ็ญจิตต์ แสวงธรรม 18 นาง หนองแขม 26/100
เพ็ญศรี แสงสวงค์ 547 นาง หนองค้างพลู 39/135
เพลินพิศ รัศมีรัถยาธรรม 88 นาง หนองแขม 113
ไพฑูรย์ แก่นจันหอม 135 นาย หนองแขม
ไพฑูรย์ สุวรรณมณี 21 นาย หนองแขม 111/217
ไพโรจน์ ตันลิ้มสูน 464 นาย หนองค้างพลู 194
ไพศาล โพธิจักร 172 นาย หนองแขม
ภวัต ทองศักดิ์แสง 418 นาย หนองค้างพลู 24
ภักคมินทร์ พิมพ์ภักดี 37 นาย หนองแขม 57/81
ภัทรกฤต รัตนไกรศรี 19 นาย หนองแขม 122
ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา 489 นางสาว หนองค้างพลู 2
ภานุวัฒน์ ท้วมทอง 487 นาย หนองค้างพลู 5/2
ภิญโญ ภู่ทอง 179 นาย หนองแขม
มงคล บัวคลี่ 347 นาย หนองค้างพลู 1110
มณฑา แก้วหมุน 585 นาง หนองค้างพลู 49/37
มนต์ฑิรา ชวนารัติ 325 นาง หนองค้างพลู 333/137
มนตรี พรหมจรรย์ 595 นาย หนองค้างพลู 39/574
มนตรี พันธุภิญโญสวัสดิ์ 208 นาย หนองแขม 168
มนตรี ศิลป์ขจรชัย 69 นาย หนองแขม 9/209
ม้วย แซ่ลี้ 540 นางสาว หนองค้างพลู 14/52
มะลิ ปล่ำปลิว 12 นาง หนองแขม 4
มานพพร พึ่งละออ 157 นาย หนองแขม
มานะ แซ่ตั้ง 419 นาย หนองค้างพลู
มานะ บุญจันทร์ 574 นาย หนองค้างพลู 60/90
มานัด บุญเนรมิตร 101 นาย หนองแขม 42/280
มาลี ชุณหเชิดชัย 264 นาง หนองค้างพลู 45/1406
มาลี ตั้งภัทรโชค 455 นาง หนองค้างพลู
มาลี รัตนะ 430 นาง หนองค้างพลู 45/234
มาไล นามสี 529 นางสาว หนองค้างพลู
มุ้ยไน่ แซ่แจ๋ว 346 นาง หนองค้างพลู 40/188
เมธา ทองเรืองสุกใส 54 นาย หนองแขม 953/79
เมย์ สมกำดัด 235 นางสาว หนองแขม
เมือง เผื่อนสูงเนิน 601 นาย หนองค้างพลู 37/33
ไมตรี แสนพิริยะ 92 นาย หนองแขม 5
ยงวดี เลิศอาษาพงศ์ 481 นาง หนองค้างพลู 71/9
ยม นาเสงี่ยม 121 นาง หนองแขม 69
ยอดเพชร ธนธรรมทิศ 177 นาย หนองแขม 50/55
ยุทธชัย โชติโก 555 นาย หนองค้างพลู 10/408
ยุพิน ผลคำ 457 นาง หนองค้างพลู
ยุภา โพธิ์กลาง 513 นางสาว หนองค้างพลู 40/1
รจนา อุปพันธุ์ 363 นางสาว หนองค้างพลู 45/854
รณชัย ปิ่นแช่ม 221 นาย หนองแขม 81/1
รวีพัชร์ รินชัย 404 นางสาว หนองค้างพลู
ระเบียบ กลั่นจิตร 509 นางสาว หนองค้างพลู
ระเบียบ ผลตาล 302 นาง หนองค้างพลู 172
รัชนี รุ่งเรือง 194 นาง หนองแขม
รัชนีกร ประเสริฐสัง 426 นางสาว หนองค้างพลู 121
รัตติกร สานสร้อย 519 นาง หนองค้างพลู
รัตนา แก้วบัวสา 571 นางสาว หนองค้างพลู 45/1059
รัตนา จองสิทธิมหากุล 187 นาง หนองแขม
รัตนา เทพวรรณกุล 5 นางสาว หนองแขม 574
รัตนา นิจกาล 123 นางสาว หนองแขม 18
รำพึง ชมโลก 209 นาย หนองแขม 82
รุ่ง ตนประเสริฐกุล 236 นาย หนองแขม
รุจิรา ไทยวงศ์วรกุล 385 นาง หนองค้างพลู 79/84
เรวัต ชูมณี 460 นาย หนองค้างพลู 17/70
เรวัตร โสตะ 421 นาย หนองค้างพลู
เรียง เจริญจิตต์ 494 นางสาว หนองค้างพลู 78/224
เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ 587 นาย หนองค้างพลู 34/37
ฤทธิ์ธิชัย เหลี่ยมศรี 113 นาย หนองแขม
ลภัสรดา สัมฤทธิ์กุลชัย 72 นาง หนองแขม 486/109
ละเมียด แทนไทยสงค์ 107 นาง หนองแขม 3
ละไม สังฆบุรี 334 นาง หนองค้างพลู 208
ลัดดา เกษสุรินทร์ชัย 323 นางสาว หนองค้างพลู 120
ลัดดา รติโภคิน 469 นางสาว หนองค้างพลู 21
ลัดดาวัลย์ เหล่าสุขศรี 393 นาง หนองค้างพลู 6/32
ลำไพ มีมาก 384 นางสาว หนองค้างพลู
ลำใย จุ่มอูป 605 นาง หนองค้างพลู
ลิขิตวัฒน์ ทรัพย์อยู่ 593 นาย หนองค้างพลู 26/332
เลิศไทย เลิศนวปัญญา 570 นาย หนองค้างพลู 59/422
วนิดา นิลถนอม 319 นาง หนองค้างพลู 14
วนิดา วัชรวสุนธรา 578 นางสาว หนองค้างพลู 88/138
วนิดา สุรสิงห์สฤษฎ์ 533 นางสาว หนองค้างพลู 333/214
วรกาญจน์ บำรุงรักษา 312 นาง หนองค้างพลู 79/294
วรพจน์ บุญอยู่ 559 นาย หนองค้างพลู 10/486
วรรณทณี ศรีพุ่มไข่ 439 นาง หนองค้างพลู 45/992
วรรณศิริ เอี่ยมอิ่ม 163 นางสาว หนองแขม
วรรณา เจริญสกุลไชย 180 นางสาว หนองแขม 28/154
วรรณา บุญทอง 440 นางสาว หนองค้างพลู 45/997
วรลักษณ์ แซ่ลิ้ม 521 นางสาว หนองค้างพลู
วราภรณ์ ขำสัจจา 206 นางสาว หนองแขม
วราภรณ์ แสงสงค์ 218 นางสาว หนองแขม
วริน แซ่ลี้ 355 นางสาว หนองค้างพลู 1003/73
วรินทร์เดช วีระกะลัส 65 นาย หนองแขม 10/27
วลีภรณ์ ประกายสันติสุข 472 นางสาว หนองค้างพลู 40/11
วัชราภรณ์ ปรุงเรณู 592 นาง หนองค้างพลู 78/72
วัชรินทร์ อุดมผล 279 นาง หนองค้างพลู 89
วัชรี จงประสิทธิ์ 360 นาง หนองค้างพลู 9,11
วัฒนา หิรัญงาม 377 นาง หนองค้างพลู 237
วัน ศิลวิจารณ์ 515 นาย หนองค้างพลู 36/1
วันชัย มีประหยัด 99 นาย หนองแขม 250/1
วันดี แซ่โค้ว 580 นางสาว หนองค้างพลู 40/72
วันดี แตงสมุทร 289 นาง หนองค้างพลู
วันดี นามดัง 160 นาง หนองแขม
วันทนี จีนโน 596 นางสาว หนองค้างพลู
วันเพ็ญ นิลถนอม 58 นาง หนองแขม 47
วันเพ็ญ บำรุงบ้าน 499 นางสาว หนองค้างพลู
วันวิสา ทรรพสุทธิ 100 นางสาว หนองแขม
วัลลภ ถนอมบุญ 30 นาย หนองแขม 11
วารุณี ปล่ำปลิว 11 นางสาว หนองแขม 5/6
วิชัย แซ่ลิ้ม 454 นาย หนองค้างพลู 40/69
วิชัย ภิญโญตระกูล 196 นาย หนองแขม
วิชาญ ปั้นกันอินทร์ 583 นาย หนองค้างพลู 506
วิเชียร ฉายา 139 นาย หนองแขม
วิฑูรย์ เพ็งสมบูรณ์ 174 นาย หนองแขม
วิทยา ประดิษฐ์ตรีสิริ 62 นาย หนองแขม 322
วิทูร ทองรักษ์ 498 นาย หนองค้างพลู
วินัย อ่อนน้อม 324 นาย หนองค้างพลู 10/856
วิภาพร ศรีกุล 329 นาง หนองค้างพลู
วิภาภรณ์ ปี่แก้ว 565 นาง หนองค้างพลู 74/66
วิภารัตน์ เกียวมิตรไมตรี 307 นาง หนองค้างพลู 901
วิมล ทิมวิภาค 459 นาง หนองค้างพลู 22/28
วิยะดา เชิดพันธุ์ 398 นางสาว หนองค้างพลู 39/104
วิลัย เอี่ยมกล่ำ 227 นางสาว หนองแขม
วิไล เตชะการเกษตร 291 นาง หนองค้างพลู 56
วิไล สุวิมลวรรณ 36 นางสาว หนองแขม 4/35
วิไลวรรณ แซ่เฮ้า 388 นางสาว หนองค้างพลู
วิศัลย์ อินชนบท 51 นาย หนองแขม 51/99
วิสูตร เรียงทอง 214 นาย หนองแขม 1
วีระ โชคชัย 156 นาย หนองแขม 35/28
วีระพล มานะอดทน 340 นาย หนองค้างพลู 49/77
วีรานัส คำสุขา 210 นาย หนองแขม 9
วุฒินันท์ มัชฌิมา 364 นาย หนองค้างพลู
วุฒิพงษ์ วรรณพงษ์ 271 นาย หนองค้างพลู 5/195
เวียงชัย ยุพิน 175 นาย หนองแขม 1/214
ศรีวรรณ ภาณุทัต 133 นางสาว หนองแขม 39
ศรีวรรณา อยู่คง 270 นางสาว หนองค้างพลู 25
ศศวรรณ ถวิลพุฒิสโรช 466 นางสาว หนองค้างพลู 593
ศิริพรรณ เอกวรชัย 111 นาง หนองแขม
ศิริรัตน์ จงเฉลิมไพบูลย์ 359 นางสาว หนองค้างพลู 59/199
ศิริรัตน์ พรมสุข 305 นาง หนองค้างพลู 39/339
ศิริรัตน์ วรรณสำเริง 90 นาง หนองแขม 6
ศุภกิจ เมธาสุทธิวัฒน์ 257 นาย หนองค้างพลู 77/51
ศุภชัย เพิ่มพิณทอง 478 นาย หนองค้างพลู 40/61
ศุภรดา มงคลจิรายุ 61 นางสาว หนองแขม 10/67
ศุภรดา วจนะศิริ 392 นางสาว หนองค้างพลู
ศุภวดี เดชาจันทโรจ 473 นางสาว หนองค้างพลู 5/179
สธน วุฒิพงษ์ 496 นาย หนองค้างพลู 16
สนอง เกิดมาดี 4 นาย หนองแขม 135
สนั่น กล่ำดิษฐ์ 441 นาย หนองค้างพลู
สนิท สิลินทบูรณ์ 127 นาย หนองแขม 35/35
สมเกียรติ เพชรชื่นสกุล 597 นาย หนองค้างพลู
สมคิด เขียนบรรดิษฐ์ 226 นาง หนองแขม 30
สมคิด ดารา 510 นาย หนองค้างพลู 49/7
สมคิด ตอนเหนือ 86 นาย หนองแขม
สมจิตร กิมเหม็ง 260 นางสาว หนองค้างพลู 133
สมใจ วงศ์จิตสุขเกษม 357 นาง หนองค้างพลู 78/42
สมใจนึก นาคปลัด 70 พ.ต.อ. หนองแขม 1/346
สมชาย ไตรรัตน์ประดับใจ 322 นาย หนองค้างพลู 143
สมชาย ทับทิมหอม 318 นาย หนองค้างพลู 25/1
สมชาย พรมมี 356 นาย หนองค้างพลู 161
สมชาย ศรีละเลิน 482 นาย หนองค้างพลู 59/355
สมชาย อิ่มสุข 234 นาย หนองแขม
สมนึก รุ่งแสงสุวรรณ 76 นาย หนองแขม 35/147
สมบัติ เนตรสุข 66 นาย หนองแขม 410
สมบุญญา วงศ์กฤตวิทย์ 185 นาย หนองแขม
สมบูรณ์ ภูมิจิตรการ 554 นาย หนองค้างพลู 53/63
สมบูรณ์ วารีสุคันธรส 287 นาย หนองค้างพลู 1018/27
สมบูรณ์ สุขสว่าง 537 นาย หนองค้างพลู 71/122
สมปอง คล้ายแก้ว 591 นาย หนองค้างพลู 102/1
สมพงษ์ มากสุข 56 นาย หนองแขม 54/199
สมพร พงษ์สละ 508 นาย หนองค้างพลู
สมพร สีเหนี่ยง 361 นาง หนองค้างพลู 45/1049
สมพร แสงจันทร์ 463 นาง หนองค้างพลู 54/20
สมพร หมอสินธุ์ 517 นาง หนองค้างพลู 26/266
สมพิน ขำอิน 500 นาย หนองค้างพลู 10/432
สมยศ บุญรอด 603 นาย หนองค้างพลู
สมยศ เอกวิวัฒน์ธนกุล 55 นาย หนองแขม 419
สมรัก วชิรนิมิต 402 นาย หนองค้างพลู 27
สมศรี ฉ่ำจุ้ย 453 นาง หนองค้างพลู
สมศักดิ์ นิจจำรูญ 522 นาย หนองค้างพลู 1014/31
สมศักดิ์ มณฑาทิพย์ 45 นาย หนองแขม 790
สมศักดิ์ เมืองแก้ว 451 นาย หนองค้างพลู 1061
สมศักดิ์ แย้มชื่น 112 นาย หนองแขม 61
สมศักดิ์ ศรีถวิล 10 นาย หนองแขม 186
สมศักดิ์ เหลืองสุรฤทธิ์ 252 นาย หนองค้างพลู 78/253
สมศุกร์ แซ่อุน 316 นางสาว หนองค้างพลู 10/740
สมหวัง ติวาสนันท์ 130 นาย หนองแขม 9
สมหวัง เหลืองรัตน์วัฒนะ 330 นาย หนองค้างพลู 1029/37
สมัคร มลเทวิน 551 นาย หนองค้างพลู
สมัคร เสี้ยมแหลม 442 นาย หนองค้างพลู
สมัย ทวีเลิศ 602 นางสาว หนองค้างพลู
สรรรพชัย เหรียญทอง 258 นาย หนองค้างพลู 26/175
สรวงสวรรค์ จันทร์ดารา 543 นางสาว หนองค้างพลู 59/184
สรัลชนา ภูสอดสี 520 นางสาว หนองค้างพลู
สฤทธิ์ โสธิโยธิน 8 นาย หนองแขม 170
สฤษดิ์เดช นันตา 152 นาย หนองแขม 678
สวง ยมทอง 77 นาย หนองแขม
สวอน เนื้อแก้ว 184 นาง หนองแขม 550
สวัสดิ์ สมผล 254 นาย หนองค้างพลู 534
สว่าง สำอางพิศ 352 นาย หนองค้างพลู
สวาด จันทร์แย้ม 220 นาย หนองแขม 51/135
สวาท แก้วปินะ 46 นาย หนองแขม 542
สวีวรรณ ภูชะโงก 369 นางสาว หนองค้างพลู
สอิ้ง แย้มผกา 145 นาง หนองแขม 85
สังวรณ์ แตงสมุทร 288 นาย หนองค้างพลู 116
สัมฤทธิ์ ศรีวารี 435 นาง หนองค้างพลู 62
สากล ประพันธ์ 422 นาย หนองค้างพลู 61/92
สาคร อุลปาทร 415 นาง หนองค้างพลู 8
สาธิต แก้วเรณู 407 นาย หนองค้างพลู
สายใจ แสงขาว 161 นาง หนองแขม 5/10
สายชล จงกสิกิจ 26 นาย หนองแขม 649
สายฝน ผิวเหลือง 353 นางสาว หนองค้างพลู 15/67
สำเนาว์ รักขุมแก้ว 327 นาย หนองค้างพลู 150/9
สำเนียง กลับทับลังค์ 575 นาง หนองค้างพลู 45/1182
สำรวย วณิชยาพันธุ์ 447 นาง หนองค้างพลู
สำรวล ประยูรไทย 308 นาย หนองค้างพลู 14/53
สำอาง เปลื้องเจริญ 495 นาง หนองค้างพลู
สิงห์ทอง พรมมา 303 ส.อ. หนองค้างพลู 53/25
สิน ใจวังเย็น 241 นางสาว หนองแขม
สิร วรกมลโชติ 131 นาย หนองแขม 319
สิริกร พิมพาพิพัฒน์ 504 นาง หนองค้างพลู 626,628
สิริกุล เตชะกุลถาวร 153 นางสาว หนองแขม 59/73
สิริรัตน์ สุยะผัน 117 นาง หนองแขม 42/160
สิริลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 550 นางสาว หนองค้างพลู 43/291
สีหเดช วัฒนจินดา 423 นาย หนองค้างพลู
สุจิตรา สรรพสิริกุล 80 นางสาว หนองแขม 52/102
สุจิตราภรณ์ อร่ามเรือง 341 นาง หนองค้างพลู 26/51
สุชาดา หงษ์ดิลกกุล 311 นางสาว หนองค้างพลู 163
สุชาติ บุญสม 552 นาย หนองค้างพลู
สุชาติ พรมป้อง 225 นาย หนองแขม 458/283
สุชิน เอี่ยมเจริญ 47 นาย หนองแขม 159
สุชีพ นาคดำ 444 นาย หนองค้างพลู 45/1424
สุชีรา ท้วมเกร็ด 205 นางสาว หนองแขม 719/103
สุณีย์ จ้อยจำรัส 115 นาง หนองแขม 60/157
สุดใจ ขาวน่วม 74 นาย หนองแขม
สุดาณี หักขุนทด 248 นางสาว หนองค้างพลู 78/245
สุทธิพงษ์ ประสานศิลป์ 309 นาย หนองค้างพลู 47
สุทร ทองเอิบ 268 นาง หนองค้างพลู
สุทิน เทียมเต็ง 579 นาย หนองค้างพลู
สุเทพ อภิชัยเอนก 162 นาย หนองแขม 1/336
สุธรรณ์ ม้าลำพอง 188 นาย หนองแขม 562
สุธา อาริยะ 397 นาย หนองค้างพลู 1027/24
สุนทร พุธโก 366 นาย หนองค้างพลู
สุนทร เมินนนทรี 2 นาย หนองแขม 51/481
สุนันท์ แซ่ซื้อ 410 นาย หนองค้างพลู
สุนันท์ สินธพ 371 นาง หนองค้างพลู 81/221
สุนันทา ศรีชนะ 155 นางสาว หนองแขม 1046
สุนันทา แสนคลัง 332 นาง หนองค้างพลู 210
สุนา สีอ้วน 368 นางสาว หนองค้างพลู
สุนิสา ปัญญายงค์ 532 นางสาว หนองค้างพลู 39/48
สุนิสา เอมสมบูรณ์ 14 นางสาว หนองแขม 51/170
สุนีย์ ตรีประสบไพศาล 132 นางสาว หนองแขม 8/170
สุประวีณ์ สุธีรวงศ์กุล 420 นาย หนองค้างพลู 4/3
สุปราณี อารีทรัพย์ 73 นางสาว หนองแขม
สุพจน์ ลิ้มวิจิตรสุข 375 นาย หนองค้างพลู 29
สุพล บุริประเสริฐ 573 นาย หนองค้างพลู 3/5
สุพัตรา ครองกิจไพบูลย์ 335 นางสาว หนองค้างพลู 33/3
สุพัตรา นิ่มนวล 293 นางสาว หนองค้างพลู
สุพัตรา มั่นคง 538 นาง หนองค้างพลู 106
สุพัตรา สุระชัย 83 นางสาว หนองแขม 12/564
สุพัตรา อำนาจธรรม 284 นาง หนองค้างพลู 1029/2
สุภัตรา ฉ่ำจิตรชื่น 365 นางสาว หนองค้างพลู 59/438
สุภาณี ทองนาท 85 นาง หนองแขม
สุภาดี เมืองช้าง 394 นาง หนองค้างพลู
สุภาวดี การย์สกุลธร 278 นางสาว หนองค้างพลู 26/2
สุมามาญ นิลมณี 125 นาง หนองแขม 19/96
สุมาลี ไกรวุฒิสม 150 นางสาว หนองแขม 601
สุเมษฐ์ ภัทรเกียรติเจริญ 395 นาย หนองค้างพลู 78/43
สุรชัย เที่ยงตรง 238 นาย หนองแขม 7
สุรชัย วทัญญูตระกูล 228 นาย หนองแขม 35
สุรพงษ์ นวลขำ 204 นาย หนองแขม
สุระชัย วีระสุรัตน์ 219 นาย หนองแขม
สุรัตน์ ดุลสูงเนิน 479 นางสาว หนองค้างพลู
สุรินทร์ ล่อซุ่นนี้ 230 นาย หนองแขม
สุรินทร์ อยู่ยงสินธุ์ 24 นาย หนองแขม 35
สุริยา สังข์ต้อง 516 นาย หนองค้างพลู
สุรีย์ จันบำรุง 467 นางสาว หนองค้างพลู
สุรีย์พร สุวรรณปิ่นแก้ว 374 นางสาว หนองค้างพลู 88
สุลัดดา งามไตรรัตน์ 314 นางสาว หนองค้างพลู 1016/12
สุวพัชร ปรางงามเปล่ง 105 นางสาว หนองแขม 143/85
สุวรรณ บุญลือ 143 นาย หนองแขม
สุวรรณดี พรหมสมบัติ 97 นาง หนองแขม
สุวรรณี พิศสะอาด 31 นาง หนองแขม 562
สุวิทย์ โคนาโล 164 นาย หนองแขม
สุวิทย์ อ่วมศิริ 191 นาย หนองแขม
เสนอ ไกรกลิ่น 345 นาย หนองค้างพลู
แสงจันทร์ พงษ์ประเทศ 122 นาย หนองแขม
หทัยรัตน์ วะดี 60 นางสาว หนองแขม
หนูจันทร์ บุญสาร 239 นาย หนองแขม
หมุน ตาหง 108 นาย หนองแขม
หวั่น เรืองเชื้อเหมือน 247 นาย หนองค้างพลู 2
หอมหวล แสนฝ้าย 104 นางสาว หนองแขม
อดิศร อัญชลีนุกูล 598 นาย หนองค้างพลู 40/39
อดิศักดิ์ เปรมประสิทธิ์ 380 นาย หนองค้างพลู 1029/85
อธิภัทร เจริญบัณฑิตสกุล 493 นาย หนองค้างพลู 75/18
อธิราช หนุนภักดี 118 นาย หนองแขม 418
อนรรฆ มาลี 16 นาย หนองแขม 12/150
อนันต์ จันทรผล 449 นาย หนองค้างพลู 21
อนันต์ วัฒนวงศ์ 590 นาย หนองค้างพลู
อนิรุทธิ์ บัวสอน 98 นาย หนองแขม
อนุรุธ พวงสุวรรณ 40 นาย หนองแขม 12/557
อนุรุธ สำเนียงใส 229 นาย หนองแขม
อภิชัย เศรษฐจารุรักษ์ 183 นาย หนองแขม 235/81
อภิรักษ์ นูพิมพ์ 116 นาย หนองแขม
อรทัย กึ่งโกรก 281 นางสาว หนองค้างพลู 59/402
อรรณพ เปรมฤทธิ์ 557 นาย หนองค้างพลู 47/39
อรอนงค์ พูนนฤเสถียร 471 นางสาว หนองค้างพลู 333/180
อรุณศรี นะเรนสด 443 นางสาว หนองค้างพลู
อ้อย พรมด้วง 514 นางสาว หนองค้างพลู 43/134
อัครเดช ธำรงชัยวรกุล 280 นาย หนองค้างพลู 406
อัมพร สุทธิประพันธ์ 245 นางสาว หนองค้างพลู 79/452
อัศวิน ลายเขียน 255 นาย หนองค้างพลู 43/248
อัษฎาพล แสงสิงห์ 413 นาย หนองค้างพลู
อาคม ภัทรปวัตน์วิทู 331 นาย หนองค้างพลู 53/143
อาทิตย์ พัฒนดำเกิง 339 นาย หนองค้างพลู 45/85
อาภรณ์ ชวนบุญ 94 นาง หนองแขม
อารี เจนเขตกรณ์ 106 นางสาว หนองแขม
อารีรัตน์ อำภา 437 นางสาว หนองค้างพลู
อำนาจ ช่วงโพธิ์ 425 นาย หนองค้างพลู
อำพล วัฒนวงศ์ 50 นาย หนองแขม 11
อำไพ แซ่ลิ้ม 193 นาง หนองแขม
อำไพ โพธิพฤกษ์ 9 นาง หนองแขม 218
อำภา ขำขจิตร 81 นางสาว หนองแขม
อิทธิ ศรีโยธา 486 นาย หนองค้างพลู 28
อุทิศ เอี่ยมกลิ่น 567 นาย หนองค้างพลู
อุ่น อ่ำอ่อน 483 นาง หนองค้างพลู 18
อุ่นใจ ไชยเลิศ 321 นางสาว หนองค้างพลู 40/273
อุบลวรรณ พิมละมาตร์ 589 นางสาว หนองค้างพลู 23
อุไร วรรณสำเริง 91 นาง หนองแขม 10
อุไรวรรณ แสงศิริ 57 นางสาว หนองแขม 57/47
เอกชัย เพชรรุ่งอรุณ 167 นาย หนองแขม 42/164
เอกชัย ศิริเสรี 96 นาย หนองแขม 176
เอกรินทร์ พีระณรงค์ 299 นาย หนองค้างพลู
เอนก ชิดชมนาค 535 นาย หนองค้างพลู
เอมอร หวังรุ่งโรจน์ 300 นาง หนองค้างพลู 6/98

เขตหนองแขม ครั้งที่ 17
เขตหนองแขม ครั้งที่ 17 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง ประสิตา อินทรทูต หนองแขม 12/255
2 นาย สุนทร เมินนนทรี หนองแขม 51/481
3 นาย ฉัตรชัย รัศมีวงศ์โสภา หนองแขม 243
4 นาย สนอง เกิดมาดี หนองแขม 135
5 นางสาว รัตนา เทพวรรณกุล หนองแขม 574
6 นางสาว ฉวีวรรณ ชนะทาน หนองแขม 143/157
7 นาง พล สวิพันธ์ หนองแขม 168
8 นาย สฤทธิ์ โสธิโยธิน หนองแขม 170
9 นาง อำไพ โพธิพฤกษ์ หนองแขม 218
10 นาย สมศักดิ์ ศรีถวิล หนองแขม 186
11 นางสาว วารุณี ปล่ำปลิว หนองแขม 5/6
12 นาง มะลิ ปล่ำปลิว หนองแขม 4
13 นาย ณรงค์ เติมชัยโรจน์ หนองแขม 42
14 นางสาว สุนิสา เอมสมบูรณ์ หนองแขม 51/170
15 นางสาว พรรณวิภา ด้วงมั่ง หนองแขม 374/2
16 นาย อนรรฆ มาลี หนองแขม 12/150
17 นาย พิทักษ์ ศรีกะแจะ หนองแขม 705
18 นาง เพ็ญจิตต์ แสวงธรรม หนองแขม 26/100
19 นาย ภัทรกฤต รัตนไกรศรี หนองแขม 122
20 นาย ประดิษฐ์ ปฐมนันทพงศ์ หนองแขม 739/61
21 นาย ไพฑูรย์ สุวรรณมณี หนองแขม 111/217
22 นางสาว นาตยา ผินกลับ หนองแขม 133
23 นางสาว จำเริญลักษณ์ วีระศิลปชัย หนองแขม 29
24 นาย สุรินทร์ อยู่ยงสินธุ์ หนองแขม 35
25 นาย พิพัฒน์ รุ่งจินดากุล หนองแขม 188
26 นาย สายชล จงกสิกิจ หนองแขม 649
27 นาย กฤษฎา สวัสดีที่อยู่สุข หนองแขม 250
28 นาง นุชจรี แก้วหาวงษ์ หนองแขม 52/163
29 นาย ธีรวุฒิ แก้วประภากร หนองแขม 1/230
30 นาย วัลลภ ถนอมบุญ หนองแขม 11
31 นาง สุวรรณี พิศสะอาด หนองแขม 562
32 นาย บุญญรักษ์ รัตนบัณฑิตกุล หนองแขม 11
33 นาย ประคอง อิ่มประจง หนองแขม 18
34 นาย ธีรศักดิ์ บวรวิริยพันธุ์ หนองแขม 739/53
35 นางสาว ประยงค์ ศรีสำราญ หนองแขม 54
36 นางสาว วิไล สุวิมลวรรณ หนองแขม 4/35
37 นาย ภักคมินทร์ พิมพ์ภักดี หนองแขม 57/81
38 นาง พจนีย์ สุทินวงศ์ หนองแขม 447/1
39 นาย ชุษณะ วิริยกิจจา หนองแขม 35
40 นาย อนุรุธ พวงสุวรรณ หนองแขม 12/557
41 นาย พิเนตร์ ศรีเอม หนองแขม 488
42 นาย พินิจ เจริญสุวรรณ หนองแขม 19
43 นาง ณัชชารีย์ ศิริโชติวรานนท์ หนองแขม 184
44 นางสาว บุปผาวรรณ อภิสิทธิวงศ์ หนองแขม 677
45 นาย สมศักดิ์ มณฑาทิพย์ หนองแขม 790
46 นาย สวาท แก้วปินะ หนองแขม 542
47 นาย สุชิน เอี่ยมเจริญ หนองแขม 159
48 นาย นพรัตน์ แตงทองคำ หนองแขม 8
49 นางสาว ปภาวรินทร์ มะลิแย้ม หนองแขม 5/161
50 นาย อำพล วัฒนวงศ์ หนองแขม 11
51 นาย วิศัลย์ อินชนบท หนองแขม 51/99
52 นาย พีรศักดิ์ เสนีบุรพทิศ หนองแขม 50/104
53 นาง จันทร์เพ็ญ เพ็งชมจันทร์ หนองแขม 6
54 นาย เมธา ทองเรืองสุกใส หนองแขม 953/79
55 นาย สมยศ เอกวิวัฒน์ธนกุล หนองแขม 419
56 นาย สมพงษ์ มากสุข หนองแขม 54/199
57 นางสาว อุไรวรรณ แสงศิริ หนองแขม 57/47
58 นาง วันเพ็ญ นิลถนอม หนองแขม 47
59 นาง พรวิภา กิตติพงศ์พิทักษ์ หนองแขม 1
60 นางสาว หทัยรัตน์ วะดี หนองแขม
61 นางสาว ศุภรดา มงคลจิรายุ หนองแขม 10/67
62 นาย วิทยา ประดิษฐ์ตรีสิริ หนองแขม 322
63 นาย จักรี คลังทอง หนองแขม 719/37
64 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์ยะรา หนองแขม 42/646
65 นาย วรินทร์เดช วีระกะลัส หนองแขม 10/27
66 นาย สมบัติ เนตรสุข หนองแขม 410
67 นาง จันทร์ทิวา มุกทั่ง หนองแขม 280
68 นาย ประถม สอนตะวงษ์ หนองแขม
69 นาย มนตรี ศิลป์ขจรชัย หนองแขม 9/209
70 พ.ต.อ. สมใจนึก นาคปลัด หนองแขม 1/346
71 นาย ณภัทร ลิมปภาส หนองแขม 19
72 นาง ลภัสรดา สัมฤทธิ์กุลชัย หนองแขม 486/109
73 นางสาว สุปราณี อารีทรัพย์ หนองแขม
74 นาย สุดใจ ขาวน่วม หนองแขม
75 นาย นิรันดร์ ลิขิตฤกษ์วิทย์ หนองแขม 9/30
76 นาย สมนึก รุ่งแสงสุวรรณ หนองแขม 35/147
77 นาย สวง ยมทอง หนองแขม
78 นาย บดินทร์ พุทธอินทร์ หนองแขม 5/56
79 นาย จักรี ปานบัณฑิตย์ หนองแขม
80 นางสาว สุจิตรา สรรพสิริกุล หนองแขม 52/102
81 นางสาว อำภา ขำขจิตร หนองแขม
82 นาย นพดล แก้วโกมล หนองแขม 947/1
83 นางสาว สุพัตรา สุระชัย หนองแขม 12/564
84 นางสาว ปาริชาติ ตระกูลน้ำทองดี หนองแขม
85 นาง สุภาณี ทองนาท หนองแขม
86 นาย สมคิด ตอนเหนือ หนองแขม
87 นาง ประเทือง บรรจงกเสนา ณ อยุธยา หนองแขม
88 นาง เพลินพิศ รัศมีรัถยาธรรม หนองแขม 113
89 นางสาว บัวน้อย เพียวสามพราน หนองแขม
90 นาง ศิริรัตน์ วรรณสำเริง หนองแขม 6
91 นาง อุไร วรรณสำเริง หนองแขม 10
92 นาย ไมตรี แสนพิริยะ หนองแขม 5
93 นาย คุณากร เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ หนองแขม
94 นาง อาภรณ์ ชวนบุญ หนองแขม
95 นาย บุญช่วย บุญปก หนองแขม
96 นาย เอกชัย ศิริเสรี หนองแขม 176
97 นาง สุวรรณดี พรหมสมบัติ หนองแขม
98 นาย อนิรุทธิ์ บัวสอน หนองแขม
99 นาย วันชัย มีประหยัด หนองแขม 250/1
100 นางสาว วันวิสา ทรรพสุทธิ หนองแขม
101 นาย มานัด บุญเนรมิตร หนองแขม 42/280
102 นาย เฉลา ทองมอญ หนองแขม 9/55
103 นาย บุญมี นาควิจิตร หนองแขม
104 นางสาว หอมหวล แสนฝ้าย หนองแขม
105 นางสาว สุวพัชร ปรางงามเปล่ง หนองแขม 143/85
106 นางสาว อารี เจนเขตกรณ์ หนองแขม
107 นาง ละเมียด แทนไทยสงค์ หนองแขม 3
108 นาย หมุน ตาหง หนองแขม
109 นางสาว กนกพร วรรณสำเริง หนองแขม
110 นาย ไชยยศ ชนะตรีรัตนพันธุ์ หนองแขม 42/579
111 นาง ศิริพรรณ เอกวรชัย หนองแขม
112 นาย สมศักดิ์ แย้มชื่น หนองแขม 61
113 นาย ฤทธิ์ธิชัย เหลี่ยมศรี หนองแขม
114 นางสาว ทัศนีย์ วันทุมมา หนองแขม
115 นาง สุณีย์ จ้อยจำรัส หนองแขม 60/157
116 นาย อภิรักษ์ นูพิมพ์ หนองแขม
117 นาง สิริรัตน์ สุยะผัน หนองแขม 42/160
118 นาย อธิราช หนุนภักดี หนองแขม 418
119 นาย นิคม ทองชมภู หนองแขม 79/120
120 นาย จันทา ลือชัยราม หนองแขม
121 นาง ยม นาเสงี่ยม หนองแขม 69
122 นาย แสงจันทร์ พงษ์ประเทศ หนองแขม
123 นางสาว รัตนา นิจกาล หนองแขม 18
124 นางสาว ธิยารัตน์ เต็มสิริเดชานนท์ หนองแขม 10/172
125 นาง สุมามาญ นิลมณี หนองแขม 19/96
126 นางสาว นารถลดา รัตนาวลีพงษ์ หนองแขม
127 นาย สนิท สิลินทบูรณ์ หนองแขม 35/35
128 นาย กิตติ วิวัฒน์ชาญกิจ หนองแขม 719/280
129 นางสาว ตวงพร ด่านเจริญ หนองแขม
130 นาย สมหวัง ติวาสนันท์ หนองแขม 9
131 นาย สิร วรกมลโชติ หนองแขม 319
132 นางสาว สุนีย์ ตรีประสบไพศาล หนองแขม 8/170
133 นางสาว ศรีวรรณ ภาณุทัต หนองแขม 39
134 นาย ชัยรัตน์ มีทิพย์ หนองแขม
135 นาย ไพฑูรย์ แก่นจันหอม หนองแขม
136 นางสาว บุญเสริม เพ็งหนุน หนองแขม
137 นาย ประยุทธ์ ศิลสะอาด หนองแขม 42/874
138 นาง พิเชษฐ์ เกิดท่าไม้ หนองแขม
139 นาย วิเชียร ฉายา หนองแขม
140 นางสาว บุญรอด นาควิจิตร หนองแขม
141 นางสาว กัลยา ผิวขาว หนองแขม
142 นาย บุญธรรม กำแพง หนองแขม
143 นาย สุวรรณ บุญลือ หนองแขม
144 นางสาว กิตติมา วิมลวงศ์สกุล หนองแขม 10/76
145 นาง สอิ้ง แย้มผกา หนองแขม 85
146 นาย พีรพล แก้วด้วง หนองแขม 5
147 นาง บุญสม จันทะปาขาว หนองแขม
148 นาง จิรายุส โครัมย์ หนองแขม
149 นาย กมล ก้านเกตุ หนองแขม 6/173
150 นางสาว สุมาลี ไกรวุฒิสม หนองแขม 601
151 นาง นภัสนันท์ อุปโคตร หนองแขม 79/91
152 นาย สฤษดิ์เดช นันตา หนองแขม 678
153 นางสาว สิริกุล เตชะกุลถาวร หนองแขม 59/73
154 นาง นวลจันทร์ ตรีประสิทธิ์ชัย หนองแขม 458/91
155 นางสาว สุนันทา ศรีชนะ หนองแขม 1046
156 นาย วีระ โชคชัย หนองแขม 35/28
157 นาย มานพพร พึ่งละออ หนองแขม
158 นางสาว กนกวรรณ บุญญวนิช หนองแขม 42/174
159 นาย ณัฐพนธ์ งามศิริเดช หนองแขม 7/198
160 นาง วันดี นามดัง หนองแขม
161 นาง สายใจ แสงขาว หนองแขม 5/10
162 นาย สุเทพ อภิชัยเอนก หนองแขม 1/336
163 นางสาว วรรณศิริ เอี่ยมอิ่ม หนองแขม
164 นาย สุวิทย์ โคนาโล หนองแขม
165 นาง ดวงจิตต์ คงสกุล หนองแขม
166 นาย ธีรยุทธิ์ รอดละมูล หนองแขม
167 นาย เอกชัย เพชรรุ่งอรุณ หนองแขม 42/164
168 นาย ทุละ กินาบุญ หนองแขม
169 นางสาว จินสุดา แก้วไชย หนองแขม
170 นาง บุษกร พิพัฒน์วิทยานนท์ หนองแขม 576
171 นางสาว กัญญุมา แซ่ลี้ หนองแขม
172 นาย ไพศาล โพธิจักร หนองแขม
173 นาง จรินทร ศิริภักดิ์ หนองแขม 1/213
174 นาย วิฑูรย์ เพ็งสมบูรณ์ หนองแขม
175 นาย เวียงชัย ยุพิน หนองแขม 1/214
176 นาย ณิธิพล วรคามิน หนองแขม
177 นาย ยอดเพชร ธนธรรมทิศ หนองแขม 50/55
178 นางสาว ปิยะธิดา ทรงวิช หนองแขม 696
179 นาย ภิญโญ ภู่ทอง หนองแขม
180 นางสาว วรรณา เจริญสกุลไชย หนองแขม 28/154
181 นางสาว กาญจนา ทรงประสิทธิ์ หนองแขม
182 นาย บุญทัน ชาติดี หนองแขม
183 นาย อภิชัย เศรษฐจารุรักษ์ หนองแขม 235/81
184 นาง สวอน เนื้อแก้ว หนองแขม 550
185 นาย สมบุญญา วงศ์กฤตวิทย์ หนองแขม
186 นาย โกศล พุ่มถาวร หนองแขม
187 นาง รัตนา จองสิทธิมหากุล หนองแขม
188 นาย สุธรรณ์ ม้าลำพอง หนองแขม 562
189 นางสาว จิรัชยา สร้อยทอง หนองแขม
190 นางสาว ประภา ม้าลำพอง หนองแขม 128
191 นาย สุวิทย์ อ่วมศิริ หนองแขม
192 นาย พันธ์ศักดิ์ พัทวี หนองแขม 395
193 นาง อำไพ แซ่ลิ้ม หนองแขม
194 นาง รัชนี รุ่งเรือง หนองแขม
195 นาย เฉลิมพล ศิลปวรเศรษฐ หนองแขม 1020/24
196 นาย วิชัย ภิญโญตระกูล หนองแขม
197 นางสาว กรองแก้ว ดิษฐ์สะพงค์ หนองแขม
198 นางสาว พินทิพย์ แก้วมังกร หนองแขม 129
199 นาย ตรีเทพ ไววรศักดิ์ หนองแขม 66
200 นาย นที อรุณฉาย หนองแขม
201 นาย พงศ์อมร เพิ่มทรัพย์ หนองแขม 59/299
202 นาง ทิพาวดี ศรชัย หนองแขม 125
203 นาง พเยาว์ เลื่อนชิต หนองแขม 379
204 นาย สุรพงษ์ นวลขำ หนองแขม
205 นางสาว สุชีรา ท้วมเกร็ด หนองแขม 719/103
206 นางสาว วราภรณ์ ขำสัจจา หนองแขม
207 นางสาว จารุวรรณ งามเลิศศิริชัย หนองแขม 719/172
208 นาย มนตรี พันธุภิญโญสวัสดิ์ หนองแขม 168
209 นาย รำพึง ชมโลก หนองแขม 82
210 นาย วีรานัส คำสุขา หนองแขม 9
211 นางสาว ปราณิศา พาหา หนองแขม
212 นาง พิศมัย ฉะอ้อนศรี หนองแขม 167/2
213 นางสาว นิ่ม ขันมณี หนองแขม 147/63
214 นาย วิสูตร เรียงทอง หนองแขม 1
215 นางสาว บุญทิวา พิบูลย์อัมรินทร์ หนองแขม
216 นาย นิคม แสงสุวรรณ์ หนองแขม
217 นางสาว เกศราณี เอี่ยมสุขใส หนองแขม
218 นางสาว วราภรณ์ แสงสงค์ หนองแขม
219 นาย สุระชัย วีระสุรัตน์ หนองแขม
220 นาย สวาด จันทร์แย้ม หนองแขม 51/135
221 นาย รณชัย ปิ่นแช่ม หนองแขม 81/1
222 นาง พรพรรณ วงษ์นาค หนองแขม 537
223 นาย ชมพู ลิ้มติ้ว หนองแขม 79/88
224 นางสาว ถวิล ลือยาม หนองแขม
225 นาย สุชาติ พรมป้อง หนองแขม 458/283
226 นาง สมคิด เขียนบรรดิษฐ์ หนองแขม 30
227 นางสาว วิลัย เอี่ยมกล่ำ หนองแขม
228 นาย สุรชัย วทัญญูตระกูล หนองแขม 35
229 นาย อนุรุธ สำเนียงใส หนองแขม
230 นาย สุรินทร์ ล่อซุ่นนี้ หนองแขม
231 นาย เจริญศักดิ์ กันจะนะชุมาบูรพะ หนองแขม
232 นาย กฤษฏา ปานดำ หนองแขม 1
233 นางสาว จิณณา แซ่อั้ง หนองแขม 42/324
234 นาย สมชาย อิ่มสุข หนองแขม
235 นางสาว เมย์ สมกำดัด หนองแขม
236 นาย รุ่ง ตนประเสริฐกุล หนองแขม
237 นาง พรลภัส โห้หาญ หนองแขม
238 นาย สุรชัย เที่ยงตรง หนองแขม 7
239 นาย หนูจันทร์ บุญสาร หนองแขม
240 นาง บุญมี ทศวัฒน์ หนองแขม
241 นางสาว สิน ใจวังเย็น หนองแขม
242 นางสาว ดวงแข อิ่มเงิน หนองแขม 12/598-599
243 นางสาว จันทร์ศรี เสียงใส หนองค้างพลู
244 นาง ดาราณี ภูโทถ้ำ หนองค้างพลู 130
245 นางสาว อัมพร สุทธิประพันธ์ หนองค้างพลู 79/452
246 นาง กัลยา ศรีสวัสดิ์ฉิม หนองค้างพลู 31
247 นาย หวั่น เรืองเชื้อเหมือน หนองค้างพลู 2
248 นางสาว สุดาณี หักขุนทด หนองค้างพลู 78/245
249 นาย ธีรวีร์ ปึงวัชรสมิทธิ์ หนองค้างพลู 32/162
250 นาย ทองใบ มาวิมล หนองค้างพลู 6
251 นาง กนกพร สระแก้ว หนองค้างพลู 43/99
252 นาย สมศักดิ์ เหลืองสุรฤทธิ์ หนองค้างพลู 78/253
253 นาย ตรีโลกนาท นัดณรงค์ หนองค้างพลู 15/246
254 นาย สวัสดิ์ สมผล หนองค้างพลู 534
255 นาย อัศวิน ลายเขียน หนองค้างพลู 43/248
256 นาย พิศทยากร บ่างวิรุฬห์รักษ์ หนองค้างพลู 24/92
257 นาย ศุภกิจ เมธาสุทธิวัฒน์ หนองค้างพลู 77/51
258 นาย สรรรพชัย เหรียญทอง หนองค้างพลู 26/175
259 นางสาว กุสุมา ตรีวัชระนุกูล หนองค้างพลู 296
260 นางสาว สมจิตร กิมเหม็ง หนองค้างพลู 133
261 นาง ทิพวรรณ์ สกุลมา หนองค้างพลู 39/472
262 นาง ปภังกร รอดบ้านยาง หนองค้างพลู 35/41
263 นาง พูลศิลป์ อนวัชพงศ์พันธ์ หนองค้างพลู 94/9
264 นาง มาลี ชุณหเชิดชัย หนองค้างพลู 45/1406
265 นาย จิรวัฒน์ ทรงผาสุข หนองค้างพลู 40/34
266 นาย จรัล รองเมือง หนองค้างพลู 39/14
267 นาย เฉลิมพร ปทุมหิรัญรักษ์ หนองค้างพลู 3
268 นาง สุทร ทองเอิบ หนองค้างพลู
269 นางสาว ณัฐิยา นาเมืองรักษ์ หนองค้างพลู 15/268
270 นางสาว ศรีวรรณา อยู่คง หนองค้างพลู 25
271 นาย วุฒิพงษ์ วรรณพงษ์ หนองค้างพลู 5/195
272 นาง จรัสวรรณ ชื่นเจริญ หนองค้างพลู 54/46
273 นาย พัฒนกฤษณ์ สุขสุไนย์ หนองค้างพลู 120
274 นาย เกรียงไกร คุณมงคลวุฒิ หนองค้างพลู 22/246
275 นาย นิรัญ เจียงชัย หนองค้างพลู 5
276 นาง จันทิรา ตวงสินทวีกุล หนองค้างพลู 1
277 นาย บุญเริง จำสุข หนองค้างพลู 26/83
278 นางสาว สุภาวดี การย์สกุลธร หนองค้างพลู 26/2
279 นาง วัชรินทร์ อุดมผล หนองค้างพลู 89
280 นาย อัครเดช ธำรงชัยวรกุล หนองค้างพลู 406
281 นางสาว อรทัย กึ่งโกรก หนองค้างพลู 59/402
282 นาง นิยม เพชรน้อย หนองค้างพลู 5/18
283 นาง ธันยรัศมิ์ อ่อนน้อม หนองค้างพลู 10/855
284 นาง สุพัตรา อำนาจธรรม หนองค้างพลู 1029/2
285 นาย ณรงค์ จุลประทุม หนองค้างพลู 883
286 นาย ปัญญา เจริญอุปกรณ์ หนองค้างพลู 28
287 นาย สมบูรณ์ วารีสุคันธรส หนองค้างพลู 1018/27
288 นาย สังวรณ์ แตงสมุทร หนองค้างพลู 116
289 นาง วันดี แตงสมุทร หนองค้างพลู
290 นาย ธนภัทร พัฒนาการวิจิตร หนองค้างพลู 1027/42
291 นาง วิไล เตชะการเกษตร หนองค้างพลู 56
292 นาง พลอยนวล เอี่ยมกาญจน์ หนองค้างพลู 1037/5
293 นางสาว สุพัตรา นิ่มนวล หนองค้างพลู
294 นาย เชษฐเกียรติ เนวะลา หนองค้างพลู 54/9
295 นาย ประพันธ์ รัตนหิรัญญา หนองค้างพลู 772
296 นาย เชาวลิต กฤษฎานุวัติ หนองค้างพลู 2
297 นาย กองสี หลักคำ หนองค้างพลู 207/64
298 นาย ชาญชัย ธนัญชยากร หนองค้างพลู 45/1619
299 นาย เอกรินทร์ พีระณรงค์ หนองค้างพลู
300 นาง เอมอร หวังรุ่งโรจน์ หนองค้างพลู 6/98
301 นาย ไกรสร กาญจนเกรียงไกร หนองค้างพลู 194
302 นาง ระเบียบ ผลตาล หนองค้างพลู 172
303 ส.อ. สิงห์ทอง พรมมา หนองค้างพลู 53/25
304 นางสาว กฤตยา สนประสิทธิ์ หนองค้างพลู 6/91
305 นาง ศิริรัตน์ พรมสุข หนองค้างพลู 39/339
306 นาย ชอุ่ม ระย้า หนองค้างพลู 136
307 นาง วิภารัตน์ เกียวมิตรไมตรี หนองค้างพลู 901
308 นาย สำรวล ประยูรไทย หนองค้างพลู 14/53
309 นาย สุทธิพงษ์ ประสานศิลป์ หนองค้างพลู 47
310 นางสาว บุษราพร สากระสันต์ หนองค้างพลู
311 นางสาว สุชาดา หงษ์ดิลกกุล หนองค้างพลู 163
312 นาง วรกาญจน์ บำรุงรักษา หนองค้างพลู 79/294
313 นาย พนอ สันทัด หนองค้างพลู 190
314 นางสาว สุลัดดา งามไตรรัตน์ หนองค้างพลู 1016/12
315 นาง นภา กันสมบูรณ์ หนองค้างพลู
316 นางสาว สมศุกร์ แซ่อุน หนองค้างพลู 10/740
317 นาง จิฎามาศ ยูรศาลา หนองค้างพลู 32
318 นาย สมชาย ทับทิมหอม หนองค้างพลู 25/1
319 นาง วนิดา นิลถนอม หนองค้างพลู 14
320 นางสาว ถาวร ใจเพ็ชร หนองค้างพลู 3
321 นางสาว อุ่นใจ ไชยเลิศ หนองค้างพลู 40/273
322 นาย สมชาย ไตรรัตน์ประดับใจ หนองค้างพลู 143
323 นางสาว ลัดดา เกษสุรินทร์ชัย หนองค้างพลู 120
324 นาย วินัย อ่อนน้อม หนองค้างพลู 10/856
325 นาง มนต์ฑิรา ชวนารัติ หนองค้างพลู 333/137
326 นางสาว ปรียานุช สุเสรี หนองค้างพลู 39/127
327 นาย สำเนาว์ รักขุมแก้ว หนองค้างพลู 150/9
328 นาง นภัสสร โมธา หนองค้างพลู
329 นาง วิภาพร ศรีกุล หนองค้างพลู
330 นาย สมหวัง เหลืองรัตน์วัฒนะ หนองค้างพลู 1029/37
331 นาย อาคม ภัทรปวัตน์วิทู หนองค้างพลู 53/143
332 นาง สุนันทา แสนคลัง หนองค้างพลู 210
333 นาง จงกมล เชื้อรามัญ หนองค้างพลู 13
334 นาง ละไม สังฆบุรี หนองค้างพลู 208
335 นางสาว สุพัตรา ครองกิจไพบูลย์ หนองค้างพลู 33/3
336 นาง ฐาณิญา สิณีภาโกมล หนองค้างพลู 22/180
337 นางสาว กรรณิการ์ เอี่ยมคำจันทร์ หนองค้างพลู 78/332
338 นาง กรมณี บุตรโคตร หนองค้างพลู 4/123
339 นาย อาทิตย์ พัฒนดำเกิง หนองค้างพลู 45/85
340 นาย วีระพล มานะอดทน หนองค้างพลู 49/77
341 นาง สุจิตราภรณ์ อร่ามเรือง หนองค้างพลู 26/51
342 นาง ขวัญยืน โรชัย หนองค้างพลู 34/18
343 นาง บุญชู รุจิเทศ หนองค้างพลู 40/176
344 นางสาว ทัศนีย์ แก้งคำ หนองค้างพลู 712
345 นาย เสนอ ไกรกลิ่น หนองค้างพลู
346 นาง มุ้ยไน่ แซ่แจ๋ว หนองค้างพลู 40/188
347 นาย มงคล บัวคลี่ หนองค้างพลู 1110
348 นาง ปราณี เจริญเยาว์ หนองค้างพลู 34/23
349 นาง โกวิน พนมมา หนองค้างพลู 101
350 นางสาว ทวีพร คงสุข หนองค้างพลู
351 นางสาว เปรียบ บุญเปลื้อง หนองค้างพลู 37/22
352 นาย สว่าง สำอางพิศ หนองค้างพลู
353 นางสาว สายฝน ผิวเหลือง หนองค้างพลู 15/67
354 นาย จิตตการ บัวสถิตย์วงศ์ หนองค้างพลู 22
355 นางสาว วริน แซ่ลี้ หนองค้างพลู 1003/73
356 นาย สมชาย พรมมี หนองค้างพลู 161
357 นาง สมใจ วงศ์จิตสุขเกษม หนองค้างพลู 78/42
358 นางสาว จิตตรา เหล่าสุขศรี หนองค้างพลู 6/29
359 นางสาว ศิริรัตน์ จงเฉลิมไพบูลย์ หนองค้างพลู 59/199
360 นาง วัชรี จงประสิทธิ์ หนองค้างพลู 9,11
361 นาง สมพร สีเหนี่ยง หนองค้างพลู 45/1049
362 นาย ณรงค์ สุนกิจ หนองค้างพลู 54/211
363 นางสาว รจนา อุปพันธุ์ หนองค้างพลู 45/854
364 นาย วุฒินันท์ มัชฌิมา หนองค้างพลู
365 นางสาว สุภัตรา ฉ่ำจิตรชื่น หนองค้างพลู 59/438
366 นาย สุนทร พุธโก หนองค้างพลู
367 นางสาว พัชมณฑ์ เถาะตะกู หนองค้างพลู 20
368 นางสาว สุนา สีอ้วน หนองค้างพลู
369 นางสาว สวีวรรณ ภูชะโงก หนองค้างพลู
370 นาย ประสิทธิ์ ลีละชุติเดช หนองค้างพลู 39/132
371 นาง สุนันท์ สินธพ หนองค้างพลู 81/221
372 นาง บัวลอย มะลิซ้อน หนองค้างพลู 224
373 นาย กิตติ รั่นอรัญ หนองค้างพลู 45/774
374 นางสาว สุรีย์พร สุวรรณปิ่นแก้ว หนองค้างพลู 88
375 นาย สุพจน์ ลิ้มวิจิตรสุข หนองค้างพลู 29
376 นางสาว จรรยา ภูมีแกดำ หนองค้างพลู
377 นาง วัฒนา หิรัญงาม หนองค้างพลู 237
378 นาย จักรี กระฉอดนอก หนองค้างพลู
379 นาย บุญยืน แก้วพรึก หนองค้างพลู
380 นาย อดิศักดิ์ เปรมประสิทธิ์ หนองค้างพลู 1029/85
381 นางสาว พรรณสุณี เจริญมหาดไทย หนองค้างพลู 43/258
382 นางสาว พิมพ์ฉวี เพ็งนุ่ม หนองค้างพลู
383 นางสาว นันทภรณ์ นนทะภา หนองค้างพลู
384 นางสาว ลำไพ มีมาก หนองค้างพลู
385 นาง รุจิรา ไทยวงศ์วรกุล หนองค้างพลู 79/84
386 นาย บุญชู พูลผล หนองค้างพลู
387 นาง จำปา สุคนธโรจน์ หนองค้างพลู 642
388 นางสาว วิไลวรรณ แซ่เฮ้า หนองค้างพลู
389 นาย ดนัย เหล่าสุขศรี หนองค้างพลู 6/31
390 นาย เกรียงศักดิ์ แย้มมีศิลป์ หนองค้างพลู
391 นาย ธวัชชัย สายรัมย์ หนองค้างพลู
392 นางสาว ศุภรดา วจนะศิริ หนองค้างพลู
393 นาง ลัดดาวัลย์ เหล่าสุขศรี หนองค้างพลู 6/32
394 นาง สุภาดี เมืองช้าง หนองค้างพลู
395 นาย สุเมษฐ์ ภัทรเกียรติเจริญ หนองค้างพลู 78/43
396 นาย ชัยวัฒน์ ดวงชัย หนองค้างพลู 71/125
397 นาย สุธา อาริยะ หนองค้างพลู 1027/24
398 นางสาว วิยะดา เชิดพันธุ์ หนองค้างพลู 39/104
399 นางสาว ณัฐธิดา ศิริโก หนองค้างพลู 26/12
400 นางสาว ปิยรัตน์ ถาวรวนกิจ หนองค้างพลู 906
401 นาง พัชรินทร์ วิริยมาโน หนองค้างพลู 26/95
402 นาย สมรัก วชิรนิมิต หนองค้างพลู 27
403 นาย บุญส่ง สอนเผือก หนองค้างพลู 63
404 นางสาว รวีพัชร์ รินชัย หนองค้างพลู
405 นาย กิ่ม เจริญไทย หนองค้างพลู
406 นางสาว บัว เมฆบุตร หนองค้างพลู
407 นาย สาธิต แก้วเรณู หนองค้างพลู
408 นางสาว พรวิภา โกยทอง หนองค้างพลู
409 นาง กาญจนา เลิศภิรมย์สุข หนองค้างพลู 24/77
410 นาย สุนันท์ แซ่ซื้อ หนองค้างพลู
411 นางสาว พัชรินทร์ ดัชถุยาวัตร หนองค้างพลู
412 นาย จิรพงษ์ พรมสำลี หนองค้างพลู
413 นาย อัษฎาพล แสงสิงห์ หนองค้างพลู
414 นางสาว บุญเพ็ญ สุวรรณ์ธรรม หนองค้างพลู
415 นาง สาคร อุลปาทร หนองค้างพลู 8
416 นางสาว ณัฐฐา แซ่เอี๊ยว หนองค้างพลู 71/30
417 นาง ทองดี อ่วมพินิจ หนองค้างพลู
418 นาย ภวัต ทองศักดิ์แสง หนองค้างพลู 24
419 นาย มานะ แซ่ตั้ง หนองค้างพลู
420 นาย สุประวีณ์ สุธีรวงศ์กุล หนองค้างพลู 4/3
421 นาย เรวัตร โสตะ หนองค้างพลู
422 นาย สากล ประพันธ์ หนองค้างพลู 61/92
423 นาย สีหเดช วัฒนจินดา หนองค้างพลู
424 นาย ไฉน รอดภัย หนองค้างพลู 29
425 นาย อำนาจ ช่วงโพธิ์ หนองค้างพลู
426 นางสาว รัชนีกร ประเสริฐสัง หนองค้างพลู 121
427 นางสาว พนิดา คงสุข หนองค้างพลู
428 นางสาว กุลภัสสรณ์ สุธีรวงศ์กุล หนองค้างพลู 4/2
429 นางสาว ณัฐกมล เมืองหลวง หนองค้างพลู
430 นาง มาลี รัตนะ หนองค้างพลู 45/234
431 นางสาว ดวงกมล ยิ่งยงปัญญาเลิศ หนองค้างพลู
432 นาง กัลย์ศิริ สุธีรวงศ์กุล หนองค้างพลู 4
433 นาย ชัย แก้วรักษา หนองค้างพลู 16
434 นาง คำป้อ ผ่องประภา หนองค้างพลู
435 นาง สัมฤทธิ์ ศรีวารี หนองค้างพลู 62
436 นาย นพฤทธิ์ รวยดี หนองค้างพลู
437 นางสาว อารีรัตน์ อำภา หนองค้างพลู
438 นาย ปรีชา ศิริบุญญานุภาพ หนองค้างพลู 67
439 นาง วรรณทณี ศรีพุ่มไข่ หนองค้างพลู 45/992
440 นางสาว วรรณา บุญทอง หนองค้างพลู 45/997
441 นาย สนั่น กล่ำดิษฐ์ หนองค้างพลู
442 นาย สมัคร เสี้ยมแหลม หนองค้างพลู
443 นางสาว อรุณศรี นะเรนสด หนองค้างพลู
444 นาย สุชีพ นาคดำ หนองค้างพลู 45/1424
445 นางสาว ชลธิชา เปลื้องเจริญ หนองค้างพลู
446 นาย จักรกฤษณ์ ชนะจิตต์ หนองค้างพลู
447 นาง สำรวย วณิชยาพันธุ์ หนองค้างพลู
448 นาย โชคชัย ขจรชีพพันธุ์งาม หนองค้างพลู 39/519
449 นาย อนันต์ จันทรผล หนองค้างพลู 21
450 นาย บุญสรรค์ แสนเลิศ หนองค้างพลู
451 นาย สมศักดิ์ เมืองแก้ว หนองค้างพลู 1061
452 นางสาว นุชนาถ เบ้าเงิน หนองค้างพลู 54/59
453 นาง สมศรี ฉ่ำจุ้ย หนองค้างพลู
454 นาย วิชัย แซ่ลิ้ม หนองค้างพลู 40/69
455 นาง มาลี ตั้งภัทรโชค หนองค้างพลู
456 นางสาว ดวงพร ไตรสุธรรมพร หนองค้างพลู 22/8
457 นาง ยุพิน ผลคำ หนองค้างพลู
458 นาง บุญช่วย ชูกร หนองค้างพลู
459 นาง วิมล ทิมวิภาค หนองค้างพลู 22/28
460 นาย เรวัต ชูมณี หนองค้างพลู 17/70
461 นาย ธนกฤต เทพพานิช หนองค้างพลู 10/779
462 นาย จอม จินากูล หนองค้างพลู
463 นาง สมพร แสงจันทร์ หนองค้างพลู 54/20
464 นาย ไพโรจน์ ตันลิ้มสูน หนองค้างพลู 194
465 นาย ธวัชชัย ดีมี หนองค้างพลู
466 นางสาว ศศวรรณ ถวิลพุฒิสโรช หนองค้างพลู 593
467 นางสาว สุรีย์ จันบำรุง หนองค้างพลู
468 นาง ปิยะนุช สุภานันท์ หนองค้างพลู 39/47
469 นางสาว ลัดดา รติโภคิน หนองค้างพลู 21
470 นางสาว กานต์สินี เอกลักคณาพงศ์ หนองค้างพลู
471 นางสาว อรอนงค์ พูนนฤเสถียร หนองค้างพลู 333/180
472 นางสาว วลีภรณ์ ประกายสันติสุข หนองค้างพลู 40/11
473 นางสาว ศุภวดี เดชาจันทโรจ หนองค้างพลู 5/179
474 นางสาว พรรษมณฑ์ รัตน์ทรงธรรม หนองค้างพลู 22/40
475 นางสาว นภาพร สถิรทัศน์ หนองค้างพลู 40/200
476 นาย พรพจน์ เนื้อไม้หอม หนองค้างพลู
477 นาย พสิษฐ์ ปณัยกร หนองค้างพลู
478 นาย ศุภชัย เพิ่มพิณทอง หนองค้างพลู 40/61
479 นางสาว สุรัตน์ ดุลสูงเนิน หนองค้างพลู
480 นาย ธวัชชัย เขมาภิรักษ์ หนองค้างพลู 34/21
481 นาง ยงวดี เลิศอาษาพงศ์ หนองค้างพลู 71/9
482 นาย สมชาย ศรีละเลิน หนองค้างพลู 59/355
483 นาง อุ่น อ่ำอ่อน หนองค้างพลู 18
484 นาย ผ่อน รอนใหม่ หนองค้างพลู
485 นาง นิภา ประเสริฐเนตร หนองค้างพลู 77/56
486 นาย อิทธิ ศรีโยธา หนองค้างพลู 28
487 นาย ภานุวัฒน์ ท้วมทอง หนองค้างพลู 5/2
488 นาย ชัยเชษฐ์ คุ้มเกิด หนองค้างพลู 10/1070
489 นางสาว ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา หนองค้างพลู 2
490 นาง ทิพย์วิมล พูลเพิ่ม หนองค้างพลู 10/757
491 นางสาว ประคอง อินม่วง หนองค้างพลู 149
492 นางสาว บุรัสกร สมนาศรี หนองค้างพลู 40/306
493 นาย อธิภัทร เจริญบัณฑิตสกุล หนองค้างพลู 75/18
494 นางสาว เรียง เจริญจิตต์ หนองค้างพลู 78/224
495 นาง สำอาง เปลื้องเจริญ หนองค้างพลู
496 นาย สธน วุฒิพงษ์ หนองค้างพลู 16
497 นางสาว บัวหวิน ก๋าเกี๋ยง หนองค้างพลู 45/855
498 นาย วิทูร ทองรักษ์ หนองค้างพลู
499 นางสาว วันเพ็ญ บำรุงบ้าน หนองค้างพลู
500 นาย สมพิน ขำอิน หนองค้างพลู 10/432
501 นางสาว พเยาว์ ขาวน่วม หนองค้างพลู 6/51
502 นาย เดน ไม้เจริญ หนองค้างพลู
503 นางสาว แก้ววรรณา บุญมาวรรณ์ หนองค้างพลู
504 นาง สิริกร พิมพาพิพัฒน์ หนองค้างพลู 626,628
505 นางสาว จุมพฎา คเชนทร์ หนองค้างพลู 20
506 นาย ชูโชค ฉัฐโชติกร หนองค้างพลู 758
507 นางสาว กาญจนา ปรีชาธรรมรัช หนองค้างพลู 644
508 นาย สมพร พงษ์สละ หนองค้างพลู
509 นางสาว ระเบียบ กลั่นจิตร หนองค้างพลู
510 นาย สมคิด ดารา หนองค้างพลู 49/7
511 นาง กุลรัศมิ์ แม้นทิม หนองค้างพลู 59/489
512 นางสาว กันยา ประภาสมนเทียน หนองค้างพลู
513 นางสาว ยุภา โพธิ์กลาง หนองค้างพลู 40/1
514 นางสาว อ้อย พรมด้วง หนองค้างพลู 43/134
515 นาย วัน ศิลวิจารณ์ หนองค้างพลู 36/1
516 นาย สุริยา สังข์ต้อง หนองค้างพลู
517 นาง สมพร หมอสินธุ์ หนองค้างพลู 26/266
518 นาย ณรงค์ เลิศวิภาพร หนองค้างพลู 327
519 นาง รัตติกร สานสร้อย หนองค้างพลู
520 นางสาว สรัลชนา ภูสอดสี หนองค้างพลู
521 นางสาว วรลักษณ์ แซ่ลิ้ม หนองค้างพลู
522 นาย สมศักดิ์ นิจจำรูญ หนองค้างพลู 1014/31
523 นาง เกษร นิจจำรูญ หนองค้างพลู 1014/33
524 นาย จรวจ สาตร์นอก หนองค้างพลู
525 นาง บุญล้อม โพธิ์มณี หนองค้างพลู
526 นาย พินิจ พิมพาพิพัฒน์ หนองค้างพลู 630,632
527 นาง กันยา สรรค์เสถียร หนองค้างพลู 6
528 นาย นริศ เลิศธารากุล หนองค้างพลู
529 นางสาว มาไล นามสี หนองค้างพลู
530 นาง จินตนา เกิดโพชา หนองค้างพลู
531 นาง ปราณีต คล้ายเชย หนองค้างพลู 9
532 นางสาว สุนิสา ปัญญายงค์ หนองค้างพลู 39/48
533 นางสาว วนิดา สุรสิงห์สฤษฎ์ หนองค้างพลู 333/214
534 นาย ทศพร ขวัญดี หนองค้างพลู 11
535 นาย เอนก ชิดชมนาค หนองค้างพลู
536 นาง ฐิรญา อรุณรังสิกุล หนองค้างพลู 5/194
537 นาย สมบูรณ์ สุขสว่าง หนองค้างพลู 71/122
538 นาง สุพัตรา มั่นคง หนองค้างพลู 106
539 จ่าเอก คชาชาติ นิ่มละมัย หนองค้างพลู 10/633
540 นางสาว ม้วย แซ่ลี้ หนองค้างพลู 14/52
541 นาง ชิษณุชา หนูนุรักษ์ หนองค้างพลู 59/533
542 นาย ณวัฒณ์ พงษ์แสร์ หนองค้างพลู 45/452
543 นางสาว สรวงสวรรค์ จันทร์ดารา หนองค้างพลู 59/184
544 นางสาว ปณิชา พัฒน์ธีรา หนองค้างพลู 5/213
545 นาย นิพนธ์ ผลอวยพร หนองค้างพลู 213
546 นาย ณรงค์ ขำประดิษฐ์ หนองค้างพลู 59/403
547 นาง เพ็ญศรี แสงสวงค์ หนองค้างพลู 39/135
548 นาย ชัยวัฒน์ สิรินันทกิจ หนองค้างพลู 43
549 นางสาว ชลปัทม์ ศิลปเลิศลักษณ์ หนองค้างพลู 26/143
550 นางสาว สิริลักษณ์ เพ็ชรัตน์ หนองค้างพลู 43/291
551 นาย สมัคร มลเทวิน หนองค้างพลู
552 นาย สุชาติ บุญสม หนองค้างพลู
553 นางสาว ปุณณภา จันทะรัง หนองค้างพลู 1021/52
554 นาย สมบูรณ์ ภูมิจิตรการ หนองค้างพลู 53/63
555 นาย ยุทธชัย โชติโก หนองค้างพลู 10/408
556 นาย บัณฑิต กิตติโภคิรัตน์ หนองค้างพลู 1019/30
557 นาย อรรณพ เปรมฤทธิ์ หนองค้างพลู 47/39
558 นาย ธนภัทร พรมลี หนองค้างพลู 26/630
559 นาย วรพจน์ บุญอยู่ หนองค้างพลู 10/486
560 นาง นิวาริน คุคะพันธ์พงศ์ หนองค้างพลู 435
561 นาง บุศรา ชุ่มเล็ก หนองค้างพลู 45/1880
562 นางสาว จินดา เกิงปานันท์ หนองค้างพลู
563 นาย ไชยา ผสมทรัพย์ หนองค้างพลู 39/501
564 นางสาว ปทุมมาศ วิสุทธิพันธ์ หนองค้างพลู 705-706
565 นาง วิภาภรณ์ ปี่แก้ว หนองค้างพลู 74/66
566 นาง ฉันทนิษฐ์ เทียนเรือง หนองค้างพลู 39/39
567 นาย อุทิศ เอี่ยมกลิ่น หนองค้างพลู
568 นางสาว ประภาพรรณ เห็ดไธสง หนองค้างพลู
569 นางสาว นิภาพร วัฒนวงศ์ หนองค้างพลู 3/8
570 นาย เลิศไทย เลิศนวปัญญา หนองค้างพลู 59/422
571 นางสาว รัตนา แก้วบัวสา หนองค้างพลู 45/1059
572 นางสาว ประวีณา กิ่งแก้ว หนองค้างพลู
573 นาย สุพล บุริประเสริฐ หนองค้างพลู 3/5
574 นาย มานะ บุญจันทร์ หนองค้างพลู 60/90
575 นาง สำเนียง กลับทับลังค์ หนองค้างพลู 45/1182
576 นางสาว พัชรี ทูลแสงงาม หนองค้างพลู 207/796
577 นาย พิพัฒน์ สิงหะ หนองค้างพลู
578 นางสาว วนิดา วัชรวสุนธรา หนองค้างพลู 88/138
579 นาย สุทิน เทียมเต็ง หนองค้างพลู
580 นางสาว วันดี แซ่โค้ว หนองค้างพลู 40/72
581 นางสาว ดวงดาว ใยยั่งยืน หนองค้างพลู
582 นาย กาลัน สีสุวะ หนองค้างพลู 10/15
583 นาย วิชาญ ปั้นกันอินทร์ หนองค้างพลู 506
584 นาง พรรณรายณ์ แก้วประดิษฐ์ หนองค้างพลู
585 นาง มณฑา แก้วหมุน หนองค้างพลู 49/37
586 นาย ธนวัตน์ นพพระ หนองค้างพลู 59/414
587 นาย เรืองพจน์ ภัคดุรงค์ หนองค้างพลู 34/37
588 นาย เกียรติกวิน ฉัตรปิยพัฒน์ หนองค้างพลู 23
589 นางสาว อุบลวรรณ พิมละมาตร์ หนองค้างพลู 23
590 นาย อนันต์ วัฒนวงศ์ หนองค้างพลู
591 นาย สมปอง คล้ายแก้ว หนองค้างพลู 102/1
592 นาง วัชราภรณ์ ปรุงเรณู หนองค้างพลู 78/72
593 นาย ลิขิตวัฒน์ ทรัพย์อยู่ หนองค้างพลู 26/332
594 นาย ชุติเดช ทิศอุ่น หนองค้างพลู 23
595 นาย มนตรี พรหมจรรย์ หนองค้างพลู 39/574
596 นางสาว วันทนี จีนโน หนองค้างพลู
597 นาย สมเกียรติ เพชรชื่นสกุล หนองค้างพลู
598 นาย อดิศร อัญชลีนุกูล หนองค้างพลู 40/39
599 นาย ชาญณรงค์ แจ่มเจริญ หนองค้างพลู 45/979
600 นาย พีรพัฒน์ ดวงตา หนองค้างพลู
601 นาย เมือง เผื่อนสูงเนิน หนองค้างพลู 37/33
602 นางสาว สมัย ทวีเลิศ หนองค้างพลู
603 นาย สมยศ บุญรอด หนองค้างพลู
604 นาง พัสษา ผุดผ่อง หนองค้างพลู
605 นาง ลำใย จุ่มอูป หนองค้างพลู

เขตบางเขน ครั้งที่ 20 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 20 เรียงตามชื่อ

กชกร อริยชาติ 1569 นางสาว ท่าแร้ง
กนกธร วงค์ษา 1348 นางสาว ท่าแร้ง 57/11
กนกพร จันทร์นุ่ม 1233 นางสาว ท่าแร้ง 139/9
กนกรัตน์ อ่อนน่วม 762 นาง ท่าแร้ง 7/38
กนกวรรณ ราตรีธรรม 139 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/544
กนกวรรณ เล็กสุมา 690 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/9
กมล แก้วท่าไม้ 1243 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/518
กมล คุณพิชิตชัย 264 นาย อนุสาวรีย์ 77/185
กมล อารีกุล 947 นาย ท่าแร้ง 33/248
กมลธิดา พัฒศรีเรือง 1150 นางสาว ท่าแร้ง
กมลวรรณ แซ่เฮ่ 634 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
กรกนก วิงวอน 491 นางสาว อนุสาวรีย์ 115/10
กรชนก มัลลิทะนาวิน 301 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
กรทิพย์ ศรีเสริม 877 นางสาว ท่าแร้ง
กรธิมา เสวีวัลลภ 984 นาง ท่าแร้ง 78/240
กรภัทร์ ดำรงค์ไทย 929 นาง ท่าแร้ง 159/23
กรรณิการ์ ช้างนิล 63 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ แซ่เต็ง 1308 นาง ท่าแร้ง 7/118
กรรณิการ์ ทนธโสม 1421 นางสาว ท่าแร้ง
กรรณิการ์ วังอนานนท์ 1385 นาง ท่าแร้ง 94/177
กรวีร์สรวง ชูทิพยพาณิช 113 นาย อนุสาวรีย์ 67/171
กรัณฑ์รัตน์ ธเนศฐิติวัชร์ 874 นางสาว ท่าแร้ง 55/44
กรีฑา คำสุข 441 นาย อนุสาวรีย์ 9/98
กรุณา สอนพรหม 1275 นาง ท่าแร้ง 1/183
กฤชชัย ไบรอันฮิวฟรังซิสเฮนรี่ 1556 นาย ท่าแร้ง 111/804
กฤตเมธี ริ้วทอง 1027 นาย ท่าแร้ง 8/6
กฤตยภรณ์ เทพธัญญะ 666 นางสาว อนุสาวรีย์
กฤติกร สะยะรักษ์ 698 นาย อนุสาวรีย์
กฤษ ว่องไว 1409 นาย ท่าแร้ง
กฤษกร บุญทรัพย์ 1119 นาย ท่าแร้ง 70/8
กฤษฎา เวชวิทยาขลัง 478 นาย อนุสาวรีย์ 1
กฤษดา ล้อมณีนพรัตน์ 1323 นาย ท่าแร้ง 139/162
กฤษดา สุพรรณพงศ์ 872 นาย ท่าแร้ง 5/347
กล้าหาญ ทรัพย์ศฤงคาร 862 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 6/657
กษิเดช วณิชคุณาธร 1140 นาย ท่าแร้ง 7/211
กังวาน วัฒนากร 74 นาย อนุสาวรีย์ 67/35
กัญญ์ณพัชญ์ ชื่นตา 1383 นาย ท่าแร้ง 56/7
กัญญณัช สุพรรณการ 25 นาง อนุสาวรีย์ 41
กัญญา วิมุกตานนท์ 403 นาง อนุสาวรีย์ 362
กัญญาพัชร ทิพย์รักษา 674 นาง อนุสาวรีย์ 142/2
กัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา 336 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/161
กัณฐ์ณหทัย จำลองราษฎร์ 902 นางสาว ท่าแร้ง 2/49
กัณฐิกา คำสีแก้ว 819 นางสาว ท่าแร้ง
กัณฐิกา ลิอ่อนรัมย์ 620 นาง อนุสาวรีย์ 18/82
กัณฐิกา สนธิศรี 535 นาง อนุสาวรีย์
กันตินันท์ ฟูจิอิ 885 นาง ท่าแร้ง 55/38
กันทนิกา ซื่อพงษา 118 นาง อนุสาวรีย์ 244/252
กัลยรัตน์ สมแก้ว 1487 นางสาว ท่าแร้ง
กัลยา สุคันธาพฤกษ์ 473 นาง อนุสาวรีย์ 6
กัลยาณ์ คุ้มแนวนาค 1028 นาง ท่าแร้ง 169/270
กาญจนา ตันวิสุทธิ์ 425 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/283
กาญจนาภรณ์ มนต์กันภัย 1369 นาง ท่าแร้ง
กำธร กำมะสว่าง 770 นาย ท่าแร้ง 119/294
กำธร สายวิภู 1037 นาย ท่าแร้ง 169/127
กิตติวุฒิ สมตน 1254 นาย ท่าแร้ง 99/145
กิตติศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์ 1513 นาย ท่าแร้ง 48/17
กิตติศักดิ์ มีประเสริฐ 979 นาย ท่าแร้ง 90/171
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 204 นาย อนุสาวรีย์ 286
กิติกร ปุระปัญญา 1097 นาย ท่าแร้ง 146/68
กิติราชวุธ ไชยมงคล 1408 นาย ท่าแร้ง
กิติเวช สุดบรรทัด 1262 นาย ท่าแร้ง 111/6
กิติศักดิ์ ชีวะธรรม 714 นาย อนุสาวรีย์ 50/576
กิมเจ็ง เบญจเทพานันท์ 259 นาง อนุสาวรีย์ 10/155
กุมารี อ่อนเรือง 818 นางสาว ท่าแร้ง 149/60
กุลธิดา เลิศชัยวรกุล 989 นาง ท่าแร้ง 89/475
กุลยาภรณ์ โอชพันธ์ชัย 1258 นางสาว ท่าแร้ง 18/391
กุลวดี แสงธรรมาพิทักษ์ 914 นางสาว ท่าแร้ง 46/35
กุสุมา เทียนทอง 579 นาง อนุสาวรีย์ 91
เกยูร นิมมานนท์ 62 นาง อนุสาวรีย์ 161/3
เกรียงฐนิต พงษ์ชัยบุตร 1367 นาย ท่าแร้ง 48/2
เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม 333 นาย อนุสาวรีย์ 28/26
เกรียงศักดิ์ สมญารักษ์ 1249 นาย ท่าแร้ง 119/263
เกษตร จันทร์รุ่ง 517 นาย อนุสาวรีย์ 59
เกษม จิรพงศ์พิทักษ์ 1114 นาย ท่าแร้ง 231/1
เกษม ยมาพัฒน์ 381 นาย อนุสาวรีย์ 227/29
เกษม สมศรี 69 นาย อนุสาวรีย์ 77/53
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 483 พลเอก อนุสาวรีย์ 4/1
เกษมสุข น้อยนวล 849 นาง ท่าแร้ง 159/336
เกษร เกตุอ่อน 1095 นาง ท่าแร้ง 4
เกษร นวลแก้ว 1072 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
เกษร ศรีสวัสดิ์พงษ์ 340 นาง อนุสาวรีย์ 66/70
เกสร ดิถีเพ็ง 1565 นาง ท่าแร้ง 44/40
เกียรติชัย ชื่นประโคน 591 นาย อนุสาวรีย์
เกียรติชัย ไชยะ 410 นาย อนุสาวรีย์ 20
เกียรติชัย ทองบ่อ 1271 นาย ท่าแร้ง 222/127
เกียรติชัย แสนทองประเสริฐ 1191 นาย ท่าแร้ง 29/190
เกียรติรัตน์ ตึกสุอินทร์ 143 นาย อนุสาวรีย์ 89/1
เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ 102 นาย อนุสาวรีย์ 28/6
เกียรติศักดิ์ ฤทัยธง 725 นาย อนุสาวรีย์
เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ 612 นาย อนุสาวรีย์ 147/29
แก้วตา วิทยา 409 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/20
โกมล หมีเม่น 1344 นาย ท่าแร้ง 35/1
ไกร ภักดีสารสิริ 59 นาย อนุสาวรีย์
ไกร มนต์ดี 1029 นาย ท่าแร้ง 100/263
ไกรสร ประวังตภู 1231 นาย ท่าแร้ง 146/43
ขจรพร กิตติโสภณ 866 นางสาว ท่าแร้ง 55/56
ขจี รัตติวัธน์ 293 นาง อนุสาวรีย์ 4/206
ขนิษฐา ทั่งจันทร์ 765 นางสาว ท่าแร้ง 111/1040
ขนิษฐา ภูวสิทธิ์กุล 554 นางสาว อนุสาวรีย์
ขนิษฐา แว่นแก้ว 1365 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญใจ อรุณมีศรี 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/175
ขวัญรัก ธิราวิทย์ 1141 นางสาว ท่าแร้ง 111/947
ขวัญเรือน แหขุนทด 1086 นาง ท่าแร้ง
ขัตติยา ด้วงสำราญ 29 นาง อนุสาวรีย์ 77/313
เข็มพรย์ คำชัย 892 นางสาว ท่าแร้ง
เขียน สีสงคราม 1129 นาย ท่าแร้ง
ไข่มุก ธาราพรรค์ 1017 นาง ท่าแร้ง 146/86
ไขแสง พลอยสังวาลย์ 117 นาง อนุสาวรีย์ 147/19
ไขแสง รัชชุศิริ 1541 นาย ท่าแร้ง 159/19
คงกฤช วัฒนากร 73 นาย อนุสาวรีย์ 69/34
คงขวัญ สุกใส 459 นาง อนุสาวรีย์ 453
คณิต ฉายรัตนอภิรมย์ 1563 นาย ท่าแร้ง 139/35
คมกฤณณ์ รัตนบุรี 797 นาย ท่าแร้ง 113
คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1546 นาย ท่าแร้ง 222/88
คมสัน เฉลิมพนัส 1451 นาย ท่าแร้ง 102/244
ครองยศ กลิ่นเฟื่อง 172 นาย อนุสาวรีย์ 46
คัทรียา พุกกะจันทร์ 823 นางสาว ท่าแร้ง 6/514
คารมย์ ชาติโอด 1396 นาย ท่าแร้ง
คำพร ประพันธ์พัฒ 613 นาง อนุสาวรีย์ 282
คำพอง อำมาตย์ 61 นาย อนุสาวรีย์ 201
คำพัด แก้วตา 1112 นางสาว ท่าแร้ง
คำพูน รัตนะวัน 555 นาย อนุสาวรีย์
คำเมย ทองแปลง 1109 นาง ท่าแร้ง
คำรณ ศิริยะพันธุ์ 1022 ด.ต. ท่าแร้ง 159/473
จงกล พัฒนาไพศาล 404 นาง อนุสาวรีย์ 557/163
จงกล วรรณศิริ 1035 นางสาว ท่าแร้ง 3101500729217
จรรยา ธำรงวุฒิกุล 262 นาง อนุสาวรีย์ 99/50
จรัมพร บำรุงชาติ 1136 นาง ท่าแร้ง 55
จรัลรัตน์ เรืองวราวัฒน์ 973 นาง ท่าแร้ง 65/80
จรินทร ท่องไพศาล 1176 นางสาว ท่าแร้ง 111/742
จรินทร์ หล่อสุวรรณ 538 นาง อนุสาวรีย์ 15
จริยา ฉวีวรรณากร 364 นาง อนุสาวรีย์ 88/10
จริยา สุขถนอมวงศ์ 1559 นางสาว ท่าแร้ง 29/202
จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์ 1448 นาง ท่าแร้ง
จรูญ เกนี่ 480 นาง อนุสาวรีย์ 159/9
จอง สิงห์เรือง 484 นาย อนุสาวรีย์ 38
จอมใจ กลมเกลี้ยง 313 นาง อนุสาวรีย์ 25/1
จักรกฤส สุขเกษม 844 นาย ท่าแร้ง 159/183
จักรชัย ชัยพรธนรัตน์ 195 นาย อนุสาวรีย์ 342/83
จักรพงษ์ สิงห็พุ้ย 1310 นาย ท่าแร้ง 44/140
จักรเพชร ภูหงษ์สูง 1298 ส.ต.อ. ท่าแร้ง 100/273
จักรวิทย์ พลอยสังวาลย์ 682 นาย อนุสาวรีย์ 147/18
จักราวุธ อุ่นสอาด 1547 นาย ท่าแร้ง 39/74
จักริน รณรื่น 1378 นาย ท่าแร้ง 38/218
จักษพล เสาว์เฉลิม 1000 นาย ท่าแร้ง 139/65
จันทนา จิรธนาคุณ 471 นาง อนุสาวรีย์ 225/14
จันทร์จิรา ศิริวงค์ 455 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
จันทร์ใด เทียมเพ็ง 1438 นาง ท่าแร้ง
จันทร์ทิพย์ คล้ายอุดม 696 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทรประภา มณเทียรวิเชียรฉาย 109 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/13
จันทร์เพ็ญ คงชื่น 900 นางสาว ท่าแร้ง 42/8
จันทร์เพ็ญ โพธิ์หอม 439 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์เพ็ญ มีภาค 699 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทรา แสงแจ่ม 724 นาง อนุสาวรีย์ 77/158
จันร์เพ็ญ ที่พัก 1346 นาง ท่าแร้ง 83/23
จารุจิตร โตทวี 1160 นางสาว ท่าแร้ง
จารุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ 89 นาย อนุสาวรีย์ 413
จารุภา สิงจันทร์ 10 นาง อนุสาวรีย์ 92/45
จารุวรรณ จรัสด้วง 1205 นาง ท่าแร้ง 44/33
จำเนียร จาดวิจิตร์ 43 นางสาว อนุสาวรีย์
จำเนียร น้อยทิม 713 นาง อนุสาวรีย์ 9/105
จำปี ประกอบบุญ 345 นาง อนุสาวรีย์
จำรูญ สุขสุวรรณ 401 นาย อนุสาวรีย์ 50
จิดาภา คฤโฆษ 987 นางสาว ท่าแร้ง 1/68
จิตรา ฉัตรไพศาล 154 นาง อนุสาวรีย์ 11/170
จิตสุภา เชี่ยววิทย์ 1016 นางสาว ท่าแร้ง 161/51
จินตนา ถาคำ 961 นาง ท่าแร้ง 32/281
จินตนา ธารชลานุกิจ 320 นาง อนุสาวรีย์ 43/160
จินตนา บุญบริสุทธิ์ 296 นาง อนุสาวรีย์ 300
จินตนา อัจฉริยะโยธิน 241 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/61
จินตา อุดมเวช 57 นาง อนุสาวรีย์ 57/31
จิรนันท์ ยอดวงกอง 702 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรพรรณ จันทร์เจริญ 1182 นาง ท่าแร้ง 134/2
จิรพัฒน์ โพธิ์ทอง 388 นาย อนุสาวรีย์ 45/10
จิรภา คชหิรัญ 855 นางสาว ท่าแร้ง 32/41
จิรวัฒน์ บุญวัฒนโสภณ 67 นาย อนุสาวรีย์ 288/37
จิรวัฒน์ เหมะรักษ์ 988 นาย ท่าแร้ง 46/316
จิระ โลกะกะลิน 607 พ.อ. อนุสาวรีย์ 124/15
จิระยุทธ สุทธิศาสนกุล 1519 นาย ท่าแร้ง 1/12
จิรัชฌา เพียรชอบ 357 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
จิราพร กุลระยะ 269 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
จิรินธร เจียรมิ่งขวัญ 833 นาง ท่าแร้ง 200/214
จีรเดช อินทราปกรณ์ 1204 นาย ท่าแร้ง 44/10
จีระศักดิ์ เกษมสวัสดิ์ 799 นาย ท่าแร้ง 134/8
จุฑาทิพ บุญลอย 447 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
จุฑาบดี วิชชุรังษี 841 นาง ท่าแร้ง 38/297
จุฑามาศ กิจพิทักษ์ 1025 นาย ท่าแร้ง
จุฑารัตน์ คำโต 48 นางสาว อนุสาวรีย์
จุรีพร โคตรสมบัติ 907 นางสาว ท่าแร้ง
จุฬารัตน์ ละมัย 547 นาง อนุสาวรีย์
จุฬารัตน์ อันนวล 352 นาง อนุสาวรีย์ 32
จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1374 นาง ท่าแร้ง 145/71
เจ็ง แซ่อี้ง 406 นาง อนุสาวรีย์ 181/212
เจนวิทย์ มุสิกรัตน์ 807 นาย ท่าแร้ง 17/185
เจริญพล ฉลองความดี 233 นาย อนุสาวรีย์ 242/9
เจษฎากร ณ 1333 นาย ท่าแร้ง 155/6
เจษฎากร ศิริวัฒนกาญจน์ 1276 นาย ท่าแร้ง 96/95
เจษณี การงาน 300 นางสาว อนุสาวรีย์ 286
เจิม ทูคำมี 14 นาย อนุสาวรีย์ 188
ฉมพรรณี โชติพิมาย 225 คุณหญิง อนุสาวรีย์ 25/4
ฉลวย พูลเอี่ยม 998 นาง ท่าแร้ง 1/123
ฉลวย มณีวงษ์ 1279 นางสาว ท่าแร้ง 39/233
ฉลอง ยิ้มใย 444 นาย อนุสาวรีย์ 380
ฉวี บุญอิ่ม 32 นางสาว อนุสาวรีย์
ฉวีวรรณ รักษ์ศรีทอง 956 นาง ท่าแร้ง 142/93
ฉวีวรรณ วุฒิมานพ 1020 นางสาว ท่าแร้ง
ฉัตรปพน ชุ่มสันเทียะ 402 นาย อนุสาวรีย์ 227/134
ฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ 114 นาย อนุสาวรีย์ 99/127
ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์ 221 นาง อนุสาวรีย์ 25/6
เฉลิม จันทบาล 1023 นาย ท่าแร้ง 159/270
เฉลิม เทียมวงศ์ 1264 นาย ท่าแร้ง 144/152
เฉลิม สีชมภู 1108 นาย ท่าแร้ง
โฉมศรี บุญราศรี 1497 นางสาว ท่าแร้ง 159/119
ชง ศิริเนาว์ 1052 นาย ท่าแร้ง
ชญาดา สังกิตติวรรณ์ 856 นางสาว ท่าแร้ง
ชญาดา สุขไพบูลย์ 1082 นาง ท่าแร้ง
ชญานิศ วิสิฐศักดิ์ชัย 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/36
ชญานี คงสุวรรณ์ 394 นางสาว อนุสาวรีย์ 24/155
ชนนาถ แสงเจริญ 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 116/1
ชนสิษฎ์ ธนพัฒนากุล 1305 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 89/356
ชนะภูมิ สิมะเสถียร 1354 นาย ท่าแร้ง 44/40
ชนัตถ์พรรณ โชติชูตระกูล 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/233
ชนิดา นนทกิจโยธิน 879 นางสาว ท่าแร้ง 137/285
ชนิดา นันทพัฒน์สิริ 321 นาง อนุสาวรีย์ 227/105
ชนิดาภา แผ้วพลสง 788 นางสาว ท่าแร้ง 6/415
ชนิดาภา อร่ามเกียรติ 1431 นาง ท่าแร้ง 119/316
ชนิสรา จันทร์นภาลัย 129 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/94
ชนิสรา แสงสาคร 566 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/110
ชม แพหิรัญ 428 นาง อนุสาวรีย์ 15
ชมัยพร มีมา 589 นางสาว อนุสาวรีย์
ชยาตา ตันติศาสตร์ 247 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/62
ชยานนท์ เหล่าเขตรกิจ 1450 นาย ท่าแร้ง 102/284
ชยานิษฐ์ เรืองฤทธิ์อัศว 115 นางสาว อนุสาวรีย์
ชลดา มีศิริ 1210 นางสาว ท่าแร้ง 6/592
ชลธิชา ตราะการนิติธรรม 422 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/171
ชลนก ภักดีพิบูลย์ 1260 นาง ท่าแร้ง 89/648
ชลภัก สิริพงศาธร 1314 นาง ท่าแร้ง 9/257
ชลภัทร นฤนาทวานิช 552 นาย อนุสาวรีย์ 253
ชลันดา มาคะทาน 1135 นางสาว ท่าแร้ง 88/387
ชลิสา กัณฑพงษ์ 867 นางสาว ท่าแร้ง 155/158
ชวนพิศ ตันติวิท 246 นาง อนุสาวรีย์ 88/48
ชวลิต บุญรอด 1532 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 62/9
ชวลิตตา เศรษฐเสรี 278 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวัลญา กาญจนะวรนันท์ 375 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/109
ช่อชะบา สุภาพงษ์ 559 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/82
ช่อทิพย์ เร่งสำประทวน 1115 นางสาว ท่าแร้ง 37/82
ชัชชัย บุญเกตุ 1518 นาย ท่าแร้ง 39/14
ชัชชาญ เชาว์วัชรชัย 921 นาย ท่าแร้ง 46/203
ชัชฎา สุรกีรติกร 920 นางสาว ท่าแร้ง 70/87
ชัชวาล ชวาลกุล 742 นาย อนุสาวรีย์ 249/13
ชัชวาลย์ เตชะหงษา 670 นาย อนุสาวรีย์ 37/410
ชันยพร สุวโท 1167 นาย ท่าแร้ง 123/3
ชัยเกษม วุสเพ็ญ 648 นาย อนุสาวรีย์
ชัยชนะ ชนปทาธิป 1192 นาย ท่าแร้ง 71/139
ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย 1425 นาย ท่าแร้ง 3/5
ชัยพร ไพโรจน์สถิตกุล 110 นาย อนุสาวรีย์ 18/192
ชัยยศ มานะมุติ 940 นาย ท่าแร้ง 62
ชัยยุทธ คุณพิภาค 1506 นาย ท่าแร้ง 33/3
ชัยวิชิต จันทร 171 นาย อนุสาวรีย์ 3/281
ชาคริต เสกธีระ 850 นาย ท่าแร้ง 19
ชาญชัย นิติมงคลชัย 977 นาย ท่าแร้ง 23/7
ชาญชัย เมืองภา 466 นาย อนุสาวรีย์
ชาญณรงค์ จันทร์นวล 33 นาย อนุสาวรีย์ 41/7
ชาตรี ธาราธิคุณ 1278 นาย ท่าแร้ง 44/123
ชาตรี ผลทวี 290 นาย อนุสาวรีย์ 244/404
ชาติชาย เยาวรัตน์ 445 นาย อนุสาวรีย์ 88/34
ชาย ธีระการุณการ 1170 นาย ท่าแร้ง 11/1
ชาลี ทองแท่ง 1100 นาย ท่าแร้ง 102/388
ชาลี พะธาณี 639 นางสาว อนุสาวรีย์ 78
ชิดชนก แสวงวาว 520 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/42
ชิดชู สนธิตระกรุด 623 นาย อนุสาวรีย์ 112/7
ชิดาวัลย์ เชี่ยวเวช 255 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/558
ชินวัตร ศรีขันธวงศ์ 384 นาย อนุสาวรีย์ 10
ชีวธันย์ เกียรตินรานนท์ 1235 นาย ท่าแร้ง 44/165
ชื่น คชชะ 592 ร.ต. อนุสาวรีย์ 96/64
ชุชัย วัฒนวงศ์ 1226 นาย ท่าแร้ง 148/77
ชุติมณฑน์ ศิลาบุญศักดิ์ 938 นาย ท่าแร้ง 18941
ชุติมา กิ่งค้างพลู 1183 นาง ท่าแร้ง
ชุมพล คงกลิ่น 1413 นาย ท่าแร้ง 94/158
ชุมพล สามลฤกษ์ 967 นาย ท่าแร้ง 119/227
ชุลีพร พลขันธ์ 206 นาง อนุสาวรีย์
ชุลีวรรณ์ สมเพ็ญกุล 681 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/43
ชูเกียรติ คูศิริรัตน์ 1005 นาย ท่าแร้ง 161/35
ชูเกียรติ ไทยขำ 5 นาย อนุสาวรีย์ 18/208
ชูชาติ จรรยนัย 755 นาย ท่าแร้ง 134/212
ชูวิทย์ วิเศษจินดาวัฒน์ 184 นาย อนุสาวรีย์ 11/92
ชูศรี พิริยะจารุกุล 1509 นางสาว ท่าแร้ง 1226
เชษฐ์ ฐิติรัตนอัศว์ 813 นาย ท่าแร้ง 155/84
เชิด บุญเกิด 553 นาย อนุสาวรีย์ 9/115
เชิดชาย พิริยะวดี 342 นาย อนุสาวรีย์ 59/128
เชิดศักดิ์ ลุนสำโรง 220 นาย อนุสาวรีย์ 34
โชติกา ถนอมวงษ์ 529 นาง อนุสาวรีย์ 225/12
ไชยยศ ศรีแสงจันทร์ 753 นาย ท่าแร้ง 44/128
ไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ 1208 นาย ท่าแร้ง 90/198
เซี้ยมหงศ์ คู่สว่างศรี 347 นาง อนุสาวรีย์ 108/502-504
ญาณุวุฒิ มาเปี่ยม 576 นาย อนุสาวรีย์ 180/333
ญาดาณี คงสุนทรกิจกุล 101 นาง อนุสาวรีย์ 44/848
ฐปนนท์ เชาวนกุล 1173 นาย ท่าแร้ง 9/16
ฐากร เฉวี่ยงหงษ์ 1221 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/66
ฐานันดรา บูรณะ 1490 นางสาว ท่าแร้ง
ฐิติกาล น้อยมีสุข 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/227
ฐิติภัสร์ พัชระดำรงเกียรติ 457 นางสาว อนุสาวรีย์ 39
ฐิติมา วิภูมิตสิตสกุล 1417 นางสาว ท่าแร้ง 159/141
ฐิติรัตน์ ลือพงศ์ไพจิตร 810 นางสาว ท่าแร้ง 78/127
ฐิติวัชร พรหมภากร 959 นาย ท่าแร้ง 159/38
ฐิติวัลคุ์ จิตพิทักษ์ 1195 นาง ท่าแร้ง 69/9
ฑีธายุ เสมาทอง 733 นาย อนุสาวรีย์
ณชพัฒน์ พงษ์สิริบุลบวร 1033 นาย ท่าแร้ง 45/12
ณฐมณ บุนนาค 895 นาง ท่าแร้ง 2/106
ณฐมน ปานเคลือบ 601 นางสาว อนุสาวรีย์
ณพวรรณ กายราช 419 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ณรงค์ กองสมบูรณ์ 824 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ วานิช 999 นาย ท่าแร้ง 161/71
ณรงค์ศักดิ์ วิสฤตาภา 511 นาย อนุสาวรีย์ 59
ณรัฐพงศ์ ธ.พรหมมี 324 นาย อนุสาวรีย์ 43/161
ณัจฉรียา พินชัย 1359 นางสาว ท่าแร้ง 48/111
ณัชชา สุวรรณภานนท์ 1311 นาง ท่าแร้ง 3/54
ณัฎฐณิชา ณ 816 นาง ท่าแร้ง 155/14
ณัฎฐ์พัชร์ บุญประเสริฐ 1295 นาย ท่าแร้ง 1/8
ณัฏฐอัณณ์ เฉลิมศรี 378 นาง อนุสาวรีย์ 92/179
ณัฐกมล สัทธินทรีย์ 1259 นาง ท่าแร้ง 101/9
ณัฐจงกล คุ้มพะเนียด 1032 นาง ท่าแร้ง 169/211
ณัฐจิดาภา โพธิ์ทอง 1566 นางสาว ท่าแร้ง 36/70
ณัฐชา พิพัฒน์รัตนเสรี 1430 นางสาว ท่าแร้ง 222/49
ณัฐฐิฐา ทองธรรมชาติ 91 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/11
ณัฐณิชา เล้กเลิศ 757 นางสาว ท่าแร้ง 209/29
ณัฐนรี ลิ่มพันธ์ 1484 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐพร ชิตอรุณ 1361 นางสาว ท่าแร้ง 48/78
ณัฐพร ลีดี 1124 นางสาว ท่าแร้ง 111/1057
ณัฐพล คุณารักษ์กร 1163 นาย ท่าแร้ง 139/92
ณัฐพล ชวลิตชีวิน 1145 นาย ท่าแร้ง 6
ณัฐพล ดวงงาม 1220 นาย ท่าแร้ง
ณัฐมน ฤกษ์สมโภชน์ 919 นาง ท่าแร้ง 28/17
ณัฐริกา กลิ่นศรีสุข 146 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ 1277 นาย ท่าแร้ง 44/48
ณัฐวิภา พลขันธ์ 1480 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐวุฒิ นิศามณีวงศ์ 263 นาย อนุสาวรีย์ 96/65
ณัฐวุฒิ สีห์โรหิจจ์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 159/62
ณัฐศรา กงสวรรณ 697 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฐษิมา จิตติวัฒนานุกุล 983 นางสาว ท่าแร้ง 159/80
ณิชกานต์ คลองห้วยบง 1498 นาง ท่าแร้ง
ณิชา จินะตา 630 นาง อนุสาวรีย์ 24/7
ณิชากมล นิติธรรมดำรง 926 นางสาว ท่าแร้ง 189/30
ณิญดา เปรมกมลรัตน์ 976 นางสาว ท่าแร้ง 79/170
ดนัย แซ่โง้ว 911 นาย ท่าแร้ง
ดรันต์ เยาวรัตน์ 1392 นาย ท่าแร้ง 179/57
ดรุณี ศรีบริบาล 21 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/116
ดรุดร กิ่งก้าน 145 นาย อนุสาวรีย์ 9/174
ดวงกมล แผ่ความดี 894 นางสาว ท่าแร้ง 55/17
ดวงใจ อดิเรกสาร 1180 นาง ท่าแร้ง 137/1
ดวงเดือน วิลาด 1355 นางสาว ท่าแร้ง 48/53
ดวงนภา คงแก้ว 1131 นางสาว ท่าแร้ง 46/110
ดวงพร จินตนพันธุ์ 832 นางสาว ท่าแร้ง 29/256
ดวงรัตน์ พรทวีรัตน์ 1084 นางสาว ท่าแร้ง 99/31
ดวงสมร กบค้างพลู 178 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/36
ดวนศรี เดชาสิทธิ์ 1222 นาง ท่าแร้ง 46/309
ดาริน ติณชาติอารักษ์ 218 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ดาวเรือง อินทรมณี 804 นาย ท่าแร้ง 26
ดิเรก เพ็ญภาค 123 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/115
ดุริยะ บัวเทศ 435 นาย อนุสาวรีย์ 56
ดุษฏี ประทีปศิริคุณ 274 นาง อนุสาวรีย์ 244/71
ดุสิต เฉื่อยฉำ 396 นาย อนุสาวรีย์ 227/132
เดชธนา น่วมในชาติ 969 นาย ท่าแร้ง 159/485
เดชา วิชัยดิษฐ 1146 นาย ท่าแร้ง 222/214
เดชา แสงเจริญ 135 นาย อนุสาวรีย์ 116/4
เดชาธร ธรรมจารี 641 นาย อนุสาวรีย์ 44/8
เด่น ชะเนติยัง 360 นาย อนุสาวรีย์
เดียงตา กิจหิรัญวงศ์ 880 นาง ท่าแร้ง 55/43
เดือนนภา ชัยเรืองจิตจรัส 1338 นาง ท่าแร้ง 48/83
ตรีรัตน์ เจริญพงศ์ 144 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/175
ตวงพร กิจยะกานนท์ 1123 นาง ท่าแร้ง 59/7
ต๋อง มุ่งชินกลาง 887 นาย ท่าแร้ง
ต่อพงษ์ สิงห์พันธ์ 557 นาย อนุสาวรีย์ 86/168
ต้อย สุวรรณโณ 1469 นางสาว ท่าแร้ง
ตา ชายศรี 1482 นาง ท่าแร้ง
ติ๋ม ใจเสือกุล 1358 นาง ท่าแร้ง 51 ม1
ตุ้มทอง มุสิกรัตน์ 1144 นาง ท่าแร้ง 17/35
เตือนใจ ปานนุ่ม 13 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/258
ไตรภพ เคียนหินตั้ง 937 นาย ท่าแร้ง
ถนอม ภักดีแพง 22 นางสาว อนุสาวรีย์
ถนิม ตั่นปิน 581 นาง อนุสาวรีย์ 49/65
ถวัลย์ แซ่ก่วง 1101 นาย ท่าแร้ง 134/145
ถุงเงิน เสือสนธิ์ 149 นาง อนุสาวรีย์
ทนง เกิดแก่น 105 นาย อนุสาวรีย์ 342/182
ทนันชัย สิทธิเกษร 119 นาย อนุสาวรีย์ 12/123
ทรงธรรม กุฎีสุข 1273 นาย ท่าแร้ง 163/35
ทรงวุฒิ หวานสูงเนิน 925 นาย ท่าแร้ง 159/60
ทรงศักดิ์ สุวัฒนรัตน์ 738 นาย อนุสาวรีย์ 20
ทรงศักดิ์ อนุศาสนี 308 นาย อนุสาวรีย์ 274/2
ทวิช สุวรรณแสง 508 นาย อนุสาวรีย์ 180/372
ทวี ศรีใส 621 นาย อนุสาวรีย์ 82/17
ทวีชัย แซ่โง้ว 1212 นาย ท่าแร้ง
ทวีป คงกล้า 923 นาย ท่าแร้ง 37/244
ทวีลาภ ยะโอษฐ์ 1503 นาง ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ สมญารักษ์ 1244 นาย ท่าแร้ง 139/304
ทศพล ปรีดากัญญารัตน์ 1223 นาย ท่าแร้ง 63/10
ทศพล สุขใจ 1270 นาย ท่าแร้ง 119/328
ทองดี ส้มอ่อน 571 นาย อนุสาวรีย์
ทองต่อ แนวบรรทัด 174 นาย อนุสาวรีย์ 10/81
ทองธีศฐ์ หาญวรโยธิน 1456 นาย ท่าแร้ง 56/247
ทองลา จันทร์เรือง 1107 นาย ท่าแร้ง
ทองหล่อ อะมะวงษ์ 510 นาง อนุสาวรีย์ 3/1358
ทัตตกิตติ เชี่ยวชาญ 853 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 100/62
ทัตพงศ์ บริรักษ์สกุลชัย 928 นาย ท่าแร้ง 139/122
ทัยยา วิเศษสุวรรณ 334 นาย อนุสาวรีย์ 227/90
ทัศนีย์ บุญสากุลธงไชย 254 นาง อนุสาวรีย์ 44/419
ทานตะวัน สุนันทา 722 นางสาว อนุสาวรีย์
ทินกร นินทลิน 739 ร.ต. อนุสาวรีย์ 99/20
ทิพพร สุมะนังกุล 65 นาง อนุสาวรีย์ 244/340
ทิพย์ พรมโสภา 209 นาง อนุสาวรีย์ 19/60
ทิพย์ภาวดี วิวัฒนศานต์ 248 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/50
ทิพรัตน์ ภักดีวงศ์ 1544 นาง ท่าแร้ง 2/27
ทิพวรรณ มงคลศิริวัฒนา 219 นาง อนุสาวรีย์ 210
ทิพวัลย์ กลัดเจริญ 487 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
ทิพวัลย์ ดารามาศ 446 นาง อนุสาวรีย์ 140
ทิพสุคนธ์ ทับทิมแดง 1026 นาง ท่าแร้ง 159/139
ทิพาภรณ์ ซอนน์ทาก 1012 นาง ท่าแร้ง 155/76
เทวินทร์ ชวนะปราณี 1263 นาย ท่าแร้ง 118/31
เทอดเกียรติ โนอินทร์ 58 นาย อนุสาวรีย์ 61
เทียน อาจญาทา 540 นาย อนุสาวรีย์ 96/42
ธกฤต โกมลวาทิน 774 นาย ท่าแร้ง 44/82
ธงทอง สุธงษา 222 นาย อนุสาวรีย์
ธน ตั้งจิตมานะกิจ 197 นาย อนุสาวรีย์ 39/168
ธนกร คิ้วเที่ยง 106 นาย อนุสาวรีย์
ธนกฤช ทัพพะรังสี 1038 นาย ท่าแร้ง 124
ธนกฤษ พันธ์สำโรง 756 นาย ท่าแร้ง 47
ธนชัย ไทยบุญเรือง 1459 นาย ท่าแร้ง 125
ธนทอง ศิลาธรรม 1538 นาง ท่าแร้ง 137/286
ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ 875 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 88/325
ธนพร วินทะไชย 408 นาง อนุสาวรีย์ 238/3
ธนพร แสงเรือง 531 นาย อนุสาวรีย์
ธนพล คุ้มครอง 376 นาย อนุสาวรีย์
ธนพัต เพ็งแจ้ง 1073 นาย ท่าแร้ง
ธนวัฒน์ เอื้องละพันธ์ 1245 นาย ท่าแร้ง
ธนวิทย์ ธีรชาติธำรง 46 นาย อนุสาวรีย์ 210/2
ธนะวรรธน์ ปานจันทร์ธนโชติ 1018 นาย ท่าแร้ง 105/494
ธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ 250 นาย อนุสาวรีย์ 110/202
ธนิต วิธานติรวัฒน์ 1280 นาย ท่าแร้ง 78/145
ธเนศ ลดาวิจิตรกุล 905 นาย ท่าแร้ง 134/171
ธเนศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ 227 นาย อนุสาวรีย์ 101
ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ 627 นาย อนุสาวรีย์ 39/175
ธรรมขันธ์ โพนทอง 1066 ด.ต. ท่าแร้ง 100/230
ธรรมนิตย์ แจ้งกรณ์ 936 นาย ท่าแร้ง 159/600
ธรรมรัตน์ รมย์นุกูล 1015 นาย ท่าแร้ง 79/17
ธวัช ตรียัง 575 นาย อนุสาวรีย์ 37/380
ธวัช พูลประเสริฐ 256 นาย อนุสาวรีย์ 208
ธวัชชัย จารุโณประถัมภ์ 1462 นาย ท่าแร้ง 135/1
ธวัชชัย อังศุธนมาลี 30 นาย อนุสาวรีย์ 100/107
ธัญญ์ชนัน กรุณามิตร์นิธิ 1562 นางสาว ท่าแร้ง 44/103
ธัญสมร อัตตะกีรติ 848 นางสาว ท่าแร้ง 55/92
ธัมพรรษ น้ำทอง 1475 นางสาว ท่าแร้ง
ธาดา บุตะโยธี 1296 นาย ท่าแร้ง 183
ธาดา พฤฒิธาดา 503 นาย อนุสาวรีย์ 70/138
ธาริน วิวัชวินท์ 1412 นาย ท่าแร้ง 29/197
ธิญาดา ธนานงค์รักษ์ 1151 นางสาว ท่าแร้ง 44/99
ธิรดา ธนะกูรจัตุกุล 594 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/126
ธิรนันท์ คชทอง 888 นางสาว ท่าแร้ง 55/32
ธีรโชติ ใจตรง 1458 นาย ท่าแร้ง 2/282
ธีรเทพ สิทธิกุลธร 4 นาย อนุสาวรีย์ 29/753
ธีรธร อัศวรุจานนท์ 358 นาย อนุสาวรีย์ 227/27
ธีรพงษ์ สิทธิกุลธร 3 นาย อนุสาวรีย์ 29/764
ธีรพล พูนจารุรัตน์ 1393 นาย ท่าแร้ง 88/337
ธีรศักดิ์ คงรอด 1411 นาย ท่าแร้ง 94/59
ธีระ คุ้มทรัพย์ 374 นาย อนุสาวรีย์ 284
ธีระ บำรุงกุล 1320 นาย ท่าแร้ง 127/10
ธีระเดช วัลย์เครือ 935 นาย ท่าแร้ง 33/111
นครินทร์ มณีวัณณ์ 1517 นาย ท่าแร้ง 79/8
นงนุช มาลาทอง 170 นาง อนุสาวรีย์ 92/124
นงลักษณ์ เตชวิริยะเศรษฐ์ 752 นางสาว ท่าแร้ง 150/40
นงลักษณ์ บุญรติ 1217 นางสาว ท่าแร้ง 222/153
นงลักษณ์ พูลสวัสดิ์ 1148 นาง ท่าแร้ง 188
นที ขันทะสีลา 1019 นาย ท่าแร้ง 159/629
นทีทอง เหลืองประเสริฐ 1473 นาย ท่าแร้ง
นนท์ ศรีภิรมย์ 1414 นาย ท่าแร้ง 29/195
นพดล ครุธนิมิตร 948 นาย ท่าแร้ง
นพดล เครือชะเอม 1478 นาย ท่าแร้ง 58/16
นพดล จริยพาณิชย์ 1159 นาย ท่าแร้ง 27
นพดล นาคะมาลัย 1351 นางสาว ท่าแร้ง 189/26
นพดล ปัทมดิลก 906 นาย ท่าแร้ง 55/4
นพดล พูลนินิจ 962 นาย ท่าแร้ง 56/100
นพดล สุขเจริญ 1528 นาย ท่าแร้ง
นพดล เสริมสกุล 244 นาย อนุสาวรีย์ 37/5
นพพร ศุภวัฒน์ 523 นาง อนุสาวรีย์ 38/21
นพรัตน์ อ่อนเมือง 103 นาย อนุสาวรีย์
นพวรรณ อาจารีย์ 1156 นางสาว ท่าแร้ง 40/1
นภัสนันท์ กลิ่นสุคนธ์ 640 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/8
นภัสนันท์ ปานช้าง 1251 นางสาว ท่าแร้ง
นภา ปิ่นกระจาย 100 นางสาว อนุสาวรีย์ 386
นภาภรณ์ จรูญฉาย 490 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/86
นภาศรี ศรีนภารัตน์ 981 นางสาว ท่าแร้ง 1/171(501/171)
นรวุธ วงษ์สวรรค์ 275 นาย อนุสาวรีย์ 28/12
นรเศรษฐ์ พรหมทอง 789 นาย ท่าแร้ง 9/14
นรินทร์ วอตามพิรัตน์ 635 นาย อนุสาวรีย์ 74/13
นรินทร ศรีม่วง 1428 นาย ท่าแร้ง 1188
นริศรา โพธิ์สวรรค์ 747 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤธรณ วรรณะ 169 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล กิตติวงศากูล 1434 นางสาว ท่าแร้ง 46/168
นฤมล แซ่เตียว 56 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/216
นฤมิต มโนชัย 943 นาย ท่าแร้ง 78/85
นวพล ไข่บัว 582 นาย อนุสาวรีย์
นวลทิพย์ ฉัตรชุติมากร 861 นาง ท่าแร้ง 55/58
นวลทิพย์ อัครโชติวนิชย์ 1004 นาง ท่าแร้ง 161/66
นวลละออง เม่นทอง 1302 นางสาว ท่าแร้ง 6/552
นวลศรี นิ่มนวลดี 1250 นาง ท่าแร้ง 18/19
น้อย วงศ์ษา 1172 นาง ท่าแร้ง
น้อย วิริยะภราดร 564 นาง อนุสาวรีย์ 25/3
นัชชา จาดเจริญ 1083 นาง ท่าแร้ง 44/34
นัฐพงษ์ ตั้งธัญวุฒิ 835 นาย ท่าแร้ง 155/173
นัฐพงษ์ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 658 นาย อนุสาวรีย์ 112/46
นัทธมน ธัญญาหาร 205 นาง อนุสาวรีย์ 39/166
นันทชนม์ ถนอมใจ 1465 นาง ท่าแร้ง 18/31
นันทชัย ชินาศัย 1045 นาย ท่าแร้ง 20/18
นันท์นภัส ช่างประดิษฐ์ 1047 นางสาว ท่าแร้ง 161/73
นันทพร จามิกรณ์ 545 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/17
นันทิยา ไทยบุญเรือง 1427 นาง ท่าแร้ง 52/132
นันทิยา รัตนจันทร์ 496 นาง อนุสาวรีย์ 227/59
นัยนา เจียรนัยกิจชัย 302 นาง อนุสาวรีย์
นัยนา เหลืองรุ่งเรือง 934 นางสาว ท่าแร้ง 44/814
นัยรัตน์ วุฒิสิริวรภัทร์ 231 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/91
นาคินทร์ บึ้งไชย 1062 ด.ต. ท่าแร้ง 100/295
นาง พันธุ์ 24 นาง อนุสาวรีย์
นาฏอนงค์ น้อยใจดี 450 นาง อนุสาวรีย์ 43/188
นาตยา พานทอง 1284 นางสาว ท่าแร้ง 9/244
นายสิงห์ เชียงทึก 1472 นาย ท่าแร้ง 5/4
นายเสนอ นัคราภิบาล 1454 นาย ท่าแร้ง 89/493
นำพร คโนฟ 165 นาง อนุสาวรีย์ 79/7
นิคม จันทร์ไม้ 1064 นาย ท่าแร้ง
นิคม ชาตะสิงห์ 335 นาย อนุสาวรีย์ 37
นิตยา พุทธไทย 318 นาง อนุสาวรีย์ 124/5
นิตยา เม่นทอง 1400 นางสาว ท่าแร้ง 6/576
นิตยา สง่าวงษ์ 1432 พ.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 134/78
นิพนธ์ พวงแก้ว 331 นาย อนุสาวรีย์ 92/57
นิพนธ์ ไพรบุญสุข 1051 นาย ท่าแร้ง
นิพล จรสรชัย 77 นาย อนุสาวรีย์
นิภา บูภิชน 405 นาง อนุสาวรีย์ 366
นิมิตร ชลตระกูล 17 นาย อนุสาวรีย์ 181/216
นิมิตร์ อัญชลีพรสันต์ 1553 นาย ท่าแร้ง 19/232
นิยม ตันติโน 811 นาย ท่าแร้ง
นิรมล ประทีปะจิตติ 294 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/375
นิรมล ศรัพันดอน 438 นางสาว อนุสาวรีย์
นิรันดร์ เพ็งพุด 660 นาย อนุสาวรีย์ 148
นิรุตน์ หิมพานต์ 665 นาย อนุสาวรีย์
นิรุติ สัมมาตริ 201 นาย อนุสาวรีย์ 70
นิรุธ ดอกนารี 1304 นาย ท่าแร้ง 46/212
นิลวรรณ โรจนวิริยาภรณ์ 1248 นางสาว ท่าแร้ง 35/75
นิวัติ สุดสรรญ 1074 นาย ท่าแร้ง
นิเวศน์ รัชตินาภรณ์ 703 นาย อนุสาวรีย์ 108/310
นิสสรณ์ ศรียะพันธุ์ 903 นาย ท่าแร้ง 88/126
นิสากร นครเก่า 1379 นาง ท่าแร้ง 145/56
นิสารัตน์ ศิริรัตนพฤกษ์ 454 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
นุ พงศ์ชนะ 383 นาย อนุสาวรีย์
นุชจรี ประสงค์ธรรม 472 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/109(59
นุชจิรา ไสยจิตร 964 นาง ท่าแร้ง 99/9
นุชนาถ ปาละนันทน์ 1147 นาง ท่าแร้ง 1121
เนตรดาว สถิรชีวิน 1496 นางสาว ท่าแร้ง 33/218
แน่งน้อย ขจีจิตร์ 104 นาง อนุสาวรีย์ 13
บรรพต เหมือนเดช 736 นาย อนุสาวรีย์ 74
บวรพร สุทธาภาส 1439 นาง ท่าแร้ง 11/120
บวรลักษณ์ อนุรักษ์สินทวี 672 นางสาว อนุสาวรีย์ 288/73
บังอร แดงแก้วฟ้า 624 นางสาว อนุสาวรีย์
บังอร บุญลือ 426 นาง อนุสาวรีย์ 56/158
บัญชา ตันทรงเจริญ 917 นาย ท่าแร้ง 88/170
บัญชา วงศ์ปลาทอง 45 นาย อนุสาวรีย์ 142
บัญญัติ มีมุข 1063 ด.ต. ท่าแร้ง 100/478
บัญญัติ ศรีแสง 1533 นาย ท่าแร้ง 49/38
บัณฑิต ตันตะราวงศา 26 นาย อนุสาวรีย์ 40
บัณฑิตา พงษา 1530 นางสาว ท่าแร้ง
บัวทิพย์ ชวนชื่น 398 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวเรียน บุญแสงส่ง 1227 นาง ท่าแร้ง 15/207
บัวลืม จันตะปะตู 161 นางสาว อนุสาวรีย์
บางอวน วงษ์สมบัติ 53 นางสาว อนุสาวรีย์
บำรุง เกตุแก้ว 782 นาย ท่าแร้ง 98/13
บุญ๙ ทิพณีย์ 180 นาย อนุสาวรีย์ 108
บุญจิตต์ เคียร์ซเทน 266 นาง อนุสาวรีย์ 38/1
บุญชนะ เวชชสัสดิ์ 712 นาย อนุสาวรีย์
บุญช่วย แก้วโมรา 1329 นาย ท่าแร้ง 156
บุญช่วย สังข์เพ็ชรรัตน์ 283 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญช่วย สายแก้ว 843 นาย ท่าแร้ง 1/42
บุญชัย กอเจริญ 596 นาย อนุสาวรีย์ 362/101
บุญชัย จันทร์สมิตมาศ 482 นาย อนุสาวรีย์ 108/92
บุญถม มาตย์วิเศษ 558 นาย อนุสาวรีย์ 43
บุญทิ้ง คอนแสง 1457 นาย ท่าแร้ง 17/1
บุญเทียม วิลัย 533 นาง อนุสาวรีย์
บุญธรรม วิริยะกิจ 415 นาง อนุสาวรีย์ 35/44
บุญเพ็ง ยอดทอง 236 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
บุญมา จันทร์อ่ำ 448 นาย อนุสาวรีย์
บุญมี บุญหนา 719 นาย อนุสาวรีย์ 63
บุญมี เสืออิ่ม 729 นาง อนุสาวรีย์ 69
บุญรวม สรรพคุณ 990 นาย ท่าแร้ง 6/39
บุญเรือน คูณแก้ว 806 นาง ท่าแร้ง 23
บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ 740 นาย อนุสาวรีย์ 47
บุญเลี้ยง มานะกิจ 792 นาง ท่าแร้ง 91/7
บุญส่ง คำโสภา 97 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญส่ง ท้วมกล้ด 1297 ด.ต. ท่าแร้ง 100/443
บุญสม รักวีรธรรม 216 นาย อนุสาวรีย์ 33
บุตรปิยะ สรรค์วนิชพัฒนา 469 นาย อนุสาวรีย์ 74
บุปผาวดี โอชม 188 นาย อนุสาวรีย์ 59/169
บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 942 นาย ท่าแร้ง 222/317
บูชาชน เพชรธัญญะ 1516 นาย ท่าแร้ง 11/43
เบญจพร ศรีกรณ์ 1242 นางสาว ท่าแร้ง 164/8
เบญจมาศ สุขยอด 801 นาง ท่าแร้ง 8/25
เบญจวรรณ เครือคล้าย 379 นาง อนุสาวรีย์ 227/128
เบญญาภา อิสริยพิพัฒน์ 761 นางสาว ท่าแร้ง 137/217
ปกรณ์ ทองวิไล 488 นาย อนุสาวรีย์ 234/12
ปกรณ์ บุตรแสง 1315 นาย ท่าแร้ง 135
ปกรณ์ สุดแสน 910 นาย ท่าแร้ง 55/1
ปฐมพงศ์ จึงอภิรักษ์ 1492 นาย ท่าแร้ง
ปฐมพร สมบุญศิริ 44 นาง อนุสาวรีย์ 92/49
ปฐมพล กรีทอง 257 พ.ต. อนุสาวรีย์
ปณิธิ หัสบำเรอ 1091 นางสาว ท่าแร้ง 149/24
ปทิดา ไชยเนตร 164 นาง อนุสาวรีย์
ปนัดดา ถิ่นพังงา 470 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
ปนัดดา แสงทอง 1567 นางสาว ท่าแร้ง 24/9
ปนัดดา อารีวิจิตร 1128 นางสาว ท่าแร้ง 169/272
ปนิตา แซ่ลิ้ม 715 นางสาว อนุสาวรีย์
ปนิตา เสฐียรเขต 1287 นาง ท่าแร้ง
ปพิชญา กลัดงาม 794 นางสาว ท่าแร้ง 90/76
ปรมาภรณ์ ดีณรงค์ 1196 นางสาว ท่าแร้ง 111/765
ประกอบ ศิรธรานนท์ 970 นาย ท่าแร้ง 9/186
ประคอง นกทอง 726 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจวบ ดอกเงิน 314 นาง อนุสาวรีย์
ประชันศักดิ์ อัคบาล 7 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/338
ประชา แซ่ลิ้ม 1504 นาย ท่าแร้ง
ประดิษฐ วงษ์ศรีชา 710 นาย อนุสาวรีย์ 43/267
ประดิษฐ์ สาบัว 456 นาย อนุสาวรีย์ 27/10
ประถม พลอยวงศ์ 796 พ.จ.อ. ท่าแร้ง 241/2
ประทีป นุเคราะห์กัน 817 นาย ท่าแร้ง
ประทีป วรรณ์ทอง 95 นาย อนุสาวรีย์
ประทุม สารสุวรรณ 603 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/3
ประเทือง ลูมิงค์ 176 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/27
ประพัฒน์ จันทะเอ 695 นาย อนุสาวรีย์
ประพิน ไพศาลสารกิจ 433 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/68
ประพิศ ชาญสัมฤทธิ์สกุล 276 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/1
ประไพ ศรีสุวรรณ 49 นาง อนุสาวรีย์ 10
ประไพ แสงสระศรี 769 นาง ท่าแร้ง 22/182
ประไพศรี ปานาตี 111 นางสาว อนุสาวรีย์
ประภัสสร ศรีบุตรตา 1056 นางสาว ท่าแร้ง 119/212
ประภาพร ปักกะตา 1377 นางสาว ท่าแร้ง 145/62
ประภาภรณ์ แก้วไร่ 1247 นางสาว ท่าแร้ง 65/50
ประยงค์ ณ 485 นาย อนุสาวรีย์ 9/554
ประยงค์ ศรีงาน 876 นาย ท่าแร้ง 44/31
ประวัติ ชลคงคา 598 นาย อนุสาวรีย์ 474
ประวิตร์ โยธีพิทักษ์ 521 นาง อนุสาวรีย์ 225/48
ประวิทย์ โชติสันเทียะ 720 นาย อนุสาวรีย์ 31/58
ประวิทย์ โพธิ์พรม 1096 นาย ท่าแร้ง
ประวิน เสรีขจรจารุ 130 นาย อนุสาวรีย์ 100/148
ประเวทย์ ธีรสฤษกุล 486 พ.อ. อนุสาวรีย์ 44/586
ประสพชัย รัตรพรรณา 185 นาย อนุสาวรีย์ 14/4
ประสิทธิ์ กุลมงคล 643 นาย อนุสาวรีย์ 9
ประสิทธิ์ รอดประดับ 363 ร.ต. อนุสาวรีย์ 201
ประเสริฐ ชาติกานนท์ 544 นาย อนุสาวรีย์ 19
ประเสริฐ บุญญกิจไมตรี 84 นาย อนุสาวรีย์ 99/328
ประเสริฐ พิมพ์จันทร์ 79 นาย อนุสาวรีย์ 36/3
ประเสริฐ โพธิ์รอด 436 นาย อนุสาวรีย์ 389
ประเสริฐ ลายหยก 287 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/59
ประเสริฐ วงศ์ขจรไพบูลย์ 1512 นาย ท่าแร้ง 169/224
ประเสริฐ์ สุขเสาะแสวง 1534 นางสาว ท่าแร้ง
ประเสริฐ เหลืองคำชาติ 92 นาย อนุสาวรีย์
ปราชญ์ศิลป์ อินรอด 837 นาย ท่าแร้ง 35/33
ปราโมทย์ ชลิดาพงศ์ 427 พ.ท. อนุสาวรีย์ 37/232
ปราโมทย์ หาญสกุล 372 นาย อนุสาวรีย์ 18/269
ปริญญา ฉันทดิลก 1455 นาย ท่าแร้ง 56/248
ปริญญา วานิช 1003 นาย ท่าแร้ง 161/72
ปริญญา สุพร 1121 นาย ท่าแร้ง 117/276
ปริญญา เอื้อวิทยาศุภร 493 นาย อนุสาวรีย์ 74/3
ปรีชา ตาลี 168 นาย อนุสาวรีย์
ปรีชา ปั้นธุระ 675 นาย อนุสาวรีย์ 112
ปรีชา หงษ์สา 203 นาย อนุสาวรีย์ 9
ปรียานันท์ ประดับราช 1331 นางสาว ท่าแร้ง 155/177
ปรียานุช คณีกุล 759 นาง ท่าแร้ง 200/156
ปรียานุช เมาแรต 159 นางสาว อนุสาวรีย์
ปวริศร์ ศิริวารีรัตน 773 นาย ท่าแร้ง 19/262
ปวริศา บัวมั่น 1186 นางสาว ท่าแร้ง 6/293
ปวเรศ วิวัฒน์ชัยกิจ 356 นางสาว อนุสาวรีย์ 138/34
ปวเรศน์ ลิลา 1444 นาย ท่าแร้ง 222/236
ปวิมล ศรีสอนดี 1508 นางสาว ท่าแร้ง
ปวีณา ศิลปสุนทร 1341 นางสาว ท่าแร้ง 48/98
ปัญจรัตน์ วชิรเมธี 1267 นาย ท่าแร้ง 118/271
ปัญญา พรมจิ๋ว 1436 นาย ท่าแร้ง 81/44
ปัญญา อุดมประสงค์สุข 1142 นาย ท่าแร้ง 44/52
ปัญนันท์ฉัตร ศรียาภัย 1120 นางสาว ท่าแร้ง 89/87
ปัทมนันท์ ผางน้ำค้าง 382 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาณิสรา บุสสา 1071 นาย ท่าแร้ง 55/30
ปาณิสรา สุขจันทร์ 884 นาง ท่าแร้ง 18/394
ปาน จิตต์เชื่อบุญ 671 นางสาว อนุสาวรีย์
ปานเพชร โมบัณฑิตย์ 632 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/169
ปาริชาต ศากยะวงศ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 7/23
ปาริชาติ จันทร์ศรี 1116 นางสาว ท่าแร้ง 29
ปิ่น แจ้งกระมล 416 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/19
ปิ่นแก้ว ไชยริบุรณ์ 827 นางสาว ท่าแร้ง 159/36
ปิยชนก ศิริมังคละ 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/66
ปิยธรรม คเนจร 1335 นาย ท่าแร้ง 5/303
ปิยนุช ธานีกุล 514 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์ 1111 นางสาว ท่าแร้ง 5/463
ปิยะวรรณ์ นิยมคุณ 303 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยานุต พึ่งพวง 1537 นาง ท่าแร้ง 3/48
ปุณยนุช ไชยแสง 1564 นาง ท่าแร้ง 111/767
ผดุงวิศิษฎ์ ธีรกิตติกุล 1190 นาย ท่าแร้ง
ผาลิต เกตุย้อย 1257 ร.อ. ท่าแร้ง 9
ผุสชา สุทธิภูติ 107 นางสาว อนุสาวรีย์
แผน ทิพย์นวล 1105 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/404
พงค์ธร มนพิพัฒน์พิพงค์ 1334 นาย ท่าแร้ง 48/10
พงศ์เทพ ชินะศิริกุล 886 นาย ท่าแร้ง 38/368
พงศ์พิชญ์ วงศ์โสภณศิริ 271 นาย อนุสาวรีย์ 1107
พงศ์รัตน์ อเนกวรพงศ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 9/133
พงษ์ ชยาภิวุฒ 539 นาย อนุสาวรีย์ 32
พงษ์พรหม สุจรรยาทวี 1139 นาย ท่าแร้ง 144/91
พงา สุขะวรรณะ 745 นาง อนุสาวรีย์ 117
พจนารถ พงษ์เรือง 992 นาง ท่าแร้ง 139/217
พนม รุ่งเรือง 183 นาย อนุสาวรีย์ 181/193
พนมพร อัมพุธ 1261 นาย ท่าแร้ง
พนาวรรณ์ พุกบัวขาว 857 นางสาว ท่าแร้ง 55/75
พนิต วรสุวัฒน์ 1404 นาย ท่าแร้ง 94/172
พยงค์ เจริญสมบัติ 825 นาย ท่าแร้ง 37/114
พยนต์ เขียวเจริญ 192 ร.ต. อนุสาวรีย์ 364/80
พยาม วัฒนาพล 1059 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/24
พเยาว์ ศรีชู 453 นาง อนุสาวรีย์ 9/405
พรกมล ยิ้มประสิทธิ์ 288 นางสาว อนุสาวรีย์
พรจิต บุญประชา 537 นาย อนุสาวรีย์ 111/59
พรทิพย์ พูลประเสริฐ 252 นาง อนุสาวรีย์ 208/21
พรทิพย์ มุติสม 1426 นางสาว ท่าแร้ง 155/95
พรทิพย์พา แพลูกอินทร์ 261 นาง อนุสาวรีย์ 39/112
พรธิวาห์ การิโส 820 นางสาว ท่าแร้ง
พรนภา เด่นดำรงทรัพย์ 323 นาง อนุสาวรีย์ 9/218
พรนภา อยู่คง 1558 นาง ท่าแร้ง 33/76
พรพิมล การศรีทอง 1332 นางสาว ท่าแร้ง 137/325
พรพิมล ผดุงชีพ 1285 นางสาว ท่าแร้ง 70/151
พรพิมล เพชรสีม่วง 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/165
พรพิมล ภาคสารศรี 1125 นางสาว ท่าแร้ง
พรพิไล วนนุรักษ์สกุล 322 นาง อนุสาวรีย์ 9/410
พรพิศาล สุขีอมฤต 608 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/25
พรรณปพร วงศ์สินธนกิจ 787 นางสาว ท่าแร้ง 200/140
พรรณพัชร บุญเม่น 50 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรณสรณ์ เข็มกลัด 125 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรณิภา เสียงเจริญ 694 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/201
พรรณี มโนรส 516 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/17
พรรษมณฑ์ ศศิเศรษฐภัทร์ 1013 นางสาว ท่าแร้ง
พรรษา ชิดอรุณ 775 นาย ท่าแร้ง 134/239
พรศิริ ยงพัฒนาสิน 584 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/144
พรสวรรค์ อุ่นทรัพย์วิไล 891 นาง ท่าแร้ง 59/18
พรหมพร คีรีรัตน์ 68 นาง อนุสาวรีย์
พรหมา สมญารักษ์ 1239 นาง ท่าแร้ง 139/10
พร้อมลาภ จันทรวิทุร 871 นาย ท่าแร้ง 55/52
พฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ 1203 นาย ท่าแร้ง 5/12
พล วิบูลย์อรรจน์ 822 นาย ท่าแร้ง 118/127
พลกฤต ผดุงเดชสิริ 1050 นาย ท่าแร้ง 46/55
พลศักดิ์ กฤษณามระ 1321 นาย ท่าแร้ง 3/261
พลอยนิล ทิพยามาตร 1524 นางสาว ท่าแร้ง
พลอยรวี เศรษฐธนวงศ์ 1495 นางสาว ท่าแร้ง 169/82
พลาย ประยูรโภคราช 36 นาย อนุสาวรีย์ 29/771
พัชรา เขตกลาง 644 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรา สุทธนารักษ์ 1207 นางสาว ท่าแร้ง 39/10
พัชราภรณ์ เอ็นดู 351 นาง อนุสาวรีย์ 35
พัชรินทร์ วัฒนะ 955 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรี ตัญยะบุตร 1075 นางสาว ท่าแร้ง 119/68
พัชรี ประเสริฐไทย 1266 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรีย์ สระบัวทอง 1389 นางสาว ท่าแร้ง
พัฒนพันธุ์ ราชณรณค์ 1401 นาย ท่าแร้ง 961
พันธ์ศิลป์ เหมือนจีน 162 นาย อนุสาวรีย์ 363/556
พันศักดิ์ เพิ่มพิมล 1294 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/507
พัลมอ จันทร์เต็ม 502 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
พิกุล นิลผ่องอำไพ 120 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/47
พิกุล สงวนใจ 541 นาง อนุสาวรีย์
พิชญาภา ภิบาล 741 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/148
พิชัย จึงอนุวัตร 1098 นาย ท่าแร้ง 9/291
พิชัย เชื้อแพทย์ 1549 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 70/85
พิชัย ดุสิตสุทธิรัตน์ 1363 นาย ท่าแร้ง 48/49
พิชัย นันต์ธนพานิช 915 นาย ท่าแร้ง 59/45
พิชัย ปรีชานุสิทธิ์ 800 นาย ท่าแร้ง
พิเชษฐ์ ชโนทารณ์ 1357 นาย ท่าแร้ง 48/44
พิฎฐ์ชนาส ตันพ่วงเชย 319 นาง อนุสาวรีย์ 301
พิตรา ปรีชาภรณ์ 716 นาง อนุสาวรีย์ 77/304
พิทักษ์ พลอยสังวาลย์ 498 นาย อนุสาวรีย์ 32/25
พิพัฒน์ เยาวเรศ 1106 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/291
พิพิธ พุ่มไสล 1149 นาย ท่าแร้ง 45
พิมจันทร์ ชูเกษ 465 นาง อนุสาวรีย์ 21/4
พิมใจ จันทปุญญานนท์ 479 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/371
พิมพ์ณดา สิทธิวัฒนรัตน์ 960 นาง ท่าแร้ง 102/394
พิมพ์สุจี ทับเคลียว 873 นางสาว ท่าแร้ง 146/32
พิมพ์อารีย์ ชัยยะ 167 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/191
พิมมาศ เปลี่ยนดี 791 พ.ต.ต.หญิง ท่าแร้ง 134/53
พิมสิริ ภูมี 229 นาง อนุสาวรีย์ 59/53
พิราวรรณ์ มงคลจิระนันท์ 361 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/251
พิริยา พิณทอง 1118 นางสาว ท่าแร้ง
พิศมัย ทิพย์เนตร 994 นาง ท่าแร้ง
พิศมัย สัจจชลพันธ์ 1060 นาง ท่าแร้ง 111/382
พิเศก บรรจงอนุรีย์ 1087 นาย ท่าแร้ง 139/335
พิษณุ ทัศพงษ์ 1289 นาย ท่าแร้ง
พิสมัย อินทขีลพัทธ 1211 นางสาว ท่าแร้ง 78/278
พิสิษฐ์ บัวโคกรัง 1218 นาย ท่าแร้ง 73/6
พีรพล ลิมป์สีสวรรค์ 1468 นาย ท่าแร้ง
พีรยศ นัทธี 299 นาย อนุสาวรีย์ 335
พีรศักดิ์ ทองสินธุ์ 339 นาย อนุสาวรีย์ 37/54
พีระพงษ์ เขียวสลับ 901 นาย ท่าแร้ง 55/13
พีระวุฒิ สุพัฒน์วัชรานนท์ 512 นาย อนุสาวรีย์ 276
พุฒิพงศ์ พงศ์ลักษมาณา 1133 นาย ท่าแร้ง 88/276
พุทธิ นาคทองกุล 616 นาย อนุสาวรีย์ 99/240
เพชรา หวังเจริญรุ่ง 173 นาย อนุสาวรีย์ 454/20
เพ็ญแข เพ็ญกิตติ 1397 นาง ท่าแร้ง 94/146
เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ 147 นาง อนุสาวรีย์ 10052215661
เพ็ญสุดา โคเลฟ 614 นาง อนุสาวรีย์ 92/76
เพทาย บุญมณี 506 นาง อนุสาวรีย์ 29/171
เพลินพิศ นุชน้อมบุญ 746 นาง อนุสาวรีย์ 6
เพลินพิศ เพ่งพินิจ 458 นาง อนุสาวรีย์ 3
แพรวพรรณ ศิวะประดิษฐ์ 464 นาง อนุสาวรีย์ 3/1136
ไพฑูรย์ ม่วงหมอนทอง 619 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ ชัยชาญชัพ 1399 นาย ท่าแร้ง 94/71
ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล 51 นาย อนุสาวรีย์ 44/529
ไพรวัลย์ ตันกันยา 1068 นางสาว ท่าแร้ง
ไพรัช พวงมะลิ 1104 นาย ท่าแร้ง 139/141
ไพรัตน์ ตันเจริญ 270 นาย อนุสาวรีย์ 122/21
ไพรินทร์ ทับทอง 1536 นางสาว ท่าแร้ง
ไพโรจน์ กล่ำอาจ 228 นาย อนุสาวรีย์ 4
ไพโรจน์ จิตรจำนงค์ 568 นาย อนุสาวรีย์
ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 909 นาย ท่าแร้ง 144/51
ไพโรจน์ วรภัทรกิจกุล 1349 นาย ท่าแร้ง 70/66
ไพศาล คงห้วยรอบ 41 นาย อนุสาวรีย์
เฟี้ยม ขาวนุ่น 430 นาย อนุสาวรีย์ 476
ภณิดา แสนทรัพย์สิน 191 นางสาว อนุสาวรีย์
ภรณ์รพี ตรียกูล 1177 นางสาว ท่าแร้ง 65/19
ภรณี บุญนิธี 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/208
ภรพิศิษฐ์ วชิราวุฒิชัย 743 นาย อนุสาวรีย์ 3/1089
ภักดี แสนทวีสุข 12 นาย อนุสาวรีย์ 180/209
ภัคคีนี วิวรรธโนภาส 951 นาง ท่าแร้ง 121/90
ภัคฐ์ษอร วนกรกุล 551 นาง อนุสาวรีย์
ภัทรกฤตย์ ดีทองอ่อน 870 ด.ต. ท่าแร้ง 100/470
ภัทราวรรณ ทองกล่ำ 829 นาง ท่าแร้ง 37/11
ภาคภูมิ ณ นคร 42 นาย อนุสาวรีย์ 133
ภาณุพล พรหมเทศ 386 นาย อนุสาวรีย์ 227/224
ภาณุรักษ์ รักวีรธรรม 15 นาย อนุสาวรีย์ 126/1
ภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ 440 นาง อนุสาวรีย์ 180/204
ภานุวัฒน์ บุญมา 779 นาย ท่าแร้ง 29
ภาวนา เล็กศิริวิไล 1042 นางสาว ท่าแร้ง 9/297
ภาวิณี น่วมแก้ว 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
ภาวินันท์ แซ่โอ 1502 นางสาว ท่าแร้ง
ภูดิศ เศวตกิตติกุล 343 นาย อนุสาวรีย์ 227/68
ภูเบศ รวมทรัพย์ 1299 นาย ท่าแร้ง 100/181
ภูมิวัฒน์ ผดุงศิลป์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 22/25
ภูวกร นาควานิช 1006 นาย ท่าแร้ง 91/39
ภูวดิยา คงเพ็ชร 1181 นาย ท่าแร้ง 44/103
ภูวนาท สิทธิพงษ์ 1306 นาย ท่าแร้ง 46/320
เภา จิ้มลิ้ม 609 นาง อนุสาวรีย์ 66/88
มงคล ควรคำ 633 นาย อนุสาวรีย์
มงคล จำปาเงิน 400 นาย อนุสาวรีย์ 3/2758
มงคล โพธิ์เตียน 226 นาย อนุสาวรีย์ 15/41
มงคล มาราช 1557 นาย ท่าแร้ง 100/55
มงคล เมธางกูร 1353 นาย ท่าแร้ง 48/95
มงคล ศรีวิลัย 930 นาย ท่าแร้ง 189/20
มณทิชา สงวนสัตย์ 561 นาง อนุสาวรีย์ 10
มณีรัตน์ วิเชียรรัตนพงษ์ 1153 นางสาว ท่าแร้ง
มนฑกานติ์ ประทุมมาลย์ 155 นาง อนุสาวรีย์ 98/26
มนต์ชัย สอนน้อย 1157 นาย ท่าแร้ง
มนตรี กองจำปา 785 นาย ท่าแร้ง 68/30
มนตรี สวนะปรีดี 411 นาย อนุสาวรีย์ 227/118
มนันรัชต์ แก้วพิลาสีธนา 1283 นางสาว ท่าแร้ง 63/21
มนัส กิมเฮง 1486 นาย ท่าแร้ง
มนัสนันท์ สุขประเสริฐ 1527 นางสาว ท่าแร้ง 1/245
มนู ลอยวัฒนกุล 570 ร.อ. อนุสาวรีย์ 216
มลิวัลย์ ศรีโชค 958 นางสาว ท่าแร้ง 18/386
มะลิ โตมา 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
มะลิวัลย์ มีจันทร์ 1166 นางสาว ท่าแร้ง 80/3
มัทรี คำนาค 515 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
มัสยา อุปัญญ์ 1312 นางสาว ท่าแร้ง 189/2
มาณี หนอมเจริญ 460 นางสาว อนุสาวรีย์ 124
มานะ หมื่นแจ่ม 1067 นาย ท่าแร้ง 199/19
มานะ อมรกุล 1288 นาย ท่าแร้ง
มานิดา ยวนังกูร 90 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/419
มานิตา สายคำภา 679 นาง อนุสาวรีย์
มาริณี บัวจันทร์ 285 นางสาว อนุสาวรีย์
มาลัย สระเสริม 1092 นางสาว ท่าแร้ง
มาลา แก้วโกมินทวงษ์ 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/263
มาลิกะ สุธรรมพิทักษ์ 605 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
มาลินี ธรรมารมณ์ 315 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/84
มาลี คงวิเศษ 1479 นางสาว ท่าแร้ง
มาลี สุขประเสริฐ 1523 นาง ท่าแร้ง
มาลีวัลย์ ชินะประยูร 518 นาง อนุสาวรีย์ 199/2
มิตร คงพันธุ์ 1521 นาย ท่าแร้ง
มิตรชัย ตีรถานนท์ 1209 นาย ท่าแร้ง 6
มีศิริ ภู่ประเสริฐ 1488 นาง ท่าแร้ง
มุทิตา นนทรีย์ 1007 นางสาว ท่าแร้ง 161/88
เมตตา นันทจินดา 153 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/134
เมธี พึ่งสุนทรบัตร์ 223 นาย อนุสาวรีย์ 37/302
เมยวดี ศรีดี 431 นาง อนุสาวรีย์ 111/99
เมลิน ราชรวิวงศ์ 87 นาง อนุสาวรีย์ 15
เมือน แจ่มใส 814 นางสาว ท่าแร้ง
แม้น โกสีย์ 451 น.อ. อนุสาวรีย์ 235
ไมตรี กลิ่นกุสุม 461 นาง อนุสาวรีย์ 9
ยงยุทธ งานบรรจง 150 นาย อนุสาวรีย์ 180/258
ยงยุทธ จิตสมบูรณ์ 1442 นาย ท่าแร้ง 159/243
ยงยุทธ พร้อมพรหมราช 991 นาย ท่าแร้ง 99/59
ยวน สายน้อย 273 นาย อนุสาวรีย์ 29/416
ยิ่งศักดิ์ เติมศรีทอง 81 นาย อนุสาวรีย์ 9/18
ยุทธชัย มัยลาภ 1440 นาย ท่าแร้ง 99/8
ยุทธนา กุลหงวน 317 นาย อนุสาวรีย์ 227/183
ยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ 423 นาย อนุสาวรีย์ 227/130
ยุพวรรณ วงศ์ศรัทธาธิคุณ 1241 นาง ท่าแร้ง 89/396
ยุพา ทองใบ 980 นาง ท่าแร้ง
ยุพา สกุ่ลมนตรีชัย 40 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1251
ยุพิน แก้วเสมา 1443 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน โชติเลอศักดิ์ 946 นาง ท่าแร้ง 126/153
ยุพิน เบญจพลากร 368 นาง อนุสาวรีย์ 12/335
ยุวรัตน์ นิลจันทร์ 858 นาง ท่าแร้ง 159/7
เยาวภา บุรพลชัย 1453 นางสาว ท่าแร้ง
รจนา สันติชวลิต 812 นาง ท่าแร้ง 70/203
รณชัย สัจวรรณ 1 นาย อนุสาวรีย์ 38/8
รณิดา บุณยเนตร 691 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/2
รณิดา ศิลานนท์ 663 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/55
รพิรัตน์ พุ่มทอง 245 นางสาว อนุสาวรีย์
รพีพร เสวตสมบูรณ์ 28 นาง อนุสาวรีย์ 48/92
รพีพัฒน์ นันทนานิมิตกุล 573 นาย อนุสาวรีย์
ร่มไทร ทองวัฒนพร 897 นาย ท่าแร้ง 55/16
รมีอะห์ โมหะหมัด 151 นางสาว อนุสาวรีย์
รวิวรรณ จันทร์ดี 1570 พล.ร.ต.หญิง ท่าแร้ง 2
รวีภัทร ทรงมณี 141 นาย อนุสาวรีย์ 86/222
รสวรรณ ศิลปิกุล 617 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/89
รักชนก ซึมใส 586 นาง อนุสาวรีย์ 301/57
รังสรรค์ จันทะดี 467 นาย อนุสาวรีย์ 225/147
รังสิยา วิจิตรสกลธ์ 1370 นาง ท่าแร้ง 48/97
รัช คล้ายลี 890 ด.ต. ท่าแร้ง 100/175
รัชฏา คุ้มพร้อม 371 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/229
รัชนี แนท์ผ่อง 265 นาง อนุสาวรีย์ 12
รัชนีกร ชมภูนุช 1505 นางสาว ท่าแร้ง
รัชนีภรณ์ โสนทอง 380 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/422
รัชนีย์ ไวฤทธิ์ 912 นางสาว ท่าแร้ง 111/949
รัชนีวรรณ วิทยาถาวรวงศ์ 636 นาง อนุสาวรีย์ 225/86
รัญวลัย ชูจันทร์ 413 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
รัฐวุฒิ พานิชพันธุ์ 193 นาย อนุสาวรีย์
รัตติกาล มาเรือนกุล 124 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
รัตน ไกรทองสุข 924 นาย ท่าแร้ง 99/3
รัตน์ ใจติ๊บ 243 นาย อนุสาวรีย์
รัตนศักดิ์ สาลี 1471 นาย ท่าแร้ง
รัตนา ฉิมสอาด 1188 นาง ท่าแร้ง 501/323
รัตนา ดินม่วง 1079 นาง ท่าแร้ง 43/7
รัตนา ทวีพันธ์ 1290 นาย ท่าแร้ง
ราชัน ตันชัยวัฒนะ 1545 นาย ท่าแร้ง
ราเชนทร์ เฉลิมพงศ์ 213 นาย อนุสาวรีย์ 159/118
ราตรี กันตะเกรียงวงศ์ 1158 นางสาว ท่าแร้ง 102/190
รื่นฤดี ชัยอำมาตย์ 834 นาง ท่าแร้ง 24/222
รุ่ง ดอกบัว 64 นาย อนุสาวรีย์
รุ่งเกียรติ พลสัมฟธิ์ 854 นาย ท่าแร้ง 55/80
รุ่งคนานต์ สัมฤทธิ์จินตนา 1001 นางสาว ท่าแร้ง 161/31
รุ่งทิพย์ เรืองบุญ 1317 นาง ท่าแร้ง 89/453
รุ่งทิพย์ อินทร์ทอง 1046 นางสาว ท่าแร้ง 7/386
รุ่งนภา กิ่งโคกกรวด 784 นางสาว ท่าแร้ง 2/23
รุ่งภัสสรณ์ สุขศิริเจริญโชค 562 นางสาว อนุสาวรีย์
รุ่งโรจน์ ทองอร่าม 652 นาย อนุสาวรีย์ 94/30
รุ่งอนันต์ วันคืนดี 1076 นาย ท่าแร้ง 18/270
รุ่งอรุณ นามมนตรี 175 นางสาว อนุสาวรีย์
เรณู บูรณะสุคนธ์ 599 นาง อนุสาวรีย์ 3/1
เรวดี บุญญกิจไมตรี 88 นาง อนุสาวรีย์ 99/97
เรวัต เพชราธนาคมน์ 1213 นาย ท่าแร้ง 34
เริงวรรณ เสวกวรรณ 604 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
เรียนว พิมพ์โคตร 85 นาง อนุสาวรีย์
เรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ 1291 นาย ท่าแร้ง 40/28
ฤดี ธีระวนิช 199 นาง อนุสาวรีย์ 93/82
ฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ 1554 นาง ท่าแร้ง 55/51
ลดาวรรณ รุจิวิพัฒน์ 945 นาง ท่าแร้ง 155/47
ลมัย รุจิฤทธิ์ 778 นาง ท่าแร้ง 73/34
ลลนา พงศืชินกร 158 นางสาว อนุสาวรีย์
ลลิดา วงศ์วัชรา 793 นางสาว ท่าแร้ง 222/48
ลลิตา แร็ทดลิฟฟ์ 1313 นางสาว ท่าแร้ง 222/298
ละออง กิจคงชีพ 329 นาย อนุสาวรีย์ 20
ละเอียด โพจา 889 นาง ท่าแร้ง 283
ลักขณา ฉิมเฉิด 805 นางสาว ท่าแร้ง
ลักขณา สมานสิน 1423 นาง ท่าแร้ง 605
ลั่นทม เสมแย้ม 1515 นาง ท่าแร้ง
ลาภ อุ่นใจ 474 นาย อนุสาวรีย์ 93/179
ลือชัย แดงสากล 972 นาย ท่าแร้ง 39/68
ลือศักดิ์ ธีระอัมพรกุล 295 นาย อนุสาวรีย์ 43/246
เล็ก แตงอ่อน 831 นาย ท่าแร้ง 9
เล็ก ผาสุโก 477 นาง อนุสาวรีย์ 25
เลิศ ปานศรี 387 นาย อนุสาวรีย์
เลิศพิมล นิธิยาเกียรติกุล 526 นาง อนุสาวรีย์ 9/226
เลียม ศนศักดิ์ 704 นาย อนุสาวรีย์ 111/52
วงศ์วริศ สีคำ 1021 นาย ท่าแร้ง 100/28
วงศัวริศ ดุลยนิติฏกศล 1394 นาย ท่าแร้ง 94/72
วชืรญา เอื้อวิทยาศุภร 481 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/4
วดี เขียวอุไร 280 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/117
วที อรรถกมล 952 นาย ท่าแร้ง 119/5
วธัญญา ภวเวส 781 นางสาว ท่าแร้ง 501/128
วนิดา คุ้มบุ่งคล้า 1555 นางสาว ท่าแร้ง 146/58
วนิดา ทันทาธรรม 407 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/94
วนิดา ศรสูงเนิน 369 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/66
วรญา ช่อทับทิม 1127 นางสาว ท่าแร้ง 119/113
วรเทพ กำภูพงษ์ 1198 นาย ท่าแร้ง 18/130
วรพจน์ เข็มทอง 1460 นาย ท่าแร้ง 24/81
วรพจน์ หิรัญประดิษฐกุล 985 นาย ท่าแร้ง 63/5
วรพล เสียงเฉื่อย 1094 นาย ท่าแร้ง 65/83
วรรณคำ เทียนขุนทศ 1474 นาง ท่าแร้ง 29 ม6
วรรณดี พันอ้น 1232 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า 1010 นางสาว ท่าแร้ง 161/16
วรรณธิดา บุตรพรม 1055 นาง ท่าแร้ง 119/81
วรรณพร พานรอง 1168 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณพร เมฆาการุณ 412 นาง อนุสาวรีย์ 121/15
วรรณภรณ์ ธนมหามงคล 1009 นางสาว ท่าแร้ง 50/8
วรรณโรม สุขเสริฐ 338 นาง อนุสาวรีย์ 180/337
วรรณวดี กัมปนาทแสนยากร 305 นาง อนุสาวรีย์ 147/40
วรรณวิไล แป้นศิริ 337 นาง อนุสาวรีย์ 227/54
วรรณะ ดอนทองแดง 815 ด.ต. ท่าแร้ง 100/402
วรรณา บุญภักดี 692 นาง อนุสาวรีย์ 45
วรรณา ศรีรัชกุลพิทักษ์ 766 นางสาว ท่าแร้ง 44/143
วรวรรณ คิมูระ 1272 นาง ท่าแร้ง 199/233
วรวิทย์ เหนือเกาะหวาย 18 นาย อนุสาวรีย์ 9/149
วรวุฒิ ทวีปวรเดช 282 นาย อนุสาวรีย์ 180/237
วรางคณา โพธิ์สุวรรณ 1161 นางสาว ท่าแร้ง
วราพร ศรีวิรัตน์ 550 นางสาว อนุสาวรีย์
วราภรณ์ จันทร์สกุลพร 1326 นาง ท่าแร้ง 189/77
วรารัตน์ ตันติราศิลป์ 1543 นางสาว ท่าแร้ง 159/335
วรารัตน์ เยาวรัตน์ 1380 นาง ท่าแร้ง 101/15
วราสินี สนิทมาก 567 นาง อนุสาวรีย์ 92/107
วรินทรทิพย์ ปัทมาบุรเศรษฐ์ 332 นาง อนุสาวรีย์ 227/43
วริศ นัดดาเสนะ 1265 นาย ท่าแร้ง 118/272
วลัยภรณื ทองวงศ์ 1171 นางสาว ท่าแร้ง 165/14
วลีพร พูนมั่น 730 นางสาว อนุสาวรีย์
วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ 830 นาง ท่าแร้ง 3/69
วสันต์ จันทรกุล 140 นาย อนุสาวรีย์ 30
วัจสา พรหมศิริ 1152 นางสาว ท่าแร้ง 44/101
วัชราภรณ์ ปานพันธ์ 230 นาง อนุสาวรีย์ 96
วัชรินทร์ สิงหรา 1031 นาย ท่าแร้ง 134/111
วัฒน์ฐิณีย์ นุขุนทด 718 นางสาว อนุสาวรีย์
วัฒนศักดิ์ กิตติพลชัย 399 นาย อนุสาวรีย์ 227/8
วัฒนา มงคลศิริวัฒนา 258 นาย อนุสาวรีย์ 215
วัฒนา วริวงศ์ 505 นาย อนุสาวรีย์ 180/243
วันชนะ หิรัญศรี 367 นาย อนุสาวรีย์ 227/146
วันชนะ อุปฮาด 1364 นาย ท่าแร้ง 74/9
วันชัย จันทร์สัชนาลัย 1398 นาย ท่าแร้ง
วันชัย เจริญชัยกุล 737 นาย อนุสาวรีย์
วันชัย สารบูรณ์ 618 นาย อนุสาวรีย์
วันทนีย์ จันทรินทร์ 9 นาง อนุสาวรีย์
วันนา แซ่กัง 838 นางสาว ท่าแร้ง 8/29
วันเพ็ง สุนทะวงษ์ 802 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ หนูแป้น 157 นาง อนุสาวรีย์
วัลลภ สาครานนท์ 1371 นาย ท่าแร้ง 144/178
วัลลภ อ่อนละมัย 631 นาย อนุสาวรีย์ 14/386
วาริณี สุดสิน 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 186/10
วาริน ยวนังกูร 66 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/283
วารินร์ ศรีรัชกุลพิทักษ์ 836 นางสาว ท่าแร้ง 44/5
วารี ลวชัยโยธิน 359 นาง อนุสาวรีย์ 3/320
วารี ศุภกรรม 653 นาง อนุสาวรีย์ 6/242
วารี หนุนภักดี 251 น.อ. อนุสาวรีย์ 7
วารุณี อิศรางกูร ณ อยุธยา 595 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา คล้ายแต้ 701 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา คัมภีระ 542 นาง อนุสาวรีย์ 77/139
วาสนา ช้างพินิจ 700 นาง อนุสาวรีย์ 20
วาสนา ศิริมงคล 1387 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา สุวรรณโชติ 489 นาง อนุสาวรีย์ 115/8
วิจิตร์ โปร่งกระโทก 1493 นาย ท่าแร้ง
วิชัย แซ่ลี่ 186 นาย อนุสาวรีย์ 99/152
วิชัย มยูรศรี 373 นาย อนุสาวรีย์ 50/22
วิชัย มิลินทจินดา 1483 นาย ท่าแร้ง
วิชัย รัตนากีรณวร 684 นาย อนุสาวรีย์ 86/140
วิชา คิดเมตตากุล 1230 นาย ท่าแร้ง 19/28
วิชาญ ภู่พัทธยากร 659 นาย อนุสาวรีย์ 11/125
วิชิต หม่องคำหมื่น 826 นาย ท่าแร้ง
วิชุดา คะรัมย์ 1384 นางสาว ท่าแร้ง
วิเชียร จันทร์สิทธิกุล 693 นาย อนุสาวรีย์
วิเชียร หมูสีโทน 1102 นาย ท่าแร้ง
วิญญู ปะสีละเตสัง 748 นาย อนุสาวรีย์
วิฑูร คุ่ยหอย 215 นาย อนุสาวรีย์ 11
วิฑูรย์ จารุนงคราญ 452 นาย อนุสาวรีย์ 310/6
วิทยา รัตนวิมุข 1281 นาย ท่าแร้ง 7
วิทยา สังข์โฆ 1187 นาย ท่าแร้ง 100/128
วิทวุฒิ ทองบ่อ 1561 นาย ท่าแร้ง 155/90
วิทูร ศรีจรัสสิน 212 นาย อนุสาวรีย์ 131/5
วินัย บุญวัฒนโสภณ 70 นาย อนุสาวรีย์ 288/36
วินัย วลาพล 240 นาย อนุสาวรีย์
วินิตย์ วัฒน์นครบัญชา 35 นาย อนุสาวรีย์ 59/122
วินีรัตน์ ประยงค์ 777 นาง ท่าแร้ง 222/246
วิภวา เสลานนท์ 996 นาง ท่าแร้ง
วิภา วรรณรัตน์ 1069 นางสาว ท่าแร้ง 200/207
วิภา เศรษฐรัตน์สกุล 949 นาย ท่าแร้ง 9/261
วิภาวรรณ ตัณฑะกิจจา 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/38
วิภาวี พลรัตน์ 647 นางสาว อนุสาวรีย์ 212
วิมล วรรณะพาหุณ 1467 นาง ท่าแร้ง 89/669
วิมล แสงอรุณวงค์ 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/192
วิมลรัตน์ ธนูปกรณ์ 8 นาง อนุสาวรีย์ 44/79
วิยะดา คงเสรี 1419 นาง ท่าแร้ง
วิรัช ฉายศิริ 443 นาย อนุสาวรีย์ 48/77
วิรัตน์ บุญมี 1228 นาย ท่าแร้ง 280/2
วิรัตน์ เมณฑ์กูล 1137 ส.ต.ต. ท่าแร้ง 102/40
วิริยา ประจิมพันธุ์ 1030 นางสาว ท่าแร้ง 169/216
วิรุฬห์ พรหมายน 978 นาย ท่าแร้ง 185
วิโรจน์ ทวีเดช 475 นาย อนุสาวรีย์ 18/247
วิโรจน์ บุญราศรี 1327 นาย ท่าแร้ง 86/3
วิโรจน์ ปัญญารุจิกุล 771 นาย ท่าแร้ง 139/238
วิโรจน์ วรรณศิวพร 1343 นาย ท่าแร้ง 48/55
วิโรจน์ ศรชัย 1057 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 135/9
วิโรจน์ สุจริตวรางกูร 1552 นาย ท่าแร้ง 88/355
วิโรจน์ หนูมี 950 นาย ท่าแร้ง 6/511
วิลัย สตงคุณห์ 1219 นาง ท่าแร้ง 1038
วิลาวัลย์ อภิจารี 734 นาง อนุสาวรีย์ 244/281
วิลาสินี ฉ่ำแก้ว 55 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/31
วิไล ไชยสงค์ 1500 นางสาว ท่าแร้ง
วิไล บุญยินดี 932 นาง ท่าแร้ง 50/2
วิไล ศรีรัชกุลพิทักษ์ 767 นางสาว ท่าแร้ง 46/10
วิไลพร ดิรกาญจน์ 974 นางสาว ท่าแร้ง 78/209
วิไลวรรณ พุ่มเทศ 128 นาง อนุสาวรีย์ 145
วิวัฒน์ อนุสรณ์เลิศชนก 543 นาย อนุสาวรีย์
วิศน สุนทราจารย์ 349 นาย อนุสาวรีย์ 227/132
วิษณุ ถิ่นใหญ่ 1193 นาย ท่าแร้ง 19/86
วิสูตร สุทธากร 187 นาย อนุสาวรีย์ 22/16
วีรดี ลิ้มศิริเศรษฐกุล 291 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/13
วีรวัฒน์ ผลเจริญ 421 นาย อนุสาวรีย์ 9/515
วีรวัฒน์ ศรีดามา 798 นาย ท่าแร้ง 144/20
วีรศักดิ์ กรัดศิริ 1318 พล.อ.ท. ท่าแร้ง 20
วีรศักดิ์ ดูศรีเทพประทาน 1485 นาย ท่าแร้ง 78/6
วีระ นิ่มศิริเรืองผล 38 นาย อนุสาวรีย์ 30/21
วีระ วาณิกบุตร 795 นาย ท่าแร้ง 18/320
วีระชัย จันทพันธ์ 689 นาย อนุสาวรีย์
วีระชัย ธีระเกียรติกังวาล 99 นาย อนุสาวรีย์ 92/65
วีระวัฒน์ ศรีทุมมา 1179 นาย ท่าแร้ง
วีระศักดิ์ จิระธนากุล 437 นาย อนุสาวรีย์ 88/94
วุฒิ ดาวมณี 1189 นาย ท่าแร้ง 9/421
วุฒิพงศ์ นิยมกุล 556 ร.ต. อนุสาวรีย์ 2/37
วุฒิพงษ์ ผดุงนาม 622 นาย อนุสาวรีย์ 9/71
ศณีรัตน์ แสงสุรินทร์ 687 นาง อนุสาวรีย์
ศรัน สกุลธรรมรักษ์ 134 นาย อนุสาวรีย์ 244/547
ศราวุฒิ สุขยานี 1316 นาย ท่าแร้ง 90/168
ศริดา พันธ์เรืองวงศ์ 23 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/89
ศรีสุพรรณ โฮมวงศ์ 354 นาง อนุสาวรีย์ 43
ศรีสุภาวดี เฉื่อยฉ่ำ 1286 นาง ท่าแร้ง 98/104
ศศกร ชีวะโอสถ 786 นาย ท่าแร้ง 159/117
ศศรส อิ่มอ่ำ 527 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิญา เจริญธันวา 1551 นางสาว ท่าแร้ง 88/395
ศศิธร ทั่งสมบูรณ์ 1433 นางสาว ท่าแร้ง 200/72
ศศิพงษ์ ประมวล 995 นาย ท่าแร้ง 65/27
ศักดิ์ชัย ตั้งสำราญจิต 1054 นาย ท่าแร้ง 119/157
ศักดิ์ชาย ณ 913 นาย ท่าแร้ง 305/1
ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ 667 พลเรือโท อนุสาวรีย์ 34/3
ศักดิ์ดา สิริทรัพย์ทวี 916 นาย ท่าแร้ง 222/366
ศักดิวิสิทธิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 327 นาย อนุสาวรีย์ 227/87
ศิรัญญา เขียวคำปัน 1253 นางสาว ท่าแร้ง 111/372
ศิริกุล ดีบุกคำ 1476 นาง ท่าแร้ง 28
ศิริชัย แพรพันธุ์ 268 นาย อนุสาวรีย์
ศิริดาวัลย์ ศรีดารา 495 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/2
ศิริพร เจริญกิจปีติ 1350 นางสาว ท่าแร้ง 48/89
ศิริพร พรมราษฎร์ 664 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริพร โลระกุล 709 นาง อนุสาวรีย์ 43/343
ศิริพร หนูรุ่น 292 นางสาว อนุสาวรีย์ 46/100
ศิริเพ็ญ เรืองมีสุข 1002 นาง ท่าแร้ง 70/184
ศิริลักษ์ อุดมวิทยาไกร 1043 นางสาว ท่าแร้ง 118/282
ศิริลักษณ์ สันธิเดช 1080 นาง ท่าแร้ง 88/54
ศิริลักษณ์ สุขเจริญ 1470 นาง ท่าแร้ง
ศิริลักษณ์ สูตะบุตร 1542 นางสาว ท่าแร้ง 59/69
ศิริวรรณ ลำดับวงศ์ 548 นาง อนุสาวรีย์ 29/531
ศิโรจน์ บุญชนะ 780 นาย ท่าแร้ง
ศิโรรัตน์ สุวรรณสุขุม 758 นางสาว ท่าแร้ง 44/87
ศิลป์ รัตนจันทร์ 1206 นาย ท่าแร้ง 5/370
ศิลปชัย ขูเกียรติวัฒนากุล 1117 นาย ท่าแร้ง 88/319
ศิวกร เฉลยศิลป์ 882 นาย ท่าแร้ง 175/11
ศิวกร พงษ์สุระนันทน์ 1130 นาย ท่าแร้ง 222/259
ศุภกร อาจกำชัย 1571 นาย ท่าแร้ง 17/44
ศุภกฤต พุ่มกำพล 847 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/64
ศุภชัย ศรีสุวงศ์ 1184 นาย ท่าแร้ง 90/67
ศุภณัฐ เฉวียงหงษ์ 1224 นาย ท่าแร้ง 39/103
ศุภฤกษ์ เจียงประดิษฐ์ 683 นาย อนุสาวรีย์ 30
ศุภฤกษ์ ชูโชคสิริกุล 1328 นาย ท่าแร้ง 79/168
ศุภวรรณ นิตย์กลาง 650 นางสาว อนุสาวรีย์
ศุภศิษฏ์ ศุภรชีวา 370 นาย อนุสาวรีย์ 19
สกุลยศ สามเสน 424 นาย อนุสาวรีย์ 88/74
สงวน ทองสังข์ 1065 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/137
สง่า จันกระพ้อ 1164 นาย ท่าแร้ง
สง่า ชีวนิชพันธ์ 846 นาย ท่าแร้ง 41/1
สง่า ศรีจันทร์วงศ์ 310 นาย อนุสาวรีย์ 80
สถาพร ฟักทองอยู่ 1200 นาย ท่าแร้ง 134/99
สถาพร อังกาบเอี่ยม 1362 นาย ท่าแร้ง
สถาพร เอี่ยมประไพ 708 นาย อนุสาวรีย์ 8/1
สถิตย์ ศุภกุล 1560 นาย ท่าแร้ง 141
สนธยา ซื่อผาสุข 200 นาย อนุสาวรีย์ 23/711
สนิท สีสิงห์ 893 นาย ท่าแร้ง 100/440
สมกิจ บรรจงหาญ 177 นาย อนุสาวรีย์ 176
สมควร ชัยเสนา 1053 นาย ท่าแร้ง
สมควร ออกรัมย์ 593 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด วนาสุขพันธ์ 851 นาย ท่าแร้ง 121/4
สมคิด สะแกคราม 1499 นาง ท่าแร้ง 44/21
สมจิตต์ ปาละกาศ 198 นาย อนุสาวรีย์ 9/77
สมจิตร เสาวรส 1339 นาย ท่าแร้ง
สมชาย เทพพัตรา 429 นาย อนุสาวรีย์ 342/10
สมชาย เรืองคำ 395 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย ฦาชาฤทธิ์ 1511 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ศิริวรพิทักษ์ 864 นาย ท่าแร้ง 55/57
สมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ 1201 นาย ท่าแร้ง 1/129
สมเดช แสนบรรดิษฐ 574 นาย อนุสาวรีย์
สมถวิล ตีรวัฒนประภา 899 นาง ท่าแร้ง 88/306
สมนึก กุมภาพัน 860 นางสาว ท่าแร้ง 261
สมนึก พันดาวงค์ 93 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/399
สมนึก รัมมะวุธ 397 นาย อนุสาวรีย์ 9/578
สมบัติ ชะอุ้ม 1237 นาง ท่าแร้ง
สมบัติ แซ่ตั้ง 1014 นาย ท่าแร้ง 161/54
สมบุญ ราชา 1099 นาย ท่าแร้ง
สมบูรณ์ เกียรติศรีสัจญาณ 1113 นาย ท่าแร้ง 5/461
สมปอง มณีรัตน์ 1477 นาย ท่าแร้ง 24/31
สมปอง สุธรรมโกศล 1395 นางสาว ท่าแร้ง 17/81
สมพงษ์ ควรสมบัติ 1070 นาย ท่าแร้ง
สมพงษ์ ภูวรารักษ์ 1514 นาย ท่าแร้ง 501/227
สมพร ชาตรี 1155 นาย ท่าแร้ง 111/1052
สมพร วิลัยรัตน์ 896 นางสาว ท่าแร้ง 53
สมพร สมสุข 626 นาง อนุสาวรีย์ 500/10
สมพร สีสุวะ 1501 นางสาว ท่าแร้ง
สมพา จันทร์เรือง 211 นาง อนุสาวรีย์
สมพิศ พลเดช 721 นาง อนุสาวรีย์ 9/69
สมภพ เอมะรุจิ 583 นาย อนุสาวรีย์ 244/235
สมมาตร มุ่งดี 1085 นาย ท่าแร้ง
สมยศ บัวมัน 863 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/82
สมยศ บุญเจริญ 432 นาย อนุสาวรีย์ 12/9
สมร แก้วโมรา 1330 นางสาว ท่าแร้ง 87
สมรรถไชย วารเสถียร 1246 นาย ท่าแร้ง 141/2
สมฤดี ธรรมิกะ 1386 นางสาว ท่าแร้ง 21/98
สมฤทัย จำนงค์วงศ์ 182 นาย อนุสาวรีย์ 26
สมศรี จันทร์ทอง 513 นาง อนุสาวรีย์
สมศรี พรหมสุรินทร์ 122 นาง อนุสาวรีย์ 9/135
สมศรี วิไลสุนทรเกียรติ 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/70
สมศรี อุ้มชู 941 นางสาว ท่าแร้ง 290/98
สมศักดิ์ ไข่บัว 577 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ ทองแดง 1110 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/125
สมศักดิ์ นิติมงคลชัย 768 นาย ท่าแร้ง 9/18
สมศักดิ์ เปลี่ยนตึ๊ด 808 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ เย็นยาซัน 1572 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 134/40
สมศักดิ์ ลื่มเกิด 353 นาย อนุสาวรีย์ 227/192
สมศักดิ์ สุริยวิจิตรเศรณี 214 นาย อนุสาวรีย์ 11/75
สมศักดิ์ แสงสุข 1174 นาย ท่าแร้ง 43/16
สมศักดิ์ เหมประสาทพร 954 นาย ท่าแร้ง 159/255
สมสิทธิ์ สร้อยเสือ 1415 นาย ท่าแร้ง 1100
สมสุข แจ่มศรี 131 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/196
สมไสว ชัยเกษม 98 นาง อนุสาวรีย์ 9/54
สมหมาย งามแสง 1292 นาย ท่าแร้ง 98/33
สมหมาย จันทร์สอาด 763 นาย ท่าแร้ง
สมหมาย สระกลาง 1325 นางสาว ท่าแร้ง
สมหมาย อินทร์ฉาย 207 นาย อนุสาวรีย์ 59
สมัคร สระบัว 1452 นาย ท่าแร้ง
สมาน ศรีรัตน์ 732 นาย อนุสาวรีย์ 104
สมาภรณ์ นามสิมมา 1061 นางสาว ท่าแร้ง
สมิตานัน สุวรรณภิรมย์ 1039 นาง ท่าแร้ง 169/73
สมิทธิ์ วิมุกตานนท์ 1255 นาย ท่าแร้ง 7
สยาม พลศิลา 546 นาย อนุสาวรีย์
สยาม เหลืองสมพิทักษ์ 760 นาย ท่าแร้ง 44/121
สรณ์สุวีร์ ภูสุวรรณการ 307 นาง อนุสาวรีย์
สรรค์ เชื้อบุญมี 348 นาย อนุสาวรีย์ 59/91
สรรชัย แสงอาวุธ 975 นาย ท่าแร้ง 89/518
สรวิศ วาวแวว 646 นาย อนุสาวรีย์ 161
สรวุธ สิริวัฒนวโรดม 565 นาย อนุสาวรีย์
สรัญญา วัชโรทัย 132 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/408
สรามาส เนียมกุญชร 156 นาง อนุสาวรีย์ 28/10
สราวุธ ประดิษฐเกษร 311 นาย อนุสาวรีย์ 97
สฤษดิ์ คนมั่น 284 นาย อนุสาวรีย์ 40/264
สวรรญา พุ่มประเสริฐ 1429 นางสาว ท่าแร้ง 159/172
สอาด พิ่งสุข 194 นาง อนุสาวรีย์ 86/83
สอาด เย็นเพชร 1510 นางสาว ท่าแร้ง 5/6
สะอาด มั่นประสงค์ 27 นาง อนุสาวรีย์ 18/158
สังวรณ์ ดอกเงิน 312 นาย อนุสาวรีย์
สังวาล บูรณะ 1489 นาย ท่าแร้ง
สังเวียน แก้วมณี 728 นาง อนุสาวรีย์
สัญญา สืบสิงห์ 82 นาย อนุสาวรีย์ 29/788
สัตถา เสวกวรรณ 492 นาย อนุสาวรีย์ 76/11
สันติ ปิยะคงอนันต์ 137 นาย อนุสาวรีย์ 10/52
สันติ ภิญโญ 809 ส.ต.ต. ท่าแร้ง 100/427
สันติพงษ์ ขุนสวัสดิ์ 997 นาย ท่าแร้ง 102/223
สัมจีน ศรีราษฎร์ 1040 นาง ท่าแร้ง 100/528
สาคร ลิขิต 224 นางสาว อนุสาวรีย์ 267
สาธิต นิตยบงกช 1368 นาย ท่าแร้ง 102/421
สาธิต ผู้เจริญชนะชัย 859 นาย ท่าแร้ง 144/107
สานุ ตันกุล 501 นาย อนุสาวรีย์ 181/83
สามารถ สันติพงษ์ 528 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 96/10
สาย ทรัพย์ประเสริฐ 918 นาย ท่าแร้ง 139/163
สายจิตต์ พลอินทร์ 922 นางสาว ท่าแร้ง 50/21
สายชล ตุ้มสุวรรณ 1274 นาง ท่าแร้ง 44/156
สายสุดา ทองแสง 1464 นาง ท่าแร้ง
สายัน รงค์ทอง 881 นาง ท่าแร้ง 19/110
สายันต์ เตียงจันทร์ 615 นาย อนุสาวรีย์
สายันห์ โชคสุวรรณวงศ์ 534 นาย อนุสาวรีย์
สาโรจน์ ปราศรีวงษ์ 1093 นาย ท่าแร้ง
สาโรจน์ อุดมเลิศสกุล 1303 นาย ท่าแร้ง 5/358
สาลินี ทัศนียะเวช 391 นาง อนุสาวรีย์ 13
สาหร่าย คอนเอม 267 นาย อนุสาวรีย์ 37/84
สำเนียง พันขาวน้อย 803 นางสาว ท่าแร้ง
สำเภา งอยสูงเนิน 163 นาง อนุสาวรีย์
สำรวม บูรณะศิลป์ 878 นาย ท่าแร้ง
สำรวย เกรียงไกรวณิช 1185 นาย ท่าแร้ง 144/6
สำรวย พลัดเกตุ 1550 นาง ท่าแร้ง
สำราญ ทองด้วง 1420 นาย ท่าแร้ง 80/12
สำอางค์ อาจหาญ 783 นาง ท่าแร้ง 37/190
สิงห์ทอง ร่องน่าน 642 นาย อนุสาวรีย์
สิตา สุขเจริญ 1252 นาง ท่าแร้ง 55/39
สิทธิกร วัชรเสมากุล 1539 นาย ท่าแร้ง 120/8
สิทธิชัย เปรมประพันธ์ 1336 นาย ท่าแร้ง 48/46
สิทธินนท์ เข็มขาว 286 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิพล วัฒนานันท์ 1049 นาย ท่าแร้ง 3
สินสมุทร มูลดี 476 นาย อนุสาวรีย์
สิพิมวดี สูทกวาทิน 499 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/241
สิริกาญจน์ ภูมิศรีจันทร์ 6 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริจรรยา สายพราว 927 นาง ท่าแร้ง
สิรินทิพย์ แตงทอง 677 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริพันธ์ ถนัดหนังสือ 237 นาง อนุสาวรีย์ 202/1
สิริวิภา โอเจริญ 1402 นางสาว ท่าแร้ง 94/166
สิริศักดิ์ เจริญกิจปีติ 1347 นาย ท่าแร้ง 48/65
สีแพร เขียนงิ้ว 304 นาย อนุสาวรีย์
สุกัญญา ธาระกุล 1360 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา ศรีสวัสดิ์ 657 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา เสตสิทธิ์ 1024 นางสาว ท่าแร้ง 37/48
สุกันยา ดารามาศ 442 นางสาว อนุสาวรีย์ 46(95/64)
สุกัลยา อัศรัสกร 904 นางสาว ท่าแร้ง 55/7
สุกานดา บรรจงศิลป์ 1301 นาง ท่าแร้ง 76
สุกานต์ จงดี 138 นาย อนุสาวรีย์
สุขชัย แซ่หรือ 1375 นาย ท่าแร้ง 111/851
สุจิตร์ นิเวศน์ 71 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจิตรา พลาหาญ 1522 นาง ท่าแร้ง 244
สุจินต์ หนูเสน 31 นาง อนุสาวรีย์ 181/200
สุชน ชาลีเครือ 1048 นาย ท่าแร้ง 7/50
สุชาดา แก้วขาวใส 1034 นาง ท่าแร้ง 169/170
สุชาดา ณ 549 นาง อนุสาวรีย์ 48/37
สุชาดา ท่าทราย 1307 นางสาว ท่าแร้ง 146/78
สุชาดา ธงพานิช 1345 นาง ท่าแร้ง 48/69
สุชาติ กลิ่นกระบี่ 1293 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง
สุชาติ ขวัญเกื้อ 1446 นาย ท่าแร้ง 143/3
สุชาติ จันทร์คง 179 นาย อนุสาวรีย์ 452/22
สุชาย กุลจริยานุวัตร 238 นาย อนุสาวรีย์ 95-15
สุเชษฐ์ ไพจิตรรุ่งเรือง 39 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์
สุดตา สองเมือง 840 นาย ท่าแร้ง
สุดอุทร พงษ์ประยูร 253 นาย อนุสาวรีย์ 11/149
สุดารัตน์ เอี่อมนนท์ 868 นาง ท่าแร้ง
สุตาภัทร พันธ์เสงี่ยม 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/176
สุทธิ ภมรสุทธิ 611 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิพงษ์ นาคปรีชา 707 นาย อนุสาวรีย์ 331/1
สุทธิพร รัตนาพต 651 นาย อนุสาวรีย์ 23
สุทธิรัตน์ งามปลั่ง 1122 นาย ท่าแร้ง 59/88
สุทธิศักดิ์ ทิพา 1445 นาย ท่าแร้ง 11/66
สุทัศน์ แฝงตัน 1077 นาย ท่าแร้ง
สุเทพ กำทรัพย์ 1422 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/267
สุธาสินี ทองประเสริฐ 80 นาง อนุสาวรีย์ 44/126
สุธิวา วิทยกมล 72 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/31
สุธี สมชม 588 นาย อนุสาวรีย์ 181/145
สุธีรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1507 นางสาว ท่าแร้ง
สุน เสามะลี 1340 นาย ท่าแร้ง 100/190
สุนทรี อินทนาม 390 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/261
สุนันทา ชำนาญ 963 นาง ท่าแร้ง 150/49
สุนันทา พนมสินธุ์ 1216 นาง ท่าแร้ง 78/199
สุนิดา ศิริมังคละ 735 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/35
สุนีย์ ทองมา 1089 นาง ท่าแร้ง
สุนีย์ นัทธี 297 นาง อนุสาวรีย์ 363
สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล 1388 นางสาว ท่าแร้ง 94/95
สุบิน ศรีแพ่ง 497 นาย อนุสาวรีย์ 454
สุปริญา สาริกบุตร 1441 นางสาว ท่าแร้ง 99/224
สุพจน์ วรวิเศษ 1269 นาย ท่าแร้ง
สุพจน์ สมภัคดี 127 นาย อนุสาวรีย์ 40/167
สุพจน์ อิ่มระรื่น 1481 นาย ท่าแร้ง
สุพรรณ จันดาปราบ 750 นางสาว ท่าแร้ง 286/2
สุพรรณ สุธิชัยพิชาติ 852 นางสาว ท่าแร้ง 55/82
สุพรรณษา แถวอุทุม 842 นางสาว ท่าแร้ง 46/157
สุพัฒน์ โรจนกิจ 1540 นาง ท่าแร้ง 38/207
สุพัตรา กวีธนกุล 993 นางสาว ท่าแร้ง 79/22
สุพิชชา แสงสุวรรณ์ 727 นาง อนุสาวรีย์
สุพิตร คงจังหวัด 1437 นาย ท่าแร้ง 70/209
สุพิมล ทองด้วง 1418 นางสาว ท่าแร้ง
สุเพ็ญ แซ่ก๊วย 181 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
สุภรณ์ บุณยมาลิก 272 นาง อนุสาวรีย์ 244/44
สุภัค โตอ้น 1494 นาง ท่าแร้ง
สุภัค พงษ์สุระนันทน์ 1132 นางสาว ท่าแร้ง 90/71
สุภัทชา แจ่มนิยม 1036 นางสาว ท่าแร้ง 89/549
สุภัทร สุดมุข 1461 นางสาว ท่าแร้ง
สุภัทรา แคล้วปลอดทุกข์ 680 นาง อนุสาวรีย์ 43/428
สุภา จรัสศิริเลิศ 393 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/23
สุภาณี เรืองอร่าม 968 นาง ท่าแร้ง 143/36
สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ 744 นาง อนุสาวรีย์ 86/98
สุภาพร นารีโภชน์ 328 นางสาว อนุสาวรีย์ 206/3
สุภาพร รัตน์มณี 1548 นางสาว ท่าแร้ง 81/3
สุภาภรณ์ เต็งนิยม 52 นาง อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ รัตนเลิศ 944 นางสาว ท่าแร้ง 35/27
สุภาวดี แก้วสวี 1373 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ 828 นาย ท่าแร้ง
สุภาวรรณ ศรีนภารัตน์ 869 นางสาว ท่าแร้ง 1/170(501/170)
สุมน บุญเสมอ 1225 นาง ท่าแร้ง 123/9
สุมา สำเนียงงาม 1405 นางสาว ท่าแร้ง
สุมาลี โสมนรินทร์ 600 นาง อนุสาวรีย์ 557/316
สุมิตรา สะสมทรัพย์ 569 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรจักร กางกรณ์ 764 นาย ท่าแร้ง 3/269
สุรจิต ประพรมมา 366 นาย อนุสาวรีย์
สุรจิตต์ โครานา 1134 นาย ท่าแร้ง 200/91
สุรชัย ดำเนิน 392 นาย อนุสาวรีย์ 180/321
สุรชัย นาคนาคา 637 นาย อนุสาวรีย์ 42/7
สุรชัย พร้อมเพรียง 504 นาย อนุสาวรีย์ 10/24
สุรเชษฐ์ จันทร์เพชร 668 นาย อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ จานประดับ 669 นาย อนุสาวรีย์ 74
สุรพงศ์ ทรัพยาคม 389 นาย อนุสาวรีย์ 227/159
สุรพงษ์ กองจันทึก 1337 นาย ท่าแร้ง 137/55
สุรพงษ์ เรียนแจ้ง 148 นาย อนุสาวรีย์ 54
สุรพงษ์ เหล่าพงษ์ทอง 883 นาย ท่าแร้ง 55/39
สุรพันธ์ สุวรรณทัต 16 พล.ต. อนุสาวรีย์ 181/176
สุรวงศ์ กิตตินิรนาท 1138 นาย ท่าแร้ง 8/26
สุรวุฒิ เสมรวณิช 239 ร.ท. อนุสาวรีย์ 107
สุรวุธ น้ำฝน 494 นาย อนุสาวรีย์ 7
สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ 86 นาย อนุสาวรีย์ 288/17
สุรสิทธิ์ มุละสิวะ 711 นาย อนุสาวรีย์ 43/316
สุระ ศักดิ์ศรีกรม 723 นาย อนุสาวรีย์
สุระเดช จันทะบุญ 645 นาย อนุสาวรีย์
สุรัตน์ ถมทอง 580 นาย อนุสาวรีย์
สุรัสวดี ฉิมน้อย 235 นาง อนุสาวรีย์ 100/98
สุรางค์รัตน์ ศุกระกาญจนะ 939 นาง ท่าแร้ง 119/202
สุรินทร์ ทัศนา 602 นาย อนุสาวรีย์ 144
สุรินทร์ ภควลีธร 933 นาย ท่าแร้ง 189/40
สุรินทร์ มากาศ 1126 นาย ท่าแร้ง 142/84
สุริศา ประสงค์ศักดิ์ 705 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรีย์ ศรีไชโย 309 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/198
สุวดี จุลิมาศาสตร์ 1525 นาง ท่าแร้ง 7/51
สุวรรณ นิยุตเมธากุล 1526 นาย ท่าแร้ง 148/42
สุวรรณา กาวิใจ 76 นาง อนุสาวรีย์ 21
สุวรรณา พันธุมะบำรุง 654 นาง อนุสาวรีย์ 35/65
สุวรรณา พุ่มเกิด 678 นาง อนุสาวรีย์ 3
สุวรรณา สวัสดี 957 นางสาว ท่าแร้ง 47/39
สุวรรณี กิจชนะพานิชย์ 509 นาง อนุสาวรีย์ 43/204
สุวลี งามเลิศวัฒนกุล 210 นางสาว อนุสาวรีย์ 557/67
สุวัฒนา วรรธนะพินทุ 1406 นาง ท่าแร้ง 185/1
สุวิทย์ ตั้งแต่ง 1356 นาย ท่าแร้ง 46/61
สุวิทย์ ปันชัย 1520 นาย ท่าแร้ง
สุวิมล กิจวัฒนภักดี 1103 นาง ท่าแร้ง 94/14
สุวิมล เจริญสัตยธรรม 625 นาง อนุสาวรีย์ 202/58
สุวิมล ตันกมลาสน์ 108 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/46
สุวิมล ถนอมเผ่า 507 นาง อนุสาวรีย์ 121/11
สุวุฒิ วรวุฒิ 1381 นาย ท่าแร้ง 145/25
เสก ตันจำรัส 1366 นาย ท่าแร้ง 200/7
เสกสม สังข์ทอง 563 นาย อนุสาวรีย์
เสกสรร ศรีคำก๋อง 468 นาย อนุสาวรีย์ 244/217
เสกสรร แสสนธิ์ 898 นาย ท่าแร้ง 37/12
เสกสรรค์ วัฒนอาภรณ์ชัย 1403 นาย ท่าแร้ง 32/162
เสถียร นางวงค์ 1309 นาย ท่าแร้ง 2/301
เสมอใจ แจ้งใจ 1175 นาง ท่าแร้ง
เสรี มีนะนันทน์ 578 นาย อนุสาวรีย์ 52/12
เสาวคนธ์ มั่นใจ 685 นาง อนุสาวรีย์ 158/1
เสาวคนธ์ วรศิริ 1041 นาง ท่าแร้ง 99/191
เสาวเพ็ญ จำปาเป้า 532 นาง อนุสาวรีย์ 3/6
เสาวภา กลั่นเกษม 772 นางสาว ท่าแร้ง 37/90
เสาวลักษณ์ ธีระอัมพรกุล 306 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/128
แสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ 1282 นางสาว ท่าแร้ง 162/84
โสธน วัฒนพรชัย 1463 นาย ท่าแร้ง
โสพิศ ใหญ่เพ็ชร์ 1143 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 21/143
โสภา ธวัชดำ 661 นางสาว อนุสาวรีย์ 31/56
โสรยา สิงห์กล่อม 1088 นาง ท่าแร้ง 44/159
หทัยรัตน์ โอปนพันธ์ 330 นางสาว อนุสาวรีย์
หลอด ทองคำ 1449 นาง ท่าแร้ง
เหรียญชัย จารุพันธ์ 377 นาย อนุสาวรีย์ 102
อดิศักดิ์ โกมุข 965 นาย ท่าแร้ง 121/84
อดุลย์ สาระพัตร 1081 นาย ท่าแร้ง 111/68
อดุลย์ หินสูงเนิน 37 นาย อนุสาวรีย์
อดุลย์ อัศภาภรณ์ 655 นาย อนุสาวรีย์ 109/134
อธิคม นิ่มธีรพัฒน์ 350 นาย อนุสาวรีย์ 29/1
อธิภัทร อัสสวนา 1410 นาย ท่าแร้ง 94/53
อนงค์ ฉันทวรลักษณ์ 1322 นาง ท่าแร้ง 1/240
อนงค์ ยอดอ้อย 190 นางสาว อนุสาวรีย์ 666/11
อนงค์สุภางค์ สกุลจารุมรรดา 865 นาง ท่าแร้ง 119/74
อนงศ์ พร้อมพรหมราช 1199 นางสาว ท่าแร้ง 99/58
อนันต์ คำคง 1044 นาย ท่าแร้ง 87
อนันต์ รุจิรานนท์ 971 นาย ท่าแร้ง 28/9
อนันต์ วงศ์ว่องไว 821 น.ต. ท่าแร้ง 2/75
อนุชา เชิงสมหวัง 316 นาย อนุสาวรีย์ 204
อนุชา พงศาธีราพงศ์ 751 นาย ท่าแร้ง 149/32
อนุชา ศิลปี 1240 นาย ท่าแร้ง 6/59
อนุสรณ์ สุวรรณวีรกุล 420 นาย อนุสาวรีย์ 227/164
อภิชาติ ธาดาธีรธรรม 1202 นาย ท่าแร้ง 99/76
อภิเชษฐ สงไพรสน 78 นาย อนุสาวรีย์ 43/6
อภิวัฒน์ กรีเงิน 1376 นาย ท่าแร้ง 137/263
อภิวัฒร์ พีระพงษ์ 1424 นาย ท่าแร้ง
อภิศักดิ์ ใจดี 790 นาย ท่าแร้ง 2/82
อภิสิทธิ์ ประกิตสุวรรณ 277 นาย อนุสาวรีย์ 109/110
อภิสิทธิ์ หาญธงชัย 686 นาย อนุสาวรีย์
อมร มาไชยยะ 1058 นางสาว ท่าแร้ง
อมรรัตน์ บุญโต 54 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรา ฟุต 1197 นาง ท่าแร้ง 134/232
อรนุช กุยโกมุท 96 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/75
อรนุช ยอดปัญญา 449 นางสาว อนุสาวรีย์
อรมัย ไชยเสนา 986 นางสาว ท่าแร้ง 46/210
อรรณพ ทัพเกาะกริก 688 นาย อนุสาวรีย์ 67/8
อรรถวิทย์ ทองเพ็ชร์ 1162 นาย ท่าแร้ง 45/26
อรวรรณ โพธิ์แพงพุ่ม 1165 นางสาว ท่าแร้ง
อรวรรณ รุ่งเชช้า 1342 นางสาว ท่าแร้ง 172
อรวรรณ เสรีเจริญวณิช 628 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/47
อรวรรณ เอกะสิงห์ 536 นาง อนุสาวรีย์ 88/52
อรสา ไทยานันท์ 1194 นาง ท่าแร้ง 5/350
อรสา นาแพงรัตน์ 126 นาง อนุสาวรีย์ 18/103
อรสา บุญเรืองจักร์ 166 นาง อนุสาวรีย์
อรอนงค์ เลิศลอย 1214 นาง ท่าแร้ง 159/622
อรัญ วงศ์วิทยวณิช 656 นาย อนุสาวรีย์ 70/108
อรัญญา อินทฤทธิ์ 908 นาง ท่าแร้ง 118/255
อรินทม์ แก้วมณี 1154 นาย ท่าแร้ง 44/149
อรุณ กลิ่นจำปี 606 นาย อนุสาวรีย์ 58
อรุณ รัตนมาลัย 20 นาย อนุสาวรีย์ 9/271
อรุณชัย ภัทรานนท์ 931 นาย ท่าแร้ง 24/231
อลงกต กฤตยารัตน์ 116 นาย อนุสาวรีย์ 40/16
อลิสา ฝานสำแดง 1435 นางสาว ท่าแร้ง 111/23
อ้วน สมานทอง 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/82
อวัตถา เจียโหงว 196 นาง อนุสาวรีย์ 66/128
อ้อย ธุระกิจ 121 นางสาว อนุสาวรีย์
อ้อยยิน จารุโชติดำรง 133 นาง อนุสาวรีย์ 74/21
อักษร ชนะนิธิธรรม 1529 นาย ท่าแร้ง 37/185
อัคพล ไมตรีบุญรัตน์ 289 นาย อนุสาวรีย์ 343/23
อัครฤทธิ์ อุทุมทอง 298 นาย อนุสาวรีย์ 39/178
อัครัตน์ จารุมณี 1008 นาย ท่าแร้ง 161/50
อังกูร พดด้วง 1300 นาย ท่าแร้ง 37/92
อังคณา ชำนาญหล่อ 1416 นางสาว ท่าแร้ง 88/22
อังคณา พูลสมบัติ 953 นาง ท่าแร้ง 5/382
อัจฉรา ชุ่มปราโมทย์ 1229 นางสาว ท่าแร้ง 32/230
อัจฉรา สุวรรสุขโรจน์ 11 นาง อนุสาวรีย์ 301/44
อัจฉริยะ ศิวนารถ 112 นาย อนุสาวรีย์ 43/1124
อัญชนา ทองไกร 1447 นางสาว ท่าแร้ง
อัญชลี สิทธิกุลธร 2 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/765
อัญชลี หาญทองหลาง 749 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
อัญชลี อปริมาณ 1573 นาง ท่าแร้ง 120/21
อันธิกา โพธิกุล 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/14
อัมพร กันโอภาส 1090 พ.ท. ท่าแร้ง 89/317
อัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์ 1011 นางสาว ท่าแร้ง 18/265
อัมพา จันทรทิพย์ 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/32
อัมภาพร เอื้อสุวัฒน์ 189 นาง อนุสาวรีย์ 92/209
อัมรินทร์ เติมสมบัตบวร 1390 นาย ท่าแร้ง
อ๋า แซ่ก้วย 249 นาย อนุสาวรีย์ 29/405
อาฉะ เลเชอ 1466 นางสาว ท่าแร้ง
อาทิตย์ สารทนงค์ 676 นาย อนุสาวรีย์ 310/32
อาทิตยา บุญเกิด 1568 นางสาว ท่าแร้ง
อานนท์ แดงทองดี 83 นาย อนุสาวรีย์ 29/144
อาภรณ์ เรืองปฏิกรณ์ 152 นาง อนุสาวรีย์ 122
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง 1178 นางสาว ท่าแร้ง 28/113
อารยา ชอบบุญ 1372 นางสาว ท่าแร้ง 6/663
อารยา เลาะฟอ 232 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีย์ นิลวดี 966 นาง ท่าแร้ง 32/299
อารีย์ สิทธิมังค์ 142 นาย อนุสาวรีย์ 121
อารีย์ สุขทั่วญาติ 525 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/41
อารีวรรณ คุ้มพงษ์ 519 นางสาว อนุสาวรีย์ 127/4
อารีวรรณ แซ่ลิ้ม 281 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/67
อำนวย แซตั้ง 1215 นาย ท่าแร้ง 145/7
อำนวย สิงหา 982 นาย ท่าแร้ง 111/989
อำนาจ บุญเอนก 1531 นาย ท่าแร้ง 100/90ข
อำนาจ อินทสวัสดิ์ 325 นาย อนุสาวรีย์ 8
อำพล จันทร์แก้ว 717 นาย อนุสาวรีย์
อำไพ เข็มทอง 649 นาง อนุสาวรีย์ 94/31
อำไพ ประทุมมาศ 1268 นาง ท่าแร้ง
อำภา บุญวงค์ 260 นางสาว อนุสาวรีย์
อิทธิเชษฐ์ ทรงขำ 75 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์
อินทิรา บุญตา 572 นางสาว อนุสาวรีย์
อินทิรา หวังก่อเกียรติ 662 นาง อนุสาวรีย์ 331
อิษฎ์นันทน์ ศิริโสม 585 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/400
อิสรีย์ ภักดีเมฆานนท์ 1407 นางสาว ท่าแร้ง 94/88
อุดม เสมารัตน์ 845 นาง ท่าแร้ง 44/92
อุดม หฤษฏ์วงค์ 362 นาย อนุสาวรีย์ 227/11
อุดม เอกถึก 590 นาง อนุสาวรีย์ 112/106
อุดมฤทธิ์ ทองนิล 1535 นาย ท่าแร้ง 80/36
อุดร มะลิวัลย์ 1324 นาย ท่าแร้ง 216/3
อุทัย การสุวรรณ์ 610 นาย อนุสาวรีย์ 56
อุทัย บุศดี 19 นาย อนุสาวรีย์
อุเทน ใจสุข 754 นาย ท่าแร้ง 80/4
อุบล ดีคง 47 นาง อนุสาวรีย์ 17
อุบลรัตน์ ปุระเตนนท์ 234 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/4
อุบลรัตน์ ภูมิภักดี 839 นางสาว ท่าแร้ง 144/75
อุมาภรณ์ กองแก้ว 1234 นางสาว ท่าแร้ง 17/108
อุรัย ใขรัมย์ 1169 นางสาว ท่าแร้ง
อุไร ณรินทร์สรศักดิ์ 34 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 67
อุไร บุญหลำ 1352 นางสาว ท่าแร้ง
อุไร เพชรประเสริฐ 462 นาง อนุสาวรีย์ 30/225
อุไรภรณ์ กิจปรีชาวนิช 136 นาง อนุสาวรีย์ 99/130
อุษณีย์ ลีรวัฒน์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/39
อุษณีย์ สุวรรณศรี 1382 นาง ท่าแร้ง
อุษา ชีวะวรนันท์ 1319 นาง ท่าแร้ง 179/66
อุษา พุ่มกำพล 418 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/209
อุสาห์ ลือวิชนะ 587 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
เอกชัย จันทร์วงศ์ 1256 นาย ท่าแร้ง 55/99
เอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์ 673 นาย อนุสาวรีย์ 86/97
เอกชัย หนุนพร้อม 1238 นาย ท่าแร้ง 9
เอกพันธุ์ ธนธรธรรม 60 นาย อนุสาวรีย์ 30/206
เอกราช ไทยสยาม 1236 นาย ท่าแร้ง 121/283
เอกสิทธิ์ บุญมาก 217 นาย อนุสาวรีย์ 37
เอนก วรปัญญา 414 นาย อนุสาวรีย์ 66/43
เอมอร ขนอม 776 นางสาว ท่าแร้ง 44/19
เอื้อน สุขชาวนา 1078 นาง ท่าแร้ง 128/25
โอปอล์ จินันทุยา 1391 นาง ท่าแร้ง 94/140
ไอยา บุญมาลา 522 นางสาว อนุสาวรีย์
ฮุ่ยเง็ก แซ่ไน้ 385 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/161
เฮงสั้น บุญทรงฤทธิ 1491 นาย ท่าแร้ง

เขตบางเขน ครั้งที่ 20
เขตบางเขน ครั้งที่ 20 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย รณชัย สัจวรรณ อนุสาวรีย์ 38/8
2 นางสาว อัญชลี สิทธิกุลธร อนุสาวรีย์ 29/765
3 นาย ธีรพงษ์ สิทธิกุลธร อนุสาวรีย์ 29/764
4 นาย ธีรเทพ สิทธิกุลธร อนุสาวรีย์ 29/753
5 นาย ชูเกียรติ ไทยขำ อนุสาวรีย์ 18/208
6 นางสาว สิริกาญจน์ ภูมิศรีจันทร์ อนุสาวรีย์
7 จ.ส.อ. ประชันศักดิ์ อัคบาล อนุสาวรีย์ 50/338
8 นาง วิมลรัตน์ ธนูปกรณ์ อนุสาวรีย์ 44/79
9 นาง วันทนีย์ จันทรินทร์ อนุสาวรีย์
10 นาง จารุภา สิงจันทร์ อนุสาวรีย์ 92/45
11 นาง อัจฉรา สุวรรสุขโรจน์ อนุสาวรีย์ 301/44
12 นาย ภักดี แสนทวีสุข อนุสาวรีย์ 180/209
13 นางสาว เตือนใจ ปานนุ่ม อนุสาวรีย์ 108/258
14 นาย เจิม ทูคำมี อนุสาวรีย์ 188
15 นาย ภาณุรักษ์ รักวีรธรรม อนุสาวรีย์ 126/1
16 พล.ต. สุรพันธ์ สุวรรณทัต อนุสาวรีย์ 181/176
17 นาย นิมิตร ชลตระกูล อนุสาวรีย์ 181/216
18 นาย วรวิทย์ เหนือเกาะหวาย อนุสาวรีย์ 9/149
19 นาย อุทัย บุศดี อนุสาวรีย์
20 นาย อรุณ รัตนมาลัย อนุสาวรีย์ 9/271
21 นางสาว ดรุณี ศรีบริบาล อนุสาวรีย์ 9/116
22 นางสาว ถนอม ภักดีแพง อนุสาวรีย์
23 นางสาว ศริดา พันธ์เรืองวงศ์ อนุสาวรีย์ 100/89
24 นาง นาง พันธุ์ อนุสาวรีย์
25 นาง กัญญณัช สุพรรณการ อนุสาวรีย์ 41
26 นาย บัณฑิต ตันตะราวงศา อนุสาวรีย์ 40
27 นาง สะอาด มั่นประสงค์ อนุสาวรีย์ 18/158
28 นาง รพีพร เสวตสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 48/92
29 นาง ขัตติยา ด้วงสำราญ อนุสาวรีย์ 77/313
30 นาย ธวัชชัย อังศุธนมาลี อนุสาวรีย์ 100/107
31 นาง สุจินต์ หนูเสน อนุสาวรีย์ 181/200
32 นางสาว ฉวี บุญอิ่ม อนุสาวรีย์
33 นาย ชาญณรงค์ จันทร์นวล อนุสาวรีย์ 41/7
34 พ.ท.หญิง อุไร ณรินทร์สรศักดิ์ อนุสาวรีย์ 67
35 นาย วินิตย์ วัฒน์นครบัญชา อนุสาวรีย์ 59/122
36 นาย พลาย ประยูรโภคราช อนุสาวรีย์ 29/771
37 นาย อดุลย์ หินสูงเนิน อนุสาวรีย์
38 นาย วีระ นิ่มศิริเรืองผล อนุสาวรีย์ 30/21
39 จ.ส.ต. สุเชษฐ์ ไพจิตรรุ่งเรือง อนุสาวรีย์
40 นางสาว ยุพา สกุ่ลมนตรีชัย อนุสาวรีย์ 3/1251
41 นาย ไพศาล คงห้วยรอบ อนุสาวรีย์
42 นาย ภาคภูมิ ณ นคร อนุสาวรีย์ 133
43 นางสาว จำเนียร จาดวิจิตร์ อนุสาวรีย์
44 นาง ปฐมพร สมบุญศิริ อนุสาวรีย์ 92/49
45 นาย บัญชา วงศ์ปลาทอง อนุสาวรีย์ 142
46 นาย ธนวิทย์ ธีรชาติธำรง อนุสาวรีย์ 210/2
47 นาง อุบล ดีคง อนุสาวรีย์ 17
48 นางสาว จุฑารัตน์ คำโต อนุสาวรีย์
49 นาง ประไพ ศรีสุวรรณ อนุสาวรีย์ 10
50 นางสาว พรรณพัชร บุญเม่น อนุสาวรีย์
51 นาย ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล อนุสาวรีย์ 44/529
52 นาง สุภาภรณ์ เต็งนิยม อนุสาวรีย์
53 นางสาว บางอวน วงษ์สมบัติ อนุสาวรีย์
54 นางสาว อมรรัตน์ บุญโต อนุสาวรีย์
55 นางสาว วิลาสินี ฉ่ำแก้ว อนุสาวรีย์ 10/31
56 นางสาว นฤมล แซ่เตียว อนุสาวรีย์ 9/216
57 นาง จินตา อุดมเวช อนุสาวรีย์ 57/31
58 นาย เทอดเกียรติ โนอินทร์ อนุสาวรีย์ 61
59 นาย ไกร ภักดีสารสิริ อนุสาวรีย์
60 นาย เอกพันธุ์ ธนธรธรรม อนุสาวรีย์ 30/206
61 นาย คำพอง อำมาตย์ อนุสาวรีย์ 201
62 นาง เกยูร นิมมานนท์ อนุสาวรีย์ 161/3
63 นางสาว กรรณิการ์ ช้างนิล อนุสาวรีย์
64 นาย รุ่ง ดอกบัว อนุสาวรีย์
65 นาง ทิพพร สุมะนังกุล อนุสาวรีย์ 244/340
66 นางสาว วาริน ยวนังกูร อนุสาวรีย์ 244/283
67 นาย จิรวัฒน์ บุญวัฒนโสภณ อนุสาวรีย์ 288/37
68 นาง พรหมพร คีรีรัตน์ อนุสาวรีย์
69 นาย เกษม สมศรี อนุสาวรีย์ 77/53
70 นาย วินัย บุญวัฒนโสภณ อนุสาวรีย์ 288/36
71 นางสาว สุจิตร์ นิเวศน์ อนุสาวรีย์
72 นางสาว สุธิวา วิทยกมล อนุสาวรีย์ 50/31
73 นาย คงกฤช วัฒนากร อนุสาวรีย์ 69/34
74 นาย กังวาน วัฒนากร อนุสาวรีย์ 67/35
75 พ.อ.อ. อิทธิเชษฐ์ ทรงขำ อนุสาวรีย์
76 นาง สุวรรณา กาวิใจ อนุสาวรีย์ 21
77 นาย นิพล จรสรชัย อนุสาวรีย์
78 นาย อภิเชษฐ สงไพรสน อนุสาวรีย์ 43/6
79 นาย ประเสริฐ พิมพ์จันทร์ อนุสาวรีย์ 36/3
80 นาง สุธาสินี ทองประเสริฐ อนุสาวรีย์ 44/126
81 นาย ยิ่งศักดิ์ เติมศรีทอง อนุสาวรีย์ 9/18
82 นาย สัญญา สืบสิงห์ อนุสาวรีย์ 29/788
83 นาย อานนท์ แดงทองดี อนุสาวรีย์ 29/144
84 นาย ประเสริฐ บุญญกิจไมตรี อนุสาวรีย์ 99/328
85 นาง เรียนว พิมพ์โคตร อนุสาวรีย์
86 นาย สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ อนุสาวรีย์ 288/17
87 นาง เมลิน ราชรวิวงศ์ อนุสาวรีย์ 15
88 นาง เรวดี บุญญกิจไมตรี อนุสาวรีย์ 99/97
89 นาย จารุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ อนุสาวรีย์ 413
90 นางสาว มานิดา ยวนังกูร อนุสาวรีย์ 244/419
91 นางสาว ณัฐฐิฐา ทองธรรมชาติ อนุสาวรีย์ 2/11
92 นาย ประเสริฐ เหลืองคำชาติ อนุสาวรีย์
93 นางสาว สมนึก พันดาวงค์ อนุสาวรีย์ 244/399
94 นางสาว ฐิติกาล น้อยมีสุข อนุสาวรีย์ 29/227
95 นาย ประทีป วรรณ์ทอง อนุสาวรีย์
96 นางสาว อรนุช กุยโกมุท อนุสาวรีย์ 96/75
97 นางสาว บุญส่ง คำโสภา อนุสาวรีย์
98 นาง สมไสว ชัยเกษม อนุสาวรีย์ 9/54
99 นาย วีระชัย ธีระเกียรติกังวาล อนุสาวรีย์ 92/65
100 นางสาว นภา ปิ่นกระจาย อนุสาวรีย์ 386
101 นาง ญาดาณี คงสุนทรกิจกุล อนุสาวรีย์ 44/848
102 นาย เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ อนุสาวรีย์ 28/6
103 นาย นพรัตน์ อ่อนเมือง อนุสาวรีย์
104 นาง แน่งน้อย ขจีจิตร์ อนุสาวรีย์ 13
105 นาย ทนง เกิดแก่น อนุสาวรีย์ 342/182
106 นาย ธนกร คิ้วเที่ยง อนุสาวรีย์
107 นางสาว ผุสชา สุทธิภูติ อนุสาวรีย์
108 นางสาว สุวิมล ตันกมลาสน์ อนุสาวรีย์ 50/46
109 นางสาว จันทรประภา มณเทียรวิเชียรฉาย อนุสาวรีย์ 69/13
110 นาย ชัยพร ไพโรจน์สถิตกุล อนุสาวรีย์ 18/192
111 นางสาว ประไพศรี ปานาตี อนุสาวรีย์
112 นาย อัจฉริยะ ศิวนารถ อนุสาวรีย์ 43/1124
113 นาย กรวีร์สรวง ชูทิพยพาณิช อนุสาวรีย์ 67/171
114 นาย ฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ อนุสาวรีย์ 99/127
115 นางสาว ชยานิษฐ์ เรืองฤทธิ์อัศว อนุสาวรีย์
116 นาย อลงกต กฤตยารัตน์ อนุสาวรีย์ 40/16
117 นาง ไขแสง พลอยสังวาลย์ อนุสาวรีย์ 147/19
118 นาง กันทนิกา ซื่อพงษา อนุสาวรีย์ 244/252
119 นาย ทนันชัย สิทธิเกษร อนุสาวรีย์ 12/123
120 นางสาว พิกุล นิลผ่องอำไพ อนุสาวรีย์ 161/47
121 นางสาว อ้อย ธุระกิจ อนุสาวรีย์
122 นาง สมศรี พรหมสุรินทร์ อนุสาวรีย์ 9/135
123 จ่าสิบเอก ดิเรก เพ็ญภาค อนุสาวรีย์ 50/115
124 นางสาว รัตติกาล มาเรือนกุล อนุสาวรีย์ 8
125 นางสาว พรรณสรณ์ เข็มกลัด อนุสาวรีย์
126 นาง อรสา นาแพงรัตน์ อนุสาวรีย์ 18/103
127 นาย สุพจน์ สมภัคดี อนุสาวรีย์ 40/167
128 นาง วิไลวรรณ พุ่มเทศ อนุสาวรีย์ 145
129 นางสาว ชนิสรา จันทร์นภาลัย อนุสาวรีย์ 10/94
130 นาย ประวิน เสรีขจรจารุ อนุสาวรีย์ 100/148
131 นางสาว สมสุข แจ่มศรี อนุสาวรีย์ 14/196
132 นางสาว สรัญญา วัชโรทัย อนุสาวรีย์ 14/408
133 นาง อ้อยยิน จารุโชติดำรง อนุสาวรีย์ 74/21
134 นาย ศรัน สกุลธรรมรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/547
135 นาย เดชา แสงเจริญ อนุสาวรีย์ 116/4
136 นาง อุไรภรณ์ กิจปรีชาวนิช อนุสาวรีย์ 99/130
137 นาย สันติ ปิยะคงอนันต์ อนุสาวรีย์ 10/52
138 นาย สุกานต์ จงดี อนุสาวรีย์
139 นางสาว กนกวรรณ ราตรีธรรม อนุสาวรีย์ 9/544
140 นาย วสันต์ จันทรกุล อนุสาวรีย์ 30
141 นาย รวีภัทร ทรงมณี อนุสาวรีย์ 86/222
142 นาย อารีย์ สิทธิมังค์ อนุสาวรีย์ 121
143 นาย เกียรติรัตน์ ตึกสุอินทร์ อนุสาวรีย์ 89/1
144 นางสาว ตรีรัตน์ เจริญพงศ์ อนุสาวรีย์ 9/175
145 นาย ดรุดร กิ่งก้าน อนุสาวรีย์ 9/174
146 นาง ณัฐริกา กลิ่นศรีสุข อนุสาวรีย์
147 นาง เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 10052215661
148 นาย สุรพงษ์ เรียนแจ้ง อนุสาวรีย์ 54
149 นาง ถุงเงิน เสือสนธิ์ อนุสาวรีย์
150 นาย ยงยุทธ งานบรรจง อนุสาวรีย์ 180/258
151 นางสาว รมีอะห์ โมหะหมัด อนุสาวรีย์
152 นาง อาภรณ์ เรืองปฏิกรณ์ อนุสาวรีย์ 122
153 นางสาว เมตตา นันทจินดา อนุสาวรีย์ 70/134
154 นาง จิตรา ฉัตรไพศาล อนุสาวรีย์ 11/170
155 นาง มนฑกานติ์ ประทุมมาลย์ อนุสาวรีย์ 98/26
156 นาง สรามาส เนียมกุญชร อนุสาวรีย์ 28/10
157 นาง วันเพ็ญ หนูแป้น อนุสาวรีย์
158 นางสาว ลลนา พงศืชินกร อนุสาวรีย์
159 นางสาว ปรียานุช เมาแรต อนุสาวรีย์
160 นางสาว มาลา แก้วโกมินทวงษ์ อนุสาวรีย์ 49/263
161 นางสาว บัวลืม จันตะปะตู อนุสาวรีย์
162 นาย พันธ์ศิลป์ เหมือนจีน อนุสาวรีย์ 363/556
163 นาง สำเภา งอยสูงเนิน อนุสาวรีย์
164 นาง ปทิดา ไชยเนตร อนุสาวรีย์
165 นาง นำพร คโนฟ อนุสาวรีย์ 79/7
166 นาง อรสา บุญเรืองจักร์ อนุสาวรีย์
167 นางสาว พิมพ์อารีย์ ชัยยะ อนุสาวรีย์ 12/191
168 นาย ปรีชา ตาลี อนุสาวรีย์
169 นางสาว นฤธรณ วรรณะ อนุสาวรีย์
170 นาง นงนุช มาลาทอง อนุสาวรีย์ 92/124
171 นาย ชัยวิชิต จันทร อนุสาวรีย์ 3/281
172 นาย ครองยศ กลิ่นเฟื่อง อนุสาวรีย์ 46
173 นาย เพชรา หวังเจริญรุ่ง อนุสาวรีย์ 454/20
174 นาย ทองต่อ แนวบรรทัด อนุสาวรีย์ 10/81
175 นางสาว รุ่งอรุณ นามมนตรี อนุสาวรีย์
176 นางสาว ประเทือง ลูมิงค์ อนุสาวรีย์ 18/27
177 นาย สมกิจ บรรจงหาญ อนุสาวรีย์ 176
178 นางสาว ดวงสมร กบค้างพลู อนุสาวรีย์ 10/36
179 นาย สุชาติ จันทร์คง อนุสาวรีย์ 452/22
180 นาย บุญ๙ ทิพณีย์ อนุสาวรีย์ 108
181 นางสาว สุเพ็ญ แซ่ก๊วย อนุสาวรีย์ 65
182 นาย สมฤทัย จำนงค์วงศ์ อนุสาวรีย์ 26
183 นาย พนม รุ่งเรือง อนุสาวรีย์ 181/193
184 นาย ชูวิทย์ วิเศษจินดาวัฒน์ อนุสาวรีย์ 11/92
185 นาย ประสพชัย รัตรพรรณา อนุสาวรีย์ 14/4
186 นาย วิชัย แซ่ลี่ อนุสาวรีย์ 99/152
187 นาย วิสูตร สุทธากร อนุสาวรีย์ 22/16
188 นาย บุปผาวดี โอชม อนุสาวรีย์ 59/169
189 นาง อัมภาพร เอื้อสุวัฒน์ อนุสาวรีย์ 92/209
190 นางสาว อนงค์ ยอดอ้อย อนุสาวรีย์ 666/11
191 นางสาว ภณิดา แสนทรัพย์สิน อนุสาวรีย์
192 ร.ต. พยนต์ เขียวเจริญ อนุสาวรีย์ 364/80
193 นาย รัฐวุฒิ พานิชพันธุ์ อนุสาวรีย์
194 นาง สอาด พิ่งสุข อนุสาวรีย์ 86/83
195 นาย จักรชัย ชัยพรธนรัตน์ อนุสาวรีย์ 342/83
196 นาง อวัตถา เจียโหงว อนุสาวรีย์ 66/128
197 นาย ธน ตั้งจิตมานะกิจ อนุสาวรีย์ 39/168
198 นาย สมจิตต์ ปาละกาศ อนุสาวรีย์ 9/77
199 นาง ฤดี ธีระวนิช อนุสาวรีย์ 93/82
200 นาย สนธยา ซื่อผาสุข อนุสาวรีย์ 23/711
201 นาย นิรุติ สัมมาตริ อนุสาวรีย์ 70
202 นางสาว ภรณี บุญนิธี อนุสาวรีย์ 4/208
203 นาย ปรีชา หงษ์สา อนุสาวรีย์ 9
204 นาย กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อนุสาวรีย์ 286
205 นาง นัทธมน ธัญญาหาร อนุสาวรีย์ 39/166
206 นาง ชุลีพร พลขันธ์ อนุสาวรีย์
207 นาย สมหมาย อินทร์ฉาย อนุสาวรีย์ 59
208 นางสาว ชญานิศ วิสิฐศักดิ์ชัย อนุสาวรีย์ 23/36
209 นาง ทิพย์ พรมโสภา อนุสาวรีย์ 19/60
210 นางสาว สุวลี งามเลิศวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 557/67
211 นาง สมพา จันทร์เรือง อนุสาวรีย์
212 นาย วิทูร ศรีจรัสสิน อนุสาวรีย์ 131/5
213 นาย ราเชนทร์ เฉลิมพงศ์ อนุสาวรีย์ 159/118
214 นาย สมศักดิ์ สุริยวิจิตรเศรณี อนุสาวรีย์ 11/75
215 นาย วิฑูร คุ่ยหอย อนุสาวรีย์ 11
216 นาย บุญสม รักวีรธรรม อนุสาวรีย์ 33
217 นาย เอกสิทธิ์ บุญมาก อนุสาวรีย์ 37
218 นางสาว ดาริน ติณชาติอารักษ์ อนุสาวรีย์ 5
219 นาง ทิพวรรณ มงคลศิริวัฒนา อนุสาวรีย์ 210
220 นาย เชิดศักดิ์ ลุนสำโรง อนุสาวรีย์ 34
221 นาง ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์ อนุสาวรีย์ 25/6
222 นาย ธงทอง สุธงษา อนุสาวรีย์
223 นาย เมธี พึ่งสุนทรบัตร์ อนุสาวรีย์ 37/302
224 นางสาว สาคร ลิขิต อนุสาวรีย์ 267
225 คุณหญิง ฉมพรรณี โชติพิมาย อนุสาวรีย์ 25/4
226 นาย มงคล โพธิ์เตียน อนุสาวรีย์ 15/41
227 นาย ธเนศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ อนุสาวรีย์ 101
228 นาย ไพโรจน์ กล่ำอาจ อนุสาวรีย์ 4
229 นาง พิมสิริ ภูมี อนุสาวรีย์ 59/53
230 นาง วัชราภรณ์ ปานพันธ์ อนุสาวรีย์ 96
231 นางสาว นัยรัตน์ วุฒิสิริวรภัทร์ อนุสาวรีย์ 67/91
232 นางสาว อารยา เลาะฟอ อนุสาวรีย์
233 นาย เจริญพล ฉลองความดี อนุสาวรีย์ 242/9
234 นางสาว อุบลรัตน์ ปุระเตนนท์ อนุสาวรีย์ 39/4
235 นาง สุรัสวดี ฉิมน้อย อนุสาวรีย์ 100/98
236 นางสาว บุญเพ็ง ยอดทอง อนุสาวรีย์ 80
237 นาง สิริพันธ์ ถนัดหนังสือ อนุสาวรีย์ 202/1
238 นาย สุชาย กุลจริยานุวัตร อนุสาวรีย์ 95-15
239 ร.ท. สุรวุฒิ เสมรวณิช อนุสาวรีย์ 107
240 นาย วินัย วลาพล อนุสาวรีย์
241 นางสาว จินตนา อัจฉริยะโยธิน อนุสาวรีย์ 50/61
242 นางสาว อันธิกา โพธิกุล อนุสาวรีย์ 112/14
243 นาย รัตน์ ใจติ๊บ อนุสาวรีย์
244 นาย นพดล เสริมสกุล อนุสาวรีย์ 37/5
245 นางสาว รพิรัตน์ พุ่มทอง อนุสาวรีย์
246 นาง ชวนพิศ ตันติวิท อนุสาวรีย์ 88/48
247 นางสาว ชยาตา ตันติศาสตร์ อนุสาวรีย์ 74/62
248 นางสาว ทิพย์ภาวดี วิวัฒนศานต์ อนุสาวรีย์ 112/50
249 นาย อ๋า แซ่ก้วย อนุสาวรีย์ 29/405
250 นาย ธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ อนุสาวรีย์ 110/202
251 น.อ. วารี หนุนภักดี อนุสาวรีย์ 7
252 นาง พรทิพย์ พูลประเสริฐ อนุสาวรีย์ 208/21
253 นาย สุดอุทร พงษ์ประยูร อนุสาวรีย์ 11/149
254 นาง ทัศนีย์ บุญสากุลธงไชย อนุสาวรีย์ 44/419
255 นางสาว ชิดาวัลย์ เชี่ยวเวช อนุสาวรีย์ 363/558
256 นาย ธวัช พูลประเสริฐ อนุสาวรีย์ 208
257 พ.ต. ปฐมพล กรีทอง อนุสาวรีย์
258 นาย วัฒนา มงคลศิริวัฒนา อนุสาวรีย์ 215
259 นาง กิมเจ็ง เบญจเทพานันท์ อนุสาวรีย์ 10/155
260 นางสาว อำภา บุญวงค์ อนุสาวรีย์
261 นาง พรทิพย์พา แพลูกอินทร์ อนุสาวรีย์ 39/112
262 นาง จรรยา ธำรงวุฒิกุล อนุสาวรีย์ 99/50
263 นาย ณัฐวุฒิ นิศามณีวงศ์ อนุสาวรีย์ 96/65
264 นาย กมล คุณพิชิตชัย อนุสาวรีย์ 77/185
265 นาง รัชนี แนท์ผ่อง อนุสาวรีย์ 12
266 นาง บุญจิตต์ เคียร์ซเทน อนุสาวรีย์ 38/1
267 นาย สาหร่าย คอนเอม อนุสาวรีย์ 37/84
268 นาย ศิริชัย แพรพันธุ์ อนุสาวรีย์
269 นางสาว จิราพร กุลระยะ อนุสาวรีย์ 31
270 นาย ไพรัตน์ ตันเจริญ อนุสาวรีย์ 122/21
271 นาย พงศ์พิชญ์ วงศ์โสภณศิริ อนุสาวรีย์ 1107
272 นาง สุภรณ์ บุณยมาลิก อนุสาวรีย์ 244/44
273 นาย ยวน สายน้อย อนุสาวรีย์ 29/416
274 นาง ดุษฏี ประทีปศิริคุณ อนุสาวรีย์ 244/71
275 นาย นรวุธ วงษ์สวรรค์ อนุสาวรีย์ 28/12
276 นางสาว ประพิศ ชาญสัมฤทธิ์สกุล อนุสาวรีย์ 19/1
277 นาย อภิสิทธิ์ ประกิตสุวรรณ อนุสาวรีย์ 109/110
278 นางสาว ชวลิตตา เศรษฐเสรี อนุสาวรีย์
279 นางสาว ภาวิณี น่วมแก้ว อนุสาวรีย์ 45
280 นางสาว วดี เขียวอุไร อนุสาวรีย์ 77/117
281 นางสาว อารีวรรณ แซ่ลิ้ม อนุสาวรีย์ 161/67
282 นาย วรวุฒิ ทวีปวรเดช อนุสาวรีย์ 180/237
283 นางสาว บุญช่วย สังข์เพ็ชรรัตน์ อนุสาวรีย์
284 นาย สฤษดิ์ คนมั่น อนุสาวรีย์ 40/264
285 นางสาว มาริณี บัวจันทร์ อนุสาวรีย์
286 นาย สิทธินนท์ เข็มขาว อนุสาวรีย์
287 จ.ส.อ. ประเสริฐ ลายหยก อนุสาวรีย์ 45/59
288 นางสาว พรกมล ยิ้มประสิทธิ์ อนุสาวรีย์
289 นาย อัคพล ไมตรีบุญรัตน์ อนุสาวรีย์ 343/23
290 นาย ชาตรี ผลทวี อนุสาวรีย์ 244/404
291 นางสาว วีรดี ลิ้มศิริเศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 33/13
292 นางสาว ศิริพร หนูรุ่น อนุสาวรีย์ 46/100
293 นาง ขจี รัตติวัธน์ อนุสาวรีย์ 4/206
294 นางสาว นิรมล ประทีปะจิตติ อนุสาวรีย์ 37/375
295 นาย ลือศักดิ์ ธีระอัมพรกุล อนุสาวรีย์ 43/246
296 นาง จินตนา บุญบริสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 300
297 นาง สุนีย์ นัทธี อนุสาวรีย์ 363
298 นาย อัครฤทธิ์ อุทุมทอง อนุสาวรีย์ 39/178
299 นาย พีรยศ นัทธี อนุสาวรีย์ 335
300 นางสาว เจษณี การงาน อนุสาวรีย์ 286
301 นางสาว กรชนก มัลลิทะนาวิน อนุสาวรีย์ 14
302 นาง นัยนา เจียรนัยกิจชัย อนุสาวรีย์
303 นางสาว ปิยะวรรณ์ นิยมคุณ อนุสาวรีย์
304 นาย สีแพร เขียนงิ้ว อนุสาวรีย์
305 นาง วรรณวดี กัมปนาทแสนยากร อนุสาวรีย์ 147/40
306 นางสาว เสาวลักษณ์ ธีระอัมพรกุล อนุสาวรีย์ 43/128
307 นาง สรณ์สุวีร์ ภูสุวรรณการ อนุสาวรีย์
308 นาย ทรงศักดิ์ อนุศาสนี อนุสาวรีย์ 274/2
309 นางสาว สุรีย์ ศรีไชโย อนุสาวรีย์ 244/198
310 นาย สง่า ศรีจันทร์วงศ์ อนุสาวรีย์ 80
311 นาย สราวุธ ประดิษฐเกษร อนุสาวรีย์ 97
312 นาย สังวรณ์ ดอกเงิน อนุสาวรีย์
313 นาง จอมใจ กลมเกลี้ยง อนุสาวรีย์ 25/1
314 นาง ประจวบ ดอกเงิน อนุสาวรีย์
315 นางสาว มาลินี ธรรมารมณ์ อนุสาวรีย์ 1/84
316 นาย อนุชา เชิงสมหวัง อนุสาวรีย์ 204
317 นาย ยุทธนา กุลหงวน อนุสาวรีย์ 227/183
318 นาง นิตยา พุทธไทย อนุสาวรีย์ 124/5
319 นาง พิฎฐ์ชนาส ตันพ่วงเชย อนุสาวรีย์ 301
320 นาง จินตนา ธารชลานุกิจ อนุสาวรีย์ 43/160
321 นาง ชนิดา นันทพัฒน์สิริ อนุสาวรีย์ 227/105
322 นาง พรพิไล วนนุรักษ์สกุล อนุสาวรีย์ 9/410
323 นาง พรนภา เด่นดำรงทรัพย์ อนุสาวรีย์ 9/218
324 นาย ณรัฐพงศ์ ธ.พรหมมี อนุสาวรีย์ 43/161
325 นาย อำนาจ อินทสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 8
326 นางสาว อ้วน สมานทอง อนุสาวรีย์ 44/82
327 นาย ศักดิวิสิทธิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 227/87
328 นางสาว สุภาพร นารีโภชน์ อนุสาวรีย์ 206/3
329 นาย ละออง กิจคงชีพ อนุสาวรีย์ 20
330 นางสาว หทัยรัตน์ โอปนพันธ์ อนุสาวรีย์
331 นาย นิพนธ์ พวงแก้ว อนุสาวรีย์ 92/57
332 นาง วรินทรทิพย์ ปัทมาบุรเศรษฐ์ อนุสาวรีย์ 227/43
333 นาย เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม อนุสาวรีย์ 28/26
334 นาย ทัยยา วิเศษสุวรรณ อนุสาวรีย์ 227/90
335 นาย นิคม ชาตะสิงห์ อนุสาวรีย์ 37
336 นางสาว กัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 18/161
337 นาง วรรณวิไล แป้นศิริ อนุสาวรีย์ 227/54
338 นาง วรรณโรม สุขเสริฐ อนุสาวรีย์ 180/337
339 นาย พีรศักดิ์ ทองสินธุ์ อนุสาวรีย์ 37/54
340 นาง เกษร ศรีสวัสดิ์พงษ์ อนุสาวรีย์ 66/70
341 นางสาว ชนัตถ์พรรณ โชติชูตระกูล อนุสาวรีย์ 227/233
342 นาย เชิดชาย พิริยะวดี อนุสาวรีย์ 59/128
343 นาย ภูดิศ เศวตกิตติกุล อนุสาวรีย์ 227/68
344 นางสาว วิภาวรรณ ตัณฑะกิจจา อนุสาวรีย์ 50/38
345 นาง จำปี ประกอบบุญ อนุสาวรีย์
346 นางสาว สมศรี วิไลสุนทรเกียรติ อนุสาวรีย์ 227/70
347 นาง เซี้ยมหงศ์ คู่สว่างศรี อนุสาวรีย์ 108/502-504
348 นาย สรรค์ เชื้อบุญมี อนุสาวรีย์ 59/91
349 นาย วิศน สุนทราจารย์ อนุสาวรีย์ 227/132
350 นาย อธิคม นิ่มธีรพัฒน์ อนุสาวรีย์ 29/1
351 นาง พัชราภรณ์ เอ็นดู อนุสาวรีย์ 35
352 นาง จุฬารัตน์ อันนวล อนุสาวรีย์ 32
353 นาย สมศักดิ์ ลื่มเกิด อนุสาวรีย์ 227/192
354 นาง ศรีสุพรรณ โฮมวงศ์ อนุสาวรีย์ 43
355 นางสาว วิมล แสงอรุณวงค์ อนุสาวรีย์ 227/192
356 นางสาว ปวเรศ วิวัฒน์ชัยกิจ อนุสาวรีย์ 138/34
357 นางสาว จิรัชฌา เพียรชอบ อนุสาวรีย์ 45
358 นาย ธีรธร อัศวรุจานนท์ อนุสาวรีย์ 227/27
359 นาง วารี ลวชัยโยธิน อนุสาวรีย์ 3/320
360 นาย เด่น ชะเนติยัง อนุสาวรีย์
361 นางสาว พิราวรรณ์ มงคลจิระนันท์ อนุสาวรีย์ 18/251
362 นาย อุดม หฤษฏ์วงค์ อนุสาวรีย์ 227/11
363 ร.ต. ประสิทธิ์ รอดประดับ อนุสาวรีย์ 201
364 นาง จริยา ฉวีวรรณากร อนุสาวรีย์ 88/10
365 นางสาว อุษณีย์ ลีรวัฒน์ อนุสาวรีย์ 227/39
366 นาย สุรจิต ประพรมมา อนุสาวรีย์
367 นาย วันชนะ หิรัญศรี อนุสาวรีย์ 227/146
368 นาง ยุพิน เบญจพลากร อนุสาวรีย์ 12/335
369 นางสาว วนิดา ศรสูงเนิน อนุสาวรีย์ 30/66
370 นาย ศุภศิษฏ์ ศุภรชีวา อนุสาวรีย์ 19
371 นางสาว รัชฏา คุ้มพร้อม อนุสาวรีย์ 227/229
372 นาย ปราโมทย์ หาญสกุล อนุสาวรีย์ 18/269
373 นาย วิชัย มยูรศรี อนุสาวรีย์ 50/22
374 นาย ธีระ คุ้มทรัพย์ อนุสาวรีย์ 284
375 นางสาว ชวัลญา กาญจนะวรนันท์ อนุสาวรีย์ 342/109
376 นาย ธนพล คุ้มครอง อนุสาวรีย์
377 นาย เหรียญชัย จารุพันธ์ อนุสาวรีย์ 102
378 นาง ณัฏฐอัณณ์ เฉลิมศรี อนุสาวรีย์ 92/179
379 นาง เบญจวรรณ เครือคล้าย อนุสาวรีย์ 227/128
380 นางสาว รัชนีภรณ์ โสนทอง อนุสาวรีย์ 37/422
381 นาย เกษม ยมาพัฒน์ อนุสาวรีย์ 227/29
382 นางสาว ปัทมนันท์ ผางน้ำค้าง อนุสาวรีย์
383 นาย นุ พงศ์ชนะ อนุสาวรีย์
384 นาย ชินวัตร ศรีขันธวงศ์ อนุสาวรีย์ 10
385 นางสาว ฮุ่ยเง็ก แซ่ไน้ อนุสาวรีย์ 10/161
386 นาย ภาณุพล พรหมเทศ อนุสาวรีย์ 227/224
387 นาย เลิศ ปานศรี อนุสาวรีย์
388 นาย จิรพัฒน์ โพธิ์ทอง อนุสาวรีย์ 45/10
389 นาย สุรพงศ์ ทรัพยาคม อนุสาวรีย์ 227/159
390 นางสาว สุนทรี อินทนาม อนุสาวรีย์ 40/261
391 นาง สาลินี ทัศนียะเวช อนุสาวรีย์ 13
392 นาย สุรชัย ดำเนิน อนุสาวรีย์ 180/321
393 นางสาว สุภา จรัสศิริเลิศ อนุสาวรีย์ 227/23
394 นางสาว ชญานี คงสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 24/155
395 นาย สมชาย เรืองคำ อนุสาวรีย์
396 นาย ดุสิต เฉื่อยฉำ อนุสาวรีย์ 227/132
397 นาย สมนึก รัมมะวุธ อนุสาวรีย์ 9/578
398 นางสาว บัวทิพย์ ชวนชื่น อนุสาวรีย์
399 นาย วัฒนศักดิ์ กิตติพลชัย อนุสาวรีย์ 227/8
400 นาย มงคล จำปาเงิน อนุสาวรีย์ 3/2758
401 นาย จำรูญ สุขสุวรรณ อนุสาวรีย์ 50
402 นาย ฉัตรปพน ชุ่มสันเทียะ อนุสาวรีย์ 227/134
403 นาง กัญญา วิมุกตานนท์ อนุสาวรีย์ 362
404 นาง จงกล พัฒนาไพศาล อนุสาวรีย์ 557/163
405 นาง นิภา บูภิชน อนุสาวรีย์ 366
406 นาง เจ็ง แซ่อี้ง อนุสาวรีย์ 181/212
407 นางสาว วนิดา ทันทาธรรม อนุสาวรีย์ 227/94
408 นาง ธนพร วินทะไชย อนุสาวรีย์ 238/3
409 นางสาว แก้วตา วิทยา อนุสาวรีย์ 181/20
410 นาย เกียรติชัย ไชยะ อนุสาวรีย์ 20
411 นาย มนตรี สวนะปรีดี อนุสาวรีย์ 227/118
412 นาง วรรณพร เมฆาการุณ อนุสาวรีย์ 121/15
413 นางสาว รัญวลัย ชูจันทร์ อนุสาวรีย์ 22
414 นาย เอนก วรปัญญา อนุสาวรีย์ 66/43
415 นาง บุญธรรม วิริยะกิจ อนุสาวรีย์ 35/44
416 นางสาว ปิ่น แจ้งกระมล อนุสาวรีย์ 48/19
417 นาย พงศ์รัตน์ อเนกวรพงศ์ อนุสาวรีย์ 9/133
418 นางสาว อุษา พุ่มกำพล อนุสาวรีย์ 227/209
419 นางสาว ณพวรรณ กายราช อนุสาวรีย์ 5
420 นาย อนุสรณ์ สุวรรณวีรกุล อนุสาวรีย์ 227/164
421 นาย วีรวัฒน์ ผลเจริญ อนุสาวรีย์ 9/515
422 นางสาว ชลธิชา ตราะการนิติธรรม อนุสาวรีย์ 37/171
423 นาย ยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ อนุสาวรีย์ 227/130
424 นาย สกุลยศ สามเสน อนุสาวรีย์ 88/74
425 นางสาว กาญจนา ตันวิสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 99/283
426 นาง บังอร บุญลือ อนุสาวรีย์ 56/158
427 พ.ท. ปราโมทย์ ชลิดาพงศ์ อนุสาวรีย์ 37/232
428 นาง ชม แพหิรัญ อนุสาวรีย์ 15
429 นาย สมชาย เทพพัตรา อนุสาวรีย์ 342/10
430 นาย เฟี้ยม ขาวนุ่น อนุสาวรีย์ 476
431 นาง เมยวดี ศรีดี อนุสาวรีย์ 111/99
432 นาย สมยศ บุญเจริญ อนุสาวรีย์ 12/9
433 นางสาว ประพิน ไพศาลสารกิจ อนุสาวรีย์ 57/68
434 นางสาว มะลิ โตมา อนุสาวรีย์ 23
435 นาย ดุริยะ บัวเทศ อนุสาวรีย์ 56
436 นาย ประเสริฐ โพธิ์รอด อนุสาวรีย์ 389
437 นาย วีระศักดิ์ จิระธนากุล อนุสาวรีย์ 88/94
438 นางสาว นิรมล ศรัพันดอน อนุสาวรีย์
439 นางสาว จันทร์เพ็ญ โพธิ์หอม อนุสาวรีย์
440 นาง ภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ อนุสาวรีย์ 180/204
441 นาย กรีฑา คำสุข อนุสาวรีย์ 9/98
442 นางสาว สุกันยา ดารามาศ อนุสาวรีย์ 46(95/64)
443 นาย วิรัช ฉายศิริ อนุสาวรีย์ 48/77
444 นาย ฉลอง ยิ้มใย อนุสาวรีย์ 380
445 นาย ชาติชาย เยาวรัตน์ อนุสาวรีย์ 88/34
446 นาง ทิพวัลย์ ดารามาศ อนุสาวรีย์ 140
447 นางสาว จุฑาทิพ บุญลอย อนุสาวรีย์ 36
448 นาย บุญมา จันทร์อ่ำ อนุสาวรีย์
449 นางสาว อรนุช ยอดปัญญา อนุสาวรีย์
450 นาง นาฏอนงค์ น้อยใจดี อนุสาวรีย์ 43/188
451 น.อ. แม้น โกสีย์ อนุสาวรีย์ 235
452 นาย วิฑูรย์ จารุนงคราญ อนุสาวรีย์ 310/6
453 นาง พเยาว์ ศรีชู อนุสาวรีย์ 9/405
454 นางสาว นิสารัตน์ ศิริรัตนพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 23
455 นางสาว จันทร์จิรา ศิริวงค์ อนุสาวรีย์ 27
456 นาย ประดิษฐ์ สาบัว อนุสาวรีย์ 27/10
457 นางสาว ฐิติภัสร์ พัชระดำรงเกียรติ อนุสาวรีย์ 39
458 นาง เพลินพิศ เพ่งพินิจ อนุสาวรีย์ 3
459 นาง คงขวัญ สุกใส อนุสาวรีย์ 453
460 นางสาว มาณี หนอมเจริญ อนุสาวรีย์ 124
461 นาง ไมตรี กลิ่นกุสุม อนุสาวรีย์ 9
462 นาง อุไร เพชรประเสริฐ อนุสาวรีย์ 30/225
463 นางสาว พรพิมล เพชรสีม่วง อนุสาวรีย์ 181/165
464 นาง แพรวพรรณ ศิวะประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 3/1136
465 นาง พิมจันทร์ ชูเกษ อนุสาวรีย์ 21/4
466 นาย ชาญชัย เมืองภา อนุสาวรีย์
467 นาย รังสรรค์ จันทะดี อนุสาวรีย์ 225/147
468 นาย เสกสรร ศรีคำก๋อง อนุสาวรีย์ 244/217
469 นาย บุตรปิยะ สรรค์วนิชพัฒนา อนุสาวรีย์ 74
470 นางสาว ปนัดดา ถิ่นพังงา อนุสาวรีย์ 59
471 นาง จันทนา จิรธนาคุณ อนุสาวรีย์ 225/14
472 นางสาว นุชจรี ประสงค์ธรรม อนุสาวรีย์ 110/109(59
473 นาง กัลยา สุคันธาพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 6
474 นาย ลาภ อุ่นใจ อนุสาวรีย์ 93/179
475 นาย วิโรจน์ ทวีเดช อนุสาวรีย์ 18/247
476 นาย สินสมุทร มูลดี อนุสาวรีย์
477 นาง เล็ก ผาสุโก อนุสาวรีย์ 25
478 นาย กฤษฎา เวชวิทยาขลัง อนุสาวรีย์ 1
479 นางสาว พิมใจ จันทปุญญานนท์ อนุสาวรีย์ 244/371
480 นาง จรูญ เกนี่ อนุสาวรีย์ 159/9
481 นางสาว วชืรญา เอื้อวิทยาศุภร อนุสาวรีย์ 74/4
482 นาย บุญชัย จันทร์สมิตมาศ อนุสาวรีย์ 108/92
483 พลเอก เกษมชาติ นเรศเสนีย์ อนุสาวรีย์ 4/1
484 นาย จอง สิงห์เรือง อนุสาวรีย์ 38
485 นาย ประยงค์ ณ อนุสาวรีย์ 9/554
486 พ.อ. ประเวทย์ ธีรสฤษกุล อนุสาวรีย์ 44/586
487 นางสาว ทิพวัลย์ กลัดเจริญ อนุสาวรีย์ 17
488 นาย ปกรณ์ ทองวิไล อนุสาวรีย์ 234/12
489 นาง วาสนา สุวรรณโชติ อนุสาวรีย์ 115/8
490 นางสาว นภาภรณ์ จรูญฉาย อนุสาวรีย์ 60/86
491 นางสาว กรกนก วิงวอน อนุสาวรีย์ 115/10
492 นาย สัตถา เสวกวรรณ อนุสาวรีย์ 76/11
493 นาย ปริญญา เอื้อวิทยาศุภร อนุสาวรีย์ 74/3
494 นาย สุรวุธ น้ำฝน อนุสาวรีย์ 7
495 นางสาว ศิริดาวัลย์ ศรีดารา อนุสาวรีย์ 227/2
496 นาง นันทิยา รัตนจันทร์ อนุสาวรีย์ 227/59
497 นาย สุบิน ศรีแพ่ง อนุสาวรีย์ 454
498 นาย พิทักษ์ พลอยสังวาลย์ อนุสาวรีย์ 32/25
499 นางสาว สิพิมวดี สูทกวาทิน อนุสาวรีย์ 44/241
500 นาย ภูมิวัฒน์ ผดุงศิลป์ อนุสาวรีย์ 22/25
501 นาย สานุ ตันกุล อนุสาวรีย์ 181/83
502 นางสาว พัลมอ จันทร์เต็ม อนุสาวรีย์ 65
503 นาย ธาดา พฤฒิธาดา อนุสาวรีย์ 70/138
504 นาย สุรชัย พร้อมเพรียง อนุสาวรีย์ 10/24
505 นาย วัฒนา วริวงศ์ อนุสาวรีย์ 180/243
506 นาง เพทาย บุญมณี อนุสาวรีย์ 29/171
507 นาง สุวิมล ถนอมเผ่า อนุสาวรีย์ 121/11
508 นาย ทวิช สุวรรณแสง อนุสาวรีย์ 180/372
509 นาง สุวรรณี กิจชนะพานิชย์ อนุสาวรีย์ 43/204
510 นาง ทองหล่อ อะมะวงษ์ อนุสาวรีย์ 3/1358
511 นาย ณรงค์ศักดิ์ วิสฤตาภา อนุสาวรีย์ 59
512 นาย พีระวุฒิ สุพัฒน์วัชรานนท์ อนุสาวรีย์ 276
513 นาง สมศรี จันทร์ทอง อนุสาวรีย์
514 นางสาว ปิยนุช ธานีกุล อนุสาวรีย์
515 นางสาว มัทรี คำนาค อนุสาวรีย์ 22
516 นางสาว พรรณี มโนรส อนุสาวรีย์ 12/17
517 นาย เกษตร จันทร์รุ่ง อนุสาวรีย์ 59
518 นาง มาลีวัลย์ ชินะประยูร อนุสาวรีย์ 199/2
519 นางสาว อารีวรรณ คุ้มพงษ์ อนุสาวรีย์ 127/4
520 นางสาว ชิดชนก แสวงวาว อนุสาวรีย์ 91/42
521 นาง ประวิตร์ โยธีพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 225/48
522 นางสาว ไอยา บุญมาลา อนุสาวรีย์
523 นาง นพพร ศุภวัฒน์ อนุสาวรีย์ 38/21
524 นางสาว วาริณี สุดสิน อนุสาวรีย์ 186/10
525 นางสาว อารีย์ สุขทั่วญาติ อนุสาวรีย์ 19/41
526 นาง เลิศพิมล นิธิยาเกียรติกุล อนุสาวรีย์ 9/226
527 นางสาว ศศรส อิ่มอ่ำ อนุสาวรีย์
528 ร.ต.ต. สามารถ สันติพงษ์ อนุสาวรีย์ 96/10
529 นาง โชติกา ถนอมวงษ์ อนุสาวรีย์ 225/12
530 นางสาว ขวัญใจ อรุณมีศรี อนุสาวรีย์ 9/175
531 นาย ธนพร แสงเรือง อนุสาวรีย์
532 นาง เสาวเพ็ญ จำปาเป้า อนุสาวรีย์ 3/6
533 นาง บุญเทียม วิลัย อนุสาวรีย์
534 นาย สายันห์ โชคสุวรรณวงศ์ อนุสาวรีย์
535 นาง กัณฐิกา สนธิศรี อนุสาวรีย์
536 นาง อรวรรณ เอกะสิงห์ อนุสาวรีย์ 88/52
537 นาย พรจิต บุญประชา อนุสาวรีย์ 111/59
538 นาง จรินทร์ หล่อสุวรรณ อนุสาวรีย์ 15
539 นาย พงษ์ ชยาภิวุฒ อนุสาวรีย์ 32
540 นาย เทียน อาจญาทา อนุสาวรีย์ 96/42
541 นาง พิกุล สงวนใจ อนุสาวรีย์
542 นาง วาสนา คัมภีระ อนุสาวรีย์ 77/139
543 นาย วิวัฒน์ อนุสรณ์เลิศชนก อนุสาวรีย์
544 นาย ประเสริฐ ชาติกานนท์ อนุสาวรีย์ 19
545 นางสาว นันทพร จามิกรณ์ อนุสาวรีย์ 12/17
546 นาย สยาม พลศิลา อนุสาวรีย์
547 นาง จุฬารัตน์ ละมัย อนุสาวรีย์
548 นาง ศิริวรรณ ลำดับวงศ์ อนุสาวรีย์ 29/531
549 นาง สุชาดา ณ อนุสาวรีย์ 48/37
550 นางสาว วราพร ศรีวิรัตน์ อนุสาวรีย์
551 นาง ภัคฐ์ษอร วนกรกุล อนุสาวรีย์
552 นาย ชลภัทร นฤนาทวานิช อนุสาวรีย์ 253
553 นาย เชิด บุญเกิด อนุสาวรีย์ 9/115
554 นางสาว ขนิษฐา ภูวสิทธิ์กุล อนุสาวรีย์
555 นาย คำพูน รัตนะวัน อนุสาวรีย์
556 ร.ต. วุฒิพงศ์ นิยมกุล อนุสาวรีย์ 2/37
557 นาย ต่อพงษ์ สิงห์พันธ์ อนุสาวรีย์ 86/168
558 นาย บุญถม มาตย์วิเศษ อนุสาวรีย์ 43
559 นางสาว ช่อชะบา สุภาพงษ์ อนุสาวรีย์ 43/82
560 นางสาว สุตาภัทร พันธ์เสงี่ยม อนุสาวรีย์ 39/176
561 นาง มณทิชา สงวนสัตย์ อนุสาวรีย์ 10
562 นางสาว รุ่งภัสสรณ์ สุขศิริเจริญโชค อนุสาวรีย์
563 นาย เสกสม สังข์ทอง อนุสาวรีย์
564 นาง น้อย วิริยะภราดร อนุสาวรีย์ 25/3
565 นาย สรวุธ สิริวัฒนวโรดม อนุสาวรีย์
566 นางสาว ชนิสรา แสงสาคร อนุสาวรีย์ 88/110
567 นาง วราสินี สนิทมาก อนุสาวรีย์ 92/107
568 นาย ไพโรจน์ จิตรจำนงค์ อนุสาวรีย์
569 นางสาว สุมิตรา สะสมทรัพย์ อนุสาวรีย์
570 ร.อ. มนู ลอยวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 216
571 นาย ทองดี ส้มอ่อน อนุสาวรีย์
572 นางสาว อินทิรา บุญตา อนุสาวรีย์
573 นาย รพีพัฒน์ นันทนานิมิตกุล อนุสาวรีย์
574 นาย สมเดช แสนบรรดิษฐ อนุสาวรีย์
575 นาย ธวัช ตรียัง อนุสาวรีย์ 37/380
576 นาย ญาณุวุฒิ มาเปี่ยม อนุสาวรีย์ 180/333
577 นาย สมศักดิ์ ไข่บัว อนุสาวรีย์
578 นาย เสรี มีนะนันทน์ อนุสาวรีย์ 52/12
579 นาง กุสุมา เทียนทอง อนุสาวรีย์ 91
580 นาย สุรัตน์ ถมทอง อนุสาวรีย์
581 นาง ถนิม ตั่นปิน อนุสาวรีย์ 49/65
582 นาย นวพล ไข่บัว อนุสาวรีย์
583 นาย สมภพ เอมะรุจิ อนุสาวรีย์ 244/235
584 นางสาว พรศิริ ยงพัฒนาสิน อนุสาวรีย์ 39/144
585 นางสาว อิษฎ์นันทน์ ศิริโสม อนุสาวรีย์ 43/400
586 นาง รักชนก ซึมใส อนุสาวรีย์ 301/57
587 นางสาว อุสาห์ ลือวิชนะ อนุสาวรีย์ 2
588 นาย สุธี สมชม อนุสาวรีย์ 181/145
589 นางสาว ชมัยพร มีมา อนุสาวรีย์
590 นาง อุดม เอกถึก อนุสาวรีย์ 112/106
591 นาย เกียรติชัย ชื่นประโคน อนุสาวรีย์
592 ร.ต. ชื่น คชชะ อนุสาวรีย์ 96/64
593 นาย สมควร ออกรัมย์ อนุสาวรีย์
594 นางสาว ธิรดา ธนะกูรจัตุกุล อนุสาวรีย์ 99/126
595 นางสาว วารุณี อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุสาวรีย์
596 นาย บุญชัย กอเจริญ อนุสาวรีย์ 362/101
597 นางสาว ชนนาถ แสงเจริญ อนุสาวรีย์ 116/1
598 นาย ประวัติ ชลคงคา อนุสาวรีย์ 474
599 นาง เรณู บูรณะสุคนธ์ อนุสาวรีย์ 3/1
600 นาง สุมาลี โสมนรินทร์ อนุสาวรีย์ 557/316
601 นางสาว ณฐมน ปานเคลือบ อนุสาวรีย์
602 นาย สุรินทร์ ทัศนา อนุสาวรีย์ 144
603 นางสาว ประทุม สารสุวรรณ อนุสาวรีย์ 343/3
604 นางสาว เริงวรรณ เสวกวรรณ อนุสาวรีย์ 33
605 นางสาว มาลิกะ สุธรรมพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 20
606 นาย อรุณ กลิ่นจำปี อนุสาวรีย์ 58
607 พ.อ. จิระ โลกะกะลิน อนุสาวรีย์ 124/15
608 นางสาว พรพิศาล สุขีอมฤต อนุสาวรีย์ 9/25
609 นาง เภา จิ้มลิ้ม อนุสาวรีย์ 66/88
610 นาย อุทัย การสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 56
611 นาย สุทธิ ภมรสุทธิ อนุสาวรีย์
612 นาย เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ อนุสาวรีย์ 147/29
613 นาง คำพร ประพันธ์พัฒ อนุสาวรีย์ 282
614 นาง เพ็ญสุดา โคเลฟ อนุสาวรีย์ 92/76
615 นาย สายันต์ เตียงจันทร์ อนุสาวรีย์
616 นาย พุทธิ นาคทองกุล อนุสาวรีย์ 99/240
617 นางสาว รสวรรณ ศิลปิกุล อนุสาวรีย์ 92/89
618 นาย วันชัย สารบูรณ์ อนุสาวรีย์
619 นาย ไพฑูรย์ ม่วงหมอนทอง อนุสาวรีย์
620 นาง กัณฐิกา ลิอ่อนรัมย์ อนุสาวรีย์ 18/82
621 นาย ทวี ศรีใส อนุสาวรีย์ 82/17
622 นาย วุฒิพงษ์ ผดุงนาม อนุสาวรีย์ 9/71
623 นาย ชิดชู สนธิตระกรุด อนุสาวรีย์ 112/7
624 นางสาว บังอร แดงแก้วฟ้า อนุสาวรีย์
625 นาง สุวิมล เจริญสัตยธรรม อนุสาวรีย์ 202/58
626 นาง สมพร สมสุข อนุสาวรีย์ 500/10
627 นาย ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ อนุสาวรีย์ 39/175
628 นางสาว อรวรรณ เสรีเจริญวณิช อนุสาวรีย์ 361/47
629 นาง ปาริชาต ศากยะวงศ์ อนุสาวรีย์ 7/23
630 นาง ณิชา จินะตา อนุสาวรีย์ 24/7
631 นาย วัลลภ อ่อนละมัย อนุสาวรีย์ 14/386
632 นางสาว ปานเพชร โมบัณฑิตย์ อนุสาวรีย์ 9/169
633 นาย มงคล ควรคำ อนุสาวรีย์
634 นางสาว กมลวรรณ แซ่เฮ่ อนุสาวรีย์ 23
635 นาย นรินทร์ วอตามพิรัตน์ อนุสาวรีย์ 74/13
636 นาง รัชนีวรรณ วิทยาถาวรวงศ์ อนุสาวรีย์ 225/86
637 นาย สุรชัย นาคนาคา อนุสาวรีย์ 42/7
638 นาย ณัฐวุฒิ สีห์โรหิจจ์ อนุสาวรีย์ 159/62
639 นางสาว ชาลี พะธาณี อนุสาวรีย์ 78
640 นางสาว นภัสนันท์ กลิ่นสุคนธ์ อนุสาวรีย์ 52/8
641 นาย เดชาธร ธรรมจารี อนุสาวรีย์ 44/8
642 นาย สิงห์ทอง ร่องน่าน อนุสาวรีย์
643 นาย ประสิทธิ์ กุลมงคล อนุสาวรีย์ 9
644 นางสาว พัชรา เขตกลาง อนุสาวรีย์
645 นาย สุระเดช จันทะบุญ อนุสาวรีย์
646 นาย สรวิศ วาวแวว อนุสาวรีย์ 161
647 นางสาว วิภาวี พลรัตน์ อนุสาวรีย์ 212
648 นาย ชัยเกษม วุสเพ็ญ อนุสาวรีย์
649 นาง อำไพ เข็มทอง อนุสาวรีย์ 94/31
650 นางสาว ศุภวรรณ นิตย์กลาง อนุสาวรีย์
651 นาย สุทธิพร รัตนาพต อนุสาวรีย์ 23
652 นาย รุ่งโรจน์ ทองอร่าม อนุสาวรีย์ 94/30
653 นาง วารี ศุภกรรม อนุสาวรีย์ 6/242
654 นาง สุวรรณา พันธุมะบำรุง อนุสาวรีย์ 35/65
655 นาย อดุลย์ อัศภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 109/134
656 นาย อรัญ วงศ์วิทยวณิช อนุสาวรีย์ 70/108
657 นางสาว สุกัญญา ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
658 นาย นัฐพงษ์ ลิ้มศิริเศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 112/46
659 นาย วิชาญ ภู่พัทธยากร อนุสาวรีย์ 11/125
660 นาย นิรันดร์ เพ็งพุด อนุสาวรีย์ 148
661 นางสาว โสภา ธวัชดำ อนุสาวรีย์ 31/56
662 นาง อินทิรา หวังก่อเกียรติ อนุสาวรีย์ 331
663 นางสาว รณิดา ศิลานนท์ อนุสาวรีย์ 88/55
664 นางสาว ศิริพร พรมราษฎร์ อนุสาวรีย์
665 นาย นิรุตน์ หิมพานต์ อนุสาวรีย์
666 นางสาว กฤตยภรณ์ เทพธัญญะ อนุสาวรีย์
667 พลเรือโท ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ อนุสาวรีย์ 34/3
668 นาย สุรเชษฐ์ จันทร์เพชร อนุสาวรีย์
669 นาย สุรเชษฐ์ จานประดับ อนุสาวรีย์ 74
670 นาย ชัชวาลย์ เตชะหงษา อนุสาวรีย์ 37/410
671 นางสาว ปาน จิตต์เชื่อบุญ อนุสาวรีย์
672 นางสาว บวรลักษณ์ อนุรักษ์สินทวี อนุสาวรีย์ 288/73
673 นาย เอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์ อนุสาวรีย์ 86/97
674 นาง กัญญาพัชร ทิพย์รักษา อนุสาวรีย์ 142/2
675 นาย ปรีชา ปั้นธุระ อนุสาวรีย์ 112
676 นาย อาทิตย์ สารทนงค์ อนุสาวรีย์ 310/32
677 นางสาว สิรินทิพย์ แตงทอง อนุสาวรีย์
678 นาง สุวรรณา พุ่มเกิด อนุสาวรีย์ 3
679 นาง มานิตา สายคำภา อนุสาวรีย์
680 นาง สุภัทรา แคล้วปลอดทุกข์ อนุสาวรีย์ 43/428
681 นางสาว ชุลีวรรณ์ สมเพ็ญกุล อนุสาวรีย์ 41/43
682 นาย จักรวิทย์ พลอยสังวาลย์ อนุสาวรีย์ 147/18
683 นาย ศุภฤกษ์ เจียงประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 30
684 นาย วิชัย รัตนากีรณวร อนุสาวรีย์ 86/140
685 นาง เสาวคนธ์ มั่นใจ อนุสาวรีย์ 158/1
686 นาย อภิสิทธิ์ หาญธงชัย อนุสาวรีย์
687 นาง ศณีรัตน์ แสงสุรินทร์ อนุสาวรีย์
688 นาย อรรณพ ทัพเกาะกริก อนุสาวรีย์ 67/8
689 นาย วีระชัย จันทพันธ์ อนุสาวรีย์
690 นางสาว กนกวรรณ เล็กสุมา อนุสาวรีย์ 1/9
691 นางสาว รณิดา บุณยเนตร อนุสาวรีย์ 50/2
692 นาง วรรณา บุญภักดี อนุสาวรีย์ 45
693 นาย วิเชียร จันทร์สิทธิกุล อนุสาวรีย์
694 นางสาว พรรณิภา เสียงเจริญ อนุสาวรีย์ 43/201
695 นาย ประพัฒน์ จันทะเอ อนุสาวรีย์
696 นางสาว จันทร์ทิพย์ คล้ายอุดม อนุสาวรีย์
697 นางสาว ณัฐศรา กงสวรรณ อนุสาวรีย์
698 นาย กฤติกร สะยะรักษ์ อนุสาวรีย์
699 นางสาว จันทร์เพ็ญ มีภาค อนุสาวรีย์
700 นาง วาสนา ช้างพินิจ อนุสาวรีย์ 20
701 นาง วาสนา คล้ายแต้ อนุสาวรีย์
702 นางสาว จิรนันท์ ยอดวงกอง อนุสาวรีย์
703 นาย นิเวศน์ รัชตินาภรณ์ อนุสาวรีย์ 108/310
704 นาย เลียม ศนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 111/52
705 นางสาว สุริศา ประสงค์ศักดิ์ อนุสาวรีย์
706 นางสาว อัมพา จันทรทิพย์ อนุสาวรีย์ 10/32
707 นาย สุทธิพงษ์ นาคปรีชา อนุสาวรีย์ 331/1
708 นาย สถาพร เอี่ยมประไพ อนุสาวรีย์ 8/1
709 นาง ศิริพร โลระกุล อนุสาวรีย์ 43/343
710 นาย ประดิษฐ วงษ์ศรีชา อนุสาวรีย์ 43/267
711 นาย สุรสิทธิ์ มุละสิวะ อนุสาวรีย์ 43/316
712 นาย บุญชนะ เวชชสัสดิ์ อนุสาวรีย์
713 นาง จำเนียร น้อยทิม อนุสาวรีย์ 9/105
714 นาย กิติศักดิ์ ชีวะธรรม อนุสาวรีย์ 50/576
715 นางสาว ปนิตา แซ่ลิ้ม อนุสาวรีย์
716 นาง พิตรา ปรีชาภรณ์ อนุสาวรีย์ 77/304
717 นาย อำพล จันทร์แก้ว อนุสาวรีย์
718 นางสาว วัฒน์ฐิณีย์ นุขุนทด อนุสาวรีย์
719 นาย บุญมี บุญหนา อนุสาวรีย์ 63
720 นาย ประวิทย์ โชติสันเทียะ อนุสาวรีย์ 31/58
721 นาง สมพิศ พลเดช อนุสาวรีย์ 9/69
722 นางสาว ทานตะวัน สุนันทา อนุสาวรีย์
723 นาย สุระ ศักดิ์ศรีกรม อนุสาวรีย์
724 นาง จันทรา แสงแจ่ม อนุสาวรีย์ 77/158
725 นาย เกียรติศักดิ์ ฤทัยธง อนุสาวรีย์
726 นางสาว ประคอง นกทอง อนุสาวรีย์
727 นาง สุพิชชา แสงสุวรรณ์ อนุสาวรีย์
728 นาง สังเวียน แก้วมณี อนุสาวรีย์
729 นาง บุญมี เสืออิ่ม อนุสาวรีย์ 69
730 นางสาว วลีพร พูนมั่น อนุสาวรีย์
731 นางสาว ปิยชนก ศิริมังคละ อนุสาวรีย์ 244/66
732 นาย สมาน ศรีรัตน์ อนุสาวรีย์ 104
733 นาย ฑีธายุ เสมาทอง อนุสาวรีย์
734 นาง วิลาวัลย์ อภิจารี อนุสาวรีย์ 244/281
735 นางสาว สุนิดา ศิริมังคละ อนุสาวรีย์ 244/35
736 นาย บรรพต เหมือนเดช อนุสาวรีย์ 74
737 นาย วันชัย เจริญชัยกุล อนุสาวรีย์
738 นาย ทรงศักดิ์ สุวัฒนรัตน์ อนุสาวรีย์ 20
739 ร.ต. ทินกร นินทลิน อนุสาวรีย์ 99/20
740 นาย บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ อนุสาวรีย์ 47
741 นางสาว พิชญาภา ภิบาล อนุสาวรีย์ 225/148
742 นาย ชัชวาล ชวาลกุล อนุสาวรีย์ 249/13
743 นาย ภรพิศิษฐ์ วชิราวุฒิชัย อนุสาวรีย์ 3/1089
744 นาง สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ อนุสาวรีย์ 86/98
745 นาง พงา สุขะวรรณะ อนุสาวรีย์ 117
746 นาง เพลินพิศ นุชน้อมบุญ อนุสาวรีย์ 6
747 นางสาว นริศรา โพธิ์สวรรค์ อนุสาวรีย์
748 นาย วิญญู ปะสีละเตสัง อนุสาวรีย์
749 นางสาว อัญชลี หาญทองหลาง ท่าแร้ง 44/97
750 นางสาว สุพรรณ จันดาปราบ ท่าแร้ง 286/2
751 นาย อนุชา พงศาธีราพงศ์ ท่าแร้ง 149/32
752 นางสาว นงลักษณ์ เตชวิริยะเศรษฐ์ ท่าแร้ง 150/40
753 นาย ไชยยศ ศรีแสงจันทร์ ท่าแร้ง 44/128
754 นาย อุเทน ใจสุข ท่าแร้ง 80/4
755 นาย ชูชาติ จรรยนัย ท่าแร้ง 134/212
756 นาย ธนกฤษ พันธ์สำโรง ท่าแร้ง 47
757 นางสาว ณัฐณิชา เล้กเลิศ ท่าแร้ง 209/29
758 นางสาว ศิโรรัตน์ สุวรรณสุขุม ท่าแร้ง 44/87
759 นาง ปรียานุช คณีกุล ท่าแร้ง 200/156
760 นาย สยาม เหลืองสมพิทักษ์ ท่าแร้ง 44/121
761 นางสาว เบญญาภา อิสริยพิพัฒน์ ท่าแร้ง 137/217
762 นาง กนกรัตน์ อ่อนน่วม ท่าแร้ง 7/38
763 นาย สมหมาย จันทร์สอาด ท่าแร้ง
764 นาย สุรจักร กางกรณ์ ท่าแร้ง 3/269
765 นางสาว ขนิษฐา ทั่งจันทร์ ท่าแร้ง 111/1040
766 นางสาว วรรณา ศรีรัชกุลพิทักษ์ ท่าแร้ง 44/143
767 นางสาว วิไล ศรีรัชกุลพิทักษ์ ท่าแร้ง 46/10
768 นาย สมศักดิ์ นิติมงคลชัย ท่าแร้ง 9/18
769 นาง ประไพ แสงสระศรี ท่าแร้ง 22/182
770 นาย กำธร กำมะสว่าง ท่าแร้ง 119/294
771 นาย วิโรจน์ ปัญญารุจิกุล ท่าแร้ง 139/238
772 นางสาว เสาวภา กลั่นเกษม ท่าแร้ง 37/90
773 นาย ปวริศร์ ศิริวารีรัตน ท่าแร้ง 19/262
774 นาย ธกฤต โกมลวาทิน ท่าแร้ง 44/82
775 นาย พรรษา ชิดอรุณ ท่าแร้ง 134/239
776 นางสาว เอมอร ขนอม ท่าแร้ง 44/19
777 นาง วินีรัตน์ ประยงค์ ท่าแร้ง 222/246
778 นาง ลมัย รุจิฤทธิ์ ท่าแร้ง 73/34
779 นาย ภานุวัฒน์ บุญมา ท่าแร้ง 29
780 นาย ศิโรจน์ บุญชนะ ท่าแร้ง
781 นางสาว วธัญญา ภวเวส ท่าแร้ง 501/128
782 นาย บำรุง เกตุแก้ว ท่าแร้ง 98/13
783 นาง สำอางค์ อาจหาญ ท่าแร้ง 37/190
784 นางสาว รุ่งนภา กิ่งโคกกรวด ท่าแร้ง 2/23
785 นาย มนตรี กองจำปา ท่าแร้ง 68/30
786 นาย ศศกร ชีวะโอสถ ท่าแร้ง 159/117
787 นางสาว พรรณปพร วงศ์สินธนกิจ ท่าแร้ง 200/140
788 นางสาว ชนิดาภา แผ้วพลสง ท่าแร้ง 6/415
789 นาย นรเศรษฐ์ พรหมทอง ท่าแร้ง 9/14
790 นาย อภิศักดิ์ ใจดี ท่าแร้ง 2/82
791 พ.ต.ต.หญิง พิมมาศ เปลี่ยนดี ท่าแร้ง 134/53
792 นาง บุญเลี้ยง มานะกิจ ท่าแร้ง 91/7
793 นางสาว ลลิดา วงศ์วัชรา ท่าแร้ง 222/48
794 นางสาว ปพิชญา กลัดงาม ท่าแร้ง 90/76
795 นาย วีระ วาณิกบุตร ท่าแร้ง 18/320
796 พ.จ.อ. ประถม พลอยวงศ์ ท่าแร้ง 241/2
797 นาย คมกฤณณ์ รัตนบุรี ท่าแร้ง 113
798 นาย วีรวัฒน์ ศรีดามา ท่าแร้ง 144/20
799 นาย จีระศักดิ์ เกษมสวัสดิ์ ท่าแร้ง 134/8
800 นาย พิชัย ปรีชานุสิทธิ์ ท่าแร้ง
801 นาง เบญจมาศ สุขยอด ท่าแร้ง 8/25
802 นางสาว วันเพ็ง สุนทะวงษ์ ท่าแร้ง
803 นางสาว สำเนียง พันขาวน้อย ท่าแร้ง
804 นาย ดาวเรือง อินทรมณี ท่าแร้ง 26
805 นางสาว ลักขณา ฉิมเฉิด ท่าแร้ง
806 นาง บุญเรือน คูณแก้ว ท่าแร้ง 23
807 นาย เจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ท่าแร้ง 17/185
808 นาย สมศักดิ์ เปลี่ยนตึ๊ด ท่าแร้ง
809 ส.ต.ต. สันติ ภิญโญ ท่าแร้ง 100/427
810 นางสาว ฐิติรัตน์ ลือพงศ์ไพจิตร ท่าแร้ง 78/127
811 นาย นิยม ตันติโน ท่าแร้ง
812 นาง รจนา สันติชวลิต ท่าแร้ง 70/203
813 นาย เชษฐ์ ฐิติรัตนอัศว์ ท่าแร้ง 155/84
814 นางสาว เมือน แจ่มใส ท่าแร้ง
815 ด.ต. วรรณะ ดอนทองแดง ท่าแร้ง 100/402
816 นาง ณัฎฐณิชา ณ ท่าแร้ง 155/14
817 นาย ประทีป นุเคราะห์กัน ท่าแร้ง
818 นางสาว กุมารี อ่อนเรือง ท่าแร้ง 149/60
819 นางสาว กัณฐิกา คำสีแก้ว ท่าแร้ง
820 นางสาว พรธิวาห์ การิโส ท่าแร้ง
821 น.ต. อนันต์ วงศ์ว่องไว ท่าแร้ง 2/75
822 นาย พล วิบูลย์อรรจน์ ท่าแร้ง 118/127
823 นางสาว คัทรียา พุกกะจันทร์ ท่าแร้ง 6/514
824 นาย ณรงค์ กองสมบูรณ์ ท่าแร้ง
825 นาย พยงค์ เจริญสมบัติ ท่าแร้ง 37/114
826 นาย วิชิต หม่องคำหมื่น ท่าแร้ง
827 นางสาว ปิ่นแก้ว ไชยริบุรณ์ ท่าแร้ง 159/36
828 นาย สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ท่าแร้ง
829 นาง ภัทราวรรณ ทองกล่ำ ท่าแร้ง 37/11
830 นาง วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ ท่าแร้ง 3/69
831 นาย เล็ก แตงอ่อน ท่าแร้ง 9
832 นางสาว ดวงพร จินตนพันธุ์ ท่าแร้ง 29/256
833 นาง จิรินธร เจียรมิ่งขวัญ ท่าแร้ง 200/214
834 นาง รื่นฤดี ชัยอำมาตย์ ท่าแร้ง 24/222
835 นาย นัฐพงษ์ ตั้งธัญวุฒิ ท่าแร้ง 155/173
836 นางสาว วารินร์ ศรีรัชกุลพิทักษ์ ท่าแร้ง 44/5
837 นาย ปราชญ์ศิลป์ อินรอด ท่าแร้ง 35/33
838 นางสาว วันนา แซ่กัง ท่าแร้ง 8/29
839 นางสาว อุบลรัตน์ ภูมิภักดี ท่าแร้ง 144/75
840 นาย สุดตา สองเมือง ท่าแร้ง
841 นาง จุฑาบดี วิชชุรังษี ท่าแร้ง 38/297
842 นางสาว สุพรรณษา แถวอุทุม ท่าแร้ง 46/157
843 นาย บุญช่วย สายแก้ว ท่าแร้ง 1/42
844 นาย จักรกฤส สุขเกษม ท่าแร้ง 159/183
845 นาง อุดม เสมารัตน์ ท่าแร้ง 44/92
846 นาย สง่า ชีวนิชพันธ์ ท่าแร้ง 41/1
847 พ.ต.ต. ศุภกฤต พุ่มกำพล ท่าแร้ง 100/64
848 นางสาว ธัญสมร อัตตะกีรติ ท่าแร้ง 55/92
849 นาง เกษมสุข น้อยนวล ท่าแร้ง 159/336
850 นาย ชาคริต เสกธีระ ท่าแร้ง 19
851 นาย สมคิด วนาสุขพันธ์ ท่าแร้ง 121/4
852 นางสาว สุพรรณ สุธิชัยพิชาติ ท่าแร้ง 55/82
853 ร.ต.อ. ทัตตกิตติ เชี่ยวชาญ ท่าแร้ง 100/62
854 นาย รุ่งเกียรติ พลสัมฟธิ์ ท่าแร้ง 55/80
855 นางสาว จิรภา คชหิรัญ ท่าแร้ง 32/41
856 นางสาว ชญาดา สังกิตติวรรณ์ ท่าแร้ง
857 นางสาว พนาวรรณ์ พุกบัวขาว ท่าแร้ง 55/75
858 นาง ยุวรัตน์ นิลจันทร์ ท่าแร้ง 159/7
859 นาย สาธิต ผู้เจริญชนะชัย ท่าแร้ง 144/107
860 นางสาว สมนึก กุมภาพัน ท่าแร้ง 261
861 นาง นวลทิพย์ ฉัตรชุติมากร ท่าแร้ง 55/58
862 จ.ส.อ. กล้าหาญ ทรัพย์ศฤงคาร ท่าแร้ง 6/657
863 พ.ต.อ. สมยศ บัวมัน ท่าแร้ง 100/82
864 นาย สมชาย ศิริวรพิทักษ์ ท่าแร้ง 55/57
865 นาง อนงค์สุภางค์ สกุลจารุมรรดา ท่าแร้ง 119/74
866 นางสาว ขจรพร กิตติโสภณ ท่าแร้ง 55/56
867 นางสาว ชลิสา กัณฑพงษ์ ท่าแร้ง 155/158
868 นาง สุดารัตน์ เอี่อมนนท์ ท่าแร้ง
869 นางสาว สุภาวรรณ ศรีนภารัตน์ ท่าแร้ง 1/170(501/170)
870 ด.ต. ภัทรกฤตย์ ดีทองอ่อน ท่าแร้ง 100/470
871 นาย พร้อมลาภ จันทรวิทุร ท่าแร้ง 55/52
872 นาย กฤษดา สุพรรณพงศ์ ท่าแร้ง 5/347
873 นางสาว พิมพ์สุจี ทับเคลียว ท่าแร้ง 146/32
874 นางสาว กรัณฑ์รัตน์ ธเนศฐิติวัชร์ ท่าแร้ง 55/44
875 พ.ต.ต. ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ ท่าแร้ง 88/325
876 นาย ประยงค์ ศรีงาน ท่าแร้ง 44/31
877 นางสาว กรทิพย์ ศรีเสริม ท่าแร้ง
878 นาย สำรวม บูรณะศิลป์ ท่าแร้ง
879 นางสาว ชนิดา นนทกิจโยธิน ท่าแร้ง 137/285
880 นาง เดียงตา กิจหิรัญวงศ์ ท่าแร้ง 55/43
881 นาง สายัน รงค์ทอง ท่าแร้ง 19/110
882 นาย ศิวกร เฉลยศิลป์ ท่าแร้ง 175/11
883 นาย สุรพงษ์ เหล่าพงษ์ทอง ท่าแร้ง 55/39
884 นาง ปาณิสรา สุขจันทร์ ท่าแร้ง 18/394
885 นาง กันตินันท์ ฟูจิอิ ท่าแร้ง 55/38
886 นาย พงศ์เทพ ชินะศิริกุล ท่าแร้ง 38/368
887 นาย ต๋อง มุ่งชินกลาง ท่าแร้ง
888 นางสาว ธิรนันท์ คชทอง ท่าแร้ง 55/32
889 นาง ละเอียด โพจา ท่าแร้ง 283
890 ด.ต. รัช คล้ายลี ท่าแร้ง 100/175
891 นาง พรสวรรค์ อุ่นทรัพย์วิไล ท่าแร้ง 59/18
892 นางสาว เข็มพรย์ คำชัย ท่าแร้ง
893 นาย สนิท สีสิงห์ ท่าแร้ง 100/440
894 นางสาว ดวงกมล แผ่ความดี ท่าแร้ง 55/17
895 นาง ณฐมณ บุนนาค ท่าแร้ง 2/106
896 นางสาว สมพร วิลัยรัตน์ ท่าแร้ง 53
897 นาย ร่มไทร ทองวัฒนพร ท่าแร้ง 55/16
898 นาย เสกสรร แสสนธิ์ ท่าแร้ง 37/12
899 นาง สมถวิล ตีรวัฒนประภา ท่าแร้ง 88/306
900 นางสาว จันทร์เพ็ญ คงชื่น ท่าแร้ง 42/8
901 นาย พีระพงษ์ เขียวสลับ ท่าแร้ง 55/13
902 นางสาว กัณฐ์ณหทัย จำลองราษฎร์ ท่าแร้ง 2/49
903 นาย นิสสรณ์ ศรียะพันธุ์ ท่าแร้ง 88/126
904 นางสาว สุกัลยา อัศรัสกร ท่าแร้ง 55/7
905 นาย ธเนศ ลดาวิจิตรกุล ท่าแร้ง 134/171
906 นาย นพดล ปัทมดิลก ท่าแร้ง 55/4
907 นางสาว จุรีพร โคตรสมบัติ ท่าแร้ง
908 นาง อรัญญา อินทฤทธิ์ ท่าแร้ง 118/255
909 นาย ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล ท่าแร้ง 144/51
910 นาย ปกรณ์ สุดแสน ท่าแร้ง 55/1
911 นาย ดนัย แซ่โง้ว ท่าแร้ง
912 นางสาว รัชนีย์ ไวฤทธิ์ ท่าแร้ง 111/949
913 นาย ศักดิ์ชาย ณ ท่าแร้ง 305/1
914 นางสาว กุลวดี แสงธรรมาพิทักษ์ ท่าแร้ง 46/35
915 นาย พิชัย นันต์ธนพานิช ท่าแร้ง 59/45
916 นาย ศักดิ์ดา สิริทรัพย์ทวี ท่าแร้ง 222/366
917 นาย บัญชา ตันทรงเจริญ ท่าแร้ง 88/170
918 นาย สาย ทรัพย์ประเสริฐ ท่าแร้ง 139/163
919 นาง ณัฐมน ฤกษ์สมโภชน์ ท่าแร้ง 28/17
920 นางสาว ชัชฎา สุรกีรติกร ท่าแร้ง 70/87
921 นาย ชัชชาญ เชาว์วัชรชัย ท่าแร้ง 46/203
922 นางสาว สายจิตต์ พลอินทร์ ท่าแร้ง 50/21
923 นาย ทวีป คงกล้า ท่าแร้ง 37/244
924 นาย รัตน ไกรทองสุข ท่าแร้ง 99/3
925 นาย ทรงวุฒิ หวานสูงเนิน ท่าแร้ง 159/60
926 นางสาว ณิชากมล นิติธรรมดำรง ท่าแร้ง 189/30
927 นาง สิริจรรยา สายพราว ท่าแร้ง
928 นาย ทัตพงศ์ บริรักษ์สกุลชัย ท่าแร้ง 139/122
929 นาง กรภัทร์ ดำรงค์ไทย ท่าแร้ง 159/23
930 นาย มงคล ศรีวิลัย ท่าแร้ง 189/20
931 นาย อรุณชัย ภัทรานนท์ ท่าแร้ง 24/231
932 นาง วิไล บุญยินดี ท่าแร้ง 50/2
933 นาย สุรินทร์ ภควลีธร ท่าแร้ง 189/40
934 นางสาว นัยนา เหลืองรุ่งเรือง ท่าแร้ง 44/814
935 นาย ธีระเดช วัลย์เครือ ท่าแร้ง 33/111
936 นาย ธรรมนิตย์ แจ้งกรณ์ ท่าแร้ง 159/600
937 นาย ไตรภพ เคียนหินตั้ง ท่าแร้ง
938 นาย ชุติมณฑน์ ศิลาบุญศักดิ์ ท่าแร้ง 18941
939 นาง สุรางค์รัตน์ ศุกระกาญจนะ ท่าแร้ง 119/202
940 นาย ชัยยศ มานะมุติ ท่าแร้ง 62
941 นางสาว สมศรี อุ้มชู ท่าแร้ง 290/98
942 นาย บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ ท่าแร้ง 222/317
943 นาย นฤมิต มโนชัย ท่าแร้ง 78/85
944 นางสาว สุภาภรณ์ รัตนเลิศ ท่าแร้ง 35/27
945 นาง ลดาวรรณ รุจิวิพัฒน์ ท่าแร้ง 155/47
946 นาง ยุพิน โชติเลอศักดิ์ ท่าแร้ง 126/153
947 นาย กมล อารีกุล ท่าแร้ง 33/248
948 นาย นพดล ครุธนิมิตร ท่าแร้ง
949 นาย วิภา เศรษฐรัตน์สกุล ท่าแร้ง 9/261
950 นาย วิโรจน์ หนูมี ท่าแร้ง 6/511
951 นาง ภัคคีนี วิวรรธโนภาส ท่าแร้ง 121/90
952 นาย วที อรรถกมล ท่าแร้ง 119/5
953 นาง อังคณา พูลสมบัติ ท่าแร้ง 5/382
954 นาย สมศักดิ์ เหมประสาทพร ท่าแร้ง 159/255
955 นางสาว พัชรินทร์ วัฒนะ ท่าแร้ง
956 นาง ฉวีวรรณ รักษ์ศรีทอง ท่าแร้ง 142/93
957 นางสาว สุวรรณา สวัสดี ท่าแร้ง 47/39
958 นางสาว มลิวัลย์ ศรีโชค ท่าแร้ง 18/386
959 นาย ฐิติวัชร พรหมภากร ท่าแร้ง 159/38
960 นาง พิมพ์ณดา สิทธิวัฒนรัตน์ ท่าแร้ง 102/394
961 นาง จินตนา ถาคำ ท่าแร้ง 32/281
962 นาย นพดล พูลนินิจ ท่าแร้ง 56/100
963 นาง สุนันทา ชำนาญ ท่าแร้ง 150/49
964 นาง นุชจิรา ไสยจิตร ท่าแร้ง 99/9
965 นาย อดิศักดิ์ โกมุข ท่าแร้ง 121/84
966 นาง อารีย์ นิลวดี ท่าแร้ง 32/299
967 นาย ชุมพล สามลฤกษ์ ท่าแร้ง 119/227
968 นาง สุภาณี เรืองอร่าม ท่าแร้ง 143/36
969 นาย เดชธนา น่วมในชาติ ท่าแร้ง 159/485
970 นาย ประกอบ ศิรธรานนท์ ท่าแร้ง 9/186
971 นาย อนันต์ รุจิรานนท์ ท่าแร้ง 28/9
972 นาย ลือชัย แดงสากล ท่าแร้ง 39/68
973 นาง จรัลรัตน์ เรืองวราวัฒน์ ท่าแร้ง 65/80
974 นางสาว วิไลพร ดิรกาญจน์ ท่าแร้ง 78/209
975 นาย สรรชัย แสงอาวุธ ท่าแร้ง 89/518
976 นางสาว ณิญดา เปรมกมลรัตน์ ท่าแร้ง 79/170
977 นาย ชาญชัย นิติมงคลชัย ท่าแร้ง 23/7
978 นาย วิรุฬห์ พรหมายน ท่าแร้ง 185
979 นาย กิตติศักดิ์ มีประเสริฐ ท่าแร้ง 90/171
980 นาง ยุพา ทองใบ ท่าแร้ง
981 นางสาว นภาศรี ศรีนภารัตน์ ท่าแร้ง 1/171(501/171)
982 นาย อำนวย สิงหา ท่าแร้ง 111/989
983 นางสาว ณัฐษิมา จิตติวัฒนานุกุล ท่าแร้ง 159/80
984 นาง กรธิมา เสวีวัลลภ ท่าแร้ง 78/240
985 นาย วรพจน์ หิรัญประดิษฐกุล ท่าแร้ง 63/5
986 นางสาว อรมัย ไชยเสนา ท่าแร้ง 46/210
987 นางสาว จิดาภา คฤโฆษ ท่าแร้ง 1/68
988 นาย จิรวัฒน์ เหมะรักษ์ ท่าแร้ง 46/316
989 นาง กุลธิดา เลิศชัยวรกุล ท่าแร้ง 89/475
990 นาย บุญรวม สรรพคุณ ท่าแร้ง 6/39
991 นาย ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ท่าแร้ง 99/59
992 นาง พจนารถ พงษ์เรือง ท่าแร้ง 139/217
993 นางสาว สุพัตรา กวีธนกุล ท่าแร้ง 79/22
994 นาง พิศมัย ทิพย์เนตร ท่าแร้ง
995 นาย ศศิพงษ์ ประมวล ท่าแร้ง 65/27
996 นาง วิภวา เสลานนท์ ท่าแร้ง
997 นาย สันติพงษ์ ขุนสวัสดิ์ ท่าแร้ง 102/223
998 นาง ฉลวย พูลเอี่ยม ท่าแร้ง 1/123
999 นาย ณรงค์ วานิช ท่าแร้ง 161/71
1000 นาย จักษพล เสาว์เฉลิม ท่าแร้ง 139/65
1001 นางสาว รุ่งคนานต์ สัมฤทธิ์จินตนา ท่าแร้ง 161/31
1002 นาง ศิริเพ็ญ เรืองมีสุข ท่าแร้ง 70/184
1003 นาย ปริญญา วานิช ท่าแร้ง 161/72
1004 นาง นวลทิพย์ อัครโชติวนิชย์ ท่าแร้ง 161/66
1005 นาย ชูเกียรติ คูศิริรัตน์ ท่าแร้ง 161/35
1006 นาย ภูวกร นาควานิช ท่าแร้ง 91/39
1007 นางสาว มุทิตา นนทรีย์ ท่าแร้ง 161/88
1008 นาย อัครัตน์ จารุมณี ท่าแร้ง 161/50
1009 นางสาว วรรณภรณ์ ธนมหามงคล ท่าแร้ง 50/8
1010 นางสาว วรรณทิพา รอดแรงค้า ท่าแร้ง 161/16
1011 นางสาว อัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์ ท่าแร้ง 18/265
1012 นาง ทิพาภรณ์ ซอนน์ทาก ท่าแร้ง 155/76
1013 นางสาว พรรษมณฑ์ ศศิเศรษฐภัทร์ ท่าแร้ง
1014 นาย สมบัติ แซ่ตั้ง ท่าแร้ง 161/54
1015 นาย ธรรมรัตน์ รมย์นุกูล ท่าแร้ง 79/17
1016 นางสาว จิตสุภา เชี่ยววิทย์ ท่าแร้ง 161/51
1017 นาง ไข่มุก ธาราพรรค์ ท่าแร้ง 146/86
1018 นาย ธนะวรรธน์ ปานจันทร์ธนโชติ ท่าแร้ง 105/494
1019 นาย นที ขันทะสีลา ท่าแร้ง 159/629
1020 นางสาว ฉวีวรรณ วุฒิมานพ ท่าแร้ง
1021 นาย วงศ์วริศ สีคำ ท่าแร้ง 100/28
1022 ด.ต. คำรณ ศิริยะพันธุ์ ท่าแร้ง 159/473
1023 นาย เฉลิม จันทบาล ท่าแร้ง 159/270
1024 นางสาว สุกัญญา เสตสิทธิ์ ท่าแร้ง 37/48
1025 นาย จุฑามาศ กิจพิทักษ์ ท่าแร้ง
1026 นาง ทิพสุคนธ์ ทับทิมแดง ท่าแร้ง 159/139
1027 นาย กฤตเมธี ริ้วทอง ท่าแร้ง 8/6
1028 นาง กัลยาณ์ คุ้มแนวนาค ท่าแร้ง 169/270
1029 นาย ไกร มนต์ดี ท่าแร้ง 100/263
1030 นางสาว วิริยา ประจิมพันธุ์ ท่าแร้ง 169/216
1031 นาย วัชรินทร์ สิงหรา ท่าแร้ง 134/111
1032 นาง ณัฐจงกล คุ้มพะเนียด ท่าแร้ง 169/211
1033 นาย ณชพัฒน์ พงษ์สิริบุลบวร ท่าแร้ง 45/12
1034 นาง สุชาดา แก้วขาวใส ท่าแร้ง 169/170
1035 นางสาว จงกล วรรณศิริ ท่าแร้ง 3101500729217
1036 นางสาว สุภัทชา แจ่มนิยม ท่าแร้ง 89/549
1037 นาย กำธร สายวิภู ท่าแร้ง 169/127
1038 นาย ธนกฤช ทัพพะรังสี ท่าแร้ง 124
1039 นาง สมิตานัน สุวรรณภิรมย์ ท่าแร้ง 169/73
1040 นาง สัมจีน ศรีราษฎร์ ท่าแร้ง 100/528
1041 นาง เสาวคนธ์ วรศิริ ท่าแร้ง 99/191
1042 นางสาว ภาวนา เล็กศิริวิไล ท่าแร้ง 9/297
1043 นางสาว ศิริลักษ์ อุดมวิทยาไกร ท่าแร้ง 118/282
1044 นาย อนันต์ คำคง ท่าแร้ง 87
1045 นาย นันทชัย ชินาศัย ท่าแร้ง 20/18
1046 นางสาว รุ่งทิพย์ อินทร์ทอง ท่าแร้ง 7/386
1047 นางสาว นันท์นภัส ช่างประดิษฐ์ ท่าแร้ง 161/73
1048 นาย สุชน ชาลีเครือ ท่าแร้ง 7/50
1049 นาย สิทธิพล วัฒนานันท์ ท่าแร้ง 3
1050 นาย พลกฤต ผดุงเดชสิริ ท่าแร้ง 46/55
1051 นาย นิพนธ์ ไพรบุญสุข ท่าแร้ง
1052 นาย ชง ศิริเนาว์ ท่าแร้ง
1053 นาย สมควร ชัยเสนา ท่าแร้ง
1054 นาย ศักดิ์ชัย ตั้งสำราญจิต ท่าแร้ง 119/157
1055 นาง วรรณธิดา บุตรพรม ท่าแร้ง 119/81
1056 นางสาว ประภัสสร ศรีบุตรตา ท่าแร้ง 119/212
1057 พ.ต.ท. วิโรจน์ ศรชัย ท่าแร้ง 135/9
1058 นางสาว อมร มาไชยยะ ท่าแร้ง
1059 พ.ต.ท. พยาม วัฒนาพล ท่าแร้ง 100/24
1060 นาง พิศมัย สัจจชลพันธ์ ท่าแร้ง 111/382
1061 นางสาว สมาภรณ์ นามสิมมา ท่าแร้ง
1062 ด.ต. นาคินทร์ บึ้งไชย ท่าแร้ง 100/295
1063 ด.ต. บัญญัติ มีมุข ท่าแร้ง 100/478
1064 นาย นิคม จันทร์ไม้ ท่าแร้ง
1065 พ.ต.ท. สงวน ทองสังข์ ท่าแร้ง 100/137
1066 ด.ต. ธรรมขันธ์ โพนทอง ท่าแร้ง 100/230
1067 นาย มานะ หมื่นแจ่ม ท่าแร้ง 199/19
1068 นางสาว ไพรวัลย์ ตันกันยา ท่าแร้ง
1069 นางสาว วิภา วรรณรัตน์ ท่าแร้ง 200/207
1070 นาย สมพงษ์ ควรสมบัติ ท่าแร้ง
1071 นาย ปาณิสรา บุสสา ท่าแร้ง 55/30
1072 นางสาว เกษร นวลแก้ว ท่าแร้ง 44/97
1073 นาย ธนพัต เพ็งแจ้ง ท่าแร้ง
1074 นาย นิวัติ สุดสรรญ ท่าแร้ง
1075 นางสาว พัชรี ตัญยะบุตร ท่าแร้ง 119/68
1076 นาย รุ่งอนันต์ วันคืนดี ท่าแร้ง 18/270
1077 นาย สุทัศน์ แฝงตัน ท่าแร้ง
1078 นาง เอื้อน สุขชาวนา ท่าแร้ง 128/25
1079 นาง รัตนา ดินม่วง ท่าแร้ง 43/7
1080 นาง ศิริลักษณ์ สันธิเดช ท่าแร้ง 88/54
1081 นาย อดุลย์ สาระพัตร ท่าแร้ง 111/68
1082 นาง ชญาดา สุขไพบูลย์ ท่าแร้ง
1083 นาง นัชชา จาดเจริญ ท่าแร้ง 44/34
1084 นางสาว ดวงรัตน์ พรทวีรัตน์ ท่าแร้ง 99/31
1085 นาย สมมาตร มุ่งดี ท่าแร้ง
1086 นาง ขวัญเรือน แหขุนทด ท่าแร้ง
1087 นาย พิเศก บรรจงอนุรีย์ ท่าแร้ง 139/335
1088 นาง โสรยา สิงห์กล่อม ท่าแร้ง 44/159
1089 นาง สุนีย์ ทองมา ท่าแร้ง
1090 พ.ท. อัมพร กันโอภาส ท่าแร้ง 89/317
1091 นางสาว ปณิธิ หัสบำเรอ ท่าแร้ง 149/24
1092 นางสาว มาลัย สระเสริม ท่าแร้ง
1093 นาย สาโรจน์ ปราศรีวงษ์ ท่าแร้ง
1094 นาย วรพล เสียงเฉื่อย ท่าแร้ง 65/83
1095 นาง เกษร เกตุอ่อน ท่าแร้ง 4
1096 นาย ประวิทย์ โพธิ์พรม ท่าแร้ง
1097 นาย กิติกร ปุระปัญญา ท่าแร้ง 146/68
1098 นาย พิชัย จึงอนุวัตร ท่าแร้ง 9/291
1099 นาย สมบุญ ราชา ท่าแร้ง
1100 นาย ชาลี ทองแท่ง ท่าแร้ง 102/388
1101 นาย ถวัลย์ แซ่ก่วง ท่าแร้ง 134/145
1102 นาย วิเชียร หมูสีโทน ท่าแร้ง
1103 นาง สุวิมล กิจวัฒนภักดี ท่าแร้ง 94/14
1104 นาย ไพรัช พวงมะลิ ท่าแร้ง 139/141
1105 จ.ส.ต. แผน ทิพย์นวล ท่าแร้ง 100/404
1106 จ.ส.ต. พิพัฒน์ เยาวเรศ ท่าแร้ง 100/291
1107 นาย ทองลา จันทร์เรือง ท่าแร้ง
1108 นาย เฉลิม สีชมภู ท่าแร้ง
1109 นาง คำเมย ทองแปลง ท่าแร้ง
1110 พ.ต.ต. สมศักดิ์ ทองแดง ท่าแร้ง 100/125
1111 นางสาว ปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์ ท่าแร้ง 5/463
1112 นางสาว คำพัด แก้วตา ท่าแร้ง
1113 นาย สมบูรณ์ เกียรติศรีสัจญาณ ท่าแร้ง 5/461
1114 นาย เกษม จิรพงศ์พิทักษ์ ท่าแร้ง 231/1
1115 นางสาว ช่อทิพย์ เร่งสำประทวน ท่าแร้ง 37/82
1116 นางสาว ปาริชาติ จันทร์ศรี ท่าแร้ง 29
1117 นาย ศิลปชัย ขูเกียรติวัฒนากุล ท่าแร้ง 88/319
1118 นางสาว พิริยา พิณทอง ท่าแร้ง
1119 นาย กฤษกร บุญทรัพย์ ท่าแร้ง 70/8
1120 นางสาว ปัญนันท์ฉัตร ศรียาภัย ท่าแร้ง 89/87
1121 นาย ปริญญา สุพร ท่าแร้ง 117/276
1122 นาย สุทธิรัตน์ งามปลั่ง ท่าแร้ง 59/88
1123 นาง ตวงพร กิจยะกานนท์ ท่าแร้ง 59/7
1124 นางสาว ณัฐพร ลีดี ท่าแร้ง 111/1057
1125 นางสาว พรพิมล ภาคสารศรี ท่าแร้ง
1126 นาย สุรินทร์ มากาศ ท่าแร้ง 142/84
1127 นางสาว วรญา ช่อทับทิม ท่าแร้ง 119/113
1128 นางสาว ปนัดดา อารีวิจิตร ท่าแร้ง 169/272
1129 นาย เขียน สีสงคราม ท่าแร้ง
1130 นาย ศิวกร พงษ์สุระนันทน์ ท่าแร้ง 222/259
1131 นางสาว ดวงนภา คงแก้ว ท่าแร้ง 46/110
1132 นางสาว สุภัค พงษ์สุระนันทน์ ท่าแร้ง 90/71
1133 นาย พุฒิพงศ์ พงศ์ลักษมาณา ท่าแร้ง 88/276
1134 นาย สุรจิตต์ โครานา ท่าแร้ง 200/91
1135 นางสาว ชลันดา มาคะทาน ท่าแร้ง 88/387
1136 นาง จรัมพร บำรุงชาติ ท่าแร้ง 55
1137 ส.ต.ต. วิรัตน์ เมณฑ์กูล ท่าแร้ง 102/40
1138 นาย สุรวงศ์ กิตตินิรนาท ท่าแร้ง 8/26
1139 นาย พงษ์พรหม สุจรรยาทวี ท่าแร้ง 144/91
1140 นาย กษิเดช วณิชคุณาธร ท่าแร้ง 7/211
1141 นางสาว ขวัญรัก ธิราวิทย์ ท่าแร้ง 111/947
1142 นาย ปัญญา อุดมประสงค์สุข ท่าแร้ง 44/52
1143 พ.อ.อ. โสพิศ ใหญ่เพ็ชร์ ท่าแร้ง 21/143
1144 นาง ตุ้มทอง มุสิกรัตน์ ท่าแร้ง 17/35
1145 นาย ณัฐพล ชวลิตชีวิน ท่าแร้ง 6
1146 นาย เดชา วิชัยดิษฐ ท่าแร้ง 222/214
1147 นาง นุชนาถ ปาละนันทน์ ท่าแร้ง 1121
1148 นาง .นงลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง 188
1149 นาย พิพิธ พุ่มไสล ท่าแร้ง 45
1150 นางสาว กมลธิดา พัฒศรีเรือง ท่าแร้ง
1151 นางสาว ธิญาดา ธนานงค์รักษ์ ท่าแร้ง 44/99
1152 นางสาว วัจสา พรหมศิริ ท่าแร้ง 44/101
1153 นางสาว มณีรัตน์ วิเชียรรัตนพงษ์ ท่าแร้ง
1154 นาย อรินทม์ แก้วมณี ท่าแร้ง 44/149
1155 นาย สมพร ชาตรี ท่าแร้ง 111/1052
1156 นางสาว นพวรรณ อาจารีย์ ท่าแร้ง 40/1
1157 นาย มนต์ชัย สอนน้อย ท่าแร้ง
1158 นางสาว ราตรี กันตะเกรียงวงศ์ ท่าแร้ง 102/190
1159 นาย นพดล จริยพาณิชย์ ท่าแร้ง 27
1160 นางสาว จารุจิตร โตทวี ท่าแร้ง
1161 นางสาว วรางคณา โพธิ์สุวรรณ ท่าแร้ง
1162 นาย อรรถวิทย์ ทองเพ็ชร์ ท่าแร้ง 45/26
1163 นาย ณัฐพล คุณารักษ์กร ท่าแร้ง 139/92
1164 นาย สง่า จันกระพ้อ ท่าแร้ง
1165 นางสาว อรวรรณ โพธิ์แพงพุ่ม ท่าแร้ง
1166 นางสาว มะลิวัลย์ มีจันทร์ ท่าแร้ง 80/3
1167 นาย ชันยพร สุวโท ท่าแร้ง 123/3
1168 นางสาว วรรณพร พานรอง ท่าแร้ง
1169 นางสาว อุรัย ใขรัมย์ ท่าแร้ง
1170 นาย ชาย ธีระการุณการ ท่าแร้ง 11/1
1171 นางสาว วลัยภรณื ทองวงศ์ ท่าแร้ง 165/14
1172 นาง น้อย วงศ์ษา ท่าแร้ง
1173 นาย ฐปนนท์ เชาวนกุล ท่าแร้ง 9/16
1174 นาย สมศักดิ์ แสงสุข ท่าแร้ง 43/16
1175 นาง เสมอใจ แจ้งใจ ท่าแร้ง
1176 นางสาว จรินทร ท่องไพศาล ท่าแร้ง 111/742
1177 นางสาว ภรณ์รพี ตรียกูล ท่าแร้ง 65/19
1178 นางสาว อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ท่าแร้ง 28/113
1179 นาย วีระวัฒน์ ศรีทุมมา ท่าแร้ง
1180 นาง ดวงใจ อดิเรกสาร ท่าแร้ง 137/1
1181 นาย ภูวดิยา คงเพ็ชร ท่าแร้ง 44/103
1182 นาง จิรพรรณ จันทร์เจริญ ท่าแร้ง 134/2
1183 นาง ชุติมา กิ่งค้างพลู ท่าแร้ง
1184 นาย ศุภชัย ศรีสุวงศ์ ท่าแร้ง 90/67
1185 นาย สำรวย เกรียงไกรวณิช ท่าแร้ง 144/6
1186 นางสาว ปวริศา บัวมั่น ท่าแร้ง 6/293
1187 นาย วิทยา สังข์โฆ ท่าแร้ง 100/128
1188 นาง รัตนา ฉิมสอาด ท่าแร้ง 501/323
1189 นาย วุฒิ ดาวมณี ท่าแร้ง 9/421
1190 นาย ผดุงวิศิษฎ์ ธีรกิตติกุล ท่าแร้ง
1191 นาย เกียรติชัย แสนทองประเสริฐ ท่าแร้ง 29/190
1192 นาย ชัยชนะ ชนปทาธิป ท่าแร้ง 71/139
1193 นาย วิษณุ ถิ่นใหญ่ ท่าแร้ง 19/86
1194 นาง อรสา ไทยานันท์ ท่าแร้ง 5/350
1195 นาง ฐิติวัลคุ์ จิตพิทักษ์ ท่าแร้ง 69/9
1196 นางสาว ปรมาภรณ์ ดีณรงค์ ท่าแร้ง 111/765
1197 นาง อมรา ฟุต ท่าแร้ง 134/232
1198 นาย วรเทพ กำภูพงษ์ ท่าแร้ง 18/130
1199 นางสาว อนงศ์ พร้อมพรหมราช ท่าแร้ง 99/58
1200 นาย สถาพร ฟักทองอยู่ ท่าแร้ง 134/99
1201 นาย สมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ ท่าแร้ง 1/129
1202 นาย อภิชาติ ธาดาธีรธรรม ท่าแร้ง 99/76
1203 นาย พฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ท่าแร้ง 5/12
1204 นาย จีรเดช อินทราปกรณ์ ท่าแร้ง 44/10
1205 นาง จารุวรรณ จรัสด้วง ท่าแร้ง 44/33
1206 นาย ศิลป์ รัตนจันทร์ ท่าแร้ง 5/370
1207 นางสาว พัชรา สุทธนารักษ์ ท่าแร้ง 39/10
1208 นาย ไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ท่าแร้ง 90/198
1209 นาย มิตรชัย ตีรถานนท์ ท่าแร้ง 6
1210 นางสาว ชลดา มีศิริ ท่าแร้ง 6/592
1211 นางสาว พิสมัย อินทขีลพัทธ ท่าแร้ง 78/278
1212 นาย ทวีชัย แซ่โง้ว ท่าแร้ง
1213 นาย เรวัต เพชราธนาคมน์ ท่าแร้ง 34
1214 นาง อรอนงค์ เลิศลอย ท่าแร้ง 159/622
1215 นาย อำนวย แซตั้ง ท่าแร้ง 145/7
1216 นาง สุนันทา พนมสินธุ์ ท่าแร้ง 78/199
1217 นางสาว นงลักษณ์ บุญรติ ท่าแร้ง 222/153
1218 นาย พิสิษฐ์ บัวโคกรัง ท่าแร้ง 73/6
1219 นาง วิลัย สตงคุณห์ ท่าแร้ง 1038
1220 นาย ณัฐพล ดวงงาม ท่าแร้ง
1221 พ.ต.อ. ฐากร เฉวี่ยงหงษ์ ท่าแร้ง 100/66
1222 นาง ดวนศรี เดชาสิทธิ์ ท่าแร้ง 46/309
1223 นาย ทศพล ปรีดากัญญารัตน์ ท่าแร้ง 63/10
1224 นาย ศุภณัฐ เฉวียงหงษ์ ท่าแร้ง 39/103
1225 นาง สุมน บุญเสมอ ท่าแร้ง 123/9
1226 นาย ชุชัย วัฒนวงศ์ ท่าแร้ง 148/77
1227 นาง บัวเรียน บุญแสงส่ง ท่าแร้ง 15/207
1228 นาย วิรัตน์ บุญมี ท่าแร้ง 280/2
1229 นางสาว อัจฉรา ชุ่มปราโมทย์ ท่าแร้ง 32/230
1230 นาย วิชา คิดเมตตากุล ท่าแร้ง 19/28
1231 นาย ไกรสร ประวังตภู ท่าแร้ง 146/43
1232 นางสาว วรรณดี พันอ้น ท่าแร้ง
1233 นางสาว กนกพร จันทร์นุ่ม ท่าแร้ง 139/9
1234 นางสาว อุมาภรณ์ กองแก้ว ท่าแร้ง 17/108
1235 นาย ชีวธันย์ เกียรตินรานนท์ ท่าแร้ง 44/165
1236 นาย เอกราช ไทยสยาม ท่าแร้ง 121/283
1237 นาง สมบัติ ชะอุ้ม ท่าแร้ง
1238 นาย เอกชัย หนุนพร้อม ท่าแร้ง 9
1239 นาง พรหมา สมญารักษ์ ท่าแร้ง 139/10
1240 นาย อนุชา ศิลปี ท่าแร้ง 6/59
1241 นาง ยุพวรรณ วงศ์ศรัทธาธิคุณ ท่าแร้ง 89/396
1242 นางสาว เบญจพร ศรีกรณ์ ท่าแร้ง 164/8
1243 จ.ส.ต. กมล แก้วท่าไม้ ท่าแร้ง 100/518
1244 นาย ทวีศักดิ์ สมญารักษ์ ท่าแร้ง 139/304
1245 นาย ธนวัฒน์ เอื้องละพันธ์ ท่าแร้ง
1246 นาย สมรรถไชย วารเสถียร ท่าแร้ง 141/2
1247 นางสาว ประภาภรณ์ แก้วไร่ ท่าแร้ง 65/50
1248 นางสาว นิลวรรณ โรจนวิริยาภรณ์ ท่าแร้ง 35/75
1249 นาย เกรียงศักดิ์ สมญารักษ์ ท่าแร้ง 119/263
1250 นาง นวลศรี นิ่มนวลดี ท่าแร้ง 18/19
1251 นางสาว นภัสนันท์ ปานช้าง ท่าแร้ง
1252 นาง สิตา สุขเจริญ ท่าแร้ง 55/39
1253 นางสาว ศิรัญญา เขียวคำปัน ท่าแร้ง 111/372
1254 นาย กิตติวุฒิ สมตน ท่าแร้ง 99/145
1255 นาย สมิทธิ์ วิมุกตานนท์ ท่าแร้ง 7
1256 นาย เอกชัย จันทร์วงศ์ ท่าแร้ง 55/99
1257 ร.อ. ผาลิต เกตุย้อย ท่าแร้ง 9
1258 นางสาว กุลยาภรณ์ โอชพันธ์ชัย ท่าแร้ง 18/391
1259 นาง ณัฐกมล สัทธินทรีย์ ท่าแร้ง 101/9
1260 นาง ชลนก ภักดีพิบูลย์ ท่าแร้ง 89/648
1261 นาย พนมพร อัมพุธ ท่าแร้ง
1262 นาย กิติเวช สุดบรรทัด ท่าแร้ง 111/6
1263 นาย เทวินทร์ ชวนะปราณี ท่าแร้ง 118/31
1264 นาย เฉลิม เทียมวงศ์ ท่าแร้ง 144/152
1265 นาย วริศ นัดดาเสนะ ท่าแร้ง 118/272
1266 นางสาว พัชรี ประเสริฐไทย ท่าแร้ง
1267 นาย ปัญจรัตน์ วชิรเมธี ท่าแร้ง 118/271
1268 นาง อำไพ ประทุมมาศ ท่าแร้ง
1269 นาย สุพจน์ วรวิเศษ ท่าแร้ง
1270 นาย ทศพล สุขใจ ท่าแร้ง 119/328
1271 นาย เกียรติชัย ทองบ่อ ท่าแร้ง 222/127
1272 นาง วรวรรณ คิมูระ ท่าแร้ง 199/233
1273 นาย ทรงธรรม กุฎีสุข ท่าแร้ง 163/35
1274 นาง สายชล ตุ้มสุวรรณ ท่าแร้ง 44/156
1275 นาง กรุณา สอนพรหม ท่าแร้ง 1/183
1276 นาย เจษฎากร ศิริวัฒนกาญจน์ ท่าแร้ง 96/95
1277 นาย ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ ท่าแร้ง 44/48
1278 นาย ชาตรี ธาราธิคุณ ท่าแร้ง 44/123
1279 นางสาว ฉลวย มณีวงษ์ ท่าแร้ง 39/233
1280 นาย ธนิต วิธานติรวัฒน์ ท่าแร้ง 78/145
1281 นาย วิทยา รัตนวิมุข ท่าแร้ง 7
1282 นางสาว แสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ ท่าแร้ง 162/84
1283 นางสาว มนันรัชต์ แก้วพิลาสีธนา ท่าแร้ง 63/21
1284 นางสาว นาตยา พานทอง ท่าแร้ง 9/244
1285 นางสาว พรพิมล ผดุงชีพ ท่าแร้ง 70/151
1286 นาง ศรีสุภาวดี เฉื่อยฉ่ำ ท่าแร้ง 98/104
1287 นาง ปนิตา เสฐียรเขต ท่าแร้ง
1288 นาย มานะ อมรกุล ท่าแร้ง
1289 นาย พิษณุ ทัศพงษ์ ท่าแร้ง
1290 นาย รัตนา ทวีพันธ์ ท่าแร้ง
1291 นาย เรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ ท่าแร้ง 40/28
1292 นาย สมหมาย งามแสง ท่าแร้ง 98/33
1293 ดาบตำรวจตรี สุชาติ กลิ่นกระบี่ ท่าแร้ง
1294 ดาบตำรวจตรี พันศักดิ์ เพิ่มพิมล ท่าแร้ง 100/507
1295 นาย ณัฎฐ์พัชร์ บุญประเสริฐ ท่าแร้ง 1/8
1296 นาย ธาดา บุตะโยธี ท่าแร้ง 183
1297 ด.ต. บุญส่ง ท้วมกล้ด ท่าแร้ง 100/443
1298 ส.ต.อ. จักรเพชร ภูหงษ์สูง ท่าแร้ง 100/273
1299 นาย ภูเบศ รวมทรัพย์ ท่าแร้ง 100/181
1300 นาย อังกูร พดด้วง ท่าแร้ง 37/92
1301 นาง สุกานดา บรรจงศิลป์ ท่าแร้ง 76
1302 นางสาว นวลละออง เม่นทอง ท่าแร้ง 6/552
1303 นาย สาโรจน์ อุดมเลิศสกุล ท่าแร้ง 5/358
1304 นาย นิรุธ ดอกนารี ท่าแร้ง 46/212
1305 พ.ต.ต. ชนสิษฎ์ ธนพัฒนากุล ท่าแร้ง 89/356
1306 นาย ภูวนาท สิทธิพงษ์ ท่าแร้ง 46/320
1307 นางสาว สุชาดา ท่าทราย ท่าแร้ง 146/78
1308 นาง กรรณิการ์ แซ่เต็ง ท่าแร้ง 7/118
1309 นาย เสถียร นางวงค์ ท่าแร้ง 2/301
1310 นาย จักรพงษ์ สิงห็พุ้ย ท่าแร้ง 44/140
1311 นาง ณัชชา สุวรรณภานนท์ ท่าแร้ง 3/54
1312 นางสาว มัสยา อุปัญญ์ ท่าแร้ง 189/2
1313 นางสาว ลลิตา แร็ทดลิฟฟ์ ท่าแร้ง 222/298
1314 นาง ชลภัก สิริพงศาธร ท่าแร้ง 9/257
1315 นาย ปกรณ์ บุตรแสง ท่าแร้ง 135
1316 นาย ศราวุฒิ สุขยานี ท่าแร้ง 90/168
1317 นาง รุ่งทิพย์ เรืองบุญ ท่าแร้ง 89/453
1318 พล.อ.ท. วีรศักดิ์ กรัดศิริ ท่าแร้ง 20
1319 นาง อุษา ชีวะวรนันท์ ท่าแร้ง 179/66
1320 นาย ธีระ บำรุงกุล ท่าแร้ง 127/10
1321 นาย พลศักดิ์ กฤษณามระ ท่าแร้ง 3/261
1322 นาง อนงค์ ฉันทวรลักษณ์ ท่าแร้ง 1/240
1323 นาย กฤษดา ล้อมณีนพรัตน์ ท่าแร้ง 139/162
1324 นาย อุดร มะลิวัลย์ ท่าแร้ง 216/3
1325 นางสาว สมหมาย สระกลาง ท่าแร้ง
1326 นาง วราภรณ์ จันทร์สกุลพร ท่าแร้ง 189/77
1327 นาย วิโรจน์ บุญราศรี ท่าแร้ง 86/3
1328 นาย ศุภฤกษ์ ชูโชคสิริกุล ท่าแร้ง 79/168
1329 นาย บุญช่วย แก้วโมรา ท่าแร้ง 156
1330 นางสาว สมร แก้วโมรา ท่าแร้ง 87
1331 นางสาว ปรียานันท์ ประดับราช ท่าแร้ง 155/177
1332 นางสาว พรพิมล การศรีทอง ท่าแร้ง 137/325
1333 นาย เจษฎากร ณ ท่าแร้ง 155/6
1334 นาย พงค์ธร มนพิพัฒน์พิพงค์ ท่าแร้ง 48/10
1335 นาย ปิยธรรม คเนจร ท่าแร้ง 5/303
1336 นาย สิทธิชัย เปรมประพันธ์ ท่าแร้ง 48/46
1337 นาย สุรพงษ์ กองจันทึก ท่าแร้ง 137/55
1338 นาง เดือนนภา ชัยเรืองจิตจรัส ท่าแร้ง 48/83
1339 นาย สมจิตร เสาวรส ท่าแร้ง
1340 นาย สุน เสามะลี ท่าแร้ง 100/190
1341 นางสาว ปวีณา ศิลปสุนทร ท่าแร้ง 48/98
1342 นางสาว อรวรรณ รุ่งเชช้า ท่าแร้ง 172
1343 นาย วิโรจน์ วรรณศิวพร ท่าแร้ง 48/55
1344 นาย โกมล หมีเม่น ท่าแร้ง 35/1
1345 นาง สุชาดา ธงพานิช ท่าแร้ง 48/69
1346 นาง จันร์เพ็ญ ที่พัก ท่าแร้ง 83/23
1347 นาย สิริศักดิ์ เจริญกิจปีติ ท่าแร้ง 48/65
1348 นางสาว กนกธร วงค์ษา ท่าแร้ง 57/11
1349 นาย ไพโรจน์ วรภัทรกิจกุล ท่าแร้ง 70/66
1350 นางสาว ศิริพร เจริญกิจปีติ ท่าแร้ง 48/89
1351 นางสาว นพดล นาคะมาลัย ท่าแร้ง 189/26
1352 นางสาว อุไร บุญหลำ ท่าแร้ง
1353 นาย มงคล เมธางกูร ท่าแร้ง 48/95
1354 นาย ชนะภูมิ สิมะเสถียร ท่าแร้ง 44/40
1355 นางสาว ดวงเดือน วิลาด ท่าแร้ง 48/53
1356 นาย สุวิทย์ ตั้งแต่ง ท่าแร้ง 46/61
1357 นาย พิเชษฐ์ ชโนทารณ์ ท่าแร้ง 48/44
1358 นาง ติ๋ม ใจเสือกุล ท่าแร้ง 51 ม1
1359 นางสาว ณัจฉรียา พินชัย ท่าแร้ง 48/111
1360 นางสาว สุกัญญา ธาระกุล ท่าแร้ง
1361 นางสาว ณัฐพร ชิตอรุณ ท่าแร้ง 48/78
1362 นาย สถาพร อังกาบเอี่ยม ท่าแร้ง
1363 นาย พิชัย ดุสิตสุทธิรัตน์ ท่าแร้ง 48/49
1364 นาย วันชนะ อุปฮาด ท่าแร้ง 74/9
1365 นางสาว ขนิษฐา แว่นแก้ว ท่าแร้ง
1366 นาย เสก ตันจำรัส ท่าแร้ง 200/7
1367 นาย เกรียงฐนิต พงษ์ชัยบุตร ท่าแร้ง 48/2
1368 นาย สาธิต นิตยบงกช ท่าแร้ง 102/421
1369 นาง กาญจนาภรณ์ มนต์กันภัย ท่าแร้ง
1370 นาง รังสิยา วิจิตรสกลธ์ ท่าแร้ง 48/97
1371 นาย วัลลภ สาครานนท์ ท่าแร้ง 144/178
1372 นางสาว อารยา ชอบบุญ ท่าแร้ง 6/663
1373 นางสาว สุภาวดี แก้วสวี ท่าแร้ง
1374 นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช ท่าแร้ง 145/71
1375 นาย สุขชัย แซ่หรือ ท่าแร้ง 111/851
1376 นาย อภิวัฒน์ กรีเงิน ท่าแร้ง 137/263
1377 นางสาว ประภาพร ปักกะตา ท่าแร้ง 145/62
1378 นาย จักริน รณรื่น ท่าแร้ง 38/218
1379 นาง นิสากร นครเก่า ท่าแร้ง 145/56
1380 นาง วรารัตน์ เยาวรัตน์ ท่าแร้ง 101/15
1381 นาย สุวุฒิ วรวุฒิ ท่าแร้ง 145/25
1382 นาง อุษณีย์ สุวรรณศรี ท่าแร้ง
1383 นาย กัญญ์ณพัชญ์ ชื่นตา ท่าแร้ง 56/7
1384 นางสาว วิชุดา คะรัมย์ ท่าแร้ง
1385 นาง กรรณิการ์ วังอนานนท์ ท่าแร้ง 94/177
1386 นางสาว สมฤดี ธรรมิกะ ท่าแร้ง 21/98
1387 นางสาว วาสนา ศิริมงคล ท่าแร้ง
1388 นางสาว สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล ท่าแร้ง 94/95
1389 นางสาว พัชรีย์ สระบัวทอง ท่าแร้ง
1390 นาย อัมรินทร์ เติมสมบัตบวร ท่าแร้ง
1391 นาง โอปอล์ จินันทุยา ท่าแร้ง 94/140
1392 นาย ดรันต์ เยาวรัตน์ ท่าแร้ง 179/57
1393 นาย ธีรพล พูนจารุรัตน์ ท่าแร้ง 88/337
1394 นาย วงศัวริศ ดุลยนิติฏกศล ท่าแร้ง 94/72
1395 นางสาว สมปอง สุธรรมโกศล ท่าแร้ง 17/81
1396 นาย คารมย์ ชาติโอด ท่าแร้ง
1397 นาง เพ็ญแข เพ็ญกิตติ ท่าแร้ง 94/146
1398 นาย วันชัย จันทร์สัชนาลัย ท่าแร้ง
1399 นาย ไพบูลย์ ชัยชาญชัพ ท่าแร้ง 94/71
1400 นางสาว นิตยา เม่นทอง ท่าแร้ง 6/576
1401 นาย พัฒนพันธุ์ ราชณรณค์ ท่าแร้ง 961
1402 นางสาว สิริวิภา โอเจริญ ท่าแร้ง 94/166
1403 นาย เสกสรรค์ วัฒนอาภรณ์ชัย ท่าแร้ง 32/162
1404 นาย พนิต วรสุวัฒน์ ท่าแร้ง 94/172
1405 นางสาว สุมา สำเนียงงาม ท่าแร้ง
1406 นาง สุวัฒนา วรรธนะพินทุ ท่าแร้ง 185/1
1407 นางสาว อิสรีย์ ภักดีเมฆานนท์ ท่าแร้ง 94/88
1408 นาย กิติราชวุธ ไชยมงคล ท่าแร้ง
1409 นาย กฤษ ว่องไว ท่าแร้ง
1410 นาย อธิภัทร อัสสวนา ท่าแร้ง 94/53
1411 นาย ธีรศักดิ์ คงรอด ท่าแร้ง 94/59
1412 นาย ธาริน วิวัชวินท์ ท่าแร้ง 29/197
1413 นาย ชุมพล คงกลิ่น ท่าแร้ง 94/158
1414 นาย นนท์ ศรีภิรมย์ ท่าแร้ง 29/195
1415 นาย สมสิทธิ์ สร้อยเสือ ท่าแร้ง 1100
1416 นางสาว อังคณา ชำนาญหล่อ ท่าแร้ง 88/22
1417 นางสาว ฐิติมา วิภูมิตสิตสกุล ท่าแร้ง 159/141
1418 นางสาว สุพิมล ทองด้วง ท่าแร้ง
1419 นาง วิยะดา คงเสรี ท่าแร้ง
1420 นาย สำราญ ทองด้วง ท่าแร้ง 80/12
1421 นางสาว กรรณิการ์ ทนธโสม ท่าแร้ง
1422 พ.ต.อ. สุเทพ กำทรัพย์ ท่าแร้ง 100/267
1423 นาง ลักขณา สมานสิน ท่าแร้ง 605
1424 นาย อภิวัฒร์ พีระพงษ์ ท่าแร้ง
1425 นาย ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ท่าแร้ง 3/5
1426 นางสาว พรทิพย์ มุติสม ท่าแร้ง 155/95
1427 นาง นันทิยา ไทยบุญเรือง ท่าแร้ง 52/132
1428 นาย นรินทร ศรีม่วง ท่าแร้ง 1188
1429 นางสาว สวรรญา พุ่มประเสริฐ ท่าแร้ง 159/172
1430 นางสาว ณัฐชา พิพัฒน์รัตนเสรี ท่าแร้ง 222/49
1431 นาง ชนิดาภา อร่ามเกียรติ ท่าแร้ง 119/316
1432 พ.ต.อ.หญิง นิตยา สง่าวงษ์ ท่าแร้ง 134/78
1433 นางสาว ศศิธร ทั่งสมบูรณ์ ท่าแร้ง 200/72
1434 นางสาว นฤมล กิตติวงศากูล ท่าแร้ง 46/168
1435 นางสาว อลิสา ฝานสำแดง ท่าแร้ง 111/23
1436 นาย ปัญญา พรมจิ๋ว ท่าแร้ง 81/44
1437 นาย สุพิตร คงจังหวัด ท่าแร้ง 70/209
1438 นาง จันทร์ใด เทียมเพ็ง ท่าแร้ง
1439 นาง บวรพร สุทธาภาส ท่าแร้ง 11/120
1440 นาย ยุทธชัย มัยลาภ ท่าแร้ง 99/8
1441 นางสาว สุปริญา สาริกบุตร ท่าแร้ง 99/224
1442 นาย ยงยุทธ จิตสมบูรณ์ ท่าแร้ง 159/243
1443 นางสาว ยุพิน แก้วเสมา ท่าแร้ง
1444 นาย ปวเรศน์ ลิลา ท่าแร้ง 222/236
1445 นาย สุทธิศักดิ์ ทิพา ท่าแร้ง 11/66
1446 นาย สุชาติ ขวัญเกื้อ ท่าแร้ง 143/3
1447 นางสาว อัญชนา ทองไกร ท่าแร้ง
1448 นาง จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์ ท่าแร้ง
1449 นาง หลอด ทองคำ ท่าแร้ง
1450 นาย ชยานนท์ เหล่าเขตรกิจ ท่าแร้ง 102/284
1451 นาย คมสัน เฉลิมพนัส ท่าแร้ง 102/244
1452 นาย สมัคร สระบัว ท่าแร้ง
1453 นางสาว เยาวภา บุรพลชัย ท่าแร้ง
1454 นาย นายเสนอ นัคราภิบาล ท่าแร้ง 89/493
1455 นาย ปริญญา ฉันทดิลก ท่าแร้ง 56/248
1456 นาย ทองธีศฐ์ หาญวรโยธิน ท่าแร้ง 56/247
1457 นาย บุญทิ้ง คอนแสง ท่าแร้ง 17/1
1458 นาย ธีรโชติ ใจตรง ท่าแร้ง 2/282
1459 นาย ธนชัย ไทยบุญเรือง ท่าแร้ง 125
1460 นาย วรพจน์ เข็มทอง ท่าแร้ง 24/81
1461 นางสาว สุภัทร สุดมุข ท่าแร้ง
1462 นาย ธวัชชัย จารุโณประถัมภ์ ท่าแร้ง 135/1
1463 นาย โสธน วัฒนพรชัย ท่าแร้ง
1464 นาง สายสุดา ทองแสง ท่าแร้ง
1465 นาง นันทชนม์ ถนอมใจ ท่าแร้ง 18/31
1466 นางสาว อาฉะ เลเชอ ท่าแร้ง
1467 นาง วิมล วรรณะพาหุณ ท่าแร้ง 89/669
1468 นาย พีรพล ลิมป์สีสวรรค์ ท่าแร้ง
1469 นางสาว ต้อย สุวรรณโณ ท่าแร้ง
1470 นาง ศิริลักษณ์ สุขเจริญ ท่าแร้ง
1471 นาย รัตนศักดิ์ สาลี ท่าแร้ง
1472 นาย นายสิงห์ เชียงทึก ท่าแร้ง 5/4
1473 นาย นทีทอง เหลืองประเสริฐ ท่าแร้ง
1474 นาง วรรณคำ เทียนขุนทศ ท่าแร้ง 29 ม6
1475 นางสาว ธัมพรรษ น้ำทอง ท่าแร้ง
1476 นาง ศิริกุล ดีบุกคำ ท่าแร้ง 28
1477 นาย สมปอง มณีรัตน์ ท่าแร้ง 24/31
1478 นาย นพดล เครือชะเอม ท่าแร้ง 58/16
1479 นางสาว มาลี คงวิเศษ ท่าแร้ง
1480 นางสาว ณัฐวิภา พลขันธ์ ท่าแร้ง
1481 นาย สุพจน์ อิ่มระรื่น ท่าแร้ง
1482 นาง ตา ชายศรี ท่าแร้ง
1483 นาย วิชัย มิลินทจินดา ท่าแร้ง
1484 นางสาว ณัฐนรี ลิ่มพันธ์ ท่าแร้ง
1485 นาย วีรศักดิ์ ดูศรีเทพประทาน ท่าแร้ง 78/6
1486 นาย มนัส กิมเฮง ท่าแร้ง
1487 นางสาว กัลยรัตน์ สมแก้ว ท่าแร้ง
1488 นาง มีศิริ ภู่ประเสริฐ ท่าแร้ง
1489 นาย สังวาล บูรณะ ท่าแร้ง
1490 นางสาว ฐานันดรา บูรณะ ท่าแร้ง
1491 นาย เฮงสั้น บุญทรงฤทธิ ท่าแร้ง
1492 นาย ปฐมพงศ์ จึงอภิรักษ์ ท่าแร้ง
1493 นาย วิจิตร์ โปร่งกระโทก ท่าแร้ง
1494 นาง สุภัค โตอ้น ท่าแร้ง
1495 นางสาว พลอยรวี เศรษฐธนวงศ์ ท่าแร้ง 169/82
1496 นางสาว เนตรดาว สถิรชีวิน ท่าแร้ง 33/218
1497 นางสาว โฉมศรี บุญราศรี ท่าแร้ง 159/119
1498 นาง ณิชกานต์ คลองห้วยบง ท่าแร้ง
1499 นาง สมคิด สะแกคราม ท่าแร้ง 44/21
1500 นางสาว วิไล ไชยสงค์ ท่าแร้ง
1501 นางสาว สมพร สีสุวะ ท่าแร้ง
1502 นางสาว ภาวินันท์ แซ่โอ ท่าแร้ง
1503 นาง ทวีลาภ ยะโอษฐ์ ท่าแร้ง
1504 นาย ประชา แซ่ลิ้ม ท่าแร้ง
1505 นางสาว รัชนีกร ชมภูนุช ท่าแร้ง
1506 นาย ชัยยุทธ คุณพิภาค ท่าแร้ง 33/3
1507 นางสาว สุธีรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ท่าแร้ง
1508 นางสาว ปวิมล ศรีสอนดี ท่าแร้ง
1509 นางสาว ชูศรี พิริยะจารุกุล ท่าแร้ง 1226
1510 นางสาว สอาด เย็นเพชร ท่าแร้ง 5/6
1511 นาย สมชาย ฦาชาฤทธิ์ ท่าแร้ง
1512 นาย ประเสริฐ วงศ์ขจรไพบูลย์ ท่าแร้ง 169/224
1513 นาย กิตติศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์ ท่าแร้ง 48/17
1514 นาย สมพงษ์ ภูวรารักษ์ ท่าแร้ง 501/227
1515 นาง ลั่นทม เสมแย้ม ท่าแร้ง
1516 นาย บูชาชน เพชรธัญญะ ท่าแร้ง 11/43
1517 นาย นครินทร์ มณีวัณณ์ ท่าแร้ง 79/8
1518 นาย ชัชชัย บุญเกตุ ท่าแร้ง 39/14
1519 นาย จิระยุทธ สุทธิศาสนกุล ท่าแร้ง 1/12
1520 นาย สุวิทย์ ปันชัย ท่าแร้ง
1521 นาย มิตร คงพันธุ์ ท่าแร้ง
1522 นาง สุจิตรา พลาหาญ ท่าแร้ง 244
1523 นาง มาลี สุขประเสริฐ ท่าแร้ง
1524 นางสาว พลอยนิล ทิพยามาตร ท่าแร้ง
1525 นาง สุวดี จุลิมาศาสตร์ ท่าแร้ง 7/51
1526 นาย สุวรรณ นิยุตเมธากุล ท่าแร้ง 148/42
1527 นางสาว มนัสนันท์ สุขประเสริฐ ท่าแร้ง 1/245
1528 นาย นพดล สุขเจริญ ท่าแร้ง
1529 นาย อักษร ชนะนิธิธรรม ท่าแร้ง 37/185
1530 นางสาว บัณฑิตา พงษา ท่าแร้ง
1531 นาย อำนาจ บุญเอนก ท่าแร้ง 100/90ข
1532 พ.ต.อ. ชวลิต บุญรอด ท่าแร้ง 62/9
1533 นาย บัญญัติ ศรีแสง ท่าแร้ง 49/38
1534 นางสาว ประเสริฐ์ สุขเสาะแสวง ท่าแร้ง
1535 นาย อุดมฤทธิ์ ทองนิล ท่าแร้ง 80/36
1536 นางสาว ไพรินทร์ ทับทอง ท่าแร้ง
1537 นาง ปิยานุต พึ่งพวง ท่าแร้ง 3/48
1538 นาง ธนทอง ศิลาธรรม ท่าแร้ง 137/286
1539 นาย สิทธิกร วัชรเสมากุล ท่าแร้ง 120/8
1540 นาง สุพัฒน์ โรจนกิจ ท่าแร้ง 38/207
1541 นาย ไขแสง รัชชุศิริ ท่าแร้ง 159/19
1542 นางสาว ศิริลักษณ์ สูตะบุตร ท่าแร้ง 59/69
1543 นางสาว วรารัตน์ ตันติราศิลป์ ท่าแร้ง 159/335
1544 นาง ทิพรัตน์ ภักดีวงศ์ ท่าแร้ง 2/27
1545 นาย ราชัน ตันชัยวัฒนะ ท่าแร้ง
1546 นาย คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ท่าแร้ง 222/88
1547 นาย จักราวุธ อุ่นสอาด ท่าแร้ง 39/74
1548 นางสาว สุภาพร รัตน์มณี ท่าแร้ง 81/3
1549 พ.อ.อ. พิชัย เชื้อแพทย์ ท่าแร้ง 70/85
1550 นาง สำรวย พลัดเกตุ ท่าแร้ง
1551 นางสาว ศศิญา เจริญธันวา ท่าแร้ง 88/395
1552 นาย วิโรจน์ สุจริตวรางกูร ท่าแร้ง 88/355
1553 นาย นิมิตร์ อัญชลีพรสันต์ ท่าแร้ง 19/232
1554 นาง ฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ ท่าแร้ง 55/51
1555 นางสาว วนิดา คุ้มบุ่งคล้า ท่าแร้ง 146/58
1556 นาย กฤชชัย ไบรอันฮิวฟรังซิสเฮนรี่ ท่าแร้ง 111/804
1557 นาย มงคล มาราช ท่าแร้ง 100/55
1558 นาง พรนภา อยู่คง ท่าแร้ง 33/76
1559 นางสาว จริยา สุขถนอมวงศ์ ท่าแร้ง 29/202
1560 นาย สถิตย์ ศุภกุล ท่าแร้ง 141
1561 นาย วิทวุฒิ ทองบ่อ ท่าแร้ง 155/90
1562 นางสาว ธัญญ์ชนัน กรุณามิตร์นิธิ ท่าแร้ง 44/103
1563 นาย คณิต ฉายรัตนอภิรมย์ ท่าแร้ง 139/35
1564 นาง ปุณยนุช ไชยแสง ท่าแร้ง 111/767
1565 นาง เกสร ดิถีเพ็ง ท่าแร้ง 44/40
1566 นางสาว ณัฐจิดาภา โพธิ์ทอง ท่าแร้ง 36/70
1567 นางสาว ปนัดดา แสงทอง ท่าแร้ง 24/9
1568 นางสาว อาทิตยา บุญเกิด ท่าแร้ง
1569 นางสาว กชกร อริยชาติ ท่าแร้ง
1570 พล.ร.ต.หญิง รวิวรรณ จันทร์ดี ท่าแร้ง 2
1571 นาย ศุภกร อาจกำชัย ท่าแร้ง 17/44
1572 พ.ต.ต. สมศักดิ์ เย็นยาซัน ท่าแร้ง 134/40
1573 นาง อัญชลี อปริมาณ ท่าแร้ง 120/21

เขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อ

กชพร ฮวยซิ้ม 967 นางสาว อนุสาวรีย์ 1028
กนก หวังนิเวศน์กุล 1051 นาย อนุสาวรีย์ 43/837
กนกกานต์ วรรณขจีพิบูลย์ 1883 นางสาว ท่าแร้ง 78/5
กนกนาถ ชุณหะนันทน์ 1022 นาง อนุสาวรีย์ 18
กนกพร กองสุข 1348 นาง ท่าแร้ง 19/260
กนกวรรณ ชนาธิปกุล 1484 นาง ท่าแร้ง 11/116
กนกวรรณ เมฆวัน 1389 นาง ท่าแร้ง 92/51
กนกวรรณ ศรีจันทรนิตย์ 1631 นาง ท่าแร้ง 99/183
กนกวรรณ สรานุกุล 1676 นางสาว ท่าแร้ง 1/175
กนกวรรณ สังข์เผือก 2257 นาง ท่าแร้ง 155/144
กนิษฐา ศิริสุข 879 นาง อนุสาวรีย์ 86
กนิษฐา อภิญญานันท์ 2167 นางสาว ท่าแร้ง 18/246
กมนวรรณ พุทธาภิรัตน์ 2095 นาง ท่าแร้ง 145/165
กมลวรรณ เขมะสุนันท์ 2043 นาง ท่าแร้ง 7/360
กมลวรรณ ศรีบุญเรือง 728 นางสาว อนุสาวรีย์
กมัยธร ธรรมาธร 512 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/78
กรชนก แก้วเลิศ 1191 นางสาว ท่าแร้ง
กรณ์พงศ์ ตั้งจิตมานะกิจ 1834 นาย ท่าแร้ง 88/330
กรณัฐ อุปนันท์ 960 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิกา คุ้มเสม 27 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ ปูรณะปุระ 553 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/32
กรวรรณ วาณิชวทัญญู 735 นาง อนุสาวรีย์ 37/325
กระยาทิพย์ พลสมัคร 1206 นาง ท่าแร้ง 3/194
กฤตพร น้อยนิวรณ์ 1128 นาง ท่าแร้ง 137
กฤติกา ปรัชญลักษณ์ 1358 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
กฤษฎา วิริยะเสริมสุข 372 นาย อนุสาวรีย์ 145
กฤษณ์ สุขสิวัฒน์ศิริกุล 1235 นาย ท่าแร้ง 11/223
กฤษณ๊ย์ ทองแท่งไทย 2134 นาง ท่าแร้ง 89/339
กฤษณะ ปานพิพัฒน์ 458 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณะ พฤกษะวัน 944 นาย อนุสาวรีย์ 173
กฤษณะ วสุกุลเกษมธร 2114 นาย ท่าแร้ง 148/2
กฤษณะ ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ 790 นาย อนุสาวรีย์ 15
กฤษณา กฤษณพุกต์ 1833 นาง ท่าแร้ง 222/170
กฤษณา โคตรโยธา 1667 นางสาว ท่าแร้ง 169/147
กฤษณา เชาว์ภาษี 871 นางสาว อนุสาวรีย์ 79
กฤษณา นิ่มนวล 1687 นางสาว ท่าแร้ง 119/321
กฤษณา สุขประเสริฐ 1972 นางสาว ท่าแร้ง 139/268
กฤษมณี พรหมภักดี 121 นางสาว อนุสาวรีย์
กล รดแดงนอก 1605 นาง ท่าแร้ง 101/3
กษมา ส่งศรี 767 นาง อนุสาวรีย์ 30/205
กษิดิ์เดช กระแสร์โท 1192 นาย ท่าแร้ง 6/658
ก่อเกียรติ กมลบริสุทธิ์ 551 นาย อนุสาวรีย์ 40/44
กองมา ฟูดุลยวัจนานนท์ 1229 นาง ท่าแร้ง 137/107
กัญญา กษิรวัฒน์ 802 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/93
กัญญากาญจน์ ดาศรี 263 นาง อนุสาวรีย์ 132
กัญญาณัฐ กุลพงษ์ 49 นาง อนุสาวรีย์
กัญระพีร์ กุศลศรันย์ 1046 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/135
กันต์กนิษฐ์ จันทรวิบูลย์ 991 นาง อนุสาวรีย์ 343/37
กันติชา รังไสย์ 955 นางสาว อนุสาวรีย์
กันยา เขมานันต์ 2016 นาง ท่าแร้ง 179/1
กันยา ตันติวิสุทธิกุล 1670 นางสาว ท่าแร้ง 144/130
กัลชกานต์ สวรรณ์ 2341 นางสาว ท่าแร้ง 145/45
กัลยงค์ จึงธนาเจริญเลิศ 450 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/14
กัลยา นาคประพันธุ์ 2224 นางสาว ท่าแร้ง 155/205
กัลยา ใหญ่สว่าง 486 นาง อนุสาวรีย์ 30/23
กัลยาณี ดีประสิทธิ์ปัญญา 687 นาง อนุสาวรีย์
กัลยารัตน์ ดาวดวง 1380 นาง ท่าแร้ง 18/91
กาญจนา กาญจนสุด 405 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/43
กาญจนา เจริญวงษ์ 2025 นาง ท่าแร้ง 145/23
กาญจนา เต็มองค์หล้า 1826 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา ท้วมรุ่งโรจน์ 1073 นางสาว ท่าแร้ง 149/56
กาญจนา รุ่งแจ้ง 2213 นางสาว ท่าแร้ง 149/14
กาญจนา ศลโกสุม 104 นาง อนุสาวรีย์ 88/152
กาญจนา สหพงศ์ 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/84
กาญจนารัตน์ แย้มไพเราะ 449 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/37
กาณฑ์วรัตน์ หวังร่วมมิตร 2209 นาย ท่าแร้ง 144/45
กานดา ขาวทอง 2188 นาง ท่าแร้ง 146/73
กานต์รวี มารมย์กุลภัทร์ 398 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
การันต์ กลิ่นผกา 1458 นาย ท่าแร้ง 70/35
กาเหลียว พงษ์ศิริ 1038 นาง อนุสาวรีย์ 46/1
กำธร สาลิการิน 680 พ.อ. อนุสาวรีย์ 8
กำพนธ์ อิสราธาร 1187 นาย ท่าแร้ง
กำไล จันจินดา 1621 นางสาว ท่าแร้ง
กิ่งกมล ปรุณพรรค์ 2275 นาง ท่าแร้ง 70/51
กิ่งกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1665 นางสาว ท่าแร้ง 44/136
กิ่งเพชร สกุลลาภประเสริฐ 1301 นาย ท่าแร้ง 150/34
กิตติ เจนกิจเจริญชัย 1377 นาย ท่าแร้ง 89/143
กิตติ รัญชัย 234 นาย อนุสาวรีย์ 43/11
กิตติ สุขสมสถาน 2297 พล.ต. ท่าแร้ง 199
กิตติ อรรถนีพรรณ 357 นาย อนุสาวรีย์ 12/28
กิตติกร ศิลาโรจน์ 1455 นาย ท่าแร้ง
กิตติชัย สุวรรณอุ่น 2088 นาย ท่าแร้ง 6/327
กิตติพงศ์ ขำวรพันธ์ 1423 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงศ์ อุนยะวงษ์ 1256 นาย ท่าแร้ง 83/189
กิตติพงษ์ ศรีสรรพางค์ 7 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพล หอวิจิตร 1694 นาย ท่าแร้ง 121/471
กิตติพิชญ์ อยู่คง 1321 นาย ท่าแร้ง 56/191
กิตติมา ยะลี 1957 นางสาว ท่าแร้ง 32/268
กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล 1400 นาง ท่าแร้ง 2/52
กิตติยา ปอแก้ว 2378 นาย ท่าแร้ง 222/275
กิตติรัตน์ วัฒนธรรม 1569 นางสาว ท่าแร้ง 148/95
กิตติวัฒน์ เอกคม 335 นาย อนุสาวรีย์ 10/3
กิติ์ ประสมศักดิ์ 1668 นาย ท่าแร้ง 222/271
กิติ มีคุณ 2299 พล.ท. ท่าแร้ง 200/115
กิติพร รวมธรรม 1184 นางสาว ท่าแร้ง 46/147
กุณฑลี จิวัจฉรานุกูล 801 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/220
กุลชาติ ลือกุลวัฒนะชัย 2038 นาย ท่าแร้ง 90/24
กุลชาติ เล็กตัว 774 นาย อนุสาวรีย์ 99/249
กุลิสร ฉิมมาลี 1986 นางสาว ท่าแร้ง 63/8
กุสลิน ดันนอก 1223 นางสาว ท่าแร้ง
กุหลาบ วังทอง 558 นาง อนุสาวรีย์ 33/121
กุหลาบทิพย์ นวมน้อย 779 นาง อนุสาวรีย์ 3/1249
กู้ศักดิ์ กางกรณ์ 46 นาย อนุสาวรีย์
เก่งเม้ง แซ่เบ๊ 1141 นาย ท่าแร้ง
เกรียงเกษม เกษมสันตินาวิน 1614 นาย ท่าแร้ง 24
เกรียงไกร ขันชัย 15 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร ภูเขียว 826 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงศักดิ์ จึงสงวนสิทธิ์ 1681 นาย ท่าแร้ง 88/175
เกวรินทร์ แซ่เล้า 240 นางสาว อนุสาวรีย์
เกศิณี สิริมณีกร 1894 นางสาว ท่าแร้ง 5/22
เกศินี กาญจนมุสิก 2092 นาง ท่าแร้ง 137/45
เกษม จำรัส 1110 นาย ท่าแร้ง 134/140
เกษม หวังสุข 418 นาย อนุสาวรีย์ 56/94
เกษร จันทร์ถาวร 2050 นาง ท่าแร้ง 145/55
เกษร เพชรดี 585 นาง อนุสาวรีย์ 126/50
เกษร อังศุคราญ 494 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/21
เกียรติ์ รุจนพิชญ์ 1053 นาย อนุสาวรีย์ 5/20
เกียรติศักดิ์ บูรณะบัญญิติ 890 นาย อนุสาวรีย์ 11/69
เกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์ 994 นาย อนุสาวรีย์ 244/538
แก้วตา เหล็กศิริ 1613 นางสาว ท่าแร้ง
โกมล สุดปริด 1170 นางสาว ท่าแร้ง 67
โกวิน สุขพร้อม 1829 นาย ท่าแร้ง
ไกรเทพ อินทรอำนวย 1186 นาย ท่าแร้ง 89/286
ไกรวุฒิ เกื้อสกุล 2024 นาย ท่าแร้ง 143/49
ไกสร ประจักษ์จิตร 761 นาย อนุสาวรีย์ 12/204
ขจรเกียรติ พรหมจันทร์ 1643 นาย ท่าแร้ง 28/16
ขจรยุทธ อนันนับ 1795 พ.ต.ท ท่าแร้ง
ขจรศักดิ์ เทียนตระกูล 1437 นาย ท่าแร้ง 44/31
ขจรศักดิ์ เสือบัว 574 นาย อนุสาวรีย์ 37/399
ขนิษฐา แซ่โหงว 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/14
ขนิษฐา เดชแห้ว 26 นางสาว อนุสาวรีย์
ขนิษฐา เพรสคอท 1237 นาง ท่าแร้ง 88/5
ขนิษฐา สวัสดิ์เอื้อ 2150 นาง ท่าแร้ง 9/56
ขวัญกมล เมฆอัคฆกรณ์ 1262 นางสาว ท่าแร้ง 111/12
ขวัญกมล อุกฤษศิริพงษ์ 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/38
ขวัญข้าว จันทะไข่สร 655 นางสาว อนุสาวรีย์
ขวัญใจ ช้างหลำ 2259 นาง ท่าแร้ง 145/134
ขวัญชัย สมพงษ์ 1610 นาย ท่าแร้ง
ขวัญทิชา ศุภสาร 1552 นาง ท่าแร้ง 134/258
เข็มพร พรหมมารักษ์ 739 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/52
เขียด อินทร์แหยม 1338 นาง ท่าแร้ง
คงฤทธิ์ สิงห์สาคร 1573 นาย ท่าแร้ง
คณาวุฒิ กำเนิดมี 1221 นาย ท่าแร้ง 38/128
คณิทิน โบห์น 1629 นาง ท่าแร้ง 99/89
คมกริช ภัทรพิทัก 6 นาย อนุสาวรีย์ 30/192
คมกริช อ้นทอง 2206 นาย ท่าแร้ง 6/89
คมกฤษ กิตติสิริพันธุ์ 1601 นาย ท่าแร้ง 111/1023
คมสัน เสรีภาพงศ์ 905 นาย อนุสาวรีย์ 11/93
คมสันต์ ทวยภา 547 นาย อนุสาวรีย์ 33/149
คมสันต์ ปาลสินกุลกิจ 2035 นาย ท่าแร้ง 70/180
คล้อย ภู่ปรางค์ 95 นาง อนุสาวรีย์ 28/61
ควัลรัตน์ กูลสวัสดิ์ 2296 นางสาว ท่าแร้ง
คะนึง พลัดเกตุ 1214 นาย ท่าแร้ง 57/12
คัทลียา กิจสวัสดิ์ไพศาล 1415 นางสาว ท่าแร้ง
คาน ชาญสมร 972 นาย อนุสาวรีย์ 51
คำนวณ บรรณปัญญา 1394 นาย ท่าแร้ง 100/35
คำป้อง ปิดตามาตา 242 นาย อนุสาวรีย์ 18/213
คำพวง โกกาพันธ์ 1641 นางสาว ท่าแร้ง
คำพอง นิรพันธ์ 132 นาย อนุสาวรีย์
คำภู สวายประโคน 915 นาย อนุสาวรีย์
คำมี พรมมี 1508 นาย ท่าแร้ง
คำมี แพงกันยา 2029 นาย ท่าแร้ง 274
คุณากร เกียรติชื่น 1677 นาย ท่าแร้ง 44/55
เคน สุนธร 745 นาย อนุสาวรีย์ 46
เครือวัลย์ ชัยกูล 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/14
โคริน เฟื่องเกษม 1710 นาง ท่าแร้ง 318
จ.ส.ต.หญิง ปิยนาถ ครุธหิน 1151 - ท่าแร้ง 100/277
จง สีหะจันทร์ 1313 นาย ท่าแร้ง
จงรัก ฉินังกูร 1371 นาย ท่าแร้ง 3/183
จงรักษ์ ศรีชามก 1817 นางสาว ท่าแร้ง 120/166
จตุพร กาญจนบุตร 1919 นางสาว ท่าแร้ง 74/18
จตุพร ช่วยอยู่ 853 นาย อนุสาวรีย์
จตุพร ปัญญาศิริ 315 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุพร พูลผล 159 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุรภัทร มงคลชัย 404 นาย อนุสาวรีย์ 56/214
จรรญาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ 1954 ด.ต.หญิง ท่าแร้ง 100/448
จรรยา เกตุเรือง 175 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ 1739 นาง ท่าแร้ง 248/1
จรรยา แซ่ตั้ง 606 นางสาว อนุสาวรีย์
จรวยพร ยศธรรม 872 นาง อนุสาวรีย์ 100/17
จรัญ คงอิ่ม 2279 นาย ท่าแร้ง 11/24
จรัญ ดุสิทธิ์ 1409 นาย ท่าแร้ง
จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1692 นาย ท่าแร้ง 94/190
จรัญ สายยศ 1630 นาง ท่าแร้ง 21/11
จรัสศรี โพคะรัตน์ศิริ 480 นาง อนุสาวรีย์ 181/106
จรินทร์ สารผล 1523 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/482
จรินทร์ สำราญพิศ 483 นาย อนุสาวรีย์ 16
จริยา ชีรนรวนิชย์ 759 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
จริยา ส่งศรีแจ้ง 1156 นางสาว ท่าแร้ง
จริยา สมบูรณ์กิจชัย 2335 นางสาว ท่าแร้ง 17/47
จริยา อัคคอิชยา 2370 นาย ท่าแร้ง
จริสสา วงศ์จันทร์ทิวา 1958 นาง ท่าแร้ง 222/277
จรูญ เกิดสมบูรณ์ 14 นาย อนุสาวรีย์
จรูญ โจมประสาท 1089 นาย ท่าแร้ง
จรูญ บวรรังษีรัตน์ 378 นาย อนุสาวรีย์ 29
จรูญ เบญจรงค์ 113 นาง อนุสาวรีย์
จเร ขจรเนติยุทธ 579 นาย อนุสาวรีย์ 181/38
จวน สอนศรี 962 นาย อนุสาวรีย์ 3/254
จักรพงษ์ รงควิลิต 1876 นาย ท่าแร้ง 3/16
จันกุน ยืนยง 456 นางสาว อนุสาวรีย์ 189/2
จันทกานต์ อัจฉริยวิญญู 135 นาง อนุสาวรีย์ 10/356
จันทนา ศรีวโรทัย 1131 นางสาว ท่าแร้ง 3/101
จันทร์ เทศชื่น 1068 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ ยศรุ่งเรือง 1933 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์จิรา ด้วงแสง 556 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์ดา อิสริยะเนตร 1421 นาง ท่าแร้ง 5/205
จันทร์ทราย สันตอรรณพ 1443 นางสาว ท่าแร้ง 9/57
จันทร์เพ็ญ ใจมั่น 2021 นาง ท่าแร้ง 1257-8
จันทรรัตน์ เพชรธนานันท์ 1575 นางสาว ท่าแร้ง 37/10
จันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ 832 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/55
จันทร์ศรี กัณหาเล่ห์ 1521 นาง ท่าแร้ง
จันทร์หอม ศิริวนิชสุนทร 1323 นาง ท่าแร้ง 134/170
จันทรัช อัศวมงคลชัย 1375 นาง ท่าแร้ง 143/51
จันทราภร ไตลังคะ 861 นาง อนุสาวรีย์ 181/138
จันทิมา เพ็งพิพัฒน์ 1910 นางสาว ท่าแร้ง
จันแรม ปัสสา 571 นางสาว อนุสาวรีย์ 1138
จาก พันอ้น 1465 นาย ท่าแร้ง
จารีย์ รัตนสุวรรณ 2118 นางสาว ท่าแร้ง
จารุจันทร์ ตะราษี 2236 นาง ท่าแร้ง 144/47
จารุณี พงศาธร 1727 นางสาว ท่าแร้ง 200/157
จารุพร วงษ์สุด 338 นาง อนุสาวรีย์ 3/2287
จารุวรรณ กาญจนวณิชย์ 1075 นางสาว ท่าแร้ง 89/251
จารุวรรณ สินลักษณ์ทิพย์ 1877 นาง ท่าแร้ง 6
จำเนียร จันทร์ห้อย 1925 นาง ท่าแร้ง 159/232
จำเนียร ทัศน์ประภากร 48 นาง อนุสาวรีย์ 2
จำเนียร ลาภประเสริฐล้ำ 157 นาง อนุสาวรีย์ 26
จำปา นาคจันทร์ 1362 นาง ท่าแร้ง
จำปี ดวงใจ 2166 นางสาว ท่าแร้ง
จำรัส ภาศักดี 1027 นาย อนุสาวรีย์ 121/1
จำรัส ศรีอาภรณ์ 829 นางสาว อนุสาวรีย์
จำรัส เอี่ยมราคิน 383 นาง อนุสาวรีย์ 244/98
จำรูญ ซื่อตรง 800 นาย อนุสาวรีย์ 43/823
จำเริญ ธรรมมา 1101 นาย ท่าแร้ง
จำลอง ละหุ่ง 1083 นาย ท่าแร้ง
จำลอง สว่างโรจน์ 2136 นางสาว ท่าแร้ง
จิดาภา ลอยฟ้า 1190 นางสาว ท่าแร้ง 3/15
จิตตรา ผาลีเสม 677 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/519
จิตติมา ณ.นคร 1831 นาง ท่าแร้ง 9/206
จิตติมา โรจนกร 1762 นาง ท่าแร้ง 89/433
จิตพิมพ์ เพชรรัตน์ 419 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/75
จิตรทิวา มีบุญ 129 นางสาว อนุสาวรีย์
จิตรลดา ชัยวารินทร์ 1656 นางสาว ท่าแร้ง 159/137
จิตราณี น้อยนำบุญ 1745 นาง ท่าแร้ง 2/198
จิตราภา คชาชีวะ 2289 นาง ท่าแร้ง 208/1
จิตราลักษณ์ พรหมเดช 1472 นาง ท่าแร้ง
จินดา ลาขุมเหล็ก 1660 นาง ท่าแร้ง
จินดา สังข์ศรีอินทร์ 1407 นาง ท่าแร้ง 39/100
จินดารัตน์ สนุ่นพิทักษ์ 1802 นาง ท่าแร้ง
จินตนา บุญแจ่ม 72 นาง อนุสาวรีย์ 94/6
จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร 1040 นาง อนุสาวรีย์ 47
จินตนา มาตยประพันธ์ 2142 นาย ท่าแร้ง 96/94
จินตนา สุขน้อย 292 นาง อนุสาวรีย์
จินตภา แสงกิตติไพบูลย์ 1989 นาง ท่าแร้ง 11/14
จิ๋ม ดอกลำเจียก 52 นาง อนุสาวรีย์ 29/215
จิร เข็มพร้อม 414 นาย อนุสาวรีย์ 17
จิรพันธุ์ พงศ์จารุมณี 1913 นาย ท่าแร้ง 59/36
จิรภา น้ำฟ้า 1598 นางสาว ท่าแร้ง
จิรวรรณ ฤทธิฦาชัย 1683 นาง ท่าแร้ง 37/4
จิรวัฒน์ ริยาพันธ์ 701 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรสา ฉัตรภัทรโรจน์ 158 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/155
จิระ วรรธนสิทธิโชค 2293 นาย ท่าแร้ง 8/9
จิราพร เทพพตรา 1026 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/5
จิราพร วัฒนโสภณ 1446 นางสาว ท่าแร้ง 915
จิราพัชร์ คำนวล 2047 นาง ท่าแร้ง 130/11
จิราภา ศรีกาฬสินธ์ 2251 นาง ท่าแร้ง 145/45
จิรายุ หลงกลาง 1352 นางสาว ท่าแร้ง
จิรารัตน์ ศิรินาม 304 นาง อนุสาวรีย์ 37/231
จิราวรรณ คำนวน 1208 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑาทิพย์ อ้นทอง 1804 นางสาว ท่าแร้ง 6/72
จุฑาภรณ์ บุญธง 2147 นาย ท่าแร้ง 42/32
จุฑามาศ รักจิตร์ 1418 นางสาว ท่าแร้ง 86/5
จุฑามาศ แสงพิรุณ 354 นาง อนุสาวรีย์ 37/63
จุฑามาศ เอมบำรุง 1583 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑามาส เซี่ยงคิว 1851 นางสาว ท่าแร้ง 134-106
จุฑารัตน์ แก้วสกุล 2361 นางสาว ท่าแร้ง 70/107
จุฑารัตน์ จัดนอก 1953 นางสาว ท่าแร้ง
จุติ ไกรเลิศ 2093 นาย ท่าแร้ง 200/128
จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 593 นาย อนุสาวรีย์ 88/49
จุฬาภรณ์ ประทุมสุวรรณ 1708 นางสาว ท่าแร้ง 6/680
เจริญ ชูศรี 2305 นาย ท่าแร้ง 99/204
เจริญ ประทุมพวง 1783 นาย ท่าแร้ง 9/21
เจริญ ศรีชะอุ่ม 235 นางสาว อนุสาวรีย์
เจริญ แสงพงศ์ชวาล 630 นาย อนุสาวรีย์ 244/14
เจษฎี ศิริพิพัฒน์ 2382 พ.อ. ท่าแร้ง 215
เจิดกฤต รัตนอุดม 2186 นาย ท่าแร้ง 9/389
เจียม กุวังคดิลก 758 นาง อนุสาวรีย์ 244/372
เจือ ดงแดง 9 นาง อนุสาวรีย์ 136
แจนจิรา ไคเซอร์ 1127 นาง ท่าแร้ง
แจ่มจันทร์ มุ่งจันทึก 1688 นางสาว ท่าแร้ง
ใจ ศรีใส 1674 นาย ท่าแร้ง
ใจยง อุ่นใจ 694 นาย อนุสาวรีย์ 100
ฉลวย ดาจง 620 นาง อนุสาวรีย์
ฉลวย โตนดแก้ว 1555 นางสาว ท่าแร้ง 39/17
ฉลวย น้อยคำแก้ว 78 นาง อนุสาวรีย์ 97
ฉลวย สุหงษา 1886 นางสาว ท่าแร้ง 89/134
ฉลอง ดีสม 2323 ด.ต. ท่าแร้ง 100/171
ฉลาด สารคำ 1157 นาย ท่าแร้ง 37/59
ฉัฐกมล มันตาวิจักษณ์ 1346 นางสาว ท่าแร้ง 139/308
ฉัตรชัย เนียมมณี 752 นาย อนุสาวรีย์ 272/3
ฉัตรชัย พงษ์พัฒนศึกษา 2219 นาย ท่าแร้ง 116
ฉัตรชัย สีหบุตร 1627 นาย ท่าแร้ง 99/90
ฉัตรณรงค์ วินิจฉัยกุล 2303 นาย ท่าแร้ง 44/39
ฉัตรทิพย์ แสงฉวี 380 นาง อนุสาวรีย์ 51/46
ฉัตรลดา ลาภมหานนท์ 1766 นาง ท่าแร้ง 3/289
ฉัตรศิริ วีรวฒน์ 2241 นาย ท่าแร้ง 90/70
ฉันทนา บูรณะพิมพ์ 1135 นาง ท่าแร้ง 5/31
ฉันทนา แมคคินแน่น 1241 นาง ท่าแร้ง 88/31
เฉลิม ทองชั่ง 1655 นาย ท่าแร้ง
เฉลิม น้ำแก้ว 131 นาย อนุสาวรีย์ 299/1
เฉลิมชัย ฉิวรัมย์ 947 นาย อนุสาวรีย์
เฉลิมพร ชมใจ 1285 นาย ท่าแร้ง
เฉลิมวงศ์ เศรษฐกุล 725 นาย อนุสาวรีย์ 244/25
เฉลียว ใจเพ็ชร 2363 นาย ท่าแร้ง 89/299
โฉมศิริ ธนาบูรณ์ 766 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/70
ไฉน ไผ่ป้อง 1266 นาย ท่าแร้ง 9/70
ชญานิศ แข็งธัญการ 366 นาง อนุสาวรีย์
ชญานี แสงบุญส่ง 1322 นางสาว ท่าแร้ง 15
ชฎาวรรร ศรีโพธิ์ 2087 นางสาว ท่าแร้ง 139/89
ชดาภา กชภณ 882 นาง อนุสาวรีย์ 43/155
ชนัญธิดา เตปิน 525 นางสาว อนุสาวรีย์ 3099
ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์ 700 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/42
ชนากานต์ สังข์ทอง 1144 นางสาว ท่าแร้ง
ชนาภา ญาณรัตน์ 47 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนิดตา บุญเจือ 64 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ชนิดา คุริฮาระ 294 นาง อนุสาวรีย์ 56/11/
ชนิดา เรืองดารกานนท์ 1426 นางสาว ท่าแร้ง 159/54
ชนิดา อาสาสุวรรณ 2177 นางสาว ท่าแร้ง
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 231 นาย อนุสาวรีย์ 8
ชนิศา โชคประสพ 880 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ชมัยพร วีระขจร 1654 นาง ท่าแร้ง 87/29
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ 2036 นาย ท่าแร้ง 50/17
ชยกฤต มุสิกวัตร 1517 นาย ท่าแร้ง
ชยุต โชติวิริยะกุล 1718 นาย ท่าแร้ง 121/45
ชรินทร์ สายทอง 2059 นาย ท่าแร้ง 6/116
ชรินรัตน์ ม่วงไหมแพร 2045 นาง ท่าแร้ง 145/46
ชลกร ถาวโร 1501 นางสาว ท่าแร้ง
ชลอ อ่องประเสริฐ 524 นาง อนุสาวรีย์ 4
ช่วง ทรงงาม 1626 นาย ท่าแร้ง 159/238
ชวนชม อินทร์บัว 36 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวนชาติ พฤกษ์ไพศาล 1675 นาย ท่าแร้ง 5/359
ช่วย หาญณรงค์ 1355 นาง ท่าแร้ง 45/32
ชวลิต สิทธิเวชไทย 1312 นาย ท่าแร้ง 44/71
ชวลิต สุขดวง 63 นาย อนุสาวรีย์ 112/3
ชวลิต สุขะวัชรานนท์ 1838 นาย ท่าแร้ง 1
ชวลิต สุวรรณศรี 116 นาย อนุสาวรีย์
ชวัลลักษณ์ โชตนา 2270 นางสาว ท่าแร้ง 56/102
ช่อทิพย์ ชุ่มจิตต์ 730 นาง อนุสาวรีย์ 207
ช่อทิพย์ เอเอ็ม 1132 นางสาว ท่าแร้ง 7/171
ชอบ สอนน้อย 1282 นาย ท่าแร้ง 44/41
ช้อย โภควนิช 120 นาง อนุสาวรีย์ 56/371
ชัชชฎา อัศวสุวรรณ์ 1659 นาง ท่าแร้ง 199/25
ชัชชมนต์ สิริจิตตานนท์ 1412 นาง ท่าแร้ง 147/8
ชัชฎา ธรรมติกานนท์ 2033 นาง ท่าแร้ง 125/3
ชัชรีย์ โสพรรณา 2358 นาง ท่าแร้ง
ชัชวาลย์ เอี่ยมวิจารณ์ 908 นาย อนุสาวรีย์ 92/75
ชัญญานุช ถิ่นวงท้วม 1469 นางสาว ท่าแร้ง 114/394
ชัด สนธิ 1076 นาย ท่าแร้ง
ชัยชาญ ศรีทองสุข 2221 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ 223469 1203 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม 2020 นาย ท่าแร้ง 145/37
ชัยณรงค์ อิงคากุล 2256 นาย ท่าแร้ง 7/82
ชัยนิรันดร์ สวัสดีนฤนาท 349 นาย อนุสาวรีย์ 180335
ชัยภัทร บุญเพิ่ม 252 นาย อนุสาวรีย์ 49/77
ชัยยุทธ มโนวรรณสิริ 619 นาย อนุสาวรีย์ 88/34
ชัยรัตน์ คงเกรียงไกร 2162 นาย ท่าแร้ง 222/177
ชัยรัตน์ รัตนวานิช 721 พ.อ. อนุสาวรีย์ 43/111
ชัยโรจน์ ชอบชื่นชม 2060 นาย ท่าแร้ง 145/86
ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ 2129 พล.ต ท่าแร้ง 22/37
ชัยวัฒน์ ลิ้มตระกูล 1351 นาย ท่าแร้ง 1/46
ชัยวัฒน์ สุขเมฆ 2336 นาย ท่าแร้ง 44/100
ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 452 นาย อนุสาวรีย์
ชาคริต ยังเหลือ 180 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ตั้งทัศนา 907 นาย อนุสาวรีย์ 244/139
ชาญชัย พันธุ์แสวง 39 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ลุนทอง 555 นาย อนุสาวรีย์ 9/170
ชาญณรงค์ พิชาลัย 1143 นาย ท่าแร้ง 27
ชาตรี พลฉิมพันธุ์ 858 นาย อนุสาวรีย์ 202/23
ชาตรี วีรชาตรี 324 นาย อนุสาวรีย์ 30/51
ชาตรี อนันต์เจริยวัฒนา 1917 นาย ท่าแร้ง 144/160
ชาติชาย วัฒนโสภณ 270 นาย อนุสาวรีย์
ชาย เอี่ยมศิริ 273 นาย อนุสาวรีย์ 26/9
ชาลี จันทร์เรือง 460 พล.อ.อ. อนุสาวรีย์ 147/5
ชาวิภา จินดานภาพร 205 นาง อนุสาวรีย์ 29/316
ชำนาญ รุกขชาติ 610 พ.จ.อ. อนุสาวรีย์ 180/312
ชำนาญ หทัยเดชะดุษณี 914 นาย อนุสาวรีย์ 18/256
ชินวัฒน์ เตมิยาจล 298 นาย อนุสาวรีย์ 128/1
ชินาพัฒน์ ศรีสวัสดิ์บุญ 1723 นาย ท่าแร้ง 40/21
ชื่นกมล อบอาย 2077 นางสาว ท่าแร้ง 126/6
ชุตินธร รวมธรรม 427 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/147
ชุติมน บุญดำเนิน 1865 นาง ท่าแร้ง 99/59
ชุติมันต์ สวัสดิ์ศรี 528 นางสาว อนุสาวรีย์
ชุติมา ปรีชญางกูร 1869 นาง ท่าแร้ง 70/175
ชุติมา อดุลมชาติ 1911 นางสาว ท่าแร้ง 163/47
ชุติมา อินทรประเสริฐ 2154 นาง ท่าแร้ง 37/1
ชุ่ม บอนขุนทด 1255 นาย ท่าแร้ง 19/246
ชุมนุมโชค เจียมภักดี 501 นาง อนุสาวรีย์ 74
ชุลีพร จันทร์เรือง 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 147
ชุลีพร ณ ลำพูน 941 นาง อนุสาวรีย์ 59/61
ชูเกียรติ พรหมประสิทธิ์ 657 นาย อนุสาวรีย์
ชูชัช พลไชยฤทธิ์ 2324 นาย ท่าแร้ง
ชูชาติ ปราชญ์รัตนะกวี 2333 นาย ท่าแร้ง 37/13
ชูโชค ใยบัวเทศ 636 นาย อนุสาวรีย์ 99/285
ชูลีรัตน์ ชุมชอบ 1304 นางสาว ท่าแร้ง 144/33
ชูศรี เนื้อนาบุญ 1228 นางสาว ท่าแร้ง
ชูศรี ศรีบุญ 676 นาง อนุสาวรีย์ 29/90
ชูศักดิ์ กำจัดภัย 2291 นาย ท่าแร้ง 100/178
ชูศักดิ์ ปั้นวิเศษ 1646 นาย ท่าแร้ง 83/19
ชูศักดิ์ พันต่าย 1429 นาย ท่าแร้ง 56/251
เชษฐา จิรไพศาลกุล 2244 นาย ท่าแร้ง 137/205
เชาว์ รุ่งธนโชติ 2049 นาย ท่าแร้ง 147/39
เชาวลิต ขำเลิศ 1749 นาย ท่าแร้ง 199/192
เชิดพงษ์ เมธาวุฒินันท์ 1427 นาย ท่าแร้ง 90/174
เชิดศักดิ์ คงเมือง 2001 นาย ท่าแร้ง 159/511
โชคชัย งามเลิศ 162 นาย อนุสาวรีย์
โชคชัย เทวสิริโชคชัย 2190 นาย ท่าแร้ง 83/78
โชติ เกตุสุวรรณ์ 484 พ.ต.อ อนุสาวรีย์ 5/2
โชติกา สายทองคำ 174 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
ไชยงค์ ษรสกุลทรัพย์ 2317 นาย ท่าแร้ง 44/46
ไชยพจน์ ธวัชเกียรติศักดิ์ 2183 นาย ท่าแร้ง 7/58
ไชยยงค์ มงคลกิจงาม 1789 นาย ท่าแร้ง 9/20
ไชยโย มณีขาว 155 นาย อนุสาวรีย์ 43/63
ไชยวัฒน์ ไทรงาม 1822 นาย ท่าแร้ง 44/36
ไชยวัตร อ่อนลา 403 นาย อนุสาวรีย์
ไชยวัมน์ ศรีวรานันท์ 1445 นาย ท่าแร้ง 144/18
ไชยวิตร คำสวัสดิ์ 664 นาย อนุสาวรีย์ 28
ซิว ยวนังกูร 1016 นาง อนุสาวรีย์ 243/5
ซุงคิ้ม เพ็ชรอินทร์ 90 นาง อนุสาวรีย์ 14/4
ญวน โอปัญญา 1740 นาย ท่าแร้ง 46/298
ญาณวุฒิ วงษ์กรม 650 นาย อนุสาวรีย์
ญาณี จารุศร 2068 นาง ท่าแร้ง 222/17
ญาดา บุญพร้อม 805 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/241
ญาดา ยิ้มเจริญ 773 นาง อนุสาวรีย์
ญานี โพธิ์เวียง 924 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/624
ฐนิตา พุทธิชนม์ 362 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐปนภ เด็ดแก้ว 1832 นาย ท่าแร้ง 264/3
ฐัติมา โรหิตเสถียร 2149 นางสาว ท่าแร้ง 155/187
ฐากร ธารทะเลชล 672 นาย อนุสาวรีย์ 37/374
ฐานวัฒน์ อิทธิอัครศักดิ์ 1436 นาย ท่าแร้ง 55/23
ฐานศักดิ์ ศุภนคร 2017 นาย ท่าแร้ง 70/1
ฐาปนีย์ จริยรุ่งจิระสกุล 1662 นางสาว ท่าแร้ง 111/69
ฐิตารีย์ พูนศิริธนาพัต 1836 นางสาว ท่าแร้ง 79/183
ฐิตารีย์ เพ็ญวสุธนวุฒิ 1707 นาง ท่าแร้ง 32/190
ฐิติกร แก้วไพฑูรย์ 2101 นาย ท่าแร้ง
ฐิติกา ทวีชุมพล 1411 นาง ท่าแร้ง 89/467
ฐิติพงค์ จิรพัฒนกุล 2345 นาย ท่าแร้ง 157/2
ฐิติพงศ์ ไชยวงค์ 1941 นาย ท่าแร้ง 119/340
ฐิติพันธ์ วรรณโรจน์ 857 นาย อนุสาวรีย์ 58
ฐิติมา กิจจำรูญ 1916 นางสาว ท่าแร้ง 102/452
ฐิติมา นวลศรี 835 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/141
ฐิติมา ปริญญวัฒน์ 359 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2754
ฐิติยา ธนพัฒน์เจริญ 1559 นางสาว ท่าแร้ง 88/190
ฐิติรัตน์ คำสุข 1994 นาง ท่าแร้ง 6/655
ณกรปภา รุ่งสุริยาวานิช 2202 นางสาว ท่าแร้ง
ณกานต์ โพธิ์เกษม 2227 นาง ท่าแร้ง 102/437
ณฐิดา เขาจารี 2239 นางสาว ท่าแร้ง 37/66
ณภัค เจริญจิตกร 2292 นางสาว ท่าแร้ง 222/89
ณภัทร ตั้งธงชัย 963 นาง อนุสาวรีย์ 56/236
ณภัทร สุวรรณทัต 2295 นาง ท่าแร้ง 20
ณรงกรณ์ สระทองมา 206 ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/52
ณรงค์ เกตุศูนย์ 998 พ.อ. อนุสาวรีย์ 181/134
ณรงค์ จันทรพินิต 1791 นาย ท่าแร้ง 68/5
ณรงค์ ถนอมพงษ์ 399 พ.ท. อนุสาวรีย์ 37
ณรงค์ รัตนติกุล 307 นาย อนุสาวรีย์
ณรงค์ วงศ์บา 467 นาย อนุสาวรีย์ 4/242
ณรงค์ วิภารัตนาพร 598 นาย อนุสาวรีย์ 9/106
ณรงค์ศักดิ์ นามเพ็ง 2330 นาย ท่าแร้ง 111/937
ณวดี จ้นทรสนธิ 2343 นาง ท่าแร้ง 86/4
ณวลี เจริญสุข 1975 นางสาว ท่าแร้ง 111/1039
ณัชชา ทับสกุล 1317 นางสาว ท่าแร้ง 134/241
ณัชชา ศรมยุรา 976 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/275
ณัฎฐ์ชนาธิป อชิตะบุญทรัพย์ 823 นาย อนุสาวรีย์ 244/138
ณัฎฐ์สรัญ เจีย 2004 นาง ท่าแร้ง 111/768
ณัฏฐากร วิริยานุภาพ 1199 น.อ. ท่าแร้ง 189/9
ณัฏฐากร สดีเดช 81 นาย อนุสาวรีย์ 4
ณัฐ ช้างหลำ 2278 นาย ท่าแร้ง 145/173
ณัฐกานต์ มณีเนตร 2248 นางสาว ท่าแร้ง 145/166
ณัฐกิตติ์ ทัศนมณเฑียร 216 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐชยา ทรงชน 1966 นาง ท่าแร้ง 25/8
ณัฐชยา ทองกองทุน 2148 นางสาว ท่าแร้ง 111/723
ณัฐญาณ์ บำรุงศรี 1764 นาง ท่าแร้ง 18/405
ณัฐฐา ศรีกาญจนา 557 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/6
ณัฐธภา ดำรงไทย 931 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/166
ณัฐธิดา เขมะวงศ์ 900 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/70
ณัฐธิดาวดี ทองโฉม 692 นางสาว อนุสาวรีย์ 231
ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร 1932 นาย ท่าแร้ง 146/35
ณัฐปรียา วิโรจน์แดนไทย 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/334
ณัฐพงษ์ บุญบุตรท้าว 163 นาย อนุสาวรีย์ 147
ณัฐพล ถวกสูงเนิน 2144 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพล ทองวัน 563 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐพล พินทุนันท์ 198 นาย อนุสาวรีย์ 4/45
ณัฐพัชญ์ สืบจากกัน 1790 นาง ท่าแร้ง 70/200
ณัฐวิช ธนวิชอนันต์ 1663 นาย ท่าแร้ง 222/125
ณัฐวุฒิ กุตัน 1872 นาย ท่าแร้ง 46/114
ณัฐวุฒิ ทองพรหม 856 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 1354 นาย ท่าแร้ง 111/958
ณัฐโสภา ธีระชาติ 196 นาง อนุสาวรีย์ 488
ณัฐาภรณ์ ไพบูลย์ 1637 นางสาว ท่าแร้ง
ณัททิพย์ แซ่เฮง 724 นางสาว อนุสาวรีย์ 341
ณับชัย มงคลจรัสชัย 281 นาย อนุสาวรีย์ 537/213
ณิชากร จีนสิน 249 นาง อนุสาวรีย์ 146
ณิชาภัทร จตุทิพยคันธา 1853 นาง ท่าแร้ง 155/28
ณิชาภา รติการุณาย์ 1931 นางสาว ท่าแร้ง 32/100
ณิษาอร โรจนอุทัย 1122 นางสาว ท่าแร้ง 33/8
ณุชชนา วิศิษฎ์สุขวัฒนา 31 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/61
ดนัย หอมจันทร์ 2078 นาย ท่าแร้ง 117/215
ดรุณี บุรีรัตน์ 1568 นางสาว ท่าแร้ง
ดลนรรณ บุญญานันต์ 1715 นางสาว ท่าแร้ง 63/18
ดวง อยู่ประเสริฐ 834 นาย อนุสาวรีย์ 88/50
ดวงเดือน คณานุรักษ์ 328 นาง อนุสาวรีย์ 80/1
ดวงเดือน พันธุ 1365 ส.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 100/254
ดวงเดือน รังสิกุล 595 นาง อนุสาวรีย์ 41/6
ดวงทิพย ศุภกิจจารักษ์ 443 นาง อนุสาวรีย์ 43/1073
ดวงพร วอลเทอร์ 1384 นาง ท่าแร้ง 144/84
ดวงรัตน์ พูลรักษ์ 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/70
ดวงวรรณลภ บุณย์สวัสดิ์ 1867 นาย ท่าแร้ง 92/6
ดวงอมร พิทักษ์ธรรม 757 นาง อนุสาวรีย์ 77/98
ดวงอมร โภชกปริภัณฑ์ 1597 นางสาว ท่าแร้ง
ดัชนี งามวราลัย 138 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ดารณี เนียมบุญนำ 246 นาง อนุสาวรีย์ 14/224
ดารณี สธนเสาวภาคย์ 910 นาง อนุสาวรีย์ 361/10
ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1812 นางสาว ท่าแร้ง 99/54
ดารา บุณยรักษ์ 358 นาง อนุสาวรีย์ 70
ดาราภรณ์ ธรรมโชติ 1215 นาง ท่าแร้ง 102/299
ดาลอน จางวาง 1468 นาง ท่าแร้ง 11
ดาวใจ พลดร 894 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/73
ดาวรุ่ง ฆ้องนอก 1628 นาย ท่าแร้ง 159/180
ดาวรุ่ง ประภาสวัสดิ์ 1183 นาย ท่าแร้ง 65/9
ดาวเรือง มีดขุนทด 1725 นาง ท่าแร้ง
ดาหวัน ขันธิกุล 825 นาง อนุสาวรีย์ 37/53
ดำรง หิรัญรักษ์ 1846 นาย ท่าแร้ง 44/8
ดำรงค์ ต่ายทอง 1121 นาย ท่าแร้ง 254/1
ดำรงค์ น้ำดอกไม้ 2056 นาย ท่าแร้ง 145/68
ดำรงค์ สังข์แก้ว 1086 นาย ท่าแร้ง 64/1
ดำรงศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร 918 นาย อนุสาวรีย์ 44/409
ดิเรก เสืองาม 245 นาย อนุสาวรีย์ 72/265
ดี วรสง่าศิลป์ 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/129
ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ 670 นาง อนุสาวรีย์ 244/219
ดุพงษ์ ชะวะติ 1363 นาย ท่าแร้ง
ดุษฎี เรืองรุจิระ 416 นาย อนุสาวรีย์ 35/33
เดช กันคำ 1860 พ.ต.ท ท่าแร้ง 100/87
เดชา ชัยคำดี 1145 ด.ต ท่าแร้ง 100/194
เดชาวุธ เศรษฐพรรค์ 1180 นาย ท่าแร้ง 2/71
เด่นศักดิ์ สังแก้ง 390 นาย อนุสาวรีย์ 225/23
เดือน ปิ่นแก้ว 1863 นาย ท่าแร้ง
แดง โคตะมุล 220 นาย อนุสาวรีย์
แดงต้อย วิทยาเดชขจร 1901 นาง ท่าแร้ง 22/34
ตระกูลไทย เพชรดี 407 นาย อนุสาวรีย์
ตรีวรรณ เดชศรี 1267 นางสาว ท่าแร้ง 19/3
ตวงพร ช่างเรียน 1982 นางสาว ท่าแร้ง 3
ต้องใจ ธนะโสภณ 584 นาง อนุสาวรีย์ 244/17
ต๋อย เป็งใจ 1450 นาย ท่าแร้ง
ตุ้มทอง สีทา 928 นางสาว อนุสาวรีย์
ตุ๋ย เป็งใจ 1451 นาย ท่าแร้ง
เต็มใจ เจนภาษา 884 นาง อนุสาวรีย์ 30/22
เติม สุโทสา 1071 นาย ท่าแร้ง
เตือนใจ ผดุงศุภไลย 2288 นาง ท่าแร้ง 7/130
แตงไทย สิงห์หฬ 1271 นาง ท่าแร้ง
ไตรรัตน์ ธวัชบัณฑิต 1393 ดาบตำรวจ ท่าแร้ง 134/10
ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ 1634 นาย ท่าแร้ง 222/345
ไตรสิทธิ์ มังคละบุญวัฒน์ 243 นาย อนุสาวรีย์ 25 แยก 3
ถนอมศรี แสนเสน่ห์ 1106 นาง ท่าแร้ง 39/33
ถนอมศรี โอวเจริญสกุล 559 นาง อนุสาวรีย์ 17
ถาวร ทาแก้ว 1054 นาย ท่าแร้ง 248
ถาวร พงศ์พิริยะปัญญา 865 นาย อนุสาวรีย์ 225/96
ถาวร พุทธขิผร 958 นางสาว อนุสาวรีย์
ถิรดา วิญญูวงศาพุฒิ 320 นาง อนุสาวรีย์ 80/233
เถนียม กูพรรณา 897 นาง อนุสาวรีย์ 310/2
ทนง รอดสุทธื 824 ร.อ. อนุสาวรีย์
ทนงศักดิ์ โกเมศ 1065 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ ชูศิลป์ทอง 1109 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ เพ็งแจ่ม 1491 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ แสงเล็ก 516 นาย อนุสาวรีย์ 65
ทรงไชย โตษยานนท์ 1971 นาย ท่าแร้ง 145/1
ทรงยศ ทองสาย 213 นาย อนุสาวรีย์
ทรงวิทย์ ทรงประจักษ์กุล 1302 นาย ท่าแร้ง 146/36
ทรงวุฒิ สุวราห์วรรณ 2066 นาย ท่าแร้ง 71/124
ทรงศักดิ์ นาโลม 2156 นาย ท่าแร้ง 46
ทวี แพงศรี 2048 นาย ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ จงเจริญมั่นคง 1324 นาย ท่าแร้ง 65/71
ทวีศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 904 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 310/3
ทศพร จันทร์กระจ่าง 2201 นางสาว ท่าแร้ง 65/63
ทองคำ คงพิทักษ์ 1984 นาง ท่าแร้ง 108
ทองดี ทรัพย์เรืองชัย 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/27
ทองดี เสนานิค 204 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองใบ หาพันธุ์ 594 นาย อนุสาวรีย์
ทองปอน จันทร์ทอง 395 นาง อนุสาวรีย์ 59
ทองพูน สุกทน 901 สิบโท อนุสาวรีย์ 29/438
ทองมา โคกพันธุ์ 1566 นางสาว ท่าแร้ง 22/6
ทองย้อย กลิ่นรอด 454 นาง อนุสาวรีย์ 52/16
ทองลา สุรีรัมย์ 1963 นางสาว ท่าแร้ง
ทองศุกร์ จันที 464 นาย อนุสาวรีย์
ทองสุข ฟองฤทธิ์ 1529 นาง ท่าแร้ง 45/19
ทองใส วรรณรักษา 278 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองหล่อ ทองมา 1815 นาย ท่าแร้ง 68/5
ทักษิณ ละครวงษ์ 2019 นาย ท่าแร้ง 1/177
ทัณฑิกา ใจหาญ 1549 นาง ท่าแร้ง 99/132
ทัตตพันธุ์ พานิชดี 518 นาย อนุสาวรีย์ 29
ทับทิม อ่อนพิมพ์ 791 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/6
ทัศนา วงษ์วรางกูร 1198 นางสาว ท่าแร้ง 18
ทัศนาภรณ์ ชมใจ 705 นางสาว อนุสาวรีย์ 22/70
ทัศนีย์ จันทรสิริสุข 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/62
ทัศนีย์ ปทุมมาศ 247 นาง อนุสาวรีย์ 59/85
ทินกร ช่างคำ 431 นาย อนุสาวรีย์
ทิพย์เทวี กุศลกรรมบถ 1259 นางสาว ท่าแร้ง 88/275
ทิพย์วรรณ มีทรัพย์ทอง 488 นาง อนุสาวรีย์ 5
ทิพย์วรรณ เอกอติภา 2084 นาง ท่าแร้ง 159/47
ทิพยา บุณยรัตพันธุ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 44/183
ทิพรัตน์ บรรฐาน 2352 นางสาว ท่าแร้ง 137/61
ทิพวรรณ สิงห์พันธุ์ 219 นาง อนุสาวรีย์ 2
ทิพวรรร ภาคพิเศษ 265 นาง อนุสาวรีย์ 92/121
ทิพวัน บัวลำใย 1003 นาง อนุสาวรีย์ 56/274
ทิพากร มีใจเย็น 1746 นางสาว ท่าแร้ง 98/56
ทิม เทติก 1276 นาง ท่าแร้ง 78/250
ทิวากร สืบประสิทธิ์วงศ์ 562 นาย อนุสาวรีย์ 138
เทวพงษ์ สุดแดน 1594 นาย ท่าแร้ง 83/7
เทอดศักดิ์ จารัตน์ 1078 นาย ท่าแร้ง 51/561
เทิน ยางธิสาร 1658 นาย ท่าแร้ง
เที่ยง ทองเอี่ยม 482 นาย อนุสาวรีย์
เที่ยง นนตะบุตร 2381 นาย ท่าแร้ง 16
เทียนชัย แป้นคุ้มญาติ 142 นาย อนุสาวรีย์
เทียนชัย มีษา 1571 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย กสิกรณ์ 1935 ด.ต. ท่าแร้ง 100/156
ธงชัย คุณวิทยไพศาล 626 นาย อนุสาวรีย์ 45
ธงชัย บุญเสริม 5 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย ม่วงศรีสันต์ 1244 นาย ท่าแร้ง 90/53
ธงชัย ศรีพรประภา 1396 นาย ท่าแร้ง 169/151
ธงไชย ทองประเสริฐ 1839 นาย ท่าแร้ง 135/14
ธงไชย ธรรมทัตโต 70 นาย อนุสาวรีย์ 56/186
ธนกร รักรณรงค์ 1699 นาย ท่าแร้ง 96/89
ธนชัย สนองผัน 2198 นาย ท่าแร้ง 63/3
ธนดล เสถียรไทย 1800 นาย ท่าแร้ง 11/98
ธนเนตร สินเสถียรพร 166 นาย อนุสาวรีย์ 29/592
ธนบดี ประสงค์ประสิทธิ์ 2264 นาย ท่าแร้ง 145/139
ธนพงษ์ พลเมือง 1495 นาย ท่าแร้ง 233/6
ธนพร จ่าภา 954 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/185
ธนพร ใจอินทร์ 1379 นาย ท่าแร้ง
ธนภร มณีสัจจัง 2235 นาย ท่าแร้ง 24/77
ธนลภฤศ ปภาวรินท์ธร 173 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ 1178 นาย ท่าแร้ง
ธนัชพร ชำนาญ 1830 นางสาว ท่าแร้ง 149/41
ธนัตถ์อร ปันสา 1297 นางสาว ท่าแร้ง 44/25
ธนัท ผดุงสิทธิ์ 1691 นาย ท่าแร้ง
ธนันท์ชัย จีระนพสิทธิ์ 430 นาย อนุสาวรีย์ 88/79
ธนา เลาหชัยนันท์ 21 นาย อนุสาวรีย์
ธนาเทพ ยาสูงเนิน 1218 ด.ต. ท่าแร้ง 100/513
ธนาวลี ชัยธนเสถียร 2328 นางสาว ท่าแร้ง 222/3
ธนิดา ปะอิกุล 1584 นาย ท่าแร้ง
ธนิดา ลิ้มสวสัดิ์ 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/146
ธนิดา ลุนสำโรง 948 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
ธนิต แก้วนุช 2051 นาย ท่าแร้ง 137/13
ธนิต พงษ์ศิริ 1158 นาย ท่าแร้ง 100/220
ธนิษฐา จินานันท์ 1307 นางสาว ท่าแร้ง 83/38
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 1052 นาย อนุสาวรีย์ 70/64
ธรนินทร์ บาลสุข 12 นาย อนุสาวรีย์ 11/133
ธรรมนูญ บริสุทธิ์ 973 นาย อนุสาวรีย์ 78
ธราธร บรรจง 495 นาย อนุสาวรีย์ 48
ธราธร รัตนศรีทอง 1185 นาย ท่าแร้ง 90/232
ธวัชชัย เต็งวงษ์วัฒนะ 738 นาย อนุสาวรีย์ 37/83
ธวัชชัย ทัศนกิจ 849 นาย อนุสาวรีย์ 181/343
ธวัชชัย เลิศวุฒิวงศา 1991 นาย ท่าแร้ง 89/90
ธัชกร มะลิวงษ์ 2040 นาย ท่าแร้ง 139/234
ธัญญธร จิตตรีสินธุ์ 1874 นาย ท่าแร้ง 19/75
ธัญญพัทธ์ โรจน์รัฐวรกุล 919 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/55
ธัญญวัฒนื รุ่งทิวาสุวรรณ 2116 นาย ท่าแร้ง 42/47
ธัญญารัตน์ ธนสารสกลภพ 2273 นางสาว ท่าแร้ง 2/148
ธัญศา เจริญภักดี 2145 นางสาว ท่าแร้ง 100/34
ธัณย์จิรา ธรรมสารมงคล 737 นางสาว อนุสาวรีย์
ธันยนันท์ กิติธนประโยชน์ 44 นาง อนุสาวรีย์ 108/659
ธันยบูรณ์ ดีสมสุข 875 นาย อนุสาวรีย์ 30
ธันยรภรณ์ นาคสุข 2117 นางสาว ท่าแร้ง 1/35
ธัมมศักดิ์ ปิยะ 2232 นาย ท่าแร้ง
ธานี รัตนบริสุทธิ 1545 นาง ท่าแร้ง 17/118
ธายุกร ศรีสุธรรมรัตน์ 2322 นาย ท่าแร้ง 111/980
ธาริน บำรุงศิลป์ 1506 นาย ท่าแร้ง
ธิชา เศวตเลข 1801 นาง ท่าแร้ง 39/76
ธิดา ขำนิรันดร์ 2061 นาง ท่าแร้ง 78
ธิดาพร จุลพันธ์ 1684 นาง ท่าแร้ง 44/24
ธิดารัตน์ เผื่อนประเสริฐ 415 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/215
ธิดารัตน์ พุ่มศิริ 1514 นาง ท่าแร้ง 156
ธิดาวัลย์ แสนท้าว 309 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิติรัตน์ บำรุงศิลป์ 1505 นาย ท่าแร้ง
ธิพณ เย็นจันทร์ 2242 นาย ท่าแร้ง 1/34
ธิราพร เสือเอก 939 นาง อนุสาวรีย์ 342/128
ธีรธร ธงชัย 717 นาย อนุสาวรีย์
ธีรภัทร์ กาญจนะพังคะ 2015 นาย ท่าแร้ง 139/36
ธีรยุทธ กิจชระภูมิ 836 นาย อนุสาวรีย์ 9/198
ธีรวัฒน์ อุปสิทธิ์ 1048 นาย อนุสาวรีย์ 56/104
ธีรศักดิ์ เธียรวัฒนกุล 1002 นาย อนุสาวรีย์ 43/466
ธีรศักดิ์ นิธิพิเชฐ 1750 นาย ท่าแร้ง 119/198
ธีระชัย หวังหยิบกลาง 1066 นาย ท่าแร้ง 139/269
ธีระพันธ์ สนิมทอง 1498 นาย ท่าแร้ง 137/381
ธีราวุธ สุธารักษ์ 1471 นาย ท่าแร้ง 145/54
นก สีเพ็ง 1672 นาง ท่าแร้ง
นกนิตย์ เมาทา 34 นางสาว อนุสาวรีย์
นคร ยุ้นพันธ์ 2041 ร.ต. ท่าแร้ง 22/46
นครินทร์ ขมิ้นเขียว 127 นาย อนุสาวรีย์
นครินทร์ เพชรอุไร 1440 นาย ท่าแร้ง
นงคราญ อรุณชัย 153 นางสาว อนุสาวรีย์
นงนุช ศัลย์วิเศษ 54 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช สุวรรณเกิด 628 นาง อนุสาวรีย์ 481
นงพงา แสงเจริญ 16 นางสาว อนุสาวรีย์ 190/7
นงพร ชัยพงษ์ 726 นาง อนุสาวรีย์ 35
นงเยาว์ ระดมสุข 96 นาง อนุสาวรีย์ 77/298
นงลักษณ์ ชมภู 1399 นางสาว ท่าแร้ง
นงลักษณ์ ตันติธนวัฒน์ 1979 นาง ท่าแร้ง 102/504
นงลักษณ์ ปานเฟือง 2130 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
นงลักษณ์ ภักดี 181 นางสาว อนุสาวรีย์
นงลักษณ์ รักโสภา 1034 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/77
นนทพร ศรีสวัสดิ์ 978 นาง อนุสาวรีย์ 28
นพดล สีจันอิน 807 นาย อนุสาวรีย์ 33/84
นพดลย์ ฤาชา 1964 นาย ท่าแร้ง
นพปฏล ไชยมงคล 520 นาย อนุสาวรีย์ 38/46
นพพร โชติทัตต์ 161 นาย อนุสาวรีย์ 180/215
นพพร พลอยดวงรัตน์ 2319 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 200/148
นพรัตน์ เกตุแก้ว 65 นาย อนุสาวรีย์
นพรัตน์ พิเภก 2127 นาง ท่าแร้ง 298
นพรัตน์ พิมสาร 1726 นาง ท่าแร้ง 10
นพวรรณ ตันพิพัฒน์ 1905 นางสาว ท่าแร้ง 32/300
นพวรรณ ลอยประโคน 541 นางสาว อนุสาวรีย์ 210
นภดล วงศ์เสถียร 1799 นาย ท่าแร้ง 56/160
นภวรรณ คงหิรัญ 1870 นางสาว ท่าแร้ง 19/20
นภัส สังวาลย์เพชร 424 นางสาว อนุสาวรีย์
นภัสสรต์ จินดานุ 1701 นางสาว ท่าแร้ง 6/461
นภาพร ทองทวีวัฒน์ 1527 นางสาว ท่าแร้ง 88/232
นภาภรณ์ ยอดสุขา 1425 นางสาว ท่าแร้ง 9/38
นภาภรณ์ เหนือคลอง 1113 นางสาว ท่าแร้ง 43/1
นภาวัลย์ งานพิริยะประเสริฐ 874 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
นรา วิชาเทพ 1447 นาง ท่าแร้ง 501/259
นราธิป แก้กวประดิษฐ์ 2310 นาย ท่าแร้ง 46/211
นราธิป ภูมาศ 2240 นาย ท่าแร้ง 203/18
นรินทร จันมีอ้น 689 นางสาว อนุสาวรีย์
นรินทร์ บุตรกิจ 810 นาย อนุสาวรีย์ 81/7
นรินทร์ รัตนบริสุทธิ์ 1546 นาย ท่าแร้ง 17/119
นริศรย์ เอี่ยมสำอางค์ 624 นาย อนุสาวรีย์ 49/130
นริศรารัตน์ ตุลธนกาญจน์ 2252 นาง ท่าแร้ง 102/573
นเรศ มั่งมี 519 นาย อนุสาวรีย์ 49/89
นฤมล คล่องตรวจโรค 1721 นาง ท่าแร้ง 135/23
นฤมล จุทัยรัศม์ 957 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44
นฤมล จูงเจิมจิตร 777 นาง อนุสาวรีย์ 8
นฤมล ฉายา 35 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล ชุมรุม 353 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/46
นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์ 845 นาง อนุสาวรีย์ 96/84
นฤมล พูฒ เสวก 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 137/1
นลินจรีย์ นิติทัศนกุล 2377 นางสาว ท่าแร้ง 222/38
นวดล บุนนาค 1315 นาย ท่าแร้ง 222/286
นวพรรษ วรทวีธำรง 1758 นางสาว ท่าแร้ง 79/176
นวลฉวี แสงชัย 1449 นางสาว ท่าแร้ง
นวัตร ชูเชื้อ 30 นาย อนุสาวรีย์ 9/158
น้อย ช้างเย็นฉ่ำ 429 นาย อนุสาวรีย์ 22/1
น้อย สาโพธิ์ 1769 นาง ท่าแร้ง
นัชชา สิริโชติปภาวิน 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/4
นัชรินทร์ กลิ่นเทศ 506 นาง อนุสาวรีย์ 43/309
นัฐศักดิ์ อร่ามศรี 2139 นาย ท่าแร้ง 1/71
นัทธมน แก้วมณี 1480 นางสาว ท่าแร้ง 44/106
นันฐกร วิชาศาสตร์ 877 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทคม มะลิซ้อน 1735 นาย ท่าแร้ง 46/179
นันท์นพิน สุระขันต์ 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 195
นันทนา จันศรีแก้ว 682 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา เนื่องไผ่ 1618 นาง ท่าแร้ง 2/94
นันทพร ตั้งภัทรวดี 2200 นาง ท่าแร้ง 111/991
นันทวัน ทองสนธิ 2184 นางสาว ท่าแร้ง 71/131
นันทา ทรัพย์ดาว 2082 นาง ท่าแร้ง 145/147
นันทิกานต์ พลวิชัย 2204 นาง ท่าแร้ง 28/30
นันทินี พิมพ์สวรรค์ 611 นาง อนุสาวรีย์ 34
นันทิยา อุ่นประเสริฐ 1036 นาง อนุสาวรีย์ 159
นันทิศา ลีลานุกรกิจ 983 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/222
นัสชาพัฒน์ โรจน์วรัชต์ 1969 นางสาว ท่าแร้ง
นาตยา เทียมรินทร์ 792 นางสาว อนุสาวรีย์
นาถชนก ดุสิทธิ์ 1435 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำทิพย์ เสรีขจรจารุ 582 นาง อนุสาวรีย์ 10/29
น้ำทิพย์ อยู่หนองฉาง 2387 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน ไสยกิจ 20 นาง อนุสาวรีย์
นิชรี ทองประไพ 1252 นางสาว ท่าแร้ง 222/61
นิชาญ คุสิตา 678 นาย อนุสาวรีย์ 78
นิตย์ เกณฑ์พิมาย 881 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/312
นิตยา กำลังเดช 1895 นางสาว ท่าแร้ง
นิตยา คลังคา 1814 นางสาว ท่าแร้ง 99/128
นิตยา ชื่นสนธิ์ 549 นาย อนุสาวรีย์ 37/239
นิตยา ราชภูติ 1316 นางสาว ท่าแร้ง 133
นิตยา โรจน์ธนานันต์ 809 นาง อนุสาวรีย์ 43/23
นิตยา สหนันท์พร 1243 นาง ท่าแร้ง 47/29
นิตยา สุขอิน 200 นางสาว อนุสาวรีย์
นิติ สุระอาชารัตน์ 2268 นาย ท่าแร้ง 19/12
นิติพนธ์ บุญประดิษฐ์ 1664 นาย ท่าแร้ง 159/625
นิทัศน์ เทพารักษ์ 1970 นาย ท่าแร้ง 111/986
นิธิ เนียมเทศ 607 นาย อนุสาวรีย์ 368
นิธิกร เกษวิเศษ 956 นาย อนุสาวรีย์ 99/112
นิธินันท์ ภู่เจริญ 2286 นางสาว ท่าแร้ง 79/122
นิธิพัชร ตันติพลับทอง 118 นาย อนุสาวรีย์ 37/416
นิธิศ เกิดผล 784 นาย อนุสาวรีย์ 111/101
นิพนธ์ แก้วบุตร 2233 นาย ท่าแร้ง 111/769
นิพนธ์ สุดงาม 1849 นาย ท่าแร้ง 40/33
นิพัทธา รสจันทน์ 1124 นางสาว ท่าแร้ง 102/521
นิภา ยิ้มวิไล 147 นาง อนุสาวรีย์
นิภา ศรอากาศ 1496 นาง ท่าแร้ง
นิภาพร มูลศาสตรสาทร 535 นาง อนุสาวรีย์ 59/4
นิภาวรรณ เสริฐแสงดี 2141 นางสาว ท่าแร้ง
นิรมล ธำรงราชนิติ 723 นาง อนุสาวรีย์ 244/535
นิรุตติ์ กำลังการ 1864 นาย ท่าแร้ง 37/74
นิลุบล ภัทรกรกาญจน์ 1433 นางสาว ท่าแร้ง 11
นิวัฒน์ โกเมนอร่ามวงศ์ 2197 นาย ท่าแร้ง 111/992
นิวัฒน์ คาสโตร์ 1939 นาย ท่าแร้ง 42
นิวัฒน์ สุดเสือ 1335 นาย ท่าแร้ง 78/170
นิเวศน์ เกิดจั่น 1133 นาย ท่าแร้ง 19/86
นิเวศน์ เรืองพานิช 109 นาย อนุสาวรีย์ 104
นิศากร ศุภมิตรมงคล 2356 นาง ท่าแร้ง 7/215
นิสิทธิ์ คำนึก 237 นาย อนุสาวรีย์
นีรนุช บุญโก๊ะ 2254 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนาถ สร้อยสมวงศ์ 2173 นาง ท่าแร้ง 78/10
นุชนาถ อ่อนมิ่ง 145 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชนารถ ตั้งเสริมวงศ์ 1997 นางสาว ท่าแร้ง 36/128
นุชนารถ สำราญฤทธิ์ 361 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชรี ไชยชำนาญ 2014 นาง ท่าแร้ง 6/470
เนตรนภา ฟูเกียรติ 2314 นาง ท่าแร้ง 155/164
เนาวรัตน์ ชื่นสกุล 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/69
เนาวรัตน์ ตุ้มเดียว 1031 นาย อนุสาวรีย์
ไน้ แซ่แต่ 1311 นาง ท่าแร้ง 137/345
บงกช แดงบัว 2287 นาย ท่าแร้ง 222/90
บงกช นิ่มสมบูรณ์ 529 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
บงกชรัชต์ มหายศนันทน์ 1294 นาง ท่าแร้ง 119/40
บรม เอกะวิภาต 789 นาย อนุสาวรีย์ 227/184
บรรจง จินดาวงศ์ 1024 นาย อนุสาวรีย์
บรรณวัลลิ์ วงศ์เรียน 455 นางสาว อนุสาวรีย์
บรรเทิง พุกอำรุง 188 นาย อนุสาวรีย์
บรรยงค์ งามวงศ์น้อย 423 นาง อนุสาวรีย์ 111/128
บรรลือ รงควิลิต 1920 พตท. ท่าแร้ง 1/215
บรรลือศักดิ์ ไกยา 227 นาย อนุสาวรีย์
บวรธัช คงทอง 1457 นาย ท่าแร้ง 29/30
บวรวิทย์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล 1021 นาย อนุสาวรีย์ 244/207
บอล สนลา 2102 นาย ท่าแร้ง
บังอร พึ่งกลั่น 1033 นาง อนุสาวรีย์
บังอร รุ่งเจริญ 470 นาง อนุสาวรีย์ 159/4
บังอร วรประทีป 1945 นางสาว ท่าแร้ง 102/90
บัญชา กัลยาพานิช 1873 นาย ท่าแร้ง 6/274
บัญชา เงินถม 1558 นาย ท่าแร้ง
บัญชา ตั้งวัฒนกิตติกุล 391 นาย อนุสาวรีย์ 108/130
บัญชา วงษ์บัณฑูรย์ 1247 นาย ท่าแร้ง 44/13
บัญฑิต โกฎกลางดอน 716 นาย อนุสาวรีย์
บัณฑิต กิจสิพงษ์ 1341 นาย ท่าแร้ง 139/125
บัณฑิษณ์ เบนนอ 1152 นาย ท่าแร้ง 3/9
บันลือ ฤทธิสมิต 1009 ร.ท. อนุสาวรีย์ 409
บัวดี ป้องพันธ์ 1197 นางสาว ท่าแร้ง
บัวทอง ศรีเพียชัย 25 นาง อนุสาวรีย์ 12/235
บัวผัน งามฉวี 269 นางสาว อนุสาวรีย์
บาง พุดมะลัง 2107 นาย ท่าแร้ง 19
บาน เบิกบาน 1444 นาง ท่าแร้ง
บุญกอบ เหรัญญกิจ 2203 นาย ท่าแร้ง 36/5
บุญเกิด ดกกลาง 1528 นาย ท่าแร้ง
บุญคง พรมลี 2368 นาย ท่าแร้ง 18/247
บุญจิต เมฆทอง 586 นาง อนุสาวรีย์ 37/357
บุญเจต บัวจันทร์ 433 นาง อนุสาวรีย์
บุญเจิด แสงพร 1096 นาง ท่าแร้ง 6/282
บุญช่วย คำภีระสุทธ์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 210/164
บุญช่วย ปานจาด 1196 นาย ท่าแร้ง
บุญชัย พงษ์พิพัฒนากุล 1526 นาย ท่าแร้ง 99/27
บุญเชิด เข็มเงิน 2010 นาย ท่าแร้ง 33/221
บุญเต็ม พันธุมาศ 1404 นาง ท่าแร้ง
บุญธรรม เขื่อนเพชร 85 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม จันทร์กระทึก 287 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม เรืองศรี 112 นาย อนุสาวรีย์ 30/92
บุญมั่น ประกอบธรรม 1922 นาย ท่าแร้ง 39/109
บุญมา สุขเสาะแสวง 1155 นางสาว ท่าแร้ง
บุญมาก คำยิ่ง 1519 นาง ท่าแร้ง 48
บุญมี คูณเมือง 23 นาย อนุสาวรีย์
บุญมี แสงอรุณเจริญ 2189 นาย ท่าแร้ง 46
บุญยงค์ ปานเจริญ 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 17/552
บุญยรัตน์ พู่จิตร์กานนท์ 1403 นางสาว ท่าแร้ง 120/196
บุญยวัฒน์ อินทรเพชร 2285 นาย ท่าแร้ง 89/562
บุญรอด คงหิรัญ 1861 นาย ท่าแร้ง 19
บุญรอด หลาบคำ 124 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญรัตน์ ทานาม 1448 นาย ท่าแร้ง
บุญรุ่ง พานิชวัฒน์ 1709 นาง ท่าแร้ง 44/89
บุญเรือง ทิพรักษ์ 319 นางสาว อนุสาวรีย์ 140
บุญล้วน ฤทธิมณี 1843 นาง ท่าแร้ง 7/195
บุญเลิศ เกษมสุขประการ 1345 นาย ท่าแร้ง 44/70
บุญเลิศ ทองอยู่ 290 ร.ต. อนุสาวรีย์ 9/90
บุญเลิศ นรวรรณ์ 1479 นาย ท่าแร้ง
บุญเลิศ ลูกแก้ว 1147 นาย ท่าแร้ง 105/8
บุญเลี้ยง วิลาสุข 1587 นาย ท่าแร้ง 106
บุญส่ง บุญโต 71 นาย อนุสาวรีย์ 56/137
บุญสิง มานรัมย์ 1930 นาย ท่าแร้ง 8/31
บุญเสริม วัฒนวิจิตร 517 นาย อนุสาวรีย์
บุญเฮ้า ลาดแลนด์ 1897 นาย ท่าแร้ง
บุณยนุช ไชยพินิจ 762 นางสาว อนุสาวรีย์
บุตรี ปิยะวรรณรัตน์ 1772 นาง ท่าแร้ง 35/3
บุปผา ปานเฟือง 2128 นาง ท่าแร้ง 44/62
บุรณชัย จันทร์เจริญ 1540 นาย ท่าแร้ง 44/49
บุรินทร์ ทุ่นใจ 1118 นาย ท่าแร้ง
บุศมาลี คชรินทร์ 352 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/12
บุษกร ศรีโหมด 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/20
บุษบง นวลจันทร์ 140 นาง อนุสาวรีย์
บุษบา เชยชอบ 215 นางสาว อนุสาวรีย์
บุษยา ยามัสเสถียร 1821 นาง ท่าแร้ง 47/7
บุหงา แก้วกำพล 702 นาง อนุสาวรีย์ 86/41
บุหงา บุญรอด 2283 นาง ท่าแร้ง 201
เบญจกัลยาณี ประกาศเภสัช 2032 นาย ท่าแร้ง 137/419
เบญจนา เผ่าศรีชัย 1386 นางสาว ท่าแร้ง 144/92
เบญจมาศ พลัดเกตุ 1803 นาง ท่าแร้ง
เบญจมาศ อมตเสถียร 1689 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ กลัดทิม 785 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/43
เบญจวรรณ คล้ายไชยา 1485 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ มีเพียร 2181 นาง ท่าแร้ง 70/37
เบญจา นรพงษ์ 803 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/11
เบ็ญจางค์ พึ่งแสง 2274 นางสาว ท่าแร้ง 119/158
เบญจาภรณ์ สรรพานิช 2073 นาง ท่าแร้ง 1/314
ปกรณ์ สุจเร 334 นาย อนุสาวรีย์ 455/4
ปฏิทิน พงษ์ประไพ 1786 น.ท. ท่าแร้ง 70/155
ปฏิภาณ ปรานมนตรี 1944 นาย ท่าแร้ง 55/47
ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม 375 นาย อนุสาวรีย์ 110/32
ปฐวี บุญรักษา 1079 นาย ท่าแร้ง 30
ปฐวี เพ็ญพร 266 นาย อนุสาวรีย์
ปณิธาน พุทธชน 1763 นาย ท่าแร้ง 55/5
ปนัดา เล็กสกุล 2085 นางสาว ท่าแร้ง 145/155
ปรภพ มีกลิ่น 264 นาย อนุสาวรีย์ 22
ปรมสุข เตียติวิริยะกุล 925 นาย อนุสาวรีย์ 181/240
ปรเมศร์ หมอแก้ว 842 นาย อนุสาวรีย์ 32
ประกาย ธัญญากร 149 นาง อนุสาวรีย์ 159/159
ประกาย ศรีสมัย 2143 ด.ต. ท่าแร้ง 100/205
ประเคียน ปานทอง 259 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจบ ธรรมวงศ์ 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/576
ประจักษ์ พรมนิล 796 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ กลิ่นเกษร 272 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ ลิ้มสวัสดิ์ 561 นาย อนุสาวรีย์ 37/145
ประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์ 1748 นางสาว ท่าแร้ง 149/18
ประเดิม บรรจงศิลป์ 993 นาย อนุสาวรีย์ 86/49
ประเดิม เพ็งวิภา 184 นาย อนุสาวรีย์
ประทวน มุทนาเวช 74 นาง อนุสาวรีย์
ประทีป เด็ดแก้ว 1828 นาย ท่าแร้ง 185
ประทีป เพ็งตะโก 1520 นาย ท่าแร้ง 89/373
ประทุม พลสยม 1588 นาง ท่าแร้ง 111/70
ประทุม โพธิน 59 นาย อนุสาวรีย์
ประทุมทิพย์ ศรีทองสุข 2191 นางสาว ท่าแร้ง
ประเทือง กิ่งเกตุ 2269 พ.อ. ท่าแร้ง 343
ประธาน วงศ์ศริเวช 1938 นาย ท่าแร้ง 111/536
ประพัฒน์ สังหิตกุล 1983 นาย ท่าแร้ง 133
ประพันธ์ ศิริคุรุรัตน์ 1965 นาย ท่าแร้ง 137/471
ประพิศ ปั้นสิงห์ 615 นาง อนุสาวรีย์
ประพิศ รัตนคม 392 นาง อนุสาวรีย์ 18/64
ประภัสสร ศิลาพันธ์ 123 นาง อนุสาวรีย์
ประภา สิทธิเกษร 913 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/124
ประภา เหมรัชตานันต์ 2262 นาง ท่าแร้ง 145/136
ประภามาส บุญยรางกูร 468 นาง อนุสาวรีย์ 99/71
ประภาศรี น้อยอุดม 1277 นาง ท่าแร้ง 111/943
ประภาส รัตนวิชา 1590 นาย ท่าแร้ง 79/7
ประมวล มั่นเจริญ 164 นาย อนุสาวรีย์
ประมวล อินโท 312 นาย อนุสาวรีย์ 54
ประยุทธ ชวกุล 1796 นาย ท่าแร้ง 24/41
ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ 985 นาย อนุสาวรีย์ 59/54
ประยูร จินตนธรรม 588 นาย อนุสาวรีย์ 180/225
ประยูร บุญยิ่ง 373 นาง อนุสาวรีย์ 342/92
ประยูร รัตนแสง 57 นาย อนุสาวรีย์
ประยูร สีแวงนอก 1642 นางสาว ท่าแร้ง
ประวิตร ชาลี 2120 นาย ท่าแร้ง
ประวีณ ตุณฑวณิช 1955 นาย ท่าแร้ง 222/139
ประเวส ศิริวง 1585 ด.ต. ท่าแร้ง
ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 515 นาย อนุสาวรีย์ 181/75
ประสรร ตระกูล 337 นาย อนุสาวรีย์ 9/148
ประสาตร์ เปียดำรงค์ 2395 นาย ท่าแร้ง
ประสาท โตคุ้ม 669 นาย อนุสาวรีย์ 25
ประสิทธิ์ กิจบัญชา 1284 นาย ท่าแร้ง 44/17
ประสิทธิ์ ชายทวีป 2376 พ.อ. ท่าแร้ง 71/61
ประสิทธิ์ ปัจตาจิตต์ 830 นาย อนุสาวรีย์ 38/70
ประสิทธิ์ วันทองสังข์ 526 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สาระสันต์ 1226 นาย ท่าแร้ง 44/93
ประสิทธิชัย ไชยชิต 1792 นาย ท่าแร้ง 6/555
ประเสริฐ ค็อบเป็นสไทเนอร์ 1260 นาง ท่าแร้ง 6/44/
ประเสริฐ ปานบ้านแพ้ว 658 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ มีสมสัตย์ 681 นาย อนุสาวรีย์ 281/2
ประเสริฐ มูลสง่า 1361 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ ศาลาสุข 1344 นาย ท่าแร้ง 29/5
ประเสริฐ เหมินทคุณ 843 นาย อนุสาวรีย์ 11/163
ปรัชญา ดิษยนันทน์ 1500 นาย ท่าแร้ง 96/18
ปรัชญา เผ่าชัย 2369 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/39
ปราณี โกมลกวิน 316 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/216
ปราณี ติรนวัฒนานันท์ 1291 นางสาว ท่าแร้ง 44/22
ปราณี ภูสุวรรณกุล 363 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี สังข์โสด 1461 นาง ท่าแร้ง
ปรานอม นินทการ 2155 นาง ท่าแร้ง
ปรานี พราหมณนันทน์ 40 นาง อนุสาวรีย์ 25
ปราโมทย์ สนธิรักษ์ 684 นาย อนุสาวรีย์ 180/336
ปริญญา แจ้งกลั่น 1788 นาย ท่าแร้ง 86
ปริณดา สมควร 396 นางสาว อนุสาวรีย์ 278
ปริตร แม้นแมฆ 743 นาย อนุสาวรีย์ 44/32
ปรินท์เอก บุญรักษา 2234 นาย ท่าแร้ง 89/292
ปริยา ดิสวัฒน์ 1858 นางสาว ท่าแร้ง 9/201
ปรีช์ ธนากุศลินี 1611 นาย ท่าแร้ง
ปรีชัย เชี่ยวนาวิน 1990 นาย ท่าแร้ง 155/63
ปรีชา คงธนกุลสุนทร 532 นาย อนุสาวรีย์ 5
ปรีชา จบดี 2161 นาย ท่าแร้ง 155/159
ปรีชา ธนาวิวัชชัย 1578 นาย ท่าแร้ง 99/2
ปรีชา มหาผล 2379 นาย ท่าแร้ง 7/284
ปรีชา อามาตย์สมบัติ 750 นาย อนุสาวรีย์
ปรีดา คัทมาต 102 นางสาว อนุสาวรีย์ 133/24
ปรีดา เพ็ชร์วงษ์ 1473 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาธาร อินทวิเศษ 1102 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาวรรณ พระทัยดี 1330 นางสาว ท่าแร้ง 159/464
ปรียา เกื้อกูล 1225 นาง ท่าแร้ง
ปวันรัตน์ ฤทธิมาส 187 นาง อนุสาวรีย์ 44/185
ปวิตรา พรหมเพ็ชร 2228 นาย ท่าแร้ง 44/14
ปวีนุช ทองเหลือ 1820 นางสาว ท่าแร้ง
ปะรภักษร จตุรัส 566 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญา กรรณสูตร 1924 นาย ท่าแร้ง 144/64
ปัญญา โกศัลวัฒน์ 1698 นาย ท่าแร้ง 5/338
ปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ 343 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/188
ปัณชญา ปัตตุรังสี 1649 นาง ท่าแร้ง 67/19
ปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ 1414 นางสาว ท่าแร้ง 119/189
ปัณณทัศน์ ธนยศรัตนะกรณ์ 1771 นาย ท่าแร้ง 165/6
ปัณณวัฒศ์ ดียะตาม 226 นาย อนุสาวรีย์
ปัณรัตน์ ฉางข้าวคำ 1645 นางสาว ท่าแร้ง
ปัทมวรรณ สัมพันธ์ 733 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัทมา พิเจิม 841 นาง อนุสาวรีย์ 186
ปานจันทร์ ยิ้มอิ่ม 317 นาง อนุสาวรีย์
ปานจันทร์ ศักดิ์ดี 1878 นาย ท่าแร้ง
ปานดวงใจ สุชีวะ 1560 นางสาว ท่าแร้ง 1/58
ปารกวี พรเลิศ 2185 นางสาว ท่าแร้ง 9/411
ปาริชาติ ชัยพรหม 1278 นางสาว ท่าแร้ง 111/901
ปาริชาติ เปรมวิชัย 934 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/81
ปาริชาติ ผิวงาม 111 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิติ สุขนิคม 781 นาย อนุสาวรีย์ 82
ปิ่น พิมพยางกูร 1678 นาย ท่าแร้ง 128/19
ปิ่นมณี สีสาวงษ์ 459 นาง อนุสาวรีย์
ปิ่นรัตน์ ประภัสสร 76 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยนุช กรรณสูตร 1921 นาง ท่าแร้ง 6/7
ปิยพัชร์ เมืองสถิตกุล 603 นาย อนุสาวรีย์ 88/22
ปิยวรรณ กองทอง 1531 นาง ท่าแร้ง
ปิยศักดิ์ ทองพูล 2081 นาย ท่าแร้ง 46/142
ปิยะ ตรองพาณิชย์ 2327 นาย ท่าแร้ง 44/47
ปิยะชัย นาโลม 2158 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 46/3
ปิยะนันท์ จันทร์หอมกุล 2281 นางสาว ท่าแร้ง 10
ปิยะนาท อึ่งสกุล 1142 นางสาว ท่าแร้ง 149/42
ปิยะพร คุณผลวัฒนา 1810 นางสาว ท่าแร้ง 119/136
ปิยะภัทร คงแสนคำ 286 ร.ต. อนุสาวรีย์ 227/131
ปีติ นาถะภักติ 490 นาย อนุสาวรีย์ 44/456
ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ 346 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/20
เปรมจิตต์ เกตุมาน 327 นางสาว อนุสาวรีย์
เปรมใจ ตั้งเสริมวงศ์ 839 นาง อนุสาวรีย์ 30/45
เปรมวดี ดีสิน 1734 นาง ท่าแร้ง 70/18
เปรื่องวิทย์ สุดดี 2110 นาย ท่าแร้ง 22/183
เปี่ยมนุช สุขธำรงกุล 1534 นาง ท่าแร้ง 126
ผ่องศรี วงษ์อ่ำ 634 นาง อนุสาวรีย์ 181/315
ผ่องศรี สายะสิญจน์ 632 นาง อนุสาวรีย์ 44/85
ผัด โยยง 2055 นาย ท่าแร้ง
ผา น้อยหว้า 1201 นาย ท่าแร้ง
ผ่าน อนุนิน 604 นาง อนุสาวรีย์ 89/171
ผิว ช้างเยาว์ 2298 นาง ท่าแร้ง 27
ผุด งามสมพงษ์ 1224 นาง ท่าแร้ง 26/1
ผุสดี จิตรมนตรี 550 นางสาว อนุสาวรีย์
เผด็จ โสภาวัตร 1087 นาย ท่าแร้ง
แผ้ว เนวะชื่น 1476 นางสาว ท่าแร้ง 53
ฝนแก้ว แม้นสกุล 537 นาง อนุสาวรีย์ 28/39
ฝนทอง จงจิตต์สุข 1934 นางสาว ท่าแร้ง
พงศกร รั้วมณี 1570 นาย ท่าแร้ง 150/14
พงศธร เชาว์วัลลิ์ 848 นาย อนุสาวรีย์ 82/15
พงศธร ทัตตะกิตติยา 2300 นาย ท่าแร้ง 89/630
พงศ์ปณต เดชคำแก่น 1095 นาย ท่าแร้ง
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั่นพะเนาว์ 218 ร.ต. อนุสาวรีย์ 43/265
พงษ์ทรัพย์ ศุกรรัตน์ 41 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์เทพ เทียมสุทธิกาญจน์ 1025 นาย อนุสาวรีย์ 99/286
พงษ์พัฒน์ ชุณหะวัณ 719 นาย อนุสาวรีย์ 22
พงษ์พัฒน์ ทิพย์พิมล 32 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์พันธ์ รุจิวนารมย์ 1565 นาย ท่าแร้ง 139/170
พงษ์เพ็ญ จูห้อง 1908 นางสาว ท่าแร้ง 119/235
พงษ์รวี ทัศสี 2097 นาย ท่าแร้ง
พงษ์ศักดิ์ จันทร์แจ่มหล้า 1744 นาย ท่าแร้ง 1/98
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสวงศ์ 1525 นาย ท่าแร้ง 155/30
พงษ์ศักดิ์ ศิริจันทร์ 1060 นาย ท่าแร้ง 6/379
พงษ์ศักดิ์ อนันตรักษ์ 1773 นาย ท่าแร้ง 143/82
พจน์ ฉิมอิ่ม 1254 นาย ท่าแร้ง 72/1
พจน์ เทียนคำศรี 818 จ.ท. อนุสาวรีย์ 68
พจนารถ ชุมเกษียน 926 นาย อนุสาวรีย์ 49/11
พจนารถ แย้มสุริโยทัย 2263 นาย ท่าแร้ง 9
พชร คำวิชัย 67 นาย อนุสาวรีย์
พชรพล จันทรศิริ 154 นาย อนุสาวรีย์
พชา สุวรรณประกร 1314 นาย ท่าแร้ง 222/287
พนม เทพประทุม 1395 นาย ท่าแร้ง 9/15
พนา พูนธนะพันธุ์ 1219 นาง ท่าแร้ง 227
พนิดา เอียดปลื้ม 1261 นางสาว ท่าแร้ง 46/235
พยุง ชอบธรรม 1168 นาง ท่าแร้ง
พเยาว์ ทันจันทร์ 2246 นาง ท่าแร้ง 6/29
พเยาว์ ภู่น้อย 222 นาง อนุสาวรีย์
พรชนก วิรัตน์ธรรม 536 นาย อนุสาวรีย์ 244392
พรชัย คงประพันธุ์ 888 นาย อนุสาวรีย์ 266
พรชัย จันทสร 1012 นาย อนุสาวรีย์ 155/3
พรชัย ยวนังกูร 2119 นาย ท่าแร้ง 159/20
พรทิพย์ สินธิพงศ์ 437 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
พรทิพย์ สุขปลั่ง 852 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/270
พรทิพย์ อักษรเชิดชู 17 นาง อนุสาวรีย์ 203
พรทิพย์ เฮงสวัสดิ์ 4 นางสาว อนุสาวรีย์
พรเทพ กุลกาลยืนยง 351 นาย อนุสาวรีย์ 225/87
พรเทพ โอฬารกิจเจริญ 2053 นาย ท่าแร้ง 5/174
พรนพัต พยุงวงษ์ 1702 นาง ท่าแร้ง 6/150
พรนภา วัดสิงห์ 1477 นางสาว ท่าแร้ง 71/103
พรพรรณ พันธ์สกุล 22 นาง อนุสาวรีย์ 22/33
พรพรรณ ไวสะอาด 892 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/316
พรพินิต ประภัสสร 2012 นาง ท่าแร้ง 56/190
พรพิมล ไพรัตน์ 2113 นางสาว ท่าแร้ง 70/14
พรพิศ มโนมัยวงค์ 1619 นาง ท่าแร้ง 126/204
พรเพ็ญ ธนศิริพร 2160 นาย ท่าแร้ง 1222
พรรณกร พนาวิวรรธน์ 2157 นาง ท่าแร้ง 46/237
พรรณทิพ อุทัยเจริญพงษ์ 2230 นางสาว ท่าแร้ง 88/6
พรรณทิพา วิวัฒน์เดชกุล 950 นาง อนุสาวรีย์ 30
พรรณพราย ปัทมพันธุ์สกุล 2272 นาง ท่าแร้ง 145/142
พรรณพิมล โพธิสุวรรณ 1535 นาง ท่าแร้ง 19/19
พรรณรัตน์ อัตตโยธิน 2057 นางสาว ท่าแร้ง 49
พรรธนะ พจน์อนันต์ 1397 นาย ท่าแร้ง 111/514
พรรษกร พลเดชรังสี 1125 นาง ท่าแร้ง 18/180
พรวิรัตน์ ติณสูลานนท์ 592 นาง อนุสาวรีย์ 121/37
พรวี น่วมทอง 122 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/14
พรศักดิ์ ทองอำไพ 1082 นาย ท่าแร้ง
พรศักดิ์ โปมินทร์ 1216 นาย ท่าแร้ง 87/23
พรศักดิ์ เพชรมะณี 253 นาย อนุสาวรีย์
พรศักดิ์ สุขมาก 1487 นาย ท่าแร้ง 89/389
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์ 2334 นาย ท่าแร้ง 155/74
พรหมจักร์ ชนะสุรสีห์ 1306 นาย ท่าแร้ง
พริ้มเพรา ห่อสกุลกล 1274 นางสาว ท่าแร้ง 159/27
พฤหัส จัดนอก 1217 นาย ท่าแร้ง
พล.ต.ธีระวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1236 - ท่าแร้ง 99/1
พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ 1673 นาย ท่าแร้ง 32/275
พลภัทร์ ทองจินดา 1868 นาย ท่าแร้ง 46/308
พศิน ศานติปุรณ์ 425 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
พะณี วงศ์แก้ว 68 นาง อนุสาวรีย์ 176
พะเยาว์ พานน้อย 893 นางสาว อนุสาวรีย์
พักตร์สินี พูฒเสวก 736 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/116
พัชนี คงนิล 133 นาง อนุสาวรีย์ 24
พัชนี สินไพบูลย์ผล 1360 นาง ท่าแร้ง 68/23
พัชรพร กาศยปนันท์ 1334 นางสาว ท่าแร้ง 70/98
พัชรพร เกิดประสพ 410 นาง อนุสาวรีย์ 12/133
พัชรา แซ่เบ๊ 1464 นาง ท่าแร้ง 199/166
พัชราภร เดชะนิธิพงศ์ 1292 นาง ท่าแร้ง 44/29
พัชรินทร์ วงษ์เพ็ชร์ 816 นาง อนุสาวรีย์ 11/46
พัชรินทร์ อันธิวงค์ 1888 นางสาว ท่าแร้ง 189/63
พัชรินทร์ อุทรักษ์ 1137 นาง ท่าแร้ง 6/130
พัชรี คุณอุดม 2218 นางสาว ท่าแร้ง 161/13
พัชวัตร เกียรตินิยมรุ่ง 970 นาย อนุสาวรีย์ 438/19
พัฒนฉัตร เมินขุนทด 38 นาง อนุสาวรีย์ 29/230
พัฒนวัฒน์ ชาติประสพ 183 นาย อนุสาวรีย์
พัฒนศักดิ์ ตะเภาทอง 1898 นาย ท่าแร้ง 38/362
พัณณ์ชิตา ทิมถาวร 1072 นางสาว ท่าแร้ง 9/13
พันทิพย์ หลีโป๊ 1017 นางสาว อนุสาวรีย์ 438/18
พันธุ์ทวี สุขทั่วญาติ 854 นาย อนุสาวรีย์ 52/1
พัลลภ มะโนรัมย์ 538 นาย อนุสาวรีย์ 8
พัลลภา พุกพูน 945 นางสาว อนุสาวรีย์
พัสดราภรณ์ มากกูล 10 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
พาณี ชำนาญ 712 นาง อนุสาวรีย์ 50
พานิดา วาทาบิกิ 2089 นาง ท่าแร้ง 9/313
พิกุล แสงนาค 899 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
พิจิตรา ลอยวัฒนกุล 409 นาง อนุสาวรีย์ 18/69
พิชชญาดา เมืองเจริญ 2062 นางสาว ท่าแร้ง 155/18
พิชญ์สินี คำศรี 1595 นางสาว ท่าแร้ง
พิชัย อิ่มร้อยเอ็ด 2138 นาย ท่าแร้ง 137/344
พิชิต เตชะพันธุ์ 411 นาย อนุสาวรีย์ 88/55
พิชิต มะลิลา 2290 นาย ท่าแร้ง 56/124
พิชิต เรืองสกุล 150 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ์ เฉลิมลาภ 1211 ด.ต. ท่าแร้ง 100/158
พิเชษฐ บุญญฤทธิ์ 1967 นาย ท่าแร้ง 159/158
พิเชษฐ พิมพรัตน์ 749 นาย อนุสาวรีย์ 132/1
พิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ 1738 นาย ท่าแร้ง 144/150
พิเชียร ทองสังข์ 152 นาย อนุสาวรีย์ 77/273
พิณทิพย์ เหลืองปฏิพัทธ์ 323 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
พิทักษ์ ศิริโท 1337 นาย ท่าแร้ง 45/64
พิทักษ์พงษ์ กฤตธนประเสริฐ 1043 นาย อนุสาวรีย์ 557/184
พิพัฒ เกษแม่นกิจ 2355 พ.อ. ท่าแร้ง 1
พิพัฒน์ ศรีภุมมา 935 นาย อนุสาวรีย์
พิพัฒน์ ศุขพัฒน์ 388 นาง อนุสาวรีย์ 208/10
พิภพ เกษแม่นกิจ 2388 นาย ท่าแร้ง
พิมพ์ใจ ภู่กาม 238 นาง อนุสาวรีย์ 4
พิมพ์ปวีณ์ ไสย์โพธิ์ 602 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมพ์พร เวกชาลิกานน 1697 นาง ท่าแร้ง 59/5
พิมล จูงเจิมจิตร 1918 นาง ท่าแร้ง 163/40
พิมลทิพย์ จงรักษ์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 173
พิมลทิพย์ บัวเผื่อน 545 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/62
พิราวรรณ ธรรมลังกา 1092 นางสาว ท่าแร้ง
พิไลพร พรมชัย 267 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/534
พิไลพันธ์ เมฆารัตน์ 1557 นางสาว ท่าแร้ง 19/131
พิศมัย นาสพัฒน์ 1213 นางสาว ท่าแร้ง
พิศมัย นุสสะ 822 นาง อนุสาวรีย์ 22
พิศาล เนียรประดิษฐ์ 256 นาย อนุสาวรีย์
พิศาล ลาภประเสริฐล้ำ 177 นาย อนุสาวรีย์ 77/155
พิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์ 1882 นาย ท่าแร้ง 3/15
พิศิษฐ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์ 1366 นาย ท่าแร้ง 119/44
พิศิษฐ์ โสวรรณ์ 148 นาย อนุสาวรีย์ 3/2769
พิษณุ หารคำตัน 621 นาย อนุสาวรีย์
พิสมัย โคตรดก 268 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสันติ์ อุ่นแก้ว 1599 นาย ท่าแร้ง
พิสิษฐ์ ลีลารัศมี 1376 นาย ท่าแร้ง 3/74
พิสุทธิ์ ชุนห์ลือชานนท์ 729 นาย อนุสาวรีย์ 77/291
พีรศักดิ์ รัตนถาวรกิจ 1581 นาย ท่าแร้ง 5/207
พีระพล จันทร์มี 869 นาย อนุสาวรีย์ 57/59
พุทธวรรณ ประยูรทอง 2371 นางสาว ท่าแร้ง 139/94
เพ็กเกียง วรรณโภคิน 1220 นาง ท่าแร้ง
เพชร นันทิวัฒนา 627 นาย อนุสาวรีย์ 11/41
เพชรดา พันธุ์แตง 577 นางสาว อนุสาวรีย์ 135/3
เพ็ชรรัตน์ คงสวัสดิ์ 765 นาง อนุสาวรีย์ 225/91
เพชรรัตน์ ธานีรัตน์ 1305 นาง ท่าแร้ง 6/75
เพชรลดา สุบงกฏ 33 นาง อนุสาวรีย์ 338/1
เพชราวลัย วัฒนพานิช 1679 นาง ท่าแร้ง 119/114
เพ็ญแข คงพิทักษ์ศิลป์ 1577 นาง ท่าแร้ง 99/3
เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย 1824 นาง ท่าแร้ง 36/24
เพ็ญนภา บุญเรือน 29 นางสาว อนุสาวรีย์ 340
เพ็ญพทิพย์ สุขสำราญ 2194 นางสาว ท่าแร้ง 90/45
เพ็ญพรรณ มั่งมีทรัพย์ 1233 นางสาว ท่าแร้ง 9/392
เพ็ญรัตน์ วิเชียนกับยารัตน์ 347 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/221
เพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต 995 นาง อนุสาวรีย์ 5
เพ็ญศรี ลิ้มพานิช 2064 นาง ท่าแร้ง 102/55
เพ็ญศรี แสงสง่า 1492 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
เพ็ญศรี อ่อนเหลา 232 นางสาว อนุสาวรีย์
เพณี ยิ้มนิยม 80 นาง อนุสาวรีย์ 10/8
เพทาย พู่พุฒ 2067 นาย ท่าแร้ง 164/19
เพียงใจ ฤทธิเดช 1900 นางสาว ท่าแร้ง 139/48
เพียงรัก รอบรู้ 110 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
เพียรพักตร์ เป็ดสกุล 1093 นางสาว ท่าแร้ง
แพรทอง สุขสิงห์ 902 นาง อนุสาวรีย์ 16
โพธิ์ทอง เรืองนาราม 1819 นาง ท่าแร้ง 28/5
ไพฑูรย์ วัชรเศรษฐกุล 428 นาย อนุสาวรีย์ 59/23
ไพทูล เกตุวิไล 2372 นาย ท่าแร้ง 20/13
ไพบูลย์ จิตรวิบูลย์ 97 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ บุญสุข 367 นาย อนุสาวรีย์ 181/146
ไพบูลย์ เอี่ยมทอง 1778 นาย ท่าแร้ง 3/14
ไพเราะ พูลสวัสดิ์ 1059 นาง ท่าแร้ง
ไพโรจน์ ภักดิ์รัตน์ 1154 นาย ท่าแร้ง
ไพวรรณ เคนถาวร 1070 นาง ท่าแร้ง
ไพวรรณ สาลาด 1561 นางสาว ท่าแร้ง
ไพวัลยื มีหนองใหญ่ 1612 นางสาว ท่าแร้ง
ไพศาล พงษ์ด้วง 708 นาย อนุสาวรีย์
ไพศาล เอี่ยมบำรุง 2359 นาย ท่าแร้ง 155/53
ฟารีดา สุภวราหะสุนทร 261 นาง อนุสาวรีย์
เฟื่องนภา ใจวีระวัฒนา 1805 นาง ท่าแร้ง
ภคพร โกศัลวัฒน์ 1768 นาง ท่าแร้ง 78/9
ภราดร เพชระบูรณิน 1202 นาย ท่าแร้ง 32/10
ภวรัญชน์ อารมย์เสรี 2386 นางสาว ท่าแร้ง 222/239
ภัคกรณ์ เกาะยอ 136 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทญา ทับทิม 625 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทรกร พึ่งกลั่น ร.น. 1037 ร.ต. อนุสาวรีย์
ภัทรพงค์ แซ่ไล้ 43 นาย อนุสาวรีย์
ภัทรภร เขตตระกูล 2225 นาง ท่าแร้ง 1/189
ภัทรวดี จิวพัฒนกุล 2349 นาย ท่าแร้ง 160/2
ภัทรวรรณ จารุมิลินท 783 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/71
ภัทราวุธ ไทยจำเนียร 1466 นาย ท่าแร้ง 199/84
ภัทราวุธ เพียรงาม 436 นาย อนุสาวรีย์
ภัสธารีย์ พิชิตถาวรเวทย์ 1295 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
ภัสสร วานิชเจริญวงศ์ 1926 นาง ท่าแร้ง 70/17
ภาณี พลวงศ์ตระกูล 544 นาง อนุสาวรีย์ 161/76
ภาณุ ชัยศิริ 2312 นาย ท่าแร้ง 169/109
ภาณุ ศิริชุมพันธ์ 1204 นาย ท่าแร้ง 155/31
ภานุช วนาสุขพันธ์ 2354 นาง ท่าแร้ง 160/4
ภานุวัฒน์ สินพูน 502 นาย อนุสาวรีย์
ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ 1949 นางสาว ท่าแร้ง 9/21
ภาวิณี หวังศิริ 493 นาง อนุสาวรีย์ 40/163
ภาวิตา หอมหวล 1741 นางสาว ท่าแร้ง 7
ภาวินี เกษแก้ว 1103 นาง ท่าแร้ง
ภาวินี แซ่หลู่ 1264 นางสาว ท่าแร้ง 6/508
ภิญญดา ศรมยุรา 979 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/192
ภิทยาธรรม ทิศรักษ์ 2103 นาย ท่าแร้ง
ภิรัญญา พันธ์คูณ 84 นางสาว อนุสาวรีย์ 93
ภิสิฐศักดิ์ มีสวน 568 นาย อนุสาวรีย์
ภุมรา แสงภักดิ์ 981 นางสาว อนุสาวรีย์
ภูธนิน ปิยาภิมุข 1428 นาย ท่าแร้ง 51/9
ภูริพงศ์ นิลแช่ม 1717 นาย ท่าแร้ง 44/33
ภูวนัย นาคไพบูลย์ 1320 นาย ท่าแร้ง
ภูษิต สนิทราษฎร์ 408 นาย อนุสาวรีย์ 19
ภูสิทธิ์ เล้าสกุล 2304 นาย ท่าแร้ง 1/87
เภตรา เนาวบุตร 1770 นางสาว ท่าแร้ง 36/47
มงคล ชาติชำนิ 442 นาย อนุสาวรีย์
มงคล สังข์ผลิพันธ์ 1232 นาย ท่าแร้ง 7/86
มงคลชัย ร่มโพธิ์ชื่น 217 นาย อนุสาวรีย์ 167/3
มณฑกานต์ กีรติไพบูลย์ 1342 นางสาว ท่าแร้ง 139/246
มณฑล สุภาพพิบูลย์ 833 นาย อนุสาวรีย์ 86
มณฑา จุ้ยใจตรง 1173 นางสาว ท่าแร้ง
มณฑิตา สิงห์วงษ์ 509 นาง อนุสาวรีย์
มณี จรูญเรือง 1554 นางสาว ท่าแร้ง 33/146
มณี ดิษฐแย้ม 992 นาง อนุสาวรีย์ 244/193
มณี ธีระมังคลานนท์ 2163 นาง ท่าแร้ง 107/1
มณี บัวคลี่ 1690 นาง ท่าแร้ง 47/1
มณีรัตน์ ชาลือ 1885 นางสาว ท่าแร้ง
มนต์ชัย หยกน้ำเงิน 2109 นาย ท่าแร้ง 99/147
มนตรี ศรีสังข์ 1502 นาย ท่าแร้ง 9
มนตรี อารีรัตน์ 1875 นาย ท่าแร้ง 44/28
มนทินันท์ แซ่ไหล 788 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/7
มนัญญา อิ่มอารมย์ 600 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/398
มนัส ฉายอรุณ 1647 นาย ท่าแร้ง 117/42
มนัสนันท์ เชษฐทวีชัย 1816 นางสาว ท่าแร้ง 19/4
มนัสนันท์ พัชรปัญญวัฒน์ 2344 นางสาว ท่าแร้ง 44/137
มนัสวิณี ตันพัฒนรัตน์ 2121 นางสาว ท่าแร้ง 121/486
มนัสสนันท์ วิทนา 1114 นางสาว ท่าแร้ง 1020
มยุรี รักงาน 2307 นางสาว ท่าแร้ง 243/2
มยุรี วิโรจน์แสงอรุณ 514 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/186
มยุรี โสภณรักษ์วงศ์ 197 นางสาว อนุสาวรีย์
มลิวัลย์ สมศรี 1116 นาง ท่าแร้ง 61/222
มลิวัลย์ สาสะสุล 851 นางสาว อนุสาวรีย์
มอญเทพ ลิ้มรสสุข 1580 นาง ท่าแร้ง 79/1
มะลินี พงษ์เก่า 952 นาง อนุสาวรีย์
มังกร แน่นหนา 581 พ.ต. อนุสาวรีย์ 401
มัณฑนา กิตติคุณศิริ 1950 นาง ท่าแร้ง 134/94
มัลลิกา อังศุวัฒนา 1903 นางสาว ท่าแร้ง 118/224
มานพ เกิดอุดม 126 นาย อนุสาวรีย์ 161
มานพ แก้วทิ 223 นาย อนุสาวรีย์
มานะ ถนอมทุน 105 นาย อนุสาวรีย์
มานะกิจ เทียมกลาง 1532 นาย ท่าแร้ง 37/153
มานิจ วราภาคย์ 1942 นาย ท่าแร้ง 5/28
มานิดา ผลชู 1333 นาง ท่าแร้ง 38/343
มานิตย์ คำอู๊ด 75 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ ด้วงเจริญ 2394 นาย ท่าแร้ง 134/256
มานิตย์ ทองดี 786 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ สังขวิจิตร 2058 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 44/19
มานี ศุภโสตถิ 698 นาง อนุสาวรีย์ 9/11
มาโนชญ์ กฤตศิลป์ 1373 นาย ท่าแร้ง 30/13
มาลินี บุญวานิช 911 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/64
มาลี คุมสุข 2211 นาง ท่าแร้ง 71/68
มาลี ฉัตรชัยยัญ 868 นาง อนุสาวรีย์ 10
มาลี เวทยะวานิช 1850 นางสาว ท่าแร้ง 6/113
มาลี หนูนิ่ม 772 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/577
มาศสุวัณณ์ บุญลือ 2243 นางสาว ท่าแร้ง 90/78
มุกดา จันทร์มูล 1996 นางสาว ท่าแร้ง 57/125
เมตตา เพชรเกตุ 2091 นาง ท่าแร้ง 145/161
เมตตา ศรีชุบร่วง 61 นาง อนุสาวรีย์ 77/156
เมทินี ไชยเสน 2380 นางสาว ท่าแร้ง 222/384
เมธาพร โคจรโรจน์ 554 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
เมธิฐ คงอินทร์ 1890 นาย ท่าแร้ง 5
ไมตรี เชิงสมหวัง 909 นาย อนุสาวรีย์ 9/55
ไม้อิ่ม แซ่โค้ว 1511 นาง ท่าแร้ง 1/126
ยงยุทธ พุทธศานติบัณฑิต 654 นาย อนุสาวรีย์ 94/4
ย้วน นาคแจ้ง 1987 นาย ท่าแร้ง 162/1
ยอดตอง เหลียบแหลม 101 นางสาว อนุสาวรีย์
ยอดรัก สุนทรวรรณ 371 นาย อนุสาวรีย์ 28/20
ยิ่งเกียรติ แสงชัย 1253 นาย ท่าแร้ง 149/33
ยิ่งยส โชติพิมาย 977 พล.อ. อนุสาวรีย์ 25
ยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย 1286 นาง ท่าแร้ง 9/3
ยิ่งลักษณ์ ฮุ่ยสกุล 631 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/143
ยิ่งศักดิ์ สนิทจันทร์ 56 นาย อนุสาวรีย์ 159/119
ยุทธนา กองจำปา 1391 นาย ท่าแร้ง 71/32
ยุทธนา ปกป้องมงคล 2094 นาย ท่าแร้ง 111/410
ยุทธนา พสุนธาวิโรจน์ 583 นาย อนุสาวรีย์ 56/32
ยุทธนา โพธิ 1390 นาย ท่าแร้ง 102/493
ยุทธนา วีระพรรณ์ 178 นาย อนุสาวรีย์ 274
ยุทธวัฒน์ กล่ำกล่อมจิตร์ 1536 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 139/28
ยุพดี อิงคามระธร 922 นาง อนุสาวรีย์ 345
ยุพยงค์ กาญจนมุสิก 1615 นาง ท่าแร้ง
ยุพวรรณ บุญสุทธิ์ 1056 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพา พจนาวราพันธุ์ 1978 นาง ท่าแร้ง 145/5
ยุพา สิริยากุล 1420 นาง ท่าแร้ง 9/227
ยุพิน จันทวงษ์ 1369 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน ทองดี 1730 นาง ท่าแร้ง
ยุพิน พฤกษา 275 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน ฮวดบำรุง 1454 นางสาว ท่าแร้ง
ยุภาเพ็ญ รัตนาวังเจริญ 2072 นาง ท่าแร้ง 89/228
ยุภารัตน์ อินทะนนท์ 1077 นาง ท่าแร้ง 19
ยุวดี แซ่โป 1604 นางสาว ท่าแร้ง 90/166
ยุวดี รัตนวงศ์ 462 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/702
ยุวดี วงศ์พันธุ์ 1720 นางสาว ท่าแร้ง
ยุวดี สุวรรณรัตนโชติ 1195 นางสาว ท่าแร้ง 111/22
เยาวดี ตันติเสวี 996 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/361
เยาวพา ยอดพยุง 92 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/1
เยาวลักษณ์ ธรรมวิภาค 966 นาง อนุสาวรีย์ 19/1
เยาวลักษณ์ วงศ์สุวานิช 497 นาง อนุสาวรีย์ 37/238
เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง 469 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/97
รงค์ศักดิ์ สมบัตินา 867 นาย อนุสาวรีย์
รจิดา ศรีโคตร 1288 นาง ท่าแร้ง 111/545
รชพรรณ อยู่สุข 2165 นางสาว ท่าแร้ง 111/479
รตานา รัตนประทีป 2182 นาง ท่าแร้ง 137/136
รติยา สุขมาก 1486 นาง ท่าแร้ง 199/100
รพรัตน์ มหากาญจนกุล 1139 นางสาว ท่าแร้ง 7/47
รพีพรรณ เกาะจู 1240 นางสาว ท่าแร้ง
รมย์ยมลพรรษ จันทมานพ 527 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/72
รมัณยา สุพัฒนกุล 170 นางสาว อนุสาวรีย์
รมิดา คงธนะ 2023 นาง ท่าแร้ง 38/113
รมิดา ชัยมงคลานนท์ 2123 นางสาว ท่าแร้ง 222/138
รวงทิพย์ สิรินิธิ์ 2187 นางสาว ท่าแร้ง 46/28
รวีวรรณ์ กฤษณเศรณี 1607 นางสาว ท่าแร้ง 150/4
รสคนธ์ แก้วสะอาด 2353 นางสาว ท่าแร้ง 1238
รสสุคนธ์ แก้วดวงตา 1150 นาง ท่าแร้ง
ระเบียบ ศรีจรัญ 1809 นางสาว ท่าแร้ง 6/496
ระพีพรรณ พลาหาญ 1169 ร.อ. ท่าแร้ง 247/1
รักษา สุนทร 224 นาย อนุสาวรีย์ 14/199
รังสรรค์ วาระสิทธิ์ 1671 นาย ท่าแร้ง 28/41
รัชกฤช สุรกีรติกร 1993 นาย ท่าแร้ง 47/43
รัชญา อุไรรัตนพงษ์ 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/625
รัชนี กรรณิกา 209 นาง อนุสาวรีย์ 50/51
รัชนี จึงศรีรัตนสกุล 503 นาง อนุสาวรีย์ 30/1
รัชนี ใจเพียร 1269 นาง ท่าแร้ง 144/1
รัชนี ชัยดำรงเลิศ 45 นาง อนุสาวรีย์ 56/183
รัชนี ไชยสาร 2172 นาง ท่าแร้ง 44/1
รัชนี ปั้นประเสริฐ 1210 นาง ท่าแร้ง
รัชนี โล้วมั่นคง 704 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/2
รัชนี วิวัฒนสินชัย 1889 นางสาว ท่าแร้ง 146/85
รัชนี อารีวิริยะกุล 2373 นางสาว ท่าแร้ง 222/119
รัฐกร กุลชนะโรจน์ 1370 นาย ท่าแร้ง 200/152
รัฐศักดิ์ เย็นสบาย 2098 นาย ท่าแร้ง
รัณพล รักษิตานนท์ 713 นาย อนุสาวรีย์ 11/2
รัตน์ติกาน เมี้ยงหอม 382 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/509
รัตนา แซ่ฮ้อ 1015 นางสาว อนุสาวรีย์ 500/34
รัตนา แสงมุกข์ 421 นาง อนุสาวรีย์
รัตนา เหรัญญกิจ 2207 นาง ท่าแร้ง 9/23
รัตนากร กิจอารีย์ธนธร 775 นาง อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ สันติสวัสดิ์ 969 นาง อนุสาวรีย์ 29/55
รัศมี เทอดสุวรรณ 1177 นาง ท่าแร้ง 48/3
รัศมี ลีนาลาด 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
ราชันย์ สุทธานันต์ 782 นาย อนุสาวรีย์ 6
ราเชน ผาดี 1014 นาย อนุสาวรีย์ 33/165
ราณี จักรแก้ว 507 นาง อนุสาวรีย์ 8
ราศี สานุจิตต์ 2152 นางสาว ท่าแร้ง 159/382
รำไพร ใหญ่อินทร์ 932 นาง อนุสาวรีย์
รำเภย เสนามิตร 1928 นาง ท่าแร้ง 52
รุ่ง คำพิรัง 1146 นาง ท่าแร้ง
รุ่งนะภา วิวัฒนาช่าง 1007 นาง อนุสาวรีย์ 33
รุ่งฟ้า ลิ้มจรูญ 1733 นางสาว ท่าแร้ง 144/55
รุ่งฟ้า หังโส โยอานเช่น 1189 นาง ท่าแร้ง 102/211
รุ่งระวี พละศักดิ์ 975 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งรัตน์ คำซื่อตรง 633 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/115
รุ้งลาวัลย์ เจริญสุข 19 นางสาว อนุสาวรีย์
รุจ ทองเป้า 1309 นาย ท่าแร้ง 44/3
รุจิเรข เจนหัด 1108 นาง ท่าแร้ง
เรวดี กิตติพัฒนะวงศ์ 2037 นาง ท่าแร้ง 19/213
เรวัต ประสพสุข 1100 นาย ท่าแร้ง 1/145
เริงศักดิ์ รุ่งกรุด 1041 นาย อนุสาวรีย์ 33/185
เรืองยศ ศรีสุธรรมรัตน์ 2326 นาย ท่าแร้ง 111/979
เรืองระวี วงศ์นิธิชัยกุล 1090 นาง ท่าแร้ง 139/248
เรืองศรี อมาตยกุล 99 พ.อ. อนุสาวรีย์ 66/3
ฤกษ์ฤทธิ์ กาญจนสง 691 นาย อนุสาวรีย์
ฤดี เลาหะวนิช 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/33
ลภัสรดา ใจเต็ม 1929 นาง ท่าแร้ง
ลลิดา ไชยแสง 744 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/86
ลลิดา ศรวิไลวรรณ 693 นาย อนุสาวรีย์ 36
ลลิตา เหลืองอรุณวิไล 1661 นางสาว ท่าแร้ง 46/98
ลออ ดีดพิณ 683 พ.ท. อนุสาวรีย์ 49/161
ละมูล นาคเจริญ 1936 นาง ท่าแร้ง 22/160
ละเมียด พงษ์ประเสริฐ 2249 นาง ท่าแร้ง 147/33
ละออ พรมมา 1856 นางสาว ท่าแร้ง 89/319
ละออง ทองนวลจันทร์ 141 นางสาว อนุสาวรีย์
ละเอียด เยาวราช 1138 นาง ท่าแร้ง
ลักขณา กตัญญูพันธุ์ 1287 นาง ท่าแร้ง 148/52
ลักขณา ง่วนดา 1640 นางสาว ท่าแร้ง 46/29
ลักขณา พรมทา 936 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
ลักขณา ว่องวาจานนท์ 648 นาง อนุสาวรีย์ 14/400
ลักษณ์บดี วิเศษสุวรรณ์ 2069 นาง ท่าแร้ง 145/101
ลักษณ์วิไล ชินพันธุ์ 997 นาง อนุสาวรีย์ 44/194
ลัญชนา ศรีสัมพันธ์ 1 นาง อนุสาวรีย์ 62
ลัดดา แก้วอ่อน 229 นาง อนุสาวรีย์ 17
ลัดดา ดุลยรัตน์ 1651 นาง ท่าแร้ง 7/194
ลัดดา รุ่งเรืองเกียรติ 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/111ก
ลัดดาวัลย์ ชวาเขต 1374 นางสาว ท่าแร้ง 139/13
ลั่นทม โพธิ์แตง 1188 นางสาว ท่าแร้ง
ลาวัณย์ มหาสมทรัพย์ 1609 นางสาว ท่าแร้ง 49
ลำจวน ยอดเงิน 1603 นาย ท่าแร้ง 30
ลำดวน นัยเนตร 645 นางสาว อนุสาวรีย์
ลำพอง จงรักษ์ 811 นาง อนุสาวรีย์ 173/8
ลำพัน ดีสัมพันธุ์ 575 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
ลำเพย กิมทรง 377 นางสาว อนุสาวรีย์ 475
ลำเพย แป้นแก้ว 168 นาย อนุสาวรีย์ 43/45
ลำยอง ศรีวารินทร์ 1539 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย จัดนอก 1959 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย ตันติวุฒิ 1818 นาง ท่าแร้ง 20/10
ลิขิต ทองมา 336 นาย อนุสาวรีย์ 50/129
ลิขิต นักผูก 1097 นาย ท่าแร้ง 22
ลิ้นจี่ ผาลีเสม 675 นาง อนุสาวรีย์ 3/2770
ลือชัย สุดสาคร 82 นาย อนุสาวรีย์ 37/20
เล็ก ศรมยุรา 982 นาง อนุสาวรีย์ 181/202
เลอพงค์ ทองบุญยัง 1759 นาย ท่าแร้ง 120/238
เล้า แซ่ตั้ง 974 นางสาว อนุสาวรีย์ 321
เลิศศักดิ์ แก้วเอี่ยมสุข 659 นาย อนุสาวรีย์ 159/84
เลียบ แสงแก้ว 55 นาย อนุสาวรีย์ 36
วงศกฤต วงศ์อกนิษฐ์ 589 นาย อนุสาวรีย์ 8
วงศธร บุญเคน 11 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 18/51
วจีทัศน์ ผู้ช่วยท้วม 613 นาง อนุสาวรีย์ 132/8
วชิรพันธุ์ นาคะตะ 753 นาย อนุสาวรีย์ 111/177
วชิระ กุลนารี 1032 นาย อนุสาวรีย์ 43/59
วณิชยา แก้วโก 1563 นาง ท่าแร้ง 88/174
วณิภาพรรณ ชิวค้า 288 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/34
วนาวัลย์ ทองปัจฉา 2199 นาง ท่าแร้ง 79/159
วนิดา คำภา 1130 นางสาว ท่าแร้ง 1/26
วนิดา ใจสุข 1760 นาง ท่าแร้ง 99/108
วนิดา ศรีขจร 686 นาง อนุสาวรีย์ 23
วนิตา ระวังวงค์ 18 นาย อนุสาวรีย์
วรกิจ หมีงาม 1648 นาย ท่าแร้ง 48/51
วรดา ตันประภาภรณ์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/151
วรเดช ประยูรวรวงศ์ 1268 นาย ท่าแร้ง 44/109
วรธตรฐช์ กิจโชติ 815 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/159
วรนาถ สว่างศิริพรชัย 673 นาย อนุสาวรีย์ 99/121
วรพจน์ ขุทอง 1246 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 159/519
วรพล พรหมิกบุตร 322 นาย อนุสาวรีย์ 2018/30
วรรณดี เกตุชีพ 1318 นางสาว ท่าแร้ง 18/294
วรรณดี ฤทธิ์อุยานนท์ 578 นางสาว อนุสาวรีย์ 213/8
วรรณดี อาษาสู้ 1029 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณนภา ปลื้มจิตต์ 1892 นาง ท่าแร้ง 58
วรรณนิภา เครื่องจันทร์ 1134 นางสาว ท่าแร้ง 125/1
วรรณภา เกิดปัญญา 2034 นาง ท่าแร้ง 111/517
วรรณวรี อัล-มูเนียร์ การ์ซาน 623 นาง อนุสาวรีย์ 9/145
วรรณวิภา วงษ์รอต 1852 นาง ท่าแร้ง 159/388
วรรณวิมล สุวรรณมาลี 2271 นางสาว ท่าแร้ง 6/675
วรรณา เกิดพร 1806 นางสาว ท่าแร้ง 117/286
วรรณา ทองดี 1153 นาง ท่าแร้ง
วรรณา นันทนลาภอำรุง 1000 นางสาว อนุสาวรีย์ 158
วรรณา พิสิฐศุภมิตร 302 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/4
วรรณาภา วรรณกูล 1239 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณี เชิงสมหวัง 906 นาง อนุสาวรีย์ 9/56
วรรณี สมานจิตต์ 293 นาง อนุสาวรีย์ 37/398
วรรฤดี จั่นใบเล็ก 271 นางสาว อนุสาวรีย์
วรวรรณ วรรณบัณฑิตย์ 1176 นาง ท่าแร้ง 30
วรวัฒน์ มุธุวรรณ 1405 นาย ท่าแร้ง 29
วรวัฒน์ วรอังคณา 2070 นาย ท่าแร้ง 155/68
วรวุฒิ อุ่นทา 248 นาย อนุสาวรีย์ 235
วรเวช วิเศษบำรุงเจริญ 2112 นาย ท่าแร้ง 102/195
วรัญญา สุวิมลพันธุ์ 1388 นาง ท่าแร้ง 55/87
วรัญญู เทพพัตรา 1030 นาง อนุสาวรีย์ 14/512
วรัท วรบรรณรัตน์ 847 นาย อนุสาวรีย์ 45/12
วรัทยา ลิมปิวิวัฒน์กุล 1765 นาง ท่าแร้ง 55/77
วรันทร มังกรศรี 1212 นางสาว ท่าแร้ง 24/137
วรา บำรุงผล 402 นาย อนุสาวรีย์ 135/5
วรากานต์ พันธ์นิล 1171 นางสาว ท่าแร้ง
วรางคณางค์ วังชุมทอง 2338 นางสาว ท่าแร้ง 19/1
วราพร พงศ์สุวากร 1977 นางสาว ท่าแร้ง 87/36
วราพร วีระวงษ์ 1488 นาง ท่าแร้ง
วราภรณ์ สินธุพันธ์เดชา 984 นาง อนุสาวรีย์ 43/166
วราภรณ์ สีสังข์ 289 นาง อนุสาวรีย์ 39/23
วราภรณ์ สุวรรณพันธ์ 1303 นางสาว ท่าแร้ง 2/53
วรินทร์พร พลูประเสริฐญาดา 722 นางสาว อนุสาวรีย์
วริศนันท์ ไกรโรจน์ 1550 นางสาว ท่าแร้ง
วริศรา ปานศรี 2216 นางสาว ท่าแร้ง 102/469
วลัยพร ฉายอรุณ 697 นาง อนุสาวรีย์ 29/167
วลัยภรณ์ บุณยพุกกณะ 1884 นางสาว ท่าแร้ง 57
วลัยลักษณ์ บุญภูพันธ์ตันติ 89 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
วศิน ฉิมมณี 1050 นาย อนุสาวรีย์ 56/291
วสวัตชิ์ ศรีสมเวียง 282 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ จันทร์โฮม 1136 นาย ท่าแร้ง 19/4
วสุวดี เดโชธรรมสถิต 1490 นางสาว ท่าแร้ง 18/26
วัขรินทร์ หนูแก้ว 2320 นาย ท่าแร้ง 71/7
วัชรพงศ์ โกคูณ 1859 นาย ท่าแร้ง 44/90
วัชรพงษ์ ชโลดมพงศ์ 1249 ด.ต. ท่าแร้ง 100/504
วัชรพร นิ่มนวล 310 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/219
วัชรพล นามขันธ์ 137 นาย อนุสาวรีย์ 22
วัชระ ดีทองอ่อน 838 นาย อนุสาวรีย์ 8
วัชระ ดีนวลพะเนา 1947 นาย ท่าแร้ง 21/77
วัชระ มณีอินทร์ 2100 นาย ท่าแร้ง
วัชระ ยาคุณ 1336 นาย ท่าแร้ง 89/598
วัชราภรณ์ อัมพุช 2308 นาง ท่าแร้ง 5/215
วัชรี รัตนธรรม 764 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/89
วัฒนะ กรุตอาชา 734 นาย อนุสาวรีย์ 244/67
วัฒนะ มหิพันธ์ 2360 นาย ท่าแร้ง 37/225
วัฒนา เจริญสำเร็จกิจ 412 นาง อนุสาวรีย์ 118
วัน เจริญจันทร์ 1331 นาง ท่าแร้ง 155/2
วันชัย จิรพงศ์พิทักษ์ 2151 นาย ท่าแร้ง 208/3
วันชัย ธนะสมบัติ 1281 นาย ท่าแร้ง 44/26
วันทนีย์ ตรีสิงห์ 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 222
วันเพ็ญ ปานตะละศรี 2374 นาง ท่าแร้ง 27/6
วันเพ็ญ พูลสระคู 1058 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ รำภา 1084 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ ศุภโสตถิ 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/9
วันรบ ชมเสวก 540 นาย อนุสาวรีย์ 37/98
วันวิสา ประภาธนานันท์ 1272 นางสาว ท่าแร้ง 8/36
วันวิสา ศรีอำไพ 1119 นาง ท่าแร้ง 218
วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์ 1165 นางสาว ท่าแร้ง 37/2
วัลลภ ธนดำรงกุล 1350 นาย ท่าแร้ง 6/84
วัลลภา มนจังหรีด 1808 นาง ท่าแร้ง 6/498
วาทิต ณ บางช้าง 2390 นาย ท่าแร้ง 222/288
วารุณี ถนอมศักดิ์ 564 นาง อนุสาวรีย์
วารุณี ไม้ตราวัฒนา 413 นางสาว อนุสาวรีย์ 410
วาสนา กองฤทธิ์ 840 นาง อนุสาวรีย์ 99/173
วาสนา จันทร์เพ็ง 1579 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา ทองมาก 740 นาง อนุสาวรีย์ 1/253
วาสนา น้ำทิพย์ 1080 นางสาว ท่าแร้ง 501/280
วาสนา พุทธเจริญ 1653 นาย ท่าแร้ง 117/230
วาสนา วัฒนพงษ์พิทักษ์ 640 นาง อนุสาวรีย์ 5/19
วาสนา วินิจเจริญศรี 285 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา วิวัฒน์วงศ์ธร 277 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/755
วาสนา สุณาวงค์ 1706 นาง ท่าแร้ง 37/151
วาสนา อัณสวัสดิ์ 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/202
วิจิตร ชื่นตา 369 นาย อนุสาวรีย์ 353
วิจิตร บุญมา 2169 นาย ท่าแร้ง
วิชญะ ชมชื่น 820 นาย อนุสาวรีย์ 9/124
วิชัย เกตุเกษร 230 นาย อนุสาวรีย์ 67
วิชัย จิวารัตนพงศ์ 751 นาย อนุสาวรีย์ 32/3
วิชัย ตรีอัจฉริยกุล 1296 นาย ท่าแร้ง 52/41
วิชัย บุนยตีรณะ 345 พ.ท. อนุสาวรีย์ 29/29
วิชัย เพียรพัฒนพงศ์ 2180 นาย ท่าแร้ง 155/52
วิชัย ภาคอรรถ 831 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
วิชัย มณีวรรณ 587 นาย อนุสาวรีย์ 29/94
วิชัย เรืองเกียรติกุล 401 นาย อนุสาวรีย์ 225/68
วิชาญ เติมศิริรัตน์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 343/38
วิชิต บุญทศ 93 นาย อนุสาวรีย์
วิชิต สุขะวัชรานนท์ 685 นาย อนุสาวรีย์ 233
วิชิต อินทรประสงค์ 426 พล.ต. อนุสาวรีย์ 342/185
วิชิตชัย อินทรประเสริฐ 1530 นาย ท่าแร้ง 45/8
วิเชษฐ์ เจริญรส 2005 นาย ท่าแร้ง 46/88
วิเชษฐ์ อิ่มร้อยเอ็ด 2135 นาย ท่าแร้ง 137340
วิเชียร ชื่นบำรุง 1001 นาง อนุสาวรีย์ 32
วิเชียร ปานจาด 1193 นาย ท่าแร้ง
วิเชียร ศรีอนุต 144 นาย อนุสาวรีย์
วิเชียร สนิทสิงห์ 1459 นาง ท่าแร้ง
วิเชียร สลากรธนวัฒน์ 964 นาย อนุสาวรีย์ 37/78
วิเชียร สอนเจริญ ร.น. 1524 น.ต. ท่าแร้ง 250
วิเชียร สายสมบัติ 513 นาย อนุสาวรีย์
วิฑูรย์ แก้วน้ำใส 1063 นาย ท่าแร้ง
วิทยา ชินเดช 94 นาย อนุสาวรีย์ 244/108
วิทยา วันโพนทอง 756 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ไกรนอก 106 นาย อนุสาวรีย์ 101
วินัย ปานทอง 260 นาย อนุสาวรีย์
วินัย วิทยานุกูล 2210 นาย ท่าแร้ง 134/77
วินัย สงวนชม 176 นาย อนุสาวรีย์
วินัย. เกตุทอง 332 นาย อนุสาวรีย์ 50/345
วินิจศักดิ์ แช่มชื่น 1703 นาย ท่าแร้ง 199/225
วินิต ปริญญวัฒน์ 828 นาย อนุสาวรีย์ 3/2753
วิบูลย์ รุ่งวิทยานุวัฒน์ 356 นาย อนุสาวรีย์ 108/99
วิภา ไชยณรงค์ 878 นาง อนุสาวรีย์ 43/396
วิภา วิลัยพันธ์ 1356 นาง ท่าแร้ง 47/3
วิภา อรรถกมล 827 นาง อนุสาวรีย์ 134
วิภาณี พยุงพงศ์ 690 นาง อนุสาวรีย์ 120/23
วิภาดา สวัสดิกุล 2105 นางสาว ท่าแร้ง 143/61
วิภาดา อธิพลวิวัฒน์ 492 นาง อนุสาวรีย์ 1/4
วิภาภรณ์ เครืออนันต์ 508 นางสาว อนุสาวรีย์ 2426
วิภารัตน์ คำหอม 1510 นางสาว ท่าแร้ง
วิภาวดี ศรีนนท์ 139 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาวรรณ พงษ์พิลาสาร 1700 นาง ท่าแร้ง 129
วิมนวัน เพ็งชำนาญ 1162 นางสาว ท่าแร้ง
วิมล เปรมปริก 1057 นาง ท่าแร้ง
วิมล เวสารัชกร 1962 นาง ท่าแร้ง 201/11
วิมล สุนทรวาทิตกุล 1537 นาง ท่าแร้ง 599/3
วิมลรัตน์ ขันทีท้าว 1205 นางสาว ท่าแร้ง
วิมลรัตน์ โห้ถนอม 618 นาง อนุสาวรีย์ 181/309
วิยะดา ฐิติวัฒนาการ 481 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/16
วิรงรอง แช่มเกษม 1410 นาง ท่าแร้ง 235/1
วิรศักดิ์ วิชาดี 637 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช ทันวงษา 940 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช สิทธิเจริญพรชัย 167 นาย อนุสาวรีย์ 62/190
วิรัชชัย โพธิละเดา 2075 นาย ท่าแร้ง 71/28
วิรัญดา ทิมประดับ 1636 นางสาว ท่าแร้ง 96/177
วิรัตน์ ชัยภักดี 1724 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 89
วิรัตน์ ยิ้มปรีดา 2090 นาย ท่าแร้ง
วิริยะ วงษ์ดนตรี 1567 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ ธนกิจวิบูลย์ผล 2063 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ วิจิตรวรวงศ์ 531 นาย อนุสาวรีย์ 342/12
วิลาวรรณ อยู่พุ่มพฤกษ์ 709 นาง อนุสาวรีย์ 12/272
วิลาวัณย์ เหล็งทอง 186 นาง อนุสาวรีย์
วิลาสินิ เจริญลาภ 297 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/108
วิลาสินี ศิริจารุวงศ์ 2367 นางสาว ท่าแร้ง
วิลาสินี เอกธเนศ 1823 นางสาว ท่าแร้ง 79/36
วิไล จ่าหล้า 870 นาย อนุสาวรีย์
วิไล ปัญญาแจ่ม 1163 นางสาว ท่าแร้ง
วิไลรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 569 นาง อนุสาวรีย์
วิไลลักษณ์ บุนนาค 1774 นาง ท่าแร้ง 88/208
วิไลวรรณ ละมัย 394 นาง อนุสาวรีย์ 49/181
วิวัฒน์ เย็นสบาย 2099 นาย ท่าแร้ง
วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ 912 นาย อนุสาวรีย์ 95
วิสุทธิ์ คำภักดี 608 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/148
วิสุทธิ์ ถมังกิจ 1737 นาย ท่าแร้ง 99/185
วิสุทธิ์ พิเภก 2125 นาย ท่าแร้ง 288
วีณา กันทราวิรัตน์ 53 นางสาว อนุสาวรีย์
วีรพงษ์ เมธีธรรมาภรณ์ 1230 นาย ท่าแร้ง
วีรพล เจริญพานิช 1591 นาย ท่าแร้ง 99/13
วีรพล สินทอง 1148 นาย ท่าแร้ง
วีระ สนธิ 635 นาย อนุสาวรีย์ 244/201
วีระ สาราสิทธิ์ 1273 นาย ท่าแร้ง 111/1070
วีระเดช รุ่งสาง 1891 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/123
วีระพล พรมหลวงศรี 134 นาย อนุสาวรีย์
วีระพันธุ์ มีวรรณสุขกุล 806 นาย อนุสาวรีย์ 22/20
วีระยศ สุปัญโญ 1541 นาย ท่าแร้ง 24/76
วีระยุทธ์ เทพพัตรา 1028 นาย อนุสาวรีย์ 3/1084-1085
วีระยุทธ บุตรดี 1907 นาย ท่าแร้ง
วีระวรรณ นวลมณี 961 นาง อนุสาวรีย์ 46
วีระวัฒน์ สมฤทธิ์ 2003 นาย ท่าแร้ง 62/9
วีระศักดิ์ แกล้วกล้า 1705 นาย ท่าแร้ง 9/48
วีระศักดิ์ ทรัพย์มณี 60 นาย อนุสาวรีย์ 86/6
วีราพัชร์ แท่งทองคำ 808 นาง อนุสาวรีย์ 212/10
วุฒิ พิมพา 2 นาย อนุสาวรีย์ 33/24
วุฒิ สกุลเต็ม 1275 นาย ท่าแร้ง 111/402
วุฒิกรณ์ สมฤทธิ์ 1999 นาย ท่าแร้ง 62/6
วุฒิไกร ทิพยเมธ 1349 นาย ท่าแร้ง 36/102
วุฒิชัย ศรีน้อย 1623 นาย ท่าแร้ง 6/441
แว๋ว เหมมาลา 903 นางสาว อนุสาวรีย์
ศกุนตลา กะราลัย 2212 นาง ท่าแร้ง 37
ศตพร นวลละออง 2357 นาย ท่าแร้ง 222/178
ศมาภร อัศภาภรณ์ 441 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
ศรวณีย์ กายอรุณสุทธิ์ 435 นางสาว อนุสาวรีย์ 304
ศรัญญา ตีรเลิศพานิช 938 นาง อนุสาวรีย์ 56/358
ศรัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 487 นาง อนุสาวรีย์ 49/201
ศรัญย์ เทียนทำนูล 8 นาย อนุสาวรีย์ 48/82
ศรัญยพร ชำนาญ 1039 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/125
ศรายุทธ สุรรัตน์ 886 นาย อนุสาวรีย์ 190/6
ศริญญาวรรณ พรหมสุวรรณ 1751 นางสาว ท่าแร้ง 81/13
ศรีทัย มูสิกธรรม 477 นาย อนุสาวรีย์ 23/2
ศรีบังอร อิสระกุลฤทธา 295 นาง อนุสาวรีย์ 82
ศรีสมร ชูทอง 1596 นาง ท่าแร้ง 1/228
ศรีสุมน หงษ์น้อย 1854 นาง ท่าแร้ง 248/8
ศศิชล เอี่ยมวิจารณ์ 98 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/74
ศศิญา พันธุกล้า 1481 นางสาว ท่าแร้ง 3/33
ศศิธร แซ่หว่อง 422 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร นาวาเรือน 1463 นาง ท่าแร้ง 89/235
ศศิธร นิดใหม่ 1159 นาง ท่าแร้ง 71/65
ศศิธร วิจิตรธนสาร 1644 นาง ท่าแร้ง 17/34
ศศิภา ชีระพันธุ์ 1257 นาง ท่าแร้ง 39/102
ศักดา กาญจนดุล 1019 นาย อนุสาวรีย์ 16
ศักดา มูสิกธรรม 479 นาย อนุสาวรีย์ 23/5
ศักดิ์ชัย เต็มมงคลชัย 308 นาย อนุสาวรีย์ 10/40
ศักดิ์ชัย ยินดีฉัตร 1209 นาย ท่าแร้ง 8
ศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ 1562 นาย ท่าแร้ง 119/312
ศักดิ์ไชย ประเสริฐศรี 1497 นาย ท่าแร้ง 47/13
ศักดิ์ดา ไชยกิจ 1742 นาย ท่าแร้ง
ศักดิ์ศรี เงินกลม 1940 นาย ท่าแร้ง 55/49
ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทรฺ 1719 นาย ท่าแร้ง 139/50
ศักดิ์สิน ทิพยเกษร 639 พล.อ. อนุสาวรีย์ 28/11
ศักย์ศรณ์ หอมเดชนะกุล 489 นาย อนุสาวรีย์ 92/56
ศักรินทร์ พรทิพยนกุล 522 นาย อนุสาวรีย์
ศาสตรา เฉลืมไชย 1904 นาย ท่าแร้ง 200/3
ศิมา สวรรณบุบผา 2214 นาง ท่าแร้ง 5/21
ศิรภัทร มลิวัลย์ 1325 นางสาว ท่าแร้ง 18/79
ศิระวรรณ อ่อนบุญญะ 1483 นาง ท่าแร้ง 27
ศิริกาญจน์ อนุศิริ 2337 นางสาว ท่าแร้ง 6/440
ศิริกุล จิรอนันตกุล 1398 นางสาว ท่าแร้ง 44/120
ศิริเกียรติ ศักดิ์โกศล 1290 นาย ท่าแร้ง 179/134
ศิริชัย เลาหเมตเมธา 787 นาย อนุสาวรีย์ 181/35
ศิริพร คงธนะเจริญชัย 2389 นางสาว ท่าแร้ง 137/308
ศิริพร ชุ่มมงคล 1620 นางสาว ท่าแร้ง 111/477
ศิริพร ทวีคูณ 2086 นาง ท่าแร้ง 70/170
ศิริพร ทองก้อน 1650 นาง ท่าแร้ง 155/94
ศิริพร เพ็ชรศิริ 91 นางสาว อนุสาวรีย์ 67
ศิริพร ศรประสิทธิ์ 262 นางสาว อนุสาวรีย์ 197
ศิริพร สันติฤทธิ์ 949 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/157
ศิริเพ็ญ ที่อุปมา 1842 นางสาว ท่าแร้ง 79/165
ศิริมา แก้วโมรา 1478 นาง ท่าแร้ง 95
ศิริมา จิตต์สดศรี 778 นาง อนุสาวรีย์ 137
ศิริรัตน์ ปานเจริญ 2280 นาย ท่าแร้ง 1/185
ศิริรัตน์ สงนอก 622 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริรัตน์ อรัญยกานนท์ 873 นาง อนุสาวรีย์ 63
ศิริลักษณ์ จงรัดกลาง 250 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริลักษณ์ เดชวิลัย 1793 นางสาว ท่าแร้ง 232
ศิริลักษณ์ เปรมวิเชียร 1115 นางสาว ท่าแร้ง 88/8
ศิริวรรณ แซ่ซือ 921 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริวรรณ ดิษฐาพรเศรษฐ์ 306 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/39
ศิริวรรณ ภุชงค์เจริญ 1714 นางสาว ท่าแร้ง 37/205
ศิริวัฒน์ บัวใหญ่ 1424 นาย ท่าแร้ง 9/53
ศิริสิทธิ์ พุทธรักษา 946 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
ศิลป์ชัย ฉายแสงจันทร์ 1943 นาย ท่าแร้ง 2
ศิลป์ชัย เชาวณาพรรณ์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 44/89
ศิวชัย โคมทองสถิตย์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 88/96
ศิวนพ เหล่าโรจน์ทวีกุล 1499 ร.ต. ท่าแร้ง 48/19
ศิวพร แซ่ลี้ 1600 นาง ท่าแร้ง
ศิวาพร กาญจนะวรนันท์ 472 นาง อนุสาวรีย์ 342/110
ศิวาพร เฉลิมสุขชัย 478 นาง อนุสาวรีย์ 9/284
ศุทธินี ภูมิขุนทด 2220 นาง ท่าแร้ง
ศุภกร พรประเสริฐพันธุ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 9/129
ศุภกร ไวยาวัจมัย 1797 นาย ท่าแร้ง 139/343
ศุภกร สถิตเทพบัญชา 1385 นาย ท่าแร้ง 255/17
ศุภกร อินทะวงษ์ 1091 นาย ท่าแร้ง 3
ศุภชัย ภู่พงศ์พันธ์กุล 505 นาย อนุสาวรีย์ 46/109
ศุภชัย ศรีวรกุล 1896 นาย ท่าแร้ง 24/43
ศุภโชค พิรุฬห์สิทธิ์ 1432 นาย ท่าแร้ง 14/124
ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมาตย์ 1120 นาง ท่าแร้ง 44/69
ศุภลดา พิชญวิวัฒน์ 760 นางสาว อนุสาวรีย์ 58
ศุภวัฒน์ ศรีโชค 1840 นาย ท่าแร้ง 150/12
ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 2039 นาย ท่าแร้ง 145/36
ศุภวัตร อารยพงศ์ 570 นาย อนุสาวรีย์ 57/3
ศุภวัลย์ เอื้อวัฒนามงคล 1392 นาง ท่าแร้ง 50/26
ศุภศักดิ์ กองขุนทด 1775 นาย ท่าแร้ง
ศุภานัน กัลยาณมิตร 2028 นาง ท่าแร้ง 159/22
ศุภิดา ศิลปอาชา 420 นาง อนุสาวรีย์ 97
เศรษฐพจน์ ชีรนรวนิชย์ 2294 นาย ท่าแร้ง 119/331
โศภิญ สนิทพ่วง 521 นาง อนุสาวรีย์ 56/349
โศภิษฐ์ ตีรวัฒนานนท์ 1381 นาง ท่าแร้ง 78/156
โศภิษถ์ ดุมกลาง 381 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/220
สกนธ์ จรัสแสงอนันต์ 199 นาย อนุสาวรีย์
สกนธ์ ช่วยเมือง 1712 นาย ท่าแร้ง 139/138
สกนธ์ รัตนสิงห์ 863 นาย อนุสาวรีย์ 77/68
สกล พัสลัง 2027 นาย ท่าแร้ง 159/40
สกลวรรณ สมไพบูลย์ 2375 นาง ท่าแร้ง 222/386
สกูลชัย สาริกาชาติ 1743 นาย ท่าแร้ง 102/196
สคราญ พิริยวิทย์ 66 นาง อนุสาวรีย์ 181/6
ส่ง สลักลาย 2223 นาย ท่าแร้ง 9/11
สงค์ จันทะดี 1069 นางสาว ท่าแร้ง
สงบ มะปรางหวาน 1732 นาย ท่าแร้ง 33/2
สงัด เสมอใจ 1207 นาง ท่าแร้ง
สง่า จันทร์น้อย 1104 นาย ท่าแร้ง
สดศรี วัฒนธรรม 2052 นางสาว ท่าแร้ง 38/226
สดายุ คำศิริ 1787 นาย ท่าแร้ง 155/77
สถานุ ขาวสะอาด 1248 นาย ท่าแร้ง 44/1/
สถาพร บุตรแก้ว 1855 นาง ท่าแร้ง
สถาพร โพล้งละ 62 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 159/69
สถาพร มงคลศิริวัฒนา 1020 นาย อนุสาวรีย์ 368/35
สถาพร วงค์เวียน 1283 ด.ต. ท่าแร้ง 100/155
สถิตย์ อรุณแสง 794 นาย อนุสาวรีย์ 254
สท้าน คนคง 887 นาย อนุสาวรีย์ 63
สนธยา คงไพศาลกิจ 1682 นางสาว ท่าแร้ง 89/501
สนธยา ช้างหลำ 2080 นาย ท่าแร้ง 145/144
สนธยา ปิ่นแก้ว 228 นาย อนุสาวรีย์
สนธยา รัตนะสุขจิตต์ 804 นาง อนุสาวรีย์ 28/23
สนธิญา ตั้งกิจวิวัฒน์ 2342 นาง ท่าแร้ง 6/643
สนอง ทรัพย์สงวน 2175 ด.ต. ท่าแร้ง 70/109
สนอง เพชรศิริ 1047 ร.ท. อนุสาวรีย์ 181/263
สนาน สาทิพย์จันทร์ 1866 นางสาว ท่าแร้ง
สภาพร คัมภิรานนท์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 59
สมเกียรติ กิจเจริญ 280 นาย อนุสาวรีย์ 224
สมเกียรติ ชนติกา 117 นาย อนุสาวรีย์ 3/314
สมเกียรติ ประเสริฐพรศักดิ์ 1062 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 33/132
สมเกียรติ สุรสีหนาท 1242 นาย ท่าแร้ง 88/32
สมควร คุ้มสะอาด 742 นาง อนุสาวรีย์ 95/6
สมควร แซวะ 2391 นาย ท่าแร้ง
สมควร วังแสน 1696 นาย ท่าแร้ง 119/151
สมคิด แก้วดวงเล็ก 305 พลฯ อนุสาวรีย์
สมคิด ปานมณี 552 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด อุตสาหพานิช 77 นาย อนุสาวรีย์ 87
สมจิต เข็มปัญญา 1513 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิต นันทโชติ 2006 นาง ท่าแร้ง 65
สมจิตต์ ตรีมงคล 768 นาง อนุสาวรีย์
สมจิตร์ บุญลอ 2133 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิตร์ ผกามาลย์ 2332 นาง ท่าแร้ง
สมจิตร ไร่สว่าง 1807 นางสาว ท่าแร้ง 172/3
สมจิตร์ ลือวิชนะ 214 นาย อนุสาวรีย์ 15
สมจิตร เลิศล้ำ 898 นางสาว อนุสาวรีย์
สมใจ เกตุลา 2126 นาย ท่าแร้ง
สมใจ โลกิตสถาพร 1098 นาง ท่าแร้ง 8/91
สมใจ สนธยาสถาพร 1713 นางสาว ท่าแร้ง 161/77
สมใจ สมควร 397 นาง อนุสาวรีย์ 308
สมใจ อาจประจันทร์ 2174 นางสาว ท่าแร้ง
สมชัย ธรรมโม 128 นาย อนุสาวรีย์ 43/54
สมชัย อิสริยปาลกุล 1042 นาย อนุสาวรีย์ 31/35
สมชาติ แช่มไพโรจน์ 1516 นาย ท่าแร้ง
สมชาย กังวาลไชยวณิชย์ 301 นาย อนุสาวรีย์ 82/19
สมชาย จงผ่อนกลาง 617 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย จตุรสิทธา 189 นาย อนุสาวรีย์ 29/747
สมชาย จันทรบัญชร 387 นาย อนุสาวรีย์ 82/21
สมชาย แซ่ตัน 2195 นาย ท่าแร้ง 19/22
สมชาย ทีฆายุวัฒน์ 303 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย บุตรศรีภูเภา 1460 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ภู่ทอง 274 นาย อนุสาวรีย์ 59/84
สมชาย เสรีพันธ์พานิช 2164 นาย ท่าแร้ง 90/143
สมถวิล นาคปานเอี่ยม 707 นาง อนุสาวรีย์ 111/54
สมทบ เฉยเจริญ 1976 นาย ท่าแร้ง 111/552
สมทบ ชัยภักดี 1543 นาย ท่าแร้ง 159/449
สมทรง ขวัญเมือง 929 นาย อนุสาวรีย์
สมนึก ทองหลาง 1200 นาย ท่าแร้ง
สมนึก บุญบุตร 498 นาย อนุสาวรีย์ 12/4
สมนึก ปานทอง 258 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ ศิริแก้ว 193 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ หลาบเงิน 1175 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ กัลยาสิริ 821 นาง อนุสาวรีย์ 38/39
สมบูรณ์ ขำปิ่น 1556 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ สุรรัตน์ 573 นาย อนุสาวรีย์ 190/2
สมปรารถนา เตตานันท์ 799 นางสาว อนุสาวรีย์ 98/137
สมปอง โกมุทีวงษ์ 1430 นาง ท่าแร้ง 1/36
สมปอง จันทร 1533 นาย ท่าแร้ง
สมปอง พุทธชาติ 2104 นาง ท่าแร้ง 71/43
สมปอง ยืนยง 668 นางสาว อนุสาวรีย์
สมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป 1837 นาย ท่าแร้ง 96/81
สมพงษ์ ธรรมเจริญ 795 น.อ. อนุสาวรีย์ 666/4
สมพงษ์ วันทาแก้ว 1265 นาย ท่าแร้ง 155/171
สมพงษ์ เสือเอก 1635 นาย ท่าแร้ง 128/25
สมพร คงสมซอง 1985 นาง ท่าแร้ง 13/11
สมพร คนคง 889 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/52
สมพร เชิดชู 605 นาย อนุสาวรีย์
สมพร ประพันธ์พจน์ 432 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/400
สมพร ผาตินาวิน 661 นาย อนุสาวรีย์ 86/179
สมพร พราหมณนันทน์ 69 นาย อนุสาวรีย์ 14
สมพร พันธุ์เจริญ 1419 นาง ท่าแร้ง 134/219
สมพร อังคถาวร 1094 นาง ท่าแร้ง 45/11
สมภพ รัตนพรรณา 1280 นาย ท่าแร้ง
สมภรณ์ เจียรพงศ์พิสุทธิ์ 2007 นางสาว ท่าแร้ง 111/403
สมโภชน์ ชื่นศิริ 1845 นาย ท่าแร้ง 79/21
สมมาตร์ แสงมณี 695 นาย อนุสาวรีย์ 86/3
สมยศ ทัดเทียม 1755 นาย ท่าแร้ง 60
สมร นุชเทศ 2250 นาง ท่าแร้ง 94
สมรัตน์ กิจวิไลรัตน์ 748 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/542
สมรัตน์ ปรศุวีระ 2318 นาง ท่าแร้ง 44/102
สมฤดี ไวกาสี 364 นาง อนุสาวรีย์ 59/66
สมฤทัย นารายณ์รักษา 1406 นางสาว ท่าแร้ง 18/96
สมศรี เจริญรูป 883 นาง อนุสาวรีย์ 59
สมศรี ลอยอ่ำ 445 นาง อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ เจตนประกฤต 1956 นาย ท่าแร้ง 139/237
สมศักดิ์ ด้วงใย 13 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ นันทะโตวัฒนะ 1417 นาย ท่าแร้ง 1/161
สมศักดิ์ พันธุ์สิน 866 นาย อนุสาวรีย์ 66/36
สมศักดิ์ วงษ์สกุล 1617 นาย ท่าแร้ง 163/57
สมศักดิ์ อีหมัน 616 นาย อนุสาวรีย์ 9/251
สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 1289 นาย ท่าแร้ง 163/15
สมหญิง ศรีอนันต์ 1507 นาง ท่าแร้ง 199/216
สมหมาย ไชยหงษา 194 นาย อนุสาวรีย์
สมหมาย สระทองน้อย 1442 นาย ท่าแร้ง
สมหวัง ภูมิพัท 1004 นางสาว อนุสาวรีย์
สมัคร รวีพงศ์ 2000 นาย ท่าแร้ง 3/157
สมัย กาญจะนะไพร 1452 นาย ท่าแร้ง
สมัย ประดับศรี 1592 นาย ท่าแร้ง
สมัย มิตรวิจารย์ 251 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน เจาะล้ำลึก 393 นาย อนุสาวรีย์ 3/2668
สมาน ทรงวุฒิคุณ 51 นาย อนุสาวรีย์
สมาน บุตรชา 376 นาย อนุสาวรีย์ 217/1
สมิทธิ์ ณ พัทลัง 1711 นาย ท่าแร้ง 78/191
สยามรัฐ จุลรักษา 1899 นาย ท่าแร้ง 9/210
สรไกร วสุวานิช 798 นาย อนุสาวรีย์ 11/162
สรพรรค ภักดีศรี 2348 นาย ท่าแร้ง 111/1003
สรพล เสวตสมบูรณ์ 406 นาย อนุสาวรีย์ 162
สรร ปัญญาเนตินาถ 1431 นาย ท่าแร้ง 14
สร้อยเพชร วรรณนิธิกุล 1593 นาง ท่าแร้ง 78/297
สรัฐ อนันต์ชัยพัทธนา 2321 นาย ท่าแร้ง 44/104
สราวุฒิ ไพรสันต์ 864 นาย อนุสาวรีย์ 37
สฤษฎ์พงษ์ บุญชูเศรษฐ์ 819 นาย อนุสาวรีย์ 24
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 2208 นาย ท่าแร้ง 58/17
สวงษ์ ตรีทศ 2083 นางสาว ท่าแร้ง 1/41
สวรรยา มานิตยกุล 370 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/63
สวิง คงแสนศักดิ์ 679 นาย อนุสาวรีย์ 181/261
สหภาค ดีนก 1657 นาย ท่าแร้ง 87/13
สอย แดงลิ่ม 612 นาย อนุสาวรีย์ 2
สอาด เรียนพืชน์ 746 นาง อนุสาวรีย์ 199
สอาด สังฆมาศ 2009 นางสาว ท่าแร้ง
สะอาด จินดามัง 2111 นาย ท่าแร้ง 100/37
สะอาด อินทรีย์ 1085 นางสาว ท่าแร้ง
สังวาล คงเอี่ยม 2002 นาง ท่าแร้ง
สังเวียน กางวันเวส 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
สัญญา เสาร์กลาง 2137 นาย ท่าแร้ง
สัตยา ชนวัฒน์ 221 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
สันติ พงษ์เกิด 1470 นาย ท่าแร้ง
สันทนา อภิธนกูร 1731 นาง ท่าแร้ง 146/59
สัมพันธ์ ทองคำ 646 นาย อนุสาวรีย์
สัมพันธ์ เอี่ยมเศรษฐกุล 1780 นาย ท่าแร้ง 200/195
สัมฤทธิ์ กิจวานิชเสถียร 1293 นาย ท่าแร้ง 44/115
สัมฤทธิ์ รงควิลิต 1841 นาย ท่าแร้ง 1/216
สาคร กาญจะนะไพร 1453 นาย ท่าแร้ง
สาคร จันดาศรี 2171 นาย ท่าแร้ง
สาคร ทองสลับ 896 นาย อนุสาวรีย์
สาคร บัววงศ์ 151 นาง อนุสาวรีย์ 62
สาด อุ่นอบ 1782 นาย ท่าแร้ง 43/128
สาธรรัตน์ หัตพัฒนาศิลป์ 440 นาง อนุสาวรีย์ 15
สามารถ แก้วเนียม 1948 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 49
สามารถ ยาสาธร 720 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ เพชรรัตน์ 1044 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
สายทอง วันทุมมา 1111 นาง ท่าแร้ง
สายบัว หลวงเรื่อง 1181 นาย ท่าแร้ง 38
สายพิน บุญเจือ 79 นาย อนุสาวรีย์
สายพินธุ์ กันขุนทด 1871 นางสาว ท่าแร้ง
สายยนต์ พันธุ์ผล 1685 พ.ต. ท่าแร้ง 78/80
สายรุ้ง เชาวนะ 1695 นางสาว ท่าแร้ง 102/344
สายรุ้ง อุปาละ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/42
สายวสันต์ รุ่งสุกรี 1434 นางสาว ท่าแร้ง 222/75
สายสมร นาผลงาม 663 นาง อนุสาวรีย์ 14/2
สายหยุด สุขทวี 1716 นางสาว ท่าแร้ง 250
สายไหม จันทร์ผ่อง 2340 นางสาว ท่าแร้ง 18/138
สายัณห์ รักคุ้ม 299 นาย อนุสาวรีย์ 65
สายันต์ วังคำลือ 125 นาย อนุสาวรีย์
สาริศา ขุนวิเศษ 1914 นางสาว ท่าแร้ง 263
สาโรจน์ ทาระธรรม 1680 นาย ท่าแร้ง 33/16
สาลินี โหมดสุวรรณ 2196 นาง ท่าแร้ง 11/50
สาว เม่นเขียว 386 นาง อนุสาวรีย์
สาวิตรี กลิ่นรอด 2393 นาง ท่าแร้ง
สาวิตรี บำรุงราชหิรัณย์ 331 นาง อนุสาวรีย์ 244/152
สำเนา โพธิน 42 นาง อนุสาวรีย์
สำเภา น้อยนนท์ 156 นาง อนุสาวรีย์
สำรวย มาลาม 1624 นางสาว ท่าแร้ง 137/55
สำรวย วิเชียรชัย 1515 นาง ท่าแร้ง
สำรอง เบญจณรงค์ 172 นาย อนุสาวรีย์
สำราญ พันธุ 1757 นางสาว ท่าแร้ง
สำราญ แย้มคล้าย 2316 นาง ท่าแร้ง
สำราญ สงคดี 1736 นาง ท่าแร้ง 352/8
สำราญ หนูแดง 3 นางสาว อนุสาวรีย์
สำเรียง แสนยะบุญ 37 นาง อนุสาวรีย์
สำลี แก้วตอ 688 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/701
สำลี ธรรมเสน 667 นาง อนุสาวรีย์
สำลี สิมมา 1160 นาย ท่าแร้ง
สิงห์ ราชประเสริฐ 1756 นาย ท่าแร้ง 5/21
สิงห์ชัย อัศวมณี 660 นาย อนุสาวรีย์ 88/62
สิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม 1574 นาย ท่าแร้ง 99/31
สิทธิชัย ไชยปัญญา 2362 นาย ท่าแร้ง 222/222
สิทธิชัย บุญแสงส่ง 1308 นาย ท่าแร้ง 18/208
สิทธิชัย สอนกล่อม 1988 นาย ท่าแร้ง 120/189
สิทธิวราชัย ศรีไหม 1416 นาย ท่าแร้ง 1193
สิทธิศักดิ์ ทองสุข 1952 นาย ท่าแร้ง 139/298
สิทธิศักดิ์ มูสิกธรรม 499 นาย อนุสาวรีย์ 23/8
สินชัย พรตรีสัตย์ 1368 นาย ท่าแร้ง 139/231
สิบทิศ ประสมศักดิ์ 1961 นาย ท่าแร้ง 222/292
สิราวรรณ ท้วมลี้ 2046 นาง ท่าแร้ง 5/287
สิริกุล บรรพพงศ์ 1166 นาง ท่าแร้ง 23/3
สิริโฉม สาตราวาหะ 1542 นางสาว ท่าแร้ง 222/245
สิริญา เทพราช 2013 นางสาว ท่าแร้ง 46/189
สิริพร สังข์สุวรรณ 2260 นาง ท่าแร้ง 155/147
สิริพร หลักชัย 2106 นางสาว ท่าแร้ง 104/5
สิริพล พลซื่อ 1408 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
สิริลักษณ์ นิตยาจารย์ 989 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/44
สิริวรรณ เพ็ชรมณี 1973 นาง ท่าแร้ง 39/195
สิริวรรณ เรืองรอง 1998 นาง ท่าแร้ง 119/41
สิริวรรณยา ไชยสาร 2192 นาง ท่าแร้ง 96/143
สิโรจน์ หมันหลิน 2074 นาย ท่าแร้ง 79/63
สิวลักษณ์ จีนานุพันธ์ 2076 นาง ท่าแร้ง 59/4
สืบศักดิ์ ศลโกสุม 1045 นาย อนุสาวรีย์ 44/40
สืบสกุล ศรีนาค 2365 นาย ท่าแร้ง 222/237
สุกัญญา ช้างเยาว์ 971 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา โพธิ์แพงพุ่ม 1067 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา วิลัยรัตน์ 461 นางสาว อนุสาวรีย์
สุขุม ศรีสุวรรณภรณ์ 1752 นาย ท่าแร้ง
สุคนธ์ พรหมมา 2231 นาง ท่าแร้ง 70/79
สุคนธ์ พัฒนสุวรรณ์ 1493 นางสาว ท่าแร้ง 19/132
สุจิตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1326 นางสาว ท่าแร้ง 111/737
สุจิตรา พงษ์วิทูล 643 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจินต์ ฉิมมณี 1049 นาย อนุสาวรีย์ 86/197
สุจินต์ โรยแพน 2347 นาง ท่าแร้ง 6/355
สุชาดา คูหาไพบูลย์ 2265 นางสาว ท่าแร้ง 161/109
สุชาดา บุญครอง 444 นางสาว อนุสาวรีย์ 312/23
สุชาดา หาดี 1263 นางสาว ท่าแร้ง
สุชาติ จันทนะ 2108 นาย ท่าแร้ง 144/40
สุชาติ หลิวสุวรรณกุล 862 นาย อนุสาวรีย์ 18/93
สุชาธิษณ์ ศรีดี 1880 นาย ท่าแร้ง 159/329
สุชานาถ มนูญพาณิชย์ 844 นาง อนุสาวรีย์ 88/87
สุณัฐกานต์ ศรีธนนันท์ 1088 นางสาว ท่าแร้ง 144/83
สุณา จันทะดี 1582 นางสาว ท่าแร้ง
สุณี ทองเขียว 83 นางสาว อนุสาวรีย์
สุดเขต มีทอง 2238 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 145/93
สุดา ลิ้มลาวัลย์ 1632 นางสาว ท่าแร้ง 22/34
สุดา สุธรรมพงษ์ 103 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
สุดาวดี อุปพันธ์ 2253 นาง ท่าแร้ง 145/53
สุทธิพร ธรรมเจริญ 797 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 666/74
สุทธิลักษณ์ คงทอง 714 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/125
สุทธิศักดิ์ วรธงไชย 837 นาย อนุสาวรีย์ 18/89
สุทัศน์ ดีสีแก้ว 1608 นางสาว ท่าแร้ง
สุทิน เครือทอง 374 นาย อนุสาวรีย์
สุทิน จูฑะสุวรรณ 1018 นาย อนุสาวรีย์ 103
สุทิศา รัตนเมฆา 930 นาง อนุสาวรีย์ 267
สุเทพ จารุนิยมกุล 201 นาย อนุสาวรีย์ 42 แยก 12
สุเทพ เจียมเรือน 1946 ด.ต. ท่าแร้ง 100/203
สุเทพ ดวงจินดา 1504 นาย ท่าแร้ง 132
สุเทพ บุญมี 2383 นาย ท่าแร้ง 100/258
สุธรรม ปาณปุณณัง 276 นาย อนุสาวรีย์ 23
สุธาตรี ไชยภักดี 747 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
สุธารัตน์ ชีพอาภรณ์ 1602 นางสาว ท่าแร้ง 44/60
สุธาวรรณ วรรณสุกใส 696 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/9
สุธิดา ชาง 2222 นาง ท่าแร้ง 137/313
สุธี ทองศรี 1129 นาย ท่าแร้ง 46/196
สุธีรา ถวิลหวัง 776 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/146
สุธีรา รัตนบุรี 1995 นางสาว ท่าแร้ง 134/86
สุนณีย์ พรหมขุนทอง 339 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/393
สุนทร ไชยสิทธิ์ 927 นาย อนุสาวรีย์
สุนทร ประสงค์ประสิทธิ์ 2267 นาย ท่าแร้ง 145/140
สุนทร ยืนยิ่ง 1779 นาย ท่าแร้ง
สุนทร เสือเพชร 191 นาย อนุสาวรีย์ 26
สุนทรี พรหมดวง 2176 นาง ท่าแร้ง 169/200
สุนทรี ศรีสมุทร 348 นางสาว อนุสาวรีย์ 126/60
สุนทรี เหรียญศรีสุข 763 นางสาว อนุสาวรีย์ 101/1
สุนันท์ ลาภเวช 212 พลฯ อนุสาวรีย์ 72/97
สุนันท์ เอมสรรค์ 1340 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา น้อยมณ๊ 2124 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา ฟักป้อม 192 นาง อนุสาวรีย์ 43/55
สุนิสา เกษมทรง 1064 นางสาว ท่าแร้ง
สุนิสา เรืองโชติ 2193 นางสาว ท่าแร้ง 19/21
สุนีย์ ใจซื่อ 2315 นาง ท่าแร้ง 24/220
สุนีย์ ดนัยวรรณ 933 นาง อนุสาวรีย์ 9/340
สุนีย์ ธุระสุข 1848 นาง ท่าแร้ง 608/1
สุนีย์ ปฏิญญาพิสุทธิ์ 860 นางสาว อนุสาวรีย์ 162/53
สุเนตรา แสงรัตนกูล 2313 นางสาว ท่าแร้ง 9/326
สุบิน ต๊ะนันกลาง 291 นาย อนุสาวรีย์
สุบิน สนสำราญ 770 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/223
สุปราณี อุปนันท์ 1693 นางสาว ท่าแร้ง 46/186
สุปรานี รอดทอง 1761 นางสาว ท่าแร้ง
สุพจน์ จำเริญพฤกษ์ 1422 นาย ท่าแร้ง
สุพจน์ ศรีโชค 614 นาย อนุสาวรีย์
สุพณา วรสุข 1245 นางสาว ท่าแร้ง 44/71
สุพรรณี รังษีขจี 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
สุพัตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1328 นางสาว ท่าแร้ง 111/351
สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 2276 นาง ท่าแร้ง 99*166
สุพัตรา มหาเจิรญศิริ 1023 นาง อนุสาวรีย์ 9/78
สุพินดา วิทยเบญจางค์ 1589 นางสาว ท่าแร้ง 5/397
สุพิม โปร่งธุระ 182 นาง อนุสาวรีย์ 244/58
สุพิษา ธรรมเจริญ 793 นาง อนุสาวรีย์ 666/29
สุพี เสนานิต 225 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภกิจ คเนจร ณ อยุธยา 999 นาย อนุสาวรีย์ 18/107
สุภักดิ์ อินทะนนท์ 1099 นาย ท่าแร้ง 29/14
สุภา กล่ำทอง 651 นาง อนุสาวรีย์ 146
สุภา วิสิฐสิริ 1906 นาง ท่าแร้ง 99/120
สุภาค สุรวัฒนวิเศษ 1915 นาย ท่าแร้ง 139/107
สุภานันท์ ศรีอุดมเวช 1544 นางสาว ท่าแร้ง 65/93
สุภานี แก้วกาญจน์ 2178 นาง ท่าแร้ง 144/165
สุภาพ คำแสน 2115 นาง ท่าแร้ง 45/14
สุภาพร ไชยธวัชพุทธิพร 1327 นางสาว ท่าแร้ง 120/133
สุภาพร ธนาวิวัชชัย 1576 นางสาว ท่าแร้ง 155/73
สุภาพร นาคสุข 233 นาง อนุสาวรีย์ 59/8
สุภาพร ปลื้มบุญ 28 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาพร พันธุ์สิน 318 นาง อนุสาวรีย์ 66/142
สุภาพร ภูครองหิน 283 นาง อนุสาวรีย์
สุภาพร สวัสดิชัย 1055 นาง ท่าแร้ง 46/29
สุภาพร สูงสว่าง 1960 นาง ท่าแร้ง 145/118
สุภาพร อุ่นอำไพ 1182 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาภรณ์ ขาววงศ์ 119 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ พิทักษ์สินากร 473 นางสาว อนุสาวรีย์ 19
สุภาภรณ์ วิญญรัตน์ 1522 นางสาว ท่าแร้ง 88/260
สุภาภรณ์ สินบวรโรจน์ 1387 นางสาว ท่าแร้ง 46/263
สุภาวดี บุญยวงค์ 1382 นาง ท่าแร้ง
สุภาวดี พิบูลนิธิโรจน์ 300 นาง อนุสาวรีย์ 96/76
สุภิญญา ไชยพิณ 1123 นางสาว ท่าแร้ง
สุภี ลำมะพ้อ 24 นาง อนุสาวรีย์ 47
สุมณฑา เอกไทย 1754 นาง ท่าแร้ง 1
สุมนมาศ สถาปิตานนท์ 314 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/385
สุมล กฤษณสุวรรณ 1347 นาง ท่าแร้ง
สุมาณ๊ โตโส 284 นาง อนุสาวรีย์ 44/322
สุมาลย์ทิพย์ วชิรวราการ 2018 นาง ท่าแร้ง
สุมาลี คงสกุล 1467 นางสาว ท่าแร้ง 13/2
สุมาลี จันทคีรีเขต 1813 นางสาว ท่าแร้ง 99/40
สุมาลี บุญสิริพร 576 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/131
สุมาลี แผ่นเงิน 671 นาง อนุสาวรีย์ 93
สุมาลี โรจนทรัพย์ 1776 นาง ท่าแร้ง 34/1
สุมาลี อารยพงศ์ 457 นาง อนุสาวรีย์ 57/2
สุมิตร ศรีสันติธรรม 2311 นาย ท่าแร้ง 99/25
สุมิตรา อุชิฮารา 2366 นาง ท่าแร้ง 222/267
สุเมธ ไฉไลสถาพร 1489 นาย ท่าแร้ง 46/262
สุเมธ ลิขิตโสตถิวงศ์ 1494 นาย ท่าแร้ง 181
สุรกิจ ต๊ะภิไร 73 นาย อนุสาวรีย์
สุรชัย ไชยธวัชพุทธิพร 1329 นาย ท่าแร้ง 111/913
สุรชัย บุญมี 325 นาย อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ จิรันดร 2392 นาย ท่าแร้ง 9/40
สุรเดช จำปางาม 2140 นาย ท่าแร้ง
สุรนารถ พร้อมญาติ 1298 นาย ท่าแร้ง 70/49
สุรพงษ์ เนตรทัศน์ 1847 นาย ท่าแร้ง 1/146
สุรพล จันทัศสะ 203 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ธนากรณ์เมธา 703 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ลาภทรงสกุล 642 นาย อนุสาวรีย์ 38/51
สุรพีร์ อยู่สมสุข 1011 นาง อนุสาวรีย์ 92/54
สุรภี สกุลชาลี 1061 นาง ท่าแร้ง 43/29
สุรศักดิ์ เกิดสมบรูณ์ 257 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ คิ้ววงศ์งาม 1981 นาย ท่าแร้ง 118/164
สุรศักดิ์ จัตุรัส 1161 นาย ท่าแร้ง 38/211
สุรศักดิ์ ปัญญาธนโชติ 1300 นาย ท่าแร้ง 459/118
สุรศักดิ์ พันธ์ศิริลักษณ์ 446 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ ฟักแฟง 1666 นาย ท่าแร้ง
สุรศาสตร์ ศรีบุศย์ดี 1378 นาย ท่าแร้ง 79/28
สุรสิทธิ์ คูคำ 1475 นาย ท่าแร้ง
สุระ แซ่เล้า 321 นาย อนุสาวรีย์
สุรัชดา ยอดวิศิษฎ์ศีกดิ์ 732 นาง อนุสาวรีย์ 43/325
สุรัตน์ ปลอดภัย 1509 นาง ท่าแร้ง
สุรัตน์ อัตตะ 1357 นาย ท่าแร้ง 111/72
สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์ 1383 นาง ท่าแร้ง 155/184
สุรางคนางค์ พามา 210 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรินทร์ เฉลิมอรรถ 1117 ด.ต. ท่าแร้ง 159/417
สุรินทร์ ศรีบุญเรือง 50 นาย อนุสาวรีย์
สุรินี คงพิทักษ์ 2096 นางสาว ท่าแร้ง 20/11
สุริยา สุระชาติ 1234 นาย ท่าแร้ง 102/306
สุรีย์ เปรมรัตนชัย 1238 นาง ท่าแร้ง 89/162
สุรีย์ สนสุวรรณ 2008 นางสาว ท่าแร้ง 70/104
สุรีย์ อ่วมขยัน 1825 นาง ท่าแร้ง 68
สุโรจน์ อ่วมแย้ม 649 นาย อนุสาวรีย์ 32/31
สุวฒน์ โล้วมั่นคง 710 นาย อนุสาวรีย์ 557/116
สุวณีย์ จาง 1551 นาง ท่าแร้ง 83/196
สุวนันท์ ไมขุนทด 1194 นางสาว ท่าแร้ง
สุวนี เกื้อลาว 1909 นางสาว ท่าแร้ง 79/189
สุวพันธ์ เผ่าเจริญ 239 นาง อนุสาวรีย์ 29/402
สุวภา ลาภโพธิ์ชัย 330 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
สุวรรณ รุ่งเรืองผล 1548 นาย ท่าแร้ง 140/1
สุวรรณ์ สินลอยมา 1250 นาย ท่าแร้ง 134/41
สุวรรณา จารุกุลโกวิท 185 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณี แปลสนม 1777 นางสาว ท่าแร้ง 146/33
สุวรรณึ ธูปพุ่ม 2044 นาง ท่าแร้ง 45/36
สุวัฒชัย สุดสวัสดิ์วรกุล 1912 นาย ท่าแร้ง 89/363
สุวัฒน์ จรดล 1231 นาย ท่าแร้ง 127/1
สุวัฒน์ ตันตาปกุล 2339 นาย ท่าแร้ง 144/127
สุวัฒน์ พิสิฐศุภมิตร 895 นาย อนุสาวรีย์ 70/80
สุวัฒน์ ศิลวัฒน์ 741 นาย อนุสาวรีย์ 129
สุวิทย์ พึ่งโพธิ์ 2205 นาย ท่าแร้ง
สุวิทย์ชัย จงย่อกลาง 1652 นาย ท่าแร้ง 121/45
สุวินัย สายดำ 1222 ด.ต. ท่าแร้ง 100/515
สุวิมล คงเมฆ 1439 นางสาว ท่าแร้ง
สุวิมล ลิ้มประภาสิริกุล 953 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิมล เสนสวย 400 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิรัฐ คีรีศรี 2022 นาย ท่าแร้ง 6/451
เสกศิษฎ์ มลิพันธุ์ 711 นาย อนุสาวรีย์ 273
เสงี่ยม ไทยนิยม 590 นาง อนุสาวรีย์ 33/57
เสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์ 755 นาย อนุสาวรีย์
เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ 1747 นาย ท่าแร้ง 145/178
เสถียร โชติรุ่งโรจน์ 1811 นาย ท่าแร้ง 33/41
เสถียร พริกเสน 1172 นาย ท่าแร้ง 38/136
เสนาะ แดงภูมิ 1270 นาย ท่าแร้ง 6/695
เสมย ไพทูรย์ 1227 นาง ท่าแร้ง
เสมอ มีสุข 165 นาง อนุสาวรีย์ 9/255
เสริมพล เบื้องสูง 1606 นาย ท่าแร้ง 101/2
เสรี คงแป้น 1364 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/544
เสาวณี ณ ลำพูน 255 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ ฉมาภิสิษฐ 389 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/9
เสาวนิตย์ พันธุ์เจริญลาภ 699 นาง อนุสาวรีย์
เสาวนีย์ โทพิลา 1974 นางสาว ท่าแร้ง 89/643
เสาวภา ผดุงทอง 1149 ส.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 100/257
เสาวลักษณ์ เกิดเกรียงบุญ 2131 นาง ท่าแร้ง 3
เสาวลักษณ์ ไชยพิพัฒน์ 715 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ บุญอาจ 2042 นาง ท่าแร้ง 78/32
แสงทอง รุ่งโชติสกุล 1704 นาย ท่าแร้ง 119/130
แสงธรรม จรณชัยกุล 1857 นาย ท่าแร้ง 119/333
แสงมณีย์ คุณเศรษฐ 2384 นางสาว ท่าแร้ง 139/67
แสวง จันทร์แก่น 1167 นาย ท่าแร้ง
แสวง แผ่นเงิน 674 นาย อนุสาวรีย์ 244/408
แสวง ใยแสง 1669 นาย ท่าแร้ง 72/96
โสภณ บรรณเกียรติ 1006 นาย อนุสาวรีย์ 14
โสภณ ภูวสรรเพ็ชญ์ 1923 นาย ท่าแร้ง 67/10
โสภณ สุพัฒนตรัย 1372 นาย ท่าแร้ง 36/17
โสภา กงโบราณ 546 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา นิกรถา 2011 นาง ท่าแร้ง
โสภา ยศยิ่ง 917 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา สุวรรณรัตน์ 2282 นางสาว ท่าแร้ง 143/80
โสภา สุวาทิน 1980 นาง ท่าแร้ง 18/44
โสภิสร์ อินทรปฐม 1081 นาย ท่าแร้ง 19/195
โสมนัส พลายเพชร 543 นาง อนุสาวรีย์ 10/72
โสรัจ ไกรทิพย์ 1927 นาย ท่าแร้ง 18/367
โสรี อุปนันท์ 641 นางสาว อนุสาวรีย์
ไสว ทับทิม 2258 นาง ท่าแร้ง 136/629
ไสว สืบปาละ 438 นาย อนุสาวรีย์
หทัยชนก พลเดชรังสี 1126 นางสาว ท่าแร้ง 18/182
หทัยรัตน์ นุตรักษ์ 311 นางสาว อนุสาวรีย์
หน่อย เกตุมาลย์ 329 พลฯ อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย ทองทา 988 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/179
หนึ่งฤทัย น้อยนนทท์ 254 นาง อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย อนนทสีหา 1538 นางสาว ท่าแร้ง 111/855
หนูกาล แพงบุดดี 504 นาย อนุสาวรีย์
หนูเทียบ ช่างทอง 195 นาง อนุสาวรีย์ 65/11
หนูเพียร สุทธิประภา 241 นาง อนุสาวรีย์ 317
หยกเอ็ง แซ่โอว 987 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/68
หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ 1353 นางสาว ท่าแร้ง 118/185
หลอด เอี่ยวเล่าเต่า 1633 นาง ท่าแร้ง 334
หวล วนาสุขพันธ์ 2351 นาง ท่าแร้ง
หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ 850 นาย อนุสาวรีย์
หาญณรงค์ คงโนนกอก 108 ส.ท. อนุสาวรีย์
เหลา ไตรโคกสูง 1879 นาย ท่าแร้ง 45/29
โหน่ง เปรมปริก 1553 นาย ท่าแร้ง
องอาจ ประเสริฐพันธุ์ 1798 นาย ท่าแร้ง 11/97
องอาจ เวชชานุเคราะห์ 652 นาย อนุสาวรีย์
อจิรวดี สุรังษี 2031 นาง ท่าแร้ง 145/33
อชิร มหาแก้ว 1937 นาย ท่าแร้ง 20
อณัส อมาตยกุล 2071 นาย ท่าแร้ง 65
อโณทัย ศาสตร์สง่า 1258 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/30
อดิศร ชุไทย 754 นาย อนุสาวรีย์
อดิศักดิ์ ทิมมาศย์ 1010 นาย อนุสาวรีย์ 19
อดุล ซ่อรัมย์ 2122 นาย ท่าแร้ง 24
อนงค์ ท้วมสากล 855 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ นนทะภา 491 นางสาว อนุสาวรีย์ 1197
อนงค์นาถ วรบรรณรัตน์ 846 นาง อนุสาวรีย์ 16
อนงค์นารถ อนุฤทธิ์ 1881 นาง ท่าแร้ง 111/1005
อนะรัช ชัยธนะภิญโญ 2346 นาย ท่าแร้ง 150/18
อนัญญา ทองตุ้ง 1008 นางสาว อนุสาวรีย์
อนันต์ มีขนอน 1251 นาย ท่าแร้ง 1116
อนันต์ อ่อนสำอางค์ 2266 จ.อ. ท่าแร้ง 1/40
อนันต์ อิ่มจินดา 1402 นาย ท่าแร้ง 89/431
อนันตชัย พงษ์จินดา 1968 นาย ท่าแร้ง 169/223
อนุกูล ตันพิพัฒน์อารีย์ 2255 นาย ท่าแร้ง 145/133
อนุชา รัตนภิภพ 2247 นาย ท่าแร้ง 134/363
อนุชา อักษรสิทธิ์ 1107 นาย ท่าแร้ง
อนุชิต จริยะพิสาล 1686 นาย ท่าแร้ง 44/23
อนุพงษ์ เล้าประเสริฐ 1902 นาย ท่าแร้ง 9/232
อนุรักษ์ วิบูลยานนท์ 1074 นาย ท่าแร้ง 2/157
อนุวัฒน์ รัตนชัย 1105 นาย ท่าแร้ง 39/34
อนุวัตร ลิ่มสุวรรณ์ 814 นาย อนุสาวรีย์ 30/119
อนุเสริม ตันเองชวน 496 นาย อนุสาวรีย์
อภัย ทิพย์อุดม 980 นาย อนุสาวรีย์ 12/312
อภิชัย พานิชสมัย 885 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ กล่อมเจ๊ก 1401 นาย ท่าแร้ง 24/1
อภิชาติ ขอบรูป 1722 นาย ท่าแร้ง 102/273
อภิชาติ สังขวิภาพจพิบูล 384 นาย อนุสาวรีย์ 51/27
อภิเทพ ลมเชย 350 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 302
อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ 2325 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 119/90
อภิมล ณ ลำพูน 1013 นางสาว อนุสาวรีย์ 202
อภิรดา เฉลิมช่วง 511 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/68
อภิรดี นิลประไพ 1728 นาง ท่าแร้ง 94/82
อภิรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 572 นาย อนุสาวรีย์
อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล 2261 นาย ท่าแร้ง 200/114
อภิสิทธิ์ โตขำ 951 นาย อนุสาวรีย์ 88/27
อภิสิทธิ์ สุวรรณฉิม 656 นาย อนุสาวรีย์
อภีพงศ์ภรณื กิ่งไม้กลาง 1616 นาย ท่าแร้ง
อมร เกิดเอี่ยม 1140 นาย ท่าแร้ง
อมร แซ่จิ้ว 2217 นาง ท่าแร้ง 19/171
อมร ญานุรักษ์ 665 น.ท. อนุสาวรีย์ 380
อมร แหนมเชย 1310 นาย ท่าแร้ง
อมรรัตน์ จันทน์หอม 1343 นางสาว ท่าแร้ง 46
อมรรัตน์ ญาโนทัย 959 นาง อนุสาวรีย์ 92/20
อมรรัตน์ พุ่มเกษ 813 นาง อนุสาวรีย์ 6/509
อมรศักดิ์ เอี่ยมรักษา 1547 นาย ท่าแร้ง 89/492
อมรา ลิมปเสนีย์ 591 นาง อนุสาวรีย์ 71
อมรา วรรณมาศ 2284 นาง ท่าแร้ง 118/251
อรชุลี อรุโณทัย 727 นางสาว อนุสาวรีย์ 185/1
อรณี ภักดีเจริญฤทธิ์ 2237 นาง ท่าแร้ง
อรทัย สีเสน 1438 นาง ท่าแร้ง
อรนุช นุ่มพุ่ 1279 นาง ท่าแร้ง 44/27
อรนุช วิบูลย์เจริญกิจจา 2159 นางสาว ท่าแร้ง 6/661
อรนุช สงวนหมู่ 1332 นางสาว ท่าแร้ง 135/4
อรพธู บุญชัยกิจ 1564 นางสาว ท่าแร้ง 102/263
อรพรรณ จันทร์ศรี 653 นาง อนุสาวรีย์
อรพรรณ สมแสน 2245 นางสาว ท่าแร้ง
อรพัน ไสวดี 107 นางสาว อนุสาวรีย์
อรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ 817 นาง อนุสาวรีย์ 22
อรพินย์ รักเสนาะ 965 นาง อนุสาวรีย์ 58
อรรณพ คำตัน 2277 นาย ท่าแร้ง 155/22
อรรถเดช กรเลิศเกษม 1753 นาย ท่าแร้ง 15/13
อรรถพร พุ่มศิริ 1512 นาย ท่าแร้ง 8
อรรถพร วงศ์วิวิทย์ 718 นาย อนุสาวรีย์ 55/8
อรรถพล รสมณี 211 นาย อนุสาวรีย์ 45/65
อรรถพล ห้อยมาลา 986 นาย อนุสาวรีย์ 45/23
อรรถศาสตร์ สิงห์ทอง 1112 นาย ท่าแร้ง
อรวรรณ แพรดำ 171 นาง อนุสาวรีย์
อรวรรณ ฟักขำ 2079 นางสาว ท่าแร้ง 6/483
อรวรรณ ลันศรี 812 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/83
อรวรรณ วันดี 1784 นางสาว ท่าแร้ง 155/51
อรอนงค์ ไชยญาติ 2146 นาง ท่าแร้ง 92/3
อรอนงค์ สุนทรา 599 นาง อนุสาวรีย์ 243/30
อรัญ ตะบุตร 2229 นาย ท่าแร้ง
อรุณรัตน์ เตมีย์พันธุ์ 1164 นางสาว ท่าแร้ง 155/186
อรุณรุ่ง นิลขะ 1767 นาย ท่าแร้ง 19/202
อรุณี ทวีผดุง 942 นาง อนุสาวรีย์ 93/369
อลงกรณ์ ขันเงิน 2301 นาย ท่าแร้ง 100/15
อวยพร โกสโร 1359 นาง ท่าแร้ง 68/1
อ่อน บุญเขียว 780 นาง อนุสาวรีย์ 202/19
อักษร จิระถาวรฤกษ์ 2302 นาง ท่าแร้ง 6/497
อัคร์มงคล กองแก้ว 859 นาย อนุสาวรีย์ 1052
อังคณา เปลี่ยนจันทร์ 1174 นางสาว ท่าแร้ง 60/3
อังคณา พิมะโน 1625 นางสาว ท่าแร้ง
อังคณา ห้าวเจริญ 439 นาง อนุสาวรีย์ 181/121
อัจฉรา จินตรารักษ์ 2026 นางสาว ท่าแร้ง 38/332
อัจฉรา ตามธรรม 2168 นาย ท่าแร้ง 7/190
อัจฉรา วชิรกำชัย 2350 นาง ท่าแร้ง 161/106
อัจฉรา สืบอ้าย 2179 นาง ท่าแร้ง 102/551
อัจชญา สิงคาลวานิช 385 นาง อนุสาวรีย์ 260
อัชฌา จีนสวัสดิ์ 1474 นาง ท่าแร้ง 137/111
อัญชนา เกิดปัญญา 2030 นางสาว ท่าแร้ง 111/515
อัญชรีย์ ชูศรี 1729 นางสาว ท่าแร้ง 79/24
อัญชลิกา จันทร์แสงโชติ 1319 นาง ท่าแร้ง 44/20
อัญชลี หาญณรงค์ 2215 นาง ท่าแร้ง 117
อัญญ์ณพิชญ์ เจริญเรืองเดช 360 นาง อนุสาวรีย์ 1/7
อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 644 พ.ต. อนุสาวรีย์ 111/153
อัมพร ยังปรางค์ 771 นาง อนุสาวรีย์ 42/5
อัมพร สุวรรณเนตร 447 นาง อนุสาวรีย์ 14/102
อัมพรศิลป์ โพธิ์ศรี 1794 นาง ท่าแร้ง 6/574
อัศวณัฎฐ์ เมฆเมืองทอง 379 นาย อนุสาวรีย์ 49/73
อัศวิน รจิตธำรง 1887 นาย ท่าแร้ง 143/10
อาคม เอื้องศิริรัตน์ 2153 นาย ท่าแร้ง 7/102
อาจารี ไมตรีบุญรัตน์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 93/320
อาจิณชัย แก้วสอาด 1413 พลโท ท่าแร้ง 1
อาณัติชัย ช่างบรรดิฐ 533 นาย อนุสาวรีย์ 55/10
อาตง แซ่ตั้ง 662 นาย อนุสาวรีย์ 50/72
อาทิตย์ จันทรพุทซา 916 นาย อนุสาวรีย์ 112/12
อาทิตย์ พวงชมภู 1844 นาย ท่าแร้ง 4/3
อาทิตย์ วินิจสร 1827 นาย ท่าแร้ง 19/11
อาทิตย์ เวทย์วัฒนชัย 1462 นาย ท่าแร้ง 25/9
อานนท์ กับกิ่ว 2054 นาย ท่าแร้ง 19/193
อานนท์ ทองเต็ม 313 นาย อนุสาวรีย์ 29
อานนท์ พวงลำเจียก 567 พ.อ.ต. อนุสาวรีย์ 181/109
อานุภาพ บัวรักษ์ 340 นาย อนุสาวรีย์ 244/103
อารดา ขมิ้นเขียว 100 นาง อนุสาวรีย์
อารยา จารุวณิช 920 นาง อนุสาวรีย์ 74/29
อารยา แซ่โอว 990 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/193
อารยา พงศ์พิพัฒนชัย 2385 นางสาว ท่าแร้ง 90/140
อารี ภู่พานิช 190 นาง อนุสาวรีย์
อารีย์ ดอกบัว 1503 นาง ท่าแร้ง 117/11
อารีย์ ทองประเสริฐ 1835 นาง ท่าแร้ง 135/11
อารีย์ เพ็งพุด 2226 นาง ท่าแร้ง 256/1
อารีย์ วงศ์ข้าหลวง 2065 นางสาว ท่าแร้ง 145/91
อารีรักษ์ เรือนเงิน 2364 นาง ท่าแร้ง 83/148
อาลิน ภวนะวิเชียร 1638 นางสาว ท่าแร้ง 7/43
อาลี มิปะทัง 1518 นาย ท่าแร้ง
อาหม่วย บุณยรัตนมงคล 596 นาง อนุสาวรีย์ 108/131
อำนวย นนทรีย์ 510 นาย อนุสาวรีย์
อำพร บุญมาฤทธิ์ 548 นาง อนุสาวรีย์
อำพร พารักษา 179 นาง อนุสาวรีย์ 856
อำพร อุ่นศรีส่ง 609 นาง อนุสาวรีย์ 253
อำพล อสุวพงษ์พัฒนา 923 นาย อนุสาวรีย์ 60/10
อำพันธุ์ รัตนอุบลชัย 58 นาง อนุสาวรีย์ 76/2
อำไพร สุวรรณพันธ์ 169 นางสาว อนุสาวรีย์
อำภา พุ่มพฤกษา 207 นาง อนุสาวรีย์ 500/25
อิทธิเดช ถาวรนันท์ 2309 นาย ท่าแร้ง 24/256
อิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ 534 นาย อนุสาวรีย์ 4/263
อิทธิพงษ์ เมตตาจิตโต 368 นาย อนุสาวรีย์ 342/87
อิทธิศักดิ์ ฉวรรณกุล 2132 นาย ท่าแร้ง 11/81
อินท์ธารี มีศรีวรางค์กูร 1179 นางสาว ท่าแร้ง
อินทิรา เตชะรัตน์พงษ์ 968 นาง อนุสาวรีย์ 19/47
อิสระพงษ์ วงษ์ภูงา 1367 นาย ท่าแร้ง 159/448
อิสรีย์ เดวิดเซ่น 2306 นาง ท่าแร้ง 159/34
อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า 2331 ว่าที่ ร.ต.อ. ท่าแร้ง
อุกฤษฎ์ ศิริลักษณ์ 1035 นาย อนุสาวรีย์
อุดม จั่นวงษ์แก้ว 891 นางสาว อนุสาวรีย์
อุดม รัตนวิจารณ์ 876 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/153
อุดร แก้วคำภา 1441 นาย ท่าแร้ง
อุดร แย้มสุนทรา 1893 นาย ท่าแร้ง
อุดร สุปะติ 1862 นางสาว ท่าแร้ง
อุทัย แท่งทอง 769 นาย อนุสาวรีย์
อุทัย วาจาเด็ด 1299 นาย ท่าแร้ง 18/305
อุทัยวรรณ แดงทองดี 542 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
อุบลรัตน์ โฉมจันทร์ 453 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/134
อุบลรัตน์ ภู่เพ็ชร 1572 นางสาว ท่าแร้ง
อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู 485 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/115
อุปถัมภ์ พิเศษ 476 นาย อนุสาวรีย์ 91/37
อุมาพร สายใจทองแท้ 475 นาง อนุสาวรีย์ 557/279
อุไร สุทธินิมิตร 943 นาง อนุสาวรีย์ 47/28
อุไรพร กุลศิริวิวัฒน์ 1639 นาง ท่าแร้ง 126/236
อุไรรัตน์ อำไพ 2170 นาง ท่าแร้ง 139/220
อุไรวรรณ บุญหล้า 1339 นาง ท่าแร้ง
อุไรวรรณ อรัญวาสน์ 1482 นางสาว ท่าแร้ง 90/177
อุไรวรรณ อังคทะวานิช 666 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/136
อุษณาพรรณ วิสุทธิทรัพย์ 1992 นางสาว ท่าแร้ง 222/155
อุษณีย์ เธียรวัฒนกุล 1005 นาง อนุสาวรีย์ 43/467
อุษณีย์ พันแสง 1586 นาง ท่าแร้ง 7/384
อุษา เปาะมะ 448 นางสาว อนุสาวรีย์
อุษา สมสมัย 937 นาง อนุสาวรีย์ 26/118
เอกรัฐ เหล็กสัก 601 จ่าสิบโท อนุสาวรีย์
เอกราช ศรีสวัสดิ์ 1456 นาย ท่าแร้ง 46/21
เอกลักษณ์ เสือคง 115 นาย อนุสาวรีย์
เอนก ใจเด็ด 1622 นาย ท่าแร้ง 219
เอื่อ ทองเกิด 471 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อการย์ ไชยสุรินทร์ 1781 นาง ท่าแร้ง 24/18
เอื้องฟ้า มืดคำบง 87 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อพงศ์ ศรีนางแย้ม 1785 นาย ท่าแร้ง 159/134
เอื้อมพร ศรีประมงค์ 1951 นาง ท่าแร้ง 15
โอภาส ขาวเหลือง 236 นาย อนุสาวรีย์
ฮานาม จันทร์ 2329 นาย ท่าแร้ง 102/116
ฮาฟีซา สือนิ 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 128