Blog Archives

เขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อ

กชพร ฮวยซิ้ม 967 นางสาว อนุสาวรีย์ 1028
กนก หวังนิเวศน์กุล 1051 นาย อนุสาวรีย์ 43/837
กนกกานต์ วรรณขจีพิบูลย์ 1883 นางสาว ท่าแร้ง 78/5
กนกนาถ ชุณหะนันทน์ 1022 นาง อนุสาวรีย์ 18
กนกพร กองสุข 1348 นาง ท่าแร้ง 19/260
กนกวรรณ ชนาธิปกุล 1484 นาง ท่าแร้ง 11/116
กนกวรรณ เมฆวัน 1389 นาง ท่าแร้ง 92/51
กนกวรรณ ศรีจันทรนิตย์ 1631 นาง ท่าแร้ง 99/183
กนกวรรณ สรานุกุล 1676 นางสาว ท่าแร้ง 1/175
กนกวรรณ สังข์เผือก 2257 นาง ท่าแร้ง 155/144
กนิษฐา ศิริสุข 879 นาง อนุสาวรีย์ 86
กนิษฐา อภิญญานันท์ 2167 นางสาว ท่าแร้ง 18/246
กมนวรรณ พุทธาภิรัตน์ 2095 นาง ท่าแร้ง 145/165
กมลวรรณ เขมะสุนันท์ 2043 นาง ท่าแร้ง 7/360
กมลวรรณ ศรีบุญเรือง 728 นางสาว อนุสาวรีย์
กมัยธร ธรรมาธร 512 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/78
กรชนก แก้วเลิศ 1191 นางสาว ท่าแร้ง
กรณ์พงศ์ ตั้งจิตมานะกิจ 1834 นาย ท่าแร้ง 88/330
กรณัฐ อุปนันท์ 960 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิกา คุ้มเสม 27 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ ปูรณะปุระ 553 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/32
กรวรรณ วาณิชวทัญญู 735 นาง อนุสาวรีย์ 37/325
กระยาทิพย์ พลสมัคร 1206 นาง ท่าแร้ง 3/194
กฤตพร น้อยนิวรณ์ 1128 นาง ท่าแร้ง 137
กฤติกา ปรัชญลักษณ์ 1358 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
กฤษฎา วิริยะเสริมสุข 372 นาย อนุสาวรีย์ 145
กฤษณ์ สุขสิวัฒน์ศิริกุล 1235 นาย ท่าแร้ง 11/223
กฤษณ๊ย์ ทองแท่งไทย 2134 นาง ท่าแร้ง 89/339
กฤษณะ ปานพิพัฒน์ 458 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณะ พฤกษะวัน 944 นาย อนุสาวรีย์ 173
กฤษณะ วสุกุลเกษมธร 2114 นาย ท่าแร้ง 148/2
กฤษณะ ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ 790 นาย อนุสาวรีย์ 15
กฤษณา กฤษณพุกต์ 1833 นาง ท่าแร้ง 222/170
กฤษณา โคตรโยธา 1667 นางสาว ท่าแร้ง 169/147
กฤษณา เชาว์ภาษี 871 นางสาว อนุสาวรีย์ 79
กฤษณา นิ่มนวล 1687 นางสาว ท่าแร้ง 119/321
กฤษณา สุขประเสริฐ 1972 นางสาว ท่าแร้ง 139/268
กฤษมณี พรหมภักดี 121 นางสาว อนุสาวรีย์
กล รดแดงนอก 1605 นาง ท่าแร้ง 101/3
กษมา ส่งศรี 767 นาง อนุสาวรีย์ 30/205
กษิดิ์เดช กระแสร์โท 1192 นาย ท่าแร้ง 6/658
ก่อเกียรติ กมลบริสุทธิ์ 551 นาย อนุสาวรีย์ 40/44
กองมา ฟูดุลยวัจนานนท์ 1229 นาง ท่าแร้ง 137/107
กัญญา กษิรวัฒน์ 802 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/93
กัญญากาญจน์ ดาศรี 263 นาง อนุสาวรีย์ 132
กัญญาณัฐ กุลพงษ์ 49 นาง อนุสาวรีย์
กัญระพีร์ กุศลศรันย์ 1046 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/135
กันต์กนิษฐ์ จันทรวิบูลย์ 991 นาง อนุสาวรีย์ 343/37
กันติชา รังไสย์ 955 นางสาว อนุสาวรีย์
กันยา เขมานันต์ 2016 นาง ท่าแร้ง 179/1
กันยา ตันติวิสุทธิกุล 1670 นางสาว ท่าแร้ง 144/130
กัลชกานต์ สวรรณ์ 2341 นางสาว ท่าแร้ง 145/45
กัลยงค์ จึงธนาเจริญเลิศ 450 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/14
กัลยา นาคประพันธุ์ 2224 นางสาว ท่าแร้ง 155/205
กัลยา ใหญ่สว่าง 486 นาง อนุสาวรีย์ 30/23
กัลยาณี ดีประสิทธิ์ปัญญา 687 นาง อนุสาวรีย์
กัลยารัตน์ ดาวดวง 1380 นาง ท่าแร้ง 18/91
กาญจนา กาญจนสุด 405 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/43
กาญจนา เจริญวงษ์ 2025 นาง ท่าแร้ง 145/23
กาญจนา เต็มองค์หล้า 1826 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา ท้วมรุ่งโรจน์ 1073 นางสาว ท่าแร้ง 149/56
กาญจนา รุ่งแจ้ง 2213 นางสาว ท่าแร้ง 149/14
กาญจนา ศลโกสุม 104 นาง อนุสาวรีย์ 88/152
กาญจนา สหพงศ์ 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/84
กาญจนารัตน์ แย้มไพเราะ 449 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/37
กาณฑ์วรัตน์ หวังร่วมมิตร 2209 นาย ท่าแร้ง 144/45
กานดา ขาวทอง 2188 นาง ท่าแร้ง 146/73
กานต์รวี มารมย์กุลภัทร์ 398 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
การันต์ กลิ่นผกา 1458 นาย ท่าแร้ง 70/35
กาเหลียว พงษ์ศิริ 1038 นาง อนุสาวรีย์ 46/1
กำธร สาลิการิน 680 พ.อ. อนุสาวรีย์ 8
กำพนธ์ อิสราธาร 1187 นาย ท่าแร้ง
กำไล จันจินดา 1621 นางสาว ท่าแร้ง
กิ่งกมล ปรุณพรรค์ 2275 นาง ท่าแร้ง 70/51
กิ่งกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1665 นางสาว ท่าแร้ง 44/136
กิ่งเพชร สกุลลาภประเสริฐ 1301 นาย ท่าแร้ง 150/34
กิตติ เจนกิจเจริญชัย 1377 นาย ท่าแร้ง 89/143
กิตติ รัญชัย 234 นาย อนุสาวรีย์ 43/11
กิตติ สุขสมสถาน 2297 พล.ต. ท่าแร้ง 199
กิตติ อรรถนีพรรณ 357 นาย อนุสาวรีย์ 12/28
กิตติกร ศิลาโรจน์ 1455 นาย ท่าแร้ง
กิตติชัย สุวรรณอุ่น 2088 นาย ท่าแร้ง 6/327
กิตติพงศ์ ขำวรพันธ์ 1423 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงศ์ อุนยะวงษ์ 1256 นาย ท่าแร้ง 83/189
กิตติพงษ์ ศรีสรรพางค์ 7 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพล หอวิจิตร 1694 นาย ท่าแร้ง 121/471
กิตติพิชญ์ อยู่คง 1321 นาย ท่าแร้ง 56/191
กิตติมา ยะลี 1957 นางสาว ท่าแร้ง 32/268
กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล 1400 นาง ท่าแร้ง 2/52
กิตติยา ปอแก้ว 2378 นาย ท่าแร้ง 222/275
กิตติรัตน์ วัฒนธรรม 1569 นางสาว ท่าแร้ง 148/95
กิตติวัฒน์ เอกคม 335 นาย อนุสาวรีย์ 10/3
กิติ์ ประสมศักดิ์ 1668 นาย ท่าแร้ง 222/271
กิติ มีคุณ 2299 พล.ท. ท่าแร้ง 200/115
กิติพร รวมธรรม 1184 นางสาว ท่าแร้ง 46/147
กุณฑลี จิวัจฉรานุกูล 801 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/220
กุลชาติ ลือกุลวัฒนะชัย 2038 นาย ท่าแร้ง 90/24
กุลชาติ เล็กตัว 774 นาย อนุสาวรีย์ 99/249
กุลิสร ฉิมมาลี 1986 นางสาว ท่าแร้ง 63/8
กุสลิน ดันนอก 1223 นางสาว ท่าแร้ง
กุหลาบ วังทอง 558 นาง อนุสาวรีย์ 33/121
กุหลาบทิพย์ นวมน้อย 779 นาง อนุสาวรีย์ 3/1249
กู้ศักดิ์ กางกรณ์ 46 นาย อนุสาวรีย์
เก่งเม้ง แซ่เบ๊ 1141 นาย ท่าแร้ง
เกรียงเกษม เกษมสันตินาวิน 1614 นาย ท่าแร้ง 24
เกรียงไกร ขันชัย 15 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร ภูเขียว 826 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงศักดิ์ จึงสงวนสิทธิ์ 1681 นาย ท่าแร้ง 88/175
เกวรินทร์ แซ่เล้า 240 นางสาว อนุสาวรีย์
เกศิณี สิริมณีกร 1894 นางสาว ท่าแร้ง 5/22
เกศินี กาญจนมุสิก 2092 นาง ท่าแร้ง 137/45
เกษม จำรัส 1110 นาย ท่าแร้ง 134/140
เกษม หวังสุข 418 นาย อนุสาวรีย์ 56/94
เกษร จันทร์ถาวร 2050 นาง ท่าแร้ง 145/55
เกษร เพชรดี 585 นาง อนุสาวรีย์ 126/50
เกษร อังศุคราญ 494 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/21
เกียรติ์ รุจนพิชญ์ 1053 นาย อนุสาวรีย์ 5/20
เกียรติศักดิ์ บูรณะบัญญิติ 890 นาย อนุสาวรีย์ 11/69
เกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์ 994 นาย อนุสาวรีย์ 244/538
แก้วตา เหล็กศิริ 1613 นางสาว ท่าแร้ง
โกมล สุดปริด 1170 นางสาว ท่าแร้ง 67
โกวิน สุขพร้อม 1829 นาย ท่าแร้ง
ไกรเทพ อินทรอำนวย 1186 นาย ท่าแร้ง 89/286
ไกรวุฒิ เกื้อสกุล 2024 นาย ท่าแร้ง 143/49
ไกสร ประจักษ์จิตร 761 นาย อนุสาวรีย์ 12/204
ขจรเกียรติ พรหมจันทร์ 1643 นาย ท่าแร้ง 28/16
ขจรยุทธ อนันนับ 1795 พ.ต.ท ท่าแร้ง
ขจรศักดิ์ เทียนตระกูล 1437 นาย ท่าแร้ง 44/31
ขจรศักดิ์ เสือบัว 574 นาย อนุสาวรีย์ 37/399
ขนิษฐา แซ่โหงว 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/14
ขนิษฐา เดชแห้ว 26 นางสาว อนุสาวรีย์
ขนิษฐา เพรสคอท 1237 นาง ท่าแร้ง 88/5
ขนิษฐา สวัสดิ์เอื้อ 2150 นาง ท่าแร้ง 9/56
ขวัญกมล เมฆอัคฆกรณ์ 1262 นางสาว ท่าแร้ง 111/12
ขวัญกมล อุกฤษศิริพงษ์ 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/38
ขวัญข้าว จันทะไข่สร 655 นางสาว อนุสาวรีย์
ขวัญใจ ช้างหลำ 2259 นาง ท่าแร้ง 145/134
ขวัญชัย สมพงษ์ 1610 นาย ท่าแร้ง
ขวัญทิชา ศุภสาร 1552 นาง ท่าแร้ง 134/258
เข็มพร พรหมมารักษ์ 739 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/52
เขียด อินทร์แหยม 1338 นาง ท่าแร้ง
คงฤทธิ์ สิงห์สาคร 1573 นาย ท่าแร้ง
คณาวุฒิ กำเนิดมี 1221 นาย ท่าแร้ง 38/128
คณิทิน โบห์น 1629 นาง ท่าแร้ง 99/89
คมกริช ภัทรพิทัก 6 นาย อนุสาวรีย์ 30/192
คมกริช อ้นทอง 2206 นาย ท่าแร้ง 6/89
คมกฤษ กิตติสิริพันธุ์ 1601 นาย ท่าแร้ง 111/1023
คมสัน เสรีภาพงศ์ 905 นาย อนุสาวรีย์ 11/93
คมสันต์ ทวยภา 547 นาย อนุสาวรีย์ 33/149
คมสันต์ ปาลสินกุลกิจ 2035 นาย ท่าแร้ง 70/180
คล้อย ภู่ปรางค์ 95 นาง อนุสาวรีย์ 28/61
ควัลรัตน์ กูลสวัสดิ์ 2296 นางสาว ท่าแร้ง
คะนึง พลัดเกตุ 1214 นาย ท่าแร้ง 57/12
คัทลียา กิจสวัสดิ์ไพศาล 1415 นางสาว ท่าแร้ง
คาน ชาญสมร 972 นาย อนุสาวรีย์ 51
คำนวณ บรรณปัญญา 1394 นาย ท่าแร้ง 100/35
คำป้อง ปิดตามาตา 242 นาย อนุสาวรีย์ 18/213
คำพวง โกกาพันธ์ 1641 นางสาว ท่าแร้ง
คำพอง นิรพันธ์ 132 นาย อนุสาวรีย์
คำภู สวายประโคน 915 นาย อนุสาวรีย์
คำมี พรมมี 1508 นาย ท่าแร้ง
คำมี แพงกันยา 2029 นาย ท่าแร้ง 274
คุณากร เกียรติชื่น 1677 นาย ท่าแร้ง 44/55
เคน สุนธร 745 นาย อนุสาวรีย์ 46
เครือวัลย์ ชัยกูล 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/14
โคริน เฟื่องเกษม 1710 นาง ท่าแร้ง 318
จ.ส.ต.หญิง ปิยนาถ ครุธหิน 1151 - ท่าแร้ง 100/277
จง สีหะจันทร์ 1313 นาย ท่าแร้ง
จงรัก ฉินังกูร 1371 นาย ท่าแร้ง 3/183
จงรักษ์ ศรีชามก 1817 นางสาว ท่าแร้ง 120/166
จตุพร กาญจนบุตร 1919 นางสาว ท่าแร้ง 74/18
จตุพร ช่วยอยู่ 853 นาย อนุสาวรีย์
จตุพร ปัญญาศิริ 315 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุพร พูลผล 159 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุรภัทร มงคลชัย 404 นาย อนุสาวรีย์ 56/214
จรรญาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ 1954 ด.ต.หญิง ท่าแร้ง 100/448
จรรยา เกตุเรือง 175 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ 1739 นาง ท่าแร้ง 248/1
จรรยา แซ่ตั้ง 606 นางสาว อนุสาวรีย์
จรวยพร ยศธรรม 872 นาง อนุสาวรีย์ 100/17
จรัญ คงอิ่ม 2279 นาย ท่าแร้ง 11/24
จรัญ ดุสิทธิ์ 1409 นาย ท่าแร้ง
จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1692 นาย ท่าแร้ง 94/190
จรัญ สายยศ 1630 นาง ท่าแร้ง 21/11
จรัสศรี โพคะรัตน์ศิริ 480 นาง อนุสาวรีย์ 181/106
จรินทร์ สารผล 1523 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/482
จรินทร์ สำราญพิศ 483 นาย อนุสาวรีย์ 16
จริยา ชีรนรวนิชย์ 759 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
จริยา ส่งศรีแจ้ง 1156 นางสาว ท่าแร้ง
จริยา สมบูรณ์กิจชัย 2335 นางสาว ท่าแร้ง 17/47
จริยา อัคคอิชยา 2370 นาย ท่าแร้ง
จริสสา วงศ์จันทร์ทิวา 1958 นาง ท่าแร้ง 222/277
จรูญ เกิดสมบูรณ์ 14 นาย อนุสาวรีย์
จรูญ โจมประสาท 1089 นาย ท่าแร้ง
จรูญ บวรรังษีรัตน์ 378 นาย อนุสาวรีย์ 29
จรูญ เบญจรงค์ 113 นาง อนุสาวรีย์
จเร ขจรเนติยุทธ 579 นาย อนุสาวรีย์ 181/38
จวน สอนศรี 962 นาย อนุสาวรีย์ 3/254
จักรพงษ์ รงควิลิต 1876 นาย ท่าแร้ง 3/16
จันกุน ยืนยง 456 นางสาว อนุสาวรีย์ 189/2
จันทกานต์ อัจฉริยวิญญู 135 นาง อนุสาวรีย์ 10/356
จันทนา ศรีวโรทัย 1131 นางสาว ท่าแร้ง 3/101
จันทร์ เทศชื่น 1068 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ ยศรุ่งเรือง 1933 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์จิรา ด้วงแสง 556 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์ดา อิสริยะเนตร 1421 นาง ท่าแร้ง 5/205
จันทร์ทราย สันตอรรณพ 1443 นางสาว ท่าแร้ง 9/57
จันทร์เพ็ญ ใจมั่น 2021 นาง ท่าแร้ง 1257-8
จันทรรัตน์ เพชรธนานันท์ 1575 นางสาว ท่าแร้ง 37/10
จันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ 832 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/55
จันทร์ศรี กัณหาเล่ห์ 1521 นาง ท่าแร้ง
จันทร์หอม ศิริวนิชสุนทร 1323 นาง ท่าแร้ง 134/170
จันทรัช อัศวมงคลชัย 1375 นาง ท่าแร้ง 143/51
จันทราภร ไตลังคะ 861 นาง อนุสาวรีย์ 181/138
จันทิมา เพ็งพิพัฒน์ 1910 นางสาว ท่าแร้ง
จันแรม ปัสสา 571 นางสาว อนุสาวรีย์ 1138
จาก พันอ้น 1465 นาย ท่าแร้ง
จารีย์ รัตนสุวรรณ 2118 นางสาว ท่าแร้ง
จารุจันทร์ ตะราษี 2236 นาง ท่าแร้ง 144/47
จารุณี พงศาธร 1727 นางสาว ท่าแร้ง 200/157
จารุพร วงษ์สุด 338 นาง อนุสาวรีย์ 3/2287
จารุวรรณ กาญจนวณิชย์ 1075 นางสาว ท่าแร้ง 89/251
จารุวรรณ สินลักษณ์ทิพย์ 1877 นาง ท่าแร้ง 6
จำเนียร จันทร์ห้อย 1925 นาง ท่าแร้ง 159/232
จำเนียร ทัศน์ประภากร 48 นาง อนุสาวรีย์ 2
จำเนียร ลาภประเสริฐล้ำ 157 นาง อนุสาวรีย์ 26
จำปา นาคจันทร์ 1362 นาง ท่าแร้ง
จำปี ดวงใจ 2166 นางสาว ท่าแร้ง
จำรัส ภาศักดี 1027 นาย อนุสาวรีย์ 121/1
จำรัส ศรีอาภรณ์ 829 นางสาว อนุสาวรีย์
จำรัส เอี่ยมราคิน 383 นาง อนุสาวรีย์ 244/98
จำรูญ ซื่อตรง 800 นาย อนุสาวรีย์ 43/823
จำเริญ ธรรมมา 1101 นาย ท่าแร้ง
จำลอง ละหุ่ง 1083 นาย ท่าแร้ง
จำลอง สว่างโรจน์ 2136 นางสาว ท่าแร้ง
จิดาภา ลอยฟ้า 1190 นางสาว ท่าแร้ง 3/15
จิตตรา ผาลีเสม 677 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/519
จิตติมา ณ.นคร 1831 นาง ท่าแร้ง 9/206
จิตติมา โรจนกร 1762 นาง ท่าแร้ง 89/433
จิตพิมพ์ เพชรรัตน์ 419 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/75
จิตรทิวา มีบุญ 129 นางสาว อนุสาวรีย์
จิตรลดา ชัยวารินทร์ 1656 นางสาว ท่าแร้ง 159/137
จิตราณี น้อยนำบุญ 1745 นาง ท่าแร้ง 2/198
จิตราภา คชาชีวะ 2289 นาง ท่าแร้ง 208/1
จิตราลักษณ์ พรหมเดช 1472 นาง ท่าแร้ง
จินดา ลาขุมเหล็ก 1660 นาง ท่าแร้ง
จินดา สังข์ศรีอินทร์ 1407 นาง ท่าแร้ง 39/100
จินดารัตน์ สนุ่นพิทักษ์ 1802 นาง ท่าแร้ง
จินตนา บุญแจ่ม 72 นาง อนุสาวรีย์ 94/6
จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร 1040 นาง อนุสาวรีย์ 47
จินตนา มาตยประพันธ์ 2142 นาย ท่าแร้ง 96/94
จินตนา สุขน้อย 292 นาง อนุสาวรีย์
จินตภา แสงกิตติไพบูลย์ 1989 นาง ท่าแร้ง 11/14
จิ๋ม ดอกลำเจียก 52 นาง อนุสาวรีย์ 29/215
จิร เข็มพร้อม 414 นาย อนุสาวรีย์ 17
จิรพันธุ์ พงศ์จารุมณี 1913 นาย ท่าแร้ง 59/36
จิรภา น้ำฟ้า 1598 นางสาว ท่าแร้ง
จิรวรรณ ฤทธิฦาชัย 1683 นาง ท่าแร้ง 37/4
จิรวัฒน์ ริยาพันธ์ 701 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรสา ฉัตรภัทรโรจน์ 158 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/155
จิระ วรรธนสิทธิโชค 2293 นาย ท่าแร้ง 8/9
จิราพร เทพพตรา 1026 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/5
จิราพร วัฒนโสภณ 1446 นางสาว ท่าแร้ง 915
จิราพัชร์ คำนวล 2047 นาง ท่าแร้ง 130/11
จิราภา ศรีกาฬสินธ์ 2251 นาง ท่าแร้ง 145/45
จิรายุ หลงกลาง 1352 นางสาว ท่าแร้ง
จิรารัตน์ ศิรินาม 304 นาง อนุสาวรีย์ 37/231
จิราวรรณ คำนวน 1208 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑาทิพย์ อ้นทอง 1804 นางสาว ท่าแร้ง 6/72
จุฑาภรณ์ บุญธง 2147 นาย ท่าแร้ง 42/32
จุฑามาศ รักจิตร์ 1418 นางสาว ท่าแร้ง 86/5
จุฑามาศ แสงพิรุณ 354 นาง อนุสาวรีย์ 37/63
จุฑามาศ เอมบำรุง 1583 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑามาส เซี่ยงคิว 1851 นางสาว ท่าแร้ง 134-106
จุฑารัตน์ แก้วสกุล 2361 นางสาว ท่าแร้ง 70/107
จุฑารัตน์ จัดนอก 1953 นางสาว ท่าแร้ง
จุติ ไกรเลิศ 2093 นาย ท่าแร้ง 200/128
จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 593 นาย อนุสาวรีย์ 88/49
จุฬาภรณ์ ประทุมสุวรรณ 1708 นางสาว ท่าแร้ง 6/680
เจริญ ชูศรี 2305 นาย ท่าแร้ง 99/204
เจริญ ประทุมพวง 1783 นาย ท่าแร้ง 9/21
เจริญ ศรีชะอุ่ม 235 นางสาว อนุสาวรีย์
เจริญ แสงพงศ์ชวาล 630 นาย อนุสาวรีย์ 244/14
เจษฎี ศิริพิพัฒน์ 2382 พ.อ. ท่าแร้ง 215
เจิดกฤต รัตนอุดม 2186 นาย ท่าแร้ง 9/389
เจียม กุวังคดิลก 758 นาง อนุสาวรีย์ 244/372
เจือ ดงแดง 9 นาง อนุสาวรีย์ 136
แจนจิรา ไคเซอร์ 1127 นาง ท่าแร้ง
แจ่มจันทร์ มุ่งจันทึก 1688 นางสาว ท่าแร้ง
ใจ ศรีใส 1674 นาย ท่าแร้ง
ใจยง อุ่นใจ 694 นาย อนุสาวรีย์ 100
ฉลวย ดาจง 620 นาง อนุสาวรีย์
ฉลวย โตนดแก้ว 1555 นางสาว ท่าแร้ง 39/17
ฉลวย น้อยคำแก้ว 78 นาง อนุสาวรีย์ 97
ฉลวย สุหงษา 1886 นางสาว ท่าแร้ง 89/134
ฉลอง ดีสม 2323 ด.ต. ท่าแร้ง 100/171
ฉลาด สารคำ 1157 นาย ท่าแร้ง 37/59
ฉัฐกมล มันตาวิจักษณ์ 1346 นางสาว ท่าแร้ง 139/308
ฉัตรชัย เนียมมณี 752 นาย อนุสาวรีย์ 272/3
ฉัตรชัย พงษ์พัฒนศึกษา 2219 นาย ท่าแร้ง 116
ฉัตรชัย สีหบุตร 1627 นาย ท่าแร้ง 99/90
ฉัตรณรงค์ วินิจฉัยกุล 2303 นาย ท่าแร้ง 44/39
ฉัตรทิพย์ แสงฉวี 380 นาง อนุสาวรีย์ 51/46
ฉัตรลดา ลาภมหานนท์ 1766 นาง ท่าแร้ง 3/289
ฉัตรศิริ วีรวฒน์ 2241 นาย ท่าแร้ง 90/70
ฉันทนา บูรณะพิมพ์ 1135 นาง ท่าแร้ง 5/31
ฉันทนา แมคคินแน่น 1241 นาง ท่าแร้ง 88/31
เฉลิม ทองชั่ง 1655 นาย ท่าแร้ง
เฉลิม น้ำแก้ว 131 นาย อนุสาวรีย์ 299/1
เฉลิมชัย ฉิวรัมย์ 947 นาย อนุสาวรีย์
เฉลิมพร ชมใจ 1285 นาย ท่าแร้ง
เฉลิมวงศ์ เศรษฐกุล 725 นาย อนุสาวรีย์ 244/25
เฉลียว ใจเพ็ชร 2363 นาย ท่าแร้ง 89/299
โฉมศิริ ธนาบูรณ์ 766 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/70
ไฉน ไผ่ป้อง 1266 นาย ท่าแร้ง 9/70
ชญานิศ แข็งธัญการ 366 นาง อนุสาวรีย์
ชญานี แสงบุญส่ง 1322 นางสาว ท่าแร้ง 15
ชฎาวรรร ศรีโพธิ์ 2087 นางสาว ท่าแร้ง 139/89
ชดาภา กชภณ 882 นาง อนุสาวรีย์ 43/155
ชนัญธิดา เตปิน 525 นางสาว อนุสาวรีย์ 3099
ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์ 700 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/42
ชนากานต์ สังข์ทอง 1144 นางสาว ท่าแร้ง
ชนาภา ญาณรัตน์ 47 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนิดตา บุญเจือ 64 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ชนิดา คุริฮาระ 294 นาง อนุสาวรีย์ 56/11/
ชนิดา เรืองดารกานนท์ 1426 นางสาว ท่าแร้ง 159/54
ชนิดา อาสาสุวรรณ 2177 นางสาว ท่าแร้ง
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 231 นาย อนุสาวรีย์ 8
ชนิศา โชคประสพ 880 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ชมัยพร วีระขจร 1654 นาง ท่าแร้ง 87/29
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ 2036 นาย ท่าแร้ง 50/17
ชยกฤต มุสิกวัตร 1517 นาย ท่าแร้ง
ชยุต โชติวิริยะกุล 1718 นาย ท่าแร้ง 121/45
ชรินทร์ สายทอง 2059 นาย ท่าแร้ง 6/116
ชรินรัตน์ ม่วงไหมแพร 2045 นาง ท่าแร้ง 145/46
ชลกร ถาวโร 1501 นางสาว ท่าแร้ง
ชลอ อ่องประเสริฐ 524 นาง อนุสาวรีย์ 4
ช่วง ทรงงาม 1626 นาย ท่าแร้ง 159/238
ชวนชม อินทร์บัว 36 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวนชาติ พฤกษ์ไพศาล 1675 นาย ท่าแร้ง 5/359
ช่วย หาญณรงค์ 1355 นาง ท่าแร้ง 45/32
ชวลิต สิทธิเวชไทย 1312 นาย ท่าแร้ง 44/71
ชวลิต สุขดวง 63 นาย อนุสาวรีย์ 112/3
ชวลิต สุขะวัชรานนท์ 1838 นาย ท่าแร้ง 1
ชวลิต สุวรรณศรี 116 นาย อนุสาวรีย์
ชวัลลักษณ์ โชตนา 2270 นางสาว ท่าแร้ง 56/102
ช่อทิพย์ ชุ่มจิตต์ 730 นาง อนุสาวรีย์ 207
ช่อทิพย์ เอเอ็ม 1132 นางสาว ท่าแร้ง 7/171
ชอบ สอนน้อย 1282 นาย ท่าแร้ง 44/41
ช้อย โภควนิช 120 นาง อนุสาวรีย์ 56/371
ชัชชฎา อัศวสุวรรณ์ 1659 นาง ท่าแร้ง 199/25
ชัชชมนต์ สิริจิตตานนท์ 1412 นาง ท่าแร้ง 147/8
ชัชฎา ธรรมติกานนท์ 2033 นาง ท่าแร้ง 125/3
ชัชรีย์ โสพรรณา 2358 นาง ท่าแร้ง
ชัชวาลย์ เอี่ยมวิจารณ์ 908 นาย อนุสาวรีย์ 92/75
ชัญญานุช ถิ่นวงท้วม 1469 นางสาว ท่าแร้ง 114/394
ชัด สนธิ 1076 นาย ท่าแร้ง
ชัยชาญ ศรีทองสุข 2221 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ 223469 1203 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม 2020 นาย ท่าแร้ง 145/37
ชัยณรงค์ อิงคากุล 2256 นาย ท่าแร้ง 7/82
ชัยนิรันดร์ สวัสดีนฤนาท 349 นาย อนุสาวรีย์ 180335
ชัยภัทร บุญเพิ่ม 252 นาย อนุสาวรีย์ 49/77
ชัยยุทธ มโนวรรณสิริ 619 นาย อนุสาวรีย์ 88/34
ชัยรัตน์ คงเกรียงไกร 2162 นาย ท่าแร้ง 222/177
ชัยรัตน์ รัตนวานิช 721 พ.อ. อนุสาวรีย์ 43/111
ชัยโรจน์ ชอบชื่นชม 2060 นาย ท่าแร้ง 145/86
ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ 2129 พล.ต ท่าแร้ง 22/37
ชัยวัฒน์ ลิ้มตระกูล 1351 นาย ท่าแร้ง 1/46
ชัยวัฒน์ สุขเมฆ 2336 นาย ท่าแร้ง 44/100
ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 452 นาย อนุสาวรีย์
ชาคริต ยังเหลือ 180 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ตั้งทัศนา 907 นาย อนุสาวรีย์ 244/139
ชาญชัย พันธุ์แสวง 39 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ลุนทอง 555 นาย อนุสาวรีย์ 9/170
ชาญณรงค์ พิชาลัย 1143 นาย ท่าแร้ง 27
ชาตรี พลฉิมพันธุ์ 858 นาย อนุสาวรีย์ 202/23
ชาตรี วีรชาตรี 324 นาย อนุสาวรีย์ 30/51
ชาตรี อนันต์เจริยวัฒนา 1917 นาย ท่าแร้ง 144/160
ชาติชาย วัฒนโสภณ 270 นาย อนุสาวรีย์
ชาย เอี่ยมศิริ 273 นาย อนุสาวรีย์ 26/9
ชาลี จันทร์เรือง 460 พล.อ.อ. อนุสาวรีย์ 147/5
ชาวิภา จินดานภาพร 205 นาง อนุสาวรีย์ 29/316
ชำนาญ รุกขชาติ 610 พ.จ.อ. อนุสาวรีย์ 180/312
ชำนาญ หทัยเดชะดุษณี 914 นาย อนุสาวรีย์ 18/256
ชินวัฒน์ เตมิยาจล 298 นาย อนุสาวรีย์ 128/1
ชินาพัฒน์ ศรีสวัสดิ์บุญ 1723 นาย ท่าแร้ง 40/21
ชื่นกมล อบอาย 2077 นางสาว ท่าแร้ง 126/6
ชุตินธร รวมธรรม 427 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/147
ชุติมน บุญดำเนิน 1865 นาง ท่าแร้ง 99/59
ชุติมันต์ สวัสดิ์ศรี 528 นางสาว อนุสาวรีย์
ชุติมา ปรีชญางกูร 1869 นาง ท่าแร้ง 70/175
ชุติมา อดุลมชาติ 1911 นางสาว ท่าแร้ง 163/47
ชุติมา อินทรประเสริฐ 2154 นาง ท่าแร้ง 37/1
ชุ่ม บอนขุนทด 1255 นาย ท่าแร้ง 19/246
ชุมนุมโชค เจียมภักดี 501 นาง อนุสาวรีย์ 74
ชุลีพร จันทร์เรือง 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 147
ชุลีพร ณ ลำพูน 941 นาง อนุสาวรีย์ 59/61
ชูเกียรติ พรหมประสิทธิ์ 657 นาย อนุสาวรีย์
ชูชัช พลไชยฤทธิ์ 2324 นาย ท่าแร้ง
ชูชาติ ปราชญ์รัตนะกวี 2333 นาย ท่าแร้ง 37/13
ชูโชค ใยบัวเทศ 636 นาย อนุสาวรีย์ 99/285
ชูลีรัตน์ ชุมชอบ 1304 นางสาว ท่าแร้ง 144/33
ชูศรี เนื้อนาบุญ 1228 นางสาว ท่าแร้ง
ชูศรี ศรีบุญ 676 นาง อนุสาวรีย์ 29/90
ชูศักดิ์ กำจัดภัย 2291 นาย ท่าแร้ง 100/178
ชูศักดิ์ ปั้นวิเศษ 1646 นาย ท่าแร้ง 83/19
ชูศักดิ์ พันต่าย 1429 นาย ท่าแร้ง 56/251
เชษฐา จิรไพศาลกุล 2244 นาย ท่าแร้ง 137/205
เชาว์ รุ่งธนโชติ 2049 นาย ท่าแร้ง 147/39
เชาวลิต ขำเลิศ 1749 นาย ท่าแร้ง 199/192
เชิดพงษ์ เมธาวุฒินันท์ 1427 นาย ท่าแร้ง 90/174
เชิดศักดิ์ คงเมือง 2001 นาย ท่าแร้ง 159/511
โชคชัย งามเลิศ 162 นาย อนุสาวรีย์
โชคชัย เทวสิริโชคชัย 2190 นาย ท่าแร้ง 83/78
โชติ เกตุสุวรรณ์ 484 พ.ต.อ อนุสาวรีย์ 5/2
โชติกา สายทองคำ 174 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
ไชยงค์ ษรสกุลทรัพย์ 2317 นาย ท่าแร้ง 44/46
ไชยพจน์ ธวัชเกียรติศักดิ์ 2183 นาย ท่าแร้ง 7/58
ไชยยงค์ มงคลกิจงาม 1789 นาย ท่าแร้ง 9/20
ไชยโย มณีขาว 155 นาย อนุสาวรีย์ 43/63
ไชยวัฒน์ ไทรงาม 1822 นาย ท่าแร้ง 44/36
ไชยวัตร อ่อนลา 403 นาย อนุสาวรีย์
ไชยวัมน์ ศรีวรานันท์ 1445 นาย ท่าแร้ง 144/18
ไชยวิตร คำสวัสดิ์ 664 นาย อนุสาวรีย์ 28
ซิว ยวนังกูร 1016 นาง อนุสาวรีย์ 243/5
ซุงคิ้ม เพ็ชรอินทร์ 90 นาง อนุสาวรีย์ 14/4
ญวน โอปัญญา 1740 นาย ท่าแร้ง 46/298
ญาณวุฒิ วงษ์กรม 650 นาย อนุสาวรีย์
ญาณี จารุศร 2068 นาง ท่าแร้ง 222/17
ญาดา บุญพร้อม 805 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/241
ญาดา ยิ้มเจริญ 773 นาง อนุสาวรีย์
ญานี โพธิ์เวียง 924 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/624
ฐนิตา พุทธิชนม์ 362 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐปนภ เด็ดแก้ว 1832 นาย ท่าแร้ง 264/3
ฐัติมา โรหิตเสถียร 2149 นางสาว ท่าแร้ง 155/187
ฐากร ธารทะเลชล 672 นาย อนุสาวรีย์ 37/374
ฐานวัฒน์ อิทธิอัครศักดิ์ 1436 นาย ท่าแร้ง 55/23
ฐานศักดิ์ ศุภนคร 2017 นาย ท่าแร้ง 70/1
ฐาปนีย์ จริยรุ่งจิระสกุล 1662 นางสาว ท่าแร้ง 111/69
ฐิตารีย์ พูนศิริธนาพัต 1836 นางสาว ท่าแร้ง 79/183
ฐิตารีย์ เพ็ญวสุธนวุฒิ 1707 นาง ท่าแร้ง 32/190
ฐิติกร แก้วไพฑูรย์ 2101 นาย ท่าแร้ง
ฐิติกา ทวีชุมพล 1411 นาง ท่าแร้ง 89/467
ฐิติพงค์ จิรพัฒนกุล 2345 นาย ท่าแร้ง 157/2
ฐิติพงศ์ ไชยวงค์ 1941 นาย ท่าแร้ง 119/340
ฐิติพันธ์ วรรณโรจน์ 857 นาย อนุสาวรีย์ 58
ฐิติมา กิจจำรูญ 1916 นางสาว ท่าแร้ง 102/452
ฐิติมา นวลศรี 835 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/141
ฐิติมา ปริญญวัฒน์ 359 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2754
ฐิติยา ธนพัฒน์เจริญ 1559 นางสาว ท่าแร้ง 88/190
ฐิติรัตน์ คำสุข 1994 นาง ท่าแร้ง 6/655
ณกรปภา รุ่งสุริยาวานิช 2202 นางสาว ท่าแร้ง
ณกานต์ โพธิ์เกษม 2227 นาง ท่าแร้ง 102/437
ณฐิดา เขาจารี 2239 นางสาว ท่าแร้ง 37/66
ณภัค เจริญจิตกร 2292 นางสาว ท่าแร้ง 222/89
ณภัทร ตั้งธงชัย 963 นาง อนุสาวรีย์ 56/236
ณภัทร สุวรรณทัต 2295 นาง ท่าแร้ง 20
ณรงกรณ์ สระทองมา 206 ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/52
ณรงค์ เกตุศูนย์ 998 พ.อ. อนุสาวรีย์ 181/134
ณรงค์ จันทรพินิต 1791 นาย ท่าแร้ง 68/5
ณรงค์ ถนอมพงษ์ 399 พ.ท. อนุสาวรีย์ 37
ณรงค์ รัตนติกุล 307 นาย อนุสาวรีย์
ณรงค์ วงศ์บา 467 นาย อนุสาวรีย์ 4/242
ณรงค์ วิภารัตนาพร 598 นาย อนุสาวรีย์ 9/106
ณรงค์ศักดิ์ นามเพ็ง 2330 นาย ท่าแร้ง 111/937
ณวดี จ้นทรสนธิ 2343 นาง ท่าแร้ง 86/4
ณวลี เจริญสุข 1975 นางสาว ท่าแร้ง 111/1039
ณัชชา ทับสกุล 1317 นางสาว ท่าแร้ง 134/241
ณัชชา ศรมยุรา 976 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/275
ณัฎฐ์ชนาธิป อชิตะบุญทรัพย์ 823 นาย อนุสาวรีย์ 244/138
ณัฎฐ์สรัญ เจีย 2004 นาง ท่าแร้ง 111/768
ณัฏฐากร วิริยานุภาพ 1199 น.อ. ท่าแร้ง 189/9
ณัฏฐากร สดีเดช 81 นาย อนุสาวรีย์ 4
ณัฐ ช้างหลำ 2278 นาย ท่าแร้ง 145/173
ณัฐกานต์ มณีเนตร 2248 นางสาว ท่าแร้ง 145/166
ณัฐกิตติ์ ทัศนมณเฑียร 216 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐชยา ทรงชน 1966 นาง ท่าแร้ง 25/8
ณัฐชยา ทองกองทุน 2148 นางสาว ท่าแร้ง 111/723
ณัฐญาณ์ บำรุงศรี 1764 นาง ท่าแร้ง 18/405
ณัฐฐา ศรีกาญจนา 557 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/6
ณัฐธภา ดำรงไทย 931 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/166
ณัฐธิดา เขมะวงศ์ 900 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/70
ณัฐธิดาวดี ทองโฉม 692 นางสาว อนุสาวรีย์ 231
ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร 1932 นาย ท่าแร้ง 146/35
ณัฐปรียา วิโรจน์แดนไทย 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/334
ณัฐพงษ์ บุญบุตรท้าว 163 นาย อนุสาวรีย์ 147
ณัฐพล ถวกสูงเนิน 2144 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพล ทองวัน 563 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐพล พินทุนันท์ 198 นาย อนุสาวรีย์ 4/45
ณัฐพัชญ์ สืบจากกัน 1790 นาง ท่าแร้ง 70/200
ณัฐวิช ธนวิชอนันต์ 1663 นาย ท่าแร้ง 222/125
ณัฐวุฒิ กุตัน 1872 นาย ท่าแร้ง 46/114
ณัฐวุฒิ ทองพรหม 856 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 1354 นาย ท่าแร้ง 111/958
ณัฐโสภา ธีระชาติ 196 นาง อนุสาวรีย์ 488
ณัฐาภรณ์ ไพบูลย์ 1637 นางสาว ท่าแร้ง
ณัททิพย์ แซ่เฮง 724 นางสาว อนุสาวรีย์ 341
ณับชัย มงคลจรัสชัย 281 นาย อนุสาวรีย์ 537/213
ณิชากร จีนสิน 249 นาง อนุสาวรีย์ 146
ณิชาภัทร จตุทิพยคันธา 1853 นาง ท่าแร้ง 155/28
ณิชาภา รติการุณาย์ 1931 นางสาว ท่าแร้ง 32/100
ณิษาอร โรจนอุทัย 1122 นางสาว ท่าแร้ง 33/8
ณุชชนา วิศิษฎ์สุขวัฒนา 31 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/61
ดนัย หอมจันทร์ 2078 นาย ท่าแร้ง 117/215
ดรุณี บุรีรัตน์ 1568 นางสาว ท่าแร้ง
ดลนรรณ บุญญานันต์ 1715 นางสาว ท่าแร้ง 63/18
ดวง อยู่ประเสริฐ 834 นาย อนุสาวรีย์ 88/50
ดวงเดือน คณานุรักษ์ 328 นาง อนุสาวรีย์ 80/1
ดวงเดือน พันธุ 1365 ส.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 100/254
ดวงเดือน รังสิกุล 595 นาง อนุสาวรีย์ 41/6
ดวงทิพย ศุภกิจจารักษ์ 443 นาง อนุสาวรีย์ 43/1073
ดวงพร วอลเทอร์ 1384 นาง ท่าแร้ง 144/84
ดวงรัตน์ พูลรักษ์ 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/70
ดวงวรรณลภ บุณย์สวัสดิ์ 1867 นาย ท่าแร้ง 92/6
ดวงอมร พิทักษ์ธรรม 757 นาง อนุสาวรีย์ 77/98
ดวงอมร โภชกปริภัณฑ์ 1597 นางสาว ท่าแร้ง
ดัชนี งามวราลัย 138 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ดารณี เนียมบุญนำ 246 นาง อนุสาวรีย์ 14/224
ดารณี สธนเสาวภาคย์ 910 นาง อนุสาวรีย์ 361/10
ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1812 นางสาว ท่าแร้ง 99/54
ดารา บุณยรักษ์ 358 นาง อนุสาวรีย์ 70
ดาราภรณ์ ธรรมโชติ 1215 นาง ท่าแร้ง 102/299
ดาลอน จางวาง 1468 นาง ท่าแร้ง 11
ดาวใจ พลดร 894 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/73
ดาวรุ่ง ฆ้องนอก 1628 นาย ท่าแร้ง 159/180
ดาวรุ่ง ประภาสวัสดิ์ 1183 นาย ท่าแร้ง 65/9
ดาวเรือง มีดขุนทด 1725 นาง ท่าแร้ง
ดาหวัน ขันธิกุล 825 นาง อนุสาวรีย์ 37/53
ดำรง หิรัญรักษ์ 1846 นาย ท่าแร้ง 44/8
ดำรงค์ ต่ายทอง 1121 นาย ท่าแร้ง 254/1
ดำรงค์ น้ำดอกไม้ 2056 นาย ท่าแร้ง 145/68
ดำรงค์ สังข์แก้ว 1086 นาย ท่าแร้ง 64/1
ดำรงศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร 918 นาย อนุสาวรีย์ 44/409
ดิเรก เสืองาม 245 นาย อนุสาวรีย์ 72/265
ดี วรสง่าศิลป์ 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/129
ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ 670 นาง อนุสาวรีย์ 244/219
ดุพงษ์ ชะวะติ 1363 นาย ท่าแร้ง
ดุษฎี เรืองรุจิระ 416 นาย อนุสาวรีย์ 35/33
เดช กันคำ 1860 พ.ต.ท ท่าแร้ง 100/87
เดชา ชัยคำดี 1145 ด.ต ท่าแร้ง 100/194
เดชาวุธ เศรษฐพรรค์ 1180 นาย ท่าแร้ง 2/71
เด่นศักดิ์ สังแก้ง 390 นาย อนุสาวรีย์ 225/23
เดือน ปิ่นแก้ว 1863 นาย ท่าแร้ง
แดง โคตะมุล 220 นาย อนุสาวรีย์
แดงต้อย วิทยาเดชขจร 1901 นาง ท่าแร้ง 22/34
ตระกูลไทย เพชรดี 407 นาย อนุสาวรีย์
ตรีวรรณ เดชศรี 1267 นางสาว ท่าแร้ง 19/3
ตวงพร ช่างเรียน 1982 นางสาว ท่าแร้ง 3
ต้องใจ ธนะโสภณ 584 นาง อนุสาวรีย์ 244/17
ต๋อย เป็งใจ 1450 นาย ท่าแร้ง
ตุ้มทอง สีทา 928 นางสาว อนุสาวรีย์
ตุ๋ย เป็งใจ 1451 นาย ท่าแร้ง
เต็มใจ เจนภาษา 884 นาง อนุสาวรีย์ 30/22
เติม สุโทสา 1071 นาย ท่าแร้ง
เตือนใจ ผดุงศุภไลย 2288 นาง ท่าแร้ง 7/130
แตงไทย สิงห์หฬ 1271 นาง ท่าแร้ง
ไตรรัตน์ ธวัชบัณฑิต 1393 ดาบตำรวจ ท่าแร้ง 134/10
ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ 1634 นาย ท่าแร้ง 222/345
ไตรสิทธิ์ มังคละบุญวัฒน์ 243 นาย อนุสาวรีย์ 25 แยก 3
ถนอมศรี แสนเสน่ห์ 1106 นาง ท่าแร้ง 39/33
ถนอมศรี โอวเจริญสกุล 559 นาง อนุสาวรีย์ 17
ถาวร ทาแก้ว 1054 นาย ท่าแร้ง 248
ถาวร พงศ์พิริยะปัญญา 865 นาย อนุสาวรีย์ 225/96
ถาวร พุทธขิผร 958 นางสาว อนุสาวรีย์
ถิรดา วิญญูวงศาพุฒิ 320 นาง อนุสาวรีย์ 80/233
เถนียม กูพรรณา 897 นาง อนุสาวรีย์ 310/2
ทนง รอดสุทธื 824 ร.อ. อนุสาวรีย์
ทนงศักดิ์ โกเมศ 1065 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ ชูศิลป์ทอง 1109 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ เพ็งแจ่ม 1491 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ แสงเล็ก 516 นาย อนุสาวรีย์ 65
ทรงไชย โตษยานนท์ 1971 นาย ท่าแร้ง 145/1
ทรงยศ ทองสาย 213 นาย อนุสาวรีย์
ทรงวิทย์ ทรงประจักษ์กุล 1302 นาย ท่าแร้ง 146/36
ทรงวุฒิ สุวราห์วรรณ 2066 นาย ท่าแร้ง 71/124
ทรงศักดิ์ นาโลม 2156 นาย ท่าแร้ง 46
ทวี แพงศรี 2048 นาย ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ จงเจริญมั่นคง 1324 นาย ท่าแร้ง 65/71
ทวีศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 904 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 310/3
ทศพร จันทร์กระจ่าง 2201 นางสาว ท่าแร้ง 65/63
ทองคำ คงพิทักษ์ 1984 นาง ท่าแร้ง 108
ทองดี ทรัพย์เรืองชัย 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/27
ทองดี เสนานิค 204 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองใบ หาพันธุ์ 594 นาย อนุสาวรีย์
ทองปอน จันทร์ทอง 395 นาง อนุสาวรีย์ 59
ทองพูน สุกทน 901 สิบโท อนุสาวรีย์ 29/438
ทองมา โคกพันธุ์ 1566 นางสาว ท่าแร้ง 22/6
ทองย้อย กลิ่นรอด 454 นาง อนุสาวรีย์ 52/16
ทองลา สุรีรัมย์ 1963 นางสาว ท่าแร้ง
ทองศุกร์ จันที 464 นาย อนุสาวรีย์
ทองสุข ฟองฤทธิ์ 1529 นาง ท่าแร้ง 45/19
ทองใส วรรณรักษา 278 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองหล่อ ทองมา 1815 นาย ท่าแร้ง 68/5
ทักษิณ ละครวงษ์ 2019 นาย ท่าแร้ง 1/177
ทัณฑิกา ใจหาญ 1549 นาง ท่าแร้ง 99/132
ทัตตพันธุ์ พานิชดี 518 นาย อนุสาวรีย์ 29
ทับทิม อ่อนพิมพ์ 791 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/6
ทัศนา วงษ์วรางกูร 1198 นางสาว ท่าแร้ง 18
ทัศนาภรณ์ ชมใจ 705 นางสาว อนุสาวรีย์ 22/70
ทัศนีย์ จันทรสิริสุข 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/62
ทัศนีย์ ปทุมมาศ 247 นาง อนุสาวรีย์ 59/85
ทินกร ช่างคำ 431 นาย อนุสาวรีย์
ทิพย์เทวี กุศลกรรมบถ 1259 นางสาว ท่าแร้ง 88/275
ทิพย์วรรณ มีทรัพย์ทอง 488 นาง อนุสาวรีย์ 5
ทิพย์วรรณ เอกอติภา 2084 นาง ท่าแร้ง 159/47
ทิพยา บุณยรัตพันธุ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 44/183
ทิพรัตน์ บรรฐาน 2352 นางสาว ท่าแร้ง 137/61
ทิพวรรณ สิงห์พันธุ์ 219 นาง อนุสาวรีย์ 2
ทิพวรรร ภาคพิเศษ 265 นาง อนุสาวรีย์ 92/121
ทิพวัน บัวลำใย 1003 นาง อนุสาวรีย์ 56/274
ทิพากร มีใจเย็น 1746 นางสาว ท่าแร้ง 98/56
ทิม เทติก 1276 นาง ท่าแร้ง 78/250
ทิวากร สืบประสิทธิ์วงศ์ 562 นาย อนุสาวรีย์ 138
เทวพงษ์ สุดแดน 1594 นาย ท่าแร้ง 83/7
เทอดศักดิ์ จารัตน์ 1078 นาย ท่าแร้ง 51/561
เทิน ยางธิสาร 1658 นาย ท่าแร้ง
เที่ยง ทองเอี่ยม 482 นาย อนุสาวรีย์
เที่ยง นนตะบุตร 2381 นาย ท่าแร้ง 16
เทียนชัย แป้นคุ้มญาติ 142 นาย อนุสาวรีย์
เทียนชัย มีษา 1571 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย กสิกรณ์ 1935 ด.ต. ท่าแร้ง 100/156
ธงชัย คุณวิทยไพศาล 626 นาย อนุสาวรีย์ 45
ธงชัย บุญเสริม 5 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย ม่วงศรีสันต์ 1244 นาย ท่าแร้ง 90/53
ธงชัย ศรีพรประภา 1396 นาย ท่าแร้ง 169/151
ธงไชย ทองประเสริฐ 1839 นาย ท่าแร้ง 135/14
ธงไชย ธรรมทัตโต 70 นาย อนุสาวรีย์ 56/186
ธนกร รักรณรงค์ 1699 นาย ท่าแร้ง 96/89
ธนชัย สนองผัน 2198 นาย ท่าแร้ง 63/3
ธนดล เสถียรไทย 1800 นาย ท่าแร้ง 11/98
ธนเนตร สินเสถียรพร 166 นาย อนุสาวรีย์ 29/592
ธนบดี ประสงค์ประสิทธิ์ 2264 นาย ท่าแร้ง 145/139
ธนพงษ์ พลเมือง 1495 นาย ท่าแร้ง 233/6
ธนพร จ่าภา 954 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/185
ธนพร ใจอินทร์ 1379 นาย ท่าแร้ง
ธนภร มณีสัจจัง 2235 นาย ท่าแร้ง 24/77
ธนลภฤศ ปภาวรินท์ธร 173 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ 1178 นาย ท่าแร้ง
ธนัชพร ชำนาญ 1830 นางสาว ท่าแร้ง 149/41
ธนัตถ์อร ปันสา 1297 นางสาว ท่าแร้ง 44/25
ธนัท ผดุงสิทธิ์ 1691 นาย ท่าแร้ง
ธนันท์ชัย จีระนพสิทธิ์ 430 นาย อนุสาวรีย์ 88/79
ธนา เลาหชัยนันท์ 21 นาย อนุสาวรีย์
ธนาเทพ ยาสูงเนิน 1218 ด.ต. ท่าแร้ง 100/513
ธนาวลี ชัยธนเสถียร 2328 นางสาว ท่าแร้ง 222/3
ธนิดา ปะอิกุล 1584 นาย ท่าแร้ง
ธนิดา ลิ้มสวสัดิ์ 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/146
ธนิดา ลุนสำโรง 948 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
ธนิต แก้วนุช 2051 นาย ท่าแร้ง 137/13
ธนิต พงษ์ศิริ 1158 นาย ท่าแร้ง 100/220
ธนิษฐา จินานันท์ 1307 นางสาว ท่าแร้ง 83/38
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 1052 นาย อนุสาวรีย์ 70/64
ธรนินทร์ บาลสุข 12 นาย อนุสาวรีย์ 11/133
ธรรมนูญ บริสุทธิ์ 973 นาย อนุสาวรีย์ 78
ธราธร บรรจง 495 นาย อนุสาวรีย์ 48
ธราธร รัตนศรีทอง 1185 นาย ท่าแร้ง 90/232
ธวัชชัย เต็งวงษ์วัฒนะ 738 นาย อนุสาวรีย์ 37/83
ธวัชชัย ทัศนกิจ 849 นาย อนุสาวรีย์ 181/343
ธวัชชัย เลิศวุฒิวงศา 1991 นาย ท่าแร้ง 89/90
ธัชกร มะลิวงษ์ 2040 นาย ท่าแร้ง 139/234
ธัญญธร จิตตรีสินธุ์ 1874 นาย ท่าแร้ง 19/75
ธัญญพัทธ์ โรจน์รัฐวรกุล 919 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/55
ธัญญวัฒนื รุ่งทิวาสุวรรณ 2116 นาย ท่าแร้ง 42/47
ธัญญารัตน์ ธนสารสกลภพ 2273 นางสาว ท่าแร้ง 2/148
ธัญศา เจริญภักดี 2145 นางสาว ท่าแร้ง 100/34
ธัณย์จิรา ธรรมสารมงคล 737 นางสาว อนุสาวรีย์
ธันยนันท์ กิติธนประโยชน์ 44 นาง อนุสาวรีย์ 108/659
ธันยบูรณ์ ดีสมสุข 875 นาย อนุสาวรีย์ 30
ธันยรภรณ์ นาคสุข 2117 นางสาว ท่าแร้ง 1/35
ธัมมศักดิ์ ปิยะ 2232 นาย ท่าแร้ง
ธานี รัตนบริสุทธิ 1545 นาง ท่าแร้ง 17/118
ธายุกร ศรีสุธรรมรัตน์ 2322 นาย ท่าแร้ง 111/980
ธาริน บำรุงศิลป์ 1506 นาย ท่าแร้ง
ธิชา เศวตเลข 1801 นาง ท่าแร้ง 39/76
ธิดา ขำนิรันดร์ 2061 นาง ท่าแร้ง 78
ธิดาพร จุลพันธ์ 1684 นาง ท่าแร้ง 44/24
ธิดารัตน์ เผื่อนประเสริฐ 415 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/215
ธิดารัตน์ พุ่มศิริ 1514 นาง ท่าแร้ง 156
ธิดาวัลย์ แสนท้าว 309 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิติรัตน์ บำรุงศิลป์ 1505 นาย ท่าแร้ง
ธิพณ เย็นจันทร์ 2242 นาย ท่าแร้ง 1/34
ธิราพร เสือเอก 939 นาง อนุสาวรีย์ 342/128
ธีรธร ธงชัย 717 นาย อนุสาวรีย์
ธีรภัทร์ กาญจนะพังคะ 2015 นาย ท่าแร้ง 139/36
ธีรยุทธ กิจชระภูมิ 836 นาย อนุสาวรีย์ 9/198
ธีรวัฒน์ อุปสิทธิ์ 1048 นาย อนุสาวรีย์ 56/104
ธีรศักดิ์ เธียรวัฒนกุล 1002 นาย อนุสาวรีย์ 43/466
ธีรศักดิ์ นิธิพิเชฐ 1750 นาย ท่าแร้ง 119/198
ธีระชัย หวังหยิบกลาง 1066 นาย ท่าแร้ง 139/269
ธีระพันธ์ สนิมทอง 1498 นาย ท่าแร้ง 137/381
ธีราวุธ สุธารักษ์ 1471 นาย ท่าแร้ง 145/54
นก สีเพ็ง 1672 นาง ท่าแร้ง
นกนิตย์ เมาทา 34 นางสาว อนุสาวรีย์
นคร ยุ้นพันธ์ 2041 ร.ต. ท่าแร้ง 22/46
นครินทร์ ขมิ้นเขียว 127 นาย อนุสาวรีย์
นครินทร์ เพชรอุไร 1440 นาย ท่าแร้ง
นงคราญ อรุณชัย 153 นางสาว อนุสาวรีย์
นงนุช ศัลย์วิเศษ 54 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช สุวรรณเกิด 628 นาง อนุสาวรีย์ 481
นงพงา แสงเจริญ 16 นางสาว อนุสาวรีย์ 190/7
นงพร ชัยพงษ์ 726 นาง อนุสาวรีย์ 35
นงเยาว์ ระดมสุข 96 นาง อนุสาวรีย์ 77/298
นงลักษณ์ ชมภู 1399 นางสาว ท่าแร้ง
นงลักษณ์ ตันติธนวัฒน์ 1979 นาง ท่าแร้ง 102/504
นงลักษณ์ ปานเฟือง 2130 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
นงลักษณ์ ภักดี 181 นางสาว อนุสาวรีย์
นงลักษณ์ รักโสภา 1034 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/77
นนทพร ศรีสวัสดิ์ 978 นาง อนุสาวรีย์ 28
นพดล สีจันอิน 807 นาย อนุสาวรีย์ 33/84
นพดลย์ ฤาชา 1964 นาย ท่าแร้ง
นพปฏล ไชยมงคล 520 นาย อนุสาวรีย์ 38/46
นพพร โชติทัตต์ 161 นาย อนุสาวรีย์ 180/215
นพพร พลอยดวงรัตน์ 2319 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 200/148
นพรัตน์ เกตุแก้ว 65 นาย อนุสาวรีย์
นพรัตน์ พิเภก 2127 นาง ท่าแร้ง 298
นพรัตน์ พิมสาร 1726 นาง ท่าแร้ง 10
นพวรรณ ตันพิพัฒน์ 1905 นางสาว ท่าแร้ง 32/300
นพวรรณ ลอยประโคน 541 นางสาว อนุสาวรีย์ 210
นภดล วงศ์เสถียร 1799 นาย ท่าแร้ง 56/160
นภวรรณ คงหิรัญ 1870 นางสาว ท่าแร้ง 19/20
นภัส สังวาลย์เพชร 424 นางสาว อนุสาวรีย์
นภัสสรต์ จินดานุ 1701 นางสาว ท่าแร้ง 6/461
นภาพร ทองทวีวัฒน์ 1527 นางสาว ท่าแร้ง 88/232
นภาภรณ์ ยอดสุขา 1425 นางสาว ท่าแร้ง 9/38
นภาภรณ์ เหนือคลอง 1113 นางสาว ท่าแร้ง 43/1
นภาวัลย์ งานพิริยะประเสริฐ 874 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
นรา วิชาเทพ 1447 นาง ท่าแร้ง 501/259
นราธิป แก้กวประดิษฐ์ 2310 นาย ท่าแร้ง 46/211
นราธิป ภูมาศ 2240 นาย ท่าแร้ง 203/18
นรินทร จันมีอ้น 689 นางสาว อนุสาวรีย์
นรินทร์ บุตรกิจ 810 นาย อนุสาวรีย์ 81/7
นรินทร์ รัตนบริสุทธิ์ 1546 นาย ท่าแร้ง 17/119
นริศรย์ เอี่ยมสำอางค์ 624 นาย อนุสาวรีย์ 49/130
นริศรารัตน์ ตุลธนกาญจน์ 2252 นาง ท่าแร้ง 102/573
นเรศ มั่งมี 519 นาย อนุสาวรีย์ 49/89
นฤมล คล่องตรวจโรค 1721 นาง ท่าแร้ง 135/23
นฤมล จุทัยรัศม์ 957 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44
นฤมล จูงเจิมจิตร 777 นาง อนุสาวรีย์ 8
นฤมล ฉายา 35 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล ชุมรุม 353 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/46
นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์ 845 นาง อนุสาวรีย์ 96/84
นฤมล พูฒ เสวก 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 137/1
นลินจรีย์ นิติทัศนกุล 2377 นางสาว ท่าแร้ง 222/38
นวดล บุนนาค 1315 นาย ท่าแร้ง 222/286
นวพรรษ วรทวีธำรง 1758 นางสาว ท่าแร้ง 79/176
นวลฉวี แสงชัย 1449 นางสาว ท่าแร้ง
นวัตร ชูเชื้อ 30 นาย อนุสาวรีย์ 9/158
น้อย ช้างเย็นฉ่ำ 429 นาย อนุสาวรีย์ 22/1
น้อย สาโพธิ์ 1769 นาง ท่าแร้ง
นัชชา สิริโชติปภาวิน 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/4
นัชรินทร์ กลิ่นเทศ 506 นาง อนุสาวรีย์ 43/309
นัฐศักดิ์ อร่ามศรี 2139 นาย ท่าแร้ง 1/71
นัทธมน แก้วมณี 1480 นางสาว ท่าแร้ง 44/106
นันฐกร วิชาศาสตร์ 877 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทคม มะลิซ้อน 1735 นาย ท่าแร้ง 46/179
นันท์นพิน สุระขันต์ 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 195
นันทนา จันศรีแก้ว 682 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา เนื่องไผ่ 1618 นาง ท่าแร้ง 2/94
นันทพร ตั้งภัทรวดี 2200 นาง ท่าแร้ง 111/991
นันทวัน ทองสนธิ 2184 นางสาว ท่าแร้ง 71/131
นันทา ทรัพย์ดาว 2082 นาง ท่าแร้ง 145/147
นันทิกานต์ พลวิชัย 2204 นาง ท่าแร้ง 28/30
นันทินี พิมพ์สวรรค์ 611 นาง อนุสาวรีย์ 34
นันทิยา อุ่นประเสริฐ 1036 นาง อนุสาวรีย์ 159
นันทิศา ลีลานุกรกิจ 983 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/222
นัสชาพัฒน์ โรจน์วรัชต์ 1969 นางสาว ท่าแร้ง
นาตยา เทียมรินทร์ 792 นางสาว อนุสาวรีย์
นาถชนก ดุสิทธิ์ 1435 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำทิพย์ เสรีขจรจารุ 582 นาง อนุสาวรีย์ 10/29
น้ำทิพย์ อยู่หนองฉาง 2387 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน ไสยกิจ 20 นาง อนุสาวรีย์
นิชรี ทองประไพ 1252 นางสาว ท่าแร้ง 222/61
นิชาญ คุสิตา 678 นาย อนุสาวรีย์ 78
นิตย์ เกณฑ์พิมาย 881 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/312
นิตยา กำลังเดช 1895 นางสาว ท่าแร้ง
นิตยา คลังคา 1814 นางสาว ท่าแร้ง 99/128
นิตยา ชื่นสนธิ์ 549 นาย อนุสาวรีย์ 37/239
นิตยา ราชภูติ 1316 นางสาว ท่าแร้ง 133
นิตยา โรจน์ธนานันต์ 809 นาง อนุสาวรีย์ 43/23
นิตยา สหนันท์พร 1243 นาง ท่าแร้ง 47/29
นิตยา สุขอิน 200 นางสาว อนุสาวรีย์
นิติ สุระอาชารัตน์ 2268 นาย ท่าแร้ง 19/12
นิติพนธ์ บุญประดิษฐ์ 1664 นาย ท่าแร้ง 159/625
นิทัศน์ เทพารักษ์ 1970 นาย ท่าแร้ง 111/986
นิธิ เนียมเทศ 607 นาย อนุสาวรีย์ 368
นิธิกร เกษวิเศษ 956 นาย อนุสาวรีย์ 99/112
นิธินันท์ ภู่เจริญ 2286 นางสาว ท่าแร้ง 79/122
นิธิพัชร ตันติพลับทอง 118 นาย อนุสาวรีย์ 37/416
นิธิศ เกิดผล 784 นาย อนุสาวรีย์ 111/101
นิพนธ์ แก้วบุตร 2233 นาย ท่าแร้ง 111/769
นิพนธ์ สุดงาม 1849 นาย ท่าแร้ง 40/33
นิพัทธา รสจันทน์ 1124 นางสาว ท่าแร้ง 102/521
นิภา ยิ้มวิไล 147 นาง อนุสาวรีย์
นิภา ศรอากาศ 1496 นาง ท่าแร้ง
นิภาพร มูลศาสตรสาทร 535 นาง อนุสาวรีย์ 59/4
นิภาวรรณ เสริฐแสงดี 2141 นางสาว ท่าแร้ง
นิรมล ธำรงราชนิติ 723 นาง อนุสาวรีย์ 244/535
นิรุตติ์ กำลังการ 1864 นาย ท่าแร้ง 37/74
นิลุบล ภัทรกรกาญจน์ 1433 นางสาว ท่าแร้ง 11
นิวัฒน์ โกเมนอร่ามวงศ์ 2197 นาย ท่าแร้ง 111/992
นิวัฒน์ คาสโตร์ 1939 นาย ท่าแร้ง 42
นิวัฒน์ สุดเสือ 1335 นาย ท่าแร้ง 78/170
นิเวศน์ เกิดจั่น 1133 นาย ท่าแร้ง 19/86
นิเวศน์ เรืองพานิช 109 นาย อนุสาวรีย์ 104
นิศากร ศุภมิตรมงคล 2356 นาง ท่าแร้ง 7/215
นิสิทธิ์ คำนึก 237 นาย อนุสาวรีย์
นีรนุช บุญโก๊ะ 2254 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนาถ สร้อยสมวงศ์ 2173 นาง ท่าแร้ง 78/10
นุชนาถ อ่อนมิ่ง 145 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชนารถ ตั้งเสริมวงศ์ 1997 นางสาว ท่าแร้ง 36/128
นุชนารถ สำราญฤทธิ์ 361 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชรี ไชยชำนาญ 2014 นาง ท่าแร้ง 6/470
เนตรนภา ฟูเกียรติ 2314 นาง ท่าแร้ง 155/164
เนาวรัตน์ ชื่นสกุล 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/69
เนาวรัตน์ ตุ้มเดียว 1031 นาย อนุสาวรีย์
ไน้ แซ่แต่ 1311 นาง ท่าแร้ง 137/345
บงกช แดงบัว 2287 นาย ท่าแร้ง 222/90
บงกช นิ่มสมบูรณ์ 529 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
บงกชรัชต์ มหายศนันทน์ 1294 นาง ท่าแร้ง 119/40
บรม เอกะวิภาต 789 นาย อนุสาวรีย์ 227/184
บรรจง จินดาวงศ์ 1024 นาย อนุสาวรีย์
บรรณวัลลิ์ วงศ์เรียน 455 นางสาว อนุสาวรีย์
บรรเทิง พุกอำรุง 188 นาย อนุสาวรีย์
บรรยงค์ งามวงศ์น้อย 423 นาง อนุสาวรีย์ 111/128
บรรลือ รงควิลิต 1920 พตท. ท่าแร้ง 1/215
บรรลือศักดิ์ ไกยา 227 นาย อนุสาวรีย์
บวรธัช คงทอง 1457 นาย ท่าแร้ง 29/30
บวรวิทย์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล 1021 นาย อนุสาวรีย์ 244/207
บอล สนลา 2102 นาย ท่าแร้ง
บังอร พึ่งกลั่น 1033 นาง อนุสาวรีย์
บังอร รุ่งเจริญ 470 นาง อนุสาวรีย์ 159/4
บังอร วรประทีป 1945 นางสาว ท่าแร้ง 102/90
บัญชา กัลยาพานิช 1873 นาย ท่าแร้ง 6/274
บัญชา เงินถม 1558 นาย ท่าแร้ง
บัญชา ตั้งวัฒนกิตติกุล 391 นาย อนุสาวรีย์ 108/130
บัญชา วงษ์บัณฑูรย์ 1247 นาย ท่าแร้ง 44/13
บัญฑิต โกฎกลางดอน 716 นาย อนุสาวรีย์
บัณฑิต กิจสิพงษ์ 1341 นาย ท่าแร้ง 139/125
บัณฑิษณ์ เบนนอ 1152 นาย ท่าแร้ง 3/9
บันลือ ฤทธิสมิต 1009 ร.ท. อนุสาวรีย์ 409
บัวดี ป้องพันธ์ 1197 นางสาว ท่าแร้ง
บัวทอง ศรีเพียชัย 25 นาง อนุสาวรีย์ 12/235
บัวผัน งามฉวี 269 นางสาว อนุสาวรีย์
บาง พุดมะลัง 2107 นาย ท่าแร้ง 19
บาน เบิกบาน 1444 นาง ท่าแร้ง
บุญกอบ เหรัญญกิจ 2203 นาย ท่าแร้ง 36/5
บุญเกิด ดกกลาง 1528 นาย ท่าแร้ง
บุญคง พรมลี 2368 นาย ท่าแร้ง 18/247
บุญจิต เมฆทอง 586 นาง อนุสาวรีย์ 37/357
บุญเจต บัวจันทร์ 433 นาง อนุสาวรีย์
บุญเจิด แสงพร 1096 นาง ท่าแร้ง 6/282
บุญช่วย คำภีระสุทธ์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 210/164
บุญช่วย ปานจาด 1196 นาย ท่าแร้ง
บุญชัย พงษ์พิพัฒนากุล 1526 นาย ท่าแร้ง 99/27
บุญเชิด เข็มเงิน 2010 นาย ท่าแร้ง 33/221
บุญเต็ม พันธุมาศ 1404 นาง ท่าแร้ง
บุญธรรม เขื่อนเพชร 85 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม จันทร์กระทึก 287 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม เรืองศรี 112 นาย อนุสาวรีย์ 30/92
บุญมั่น ประกอบธรรม 1922 นาย ท่าแร้ง 39/109
บุญมา สุขเสาะแสวง 1155 นางสาว ท่าแร้ง
บุญมาก คำยิ่ง 1519 นาง ท่าแร้ง 48
บุญมี คูณเมือง 23 นาย อนุสาวรีย์
บุญมี แสงอรุณเจริญ 2189 นาย ท่าแร้ง 46
บุญยงค์ ปานเจริญ 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 17/552
บุญยรัตน์ พู่จิตร์กานนท์ 1403 นางสาว ท่าแร้ง 120/196
บุญยวัฒน์ อินทรเพชร 2285 นาย ท่าแร้ง 89/562
บุญรอด คงหิรัญ 1861 นาย ท่าแร้ง 19
บุญรอด หลาบคำ 124 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญรัตน์ ทานาม 1448 นาย ท่าแร้ง
บุญรุ่ง พานิชวัฒน์ 1709 นาง ท่าแร้ง 44/89
บุญเรือง ทิพรักษ์ 319 นางสาว อนุสาวรีย์ 140
บุญล้วน ฤทธิมณี 1843 นาง ท่าแร้ง 7/195
บุญเลิศ เกษมสุขประการ 1345 นาย ท่าแร้ง 44/70
บุญเลิศ ทองอยู่ 290 ร.ต. อนุสาวรีย์ 9/90
บุญเลิศ นรวรรณ์ 1479 นาย ท่าแร้ง
บุญเลิศ ลูกแก้ว 1147 นาย ท่าแร้ง 105/8
บุญเลี้ยง วิลาสุข 1587 นาย ท่าแร้ง 106
บุญส่ง บุญโต 71 นาย อนุสาวรีย์ 56/137
บุญสิง มานรัมย์ 1930 นาย ท่าแร้ง 8/31
บุญเสริม วัฒนวิจิตร 517 นาย อนุสาวรีย์
บุญเฮ้า ลาดแลนด์ 1897 นาย ท่าแร้ง
บุณยนุช ไชยพินิจ 762 นางสาว อนุสาวรีย์
บุตรี ปิยะวรรณรัตน์ 1772 นาง ท่าแร้ง 35/3
บุปผา ปานเฟือง 2128 นาง ท่าแร้ง 44/62
บุรณชัย จันทร์เจริญ 1540 นาย ท่าแร้ง 44/49
บุรินทร์ ทุ่นใจ 1118 นาย ท่าแร้ง
บุศมาลี คชรินทร์ 352 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/12
บุษกร ศรีโหมด 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/20
บุษบง นวลจันทร์ 140 นาง อนุสาวรีย์
บุษบา เชยชอบ 215 นางสาว อนุสาวรีย์
บุษยา ยามัสเสถียร 1821 นาง ท่าแร้ง 47/7
บุหงา แก้วกำพล 702 นาง อนุสาวรีย์ 86/41
บุหงา บุญรอด 2283 นาง ท่าแร้ง 201
เบญจกัลยาณี ประกาศเภสัช 2032 นาย ท่าแร้ง 137/419
เบญจนา เผ่าศรีชัย 1386 นางสาว ท่าแร้ง 144/92
เบญจมาศ พลัดเกตุ 1803 นาง ท่าแร้ง
เบญจมาศ อมตเสถียร 1689 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ กลัดทิม 785 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/43
เบญจวรรณ คล้ายไชยา 1485 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ มีเพียร 2181 นาง ท่าแร้ง 70/37
เบญจา นรพงษ์ 803 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/11
เบ็ญจางค์ พึ่งแสง 2274 นางสาว ท่าแร้ง 119/158
เบญจาภรณ์ สรรพานิช 2073 นาง ท่าแร้ง 1/314
ปกรณ์ สุจเร 334 นาย อนุสาวรีย์ 455/4
ปฏิทิน พงษ์ประไพ 1786 น.ท. ท่าแร้ง 70/155
ปฏิภาณ ปรานมนตรี 1944 นาย ท่าแร้ง 55/47
ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม 375 นาย อนุสาวรีย์ 110/32
ปฐวี บุญรักษา 1079 นาย ท่าแร้ง 30
ปฐวี เพ็ญพร 266 นาย อนุสาวรีย์
ปณิธาน พุทธชน 1763 นาย ท่าแร้ง 55/5
ปนัดา เล็กสกุล 2085 นางสาว ท่าแร้ง 145/155
ปรภพ มีกลิ่น 264 นาย อนุสาวรีย์ 22
ปรมสุข เตียติวิริยะกุล 925 นาย อนุสาวรีย์ 181/240
ปรเมศร์ หมอแก้ว 842 นาย อนุสาวรีย์ 32
ประกาย ธัญญากร 149 นาง อนุสาวรีย์ 159/159
ประกาย ศรีสมัย 2143 ด.ต. ท่าแร้ง 100/205
ประเคียน ปานทอง 259 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจบ ธรรมวงศ์ 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/576
ประจักษ์ พรมนิล 796 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ กลิ่นเกษร 272 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ ลิ้มสวัสดิ์ 561 นาย อนุสาวรีย์ 37/145
ประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์ 1748 นางสาว ท่าแร้ง 149/18
ประเดิม บรรจงศิลป์ 993 นาย อนุสาวรีย์ 86/49
ประเดิม เพ็งวิภา 184 นาย อนุสาวรีย์
ประทวน มุทนาเวช 74 นาง อนุสาวรีย์
ประทีป เด็ดแก้ว 1828 นาย ท่าแร้ง 185
ประทีป เพ็งตะโก 1520 นาย ท่าแร้ง 89/373
ประทุม พลสยม 1588 นาง ท่าแร้ง 111/70
ประทุม โพธิน 59 นาย อนุสาวรีย์
ประทุมทิพย์ ศรีทองสุข 2191 นางสาว ท่าแร้ง
ประเทือง กิ่งเกตุ 2269 พ.อ. ท่าแร้ง 343
ประธาน วงศ์ศริเวช 1938 นาย ท่าแร้ง 111/536
ประพัฒน์ สังหิตกุล 1983 นาย ท่าแร้ง 133
ประพันธ์ ศิริคุรุรัตน์ 1965 นาย ท่าแร้ง 137/471
ประพิศ ปั้นสิงห์ 615 นาง อนุสาวรีย์
ประพิศ รัตนคม 392 นาง อนุสาวรีย์ 18/64
ประภัสสร ศิลาพันธ์ 123 นาง อนุสาวรีย์
ประภา สิทธิเกษร 913 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/124
ประภา เหมรัชตานันต์ 2262 นาง ท่าแร้ง 145/136
ประภามาส บุญยรางกูร 468 นาง อนุสาวรีย์ 99/71
ประภาศรี น้อยอุดม 1277 นาง ท่าแร้ง 111/943
ประภาส รัตนวิชา 1590 นาย ท่าแร้ง 79/7
ประมวล มั่นเจริญ 164 นาย อนุสาวรีย์
ประมวล อินโท 312 นาย อนุสาวรีย์ 54
ประยุทธ ชวกุล 1796 นาย ท่าแร้ง 24/41
ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ 985 นาย อนุสาวรีย์ 59/54
ประยูร จินตนธรรม 588 นาย อนุสาวรีย์ 180/225
ประยูร บุญยิ่ง 373 นาง อนุสาวรีย์ 342/92
ประยูร รัตนแสง 57 นาย อนุสาวรีย์
ประยูร สีแวงนอก 1642 นางสาว ท่าแร้ง
ประวิตร ชาลี 2120 นาย ท่าแร้ง
ประวีณ ตุณฑวณิช 1955 นาย ท่าแร้ง 222/139
ประเวส ศิริวง 1585 ด.ต. ท่าแร้ง
ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 515 นาย อนุสาวรีย์ 181/75
ประสรร ตระกูล 337 นาย อนุสาวรีย์ 9/148
ประสาตร์ เปียดำรงค์ 2395 นาย ท่าแร้ง
ประสาท โตคุ้ม 669 นาย อนุสาวรีย์ 25
ประสิทธิ์ กิจบัญชา 1284 นาย ท่าแร้ง 44/17
ประสิทธิ์ ชายทวีป 2376 พ.อ. ท่าแร้ง 71/61
ประสิทธิ์ ปัจตาจิตต์ 830 นาย อนุสาวรีย์ 38/70
ประสิทธิ์ วันทองสังข์ 526 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สาระสันต์ 1226 นาย ท่าแร้ง 44/93
ประสิทธิชัย ไชยชิต 1792 นาย ท่าแร้ง 6/555
ประเสริฐ ค็อบเป็นสไทเนอร์ 1260 นาง ท่าแร้ง 6/44/
ประเสริฐ ปานบ้านแพ้ว 658 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ มีสมสัตย์ 681 นาย อนุสาวรีย์ 281/2
ประเสริฐ มูลสง่า 1361 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ ศาลาสุข 1344 นาย ท่าแร้ง 29/5
ประเสริฐ เหมินทคุณ 843 นาย อนุสาวรีย์ 11/163
ปรัชญา ดิษยนันทน์ 1500 นาย ท่าแร้ง 96/18
ปรัชญา เผ่าชัย 2369 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/39
ปราณี โกมลกวิน 316 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/216
ปราณี ติรนวัฒนานันท์ 1291 นางสาว ท่าแร้ง 44/22
ปราณี ภูสุวรรณกุล 363 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี สังข์โสด 1461 นาง ท่าแร้ง
ปรานอม นินทการ 2155 นาง ท่าแร้ง
ปรานี พราหมณนันทน์ 40 นาง อนุสาวรีย์ 25
ปราโมทย์ สนธิรักษ์ 684 นาย อนุสาวรีย์ 180/336
ปริญญา แจ้งกลั่น 1788 นาย ท่าแร้ง 86
ปริณดา สมควร 396 นางสาว อนุสาวรีย์ 278
ปริตร แม้นแมฆ 743 นาย อนุสาวรีย์ 44/32
ปรินท์เอก บุญรักษา 2234 นาย ท่าแร้ง 89/292
ปริยา ดิสวัฒน์ 1858 นางสาว ท่าแร้ง 9/201
ปรีช์ ธนากุศลินี 1611 นาย ท่าแร้ง
ปรีชัย เชี่ยวนาวิน 1990 นาย ท่าแร้ง 155/63
ปรีชา คงธนกุลสุนทร 532 นาย อนุสาวรีย์ 5
ปรีชา จบดี 2161 นาย ท่าแร้ง 155/159
ปรีชา ธนาวิวัชชัย 1578 นาย ท่าแร้ง 99/2
ปรีชา มหาผล 2379 นาย ท่าแร้ง 7/284
ปรีชา อามาตย์สมบัติ 750 นาย อนุสาวรีย์
ปรีดา คัทมาต 102 นางสาว อนุสาวรีย์ 133/24
ปรีดา เพ็ชร์วงษ์ 1473 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาธาร อินทวิเศษ 1102 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาวรรณ พระทัยดี 1330 นางสาว ท่าแร้ง 159/464
ปรียา เกื้อกูล 1225 นาง ท่าแร้ง
ปวันรัตน์ ฤทธิมาส 187 นาง อนุสาวรีย์ 44/185
ปวิตรา พรหมเพ็ชร 2228 นาย ท่าแร้ง 44/14
ปวีนุช ทองเหลือ 1820 นางสาว ท่าแร้ง
ปะรภักษร จตุรัส 566 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญา กรรณสูตร 1924 นาย ท่าแร้ง 144/64
ปัญญา โกศัลวัฒน์ 1698 นาย ท่าแร้ง 5/338
ปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ 343 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/188
ปัณชญา ปัตตุรังสี 1649 นาง ท่าแร้ง 67/19
ปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ 1414 นางสาว ท่าแร้ง 119/189
ปัณณทัศน์ ธนยศรัตนะกรณ์ 1771 นาย ท่าแร้ง 165/6
ปัณณวัฒศ์ ดียะตาม 226 นาย อนุสาวรีย์
ปัณรัตน์ ฉางข้าวคำ 1645 นางสาว ท่าแร้ง
ปัทมวรรณ สัมพันธ์ 733 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัทมา พิเจิม 841 นาง อนุสาวรีย์ 186
ปานจันทร์ ยิ้มอิ่ม 317 นาง อนุสาวรีย์
ปานจันทร์ ศักดิ์ดี 1878 นาย ท่าแร้ง
ปานดวงใจ สุชีวะ 1560 นางสาว ท่าแร้ง 1/58
ปารกวี พรเลิศ 2185 นางสาว ท่าแร้ง 9/411
ปาริชาติ ชัยพรหม 1278 นางสาว ท่าแร้ง 111/901
ปาริชาติ เปรมวิชัย 934 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/81
ปาริชาติ ผิวงาม 111 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิติ สุขนิคม 781 นาย อนุสาวรีย์ 82
ปิ่น พิมพยางกูร 1678 นาย ท่าแร้ง 128/19
ปิ่นมณี สีสาวงษ์ 459 นาง อนุสาวรีย์
ปิ่นรัตน์ ประภัสสร 76 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยนุช กรรณสูตร 1921 นาง ท่าแร้ง 6/7
ปิยพัชร์ เมืองสถิตกุล 603 นาย อนุสาวรีย์ 88/22
ปิยวรรณ กองทอง 1531 นาง ท่าแร้ง
ปิยศักดิ์ ทองพูล 2081 นาย ท่าแร้ง 46/142
ปิยะ ตรองพาณิชย์ 2327 นาย ท่าแร้ง 44/47
ปิยะชัย นาโลม 2158 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 46/3
ปิยะนันท์ จันทร์หอมกุล 2281 นางสาว ท่าแร้ง 10
ปิยะนาท อึ่งสกุล 1142 นางสาว ท่าแร้ง 149/42
ปิยะพร คุณผลวัฒนา 1810 นางสาว ท่าแร้ง 119/136
ปิยะภัทร คงแสนคำ 286 ร.ต. อนุสาวรีย์ 227/131
ปีติ นาถะภักติ 490 นาย อนุสาวรีย์ 44/456
ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ 346 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/20
เปรมจิตต์ เกตุมาน 327 นางสาว อนุสาวรีย์
เปรมใจ ตั้งเสริมวงศ์ 839 นาง อนุสาวรีย์ 30/45
เปรมวดี ดีสิน 1734 นาง ท่าแร้ง 70/18
เปรื่องวิทย์ สุดดี 2110 นาย ท่าแร้ง 22/183
เปี่ยมนุช สุขธำรงกุล 1534 นาง ท่าแร้ง 126
ผ่องศรี วงษ์อ่ำ 634 นาง อนุสาวรีย์ 181/315
ผ่องศรี สายะสิญจน์ 632 นาง อนุสาวรีย์ 44/85
ผัด โยยง 2055 นาย ท่าแร้ง
ผา น้อยหว้า 1201 นาย ท่าแร้ง
ผ่าน อนุนิน 604 นาง อนุสาวรีย์ 89/171
ผิว ช้างเยาว์ 2298 นาง ท่าแร้ง 27
ผุด งามสมพงษ์ 1224 นาง ท่าแร้ง 26/1
ผุสดี จิตรมนตรี 550 นางสาว อนุสาวรีย์
เผด็จ โสภาวัตร 1087 นาย ท่าแร้ง
แผ้ว เนวะชื่น 1476 นางสาว ท่าแร้ง 53
ฝนแก้ว แม้นสกุล 537 นาง อนุสาวรีย์ 28/39
ฝนทอง จงจิตต์สุข 1934 นางสาว ท่าแร้ง
พงศกร รั้วมณี 1570 นาย ท่าแร้ง 150/14
พงศธร เชาว์วัลลิ์ 848 นาย อนุสาวรีย์ 82/15
พงศธร ทัตตะกิตติยา 2300 นาย ท่าแร้ง 89/630
พงศ์ปณต เดชคำแก่น 1095 นาย ท่าแร้ง
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั่นพะเนาว์ 218 ร.ต. อนุสาวรีย์ 43/265
พงษ์ทรัพย์ ศุกรรัตน์ 41 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์เทพ เทียมสุทธิกาญจน์ 1025 นาย อนุสาวรีย์ 99/286
พงษ์พัฒน์ ชุณหะวัณ 719 นาย อนุสาวรีย์ 22
พงษ์พัฒน์ ทิพย์พิมล 32 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์พันธ์ รุจิวนารมย์ 1565 นาย ท่าแร้ง 139/170
พงษ์เพ็ญ จูห้อง 1908 นางสาว ท่าแร้ง 119/235
พงษ์รวี ทัศสี 2097 นาย ท่าแร้ง
พงษ์ศักดิ์ จันทร์แจ่มหล้า 1744 นาย ท่าแร้ง 1/98
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสวงศ์ 1525 นาย ท่าแร้ง 155/30
พงษ์ศักดิ์ ศิริจันทร์ 1060 นาย ท่าแร้ง 6/379
พงษ์ศักดิ์ อนันตรักษ์ 1773 นาย ท่าแร้ง 143/82
พจน์ ฉิมอิ่ม 1254 นาย ท่าแร้ง 72/1
พจน์ เทียนคำศรี 818 จ.ท. อนุสาวรีย์ 68
พจนารถ ชุมเกษียน 926 นาย อนุสาวรีย์ 49/11
พจนารถ แย้มสุริโยทัย 2263 นาย ท่าแร้ง 9
พชร คำวิชัย 67 นาย อนุสาวรีย์
พชรพล จันทรศิริ 154 นาย อนุสาวรีย์
พชา สุวรรณประกร 1314 นาย ท่าแร้ง 222/287
พนม เทพประทุม 1395 นาย ท่าแร้ง 9/15
พนา พูนธนะพันธุ์ 1219 นาง ท่าแร้ง 227
พนิดา เอียดปลื้ม 1261 นางสาว ท่าแร้ง 46/235
พยุง ชอบธรรม 1168 นาง ท่าแร้ง
พเยาว์ ทันจันทร์ 2246 นาง ท่าแร้ง 6/29
พเยาว์ ภู่น้อย 222 นาง อนุสาวรีย์
พรชนก วิรัตน์ธรรม 536 นาย อนุสาวรีย์ 244392
พรชัย คงประพันธุ์ 888 นาย อนุสาวรีย์ 266
พรชัย จันทสร 1012 นาย อนุสาวรีย์ 155/3
พรชัย ยวนังกูร 2119 นาย ท่าแร้ง 159/20
พรทิพย์ สินธิพงศ์ 437 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
พรทิพย์ สุขปลั่ง 852 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/270
พรทิพย์ อักษรเชิดชู 17 นาง อนุสาวรีย์ 203
พรทิพย์ เฮงสวัสดิ์ 4 นางสาว อนุสาวรีย์
พรเทพ กุลกาลยืนยง 351 นาย อนุสาวรีย์ 225/87
พรเทพ โอฬารกิจเจริญ 2053 นาย ท่าแร้ง 5/174
พรนพัต พยุงวงษ์ 1702 นาง ท่าแร้ง 6/150
พรนภา วัดสิงห์ 1477 นางสาว ท่าแร้ง 71/103
พรพรรณ พันธ์สกุล 22 นาง อนุสาวรีย์ 22/33
พรพรรณ ไวสะอาด 892 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/316
พรพินิต ประภัสสร 2012 นาง ท่าแร้ง 56/190
พรพิมล ไพรัตน์ 2113 นางสาว ท่าแร้ง 70/14
พรพิศ มโนมัยวงค์ 1619 นาง ท่าแร้ง 126/204
พรเพ็ญ ธนศิริพร 2160 นาย ท่าแร้ง 1222
พรรณกร พนาวิวรรธน์ 2157 นาง ท่าแร้ง 46/237
พรรณทิพ อุทัยเจริญพงษ์ 2230 นางสาว ท่าแร้ง 88/6
พรรณทิพา วิวัฒน์เดชกุล 950 นาง อนุสาวรีย์ 30
พรรณพราย ปัทมพันธุ์สกุล 2272 นาง ท่าแร้ง 145/142
พรรณพิมล โพธิสุวรรณ 1535 นาง ท่าแร้ง 19/19
พรรณรัตน์ อัตตโยธิน 2057 นางสาว ท่าแร้ง 49
พรรธนะ พจน์อนันต์ 1397 นาย ท่าแร้ง 111/514
พรรษกร พลเดชรังสี 1125 นาง ท่าแร้ง 18/180
พรวิรัตน์ ติณสูลานนท์ 592 นาง อนุสาวรีย์ 121/37
พรวี น่วมทอง 122 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/14
พรศักดิ์ ทองอำไพ 1082 นาย ท่าแร้ง
พรศักดิ์ โปมินทร์ 1216 นาย ท่าแร้ง 87/23
พรศักดิ์ เพชรมะณี 253 นาย อนุสาวรีย์
พรศักดิ์ สุขมาก 1487 นาย ท่าแร้ง 89/389
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์ 2334 นาย ท่าแร้ง 155/74
พรหมจักร์ ชนะสุรสีห์ 1306 นาย ท่าแร้ง
พริ้มเพรา ห่อสกุลกล 1274 นางสาว ท่าแร้ง 159/27
พฤหัส จัดนอก 1217 นาย ท่าแร้ง
พล.ต.ธีระวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1236 - ท่าแร้ง 99/1
พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ 1673 นาย ท่าแร้ง 32/275
พลภัทร์ ทองจินดา 1868 นาย ท่าแร้ง 46/308
พศิน ศานติปุรณ์ 425 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
พะณี วงศ์แก้ว 68 นาง อนุสาวรีย์ 176
พะเยาว์ พานน้อย 893 นางสาว อนุสาวรีย์
พักตร์สินี พูฒเสวก 736 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/116
พัชนี คงนิล 133 นาง อนุสาวรีย์ 24
พัชนี สินไพบูลย์ผล 1360 นาง ท่าแร้ง 68/23
พัชรพร กาศยปนันท์ 1334 นางสาว ท่าแร้ง 70/98
พัชรพร เกิดประสพ 410 นาง อนุสาวรีย์ 12/133
พัชรา แซ่เบ๊ 1464 นาง ท่าแร้ง 199/166
พัชราภร เดชะนิธิพงศ์ 1292 นาง ท่าแร้ง 44/29
พัชรินทร์ วงษ์เพ็ชร์ 816 นาง อนุสาวรีย์ 11/46
พัชรินทร์ อันธิวงค์ 1888 นางสาว ท่าแร้ง 189/63
พัชรินทร์ อุทรักษ์ 1137 นาง ท่าแร้ง 6/130
พัชรี คุณอุดม 2218 นางสาว ท่าแร้ง 161/13
พัชวัตร เกียรตินิยมรุ่ง 970 นาย อนุสาวรีย์ 438/19
พัฒนฉัตร เมินขุนทด 38 นาง อนุสาวรีย์ 29/230
พัฒนวัฒน์ ชาติประสพ 183 นาย อนุสาวรีย์
พัฒนศักดิ์ ตะเภาทอง 1898 นาย ท่าแร้ง 38/362
พัณณ์ชิตา ทิมถาวร 1072 นางสาว ท่าแร้ง 9/13
พันทิพย์ หลีโป๊ 1017 นางสาว อนุสาวรีย์ 438/18
พันธุ์ทวี สุขทั่วญาติ 854 นาย อนุสาวรีย์ 52/1
พัลลภ มะโนรัมย์ 538 นาย อนุสาวรีย์ 8
พัลลภา พุกพูน 945 นางสาว อนุสาวรีย์
พัสดราภรณ์ มากกูล 10 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
พาณี ชำนาญ 712 นาง อนุสาวรีย์ 50
พานิดา วาทาบิกิ 2089 นาง ท่าแร้ง 9/313
พิกุล แสงนาค 899 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
พิจิตรา ลอยวัฒนกุล 409 นาง อนุสาวรีย์ 18/69
พิชชญาดา เมืองเจริญ 2062 นางสาว ท่าแร้ง 155/18
พิชญ์สินี คำศรี 1595 นางสาว ท่าแร้ง
พิชัย อิ่มร้อยเอ็ด 2138 นาย ท่าแร้ง 137/344
พิชิต เตชะพันธุ์ 411 นาย อนุสาวรีย์ 88/55
พิชิต มะลิลา 2290 นาย ท่าแร้ง 56/124
พิชิต เรืองสกุล 150 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ์ เฉลิมลาภ 1211 ด.ต. ท่าแร้ง 100/158
พิเชษฐ บุญญฤทธิ์ 1967 นาย ท่าแร้ง 159/158
พิเชษฐ พิมพรัตน์ 749 นาย อนุสาวรีย์ 132/1
พิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ 1738 นาย ท่าแร้ง 144/150
พิเชียร ทองสังข์ 152 นาย อนุสาวรีย์ 77/273
พิณทิพย์ เหลืองปฏิพัทธ์ 323 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
พิทักษ์ ศิริโท 1337 นาย ท่าแร้ง 45/64
พิทักษ์พงษ์ กฤตธนประเสริฐ 1043 นาย อนุสาวรีย์ 557/184
พิพัฒ เกษแม่นกิจ 2355 พ.อ. ท่าแร้ง 1
พิพัฒน์ ศรีภุมมา 935 นาย อนุสาวรีย์
พิพัฒน์ ศุขพัฒน์ 388 นาง อนุสาวรีย์ 208/10
พิภพ เกษแม่นกิจ 2388 นาย ท่าแร้ง
พิมพ์ใจ ภู่กาม 238 นาง อนุสาวรีย์ 4
พิมพ์ปวีณ์ ไสย์โพธิ์ 602 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมพ์พร เวกชาลิกานน 1697 นาง ท่าแร้ง 59/5
พิมล จูงเจิมจิตร 1918 นาง ท่าแร้ง 163/40
พิมลทิพย์ จงรักษ์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 173
พิมลทิพย์ บัวเผื่อน 545 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/62
พิราวรรณ ธรรมลังกา 1092 นางสาว ท่าแร้ง
พิไลพร พรมชัย 267 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/534
พิไลพันธ์ เมฆารัตน์ 1557 นางสาว ท่าแร้ง 19/131
พิศมัย นาสพัฒน์ 1213 นางสาว ท่าแร้ง
พิศมัย นุสสะ 822 นาง อนุสาวรีย์ 22
พิศาล เนียรประดิษฐ์ 256 นาย อนุสาวรีย์
พิศาล ลาภประเสริฐล้ำ 177 นาย อนุสาวรีย์ 77/155
พิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์ 1882 นาย ท่าแร้ง 3/15
พิศิษฐ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์ 1366 นาย ท่าแร้ง 119/44
พิศิษฐ์ โสวรรณ์ 148 นาย อนุสาวรีย์ 3/2769
พิษณุ หารคำตัน 621 นาย อนุสาวรีย์
พิสมัย โคตรดก 268 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสันติ์ อุ่นแก้ว 1599 นาย ท่าแร้ง
พิสิษฐ์ ลีลารัศมี 1376 นาย ท่าแร้ง 3/74
พิสุทธิ์ ชุนห์ลือชานนท์ 729 นาย อนุสาวรีย์ 77/291
พีรศักดิ์ รัตนถาวรกิจ 1581 นาย ท่าแร้ง 5/207
พีระพล จันทร์มี 869 นาย อนุสาวรีย์ 57/59
พุทธวรรณ ประยูรทอง 2371 นางสาว ท่าแร้ง 139/94
เพ็กเกียง วรรณโภคิน 1220 นาง ท่าแร้ง
เพชร นันทิวัฒนา 627 นาย อนุสาวรีย์ 11/41
เพชรดา พันธุ์แตง 577 นางสาว อนุสาวรีย์ 135/3
เพ็ชรรัตน์ คงสวัสดิ์ 765 นาง อนุสาวรีย์ 225/91
เพชรรัตน์ ธานีรัตน์ 1305 นาง ท่าแร้ง 6/75
เพชรลดา สุบงกฏ 33 นาง อนุสาวรีย์ 338/1
เพชราวลัย วัฒนพานิช 1679 นาง ท่าแร้ง 119/114
เพ็ญแข คงพิทักษ์ศิลป์ 1577 นาง ท่าแร้ง 99/3
เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย 1824 นาง ท่าแร้ง 36/24
เพ็ญนภา บุญเรือน 29 นางสาว อนุสาวรีย์ 340
เพ็ญพทิพย์ สุขสำราญ 2194 นางสาว ท่าแร้ง 90/45
เพ็ญพรรณ มั่งมีทรัพย์ 1233 นางสาว ท่าแร้ง 9/392
เพ็ญรัตน์ วิเชียนกับยารัตน์ 347 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/221
เพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต 995 นาง อนุสาวรีย์ 5
เพ็ญศรี ลิ้มพานิช 2064 นาง ท่าแร้ง 102/55
เพ็ญศรี แสงสง่า 1492 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
เพ็ญศรี อ่อนเหลา 232 นางสาว อนุสาวรีย์
เพณี ยิ้มนิยม 80 นาง อนุสาวรีย์ 10/8
เพทาย พู่พุฒ 2067 นาย ท่าแร้ง 164/19
เพียงใจ ฤทธิเดช 1900 นางสาว ท่าแร้ง 139/48
เพียงรัก รอบรู้ 110 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
เพียรพักตร์ เป็ดสกุล 1093 นางสาว ท่าแร้ง
แพรทอง สุขสิงห์ 902 นาง อนุสาวรีย์ 16
โพธิ์ทอง เรืองนาราม 1819 นาง ท่าแร้ง 28/5
ไพฑูรย์ วัชรเศรษฐกุล 428 นาย อนุสาวรีย์ 59/23
ไพทูล เกตุวิไล 2372 นาย ท่าแร้ง 20/13
ไพบูลย์ จิตรวิบูลย์ 97 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ บุญสุข 367 นาย อนุสาวรีย์ 181/146
ไพบูลย์ เอี่ยมทอง 1778 นาย ท่าแร้ง 3/14
ไพเราะ พูลสวัสดิ์ 1059 นาง ท่าแร้ง
ไพโรจน์ ภักดิ์รัตน์ 1154 นาย ท่าแร้ง
ไพวรรณ เคนถาวร 1070 นาง ท่าแร้ง
ไพวรรณ สาลาด 1561 นางสาว ท่าแร้ง
ไพวัลยื มีหนองใหญ่ 1612 นางสาว ท่าแร้ง
ไพศาล พงษ์ด้วง 708 นาย อนุสาวรีย์
ไพศาล เอี่ยมบำรุง 2359 นาย ท่าแร้ง 155/53
ฟารีดา สุภวราหะสุนทร 261 นาง อนุสาวรีย์
เฟื่องนภา ใจวีระวัฒนา 1805 นาง ท่าแร้ง
ภคพร โกศัลวัฒน์ 1768 นาง ท่าแร้ง 78/9
ภราดร เพชระบูรณิน 1202 นาย ท่าแร้ง 32/10
ภวรัญชน์ อารมย์เสรี 2386 นางสาว ท่าแร้ง 222/239
ภัคกรณ์ เกาะยอ 136 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทญา ทับทิม 625 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทรกร พึ่งกลั่น ร.น. 1037 ร.ต. อนุสาวรีย์
ภัทรพงค์ แซ่ไล้ 43 นาย อนุสาวรีย์
ภัทรภร เขตตระกูล 2225 นาง ท่าแร้ง 1/189
ภัทรวดี จิวพัฒนกุล 2349 นาย ท่าแร้ง 160/2
ภัทรวรรณ จารุมิลินท 783 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/71
ภัทราวุธ ไทยจำเนียร 1466 นาย ท่าแร้ง 199/84
ภัทราวุธ เพียรงาม 436 นาย อนุสาวรีย์
ภัสธารีย์ พิชิตถาวรเวทย์ 1295 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
ภัสสร วานิชเจริญวงศ์ 1926 นาง ท่าแร้ง 70/17
ภาณี พลวงศ์ตระกูล 544 นาง อนุสาวรีย์ 161/76
ภาณุ ชัยศิริ 2312 นาย ท่าแร้ง 169/109
ภาณุ ศิริชุมพันธ์ 1204 นาย ท่าแร้ง 155/31
ภานุช วนาสุขพันธ์ 2354 นาง ท่าแร้ง 160/4
ภานุวัฒน์ สินพูน 502 นาย อนุสาวรีย์
ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ 1949 นางสาว ท่าแร้ง 9/21
ภาวิณี หวังศิริ 493 นาง อนุสาวรีย์ 40/163
ภาวิตา หอมหวล 1741 นางสาว ท่าแร้ง 7
ภาวินี เกษแก้ว 1103 นาง ท่าแร้ง
ภาวินี แซ่หลู่ 1264 นางสาว ท่าแร้ง 6/508
ภิญญดา ศรมยุรา 979 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/192
ภิทยาธรรม ทิศรักษ์ 2103 นาย ท่าแร้ง
ภิรัญญา พันธ์คูณ 84 นางสาว อนุสาวรีย์ 93
ภิสิฐศักดิ์ มีสวน 568 นาย อนุสาวรีย์
ภุมรา แสงภักดิ์ 981 นางสาว อนุสาวรีย์
ภูธนิน ปิยาภิมุข 1428 นาย ท่าแร้ง 51/9
ภูริพงศ์ นิลแช่ม 1717 นาย ท่าแร้ง 44/33
ภูวนัย นาคไพบูลย์ 1320 นาย ท่าแร้ง
ภูษิต สนิทราษฎร์ 408 นาย อนุสาวรีย์ 19
ภูสิทธิ์ เล้าสกุล 2304 นาย ท่าแร้ง 1/87
เภตรา เนาวบุตร 1770 นางสาว ท่าแร้ง 36/47
มงคล ชาติชำนิ 442 นาย อนุสาวรีย์
มงคล สังข์ผลิพันธ์ 1232 นาย ท่าแร้ง 7/86
มงคลชัย ร่มโพธิ์ชื่น 217 นาย อนุสาวรีย์ 167/3
มณฑกานต์ กีรติไพบูลย์ 1342 นางสาว ท่าแร้ง 139/246
มณฑล สุภาพพิบูลย์ 833 นาย อนุสาวรีย์ 86
มณฑา จุ้ยใจตรง 1173 นางสาว ท่าแร้ง
มณฑิตา สิงห์วงษ์ 509 นาง อนุสาวรีย์
มณี จรูญเรือง 1554 นางสาว ท่าแร้ง 33/146
มณี ดิษฐแย้ม 992 นาง อนุสาวรีย์ 244/193
มณี ธีระมังคลานนท์ 2163 นาง ท่าแร้ง 107/1
มณี บัวคลี่ 1690 นาง ท่าแร้ง 47/1
มณีรัตน์ ชาลือ 1885 นางสาว ท่าแร้ง
มนต์ชัย หยกน้ำเงิน 2109 นาย ท่าแร้ง 99/147
มนตรี ศรีสังข์ 1502 นาย ท่าแร้ง 9
มนตรี อารีรัตน์ 1875 นาย ท่าแร้ง 44/28
มนทินันท์ แซ่ไหล 788 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/7
มนัญญา อิ่มอารมย์ 600 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/398
มนัส ฉายอรุณ 1647 นาย ท่าแร้ง 117/42
มนัสนันท์ เชษฐทวีชัย 1816 นางสาว ท่าแร้ง 19/4
มนัสนันท์ พัชรปัญญวัฒน์ 2344 นางสาว ท่าแร้ง 44/137
มนัสวิณี ตันพัฒนรัตน์ 2121 นางสาว ท่าแร้ง 121/486
มนัสสนันท์ วิทนา 1114 นางสาว ท่าแร้ง 1020
มยุรี รักงาน 2307 นางสาว ท่าแร้ง 243/2
มยุรี วิโรจน์แสงอรุณ 514 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/186
มยุรี โสภณรักษ์วงศ์ 197 นางสาว อนุสาวรีย์
มลิวัลย์ สมศรี 1116 นาง ท่าแร้ง 61/222
มลิวัลย์ สาสะสุล 851 นางสาว อนุสาวรีย์
มอญเทพ ลิ้มรสสุข 1580 นาง ท่าแร้ง 79/1
มะลินี พงษ์เก่า 952 นาง อนุสาวรีย์
มังกร แน่นหนา 581 พ.ต. อนุสาวรีย์ 401
มัณฑนา กิตติคุณศิริ 1950 นาง ท่าแร้ง 134/94
มัลลิกา อังศุวัฒนา 1903 นางสาว ท่าแร้ง 118/224
มานพ เกิดอุดม 126 นาย อนุสาวรีย์ 161
มานพ แก้วทิ 223 นาย อนุสาวรีย์
มานะ ถนอมทุน 105 นาย อนุสาวรีย์
มานะกิจ เทียมกลาง 1532 นาย ท่าแร้ง 37/153
มานิจ วราภาคย์ 1942 นาย ท่าแร้ง 5/28
มานิดา ผลชู 1333 นาง ท่าแร้ง 38/343
มานิตย์ คำอู๊ด 75 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ ด้วงเจริญ 2394 นาย ท่าแร้ง 134/256
มานิตย์ ทองดี 786 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ สังขวิจิตร 2058 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 44/19
มานี ศุภโสตถิ 698 นาง อนุสาวรีย์ 9/11
มาโนชญ์ กฤตศิลป์ 1373 นาย ท่าแร้ง 30/13
มาลินี บุญวานิช 911 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/64
มาลี คุมสุข 2211 นาง ท่าแร้ง 71/68
มาลี ฉัตรชัยยัญ 868 นาง อนุสาวรีย์ 10
มาลี เวทยะวานิช 1850 นางสาว ท่าแร้ง 6/113
มาลี หนูนิ่ม 772 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/577
มาศสุวัณณ์ บุญลือ 2243 นางสาว ท่าแร้ง 90/78
มุกดา จันทร์มูล 1996 นางสาว ท่าแร้ง 57/125
เมตตา เพชรเกตุ 2091 นาง ท่าแร้ง 145/161
เมตตา ศรีชุบร่วง 61 นาง อนุสาวรีย์ 77/156
เมทินี ไชยเสน 2380 นางสาว ท่าแร้ง 222/384
เมธาพร โคจรโรจน์ 554 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
เมธิฐ คงอินทร์ 1890 นาย ท่าแร้ง 5
ไมตรี เชิงสมหวัง 909 นาย อนุสาวรีย์ 9/55
ไม้อิ่ม แซ่โค้ว 1511 นาง ท่าแร้ง 1/126
ยงยุทธ พุทธศานติบัณฑิต 654 นาย อนุสาวรีย์ 94/4
ย้วน นาคแจ้ง 1987 นาย ท่าแร้ง 162/1
ยอดตอง เหลียบแหลม 101 นางสาว อนุสาวรีย์
ยอดรัก สุนทรวรรณ 371 นาย อนุสาวรีย์ 28/20
ยิ่งเกียรติ แสงชัย 1253 นาย ท่าแร้ง 149/33
ยิ่งยส โชติพิมาย 977 พล.อ. อนุสาวรีย์ 25
ยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย 1286 นาง ท่าแร้ง 9/3
ยิ่งลักษณ์ ฮุ่ยสกุล 631 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/143
ยิ่งศักดิ์ สนิทจันทร์ 56 นาย อนุสาวรีย์ 159/119
ยุทธนา กองจำปา 1391 นาย ท่าแร้ง 71/32
ยุทธนา ปกป้องมงคล 2094 นาย ท่าแร้ง 111/410
ยุทธนา พสุนธาวิโรจน์ 583 นาย อนุสาวรีย์ 56/32
ยุทธนา โพธิ 1390 นาย ท่าแร้ง 102/493
ยุทธนา วีระพรรณ์ 178 นาย อนุสาวรีย์ 274
ยุทธวัฒน์ กล่ำกล่อมจิตร์ 1536 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 139/28
ยุพดี อิงคามระธร 922 นาง อนุสาวรีย์ 345
ยุพยงค์ กาญจนมุสิก 1615 นาง ท่าแร้ง
ยุพวรรณ บุญสุทธิ์ 1056 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพา พจนาวราพันธุ์ 1978 นาง ท่าแร้ง 145/5
ยุพา สิริยากุล 1420 นาง ท่าแร้ง 9/227
ยุพิน จันทวงษ์ 1369 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน ทองดี 1730 นาง ท่าแร้ง
ยุพิน พฤกษา 275 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน ฮวดบำรุง 1454 นางสาว ท่าแร้ง
ยุภาเพ็ญ รัตนาวังเจริญ 2072 นาง ท่าแร้ง 89/228
ยุภารัตน์ อินทะนนท์ 1077 นาง ท่าแร้ง 19
ยุวดี แซ่โป 1604 นางสาว ท่าแร้ง 90/166
ยุวดี รัตนวงศ์ 462 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/702
ยุวดี วงศ์พันธุ์ 1720 นางสาว ท่าแร้ง
ยุวดี สุวรรณรัตนโชติ 1195 นางสาว ท่าแร้ง 111/22
เยาวดี ตันติเสวี 996 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/361
เยาวพา ยอดพยุง 92 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/1
เยาวลักษณ์ ธรรมวิภาค 966 นาง อนุสาวรีย์ 19/1
เยาวลักษณ์ วงศ์สุวานิช 497 นาง อนุสาวรีย์ 37/238
เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง 469 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/97
รงค์ศักดิ์ สมบัตินา 867 นาย อนุสาวรีย์
รจิดา ศรีโคตร 1288 นาง ท่าแร้ง 111/545
รชพรรณ อยู่สุข 2165 นางสาว ท่าแร้ง 111/479
รตานา รัตนประทีป 2182 นาง ท่าแร้ง 137/136
รติยา สุขมาก 1486 นาง ท่าแร้ง 199/100
รพรัตน์ มหากาญจนกุล 1139 นางสาว ท่าแร้ง 7/47
รพีพรรณ เกาะจู 1240 นางสาว ท่าแร้ง
รมย์ยมลพรรษ จันทมานพ 527 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/72
รมัณยา สุพัฒนกุล 170 นางสาว อนุสาวรีย์
รมิดา คงธนะ 2023 นาง ท่าแร้ง 38/113
รมิดา ชัยมงคลานนท์ 2123 นางสาว ท่าแร้ง 222/138
รวงทิพย์ สิรินิธิ์ 2187 นางสาว ท่าแร้ง 46/28
รวีวรรณ์ กฤษณเศรณี 1607 นางสาว ท่าแร้ง 150/4
รสคนธ์ แก้วสะอาด 2353 นางสาว ท่าแร้ง 1238
รสสุคนธ์ แก้วดวงตา 1150 นาง ท่าแร้ง
ระเบียบ ศรีจรัญ 1809 นางสาว ท่าแร้ง 6/496
ระพีพรรณ พลาหาญ 1169 ร.อ. ท่าแร้ง 247/1
รักษา สุนทร 224 นาย อนุสาวรีย์ 14/199
รังสรรค์ วาระสิทธิ์ 1671 นาย ท่าแร้ง 28/41
รัชกฤช สุรกีรติกร 1993 นาย ท่าแร้ง 47/43
รัชญา อุไรรัตนพงษ์ 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/625
รัชนี กรรณิกา 209 นาง อนุสาวรีย์ 50/51
รัชนี จึงศรีรัตนสกุล 503 นาง อนุสาวรีย์ 30/1
รัชนี ใจเพียร 1269 นาง ท่าแร้ง 144/1
รัชนี ชัยดำรงเลิศ 45 นาง อนุสาวรีย์ 56/183
รัชนี ไชยสาร 2172 นาง ท่าแร้ง 44/1
รัชนี ปั้นประเสริฐ 1210 นาง ท่าแร้ง
รัชนี โล้วมั่นคง 704 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/2
รัชนี วิวัฒนสินชัย 1889 นางสาว ท่าแร้ง 146/85
รัชนี อารีวิริยะกุล 2373 นางสาว ท่าแร้ง 222/119
รัฐกร กุลชนะโรจน์ 1370 นาย ท่าแร้ง 200/152
รัฐศักดิ์ เย็นสบาย 2098 นาย ท่าแร้ง
รัณพล รักษิตานนท์ 713 นาย อนุสาวรีย์ 11/2
รัตน์ติกาน เมี้ยงหอม 382 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/509
รัตนา แซ่ฮ้อ 1015 นางสาว อนุสาวรีย์ 500/34
รัตนา แสงมุกข์ 421 นาง อนุสาวรีย์
รัตนา เหรัญญกิจ 2207 นาง ท่าแร้ง 9/23
รัตนากร กิจอารีย์ธนธร 775 นาง อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ สันติสวัสดิ์ 969 นาง อนุสาวรีย์ 29/55
รัศมี เทอดสุวรรณ 1177 นาง ท่าแร้ง 48/3
รัศมี ลีนาลาด 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
ราชันย์ สุทธานันต์ 782 นาย อนุสาวรีย์ 6
ราเชน ผาดี 1014 นาย อนุสาวรีย์ 33/165
ราณี จักรแก้ว 507 นาง อนุสาวรีย์ 8
ราศี สานุจิตต์ 2152 นางสาว ท่าแร้ง 159/382
รำไพร ใหญ่อินทร์ 932 นาง อนุสาวรีย์
รำเภย เสนามิตร 1928 นาง ท่าแร้ง 52
รุ่ง คำพิรัง 1146 นาง ท่าแร้ง
รุ่งนะภา วิวัฒนาช่าง 1007 นาง อนุสาวรีย์ 33
รุ่งฟ้า ลิ้มจรูญ 1733 นางสาว ท่าแร้ง 144/55
รุ่งฟ้า หังโส โยอานเช่น 1189 นาง ท่าแร้ง 102/211
รุ่งระวี พละศักดิ์ 975 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งรัตน์ คำซื่อตรง 633 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/115
รุ้งลาวัลย์ เจริญสุข 19 นางสาว อนุสาวรีย์
รุจ ทองเป้า 1309 นาย ท่าแร้ง 44/3
รุจิเรข เจนหัด 1108 นาง ท่าแร้ง
เรวดี กิตติพัฒนะวงศ์ 2037 นาง ท่าแร้ง 19/213
เรวัต ประสพสุข 1100 นาย ท่าแร้ง 1/145
เริงศักดิ์ รุ่งกรุด 1041 นาย อนุสาวรีย์ 33/185
เรืองยศ ศรีสุธรรมรัตน์ 2326 นาย ท่าแร้ง 111/979
เรืองระวี วงศ์นิธิชัยกุล 1090 นาง ท่าแร้ง 139/248
เรืองศรี อมาตยกุล 99 พ.อ. อนุสาวรีย์ 66/3
ฤกษ์ฤทธิ์ กาญจนสง 691 นาย อนุสาวรีย์
ฤดี เลาหะวนิช 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/33
ลภัสรดา ใจเต็ม 1929 นาง ท่าแร้ง
ลลิดา ไชยแสง 744 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/86
ลลิดา ศรวิไลวรรณ 693 นาย อนุสาวรีย์ 36
ลลิตา เหลืองอรุณวิไล 1661 นางสาว ท่าแร้ง 46/98
ลออ ดีดพิณ 683 พ.ท. อนุสาวรีย์ 49/161
ละมูล นาคเจริญ 1936 นาง ท่าแร้ง 22/160
ละเมียด พงษ์ประเสริฐ 2249 นาง ท่าแร้ง 147/33
ละออ พรมมา 1856 นางสาว ท่าแร้ง 89/319
ละออง ทองนวลจันทร์ 141 นางสาว อนุสาวรีย์
ละเอียด เยาวราช 1138 นาง ท่าแร้ง
ลักขณา กตัญญูพันธุ์ 1287 นาง ท่าแร้ง 148/52
ลักขณา ง่วนดา 1640 นางสาว ท่าแร้ง 46/29
ลักขณา พรมทา 936 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
ลักขณา ว่องวาจานนท์ 648 นาง อนุสาวรีย์ 14/400
ลักษณ์บดี วิเศษสุวรรณ์ 2069 นาง ท่าแร้ง 145/101
ลักษณ์วิไล ชินพันธุ์ 997 นาง อนุสาวรีย์ 44/194
ลัญชนา ศรีสัมพันธ์ 1 นาง อนุสาวรีย์ 62
ลัดดา แก้วอ่อน 229 นาง อนุสาวรีย์ 17
ลัดดา ดุลยรัตน์ 1651 นาง ท่าแร้ง 7/194
ลัดดา รุ่งเรืองเกียรติ 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/111ก
ลัดดาวัลย์ ชวาเขต 1374 นางสาว ท่าแร้ง 139/13
ลั่นทม โพธิ์แตง 1188 นางสาว ท่าแร้ง
ลาวัณย์ มหาสมทรัพย์ 1609 นางสาว ท่าแร้ง 49
ลำจวน ยอดเงิน 1603 นาย ท่าแร้ง 30
ลำดวน นัยเนตร 645 นางสาว อนุสาวรีย์
ลำพอง จงรักษ์ 811 นาง อนุสาวรีย์ 173/8
ลำพัน ดีสัมพันธุ์ 575 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
ลำเพย กิมทรง 377 นางสาว อนุสาวรีย์ 475
ลำเพย แป้นแก้ว 168 นาย อนุสาวรีย์ 43/45
ลำยอง ศรีวารินทร์ 1539 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย จัดนอก 1959 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย ตันติวุฒิ 1818 นาง ท่าแร้ง 20/10
ลิขิต ทองมา 336 นาย อนุสาวรีย์ 50/129
ลิขิต นักผูก 1097 นาย ท่าแร้ง 22
ลิ้นจี่ ผาลีเสม 675 นาง อนุสาวรีย์ 3/2770
ลือชัย สุดสาคร 82 นาย อนุสาวรีย์ 37/20
เล็ก ศรมยุรา 982 นาง อนุสาวรีย์ 181/202
เลอพงค์ ทองบุญยัง 1759 นาย ท่าแร้ง 120/238
เล้า แซ่ตั้ง 974 นางสาว อนุสาวรีย์ 321
เลิศศักดิ์ แก้วเอี่ยมสุข 659 นาย อนุสาวรีย์ 159/84
เลียบ แสงแก้ว 55 นาย อนุสาวรีย์ 36
วงศกฤต วงศ์อกนิษฐ์ 589 นาย อนุสาวรีย์ 8
วงศธร บุญเคน 11 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 18/51
วจีทัศน์ ผู้ช่วยท้วม 613 นาง อนุสาวรีย์ 132/8
วชิรพันธุ์ นาคะตะ 753 นาย อนุสาวรีย์ 111/177
วชิระ กุลนารี 1032 นาย อนุสาวรีย์ 43/59
วณิชยา แก้วโก 1563 นาง ท่าแร้ง 88/174
วณิภาพรรณ ชิวค้า 288 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/34
วนาวัลย์ ทองปัจฉา 2199 นาง ท่าแร้ง 79/159
วนิดา คำภา 1130 นางสาว ท่าแร้ง 1/26
วนิดา ใจสุข 1760 นาง ท่าแร้ง 99/108
วนิดา ศรีขจร 686 นาง อนุสาวรีย์ 23
วนิตา ระวังวงค์ 18 นาย อนุสาวรีย์
วรกิจ หมีงาม 1648 นาย ท่าแร้ง 48/51
วรดา ตันประภาภรณ์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/151
วรเดช ประยูรวรวงศ์ 1268 นาย ท่าแร้ง 44/109
วรธตรฐช์ กิจโชติ 815 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/159
วรนาถ สว่างศิริพรชัย 673 นาย อนุสาวรีย์ 99/121
วรพจน์ ขุทอง 1246 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 159/519
วรพล พรหมิกบุตร 322 นาย อนุสาวรีย์ 2018/30
วรรณดี เกตุชีพ 1318 นางสาว ท่าแร้ง 18/294
วรรณดี ฤทธิ์อุยานนท์ 578 นางสาว อนุสาวรีย์ 213/8
วรรณดี อาษาสู้ 1029 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณนภา ปลื้มจิตต์ 1892 นาง ท่าแร้ง 58
วรรณนิภา เครื่องจันทร์ 1134 นางสาว ท่าแร้ง 125/1
วรรณภา เกิดปัญญา 2034 นาง ท่าแร้ง 111/517
วรรณวรี อัล-มูเนียร์ การ์ซาน 623 นาง อนุสาวรีย์ 9/145
วรรณวิภา วงษ์รอต 1852 นาง ท่าแร้ง 159/388
วรรณวิมล สุวรรณมาลี 2271 นางสาว ท่าแร้ง 6/675
วรรณา เกิดพร 1806 นางสาว ท่าแร้ง 117/286
วรรณา ทองดี 1153 นาง ท่าแร้ง
วรรณา นันทนลาภอำรุง 1000 นางสาว อนุสาวรีย์ 158
วรรณา พิสิฐศุภมิตร 302 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/4
วรรณาภา วรรณกูล 1239 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณี เชิงสมหวัง 906 นาง อนุสาวรีย์ 9/56
วรรณี สมานจิตต์ 293 นาง อนุสาวรีย์ 37/398
วรรฤดี จั่นใบเล็ก 271 นางสาว อนุสาวรีย์
วรวรรณ วรรณบัณฑิตย์ 1176 นาง ท่าแร้ง 30
วรวัฒน์ มุธุวรรณ 1405 นาย ท่าแร้ง 29
วรวัฒน์ วรอังคณา 2070 นาย ท่าแร้ง 155/68
วรวุฒิ อุ่นทา 248 นาย อนุสาวรีย์ 235
วรเวช วิเศษบำรุงเจริญ 2112 นาย ท่าแร้ง 102/195
วรัญญา สุวิมลพันธุ์ 1388 นาง ท่าแร้ง 55/87
วรัญญู เทพพัตรา 1030 นาง อนุสาวรีย์ 14/512
วรัท วรบรรณรัตน์ 847 นาย อนุสาวรีย์ 45/12
วรัทยา ลิมปิวิวัฒน์กุล 1765 นาง ท่าแร้ง 55/77
วรันทร มังกรศรี 1212 นางสาว ท่าแร้ง 24/137
วรา บำรุงผล 402 นาย อนุสาวรีย์ 135/5
วรากานต์ พันธ์นิล 1171 นางสาว ท่าแร้ง
วรางคณางค์ วังชุมทอง 2338 นางสาว ท่าแร้ง 19/1
วราพร พงศ์สุวากร 1977 นางสาว ท่าแร้ง 87/36
วราพร วีระวงษ์ 1488 นาง ท่าแร้ง
วราภรณ์ สินธุพันธ์เดชา 984 นาง อนุสาวรีย์ 43/166
วราภรณ์ สีสังข์ 289 นาง อนุสาวรีย์ 39/23
วราภรณ์ สุวรรณพันธ์ 1303 นางสาว ท่าแร้ง 2/53
วรินทร์พร พลูประเสริฐญาดา 722 นางสาว อนุสาวรีย์
วริศนันท์ ไกรโรจน์ 1550 นางสาว ท่าแร้ง
วริศรา ปานศรี 2216 นางสาว ท่าแร้ง 102/469
วลัยพร ฉายอรุณ 697 นาง อนุสาวรีย์ 29/167
วลัยภรณ์ บุณยพุกกณะ 1884 นางสาว ท่าแร้ง 57
วลัยลักษณ์ บุญภูพันธ์ตันติ 89 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
วศิน ฉิมมณี 1050 นาย อนุสาวรีย์ 56/291
วสวัตชิ์ ศรีสมเวียง 282 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ จันทร์โฮม 1136 นาย ท่าแร้ง 19/4
วสุวดี เดโชธรรมสถิต 1490 นางสาว ท่าแร้ง 18/26
วัขรินทร์ หนูแก้ว 2320 นาย ท่าแร้ง 71/7
วัชรพงศ์ โกคูณ 1859 นาย ท่าแร้ง 44/90
วัชรพงษ์ ชโลดมพงศ์ 1249 ด.ต. ท่าแร้ง 100/504
วัชรพร นิ่มนวล 310 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/219
วัชรพล นามขันธ์ 137 นาย อนุสาวรีย์ 22
วัชระ ดีทองอ่อน 838 นาย อนุสาวรีย์ 8
วัชระ ดีนวลพะเนา 1947 นาย ท่าแร้ง 21/77
วัชระ มณีอินทร์ 2100 นาย ท่าแร้ง
วัชระ ยาคุณ 1336 นาย ท่าแร้ง 89/598
วัชราภรณ์ อัมพุช 2308 นาง ท่าแร้ง 5/215
วัชรี รัตนธรรม 764 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/89
วัฒนะ กรุตอาชา 734 นาย อนุสาวรีย์ 244/67
วัฒนะ มหิพันธ์ 2360 นาย ท่าแร้ง 37/225
วัฒนา เจริญสำเร็จกิจ 412 นาง อนุสาวรีย์ 118
วัน เจริญจันทร์ 1331 นาง ท่าแร้ง 155/2
วันชัย จิรพงศ์พิทักษ์ 2151 นาย ท่าแร้ง 208/3
วันชัย ธนะสมบัติ 1281 นาย ท่าแร้ง 44/26
วันทนีย์ ตรีสิงห์ 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 222
วันเพ็ญ ปานตะละศรี 2374 นาง ท่าแร้ง 27/6
วันเพ็ญ พูลสระคู 1058 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ รำภา 1084 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ ศุภโสตถิ 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/9
วันรบ ชมเสวก 540 นาย อนุสาวรีย์ 37/98
วันวิสา ประภาธนานันท์ 1272 นางสาว ท่าแร้ง 8/36
วันวิสา ศรีอำไพ 1119 นาง ท่าแร้ง 218
วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์ 1165 นางสาว ท่าแร้ง 37/2
วัลลภ ธนดำรงกุล 1350 นาย ท่าแร้ง 6/84
วัลลภา มนจังหรีด 1808 นาง ท่าแร้ง 6/498
วาทิต ณ บางช้าง 2390 นาย ท่าแร้ง 222/288
วารุณี ถนอมศักดิ์ 564 นาง อนุสาวรีย์
วารุณี ไม้ตราวัฒนา 413 นางสาว อนุสาวรีย์ 410
วาสนา กองฤทธิ์ 840 นาง อนุสาวรีย์ 99/173
วาสนา จันทร์เพ็ง 1579 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา ทองมาก 740 นาง อนุสาวรีย์ 1/253
วาสนา น้ำทิพย์ 1080 นางสาว ท่าแร้ง 501/280
วาสนา พุทธเจริญ 1653 นาย ท่าแร้ง 117/230
วาสนา วัฒนพงษ์พิทักษ์ 640 นาง อนุสาวรีย์ 5/19
วาสนา วินิจเจริญศรี 285 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา วิวัฒน์วงศ์ธร 277 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/755
วาสนา สุณาวงค์ 1706 นาง ท่าแร้ง 37/151
วาสนา อัณสวัสดิ์ 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/202
วิจิตร ชื่นตา 369 นาย อนุสาวรีย์ 353
วิจิตร บุญมา 2169 นาย ท่าแร้ง
วิชญะ ชมชื่น 820 นาย อนุสาวรีย์ 9/124
วิชัย เกตุเกษร 230 นาย อนุสาวรีย์ 67
วิชัย จิวารัตนพงศ์ 751 นาย อนุสาวรีย์ 32/3
วิชัย ตรีอัจฉริยกุล 1296 นาย ท่าแร้ง 52/41
วิชัย บุนยตีรณะ 345 พ.ท. อนุสาวรีย์ 29/29
วิชัย เพียรพัฒนพงศ์ 2180 นาย ท่าแร้ง 155/52
วิชัย ภาคอรรถ 831 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
วิชัย มณีวรรณ 587 นาย อนุสาวรีย์ 29/94
วิชัย เรืองเกียรติกุล 401 นาย อนุสาวรีย์ 225/68
วิชาญ เติมศิริรัตน์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 343/38
วิชิต บุญทศ 93 นาย อนุสาวรีย์
วิชิต สุขะวัชรานนท์ 685 นาย อนุสาวรีย์ 233
วิชิต อินทรประสงค์ 426 พล.ต. อนุสาวรีย์ 342/185
วิชิตชัย อินทรประเสริฐ 1530 นาย ท่าแร้ง 45/8
วิเชษฐ์ เจริญรส 2005 นาย ท่าแร้ง 46/88
วิเชษฐ์ อิ่มร้อยเอ็ด 2135 นาย ท่าแร้ง 137340
วิเชียร ชื่นบำรุง 1001 นาง อนุสาวรีย์ 32
วิเชียร ปานจาด 1193 นาย ท่าแร้ง
วิเชียร ศรีอนุต 144 นาย อนุสาวรีย์
วิเชียร สนิทสิงห์ 1459 นาง ท่าแร้ง
วิเชียร สลากรธนวัฒน์ 964 นาย อนุสาวรีย์ 37/78
วิเชียร สอนเจริญ ร.น. 1524 น.ต. ท่าแร้ง 250
วิเชียร สายสมบัติ 513 นาย อนุสาวรีย์
วิฑูรย์ แก้วน้ำใส 1063 นาย ท่าแร้ง
วิทยา ชินเดช 94 นาย อนุสาวรีย์ 244/108
วิทยา วันโพนทอง 756 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ไกรนอก 106 นาย อนุสาวรีย์ 101
วินัย ปานทอง 260 นาย อนุสาวรีย์
วินัย วิทยานุกูล 2210 นาย ท่าแร้ง 134/77
วินัย สงวนชม 176 นาย อนุสาวรีย์
วินัย. เกตุทอง 332 นาย อนุสาวรีย์ 50/345
วินิจศักดิ์ แช่มชื่น 1703 นาย ท่าแร้ง 199/225
วินิต ปริญญวัฒน์ 828 นาย อนุสาวรีย์ 3/2753
วิบูลย์ รุ่งวิทยานุวัฒน์ 356 นาย อนุสาวรีย์ 108/99
วิภา ไชยณรงค์ 878 นาง อนุสาวรีย์ 43/396
วิภา วิลัยพันธ์ 1356 นาง ท่าแร้ง 47/3
วิภา อรรถกมล 827 นาง อนุสาวรีย์ 134
วิภาณี พยุงพงศ์ 690 นาง อนุสาวรีย์ 120/23
วิภาดา สวัสดิกุล 2105 นางสาว ท่าแร้ง 143/61
วิภาดา อธิพลวิวัฒน์ 492 นาง อนุสาวรีย์ 1/4
วิภาภรณ์ เครืออนันต์ 508 นางสาว อนุสาวรีย์ 2426
วิภารัตน์ คำหอม 1510 นางสาว ท่าแร้ง
วิภาวดี ศรีนนท์ 139 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาวรรณ พงษ์พิลาสาร 1700 นาง ท่าแร้ง 129
วิมนวัน เพ็งชำนาญ 1162 นางสาว ท่าแร้ง
วิมล เปรมปริก 1057 นาง ท่าแร้ง
วิมล เวสารัชกร 1962 นาง ท่าแร้ง 201/11
วิมล สุนทรวาทิตกุล 1537 นาง ท่าแร้ง 599/3
วิมลรัตน์ ขันทีท้าว 1205 นางสาว ท่าแร้ง
วิมลรัตน์ โห้ถนอม 618 นาง อนุสาวรีย์ 181/309
วิยะดา ฐิติวัฒนาการ 481 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/16
วิรงรอง แช่มเกษม 1410 นาง ท่าแร้ง 235/1
วิรศักดิ์ วิชาดี 637 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช ทันวงษา 940 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช สิทธิเจริญพรชัย 167 นาย อนุสาวรีย์ 62/190
วิรัชชัย โพธิละเดา 2075 นาย ท่าแร้ง 71/28
วิรัญดา ทิมประดับ 1636 นางสาว ท่าแร้ง 96/177
วิรัตน์ ชัยภักดี 1724 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 89
วิรัตน์ ยิ้มปรีดา 2090 นาย ท่าแร้ง
วิริยะ วงษ์ดนตรี 1567 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ ธนกิจวิบูลย์ผล 2063 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ วิจิตรวรวงศ์ 531 นาย อนุสาวรีย์ 342/12
วิลาวรรณ อยู่พุ่มพฤกษ์ 709 นาง อนุสาวรีย์ 12/272
วิลาวัณย์ เหล็งทอง 186 นาง อนุสาวรีย์
วิลาสินิ เจริญลาภ 297 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/108
วิลาสินี ศิริจารุวงศ์ 2367 นางสาว ท่าแร้ง
วิลาสินี เอกธเนศ 1823 นางสาว ท่าแร้ง 79/36
วิไล จ่าหล้า 870 นาย อนุสาวรีย์
วิไล ปัญญาแจ่ม 1163 นางสาว ท่าแร้ง
วิไลรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 569 นาง อนุสาวรีย์
วิไลลักษณ์ บุนนาค 1774 นาง ท่าแร้ง 88/208
วิไลวรรณ ละมัย 394 นาง อนุสาวรีย์ 49/181
วิวัฒน์ เย็นสบาย 2099 นาย ท่าแร้ง
วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ 912 นาย อนุสาวรีย์ 95
วิสุทธิ์ คำภักดี 608 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/148
วิสุทธิ์ ถมังกิจ 1737 นาย ท่าแร้ง 99/185
วิสุทธิ์ พิเภก 2125 นาย ท่าแร้ง 288
วีณา กันทราวิรัตน์ 53 นางสาว อนุสาวรีย์
วีรพงษ์ เมธีธรรมาภรณ์ 1230 นาย ท่าแร้ง
วีรพล เจริญพานิช 1591 นาย ท่าแร้ง 99/13
วีรพล สินทอง 1148 นาย ท่าแร้ง
วีระ สนธิ 635 นาย อนุสาวรีย์ 244/201
วีระ สาราสิทธิ์ 1273 นาย ท่าแร้ง 111/1070
วีระเดช รุ่งสาง 1891 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/123
วีระพล พรมหลวงศรี 134 นาย อนุสาวรีย์
วีระพันธุ์ มีวรรณสุขกุล 806 นาย อนุสาวรีย์ 22/20
วีระยศ สุปัญโญ 1541 นาย ท่าแร้ง 24/76
วีระยุทธ์ เทพพัตรา 1028 นาย อนุสาวรีย์ 3/1084-1085
วีระยุทธ บุตรดี 1907 นาย ท่าแร้ง
วีระวรรณ นวลมณี 961 นาง อนุสาวรีย์ 46
วีระวัฒน์ สมฤทธิ์ 2003 นาย ท่าแร้ง 62/9
วีระศักดิ์ แกล้วกล้า 1705 นาย ท่าแร้ง 9/48
วีระศักดิ์ ทรัพย์มณี 60 นาย อนุสาวรีย์ 86/6
วีราพัชร์ แท่งทองคำ 808 นาง อนุสาวรีย์ 212/10
วุฒิ พิมพา 2 นาย อนุสาวรีย์ 33/24
วุฒิ สกุลเต็ม 1275 นาย ท่าแร้ง 111/402
วุฒิกรณ์ สมฤทธิ์ 1999 นาย ท่าแร้ง 62/6
วุฒิไกร ทิพยเมธ 1349 นาย ท่าแร้ง 36/102
วุฒิชัย ศรีน้อย 1623 นาย ท่าแร้ง 6/441
แว๋ว เหมมาลา 903 นางสาว อนุสาวรีย์
ศกุนตลา กะราลัย 2212 นาง ท่าแร้ง 37
ศตพร นวลละออง 2357 นาย ท่าแร้ง 222/178
ศมาภร อัศภาภรณ์ 441 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
ศรวณีย์ กายอรุณสุทธิ์ 435 นางสาว อนุสาวรีย์ 304
ศรัญญา ตีรเลิศพานิช 938 นาง อนุสาวรีย์ 56/358
ศรัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 487 นาง อนุสาวรีย์ 49/201
ศรัญย์ เทียนทำนูล 8 นาย อนุสาวรีย์ 48/82
ศรัญยพร ชำนาญ 1039 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/125
ศรายุทธ สุรรัตน์ 886 นาย อนุสาวรีย์ 190/6
ศริญญาวรรณ พรหมสุวรรณ 1751 นางสาว ท่าแร้ง 81/13
ศรีทัย มูสิกธรรม 477 นาย อนุสาวรีย์ 23/2
ศรีบังอร อิสระกุลฤทธา 295 นาง อนุสาวรีย์ 82
ศรีสมร ชูทอง 1596 นาง ท่าแร้ง 1/228
ศรีสุมน หงษ์น้อย 1854 นาง ท่าแร้ง 248/8
ศศิชล เอี่ยมวิจารณ์ 98 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/74
ศศิญา พันธุกล้า 1481 นางสาว ท่าแร้ง 3/33
ศศิธร แซ่หว่อง 422 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร นาวาเรือน 1463 นาง ท่าแร้ง 89/235
ศศิธร นิดใหม่ 1159 นาง ท่าแร้ง 71/65
ศศิธร วิจิตรธนสาร 1644 นาง ท่าแร้ง 17/34
ศศิภา ชีระพันธุ์ 1257 นาง ท่าแร้ง 39/102
ศักดา กาญจนดุล 1019 นาย อนุสาวรีย์ 16
ศักดา มูสิกธรรม 479 นาย อนุสาวรีย์ 23/5
ศักดิ์ชัย เต็มมงคลชัย 308 นาย อนุสาวรีย์ 10/40
ศักดิ์ชัย ยินดีฉัตร 1209 นาย ท่าแร้ง 8
ศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ 1562 นาย ท่าแร้ง 119/312
ศักดิ์ไชย ประเสริฐศรี 1497 นาย ท่าแร้ง 47/13
ศักดิ์ดา ไชยกิจ 1742 นาย ท่าแร้ง
ศักดิ์ศรี เงินกลม 1940 นาย ท่าแร้ง 55/49
ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทรฺ 1719 นาย ท่าแร้ง 139/50
ศักดิ์สิน ทิพยเกษร 639 พล.อ. อนุสาวรีย์ 28/11
ศักย์ศรณ์ หอมเดชนะกุล 489 นาย อนุสาวรีย์ 92/56
ศักรินทร์ พรทิพยนกุล 522 นาย อนุสาวรีย์
ศาสตรา เฉลืมไชย 1904 นาย ท่าแร้ง 200/3
ศิมา สวรรณบุบผา 2214 นาง ท่าแร้ง 5/21
ศิรภัทร มลิวัลย์ 1325 นางสาว ท่าแร้ง 18/79
ศิระวรรณ อ่อนบุญญะ 1483 นาง ท่าแร้ง 27
ศิริกาญจน์ อนุศิริ 2337 นางสาว ท่าแร้ง 6/440
ศิริกุล จิรอนันตกุล 1398 นางสาว ท่าแร้ง 44/120
ศิริเกียรติ ศักดิ์โกศล 1290 นาย ท่าแร้ง 179/134
ศิริชัย เลาหเมตเมธา 787 นาย อนุสาวรีย์ 181/35
ศิริพร คงธนะเจริญชัย 2389 นางสาว ท่าแร้ง 137/308
ศิริพร ชุ่มมงคล 1620 นางสาว ท่าแร้ง 111/477
ศิริพร ทวีคูณ 2086 นาง ท่าแร้ง 70/170
ศิริพร ทองก้อน 1650 นาง ท่าแร้ง 155/94
ศิริพร เพ็ชรศิริ 91 นางสาว อนุสาวรีย์ 67
ศิริพร ศรประสิทธิ์ 262 นางสาว อนุสาวรีย์ 197
ศิริพร สันติฤทธิ์ 949 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/157
ศิริเพ็ญ ที่อุปมา 1842 นางสาว ท่าแร้ง 79/165
ศิริมา แก้วโมรา 1478 นาง ท่าแร้ง 95
ศิริมา จิตต์สดศรี 778 นาง อนุสาวรีย์ 137
ศิริรัตน์ ปานเจริญ 2280 นาย ท่าแร้ง 1/185
ศิริรัตน์ สงนอก 622 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริรัตน์ อรัญยกานนท์ 873 นาง อนุสาวรีย์ 63
ศิริลักษณ์ จงรัดกลาง 250 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริลักษณ์ เดชวิลัย 1793 นางสาว ท่าแร้ง 232
ศิริลักษณ์ เปรมวิเชียร 1115 นางสาว ท่าแร้ง 88/8
ศิริวรรณ แซ่ซือ 921 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริวรรณ ดิษฐาพรเศรษฐ์ 306 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/39
ศิริวรรณ ภุชงค์เจริญ 1714 นางสาว ท่าแร้ง 37/205
ศิริวัฒน์ บัวใหญ่ 1424 นาย ท่าแร้ง 9/53
ศิริสิทธิ์ พุทธรักษา 946 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
ศิลป์ชัย ฉายแสงจันทร์ 1943 นาย ท่าแร้ง 2
ศิลป์ชัย เชาวณาพรรณ์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 44/89
ศิวชัย โคมทองสถิตย์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 88/96
ศิวนพ เหล่าโรจน์ทวีกุล 1499 ร.ต. ท่าแร้ง 48/19
ศิวพร แซ่ลี้ 1600 นาง ท่าแร้ง
ศิวาพร กาญจนะวรนันท์ 472 นาง อนุสาวรีย์ 342/110
ศิวาพร เฉลิมสุขชัย 478 นาง อนุสาวรีย์ 9/284
ศุทธินี ภูมิขุนทด 2220 นาง ท่าแร้ง
ศุภกร พรประเสริฐพันธุ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 9/129
ศุภกร ไวยาวัจมัย 1797 นาย ท่าแร้ง 139/343
ศุภกร สถิตเทพบัญชา 1385 นาย ท่าแร้ง 255/17
ศุภกร อินทะวงษ์ 1091 นาย ท่าแร้ง 3
ศุภชัย ภู่พงศ์พันธ์กุล 505 นาย อนุสาวรีย์ 46/109
ศุภชัย ศรีวรกุล 1896 นาย ท่าแร้ง 24/43
ศุภโชค พิรุฬห์สิทธิ์ 1432 นาย ท่าแร้ง 14/124
ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมาตย์ 1120 นาง ท่าแร้ง 44/69
ศุภลดา พิชญวิวัฒน์ 760 นางสาว อนุสาวรีย์ 58
ศุภวัฒน์ ศรีโชค 1840 นาย ท่าแร้ง 150/12
ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 2039 นาย ท่าแร้ง 145/36
ศุภวัตร อารยพงศ์ 570 นาย อนุสาวรีย์ 57/3
ศุภวัลย์ เอื้อวัฒนามงคล 1392 นาง ท่าแร้ง 50/26
ศุภศักดิ์ กองขุนทด 1775 นาย ท่าแร้ง
ศุภานัน กัลยาณมิตร 2028 นาง ท่าแร้ง 159/22
ศุภิดา ศิลปอาชา 420 นาง อนุสาวรีย์ 97
เศรษฐพจน์ ชีรนรวนิชย์ 2294 นาย ท่าแร้ง 119/331
โศภิญ สนิทพ่วง 521 นาง อนุสาวรีย์ 56/349
โศภิษฐ์ ตีรวัฒนานนท์ 1381 นาง ท่าแร้ง 78/156
โศภิษถ์ ดุมกลาง 381 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/220
สกนธ์ จรัสแสงอนันต์ 199 นาย อนุสาวรีย์
สกนธ์ ช่วยเมือง 1712 นาย ท่าแร้ง 139/138
สกนธ์ รัตนสิงห์ 863 นาย อนุสาวรีย์ 77/68
สกล พัสลัง 2027 นาย ท่าแร้ง 159/40
สกลวรรณ สมไพบูลย์ 2375 นาง ท่าแร้ง 222/386
สกูลชัย สาริกาชาติ 1743 นาย ท่าแร้ง 102/196
สคราญ พิริยวิทย์ 66 นาง อนุสาวรีย์ 181/6
ส่ง สลักลาย 2223 นาย ท่าแร้ง 9/11
สงค์ จันทะดี 1069 นางสาว ท่าแร้ง
สงบ มะปรางหวาน 1732 นาย ท่าแร้ง 33/2
สงัด เสมอใจ 1207 นาง ท่าแร้ง
สง่า จันทร์น้อย 1104 นาย ท่าแร้ง
สดศรี วัฒนธรรม 2052 นางสาว ท่าแร้ง 38/226
สดายุ คำศิริ 1787 นาย ท่าแร้ง 155/77
สถานุ ขาวสะอาด 1248 นาย ท่าแร้ง 44/1/
สถาพร บุตรแก้ว 1855 นาง ท่าแร้ง
สถาพร โพล้งละ 62 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 159/69
สถาพร มงคลศิริวัฒนา 1020 นาย อนุสาวรีย์ 368/35
สถาพร วงค์เวียน 1283 ด.ต. ท่าแร้ง 100/155
สถิตย์ อรุณแสง 794 นาย อนุสาวรีย์ 254
สท้าน คนคง 887 นาย อนุสาวรีย์ 63
สนธยา คงไพศาลกิจ 1682 นางสาว ท่าแร้ง 89/501
สนธยา ช้างหลำ 2080 นาย ท่าแร้ง 145/144
สนธยา ปิ่นแก้ว 228 นาย อนุสาวรีย์
สนธยา รัตนะสุขจิตต์ 804 นาง อนุสาวรีย์ 28/23
สนธิญา ตั้งกิจวิวัฒน์ 2342 นาง ท่าแร้ง 6/643
สนอง ทรัพย์สงวน 2175 ด.ต. ท่าแร้ง 70/109
สนอง เพชรศิริ 1047 ร.ท. อนุสาวรีย์ 181/263
สนาน สาทิพย์จันทร์ 1866 นางสาว ท่าแร้ง
สภาพร คัมภิรานนท์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 59
สมเกียรติ กิจเจริญ 280 นาย อนุสาวรีย์ 224
สมเกียรติ ชนติกา 117 นาย อนุสาวรีย์ 3/314
สมเกียรติ ประเสริฐพรศักดิ์ 1062 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 33/132
สมเกียรติ สุรสีหนาท 1242 นาย ท่าแร้ง 88/32
สมควร คุ้มสะอาด 742 นาง อนุสาวรีย์ 95/6
สมควร แซวะ 2391 นาย ท่าแร้ง
สมควร วังแสน 1696 นาย ท่าแร้ง 119/151
สมคิด แก้วดวงเล็ก 305 พลฯ อนุสาวรีย์
สมคิด ปานมณี 552 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด อุตสาหพานิช 77 นาย อนุสาวรีย์ 87
สมจิต เข็มปัญญา 1513 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิต นันทโชติ 2006 นาง ท่าแร้ง 65
สมจิตต์ ตรีมงคล 768 นาง อนุสาวรีย์
สมจิตร์ บุญลอ 2133 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิตร์ ผกามาลย์ 2332 นาง ท่าแร้ง
สมจิตร ไร่สว่าง 1807 นางสาว ท่าแร้ง 172/3
สมจิตร์ ลือวิชนะ 214 นาย อนุสาวรีย์ 15
สมจิตร เลิศล้ำ 898 นางสาว อนุสาวรีย์
สมใจ เกตุลา 2126 นาย ท่าแร้ง
สมใจ โลกิตสถาพร 1098 นาง ท่าแร้ง 8/91
สมใจ สนธยาสถาพร 1713 นางสาว ท่าแร้ง 161/77
สมใจ สมควร 397 นาง อนุสาวรีย์ 308
สมใจ อาจประจันทร์ 2174 นางสาว ท่าแร้ง
สมชัย ธรรมโม 128 นาย อนุสาวรีย์ 43/54
สมชัย อิสริยปาลกุล 1042 นาย อนุสาวรีย์ 31/35
สมชาติ แช่มไพโรจน์ 1516 นาย ท่าแร้ง
สมชาย กังวาลไชยวณิชย์ 301 นาย อนุสาวรีย์ 82/19
สมชาย จงผ่อนกลาง 617 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย จตุรสิทธา 189 นาย อนุสาวรีย์ 29/747
สมชาย จันทรบัญชร 387 นาย อนุสาวรีย์ 82/21
สมชาย แซ่ตัน 2195 นาย ท่าแร้ง 19/22
สมชาย ทีฆายุวัฒน์ 303 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย บุตรศรีภูเภา 1460 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ภู่ทอง 274 นาย อนุสาวรีย์ 59/84
สมชาย เสรีพันธ์พานิช 2164 นาย ท่าแร้ง 90/143
สมถวิล นาคปานเอี่ยม 707 นาง อนุสาวรีย์ 111/54
สมทบ เฉยเจริญ 1976 นาย ท่าแร้ง 111/552
สมทบ ชัยภักดี 1543 นาย ท่าแร้ง 159/449
สมทรง ขวัญเมือง 929 นาย อนุสาวรีย์
สมนึก ทองหลาง 1200 นาย ท่าแร้ง
สมนึก บุญบุตร 498 นาย อนุสาวรีย์ 12/4
สมนึก ปานทอง 258 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ ศิริแก้ว 193 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ หลาบเงิน 1175 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ กัลยาสิริ 821 นาง อนุสาวรีย์ 38/39
สมบูรณ์ ขำปิ่น 1556 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ สุรรัตน์ 573 นาย อนุสาวรีย์ 190/2
สมปรารถนา เตตานันท์ 799 นางสาว อนุสาวรีย์ 98/137
สมปอง โกมุทีวงษ์ 1430 นาง ท่าแร้ง 1/36
สมปอง จันทร 1533 นาย ท่าแร้ง
สมปอง พุทธชาติ 2104 นาง ท่าแร้ง 71/43
สมปอง ยืนยง 668 นางสาว อนุสาวรีย์
สมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป 1837 นาย ท่าแร้ง 96/81
สมพงษ์ ธรรมเจริญ 795 น.อ. อนุสาวรีย์ 666/4
สมพงษ์ วันทาแก้ว 1265 นาย ท่าแร้ง 155/171
สมพงษ์ เสือเอก 1635 นาย ท่าแร้ง 128/25
สมพร คงสมซอง 1985 นาง ท่าแร้ง 13/11
สมพร คนคง 889 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/52
สมพร เชิดชู 605 นาย อนุสาวรีย์
สมพร ประพันธ์พจน์ 432 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/400
สมพร ผาตินาวิน 661 นาย อนุสาวรีย์ 86/179
สมพร พราหมณนันทน์ 69 นาย อนุสาวรีย์ 14
สมพร พันธุ์เจริญ 1419 นาง ท่าแร้ง 134/219
สมพร อังคถาวร 1094 นาง ท่าแร้ง 45/11
สมภพ รัตนพรรณา 1280 นาย ท่าแร้ง
สมภรณ์ เจียรพงศ์พิสุทธิ์ 2007 นางสาว ท่าแร้ง 111/403
สมโภชน์ ชื่นศิริ 1845 นาย ท่าแร้ง 79/21
สมมาตร์ แสงมณี 695 นาย อนุสาวรีย์ 86/3
สมยศ ทัดเทียม 1755 นาย ท่าแร้ง 60
สมร นุชเทศ 2250 นาง ท่าแร้ง 94
สมรัตน์ กิจวิไลรัตน์ 748 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/542
สมรัตน์ ปรศุวีระ 2318 นาง ท่าแร้ง 44/102
สมฤดี ไวกาสี 364 นาง อนุสาวรีย์ 59/66
สมฤทัย นารายณ์รักษา 1406 นางสาว ท่าแร้ง 18/96
สมศรี เจริญรูป 883 นาง อนุสาวรีย์ 59
สมศรี ลอยอ่ำ 445 นาง อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ เจตนประกฤต 1956 นาย ท่าแร้ง 139/237
สมศักดิ์ ด้วงใย 13 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ นันทะโตวัฒนะ 1417 นาย ท่าแร้ง 1/161
สมศักดิ์ พันธุ์สิน 866 นาย อนุสาวรีย์ 66/36
สมศักดิ์ วงษ์สกุล 1617 นาย ท่าแร้ง 163/57
สมศักดิ์ อีหมัน 616 นาย อนุสาวรีย์ 9/251
สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 1289 นาย ท่าแร้ง 163/15
สมหญิง ศรีอนันต์ 1507 นาง ท่าแร้ง 199/216
สมหมาย ไชยหงษา 194 นาย อนุสาวรีย์
สมหมาย สระทองน้อย 1442 นาย ท่าแร้ง
สมหวัง ภูมิพัท 1004 นางสาว อนุสาวรีย์
สมัคร รวีพงศ์ 2000 นาย ท่าแร้ง 3/157
สมัย กาญจะนะไพร 1452 นาย ท่าแร้ง
สมัย ประดับศรี 1592 นาย ท่าแร้ง
สมัย มิตรวิจารย์ 251 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน เจาะล้ำลึก 393 นาย อนุสาวรีย์ 3/2668
สมาน ทรงวุฒิคุณ 51 นาย อนุสาวรีย์
สมาน บุตรชา 376 นาย อนุสาวรีย์ 217/1
สมิทธิ์ ณ พัทลัง 1711 นาย ท่าแร้ง 78/191
สยามรัฐ จุลรักษา 1899 นาย ท่าแร้ง 9/210
สรไกร วสุวานิช 798 นาย อนุสาวรีย์ 11/162
สรพรรค ภักดีศรี 2348 นาย ท่าแร้ง 111/1003
สรพล เสวตสมบูรณ์ 406 นาย อนุสาวรีย์ 162
สรร ปัญญาเนตินาถ 1431 นาย ท่าแร้ง 14
สร้อยเพชร วรรณนิธิกุล 1593 นาง ท่าแร้ง 78/297
สรัฐ อนันต์ชัยพัทธนา 2321 นาย ท่าแร้ง 44/104
สราวุฒิ ไพรสันต์ 864 นาย อนุสาวรีย์ 37
สฤษฎ์พงษ์ บุญชูเศรษฐ์ 819 นาย อนุสาวรีย์ 24
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 2208 นาย ท่าแร้ง 58/17
สวงษ์ ตรีทศ 2083 นางสาว ท่าแร้ง 1/41
สวรรยา มานิตยกุล 370 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/63
สวิง คงแสนศักดิ์ 679 นาย อนุสาวรีย์ 181/261
สหภาค ดีนก 1657 นาย ท่าแร้ง 87/13
สอย แดงลิ่ม 612 นาย อนุสาวรีย์ 2
สอาด เรียนพืชน์ 746 นาง อนุสาวรีย์ 199
สอาด สังฆมาศ 2009 นางสาว ท่าแร้ง
สะอาด จินดามัง 2111 นาย ท่าแร้ง 100/37
สะอาด อินทรีย์ 1085 นางสาว ท่าแร้ง
สังวาล คงเอี่ยม 2002 นาง ท่าแร้ง
สังเวียน กางวันเวส 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
สัญญา เสาร์กลาง 2137 นาย ท่าแร้ง
สัตยา ชนวัฒน์ 221 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
สันติ พงษ์เกิด 1470 นาย ท่าแร้ง
สันทนา อภิธนกูร 1731 นาง ท่าแร้ง 146/59
สัมพันธ์ ทองคำ 646 นาย อนุสาวรีย์
สัมพันธ์ เอี่ยมเศรษฐกุล 1780 นาย ท่าแร้ง 200/195
สัมฤทธิ์ กิจวานิชเสถียร 1293 นาย ท่าแร้ง 44/115
สัมฤทธิ์ รงควิลิต 1841 นาย ท่าแร้ง 1/216
สาคร กาญจะนะไพร 1453 นาย ท่าแร้ง
สาคร จันดาศรี 2171 นาย ท่าแร้ง
สาคร ทองสลับ 896 นาย อนุสาวรีย์
สาคร บัววงศ์ 151 นาง อนุสาวรีย์ 62
สาด อุ่นอบ 1782 นาย ท่าแร้ง 43/128
สาธรรัตน์ หัตพัฒนาศิลป์ 440 นาง อนุสาวรีย์ 15
สามารถ แก้วเนียม 1948 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 49
สามารถ ยาสาธร 720 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ เพชรรัตน์ 1044 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
สายทอง วันทุมมา 1111 นาง ท่าแร้ง
สายบัว หลวงเรื่อง 1181 นาย ท่าแร้ง 38
สายพิน บุญเจือ 79 นาย อนุสาวรีย์
สายพินธุ์ กันขุนทด 1871 นางสาว ท่าแร้ง
สายยนต์ พันธุ์ผล 1685 พ.ต. ท่าแร้ง 78/80
สายรุ้ง เชาวนะ 1695 นางสาว ท่าแร้ง 102/344
สายรุ้ง อุปาละ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/42
สายวสันต์ รุ่งสุกรี 1434 นางสาว ท่าแร้ง 222/75
สายสมร นาผลงาม 663 นาง อนุสาวรีย์ 14/2
สายหยุด สุขทวี 1716 นางสาว ท่าแร้ง 250
สายไหม จันทร์ผ่อง 2340 นางสาว ท่าแร้ง 18/138
สายัณห์ รักคุ้ม 299 นาย อนุสาวรีย์ 65
สายันต์ วังคำลือ 125 นาย อนุสาวรีย์
สาริศา ขุนวิเศษ 1914 นางสาว ท่าแร้ง 263
สาโรจน์ ทาระธรรม 1680 นาย ท่าแร้ง 33/16
สาลินี โหมดสุวรรณ 2196 นาง ท่าแร้ง 11/50
สาว เม่นเขียว 386 นาง อนุสาวรีย์
สาวิตรี กลิ่นรอด 2393 นาง ท่าแร้ง
สาวิตรี บำรุงราชหิรัณย์ 331 นาง อนุสาวรีย์ 244/152
สำเนา โพธิน 42 นาง อนุสาวรีย์
สำเภา น้อยนนท์ 156 นาง อนุสาวรีย์
สำรวย มาลาม 1624 นางสาว ท่าแร้ง 137/55
สำรวย วิเชียรชัย 1515 นาง ท่าแร้ง
สำรอง เบญจณรงค์ 172 นาย อนุสาวรีย์
สำราญ พันธุ 1757 นางสาว ท่าแร้ง
สำราญ แย้มคล้าย 2316 นาง ท่าแร้ง
สำราญ สงคดี 1736 นาง ท่าแร้ง 352/8
สำราญ หนูแดง 3 นางสาว อนุสาวรีย์
สำเรียง แสนยะบุญ 37 นาง อนุสาวรีย์
สำลี แก้วตอ 688 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/701
สำลี ธรรมเสน 667 นาง อนุสาวรีย์
สำลี สิมมา 1160 นาย ท่าแร้ง
สิงห์ ราชประเสริฐ 1756 นาย ท่าแร้ง 5/21
สิงห์ชัย อัศวมณี 660 นาย อนุสาวรีย์ 88/62
สิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม 1574 นาย ท่าแร้ง 99/31
สิทธิชัย ไชยปัญญา 2362 นาย ท่าแร้ง 222/222
สิทธิชัย บุญแสงส่ง 1308 นาย ท่าแร้ง 18/208
สิทธิชัย สอนกล่อม 1988 นาย ท่าแร้ง 120/189
สิทธิวราชัย ศรีไหม 1416 นาย ท่าแร้ง 1193
สิทธิศักดิ์ ทองสุข 1952 นาย ท่าแร้ง 139/298
สิทธิศักดิ์ มูสิกธรรม 499 นาย อนุสาวรีย์ 23/8
สินชัย พรตรีสัตย์ 1368 นาย ท่าแร้ง 139/231
สิบทิศ ประสมศักดิ์ 1961 นาย ท่าแร้ง 222/292
สิราวรรณ ท้วมลี้ 2046 นาง ท่าแร้ง 5/287
สิริกุล บรรพพงศ์ 1166 นาง ท่าแร้ง 23/3
สิริโฉม สาตราวาหะ 1542 นางสาว ท่าแร้ง 222/245
สิริญา เทพราช 2013 นางสาว ท่าแร้ง 46/189
สิริพร สังข์สุวรรณ 2260 นาง ท่าแร้ง 155/147
สิริพร หลักชัย 2106 นางสาว ท่าแร้ง 104/5
สิริพล พลซื่อ 1408 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
สิริลักษณ์ นิตยาจารย์ 989 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/44
สิริวรรณ เพ็ชรมณี 1973 นาง ท่าแร้ง 39/195
สิริวรรณ เรืองรอง 1998 นาง ท่าแร้ง 119/41
สิริวรรณยา ไชยสาร 2192 นาง ท่าแร้ง 96/143
สิโรจน์ หมันหลิน 2074 นาย ท่าแร้ง 79/63
สิวลักษณ์ จีนานุพันธ์ 2076 นาง ท่าแร้ง 59/4
สืบศักดิ์ ศลโกสุม 1045 นาย อนุสาวรีย์ 44/40
สืบสกุล ศรีนาค 2365 นาย ท่าแร้ง 222/237
สุกัญญา ช้างเยาว์ 971 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา โพธิ์แพงพุ่ม 1067 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา วิลัยรัตน์ 461 นางสาว อนุสาวรีย์
สุขุม ศรีสุวรรณภรณ์ 1752 นาย ท่าแร้ง
สุคนธ์ พรหมมา 2231 นาง ท่าแร้ง 70/79
สุคนธ์ พัฒนสุวรรณ์ 1493 นางสาว ท่าแร้ง 19/132
สุจิตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1326 นางสาว ท่าแร้ง 111/737
สุจิตรา พงษ์วิทูล 643 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจินต์ ฉิมมณี 1049 นาย อนุสาวรีย์ 86/197
สุจินต์ โรยแพน 2347 นาง ท่าแร้ง 6/355
สุชาดา คูหาไพบูลย์ 2265 นางสาว ท่าแร้ง 161/109
สุชาดา บุญครอง 444 นางสาว อนุสาวรีย์ 312/23
สุชาดา หาดี 1263 นางสาว ท่าแร้ง
สุชาติ จันทนะ 2108 นาย ท่าแร้ง 144/40
สุชาติ หลิวสุวรรณกุล 862 นาย อนุสาวรีย์ 18/93
สุชาธิษณ์ ศรีดี 1880 นาย ท่าแร้ง 159/329
สุชานาถ มนูญพาณิชย์ 844 นาง อนุสาวรีย์ 88/87
สุณัฐกานต์ ศรีธนนันท์ 1088 นางสาว ท่าแร้ง 144/83
สุณา จันทะดี 1582 นางสาว ท่าแร้ง
สุณี ทองเขียว 83 นางสาว อนุสาวรีย์
สุดเขต มีทอง 2238 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 145/93
สุดา ลิ้มลาวัลย์ 1632 นางสาว ท่าแร้ง 22/34
สุดา สุธรรมพงษ์ 103 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
สุดาวดี อุปพันธ์ 2253 นาง ท่าแร้ง 145/53
สุทธิพร ธรรมเจริญ 797 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 666/74
สุทธิลักษณ์ คงทอง 714 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/125
สุทธิศักดิ์ วรธงไชย 837 นาย อนุสาวรีย์ 18/89
สุทัศน์ ดีสีแก้ว 1608 นางสาว ท่าแร้ง
สุทิน เครือทอง 374 นาย อนุสาวรีย์
สุทิน จูฑะสุวรรณ 1018 นาย อนุสาวรีย์ 103
สุทิศา รัตนเมฆา 930 นาง อนุสาวรีย์ 267
สุเทพ จารุนิยมกุล 201 นาย อนุสาวรีย์ 42 แยก 12
สุเทพ เจียมเรือน 1946 ด.ต. ท่าแร้ง 100/203
สุเทพ ดวงจินดา 1504 นาย ท่าแร้ง 132
สุเทพ บุญมี 2383 นาย ท่าแร้ง 100/258
สุธรรม ปาณปุณณัง 276 นาย อนุสาวรีย์ 23
สุธาตรี ไชยภักดี 747 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
สุธารัตน์ ชีพอาภรณ์ 1602 นางสาว ท่าแร้ง 44/60
สุธาวรรณ วรรณสุกใส 696 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/9
สุธิดา ชาง 2222 นาง ท่าแร้ง 137/313
สุธี ทองศรี 1129 นาย ท่าแร้ง 46/196
สุธีรา ถวิลหวัง 776 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/146
สุธีรา รัตนบุรี 1995 นางสาว ท่าแร้ง 134/86
สุนณีย์ พรหมขุนทอง 339 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/393
สุนทร ไชยสิทธิ์ 927 นาย อนุสาวรีย์
สุนทร ประสงค์ประสิทธิ์ 2267 นาย ท่าแร้ง 145/140
สุนทร ยืนยิ่ง 1779 นาย ท่าแร้ง
สุนทร เสือเพชร 191 นาย อนุสาวรีย์ 26
สุนทรี พรหมดวง 2176 นาง ท่าแร้ง 169/200
สุนทรี ศรีสมุทร 348 นางสาว อนุสาวรีย์ 126/60
สุนทรี เหรียญศรีสุข 763 นางสาว อนุสาวรีย์ 101/1
สุนันท์ ลาภเวช 212 พลฯ อนุสาวรีย์ 72/97
สุนันท์ เอมสรรค์ 1340 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา น้อยมณ๊ 2124 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา ฟักป้อม 192 นาง อนุสาวรีย์ 43/55
สุนิสา เกษมทรง 1064 นางสาว ท่าแร้ง
สุนิสา เรืองโชติ 2193 นางสาว ท่าแร้ง 19/21
สุนีย์ ใจซื่อ 2315 นาง ท่าแร้ง 24/220
สุนีย์ ดนัยวรรณ 933 นาง อนุสาวรีย์ 9/340
สุนีย์ ธุระสุข 1848 นาง ท่าแร้ง 608/1
สุนีย์ ปฏิญญาพิสุทธิ์ 860 นางสาว อนุสาวรีย์ 162/53
สุเนตรา แสงรัตนกูล 2313 นางสาว ท่าแร้ง 9/326
สุบิน ต๊ะนันกลาง 291 นาย อนุสาวรีย์
สุบิน สนสำราญ 770 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/223
สุปราณี อุปนันท์ 1693 นางสาว ท่าแร้ง 46/186
สุปรานี รอดทอง 1761 นางสาว ท่าแร้ง
สุพจน์ จำเริญพฤกษ์ 1422 นาย ท่าแร้ง
สุพจน์ ศรีโชค 614 นาย อนุสาวรีย์
สุพณา วรสุข 1245 นางสาว ท่าแร้ง 44/71
สุพรรณี รังษีขจี 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
สุพัตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1328 นางสาว ท่าแร้ง 111/351
สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 2276 นาง ท่าแร้ง 99*166
สุพัตรา มหาเจิรญศิริ 1023 นาง อนุสาวรีย์ 9/78
สุพินดา วิทยเบญจางค์ 1589 นางสาว ท่าแร้ง 5/397
สุพิม โปร่งธุระ 182 นาง อนุสาวรีย์ 244/58
สุพิษา ธรรมเจริญ 793 นาง อนุสาวรีย์ 666/29
สุพี เสนานิต 225 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภกิจ คเนจร ณ อยุธยา 999 นาย อนุสาวรีย์ 18/107
สุภักดิ์ อินทะนนท์ 1099 นาย ท่าแร้ง 29/14
สุภา กล่ำทอง 651 นาง อนุสาวรีย์ 146
สุภา วิสิฐสิริ 1906 นาง ท่าแร้ง 99/120
สุภาค สุรวัฒนวิเศษ 1915 นาย ท่าแร้ง 139/107
สุภานันท์ ศรีอุดมเวช 1544 นางสาว ท่าแร้ง 65/93
สุภานี แก้วกาญจน์ 2178 นาง ท่าแร้ง 144/165
สุภาพ คำแสน 2115 นาง ท่าแร้ง 45/14
สุภาพร ไชยธวัชพุทธิพร 1327 นางสาว ท่าแร้ง 120/133
สุภาพร ธนาวิวัชชัย 1576 นางสาว ท่าแร้ง 155/73
สุภาพร นาคสุข 233 นาง อนุสาวรีย์ 59/8
สุภาพร ปลื้มบุญ 28 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาพร พันธุ์สิน 318 นาง อนุสาวรีย์ 66/142
สุภาพร ภูครองหิน 283 นาง อนุสาวรีย์
สุภาพร สวัสดิชัย 1055 นาง ท่าแร้ง 46/29
สุภาพร สูงสว่าง 1960 นาง ท่าแร้ง 145/118
สุภาพร อุ่นอำไพ 1182 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาภรณ์ ขาววงศ์ 119 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ พิทักษ์สินากร 473 นางสาว อนุสาวรีย์ 19
สุภาภรณ์ วิญญรัตน์ 1522 นางสาว ท่าแร้ง 88/260
สุภาภรณ์ สินบวรโรจน์ 1387 นางสาว ท่าแร้ง 46/263
สุภาวดี บุญยวงค์ 1382 นาง ท่าแร้ง
สุภาวดี พิบูลนิธิโรจน์ 300 นาง อนุสาวรีย์ 96/76
สุภิญญา ไชยพิณ 1123 นางสาว ท่าแร้ง
สุภี ลำมะพ้อ 24 นาง อนุสาวรีย์ 47
สุมณฑา เอกไทย 1754 นาง ท่าแร้ง 1
สุมนมาศ สถาปิตานนท์ 314 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/385
สุมล กฤษณสุวรรณ 1347 นาง ท่าแร้ง
สุมาณ๊ โตโส 284 นาง อนุสาวรีย์ 44/322
สุมาลย์ทิพย์ วชิรวราการ 2018 นาง ท่าแร้ง
สุมาลี คงสกุล 1467 นางสาว ท่าแร้ง 13/2
สุมาลี จันทคีรีเขต 1813 นางสาว ท่าแร้ง 99/40
สุมาลี บุญสิริพร 576 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/131
สุมาลี แผ่นเงิน 671 นาง อนุสาวรีย์ 93
สุมาลี โรจนทรัพย์ 1776 นาง ท่าแร้ง 34/1
สุมาลี อารยพงศ์ 457 นาง อนุสาวรีย์ 57/2
สุมิตร ศรีสันติธรรม 2311 นาย ท่าแร้ง 99/25
สุมิตรา อุชิฮารา 2366 นาง ท่าแร้ง 222/267
สุเมธ ไฉไลสถาพร 1489 นาย ท่าแร้ง 46/262
สุเมธ ลิขิตโสตถิวงศ์ 1494 นาย ท่าแร้ง 181
สุรกิจ ต๊ะภิไร 73 นาย อนุสาวรีย์
สุรชัย ไชยธวัชพุทธิพร 1329 นาย ท่าแร้ง 111/913
สุรชัย บุญมี 325 นาย อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ จิรันดร 2392 นาย ท่าแร้ง 9/40
สุรเดช จำปางาม 2140 นาย ท่าแร้ง
สุรนารถ พร้อมญาติ 1298 นาย ท่าแร้ง 70/49
สุรพงษ์ เนตรทัศน์ 1847 นาย ท่าแร้ง 1/146
สุรพล จันทัศสะ 203 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ธนากรณ์เมธา 703 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ลาภทรงสกุล 642 นาย อนุสาวรีย์ 38/51
สุรพีร์ อยู่สมสุข 1011 นาง อนุสาวรีย์ 92/54
สุรภี สกุลชาลี 1061 นาง ท่าแร้ง 43/29
สุรศักดิ์ เกิดสมบรูณ์ 257 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ คิ้ววงศ์งาม 1981 นาย ท่าแร้ง 118/164
สุรศักดิ์ จัตุรัส 1161 นาย ท่าแร้ง 38/211
สุรศักดิ์ ปัญญาธนโชติ 1300 นาย ท่าแร้ง 459/118
สุรศักดิ์ พันธ์ศิริลักษณ์ 446 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ ฟักแฟง 1666 นาย ท่าแร้ง
สุรศาสตร์ ศรีบุศย์ดี 1378 นาย ท่าแร้ง 79/28
สุรสิทธิ์ คูคำ 1475 นาย ท่าแร้ง
สุระ แซ่เล้า 321 นาย อนุสาวรีย์
สุรัชดา ยอดวิศิษฎ์ศีกดิ์ 732 นาง อนุสาวรีย์ 43/325
สุรัตน์ ปลอดภัย 1509 นาง ท่าแร้ง
สุรัตน์ อัตตะ 1357 นาย ท่าแร้ง 111/72
สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์ 1383 นาง ท่าแร้ง 155/184
สุรางคนางค์ พามา 210 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรินทร์ เฉลิมอรรถ 1117 ด.ต. ท่าแร้ง 159/417
สุรินทร์ ศรีบุญเรือง 50 นาย อนุสาวรีย์
สุรินี คงพิทักษ์ 2096 นางสาว ท่าแร้ง 20/11
สุริยา สุระชาติ 1234 นาย ท่าแร้ง 102/306
สุรีย์ เปรมรัตนชัย 1238 นาง ท่าแร้ง 89/162
สุรีย์ สนสุวรรณ 2008 นางสาว ท่าแร้ง 70/104
สุรีย์ อ่วมขยัน 1825 นาง ท่าแร้ง 68
สุโรจน์ อ่วมแย้ม 649 นาย อนุสาวรีย์ 32/31
สุวฒน์ โล้วมั่นคง 710 นาย อนุสาวรีย์ 557/116
สุวณีย์ จาง 1551 นาง ท่าแร้ง 83/196
สุวนันท์ ไมขุนทด 1194 นางสาว ท่าแร้ง
สุวนี เกื้อลาว 1909 นางสาว ท่าแร้ง 79/189
สุวพันธ์ เผ่าเจริญ 239 นาง อนุสาวรีย์ 29/402
สุวภา ลาภโพธิ์ชัย 330 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
สุวรรณ รุ่งเรืองผล 1548 นาย ท่าแร้ง 140/1
สุวรรณ์ สินลอยมา 1250 นาย ท่าแร้ง 134/41
สุวรรณา จารุกุลโกวิท 185 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณี แปลสนม 1777 นางสาว ท่าแร้ง 146/33
สุวรรณึ ธูปพุ่ม 2044 นาง ท่าแร้ง 45/36
สุวัฒชัย สุดสวัสดิ์วรกุล 1912 นาย ท่าแร้ง 89/363
สุวัฒน์ จรดล 1231 นาย ท่าแร้ง 127/1
สุวัฒน์ ตันตาปกุล 2339 นาย ท่าแร้ง 144/127
สุวัฒน์ พิสิฐศุภมิตร 895 นาย อนุสาวรีย์ 70/80
สุวัฒน์ ศิลวัฒน์ 741 นาย อนุสาวรีย์ 129
สุวิทย์ พึ่งโพธิ์ 2205 นาย ท่าแร้ง
สุวิทย์ชัย จงย่อกลาง 1652 นาย ท่าแร้ง 121/45
สุวินัย สายดำ 1222 ด.ต. ท่าแร้ง 100/515
สุวิมล คงเมฆ 1439 นางสาว ท่าแร้ง
สุวิมล ลิ้มประภาสิริกุล 953 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิมล เสนสวย 400 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิรัฐ คีรีศรี 2022 นาย ท่าแร้ง 6/451
เสกศิษฎ์ มลิพันธุ์ 711 นาย อนุสาวรีย์ 273
เสงี่ยม ไทยนิยม 590 นาง อนุสาวรีย์ 33/57
เสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์ 755 นาย อนุสาวรีย์
เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ 1747 นาย ท่าแร้ง 145/178
เสถียร โชติรุ่งโรจน์ 1811 นาย ท่าแร้ง 33/41
เสถียร พริกเสน 1172 นาย ท่าแร้ง 38/136
เสนาะ แดงภูมิ 1270 นาย ท่าแร้ง 6/695
เสมย ไพทูรย์ 1227 นาง ท่าแร้ง
เสมอ มีสุข 165 นาง อนุสาวรีย์ 9/255
เสริมพล เบื้องสูง 1606 นาย ท่าแร้ง 101/2
เสรี คงแป้น 1364 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/544
เสาวณี ณ ลำพูน 255 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ ฉมาภิสิษฐ 389 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/9
เสาวนิตย์ พันธุ์เจริญลาภ 699 นาง อนุสาวรีย์
เสาวนีย์ โทพิลา 1974 นางสาว ท่าแร้ง 89/643
เสาวภา ผดุงทอง 1149 ส.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 100/257
เสาวลักษณ์ เกิดเกรียงบุญ 2131 นาง ท่าแร้ง 3
เสาวลักษณ์ ไชยพิพัฒน์ 715 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ บุญอาจ 2042 นาง ท่าแร้ง 78/32
แสงทอง รุ่งโชติสกุล 1704 นาย ท่าแร้ง 119/130
แสงธรรม จรณชัยกุล 1857 นาย ท่าแร้ง 119/333
แสงมณีย์ คุณเศรษฐ 2384 นางสาว ท่าแร้ง 139/67
แสวง จันทร์แก่น 1167 นาย ท่าแร้ง
แสวง แผ่นเงิน 674 นาย อนุสาวรีย์ 244/408
แสวง ใยแสง 1669 นาย ท่าแร้ง 72/96
โสภณ บรรณเกียรติ 1006 นาย อนุสาวรีย์ 14
โสภณ ภูวสรรเพ็ชญ์ 1923 นาย ท่าแร้ง 67/10
โสภณ สุพัฒนตรัย 1372 นาย ท่าแร้ง 36/17
โสภา กงโบราณ 546 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา นิกรถา 2011 นาง ท่าแร้ง
โสภา ยศยิ่ง 917 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา สุวรรณรัตน์ 2282 นางสาว ท่าแร้ง 143/80
โสภา สุวาทิน 1980 นาง ท่าแร้ง 18/44
โสภิสร์ อินทรปฐม 1081 นาย ท่าแร้ง 19/195
โสมนัส พลายเพชร 543 นาง อนุสาวรีย์ 10/72
โสรัจ ไกรทิพย์ 1927 นาย ท่าแร้ง 18/367
โสรี อุปนันท์ 641 นางสาว อนุสาวรีย์
ไสว ทับทิม 2258 นาง ท่าแร้ง 136/629
ไสว สืบปาละ 438 นาย อนุสาวรีย์
หทัยชนก พลเดชรังสี 1126 นางสาว ท่าแร้ง 18/182
หทัยรัตน์ นุตรักษ์ 311 นางสาว อนุสาวรีย์
หน่อย เกตุมาลย์ 329 พลฯ อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย ทองทา 988 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/179
หนึ่งฤทัย น้อยนนทท์ 254 นาง อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย อนนทสีหา 1538 นางสาว ท่าแร้ง 111/855
หนูกาล แพงบุดดี 504 นาย อนุสาวรีย์
หนูเทียบ ช่างทอง 195 นาง อนุสาวรีย์ 65/11
หนูเพียร สุทธิประภา 241 นาง อนุสาวรีย์ 317
หยกเอ็ง แซ่โอว 987 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/68
หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ 1353 นางสาว ท่าแร้ง 118/185
หลอด เอี่ยวเล่าเต่า 1633 นาง ท่าแร้ง 334
หวล วนาสุขพันธ์ 2351 นาง ท่าแร้ง
หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ 850 นาย อนุสาวรีย์
หาญณรงค์ คงโนนกอก 108 ส.ท. อนุสาวรีย์
เหลา ไตรโคกสูง 1879 นาย ท่าแร้ง 45/29
โหน่ง เปรมปริก 1553 นาย ท่าแร้ง
องอาจ ประเสริฐพันธุ์ 1798 นาย ท่าแร้ง 11/97
องอาจ เวชชานุเคราะห์ 652 นาย อนุสาวรีย์
อจิรวดี สุรังษี 2031 นาง ท่าแร้ง 145/33
อชิร มหาแก้ว 1937 นาย ท่าแร้ง 20
อณัส อมาตยกุล 2071 นาย ท่าแร้ง 65
อโณทัย ศาสตร์สง่า 1258 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/30
อดิศร ชุไทย 754 นาย อนุสาวรีย์
อดิศักดิ์ ทิมมาศย์ 1010 นาย อนุสาวรีย์ 19
อดุล ซ่อรัมย์ 2122 นาย ท่าแร้ง 24
อนงค์ ท้วมสากล 855 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ นนทะภา 491 นางสาว อนุสาวรีย์ 1197
อนงค์นาถ วรบรรณรัตน์ 846 นาง อนุสาวรีย์ 16
อนงค์นารถ อนุฤทธิ์ 1881 นาง ท่าแร้ง 111/1005
อนะรัช ชัยธนะภิญโญ 2346 นาย ท่าแร้ง 150/18
อนัญญา ทองตุ้ง 1008 นางสาว อนุสาวรีย์
อนันต์ มีขนอน 1251 นาย ท่าแร้ง 1116
อนันต์ อ่อนสำอางค์ 2266 จ.อ. ท่าแร้ง 1/40
อนันต์ อิ่มจินดา 1402 นาย ท่าแร้ง 89/431
อนันตชัย พงษ์จินดา 1968 นาย ท่าแร้ง 169/223
อนุกูล ตันพิพัฒน์อารีย์ 2255 นาย ท่าแร้ง 145/133
อนุชา รัตนภิภพ 2247 นาย ท่าแร้ง 134/363
อนุชา อักษรสิทธิ์ 1107 นาย ท่าแร้ง
อนุชิต จริยะพิสาล 1686 นาย ท่าแร้ง 44/23
อนุพงษ์ เล้าประเสริฐ 1902 นาย ท่าแร้ง 9/232
อนุรักษ์ วิบูลยานนท์ 1074 นาย ท่าแร้ง 2/157
อนุวัฒน์ รัตนชัย 1105 นาย ท่าแร้ง 39/34
อนุวัตร ลิ่มสุวรรณ์ 814 นาย อนุสาวรีย์ 30/119
อนุเสริม ตันเองชวน 496 นาย อนุสาวรีย์
อภัย ทิพย์อุดม 980 นาย อนุสาวรีย์ 12/312
อภิชัย พานิชสมัย 885 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ กล่อมเจ๊ก 1401 นาย ท่าแร้ง 24/1
อภิชาติ ขอบรูป 1722 นาย ท่าแร้ง 102/273
อภิชาติ สังขวิภาพจพิบูล 384 นาย อนุสาวรีย์ 51/27
อภิเทพ ลมเชย 350 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 302
อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ 2325 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 119/90
อภิมล ณ ลำพูน 1013 นางสาว อนุสาวรีย์ 202
อภิรดา เฉลิมช่วง 511 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/68
อภิรดี นิลประไพ 1728 นาง ท่าแร้ง 94/82
อภิรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 572 นาย อนุสาวรีย์
อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล 2261 นาย ท่าแร้ง 200/114
อภิสิทธิ์ โตขำ 951 นาย อนุสาวรีย์ 88/27
อภิสิทธิ์ สุวรรณฉิม 656 นาย อนุสาวรีย์
อภีพงศ์ภรณื กิ่งไม้กลาง 1616 นาย ท่าแร้ง
อมร เกิดเอี่ยม 1140 นาย ท่าแร้ง
อมร แซ่จิ้ว 2217 นาง ท่าแร้ง 19/171
อมร ญานุรักษ์ 665 น.ท. อนุสาวรีย์ 380
อมร แหนมเชย 1310 นาย ท่าแร้ง
อมรรัตน์ จันทน์หอม 1343 นางสาว ท่าแร้ง 46
อมรรัตน์ ญาโนทัย 959 นาง อนุสาวรีย์ 92/20
อมรรัตน์ พุ่มเกษ 813 นาง อนุสาวรีย์ 6/509
อมรศักดิ์ เอี่ยมรักษา 1547 นาย ท่าแร้ง 89/492
อมรา ลิมปเสนีย์ 591 นาง อนุสาวรีย์ 71
อมรา วรรณมาศ 2284 นาง ท่าแร้ง 118/251
อรชุลี อรุโณทัย 727 นางสาว อนุสาวรีย์ 185/1
อรณี ภักดีเจริญฤทธิ์ 2237 นาง ท่าแร้ง
อรทัย สีเสน 1438 นาง ท่าแร้ง
อรนุช นุ่มพุ่ 1279 นาง ท่าแร้ง 44/27
อรนุช วิบูลย์เจริญกิจจา 2159 นางสาว ท่าแร้ง 6/661
อรนุช สงวนหมู่ 1332 นางสาว ท่าแร้ง 135/4
อรพธู บุญชัยกิจ 1564 นางสาว ท่าแร้ง 102/263
อรพรรณ จันทร์ศรี 653 นาง อนุสาวรีย์
อรพรรณ สมแสน 2245 นางสาว ท่าแร้ง
อรพัน ไสวดี 107 นางสาว อนุสาวรีย์
อรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ 817 นาง อนุสาวรีย์ 22
อรพินย์ รักเสนาะ 965 นาง อนุสาวรีย์ 58
อรรณพ คำตัน 2277 นาย ท่าแร้ง 155/22
อรรถเดช กรเลิศเกษม 1753 นาย ท่าแร้ง 15/13
อรรถพร พุ่มศิริ 1512 นาย ท่าแร้ง 8
อรรถพร วงศ์วิวิทย์ 718 นาย อนุสาวรีย์ 55/8
อรรถพล รสมณี 211 นาย อนุสาวรีย์ 45/65
อรรถพล ห้อยมาลา 986 นาย อนุสาวรีย์ 45/23
อรรถศาสตร์ สิงห์ทอง 1112 นาย ท่าแร้ง
อรวรรณ แพรดำ 171 นาง อนุสาวรีย์
อรวรรณ ฟักขำ 2079 นางสาว ท่าแร้ง 6/483
อรวรรณ ลันศรี 812 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/83
อรวรรณ วันดี 1784 นางสาว ท่าแร้ง 155/51
อรอนงค์ ไชยญาติ 2146 นาง ท่าแร้ง 92/3
อรอนงค์ สุนทรา 599 นาง อนุสาวรีย์ 243/30
อรัญ ตะบุตร 2229 นาย ท่าแร้ง
อรุณรัตน์ เตมีย์พันธุ์ 1164 นางสาว ท่าแร้ง 155/186
อรุณรุ่ง นิลขะ 1767 นาย ท่าแร้ง 19/202
อรุณี ทวีผดุง 942 นาง อนุสาวรีย์ 93/369
อลงกรณ์ ขันเงิน 2301 นาย ท่าแร้ง 100/15
อวยพร โกสโร 1359 นาง ท่าแร้ง 68/1
อ่อน บุญเขียว 780 นาง อนุสาวรีย์ 202/19
อักษร จิระถาวรฤกษ์ 2302 นาง ท่าแร้ง 6/497
อัคร์มงคล กองแก้ว 859 นาย อนุสาวรีย์ 1052
อังคณา เปลี่ยนจันทร์ 1174 นางสาว ท่าแร้ง 60/3
อังคณา พิมะโน 1625 นางสาว ท่าแร้ง
อังคณา ห้าวเจริญ 439 นาง อนุสาวรีย์ 181/121
อัจฉรา จินตรารักษ์ 2026 นางสาว ท่าแร้ง 38/332
อัจฉรา ตามธรรม 2168 นาย ท่าแร้ง 7/190
อัจฉรา วชิรกำชัย 2350 นาง ท่าแร้ง 161/106
อัจฉรา สืบอ้าย 2179 นาง ท่าแร้ง 102/551
อัจชญา สิงคาลวานิช 385 นาง อนุสาวรีย์ 260
อัชฌา จีนสวัสดิ์ 1474 นาง ท่าแร้ง 137/111
อัญชนา เกิดปัญญา 2030 นางสาว ท่าแร้ง 111/515
อัญชรีย์ ชูศรี 1729 นางสาว ท่าแร้ง 79/24
อัญชลิกา จันทร์แสงโชติ 1319 นาง ท่าแร้ง 44/20
อัญชลี หาญณรงค์ 2215 นาง ท่าแร้ง 117
อัญญ์ณพิชญ์ เจริญเรืองเดช 360 นาง อนุสาวรีย์ 1/7
อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 644 พ.ต. อนุสาวรีย์ 111/153
อัมพร ยังปรางค์ 771 นาง อนุสาวรีย์ 42/5
อัมพร สุวรรณเนตร 447 นาง อนุสาวรีย์ 14/102
อัมพรศิลป์ โพธิ์ศรี 1794 นาง ท่าแร้ง 6/574
อัศวณัฎฐ์ เมฆเมืองทอง 379 นาย อนุสาวรีย์ 49/73
อัศวิน รจิตธำรง 1887 นาย ท่าแร้ง 143/10
อาคม เอื้องศิริรัตน์ 2153 นาย ท่าแร้ง 7/102
อาจารี ไมตรีบุญรัตน์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 93/320
อาจิณชัย แก้วสอาด 1413 พลโท ท่าแร้ง 1
อาณัติชัย ช่างบรรดิฐ 533 นาย อนุสาวรีย์ 55/10
อาตง แซ่ตั้ง 662 นาย อนุสาวรีย์ 50/72
อาทิตย์ จันทรพุทซา 916 นาย อนุสาวรีย์ 112/12
อาทิตย์ พวงชมภู 1844 นาย ท่าแร้ง 4/3
อาทิตย์ วินิจสร 1827 นาย ท่าแร้ง 19/11
อาทิตย์ เวทย์วัฒนชัย 1462 นาย ท่าแร้ง 25/9
อานนท์ กับกิ่ว 2054 นาย ท่าแร้ง 19/193
อานนท์ ทองเต็ม 313 นาย อนุสาวรีย์ 29
อานนท์ พวงลำเจียก 567 พ.อ.ต. อนุสาวรีย์ 181/109
อานุภาพ บัวรักษ์ 340 นาย อนุสาวรีย์ 244/103
อารดา ขมิ้นเขียว 100 นาง อนุสาวรีย์
อารยา จารุวณิช 920 นาง อนุสาวรีย์ 74/29
อารยา แซ่โอว 990 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/193
อารยา พงศ์พิพัฒนชัย 2385 นางสาว ท่าแร้ง 90/140
อารี ภู่พานิช 190 นาง อนุสาวรีย์
อารีย์ ดอกบัว 1503 นาง ท่าแร้ง 117/11
อารีย์ ทองประเสริฐ 1835 นาง ท่าแร้ง 135/11
อารีย์ เพ็งพุด 2226 นาง ท่าแร้ง 256/1
อารีย์ วงศ์ข้าหลวง 2065 นางสาว ท่าแร้ง 145/91
อารีรักษ์ เรือนเงิน 2364 นาง ท่าแร้ง 83/148
อาลิน ภวนะวิเชียร 1638 นางสาว ท่าแร้ง 7/43
อาลี มิปะทัง 1518 นาย ท่าแร้ง
อาหม่วย บุณยรัตนมงคล 596 นาง อนุสาวรีย์ 108/131
อำนวย นนทรีย์ 510 นาย อนุสาวรีย์
อำพร บุญมาฤทธิ์ 548 นาง อนุสาวรีย์
อำพร พารักษา 179 นาง อนุสาวรีย์ 856
อำพร อุ่นศรีส่ง 609 นาง อนุสาวรีย์ 253
อำพล อสุวพงษ์พัฒนา 923 นาย อนุสาวรีย์ 60/10
อำพันธุ์ รัตนอุบลชัย 58 นาง อนุสาวรีย์ 76/2
อำไพร สุวรรณพันธ์ 169 นางสาว อนุสาวรีย์
อำภา พุ่มพฤกษา 207 นาง อนุสาวรีย์ 500/25
อิทธิเดช ถาวรนันท์ 2309 นาย ท่าแร้ง 24/256
อิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ 534 นาย อนุสาวรีย์ 4/263
อิทธิพงษ์ เมตตาจิตโต 368 นาย อนุสาวรีย์ 342/87
อิทธิศักดิ์ ฉวรรณกุล 2132 นาย ท่าแร้ง 11/81
อินท์ธารี มีศรีวรางค์กูร 1179 นางสาว ท่าแร้ง
อินทิรา เตชะรัตน์พงษ์ 968 นาง อนุสาวรีย์ 19/47
อิสระพงษ์ วงษ์ภูงา 1367 นาย ท่าแร้ง 159/448
อิสรีย์ เดวิดเซ่น 2306 นาง ท่าแร้ง 159/34
อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า 2331 ว่าที่ ร.ต.อ. ท่าแร้ง
อุกฤษฎ์ ศิริลักษณ์ 1035 นาย อนุสาวรีย์
อุดม จั่นวงษ์แก้ว 891 นางสาว อนุสาวรีย์
อุดม รัตนวิจารณ์ 876 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/153
อุดร แก้วคำภา 1441 นาย ท่าแร้ง
อุดร แย้มสุนทรา 1893 นาย ท่าแร้ง
อุดร สุปะติ 1862 นางสาว ท่าแร้ง
อุทัย แท่งทอง 769 นาย อนุสาวรีย์
อุทัย วาจาเด็ด 1299 นาย ท่าแร้ง 18/305
อุทัยวรรณ แดงทองดี 542 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
อุบลรัตน์ โฉมจันทร์ 453 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/134
อุบลรัตน์ ภู่เพ็ชร 1572 นางสาว ท่าแร้ง
อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู 485 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/115
อุปถัมภ์ พิเศษ 476 นาย อนุสาวรีย์ 91/37
อุมาพร สายใจทองแท้ 475 นาง อนุสาวรีย์ 557/279
อุไร สุทธินิมิตร 943 นาง อนุสาวรีย์ 47/28
อุไรพร กุลศิริวิวัฒน์ 1639 นาง ท่าแร้ง 126/236
อุไรรัตน์ อำไพ 2170 นาง ท่าแร้ง 139/220
อุไรวรรณ บุญหล้า 1339 นาง ท่าแร้ง
อุไรวรรณ อรัญวาสน์ 1482 นางสาว ท่าแร้ง 90/177
อุไรวรรณ อังคทะวานิช 666 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/136
อุษณาพรรณ วิสุทธิทรัพย์ 1992 นางสาว ท่าแร้ง 222/155
อุษณีย์ เธียรวัฒนกุล 1005 นาง อนุสาวรีย์ 43/467
อุษณีย์ พันแสง 1586 นาง ท่าแร้ง 7/384
อุษา เปาะมะ 448 นางสาว อนุสาวรีย์
อุษา สมสมัย 937 นาง อนุสาวรีย์ 26/118
เอกรัฐ เหล็กสัก 601 จ่าสิบโท อนุสาวรีย์
เอกราช ศรีสวัสดิ์ 1456 นาย ท่าแร้ง 46/21
เอกลักษณ์ เสือคง 115 นาย อนุสาวรีย์
เอนก ใจเด็ด 1622 นาย ท่าแร้ง 219
เอื่อ ทองเกิด 471 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อการย์ ไชยสุรินทร์ 1781 นาง ท่าแร้ง 24/18
เอื้องฟ้า มืดคำบง 87 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อพงศ์ ศรีนางแย้ม 1785 นาย ท่าแร้ง 159/134
เอื้อมพร ศรีประมงค์ 1951 นาง ท่าแร้ง 15
โอภาส ขาวเหลือง 236 นาย อนุสาวรีย์
ฮานาม จันทร์ 2329 นาย ท่าแร้ง 102/116
ฮาฟีซา สือนิ 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 128

เขตบางเขน ครั้งที่ 19
เขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง ลัญชนา ศรีสัมพันธ์ อนุสาวรีย์ 62
2 นาย วุฒิ พิมพา อนุสาวรีย์ 33/24
3 นางสาว สำราญ หนูแดง อนุสาวรีย์
4 นางสาว พรทิพย์ เฮงสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
5 นาย ธงชัย บุญเสริม อนุสาวรีย์
6 นาย คมกริช ภัทรพิทัก อนุสาวรีย์ 30/192
7 นาย กิตติพงษ์ ศรีสรรพางค์ อนุสาวรีย์
8 นาย ศรัญย์ เทียนทำนูล อนุสาวรีย์ 48/82
9 นาง เจือ ดงแดง อนุสาวรีย์ 136
10 นางสาว พัสดราภรณ์ มากกูล อนุสาวรีย์ 151
11 พ.ต.ท. วงศธร บุญเคน อนุสาวรีย์ 18/51
12 นาย ธรนินทร์ บาลสุข อนุสาวรีย์ 11/133
13 นาย สมศักดิ์ ด้วงใย อนุสาวรีย์
14 นาย จรูญ เกิดสมบูรณ์ อนุสาวรีย์
15 นาย เกรียงไกร ขันชัย อนุสาวรีย์
16 นางสาว นงพงา แสงเจริญ อนุสาวรีย์ 190/7
17 นาง พรทิพย์ อักษรเชิดชู อนุสาวรีย์ 203
18 นาย วนิตา ระวังวงค์ อนุสาวรีย์
19 นางสาว รุ้งลาวัลย์ เจริญสุข อนุสาวรีย์
20 นาง น้ำฝน ไสยกิจ อนุสาวรีย์
21 นาย ธนา เลาหชัยนันท์ อนุสาวรีย์
22 นาง พรพรรณ พันธ์สกุล อนุสาวรีย์ 22/33
23 นาย บุญมี คูณเมือง อนุสาวรีย์
24 นาง สุภี ลำมะพ้อ อนุสาวรีย์ 47
25 นาง บัวทอง ศรีเพียชัย อนุสาวรีย์ 12/235
26 นางสาว ขนิษฐา เดชแห้ว อนุสาวรีย์
27 นางสาว กรรณิกา คุ้มเสม อนุสาวรีย์
28 นางสาว สุภาพร ปลื้มบุญ อนุสาวรีย์
29 นางสาว เพ็ญนภา บุญเรือน อนุสาวรีย์ 340
30 นาย นวัตร ชูเชื้อ อนุสาวรีย์ 9/158
31 นางสาว ณุชชนา วิศิษฎ์สุขวัฒนา อนุสาวรีย์ 30/61
32 นาย พงษ์พัฒน์ ทิพย์พิมล อนุสาวรีย์
33 นาง เพชรลดา สุบงกฏ อนุสาวรีย์ 338/1
34 นางสาว นกนิตย์ เมาทา อนุสาวรีย์
35 นางสาว นฤมล ฉายา อนุสาวรีย์
36 นางสาว ชวนชม อินทร์บัว อนุสาวรีย์
37 นาง สำเรียง แสนยะบุญ อนุสาวรีย์
38 นาง พัฒนฉัตร เมินขุนทด อนุสาวรีย์ 29/230
39 นาย ชาญชัย พันธุ์แสวง อนุสาวรีย์
40 นาง ปรานี พราหมณนันทน์ อนุสาวรีย์ 25
41 นาย พงษ์ทรัพย์ ศุกรรัตน์ อนุสาวรีย์
42 นาง สำเนา โพธิน อนุสาวรีย์
43 นาย ภัทรพงค์ แซ่ไล้ อนุสาวรีย์
44 นาง ธันยนันท์ กิติธนประโยชน์ อนุสาวรีย์ 108/659
45 นาง รัชนี ชัยดำรงเลิศ อนุสาวรีย์ 56/183
46 นาย กู้ศักดิ์ กางกรณ์ อนุสาวรีย์
47 นางสาว ชนาภา ญาณรัตน์ อนุสาวรีย์
48 นาง จำเนียร ทัศน์ประภากร อนุสาวรีย์ 2
49 นาง กัญญาณัฐ กุลพงษ์ อนุสาวรีย์
50 นาย สุรินทร์ ศรีบุญเรือง อนุสาวรีย์
51 นาย สมาน ทรงวุฒิคุณ อนุสาวรีย์
52 นาง จิ๋ม ดอกลำเจียก อนุสาวรีย์ 29/215
53 นางสาว วีณา กันทราวิรัตน์ อนุสาวรีย์
54 นาง นงนุช ศัลย์วิเศษ อนุสาวรีย์
55 นาย เลียบ แสงแก้ว อนุสาวรีย์ 36
56 นาย ยิ่งศักดิ์ สนิทจันทร์ อนุสาวรีย์ 159/119
57 นาย ประยูร รัตนแสง อนุสาวรีย์
58 นาง อำพันธุ์ รัตนอุบลชัย อนุสาวรีย์ 76/2
59 นาย ประทุม โพธิน อนุสาวรีย์
60 นาย วีระศักดิ์ ทรัพย์มณี อนุสาวรีย์ 86/6
61 นาง เมตตา ศรีชุบร่วง อนุสาวรีย์ 77/156
62 พ.อ.อ. สถาพร โพล้งละ อนุสาวรีย์ 159/69
63 นาย ชวลิต สุขดวง อนุสาวรีย์ 112/3
64 นางสาว ชนิดตา บุญเจือ อนุสาวรีย์ 47
65 นาย นพรัตน์ เกตุแก้ว อนุสาวรีย์
66 นาง สคราญ พิริยวิทย์ อนุสาวรีย์ 181/6
67 นาย พชร คำวิชัย อนุสาวรีย์
68 นาง พะณี วงศ์แก้ว อนุสาวรีย์ 176
69 นาย สมพร พราหมณนันทน์ อนุสาวรีย์ 14
70 นาย ธงไชย ธรรมทัตโต อนุสาวรีย์ 56/186
71 นาย บุญส่ง บุญโต อนุสาวรีย์ 56/137
72 นาง จินตนา บุญแจ่ม อนุสาวรีย์ 94/6
73 นาย สุรกิจ ต๊ะภิไร อนุสาวรีย์
74 นาง ประทวน มุทนาเวช อนุสาวรีย์
75 นาย มานิตย์ คำอู๊ด อนุสาวรีย์
76 นางสาว ปิ่นรัตน์ ประภัสสร อนุสาวรีย์
77 นาย สมคิด อุตสาหพานิช อนุสาวรีย์ 87
78 นาง ฉลวย น้อยคำแก้ว อนุสาวรีย์ 97
79 นาย สายพิน บุญเจือ อนุสาวรีย์
80 นาง เพณี ยิ้มนิยม อนุสาวรีย์ 10/8
81 นาย ณัฏฐากร สดีเดช อนุสาวรีย์ 4
82 นาย ลือชัย สุดสาคร อนุสาวรีย์ 37/20
83 นางสาว สุณี ทองเขียว อนุสาวรีย์
84 นางสาว ภิรัญญา พันธ์คูณ อนุสาวรีย์ 93
85 นาย บุญธรรม เขื่อนเพชร อนุสาวรีย์
86 นางสาว สายรุ้ง อุปาละ อนุสาวรีย์ 38/42
87 นาง เอื้องฟ้า มืดคำบง อนุสาวรีย์
88 นางสาว รัชญา อุไรรัตนพงษ์ อนุสาวรีย์ 108/625
89 นางสาว วลัยลักษณ์ บุญภูพันธ์ตันติ อนุสาวรีย์ 35
90 นาง ซุงคิ้ม เพ็ชรอินทร์ อนุสาวรีย์ 14/4
91 นางสาว ศิริพร เพ็ชรศิริ อนุสาวรีย์ 67
92 นางสาว เยาวพา ยอดพยุง อนุสาวรีย์ 99/1
93 นาย วิชิต บุญทศ อนุสาวรีย์
94 นาย วิทยา ชินเดช อนุสาวรีย์ 244/108
95 นาง คล้อย ภู่ปรางค์ อนุสาวรีย์ 28/61
96 นาง นงเยาว์ ระดมสุข อนุสาวรีย์ 77/298
97 นาย ไพบูลย์ จิตรวิบูลย์ อนุสาวรีย์
98 นางสาว ศศิชล เอี่ยมวิจารณ์ อนุสาวรีย์ 92/74
99 พ.อ. เรืองศรี อมาตยกุล อนุสาวรีย์ 66/3
100 นาง อารดา ขมิ้นเขียว อนุสาวรีย์
101 นางสาว ยอดตอง เหลียบแหลม อนุสาวรีย์
102 นางสาว ปรีดา คัทมาต อนุสาวรีย์ 133/24
103 นางสาว สุดา สุธรรมพงษ์ อนุสาวรีย์ 16
104 นาง กาญจนา ศลโกสุม อนุสาวรีย์ 88/152
105 นาย มานะ ถนอมทุน อนุสาวรีย์
106 นาย วินัย ไกรนอก อนุสาวรีย์ 101
107 นางสาว อรพัน ไสวดี อนุสาวรีย์
108 ส.ท. หาญณรงค์ คงโนนกอก อนุสาวรีย์
109 นาย นิเวศน์ เรืองพานิช อนุสาวรีย์ 104
110 นางสาว เพียงรัก รอบรู้ อนุสาวรีย์ 63
111 นางสาว ปาริชาติ ผิวงาม อนุสาวรีย์
112 นาย บุญธรรม เรืองศรี อนุสาวรีย์ 30/92
113 นาง จรูญ เบญจรงค์ อนุสาวรีย์
114 นางสาว ฮาฟีซา สือนิ อนุสาวรีย์ 128
115 นาย เอกลักษณ์ เสือคง อนุสาวรีย์
116 นาย ชวลิต สุวรรณศรี อนุสาวรีย์
117 นาย สมเกียรติ ชนติกา อนุสาวรีย์ 3/314
118 นาย นิธิพัชร ตันติพลับทอง อนุสาวรีย์ 37/416
119 นางสาว สุภาภรณ์ ขาววงศ์ อนุสาวรีย์
120 นาง ช้อย โภควนิช อนุสาวรีย์ 56/371
121 นางสาว กฤษมณี พรหมภักดี อนุสาวรีย์
122 นางสาว พรวี น่วมทอง อนุสาวรีย์ 94/14
123 นาง ประภัสสร ศิลาพันธ์ อนุสาวรีย์
124 นางสาว บุญรอด หลาบคำ อนุสาวรีย์
125 นาย สายันต์ วังคำลือ อนุสาวรีย์
126 นาย มานพ เกิดอุดม อนุสาวรีย์ 161
127 นาย นครินทร์ ขมิ้นเขียว อนุสาวรีย์
128 นาย สมชัย ธรรมโม อนุสาวรีย์ 43/54
129 นางสาว จิตรทิวา มีบุญ อนุสาวรีย์
130 นางสาว บุญยงค์ ปานเจริญ อนุสาวรีย์ 17/552
131 นาย เฉลิม น้ำแก้ว อนุสาวรีย์ 299/1
132 นาย คำพอง นิรพันธ์ อนุสาวรีย์
133 นาง พัชนี คงนิล อนุสาวรีย์ 24
134 นาย วีระพล พรมหลวงศรี อนุสาวรีย์
135 นาง จันทกานต์ อัจฉริยวิญญู อนุสาวรีย์ 10/356
136 นางสาว ภัคกรณ์ เกาะยอ อนุสาวรีย์
137 นาย วัชรพล นามขันธ์ อนุสาวรีย์ 22
138 นางสาว ดัชนี งามวราลัย อนุสาวรีย์ 47
139 นางสาว วิภาวดี ศรีนนท์ อนุสาวรีย์
140 นาง บุษบง นวลจันทร์ อนุสาวรีย์
141 นางสาว ละออง ทองนวลจันทร์ อนุสาวรีย์
142 นาย เทียนชัย แป้นคุ้มญาติ อนุสาวรีย์
143 นางสาว ณัฐปรียา วิโรจน์แดนไทย อนุสาวรีย์ 4/334
144 นาย วิเชียร ศรีอนุต อนุสาวรีย์
145 นางสาว นุชนาถ อ่อนมิ่ง อนุสาวรีย์
146 นางสาว ดี วรสง่าศิลป์ อนุสาวรีย์ 86/129
147 นาง นิภา ยิ้มวิไล อนุสาวรีย์
148 นาย พิศิษฐ์ โสวรรณ์ อนุสาวรีย์ 3/2769
149 นาง ประกาย ธัญญากร อนุสาวรีย์ 159/159
150 นาย พิชิต เรืองสกุล อนุสาวรีย์
151 นาง สาคร บัววงศ์ อนุสาวรีย์ 62
152 นาย พิเชียร ทองสังข์ อนุสาวรีย์ 77/273
153 นางสาว นงคราญ อรุณชัย อนุสาวรีย์
154 นาย พชรพล จันทรศิริ อนุสาวรีย์
155 นาย ไชยโย มณีขาว อนุสาวรีย์ 43/63
156 นาง สำเภา น้อยนนท์ อนุสาวรีย์
157 นาง จำเนียร ลาภประเสริฐล้ำ อนุสาวรีย์ 26
158 นางสาว จิรสา ฉัตรภัทรโรจน์ อนุสาวรีย์ 9/155
159 นางสาว จตุพร พูลผล อนุสาวรีย์
160 นางสาว นันท์นพิน สุระขันต์ อนุสาวรีย์ 195
161 นาย นพพร โชติทัตต์ อนุสาวรีย์ 180/215
162 นาย โชคชัย งามเลิศ อนุสาวรีย์
163 นาย ณัฐพงษ์ บุญบุตรท้าว อนุสาวรีย์ 147
164 นาย ประมวล มั่นเจริญ อนุสาวรีย์
165 นาง เสมอ มีสุข อนุสาวรีย์ 9/255
166 นาย ธนเนตร สินเสถียรพร อนุสาวรีย์ 29/592
167 นาย วิรัช สิทธิเจริญพรชัย อนุสาวรีย์ 62/190
168 นาย ลำเพย แป้นแก้ว อนุสาวรีย์ 43/45
169 นางสาว อำไพร สุวรรณพันธ์ อนุสาวรีย์
170 นางสาว รมัณยา สุพัฒนกุล อนุสาวรีย์
171 นาง อรวรรณ แพรดำ อนุสาวรีย์
172 นาย สำรอง เบญจณรงค์ อนุสาวรีย์
173 นางสาว ธนลภฤศ ปภาวรินท์ธร อนุสาวรีย์
174 นางสาว โชติกา สายทองคำ อนุสาวรีย์ 36
175 นางสาว จรรยา เกตุเรือง อนุสาวรีย์
176 นาย วินัย สงวนชม อนุสาวรีย์
177 นาย พิศาล ลาภประเสริฐล้ำ อนุสาวรีย์ 77/155
178 นาย ยุทธนา วีระพรรณ์ อนุสาวรีย์ 274
179 นาง อำพร พารักษา อนุสาวรีย์ 856
180 นาย ชาคริต ยังเหลือ อนุสาวรีย์
181 นางสาว นงลักษณ์ ภักดี อนุสาวรีย์
182 นาง สุพิม โปร่งธุระ อนุสาวรีย์ 244/58
183 นาย พัฒนวัฒน์ ชาติประสพ อนุสาวรีย์
184 นาย ประเดิม เพ็งวิภา อนุสาวรีย์
185 นางสาว สุวรรณา จารุกุลโกวิท อนุสาวรีย์
186 นาง วิลาวัณย์ เหล็งทอง อนุสาวรีย์
187 นาง ปวันรัตน์ ฤทธิมาส อนุสาวรีย์ 44/185
188 นาย บรรเทิง พุกอำรุง อนุสาวรีย์
189 นาย สมชาย จตุรสิทธา อนุสาวรีย์ 29/747
190 นาง อารี ภู่พานิช อนุสาวรีย์
191 นาย สุนทร เสือเพชร อนุสาวรีย์ 26
192 นาง สุนันทา ฟักป้อม อนุสาวรีย์ 43/55
193 นาย สมบัติ ศิริแก้ว อนุสาวรีย์
194 นาย สมหมาย ไชยหงษา อนุสาวรีย์
195 นาง หนูเทียบ ช่างทอง อนุสาวรีย์ 65/11
196 นาง ณัฐโสภา ธีระชาติ อนุสาวรีย์ 488
197 นางสาว มยุรี โสภณรักษ์วงศ์ อนุสาวรีย์
198 นาย ณัฐพล พินทุนันท์ อนุสาวรีย์ 4/45
199 นาย สกนธ์ จรัสแสงอนันต์ อนุสาวรีย์
200 นางสาว นิตยา สุขอิน อนุสาวรีย์
201 นาย สุเทพ จารุนิยมกุล อนุสาวรีย์ 42 แยก 12
202 นางสาว ดวงรัตน์ พูลรักษ์ อนุสาวรีย์ 33/70
203 นาย สุรพล จันทัศสะ อนุสาวรีย์
204 นางสาว ทองดี เสนานิค อนุสาวรีย์
205 นาง ชาวิภา จินดานภาพร อนุสาวรีย์ 29/316
206 ส.อ. ณรงกรณ์ สระทองมา อนุสาวรีย์ 45/52
207 นาง อำภา พุ่มพฤกษา อนุสาวรีย์ 500/25
208 นางสาว เครือวัลย์ ชัยกูล อนุสาวรีย์ 12/14
209 นาง รัชนี กรรณิกา อนุสาวรีย์ 50/51
210 นางสาว สุรางคนางค์ พามา อนุสาวรีย์
211 นาย อรรถพล รสมณี อนุสาวรีย์ 45/65
212 พลฯ สุนันท์ ลาภเวช อนุสาวรีย์ 72/97
213 นาย ทรงยศ ทองสาย อนุสาวรีย์
214 นาย สมจิตร์ ลือวิชนะ อนุสาวรีย์ 15
215 นางสาว บุษบา เชยชอบ อนุสาวรีย์
216 นาย ณัฐกิตติ์ ทัศนมณเฑียร อนุสาวรีย์
217 นาย มงคลชัย ร่มโพธิ์ชื่น อนุสาวรีย์ 167/3
218 ร.ต. พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั่นพะเนาว์ อนุสาวรีย์ 43/265
219 นาง ทิพวรรณ สิงห์พันธุ์ อนุสาวรีย์ 2
220 นาย แดง โคตะมุล อนุสาวรีย์
221 นางสาว สัตยา ชนวัฒน์ อนุสาวรีย์ 27
222 นาง พเยาว์ ภู่น้อย อนุสาวรีย์
223 นาย มานพ แก้วทิ อนุสาวรีย์
224 นาย รักษา สุนทร อนุสาวรีย์ 14/199
225 นางสาว สุพี เสนานิต อนุสาวรีย์
226 นาย ปัณณวัฒศ์ ดียะตาม อนุสาวรีย์
227 นาย บรรลือศักดิ์ ไกยา อนุสาวรีย์
228 นาย สนธยา ปิ่นแก้ว อนุสาวรีย์
229 นาง ลัดดา แก้วอ่อน อนุสาวรีย์ 17
230 นาย วิชัย เกตุเกษร อนุสาวรีย์ 67
231 นาย ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ อนุสาวรีย์ 8
232 นางสาว เพ็ญศรี อ่อนเหลา อนุสาวรีย์
233 นาง สุภาพร นาคสุข อนุสาวรีย์ 59/8
234 นาย กิตติ รัญชัย อนุสาวรีย์ 43/11
235 นางสาว เจริญ ศรีชะอุ่ม อนุสาวรีย์
236 นาย โอภาส ขาวเหลือง อนุสาวรีย์
237 นาย นิสิทธิ์ คำนึก อนุสาวรีย์
238 นาง พิมพ์ใจ ภู่กาม อนุสาวรีย์ 4
239 นาง สุวพันธ์ เผ่าเจริญ อนุสาวรีย์ 29/402
240 นางสาว เกวรินทร์ แซ่เล้า อนุสาวรีย์
241 นาง หนูเพียร สุทธิประภา อนุสาวรีย์ 317
242 นาย คำป้อง ปิดตามาตา อนุสาวรีย์ 18/213
243 นาย ไตรสิทธิ์ มังคละบุญวัฒน์ อนุสาวรีย์ 25 แยก 3
244 นางสาว รัศมี ลีนาลาด อนุสาวรีย์ 3
245 นาย ดิเรก เสืองาม อนุสาวรีย์ 72/265
246 นาง ดารณี เนียมบุญนำ อนุสาวรีย์ 14/224
247 นาง ทัศนีย์ ปทุมมาศ อนุสาวรีย์ 59/85
248 นาย วรวุฒิ อุ่นทา อนุสาวรีย์ 235
249 นาง ณิชากร จีนสิน อนุสาวรีย์ 146
250 นางสาว ศิริลักษณ์ จงรัดกลาง อนุสาวรีย์
251 นางสาว สมัย มิตรวิจารย์ อนุสาวรีย์
252 นาย ชัยภัทร บุญเพิ่ม อนุสาวรีย์ 49/77
253 นาย พรศักดิ์ เพชรมะณี อนุสาวรีย์
254 นาง หนึ่งฤทัย น้อยนนทท์ อนุสาวรีย์
255 นางสาว เสาวณี ณ ลำพูน อนุสาวรีย์
256 นาย พิศาล เนียรประดิษฐ์ อนุสาวรีย์
257 นาย สุรศักดิ์ เกิดสมบรูณ์ อนุสาวรีย์
258 นาย สมนึก ปานทอง อนุสาวรีย์
259 นางสาว ประเคียน ปานทอง อนุสาวรีย์
260 นาย วินัย ปานทอง อนุสาวรีย์
261 นาง ฟารีดา สุภวราหะสุนทร อนุสาวรีย์
262 นางสาว ศิริพร ศรประสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 197
263 นาง กัญญากาญจน์ ดาศรี อนุสาวรีย์ 132
264 นาย ปรภพ มีกลิ่น อนุสาวรีย์ 22
265 นาง ทิพวรรร ภาคพิเศษ อนุสาวรีย์ 92/121
266 นาย ปฐวี เพ็ญพร อนุสาวรีย์
267 นางสาว พิไลพร พรมชัย อนุสาวรีย์ 29/534
268 นางสาว พิสมัย โคตรดก อนุสาวรีย์
269 นางสาว บัวผัน งามฉวี อนุสาวรีย์
270 นาย ชาติชาย วัฒนโสภณ อนุสาวรีย์
271 นางสาว วรรฤดี จั่นใบเล็ก อนุสาวรีย์
272 นาย ประดิษฐ์ กลิ่นเกษร อนุสาวรีย์
273 นาย ชาย เอี่ยมศิริ อนุสาวรีย์ 26/9
274 นาย สมชาย ภู่ทอง อนุสาวรีย์ 59/84
275 นางสาว ยุพิน พฤกษา อนุสาวรีย์
276 นาย สุธรรม ปาณปุณณัง อนุสาวรีย์ 23
277 นางสาว วาสนา วิวัฒน์วงศ์ธร อนุสาวรีย์ 3/755
278 นางสาว ทองใส วรรณรักษา อนุสาวรีย์
279 นางสาว ประจบ ธรรมวงศ์ อนุสาวรีย์ 29/576
280 นาย สมเกียรติ กิจเจริญ อนุสาวรีย์ 224
281 นาย ณับชัย มงคลจรัสชัย อนุสาวรีย์ 537/213
282 นาย วสวัตชิ์ ศรีสมเวียง อนุสาวรีย์
283 นาง สุภาพร ภูครองหิน อนุสาวรีย์
284 นาง สุมาณ๊ โตโส อนุสาวรีย์ 44/322
285 นางสาว วาสนา วินิจเจริญศรี อนุสาวรีย์
286 ร.ต. ปิยะภัทร คงแสนคำ อนุสาวรีย์ 227/131
287 นาย บุญธรรม จันทร์กระทึก อนุสาวรีย์
288 นางสาว วณิภาพรรณ ชิวค้า อนุสาวรีย์ 244/34
289 นาง วราภรณ์ สีสังข์ อนุสาวรีย์ 39/23
290 ร.ต. บุญเลิศ ทองอยู่ อนุสาวรีย์ 9/90
291 นาย สุบิน ต๊ะนันกลาง อนุสาวรีย์
292 นาง จินตนา สุขน้อย อนุสาวรีย์
293 นาง วรรณี สมานจิตต์ อนุสาวรีย์ 37/398
294 นาง ชนิดา คุริฮาระ อนุสาวรีย์ 56/11/
295 นาง ศรีบังอร อิสระกุลฤทธา อนุสาวรีย์ 82
296 นางสาว บุษกร ศรีโหมด อนุสาวรีย์ 50/20
297 นางสาว วิลาสินิ เจริญลาภ อนุสาวรีย์ 227/108
298 นาย ชินวัฒน์ เตมิยาจล อนุสาวรีย์ 128/1
299 นาย สายัณห์ รักคุ้ม อนุสาวรีย์ 65
300 นาง สุภาวดี พิบูลนิธิโรจน์ อนุสาวรีย์ 96/76
301 นาย สมชาย กังวาลไชยวณิชย์ อนุสาวรีย์ 82/19
302 นางสาว วรรณา พิสิฐศุภมิตร อนุสาวรีย์ 88/4
303 นาย สมชาย ทีฆายุวัฒน์ อนุสาวรีย์
304 นาง จิรารัตน์ ศิรินาม อนุสาวรีย์ 37/231
305 พลฯ สมคิด แก้วดวงเล็ก อนุสาวรีย์
306 นางสาว ศิริวรรณ ดิษฐาพรเศรษฐ์ อนุสาวรีย์ 10/39
307 นาย ณรงค์ รัตนติกุล อนุสาวรีย์
308 นาย ศักดิ์ชัย เต็มมงคลชัย อนุสาวรีย์ 10/40
309 นางสาว ธิดาวัลย์ แสนท้าว อนุสาวรีย์
310 นางสาว วัชรพร นิ่มนวล อนุสาวรีย์ 110/219
311 นางสาว หทัยรัตน์ นุตรักษ์ อนุสาวรีย์
312 นาย ประมวล อินโท อนุสาวรีย์ 54
313 นาย อานนท์ ทองเต็ม อนุสาวรีย์ 29
314 นางสาว สุมนมาศ สถาปิตานนท์ อนุสาวรีย์ 244/385
315 นางสาว จตุพร ปัญญาศิริ อนุสาวรีย์
316 นางสาว ปราณี โกมลกวิน อนุสาวรีย์ 180/216
317 นาง ปานจันทร์ ยิ้มอิ่ม อนุสาวรีย์
318 นาง สุภาพร พันธุ์สิน อนุสาวรีย์ 66/142
319 นางสาว บุญเรือง ทิพรักษ์ อนุสาวรีย์ 140
320 นาง ถิรดา วิญญูวงศาพุฒิ อนุสาวรีย์ 80/233
321 นาย สุระ แซ่เล้า อนุสาวรีย์
322 นาย วรพล พรหมิกบุตร อนุสาวรีย์ 2018/30
323 นางสาว พิณทิพย์ เหลืองปฏิพัทธ์ อนุสาวรีย์ 44
324 นาย ชาตรี วีรชาตรี อนุสาวรีย์ 30/51
325 นาย สุรชัย บุญมี อนุสาวรีย์
326 นางสาว นัชชา สิริโชติปภาวิน อนุสาวรีย์ 118/4
327 นางสาว เปรมจิตต์ เกตุมาน อนุสาวรีย์
328 นาง ดวงเดือน คณานุรักษ์ อนุสาวรีย์ 80/1
329 พลฯ หน่อย เกตุมาลย์ อนุสาวรีย์
330 นางสาว สุวภา ลาภโพธิ์ชัย อนุสาวรีย์ 9
331 นาง สาวิตรี บำรุงราชหิรัณย์ อนุสาวรีย์ 244/152
332 นาย วินัย. เกตุทอง อนุสาวรีย์ 50/345
333 นางสาว สังเวียน กางวันเวส อนุสาวรีย์ 116
334 นาย ปกรณ์ สุจเร อนุสาวรีย์ 455/4
335 นาย กิตติวัฒน์ เอกคม อนุสาวรีย์ 10/3
336 นาย ลิขิต ทองมา อนุสาวรีย์ 50/129
337 นาย ประสรร ตระกูล อนุสาวรีย์ 9/148
338 นาง จารุพร วงษ์สุด อนุสาวรีย์ 3/2287
339 นางสาว สุนณีย์ พรหมขุนทอง อนุสาวรีย์ 14/393
340 นาย อานุภาพ บัวรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/103
341 นางสาว สุพรรณี รังษีขจี อนุสาวรีย์ 42
342 นางสาว วรดา ตันประภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 88/151
343 นางสาว ปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ อนุสาวรีย์ 120/188
344 นางสาว ขวัญกมล อุกฤษศิริพงษ์ อนุสาวรีย์ 12/38
345 พ.ท. วิชัย บุนยตีรณะ อนุสาวรีย์ 29/29
346 จ.ส.อ. ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ อนุสาวรีย์ 43/20
347 นางสาว เพ็ญรัตน์ วิเชียนกับยารัตน์ อนุสาวรีย์ 108/221
348 นางสาว สุนทรี ศรีสมุทร อนุสาวรีย์ 126/60
349 นาย ชัยนิรันดร์ สวัสดีนฤนาท อนุสาวรีย์ 180335
350 จ.ส.อ. อภิเทพ ลมเชย อนุสาวรีย์ 302
351 นาย พรเทพ กุลกาลยืนยง อนุสาวรีย์ 225/87
352 นางสาว บุศมาลี คชรินทร์ อนุสาวรีย์ 7/12
353 นางสาว นฤมล ชุมรุม อนุสาวรีย์ 9/46
354 นาง จุฑามาศ แสงพิรุณ อนุสาวรีย์ 37/63
355 นางสาว ฤดี เลาหะวนิช อนุสาวรีย์ 57/33
356 นาย วิบูลย์ รุ่งวิทยานุวัฒน์ อนุสาวรีย์ 108/99
357 นาย กิตติ อรรถนีพรรณ อนุสาวรีย์ 12/28
358 นาง ดารา บุณยรักษ์ อนุสาวรีย์ 70
359 นางสาว ฐิติมา ปริญญวัฒน์ อนุสาวรีย์ 3/2754
360 นาง อัญญ์ณพิชญ์ เจริญเรืองเดช อนุสาวรีย์ 1/7
361 นางสาว นุชนารถ สำราญฤทธิ์ อนุสาวรีย์
362 นางสาว ฐนิตา พุทธิชนม์ อนุสาวรีย์
363 นาง ปราณี ภูสุวรรณกุล อนุสาวรีย์
364 นาง สมฤดี ไวกาสี อนุสาวรีย์ 59/66
365 นางสาว พิมลทิพย์ จงรักษ์ อนุสาวรีย์ 173
366 นาง ชญานิศ แข็งธัญการ อนุสาวรีย์
367 นาย ไพบูลย์ บุญสุข อนุสาวรีย์ 181/146
368 นาย อิทธิพงษ์ เมตตาจิตโต อนุสาวรีย์ 342/87
369 นาย วิจิตร ชื่นตา อนุสาวรีย์ 353
370 นางสาว สวรรยา มานิตยกุล อนุสาวรีย์ 59/63
371 นาย ยอดรัก สุนทรวรรณ อนุสาวรีย์ 28/20
372 นาย กฤษฎา วิริยะเสริมสุข อนุสาวรีย์ 145
373 นาง ประยูร บุญยิ่ง อนุสาวรีย์ 342/92
374 นาย สุทิน เครือทอง อนุสาวรีย์
375 นาย ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม อนุสาวรีย์ 110/32
376 นาย สมาน บุตรชา อนุสาวรีย์ 217/1
377 นางสาว ลำเพย กิมทรง อนุสาวรีย์ 475
378 นาย จรูญ บวรรังษีรัตน์ อนุสาวรีย์ 29
379 นาย อัศวณัฎฐ์ เมฆเมืองทอง อนุสาวรีย์ 49/73
380 นาง ฉัตรทิพย์ แสงฉวี อนุสาวรีย์ 51/46
381 นางสาว โศภิษถ์ ดุมกลาง อนุสาวรีย์ 18/220
382 นางสาว รัตน์ติกาน เมี้ยงหอม อนุสาวรีย์ 148/509
383 นาง จำรัส เอี่ยมราคิน อนุสาวรีย์ 244/98
384 นาย อภิชาติ สังขวิภาพจพิบูล อนุสาวรีย์ 51/27
385 นาง อัจชญา สิงคาลวานิช อนุสาวรีย์ 260
386 นาง สาว เม่นเขียว อนุสาวรีย์
387 นาย สมชาย จันทรบัญชร อนุสาวรีย์ 82/21
388 นาง พิพัฒน์ ศุขพัฒน์ อนุสาวรีย์ 208/10
389 นางสาว เสาวณีย์ ฉมาภิสิษฐ อนุสาวรีย์ 28/9
390 นาย เด่นศักดิ์ สังแก้ง อนุสาวรีย์ 225/23
391 นาย บัญชา ตั้งวัฒนกิตติกุล อนุสาวรีย์ 108/130
392 นาง ประพิศ รัตนคม อนุสาวรีย์ 18/64
393 นาย สมาน เจาะล้ำลึก อนุสาวรีย์ 3/2668
394 นาง วิไลวรรณ ละมัย อนุสาวรีย์ 49/181
395 นาง ทองปอน จันทร์ทอง อนุสาวรีย์ 59
396 นางสาว ปริณดา สมควร อนุสาวรีย์ 278
397 นาง สมใจ สมควร อนุสาวรีย์ 308
398 นางสาว กานต์รวี มารมย์กุลภัทร์ อนุสาวรีย์ 63
399 พ.ท. ณรงค์ ถนอมพงษ์ อนุสาวรีย์ 37
400 นางสาว สุวิมล เสนสวย อนุสาวรีย์
401 นาย วิชัย เรืองเกียรติกุล อนุสาวรีย์ 225/68
402 นาย วรา บำรุงผล อนุสาวรีย์ 135/5
403 นาย ไชยวัตร อ่อนลา อนุสาวรีย์
404 นาย จตุรภัทร มงคลชัย อนุสาวรีย์ 56/214
405 นางสาว กาญจนา กาญจนสุด อนุสาวรีย์ 69/43
406 นาย สรพล เสวตสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 162
407 นาย ตระกูลไทย เพชรดี อนุสาวรีย์
408 นาย ภูษิต สนิทราษฎร์ อนุสาวรีย์ 19
409 นาง พิจิตรา ลอยวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 18/69
410 นาง พัชรพร เกิดประสพ อนุสาวรีย์ 12/133
411 นาย พิชิต เตชะพันธุ์ อนุสาวรีย์ 88/55
412 นาง วัฒนา เจริญสำเร็จกิจ อนุสาวรีย์ 118
413 นางสาว วารุณี ไม้ตราวัฒนา อนุสาวรีย์ 410
414 นาย จิร เข็มพร้อม อนุสาวรีย์ 17
415 นางสาว ธิดารัตน์ เผื่อนประเสริฐ อนุสาวรีย์ 77/215
416 นาย ดุษฎี เรืองรุจิระ อนุสาวรีย์ 35/33
417 นาย ศุภกร พรประเสริฐพันธุ์ อนุสาวรีย์ 9/129
418 นาย เกษม หวังสุข อนุสาวรีย์ 56/94
419 นางสาว จิตพิมพ์ เพชรรัตน์ อนุสาวรีย์ 44/75
420 นาง ศุภิดา ศิลปอาชา อนุสาวรีย์ 97
421 นาง รัตนา แสงมุกข์ อนุสาวรีย์
422 นางสาว ศศิธร แซ่หว่อง อนุสาวรีย์
423 นาง บรรยงค์ งามวงศ์น้อย อนุสาวรีย์ 111/128
424 นางสาว นภัส สังวาลย์เพชร อนุสาวรีย์
425 นาย พศิน ศานติปุรณ์ อนุสาวรีย์ 9/67
426 พล.ต. วิชิต อินทรประสงค์ อนุสาวรีย์ 342/185
427 นางสาว ชุตินธร รวมธรรม อนุสาวรีย์ 11/147
428 นาย ไพฑูรย์ วัชรเศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 59/23
429 นาย น้อย ช้างเย็นฉ่ำ อนุสาวรีย์ 22/1
430 นาย ธนันท์ชัย จีระนพสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 88/79
431 นาย ทินกร ช่างคำ อนุสาวรีย์
432 นางสาว สมพร ประพันธ์พจน์ อนุสาวรีย์ 29/400
433 นาง บุญเจต บัวจันทร์ อนุสาวรีย์
434 นางสาว ทองดี ทรัพย์เรืองชัย อนุสาวรีย์ 74/27
435 นางสาว ศรวณีย์ กายอรุณสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 304
436 นาย ภัทราวุธ เพียรงาม อนุสาวรีย์
437 นางสาว พรทิพย์ สินธิพงศ์ อนุสาวรีย์ 38
438 นาย ไสว สืบปาละ อนุสาวรีย์
439 นาง อังคณา ห้าวเจริญ อนุสาวรีย์ 181/121
440 นาง สาธรรัตน์ หัตพัฒนาศิลป์ อนุสาวรีย์ 15
441 นางสาว ศมาภร อัศภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 42
442 นาย มงคล ชาติชำนิ อนุสาวรีย์
443 นาง ดวงทิพย ศุภกิจจารักษ์ อนุสาวรีย์ 43/1073
444 นางสาว สุชาดา บุญครอง อนุสาวรีย์ 312/23
445 นาง สมศรี ลอยอ่ำ อนุสาวรีย์
446 นาย สุรศักดิ์ พันธ์ศิริลักษณ์ อนุสาวรีย์
447 นาง อัมพร สุวรรณเนตร อนุสาวรีย์ 14/102
448 นางสาว อุษา เปาะมะ อนุสาวรีย์
449 นางสาว กาญจนารัตน์ แย้มไพเราะ อนุสาวรีย์ 1/37
450 นางสาว กัลยงค์ จึงธนาเจริญเลิศ อนุสาวรีย์ 56/14
451 นางสาว อาจารี ไมตรีบุญรัตน์ อนุสาวรีย์ 93/320
452 นาย ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ อนุสาวรีย์
453 นางสาว อุบลรัตน์ โฉมจันทร์ อนุสาวรีย์ 86/134
454 นาง ทองย้อย กลิ่นรอด อนุสาวรีย์ 52/16
455 นางสาว บรรณวัลลิ์ วงศ์เรียน อนุสาวรีย์
456 นางสาว จันกุน ยืนยง อนุสาวรีย์ 189/2
457 นาง สุมาลี อารยพงศ์ อนุสาวรีย์ 57/2
458 นาย กฤษณะ ปานพิพัฒน์ อนุสาวรีย์
459 นาง ปิ่นมณี สีสาวงษ์ อนุสาวรีย์
460 พล.อ.อ. ชาลี จันทร์เรือง อนุสาวรีย์ 147/5
461 นางสาว สุกัญญา วิลัยรัตน์ อนุสาวรีย์
462 นางสาว ยุวดี รัตนวงศ์ อนุสาวรีย์ 3/702
463 นางสาว วันทนีย์ ตรีสิงห์ อนุสาวรีย์ 222
464 นาย ทองศุกร์ จันที อนุสาวรีย์
465 นาย บุญช่วย คำภีระสุทธ์ อนุสาวรีย์ 210/164
466 นางสาว ชุลีพร จันทร์เรือง อนุสาวรีย์ 147
467 นาย ณรงค์ วงศ์บา อนุสาวรีย์ 4/242
468 นาง ประภามาส บุญยรางกูร อนุสาวรีย์ 99/71
469 นางสาว เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง อนุสาวรีย์ 111/97
470 นาง บังอร รุ่งเจริญ อนุสาวรีย์ 159/4
471 นาง เอื่อ ทองเกิด อนุสาวรีย์
472 นาง ศิวาพร กาญจนะวรนันท์ อนุสาวรีย์ 342/110
473 นางสาว สุภาภรณ์ พิทักษ์สินากร อนุสาวรีย์ 19
474 นาย สภาพร คัมภิรานนท์ อนุสาวรีย์ 59
475 นาง อุมาพร สายใจทองแท้ อนุสาวรีย์ 557/279
476 นาย อุปถัมภ์ พิเศษ อนุสาวรีย์ 91/37
477 นาย ศรีทัย มูสิกธรรม อนุสาวรีย์ 23/2
478 นาง ศิวาพร เฉลิมสุขชัย อนุสาวรีย์ 9/284
479 นาย ศักดา มูสิกธรรม อนุสาวรีย์ 23/5
480 นาง จรัสศรี โพคะรัตน์ศิริ อนุสาวรีย์ 181/106
481 นางสาว วิยะดา ฐิติวัฒนาการ อนุสาวรีย์ 95/16
482 นาย เที่ยง ทองเอี่ยม อนุสาวรีย์
483 นาย จรินทร์ สำราญพิศ อนุสาวรีย์ 16
484 พ.ต.อ โชติ เกตุสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 5/2
485 นางสาว อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู อนุสาวรีย์ 11/115
486 นาง กัลยา ใหญ่สว่าง อนุสาวรีย์ 30/23
487 นาง ศรัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 49/201
488 นาง ทิพย์วรรณ มีทรัพย์ทอง อนุสาวรีย์ 5
489 นาย ศักย์ศรณ์ หอมเดชนะกุล อนุสาวรีย์ 92/56
490 นาย ปีติ นาถะภักติ อนุสาวรีย์ 44/456
491 นางสาว อนงค์ นนทะภา อนุสาวรีย์ 1197
492 นาง วิภาดา อธิพลวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 1/4
493 นาง ภาวิณี หวังศิริ อนุสาวรีย์ 40/163
494 นางสาว เกษร อังศุคราญ อนุสาวรีย์ 225/21
495 นาย ธราธร บรรจง อนุสาวรีย์ 48
496 นาย อนุเสริม ตันเองชวน อนุสาวรีย์
497 นาง เยาวลักษณ์ วงศ์สุวานิช อนุสาวรีย์ 37/238
498 นาย สมนึก บุญบุตร อนุสาวรีย์ 12/4
499 นาย สิทธิศักดิ์ มูสิกธรรม อนุสาวรีย์ 23/8
500 นาย ศิวชัย โคมทองสถิตย์ อนุสาวรีย์ 88/96
501 นาง ชุมนุมโชค เจียมภักดี อนุสาวรีย์ 74
502 นาย ภานุวัฒน์ สินพูน อนุสาวรีย์
503 นาง รัชนี จึงศรีรัตนสกุล อนุสาวรีย์ 30/1
504 นาย หนูกาล แพงบุดดี อนุสาวรีย์
505 นาย ศุภชัย ภู่พงศ์พันธ์กุล อนุสาวรีย์ 46/109
506 นาง นัชรินทร์ กลิ่นเทศ อนุสาวรีย์ 43/309
507 นาง ราณี จักรแก้ว อนุสาวรีย์ 8
508 นางสาว วิภาภรณ์ เครืออนันต์ อนุสาวรีย์ 2426
509 นาง มณฑิตา สิงห์วงษ์ อนุสาวรีย์
510 นาย อำนวย นนทรีย์ อนุสาวรีย์
511 นางสาว อภิรดา เฉลิมช่วง อนุสาวรีย์ 96/68
512 นางสาว กมัยธร ธรรมาธร อนุสาวรีย์ 10/78
513 นาย วิเชียร สายสมบัติ อนุสาวรีย์
514 นางสาว มยุรี วิโรจน์แสงอรุณ อนุสาวรีย์ 9/186
515 นาย ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย อนุสาวรีย์ 181/75
516 นาย ทนงศักดิ์ แสงเล็ก อนุสาวรีย์ 65
517 นาย บุญเสริม วัฒนวิจิตร อนุสาวรีย์
518 นาย ทัตตพันธุ์ พานิชดี อนุสาวรีย์ 29
519 นาย นเรศ มั่งมี อนุสาวรีย์ 49/89
520 นาย นพปฏล ไชยมงคล อนุสาวรีย์ 38/46
521 นาง โศภิญ สนิทพ่วง อนุสาวรีย์ 56/349
522 นาย ศักรินทร์ พรทิพยนกุล อนุสาวรีย์
523 นางสาว ทัศนีย์ จันทรสิริสุข อนุสาวรีย์ 37/62
524 นาง ชลอ อ่องประเสริฐ อนุสาวรีย์ 4
525 นางสาว ชนัญธิดา เตปิน อนุสาวรีย์ 3099
526 นาย ประสิทธิ์ วันทองสังข์ อนุสาวรีย์
527 นางสาว รมย์ยมลพรรษ จันทมานพ อนุสาวรีย์ 95/72
528 นางสาว ชุติมันต์ สวัสดิ์ศรี อนุสาวรีย์
529 นางสาว บงกช นิ่มสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 10
530 นางสาว ลัดดา รุ่งเรืองเกียรติ อนุสาวรีย์ 342/111ก
531 นาย วิโรจน์ วิจิตรวรวงศ์ อนุสาวรีย์ 342/12
532 นาย ปรีชา คงธนกุลสุนทร อนุสาวรีย์ 5
533 นาย อาณัติชัย ช่างบรรดิฐ อนุสาวรีย์ 55/10
534 นาย อิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ อนุสาวรีย์ 4/263
535 นาง นิภาพร มูลศาสตรสาทร อนุสาวรีย์ 59/4
536 นาย พรชนก วิรัตน์ธรรม อนุสาวรีย์ 244392
537 นาง ฝนแก้ว แม้นสกุล อนุสาวรีย์ 28/39
538 นาย พัลลภ มะโนรัมย์ อนุสาวรีย์ 8
539 นางสาว วาสนา อัณสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 56/202
540 นาย วันรบ ชมเสวก อนุสาวรีย์ 37/98
541 นางสาว นพวรรณ ลอยประโคน อนุสาวรีย์ 210
542 นางสาว อุทัยวรรณ แดงทองดี อนุสาวรีย์ 38
543 นาง โสมนัส พลายเพชร อนุสาวรีย์ 10/72
544 นาง ภาณี พลวงศ์ตระกูล อนุสาวรีย์ 161/76
545 นางสาว พิมลทิพย์ บัวเผื่อน อนุสาวรีย์ 43/62
546 นางสาว โสภา กงโบราณ อนุสาวรีย์
547 นาย คมสันต์ ทวยภา อนุสาวรีย์ 33/149
548 นาง อำพร บุญมาฤทธิ์ อนุสาวรีย์
549 นาย นิตยา ชื่นสนธิ์ อนุสาวรีย์ 37/239
550 นางสาว ผุสดี จิตรมนตรี อนุสาวรีย์
551 นาย ก่อเกียรติ กมลบริสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 40/44
552 นาย สมคิด ปานมณี อนุสาวรีย์
553 นางสาว กรรณิการ์ ปูรณะปุระ อนุสาวรีย์ 1/32
554 นางสาว เมธาพร โคจรโรจน์ อนุสาวรีย์ 14
555 นาย ชาญชัย ลุนทอง อนุสาวรีย์ 9/170
556 นางสาว จันทร์จิรา ด้วงแสง อนุสาวรีย์
557 นางสาว ณัฐฐา ศรีกาญจนา อนุสาวรีย์ 18/6
558 นาง กุหลาบ วังทอง อนุสาวรีย์ 33/121
559 นาง ถนอมศรี โอวเจริญสกุล อนุสาวรีย์ 17
560 นางสาว เนาวรัตน์ ชื่นสกุล อนุสาวรีย์ 9/69
561 นาย ประดิษฐ์ ลิ้มสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 37/145
562 นาย ทิวากร สืบประสิทธิ์วงศ์ อนุสาวรีย์ 138
563 นาย ณัฐพล ทองวัน อนุสาวรีย์
564 นาง วารุณี ถนอมศักดิ์ อนุสาวรีย์
565 นางสาว ธนิดา ลิ้มสวสัดิ์ อนุสาวรีย์ 37/146
566 นางสาว ปะรภักษร จตุรัส อนุสาวรีย์
567 พ.อ.ต. อานนท์ พวงลำเจียก อนุสาวรีย์ 181/109
568 นาย ภิสิฐศักดิ์ มีสวน อนุสาวรีย์
569 นาง วิไลรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ อนุสาวรีย์
570 นาย ศุภวัตร อารยพงศ์ อนุสาวรีย์ 57/3
571 นางสาว จันแรม ปัสสา อนุสาวรีย์ 1138
572 นาย อภิรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ อนุสาวรีย์
573 นาย สมบูรณ์ สุรรัตน์ อนุสาวรีย์ 190/2
574 นาย ขจรศักดิ์ เสือบัว อนุสาวรีย์ 37/399
575 นางสาว ลำพัน ดีสัมพันธุ์ อนุสาวรีย์ 45
576 นางสาว สุมาลี บุญสิริพร อนุสาวรีย์ 92/131
577 นางสาว เพชรดา พันธุ์แตง อนุสาวรีย์ 135/3
578 นางสาว วรรณดี ฤทธิ์อุยานนท์ อนุสาวรีย์ 213/8
579 นาย จเร ขจรเนติยุทธ อนุสาวรีย์ 181/38
580 นางสาว กาญจนา สหพงศ์ อนุสาวรีย์ 88/84
581 พ.ต. มังกร แน่นหนา อนุสาวรีย์ 401
582 นาง น้ำทิพย์ เสรีขจรจารุ อนุสาวรีย์ 10/29
583 นาย ยุทธนา พสุนธาวิโรจน์ อนุสาวรีย์ 56/32
584 นาง ต้องใจ ธนะโสภณ อนุสาวรีย์ 244/17
585 นาง เกษร เพชรดี อนุสาวรีย์ 126/50
586 นาง บุญจิต เมฆทอง อนุสาวรีย์ 37/357
587 นาย วิชัย มณีวรรณ อนุสาวรีย์ 29/94
588 นาย ประยูร จินตนธรรม อนุสาวรีย์ 180/225
589 นาย วงศกฤต วงศ์อกนิษฐ์ อนุสาวรีย์ 8
590 นาง เสงี่ยม ไทยนิยม อนุสาวรีย์ 33/57
591 นาง อมรา ลิมปเสนีย์ อนุสาวรีย์ 71
592 นาง พรวิรัตน์ ติณสูลานนท์ อนุสาวรีย์ 121/37
593 นาย จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ อนุสาวรีย์ 88/49
594 นาย ทองใบ หาพันธุ์ อนุสาวรีย์
595 นาง ดวงเดือน รังสิกุล อนุสาวรีย์ 41/6
596 นาง อาหม่วย บุณยรัตนมงคล อนุสาวรีย์ 108/131
597 นางสาว ขนิษฐา แซ่โหงว อนุสาวรีย์ 33/14
598 นาย ณรงค์ วิภารัตนาพร อนุสาวรีย์ 9/106
599 นาง อรอนงค์ สุนทรา อนุสาวรีย์ 243/30
600 นางสาว มนัญญา อิ่มอารมย์ อนุสาวรีย์ 244/398
601 จ่าสิบโท เอกรัฐ เหล็กสัก อนุสาวรีย์
602 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ไสย์โพธิ์ อนุสาวรีย์
603 นาย ปิยพัชร์ เมืองสถิตกุล อนุสาวรีย์ 88/22
604 นาง ผ่าน อนุนิน อนุสาวรีย์ 89/171
605 นาย สมพร เชิดชู อนุสาวรีย์
606 นางสาว จรรยา แซ่ตั้ง อนุสาวรีย์
607 นาย นิธิ เนียมเทศ อนุสาวรีย์ 368
608 ร.ต. วิสุทธิ์ คำภักดี อนุสาวรีย์ 49/148
609 นาง อำพร อุ่นศรีส่ง อนุสาวรีย์ 253
610 พ.จ.อ. ชำนาญ รุกขชาติ อนุสาวรีย์ 180/312
611 นาง นันทินี พิมพ์สวรรค์ อนุสาวรีย์ 34
612 นาย สอย แดงลิ่ม อนุสาวรีย์ 2
613 นาง วจีทัศน์ ผู้ช่วยท้วม อนุสาวรีย์ 132/8
614 นาย สุพจน์ ศรีโชค อนุสาวรีย์
615 นาง ประพิศ ปั้นสิงห์ อนุสาวรีย์
616 นาย สมศักดิ์ อีหมัน อนุสาวรีย์ 9/251
617 นาย สมชาย จงผ่อนกลาง อนุสาวรีย์
618 นาง วิมลรัตน์ โห้ถนอม อนุสาวรีย์ 181/309
619 นาย ชัยยุทธ มโนวรรณสิริ อนุสาวรีย์ 88/34
620 นาง ฉลวย ดาจง อนุสาวรีย์
621 นาย พิษณุ หารคำตัน อนุสาวรีย์
622 นางสาว ศิริรัตน์ สงนอก อนุสาวรีย์
623 นาง วรรณวรี อัล-มูเนียร์ การ์ซาน อนุสาวรีย์ 9/145
624 นาย นริศรย์ เอี่ยมสำอางค์ อนุสาวรีย์ 49/130
625 นางสาว ภัทญา ทับทิม อนุสาวรีย์
626 นาย ธงชัย คุณวิทยไพศาล อนุสาวรีย์ 45
627 นาย เพชร นันทิวัฒนา อนุสาวรีย์ 11/41
628 นาง นงนุช สุวรรณเกิด อนุสาวรีย์ 481
629 นาง ทิพยา บุณยรัตพันธุ์ อนุสาวรีย์ 44/183
630 นาย เจริญ แสงพงศ์ชวาล อนุสาวรีย์ 244/14
631 นางสาว ยิ่งลักษณ์ ฮุ่ยสกุล อนุสาวรีย์ 88/143
632 นาง ผ่องศรี สายะสิญจน์ อนุสาวรีย์ 44/85
633 นางสาว รุ่งรัตน์ คำซื่อตรง อนุสาวรีย์ 12/115
634 นาง ผ่องศรี วงษ์อ่ำ อนุสาวรีย์ 181/315
635 นาย วีระ สนธิ อนุสาวรีย์ 244/201
636 นาย ชูโชค ใยบัวเทศ อนุสาวรีย์ 99/285
637 นาย วิรศักดิ์ วิชาดี อนุสาวรีย์
638 นาย วิชาญ เติมศิริรัตน์ อนุสาวรีย์ 343/38
639 พล.อ. ศักดิ์สิน ทิพยเกษร อนุสาวรีย์ 28/11
640 นาง วาสนา วัฒนพงษ์พิทักษ์ อนุสาวรีย์ 5/19
641 นางสาว โสรี อุปนันท์ อนุสาวรีย์
642 นาย สุรพล ลาภทรงสกุล อนุสาวรีย์ 38/51
643 นางสาว สุจิตรา พงษ์วิทูล อนุสาวรีย์
644 พ.ต. อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี อนุสาวรีย์ 111/153
645 นางสาว ลำดวน นัยเนตร อนุสาวรีย์
646 นาย สัมพันธ์ ทองคำ อนุสาวรีย์
647 นาย ศิลป์ชัย เชาวณาพรรณ์ อนุสาวรีย์ 44/89
648 นาง ลักขณา ว่องวาจานนท์ อนุสาวรีย์ 14/400
649 นาย สุโรจน์ อ่วมแย้ม อนุสาวรีย์ 32/31
650 นาย ญาณวุฒิ วงษ์กรม อนุสาวรีย์
651 นาง สุภา กล่ำทอง อนุสาวรีย์ 146
652 นาย องอาจ เวชชานุเคราะห์ อนุสาวรีย์
653 นาง อรพรรณ จันทร์ศรี อนุสาวรีย์
654 นาย ยงยุทธ พุทธศานติบัณฑิต อนุสาวรีย์ 94/4
655 นางสาว ขวัญข้าว จันทะไข่สร อนุสาวรีย์
656 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณฉิม อนุสาวรีย์
657 นาย ชูเกียรติ พรหมประสิทธิ์ อนุสาวรีย์
658 นาย ประเสริฐ ปานบ้านแพ้ว อนุสาวรีย์
659 นาย เลิศศักดิ์ แก้วเอี่ยมสุข อนุสาวรีย์ 159/84
660 นาย สิงห์ชัย อัศวมณี อนุสาวรีย์ 88/62
661 นาย สมพร ผาตินาวิน อนุสาวรีย์ 86/179
662 นาย อาตง แซ่ตั้ง อนุสาวรีย์ 50/72
663 นาง สายสมร นาผลงาม อนุสาวรีย์ 14/2
664 นาย ไชยวิตร คำสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 28
665 น.ท. อมร ญานุรักษ์ อนุสาวรีย์ 380
666 นางสาว อุไรวรรณ อังคทะวานิช อนุสาวรีย์ 40/136
667 นาง สำลี ธรรมเสน อนุสาวรีย์
668 นางสาว สมปอง ยืนยง อนุสาวรีย์
669 นาย ประสาท โตคุ้ม อนุสาวรีย์ 25
670 นาง ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ อนุสาวรีย์ 244/219
671 นาง สุมาลี แผ่นเงิน อนุสาวรีย์ 93
672 นาย ฐากร ธารทะเลชล อนุสาวรีย์ 37/374
673 นาย วรนาถ สว่างศิริพรชัย อนุสาวรีย์ 99/121
674 นาย แสวง แผ่นเงิน อนุสาวรีย์ 244/408
675 นาง ลิ้นจี่ ผาลีเสม อนุสาวรีย์ 3/2770
676 นาง ชูศรี ศรีบุญ อนุสาวรีย์ 29/90
677 นางสาว จิตตรา ผาลีเสม อนุสาวรีย์ 363/519
678 นาย นิชาญ คุสิตา อนุสาวรีย์ 78
679 นาย สวิง คงแสนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 181/261
680 พ.อ. กำธร สาลิการิน อนุสาวรีย์ 8
681 นาย ประเสริฐ มีสมสัตย์ อนุสาวรีย์ 281/2
682 นางสาว นันทนา จันศรีแก้ว อนุสาวรีย์
683 พ.ท. ลออ ดีดพิณ อนุสาวรีย์ 49/161
684 นาย ปราโมทย์ สนธิรักษ์ อนุสาวรีย์ 180/336
685 นาย วิชิต สุขะวัชรานนท์ อนุสาวรีย์ 233
686 นาง วนิดา ศรีขจร อนุสาวรีย์ 23
687 นาง กัลยาณี ดีประสิทธิ์ปัญญา อนุสาวรีย์
688 นางสาว สำลี แก้วตอ อนุสาวรีย์ 363/701
689 นางสาว นรินทร จันมีอ้น อนุสาวรีย์
690 นาง วิภาณี พยุงพงศ์ อนุสาวรีย์ 120/23
691 นาย ฤกษ์ฤทธิ์ กาญจนสง อนุสาวรีย์
692 นางสาว ณัฐธิดาวดี ทองโฉม อนุสาวรีย์ 231
693 นาย ลลิดา ศรวิไลวรรณ อนุสาวรีย์ 36
694 นาย ใจยง อุ่นใจ อนุสาวรีย์ 100
695 นาย สมมาตร์ แสงมณี อนุสาวรีย์ 86/3
696 นางสาว สุธาวรรณ วรรณสุกใส อนุสาวรีย์ 20/9
697 นาง วลัยพร ฉายอรุณ อนุสาวรีย์ 29/167
698 นาง มานี ศุภโสตถิ อนุสาวรีย์ 9/11
699 นาง เสาวนิตย์ พันธุ์เจริญลาภ อนุสาวรีย์
700 นางสาว ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์ อนุสาวรีย์ 76/42
701 นางสาว จิรวัฒน์ ริยาพันธ์ อนุสาวรีย์
702 นาง บุหงา แก้วกำพล อนุสาวรีย์ 86/41
703 นาย สุรพล ธนากรณ์เมธา อนุสาวรีย์
704 นางสาว รัชนี โล้วมั่นคง อนุสาวรีย์ 244/2
705 นางสาว ทัศนาภรณ์ ชมใจ อนุสาวรีย์ 22/70
706 นางสาว วันเพ็ญ ศุภโสตถิ อนุสาวรีย์ 9/9
707 นาง สมถวิล นาคปานเอี่ยม อนุสาวรีย์ 111/54
708 นาย ไพศาล พงษ์ด้วง อนุสาวรีย์
709 นาง วิลาวรรณ อยู่พุ่มพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 12/272
710 นาย สุวฒน์ โล้วมั่นคง อนุสาวรีย์ 557/116
711 นาย เสกศิษฎ์ มลิพันธุ์ อนุสาวรีย์ 273
712 นาง พาณี ชำนาญ อนุสาวรีย์ 50
713 นาย รัณพล รักษิตานนท์ อนุสาวรีย์ 11/2
714 นางสาว สุทธิลักษณ์ คงทอง อนุสาวรีย์ 9/125
715 นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยพิพัฒน์ อนุสาวรีย์
716 นาย บัญฑิต โกฎกลางดอน อนุสาวรีย์
717 นาย ธีรธร ธงชัย อนุสาวรีย์
718 นาย อรรถพร วงศ์วิวิทย์ อนุสาวรีย์ 55/8
719 นาย พงษ์พัฒน์ ชุณหะวัณ อนุสาวรีย์ 22
720 นาย สามารถ ยาสาธร อนุสาวรีย์
721 พ.อ. ชัยรัตน์ รัตนวานิช อนุสาวรีย์ 43/111
722 นางสาว วรินทร์พร พลูประเสริฐญาดา อนุสาวรีย์
723 นาง นิรมล ธำรงราชนิติ อนุสาวรีย์ 244/535
724 นางสาว ณัททิพย์ แซ่เฮง อนุสาวรีย์ 341
725 นาย เฉลิมวงศ์ เศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 244/25
726 นาง นงพร ชัยพงษ์ อนุสาวรีย์ 35
727 นางสาว อรชุลี อรุโณทัย อนุสาวรีย์ 185/1
728 นางสาว กมลวรรณ ศรีบุญเรือง อนุสาวรีย์
729 นาย พิสุทธิ์ ชุนห์ลือชานนท์ อนุสาวรีย์ 77/291
730 นาง ช่อทิพย์ ชุ่มจิตต์ อนุสาวรีย์ 207
731 นางสาว นฤมล พูฒ เสวก อนุสาวรีย์ 137/1
732 นาง สุรัชดา ยอดวิศิษฎ์ศีกดิ์ อนุสาวรีย์ 43/325
733 นางสาว ปัทมวรรณ สัมพันธ์ อนุสาวรีย์
734 นาย วัฒนะ กรุตอาชา อนุสาวรีย์ 244/67
735 นาง กรวรรณ วาณิชวทัญญู อนุสาวรีย์ 37/325
736 นางสาว พักตร์สินี พูฒเสวก อนุสาวรีย์ 227/116
737 นางสาว ธัณย์จิรา ธรรมสารมงคล อนุสาวรีย์
738 นาย ธวัชชัย เต็งวงษ์วัฒนะ อนุสาวรีย์ 37/83
739 นางสาว เข็มพร พรหมมารักษ์ อนุสาวรีย์ 161/52
740 นาง วาสนา ทองมาก อนุสาวรีย์ 1/253
741 นาย สุวัฒน์ ศิลวัฒน์ อนุสาวรีย์ 129
742 นาง สมควร คุ้มสะอาด อนุสาวรีย์ 95/6
743 นาย ปริตร แม้นแมฆ อนุสาวรีย์ 44/32
744 นางสาว ลลิดา ไชยแสง อนุสาวรีย์ 37/86
745 นาย เคน สุนธร อนุสาวรีย์ 46
746 นาง สอาด เรียนพืชน์ อนุสาวรีย์ 199
747 นางสาว สุธาตรี ไชยภักดี อนุสาวรีย์ 80
748 นางสาว สมรัตน์ กิจวิไลรัตน์ อนุสาวรีย์ 90/542
749 นาย พิเชษฐ พิมพรัตน์ อนุสาวรีย์ 132/1
750 นาย ปรีชา อามาตย์สมบัติ อนุสาวรีย์
751 นาย วิชัย จิวารัตนพงศ์ อนุสาวรีย์ 32/3
752 นาย ฉัตรชัย เนียมมณี อนุสาวรีย์ 272/3
753 นาย วชิรพันธุ์ นาคะตะ อนุสาวรีย์ 111/177
754 นาย อดิศร ชุไทย อนุสาวรีย์
755 นาย เสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์ อนุสาวรีย์
756 นาย วิทยา วันโพนทอง อนุสาวรีย์
757 นาง ดวงอมร พิทักษ์ธรรม อนุสาวรีย์ 77/98
758 นาง เจียม กุวังคดิลก อนุสาวรีย์ 244/372
759 นางสาว จริยา ชีรนรวนิชย์ อนุสาวรีย์ 3
760 นางสาว ศุภลดา พิชญวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 58
761 นาย ไกสร ประจักษ์จิตร อนุสาวรีย์ 12/204
762 นางสาว บุณยนุช ไชยพินิจ อนุสาวรีย์
763 นางสาว สุนทรี เหรียญศรีสุข อนุสาวรีย์ 101/1
764 นางสาว วัชรี รัตนธรรม อนุสาวรีย์ 88/89
765 นาง เพ็ชรรัตน์ คงสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 225/91
766 นางสาว โฉมศิริ ธนาบูรณ์ อนุสาวรีย์ 86/70
767 นาง กษมา ส่งศรี อนุสาวรีย์ 30/205
768 นาง สมจิตต์ ตรีมงคล อนุสาวรีย์
769 นาย อุทัย แท่งทอง อนุสาวรีย์
770 ร.ต. สุบิน สนสำราญ อนุสาวรีย์ 49/223
771 นาง อัมพร ยังปรางค์ อนุสาวรีย์ 42/5
772 นางสาว มาลี หนูนิ่ม อนุสาวรีย์ 9/577
773 นาง ญาดา ยิ้มเจริญ อนุสาวรีย์
774 นาย กุลชาติ เล็กตัว อนุสาวรีย์ 99/249
775 นาง รัตนากร กิจอารีย์ธนธร อนุสาวรีย์
776 นางสาว สุธีรา ถวิลหวัง อนุสาวรีย์ 244/146
777 นาง นฤมล จูงเจิมจิตร อนุสาวรีย์ 8
778 นาง ศิริมา จิตต์สดศรี อนุสาวรีย์ 137
779 นาง กุหลาบทิพย์ นวมน้อย อนุสาวรีย์ 3/1249
780 นาง อ่อน บุญเขียว อนุสาวรีย์ 202/19
781 นาย ปิติ สุขนิคม อนุสาวรีย์ 82
782 นาย ราชันย์ สุทธานันต์ อนุสาวรีย์ 6
783 นางสาว ภัทรวรรณ จารุมิลินท อนุสาวรีย์ 88/71
784 นาย นิธิศ เกิดผล อนุสาวรีย์ 111/101
785 นางสาว เบญจวรรณ กลัดทิม อนุสาวรีย์ 59/43
786 นาย มานิตย์ ทองดี อนุสาวรีย์
787 นาย ศิริชัย เลาหเมตเมธา อนุสาวรีย์ 181/35
788 นางสาว มนทินันท์ แซ่ไหล อนุสาวรีย์ 414/7
789 นาย บรม เอกะวิภาต อนุสาวรีย์ 227/184
790 นาย กฤษณะ ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ อนุสาวรีย์ 15
791 นางสาว ทับทิม อ่อนพิมพ์ อนุสาวรีย์ 414/6
792 นางสาว นาตยา เทียมรินทร์ อนุสาวรีย์
793 นาง สุพิษา ธรรมเจริญ อนุสาวรีย์ 666/29
794 นาย สถิตย์ อรุณแสง อนุสาวรีย์ 254
795 น.อ. สมพงษ์ ธรรมเจริญ อนุสาวรีย์ 666/4
796 นาย ประจักษ์ พรมนิล อนุสาวรีย์
797 ว่าที่ ร.ต. สุทธิพร ธรรมเจริญ อนุสาวรีย์ 666/74
798 นาย สรไกร วสุวานิช อนุสาวรีย์ 11/162
799 นางสาว สมปรารถนา เตตานันท์ อนุสาวรีย์ 98/137
800 นาย จำรูญ ซื่อตรง อนุสาวรีย์ 43/823
801 นางสาว กุณฑลี จิวัจฉรานุกูล อนุสาวรีย์ 49/220
802 นางสาว กัญญา กษิรวัฒน์ อนุสาวรีย์ 225/93
803 นางสาว เบญจา นรพงษ์ อนุสาวรีย์ 60/11
804 นาง สนธยา รัตนะสุขจิตต์ อนุสาวรีย์ 28/23
805 นางสาว ญาดา บุญพร้อม อนุสาวรีย์ 56/241
806 นาย วีระพันธุ์ มีวรรณสุขกุล อนุสาวรีย์ 22/20
807 นาย นพดล สีจันอิน อนุสาวรีย์ 33/84
808 นาง วีราพัชร์ แท่งทองคำ อนุสาวรีย์ 212/10
809 นาง นิตยา โรจน์ธนานันต์ อนุสาวรีย์ 43/23
810 นาย นรินทร์ บุตรกิจ อนุสาวรีย์ 81/7
811 นาง ลำพอง จงรักษ์ อนุสาวรีย์ 173/8
812 นางสาว อรวรรณ ลันศรี อนุสาวรีย์ 33/83
813 นาง อมรรัตน์ พุ่มเกษ อนุสาวรีย์ 6/509
814 นาย อนุวัตร ลิ่มสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 30/119
815 นางสาว วรธตรฐช์ กิจโชติ อนุสาวรีย์ 77/159
816 นาง พัชรินทร์ วงษ์เพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 11/46
817 นาง อรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ อนุสาวรีย์ 22
818 จ.ท. พจน์ เทียนคำศรี อนุสาวรีย์ 68
819 นาย สฤษฎ์พงษ์ บุญชูเศรษฐ์ อนุสาวรีย์ 24
820 นาย วิชญะ ชมชื่น อนุสาวรีย์ 9/124
821 นาง สมบูรณ์ กัลยาสิริ อนุสาวรีย์ 38/39
822 นาง พิศมัย นุสสะ อนุสาวรีย์ 22
823 นาย ณัฎฐ์ชนาธิป อชิตะบุญทรัพย์ อนุสาวรีย์ 244/138
824 ร.อ. ทนง รอดสุทธื อนุสาวรีย์
825 นาง ดาหวัน ขันธิกุล อนุสาวรีย์ 37/53
826 นาย เกรียงไกร ภูเขียว อนุสาวรีย์
827 นาง วิภา อรรถกมล อนุสาวรีย์ 134
828 นาย วินิต ปริญญวัฒน์ อนุสาวรีย์ 3/2753
829 นางสาว จำรัส ศรีอาภรณ์ อนุสาวรีย์
830 นาย ประสิทธิ์ ปัจตาจิตต์ อนุสาวรีย์ 38/70
831 นาย วิชัย ภาคอรรถ อนุสาวรีย์ 87/3
832 นางสาว จันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ อนุสาวรีย์ 44/55
833 นาย มณฑล สุภาพพิบูลย์ อนุสาวรีย์ 86
834 นาย ดวง อยู่ประเสริฐ อนุสาวรีย์ 88/50
835 นางสาว ฐิติมา นวลศรี อนุสาวรีย์ 43/141
836 นาย ธีรยุทธ กิจชระภูมิ อนุสาวรีย์ 9/198
837 นาย สุทธิศักดิ์ วรธงไชย อนุสาวรีย์ 18/89
838 นาย วัชระ ดีทองอ่อน อนุสาวรีย์ 8
839 นาง เปรมใจ ตั้งเสริมวงศ์ อนุสาวรีย์ 30/45
840 นาง วาสนา กองฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 99/173
841 นาง ปัทมา พิเจิม อนุสาวรีย์ 186
842 นาย ปรเมศร์ หมอแก้ว อนุสาวรีย์ 32
843 นาย ประเสริฐ เหมินทคุณ อนุสาวรีย์ 11/163
844 นาง สุชานาถ มนูญพาณิชย์ อนุสาวรีย์ 88/87
845 นาง นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์ อนุสาวรีย์ 96/84
846 นาง อนงค์นาถ วรบรรณรัตน์ อนุสาวรีย์ 16
847 นาย วรัท วรบรรณรัตน์ อนุสาวรีย์ 45/12
848 นาย พงศธร เชาว์วัลลิ์ อนุสาวรีย์ 82/15
849 นาย ธวัชชัย ทัศนกิจ อนุสาวรีย์ 181/343
850 นาย หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ อนุสาวรีย์
851 นางสาว มลิวัลย์ สาสะสุล อนุสาวรีย์
852 นางสาว พรทิพย์ สุขปลั่ง อนุสาวรีย์ 108/270
853 นาย จตุพร ช่วยอยู่ อนุสาวรีย์
854 นาย พันธุ์ทวี สุขทั่วญาติ อนุสาวรีย์ 52/1
855 นาง อนงค์ ท้วมสากล อนุสาวรีย์
856 นาย ณัฐวุฒิ ทองพรหม อนุสาวรีย์
857 นาย ฐิติพันธ์ วรรณโรจน์ อนุสาวรีย์ 58
858 นาย ชาตรี พลฉิมพันธุ์ อนุสาวรีย์ 202/23
859 นาย อัคร์มงคล กองแก้ว อนุสาวรีย์ 1052
860 นางสาว สุนีย์ ปฏิญญาพิสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 162/53
861 นาง จันทราภร ไตลังคะ อนุสาวรีย์ 181/138
862 นาย สุชาติ หลิวสุวรรณกุล อนุสาวรีย์ 18/93
863 นาย สกนธ์ รัตนสิงห์ อนุสาวรีย์ 77/68
864 นาย สราวุฒิ ไพรสันต์ อนุสาวรีย์ 37
865 นาย ถาวร พงศ์พิริยะปัญญา อนุสาวรีย์ 225/96
866 นาย สมศักดิ์ พันธุ์สิน อนุสาวรีย์ 66/36
867 นาย รงค์ศักดิ์ สมบัตินา อนุสาวรีย์
868 นาง มาลี ฉัตรชัยยัญ อนุสาวรีย์ 10
869 นาย พีระพล จันทร์มี อนุสาวรีย์ 57/59
870 นาย วิไล จ่าหล้า อนุสาวรีย์
871 นางสาว กฤษณา เชาว์ภาษี อนุสาวรีย์ 79
872 นาง จรวยพร ยศธรรม อนุสาวรีย์ 100/17
873 นาง ศิริรัตน์ อรัญยกานนท์ อนุสาวรีย์ 63
874 นางสาว นภาวัลย์ งานพิริยะประเสริฐ อนุสาวรีย์ 32
875 นาย ธันยบูรณ์ ดีสมสุข อนุสาวรีย์ 30
876 น.อ. อุดม รัตนวิจารณ์ อนุสาวรีย์ 244/153
877 นางสาว นันฐกร วิชาศาสตร์ อนุสาวรีย์
878 นาง วิภา ไชยณรงค์ อนุสาวรีย์ 43/396
879 นาง กนิษฐา ศิริสุข อนุสาวรีย์ 86
880 นางสาว ชนิศา โชคประสพ อนุสาวรีย์ 7
881 นางสาว นิตย์ เกณฑ์พิมาย อนุสาวรีย์ 44/312
882 นาง ชดาภา กชภณ อนุสาวรีย์ 43/155
883 นาง สมศรี เจริญรูป อนุสาวรีย์ 59
884 นาง เต็มใจ เจนภาษา อนุสาวรีย์ 30/22
885 นาย อภิชัย พานิชสมัย อนุสาวรีย์
886 นาย ศรายุทธ สุรรัตน์ อนุสาวรีย์ 190/6
887 นาย สท้าน คนคง อนุสาวรีย์ 63
888 นาย พรชัย คงประพันธุ์ อนุสาวรีย์ 266
889 นางสาว สมพร คนคง อนุสาวรีย์ 12/52
890 นาย เกียรติศักดิ์ บูรณะบัญญิติ อนุสาวรีย์ 11/69
891 นางสาว อุดม จั่นวงษ์แก้ว อนุสาวรีย์
892 นางสาว พรพรรณ ไวสะอาด อนุสาวรีย์ 37/316
893 นางสาว พะเยาว์ พานน้อย อนุสาวรีย์
894 นางสาว ดาวใจ พลดร อนุสาวรีย์ 60/73
895 นาย สุวัฒน์ พิสิฐศุภมิตร อนุสาวรีย์ 70/80
896 นาย สาคร ทองสลับ อนุสาวรีย์
897 นาง เถนียม กูพรรณา อนุสาวรีย์ 310/2
898 นางสาว สมจิตร เลิศล้ำ อนุสาวรีย์
899 นางสาว พิกุล แสงนาค อนุสาวรีย์ 24
900 นางสาว ณัฐธิดา เขมะวงศ์ อนุสาวรีย์ 9/70
901 สิบโท ทองพูน สุกทน อนุสาวรีย์ 29/438
902 นาง แพรทอง สุขสิงห์ อนุสาวรีย์ 16
903 นางสาว แว๋ว เหมมาลา อนุสาวรีย์
904 พันจ่าอากาศเอก ทวีศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ อนุสาวรีย์ 310/3
905 นาย คมสัน เสรีภาพงศ์ อนุสาวรีย์ 11/93
906 นาง วรรณี เชิงสมหวัง อนุสาวรีย์ 9/56
907 นาย ชาญชัย ตั้งทัศนา อนุสาวรีย์ 244/139
908 นาย ชัชวาลย์ เอี่ยมวิจารณ์ อนุสาวรีย์ 92/75
909 นาย ไมตรี เชิงสมหวัง อนุสาวรีย์ 9/55
910 นาง ดารณี สธนเสาวภาคย์ อนุสาวรีย์ 361/10
911 นางสาว มาลินี บุญวานิช อนุสาวรีย์ 11/64
912 นาย วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ อนุสาวรีย์ 95
913 นางสาว ประภา สิทธิเกษร อนุสาวรีย์ 12/124
914 นาย ชำนาญ หทัยเดชะดุษณี อนุสาวรีย์ 18/256
915 นาย คำภู สวายประโคน อนุสาวรีย์
916 นาย อาทิตย์ จันทรพุทซา อนุสาวรีย์ 112/12
917 นางสาว โสภา ยศยิ่ง อนุสาวรีย์
918 นาย ดำรงศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร อนุสาวรีย์ 44/409
919 นางสาว ธัญญพัทธ์ โรจน์รัฐวรกุล อนุสาวรีย์ 19/55
920 นาง อารยา จารุวณิช อนุสาวรีย์ 74/29
921 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ซือ อนุสาวรีย์
922 นาง ยุพดี อิงคามระธร อนุสาวรีย์ 345
923 นาย อำพล อสุวพงษ์พัฒนา อนุสาวรีย์ 60/10
924 นางสาว ญานี โพธิ์เวียง อนุสาวรีย์ 90/624
925 นาย ปรมสุข เตียติวิริยะกุล อนุสาวรีย์ 181/240
926 นาย พจนารถ ชุมเกษียน อนุสาวรีย์ 49/11
927 นาย สุนทร ไชยสิทธิ์ อนุสาวรีย์
928 นางสาว ตุ้มทอง สีทา อนุสาวรีย์
929 นาย สมทรง ขวัญเมือง อนุสาวรีย์
930 นาง สุทิศา รัตนเมฆา อนุสาวรีย์ 267
931 นางสาว ณัฐธภา ดำรงไทย อนุสาวรีย์ 56/166
932 นาง รำไพร ใหญ่อินทร์ อนุสาวรีย์
933 นาง สุนีย์ ดนัยวรรณ อนุสาวรีย์ 9/340
934 นางสาว ปาริชาติ เปรมวิชัย อนุสาวรีย์ 37/81
935 นาย พิพัฒน์ ศรีภุมมา อนุสาวรีย์
936 นางสาว ลักขณา พรมทา อนุสาวรีย์ 151
937 นาง อุษา สมสมัย อนุสาวรีย์ 26/118
938 นาง ศรัญญา ตีรเลิศพานิช อนุสาวรีย์ 56/358
939 นาง ธิราพร เสือเอก อนุสาวรีย์ 342/128
940 นาย วิรัช ทันวงษา อนุสาวรีย์
941 นาง ชุลีพร ณ ลำพูน อนุสาวรีย์ 59/61
942 นาง อรุณี ทวีผดุง อนุสาวรีย์ 93/369
943 นาง อุไร สุทธินิมิตร อนุสาวรีย์ 47/28
944 นาย กฤษณะ พฤกษะวัน อนุสาวรีย์ 173
945 นางสาว พัลลภา พุกพูน อนุสาวรีย์
946 นาย ศิริสิทธิ์ พุทธรักษา อนุสาวรีย์ 87/3
947 นาย เฉลิมชัย ฉิวรัมย์ อนุสาวรีย์
948 นางสาว ธนิดา ลุนสำโรง อนุสาวรีย์ 35
949 นางสาว ศิริพร สันติฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 56/157
950 นาง พรรณทิพา วิวัฒน์เดชกุล อนุสาวรีย์ 30
951 นาย อภิสิทธิ์ โตขำ อนุสาวรีย์ 88/27
952 นาง มะลินี พงษ์เก่า อนุสาวรีย์
953 นางสาว สุวิมล ลิ้มประภาสิริกุล อนุสาวรีย์
954 นางสาว ธนพร จ่าภา อนุสาวรีย์ 44/185
955 นางสาว กันติชา รังไสย์ อนุสาวรีย์
956 นาย นิธิกร เกษวิเศษ อนุสาวรีย์ 99/112
957 น.อ.หญิง นฤมล จุทัยรัศม์ อนุสาวรีย์ 44
958 นางสาว ถาวร พุทธขิผร อนุสาวรีย์
959 นาง อมรรัตน์ ญาโนทัย อนุสาวรีย์ 92/20
960 นางสาว กรณัฐ อุปนันท์ อนุสาวรีย์
961 นาง วีระวรรณ นวลมณี อนุสาวรีย์ 46
962 นาย จวน สอนศรี อนุสาวรีย์ 3/254
963 นาง ณภัทร ตั้งธงชัย อนุสาวรีย์ 56/236
964 นาย วิเชียร สลากรธนวัฒน์ อนุสาวรีย์ 37/78
965 นาง อรพินย์ รักเสนาะ อนุสาวรีย์ 58
966 นาง เยาวลักษณ์ ธรรมวิภาค อนุสาวรีย์ 19/1
967 นางสาว กชพร ฮวยซิ้ม อนุสาวรีย์ 1028
968 นาง อินทิรา เตชะรัตน์พงษ์ อนุสาวรีย์ 19/47
969 นาง รัตนาภรณ์ สันติสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 29/55
970 นาย พัชวัตร เกียรตินิยมรุ่ง อนุสาวรีย์ 438/19
971 นางสาว สุกัญญา ช้างเยาว์ อนุสาวรีย์
972 นาย คาน ชาญสมร อนุสาวรีย์ 51
973 นาย ธรรมนูญ บริสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 78
974 นางสาว เล้า แซ่ตั้ง อนุสาวรีย์ 321
975 นาง รุ่งระวี พละศักดิ์ อนุสาวรีย์
976 นางสาว ณัชชา ศรมยุรา อนุสาวรีย์ 181/275
977 พล.อ. ยิ่งยส โชติพิมาย อนุสาวรีย์ 25
978 นาง นนทพร ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 28
979 นางสาว ภิญญดา ศรมยุรา อนุสาวรีย์ 181/192
980 นาย อภัย ทิพย์อุดม อนุสาวรีย์ 12/312
981 นางสาว ภุมรา แสงภักดิ์ อนุสาวรีย์
982 นาง เล็ก ศรมยุรา อนุสาวรีย์ 181/202
983 นางสาว นันทิศา ลีลานุกรกิจ อนุสาวรีย์ 181/222
984 นาง วราภรณ์ สินธุพันธ์เดชา อนุสาวรีย์ 43/166
985 นาย ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ อนุสาวรีย์ 59/54
986 นาย อรรถพล ห้อยมาลา อนุสาวรีย์ 45/23
987 นางสาว หยกเอ็ง แซ่โอว อนุสาวรีย์ 9/68
988 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองทา อนุสาวรีย์ 18/179
989 นางสาว สิริลักษณ์ นิตยาจารย์ อนุสาวรีย์ 9/44
990 นางสาว อารยา แซ่โอว อนุสาวรีย์ 9/193
991 นาง กันต์กนิษฐ์ จันทรวิบูลย์ อนุสาวรีย์ 343/37
992 นาง มณี ดิษฐแย้ม อนุสาวรีย์ 244/193
993 นาย ประเดิม บรรจงศิลป์ อนุสาวรีย์ 86/49
994 นาย เกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/538
995 นาง เพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต อนุสาวรีย์ 5
996 นางสาว เยาวดี ตันติเสวี อนุสาวรีย์ 56/361
997 นาง ลักษณ์วิไล ชินพันธุ์ อนุสาวรีย์ 44/194
998 พ.อ. ณรงค์ เกตุศูนย์ อนุสาวรีย์ 181/134
999 นาย สุภกิจ คเนจร ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 18/107
1000 นางสาว วรรณา นันทนลาภอำรุง อนุสาวรีย์ 158
1001 นาง วิเชียร ชื่นบำรุง อนุสาวรีย์ 32
1002 นาย ธีรศักดิ์ เธียรวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 43/466
1003 นาง ทิพวัน บัวลำใย อนุสาวรีย์ 56/274
1004 นางสาว สมหวัง ภูมิพัท อนุสาวรีย์
1005 นาง อุษณีย์ เธียรวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 43/467
1006 นาย โสภณ บรรณเกียรติ อนุสาวรีย์ 14
1007 นาง รุ่งนะภา วิวัฒนาช่าง อนุสาวรีย์ 33
1008 นางสาว อนัญญา ทองตุ้ง อนุสาวรีย์
1009 ร.ท. บันลือ ฤทธิสมิต อนุสาวรีย์ 409
1010 นาย อดิศักดิ์ ทิมมาศย์ อนุสาวรีย์ 19
1011 นาง สุรพีร์ อยู่สมสุข อนุสาวรีย์ 92/54
1012 นาย พรชัย จันทสร อนุสาวรีย์ 155/3
1013 นางสาว อภิมล ณ ลำพูน อนุสาวรีย์ 202
1014 นาย ราเชน ผาดี อนุสาวรีย์ 33/165
1015 นางสาว รัตนา แซ่ฮ้อ อนุสาวรีย์ 500/34
1016 นาง ซิว ยวนังกูร อนุสาวรีย์ 243/5
1017 นางสาว พันทิพย์ หลีโป๊ อนุสาวรีย์ 438/18
1018 นาย สุทิน จูฑะสุวรรณ อนุสาวรีย์ 103
1019 นาย ศักดา กาญจนดุล อนุสาวรีย์ 16
1020 นาย สถาพร มงคลศิริวัฒนา อนุสาวรีย์ 368/35
1021 นาย บวรวิทย์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล อนุสาวรีย์ 244/207
1022 นาง กนกนาถ ชุณหะนันทน์ อนุสาวรีย์ 18
1023 นาง สุพัตรา มหาเจิรญศิริ อนุสาวรีย์ 9/78
1024 นาย บรรจง จินดาวงศ์ อนุสาวรีย์
1025 นาย พงษ์เทพ เทียมสุทธิกาญจน์ อนุสาวรีย์ 99/286
1026 นางสาว จิราพร เทพพตรา อนุสาวรีย์ 14/5
1027 นาย จำรัส ภาศักดี อนุสาวรีย์ 121/1
1028 นาย วีระยุทธ์ เทพพัตรา อนุสาวรีย์ 3/1084-1085
1029 นางสาว วรรณดี อาษาสู้ อนุสาวรีย์
1030 นาง วรัญญู เทพพัตรา อนุสาวรีย์ 14/512
1031 นาย เนาวรัตน์ ตุ้มเดียว อนุสาวรีย์
1032 นาย วชิระ กุลนารี อนุสาวรีย์ 43/59
1033 นาง บังอร พึ่งกลั่น อนุสาวรีย์
1034 นางสาว นงลักษณ์ รักโสภา อนุสาวรีย์ 161/77
1035 นาย อุกฤษฎ์ ศิริลักษณ์ อนุสาวรีย์
1036 นาง นันทิยา อุ่นประเสริฐ อนุสาวรีย์ 159
1037 ร.ต. ภัทรกร พึ่งกลั่น ร.น. อนุสาวรีย์
1038 นาง กาเหลียว พงษ์ศิริ อนุสาวรีย์ 46/1
1039 นางสาว ศรัญยพร ชำนาญ อนุสาวรีย์ 159/125
1040 นาง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร อนุสาวรีย์ 47
1041 นาย เริงศักดิ์ รุ่งกรุด อนุสาวรีย์ 33/185
1042 นาย สมชัย อิสริยปาลกุล อนุสาวรีย์ 31/35
1043 นาย พิทักษ์พงษ์ กฤตธนประเสริฐ อนุสาวรีย์ 557/184
1044 นางสาว สายใจ เพชรรัตน์ อนุสาวรีย์ 15
1045 นาย สืบศักดิ์ ศลโกสุม อนุสาวรีย์ 44/40
1046 นางสาว กัญระพีร์ กุศลศรันย์ อนุสาวรีย์ 67/135
1047 ร.ท. สนอง เพชรศิริ อนุสาวรีย์ 181/263
1048 นาย ธีรวัฒน์ อุปสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 56/104
1049 นาย สุจินต์ ฉิมมณี อนุสาวรีย์ 86/197
1050 นาย วศิน ฉิมมณี อนุสาวรีย์ 56/291
1051 นาย กนก หวังนิเวศน์กุล อนุสาวรีย์ 43/837
1052 นาย ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ อนุสาวรีย์ 70/64
1053 นาย เกียรติ์ รุจนพิชญ์ อนุสาวรีย์ 5/20
1054 นาย ถาวร ทาแก้ว ท่าแร้ง 248
1055 นาง สุภาพร สวัสดิชัย ท่าแร้ง 46/29
1056 นางสาว ยุพวรรณ บุญสุทธิ์ ท่าแร้ง
1057 นาง วิมล เปรมปริก ท่าแร้ง
1058 นางสาว วันเพ็ญ พูลสระคู ท่าแร้ง
1059 นาง ไพเราะ พูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง
1060 นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริจันทร์ ท่าแร้ง 6/379
1061 นาง สุรภี สกุลชาลี ท่าแร้ง 43/29
1062 จ.ส.ต. สมเกียรติ ประเสริฐพรศักดิ์ ท่าแร้ง 33/132
1063 นาย วิฑูรย์ แก้วน้ำใส ท่าแร้ง
1064 นางสาว สุนิสา เกษมทรง ท่าแร้ง
1065 นาย ทนงศักดิ์ โกเมศ ท่าแร้ง
1066 นาย ธีระชัย หวังหยิบกลาง ท่าแร้ง 139/269
1067 นางสาว สุกัญญา โพธิ์แพงพุ่ม ท่าแร้ง
1068 นางสาว จันทร์ เทศชื่น ท่าแร้ง
1069 นางสาว สงค์ จันทะดี ท่าแร้ง
1070 นาง ไพวรรณ เคนถาวร ท่าแร้ง
1071 นาย เติม สุโทสา ท่าแร้ง
1072 นางสาว พัณณ์ชิตา ทิมถาวร ท่าแร้ง 9/13
1073 นางสาว กาญจนา ท้วมรุ่งโรจน์ ท่าแร้ง 149/56
1074 นาย อนุรักษ์ วิบูลยานนท์ ท่าแร้ง 2/157
1075 นางสาว จารุวรรณ กาญจนวณิชย์ ท่าแร้ง 89/251
1076 นาย ชัด สนธิ ท่าแร้ง
1077 นาง ยุภารัตน์ อินทะนนท์ ท่าแร้ง 19
1078 นาย เทอดศักดิ์ จารัตน์ ท่าแร้ง 51/561
1079 นาย ปฐวี บุญรักษา ท่าแร้ง 30
1080 นางสาว วาสนา น้ำทิพย์ ท่าแร้ง 501/280
1081 นาย โสภิสร์ อินทรปฐม ท่าแร้ง 19/195
1082 นาย พรศักดิ์ ทองอำไพ ท่าแร้ง
1083 นาย จำลอง ละหุ่ง ท่าแร้ง
1084 นางสาว วันเพ็ญ รำภา ท่าแร้ง
1085 นางสาว สะอาด อินทรีย์ ท่าแร้ง
1086 นาย ดำรงค์ สังข์แก้ว ท่าแร้ง 64/1
1087 นาย เผด็จ โสภาวัตร ท่าแร้ง
1088 นางสาว สุณัฐกานต์ ศรีธนนันท์ ท่าแร้ง 144/83
1089 นาย จรูญ โจมประสาท ท่าแร้ง
1090 นาง เรืองระวี วงศ์นิธิชัยกุล ท่าแร้ง 139/248
1091 นาย ศุภกร อินทะวงษ์ ท่าแร้ง 3
1092 นางสาว พิราวรรณ ธรรมลังกา ท่าแร้ง
1093 นางสาว เพียรพักตร์ เป็ดสกุล ท่าแร้ง
1094 นาง สมพร อังคถาวร ท่าแร้ง 45/11
1095 นาย พงศ์ปณต เดชคำแก่น ท่าแร้ง
1096 นาง บุญเจิด แสงพร ท่าแร้ง 6/282
1097 นาย ลิขิต นักผูก ท่าแร้ง 22
1098 นาง สมใจ โลกิตสถาพร ท่าแร้ง 8/91
1099 นาย สุภักดิ์ อินทะนนท์ ท่าแร้ง 29/14
1100 นาย เรวัต ประสพสุข ท่าแร้ง 1/145
1101 นาย จำเริญ ธรรมมา ท่าแร้ง
1102 นาย ปรีดาธาร อินทวิเศษ ท่าแร้ง
1103 นาง ภาวินี เกษแก้ว ท่าแร้ง
1104 นาย สง่า จันทร์น้อย ท่าแร้ง
1105 นาย อนุวัฒน์ รัตนชัย ท่าแร้ง 39/34
1106 นาง ถนอมศรี แสนเสน่ห์ ท่าแร้ง 39/33
1107 นาย อนุชา อักษรสิทธิ์ ท่าแร้ง
1108 นาง รุจิเรข เจนหัด ท่าแร้ง
1109 นาย ทนงศักดิ์ ชูศิลป์ทอง ท่าแร้ง
1110 นาย เกษม จำรัส ท่าแร้ง 134/140
1111 นาง สายทอง วันทุมมา ท่าแร้ง
1112 นาย อรรถศาสตร์ สิงห์ทอง ท่าแร้ง
1113 นางสาว นภาภรณ์ เหนือคลอง ท่าแร้ง 43/1
1114 นางสาว มนัสสนันท์ วิทนา ท่าแร้ง 1020
1115 นางสาว ศิริลักษณ์ เปรมวิเชียร ท่าแร้ง 88/8
1116 นาง มลิวัลย์ สมศรี ท่าแร้ง 61/222
1117 ด.ต. สุรินทร์ เฉลิมอรรถ ท่าแร้ง 159/417
1118 นาย บุรินทร์ ทุ่นใจ ท่าแร้ง
1119 นาง วันวิสา ศรีอำไพ ท่าแร้ง 218
1120 นาง ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมาตย์ ท่าแร้ง 44/69
1121 นาย ดำรงค์ ต่ายทอง ท่าแร้ง 254/1
1122 นางสาว ณิษาอร โรจนอุทัย ท่าแร้ง 33/8
1123 นางสาว สุภิญญา ไชยพิณ ท่าแร้ง
1124 นางสาว นิพัทธา รสจันทน์ ท่าแร้ง 102/521
1125 นาง พรรษกร พลเดชรังสี ท่าแร้ง 18/180
1126 นางสาว หทัยชนก พลเดชรังสี ท่าแร้ง 18/182
1127 นาง แจนจิรา ไคเซอร์ ท่าแร้ง
1128 นาง กฤตพร น้อยนิวรณ์ ท่าแร้ง 137
1129 นาย สุธี ทองศรี ท่าแร้ง 46/196
1130 นางสาว วนิดา คำภา ท่าแร้ง 1/26
1131 นางสาว จันทนา ศรีวโรทัย ท่าแร้ง 3/101
1132 นางสาว ช่อทิพย์ เอเอ็ม ท่าแร้ง 7/171
1133 นาย นิเวศน์ เกิดจั่น ท่าแร้ง 19/86
1134 นางสาว วรรณนิภา เครื่องจันทร์ ท่าแร้ง 125/1
1135 นาง ฉันทนา บูรณะพิมพ์ ท่าแร้ง 5/31
1136 นาย วสันต์ จันทร์โฮม ท่าแร้ง 19/4
1137 นาง พัชรินทร์ อุทรักษ์ ท่าแร้ง 6/130
1138 นาง ละเอียด เยาวราช ท่าแร้ง
1139 นางสาว รพรัตน์ มหากาญจนกุล ท่าแร้ง 7/47
1140 นาย อมร เกิดเอี่ยม ท่าแร้ง
1141 นาย เก่งเม้ง แซ่เบ๊ ท่าแร้ง
1142 นางสาว ปิยะนาท อึ่งสกุล ท่าแร้ง 149/42
1143 นาย ชาญณรงค์ พิชาลัย ท่าแร้ง 27
1144 นางสาว ชนากานต์ สังข์ทอง ท่าแร้ง
1145 ด.ต เดชา ชัยคำดี ท่าแร้ง 100/194
1146 นาง รุ่ง คำพิรัง ท่าแร้ง
1147 นาย บุญเลิศ ลูกแก้ว ท่าแร้ง 105/8
1148 นาย วีรพล สินทอง ท่าแร้ง
1149 ส.ต.ท.หญิง เสาวภา ผดุงทอง ท่าแร้ง 100/257
1150 นาง รสสุคนธ์ แก้วดวงตา ท่าแร้ง
1151 - จ.ส.ต.หญิง ปิยนาถ ครุธหิน ท่าแร้ง 100/277
1152 นาย บัณฑิษณ์ เบนนอ ท่าแร้ง 3/9
1153 นาง วรรณา ทองดี ท่าแร้ง
1154 นาย ไพโรจน์ ภักดิ์รัตน์ ท่าแร้ง
1155 นางสาว บุญมา สุขเสาะแสวง ท่าแร้ง
1156 นางสาว จริยา ส่งศรีแจ้ง ท่าแร้ง
1157 นาย ฉลาด สารคำ ท่าแร้ง 37/59
1158 นาย ธนิต พงษ์ศิริ ท่าแร้ง 100/220
1159 นาง ศศิธร นิดใหม่ ท่าแร้ง 71/65
1160 นาย สำลี สิมมา ท่าแร้ง
1161 นาย สุรศักดิ์ จัตุรัส ท่าแร้ง 38/211
1162 นางสาว วิมนวัน เพ็งชำนาญ ท่าแร้ง
1163 นางสาว วิไล ปัญญาแจ่ม ท่าแร้ง
1164 นางสาว อรุณรัตน์ เตมีย์พันธุ์ ท่าแร้ง 155/186
1165 นางสาว วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์ ท่าแร้ง 37/2
1166 นาง สิริกุล บรรพพงศ์ ท่าแร้ง 23/3
1167 นาย แสวง จันทร์แก่น ท่าแร้ง
1168 นาง พยุง ชอบธรรม ท่าแร้ง
1169 ร.อ. ระพีพรรณ พลาหาญ ท่าแร้ง 247/1
1170 นางสาว โกมล สุดปริด ท่าแร้ง 67
1171 นางสาว วรากานต์ พันธ์นิล ท่าแร้ง
1172 นาย เสถียร พริกเสน ท่าแร้ง 38/136
1173 นางสาว มณฑา จุ้ยใจตรง ท่าแร้ง
1174 นางสาว อังคณา เปลี่ยนจันทร์ ท่าแร้ง 60/3
1175 นาง สมบัติ หลาบเงิน ท่าแร้ง
1176 นาง วรวรรณ วรรณบัณฑิตย์ ท่าแร้ง 30
1177 นาง รัศมี เทอดสุวรรณ ท่าแร้ง 48/3
1178 นาย ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ ท่าแร้ง
1179 นางสาว อินท์ธารี มีศรีวรางค์กูร ท่าแร้ง
1180 นาย เดชาวุธ เศรษฐพรรค์ ท่าแร้ง 2/71
1181 นาย สายบัว หลวงเรื่อง ท่าแร้ง 38
1182 นางสาว สุภาพร อุ่นอำไพ ท่าแร้ง
1183 นาย ดาวรุ่ง ประภาสวัสดิ์ ท่าแร้ง 65/9
1184 นางสาว กิติพร รวมธรรม ท่าแร้ง 46/147
1185 นาย ธราธร รัตนศรีทอง ท่าแร้ง 90/232
1186 นาย ไกรเทพ อินทรอำนวย ท่าแร้ง 89/286
1187 นาย กำพนธ์ อิสราธาร ท่าแร้ง
1188 นางสาว ลั่นทม โพธิ์แตง ท่าแร้ง
1189 นาง รุ่งฟ้า หังโส โยอานเช่น ท่าแร้ง 102/211
1190 นางสาว จิดาภา ลอยฟ้า ท่าแร้ง 3/15
1191 นางสาว กรชนก แก้วเลิศ ท่าแร้ง
1192 นาย กษิดิ์เดช กระแสร์โท ท่าแร้ง 6/658
1193 นาย วิเชียร ปานจาด ท่าแร้ง
1194 นางสาว สุวนันท์ ไมขุนทด ท่าแร้ง
1195 นางสาว ยุวดี สุวรรณรัตนโชติ ท่าแร้ง 111/22
1196 นาย บุญช่วย ปานจาด ท่าแร้ง
1197 นางสาว บัวดี ป้องพันธ์ ท่าแร้ง
1198 นางสาว ทัศนา วงษ์วรางกูร ท่าแร้ง 18
1199 น.อ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ ท่าแร้ง 189/9
1200 นาย สมนึก ทองหลาง ท่าแร้ง
1201 นาย ผา น้อยหว้า ท่าแร้ง
1202 นาย ภราดร เพชระบูรณิน ท่าแร้ง 32/10
1203 นาย ชัยณรงค์ 223469 ท่าแร้ง
1204 นาย ภาณุ ศิริชุมพันธ์ ท่าแร้ง 155/31
1205 นางสาว วิมลรัตน์ ขันทีท้าว ท่าแร้ง
1206 นาง กระยาทิพย์ พลสมัคร ท่าแร้ง 3/194
1207 นาง สงัด เสมอใจ ท่าแร้ง
1208 นางสาว จิราวรรณ คำนวน ท่าแร้ง
1209 นาย ศักดิ์ชัย ยินดีฉัตร ท่าแร้ง 8
1210 นาง รัชนี ปั้นประเสริฐ ท่าแร้ง
1211 ด.ต. พิเชษฐ์ เฉลิมลาภ ท่าแร้ง 100/158
1212 นางสาว วรันทร มังกรศรี ท่าแร้ง 24/137
1213 นางสาว พิศมัย นาสพัฒน์ ท่าแร้ง
1214 นาย คะนึง พลัดเกตุ ท่าแร้ง 57/12
1215 นาง ดาราภรณ์ ธรรมโชติ ท่าแร้ง 102/299
1216 นาย พรศักดิ์ โปมินทร์ ท่าแร้ง 87/23
1217 นาย พฤหัส จัดนอก ท่าแร้ง
1218 ด.ต. ธนาเทพ ยาสูงเนิน ท่าแร้ง 100/513
1219 นาง พนา พูนธนะพันธุ์ ท่าแร้ง 227
1220 นาง เพ็กเกียง วรรณโภคิน ท่าแร้ง
1221 นาย คณาวุฒิ กำเนิดมี ท่าแร้ง 38/128
1222 ด.ต. สุวินัย สายดำ ท่าแร้ง 100/515
1223 นางสาว กุสลิน ดันนอก ท่าแร้ง
1224 นาง ผุด งามสมพงษ์ ท่าแร้ง 26/1
1225 นาง ปรียา เกื้อกูล ท่าแร้ง
1226 นาย ประสิทธิ์ สาระสันต์ ท่าแร้ง 44/93
1227 นาง เสมย ไพทูรย์ ท่าแร้ง
1228 นางสาว ชูศรี เนื้อนาบุญ ท่าแร้ง
1229 นาง กองมา ฟูดุลยวัจนานนท์ ท่าแร้ง 137/107
1230 นาย วีรพงษ์ เมธีธรรมาภรณ์ ท่าแร้ง
1231 นาย สุวัฒน์ จรดล ท่าแร้ง 127/1
1232 นาย มงคล สังข์ผลิพันธ์ ท่าแร้ง 7/86
1233 นางสาว เพ็ญพรรณ มั่งมีทรัพย์ ท่าแร้ง 9/392
1234 นาย สุริยา สุระชาติ ท่าแร้ง 102/306
1235 นาย กฤษณ์ สุขสิวัฒน์ศิริกุล ท่าแร้ง 11/223
1236 - พล.ต.ธีระวัฒน์ เอมะสุวรรณ ท่าแร้ง 99/1
1237 นาง ขนิษฐา เพรสคอท ท่าแร้ง 88/5
1238 นาง สุรีย์ เปรมรัตนชัย ท่าแร้ง 89/162
1239 นางสาว วรรณาภา วรรณกูล ท่าแร้ง
1240 นางสาว รพีพรรณ เกาะจู ท่าแร้ง
1241 นาง ฉันทนา แมคคินแน่น ท่าแร้ง 88/31
1242 นาย สมเกียรติ สุรสีหนาท ท่าแร้ง 88/32
1243 นาง นิตยา สหนันท์พร ท่าแร้ง 47/29
1244 นาย ธงชัย ม่วงศรีสันต์ ท่าแร้ง 90/53
1245 นางสาว สุพณา วรสุข ท่าแร้ง 44/71
1246 พ.อ.อ. วรพจน์ ขุทอง ท่าแร้ง 159/519
1247 นาย บัญชา วงษ์บัณฑูรย์ ท่าแร้ง 44/13
1248 นาย สถานุ ขาวสะอาด ท่าแร้ง 44/1/
1249 ด.ต. วัชรพงษ์ ชโลดมพงศ์ ท่าแร้ง 100/504
1250 นาย สุวรรณ์ สินลอยมา ท่าแร้ง 134/41
1251 นาย อนันต์ มีขนอน ท่าแร้ง 1116
1252 นางสาว นิชรี ทองประไพ ท่าแร้ง 222/61
1253 นาย ยิ่งเกียรติ แสงชัย ท่าแร้ง 149/33
1254 นาย พจน์ ฉิมอิ่ม ท่าแร้ง 72/1
1255 นาย ชุ่ม บอนขุนทด ท่าแร้ง 19/246
1256 นาย กิตติพงศ์ อุนยะวงษ์ ท่าแร้ง 83/189
1257 นาง ศศิภา ชีระพันธุ์ ท่าแร้ง 39/102
1258 พ.ต.อ. อโณทัย ศาสตร์สง่า ท่าแร้ง 100/30
1259 นางสาว ทิพย์เทวี กุศลกรรมบถ ท่าแร้ง 88/275
1260 นาง ประเสริฐ ค็อบเป็นสไทเนอร์ ท่าแร้ง 6/44/
1261 นางสาว พนิดา เอียดปลื้ม ท่าแร้ง 46/235
1262 นางสาว ขวัญกมล เมฆอัคฆกรณ์ ท่าแร้ง 111/12
1263 นางสาว สุชาดา หาดี ท่าแร้ง
1264 นางสาว ภาวินี แซ่หลู่ ท่าแร้ง 6/508
1265 นาย สมพงษ์ วันทาแก้ว ท่าแร้ง 155/171
1266 นาย ไฉน ไผ่ป้อง ท่าแร้ง 9/70
1267 นางสาว ตรีวรรณ เดชศรี ท่าแร้ง 19/3
1268 นาย วรเดช ประยูรวรวงศ์ ท่าแร้ง 44/109
1269 นาง รัชนี ใจเพียร ท่าแร้ง 144/1
1270 นาย เสนาะ แดงภูมิ ท่าแร้ง 6/695
1271 นาง แตงไทย สิงห์หฬ ท่าแร้ง
1272 นางสาว วันวิสา ประภาธนานันท์ ท่าแร้ง 8/36
1273 นาย วีระ สาราสิทธิ์ ท่าแร้ง 111/1070
1274 นางสาว พริ้มเพรา ห่อสกุลกล ท่าแร้ง 159/27
1275 นาย วุฒิ สกุลเต็ม ท่าแร้ง 111/402
1276 นาง ทิม เทติก ท่าแร้ง 78/250
1277 นาง ประภาศรี น้อยอุดม ท่าแร้ง 111/943
1278 นางสาว ปาริชาติ ชัยพรหม ท่าแร้ง 111/901
1279 นาง อรนุช นุ่มพุ่ ท่าแร้ง 44/27
1280 นาย สมภพ รัตนพรรณา ท่าแร้ง
1281 นาย วันชัย ธนะสมบัติ ท่าแร้ง 44/26
1282 นาย ชอบ สอนน้อย ท่าแร้ง 44/41
1283 ด.ต. สถาพร วงค์เวียน ท่าแร้ง 100/155
1284 นาย ประสิทธิ์ กิจบัญชา ท่าแร้ง 44/17
1285 นาย เฉลิมพร ชมใจ ท่าแร้ง
1286 นาง ยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย ท่าแร้ง 9/3
1287 นาง ลักขณา กตัญญูพันธุ์ ท่าแร้ง 148/52
1288 นาง รจิดา ศรีโคตร ท่าแร้ง 111/545
1289 นาย สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ท่าแร้ง 163/15
1290 นาย ศิริเกียรติ ศักดิ์โกศล ท่าแร้ง 179/134
1291 นางสาว ปราณี ติรนวัฒนานันท์ ท่าแร้ง 44/22
1292 นาง พัชราภร เดชะนิธิพงศ์ ท่าแร้ง 44/29
1293 นาย สัมฤทธิ์ กิจวานิชเสถียร ท่าแร้ง 44/115
1294 นาง บงกชรัชต์ มหายศนันทน์ ท่าแร้ง 119/40
1295 นางสาว ภัสธารีย์ พิชิตถาวรเวทย์ ท่าแร้ง 78/135
1296 นาย วิชัย ตรีอัจฉริยกุล ท่าแร้ง 52/41
1297 นางสาว ธนัตถ์อร ปันสา ท่าแร้ง 44/25
1298 นาย สุรนารถ พร้อมญาติ ท่าแร้ง 70/49
1299 นาย อุทัย วาจาเด็ด ท่าแร้ง 18/305
1300 นาย สุรศักดิ์ ปัญญาธนโชติ ท่าแร้ง 459/118
1301 นาย กิ่งเพชร สกุลลาภประเสริฐ ท่าแร้ง 150/34
1302 นาย ทรงวิทย์ ทรงประจักษ์กุล ท่าแร้ง 146/36
1303 นางสาว วราภรณ์ สุวรรณพันธ์ ท่าแร้ง 2/53
1304 นางสาว ชูลีรัตน์ ชุมชอบ ท่าแร้ง 144/33
1305 นาง เพชรรัตน์ ธานีรัตน์ ท่าแร้ง 6/75
1306 นาย พรหมจักร์ ชนะสุรสีห์ ท่าแร้ง
1307 นางสาว ธนิษฐา จินานันท์ ท่าแร้ง 83/38
1308 นาย สิทธิชัย บุญแสงส่ง ท่าแร้ง 18/208
1309 นาย รุจ ทองเป้า ท่าแร้ง 44/3
1310 นาย อมร แหนมเชย ท่าแร้ง
1311 นาง ไน้ แซ่แต่ ท่าแร้ง 137/345
1312 นาย ชวลิต สิทธิเวชไทย ท่าแร้ง 44/71
1313 นาย จง สีหะจันทร์ ท่าแร้ง
1314 นาย พชา สุวรรณประกร ท่าแร้ง 222/287
1315 นาย นวดล บุนนาค ท่าแร้ง 222/286
1316 นางสาว นิตยา ราชภูติ ท่าแร้ง 133
1317 นางสาว ณัชชา ทับสกุล ท่าแร้ง 134/241
1318 นางสาว วรรณดี เกตุชีพ ท่าแร้ง 18/294
1319 นาง อัญชลิกา จันทร์แสงโชติ ท่าแร้ง 44/20
1320 นาย ภูวนัย นาคไพบูลย์ ท่าแร้ง
1321 นาย กิตติพิชญ์ อยู่คง ท่าแร้ง 56/191
1322 นางสาว ชญานี แสงบุญส่ง ท่าแร้ง 15
1323 นาง จันทร์หอม ศิริวนิชสุนทร ท่าแร้ง 134/170
1324 นาย ทวีศักดิ์ จงเจริญมั่นคง ท่าแร้ง 65/71
1325 นางสาว ศิรภัทร มลิวัลย์ ท่าแร้ง 18/79
1326 นางสาว สุจิตรา ไชยธวัชพุทธิพร ท่าแร้ง 111/737
1327 นางสาว สุภาพร ไชยธวัชพุทธิพร ท่าแร้ง 120/133
1328 นางสาว สุพัตรา ไชยธวัชพุทธิพร ท่าแร้ง 111/351
1329 นาย สุรชัย ไชยธวัชพุทธิพร ท่าแร้ง 111/913
1330 นางสาว ปรีดาวรรณ พระทัยดี ท่าแร้ง 159/464
1331 นาง วัน เจริญจันทร์ ท่าแร้ง 155/2
1332 นางสาว อรนุช สงวนหมู่ ท่าแร้ง 135/4
1333 นาง มานิดา ผลชู ท่าแร้ง 38/343
1334 นางสาว พัชรพร กาศยปนันท์ ท่าแร้ง 70/98
1335 นาย นิวัฒน์ สุดเสือ ท่าแร้ง 78/170
1336 นาย วัชระ ยาคุณ ท่าแร้ง 89/598
1337 นาย พิทักษ์ ศิริโท ท่าแร้ง 45/64
1338 นาง เขียด อินทร์แหยม ท่าแร้ง
1339 นาง อุไรวรรณ บุญหล้า ท่าแร้ง
1340 นาง สุนันท์ เอมสรรค์ ท่าแร้ง
1341 นาย บัณฑิต กิจสิพงษ์ ท่าแร้ง 139/125
1342 นางสาว มณฑกานต์ กีรติไพบูลย์ ท่าแร้ง 139/246
1343 นางสาว อมรรัตน์ จันทน์หอม ท่าแร้ง 46
1344 นาย ประเสริฐ ศาลาสุข ท่าแร้ง 29/5
1345 นาย บุญเลิศ เกษมสุขประการ ท่าแร้ง 44/70
1346 นางสาว ฉัฐกมล มันตาวิจักษณ์ ท่าแร้ง 139/308
1347 นาง สุมล กฤษณสุวรรณ ท่าแร้ง
1348 นาง กนกพร กองสุข ท่าแร้ง 19/260
1349 นาย วุฒิไกร ทิพยเมธ ท่าแร้ง 36/102
1350 นาย วัลลภ ธนดำรงกุล ท่าแร้ง 6/84
1351 นาย ชัยวัฒน์ ลิ้มตระกูล ท่าแร้ง 1/46
1352 นางสาว จิรายุ หลงกลาง ท่าแร้ง
1353 นางสาว หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ ท่าแร้ง 118/185
1354 นาย ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา ท่าแร้ง 111/958
1355 นาง ช่วย หาญณรงค์ ท่าแร้ง 45/32
1356 นาง วิภา วิลัยพันธ์ ท่าแร้ง 47/3
1357 นาย สุรัตน์ อัตตะ ท่าแร้ง 111/72
1358 นางสาว กฤติกา ปรัชญลักษณ์ ท่าแร้ง 44/1
1359 นาง อวยพร โกสโร ท่าแร้ง 68/1
1360 นาง พัชนี สินไพบูลย์ผล ท่าแร้ง 68/23
1361 นาย ประเสริฐ มูลสง่า ท่าแร้ง
1362 นาง จำปา นาคจันทร์ ท่าแร้ง
1363 นาย ดุพงษ์ ชะวะติ ท่าแร้ง
1364 จ.ส.ต. เสรี คงแป้น ท่าแร้ง 100/544
1365 ส.ต.อ.หญิง ดวงเดือน พันธุ ท่าแร้ง 100/254
1366 นาย พิศิษฐ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์ ท่าแร้ง 119/44
1367 นาย อิสระพงษ์ วงษ์ภูงา ท่าแร้ง 159/448
1368 นาย สินชัย พรตรีสัตย์ ท่าแร้ง 139/231
1369 นางสาว ยุพิน จันทวงษ์ ท่าแร้ง
1370 นาย รัฐกร กุลชนะโรจน์ ท่าแร้ง 200/152
1371 นาย จงรัก ฉินังกูร ท่าแร้ง 3/183
1372 นาย โสภณ สุพัฒนตรัย ท่าแร้ง 36/17
1373 นาย มาโนชญ์ กฤตศิลป์ ท่าแร้ง 30/13
1374 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชวาเขต ท่าแร้ง 139/13
1375 นาง จันทรัช อัศวมงคลชัย ท่าแร้ง 143/51
1376 นาย พิสิษฐ์ ลีลารัศมี ท่าแร้ง 3/74
1377 นาย กิตติ เจนกิจเจริญชัย ท่าแร้ง 89/143
1378 นาย สุรศาสตร์ ศรีบุศย์ดี ท่าแร้ง 79/28
1379 นาย ธนพร ใจอินทร์ ท่าแร้ง
1380 นาง กัลยารัตน์ ดาวดวง ท่าแร้ง 18/91
1381 นาง โศภิษฐ์ ตีรวัฒนานนท์ ท่าแร้ง 78/156
1382 นาง สุภาวดี บุญยวงค์ ท่าแร้ง
1383 นาง สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์ ท่าแร้ง 155/184
1384 นาง ดวงพร วอลเทอร์ ท่าแร้ง 144/84
1385 นาย ศุภกร สถิตเทพบัญชา ท่าแร้ง 255/17
1386 นางสาว เบญจนา เผ่าศรีชัย ท่าแร้ง 144/92
1387 นางสาว สุภาภรณ์ สินบวรโรจน์ ท่าแร้ง 46/263
1388 นาง วรัญญา สุวิมลพันธุ์ ท่าแร้ง 55/87
1389 นาง กนกวรรณ เมฆวัน ท่าแร้ง 92/51
1390 นาย ยุทธนา โพธิ ท่าแร้ง 102/493
1391 นาย ยุทธนา กองจำปา ท่าแร้ง 71/32
1392 นาง ศุภวัลย์ เอื้อวัฒนามงคล ท่าแร้ง 50/26
1393 ดาบตำรวจ ไตรรัตน์ ธวัชบัณฑิต ท่าแร้ง 134/10
1394 นาย คำนวณ บรรณปัญญา ท่าแร้ง 100/35
1395 นาย พนม เทพประทุม ท่าแร้ง 9/15
1396 นาย ธงชัย ศรีพรประภา ท่าแร้ง 169/151
1397 นาย พรรธนะ พจน์อนันต์ ท่าแร้ง 111/514
1398 นางสาว ศิริกุล จิรอนันตกุล ท่าแร้ง 44/120
1399 นางสาว นงลักษณ์ ชมภู ท่าแร้ง
1400 นาง กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล ท่าแร้ง 2/52
1401 นาย อภิชาติ กล่อมเจ๊ก ท่าแร้ง 24/1
1402 นาย อนันต์ อิ่มจินดา ท่าแร้ง 89/431
1403 นางสาว บุญยรัตน์ พู่จิตร์กานนท์ ท่าแร้ง 120/196
1404 นาง บุญเต็ม พันธุมาศ ท่าแร้ง
1405 นาย วรวัฒน์ มุธุวรรณ ท่าแร้ง 29
1406 นางสาว สมฤทัย นารายณ์รักษา ท่าแร้ง 18/96
1407 นาง จินดา สังข์ศรีอินทร์ ท่าแร้ง 39/100
1408 นางสาว สิริพล พลซื่อ ท่าแร้ง 78/135
1409 นาย จรัญ ดุสิทธิ์ ท่าแร้ง
1410 นาง วิรงรอง แช่มเกษม ท่าแร้ง 235/1
1411 นาง ฐิติกา ทวีชุมพล ท่าแร้ง 89/467
1412 นาง ชัชชมนต์ สิริจิตตานนท์ ท่าแร้ง 147/8
1413 พลโท อาจิณชัย แก้วสอาด ท่าแร้ง 1
1414 นางสาว ปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ ท่าแร้ง 119/189
1415 นางสาว คัทลียา กิจสวัสดิ์ไพศาล ท่าแร้ง
1416 นาย สิทธิวราชัย ศรีไหม ท่าแร้ง 1193
1417 นาย สมศักดิ์ นันทะโตวัฒนะ ท่าแร้ง 1/161
1418 นางสาว จุฑามาศ รักจิตร์ ท่าแร้ง 86/5
1419 นาง สมพร พันธุ์เจริญ ท่าแร้ง 134/219
1420 นาง ยุพา สิริยากุล ท่าแร้ง 9/227
1421 นาง จันทร์ดา อิสริยะเนตร ท่าแร้ง 5/205
1422 นาย สุพจน์ จำเริญพฤกษ์ ท่าแร้ง
1423 นาย กิตติพงศ์ ขำวรพันธ์ ท่าแร้ง
1424 นาย ศิริวัฒน์ บัวใหญ่ ท่าแร้ง 9/53
1425 นางสาว นภาภรณ์ ยอดสุขา ท่าแร้ง 9/38
1426 นางสาว ชนิดา เรืองดารกานนท์ ท่าแร้ง 159/54
1427 นาย เชิดพงษ์ เมธาวุฒินันท์ ท่าแร้ง 90/174
1428 นาย ภูธนิน ปิยาภิมุข ท่าแร้ง 51/9
1429 นาย ชูศักดิ์ พันต่าย ท่าแร้ง 56/251
1430 นาง สมปอง โกมุทีวงษ์ ท่าแร้ง 1/36
1431 นาย สรร ปัญญาเนตินาถ ท่าแร้ง 14
1432 นาย ศุภโชค พิรุฬห์สิทธิ์ ท่าแร้ง 14/124
1433 นางสาว นิลุบล ภัทรกรกาญจน์ ท่าแร้ง 11
1434 นางสาว สายวสันต์ รุ่งสุกรี ท่าแร้ง 222/75
1435 นางสาว นาถชนก ดุสิทธิ์ ท่าแร้ง
1436 นาย ฐานวัฒน์ อิทธิอัครศักดิ์ ท่าแร้ง 55/23
1437 นาย ขจรศักดิ์ เทียนตระกูล ท่าแร้ง 44/31
1438 นาง อรทัย สีเสน ท่าแร้ง
1439 นางสาว สุวิมล คงเมฆ ท่าแร้ง
1440 นาย นครินทร์ เพชรอุไร ท่าแร้ง
1441 นาย อุดร แก้วคำภา ท่าแร้ง
1442 นาย สมหมาย สระทองน้อย ท่าแร้ง
1443 นางสาว จันทร์ทราย สันตอรรณพ ท่าแร้ง 9/57
1444 นาง บาน เบิกบาน ท่าแร้ง
1445 นาย ไชยวัมน์ ศรีวรานันท์ ท่าแร้ง 144/18
1446 นางสาว จิราพร วัฒนโสภณ ท่าแร้ง 915
1447 นาง นรา วิชาเทพ ท่าแร้ง 501/259
1448 นาย บุญรัตน์ ทานาม ท่าแร้ง
1449 นางสาว นวลฉวี แสงชัย ท่าแร้ง
1450 นาย ต๋อย เป็งใจ ท่าแร้ง
1451 นาย ตุ๋ย เป็งใจ ท่าแร้ง
1452 นาย สมัย กาญจะนะไพร ท่าแร้ง
1453 นาย สาคร กาญจะนะไพร ท่าแร้ง
1454 นางสาว ยุพิน ฮวดบำรุง ท่าแร้ง
1455 นาย กิตติกร ศิลาโรจน์ ท่าแร้ง
1456 นาย เอกราช ศรีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 46/21
1457 นาย บวรธัช คงทอง ท่าแร้ง 29/30
1458 นาย การันต์ กลิ่นผกา ท่าแร้ง 70/35
1459 นาง วิเชียร สนิทสิงห์ ท่าแร้ง
1460 นาย สมชาย บุตรศรีภูเภา ท่าแร้ง
1461 นาง ปราณี สังข์โสด ท่าแร้ง
1462 นาย อาทิตย์ เวทย์วัฒนชัย ท่าแร้ง 25/9
1463 นาง ศศิธร นาวาเรือน ท่าแร้ง 89/235
1464 นาง พัชรา แซ่เบ๊ ท่าแร้ง 199/166
1465 นาย จาก พันอ้น ท่าแร้ง
1466 นาย ภัทราวุธ ไทยจำเนียร ท่าแร้ง 199/84
1467 นางสาว สุมาลี คงสกุล ท่าแร้ง 13/2
1468 นาง ดาลอน จางวาง ท่าแร้ง 11
1469 นางสาว ชัญญานุช ถิ่นวงท้วม ท่าแร้ง 114/394
1470 นาย สันติ พงษ์เกิด ท่าแร้ง
1471 นาย ธีราวุธ สุธารักษ์ ท่าแร้ง 145/54
1472 นาง จิตราลักษณ์ พรหมเดช ท่าแร้ง
1473 นาย ปรีดา เพ็ชร์วงษ์ ท่าแร้ง
1474 นาง อัชฌา จีนสวัสดิ์ ท่าแร้ง 137/111
1475 นาย สุรสิทธิ์ คูคำ ท่าแร้ง
1476 นางสาว แผ้ว เนวะชื่น ท่าแร้ง 53
1477 นางสาว พรนภา วัดสิงห์ ท่าแร้ง 71/103
1478 นาง ศิริมา แก้วโมรา ท่าแร้ง 95
1479 นาย บุญเลิศ นรวรรณ์ ท่าแร้ง
1480 นางสาว นัทธมน แก้วมณี ท่าแร้ง 44/106
1481 นางสาว ศศิญา พันธุกล้า ท่าแร้ง 3/33
1482 นางสาว อุไรวรรณ อรัญวาสน์ ท่าแร้ง 90/177
1483 นาง ศิระวรรณ อ่อนบุญญะ ท่าแร้ง 27
1484 นาง กนกวรรณ ชนาธิปกุล ท่าแร้ง 11/116
1485 นาง เบญจวรรณ คล้ายไชยา ท่าแร้ง
1486 นาง รติยา สุขมาก ท่าแร้ง 199/100
1487 นาย พรศักดิ์ สุขมาก ท่าแร้ง 89/389
1488 นาง วราพร วีระวงษ์ ท่าแร้ง
1489 นาย สุเมธ ไฉไลสถาพร ท่าแร้ง 46/262
1490 นางสาว วสุวดี เดโชธรรมสถิต ท่าแร้ง 18/26
1491 นาย ทนงศักดิ์ เพ็งแจ่ม ท่าแร้ง
1492 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี แสงสง่า ท่าแร้ง
1493 นางสาว สุคนธ์ พัฒนสุวรรณ์ ท่าแร้ง 19/132
1494 นาย สุเมธ ลิขิตโสตถิวงศ์ ท่าแร้ง 181
1495 นาย ธนพงษ์ พลเมือง ท่าแร้ง 233/6
1496 นาง นิภา ศรอากาศ ท่าแร้ง
1497 นาย ศักดิ์ไชย ประเสริฐศรี ท่าแร้ง 47/13
1498 นาย ธีระพันธ์ สนิมทอง ท่าแร้ง 137/381
1499 ร.ต. ศิวนพ เหล่าโรจน์ทวีกุล ท่าแร้ง 48/19
1500 นาย ปรัชญา ดิษยนันทน์ ท่าแร้ง 96/18
1501 นางสาว ชลกร ถาวโร ท่าแร้ง
1502 นาย มนตรี ศรีสังข์ ท่าแร้ง 9
1503 นาง อารีย์ ดอกบัว ท่าแร้ง 117/11
1504 นาย สุเทพ ดวงจินดา ท่าแร้ง 132
1505 นาย ธิติรัตน์ บำรุงศิลป์ ท่าแร้ง
1506 นาย ธาริน บำรุงศิลป์ ท่าแร้ง
1507 นาง สมหญิง ศรีอนันต์ ท่าแร้ง 199/216
1508 นาย คำมี พรมมี ท่าแร้ง
1509 นาง สุรัตน์ ปลอดภัย ท่าแร้ง
1510 นางสาว วิภารัตน์ คำหอม ท่าแร้ง
1511 นาง ไม้อิ่ม แซ่โค้ว ท่าแร้ง 1/126
1512 นาย อรรถพร พุ่มศิริ ท่าแร้ง 8
1513 นางสาว สมจิต เข็มปัญญา ท่าแร้ง
1514 นาง ธิดารัตน์ พุ่มศิริ ท่าแร้ง 156
1515 นาง สำรวย วิเชียรชัย ท่าแร้ง
1516 นาย สมชาติ แช่มไพโรจน์ ท่าแร้ง
1517 นาย ชยกฤต มุสิกวัตร ท่าแร้ง
1518 นาย อาลี มิปะทัง ท่าแร้ง
1519 นาง บุญมาก คำยิ่ง ท่าแร้ง 48
1520 นาย ประทีป เพ็งตะโก ท่าแร้ง 89/373
1521 นาง จันทร์ศรี กัณหาเล่ห์ ท่าแร้ง
1522 นางสาว สุภาภรณ์ วิญญรัตน์ ท่าแร้ง 88/260
1523 จ.ส.ต. จรินทร์ สารผล ท่าแร้ง 100/482
1524 น.ต. วิเชียร สอนเจริญ ร.น. ท่าแร้ง 250
1525 นาย พงษ์ศักดิ์ วิทวัสวงศ์ ท่าแร้ง 155/30
1526 นาย บุญชัย พงษ์พิพัฒนากุล ท่าแร้ง 99/27
1527 นางสาว นภาพร ทองทวีวัฒน์ ท่าแร้ง 88/232
1528 นาย บุญเกิด ดกกลาง ท่าแร้ง
1529 นาง ทองสุข ฟองฤทธิ์ ท่าแร้ง 45/19
1530 นาย วิชิตชัย อินทรประเสริฐ ท่าแร้ง 45/8
1531 นาง ปิยวรรณ กองทอง ท่าแร้ง
1532 นาย มานะกิจ เทียมกลาง ท่าแร้ง 37/153
1533 นาย สมปอง จันทร ท่าแร้ง
1534 นาง เปี่ยมนุช สุขธำรงกุล ท่าแร้ง 126
1535 นาง พรรณพิมล โพธิสุวรรณ ท่าแร้ง 19/19
1536 พ.ต.ท. ยุทธวัฒน์ กล่ำกล่อมจิตร์ ท่าแร้ง 139/28
1537 นาง วิมล สุนทรวาทิตกุล ท่าแร้ง 599/3
1538 นางสาว หนึ่งฤทัย อนนทสีหา ท่าแร้ง 111/855
1539 นางสาว ลำยอง ศรีวารินทร์ ท่าแร้ง
1540 นาย บุรณชัย จันทร์เจริญ ท่าแร้ง 44/49
1541 นาย วีระยศ สุปัญโญ ท่าแร้ง 24/76
1542 นางสาว สิริโฉม สาตราวาหะ ท่าแร้ง 222/245
1543 นาย สมทบ ชัยภักดี ท่าแร้ง 159/449
1544 นางสาว สุภานันท์ ศรีอุดมเวช ท่าแร้ง 65/93
1545 นาง ธานี รัตนบริสุทธิ ท่าแร้ง 17/118
1546 นาย นรินทร์ รัตนบริสุทธิ์ ท่าแร้ง 17/119
1547 นาย อมรศักดิ์ เอี่ยมรักษา ท่าแร้ง 89/492
1548 นาย สุวรรณ รุ่งเรืองผล ท่าแร้ง 140/1
1549 นาง ทัณฑิกา ใจหาญ ท่าแร้ง 99/132
1550 นางสาว วริศนันท์ ไกรโรจน์ ท่าแร้ง
1551 นาง สุวณีย์ จาง ท่าแร้ง 83/196
1552 นาง ขวัญทิชา ศุภสาร ท่าแร้ง 134/258
1553 นาย โหน่ง เปรมปริก ท่าแร้ง
1554 นางสาว มณี จรูญเรือง ท่าแร้ง 33/146
1555 นางสาว ฉลวย โตนดแก้ว ท่าแร้ง 39/17
1556 นาง สมบูรณ์ ขำปิ่น ท่าแร้ง
1557 นางสาว พิไลพันธ์ เมฆารัตน์ ท่าแร้ง 19/131
1558 นาย บัญชา เงินถม ท่าแร้ง
1559 นางสาว ฐิติยา ธนพัฒน์เจริญ ท่าแร้ง 88/190
1560 นางสาว ปานดวงใจ สุชีวะ ท่าแร้ง 1/58
1561 นางสาว ไพวรรณ สาลาด ท่าแร้ง
1562 นาย ศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ ท่าแร้ง 119/312
1563 นาง วณิชยา แก้วโก ท่าแร้ง 88/174
1564 นางสาว อรพธู บุญชัยกิจ ท่าแร้ง 102/263
1565 นาย พงษ์พันธ์ รุจิวนารมย์ ท่าแร้ง 139/170
1566 นางสาว ทองมา โคกพันธุ์ ท่าแร้ง 22/6
1567 นาย วิริยะ วงษ์ดนตรี ท่าแร้ง
1568 นางสาว ดรุณี บุรีรัตน์ ท่าแร้ง
1569 นางสาว กิตติรัตน์ วัฒนธรรม ท่าแร้ง 148/95
1570 นาย พงศกร รั้วมณี ท่าแร้ง 150/14
1571 นาย เทียนชัย มีษา ท่าแร้ง
1572 นางสาว อุบลรัตน์ ภู่เพ็ชร ท่าแร้ง
1573 นาย คงฤทธิ์ สิงห์สาคร ท่าแร้ง
1574 นาย สิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม ท่าแร้ง 99/31
1575 นางสาว จันทรรัตน์ เพชรธนานันท์ ท่าแร้ง 37/10
1576 นางสาว สุภาพร ธนาวิวัชชัย ท่าแร้ง 155/73
1577 นาง เพ็ญแข คงพิทักษ์ศิลป์ ท่าแร้ง 99/3
1578 นาย ปรีชา ธนาวิวัชชัย ท่าแร้ง 99/2
1579 นางสาว วาสนา จันทร์เพ็ง ท่าแร้ง
1580 นาง มอญเทพ ลิ้มรสสุข ท่าแร้ง 79/1
1581 นาย พีรศักดิ์ รัตนถาวรกิจ ท่าแร้ง 5/207
1582 นางสาว สุณา จันทะดี ท่าแร้ง
1583 นางสาว จุฑามาศ เอมบำรุง ท่าแร้ง
1584 นาย ธนิดา ปะอิกุล ท่าแร้ง
1585 ด.ต. ประเวส ศิริวง ท่าแร้ง
1586 นาง อุษณีย์ พันแสง ท่าแร้ง 7/384
1587 นาย บุญเลี้ยง วิลาสุข ท่าแร้ง 106
1588 นาง ประทุม พลสยม ท่าแร้ง 111/70
1589 นางสาว สุพินดา วิทยเบญจางค์ ท่าแร้ง 5/397
1590 นาย ประภาส รัตนวิชา ท่าแร้ง 79/7
1591 นาย วีรพล เจริญพานิช ท่าแร้ง 99/13
1592 นาย สมัย ประดับศรี ท่าแร้ง
1593 นาง สร้อยเพชร วรรณนิธิกุล ท่าแร้ง 78/297
1594 นาย เทวพงษ์ สุดแดน ท่าแร้ง 83/7
1595 นางสาว พิชญ์สินี คำศรี ท่าแร้ง
1596 นาง ศรีสมร ชูทอง ท่าแร้ง 1/228
1597 นางสาว ดวงอมร โภชกปริภัณฑ์ ท่าแร้ง
1598 นางสาว จิรภา น้ำฟ้า ท่าแร้ง
1599 นาย พิสันติ์ อุ่นแก้ว ท่าแร้ง
1600 นาง ศิวพร แซ่ลี้ ท่าแร้ง
1601 นาย คมกฤษ กิตติสิริพันธุ์ ท่าแร้ง 111/1023
1602 นางสาว สุธารัตน์ ชีพอาภรณ์ ท่าแร้ง 44/60
1603 นาย ลำจวน ยอดเงิน ท่าแร้ง 30
1604 นางสาว ยุวดี แซ่โป ท่าแร้ง 90/166
1605 นาง กล รดแดงนอก ท่าแร้ง 101/3
1606 นาย เสริมพล เบื้องสูง ท่าแร้ง 101/2
1607 นางสาว รวีวรรณ์ กฤษณเศรณี ท่าแร้ง 150/4
1608 นางสาว สุทัศน์ ดีสีแก้ว ท่าแร้ง
1609 นางสาว ลาวัณย์ มหาสมทรัพย์ ท่าแร้ง 49
1610 นาย ขวัญชัย สมพงษ์ ท่าแร้ง
1611 นาย ปรีช์ ธนากุศลินี ท่าแร้ง
1612 นางสาว ไพวัลยื มีหนองใหญ่ ท่าแร้ง
1613 นางสาว แก้วตา เหล็กศิริ ท่าแร้ง
1614 นาย เกรียงเกษม เกษมสันตินาวิน ท่าแร้ง 24
1615 นาง ยุพยงค์ กาญจนมุสิก ท่าแร้ง
1616 นาย อภีพงศ์ภรณื กิ่งไม้กลาง ท่าแร้ง
1617 นาย สมศักดิ์ วงษ์สกุล ท่าแร้ง 163/57
1618 นาง นันทนา เนื่องไผ่ ท่าแร้ง 2/94
1619 นาง พรพิศ มโนมัยวงค์ ท่าแร้ง 126/204
1620 นางสาว ศิริพร ชุ่มมงคล ท่าแร้ง 111/477
1621 นางสาว กำไล จันจินดา ท่าแร้ง
1622 นาย เอนก ใจเด็ด ท่าแร้ง 219
1623 นาย วุฒิชัย ศรีน้อย ท่าแร้ง 6/441
1624 นางสาว สำรวย มาลาม ท่าแร้ง 137/55
1625 นางสาว อังคณา พิมะโน ท่าแร้ง
1626 นาย ช่วง ทรงงาม ท่าแร้ง 159/238
1627 นาย ฉัตรชัย สีหบุตร ท่าแร้ง 99/90
1628 นาย ดาวรุ่ง ฆ้องนอก ท่าแร้ง 159/180
1629 นาง คณิทิน โบห์น ท่าแร้ง 99/89
1630 นาง จรัญ สายยศ ท่าแร้ง 21/11
1631 นาง กนกวรรณ ศรีจันทรนิตย์ ท่าแร้ง 99/183
1632 นางสาว สุดา ลิ้มลาวัลย์ ท่าแร้ง 22/34
1633 นาง หลอด เอี่ยวเล่าเต่า ท่าแร้ง 334
1634 นาย ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ ท่าแร้ง 222/345
1635 นาย สมพงษ์ เสือเอก ท่าแร้ง 128/25
1636 นางสาว วิรัญดา ทิมประดับ ท่าแร้ง 96/177
1637 นางสาว ณัฐาภรณ์ ไพบูลย์ ท่าแร้ง
1638 นางสาว อาลิน ภวนะวิเชียร ท่าแร้ง 7/43
1639 นาง อุไรพร กุลศิริวิวัฒน์ ท่าแร้ง 126/236
1640 นางสาว ลักขณา ง่วนดา ท่าแร้ง 46/29
1641 นางสาว คำพวง โกกาพันธ์ ท่าแร้ง
1642 นางสาว ประยูร สีแวงนอก ท่าแร้ง
1643 นาย ขจรเกียรติ พรหมจันทร์ ท่าแร้ง 28/16
1644 นาง ศศิธร วิจิตรธนสาร ท่าแร้ง 17/34
1645 นางสาว ปัณรัตน์ ฉางข้าวคำ ท่าแร้ง
1646 นาย ชูศักดิ์ ปั้นวิเศษ ท่าแร้ง 83/19
1647 นาย มนัส ฉายอรุณ ท่าแร้ง 117/42
1648 นาย วรกิจ หมีงาม ท่าแร้ง 48/51
1649 นาง ปัณชญา ปัตตุรังสี ท่าแร้ง 67/19
1650 นาง ศิริพร ทองก้อน ท่าแร้ง 155/94
1651 นาง ลัดดา ดุลยรัตน์ ท่าแร้ง 7/194
1652 นาย สุวิทย์ชัย จงย่อกลาง ท่าแร้ง 121/45
1653 นาย วาสนา พุทธเจริญ ท่าแร้ง 117/230
1654 นาง ชมัยพร วีระขจร ท่าแร้ง 87/29
1655 นาย เฉลิม ทองชั่ง ท่าแร้ง
1656 นางสาว จิตรลดา ชัยวารินทร์ ท่าแร้ง 159/137
1657 นาย สหภาค ดีนก ท่าแร้ง 87/13
1658 นาย เทิน ยางธิสาร ท่าแร้ง
1659 นาง ชัชชฎา อัศวสุวรรณ์ ท่าแร้ง 199/25
1660 นาง จินดา ลาขุมเหล็ก ท่าแร้ง
1661 นางสาว ลลิตา เหลืองอรุณวิไล ท่าแร้ง 46/98
1662 นางสาว ฐาปนีย์ จริยรุ่งจิระสกุล ท่าแร้ง 111/69
1663 นาย ณัฐวิช ธนวิชอนันต์ ท่าแร้ง 222/125
1664 นาย นิติพนธ์ บุญประดิษฐ์ ท่าแร้ง 159/625
1665 นางสาว กิ่งกาญจน์ กาญจนรัตน์ ท่าแร้ง 44/136
1666 นาย สุรศักดิ์ ฟักแฟง ท่าแร้ง
1667 นางสาว กฤษณา โคตรโยธา ท่าแร้ง 169/147
1668 นาย กิติ์ ประสมศักดิ์ ท่าแร้ง 222/271
1669 นาย แสวง ใยแสง ท่าแร้ง 72/96
1670 นางสาว กันยา ตันติวิสุทธิกุล ท่าแร้ง 144/130
1671 นาย รังสรรค์ วาระสิทธิ์ ท่าแร้ง 28/41
1672 นาง นก สีเพ็ง ท่าแร้ง
1673 นาย พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ท่าแร้ง 32/275
1674 นาย ใจ ศรีใส ท่าแร้ง
1675 นาย ชวนชาติ พฤกษ์ไพศาล ท่าแร้ง 5/359
1676 นางสาว กนกวรรณ สรานุกุล ท่าแร้ง 1/175
1677 นาย คุณากร เกียรติชื่น ท่าแร้ง 44/55
1678 นาย ปิ่น พิมพยางกูร ท่าแร้ง 128/19
1679 นาง เพชราวลัย วัฒนพานิช ท่าแร้ง 119/114
1680 นาย สาโรจน์ ทาระธรรม ท่าแร้ง 33/16
1681 นาย เกรียงศักดิ์ จึงสงวนสิทธิ์ ท่าแร้ง 88/175
1682 นางสาว สนธยา คงไพศาลกิจ ท่าแร้ง 89/501
1683 นาง จิรวรรณ ฤทธิฦาชัย ท่าแร้ง 37/4
1684 นาง ธิดาพร จุลพันธ์ ท่าแร้ง 44/24
1685 พ.ต. สายยนต์ พันธุ์ผล ท่าแร้ง 78/80
1686 นาย อนุชิต จริยะพิสาล ท่าแร้ง 44/23
1687 นางสาว กฤษณา นิ่มนวล ท่าแร้ง 119/321
1688 นางสาว แจ่มจันทร์ มุ่งจันทึก ท่าแร้ง
1689 นาง เบญจมาศ อมตเสถียร ท่าแร้ง
1690 นาง มณี บัวคลี่ ท่าแร้ง 47/1
1691 นาย ธนัท ผดุงสิทธิ์ ท่าแร้ง
1692 นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ท่าแร้ง 94/190
1693 นางสาว สุปราณี อุปนันท์ ท่าแร้ง 46/186
1694 นาย กิตติพล หอวิจิตร ท่าแร้ง 121/471
1695 นางสาว สายรุ้ง เชาวนะ ท่าแร้ง 102/344
1696 นาย สมควร วังแสน ท่าแร้ง 119/151
1697 นาง พิมพ์พร เวกชาลิกานน ท่าแร้ง 59/5
1698 นาย ปัญญา โกศัลวัฒน์ ท่าแร้ง 5/338
1699 นาย ธนกร รักรณรงค์ ท่าแร้ง 96/89
1700 นาง วิภาวรรณ พงษ์พิลาสาร ท่าแร้ง 129
1701 นางสาว นภัสสรต์ จินดานุ ท่าแร้ง 6/461
1702 นาง พรนพัต พยุงวงษ์ ท่าแร้ง 6/150
1703 นาย วินิจศักดิ์ แช่มชื่น ท่าแร้ง 199/225
1704 นาย แสงทอง รุ่งโชติสกุล ท่าแร้ง 119/130
1705 นาย วีระศักดิ์ แกล้วกล้า ท่าแร้ง 9/48
1706 นาง วาสนา สุณาวงค์ ท่าแร้ง 37/151
1707 นาง ฐิตารีย์ เพ็ญวสุธนวุฒิ ท่าแร้ง 32/190
1708 นางสาว จุฬาภรณ์ ประทุมสุวรรณ ท่าแร้ง 6/680
1709 นาง บุญรุ่ง พานิชวัฒน์ ท่าแร้ง 44/89
1710 นาง โคริน เฟื่องเกษม ท่าแร้ง 318
1711 นาย สมิทธิ์ ณ พัทลัง ท่าแร้ง 78/191
1712 นาย สกนธ์ ช่วยเมือง ท่าแร้ง 139/138
1713 นางสาว สมใจ สนธยาสถาพร ท่าแร้ง 161/77
1714 นางสาว ศิริวรรณ ภุชงค์เจริญ ท่าแร้ง 37/205
1715 นางสาว ดลนรรณ บุญญานันต์ ท่าแร้ง 63/18
1716 นางสาว สายหยุด สุขทวี ท่าแร้ง 250
1717 นาย ภูริพงศ์ นิลแช่ม ท่าแร้ง 44/33
1718 นาย ชยุต โชติวิริยะกุล ท่าแร้ง 121/45
1719 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทรฺ ท่าแร้ง 139/50
1720 นางสาว ยุวดี วงศ์พันธุ์ ท่าแร้ง
1721 นาง นฤมล คล่องตรวจโรค ท่าแร้ง 135/23
1722 นาย อภิชาติ ขอบรูป ท่าแร้ง 102/273
1723 นาย ชินาพัฒน์ ศรีสวัสดิ์บุญ ท่าแร้ง 40/21
1724 พ.ต.ท. วิรัตน์ ชัยภักดี ท่าแร้ง 89
1725 นาง ดาวเรือง มีดขุนทด ท่าแร้ง
1726 นาง นพรัตน์ พิมสาร ท่าแร้ง 10
1727 นางสาว จารุณี พงศาธร ท่าแร้ง 200/157
1728 นาง อภิรดี นิลประไพ ท่าแร้ง 94/82
1729 นางสาว อัญชรีย์ ชูศรี ท่าแร้ง 79/24
1730 นาง ยุพิน ทองดี ท่าแร้ง
1731 นาง สันทนา อภิธนกูร ท่าแร้ง 146/59
1732 นาย สงบ มะปรางหวาน ท่าแร้ง 33/2
1733 นางสาว รุ่งฟ้า ลิ้มจรูญ ท่าแร้ง 144/55
1734 นาง เปรมวดี ดีสิน ท่าแร้ง 70/18
1735 นาย นันทคม มะลิซ้อน ท่าแร้ง 46/179
1736 นาง สำราญ สงคดี ท่าแร้ง 352/8
1737 นาย วิสุทธิ์ ถมังกิจ ท่าแร้ง 99/185
1738 นาย พิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ ท่าแร้ง 144/150
1739 นาง จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ ท่าแร้ง 248/1
1740 นาย ญวน โอปัญญา ท่าแร้ง 46/298
1741 นางสาว ภาวิตา หอมหวล ท่าแร้ง 7
1742 นาย ศักดิ์ดา ไชยกิจ ท่าแร้ง
1743 นาย สกูลชัย สาริกาชาติ ท่าแร้ง 102/196
1744 นาย พงษ์ศักดิ์ จันทร์แจ่มหล้า ท่าแร้ง 1/98
1745 นาง จิตราณี น้อยนำบุญ ท่าแร้ง 2/198
1746 นางสาว ทิพากร มีใจเย็น ท่าแร้ง 98/56
1747 นาย เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ ท่าแร้ง 145/178
1748 นางสาว ประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์ ท่าแร้ง 149/18
1749 นาย เชาวลิต ขำเลิศ ท่าแร้ง 199/192
1750 นาย ธีรศักดิ์ นิธิพิเชฐ ท่าแร้ง 119/198
1751 นางสาว ศริญญาวรรณ พรหมสุวรรณ ท่าแร้ง 81/13
1752 นาย สุขุม ศรีสุวรรณภรณ์ ท่าแร้ง
1753 นาย อรรถเดช กรเลิศเกษม ท่าแร้ง 15/13
1754 นาง สุมณฑา เอกไทย ท่าแร้ง 1
1755 นาย สมยศ ทัดเทียม ท่าแร้ง 60
1756 นาย สิงห์ ราชประเสริฐ ท่าแร้ง 5/21
1757 นางสาว สำราญ พันธุ ท่าแร้ง
1758 นางสาว นวพรรษ วรทวีธำรง ท่าแร้ง 79/176
1759 นาย เลอพงค์ ทองบุญยัง ท่าแร้ง 120/238
1760 นาง วนิดา ใจสุข ท่าแร้ง 99/108
1761 นางสาว สุปรานี รอดทอง ท่าแร้ง
1762 นาง จิตติมา โรจนกร ท่าแร้ง 89/433
1763 นาย ปณิธาน พุทธชน ท่าแร้ง 55/5
1764 นาง ณัฐญาณ์ บำรุงศรี ท่าแร้ง 18/405
1765 นาง วรัทยา ลิมปิวิวัฒน์กุล ท่าแร้ง 55/77
1766 นาง ฉัตรลดา ลาภมหานนท์ ท่าแร้ง 3/289
1767 นาย อรุณรุ่ง นิลขะ ท่าแร้ง 19/202
1768 นาง ภคพร โกศัลวัฒน์ ท่าแร้ง 78/9
1769 นาง น้อย สาโพธิ์ ท่าแร้ง
1770 นางสาว เภตรา เนาวบุตร ท่าแร้ง 36/47
1771 นาย ปัณณทัศน์ ธนยศรัตนะกรณ์ ท่าแร้ง 165/6
1772 นาง บุตรี ปิยะวรรณรัตน์ ท่าแร้ง 35/3
1773 นาย พงษ์ศักดิ์ อนันตรักษ์ ท่าแร้ง 143/82
1774 นาง วิไลลักษณ์ บุนนาค ท่าแร้ง 88/208
1775 นาย ศุภศักดิ์ กองขุนทด ท่าแร้ง
1776 นาง สุมาลี โรจนทรัพย์ ท่าแร้ง 34/1
1777 นางสาว สุวรรณี แปลสนม ท่าแร้ง 146/33
1778 นาย ไพบูลย์ เอี่ยมทอง ท่าแร้ง 3/14
1779 นาย สุนทร ยืนยิ่ง ท่าแร้ง
1780 นาย สัมพันธ์ เอี่ยมเศรษฐกุล ท่าแร้ง 200/195
1781 นาง เอื้อการย์ ไชยสุรินทร์ ท่าแร้ง 24/18
1782 นาย สาด อุ่นอบ ท่าแร้ง 43/128
1783 นาย เจริญ ประทุมพวง ท่าแร้ง 9/21
1784 นางสาว อรวรรณ วันดี ท่าแร้ง 155/51
1785 นาย เอื้อพงศ์ ศรีนางแย้ม ท่าแร้ง 159/134
1786 น.ท. ปฏิทิน พงษ์ประไพ ท่าแร้ง 70/155
1787 นาย สดายุ คำศิริ ท่าแร้ง 155/77
1788 นาย ปริญญา แจ้งกลั่น ท่าแร้ง 86
1789 นาย ไชยยงค์ มงคลกิจงาม ท่าแร้ง 9/20
1790 นาง ณัฐพัชญ์ สืบจากกัน ท่าแร้ง 70/200
1791 นาย ณรงค์ จันทรพินิต ท่าแร้ง 68/5
1792 นาย ประสิทธิชัย ไชยชิต ท่าแร้ง 6/555
1793 นางสาว ศิริลักษณ์ เดชวิลัย ท่าแร้ง 232
1794 นาง อัมพรศิลป์ โพธิ์ศรี ท่าแร้ง 6/574
1795 พ.ต.ท ขจรยุทธ อนันนับ ท่าแร้ง
1796 นาย ประยุทธ ชวกุล ท่าแร้ง 24/41
1797 นาย ศุภกร ไวยาวัจมัย ท่าแร้ง 139/343
1798 นาย องอาจ ประเสริฐพันธุ์ ท่าแร้ง 11/97
1799 นาย นภดล วงศ์เสถียร ท่าแร้ง 56/160
1800 นาย ธนดล เสถียรไทย ท่าแร้ง 11/98
1801 นาง ธิชา เศวตเลข ท่าแร้ง 39/76
1802 นาง จินดารัตน์ สนุ่นพิทักษ์ ท่าแร้ง
1803 นาง เบญจมาศ พลัดเกตุ ท่าแร้ง
1804 นางสาว จุฑาทิพย์ อ้นทอง ท่าแร้ง 6/72
1805 นาง เฟื่องนภา ใจวีระวัฒนา ท่าแร้ง
1806 นางสาว วรรณา เกิดพร ท่าแร้ง 117/286
1807 นางสาว สมจิตร ไร่สว่าง ท่าแร้ง 172/3
1808 นาง วัลลภา มนจังหรีด ท่าแร้ง 6/498
1809 นางสาว ระเบียบ ศรีจรัญ ท่าแร้ง 6/496
1810 นางสาว ปิยะพร คุณผลวัฒนา ท่าแร้ง 119/136
1811 นาย เสถียร โชติรุ่งโรจน์ ท่าแร้ง 33/41
1812 นางสาว ดารณี อุทัยรัตนกิจ ท่าแร้ง 99/54
1813 นางสาว สุมาลี จันทคีรีเขต ท่าแร้ง 99/40
1814 นางสาว นิตยา คลังคา ท่าแร้ง 99/128
1815 นาย ทองหล่อ ทองมา ท่าแร้ง 68/5
1816 นางสาว มนัสนันท์ เชษฐทวีชัย ท่าแร้ง 19/4
1817 นางสาว จงรักษ์ ศรีชามก ท่าแร้ง 120/166
1818 นาง ลำใย ตันติวุฒิ ท่าแร้ง 20/10
1819 นาง โพธิ์ทอง เรืองนาราม ท่าแร้ง 28/5
1820 นางสาว ปวีนุช ทองเหลือ ท่าแร้ง
1821 นาง บุษยา ยามัสเสถียร ท่าแร้ง 47/7
1822 นาย ไชยวัฒน์ ไทรงาม ท่าแร้ง 44/36
1823 นางสาว วิลาสินี เอกธเนศ ท่าแร้ง 79/36
1824 นาง เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย ท่าแร้ง 36/24
1825 นาง สุรีย์ อ่วมขยัน ท่าแร้ง 68
1826 นางสาว กาญจนา เต็มองค์หล้า ท่าแร้ง
1827 นาย อาทิตย์ วินิจสร ท่าแร้ง 19/11
1828 นาย ประทีป เด็ดแก้ว ท่าแร้ง 185
1829 นาย โกวิน สุขพร้อม ท่าแร้ง
1830 นางสาว ธนัชพร ชำนาญ ท่าแร้ง 149/41
1831 นาง จิตติมา ณ.นคร ท่าแร้ง 9/206
1832 นาย ฐปนภ เด็ดแก้ว ท่าแร้ง 264/3
1833 นาง กฤษณา กฤษณพุกต์ ท่าแร้ง 222/170
1834 นาย กรณ์พงศ์ ตั้งจิตมานะกิจ ท่าแร้ง 88/330
1835 นาง อารีย์ ทองประเสริฐ ท่าแร้ง 135/11
1836 นางสาว ฐิตารีย์ พูนศิริธนาพัต ท่าแร้ง 79/183
1837 นาย สมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป ท่าแร้ง 96/81
1838 นาย ชวลิต สุขะวัชรานนท์ ท่าแร้ง 1
1839 นาย ธงไชย ทองประเสริฐ ท่าแร้ง 135/14
1840 นาย ศุภวัฒน์ ศรีโชค ท่าแร้ง 150/12
1841 นาย สัมฤทธิ์ รงควิลิต ท่าแร้ง 1/216
1842 นางสาว ศิริเพ็ญ ที่อุปมา ท่าแร้ง 79/165
1843 นาง บุญล้วน ฤทธิมณี ท่าแร้ง 7/195
1844 นาย อาทิตย์ พวงชมภู ท่าแร้ง 4/3
1845 นาย สมโภชน์ ชื่นศิริ ท่าแร้ง 79/21
1846 นาย ดำรง หิรัญรักษ์ ท่าแร้ง 44/8
1847 นาย สุรพงษ์ เนตรทัศน์ ท่าแร้ง 1/146
1848 นาง สุนีย์ ธุระสุข ท่าแร้ง 608/1
1849 นาย นิพนธ์ สุดงาม ท่าแร้ง 40/33
1850 นางสาว มาลี เวทยะวานิช ท่าแร้ง 6/113
1851 นางสาว จุฑามาส เซี่ยงคิว ท่าแร้ง 134-106
1852 นาง วรรณวิภา วงษ์รอต ท่าแร้ง 159/388
1853 นาง ณิชาภัทร จตุทิพยคันธา ท่าแร้ง 155/28
1854 นาง ศรีสุมน หงษ์น้อย ท่าแร้ง 248/8
1855 นาง สถาพร บุตรแก้ว ท่าแร้ง
1856 นางสาว ละออ พรมมา ท่าแร้ง 89/319
1857 นาย แสงธรรม จรณชัยกุล ท่าแร้ง 119/333
1858 นางสาว ปริยา ดิสวัฒน์ ท่าแร้ง 9/201
1859 นาย วัชรพงศ์ โกคูณ ท่าแร้ง 44/90
1860 พ.ต.ท เดช กันคำ ท่าแร้ง 100/87
1861 นาย บุญรอด คงหิรัญ ท่าแร้ง 19
1862 นางสาว อุดร สุปะติ ท่าแร้ง
1863 นาย เดือน ปิ่นแก้ว ท่าแร้ง
1864 นาย นิรุตติ์ กำลังการ ท่าแร้ง 37/74
1865 นาง ชุติมน บุญดำเนิน ท่าแร้ง 99/59
1866 นางสาว สนาน สาทิพย์จันทร์ ท่าแร้ง
1867 นาย ดวงวรรณลภ บุณย์สวัสดิ์ ท่าแร้ง 92/6
1868 นาย พลภัทร์ ทองจินดา ท่าแร้ง 46/308
1869 นาง ชุติมา ปรีชญางกูร ท่าแร้ง 70/175
1870 นางสาว นภวรรณ คงหิรัญ ท่าแร้ง 19/20
1871 นางสาว สายพินธุ์ กันขุนทด ท่าแร้ง
1872 นาย ณัฐวุฒิ กุตัน ท่าแร้ง 46/114
1873 นาย บัญชา กัลยาพานิช ท่าแร้ง 6/274
1874 นาย ธัญญธร จิตตรีสินธุ์ ท่าแร้ง 19/75
1875 นาย มนตรี อารีรัตน์ ท่าแร้ง 44/28
1876 นาย จักรพงษ์ รงควิลิต ท่าแร้ง 3/16
1877 นาง จารุวรรณ สินลักษณ์ทิพย์ ท่าแร้ง 6
1878 นาย ปานจันทร์ ศักดิ์ดี ท่าแร้ง
1879 นาย เหลา ไตรโคกสูง ท่าแร้ง 45/29
1880 นาย สุชาธิษณ์ ศรีดี ท่าแร้ง 159/329
1881 นาง อนงค์นารถ อนุฤทธิ์ ท่าแร้ง 111/1005
1882 นาย พิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์ ท่าแร้ง 3/15
1883 นางสาว กนกกานต์ วรรณขจีพิบูลย์ ท่าแร้ง 78/5
1884 นางสาว วลัยภรณ์ บุณยพุกกณะ ท่าแร้ง 57
1885 นางสาว มณีรัตน์ ชาลือ ท่าแร้ง
1886 นางสาว ฉลวย สุหงษา ท่าแร้ง 89/134
1887 นาย อัศวิน รจิตธำรง ท่าแร้ง 143/10
1888 นางสาว พัชรินทร์ อันธิวงค์ ท่าแร้ง 189/63
1889 นางสาว รัชนี วิวัฒนสินชัย ท่าแร้ง 146/85
1890 นาย เมธิฐ คงอินทร์ ท่าแร้ง 5
1891 พ.ต.อ. วีระเดช รุ่งสาง ท่าแร้ง 100/123
1892 นาง วรรณนภา ปลื้มจิตต์ ท่าแร้ง 58
1893 นาย อุดร แย้มสุนทรา ท่าแร้ง
1894 นางสาว เกศิณี สิริมณีกร ท่าแร้ง 5/22
1895 นางสาว นิตยา กำลังเดช ท่าแร้ง
1896 นาย ศุภชัย ศรีวรกุล ท่าแร้ง 24/43
1897 นาย บุญเฮ้า ลาดแลนด์ ท่าแร้ง
1898 นาย พัฒนศักดิ์ ตะเภาทอง ท่าแร้ง 38/362
1899 นาย สยามรัฐ จุลรักษา ท่าแร้ง 9/210
1900 นางสาว เพียงใจ ฤทธิเดช ท่าแร้ง 139/48
1901 นาง แดงต้อย วิทยาเดชขจร ท่าแร้ง 22/34
1902 นาย อนุพงษ์ เล้าประเสริฐ ท่าแร้ง 9/232
1903 นางสาว มัลลิกา อังศุวัฒนา ท่าแร้ง 118/224
1904 นาย ศาสตรา เฉลืมไชย ท่าแร้ง 200/3
1905 นางสาว นพวรรณ ตันพิพัฒน์ ท่าแร้ง 32/300
1906 นาง สุภา วิสิฐสิริ ท่าแร้ง 99/120
1907 นาย วีระยุทธ บุตรดี ท่าแร้ง
1908 นางสาว พงษ์เพ็ญ จูห้อง ท่าแร้ง 119/235
1909 นางสาว สุวนี เกื้อลาว ท่าแร้ง 79/189
1910 นางสาว จันทิมา เพ็งพิพัฒน์ ท่าแร้ง
1911 นางสาว ชุติมา อดุลมชาติ ท่าแร้ง 163/47
1912 นาย สุวัฒชัย สุดสวัสดิ์วรกุล ท่าแร้ง 89/363
1913 นาย จิรพันธุ์ พงศ์จารุมณี ท่าแร้ง 59/36
1914 นางสาว สาริศา ขุนวิเศษ ท่าแร้ง 263
1915 นาย สุภาค สุรวัฒนวิเศษ ท่าแร้ง 139/107
1916 นางสาว ฐิติมา กิจจำรูญ ท่าแร้ง 102/452
1917 นาย ชาตรี อนันต์เจริยวัฒนา ท่าแร้ง 144/160
1918 นาง พิมล จูงเจิมจิตร ท่าแร้ง 163/40
1919 นางสาว จตุพร กาญจนบุตร ท่าแร้ง 74/18
1920 พตท. บรรลือ รงควิลิต ท่าแร้ง 1/215
1921 นาง ปิยนุช กรรณสูตร ท่าแร้ง 6/7
1922 นาย บุญมั่น ประกอบธรรม ท่าแร้ง 39/109
1923 นาย โสภณ ภูวสรรเพ็ชญ์ ท่าแร้ง 67/10
1924 นาย ปัญญา กรรณสูตร ท่าแร้ง 144/64
1925 นาง จำเนียร จันทร์ห้อย ท่าแร้ง 159/232
1926 นาง ภัสสร วานิชเจริญวงศ์ ท่าแร้ง 70/17
1927 นาย โสรัจ ไกรทิพย์ ท่าแร้ง 18/367
1928 นาง รำเภย เสนามิตร ท่าแร้ง 52
1929 นาง ลภัสรดา ใจเต็ม ท่าแร้ง
1930 นาย บุญสิง มานรัมย์ ท่าแร้ง 8/31
1931 นางสาว ณิชาภา รติการุณาย์ ท่าแร้ง 32/100
1932 นาย ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร ท่าแร้ง 146/35
1933 นางสาว จันทร์ ยศรุ่งเรือง ท่าแร้ง
1934 นางสาว ฝนทอง จงจิตต์สุข ท่าแร้ง
1935 ด.ต. ธงชัย กสิกรณ์ ท่าแร้ง 100/156
1936 นาง ละมูล นาคเจริญ ท่าแร้ง 22/160
1937 นาย อชิร มหาแก้ว ท่าแร้ง 20
1938 นาย ประธาน วงศ์ศริเวช ท่าแร้ง 111/536
1939 นาย นิวัฒน์ คาสโตร์ ท่าแร้ง 42
1940 นาย ศักดิ์ศรี เงินกลม ท่าแร้ง 55/49
1941 นาย ฐิติพงศ์ ไชยวงค์ ท่าแร้ง 119/340
1942 นาย มานิจ วราภาคย์ ท่าแร้ง 5/28
1943 นาย ศิลป์ชัย ฉายแสงจันทร์ ท่าแร้ง 2
1944 นาย ปฏิภาณ ปรานมนตรี ท่าแร้ง 55/47
1945 นางสาว บังอร วรประทีป ท่าแร้ง 102/90
1946 ด.ต. สุเทพ เจียมเรือน ท่าแร้ง 100/203
1947 นาย วัชระ ดีนวลพะเนา ท่าแร้ง 21/77
1948 ร.ต.ต. สามารถ แก้วเนียม ท่าแร้ง 49
1949 นางสาว ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ ท่าแร้ง 9/21
1950 นาง มัณฑนา กิตติคุณศิริ ท่าแร้ง 134/94
1951 นาง เอื้อมพร ศรีประมงค์ ท่าแร้ง 15
1952 นาย สิทธิศักดิ์ ทองสุข ท่าแร้ง 139/298
1953 นางสาว จุฑารัตน์ จัดนอก ท่าแร้ง
1954 ด.ต.หญิง จรรญาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ ท่าแร้ง 100/448
1955 นาย ประวีณ ตุณฑวณิช ท่าแร้ง 222/139
1956 นาย สมศักดิ์ เจตนประกฤต ท่าแร้ง 139/237
1957 นางสาว กิตติมา ยะลี ท่าแร้ง 32/268
1958 นาง จริสสา วงศ์จันทร์ทิวา ท่าแร้ง 222/277
1959 นางสาว ลำใย จัดนอก ท่าแร้ง
1960 นาง สุภาพร สูงสว่าง ท่าแร้ง 145/118
1961 นาย สิบทิศ ประสมศักดิ์ ท่าแร้ง 222/292
1962 นาง วิมล เวสารัชกร ท่าแร้ง 201/11
1963 นางสาว ทองลา สุรีรัมย์ ท่าแร้ง
1964 นาย นพดลย์ ฤาชา ท่าแร้ง
1965 นาย ประพันธ์ ศิริคุรุรัตน์ ท่าแร้ง 137/471
1966 นาง ณัฐชยา ทรงชน ท่าแร้ง 25/8
1967 นาย พิเชษฐ บุญญฤทธิ์ ท่าแร้ง 159/158
1968 นาย อนันตชัย พงษ์จินดา ท่าแร้ง 169/223
1969 นางสาว นัสชาพัฒน์ โรจน์วรัชต์ ท่าแร้ง
1970 นาย นิทัศน์ เทพารักษ์ ท่าแร้ง 111/986
1971 นาย ทรงไชย โตษยานนท์ ท่าแร้ง 145/1
1972 นางสาว กฤษณา สุขประเสริฐ ท่าแร้ง 139/268
1973 นาง สิริวรรณ เพ็ชรมณี ท่าแร้ง 39/195
1974 นางสาว เสาวนีย์ โทพิลา ท่าแร้ง 89/643
1975 นางสาว ณวลี เจริญสุข ท่าแร้ง 111/1039
1976 นาย สมทบ เฉยเจริญ ท่าแร้ง 111/552
1977 นางสาว วราพร พงศ์สุวากร ท่าแร้ง 87/36
1978 นาง ยุพา พจนาวราพันธุ์ ท่าแร้ง 145/5
1979 นาง นงลักษณ์ ตันติธนวัฒน์ ท่าแร้ง 102/504
1980 นาง โสภา สุวาทิน ท่าแร้ง 18/44
1981 นาย สุรศักดิ์ คิ้ววงศ์งาม ท่าแร้ง 118/164
1982 นางสาว ตวงพร ช่างเรียน ท่าแร้ง 3
1983 นาย ประพัฒน์ สังหิตกุล ท่าแร้ง 133
1984 นาง ทองคำ คงพิทักษ์ ท่าแร้ง 108
1985 นาง สมพร คงสมซอง ท่าแร้ง 13/11
1986 นางสาว กุลิสร ฉิมมาลี ท่าแร้ง 63/8
1987 นาย ย้วน นาคแจ้ง ท่าแร้ง 162/1
1988 นาย สิทธิชัย สอนกล่อม ท่าแร้ง 120/189
1989 นาง จินตภา แสงกิตติไพบูลย์ ท่าแร้ง 11/14
1990 นาย ปรีชัย เชี่ยวนาวิน ท่าแร้ง 155/63
1991 นาย ธวัชชัย เลิศวุฒิวงศา ท่าแร้ง 89/90
1992 นางสาว อุษณาพรรณ วิสุทธิทรัพย์ ท่าแร้ง 222/155
1993 นาย รัชกฤช สุรกีรติกร ท่าแร้ง 47/43
1994 นาง ฐิติรัตน์ คำสุข ท่าแร้ง 6/655
1995 นางสาว สุธีรา รัตนบุรี ท่าแร้ง 134/86
1996 นางสาว มุกดา จันทร์มูล ท่าแร้ง 57/125
1997 นางสาว นุชนารถ ตั้งเสริมวงศ์ ท่าแร้ง 36/128
1998 นาง สิริวรรณ เรืองรอง ท่าแร้ง 119/41
1999 นาย วุฒิกรณ์ สมฤทธิ์ ท่าแร้ง 62/6
2000 นาย สมัคร รวีพงศ์ ท่าแร้ง 3/157
2001 นาย เชิดศักดิ์ คงเมือง ท่าแร้ง 159/511
2002 นาง สังวาล คงเอี่ยม ท่าแร้ง
2003 นาย วีระวัฒน์ สมฤทธิ์ ท่าแร้ง 62/9
2004 นาง ณัฎฐ์สรัญ เจีย ท่าแร้ง 111/768
2005 นาย วิเชษฐ์ เจริญรส ท่าแร้ง 46/88
2006 นาง สมจิต นันทโชติ ท่าแร้ง 65
2007 นางสาว สมภรณ์ เจียรพงศ์พิสุทธิ์ ท่าแร้ง 111/403
2008 นางสาว สุรีย์ สนสุวรรณ ท่าแร้ง 70/104
2009 นางสาว สอาด สังฆมาศ ท่าแร้ง
2010 นาย บุญเชิด เข็มเงิน ท่าแร้ง 33/221
2011 นาง โสภา นิกรถา ท่าแร้ง
2012 นาง พรพินิต ประภัสสร ท่าแร้ง 56/190
2013 นางสาว สิริญา เทพราช ท่าแร้ง 46/189
2014 นาง นุชรี ไชยชำนาญ ท่าแร้ง 6/470
2015 นาย ธีรภัทร์ กาญจนะพังคะ ท่าแร้ง 139/36
2016 นาง กันยา เขมานันต์ ท่าแร้ง 179/1
2017 นาย ฐานศักดิ์ ศุภนคร ท่าแร้ง 70/1
2018 นาง สุมาลย์ทิพย์ วชิรวราการ ท่าแร้ง
2019 นาย ทักษิณ ละครวงษ์ ท่าแร้ง 1/177
2020 นาย ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม ท่าแร้ง 145/37
2021 นาง จันทร์เพ็ญ ใจมั่น ท่าแร้ง 1257-8
2022 นาย สุวิรัฐ คีรีศรี ท่าแร้ง 6/451
2023 นาง รมิดา คงธนะ ท่าแร้ง 38/113
2024 นาย ไกรวุฒิ เกื้อสกุล ท่าแร้ง 143/49
2025 นาง กาญจนา เจริญวงษ์ ท่าแร้ง 145/23
2026 นางสาว อัจฉรา จินตรารักษ์ ท่าแร้ง 38/332
2027 นาย สกล พัสลัง ท่าแร้ง 159/40
2028 นาง ศุภานัน กัลยาณมิตร ท่าแร้ง 159/22
2029 นาย คำมี แพงกันยา ท่าแร้ง 274
2030 นางสาว อัญชนา เกิดปัญญา ท่าแร้ง 111/515
2031 นาง อจิรวดี สุรังษี ท่าแร้ง 145/33
2032 นาย เบญจกัลยาณี ประกาศเภสัช ท่าแร้ง 137/419
2033 นาง ชัชฎา ธรรมติกานนท์ ท่าแร้ง 125/3
2034 นาง วรรณภา เกิดปัญญา ท่าแร้ง 111/517
2035 นาย คมสันต์ ปาลสินกุลกิจ ท่าแร้ง 70/180
2036 นาย ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ ท่าแร้ง 50/17
2037 นาง เรวดี กิตติพัฒนะวงศ์ ท่าแร้ง 19/213
2038 นาย กุลชาติ ลือกุลวัฒนะชัย ท่าแร้ง 90/24
2039 นาย ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร ท่าแร้ง 145/36
2040 นาย ธัชกร มะลิวงษ์ ท่าแร้ง 139/234
2041 ร.ต. นคร ยุ้นพันธ์ ท่าแร้ง 22/46
2042 นาง เสาวลักษณ์ บุญอาจ ท่าแร้ง 78/32
2043 นาง กมลวรรณ เขมะสุนันท์ ท่าแร้ง 7/360
2044 นาง สุวรรณึ ธูปพุ่ม ท่าแร้ง 45/36
2045 นาง ชรินรัตน์ ม่วงไหมแพร ท่าแร้ง 145/46
2046 นาง สิราวรรณ ท้วมลี้ ท่าแร้ง 5/287
2047 นาง จิราพัชร์ คำนวล ท่าแร้ง 130/11
2048 นาย ทวี แพงศรี ท่าแร้ง
2049 นาย เชาว์ รุ่งธนโชติ ท่าแร้ง 147/39
2050 นาง เกษร จันทร์ถาวร ท่าแร้ง 145/55
2051 นาย ธนิต แก้วนุช ท่าแร้ง 137/13
2052 นางสาว สดศรี วัฒนธรรม ท่าแร้ง 38/226
2053 นาย พรเทพ โอฬารกิจเจริญ ท่าแร้ง 5/174
2054 นาย อานนท์ กับกิ่ว ท่าแร้ง 19/193
2055 นาย ผัด โยยง ท่าแร้ง
2056 นาย ดำรงค์ น้ำดอกไม้ ท่าแร้ง 145/68
2057 นางสาว พรรณรัตน์ อัตตโยธิน ท่าแร้ง 49
2058 จ.ส.อ. มานิตย์ สังขวิจิตร ท่าแร้ง 44/19
2059 นาย ชรินทร์ สายทอง ท่าแร้ง 6/116
2060 นาย ชัยโรจน์ ชอบชื่นชม ท่าแร้ง 145/86
2061 นาง ธิดา ขำนิรันดร์ ท่าแร้ง 78
2062 นางสาว พิชชญาดา เมืองเจริญ ท่าแร้ง 155/18
2063 นาย วิโรจน์ ธนกิจวิบูลย์ผล ท่าแร้ง
2064 นาง เพ็ญศรี ลิ้มพานิช ท่าแร้ง 102/55
2065 นางสาว อารีย์ วงศ์ข้าหลวง ท่าแร้ง 145/91
2066 นาย ทรงวุฒิ สุวราห์วรรณ ท่าแร้ง 71/124
2067 นาย เพทาย พู่พุฒ ท่าแร้ง 164/19
2068 นาง ญาณี จารุศร ท่าแร้ง 222/17
2069 นาง ลักษณ์บดี วิเศษสุวรรณ์ ท่าแร้ง 145/101
2070 นาย วรวัฒน์ วรอังคณา ท่าแร้ง 155/68
2071 นาย อณัส อมาตยกุล ท่าแร้ง 65
2072 นาง ยุภาเพ็ญ รัตนาวังเจริญ ท่าแร้ง 89/228
2073 นาง เบญจาภรณ์ สรรพานิช ท่าแร้ง 1/314
2074 นาย สิโรจน์ หมันหลิน ท่าแร้ง 79/63
2075 นาย วิรัชชัย โพธิละเดา ท่าแร้ง 71/28
2076 นาง สิวลักษณ์ จีนานุพันธ์ ท่าแร้ง 59/4
2077 นางสาว ชื่นกมล อบอาย ท่าแร้ง 126/6
2078 นาย ดนัย หอมจันทร์ ท่าแร้ง 117/215
2079 นางสาว อรวรรณ ฟักขำ ท่าแร้ง 6/483
2080 นาย สนธยา ช้างหลำ ท่าแร้ง 145/144
2081 นาย ปิยศักดิ์ ทองพูล ท่าแร้ง 46/142
2082 นาง นันทา ทรัพย์ดาว ท่าแร้ง 145/147
2083 นางสาว สวงษ์ ตรีทศ ท่าแร้ง 1/41
2084 นาง ทิพย์วรรณ เอกอติภา ท่าแร้ง 159/47
2085 นางสาว ปนัดา เล็กสกุล ท่าแร้ง 145/155
2086 นาง ศิริพร ทวีคูณ ท่าแร้ง 70/170
2087 นางสาว ชฎาวรรร ศรีโพธิ์ ท่าแร้ง 139/89
2088 นาย กิตติชัย สุวรรณอุ่น ท่าแร้ง 6/327
2089 นาง พานิดา วาทาบิกิ ท่าแร้ง 9/313
2090 นาย วิรัตน์ ยิ้มปรีดา ท่าแร้ง
2091 นาง เมตตา เพชรเกตุ ท่าแร้ง 145/161
2092 นาง เกศินี กาญจนมุสิก ท่าแร้ง 137/45
2093 นาย จุติ ไกรเลิศ ท่าแร้ง 200/128
2094 นาย ยุทธนา ปกป้องมงคล ท่าแร้ง 111/410
2095 นาง กมนวรรณ พุทธาภิรัตน์ ท่าแร้ง 145/165
2096 นางสาว สุรินี คงพิทักษ์ ท่าแร้ง 20/11
2097 นาย พงษ์รวี ทัศสี ท่าแร้ง
2098 นาย รัฐศักดิ์ เย็นสบาย ท่าแร้ง
2099 นาย วิวัฒน์ เย็นสบาย ท่าแร้ง
2100 นาย วัชระ มณีอินทร์ ท่าแร้ง
2101 นาย ฐิติกร แก้วไพฑูรย์ ท่าแร้ง
2102 นาย บอล สนลา ท่าแร้ง
2103 นาย ภิทยาธรรม ทิศรักษ์ ท่าแร้ง
2104 นาง สมปอง พุทธชาติ ท่าแร้ง 71/43
2105 นางสาว วิภาดา สวัสดิกุล ท่าแร้ง 143/61
2106 นางสาว สิริพร หลักชัย ท่าแร้ง 104/5
2107 นาย บาง พุดมะลัง ท่าแร้ง 19
2108 นาย สุชาติ จันทนะ ท่าแร้ง 144/40
2109 นาย มนต์ชัย หยกน้ำเงิน ท่าแร้ง 99/147
2110 นาย เปรื่องวิทย์ สุดดี ท่าแร้ง 22/183
2111 นาย สะอาด จินดามัง ท่าแร้ง 100/37
2112 นาย วรเวช วิเศษบำรุงเจริญ ท่าแร้ง 102/195
2113 นางสาว พรพิมล ไพรัตน์ ท่าแร้ง 70/14
2114 นาย กฤษณะ วสุกุลเกษมธร ท่าแร้ง 148/2
2115 นาง สุภาพ คำแสน ท่าแร้ง 45/14
2116 นาย ธัญญวัฒนื รุ่งทิวาสุวรรณ ท่าแร้ง 42/47
2117 นางสาว ธันยรภรณ์ นาคสุข ท่าแร้ง 1/35
2118 นางสาว จารีย์ รัตนสุวรรณ ท่าแร้ง
2119 นาย พรชัย ยวนังกูร ท่าแร้ง 159/20
2120 นาย ประวิตร ชาลี ท่าแร้ง
2121 นางสาว มนัสวิณี ตันพัฒนรัตน์ ท่าแร้ง 121/486
2122 นาย อดุล ซ่อรัมย์ ท่าแร้ง 24
2123 นางสาว รมิดา ชัยมงคลานนท์ ท่าแร้ง 222/138
2124 นาง สุนันทา น้อยมณ๊ ท่าแร้ง
2125 นาย วิสุทธิ์ พิเภก ท่าแร้ง 288
2126 นาย สมใจ เกตุลา ท่าแร้ง
2127 นาง นพรัตน์ พิเภก ท่าแร้ง 298
2128 นาง บุปผา ปานเฟือง ท่าแร้ง 44/62
2129 พล.ต ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ ท่าแร้ง 22/37
2130 นางสาว นงลักษณ์ ปานเฟือง ท่าแร้ง 44/97
2131 นาง เสาวลักษณ์ เกิดเกรียงบุญ ท่าแร้ง 3
2132 นาย อิทธิศักดิ์ ฉวรรณกุล ท่าแร้ง 11/81
2133 นางสาว สมจิตร์ บุญลอ ท่าแร้ง
2134 นาง กฤษณ๊ย์ ทองแท่งไทย ท่าแร้ง 89/339
2135 นาย วิเชษฐ์ อิ่มร้อยเอ็ด ท่าแร้ง 137340
2136 นางสาว จำลอง สว่างโรจน์ ท่าแร้ง
2137 นาย สัญญา เสาร์กลาง ท่าแร้ง
2138 นาย พิชัย อิ่มร้อยเอ็ด ท่าแร้ง 137/344
2139 นาย นัฐศักดิ์ อร่ามศรี ท่าแร้ง 1/71
2140 นาย สุรเดช จำปางาม ท่าแร้ง
2141 นางสาว นิภาวรรณ เสริฐแสงดี ท่าแร้ง
2142 นาย จินตนา มาตยประพันธ์ ท่าแร้ง 96/94
2143 ด.ต. ประกาย ศรีสมัย ท่าแร้ง 100/205
2144 นาย ณัฐพล ถวกสูงเนิน ท่าแร้ง
2145 นางสาว ธัญศา เจริญภักดี ท่าแร้ง 100/34
2146 นาง อรอนงค์ ไชยญาติ ท่าแร้ง 92/3
2147 นาย จุฑาภรณ์ บุญธง ท่าแร้ง 42/32
2148 นางสาว ณัฐชยา ทองกองทุน ท่าแร้ง 111/723
2149 นางสาว ฐัติมา โรหิตเสถียร ท่าแร้ง 155/187
2150 นาง ขนิษฐา สวัสดิ์เอื้อ ท่าแร้ง 9/56
2151 นาย วันชัย จิรพงศ์พิทักษ์ ท่าแร้ง 208/3
2152 นางสาว ราศี สานุจิตต์ ท่าแร้ง 159/382
2153 นาย อาคม เอื้องศิริรัตน์ ท่าแร้ง 7/102
2154 นาง ชุติมา อินทรประเสริฐ ท่าแร้ง 37/1
2155 นาง ปรานอม นินทการ ท่าแร้ง
2156 นาย ทรงศักดิ์ นาโลม ท่าแร้ง 46
2157 นาง พรรณกร พนาวิวรรธน์ ท่าแร้ง 46/237
2158 พ.อ.อ. ปิยะชัย นาโลม ท่าแร้ง 46/3
2159 นางสาว อรนุช วิบูลย์เจริญกิจจา ท่าแร้ง 6/661
2160 นาย พรเพ็ญ ธนศิริพร ท่าแร้ง 1222
2161 นาย ปรีชา จบดี ท่าแร้ง 155/159
2162 นาย ชัยรัตน์ คงเกรียงไกร ท่าแร้ง 222/177
2163 นาง มณี ธีระมังคลานนท์ ท่าแร้ง 107/1
2164 นาย สมชาย เสรีพันธ์พานิช ท่าแร้ง 90/143
2165 นางสาว รชพรรณ อยู่สุข ท่าแร้ง 111/479
2166 นางสาว จำปี ดวงใจ ท่าแร้ง
2167 นางสาว กนิษฐา อภิญญานันท์ ท่าแร้ง 18/246
2168 นาย อัจฉรา ตามธรรม ท่าแร้ง 7/190
2169 นาย วิจิตร บุญมา ท่าแร้ง
2170 นาง อุไรรัตน์ อำไพ ท่าแร้ง 139/220
2171 นาย สาคร จันดาศรี ท่าแร้ง
2172 นาง รัชนี ไชยสาร ท่าแร้ง 44/1
2173 นาง นุชนาถ สร้อยสมวงศ์ ท่าแร้ง 78/10
2174 นางสาว สมใจ อาจประจันทร์ ท่าแร้ง
2175 ด.ต. สนอง ทรัพย์สงวน ท่าแร้ง 70/109
2176 นาง สุนทรี พรหมดวง ท่าแร้ง 169/200
2177 นางสาว ชนิดา อาสาสุวรรณ ท่าแร้ง
2178 นาง สุภานี แก้วกาญจน์ ท่าแร้ง 144/165
2179 นาง อัจฉรา สืบอ้าย ท่าแร้ง 102/551
2180 นาย วิชัย เพียรพัฒนพงศ์ ท่าแร้ง 155/52
2181 นาง เบญจวรรณ มีเพียร ท่าแร้ง 70/37
2182 นาง รตานา รัตนประทีป ท่าแร้ง 137/136
2183 นาย ไชยพจน์ ธวัชเกียรติศักดิ์ ท่าแร้ง 7/58
2184 นางสาว นันทวัน ทองสนธิ ท่าแร้ง 71/131
2185 นางสาว ปารกวี พรเลิศ ท่าแร้ง 9/411
2186 นาย เจิดกฤต รัตนอุดม ท่าแร้ง 9/389
2187 นางสาว รวงทิพย์ สิรินิธิ์ ท่าแร้ง 46/28
2188 นาง กานดา ขาวทอง ท่าแร้ง 146/73
2189 นาย บุญมี แสงอรุณเจริญ ท่าแร้ง 46
2190 นาย โชคชัย เทวสิริโชคชัย ท่าแร้ง 83/78
2191 นางสาว ประทุมทิพย์ ศรีทองสุข ท่าแร้ง
2192 นาง สิริวรรณยา ไชยสาร ท่าแร้ง 96/143
2193 นางสาว สุนิสา เรืองโชติ ท่าแร้ง 19/21
2194 นางสาว เพ็ญพทิพย์ สุขสำราญ ท่าแร้ง 90/45
2195 นาย สมชาย แซ่ตัน ท่าแร้ง 19/22
2196 นาง สาลินี โหมดสุวรรณ ท่าแร้ง 11/50
2197 นาย นิวัฒน์ โกเมนอร่ามวงศ์ ท่าแร้ง 111/992
2198 นาย ธนชัย สนองผัน ท่าแร้ง 63/3
2199 นาง วนาวัลย์ ทองปัจฉา ท่าแร้ง 79/159
2200 นาง นันทพร ตั้งภัทรวดี ท่าแร้ง 111/991
2201 นางสาว ทศพร จันทร์กระจ่าง ท่าแร้ง 65/63
2202 นางสาว ณกรปภา รุ่งสุริยาวานิช ท่าแร้ง
2203 นาย บุญกอบ เหรัญญกิจ ท่าแร้ง 36/5
2204 นาง นันทิกานต์ พลวิชัย ท่าแร้ง 28/30
2205 นาย สุวิทย์ พึ่งโพธิ์ ท่าแร้ง
2206 นาย คมกริช อ้นทอง ท่าแร้ง 6/89
2207 นาง รัตนา เหรัญญกิจ ท่าแร้ง 9/23
2208 นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ท่าแร้ง 58/17
2209 นาย กาณฑ์วรัตน์ หวังร่วมมิตร ท่าแร้ง 144/45
2210 นาย วินัย วิทยานุกูล ท่าแร้ง 134/77
2211 นาง มาลี คุมสุข ท่าแร้ง 71/68
2212 นาง ศกุนตลา กะราลัย ท่าแร้ง 37
2213 นางสาว กาญจนา รุ่งแจ้ง ท่าแร้ง 149/14
2214 นาง ศิมา สวรรณบุบผา ท่าแร้ง 5/21
2215 นาง อัญชลี หาญณรงค์ ท่าแร้ง 117
2216 นางสาว วริศรา ปานศรี ท่าแร้ง 102/469
2217 นาง อมร แซ่จิ้ว ท่าแร้ง 19/171
2218 นางสาว พัชรี คุณอุดม ท่าแร้ง 161/13
2219 นาย ฉัตรชัย พงษ์พัฒนศึกษา ท่าแร้ง 116
2220 นาง ศุทธินี ภูมิขุนทด ท่าแร้ง
2221 นาย ชัยชาญ ศรีทองสุข ท่าแร้ง
2222 นาง สุธิดา ชาง ท่าแร้ง 137/313
2223 นาย ส่ง สลักลาย ท่าแร้ง 9/11
2224 นางสาว กัลยา นาคประพันธุ์ ท่าแร้ง 155/205
2225 นาง ภัทรภร เขตตระกูล ท่าแร้ง 1/189
2226 นาง อารีย์ เพ็งพุด ท่าแร้ง 256/1
2227 นาง ณกานต์ โพธิ์เกษม ท่าแร้ง 102/437
2228 นาย ปวิตรา พรหมเพ็ชร ท่าแร้ง 44/14
2229 นาย อรัญ ตะบุตร ท่าแร้ง
2230 นางสาว พรรณทิพ อุทัยเจริญพงษ์ ท่าแร้ง 88/6
2231 นาง สุคนธ์ พรหมมา ท่าแร้ง 70/79
2232 นาย ธัมมศักดิ์ ปิยะ ท่าแร้ง
2233 นาย นิพนธ์ แก้วบุตร ท่าแร้ง 111/769
2234 นาย ปรินท์เอก บุญรักษา ท่าแร้ง 89/292
2235 นาย ธนภร มณีสัจจัง ท่าแร้ง 24/77
2236 นาง จารุจันทร์ ตะราษี ท่าแร้ง 144/47
2237 นาง อรณี ภักดีเจริญฤทธิ์ ท่าแร้ง
2238 ร.ต.อ. สุดเขต มีทอง ท่าแร้ง 145/93
2239 นางสาว ณฐิดา เขาจารี ท่าแร้ง 37/66
2240 นาย นราธิป ภูมาศ ท่าแร้ง 203/18
2241 นาย ฉัตรศิริ วีรวฒน์ ท่าแร้ง 90/70
2242 นาย ธิพณ เย็นจันทร์ ท่าแร้ง 1/34
2243 นางสาว มาศสุวัณณ์ บุญลือ ท่าแร้ง 90/78
2244 นาย เชษฐา จิรไพศาลกุล ท่าแร้ง 137/205
2245 นางสาว อรพรรณ สมแสน ท่าแร้ง
2246 นาง พเยาว์ ทันจันทร์ ท่าแร้ง 6/29
2247 นาย อนุชา รัตนภิภพ ท่าแร้ง 134/363
2248 นางสาว ณัฐกานต์ มณีเนตร ท่าแร้ง 145/166
2249 นาง ละเมียด พงษ์ประเสริฐ ท่าแร้ง 147/33
2250 นาง สมร นุชเทศ ท่าแร้ง 94
2251 นาง จิราภา ศรีกาฬสินธ์ ท่าแร้ง 145/45
2252 นาง นริศรารัตน์ ตุลธนกาญจน์ ท่าแร้ง 102/573
2253 นาง สุดาวดี อุปพันธ์ ท่าแร้ง 145/53
2254 นางสาว นีรนุช บุญโก๊ะ ท่าแร้ง
2255 นาย อนุกูล ตันพิพัฒน์อารีย์ ท่าแร้ง 145/133
2256 นาย ชัยณรงค์ อิงคากุล ท่าแร้ง 7/82
2257 นาง กนกวรรณ สังข์เผือก ท่าแร้ง 155/144
2258 นาง ไสว ทับทิม ท่าแร้ง 136/629
2259 นาง ขวัญใจ ช้างหลำ ท่าแร้ง 145/134
2260 นาง สิริพร สังข์สุวรรณ ท่าแร้ง 155/147
2261 นาย อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล ท่าแร้ง 200/114
2262 นาง ประภา เหมรัชตานันต์ ท่าแร้ง 145/136
2263 นาย พจนารถ แย้มสุริโยทัย ท่าแร้ง 9
2264 นาย ธนบดี ประสงค์ประสิทธิ์ ท่าแร้ง 145/139
2265 นางสาว สุชาดา คูหาไพบูลย์ ท่าแร้ง 161/109
2266 จ.อ. อนันต์ อ่อนสำอางค์ ท่าแร้ง 1/40
2267 นาย สุนทร ประสงค์ประสิทธิ์ ท่าแร้ง 145/140
2268 นาย นิติ สุระอาชารัตน์ ท่าแร้ง 19/12
2269 พ.อ. ประเทือง กิ่งเกตุ ท่าแร้ง 343
2270 นางสาว ชวัลลักษณ์ โชตนา ท่าแร้ง 56/102
2271 นางสาว วรรณวิมล สุวรรณมาลี ท่าแร้ง 6/675
2272 นาง พรรณพราย ปัทมพันธุ์สกุล ท่าแร้ง 145/142
2273 นางสาว ธัญญารัตน์ ธนสารสกลภพ ท่าแร้ง 2/148
2274 นางสาว เบ็ญจางค์ พึ่งแสง ท่าแร้ง 119/158
2275 นาง กิ่งกมล ปรุณพรรค์ ท่าแร้ง 70/51
2276 นาง สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม ท่าแร้ง 99*166
2277 นาย อรรณพ คำตัน ท่าแร้ง 155/22
2278 นาย ณัฐ ช้างหลำ ท่าแร้ง 145/173
2279 นาย จรัญ คงอิ่ม ท่าแร้ง 11/24
2280 นาย ศิริรัตน์ ปานเจริญ ท่าแร้ง 1/185
2281 นางสาว ปิยะนันท์ จันทร์หอมกุล ท่าแร้ง 10
2282 นางสาว โสภา สุวรรณรัตน์ ท่าแร้ง 143/80
2283 นาง บุหงา บุญรอด ท่าแร้ง 201
2284 นาง อมรา วรรณมาศ ท่าแร้ง 118/251
2285 นาย บุญยวัฒน์ อินทรเพชร ท่าแร้ง 89/562
2286 นางสาว นิธินันท์ ภู่เจริญ ท่าแร้ง 79/122
2287 นาย บงกช แดงบัว ท่าแร้ง 222/90
2288 นาง เตือนใจ ผดุงศุภไลย ท่าแร้ง 7/130
2289 นาง จิตราภา คชาชีวะ ท่าแร้ง 208/1
2290 นาย พิชิต มะลิลา ท่าแร้ง 56/124
2291 นาย ชูศักดิ์ กำจัดภัย ท่าแร้ง 100/178
2292 นางสาว ณภัค เจริญจิตกร ท่าแร้ง 222/89
2293 นาย จิระ วรรธนสิทธิโชค ท่าแร้ง 8/9
2294 นาย เศรษฐพจน์ ชีรนรวนิชย์ ท่าแร้ง 119/331
2295 นาง ณภัทร สุวรรณทัต ท่าแร้ง 20
2296 นางสาว ควัลรัตน์ กูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง
2297 พล.ต. กิตติ สุขสมสถาน ท่าแร้ง 199
2298 นาง ผิว ช้างเยาว์ ท่าแร้ง 27
2299 พล.ท. กิติ มีคุณ ท่าแร้ง 200/115
2300 นาย พงศธร ทัตตะกิตติยา ท่าแร้ง 89/630
2301 นาย อลงกรณ์ ขันเงิน ท่าแร้ง 100/15
2302 นาง อักษร จิระถาวรฤกษ์ ท่าแร้ง 6/497
2303 นาย ฉัตรณรงค์ วินิจฉัยกุล ท่าแร้ง 44/39
2304 นาย ภูสิทธิ์ เล้าสกุล ท่าแร้ง 1/87
2305 นาย เจริญ ชูศรี ท่าแร้ง 99/204
2306 นาง อิสรีย์ เดวิดเซ่น ท่าแร้ง 159/34
2307 นางสาว มยุรี รักงาน ท่าแร้ง 243/2
2308 นาง วัชราภรณ์ อัมพุช ท่าแร้ง 5/215
2309 นาย อิทธิเดช ถาวรนันท์ ท่าแร้ง 24/256
2310 นาย นราธิป แก้กวประดิษฐ์ ท่าแร้ง 46/211
2311 นาย สุมิตร ศรีสันติธรรม ท่าแร้ง 99/25
2312 นาย ภาณุ ชัยศิริ ท่าแร้ง 169/109
2313 นางสาว สุเนตรา แสงรัตนกูล ท่าแร้ง 9/326
2314 นาง เนตรนภา ฟูเกียรติ ท่าแร้ง 155/164
2315 นาง สุนีย์ ใจซื่อ ท่าแร้ง 24/220
2316 นาง สำราญ แย้มคล้าย ท่าแร้ง
2317 นาย ไชยงค์ ษรสกุลทรัพย์ ท่าแร้ง 44/46
2318 นาง สมรัตน์ ปรศุวีระ ท่าแร้ง 44/102
2319 ร.ต.อ. นพพร พลอยดวงรัตน์ ท่าแร้ง 200/148
2320 นาย วัขรินทร์ หนูแก้ว ท่าแร้ง 71/7
2321 นาย สรัฐ อนันต์ชัยพัทธนา ท่าแร้ง 44/104
2322 นาย ธายุกร ศรีสุธรรมรัตน์ ท่าแร้ง 111/980
2323 ด.ต. ฉลอง ดีสม ท่าแร้ง 100/171
2324 นาย ชูชัช พลไชยฤทธิ์ ท่าแร้ง
2325 พ.ต.ต. อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ ท่าแร้ง 119/90
2326 นาย เรืองยศ ศรีสุธรรมรัตน์ ท่าแร้ง 111/979
2327 นาย ปิยะ ตรองพาณิชย์ ท่าแร้ง 44/47
2328 นางสาว ธนาวลี ชัยธนเสถียร ท่าแร้ง 222/3
2329 นาย ฮานาม จันทร์ ท่าแร้ง 102/116
2330 นาย ณรงค์ศักดิ์ นามเพ็ง ท่าแร้ง 111/937
2331 ว่าที่ ร.ต.อ. อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า ท่าแร้ง
2332 นาง สมจิตร์ ผกามาลย์ ท่าแร้ง
2333 นาย ชูชาติ ปราชญ์รัตนะกวี ท่าแร้ง 37/13
2334 นาย พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์ ท่าแร้ง 155/74
2335 นางสาว จริยา สมบูรณ์กิจชัย ท่าแร้ง 17/47
2336 นาย ชัยวัฒน์ สุขเมฆ ท่าแร้ง 44/100
2337 นางสาว ศิริกาญจน์ อนุศิริ ท่าแร้ง 6/440
2338 นางสาว วรางคณางค์ วังชุมทอง ท่าแร้ง 19/1
2339 นาย สุวัฒน์ ตันตาปกุล ท่าแร้ง 144/127
2340 นางสาว สายไหม จันทร์ผ่อง ท่าแร้ง 18/138
2341 นางสาว กัลชกานต์ สวรรณ์ ท่าแร้ง 145/45
2342 นาง สนธิญา ตั้งกิจวิวัฒน์ ท่าแร้ง 6/643
2343 นาง ณวดี จ้นทรสนธิ ท่าแร้ง 86/4
2344 นางสาว มนัสนันท์ พัชรปัญญวัฒน์ ท่าแร้ง 44/137
2345 นาย ฐิติพงค์ จิรพัฒนกุล ท่าแร้ง 157/2
2346 นาย อนะรัช ชัยธนะภิญโญ ท่าแร้ง 150/18
2347 นาง สุจินต์ โรยแพน ท่าแร้ง 6/355
2348 นาย สรพรรค ภักดีศรี ท่าแร้ง 111/1003
2349 นาย ภัทรวดี จิวพัฒนกุล ท่าแร้ง 160/2
2350 นาง อัจฉรา วชิรกำชัย ท่าแร้ง 161/106
2351 นาง หวล วนาสุขพันธ์ ท่าแร้ง
2352 นางสาว ทิพรัตน์ บรรฐาน ท่าแร้ง 137/61
2353 นางสาว รสคนธ์ แก้วสะอาด ท่าแร้ง 1238
2354 นาง ภานุช วนาสุขพันธ์ ท่าแร้ง 160/4
2355 พ.อ. พิพัฒ เกษแม่นกิจ ท่าแร้ง 1
2356 นาง นิศากร ศุภมิตรมงคล ท่าแร้ง 7/215
2357 นาย ศตพร นวลละออง ท่าแร้ง 222/178
2358 นาง ชัชรีย์ โสพรรณา ท่าแร้ง
2359 นาย ไพศาล เอี่ยมบำรุง ท่าแร้ง 155/53
2360 นาย วัฒนะ มหิพันธ์ ท่าแร้ง 37/225
2361 นางสาว จุฑารัตน์ แก้วสกุล ท่าแร้ง 70/107
2362 นาย สิทธิชัย ไชยปัญญา ท่าแร้ง 222/222
2363 นาย เฉลียว ใจเพ็ชร ท่าแร้ง 89/299
2364 นาง อารีรักษ์ เรือนเงิน ท่าแร้ง 83/148
2365 นาย สืบสกุล ศรีนาค ท่าแร้ง 222/237
2366 นาง สุมิตรา อุชิฮารา ท่าแร้ง 222/267
2367 นางสาว วิลาสินี ศิริจารุวงศ์ ท่าแร้ง
2368 นาย บุญคง พรมลี ท่าแร้ง 18/247
2369 พ.ต.ท. ปรัชญา เผ่าชัย ท่าแร้ง 100/39
2370 นาย จริยา อัคคอิชยา ท่าแร้ง
2371 นางสาว พุทธวรรณ ประยูรทอง ท่าแร้ง 139/94
2372 นาย ไพทูล เกตุวิไล ท่าแร้ง 20/13
2373 นางสาว รัชนี อารีวิริยะกุล ท่าแร้ง 222/119
2374 นาง วันเพ็ญ ปานตะละศรี ท่าแร้ง 27/6
2375 นาง สกลวรรณ สมไพบูลย์ ท่าแร้ง 222/386
2376 พ.อ. ประสิทธิ์ ชายทวีป ท่าแร้ง 71/61
2377 นางสาว นลินจรีย์ นิติทัศนกุล ท่าแร้ง 222/38
2378 นาย กิตติยา ปอแก้ว ท่าแร้ง 222/275
2379 นาย ปรีชา มหาผล ท่าแร้ง 7/284
2380 นางสาว เมทินี ไชยเสน ท่าแร้ง 222/384
2381 นาย เที่ยง นนตะบุตร ท่าแร้ง 16
2382 พ.อ. เจษฎี ศิริพิพัฒน์ ท่าแร้ง 215
2383 นาย สุเทพ บุญมี ท่าแร้ง 100/258
2384 นางสาว แสงมณีย์ คุณเศรษฐ ท่าแร้ง 139/67
2385 นางสาว อารยา พงศ์พิพัฒนชัย ท่าแร้ง 90/140
2386 นางสาว ภวรัญชน์ อารมย์เสรี ท่าแร้ง 222/239
2387 นางสาว น้ำทิพย์ อยู่หนองฉาง ท่าแร้ง
2388 นาย พิภพ เกษแม่นกิจ ท่าแร้ง
2389 นางสาว ศิริพร คงธนะเจริญชัย ท่าแร้ง 137/308
2390 นาย วาทิต ณ บางช้าง ท่าแร้ง 222/288
2391 นาย สมควร แซวะ ท่าแร้ง
2392 นาย สุรเชษฐ์ จิรันดร ท่าแร้ง 9/40
2393 นาง สาวิตรี กลิ่นรอด ท่าแร้ง
2394 นาย มานิตย์ ด้วงเจริญ ท่าแร้ง 134/256
2395 นาย ประสาตร์ เปียดำรงค์ ท่าแร้ง

เขตบางเขน ครั้งที่ 18 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 18 เรียงตามชื่อ

กชกร กลิ่นจันทร์หอม 2255 นางสาว อนุสาวรีย์ 43
กชนันท์ วงษ์ภักดี 3331 นางสาว ท่าแร้ง 149/28
กชภัส บุตรโคต 1056 นาง อนุสาวรีย์
กณภัทร ศิริวิวัฒน์ 1488 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/117
กนกกร ไสยมาตย์ 2185 นาง อนุสาวรีย์
กนกกุล ธรรมสุรัติ 772 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/9
กนกดารินทร์ เพ็ชร์ย้อย 1304 นางสาว อนุสาวรีย์ 64
กนกพร สุวรรณชัย 2923 นางสาว ท่าแร้ง 139/195
กนกพล สุขพิศาล 4332 นาย ท่าแร้ง
กนกพันธ์ มีมานัส 1863 นาย อนุสาวรีย์ 30/51
กนกรัชต์ ใจเย็น 3081 นางสาว ท่าแร้ง 99/51
กนกวรรณ จันคนา 790 นาง อนุสาวรีย์ 88/7
กนกวรรณ พันธ์สวัสดิ์ 2911 นางสาว ท่าแร้ง 8/34
กนกวรรณ ภูเวียง 3096 นาง ท่าแร้ง 6/356
กนกวรรณ มานะวิทยากิจ 659 นาง อนุสาวรีย์
กนกวรรณ เมธาเวช 3992 นาง ท่าแร้ง 111/423
กนกศิลป์ รูย์ 1566 นาง อนุสาวรีย์ 20/28
กนเกศ เหล็กจีน 1587 นาง อนุสาวรีย์
กมล วรวัฒน์ปรีชา 1008 นาย อนุสาวรีย์ 181/287
กมล วิศุภกาญจน์ 3923 นาย ท่าแร้ง 137/17
กมลชนก กมล 119 นางสาว อนุสาวรีย์
กมลทิพย์ สุขวรรณ 1822 นาง อนุสาวรีย์ 159/51
กมลรัตน์ แซ่ตั๋ง 2835 นางสาว ท่าแร้ง 78/146
กมลลักษณ์ เกษรินทร์ 3684 นาง ท่าแร้ง 96/133
กมลวรรณ พิชัยสวัสดิ์ 4038 นางสาว ท่าแร้ง 111/34
กมลวรรณ ศิรินาค 2421 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/24
กมลวรรณ แสงดาว 3481 นางสาว ท่าแร้ง
กรกช คุรุกิจกำจร 2819 นาย ท่าแร้ง 119/33
กรกช ด้านเนาลา 2970 นาย ท่าแร้ง 61
กรกช หาดี 3532 นางสาว ท่าแร้ง 2/156
กรกฎ ทวีสินสมบูรณ์ 755 นาง อนุสาวรีย์ 37/112
กรกฎ เปี่ยมสุวรรณ 3720 นาย ท่าแร้ง 87/28
กรณชัย แก้วปลั่ง 4432 นาย ท่าแร้ง
กรปภา สัจจปาละ 1864 นาง อนุสาวรีย์ 88/21
กรภพ ภิรมย์ภักดี 4503 นาย ท่าแร้ง 1011
กรภัทร์ ชิโนฮาร่า 3768 นาง ท่าแร้ง 222/299
กรภัทร สัญฉิมมา 345 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณนิกา บู่สายญาติ 3341 นางสาว ท่าแร้ง 201/22
กรรณิกา คมสัน 3949 นางสาว ท่าแร้ง 137/38
กรรณิกา อัครวิไล 1713 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/351
กรรณิการ์ กอบเจริญธรรม 610 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ แนบสุข 4445 นาง ท่าแร้ง 55/56
กรรณิการ์ พรรณศุภมิตร 996 นาง อนุสาวรีย์ 62/78
กรรณิการ์ ละเอียด 3542 นาง ท่าแร้ง 102/503
กรรนิการ์ บำรุงสิน 2627 นางสาว ท่าแร้ง 99/201
กรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ 2287 นาย อนุสาวรีย์
กรวุฒิ ยืนยง 3911 นาย ท่าแร้ง 6/209
กรสิริ จันทร์ภูมิ 1767 นาง อนุสาวรีย์
กระแสร์ นิวรณุสิต 3902 พ.จ.อ. ท่าแร้ง 12
กรัณย์ เกียรติ์นีรนาท 1171 นาย อนุสาวรีย์ 105
กริช กิจสมชีพ 2330 พ.ท. อนุสาวรีย์
กรีน วัชโรทัต 606 นาย อนุสาวรีย์ 59/28
กรุณา ณ ถลาง 3240 นางสาว ท่าแร้ง 5/33
กรุณา อุสาหะ 4338 นางสาว ท่าแร้ง 111/852
กฤต สุทธิสวัสดิ์ 448 นาย อนุสาวรีย์ 180/180
กฤตยา กุณฑลวรรณ 3971 นางสาว ท่าแร้ง 189/4
กฤตยาพร เรืองรุ่ง 2613 นาง ท่าแร้ง 5/465
กฤติกร ฉิมม่วง 3893 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/118
กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ 2034 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/46
กฤติกา สร้อยทอง 226 นาง อนุสาวรีย์ 6/239
กฤษกร โพธิ์ไพงาม 2416 ส.อ. อนุสาวรีย์
กฤษฎา เทียนรัตน์ 3268 นาย ท่าแร้ง 7/388
กฤษฎา เสืออิ่ม 1625 นาย อนุสาวรีย์
กฤษฏ์ มีเพียร 4478 นาย ท่าแร้ง 28/95
กฤษณ์ หอยสังข์ 3759 ด.ต. ท่าแร้ง 100/455
กฤษณลักษณ์ พูนสวัสดิ์ 3229 นาย ท่าแร้ง 119/242
กฤษณะ ชุมทอง 995 นาย อนุสาวรีย์ 37/74
กฤษณา คงเจริญ 1732 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
กฤษณา คงศิลป์ 559 นาง อนุสาวรีย์ 244/73
กฤษณา จรรยาสกุลวงศ์ 3140 นาง ท่าแร้ง 222/45
กฤษณา ชูทรัพย์ 287 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 86/155
กฤษณา มูลานนท์ 334 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/58
กฤษณี ภู่พัฒน์ 646 นาง อนุสาวรีย์ 56/326
กฤษณีย์ สามนกฤษณะ 3142 นางสาว ท่าแร้ง 19/233
กลยุทธ มณฑาศวิน 4581 นาย ท่าแร้ง 244/155
กวินท์ ภควันต์วงศ์ 113 นาย อนุสาวรีย์
กวี ศรีแดน 2664 นาย ท่าแร้ง
กวีพันธ์ สังข์ศิลปชัย 2206 นาย อนุสาวรีย์
ก้อนทอง ขวัญแก้ว 2373 นางสาว อนุสาวรีย์
กอบชัย ลิมปนเทวินทร์ 3040 นาย ท่าแร้ง 68/42
กอปร์กาญจน์ จักรพันธุ์ 2648 นาย ท่าแร้ง 18/27
ก่อสิทธิ์ เสรีวัฒนา 4564 นาย ท่าแร้ง 159/5
กังสดาล กรรตุกิติ 29 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/5
กัญญณัช อนันต์เศรษฐกุล 3685 นางสาว ท่าแร้ง 4/157
กัญญนัช วิภาสรัตนากร 3161 นางสาว ท่าแร้ง 169/222
กัญญ์พัสวี ทินกรสูติบุตร 4253 นาง ท่าแร้ง 79/52
กัญญภัทร นาคพรมมินทร์ 1439 นาง อนุสาวรีย์ 61
กัญญา ชัยรัตน์ 2100 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
กัญญา ตะนารัตน์ 3959 นางสาว ท่าแร้ง 37/41
กัญญาณัฐ สุวรรณศิริโรจน์ 2176 นาย อนุสาวรีย์ 161/73
กัญญาวีร์ อุไรวงษ์ 1082 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/371
กัญพัชร สาลักษณ์ 1712 นาง อนุสาวรีย์ 44/82
กัญรดา ศิริชัย 1183 นาง อนุสาวรีย์ 74/11
กัณหา โชคลาภ 1156 นางสาว อนุสาวรีย์
กันคณา ทัสนะเมธี 3694 นาง ท่าแร้ง 144/121
กันต์ฤทัย ชัยมานิตย์ 1700 นาง อนุสาวรีย์ 164
กันต์ฤทัย ศรีสุข 48 นางสาว อนุสาวรีย์ 377/22
กันทรียา โปร่งสันเทียะ 1721 นาง อนุสาวรีย์ 181/271
กันย์ลภัส ตั้งเกื้อมิตร 4356 นางสาว ท่าแร้ง 111/1067
กันยา โชติกมาศ 898 นาง อนุสาวรีย์ 62/175
กันยา ภิบาลชนม์ 3129 นางสาว ท่าแร้ง 33/145
กันยารัตน์ สวรรณวิจิตร 2732 นางสาว ท่าแร้ง 124/1
กัมปนาท ตัลยารักษ์ 3109 นาย ท่าแร้ง 137/348
กัมปนาท เพ็ญสุภา 4197 นาย ท่าแร้ง 44/93
กัมปนาท แสงดี 4524 นาย ท่าแร้ง 148/36
กัมพล ทรัพย์ปรุง 1618 นาย อนุสาวรีย์ 29/645
กัมพล ยืนเยี่ยม 2710 นาย ท่าแร้ง 14
กัลญา อินทร์โพธิ์ 250 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/27
กัลยกร จิรโสภณสวัสดิ์ 449 นาง อนุสาวรีย์ 32
กัลยกร ศรีมงคล 997 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
กัลยรัชต์ อมรนพคุณศรี 3404 นางสาว ท่าแร้ง 33/7
กัลยวรรธน์ ทิพย์จันทร์ 1658 นางสาว อนุสาวรีย์ 53
กัลยา เชาว์ไว 394 นาง อนุสาวรีย์ 2
กัลยา เดชแก้ว 2166 นาง อนุสาวรีย์ 244/280
กัลยา ทิสาลี 979 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/29
กัลยา โพธิกศิกร 3424 นางสาว ท่าแร้ง
กัลยา ภักดีผล 1359 นาง อนุสาวรีย์
กัลยา มุกดา 3846 นางสาว ท่าแร้ง 56/101
กัลยา ยางก้อน 1648 นางสาว อนุสาวรีย์
กัลยา วังศานุตร 3048 นางสาว ท่าแร้ง 46/219
กัลยาณี ศรีวิทยาพงคำ 3241 นาง ท่าแร้ง 7/73
กาชาด ช่อเกตุ 1739 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/26
กาญจน์มณี แสงสมศรี 70 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนะ ธาตุสุวรรณ 3254 นาย ท่าแร้ง
กาญจนา ชัยมานิตย์ 1094 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนา แดงแท้ 4252 นางสาว ท่าแร้ง 78/270
กาญจนา ตะนุสะ 3858 นาง ท่าแร้ง 99/3
กาญจนา เถรนิยม 946 นาง อนุสาวรีย์ 62/14
กาญจนา ทองไล้ 3932 นางสาว ท่าแร้ง 2/73
กาญจนา เธียรโชติ 4549 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา เปลี่ยนจิตร 2692 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา พินพรหมราช 1467 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/149
กาญจนา วงษ์หลำ 917 นางสาว อนุสาวรีย์
กาญจนา ศรีสุข 748 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนา สัณทิติ 2018 นางสาว อนุสาวรีย์ 226
กาญจนา สิรินธรานนท์ 1753 นาง อนุสาวรีย์ 20
กาญจนา สุดสัตย์ 1491 นาง อนุสาวรีย์ 64
กาญจนา แสงจันทร์ 2834 นาง ท่าแร้ง 2/211
กาญจนา โสวภา 2364 นางสาว อนุสาวรีย์
กาญจนาณัฐ ทรงสอาด 212 นาง อนุสาวรีย์ 44/165
กาญจนีย์ ศรีสุทธิพงษ์ 4559 นางสาว ท่าแร้ง 102/206
กานดา พูลเพิ่ม 913 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/20
กานต์นภัส บุญลึก 3294 นางสาว ท่าแร้ง
กานต์พิชชา ชามัด 2577 นางสาว ท่าแร้ง 102/327
กานต์พิชชา สุคนธรส 1160 นางสาว อนุสาวรีย์
การัณย์ อุบลชลเขตต์ 2935 นาย ท่าแร้ง 44/59
กำธร พัฒนแก้ว 653 นาย อนุสาวรีย์ 77/193
กำธร ศิริพันธุ์ 4417 น.พ. ท่าแร้ง 94/122
กำพจน์ ชวนมิตร พงศ์พันธ์พาณิชย์ 2108 นาย อนุสาวรีย์ 288/34
กำพล สงวนกุลชัย 1719 ส.ต.ท. อนุสาวรีย์ 108/273
กำพล สวนสุรินทร์ 2296 นาย อนุสาวรีย์
กิ่งกาญจน์ ชาติไทย 90 นาง อนุสาวรีย์ 74
กิ่งกานต์ สลากรธนวัฒน์ 2453 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/182
กิ่งแก้ว เจริญลาภ 390 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/233
กิจจา ดีเอื้อ 2275 นาย อนุสาวรีย์
กิจจา ทัตติยกุล 1650 นาย อนุสาวรีย์ 453/1
กิจจา พงศ์กูลเกียรติ 657 นาย อนุสาวรีย์ 92/14
กิจชัย จันทร์แสงศรี 3622 นาย ท่าแร้ง 144/168
กิจนิชา กุลวานิช 879 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/91
กิตตยา สอาดเอี่ยม 2076 นางสาว อนุสาวรีย์ 301/24
กิตติ กัลยาศิลปิน 1086 นาย อนุสาวรีย์ 62/17
กิตติ เกตุจำนงค์ 4070 นาย ท่าแร้ง
กิตติ เกียรติสุรนนท์ 1088 นาย อนุสาวรีย์ 92/92
กิตติ นิ่งน้อย 2965 นาย ท่าแร้ง 55/22
กิตติ ปัญญาธนพร 3874 นาย ท่าแร้ง
กิตติ ไมตรีจิตต์ 4069 นาย ท่าแร้ง 100/251
กิตติการ ศรีคะเณย์ 2418 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
กิตติคุณ เจียมเจริญศักดิ์ 3608 พตท. ท่าแร้ง 100/29
กิตติคุณ สุ่มมาตย์ 950 นาย อนุสาวรีย์
กิตติชัย จึงสงวนสิทธิ์ 961 นาย อนุสาวรีย์ 62/16
กิตติชัย เรือนงาม 2502 ส.ท. อนุสาวรีย์
กิตติชาติ ธาดาภาคย์ 3451 นาย ท่าแร้ง 28/83
กิตติเดช ลียะวณิชย์ 4060 นาย ท่าแร้ง 15/126
กิตตินันท์ มาฆะวงศ์ 3546 นาย ท่าแร้ง 78/62
กิตตินัย โปรา 3209 นาย ท่าแร้ง 1
กิตติพงศ์ วงศ์วารี 4295 นาย ท่าแร้ง 35/8
กิตติพงษ์ ตั้งสีทอง 2647 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงษ์ ศรีลับขวา 3879 นาย ท่าแร้ง 139/30
กิตติพัฒน์ เกตุสวัสดิ์ 1453 นาย อนุสาวรีย์ 671/2
กิตติพันธ์ หล่อเทียนชัย 3199 นาย ท่าแร้ง 139/115
กิตติยา ตันสงวน 270 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/58
กิตติรัตน์ จิรารักษ์ 1399 นาย อนุสาวรีย์ 108/668
กิตติศักดิ์ เทพนรินทร์ 3793 นาย ท่าแร้ง 105/2
กิตติศักดิ์ โพธิ์บางหวาย 1471 นาย อนุสาวรีย์ 16/2
กิตติศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 1376 นาย อนุสาวรีย์ 37/237
กิตติศักดิ์ โสตบุตร์ 2178 นาย อนุสาวรีย์
กิติกา บุญเกิด 3760 นางสาว ท่าแร้ง 41/2
กิติญา อากาศสุภา 1970 นาง อนุสาวรีย์ 350
กิติพงษ์ เจริญกุล 1831 นาย อนุสาวรีย์ 57/14
กิติมา หอวิวัฒนานนท์ 4320 นางสาว ท่าแร้ง 96/158
กิติยา จันทรนิมะ 2162 นาง อนุสาวรีย์ 17
กิติยา ภู่อิ่ม 237 นาง อนุสาวรีย์ 56/277
กุญชร จันทร์เฉลิม 2677 นาง ท่าแร้ง
กุลทรัพย์ พีระธำรงพัฒน์ 4156 นางสาว ท่าแร้ง 22/4
กุลปรานี คุตตะสิงคี 1409 นาง อนุสาวรีย์ 244/305
กุลพัฒน์ คำนวรพร 2387 นาย อนุสาวรีย์
กุลพัฒน์ จักรกุล 1680 นาย อนุสาวรีย์ 11
กุลรัตน์ ตัณชวนิชย์ 3262 นางสาว ท่าแร้ง
กุลวดี ศุภนิรัติศัย 3756 นางสาว ท่าแร้ง
กุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล 1503 นางสาว อนุสาวรีย์
กุลเสฏฐ์ หอวงศ์รัตนะ 1906 นาย อนุสาวรีย์ 110/69
กุศลวิทย์ รัสสัยการ 314 นาย อนุสาวรีย์ 135
กุหลาบ โอฬารหรรษา 1606 นางสาว อนุสาวรีย์ 54/275
เก่งกาจ งามขจรวิวัฒน์ 3315 นาย ท่าแร้ง 8/113
เกตุนภา ครุอำโพธิ์ 3922 นาง ท่าแร้ง 5/116
เกริกชัย นาคะทัต 1146 นาย อนุสาวรีย์ 46/34
เกรียงไกร แก้วนุช 45 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร พงษ์ศิริ 3896 นาย ท่าแร้ง 111/1025
เกรียงไกร หล่อวิไลลักษณ์ 24 นาย อนุสาวรีย์ 178/10
เกรียงศักดิ์ บุญปรีชา 3346 นาย ท่าแร้ง 139/151
เกรียงศักดิ์ เลิศขจรสุข 3041 นาย ท่าแร้ง 7/81
เกศกัญญา เนตรบุตร 2921 นางสาว ท่าแร้ง 134/223
เกศกัญญา ลัทธิกุล 1069 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/76
เกศกาญจน์ บุษปะเกศ 609 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/64
เกศนี ดีทั่ว 1019 นางสาว อนุสาวรีย์
เกศราภรณ์ ชัยปราบ 717 นางสาว อนุสาวรีย์
เกศรินทร์ สุดาถี 1685 นางสาว อนุสาวรีย์ 60
เกศวดี นิลสมบูรณ์ 4335 นางสาว ท่าแร้ง
เกศิณี จันทร์วิจิตร 2315 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/104
เกษม จันทร์รุ่งฤทธิ์ 1430 นาย อนุสาวรีย์ 110/40
เกษม ดาษดา 761 พ.อ. อนุสาวรีย์ 59/29
เกษม ทิวาพัฒน์ 1917 นาย อนุสาวรีย์
เกษมศรี วรรณโรจน์ 970 นาง อนุสาวรีย์ 56
เกษมสันต์ จันทร์ศรีสัตนา 2786 นาย ท่าแร้ง 3/16
เกษร ชัยชมภู 3771 นาง ท่าแร้ง
เกษร ช้างสุวรรณ 2193 นาง อนุสาวรีย์ 40
เกษร เที่ยงสุนทร 608 นางสาว อนุสาวรีย์ 195/6
เกษราณี เอ็มรัตน์ 4100 นาง ท่าแร้ง 97/9
เกษราภรณ์ ปันทะรส 2380 นาง อนุสาวรีย์ 10/417
เกษียร วรศิริ 2976 พล.ต.ต. ท่าแร้ง 99/192
เการาภรณ์ เกษจุโลม 233 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/219
เกียรติชัย จิตร์เปรมวณิชย์ 4021 นาย ท่าแร้ง 32/60
เกียรติชัย สุจริต 806 นาย อนุสาวรีย์ 52
เกียรติชูพงศ์ ตระกูลสม 3901 พล.ต. ท่าแร้ง 2/26
เกียรติยศ ณ นคร 2454 นาย อนุสาวรีย์ 227/73
เกียรติยศ แพรกปาน 3810 นาย ท่าแร้ง 111/455
เกียรติศักดิ์ กุ้งสุวรรณ 2333 นาย อนุสาวรีย์ 127
เกียรติศักดิ์ เตละวานิช 3821 นาย ท่าแร้ง 121/24
เกียรติศักดิ์ แสงศิริ 1633 นาย อนุสาวรีย์ 180/301
เกื้อกูล ศิริภิรมย์ 4123 ด.ต. ท่าแร้ง 100/293
แก่น พิทักษา 3421 นาย ท่าแร้ง 148/9
แก่นจันทร์ เพชรดำ 616 นาง อนุสาวรีย์ 88/131
แก้ว สรวงนอก 685 นาย อนุสาวรีย์
แก้วตา กิตติธนนิรันดร์ 2358 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/614
โกวิทย์ สุโพทิพย์ 3163 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 134/166
โกศล นุ่มอ่อน 4142 นาย ท่าแร้ง 146/52
โกศล เปรมฤดี 37 นาย อนุสาวรีย์ 244/362
โกศล สิงห์กุล 3834 นาย ท่าแร้ง 111/61
โกสุม ศรีมงคลลักษณ์ 2342 นาย อนุสาวรีย์ 57/80
ไกรฤกษ์ วิวรากานนท์ 3853 นาย ท่าแร้ง 39/200
ไกรเวศ สุขเกิด 152 ร.ท. อนุสาวรีย์ 49/83
ไกรสิงห์ บำรุงศิลป์ 3208 ร.ท. ท่าแร้ง 60
ขจร แก้วสว่าง 3860 นาย ท่าแร้ง 102/527
ขจร อบทอง 2311 นาย อนุสาวรีย์ 90/487
ขจร อินวิชัย 4540 นาย ท่าแร้ง 78/141
ขจิต รองทอง 2220 นาย อนุสาวรีย์
ขจีพันธุ์ จันทร์เรือง 2073 นาย อนุสาวรีย์ 147/38
ขนานพงศ์ คลาจันทึก 2445 นาย อนุสาวรีย์
ขนิษฐา อาสาเสนีย์ 3410 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญจิตต์ ธรรมรัตน์ 3016 นาง ท่าแร้ง 145/17
ขวัญจิตร์ กีรติธร 1957 นาง อนุสาวรีย์ 9/145
ขวัญใจ ตะติยะรัตน์ 1621 นาง อนุสาวรีย์
ขวัญใจ น้อยสีดา 3002 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญใจ บัวศรี 1576 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1909
ขวัญใจ วานิชสัมพันธ์ 933 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/37
ขวัญใจ สังข์ทอง 3905 นางสาว ท่าแร้ง 46/36
ขวัญใจ อัศวปรีชา 2941 นาง ท่าแร้ง 99/13
ขวัญชัย พานทอง 2761 นาย ท่าแร้ง 90/47
ขวัญชัย โม้จ่าง 1186 นาย อนุสาวรีย์ 395
ขวัญตา วานิชสัมพันธ์ 928 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/35
ขวัญนภา จุลโยธา 3711 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญเนตร หอมกลิ่นเนียม 2017 นาง อนุสาวรีย์ 40/342
ขวัญมงคล แซ่โง้ว 4433 นาย ท่าแร้ง 111/1027
ขวัญเมือง อินทรวิวัฒน์ 861 นาง อนุสาวรีย์
ขวัญเรือน ไกรยา 2383 นางสาว อนุสาวรีย์ 26/1
ขวัญเรือน อาจารย์ 3716 นาง ท่าแร้ง
ขวัญลักษณ์ เจริญวังแก้ว 962 นาง อนุสาวรีย์ 68
เขมญาณิศร์ ตรีสุวรรณ 3281 นางสาว ท่าแร้ง 9/9
เข้มเพ็ชร ถิ่นทัพไทย 3141 นาย ท่าแร้ง
เขมรัฐ ลำเจียกเทศ 2545 พ.อ. อนุสาวรีย์
เขมิกา ลี้ทรงศักดิ์ 2074 นางสาว อนุสาวรีย์
เขมิกา ศักดิ์เพชรพลอย 66 นาง อนุสาวรีย์ 189/8
เขมิกาณ์ การสอน 3863 นางสาว ท่าแร้ง 19/208
ไข่แก้ว จันต๊ะหอม 844 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/129
ไข่มุกข์ สมบูรณ์วรรณะ 683 นางสาว อนุสาวรีย์
ไข่มุกต์ ชมชื่น 2711 นางสาว ท่าแร้ง 1262
ไขแสง ไชยะสาร 1768 นาง อนุสาวรีย์ 37/361
คงกฤช คชานันท์ 4423 นาย ท่าแร้ง 94/41
คงขวัญ ชลสงคราม 2721 นาง ท่าแร้ง 9/458
คงศักดิ์ ขัตติยานุวัฒน์ 2105 นาย อนุสาวรีย์ 244/251
คงศักดิ์ นิจโรจน์กุล 2659 นาย ท่าแร้ง 1/33
คเชนทร์ ลำดวน 3038 นาย ท่าแร้ง 5/386
คณิต ธิภาศรี 1245 นาง อนุสาวรีย์ 23
คณินทิชา รินนุกาญจน์ 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/7
คณิสร จันทร์ภูมิ 1605 นาย อนุสาวรีย์
คนึง เกตุแก้ว 252 นาย อนุสาวรีย์ 99/260
คนึง หนูหรุ่น 3678 นาง ท่าแร้ง 214
คมกฤช ควรพันธ์ 4122 นาย ท่าแร้ง 121/47
คมกฤช สุขไทย 519 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 56/276
คมคาย โพธิพันธุ์ทอง 1224 นาง อนุสาวรีย์ 63/1015
คมสัน ขวัญใจธัญญา 2991 นาย ท่าแร้ง 3/383
คมสัน จีนสิน 2325 นาย อนุสาวรีย์ 134
คมสัน ระเบียบ 2078 นาย อนุสาวรีย์ 29/33
คมสันต์ บุญเจือ 3836 นาย ท่าแร้ง 86/2
คมสันต์ รัตนเรือง 2475 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
คล้าย ศรีดี 1511 นาย อนุสาวรีย์
คัทรียา รอมาลี 3086 นางสาว ท่าแร้ง 29/26
คารา พลสิทธิ์ 1804 นางสาว อนุสาวรีย์ 128/2
คำ แสวงพันธ์ 694 นาย อนุสาวรีย์
คำคุณ อ้วนดวงดี 2240 นาย อนุสาวรีย์
คำจันทร์ โคตรศรี 3260 นาย ท่าแร้ง 19/48
คำนึง สินสวัสดิ์ 3668 นางสาว ท่าแร้ง
คำปัน จิรกิจอนุสรณ์ 1212 นาง อนุสาวรีย์ 9/398
คำผง เหลื่อมล้ำ 2238 นาย อนุสาวรีย์
คำผาย โลกา 4511 นาง ท่าแร้ง
คำพันธ์ หงษ์ทอง 4476 นาง ท่าแร้ง 49/35
คำรณ ไกรสิทธิ์ 2088 นาย อนุสาวรีย์ 181/337
คำรณ เดชพัง 1404 นาย อนุสาวรีย์ 85/61
คำรณ นิเด 3639 นาย ท่าแร้ง 67/8
คำรน พาอ้อ 2379 นาย อนุสาวรีย์
คำใส สงเคราะห์ 2583 นาย ท่าแร้ง 145/27
คีริศวร์ ศรีกสิพันธ์ 620 นาย อนุสาวรีย์ 28/43
คุณากร ประคองใจ 598 นาย อนุสาวรีย์ 43/138
คูณทรัพย์ แสนหาญ 3849 นางสาว ท่าแร้ง 147/35
เคน บุญทันเสน 885 นาย อนุสาวรีย์ 37/46
เครือวัลย์ บวชนอก 3670 นางสาว ท่าแร้ง
เครือวัลย์ ศรีนวล 522 นาง อนุสาวรีย์ 108/218
เครือวัลย์ สังข์แสงใส 2701 นาง ท่าแร้ง 1003
แคทรียา สังข์ทอง 849 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
โฆสิต จำนงค์นารถ 618 นาย อนุสาวรีย์ 175
งามพริ้ม บุนนาค 2113 นาง อนุสาวรีย์ 68
งามพิศ พึ่งนุสนงธิ์ 820 นาง อนุสาวรีย์ 39/118
เง็กลั้ง แซ่ตั้ง 966 นาง อนุสาวรีย์ 212
เงินยวง อุษาวัฒนากุล 1601 นาง อนุสาวรีย์ 16/19
จง ประคำชัย 1066 นาง อนุสาวรีย์
จง เสือจุ้ย 1583 นาย อนุสาวรีย์ 160
จงกร เพ็งพิศ 2755 นางสาว ท่าแร้ง
จงกลณี กิฎามร 558 นาง อนุสาวรีย์ 10/19
จงจินต์ วัดจินดา 87 นาง อนุสาวรีย์
จงรัก เหล็กกล้า 4000 นาง ท่าแร้ง 46/258
จงรักษ์ สุวรรณศรี 2093 นาย อนุสาวรีย์ 397
จงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ 934 นาง อนุสาวรีย์ 204/1
จตุพร ชวนานนท์ 1231 นาง อนุสาวรีย์ 96/35
จตุพร ดุลย์กิจธรรม 1584 นาย อนุสาวรีย์ 108/676
จรรยา ตันทวานิช 457 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/279
จรรยา ยศขุน 2312 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา ลาหนุน 668 นาง อนุสาวรีย์ 1
จรัญ บุญเชิญ 2134 นาย อนุสาวรีย์
จรัญ รัตนพันธ์ 4391 นาย ท่าแร้ง 6/323
จรัญ อ่อนทา 2260 นาย อนุสาวรีย์ 35
จรัญญา งามศิริ 1402 นางสาว อนุสาวรีย์
จรัล เห็นพิทักษ์ 4447 นาย ท่าแร้ง 99/202
จรัลศรี วุฒิวริชย์ 176 นางสาว อนุสาวรีย์ 73
จรัสพงษ์ ฐิตฺญาณพร 297 นาย อนุสาวรีย์ 108/684
จรัสศรี พยุงหอม 2846 นาง ท่าแร้ง 1120
จริญ จั่นจำรัส 2689 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 18/318
จริน เหล่ามงคล 4392 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/187
จรินทร์ จุลวานิช 3103 นาย ท่าแร้ง 72
จรินทร์ ประดิษฐ์ศร 4045 นาง ท่าแร้ง 59
จรินทร์ อภิญญาสุวรรณ 388 นาย อนุสาวรีย์ 20
จรินธร ใจเย็น 1789 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
จริพันธ์ จันทรัตน์ 406 นาย อนุสาวรีย์ 1155
จริยา เชาว์รัศมีกุล 4305 นาง ท่าแร้ง 102/5
จริยา บุณยรัตนมงคล 684 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/5
จริส ปักกาเวสูง 4482 นาย ท่าแร้ง
จรุงกิจ กุลเดชชัยชาญ 1828 นาย อนุสาวรีย์ 454/10
จรุงวิทย์ จรุงวิทยากร 4574 นาย ท่าแร้ง
จรุญ เอี่ยมอุบล 3602 นาย ท่าแร้ง
จรูญ ครึ้มค้างพลู 4504 นาย ท่าแร้ง
จรูญ ชื่นชม 4529 นาย ท่าแร้ง
จรูญ พรหมเพศ 3278 พ.ท. ท่าแร้ง 89/209
จรูญ ภักดีล้น 1032 นาย อนุสาวรีย์
จรูญ ยืนยง 1516 นาย อนุสาวรีย์ 60/139
จลัน เวียงสิมา 1334 นาย อนุสาวรีย์
จวน คงเทศ 183 นาง อนุสาวรีย์ 64
จวน สถิตนิลรัตน์ 738 จ.อ. อนุสาวรีย์ 40
จ้อน วรรณะ 4471 นาย ท่าแร้ง
จอมขวัญ อินทรัตน์ 3864 นาง ท่าแร้ง 5/3
จักรกริช เหล่าสุวรรณ์ 1544 นาย อนุสาวรีย์ 9/311
จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 299 นาย อนุสาวรีย์ 39/104
จักร์กฤช โตศรีสวัสดิ์เกษม 3918 นาย ท่าแร้ง 79/73
จักรกฤษณ์ นิยมไทย 3198 นาย ท่าแร้ง 137/165
จักรกฤษณ์ เพียภักดี 4013 นาย ท่าแร้ง
จักรกฤษณ์ สร้อยพาน 2898 นาย ท่าแร้ง 19/241
จักรกฤษณ์ อินสว่าง 3460 นาย ท่าแร้ง 1174
จักรชัย เอกวงศ์ 3568 นาย ท่าแร้ง
จักรพงษ์ หิรัญวัฒน์ 3203 นาย ท่าแร้ง 102/411
จักรวรรดิ์ ดูเหว่า 2507 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
จันทนา ช่างต่อ 1438 นาง อนุสาวรีย์
จันทร์ แพรด่วน 805 นาง อนุสาวรีย์ 37/70
จันทร์ เสริมทอง 1271 นาง อนุสาวรีย์ 116/12
จันทร์แก้ว แนวขี้เหล็ก 3371 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ฉาย วิโนทัย 504 นาง อนุสาวรีย์ 94/21
จันทร์ปรุง เกศวงศา 3292 นาย ท่าแร้ง 60/1
จันทร์เพ็ญ ตรัยรัตนยนต์ 3991 นาง ท่าแร้ง 159/175
จันทร์เพ็ญ ป้องคำ 4254 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ฟอง อินต๊ะเมา 532 นาง อนุสาวรีย์ 152
จันทร์แรม เสือย่าง 3091 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์วรา เทียนภู่ 2960 นางสาว ท่าแร้ง 18/279
จันทร์สม เจิน 3543 นาง ท่าแร้ง 7/240
จันทร์หอม ชูณะวัฒน์ 1042 นาง อนุสาวรีย์ 100/110
จันทรัสม์ หวังเจริญรุ่ง 1301 นางสาว อนุสาวรีย์ 340
จันทรา แซ่ลี้ 971 นาง อนุสาวรีย์ 62/51
จันทรา ทองธรรมชาติ 3322 นาง ท่าแร้ง 9/255
จันทรา มิถุนาวงศ์ 4083 นางสาว ท่าแร้ง
จันทราภรณ์ อ่อนอ่วม 3332 นาง ท่าแร้ง 1187
จันทิมา เอี่ยมสำอางค์ 1670 นาง อนุสาวรีย์ 225/19
จันทฺนิภา สถิรปัญญา 2810 นาง ท่าแร้ง 7/304
จันเพ็ญ พันภูรักษ์ 3969 นาง ท่าแร้ง 148/32
จันสี เยรัมย์ 2389 นางสาว อนุสาวรีย์
จาตุรนต์ ประดิษฐ์ผล 1116 ร.ต. อนุสาวรีย์
จารี ดวงจันทร์ 1504 นางสาว อนุสาวรีย์
จารึก พุทธกาล 848 นาย อนุสาวรีย์ 62/154
จารึก วงค์จอม 2977 นาย ท่าแร้ง 139/150
จารุกิตต์ สดากร 2010 นาง อนุสาวรีย์ 37/39
จารุณี ถาวรเกษตร 2532 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/93
จารุณี สีดาว 1780 นาง อนุสาวรีย์ 41
จารุณี หมีแก้ว 2171 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/32
จารุดลก เทพรักษา 3548 นาย ท่าแร้ง 14
จารุทัศน์ จันทรนิมะ 2163 พ.ท. อนุสาวรีย์ 15
จารุพันธ์ โฉมอุไพ 4546 นางสาว ท่าแร้ง 121/492
จารุพันธ์ เพิ่มพูน 3238 นาย ท่าแร้ง 10
จารุวรรณ มั่นบุญสม 2736 นางสาว ท่าแร้ง 162/206
จารุวรรณ วิชัยพรหม 3577 นางสาว ท่าแร้ง
จารุวรรณ สวาสดิ์กลิ่น 1018 นางสาว อนุสาวรีย์ 41
จารุวรรณ หิรัญศิริ 3614 นางสาว ท่าแร้ง
จารุวรินทร์ ธนสารเสถียร 2942 นาง ท่าแร้ง 67/12
จำนง ศรีสงคราม 754 นาง อนุสาวรีย์ 9178
จำนงค์ แก้วคำแสง 1617 นาย อนุสาวรีย์ 9/3
จำนงค์ ชลายนนท์ 2229 นาง อนุสาวรีย์ 8
จำนงค์ ภูเวียงแก้ว 1192 นาง อนุสาวรีย์ 10/17
จำนงค์ สะไบวัน 1987 ร.ท. อนุสาวรีย์ 29/130
จำนงค์ สามารถ 4161 พ.ต. ท่าแร้ง 29/37
จำนันท์ ปาละนันท์ 2138 ร.ต.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 77/242
จำเนียร จวงตระกูล 3323 นาย ท่าแร้ง 145/112
จำเนียร สุมังคะเศษ 2655 นางสาว ท่าแร้ง
จำรัส จันทร์แสงศรี 3348 นาย ท่าแร้ง
จำรัส รักษาสุวรรณ 1456 ร.อ. อนุสาวรีย์ 10
จำลอง ชวดชัง 3818 นาย ท่าแร้ง 117/152
จำลอง สมในใจ 328 นาย อนุสาวรีย์ 97
จำลอง สวาสดิ์กลิ่น 1023 น.อ. อนุสาวรีย์ 97
จำลอง สุจริต 235 นาย อนุสาวรีย์ 34
จิณห์ชาภัค กุลธราธีรวัฒน์ 2861 นาง ท่าแร้ง 139/152
จิดาภา เกษจรัล 1723 นาง อนุสาวรีย์ 88/97
จิดาภา จันตะมาต 3906 นางสาว ท่าแร้ง 46/323
จิดาภา ศรีกุลภรณ์ 1016 นางสาว อนุสาวรีย์ 81/11
จิตตรา อึ้งจุติวงศ์ 2435 นาง อนุสาวรีย์ 227/97
จิตตสัณห์ แสงวงศ์ 3910 นาย ท่าแร้ง 24/28
จิตตเสน โรจนมังคลาภรณ์ 4330 นาย ท่าแร้ง
จิตติคุณ กุลจิตติเวช 4115 นาย ท่าแร้ง 137/466
จิตติมา ยังให้ผล 1536 นาง อนุสาวรีย์ 225/67
จิตติมา หัศบำเรอ 1526 นาง อนุสาวรีย์ 142/12
จิตนาถ มะโนทัย 3069 นาย ท่าแร้ง 139/252
จิตรวรรณ คะเชนรัมย์ 3749 นางสาว ท่าแร้ง
จิตรา คล้ายมนต์ 3066 นาง ท่าแร้ง 159/517
จิตรา พัฒนพิจิต 224 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
จิตราพร ณ ขอนแก่น 1912 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/334
จิตฤดี หลักคำ 2233 นางสาว อนุสาวรีย์
จิน เสือนาค 3560 นาง ท่าแร้ง 290/102
จินดา ทองใจ 28 นาง อนุสาวรีย์ 24/12
จินดา บุญจันทร์ 1356 นาง อนุสาวรีย์ 99/331
จินดา ศิริปุณย์ 32 นาง อนุสาวรีย์ 319
จินดา หลีโป๊ 1892 นาย อนุสาวรีย์ 454/9
จินดาพร เทียนรัตน์ 3242 นาง ท่าแร้ง 7/282
จินดาวรรณ สังข์วาลนุช 821 นาง อนุสาวรีย์ 99/234
จินตนา กาญจนะวรนันท์ 1191 นาง อนุสาวรีย์ 338
จินตนา ชูแก้ว 1314 นาง อนุสาวรีย์ 108/78
จินตนา ประศาสน์วิจินฉัย 713 นาง อนุสาวรีย์ 181/76
จินตนา พิริยะวดี 2350 นาง อนุสาวรีย์ 59/145
จินตนา ศรีฉ่ำ 2961 นาง ท่าแร้ง 208/2
จินตวี ไทยงาม 3398 นาง ท่าแร้ง 145/63
จินตหรา พันยุศรี 3387 นางสาว ท่าแร้ง
จินห์จุฑา นุ้ยประสิทธ์ 2118 นาง อนุสาวรีย์ 33
จิภัสสร สุวิธานโธ 3945 นางสาว ท่าแร้ง
จิรญา เยาหะรี 3567 นางสาว ท่าแร้ง 46/161
จิรทีปต์ มานะกุล 964 นาย อนุสาวรีย์ 42
จิรปรายา แก้วกันทา 2704 นาง ท่าแร้ง
จิรพร มากเจริญ 2866 นาง ท่าแร้ง 24/61
จิรพัฒน์ ปุณยวิทิตพงศ์ 1073 นาย อนุสาวรีย์
จิรภัทร จงมีสุข 4075 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 79/83
จิรภัทร์ ทวีวงษ์ 3235 นาง ท่าแร้ง 37/180
จิรภัทร เปลื้องนุช 2352 นางสาว อนุสาวรีย์ 330/1
จิรภา กลั่นขจร 1382 นาง อนุสาวรีย์ 10/58
จิรภา เนียมคำ 1909 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรภา ศรีสองเมือง 443 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรยุทธ์ เจริญฉัตรชัย 3049 นาย ท่าแร้ง 37/98
จิรวดี เทพเกษตรกูล 518 นาง อนุสาวรีย์ 56/357
จิรศักดิ์ ธเนศธนสมบัติ 3852 นาย ท่าแร้ง 73/19
จิระ ดิษาภิรมย์ 1902 นาย อนุสาวรีย์
จิระเดช ปทุมเทวาภิบาล 3584 นาย ท่าแร้ง 33/89
จิระพันธ์ เสมาทอง 159 นาง อนุสาวรีย์ 29/50
จิรัฎฐ์ ไชยพูน 2070 นาย อนุสาวรีย์
จิรัฎฐ์ ตั้งจิตมานะกิจ 1894 นาย อนุสาวรีย์ 158/11
จิรานันท์ สิริพัฒนดิลก 1487 นาง อนุสาวรีย์ 244/351
จิราพร นิ่งน้อย 3811 นางสาว ท่าแร้ง 111/456
จิราพร ริ้วสุขสันต์ 1365 นางสาว อนุสาวรีย์ 207
จิราพัฒน์ ลิ้มสมบูรณ์ 2995 นาย ท่าแร้ง 97/29
จิราภรณ์ ล้วนปรีดา 1795 นาง อนุสาวรีย์ 2
จิราภรณ์ ล้อชัยเวช 4541 นาง ท่าแร้ง 6/443
จิราภรณ์ ศุภชีวะ 2139 นาง อนุสาวรีย์
จิราภรณ์ อาชวนิยุต 3554 นาง ท่าแร้ง 94/8
จิราภา หนิบังเกิด 3050 นาง ท่าแร้ง
จิราวรรณ์ เวชธัญญะกุล 801 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/40
จีณณา สุปฐมาลภากุล 4466 นางสาว ท่าแร้ง 44/88
จีรญาณ์ กาศลังกา 3473 นางสาว ท่าแร้ง 66/23
จีรนันท์ ประสงค์ 2142 นาง อนุสาวรีย์ 77/295
จีรนันท์ เสชู 3611 นางสาว ท่าแร้ง 149/10
จีรพันธ์ สมประสงค์ 3130 นาย ท่าแร้ง 153
จีรศักดิ์ คงคล้าย 2301 นาย อนุสาวรีย์
จีรศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ 3707 นาย ท่าแร้ง 222/269
จีรสุดา เกียรติสหกุล 350 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/181
จีระ กิตติอิสรานนท์ 3698 นาย ท่าแร้ง
จีระศักดิ์ เงินพจน์ด้วง 981 นาย อนุสาวรีย์
จุฑา แก้วตา 860 นาง อนุสาวรีย์ 9/66
จุฑาทิพย์ อ่อนมา 4512 นางสาว ท่าแร้ง 37/24
จุฑามาศ ตันสกุล 4234 นาง ท่าแร้ง 155/17
จุฑามาศ พัวพันประเสริฐ 2706 นาง ท่าแร้ง
จุฑารัตน์ งามศิริ 3004 นาง ท่าแร้ง 98/121
จุฑารัตน์ ปัญจนนท์ 4057 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑารัตน์ เลิศจุลจิตต์ 3259 นางสาว ท่าแร้ง 18
จุตติพร พลวิเศษ 2458 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/223
จุตินนท์ อุดมคุณ 1414 นาย อนุสาวรีย์ 60
จุทาสินี มั่นศีลวัตร 3593 นาง ท่าแร้ง 33/87
จุมพฏ วานิชสัมพันธ์ 910 นาย อนุสาวรีย์ 62/39
จุมพล เจริญภักดี 1163 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์
จุมพล วรวสายัณห์ 173 นาย อนุสาวรีย์ 21
จุรี ทัตติวงษ์ 4358 นาง ท่าแร้ง 29/20
จุรีพร กฤตยาวัฒน์ 4008 นางสาว ท่าแร้ง 159/648
จุรีพร วัฒนอิศรานุกุล 1720 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/108
จุรีย์ เชาวน์วุฒิสุข 2651 นาง ท่าแร้ง 102/189
จุไรรัตน์ รัศมีใส 3958 นางสาว ท่าแร้ง
จุลินทร์ ทวีวัฒน์มงคล 641 นาย อนุสาวรีย์ 423
จุฬาลักษณ์ เซี่ยงฉิน 2125 นางสาว อนุสาวรีย์
เจด็จ ลำพา 2790 นาย ท่าแร้ง 156/1
เจตณรงค์ ลิมป์วัฒนอักษร 593 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 12/174
เจน มะลิวงษ์ 2401 นางสาว อนุสาวรีย์
เจนณรงค์ เทียนสว่าง 2444 นาย อนุสาวรีย์ 227/15
เจนยุทธ เพไทย 1014 นาย อนุสาวรีย์
เจรวรรณ พันธ์แก้ว 2828 นางสาว ท่าแร้ง 89/49
เจริญ การินทร์ 2548 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
เจริญ พันธุรัตน์ 2015 พ.อ. อนุสาวรีย์ 161
เจริญ พิกุลทอง 1303 นาย อนุสาวรีย์
เจริญทรัพย์ วันดี 4459 นาย ท่าแร้ง
เจษฎา ซิบเข 4187 นาย ท่าแร้ง
เจษฏา เข็มทอง 1517 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
เจสัน วานิชพัฒนากูล 1440 นาย อนุสาวรีย์ 88/129
เจียม ฉิมโพธิ์กลาง 281 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
แจ้ง บุญประเสริฐ 125 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 3/903
ใจ สุขเฉลิม 411 นาง อนุสาวรีย์
ฉลวยรัตน์ เกษรจันทร์ 1565 นาง อนุสาวรีย์ 230
ฉลองรัตน์ ภู่สกลเจริญศักดิ์ 3886 นาง ท่าแร้ง 89/226
ฉวี ปุ่งคำน้อย 1031 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/4
ฉวี ยอดวิเชียร 478 นาง อนุสาวรีย์ 43/32
ฉวีวรรณ วิชัย 205 นาง อนุสาวรีย์ 372
ฉวีวรรณ สิงหธรรม 3640 นาง ท่าแร้ง 33/106
ฉวีวรรณ แสงอุทัย 2633 นางสาว ท่าแร้ง 290/11
ฉัฐวัฒน์ ไตรทิพยพงษ์ 2459 นาย อนุสาวรีย์ 227/152
ฉัตรชัย คล้ายขำ 800 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 62/120
ฉัตรชัย แคนดา 2512 นาย อนุสาวรีย์ 227/12
ฉัตรชัย ดำเอี่ยม 2497 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์
ฉัตรชัย ตันตระกวิน 4360 นาย ท่าแร้ง 37/60
ฉัตรชัย พันธัย 2907 นาย ท่าแร้ง 5/175
ฉัตรทิพย์ ตรีเดชี 4170 นางสาว ท่าแร้ง 153/11
ฉัตรระพี สุรัชดารักษ์ 1814 นาง อนุสาวรีย์ 186
ฉัตรสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ 473 นางสาว อนุสาวรีย์ 94
ฉันท์ ศรีพงษ์ 467 นาย อนุสาวรีย์ 15/5
ฉันทณา เขียวพุธ 2356 นาง อนุสาวรีย์
ฉันทพัฒน์ เอี่ยมสุวรรณ 3957 นาย ท่าแร้ง 56/8
เฉนียน โกกนท 3690 นาย ท่าแร้ง
เฉลา ภู่ประเสริฐ 2232 นาง อนุสาวรีย์
เฉลิม ขัดเรือง 2584 นาย ท่าแร้ง 19/239
เฉลิม มากชูชิต 2547 พ.ท. อนุสาวรีย์
เฉลิมชัย คงสุวรรณ 3155 นาย ท่าแร้ง 71/118
เฉลิมชัย แซ่ยับ 2852 นาย ท่าแร้ง 89/588
เฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล 1830 นาย อนุสาวรีย์ 43/202
เฉลิมชัย นาคเสโน 3134 นาย ท่าแร้ง 38/364
เฉลิมชัย ศรชัย 954 นาย อนุสาวรีย์
เฉลิมเดช แปงเครื่อง 285 นาย อนุสาวรีย์ 19/16
เฉลิมพร ทนานทอง 2855 นาย ท่าแร้ง 236
เฉลิมพร ลี่ทองอิน 3562 ร.ท. ท่าแร้ง 94/153
เฉลิมพล เฉลิมชวลิต 539 ร.ต. อนุสาวรีย์ 86
เฉลิมรัตน์ จันทร์เพ็ชร 264 นาง อนุสาวรีย์ 488/1
เฉลิมลาภ วินุราช 2801 นาย ท่าแร้ง 41/9
เฉลียว จันทร์ลอย 2640 นาย ท่าแร้ง 121/53
เฉลียว ท้วมนิ่ม 3422 นาง ท่าแร้ง
เฉลียว ธีระปัญโญ 1452 นาย อนุสาวรีย์
เฉลียว ไผ่แก้ว 3026 นาย ท่าแร้ง 11/106
เฉลียว แสงประการ 10 นาย อนุสาวรีย์ 6
เฉิดโฉม สุทธินราพรรณ 1959 นาง อนุสาวรีย์ 9/273-274
แฉล้ม ชัยสุวรรณ 85 นาง อนุสาวรีย์ 37/188
โฉมทัศนี ดวงทวี 2814 นาง ท่าแร้ง 4
ชญาดา นิ่มประทุม 2804 นาง ท่าแร้ง 137/30
ชญาทัต เลื่อมวิเศษ 1130 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/86
ชญาภา ครรชิตานนท 3176 นางสาว ท่าแร้ง 92/98
ชญาภา วณิชยจินดา 3276 นาง ท่าแร้ง 44
ชญาภา สวนานนท์ 2607 นางสาว ท่าแร้ง 38/183
ชญาภา สุวรรณมาลี 943 นาง อนุสาวรีย์ 37/33
ชฎาทิพ จั่นนิลลา 79 นาง อนุสาวรีย์ 49/218
ชฏาพร ศรีงาม 4434 นาง ท่าแร้ง 118/254
ชฏิล แสงแก้ว 2413 นาย อนุสาวรีย์ 45/14
ชณการช์ บำรุงรักษ์ 956 นาย อนุสาวรีย์ 23/63
ชณัฏฐิยา ชมภูพื้น 1907 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/209
ชณิชา พลูน้อย 190 นาง อนุสาวรีย์ 90/99
ชนกานต์ ยินดียุทธ์ 2982 นาง ท่าแร้ง 123/16
ชนนิกานต์ อาภาคัพภะกุล 874 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/32
ชนม์ธิดา อังกุรทิพากร 3845 นาง ท่าแร้ง 33/3
ชนะ จิระโชติวานิช 936 นาย อนุสาวรีย์ 244/221
ชนะชัย เปล่าศิริวัธน์ 1248 นาย อนุสาวรีย์ 110/206
ชนะศึก นิจสิริโสภัคย์ 1984 นาย อนุสาวรีย์ 22/107
ชนัญชิดา เพียรสงวน 1386 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/416
ชนัญญา หาญเรืองเกียรติ 4105 นางสาว ท่าแร้ง 118/129
ชนา สุริยะนิมิตรชัย 2488 นาย อนุสาวรีย์ 227/30
ชนาถณัฐฐ์ ผลดี 4325 นางสาว ท่าแร้ง 24/119
ชนานันท์ ตันติภูษานนท์ 3377 นางสาว ท่าแร้ง
ชนานันท์ สาตลี 4277 นาง ท่าแร้ง
ชนินญา ชมจันทร์ 3178 นางสาว ท่าแร้ง 161/21
ชนินทร์ ทิพย์รัตน์ 3916 นาย ท่าแร้ง 90/2
ชนินันท์ เหลือเวคิน 4421 นางสาว ท่าแร้ง 94/20
ชนิล พุ่มกันภัย 742 นาย อนุสาวรีย์ 181/267
ชนิสรา กันพยันต์ 1815 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/118
ชนิสาร์ เลาหเรื่อวชัยยศ 677 นางสาว อนุสาวรีย์ 73/11
ชเนษฏ์ สุวฒิกุล 1608 นาย อนุสาวรีย์ 59/64
ชโนทัย วัฒนไชย 3732 นาย ท่าแร้ง 2/97
ชบานิษฐ์ รุ่งเรืองรัศมี 2722 นางสาว ท่าแร้ง 37/38
ชมพู่ จันทร์ฉายแสง 3881 นางสาว ท่าแร้ง
ชมพูนุช สุขวงศ์ 108 นาง อนุสาวรีย์
ชมพูนุท สุทธิเสงี่ยม 875 นางสาว อนุสาวรีย์
ชมพูนุท อุตระ 218 นาง อนุสาวรีย์ 88/3
ชมพูพร แสงบริสุทธิ์ 574 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/362
ชมัยพร ชูงาน 2460 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/214
ชยกฤต แพทย์เจริญ 892 นาย อนุสาวรีย์ 17
ชยพล วาสนาโชติกุล 289 นาย อนุสาวรีย์ 30/40
ชยันต์ กะสังข์ 2620 นาย ท่าแร้ง 54/7
ชยานนท์ เหล่าเขตรกิจ 4580 นาย ท่าแร้ง
ชยุตพงศ์ วินิจฉัยกุล 2953 พล.ต. ท่าแร้ง 56
ชโยดม เอกฉันท์ 4034 นาย ท่าแร้ง
ชริน บุญขันธ์ 3249 นาย ท่าแร้ง
ชลกนก รัชตสุภัค 409 นาง อนุสาวรีย์ 5
ชลชาติ กาญจนเกษม 2551 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ชลดา ดาราวรรณ์ 2200 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/22
ชลดา ดาศรี 101 นางสาว อนุสาวรีย์
ชลดา ศิริภักดิ์ 3137 นางสาว ท่าแร้ง 83/121
ชลธร จันทะดวง 316 นางสาว อนุสาวรีย์ 200/5
ชลธิชา วงศ์ภูดร 4406 นางสาว ท่าแร้ง 2/62
ชลลดา จันทรพงษ์ 3427 นางสาว ท่าแร้ง 78/288
ชลอ สังข์วิเศษ 2466 ร.ต. อนุสาวรีย์
ชลิดา พรมพา 3476 นางสาว ท่าแร้ง 189/55
ชลิต โนระดี 4498 นาย ท่าแร้ง
ชลิตา อ่อนมณี 4044 นาง ท่าแร้ง
ชลิศร์ สวัสดิทัต 2047 นาย อนุสาวรีย์ 65/5
ชลิศา โพธิสุวรรณ 143 นาง อนุสาวรีย์ 37
ช้วน ถึกอ่ำ 2625 นาง ท่าแร้ง 24/62
ชวนชม คัดเจริญ 3985 นาง ท่าแร้ง 37/81
ชวลิต มาลัยรัตน์ 4132 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 100/23
ชวลิต วุฒิจันทร์ 282 พล.อ.ต. อนุสาวรีย์ 44/47
ชวลิต เสือเอก 1733 นาย อนุสาวรีย์ 108/51
ชวศรี ลิมป์รุ่งรัตนา 1152 นาง อนุสาวรีย์ 29/137
ชวัลรัตน์ ศรีทาน้อย 2765 นาง ท่าแร้ง
ชวิกา นวลอินทร์ 359 นาง อนุสาวรีย์ 10/141
ชวิศา เริ่มฤกษ์ 2226 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/277
ชะนะ มีใย 1336 นาย อนุสาวรีย์ 147
ชะม้าย มุขเงิน 373 นาง อนุสาวรีย์ 7/45
ชะยันต์ พรมเกตุ 596 นาย อนุสาวรีย์ 16
ชัชรินทร์ เจียรนัยศิลป์ 3740 นาง ท่าแร้ง 36/141
ชัชวาลย์ วินิจชัยนันท์ 327 นาย อนุสาวรีย์ 100/123
ชัชวาลย์ ศิลปกุล 4290 นาย ท่าแร้ง 70/165
ชัญญา จิรกิจอนุสรณ์ 1216 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/399
ชัญภัชชญา บุญไมตรี 368 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/404
ชัยจิตร์ บุตรสาร 254 นาย อนุสาวรีย์ 46
ชัยชนะ นุ่นเส้ง 3111 นาย ท่าแร้ง
ชัยชนะ บุญเกื้อสงค์ 2985 นาย ท่าแร้ง 102/424
ชัยณรงค์ เคหารมย์ 225 นาย อนุสาวรีย์ 94/1
ชัยณรงค์ จิวะวุฒิ 2944 นาย ท่าแร้ง 94/6
ชัยณรงค์ พันทา 2632 นาย ท่าแร้ง 45/9
ชัยณรงค์ เลื่องชัยเชวง 716 นาย อนุสาวรีย์ 557/209
ชัยดิษฐ์ ยงบรรเติด 3389 นาย ท่าแร้ง 7/117
ชัยทัศน์ เซ็งแซ่ 1660 นาย อนุสาวรีย์
ชัยธวัช แป้นเหมือน 3980 นาย ท่าแร้ง
ชัยธัช โขมพัตร 2520 นาย อนุสาวรีย์ 227/228
ชัยนรินทร์ เจริญกิจวัฒนกุล 2829 นาย ท่าแร้ง 78/245
ชัยพงษ์ พิชญากร 1501 นาย อนุสาวรีย์ 223/1
ชัยพร ภาษิต 2326 นาย อนุสาวรีย์
ชัยพฤกษ์ พุ่มพฤกษา 2656 นาย ท่าแร้ง 148/37
ชัยพล แก้วประจำ 1582 นาย อนุสาวรีย์ 14/449
ชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ 3695 นาย ท่าแร้ง 137/22
ชัยพิเชษฐ์ ทับอุดม 2482 นาย อนุสาวรีย์
ชัยภัทร คุมสุระ 2144 นาย อนุสาวรีย์
ชัยยันต์ สุขอารมย์ 2773 นาย ท่าแร้ง 18/82
ชัยรัตน์ จิตรน้อม 510 นาย อนุสาวรีย์ 99/190
ชัยรัตน์ เพรชไพบูลย์ 3146 นาย ท่าแร้ง 7/170
ชัยรัตน์ สวัสดิ์วงษ์ 74 นาย อนุสาวรีย์
ชัยวัฒน์ กลับศรีอ่อน 2533 ส.ท. อนุสาวรีย์
ชัยวัฒน์ โกกนุทพงศ์ 3658 นาย ท่าแร้ง
ชัยวัฒน์ จิรกิจวิบูลย์ 4363 นาย ท่าแร้ง 119/322
ชัยวัฒน์ นฤมลชวลิต 2094 นาย อนุสาวรีย์ 77/274
ชัยวัฒน์ พุทธานันทเดช 232 นาย อนุสาวรีย์ 31
ชัยวัฒน์ รุ่งเสรีวงศ์ 3643 นาย ท่าแร้ง
ชัยวัฒน์ สมเสียง 404 นาย อนุสาวรีย์ 43/36
ชัยวัฒน์ สรรคณี 3051 นาย ท่าแร้ง 52/26
ชัยศักดิ์ พิชญากร 1495 นาย อนุสาวรีย์ 221
ชัยสิทธิ์ งาสุวรรณ 4287 นาย ท่าแร้ง 119/197
ชัยสิทธิ์ ใจทัศน์ 2126 นาย อนุสาวรีย์
ชัยสิทธิ์ พงศ์โสภี 357 นาย อนุสาวรีย์ 108/303
ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล 2215 พ.ต. อนุสาวรีย์ 43/336
ชัยสิทธิ์ เวียงคำ 3665 นาย ท่าแร้ง
ชาครีย์ นาคะเสถียร 2006 นาย อนุสาวรีย์ 38/61
ชาญ สรรพศรี 2132 นาย อนุสาวรีย์ 24
ชาญชัย เพ็ชร์อินทร์ 427 นาย อนุสาวรีย์ 181/301
ชาญชัย ศิริพันธ์ 1112 นาย อนุสาวรีย์ 126/5
ชาญชัย สังพาลี 3529 นาย ท่าแร้ง
ชาญชัย สุนทรส 3730 นาย ท่าแร้ง 222/159
ชาญชัย อัสดาสุข 3509 นาย ท่าแร้ง 1/93
ชาญณรงค์ หมื่นชำนาญ 3516 นาย ท่าแร้ง
ชาญวิทย์ มีผล 2968 นาย ท่าแร้ง 6/254
ชาตรี ไตรศรี 3583 นาย ท่าแร้ง 89/642
ชาตรี ศรีเสวก 1622 พ.อ. อนุสาวรีย์ 254
ชาติ ช่างเกวียน 1242 นาย อนุสาวรีย์ 159/65
ชาติ อินวงค์ษา 3157 นาย ท่าแร้ง 37/249
ชาติชาย ตาลช่วง 3753 ด.ต. ท่าแร้ง 100/226
ชาติธำรง ตั้งตรงจิตร 1417 นาย อนุสาวรีย์ 147/44
ชานนท์ ดาวสุข 4005 นาย ท่าแร้ง 255
ชานนท์ ธรรมสร 1904 นาย อนุสาวรีย์ 12/243
ชาลิสา พงษ์ใหญ่ 140 นาง อนุสาวรีย์
ชาลิสา ลิ้มรุจิวัฒน์ 374 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/138
ชาลี พุกสุ่น 3867 นาย ท่าแร้ง 139/134
ชาลี ฤทธิรักษ์ 2782 นาย ท่าแร้ง 88/335
ชำนาญ ขุมทรัพย์ 1985 นาย อนุสาวรีย์ 225/92
ชำนาญ เพียรพิทักษ์ 2806 นาย ท่าแร้ง 37/50
ชำนาญ เศรษพานิชผล 777 นาย อนุสาวรีย์ 123
ชำนาญ สุนทรพานิช 599 นาย อนุสาวรีย์
ชำนาญศิลป์ ทองสุข 3581 นาย ท่าแร้ง 18/8
ชิณรัตน์ ยะสะโร 1081 นาย อนุสาวรีย์
ชิดชนก ปราบสิทธิ์ 553 นาย อนุสาวรีย์ 71
ชิต ทิพย์สุวรรณ 4223 นาย ท่าแร้ง 3/1
ชิน บริพนธ์ 3672 นาย ท่าแร้ง 121/47
ชิน ประกอบผล 3497 นาย ท่าแร้ง
ชินกร เกษศรี 2281 นาย อนุสาวรีย์
ชินตา ฟุ้งลัดดา 234 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/12
ชินวัตร กิจส่งแสง 1710 นาย อนุสาวรีย์ 166
ชินะดิษ รูปจะโป๊ะ 322 ร.อ. อนุสาวรีย์ 29/217(60/20)
ชุดชาย พรมทุ่งค้อ 1581 นาย อนุสาวรีย์ 12/233
ชุติกาญจน์ กางการ 470 นาง อนุสาวรีย์ 19
ชุติกาญจน์ จิตรนิมิตร 1773 นางสาว อนุสาวรีย์ 57
ชุติกาญจน์ บุญสม 2600 นางสาว ท่าแร้ง
ชุติกาญจน์ พะลัง 462 นาง อนุสาวรีย์ 7/47
ชุตินัน การะเกษ 4326 นางสาว ท่าแร้ง 144/164
ชุติมณฑน์ หวู 904 นาง อนุสาวรีย์ 220
ชุติมา นิลภูมิ 730 นางสาว อนุสาวรีย์
ชุติมา พุทธรักษา 222 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
ชุมพล จงกลรัตนาภรณ์ 4354 นาย ท่าแร้ง 7/268
ชุมพล จันทร์เจริญ 2845 นาย ท่าแร้ง 90/199
ชุมพล บุณยฤทธิ์ 15 นาย อนุสาวรีย์ 62/56
ชุมศิริ นาคะทัต 1513 นางสาว อนุสาวรีย์ 125/4
ชุลีกร เพ็ชรอินทร์ 258 นาง อนุสาวรีย์ 139
ชูเกียรติ เสณีตันติกุล 1135 นาย อนุสาวรีย์ 37/267
ชูชัย พิลาวรรณ์ 1240 นาวาอากาศเอก อนุสาวรีย์ 54/150
ชูชัย เรียบเลิศหิรัญ 1896 นาย อนุสาวรีย์ 88/11
ชูชาติ พุ่มเรือง 2622 นาย ท่าแร้ง 90/64
ชูชาติ พูลทรัพย์ 3885 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/120
ชูพงษ์ ลิมป์รุ่งรัตนา 438 นาย อนุสาวรีย์ 9/59
ชูพงษ์ โอบอ้อม 1111 พ.ท. อนุสาวรีย์
ชูวัฒน์ ตันธีระพงศ์ 2636 นาย ท่าแร้ง 99/52
ชูศรี จุลโยธา 3709 นาง ท่าแร้ง
ชูศรี เจริญถาวร 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
ชูศรี ตราชู 2586 นาย ท่าแร้ง 63/1
ชูศรี บัวรักษ์ 601 นาง อนุสาวรีย์ 244/90
ชูศักดิ์ นามวงษ์ 1760 นาย อนุสาวรีย์ 10/64
ชูศักดิ์ มีปลั่ง 126 นาย อนุสาวรีย์ 25
เชน บุญครุฑ 2791 นาย ท่าแร้ง 18/20
เชาน์วรัตน์ เกรียงเกร็จ 1358 นาย อนุสาวรีย์ 10/72
เชาวนัฐ ทองขาว 3499 นาย ท่าแร้ง 159/13
เชาวเลข สร่างทุกข์ 1965 นาย อนุสาวรีย์ 94/36
เชื้อม กายแก้ว 2696 นาง ท่าแร้ง 155/9
โชคชัย ปิตินิตย์นิรันดร์ 1897 นาย อนุสาวรีย์ 9/266
โชคชัย วัชรนิรันดร์กุล 3308 นาย ท่าแร้ง 200/4
โชคชัย ศรีวิชัย 3200 นาย ท่าแร้ง
โชคชัย เอกศรีวิชัย 2362 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
โชติ โพธิวงศาจารย์ 3285 นาย ท่าแร้ง 99/16
โชติกา ติณรัตน์ 2241 นางสาว อนุสาวรีย์
โชติญาณ บุญกร่าง 3042 นาย ท่าแร้ง 28/31
โชติรส บุญประกอบ 452 นาง อนุสาวรีย์ 42
โชติรัฐ ทรรทรานนท์ 3898 นาย ท่าแร้ง 137/411
โชติวัฒน์ บุญเจริญ 2329 นาย อนุสาวรีย์ 83/25
ไชยกฤต วงค์ลังกา 847 นาย อนุสาวรีย์
ไชยยงค์ มะนะกุล 3492 พ.อ.อ. ท่าแร้ง
ไชยยัณห์ ใจโฮ้ง 3632 นาย ท่าแร้ง 63/5
ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์ 307 พันโท อนุสาวรีย์ 110
ไชยา ช่างเพชร์ผล 2173 นาย อนุสาวรีย์
ซืง หลวู่ 3547 นาย ท่าแร้ง 89/89
ฌานิน ฟ้าร่มขาว 1597 นาย อนุสาวรีย์ 63/1
ญาณกร ปัญญาธนพร 4553 นาย ท่าแร้ง 82
ญาณวัฒน์ ประเสริฐสุนทราศัย 4128 นาย ท่าแร้ง 111/908
ญาณิศา ชลิตังกูร 2608 นาง ท่าแร้ง 118/268
ญาณิศา มูสิแก้ว 2878 นางสาว ท่าแร้ง 68/21
ญาณิศา รัตอาภา 311 นาง อนุสาวรีย์ 84/67
ญาดา ชลาสินธุ์ 1498 นาง อนุสาวรีย์ 37/358
ญาดาวรรณ โล่ห์ทอง 1214 นาง อนุสาวรีย์ 116
ฐนรรภรณ์ วุฒิไกรรัตน์ 2919 นางสาว ท่าแร้ง 18/388
ฐปณีย์ แสนอุบล 343 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา 3381 นาย ท่าแร้ง 102/217
ฐมรัตน์ มณีรัตน์ 2054 นาย อนุสาวรีย์ 244/31
ฐรดา ธนบวรยศ 3467 นาง ท่าแร้ง 188/41
ฐวีชัย รตนสิริวิทย์ 3822 นาย ท่าแร้ง 9/349
ฐากูร จุลินทร 3990 นาย ท่าแร้ง 169/119
ฐานันดร์ แซ่แพ 446 นางสาว อนุสาวรีย์ 6/518
ฐานิดา จีนชาวนา 4192 นางสาว ท่าแร้ง 44/162
ฐานิตย์ เจริญจิตต์ 241 พลอ.ท. อนุสาวรีย์ 86/164
ฐาปณีย์ กรองทอง 3360 นางสาว ท่าแร้ง 137/268
ฐาปณีย์ รวมแก้ว 165 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/19
ฐาปณีย์ ศรีประเสริฐ 3745 นาง ท่าแร้ง 48/8
ฐาปนีย์ สุทธ์สนั่น 1533 นาง อนุสาวรีย์ 181/105
ฐิตารีย์ ถนอมกิจเจริญ 3279 นางสาว ท่าแร้ง
ฐิติ ยะกุล 1270 นาย อนุสาวรีย์ 9/10
ฐิติโชติ สดากร 2012 นาย อนุสาวรีย์ 37/26
ฐิตินันท์ สว่างวงษ์ 301 นาง อนุสาวรีย์ 666/23
ฐิตินันท์ อาทรศรี 3582 นาย ท่าแร้ง 46/3
ฐิติพร ทัพวงศ์ 1324 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
ฐิติพร บรรจงศุภมิตร 1854 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/243
ฐิติพร พันธ์สกุล 3573 นางสาว ท่าแร้ง 38/89
ฐิติพร ล่องวิลัย 4221 นางสาว ท่าแร้ง 6/642
ฐิติพันธุ์ มีอนันต์ 4015 นาย ท่าแร้ง 119/222
ฐิติภัคจิรา เทียนงาม 1940 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐิติภัทรา ขันหอม 2974 นาง ท่าแร้ง
ฐิติมา เจนจิตรศิลป์ 1646 นางสาว อนุสาวรีย์ 25/27
ฐิติรุตน์ พิกุลศรี 1653 นางสาว อนุสาวรีย์ 53
ฐิติวัชร์ รัตนาพันธานนท์ 2932 นาย ท่าแร้ง 18/41
ฑิตยา เพชรคุณากร 3064 นาง ท่าแร้ง 18/197
ณกมล พงษ์บรรดาศักดิ์ 2973 นางสาว ท่าแร้ง 49/13
ณชาสิทธ พิมเสน 3653 นาย ท่าแร้ง 102/442
ณฐกร สินลักษณทิพย์ 1557 นาย อนุสาวรีย์ 180/267
ณฐมน รัตนเดชตระกูล 380 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/161
ณฐมน อ่อนไสว 236 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/48
ณธษา เอื้อเจริญงาน 695 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/60
ณปพิมพ์ แนวขี้เหล็กยาดี 3374 นางสาว ท่าแร้ง
ณพล นิ่มนวล 2472 พ.อ. อนุสาวรีย์
ณภักษ์ คทาเดชาการ 3801 นาง ท่าแร้ง 7/133
ณภัทร ครองวัฒนสุข 1311 นาง อนุสาวรีย์ 14/283
ณภัทร ศิริปะกะ 2449 นาย อนุสาวรีย์ 227/103
ณรงค์ จันทร์ดอกไม้ 2588 นาย ท่าแร้ง 117/361
ณรงค์ พรหมอินทร์ 1395 พ.อ.อ อนุสาวรีย์ 51
ณรงค์ ฤทธิ์ดอน 2634 นาย ท่าแร้ง 90/12
ณรงค์ วังรังกา 3909 ด.ต. ท่าแร้ง 100/496
ณรงค์ สุขประเสริฐ 2915 นาย ท่าแร้ง 37/159
ณรงค์ เอื้อนกระโทก 2221 นาย อนุสาวรีย์
ณรงค์ชาญ บุญธรรม 3539 นาย ท่าแร้ง 102/513
ณรงค์พงศ์ อิสยาภรณ์ 3779 นาย ท่าแร้ง 144/31
ณรงค์รัตน์ ไชยมงคล 1715 นาย อนุสาวรีย์ 24
ณรงค์ฤทธิ์ บุญพลอย 3692 นาย ท่าแร้ง 18/340
ณรงค์ฤทธิ์ รัตนะวิศ 1384 นาย อนุสาวรีย์ 37/203
ณรงค์ศักดิ์ แก้วเกิด 3030 นาย ท่าแร้ง 37/36
ณรงค์ศักดิ์ ฐิติวัฒนพงศ์ 4568 ด.ต. ท่าแร้ง 100/192
ณรงค์ศักดิ์ นาสารี 3784 นาย ท่าแร้ง 120/171
ณรงค์ศักดิ์ สุขวิวัฒน์ 1107 นาย อนุสาวรีย์
ณรงฤทธิ์ ทิพย์อาสน์ 3848 นาย ท่าแร้ง 222/305
ณราภรณ์ วงศ์วิเศษ 4103 นางสาว ท่าแร้ง 102/339
ณรีญา โอชารส 2902 นางสาว ท่าแร้ง 88/352
ณสรวง ชูครุธ 1920 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/159
ณสิกาญจน์ บัณฑิตจิราวัฒน์ 4039 นางสาว ท่าแร้ง 99/41
ณัชชา วงศ์ชูจิตร 823 นาง อนุสาวรีย์ 18/15
ณัชชา หล้านามวงค์ 2839 นางสาว ท่าแร้ง 46/183
ณัชญากุล พิมเสน 3655 นาง ท่าแร้ง 102/441
ณัชฑกมล เพชรพวง 114 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัชปภา ประยูรยวง 2505 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/232
ณัชศิภา กุลวานิช 887 นาง อนุสาวรีย์ 37/89
ณัฎฐินี ใจสอาด 1286 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/66
ณัฎธิดา เรืองพุทธ 852 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฏฐชัย พรศักดิ์ประเสริฐ 1218 นาย อนุสาวรีย์ 62/289
ณัฏฐ์ฏาพร พัชรอมราเตชะ 4449 นางสาว ท่าแร้ง 14/30
ณัฏฐ์ณัญญากร กะลัมพิระนันทน์ 2484 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/157
ณัฏฐ์นนท์ สุวรรณเดชา 4012 นาย ท่าแร้ง 137/347
ณัฏฐยา สิรวิศิษฐ์ 4368 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐกุล จันโอ 1129 นาย อนุสาวรีย์ 47
ณัฐชนัญ พงศ์ปัญญาพันธุ์ 185 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/121
ณัฐชไม เลื่องชัยเชวง 655 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/669
ณัฐชยา เกตุสวัสดิ์ 1448 นาง อนุสาวรีย์ 666/81
ณัฐชยา มหาเสนา 2008 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฐชยาน์ จรัสแสงสมบูรณ์ 4412 นาง ท่าแร้ง 94/69
ณัฐชัย พึ่งสวัสดิ์ศรีกุล 4051 นาย ท่าแร้ง 207/3
ณัฐณิชา เกื้อลาว 2700 นางสาว ท่าแร้ง 79/203
ณัฐณิชา ศรีสุนทร 2503 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/48
ณัฐธยาน์ หรรศนามัย 3177 นางสาว ท่าแร้ง 159/200
ณัฐธิดา ธัญญานันทน์ 2467 นาง อนุสาวรีย์ 67
ณัฐนันต์ สมหวัง 3592 นาย ท่าแร้ง 119/99
ณัฐนันทน์ คงยิ่ง 103 นาย อนุสาวรีย์ 50/119
ณัฐพงค์ โกวิทยานันต์ 702 นาย อนุสาวรีย์ 88/99
ณัฐพงศ์ ฐิติพานิชยางกูร 3102 นาย ท่าแร้ง 91/20
ณัฐพงศ์ ทัดศรี 688 นาย อนุสาวรีย์ 125
ณัฐพงษ์ ปฐมวงศ์ชัย 3147 นาย ท่าแร้ง 28/98
ณัฐพงษ์ แสนเหลา 2390 นาย อนุสาวรีย์ 220
ณัฐพจน์ ดำมินทร์ 4324 นาย ท่าแร้ง 146/23
ณัฐพร แก้วสมนึก 4211 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐพร จันทร์อิน 3842 นางสาว ท่าแร้ง 121/63
ณัฐพล ทวีวัฒน์ 3345 นาย ท่าแร้ง 7/206
ณัฐพล สังข์ศิริ 3576 นาย ท่าแร้ง 65/29
ณัฐพล เสนาพิทักษ์ 1669 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐพล แสงขาว 840 นาย อนุสาวรีย์ 225/131
ณัฐพัชร์ ทองเทพ 2808 นาย ท่าแร้ง 100/243
ณัฐพิพัฒน์ ภาณุฑิตย์กุล 896 นาย อนุสาวรีย์ 180/55
ณัฐมณฑน์ ประจงรักษ์ 2527 นาง อนุสาวรีย์ 153/9
ณัฐมน มานพศิลป์ 3154 นางสาว ท่าแร้ง 111/41
ณัฐรัตน์ ขีดดอน 4041 นางสาว ท่าแร้ง 18/15
ณัฐฤกษ์ โมระกรานต์ 2411 พ.ต. อนุสาวรีย์
ณัฐวัฒน์ ศรีภุมมา 1974 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐวัตน์ ทรัพย์เมฆ 2980 นาย ท่าแร้ง 102/399
ณัฐวีณ์ ประภาสวัสดิ์ 3765 นางสาว ท่าแร้ง 101/34
ณัฐวุฒิ ลาวัลย์ 3757 นาย ท่าแร้ง 11/365
ณัฐวุฒิ วิศวจินดา 729 นาย อนุสาวรีย์ 94/37
ณัฐวุฒิ อุตมเพทาย 4149 นาย ท่าแร้ง 22/17
ณัฐหทัย ตรีเทวะวงษา 3557 นางสาว ท่าแร้ง 94/144
ณัฐอัญญ์ ตันวัฒนเสรี 213 นางสาว อนุสาวรีย์ 411
ณัทณพงศ์ ศรีหา 1059 นาย อนุสาวรีย์
ณาลัย แย้มบาล 1738 นาง อนุสาวรีย์ 225/3
ณิชชาอร คูเจริญ 2386 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/46
ณิชาภัค หล่อวัมนา 3128 นางสาว ท่าแร้ง 137/137
ณิชาภา พรรณราช 2297 นาง อนุสาวรีย์ 76/19
ณิชาภา เพ่งพินิจเดช 2023 นางสาว อนุสาวรีย์ 57
ณิชาภา ฟ้าภิญโญ 2844 นางสาว ท่าแร้ง 137/55
ณิชาภา อุตสาหะ 1343 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/72
ณิรดา ชัยเชาวรัตน์ 872 นาง อนุสาวรีย์ 43/836
ดนัย กรวยเกรียงไกร 1172 นาย อนุสาวรีย์ 32/27
ดนัย กัณหะกุล 2579 นาย ท่าแร้ง 120/211
ดนัย ชุณหภักดี 4418 นาย ท่าแร้ง 94/65
ดนัย แซ่ตั้ง 1575 นาย อนุสาวรีย์ 12/316
ดนัย ตั้งวิไลเสถียร 278 นาย อนุสาวรีย์ 14/509
ดนัย แพ่งสุภา 3187 นาย ท่าแร้ง 39/121
ดนุ พรหมมินทร์ 2451 นาย อนุสาวรีย์ 227/123
ดนุดา ประสงค์สุข 3479 ด.ต.หญิง ท่าแร้ง
ดรุณพร จิรกิจอนุสรณ์ 2091 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/2
ดรุณรัตน์ สำเภาลอย 2744 นางสาว ท่าแร้ง 28
ดรุณวรรณ สกุลศิริวัฒน์ 392 นาง อนุสาวรีย์ 80
ดรุณี ทองพัด 215 นาง อนุสาวรีย์ 132
ดรุณี ศรีระษา 1588 นาง อนุสาวรีย์ 325
ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ 6 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/191
ดลดารา บุตะโยธี 3047 นางสาว ท่าแร้ง 183/1
ดลนภา หิรัญบูรณะ 3265 นางสาว ท่าแร้ง 151
ดลพร ศรีวัลลากานนท์ 2263 นาง อนุสาวรีย์ 46
ดลพัฒน์ ยาชมภู 3500 นาย ท่าแร้ง
ดลลดา กองบุญ 686 นาย อนุสาวรีย์ 139
ดลิน ปิ่นเฉลียว 3927 นางสาว ท่าแร้ง 118/178
ดลินา เรืองรอง 2821 นางสาว ท่าแร้ง 1/89
ดวงกมล จิตงามล้ำ 92 นาง อนุสาวรีย์ 60/17
ดวงกมล อนุวัตรวิมล 1393 นาง อนุสาวรีย์ 301/23
ดวงจันทร์ พรอุๆร 965 นางสาว อนุสาวรีย์
ดวงใจ เดชคุ้ม 2309 นาง อนุสาวรีย์
ดวงใจ ผูกพันธ์ 2399 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/94
ดวงใจ พีระมาน 3807 นาง ท่าแร้ง 73/16
ดวงดาว ขำหินตั้ง 1963 นาง อนุสาวรีย์ 505/22
ดวงดาว แพทย์เจริญ 986 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/174
ดวงพร กุมภะ 2160 นาง อนุสาวรีย์ 48
ดวงพร เกิดสุข 3628 นาง ท่าแร้ง 9/259
ดวงพร ตัณฑลีลา 3373 นางสาว ท่าแร้ง 11
ดวงพร เต็งศิริ 1149 นาง อนุสาวรีย์ 20
ดวงพร พงษ์มาลา 3150 นางสาว ท่าแร้ง 73/11
ดวงพร ศรีจันทร์วงค์ 1570 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
ดวงพร สัตตุบุรุษ 3369 นาง ท่าแร้ง 1145
ดวงพร สุขสุภาพ 1036 ร.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 100/146
ดวงวิภา เสณีตันติกุล 1137 นาง อนุสาวรีย์ 37/268
ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ 3823 นางสาว ท่าแร้ง 56/129
ดอกไม้ เกษมวงศ์ 1108 นาง อนุสาวรีย์ 37/173
ดอเลาะ แยนา 2476 ร.ต. อนุสาวรีย์
ดารณี จงสวัสดิ์ 1416 นาง อนุสาวรีย์ 43/342
ดารณี ปรียาพันธ์ 850 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ดารา ทองใบ 577 นาย อนุสาวรีย์ 47
ดารา ธีระกุล ร.น 1493 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 86
ดารา อ่อนพุทธา 2720 นาง ท่าแร้ง
ดาราณี มุกธวัตร 3466 นางสาว ท่าแร้ง
ดาราพร ถินทัศน์ 891 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/119
ดาราวรรณ ฤทธิรักษ์ 578 มงล. อนุสาวรีย์ 107
ดารุณี หวังสมาแอล 1405 นางสาว อนุสาวรีย์
ดาวทอง วิเศษศรี 1435 ร.ต. อนุสาวรีย์ 60/23
ดาวรุ้ง ขุนคลัง 4280 นาง ท่าแร้ง
ดาวรุ่ง วัดกลาง 1561 นาง อนุสาวรีย์
ดำรง พงศาปาน 3513 ด.ต. ท่าแร้ง
ดำรง อุชชิน 4 นาย อนุสาวรีย์ 86/153
ดำรงค์ จรรยาวิภา 2294 นาย อนุสาวรีย์
ดำรงค์ รุ่งเรืองเกียรติ 1800 นาย อนุสาวรีย์ 108/75
ดำรงค์ ศรศักดา 4378 นาย ท่าแร้ง 134/112
ดำรงศักดิ์ เติมทรัพย์อนันต์ 2868 นาย ท่าแร้ง 11/55
ดิฐพงศ์ โนนชัยขันต์ 1676 นาย อนุสาวรีย์ 41
ดิพงศ์ นลินานนท์ 4519 นาย ท่าแร้ง 137/317
ดิเรกฤทธิ์ รอดเจริญ 3365 นาย ท่าแร้ง
ดิศพงษ์ รงค์ทอง 3613 นาย ท่าแร้ง 19/139
ดุจดาว เพ็ชรสมบัติ 1916 นางสาว อนุสาวรีย์
ดุลยวิทย์ นาคอุไรรัตน์ 2626 นาย ท่าแร้ง 139/3
ดุษฎี บุษยะกนิษฐ 526 นาย อนุสาวรีย์ 4
ดุษณีย์ ส่องเมือง 1843 นาง อนุสาวรีย์ 66/46
ดุสิต กำเนิดศิริ 3954 นาย ท่าแร้ง 37/9
ดุสิต มีผล 3511 นาย ท่าแร้ง 6/411
เดช นันอนนท์ 2951 นาย ท่าแร้ง 44/148
เดช สินสัมฤทธิ์ 1875 นาย อนุสาวรีย์ 99/36
เดช อุ่นกาย 3817 นาย ท่าแร้ง 37/135
เดชผสาน พงษ์สังข์ 4318 นาย ท่าแร้ง
เดชา กรมสุริยศักดิ์ 2972 ร.อ. ท่าแร้ง 5/129
เดชา พลเสน 4230 นาย ท่าแร้ง
เดชาธร พุ่มฉัตร 2117 นาย อนุสาวรีย์ 37/158
เดชาวัติ โพธิสาร 2905 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/52
เดโช ยิ้มพงษ์ 2348 นาย อนุสาวรีย์ 18/195
เดือน หวานอารมย์ 1759 นาง อนุสาวรีย์ 70/55
เดือนเด่น นนท์สระเกต 1374 นางสาว อนุสาวรีย์ 77
เดือนเพ็ญ วางศรี 2903 นางสาว ท่าแร้ง
แดง บุญถนอม 3566 นาง ท่าแร้ง
แดง สุกมี 3856 นาย ท่าแร้ง 44/3
แดงชัย สุนทรเทพวรากุล 1659 นาย อนุสาวรีย์ 216/3
ตงกวย กิ่งโม้ 4398 นาง ท่าแร้ง
ตติยา กฤษณะเสถียร 3307 นางสาว ท่าแร้ง 164/17
ตรีเนตร เภาสมบัติ 523 นาย อนุสาวรีย์ 180/212
ตรีสุคนธ์ รัตนพัลลภ 2305 นาง อนุสาวรีย์ 244/414
ต่อจิตต์ พรหมผล 2370 นาง อนุสาวรีย์ 2/4
ต่อพงษ์ ประกาศเวชกิจ 1711 นาย อนุสาวรีย์ 39
ต่อม รักษาซื่อ 793 นาย อนุสาวรีย์
ต่อศักดิ์ ฉวีวงศ์ 3252 นาย ท่าแร้ง 32/39
ต่อศักดิ์ ไชยมาลี 2461 ร.ท. อนุสาวรีย์
ต่อศักดิ์ ทวีวิทย์ 693 นาย อนุสาวรีย์ 48/35
ต่อศักดิ์ ปุษปาคม 3439 นาย ท่าแร้ง 222/18
ต่อศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ 2889 นาย ท่าแร้ง 13/3
ตัน บุญเสน 4255 นาย ท่าแร้ง 139/23
ต่าย นากสี 1155 นาย อนุสาวรีย์
ติ่ม เกตุโชติ 346 นาง อนุสาวรีย์ 18
ติ๋ม แก้วเสมา 3325 นางสาว ท่าแร้ง
ติ๋ม ดวงพา 2203 นางสาว อนุสาวรีย์
ตี๋ ทองดี 509 นาย อนุสาวรีย์ 45/8
เต้ ดาศรี 3744 นาย ท่าแร้ง 37/248
เต็มใจ ร้อยสุข 4400 นาง ท่าแร้ง
เติมศักดิ์ จริงจิตร 163 นาย อนุสาวรีย์ 86/92
เติมศักดิ์ ปิยะมณีพร 265 นาย อนุสาวรีย์ 9/223
เตือนใจ จันทร์เทียน 1889 นาง อนุสาวรีย์ 74
เตือนใจ พลพิลา 4107 นาง ท่าแร้ง 81
โต เภาพันธ์ 2718 นาย ท่าแร้ง 234/1
ไตรภูมิ แก้วสุข 3503 นาย ท่าแร้ง
ไตรราษฎร์ เสรีจำเริญโรจน์ 280 นาย อนุสาวรีย์ 99/257
ไตรสิทธิ์ ธนาสินรุ่งฉัตร์ 4172 นาย ท่าแร้ง
ถนอม แก้วน้อย 4309 นาย ท่าแร้ง 146/20
ถนอมนวล อังควาณิชย์ 4102 นาง ท่าแร้ง 78/147
ถนอมศรี นามเจริญ 2042 นางสาว อนุสาวรีย์ 84
ถนอมสิน อินทรสาร 864 นางสาว อนุสาวรีย์ 103
ถ่อง เพ็งเพชร 4272 นาง ท่าแร้ง
ถาวร เกษกูล 242 นาย อนุสาวรีย์
ถาวร ปั้นนิ่ม 1962 นาย อนุสาวรีย์
ถาวร วิรัตน์จันทร์ 248 นาย อนุสาวรีย์ 254
ถาวร สุขสูงเนิน 2323 ร.ต. อนุสาวรีย์ 29
ถุงเงิน สมสันเทียะ 705 นาย อนุสาวรีย์
ทนง จุลสิงห์ 825 พ.อ.ต อนุสาวรีย์ 37/36
ทนงค์ศักดิ์ บุญมางาม 2319 นาย อนุสาวรีย์ 117
ทนงศักดิ์ นนตกร 3637 นาย ท่าแร้ง 144/158
ทรง ล่องสุวรรณา 3535 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 139/118
ทรงกลด พรมใจ 4217 นาย ท่าแร้ง
ทรงเกียรติ เตชะงามวงศ์ 3461 นาย ท่าแร้ง 199/67
ทรงนภสร ขจรคำ 3239 นาง ท่าแร้ง 33/46
ทรงภูมิ ไตรสินธุ์ 21 นาย อนุสาวรีย์ 206
ทรงยศ ลี้สุวรรณ 1269 นาย อนุสาวรีย์ 5/60
ทรงวิทย์ งามพิทักษ์กุล 344 นาย อนุสาวรีย์ 42
ทรงศักดิ์ สุขเกิดผล 3383 นาย ท่าแร้ง 79/70
ทราลักษณ์ มีศรีดี 992 นาง อนุสาวรีย์ 100/13
ทวาย สุขานนท์ 7 ร.ต. อนุสาวรีย์ 20
ทวินันท์ จันทนะ 3815 นางสาว ท่าแร้ง 29/13
ทวี จันทรนิภา 2524 นาย อนุสาวรีย์ 227/161
ทวี ชูศรี 134 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 40/41
ทวี บำรุงสวัสดิ์ 3974 นางสาว ท่าแร้ง
ทวี พิมพา 1591 นาง อนุสาวรีย์ 454/1
ทวี สามนเสน 1755 นาย อนุสาวรีย์ 45
ทวี อุปสรณ์ 3488 นาง ท่าแร้ง 64
ทวี เอ้สุวรรณ 2649 นาย ท่าแร้ง
ทวีชัย พงษ์รุ่งเรือง 843 นาย อนุสาวรีย์ 50/88
ทวีโชค วาปีสิทธิพันธ์ 2456 นาย อนุสาวรีย์ 227/170
ทวีป เผือกผ่อง 1043 นาย อนุสาวรีย์ 99/217
ทวีพงษ์ เสือแก้ว 1375 นาย อนุสาวรีย์
ทวีพร นารายณ์รักษา 2963 นางสาว ท่าแร้ง 18/280
ทวีศักดิ์ โตวิวัฒน์ 630 นาย อนุสาวรีย์ 9/493
ทวีศักดิ์ ธนบุญรุ่งเรื่อง 2593 นาย ท่าแร้ง 6/463
ทวีศักดิ์ บอขุนทด 3727 นาย ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ พันธุ์โภคา 722 นาย อนุสาวรีย์ 122
ทวีศักดิ์ แสนกลาง 1823 นาย อนุสาวรีย์ 225/81
ทศธร สมิตินันทน์ 1807 นาย อนุสาวรีย์ 162/6
ทศพร วิเชียรศิลป์ 3031 นาย ท่าแร้ง 66
ทศพร สุขใย 2209 นาย อนุสาวรีย์
ทศพล บำรุงวุธ 1421 นาย อนุสาวรีย์
ทศพล พรหมดี 2414 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ทศมาศ ชัยพัฒน์ปรีชา 3406 นางสาว ท่าแร้ง 143/22
ทองขาว พรมเปลว 2693 นาง ท่าแร้ง
ทองคำ กลิ่นกล่ำ 347 นาง อนุสาวรีย์ 177/3
ทองคำ จันทมาศ 4382 นาย ท่าแร้ง
ทองคำ รัตนชัยพานิช 4537 นาง ท่าแร้ง 7/389
ทองคำ สมบูรณ์ 1275 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองจันทร์ สุขศรี 1983 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองดี ตาลช่วง 4310 นาย ท่าแร้ง
ทองดี พรหมวิหาร 2556 นาย อนุสาวรีย์ 49/102
ทองแดง สุนทรารักษ์ 4288 นาย ท่าแร้ง 78/2
ทองทิพย์ ทรัพย์ศฤงคาร 456 นาง อนุสาวรีย์ 157
ทองทิพย์ ทองแถม 268 ม.ล. อนุสาวรีย์ 56/270
ทองใบ ชโลธร 3462 นาง ท่าแร้ง
ทองเปลว พลูมา 2407 นาย อนุสาวรีย์ 3/158
ทองโปรย จามีกรกุล 1939 นาง อนุสาวรีย์ 244/266
ทองเภา นันทพันธ์ 1280 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
ทองยุ่น จันทรเจริญ 16 นาง อนุสาวรีย์ 56
ทองเย็น ตุ้มทรัพย์ 23 นาย อนุสาวรีย์ 29/157
ทองเลื่อน ประทุมรัตน์ 2729 นาง ท่าแร้ง 40
ทองศรี อาสาเสนา 3327 นาง ท่าแร้ง
ทองสา พูลเพิ่ม 1264 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองสืบ ผิวทองอินทร์ 1994 นาย อนุสาวรีย์ 159/59
ทองสุข เจิมสุวรรณ 1545 นาง อนุสาวรีย์
ทองใส พาดฤทธิ์ 4042 นาย ท่าแร้ง
ทองหล่อ เกิดกำลัง 1337 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 43
ทองหลอด จรภักดี 2652 นาย ท่าแร้ง 29/6
ทองแหวน แสนกล้า 3501 นาย ท่าแร้ง
ทองอยู่ จันทร์สิงห์ 2639 นาง ท่าแร้ง 117/197
ทองอยู่ บุญดวง 1859 นาง อนุสาวรีย์ 51/4
ทองอินทร์ พิมทะ 65 นาง อนุสาวรีย์
ทักขิณา หาญวงศ์ฤทธิ์ 829 นาง อนุสาวรีย์ 26
ทักศิณา ผ่องใส 1508 นาง อนุสาวรีย์
ทัชการณ์ บุญยประสิทธิ์ 1812 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
ทัชชกร ดำรงเกียรติ 1714 นาย อนุสาวรีย์ 37/236
ทัตธนันท์ สิริพัชรงค์กูร 2182 นางสาว อนุสาวรีย์
ทับทิม บำรุงศิลป์ 2694 นาง ท่าแร้ง 139/24
ทัศน์หทัย ธรรมภาณพินิจ 4517 นางสาว ท่าแร้ง 22/2
ทัศนา เรอุไร 3913 นางสาว ท่าแร้ง 52/23
ทัศนาพร พิมพ์โคตร 3256 นาง ท่าแร้ง 45/37
ทัศนีย์ กอศรีพร 1842 นาง อนุสาวรีย์ 18/41
ทัศนีย์ จงพลาผลกุล 471 นาง อนุสาวรีย์ 46
ทัศนีย์ จังคสุต 1051 นาง อนุสาวรีย์ 62/106
ทัศนีย์ จันใบเล็ก 2298 นางสาว อนุสาวรีย์ 104
ทัศนีย์ ทองมอญ 703 นาง อนุสาวรีย์ 3
ทัศนีย์ ธงทอง 1579 นาง อนุสาวรีย์
ทัศนีย์ บรรเลง 13 นาง อนุสาวรีย์ 49/100
ทัศนีย์ รัศมีทัด 1098 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/30
ทัศรินทร์ แก้วญานะ 3012 นาง ท่าแร้ง 92/7
ทัศรินทร์ เรืองบุญสุข 2764 นาย ท่าแร้ง 37/112
ท้าน ปานเพ็ชร์ 2653 นาย ท่าแร้ง 12
ทิชากร จันทะปัญญา 4292 นาย ท่าแร้ง
ทินกร ประคุปตานนท์ 1681 นาย อนุสาวรีย์ 265
ทิพพานันท์ มุสิกบุตร 294 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ทิพพาภรณ์ นิศาภากร 2318 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/1920
ทิพพาภรณ์ สุราภา 3152 นางสาว ท่าแร้ง 247/1
ทิพย์รัตน์ ขันติจิตร์ 2871 นางสาว ท่าแร้ง 3/12
ทิพย์วัลย์ โชติงาม 3884 นาง ท่าแร้ง 102/182
ทิพสุคนธ์ สะอ้าง 3017 นางสาว ท่าแร้ง 1/260
ทิวา อักษรนำ 4076 นาย ท่าแร้ง 24/248
ทิวาทิพย์ พุฒมงคลทรัพย์ 4121 นางสาว ท่าแร้ง 139/149
ทุเรียน อนุศรี 3505 นาง ท่าแร้ง 24/241
เทพพิทักษ์ เกตุแก้ว 283 นาย อนุสาวรีย์ 60/102
เทพสุริยา อรรถวิเศษ 2598 นางสาว ท่าแร้ง 38/278
เทอดพันธุ์ เชาวลิต 3792 นาย ท่าแร้ง 11/79
เทอศักดิ์ ทับทิมแดง 3587 นาย ท่าแร้ง 96/114
เทิดศักดิ์ กิจจาธิการกุล 3074 นาย ท่าแร้ง 48/101
เทียนชัย ชมเชย 441 นาง อนุสาวรีย์ 37/40
เทียมเดือน ศรีจามร 2044 นาง อนุสาวรีย์ 49
โทโมมิ เนตรชัยพฤกษ์ 3366 นางสาว ท่าแร้ง
ไท อัศภาภรณ์ 405 นาย อนุสาวรีย์ 109/108
ธงชัย ดีนุ 774 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย บุทธิทักษ์ 3599 นาย ท่าแร้ง 46/82
ธงชัย ประหยัดสิน 1878 นาย อนุสาวรีย์ 9/567
ธงชัย เปลี่ยนสุภาพ 2230 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย พรไพบูลย์ 3556 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย เมืองครุธ 3590 นาย ท่าแร้ง 159/37
ธงชัย ลิ้มศิริเศรษฐกุล 1960 นาย อนุสาวรีย์ 500/20
ธงชัย โลจนาภิวัฒน์ 2731 นาย ท่าแร้ง 3/135
ธนกร โพธารัตน์ 2686 นาย ท่าแร้ง 92/9
ธนกร ภูริพิทักษ์โอฬาร 1403 นาย อนุสาวรีย์
ธนกร มหาศร 4056 นาย ท่าแร้ง 144/156
ธนกฤต ธีรนิพัทธ์ 3080 นาย ท่าแร้ง 102/257
ธนชาติ สุทธิศันสนีย์ 4079 นาย ท่าแร้ง 200/52
ธนดล บัวบาน 3931 นาย ท่าแร้ง 222/208
ธนเดช ธนธรรมนุกูล 2528 ส.ท. อนุสาวรีย์
ธนเดช รัตนเพชร์ 4087 นาย ท่าแร้ง 70/167
ธนพงค์ โพธิแท่น 2522 นาย อนุสาวรีย์ 227/139
ธนพงษ์ โพธิ์รอด 931 นาย อนุสาวรีย์ 306
ธนพร แก้วมหา 1895 นาง อนุสาวรีย์ 3/1121
ธนพร สุกใส 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
ธนพล คุ้มวงษา 4286 นาย ท่าแร้ง 155/54
ธนพล ทรัพย์วิบูลย์ 2428 นาย อนุสาวรีย์ 99/180
ธนพล เรืองประทีปวงศ์ 4124 นาย ท่าแร้ง 65/40
ธนพล สกุณาศิริโชคสกุล 581 นาย อนุสาวรีย์
ธนภร มั่นวรรธนา 3778 นางสาว ท่าแร้ง 111/1077
ธนภัทร ลือสายวงศ์ 2734 นาย ท่าแร้ง 38/212
ธนภัทร วชิรเมธี 3425 นาย ท่าแร้ง 29/12
ธนภัทร เอกไพบูลย์ธนากร 3564 นาย ท่าแร้ง
ธนรัตน์ สืบรสปลื้ม 4438 นาย ท่าแร้ง 44/104
ธนวัฒน์ สิรโยภาส 2020 นาย อนุสาวรีย์ 96
ธนวัฒน์ สู่สุข 2864 นาย ท่าแร้ง 111/55
ธนวันต์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2474 นาย อนุสาวรีย์ 7
ธนศักดิ์ ร่มเย็น 2719 นาย ท่าแร้ง 159/637
ธนศักดิ์ แสนมี 1856 นาย อนุสาวรีย์ 99/99
ธนสรวง สงวนศรี 1316 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนเสฏฐ์ ศิริพงศ์วุฒิ 3857 นาย ท่าแร้ง 111/941
ธนะรัตน์ ศรีดาวเรือง 4473 นาย ท่าแร้ง
ธนัชพร สุวรรณชมภู 3976 นาง ท่าแร้ง 155/62
ธนัญญา สว่างเกล้า 1445 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/190
ธนันท์ ชุบอุปการ 1848 นาย อนุสาวรีย์ 9/12
ธนัย สภานนท์ 1193 นาย อนุสาวรีย์ 29/34
ธนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 815 นาย อนุสาวรีย์ 39
ธนา เพชรสถิตย์ 4155 นาย ท่าแร้ง 22/19
ธนาคม รัตนสถิตย์ 692 นาย อนุสาวรีย์ 180/223
ธนาชัย สงวนญาติ 4527 นาย ท่าแร้ง 83/7
ธนาธิป ตรีกมล 1419 นาย อนุสาวรีย์ 294
ธนานันต์ มีชูทรัพย์ 3559 นาย ท่าแร้ง 94/94
ธนานันท์ ดวงรักษา 3813 นาย ท่าแร้ง 137/399
ธนาภัค พรพุทธษา 1458 นาง อนุสาวรีย์ 77/78
ธนาวุฒิ เมฆะสุวรรณโรจน์ 2057 นาย อนุสาวรีย์ 2/281
ธนาวุธ ธานินพงศ์ 4231 นาย ท่าแร้ง
ธนิฐา ญาณศิริ 2768 นาง ท่าแร้ง 159/700
ธนิดา จิรกรดิษกุล 2650 นางสาว ท่าแร้ง 137/315
ธนิดา ทวีวิเสสานนท์ 3644 นาง ท่าแร้ง 175
ธนิดา ราษฎร์เจริญสุข 1602 นาง อนุสาวรีย์ 244/271
ธนิดา โอภาสขจรยศ 3651 นางสาว ท่าแร้ง 139/243
ธนิต เทพจิตร 1153 นาย อนุสาวรีย์ 225/17
ธนิต บำรุงกุล 4025 นาย ท่าแร้ง 139/14
ธนิต พาทยโกศล 3390 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 102
ธนิตศักดิ์ อ่วมเจียกเจริญ 4456 นาย ท่าแร้ง 6/257
ธนินท์ธร เตชะดี 3068 นางสาว ท่าแร้ง 159/505
ธนิศร์ แซ่กัง 4040 นาย ท่าแร้ง 9/50
ธนิษฐา วงษ์พิทักษ์ 1654 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนืศร ลือสกุลกิจไพศาล 1717 นาย อนุสาวรีย์ 105
ธเนศ ถ้องพิพัฒน์ 1446 นาย อนุสาวรีย์ 3/2519
ธเนศ เรืองวัฒนกิจ 3108 นาย ท่าแร้ง 89/244
ธเนศ สุวรรณผ่อง 3124 นาย ท่าแร้ง 121/482
ธรรณชนก สุดใจ 3353 นาง ท่าแร้ง 36/136
ธรรมนูญ พันธุมเสน 1283 นาย อนุสาวรีย์ 40/178
ธรรมรัฐ ไพรินทร์ 1796 นาย อนุสาวรีย์ 21/3
ธรรมรัตน์ ปรัชญาวศิน 877 นาย อนุสาวรีย์ 30/261
ธรรยาภรณ์ เครือจันทร์ 2763 นางสาว ท่าแร้ง 139/253
ธรรศมพร เทียมภักดี 39 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ธวัช ขนบดี 1253 นาย อนุสาวรีย์
ธวัชชัย กะลัมพะเหติ 3100 นาย ท่าแร้ง 99/134
ธวัชชัย แก้วประสิทธิ์ 104 ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/52
ธวัชชัย แก้วโสนด 2897 นาย ท่าแร้ง 264/2
ธวัชชัย จังคสุต 796 น.อ. อนุสาวรีย์ 62/107
ธวัชชัย ทิพยะบูลย์ 3900 นาย ท่าแร้ง
ธวัชชัย บัวเพชร 1083 นาย อนุสาวรีย์ 500/18
ธวัชชัย บุญยเกียรติ 2800 นาย ท่าแร้ง 9/14
ธวัชชัย รุ่งฉัตร์ 1310 นาย อนุสาวรีย์
ธวัชชัย วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ 3321 นาย ท่าแร้ง 102/407
ธวัชชัย วัฒนานันท์ 4118 นาย ท่าแร้ง 9/24
ธวัชชัย สุขสานต์ 2083 นาย อนุสาวรีย์ 162
ธวัชชัย อยู่เจริญ 3361 นาย ท่าแร้ง 42
ธัชชณันท์ จันทวงศ์วิไล 3382 นางสาว ท่าแร้ง
ธัชชัย ระเบียบดี 533 นาย อนุสาวรีย์ 31
ธัชชัย อัมพรายน์ 3869 นาย ท่าแร้ง 62/30
ธัญญ์นภัส นาคฤทธิ์พงศ์ธร 4411 นาง ท่าแร้ง 94/97
ธัญญพัฒน์ แช่มงาม 3862 นางสาว ท่าแร้ง 166
ธัญญรส กระเป๋าทอง 3182 นาง ท่าแร้ง 501/134
ธัญญลักขณ์ สรเทศน์ 4352 นาง ท่าแร้ง 99/107
ธัญญลักณ์ ละออ 2341 นางสาว อนุสาวรีย์
ธัญญลักษณ์ ทรัพย์แก้ว 635 นาง อนุสาวรีย์ 42/42
ธัญญลักษณ์ ปานอยู่ 1901 นางสาว อนุสาวรีย์ 300/6
ธัญญาพร กำแพงพันธ์ 2537 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/98
ธัญญาลักษณ์ โมหา 4009 นางสาว ท่าแร้ง 102/281
ธัญณิชา มาตแสวง 4078 นางสาว ท่าแร้ง 139/69
ธัญทิพย์ ฤทธิโชติ 3507 นางสาว ท่าแร้ง 19/225
ธัญธร สุขเกษม 1924 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/76
ธัญนันท์ ชูสิทธิ์ 3326 นาง ท่าแร้ง 102/497
ธัญนันท์ ดวงรักษา 3812 นาง ท่าแร้ง 137/398
ธัญนิชา รุ่งวิชานิวัฒน์ 2609 นางสาว ท่าแร้ง 143/1
ธัญพร วัฒนเหล่าวิชย์ 4397 นาง ท่าแร้ง 18/53
ธัญพัฒน์ กิรณะวัฒน์ 1560 นางสาว อนุสาวรีย์
ธัญภา โสรธรณ์ 3367 นางสาว ท่าแร้ง
ธัญรัฐ บุรพผล 2901 นางสาว ท่าแร้ง 118/162
ธัญลักษณ์ อุมารังมี 2739 นางสาว ท่าแร้ง 111/377
ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 570 นาย อนุสาวรีย์ 56/226
ธัญวลัย ปรีดีทวีโรจน์ 3194 นางสาว ท่าแร้ง 11/109
ธันยนันท์ แฮนดอน 3309 นาง ท่าแร้ง 159/203
ธันยพรด พันธ์เรืองวงค์ 741 นางสาว อนุสาวรีย์ 72
ธันวา มามาก 330 นาย อนุสาวรีย์ 9/126
ธาดา พลเสม 1162 นาง อนุสาวรีย์ 83/20
ธาดา สวัสดิ์สำราญ 2624 นางสาว ท่าแร้ง 10
ธาตรี วิชิตตะกุล 955 นาย อนุสาวรีย์ -
ธานนท์ นนทการ 1694 นาย อนุสาวรีย์ 65
ธานนท์ โมรา 2359 นาย อนุสาวรีย์ 44/336
ธานินทร์ ธาดาพงษ์ 1469 นาย อนุสาวรีย์ 3/907
ธานี สมพานิช 2256 นาย อนุสาวรีย์ 142
ธานี อะเมกอง 2477 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ธานี อักษรดำรัส 1833 นาย อนุสาวรีย์ 18
ธารทิพย์ พัชรมณีปกรณ์ 4314 นาง ท่าแร้ง 80
ธารนิธิ เศรษฐพานิชผล 767 นาย อนุสาวรีย์ 108/662
ธารา ฤทธิ์เดช 663 นาง อนุสาวรีย์ 202/6
ธารารัตน์ ตินธุกานนท์ 3378 นางสาว ท่าแร้ง
ธาริดา วัฒนสุภานนท์ 3075 นาง ท่าแร้ง 92/67
ธารินทร์ เนียมครู 4465 นาย ท่าแร้ง 155/197
ธำรง วงษ์วิจิตร 1478 นาย อนุสาวรีย์ 363/504
ธำรงค์ นิลวรกุล 4266 นาย ท่าแร้ง 501/77
ธำรงค์ สุโกสิ 3781 นาย ท่าแร้ง 120/170
ธำรงค์ศักดิ์ อาวสกุลสุทธิ 2055 นาย อนุสาวรีย์ 166/327
ธำรงรัตน์ ธรรมโชติ 433 นาย อนุสาวรีย์ 161/30
ธิดา ชวาลชาติ 3827 นางสาว ท่าแร้ง 99/94
ธิดา ตันพานิช 4250 นาง ท่าแร้ง 59/72
ธิติ อึ้งอารีย์วิทยา 1708 นาย อนุสาวรีย์ 37/75
ธิติฎฐ์ สัตย์สงวนศรี 4048 นาย ท่าแร้ง 137/60
ธิติมา เจริญพร 2455 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/52
ธีญญารีย์ ปิยะฉัตรรัตน์ 2146 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/125
ธีพล หมั่นยิ่ง 2493 พ.อ. อนุสาวรีย์
ธีรชัย หอมสุคนธ์ 2426 พ.อ. อนุสาวรีย์
ธีรชาติ โชติบัณฑ์ 1794 นาย อนุสาวรีย์ 191/1
ธีรธร ปกครอง 4131 นาย ท่าแร้ง 22/149
ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 4555 นาย ท่าแร้ง 94/46
ธีรพงษ์ เจริญธรรม 4125 ส.ต.ท. ท่าแร้ง 100/183
ธีรพร ชุมวรฐายี 1063 นาย อนุสาวรีย์ 62/26
ธีรพล เครือเวทย์ 3311 นาย ท่าแร้ง 18/31
ธีรพล บุญมงคลรัศมิ์ 2883 นาย ท่าแร้ง 9/237
ธีรภพ เครือชัยแก้ว 3953 นาย ท่าแร้ง
ธีรภัทร เกิดศิริ 3054 ด.ต. ท่าแร้ง 100/232
ธีรเมธ สุริยฉายแสง 3650 นาย ท่าแร้ง
ธีรยศ ทวิชศรี 2150 นาย อนุสาวรีย์ 52/45
ธีระนุช เนื้อเย็น 386 นาง อนุสาวรีย์
ธีระพงษ์ บำรุงวุธ 1437 นาย อนุสาวรีย์ 3/2183
ธีระพงษ์ ศรีเดช 3061 นาย ท่าแร้ง 111/411
ธีระพล ชินวงศ์ 945 นาย อนุสาวรีย์
ธีระยุทธ์ เพชรชูช่วย 2251 นาย อนุสาวรีย์
ธีระยุทธ ลิ้วิบูลย์ศิลป์ 1302 นาย อนุสาวรีย์ 9
ธีระยุทธ หอประเสริฐวงศ์ 3946 นาย ท่าแร้ง 139/61
ธีระฤทธิ์ ปานดำ 660 นาย อนุสาวรีย์ 11/138
ธีระวัฒน์ บูชาบุญ 486 นาย อนุสาวรีย์ 29/536
ธีระวัฒน์ สงวนศิษย์ 3018 นาย ท่าแร้ง 2/244
ธีระศักดิ์ คำหวาน 3184 นาย ท่าแร้ง 139/113
ธีระศักดิ์ มากมูล 1729 นาย อนุสาวรีย์ 57/72
ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ 2881 นาย ท่าแร้ง 9/275
ธีระศักดิ์ วัฒนารมย์ 4385 นาย ท่าแร้ง 58/14
ธีราวรรร พิมพ์แพทย์ 2264 นางสาว อนุสาวรีย์ 54
ธุวนันท์ พานิชโยทัย 4470 นาง ท่าแร้ง 9/429
นกแก้ว ทองหลาย 1502 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/191
นคร ปัญจมาลา 2929 นาย ท่าแร้ง 21
นครินทร์ มูลรินทร์ 2443 นาย อนุสาวรีย์ 227/148
นงค์คราญ ฝางคำ 3868 นางสาว ท่าแร้ง
นงค์นุช วิจิตราวิวัฒน์ 4157 นางสาว ท่าแร้ง 55/89
นงคราญ ท้าวใจพรมมา 503 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/71
นงคราญ มณีวรรณ 34 นาย อนุสาวรีย์ 56/368
นงค์ลักษณ์ พัฒน์ชนะ 1623 นางสาว อนุสาวรีย์ 206/1
นงนภัส จันทร์ขจร 1432 นางสาว อนุสาวรีย์
นงนุช โกเกษร 920 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/3
นงนุช จงกลธนาลาภ 2011 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช เดเทอร์ 3120 นาง ท่าแร้ง 179/53
นงนุช ถ่องสกุล 1307 นางสาว อนุสาวรีย์
นงนุช ศรีสุข 930 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช ศรีสุดา 1350 นาง อนุสาวรีย์ 22
นงนุช เสนานอก 4545 นางสาว ท่าแร้ง
นงลักษณ์ คงจังหวัด 2757 นาง ท่าแร้ง 70/202
นงลักษณ์ ช่วยชู 3642 นาง ท่าแร้ง 174
นที เกิดสุข 3631 นาย ท่าแร้ง 9/205
นที นิลนพคุณ 1141 นาย อนุสาวรีย์ 343
นที สุ่มดี 2489 ส.อ. อนุสาวรีย์
นทีนันท์ นทิคามิน 530 นาย อนุสาวรีย์ 14/41
นนทยา เนยมบุญเจือ 2210 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/328
นนทวิทย์ โคตรวงศ์ 645 นาย อนุสาวรีย์
นพ เปลี่ยนภักดี 4491 นาย ท่าแร้ง
นพ พิณสายแก้ว 2895 พล.อ. ท่าแร้ง 111
นพกรพัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 137 นาง อนุสาวรีย์ 25
นพดณ คงทรัพย์ 2717 นาย ท่าแร้ง 33/137
นพดล กลิ่นจันทร์ 612 นาย อนุสาวรีย์
นพดล เจริญกิจมงคล 1257 นาย อนุสาวรีย์ 181/37
นพดล เฉลิมชัยรัตนกุล 1092 นาย อนุสาวรีย์ 62/131
นพดล ดีสุดจิตร 3984 นาย ท่าแร้ง 155/50
นพดล นิตโย 585 นาย อนุสาวรีย์ 11/114
นพดล ปายลออง 2750 นาย ท่าแร้ง
นพดล มาลยานนท์ 2760 นาย ท่าแร้ง 104/1
นพพร คำด้วง 2563 นาย ท่าแร้ง 18/362
นพพร ทิมสว่าง 1390 นาย อนุสาวรีย์ 55
นพพร พัดศรี 3195 นาย ท่าแร้ง 137/335
นพพร เพ็ชรรุ้งรัตน์ 3032 นาย ท่าแร้ง 5/89
นพพร สิงห์ทอง 3968 นาย ท่าแร้ง 57/1
นพพร อ่อนน้อม 1766 นาง อนุสาวรีย์ 22
นพมาศ รัตนไชย 1598 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/369
นพรัตน์ เจริญศรี 67 นาย อนุสาวรีย์ 18/146
นพรัตน์ ชัยรัตน์ 1408 นางสาว อนุสาวรีย์
นพรัตน์ ธรรมาธร 14 นางสาว อนุสาวรีย์ 53/22
นพรัตน์ พรพุทธษา 3762 นางสาว ท่าแร้ง 18/21
นพวรรณ ขวัญสุวรรณ 2660 นางสาว ท่าแร้ง 145/43
นพวรรณ เสริมดำรงค์ศักดิ์ 2271 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/101
นพศักย์ พูนพิพัฒน์ 921 นาย อนุสาวรีย์ 37/101
นภฉัฐ ราชแบน 277 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
นภัทร พันยาผิว 423 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
นภัสพร นิราศนภาภัย 1596 นาง อนุสาวรีย์ 225/112
นภัสวรรณ ไทยานันท์ 1938 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/65
นภัสวรรณ ภู่เจริญ 2954 นางสาว ท่าแร้ง
นภัสสร ตั้งจิตมานะกิจ 1806 นาง อนุสาวรีย์ 158/9
นภัสสร พงษ์วิจิตร 786 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
นภา โชยติรส 188 นาง อนุสาวรีย์ 195
นภาพร เดชประมวลพล 3022 นาง ท่าแร้ง 111/476
นภาพร สุดเต้ 2041 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/72
นภาพร แสงจันทร์ 458 นาง อนุสาวรีย์ 40/35
นภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี 4082 นาง ท่าแร้ง 11
นภาวรรณ สาระบูรณ์ 534 นาง อนุสาวรีย์ 143
นรภัทร์ จันทรศิริ 1572 นาย อนุสาวรีย์ 48/2
นรวีร์ ดรัณโชติ 2332 ส.อ. อนุสาวรีย์
นรเสฎฐ์ สามปรุ 251 นาย อนุสาวรีย์ 12/263
นรัญกรณ์ ไกรทอง 396 นาง อนุสาวรีย์ 244/274
นราธิป คำระกาย 3344 น.อ. ท่าแร้ง 301/1
นราศักดิ์ ไสยโพธิ์ 1084 นาย อนุสาวรีย์ 23/11
นรินทร์ คลานุวัฒน์ 2378 นาย อนุสาวรีย์ 35/47
นรินทร์ พุ่มมูล 1426 นาย อนุสาวรีย์ 86
นรินทร์ อารีพานิชกุล 627 นาย อนุสาวรีย์ 18/108
นรีรัศม์ ประสิทธิ์คูณ 3169 นางสาว ท่าแร้ง 98/48
นรุตม์ สกุลธรรมรักษ์ 426 นาย อนุสาวรีย์ 244/546
นเรส เหมนาไลย 263 นาย อนุสาวรีย์ 86/165
นฤทธิ์ครา ชูโต 204 นาง อนุสาวรีย์ 159/74
นฤมล กุศลเอี่ยม 535 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/183
นฤมล ซิงก์ 3039 นาง ท่าแร้ง 102/297
นฤมล นรินทรสรศักดิ์ 1047 นาง อนุสาวรีย์
นฤมล เนตรวิเชียร 1771 นาง อนุสาวรีย์ 266
นฤมล พึ่งพรพรหม 621 นาง อนุสาวรีย์ 181/56
นลินรัตน์ จันทะนาม 4260 นางสาว ท่าแร้ง 59/3
นลินาสน์ โรจนศิริ 2838 นาง ท่าแร้ง 144/187
นลินี วงษ์สุวรรณ 4243 นาง ท่าแร้ง 137/46
นวชาติ สังขจันทร์ 565 นาย อนุสาวรีย์ 14
นวน โสประโคน 1288 นาย อนุสาวรีย์ 34
นวพร กิตยารักษ์ 1319 นาง อนุสาวรีย์ 162/4
นวพล เอี่ยวเส็ง 2623 นาย ท่าแร้ง 89/609
นวมินทร์ แก้วแจ้ง 3809 นาย ท่าแร้ง 28/10
นวยลสี นทีรัยไทวะ 96 นาง อนุสาวรีย์
นวรัตน์ ก๋งเม่ง 1642 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/131
นวรัตน์ พงศ์โสภี 355 นาง อนุสาวรีย์ 256ด
นวลจันทร์ ตู้จินดา 3376 นาง ท่าแร้ง 3/82
นวลจันทร์ โตสิริสกุล 187 นาง อนุสาวรีย์ 76/9
นวลจันทร์ ปานภู่ทอง 4479 นางสาว ท่าแร้ง
นวลจันทร์ หลิมกุล 499 นาง อนุสาวรีย์ 166
นวลศรี กิจสำอางค์ 4569 นาง ท่าแร้ง
นวลสกุล อ่อนนุ่ม 3139 นาง ท่าแร้ง 33/246
นววรรณ แสงหิรัญสุข 385 นาง อนุสาวรีย์ 11
นวิญญา ครุฑธาราม 1201 นาง อนุสาวรีย์ 37/24
นวิยา เขียวอ้วน 2984 นางสาว ท่าแร้ง 45/27
นวิยา สมัตถพันธุ์ 3450 นาง ท่าแร้ง 39/9
นวิยา อินทรไพโรจน์ 3654 นางสาว ท่าแร้ง 88/62
น้องนุช วรดิฐสกุลชัย 3828 นางสาว ท่าแร้ง 96/12
นักรบ ขาวนุ่น 177 นาย อนุสาวรีย์
นัฐพงษ์ กล่อมรักษา 2490 นาย อนุสาวรีย์ 227/141
นัฐพงษ์ เสร็จกิจ 131 นาย อนุสาวรีย์ 3/2335
นัทธมน รุจานุกูลชัย 3939 นางสาว ท่าแร้ง 44/53
นันทกา บุญฐี 3036 นาง ท่าแร้ง 32/178
นันทกา ประสานแสง 1389 นาง อนุสาวรีย์ 69/59
นันท์นภัส รุจิกรศิริสกุล 203 นาง อนุสาวรีย์ 225/32
นันท์นภัส วรรณประเสริฐ 3186 นางสาว ท่าแร้ง 44/28
นันทนา คกมิ 2274 นาง อนุสาวรีย์ 9/127
นันทนา ครุฑธาพันธ์ 639 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา พลตาล 1166 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา อาจทนอง 1251 นาง อนุสาวรีย์
นันทพร ลังการ์พินธุ์ 1847 นาง อนุสาวรีย์ 88/88
นันทวรรณ ปิ่นเฉลี่ยว 1860 นาง อนุสาวรีย์ 1
นันทวัน พุทธิรักษ์กุล 2068 นาง อนุสาวรีย์ 9
นันทา ทรงโบรัศมี 785 ร.ต.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 1
นันทา บุญประเสริฐ 3223 นาง ท่าแร้ง 7/379
นันทา ริ้วทองโชติช่วง 1949 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/88
นันทิดา ลาศรี 2774 นางสาว ท่าแร้ง 96/145
นันทิตา กิ่งตาล 3751 นางสาว ท่าแร้ง
นันทินี เริ่มรักสกุล 775 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/222
นันทิพร กายโนนสูง 2676 นาง ท่าแร้ง 6/479
นันทิยา ทัพคัลไลย 1339 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/153
นันทิยา ธีระเวชชวงศ์ 3024 นางสาว ท่าแร้ง 37/39
นัยน์ปพร ปลื้มถนอม 3437 นางสาว ท่าแร้ง 89/85
นาตยา ผลงาม 1558 นางสาว อนุสาวรีย์
นาถลดา แพทย์ประทุม 1745 นาง อนุสาวรีย์ 38/94
นาฟี กลิ่นยี่สุ่น 827 นาย อนุสาวรีย์ 85
นารี คงขจร 3435 นางสาว ท่าแร้ง 78/115
นารี โรจนะบุรานนท์ 151 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/336
นารี อัคสอน 3961 นางสาว ท่าแร้ง
นารีรัตน์ วิมุตกุล 4495 นาง ท่าแร้ง
น้ำเงิน เพ็งสุข 1880 นาง อนุสาวรีย์ 122/16
น้ำทิพย์ ก๊กเจริญ 1785 นาง อนุสาวรีย์ 368/1
น้ำทิพย์ กิจกล้า 529 นาง อนุสาวรีย์ 50/55
น้ำทิพย์ สโรบล 2106 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/105
น้ำผึ้ง ศรีอินคำ 3380 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน นุตมา 3638 นางสาว ท่าแร้ง 17/114
น้ำฝน บุอ่อน 3482 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน ระเบียบ 4165 นาง ท่าแร้ง 29/34
นำพล จารุพุทธิศิริพจน์ 2859 นาย ท่าแร้ง 222/240
นำศักดิ์ ประสาร 1704 นาย อนุสาวรีย์ 225/115
นิกร เมทธนัง 2820 นาย ท่าแร้ง 119/271
นิจวรีย์ ชินโชติ 1407 นาง อนุสาวรีย์
นิชา ยศวิไล 1159 นาย อนุสาวรีย์ 86/72
นิด ท่าฉลาด 3495 นางสาว ท่าแร้ง
นิตย์ที อนรรฆธนกิจ 4331 นาง ท่าแร้ง 137/316
นิตยา แก้วนพรัตน์ 1363 นาง อนุสาวรีย์ 1
นิตยา คุ้มสุภา 2491 นาง อนุสาวรีย์ 227/41
นิตยา จีนเกิด 2300 นาง อนุสาวรีย์ 44/142
นิตยา แจ้งตระกูล 4440 นางสาว ท่าแร้ง
นิตยา ชาตะวนิช 3233 นางสาว ท่าแร้ง 262/1
นิตยา ธีระเกรียติกังวาล 1194 นาง อนุสาวรีย์ 49/330
นิตยา นานหล้า 3123 นางสาว ท่าแร้ง 19/143
นิตยา บุญชาลี 1282 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/373
นิตยา โภคะศฤงคาร 3679 นางสาว ท่าแร้ง 148/89
นิตยา ยิ้มไทสง 4138 นาง ท่าแร้ง 149/63
นิตยา ลิ้มสกุล 145 นางสาว อนุสาวรีย์ 19
นิตยา หลักทรัพย์ 1246 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/221
นิตยา เหมี้ยงหอม 261 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/268
นิตยา แหวนหล่อ 1410 นางสาว อนุสาวรีย์
นิติ ภูวนไท 732 นาง อนุสาวรีย์ 37/49
นิทัศน์ ศิวะหรรษาพันธ์ 642 นาย อนุสาวรีย์ 3/1079-1080
นิธิโรจน์ ชัยกิจวัฒนะ 4436 นาย ท่าแร้ง 3/84
นิธิวัฒน์ พึ่งทองหล่อ 1923 นาย อนุสาวรีย์ 98/13
นิพนธ์ จรดล 1120 ร.อ. อนุสาวรีย์
นิพนธ์ ธรรมมา 715 นาย อนุสาวรีย์ 60/11
นิพนธ์ เพิ่มพูลบุญ 1649 นาย อนุสาวรีย์ 3/2258
นิพล กาแก้ว 3894 ด.ต. ท่าแร้ง 100/429
นิพันธ์ ผุยพันธ์ 1342 นาย อนุสาวรีย์
นิภา เวชนุเคราะห์ 4327 นาง ท่าแร้ง 1/167
นิภา สุดเกตุ 117 นาง อนุสาวรีย์
นิภา เหตุคุณ 206 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
นิภาพร ขาวสะอาด 4399 นาง ท่าแร้ง
นิภาพร จันทอง 1567 นาง อนุสาวรีย์ 1
นิภาพร พูนสง่า 2306 นาง อนุสาวรีย์
นิภาพร ภูดรโพธิ์ 647 นางสาว อนุสาวรีย์
นิภาพร รุจิพจน์ 2534 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/16
นิภาภรณ์ วิรัตนปราการ 2400 นาง อนุสาวรีย์ 147/8
นิภาลักษ์ นภาสกุลคู 749 นางสาว อนุสาวรีย์
นิ่มนวล พุกษานนท์ 2665 นาง ท่าแร้ง 98/112
นิ่มนวล แสงศิลา 480 นาง อนุสาวรีย์ 244/142
นิมมิต จิยะจันทน์ 424 นาย อนุสาวรีย์ 8
นิยม กุลบุตร 2925 นาย ท่าแร้ง 99/20
นิยม ลอยล่อง 649 นาย อนุสาวรีย์ 232
นิรมล เสรีพันธ์ 3873 นางสาว ท่าแร้ง 90/142
นิรมล อ่ำนาเพียง 1883 นางสาว อนุสาวรีย์ 223/4
นิรันดร ไชยรัตน์ 1569 นาย อนุสาวรีย์ 18/135
นิรามัย ปลีกลาง 2967 นางสาว ท่าแร้ง 18/277
นิรุจน์ จารุภูมิ 4258 นาย ท่าแร้ง
นิลาวรรณ ณ พัทลุง 214 นาง อนุสาวรีย์ 26
นิวัฒน์ โกมาร 2267 นาย อนุสาวรีย์ 244/514
นิวัฒน์ แนบเนียน 22 นาย อนุสาวรีย์ 39/6
นิวัฒน์ แสงเจริญ 1022 นาย อนุสาวรีย์ 44/80
นิวัฒน์ โสภา 3527 นาย ท่าแร้ง 1012
นิวัตร ดาวลอย 4019 นาย ท่าแร้ง 119/62
นิวัติ เรืองพานิช 2189 นาย อนุสาวรีย์ 88/155
นิวัติ หัสระ 2188 นาย อนุสาวรีย์ 454/6
นิวัติ หาญณรงค์ 2964 นาย ท่าแร้ง 58/10
นิศาชล นากระโทก 2339 นางสาว อนุสาวรีย์
นิศามณี นิสัยกล้า 2569 นาง ท่าแร้ง 6/445
นิศารัตน์ ศิริพันธุ์ 1873 นาง อนุสาวรีย์ 44/50
นิสา โสวรรณะ 3775 นาง ท่าแร้ง 55/41
นิสิทธิ์ เอี่ยมสอาด 271 นาย อนุสาวรีย์ 62
นุกูล มะลิวงศ์ 4355 ร.อ. ท่าแร้ง 1/92
นุจรีย์ นิลรัศมี 1273 นางสาว อนุสาวรีย์
นุช ยิ่งยวด 2235 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชจรินทร์ เอกสิทธิกุล 2553 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/169
นุชจิรา แย้มภิรมย์ศรี 349 นาง อนุสาวรีย์ 20
นุชนาถ คมพิพัฒน์พงศ์ 1338 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/146
นุชนารถ มุขยวงศ์ 2926 นางสาว ท่าแร้ง 46/244
นุชนารถ วงษ์ประยูร 273 นาง อนุสาวรีย์ 10
นุชรินทร์ สุนนท์ 586 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชรี รัขติยาภรณ์ 1747 นาง อนุสาวรีย์ 108/309
นุชสรา ช่าติไทย 139 นาง อนุสาวรีย์
นุสรา โม้จ่าง 935 นาง อนุสาวรีย์ 393
นู ขามอาราม 33 นาย อนุสาวรีย์ 286
เนตรทราย เปียมิน 2779 นางสาว ท่าแร้ง 89/618
เนตรนภา สุวรรณโกเมน 2111 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/30
เนตรนภิศ อิ่มพงษ์ 1076 นาง อนุสาวรีย์
เนติ วิเชียรแสน 3035 นาย ท่าแร้ง 222/293
เนธิรินทร์ ศรีเวทยาภิรัชต์ 831 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
เนรวศ์ สถิรากร 1241 นาย อนุสาวรีย์ 5
เนาวรัตน์ พิทักษ์บุรี 4484 นาง ท่าแร้ง 113
เนาวรัตน์ สวัสดิชัย 4570 นาง ท่าแร้ง 22/155
เนาวรัตน์ สุภานุรัตน์ 2039 นาง อนุสาวรีย์ 18/184
แน่งน้อย เวทยพงษ์ 477 นาง อนุสาวรีย์ 12/160
บงกช วงศ์สวัสดิ์ 1563 นาง อนุสาวรีย์ 21
บรรจง งอยสูงเนิน 1095 นาย อนุสาวรีย์
บรรจง ป้อมงาม 2192 นาง อนุสาวรีย์ 18
บรรจง มาอยู่ 4269 นาง ท่าแร้ง 6/422
บรรจง เมืองดอน 1090 นาง อนุสาวรีย์ 16/2
บรรจงฤทธิ์ คงพันธุ์ 1345 นาย อนุสาวรีย์ 3/2492
บรรจบ อะมะวงษ์ 1803 ร.ต. อนุสาวรีย์
บรรเจิด ลากูล 3206 นาย ท่าแร้ง
บรรพต คำตรง 2219 นาย อนุสาวรีย์ 15
บรรพต พูลสนอง 2783 นาย ท่าแร้ง 55/54
บรรพต วงษ์แป้น 2354 นาย อนุสาวรีย์ 43/68
บรรลือ รัชชู 865 นาย อนุสาวรีย์ 278
บรรเวช จันทรัศมี 1078 นาย อนุสาวรีย์ 46/157
บรรหาร ก้องทอง 1298 นาย อนุสาวรีย์ 86/5
บริบูรณ์ ไทยานันท์ 1935 พล.อ.ต. อนุสาวรีย์ 10/48
บวรรัตน์ เชื้อวงศ์ 2143 นาง อนุสาวรีย์ 76
บังอร เคหะดิษฐ์ 2592 นาง ท่าแร้ง 89/655
บังอร ท่านกเอี้ยง 710 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/194
บังอร ป่าตาล 288 นาง อนุสาวรีย์ 365/587
บังอร วงษ์จีน 2128 นาง อนุสาวรีย์
บังอร ศกุนะสิงห์ 982 นาง อนุสาวรีย์ 93/356
บัญชา กองเงินงาม 1529 นาย อนุสาวรีย์ 18
บัญชา ขุนราม 223 นาย อนุสาวรีย์ 244/367
บัญชา พัฒน์ชนะ 1620 นาย อนุสาวรีย์ 52/13
บัญชา หรสิทธิ์ 4500 นาย ท่าแร้ง
บัญชา อภิรติกุล 3843 นาย ท่าแร้ง 5/110
บัญญัติ ยังเทียน 2377 นาย อนุสาวรีย์ 15
บัณฑิตย์ เสือเอก 1490 นาย อนุสาวรีย์ 52/10
บัว สินชัย 3802 นางสาว ท่าแร้ง
บัวขาว เกิดคำ 3175 นาง ท่าแร้ง
บัวขาว ดัชถุยาวัตร 1655 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/36
บัวบุญทอง มีศิล 2683 นางสาว ท่าแร้ง 137/49
บัวลอย จันทร์ขาว 221 นาง อนุสาวรีย์ 38/10
บ่าย ธรรมเวท 284 นาย อนุสาวรีย์
บารมี วีระวัฒน์โสภณ 3983 นาย ท่าแร้ง 14/134
บารมี อาบสุวรรณ์ 4496 นาง ท่าแร้ง 7/391
บาหยัน ไทยวงศา 2187 นาง อนุสาวรีย์
บำรงค์ หลวงภักดี 2322 นาย อนุสาวรีย์
บำรุงรัตน์ ขันทรักษ์ 2523 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญเกิด ตุลีกอน 3400 นาย ท่าแร้ง 159/349
บุญเกิด ฮึกเหิม 293 นาง อนุสาวรีย์ 83
บุญขวัญ บุญมา 4375 นาย ท่าแร้ง 117/291
บุญจันทร์ ฉลาดสุนทรวาที 1477 นาง อนุสาวรีย์ 32
บุญจันทร์ สายกระสุน 109 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญจิรา ล้วนปรีดา 1318 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
บุญช่วย ศิริแจ่ม 1064 นาง อนุสาวรีย์ 11/3
บุญช่วย หมั่นจิตต์ 1464 นาง อนุสาวรีย์
บุญชู ชมใจ 2104 นาง อนุสาวรีย์ 29/14
บุญชู ชัยอารีย์กิจ 3790 นาย ท่าแร้ง 99
บุญญาดา ทิพยานนท์ 2320 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญญามิตร สาตพร 1187 พล.อ.ต. อนุสาวรีย์ 88/131
บุญดี เจ้าเจริญกุล 4150 นาย ท่าแร้ง 22/38
บุญตา คำอ่าง 1239 นาย อนุสาวรีย์
บุญตา โตศิริ 1499 นาง อนุสาวรีย์
บุญถม โภวาที 698 นาง อนุสาวรีย์ 49/171
บุญทรง เกษมสุขสกุล 1255 นาย อนุสาวรีย์ 117
บุญทิ้ง พิสวาส 3468 นาย ท่าแร้ง
บุญทิม บุญประคำ 381 นาง อนุสาวรีย์ 208/3
บุญธรรม วัฒนาภิรมย์ 3008 นาย ท่าแร้ง 92/65
บุญธรรม สุทธิปภา 4520 นาง ท่าแร้ง
บุญนภา ปะตังเวสัง 735 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญนะ พึ่งฟัก 780 นาย อนุสาวรีย์ 68/1
บุญปลูก แซ่โกว 2225 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญพา เสือฉ๊วน 2877 นาง ท่าแร้ง 18/257
บุญพิศ ศิริอรรถ 4036 นางสาว ท่าแร้ง 111/860
บุญมั่น เจนวานิชยานนท์ 4348 นาย ท่าแร้ง
บุญมา ทองจิต 164 นาง อนุสาวรีย์ 42
บุญมาก สินทะสุทธิ์ 4224 นาง ท่าแร้ง 20
บุญมี ชูหอมจันทร์ 4291 นาย ท่าแร้ง 69/1
บุญมี เชิงขุนทด 3797 นาย ท่าแร้ง 109
บุญมี ทองมารัตน์ 4129 นาง ท่าแร้ง 99/248
บุญมี ศรีแสงทรัพย์ 1568 นาย อนุสาวรีย์ 29/550
บุญยง ซอนรัมย์ 567 นาย อนุสาวรีย์ 1053
บุญยงค์ ก้องเกียรติกมล 1782 นาย อนุสาวรีย์
บุญยัง แตงอ่อน 2599 นาย ท่าแร้ง 6
บุญยิ่ง มาเม่น 2492 นาย อนุสาวรีย์ 60/2
บุญยิ่ง ยั่งยืน 1903 นางสาว อนุสาวรีย์ 97
บุญยืน จันทร์สว่าง 3534 นาง ท่าแร้ง 33/15
บุญรวม พจนา 2190 นาง อนุสาวรีย์ 88/7
บุญรอด กลิ่นทองใบ 1530 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญเรือง กองสมิง 680 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญเรือง สมแวง 105 นาย อนุสาวรีย์
บุญเรือง เอี่ยมสิงห์ 841 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
บุญเรือน จงจิตต์ 3045 นางสาว ท่าแร้ง 11/220
บุญฤทธิ์ กาญจนมงคลกุล 1734 นาย อนุสาวรีย์ 37/62
บุญลักษณ์ กิตติอุดม 1798 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
บุญลือ งามระลึก 1097 นาย อนุสาวรีย์
บุญลือ อยู่เพ็ชร 3799 นาง ท่าแร้ง 201/8
บุญเลิศ จิตรอำไพ 107 นาย อนุสาวรีย์
บุญเลิศ ยิ่งเจริญ 2199 นาย อนุสาวรีย์ 15
บุญวัฒน์ ธำรงวุฒิกุล 2552 นาย อนุสาวรีย์ 99/176
บุญศรี พินิจน้อย 1427 พ.ต.ต. อนุสาวรีย์ 77/11
บุญศิล พลเยี่บม 1918 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญส่ง เก่งสาริกิจ 2587 นาย ท่าแร้ง 1/43
บุญส่ง ทัพเทพ 2109 นาย อนุสาวรีย์ 3
บุญส่ง บุญยัง 419 นาง อนุสาวรีย์ 43/11
บุญส่ง มีกิริยา 1705 นาง อนุสาวรีย์ 27/56
บุญส่ง เรียงบุตร 2500 นาง อนุสาวรีย์
บุญส่ง โสโน 162 นาง อนุสาวรีย์ 52
บุญสม จั่นนิลลา 858 นาง อนุสาวรีย์ 159/158
บุญสม ตงเท่ง 993 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญสม สิทธิ 38 นาย อนุสาวรีย์ 159/92
บุญเสริม จิตต์เอื้อเฟื้อ 2471 นาง อนุสาวรีย์
บุญเสริม ดีดพิณ 3434 นาง ท่าแร้ง 49/153
บุญหวัง แซ่ปึง 726 นาย อนุสาวรีย์ 12/269
บุญเฮียง แสนช่าง 2572 นาง ท่าแร้ง 19/10
บุณณ์ภัสสร พาปาน 2049 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/306
บุณยนุช จันทร์ป้อง 1266 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
บุบผา ชินรักษ์บำรุง 1919 นาง อนุสาวรีย์ 227/208
บุบผา บุญนิธิวัฒนา 20 นาง อนุสาวรีย์ 87
บุบผารัฐ ธำรงเวชช 1972 นาง อนุสาวรีย์ 45
บุบา นาทีกาญจนลาภ 1462 นาง อนุสาวรีย์ 10/6
บุปผา จันทนะภาพ 2824 นางสาว ท่าแร้ง 52/20
บุปผา ชมนา 3076 นางสาว ท่าแร้ง 102/63
บุปผา โสภักดี 3484 นาง ท่าแร้ง
บุรฉัตร จันทกานนท์ 3003 นาย ท่าแร้ง 172/5
บุรินทร์ ลิ้มโพธิ์แดน 3486 นาย ท่าแร้ง 94/24
บุลภรณ์ แสงสว่าง 362 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/142
บุศรา หาลาง 4066 นางสาว ท่าแร้ง 243
บุศราภรณ์ โสมทอง 2807 นางสาว ท่าแร้ง 148/55
บุศรินทร์ บุญทศ 4304 นาง ท่าแร้ง
บุศรินทร์ อยู่ยั่งยืน 4344 นางสาว ท่าแร้ง 9/97
บุษกร แก้วมรกต 564 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/12
บุษกร สุวรรณชมภู 3975 นางสาว ท่าแร้ง 155/132
บุษกร อารยะกุล 4487 นาง ท่าแร้ง 78/70
บุษบา หนูสู 4488 นางสาว ท่าแร้ง 110
บุษปภัทร สุมากุล 4193 นาง ท่าแร้ง 15/13
บุษรินทร์ บ่อสมบัติ 3915 นาง ท่าแร้ง 2/205
บุหงา พิพิกุล 2749 นาง ท่าแร้ง 159/29
เบญจพร สุจิตวนิช 3201 นาง ท่าแร้ง 222/254
เบญจมาพร อาดัมเจริญ 1473 นาง อนุสาวรีย์ 66/24
เบญจมาศ จันทายนะ 3388 นางสาว ท่าแร้ง 1131
เบญจมาศ ฉัตรนุเคราะห์ 1537 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/78
เบญจมาศ ชัยอำนวยพร 2436 นาง อนุสาวรีย์ 227/44
เบญจมาศ เตี่ยพานิชย์ 4190 นางสาว ท่าแร้ง 222/387
เบญจมาศ ปานทะลุง 1223 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/540
เบญจวรรณ จันตะเภา 1074 นางสาว อนุสาวรีย์
เบญจศิริ ดีมงคล 2550 นาง อนุสาวรีย์ 111
เบญญาดา จารุเอกธาดากุล 3907 นางสาว ท่าแร้ง 46/322
เบญญาภา ธเนศภัทรกุล 809 นาง อนุสาวรีย์ 61
เบญญาภา รุ่งวชิระกุล 2158 นางสาว อนุสาวรีย์
เบยจวรรณ คำปิงยอด 158 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/341
ใบศรี นาขันดี 4065 นางสาว ท่าแร้ง 70/6
ปกรณ์ วรรลยางกูร 351 นาย อนุสาวรีย์
ปกรณ์ สิทธิศักดิ์สมใจ 2310 นาย อนุสาวรีย์ 37/163
ปกรณ์ องอาจวศินกุล 4239 นาย ท่าแร้ง 18/25
ปการ หริรักษ์วุฒิกุล 209 พล.ต. อนุสาวรีย์ 19
ปการัฐ เนติโพธิ์ 1348 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/152
ปฎิพัทธ์ ทองศรี 4113 นาย ท่าแร้ง 71/63
ปฐมพัฒน์ ธัญโชควราพงศ์ 178 นาย อนุสาวรีย์ 3/1905
ปฐมา ฤทธิเรืองเดช 4159 นางสาว ท่าแร้ง 22/3
ปณิดา สุโรพันธ์ 4285 นาง ท่าแร้ง 96/164
ปณิตา สาคริตชานันท์ 2494 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/144
ปทิตตา สุวรรณฤทธิ์ 4379 นางสาว ท่าแร้ง 163/56
ปทุมมาศ เหลืองอรุณเลิศ 551 นาง อนุสาวรีย์ 56/238
ปทุมวรรณ จันทราภิรมย์ 1639 นาง อนุสาวรีย์ 79
ปนัดดา จิตต์สุวรรณ 1072 นาง อนุสาวรีย์ 37/50
ปนัดดา ตำนานทอง 3796 นางสาว ท่าแร้ง 80/33
ปนัดดา ปิยะมณีพร 266 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/183
ปภากร เนตรมหากุล 2485 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/53
ปภาดา อวนศรี 632 นาง อนุสาวรีย์ 96
ปรพล สุกาวิน 130 นาย อนุสาวรีย์ 178
ปรมินทร์ ช่างต่อ 4071 ดาบตำรวจ ท่าแร้ง 100/407
ปรเมษฐ์ สุวศราภรณ์ 1630 นาย อนุสาวรีย์ 44/15
ปรรญจพร กวางแก้ว 4281 นางสาว ท่าแร้ง 137/448
ปรศุ ปณีตจิตต์ 2419 นาย อนุสาวรีย์ 99/53
ประกอบ ขวัญสุข 336 นาย อนุสาวรีย์ 12/14
ประกอบ ฉำประวิง 998 นาย อนุสาวรีย์ 180/221
ประกอบ นาคงาม 1033 นาย อนุสาวรีย์
ประกอบ มอญชื่น 200 นาง อนุสาวรีย์ 290/2
ประกาณฑ์ มณีฉาย 4020 นาย ท่าแร้ง 56
ประกาย แสนศรี 3890 นาง ท่าแร้ง 134/264
ประกิจ รัชตเจริญชัยกุล 2335 นาย อนุสาวรีย์ 105
ประกิต วรรักษ์อักษร 2496 นาย อนุสาวรีย์ 227/207
ประกิตต์ บุญญารักษ์ 3053 นาย ท่าแร้ง 72/8
ประคอง กะลัมพะเหติ 3101 นาง ท่าแร้ง 99/133
ประคอง คนองรัมย์ 59 นาย อนุสาวรีย์ 70/58
ประคอง คิดศรี 112 นาย อนุสาวรีย์
ประคอง จันทร์ศรี 511 น.อ. อนุสาวรีย์ 3/248
ประคอง ละอองสุวรรณ 2597 นางสาว ท่าแร้ง 38/262
ประคอง วงษ์ศิริ 812 นาง อนุสาวรีย์ 29/6
ประคอง แสงแก้ว 1643 นาง อนุสาวรีย์
ประคอง หมั่นบรรจง 274 นาย อนุสาวรีย์ 90/450
ประโคน วาสะรัมย์ 3261 นาย ท่าแร้ง
ประจวบ ต้องเคียน 2735 นาย ท่าแร้ง 1267
ประจวบ ธาราทรัพย์ 364 นางสาว อนุสาวรีย์ 28
ประจวบ ปิ่นรุ่งโรจน์ 1265 นาย อนุสาวรีย์ 35
ประจวบ ปุรกะบุตร 3055 นาย ท่าแร้ง 99/117
ประจวบ พัชรมณีปกรณ์ 4300 นาย ท่าแร้ง 82
ประจวบ เริงกมล 76 พ.อ. อนุสาวรีย์ 56/105
ประจวบ เห็นกลาง 592 พล.อ.อ. อนุสาวรีย์ 44/391
ประจักษ์ ปรีดากรณ์ 611 นาย อนุสาวรีย์
ประจักษ์ สิงยะเมือง 2244 นาย อนุสาวรีย์
ประจักษ์ หนูมาก 4081 นาย ท่าแร้ง 46/233
ประเจิดศรี นุตจรัส 1626 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2532
ประชิต หล้าแดง 3402 นาย ท่าแร้ง
ประชุม เจริญรัตน์ 2910 นาง ท่าแร้ง 226/1
ประชุม ตันตะยาภรณ์ 144 นาย อนุสาวรีย์ 129
ประชุม มอญเกิดแก้ว 4444 นาง ท่าแร้ง
ประชุม รอดเจริญ 3065 นาง ท่าแร้ง 236
ประเชิญ เหมือนเงิน 1454 นาย อนุสาวรีย์ 76/2
ประณต วานิชนาม 3830 นาย ท่าแร้ง 65/17
ประณัย ตัณฑเศรษฐี 276 นาย อนุสาวรีย์ 34/48
ประดิษฐ จันอินท์ 797 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ พีระมาน 949 นาย อนุสาวรีย์ 91/38
ประดิษฐ์ สถิตย์พร 4431 นาย ท่าแร้ง 60
ประดิษฐ เสนาคณิตร 2369 ส.อ. อนุสาวรีย์
ประเดิม โยเหลา 1825 นาย อนุสาวรีย์
ประทวน อาษาศรี 3456 นาย ท่าแร้ง 150/29
ประทัง สิทธิสาร 413 ร.อ. อนุสาวรีย์ 243
ประทิน สว่างโยธิน 3452 นาง ท่าแร้ง 6/7
ประทีป ดวงเดือน 1215 นาย อนุสาวรีย์ 180/354
ประทีป ศรีณรงค์ 138 นาย อนุสาวรีย์ 43/12
ประทีป เสนขวัญแก้ว 1695 นาย อนุสาวรีย์ 49/156
ประทีป อยู่ประสิทธิ์ 4345 นาย ท่าแร้ง
ประทีป03/07/2492 เกิดพิพัฒน์ 745 นาย อนุสาวรีย์ 184
ประทุม บุญแจ่ม 1797 นาง อนุสาวรีย์ 9/477
ประทุม พงศ์ชัยกรุง 4212 นาย ท่าแร้ง 134/179
ประทุมทิพย์ สุขพิทักษ์ 3453 นาง ท่าแร้ง 111/46
ประเทือง เรียนเมฆ 3067 นาย ท่าแร้ง 101
ประเทือง วิเลปะนะ 2947 นาย ท่าแร้ง 100/191
ประนอม เกตุหมื่นไวย 3540 นาง ท่าแร้ง
ประนอม จีนคง 4532 นาง ท่าแร้ง 143/58
ประนอม เตียวหุน 4340 นาง ท่าแร้ง
ประนอม บูรณพันธ์ 4294 นางสาว ท่าแร้ง
ประนอม มณีอินทร์ 2643 นาง ท่าแร้ง 3/81
ประนอม แย้มกลิ่น 3510 นาง ท่าแร้ง 117/305
ประนอม ศิริสลุง 958 นาง อนุสาวรีย์ 23
ประพงษ์ ภูฮง 3895 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/90ก
ประพนธ์ จามีกรกุล 3385 นาย ท่าแร้ง 119/8
ประพักษ์ วิเชียรฉาย 3193 นาย ท่าแร้ง 144/109
ประพัทธ์ เขมะสุข 4178 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/239
ประพันธ์ พิกุลทอง 4429 นาย ท่าแร้ง 94/163
ประพันธ์ สิทธิบุตร 4055 นาย ท่าแร้ง
ประพันธ์ เหลืองอ่อน 2803 นาย ท่าแร้ง 38/141
ประพันธ์ อรรถกมล 863 ร.ต. อนุสาวรีย์ 38
ประพิณ พึ่งเนตร 3420 นาย ท่าแร้ง 501/219
ประพีร์ ภัคพงศา 3190 นาง ท่าแร้ง 7/41
ประไพ สุทธิเนตร์ 4248 นาง ท่าแร้ง 1078
ประไพศรี เอกสมบุญ 47 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ประภัทร สุทธิวงษ์สกุล 1638 นาย อนุสาวรีย์ 108/198
ประภา ทับเพ็ชร 1396 นาง อนุสาวรีย์
ประภา วงษ์เอก 1170 นาง อนุสาวรีย์ 244/3
ประภาพร พันธุ์เถาว์ 397 นาง อนุสาวรีย์ 109
ประภาวดี อุณหจักร์ 2345 นาง อนุสาวรีย์ 20
ประภาศรี เกรอเน่อ 1053 นาง อนุสาวรีย์ 100/145
ประภาศรี สุชีวะ 4534 นาง ท่าแร้ง 22/45
ประภาส รัตนวราภรณ์ 253 นาย อนุสาวรีย์ 44/382
ประภาสิริ ไพศาลเฟื่องฟุ้ง 3230 นาง ท่าแร้ง 5/432
ประภฺนาท ตีวารี 4244 นาย ท่าแร้ง 42/189
ประมณฑ์ เครือเวทย์ 3310 นาย ท่าแร้ง 18/172
ประมวล ทองโสภณ 2601 นาย ท่าแร้ง 161/2
ประมวล บัวคำ 2950 นาย ท่าแร้ง
ประมวล พลเยี่ยม 2690 นาย ท่าแร้ง 134/152
ประมวล ศิริกัน 3407 นาย ท่าแร้ง
ประมวล สูญยะราช 2422 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ประมาณ หารธงชัย 4306 นาย ท่าแร้ง
ประมุกข์ พิมพ์เวิน 2662 นาย ท่าแร้ง 135/24
ประมุข ใจเงิน 822 นาย อนุสาวรีย์ 5/3
ประยงค์ กะบะเงิน 3295 นางสาว ท่าแร้ง 37/52
ประยงค์ สวยงาม 1816 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/250
ประยุทธ ดำรงธรรมวุฒิ 3955 นาย ท่าแร้ง 144/180
ประยุทธ เตตานนทร์สกุล 1819 นาย อนุสาวรีย์ 43/203
ประยูร คงสมโภชน์ 1296 นาย อนุสาวรีย์ 44/3
ประยูร คำระกาย 4196 นาง ท่าแร้ง 301
ประยูร แจ่มจันทร์ 4208 นาย ท่าแร้ง
ประยูร ทรงสุวรรณ์ 1793 นาย อนุสาวรีย์ 48/6
ประยูร ปู่สูงเนิน 2096 นาง อนุสาวรีย์ 90
ประยูร เม่นทอง 182 พ.อ. อนุสาวรีย์ 60/82
ประยูร เหลืองอำพล 4011 นาย ท่าแร้ง 232/2
ประโยชน์ ย่อมจรัส 1781 นาย อนุสาวรีย์
ประวัติ ก๋งอุบล 4506 นาย ท่าแร้ง 6/47
ประวัติ อินทุประภา 1249 นาย อนุสาวรีย์ 56/18
ประวิช ณ นครพนม 2398 พ.อ. อนุสาวรีย์ 244/169
ประวิณี จิตต์สุวรรณ 1068 นาง อนุสาวรีย์ 37/52
ประวิทย์ แทบท้าว 4261 นาย ท่าแร้ง
ประวิทย์ บุญเอก 4229 นาย ท่าแร้ง 62/41
ประวิทย์ รอดพิทักษ์ 1017 นาง อนุสาวรีย์ 37/189
ประวิทย์ ลิ้มล่ำเลิศกุล 1085 นาย อนุสาวรีย์ 84/109
ประสงค์ จันละออ 4341 นางสาว ท่าแร้ง 232/10
ประสบพร พ่วงประเสริฐ 1730 นาย อนุสาวรีย์ 244/149
ประสพ สิงขรอาจ 2981 นาย ท่าแร้ง 146/19
ประสาท ประชุมแดง 2242 นาย อนุสาวรีย์
ประสาทพร นันทสุรีย์อารักษ์ 2661 นาย ท่าแร้ง 80/45
ประสิทธิ์ กาญจนศรี 3979 นาย ท่าแร้ง
ประสิทธิ์ จินโจ 3094 นาย ท่าแร้ง
ประสิทธิ์ ชาวกงจักร์ 2097 นาย อนุสาวรีย์ 363/314
ประสิทธิ์ แซ่ลี 550 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ ด้วงแสง 1179 นาย อนุสาวรีย์ 6
ประสิทธิ์ ทัยสุวรรณ์ 671 ร.ต. อนุสาวรีย์ 244/99
ประสิทธิ์ ในหลาบ 73 นาย อนุสาวรีย์ 30/41
ประสิทธิ์ เบญจวรรณ 1065 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 10/34
ประสิทธิ์ ปัญจภักดี 2495 พ.อ. อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ ปันม้า 1385 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ ฤทธิชัย 4441 นาย ท่าแร้ง 99/64
ประสิทธิ์ สุขอิน 40 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สุชาติสุธาธรรม 1926 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ องอาจตระกูล 721 นาย อนุสาวรีย์ 57/51
ประสิทธิชัย จันทร์เรือง 664 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิวัฒน์ กิวกุล 2568 นาย ท่าแร้ง 102/342
ประเสริฐ คงขำ 1631 นาย อนุสาวรีย์ 351/20
ประเสริฐ ชูสุวรรณ 142 นาย อนุสาวรีย์ 99/129
ประเสริฐ ด่านธำรงกูล 2776 นาย ท่าแร้ง 501/301
ประเสริฐ ทองแผ่น 2813 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ มั่นจิต 3480 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ เรืองสุวิมล 1357 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ สอาดพงษ์ 3334 นาย ท่าแร้ง
ประหยัด อติเปรมานนท์ 3113 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 11/3
ปรัชญา งามหรู 3423 นาย ท่าแร้ง 137/134
ปรัชญา ไทยรุ่งโรจน์ 1737 นาง อนุสาวรีย์ 45/16
ปรัชญา พฤติภาพไพบูลย์ 2087 พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 180/172
ปราการ ฉัตรชัยการ 2153 นาย อนุสาวรีย์ 43/437
ปรางค์ชฎา นิจจันพันธ์ศรี 603 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/27
ปราจิณ วุฒานุสร 1461 นาย อนุสาวรีย์ 14/47
ปราณี เข็มเพ็ชร 435 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี คูสว่างศรี 548 นาง อนุสาวรีย์ 343/40
ปราณี จันทรวงศ์ 4101 นาง ท่าแร้ง 45/4
ปราณี ชินพิทักษ์วัฒนา 3736 นาง ท่าแร้ง 111/794
ปราณี แซ่เลี้ยว 1851 นาง อนุสาวรีย์ 27/1
ปราณี นิลกรณ์ 675 นาง อนุสาวรีย์ 86/10
ปราณี นิลเรือง 51 นาง อนุสาวรีย์ 10
ปราณี พงศ์มณี 379 นาง อนุสาวรีย์ 56
ปราณี เพ็ชรสว่าง 1000 นาง อนุสาวรีย์ 176
ปราณี รัตนมาลี 1009 นาง อนุสาวรีย์ 337
ปราณี วชิราวุฒิชัย 2123 นาง อนุสาวรีย์ 108/599-600
ปราณี สุทธิขันเงิน 4199 นาง ท่าแร้ง 28/27
ปราณี เหียมไธสง 110 นางสาว อนุสาวรีย์
ปราณีต เจริญศรี 512 นาง อนุสาวรีย์ 77/232
ปรานอม อาศิรพงศ์พิศิษฐ์ 1058 นาย อนุสาวรีย์ 56/142
ปรานี บุญขจร 1034 นาง อนุสาวรีย์ 31/86
ปรานี หาญวงศ์ 3043 นาง ท่าแร้ง 37/16
ปราโมช ติวา 408 นาย อนุสาวรีย์ 1/240
ปราโมทย์ ญาณาคม 4126 นาย ท่าแร้ง 155/165
ปราโมทย์ น้อยหลุมเลา 4242 นาย ท่าแร้ง
ปราโมทย์ หวังพิทักษ์ 420 นาย อนุสาวรีย์ 56/218
ปริญญา ดาวล้อม 1696 นาย อนุสาวรีย์ 148
ปริญญา มณีรัตน์ 3621 ด.ต. ท่าแร้ง
ปริญญา สุจริตตานันท์ 563 นาย อนุสาวรีย์ 244/254
ปริยวัจน์ ไชยนุวัติ 980 นาย อนุสาวรีย์ 37/229
ปริยา ไวทยะนิพีร์ 1593 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ปริยากร ภุคะสุวรรณ 3859 นางสาว ท่าแร้ง 111/965
ปริยานุช บูรณธรรม 4430 นาง ท่าแร้ง 99/117
ปริยาภรณ์ บุตรตะโยธี 3477 นางสาว ท่าแร้ง 99/5
ปรีชา นาคสมบูรณ์ 2725 นาย ท่าแร้ง 501/292
ปรีชา บุญช่วย 3089 นาย ท่าแร้ง 111/53
ปรีชา ประเสริฐผล 2129 นาย อนุสาวรีย์
ปรีชา วงศ์ศรีใส 960 พ.อ. อนุสาวรีย์ 43/347
ปรีชา สุดใจ 2904 ด.ต. ท่าแร้ง 36/135
ปรีญา ทุมโคตร 2564 นาง ท่าแร้ง 134/44
ปรีดา ข้าวบ่อ 1775 นาย อนุสาวรีย์ 244/141
ปรีดา ชูทอง 3769 นางสาว ท่าแร้ง 1068
ปรีดา พัฒน์ธนาชัยภัค 2658 นาย ท่าแร้ง 79/105
ปรีดา มังคลากุล 4154 นาย ท่าแร้ง 22/7
ปรีดาวรรณ อำนวยการ 4407 นาง ท่าแร้ง 94/128
ปรีมล ปัทมะสุคนธ์ 1262 พล.ท. อนุสาวรีย์ 51/1
ปรียากรณ์ วิริยะอนันต์กุล 2514 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/198
ปรียานุช สะสมทรัพย์ 1677 นาง อนุสาวรีย์
ปรียาภรณ์ ปานสวัสดิ์ 2619 นาง ท่าแร้ง 6/260
ปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 4554 นาง ท่าแร้ง 94/47
ปลิว มนัส 2270 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 16
ปวิรินทร์ สินลา 783 นาง อนุสาวรีย์ 37/50
ปวีณา โรจนวงศ์ 4152 นางสาว ท่าแร้ง 22/5
ปัญจรัตน์ เทศนาบุญ 2186 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/73
ปัญจารีย์ ห้วยหงษ์ทอง 491 นาย อนุสาวรีย์ 173/43
ปัญญา คล้ายทองคำ 490 น.ท. อนุสาวรีย์ 77
ปัญญา คุ่ยหอม 4119 นาย ท่าแร้ง
ปัญญา ชิดสิน 4094 นาย ท่าแร้ง
ปัญญา ธีรอัครวิภาส 3837 นาย ท่าแร้ง 46/18
ปัญญา นามเอี่ยม 93 นาย อนุสาวรีย์ 92/90
ปัญญา บุญไธสง 4052 นาย ท่าแร้ง
ปัญญา บุญสุข 3835 นาย ท่าแร้ง 43/18
ปัญญา มิ่งพันธ์ 2465 พ.ท. อนุสาวรีย์
ปัญญา สารธะวงศ์ 1366 นาย อนุสาวรีย์ 6
ปัญญาพร ใจช่วง 1234 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
ปัณฑิตา ขาวนุ่น 2430 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/40
ปัณณ์ชญ์กร จุ่นพิจารณ์ 4200 นาง ท่าแร้ง 89/211
ปัณณธร จินดาวัฒนะ 495 นาง อนุสาวรีย์ 244/53
ปัณรสี สำราญรมย์ 3988 นางสาว ท่าแร้ง 55/37
ปัทมา แจ่มแจ้ง 728 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัทมา บุญมา 2290 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัทมา พรมมินทร์ 3537 นาง ท่าแร้ง
ปัทมา วัฒนสุข 508 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/7
ปัทมา สร้อยสังวาลย์ 259 นาง อนุสาวรีย์
ปัทมา สังข์ทอง 3514 นาง ท่าแร้ง
ปาณิศา โศภน 3523 นางสาว ท่าแร้ง 148/84
ปาน ตาลช่วง 4235 นาย ท่าแร้ง 65/89
ปานนภา ทิพย์วงศ์ 2952 นาง ท่าแร้ง 91/11
ปานพิมพ์ พิมพ์ภสันต์ 3431 นางสาว ท่าแร้ง 119/6
ปารณีย์ พานทอง 30 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/29
ปารดา เกิดทรัพย์ 1834 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาริชาติ จันทร์งาม 2499 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/178
ปาริชาติ ทรัพย์ทัด 994 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาริชาติ แรงเขตรการ 106 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาลิกา วิทยผโลทัย 4257 นาง ท่าแร้ง 2/66
ปิติภัทร มูลโต 1122 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ปิติมา ฤทธิ์เดช 747 นาง อนุสาวรีย์ 227/218
ปิ่น ทรงผูกจิตต์ 3028 นางสาว ท่าแร้ง
ปิ่นแก้ว เกิดพร้ม 1423 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
ปิยฉัตร รัตนสถิตย์ 1761 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
ปิยธิดา เลิศพวงสุดา 1952 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/32
ปิยนุช ศิลปานนท์ 3625 นางสาว ท่าแร้ง 46/250
ปิยรัตน์ ศุภวรรณ 1182 นาย อนุสาวรีย์ 243/20
ปิยวรรณ สายหยุด 651 นาง อนุสาวรีย์
ปิยวรรณ สารคณา 2127 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยะ ทองเป้า 3330 นาย ท่าแร้ง 139/245
ปิยะ อุทัยทัศน์ 2101 นาย อนุสาวรีย์ 30/121
ปิยะฉัตร มากวงศ์ 2136 นาย อนุสาวรีย์
ปิยะฉัตร ศิริพานิช 3426 นาง ท่าแร้ง 159/424
ปิยะฉัตร สุริตา 4462 นางสาว ท่าแร้ง
ปิยะฉัตร แสงชูโต 4552 นาง ท่าแร้ง 155/15
ปิยะธิดา ผาสุกะกุล 3525 นางสาว ท่าแร้ง 926
ปิยะธิดา อาวรณ์ 2788 นางสาว ท่าแร้ง 222/176
ปิยะพร ตันธวัช 2513 นาง อนุสาวรีย์
ปิยะพรรณ บุตรศาสตร์ 1028 นาง อนุสาวรีย์
ปิยะมาศ พฤกษ์ภักดีวงศ์ 2705 นางสาว ท่าแร้ง 90/10
ปิยะรัตน์ ปานขำ 2214 นาง อนุสาวรีย์ 56/309
ปิยะลักษณ์ คุณานุกรกุล 4148 นาง ท่าแร้ง 22/25
ปิยะเลิศ บุญยเกียรติ 2797 นาย ท่าแร้ง 9/13
ปิยะวดี บุญขวัญ 2894 นางสาว ท่าแร้ง 111/868
ปิยะวรรณ ทองสุรารักษ์ 4437 นางสาว ท่าแร้ง 114/9
ปิยะวรรณ บุญทศ 613 นางสาว อนุสาวรีย์
ปุญญาดา ภัคนันท์ธร 2654 นาง ท่าแร้ง 1240
ปุญณรัสมิ์ สุทธินวล 2957 นาง ท่าแร้ง 159/431
ปุณฑริกา รารองคำ 2432 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/66
ปุณณภา บรรเทิงจิตร 216 นาง อนุสาวรีย์ 70/122
ปุณณรัตน์ งามถิ่น 2075 นาย อนุสาวรีย์ 82/16
ปุณยาพร ประเสริฐศักดิ์ 2678 นาง ท่าแร้ง 139/203
ปุ๋ย วรรณชนะ 718 นาย อนุสาวรีย์ 9/508
ปุรรดา แม้นนุสิทธิ์ 3070 นางสาว ท่าแร้ง 68/18
ปูชนีย์ กาญจนาปัจจ์ 166 นางสาว อนุสาวรีย์ 46
เปรม แสงปาก 3320 นาย ท่าแร้ง
เปรมจิตร พรหมเมตตา 3903 นาง ท่าแร้ง
เปรมชานนท์ การเก่ง 191 นาย อนุสาวรีย์
เปรมมิกา ปภาวินพงศ์ 4458 นางสาว ท่าแร้ง 121/107
เปรมฤดี จุฬา 4059 นาง ท่าแร้ง 201/15
เปรมวุทธิ์ เสมพิพัฒน์ 1774 นาย อนุสาวรีย์ 37/167
เปลี่ยน สราญรมย์ 2371 นาง อนุสาวรีย์
เปลื้อง อุ่นบุญเรือง 1002 นาย อนุสาวรีย์ 39
เปศล วุฒินันท์ 575 นางสาว อนุสาวรีย์ 121/3
เปา แซ่กือ 2501 นาย อนุสาวรีย์ 227/79
เปี่ยม พรหมมา 855 ร.ต. อนุสาวรีย์
แป้น ปานทอง 1114 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1744
ไปรยา โสมะนันทน์ 3986 นางสาว ท่าแร้ง 33
ผกากรอง ลิลาพันธิสิทธิ 2949 นางสาว ท่าแร้ง
ผการินทร์ กณะวงศ์ 352 นางสาว อนุสาวรีย์
ผกาวรรณ แดงทอง 4001 นาง ท่าแร้ง 12
ผจงพร โสรัตน์ 1641 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/37
ผดุง พานิช 521 นาย อนุสาวรีย์ 244/107
ผมณิต พวงไสว 3264 นาง ท่าแร้ง 1/121
ผ่องศรี สุธารัส 4002 นาง ท่าแร้ง
ผ่องสี ฟุ่มเฟือย 1886 นาง อนุสาวรีย์ 7/15
ผาสุข ชมภูนุช 942 นาย อนุสาวรีย์ 89
ผุสดี บัวเทศ 817 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/1
ผุสดี สีหะเตโช 2815 นาง ท่าแร้ง 149/61
เผดิม เจ้าสุวรรณ์ 2558 นาย ท่าแร้ง 6
เผดิม ระติสุนทร 3338 นาย ท่าแร้ง 137/56
เผอิญ นิลพฤกษ์ 1817 นาย อนุสาวรีย์ 40/145
เผียน บุญฤทธิ์ 36 นาย อนุสาวรีย์ 70
ไผท เพียรลุประสิทธิ์ 2425 นาย อนุสาวรีย์ 83/17
ฝนทิพย์ วันโน 3994 นางสาว ท่าแร้ง
พ.อ.เสถียร วิบูลสมัย 968 นาย อนุสาวรีย์ 29/24
พงศกร โชติพัฒนกุล 2457 ว่าที่ร้อยตรี อนุสาวรีย์ 134/97
พงศกร วิทยาสารรณยุต 3956 นาย ท่าแร้ง 83/195
พงศกร สุทำมา 987 นาย อนุสาวรีย์
พงศกร แสงคุรัง 1706 นาย อนุสาวรีย์ 63/1
พงศ์ชัย ไกรโกศล 781 นาย อนุสาวรีย์ 37/18
พงศ์ปณต ขวัญเมือง 3624 นาย ท่าแร้ง 44/65
พงศ์พันธ์ บุญมาก 2224 นาย อนุสาวรีย์
พงศ์วิทย์ ตั้งชูทองชัย 3826 นาย ท่าแร้ง 70/188
พงศ์ศิริ พรหมจันทร์ 3131 นาย ท่าแร้ง 18/291
พงศ์สวัสดิ์ งามเกษม 2408 นาย อนุสาวรีย์ 93/1
พงศ์สิริเดช สุตสาครเย็น 1373 นาย อนุสาวรีย์ 1/157
พงษ์ สัณฑมาศ 1821 นาย อนุสาวรีย์ 106
พงษ์คีรี ยศสิงห์ 2938 นาย ท่าแร้ง 341
พงษ์เทพ พงษ์สวัสดิ์ 2103 นาย อนุสาวรีย์ 74
พงษ์เทพ ศรีวรรธนะ 1205 นาย อนุสาวรีย์ 180/235
พงษ์เทพ เหลี่ยมดี 4205 นาย ท่าแร้ง
พงษ์พันธุ์ ดีนก 2854 นาย ท่าแร้ง 67/1
พงษ์เพชร ฮาดดา 3675 นาย ท่าแร้ง 28/119
พงษ์วิภา อำพัน 1035 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/169
พงษ์ศักดิ์ จงสุวรรณวัฒนา 3457 นาย ท่าแร้ง 79/75
พงษ์ศักดิ์ อุทิศานนท์ 3630 นาย ท่าแร้ง 144/66
พงษ์สันต์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 3441 นาย ท่าแร้ง 102/321
พงษ์อมร ศรีนุกูล 4457 นาย ท่าแร้ง 18/343
พงษ์อมร แสงทอง 1123 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
พจน์ ปัญญาธรรม 2313 นาย อนุสาวรีย์ 180/252
พจน์ ภัทรภักดี 4343 นาย ท่าแร้ง 188/22
พจมาลย์ บุนนาค 155 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/56
พทัญญู สายป้อง 1534 สิบเอก อนุสาวรีย์ 50/490
พนมลักษณ์ เหมราช 782 นาง อนุสาวรีย์ 62/27
พนมวัน อินรีย์ 2823 นางสาว ท่าแร้ง 89/619
พนอ รักพืช 857 นาง อนุสาวรีย์ 60/1
พนัชกร พุทธชน 682 นาง อนุสาวรีย์ 111/126
พนัส รัตน์นราทร 75 นาย อนุสาวรีย์ 88/22
พนาพร อร่ามฉาย 3517 นางสาว ท่าแร้ง 102/124
พนารัตน์ พลอยสารักษ์ 2691 นางสาว ท่าแร้ง 1/197
พนารัตน์ เลียบผา 3337 นางสาว ท่าแร้ง
พนารัตน์ อุดมศักดิ์ 1132 นางสาว อนุสาวรีย์ 104
พนิดา เกตุแก้ว 2180 นาง อนุสาวรีย์
พนิดา ลดขุนทด 2884 นางสาว ท่าแร้ง 89/520
พนิดา เหล่าปรีชา 1644 นาง อนุสาวรีย์ 180/207
พนิดา เอี่ยมปี 61 นาง อนุสาวรีย์ 19
พบสรรพ์ อิสสระ 1937 นาย อนุสาวรีย์ 86/183
พยงค์ จันทร 3921 นาย ท่าแร้ง 119/63
พยงค์ มุทา 1460 นาย อนุสาวรีย์ 117
พยอม ทรัพย์ประกอบ 371 นาย อนุสาวรีย์ 5
พยุง ชะเอมไทย 4144 นาย ท่าแร้ง 137/138
พยุง ธรรมปัญญาสกุล 257 นาย อนุสาวรีย์ 100
พยุง วงศ์ขันธ์ 455 นาย อนุสาวรีย์
พยุง สว่างฤกษ์ 447 นาง อนุสาวรีย์ 92/186
พยุงพงษ์ ไพรลิน 724 นาย อนุสาวรีย์ 244/202
พยุงศักดิ์ สวัสดิชัย 1612 นาย อนุสาวรีย์ 82/2
พเยาว์ จันทร์แต่งผล 3289 นาง ท่าแร้ง 174
พเยาว์ สิทธิราช 58 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/128
พเยาว์ หุนตระกูล 624 นาง อนุสาวรีย์ 92/30
พร ภิเศก 2140 พ.อ. อนุสาวรีย์ 44/153
พรชนก จินดาวรรณ 3489 นาง ท่าแร้ง 100/24
พรชัย เกียรตินิยมรุ่ง 1413 นาย อนุสาวรีย์ 77/35
พรชัย แซ่เต็ง 309 นาย อนุสาวรีย์ 12/344
พรชัย ตติยานุภาพ 2045 นาย อนุสาวรีย์ 37/116
พรชัย ทองเต็มถุง 2543 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
พรชัย พัสดร 4073 ด.ต. ท่าแร้ง 291/7
พรชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ 321 นาย อนุสาวรีย์ 366/10
พรชัย รุจิภิณโญโสภานนท์ 674 นาย อนุสาวรีย์ 108/76
พรชัย ศิลารมย์ 2062 นาย อนุสาวรีย์ 5
พรณรงค์ ดอนดง 3612 ด.ต. ท่าแร้ง 100/170
พรทิพย์ กิ้มศรีตุ้น 3000 นางสาว ท่าแร้ง 44/82
พรทิพย์ คงมนต์ 2667 นางสาว ท่าแร้ง 257/2
พรทิพย์ จิมรัมย์ 2292 นาง อนุสาวรีย์
พรทิพย์ พวงธนสาร 317 นาง อนุสาวรีย์
พรทิพย์ เมืองทอง 1429 นางสาว อนุสาวรีย์ 115/90
พรทิพย์ สาริกบุตร 4455 นาง ท่าแร้ง 169/209
พรทิพย์ โสตถิกุล 4474 นางสาว ท่าแร้ง
พรทิพา โอภาสะคุณ 3634 นางสาว ท่าแร้ง 99/47
พรนภัส จันทร์คีรี 2327 นางสาว อนุสาวรีย์ 32/14
พรนิภา วิลยาลัย 561 นาง อนุสาวรีย์ 222/44
พรพนา เจริญ 2792 นางสาว ท่าแร้ง 162/81
พรพรรณ ดิสกุล 1876 นาง อนุสาวรีย์ 251/84
พรพรรณ พรรัตนชัย 1184 นางสาว อนุสาวรีย์ 25/25
พรพรรณ พุ่มมาลัย 1457 นาง อนุสาวรีย์ 28/1
พรพรรณ มั่นจีน 219 นาง อนุสาวรีย์ 18
พรพิม พุ่มแพร 4522 นาง ท่าแร้ง
พรพิมล จิรฐิติวงศ์ 3999 นางสาว ท่าแร้ง 22/8
พรพิมล เนตรพระ 906 นาง อนุสาวรีย์ 62/63
พรพิมล ปัญญาถม 951 นาง อนุสาวรีย์
พรพิมล หอมแก้ว 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/23
พรพิสุทธิ์ เจริญวงค์ 1406 นาง อนุสาวรีย์ 146/34
พรพืมล ปัทมวงศ์จริยา 468 นาง อนุสาวรีย์ 10/45
พรเพ็ญ พรมชัย 1818 นาง อนุสาวรีย์ 29/551
พรเพ็ญ พันธุ 4336 นางสาว ท่าแร้ง 1
พรเพ็ญ เมฆวัฒนกุล 3160 นาง ท่าแร้ง 55/78
พรเพ็ญ ราพันธุ์ 1666 นาง อนุสาวรีย์ 11/71
พรเพ็ญ วรสีหะ 3987 นางสาว ท่าแร้ง 1
พรภัค นิลสม 4372 นางสาว ท่าแร้ง 1/7
พรรณนิภา สุคันธวรัตน์ 2028 นาง อนุสาวรีย์ 29/630
พรรณพิมล บุนนาค กิตติวัชราพงษ์ 2082 นาง อนุสาวรีย์ 66
พรรณี ขำบางพูน 1133 นางสาว อนุสาวรีย์ 55/7
พรรณี คงแก้ว 672 นาง อนุสาวรีย์ 56/235
พรรณี ช้างเยาว์ 984 นาง อนุสาวรีย์
พรรณี ปรีกรานต์ 339 นาง อนุสาวรีย์ 126/9
พรรณี เผื่ออุดม 1746 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/590
พรรณี แม้นเมฆ 3934 นาง ท่าแร้ง 3/131
พรรณี รัฐวิเศษ 3531 นาง ท่าแร้ง 88/231
พรรณี เรืองศรี 313 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/337
พรรณี ลือเรือง 2848 นาง ท่าแร้ง
พรรณี หยาดชลบุตร 766 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/146
พรรณีกา อัตตนนท์ 1030 นาง อนุสาวรีย์ 37/25
พรรษพล อินทนาผล 3188 นาย ท่าแร้ง 102/455
พรฤดี พูนสิริไพบูลย์ 2604 นางสาว ท่าแร้ง 89/291
พรเลิศ ตั้งเกื้อมิตร 3777 นาย ท่าแร้ง 111/1068
พรเลิศ วรสีหะ 3841 นาย ท่าแร้ง 9
พรวัฒนา เขมะพรรค 696 นาง อนุสาวรีย์ 14/488
พรศรี ศิริสมรรถการ 377 นาง อนุสาวรีย์ 59/36
พรศิริ เพ็งศรีทอง 2195 นางสาว อนุสาวรีย์ 101/2
พรสรัญ แสงปัญญารักษ์ 870 นาง อนุสาวรีย์ 288/89
พรสวรรค์ รัตนเสนีย์ 2752 นางสาว ท่าแร้ง 1-313
พรสวัสดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา 3397 ว่าที่ ร.ต. ท่าแร้ง 34
พรหมพิริยะ กฤตฐาพงศ์ 181 นางสาว อนุสาวรีย์
พร้อมพรรณ จงกล 932 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/13
พร้อมพรรณ รัตนโกเศศ 3162 นางสาว ท่าแร้ง 1/25
พร้อมภัค บึงบัว 1093 นาง อนุสาวรีย์ 65/15
พฤกษ์ อมรวิวัฒน์ 3763 นาย ท่าแร้ง 222/273
พฤกษชาติ อิจฉริยากร 3746 นาย ท่าแร้ง 7/8
พฤฒิพล เชษฐพงศ์พันธุ์ 2031 นาย อนุสาวรีย์ 43/172
พฤฒิสร เทียบจิรประภา 1547 นาย อนุสาวรีย์ 46/97
พฤหัส พูนทวีธรรม 2906 นาย ท่าแร้ง 33/124
พล อิ่มรัง 3357 นาย ท่าแร้ง
พลชัย จึงสวัสดิ์ 3758 นาย ท่าแร้ง 222/147
พลอย รุ่งฤทธิ์ 2590 นางสาว ท่าแร้ง
พลอยพิมพ์ ชลิตวงศ์พัฒนา 818 นาง อนุสาวรีย์ 86/116
พลอยไพลิน สุขสวัสดิ์ 3391 นาง ท่าแร้ง
พลากร คำแก้ว 3545 นาย ท่าแร้ง 39/203
พวงทิพย์ ฟักอ่อน 1139 นางสาว อนุสาวรีย์
พวงเพชร อ่อนศิลา 4249 นาง ท่าแร้ง 159/381
พวงรัตน์ สองเมือง 3164 นาง ท่าแร้ง 163/60
พวงเล็ก อุตระ 217 นาง อนุสาวรีย์ 244/160
พักตร์ชนก อมรลักษณ์ 3738 นางสาว ท่าแร้ง 46/14
พัชชานันท์ มาตราช 1627 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชนี เจียวุ่น 2893 นางสาว ท่าแร้ง 102/355
พัชร์ชศักดิ์ จันทร์เทวี 3526 นาย ท่าแร้ง 144/79
พัชร์นันท์ ตรีอัญชุลีธาร 2993 นางสาว ท่าแร้ง 9/240
พัชรนันท์ ภัยสยม 493 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/694
พัชรพล โตสิตระกูล 4110 นาย ท่าแร้ง 17/54
พัชรวลัย พรพิพัฒน์ 1657 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/273
พัชรากาญจน์ ใจสงัดวรชิต 286 นาง อนุสาวรีย์ 20
พัชราภรณ์ สุฤทธิ์ 1844 นาย อนุสาวรีย์ 12
พัชรินทร์ ฐานมั่น 2724 นางสาว ท่าแร้ง 111/876
พัชรินทร์ นาคประดิษฐ์ 2998 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรินทร์ ประเสริฐศรีศักดิ์ 4374 นาง ท่าแร้ง 6/521
พัชรินทร์ มณีรัตน์ 3832 นาย ท่าแร้ง 155/141
พัชรินทร์ มีกิริยา 1522 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรินทร์ สกุลอิงครัตถ์ 1147 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/246
พัชริยา ไชยพฤกษ์ 1884 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/720
พัชรี โคตะปัญญา 425 นาง อนุสาวรีย์
พัชรี ดียิ่ง 3428 นาง ท่าแร้ง 155/161
พัชรี ธรรมธิ 893 นาง อนุสาวรีย์
พัชรี บุสภาค 2392 นาง อนุสาวรีย์ 68
พัชรี ประจบ 2703 นาง ท่าแร้ง 957
พัชรี โพธิรศักดิ์ 1751 นาย อนุสาวรีย์ 244/8
พัชรี ภูมิไชยา 3997 นางสาว ท่าแร้ง 144/37
พัชรี อัมฤทธิ์ 3528 นาง ท่าแร้ง 45/19
พัชรี ฮวดศรี 614 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรีพรรณ รมเยศ 1977 นาง อนุสาวรีย์ 180/284
พัฒน์นรี จันทรโพธิ์ทอง 952 นางสาว อนุสาวรีย์
พัฒน์นรี ธีระอัมพรกุล 2346 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/245
พัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ 807 นาง อนุสาวรีย์ 57/48
พัฒนพล เหรียญโมรา 3269 นาย ท่าแร้ง 99/75
พัฒนะ พัฒนพงศา 3399 นาย ท่าแร้ง
พัฒนะ รื่นกระวี 306 พ.ท. อนุสาวรีย์ 202
พัฒนา วรารักษ์สัจจะ 324 นาย อนุสาวรีย์ 77/58
พัณณ์ชิตา นคราพานิช 2098 นางสาว อนุสาวรีย์ 98/28
พัด แสนคำงาม 1724 นาง อนุสาวรีย์ 161/57
พัดทอง สวัสดิเกียรติ 1866 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/144
พัตราพร ภูฮง 3266 นาง ท่าแร้ง 19
พัทธนันท์ เรืองวิทยาโชติ 895 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/115
พัทธนันท์ สินนท์ภัทร 4264 นางสาว ท่าแร้ง 222/1
พัทธ์ปิยา พานิชการ 1637 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/41
พัทธโรจน์ รัฐวรกิตติ์กุล 3601 นาย ท่าแร้ง 44/21
พัทยาณี กันภัย 1195 นาง อนุสาวรีย์ 40/113
พัน ธิติโยธิน 3569 นาง ท่าแร้ง 155/169
พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ 3250 นาย ท่าแร้ง 7/146
พันธิพา จารนัย 1326 นางสาว อนุสาวรีย์ 177
พัลลภ กนิษฐานนท์ 1089 นาย อนุสาวรีย์ 59/123
พัลลภ สุขสมนึก 810 นาย อนุสาวรีย์ 22
พัลลภ สุวรรณรัตน์ 1671 นาย อนุสาวรีย์ 21/2
พาณี ลางคุลเสน 3774 นาง ท่าแร้ง 68/4
พาณี ศรีตาแสน 3181 นางสาว ท่าแร้ง 97
พานพิพัฒน์ ธรรมวัฒนะ 9 นาย อนุสาวรีย์ 88/38
พานิช ทองเชื้อ 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 121
พาสนา นาคลดา 3780 นางสาว ท่าแร้ง 144/49
พาสิณี รัตนาภรณ์พิศิษฐ์ 789 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
พิกุล คำหล้า 3071 นาง ท่าแร้ง 37/169
พิกุล ไมขุนทด 3829 นาง ท่าแร้ง
พิกุลทอง หงษ์หิน 2918 นางสาว ท่าแร้ง 111/1071
พิจิตร กวยมงคล 889 นาย อนุสาวรีย์ 9/201
พิจิตร โพชสาลี 4361 นาย ท่าแร้ง 96/135
พิชชาภา พิชญากร 1505 นาง อนุสาวรีย์ 223
พิชญชุดา ธีระพิทยานนท์ 1933 นาง อนุสาวรีย์ 37/436
พิชญนันท์ วัชระธนพิศุทธ์ 269 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/3
พิชัย ผดุงพล 2365 นาย อนุสาวรีย์ 53
พิชัย พรหมะจุล 4256 นาย ท่าแร้ง 90/31
พิชัยศักดิ์ พันโยพร 3411 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/100
พิชิต จิตปลอดโปร่ง 4302 นาย ท่าแร้ง 2/21
พิชิต พิพัฒน์เจริญวงค์ 3025 นาย ท่าแร้ง 139/1
พิชิตพล บุญพึ่ง 3243 นาย ท่าแร้ง 159/212
พิเชฐ คลังทอง 348 นาย อนุสาวรีย์ 14/108
พิเชษ สุขสุมิตร 2509 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
พิเชษฐ์ ช้างแก้วมณี 41 ด.ต. อนุสาวรีย์ 47/12
พิเชษฐ์ เทียนสิวากุล 4297 นาย ท่าแร้ง 222/50
พิเชษฐ โพธิ์พรม 3298 ด.ต. ท่าแร้ง
พิเชษฐ เสียงเย็น 4402 นาย ท่าแร้ง
พิเชษฐ์ หาญกิจรุ่ง 4096 นาย ท่าแร้ง 143/62
พิณธนิสร เบญญพิธพรพงษ์ 4303 นางสาว ท่าแร้ง 111/808
พิทักษ์ ดอกพรม 3034 นาย ท่าแร้ง 19/221
พิทักษ์ ธนูแก้ว 1360 นาย อนุสาวรีย์ 87/1
พิทักษ์ บัวคง 2559 นาย ท่าแร้ง 18/263
พิทักษ์ ยุทธศรี 2197 นาย อนุสาวรีย์ 210
พินทุรัตน์ เทพพิทักษ์ 3060 นาง ท่าแร้ง 6/501
พินิจ เชี่ยวภาษา 762 นาย อนุสาวรีย์ 247/1
พินิฐ ทองปัญญา 2930 ร.ท. ท่าแร้ง 206
พินิต ไตรอุโฆษ 2149 นาย อนุสาวรีย์ 159/108
พิพ์ภัทรา สิริฤทธิพันธ์ 3145 นาง ท่าแร้ง 100/166
พิพัฒน์ แก้วประเสริฐดี 1678 นาย อนุสาวรีย์ 6
พิพัฒน์ จิรเจริญพัฒน์ 2481 นาย อนุสาวรีย์ 227/55
พิพัฒน์ ทองศรี 2851 นาย ท่าแร้ง 99/149
พิพัฒน์ สิงหเสม 2353 พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 37/112
พิพัฒน์ สุขพันธ์ 2423 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
พิพัฒน์ แสพลกรัง 2029 นาย อนุสาวรีย์ 59/41
พิภพ พานิชสมบัติ 484 นาย อนุสาวรีย์ 12/153
พิมฐิพร พฤกษ์ธนัทพงศ์ 1118 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/14
พิมพกานต์ พงษ์จิวานิช 1872 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/123
พิมพ์ฐิตา อาภาคัพภะกุล 1707 นางสาว อนุสาวรีย์ 27/52
พิมพ์ทิพย์ วรรธนะกุล 3710 นาง ท่าแร้ง 379
พิมพ์นารา จันทร 2531 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/182
พิมพ์พร ฤทธาคนี 1344 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมพร แก้วดี 1340 นาง อนุสาวรีย์
พิมพร นิลภา 2997 นางสาว ท่าแร้ง 121/35
พิมพ์ลภัส มั่งคั่งสง่า 3099 นางสาว ท่าแร้ง 1/8
พิมพ์สรวง วงศ์วิเศษสมใจ 3972 นาง ท่าแร้ง 189/8
พิมพิไลวรรณ บัวรักษ์ 602 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/104
พิมพิสษา ลิมป์ภัคสิริ 454 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/48
พิมภิลาวัฒ ทับทิมทอง 4167 นางสาว ท่าแร้ง
พิมล ไชยทิพย์ตา 3502 นางสาว ท่าแร้ง 89/210
พิมล มุกด์สุวรรณ์ 1799 นาย อนุสาวรีย์ 12/280
พิรญา คงคาสัย 3917 นางสาว ท่าแร้ง 459/92
พิริยะ จุลสวัสดิ์ 517 นาย อนุสาวรีย์ 10/29
พิรุณ ออมสิน 3359 นาย ท่าแร้ง 102/348
พิศณุ เกษมพงษ์ 3085 นาย ท่าแร้ง 29/25
พิศมัย กรุยรุ่งโรจน์ 1138 นาง อนุสาวรีย์
พิศมัย จินดามรกฏ 1769 นาง อนุสาวรีย์ 244/187
พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 3575 นางสาว ท่าแร้ง 966
พิศมัย มานพวิเศษเจริญ 2161 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/7
พิศรุธ กณะวงศ์ 354 นาย อนุสาวรีย์
พิศวง ศุณะมาลัย 3496 นาง ท่าแร้ง 1/116
พิเศษ กสิกรณ์ 3052 นาย ท่าแร้ง 100/384
พิษณุ แดงแนวโ 2709 นาย ท่าแร้ง 134/150
พิษณุ สวัสดิทัต 1628 นาย อนุสาวรีย์ 65/4
พิสมัย เพ็งเดี่ยว 382 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสิฎฐ์ รัตนภาณุ 256 ร.ต. อนุสาวรีย์ 31/26
พิสิฏฐ์ คล้ายพิกุล 3093 นาย ท่าแร้ง 149/9
พิสิฐ มิตานี 3158 นาย ท่าแร้ง 200/113
พิสิษฐ์ ไพลดำ 3299 นาย ท่าแร้ง 159/342
พิสิษฐ์ อมรพฤฒิวงศ์ 1682 นาย อนุสาวรีย์ 9/225
พิสุทธิพร ศรีสวัสฉิม 734 นางสาว อนุสาวรีย์ 86
พีท เชียช์ 2544 นาย อนุสาวรีย์ 227/142
พีรเชษฐ์ วัฒนกิจถิรชน 1001 นาย อนุสาวรีย์ 42
พีรเดช วงศ์สกุลวิวัฒน์ 2874 นาย ท่าแร้ง 118/269
พีรยศ วังใน 4274 นาย ท่าแร้ง 79/164
พีรยา สระมาลา 1672 นาง อนุสาวรีย์ 4
พีระพงษ์ หงษ์สุวรรณ 1619 นาย อนุสาวรีย์ 50/108
พีระพัฒน์ เทียนหลง 1046 นาย อนุสาวรีย์
พีระยศ เปลี่ยนกริม 4049 นาย ท่าแร้ง 38/165
พีระวัฒน์ สมนึก 3814 นาย ท่าแร้ง 28/18
พีรายุทธ รอดพุ่ม 4505 ด.ต. ท่าแร้ง 291/35
พึงคิด สุนทราภรณ์ 1371 นางสาว อนุสาวรีย์
พุฒ พันโยศรี 4525 นางสาว ท่าแร้ง
พุฒ มหาราช 1580 นางสาว อนุสาวรีย์
พุฒิชัย ชินอรุณมังกร 2860 นาย ท่าแร้ง 35
พุฒิพงศ์ แก้วตา 600 นาย อนุสาวรีย์ 334
พุทธสงฆ์ บุษบงกช 2596 นาย ท่าแร้ง 75/34
พูนลาภ พิชยอนันต์ 4088 นาย ท่าแร้ง 9/404
พูลทรัพย์ แย้มบาล 1744 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/1
พูลลาภ ยะตินั้นท์ 2463 พ.อ. อนุสาวรีย์
พูลศรี สะวิคามิน 769 นาง อนุสาวรีย์ 37/160
เพชร มั่นใจ 4031 นาย ท่าแร้ง
เพชร เอกวิริยวณิชย์ 1665 นาย อนุสาวรีย์ 12/49
เพ็ชรไทย ศรีขัติ 2589 นาง ท่าแร้ง 25
เพชรรัตน์ ชำนินวล 4369 นาง ท่าแร้ง 89/377
เพชรรัตน์ ริยาพันธ์ 4572 นางสาว ท่าแร้ง 96/39
เพ็ญทวี วรพัฒน์ตระกูล 1232 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/5
เพ็ญนภา ชัยกิจ 1853 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/41
เพ็ญนภา เริงพงษ์พันธ์ 4183 นางสาว ท่าแร้ง
เพ็ญพิชชา ไชยรินทร 1857 นาย อนุสาวรีย์ 39/152
เพ็ญพิชชาญ์ ฤดีขจร 1736 นาง อนุสาวรีย์ 88/147
เพ็ญวดี โชติพินทุ 2853 นางสาว ท่าแร้ง 111/16
เพ็ญศรี จตุนิรัติศัย 2872 นาง ท่าแร้ง 94/131
เพ็ญศรี นันทสมสราญ 1703 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/50
เพ็ญศรี บุญเรือง 2555 นาง อนุสาวรีย์ 22/2
เพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ 1225 นาง อนุสาวรีย์ 56
เพ็ญศรี ยันตดิลก 507 นาง อนุสาวรีย์ 22/43
เพ็ญศรี รังสิตเสถียร 787 นาง อนุสาวรีย์ 37/137
เพ็ญศรี วงษ์สมาน 4425 นางสาว ท่าแร้ง 94/36
เพ็ญศรี อเนกนัยสุวรรณ 304 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/362
เพทาย เดชเพชร 2357 นางสาว อนุสาวรีย์
เพทาย พรหมเนตร 3287 นางสาว ท่าแร้ง 29/251
เพลิน ธูปเอี่ยม 723 นาย อนุสาวรีย์
เพลินพิศ เนื่องจำนงค์ 2116 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/48
เพลินพิส เขียนสมจิตร 2962 นาง ท่าแร้ง 285/3
เพิ่มพล เตตานนทร์สกุล 1827 นาย อนุสาวรีย์ 43/200
เพิ่มพันธุ์ พันธุ์หงส์ 4074 พล.ต. ท่าแร้ง 3/209
เพียงแข สุขสถาน 2059 นาง อนุสาวรีย์ 48/3
เพียงผจง คุ้มลิน 916 นาง อนุสาวรีย์ 37/130
เพียรเพ็ญ กัลยาศิลปิน 1096 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/183
แพงศรี มูลสิน 1328 นาง อนุสาวรีย์ 95/59
แพรมาศ พัชรบุษบง 1840 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
ไพจิตร ผาวัน 3349 นาย ท่าแร้ง 200/84
ไพฑูรย์ เกษโกวิท 2446 น.อ. อนุสาวรีย์ 50/18
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 525 นาย อนุสาวรีย์ 181/361
ไพฑูรย์ ฉิมอิ่ม 189 นาย อนุสาวรีย์ 12
ไพฑูรย์ วาณิชวัฒนกุล 584 นาย อนุสาวรีย์ 557/117
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ ร.น 3490 น.อ. ท่าแร้ง
ไพฑูรย์ เอมบำรุง 4451 นาย ท่าแร้ง
ไพทูล แย้มกลิ่น 86 นาย อนุสาวรีย์ 10
ไพบูรณ์ ใจยั่งยืน 2343 นาย อนุสาวรีย์ 108/137
ไพบูลย์ ฉลวยงามดี 451 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ เทียนรัตน์ 3328 นาย ท่าแร้ง 5/34
ไพบูลย์ พลอยองุ่นศรี 3742 นาย ท่าแร้ง 55/22
ไพบูลย์ พัฒนาไพศาล 1236 นาย อนุสาวรีย์ 348/5
ไพบูลย์ ราชมงคล 2716 นาย ท่าแร้ง 111/1056
ไพรยง ธีระเสถียร 3413 นาย ท่าแร้ง 155/59
ไพรเวทย์ หาญกล้า 3019 นาง ท่าแร้ง 144/82
ไพรัช กังวานสุระ 1991 นาย อนุสาวรีย์ 57/5
ไพรัช ดุลยวิทย์ 1259 นาย อนุสาวรีย์
ไพรัตน์ กอสุธารักษ์ 1783 นาย อนุสาวรีย์ 111/77
ไพรัตน์ ไซประเสริฐ 4270 นางสาว ท่าแร้ง 14/263
ไพรัตน์ ทรงขลิบ 4127 นาย ท่าแร้ง 47/64
ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ 1997 นาย อนุสาวรีย์
ไพรัตน์ แย้มศาสตร์ 482 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/169
ไพรัตน์ สุวรรณพจน์ 3892 นาย ท่าแร้ง 90/158
ไพรัตน์ เอื้อชูยศ 2307 นาย อนุสาวรีย์ 328/7
ไพรินทร์ ฉัตรแก้ว 2115 นาย อนุสาวรีย์ 114
ไพรินทร์ เชี่ยมจิต 3674 นาง ท่าแร้ง 7/124
ไพเราะ บุญช่วย 2058 นางสาว อนุสาวรีย์
ไพโรจน์ กาวิใจ 2137 นาย อนุสาวรีย์ 23
ไพโรจน์ กุมภีเกาะ 2557 นาย ท่าแร้ง 71/115
ไพโรจน์ นววัฒนทรัพย์ 1362 นาย อนุสาวรีย์ 96/127
ไพโรจน์ ปัทมานนท์สิริ 2939 นาย ท่าแร้ง 1/81
ไพโรจน์ ลิมป์รุ่งรัตนา 4062 นาย ท่าแร้ง 3/12
ไพลิน บุญช่วย 2080 นางสาว อนุสาวรีย์
ไพศาล กวียานันท์ 3257 นาย ท่าแร้ง 70/150
ไพศ่าล โกมลนิมิ 3358 นาย ท่าแร้ง
ไพศาล จิตต์อารี 3721 นาย ท่าแร้ง 90/204
ไพศาล ดีโดยค้า 1185 นาย อนุสาวรีย์ 161/41
ไพศาล ลีลี 2510 นาย อนุสาวรีย์ 227/3
ไพศาล สถิตวิบูรณ์ 1481 นาย อนุสาวรีย์ 44/292
ฟรีอี เละเซ็น 568 นาย อนุสาวรีย์ 379/28
เฟี้ยน แสงสว่าง 4240 นาย ท่าแร้ง 37/102
เฟื้อง เทศไธสง 2519 นาย อนุสาวรีย์ 12
เฟื่อง รอดรักษา 331 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
ภคกุล พงษ์พฤทธโกศ 708 นาย อนุสาวรีย์ 37/291
ภคณัฐ สินธ์แก้ว 476 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/296
ภคพร พรหมเทพ 72 นาง อนุสาวรีย์
ภคยันต์ บูรณศิริ 515 นาย อนุสาวรีย์ 452/26
ภควรรณ รัตนศุภสิน 3803 นาง ท่าแร้ง 67/2
ภคิไนย ศิริขันธ์ 808 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/133
ภงค์ธร ตัณฑรัตน์ 3173 นาย ท่าแร้ง
ภพชลภร กาญจนะพังคะ 4050 นาง ท่าแร้ง 22/248
ภมร แสนสุข 1523 นาย อนุสาวรีย์ 69
ภรณัย สุดตาสอน 3132 นาง ท่าแร้ง 1/140
ภรภัทร พิริยานสรณ์ 3938 นางสาว ท่าแร้ง
ภราดร พลเยี่ยม 4033 นาย ท่าแร้ง
ภราดร ภคพัฒน์ 1483 นาย อนุสาวรีย์
ภวดี วิริยะภาคิน 2862 นาง ท่าแร้ง 59/80
ภักดิพงค์ อุบลรัตน์ 2508 ร.ต. อนุสาวรีย์ 227/143
ภักดี จัทรา 2849 นาย ท่าแร้ง 19/7
ภัคจิรา วัตถาพร 4467 นางสาว ท่าแร้ง
ภัคจิรา ศีลมั่น 3470 นางสาว ท่าแร้ง 155/166
ภัคนันท์ ธนาศรม 4560 นาง ท่าแร้ง 38/41
ภัคภร คงสมบูรณ์ 2026 นาง อนุสาวรีย์ 81/4
ภัคภร เลิศปวรชัย 3125 นางสาว ท่าแร้ง 6/86
ภัคมน อัญชลิสังกาศ 3641 นาง ท่าแร้ง 102/57
ภัคสิรี มีพันธ์ 1913 นางสาว อนุสาวรีย์ 69
ภัชภิชา บัวลดธนกุล 1289 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/207
ภัทร์ชนม์ จันคง 2975 นาย ท่าแร้ง
ภัทรชัย บัวเจริญ 1057 นาย อนุสาวรีย์ 158/5
ภัทรชัย ศศิวีรการ 2615 นาย ท่าแร้ง 102/293
ภัทรพงค์ โชติสนธิ์ 902 นาย อนุสาวรีย์ 290
ภัทรพล จันทราภรณ์ 3948 นาย ท่าแร้ง 118/125
ภัทรพล อารีย์ 4311 นาย ท่าแร้ง
ภัทรวดี ผลโภค 4427 นาง ท่าแร้ง 94/103
ภัทรวรรณ โล่ห์ประธาน 2529 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/50
ภัทรศยา นุชเงิน 3747 นางสาว ท่าแร้ง 38/344
ภัทรศักดิ์ กุลโรจน์วีรากร 3700 นาย ท่าแร้ง 89/550
ภัทระ กระจ่างวิทยา 1607 นาย อนุสาวรีย์ 19/9
ภัทราภรณ์ พุ่มเจริญ 3412 นางสาว ท่าแร้ง 134/162
ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ 4461 นาง ท่าแร้ง 88/267
ภัทราวรินทร์ แก้วจีรนันท์ 1966 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทริน จินดานนท์ 4316 นาย ท่าแร้ง 32/36
ภัทรียา กุลชล 4377 นางสาว ท่าแร้ง 70/138
ภัสกร ชัยเชาวรัตน์ 876 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/145
ภัสสรภิรมย์ หาญปริพรรณ์ 3819 นางสาว ท่าแร้ง 63
ภากร ธรรมโชติ 2983 นาย ท่าแร้ง 46/166
ภาคภูมิ จันทร์อำรุง 3718 นาย ท่าแร้ง
ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 2867 นาย ท่าแร้ง 200/212
ภาณี อินอ่อน 2009 นาง อนุสาวรีย์
ภานุมาส ม่วงคำ 1735 นาย อนุสาวรีย์ 5/263
ภานุวัฒ เกื้อวงศ์ 959 นาย อนุสาวรีย์
ภานุวัฒน์ มีแย้มภักดิ์ 501 นาย อนุสาวรีย์
ภานุวัฒน์ ล้องามล้วน 1203 นาย อนุสาวรีย์
ภาพร ดารากร ณ อยุธยา 4556 นาง ท่าแร้ง 2/28
ภารดี บำรุงตระกูล 1398 นาง อนุสาวรีย์ 35/34
ภารดี มริศาณนท์ 1635 นางสาว อนุสาวรีย์ 317/63
ภารวี เดชตรัยรัตน์ 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/120
ภาวดี พงษ์พานิช 549 นาง อนุสาวรีย์ 234
ภาวดี อยู่สุทธิ์ 243 นาง อนุสาวรีย์ 86/209
ภาวนา จึงตระกูล 3213 นาง ท่าแร้ง 99/42
ภาวิณี เพียรจันทร์ 2885 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
ภาวิไล ชัยพิพัฒน์ 4364 นาง ท่าแร้ง 18/183
ภาวีณา พรมทอง 2478 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/151
ภาวุฒิ สุกทอง 3189 นาย ท่าแร้ง 18/242
ภาสกร นันทวงศ์ 543 นาย อนุสาวรีย์ 161/50
ภาสกร เหมือนสุทธวงศ์ 4349 นาย ท่าแร้ง 2/45
ภิญญดา เกื้อชูศรี 1202 นาง อนุสาวรีย์ 131/2
ภิรม ทองปัญญา 2336 นาง อนุสาวรีย์
ภิรมย์ อินทรชูเดช 1322 นาย อนุสาวรีย์ 305
ภิเศก ยกย่อง 3444 นาย ท่าแร้ง
ภิสิต ไชยมงคล 246 นาย อนุสาวรีย์ 180/334
ภีม ลิ่วลม 2992 นาย ท่าแร้ง 9/218
ภุชงค์ ทรายทอง 1849 นาย อนุสาวรีย์ 31/47
ภูชิตา สืบประสิทธิ์วงศ์ 1829 นางสาว อนุสาวรีย์ 140
ภูเบศ เธียรมนตรี 3770 นาย ท่าแร้ง 169/178
ภูมิ บุญรอด 2818 นาย ท่าแร้ง 19/253
ภูมิพันธ์ ปัทมะ 2994 นาย ท่าแร้ง 37/119
ภูมี ภูถมนิน 3106 นาย ท่าแร้ง
ภูริเดช พวงมาลัย 469 นาย อนุสาวรีย์
ภูริพันธุ์ สุนทรเสถียรกุล 4237 นาย ท่าแร้ง 88/304
ภูวดล หิรัญ 4174 นาย ท่าแร้ง 37/161
ภูวดล อบอุ่น 3669 นาย ท่าแร้ง
ภูวเนตรนรินทร์ จันทรนาศี 1693 นาย อนุสาวรีย์ 43/386
ภูวไนย นวลศรี 2366 นาย อนุสาวรีย์ 11/55
ภูวภัทร เลิศกิจจา 4085 นาย ท่าแร้ง 70/220
ภูวิศร์ พูนศิริ 4168 นาย ท่าแร้ง 21/6
มงคล ขุนศิริ 1411 นาย อนุสาวรีย์
มงคล จันทะพิลา 4551 นาย ท่าแร้ง 46/201
มงคล เฉลิมไชย 4043 นาย ท่าแร้ง 254/1
มงคล เลิศเจริญวัฒน์ 4262 นาย ท่าแร้ง 90/59
มงคล ศิลาฤทธิ์ 3726 นาย ท่าแร้ง 37/260
มงคล เหลืองสุรีย์ 211 นาย อนุสาวรีย์ 39
มณชนาพัทธ์ จันทร์สุวรรณ 3274 นางสาว ท่าแร้ง 102/92
มณฑล ขำทัพ 1890 นาย อนุสาวรีย์ 51/15
มณฑล วงษ์ประดิษฐ์ 4469 นาย ท่าแร้ง 71
มณฑลี ชูชัยศรี 4022 นาง ท่าแร้ง 192/1
มณฑลี เนื้อทอง 3059 นางสาว ท่าแร้ง 111/950
มณฑา พฤกษาแก้ว 417 นางสาว อนุสาวรีย์ 208/4
มณฑาทิพย์ กระแสร์ญาณ 1777 นาง อนุสาวรีย์ 212/2
มณเฑียร แก่นสน 704 นาย อนุสาวรีย์ 113
มณเฑียร งามละมัย 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 322
มณธิชา เตียวตระกูล 247 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/19
มณนิชา คำสด 1556 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/16
มณี มณีรุ่ง 1811 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/72
มณี วรรณนิล 414 นาง อนุสาวรีย์
มณี สีลา 4092 นาง ท่าแร้ง
มณีกาญจน์ ตั้งราษฏฐ์นิยม 2979 นางสาว ท่าแร้ง 89/4
มณีรัตน์ คลังพลอย 3578 น.อ.หญิง ท่าแร้ง 94/118
มณีรัตน์ ฤทธิ์เต็ม 1899 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/224
มนกานต์ มาลัยสุริยา 1718 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1060
มนต์ทิพย์ นากสัจ 983 นาง อนุสาวรีย์ 37/31
มนตรา ไพรลัณฑ์ 1668 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/222
มนตรี กัลยาศิลปิน 759 นาย อนุสาวรีย์ 363/5
มนตรี จิรกิจอนุสรณ์ 967 นาย อนุสาวรีย์ 1
มนตรี บุญส่ง 2880 นาย ท่าแร้ง 155-195
มนตรี บุนนาค 439 นาย อนุสาวรีย์
มนตรี บุษวรรณ 3464 นาย ท่าแร้ง 6/485
มนตรี สุทธิเสงี่ยม 886 นาย อนุสาวรีย์
มนตรี หงษ์บุญไตร 4225 นาย ท่าแร้ง 199/148
มนทการนต์ จันทร์เดิม 2833 นาง ท่าแร้ง
มนน แสร์ผักแว่น 3314 นาย ท่าแร้ง
มนพรรณ เกรียงเกร็จ 3474 นาง ท่าแร้ง 9/331
มนฤดี ปวีรวัฒน์ 4263 นาง ท่าแร้ง 5/199
มนศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ 527 นาย อนุสาวรีย์ 98/3
มนัชยา คุณจันทรโชติ 1080 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/10
มนัญชยา เทียนประภา 2886 นาง ท่าแร้ง 18/344
มนันท์ดา บำรุงธรรม 2920 นางสาว ท่าแร้ง
มนันพัทธ์ คงระเรื่อย 2194 นาง อนุสาวรีย์
มนัสชนก นิมิตสิทธิชัย 2376 นาง อนุสาวรีย์
มนัสชนก มั่งคล้าย 907 นาง อนุสาวรีย์ 2123
มนัสนันท์ ถิตย์รัศมี 700 นาง อนุสาวรีย์ 341/18
มนัสนันท์ เพชรกลึง 3352 นาง ท่าแร้ง
มนัสนันท์ ยิ้มปรีดา 3521 นางสาว ท่าแร้ง
มนูญ จันทร์กระจ่าง 2328 นาย อนุสาวรีย์
มโนรา สมัญญา 2670 นาย ท่าแร้ง 121/36
มยุรา เสาแก้ว 2452 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/104
มยุรี ทับสุริย์ 4267 นาง ท่าแร้ง 38/377
มลฑาทิพย์ โพธิ์แก่ง 828 นาง อนุสาวรีย์
มลทิน อำภัยบุญ 3550 นาง ท่าแร้ง
มลวิภา อรรฐาเมศร์ 3087 นาง ท่าแร้ง 17/128
มลิณี คงเขียว 1688 นาง อนุสาวรีย์ 40/109
มะธิดา แคล็ง 4191 นาง ท่าแร้ง 99/52
มะลัยวรร ถามั่งมี 2245 นางสาว อนุสาวรีย์
มะลิ เผือกงาม 1165 นางสาว อนุสาวรีย์
มะลิ สุขสวาท 4578 นาง ท่าแร้ง
มะลิวัลย์ ดวงเดือน 489 นาง อนุสาวรีย์
มัชฌิมา คงแก้ว 4271 นางสาว ท่าแร้ง
มัชฌิมา มูลสาร 626 นางสาว อนุสาวรีย์
มัณฑณา เจตนาพรสำราญ 1955 นาง อนุสาวรีย์ 88/42
มัณฑนา จิตรจำนงค์ 1291 นางสาว อนุสาวรีย์ 5/8
มัณฑนา วิริยาทร 4351 นาง ท่าแร้ง 61
มันทนา พวงแก้ว 1870 นาง อนุสาวรีย์ 4
มา บุญพา 2614 นาง ท่าแร้ง 34
มาณพ พึ่งโต 3494 นาย ท่าแร้ง 47/1
มาณวิกา บุญยืน 2856 นางสาว ท่าแร้ง 79/108
มาดี เกสรินทร์ 985 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/42
มาดี อัตตนนท์ 978 นาง อนุสาวรีย์ 37/158
มานพ โกศลสิทธิ์ 2521 นาย อนุสาวรีย์
มานพ ศรีพงษ์ 1315 พล.อ. อนุสาวรีย์ 43/383
มานพ สกุลอิงครัตถ์ 2172 นาย อนุสาวรีย์
มานพ สายทอง 2060 นาย อนุสาวรีย์ 1/290
มานะ เชิดชู 929 นาย อนุสาวรีย์
มานะ สินชัย 3808 นาย ท่าแร้ง
มานะ หวังแจ่ม 4273 นางสาว ท่าแร้ง
มานิต สุวรรณดี 1764 นาย อนุสาวรีย์ 61
มานิตย์ ชัยประสิทธิ์ 1379 นาย อนุสาวรีย์ 3/1501
มานิตย์ ตุ้มทรัพย์ 2289 จ.อ. อนุสาวรีย์
มานี แป้นหนู 701 นาง อนุสาวรีย์ 5
มาโนช แตงศรี 4489 นาย ท่าแร้ง 78/88
มาโนช ศิริพันธุ์ 3319 นาย ท่าแร้ง
มายุลี ปานภู่ทอง 3401 นางสาว ท่าแร้ง
มารวย ตรีมงคล 2248 นาย อนุสาวรีย์
มาริสา อุตส่าห์ 2431 นาง อนุสาวรีย์
มารุต พระศิลชัย 2427 ส.อ. อนุสาวรีย์
มารุต ศิริโก 4477 นาย ท่าแร้ง 233/15
มาลัย ชมเชย 442 นาง อนุสาวรีย์ 37/41
มาลัย เพ็ชรคล้าย 2594 นาง ท่าแร้ง 11/110
มาลา สืบสายดี 4501 นาง ท่าแร้ง
มาลี กระแสร์สินธุ์ 4481 นาง ท่าแร้ง 278/2
มาลี กลั่นดีมา 52 นาง อนุสาวรีย์ 343/42
มาลี เกิดสุนทร 1740 นาง อนุสาวรีย์ 17
มาลี พอใจ 2284 นาง อนุสาวรีย์
มาลี เพ็ชรแสง 128 นาง อนุสาวรีย์
มาลี อินคำ 1911 นาง อนุสาวรีย์ 59/16
มาลีวัลย์ สถาปนศิริ 11 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/17
ม่ำ อรรณพพงศ์ 2145 นาย อนุสาวรีย์ 25
มิ่งขวัญ สถิตวิทยานันท์ 97 นาง อนุสาวรีย์ 18/127
มิตร กระจินดา 1013 นาย อนุสาวรีย์
มิตร สร้างศรีวงศ์ 4342 นาย ท่าแร้ง 188/32
มิลินทร์ สาโรวาท 1349 นาย อนุสาวรีย์
มีศักดิ์ แช่ม 2617 นาย ท่าแร้ง 6/631
มุกดา นิลนพคุณ 3302 นางสาว ท่าแร้ง 134/276
มุกดา วงวิวัฒน์ 3875 นาง ท่าแร้ง 21/7
มุกดา หมื่นสวัสดิ์ 1274 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/123
มุทิตา สดใส 2470 นาง อนุสาวรีย์ 161/89
มูล ต้นพนม 1010 นาง อนุสาวรีย์ 77
มูฮำหมัดอิกบาน เชตเตอร์โมฮามัด 2841 นาย ท่าแร้ง 130/2
เมฆินทร์ สงวนพวก 1492 นาย อนุสาวรีย์ 232
เมธา วีรเดชะ 123 นาย อนุสาวรีย์ 34
เมธี จันทร์เกษมสัตย์ 2958 นาย ท่าแร้ง 159/610
เมธี ไตรโคกสูง 3072 นาย ท่าแร้ง 45/30
เมษา รักธรรม 94 นาย อนุสาวรีย์ 77/170
เมสินี สุวรรณสังข์ 3436 นางสาว ท่าแร้ง 102/593
เมือง เตชะเกิดกมล 4558 นาย ท่าแร้ง 99
ไมตรี อยู่สถาพร 3368 พล.อ. ท่าแร้ง 261
ยงค์ เนตรขำ 2708 นาย ท่าแร้ง 10
ยงค์ยุท เขื่อนกองแก้ว 3699 นาย ท่าแร้ง 159/363
ยงค์ยุทธ ประสาททอง 833 นาย อนุสาวรีย์ 37/79
ยงยศ วิวัฒน์ศักดิ์พล 2065 นาย อนุสาวรีย์ 43/1023
ยงยุท หนูสู 4485 นาย ท่าแร้ง
ยงยุทธ ธีระกุล 4426 นาย ท่าแร้ง 94/85
ยงยุทธ นวลเนียม 977 นาย อนุสาวรีย์ 55/12
ยงยุทธ พัฒนวิทยากุล 3735 นาย ท่าแร้ง 175/1
ยงยุทธ สิริชาติ 2079 ร.ท. อนุสาวรีย์ 5
ยงยุทธ เอกฉันท์ 667 นาย อนุสาวรีย์ 8
ยรรย ว่องวิทย์ 1228 นาย อนุสาวรีย์ 109/116
ยรรยง แสงเป๋า 3926 นาย ท่าแร้ง 46/78
ยศ คุปติมนัส 1443 นาย อนุสาวรีย์ 31/45
ยศกร ศุกรวรรณ 1128 นาย อนุสาวรีย์ 180/289
ยศินทร์ ยืนยง 3824 นาย ท่าแร้ง 20/12
ยสวดี บูรณวนิช 2837 นางสาว ท่าแร้ง 2/14
ยิ่งยง มูลิกากร 3512 นาย ท่าแร้ง
ยิ่งยศ รังคดิลก 571 นาย อนุสาวรีย์ 3/1222
ยิ่งศักดิ์ แก้วมรกต 590 พ.ท. อนุสาวรีย์ 86/158
ยินดี เสียรแก้ว 154 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/22
ยืนยง ตั้งเปรมศรี 432 นาย อนุสาวรีย์ 9/32
ยุคลรัตน์ สุวรรณ 3928 นาย ท่าแร้ง 20/18
ยุติรัตน์ คำภีระพันธ์ 2447 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/141
ยุทธนันท์ ปานขำ 1104 นาย อนุสาวรีย์
ยุทธนา จันทนา 3761 นาย ท่าแร้ง 79/57
ยุทธนา เจริญผล 3677 นาย ท่าแร้ง 90/4
ยุทธนา ปั้นอยู่ 3284 นาย ท่าแร้ง 159/395
ยุทธนา พูนผลวัฒนาภรณ์ 2375 นาย อนุสาวรีย์ 11/61
ยุทธนา มาณวพัฒน์ 2912 นาย ท่าแร้ง 88/288
ยุทธนา ละอองทอง 3965 นาย ท่าแร้ง 99/17
ยุทธนา สมานสิน 3485 นาย ท่าแร้ง 94/143
ยุทธนา สวนสุข 1869 นาย อนุสาวรีย์ 29/97
ยุทธนา สิรินธรานนท์ 1756 นาย อนุสาวรีย์ 9/45
ยุทธนา อุประมา 4514 นาย ท่าแร้ง 24/258
ยุทธนา เอื้ออรุณแสงใส 1048 นาย อนุสาวรีย์ 37/11
ยุทธพงศ์ ทั่งจันทร์ 369 นาย อนุสาวรีย์ 161/19
ยุทธพงศ์ ทัพผดุง 1810 นาย อนุสาวรีย์ 181/232
ยุทธพงษ์ สกลวิทยานนท์ 57 นาย อนุสาวรีย์ 11/136
ยุทธพงษ์ อังควินิจวงศ์ 4194 นาย ท่าแร้ง 159/46
ยุทธพล ยะนันโต 3063 นาย ท่าแร้ง 102/428
ยุทธศักดิ์ สุขโกษา 4238 นาย ท่าแร้ง 79/41
ยุพรัตน์ ศตวิริยะ 1442 นาง อนุสาวรีย์ 35/31
ยุพิณ พลายทวี 3414 นางสาว ท่าแร้ง 501/31
ยุพิน กันเอี้ยง 1574 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน เตมีย์รัตน์ 2268 นาง อนุสาวรีย์ 30/143
ยุพิน ทองฝาก 4108 นาง ท่าแร้ง
ยุพิน ทิพย์ละมัย 2253 นาง อนุสาวรีย์ 38
ยุพิน บุรารมย์ 2391 นาง อนุสาวรีย์
ยุพิน พัดสี 2575 นาง ท่าแร้ง 98/98
ยุพิน อ่ำจวง 2743 นาง ท่าแร้ง 80/41
ยุวดี ปึงประยูร 2631 นางสาว ท่าแร้ง 99/167
ยุวดี รางแดง 2990 นางสาว ท่าแร้ง 58
ยุวดี วรรณวิชิต 2826 นางสาว ท่าแร้ง 37/16
ยุวธิดา ฝนหว่านไฟ 3963 นางสาว ท่าแร้ง 111/506
ยุวรี แก่นวิจิตร 2850 นาง ท่าแร้ง 102/392
ยุวลักษณ์ ถุงทองไพศาล 365 นาง อนุสาวรีย์ 71/1
เย็นใจ ธุลีรัตน์ 2114 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/404
เย็นตา สีเป้ง 4188 นางสาว ท่าแร้ง
เยาวนุช สุมน 4293 นางสาว ท่าแร้ง 356/2
เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 1220 นาง อนุสาวรีย์ 497/16
เยาวรัตน์ วงศ์คำภา 3122 นางสาว ท่าแร้ง 149/65
เยาวลักษ์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ 4106 นางสาว ท่าแร้ง 5/316
เยาวลักษณ์ ทองจันทร์ 3007 นางสาว ท่าแร้ง
เยาวลักษณ์ ผลเนืองมา 681 นาง อนุสาวรีย์
โยเลคา จันทคาม 1535 นาง อนุสาวรีย์ 348/7
รจนา ค้าทันเจริญ 3607 นางสาว ท่าแร้ง 6/161
รจนา ธาราณัติ 498 นาง อนุสาวรีย์ 244/19
รชตกร อินชูกุล 678 นางสาว อนุสาวรีย์
รณธชัย มาเทศ 3805 นาย ท่าแร้ง 53/3
รณภา กิจเจริญ 3493 นาง ท่าแร้ง 89/129
รติพร ทิพย์สุวรรณ 1474 นางสาว อนุสาวรีย์
รติยา รัตนดากุล 1993 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
รยา ทิพวรรณ์ 3929 นางสาว ท่าแร้ง 28/40
รวินท์ หลิ่วรุ่งเรือง 989 นาย อนุสาวรีย์
รวิพล ทรงโชติวัฒน์ 756 นาย อนุสาวรีย์ 37/364
รวิวรรณ ไชยสถาน 1651 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/76
รวีพร เจริญทรัพย์ 1893 นาง อนุสาวรีย์ 262/6
รวีวรรณ นาคนิล 1103 นาง อนุสาวรีย์ 37/184
รสมน สิริวิบูลย์ 3011 นาง ท่าแร้ง 9/378
รสริน โอมพิทักษ์พงค์ 2542 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/65
รสวัลย์ โรจนนิล 3483 นางสาว ท่าแร้ง 94/1
รสสุคนธ์ แก้วสุจริต 1377 นางสาว อนุสาวรีย์
รสสุคนธ์ สวัสดิ์มงคล 3940 นางสาว ท่าแร้ง 222/201
รสสุคนธ์ สุปัญญา 580 นาง อนุสาวรีย์ 86/45
รองฤทธิ์ สิงหะอุดม 1525 นาย อนุสาวรีย์ 88/120
รองเอก วรรณพฤกษ์ 375 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/1
ระเบียบ บุญญาภรณ์พิทยา 3598 นาง ท่าแร้ง 62
ระเบียบ ศิริวัฒน์ 1335 นาง อนุสาวรีย์ 86/108
ระพีเพียร ดอกไม้ 2506 นางสาว อนุสาวรีย์
ระรวย ยิ่งวรรณศิริ 670 นาง อนุสาวรีย์ 244/350
ระวิวรรณ เทียมถนอม 2291 นาง อนุสาวรีย์ 57/67
รักเกียรติ วงษ์ยี่ 1942 นาย อนุสาวรีย์ 170/5
รักชาติ อ่อนสุระทุม 1980 นาย อนุสาวรีย์
รักษ์ภัสสร ลิ้มทองศิริ 2628 นางสาว ท่าแร้ง
รักษา กมลเวชช์ 566 นาย อนุสาวรีย์ 86/201
รังษี ภักดีสงคราม 2107 นาย อนุสาวรีย์ 55/88
รังษี เลาหะกุล 260 นาย อนุสาวรีย์ 419
รังสรรค์ ถึงสุข 3171 นาย ท่าแร้ง 169/144
รังสี แสงผล 2987 นาย ท่าแร้ง 2/49
รัชกฤช สังข์หิรัญ 1776 นาย อนุสาวรีย์ 1/26
รัชชสิทธิ์ ผสมทรัพย์ 2468 นาย อนุสาวรีย์ 227/145
รัชตยุทธ์ เขียวสละ 579 นาย อนุสาวรีย์ 81/8
รัชตา กอศรีพร 1595 นางสาว อนุสาวรีย์ 154
รัชตา อยู่ทรัพย์ 3686 นาง ท่าแร้ง
รัชนก จิตนะ 3324 นางสาว ท่าแร้ง 38/202
รัชนิดา พุ่มไทรย์ 2772 นาง ท่าแร้ง 11/100
รัชนี คงภักดี 4475 นางสาว ท่าแร้ง 159/309
รัชนี แจ้งใจ 3663 นางสาว ท่าแร้ง 37/6
รัชนี ชุวิเชียร 2873 นางสาว ท่าแร้ง 59/63
รัชนี ญาณวัฒน์ 1836 นาง อนุสาวรีย์ 40
รัชนี วิลาทอง 71 นาง อนุสาวรีย์ 30/215
รัชนี สกุลณี 2243 นางสาว อนุสาวรีย์
รัชนี สมบูรณ์สุข 1518 นางสาว อนุสาวรีย์
รัชนี สุขสมออรรถ 572 นางสาว อนุสาวรีย์ 46/56
รัชนีย์ ดีครื้น 1150 นาง อนุสาวรีย์ 11
รัชนีย์ รุ่งอินทร์ 513 นาง อนุสาวรีย์ 3
รัชนีย์ เลิศเสถียร 4030 นาง ท่าแร้ง 46/99
รัชนีย์ หลิมรัตน์ 725 นาง อนุสาวรีย์ 74/6
รัชพงศ์ สิงห์กวาง 82 นาย อนุสาวรีย์ 92/85
รัชพร วิเศษรัตน์ 2089 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/163
รัชพล วรสุวรรณาบุญ 909 นาย อนุสาวรีย์ 9/134
รัชรา สุวรรณ์ 2438 นางสาว อนุสาวรีย์
รัญจวน อินทร์สำราญ 4003 นางสาว ท่าแร้ง 19/182
รัฐ บัณฑุวงศ์ 1300 นาย อนุสาวรีย์ 37/49
รัฐ วยาจุต 3872 นาย ท่าแร้ง 155/82
รัฐฐวรรณ เอื้อปัญญาพร 3561 นางสาว ท่าแร้ง
รัฐสิทธิ์ ด้วงเงิน 1024 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 38/77
รัดเกล้า พรหมพันใจ 1441 นาง อนุสาวรีย์ 244/206
รัตติยา สำเภาทอง 1278 นาง อนุสาวรีย์ 24/3
รัตน์ ชมจำปี 2135 นาง อนุสาวรีย์
รัตน์บูลย์ รอดกำแหง 2066 นาย อนุสาวรีย์
รัตนพร วาสนดิลก 1586 นางสาว อนุสาวรีย์ 37
รัตนวรรณ ทองมานิตย์ 2876 นาง ท่าแร้ง 86/1
รัตน์ศิกาญจน์ ไวยากรณ์ 387 นาง อนุสาวรีย์ 14/517
รัตนา ชาญเชาว์ 1944 นาง อนุสาวรีย์ 180/314
รัตนา ถาวรวงศ์ 2337 นาง อนุสาวรีย์ 49/20
รัตนา นกวิเชียร 2812 นางสาว ท่าแร้ง 38/225
รัตนา พรปวรเสถียร 172 นาง อนุสาวรีย์ 12/13
รัตนา พิมลศักดิ์ 2832 นางสาว ท่าแร้ง 63/2
รัตนา เลี่ยวปรีชา 2285 นาง อนุสาวรีย์ 89
รัตนา วรรณสุริยะ 3258 นาง ท่าแร้ง 98/88
รัตนา สาระไชย 494 นาง อนุสาวรีย์ 49/206
รัตนา เหลืองสุรีย์ 300 นาง อนุสาวรีย์ 44
รัตนากร โชติกมาศ 1226 นางสาว อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ นิ่มปาน 1542 นางสาว อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ สุขใจ 180 นาง อนุสาวรีย์ 111/51
รัตรมณี ไชยเชษฐ์ 2969 นางสาว ท่าแร้ง 111/516
รัสมี มวลพรม 1532 นางสาว อนุสาวรีย์
ราตรี ชลทรัพย์ 3291 นาง ท่าแร้ง 59/37
ราตรี แซ่ลิ้ม 927 นาง อนุสาวรีย์ 24
ราตรี ดวงรัศมี 1164 นางสาว อนุสาวรีย์
ราตรี ทาสงค์ 2680 นางสาว ท่าแร้ง
ราตรี น้ำทอง 245 นาง อนุสาวรีย์ 31/37
ราตรี บรรจงกิจ 2102 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/10
ราตรี โสภิณ 1549 นางสาว อนุสาวรีย์
รามินทร์ ปัญญาเหล็ก 367 นาย อนุสาวรีย์ 9/74
ราเมศ ศรีสด 2595 นางสาว ท่าแร้ง 75/25
ราเมศร์ ชาญนิติ 1874 นาย อนุสาวรีย์ 75/29
รำพึง ยังสว่าง 727 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
รำไพ กิตติอิสรานนท์ 3701 นาง ท่าแร้ง
รำไพ นิรัติศัยโสภิญ 1479 นาง อนุสาวรีย์ 14/111
รินรดา คำพิทุม 3362 นาง ท่าแร้ง 259/24
รินลณี ศรีเพ็ญ 4416 นางสาว ท่าแร้ง 94/121
รื่น กลับบาง 135 นาย อนุสาวรีย์ 37
รุ่งตะวัน แก้วน้อย 3185 นาง ท่าแร้ง
รุ่งนภา คมสัน 2666 นางสาว ท่าแร้ง 137/391
รุ่งนภา แจ่มจำรัส 4133 นางสาว ท่าแร้ง
รุ้งนภา ชัยนฤมิตร 2316 นางสาว อนุสาวรีย์
รุ่งนภา บัวสิงห์ 3688 นาง ท่าแร้ง
รุ่งนภา สงคดี 4181 นางสาว ท่าแร้ง 90/200
รุ่งฟ้า ลาภยืนยง 2986 นางสาว ท่าแร้ง 44/150
รุ่งระวี สุขแสงศรี 340 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/288
รุ่งรักษ์ เปี่ยมศิริมงคล 555 นาง อนุสาวรีย์ 30/32
รุ่งรัตน์ พันธไชย 4401 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/208
รุ่งโรจน์ รอดพิทักษ์ 784 นาย อนุสาวรีย์ 37/166
รุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง 1206 นาง อนุสาวรีย์ 181/352
รุจินี ศิริสัมพันธ์ 2250 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์
รุจิสรรค์ เลียวพานิช 1040 นาย อนุสาวรีย์ 43/349
รุจี จันโทภาส 434 นาง อนุสาวรีย์ 88/74
รุจี ศรีธาตุ 2741 นางสาว ท่าแร้ง 89/281
เรณู จันทวงศา 2900 นาง ท่าแร้ง 8/13
เรณู น้อยบัว 3403 นาง ท่าแร้ง 10
เรวดี สีธงชัยรุ่งโรจน์ 2805 นาง ท่าแร้ง 119/153
เรวัช สำลีอ่อน 3789 นาย ท่าแร้ง 11/35
เริงชัย หะนิลนี 991 นาย อนุสาวรีย์ 52/30
เริงเอก วรรณพฤกษ์ 295 นาย อนุสาวรีย์ 41/2
เริ่ม สารจิตร 4090 นาย ท่าแร้ง 47/6
เรือง จันทร์มหเสถียร 634 นาย อนุสาวรีย์ 341/30
เรืองเดช เฮ้ารัง 325 นาย อนุสาวรีย์ 45
เรืองรัตน์ มาเซียค 3214 นาง ท่าแร้ง 222/12
เรืองศร สรารัตนกุล 3220 นาย ท่าแร้ง 144/58
เรืองศรี จันตะคุณ 3951 นางสาว ท่าแร้ง
เรืองศรี ชีพเป็นสุข 3317 นาง ท่าแร้ง 90/188
เรืองศักดิ์ ธารีจารุ 2278 นาย อนุสาวรีย์ 156
เรืองศักดิ์ เรืองสุขสุด 1190 ร้อยเอก อนุสาวรีย์
เรืองศิลป์ ปะทิ 3029 จ.อ. ท่าแร้ง 62/83
เรืองศิลป์ เลิศศรี 4198 นาย ท่าแร้ง 18/409
เรืองสันต์ อินกลาง 3409 นาย ท่าแร้ง 134/98
แรม แสงสุข 84 นาย อนุสาวรีย์
โรม พันธ์พุ่ม 2005 นาย อนุสาวรีย์
ฤทธิชัย ติยะโคตร 1981 นาย อนุสาวรีย์
ฤทธิรงค์ บุญอ่ำ 2896 นาย ท่าแร้ง 169/123
ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์ 3446 พ.อ. ท่าแร้ง 44/39
ฤาเดช ทองศรีอ้น 3982 นาย ท่าแร้ง 90/73
ลดาวัลย์ เกษมเจริญการ 3519 นาง ท่าแร้ง 102/409
ลถัทรลดา แสนอุบล 2286 นางสาว อนุสาวรีย์
ลภัสรดา อรกุล 366 นางสาว อนุสาวรีย์
ลมัย ไค่นุ่นน้อย 318 นางสาว อนุสาวรีย์
ลลิตา พูสมจิตต์ 1585 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
ลลิตา รอดคะเชนทร์ 2262 นางสาว อนุสาวรีย์
ลออง พลอยสุข 303 นาง อนุสาวรีย์ 33/95
ลอองดาว เป็นสุข 4284 นาง ท่าแร้ง 98/45
ละคร หาลาง 4068 นาง ท่าแร้ง 224
ละมัย ภู่ระหงษ์ 2252 นางสาว อนุสาวรีย์
ละม้าย ห่วงรักษ์ 1915 นาง อนุสาวรีย์ 84
ละเมียด จั่นงาม 3743 นาง ท่าแร้ง
ละออ ศิริทอง 944 นาง อนุสาวรีย์ 37/87
ละออ แสงกำเนิด 3056 นางสาว ท่าแร้ง 55/50
ละเอียด ดำรงศิริ 673 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/35
ละเอียด วงค์เจริญ 3057 นางสาว ท่าแร้ง 19/199
ลักษณ์พร วุฒิอัชฌาศัย 3133 นางสาว ท่าแร้ง 155/7
ลักษณา สิทธิวัง 1850 นาง อนุสาวรีย์ 83
ลักษมี ปั้นแปลก 537 นางสาว อนุสาวรีย์ 37
ลักษิกา ชูหิรัญ 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/31
ลักษิกา หล้าแดง 3395 นางสาว ท่าแร้ง
ลั้ง พิทักษ์วงศาภรณ์ 1459 นาง อนุสาวรีย์ 366/9
ลัดดา เจริญค้า 2048 นาง อนุสาวรีย์ 0892369779
ลัดดา ปกินนกะ 4037 นางสาว ท่าแร้ง
ลัดดา ผลสุวรรณ์ 2038 นาง อนุสาวรีย์ 7
ลัดดา พงศ์ไกรเพชร 3046 นางสาว ท่าแร้ง 5/434
ลัดดา พรหมสุข 3115 นาง ท่าแร้ง 88/226
ลัดดา ลิ้มเปีย 1415 นางสาว อนุสาวรีย์ 268
ลัดดา ศิรินัย 1995 นางสาว อนุสาวรีย์
ลัดดา สุนทรเทพวรากุล 1060 นาง อนุสาวรีย์ 110/334
ลัดดาวัลย์ เพียรเจริญผล 3205 นาย ท่าแร้ง
ลัดดาวัลย์ มัวร์ 1934 นาง อนุสาวรีย์
ลัดดาวัลย์ ศรีดามา 2147 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 68
ลัดาวัลย์ ไชยนุวัติ 975 นาง อนุสาวรีย์ 1/1
ลัทธพล พรหมสถิต 4014 นาย ท่าแร้ง 102/75
ลันทม โกมลตรี 44 นาง อนุสาวรีย์ 8
ลั่นทม สาดทรัพย์ 102 นางสาว อนุสาวรีย์
ลัลรัตน์ วรมย์ชัยกุล 3005 นางสาว ท่าแร้ง 145/158
ลาภอนันต์ ประเสริฐสม 3854 นาย ท่าแร้ง 22/125
ลาวัณย์ อัศภาภรณ์ 540 นาง อนุสาวรีย์ 108/37
ลำเจียก ศัพทานนท์ 1463 นาง อนุสาวรีย์ 99/135
ลำดวน รอดเอี่ยม 207 นาง อนุสาวรีย์ 9/32
ลำพอย ทุโต 2269 นาง อนุสาวรีย์
ลำพึง แสงเป๋า 3236 นาง ท่าแร้ง
ลำพูน อธิลาภ 1519 นาย อนุสาวรีย์ 32
ลำยงค์ ชมภู่ 925 นาย อนุสาวรีย์
ลำยอง รัศมีมาลา 733 นาง อนุสาวรีย์ 32
ลำยอง เอี่ยมวิจารณ์ 1868 นาง อนุสาวรีย์ 180/185
ลำใย บุญเกิด 2644 นาง ท่าแร้ง 41
ลิขิต เฉลียวชาติ 3237 นาย ท่าแร้ง 80/5
ลิขิต น้าประเสริฐ 4137 นาย ท่าแร้ง 102/332
ลิขิต สรรพสุข 1691 นาย อนุสาวรีย์ 180/270
ลิขิตกุล ยูบรา 3472 นาง ท่าแร้ง 139/326
ลินดา ศรีภักดี 3703 นาง ท่าแร้ง 31
ลือชัย นาสมบูรณ์ 4468 นาย ท่าแร้ง
ลูกปลา ใจปา 1354 นาง อนุสาวรีย์
เล็ก ไทยศรีสุข 1632 นางสาว อนุสาวรีย์ 59เดิม49/198
เล็ก สุขคณาภิบาล 3440 นาย ท่าแร้ง 189/27
เลิศ แจ่มเมือง 4177 นาย ท่าแร้ง 28/108
เลิศใจ ควรมงคลเลิศ 2051 นางสาว อนุสาวรีย์ 146/25
เลิศชัย พิรุณมารุด 89 นาย อนุสาวรีย์
เลิศชาย เรืองศรีบัว 3930 พ.อ. ท่าแร้ง 17/112
เลิศศักดิ์ โหนา 2483 ร.ท. อนุสาวรีย์
เลื่อน โตเกษร 915 นาง อนุสาวรีย์ 100
วงค์ สุขสุเพชร 4442 นาง ท่าแร้ง
วงจันทร์ ณ เชียงใหม่ 275 นาง อนุสาวรีย์ 2
วงเดือน ชะเอมไทย 4145 นางสาว ท่าแร้ง 137/99
วงเดือน ลาเกิด 3290 นาง ท่าแร้ง 24/104
วงวรา แท่งทอง 752 นาง อนุสาวรีย์ 30/30
วงศ์กวิน สวินทร 399 ส.อ. อนุสาวรีย์ 154
วงศ์เดือน ปิ่นเมือง 4169 นางสาว ท่าแร้ง 33/72
วงแหวน กล่าวกระโทก 1925 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/33
วชิระ ทิวาพัฒน์ 1158 นาย อนุสาวรีย์
วชิรา นวลกำแหง 1196 นาง อนุสาวรีย์ 88/125
วชิราภรณ์ สุวรรณ์ 3144 นาย ท่าแร้ง 120/261
วณิชญา ศิลากุล 3191 นางสาว ท่าแร้ง 46/278
วดี จิรานุกูลพิพัฒน์ 4452 นางสาว ท่าแร้ง 18/153
วธัญญู มัฆะเนมี 1299 นาย อนุสาวรีย์
วนิดา ตุ๊ปาน 1091 นาง อนุสาวรีย์ 37/24
วนิดา ศรีแสงทอง 2540 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/38
วนิดา หลวงราช 1521 นาง อนุสาวรีย์ 33
วภาพรรณ อัจฉริยวงษ์วาน 3211 นางสาว ท่าแร้ง 222/329
วรกฤต ยิ้มเจริญ 2021 นาย อนุสาวรีย์ 67/9
วรการ วานิชสุขสมบัติ 615 นาย อนุสาวรีย์ 43/276
วรเชษฐ พรพูน 2770 นาย ท่าแร้ง 22
วรเดช หนูสู 4542 นาย ท่าแร้ง
วรทิพย์ ณ เชียงใหม่ 3316 นาย ท่าแร้ง 7/205
วรนันท์ พร้อมมูล 881 นาย อนุสาวรีย์ 37/171
วรนาถ สัตยธรรม 751 นาง อนุสาวรีย์ 14
วรนุช ปัญจทวี 2324 นาง อนุสาวรีย์ 38
วรพงศ์ บุญชุม 4387 ด.ต. ท่าแร้ง 4
วรพจน์ ทัสนะเมธี 3020 นาย ท่าแร้ง 144/179
วรพันธ์ ศิริเมือง 1845 นาย อนุสาวรีย์ 92/19
วรรณฉัตร สุขัคคานนท์ 1237 นาย อนุสาวรีย์ 77
วรรณณิศา โตเปลี่ยน 1975 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
วรรณนิดา รัตนจุ้ย 768 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/243
วรรณนิภา มานะกิจศิริสุทธิ 2417 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/55
วรรณนิภา หล่อเพ็ญศรี 1941 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/541
วรรณภา พิชาดุลย์ 665 นาง อนุสาวรีย์ 11/146
วรรณรทิภา แสงไชย 2562 นาย ท่าแร้ง 95/1
วรรณรบ สุดอาราม 3296 ส.ต.อ. ท่าแร้ง
วรรณวิภา แซ่อึ้ง 1930 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/279
วรรณวิมล รอดเหตุภัย 3394 นาง ท่าแร้ง 234
วรรณวิสาข์ ศรีสุขโข 3579 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณา กมลรุ่งวรากุล 3840 นางสาว ท่าแร้ง 18/77
วรรณา ฉายทองดี 4535 นางสาว ท่าแร้ง 18/390
วรรณา ธรรมส่งรัศมี 3635 นาง ท่าแร้ง 89/8
วรรณา เปรมศิริ 2207 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณา พลีบัตร 1378 นางสาว อนุสาวรีย์ 557/96
วรรณา ศรีแก้ว 2397 นาง อนุสาวรีย์
วรรณา สุนทรเทพวรากุล 1656 นาง อนุสาวรีย์ 108/136
วรรณา แสนดี 1049 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณาพร เกียรติกมลมาลย์ 3347 นางสาว ท่าแร้ง 96/187
วรรณิภา ลิปิเวชกุล 838 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/103
วรรณี ก้างออนตา 4381 นาง ท่าแร้ง 126/217
วรรณี ชาญนิติ 1877 นาง อนุสาวรีย์ 2/7
วรรณี ดุจพิบูลย์ผล 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/18
วรรณี ตันอุดม 2908 นาง ท่าแร้ง 143/70
วรรณี ทองใบ 1979 นาง อนุสาวรีย์ 33/74
วรรณี เพ็ชรย้อย 2603 นางสาว ท่าแร้ง 71/136
วรวิทย์ กิตติโชติวัฒน์ 391 นาย อนุสาวรีย์ 99/137
วรวิทย์ เกียรติทวีนันต์ 4140 นาย ท่าแร้ง 72/6
วรวิทย์ แก้วจินดา 315 นาย อนุสาวรีย์ 248/3
วรวิทย์ บุญสมพักตร์ 3773 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 258/2
วรวิทย์ วิทยาภมัณทน์ 2863 นาย ท่าแร้ง 99/165
วรวิทย์ เศรษญภัค 1157 นาย อนุสาวรีย์ 125/10
วรวุฒิ น้อยยูนิต 3555 นาย ท่าแร้ง 222/295
วรวุฒิ อิทธิเดชาขจร 4166 นาย ท่าแร้ง 83/127
วรศักดิ์ สมตน 604 นาย อนุสาวรีย์ 159/138
วระไม ศิลามณีโชติ 1276 นางสาว อนุสาวรีย์ 561/180
วรัชยา พรหมสถิต 3689 นางสาว ท่าแร้ง 102/76
วรัญญา ล้อวิลัย 1397 นางสาว อนุสาวรีย์
วรัญญา เอี่ยมหอม 174 นางสาว อนุสาวรีย์
วรัตนันท์ พิสิฐธรณ์ 3192 นาง ท่าแร้ง 5/179
วรางคณา อินนอก 4204 นางสาว ท่าแร้ง 149/20
วรางคนา ขุนเณรพานิช 1290 ร.ต.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 56/313
วรานิษฐ์ พิพัฒน์ฤทธิพร 3013 นาง ท่าแร้ง 44/15
วราพร เศวตกิติธรรม 290 นาง อนุสาวรีย์ 50/37
วราพร สุงสุวรรณ 2052 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/250
วราภรณ์ ทองคำ 3343 นางสาว ท่าแร้ง
วราภรณ์ มหรรณพกุล 924 นาง อนุสาวรีย์ 19/56
วราภรณ์ วัฒนเสถียรสินธุ์ 3350 นางสาว ท่าแร้ง 144/56
วราภรณ์ สุขวารี 2931 นางสาว ท่าแร้ง 71/59
วราภรณ์ สุทธิชาติ 3126 นางสาว ท่าแร้ง 120/158
วราภรณ์ อภินพไพบูลย์ 3116 นาง ท่าแร้ง 36/28
วรารัตน์ แวน บาร์ท 3970 นาง ท่าแร้ง 48/23
วราวุฒิ สุจรีรักษ์ 395 นาย อนุสาวรีย์ 91
วราวุธ ตัณฑ์สุรัตน์ 3166 นาย ท่าแร้ง 59/75
วราวุธ เวชกุล 4245 นาย ท่าแร้ง 119/27
วราศักดิ์ จันทร์นุ่ม 4494 ด.ต. ท่าแร้ง 100/165
วรินทร บรรจบกาญจน์ 2816 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
วรินทร สุวรรณภูมิ 2236 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/160
วริษฐ์ ศรีประเสริฐ 3880 นาย ท่าแร้ง 253/1
วริษฐ์ เสริมสุนทรศิลป์ 4313 นาย ท่าแร้ง 76
วรีย์ สุธีรเจษฎา 795 นาง อนุสาวรีย์ 244/223
วรุณ แก้ววานิช 1451 นาย อนุสาวรีย์ 51/37
วรุณ ไชยสุต 1293 นาย อนุสาวรีย์ 199
วรุณ สถิรวัฒน์กุล 3487 นาย ท่าแร้ง 94/174
วลัยพร เดชอุดมนิสสรณ์ 100 นางสาว อนุสาวรีย์ 115
วลีวัลย์ บุญประเสริฐ 196 นาง อนุสาวรีย์ 145/5
วไล ธงชัยสวัสดิ์ 4460 นาง ท่าแร้ง 21/66
วศิน รัญเสวะ 3754 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 64
วศิน อนุชปรีดา 884 นาย อนุสาวรีย์ 12/106
วสันต์ ฐานิตสรณ์ 305 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 61/1
วสันต์ ถนอมแก้ว 3596 นาย ท่าแร้ง 6/362
วสันต์ ถนอมทรัพย์ 4289 นาย ท่าแร้ง 159/409
วสันต์ ผ่องใส 132 นาย อนุสาวรีย์ 181/171
วสันต์ วรวิสันต์ 3207 นาย ท่าแร้ง
วสุ มั่งคั่ง 4371 นาย ท่าแร้ง 70/42
วัง สมบูรณ์ 492 นาย อนุสาวรีย์
วัชรพงศ์ อัตตนนท์ 830 นาย อนุสาวรีย์ 37/163
วัชระ เครือรัฐติกาล 1594 นาย อนุสาวรีย์ 227/124
วัชระ ณ นคร 552 นาย อนุสาวรีย์ 83/26
วัชระ อินทรวิชระ 4448 นาย ท่าแร้ง 79/182
วัชระศักดิ์ นิธิยานันท์ 1808 นาย อนุสาวรีย์
วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน 2213 นางสาว อนุสาวรีย์
วัชราภรณ์ นพจรูญศรี 3989 นาง ท่าแร้ง 7/342
วัชรินทร์ วานิช 3950 นาย ท่าแร้ง
วัชรินทร์ สิทธิสมาน 3571 นาย ท่าแร้ง 18/241
วัชรินทร์ อินทร์ทองมา 3212 นาย ท่าแร้ง 129/2
วัชรี เมฆนาวิน 1199 นาง อนุสาวรีย์ 44/171
วัชรี รำพึง 3717 นางสาว ท่าแร้ง
วัฒนา แซ่โง้ว 2681 นางสาว ท่าแร้ง 200/218
วันชนะ ปฐมศิริ 2462 นาย อนุสาวรีย์ 227/158
วันชัย กล่อมเกล้า 1726 นาย อนุสาวรีย์ 49/72
วันชัย แก้วคำดี 4446 นาย ท่าแร้ง 71/122
วันชัย คงพิทักษ์ 2618 นาย ท่าแร้ง 20/12
วันชัย จงสวัสดิ์วัฒนา 2360 นาย อนุสาวรีย์ 111
วันชัย ชมภูเพชร 118 น.ต. อนุสาวรีย์ 21
วันชัย ชูศิลป์ 2216 พ.ท. อนุสาวรีย์
วันชัย ไชยวารินทร์ 737 ร.ต. อนุสาวรีย์ 29/226
วันชัย ประสานเสียง 2525 พ.อ. อนุสาวรีย์
วันชัย ภูผาลา 3899 นาย ท่าแร้ง 6/506
วันชัย วัยปัทมะ 2865 พล.อ. ท่าแร้ง 2/31
วันชัย สุขสบาย 4143 นาย ท่าแร้ง
วันชัย อภิวัฒนพร 116 นาย อนุสาวรีย์ 14/140
วันชัย อุดมสารี 4435 นาย ท่าแร้ง
วันชัยศ์ คันธารส 3216 นาย ท่าแร้ง 111/10
วันดี ช่วยถนอมบุญ 4317 นาง ท่าแร้ง 88/249
วันดี ไทยพานิช 428 นาง อนุสาวรีย์ 36/8
วันดี เผือกลาดพร้าว 866 นางสาว อนุสาวรีย์
วันดี วงศ์ว่องตระกูล 1609 นาง อนุสาวรีย์ 555
วันดี สำเร 2317 นางสาว อนุสาวรีย์ 184
วันดี หิรัญนุราช 2657 นางสาว ท่าแร้ง 137/428
วันทนา ทยานศิลป์ 2959 นาง ท่าแร้ง 1106
วันทนา เสมอวงษ์ 589 นาง อนุสาวรีย์ 180/419
วันทนี จินดาเพ็ง 194 นาง อนุสาวรีย์ 103
วันทนีย์ คุ้มบน 837 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/70
วันทนีย์ ชวนาฤกษ์รัตน์ 4413 นาง ท่าแร้ง 94/76
วันทนีย์ รักษ์วงษ์วาน 544 นาง อนุสาวรีย์ 43/129
วันทิพย์ ลำภู 3275 นาง ท่าแร้ง 18/12
วันนพ แสงดี 4526 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 148/23
วันนา ผลัดใหม่ 3226 นาง ท่าแร้ง 96
วันนา อูปแก้ว 2567 นาย ท่าแร้ง 102/425
วันพจน์ ราชมณี 744 นาย อนุสาวรีย์ 55
วันเพ็ญ กองมนต์ 648 นางสาว อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ ตรียานุสรณ์ 4061 นาง ท่าแร้ง 34
วันเพ็ญ ประสาร 363 นางสาว อนุสาวรีย์ 135
วันเพ็ญ สุวรรณมา 2450 นาง อนุสาวรีย์
วันวิสา บุญผาสุข 4329 นาง ท่าแร้ง 88/245
วันวิสาข์ ช้างสีแปลก 4276 นางสาว ท่าแร้ง 230
วัลภา ศรีสุพรรณ 1945 นาง อนุสาวรีย์ 99/56
วัลย์ลดา วรรธนะวานิชกูล 3301 นางสาว ท่าแร้ง 124
วัลยา เครือวรรณ์ 802 นาง อนุสาวรีย์ 24
วัลลภ คงมะกล่ำ 2212 นาย อนุสาวรีย์ 30/15
วัลลภ ชยสิทธิกุล 1449 นาย อนุสาวรีย์
วัลลภ วัฒนาธรรม 2793 นาย ท่าแร้ง 33/16
วานิช สัมพัสนีธำรง 2879 นาย ท่าแร้ง 5/412
วามริน อังศุภากร 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/131
วายุกต์ สถิตย์พงศ์สถาพร 2081 นาย อนุสาวรีย์ 12/111
วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 279 นาย อนุสาวรีย์ 59/131
วารินทร์ อำนวยชัยดิลก 4301 นาย ท่าแร้ง
วารี จักรวาลธนารักษ์ 3591 นาง ท่าแร้ง 99/11
วารี เนียมพางค์ 3408 นาง ท่าแร้ง 263
วารีนันท์ พุฒมงคลทรัพย์ 3788 นางสาว ท่าแร้ง 139/58
วารุณี ตำราเรียง 3731 นางสาว ท่าแร้ง 61/3
วารุณี พานทอง 1383 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
วารุณี พึ่งสำโรง 1077 นางสาว อนุสาวรีย์ 954/20
วารุณี เมฆะสุวรรณโรจน์ 854 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/105
วารุณี รุ่งกรุด 4538 นางสาว ท่าแร้ง 11/27
วารุณี วิเวช 3165 นางสาว ท่าแร้ง 9/381
วาสนา แก้วชูศิลป์ 3442 นาง ท่าแร้ง 39
วาสนา ชินแสน 2063 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา ดันมีแก้ว 2642 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา ธีระนุกูล 2119 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา บุญฉลาด 1333 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา สอนไทย 1882 นาง อนุสาวรีย์ 70/57
วาสนา สังขมณีวงศ์ 3839 นาง ท่าแร้ง 50/4
วิกร พันธ์ยง 4333 ด.ต. ท่าแร้ง 100/422
วิการ ดีฤทธิ์ 2196 นาย อนุสาวรีย์
วิจารณ์ ไพศาลเจริญวงศ์ 689 นาย อนุสาวรีย์ 38/34
วิจิตร จงวัฒนา 1168 นาย อนุสาวรีย์ 61
วิจิตร ทับน้อย 2671 นาย ท่าแร้ง 148/64
วิจิตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 161 พล.ร.ท. อนุสาวรีย์ 12
วิจิตรา ตระการวิโรจน์ 878 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/156
วิชชุกร คำจันทร์ 2007 นาย อนุสาวรีย์ 12/24
วิชชุดา เจริญสุข 2169 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/139
วิชชุดา ช่องท้วม 3244 นาง ท่าแร้ง 137/37
วิชยุต เริ่มศิลป์ 3943 นาย ท่าแร้ง 1/182
วิชยุตม์ ใบเงิน 1447 นาย อนุสาวรีย์ 72
วิชัย แก่นพรม 3014 นาย ท่าแร้ง 56/4
วิชัย จิตติกรยุทธนา 545 นาย อนุสาวรีย์ 116/2
วิชัย โชติวิเชียร 4176 นาย ท่าแร้ง 7/179
วิชัย นาคพงษ์ 2899 พ.ต.อ ท่าแร้ง 144/140
วิชัย นาดีมาก 440 นาย อนุสาวรีย์ 99/253
วิชัย ปั้นทรัพย์ 2442 นาย อนุสาวรีย์ 13
วิชัย ปิยพรธนา 4376 นาย ท่าแร้ง 144/77
วิชัย ภัสโรวัฒนา 2448 นาย อนุสาวรีย์
วิชัย วงษ์เทียนจันทร์ 974 นาย อนุสาวรีย์ 18/242
วิชัย วางประโคน 3210 นาย ท่าแร้ง
วิชัย เสนาพิทักษ์ 1662 นาย อนุสาวรีย์ 57/8
วิชา นุ้ยประสิทธิ์ 1543 นาย อนุสาวรีย์ 3
วิชาญ คุณตา 4359 นาย ท่าแร้ง 119
วิชาญ คุณวิโรจน์พานิช 619 นาย อนุสาวรีย์ 4/196
วิชาญ ภูมินาถ 3586 นาย ท่าแร้ง 83/20
วิชีย ตะแบก 2331 นาย อนุสาวรีย์ 18/178
วิชุดา วุฒิวัช 3595 นางสาว ท่าแร้ง 118/53
วิชู ตั้งสุขนิรันดร 3912 นาย ท่าแร้ง 9/281
วิเชียร ขำดี 136 นาง อนุสาวรีย์ 557/276
วิเชียร จิรโสภณสวัสดิ์ 450 นาย อนุสาวรีย์ 51/35
วิเชียร ตระการวิโรจน์ 1075 นาย อนุสาวรีย์ 62/128
วิเชียร ธีรชาติธำรง 1852 ร.อ. อนุสาวรีย์ 210
วิเชียร พุกกะณะสุต 1640 ส.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 35/64
วิเชียร สุมันตกุล 1610 นาย อนุสาวรีย์ 44/14
วิญญา สุขมล 2541 นาง อนุสาวรีย์
วิญญู กล่อมเกล้า 1791 นาย อนุสาวรีย์ 49/96
วิฑูรย์ เลิศประเสริฐพันธ์ 687 นาย อนุสาวรีย์ 225/150
วิดล ขุมคำ 416 นาย อนุสาวรีย์
วิทยา กันทะวงศ์ 120 นาย อนุสาวรีย์ 109/155 (493)
วิทยา ธัญพิทยาพาณิชย์ 2526 นาย อนุสาวรีย์ 227/51
วิทยา เนาสุวรรณ 3227 นาย ท่าแร้ง 111/398
วิทยา ประยูรวงษ์ 4098 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 349
วิทยา ปิยนนท์ชัยพร 2570 นาย ท่าแร้ง 68
วิทยา พีรพันธุ์ 1320 นาย อนุสาวรีย์ 86/23
วิทยา เมธาอาภานนท์ 1329 นาย อนุสาวรีย์
วิทยา เย็นสบาย 4207 นาย ท่าแร้ง
วิทยา สุรีย์ชัยนิรันดร์ 3681 นาย ท่าแร้ง 222/283
วิทยา อุฤทธิ์ 643 นาย อนุสาวรีย์ 34 (5/23)
วิทยา เอิบกมล 3504 พ.ต.อ. ท่าแร้ง
วิทวัส ณ นคร 3919 พล.ร.ต. ท่าแร้ง 342
วิทวัส เพิ่มผล 4548 นาย ท่าแร้ง 44/17
วิทูร ศุภวัฒนกุล 4422 นาย ท่าแร้ง 94/106
วินันต์ วิริยานุภาพ 1589 นาง อนุสาวรีย์ 3/1101
วินัย กัลยาณพงศ์ 1702 นาย อนุสาวรีย์ 19
วินัย การอ่วม 4279 นาย ท่าแร้ง 57
วินัย จารุวณิชกุล 372 นาย อนุสาวรีย์ 92/144
วินัย จิตรใจ 690 นาย อนุสาวรีย์ 260
วินัย ชยานนท์ 2498 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
วินัย ดอกบัว 1790 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ดีประเสริฐ 1932 นาย อนุสาวรีย์ 168
วินัย ทองดี 4550 นาย ท่าแร้ง 149/26
วินัย บูรรชาติ 826 นาย อนุสาวรีย์ 62/152
วินัย ศรีนวล 583 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ศิลปศิริพร 3379 นาย ท่าแร้ง 3/58
วินัย สายกัน 68 นาย อนุสาวรีย์ 30/31
วินัย โอฬาริกเดช 3725 นาย ท่าแร้ง 20/98
วินิจ ทิพย์พิมล 3609 ร.ต.ต. ท่าแร้ง
วินิจตา อุยยานนท์ 91 นาง อนุสาวรีย์ 49/170
วิบูล ศรีพานิช 4507 นาย ท่าแร้ง 1/73
วิบูลย์ ฤทัยศรีมณีพันธ์ 4350 นาย ท่าแร้ง 149/2
วิบูลย์ วิวัฒน์สัตยา 1946 นาย อนุสาวรีย์ 116/21
วิบูลวรรณ วรรณโมลี 3445 นางสาว ท่าแร้ง 88/24
วิภา ตะวันทวีกิจ 1699 นาง อนุสาวรีย์ 10/74
วิภา ลีลาวัฒนาพงษ์ 4367 นาง ท่าแร้ง 155/70
วิภา สอนมั่น 292 นาง อนุสาวรีย์ 29/754
วิภาดา คูณกลาง 1312 นาง อนุสาวรีย์ 56/200
วิภาดา ด้วงนิล 2913 นาง ท่าแร้ง
วิภาดา สุริวงศ์ 4386 นางสาว ท่าแร้ง 37/105
วิภาพร ประยูรศิริ 3696 นางสาว ท่าแร้ง 24/244
วิภาภรณ์ วิศาลจตุรงค์ 3782 นางสาว ท่าแร้ง 120/19
วิภารัช วงศ์วารี 3073 นาง ท่าแร้ง 35/7
วิภารัตน์ สุดโต 1317 นาง อนุสาวรีย์ 363/592
วิภาวดี ดวงมาลา 4112 นาง ท่าแร้ง 137/53
วิภาวรรณ แจ่มจำรัส 4561 นาง ท่าแร้ง 51/1
วิภาวัลย์ โชคธนไพศาล 897 นางสาว อนุสาวรีย์ 104
วิภาวี หอมสมบัติ 2937 นาง ท่าแร้ง 79
วิมล ใกล้พุดซา 4528 นาง ท่าแร้ง 134/234
วิมล บุญจูง 1015 นาย อนุสาวรีย์ 70
วิมล สังข์โสด 3750 นาย ท่าแร้ง 100/383
วิมล สุวรรณศรี 629 นางสาว อนุสาวรีย์
วิมลนันท์ ไชยพิพัฒน์ 2053 นาง อนุสาวรีย์ 343
วิมลมาลย์ นิธยานนท์ 2033 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/273
วิมลมาศ แก่นวิจิตร 2847 นาง ท่าแร้ง 102/391
วิมลรัตน์ พรหมมาลา 3232 นางสาว ท่าแร้ง 159/313
วิมลวรรณ ดีมารยาตร์ 3272 นาง ท่าแร้ง 70/54
วิยดา ละมุล 2663 นางสาว ท่าแร้ง 6/648
วิรมล อ้วนล่ำ 4490 นางสาว ท่าแร้ง
วิระชาญ เติมพิพัฒน์พงศ์ 171 นาย อนุสาวรีย์ 77/52
วิรัช โชครังสฤษฎ์ 1629 นาย อนุสาวรีย์ 12/258
วิรัช ภูมิทอง 2175 นาย อนุสาวรีย์
วิรัตน์ อวนศรี 55 นาย อนุสาวรีย์ 11/5
วิรัน พงศ์พฤกษทล 3156 นาง ท่าแร้ง 89/322
วิรัศ ชมภูคำ 407 นาง อนุสาวรีย์ 96/46
วิริยวัฒน์ ศรีชัย 2698 นาย ท่าแร้ง 70/1
วิโรจน์ กมลศักดิ์ตาวิกุล 3737 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/419
วิโรจน์ งามดี 46 นาย อนุสาวรีย์ 159/81
วิโรจน์ จัตตานนท์ 1352 นาย อนุสาวรีย์ 29/408
วิโรจน์ จันทร์ตั้ง 3196 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ บุญธนาพิบูลย์ 4424 นาย ท่าแร้ง 94/73
วิโรจน์ รัตนพรเจริญ 199 นาย อนุสาวรีย์ 341/46
วิโรจน์ วรรณกลาง 1757 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 244/72
วิโรจน์ เส้งนนท์ 2266 ร.อ. อนุสาวรีย์
วิไรวรรณ คล้ายสุบรรณ 3629 นางสาว ท่าแร้ง 321
วิลัย ชื่นวิจิตร 184 นาง อนุสาวรีย์ 363/166
วิลัยภรณ์ มีศาลา 129 นางสาว อนุสาวรีย์
วิลาวัณย์ สนิทธิเวทย์ 3405 นางสาว ท่าแร้ง 110
วิลาวัณย์ สร้อยสุวรรณ 1788 นาง อนุสาวรีย์ 35
วิลาวัลย์ วงษ์เกยม 1647 นาง อนุสาวรีย์ 180/218
วิลาวัลย์ ศรสวัสดิ์ 502 นางสาว อนุสาวรีย์ 93/341
วิลาสินี สังขปรีชา 3231 นางสาว ท่าแร้ง 144/170
วิไล ดิษฐบุตร 804 นาง อนุสาวรีย์ 31
วิไล บัวเพชร 4315 นางสาว ท่าแร้ง
วิไล โพธิ์เอี่ยม 1175 นาง อนุสาวรีย์ 181/132
วิไลพร ศักดิ์สูง 880 นางสาว อนุสาวรีย์
วิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว 1552 นาง อนุสาวรีย์
วิไลวรรณ สัมมะณี 3305 นางสาว ท่าแร้ง 6/93
วิวัฒน์ ใต้ศรีโคตร 859 นาย อนุสาวรีย์ 49
วิวัฒน์ แสงวิเวก 4571 นาย ท่าแร้ง
วิศณุ รุจิรานนท์ 1489 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 23
วิศาล ธเนศรุ่งโรจน์ 3541 นาย ท่าแร้ง 120/134
วิศาล บรรเทาทุรามัย 2956 นาย ท่าแร้ง 102/1
วิศิษฎ์ โตเจริญชัย 3996 นาย ท่าแร้ง 111/780
วิศิษฎ์ ไสยสมบัติ 1200 นาย อนุสาวรีย์
วิศิษฐ์ มั่งคั่ง 3090 นาย ท่าแร้ง 9/254
วิศิษฐ์ อิ้วประภา 3417 นาย ท่าแร้ง 44/105
วิศิษฐพงษ์ อัตตพงษ์ 1624 นาวาอากาศโท อนุสาวรีย์ 9/62
วิเศษพันธ์ ศรียะราช 2024 นาย อนุสาวรีย์ 123
วิษณุ ไตรผล 2831 นาย ท่าแร้ง 100/51
วิษณุ มณีศิริ 2840 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 1039
วิษณุ อาสาสุ 3722 นาย ท่าแร้ง
วิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์ชน 4215 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 55/51
วิสวัส โรจนพานิช 2403 นาย อนุสาวรีย์ 329
วิสิทธิ์ จงอนุรักษ์ 3021 นาย ท่าแร้ง 98/80
วิสิทธิ์ ศิริปุณย์ 31 น.อ. อนุสาวรีย์ 18
วิสิทธิ์ สำมณีย์ 1309 นาย อนุสาวรีย์
วิสุทธิ์ ทะดพนชัย 1011 รงต. อนุสาวรีย์ 60/36
วิสุทธิ์ รัตนญาติ 3977 นาย ท่าแร้ง 83/16
วิสุทธิ์ อำนวยพร 3594 ว่าที่ ร.ต. ท่าแร้ง 24/147
วีณา โรจนาปิยาวงศ์ 1615 นาง อนุสาวรีย์ 39/10
วีณา แลชาติ 8 นางสาว อนุสาวรีย์ 22/69
วีณา ศิริชาติ 4515 นางสาว ท่าแร้ง 96/15
วีนัส สามนเสน 1758 นางสาว อนุสาวรีย์ 218/3
วีรเชษฐ ชัชวาลธรรม 3952 นาย ท่าแร้ง 21
วีรพงษ์ ขจรศักดิ์กุล 4024 นาย ท่าแร้ง 139/221
วีรพจน์ ศรีโคตรโพธิ์ 3706 นาย ท่าแร้ง 9/419
วีรพล มหานุกุลวงศ์ชัย 3454 นาย ท่าแร้ง 5/389
วีรยา ยามีนท์ 4189 นางสาว ท่าแร้ง 222/68
วีรยุทธ ทุ่งไธสง 1433 นาย อนุสาวรีย์ 65
วีรศักดิ์ แก้วเมือง 1571 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์
วีระ แมลงทับ 2384 ส.อ. อนุสาวรีย์
วีระ สัมมาตริ 1330 นาย อนุสาวรีย์ 63/17
วีระชน ยนสุข 62 นาย อนุสาวรีย์
วีระชัย ชินะวนิชกิจ 763 นาย อนุสาวรีย์ 33/1
วีระชัย ภู่อิ่ม 1898 นาย อนุสาวรีย์ 90/451
วีระชัย ศรีคำดอน 3553 นาย ท่าแร้ง
วีระชัย สุขสุทธิพันธ์ 4563 นาย ท่าแร้ง 78/142
วีระเดช แสงเรือง 1722 นาย อนุสาวรีย์ 12
วีระพงษ์ พาละนิตย์ 3335 นาย ท่าแร้ง 117/345
วีระพล เจนพิทักษ์ชาติ 3794 นาย ท่าแร้ง 231/2
วีระพล บูรณะอมร 2759 นาย ท่าแร้ง
วีระพันธุ์ ชินวัตร 3342 นาย ท่าแร้ง 240
วีระยุทธ อาทิ 4393 นาย ท่าแร้ง 32/224
วีระศักดิ์ งามชัยเจริญ 3172 นาย ท่าแร้ง 222/109
วีระศักดิ์ พันธจักร 3303 นาย ท่าแร้ง 222/35
วีระศักดิ์ มัจฉา 2218 ส.อ. อนุสาวรีย์
วีระศักดิ์ แสงประเสริฐสุข 662 นาย อนุสาวรีย์ 333
วุฒิ โรจนศิลป์ 4362 นาย ท่าแร้ง 18/20
วุฒิไกร มีหมดจบ 2344 นาย อนุสาวรีย์
วุฒิชัย อุดมทองดี 778 นาย อนุสาวรีย์ 366/18-19
วุฒินันท์ เลิศพัฒนะกุล 2825 นาย ท่าแร้ง 222/336
วุฒิรัตน์ ชัยเจนกิจ 3618 นาย ท่าแร้ง 59/77
เวช หินซุย 1217 นาย อนุสาวรีย์ 25/24
เวชรัช ทองสาคร 356 นาย อนุสาวรีย์
เวทางค์ ศรียงค์ 2167 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/288
เวฬุวัฒน์ สวัสดิ์พานิชย์ 1835 นาย อนุสาวรีย์ 158
แว่นแก้ว บุญอ่ำ 3615 ด.ต. ท่าแร้ง
ศกุนตลา ส่งตระกูล 1750 นาง อนุสาวรีย์ 56/178
ศตพล โลกวิทย์ 666 นาย อนุสาวรีย์ 22/14
ศรัญญู เจียงคำ 2561 นาย ท่าแร้ง
ศรัญตรี ศรีมงคล 1936 นางสาว อนุสาวรีย์
ศรัญย์รัชย์ จิราจินต์ 4077 นางสาว ท่าแร้ง 18/209
ศรัณภัสร์ รัตนศิริแสงโชติ 3459 นางสาว ท่าแร้ง 83/17
ศรัณย์ ชีวทวีทรัพย์ 3588 นาย ท่าแร้ง 111/59
ศรัณย์ เม่าสง่า 4097 ด.ต. ท่าแร้ง 100/526
ศรัณย์ อินประเสริฐ 4184 นาย ท่าแร้ง 121/75
ศรัณย์กร กอบุตร 4395 นางสาว ท่าแร้ง 165/11
ศรัณยา บุญศรี 3680 นาง ท่าแร้ง
ศรันยา สุวรรณพฤกษ์ 792 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/44
ศรานันท์ กาญจนวนา 1434 นาง อนุสาวรีย์ 88/70
ศราพร วัชรเสมากุล 3806 นาง ท่าแร้ง 120/9
ศราวุธ ชมโคกสูง 2817 นาย ท่าแร้ง 155/38
ศราวุธ บุญคง 2234 นาย อนุสาวรีย์
ศราวุธ แสนทวีสุข 1029 นาย อนุสาวรีย์ 7/12
ศรินญา ทองมานิตย์ 816 นางสาว อนุสาวรีย์ 163/2
ศรินทร์ คลังทอง 1125 นาย อนุสาวรีย์ 220
ศรินทร รัตนศาสตรานันท์ 3786 นาง ท่าแร้ง 83/181
ศรินทร เรืองยุทธปกรณ์ 3552 นาง ท่าแร้ง 222/294
ศรินทิพย์ งามเจริญ 302 นาง อนุสาวรีย์ 268
ศริยา ฉิมทับ 3336 นางสาว ท่าแร้ง
ศรีญา โอภาสภาณุเมศ 990 นางสาว อนุสาวรีย์
ศรีนวล รักจันทร์ฉาย 4222 นาง ท่าแร้ง
ศรีนวล ลิ้มวิไล 2517 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/76
ศรีไพบูลย์ ศิริมังคละ 2351 นาง อนุสาวรีย์ 244/64
ศรีไพร เครือแก้ว 4182 นางสาว ท่าแร้ง
ศรีเรือน แซ่เล้า 770 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/636
ศรีวรรณ สุริยฉายแสง 3659 นาง ท่าแร้ง 137/7
ศรีวรรณา สุธรรมพิทักษ์ 2293 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/8
ศรีวัย บุญสืบ 201 นาง อนุสาวรีย์ 111
ศรีสมนึก ประคองศรี 2756 นาง ท่าแร้ง
ศรีสอางค์ นกอยู่ 4453 นาง ท่าแร้ง 102/62
ศรีสุดา บัวชุม 2966 นางสาว ท่าแร้ง 24/139
ศรีสุดา พุทธวิริยากร 230 นาง อนุสาวรีย์ 92
ศรีสุดา ภูกิตติกุล 1679 นางสาว อนุสาวรีย์ 291
ศรีสุดา อุดมวิทยาไกร 839 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/86
ศรีสุธา ปี่มณี 2946 นางสาว ท่าแร้ง 94/89
ศลิษา ปัทมะสุคนธ์ 1267 นาง อนุสาวรีย์ 51/1
ศลิษา สุจิตวรสาร 179 นาง อนุสาวรีย์ 111/67
ศศกร เลื่องชัยเชวง 720 นางสาว อนุสาวรีย์ 557/227
ศศิกาน วงษ์ชมพู 453 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร ด้วงแก้ว 3904 นางสาว ท่าแร้ง 46/6
ศศิธร เนียมเพราะ 3077 นางสาว ท่าแร้ง 62/10
ศศิธร พิเรศรัมย์ 2282 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร สว่างกล้า 3798 นาง ท่าแร้ง 80/33
ศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ 3121 นางสาว ท่าแร้ง 32/297
ศศิภา ติ๊บจ๊ะ 2385 นาง อนุสาวรีย์ 159/175
ศศิมาภรณ์ เพ็ชรเลิศ 1204 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/1
ศศิวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ศิริ 557 นาง อนุสาวรีย์ 38/33
ศักดา บุญเทียม 4283 นาย ท่าแร้ง
ศักดา โพธิสัย 2486 ส.ท. อนุสาวรีย์
ศักดา เรืองพิศาล 4016 นาย ท่าแร้ง 33
ศักดิ์ชัย ขุนศาล 1062 พ.ต. อนุสาวรีย์
ศักดิ์ชัย บุญนาค 3871 นาย ท่าแร้ง 7/22
ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล 2781 นาย ท่าแร้ง 222/363
ศักดิ์ชาย พุทธรักษา 2934 นาย ท่าแร้ง 222/380
ศักดิ์นฤน นิสะโสกะ 773 นาย อนุสาวรีย์ 296
ศักดินันท์ กองปัญญา 3574 ส.ต.อ. ท่าแร้ง
ศักดิ์ศิริ เนียวกุล 1472 นาย อนุสาวรีย์ 23/8
ศักดิ์สม แถบประสิทธิ์ 1230 นาย อนุสาวรีย์ 244/120
ศักดิ์สิทธิ์ อ่อนน้อม 342 นาย อนุสาวรีย์
ศักย์ภูมิ รติรชตาธิคม 2338 นาย อนุสาวรีย์ 96
ศัทธา รสแท่น 64 นาย อนุสาวรีย์
ศันษนีย์ เวรูริยะ 3772 นางสาว ท่าแร้ง
ศันสนีย์ แย้มบาล 1741 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/4
ศัลสณีย์ ศรียากูล 2560 นาง ท่าแร้ง 14
ศาศวัต เกษรมาลา 953 นาย อนุสาวรีย์
ศินาพร สังห่อ 3117 นางสาว ท่าแร้ง
ศินี แพรศรี 1550 นาง อนุสาวรีย์ 43/573
ศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 1067 นาย อนุสาวรีย์ 60/94
ศิราพร ปิ่นทอง 4365 นางสาว ท่าแร้ง 143/85
ศิริ ร่วมใจ 1219 นาง อนุสาวรีย์ 415
ศิริ ศรีประเสริฐ 4307 นาย ท่าแร้ง
ศิริ ศรีสาทร 1809 นาย อนุสาวรีย์ 32
ศิริ สุขประเสริฐ 1514 นาง อนุสาวรีย์ 30/140
ศิริ อัคคะอัคร 4028 นาย ท่าแร้ง 2/63
ศิริ อาสาคติ 1180 นาง อนุสาวรีย์ 373
ศิริกร พูนสินบูรณะกุล 2036 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/44
ศิริกร ศศิกริยากร 1614 นางสาว อนุสาวรีย์ 68/5
ศิริขวัญ มานะกิจไพบูลย์ 868 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/99
ศิริชัย ตันวัฒนเสรี 794 นาย อนุสาวรีย์ 118/2
ศิริชัย ลาภมหานนท์ 3370 นาย ท่าแร้ง 99/172
ศิริชัย เล้าธนเมธี 2802 นาย ท่าแร้ง 99/12
ศิริเดช ศรีจันทร์ 401 นาย อนุสาวรีย์ 161/74
ศิรินทร์ สว่างวงศ์อนันต์ 4072 นางสาว ท่าแร้ง 118/278
ศิรินทิพย์ สมจิตร 337 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/12
ศิรินันท์ กาญจนาคม 4403 นาง ท่าแร้ง 94/18
ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 516 นาง อนุสาวรีย์ 56/352
ศิรินันท์ หลักหาร 2641 นาง ท่าแร้ง 36/50
ศิรินา เหลืองธาดา 1772 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/104
ศิริพงศ์ สุขเกษม ร.น 115 น.อ. อนุสาวรีย์ 42/7
ศิริพงษ์ ภารา 3119 นาย ท่าแร้ง 36/121
ศิริพร กัลยาศิลปิน 1079 นาง อนุสาวรีย์ 62/1
ศิริพร ตั้งกองทรัพย์ 2208 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/220
ศิริพร ทัตทวี 2789 นางสาว ท่าแร้ง 7/10
ศิริพร บุณญะพานิชสกุล 1929 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/824
ศิริพร สงวนสัตย์ 4091 นางสาว ท่าแร้ง 19/196
ศิริพร สว่างพิมพ์ 1127 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
ศิริพร สุนทรส 3729 นาง ท่าแร้ง 222/100
ศิริพร อ่อนสด 398 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริพรรณ สัจจามรรค 1181 นาง อนุสาวรีย์ 208/22
ศิริเพ็ญ กนกเทศ 2715 นาง ท่าแร้ง 1/60
ศิริเพ็ญ สรรพสุข 1687 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/266
ศิริมงคล ศรีสุโข 4405 นาย ท่าแร้ง 94/138
ศิริรัตน์ พุ่มทิพย์ 1512 นาย อนุสาวรีย์
ศิริลักษ์ แก้วสุ่น 2237 นาง อนุสาวรีย์
ศิริลักษณ์ ศิริโกมล 2056 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
ศิริลิน วานิชวงค์ 1003 นาย อนุสาวรีย์ 62/140
ศิริวรรณ ไตรบัญญัติกุล 888 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2704
ศิริวรรณ บุญล้อม 2778 นางสาว ท่าแร้ง 90/103
ศิริวรรณ พงษ์พานิชย์ 3626 นางสาว ท่าแร้ง 19/159
ศิลปะ บุญมั่น 3944 นาย ท่าแร้ง 155/25
ศิลัยพร จันทร์ศิริกุล 3136 นางสาว ท่าแร้ง 78/73
ศิวดล ฐิติสุรพงศธร 1727 นาย อนุสาวรีย์ 9/556
ศิวทัต บุญกมลสวัสดิ์ 1106 นาย อนุสาวรีย์ 62/143
ศิวะ เสารอง 4544 นาย ท่าแร้ง 46/207
ศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร 445 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ศิษฎ์ บริบูรณ์สุขกุล 1528 นาย อนุสาวรีย์ 36
ศีลธรรม ประเสริฐพงศ์ธร 485 นาง อนุสาวรีย์ 211
ศุภ สุยะนันทน์ 3671 พ.อ. ท่าแร้ง 83
ศุภกิตติ์ ปินะถา 2437 นาย อนุสาวรีย์ 227/95
ศุภชัญญ์ ช่วยนะ 4201 นาย ท่าแร้ง 89/217
ศุภชัย ฉายชนะบุญมี 3844 นาย ท่าแร้ง 9/258
ศุภชัย ทวีรัตน์ 2410 นาย อนุสาวรีย์ 88/80
ศุภชัย เพียรพิทักษ์ 3804 นาย ท่าแร้ง 222/342
ศุภชัย วิเศษศรี 2308 นาย อนุสาวรีย์
ศุภชัย สุดสุข 2504 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์
ศุภชัย อึ้งพงศ์เพชร 3447 นาย ท่าแร้ง 155/56
ศุภชัย เอกไพบูลย์ 2539 นาย อนุสาวรีย์ 227/121
ศุภชา ศิริศิลป์ 1922 นาย อนุสาวรีย์
ศุภธร ภู่วิภาดาวรรธน์ 4153 นาย ท่าแร้ง 22/6
ศุภพล พลางกูร 1663 นาย อนุสาวรีย์ 30
ศุภมาส โกสลาทิพย์ 2030 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/137
ศุภรัตน์ แซ่ดั่น 1148 นางสาว อนุสาวรีย์
ศุภรัตน์ ไทยชาติภูมิ 2121 นางสาว อนุสาวรีย์
ศุภรัสมิ์ แก้วธนพรพันธุ์ 1762 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
ศุภฤกษ์ ชัยวัฒนกุล 869 นาย อนุสาวรีย์
ศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์ 60 นาย อนุสาวรีย์ 146
ศุภสิทธิ์ งามเอก 1117 พ.อ. อนุสาวรีย์
ศุภสิรินทร์ พรประภาวงษ์ 3565 นาง ท่าแร้ง 94/16
ศุภัช เขมานันต์ 4084 นาย ท่าแร้ง 179/2
ศุภัช วาณิชวัฒนกุล 736 นาย อนุสาวรีย์ 253
ศุภากร พานิชเจริญ 1388 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2856
ศุภากร ศรีนวอังกูร 1887 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/86
ศุภางค์ แก้วแช่ม 4547 นางสาว ท่าแร้ง 121/488
เศกสรรค์ อ่วมปราณี 2402 นาย อนุสาวรีย์ 37/390
เศรษฐวัฒน์ วัฒนาสดใส 4251 นาย ท่าแร้ง 46/20
เศรษฐา ไทยเจริญ 2184 นาย อนุสาวรีย์
โศภิษฐ์กาญจน์ บัวใหญ่ 18 นาง อนุสาวรีย์ 56/323
โศรดา ทรงไตร 3947 นางสาว ท่าแร้ง 222/354
สกล กฤษณะเศรณี 239 นาย อนุสาวรีย์ 244/38
สกล เสนามิตร 1784 นาย อนุสาวรีย์ 12/79
สกล อนุนิน 1520 นาง อนุสาวรีย์
สกลธร เดิมมา 1475 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/86
สกุณา กิตติธัญวงศ์ 4093 นาง ท่าแร้ง 48/61
สกุล วุฒิเทพบัญชา 4173 นาย ท่าแร้ง 119/205
สกุลตลา วิจิตร 1353 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/1
สกุลวัฒน์ วุฒินพคุณพงศ์ 3920 นาย ท่าแร้ง 46/299
สงกรานต์ รัตนรุ่งเรือง 2675 นาง ท่าแร้ง 142/76
สงกรานต์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 1988 นาย อนุสาวรีย์ 9/252
สงกรานต์ สวัสดี 3443 นาย ท่าแร้ง
สงคราม สุคนธทรัพย์ 2157 นาย อนุสาวรีย์ 95/62
สงวน ทองปลั่ง 1553 นาย อนุสาวรีย์
สงวน นาคจรูญ 1634 นาย อนุสาวรีย์ 321
สงวน สมสวย 4513 นาง ท่าแร้ง 58/1
ส่งศักดิ์ เกียงวรางกูร 1837 นาย อนุสาวรีย์ 69/8
ส่งศักดิ์ ประคองธนะพันธุ์ 1188 นาย อนุสาวรีย์ 32
สงัด จันทร์แต้ 2635 นาง ท่าแร้ง 172/1
สงัด ม่วงชา 679 นาย อนุสาวรีย์ 24
สงัด อ่อนลำยอง 3888 นางสาว ท่าแร้ง 99/83
สดใส หร่มระฤก 4415 นาย ท่าแร้ง 94/2
สถาพร เมืองมีทรัพย์ 2382 นาย อนุสาวรีย์ 71
สถาพร ศรีไพศาล 3312 นางสาว ท่าแร้ง 111/43
สถิตพงษ์ ด้วงสำราญ 1885 นาย อนุสาวรีย์ 77/14
สถิตย์ จันทร์ละออ 3661 นาย ท่าแร้ง
สถิตย์พงษ์ เรือนขวัญ 2515 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สธน ท้วมสากล 2355 นาง อนุสาวรีย์ 123
สนธยา จันทร์ทอง 2747 ด.ต. ท่าแร้ง
สนอง พิพัฒน์เพิ่มพร 1233 นาย อนุสาวรีย์ 77/13
สนอง ฤทธิ์สุข 4296 นาย ท่าแร้ง
สนั่น ทองหวาน 1176 นาย อนุสาวรีย์ 161
สนั่น บุญเชิญ 2164 นาย อนุสาวรีย์
สนั่น หุนธนเสวี 2646 นาย ท่าแร้ง 139/14
สนั่น อุ้ยฟัก 2672 นาย ท่าแร้ง
สนาม บุญสิทธิ์ 4321 นาย ท่าแร้ง 2/162
สนิท ทิพย์บุญธรรม 1841 นาย อนุสาวรีย์ 14/479
สนิท ปิยนนท์ชัยพร 2571 นาง ท่าแร้ง 70
สนิท สรสิทธิ์ 1140 นาย อนุสาวรีย์ 29/500
สไบทิพย์ โสภาพงษ์ 2916 นาง ท่าแร้ง 39/26
สภาภรณ์ โซ๋เงิน 2738 นาง ท่าแร้ง 33/27
สม รักคุ้ม 2027 นาง อนุสาวรีย์ 67
สม สุทธิโอฬาร 623 นาง อนุสาวรีย์ 46
สมกิจ เลียดประถม 1754 นาย อนุสาวรีย์ 50/20
สมเกียรติ กลั่นเกลี้ยง 2745 นาย ท่าแร้ง 145/4
สมเกียรติ ฆ้องวงศ์ 4158 นาย ท่าแร้ง 11/143
สมเกียรติ แซ่ลี้ 3861 นาย ท่าแร้ง 38/208
สมเกียรติ ธงศิริ 3009 นาย ท่าแร้ง 55/109
สมเกียรติ เลาหเรืองชัยยศ 1099 นาย อนุสาวรีย์ 62/98
สมเกียรติ วจนะเศรษฐ์ 3304 นาย ท่าแร้ง 120/253
สมเกียรติ วันทะนะ 1858 นาย อนุสาวรีย์ 66/35
สมเกียรติ อำนวยสุวรรณ 3228 นาย ท่าแร้ง 79/14
สมเกียรติ เอกสกุลกล้า 19 นาย อนุสาวรีย์ 88/81
สมควร แสนแสง 3712 นาย ท่าแร้ง
สมคิด กิตตินิยม 3449 นาย ท่าแร้ง 100/405
สมคิด ขุนนคร 2168 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด นวนกอง 2396 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด พลคณา 3533 นาย ท่าแร้ง
สมคิด รัตนแพทย์ 255 นาย อนุสาวรีย์ 198
สมคิด ศรีคำ 4259 นาง ท่าแร้ง 1/215
สมคิด สุขอยู่ 4464 นาย ท่าแร้ง 118/2
สมคิด สุทธารมณ์ 3536 นาง ท่าแร้ง 66/49
สมคิด แสงขาว 691 ร.อ. อนุสาวรีย์
สมคิด อิศรัตน์ 1208 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 92/150
สมจิต นรลักษณ์ 1667 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/521
สมจิต ปานอุบล 3478 นาง ท่าแร้ง 70/108
สมจิต ลิ่มหุ่น 845 นางสาว อนุสาวรีย์
สมจิต ศาลางาม 2394 นางสาว อนุสาวรีย์
สมจิต ฮังกาสี 2707 นาง ท่าแร้ง 228
สมจิตต์ เผือกผ่อง 1039 นาง อนุสาวรีย์ 99/218
สมจิตต์ พรหมมาสต์ 4219 นาย ท่าแร้ง
สมจิตต์ ห้องสำเริง 488 ร.ต. อนุสาวรีย์ 244/268
สมจิตร สิทธิเลิศ 656 นาย อนุสาวรีย์
สมเจตน์ นิลเนตรบุตร 3364 นาย ท่าแร้ง 137/378
สมใจ ชื่นรุ่ง 2611 นาง ท่าแร้ง 57/14
สมใจ แชประเสริฐ 1115 นาย อนุสาวรีย์
สมใจ ปราบสกุล 3329 นาย ท่าแร้ง 47/11
สมใจ ลวัณยาภรณ์ 1510 นาง อนุสาวรีย์ 108/77
สมใจ สุขกำแหง 2933 นาง ท่าแร้ง 44/85
สมใจ แสงสระศรี 2016 นาง อนุสาวรีย์ 44/25
สมชอบ วุฒิยา 1038 นาย อนุสาวรีย์
สมชัย กิจอมรชัย 481 นาย อนุสาวรีย์ 9/437
สมชัย แสนดี 169 นาย อนุสาวรีย์ 343/50
สมชาติ คงเกตุ 4117 นาย ท่าแร้ง 155/157
สมชาย กล่อมรักษา 546 นาย อนุสาวรีย์ 108/678
สมชาย งามเลิศวัฒนกุล 1964 นาย อนุสาวรีย์ 108/94
สมชาย จาหาญ 4282 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ชัยชนาทร 2795 นาย ท่าแร้ง 6/502
สมชาย ชินราช 3724 นาย ท่าแร้ง 88/56
สมชาย แซ่แต้ 4236 นาย ท่าแร้ง 1060
สมชาย ด่านธำรงกูล 2775 นาย ท่าแร้ง 1/75
สมชาย ตนายะพงศ์ 4227 นาย ท่าแร้ง 137/60
สมชาย ทิมถาวร 4063 นาย ท่าแร้ง 15
สมชาย เทพวัน 1538 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย นพคุณ 1900 นาย อนุสาวรีย์ 112/62
สมชาย นวลดี 3277 ด.ต. ท่าแร้ง
สมชาย ไผ่ศิริ 4298 นาย ท่าแร้ง 44/6
สมชาย พานทอง 3656 นาย ท่าแร้ง 96/148
สมชาย ภัทรธราดล 3855 นาย ท่าแร้ง 99/220
สมชาย ภูธนะสุนทร 969 นาย อนุสาวรีย์ 62/96
สมชาย มีษา 3280 นาย ท่าแร้ง
สมชาย รัตนภูมิ 3263 นาย ท่าแร้ง 44/83
สมชาย ลี้บำรุง 3202 นาย ท่าแร้ง
สมชาย วัฒนกุล 2090 นาย อนุสาวรีย์ 12
สมชาย ศิริจันทร์ 4186 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ศุกลสถิตย์กุล 3313 นาย ท่าแร้ง 89/320
สมชาย สมฤทธิ์ 1026 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย สีทาน้อย 1480 นาย อนุสาวรีย์ 44/193
สมชาย สุขประเสริฐศิลป์ 1119 นาย อนุสาวรีย์ 108/667
สมชาย เหล่าปรีชา 1341 นาย อนุสาวรีย์ 99/111
สมชาย อ่วมอำภา 4004 นาย ท่าแร้ง 6/590
สมชิต มั่นคง 2273 นาย อนุสาวรีย์ 105
สมเชษฐ์ เจียรนัยศิลป์ 4147 นาย ท่าแร้ง 22/37
สมโชค ผิวสีนวล 2630 นาง ท่าแร้ง 49
สมเดช กุลกิสตติโกวิท 402 นาย อนุสาวรีย์ 14/478
สมเดช พงษ์แสน 197 นาย อนุสาวรีย์ 108/9
สมทรง ดิสสร 3245 นาง ท่าแร้ง 139/19
สมทรง นกสกุล 2239 นางสาว อนุสาวรีย์
สมทรง ลือวิชนะ 2002 นาง อนุสาวรีย์ 313
สมทรง วงศ์อนันต์ 2249 นางสาว อนุสาวรีย์
สมนึก ฉายา 4562 นาง ท่าแร้ง
สมนึก ทองวัฒนะ 2679 นาย ท่าแร้ง
สมนึก ทำทอง 4536 นาง ท่าแร้ง 143/50
สมนึก บุญปก 418 นาย อนุสาวรีย์ 44/133
สมนึก บุญประกอบ 1244 นาย อนุสาวรีย์ 9/1
สมนึก วงษ์สุด 1908 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2288
สมนึก ศรมยุรา 1555 นาง อนุสาวรีย์ 3/1309
สมนึก สุทนุจินดา 1420 นาย อนุสาวรีย์ 225/44
สมบัญ คชชาญ 3095 ร.ต.ท. ท่าแร้ง 100/91
สมบัติ เขียวสอาด 1971 นาง อนุสาวรีย์
สมบัติ คุ้มครอง 1562 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ เงินทองดี 1507 นาย อนุสาวรีย์ 38/68
สมบัติ เจริญชัย 1145 นาย อนุสาวรีย์ 288/49
สมบัติ ทองชมภู 1281 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ บุญฉลวย 4136 นาย ท่าแร้ง 20/14
สมบัติ มาตรวงศ์ 2433 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สมบัติ รักษาคุณ 238 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
สมบัติ ศุภชีวะ 3636 พล.ต.ต. ท่าแร้ง 3/291
สมบุญ นาวินชัย 3225 นาย ท่าแร้ง 92/52
สมบุญ บัวหิรัญ 2702 นาง ท่าแร้ง 931
สมบุญ พงศ์ชัยกรุง 4213 นาย ท่าแร้ง 78/12
สมบุญ รุจิวรารัตน์ 3897 นาย ท่าแร้ง 102/14
สมบุย เตชะประเสริฐ 883 นาย อนุสาวรีย์ 41/150
สมบูรณ์ กันยา 4210 นาย ท่าแร้ง
สมบูรณ์ กาญจนวนิชกุล 940 นาย อนุสาวรีย์ 37/117
สมบูรณ์ คำรัตน์ 228 นาย อนุสาวรีย์ 310
สมบูรณ์ จันทร์พงษ์ 3197 นาย ท่าแร้ง 62/48
สมบูรณ์ ธนะศิลศรีโยธิน 1954 นาย อนุสาวรีย์ 428/12
สมบูรณ์ นาคพินิจ 4216 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ เมืองจันทร์ 3925 นาย ท่าแร้ง 33/70
สมบูรณ์ ราชวงศ์ 2538 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สมบูรณ์ วงษ์พชระ 4492 นาย ท่าแร้ง
สมบูรณ์ ว่องเลชะวัฒน์ 2095 นาย อนุสาวรีย์ 250
สมบูรณ์ อนุวัตตระกูล 3914 นาย ท่าแร้ง 137/78
สมปอง บูรณะภัณฑ์ 1967 นาย อนุสาวรีย์ 348
สมปอง ม่วงทอง 1054 นาย อนุสาวรีย์ 49/37
สมพงษ์ กงมนต์ 2388 นาย อนุสาวรีย์ 126
สมพงษ์ จิตรดอน 4163 นาย ท่าแร้ง 11
สมพงษ์ ทับเนียม 1044 นาย อนุสาวรีย์ 208
สมพงษ์ น้อยบัวทิพย์ 3083 นาย ท่าแร้ง 44/16
สมพงษ์ นิ่มแก่น 882 นาย อนุสาวรีย์
สมพงษ์ พงศ์ประพิณ 2799 นาย ท่าแร้ง 92
สมพงษ์ มหคุณวรรณ 3838 นาย ท่าแร้ง 96/174
สมพงษ์ วชิราวุฒิชัย 2122 นาย อนุสาวรีย์ 108/57-58
สมพงษ์ แวจุฑานิติ 430 นาย อนุสาวรีย์ 77/29
สมพร คูณสมบัติ 1961 น.ท. อนุสาวรีย์ 93
สมพร เจียมบุรเศรษฐ์ 1748 นาง อนุสาวรีย์ 30/248
สมพร ชวนภิรมย์ 4268 นางสาว ท่าแร้ง 85
สมพร เชาว์โพธิ์ทอง 3384 นาย ท่าแร้ง 98/73
สมพร ถึกงามดี 3734 นาย ท่าแร้ง
สมพร ธรรมพิบาล 2530 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สมพร พรรณเชษฐ 1986 นาง อนุสาวรีย์ 3/1153
สมพร วงศ์สุทธิเลิศ 360 นาย อนุสาวรีย์ 88/30
สมพร ศ่รีสุข 1247 นาย อนุสาวรีย์
สมพร สุขเลิศ 2405 นาง อนุสาวรีย์ 34
สมพร แสงเรือง 1725 นาย อนุสาวรีย์ 40/110
สมพร อิ่มแสงรัตน์ 1752 ร.อ. อนุสาวรีย์ 44/385
สมพันธ์ กองทรัพย์ 319 นาง อนุสาวรีย์ 180/292
สมพาล ประจำวัน 2754 นาง ท่าแร้ง
สมพิศ ดอนคงดี 2231 นาง อนุสาวรีย์ 30/8
สมพิศ นกเล็ก 758 นาย อนุสาวรีย์ 49/98
สมพิศ นวพรชัย 976 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/58
สมเพียร โพธิ์ทอง 1599 นางสาว อนุสาวรีย์
สมภพ แก้วประพันธ์ 4203 นาย ท่าแร้ง 94/75
สมภาร กนกแก้ว 547 นาย อนุสาวรีย์
สมภาร ศรีอภัย 220 นาย อนุสาวรีย์ 261/3
สมมิตร สินธุวงศานนท์ 2412 พ.ท. อนุสาวรีย์
สมยศ พันสีแก้ว 63 นางสาว อนุสาวรีย์
สมยศ เพ็ชรยืนยง 1778 นาย อนุสาวรีย์ 500/12
สมยศ รักคุ้ม 2025 นาย อนุสาวรีย์ 57
สมยศ โสตะ 3037 นาย ท่าแร้ง 111/393
สมยศ อรุณพัฒนสุข 77 นาย อนุสาวรีย์
สมร ซึมกลาง 658 นาย อนุสาวรีย์ 37/33
สมฤดี ประสานวงศ์ 3508 นาง ท่าแร้ง
สมฤทัย ศรีสดเลิศ 3649 นาง ท่าแร้ง 1/148
สมลักษณ์ มีลักษณะ 2858 นาง ท่าแร้ง 1201
สมศรี คงโต 2924 นางสาว ท่าแร้ง
สมศรี ครองสี 798 นาง อนุสาวรีย์ 363/557
สมศรี จงพลาผลกุล 472 นาง อนุสาวรีย์ 60/29
สมศรี นาเดช 2152 นาง อนุสาวรีย์ 13
สมศรี ผลัดมณี 3023 นางสาว ท่าแร้ง
สมศรี มีสัตย์ 2211 นาง อนุสาวรีย์ 10/105
สมศรี ยวนใจ 3616 นาง ท่าแร้ง 49/1
สมศรี สายศิลา 1161 นาง อนุสาวรีย์ 130
สมศักดิ์ เกษจุโลม 231 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 99/220
สมศักดิ์ ฉัตรัตติกรณ์ 1372 นาย อนุสาวรีย์ 4
สมศักดิ์ ปานสังข์ 2368 นาย อนุสาวรีย์ 111
สมศักดิ์ พันธ์กสิกร 3766 นาย ท่าแร้ง 195/2
สมศักดิ์ พุทธานันทเดช 2265 นาย อนุสาวรีย์ 108/626
สมศักดิ์ พูนผล 1143 นาย อนุสาวรีย์ 204
สมศักดิ์ มั่นล้วน 4328 นาย ท่าแร้ง 18/10
สมศักดิ์ ราษฎรดี 538 นาย อนุสาวรีย์ 9/71
สมศักดิ์ รินทรานุรักษ์ 3354 นาย ท่าแร้ง 7/36
สมศักดิ์ ลี่สถาพรวงศา 2280 นาย อนุสาวรีย์ 108/611
สมศักดิ์ วงศ์ธรนันท์ 2887 นาย ท่าแร้ง 70/27
สมศักดิ์ สัมปัญมัธยา 1424 นาย อนุสาวรีย์ 52
สมศักดิ์ สินธุพันธ์ 2582 นาย ท่าแร้ง 100/10
สมศักดิ์ หรัญญะประทีป 1661 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ เหมือนสิงห์ 3825 นาย ท่าแร้ง 35/38
สมหมาย ขุขันธิน 3589 นางสาว ท่าแร้ง
สมหมาย จันทร์นวล 4195 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/80
สมหมาย เจริญศุข 1673 นาง อนุสาวรีย์ 108/288
สมหมาย พิรุณย้อย 1294 นาย อนุสาวรีย์ 37/241
สมหมาย พุ่มยิ้ม 905 นาย อนุสาวรีย์ 86
สมหมาย แย้มอ้น 2892 นาย ท่าแร้ง 137/432
สมหมาย รอดมา 122 นาง อนุสาวรีย์ 121
สมหมาย รุ่งฤทธิ์ 2637 นาย ท่าแร้ง 89/342
สมหมาย อดุลย์พิจิตร 2420 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สมหมาย อรัญทิตย์ 856 นาย อนุสาวรีย์
สมหวัง เด่นชัย 2811 ด.ต ท่าแร้ง 100/198
สมหวัง บุญพิบูลย์ 524 นาย อนุสาวรีย์ 43/1074
สมหวัง สิริกุลชัยนันท์ 4339 นาย ท่าแร้ง 78/34
สมัคร น้ำค้าง 2576 ร.ต. ท่าแร้ง 88/3
สมัย วิบูลย์ชัยเจริญ 3396 นาย ท่าแร้ง
สมัย สาทรานนท์ 1540 นาง อนุสาวรีย์ 77/201
สมาน ขาวดี 1450 นาย อนุสาวรีย์ 52
สมาน ดิษฐวิเศษ 973 นาย อนุสาวรีย์
สมาน ปลาคูณ 1482 นาย อนุสาวรีย์
สมาน พูลสวัสดิ์ 2177 นาง อนุสาวรีย์
สมาน ศรีระ 4226 นาย ท่าแร้ง
สมิง วงศาสนธิ์ 2766 นาย ท่าแร้ง 143/21
สมิง วิริยะ 3648 ด.ต. ท่าแร้ง
สมิตรา รักษาสัตย์ 4428 นาง ท่าแร้ง 94/180
สมิตา ตรียาพงษ์ 1178 นาง อนุสาวรีย์ 377
สมุทร มาลัย 3657 นาย ท่าแร้ง 43/14
สยาม ชินชัยจิตร 709 นาย อนุสาวรีย์ 12
สยุมพร พนมอุปถัมภ์ 1211 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/590
สยุมพร สังข์สุข 3167 นางสาว ท่าแร้ง
สรเดช มั่งมี 835 นาย อนุสาวรีย์ 9
สรพงษ์ จิราพงษ์ 2890 นาย ท่าแร้ง 45/5
สรร อัศวกิตติพร 1101 นาย อนุสาวรีย์
สรรชัย ฉัตรัตติกรณ์ 1548 นาย อนุสาวรีย์ 500/11
สรรเพชญ์ ศิรพรสันติ 3027 นาย ท่าแร้ง 92/10
สรรเสริญ แสงดาว 1305 นาย อนุสาวรีย์ 59/34
สรวิศ ชุมศรี 1198 นาย อนุสาวรีย์ 63/10
สร้อยทิพย์ เอี่ยมกระจ่าง 1279 นาง อนุสาวรีย์ 9/16
สรัลพร สุขะวิริยะ 3748 นาย ท่าแร้ง 89/78
สราญฤดี หวังดำรงวงศ์ 17 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/52
สราพงศ์ ชุมวงศ์ 669 นาย อนุสาวรีย์ 38/69
สราวุธ ณ พัทลุง 127 นาย อนุสาวรีย์ 62
สราวุธ มาสะพันธ์ 2988 นาย ท่าแร้ง 44/149
สราวุธ อบกลิ่น 862 นาย อนุสาวรีย์ 10/22
สริญญา ไชยคำหาญ 4162 นางสาว ท่าแร้ง 8/43
สริญญา โพธิกุดไสย 1370 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
สลักจิต พานคำ 1931 นาง อนุสาวรีย์ 146
สลักจิตร ศรีชัย 4576 นาง ท่าแร้ง 279/11
สลิลทิพย์ กิจกิตติกร 4383 นางสาว ท่าแร้ง 337/3
สวรรค์ สมทรัพย์ 3458 นาย ท่าแร้ง 11
สวัสดิ์ จันดาหัวดง 4480 นาย ท่าแร้ง
สว่างจิตต์ เม่นหรุ่ม 2581 นาง ท่าแร้ง 63/21
สว่างจิตร์ น้ำทิพย์ 1331 นางสาว อนุสาวรีย์ 84/121
สวิง เฟยลุง 637 นาย อนุสาวรีย์ 99/69
สวิง หวังชม 370 นาง อนุสาวรีย์ 94/2
สวิด สิงหา 3430 นาย ท่าแร้ง
สสิธร สุวรรณวงศ์ 2780 นาง ท่าแร้ง 24/149
สหัส พงษ์อุทธา 1327 นาย อนุสาวรีย์ 52
สอิ้ง เกิดอารีย์ 2687 นาง ท่าแร้ง 62/20
สอิ้ง แจ่มขาว 2046 นาง อนุสาวรีย์ 3/2261
สอิ้ง ทรัพย์สมคิด 2777 นาง ท่าแร้ง 465/2
สะท้าน มาลากุล ณ อยุธยา 3082 นาย ท่าแร้ง 431
สะไบทิพย์ ทิพย์รัตน์ 400 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/33
สังคม พรหมวงศ์นันท์ 4410 นาย ท่าแร้ง 24/105
สังคม พุกสวัสดิ์ 3270 นาย ท่าแร้ง 1/13
สังวร รัตนรักษ์ 3605 นาย ท่าแร้ง 94/189
สังวรณ์ โตคุ้ม 124 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
สังวาล ตาลช่วง 3538 นาย ท่าแร้ง 45/22
สังวาลย์ รังสิวัฒนะ 1554 นาง อนุสาวรีย์ 219/1
สังเวียน ปั้นจาด 842 นาง อนุสาวรีย์ 74/4
สัจจะปริญญานี สุรฤทธิธรรม 2314 นาง อนุสาวรีย์
สัจจา สิงห์คลี 3522 นาย ท่าแร้ง
สัญชัย มูลประดับ 714 นาย อนุสาวรีย์ 2
สัญญา ศุภกีรติโรจน์ 1126 นาย อนุสาวรีย์ 180/250
สัณฐนนท์ ชยนนท์ 873 นาย อนุสาวรีย์ 62/174
สัณทัศน์ อธิศจินดารัตน์ 4409 น.ต. ท่าแร้ง 94/107
สั้น เทพณรงค์ 2247 นางสาว อนุสาวรีย์
สันติ เจิมรุ่งเจริญ 2751 นาย ท่าแร้ง
สันติ นุพาสันต์ 78 ร.ต. อนุสาวรีย์ 77/221
สันติ สุชฎา 3662 นาย ท่าแร้ง 79/180
สันติ โหมดนอก 3597 นาย ท่าแร้ง 46/260
สันติราษฎร์ หิรัญคำ 560 นาย อนุสาวรีย์ 36
สันทราย แก่นสาร 771 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/6
สันทัด เกิดโภค 4334 นาย ท่าแร้ง 39/161
สันธิรัตน์ มหัทธนชาติ 2156 นาย อนุสาวรีย์ 5/2
สัมพันธ์ ใกล้ชิด 2349 นาย อนุสาวรีย์ 31/43
สัมพันธ์ ปะวะขัง 81 นาย อนุสาวรีย์
สัมพันธ์ สว่างศิริพรชัย 2546 ร.ต. อนุสาวรีย์
สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์ 383 นาย อนุสาวรีย์ 8
สัมฤทธิ์ ทูปิยะ 3604 นาย ท่าแร้ง 94/4
สัมฤทธิ์ บุญเหลือ 2131 นาย อนุสาวรีย์
สาคร นุทธบัตร 776 นาย อนุสาวรีย์ 62/54
สาคร อุ่นมุกดา 1227 นาง อนุสาวรีย์
สาธร ปิ่นสิรานนท์ 2374 นาย อนุสาวรีย์ 111/61
สาธิต ณ เชียงใหม่ 3908 ด.ต. ท่าแร้ง 100/447
สาธิต สุทธิจักษ์ 2914 นาย ท่าแร้ง 99/104
สาธินี สังข์แก้ว 948 นางสาว อนุสาวรีย์
สานิตย์ มีศิริ 531 นาย อนุสาวรีย์ 55
สานิตย์ แสงกระจ่าง 2198 นางสาว อนุสาวรีย์
สานุชัย ชอประเสริฐ 4232 ด.ต. ท่าแร้ง 100/177
สามารถ ลิ้มสัมพันธ์ 1285 นาย อนุสาวรีย์ 234/27
สามารถ วิทยอรุณธานี 2003 พ.อ. อนุสาวรีย์ 92/45
สามารถ สมบูรณ์ 2205 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ ธีวารีเจริญ 3455 นางสาว ท่าแร้ง
สายชิน แก้วคำภา 3062 นาง ท่าแร้ง 5/95
สายทอง กลิ่นไกล 2830 นาง ท่าแร้ง 98/107
สายทอง โฉมเฉลา 3204 นาง ท่าแร้ง
สายทอง โพธิ์ลาดพร้าว 2610 นาง ท่าแร้ง 66/12
สายธาร วงศ์ขยาย 2120 นางสาว อนุสาวรีย์
สายฝน ฉิมพาลี 53 นาง อนุสาวรีย์
สายฝน ไชยทองพันธ์ 4067 นางสาว ท่าแร้ง 159/132
สายฝน แสงสว่าง 1611 นางสาว อนุสาวรีย์
สายฝน อ่อนสุวรรณ 4384 นางสาว ท่าแร้ง
สายพิน น้อยพารา 1910 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/597
สายพิน มะลิวงษ์ 2395 นาง อนุสาวรีย์
สายวรุณ ฉัตราภรณ์ 3127 นางสาว ท่าแร้ง 1/115
สายสมร พีระภิญโญกุล 4483 นางสาว ท่าแร้ง 5
สายสุนี ศรีสุวรรณ 576 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
สายหยุด บุญญาอารักษ์ 1055 นาง อนุสาวรีย์
สายหยุด เพ็งพุด 2585 นาย ท่าแร้ง 77
สายะณี กาญจนพันธ์ 1346 นาง อนุสาวรีย์ 27
สายัณท์ ศุภสวัสดิ์ 1486 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 64/178
สายันต์ ศรีโพธิ์งาม 1235 นาย อนุสาวรีย์
สายันต์ ใสยจิตร์ 2574 นาย ท่าแร้ง 139/189
สารสิทธิ์ ทองเฉย 3438 นาย ท่าแร้ง
สารี แก้วนนท์ 227 นาง อนุสาวรีย์ 181/329
สาโรจน์ กังรัตน์ 2697 นาย ท่าแร้ง 1026
สาลิณี สัมฤทธิ์ 1100 นาง อนุสาวรีย์ 49/174
สาลินี กาญจนสำราญวงศ์ 3246 นางสาว ท่าแร้ง 62/2
สาลินี อุไรรัตนพงษ์ 1277 นางสาว อนุสาวรีย์ 204
สาลิพา ลิ่มโอภาสมณี 3135 นางสาว ท่าแร้ง 89/432
สาลี่ ทัศนา 1559 นางสาว อนุสาวรีย์
สาลี่ นาคะจิตติ 1531 นาง อนุสาวรีย์ 142
สาลี่ แสงจันทร์ 3416 นาง ท่าแร้ง 1/96
สาวิตรี ประสิทธิ์เกษกรณ์ 2404 นางสาว อนุสาวรีย์
สาวิตรี เรืองสังข์ 1364 นางสาว อนุสาวรีย์
สำเนียง กิ่งยา 2303 นาง อนุสาวรีย์
สำเภา ดีรอต 1431 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 100/50
สำรวย เกษชนก 2299 นาย อนุสาวรีย์
สำรวย ไกรทองสุข 3475 นาย ท่าแร้ง
สำรวย ประคองเก็บ 4518 นาง ท่าแร้ง 149/19
สำรวย ปานน้อย 1541 นาย อนุสาวรีย์ 31/42
สำราญ จ่าภา 719 นาย อนุสาวรีย์
สำราญ ทองแก้ว 3723 นาย ท่าแร้ง 42/3
สำราญ ปั้นทอง 3097 นาง ท่าแร้ง
สำราญ เผือกทอง 2434 นาง อนุสาวรีย์
สำราญ ภิรมย์สด 1361 ส.อ. อนุสาวรีย์ 12/80
สำราญ ศักดิโยธินธาดา 2746 พล.อ.ต. ท่าแร้ง 22/16
สำเริง แจ้งกระมล 1506 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 16
สำเริง ยิ้มปรีดา 2069 นาง อนุสาวรีย์ 116
สำเริง สิงหรัญ 500 พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 18/1
สำเรือง จำนงค์มา 2685 นาย ท่าแร้ง 111/838
สำอางค์ โพธิ์รอด 901 นาย อนุสาวรีย์ 387
สำอางค์ โพธิ์แสงดา 361 นาง อนุสาวรีย์ 94
สิงหล เชื้อเกตุ 2381 นาย อนุสาวรีย์ 285
สิงห์หาร ดาผง 4233 นาย ท่าแร้ง
สิตาพัชร์ เกตุศิระวราพงศ์ 1468 นาง อนุสาวรีย์
สิทธิชัย ผิวเอี่ยม 4337 นาย ท่าแร้ง
สิทธิชัย พึ่งทอง 3666 นาย ท่าแร้ง 37/5
สิทธิชัย เริงพงษ์พันธ์ 415 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิชัย สังข์สวย 3563 นาย ท่าแร้ง
สิทธิชัย แสงประสิทธิ์ 1006 พ.ท. อนุสาวรีย์ 29
สิทธิโชค โพธิ์ชาติปาน 2000 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 4521 นาย ท่าแร้ง 137/231
สิทธิวีร์ รุจิรารังสรรค์ 2464 นาย อนุสาวรีย์ 227/211
สิทธิศักดิ์ เกสรวิบูลย์ 2440 นาย อนุสาวรีย์ 227/100
สินชัย ไชยศิริพุ่มคีรี 149 นาย อนุสาวรีย์ 59/4
สินสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนาพร 2014 นาย อนุสาวรีย์
สินี เลื่อนแป้น 1213 นาง อนุสาวรีย์ 20
สินีนาถ หวังใกล้กลาง 1154 นาง อนุสาวรีย์ 22/217
สิบพัน แก้วแช่ม 2112 นาย อนุสาวรีย์ 181/21
สิรธันย์ วดีศิริศักดิ์ 1027 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/45
สิริ สินธุ์ชัย 3506 นาย ท่าแร้ง 73/29
สิริกร ศิวะพรประสงค์ 2668 นางสาว ท่าแร้ง 38/360
สิริชัย อางิพันธุ์ 148 นาย อนุสาวรีย์ 122/28
สิริพร จรจรัส 4486 นางสาว ท่าแร้ง 57/18
สิริพร โตวิจิตร 2043 นาง อนุสาวรีย์ 51/21
สิริพัทธ์ พิพัฒนาศักดิ์ 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/8
สิริพิมล คีรีเมธาพัฒน์ 3282 นาง ท่าแร้ง 2/80
สิริเพ็ญ คล้ายแจ้ง 497 นาง อนุสาวรีย์ 181/199
สิริภรณ์ ประเสริฐลักษณ์ 2798 นางสาว ท่าแร้ง 111/384
สิริรัตน์ ด่านรัตนสุนทร 2141 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/196
สิริลักษณ์ กล่ำแก้ว 4007 นางสาว ท่าแร้ง
สิริลักษณ์ จำนงค์ศิลป์ 4390 นางสาว ท่าแร้ง 70/78
สิริลักษณ์ พรโชคชัย 4018 นาง ท่าแร้ง 72
สิริวรรณ เซ่งเอ้า 3273 นางสาว ท่าแร้ง
สิริวิมล บริสุทธิ์ 1802 นาง อนุสาวรีย์ 99/225
สืบ ดูอ่อน 12 นาย อนุสาวรีย์ 217
สืบศักดิ์ ศุภนคร 1652 นาย อนุสาวรีย์ 26
สุกัญญา กฤษดี 3418 นาง ท่าแร้ง 137/321
สุกัญญา กิจโสภา 1969 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา งามรัศมีวงศ์ 3469 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา จันทร์แจ้ง 2616 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา แต่งพลกรัง 1268 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา ธีรวุฒิอุดม 520 นาง อนุสาวรีย์ 56/269
สุกัญญา บุญศิริ 1394 นาง อนุสาวรีย์ 37/288
สุกัญญา ลุยตัน 3866 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา สุรสิทธิ์ 95 นาง อนุสาวรีย์ 1
สุกัญญา แสงศรี 2787 นางสาว ท่าแร้ง 137/195
สุกัลญา สุดฉาย 111 นาง อนุสาวรีย์
สุกัลยา เทียนศิริบัญชา 4499 นาง ท่าแร้ง 51
สุกานดา บำรุงศิลป์ 903 นาง อนุสาวรีย์
สุกานดา โอ่วเจริญ 1323 นางสาว อนุสาวรีย์
สุข บำรุงสิน 867 นาย อนุสาวรีย์ 12
สุขชัย เกษมปัญจพร 2092 นาย อนุสาวรีย์ 181/68
สุขบิ้ล มานะวิทยากิจ 654 นาย อนุสาวรีย์
สุขศรี ขำประดิษฐ์ 1151 นางสาว อนุสาวรีย์
สุขศรี ชาดิษฐ์ 1731 นาง อนุสาวรีย์ 1
สุขสันต์ สกุลธรรมรัตน์ 2013 นาย อนุสาวรีย์ 244/548
สุขุม การะเกตุ 2261 นาย อนุสาวรีย์ 56/40
สุขุมาลย์ วรประทีป 3660 นาง ท่าแร้ง 501/184
สุคนธ์ กวยอะไพ 2071 นาง อนุสาวรีย์ 88/86
สุคนธ์รัตน์ อังกาบละออง 900 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/138
สุจิชัย สินคีรี 1351 ร.ต. อนุสาวรีย์ 100/72
สุจิต ตั้งประกิจ 4064 นาง ท่าแร้ง 89/9
สุจิตร์ รัตนมณี 3617 นางสาว ท่าแร้ง 134/295
สุจิตรา เทศขำ 1110 นางสาว อนุสาวรีย์ 31/48
สุจิตรา ศรีวิลาศลักษณ์ 2940 นางสาว ท่าแร้ง 139/20
สุจิตรา สอนจินซือ 587 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจินดา เรืองวิชญกุล 4508 นาง ท่าแร้ง 88/326
สุจิพร สินคีรี 1770 นาย อนุสาวรีย์ 100/101
สุจิรา บุญทรง 4557 นางสาว ท่าแร้ง 1/35
สุชัญญา วิวัฒน์ศักดิ์พล 2064 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1024
สุชาดา ธรรมจินดา 1476 นาง อนุสาวรีย์ 107/4
สุชาดา ส.พจพิบูล 460 นาง อนุสาวรีย์ 120
สุชาดา อภิรัตน์กุลชัย 429 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/112
สุชาติ แก้วเกิดเพ็ชร์ 384 พ.ต. อนุสาวรีย์ 86/90
สุชาติ ไกรนิยม 4220 นาย ท่าแร้ง 150/16
สุชาติ เนวะชื่น 4160 นาย ท่าแร้ง
สุชาติ เรืองคุณารมย์ 4380 นาย ท่าแร้ง 222/353
สุชาติ วชิรวราการ 3419 นาย ท่าแร้ง 40/1
สุชาติ ศิริอนันต์ชัยกุล 376 นาย อนุสาวรีย์ 19/11
สุชาติ สิริสุขะ 378 นาย อนุสาวรีย์ 22/13
สุชิน ปิยะอภินันท์ 4032 นาย ท่าแร้ง 46/163
สุชิน แย้มยินดี 4565 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 100/90
สุชิน ศรีครุท 591 นาย อนุสาวรีย์ 108
สุชินันท์ แก้วผ่องศรี 556 นาง อนุสาวรีย์ 244/105
สุชิรา ไร่สูงเนิน 4027 นางสาว ท่าแร้ง 19/177
สุณี ภิรมณ์เลิศ 56 นาง อนุสาวรีย์ 70/89
สุณี ศักดิ์เชิดชูตระกูล 1524 นาง อนุสาวรีย์ 8
สุณีย์ สุขชวลิต 3715 นางสาว ท่าแร้ง 1/56
สุดใจ ชูชาญ 3767 นางสาว ท่าแร้ง 162
สุดใจ นิโลดม 3580 นาย ท่าแร้ง 94/133
สุดใจ บุญสืบศักดิ์สม 4396 นาง ท่าแร้ง 200
สุดใจ สุจริตตานันท์ 562 นาง อนุสาวรีย์ 244/259
สุดดาลักษณ์ จิตต์ชื่นโชติ 464 นาง อนุสาวรีย์
สุดนภา จันทนา 1855 นาง อนุสาวรีย์ 208/1
สุดสวาท ธเนศรุ่งโรจน์ 4502 นาง ท่าแร้ง 120/156
สุดแสน แซ่ตั๋น 3180 นาย ท่าแร้ง 37/87
สุดา ชูเดช 2295 นางสาว อนุสาวรีย์
สุดา นันทศาล 947 นาง อนุสาวรีย์ 139/311
สุดา บัณฑุวงศ์ 3267 นาง ท่าแร้ง 222/191
สุดา สุกสี 661 นาง อนุสาวรีย์ 37/93
สุดา อัศภากรณ์ 1222 นาง อนุสาวรีย์ 109/11
สุดาพร แซ่จึง 2762 นางสาว ท่าแร้ง 71/97
สุดารัตน์ กิตติกุลเกษม 3138 นางสาว ท่าแร้ง 119/21
สุดารัตน์ เยี่ยงกุล 1144 นาง อนุสาวรีย์ 77/91
สุดารัตน์ ฤกขะเมธ 2004 นาง อนุสาวรีย์ 3/862
สุทธาภรณ์ ชินวัตร 3340 นาง ท่าแร้ง 240/2
สุทธิ สิงหพยัคเดช 1820 นาย อนุสาวรีย์ 99
สุทธิกานต์ บรรทร 3530 นาย ท่าแร้ง 5
สุทธิชัย วงษ์บุปผา 2424 พ.อ. อนุสาวรีย์
สุทธิชา เลิศเดชะ 3318 นางสาว ท่าแร้ง
สุทธิณี สุวรรณรัตน์ 779 นาง อนุสาวรีย์ 7
สุทธิพงษ์ แสงแก้ว 926 นาย อนุสาวรีย์ 37/69
สุทธิรักษ์ แหลมจันทึก 2612 นาย ท่าแร้ง 16/9
สุทธิศักดิ์ สุทธิประภา 2922 นาย ท่าแร้ง 22/175
สุทัศน์ คำศรีจันทร์ 2733 นาย ท่าแร้ง 8/35
สุทัศน์ สถิตย์พรม 2645 นาย ท่าแร้ง 169/152
สุทัศน์ สีหานาม 1990 นาย อนุสาวรีย์ 55/1
สุทัศน์ แสนบ่อ 2591 นาย ท่าแร้ง 100/2
สุทิน คล้ายมนต์ 3079 นาย ท่าแร้ง 1250
สุทิน สุพรหมภักตร์ 308 นาย อนุสาวรีย์ 244/342
สุธน แก้วหนุ 1947 นาย อนุสาวรีย์
สุธน จันทร์ศรี 712 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/317
สุธรรม บำรุงนคร 298 นาย อนุสาวรีย์ 180/195
สุธา วงษ์ถาวร 919 นาย อนุสาวรีย์
สุธารัตน์ อนุพงศ์พัฒน์ 1261 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/28
สุธาวัลย์ คริสต์รักษา 1992 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/56
สุธาสินี รติมาศ 1207 นาง อนุสาวรีย์ 8/132
สุธี โตเกษร 912 นาย อนุสาวรีย์ 56/3
สุธี สุพลธวณิชย์ 3356 นาย ท่าแร้ง 139/209
สุธีย์ หิ้งทอง 2340 นาย อนุสาวรีย์ 5
สุธีรา สุวรรณบัญฑิต 2217 นางสาว อนุสาวรีย์
สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ 3619 น.ท. ท่าแร้ง 89/42
สุนทร คงทรัพย์ 536 นาย อนุสาวรีย์ 362
สุนทร ชารัมย์ 3882 นาย ท่าแร้ง 150/28
สุนทร ชำนาญวิทย์ 582 พ.จ.อ. อนุสาวรีย์ 14/139
สุนทร นิธิธัญญานุรักษ์ 2723 นาย ท่าแร้ง 37/1
สุนทร พรมพิทักษ์ 2888 นาย ท่าแร้ง 259/13
สุนทร พ่องเสียง 4323 นาย ท่าแร้ง
สุนทร แพรสี 229 นาย อนุสาวรีย์ 92/129
สุนทร วงศ์ทอง 1005 นาย อนุสาวรีย์
สุนทร สรรพสุข 911 นาย อนุสาวรีย์
สุนทร อักษรเชิดชู 1968 นาย อนุสาวรีย์ 108/690
สุนทรี นิลพลอย 83 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/268
สุนทรี สกุลพราหมณ์ 594 นางสาว อนุสาวรีย์ 666/41
สุนทรี เอี่ยมจรูญ 3153 นาง ท่าแร้ง 255/15
สุนทรียา ลำดวน 3044 นาง ท่าแร้ง 5/388
สุนันท์ จันทร์หอม 2713 นาง ท่าแร้ง 159/535
สุนันท์ ด่านคงคากุล 3339 นางสาว ท่าแร้ง 137/149
สุนันท์ บุญโฉม 2928 นาง ท่าแร้ง 7/308
สุนันท์ บุญเสือ 2948 นางสาว ท่าแร้ง
สุนันท์ ปฐมวรชัย 1355 นาง อนุสาวรีย์ 108/194
สุนันทา นิธิโสภา 2673 นางสาว ท่าแร้ง 111/7
สุนันทา พีรวิรุฬห์กุล 3831 นาง ท่าแร้ง 98/125
สุนันทา มหารักษิต 4370 นาง ท่าแร้ง 1096
สุนันทา รุ่งใสวัฒนา 88 นาง อนุสาวรีย์ 43/591
สุนันทา วันสืบ 908 นาง อนุสาวรีย์
สุนันทา วิสิทธิพานิช 436 นาง อนุสาวรีย์ 225/26
สุนันพร ครุฑนาค 3183 นาง ท่าแร้ง 89/10
สุนิต รสจันทน์ 2084 นาย อนุสาวรีย์ 120/12
สุนิตย์ แก้วยอด 4171 นางสาว ท่าแร้ง 111/1009
สุนิสา โครธาสุวรรณ 3433 นางสาว ท่าแร้ง 17/55
สุนิสา ไทรงาม 1792 นาย อนุสาวรีย์ 178
สุนิสา ศรีโพนสา 26 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/153
สุนี วงษ์กมลชุณห์ 4023 นาง ท่าแร้ง 192
สุนีย์ กอบอุดมสัจจะ 1905 นาง อนุสาวรีย์ 37/103
สุนีย์ คุ้มทรัพย์ 853 นาง อนุสาวรีย์ 77/277
สุนีย์ คุรุธัช 1674 นาง อนุสาวรีย์ 10/51
สุนีย์ ชินบุญนาค 170 นางสาว อนุสาวรีย์ 204
สุนีย์ เถลิงเกียรติขจร 3820 นางสาว ท่าแร้ง 139/270
สุนีย์ ทศบุศย์ 1564 นาง อนุสาวรีย์ 55/1
สุนีย์ ทองเหลือ 465 นาง อนุสาวรีย์ 60/126
สุนีย์ นกวิเชียร 2809 นาง ท่าแร้ง 37/215
สุนีย์ พัฒนศักดิกุล 765 นาง อนุสาวรีย์ 108/656
สุนีย์ สิงห์ดำรงค์ 3600 นาง ท่าแร้ง 96/173
สุนีย์ อัญญะโพธิ์ 3967 นาง ท่าแร้ง 165/3
สุนีย์ เอียดมุสิก 2971 นางสาว ท่าแร้ง 124
สุนีรัตน์ เลิศอัชฌาสัย 3551 นาง ท่าแร้ง 88/51
สุนืสา ชัยแป้น 1306 นาง อนุสาวรีย์ 36
สุบรรณ แปทา 2487 นาง อนุสาวรีย์
สุบันลภ จิตมานะ 4463 นาย ท่าแร้ง 118/4
สุบิล ปานอุบล 3891 ด.ต. ท่าแร้ง 100/262
สุประภา ทองสุภา 3159 นางสาว ท่าแร้ง 96/80
สุปราณี จารุพุทธิกร 1400 นาง อนุสาวรีย์ 50/1
สุปราณี บุญอิ่ม 3224 นาง ท่าแร้ง 162/5
สุปราณี พงษ์ศิริ 4265 นางสาว ท่าแร้ง 44/33
สุปราณี อรุณวิวัฒน์กุล 514 นาง อนุสาวรีย์ 90/429
สุปรีชา เล็กสุวรรณ 1958 นาย อนุสาวรีย์ 129
สุปรีดา แสนทวีสุข 1369 นาย อนุสาวรีย์ 1216
สุปรียา ทศบุศย์ 1539 นาง อนุสาวรีย์ 55/2
สุปัญญา เลาะหะนะ 4130 นาย ท่าแร้ง
สุพงษ์ กุลชนะธารา 894 นาย อนุสาวรีย์ 12/81
สุพงษ์ ไพชยนต์ 3429 นาย ท่าแร้ง 137/425
สุพจน์ เกษมใจ 80 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/4
สุพจน์ แก้วประพาฬ 2684 นาย ท่าแร้ง 128/12
สุพจน์ จารุวัฒนาสกุล 1124 นาย อนุสาวรีย์ 180/176
สุพจน์ ประภัสสิริ 3148 นาย ท่าแร้ง 155/79
สุพจน์ รักคุ้ม 1428 นาย อนุสาวรีย์ 59
สุพจน์ วรุณันต์ 1367 นาย อนุสาวรีย์ 224/3
สุพจน์ อินทรักษา 2769 นาย ท่าแร้ง 89/316
สุพร ขาวสอาด 2554 นาง อนุสาวรีย์ 43/208
สุพร แซ่โง้ว 4533 นางสาว ท่าแร้ง
สุพร ยุตินทร 3755 นาง ท่าแร้ง 122
สุพร อนุสภารัตน์ 2259 นาง อนุสาวรีย์ 43/306
สุพรรณ น้ำวล 923 นาย อนุสาวรีย์ 30/204
สุพรรณ บุญเชิญ 622 นาง อนุสาวรีย์ 61
สุพรรณ สอนแก้ว 43 นาย อนุสาวรีย์
สุพรรณิการ์ แม้นเมฆ 3935 นางสาว ท่าแร้ง 89/307
สุพรรณี ชโนปจัย 147 นาง อนุสาวรีย์ 88/29
สุพรรณี ดวงตา 1020 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพรรณี นิลลลกุลวัฒน์ 157 นาง อนุสาวรีย์ 88/143
สุพรรณี ปานสมบูรณ์ 890 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพรรณี รอดเมือง 1109 นาง อนุสาวรีย์
สุพรรณี เหลืองมณีรัตน์ 3010 นาง ท่าแร้ง 5/310
สุพล วิทยาเวช 631 นาย อนุสาวรีย์ 34
สุพัฒน์ ปั้นศิริ 1136 นาย อนุสาวรีย์ 29/243
สุพัฒน์ สถาวร 824 นาย อนุสาวรีย์ 180/222
สุพัฒน์ แหล่งหล้า 99 นาง อนุสาวรีย์ 37
สุพัตรา เกนโรจน์ 1989 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพัตรา คชานันท์ 1131 นาง อนุสาวรีย์ 110/205
สุพัตรา วงค์ลาว 2827 นางสาว ท่าแร้ง 36/90
สุพัตรา สินธุเชาวน์ 1690 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
สุพิชชา กาญจนรัตน์ 153 นาง อนุสาวรีย์ 244/262
สุพิชชา ช่วยบุญ 3936 นางสาว ท่าแร้ง
สุพิทย์ บัวแก้ว 1978 นาย อนุสาวรีย์
สุภกิจ ตันพิพัฒน์ 3978 นาย ท่าแร้ง 32/215
สุภโชติ ติณสูลานนท์ 54 นาย อนุสาวรีย์ 151/2
สุภนิมิต แก้วขาว 3107 นาย ท่าแร้ง 79/16
สุภมาศ จันทร์วิสุทธิ์ 2441 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/75
สุภรณ์ เด่นไพศาล 4114 นางสาว ท่าแร้ง 222/226
สุภรณ์ พึ่งสุนทรบัตร์ 1263 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/143
สุภรณ์ มหัจฉริยกุล 1050 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/301
สุภรณ์ วรกุลดำรงเดช 1025 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/48
สุภรณื อินทรักษ์ 3288 นาง ท่าแร้ง 99/95
สุภสิทธิ์ จันทนมัฏฐะ 459 นาย อนุสาวรีย์
สุภัชชา จรูญฉาย 2936 นาง ท่าแร้ง 119/191
สุภัทร สารรัตน์ 914 นาย อนุสาวรีย์ 44
สุภัทราพร ลินลาด 2605 นางสาว ท่าแร้ง 78/247
สุภา จิตรดอน 4164 นาง ท่าแร้ง 17
สุภา โตวิจิตร์ 1683 นาง อนุสาวรีย์ 176
สุภางค์จิตต์ สุวรรณรุจิ 353 นาง อนุสาวรีย์ 86/71
สุภาณี นาควิเชียร 4046 นาง ท่าแร้ง 88/98
สุภาณี สมบูรณ์ประเสริฐ 150 นาง อนุสาวรีย์ 88/25
สุภานัน พึ่งเกษม 2086 นาง อนุสาวรีย์ 9/45
สุภาพ แจ้งสว่าง 4054 นาย ท่าแร้ง 100/53
สุภาพ ตาลช่วง 3351 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาพ ทรงทองคำ 1709 นาง อนุสาวรีย์ 9/164
สุภาพ เทียมวิสัย 4567 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/51ข
สุภาพ ศีลพิทักษ์ 2943 นางสาว ท่าแร้ง 159/585
สุภาพร เจียมรัตนกูล 198 นาง อนุสาวรีย์ 12/31
สุภาพร ช้างเย็นฉ่ำ 141 นาง อนุสาวรีย์ 60/30
สุภาพร พุทธบุรี 814 นาง อนุสาวรีย์ 70/149
สุภาพร มณีทอง 1105 นาง อนุสาวรีย์ 11/169
สุภาพร รูปแก้ว 249 นาง อนุสาวรีย์ 9/157
สุภาพร สุขสำราญ 3964 นาง ท่าแร้ง 31
สุภาพร สุวรรณชัยฉัตร์ 3606 นางสาว ท่าแร้ง 137/19
สุภาภรณ์ กิมานนท์ 4454 นางสาว ท่าแร้ง 88/372
สุภาภรณ์ เดชตรัยรัตน์ 312 นาง อนุสาวรีย์ 419
สุภาภรณ์ ยงบรรเจิด 4080 นาย ท่าแร้ง 7/115
สุภาภรณ์ วังหิน 1500 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ หลิ่มวิรัติ 3676 นาง ท่าแร้ง 57/29
สุภาภรณ์ อยู่เจริญ 3355 นาง ท่าแร้ง
สุภาภรณ์ ฮ้อเจริญทรัพย์ 1021 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
สุภาวดี กุลธญาพงศ์ 2040 นาง อนุสาวรีย์ 66/38
สุภาวิตา นาคะตะ 1321 นางสาว อนุสาวรีย์ 91
สุภาสินี สุวิทยพันธุ์ 437 นาง อนุสาวรีย์ 50/30
สุภิญญา ยงยืน 1041 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/44
สุมณฑา คัมภีรพันธุ์ 644 นาง อนุสาวรีย์
สุมน เสวกวรรณ 1418 นาย อนุสาวรีย์ 37
สุมนา เฉลียวฉกรรณ์ 1250 นาง อนุสาวรีย์ 286/1
สุมนา โรจนพงศ์พันธุ์ 1928 นาง อนุสาวรีย์ 35/92
สุมลพรรณ แก้วอรสาณ 963 นาง อนุสาวรีย์ 148
สุมาตรา มากเกิด 410 นาง อนุสาวรีย์ 92/55
สุมาลี กลมกล่อม 2836 นางสาว ท่าแร้ง 178/3
สุมาลี ขาวผ่อง 851 นาง อนุสาวรีย์ 62/139
สุมาลี จันทร์ตรี 1613 นาง อนุสาวรีย์ 343/16
สุมาลี ทิพยวิสาร 588 พล.อ.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 59/82
สุมาลี ภูสมศรี 1921 นางสาว อนุสาวรีย์
สุมาลี ลิ้มรัตนเมฆา 3800 นาง ท่าแร้ง 78/35
สุมาลี ศรีเมฆ 1308 นาง อนุสาวรีย์ 9/52
สุมาลี สิงห์วิไล 2191 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/26
สุมาลี แสงอรุณ 4389 นางสาว ท่าแร้ง
สุมาลี เอื้อสมบัติชัย 3168 นางสาว ท่าแร้ง 102/555
สุมิตตา จงพลาผลกุล 474 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
สุมิตร สีนวล 1284 นาย อนุสาวรีย์ 202/35
สุมิตรา กลิ่นธรรม 3105 นาง ท่าแร้ง 6/474
สุมิตรา เวนเซ่ล 3286 นาง ท่าแร้ง 99/1
สุเมธ เรืองรอง 3887 นาย ท่าแร้ง 119/203
สุเมธ ศิริวรรณ 3255 นาย ท่าแร้ง
สุเมธ สินธูยนตื 2669 นาย ท่าแร้ง 33/238
สุเมธี เหราบัตย์ 972 นาย อนุสาวรีย์ 62/59
สุรกิจ โอฬาวนิช 2159 นาย อนุสาวรีย์ 43/516
สุรจิตร สินธุนาวา 1497 นาย อนุสาวรีย์ 122/3
สุรชัย กนกงาม 1210 นาย อนุสาวรีย์ 99/51
สุรชัย กีรติเรชา 1861 นาย อนุสาวรีย์ 26
สุรชัย ชื่นเจริญสุข 1824 นาย อนุสาวรีย์ 9
สุรชัย เดโชธรรมสถิต 461 นาย อนุสาวรีย์ 7/18
สุรชาติ เกิดสวัสดิ์ 1546 นาย อนุสาวรีย์ 99/276
สุรเชษฐ ขาวงาม 2536 ส.อ. อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ ชัยกิตติวุฒิ 2989 นาย ท่าแร้ง 9/38
สุรเชษฐ์ สุวิไลสุนทร 4116 นาย ท่าแร้ง 222/185
สุรเดช พจนาวงษ์พานิช 4278 นาย ท่าแร้ง 253/1
สุรเดช เลิศศิริมงคลสุข 1973 นาย อนุสาวรีย์ 227/216
สุรเดช เหรัมพกุล 1689 นาย อนุสาวรีย์ 85
สุรนิตย์ บูรณยุกติ 3785 พล.ร.ต. ท่าแร้ง 7/6
สุรพล กฤษณามระ 3851 นาย ท่าแร้ง 5/66
สุรพล กิมขุนทด 628 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล เค้าภูไทย 2415 นาย อนุสาวรีย์ 9
สุรพล ภูมิช่อ 4099 นาย ท่าแร้ง 88/332
สุรพล สังกาเกตุ 2393 นาย อนุสาวรีย์
สุรภพ สุพละเศรษฐ์ 1134 นาย อนุสาวรีย์ 43/1076
สุรภา สร้อยสมุทร์ 2580 นางสาว ท่าแร้ง 86/6
สุรภิญญ์ โตสุวรรณ์ 98 นาย อนุสาวรีย์
สุรรัฐ ฐิติสุรพงศธร 1871 นาย อนุสาวรีย์ 10/26
สุรวดี อุทัยทอง 1801 นาง อนุสาวรีย์
สุรวุฒิ วัฒนา 1256 นาย อนุสาวรีย์ 9
สุรวุฒิ อุดมเลิศสกุล 4319 นาย ท่าแร้ง 5/361
สุรศักดิ์ กรมกูล 2110 นาย อนุสาวรีย์ 43/116
สุรศักดิ์ เข็มทอง 1888 นาย อนุสาวรีย์ 43/79 54/79
สุรศักดิ์ เจริญศุข 1675 นาย อนุสาวรีย์ 108/287
สุรศักดิ์ ทรงประดิษฐ์ 3708 นาย ท่าแร้ง 1/132
สุรศักดิ์ สร้อยสูงเนิน 2469 ส.อ. อนุสาวรีย์
สุรสิทธิ์ สุนันตา 3850 นาย ท่าแร้ง 144/28
สุรสิทธิ์ หาญวงศ์ฤทธิ์ 834 นาย อนุสาวรีย์ 28
สุระ งามสันเทียะ 871 นาย อนุสาวรีย์
สุระศักดิ์ สุริยะศรี 3149 นาย ท่าแร้ง 1/84
สุระศักดิ์ อรุณสิทธิ์ 2753 นาย ท่าแร้ง
สุรัตน์ ชนะการกิจวัฒนา 2748 นาย ท่าแร้ง 139/134
สุรัตน์ ชาวกงจักร์ 2099 นาง อนุสาวรีย์ 363/393
สุรัตน์ เฟื่อนรัมย์ 740 นาง อนุสาวรีย์ 62/39
สุรัตน์ มิกขุนทด 2549 ส.ท. อนุสาวรีย์
สุรัตน์ สุดโลก 1867 นาย อนุสาวรีย์ 244/539
สุรางค์ เชนะกุล 3112 นาง ท่าแร้ง 15
สุรางคนา พัฒนสินสถิตย์ 1577 นาง อนุสาวรีย์ 10/10
สุรางคนา ศรีทันดร 4299 นางสาว ท่าแร้ง
สุรางค์ลักษณ์ บัณฑิตย์ 2429 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/84
สุริน ฟื้นมา 4006 นาย ท่าแร้ง 148
สุรินทร์ นาโลม 4089 ด.ต. ท่าแร้ง 100/512
สุรินทร์ สุขสังคะกิจ 3092 นาย ท่าแร้ง
สุรินทร์ หัมพานนท์ 1037 นาย อนุสาวรีย์
สุรีพร เพชรประพักตร์ 3558 นาง ท่าแร้ง
สุรีย์ ขุนเสวี 4209 นาง ท่าแร้ง
สุรีย์ เตตานนทร์สกุล 1865 นาง อนุสาวรีย์ 43/201
สุรีย์ บุญเก๊า 69 นาง อนุสาวรีย์ 30/95
สุรีย์ บุตรพรม 1466 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรีย์ รัตนเชตกุล 2077 นาย อนุสาวรีย์ 29/30
สุรีย์ โลนุช 528 นางสาว อนุสาวรีย์ 69
สุรีย์ สกุลอารีย์มิตร 1701 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/63
สุรีย์ เอื่ยมทิม 2578 นาง ท่าแร้ง 27
สุรีย์พร ทิมโต 3942 นาง ท่าแร้ง 142/66
สุรีย์รัตน์ ทองจิตต์ 25 นาง อนุสาวรีย์ 9/69
สุรีย์วรรณ รัตนบุตรชัย 332 นาง อนุสาวรีย์ 92/112
สุวพงษ์ สวัสดิ์พานิชย์ 1838 นาย อนุสาวรีย์ 9/344
สุวพร สว่างศรี 272 นาง อนุสาวรีย์ 44/147
สุวพร เสรีกุล 3795 นางสาว ท่าแร้ง 159/16
สุวพิชญ์ ไพศาลรัตน์ 3114 นางสาว ท่าแร้ง 99/70
สุวพีว์ จิตต์สันติสุข 1197 นาง อนุสาวรีย์ 244/168
สุวรรณ น้อยจำปี 358 นาง อนุสาวรีย์ 165/5
สุวรรณ์ พงษ์เจริญ 3084 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณรัตน์ ปรียานนท์ 2740 นาง ท่าแร้ง 79/20
สุวรรณา แซ่แต้ 1052 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/178
สุวรรณา โนจรมา 3741 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณา มณีโชติแก้วจินดา 3702 นางสาว ท่าแร้ง 78/78
สุวรรณา รำพึง 3719 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณา เสาว์ธง 1891 นางสาว อนุสาวรีย์ 5/1
สุวรรณา เหลืองตระกูลชัย 2767 นางสาว ท่าแร้ง 169/113
สุวรรณี จรัสแสงสกุล 2361 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณี ธวบุรี 2170 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/82
สุวรรณี ธัญวรรณ์ 1692 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณี ฮีลด์ 4151 นาง ท่าแร้ง 22/35
สุวลักษณ์ คงพันธุ์ 1551 นาง อนุสาวรีย์ 28/18
สุวัจน์ สว่างศรี 1070 นาย อนุสาวรีย์
สุวัชชัย ศรีสุพรรณ 3683 นาย ท่าแร้ง 298
สุวัชระ อยู่ยิ้ม 3518 นาย ท่าแร้ง
สุวัฒน์ จงรักษ์ธนาสิน 3816 นาย ท่าแร้ง 20/1
สุวัฒน์ จันธิวงค์ 2155 นาย อนุสาวรีย์ 70/129
สุวัฒน์ ดวงมณี 1243 นาย อนุสาวรีย์ 6/674
สุวัฒน์ รัศมิแพทย์ 2875 นาย ท่าแร้ง 236/3
สุวัฒน์ ลอยเอี่ยม 3937 นาย ท่าแร้ง 45/43
สุวัฒน์ สันติสวัสดิ์ 1004 นาย อนุสาวรีย์ 29/407
สุวัฒน์ชัย พรเกษมสิริ 3432 นาย ท่าแร้ง 98/5
สุวัสส์ สุรเจษฎา 799 นาย อนุสาวรีย์ 244/300
สุวานิสา พุทธิกำพล 1697 นางสาว อนุสาวรีย์ 94
สุวิชา พัฒนพิโดร 3941 นาย ท่าแร้ง 148/4
สุวิเชตร์ นาโลม 3752 นาย ท่าแร้ง 100/389
สุวิญญา ผ่องใส 1494 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิตรี ศาสตร์สวัสดิ์ 811 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์ 431 นาย อนุสาวรีย์ 104/24
สุวิทย์ เดชพิชัย 2151 นาย อนุสาวรีย์ 37
สุวิทย์ ละออรัตนศักดิ์ 939 นาย อนุสาวรีย์ 62/145
สุวิทย์ วิมลจิตต์ 3776 นาย ท่าแร้ง 139/130
สุวิทย์ สระประทุม 4566 นาย ท่าแร้ง
สุวิทย์ ฮาสุวรรณกิจ 2124 นาย อนุสาวรีย์ 202/24
สุวิภาส์ ยิ่งศิริรัตน์ 3448 นาง ท่าแร้ง 5/249
สุวิมล สุขะวัชรานนท์ 4404 นาง ท่าแร้ง 58/5
สุวิลัย มีโถ 2406 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร 2909 นาย ท่าแร้ง 79/98
สุไหลห้า ทัศนภักดี 1839 นาง อนุสาวรีย์ 88/113
เสกสรรค์ ผ่องแผ้ว 2999 นาย ท่าแร้ง 111/983
เสกสรรค์ อินทะสร้อย 2785 นาย ท่าแร้ง 137/172
เสกสันต์ กังวลทรัพย์ 4509 นาย ท่าแร้ง 155/36
เสงี่ยม นิลพัฒน์ 3088 นาย ท่าแร้ง
เสฎฐวุฒิ ยุตินทร 4218 นาย ท่าแร้ง 120/74
เสถียร ศิริเพชร 1113 พ.อ. อนุสาวรีย์
เสน่ห์ พุ่มนาค 605 นาง อนุสาวรีย์ 431
เสน่ห์ ห้องสุวรรณ 3471 นาย ท่าแร้ง 98/55
เสน่ห์จิตร จิตรไพบูลย์ 3572 นาง ท่าแร้ง 102/268
เสนาะ แข็งขัน 3271 นาย ท่าแร้ง
เสนาะ ใช้ประทุม 2674 นาย ท่าแร้ง
เสนาะ สุขสบาย 35 นาย อนุสาวรีย์ 54
เสนีย์ สิงหโกวินท์ 193 นาย อนุสาวรีย์ 8
เสมอ กิกสันเทียะ 1742 นาย อนุสาวรีย์ 203
เสมา ทองคณารักษ์ 633 นาย อนุสาวรีย์ 9/93
เสมือน อินพิทักษ์ 506 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/275
เสรษฐพงศ์ คงสัตย์ 2794 ร.ต.ท. ท่าแร้ง 134/83
เสริม ชูสุวรรณ์ 3465 นาย ท่าแร้ง 78/153
เสริม ม่วงพรวน 1485 นาง อนุสาวรีย์ 10/62
เสริม สินฤทษ์ 1189 นาย อนุสาวรีย์ 44/84
เสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง 4053 นาย ท่าแร้ง 144/106
เสริมศักดิ์ วรรณกูล 487 นาย อนุสาวรีย์ 1/11
เสรี ตรีครุธพันธ์ 2518 พ.อ. อนุสาวรีย์
เสวก เทพบุรี 4531 นาย ท่าแร้ง
เสวก ศรีสวัสดิ์ 2842 นาย ท่าแร้ง
เสวียน อินพิทักษ์ 505 นาง อนุสาวรีย์ 99/229
เสาร์เรือน เหมือนตา 389 นาง อนุสาวรีย์ 161/25
เสาร์วภา หนูสวัสดิ์ 3878 นางสาว ท่าแร้ง 37/63
เสาวณี กองอังกาบ 1578 นาง อนุสาวรีย์ 14
เสาวนิต มุกดาวิจิตร 4308 นางสาว ท่าแร้ง 155/193
เสาวนีย์ มณีท่าโพธิ์ 1295 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/22
เสาวนีย์ ศรีสะดี 4247 นางสาว ท่าแร้ง 1/83
เสาวนีย์ หนองคาย 569 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/13
เสาวภา ภารเพิง 3687 นางสาว ท่าแร้ง
เสาวรส ยิ้มขลิบ 3143 นางสาว ท่าแร้ง 79/71
เสาวรัตน์ อ่อนมา 4510 นางสาว ท่าแร้ง 37/14
เสาวลักษณ์ ชวาลสันตติ 2714 นาง ท่าแร้ง 19/9
เสาวลักษณ์ ทองใบ 1976 นาง อนุสาวรีย์ 33/73
เสาวลักษณ์ ยาสาธร 1087 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ ศรีธนบดีกุล 2737 นาย ท่าแร้ง 16/10
เสาวลักษณ์ อภิมาศ 2272 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/10
เสี่ยวหยิง แซ่หลี่ 3251 นาย ท่าแร้ง
แสงณรงค์ ทองพรหม 2201 นาย อนุสาวรีย์
แสงดาว โพธิ์ขาว 4353 นาง ท่าแร้ง
แสงเดือน สีธูป 422 นาง อนุสาวรีย์
แสงทอง เรืองพานิช 1455 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/152
แสงบุญ บัวศรี 3098 นาง ท่าแร้ง 100
แสงเพ็ญ เบื้องสูง 3297 นาง ท่าแร้ง 101
แสงระวี จิตตไสยะพันธ์ 195 นาง อนุสาวรีย์ 55/11
แสวง ชัยมงคล 156 นาย อนุสาวรีย์ 18
แสวง ผุสิงห์ 1 นาย อนุสาวรีย์ 33/10
แสวง ศรีนนท์แก้ว 2227 นาย อนุสาวรีย์
แสวงชัย สุวรรณดี 4134 ด.ต. ท่าแร้ง 100/414
โสธร วงษ์ศรีเพ็ง 2363 นาย อนุสาวรีย์ 88/160
โสภณ ทองคำ 50 นาย อนุสาวรีย์ 58
โสภณ บุญกวี 2367 นาย อนุสาวรีย์ 244/117
โสภณ บุปผากิจ 2479 นาย อนุสาวรีย์ 227/109
โสภณ พรหมพันใจ 1436 นาย อนุสาวรีย์ 244/205
โสภณ สุริยางค์ 3015 นาย ท่าแร้ง 71/101
โสภณ อรัญยกานนท์ 240 ร.ต. อนุสาวรีย์ 60/8
โสภณ อิ้วอรุณ 1387 นาย อนุสาวรีย์ 59/47
โสภา จันทร 899 นาง อนุสาวรีย์ 44/196
โสภา ธรรมโคตร 1749 นาง อนุสาวรีย์
โสภา สร้อยทอง 4450 นาง ท่าแร้ง
โสรัชต์ เจริญวงศ์ 5 นาย อนุสาวรีย์ 34/5
ไสว ผาดผ่อง 329 ร.ต. อนุสาวรีย์ 60/32
ไสว วันตานาม 1604 นาย อนุสาวรีย์
ไสว ศรีชำนาญไพร 4420 นาย ท่าแร้ง 94/126
ไสว หัตถประนิตย์ 625 ร.อ. อนุสาวรีย์ 45/30
หทัยรัตน์ สมถวิล 483 นาง อนุสาวรีย์ 65/115
หทัยวรรณ จิตต์ศิริ 2283 นาง อนุสาวรีย์ 3/449
หทัยวรรณ รุสิตานนท์ 607 นาง อนุสาวรีย์ 33/15
หนูทอง สายแวว 1527 นางสาว อนุสาวรีย์
หมิงล่าง แซ่เฉิน 3960 นาย ท่าแร้ง 89/61
หมิงเหลียง หลิน 4095 นาย ท่าแร้ง 89/136
หยัด รักคุ้ม 2032 นาย อนุสาวรีย์ 55
หรรษา บุญศรี 1779 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/153
หรรษา ประสพโชค 4373 พ.อ.หญิง ท่าแร้ง 9/19
หฤทัย ตรีพิทักษ์ 262 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/82
หฤทัย บุญเหลือ 1484 นาง อนุสาวรีย์ 44/183
หฤษฎ์ แตงเอี่ยม 1716 นาย อนุสาวรีย์ 12/23
หะมะ มะซอ 2154 นาย อนุสาวรีย์ 60/4
หัด โถเหล็ก 2246 นาย อนุสาวรีย์
หัทยา จีรังรัตน์ 4026 นาง ท่าแร้ง 144/36
หัทยา ช่างสาร 4029 นาง ท่าแร้ง 137/433
หัทยา นิตยสมบูรณ์ 1325 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/27
หัสเดช สุขสวัสดิ์ 4146 นาย ท่าแร้ง 119/193
หัสธร อึ้งตระกูล 3697 นางสาว ท่าแร้ง 159/334
หาญ บุญยง 1616 นางสาว อนุสาวรีย์
หิรัญ แจ่มจำรัส 4135 นาย ท่าแร้ง 51/2
ไหม สีน้ำจ้อย 2573 นาง ท่าแร้ง 117/166
อกงทอง อินทรอิ่ม 167 นาง อนุสาวรีย์ 93
อคัมย์พัชญ์ ตัณฑุลมาศ 2222 นางสาว อนุสาวรีย์
องอาจ อนุกูล 393 พ.อ. อนุสาวรีย์ 43/179
อชิรญา แซ่อึ้ง 1515 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/172
อณุตรา พืชพงษ์ 2511 นางสาว อนุสาวรีย์
อดิเทพ บุญศรีวงศ์ทอง 999 นาย อนุสาวรีย์
อดุล เทียนทำนูล 1229 นาย อนุสาวรีย์ 48/81
อดุลย์ ชินศักดิ์ชัย 2372 นาย อนุสาวรีย์ 100/88
อดุลย์ สุวรรณตรา 2181 พ.อ. อนุสาวรีย์ 51
อติภา แช่พัว 711 นาง อนุสาวรีย์ 3/1154
อติภา พิทยารักษ์ 3728 นาง ท่าแร้ง 47
อธิ อักษราภัทรากร 3393 นาย ท่าแร้ง 6
อธิชา แถมพยัคฆ์ 2179 นางสาว อนุสาวรีย์
อธิชา อมรมรกต 3876 นางสาว ท่าแร้ง
อธิป จิตเจริญสมุทร 3570 นาย ท่าแร้ง
อธิป ธนาจรูญโรจน์ 1956 นาย อนุสาวรีย์ 12/246
อธิภัฒน์ ศรีศุภพงษ์ 2843 ร.อ. ท่าแร้ง 102/362
อธิษฐ์ มาลัย 3623 นาย ท่าแร้ง 46/198
อนงค์ กุลจินต์ 1927 นาง อนุสาวรีย์ 37/237
อนงค์ ไตรสถาน 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 213/4
อนงค์ นวลเอี่ยม 3104 นาง ท่าแร้ง
อนงค์ นาคเจริญ 1590 นาง อนุสาวรีย์ 9/266
อนงค์ บุญโต 1401 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ พิมพ์สวรรค์ 3682 นาง ท่าแร้ง
อนงค์ โพธิ์งามวงศ์ 1391 นาง อนุสาวรีย์ 43/146
อนงค์ อวนศรี 3673 นาง ท่าแร้ง 39/238
อนงค์ อินประเสริฐ 4185 นาง ท่าแร้ง 121/100
อนันต์ จันทยผล 2334 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/283
อนันต์ บุญทอง 2480 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
อนันต์ บุญประภาศรี 846 ร.ต. อนุสาวรีย์ 220
อนันต์ เพ็ชรอาภรณ์ 2712 นาย ท่าแร้ง 74/24
อนันต์ วิจิตรเวชการ 2 นาย อนุสาวรีย์ 45/13
อนันต์ สมบูรณ์ศรี 3491 นาย ท่าแร้ง 94/70
อนันต์ เหล่าเขตกิจ 2439 นาย อนุสาวรีย์
อนิวรรตน์ สวัสดิ์เวทิน 1846 นาย อนุสาวรีย์ 70/21
อนิวัฒน์ วารุรัง 1996 นาย อนุสาวรีย์
อนุกูล บัวเที่ยง 3877 นาย ท่าแร้ง 1/2
อนุชา สอนไทย 1879 นาย อนุสาวรีย์ 70/83
อนุชาติ สุดใจ 3783 นาย ท่าแร้ง 120/91
อนุพันธ์ อินทะ 4047 นาย ท่าแร้ง 38/217
อนุรักษ์ อัตตนนท์ 832 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/25
อนุวัตร นุชน้อย 3973 นาย ท่าแร้ง 119/28
อนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร 2035 นาย อนุสาวรีย์ 60
อนุศักดิ์ สวัสดิการ 2688 นาย ท่าแร้ง 33
อนุศักดิ์ อยู่เกษม 2228 ส.อ. อนุสาวรีย์
อนุสรณ์ ปั้นทอง 1743 นาย อนุสาวรีย์ 31/13
อนุสรณ์ แย้มพรายภิรมย์ 4539 นาย ท่าแร้ง
อนุสรณ์ สุขุมวาท 3110 นาย ท่าแร้ง 91/149
อนุสรณ์ อินทร์กำแพง 1221 นาง อนุสาวรีย์ 397
อนุสรา ทิพยเลิศ 988 นาง อนุสาวรีย์ 62/102
อนุสิษฐ์ สุรันนา 3627 นาย ท่าแร้ง 89/390
อเนต เปลี่ยนนุช 957 นาย อนุสาวรีย์ 9/240
อโนชา หวังวณิชชากร 1297 นางสาว อนุสาวรีย์ 90
อบ ประสมทรัพย์ 3691 นาง ท่าแร้ง 99/103
อภัสนันท์ ภักดีกุลพิพัฒน์ 1174 นาย อนุสาวรีย์ 38/62
อภิชญา คล้ายมนต์ 3078 นางสาว ท่าแร้ง 159/545
อภิชญา วนิชชานันท์ 1260 นาง อนุสาวรีย์ 111/48
อภิชัย จูงจิต 1636 นาย อนุสาวรีย์
อภิชัย ดินม่วง 3993 นาย ท่าแร้ง
อภิชัย สุทำแปง 1422 นาย อนุสาวรีย์
อภิชา ชูศรี 1252 นาง อนุสาวรีย์ 190/5
อภิชาติ ไชยเสน 4010 นาย ท่าแร้ง 169/253
อภิชาติ เดชรอด 3544 นาย ท่าแร้ง 18/21
อภิชาติ มาศมาลัย 542 นาย อนุสาวรีย์ 58
อภิญญา เพ็งศรีรัตน์ 1645 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/11
อภิญญา วงษ์จินดา 2258 นางสาว อนุสาวรีย์
อภิญญา สินจรูญศักดิ์ 3415 นางสาว ท่าแร้ง 8/12
อภินพ เรืองฉาย 573 นาย อนุสาวรีย์ 9/62
อภินันท์ ทรงบัณฑิต 4346 นาย ท่าแร้ง
อภินันท์ หมวดชนะ 2996 นาย ท่าแร้ง 44/43
อภินันท์. อ่ำสอาด 2758 นาย ท่าแร้ง 56/18
อภิรดี อมาตยกุล 2822 นางสาว ท่าแร้ง 11/15
อภิรธิตา พุ่มผกา 1832 นางสาว อนุสาวรีย์ 133
อภิรักษ์ รติกานต์ 3865 นาย ท่าแร้ง 8/20
อภิรัตน์ จินตทิพย์ธนากร 4111 นาย ท่าแร้ง 99/136
อภิศักดิ์ อินทขีลพัทธ 2869 นาย ท่าแร้ง
อภิษา ไชยนาพันธุ์ 2202 นางสาว อนุสาวรีย์ 304/1
อมร คงเกลี้ยง 42 นาย อนุสาวรีย์ 12
อมร จิรภาสกุล 3603 นางสาว ท่าแร้ง 94/64
อมร เทพศิริ 4120 นาง ท่าแร้ง
อมร รัชนนท์เดชา 1209 นาย อนุสาวรีย์ 225/16
อมร แสวงศิลป์ 4228 นางสาว ท่าแร้ง
อมร เอี่ยมกุศลกิจ 335 นาย อนุสาวรีย์ 3/1116
อมรธิดา การุณยธร 2726 นางสาว ท่าแร้ง 118/294
อมรพรรณ อัมรามร 2621 นาง ท่าแร้ง
อมรรัชต์ รัตนชัย 1603 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรรัตน์ ฉัตรชัยเวช 338 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/680
อมรรัตน์ นอร์มอ 3498 นางสาว ท่าแร้ง 89/190
อมรรัตน์ เนาวโรจน์ 638 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรรัตน์ ผิวเกลี้ยง 4573 นาง ท่าแร้ง 28/79
อมรรัตน์ ศิริวาสนคุณ 4530 นาง ท่าแร้ง 119/206
อมรา สนธิเวโรจน์ 444 นาง อนุสาวรีย์ 244/368
อรจนา นลินานนท์ 4104 นาง ท่าแร้ง 137/39
อรฉัตร เทศทอง 3463 นางสาว ท่าแร้ง 7/160
อรชา สิทธิราช 2927 นางสาว ท่าแร้ง
อรณ๊ย์ ธีระสัตถิ 750 นาง อนุสาวรีย์ 19
อรดี กรวยเกรียงไกร 1173 นาง อนุสาวรีย์ 32/29
อรดี จิรเธียรธรรม 2796 นางสาว ท่าแร้ง 137/322
อรดี ปะสังคะเต 2606 นาง ท่าแร้ง 78/218
อรทัย ชัยผัด 3222 นาง ท่าแร้ง 89/693
อรธีรา คณพระสุนทร 3647 นางสาว ท่าแร้ง 39/169
อรนภา โคงุเระ 4575 นาง ท่าแร้ง 111/395
อรนุช โพธิ์งามวงศ์ 1425 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/574
อรพรรร เซ็ง 2473 นาย อนุสาวรีย์ 227/9
อรพิณ กุมภา 1684 นาง อนุสาวรีย์ 14/363
อรพิน ปฎิมาประกร 1686 นาง อนุสาวรีย์ 66/45
อรพินท์ พิกุลขาว 2037 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1830
อรพินท์ สิรโยภาส 2019 นาง อนุสาวรีย์ 96/1
อรเพ็ญ วรฉลาด 4241 นางสาว ท่าแร้ง 86
อรรคพล แก่นคำ 4357 นาย ท่าแร้ง 19/250
อรรคยุพา พันธุ์เสือ 3764 นางสาว ท่าแร้ง 44/32
อรรควิทย์ พงษ์แจ่ม 3217 นาย ท่าแร้ง 161/62
อรรถกร มณีรัตน์ 4414 นาย ท่าแร้ง 94/90
อรรถพร แซ่ลี้ 3375 นาย ท่าแร้ง 55/9
อรรถพล โชติกอนุชิต 2857 นาย ท่าแร้ง 15/4
อรรถพล พรหมวรรณ 1765 นาย อนุสาวรีย์
อรรถพล เรืองธนสิน 4523 นาย ท่าแร้ง 111/406
อรรถพล อาษาพันธ์ 1045 นาย อนุสาวรีย์ 62/73
อรรถสิทธิ์ ชยสิทธิโสภณ 1592 นาย อนุสาวรีย์ 9/118
อรรยานัฐ ทานากะ 3234 นาง ท่าแร้ง 199/247
อรวรรณ ไขว้บุญ 636 นางสาว อนุสาวรีย์
อรวรรณ์ นามศรี 3705 นาง ท่าแร้ง
อรวรรณ ภูษาชีวะ 2204 นาง อนุสาวรีย์ 91/8
อรวรรณ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ 1826 นาง อนุสาวรีย์ 49/41
อรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ 2061 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/264
อรษา เจียมนาครินทร์ 1177 นางสาว อนุสาวรีย์ 35/103
อรสา ตันติวิวัฒน์ 3306 นาง ท่าแร้ง 1/320
อรอุมา ศรีจันทรา 4347 นาง ท่าแร้ง 159/340
อรเอื้อกุล ขุนนุ้ย 2277 นางสาว อนุสาวรีย์
อรัญ ฤทธิ์เดช 1573 นาย อนุสาวรีย์
อรัญญา ลายทิพย์ 4139 นางสาว ท่าแร้ง 44/56
อรัญญา ลิ้มเลิศตระกูล 3652 นาง ท่าแร้ง 24/17
อรัญภักษิ์ ชาตินักรบ 1142 นางสาว อนุสาวรีย์ 242
อริญชัย วงศ์พรอมมูล 3006 นาย ท่าแร้ง 9/216
อรินธร วรรณไพโรจน์ 1412 นาง อนุสาวรีย์ 43/717
อริยา เวชชศาสตร์ 3791 นาง ท่าแร้ง
อริสา มุทนาเวช 746 นางสาว อนุสาวรีย์
อรุชา นิลรัตน์ 2302 นาง อนุสาวรีย์ 1035
อรุณ กายดี 2516 นาย อนุสาวรีย์
อรุณ ชื่นยุติธรรม 2001 นาย อนุสาวรีย์ 484
อรุณ ดือขุนทด 1007 นาย อนุสาวรีย์
อรุณ พรมมา 2742 นาย ท่าแร้ง
อรุณ โมหวาน 2695 นาย ท่าแร้ง
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ 819 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/57
อรุณวรรณ เพียรลุประประสิทธิ์ 1167 นาง อนุสาวรีย์ 53/11
อรุณี แก้ววิบูลย์ 3283 นาง ท่าแร้ง 150/19
อรุณี ผลาผล 2304 นาง อนุสาวรีย์ 110
อรุณี อัครประเสริฐกุล 1470 นาง อนุสาวรีย์ 16
อรุณี เอกภาพสากล 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/48
อรุษยา ผู้พัฒน์ 1254 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
อใร ภูภักดี 3248 นาง ท่าแร้ง
อลงกรณ์ พลเยี่ยม 1509 นาย อนุสาวรีย์
อลีนา ชัยตระกูล 2730 นางสาว ท่าแร้ง
อ้วน วุฒิยา 3889 นาง ท่าแร้ง
อสพาภรณ์ พิพัฒน์วิใล 4214 นาง ท่าแร้ง 9/235
ออน วรรณพริ้ง 1258 นาง อนุสาวรีย์ 35
อ้อยทิพย์ จันทร์ตะเภา 3870 นางสาว ท่าแร้ง
อัครเดช พูลสวัสดิ์ 922 นาย อนุสาวรีย์
อัครพล กลิ่นอุบล 1951 น.อ. อนุสาวรีย์ 17
อัครพล สามสี 2409 ส.ท. อนุสาวรีย์
อัครวงศ์ อัตตนนท์ 836 นาย อนุสาวรีย์ 37/148
อัครวัฒน์ เดชานันท์เสถียร 2945 นาย ท่าแร้ง
อัครินทร์ พัฒนากุลทรัพย์ 3549 นาย ท่าแร้ง 96/179
อังกูร ศรีโสภิต 3667 นาย ท่าแร้ง 52/22
อังคณา ตรีภัทรชยากร 1381 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/222
อังคณา ตันวัฒนาเสรี 2882 นางสาว ท่าแร้ง 56/142
อังคณา ประเสริฐนวกุล 1813 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/98
อังคณา วาทวัฒนชัย 3585 นางสาว ท่าแร้ง 8/8
อังคณา สิทธิสารวัฒนชัย 4086 นางสาว ท่าแร้ง 46/264
อังสนา รอดโพธิ์ทอง 3933 นาง ท่าแร้ง 111/441
อั้งฮุ้น แซ่จึง 4419 นาง ท่าแร้ง 94/3
อัจจิตา นาสารีย์ 2165 นาง อนุสาวรีย์
อัจฉรา คำจริง 1914 นางสาว อนุสาวรีย์ 94
อัจฉรา ชัยชาญชีพ 3520 นางสาว ท่าแร้ง 118/279
อัจฉรา บำรุงสิน 2566 นางสาว ท่าแร้ง 99/192
อัจฉรา บุรีรัตน์ 2638 นางสาว ท่าแร้ง 71/69
อัจฉรา ประสงค์ดี 3733 นางสาว ท่าแร้ง
อัจฉรา รอดสันเทียะ 697 นางสาว อนุสาวรีย์
อัจฉรา อัศวการินทรื 757 นาง อนุสาวรีย์ 37/21
อัจฉราภรณ์ งามเกษม 2050 นาง อนุสาวรีย์ 37/356
อัจฉราภรณ์ สาตร์สูงเนิน 3001 นาง ท่าแร้ง 121/76
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ 403 นาง อนุสาวรีย์ 11/56
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ 412 นาย อนุสาวรีย์ 98/159
อัจฉริกา สุชีวะ 3962 นาง ท่าแร้ง 22/255
อัจฉรี ยิ่งกมล 3333 นาง ท่าแร้ง 7/224
อัชชนา ชื่นใจ 3924 นางสาว ท่าแร้ง
อัญจนา สีประสม 3998 นางสาว ท่าแร้ง 14/28
อัญจุรี ดิบดี 3995 นางสาว ท่าแร้ง 111/778
อัญฉราพร วงษ์พัฒน์ 496 นางสาว อนุสาวรีย์ 666/34
อัญชนา กาญจนะพังคะ 3646 นางสาว ท่าแร้ง 2/149
อัญชนา นินนาทนนท์ 326 นาง อนุสาวรีย์ 146/17
อัญชนา ภาษีผล 1998 นาง อนุสาวรีย์ 84/22
อัญชนา สุขขวัญ 764 นางสาว อนุสาวรีย์
อัญชลี ชื่นวัฒนกุล 4109 นางสาว ท่าแร้ง 9/245
อัญชลี แซ่เจียม 3610 นางสาว ท่าแร้ง 159/289
อัญชลี ทองมา 1444 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/10
อัญชลี นัยนานนท์ 1332 นาง อนุสาวรีย์ 124/1
อัญชลี นาคะตะ 743 นาง อนุสาวรีย์ 111/176
อัญชลี เมธีรัตนกุล 3883 นางสาว ท่าแร้ง 18/228
อัญชลี ยงศิริกุล 2699 นางสาว ท่าแร้ง 121/69
อัญชลี โรจนาธีรวัฒน์ 479 นาง อนุสาวรีย์ 38/109
อัญชลี วีสรหะ 3247 นาง ท่าแร้ง 8/8
อัญชะลี ไชยดา 4394 นาง ท่าแร้ง
อัญชัญ พุมมารัตน์ 4472 นางสาว ท่าแร้ง 143/83
อัญเชิญ ช่างทอง 617 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
อัญญิการ์ คชพงษ์ 175 นาง อนุสาวรีย์ 66/151
อัญพัชร์ ไชยอนันต์ดิลก 3363 นางสาว ท่าแร้ง 29/40
อัฐพร สวนกัน 1169 นาย อนุสาวรีย์ 38/140
อัฐพิชย์ วิชิตนาค 4202 นาย ท่าแร้ง 63
อัมพร แซ่เล้า 1862 นาง อนุสาวรีย์ 72/65
อัมพร บรรดาศักดิ์ 595 นางสาว อนุสาวรีย์ 121/43
อัมพร สุทธิวงศ์จินดา 168 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/88
อัมพวัน จันทร์สว่าง 1600 นางสาว อนุสาวรีย์
อัมพวัน พลางกูร 1664 นาง อนุสาวรีย์ 30/1
อัมภวรรณ์ เกตุแก้ว 941 นาง อนุสาวรีย์
อัศวิน เรืองศรี 4180 ด.ต. ท่าแร้ง
อัสนัย์ ลิขิตวรรณวุฒิ 2321 นาย อนุสาวรีย์ 11/132
อัสนี ศิลานุภาพ 4579 นาย ท่าแร้ง 6/19
อัสมาลิน ไพโรจน์กุล 4408 นางสาว ท่าแร้ง 94/110
อาคม จันทราศักดิ์ 918 ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/126
อาจกมล นาคลดา 320 นาย อนุสาวรีย์ 88/88
อาชัญญ์ สุขีโมกข์ 1948 นาย อนุสาวรีย์ 244/363
อาทิตย์ คงประเทศ 4206 นาย ท่าแร้ง
อาทิตย์ อาจารย์ 3714 นาย ท่าแร้ง
อาทิพร ตรีอรุณ 1881 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/130
อานนท์ จันทร์เพ็ญ 3833 นาย ท่าแร้ง 146/77
อานนท์ ศรีสุวรรณ 676 นาย อนุสาวรีย์ 396/1
อานนทร์ สีลากลาง 4516 นาย ท่าแร้ง
อานันท์ เทียนธาดา 1786 นาย อนุสาวรีย์ 37/304-305
อาบ ช้างป่าดี 1698 นาย อนุสาวรีย์ 11
อาภรณ์ โชคดี 3693 นาง ท่าแร้ง
อาภรณ์ ลำลียงพล 1787 นาย อนุสาวรีย์ 158
อาภัสรา ชัชฤทธิ์มงคล 2917 นางสาว ท่าแร้ง 111/879
อาภา คุณประโยชน์ 1805 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
อาภาพรรณ บุญโสภา 1763 นางสาว อนุสาวรีย์ 45/3
อาภาภรณ์ เผ่าสัจจ 3218 นาง ท่าแร้ง 144/10
อารยา กิจชระภูมิ 813 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/159
อารยา อร่ามทวีทอง 2174 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/47
อารัญ ผ่องกล่ำ 1287 นาย อนุสาวรีย์ 46/88
อารี เชิดสูงเนิน 1102 นาย อนุสาวรีย์
อารี สุประกอบ 1982 นาง อนุสาวรีย์ 88/54
อารีย์ แก้วรุ่งเรือง 1292 นาง อนุสาวรีย์
อารีย์ จันทะวงษา 323 นาง อนุสาวรีย์
อารีย์ เต็มรักษ์ 210 นาง อนุสาวรีย์ 17
อารีย์ ปราบณรงค์ 4497 ร.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 134/54
อารีย์ พันธ์ศรี 2728 นาง ท่าแร้ง 97/36
อารีย์ พันธุ์แก้ว 4058 นาง ท่าแร้ง 11/242
อารีย์ ม่วงประเสริฐ 1380 นาย อนุสาวรีย์ 296
อารีย์ ลาภมา 3620 นาง ท่าแร้ง 144/96
อารีย์ ศักดิ์เศรษฐ์ 4493 นางสาว ท่าแร้ง 88/252
อารีย์ สมานมิตร 1953 นาง อนุสาวรีย์ 43
อารีรักษ์ ศรีสุวรรณ 788 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีรัตน์ ชูขวัญ 421 นาง อนุสาวรีย์ 77/72
อารีรัตน์ บำเพ็ญทาน 3219 นาง ท่าแร้ง 139/16
อารีลักขณ์ ภู่เจริญ 2955 นาง ท่าแร้ง 17
อารีวงศ์ สุขวิทย์ 133 นาง อนุสาวรีย์ 86/202
อาลัย หยาดชลบุตร 1071 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/147
อาษา ตาลไธสง 3847 นาย ท่าแร้ง
อาสน๊ะ มามะ 760 นาง อนุสาวรีย์
อาสา กำลังเสือ 2288 นาง อนุสาวรีย์
อำนวย ชูสกุล 3515 นาง ท่าแร้ง
อำนวย เทียนขจรศรี 2347 นาย อนุสาวรีย์ 43/344
อำนวย นรารักษ์ 4035 ด.ต. ท่าแร้ง 100/453
อำนวย เล็กวงษ์เดิม 2771 นาย ท่าแร้ง 135/31
อำนาจ คงแท้ 4322 นาย ท่าแร้ง
อำนาจ บุญเหลือง 4179 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/17
อำนาจ ปานการ 699 นาย อนุสาวรีย์
อำนาจ สุกใส 4175 นาย ท่าแร้ง 100/124
อำพร บุตรโก 2254 นางสาว อนุสาวรีย์ 134/2
อำพร รามบุตร์ 2133 นาง อนุสาวรีย์
อำพรรณ เกิดวิบูลย์ 2130 นางสาว อนุสาวรีย์
อำพัน จุมพล 310 นาง อนุสาวรีย์ 19
อำไพ ทัดกาหลง 938 นาง อนุสาวรีย์
อำไพวิทย์ ลาภพาณิชยกุล 1313 นางสาว อนุสาวรีย์ 304
อำภา สืบรสปลื้ม 4439 นาง ท่าแร้ง 44/15
อิงอร สิทธิสาตร์ 2183 นาง อนุสาวรีย์ 85
อิทธิพัทธ์ เจริญชินโรจน์ 2257 นาย อนุสาวรีย์
อิทธิศักดิ์ เมฆด้วย 4577 นาย ท่าแร้ง
อิ่มพร พลเยี่ยม 2978 นางสาว ท่าแร้ง 18/342
อิมพิลา ยุระยาตร์ 652 นางสาว อนุสาวรีย์
อิ๋ว รามศิริ 753 นางสาว อนุสาวรีย์
อิศรา อิสรารักษ์ชีวิน 2279 นาย อนุสาวรีย์ 297
อิสณีค์ บุญมา 49 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/13
อิสรีย์ บินไชยะ 3221 นาง ท่าแร้ง 11/38
อิสเรส ศิลปประสิทธิ์ 2276 นาย อนุสาวรีย์ 44/61
อิสิวุฒิ มรรคผล 4275 นาย ท่าแร้ง 21/26
อุดม จองศิริกุล 4388 นาย ท่าแร้ง 6/354
อุดม จันทรสุข 2870 นาย ท่าแร้ง 111/973
อุดม ชัยชาญชีพ 791 นาย อนุสาวรีย์ 37/176
อุดม ดียิ่ง 3293 นาย ท่าแร้ง 63/3
อุดม มหามนตรี 554 นาง อนุสาวรีย์ 40
อุดม มาตราเงิน 1496 นาย อนุสาวรีย์ 9/322
อุดม สมุทรรักษ์ 2629 นาย ท่าแร้ง
อุดม สาลี 640 นาง อนุสาวรีย์
อุดมชัย รุกขสุวรรณ 3386 นาย ท่าแร้ง 120/53
อุดมรัตน์ พุ่มเจริญ 2891 นาง ท่าแร้ง 134/161
อุดมลักษณ์ ฉันทแสนย์ 146 นาง อนุสาวรีย์ 181/369
อุดมศักดิ์ จีรวิฒนาชัย 3704 นาย ท่าแร้ง 148/29
อุดมศักดิ์ เสืออิ่ม 2682 นาย ท่าแร้ง 103
อุทัย แหยมพราหม์ 2602 นางสาว ท่าแร้ง 117/303
อุทัยวรรณ ศรีไกรขจรกุล 1465 นาง อนุสาวรีย์ 108/211
อุทัยวรรณ สิงหะอุดม 1272 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/95
อุทิศ มีนันท์ 1238 นาย อนุสาวรีย์
อุบล ปาระมี 186 นาง อนุสาวรีย์ 41
อุบล วิตติวิโรจน์ 2085 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/197
อุบล สายวงศ์ 4312 นางสาว ท่าแร้ง 134/70
อุบล สุกใส 1392 นาย อนุสาวรีย์ 11
อุบล เอี่ยมศรี 3392 นาย ท่าแร้ง 155/213
อุบลรัตน์ พุ่มเรือง 3151 นางสาว ท่าแร้ง 35/42
อุบลวรรณ ตันติพันธุ์วดี 3170 นาง ท่าแร้ง 54
อุบลวรรณ วรสุทธิพิศิษฏ์ 2535 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/64
อุปถัมภ์ ชื่นสนธิ 3739 นาย ท่าแร้ง 11/160
อุไร เชื้อเย็น 2727 นางสาว ท่าแร้ง 10
อุไร ญาณศิริ 2072 นาง อนุสาวรีย์ 100/118
อุไร บุญเรือง 3664 นางสาว ท่าแร้ง
อุไร มโนธรารักษ์ 803 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/360
อุไร สิรวิศิษฐ์ 4366 นางสาว ท่าแร้ง 18/184
อุไร อภินันทน์ 3253 นาง ท่าแร้ง 36/145
อุไรรัตน์ เผือกทอง 541 นาง อนุสาวรีย์ 174
อุไรรัตน์ โพธิ์สิริกุลวงศ์ 3372 นาง ท่าแร้ง
อุไรรัตน์ แสนหอม 2022 นาย อนุสาวรีย์ 438
อุไรวรรณ เกษรานนท์ 475 นาง อนุสาวรีย์ 182
อุไรวรรณ ทัดแก้ว 3118 นางสาว ท่าแร้ง 79/38
อุไรวรรณ สกุลมา 4246 นาง ท่าแร้ง 111/924
อุษณีย์ วราภิวัฒนพงศ์ 1347 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/92
อุษา แก้วประถม 3966 นาง ท่าแร้ง
อุษา เมกา 3524 นาง ท่าแร้ง 242/1
อุษา ไสยแก้ว 2565 นาง ท่าแร้ง 134/43
อุษา เหลาคำ 3787 นาง ท่าแร้ง 24
อุษา อารยพงศ์ 739 นาง อนุสาวรีย์ 57/1
อุส่าห์ ชมเสียง 4543 นางสาว ท่าแร้ง 102/169
เอก เทศทำนุ 3645 นาย ท่าแร้ง 121/29
เอกชัย นามซุย 3215 นาย ท่าแร้ง 139/105
เอกชัย มั่นการโชค 1728 นาย อนุสาวรีย์ 108/500-501
เอกชัย โม้จ่าง 937 นาย อนุสาวรีย์ 399
เอกพันธุ์ โปตะวนิช 1943 พ.ต. อนุสาวรีย์
เอกภพ จันทนพ 1012 นาย อนุสาวรีย์ 37/172
เอกราช พงษ์พิษณุ 2148 นาย อนุสาวรีย์ 225/123
เอกลักษณ์ ตั้งสังขะรมย์ 4443 นาย ท่าแร้ง 39/144
เอกวัฒน์ ไทยสยาม 3981 นาย ท่าแร้ง 21/284
เอกวัฒน์ ไพบูลย์วรชาติ 1121 นาย อนุสาวรีย์ 15
เอกศิริ เลิศอภิสิทธิ์กุล 267 นาย อนุสาวรีย์ 9/224
เอกสิทธิ์ ณรงค์แสง 4141 นาย ท่าแร้ง 159/84
เอกสุดา วรรณพฤกษ์ 291 นาง อนุสาวรีย์ 41
เองยี้ สุขชวลิต 3713 นาง ท่าแร้ง 1/14
เอนก จันทร์ศิริ 3300 ด.ต. ท่าแร้ง
เอนก เติมทานาม 2784 นาง ท่าแร้ง 254
เอนก บำรุงกิจ 1950 นาย อนุสาวรีย์ 9/91
เอนก ศรีขุนทอง 650 นาย อนุสาวรีย์ 42/79
เอนกพล บุญสงวน 3179 นาย ท่าแร้ง 48/36
เอมอร คณารวัชรากุล 3058 นาง ท่าแร้ง 99/93
เอมอร ถิตย์รัศมี 707 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
เอมอร ทวีแก้ว 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/218
เอมอร ปุณกะบุตร 3033 นาง ท่าแร้ง 99/97
เอมอร รอดปัญญา 192 นาง อนุสาวรีย์ 94/17
เอมอร สร้อยสุวรรณ 4017 นาง ท่าแร้ง 98/9
เอี่ยมศรี สุริยะอัมพรกูล 1061 นาง อนุสาวรีย์ 557/204
เอื้องทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา 27 นาง อนุสาวรีย์ 159/87
โอ๊ด พันธุ์มณฑา 2223 นาย อนุสาวรีย์ 298
โอบทิศ สุทธิสอาด 3174 นาย ท่าแร้ง 7
โอภาส ขามอาราม 2067 นาย อนุสาวรีย์
โอภาส ภักดีผล 1368 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 108/192
ไอ มีณรงค์ 1999 นาง อนุสาวรีย์
ฮกซุน แซ่อึ่ง 3633 นาย ท่าแร้ง

เขตบางเขน ครั้งที่ 18
เขตบางเขน ครั้งที่ 18 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย แสวง ผุสิงห์ อนุสาวรีย์ 33/10
2 นาย อนันต์ วิจิตรเวชการ อนุสาวรีย์ 45/13
3 นางสาว พานิช ทองเชื้อ อนุสาวรีย์ 121
4 นาย ดำรง อุชชิน อนุสาวรีย์ 86/153
5 นาย โสรัชต์ เจริญวงศ์ อนุสาวรีย์ 34/5
6 นางสาว ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ อนุสาวรีย์ 56/191
7 ร.ต. ทวาย สุขานนท์ อนุสาวรีย์ 20
8 นางสาว วีณา แลชาติ อนุสาวรีย์ 22/69
9 นาย พานพิพัฒน์ ธรรมวัฒนะ อนุสาวรีย์ 88/38
10 นาย เฉลียว แสงประการ อนุสาวรีย์ 6
11 นางสาว มาลีวัลย์ สถาปนศิริ อนุสาวรีย์ 57/17
12 นาย สืบ ดูอ่อน อนุสาวรีย์ 217
13 นาง ทัศนีย์ บรรเลง อนุสาวรีย์ 49/100
14 นางสาว นพรัตน์ ธรรมาธร อนุสาวรีย์ 53/22
15 นาย ชุมพล บุณยฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 62/56
16 นาง ทองยุ่น จันทรเจริญ อนุสาวรีย์ 56
17 นางสาว สราญฤดี หวังดำรงวงศ์ อนุสาวรีย์ 37/52
18 นาง โศภิษฐ์กาญจน์ บัวใหญ่ อนุสาวรีย์ 56/323
19 นาย สมเกียรติ เอกสกุลกล้า อนุสาวรีย์ 88/81
20 นาง บุบผา บุญนิธิวัฒนา อนุสาวรีย์ 87
21 นาย ทรงภูมิ ไตรสินธุ์ อนุสาวรีย์ 206
22 นาย นิวัฒน์ แนบเนียน อนุสาวรีย์ 39/6
23 นาย ทองเย็น ตุ้มทรัพย์ อนุสาวรีย์ 29/157
24 นาย เกรียงไกร หล่อวิไลลักษณ์ อนุสาวรีย์ 178/10
25 นาง สุรีย์รัตน์ ทองจิตต์ อนุสาวรีย์ 9/69
26 นางสาว สุนิสา ศรีโพนสา อนุสาวรีย์ 9/153
27 นาง เอื้องทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 159/87
28 นาง จินดา ทองใจ อนุสาวรีย์ 24/12
29 นางสาว กังสดาล กรรตุกิติ อนุสาวรีย์ 368/5
30 นางสาว ปารณีย์ พานทอง อนุสาวรีย์ 4/29
31 น.อ. วิสิทธิ์ ศิริปุณย์ อนุสาวรีย์ 18
32 นาง จินดา ศิริปุณย์ อนุสาวรีย์ 319
33 นาย นู ขามอาราม อนุสาวรีย์ 286
34 นาย นงคราญ มณีวรรณ อนุสาวรีย์ 56/368
35 นาย เสนาะ สุขสบาย อนุสาวรีย์ 54
36 นาย เผียน บุญฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 70
37 นาย โกศล เปรมฤดี อนุสาวรีย์ 244/362
38 นาย บุญสม สิทธิ อนุสาวรีย์ 159/92
39 นางสาว ธรรศมพร เทียมภักดี อนุสาวรีย์ 7
40 นาย ประสิทธิ์ สุขอิน อนุสาวรีย์
41 ด.ต. พิเชษฐ์ ช้างแก้วมณี อนุสาวรีย์ 47/12
42 นาย อมร คงเกลี้ยง อนุสาวรีย์ 12
43 นาย สุพรรณ สอนแก้ว อนุสาวรีย์
44 นาง ลันทม โกมลตรี อนุสาวรีย์ 8
45 นาย เกรียงไกร แก้วนุช อนุสาวรีย์
46 นาย วิโรจน์ งามดี อนุสาวรีย์ 159/81
47 นางสาว ประไพศรี เอกสมบุญ อนุสาวรีย์ 10
48 นางสาว กันต์ฤทัย ศรีสุข อนุสาวรีย์ 377/22
49 นางสาว อิสณีค์ บุญมา อนุสาวรีย์ 39/13
50 นาย โสภณ ทองคำ อนุสาวรีย์ 58
51 นาง ปราณี นิลเรือง อนุสาวรีย์ 10
52 นาง มาลี กลั่นดีมา อนุสาวรีย์ 343/42
53 นาง สายฝน ฉิมพาลี อนุสาวรีย์
54 นาย สุภโชติ ติณสูลานนท์ อนุสาวรีย์ 151/2
55 นาย วิรัตน์ อวนศรี อนุสาวรีย์ 11/5
56 นาง สุณี ภิรมณ์เลิศ อนุสาวรีย์ 70/89
57 นาย ยุทธพงษ์ สกลวิทยานนท์ อนุสาวรีย์ 11/136
58 นางสาว พเยาว์ สิทธิราช อนุสาวรีย์ 11/128
59 นาย ประคอง คนองรัมย์ อนุสาวรีย์ 70/58
60 นาย ศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์ อนุสาวรีย์ 146
61 นาง พนิดา เอี่ยมปี อนุสาวรีย์ 19
62 นาย วีระชน ยนสุข อนุสาวรีย์
63 นางสาว สมยศ พันสีแก้ว อนุสาวรีย์
64 นาย ศัทธา รสแท่น อนุสาวรีย์
65 นาง ทองอินทร์ พิมทะ อนุสาวรีย์
66 นาง เขมิกา ศักดิ์เพชรพลอย อนุสาวรีย์ 189/8
67 นาย นพรัตน์ เจริญศรี อนุสาวรีย์ 18/146
68 นาย วินัย สายกัน อนุสาวรีย์ 30/31
69 นาง สุรีย์ บุญเก๊า อนุสาวรีย์ 30/95
70 นาง กาญจน์มณี แสงสมศรี อนุสาวรีย์
71 นาง รัชนี วิลาทอง อนุสาวรีย์ 30/215
72 นาง ภคพร พรหมเทพ อนุสาวรีย์
73 นาย ประสิทธิ์ ในหลาบ อนุสาวรีย์ 30/41
74 นาย ชัยรัตน์ สวัสดิ์วงษ์ อนุสาวรีย์
75 นาย พนัส รัตน์นราทร อนุสาวรีย์ 88/22
76 พ.อ. ประจวบ เริงกมล อนุสาวรีย์ 56/105
77 นาย สมยศ อรุณพัฒนสุข อนุสาวรีย์
78 ร.ต. สันติ นุพาสันต์ อนุสาวรีย์ 77/221
79 นาง ชฎาทิพ จั่นนิลลา อนุสาวรีย์ 49/218
80 จ.ส.อ. สุพจน์ เกษมใจ อนุสาวรีย์ 45/4
81 นาย สัมพันธ์ ปะวะขัง อนุสาวรีย์
82 นาย รัชพงศ์ สิงห์กวาง อนุสาวรีย์ 92/85
83 นางสาว สุนทรี นิลพลอย อนุสาวรีย์ 49/268
84 นาย แรม แสงสุข อนุสาวรีย์
85 นาง แฉล้ม ชัยสุวรรณ อนุสาวรีย์ 37/188
86 นาย ไพทูล แย้มกลิ่น อนุสาวรีย์ 10
87 นาง จงจินต์ วัดจินดา อนุสาวรีย์
88 นาง สุนันทา รุ่งใสวัฒนา อนุสาวรีย์ 43/591
89 นาย เลิศชัย พิรุณมารุด อนุสาวรีย์
90 นาง กิ่งกาญจน์ ชาติไทย อนุสาวรีย์ 74
91 นาง วินิจตา อุยยานนท์ อนุสาวรีย์ 49/170
92 นาง ดวงกมล จิตงามล้ำ อนุสาวรีย์ 60/17
93 นาย ปัญญา นามเอี่ยม อนุสาวรีย์ 92/90
94 นาย เมษา รักธรรม อนุสาวรีย์ 77/170
95 นาง สุกัญญา สุรสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 1
96 นาง นวยลสี นทีรัยไทวะ อนุสาวรีย์
97 นาง มิ่งขวัญ สถิตวิทยานันท์ อนุสาวรีย์ 18/127
98 นาย สุรภิญญ์ โตสุวรรณ์ อนุสาวรีย์
99 นาง สุพัฒน์ แหล่งหล้า อนุสาวรีย์ 37
100 นางสาว วลัยพร เดชอุดมนิสสรณ์ อนุสาวรีย์ 115
101 นางสาว ชลดา ดาศรี อนุสาวรีย์
102 นางสาว ลั่นทม สาดทรัพย์ อนุสาวรีย์
103 นาย ณัฐนันทน์ คงยิ่ง อนุสาวรีย์ 50/119
104 ส.อ. ธวัชชัย แก้วประสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 50/52
105 นาย บุญเรือง สมแวง อนุสาวรีย์
106 นางสาว ปาริชาติ แรงเขตรการ อนุสาวรีย์
107 นาย บุญเลิศ จิตรอำไพ อนุสาวรีย์
108 นาง ชมพูนุช สุขวงศ์ อนุสาวรีย์
109 นางสาว บุญจันทร์ สายกระสุน อนุสาวรีย์
110 นางสาว ปราณี เหียมไธสง อนุสาวรีย์
111 นาง สุกัลญา สุดฉาย อนุสาวรีย์
112 นาย ประคอง คิดศรี อนุสาวรีย์
113 นาย กวินท์ ภควันต์วงศ์ อนุสาวรีย์
114 นางสาว ณัชฑกมล เพชรพวง อนุสาวรีย์
115 น.อ. ศิริพงศ์ สุขเกษม ร.น อนุสาวรีย์ 42/7
116 นาย วันชัย อภิวัฒนพร อนุสาวรีย์ 14/140
117 นาง นิภา สุดเกตุ อนุสาวรีย์
118 น.ต. วันชัย ชมภูเพชร อนุสาวรีย์ 21
119 นางสาว กมลชนก กมล อนุสาวรีย์
120 นาย วิทยา กันทะวงศ์ อนุสาวรีย์ 109/155 (493)
121 นางสาว อนงค์ ไตรสถาน อนุสาวรีย์ 213/4
122 นาง สมหมาย รอดมา อนุสาวรีย์ 121
123 นาย เมธา วีรเดชะ อนุสาวรีย์ 34
124 นางสาว สังวรณ์ โตคุ้ม อนุสาวรีย์ 17
125 ร.ต.ต. แจ้ง บุญประเสริฐ อนุสาวรีย์ 3/903
126 นาย ชูศักดิ์ มีปลั่ง อนุสาวรีย์ 25
127 นาย สราวุธ ณ พัทลุง อนุสาวรีย์ 62
128 นาง มาลี เพ็ชรแสง อนุสาวรีย์
129 นางสาว วิลัยภรณ์ มีศาลา อนุสาวรีย์
130 นาย ปรพล สุกาวิน อนุสาวรีย์ 178
131 นาย นัฐพงษ์ เสร็จกิจ อนุสาวรีย์ 3/2335
132 นาย วสันต์ ผ่องใส อนุสาวรีย์ 181/171
133 นาง อารีวงศ์ สุขวิทย์ อนุสาวรีย์ 86/202
134 พ.อ.อ. ทวี ชูศรี อนุสาวรีย์ 40/41
135 นาย รื่น กลับบาง อนุสาวรีย์ 37
136 นาง วิเชียร ขำดี อนุสาวรีย์ 557/276
137 นาง นพกรพัชร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุสาวรีย์ 25
138 นาย ประทีป ศรีณรงค์ อนุสาวรีย์ 43/12
139 นาง นุชสรา ช่าติไทย อนุสาวรีย์
140 นาง ชาลิสา พงษ์ใหญ่ อนุสาวรีย์
141 นาง สุภาพร ช้างเย็นฉ่ำ อนุสาวรีย์ 60/30
142 นาย ประเสริฐ ชูสุวรรณ อนุสาวรีย์ 99/129
143 นาง ชลิศา โพธิสุวรรณ อนุสาวรีย์ 37
144 นาย ประชุม ตันตะยาภรณ์ อนุสาวรีย์ 129
145 นางสาว นิตยา ลิ้มสกุล อนุสาวรีย์ 19
146 นาง อุดมลักษณ์ ฉันทแสนย์ อนุสาวรีย์ 181/369
147 นาง สุพรรณี ชโนปจัย อนุสาวรีย์ 88/29
148 นาย สิริชัย อางิพันธุ์ อนุสาวรีย์ 122/28
149 นาย สินชัย ไชยศิริพุ่มคีรี อนุสาวรีย์ 59/4
150 นาง สุภาณี สมบูรณ์ประเสริฐ อนุสาวรีย์ 88/25
151 นางสาว นารี โรจนะบุรานนท์ อนุสาวรีย์ 110/336
152 ร.ท. ไกรเวศ สุขเกิด อนุสาวรีย์ 49/83
153 นาง สุพิชชา กาญจนรัตน์ อนุสาวรีย์ 244/262
154 นางสาว ยินดี เสียรแก้ว อนุสาวรีย์ 12/22
155 นางสาว พจมาลย์ บุนนาค อนุสาวรีย์ 99/56
156 นาย แสวง ชัยมงคล อนุสาวรีย์ 18
157 นาง สุพรรณี นิลลลกุลวัฒน์ อนุสาวรีย์ 88/143
158 นางสาว เบยจวรรณ คำปิงยอด อนุสาวรีย์ 244/341
159 นาง จิระพันธ์ เสมาทอง อนุสาวรีย์ 29/50
160 นางสาว อรุณี เอกภาพสากล อนุสาวรีย์ 67/48
161 พล.ร.ท. วิจิตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 12
162 นาง บุญส่ง โสโน อนุสาวรีย์ 52
163 นาย เติมศักดิ์ จริงจิตร อนุสาวรีย์ 86/92
164 นาง บุญมา ทองจิต อนุสาวรีย์ 42
165 นางสาว ฐาปณีย์ รวมแก้ว อนุสาวรีย์ 1/19
166 นางสาว ปูชนีย์ กาญจนาปัจจ์ อนุสาวรีย์ 46
167 นาง อกงทอง อินทรอิ่ม อนุสาวรีย์ 93
168 นางสาว อัมพร สุทธิวงศ์จินดา อนุสาวรีย์ 12/88
169 นาย สมชัย แสนดี อนุสาวรีย์ 343/50
170 นางสาว สุนีย์ ชินบุญนาค อนุสาวรีย์ 204
171 นาย วิระชาญ เติมพิพัฒน์พงศ์ อนุสาวรีย์ 77/52
172 นาง รัตนา พรปวรเสถียร อนุสาวรีย์ 12/13
173 นาย จุมพล วรวสายัณห์ อนุสาวรีย์ 21
174 นางสาว วรัญญา เอี่ยมหอม อนุสาวรีย์
175 นาง อัญญิการ์ คชพงษ์ อนุสาวรีย์ 66/151
176 นางสาว จรัลศรี วุฒิวริชย์ อนุสาวรีย์ 73
177 นาย นักรบ ขาวนุ่น อนุสาวรีย์
178 นาย ปฐมพัฒน์ ธัญโชควราพงศ์ อนุสาวรีย์ 3/1905
179 นาง ศลิษา สุจิตวรสาร อนุสาวรีย์ 111/67
180 นาง รัตนาภรณ์ สุขใจ อนุสาวรีย์ 111/51
181 นางสาว พรหมพิริยะ กฤตฐาพงศ์ อนุสาวรีย์
182 พ.อ. ประยูร เม่นทอง อนุสาวรีย์ 60/82
183 นาง จวน คงเทศ อนุสาวรีย์ 64
184 นาง วิลัย ชื่นวิจิตร อนุสาวรีย์ 363/166
185 นางสาว ณัฐชนัญ พงศ์ปัญญาพันธุ์ อนุสาวรีย์ 11/121
186 นาง อุบล ปาระมี อนุสาวรีย์ 41
187 นาง นวลจันทร์ โตสิริสกุล อนุสาวรีย์ 76/9
188 นาง นภา โชยติรส อนุสาวรีย์ 195
189 นาย ไพฑูรย์ ฉิมอิ่ม อนุสาวรีย์ 12
190 นาง ชณิชา พลูน้อย อนุสาวรีย์ 90/99
191 นาย เปรมชานนท์ การเก่ง อนุสาวรีย์
192 นาง เอมอร รอดปัญญา อนุสาวรีย์ 94/17
193 นาย เสนีย์ สิงหโกวินท์ อนุสาวรีย์ 8
194 นาง วันทนี จินดาเพ็ง อนุสาวรีย์ 103
195 นาง แสงระวี จิตตไสยะพันธ์ อนุสาวรีย์ 55/11
196 นาง วลีวัลย์ บุญประเสริฐ อนุสาวรีย์ 145/5
197 นาย สมเดช พงษ์แสน อนุสาวรีย์ 108/9
198 นาง สุภาพร เจียมรัตนกูล อนุสาวรีย์ 12/31
199 นาย วิโรจน์ รัตนพรเจริญ อนุสาวรีย์ 341/46
200 นาง ประกอบ มอญชื่น อนุสาวรีย์ 290/2
201 นาง ศรีวัย บุญสืบ อนุสาวรีย์ 111
202 นางสาว วามริน อังศุภากร อนุสาวรีย์ 11/131
203 นาง นันท์นภัส รุจิกรศิริสกุล อนุสาวรีย์ 225/32
204 นาง นฤทธิ์ครา ชูโต อนุสาวรีย์ 159/74
205 นาง ฉวีวรรณ วิชัย อนุสาวรีย์ 372
206 นางสาว นิภา เหตุคุณ อนุสาวรีย์ 26
207 นาง ลำดวน รอดเอี่ยม อนุสาวรีย์ 9/32
208 นางสาว ลักษิกา ชูหิรัญ อนุสาวรีย์ 9/31
209 พล.ต. ปการ หริรักษ์วุฒิกุล อนุสาวรีย์ 19
210 นาง อารีย์ เต็มรักษ์ อนุสาวรีย์ 17
211 นาย มงคล เหลืองสุรีย์ อนุสาวรีย์ 39
212 นาง กาญจนาณัฐ ทรงสอาด อนุสาวรีย์ 44/165
213 นางสาว ณัฐอัญญ์ ตันวัฒนเสรี อนุสาวรีย์ 411
214 นาง นิลาวรรณ ณ พัทลุง อนุสาวรีย์ 26
215 นาง ดรุณี ทองพัด อนุสาวรีย์ 132
216 นาง ปุณณภา บรรเทิงจิตร อนุสาวรีย์ 70/122
217 นาง พวงเล็ก อุตระ อนุสาวรีย์ 244/160
218 นาง ชมพูนุท อุตระ อนุสาวรีย์ 88/3
219 นาง พรพรรณ มั่นจีน อนุสาวรีย์ 18
220 นาย สมภาร ศรีอภัย อนุสาวรีย์ 261/3
221 นาง บัวลอย จันทร์ขาว อนุสาวรีย์ 38/10
222 นางสาว ชุติมา พุทธรักษา อนุสาวรีย์ 44
223 นาย บัญชา ขุนราม อนุสาวรีย์ 244/367
224 นางสาว จิตรา พัฒนพิจิต อนุสาวรีย์ 14
225 นาย ชัยณรงค์ เคหารมย์ อนุสาวรีย์ 94/1
226 นาง กฤติกา สร้อยทอง อนุสาวรีย์ 6/239
227 นาง สารี แก้วนนท์ อนุสาวรีย์ 181/329
228 นาย สมบูรณ์ คำรัตน์ อนุสาวรีย์ 310
229 นาย สุนทร แพรสี อนุสาวรีย์ 92/129
230 นาง ศรีสุดา พุทธวิริยากร อนุสาวรีย์ 92
231 ร.ต.ต. สมศักดิ์ เกษจุโลม อนุสาวรีย์ 99/220
232 นาย ชัยวัฒน์ พุทธานันทเดช อนุสาวรีย์ 31
233 นางสาว เการาภรณ์ เกษจุโลม อนุสาวรีย์ 99/219
234 นางสาว ชินตา ฟุ้งลัดดา อนุสาวรีย์ 244/12
235 นาย จำลอง สุจริต อนุสาวรีย์ 34
236 นางสาว ณฐมน อ่อนไสว อนุสาวรีย์ 9/48
237 นาง กิติยา ภู่อิ่ม อนุสาวรีย์ 56/277
238 นางสาว สมบัติ รักษาคุณ อนุสาวรีย์ 15
239 นาย สกล กฤษณะเศรณี อนุสาวรีย์ 244/38
240 ร.ต. โสภณ อรัญยกานนท์ อนุสาวรีย์ 60/8
241 พลอ.ท. ฐานิตย์ เจริญจิตต์ อนุสาวรีย์ 86/164
242 นาย ถาวร เกษกูล อนุสาวรีย์
243 นาง ภาวดี อยู่สุทธิ์ อนุสาวรีย์ 86/209
244 นางสาว พรพิมล หอมแก้ว อนุสาวรีย์ 49/23
245 นาง ราตรี น้ำทอง อนุสาวรีย์ 31/37
246 นาย ภิสิต ไชยมงคล อนุสาวรีย์ 180/334
247 นางสาว มณธิชา เตียวตระกูล อนุสาวรีย์ 20/19
248 นาย ถาวร วิรัตน์จันทร์ อนุสาวรีย์ 254
249 นาง สุภาพร รูปแก้ว อนุสาวรีย์ 9/157
250 นางสาว กัลญา อินทร์โพธิ์ อนุสาวรีย์ 95/27
251 นาย นรเสฎฐ์ สามปรุ อนุสาวรีย์ 12/263
252 นาย คนึง เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 99/260
253 นาย ประภาส รัตนวราภรณ์ อนุสาวรีย์ 44/382
254 นาย ชัยจิตร์ บุตรสาร อนุสาวรีย์ 46
255 นาย สมคิด รัตนแพทย์ อนุสาวรีย์ 198
256 ร.ต. พิสิฎฐ์ รัตนภาณุ อนุสาวรีย์ 31/26
257 นาย พยุง ธรรมปัญญาสกุล อนุสาวรีย์ 100
258 นาง ชุลีกร เพ็ชรอินทร์ อนุสาวรีย์ 139
259 นาง ปัทมา สร้อยสังวาลย์ อนุสาวรีย์
260 นาย รังษี เลาหะกุล อนุสาวรีย์ 419
261 นางสาว นิตยา เหมี้ยงหอม อนุสาวรีย์ 99/268
262 นางสาว หฤทัย ตรีพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 99/82
263 นาย นเรส เหมนาไลย อนุสาวรีย์ 86/165
264 นาง เฉลิมรัตน์ จันทร์เพ็ชร อนุสาวรีย์ 488/1
265 นาย เติมศักดิ์ ปิยะมณีพร อนุสาวรีย์ 9/223
266 นางสาว ปนัดดา ปิยะมณีพร อนุสาวรีย์ 9/183
267 นาย เอกศิริ เลิศอภิสิทธิ์กุล อนุสาวรีย์ 9/224
268 ม.ล. ทองทิพย์ ทองแถม อนุสาวรีย์ 56/270
269 นางสาว พิชญนันท์ วัชระธนพิศุทธ์ อนุสาวรีย์ 69/3
270 นางสาว กิตติยา ตันสงวน อนุสาวรีย์ 9/58
271 นาย นิสิทธิ์ เอี่ยมสอาด อนุสาวรีย์ 62
272 นาง สุวพร สว่างศรี อนุสาวรีย์ 44/147
273 นาง นุชนารถ วงษ์ประยูร อนุสาวรีย์ 10
274 นาย ประคอง หมั่นบรรจง อนุสาวรีย์ 90/450
275 นาง วงจันทร์ ณ เชียงใหม่ อนุสาวรีย์ 2
276 นาย ประณัย ตัณฑเศรษฐี อนุสาวรีย์ 34/48
277 นางสาว นภฉัฐ ราชแบน อนุสาวรีย์ 31
278 นาย ดนัย ตั้งวิไลเสถียร อนุสาวรีย์ 14/509
279 นาย วารินทร์ จิระสุขทวีกุล อนุสาวรีย์ 59/131
280 นาย ไตรราษฎร์ เสรีจำเริญโรจน์ อนุสาวรีย์ 99/257
281 นางสาว เจียม ฉิมโพธิ์กลาง อนุสาวรีย์ 3
282 พล.อ.ต. ชวลิต วุฒิจันทร์ อนุสาวรีย์ 44/47
283 นาย เทพพิทักษ์ เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 60/102
284 นาย บ่าย ธรรมเวท อนุสาวรีย์
285 นาย เฉลิมเดช แปงเครื่อง อนุสาวรีย์ 19/16
286 นาง พัชรากาญจน์ ใจสงัดวรชิต อนุสาวรีย์ 20
287 พ.อ.อ. กฤษณา ชูทรัพย์ อนุสาวรีย์ 86/155
288 นาง บังอร ป่าตาล อนุสาวรีย์ 365/587
289 นาย ชยพล วาสนาโชติกุล อนุสาวรีย์ 30/40
290 นาง วราพร เศวตกิติธรรม อนุสาวรีย์ 50/37
291 นาง เอกสุดา วรรณพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 41
292 นาง วิภา สอนมั่น อนุสาวรีย์ 29/754
293 นาง บุญเกิด ฮึกเหิม อนุสาวรีย์ 83
294 นางสาว ทิพพานันท์ มุสิกบุตร อนุสาวรีย์ 10
295 นาย เริงเอก วรรณพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 41/2
296 นางสาว สิริพัทธ์ พิพัฒนาศักดิ์ อนุสาวรีย์ 28/8
297 นาย จรัสพงษ์ ฐิตฺญาณพร อนุสาวรีย์ 108/684
298 นาย สุธรรม บำรุงนคร อนุสาวรีย์ 180/195
299 นาย จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ อนุสาวรีย์ 39/104
300 นาง รัตนา เหลืองสุรีย์ อนุสาวรีย์ 44
301 นาง ฐิตินันท์ สว่างวงษ์ อนุสาวรีย์ 666/23
302 นาง ศรินทิพย์ งามเจริญ อนุสาวรีย์ 268
303 นาง ลออง พลอยสุข อนุสาวรีย์ 33/95
304 นางสาว เพ็ญศรี อเนกนัยสุวรรณ อนุสาวรีย์ 9/362
305 พ.อ.อ. วสันต์ ฐานิตสรณ์ อนุสาวรีย์ 61/1
306 พ.ท. พัฒนะ รื่นกระวี อนุสาวรีย์ 202
307 พันโท ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์ อนุสาวรีย์ 110
308 นาย สุทิน สุพรหมภักตร์ อนุสาวรีย์ 244/342
309 นาย พรชัย แซ่เต็ง อนุสาวรีย์ 12/344
310 นาง อำพัน จุมพล อนุสาวรีย์ 19
311 นาง ญาณิศา รัตอาภา อนุสาวรีย์ 84/67
312 นาง สุภาภรณ์ เดชตรัยรัตน์ อนุสาวรีย์ 419
313 นางสาว พรรณี เรืองศรี อนุสาวรีย์ 44/337
314 นาย กุศลวิทย์ รัสสัยการ อนุสาวรีย์ 135
315 นาย วรวิทย์ แก้วจินดา อนุสาวรีย์ 248/3
316 นางสาว ชลธร จันทะดวง อนุสาวรีย์ 200/5
317 นาง พรทิพย์ พวงธนสาร อนุสาวรีย์
318 นางสาว ลมัย ไค่นุ่นน้อย อนุสาวรีย์
319 นาง สมพันธ์ กองทรัพย์ อนุสาวรีย์ 180/292
320 นาย อาจกมล นาคลดา อนุสาวรีย์ 88/88
321 นาย พรชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ อนุสาวรีย์ 366/10
322 ร.อ. ชินะดิษ รูปจะโป๊ะ อนุสาวรีย์ 29/217(60/20)
323 นาง อารีย์ จันทะวงษา อนุสาวรีย์
324 นาย พัฒนา วรารักษ์สัจจะ อนุสาวรีย์ 77/58
325 นาย เรืองเดช เฮ้ารัง อนุสาวรีย์ 45
326 นาง อัญชนา นินนาทนนท์ อนุสาวรีย์ 146/17
327 นาย ชัชวาลย์ วินิจชัยนันท์ อนุสาวรีย์ 100/123
328 นาย จำลอง สมในใจ อนุสาวรีย์ 97
329 ร.ต. ไสว ผาดผ่อง อนุสาวรีย์ 60/32
330 นาย ธันวา มามาก อนุสาวรีย์ 9/126
331 นางสาว เฟื่อง รอดรักษา อนุสาวรีย์ 29
332 นาง สุรีย์วรรณ รัตนบุตรชัย อนุสาวรีย์ 92/112
333 นางสาว ภารวี เดชตรัยรัตน์ อนุสาวรีย์ 181/120
334 นางสาว กฤษณา มูลานนท์ อนุสาวรีย์ 92/58
335 นาย อมร เอี่ยมกุศลกิจ อนุสาวรีย์ 3/1116
336 นาย ประกอบ ขวัญสุข อนุสาวรีย์ 12/14
337 นางสาว ศิรินทิพย์ สมจิตร อนุสาวรีย์ 12/12
338 นางสาว อมรรัตน์ ฉัตรชัยเวช อนุสาวรีย์ 108/680
339 นาง พรรณี ปรีกรานต์ อนุสาวรีย์ 126/9
340 นางสาว รุ่งระวี สุขแสงศรี อนุสาวรีย์ 244/288
341 นางสาว คณินทิชา รินนุกาญจน์ อนุสาวรีย์ 310/7
342 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อ่อนน้อม อนุสาวรีย์
343 นางสาว ฐปณีย์ แสนอุบล อนุสาวรีย์
344 นาย ทรงวิทย์ งามพิทักษ์กุล อนุสาวรีย์ 42
345 นางสาว กรภัทร สัญฉิมมา อนุสาวรีย์
346 นาง ติ่ม เกตุโชติ อนุสาวรีย์ 18
347 นาง ทองคำ กลิ่นกล่ำ อนุสาวรีย์ 177/3
348 นาย พิเชฐ คลังทอง อนุสาวรีย์ 14/108
349 นาง นุชจิรา แย้มภิรมย์ศรี อนุสาวรีย์ 20
350 นางสาว จีรสุดา เกียรติสหกุล อนุสาวรีย์ 181/181
351 นาย ปกรณ์ วรรลยางกูร อนุสาวรีย์
352 นางสาว ผการินทร์ กณะวงศ์ อนุสาวรีย์
353 นาง สุภางค์จิตต์ สุวรรณรุจิ อนุสาวรีย์ 86/71
354 นาย พิศรุธ กณะวงศ์ อนุสาวรีย์
355 นาง นวรัตน์ พงศ์โสภี อนุสาวรีย์ 256ด
356 นาย เวชรัช ทองสาคร อนุสาวรีย์
357 นาย ชัยสิทธิ์ พงศ์โสภี อนุสาวรีย์ 108/303
358 นาง สุวรรณ น้อยจำปี อนุสาวรีย์ 165/5
359 นาง ชวิกา นวลอินทร์ อนุสาวรีย์ 10/141
360 นาย สมพร วงศ์สุทธิเลิศ อนุสาวรีย์ 88/30
361 นาง สำอางค์ โพธิ์แสงดา อนุสาวรีย์ 94
362 นางสาว บุลภรณ์ แสงสว่าง อนุสาวรีย์ 92/142
363 นางสาว วันเพ็ญ ประสาร อนุสาวรีย์ 135
364 นางสาว ประจวบ ธาราทรัพย์ อนุสาวรีย์ 28
365 นาง ยุวลักษณ์ ถุงทองไพศาล อนุสาวรีย์ 71/1
366 นางสาว ลภัสรดา อรกุล อนุสาวรีย์
367 นาย รามินทร์ ปัญญาเหล็ก อนุสาวรีย์ 9/74
368 นางสาว ชัญภัชชญา บุญไมตรี อนุสาวรีย์ 43/404
369 นาย ยุทธพงศ์ ทั่งจันทร์ อนุสาวรีย์ 161/19
370 นาง สวิง หวังชม อนุสาวรีย์ 94/2
371 นาย พยอม ทรัพย์ประกอบ อนุสาวรีย์ 5
372 นาย วินัย จารุวณิชกุล อนุสาวรีย์ 92/144
373 นาง ชะม้าย มุขเงิน อนุสาวรีย์ 7/45
374 นางสาว ชาลิสา ลิ้มรุจิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 111/138
375 นางสาว รองเอก วรรณพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 41/1
376 นาย สุชาติ ศิริอนันต์ชัยกุล อนุสาวรีย์ 19/11
377 นาง พรศรี ศิริสมรรถการ อนุสาวรีย์ 59/36
378 นาย สุชาติ สิริสุขะ อนุสาวรีย์ 22/13
379 นาง ปราณี พงศ์มณี อนุสาวรีย์ 56
380 นางสาว ณฐมน รัตนเดชตระกูล อนุสาวรีย์ 159/161
381 นาง บุญทิม บุญประคำ อนุสาวรีย์ 208/3
382 นางสาว พิสมัย เพ็งเดี่ยว อนุสาวรีย์
383 นาย สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์ อนุสาวรีย์ 8
384 พ.ต. สุชาติ แก้วเกิดเพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 86/90
385 นาง นววรรณ แสงหิรัญสุข อนุสาวรีย์ 11
386 นาง ธีระนุช เนื้อเย็น อนุสาวรีย์
387 นาง รัตน์ศิกาญจน์ ไวยากรณ์ อนุสาวรีย์ 14/517
388 นาย จรินทร์ อภิญญาสุวรรณ อนุสาวรีย์ 20
389 นาง เสาร์เรือน เหมือนตา อนุสาวรีย์ 161/25
390 นางสาว กิ่งแก้ว เจริญลาภ อนุสาวรีย์ 86/233
391 นาย วรวิทย์ กิตติโชติวัฒน์ อนุสาวรีย์ 99/137
392 นาง ดรุณวรรณ สกุลศิริวัฒน์ อนุสาวรีย์ 80
393 พ.อ. องอาจ อนุกูล อนุสาวรีย์ 43/179
394 นาง กัลยา เชาว์ไว อนุสาวรีย์ 2
395 นาย วราวุฒิ สุจรีรักษ์ อนุสาวรีย์ 91
396 นาง นรัญกรณ์ ไกรทอง อนุสาวรีย์ 244/274
397 นาง ประภาพร พันธุ์เถาว์ อนุสาวรีย์ 109
398 นางสาว ศิริพร อ่อนสด อนุสาวรีย์
399 ส.อ. วงศ์กวิน สวินทร อนุสาวรีย์ 154
400 นางสาว สะไบทิพย์ ทิพย์รัตน์ อนุสาวรีย์ 9/33
401 นาย ศิริเดช ศรีจันทร์ อนุสาวรีย์ 161/74
402 นาย สมเดช กุลกิสตติโกวิท อนุสาวรีย์ 14/478
403 นาง อัจฉราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ อนุสาวรีย์ 11/56
404 นาย ชัยวัฒน์ สมเสียง อนุสาวรีย์ 43/36
405 นาย ไท อัศภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 109/108
406 นาย จริพันธ์ จันทรัตน์ อนุสาวรีย์ 1155
407 นาง วิรัศ ชมภูคำ อนุสาวรีย์ 96/46
408 นาย ปราโมช ติวา อนุสาวรีย์ 1/240
409 นาง ชลกนก รัชตสุภัค อนุสาวรีย์ 5
410 นาง สุมาตรา มากเกิด อนุสาวรีย์ 92/55
411 นาง ใจ สุขเฉลิม อนุสาวรีย์
412 นาย อัจฉราภรณ์ สุวรรณกนิษฐ อนุสาวรีย์ 98/159
413 ร.อ. ประทัง สิทธิสาร อนุสาวรีย์ 243
414 นาง มณี วรรณนิล อนุสาวรีย์
415 นาย สิทธิชัย เริงพงษ์พันธ์ อนุสาวรีย์
416 นาย วิดล ขุมคำ อนุสาวรีย์
417 นางสาว มณฑา พฤกษาแก้ว อนุสาวรีย์ 208/4
418 นาย สมนึก บุญปก อนุสาวรีย์ 44/133
419 นาง บุญส่ง บุญยัง อนุสาวรีย์ 43/11
420 นาย ปราโมทย์ หวังพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 56/218
421 นาง อารีรัตน์ ชูขวัญ อนุสาวรีย์ 77/72
422 นาง แสงเดือน สีธูป อนุสาวรีย์
423 นางสาว นภัทร พันยาผิว อนุสาวรีย์ 26
424 นาย นิมมิต จิยะจันทน์ อนุสาวรีย์ 8
425 นาง พัชรี โคตะปัญญา อนุสาวรีย์
426 นาย นรุตม์ สกุลธรรมรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/546
427 นาย ชาญชัย เพ็ชร์อินทร์ อนุสาวรีย์ 181/301
428 นาง วันดี ไทยพานิช อนุสาวรีย์ 36/8
429 นางสาว สุชาดา อภิรัตน์กุลชัย อนุสาวรีย์ 70/112
430 นาย สมพงษ์ แวจุฑานิติ อนุสาวรีย์ 77/29
431 นาย สุวิทย์ เจิมสวัสดิพงษ์ อนุสาวรีย์ 104/24
432 นาย ยืนยง ตั้งเปรมศรี อนุสาวรีย์ 9/32
433 นาย ธำรงรัตน์ ธรรมโชติ อนุสาวรีย์ 161/30
434 นาง รุจี จันโทภาส อนุสาวรีย์ 88/74
435 นาง ปราณี เข็มเพ็ชร อนุสาวรีย์
436 นาง สุนันทา วิสิทธิพานิช อนุสาวรีย์ 225/26
437 นาง สุภาสินี สุวิทยพันธุ์ อนุสาวรีย์ 50/30
438 นาย ชูพงษ์ ลิมป์รุ่งรัตนา อนุสาวรีย์ 9/59
439 นาย มนตรี บุนนาค อนุสาวรีย์
440 นาย วิชัย นาดีมาก อนุสาวรีย์ 99/253
441 นาง เทียนชัย ชมเชย อนุสาวรีย์ 37/40
442 นาง มาลัย ชมเชย อนุสาวรีย์ 37/41
443 นางสาว จิรภา ศรีสองเมือง อนุสาวรีย์
444 นาง อมรา สนธิเวโรจน์ อนุสาวรีย์ 244/368
445 นางสาว ศิวะลีย์ ภู่เพ็ชร อนุสาวรีย์ 10
446 นางสาว ฐานันดร์ แซ่แพ อนุสาวรีย์ 6/518
447 นาง พยุง สว่างฤกษ์ อนุสาวรีย์ 92/186
448 นาย กฤต สุทธิสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 180/180
449 นาง กัลยกร จิรโสภณสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 32
450 นาย วิเชียร จิรโสภณสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 51/35
451 นาย ไพบูลย์ ฉลวยงามดี อนุสาวรีย์
452 นาง โชติรส บุญประกอบ อนุสาวรีย์ 42
453 นางสาว ศศิกาน วงษ์ชมพู อนุสาวรีย์
454 นางสาว พิมพิสษา ลิมป์ภัคสิริ อนุสาวรีย์ 9/48
455 นาย พยุง วงศ์ขันธ์ อนุสาวรีย์
456 นาง ทองทิพย์ ทรัพย์ศฤงคาร อนุสาวรีย์ 157
457 นางสาว จรรยา ตันทวานิช อนุสาวรีย์ 56/279
458 นาง นภาพร แสงจันทร์ อนุสาวรีย์ 40/35
459 นาย สุภสิทธิ์ จันทนมัฏฐะ อนุสาวรีย์
460 นาง สุชาดา ส.พจพิบูล อนุสาวรีย์ 120
461 นาย สุรชัย เดโชธรรมสถิต อนุสาวรีย์ 7/18
462 นาง ชุติกาญจน์ พะลัง อนุสาวรีย์ 7/47
463 นางสาว ชูศรี เจริญถาวร อนุสาวรีย์ 20
464 นาง สุดดาลักษณ์ จิตต์ชื่นโชติ อนุสาวรีย์
465 นาง สุนีย์ ทองเหลือ อนุสาวรีย์ 60/126
466 นางสาว มณเฑียร งามละมัย อนุสาวรีย์ 322
467 นาย ฉันท์ ศรีพงษ์ อนุสาวรีย์ 15/5
468 นาง พรพืมล ปัทมวงศ์จริยา อนุสาวรีย์ 10/45
469 นาย ภูริเดช พวงมาลัย อนุสาวรีย์
470 นาง ชุติกาญจน์ กางการ อนุสาวรีย์ 19
471 นาง ทัศนีย์ จงพลาผลกุล อนุสาวรีย์ 46
472 นาง สมศรี จงพลาผลกุล อนุสาวรีย์ 60/29
473 นางสาว ฉัตรสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 94
474 นางสาว สุมิตตา จงพลาผลกุล อนุสาวรีย์ 7
475 นาง อุไรวรรณ เกษรานนท์ อนุสาวรีย์ 182
476 นางสาว ภคณัฐ สินธ์แก้ว อนุสาวรีย์ 180/296
477 นาง แน่งน้อย เวทยพงษ์ อนุสาวรีย์ 12/160
478 นาง ฉวี ยอดวิเชียร อนุสาวรีย์ 43/32
479 นาง อัญชลี โรจนาธีรวัฒน์ อนุสาวรีย์ 38/109
480 นาง นิ่มนวล แสงศิลา อนุสาวรีย์ 244/142
481 นาย สมชัย กิจอมรชัย อนุสาวรีย์ 9/437
482 นางสาว ไพรัตน์ แย้มศาสตร์ อนุสาวรีย์ 49/169
483 นาง หทัยรัตน์ สมถวิล อนุสาวรีย์ 65/115
484 นาย พิภพ พานิชสมบัติ อนุสาวรีย์ 12/153
485 นาง ศีลธรรม ประเสริฐพงศ์ธร อนุสาวรีย์ 211
486 นาย ธีระวัฒน์ บูชาบุญ อนุสาวรีย์ 29/536
487 นาย เสริมศักดิ์ วรรณกูล อนุสาวรีย์ 1/11
488 ร.ต. สมจิตต์ ห้องสำเริง อนุสาวรีย์ 244/268
489 นาง มะลิวัลย์ ดวงเดือน อนุสาวรีย์
490 น.ท. ปัญญา คล้ายทองคำ อนุสาวรีย์ 77
491 นาย ปัญจารีย์ ห้วยหงษ์ทอง อนุสาวรีย์ 173/43
492 นาย วัง สมบูรณ์ อนุสาวรีย์
493 นางสาว พัชรนันท์ ภัยสยม อนุสาวรีย์ 363/694
494 นาง รัตนา สาระไชย อนุสาวรีย์ 49/206
495 นาง ปัณณธร จินดาวัฒนะ อนุสาวรีย์ 244/53
496 นางสาว อัญฉราพร วงษ์พัฒน์ อนุสาวรีย์ 666/34
497 นาง สิริเพ็ญ คล้ายแจ้ง อนุสาวรีย์ 181/199
498 นาง รจนา ธาราณัติ อนุสาวรีย์ 244/19
499 นาง นวลจันทร์ หลิมกุล อนุสาวรีย์ 166
500 พ.ต.อ. สำเริง สิงหรัญ อนุสาวรีย์ 18/1
501 นาย ภานุวัฒน์ มีแย้มภักดิ์ อนุสาวรีย์
502 นางสาว วิลาวัลย์ ศรสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 93/341
503 นางสาว นงคราญ ท้าวใจพรมมา อนุสาวรีย์ 225/71
504 นาง จันทร์ฉาย วิโนทัย อนุสาวรีย์ 94/21
505 นาง เสวียน อินพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 99/229
506 นางสาว เสมือน อินพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 99/275
507 นาง เพ็ญศรี ยันตดิลก อนุสาวรีย์ 22/43
508 นางสาว ปัทมา วัฒนสุข อนุสาวรีย์ 92/7
509 นาย ตี๋ ทองดี อนุสาวรีย์ 45/8
510 นาย ชัยรัตน์ จิตรน้อม อนุสาวรีย์ 99/190
511 น.อ. ประคอง จันทร์ศรี อนุสาวรีย์ 3/248
512 นาง ปราณีต เจริญศรี อนุสาวรีย์ 77/232
513 นาง รัชนีย์ รุ่งอินทร์ อนุสาวรีย์ 3
514 นาง สุปราณี อรุณวิวัฒน์กุล อนุสาวรีย์ 90/429
515 นาย ภคยันต์ บูรณศิริ อนุสาวรีย์ 452/26
516 นาง ศิรินันท์ ทับทิมเทศ อนุสาวรีย์ 56/352
517 นาย พิริยะ จุลสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 10/29
518 นาง จิรวดี เทพเกษตรกูล อนุสาวรีย์ 56/357
519 พ.ต.ท. คมกฤช สุขไทย อนุสาวรีย์ 56/276
520 นาง สุกัญญา ธีรวุฒิอุดม อนุสาวรีย์ 56/269
521 นาย ผดุง พานิช อนุสาวรีย์ 244/107
522 นาง เครือวัลย์ ศรีนวล อนุสาวรีย์ 108/218
523 นาย ตรีเนตร เภาสมบัติ อนุสาวรีย์ 180/212
524 นาย สมหวัง บุญพิบูลย์ อนุสาวรีย์ 43/1074
525 นาย ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ อนุสาวรีย์ 181/361
526 นาย ดุษฎี บุษยะกนิษฐ อนุสาวรีย์ 4
527 นาย มนศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ อนุสาวรีย์ 98/3
528 นางสาว สุรีย์ โลนุช อนุสาวรีย์ 69
529 นาง น้ำทิพย์ กิจกล้า อนุสาวรีย์ 50/55
530 นาย นทีนันท์ นทิคามิน อนุสาวรีย์ 14/41
531 นาย สานิตย์ มีศิริ อนุสาวรีย์ 55
532 นาง จันทร์ฟอง อินต๊ะเมา อนุสาวรีย์ 152
533 นาย ธัชชัย ระเบียบดี อนุสาวรีย์ 31
534 นาง นภาวรรณ สาระบูรณ์ อนุสาวรีย์ 143
535 นางสาว นฤมล กุศลเอี่ยม อนุสาวรีย์ 92/183
536 นาย สุนทร คงทรัพย์ อนุสาวรีย์ 362
537 นางสาว ลักษมี ปั้นแปลก อนุสาวรีย์ 37
538 นาย สมศักดิ์ ราษฎรดี อนุสาวรีย์ 9/71
539 ร.ต. เฉลิมพล เฉลิมชวลิต อนุสาวรีย์ 86
540 นาง ลาวัณย์ อัศภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 108/37
541 นาง อุไรรัตน์ เผือกทอง อนุสาวรีย์ 174
542 นาย อภิชาติ มาศมาลัย อนุสาวรีย์ 58
543 นาย ภาสกร นันทวงศ์ อนุสาวรีย์ 161/50
544 นาง วันทนีย์ รักษ์วงษ์วาน อนุสาวรีย์ 43/129
545 นาย วิชัย จิตติกรยุทธนา อนุสาวรีย์ 116/2
546 นาย สมชาย กล่อมรักษา อนุสาวรีย์ 108/678
547 นาย สมภาร กนกแก้ว อนุสาวรีย์
548 นาง ปราณี คูสว่างศรี อนุสาวรีย์ 343/40
549 นาง ภาวดี พงษ์พานิช อนุสาวรีย์ 234
550 นาย ประสิทธิ์ แซ่ลี อนุสาวรีย์
551 นาง ปทุมมาศ เหลืองอรุณเลิศ อนุสาวรีย์ 56/238
552 นาย วัชระ ณ นคร อนุสาวรีย์ 83/26
553 นาย ชิดชนก ปราบสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 71
554 นาง อุดม มหามนตรี อนุสาวรีย์ 40
555 นาง รุ่งรักษ์ เปี่ยมศิริมงคล อนุสาวรีย์ 30/32
556 นาง สุชินันท์ แก้วผ่องศรี อนุสาวรีย์ 244/105
557 นาง ศศิวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ศิริ อนุสาวรีย์ 38/33
558 นาง จงกลณี กิฎามร อนุสาวรีย์ 10/19
559 นาง กฤษณา คงศิลป์ อนุสาวรีย์ 244/73
560 นาย สันติราษฎร์ หิรัญคำ อนุสาวรีย์ 36
561 นาง พรนิภา วิลยาลัย อนุสาวรีย์ 222/44
562 นาง สุดใจ สุจริตตานันท์ อนุสาวรีย์ 244/259
563 นาย ปริญญา สุจริตตานันท์ อนุสาวรีย์ 244/254
564 นางสาว บุษกร แก้วมรกต อนุสาวรีย์ 88/12
565 นาย นวชาติ สังขจันทร์ อนุสาวรีย์ 14
566 นาย รักษา กมลเวชช์ อนุสาวรีย์ 86/201
567 นาย บุญยง ซอนรัมย์ อนุสาวรีย์ 1053
568 นาย ฟรีอี เละเซ็น อนุสาวรีย์ 379/28
569 นางสาว เสาวนีย์ หนองคาย อนุสาวรีย์ 50/13
570 นาย ธัญวรัตน์ กาจสงคราม อนุสาวรีย์ 56/226
571 นาย ยิ่งยศ รังคดิลก อนุสาวรีย์ 3/1222
572 นางสาว รัชนี สุขสมออรรถ อนุสาวรีย์ 46/56
573 นาย อภินพ เรืองฉาย อนุสาวรีย์ 9/62
574 นางสาว ชมพูพร แสงบริสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 56/362
575 นางสาว เปศล วุฒินันท์ อนุสาวรีย์ 121/3
576 นางสาว สายสุนี ศรีสุวรรณ อนุสาวรีย์ 8
577 นาย ดารา ทองใบ อนุสาวรีย์ 47
578 มงล. ดาราวรรณ ฤทธิรักษ์ อนุสาวรีย์ 107
579 นาย รัชตยุทธ์ เขียวสละ อนุสาวรีย์ 81/8
580 นาง รสสุคนธ์ สุปัญญา อนุสาวรีย์ 86/45
581 นาย ธนพล สกุณาศิริโชคสกุล อนุสาวรีย์
582 พ.จ.อ. สุนทร ชำนาญวิทย์ อนุสาวรีย์ 14/139
583 นาย วินัย ศรีนวล อนุสาวรีย์
584 นาย ไพฑูรย์ วาณิชวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 557/117
585 นาย นพดล นิตโย อนุสาวรีย์ 11/114
586 นางสาว นุชรินทร์ สุนนท์ อนุสาวรีย์
587 นางสาว สุจิตรา สอนจินซือ อนุสาวรีย์
588 พล.อ.ต.หญิง สุมาลี ทิพยวิสาร อนุสาวรีย์ 59/82
589 นาง วันทนา เสมอวงษ์ อนุสาวรีย์ 180/419
590 พ.ท. ยิ่งศักดิ์ แก้วมรกต อนุสาวรีย์ 86/158
591 นาย สุชิน ศรีครุท อนุสาวรีย์ 108
592 พล.อ.อ. ประจวบ เห็นกลาง อนุสาวรีย์ 44/391
593 ว่าที่ ร.ต. เจตณรงค์ ลิมป์วัฒนอักษร อนุสาวรีย์ 12/174
594 นางสาว สุนทรี สกุลพราหมณ์ อนุสาวรีย์ 666/41
595 นางสาว อัมพร บรรดาศักดิ์ อนุสาวรีย์ 121/43
596 นาย ชะยันต์ พรมเกตุ อนุสาวรีย์ 16
597 นางสาว ธนพร สุกใส อนุสาวรีย์ 33
598 นาย คุณากร ประคองใจ อนุสาวรีย์ 43/138
599 นาย ชำนาญ สุนทรพานิช อนุสาวรีย์
600 นาย พุฒิพงศ์ แก้วตา อนุสาวรีย์ 334
601 นาง ชูศรี บัวรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/90
602 นางสาว พิมพิไลวรรณ บัวรักษ์ อนุสาวรีย์ 244/104
603 นางสาว ปรางค์ชฎา นิจจันพันธ์ศรี อนุสาวรีย์ 10/27
604 นาย วรศักดิ์ สมตน อนุสาวรีย์ 159/138
605 นาง เสน่ห์ พุ่มนาค อนุสาวรีย์ 431
606 นาย กรีน วัชโรทัต อนุสาวรีย์ 59/28
607 นาง หทัยวรรณ รุสิตานนท์ อนุสาวรีย์ 33/15
608 นางสาว เกษร เที่ยงสุนทร อนุสาวรีย์ 195/6
609 นางสาว เกศกาญจน์ บุษปะเกศ อนุสาวรีย์ 44/64
610 นางสาว กรรณิการ์ กอบเจริญธรรม อนุสาวรีย์
611 นาย ประจักษ์ ปรีดากรณ์ อนุสาวรีย์
612 นาย นพดล กลิ่นจันทร์ อนุสาวรีย์
613 นางสาว ปิยะวรรณ บุญทศ อนุสาวรีย์
614 นางสาว พัชรี ฮวดศรี อนุสาวรีย์
615 นาย วรการ วานิชสุขสมบัติ อนุสาวรีย์ 43/276
616 นาง แก่นจันทร์ เพชรดำ อนุสาวรีย์ 88/131
617 จ.ส.อ. อัญเชิญ ช่างทอง อนุสาวรีย์
618 นาย โฆสิต จำนงค์นารถ อนุสาวรีย์ 175
619 นาย วิชาญ คุณวิโรจน์พานิช อนุสาวรีย์ 4/196
620 นาย คีริศวร์ ศรีกสิพันธ์ อนุสาวรีย์ 28/43
621 นาง นฤมล พึ่งพรพรหม อนุสาวรีย์ 181/56
622 นาง สุพรรณ บุญเชิญ อนุสาวรีย์ 61
623 นาง สม สุทธิโอฬาร อนุสาวรีย์ 46
624 นาง พเยาว์ หุนตระกูล อนุสาวรีย์ 92/30
625 ร.อ. ไสว หัตถประนิตย์ อนุสาวรีย์ 45/30
626 นางสาว มัชฌิมา มูลสาร อนุสาวรีย์
627 นาย นรินทร์ อารีพานิชกุล อนุสาวรีย์ 18/108
628 นาย สุรพล กิมขุนทด อนุสาวรีย์
629 นางสาว วิมล สุวรรณศรี อนุสาวรีย์
630 นาย ทวีศักดิ์ โตวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 9/493
631 นาย สุพล วิทยาเวช อนุสาวรีย์ 34
632 นาง ปภาดา อวนศรี อนุสาวรีย์ 96
633 นาย เสมา ทองคณารักษ์ อนุสาวรีย์ 9/93
634 นาย เรือง จันทร์มหเสถียร อนุสาวรีย์ 341/30
635 นาง ธัญญลักษณ์ ทรัพย์แก้ว อนุสาวรีย์ 42/42
636 นางสาว อรวรรณ ไขว้บุญ อนุสาวรีย์
637 นาย สวิง เฟยลุง อนุสาวรีย์ 99/69
638 นางสาว อมรรัตน์ เนาวโรจน์ อนุสาวรีย์
639 นางสาว นันทนา ครุฑธาพันธ์ อนุสาวรีย์
640 นาง อุดม สาลี อนุสาวรีย์
641 นาย จุลินทร์ ทวีวัฒน์มงคล อนุสาวรีย์ 423
642 นาย นิทัศน์ ศิวะหรรษาพันธ์ อนุสาวรีย์ 3/1079-1080
643 นาย วิทยา อุฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 34 (5/23)
644 นาง สุมณฑา คัมภีรพันธุ์ อนุสาวรีย์
645 นาย นนทวิทย์ โคตรวงศ์ อนุสาวรีย์
646 นาง กฤษณี ภู่พัฒน์ อนุสาวรีย์ 56/326
647 นางสาว นิภาพร ภูดรโพธิ์ อนุสาวรีย์
648 นางสาว วันเพ็ญ กองมนต์ อนุสาวรีย์
649 นาย นิยม ลอยล่อง อนุสาวรีย์ 232
650 นาย เอนก ศรีขุนทอง อนุสาวรีย์ 42/79
651 นาง ปิยวรรณ สายหยุด อนุสาวรีย์
652 นางสาว อิมพิลา ยุระยาตร์ อนุสาวรีย์
653 นาย กำธร พัฒนแก้ว อนุสาวรีย์ 77/193
654 นาย สุขบิ้ล มานะวิทยากิจ อนุสาวรีย์
655 นางสาว ณัฐชไม เลื่องชัยเชวง อนุสาวรีย์ 108/669
656 นาย สมจิตร สิทธิเลิศ อนุสาวรีย์
657 นาย กิจจา พงศ์กูลเกียรติ อนุสาวรีย์ 92/14
658 นาย สมร ซึมกลาง อนุสาวรีย์ 37/33
659 นาง กนกวรรณ มานะวิทยากิจ อนุสาวรีย์
660 นาย ธีระฤทธิ์ ปานดำ อนุสาวรีย์ 11/138
661 นาง สุดา สุกสี อ