Daily Archives: February 3, 2012

เขตมีนบุรี ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อเขตมีนบุรี ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อ

กนก สระบุบผา 337 นาย แสนแสบ 79/3
กนกวรรณ เทียมคำ 39 นาง มีนบุรี 11
กรกต ปั้นทรัพย์ 404 นางสาว แสนแสบ 210/150
กรรณิการ์ บุญพร้อม 28 นาง มีนบุรี 3
กฤตภาส อยู่สุข 261 นาย แสนแสบ 78/31
กฤษดา ซอนาติ 242 นาย แสนแสบ 38/1
ก่อเกียรติ ดอรมาน 487 นาย แสนแสบ 65/12
ก่อเจิง แซ่เกา 43 นางสาว มีนบุรี
กอเซ็ม ดีนอิสลาม 281 นาย แสนแสบ 25/3
กอเด็ด อับดุลรอมาน 148 นาย แสนแสบ 36
กัญชลีย์ สิทธิถาวรวงศ์ 12 นางสาว มีนบุรี 70/1
กัณฑวรรณ นวินธรานนท์ 85 นาย มีนบุรี 338/240
กันนิกา มหศรีสกุล 357 นางสาว แสนแสบ 57/14
กันยารัตน์ นารถสมบูรณ์ 525 นาง แสนแสบ 314/427
กัลยา วงษ์สุวรรณ 294 นาง แสนแสบ 78/17
กาญจนา ชะตารัมย์ 78 นางสาว มีนบุรี
กาญจนา ทิวะกะริน 420 นาง แสนแสบ 57/8
กาญจนา สุวรรณพัฒน์ 68 นางสาว มีนบุรี
กานดา หวังผล 205 นาง แสนแสบ 64/3
กิตติ สุทธิจิตไพศาล 436 นาย แสนแสบ 210/127
กิติ ขอสกุลไพศาล 60 นาย มีนบุรี 338/258
กิติ หนูชาวนา 260 นาย แสนแสบ 79/248
เกษม วิมานลอย 132 นาย แสนแสบ 50
เกษร อ่อนนิ่ม 193 นางสาว แสนแสบ 16/2
เกียรติชัย เกษมสุวรรณ 47 พ.ต. มีนบุรี 9
เกียรติศักดิ์ ดำประสงค์ 64 นาย มีนบุรี 338/218
แก้วใจ เคล้าโนนคร้อ 308 นางสาว แสนแสบ 79/42
ขนิษฐา ยอดบุรุษ 25 นางสาว มีนบุรี
ขวัญเรือน ทองปาน 91 นางสาว มีนบุรี 293/464
ขัดติยา วรรทวงษ์ 149 นาย แสนแสบ 2/1
คมใจ จันทะสิงห์ 383 นาย แสนแสบ 55/1
คอซาลี สุวรรณมณี 140 นาย แสนแสบ 37/58
คอดีเย๊าะ วิมานลอย 128 นางสาว แสนแสบ 66/11
คอรี ดอเลาะ 535 นาย แสนแสบ 37/4
คำมี พันธ์ภักดิ์ 35 นาง มีนบุรี
เคน สีนาเวช 57 นาย มีนบุรี 338/174
เคนสี แซงสว่าง 160 นาย แสนแสบ 37/36
งามตา นันทารัตน์ 63 นางสาว มีนบุรี 338/204
จริญ บำรุงวงษ์ 74 นางสาว มีนบุรี 338/253
จรีรัตน์ จินตนา 2 นางสาว มีนบุรี 306/67
จรีรัตน์ ทวีสุข 347 นาง แสนแสบ 79/190
จอมพล อุ้มมีเพชร 422 นาย แสนแสบ 210/142
จันทร์ ตำราเรียง 157 นาง แสนแสบ 43
จำเนียร สุขอร่าม 365 นาง แสนแสบ 37/38
จำเริญ ม่วงสวัสดิ์ 441 นาย แสนแสบ 22/7
จำลอง พรหมสุวรรณ 5 นาง มีนบุรี 28
จินดา โต๊ะลุงแก้ว 494 นาง แสนแสบ 37/6
จิราภา เด่นดวง 513 นาง แสนแสบ 79/219
เจษฎา ชัยวิชิต 61 นาย มีนบุรี 338/181
เฉลิม โบราณผาย 22 นาย มีนบุรี
เฉลิมศักดิ์ เคราะห์ดี 178 นาย แสนแสบ 37/46
เฉลียว หงษ์ทอง 136 นาง แสนแสบ 37/25
ชนาภา แมะเฮม 305 นาง แสนแสบ 79/84
ชลธิชา มะตัง 195 นางสาว แสนแสบ 66/10
ชลภรณ์ มงคลทิพย์รัตน์ 32 นางสาว มีนบุรี 7
ชัยพร โพธิ์ทอง 89 นาย มีนบุรี 27/258
ชาตรี ศรีบัวทอง 81 นาย มีนบุรี 338/263
ชาติชาย หมัดละ 537 นาย แสนแสบ 79/133
ชาลี มินิ 296 นาย แสนแสบ 7/2
ชิต เปรมปรีดา 155 นาย แสนแสบ 19
ชิโนรส แสงศรี 389 นางสาว แสนแสบ 209/14
ชื่น เย็นประเสริฐ 333 นาง แสนแสบ 40/19
ชุรติการญจน์ รุ่งเรือง 152 นางสาว แสนแสบ 37/48
ชูพงษ์ เปรมปรีดา 480 พลฯ แสนแสบ 19/8
ชูศรี อ่อนนิ่ม 446 นางสาว แสนแสบ 16
โชติชัย ปรีชาธรรมยุทธ 75 นาย มีนบุรี 338/254
ไชยา ภูละมุล 434 นาย แสนแสบ 210/123
ซาปียะ ดอรมาน 259 นางสาว แสนแสบ 65/10
ซารีนา ยะมะมัง 318 นางสาว แสนแสบ 79/73
ซารีฟะห์ อาแว 539 นาง แสนแสบ 78/64
แซะเมาะห์ เดชแพ 112 นาง แสนแสบ 65
ญาณิษา สมานมิตร 384 นางสาว แสนแสบ 50
ณรงค์ คล้อยวิถี 162 นาย แสนแสบ 14/2
ณรงค์ จันทร์น้อย 228 นาย แสนแสบ 28/3
ณรงค์ชัย มาลัง 234 นาย แสนแสบ 32/3
ณรงค์เดช สิงสาหัส 250 นาย แสนแสบ 74
ณัฎฐพล อาจปรุ 97 นาย มีนบุรี 305/190
ณัฐชัย ลีหมัด 474 นาย แสนแสบ 79/164
ดนุพล สิงสาหัส 217 นาย แสนแสบ 15
ดรุณี กลิ่นมาลัย 117 นางสาว แสนแสบ 47/4
ดวงดาว ศรีสุข 21 นางสาว มีนบุรี
ดารุณี กรีม 440 นางสาว แสนแสบ 67/2
ดาเลาะ อยู่สำราญ 237 นาย แสนแสบ 79/137
ดำเนิน แนววรรณ 16 นาง มีนบุรี
เดชา แก้วดวงดี 84 นาย มีนบุรี
เด็ดเดี่ยว ฝอยนอก 48 นาย มีนบุรี
เด๊ะเน๊าะ ดอรมาน 249 นางสาว แสนแสบ 65/5
ตีเมาะห์ ดอรมาน 283 นาง แสนแสบ 65/4
แถม นุชประเสริฐ 135 นางสาว แสนแสบ 40/10
ทรงภพ โพธิโรจน์ 6 นาย มีนบุรี 11
ทวี เด่นโซ๊ะ 464 นาย แสนแสบ 40/11
ทองแท้ ปราบสาร 104 นางสาว แสนแสบ 270/33
ทองใบ บางเส็ง 377 นางสาว แสนแสบ 79/132
ทองสุก เชาวราษฎร์ 24 นางสาว มีนบุรี
ทองสุข เล็มเมาะ 458 นางสาว แสนแสบ 40/76
ทองอยู่ สุดจินดา 439 นาง แสนแสบ 40/5
ทัศนัย บุญมาเลิศ 227 นาย แสนแสบ 78/30
ทิพวรรณ เทียรพิสุทธิ์ 444 นางสาว แสนแสบ 210/143
ทิพวรรณ อ้วนผิว 42 นางสาว มีนบุรี 13
ทิวานนท์ ทิวะกะริน 469 นาย แสนแสบ 40/39
เทอดศักดิ์ พันธุ์พรพงศ์ 435 นาย แสนแสบ 78/41
ธนพนธ์ ศรีโนนยาง 77 นาย มีนบุรี 338/251
ธนภัท สุวรรณมณี 371 นาย แสนแสบ 37/61
ธวัชชัย แซ่หลี 256 นาย แสนแสบ 79/243
ธีระชัย สุขสวัสดิ์ 380 นาย แสนแสบ 210/137
นนท์ชัย จันทร์ดู 241 นาย แสนแสบ 79/162
นพดล นพพิทักษ์กุล 216 นาย แสนแสบ 40/99
นพดล อยู่ซบ 176 นาย แสนแสบ 42/14
นพฤทธิ์ ชัยยะเพกะ 58 นาย มีนบุรี 338/286
นรเทพ เอี่ยมแก้ว 414 นาย แสนแสบ 76/256
นฤมล วิมานลอย 109 นางสาว แสนแสบ 66/8
นะ ทองประพาฬ 427 นาง แสนแสบ 79/238
นะ วิมานลอย 121 นาย แสนแสบ 66/1
นันทนา อริยทุวรรณ 430 นางสาว แสนแสบ 210/134
นารี วงษ์ยีเมาะ 108 นาง แสนแสบ 66/2
นิต เสนสมบุญ 431 นาย แสนแสบ 33
นิตยา โหงโต 315 นาง แสนแสบ 40/9
นิติ มะหะมาน 218 นาย แสนแสบ 79/138
นิพล บุญเพ็ง 197 นาย แสนแสบ 72
นิภาพร นิเงาะ 251 นางสาว แสนแสบ 77/3
นิรันดร์ สินธุสิงห์ 120 นาย แสนแสบ 40/24
นิรุตติ์ กันหา 31 นาย มีนบุรี 27/41
นิรุตน์ คมวัน 34 นาย มีนบุรี
นิลวรรณ จ้อยอุดม 133 นางสาว แสนแสบ 37/24
นุชรี เด่นตี 233 นางสาว แสนแสบ 79/155
นูรีย๊ะ วิมานลอย 179 นางสาว แสนแสบ 66/6
นูรียะห์ เด่นทอง 265 นาง แสนแสบ 79/97
เนาวรัตน์ คำฝาง 278 นาง แสนแสบ 65/7
เนาวรัตน์ พงศ์จินดา 492 นาง แสนแสบ 19/1
บรรจง ดอระมาน 516 นางสาว แสนแสบ 21/1
บรรจง ลากลาง 332 นาง แสนแสบ 40/31
บรรจง แสวงหา 50 นาย มีนบุรี 1/6
บัณฑิต พรหมเมศร์ 395 นาย แสนแสบ 209/58
บีน มานหมัด 111 นาย แสนแสบ 40/1
บีอะห์ หมัดละ 344 นาง แสนแสบ 79/220
บุญช่วย กาซัน 125 นาย แสนแสบ 42/110
บุญธรรม กระโจมทอง 36 นาย มีนบุรี 5
บุญธรรม แสงศรี 419 นาง แสนแสบ 38/4
บุญธรรม หมัดดี 191 นาย แสนแสบ 78/16
บุญมาก กลิ่นมาลัย 168 นาง แสนแสบ 1/8
บุญมาก นิเงาะ 386 นางสาว แสนแสบ 40/25
บุญเริง พึ่งโพธิ์ 364 นาย แสนแสบ 79/201
บุญเรือน อ่อนละม้าย 533 นาง แสนแสบ 1/3
บุญเลี้ยง อุปมัย 328 นาย แสนแสบ 79/71
บุญเลี่ยม วงศ์มณีย์ 9 นาย มีนบุรี
บุญศรี พรมศรี 505 นาง แสนแสบ 79/92
บุญส่ง กรีม 200 นางสาว แสนแสบ 9
บุษรา รุ่งปรีดา 225 นางสาว แสนแสบ 19/10
บูบาก๊าส อุ่นอำไพ 299 นาย แสนแสบ 7/1
ปทิดา เมืองแก้ว 387 นางสาว แสนแสบ 55/3
ปทิดา เห็มภูมิ 314 นางสาว แสนแสบ 37/39
ปทุมพร เปรมปรีดา 466 นาง แสนแสบ 19/7
ปนัดดา ชัยยะ 342 นาง แสนแสบ 79/74
ประคอง พงษ์พานิช 518 นางสาว แสนแสบ 48/1
ประจวบ ฝ่ายสูน 442 นาย แสนแสบ 210/129
ประนอม สรประเสริฐ 348 นาง แสนแสบ 79/146
ประไพ เด่นดวง 502 นาง แสนแสบ 64/12
ประภา ท้าวติ 44 นาย มีนบุรี 2
ประวิทย์ ทองวิทยาคุณ 70 นาย มีนบุรี 338/267
ประสาท ตำราเรียง 367 นาย แสนแสบ 43/2
ประสาน วิริยะวัตร 156 นาย แสนแสบ 37/32
ประสิทธิ์ ผดุงฮะ 526 นาย แสนแสบ 7
ประสิทธิ์ มานชู 515 นาย แสนแสบ 52/3
ประสิทธิ์ สิงสาหัส 290 นาย แสนแสบ 13/3
ประสิทธิ์ อับดุลลอมาน 311 นาย แสนแสบ 37/15
ประเสริฐ กาเซ็ม 139 นาย แสนแสบ 51/2
ประเสริฐ ตำราเรียง 131 นาย แสนแสบ 43/1
ประเสริฐ วิมานลอย 124 นาย แสนแสบ 66/5
ประเสริฐ ศรีเชียงพิมพ์ 519 นาย แสนแสบ 49/1
ประอรรัตน์ ศรีชลากร 59 นางสาว มีนบุรี 338/183
ปราณต์ลภัสสินี นุ่มเนื้อ 202 นาง แสนแสบ 37/23
ปราณี เด่นตี 246 นางสาว แสนแสบ 33/3
ปราณีต ชดาดล 90 นาง มีนบุรี 27/69
ปรีชา ฉิมวิเศษ 154 นาย แสนแสบ 36/4
ปรีชา บำรุง 457 นาย แสนแสบ 33/77
ปรีชา เยะยัง 500 นาย แสนแสบ 2/2
ปรีชา เหมสงวน 274 นาย แสนแสบ 72/2
ปรีชา อาจหาญ 459 นาย แสนแสบ 40/30
ปวีณา มัดอาซิด 524 นางสาว แสนแสบ 79/142
ปัทมา สิงสาหัส 188 นาง แสนแสบ 66/15
ปาโมกข์ แท่นมณี 353 นาย แสนแสบ 79/111
ปาริชาติ ลุขมาตย์ 73 นาง มีนบุรี
ปิยะพล สุขทองคำ 409 นาย แสนแสบ 37/47
เผด็จ กรีม 253 นาย แสนแสบ 79/5
พงษ์ศักดิ์ พลอยวิเลิศ 385 นาย แสนแสบ 79/206
พงษ์ศักดิ์ มารเสถียร 37 นาย มีนบุรี 214
พนา บุญโก 115 นาย แสนแสบ 40/100
พยอม ม่วงเกตุมา 534 นาย แสนแสบ 8/1
พรทิพย์ พันธ์ธรรม 307 นาง แสนแสบ 37/37
พรทิพย์ แหละเหล่าปราชญ์ 277 นาง แสนแสบ 79/136
พรพรรณ หนองขุ่นสาร 428 นาง แสนแสบ 210/173
พรพิชัย เชื้อเดช 506 นาย แสนแสบ 78/43
พรรณี เสนา 413 นาง แสนแสบ 38/5
พลัฎฐ์ พัชรการัณย์ 503 นาย แสนแสบ 154
พลากร หิรัญคำ 30 นาย มีนบุรี 17
พะเยาว์ สมโสม 495 นาง แสนแสบ 19/2
พัชรินทร์ โมกขะรัตน์ 438 นาง แสนแสบ 79/149
พัชรี พรทวีโชค 540 นางสาว แสนแสบ 210/153
พัชรีรัตน์ สินสำราญจิต 517 นางสาว แสนแสบ 65/6
พันธิภา ศิลาคุปต์ 231 นาง แสนแสบ 22
พิเชษฐ อับดุลลอมาน 473 นาย แสนแสบ 37/62
พิฑูรย์ หัสตานนท์ 396 นาย แสนแสบ 210/156
พิทักษ์ ทองพิกุล 66 นาย มีนบุรี
พิสิทธิ์ ยอมิน 254 นาย แสนแสบ 78/61
เพชรรัตน์ นาคประสิทธิ์ 324 นางสาว แสนแสบ 40/13
เพ็ญศิริ ศรีโนนยาง 72 นาง มีนบุรี 338/249
เพ็ญสินี ประเสริฐ 71 นาง มีนบุรี 338/288
เพียง วาพัดไทย 489 นางสาว แสนแสบ 40/29
เพียงเดือน แพรเถื่อน 92 นาง มีนบุรี 6
ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง 65 นางสาว มีนบุรี 338/150
ไพรลุน นนทะสี 67 นาย มีนบุรี 338/147
ไพรัช อับดุลลอมาน 134 นาย แสนแสบ 52/1
ไพรินทร์ ศรีประดา 138 นางสาว แสนแสบ 37/56
ไพโรจน์ สะอาด 184 นาย แสนแสบ 37/5
ไพลิน อินทร์สุวรรณ 270 นาง แสนแสบ 81
ไพศาล จันทรโชติ 7 นาย มีนบุรี 14/145
ไพศาล โต๊ะมามิ 19 นาย มีนบุรี 68/1
ฟา อยู่ซบ 3 นาย มีนบุรี 43/2
ฟาติเม๊าะ เมฆลอย 198 นางสาว แสนแสบ 64/4
ฟื้น แดงโกเมน 509 นาย แสนแสบ 73
เฟาะห์ มะมิน 163 นาง แสนแสบ 78/6
ภวสัณห์ สุวรรณคีรี 410 นาย แสนแสบ 210/125
ภาคภูมิ กิจสมชีพ 295 นาย แสนแสบ 40/96
ภานุวัต กรีม 201 นาย แสนแสบ 67/5
ภารดี อภิรมย์ดี 15 นางสาว มีนบุรี 399/186
มณฑาทิพย์ น้อยสุวรรณ 373 นาง แสนแสบ 38/2
มณี เทียนมณี 248 นาง แสนแสบ 78/45
มณี นุชประเสริฐ 425 นางสาว แสนแสบ 40/41
มณี ริสะอาด 349 นางสาว แสนแสบ 79/141
มณี หมันประเสริฐ 490 นาง แสนแสบ 65/8
มณี หวังผล 499 นาง แสนแสบ 64/23
มนตรี ชาภูธร 477 นาย แสนแสบ 91
มนตรี หวังเกษม 185 นาย แสนแสบ 78/7
มนัส ชาวไทย 76 นาย มีนบุรี 338/264
มนัส เยะยัง 175 นาย แสนแสบ 2/5
มนู หวังผล 453 นาย แสนแสบ 64/22
มโนทัย แก้ววิไล 33 นาย มีนบุรี 17/58
มยุรี เสมสมบุญ 340 นางสาว แสนแสบ 78/18
มะโนด หนูวอ 158 นาย แสนแสบ 14/4
มานะ พิพัฒน์พรพันธ์ 405 นาย แสนแสบ 76/252
มานี สุขใส 454 นางสาว แสนแสบ 40/43
มาโนช เยะยัง 221 นาย แสนแสบ 2/3
มาเรียม เนื่องบุญมา 460 นาง แสนแสบ 38/6
มาเรียม มูฮำหมัด 173 นาง แสนแสบ 2/7
มาลัย นิเงาะ 215 นาง แสนแสบ 61
มาลัย มะแหม็ง 329 นางสาว แสนแสบ 40/109
มาลัย ศรีสอาด 407 นางสาว แสนแสบ 54/2
มาลา กล่อมเสนาะ 273 นางสาว แสนแสบ 78/26
มาลี ชมอินทร์ 304 นาง แสนแสบ 37/21
มาลี ชื่นชม 339 นาง แสนแสบ 79/43
มาลี แดงโกเมน 532 นางสาว แสนแสบ 71
มาลี นิเลาะ 127 นางสาว แสนแสบ 42/13
มาลี บุญเพ็ง 107 นาง แสนแสบ 66
มีหล๊ะ หวังสะมัน 232 นาง แสนแสบ 78/37
มุด เหมศิริ 470 นาย แสนแสบ 57/5
เมตตา เจริญยิ่ง 465 นางสาว แสนแสบ 19/6
เมตตา เจ๊ะวัง 479 นาง แสนแสบ 79/247
เม้า บุญส่ง 319 นาง แสนแสบ 40/28
แมะต่วน แสงสว่าง 475 นางสาว แสนแสบ 40/3
ยศ อัมพรรัตน์ 437 นาย แสนแสบ 210/164
ยาซีน คล้อยวิถี 153 นาย แสนแสบ 14/3
ยุทธนา พานพระศรี 229 นาย แสนแสบ 78/35
ยุพิน กำแพงเพชร 222 นาง แสนแสบ 79/163
ยุพิน เดชแพ 445 นาง แสนแสบ 37/7
ยุพิน โต๊ะทอง 271 นางสาว แสนแสบ 78/25
ยุภิน เพชรสุวรรณ 142 นาง แสนแสบ 51
ยูซบ บินซิน 398 นาย แสนแสบ 40/107
ยูซบ ผดุงฮะ 207 นาย แสนแสบ 69
ยูโซฟ ชาวชะไว 257 นาย แสนแสบ 79/108
เยาวลักษณ์ พุฒเพ็ง 512 นาง แสนแสบ 54
รณชัย ทองดีแท้ 10 นาย มีนบุรี 16/54
รอฟีอีน ดีเหลือ 214 นาย แสนแสบ 10
รอหมัด หวังปัญญา 267 นาย แสนแสบ 79/103
รอฮีม กูซามัน 275 นาย แสนแสบ 78/27
ระเบียบ สิงสาหัส 150 นางสาว แสนแสบ 23
ระพินญา จันพิรักษ์ 20 นาง มีนบุรี
รัตนา กุจิ๊ 116 นางสาว แสนแสบ 67/4
รัตนา ฉาบสุวรรณ 472 นาง แสนแสบ 37/18
รัศมีผ่อง มากแสง 87 นางสาว มีนบุรี
ราตรี บุสมาน 252 นางสาว แสนแสบ 78/53
ราตรี ลัดดาวงศ์ 220 นางสาว แสนแสบ 79/189
รุ่ง เจียมแพ 103 นาย แสนแสบ
รุจิรา แข่งขันดี 351 นาย แสนแสบ 79/160
เรณู งามเกิด 262 นาง แสนแสบ 79/107
เรณู รักษาเดช 122 นาง แสนแสบ 49
เรียม นิเงาะ 204 นางสาว แสนแสบ 78/67
เรืองยศ จันพิรักษ์ 80 นาย มีนบุรี
ลอฟีอ๊ะ วงษ์สมัน 292 นาง แสนแสบ 25
ละมัย ริสะอาด 269 นางสาว แสนแสบ 79/129
ลัคณา สมหวัง 346 นาง แสนแสบ 79/202
ลัดดา ขำเจริญ 327 นางสาว แสนแสบ 40/112
ลัดดา หวังผล 507 นาง แสนแสบ 64/13
ลาวัณย์ เงาประเสริฐ 45 นาง มีนบุรี 7
ลูกจันทร์ สิงสาหัส 238 นาง แสนแสบ 68/3
วงค์เดือน ฝ่ายจัตุรัส 27 นางสาว มีนบุรี 4/17
วนิดา มะซอและ 243 นางสาว แสนแสบ 36/6
วนิดา ยะมะมัง 230 นางสาว แสนแสบ 79/208
วรชัย ถิ่นวงษ์ม่อม 51 นาย มีนบุรี 338/238
วรพจน์ พรมทอง 96 นาย มีนบุรี 293/41
วรรณวิมล หวังผล 354 นางสาว แสนแสบ 57/4
วรรณา ขำเจริญ 219 นางสาว แสนแสบ 58/1
วรรณา บู่ทอง 388 นางสาว แสนแสบ 40/92
วรรณา มะหะหมัด 182 นาง แสนแสบ 53/3
วรรณา วิมานลอย 169 นางสาว แสนแสบ 66/7
วรรณี อับดุลลอมาน 293 นางสาว แสนแสบ 37/10
วรารัตน์ ขันโท 93 นางสาว มีนบุรี 9
วลัยพร เดชะพันธ์ 362 นางสาว แสนแสบ 79/191
วัชรินทร์ สันขะหรี 255 นาย แสนแสบ 58/5
วัชรี อ่อนดี 323 นางสาว แสนแสบ 79/72
วัฒนา วัฒนสิริชัย 301 นาย แสนแสบ 79/110
วันชัย อิสระกิจ 18 นาย มีนบุรี
วันดี เด่นโซ๊ 245 นาง แสนแสบ 77/1
วันทนา ดอรมาน 258 นาง แสนแสบ 65/3
วันนา ดีเหลือ 355 นางสาว แสนแสบ 79/37
วันเพ็ญ นิทรัพย์ 406 นาง แสนแสบ 79/40
วันเพ็ญ ปานมณี 303 นาง แสนแสบ 37/53
วันเพ็ญ ผิวขำดี 268 นางสาว แสนแสบ 68/2
วันเพ็ญ สืบวงษ์ 113 นาง แสนแสบ 65/16
วัลย์นภัส พันธุ์ผล 415 นางสาว แสนแสบ 72/160
วารุณี กรีม 183 นางสาว แสนแสบ 9/1
วารุณี เจ๊ะมะ 496 นาง แสนแสบ 65/11
วารุณี บุญกำเหนิด 343 นางสาว แสนแสบ 79/221
วาสนา นิเงาะ 180 นางสาว แสนแสบ 77/4
วาสนา เย็งทูล 429 นาง แสนแสบ 23/4
วาสนา วงษ์มาลี 450 นางสาว แสนแสบ 21/4
วิจารณ์ สังขพงศ์ 69 นาย มีนบุรี 338/186
วิจิตร์ แชเปีย 449 นาง แสนแสบ 46/3
วิชัย สิทธิถาวรวงศ์ 11 นาย มีนบุรี 80
วิชัย หมัดละ 418 นาย แสนแสบ 79/245
วิทยา ยอแสง 145 นาย แสนแสบ 37/9
วินัย กอนี 196 นาย แสนแสบ 1/7
วินัย ชื่นขำ 264 นาย แสนแสบ 40/18
วินัย วงศ์อารี 100 นาย แสนแสบ
วิภารัตน์ สุนทรสุวาที 170 นางสาว แสนแสบ 49/12
วิมล ราษฎร์ภักดี 210 นาง แสนแสบ 37/4
วิมล อ่อนนิ่ม 212 นางสาว แสนแสบ 16/1
วิรัช สิงสาหัส 286 นาย แสนแสบ 13
วิรัช หมัดนุรักษ์ 408 ว่าที่ ร.ต. แสนแสบ 26/1
วิโรจน์ กุลสัมพันธ์ 151 นาย แสนแสบ 30/2
วิลาวัลย์ คิมหันตา 463 นางสาว แสนแสบ 40/36
วิไลพร อัตถาภูมิ 167 นาง แสนแสบ 49/3
วีณา ยูโซ๊ะ 192 นาง แสนแสบ 79/156
วีระ กองแก้ว 86 นาย มีนบุรี 338/290
วีระยุทธ คำสนอง 443 นาย แสนแสบ 78/29
วีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุล 426 นาย แสนแสบ 37/22
วุฒิพงษ์ กำปงซัน 412 นาย แสนแสบ 50/1
ศรีนวล บางใหญ่ 345 นาง แสนแสบ 79/205
ศรีรัตน์ ฉิมวิเศษ 187 นาย แสนแสบ 34
ศศิธร อัมพรรัตน์ 376 นาง แสนแสบ 210/163
ศักดิ์ อัจนายิ่งสิริ 17 นาย มีนบุรี
ศักดิ์ชาย คล้อลมัย 119 นาย แสนแสบ 66/3
ศักดินนท์ เจียมแพ 101 นาย แสนแสบ
ศิราณี อาดศิริ 316 นางสาว แสนแสบ 65/15
ศิริขวัญ ตงสาลี 98 นางสาว มีนบุรี 30
ศิรินาถ พงศ์จินดามณี 486 นางสาว แสนแสบ 19/11
ศิริวรรณ ธนานันทกิจ 95 นางสาว มีนบุรี 293/43
ศุภกร ธาตุวิสัย 423 นาย แสนแสบ 37/26
สงบ มานะ 284 นาย แสนแสบ 79/122
สง่า จิ๊สมัน 378 นาย แสนแสบ 22
สง่า นิเงาะ 352 นาย แสนแสบ 40/40
สนอง บัวเจริญ 538 นาย แสนแสบ 64/5
สนิท มาแย้ม 511 นาย แสนแสบ 15/1
สมเกียรติ วงษ์มาลี 522 นาย แสนแสบ 45
สมควร สีเหมือน 54 นาย มีนบุรี 338/244
สมคิด ขุนเณร 306 นาย แสนแสบ 40/93
สมคิด นาคนาวา 99 นาย มีนบุรี 54
สมคิด มะหะหมัด 226 นาย แสนแสบ 79/41
สมจิต มานหมัด 394 นาง แสนแสบ 40/89
สมจิตร เหมือนสวาท 4 นางสาว มีนบุรี 59/146
สมใจ เจริญสุข 8 นางสาว มีนบุรี
สมใจ ชื่นชม 476 นางสาว แสนแสบ 37/16
สมใจ สุไลมาน 421 นาง แสนแสบ 40/27
สมชาย ฉาบสุวรรณ 382 นาย แสนแสบ 37/8
สมชาย ชื่นชม 478 นาย แสนแสบ 37/13
สมชาย เดชแพ 118 นาย แสนแสบ 65/17
สมชาย บัวเจริญ 493 นาย แสนแสบ 65/13
สมชาย ยะรังวงษ์ 14 นาย มีนบุรี 45/4
สมชาย วงศรี 137 นาย แสนแสบ 50/4
สมนึก ดรมาน 498 นาย แสนแสบ 18/1
สมนึก เทนสุภรณ์ 38 นาย มีนบุรี 21
สมนึก สมหวัง 366 นาย แสนแสบ 79/159
สมนึก สังวาลย์ไพบูลย์ 341 นาย แสนแสบ 37/64
สมบัติ ทรัพย์ประเสริฐ 432 นาย แสนแสบ 36/7
สมบัติ นิลเกษม 52 นาย มีนบุรี 338/148
สมบัติ ผึ้งคุ้ม 448 นาย แสนแสบ 40/14
สมบัติ พึ่งบุญญะ 372 นาย แสนแสบ 210/170
สมบุญ แก้วสุขโข 375 นางสาว แสนแสบ 37/15
สมปอง พุ่มจันทร์ 416 นาย แสนแสบ 53/1
สมพงษ์ บุญเพ็ง 288 นาย แสนแสบ 14/6
สมพร ศรีงาม 199 นาย แสนแสบ 12
สมพร ศรีใส 208 นาง แสนแสบ 79/148
สมพร สมหวัง 483 นางสาว แสนแสบ 79/249
สมมารถ สว่างนวล 310 นาย แสนแสบ 78/48
สมยศ เด่นโซ๊ะ 392 นาย แสนแสบ 40/12
สมยศ พุ่มพวง 1 นาย มีนบุรี 305/372
สมยศ แสนรัก 266 นาย แสนแสบ 79/204
สมร ดอระมาน 514 นางสาว แสนแสบ 21
สมศักดิ์ โซ๊ะมาน 141 นาย แสนแสบ 51/3
สมศักดิ์ เด่นโซ๊ะ 331 นาย แสนแสบ 40/114
สมศักดิ์ มีทับทิม 94 นาย มีนบุรี 6
สมหมาย บุญเพ็ง 276 นาย แสนแสบ 4/4
สมหวัง หมัดดี 467 นาย แสนแสบ 40/37
สม๊าด รื่นสุภาพ 325 นาย แสนแสบ 54/5
สมาน กล่อมเสนาะ 280 นาย แสนแสบ 78/40
สมาน ซอและห์ 484 นาย แสนแสบ 34/1
สมาน โต๊ะสำลี 451 นาย แสนแสบ 3/1
สมาน สว่างนวล 313 นาย แสนแสบ 78/49
สมาน แสงศรี 536 นาย แสนแสบ 35/3
สมาน อนันต์ 282 นาย แสนแสบ 79
สมาน อับดุลรอมาน 334 นาย แสนแสบ 36/5
สมาน อาหวัง 447 นาย แสนแสบ 28
สรินทรา กรีม 491 นางสาว แสนแสบ 9/2
สลาม อับดุลลอมาน 239 นาย แสนแสบ 36/3
สลิลวรรณ ธีระกาญจน์ 411 นาง แสนแสบ 79/247
สวัสดิ์ ธูปแก้ว 211 นาย แสนแสบ 79/211
สวัสดิ์ หวังโซ๊ะ 224 นาย แสนแสบ 28/1
สหเดช เจียวก๊ก 55 นาย มีนบุรี 338/176
สหัส เบ็นโรฮีม 302 นาย แสนแสบ 79/28
สอาด แดงโกเมน 186 นาย แสนแสบ 1/2
สฮูด กอนี 488 นาย แสนแสบ 1/1
สะเดี้ยะ กาเซ็ม 402 นาง แสนแสบ 37/57
สะไลคอ ดอรมาน 144 นาง แสนแสบ 65/1
สังเวียน สุขประเสริฐ 209 นาง แสนแสบ 79/147
สัน ซันดี 244 นาย แสนแสบ 78/62
สันติ เครือวัลย์ 83 นาย มีนบุรี 338/131
สันติ แดงโกเมน 146 นาย แสนแสบ 1/9
สาคร ตรีนอก 23 นางสาว มีนบุรี
สายสุนีย์ กรีม 126 นางสาว แสนแสบ 67/3
สายัณห์ ไชยรัตน์ 62 นาย มีนบุรี
สายัณห์ วงษ์มาลี 361 นาย แสนแสบ 21/2
สายันต์ แปลกหิงสา 287 นาย แสนแสบ 79/51
สาโรจน์ จันทร์พุ่ม 322 นาย แสนแสบ 79/36
สาวิตรี วิไลเวทย์ 82 นางสาว มีนบุรี 338/256
สำรวย นิเงาะ 391 นาย แสนแสบ 40/33
สำลี สมานกุล 147 นาง แสนแสบ 40/15
สำอางค์ ล้อมวงค์ 203 นางสาว แสนแสบ 8
สิน ครู่คิด 468 นาง แสนแสบ 40/42
สิริพงษ์ เจริญวุฒิมากร 312 นาย แสนแสบ 37/31
สุขี อินทา 521 นาย แสนแสบ 89
สุชัชวาล ม่วงเกตุมา 417 นาย แสนแสบ 99/1
สุชาติ กาซัน 297 นาย แสนแสบ 79/104
สุชาติ เจียมแพ 102 นาย แสนแสบ
สุชิน เดือนงาม 240 นาย แสนแสบ 66/13
สุณี โต๊ะทอง 272 นาง แสนแสบ 79/157
สุณี อับดุลลอมาน 320 นางสาว แสนแสบ 37/63
สุดเขต ลบบำรุง 41 นาง มีนบุรี 1
สุดใจ พานทิม 164 นาง แสนแสบ 7/3
สุดใจ สมานกุล 399 นาย แสนแสบ 58
สุดใจ อยู่สวน 508 นาง แสนแสบ 46
สุดตรี ใจคุ้ม 471 นางสาว แสนแสบ 37/27
สุดา ชาวชะไว 350 นาง แสนแสบ 79/109
สุทิศา พันธุ์พรพงศ์ 263 นางสาว แสนแสบ 78/38
สุเทพ ศรีทอง 393 นาย แสนแสบ 210/144
สุเทพ สิริวัฒน์ 528 นาย แสนแสบ 314/274
สุเทพ หวังผล 110 นาย แสนแสบ 64
สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 400 ดร. แสนแสบ 76/131
สุนัน ยะก๊บ 520 นางสาว แสนแสบ 46/4
สุนันทา จันทร์ศรีทอง 53 นางสาว มีนบุรี 338/237
สุใบด๊ะ วิมานลอย 130 นางสาว แสนแสบ 66/9
สุพจน์ เครือนาคพันธ์ 401 นาย แสนแสบ 210/120
สุภา กำจร 56 นาง มีนบุรี 338/245
สุภาพ เกษรหอม 363 นางสาว แสนแสบ 42/11
สุภาพ คลอดเพ็ง 309 นาย แสนแสบ 37/19
สุรชัย ภาพสุนทร 26 นาย มีนบุรี 47/375
สุรชาติ สุทธิประภา 530 นาย แสนแสบ 314/462
สุรพล อับดุลรอมาน 338 นาย แสนแสบ 51/4
สุรสิทธิ์ อับดุลรอมาน 381 นาย แสนแสบ 37/50
สุรัตน์ ฉิมวิเศษ 190 นาย แสนแสบ 36/10
สุรินทร์ วิมานลอย 174 นาย แสนแสบ 66/12
สุรินทร์ สมนาม 390 นาย แสนแสบ 78/15
สุรินทร์ สอาดเซ็น 213 นาย แสนแสบ 54/1
สุริยะ หวังผล 504 นาย แสนแสบ 64/15
สุรีรัตน์ แก้ววิมาน 374 นางสาว แสนแสบ 40/16
สุเรียม ทรัพย์ปิติ 289 นาง แสนแสบ 50/3
สุเรียม บุญเพ็ง 462 นาง แสนแสบ 14
สุวรรณา ศรีศิริอิสรานุกูล 321 นางสาว แสนแสบ 40/94
สุอาน อับดุลรอมาน 481 นาย แสนแสบ 36/1
สุไฮมี สิงสาหัส 279 นาย แสนแสบ 4/2
เสงี่ยม นิเงาะ 235 นางสาว แสนแสบ 77
เสรี ขำเจริญ 368 นาย แสนแสบ 40/115
เสรี อับดุลลอมาน 379 นาย แสนแสบ 37/66
แสงเดือน อินทรวงค์ 40 นาง มีนบุรี
โสภา นาคสุวรรณ 206 นาง แสนแสบ 37/44
หวัง เสมสมบุญ 403 นาย แสนแสบ 30
องอาจ มะยัง 285 นาย แสนแสบ 11
อดิศักดิ์ ศรีศิริอิสรานุกูล 291 นาย แสนแสบ 10/1
อติพร เทนสุภรณ์ 49 นางสาว มีนบุรี 19
อนงค์ แก้วเขียว 46 นาง มีนบุรี
อนุมาศ นิภารัตน์ 336 นางสาว แสนแสบ 79/35
อนุสรณ์ สุไลมาน 523 นาย แสนแสบ 40/108
อนุสรา เอมโอช 359 นาง แสนแสบ 40/23
อภิชาติ อับดุลลอมาน 300 นาย แสนแสบ 37/11
อภิรักษ์ เต็มพูนทรพย์ 455 นาย แสนแสบ 79/246
อยู่ นิเงาะ 247 นาง แสนแสบ 77/2
อร รัศมี 485 นาง แสนแสบ 13/1
อรพินท์ ต้นยะกุล 88 นางสาว มีนบุรี
อรอุมา รังโคตร 114 นาง แสนแสบ 66/14
อรุณ ขันเขียว 106 นาย แสนแสบ 64/28
อรุณ ช่วยการ 143 นาย แสนแสบ 38/3
อรุณี บินฮาซัน 370 นาง แสนแสบ 79/235
อรุณี เยะยัง 166 นาง แสนแสบ 2/8
อ๊ะหมัด นิเลาะ 129 นาย แสนแสบ 42
อัครวัฒน์ ผดุงพิทักษ์พงษ์ 461 นาย แสนแสบ 37/29
อังคณา ลมุดทอง 529 นางสาว แสนแสบ 79/144
อัจฉรา วิมานลอย 165 นางสาว แสนแสบ 66/4
อัญชนา ด้วงสโมสร 29 นาง มีนบุรี 49
อับดุลเลาะ หมัดนุรักษ์ 335 นาย แสนแสบ 26/3
อาดานาน มะมิน 223 นาย แสนแสบ 2/6
อาภรณ์ ก้อนแก้ว 236 นาง แสนแสบ 37/28
อามัด มานหมัด 452 นาย แสนแสบ 40/21
อาริศ ทิวะกะริน 433 นางสาว แสนแสบ 78/39
อาริสา อุ่นแก้ว 79 นาง มีนบุรี 338/259
อารี โต๊ะลี 510 นาง แสนแสบ 79/93
อารี บุญมาก 456 นาย แสนแสบ 2/4
อารี เสมสมบุญ 397 นาย แสนแสบ 32
อารี อับดุลรอมาน 159 นาย แสนแสบ 36/2
อารีย์ สิทธิถาวรวงศ์ 13 นางสาว มีนบุรี 70
อาหมัด มินบำรุง 501 นาย แสนแสบ 32/2
อาหามัด บราเฮง 358 นาย แสนแสบ 78/45
อำนวย ปราบเสถียร 424 นาย แสนแสบ 210/174
อำพร กรีม 123 นาย แสนแสบ 69/1
อำพร เด็นโซ๊ะ 360 นาง แสนแสบ 57/7
อำพัน นุ่มเนื้อ 369 นาง แสนแสบ 37/20
อำพา สีวงษ์สา 326 นาง แสนแสบ 40/91
อิสมาแอล สนิสุริวงค์ 497 นาย แสนแสบ 34/2
อีซา มิตรสมัคร 189 นาย แสนแสบ 1/6
อุดม ศรีสอาด 172 นาย แสนแสบ 54/3
อุดม อับดุลลอมาน 356 นาย แสนแสบ 37/65
อุมาพร นิยมสมาน 105 นางสาว แสนแสบ 4/197
อุษณีย์ เปรมปรีดา 482 นาง แสนแสบ 19/9
อุสมาน เจ๊ะวัง 527 นาย แสนแสบ 79/125
อุหมัด อารีบี 177 นาย แสนแสบ 50/5
เอกรินทร์ เปรมมาโนช 330 นาย แสนแสบ 79/52
เอกสยาม ยะก๊บ 531 นาย แสนแสบ 23/6
ฮับเซ๊าะ บุญเพ็ง 171 นาง แสนแสบ 4/1
ฮับเซ๊าะ วังสตัง 298 นาง แสนแสบ 40/95
ฮาเซ็น เทียนมะณี 194 นาย แสนแสบ 4/3
ฮารุณ อิสมาแอล 317 นาย แสนแสบ 40/35
ฮีม คล้อยวิถี 161 นาย แสนแสบ 14/1
เฮม ขำเจริญ 181 นาย แสนแสบ 78/28

เขตมีนบุรี ครั้งที่ 19
เขตมีนบุรี ครั้งที่ 19 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย สมยศ พุ่มพวง มีนบุรี 305/372
2 นางสาว จรีรัตน์ จินตนา มีนบุรี 306/67
3 นาย ฟา อยู่ซบ มีนบุรี 43/2
4 นางสาว สมจิตร เหมือนสวาท มีนบุรี 59/146
5 นาง จำลอง พรหมสุวรรณ มีนบุรี 28
6 นาย ทรงภพ โพธิโรจน์ มีนบุรี 11
7 นาย ไพศาล จันทรโชติ มีนบุรี 14/145
8 นางสาว สมใจ เจริญสุข มีนบุรี
9 นาย บุญเลี่ยม วงศ์มณีย์ มีนบุรี
10 นาย รณชัย ทองดีแท้ มีนบุรี 16/54
11 นาย วิชัย สิทธิถาวรวงศ์ มีนบุรี 80
12 นางสาว กัญชลีย์ สิทธิถาวรวงศ์ มีนบุรี 70/1
13 นางสาว อารีย์ สิทธิถาวรวงศ์ มีนบุรี 70
14 นาย สมชาย ยะรังวงษ์ มีนบุรี 45/4
15 นางสาว ภารดี อภิรมย์ดี มีนบุรี 399/186
16 นาง ดำเนิน แนววรรณ มีนบุรี
17 นาย ศักดิ์ อัจนายิ่งสิริ มีนบุรี
18 นาย วันชัย อิสระกิจ มีนบุรี
19 นาย ไพศาล โต๊ะมามิ มีนบุรี 68/1
20 นาง ระพินญา จันพิรักษ์ มีนบุรี
21 นางสาว ดวงดาว ศรีสุข มีนบุรี
22 นาย เฉลิม โบราณผาย มีนบุรี
23 นางสาว สาคร ตรีนอก มีนบุรี
24 นางสาว ทองสุก เชาวราษฎร์ มีนบุรี
25 นางสาว ขนิษฐา ยอดบุรุษ มีนบุรี
26 นาย สุรชัย ภาพสุนทร มีนบุรี 47/375
27 นางสาว วงค์เดือน ฝ่ายจัตุรัส มีนบุรี 4/17
28 นาง กรรณิการ์ บุญพร้อม มีนบุรี 3
29 นาง อัญชนา ด้วงสโมสร มีนบุรี 49
30 นาย พลากร หิรัญคำ มีนบุรี 17
31 นาย นิรุตติ์ กันหา มีนบุรี 27/41
32 นางสาว ชลภรณ์ มงคลทิพย์รัตน์ มีนบุรี 7
33 นาย มโนทัย แก้ววิไล มีนบุรี 17/58
34 นาย นิรุตน์ คมวัน มีนบุรี
35 นาง คำมี พันธ์ภักดิ์ มีนบุรี
36 นาย บุญธรรม กระโจมทอง มีนบุรี 5
37 นาย พงษ์ศักดิ์ มารเสถียร มีนบุรี 214
38 นาย สมนึก เทนสุภรณ์ มีนบุรี 21
39 นาง กนกวรรณ เทียมคำ มีนบุรี 11
40 นาง แสงเดือน อินทรวงค์ มีนบุรี
41 นาง สุดเขต ลบบำรุง มีนบุรี 1
42 นางสาว ทิพวรรณ อ้วนผิว มีนบุรี 13
43 นางสาว ก่อเจิง แซ่เกา มีนบุรี
44 นาย ประภา ท้าวติ มีนบุรี 2
45 นาง ลาวัณย์ เงาประเสริฐ มีนบุรี 7
46 นาง อนงค์ แก้วเขียว มีนบุรี
47 พ.ต. เกียรติชัย เกษมสุวรรณ มีนบุรี 9
48 นาย เด็ดเดี่ยว ฝอยนอก มีนบุรี
49 นางสาว อติพร เทนสุภรณ์ มีนบุรี 19
50 นาย บรรจง แสวงหา มีนบุรี 1/6
51 นาย วรชัย ถิ่นวงษ์ม่อม มีนบุรี 338/238
52 นาย สมบัติ นิลเกษม มีนบุรี 338/148
53 นางสาว สุนันทา จันทร์ศรีทอง มีนบุรี 338/237
54 นาย สมควร สีเหมือน มีนบุรี 338/244
55 นาย สหเดช เจียวก๊ก มีนบุรี 338/176
56 นาง สุภา กำจร มีนบุรี 338/245
57 นาย เคน สีนาเวช มีนบุรี 338/174
58 นาย นพฤทธิ์ ชัยยะเพกะ มีนบุรี 338/286
59 นางสาว ประอรรัตน์ ศรีชลากร มีนบุรี 338/183
60 นาย กิติ ขอสกุลไพศาล มีนบุรี 338/258
61 นาย เจษฎา ชัยวิชิต มีนบุรี 338/181
62 นาย สายัณห์ ไชยรัตน์ มีนบุรี
63 นางสาว งามตา นันทารัตน์ มีนบุรี 338/204
64 นาย เกียรติศักดิ์ ดำประสงค์ มีนบุรี 338/218
65 นางสาว ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง มีนบุรี 338/150
66 นาย พิทักษ์ ทองพิกุล มีนบุรี
67 นาย ไพรลุน นนทะสี มีนบุรี 338/147
68 นางสาว กาญจนา สุวรรณพัฒน์ มีนบุรี
69 นาย วิจารณ์ สังขพงศ์ มีนบุรี 338/186
70 นาย ประวิทย์ ทองวิทยาคุณ มีนบุรี 338/267
71 นาง เพ็ญสินี ประเสริฐ มีนบุรี 338/288
72 นาง เพ็ญศิริ ศรีโนนยาง มีนบุรี 338/249
73 นาง ปาริชาติ ลุขมาตย์ มีนบุรี
74 นางสาว จริญ บำรุงวงษ์ มีนบุรี 338/253
75 นาย โชติชัย ปรีชาธรรมยุทธ มีนบุรี 338/254
76 นาย มนัส ชาวไทย มีนบุรี 338/264
77 นาย ธนพนธ์ ศรีโนนยาง มีนบุรี 338/251
78 นางสาว กาญจนา ชะตารัมย์ มีนบุรี
79 นาง อาริสา อุ่นแก้ว มีนบุรี 338/259
80 นาย เรืองยศ จันพิรักษ์ มีนบุรี
81 นาย ชาตรี ศรีบัวทอง มีนบุรี 338/263
82 นางสาว สาวิตรี วิไลเวทย์ มีนบุรี 338/256
83 นาย สันติ เครือวัลย์ มีนบุรี 338/131
84 นาย เดชา แก้วดวงดี มีนบุรี
85 นาย กัณฑวรรณ นวินธรานนท์ มีนบุรี 338/240
86 นาย วีระ กองแก้ว มีนบุรี 338/290
87 นางสาว รัศมีผ่อง มากแสง มีนบุรี
88 นางสาว อรพินท์ ต้นยะกุล มีนบุรี
89 นาย ชัยพร โพธิ์ทอง มีนบุรี 27/258
90 นาง ปราณีต ชดาดล มีนบุรี 27/69
91 นางสาว ขวัญเรือน ทองปาน มีนบุรี 293/464
92 นาง เพียงเดือน แพรเถื่อน มีนบุรี 6
93 นางสาว วรารัตน์ ขันโท มีนบุรี 9
94 นาย สมศักดิ์ มีทับทิม มีนบุรี 6
95 นางสาว ศิริวรรณ ธนานันทกิจ มีนบุรี 293/43
96 นาย วรพจน์ พรมทอง มีนบุรี 293/41
97 นาย ณัฎฐพล อาจปรุ มีนบุรี 305/190
98 นางสาว ศิริขวัญ ตงสาลี มีนบุรี 30
99 นาย สมคิด นาคนาวา มีนบุรี 54
100 นาย วินัย วงศ์อารี แสนแสบ
101 นาย ศักดินนท์ เจียมแพ แสนแสบ
102 นาย สุชาติ เจียมแพ แสนแสบ
103 นาย รุ่ง เจียมแพ แสนแสบ
104 นางสาว ทองแท้ ปราบสาร แสนแสบ 270/33
105 นางสาว อุมาพร นิยมสมาน แสนแสบ 4/197
106 นาย อรุณ ขันเขียว แสนแสบ 64/28
107 นาง มาลี บุญเพ็ง แสนแสบ 66
108 นาง นารี วงษ์ยีเมาะ แสนแสบ 66/2
109 นางสาว นฤมล วิมานลอย แสนแสบ 66/8
110 นาย สุเทพ หวังผล แสนแสบ 64
111 นาย บีน มานหมัด แสนแสบ 40/1
112 นาง แซะเมาะห์ เดชแพ แสนแสบ 65
113 นาง วันเพ็ญ สืบวงษ์ แสนแสบ 65/16
114 นาง อรอุมา รังโคตร แสนแสบ 66/14
115 นาย พนา บุญโก แสนแสบ 40/100
116 นางสาว รัตนา กุจิ๊ แสนแสบ 67/4
117 นางสาว ดรุณี กลิ่นมาลัย แสนแสบ 47/4
118 นาย สมชาย เดชแพ แสนแสบ 65/17
119 นาย ศักดิ์ชาย คล้อลมัย แสนแสบ 66/3
120 นาย นิรันดร์ สินธุสิงห์ แสนแสบ 40/24
121 นาย นะ วิมานลอย แสนแสบ 66/1
122 นาง เรณู รักษาเดช แสนแสบ 49
123 นาย อำพร กรีม แสนแสบ 69/1
124 นาย ประเสริฐ วิมานลอย แสนแสบ 66/5
125 นาย บุญช่วย กาซัน แสนแสบ 42/110
126 นางสาว สายสุนีย์ กรีม แสนแสบ 67/3
127 นางสาว มาลี นิเลาะ แสนแสบ 42/13
128 นางสาว คอดีเย๊าะ วิมานลอย แสนแสบ 66/11
129 นาย อ๊ะหมัด นิเลาะ แสนแสบ 42
130 นางสาว สุใบด๊ะ วิมานลอย แสนแสบ 66/9
131 นาย ประเสริฐ ตำราเรียง แสนแสบ 43/1
132 นาย เกษม วิมานลอย แสนแสบ 50
133 นางสาว นิลวรรณ จ้อยอุดม แสนแสบ 37/24
134 นาย ไพรัช อับดุลลอมาน แสนแสบ 52/1
135 นางสาว แถม นุชประเสริฐ แสนแสบ 40/10
136 นาง เฉลียว หงษ์ทอง แสนแสบ 37/25
137 นาย สมชาย วงศรี แสนแสบ 50/4
138 นางสาว ไพรินทร์ ศรีประดา แสนแสบ 37/56
139 นาย ประเสริฐ กาเซ็ม แสนแสบ 51/2
140 นาย คอซาลี สุวรรณมณี แสนแสบ 37/58
141 นาย สมศักดิ์ โซ๊ะมาน แสนแสบ 51/3
142 นาง ยุภิน เพชรสุวรรณ แสนแสบ 51
143 นาย อรุณ ช่วยการ แสนแสบ 38/3
144 นาง สะไลคอ ดอรมาน แสนแสบ 65/1
145 นาย วิทยา ยอแสง แสนแสบ 37/9
146 นาย สันติ แดงโกเมน แสนแสบ 1/9
147 นาง สำลี สมานกุล แสนแสบ 40/15
148 นาย กอเด็ด อับดุลรอมาน แสนแสบ 36
149 นาย ขัดติยา วรรทวงษ์ แสนแสบ 2/1
150 นางสาว ระเบียบ สิงสาหัส แสนแสบ 23
151 นาย วิโรจน์ กุลสัมพันธ์ แสนแสบ 30/2
152 นางสาว ชุรติการญจน์ รุ่งเรือง แสนแสบ 37/48
153 นาย ยาซีน คล้อยวิถี แสนแสบ 14/3
154 นาย ปรีชา ฉิมวิเศษ แสนแสบ 36/4
155 นาย ชิต เปรมปรีดา แสนแสบ 19
156 นาย ประสาน วิริยะวัตร แสนแสบ 37/32
157 นาง จันทร์ ตำราเรียง แสนแสบ 43
158 นาย มะโนด หนูวอ แสนแสบ 14/4
159 นาย อารี อับดุลรอมาน แสนแสบ 36/2
160 นาย เคนสี แซงสว่าง แสนแสบ 37/36
161 นาย ฮีม คล้อยวิถี แสนแสบ 14/1
162 นาย ณรงค์ คล้อยวิถี แสนแสบ 14/2
163 นาง เฟาะห์ มะมิน แสนแสบ 78/6
164 นาง สุดใจ พานทิม แสนแสบ 7/3
165 นางสาว อัจฉรา วิมานลอย แสนแสบ 66/4
166 นาง อรุณี เยะยัง แสนแสบ 2/8
167 นาง วิไลพร อัตถาภูมิ แสนแสบ 49/3
168 นาง บุญมาก กลิ่นมาลัย แสนแสบ 1/8
169 นางสาว วรรณา วิมานลอย แสนแสบ 66/7
170 นางสาว วิภารัตน์ สุนทรสุวาที แสนแสบ 49/12
171 นาง ฮับเซ๊าะ บุญเพ็ง แสนแสบ 4/1
172 นาย อุดม ศรีสอาด แสนแสบ 54/3
173 นาง มาเรียม มูฮำหมัด แสนแสบ 2/7
174 นาย สุรินทร์ วิมานลอย แสนแสบ 66/12
175 นาย มนัส เยะยัง แสนแสบ 2/5
176 นาย นพดล อยู่ซบ แสนแสบ 42/14
177 นาย อุหมัด อารีบี แสนแสบ 50/5
178 นาย เฉลิมศักดิ์ เคราะห์ดี แสนแสบ 37/46
179 นางสาว นูรีย๊ะ วิมานลอย แสนแสบ 66/6
180 นางสาว วาสนา นิเงาะ แสนแสบ 77/4
181 นาย เฮม ขำเจริญ แสนแสบ 78/28
182 นาง วรรณา มะหะหมัด แสนแสบ 53/3
183 นางสาว วารุณี กรีม แสนแสบ 9/1
184 นาย ไพโรจน์ สะอาด แสนแสบ 37/5
185 นาย มนตรี หวังเกษม แสนแสบ 78/7
186 นาย สอาด แดงโกเมน แสนแสบ 1/2
187 นาย ศรีรัตน์ ฉิมวิเศษ แสนแสบ 34
188 นาง ปัทมา สิงสาหัส แสนแสบ 66/15
189 นาย อีซา มิตรสมัคร แสนแสบ 1/6
190 นาย สุรัตน์ ฉิมวิเศษ แสนแสบ 36/10
191 นาย บุญธรรม หมัดดี แสนแสบ 78/16
192 นาง วีณา ยูโซ๊ะ แสนแสบ 79/156
193 นางสาว เกษร อ่อนนิ่ม แสนแสบ 16/2
194 นาย ฮาเซ็น เทียนมะณี แสนแสบ 4/3
195 นางสาว ชลธิชา มะตัง แสนแสบ 66/10
196 นาย วินัย กอนี แสนแสบ 1/7
197 นาย นิพล บุญเพ็ง แสนแสบ 72
198 นางสาว ฟาติเม๊าะ เมฆลอย แสนแสบ 64/4
199 นาย สมพร ศรีงาม แสนแสบ 12
200 นางสาว บุญส่ง กรีม แสนแสบ 9
201 นาย ภานุวัต กรีม แสนแสบ 67/5
202 นาง ปราณต์ลภัสสินี นุ่มเนื้อ แสนแสบ 37/23
203 นางสาว สำอางค์ ล้อมวงค์ แสนแสบ 8
204 นางสาว เรียม นิเงาะ แสนแสบ 78/67
205 นาง กานดา หวังผล แสนแสบ 64/3
206 นาง โสภา นาคสุวรรณ แสนแสบ 37/44
207 นาย ยูซบ ผดุงฮะ แสนแสบ 69
208 นาง สมพร ศรีใส แสนแสบ 79/148
209 นาง สังเวียน สุขประเสริฐ แสนแสบ 79/147
210 นาง วิมล ราษฎร์ภักดี แสนแสบ 37/4
211 นาย สวัสดิ์ ธูปแก้ว แสนแสบ 79/211
212 นางสาว วิมล อ่อนนิ่ม แสนแสบ 16/1
213 นาย สุรินทร์ สอาดเซ็น แสนแสบ 54/1
214 นาย รอฟีอีน ดีเหลือ แสนแสบ 10
215 นาง มาลัย นิเงาะ แสนแสบ 61
216 นาย นพดล นพพิทักษ์กุล แสนแสบ 40/99
217 นาย ดนุพล สิงสาหัส แสนแสบ 15
218 นาย นิติ มะหะมาน แสนแสบ 79/138
219 นางสาว วรรณา ขำเจริญ แสนแสบ 58/1
220 นางสาว ราตรี ลัดดาวงศ์ แสนแสบ 79/189
221 นาย มาโนช เยะยัง แสนแสบ 2/3
222 นาง ยุพิน กำแพงเพชร แสนแสบ 79/163
223 นาย อาดานาน มะมิน แสนแสบ 2/6
224 นาย สวัสดิ์ หวังโซ๊ะ แสนแสบ 28/1
225 นางสาว บุษรา รุ่งปรีดา แสนแสบ 19/10
226 นาย สมคิด มะหะหมัด แสนแสบ 79/41
227 นาย ทัศนัย บุญมาเลิศ แสนแสบ 78/30
228 นาย ณรงค์ จันทร์น้อย แสนแสบ 28/3
229 นาย ยุทธนา พานพระศรี แสนแสบ 78/35
230 นางสาว วนิดา ยะมะมัง แสนแสบ 79/208
231 นาง พันธิภา ศิลาคุปต์ แสนแสบ 22
232 นาง มีหล๊ะ หวังสะมัน แสนแสบ 78/37
233 นางสาว นุชรี เด่นตี แสนแสบ 79/155
234 นาย ณรงค์ชัย มาลัง แสนแสบ 32/3
235 นางสาว เสงี่ยม นิเงาะ แสนแสบ 77
236 นาง อาภรณ์ ก้อนแก้ว แสนแสบ 37/28
237 นาย ดาเลาะ อยู่สำราญ แสนแสบ 79/137
238 นาง ลูกจันทร์ สิงสาหัส แสนแสบ 68/3
239 นาย สลาม อับดุลลอมาน แสนแสบ 36/3
240 นาย สุชิน เดือนงาม แสนแสบ 66/13
241 นาย นนท์ชัย จันทร์ดู แสนแสบ 79/162
242 นาย กฤษดา ซอนาติ แสนแสบ 38/1
243 นางสาว วนิดา มะซอและ แสนแสบ 36/6
244 นาย สัน ซันดี แสนแสบ 78/62
245 นาง วันดี เด่นโซ๊ แสนแสบ 77/1
246 นางสาว ปราณี เด่นตี แสนแสบ 33/3
247 นาง อยู่ นิเงาะ แสนแสบ 77/2
248 นาง มณี เทียนมณี แสนแสบ 78/45
249 นางสาว เด๊ะเน๊าะ ดอรมาน แสนแสบ 65/5
250 นาย ณรงค์เดช สิงสาหัส แสนแสบ 74
251 นางสาว นิภาพร นิเงาะ แสนแสบ 77/3
252 นางสาว ราตรี บุสมาน แสนแสบ 78/53
253 นาย เผด็จ กรีม แสนแสบ 79/5
254 นาย พิสิทธิ์ ยอมิน แสนแสบ 78/61
255 นาย วัชรินทร์ สันขะหรี แสนแสบ 58/5
256 นาย ธวัชชัย แซ่หลี แสนแสบ 79/243
257 นาย ยูโซฟ ชาวชะไว แสนแสบ 79/108
258 นาง วันทนา ดอรมาน แสนแสบ 65/3
259 นางสาว ซาปียะ ดอรมาน แสนแสบ 65/10
260 นาย กิติ หนูชาวนา แสนแสบ 79/248
261 นาย กฤตภาส อยู่สุข แสนแสบ 78/31
262 นาง เรณู งามเกิด แสนแสบ 79/107
263 นางสาว สุทิศา พันธุ์พรพงศ์ แสนแสบ 78/38
264 นาย วินัย ชื่นขำ แสนแสบ 40/18
265 นาง นูรียะห์ เด่นทอง แสนแสบ 79/97
266 นาย สมยศ แสนรัก แสนแสบ 79/204
267 นาย รอหมัด หวังปัญญา แสนแสบ 79/103
268 นางสาว วันเพ็ญ ผิวขำดี แสนแสบ 68/2
269 นางสาว ละมัย ริสะอาด แสนแสบ 79/129
270 นาง ไพลิน อินทร์สุวรรณ แสนแสบ 81
271 นางสาว ยุพิน โต๊ะทอง แสนแสบ 78/25
272 นาง สุณี โต๊ะทอง แสนแสบ 79/157
273 นางสาว มาลา กล่อมเสนาะ แสนแสบ 78/26
274 นาย ปรีชา เหมสงวน แสนแสบ 72/2
275 นาย รอฮีม กูซามัน แสนแสบ 78/27
276 นาย สมหมาย บุญเพ็ง แสนแสบ 4/4
277 นาง พรทิพย์ แหละเหล่าปราชญ์ แสนแสบ 79/136
278 นาง เนาวรัตน์ คำฝาง แสนแสบ 65/7
279 นาย สุไฮมี สิงสาหัส แสนแสบ 4/2
280 นาย สมาน กล่อมเสนาะ แสนแสบ 78/40
281 นาย กอเซ็ม ดีนอิสลาม แสนแสบ 25/3
282 นาย สมาน อนันต์ แสนแสบ 79
283 นาง ตีเมาะห์ ดอรมาน แสนแสบ 65/4
284 นาย สงบ มานะ แสนแสบ 79/122
285 นาย องอาจ มะยัง แสนแสบ 11
286 นาย วิรัช สิงสาหัส แสนแสบ 13
287 นาย สายันต์ แปลกหิงสา แสนแสบ 79/51
288 นาย สมพงษ์ บุญเพ็ง แสนแสบ 14/6
289 นาง สุเรียม ทรัพย์ปิติ แสนแสบ 50/3
290 นาย ประสิทธิ์ สิงสาหัส แสนแสบ 13/3
291 นาย อดิศักดิ์ ศรีศิริอิสรานุกูล แสนแสบ 10/1
292 นาง ลอฟีอ๊ะ วงษ์สมัน แสนแสบ 25
293 นางสาว วรรณี อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/10
294 นาง กัลยา วงษ์สุวรรณ แสนแสบ 78/17
295 นาย ภาคภูมิ กิจสมชีพ แสนแสบ 40/96
296 นาย ชาลี มินิ แสนแสบ 7/2
297 นาย สุชาติ กาซัน แสนแสบ 79/104
298 นาง ฮับเซ๊าะ วังสตัง แสนแสบ 40/95
299 นาย บูบาก๊าส อุ่นอำไพ แสนแสบ 7/1
300 นาย อภิชาติ อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/11
301 นาย วัฒนา วัฒนสิริชัย แสนแสบ 79/110
302 นาย สหัส เบ็นโรฮีม แสนแสบ 79/28
303 นาง วันเพ็ญ ปานมณี แสนแสบ 37/53
304 นาง มาลี ชมอินทร์ แสนแสบ 37/21
305 นาง ชนาภา แมะเฮม แสนแสบ 79/84
306 นาย สมคิด ขุนเณร แสนแสบ 40/93
307 นาง พรทิพย์ พันธ์ธรรม แสนแสบ 37/37
308 นางสาว แก้วใจ เคล้าโนนคร้อ แสนแสบ 79/42
309 นาย สุภาพ คลอดเพ็ง แสนแสบ 37/19
310 นาย สมมารถ สว่างนวล แสนแสบ 78/48
311 นาย ประสิทธิ์ อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/15
312 นาย สิริพงษ์ เจริญวุฒิมากร แสนแสบ 37/31
313 นาย สมาน สว่างนวล แสนแสบ 78/49
314 นางสาว ปทิดา เห็มภูมิ แสนแสบ 37/39
315 นาง นิตยา โหงโต แสนแสบ 40/9
316 นางสาว ศิราณี อาดศิริ แสนแสบ 65/15
317 นาย ฮารุณ อิสมาแอล แสนแสบ 40/35
318 นางสาว ซารีนา ยะมะมัง แสนแสบ 79/73
319 นาง เม้า บุญส่ง แสนแสบ 40/28
320 นางสาว สุณี อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/63
321 นางสาว สุวรรณา ศรีศิริอิสรานุกูล แสนแสบ 40/94
322 นาย สาโรจน์ จันทร์พุ่ม แสนแสบ 79/36
323 นางสาว วัชรี อ่อนดี แสนแสบ 79/72
324 นางสาว เพชรรัตน์ นาคประสิทธิ์ แสนแสบ 40/13
325 นาย สม๊าด รื่นสุภาพ แสนแสบ 54/5
326 นาง อำพา สีวงษ์สา แสนแสบ 40/91
327 นางสาว ลัดดา ขำเจริญ แสนแสบ 40/112
328 นาย บุญเลี้ยง อุปมัย แสนแสบ 79/71
329 นางสาว มาลัย มะแหม็ง แสนแสบ 40/109
330 นาย เอกรินทร์ เปรมมาโนช แสนแสบ 79/52
331 นาย สมศักดิ์ เด่นโซ๊ะ แสนแสบ 40/114
332 นาง บรรจง ลากลาง แสนแสบ 40/31
333 นาง ชื่น เย็นประเสริฐ แสนแสบ 40/19
334 นาย สมาน อับดุลรอมาน แสนแสบ 36/5
335 นาย อับดุลเลาะ หมัดนุรักษ์ แสนแสบ 26/3
336 นางสาว อนุมาศ นิภารัตน์ แสนแสบ 79/35
337 นาย กนก สระบุบผา แสนแสบ 79/3
338 นาย สุรพล อับดุลรอมาน แสนแสบ 51/4
339 นาง มาลี ชื่นชม แสนแสบ 79/43
340 นางสาว มยุรี เสมสมบุญ แสนแสบ 78/18
341 นาย สมนึก สังวาลย์ไพบูลย์ แสนแสบ 37/64
342 นาง ปนัดดา ชัยยะ แสนแสบ 79/74
343 นางสาว วารุณี บุญกำเหนิด แสนแสบ 79/221
344 นาง บีอะห์ หมัดละ แสนแสบ 79/220
345 นาง ศรีนวล บางใหญ่ แสนแสบ 79/205
346 นาง ลัคณา สมหวัง แสนแสบ 79/202
347 นาง จรีรัตน์ ทวีสุข แสนแสบ 79/190
348 นาง ประนอม สรประเสริฐ แสนแสบ 79/146
349 นางสาว มณี ริสะอาด แสนแสบ 79/141
350 นาง สุดา ชาวชะไว แสนแสบ 79/109
351 นาย รุจิรา แข่งขันดี แสนแสบ 79/160
352 นาย สง่า นิเงาะ แสนแสบ 40/40
353 นาย ปาโมกข์ แท่นมณี แสนแสบ 79/111
354 นางสาว วรรณวิมล หวังผล แสนแสบ 57/4
355 นางสาว วันนา ดีเหลือ แสนแสบ 79/37
356 นาย อุดม อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/65
357 นางสาว กันนิกา มหศรีสกุล แสนแสบ 57/14
358 นาย อาหามัด บราเฮง แสนแสบ 78/45
359 นาง อนุสรา เอมโอช แสนแสบ 40/23
360 นาง อำพร เด็นโซ๊ะ แสนแสบ 57/7
361 นาย สายัณห์ วงษ์มาลี แสนแสบ 21/2
362 นางสาว วลัยพร เดชะพันธ์ แสนแสบ 79/191
363 นางสาว สุภาพ เกษรหอม แสนแสบ 42/11
364 นาย บุญเริง พึ่งโพธิ์ แสนแสบ 79/201
365 นาง จำเนียร สุขอร่าม แสนแสบ 37/38
366 นาย สมนึก สมหวัง แสนแสบ 79/159
367 นาย ประสาท ตำราเรียง แสนแสบ 43/2
368 นาย เสรี ขำเจริญ แสนแสบ 40/115
369 นาง อำพัน นุ่มเนื้อ แสนแสบ 37/20
370 นาง อรุณี บินฮาซัน แสนแสบ 79/235
371 นาย ธนภัท สุวรรณมณี แสนแสบ 37/61
372 นาย สมบัติ พึ่งบุญญะ แสนแสบ 210/170
373 นาง มณฑาทิพย์ น้อยสุวรรณ แสนแสบ 38/2
374 นางสาว สุรีรัตน์ แก้ววิมาน แสนแสบ 40/16
375 นางสาว สมบุญ แก้วสุขโข แสนแสบ 37/15
376 นาง ศศิธร อัมพรรัตน์ แสนแสบ 210/163
377 นางสาว ทองใบ บางเส็ง แสนแสบ 79/132
378 นาย สง่า จิ๊สมัน แสนแสบ 22
379 นาย เสรี อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/66
380 นาย ธีระชัย สุขสวัสดิ์ แสนแสบ 210/137
381 นาย สุรสิทธิ์ อับดุลรอมาน แสนแสบ 37/50
382 นาย สมชาย ฉาบสุวรรณ แสนแสบ 37/8
383 นาย คมใจ จันทะสิงห์ แสนแสบ 55/1
384 นางสาว ญาณิษา สมานมิตร แสนแสบ 50
385 นาย พงษ์ศักดิ์ พลอยวิเลิศ แสนแสบ 79/206
386 นางสาว บุญมาก นิเงาะ แสนแสบ 40/25
387 นางสาว ปทิดา เมืองแก้ว แสนแสบ 55/3
388 นางสาว วรรณา บู่ทอง แสนแสบ 40/92
389 นางสาว ชิโนรส แสงศรี แสนแสบ 209/14
390 นาย สุรินทร์ สมนาม แสนแสบ 78/15
391 นาย สำรวย นิเงาะ แสนแสบ 40/33
392 นาย สมยศ เด่นโซ๊ะ แสนแสบ 40/12
393 นาย สุเทพ ศรีทอง แสนแสบ 210/144
394 นาง สมจิต มานหมัด แสนแสบ 40/89
395 นาย บัณฑิต พรหมเมศร์ แสนแสบ 209/58
396 นาย พิฑูรย์ หัสตานนท์ แสนแสบ 210/156
397 นาย อารี เสมสมบุญ แสนแสบ 32
398 นาย ยูซบ บินซิน แสนแสบ 40/107
399 นาย สุดใจ สมานกุล แสนแสบ 58
400 ดร. สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แสนแสบ 76/131
401 นาย สุพจน์ เครือนาคพันธ์ แสนแสบ 210/120
402 นาง สะเดี้ยะ กาเซ็ม แสนแสบ 37/57
403 นาย หวัง เสมสมบุญ แสนแสบ 30
404 นางสาว กรกต ปั้นทรัพย์ แสนแสบ 210/150
405 นาย มานะ พิพัฒน์พรพันธ์ แสนแสบ 76/252
406 นาง วันเพ็ญ นิทรัพย์ แสนแสบ 79/40
407 นางสาว มาลัย ศรีสอาด แสนแสบ 54/2
408 ว่าที่ ร.ต. วิรัช หมัดนุรักษ์ แสนแสบ 26/1
409 นาย ปิยะพล สุขทองคำ แสนแสบ 37/47
410 นาย ภวสัณห์ สุวรรณคีรี แสนแสบ 210/125
411 นาง สลิลวรรณ ธีระกาญจน์ แสนแสบ 79/247
412 นาย วุฒิพงษ์ กำปงซัน แสนแสบ 50/1
413 นาง พรรณี เสนา แสนแสบ 38/5
414 นาย นรเทพ เอี่ยมแก้ว แสนแสบ 76/256
415 นางสาว วัลย์นภัส พันธุ์ผล แสนแสบ 72/160
416 นาย สมปอง พุ่มจันทร์ แสนแสบ 53/1
417 นาย สุชัชวาล ม่วงเกตุมา แสนแสบ 99/1
418 นาย วิชัย หมัดละ แสนแสบ 79/245
419 นาง บุญธรรม แสงศรี แสนแสบ 38/4
420 นาง กาญจนา ทิวะกะริน แสนแสบ 57/8
421 นาง สมใจ สุไลมาน แสนแสบ 40/27
422 นาย จอมพล อุ้มมีเพชร แสนแสบ 210/142
423 นาย ศุภกร ธาตุวิสัย แสนแสบ 37/26
424 นาย อำนวย ปราบเสถียร แสนแสบ 210/174
425 นางสาว มณี นุชประเสริฐ แสนแสบ 40/41
426 นาย วีระยุทธ โฆษิตาวัฒนากุล แสนแสบ 37/22
427 นาง นะ ทองประพาฬ แสนแสบ 79/238
428 นาง พรพรรณ หนองขุ่นสาร แสนแสบ 210/173
429 นาง วาสนา เย็งทูล แสนแสบ 23/4
430 นางสาว นันทนา อริยทุวรรณ แสนแสบ 210/134
431 นาย นิต เสนสมบุญ แสนแสบ 33
432 นาย สมบัติ ทรัพย์ประเสริฐ แสนแสบ 36/7
433 นางสาว อาริศ ทิวะกะริน แสนแสบ 78/39
434 นาย ไชยา ภูละมุล แสนแสบ 210/123
435 นาย เทอดศักดิ์ พันธุ์พรพงศ์ แสนแสบ 78/41
436 นาย กิตติ สุทธิจิตไพศาล แสนแสบ 210/127
437 นาย ยศ อัมพรรัตน์ แสนแสบ 210/164
438 นาง พัชรินทร์ โมกขะรัตน์ แสนแสบ 79/149
439 นาง ทองอยู่ สุดจินดา แสนแสบ 40/5
440 นางสาว ดารุณี กรีม แสนแสบ 67/2
441 นาย จำเริญ ม่วงสวัสดิ์ แสนแสบ 22/7
442 นาย ประจวบ ฝ่ายสูน แสนแสบ 210/129
443 นาย วีระยุทธ คำสนอง แสนแสบ 78/29
444 นางสาว ทิพวรรณ เทียรพิสุทธิ์ แสนแสบ 210/143
445 นาง ยุพิน เดชแพ แสนแสบ 37/7
446 นางสาว ชูศรี อ่อนนิ่ม แสนแสบ 16
447 นาย สมาน อาหวัง แสนแสบ 28
448 นาย สมบัติ ผึ้งคุ้ม แสนแสบ 40/14
449 นาง วิจิตร์ แชเปีย แสนแสบ 46/3
450 นางสาว วาสนา วงษ์มาลี แสนแสบ 21/4
451 นาย สมาน โต๊ะสำลี แสนแสบ 3/1
452 นาย อามัด มานหมัด แสนแสบ 40/21
453 นาย มนู หวังผล แสนแสบ 64/22
454 นางสาว มานี สุขใส แสนแสบ 40/43
455 นาย อภิรักษ์ เต็มพูนทรพย์ แสนแสบ 79/246
456 นาย อารี บุญมาก แสนแสบ 2/4
457 นาย ปรีชา บำรุง แสนแสบ 33/77
458 นางสาว ทองสุข เล็มเมาะ แสนแสบ 40/76
459 นาย ปรีชา อาจหาญ แสนแสบ 40/30
460 นาง มาเรียม เนื่องบุญมา แสนแสบ 38/6
461 นาย อัครวัฒน์ ผดุงพิทักษ์พงษ์ แสนแสบ 37/29
462 นาง สุเรียม บุญเพ็ง แสนแสบ 14
463 นางสาว วิลาวัลย์ คิมหันตา แสนแสบ 40/36
464 นาย ทวี เด่นโซ๊ะ แสนแสบ 40/11
465 นางสาว เมตตา เจริญยิ่ง แสนแสบ 19/6
466 นาง ปทุมพร เปรมปรีดา แสนแสบ 19/7
467 นาย สมหวัง หมัดดี แสนแสบ 40/37
468 นาง สิน ครู่คิด แสนแสบ 40/42
469 นาย ทิวานนท์ ทิวะกะริน แสนแสบ 40/39
470 นาย มุด เหมศิริ แสนแสบ 57/5
471 นางสาว สุดตรี ใจคุ้ม แสนแสบ 37/27
472 นาง รัตนา ฉาบสุวรรณ แสนแสบ 37/18
473 นาย พิเชษฐ อับดุลลอมาน แสนแสบ 37/62
474 นาย ณัฐชัย ลีหมัด แสนแสบ 79/164
475 นางสาว แมะต่วน แสงสว่าง แสนแสบ 40/3
476 นางสาว สมใจ ชื่นชม แสนแสบ 37/16
477 นาย มนตรี ชาภูธร แสนแสบ 91
478 นาย สมชาย ชื่นชม แสนแสบ 37/13
479 นาง เมตตา เจ๊ะวัง แสนแสบ 79/247
480 พลฯ ชูพงษ์ เปรมปรีดา แสนแสบ 19/8
481 นาย สุอาน อับดุลรอมาน แสนแสบ 36/1
482 นาง อุษณีย์ เปรมปรีดา แสนแสบ 19/9
483 นางสาว สมพร สมหวัง แสนแสบ 79/249
484 นาย สมาน ซอและห์ แสนแสบ 34/1
485 นาง อร รัศมี แสนแสบ 13/1
486 นางสาว ศิรินาถ พงศ์จินดามณี แสนแสบ 19/11
487 นาย ก่อเกียรติ ดอรมาน แสนแสบ 65/12
488 นาย สฮูด กอนี แสนแสบ 1/1
489 นางสาว เพียง วาพัดไทย แสนแสบ 40/29
490 นาง มณี หมันประเสริฐ แสนแสบ 65/8
491 นางสาว สรินทรา กรีม แสนแสบ 9/2
492 นาง เนาวรัตน์ พงศ์จินดา แสนแสบ 19/1
493 นาย สมชาย บัวเจริญ แสนแสบ 65/13
494 นาง จินดา โต๊ะลุงแก้ว แสนแสบ 37/6
495 นาง พะเยาว์ สมโสม แสนแสบ 19/2
496 นาง วารุณี เจ๊ะมะ แสนแสบ 65/11
497 นาย อิสมาแอล สนิสุริวงค์ แสนแสบ 34/2
498 นาย สมนึก ดรมาน แสนแสบ 18/1
499 นาง มณี หวังผล แสนแสบ 64/23
500 นาย ปรีชา เยะยัง แสนแสบ 2/2
501 นาย อาหมัด มินบำรุง แสนแสบ 32/2
502 นาง ประไพ เด่นดวง แสนแสบ 64/12
503 นาย พลัฎฐ์ พัชรการัณย์ แสนแสบ 154
504 นาย สุริยะ หวังผล แสนแสบ 64/15
505 นาง บุญศรี พรมศรี แสนแสบ 79/92
506 นาย พรพิชัย เชื้อเดช แสนแสบ 78/43
507 นาง ลัดดา หวังผล แสนแสบ 64/13
508 นาง สุดใจ อยู่สวน แสนแสบ 46
509 นาย ฟื้น แดงโกเมน แสนแสบ 73
510 นาง อารี โต๊ะลี แสนแสบ 79/93
511 นาย สนิท มาแย้ม แสนแสบ 15/1
512 นาง เยาวลักษณ์ พุฒเพ็ง แสนแสบ 54
513 นาง จิราภา เด่นดวง แสนแสบ 79/219
514 นางสาว สมร ดอระมาน แสนแสบ 21
515 นาย ประสิทธิ์ มานชู แสนแสบ 52/3
516 นางสาว บรรจง ดอระมาน แสนแสบ 21/1
517 นางสาว พัชรีรัตน์ สินสำราญจิต แสนแสบ 65/6
518 นางสาว ประคอง พงษ์พานิช แสนแสบ 48/1
519 นาย ประเสริฐ ศรีเชียงพิมพ์ แสนแสบ 49/1
520 นางสาว สุนัน ยะก๊บ แสนแสบ 46/4
521 นาย สุขี อินทา แสนแสบ 89
522 นาย สมเกียรติ วงษ์มาลี แสนแสบ 45
523 นาย อนุสรณ์ สุไลมาน แสนแสบ 40/108
524 นางสาว ปวีณา มัดอาซิด แสนแสบ 79/142
525 นาง กันยารัตน์ นารถสมบูรณ์ แสนแสบ 314/427
526 นาย ประสิทธิ์ ผดุงฮะ แสนแสบ 7
527 นาย อุสมาน เจ๊ะวัง แสนแสบ 79/125
528 นาย สุเทพ สิริวัฒน์ แสนแสบ 314/274
529 นางสาว อังคณา ลมุดทอง แสนแสบ 79/144
530 นาย สุรชาติ สุทธิประภา แสนแสบ 314/462
531 นาย เอกสยาม ยะก๊บ แสนแสบ 23/6
532 นางสาว มาลี แดงโกเมน แสนแสบ 71
533 นาง บุญเรือน อ่อนละม้าย แสนแสบ 1/3
534 นาย พยอม ม่วงเกตุมา แสนแสบ 8/1
535 นาย คอรี ดอเลาะ แสนแสบ 37/4
536 นาย สมาน แสงศรี แสนแสบ 35/3
537 นาย ชาติชาย หมัดละ แสนแสบ 79/133
538 นาย สนอง บัวเจริญ แสนแสบ 64/5
539 นาง ซารีฟะห์ อาแว แสนแสบ 78/64
540 นางสาว พัชรี พรทวีโชค แสนแสบ 210/153

เขตมีนบุรี ครั้งที่ 18 เรียงตามชื่อเขตมีนบุรี ครั้งที่ 18 เรียงตามชื่อ

กนกพรรณ อวิจิตรอนันต์ 396 นาง มีนบุรี 306/123
กนกอร น้อมภักดีกุล 232 นาง มีนบุรี 44/26
กมลรัตน์ ด้วงประภัศร์ 698 นาง แสนแสบ 178/3
กรกมล อารีย์ 629 นาง แสนแสบ 22/43
กรณิศ บัวจันทร์ 530 นาย มีนบุรี 29/5
กรรณิกา เจ๊ะมูหมัด 1016 นางสาว แสนแสบ 41
กระจ่าง แตงวิเชียร 258 นาย มีนบุรี 12/4
กฤษฎา เพ็ญสุภา 229 นาย มีนบุรี 59/45
กฤษณา จิรปิติสัจจะ 161 นางสาว มีนบุรี 12/9
กฤษณา บุญประเสริฐ 219 นาง มีนบุรี 3
กล่อม อ่วมเจริญ 856 นาย แสนแสบ 37/1
กลอยใจ เจริญสุข 239 นางสาว มีนบุรี 18
กลิ่น มิฮาโรน 1091 นาง แสนแสบ 15
กอเซ็ม ฤทธิ์เดช 395 นาย มีนบุรี 37/1
กอเซม สีสอาด 1010 นาย แสนแสบ 53/1
ก่อฤกษ์ วิริยพงศ์ไพศาล 61 นาย มีนบุรี 162/116
กังวาลศักดิ์ พึ่งเกษม 159 นาย มีนบุรี 2/365
กัญจนา ธงประชา 16 นาง มีนบุรี 25/651
กัญญรส จาดมี 740 นางสาว แสนแสบ 472/185
กัมปนาท สุวรรณแสง 552 นาย มีนบุรี 14/151
กัมมัญญ์ อามีน 669 นาย แสนแสบ 20/9
กัลยา เจ๊ะมะ 522 นาง มีนบุรี 24/7
กาเซ็ม มะยัง 565 นาย มีนบุรี 49
กาญจนา มณี 845 นาง แสนแสบ 23
กาญจนา วีระกูล 3 นาง มีนบุรี 14/261
กานดา เชิงศรี 727 นาง แสนแสบ 22/44
กานดา สุมาลี 448 นางสาว มีนบุรี 388/8
การีม แถมวัน 288 นาย มีนบุรี 13/3
กาลละ ศศิธรวัณณ์ 384 นาย มีนบุรี 34
กาหลง ไทรทอง 8 นาง มีนบุรี 91/16
กาหลง สอนอิ่ม 478 นาง มีนบุรี 22
กำจัด แตงวิเชียร 192 นาย มีนบุรี 12/3
กิ่งแก้ว ตลับเพ็ชร 1107 นาง แสนแสบ 7
กิจจา ยิ้มเจริญ 317 นาย มีนบุรี 18/1
กิตติ เจียมแพ 1194 นาย แสนแสบ 22
กิตติพงษ์ ไชยคง 659 นาย แสนแสบ 35/9
กิตติพงษ์ เถาทอง 82 นาย มีนบุรี 46/1
กิตติศักดิ์ เด่นอารีย์ 574 นาย มีนบุรี 60/2
กิตติศักดิ์ ทาทิพย์ 447 นาย มีนบุรี 9
กิติมา ฮาซัน 1108 นางสาว แสนแสบ 6
กิฟฟารี สมอทอง 607 นาย แสนแสบ 2/1
กุลอุมา สารทิศ 460 นางสาว มีนบุรี 306/285
กุหลาบ มูฮำหมัด 857 นางสาว แสนแสบ 3/2
กุหลาบ อยู่เกิด 197 นาง มีนบุรี 7/1
กุหลาบ อาหวัง 743 นาง แสนแสบ 3
เกชา กอนี 911 นาย แสนแสบ 45/9
เกรียงศักดิ์ ลีลาแสงสาย 726 นาย แสนแสบ 22/54
เกษม โตสวัสดิ์ 499 นาย มีนบุรี 21
เกษม มะขยัน 993 นาย แสนแสบ 18
เกษร หม่อมกะโทก 71 นางสาว มีนบุรี 60
ขจรศรี งอกงาม 118 นางสาว มีนบุรี 44/54
ขวัญชัย อิ่มอร่าม 549 นาย มีนบุรี 65/126
ขวัญดาว พลพิลา 22 นาง มีนบุรี 8
ขาน หว่างตาล 1114 นาย แสนแสบ 43/1
ขาว แสงคำคม 65 นาง มีนบุรี 7
คณิศร มณีขาว 824 ว่าที่ ร.ต. แสนแสบ 52/14
คติญา ลาภสวัสดิ์มงคล 273 นางสาว มีนบุรี 59/20
คนึงนิตย์ เจริญกิจ 569 นาง มีนบุรี 13
คมสัน จ่างเกตุ 640 นาย แสนแสบ 22/26
คมสัน เจ๊ะมูฮำหมัด 988 นาย แสนแสบ 39/1
คมสัน ภู่มาลี 1008 นาย แสนแสบ 37/17
คำปลิว พิมพ์ทอง 1219 นาง แสนแสบ
คำแมน ลำนวน 369 นาย มีนบุรี 306/180
งามตา เข็มกลัดทอง 190 นาง มีนบุรี 52/6
เงิน อยู่เกิด 167 นาย มีนบุรี 7/2
จตุพร เข่งพิมล 401 นาย มีนบุรี 305/236
จตุพร พงษ์เพ็ง 523 นาย มีนบุรี 33/1
จตุพล ประเคนคะชา 435 นาย มีนบุรี 306/144
จตุภัทร น้อยพรหม 296 นาย มีนบุรี 59/17
จรรยา แซ่เลี่ยง 10 นางสาว มีนบุรี 18
จรัญ นาคนาวา 1000 นาย แสนแสบ 37/8
จรัญ หลังสันติ์ 423 นาย มีนบุรี 30/68
จรัญญา มาตรบรรจง 734 นาง แสนแสบ 154/222
จรัล บัวเจริญ 1111 นาย แสนแสบ 32/18
จรูญ นาคอุดม 625 นาย แสนแสบ 52
จรูญ นิเงาะ 939 นาย แสนแสบ 32/2
จอม มูฮำหมัด 555 นาง มีนบุรี 44/1
จักรกริช โพธิ์ศรี 729 นาย แสนแสบ 22/17
จักรี สังข์เจริญสุข 117 นาย มีนบุรี 2/296
จันจิรา เด็นโซ๊ะ 1227 นางสาว แสนแสบ 40/104
จันทร์ สันตยากร 964 นาง แสนแสบ 64/6
จันทร์สม กระต่ายทอง 114 นาง มีนบุรี 46/5
จารุณี สิริพลังคานนท์ 572 นางสาว มีนบุรี 99/9
จำนงค์ มัดฮาซัน 887 นางสาว แสนแสบ 22/59
จำนงค์ หวังแจ่ม 994 นาย แสนแสบ 28
จำเนียร ตันติพิทักษ์กุล 63 นางสาว มีนบุรี 162/111
จำเนียร ถวิลไพร 70 นางสาว มีนบุรี 162/107
จำเนียร เพ็งสะและ 717 นาง แสนแสบ 31/11
จำปาทอง จันทร์เหมา 307 นาย มีนบุรี 54/3
จำรง แก้วสุขโข 981 นาย แสนแสบ 64/5
จำรัส ฉิมแก้ว 201 นาง มีนบุรี 47/7
จำรัส อ้นเต่า 1224 นาง แสนแสบ 64/8
จำรัส อับดุลเลาะ 496 นาย มีนบุรี 33/3
จำรุญ จันทเลิศ 909 นาย แสนแสบ 22/37
จำรูญ กอนี 998 นาย แสนแสบ 10/1
จำรูญ แก้วสุขโข 1140 นาย แสนแสบ 25
จำเริญ พึ่งกลาง 1169 นาย แสนแสบ 68/51
จำเริญ มะยัง 386 นางสาว มีนบุรี 82
จำเริญ เฮงโม้ 454 นาย มีนบุรี 60/8
จำลอง เพียรการ 1180 นาง แสนแสบ 37
จำลอง แม้นน้อย 301 นาง มีนบุรี 42/2
จำลอง สถาวรสมิท 151 นาย มีนบุรี 2/1
จำลอง อ่อนนิ่ม 503 นาย มีนบุรี 3
จิตชดา ชื่นชาติ 247 นาง มีนบุรี 13/2
จิตรา สุขถาวร 1078 นางสาว แสนแสบ 58/9
จินดา เจริญพรพาณิชย์ 614 นาย แสนแสบ 76/225
จินดา อารีขจร 36 นาง มีนบุรี 104
จิรประภา จงกลาง 352 นางสาว มีนบุรี 27/71
จิรารัตน์ สุภาษี 140 นาง มีนบุรี 44/36
จีรนันท์ แตงวิเชียร 182 นางสาว มีนบุรี 12/16
จีรนันท์ อารอมัน 495 นาง มีนบุรี 117
จีราวัฒน์ ชูฤทธิ์ 844 นาง แสนแสบ 22/9
จุฑาทอง ปั้นสน 469 นาง มีนบุรี 59/22
จุฑาทิพย์ ฤทธิบูรณ์ 337 นางสาว มีนบุรี 59/27
จุน กันนิกา 708 นาย แสนแสบ 22/34
จุไรวรรณ นาคเล็ก 1134 นางสาว แสนแสบ 52/5
จุฬาพร ทิพย์ธารทอง 800 นางสาว แสนแสบ 22/60
เจด็จ ยิ้มเจริญ 310 นาย มีนบุรี 11/1
เจตริน จิระรัตนชล 1182 นาย แสนแสบ 52/8
เจริญ ตุ่มเด่น 461 นางสาว มีนบุรี 60/7
เจริญ พยุงทอง 583 นาย มีนบุรี 40/3
เจริญศรี ฤทธิเดช 746 นาง แสนแสบ
เจษฎา จารุวัฒนะ 233 นาย มีนบุรี 24
แจ่ม อับดุลรอมาน 1110 นาง แสนแสบ 32/7
ใจรัก อ่อนละม้าย 1201 นางสาว แสนแสบ 15/5
ฉลวย ทองประดิษฐ 517 นาย มีนบุรี 7/1
ฉลองชัย สงฆ์ประสาทพร 855 นาย แสนแสบ 8/3
ฉอ้อน ช่องโก้ 1143 นาย แสนแสบ 11/1
เฉลิม คงสอน 214 นาย มีนบุรี 5/1
เฉลิม เจนสาริกิจ 181 นาย มีนบุรี 2/318
เฉลียว ทองเอม 1062 นาง แสนแสบ 34/2
ไฉไล สุขถาวร 1059 นางสาว แสนแสบ 58/6
ชนัด เสตะกสิกร 124 นาง มีนบุรี 44/45
ชนันธร พยุงสิน 560 นาย มีนบุรี 163/19
ชม ตุ่มเด่น 592 นาย มีนบุรี 60/6
ชม ปานสุขุม 1133 นาย แสนแสบ 68/93
ชมพูนุท กัลยาณมิตร 792 นางสาว แสนแสบ 15/1
ชลพิชา ศรีสมทรง 873 นาง แสนแสบ 30/2
ชลลัดดา บุญพิทักษ์ 44 นาง มีนบุรี 162/84
ชลอ ชูบาล 834 นาย แสนแสบ 22/57
ชวน วันเจียม 1159 นาย แสนแสบ 11
ชวน อ่อนน้อม 1131 นาย แสนแสบ 4
ชวลิต คงสอน 206 นาย มีนบุรี 3/1
ชวลิต ตุ่มเด่น 506 นาย มีนบุรี 60/4
ชวาวุธ บาช 886 นาย แสนแสบ 76/266
ชอบ พุ่มหนู 1184 นาย แสนแสบ 10/1
ช้อย บุญเถื่อน 526 นาง มีนบุรี 1
ช่อลดา โตบุญเรือง 59 นาง มีนบุรี 19
ชะบา ครุธสินธ์ 143 นาง มีนบุรี 40/2
ชะบา เพ็งจุ้ย 309 นาย มีนบุรี 17
ชะโลม เฮ็งโม้ 426 นาง มีนบุรี 82/7
ชัชวาลย์ เบิกขุนทด 963 นาย แสนแสบ 41/8
ชัญญกร มีบุญเอนก 1060 นางสาว แสนแสบ 81/10
ชัย สุขโต 1174 พ.อ.อ. แสนแสบ 6/1
ชัยรัตน์ ตะวันธรงค์ 490 นาย มีนบุรี 59/12
ชัยรัตน์ แตงวิเชียร 207 นาย มีนบุรี 16/4
ชัยรัตน์ บุญจูบุตร 484 นาย มีนบุรี 79/43
ชาญ สมหมาย 1118 นาย แสนแสบ 9
ชาญวิทย์ สุภาพพันธ์ 389 นาย มีนบุรี 27/124
ชาญวิมล ปานนุสา 1199 นาย แสนแสบ 1/12
ชาดาวัลย์ โพธิ์ทองคำ 1218 นาง แสนแสบ 8
ชาติชาย เดชเลย์ 704 นาย แสนแสบ 22/36
ชาติชาย มะหะหมัด 969 นาย แสนแสบ 67/1
ชานนท์ สุขตาอยู่ 931 นาย แสนแสบ 30/4
ชิต ชวดมี 1054 นาย แสนแสบ 32/8
ชินนาทิตย์ อ่อนจันทร์ 278 นางสาว มีนบุรี 57/9
ชื่นกมล ชมมณฑา 6 นาง มีนบุรี 48/4
ชุ่ม สว่างแจ้ง 322 นาง มีนบุรี 39
ชูชาติ กอนี 968 นาย แสนแสบ 45/6
ชูชาติ เข็มกลัดทอง 136 นาย มีนบุรี 52/2
ชูชาติ หาภักดี 4 นาย มีนบุรี 109
ชูชีพ ชวดมี 1123 นาย แสนแสบ 30/4
ชูศรี แย้มจั่น 101 นาง มีนบุรี 162/7
ชูศักดิ์ วัลนา 594 นาย มีนบุรี 40/5
เชย พงษ์เพ็ง 379 นาง มีนบุรี 2/1
เชาวนิชย์ มณีพันธุ์ 162 นาย มีนบุรี 5
เชาวลิต หรั่งฟัก 1145 นาย แสนแสบ 28/1
เชื้อ ชวดมี 1127 นาง แสนแสบ 30/3
โชติรส กอนี 891 นางสาว แสนแสบ 65/2
ซบ เหมสงวน 783 นาย แสนแสบ 21/6
ซอลีฮีน นาคนาวา 558 นาย มีนบุรี 53
ซอและ เทียนมณี 1242 นาย แสนแสบ 37/12
ซะ อามีนะ 1113 นาง แสนแสบ 29
ซำซีย๊ะ ตุ้มเก็น 991 นาง แสนแสบ 27
ซูเราะ ฮาซัน 1053 นาง แสนแสบ 37/3
เซ็น เด่นตี 1225 นาย แสนแสบ 57
เซ็น โต๊ะเซ็น 960 นาย แสนแสบ 23/3
ณฐนันทน์ สุพรหมภักตร์ 297 นาง มีนบุรี 17/1
ณรงค์ เกตุอินทร์ 1144 นาย แสนแสบ 31/2
ณรงค์ มูฮำหมัด 747 นาย แสนแสบ 8
ณัฐพล พิริยะชนานุสรณ์ 105 นาย มีนบุรี 162/81
ณัฐพล สังขพุทธิ 467 นาย มีนบุรี 306/275
ณัฐวุฒิ มาเจริญ 175 นาย มีนบุรี 8
ณัฐวุฒิ อำพันแสง 150 นาย มีนบุรี 44/19
ณัฐหทัย ก้านบัว 479 นางสาว มีนบุรี 388/85
ณิฎา คณิสสรมงคล 387 นางสาว มีนบุรี 27/20
ดนัย ไตรสุวรรณ์ 340 นาย มีนบุรี 59/28
ดวงใจ ภูทองคำ 1058 นาง แสนแสบ 58/14
ดวงตะวัน ภิญโญ 356 นาง มีนบุรี 14/58
ดวงตา บุญมาก 1104 นางสาว แสนแสบ 28
ดาราชล ยลรักษ์ 320 นางสาว มีนบุรี 4/35
ดารุณี วิตรเสถียร 1135 นางสาว แสนแสบ 68/22
ดารุณี หลีเฮง 645 นางสาว แสนแสบ 33/53
ดาวเรือง ทองเจริญ 1142 นาง แสนแสบ 2/1
ดาวเรือง สามหาดไทย 942 นาง แสนแสบ 18/188
ดำรงค์ พงเพ็ง 776 นาย แสนแสบ 16/4
ดำรงค์ สิงสาหัส 587 นาย มีนบุรี 40/1
ดิเรก กลิ่นมาลัย 889 นาย แสนแสบ 68/3
ดิเรกฤทธิ์ จารุวัฒนะ 246 นาย มีนบุรี 26
ดิษไชย รัตนะชัยกุล 601 นาย แสนแสบ 13/20
เดชา นาคนาวา 477 นาย มีนบุรี 39/1
เดชา พงษ์เพ็ง 537 นาย มีนบุรี 39/2
เดชา มะมูฮำหมัด 840 นาย แสนแสบ 23/1
เดชาธร ดอกตะเคียน 328 นาย มีนบุรี 3/1
เด็ดดวง สิงสาหัส 408 นาย มีนบุรี 40/4
เด่น ผดุงฮะ 1012 นาย แสนแสบ 50/2
แดง เยะยัง 794 นาย แสนแสบ 4
ต่อตระกูล ดามา 275 นาย มีนบุรี 59/60
ตีมะ มูหะหมัดสะฮัก 1248 นางสาว แสนแสบ 46/2
ตีมะ เลาะหมัดจิตร 1 นาง มีนบุรี 9
ตุไร เด่นตี 896 นาย แสนแสบ 31/4
ถนอมศรี เปลี่ยนศรี 21 นางสาว มีนบุรี 16/23
ถวิล ทองธาร 1165 นาย แสนแสบ 39
ถาวร สาริกา 681 นาย แสนแสบ 229
ทนงศักดิ์ มานวงศ์ 741 นาย แสนแสบ 18
ทรงศิริ สุทธิมงคล 144 นางสาว มีนบุรี 44/41
ทรงสมร มะยัง 370 นาง มีนบุรี 82/2
ทวาย ถิ่นถาวร 174 นาง มีนบุรี 55
ทวี คูณมี 917 นาย แสนแสบ 41/9
ทวี สัจธรรมวิสัย 109 นาย มีนบุรี 5
ทวีป ไชยนา 75 นางสาว มีนบุรี 162/165
ทวีศักดิ์ พลเดช 357 นาย มีนบุรี 12/192
ทศพล พันธุ์มี 269 นาย มีนบุรี 59/56
ทองคำ ฮิงสาหัส 620 นางสาว แสนแสบ 18/22
ทองเจือ ประกอบกิจ 527 นาย มีนบุรี 3
ทองดี สิงสาหัส 482 นาย มีนบุรี 8/4
ทองใบ ป้อมดี 430 นาย มีนบุรี 108
ทองสุข กาเซ็ม 687 นาย แสนแสบ 229/4
ทองสุข ทองนา 606 นาย แสนแสบ 78/14
ทองสุข หวังโสม 590 นาง มีนบุรี 37
ทองสุด เดวาหมัด 1086 นาง แสนแสบ 37
ทองหล่อ ฉิมแก้ว 1038 นาง แสนแสบ 48
ทัศณีย์ เกษรหอม 860 นางสาว แสนแสบ 25/3
ทัศน์วิไล คชชะ 319 นาง มีนบุรี 28
ทัศนีย์ โฆสาลี 40 นาง มีนบุรี 162/98
ทัศนีย์ โต๊ะอาด 677 นาง แสนแสบ 63/6
ทิพวัลย์ สามเสน 37 นาง มีนบุรี 162/27
ทิม เจริญกิจ 470 นาง มีนบุรี 30
ทิวา ปิ่นแก้ว 1088 นาย แสนแสบ 18/4
เทพกร แจ้งรัศมีกาล 1168 นาย แสนแสบ 10/2
เทิดศักดิ์ คำศรีพล 195 นาย มีนบุรี 2/355
ธงชัย ฉิมแก้ว 877 นาย แสนแสบ 28/2
ธงชัย ตุ้มเด่น 535 นาย มีนบุรี 60/5
ธงชัย แตงวิเชียร 218 นาย มีนบุรี 12
ธงชัย พิกุลทอง 1042 นาย แสนแสบ 1/8
ธนกร ไทยทองสุข 125 นาย มีนบุรี 44/22
ธนเดช ภูมิพัฒนจิต 31 นาย มีนบุรี 43
ธนเดช ศรีวรรณ 425 นาย มีนบุรี 306/253
ธนพร โชติช่วง 264 นางสาว มีนบุรี
ธนรสศร์ กรเพชรรัตน์ 293 นาง มีนบุรี 59/16
ธรรมเนียม แตงวิเชียร 211 นาย มีนบุรี 8
ธวัช กุลบุตร 1139 นาย แสนแสบ 41/13
ธวัช วงษ์ศา 222 นาย มีนบุรี 18/1
ธวัชชัย ชำนาญเดช 385 นาย มีนบุรี 306/244
ธัญญ์นรี บุญพ่วง 116 นาง มีนบุรี 52/10
ธัญญาภัค โก่งศร 290 นาง มีนบุรี 59/83
ธีรเดช สีชมภูวณิชย์ 820 นาย แสนแสบ 18/1
ธีรยุทธ จันทรวิมาร 392 นาย มีนบุรี 27/144
ธีระพันธ์ บุญยะกาญจน์ 360 นาย มีนบุรี 25/473
เธียรวิโรฒ เชี่ยวชาญ 550 นาย มีนบุรี 11
นงค์นุช ตุ้มเก็น 865 นาง แสนแสบ 24
นงเยาว์ ทวีผล 216 นาง มีนบุรี 54/5
นงรักษ์ ผ่องใส 673 นาง แสนแสบ 33/15
นงลักษณ์ รักนิ่ม 364 นางสาว มีนบุรี 27/189
นงลักษณ์ สุขโต 358 นาง มีนบุรี 14/566
นซีรุดดีน โซ๊ะมณี 462 นาย มีนบุรี 296
นพดล บุญปลูก 303 นาย มีนบุรี 12
นพพร แสงคำ 342 นาย มีนบุรี 59/52
นภาพร บุญคำ 329 นางสาว มีนบุรี 1
นภาพร ศิวะทัต 507 นางสาว มีนบุรี 23/1
นรดิษฐ มะมูฮำหมัด 405 นาย มีนบุรี 31
นราวดี ชมมิน 1183 นาง แสนแสบ 24/10
นรี รัตนสุวรรณ 732 นางสาว แสนแสบ 326/30
นเรศ เสือจันทร์ 1121 นาย แสนแสบ 68/16
นฤมล จันทร์คล้าย 1050 นางสาว แสนแสบ 45/5
นฤมล แจ้งหิรัญ 213 นาง มีนบุรี 12/6
นฤมล นุชภู่ 831 นาง แสนแสบ 5/2
นฤมล ศรัรัตน์ 141 นาง มีนบุรี 2
นฤมล สว่างแจ้ง 261 นางสาว มีนบุรี 8/9
นวลน้อย อินประชา 627 นางสาว แสนแสบ 22/27
น้อย ทับทิม 251 นาง มีนบุรี 54/6
นัญธิชา องอาจ 311 นางสาว มีนบุรี
นัทธมน อุดมศิลป์ 1089 นางสาว แสนแสบ 58/12
นัทธอร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ 1119 นาง แสนแสบ 51/15
นันท์นภัส ฉิมพงษ์ 1095 นางสาว แสนแสบ 81/19
นันทวัฒน์ เตชนันท์ 429 นาย มีนบุรี 50
นันทิชา แสนโคตร 473 นางสาว มีนบุรี 59/93
นันทิดา รักไทย 656 นางสาว แสนแสบ 33/105
นัยนา อุ่นอำไพ 756 นางสาว แสนแสบ 69
นาตยา แสงแก้ว 671 นาง แสนแสบ
นายสมพงษ์ โพธิ์พึ่ง 650 นาย แสนแสบ 20/13
น้ำทิพย ขำเข็มแก้ว 438 นาง มีนบุรี 59/195
น้ำผึ้ง ปานสมัย 1130 นางสาว แสนแสบ 15/2
นิกร ทับทิม 128 นาย มีนบุรี 52
นิกร รอดสวัสดิ์ 642 นาย แสนแสบ 336/79
นิคม กอนี 956 นาย แสนแสบ 50/9
นิตยา กลิ่นเพชร 176 นางสาว มีนบุรี 59/9
นิตยา กุมภีพงษ์ 170 นาง มีนบุรี 19
นิตยา เจ๊ะมูหมัด 872 นาง แสนแสบ 41/2
นิตยา วังยูโซ๊บ 639 นางสาว แสนแสบ 33/39
นิตยา อิ่มอร่าม 113 นาง มีนบุรี 52/9
นิติพัฒน์ แก่นทองแดง 709 นาย แสนแสบ 22/52
นิพนธ์ ฉิมแก้ว 1024 นาย แสนแสบ 1/11
นิพนธ์ ลือวิเศษไพบูลย์ 736 นาย แสนแสบ 326/51
นิพล บิลฮะดับ 1013 นาย แสนแสบ 80
นิภา สร้อยสอิ้ง 286 นางสาว มีนบุรี 45/2
นิยม หว่างรักวงษ์ 79 นาย มีนบุรี 72
นิรมล สกุลวงษ์ 436 นางสาว มีนบุรี 59/196
นิรัญตรี ทองสุข 742 นางสาว แสนแสบ 314/646
นิสิต ดำรัสศิริรัตน์ 492 นาย มีนบุรี 191/1
นุชจรี ฮาซัน 1067 นาง แสนแสบ 12
นุชรีย์พร วิชาเดช 344 นาง มีนบุรี 59/29
นุสรา แดงชาติ 612 นาง แสนแสบ 21/6
เนตรนภา สถาวรสมิท 142 นาง มีนบุรี 2/2
เนาวรัตน์ สนสวัสดิ์ 658 นาง แสนแสบ 50/220
เนาวรัตน์ อินทรแสง 828 นาง แสนแสบ 52/21
เน๊าะ ฤทธิเดช 753 นาง แสนแสบ 14/2
เนียร นาคอุดม 694 นาย แสนแสบ 47/4
แนบ อ่อนละม้าน 852 นางสาว แสนแสบ 2
บรรจง สุขเจริญ 489 นาย มีนบุรี 31
บรรจง อำพันแสง 173 นาย มีนบุรี 36
บรรเจิด ทองประดิษฐ์ 613 นาย แสนแสบ 6
บรรลือ อุดมผล 636 นาย แสนแสบ 33/108
บวรศรี เนตรทอง 867 นางสาว แสนแสบ 29/11
บังอร มากแพทย์ 191 นาง มีนบุรี 30/81
บังอร สว่างแจ้ง 138 นาง มีนบุรี 38/5
บัณฑิต ศรีสมทรัพย์ 494 นาย มีนบุรี 45/3
บัวลอย สาบ้านกล้วย 376 ร.ต.ต. มีนบุรี 1/3
บุญเกิด สังข์เพ็ชรรัตน์ 1147 นาง แสนแสบ 55
บุญจันทร พลอยมณี 1138 นางสาว แสนแสบ 17
บุญฉาย บุตรพรหม 1211 นาง แสนแสบ 11/3
บุญช่วย คลี่ฉายา 826 นาย แสนแสบ 10/4
บุญช่วย ชูทรัพย์ 724 นาย แสนแสบ 22
บุญชู พวงพิกุล 85 นาย มีนบุรี 90
บุญชู แพรงาม 398 นาง มีนบุรี 32
บุญชู มิดำ 906 นาย แสนแสบ 7/1
บุญชู สิงสาหัส 816 นาย แสนแสบ 74
บุญญารัตน์ กองแก้ว 731 นาง แสนแสบ 16
บุญนาค อุ่นอำไพ 938 นาง แสนแสบ 30/2
บุญปลูก อินทร์จันทร์ 409 นาง มีนบุรี 30/116
บุญเพิ่ม อิ่มอารมณ์ 160 นาง มีนบุรี 13/6
บุญมา สุทธิประภา 397 นาง มีนบุรี 6
บุญมา หวังซ๊ะ 871 นางสาว แสนแสบ 68/92
บุญมาก โฮ้เซ็ง 104 นางสาว มีนบุรี 11/2
บุญมาน ปานเทศ 949 นาย แสนแสบ 68
บุญมี ปานเทศ 798 นาย แสนแสบ 68/9
บุญมี พยัฆวัน 34 นางสาว มีนบุรี 162/115
บุญยง มินบำรุง 1177 นาง แสนแสบ 15
บุญยงค์ ครุธสินธุ์ 149 นาย มีนบุรี 41/1
บุญเยือน พลอยเจริญ 188 นาย มีนบุรี 8/10
บุญเรือง จอมคำสิงห์ 221 นาย มีนบุรี 2
บุญเรือน แดงพายัพ 220 นาย มีนบุรี
บุญเรือน นิวาตพันธ์ 153 นาง มีนบุรี 9/2
บุญลักษณ์ ยุระชัย 407 นาย มีนบุรี 6
บุญเลิศ ปานแก้ว 89 นาย มีนบุรี 162/12
บุญเลิศ มัตตาเฮต 779 นาย แสนแสบ 16/2
บุญศรี เฟื่องฟุ้ง 511 นาง มีนบุรี 23
บุญส่ง แก้วไทรเทียม 567 นาย มีนบุรี 20/1
บุญส่ง เอี่ยมสุข 923 นาย แสนแสบ 29/1
บุญส่ง ฮาซันนารี 830 นาย แสนแสบ 22/40
บุญสม เนียมพ่วง 947 นาย แสนแสบ 39/2
บุณยะศักดิ์ ตันติสิริสมบูรณ์ 1128 นาย แสนแสบ 53/7
บุบผา โมรารัตน์ 315 นาง มีนบุรี 19
บุปผา หลีสิน 215 นาง มีนบุรี 11/1
บุษบา ไชยนุต 1007 นางสาว แสนแสบ 99/61
เบญจพร พันธุ์โกศล 900 นางสาว แสนแสบ 41/6
เบญจมาศ พรมไหม 600 นางสาว มีนบุรี 16/35
ใบด๊ะ เอี่ยมพงษ์ 915 นาง แสนแสบ 50/12
ใบเล่ย์ เทียนบาล 330 นางสาว มีนบุรี 4/30
ปรภพ กิตติจำเริญ 714 นาย แสนแสบ 26/8
ประกอบ เกตุอินทร์ 847 นาย แสนแสบ 30
ประกาย รัตนอาภา 139 นาง มีนบุรี 2/366
ประกายกุล รุ่งแสง 952 นางสาว แสนแสบ 74/64
ประกิจ นิติสาขา 1150 นาย แสนแสบ 11/2
ประกิต รอดสำอางค์ 733 นาย แสนแสบ 314/606
ประคอง ซาลส์ 722 นาง แสนแสบ 22/8
ประจวบ โนรีวงศ์ 83 นาง มีนบุรี 162/15
ประจวบ สถาวรสมิท 137 นางสาว มีนบุรี 2/3
ประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ 719 นาง แสนแสบ 8/13
ประดิษฐ์ การะพิทักษ์ 632 นาย แสนแสบ 33/18
ประดิษฐ์ พงษ์เพ็ง 433 นาย มีนบุรี 38/3
ประทวน โรจนบุรานนท์ 35 นาย มีนบุรี 162/61
ประทิน พานิช 205 นาย มีนบุรี 52/8
ประทุม เหมือนสวาท 154 นางสาว มีนบุรี 27
ประนม ชูทรัพย์ 723 นาย แสนแสบ 3
ประนอม เจียมแพ 829 นางสาว แสนแสบ 35
ประนอม พุ่มพวง 832 นาง แสนแสบ 13/1
ประพันธ์ กันเกตุ 890 นาย แสนแสบ 7/3
ประพิศ ชานนท์ 1124 นาย แสนแสบ 4/5
ประมวล ประจัญกล้า 51 นาย มีนบุรี 44/53
ประมวล ปรากฎกล้า 157 นางสาว มีนบุรี 44/44
ประยูร พลอยเจริญ 313 นาย มีนบุรี 8/6
ประยูร อินทร์จันทร์ 110 นาย มีนบุรี 70
ประวัติ บินกานี 876 นาย แสนแสบ 37/10
ประวีณ ว่องวัจนะ 716 นาย แสนแสบ 22/58
ประศาสน์ ผาเจริญ 262 นาย มีนบุรี 12/5
ประสงค์ ตัณฑ์ณรงค์ 431 นาย มีนบุรี 59/198
ประสงค์ ไทรทอง 33 นาย มีนบุรี 91/6
ประสงค์ เรืองรุ่ง 437 ส.ต.อ. มีนบุรี 2/2
ประสงค์ ฤทธิเดช 770 นาย แสนแสบ 50/10
ประสาท หอธรรมรัตน์ 185 นาย มีนบุรี 2/252
ประสาร หนูสกุล 300 นาย มีนบุรี 14/1
ประสิทธิ์ กราซุย 1099 นาย แสนแสบ 12
ประสิทธิ์ กลิ่นมาลัย 1247 นาย แสนแสบ 47/3
ประสิทธิ์ โต๊ะอาด 1105 นาย แสนแสบ 20/6
ประสิทธิ์ ทองประดิษฐ์ 241 นาย มีนบุรี 12/1
ประสิทธิ์ ผ่องใส 570 นาย มีนบุรี 42
ประสิทธิ์ เพิ่มทิม 908 นาย แสนแสบ 68/6
ประสิทธิ์ แพรแก้ว 252 นาง มีนบุรี 29
ประสิทธิ์ วงษ์อารี 827 นาย แสนแสบ 22/14
ประสิทธิ์ หวังมีอาจ 684 นาย แสนแสบ 11
ประสิทธิ์ อ่อนนิ่ม 581 นาย มีนบุรี 6/3
ประสิทธิ์ ฮิงสาหัส 611 นาย แสนแสบ
ประเสริฐ เจ๊ะมะ 842 นาย แสนแสบ 47/2
ประเสริฐ โซ๊ะลี 1155 นาย แสนแสบ 23/2
ประเสริฐ บุญถึง 238 นาย มีนบุรี 52/11
ประเสริฐ บุญเพ็ง 768 นาย แสนแสบ 51/2
ประเสริฐ มะมิน 1186 นาย แสนแสบ 24/4
ประเสริฐ มาลีสี 119 นาง มีนบุรี 17
ประเสริฐ รังประเสริฐ 56 นาย มีนบุรี 162/11
ประเสริฐ ศรีกุนมา 163 นาย มีนบุรี 13/4
ประเสริฐ ศรีสมทรง 1158 นาย แสนแสบ 32/38
ประเสริฐ หว่างตาล 730 นาย แสนแสบ 1
ประเสริฐ อยู่ซบ 975 นาย แสนแสบ 14/3
ประเสริฐ เฮงโม้ 582 นาย มีนบุรี 87
ปราง อ่วมเจริญ 1203 นางสาว แสนแสบ 9
ปราณี เกษประสิทธิ์ 481 นาง มีนบุรี 39
ปราณี ชาหอม 1164 นาง แสนแสบ 24/12
ปราณีต ชูทรัพย์ 715 นาย แสนแสบ 22/6
ปรานอม ทับทรวง 803 นาง แสนแสบ 45/14
ปรานีต ครุฑบางยาง 1011 นาง แสนแสบ 47
ปราโมทย์ เจ๊ะมูฮำหมัด 982 นาย แสนแสบ 16/3
ปราโมทย์ ส่งอำพร 351 นาย มีนบุรี 14/9
ปราโมทย์ อับดุลรอมาน 1041 นาย แสนแสบ 32/34
ปรารมภ์ โลหกุล 354 นางสาว มีนบุรี 23/64
ปริญญา หมัดป้องตัว 123 นาย มีนบุรี 47/301
ปริญดา ดำรงค์ศักดิ์ 256 นางสาว มีนบุรี 5/3
ปรีชา กอนี 822 นาย แสนแสบ 45/8
ปรีชา มณีขาว 9 นาย มีนบุรี 12
ปรีชา มะยัง 475 นาย มีนบุรี 43/3
ปรีชา สินบังเกิด 986 นาย แสนแสบ 32/13
ปรีชา ฮาซัน 210 นาย มีนบุรี 100/4
ปวีณา หวังผล 1221 นางสาว แสนแสบ 64/10
ปัญญา เตี่ยบัวแก้ว 100 นาย มีนบุรี -
ปัญญา วารีทรัพย์สกุล 146 นาย มีนบุรี 59/107
ปัทมพร มีการุณ 411 นางสาว มีนบุรี 306/204
ปัทมา เมฆฉาย 1157 นาง แสนแสบ 15/4
ปิยวรรณ สุดปัญญา 245 นางสาว มีนบุรี 4/14
เปรมวดี ชั่งหลก 1148 นาง แสนแสบ 68/91
เปรื่อง ฉิมแก้ว 1178 นาย แสนแสบ 57
แป้น ชมมณฑา 551 นาง มีนบุรี 36/1
แปลก แต่งศรี 934 นาย แสนแสบ 13
ผกากรอง ณ สกุล 108 นางสาว มีนบุรี 4/19
ผกามาศ บัวเจริญ 785 นางสาว แสนแสบ 32/27
ผล เจียมแพ 884 นาง แสนแสบ 33
ผ่อง กันเกตุ 1216 นาง แสนแสบ 7/1
เผชิญ ถมเพ็ชร 980 นาย แสนแสบ 6
แผน ฤกษ์จัน 236 นาย มีนบุรี 25
พงศักดิ์ เขียวหวาาน 312 นาย มีนบุรี 57/7
พงษ์เทพ สัจธรรมวิสัย 38 นาย มีนบุรี 162/90
พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 7 นาย มีนบุรี 3
พจมาลย์ ใจใหญ่ 402 นาง มีนบุรี 65/124
พจี มีวุทธิ์ 287 นางสาว มีนบุรี 59/69
พชรมน มงคล 440 นางสาว มีนบุรี 306/138
พนมวัลย์ สุวรรณ 244 นางสาว มีนบุรี 16
พนัส แสงนิล 953 นาย แสนแสบ 52/18
พนากรานต์ รุ่งแสง 98 นาง มีนบุรี 44/9
พยนต์ เมืองทอง 102 นาย มีนบุรี 162/110
พยนต์ วระวิบุล 341 นาย มีนบุรี 68/20
พยอม หนูเผือก 843 นาย แสนแสบ 8/2
พยุง อีซา 778 นาง แสนแสบ 15
พรทิภา ผลโพธิ์ 434 นางสาว มีนบุรี 18
พรรณี เข็มทอง 1213 นาง แสนแสบ 32/24
พรสวรรค์ อำแก้ว 1230 นางสาว แสนแสบ 49/2
พล สว่างแจ้ง 186 นาย มีนบุรี 38
พลสิทธิ์ ศรีศุภชัยยา 1064 นาย แสนแสบ 51/4
พลอย แซ่ลี้ 198 นาย มีนบุรี 21/2
พวงทิพย์ จันทโรจน์ 321 นางสาว มีนบุรี 4/18
พัชร วชิญาณโรจน์ 12 นาง มีนบุรี 18
พัชราภรณ์ พลายประเสริฐ 720 นางสาว แสนแสบ 22/35
พัชรินทร์ สถานทรัพย์ 864 นางสาว แสนแสบ 41
พัชรีย์ มุ่งดี 18 นาง มีนบุรี 17/151
พัชลี บาทน้อย 1055 นาง แสนแสบ 68/59
พัด ปานสมัย 1162 นาย แสนแสบ 15/1
พัธยากร พวงมะโหด 235 นางสาว มีนบุรี 49
พายัพ กอนี 761 นาย แสนแสบ 10/5
พิเชษฐ์ ดีเสมอ 332 นาย มีนบุรี 59/73
พิมพ์ใจ อินต๊ะคำ 69 นางสาว มีนบุรี 162/94
พิศ ปทุมวงศ์ 54 นาย มีนบุรี 1
พิศมัย เสมาะยิ 571 นาง มีนบุรี 18
พิสูตร แก้วสุขโข 1220 นาย แสนแสบ
พีระศักดิ์ วงศ์อารี 807 นาย แสนแสบ 33/4
พุ่ม พวงเพ็ชร 46 นาง มีนบุรี 162/20
พูน ยิ้มเจริญ 314 นาง มีนบุรี 11
เพชรรัตน์ สุทัศนศึกษา 257 นางสาว มีนบุรี
เพ็ญประภา รักวีรธรรม 353 นาง มีนบุรี 12/86
เพ็ญศรี เกิดสมบูรณ์ 621 นาง แสนแสบ 448/409
เพทาย วระวิบุล 345 นาง มีนบุรี 68//18
เพียงเพ็ญ นุชภู่ 919 นางสาว แสนแสบ 9
ไพฑูรย์ ทิมทอง 1034 นาย แสนแสบ 52/1
ไพฑูรย์ อำนวยชัยวัฒน์ 122 นาย มีนบุรี 2/300
ไพบูลย์ บุญเพ็ง 995 นาย แสนแสบ 68/4
ไพรวัน สอนงอก 841 นาย แสนแสบ
ไพรสี ปุญญวานิช 780 นาง แสนแสบ 15/3
ไพรัช แหลมสัน 1223 นาง แสนแสบ 57/3
ไพโรจน์ โซ๊ะลี 670 นาย แสนแสบ 11
ไพโรจน์ ทิพยจันทร์ 836 นาย แสนแสบ 68/65
ไพลิน อิงเกอมานน์ ออลเซ่น 598 นางสาว มีนบุรี 584/1
ไพศาล สะมันยี 519 นาย มีนบุรี 35/2
ไพสาร วัลลิภะคะ 520 นาย มีนบุรี 7
ฟะริด กลิ่นมาลัย 943 นาย แสนแสบ 68/1
ฟารีดา ปทุมดี 276 นาง มีนบุรี
ฟ้าใส ยากลิ่น 283 นาง มีนบุรี 59/11
ฟิ จิ๊งะ 1061 นาย แสนแสบ 54/1
ฟู แสงอ่อน 92 นาง มีนบุรี 102
เฟ็ด กอนี 898 นาย แสนแสบ 50
ภรภัทร์ นาคแก้วบาง 1171 นาง แสนแสบ 30/5
ภัคนันท์ คงนาน 64 นาง มีนบุรี 44/14
ภัทรานิษฐ์ แป้นเสถียรพงษ์ 45 นาง มีนบุรี 9/39
ภาณี บุญเกื้อ 11 นางสาว มีนบุรี 44/4
ภิญญาพัชญ์ ทาคีรี 818 นาง แสนแสบ 45/19
ภิรมย์ พงษ์เพ็ง 573 นาย มีนบุรี 39
ภูดิศ คำเกลี้ยง 155 นาย มีนบุรี 47/178
ภูริตา เดชเรืองธนา 858 นางสาว แสนแสบ 22/47
มงคล พิมพ์อ้น 194 นาย มีนบุรี 59/62
มงคล สิเนห์ 441 นาย มีนบุรี 47/152
มงคลชัย จารุวัฒนะ 248 นาย มีนบุรี 28
มณฑา พรมโสภา 476 นาง มีนบุรี 59/63
มณีรัตน์ ศรีใส 381 นางสาว มีนบุรี 306/234
มณีลงกรณ์ โสภณพิจิตรไพศาล 234 นาง มีนบุรี 20
มนตรี ดิษาภิรมย์ 1022 นาย แสนแสบ 3/1
มนทกาน มาดะมัน 901 นาง แสนแสบ 111
มนทิรา ไชยวาที 393 นางสาว มีนบุรี 27/115
มนพัทธ์ แสงอ่อน 103 นางสาว มีนบุรี 162/113
มนัส ดอกไม้เทศ 706 นาย แสนแสบ
มนัส ใบหาญ 148 นาย มีนบุรี 293/59
มนัส ปานเทศ 999 นาย แสนแสบ 68/7
มนัส ภิญโญยิ่ง 1206 นาย แสนแสบ 15/8
มนัส สัจธรรมวิสัย 1073 นาย แสนแสบ 12
มนัส หมัดเซ็น 1243 นาย แสนแสบ 37/59
มนัสวี มะยัง 955 นาง แสนแสบ 35/2
มนูญ พุดขุนทด 165 นาย มีนบุรี 2/194
มยุฉัตร์ เลิศล้ำรัตน์ 361 นางสาว มีนบุรี 306/171
มยุรี กอนี 773 นางสาว แสนแสบ 10/9
มยุรี คำมา 375 นาง มีนบุรี 306/178
มะนัส กลีบมณี 132 นาย มีนบุรี 28/1
มะยุรี อุ่นอำไพ 793 นาง แสนแสบ 37/7
มะยุลี เสมอภพ 367 นาง มีนบุรี 106
มะลิ แดงพายับ 240 นาง มีนบุรี 52/12
มะลินี ศิวพรพิทักษ์ 619 นางสาว แสนแสบ 248/25
มัทธิณี บินยูซบ 744 นาง แสนแสบ 336/33
มานพ กันจ้อย 268 นาย มีนบุรี 2/347
มานพ บินยูซบ 1196 นาย แสนแสบ 24/2
มานพ ปานเทศ 1021 นาย แสนแสบ 68/5
มานพ วงษ์ยุตติธรรม 718 นาย แสนแสบ 22/22
มานัส อิ่มอร่าม 250 นาย มีนบุรี 52/7
มานิตย์ ไวว่อง 126 นาย มีนบุรี 54
มานิตย์ ศรีโยธา 1193 นาย แสนแสบ 10/3
มาเรียม ทิพย์เวียง 695 นาง แสนแสบ 26/5
มาลัย เกตุอินทร์ 922 นางสาว แสนแสบ 25
มาลัย เจียมแพ 1187 นาย แสนแสบ 21
มาลัย บุญมาก 823 นาง แสนแสบ 81
มาลัย ผดุงฮะ 932 นางสาว แสนแสบ 50/13
มาลัย ยิ้มเจริญ 547 นาง มีนบุรี 18
มาลี ขยันหา 894 นาง แสนแสบ 68/8
มาลี ไชยหาวงศ์ 838 นาง แสนแสบ 1/1
มาลี แซ่เซียว 187 นางสาว มีนบุรี 25
มาลี เด่นดวง 1210 นาง แสนแสบ 31/5
มาลี แดงโกเมน 962 นางสาว แสนแสบ 29/3
มาลี โต๊ะเฮ 1156 นาง แสนแสบ 24/3
มาลี ประหัส 428 นาง มีนบุรี 6
มาลี ปานเทศ 505 นางสาว มีนบุรี 23/2
มาลี ปานนพภา 691 นาง แสนแสบ 33/22
มาลี ผู้มีสุข 912 นางสาว แสนแสบ 32/22
มาลี พงษ์เพ็ง 500 นาง มีนบุรี 12
มาลี พันมา 1234 นางสาว แสนแสบ 42/111
มาลี พุ่มเพ็ชร 1129 นาง แสนแสบ 32/6
มาลี โพธิ์งาม 225 นาง มีนบุรี 6
มาลี สุขโต 1175 นางสาว แสนแสบ 6
มาลี หว่างตาล 787 นางสาว แสนแสบ
มาลีณา มาเลิศ 1153 นาง แสนแสบ 23/1
มาลียะ ตุระกี 615 นาง แสนแสบ 10/4
มุกดา จันทรมา 979 นางสาว แสนแสบ 60
มุด ขันธศักดิ์ 576 นาย มีนบุรี 45
มุสต้าส เด่นตี 1215 นาย แสนแสบ 31
มูซา อยู่ซบ 950 นาย แสนแสบ 71
มูฮำหมัด ยีมิน 515 นาย มีนบุรี 22/6
เมตตา สุวรรณไตร 348 นาง มีนบุรี 59/36
เมาะ พุ่มพวง 510 นาง มีนบุรี 8/3
แมะเฟาะ วงศ์อารี 789 นาง แสนแสบ 43
ไมตรี สมพงษ์ 930 นาง แสนแสบ 68/66
ยงยุทธ ฤทธิ์เต็ม 263 นาย มีนบุรี
ย๊ะ สะเมาะยิ 514 นาง มีนบุรี 29
ยะซิ่ม วันหวัง 696 นาย แสนแสบ 5/11
ยะมา บุญมามิ 525 นาย มีนบุรี 11/2
ยาซีน การีมี 892 นาย แสนแสบ 22/18
ย่ามารุดดิน สิงสาหัส 809 นาย แสนแสบ 55/3
ยามีน อับดุลเลาะ 524 นาย มีนบุรี 33/2
ยิ๊ด บุญเพ็ง 765 นาย แสนแสบ 70
ยุทธนา ชัยแสงฤทธิ์ 253 นาย มีนบุรี
ยุทธนา เร่งเร็ว 403 นาย มีนบุรี 306/325
ยุทธนินทร์ จามิกรณ์ 23 นาย มีนบุรี 3
ยุทธภูมิ สุจริตจันทร์ 359 นาย มีนบุรี 27/121
ยุบล สังข์เพ็ชรรัตน์ 1207 นาง แสนแสบ 38
ยุพิณ ศรีตะวัน 217 นางสาว มีนบุรี 54/9
ยุพิน กมลรัตนโยธิน 270 นางสาว มีนบุรี 2/140
ยุพิน สะเมาะยิ 420 นาง มีนบุรี 10/2
ยุภา เหลืองอร่าม 493 นาง มีนบุรี 30/138
ยุวดี ขุนชำนาญ 700 นางสาว แสนแสบ
ยูซบ ทรงศิริ 455 นาย มีนบุรี 2
ยูซบ บินสะลำ 183 นาย มีนบุรี 59/74
ยูซบ มูฮำมัดตอเฮต 564 นาย มีนบุรี 14/1
ยูโซ๊ะ อ้นเต่า 1071 นาย แสนแสบ 64
ยูนุ เพิ่มทิม 929 นาย แสนแสบ 68/2
เย๊าะ สิงสาหัส 585 นาง มีนบุรี 48
รอฮีมะ มะลายู 763 นาง แสนแสบ 7
ระเบียบ แจ่มกระจ่าง 1004 นาง แสนแสบ 36/2
ระเบียบ แถมวัน 158 นางสาว มีนบุรี 13
ระเบียบ บุญคำ 707 นาง แสนแสบ 9
รักษิตา พงษ์เพ็ง 432 นาง มีนบุรี 306/169
รังสรร จันทร์สวัสดิ์ 644 นาย แสนแสบ 33/115
รัชณี อำพันแสง 99 นางสาว มีนบุรี 52
รัชดา กิตติสุวรรณ์ 599 นาง มีนบุรี
รัชนี ดาแหม็ง 859 นาง แสนแสบ 32
รัชนี ปานสุขุม 905 นาง แสนแสบ 68/94
รัชนี หามะบูเกะ 987 นาง แสนแสบ 10/15
รัดดา เมฆลอย 516 นางสาว มีนบุรี 13
รัตน์เกล้า ชื่นบำรุง 28 นางสาว มีนบุรี 306/305
รัตนา บุญเกลี้ยง 485 นางสาว มีนบุรี 66
ราตรี สิงสาหัส 588 นางสาว มีนบุรี 40
รุ่งนภา วงสวิง 758 นาง แสนแสบ 50/1
รุ่งโรจน์ คลี่ฉายา 784 นาย แสนแสบ 8
รุ่งศิริ พลอยเจริญ 166 นางสาว มีนบุรี 8/5
รุจรวี ทองบ่อ 702 นาง แสนแสบ 22/45
เรียม นาอุดม 647 นาง แสนแสบ 33/71
เรืองศักดิ์ อุสเสนา 249 นาย มีนบุรี 30/117
เรือน อ่อนสกุล 112 นาย มีนบุรี 42/4
ลดาวัลย์ นุชกูล 243 นางสาว มีนบุรี 12/15
ล้วน อ่อนน้อม 1192 นาย แสนแสบ 4/2
ลอ จันทาบ 55 นาย มีนบุรี 162/100
ละมัย แก้วประเสริฐ 41 นางสาว มีนบุรี 162/26
ละมัย ผาสุข 72 นางสาว มีนบุรี 162/3
ละมัย ไพรินทร์ 1229 นาง แสนแสบ 40/7
ละมูล หมัดเซ็น 689 นาง แสนแสบ 63/3
ละออง ศิริสัมพันธ์ 324 นาง มีนบุรี 58/1
ลักขณา มะณีแนม 604 นางสาว แสนแสบ 314/461
ลัดดา เจ๊ะมูฮำหมัด 848 นางสาว แสนแสบ 39
ลัดดา โซ๊ะอาดำ 568 นาง มีนบุรี 13/4
ลัดดา เด่นตี 790 นาง แสนแสบ 32/19
ลัดดา โต๊ะมิ 935 นาง แสนแสบ 16/1
ลัดดา สิงสาหัส 751 นางสาว แสนแสบ 14/1
ลัดดา หวังสะเล็บ 1246 นาง แสนแสบ 46/5
ลัดดาวัลย์ มูฮำหมัดสะฮัก 936 นางสาว แสนแสบ 21/1
ลัดดาวัลย์ สิงสาหัส 880 นาง แสนแสบ 46/10
ลำจวน แซ่เล้า 1160 นาง แสนแสบ 18
ลำดวน ฉิมหิรัญ 648 นางสาว แสนแสบ 33/80
ลำดวน มะมูฮำหมัด 997 นาย แสนแสบ 64
ลำดวน สะเมาะยิ 584 นาง มีนบุรี 39/3
ลำใย สัมฤทธิ์ 1149 นาง แสนแสบ 11/4
ลำระ ดีเจริญ 653 นาง แสนแสบ
ลำละ เดวาหมัด 750 นาง แสนแสบ 119
ลี จันบัว 1106 นาย แสนแสบ 23
ลี สิงสาหัส 819 นาย แสนแสบ 29/2
เล็ก อ่อนละม้าย 1190 นาง แสนแสบ 15/9
เลิศ อับดุลสลาม 749 นาย แสนแสบ 54/1
โลหมัด กอณีย์ 833 นาย แสนแสบ 2
วงษ์ พวงพิกุล 60 นาง มีนบุรี 162/31
วนิดา เพ็ชรปราณี 630 นาง แสนแสบ 33/74
วนิดา มะมิน 1200 นาง แสนแสบ 24/5
วรเดช ตั้งจิตต์งาม 721 นาย แสนแสบ 22/19
วรพล เพิ่มบุญเกษมสุข 693 นาย แสนแสบ 59
วรรณชัย น้อมภักดีกุล 427 นาย มีนบุรี 44/24
วรรณนภา เปรมปรีดา 752 นางสาว แสนแสบ 38/1
วรรณนิภา เวศพันธ์ 1036 นาง แสนแสบ 31/6
วรรณวิศา แสงสว่าง 272 นางสาว มีนบุรี 59/53
วรรณวิสา คำปลิว 121 นาง มีนบุรี 96
วรรณา กอนี 928 นางสาว แสนแสบ 45/22
วรรณา เกิดปัญญาวัฒน 1032 นาง แสนแสบ 41/4
วรรณา แดงวิจิตร 1228 นาง แสนแสบ 55/2
วรรณา เทศทอง 202 นาง มีนบุรี 8/3
วรรณา ศรีสอาด 1152 นาง แสนแสบ 23/4
วรัตชญา เจ๊ะหมัด 755 นางสาว แสนแสบ 244/87
วรากร ศิริรัตน์ 444 นาง มีนบุรี 1
วราภรณ์ บุญมี 971 นาง แสนแสบ 50/11
วราภรณ์ สว่างแจ้ง 193 นางสาว มีนบุรี 16/5
วราห์ เด่นดวง 1048 นาย แสนแสบ 65/55
วรินทร พลมาตร 1125 นางสาว แสนแสบ 52/1
วรุฒิ สุขดี 703 นาย แสนแสบ 22/42
วลีรัตน์ สิงสาหัส 797 นางสาว แสนแสบ 29/5
วอริดา บุญธรรม 1001 นาง แสนแสบ 3/1
วัชชิระ แฟงทอง 259 นาย มีนบุรี 4/1
วัชรพล บูรณรัชดา 850 นาย แสนแสบ 21/4
วัชรพล มะมิน 1188 นาย แสนแสบ 24/6
วัฒนะ เกตุอินทร์ 854 นาย แสนแสบ 45/2
วัฒนา เพ็ชรปราณี 690 นาย แสนแสบ 14
วันชัย ดิษบรรจง 254 นาย มีนบุรี 163/20
วันชัย โตคุ้มท้วม 1122 นาย แสนแสบ 65/155/1
วันชัย สิงสาหัส 536 นาย มีนบุรี 6/2
วันชัย หมัดเซ็น 672 นาย แสนแสบ 64/6
วันดี ชื่นขำ 1070 นาย แสนแสบ 13
วันทศักดิ์ ดวงดาว 970 นาย แสนแสบ 37/9
วันเพ็ญ อยู่เกิด 281 นาง มีนบุรี 12/2
วัลญา ใหม่เอี่ยม 628 นาง แสนแสบ 33/112
วัลยา ศรีสอาด 851 นางสาว แสนแสบ 53
วัลลพ ปานนุสา 1185 นาย แสนแสบ 1/19
วัลลภ นิยม 739 นาย แสนแสบ 154/225
วัลลภา จันทรศร 808 นาง แสนแสบ 18/2
วาริณี ศิริพลับ 676 นางสาว แสนแสบ
วารี พรมโสภา 400 นาง มีนบุรี 306/254
วารุณี ผลเจริญ 1090 นางสาว แสนแสบ 58
วารุณี เสือสมิง 1212 นางสาว แสนแสบ 32/36
วาสนา เขียวอ่อน 675 นาง แสนแสบ 33/46
วาสนา แผ่เกียรติวงศ์ 346 นางสาว มีนบุรี 59/43
วาสนา เศรษฐนัย 1049 นาง แสนแสบ 68/82
วาสนา สิงสาหัส 748 นางสาว แสนแสบ 74/1
วาสนา หมะเต๊ะ 1132 นาง แสนแสบ 24/7
วิจิตร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ 1057 นาย แสนแสบ 51/7
วิจิตร ฮะวัง 638 นาย แสนแสบ 30
วิชน ปานนุสา 1191 นาย แสนแสบ 1
วิชัย ปานเทศ 1027 นาย แสนแสบ 47
วิชัย อยู่สุข 365 นาย มีนบุรี 306/124
วิชัย อ่อนละม้าย 1014 นาย แสนแสบ 15
วิชา มั่นจิตต์ 394 นาย มีนบุรี 113/52
วิชาวุธ หาญโชติพันธ์ 617 นาย แสนแสบ 76/263
วิชิต บิลราเล็ม 463 นาย มีนบุรี 83/1
วิชิน ปานนุสา 1051 นาย แสนแสบ 1/4
วิเชียร เกิดแต้ม 439 นาย มีนบุรี 45
วิเชียร ณะชัย 418 นาย มีนบุรี 306/208
วินัย เกษรหอม 984 นาย แสนแสบ 25/1
วินัย ดีเหลือ 1081 นาย แสนแสบ 58/10
วินัย เพ็ญประพัฒน์ 399 นาย มีนบุรี 65/121/1
วินัย มะยัง 591 นาย มีนบุรี 43/6
วินัย มะหะหมัด 665 นาย แสนแสบ 45
วินัย อ่อนละม้าย 1126 นาย แสนแสบ 1/16
วิภาพร ซันและห์ 609 นาง แสนแสบ 7/22
วิภาพร สิงสาหัส 813 นางสาว แสนแสบ 10/8
วิภาพรรณ บุญรอด 1102 นาง แสนแสบ 62/5
วิภาวรรณ พันธ์งาม 925 นางสาว แสนแสบ 22/61
วิยะดา ทองมิตร 87 นางสาว มีนบุรี 3/3
วิยะดา บัวจันทร์ 504 นางสาว มีนบุรี 4
วิรัช โพธิ์พุก 78 นาย มีนบุรี 30/101
วิรัช ศิริเวชยันต์ 26 นาย มีนบุรี 36
วิรัตน์ ลิ่มทอง 88 นาย มีนบุรี 162/2
วิริยะ พงษ์ดี 204 นาย มีนบุรี 54/2
วิไร คล้ายเจียม 306 นาง มีนบุรี
วิลัย สมบุญทวงศ์ 53 นางสาว มีนบุรี 162/92
วิลัย อำพรพงษ์ 775 นาย แสนแสบ 1/11
วิลาวรรณ หุตะเศรณี 419 นาง มีนบุรี 3/8
วิไลรัตน์ มีวงษ์ 502 นางสาว มีนบุรี 24
วิไลลักษณ์ ทานะสิงห์ 48 นางสาว มีนบุรี 162/91
วิไลวรรณ จักรศรี 371 นางสาว มีนบุรี 306/145
วิไลวรรณ ดลไฮ 635 นางสาว แสนแสบ 51/2
วิวัฒน์ กลั่นบัวหอม 608 นาย แสนแสบ 18/1
วีณา เด่นโซ๊ะ 1141 นางสาว แสนแสบ 30/1
วีระ พงษ์เพ็ง 414 นาย มีนบุรี 60/1
วีระชัย ภวลักษณาวัติ 15 นาย มีนบุรี 293/506
วีระพล โจวทวีทรัพย์สิน 280 นาย มีนบุรี 59/18
ศรัญญา พวงแพ 992 นางสาว แสนแสบ 41/12
ศราวุฒิ ภวคุณกร 450 นาย มีนบุรี 306/159
ศราวุธ พยุงทอง 442 นาย มีนบุรี 83/2
ศรินรัตน์ สิริวรพันธ์ 412 นาง มีนบุรี 109/1
ศรีวรรณ ช้างเอี่ยม 52 นาง มีนบุรี 162/19
ศรีวรรณ แซ่โค้ว 973 นาง แสนแสบ 65/6
ศรีวัฒนา สายแสงจันทร์ 282 นางสาว มีนบุรี
ศรีวัน ลาวป้อม 821 นาง แสนแสบ 1/5
ศรีศักดิ์ ดิษาภิรมย์ 913 นาย แสนแสบ 3
ศรีสุดา ทัดหมอน 902 นาง แสนแสบ 32/35
ศศิธร กลิ่นจันทร์ 29 นาง มีนบุรี 57/3
ศศิธร พงษ์เพ็ง 498 นาง มีนบุรี 33
ศศิธร สุนทรวารี 1151 นาง แสนแสบ 30
ศศิวิมล กล่อมเกลี้ยง 762 นาง แสนแสบ 10/16
ศักดา สีเขียว 81 นาย มีนบุรี 162/49
ศักดิ์ชัย บัวจันทร์ 509 นาย มีนบุรี 29/4
ศักย์ดา ปิ่นทอง 1101 นาย แสนแสบ 10
ศาธิต ฉิมแก้ว 846 นาย แสนแสบ 51
ศิรพัสร์ สีระบุตร 372 นาง มีนบุรี 4
ศิราพัชร เฮงโม้ 539 นาย มีนบุรี 42/5
ศิรินทิพย์ สโมทัย 735 นางสาว แสนแสบ 472/170
ศิรินทิพย์ แสงมาน 766 นางสาว แสนแสบ
ศิริพร มะตัง 861 นางสาว แสนแสบ 65/251
ศิริพร อ่อนละม้าย 1026 นางสาว แสนแสบ 1/13
ศิริพันธ์ สายใหม 96 นาง มีนบุรี 50
ศิริรัตน์ แก่นแก้ว 189 นาง มีนบุรี 2/333
ศิริวรรณ เกตุอินทร์ 1205 นาง แสนแสบ 30/2
ศิริวรรณ อาริกุล 713 นาง แสนแสบ 314/301
ศิริศักดิ์ อุตรุณ 410 นาย มีนบุรี 66
ศิริอร ปุยอรุณ 804 นาง แสนแสบ 22/21
ศุภชัย กองเซ็น 806 นาย แสนแสบ 68/57
ศุภรียนันท์ พุธเพ่ง 458 นาง มีนบุรี 40/2
ศุภฤกษ์ แสงดี 200 นาย มีนบุรี 20/2
ศุภลักษณ์ เกิดดี 24 นาง มีนบุรี 113/162
ศุลีพร ทองเทือก 177 นางสาว มีนบุรี 59/164
เศรษฐชัย บริสุทธิ์ 686 นาย แสนแสบ 45/16
สงวน เยะยัง 468 นาง มีนบุรี 81/1
สงวน หวังเจริญ 1244 นาง แสนแสบ 35/4
สง่า บัวเจริญ 1035 นาย แสนแสบ 32/4
สดสี คงนาน 415 นาง มีนบุรี 44/16
สน เสริมจันทร์ 224 นาง มีนบุรี 54/4
สนใจ พินิจ 1146 นาย แสนแสบ 11/7
สนม สังข์เพ็ขรรัตน์ 948 นาง แสนแสบ 50
สนอง มีวงษ์ 421 นาย มีนบุรี 42/2
สนั่น กอนี 802 นาย แสนแสบ 73
สนิท กอนี 1031 นาย แสนแสบ 65
สนิท น้อยประเสริฐ 1028 นาย แสนแสบ 41/1
สนิท มีวงษ์ 540 นาย มีนบุรี 42
สนิท อ่อนนิ่ม 459 นาย มีนบุรี 6/1
สม มีผล 203 นาง มีนบุรี 21
สม สังข์เพ็ชรรัตน์ 916 นาง แสนแสบ 45
สม สังข์เพ็ชรรัตน์ 972 นาย แสนแสบ 17
สมเกียรติ เด็นลีเมาะ 654 นาย แสนแสบ 33/90
สมเกียรติ เวชชนะ 575 นาย มีนบุรี 11/5
สมควร ชัยมหา 267 นาง มีนบุรี
สมควร ยิ้มเจริญ 308 นาย มีนบุรี
สมคิด ใจจินดา 759 นาย แสนแสบ 10/14
สมคิด ดอกไม้ 1069 นาย แสนแสบ 68/46
สมคิด บุญมาก 622 นาย แสนแสบ 7
สมคิด มะยัง 542 นางสาว มีนบุรี 20
สมคิด มานหมัด 1239 นาย แสนแสบ 40/97
สมคิด ไม้หอม 1020 นาย แสนแสบ 41/5
สมคิด อุประนาระ 472 นาย มีนบุรี 1/3
สมจิต วงศ์เจริญถาวร 1092 นาง แสนแสบ 35/4
สมจิตต์ ตุรงค์เรือง 383 นาง มีนบุรี 14
สมจิตต์ ยงจิตต์ 1238 นางสาว แสนแสบ 40/98
สมจิตต เสมาะยิ 593 นางสาว มีนบุรี 59
สมจิตร กาซัน 1233 นาง แสนแสบ 42/112
สมจิตร เดชมิตร 1094 นาง แสนแสบ 51
สมจิตร ตลับเพ็ชร 1115 นางสาว แสนแสบ 55/1
สมจิตร บูรณะ 1237 นางสาว แสนแสบ 42/9
สมจิตร บู่หาด 323 นางสาว มีนบุรี 14
สมจิตร์ มะเด็น 633 นางสาว แสนแสบ 56/7
ส้มจีน สิงห์โตทอง 95 นาง มีนบุรี 162/121
สมเจต เจ๊ะมะหะหมัด 801 นาย แสนแสบ 33/1
สมเจตนา เขตไทย 106 นาง มีนบุรี 47/1
สมใจ กายสิทธิ์ 1093 นางสาว แสนแสบ 43
สมใจ จันทร์คล้าย 1033 นาง แสนแสบ 41/11
สมใจ นุชอยู่ 134 นาง มีนบุรี 2
สมใจ เนตรทอง 921 นางสาว แสนแสบ 45/19
สมใจ ผ่องใส 989 นางสาว แสนแสบ 40/109
สมใจ อ่อนนิ่ม 589 นาง มีนบุรี 13/6
สมใจ โอภาสกรกุล 366 นาง มีนบุรี 15/2
สมชัย มะยัง 449 นาย มีนบุรี 8/6
สมชาย ขุมกระโทก 1068 นาย แสนแสบ 20/4
สมชาย จำเริญ 1136 นาย แสนแสบ 14
สมชาย เด่นดี 885 นาย แสนแสบ 32/12
สมชาย โต๊ะสอาด 1077 นาย แสนแสบ 14
สมชาย เทียนมณี 623 นาย แสนแสบ 13/3
สมชาย ปานนุสา 1172 นาย แสนแสบ 1/6
สมชาย พงษ์เพ็ง 532 นาย มีนบุรี 20/3
สมชาย ยีกาซัน 93 นาย มีนบุรี 10/1
สมชาย ริสะอาด 1236 นาย แสนแสบ 42/96
สมชาย ลอนุ 660 นาย แสนแสบ 22/25
สมชาย ศรีประภา 882 นาย แสนแสบ 21/3
สมชาย หมัดพิทักษ์ 1006 นาย แสนแสบ 18/127
สมชาย หมัดสะและห์ 1018 นาย แสนแสบ 10/12
สมชาย หวังบู่ 579 นาย มีนบุรี 13/1
สมชาย อ่อนนิ่ม 562 นาย มีนบุรี 13/3
สมญง ธรรมะ 1097 นาง แสนแสบ 4
สมเดช มูฮำหมัด 5 นาย มีนบุรี 40/6
สมทรง เฮงโม้ 534 นาง มีนบุรี 26/2
สมนึก เจ๊ะมูฮำหมัด 961 นาย แสนแสบ 16
สมนึก ฉิมแก้ว 1109 นาย แสนแสบ 52
สมนึก เที่ยงตรง 649 นาย แสนแสบ 26/8
สมนึก บอระฮีม 406 นาย มีนบุรี 13/5
สมนึก โพธิ์ทอง 958 นาย แสนแสบ 65/3
สมนึก มะหมัด 39 นาย มีนบุรี 2
สมนึก อาดำ 465 นาย มีนบุรี 8
สมบัติ แก่นธรรม 196 นาง มีนบุรี 13/5
สมบัติ ตำนานวาลย์ 20 นาย มีนบุรี 47/361
สมบัติ นิ่มน้อย 325 นาย มีนบุรี 32/25
สมบัติ แพรแก้ว 487 นาย มีนบุรี 27
สมบัติ มะยัง 508 นางสาว มีนบุรี 43
สมบัติ สุไหลหมาน 926 นาย แสนแสบ 45/7
สมบัติ โอ๊ะดำ 825 นาง แสนแสบ 22/7
สมบุญ ซาหอม 1161 นาย แสนแสบ 24/8
สมบุญ แดงโกเมน 957 นาง แสนแสบ 29/7
สมบุญ พงษ์เพ็ง 578 นาง มีนบุรี 63/1
สมบุญ โพธิชัยโย 1083 นาง แสนแสบ 18
สมบุญ มานโสม 1052 นาง แสนแสบ 68/83
สมบูรณ์ บัวเจริญ 1112 นาย แสนแสบ 32/39
สมปอง ฉิมแก้ว 1046 นาย แสนแสบ 52/4
สมปอง วิมานศักดิ์ 294 นาย มีนบุรี 58/2
สมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์ 1025 นาย แสนแสบ 43
สมปอง อาษา 445 นาย มีนบุรี 306/152
สมพงค์ สมร 131 นาย มีนบุรี 52/4
สมพงษ์ ดอนเหลื่อม 728 นาย แสนแสบ 3/1
สมพงษ์ วงษ์ภู่ 343 นาย มีนบุรี 19/5
สมพร เด่น 674 นาง แสนแสบ 1
สมพร ธีราทรง 1096 นางสาว แสนแสบ 62/9
สมพร พิมพ์วงศ์ 271 นางสาว มีนบุรี
สมพร แย้มพุ่ม 291 นาง มีนบุรี 44
สมพาน ศรีษะคำ 1063 นาง แสนแสบ 41/7
สมภพ วังประภา 380 นาย มีนบุรี 9
สมภาร พรมบุญ 336 นาย มีนบุรี 59/87
สมยศ กลิ่นจันทร์หอม 230 นาย มีนบุรี 40
สมยศ กาญจนประภาส 326 นาย มีนบุรี 4/20
สมยศ ม่วงเกตุมา 954 นาย แสนแสบ
สมยศ มะยัง 388 นาย มีนบุรี 82/1
สมยศ สังข์เพ็ชรรัตน์ 1039 นาย แสนแสบ 45/1
สมร ฉิมแก้ว 895 นางสาว แสนแสบ 39/3
สมร สอนลี 152 นาง มีนบุรี 36/3
สมร เฮงโม้ 538 นางสาว มีนบุรี 87/1
สมศรี ดอเลาะ 1005 นาง แสนแสบ 64/7
สมศรี ศีวิไล 180 นาย มีนบุรี 21/1
สมศักดิ์ เด่นตี 937 นาย แสนแสบ 31/7
สมศักดิ์ แดงโกเมน 870 นาย แสนแสบ 29/10
สมศักดิ์ ทรงศิริ 596 นาย มีนบุรี 29
สมศักดิ์ ทองเสงี่ยม 172 นาย มีนบุรี 54/1
สมศักดิ์ เทพอักษร 91 นาย มีนบุรี 162/5
สมศักดิ์ มะยัง 595 นาย มีนบุรี 45/3
สมศักดิ์ มินิ 777 นาย แสนแสบ 45/1
สมศักดิ์ มีชูโภชน์ 1029 พ.อ.อ. แสนแสบ 1/10
สมศักดิ์ วงศ์อารี 990 นาย แสนแสบ 54/6
สมศักดิ์ วงษ์ภู่ 327 นาย มีนบุรี 37/3
สมศักดิ์ สังยารอ 50 นาย มีนบุรี 9/17
สมศักดิ์ หนูเต็บ 208 นาย มีนบุรี 46/28
สมศักดิ์ อาหะหมัด 1080 นาย แสนแสบ 17
สมสกุล ช่วยรักษา 349 นาย มีนบุรี 2/2
สมหมาย คลี่ฉายา 799 นาง แสนแสบ 10/10
สมหมาย จ้อยรุ่ง 486 นาย มีนบุรี 96
สมหมาย ตงสาลี 260 นาย มีนบุรี 11/1
สมหมาย มูฮำมัดตอเฮต 566 นาย มีนบุรี 14/2
สมหวัง ขำมิน 212 นาย มีนบุรี 66
สมหวัง มัดฮาซัน 897 นาย แสนแสบ 22/32
สมัคร ช่องโก้ 1208 นาย แสนแสบ 11/8
สมัย กลัดสำเนียง 171 นาง มีนบุรี 52/5
สมัย ทับเทศ 17 นาง มีนบุรี 4
สมัย สิงสาหัส 603 นาย แสนแสบ 28/6
สมาน ทองพรม 451 นาย มีนบุรี 388/50
สมาน นุชภู่ 879 นาย แสนแสบ 55
สมาน หวังมิน 1023 นาย แสนแสบ 60/1
สมาน อ้นเต่า 1074 นาย แสนแสบ 65/9
สมาน อุ่นอำไพ 977 นาย แสนแสบ 30/1
สมิต นุชภู่ 805 นาย แสนแสบ 55/1
สละ เพ็งจุ้ย 164 นาย มีนบุรี 7/1
สวง โนรีวงศ์ 115 นาง มีนบุรี 53
สวง แพบุญประเสริฐ 446 นางสาว มีนบุรี 388/93
สวัสดิ์ อารอบี 1245 นาย แสนแสบ 35/2
สว่าง คลี่ฉายา 910 นาย แสนแสบ 10/2
สว่าง ฉิมแก้ว 1019 นาย แสนแสบ 1/1
สว่างพงษ์ อาจหาญ 279 นาย มีนบุรี 59/85
สวาท วงษ์แตง 316 นาง มีนบุรี 16/2
สวิง เจียมแพ 1202 นาย แสนแสบ 30/1
สอน ฉิมแก้ว 1045 นาง แสนแสบ 52/20
สอน ช่องโก 1179 นาย แสนแสบ 11/6
สอั๊ด มะยัง 413 นาย มีนบุรี 8/1
สอาด โซ๊ะมณี 946 นาย แสนแสบ 31/12
สอาด เพียวอยู่ 875 นาย แสนแสบ 15/2
สอาด สีเขียว 651 นาง แสนแสบ 33/5
สอาด อ่อนนิ่ม 422 นาง มีนบุรี 11
สอิ้ง หุ่นงาม 557 นาย มีนบุรี 65/25
สะมะแอ สิงสาหัส 796 นาย แสนแสบ 29/4
สะระเฟี๊ยะ จิง๊ะ 1214 นาง แสนแสบ 61
สะลีคอ กอณี 978 นาง แสนแสบ 7/2
สังวาลย์ ลาวัง 626 นาย แสนแสบ 20/11
สังวาลย์ ศรีวันคำ 1170 นาง แสนแสบ 38
สังวาลย์ อธิศักดิ์ 66 นาย มีนบุรี 162/23
สังเวียน แต่งศรี 869 นาย แสนแสบ 19
สัญญา ปานสมัย 1116 นาย แสนแสบ 12
สัญญา ยะรังวงษ์ 335 นาย มีนบุรี 78/1
สัณหจุฑา คนซื่อ 298 นางสาว มีนบุรี 59/9
สันติ จันทรเหลา 624 นาย แสนแสบ 33/87
สันติ บุญยะบา 1173 นาย แสนแสบ 39/2
สันติ หะวนิช 457 นาย มีนบุรี 306/92
สัมพันธ์ การะเกตุ 133 นาง มีนบุรี 47/286
สาคร บางกุล 1189 นาง แสนแสบ 4/1
สาธิต ไกรระภี 223 นาย มีนบุรี 59/14
สาม ชัยทอง 541 นาย มีนบุรี
สามารถ กรบัณฑิตย์ 90 นาย มีนบุรี 44/10
สามารถ บูรณะศิลป์ 701 นาย แสนแสบ 42/2
สามารถ อยู่ซบ 745 นาย แสนแสบ 45/3
สามารถ อารชัต 682 นาย แสนแสบ 56/6
สาย นิจตะโก 1065 นางสาว แสนแสบ 68/53
สายใจ บัวจันทร์ 529 นาง มีนบุรี 29/3
สายทอง ฉิมแก้ว 1076 นาง แสนแสบ 49
สายสมร มะมูฮำหมัด 559 นางสาว มีนบุรี 14
สายสุดา มะขยัน 786 นาง แสนแสบ 69/1
สายัณ กันเกตุ 1044 นาย แสนแสบ 5
สายัณห์ กอนี 764 นาย แสนแสบ 10/6
สายัณห์ ใจมีธรรม 266 นาย มีนบุรี 47/157
สายัน นิตยวัน 58 นาย มีนบุรี 162/118
สารี กลิ่นกล่อม 737 นางสาว แสนแสบ 86
สาโรจน์ ทองใบ 985 นาย แสนแสบ 68/50
สาโรจน์ ลักษณวิฑูร 1085 นาย แสนแสบ 36/2
สาลี อยู่เทศ 209 นางสาว มีนบุรี 27/6
สาวิตรี หนูเผือก 1166 นางสาว แสนแสบ 4
สำนวน ลิ่มเซ้ง 483 นางสาว มีนบุรี 34
สำเนียง แจ้งหิรัญ 289 นาย มีนบุรี 15
สำเนียง สุขสมโภชน์ 1079 นาง แสนแสบ 62/3
สำเนียง อ่อนนิ่ม 391 นาง มีนบุรี 44/2
สำเนียง อ่อนละม้าย 1015 นางสาว แสนแสบ 1/7
สำรวย บุญงาม 474 นาย มีนบุรี 59/57
สำรวย วันหวัง 959 นาง แสนแสบ 68/90
สำเริง นิ่มประมุข 120 นาง มีนบุรี 44/23
สำลี ชมชื่น 602 นาง แสนแสบ 28/7
สำลี เฮมสอิ 965 นาง แสนแสบ 29
สำอางค์ ขำมิน 1240 นางสาว แสนแสบ 57/6
สำอางค์ คงสอน 178 นาง มีนบุรี 8/2
สำอางค์ พุ่มเพ็ชร 1198 นาง แสนแสบ 29
สิรภพ โกสน 2 นาย มีนบุรี 30
สิริชล ศิริปาเด 903 นาย แสนแสบ 22/14
สิริรัตน์ โพธิ์ศรี 32 นาง มีนบุรี 162/85
สุกรี แต่งศรี 815 นาย แสนแสบ 39/1
สุกัญญา ดามัน 363 นางสาว มีนบุรี 124
สุกัญญา เดเลาะ 545 นาง มีนบุรี 38/1
สุกัญญา บัวจันทร์ 528 นางสาว มีนบุรี 29/1
สุกัญญา ฤทธิเดช 757 นาง แสนแสบ 14/5
สุกิจ เผือกน้อย 25 นาย มีนบุรี 26/2
สุขเกษม เฮงไทร 1098 นาง แสนแสบ 62/1
สุขรัตน์ กระโจมทอง 77 นางสาว มีนบุรี 162/28
สุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม 544 นาง มีนบุรี 8/7
สุชญา กิตติมหาโชค 67 นาง มีนบุรี 162/102
สุชาดา ลาวัง 697 นางสาว แสนแสบ 22/8
สุชาติ ประสาทฤทธา 27 นาย มีนบุรี 8
สุชาติ พงษ์เพ็ง 374 นาย มีนบุรี 11/1
สุชาติ ม่วงเกตุมา 893 นาย แสนแสบ 99
สุชาติ แย้มขจร 127 นาย มีนบุรี 9
สุชาติ โอวาทวรรณสกุล 760 นาย แสนแสบ 154/11
สุชิน แก้วสุขโข 1043 นาย แสนแสบ 39/10
สุชิน เสือช้อย 169 นาย มีนบุรี 59/8
สุชิรา กาเซ็ม 664 นาย แสนแสบ 16
สุชิรา หมาดบำรุง 652 นาง แสนแสบ
สุณี กอนี 781 นางสาว แสนแสบ 45/21
สุดใจ มูฮำหมัด 899 นาย แสนแสบ 25
สุดใจ สังข์เพ็ชรรัตน์ 907 นางสาว แสนแสบ 41/2
สุดา บิลก่อเต็ม 404 นางสาว มีนบุรี 6
สุดาทิพย์ สังข์ช่วย 334 นางสาว มีนบุรี 27/214
สุดารัตน์ พงษ์เพ็ง 546 นางสาว มีนบุรี 11/6
สุทธิ กระโจมทอง 878 นาย แสนแสบ 7/2
สุทธินี เย็นอิ่มใจ 868 นางสาว แสนแสบ 21
สุทธี พันธุวงศ์ 107 นาย มีนบุรี 3/4
สุเทพ ตลับงา 390 นาย มีนบุรี 306/65
สุเทพ รัตนจินดาวาล 1066 นาย แสนแสบ 81/1
สุเทพ ศรีสมุทรนาค 711 นาย แสนแสบ 22/13
สุเทพ สว่างแจ้ง 255 นาย มีนบุรี 35
สุธิตา กิติวัฒนวิลัยกุล 13 นางสาว มีนบุรี 134
สุธิษา เที่ยงทัต 452 นางสาว มีนบุรี 19
สุนทร เกิดรวย 1082 นาย แสนแสบ 62/4
สุนทร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ 1072 นาย แสนแสบ 51/1
สุนิสา แอนดริส 605 นาง แสนแสบ 42/3
สุนี แจ้งหิรัญ 274 นาง มีนบุรี 14
สุนี ยิ้มเจริญ 318 นาง มีนบุรี 15
สุนีย์ เกษเจริญ 416 นาง มีนบุรี 79/23
สุประดิษฐ นนทเกษ 680 นาย แสนแสบ 22/44
สุพจน์ แดงพายับ 237 นาย มีนบุรี 52/3
สุพจน์ สว่างแจ้ง 184 นาย มีนบุรี 33
สุพพัต ชื่นชุ่มทรัพย์ 688 นาง แสนแสบ 21/8
สุพรชัย มานมูเลาะ 616 นาย แสนแสบ 21/9
สุพรรณ สุดชมโฉม 299 นาย มีนบุรี
สุพัตร สุวรรณนาค 368 นาย มีนบุรี 306/130
สุพัตรา มะเล็ก 668 นาง แสนแสบ 22/7
สุพัตรา อนุพันธ์ 679 นาง แสนแสบ 48/7
สุภาพ แก้วสุขโข 1197 นาย แสนแสบ 5
สุภาพร จันทาบ 47 นาง มีนบุรี 162/125
สุภาพร มาลัยมาลย์ 1176 นางสาว แสนแสบ 15/3
สุภาลัย ไชยวังเทพ 292 นางสาว มีนบุรี 59/39
สุมน หมัดเซ็น 699 นาย แสนแสบ 45
สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ 443 นาย มีนบุรี 238
สุมล ม่วงไหม 533 นาย มีนบุรี 9/73
สุมล สิรินันทพล 277 นางสาว มีนบุรี 59/58
สุมัยณา หวังโสม 466 นาง มีนบุรี 39/4
สุมาลี ประดับมุข 810 นาง แสนแสบ 69/2
สุมาลี มะยัง 782 นางสาว แสนแสบ 35
สุรชัย นุชภู่ 976 นาย แสนแสบ 55/2
สุรชัย มะมูฮำหมัด 480 นาย มีนบุรี 38
สุรชัย ยะรังวงษ์ 347 นาย มีนบุรี 19/2
สุรชัย รัตนะ 228 นาย มีนบุรี 10
สุรชัย สิงสาหัส 951 นาย แสนแสบ 29/6
สุรพงษ์ มีวงษ์ 577 นาย มีนบุรี 42/4
สุรพงษ์ เล้าบำรุง 918 นาย แสนแสบ 22/41
สุรพล หมัดเด 646 นาย แสนแสบ 26/9
สุรศักดิ์ ขันธศักดิ์ 563 นาย มีนบุรี 45/5
สุรศักดิ์ นัยสุดใจ 331 นาย มีนบุรี 4/13
สุรศักดิ์ มานมูเลาะ 666 นาย แสนแสบ 21/10
สุรศักดิ์ อรุณศิริวัฒนา 491 นาย มีนบุรี 59/19
สุรันต์ รอดแมะ 531 นาย มีนบุรี 19
สุรารักษ์ สามัคคี 1204 นางสาว แสนแสบ 1/17
สุรินทร์ งะบุรง 839 นางสาว แสนแสบ
สุรินทร์ มังคลัง 1003 นาย แสนแสบ 18/204
สุริยนณ์ สมโสม 68 นาย มีนบุรี 48/2
สุรีย์ ยอดเสรณีย์ 933 นาย แสนแสบ 39/6
สุรีรัตน์ โคตรสงคราม 355 นาง มีนบุรี 27/10
สุวรรณ กระต่ายทอง 548 นางสาว มีนบุรี 5
สุวรรณ อินทร์ทองน้อย 378 นาย มีนบุรี 306/158
สุวรรณา พรหมศรี 920 นาง แสนแสบ 14/4
สุวรรณา พวงมาลัย 464 นาง มีนบุรี 39
สุวรรณา อาดำ 73 นาง มีนบุรี 9
สุวรรณี กาญจนภูสิต 453 นาง มีนบุรี 306/280
สุวรรณี ชุ่มบริบูรณ์ 1231 นาง แสนแสบ 42/152
สุวัฒนชัย แสงมาน 456 นาย มีนบุรี 8/8
สุวิช เข็มกลัดทอง 147 นาย มีนบุรี 52/1
สุวิทย์ มหาเจษฎา 339 นาย มีนบุรี 59/32
สุวิทย์ สุวรรณกุลวิไล 145 นาย มีนบุรี 877
สุวิมล บิลราเล็ม 580 นาง มีนบุรี 83
เสงี่ยม ดิษาภิรมย์ 1181 นาย แสนแสบ 62
เสน่ห์ เจ๊ะมูหะหมัด 874 นาย แสนแสบ 49
เสน่ห์ เพ็งธรรม 967 นาย แสนแสบ 64/4
เสนาะ พจนเลขา 111 นาย มีนบุรี 30/75
เสนีย์ ชูสงวน 338 นาย มีนบุรี 399/180
เสมือน แจ่มใส 76 นาย มีนบุรี 162/120
เสริม สังข์เพ็ชรรัตน์ 863 นาย แสนแสบ 44
เสาร์ หมื่นหา 1047 นาย แสนแสบ 58
เสาวลักษณ์ เดชสูงเนิน 130 นางสาว มีนบุรี 44/58
เสาวลักษณ์ รวิรัศวัฒนา 333 นางสาว มีนบุรี 59/55
แสงจันทร์ มะหะหมัดสะมัน 168 นางสาว มีนบุรี 43/3
แสงเดือน อ่อนนิ่ม 417 นางสาว มีนบุรี 10
แสงหล้า กระจ่างยศ 97 นาง มีนบุรี 162/17
แสวง ฉายเสมแสง 705 นาง แสนแสบ 14
แสวง พวงเพ็ชร 49 นาย มีนบุรี 162/9
โสภณ หวังเย็บ 637 นาย แสนแสบ 13/2
โสภา ทรัพย์ทวี 74 นาง มีนบุรี 162/6
โสม มะสำอิน 1226 นาง แสนแสบ 56
หงวน สลับทอง 84 นาง มีนบุรี 162/16
หนูพิษ พริ้งปานผง 1222 นาง แสนแสบ 40/106
หมัด กอนี 1002 นาย แสนแสบ 10/13
หมัด แดงโกเมน 543 นาย มีนบุรี 42/1
หมัด มูฮำหมัดสะฮัก 791 นาย แสนแสบ 20
หมัด อยู่ซบ 1217 นาย แสนแสบ 45/10
หรั่ง พิมพ์ทอง 284 นางสาว มีนบุรี 36/2
หล่อ บุญเถื่อน 521 นาย มีนบุรี 2
หวัง ตุ้มเด่น 554 นาย มีนบุรี 60/3
หัน อ่อนแก้วอ้อม 179 นาง มีนบุรี 54/8
เหลือ สุขโต 1137 นาย แสนแสบ 10
เหลือ หว่างตาล 774 นาย แสนแสบ
อกนิษฐ์ แสงหอย 710 นางสาว แสนแสบ 128/38
อดินันท์ เผื่อนโสภา 655 นาย แสนแสบ
อดินันทร์ บุญยะบา 837 นาย แสนแสบ 39
อดิศักดิ์ พฤฒิพิสิฐชัย 30 นาย มีนบุรี 9/74
อดิศักดิ์ สืบวงศ์ 285 นาย มีนบุรี 38
อนันต์ กอนี 914 นาย แสนแสบ 45/20
อนันต์ ชูทรัพย์ 866 นาย แสนแสบ 3/4
อนันต์ แดงไสว 996 นาย แสนแสบ 18
อนันต์ นุชภู่ 927 นาย แสนแสบ 5
อนันต์ ภิญโญยิ่ง 1167 นาย แสนแสบ 8
อนันต์ มะยัง 561 นาย มีนบุรี 8/9
อนันต์ มูฮำหมัดซาฮัก 692 นาย แสนแสบ 33/82
อนันต์ อยู่สวน 80 นาย มีนบุรี 22/1
อนุชา ปรมศักดา 362 นาย มีนบุรี 27/60
อนุชา มณฑากลีบ 553 นาย มีนบุรี 45/1
อโนทัย มะลิวัลย์ 513 นาย มีนบุรี 61/20
อภิชาติ เปรมปรี 199 นาย มีนบุรี 36/1
อภิญญา มาจุฬา 57 นางสาว มีนบุรี 23/7
อมร จันทร์ลา 242 นาย มีนบุรี 30/170
อมร นุชภู่ 788 นางสาว แสนแสบ 5/3
อรพิน เงินงาม 738 นาง แสนแสบ 314/523
อรพิน โต๊ะอาด 1103 นางสาว แสนแสบ 20/9
อรสา สังข์เพ็ชรรัตน์ 1017 นางสาว แสนแสบ 32/5
อรอนงค์ สิทธิสาร 14 นาง มีนบุรี 306/302
อรอุรา อามีน 662 นางสาว แสนแสบ 24
อรัญญา อนันต์ 1056 นาง แสนแสบ 58/7
อร่าม เนียมนิล 86 นาง มีนบุรี 44/17
อริยะ จารุเกษม 471 นาย มีนบุรี 306/323
อรุชา สิทธิ์ชาวกรุง 1100 นาย แสนแสบ 58/11
อรุณ กอณี 904 นาง แสนแสบ 7
อรุณ ดอกไม้เทศ 712 นาย แสนแสบ 11
อรุณ พวงเพ็ชร 42 นาง มีนบุรี 162/79
อรุณ ฤกษ์จันทร์ 231 นาย มีนบุรี 23
อรุณรัตน์ มะ 683 นาย แสนแสบ
อรุณี เนตรทอง 661 นางสาว แสนแสบ
อลงกรณ์ วงษ์มาลี 1232 นาย แสนแสบ 42/1
อวยพร ฤทธิ์เดช 974 นาย แสนแสบ 35/1
อวยพร อ่อนละม้าย 1040 นาย แสนแสบ 1/9
อ้อมใจ สุขเจริญพร 62 นางสาว มีนบุรี 162/106
อังกรู พลพิลา 19 นาย มีนบุรี 6/1
อังคณา แซ่โค้ว 1084 นาง แสนแสบ 69
อัจฉรา ดวงผกา 725 นางสาว แสนแสบ 22/11
อัจฉรา ริมสาคร 610 นางสาว แสนแสบ 76/147
อัจฉรา ศรีศุภชัยยา 1075 นางสาว แสนแสบ 51/11
อัจฉรา เสงี่ยมวงศ์ 1030 นาง แสนแสบ 61
อัญชลี มิตรน้อย 382 นาง มีนบุรี 103/19
อัญชัน รอดช้าง 226 นางสาว มีนบุรี 59/79
อับดุลวาฮับ เมฆลอย 518 นาย มีนบุรี 13/1
อัมพร ณ สงขลา 135 นาง มีนบุรี 10/1
อัมพร แต่งศรี 835 นางสาว แสนแสบ 19/2
อัมรินทร์ เจ๊ะมูหมัด 811 นาย แสนแสบ 41/3
อัศณีย์ โต๊ะมิ 983 นางสาว แสนแสบ 16/5
อัศนีย์ โพธิ์กระเจน 377 นาง มีนบุรี 58/2
อัสมิง สะมะแอ 586 นาย มีนบุรี 82/6
อาคม บินโมฮาเมด 1117 นาย แสนแสบ 4
อาณัติ ปัดแก้ว 488 นาย มีนบุรี 79/31
อาทร อินทรักษ์ 373 นาย มีนบุรี 47/165
อามีนะ โต๊ะชื่นดี 771 นาง แสนแสบ 5/1
อารยา อับดุลสลาม 618 นาง แสนแสบ 24/4
อารี บิลราเล็ม 556 นาย มีนบุรี 14/21
อารี ภู่มาลี 853 นาย แสนแสบ 37/12
อารีย์ บัวเจริญ 945 นาย แสนแสบ 32/10
อารีย์ อุ่นอำไพ 1009 นาย แสนแสบ 30
อารีรักษ์ ภูทองเงิน 1241 นาง แสนแสบ 37/42
อารีรัตน์ โต๊ะลุงแก้ว 678 นางสาว แสนแสบ 5
อารีวรรณ์ รอดสาตรา 634 นาง แสนแสบ 33/99
อาลัยรัก จิตรนิยม 1087 นางสาว แสนแสบ 62/10
อาหะหมัด ลังประเสริฐ 227 นาย มีนบุรี 27/1
อำนวย กลิ่นน้ำเงิน 1163 นาย แสนแสบ 37
อำนวย จั่นมา 754 นาย แสนแสบ 50/8
อำนวย ผาสุข 888 นาย แสนแสบ 68/67
อำนวย พัฒนสุวรรณ 1037 นาย แสนแสบ 36
อำนวย อ่อนละม้าย 944 นาย แสนแสบ
อำนาจ แดงดา 94 นาง มีนบุรี 44/18
อำนาจ อารอมัน 767 นาย แสนแสบ 45/17
อำพร งามเจริญ 641 นางสาว แสนแสบ 51
อำพรรณ ทองมะน้อย 1195 นางสาว แสนแสบ 31
อำพัน พึ่งและ 643 นาง แสนแสบ 11/4
อำไพ ดิษฐประศักดิ์ 812 นางสาว แสนแสบ 19/1
อิงอร ฤทธานนท์ 940 นาง แสนแสบ 32/17
อิทธิศักดิ์ วรรณทิม 265 นาย มีนบุรี
อิมรอน เจ๊ะมูหมัด 795 นาย แสนแสบ 41/1
อิศเรศ หมัดสอิ๊ด 663 นาย แสนแสบ 9
อิสมาแอน พรหมสุรินทร์ 295 นาย มีนบุรี
อีซา เผือกผ่อง 881 นาย แสนแสบ 3/4
อีซา เพิ่มทิพย์ 941 นาย แสนแสบ 12
อีน อับดุลเลาะ 657 นาย แสนแสบ 22/12
อุดม เกตุสำเภา 129 นาง มีนบุรี 51
อุดม คุ้มม่วง 631 นาย แสนแสบ 16/1
อุดม แตงวิเชียร 156 นาย มีนบุรี 16/1
อุดม โต๊ะชื่นดี 772 นาง แสนแสบ 21
อุดม พงษ์เพ็ง 497 นาย มีนบุรี 24/2
อุดม ฤกษ์สมโภชน์ 512 นาย มีนบุรี 158
อุบล หมันประเสริฐ 43 นางสาว มีนบุรี 162/99
อุมาด มารีย๊ะ 966 นาย แสนแสบ 2/2
อุรา ดิษาภิรมย์ 1120 นาง แสนแสบ 4/4
อุไร เมฆลอย 597 นางสาว มีนบุรี 91
อุไร สังข์เพ็ชรรัตน์ 814 นางสาว แสนแสบ 46
อุไร หิรัญรมย์ 305 นางสาว มีนบุรี 17/1
อุไรวรรณ บุญปลูก 302 นาง มีนบุรี 14
อุไรวรรณ สร้างวิบูลย์ 1209 นาง แสนแสบ 22/15
อุไรวรรณ สุขลาภ 862 นาง แสนแสบ 36/1
อุษณา สุขเกษม 849 นางสาว แสนแสบ 37/11
อุสมาน กอนโด 685 นาย แสนแสบ 235
อูหมัด โต๊ะมิ 817 นาย แสนแสบ 50/4
เอกชัย มุดดี 501 นาย มีนบุรี 8/3
เอกวัฒน์ เรนภักดี 424 นาย มีนบุรี 66
เอนก เหมรา 924 นาย แสนแสบ 40/6/1
แอ๊ว กาเหว่าทอง 304 นาง มีนบุรี 3
ฮับเซาะ มูฮำหมัด 350 นาง มีนบุรี 40
ฮาซานะห์ อาลอบี 1235 นาง แสนแสบ 42/100
ฮามิด๊ะ โต๊ะหมัน 667 นาง แสนแสบ 19
ฮาสะนะ ชาหอม 1154 นาง แสนแสบ 24/11
ฮำเซาะ อ้นเต่า 883 นาง แสนแสบ 65/253
ไฮยะลี ฤทธิเดช 769 นาย แสนแสบ 11

เขตมีนบุรี ครั้งที่ 18
เขตมีนบุรี ครั้งที่ 18 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง ตีมะ เลาะหมัดจิตร มีนบุรี 9
2 นาย สิรภพ โกสน มีนบุรี 30
3 นาง กาญจนา วีระกูล มีนบุรี 14/261
4 นาย ชูชาติ หาภักดี มีนบุรี 109
5 นาย สมเดช มูฮำหมัด มีนบุรี 40/6
6 นาง ชื่นกมล ชมมณฑา มีนบุรี 48/4
7 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทยากร มีนบุรี 3
8 นาง กาหลง ไทรทอง มีนบุรี 91/16
9 นาย ปรีชา มณีขาว มีนบุรี 12
10 นางสาว จรรยา แซ่เลี่ยง มีนบุรี 18
11 นางสาว ภาณี บุญเกื้อ มีนบุรี 44/4
12 นาง พัชร วชิญาณโรจน์ มีนบุรี 18
13 นางสาว สุธิตา กิติวัฒนวิลัยกุล มีนบุรี 134
14 นาง อรอนงค์ สิทธิสาร มีนบุรี 306/302
15 นาย วีระชัย ภวลักษณาวัติ มีนบุรี 293/506
16 นาง กัญจนา ธงประชา มีนบุรี 25/651
17 นาง สมัย ทับเทศ มีนบุรี 4
18 นาง พัชรีย์ มุ่งดี มีนบุรี 17/151
19 นาย อังกรู พลพิลา มีนบุรี 6/1
20 นาย สมบัติ ตำนานวาลย์ มีนบุรี 47/361
21 นางสาว ถนอมศรี เปลี่ยนศรี มีนบุรี 16/23
22 นาง ขวัญดาว พลพิลา มีนบุรี 8
23 นาย ยุทธนินทร์ จามิกรณ์ มีนบุรี 3
24 นาง ศุภลักษณ์ เกิดดี มีนบุรี 113/162
25 นาย สุกิจ เผือกน้อย มีนบุรี 26/2
26 นาย วิรัช ศิริเวชยันต์ มีนบุรี 36
27 นาย สุชาติ ประสาทฤทธา มีนบุรี 8
28 นางสาว รัตน์เกล้า ชื่นบำรุง มีนบุรี 306/305
29 นาง ศศิธร กลิ่นจันทร์ มีนบุรี 57/3
30 นาย อดิศักดิ์ พฤฒิพิสิฐชัย มีนบุรี 9/74
31 นาย ธนเดช ภูมิพัฒนจิต มีนบุรี 43
32 นาง สิริรัตน์ โพธิ์ศรี มีนบุรี 162/85
33 นาย ประสงค์ ไทรทอง มีนบุรี 91/6
34 นางสาว บุญมี พยัฆวัน มีนบุรี 162/115
35 นาย ประทวน โรจนบุรานนท์ มีนบุรี 162/61
36 นาง จินดา อารีขจร มีนบุรี 104
37 นาง ทิพวัลย์ สามเสน มีนบุรี 162/27
38 นาย พงษ์เทพ สัจธรรมวิสัย มีนบุรี 162/90
39 นาย สมนึก มะหมัด มีนบุรี 2
40 นาง ทัศนีย์ โฆสาลี มีนบุรี 162/98
41 นางสาว ละมัย แก้วประเสริฐ มีนบุรี 162/26
42 นาง อรุณ พวงเพ็ชร มีนบุรี 162/79
43 นางสาว อุบล หมันประเสริฐ มีนบุรี 162/99
44 นาง ชลลัดดา บุญพิทักษ์ มีนบุรี 162/84
45 นาง ภัทรานิษฐ์ แป้นเสถียรพงษ์ มีนบุรี 9/39
46 นาง พุ่ม พวงเพ็ชร มีนบุรี 162/20
47 นาง สุภาพร จันทาบ มีนบุรี 162/125
48 นางสาว วิไลลักษณ์ ทานะสิงห์ มีนบุรี 162/91
49 นาย แสวง พวงเพ็ชร มีนบุรี 162/9
50 นาย สมศักดิ์ สังยารอ มีนบุรี 9/17
51 นาย ประมวล ประจัญกล้า มีนบุรี 44/53
52 นาง ศรีวรรณ ช้างเอี่ยม มีนบุรี 162/19
53 นางสาว วิลัย สมบุญทวงศ์ มีนบุรี 162/92
54 นาย พิศ ปทุมวงศ์ มีนบุรี 1
55 นาย ลอ จันทาบ มีนบุรี 162/100
56 นาย ประเสริฐ รังประเสริฐ มีนบุรี 162/11
57 นางสาว อภิญญา มาจุฬา มีนบุรี 23/7
58 นาย สายัน นิตยวัน มีนบุรี 162/118
59 นาง ช่อลดา โตบุญเรือง มีนบุรี 19
60 นาง วงษ์ พวงพิกุล มีนบุรี 162/31
61 นาย ก่อฤกษ์ วิริยพงศ์ไพศาล มีนบุรี 162/116
62 นางสาว อ้อมใจ สุขเจริญพร มีนบุรี 162/106
63 นางสาว จำเนียร ตันติพิทักษ์กุล มีนบุรี 162/111
64 นาง ภัคนันท์ คงนาน มีนบุรี 44/14
65 นาง ขาว แสงคำคม มีนบุรี 7
66 นาย สังวาลย์ อธิศักดิ์ มีนบุรี 162/23
67 นาง สุชญา กิตติมหาโชค มีนบุรี 162/102
68 นาย สุริยนณ์ สมโสม มีนบุรี 48/2
69 นางสาว พิมพ์ใจ อินต๊ะคำ มีนบุรี 162/94
70 นางสาว จำเนียร ถวิลไพร มีนบุรี 162/107
71 นางสาว เกษร หม่อมกะโทก มีนบุรี 60
72 นางสาว ละมัย ผาสุข มีนบุรี 162/3
73 นาง สุวรรณา อาดำ มีนบุรี 9
74 นาง โสภา ทรัพย์ทวี มีนบุรี 162/6
75 นางสาว ทวีป ไชยนา มีนบุรี 162/165
76 นาย เสมือน แจ่มใส มีนบุรี 162/120
77 นางสาว สุขรัตน์ กระโจมทอง มีนบุรี 162/28
78 นาย วิรัช โพธิ์พุก มีนบุรี 30/101
79 นาย นิยม หว่างรักวงษ์ มีนบุรี 72
80 นาย อนันต์ อยู่สวน มีนบุรี 22/1
81 นาย ศักดา สีเขียว มีนบุรี 162/49
82 นาย กิตติพงษ์ เถาทอง มีนบุรี 46/1
83 นาง ประจวบ โนรีวงศ์ มีนบุรี 162/15
84 นาง หงวน สลับทอง มีนบุรี 162/16
85 นาย บุญชู พวงพิกุล มีนบุรี 90
86 นาง อร่าม เนียมนิล มีนบุรี 44/17
87 นางสาว วิยะดา ทองมิตร มีนบุรี 3/3
88 นาย วิรัตน์ ลิ่มทอง มีนบุรี 162/2
89 นาย บุญเลิศ ปานแก้ว มีนบุรี 162/12
90 นาย สามารถ กรบัณฑิตย์ มีนบุรี 44/10
91 นาย สมศักดิ์ เทพอักษร มีนบุรี 162/5
92 นาง ฟู แสงอ่อน มีนบุรี 102
93 นาย สมชาย ยีกาซัน มีนบุรี 10/1
94 นาง อำนาจ แดงดา มีนบุรี 44/18
95 นาง ส้มจีน สิงห์โตทอง มีนบุรี 162/121
96 นาง ศิริพันธ์ สายใหม มีนบุรี 50
97 นาง แสงหล้า กระจ่างยศ มีนบุรี 162/17
98 นาง พนากรานต์ รุ่งแสง มีนบุรี 44/9
99 นางสาว รัชณี อำพันแสง มีนบุรี 52
100 นาย ปัญญา เตี่ยบัวแก้ว มีนบุรี -
101 นาง ชูศรี แย้มจั่น มีนบุรี 162/7
102 นาย พยนต์ เมืองทอง มีนบุรี 162/110
103 นางสาว มนพัทธ์ แสงอ่อน มีนบุรี 162/113
104 นางสาว บุญมาก โฮ้เซ็ง มีนบุรี 11/2
105 นาย ณัฐพล พิริยะชนานุสรณ์ มีนบุรี 162/81
106 นาง สมเจตนา เขตไทย มีนบุรี 47/1
107 นาย สุทธี พันธุวงศ์ มีนบุรี 3/4
108 นางสาว ผกากรอง ณ สกุล มีนบุรี 4/19
109 นาย ทวี สัจธรรมวิสัย มีนบุรี 5
110 นาย ประยูร อินทร์จันทร์ มีนบุรี 70
111 นาย เสนาะ พจนเลขา มีนบุรี 30/75
112 นาย เรือน อ่อนสกุล มีนบุรี 42/4
113 นาง นิตยา อิ่มอร่าม มีนบุรี 52/9
114 นาง จันทร์สม กระต่ายทอง มีนบุรี 46/5
115 นาง สวง โนรีวงศ์ มีนบุรี 53
116 นาง ธัญญ์นรี บุญพ่วง มีนบุรี 52/10
117 นาย จักรี สังข์เจริญสุข มีนบุรี 2/296
118 นางสาว ขจรศรี งอกงาม มีนบุรี 44/54
119 นาง ประเสริฐ มาลีสี มีนบุรี 17
120 นาง สำเริง นิ่มประมุข มีนบุรี 44/23
121 นาง วรรณวิสา คำปลิว มีนบุรี 96
122 นาย ไพฑูรย์ อำนวยชัยวัฒน์ มีนบุรี 2/300
123 นาย ปริญญา หมัดป้องตัว มีนบุรี 47/301
124 นาง ชนัด เสตะกสิกร มีนบุรี 44/45
125 นาย ธนกร ไทยทองสุข มีนบุรี 44/22
126 นาย มานิตย์ ไวว่อง มีนบุรี 54
127 นาย สุชาติ แย้มขจร มีนบุรี 9
128 นาย นิกร ทับทิม มีนบุรี 52
129 นาง อุดม เกตุสำเภา มีนบุรี 51
130 นางสาว เสาวลักษณ์ เดชสูงเนิน มีนบุรี 44/58
131 นาย สมพงค์ สมร มีนบุรี 52/4
132 นาย มะนัส กลีบมณี มีนบุรี 28/1
133 นาง สัมพันธ์ การะเกตุ มีนบุรี 47/286
134 นาง สมใจ นุชอยู่ มีนบุรี 2
135 นาง อัมพร ณ สงขลา มีนบุรี 10/1
136 นาย ชูชาติ เข็มกลัดทอง มีนบุรี 52/2
137 นางสาว ประจวบ สถาวรสมิท มีนบุรี 2/3
138 นาง บังอร สว่างแจ้ง มีนบุรี 38/5
139 นาง ประกาย รัตนอาภา มีนบุรี 2/366
140 นาง จิรารัตน์ สุภาษี มีนบุรี 44/36
141 นาง นฤมล ศรัรัตน์ มีนบุรี 2
142 นาง เนตรนภา สถาวรสมิท มีนบุรี 2/2
143 นาง ชะบา ครุธสินธ์ มีนบุรี 40/2
144 นางสาว ทรงศิริ สุทธิมงคล มีนบุรี 44/41
145 นาย สุวิทย์ สุวรรณกุลวิไล มีนบุรี 877
146 นาย ปัญญา วารีทรัพย์สกุล มีนบุรี 59/107
147 นาย สุวิช เข็มกลัดทอง มีนบุรี 52/1
148 นาย มนัส ใบหาญ มีนบุรี 293/59
149 นาย บุญยงค์ ครุธสินธุ์ มีนบุรี 41/1
150 นาย ณัฐวุฒิ อำพันแสง มีนบุรี 44/19
151 นาย จำลอง สถาวรสมิท มีนบุรี 2/1
152 นาง สมร สอนลี มีนบุรี 36/3
153 นาง บุญเรือน นิวาตพันธ์ มีนบุรี 9/2
154 นางสาว ประทุม เหมือนสวาท มีนบุรี 27
155 นาย ภูดิศ คำเกลี้ยง มีนบุรี 47/178
156 นาย อุดม แตงวิเชียร มีนบุรี 16/1
157 นางสาว ประมวล ปรากฎกล้า มีนบุรี 44/44
158 นางสาว ระเบียบ แถมวัน มีนบุรี 13
159 นาย กังวาลศักดิ์ พึ่งเกษม มีนบุรี 2/365
160 นาง บุญเพิ่ม อิ่มอารมณ์ มีนบุรี 13/6
161 นางสาว กฤษณา จิรปิติสัจจะ มีนบุรี 12/9
162 นาย เชาวนิชย์ มณีพันธุ์ มีนบุรี 5
163 นาย ประเสริฐ ศรีกุนมา มีนบุรี 13/4
164 นาย สละ เพ็งจุ้ย มีนบุรี 7/1
165 นาย มนูญ พุดขุนทด มีนบุรี 2/194
166 นางสาว รุ่งศิริ พลอยเจริญ มีนบุรี 8/5
167 นาย เงิน อยู่เกิด มีนบุรี 7/2
168 นางสาว แสงจันทร์ มะหะหมัดสะมัน มีนบุรี 43/3
169 นาย สุชิน เสือช้อย มีนบุรี 59/8
170 นาง นิตยา กุมภีพงษ์ มีนบุรี 19
171 นาง สมัย กลัดสำเนียง มีนบุรี 52/5
172 นาย สมศักดิ์ ทองเสงี่ยม มีนบุรี 54/1
173 นาย บรรจง อำพันแสง มีนบุรี 36
174 นาง ทวาย ถิ่นถาวร มีนบุรี 55
175 นาย ณัฐวุฒิ มาเจริญ มีนบุรี 8
176 นางสาว นิตยา กลิ่นเพชร มีนบุรี 59/9
177 นางสาว ศุลีพร ทองเทือก มีนบุรี 59/164
178 นาง สำอางค์ คงสอน มีนบุรี 8/2
179 นาง หัน อ่อนแก้วอ้อม มีนบุรี 54/8
180 นาย สมศรี ศีวิไล มีนบุรี 21/1
181 นาย เฉลิม เจนสาริกิจ มีนบุรี 2/318
182 นางสาว จีรนันท์ แตงวิเชียร มีนบุรี 12/16
183 นาย ยูซบ บินสะลำ มีนบุรี 59/74
184 นาย สุพจน์ สว่างแจ้ง มีนบุรี 33
185 นาย ประสาท หอธรรมรัตน์ มีนบุรี 2/252
186 นาย พล สว่างแจ้ง มีนบุรี 38
187 นางสาว มาลี แซ่เซียว มีนบุรี 25
188 นาย บุญเยือน พลอยเจริญ มีนบุรี 8/10
189 นาง ศิริรัตน์ แก่นแก้ว มีนบุรี 2/333
190 นาง งามตา เข็มกลัดทอง มีนบุรี 52/6
191 นาง บังอร มากแพทย์ มีนบุรี 30/81
192 นาย กำจัด แตงวิเชียร มีนบุรี 12/3
193 นางสาว วราภรณ์ สว่างแจ้ง มีนบุรี 16/5
194 นาย มงคล พิมพ์อ้น มีนบุรี 59/62
195 นาย เทิดศักดิ์ คำศรีพล มีนบุรี 2/355
196 นาง สมบัติ แก่นธรรม มีนบุรี 13/5
197 นาง กุหลาบ อยู่เกิด มีนบุรี 7/1
198 นาย พลอย แซ่ลี้ มีนบุรี 21/2
199 นาย อภิชาติ เปรมปรี มีนบุรี 36/1
200 นาย ศุภฤกษ์ แสงดี มีนบุรี 20/2
201 นาง จำรัส ฉิมแก้ว มีนบุรี 47/7
202 นาง วรรณา เทศทอง มีนบุรี 8/3
203 นาง สม มีผล มีนบุรี 21
204 นาย วิริยะ พงษ์ดี มีนบุรี 54/2
205 นาย ประทิน พานิช มีนบุรี 52/8
206 นาย ชวลิต คงสอน มีนบุรี 3/1
207 นาย ชัยรัตน์ แตงวิเชียร มีนบุรี 16/4
208 นาย สมศักดิ์ หนูเต็บ มีนบุรี 46/28
209 นางสาว สาลี อยู่เทศ มีนบุรี 27/6
210 นาย ปรีชา ฮาซัน มีนบุรี 100/4
211 นาย ธรรมเนียม แตงวิเชียร มีนบุรี 8
212 นาย สมหวัง ขำมิน มีนบุรี 66
213 นาง นฤมล แจ้งหิรัญ มีนบุรี 12/6
214 นาย เฉลิม คงสอน มีนบุรี 5/1
215 นาง บุปผา หลีสิน มีนบุรี 11/1
216 นาง นงเยาว์ ทวีผล มีนบุรี 54/5
217 นางสาว ยุพิณ ศรีตะวัน มีนบุรี 54/9
218 นาย ธงชัย แตงวิเชียร มีนบุรี 12
219 นาง กฤษณา บุญประเสริฐ มีนบุรี 3
220 นาย บุญเรือน แดงพายัพ มีนบุรี
221 นาย บุญเรือง จอมคำสิงห์ มีนบุรี 2
222 นาย ธวัช วงษ์ศา มีนบุรี 18/1
223 นาย สาธิต ไกรระภี มีนบุรี 59/14
224 นาง สน เสริมจันทร์ มีนบุรี 54/4
225 นาง มาลี โพธิ์งาม มีนบุรี 6
226 นางสาว อัญชัน รอดช้าง มีนบุรี 59/79
227 นาย อาหะหมัด ลังประเสริฐ มีนบุรี 27/1
228 นาย สุรชัย รัตนะ มีนบุรี 10
229 นาย กฤษฎา เพ็ญสุภา มีนบุรี 59/45
230 นาย สมยศ กลิ่นจันทร์หอม มีนบุรี 40
231 นาย อรุณ ฤกษ์จันทร์ มีนบุรี 23
232 นาง กนกอร น้อมภักดีกุล มีนบุรี 44/26
233 นาย เจษฎา จารุวัฒนะ มีนบุรี 24
234 นาง มณีลงกรณ์ โสภณพิจิตรไพศาล มีนบุรี 20
235 นางสาว พัธยากร พวงมะโหด มีนบุรี 49
236 นาย แผน ฤกษ์จัน มีนบุรี 25
237 นาย สุพจน์ แดงพายับ มีนบุรี 52/3
238 นาย ประเสริฐ บุญถึง มีนบุรี 52/11
239 นางสาว กลอยใจ เจริญสุข มีนบุรี 18
240 นาง มะลิ แดงพายับ มีนบุรี 52/12
241 นาย ประสิทธิ์ ทองประดิษฐ์ มีนบุรี 12/1
242 นาย อมร จันทร์ลา มีนบุรี 30/170
243 นางสาว ลดาวัลย์ นุชกูล มีนบุรี 12/15
244 นางสาว พนมวัลย์ สุวรรณ มีนบุรี 16
245 นางสาว ปิยวรรณ สุดปัญญา มีนบุรี 4/14
246 นาย ดิเรกฤทธิ์ จารุวัฒนะ มีนบุรี 26
247 นาง จิตชดา ชื่นชาติ มีนบุรี 13/2
248 นาย มงคลชัย จารุวัฒนะ มีนบุรี 28
249 นาย เรืองศักดิ์ อุสเสนา มีนบุรี 30/117
250 นาย มานัส อิ่มอร่าม มีนบุรี 52/7
251 นาง น้อย ทับทิม มีนบุรี 54/6
252 นาง ประสิทธิ์ แพรแก้ว มีนบุรี 29
253 นาย ยุทธนา ชัยแสงฤทธิ์ มีนบุรี
254 นาย วันชัย ดิษบรรจง มีนบุรี 163/20
255 นาย สุเทพ สว่างแจ้ง มีนบุรี 35
256 นางสาว ปริญดา ดำรงค์ศักดิ์ มีนบุรี 5/3
257 นางสาว เพชรรัตน์ สุทัศนศึกษา มีนบุรี
258 นาย กระจ่าง แตงวิเชียร มีนบุรี 12/4
259 นาย วัชชิระ แฟงทอง มีนบุรี 4/1
260 นาย สมหมาย ตงสาลี มีนบุรี 11/1
261 นางสาว นฤมล สว่างแจ้ง มีนบุรี 8/9
262 นาย ประศาสน์ ผาเจริญ มีนบุรี 12/5
263 นาย ยงยุทธ ฤทธิ์เต็ม มีนบุรี
264 นางสาว ธนพร โชติช่วง มีนบุรี
265 นาย อิทธิศักดิ์ วรรณทิม มีนบุรี
266 นาย สายัณห์ ใจมีธรรม มีนบุรี 47/157
267 นาง สมควร ชัยมหา มีนบุรี
268 นาย มานพ กันจ้อย มีนบุรี 2/347
269 นาย ทศพล พันธุ์มี มีนบุรี 59/56
270 นางสาว ยุพิน กมลรัตนโยธิน มีนบุรี 2/140
271 นางสาว สมพร พิมพ์วงศ์ มีนบุรี
272 นางสาว วรรณวิศา แสงสว่าง มีนบุรี 59/53
273 นางสาว คติญา ลาภสวัสดิ์มงคล มีนบุรี 59/20
274 นาง สุนี แจ้งหิรัญ มีนบุรี 14
275 นาย ต่อตระกูล ดามา มีนบุรี 59/60
276 นาง ฟารีดา ปทุมดี มีนบุรี
277 นางสาว สุมล สิรินันทพล มีนบุรี 59/58
278 นางสาว ชินนาทิตย์ อ่อนจันทร์ มีนบุรี 57/9
279 นาย สว่างพงษ์ อาจหาญ มีนบุรี 59/85
280 นาย วีระพล โจวทวีทรัพย์สิน มีนบุรี 59/18
281 นาง วันเพ็ญ อยู่เกิด มีนบุรี 12/2
282 นางสาว ศรีวัฒนา สายแสงจันทร์ มีนบุรี
283 นาง ฟ้าใส ยากลิ่น มีนบุรี 59/11
284 นางสาว หรั่ง พิมพ์ทอง มีนบุรี 36/2
285 นาย อดิศักดิ์ สืบวงศ์ มีนบุรี 38
286 นางสาว นิภา สร้อยสอิ้ง มีนบุรี 45/2
287 นางสาว พจี มีวุทธิ์ มีนบุรี 59/69
288 นาย การีม แถมวัน มีนบุรี 13/3
289 นาย สำเนียง แจ้งหิรัญ มีนบุรี 15
290 นาง ธัญญาภัค โก่งศร มีนบุรี 59/83
291 นาง สมพร แย้มพุ่ม มีนบุรี 44
292 นางสาว สุภาลัย ไชยวังเทพ มีนบุรี 59/39
293 นาง ธนรสศร์ กรเพชรรัตน์ มีนบุรี 59/16
294 นาย สมปอง วิมานศักดิ์ มีนบุรี 58/2
295 นาย อิสมาแอน พรหมสุรินทร์ มีนบุรี
296 นาย จตุภัทร น้อยพรหม มีนบุรี 59/17
297 นาง ณฐนันทน์ สุพรหมภักตร์ มีนบุรี 17/1
298 นางสาว สัณหจุฑา คนซื่อ มีนบุรี 59/9
299 นาย สุพรรณ สุดชมโฉม มีนบุรี
300 นาย ประสาร หนูสกุล มีนบุรี 14/1
301 นาง จำลอง แม้นน้อย มีนบุรี 42/2
302 นาง อุไรวรรณ บุญปลูก มีนบุรี 14
303 นาย นพดล บุญปลูก มีนบุรี 12
304 นาง แอ๊ว กาเหว่าทอง มีนบุรี 3
305 นางสาว อุไร หิรัญรมย์ มีนบุรี 17/1
306 นาง วิไร คล้ายเจียม มีนบุรี
307 นาย จำปาทอง จันทร์เหมา มีนบุรี 54/3
308 นาย สมควร ยิ้มเจริญ มีนบุรี
309 นาย ชะบา เพ็งจุ้ย มีนบุรี 17
310 นาย เจด็จ ยิ้มเจริญ มีนบุรี 11/1
311 นางสาว นัญธิชา องอาจ มีนบุรี
312 นาย พงศักดิ์ เขียวหวาาน มีนบุรี 57/7
313 นาย ประยูร พลอยเจริญ มีนบุรี 8/6
314 นาง พูน ยิ้มเจริญ มีนบุรี 11
315 นาง บุบผา โมรารัตน์ มีนบุรี 19
316 นาง สวาท วงษ์แตง มีนบุรี 16/2
317 นาย กิจจา ยิ้มเจริญ มีนบุรี 18/1
318 นาง สุนี ยิ้มเจริญ มีนบุรี 15
319 นาง ทัศน์วิไล คชชะ มีนบุรี 28
320 นางสาว ดาราชล ยลรักษ์ มีนบุรี 4/35
321 นางสาว พวงทิพย์ จันทโรจน์ มีนบุรี 4/18
322 นาง ชุ่ม สว่างแจ้ง มีนบุรี 39
323 นางสาว สมจิตร บู่หาด มีนบุรี 14
324 นาง ละออง ศิริสัมพันธ์ มีนบุรี 58/1
325 นาย สมบัติ นิ่มน้อย มีนบุรี 32/25
326 นาย สมยศ กาญจนประภาส มีนบุรี 4/20
327 นาย สมศักดิ์ วงษ์ภู่ มีนบุรี 37/3
328 นาย เดชาธร ดอกตะเคียน มีนบุรี 3/1
329 นางสาว นภาพร บุญคำ มีนบุรี 1
330 นางสาว ใบเล่ย์ เทียนบาล มีนบุรี 4/30
331 นาย สุรศักดิ์ นัยสุดใจ มีนบุรี 4/13
332 นาย พิเชษฐ์ ดีเสมอ มีนบุรี 59/73
333 นางสาว เสาวลักษณ์ รวิรัศวัฒนา มีนบุรี 59/55
334 นางสาว สุดาทิพย์ สังข์ช่วย มีนบุรี 27/214
335 นาย สัญญา ยะรังวงษ์ มีนบุรี 78/1
336 นาย สมภาร พรมบุญ มีนบุรี 59/87
337 นางสาว จุฑาทิพย์ ฤทธิบูรณ์ มีนบุรี 59/27
338 นาย เสนีย์ ชูสงวน มีนบุรี 399/180
339 นาย สุวิทย์ มหาเจษฎา มีนบุรี 59/32
340 นาย ดนัย ไตรสุวรรณ์ มีนบุรี 59/28
341 นาย พยนต์ วระวิบุล มีนบุรี 68/20
342 นาย นพพร แสงคำ มีนบุรี 59/52
343 นาย สมพงษ์ วงษ์ภู่ มีนบุรี 19/5
344 นาง นุชรีย์พร วิชาเดช มีนบุรี 59/29
345 นาง เพทาย วระวิบุล มีนบุรี 68//18
346 นางสาว วาสนา แผ่เกียรติวงศ์ มีนบุรี 59/43
347 นาย สุรชัย ยะรังวงษ์ มีนบุรี 19/2
348 นาง เมตตา สุวรรณไตร มีนบุรี 59/36
349 นาย สมสกุล ช่วยรักษา มีนบุรี 2/2
350 นาง ฮับเซาะ มูฮำหมัด มีนบุรี 40
351 นาย ปราโมทย์ ส่งอำพร มีนบุรี 14/9
352 นางสาว จิรประภา จงกลาง มีนบุรี 27/71
353 นาง เพ็ญประภา รักวีรธรรม มีนบุรี 12/86
354 นางสาว ปรารมภ์ โลหกุล มีนบุรี 23/64
355 นาง สุรีรัตน์ โคตรสงคราม มีนบุรี 27/10
356 นาง ดวงตะวัน ภิญโญ มีนบุรี 14/58
357 นาย ทวีศักดิ์ พลเดช มีนบุรี 12/192
358 นาง นงลักษณ์ สุขโต มีนบุรี 14/566
359 นาย ยุทธภูมิ สุจริตจันทร์ มีนบุรี 27/121
360 นาย ธีระพันธ์ บุญยะกาญจน์ มีนบุรี 25/473
361 นางสาว มยุฉัตร์ เลิศล้ำรัตน์ มีนบุรี 306/171
362 นาย อนุชา ปรมศักดา มีนบุรี 27/60
363 นางสาว สุกัญญา ดามัน มีนบุรี 124
364 นางสาว นงลักษณ์ รักนิ่ม มีนบุรี 27/189
365 นาย วิชัย อยู่สุข มีนบุรี 306/124
366 นาง สมใจ โอภาสกรกุล มีนบุรี 15/2
367 นาง มะยุลี เสมอภพ มีนบุรี 106
368 นาย สุพัตร สุวรรณนาค มีนบุรี 306/130
369 นาย คำแมน ลำนวน มีนบุรี 306/180
370 นาง ทรงสมร มะยัง มีนบุรี 82/2
371 นางสาว วิไลวรรณ จักรศรี มีนบุรี 306/145
372 นาง ศิรพัสร์ สีระบุตร มีนบุรี 4
373 นาย อาทร อินทรักษ์ มีนบุรี 47/165
374 นาย สุชาติ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 11/1
375 นาง มยุรี คำมา มีนบุรี 306/178
376 ร.ต.ต. บัวลอย สาบ้านกล้วย มีนบุรี 1/3
377 นาง อัศนีย์ โพธิ์กระเจน มีนบุรี 58/2
378 นาย สุวรรณ อินทร์ทองน้อย มีนบุรี 306/158
379 นาง เชย พงษ์เพ็ง มีนบุรี 2/1
380 นาย สมภพ วังประภา มีนบุรี 9
381 นางสาว มณีรัตน์ ศรีใส มีนบุรี 306/234
382 นาง อัญชลี มิตรน้อย มีนบุรี 103/19
383 นาง สมจิตต์ ตุรงค์เรือง มีนบุรี 14
384 นาย กาลละ ศศิธรวัณณ์ มีนบุรี 34
385 นาย ธวัชชัย ชำนาญเดช มีนบุรี 306/244
386 นางสาว จำเริญ มะยัง มีนบุรี 82
387 นางสาว ณิฎา คณิสสรมงคล มีนบุรี 27/20
388 นาย สมยศ มะยัง มีนบุรี 82/1
389 นาย ชาญวิทย์ สุภาพพันธ์ มีนบุรี 27/124
390 นาย สุเทพ ตลับงา มีนบุรี 306/65
391 นาง สำเนียง อ่อนนิ่ม มีนบุรี 44/2
392 นาย ธีรยุทธ จันทรวิมาร มีนบุรี 27/144
393 นางสาว มนทิรา ไชยวาที มีนบุรี 27/115
394 นาย วิชา มั่นจิตต์ มีนบุรี 113/52
395 นาย กอเซ็ม ฤทธิ์เดช มีนบุรี 37/1
396 นาง กนกพรรณ อวิจิตรอนันต์ มีนบุรี 306/123
397 นาง บุญมา สุทธิประภา มีนบุรี 6
398 นาง บุญชู แพรงาม มีนบุรี 32
399 นาย วินัย เพ็ญประพัฒน์ มีนบุรี 65/121/1
400 นาง วารี พรมโสภา มีนบุรี 306/254
401 นาย จตุพร เข่งพิมล มีนบุรี 305/236
402 นาง พจมาลย์ ใจใหญ่ มีนบุรี 65/124
403 นาย ยุทธนา เร่งเร็ว มีนบุรี 306/325
404 นางสาว สุดา บิลก่อเต็ม มีนบุรี 6
405 นาย นรดิษฐ มะมูฮำหมัด มีนบุรี 31
406 นาย สมนึก บอระฮีม มีนบุรี 13/5
407 นาย บุญลักษณ์ ยุระชัย มีนบุรี 6
408 นาย เด็ดดวง สิงสาหัส มีนบุรี 40/4
409 นาง บุญปลูก อินทร์จันทร์ มีนบุรี 30/116
410 นาย ศิริศักดิ์ อุตรุณ มีนบุรี 66
411 นางสาว ปัทมพร มีการุณ มีนบุรี 306/204
412 นาง ศรินรัตน์ สิริวรพันธ์ มีนบุรี 109/1
413 นาย สอั๊ด มะยัง มีนบุรี 8/1
414 นาย วีระ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 60/1
415 นาง สดสี คงนาน มีนบุรี 44/16
416 นาง สุนีย์ เกษเจริญ มีนบุรี 79/23
417 นางสาว แสงเดือน อ่อนนิ่ม มีนบุรี 10
418 นาย วิเชียร ณะชัย มีนบุรี 306/208
419 นาง วิลาวรรณ หุตะเศรณี มีนบุรี 3/8
420 นาง ยุพิน สะเมาะยิ มีนบุรี 10/2
421 นาย สนอง มีวงษ์ มีนบุรี 42/2
422 นาง สอาด อ่อนนิ่ม มีนบุรี 11
423 นาย จรัญ หลังสันติ์ มีนบุรี 30/68
424 นาย เอกวัฒน์ เรนภักดี มีนบุรี 66
425 นาย ธนเดช ศรีวรรณ มีนบุรี 306/253
426 นาง ชะโลม เฮ็งโม้ มีนบุรี 82/7
427 นาย วรรณชัย น้อมภักดีกุล มีนบุรี 44/24
428 นาง มาลี ประหัส มีนบุรี 6
429 นาย นันทวัฒน์ เตชนันท์ มีนบุรี 50
430 นาย ทองใบ ป้อมดี มีนบุรี 108
431 นาย ประสงค์ ตัณฑ์ณรงค์ มีนบุรี 59/198
432 นาง รักษิตา พงษ์เพ็ง มีนบุรี 306/169
433 นาย ประดิษฐ์ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 38/3
434 นางสาว พรทิภา ผลโพธิ์ มีนบุรี 18
435 นาย จตุพล ประเคนคะชา มีนบุรี 306/144
436 นางสาว นิรมล สกุลวงษ์ มีนบุรี 59/196
437 ส.ต.อ. ประสงค์ เรืองรุ่ง มีนบุรี 2/2
438 นาง น้ำทิพย ขำเข็มแก้ว มีนบุรี 59/195
439 นาย วิเชียร เกิดแต้ม มีนบุรี 45
440 นางสาว พชรมน มงคล มีนบุรี 306/138
441 นาย มงคล สิเนห์ มีนบุรี 47/152
442 นาย ศราวุธ พยุงทอง มีนบุรี 83/2
443 นาย สุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ มีนบุรี 238
444 นาง วรากร ศิริรัตน์ มีนบุรี 1
445 นาย สมปอง อาษา มีนบุรี 306/152
446 นางสาว สวง แพบุญประเสริฐ มีนบุรี 388/93
447 นาย กิตติศักดิ์ ทาทิพย์ มีนบุรี 9
448 นางสาว กานดา สุมาลี มีนบุรี 388/8
449 นาย สมชัย มะยัง มีนบุรี 8/6
450 นาย ศราวุฒิ ภวคุณกร มีนบุรี 306/159
451 นาย สมาน ทองพรม มีนบุรี 388/50
452 นางสาว สุธิษา เที่ยงทัต มีนบุรี 19
453 นาง สุวรรณี กาญจนภูสิต มีนบุรี 306/280
454 นาย จำเริญ เฮงโม้ มีนบุรี 60/8
455 นาย ยูซบ ทรงศิริ มีนบุรี 2
456 นาย สุวัฒนชัย แสงมาน มีนบุรี 8/8
457 นาย สันติ หะวนิช มีนบุรี 306/92
458 นาง ศุภรียนันท์ พุธเพ่ง มีนบุรี 40/2
459 นาย สนิท อ่อนนิ่ม มีนบุรี 6/1
460 นางสาว กุลอุมา สารทิศ มีนบุรี 306/285
461 นางสาว เจริญ ตุ่มเด่น มีนบุรี 60/7
462 นาย นซีรุดดีน โซ๊ะมณี มีนบุรี 296
463 นาย วิชิต บิลราเล็ม มีนบุรี 83/1
464 นาง สุวรรณา พวงมาลัย มีนบุรี 39
465 นาย สมนึก อาดำ มีนบุรี 8
466 นาง สุมัยณา หวังโสม มีนบุรี 39/4
467 นาย ณัฐพล สังขพุทธิ มีนบุรี 306/275
468 นาง สงวน เยะยัง มีนบุรี 81/1
469 นาง จุฑาทอง ปั้นสน มีนบุรี 59/22
470 นาง ทิม เจริญกิจ มีนบุรี 30
471 นาย อริยะ จารุเกษม มีนบุรี 306/323
472 นาย สมคิด อุประนาระ มีนบุรี 1/3
473 นางสาว นันทิชา แสนโคตร มีนบุรี 59/93
474 นาย สำรวย บุญงาม มีนบุรี 59/57
475 นาย ปรีชา มะยัง มีนบุรี 43/3
476 นาง มณฑา พรมโสภา มีนบุรี 59/63
477 นาย เดชา นาคนาวา มีนบุรี 39/1
478 นาง กาหลง สอนอิ่ม มีนบุรี 22
479 นางสาว ณัฐหทัย ก้านบัว มีนบุรี 388/85
480 นาย สุรชัย มะมูฮำหมัด มีนบุรี 38
481 นาง ปราณี เกษประสิทธิ์ มีนบุรี 39
482 นาย ทองดี สิงสาหัส มีนบุรี 8/4
483 นางสาว สำนวน ลิ่มเซ้ง มีนบุรี 34
484 นาย ชัยรัตน์ บุญจูบุตร มีนบุรี 79/43
485 นางสาว รัตนา บุญเกลี้ยง มีนบุรี 66
486 นาย สมหมาย จ้อยรุ่ง มีนบุรี 96
487 นาย สมบัติ แพรแก้ว มีนบุรี 27
488 นาย อาณัติ ปัดแก้ว มีนบุรี 79/31
489 นาย บรรจง สุขเจริญ มีนบุรี 31
490 นาย ชัยรัตน์ ตะวันธรงค์ มีนบุรี 59/12
491 นาย สุรศักดิ์ อรุณศิริวัฒนา มีนบุรี 59/19
492 นาย นิสิต ดำรัสศิริรัตน์ มีนบุรี 191/1
493 นาง ยุภา เหลืองอร่าม มีนบุรี 30/138
494 นาย บัณฑิต ศรีสมทรัพย์ มีนบุรี 45/3
495 นาง จีรนันท์ อารอมัน มีนบุรี 117
496 นาย จำรัส อับดุลเลาะ มีนบุรี 33/3
497 นาย อุดม พงษ์เพ็ง มีนบุรี 24/2
498 นาง ศศิธร พงษ์เพ็ง มีนบุรี 33
499 นาย เกษม โตสวัสดิ์ มีนบุรี 21
500 นาง มาลี พงษ์เพ็ง มีนบุรี 12
501 นาย เอกชัย มุดดี มีนบุรี 8/3
502 นางสาว วิไลรัตน์ มีวงษ์ มีนบุรี 24
503 นาย จำลอง อ่อนนิ่ม มีนบุรี 3
504 นางสาว วิยะดา บัวจันทร์ มีนบุรี 4
505 นางสาว มาลี ปานเทศ มีนบุรี 23/2
506 นาย ชวลิต ตุ่มเด่น มีนบุรี 60/4
507 นางสาว นภาพร ศิวะทัต มีนบุรี 23/1
508 นางสาว สมบัติ มะยัง มีนบุรี 43
509 นาย ศักดิ์ชัย บัวจันทร์ มีนบุรี 29/4
510 นาง เมาะ พุ่มพวง มีนบุรี 8/3
511 นาง บุญศรี เฟื่องฟุ้ง มีนบุรี 23
512 นาย อุดม ฤกษ์สมโภชน์ มีนบุรี 158
513 นาย อโนทัย มะลิวัลย์ มีนบุรี 61/20
514 นาง ย๊ะ สะเมาะยิ มีนบุรี 29
515 นาย มูฮำหมัด ยีมิน มีนบุรี 22/6
516 นางสาว รัดดา เมฆลอย มีนบุรี 13
517 นาย ฉลวย ทองประดิษฐ มีนบุรี 7/1
518 นาย อับดุลวาฮับ เมฆลอย มีนบุรี 13/1
519 นาย ไพศาล สะมันยี มีนบุรี 35/2
520 นาย ไพสาร วัลลิภะคะ มีนบุรี 7
521 นาย หล่อ บุญเถื่อน มีนบุรี 2
522 นาง กัลยา เจ๊ะมะ มีนบุรี 24/7
523 นาย จตุพร พงษ์เพ็ง มีนบุรี 33/1
524 นาย ยามีน อับดุลเลาะ มีนบุรี 33/2
525 นาย ยะมา บุญมามิ มีนบุรี 11/2
526 นาง ช้อย บุญเถื่อน มีนบุรี 1
527 นาย ทองเจือ ประกอบกิจ มีนบุรี 3
528 นางสาว สุกัญญา บัวจันทร์ มีนบุรี 29/1
529 นาง สายใจ บัวจันทร์ มีนบุรี 29/3
530 นาย กรณิศ บัวจันทร์ มีนบุรี 29/5
531 นาย สุรันต์ รอดแมะ มีนบุรี 19
532 นาย สมชาย พงษ์เพ็ง มีนบุรี 20/3
533 นาย สุมล ม่วงไหม มีนบุรี 9/73
534 นาง สมทรง เฮงโม้ มีนบุรี 26/2
535 นาย ธงชัย ตุ้มเด่น มีนบุรี 60/5
536 นาย วันชัย สิงสาหัส มีนบุรี 6/2
537 นาย เดชา พงษ์เพ็ง มีนบุรี 39/2
538 นางสาว สมร เฮงโม้ มีนบุรี 87/1
539 นาย ศิราพัชร เฮงโม้ มีนบุรี 42/5
540 นาย สนิท มีวงษ์ มีนบุรี 42
541 นาย สาม ชัยทอง มีนบุรี
542 นางสาว สมคิด มะยัง มีนบุรี 20
543 นาย หมัด แดงโกเมน มีนบุรี 42/1
544 นาง สุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม มีนบุรี 8/7
545 นาง สุกัญญา เดเลาะ มีนบุรี 38/1
546 นางสาว สุดารัตน์ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 11/6
547 นาง มาลัย ยิ้มเจริญ มีนบุรี 18
548 นางสาว สุวรรณ กระต่ายทอง มีนบุรี 5
549 นาย ขวัญชัย อิ่มอร่าม มีนบุรี 65/126
550 นาย เธียรวิโรฒ เชี่ยวชาญ มีนบุรี 11
551 นาง แป้น ชมมณฑา มีนบุรี 36/1
552 นาย กัมปนาท สุวรรณแสง มีนบุรี 14/151
553 นาย อนุชา มณฑากลีบ มีนบุรี 45/1
554 นาย หวัง ตุ้มเด่น มีนบุรี 60/3
555 นาง จอม มูฮำหมัด มีนบุรี 44/1
556 นาย อารี บิลราเล็ม มีนบุรี 14/21
557 นาย สอิ้ง หุ่นงาม มีนบุรี 65/25
558 นาย ซอลีฮีน นาคนาวา มีนบุรี 53
559 นางสาว สายสมร มะมูฮำหมัด มีนบุรี 14
560 นาย ชนันธร พยุงสิน มีนบุรี 163/19
561 นาย อนันต์ มะยัง มีนบุรี 8/9
562 นาย สมชาย อ่อนนิ่ม มีนบุรี 13/3
563 นาย สุรศักดิ์ ขันธศักดิ์ มีนบุรี 45/5
564 นาย ยูซบ มูฮำมัดตอเฮต มีนบุรี 14/1
565 นาย กาเซ็ม มะยัง มีนบุรี 49
566 นาย สมหมาย มูฮำมัดตอเฮต มีนบุรี 14/2
567 นาย บุญส่ง แก้วไทรเทียม มีนบุรี 20/1
568 นาง ลัดดา โซ๊ะอาดำ มีนบุรี 13/4
569 นาง คนึงนิตย์ เจริญกิจ มีนบุรี 13
570 นาย ประสิทธิ์ ผ่องใส มีนบุรี 42
571 นาง พิศมัย เสมาะยิ มีนบุรี 18
572 นางสาว จารุณี สิริพลังคานนท์ มีนบุรี 99/9
573 นาย ภิรมย์ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 39
574 นาย กิตติศักดิ์ เด่นอารีย์ มีนบุรี 60/2
575 นาย สมเกียรติ เวชชนะ มีนบุรี 11/5
576 นาย มุด ขันธศักดิ์ มีนบุรี 45
577 นาย สุรพงษ์ มีวงษ์ มีนบุรี 42/4
578 นาง สมบุญ พงษ์เพ็ง มีนบุรี 63/1
579 นาย สมชาย หวังบู่ มีนบุรี 13/1
580 นาง สุวิมล บิลราเล็ม มีนบุรี 83
581 นาย ประสิทธิ์ อ่อนนิ่ม มีนบุรี 6/3
582 นาย ประเสริฐ เฮงโม้ มีนบุรี 87
583 นาย เจริญ พยุงทอง มีนบุรี 40/3
584 นาง ลำดวน สะเมาะยิ มีนบุรี 39/3
585 นาง เย๊าะ สิงสาหัส มีนบุรี 48
586 นาย อัสมิง สะมะแอ มีนบุรี 82/6
587 นาย ดำรงค์ สิงสาหัส มีนบุรี 40/1
588 นางสาว ราตรี สิงสาหัส มีนบุรี 40
589 นาง สมใจ อ่อนนิ่ม มีนบุรี 13/6
590 นาง ทองสุข หวังโสม มีนบุรี 37
591 นาย วินัย มะยัง มีนบุรี 43/6
592 นาย ชม ตุ่มเด่น มีนบุรี 60/6
593 นางสาว สมจิตต เสมาะยิ มีนบุรี 59
594 นาย ชูศักดิ์ วัลนา มีนบุรี 40/5
595 นาย สมศักดิ์ มะยัง มีนบุรี 45/3
596 นาย สมศักดิ์ ทรงศิริ มีนบุรี 29
597 นางสาว อุไร เมฆลอย มีนบุรี 91
598 นางสาว ไพลิน อิงเกอมานน์ ออลเซ่น มีนบุรี 584/1
599 นาง รัชดา กิตติสุวรรณ์ มีนบุรี
600 นางสาว เบญจมาศ พรมไหม มีนบุรี 16/35
601 นาย ดิษไชย รัตนะชัยกุล แสนแสบ 13/20
602 นาง สำลี ชมชื่น แสนแสบ 28/7
603 นาย สมัย สิงสาหัส แสนแสบ 28/6
604 นางสาว ลักขณา มะณีแนม แสนแสบ 314/461
605 นาง สุนิสา แอนดริส แสนแสบ 42/3
606 นาย ทองสุข ทองนา แสนแสบ 78/14
607 นาย กิฟฟารี สมอทอง แสนแสบ 2/1
608 นาย วิวัฒน์ กลั่นบัวหอม แสนแสบ 18/1
609 นาง วิภาพร ซันและห์ แสนแสบ 7/22
610 นางสาว อัจฉรา ริมสาคร แสนแสบ 76/147
611 นาย ประสิทธิ์ ฮิงสาหัส แสนแสบ
612 นาง นุสรา แดงชาติ แสนแสบ 21/6
613 นาย บรรเจิด ทองประดิษฐ์ แสนแสบ 6
614 นาย จินดา เจริญพรพาณิชย์ แสนแสบ 76/225
615 นาง มาลียะ ตุระกี แสนแสบ 10/4
616 นาย สุพรชัย มานมูเลาะ แสนแสบ 21/9
617 นาย วิชาวุธ หาญโชติพันธ์ แสนแสบ 76/263
618 นาง อารยา อับดุลสลาม แสนแสบ 24/4
619 นางสาว มะลินี ศิวพรพิทักษ์ แสนแสบ 248/25
620 นางสาว ทองคำ ฮิงสาหัส แสนแสบ 18/22
621 นาง เพ็ญศรี เกิดสมบูรณ์ แสนแสบ 448/409
622 นาย สมคิด บุญมาก แสนแสบ 7
623 นาย สมชาย เทียนมณี แสนแสบ 13/3
624 นาย สันติ จันทรเหลา แสนแสบ 33/87
625 นาย จรูญ นาคอุดม แสนแสบ 52
626 นาย สังวาลย์ ลาวัง แสนแสบ 20/11
627 นางสาว นวลน้อย อินประชา แสนแสบ 22/27
628 นาง วัลญา ใหม่เอี่ยม แสนแสบ 33/112
629 นาง กรกมล อารีย์ แสนแสบ 22/43
630 นาง วนิดา เพ็ชรปราณี แสนแสบ 33/74
631 นาย อุดม คุ้มม่วง แสนแสบ 16/1
632 นาย ประดิษฐ์ การะพิทักษ์ แสนแสบ 33/18
633 นางสาว สมจิตร์ มะเด็น แสนแสบ 56/7
634 นาง อารีวรรณ์ รอดสาตรา แสนแสบ 33/99
635 นางสาว วิไลวรรณ ดลไฮ แสนแสบ 51/2
636 นาย บรรลือ อุดมผล แสนแสบ 33/108
637 นาย โสภณ หวังเย็บ แสนแสบ 13/2
638 นาย วิจิตร ฮะวัง แสนแสบ 30
639 นางสาว นิตยา วังยูโซ๊บ แสนแสบ 33/39
640 นาย คมสัน จ่างเกตุ แสนแสบ 22/26
641 นางสาว อำพร งามเจริญ แสนแสบ 51
642 นาย นิกร รอดสวัสดิ์ แสนแสบ 336/79
643 นาง อำพัน พึ่งและ แสนแสบ 11/4
644 นาย รังสรร จันทร์สวัสดิ์ แสนแสบ 33/115
645 นางสาว ดารุณี หลีเฮง แสนแสบ 33/53
646 นาย สุรพล หมัดเด แสนแสบ 26/9
647 นาง เรียม นาอุดม แสนแสบ 33/71
648 นางสาว ลำดวน ฉิมหิรัญ แสนแสบ 33/80
649 นาย สมนึก เที่ยงตรง แสนแสบ 26/8
650 นาย นายสมพงษ์ โพธิ์พึ่ง แสนแสบ 20/13
651 นาง สอาด สีเขียว แสนแสบ 33/5
652 นาง สุชิรา หมาดบำรุง แสนแสบ
653 นาง ลำระ ดีเจริญ แสนแสบ
654 นาย สมเกียรติ เด็นลีเมาะ แสนแสบ 33/90
655 นาย อดินันท์ เผื่อนโสภา แสนแสบ
656 นางสาว นันทิดา รักไทย แสนแสบ 33/105
657 นาย อีน อับดุลเลาะ แสนแสบ 22/12
658 นาง เนาวรัตน์ สนสวัสดิ์ แสนแสบ 50/220
659 นาย กิตติพงษ์ ไชยคง แสนแสบ 35/9
660 นาย สมชาย ลอนุ แสนแสบ 22/25
661 นางสาว อรุณี เนตรทอง แสนแสบ
662 นางสาว อรอุรา อามีน แสนแสบ 24
663 นาย อิศเรศ หมัดสอิ๊ด แสนแสบ 9
664 นาย สุชิรา กาเซ็ม แสนแสบ 16
665 นาย วินัย มะหะหมัด แสนแสบ 45
666 นาย สุรศักดิ์ มานมูเลาะ แสนแสบ 21/10
667 นาง ฮามิด๊ะ โต๊ะหมัน แสนแสบ 19
668 นาง สุพัตรา มะเล็ก แสนแสบ 22/7
669 นาย กัมมัญญ์ อามีน แสนแสบ 20/9
670 นาย ไพโรจน์ โซ๊ะลี แสนแสบ 11
671 นาง นาตยา แสงแก้ว แสนแสบ
672 นาย วันชัย หมัดเซ็น แสนแสบ 64/6
673 นาง นงรักษ์ ผ่องใส แสนแสบ 33/15
674 นาง สมพร เด่น แสนแสบ 1
675 นาง วาสนา เขียวอ่อน แสนแสบ 33/46
676 นางสาว วาริณี ศิริพลับ แสนแสบ
677 นาง ทัศนีย์ โต๊ะอาด แสนแสบ 63/6
678 นางสาว อารีรัตน์ โต๊ะลุงแก้ว แสนแสบ 5
679 นาง สุพัตรา อนุพันธ์ แสนแสบ 48/7
680 นาย สุประดิษฐ นนทเกษ แสนแสบ 22/44
681 นาย ถาวร สาริกา แสนแสบ 229
682 นาย สามารถ อารชัต แสนแสบ 56/6
683 นาย อรุณรัตน์ มะ แสนแสบ
684 นาย ประสิทธิ์ หวังมีอาจ แสนแสบ 11
685 นาย อุสมาน กอนโด แสนแสบ 235
686 นาย เศรษฐชัย บริสุทธิ์ แสนแสบ 45/16
687 นาย ทองสุข กาเซ็ม แสนแสบ 229/4
688 นาง สุพพัต ชื่นชุ่มทรัพย์ แสนแสบ 21/8
689 นาง ละมูล หมัดเซ็น แสนแสบ 63/3
690 นาย วัฒนา เพ็ชรปราณี แสนแสบ 14
691 นาง มาลี ปานนพภา แสนแสบ 33/22
692 นาย อนันต์ มูฮำหมัดซาฮัก แสนแสบ 33/82
693 นาย วรพล เพิ่มบุญเกษมสุข แสนแสบ 59
694 นาย เนียร นาคอุดม แสนแสบ 47/4
695 นาง มาเรียม ทิพย์เวียง แสนแสบ 26/5
696 นาย ยะซิ่ม วันหวัง แสนแสบ 5/11
697 นางสาว สุชาดา ลาวัง แสนแสบ 22/8
698 นาง กมลรัตน์ ด้วงประภัศร์ แสนแสบ 178/3
699 นาย สุมน หมัดเซ็น แสนแสบ 45
700 นางสาว ยุวดี ขุนชำนาญ แสนแสบ
701 นาย สามารถ บูรณะศิลป์ แสนแสบ 42/2
702 นาง รุจรวี ทองบ่อ แสนแสบ 22/45
703 นาย วรุฒิ สุขดี แสนแสบ 22/42
704 นาย ชาติชาย เดชเลย์ แสนแสบ 22/36
705 นาง แสวง ฉายเสมแสง แสนแสบ 14
706 นาย มนัส ดอกไม้เทศ แสนแสบ
707 นาง ระเบียบ บุญคำ แสนแสบ 9
708 นาย จุน กันนิกา แสนแสบ 22/34
709 นาย นิติพัฒน์ แก่นทองแดง แสนแสบ 22/52
710 นางสาว อกนิษฐ์ แสงหอย แสนแสบ 128/38
711 นาย สุเทพ ศรีสมุทรนาค แสนแสบ 22/13
712 นาย อรุณ ดอกไม้เทศ แสนแสบ 11
713 นาง ศิริวรรณ อาริกุล แสนแสบ 314/301
714 นาย ปรภพ กิตติจำเริญ แสนแสบ 26/8
715 นาย ปราณีต ชูทรัพย์ แสนแสบ 22/6
716 นาย ประวีณ ว่องวัจนะ แสนแสบ 22/58
717 นาง จำเนียร เพ็งสะและ แสนแสบ 31/11
718 นาย มานพ วงษ์ยุตติธรรม แสนแสบ 22/22
719 นาง ประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ แสนแสบ 8/13
720 นางสาว พัชราภรณ์ พลายประเสริฐ แสนแสบ 22/35
721 นาย วรเดช ตั้งจิตต์งาม แสนแสบ 22/19
722 นาง ประคอง ซาลส์ แสนแสบ 22/8
723 นาย ประนม ชูทรัพย์ แสนแสบ 3
724 นาย บุญช่วย ชูทรัพย์ แสนแสบ 22
725 นางสาว อัจฉรา ดวงผกา แสนแสบ 22/11
726 นาย เกรียงศักดิ์ ลีลาแสงสาย แสนแสบ 22/54
727 นาง กานดา เชิงศรี แสนแสบ 22/44
728 นาย สมพงษ์ ดอนเหลื่อม แสนแสบ 3/1
729 นาย จักรกริช โพธิ์ศรี แสนแสบ 22/17
730 นาย ประเสริฐ หว่างตาล แสนแสบ 1
731 นาง บุญญารัตน์ กองแก้ว แสนแสบ 16
732 นางสาว นรี รัตนสุวรรณ แสนแสบ 326/30
733 นาย ประกิต รอดสำอางค์ แสนแสบ 314/606
734 นาง จรัญญา มาตรบรรจง แสนแสบ 154/222
735 นางสาว ศิรินทิพย์ สโมทัย แสนแสบ 472/170
736 นาย นิพนธ์ ลือวิเศษไพบูลย์ แสนแสบ 326/51
737 นางสาว สารี กลิ่นกล่อม แสนแสบ 86
738 นาง อรพิน เงินงาม แสนแสบ 314/523
739 นาย วัลลภ นิยม แสนแสบ 154/225
740 นางสาว กัญญรส จาดมี แสนแสบ 472/185
741 นาย ทนงศักดิ์ มานวงศ์ แสนแสบ 18
742 นางสาว นิรัญตรี ทองสุข แสนแสบ 314/646
743 นาง กุหลาบ อาหวัง แสนแสบ 3
744 นาง มัทธิณี บินยูซบ แสนแสบ 336/33
745 นาย สามารถ อยู่ซบ แสนแสบ 45/3
746 นาง เจริญศรี ฤทธิเดช แสนแสบ
747 นาย ณรงค์ มูฮำหมัด แสนแสบ 8
748 นางสาว วาสนา สิงสาหัส แสนแสบ 74/1
749 นาย เลิศ อับดุลสลาม แสนแสบ 54/1
750 นาง ลำละ เดวาหมัด แสนแสบ 119
751 นางสาว ลัดดา สิงสาหัส แสนแสบ 14/1
752 นางสาว วรรณนภา เปรมปรีดา แสนแสบ 38/1
753 นาง เน๊าะ ฤทธิเดช แสนแสบ 14/2
754 นาย อำนวย จั่นมา แสนแสบ 50/8
755 นางสาว วรัตชญา เจ๊ะหมัด แสนแสบ 244/87
756 นางสาว นัยนา อุ่นอำไพ แสนแสบ 69
757 นาง สุกัญญา ฤทธิเดช แสนแสบ 14/5
758 นาง รุ่งนภา วงสวิง แสนแสบ 50/1
759 นาย สมคิด ใจจินดา แสนแสบ 10/14
760 นาย สุชาติ โอวาทวรรณสกุล แสนแสบ 154/11
761 นาย พายัพ กอนี แสนแสบ 10/5
762 นาง ศศิวิมล กล่อมเกลี้ยง แสนแสบ 10/16
763 นาง รอฮีมะ มะลายู แสนแสบ 7
764 นาย สายัณห์ กอนี แสนแสบ 10/6
765 นาย ยิ๊ด บุญเพ็ง แสนแสบ 70
766 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงมาน แสนแสบ
767 นาย อำนาจ อารอมัน แสนแสบ 45/17
768 นาย ประเสริฐ บุญเพ็ง แสนแสบ 51/2
769 นาย ไฮยะลี ฤทธิเดช แสนแสบ 11
770 นาย ประสงค์ ฤทธิเดช แสนแสบ 50/10
771 นาง อามีนะ โต๊ะชื่นดี แสนแสบ 5/1
772 นาง อุดม โต๊ะชื่นดี แสนแสบ 21
773 นางสาว มยุรี กอนี แสนแสบ 10/9
774 นาย เหลือ หว่างตาล แสนแสบ
775 นาย วิลัย อำพรพงษ์ แสนแสบ 1/11
776 นาย ดำรงค์ พงเพ็ง แสนแสบ 16/4
777 นาย สมศักดิ์ มินิ แสนแสบ 45/1
778 นาง พยุง อีซา แสนแสบ 15
779 นาย บุญเลิศ มัตตาเฮต แสนแสบ 16/2
780 นาง ไพรสี ปุญญวานิช แสนแสบ 15/3
781 นางสาว สุณี กอนี แสนแสบ 45/21
782 นางสาว สุมาลี มะยัง แสนแสบ 35
783 นาย ซบ เหมสงวน แสนแสบ 21/6
784 นาย รุ่งโรจน์ คลี่ฉายา แสนแสบ 8
785 นางสาว ผกามาศ บัวเจริญ แสนแสบ 32/27
786 นาง สายสุดา มะขยัน แสนแสบ 69/1
787 นางสาว มาลี หว่างตาล แสนแสบ
788 นางสาว อมร นุชภู่ แสนแสบ 5/3
789 นาง แมะเฟาะ วงศ์อารี แสนแสบ 43
790 นาง ลัดดา เด่นตี แสนแสบ 32/19
791 นาย หมัด มูฮำหมัดสะฮัก แสนแสบ 20
792 นางสาว ชมพูนุท กัลยาณมิตร แสนแสบ 15/1
793 นาง มะยุรี อุ่นอำไพ แสนแสบ 37/7
794 นาย แดง เยะยัง แสนแสบ 4
795 นาย อิมรอน เจ๊ะมูหมัด แสนแสบ 41/1
796 นาย สะมะแอ สิงสาหัส แสนแสบ 29/4
797 นางสาว วลีรัตน์ สิงสาหัส แสนแสบ 29/5
798 นาย บุญมี ปานเทศ แสนแสบ 68/9
799 นาง สมหมาย คลี่ฉายา แสนแสบ 10/10
800 นางสาว จุฬาพร ทิพย์ธารทอง แสนแสบ 22/60
801 นาย สมเจต เจ๊ะมะหะหมัด แสนแสบ 33/1
802 นาย สนั่น กอนี แสนแสบ 73
803 นาง ปรานอม ทับทรวง แสนแสบ 45/14
804 นาง ศิริอร ปุยอรุณ แสนแสบ 22/21
805 นาย สมิต นุชภู่ แสนแสบ 55/1
806 นาย ศุภชัย กองเซ็น แสนแสบ 68/57
807 นาย พีระศักดิ์ วงศ์อารี แสนแสบ 33/4
808 นาง วัลลภา จันทรศร แสนแสบ 18/2
809 นาย ย่ามารุดดิน สิงสาหัส แสนแสบ 55/3
810 นาง สุมาลี ประดับมุข แสนแสบ 69/2
811 นาย อัมรินทร์ เจ๊ะมูหมัด แสนแสบ 41/3
812 นางสาว อำไพ ดิษฐประศักดิ์ แสนแสบ 19/1
813 นางสาว วิภาพร สิงสาหัส แสนแสบ 10/8
814 นางสาว อุไร สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 46
815 นาย สุกรี แต่งศรี แสนแสบ 39/1
816 นาย บุญชู สิงสาหัส แสนแสบ 74
817 นาย อูหมัด โต๊ะมิ แสนแสบ 50/4
818 นาง ภิญญาพัชญ์ ทาคีรี แสนแสบ 45/19
819 นาย ลี สิงสาหัส แสนแสบ 29/2
820 นาย ธีรเดช สีชมภูวณิชย์ แสนแสบ 18/1
821 นาง ศรีวัน ลาวป้อม แสนแสบ 1/5
822 นาย ปรีชา กอนี แสนแสบ 45/8
823 นาง มาลัย บุญมาก แสนแสบ 81
824 ว่าที่ ร.ต. คณิศร มณีขาว แสนแสบ 52/14
825 นาง สมบัติ โอ๊ะดำ แสนแสบ 22/7
826 นาย บุญช่วย คลี่ฉายา แสนแสบ 10/4
827 นาย ประสิทธิ์ วงษ์อารี แสนแสบ 22/14
828 นาง เนาวรัตน์ อินทรแสง แสนแสบ 52/21
829 นางสาว ประนอม เจียมแพ แสนแสบ 35
830 นาย บุญส่ง ฮาซันนารี แสนแสบ 22/40
831 นาง นฤมล นุชภู่ แสนแสบ 5/2
832 นาง ประนอม พุ่มพวง แสนแสบ 13/1
833 นาย โลหมัด กอณีย์ แสนแสบ 2
834 นาย ชลอ ชูบาล แสนแสบ 22/57
835 นางสาว อัมพร แต่งศรี แสนแสบ 19/2
836 นาย ไพโรจน์ ทิพยจันทร์ แสนแสบ 68/65
837 นาย อดินันทร์ บุญยะบา แสนแสบ 39
838 นาง มาลี ไชยหาวงศ์ แสนแสบ 1/1
839 นางสาว สุรินทร์ งะบุรง แสนแสบ
840 นาย เดชา มะมูฮำหมัด แสนแสบ 23/1
841 นาย ไพรวัน สอนงอก แสนแสบ
842 นาย ประเสริฐ เจ๊ะมะ แสนแสบ 47/2
843 นาย พยอม หนูเผือก แสนแสบ 8/2
844 นาง จีราวัฒน์ ชูฤทธิ์ แสนแสบ 22/9
845 นาง กาญจนา มณี แสนแสบ 23
846 นาย ศาธิต ฉิมแก้ว แสนแสบ 51
847 นาย ประกอบ เกตุอินทร์ แสนแสบ 30
848 นางสาว ลัดดา เจ๊ะมูฮำหมัด แสนแสบ 39
849 นางสาว อุษณา สุขเกษม แสนแสบ 37/11
850 นาย วัชรพล บูรณรัชดา แสนแสบ 21/4
851 นางสาว วัลยา ศรีสอาด แสนแสบ 53
852 นางสาว แนบ อ่อนละม้าน แสนแสบ 2
853 นาย อารี ภู่มาลี แสนแสบ 37/12
854 นาย วัฒนะ เกตุอินทร์ แสนแสบ 45/2
855 นาย ฉลองชัย สงฆ์ประสาทพร แสนแสบ 8/3
856 นาย กล่อม อ่วมเจริญ แสนแสบ 37/1
857 นางสาว กุหลาบ มูฮำหมัด แสนแสบ 3/2
858 นางสาว ภูริตา เดชเรืองธนา แสนแสบ 22/47
859 นาง รัชนี ดาแหม็ง แสนแสบ 32
860 นางสาว ทัศณีย์ เกษรหอม แสนแสบ 25/3
861 นางสาว ศิริพร มะตัง แสนแสบ 65/251
862 นาง อุไรวรรณ สุขลาภ แสนแสบ 36/1
863 นาย เสริม สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 44
864 นางสาว พัชรินทร์ สถานทรัพย์ แสนแสบ 41
865 นาง นงค์นุช ตุ้มเก็น แสนแสบ 24
866 นาย อนันต์ ชูทรัพย์ แสนแสบ 3/4
867 นางสาว บวรศรี เนตรทอง แสนแสบ 29/11
868 นางสาว สุทธินี เย็นอิ่มใจ แสนแสบ 21
869 นาย สังเวียน แต่งศรี แสนแสบ 19
870 นาย สมศักดิ์ แดงโกเมน แสนแสบ 29/10
871 นางสาว บุญมา หวังซ๊ะ แสนแสบ 68/92
872 นาง นิตยา เจ๊ะมูหมัด แสนแสบ 41/2
873 นาง ชลพิชา ศรีสมทรง แสนแสบ 30/2
874 นาย เสน่ห์ เจ๊ะมูหะหมัด แสนแสบ 49
875 นาย สอาด เพียวอยู่ แสนแสบ 15/2
876 นาย ประวัติ บินกานี แสนแสบ 37/10
877 นาย ธงชัย ฉิมแก้ว แสนแสบ 28/2
878 นาย สุทธิ กระโจมทอง แสนแสบ 7/2
879 นาย สมาน นุชภู่ แสนแสบ 55
880 นาง ลัดดาวัลย์ สิงสาหัส แสนแสบ 46/10
881 นาย อีซา เผือกผ่อง แสนแสบ 3/4
882 นาย สมชาย ศรีประภา แสนแสบ 21/3
883 นาง ฮำเซาะ อ้นเต่า แสนแสบ 65/253
884 นาง ผล เจียมแพ แสนแสบ 33
885 นาย สมชาย เด่นดี แสนแสบ 32/12
886 นาย ชวาวุธ บาช แสนแสบ 76/266
887 นางสาว จำนงค์ มัดฮาซัน แสนแสบ 22/59
888 นาย อำนวย ผาสุข แสนแสบ 68/67
889 นาย ดิเรก กลิ่นมาลัย แสนแสบ 68/3
890 นาย ประพันธ์ กันเกตุ แสนแสบ 7/3
891 นางสาว โชติรส กอนี แสนแสบ 65/2
892 นาย ยาซีน การีมี แสนแสบ 22/18
893 นาย สุชาติ ม่วงเกตุมา แสนแสบ 99
894 นาง มาลี ขยันหา แสนแสบ 68/8
895 นางสาว สมร ฉิมแก้ว แสนแสบ 39/3
896 นาย ตุไร เด่นตี แสนแสบ 31/4
897 นาย สมหวัง มัดฮาซัน แสนแสบ 22/32
898 นาย เฟ็ด กอนี แสนแสบ 50
899 นาย สุดใจ มูฮำหมัด แสนแสบ 25
900 นางสาว เบญจพร พันธุ์โกศล แสนแสบ 41/6
901 นาง มนทกาน มาดะมัน แสนแสบ 111
902 นาง ศรีสุดา ทัดหมอน แสนแสบ 32/35
903 นาย สิริชล ศิริปาเด แสนแสบ 22/14
904 นาง อรุณ กอณี แสนแสบ 7
905 นาง รัชนี ปานสุขุม แสนแสบ 68/94
906 นาย บุญชู มิดำ แสนแสบ 7/1
907 นางสาว สุดใจ สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 41/2
908 นาย ประสิทธิ์ เพิ่มทิม แสนแสบ 68/6
909 นาย จำรุญ จันทเลิศ แสนแสบ 22/37
910 นาย สว่าง คลี่ฉายา แสนแสบ 10/2
911 นาย เกชา กอนี แสนแสบ 45/9
912 นางสาว มาลี ผู้มีสุข แสนแสบ 32/22
913 นาย ศรีศักดิ์ ดิษาภิรมย์ แสนแสบ 3
914 นาย อนันต์ กอนี แสนแสบ 45/20
915 นาง ใบด๊ะ เอี่ยมพงษ์ แสนแสบ 50/12
916 นาง สม สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 45
917 นาย ทวี คูณมี แสนแสบ 41/9
918 นาย สุรพงษ์ เล้าบำรุง แสนแสบ 22/41
919 นางสาว เพียงเพ็ญ นุชภู่ แสนแสบ 9
920 นาง สุวรรณา พรหมศรี แสนแสบ 14/4
921 นางสาว สมใจ เนตรทอง แสนแสบ 45/19
922 นางสาว มาลัย เกตุอินทร์ แสนแสบ 25
923 นาย บุญส่ง เอี่ยมสุข แสนแสบ 29/1
924 นาย เอนก เหมรา แสนแสบ 40/6/1
925 นางสาว วิภาวรรณ พันธ์งาม แสนแสบ 22/61
926 นาย สมบัติ สุไหลหมาน แสนแสบ 45/7
927 นาย อนันต์ นุชภู่ แสนแสบ 5
928 นางสาว วรรณา กอนี แสนแสบ 45/22
929 นาย ยูนุ เพิ่มทิม แสนแสบ 68/2
930 นาง ไมตรี สมพงษ์ แสนแสบ 68/66
931 นาย ชานนท์ สุขตาอยู่ แสนแสบ 30/4
932 นางสาว มาลัย ผดุงฮะ แสนแสบ 50/13
933 นาย สุรีย์ ยอดเสรณีย์ แสนแสบ 39/6
934 นาย แปลก แต่งศรี แสนแสบ 13
935 นาง ลัดดา โต๊ะมิ แสนแสบ 16/1
936 นางสาว ลัดดาวัลย์ มูฮำหมัดสะฮัก แสนแสบ 21/1
937 นาย สมศักดิ์ เด่นตี แสนแสบ 31/7
938 นาง บุญนาค อุ่นอำไพ แสนแสบ 30/2
939 นาย จรูญ นิเงาะ แสนแสบ 32/2
940 นาง อิงอร ฤทธานนท์ แสนแสบ 32/17
941 นาย อีซา เพิ่มทิพย์ แสนแสบ 12
942 นาง ดาวเรือง สามหาดไทย แสนแสบ 18/188
943 นาย ฟะริด กลิ่นมาลัย แสนแสบ 68/1
944 นาย อำนวย อ่อนละม้าย แสนแสบ
945 นาย อารีย์ บัวเจริญ แสนแสบ 32/10
946 นาย สอาด โซ๊ะมณี แสนแสบ 31/12
947 นาย บุญสม เนียมพ่วง แสนแสบ 39/2
948 นาง สนม สังข์เพ็ขรรัตน์ แสนแสบ 50
949 นาย บุญมาน ปานเทศ แสนแสบ 68
950 นาย มูซา อยู่ซบ แสนแสบ 71
951 นาย สุรชัย สิงสาหัส แสนแสบ 29/6
952 นางสาว ประกายกุล รุ่งแสง แสนแสบ 74/64
953 นาย พนัส แสงนิล แสนแสบ 52/18
954 นาย สมยศ ม่วงเกตุมา แสนแสบ
955 นาง มนัสวี มะยัง แสนแสบ 35/2
956 นาย นิคม กอนี แสนแสบ 50/9
957 นาง สมบุญ แดงโกเมน แสนแสบ 29/7
958 นาย สมนึก โพธิ์ทอง แสนแสบ 65/3
959 นาง สำรวย วันหวัง แสนแสบ 68/90
960 นาย เซ็น โต๊ะเซ็น แสนแสบ 23/3
961 นาย สมนึก เจ๊ะมูฮำหมัด แสนแสบ 16
962 นางสาว มาลี แดงโกเมน แสนแสบ 29/3
963 นาย ชัชวาลย์ เบิกขุนทด แสนแสบ 41/8
964 นาง จันทร์ สันตยากร แสนแสบ 64/6
965 นาง สำลี เฮมสอิ แสนแสบ 29
966 นาย อุมาด มารีย๊ะ แสนแสบ 2/2
967 นาย เสน่ห์ เพ็งธรรม แสนแสบ 64/4
968 นาย ชูชาติ กอนี แสนแสบ 45/6
969 นาย ชาติชาย มะหะหมัด แสนแสบ 67/1
970 นาย วันทศักดิ์ ดวงดาว แสนแสบ 37/9
971 นาง วราภรณ์ บุญมี แสนแสบ 50/11
972 นาย สม สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 17
973 นาง ศรีวรรณ แซ่โค้ว แสนแสบ 65/6
974 นาย อวยพร ฤทธิ์เดช แสนแสบ 35/1
975 นาย ประเสริฐ อยู่ซบ แสนแสบ 14/3
976 นาย สุรชัย นุชภู่ แสนแสบ 55/2
977 นาย สมาน อุ่นอำไพ แสนแสบ 30/1
978 นาง สะลีคอ กอณี แสนแสบ 7/2
979 นางสาว มุกดา จันทรมา แสนแสบ 60
980 นาย เผชิญ ถมเพ็ชร แสนแสบ 6
981 นาย จำรง แก้วสุขโข แสนแสบ 64/5
982 นาย ปราโมทย์ เจ๊ะมูฮำหมัด แสนแสบ 16/3
983 นางสาว อัศณีย์ โต๊ะมิ แสนแสบ 16/5
984 นาย วินัย เกษรหอม แสนแสบ 25/1
985 นาย สาโรจน์ ทองใบ แสนแสบ 68/50
986 นาย ปรีชา สินบังเกิด แสนแสบ 32/13
987 นาง รัชนี หามะบูเกะ แสนแสบ 10/15
988 นาย คมสัน เจ๊ะมูฮำหมัด แสนแสบ 39/1
989 นางสาว สมใจ ผ่องใส แสนแสบ 40/109
990 นาย สมศักดิ์ วงศ์อารี แสนแสบ 54/6
991 นาง ซำซีย๊ะ ตุ้มเก็น แสนแสบ 27
992 นางสาว ศรัญญา พวงแพ แสนแสบ 41/12
993 นาย เกษม มะขยัน แสนแสบ 18
994 นาย จำนงค์ หวังแจ่ม แสนแสบ 28
995 นาย ไพบูลย์ บุญเพ็ง แสนแสบ 68/4
996 นาย อนันต์ แดงไสว แสนแสบ 18
997 นาย ลำดวน มะมูฮำหมัด แสนแสบ 64
998 นาย จำรูญ กอนี แสนแสบ 10/1
999 นาย มนัส ปานเทศ แสนแสบ 68/7
1000 นาย จรัญ นาคนาวา แสนแสบ 37/8
1001 นาง วอริดา บุญธรรม แสนแสบ 3/1
1002 นาย หมัด กอนี แสนแสบ 10/13
1003 นาย สุรินทร์ มังคลัง แสนแสบ 18/204
1004 นาง ระเบียบ แจ่มกระจ่าง แสนแสบ 36/2
1005 นาง สมศรี ดอเลาะ แสนแสบ 64/7
1006 นาย สมชาย หมัดพิทักษ์ แสนแสบ 18/127
1007 นางสาว บุษบา ไชยนุต แสนแสบ 99/61
1008 นาย คมสัน ภู่มาลี แสนแสบ 37/17
1009 นาย อารีย์ อุ่นอำไพ แสนแสบ 30
1010 นาย กอเซม สีสอาด แสนแสบ 53/1
1011 นาง ปรานีต ครุฑบางยาง แสนแสบ 47
1012 นาย เด่น ผดุงฮะ แสนแสบ 50/2
1013 นาย นิพล บิลฮะดับ แสนแสบ 80
1014 นาย วิชัย อ่อนละม้าย แสนแสบ 15
1015 นางสาว สำเนียง อ่อนละม้าย แสนแสบ 1/7
1016 นางสาว กรรณิกา เจ๊ะมูหมัด แสนแสบ 41
1017 นางสาว อรสา สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 32/5
1018 นาย สมชาย หมัดสะและห์ แสนแสบ 10/12
1019 นาย สว่าง ฉิมแก้ว แสนแสบ 1/1
1020 นาย สมคิด ไม้หอม แสนแสบ 41/5
1021 นาย มานพ ปานเทศ แสนแสบ 68/5
1022 นาย มนตรี ดิษาภิรมย์ แสนแสบ 3/1
1023 นาย สมาน หวังมิน แสนแสบ 60/1
1024 นาย นิพนธ์ ฉิมแก้ว แสนแสบ 1/11
1025 นาย สมปอง สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 43
1026 นางสาว ศิริพร อ่อนละม้าย แสนแสบ 1/13
1027 นาย วิชัย ปานเทศ แสนแสบ 47
1028 นาย สนิท น้อยประเสริฐ แสนแสบ 41/1
1029 พ.อ.อ. สมศักดิ์ มีชูโภชน์ แสนแสบ 1/10
1030 นาง อัจฉรา เสงี่ยมวงศ์ แสนแสบ 61
1031 นาย สนิท กอนี แสนแสบ 65
1032 นาง วรรณา เกิดปัญญาวัฒน แสนแสบ 41/4
1033 นาง สมใจ จันทร์คล้าย แสนแสบ 41/11
1034 นาย ไพฑูรย์ ทิมทอง แสนแสบ 52/1
1035 นาย สง่า บัวเจริญ แสนแสบ 32/4
1036 นาง วรรณนิภา เวศพันธ์ แสนแสบ 31/6
1037 นาย อำนวย พัฒนสุวรรณ แสนแสบ 36
1038 นาง ทองหล่อ ฉิมแก้ว แสนแสบ 48
1039 นาย สมยศ สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 45/1
1040 นาย อวยพร อ่อนละม้าย แสนแสบ 1/9
1041 นาย ปราโมทย์ อับดุลรอมาน แสนแสบ 32/34
1042 นาย ธงชัย พิกุลทอง แสนแสบ 1/8
1043 นาย สุชิน แก้วสุขโข แสนแสบ 39/10
1044 นาย สายัณ กันเกตุ แสนแสบ 5
1045 นาง สอน ฉิมแก้ว แสนแสบ 52/20
1046 นาย สมปอง ฉิมแก้ว แสนแสบ 52/4
1047 นาย เสาร์ หมื่นหา แสนแสบ 58
1048 นาย วราห์ เด่นดวง แสนแสบ 65/55
1049 นาง วาสนา เศรษฐนัย แสนแสบ 68/82
1050 นางสาว นฤมล จันทร์คล้าย แสนแสบ 45/5
1051 นาย วิชิน ปานนุสา แสนแสบ 1/4
1052 นาง สมบุญ มานโสม แสนแสบ 68/83
1053 นาง ซูเราะ ฮาซัน แสนแสบ 37/3
1054 นาย ชิต ชวดมี แสนแสบ 32/8
1055 นาง พัชลี บาทน้อย แสนแสบ 68/59
1056 นาง อรัญญา อนันต์ แสนแสบ 58/7
1057 นาย วิจิตร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ แสนแสบ 51/7
1058 นาง ดวงใจ ภูทองคำ แสนแสบ 58/14
1059 นางสาว ไฉไล สุขถาวร แสนแสบ 58/6
1060 นางสาว ชัญญกร มีบุญเอนก แสนแสบ 81/10
1061 นาย ฟิ จิ๊งะ แสนแสบ 54/1
1062 นาง เฉลียว ทองเอม แสนแสบ 34/2
1063 นาง สมพาน ศรีษะคำ แสนแสบ 41/7
1064 นาย พลสิทธิ์ ศรีศุภชัยยา แสนแสบ 51/4
1065 นางสาว สาย นิจตะโก แสนแสบ 68/53
1066 นาย สุเทพ รัตนจินดาวาล แสนแสบ 81/1
1067 นาง นุชจรี ฮาซัน แสนแสบ 12
1068 นาย สมชาย ขุมกระโทก แสนแสบ 20/4
1069 นาย สมคิด ดอกไม้ แสนแสบ 68/46
1070 นาย วันดี ชื่นขำ แสนแสบ 13
1071 นาย ยูโซ๊ะ อ้นเต่า แสนแสบ 64
1072 นาย สุนทร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ แสนแสบ 51/1
1073 นาย มนัส สัจธรรมวิสัย แสนแสบ 12
1074 นาย สมาน อ้นเต่า แสนแสบ 65/9
1075 นางสาว อัจฉรา ศรีศุภชัยยา แสนแสบ 51/11
1076 นาง สายทอง ฉิมแก้ว แสนแสบ 49
1077 นาย สมชาย โต๊ะสอาด แสนแสบ 14
1078 นางสาว จิตรา สุขถาวร แสนแสบ 58/9
1079 นาง สำเนียง สุขสมโภชน์ แสนแสบ 62/3
1080 นาย สมศักดิ์ อาหะหมัด แสนแสบ 17
1081 นาย วินัย ดีเหลือ แสนแสบ 58/10
1082 นาย สุนทร เกิดรวย แสนแสบ 62/4
1083 นาง สมบุญ โพธิชัยโย แสนแสบ 18
1084 นาง อังคณา แซ่โค้ว แสนแสบ 69
1085 นาย สาโรจน์ ลักษณวิฑูร แสนแสบ 36/2
1086 นาง ทองสุด เดวาหมัด แสนแสบ 37
1087 นางสาว อาลัยรัก จิตรนิยม แสนแสบ 62/10
1088 นาย ทิวา ปิ่นแก้ว แสนแสบ 18/4
1089 นางสาว นัทธมน อุดมศิลป์ แสนแสบ 58/12
1090 นางสาว วารุณี ผลเจริญ แสนแสบ 58
1091 นาง กลิ่น มิฮาโรน แสนแสบ 15
1092 นาง สมจิต วงศ์เจริญถาวร แสนแสบ 35/4
1093 นางสาว สมใจ กายสิทธิ์ แสนแสบ 43
1094 นาง สมจิตร เดชมิตร แสนแสบ 51
1095 นางสาว นันท์นภัส ฉิมพงษ์ แสนแสบ 81/19
1096 นางสาว สมพร ธีราทรง แสนแสบ 62/9
1097 นาง สมญง ธรรมะ แสนแสบ 4
1098 นาง สุขเกษม เฮงไทร แสนแสบ 62/1
1099 นาย ประสิทธิ์ กราซุย แสนแสบ 12
1100 นาย อรุชา สิทธิ์ชาวกรุง แสนแสบ 58/11
1101 นาย ศักย์ดา ปิ่นทอง แสนแสบ 10
1102 นาง วิภาพรรณ บุญรอด แสนแสบ 62/5
1103 นางสาว อรพิน โต๊ะอาด แสนแสบ 20/9
1104 นางสาว ดวงตา บุญมาก แสนแสบ 28
1105 นาย ประสิทธิ์ โต๊ะอาด แสนแสบ 20/6
1106 นาย ลี จันบัว แสนแสบ 23
1107 นาง กิ่งแก้ว ตลับเพ็ชร แสนแสบ 7
1108 นางสาว กิติมา ฮาซัน แสนแสบ 6
1109 นาย สมนึก ฉิมแก้ว แสนแสบ 52
1110 นาง แจ่ม อับดุลรอมาน แสนแสบ 32/7
1111 นาย จรัล บัวเจริญ แสนแสบ 32/18
1112 นาย สมบูรณ์ บัวเจริญ แสนแสบ 32/39
1113 นาง ซะ อามีนะ แสนแสบ 29
1114 นาย ขาน หว่างตาล แสนแสบ 43/1
1115 นางสาว สมจิตร ตลับเพ็ชร แสนแสบ 55/1
1116 นาย สัญญา ปานสมัย แสนแสบ 12
1117 นาย อาคม บินโมฮาเมด แสนแสบ 4
1118 นาย ชาญ สมหมาย แสนแสบ 9
1119 นาง นัทธอร ตั้งพงศ์ไพบูลย์ แสนแสบ 51/15
1120 นาง อุรา ดิษาภิรมย์ แสนแสบ 4/4
1121 นาย นเรศ เสือจันทร์ แสนแสบ 68/16
1122 นาย วันชัย โตคุ้มท้วม แสนแสบ 65/155/1
1123 นาย ชูชีพ ชวดมี แสนแสบ 30/4
1124 นาย ประพิศ ชานนท์ แสนแสบ 4/5
1125 นางสาว วรินทร พลมาตร แสนแสบ 52/1
1126 นาย วินัย อ่อนละม้าย แสนแสบ 1/16
1127 นาง เชื้อ ชวดมี แสนแสบ 30/3
1128 นาย บุณยะศักดิ์ ตันติสิริสมบูรณ์ แสนแสบ 53/7
1129 นาง มาลี พุ่มเพ็ชร แสนแสบ 32/6
1130 นางสาว น้ำผึ้ง ปานสมัย แสนแสบ 15/2
1131 นาย ชวน อ่อนน้อม แสนแสบ 4
1132 นาง วาสนา หมะเต๊ะ แสนแสบ 24/7
1133 นาย ชม ปานสุขุม แสนแสบ 68/93
1134 นางสาว จุไรวรรณ นาคเล็ก แสนแสบ 52/5
1135 นางสาว ดารุณี วิตรเสถียร แสนแสบ 68/22
1136 นาย สมชาย จำเริญ แสนแสบ 14
1137 นาย เหลือ สุขโต แสนแสบ 10
1138 นางสาว บุญจันทร พลอยมณี แสนแสบ 17
1139 นาย ธวัช กุลบุตร แสนแสบ 41/13
1140 นาย จำรูญ แก้วสุขโข แสนแสบ 25
1141 นางสาว วีณา เด่นโซ๊ะ แสนแสบ 30/1
1142 นาง ดาวเรือง ทองเจริญ แสนแสบ 2/1
1143 นาย ฉอ้อน ช่องโก้ แสนแสบ 11/1
1144 นาย ณรงค์ เกตุอินทร์ แสนแสบ 31/2
1145 นาย เชาวลิต หรั่งฟัก แสนแสบ 28/1
1146 นาย สนใจ พินิจ แสนแสบ 11/7
1147 นาง บุญเกิด สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 55
1148 นาง เปรมวดี ชั่งหลก แสนแสบ 68/91
1149 นาง ลำใย สัมฤทธิ์ แสนแสบ 11/4
1150 นาย ประกิจ นิติสาขา แสนแสบ 11/2
1151 นาง ศศิธร สุนทรวารี แสนแสบ 30
1152 นาง วรรณา ศรีสอาด แสนแสบ 23/4
1153 นาง มาลีณา มาเลิศ แสนแสบ 23/1
1154 นาง ฮาสะนะ ชาหอม แสนแสบ 24/11
1155 นาย ประเสริฐ โซ๊ะลี แสนแสบ 23/2
1156 นาง มาลี โต๊ะเฮ แสนแสบ 24/3
1157 นาง ปัทมา เมฆฉาย แสนแสบ 15/4
1158 นาย ประเสริฐ ศรีสมทรง แสนแสบ 32/38
1159 นาย ชวน วันเจียม แสนแสบ 11
1160 นาง ลำจวน แซ่เล้า แสนแสบ 18
1161 นาย สมบุญ ซาหอม แสนแสบ 24/8
1162 นาย พัด ปานสมัย แสนแสบ 15/1
1163 นาย อำนวย กลิ่นน้ำเงิน แสนแสบ 37
1164 นาง ปราณี ชาหอม แสนแสบ 24/12
1165 นาย ถวิล ทองธาร แสนแสบ 39
1166 นางสาว สาวิตรี หนูเผือก แสนแสบ 4
1167 นาย อนันต์ ภิญโญยิ่ง แสนแสบ 8
1168 นาย เทพกร แจ้งรัศมีกาล แสนแสบ 10/2
1169 นาย จำเริญ พึ่งกลาง แสนแสบ 68/51
1170 นาง สังวาลย์ ศรีวันคำ แสนแสบ 38
1171 นาง ภรภัทร์ นาคแก้วบาง แสนแสบ 30/5
1172 นาย สมชาย ปานนุสา แสนแสบ 1/6
1173 นาย สันติ บุญยะบา แสนแสบ 39/2
1174 พ.อ.อ. ชัย สุขโต แสนแสบ 6/1
1175 นางสาว มาลี สุขโต แสนแสบ 6
1176 นางสาว สุภาพร มาลัยมาลย์ แสนแสบ 15/3
1177 นาง บุญยง มินบำรุง แสนแสบ 15
1178 นาย เปรื่อง ฉิมแก้ว แสนแสบ 57
1179 นาย สอน ช่องโก แสนแสบ 11/6
1180 นาง จำลอง เพียรการ แสนแสบ 37
1181 นาย เสงี่ยม ดิษาภิรมย์ แสนแสบ 62
1182 นาย เจตริน จิระรัตนชล แสนแสบ 52/8
1183 นาง นราวดี ชมมิน แสนแสบ 24/10
1184 นาย ชอบ พุ่มหนู แสนแสบ 10/1
1185 นาย วัลลพ ปานนุสา แสนแสบ 1/19
1186 นาย ประเสริฐ มะมิน แสนแสบ 24/4
1187 นาย มาลัย เจียมแพ แสนแสบ 21
1188 นาย วัชรพล มะมิน แสนแสบ 24/6
1189 นาง สาคร บางกุล แสนแสบ 4/1
1190 นาง เล็ก อ่อนละม้าย แสนแสบ 15/9
1191 นาย วิชน ปานนุสา แสนแสบ 1
1192 นาย ล้วน อ่อนน้อม แสนแสบ 4/2
1193 นาย มานิตย์ ศรีโยธา แสนแสบ 10/3
1194 นาย กิตติ เจียมแพ แสนแสบ 22
1195 นางสาว อำพรรณ ทองมะน้อย แสนแสบ 31
1196 นาย มานพ บินยูซบ แสนแสบ 24/2
1197 นาย สุภาพ แก้วสุขโข แสนแสบ 5
1198 นาง สำอางค์ พุ่มเพ็ชร แสนแสบ 29
1199 นาย ชาญวิมล ปานนุสา แสนแสบ 1/12
1200 นาง วนิดา มะมิน แสนแสบ 24/5
1201 นางสาว ใจรัก อ่อนละม้าย แสนแสบ 15/5
1202 นาย สวิง เจียมแพ แสนแสบ 30/1
1203 นางสาว ปราง อ่วมเจริญ แสนแสบ 9
1204 นางสาว สุรารักษ์ สามัคคี แสนแสบ 1/17
1205 นาง ศิริวรรณ เกตุอินทร์ แสนแสบ 30/2
1206 นาย มนัส ภิญโญยิ่ง แสนแสบ 15/8
1207 นาง ยุบล สังข์เพ็ชรรัตน์ แสนแสบ 38
1208 นาย สมัคร ช่องโก้ แสนแสบ 11/8
1209 นาง อุไรวรรณ สร้างวิบูลย์ แสนแสบ 22/15
1210 นาง มาลี เด่นดวง แสนแสบ 31/5
1211 นาง บุญฉาย บุตรพรหม แสนแสบ 11/3
1212 นางสาว วารุณี เสือสมิง แสนแสบ 32/36
1213 นาง พรรณี เข็มทอง แสนแสบ 32/24
1214 นาง สะระเฟี๊ยะ จิง๊ะ แสนแสบ 61
1215 นาย มุสต้าส เด่นตี แสนแสบ 31
1216 นาง ผ่อง กันเกตุ แสนแสบ 7/1
1217 นาย หมัด อยู่ซบ แสนแสบ 45/10
1218 นาง ชาดาวัลย์ โพธิ์ทองคำ แสนแสบ 8
1219 นาง คำปลิว พิมพ์ทอง แสนแสบ
1220 นาย พิสูตร แก้วสุขโข แสนแสบ
1221 นางสาว ปวีณา หวังผล แสนแสบ 64/10
1222 นาง หนูพิษ พริ้งปานผง แสนแสบ 40/106
1223 นาง ไพรัช แหลมสัน แสนแสบ 57/3
1224 นาง จำรัส อ้นเต่า แสนแสบ 64/8
1225 นาย เซ็น เด่นตี แสนแสบ 57
1226 นาง โสม มะสำอิน แสนแสบ 56
1227 นางสาว จันจิรา เด็นโซ๊ะ แสนแสบ 40/104
1228 นาง วรรณา แดงวิจิตร แสนแสบ 55/2
1229 นาง ละมัย ไพรินทร์ แสนแสบ 40/7
1230 นางสาว พรสวรรค์ อำแก้ว แสนแสบ 49/2
1231 นาง สุวรรณี ชุ่มบริบูรณ์ แสนแสบ 42/152
1232 นาย อลงกรณ์ วงษ์มาลี แสนแสบ 42/1
1233 นาง สมจิตร กาซัน แสนแสบ 42/112
1234 นางสาว มาลี พันมา แสนแสบ 42/111
1235 นาง ฮาซานะห์ อาลอบี แสนแสบ 42/100
1236 นาย สมชาย ริสะอาด แสนแสบ 42/96
1237 นางสาว สมจิตร บูรณะ แสนแสบ 42/9
1238 นางสาว สมจิตต์ ยงจิตต์ แสนแสบ 40/98
1239 นาย สมคิด มานหมัด แสนแสบ 40/97
1240 นางสาว สำอางค์ ขำมิน แสนแสบ 57/6
1241 นาง อารีรักษ์ ภูทองเงิน แสนแสบ 37/42
1242 นาย ซอและ เทียนมณี แสนแสบ 37/12
1243 นาย มนัส หมัดเซ็น แสนแสบ 37/59
1244 นาง สงวน หวังเจริญ แสนแสบ 35/4
1245 นาย สวัสดิ์ อารอบี แสนแสบ 35/2
1246 นาง ลัดดา หวังสะเล็บ แสนแสบ 46/5
1247 นาย ประสิทธิ์ กลิ่นมาลัย แสนแสบ 47/3
1248 นางสาว ตีมะ มูหะหมัดสะฮัก แสนแสบ 46/2

เขตมีนบุรี ครั้งที่ 17 เรียงตามชื่อเขตมีนบุรี ครั้งที่ 17 เรียงตามชื่อ

กชพร พึ่งกุศล 176 นางสาว มีนบุรี 79/16
กนกนภัส ศุภน้อย 401 นางสาว มีนบุรี 104
กนกวรรณ เนียมสุวรรณ์ 865 นาง มีนบุรี 9
กมลนันท์ เล้ากิตติ 149 นางสาว มีนบุรี 33
กรรณิการ์ ฑีฆะภรณ์ 831 นางสาว มีนบุรี
กระจ่าง ภู่ขาว 465 นาย มีนบุรี 13
กริชชัย จิวประเสริฐ 65 นาย มีนบุรี 3
กฤษณา บุญเถื่อนทัพ 535 นางสาว มีนบุรี 14/321
กลม พร้อมสกุล 827 นาย มีนบุรี 83
กษมา ศรีจันทร์ 807 นาง มีนบุรี 79/2
กอเซ็ม นุ่มแปลก 137 นาย มีนบุรี 137
กัลยา วาวี 320 นางสาว มีนบุรี 22/1
กาญจนา บุนยามิน 145 นางสาว มีนบุรี 90
กาญจนา บู่หาด 916 นางสาว มีนบุรี 6
กาญจนา พันธ์เพ็ง 838 นางสาว แสนแสบ 448/261
กาญจนา อรัญญิก 632 นางสาว มีนบุรี 13
กานดา จาดตานิม 32 นางสาว มีนบุรี 163/38
กานดา แสงทองคำอร่าม 153 นางสาว มีนบุรี 130
กิตติ ทิพอธิเกียรติ 922 นาย มีนบุรี 21
กิตติ สุวรรณหงษ์ 534 นาย มีนบุรี 14/320/1
กิตติญา จารุวัฒนะ 612 นางสาว มีนบุรี 79/3
กิมชุน วิวัฒน์วงศ์สกุล 51 นาง มีนบุรี 30/1
กิมไน้ แซ่จึง 384 นาย มีนบุรี 162/37
กุลจิรา จินดากุล 168 นางสาว มีนบุรี 44/55
กุลยา ตั้งสถาพรกุล 54 นางสาว มีนบุรี 903
กุหลาบ คุ้มม่วง 285 นางสาว แสนแสบ 41/11
กุหลาบ พรหมจันทร์ 419 นางสาว มีนบุรี 97
เกษม สันติพงษ์สกุล 520 นาย มีนบุรี 101
เกษร อามาตย์ 763 นางสาว มีนบุรี 162/77
เกียรติชัย หม่องลำปาง 798 นาย มีนบุรี 9
เกียรติศักดิ์ โต๊ะหมัน 12 นาย มีนบุรี 32/2
โกมล แพแก้ว 251 นาง มีนบุรี 68
โกศล สุกสี 504 นาย มีนบุรี 21
โกษา วัตุยา 524 นาย มีนบุรี 12/190
โกสุม บุญครอง 902 นาง มีนบุรี 710/40
ไกรวัฒน์ นิ่มประมุข 913 นาย มีนบุรี 30/56
ขนิษฐา ครุฑโต 194 นาง มีนบุรี 4/11
ขวัญจิรา พฤกษ์ไพศาล 539 นาง มีนบุรี 14/422
ขาน พิมพ์โคตร 147 นาย มีนบุรี 38
เข็มทอง เชตจอก 230 นาง มีนบุรี 2
คณิศร พัดสุวรรณ 944 นาย มีนบุรี 45/23
คนฑา โคกกระชาย 442 นาย มีนบุรี 144
ครองขวัญ เทอำรุง 785 นางสาว มีนบุรี
คอ ชมชื่น 159 นาง แสนแสบ 41/15
คำบ่อ เจดีย์ 760 นาง มีนบุรี 987/27
คำเผย วงษ์หนีสา 768 นาย มีนบุรี 162/89
คำพล มิมาชา 787 นาย มีนบุรี 39/2
คำสอน ชินบุตร 786 นางสาว มีนบุรี 191/2
เครือวัลย์ มัดสมบูรณ์ 388 นาง มีนบุรี 163/5
จตุพร จีนกิ้ม 873 นาง มีนบุรี 4
จตุพร ธิธรรม 905 นางสาว มีนบุรี 26
จรรยา ปานทอง 935 นาง มีนบุรี 14/314
จรัญ หนูนิ่ม 694 นาย แสนแสบ 10/5
จรูญ หลังสัน 509 นาย มีนบุรี 2/4
จันทร์ โชคสุข 904 นาย มีนบุรี 79/13
จันทร์ ดินขุนทด 164 นาง มีนบุรี 17
จันทร์ นิ่มน้อย 595 นาง มีนบุรี 32/27
จันทร์ดาว กรรณิกา 703 นาง มีนบุรี 18
จันทร์พร ซันเซ็ม 287 นางสาว แสนแสบ 22/1
จันทร์เพ็ญ บุณยะกมล 584 นางสาว มีนบุรี 59
จันลา กุลเดช 734 นาง มีนบุรี 2/1
จารุณี ดีไว 769 นาง มีนบุรี 79/46
จารุวรรณ พรพงษ์ 56 นาง มีนบุรี 59/9
จารุวรรณ ยศชู 863 นาง มีนบุรี 67
จำนงค์ บางสวนหลวง 558 นาง มีนบุรี 30/93
จำนงค์ มูลม่อม 174 นางสาว มีนบุรี 59/39
จำนงค์ ศรีประสาธน์ 567 นาย มีนบุรี 1
จำเนียร โต๊ะสมัน 88 นาง มีนบุรี 108
จำเนียร มงคล 463 นาง มีนบุรี 36
จำปี กลิ่นหอมรื่น 241 นาย มีนบุรี 91/4
จำปี บู่หาด 327 นาย มีนบุรี 30
จำเริญ ดีเหลือ 220 นาย แสนแสบ 41/20
จำเริญ ยอดสิงห์ 755 นาย แสนแสบ 45/21
จำเริญ แล่พรม 841 นาย มีนบุรี 388/40
จำเรียง หอมเกษร 654 นาง มีนบุรี 60/12
จิตติ สง่าธรรมคุณพร 299 นาย มีนบุรี 7
จิตภาณี อภิวัฒน์อมร 565 นางสาว มีนบุรี 39/1
จินดา บัวใบ 792 นางสาว มีนบุรี 293/524
จินดา ปัญญาสัย 640 นางสาว มีนบุรี 27/195
จินดา ปิ่นรอด 500 นางสาว มีนบุรี 49/2
จินดา อยู่พุ่ม 862 นาง มีนบุรี 399/66
จินตนา คุณประสาท 815 นางสาว มีนบุรี 8
จิม ชุ่มเย็น 825 นางสาว มีนบุรี 49/4
จิ้มลิ้ม แสวงผล 795 นาง มีนบุรี 16
จิรกิตติ์ มนัสพงษ์ 907 นาย มีนบุรี 104
จิรวรรณ มุลาลินท์ 740 นางสาว มีนบุรี 68/14
จิรวัฒน์ จันทร์สง 945 นาย มีนบุรี 3/31
จิรัชยา สระศรี 860 นางสาว มีนบุรี 11
จิราทิพย์ สวัสดิบรรยงก์ 892 นาง มีนบุรี 376/4
จุติพร เจียวทอง 728 นาง มีนบุรี 44/40
เจนวิกา บุนนาค 6 นางสาว มีนบุรี 1
เจริญ เอี่ยมฉลาด 276 นาย แสนแสบ 9/9
เจษฎา รานอก 849 นาย มีนบุรี 16/67
เจียน มั่งมีทรัพย์ 598 นาย มีนบุรี 30/122
เจียม จีนเซงไซ 200 นาย มีนบุรี 20
แจ่ม ด้วงปาน 357 นาย มีนบุรี 31
แจ่ม สิงสาหัส 264 นาย แสนแสบ
ฉวี อารีย์ 455 นาง มีนบุรี 112
ฉวีวรรณ ประเสริฐสังข์ 722 นางสาว มีนบุรี 79/51
ฉัตรชัย ศุขตระกูล 124 นาย แสนแสบ 188/160
ฉัตราลักษณ์ ลิ้มกวีรัตนวาที 402 นางสาว มีนบุรี 10/3
เฉลิม กลิ่นสุคนธ์ 661 นาย แสนแสบ 43/9
เฉลียว ห้าวหาญ 266 นางสาว มีนบุรี 11/26
แฉล้ม หะนุจิ๊ 331 นางสาว มีนบุรี 133
โฉมยง เซ็นสุรี 26 นาย มีนบุรี 59/30
ชฎาณัฐธนา ไพรสรรค์ 729 นางสาว แสนแสบ 448/337
ชนม์ฐนกรณ์ เตยตะคุ 196 นาย มีนบุรี 30/8
ชนะ พุทธกันยา 750 นาย มีนบุรี 44/43
ชนะ มุกนนท์ 470 นาง มีนบุรี 3
ชนัญชิดา ปรีชา 5 นางสาว มีนบุรี 103
ชไมพร หอมงาม 757 นาง มีนบุรี 11
ชวลิต หมื่นนุช 536 นาย มีนบุรี 14/356
ช่อเพชร พิมพ์โคตร 148 นาง มีนบุรี 36
ชัดชัย ตะกรุดทอง 378 นาย มีนบุรี 162/39
ชัย ปั้นน้อย 170 นาย แสนแสบ 33/55
ชัยนันต์ ต่ายหลี 889 นาย มีนบุรี 13/12
ชัยพร สีนวล 706 นาย มีนบุรี 79/14
ชัยพัฒน์ ดาราพาณิชย์ 131 นาย มีนบุรี 30
ชัยวัฒน์ นารีรักษ์ 745 นาย มีนบุรี 305/253
ชาญชัย จังบัณฑิต 172 นาย มีนบุรี 17/181
ชำนาญ จัดพล 704 นาย มีนบุรี 987/11
ชิตร แฉ่งใจ 232 นาย มีนบุรี 11/27
ชิ้น บุญปั้น 337 นาง มีนบุรี 32
ชื่นใจ สุขเจริญ 222 นาง มีนบุรี 22
ชุบ พรมทับ 57 นาย มีนบุรี 1/6
ชูเกียรติ แดงบัว 486 นาย มีนบุรี 13/7
ชูชาติ บรรจง 666 นาย มีนบุรี 57/13
ชูชาติ โหงนาค 403 นาย มีนบุรี 19
ชูศรี จิตต์ชื่น 399 นาง มีนบุรี 162/34
เชวงศักดิ์ ขันเสนาะ 246 นาย มีนบุรี 91/27
เชาวลิต ขำดำ 814 นาย มีนบุรี 79/48
โชค หนูหลำ 837 นาย มีนบุรี 48/14
ใช้ คำพราว 909 นาย มีนบุรี 59/18
ไชยรัตน์ สารีคำ 647 นาย มีนบุรี 6/2
ซอยยิบ บุญมาเลิศ 67 นาย แสนแสบ 18/6
ซอลีฮีน โซ๊ะพิทักษ์ 549 นาย มีนบุรี 13/8
ซาฟีอี กะแตเซ็ง 352 นาย มีนบุรี 21
ซาและ ซาฟีวงษ์ 369 นาย มีนบุรี 40/5
เซาะ รื่นสุข 89 นาง แสนแสบ 41/14
เซาะ โสสลาม 550 นาง มีนบุรี 13/10
ญาณิกา มูลประชา 532 นางสาว มีนบุรี 14/240
ฐิตารีย์ อินทร์มณี 475 นางสาว มีนบุรี 162/68
ฐิติชัย นคนันท์ 906 นาย มีนบุรี 46
ฐิติพงศ์ ดีไว 736 นาย มีนบุรี 79/54
ฐิติมา คุ้มคำแหง 129 นางสาว มีนบุรี 8
เฐียร ดีประเสริฐ 160 นาง มีนบุรี 18
ณรงค์ วิมานศักดิ์ 29 นาย มีนบุรี 30/6-7
ณัฐกิตติ์ บู่หาด 797 นาย มีนบุรี 33
ณัฐชลัยย์ กวีวุฒฑ์ 162 นางสาว มีนบุรี 58
ณัฐพรรษ์ จันทร์เจริญ 17 นาย มีนบุรี 7
ณัฐพล ถิ่นจันทน์ 112 นาย มีนบุรี 12
ณัฐวรรณ วงษ์ปู่ 573 นาง มีนบุรี 11
ณัฐวรรณ สวัสดิ์กิจ 66 นาง มีนบุรี 103
ณัทฐพงศ์ การเนตร 165 นาย มีนบุรี 79/1
ณิชนันทน์ กิจประชา 623 นาง มีนบุรี 64/19
ดรุณี ถิ่นเปือย 307 นางสาว มีนบุรี 2
ดวงตา กิจสะกะ 747 นางสาว มีนบุรี 79/5
ดวงธิดา กลิ่นหอมรื่น 464 นางสาว มีนบุรี 78
ดอกรัก คชฤทธิ์ 819 นาย มีนบุรี 44/33
ดัด เมินดี 730 นาย มีนบุรี 46/4
ดารัตน์ ภาษิตานนท์ 450 นาง มีนบุรี 120
ดาว คำสุข 794 นางสาว มีนบุรี 68/12
ดิเรก จิตต์ตรีงาม 513 นาย มีนบุรี 32/29
ดิเรก น่วมภา 538 นาย มีนบุรี 987/17
ดุจดาว อับดุลเลาะ 691 นางสาว มีนบุรี 79/19
ดุสิต ทองดี 187 นาย มีนบุรี 5
เดชณรงค์ คำจร 725 นาย แสนแสบ 448/446
เดโช ศิลากุล 890 นาย มีนบุรี 306/212
ตวัน รัตนวิทย์ 620 นาง มีนบุรี 91/23
ตะวัน วงค์ช่างเงิน 764 นาย มีนบุรี 79/39
ตาเล็บ หวังเกษม 685 นาย มีนบุรี 56
ติ๋น โถวรุ่งเรือง 86 นาง มีนบุรี 23
ตูแวสง ยีเด็ง 887 นาง มีนบุรี 79/20
ถวิล แนบชิต 233 นาย มีนบุรี 31/2
แถม สมเจตนารมย์ 628 นาย มีนบุรี 9/44
ทรงกลด สวัสตติยานนท์ 493 นาย มีนบุรี 19/2
ทรงเกียรติ เห็นชอบดี 676 นาย มีนบุรี 44/56
ทรงชัย สวนรัตนชัย 843 นาย แสนแสบ 76/119
ทรงธรรม พุ่มพวง 711 นาย แสนแสบ 154/63
ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ 775 ว่าที่ ร.ต. มีนบุรี 26
ทรงพล สัจธรรมวิสัย 435 นาย มีนบุรี 44/4
ทรงศักดิ์ พิทักษ์เผ่าสกุล 756 นาย มีนบุรี 23/86
ทวน เลี่ยนเพชร 941 นาง มีนบุรี 987/5
ทวี แซ่โค้ว 919 นาย มีนบุรี 30/3
ทวี ภุมรินทร์ 278 นาย แสนแสบ 9/10
ทวีศักดิ์ สังข์สุวรรณ 397 นาย มีนบุรี 162/24
ทศพร มุสตอฟาดี 281 นาย แสนแสบ 14/3
ทอง สุกาศลธิ์ 155 นาย มีนบุรี 133
ทองคำ ภาษิตานนท์ 683 นาง มีนบุรี 99
ทองเชื้อ มั่นยืนยง 48 นาง มีนบุรี 59/31
ทองดี พลนำ 732 นาย มีนบุรี 39
ทองเบิ้ม เตียวหยิน 40 นาย มีนบุรี 95
ทองเปลว อิ่มไพบูลย์ 305 นาย มีนบุรี 48
ทองเปียว ทับแสง 744 นางสาว แสนแสบ 30/9
ทองฝน ปิดฉายะ 777 นางสาว มีนบุรี 162/105
ทองม้วน เหมทอง 759 นาย มีนบุรี 39/6
ทองย้อย ประกอบกิจ 512 นาง มีนบุรี 57/2
ทองศรี วงษ์วนิชกิจ 71 นาง มีนบุรี 40/1
ทองสุข นาคทอง 82 นาง มีนบุรี 79
ทองสุข อ๊ะหมัด 644 นาง แสนแสบ 20/4
ทองอยู่ จันทวสุ 516 นาย มีนบุรี 12
ทะนง แถวถึก 547 นาย มีนบุรี 40/3
ทัดดาว ชวนชม 362 นางสาว มีนบุรี 32/3
ทัศณี กะแตเซ็ง 348 นางสาว มีนบุรี 17
ทัศนีย์ กาสุรงค์ 453 นางสาว มีนบุรี 46
ทัศนีย์ บู่หาด 328 นางสาว มีนบุรี 40
ทำนุ โหหิตาภิรมย์ 927 นาย มีนบุรี 16/10
เทพพิทักษ์ บุญมี 695 นาย มีนบุรี 29
ธง ใชยสาร 796 นาย แสนแสบ
ธง ระเมียดดี 45 นาย มีนบุรี 10
ธงชัย แดงบุบผา 309 นาย มีนบุรี 425
ธงชัย เรืองสวัสดิ์ 829 นาย มีนบุรี 12/42
ธนกร สร้อยสิงห์ 252 นางสาว มีนบุรี 178/23
ธนพงษ์ จาดทองคำ 250 นาย มีนบุรี 59/2
ธนพร พิมพสุทธิ์ 903 นางสาว แสนแสบ 41/69
ธนพร วณิชชานัย 541 นาง มีนบุรี 5
ธนวัฒน์ ชนะวิเศษ 304 นาย มีนบุรี 60
ธนะวัตติ์ ปพัฒน์เปรมศิริ 639 นาย มีนบุรี 14/181/1
ธนัททีปต์ บ่อคาวี 830 นาย มีนบุรี 68/7
ธนาพันธุ์ จรรยาวดี 938 นาย มีนบุรี 20
ธภัสนันท์ ขอจ่วนเตี๋ยว 871 นางสาว มีนบุรี 45
ธัญญ์ฐิตา ภควัฒน์หิรัญโชค 793 นาง มีนบุรี 11
ธัญพิสิษฐ์ อุ่นจันทร์ 791 นาย มีนบุรี 987/9
ธัญภรณ์ กาชุ 135 นางสาว แสนแสบ 41/30
ธันวา ศิวาลัยพงศ์ 817 นาย แสนแสบ 76/164
ธาตรี แจ่มวิมล 894 นาย มีนบุรี 9/43
ธานี ด้วงปาน 359 นาย มีนบุรี 21/5
ธานี รังเกษแก้ว 391 นาย มีนบุรี 163/7
ธีรนพ พัคค์สุนทร 606 นาย มีนบุรี 79/28
ธีรพงศ์ จรรยาวดี 939 นาย มีนบุรี 33
ธีระวัฒน์ แซ่โง้ว 412 นาย มีนบุรี 411,413
ธีราภรณ์ แซ่โค้ว 658 นางสาว มีนบุรี 30/5
ธีราวัลย์ ยองใย 616 นาง มีนบุรี 21
นงนุช ศรีสุข 720 นางสาว มีนบุรี 22/4
นงเยาว์ นกมาก 379 นาง มีนบุรี 66
นนทวร โนรีวงศ์ 839 นาง มีนบุรี 44/6
นพนิจ ทรัพย์สุคนธ์ 529 นาง มีนบุรี 14/84
นภัสกัณณ์ อริยทวีกุลภัทร 649 นางสาว มีนบุรี 19
นรงฤทธิ์ พรมใจ 803 นาย มีนบุรี 87
นวพร เจตนาพิทักษ์กุล 844 นาง มีนบุรี 42
นวพร ภูมิวณิชกิจ 677 นาง มีนบุรี 25/73
นะ วาวี 325 นาง มีนบุรี 26
นะ หมัดละ 483 นาย มีนบุรี 212
นัทฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ 908 นาย มีนบุรี 79/40
นันท์ธชล บุญดี 55 นางสาว มีนบุรี 23
นันทิชา ไชยสลี 604 นาง มีนบุรี 412/1
นันทิยา พุ่มสุวรรณ 62 นางสาว มีนบุรี 59/29
นาง คำดี 707 นางสาว มีนบุรี 59/4
นางพัชรินทร์ สมบุญ 69 นาง มีนบุรี 10
นารี ทิมเทศ 253 นาง มีนบุรี 268/9
นาวิน เพ็ญสุริยะ 723 นาย มีนบุรี 163/32
นาวี นาคนาวา 517 นาย แสนแสบ 42/32
นิดาวรรณ สุขทรัพย์ 261 นาง มีนบุรี 48/5
นิตย์ ขันเสนาะ 417 นาง มีนบุรี 91/26
นิตยา ศิริวัฒ 9 นางสาว มีนบุรี 162/163
นิพันธ์ ชัยศิริ 910 นาย มีนบุรี 89/4
นิยม ชัยยุทธธนาภรณ์ 461 นาย มีนบุรี 2
นิรันดร์ เจริญแสน 783 นาย มีนบุรี 79/4
นิวัต แฉ่งใจ 506 นาย มีนบุรี 59/12
นิวัตร ศิริพูลศฤงฆ์ 236 นาย มีนบุรี 30/2
นุจรา กะสิรักษ์ 144 นาง มีนบุรี 103
นุจรินทร์ สังข์เกษม 879 นาง มีนบุรี 9
นุชจะนาฎ พาชื่นใจ 931 นาง มีนบุรี
นุชนาฏ รุ่งเวชวัฒน 576 นางสาว แสนแสบ 154/235
นุชา แสนดี 102 นาย มีนบุรี 399/188
เนาวรัตน์ มูซอ 880 นาง มีนบุรี 79/41
โนรียะห์ สาริกาขำ 678 นาง มีนบุรี 17
บงกชนาถ คำวลีพรสกุล 122 นางสาว มีนบุรี 47
บรรจง ดีเจริญ 672 นาย แสนแสบ 26/3
บรรจง พุ่มอิ่ม 311 นางสาว มีนบุรี 55/1
บรรจง วรินทรนุวัตร 34 นาย มีนบุรี 666/3
บรรจง อ่อนสุระทุม 572 นาย มีนบุรี 305/114
บรรจบ แย้มงามเหลือ 592 นาง มีนบุรี 1
บรรพต พลกุล 643 นาย มีนบุรี 10
บังอร ดาวสาวะ 185 นาง มีนบุรี 162/126
บังอร ปิติมล 462 นาง มีนบุรี 1
บัณฑูรย์ แสนอินทร์ 556 นาย มีนบุรี 987/3
บัวลอย พิมพุก 779 นาง มีนบุรี 162/108
บัวหอม ตายี่คำ 946 นางสาว มีนบุรี 57/99
บาง อยู่โพธิ์ 423 นางสาว มีนบุรี 45/1
บุญเคลิ้ม เลิศภู่สวัสดิ์ 182 นาง มีนบุรี 20
บุญช่วย คนชม 820 นาย มีนบุรี 101/1
บุญช่วย ผ่องปัญญา 72 นาง แสนแสบ 43/31
บุญชัย พวงพิกุล 181 นาย มีนบุรี 62
บุญชู จันทวสุ 427 นาย มีนบุรี 4
บุญญา เลขวิจิตร์ 861 นาง มีนบุรี 305/134
บุญทรง ธีมากร 16 นาย มีนบุรี 2
บุญธรรม ไตรศิริ 58 นาย มีนบุรี 1
บุญธรรม ผ่องใส 490 นาย มีนบุรี 17/7
บุญบันดาล บุญชูวิทย์ 663 นาง มีนบุรี 658/1
บุญมา กองเสนา 68 นาย มีนบุรี 30/145
บุญยวง ตานะสาย 790 นางสาว มีนบุรี 22
บุญเรือน ฮวดบำรุง 650 นาง มีนบุรี 3
บุญล้อม ทำนุ 543 นาง แสนแสบ 33/1
บุญล้ำ เฉิดรักษา 782 นาง มีนบุรี 162/122
บุญเลิศ จูหลง 571 นาง มีนบุรี 59/15
บุญเลิศ ฉายชูวงค์ 635 นาย มีนบุรี 99
บุญศักดิ์ ช่างกลึงกูล 554 นาย มีนบุรี 293/141
บุญส่ง คำตั้ง 809 นาย มีนบุรี 399/193
บุญส่ง หลีสิน 306 นาย มีนบุรี 396
บุตรศรี สกุลดี 753 นาย มีนบุรี 987/6
บุบผาสวรรค์ ตันวิเชียร 858 นางสาว มีนบุรี 15
บุปผา ชัยมงคล 389 นาง มีนบุรี 163/22
บุปผา หมอน้อย 733 นาง มีนบุรี 987/26
บุรี กาเทศ 317 นาย มีนบุรี 13/1
เบญจมาศ เจริญสุข 655 นางสาว มีนบุรี 23/4
เบ็ญจมาศ เปลี่ยนอนุกูล 286 นางสาว แสนแสบ 18/3
เบญจวรรณ แก้วคำ 108 นาง แสนแสบ 448/136
ปฏิภาณ วาวี 326 นาย มีนบุรี 24
ประกอบ รัตนขจรศักดิ์ 297 นาย มีนบุรี 144
ประกอบ อยู่สุข 742 นาย มีนบุรี 987/10
ประจวบ อำสันเทียะ 418 นาย มีนบุรี
ประจักษ์ ชีวินรุ่งเกษม 140 นาย มีนบุรี 28
ประชุม จิตรจุล 63 นาย มีนบุรี 5
ประชุมพร รัตนวิทย์ 244 นางสาว มีนบุรี 91/14
ประดับ ฉายเสมแสง 249 นางสาว มีนบุรี 162/14
ประดิษฐ แก้วแย้ม 339 นาย มีนบุรี 1
ประเทศ ศิริอุดมโชค 687 นาย มีนบุรี 42/2
ประเทือง ศรีหา 776 นาย มีนบุรี 162/88
ประนอม สุขโต 631 นาง แสนแสบ 51/3
ประพัฒน์ พรรณธรรม 531 นาย มีนบุรี 14/235
ประพันธ์ ชมชื่น 824 นาย มีนบุรี 399/177
ประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ 891 นาง มีนบุรี 29
ประไพรินทร์ ปรีเปรมใจ 377 นาง มีนบุรี 64
ประไพศรี หมื่นนุช 537 นาง มีนบุรี 14/354
ประภัสสร เนียมหอม 143 นาง มีนบุรี 107
ประภา ชัยชนะ 433 นาง มีนบุรี 59/22
ประภาศรี สถิตย์กุลรัตน์ 226 นาง มีนบุรี
ประภาส โพธิ์ศรี 842 นาย มีนบุรี 30/4
ประยูร กะแตเซ็ง 345 นาย มีนบุรี 14/1
ประยูร บุญมาก 406 นาย มีนบุรี 162/119
ประยูร เสือเยะ 20 นาย มีนบุรี 57/11
ประยูร หว่างรักวงษ์ 656 นาย มีนบุรี 70
ประวิทย์ กาสุรงค์ 452 นาย มีนบุรี 48
ประสพ ตงสาลี 484 นาย มีนบุรี 198
ประสาน หลายชูไทย 514 นาย มีนบุรี 91/90
ประสิทธิ์ ดีเหลือ 270 นาย แสนแสบ 41/25
ประสิทธิ์ ปักษี 826 นาย มีนบุรี 79/45
ประสิทธิ์ โมราลาย 169 นาง มีนบุรี 8
ประสิทธิ์ สำราญศาสตร์ 109 นาย แสนแสบ 43/8
ประสิทธิ์ หวังซ๊ะ 293 นาย แสนแสบ 47
ประสิทธิ์ เหล่าอัจฉริยะพร 923 นาย แสนแสบ 326/8
ประสิทธิ์ อิ่มอร่าม 215 นาย มีนบุรี 47/2
ประเสริฐ ซันลี 291 นาย แสนแสบ 43
ประเสริฐ เผื่อนโสภา 618 นาย แสนแสบ 26/6
ประเสริฐ ลัคณาพาชื่นกุล 580 นาย มีนบุรี 51
ประเสริฐ ศรีเอม 374 นาย มีนบุรี 63
ประหยัด อำนวยพร 302 นาย มีนบุรี 35
ปราณี นิลเจียม 202 นาง มีนบุรี 24
ปราณี บุญโพธิ์ 100 นางสาว มีนบุรี 293/232
ปราณี บุญยะบา 227 นางสาว แสนแสบ 16/8
ปราณี ผึ้งผูก 269 นางสาว แสนแสบ
ปราณี พัฒนสุวรรณ 413 นาง มีนบุรี 30
ปราณี เลาะเมาะ 574 นาง มีนบุรี 82
ปราณี วรรณทิม 456 นางสาว มีนบุรี 15
ปราณี สันประเสริฐ 477 นางสาว มีนบุรี
ปราณี โสณมิตร 254 นาง มีนบุรี
ปรานอม มีสุข 398 นาง มีนบุรี 27
ปราโมทย์ บัวแย้ม 709 นาย มีนบุรี 163/47
ปราโมทย์ วรกุล 799 นาย แสนแสบ 448/484
ปรีชา กะแตเซ็ง 347 นาย มีนบุรี 13/9
ปรีชา กุลวัฒนาพร 186 นาย มีนบุรี 36
ปรีชา ซาฟีวงษ์ 553 นาย มีนบุรี 40/8
ปรีชา มุสตอฟาดี 284 นาย แสนแสบ 14/1
ปรียาดา จันทรา 609 นาง มีนบุรี 14/207
ปลั่ง ครุฑนา 42 นาย มีนบุรี 91/8
ปวีย์ธิดา ธัญญเสริมสิทธิ์ 559 นางสาว มีนบุรี 67
ปองพล มะดีลี 24 นาย มีนบุรี 57/6
ปัญจมา วิไลลักษณ์ 260 นาง มีนบุรี 67
ปัญชลีย์ พลอมรวรีย์ 163 นางสาว มีนบุรี 28
ปัญญา ตงสาลี 272 นาย แสนแสบ 18/14
ปัญญา ล้อมวงษ์ 238 นาย มีนบุรี 52
ปัญญาดี สมานบุตร 527 นาย มีนบุรี 23/63
ปัณณภัสร์ ฐิติปรีชาวัฒน์ 84 นางสาว มีนบุรี 36
ปาริชาติ รุ่งเรือง 915 นาง มีนบุรี 4/1
ปิยนันท์ ชุ่มเงิน 615 นางสาว มีนบุรี 42
ปิยนุช แก้วแสง 8 นางสาว มีนบุรี 399/134
ปิยพงษ์ ขำกฤษ 7 นาย มีนบุรี 305/289
ปิยะ ไตรสุธา 646 นาย มีนบุรี 19
ปิยาภรณ์ กองเสนา 473 นาง มีนบุรี 30/24
เปรมจิตร บุญคำ 205 นางสาว มีนบุรี 163/16
เปรมใจ บุณยรังค 119 นางสาว มีนบุรี 12
เปลว สกุลมา 198 นาย มีนบุรี 5/6
แป๊ด รวดเรียว 900 นาง มีนบุรี 33/1
ผกาแก้ว ตู้เพ็ชร 781 นาง มีนบุรี 79/9
ผล สำโรงทอง 334 นาย มีนบุรี 34/5
ผัด นามเหลา 773 นาย มีนบุรี 162/82
เผื่อน ม่วงทอง 682 นาย แสนแสบ 30/13
พงษ์พันธุ์ พัสดุ 930 นาย มีนบุรี 48/15
พจน์ วงษา 701 นาย มีนบุรี 5
พนม เหรียญปรีชา 255 นาง มีนบุรี 162/57
พเยาว์ มั่งมี 708 นางสาว มีนบุรี 11/109
พรชัย ขาวสบาย 579 นาย มีนบุรี 91/28
พรทิพย์ สันติพงษ์สกุล 519 นางสาว มีนบุรี 155
พรเทพ ไพรพิสุทธิ์ 600 นาย มีนบุรี 10/1
พรนภา ทองมิตร 193 นาง มีนบุรี 3/5
พรพิมล เรืองศรี 425 นาง มีนบุรี 36/16
พรเพ็ญ ไชยศร 864 นาง มีนบุรี 14
พรรณธิภา ประดับแสง 420 นาง มีนบุรี 28/1
พรรณรงค์ เจริญฤทธิ์ 875 นาย มีนบุรี 522/1
พรรณราย แสวงผล 436 นางสาว มีนบุรี 28/2
พรรณี กัลยาณเมธี 577 นางสาว มีนบุรี 8
พรรณี รัตนวิทย์ 243 นาง มีนบุรี 91/9
พรวิไล ปาวะรีย์ 308 นางสาว มีนบุรี 32/32
พร้อมจิตต์ รุ่งเวชวัฒน 53 นาง แสนแสบ 154/243
พระรถ เปรมปรีดิ์ 699 นาย มีนบุรี 9/21/1
พริ้ง ภาคสินธุ์ 210 นาง มีนบุรี 44/11
พวงชมพู ปิ่นรัตน์ 651 นาง มีนบุรี 17/10
พัชรธร โนนปัญญา 766 นางสาว แสนแสบ
พัชรภรณ์ วงษ์วรรณวัฒน์ 234 นาย มีนบุรี 32/3
พัชรมาส บุญพิทักษ์ 487 นาง มีนบุรี 14/5
พัชรินทร์ เพชรอ้อน 505 นางสาว มีนบุรี 45/1
พัชรินทร์ วีระนิตินนท์ 563 นางสาว มีนบุรี 401/94
พัชรีพร แซ่เฮง 132 นางสาว มีนบุรี 43
พานี เลาะผึ้ง 73 นางสาว มีนบุรี 162/78
พิกุล บุญสร้อย 664 นางสาว มีนบุรี 79/53
พินิจ หลีสิน 256 นาย มีนบุรี 163/11
พิมพ์พิศา เนืองนิตย์ 680 นาง มีนบุรี 14/71
พิศักดิ์ ขำแก้ว 847 นาย มีนบุรี 6
พิสิฐชัย ชัยยะ 626 นาย แสนแสบ 154/37
พุทธิกาญจน์ เขียวอ่อน 214 นางสาว มีนบุรี 46/3
พูนศรี สุนะมาลัย 150 นาง มีนบุรี 116
เพ็ญพรรณ มกรามณี 405 นางสาว มีนบุรี 396
เพทาย ผลโพธิ์ 257 นาย มีนบุรี 5
เพลิน กุมภิพงษ์ 671 นาย แสนแสบ
เพลินพิศ จันทสร 424 นาง มีนบุรี 68/22
เพียงใจ แสงจันทร์ 752 นางสาว แสนแสบ 448/203
ไพจิตร สุตะคาน 743 นาง มีนบุรี 100/119
ไพรัช ทวีกุลบุตร 206 นาย มีนบุรี 43
ไพริน ทองมิตร 191 นาง มีนบุรี 3/1
ไพรินทร์ นิมา 364 นาย มีนบุรี 35/3
ไพศาล บุตรชาดี 749 นาย แสนแสบ 448/245
ฟาตีมะห์ แดงมินต์ 693 นาง แสนแสบ 10/3
ฟื้น ภู่ระหงษ์ 247 นาย มีนบุรี 93/9
ฟูอ๊าต มุณีย์ 613 นาย มีนบุรี 2/3
เฟื่องฟ้า ปานศรี 128 นาง มีนบุรี 59/5
ภนิดา ช่วยนุกูล 878 นางสาว มีนบุรี 293/382
ภัทรดา แสงทองคำอร่าม 154 นางสาว มีนบุรี 132
ภัทรฤดี กิติวรรณกุล 893 นางสาว มีนบุรี 42/2
ภัทราวรรณ ธีรสกุลวงศ์ 731 นางสาว มีนบุรี 43
ภัทรียา ไทยทองสุข 23 นาง มีนบุรี 54
ภัสสร ยิดสกุล 721 นาง มีนบุรี 11/50
ภาพิมล นักสิทธิ์ 11 นางสาว มีนบุรี 79/49
ภาวิณี แซ่โค้ว 117 นาง มีนบุรี 14/9
ภาวิณี สุระนิน 441 นางสาว มีนบุรี 45
ภาสินี กาหลง 735 นางสาว มีนบุรี 162/21
ภูริตา พนมเนตรกุล 116 นางสาว มีนบุรี 305/29
ภูษิต แซ่ตัน 882 นาย มีนบุรี 293/494
มงคล วงษ์อ่อน 96 นาย มีนบุรี 20/6
มณฑา แข็งขัน 638 นาง มีนบุรี 6
มณฑา สินธุ์เพ็ง 178 นาง มีนบุรี 163/1
มณเฑียร ราหูรักษ์ 806 นาย มีนบุรี 132/1
มณีจันทร์ สายวงษ์ 564 นาง มีนบุรี 987/8
มนัส ทองน้อย 44 นาย มีนบุรี 30/91
มยุราภรณ์ พิริยะชนานุสรณ์ 653 นางสาว มีนบุรี 162/87
มยุรี มีนชัยนันท์ 518 นางสาว มีนบุรี 9
มะณี ปิ่นตา 670 นางสาว มีนบุรี 162/117
มะลิวรรณ มุสตอฟาดี 282 นางสาว แสนแสบ 14/9
ม๊ะลี มะหะหมัด 684 นางสาว มีนบุรี 61
มานพ เดชพุ่ม 457 นาย มีนบุรี 11/143
มานะ มหัคฆพงษ์ 850 นาย แสนแสบ 76/136
มานะ มาลินี 555 นาย มีนบุรี 21
มานะ ละดาดก 28 นาย มีนบุรี 91/22
มานิต อิ่มอร่าม 499 นาย มีนบุรี 46/2
มานิตย์ หมอนอิง 669 นาง มีนบุรี 72
มานิตย์ อิสมัญ 551 นาย มีนบุรี 2
มาโนช ทองธรรมชาติ 376 จ.ต. มีนบุรี 162/13
มาโนช บูชา 30 นาย มีนบุรี 59/11
มารยาท ยุระเกตุ 855 นางสาว มีนบุรี 65
มาริสา วรัตรุจิวงศ์ 104 นาง แสนแสบ 76/205
มาเรียม คุสิตา 924 นาง แสนแสบ 41/37
มาลิณี มินยีวัง 356 นางสาว มีนบุรี 12/1
มาลี กรดแก้ว 426 นางสาว มีนบุรี 75
มาลี คำประกอบ 394 นาง มีนบุรี 163/26
มาลี ชาปัญญา 47 นาง มีนบุรี 162/109
มาลี ซอเฮง 80 นาง มีนบุรี 30/10
มาลี ดะเก๊ะ 271 นางสาว แสนแสบ 41/18
มาลี น้อยหิรัญ 544 นาง มีนบุรี 20
มาลี นุตมะหะหมัด 446 นาง มีนบุรี 64
มาลี อำพันขาว 599 นาง มีนบุรี 163/23
มิน วงษ์ภู่ 371 นาย มีนบุรี 73/1
มุทิตา ทบวงศ์ 724 นางสาว มีนบุรี 17/52
มูนะ โซ๊ะพิทักษ์ 342 นาง มีนบุรี 38/2
มูล นิมา 363 นาง มีนบุรี 76
เมตตา เตียวประทีป 859 นางสาว มีนบุรี 93
เมธา สัพพะเลข 578 นาย มีนบุรี 823/3
เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ 157 นาย แสนแสบ 11
ยงยุทธ์ คงสงค์ 867 นาย มีนบุรี 3/12
ยงยุทธ ศรีศักดิ์หิรัญ 189 นาย มีนบุรี 436-437
ยงศักดิ์ ตันติปิฎก 530 นาย มีนบุรี 14/155
ยศกร ธันชลัชอุดม 39 นาย มีนบุรี 293/10
ยศพร สุขโต 290 นาย แสนแสบ 39/1
ยอดยิ่ง ธรรมลังกา 802 นาย มีนบุรี 79/3
ยาซีน ดีเหลือ 134 นาย แสนแสบ 41/34
ยุทธพิชัย เลิศอุทัย 171 นาย แสนแสบ 188/110
ยุพิน บัวจันทร์ 548 นางสาว มีนบุรี 13/1
ยุพิน รอดจันทร์ 665 นาง มีนบุรี 78
ยุพิน อุทธจันทร์ 739 นางสาว มีนบุรี 105
ยุวดี เนียมแย้ม 526 นางสาว มีนบุรี 5
เยาวภาณี อุดแน่น 201 นาง มีนบุรี 44/5
เยาวเรศ เกตุแก้ว 494 นางสาว มีนบุรี 128
รวิพรรณ พึ่งสุนทรบัตร์ 570 นางสาว มีนบุรี 47
รสลิน สถิตย์พงษ์วัฒนะ 625 นางสาว มีนบุรี 16/42
รอซูล ขาวนวล 688 นาย มีนบุรี 35
รังสรรค์ นิมะ 93 นาย มีนบุรี 96
รัชดา พนมเนตรกุล 115 นางสาว มีนบุรี 305/46
รัชนี พรมนิล 101 นาง มีนบุรี 305/232
รัชนี ส่งเสริมสิทธิ์ 114 นาง มีนบุรี 76
รัชนีกร ขอผดุง 762 นาง มีนบุรี 305/140
รัชนีกร ไพยชำนาญ 884 นางสาว มีนบุรี 60
รัชภาคย์ มุขชาติ 103 นาย มีนบุรี 79/25
รัชศานติ์ เศวตศิโรรัตน์ 3 นาย มีนบุรี 12
รัตนะ ภู่ขาว 468 นาย มีนบุรี 15
รัตนา แช่มศรีรัตน์ 614 นาง มีนบุรี 305/205
รัตนา ศิริโรจน์ชัยกุล 888 นางสาว มีนบุรี 126
รัตนาพร พิริยะชนานุสรณ์ 1 นางสาว มีนบุรี 162/30
ราตรี สันประเสริฐ 476 นางสาว มีนบุรี 55
ราธากร อัยยกมลากุล 675 นาย มีนบุรี 306/320
รำเพย ตาหนู 674 นาง มีนบุรี 162/95
รุ่งโรจน์ สมวรรณ 805 นาย มีนบุรี 17
รุ่งอรุณ คำนวนวิทย์ 597 นางสาว มีนบุรี 21
รุจิรา กลิ่นหอมรื่น 242 นางสาว มีนบุรี 91/104
รุจี สุขแสวง 853 นาง มีนบุรี 79/8
เรณู ชวดโต 895 นาง มีนบุรี 293/320
เรืองศักดิ์ ทะเน 804 นาย มีนบุรี 59/10
ฤชัย ปิ่นรอด 502 นาย มีนบุรี 49/1
ฤชุภณ ระดิ่งหิน 4 นาย มีนบุรี 91/18
ลัดดา น้ำแก้ว 237 นาง มีนบุรี 45/15
ลาวรรณ ปัญญาวงศ์ 846 นาง มีนบุรี 113
ลำดวน จ้อยรุ่ง 439 นางสาว มีนบุรี 75
ลำใย วรรณกิจ 778 นาง มีนบุรี 36/56
ลำไย ยอมีน 495 นางสาว มีนบุรี 56
ลิ้ม ภุมรินทร์ 277 นาง แสนแสบ 9/1
เล็ก หงษ์น้อย 273 นาย แสนแสบ 6
เลิศ น้อยหิรัญ 458 นาย มีนบุรี 48/2
วชิระ สรรเพชร 881 นาย มีนบุรี 79/42
วนิดา ไทยเจริญ 714 นาง มีนบุรี 31
วนิดา พูลแช่ม 358 นาง มีนบุรี 31/3
วนิดา ยอนิมา 27 นางสาว แสนแสบ 41/58
วนิดา ไวยเลิศ 225 นาง มีนบุรี 162/50
วรชาติ ขุนทอง 568 นาย มีนบุรี 20
วรทัศน์ โมกขสุทธิวงค์ 94 นาย แสนแสบ 314/511
วรนุช เสือเยะ 2 นางสาว มีนบุรี 59/17
วรพจน์ หันสังข์ 630 นาย มีนบุรี 79
วรรณะ สุวกร 471 นาง มีนบุรี 11
วรรณา ฉิมวิเศษ 175 นางสาว แสนแสบ 41/72
วรรณี แต่งพสุเลิศ 621 นางสาว มีนบุรี 2
วรรณี วาวี 333 นาง มีนบุรี 28
วราภรณ์ พรหมรักษ์ 940 นาง มีนบุรี 293/544
วสันต์ สารธิราช 765 นาย มีนบุรี 79/11
วสันต์ อิทธิยศ 942 นาย มีนบุรี 79/38
วันชัย ประโมจนีย์ 76 นาย มีนบุรี 17/106
วันชัย มหาพันธ์ 204 นาย มีนบุรี
วันดี บุญเสริม 617 นาง มีนบุรี 7
วันทนา ปิยะมาน 207 นางสาว มีนบุรี 44/2
วันทนา โพธิ์เล็ก 386 นางสาว มีนบุรี 399/131
วันทนีย์ เตชะผลพูลวัฒนา 897 นาง มีนบุรี 91
วันเพ็ญ ก่อนเชียงวงศ์ 166 นางสาว แสนแสบ 41/41
วัลลพ แจ่มสวัสดิ์ 218 นาย มีนบุรี 163/37
วาทิน ปุริเส 726 นาย มีนบุรี 113/158
วารุณี ปานนพภา 343 นาง มีนบุรี
วาสนา นกโต 387 นาง มีนบุรี 162/66
วาสนา โพธิ์เล็ก 385 นาง มีนบุรี 399/109
วิจิตร วิวัฒน์วงศ์สกุล 52 นาย มีนบุรี 30/14
วิจิตร สืบวงษ์รอด 823 นาย มีนบุรี 9/13
วิจิตรา อารอมัน 498 นางสาว มีนบุรี 2/7
วิชัย นวชัย 525 นาย มีนบุรี 12/196
วิชาญ นิลาพันธ์ 710 นาย มีนบุรี 987/20
วิชิต ภาษิตานนท์ 99 นาย มีนบุรี 97
วิชุดา เผือกพิบูลย์ 679 นางสาว มีนบุรี 33
วิเชียร นิ่มน้อย 596 นาย มีนบุรี 32/26
วิญญู บุญศรี 203 นางสาว มีนบุรี 30/8
วิทยพล แสวงผล 432 นาย มีนบุรี 27
วินัย มินกาเซ็ม 219 นาย แสนแสบ 13
วินัย เลาะเมาะ 447 นาย มีนบุรี 66
วินัย วงษ์ภู่ 492 นาย มีนบุรี 124
วินิจ มารัตน์ 718 นาง มีนบุรี 79/33
วิบูลย์ลักษณ์ นาสถิตย์ 521 นางสาว มีนบุรี 14/2
วิภา หมุดทอง 485 นาง มีนบุรี 11/7
วิภูสินี จุลรอด 886 นาง มีนบุรี 32
วิมล เปรมใจ 562 นาง มีนบุรี 14
วิมล เปิงขมัง 336 นางสาว มีนบุรี 25
วิระวุธ ทองมิตร 192 นาย มีนบุรี 3/9
วิรัตน์ โพธิ์แก้ว 396 นาย มีนบุรี 163/30
วิโรจน์ วารุณศาสตร์ 588 นาย มีนบุรี 62
วิไลภรณ์ หิญชีระนันทน์ 13 นางสาว มีนบุรี 44
วิไลรัตน์ วงศ์ทองบาง 836 นาง มีนบุรี 987/4
วิไลวรรณ เชื้อขำ 263 นาง มีนบุรี 32/15
วิวัชร์ นกมาก 383 นาย มีนบุรี 162/25
วิวัฒน์ มุ่งฝอยกลาง 46 นาย มีนบุรี 79/58
วีณา โหงวิลัย 133 นางสาว แสนแสบ 13/17
วีรวรรณ คงกำเนิด 594 นาง มีนบุรี 3
วีระ ศิริสมพล 70 นาย มีนบุรี 47/3
วีระศักดิ์ ตงสาลี 479 นาย มีนบุรี 2
วุฒิ บู่บาด 318 นาย มีนบุรี 13
วุฒิชัย เทพาทิพวงศ์ 857 นาย แสนแสบ 314/303
วุฒิชัย อาสาฬห์ประกิต 15 นาย มีนบุรี 9
ไวยะนุด เจ๊ะรอฮีม 97 นางสาว มีนบุรี 13
ศรพิชัย สีหอมชัย 754 นาย แสนแสบ
ศรายุธ เซ๊ะวิเศษ 280 นาย แสนแสบ 11
ศราวุธ ชมทอง 552 นาย มีนบุรี 79/52
ศรีกัลยา สิทธิฤทธิ์ 414 นาง มีนบุรี 31
ศรีนวล ปัญญารอด 208 นาง มีนบุรี 44/8
ศรีสำราญ เลาะเมาะ 445 นาง มีนบุรี 68
ศรีสุดา สร่างไธสง 712 นางสาว มีนบุรี 305/27
ศรุดา สมพอง 533 นาง มีนบุรี 14/283
ศลิษา วินิตวรเวสม์ 125 นางสาว มีนบุรี 27/298
ศศิพิมพ์ ทุทุมมา 771 นางสาว แสนแสบ 448/197
ศศิวิมล คำโม 848 นางสาว มีนบุรี 23
ศักดิ์ชัย อินทร์ทอง 866 นาย มีนบุรี 79/10
ศิริชัย กะแตเซ็ง 351 นาย มีนบุรี 19
ศิริญา ใสวงษ์ 10 นางสาว แสนแสบ 448/247
ศิรินทิพย์ กวนพฤกษ์ 901 นางสาว มีนบุรี 74
ศิริพร กมลศิริพิชัยพร 854 นาง แสนแสบ 76/182
ศิริพร ดิลกกุลวัฒนา 409 นางสาว มีนบุรี 129
ศิริพร แสวงผล 431 นางสาว มีนบุรี 82
ศิริรัตน์ บุณยรังค 177 นาง มีนบุรี 41
ศิวนาฏ ก้อนดี 835 นางสาว มีนบุรี 6
ศิวารีย์ แซ่โค้ว 657 นาง มีนบุรี 59/51
ศุภกิจ พลอยเจริญ 611 นาย มีนบุรี 13
ศุภฤกษ์ พิมพาวงศ์ 737 นาย มีนบุรี 79/18
ศุภวิท สะดีวงศ์ 738 นาย มีนบุรี 107
ศุภารัตน์ โพธิวัฒน์ 818 นาง มีนบุรี 2
สงกรานต์ แสงประเสริฐ 925 นาย มีนบุรี 16
สงวน พึ่งความชอบ 421 นาง มีนบุรี 29
สงวน สีสุข 482 นาง มีนบุรี 218/1
สงวน อ่อนดี 698 นาย มีนบุรี 59/21
สดศรี ส่งสวัสดิ์ 130 นางสาว มีนบุรี 12/57/1
สถาพร ประกอบกิจ 511 นาย มีนบุรี
สถิตย์ วิสาขศาสตร์ 833 นาย มีนบุรี 59/19
สถิตย์ สันตยานนท์ 587 นาย มีนบุรี 43/2
สนอง เอกตันติวงศ์ 868 นาง มีนบุรี 7
สนั่น ชราศักดิ์ 936 นาย แสนแสบ 448/402
สนั่น อารีย์ 454 นาย มีนบุรี 92
สนิท จันทร์หอม 575 นาย มีนบุรี 60/6
สนิทพันธ์ รมยานนท์ 523 นาย มีนบุรี 12/178
สนุ่น วงษ์มิตรแท้ 705 นาง มีนบุรี 59/44
สมคิด โพธิ์งาม 301 นาย มีนบุรี 30/38
สมคิด วงษ์อารี 262 นาย มีนบุรี 40/2
สมจิต บุญเกื้อ 296 นาง มีนบุรี 89
สมจิต บุญอ้น 784 นาง แสนแสบ 15
สมจิต แสงศรี 715 นางสาว มีนบุรี 47
สมจิตต์ แซ่อึ้ง 444 นางสาว มีนบุรี 140
สมเจตน์ การีเวท 917 นาย มีนบุรี 25/80
สมใจ ชมดอกไม้ 25 นาย แสนแสบ
สมใจ ช้างวิเศษ 50 นางสาว มีนบุรี 162/10
สมใจ แถวถึก 546 นาง มีนบุรี 5/1
สมใจ นันทโรจน์ 91 นางสาว มีนบุรี 85
สมใจ รัตตะชัย 727 นาย มีนบุรี 29
สมชัย จูรี 223 นาย มีนบุรี 32/2/1
สมชัย สุดปัญญา 507 ร.ต. มีนบุรี 4/15
สมชาย การีมี 566 นาย แสนแสบ 48/9
สมชาย โกมินทร์ 926 นาย มีนบุรี 25
สมชาย ชิระกุล 560 นาย มีนบุรี 26
สมชาย ชุนรัตน์ 601 นาย มีนบุรี 1
สมชาย ซันลี 292 นาย แสนแสบ 43/36
สมชาย แตงเพ็ชร 265 นาย มีนบุรี 30/14
สมชาย พวงมณี 460 นาย มีนบุรี 1/1
สมชาย มินโด 74 นาย มีนบุรี 26/5
สมชาย มีผล 167 นาย มีนบุรี 79/59
สมชาย รังเกษแก้ว 390 นาย มีนบุรี 163/25
สมชาย โลกานะวัตร 619 นาย มีนบุรี 16
สมชาย เสือเพชร์ 801 นาย มีนบุรี 987/7
สมชาย แสนทวีเกียรติ 151 นาย มีนบุรี 823/1
สมชาย อร่ามฉัตรมงคล 141 นาย แสนแสบ 154/55
สมชาย อับดุลลอมาน 289 นาย แสนแสบ 30/29
สมชาย ฮิงสาหัส 268 นาย แสนแสบ 18/23
สมเดช ทิพวงษ์ 788 นาย มีนบุรี 79/12
สมเดช แมะเฮม 689 นาย แสนแสบ 20/10
สมถวิล ได้เจริญสุข 589 นาง มีนบุรี 91/11
สมทรัพย์ เงินอยู่ 605 นาง มีนบุรี 72
สมนึก ดอกไม้ไหว 681 นาย มีนบุรี 10
สมนึก โต๊ะกู 87 นาย มีนบุรี 57
สมนึก วงษ์แจ้ง 36 นาง มีนบุรี 5
สมบัติ พันเสวก 582 นาง มีนบุรี 17
สมบัติ สุขสาลี 313 นาย มีนบุรี 57
สมบุญ สุขสมพล 496 นาย มีนบุรี 163/24
สมบูรณ์ ถิ่นแสง 800 นาย แสนแสบ 43/33
สมบูรณ์ โหงอุ่ม 267 นาย มีนบุรี 162/18
สมปอง ดวงประเสริฐ 19 นาย มีนบุรี 15
สมพงษ์ แดงพายัพ 392 นาย มีนบุรี 163/6
สมพงษ์ วิทยากุล 928 นาย มีนบุรี 162/8
สมพงษ์ เสถียรกิจวณิชย์ 298 นาย มีนบุรี 58/11
สมพร แซ่อึ๊ง 451 นาง มีนบุรี 142
สมพร นุ่มแปลก 138 นาย มีนบุรี 154
สมพร วิโรจน์เมฆาวณิชย์ 834 นาย มีนบุรี 293/322
สมพร สัจธรรมวิสัย 434 นางสาว มีนบุรี 44/1
สมพร อำนวยพร 303 นาง มีนบุรี 37
สมพร เอี่ยมฉลาด 275 นางสาว แสนแสบ 9/12
สมมารถ วรรณุราช 629 นาย มีนบุรี 38
สมยงค์ มูลพวก 899 นาย มีนบุรี 12
สมยศ แสวงผล 429 นาย มีนบุรี 5
สมร วงษ์ภู่ 373 นางสาว มีนบุรี 47/2
สมรัก อารอมัน 497 นาง มีนบุรี 45
สมศรี กะแตเซ็ง 346 นางสาว มีนบุรี 15
สมศรี ผ่องนาค 35 นาง มีนบุรี 16
สมศักดิ์ ซาฟีวงษ์ 368 นาย มีนบุรี 40/7
สมศักดิ์ นาคเกษม 216 นาย มีนบุรี 48
สมศักดิ์ บุญมา 78 นาย แสนแสบ 36/14
สมศักดิ์ โพธิ์แก้ว 258 นาย มีนบุรี 163/3
สมศักดิ์ แย้มเกษร 400 นาย มีนบุรี 162/2/1
สมศักดิ์ วิเชียรฉาย 898 นาย มีนบุรี 6
สมศักดิ์ หะนุจิ๊ 323 นาย มีนบุรี
สมสมัย อินหนูขำ 869 นาง แสนแสบ 30/24
สมหมาย วงค์กันทา 332 นางสาว มีนบุรี 21
สมหมาย วุฒิพันธ์ 741 นาง มีนบุรี 77
สมหมาย ศรีเอม 375 นาย มีนบุรี 63/2
สมหมาย อินทร์สูงเนิน 121 นาง มีนบุรี 662/2
สมัคร เพ็งกระจ่าง 61 นาย มีนบุรี 30/71
สมัย วงษ์ภู่ 355 นางสาว มีนบุรี 51
สมัย สุขกะใจ 199 นาง มีนบุรี 32/2
สมาน กะแตเซ็ง 349 นาย มีนบุรี 17/1
สมาน ดอนเหลื่อม 212 นาย มีนบุรี 44/13
สมาน บู่หาด 316 นาย มีนบุรี 11
สมาน เย็นภิณโญ 158 นาย แสนแสบ 41/6
สรชัย ชนะวิวัฒน์ 60 นาย แสนแสบ 314/374
สวัสดิ์ ทูลกอง 751 นาย แสนแสบ 448/183
สวัสดิ์ เสถียร 885 นาย มีนบุรี 79/47
สว่าง ไชยสุริย์ 105 นาย มีนบุรี 39
สว่าง ฤกษ์งาม 382 นาย มีนบุรี 162/33
สวาท ฉิมแก้ว 288 นาย แสนแสบ 29
สวาท อนุชนาด 608 นาง มีนบุรี 30/53
สวิง เขียวหวาน 340 นาย มีนบุรี 49
สอางค์ มะลิขาว 126 นางสาว แสนแสบ 3/12
สอาด อ่อนนิ่ม 914 นางสาว มีนบุรี 64/8
สะมะแอ กะแตเซ็ง 354 นาย มีนบุรี 23
สะอาด เมืองทอง 811 นาง มีนบุรี 58
สังเกต ศรีสุทธิสัมพันธ์ 816 นาย มีนบุรี 44/37
สังคี ม้วนอ้อม 822 นาง มีนบุรี 90
สังวาลย์ พรมภักดี 213 นางสาว มีนบุรี 46/2
สังเวียน ทีจันทา 480 นาย มีนบุรี 2/4
สังเวียน วิหวา 697 นาง มีนบุรี 156
สังเวียน แสงจันทร์ 840 นาย มีนบุรี
สัจจวัฒน์ เหมือนนาค 118 นาย มีนบุรี 30/49
สันทัด ปริปุญโนชัย 410 นาย มีนบุรี 399/111
สัมพันธ์ โชคดี 18 นาย มีนบุรี 36/1
สัมฤทธิ์ จันธิยะ 932 นาง แสนแสบ
สายชน ดังถวิล 361 นาง มีนบุรี 32
สายฝน วิโรจน์เมฆาวณิชย์ 64 นางสาว มีนบุรี 293/360
สายสวาท แดงชาติ 692 นาง แสนแสบ 41/22
สายสุนีย์ มะหะหมัด 501 นาง มีนบุรี 49/3
สายัณต์ บุญส่ง 832 นาย มีนบุรี 79/6
สารภี เจ๊ะเซ็น 943 นาง มีนบุรี 58
สำเนา ทองไพจิตร 81 นาง มีนบุรี 59/14
สำเนียง จาดตานิม 660 นาง มีนบุรี 163/4
สำเนียง ศิริวัน 702 นาง มีนบุรี 293/241
สำรวย แก้วมณี 235 นาย มีนบุรี 32/7
สำรวย เงินอยู่ 120 นาย มีนบุรี 4
สำรวย แซ่โง้ว 411 นาย มีนบุรี 24
สำรวย อินทร์มณี 474 นาย มีนบุรี 162/56
สำราญ เพ็งพานิช 248 นาย มีนบุรี 14
สำเริง รักญาติ 716 นาย แสนแสบ 43/7
สำอางค์ หนูเผือก 294 นางสาว แสนแสบ 41/40
สินชัย อินเติมมา 610 นาย มีนบุรี 76
สิริภัสสร์ ภาณุรัตน์พิชิต 921 นาง แสนแสบ 76/202
สี เหมรา 43 นาง มีนบุรี 6
สุกัญญา อินทมหันต์ 211 นาง มีนบุรี 44/61
สุข บุญมี 312 นาง มีนบุรี 23
สุขสันต์ บรรจง 789 นาย มีนบุรี 14/29
สุคนธ์ สมสวัสดิ์ 522 นาย มีนบุรี 12/57
สุจิตรา บู่หาด 329 นางสาว มีนบุรี 10/1
สุจิตรา ไวว่อง 642 นาง มีนบุรี 51
สุจินต์ เตยตะคุ 197 นาง มีนบุรี 30/13
สุชวน ทองโปรย 748 นาย มีนบุรี 45
สุชัย กะแตเซ็ง 344 นาย มีนบุรี 14
สุชาดา ถาวรสุทธิ์ 422 นาง มีนบุรี 34
สุชาติ กะแตเซ็ง 341 นาย มีนบุรี 5
สุชาติ ฉ่ำหลวง 602 นาย มีนบุรี 59/41
สุชาติ เทียนพยอม 136 นาย แสนแสบ 41/61
สุไชยยันต์ อนันทวงษ์ 183 นาย มีนบุรี 399/172
สุฑาวรรณ ธีรสวัสดิ์ 540 นาง มีนบุรี 14/107
สุณีย์ ไตรงามวัฒนา 229 นาง มีนบุรี 8/1
สุณีย์ น้อยจ้อย 443 นาง มีนบุรี 146
สุณีย์รัตน์ พุ่มธานี 876 นาง มีนบุรี 30
สุดคนึง แพรดำ 690 นาง แสนแสบ 20/6
สุดา ช่วงฉ่ำ 33 นาง แสนแสบ 43/6
สุดา หะนุจิ๊ 459 นางสาว มีนบุรี 32
สุดาทิพย์ ดอกคำ 808 นางสาว มีนบุรี 987/12
สุดาพร ภุมรินทร์ 279 นางสาว แสนแสบ 9/15
สุทธิเชษฐ วงษ์ภู่ 372 นาย มีนบุรี 47/1
สุทัศน์ ทัศศิริ 561 นาย มีนบุรี 12
สุเทพ พร้อมศักดิ์ 107 นาย มีนบุรี 17/24
สุเทพ ศรีธัญลักษณ์ 259 นาย มีนบุรี 163/8
สุธน อรุณรังษี 156 นาย มีนบุรี 42
สุธีรา เย็นฉำ 381 นางสาว มีนบุรี 162/36
สุนคร สันตสิงห์ 22 นาย มีนบุรี 162/123
สุนทร จันธิยะ 821 นาย แสนแสบ
สุนทร บุญมา 77 นาย แสนแสบ 36/13
สุนทรี โพธิ์บำเพ็ญ 110 นางสาว มีนบุรี 933/3
สุนันท์ เผือกน้อย 545 นางสาว มีนบุรี 26/3
สุนันท์ วัฒนปรีชาธรรม 634 นางสาว มีนบุรี 293/168
สุนันทา นุตสถิตย์ 321 นาง มีนบุรี 22/2
สุนา สีดี 221 นาง แสนแสบ 28/8
สุบรรณ ผดุงเดชสิริ 719 นาย มีนบุรี 16
สุบิน บุญส่ง 856 นาง มีนบุรี 29/4
สุบิน พวงพุก 929 นาย มีนบุรี 16/2
สุบินทร์ เกตุสำเภา 415 นาย มีนบุรี 83
สุพจน์ โทเกษ 810 พลฯ มีนบุรี 44/57
สุพจน์ มโนรถกุล 430 นาย มีนบุรี 24
สุพจน์ สุธาภรณ์ 407 นาย มีนบุรี 399/26
สุพรรณ ไวยพัฒน์ 937 นาย แสนแสบ 26/11
สุพรรณี นิ่มทอง 231 นางสาว มีนบุรี 23/1
สุพรรณี เนาวรัตน์พนมมาศ 113 นาง มีนบุรี 538/2
สุพล แดงพายัพ 395 นาย มีนบุรี 163/29
สุพัฒน์ คำดี 770 นาย มีนบุรี 44/49
สุพัตรา นรอิ่ม 645 นางสาว แสนแสบ 20/27
สุพัตรา อรัญญิก 633 นางสาว มีนบุรี 20
สุภชัย โซ๊ะพิทักษ์ 367 นาย มีนบุรี 12/4
สุภัทร เกิดศิริ 557 นาย มีนบุรี 108
สุภาพร สุขเอี่ยม 489 นาง มีนบุรี 16/4
สุภาภรณ์ จรัสศรี 180 นาง มีนบุรี 77
สุภารัตน์ บู่หาด 330 นางสาว มีนบุรี 10/2
สุมล ตึ๋งลำโส 338 นาย มีนบุรี 13/2
สุมาลี กระต่ายทอง 195 นาง มีนบุรี
สุเมธ รอดสการ 812 นาย แสนแสบ 314/521
สุรชัย ดำรงศิริ 85 นาย มีนบุรี 48
สุรเนตร พลซื่อ 911 นาย แสนแสบ 43/5
สุรพล ต่ายหลี 353 นาย มีนบุรี 21/2
สุรพล บุญมณีโรจน์ 38 นาย มีนบุรี 79/50
สุรพล เปรื่องเดช 240 นาย มีนบุรี 59/6
สุรศิลป์ ตัณตยกุล 591 นาย มีนบุรี 7
สุระภี เสริมพณิชกิจ 515 นางสาว มีนบุรี 399/80
สุรินทร์ งามขำ 404 นาย มีนบุรี 305/442
สุริยะ สันติญาณี 324 นาย มีนบุรี 18
สุริยา เจ๊ะรอฮีม 98 นาง มีนบุรี 105
สุริยา สีบุญชู 179 นาย มีนบุรี 163/15
สุรี อาจหาญ 274 นางสาว แสนแสบ 8
สุรีพร ประนตทรัพย์ 469 นางสาว มีนบุรี 3
สุไลคอ หมัดหมี 440 นางสาว มีนบุรี 41
สุวพงษ์ นรินทร์ศุรักษ์ 380 นาย มีนบุรี 48
สุวรรณ์ ชาลีอัน 774 นาย มีนบุรี 44/15
สุวรรณ ตงสาลี 503 นาย มีนบุรี 50/1
สุวรรณ อยู่สวน 217 นาย มีนบุรี 49/1
สุวรรณา เขียวภักดี 667 นาง มีนบุรี 3
สุวัฒน์ ต่ายหลี 366 นาย มีนบุรี 37
สุวัฒน์ สุวรรณเนตร 637 นาย มีนบุรี 9
สุวัตร วงษ์สิงห์ 37 นาย มีนบุรี 376/3
สุวันดี คงคะจันทร์ 393 นาง มีนบุรี 163/27
สุสิตา นฤภัทร 161 นางสาว แสนแสบ 314/589
เสกสรรค์ โพธิ์ศรี 713 นาย มีนบุรี
เสงี่ยม น้ำดอกไม้ 673 นาง แสนแสบ 10/1
เสน่ห์ สรสิทธิ์ 933 นาง แสนแสบ 43/10
เสนาะ ดวงศาลเจ้า 322 นาง มีนบุรี 15/1
เสนาะ มาภักดี 416 นาย มีนบุรี
เสมอ แสงสุกใส 652 นาง มีนบุรี 14/492
เสรี บุญชูวิทย์ 662 พ.ท. มีนบุรี 30
เสรี หอมงาม 586 นาย มีนบุรี 13
เสาวลักษณ์ ชำนิชลธิศ 593 นาง มีนบุรี 7
แสละ ซอและ 142 นาย มีนบุรี 907/1
โสภณ ใยโพธิ์ทอง 190 นาย มีนบุรี 5/4
โสภา ด้วงปาน 360 นางสาว มีนบุรี 31/2
โสภา หุ่นทรงทอง 581 นาย มีนบุรี 19
ไสว จันทร์ประเสริฐ 641 นาย มีนบุรี 59/56
ไสว พรมสนธ์ 668 นาย มีนบุรี 79/55
ไสว พันทอง 49 นาง มีนบุรี 162/127
ไสว วงศ์เจริญ 350 นาย มีนบุรี 18
หนับ มูซา 79 นาง มีนบุรี 30/12
หมั่นฟ้า พันธ์เกตุ 851 นาง มีนบุรี 59/26
หยด พันทอง 188 นาย มีนบุรี 6
หลาบ หม้อสุวรรณ 920 นาง มีนบุรี 68/1
หวัง วงษ์ภู่ 370 นาย มีนบุรี 47
องค์อร ปฐมาขจรพงศ์ 624 นางสาว มีนบุรี 26
องอาจ ทรัพย์มาก 14 นาย มีนบุรี 376/5
อดุลย์ แถลงกิจ 75 นาย มีนบุรี 1/1
อดุลย์ บุญยศ 173 นาย แสนแสบ 28/14
อนงค์ ฉิมแก้ว 607 นาง แสนแสบ 40/2
อนงค์ โพรงมณี 90 นางสาว มีนบุรี 53
อนันต์ ม่วงสุวรรณ 152 นาย แสนแสบ 9/5
อนันต์ หัมพานนท์ 228 นาย มีนบุรี 1/1
อนันต์ อิ่มไพบูลย์ 491 นาย มีนบุรี 3/14
อนุกูล นิตยสมบูรณ์ 569 นาง มีนบุรี 19
อนุชา สุธีรกานต์ 319 นาย มีนบุรี 16
อนุพงษ์ แก้วสมัครเครือ 758 นาย มีนบุรี 44/46
อภัสรา บุญมาก 184 นาง มีนบุรี 162/93
อภิคุณ จันทรา 603 นาย มีนบุรี 14/82
อภิชาติ เอี้ยวเจริญลาภ 659 นาย มีนบุรี 163/28
อภินันท์ เหมังกร 622 นาย มีนบุรี 305/112
อภิวัฒน์ นิลเหม 300 นาย มีนบุรี 9
อมรเชษฐ์ ทรงศิริศิลป์ 127 นาย มีนบุรี 399/63
อมลวรรณ หอมมณี 934 นางสาว มีนบุรี 36
อรชร วัฒนกุล 31 นาง มีนบุรี 293/100
อรวรรณ หลังสัน 224 นางสาว แสนแสบ 61
อรวรา ถึงเสียบญวน 874 นาง แสนแสบ 61/7
อรษา เนียมถนอม 437 นาง มีนบุรี 22/1
อรินัทส์ ประสมศรี 761 นาย มีนบุรี 79/21
อรุณ ทับอุไร 542 นาย มีนบุรี 91/10
อลงกรณ์ ดวงรัตน์ 636 นาย มีนบุรี 293/34
อวยชัย ขันเสนาะ 245 นาย มีนบุรี 91/15
อังคณา ขำลอย 585 นางสาว มีนบุรี 35/1
อังชัน เพ็ชรผุดผ่อง 583 นาง แสนแสบ
อัจฉรา สังข์เพ็ชรรัตน์ 295 นาง แสนแสบ 43/23
อัญชลี แฉล้มกุล 627 นางสาว มีนบุรี 29
อัญชลี สัจธรรมวิสัย 467 นาง มีนบุรี 8
อัฐพล ลำทรง 828 นาย มีนบุรี 79/27
อัมรา หมายครอบกลาง 717 นางสาว มีนบุรี 306/76
อัยซะห์ อ๊ะหมัด 648 นาง แสนแสบ 20/24
อัศดา คูณศรี 365 นาย มีนบุรี 35/1
อัศนี เลาะหมัดจิตร 508 นาย มีนบุรี 11/12
อัษฎาวุธ ซารัมย์ 41 นาย มีนบุรี 79/35
อาคม กฤติยานนท์ 123 นาย แสนแสบ 41/59
อาคม ภู่ขาว 466 นาย มีนบุรี 9
อาง บุญเกิด 845 นาย มีนบุรี 715
อาณัติ อภัยสุวรรณ 528 นาย มีนบุรี 14/45
อานงนาฎ ศิริบัวทอง 59 นางสาว มีนบุรี 119
อารมย์ นวลแก้ว 883 นาง มีนบุรี 79/15
อารยา พีชผล 896 นางสาว แสนแสบ 76/230
อารัตนา พัชราวิวัฒน์พงษ์ 912 นาง แสนแสบ 154/249
อารี ถึงพิทักษ์ 310 นาย มีนบุรี 65
อารี หมัดพิทักษ์ 449 นาง มีนบุรี 72
อารีย์ ปานตระฏุล 700 นาย มีนบุรี 12
อารีย์ ฤทธิ์เต็ม 813 นาง มีนบุรี 186/1
อารีย์ อินทรชุบ 590 นาง มีนบุรี 25/40
อารียา สุวรรณคำ 780 นาง มีนบุรี 11
อารุณี ชมชื่น 111 นาง แสนแสบ 41/45
อาหมัด เพ็ชรเขียว 146 นาย แสนแสบ 9/11
อำนวย มิลเจริญ 448 นาง มีนบุรี 88
อำนาจ สุภาพสุนทร 746 นาย มีนบุรี 79/7
อำนาจ อวยพร 21 นาย มีนบุรี 7
อำพร บุญมาเลิศ 696 นาย มีนบุรี 53/1
อำพาส สมร 472 นาง มีนบุรี 25
อำไพ บุญพิทักษ์ 488 นางสาว มีนบุรี 14/8
อำไพ บู่หาด 314 นาง มีนบุรี 19
อำไพ อารอมัน 478 นาง มีนบุรี 1
อุดม จันทวสุ 428 นางสาว มีนบุรี 15
อุดม ไชยสิทธิ์ 870 นาย มีนบุรี 25
อุดม บู่หาด 315 นาย มีนบุรี 15
อุดม สุระศรี 510 นาย มีนบุรี 176
อุดม หวังแจ่ม 83 นาย แสนแสบ 26/8
อุดม ฮิงสาหัส 283 นางสาว แสนแสบ 13/6
อุทัย ไตรศิริ 95 นาย มีนบุรี 488/3
อุทุมพร บุญฤทธิ์ 877 นาง แสนแสบ 448/151
อุเทน เจียอึ้งเจ็ง 686 นาย มีนบุรี 98
อุเทน สุดโยธา 767 นาย มีนบุรี 59/54
อุบล อ่องละออ 209 นาง มีนบุรี 45
อุมารัตน์ ธันว์ธนะ 872 นาง มีนบุรี 59/54
อุไรวรรณ ฉ่ำหลวง 772 นาง มีนบุรี 30
อุไรวรรณ พรหมจันทร์ 852 นาง มีนบุรี 399/170
อุไรวรรณ รุ่งกำจัด 239 นางสาว มีนบุรี 59/3
อุไรวรรณ สารกูล 139 นาง มีนบุรี 25
อุสมาน โต๊ะสมัน 918 นาย มีนบุรี 75
เอ ตันเองฉ้วน 481 นาย มีนบุรี 90
ฮับ จ้อยรุ่ง 438 นาย มีนบุรี 8
ฮามูดิน ซูกองปาน 335 นาย มีนบุรี 47
ฮาลีเมาะห์ มะณีวงค์ 106 นาง แสนแสบ
ฮาวียะ แบรอฮีม 92 นาง มีนบุรี 84