เขตหลักสี่ ครั้งที่ 17
เขตหลักสี่ ครั้งที่ 17 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นางสาว กัลยา โรจน์วิรัตน์ ทุ่งสองห้อง 47/181
2 นาย สมาน เรืองงาม ทุ่งสองห้อง
3 นาย นวล สมวงศ์ ทุ่งสองห้อง 99/100
4 นาย แม้น ทองผา ทุ่งสองห้อง 111/118
5 นาย เยี่ยม แห้วกำบัง ทุ่งสองห้อง 305/146
6 นาย สมทรง มณีใส ทุ่งสองห้อง 47/457
7 นาง อุบล บุญลือ ทุ่งสองห้อง 20/34
8 นางสาว สมหมาย อยู่มั่น ทุ่งสองห้อง 139
9 นาง สำรวย เปาอินทร์ ทุ่งสองห้อง
10 นาง วารุณี ศรสิทธิ ทุ่งสองห้อง
11 นาย วันเฉลิม วีระกมล ทุ่งสองห้อง
12 นาย วรรณา ทองบาง ทุ่งสองห้อง
13 นาง ศิริพรญา สุขวณิช ทุ่งสองห้อง 21/70
14 นาง วราภรณ์ ดวงตา ทุ่งสองห้อง
15 นางสาว เบ็ญจรัตน์ ธรรมบุตร ทุ่งสองห้อง
16 นาย สมเกียรติ ปุริสพันธ์ ทุ่งสองห้อง 101/16
17 นาย วรากร เกษรบุษผา ทุ่งสองห้อง
18 นาย จีรพงษ์ ปรีชาแพทย์ ทุ่งสองห้อง
19 นาย ศรีคำรญ นิลเขียว ทุ่งสองห้อง
20 นางสาว ทุม จีนป่อง ทุ่งสองห้อง
21 นางสาว แช่ม ยศศักดิ์ ทุ่งสองห้อง
22 นาย ธนกฤต อนันตกุล ทุ่งสองห้อง
23 นาง เพ็ญประภา สกุลทอง ทุ่งสองห้อง
24 นางสาว ไพวัน ศรีนวล ทุ่งสองห้อง
25 นางสาว อุดม ศรีงาม ทุ่งสองห้อง
26 นาย สร้างบุญ เสนากาญจน์ ทุ่งสองห้อง
27 นาง กันยารัตน์ โกไศยกานนท์ ทุ่งสองห้อง 9/112
28 นาย กิตติศักดิ์ ภูเต้าทอง ทุ่งสองห้อง
29 นาง ปราณี จั่นเพิ้ง ทุ่งสองห้อง 22/10
30 นาง จิตตวดี มาตยานุมัตย์ ทุ่งสองห้อง 209/37
31 นาย นิติพัฒน์ วงษา ทุ่งสองห้อง
32 นาย สมควร สันติวงค์ ทุ่งสองห้อง
33 นาง วรรณา ดำรงสุกิจ ทุ่งสองห้อง 150/195
34 นางสาว สาริน พงษ์ทอง ทุ่งสองห้อง 150/196
35 นางสาว จุฑาภรณ์ ดิษฐาน ทุ่งสองห้อง
36 นาย บุญช่วย เสถียรธีราภาพ ทุ่งสองห้อง 318/112
37 นาย สมศักดิ์ แซ่ลื้ม ทุ่งสองห้อง
38 นาง นันท์รัตน์ สุรดิษอมรพงค์ ทุ่งสองห้อง 310/78
39 นาย บุญนำ จะเส็ง ทุ่งสองห้อง
40 นาง จิตฤทัย โชติชัยสถิตย์ ทุ่งสองห้อง 8/29
41 นาย สมหมาย สุขศรีวงศ์ ทุ่งสองห้อง
42 นาย สิทธิเดช ทรัพย์ทวีสุข ทุ่งสองห้อง 135/8
43 นาย เสมอ ศักดา ทุ่งสองห้อง 101/34
44 นางสาว จุฑามาศ ทับปาน ทุ่งสองห้อง
45 นาย น้อย โวหาร ทุ่งสองห้อง 81/6
46 นางสาว วิภาทิพย์ ธีรพิทักษ์ธรรม ทุ่งสองห้อง 55/118
47 นางสาว ทรรศนีย์ วัฒนาพงษ์พันธุ์ ทุ่งสองห้อง
48 นาย อภิชา จันทร์สว่าง ทุ่งสองห้อง
49 นาย เรืองเดช วงษ์จันทร์ ทุ่งสองห้อง
50 นาย ประกิจ อุปะสัมปะกิจ ทุ่งสองห้อง 305/92
51 นาง บุญช่วย คนหาญ ทุ่งสองห้อง
52 นาง ประภาดา จุกจันทร์ ทุ่งสองห้อง
53 นางสาว ทองดี น้อยไม้ ทุ่งสองห้อง 40/2
54 นางสาว ลำใย น้อยไม้ ทุ่งสองห้อง 40
55 นาง นิภาภัทร เพื่อเกียรติ ทุ่งสองห้อง 153/4
56 นาง สุนีย์ เกตุวโรภาส ทุ่งสองห้อง 329/30
57 นาย หาญ คุ้มนุช ทุ่งสองห้อง 111/319
58 นาย เมตต์ แย้มวงษ์ ทุ่งสองห้อง 11/23
59 นาย สัมฤทธิ์ ชีกว้าง ทุ่งสองห้อง
60 นาย พรไพร รอดปัญญา ทุ่งสองห้อง
61 นาง สำราญ ตะปะสา ทุ่งสองห้อง 301/59
62 นาย สิระ บุญสินสุข ทุ่งสองห้อง 55/34
63 นาง วรรณประภา สิริชาติ ทุ่งสองห้อง 1/41
64 นาย ศราวุธ วัชรงค์ ทุ่งสองห้อง 55/36
65 นาย บุญวณิช เรืองพนิช ทุ่งสองห้อง 55/37
66 นาย นราธร จารุประวิทย์ ทุ่งสองห้อง 183/498
67 นาย พีรดิศ กาญจนวงศ์ ทุ่งสองห้อง 1/44
68 นาย กีรติยุต ลักษณะพานิชย์ ทุ่งสองห้อง 100/62
69 นาย พลากร ดวงเกตุ ทุ่งสองห้อง
70 นาย วีระชัย บริราชเดชากุล ทุ่งสองห้อง 23/60
71 นาย จาเจียง แซ่ส่ง ทุ่งสองห้อง 310/121
72 นาย สมยศ ไม้หลากสี ทุ่งสองห้อง 67/124
73 นางสาว รุ่งอรุณ ยืนยาว ทุ่งสองห้อง 47/101
74 นาง รัชนีวรรณ ขันโท ทุ่งสองห้อง 33/98
75 นาย วิรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม ทุ่งสองห้อง 9/73
76 นาย อุดมทรัพย์ เข็มเพชร ทุ่งสองห้อง
77 นาย สมจิตร ประสงค์สิน ทุ่งสองห้อง
78 นาย ทรงกลด เปรมสุข ทุ่งสองห้อง
79 นาย สุภี แก้วคุณเมือง ทุ่งสองห้อง
80 นาย ฐากูร คณาวิวัฒน์ไชย ทุ่งสองห้อง 29/319
81 นางสาว ชลอ ป้องเขตต์ ทุ่งสองห้อง
82 นาง คำพอง ทองลมัย ทุ่งสองห้อง
83 นาง สุภา ม่วงมณี ทุ่งสองห้อง 4/146
84 นางสาว วิไลลักษณ์ เต็งเจียง ทุ่งสองห้อง 308/43
85 นาย สมนึก จารุดิลกกุล ทุ่งสองห้อง 70/23
86 นาย ประดิษฐ์ อิทธิสารรณชัย ทุ่งสองห้อง 84/3
87 นาง สำรวม ประสงค์ ทุ่งสองห้อง
88 นาย ประกาศ สูตะบุตร ทุ่งสองห้อง 85/55
89 นาย สุทิน ศรีพล ทุ่งสองห้อง 112/3
90 พ.ต.อ. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ทุ่งสองห้อง 84/15
91 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิสารรณชัย ทุ่งสองห้อง 84/16
92 นาง ฐิติรัตน์ ศรีธัญพร ทุ่งสองห้อง 2/245
93 นาย เหมราชย์ ผุดผ่อง ทุ่งสองห้อง 199/34
94 นาย อนุรักษ์ อุสาหะ ทุ่งสองห้อง 150/216
95 นางสาว รัตนรมยื พิมพ์วิชัย ทุ่งสองห้อง
96 นาย อวยชัย ยัสพันธ์ ทุ่งสองห้อง 200/60
97 นาย วราทิตย์ อิทธิสารรณชัย ทุ่งสองห้อง 84/14
98 นาย อนุพันธ์ อุตสาหะ ทุ่งสองห้อง 153/5
99 นางสาว จันทร์ สังกร ทุ่งสองห้อง
100 นาย ดำนิน ทองอินทร์ ทุ่งสองห้อง
101 นางสาว ปวีณา ไชยรัตน์ ทุ่งสองห้อง
102 นาย ชูเกียรติ โสกันธิกา ทุ่งสองห้อง 69
103 นาย ฐิติภัทร ศรีบูรณศร ทุ่งสองห้อง 67/549
104 นาง วนิดา รอบคอบ ทุ่งสองห้อง 150/15
105 นาย วิชา โตเทียบ ทุ่งสองห้อง
106 นาง รัตนาภรณ์ เกียรติประจักษ์ ทุ่งสองห้อง 117/105
107 นาย บุญเลิศ หละวัน ทุ่งสองห้อง
108 นาง จรันทร์ พิมขาลี ทุ่งสองห้อง
109 นาง กุหลาบ ศรีเทพ ทุ่งสองห้อง 107/30
110 นาง พิกุล หนูใหม ทุ่งสองห้อง
111 นาย พลพิสิษฐ์ แจ้งเจนกิจ ทุ่งสองห้อง
112 นาย เกรียงไกร นุชเถื่อน ทุ่งสองห้อง
113 นาย วรพจน์ บุญรอด ทุ่งสองห้อง 48/55
114 นาง สุวาที รัตนวราห ทุ่งสองห้อง 2/118
115 นาย ไตรรงค์ ศรีเทพ ทุ่งสองห้อง 107/29
116 นาย ชัชวาล การโฉมงาม ทุ่งสองห้อง
117 นางสาว นนท์สภรณ์ ภูแข่งหมอก ทุ่งสองห้อง
118 นางสาว มานัส น่วมนิวงษ์ ทุ่งสองห้อง
119 นาย กรุงไทย วรรณะรัก ทุ่งสองห้อง
120 นาง สุลักษณ์ วงษ์หมอ ทุ่งสองห้อง
121 นาย สมบัติ ชาญประจักษ์วณิช ทุ่งสองห้อง
122 นาย ราเมธ หมั่นเขตกรณ์ ทุ่งสองห้อง
123 นางสาว นริมา เศรษฐพานิช ทุ่งสองห้อง 3/597
124 นาย ชัชวาล เสนะวงศ์ ทุ่งสองห้อง 10/29
125 นาย สุเมธ เวชมนัส ทุ่งสองห้อง 12/60
126 นาย หลอด คำมารี ทุ่งสองห้อง
127 นาย ธวัชชัย สิทธิเจริญ ทุ่งสองห้อง 83/22
128 นาย อดิศร วสุนันต์ ทุ่งสองห้อง
129 นาย สุรพันธ์ กิตติสินชัยกุล ทุ่งสองห้อง 30/122
130 นาง สุชยา ป้ันเก่า ทุ่งสองห้อง 201/690
131 นางสาว อุบล เมืองแก้ว ทุ่งสองห้อง
132 นาย สัมฤทธิ์ แสนสีมนต์ ทุ่งสองห้อง
133 นาย สุขุม แก้วกลม ทุ่งสองห้อง 311/23
134 นาง รัตนภรณ์ ต.แสงจันทร์ ทุ่งสองห้อง 301/168
135 นาง สุณีย์ กรุดนารถ ทุ่งสองห้อง 100/280
136 นาง เสาวนีย์ สุนทรครุฑ ทุ่งสองห้อง 301/25
137 นาย สิริพจน์ ชัยภักดี ทุ่งสองห้อง
138 นาย ณรงค์ ปะถะมา ทุ่งสองห้อง
139 นางสาว ลูกนก จิตตรีธาตุ ทุ่งสองห้อง
140 นางสาว กาญจนา ใจตรง ทุ่งสองห้อง
141 นาง ประพิศ ผลาพรม ทุ่งสองห้อง 206/7
142 นาย พรหมเทพ ภูโสภา ทุ่งสองห้อง 100/366
143 นาย สังวาลย์ โพธิ์รัง ทุ่งสองห้อง 133/1
144 นางสาว ยุพิน จิตตรีธาตุ ทุ่งสองห้อง
145 นาย ศราวุธ พันธุ์ไพโรจน์ ทุ่งสองห้อง 25
146 นาย ก่อวงศ์ กาทอง ทุ่งสองห้อง 100/44
147 นาง นิตยา พาหุลรัตน์ ทุ่งสองห้อง 171/9
148 นาย สุดใจ ใจดี ทุ่งสองห้อง
149 นางสาว ยุพา จิตตรีธาตุ ทุ่งสองห้อง
150 นาย ทวีสิทธิ์ พาพันธ์ ทุ่งสองห้อง
151 นางสาว ใจ บุญรอด ทุ่งสองห้อง
152 นางสาว พรพิตร ทวีวิทย์ ทุ่งสองห้อง
153 นาย สุเมธ รมยานนท์ ทุ่งสองห้อง 47/157
154 นาง กมลทิพย์ ภักดีวงษ์ ทุ่งสองห้อง
155 นางสาว มยุรี เมืองมูล ทุ่งสองห้อง
156 นาย นภาเดช ป่ินศิริ ทุ่งสองห้อง 309/38
157 นาง ศศิธร แก้วผลึก ทุ่งสองห้อง 150/29
158 นาย ยศวัต ตามบุญ ทุ่งสองห้อง 10/703
159 นางสาว วีรยา แก้วพรม ทุ่งสองห้อง
160 นางสาว โสภา ไชยวงศ์ ทุ่งสองห้อง
161 พล.อ.ต. วีระศักดิ์ สิตานนท์ ทุ่งสองห้อง 67/45
162 นาย สมศักดิ์ ศิริเจริญมงคล ทุ่งสองห้อง 100/421
163 นางสาว นงลักษณ์ ผลภิญโญ ทุ่งสองห้อง
164 นาย เดชา จินาวัลย์ ทุ่งสองห้อง 319/39
165 นาย เอกณัฏฐ์ สินไทยกิตติโชค ทุ่งสองห้อง
166 นางสาว นภัสสร โน๊ตศิริ ทุ่งสองห้อง
167 นาย ดำรงค์ ช้างสุวรรณ ทุ่งสองห้อง
168 นาย สมพร หอพรศิริ ทุ่งสองห้อง 10/64
169 นางสาว อโนชา ช่วงโชติ ทุ่งสองห้อง 81/87
170 นาง เขียด สุขสงวน ทุ่งสองห้อง
171 นาย ไพฑูรย์ มูลผา ทุ่งสองห้อง
172 นาย ชาญ รัตนะรัต ทุ่งสองห้อง 2/89
173 นางสาว ศิรินัดดา นาสวาส ทุ่งสองห้อง
174 นางสาว พรศิริ พรรดิ์จักร ทุ่งสองห้อง
175 นางสาว สมบูรณ์ ปานแดง ทุ่งสองห้อง
176 พลตรี จาตุภัทร รัตนวิจิตร ทุ่งสองห้อง 13/101
177 นางสาว ชนิตา สำราญสุข ทุ่งสองห้อง
178 นาย เอกวิทย์ สุดานิช ทุ่งสองห้อง 29/85
179 นาย มนัส ภูมิไธสง ทุ่งสองห้อง
180 นางสาว จันทร์เพ็ญ เสนาธรรม ทุ่งสองห้อง
181 นาย มโนฮาร์น เฉ็ตตี ทุ่งสองห้อง 303/168
182 นางสาว นิรันตี อินทร์ตระกูล ทุ่งสองห้อง
183 นางสาว นารีรัตน์ ขุมทอง ทุ่งสองห้อง
184 นางสาว สุภาพร แสงทอง ทุ่งสองห้อง
185 นาย ธนวัฒน์ บุญโต ทุ่งสองห้อง
186 นางสาว กมลวรรณ สุระ ทุ่งสองห้อง
187 นาย นเรศ สุคนดมัย ทุ่งสองห้อง
188 นาย อุเทน คะเลรัมย์ ทุ่งสองห้อง
189 นางสาว ญานิศา เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ ทุ่งสองห้อง 55/86
190 นาย สุชาติ หมวกเหล็กนา ทุ่งสองห้อง
191 นาง นพดี ฉิมซั้น ทุ่งสองห้อง
192 นางสาว รุ่งอรุณ ชัยวงค์ ทุ่งสองห้อง
193 นาย แทน จงนบกลาง ทุ่งสองห้อง
194 นาง ลำพรรณ์ มูลสท้าน ทุ่งสองห้อง
195 นางสาว เพ็ญจันทร์ แขวงบุญ ทุ่งสองห้อง
196 นางสาว ฐิติมา แขกปาทาน ทุ่งสองห้อง 188/26
197 นาย วรพงษ์ ราชวงษ์ ทุ่งสองห้อง 211/16
198 นางสาว จำลอง คำนาค ทุ่งสองห้อง
199 นาย เฉลิมชัย วงค์ช้าง ทุ่งสองห้อง
200 นาง บุญสม มากรอด ทุ่งสองห้อง
201 นางสาว จามจุรี เชาว์รัตนพิเศษ ทุ่งสองห้อง 67/588
202 นางสาว ขันทอง ฉ่ำเจริญ ทุ่งสองห้อง
203 นางสาว ชนกกานต์ ธงสมบัติ ทุ่งสองห้อง 113/108
204 นาง ณัฐฤดี อุทะกะ ทุ่งสองห้อง
205 นาง สมจิต รักตระกูล ทุ่งสองห้อง 3/323
206 นางสาว จันทรา แสงอรุณ ทุ่งสองห้อง 111/10
207 นาง สุนี กล่อมจิตร ทุ่งสองห้อง 306/111
208 นางสาว วิมล จันทมุณี ทุ่งสองห้อง
209 นางสาว รจนา จันทร์เดช ทุ่งสองห้อง
210 นาย วีรชัย แต้สวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง 40/6
211 พ.ต.ท. ณฐภัทร คูหาทอง ทุ่งสองห้อง
212 นาง จตุพร วาสนสิริ ทุ่งสองห้อง 186/1
213 นางสาว มานิตย์ คงมั่น ทุ่งสองห้อง
214 นางสาว ณัฐพร ม่วงศิริ ทุ่งสองห้อง 103/98
215 นาย วุฒิชัย วงษ์สมัย ทุ่งสองห้อง
216 นาง พะเยาว์ สังคะสาตร์ ทุ่งสองห้อง 308
217 นางสาว กรนันท์ ศรีดี ทุ่งสองห้อง 206/46
218 นาย วุฒิชัย เขามานะธรรม ทุ่งสองห้อง
219 นางสาว จำเนียน ไทยเลิศ ทุ่งสองห้อง
220 นาง นิยม คะปัญญา ทุ่งสองห้อง 313/47
221 นางสาว อัจฉรา ศรีภัทรประสิทธิ์ ทุ่งสองห้อง 299/192
222 นางสาว ชฎาพร ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ทุ่งสองห้อง 29/318
223 นาง ไพจิตร ยะภักดี ทุ่งสองห้อง 313/105
224 นาย สุพันธ์ พลรักษา ทุ่งสองห้อง
225 นาง อรวรรณ พงศ์พงัน ทุ่งสองห้อง 13/184
226 นางสาว ดรุณี จาริกานนท์ ทุ่งสองห้อง 117/21
227 นาย จิระพันธ์ พันธุ์เพียร ทุ่งสองห้อง 206/60
228 นาย ขวัญจักร นิลประดับ ทุ่งสองห้อง 153/8
229 นาง กนกธร ลือพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 306/99
230 นางสาว นลัทษร อริยะสกุล ทุ่งสองห้อง 112/51
231 นาย สุรพัฒน์ พงษ์ศิริธรากุล ทุ่งสองห้อง 299/111
232 นางสาว ยุพิน พงค์กาสอ ทุ่งสองห้อง
233 นาย แอ๊ด ภูหงษ์ ทุ่งสองห้อง
234 นาง เริงฤดี สำเริง ทุ่งสองห้อง 111/270
235 นาย จรัสพงศ์ เวียสุวรรณ ทุ่งสองห้อง 29/32
236 นาย วิริทธิ์พล ศรีพรหม ทุ่งสองห้อง 16/1
237 นาง ปริยากร ดุษดี ทุ่งสองห้อง
238 นาง สมคิด ผ่องศรีจันทร์ ทุ่งสองห้อง 35/49
239 นาย สุนทร โยคะสิงห์ ทุ่งสองห้อง
240 นางสาว สการะ ปลื้มจิตร ทุ่งสองห้อง
241 นาย ณรงค์ เพิ่มทรัพย์ ทุ่งสองห้อง 47/3
242 นาย กำชัย สงวนจีน ทุ่งสองห้อง 307/96
243 นาง วลี กลางทัพ ทุ่งสองห้อง 37/1
244 นาง สมพร วัยวงษ์ศักดิ์ ทุ่งสองห้อง
245 นาง ปราณี วรรณะพาหุณ ทุ่งสองห้อง 324/103
246 นาง ศรีสุภา ชินาจริยวงค์ ทุ่งสองห้อง 58/18
247 นาย สุรศักดิ์ ปานช้าง ทุ่งสองห้อง
248 นาง อรุณ จั่นเพิ้ง ทุ่งสองห้อง 21/59
249 นาง วลีพร ก้อนทอง ทุ่งสองห้อง 75/3
250 นาย ชูชัย ฤทธิ์บันเริง ทุ่งสองห้อง 310/3
251 นางสาว ดุษฎี ศรีเตชะ ทุ่งสองห้อง 169/3
252 นาย ชยพงศ์ ติงสรัตน์ ทุ่งสองห้อง 5/58
253 นาง บุญมี ภูงามดาว ทุ่งสองห้อง
254 นางสาว สมปอง นิลเกษร ทุ่งสองห้อง 308/37
255 นาย ชรินทร์ อนันตวนา ทุ่งสองห้อง 207/110
256 นาง สุกันยา บุญมั่น ทุ่งสองห้อง 92/1
257 นางสาว วาเนสษา พานเทียน ทุ่งสองห้อง
258 นางสาว ปุณยนุช บุญสุข ทุ่งสองห้อง 82/87
259 นาง สุมาลี รัตนปหาด ทุ่งสองห้อง
260 นาย สมประสงค์ สะแรมโป๊ะ ทุ่งสองห้อง 205/97
261 นาง อารีย์ ชุมขุน ทุ่งสองห้อง 5/15
262 นางสาว ขนิษฐา ชนะพาล ทุ่งสองห้อง 317/10
263 นาย รพีภัทร เผือกปลั่ง ทุ่งสองห้อง
264 นาย ธงชัย ปรีฐวัฒน์ ทุ่งสองห้อง 62/26
265 นาย สิวะรักษ์ รัตนอนันต์ ทุ่งสองห้อง
266 นาย สมยศ แสงทอง ทุ่งสองห้อง
267 นางสาว คำพอง สาผุยทำ ทุ่งสองห้อง
268 นาง รุจี วานิชยาการ ทุ่งสองห้อง 12/13
269 นาย ธนภณ ปรีเพ็ชร์ ทุ่งสองห้อง
270 ว่าที่ ร.ต. กฤษกร ดุษฎีวิริยกุล ทุ่งสองห้อง
271 นาย ไพรัช ชาติสมบัติกุล ทุ่งสองห้อง 209/88
272 นางสาว อารียา กุลาเทศ ทุ่งสองห้อง
273 นางสาว สุกัญญา เหลืองอมรศักดิ์ ทุ่งสองห้อง 38/18
274 นาง พิชญมัย ปทุมชาติ ทุ่งสองห้อง 200/145
275 นาย วัชรพงศ์ ลันสันเทียะ ทุ่งสองห้อง
276 นางสาว พัชรี แก้วมีชัย ทุ่งสองห้อง 317/63
277 นางสาว สุภาณี โพธิ์ทอง ทุ่งสองห้อง 103/39
278 นางสาว เจนจิรา ใจการ ทุ่งสองห้อง
279 นาย ธง เบญจศีล ทุ่งสองห้อง 12/93
280 นางสาว จิตวิภา เบญจศีล ทุ่งสองห้อง 12/92
281 นางสาว มลฤดี แก่นจันทร์ ทุ่งสองห้อง
282 นาง สุภาวดี สว่างชาติ ทุ่งสองห้อง 69/40
283 นาย ธรรมนูญ พลสูงเนิน ทุ่งสองห้อง 69/84
284 นาย สมศักดิ์ เอี่ยมอำพันธ์ ทุ่งสองห้อง 103/24
285 นาง กฤษณา จันทร์อินทร์ ทุ่งสองห้อง
286 นางสาว บังอร อภัยมุณี ทุ่งสองห้อง
287 นาย สัจจะ นภาการ ทุ่งสองห้อง 111/335
288 นางสาว หงษ์ จันทร์โคตร์ ทุ่งสองห้อง
289 นาง โกสุม จริยรัมย์ ทุ่งสองห้อง 99/236
290 นางสาว สมาพร แซ่ตั้ง ทุ่งสองห้อง
291 นาง ปุณณภา พงษ์มาพร ทุ่งสองห้อง 1/232
292 นาย สมศักดิ์ เจาประเสริฐ ทุ่งสองห้อง 2/2
293 นาย สนั่น พันธุ์ศิลา ทุ่งสองห้อง 313/119
294 นาย กานต์พงศ์ เกียรติคงเจริญ ทุ่งสองห้อง 115/17
295 นาย อรรถวิทย์ เกษร ทุ่งสองห้อง 209/34
296 ด.ต. สมนึก ประสาทกลาง ทุ่งสองห้อง 85/2
297 นาง วิไลลักษณ์ เสริมทรัพย์ ทุ่งสองห้อง 203/30
298 นาง อารีย์ กมลรัตนา ทุ่งสองห้อง 1/52
299 นางสาว อำไพ ดวงจรัส ทุ่งสองห้อง
300 นาง เจนจิรา ทองจำรูญ ทุ่งสองห้อง
301 นางสาว ปริญญ์สิริ โรจนเนืองนิตย์ ทุ่งสองห้อง 31/65
302 นาย วิทูร อภิเมธีธำรง ทุ่งสองห้อง 34/76
303 นาย มนัสชัย พรหมดำรงค์ ทุ่งสองห้อง 24/2
304 นางสาว วีรนุช สระสมทรัพย์ ทุ่งสองห้อง 47/216
305 นาย ณัฎฐ์เดช ฌาณดำรงเดช ทุ่งสองห้อง 1/197
306 นาง สนิท ประมวลทรัพย์ ทุ่งสองห้อง 186/2
307 นาย วิชัย อภิเมธีธำรง ทุ่งสองห้อง 34/75
308 นางสาว กาญจนา รองศักดิ์ ทุ่งสองห้อง
309 นาง พรรัตน์ เกิดด้วยบุญ ทุ่งสองห้อง 29/30
310 นาง วรรณี กองกูน ทุ่งสองห้อง 38/9
311 นาง ตรีรณา บุญยะวัน ทุ่งสองห้อง 150/54
312 นาย โมฬี สนธิชัย ทุ่งสองห้อง 30/124
313 นาง ทวี สงเขียว ทุ่งสองห้อง 8/19
314 นางสาว ยุพดี คงคาวารี ทุ่งสองห้อง 330/72
315 นาย สิรภพ อ่วมน้อย ทุ่งสองห้อง
316 นาง น้อย หนักนวน ทุ่งสองห้อง
317 นาย ชัยพร ศรีสองเมือง ทุ่งสองห้อง 82/16
318 นาย วินัย สุริยกานต์ ทุ่งสองห้อง 304/140
319 นาย สำรวย ชมโคกกรวด ทุ่งสองห้อง 1/335
320 นาง สมพร ทันใจชน ทุ่งสองห้อง 33/24
321 นางสาว สำราญ แพงเทียน ทุ่งสองห้อง
322 นาง ชญาภา สีมาโคตร ทุ่งสองห้อง 17/23
323 นาง สมบูรณ์ เนื่องมัจฉา ทุ่งสองห้อง 302/187
324 นาย ประเสริฐ นนทะจันทร์ ทุ่งสองห้อง 150/118
325 นาง สุดารัตน์ แซ่ตั้ง ทุ่งสองห้อง 115/24
326 นาย อวยชัย อำพันทอง ทุ่งสองห้อง
327 นาง กัญจนัฏ ดวงโต ทุ่งสองห้อง 93
328 นาย จำนงค์ กลับหอม ทุ่งสองห้อง 319/102
329 นาง ลัดดา เศรษฐบุตร ทุ่งสองห้อง 112/27
330 นาย วิวัฒน์ มีล้อม ทุ่งสองห้อง 222/173
331 นาย ธีรพงศ์ พิชยานุสรณ์ ทุ่งสองห้อง 113/109
332 นาย สุเทพ ลิขิตวรรณการ ทุ่งสองห้อง 301/31
333 นางสาว กรกนก สร้อยอินทร์ ทุ่งสองห้อง 304/204
334 นางสาว สุวิมล สุขสุวรรณ ทุ่งสองห้อง
335 นาย พงศธร สุนพงษ์ศรี ทุ่งสองห้อง 9/120
336 นาง ยุพิน วิทูรภาพ ทุ่งสองห้อง 5/25
337 นางสาว เลขา เนียมมณี ทุ่งสองห้อง 303/96
338 นาย วิรัตน์ ธรรมเสถียร ทุ่งสองห้อง 200/18
339 นาย องอาจ บุญเพียร ทุ่งสองห้อง 17/57
340 นางสาว อัญญพร พิทักษ์ศฤงคาร ทุ่งสองห้อง
341 นาง จารุพรรณ บุญจันทร์ ทุ่งสองห้อง 23
342 นาย นิพันธ์ เจียมภักดี ทุ่งสองห้อง
343 นาง ปิยนุช โลกคำลือ ทุ่งสองห้อง
344 นาง ชลัยรัตน์ ไข่มุกด์ ทุ่งสองห้อง 205/30
345 นาง ละมัย ศิริเมือง ทุ่งสองห้อง 308/41
346 นาย นิวัฒน์ งามละมัย ทุ่งสองห้อง 113/87
347 นาย กิติศักดิ์ กิติธีระกุล ทุ่งสองห้อง 207/77
348 นางสาว อารีย์ บัวผัน ทุ่งสองห้อง 68
349 นาย ธงชัย จันทร์ขจร ทุ่งสองห้อง 12/56
350 น.อ. เจริญ จันทราภาส ทุ่งสองห้อง 30/90
351 นางสาว สะวะลี ดาวังปา ทุ่งสองห้อง
352 นางสาว สุรางค์ ทบแก้ว ทุ่งสองห้อง
353 นาย ธวัชชัย แผ่นทอง ทุ่งสองห้อง
354 นาย อัมพล กรุงแก้ว ทุ่งสองห้อง 67/562
355 นาย เฉลิมชัย ชมพิกุล ทุ่งสองห้อง
356 นางสาว สุภาณี บุญจันทร์ ทุ่งสองห้อง 48
357 นาง สมนึก บุญม่วง ทุ่งสองห้อง 301/18
358 นางสาว จินตนา จ้อยจินดา ทุ่งสองห้อง
359 นาย โกศล นรสิงห์ ทุ่งสองห้อง 67/382
360 นาย สันติชัย สีเงิน ทุ่งสองห้อง
361 นาย สิทธิพงษ์ สุนทรธนานุกูล ทุ่งสองห้อง 209/82
362 นาย พิชาญ ตันธนศรีกุล ทุ่งสองห้อง 117/150
363 นาง วีณา แพ่งสุภา ทุ่งสองห้อง
364 นาย โกศล แซ่เอี้ยว ทุ่งสองห้อง
365 นาง เพ็ญพักตร์ พันธุรักษ์ ทุ่งสองห้อง 3/17
366 นางสาว ศรีทิสา ลิมปิชัยโสภณ ทุ่งสองห้อง 199/26
367 นาง พิศมัย กลิ่นศรีสุข ทุ่งสองห้อง 47/310
368 นางสาว ศิริวรรณ แย้มมะพลับ ทุ่งสองห้อง
369 นาง รัสรินทร์ กิตติโชคชัยนันท์ ทุ่งสองห้อง 30/138
370 นาย สุทธิพร บำรุงศรี ทุ่งสองห้อง 301/52
371 นางสาว ปาริชาติ จารุพงษ์ ทุ่งสองห้อง
372 นางสาว นงลักษณ์ ชลสินธุ์ ทุ่งสองห้อง 62/10
373 นางสาว ชนากานต์ นนทศิลา ทุ่งสองห้อง 180
374 นาง วัชรา พรมเสนา ทุ่งสองห้อง
375 นางสาว ศิริมา แซ่ซื้อ ทุ่งสองห้อง
376 นาง ภรฤดี นาคหัสดี ทุ่งสองห้อง 67/59
377 นาย พิพัฒน์ รอดสอาด ทุ่งสองห้อง 59/2
378 นาง วิณี นานาวรรณ ทุ่งสองห้อง 129/54
379 นาย คนึง สุนทรชัย ทุ่งสองห้อง
380 นาย จำรัจ อ่อนทองหลาง ทุ่งสองห้อง
381 นาย ชูชัย เรืองทิพย์สินธุ์ ทุ่งสองห้อง 99/222
382 นาย สุจินต์ ไทยเลิศ ทุ่งสองห้อง
383 นางสาว วันผกา ฉิมพลีย์ ทุ่งสองห้อง 68/5
384 นาย โชติศักดิ์ ถาวรกิรติขจร ทุ่งสองห้อง 21/9
385 นางสาว ดวงจันทร์ ละดาไสน์ ทุ่งสองห้อง
386 นางสาว ปริศนา คชพันธุ์ ทุ่งสองห้อง
387 นางสาว กิตติมา หาญกำปัง ทุ่งสองห้อง
388 นาย เมธา ช้างศรี ทุ่งสองห้อง 3/467
389 นาย สมพงษ์ โพธิ์รอด ทุ่งสองห้อง 74
390 นาง พิมพิมล บุตรดา ทุ่งสองห้อง 306/8
391 นาง คูณ สอนห้วยไพร ทุ่งสองห้อง
392 นาย สุวรรณ์ พันธุ์ยา ทุ่งสองห้อง
393 นาย น้ำ ไทยเลิศ ทุ่งสองห้อง
394 นาย บุญเชิด บุญจันทร์ ทุ่งสองห้อง 46
395 นาง พรรณี วิเชียรพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 2/194
396 นาย เกรียงศักดิ์ เกิดแก่นแก้ว ทุ่งสองห้อง 111/85
397 นาย กรณ์ นิทธยุ ทุ่งสองห้อง 17/198
398 นาง เยาวลักษณ์ ติยานุชิด ทุ่งสองห้อง 19/46
399 นาง มนทา ปัญญาสี ทุ่งสองห้อง 59/30
400 นาย สมบัตร ลักษณะขำมาก ทุ่งสองห้อง 135/4
401 นาย สุพัฒน์ คุณธรวิวัฒน์ ทุ่งสองห้อง 90/22
402 นาย สำรวย จันทร์แทน ทุ่งสองห้อง
403 นาง อุราศรี ตันตสวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง 15/1
404 นาง ประคอง ศิริสุนทร ทุ่งสองห้อง 113/83
405 นางสาว วราภรณ์ บุญรอดอยู่ ทุ่งสองห้อง
406 นางสาว ปาริชาติ ยุทธะพาทีกูล ทุ่งสองห้อง 216
407 นาง พิลัยพร ไชยบาล ทุ่งสองห้อง
408 นาง ศิริรัตน์ ดวงจิโน ทุ่งสองห้อง 17/98
409 นาย พุฒิศักด์ิ สารภิรม ทุ่งสองห้อง 115/4
410 นาย พิสิษฐ์ ศิริพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 29/100
411 นาย ชาญศักดิ์ พนาสุวรรณ์ ทุ่งสองห้อง
412 นาง พรสวรรค์ ดีบุกดำ ทุ่งสองห้อง
413 นาง สัมฤทธิ์ สินพิบูรณ์ ทุ่งสองห้อง
414 นางสาว อังสนา จงวิไลเกษม ทุ่งสองห้อง 117/15
415 นางสาว มาเรียม คงเมือง ทุ่งสองห้อง
416 นาย วิไล วระบุตร ทุ่งสองห้อง
417 นาย สุรพล จันทรี ทุ่งสองห้อง 121
418 นาย สุชาติ โตคูเวียง ทุ่งสองห้อง
419 นาง รติมา สิมะวานิชกุล ทุ่งสองห้อง 17/7
420 นางสาว จะรี สินแสน ทุ่งสองห้อง
421 นาง งามพิศ จิตรพรหมพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 27/67
422 นางสาว ดอกรัก แย้มมะพลับ ทุ่งสองห้อง
423 นาย ขจรศักดิ์ วัฒนาลัย ทุ่งสองห้อง 30/12
424 นาย บุญนำ บุญเกตุ ทุ่งสองห้อง
425 นาย วรรณเฉลิม พันธ์นวม ทุ่งสองห้อง
426 นาย จารุวัชร์ ดวงจิโน ทุ่งสองห้อง 304/25
427 นาย สุภชัย ทิมดี ทุ่งสองห้อง
428 นาย สามภพ วชิรบรรจง ทุ่งสองห้อง 117/83
429 นาย สันติชัย โสภากุล ทุ่งสองห้อง
430 นาย คำสอน บุสดี ทุ่งสองห้อง
431 นาย เอกพันธ์ โสภากุล ทุ่งสองห้อง
432 นาง ดวงจันทร์ วุฒิบำรุง ทุ่งสองห้อง
433 นาย อภิชาติ บุญประกอบ ทุ่งสองห้อง
434 นางสาว สิน เทียนงาม ทุ่งสองห้อง
435 นาย ภากร ชัยเกียรติ ทุ่งสองห้อง 205
436 นางสาว เวก อุ่มเจริญ ทุ่งสองห้อง
437 นาย สมพร รัษฎานุกูล ทุ่งสองห้อง 17/63
438 นาง บุดดา พูลเพิ่ม ทุ่งสองห้อง
439 นาย ยุทธ์ พลับเที่ยง ทุ่งสองห้อง
440 นาง พรทิพย์ เหลืองภิรมย์ ทุ่งสองห้อง 335/60
441 นางสาว ปทุม จันทร์ดก ทุ่งสองห้อง 301/79
442 นาง นุชรีวรรณ นวะบุศย์ ทุ่งสองห้อง 47/463
443 นาง ประทิน สาลีผล ทุ่งสองห้อง 4/34
444 นาง ลำเทียน เดชอนันต์ ทุ่งสองห้อง
445 นาย วิเชษฐ ชื่นวิทยา ทุ่งสองห้อง
446 นาย วราวุฒิ เอี่ยมสำอาง ทุ่งสองห้อง
447 นางสาว กนกวรรณ พิสุทธิจารุ ทุ่งสองห้อง 68/3
448 นาย ประสงค์ วรรณภักดี ทุ่งสองห้อง
449 นาย โกวิท ผุยเจริญ ทุ่งสองห้อง
450 นางสาว สาวิตรี ธรรมเสถียรกุล ทุ่งสองห้อง
451 นางสาว วรรณฉวี สานนย์ ทุ่งสองห้อง
452 นางสาว สุมาลี ใยแก้ว ทุ่งสองห้อง
453 นางสาว อุรศา ศุภไพบูลย์ ทุ่งสองห้อง 10/48
454 นาง จันจิรา เรืองเรื่อ ทุ่งสองห้อง
455 นาย บุญรอด พีระพันธ์ ทุ่งสองห้อง
456 นาย สำรวม โห้ฉ่ำ ทุ่งสองห้อง
457 นางสาว บังอร ชื่นวิทยา ทุ่งสองห้อง
458 นาง เอกวัลย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ทุ่งสองห้อง 1/79
459 นาย ชาญณรงค์ บุตมา ทุ่งสองห้อง
460 นาง มาลา เพ็ชรรุ่งเรือง ทุ่งสองห้อง
461 นางสาว ประภาพิศ กันภัย ทุ่งสองห้อง 34/60
462 นาง ศุภมาศ จันทรโรจน์ ทุ่งสองห้อง 303/37
463 นางสาว วิรพันธ์ เหลื่อมศรีจันทร์ ทุ่งสองห้อง
464 นาย อนันตกรณ์ ปรัชญกุล ทุ่งสองห้อง 30/127
465 นาง พัชรา ตินตะโมระ ทุ่งสองห้อง
466 นาย ปรีชา บุญประเสริฐ ทุ่งสองห้อง
467 นาง เสาวรส วัฒนาลัย ทุ่งสองห้อง 30/5
468 นาย ณัฐวัตร เตชะสาน ทุ่งสองห้อง 34/61
469 นาย บุญลักษณ์ สวธานุภาพ ทุ่งสองห้อง 304/77
470 นางสาว ละออ ก่ำแก้ว ทุ่งสองห้อง
471 นาง อุษา น้อยประสาร ทุ่งสองห้อง 67/1
472 นาง บังเอิญ ชื่นวิทยา ทุ่งสองห้อง
473 นาง วิภารัตน์ บุญอรัญ ทุ่งสองห้อง
474 นาย คณศักร ปักษ์ชัยภูมิ ทุ่งสองห้อง
475 นาย ถาวร โกมลพันธ์ ทุ่งสองห้อง 207/144
476 นาง ธัญยธรณ์ ธนรัตน์เสถียร ทุ่งสองห้อง 1/172
477 นางสาว อุบลรัตน์ นิลภู่ ทุ่งสองห้อง
478 นางสาว รัตนา โกมลพันธ์ ทุ่งสองห้อง 207/149
479 นาง อรพินท์ ปรัชญกุล ทุ่งสองห้อง 120/19
480 นาย ชูวิทย์ คุณธรรม ทุ่งสองห้อง
481 นาย อวยชัย ปิยะคุณ ทุ่งสองห้อง 90/9
482 นาง สมใจ โสภิตกุล ทุ่งสองห้อง 301/152
483 นาย จำเริญ ศรีพัฒน์ ทุ่งสองห้อง
484 นางสาว ไอรินลดา นนทชัยรุจิกรณ์ ทุ่งสองห้อง 47/12
485 นางสาว ภัคสุจิ์ภรณ์ จิปิภพ ทุ่งสองห้อง 3/331
486 นาง ชุธิมาพักต์ ราดพรม ทุ่งสองห้อง 311/28
487 นาย สุวิทย์ ศิริยงค์ ทุ่งสองห้อง 301/102
488 นาย ณัฐิศักดิ์ จิรวุฒิวงศ์ชัย ทุ่งสองห้อง 47/122
489 นาย สมชาย วงศ์มีชัย ทุ่งสองห้อง 207/82
490 นาย ทองฮวด เทียมสิงห์ ทุ่งสองห้อง 49/12
491 นาง ทองเย็น เที่ยงไทย ทุ่งสองห้อง 33/80
492 นางสาว จิราพรรณ จรประไพ ทุ่งสองห้อง 70/7
493 นางสาว วริยา เทียมสิงห์ ทุ่งสองห้อง 49/4
494 นาง รัชนี เกิดสมบัติ ทุ่งสองห้อง 302/44
495 นาง สาคร เทียมสิงห์ ทุ่งสองห้อง 49/1
496 นางสาว สังเวียน สุวรรณประทีป ทุ่งสองห้อง
497 นางสาว พรรณี บุญเจริญสมบัติ ทุ่งสองห้อง 301/114
498 พล.อ.ท. ประเสริฐ คำสิน ทุ่งสองห้อง 100/27
499 นาย ขชัพเด็ช ยังดี ทุ่งสองห้อง 138/83
500 นาย ภาสกร รุ่งพาณิชย์ ทุ่งสองห้อง
501 นาย ชำนาญ ภักดี ทุ่งสองห้อง
502 นางสาว ยุพา วงค์สุวรรณ ทุ่งสองห้อง 310/114
503 นาง ปภัสนัน เสนะวงศ์ ทุ่งสองห้อง 302/37
504 นาย ณธัญ ตู้จินดา ทุ่งสองห้อง 17/222
505 นางสาว จารุณี พึ่งเสือ ทุ่งสองห้อง
506 นาย ทองสุข สุคนธามัย ทุ่งสองห้อง
507 นาย ปราโมทย์ พุกสวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง 47/367
508 นาย วัสสพันธ์ ศิริกุลกมลฉัตร ทุ่งสองห้อง 219/61
509 นาง สุนันท์ สหะวิริยะ ทุ่งสองห้อง 209/35
510 นางสาว กัลยา ยี่สุ่นสี ทุ่งสองห้อง
511 นาย นรัน นรารัมย์ ทุ่งสองห้อง 322/83
512 นาย รักศักดิ์ เหลื่อมเภา ทุ่งสองห้อง
513 นาย สนิท ไพโรจน์ ทุ่งสองห้อง
514 นางสาว เครือวัลย์ กรมวรรณา ทุ่งสองห้อง
515 นาง อวิภา แจ้งเจนกิจ ทุ่งสองห้อง 2/147
516 นางสาว พิศชนก แสงสวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง 66/11
517 นาง สีพันธ์ ยุติโกมินทร์ ทุ่งสองห้อง 47/490
518 นาย จงกล ชัยสงค์ ทุ่งสองห้อง 313/10
519 นางสาว ประพันธ์ ปานแดง ทุ่งสองห้อง 87
520 นาย สบชัย ไกรยูรเสน ทุ่งสองห้อง 2/192
521 นาย สมนึก จันทร์เฉิด ทุ่งสองห้อง 306/123
522 นาง สละ เอมเอี่ยม ทุ่งสองห้อง
523 นางสาว ณัฐฐิณันท์ รอดวินิจ ทุ่งสองห้อง
524 นาง สอดศรี จันทรวิมล ทุ่งสองห้อง 301/216
525 นาง ฉัตรบุญ ภัทรประภา ทุ่งสองห้อง 19/13
526 นางสาว วรินทร ศรีแสงแก้ว ทุ่งสองห้อง 28/1
527 นาย อเด็น ดอนภิรมย์ ทุ่งสองห้อง
528 นางสาว ฐปรัตน์ ประศิริ ทุ่งสองห้อง 36/69
529 นาย สุเชษฐ์ สุนทรเวช ทุ่งสองห้อง 2/117
530 นาย ก่อเกียรติ ลาภมหาประเสริฐ ทุ่งสองห้อง 222/94
531 นางสาว ฉวีวรรณ ญาณโกมุท ทุ่งสองห้อง
532 นาย วุฒิชัย กิจบุญชู ทุ่งสองห้อง
533 นาย ยงยศ จิรเลิศรุ่งโรจน์ ทุ่งสองห้อง 67/711
534 นาง อรุณศรี สัตตะรุจาวงษ์ ทุ่งสองห้อง 34/51
535 นาง หนึ่งฤทัย สมสวรรค์ ทุ่งสองห้อง
536 นาย สุระ วณิชชนุกร ทุ่งสองห้อง 57/61
537 นางสาว นิภาพร สีสกุล ทุ่งสองห้อง
538 นาย มนัส วาขำ ทุ่งสองห้อง
539 นางสาว ภาวิตา เจนสาธิต ทุ่งสองห้อง 299/36-37
540 นาง เยาวภา พรพูล ทุ่งสองห้อง
541 นาง บัวสาย ฤทธิศิลป์ ทุ่งสองห้อง 30/126
542 นาง ชลูด อ่วมสร้อย ทุ่งสองห้อง
543 นางสาว ปราณี จันทะสูลย์ ทุ่งสองห้อง
544 นาย ประชา จตุรวัฒน์ ทุ่งสองห้อง 34/73
545 นาง วันเพ็ญ วัยวุฒิภิญโญ ทุ่งสองห้อง 9/50
546 นาย ฉัตรชัย มีแก้ว ทุ่งสองห้อง
547 นาย ถากร เคนสุโพธิ์ ทุ่งสองห้อง 47/35
548 นางสาว ยุพาดี จิตพัฒนสกุล ทุ่งสองห้อง
549 นาย พิเชษฐ ไชยรังสินันท์ ทุ่งสองห้อง 299/284
550 นาง สมศรี แสวงผล ทุ่งสองห้อง 25/6
551 นาย ณัฐวุฒิ บัวกลิ่น ทุ่งสองห้อง
552 นางสาว รัตนา พัฒนสิน ทุ่งสองห้อง 82/26
553 นาง พะเยาว์ ภัทรโกศล ทุ่งสองห้อง 301/335
554 นาย ณัฐพล วงศ์หิรัญ ทุ่งสองห้อง
555 นาง โสภา ศรแมน ทุ่งสองห้อง 2/269
556 นาย ภมร สารากรบริรักษ์ ทุ่งสองห้อง 67/20
557 นาง ไสว แก้วอินทะจักร์ ทุ่งสองห้อง
558 นาย สมศักดิ์ สนองค์ ทุ่งสองห้อง
559 นาย ประสิทธิ์ ศรีอุทัยรัตน์ ทุ่งสองห้อง 2/212
560 นาย พิชิต ลือวัฒนะ ทุ่งสองห้อง
561 นาย สหัส ไพรรัตนากร ทุ่งสองห้อง 10/39
562 นาย สุภาพ แซ่ลู่ ทุ่งสองห้อง 68/9
563 นาง โสม ชูเสนาะ ทุ่งสองห้อง
564 นางสาว ชลธิดา กมลวิศิษฎ์ ทุ่งสองห้อง 105/4
565 นาย สุเทพ ศิริบุญญวัฒน์ ทุ่งสองห้อง 320/5
566 นาย วิเชียร เกิดศักดิ์ ทุ่งสองห้อง
567 นาง อำไพ แก้วมา ทุ่งสองห้อง
568 นาย ประจบ ลาภเจือจันทร์ ทุ่งสองห้อง
569 นาย อานุภาพ แสงทอง ทุ่งสองห้อง 55/60
570 นาง รัชนี กลิ่นกลั่น ทุ่งสองห้อง 56
571 นางสาว ลาร่า คริสเตียนน่า โคลัมเบรส ทุ่งสองห้อง
572 นาง ลัดดา เลิศชัยฤทธิ์ ทุ่งสองห้อง 48/51
573 นาย วิสูตร อิ่มสำราญ ทุ่งสองห้อง 315/127
574 นาง บุญโฮม รูปสูง ทุ่งสองห้อง
575 นางสาว เชื่อม เพลินบุญ ทุ่งสองห้อง 1/43
576 ว่าที่ ร.ต. วรพงษ์ อิ่มสำราญ ทุ่งสองห้อง 316/62
577 นาย นงค์รัก จันทร์โคตร์ ทุ่งสองห้อง
578 นาง รางวัล กาญจนะโภคิน ทุ่งสองห้อง 3/174
579 นาย ประเสริฐ รุ่งพยัคฆ์ ทุ่งสองห้อง 210/34
580 นางสาว บัวลอง ด้วงจุมพล ทุ่งสองห้อง
581 นาง วรรณวิไล ลาภปรารถนา ทุ่งสองห้อง 67/189
582 นางสาว ธุวดารา สุรเมฆ ทุ่งสองห้อง 2/110
583 นาง นิตยา ประยูรรัตน์ ทุ่งสองห้อง 16/210
584 พ.ต.อ. สันติ์นที ประยูรรัตน์ ทุ่งสองห้อง 16/204
585 นาย สุเทพ พิมพ์ดี ทุ่งสองห้อง
586 นาย ทองสุข เพ็งแพงต้น ทุ่งสองห้อง 85/144
587 นาย อุทัย บุญญะวรรณ์ ทุ่งสองห้อง
588 พ.ท. ภัทรณัฐ สอนซื่อ ทุ่งสองห้อง 29/96
589 นาง ทองอยู่ เผ่าเพ็ง ทุ่งสองห้อง 1/267
590 นาย เสน่ห์ อินธ์โป๊ะ ทุ่งสองห้อง
591 นางสาว อัจฉรา รัตนปิโยสร ทุ่งสองห้อง 210/3
592 นาง นางนิภา ศรีศิลป์ ทุ่งสองห้อง 3/115
593 นาย ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ทุ่งสองห้อง 299/190
594 นาย สมัย กุลเพิ่ม ทุ่งสองห้อง 302/170
595 นาย สมศักดิ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ทุ่งสองห้อง 299/191
596 นางสาว บุษรา กอปรกิจงาม ทุ่งสองห้อง
597 นาย เฉลิมชัย เพิ่มทอง ทุ่งสองห้อง
598 นางสาว ยอดสร้อย นนทรีย์ ทุ่งสองห้อง
599 นาย นิยม ไวยรัชพานิช ทุ่งสองห้อง 56/3
600 นางสาว ปอ วงค์ศรีนาค ทุ่งสองห้อง
601 นาง อรอุมา ฉายยะ ทุ่งสองห้อง 34/31
602 พ.ต.ท. สุรชัย วุฒิวัฒนกุล ทุ่งสองห้อง 36/62
603 นางสาว บุปผา ซึ้งถาวร ทุ่งสองห้อง 305/117
604 นาง วิญญา มหากนก ทุ่งสองห้อง 18/15
605 นาย เบญจรงค์ ภูมิศูนย์ ทุ่งสองห้อง
606 นาย รัชพล สำราญผล ทุ่งสองห้อง 210/3
607 นาย รุ่งอรุณ อูปแก้ว ทุ่งสองห้อง
608 นาย สุเทพ ใจแก้ว ทุ่งสองห้อง 55
609 นาย เชาวลิต มหาวนา ทุ่งสองห้อง
610 นางสาว ศิริพร คำหอม ทุ่งสองห้อง 5/55
611 นาง รัชดา อนุกูล ทุ่งสองห้อง 1/399
612 นาง โสภา สุวรรณเกตกะ ทุ่งสองห้อง 17/7
613 นาง ฟาริดา โกมลเวชกุล ทุ่งสองห้อง 16/98
614 นาง กรกนก วงษ์ชาลี ทุ่งสองห้อง
615 นาง สราวรรณ ระงับภัย ทุ่งสองห้อง 303/83
616 นางสาว นารี แนมขุนทด ทุ่งสองห้อง 306/15
617 นาย สุเทพ จันทร์เรือง ทุ่งสองห้อง 30/13
618 นางสาว ดวงเดือน ถาดทอง ทุ่งสองห้อง 205/1
619 นาย นัฐพงษ์ หมื่นสุนทร ทุ่งสองห้อง 107/76
620 นาง ไขศรี จูฑะพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 301/207
621 นางสาว บัวไข คำน้อม ทุ่งสองห้อง
622 นางสาว สมศรี ชมบุญช่วย ทุ่งสองห้อง 17/100
623 นางสาว มาลี พูลเต็ม ทุ่งสองห้อง 209/3
624 นาง มลวิภา วงษ์สกุล ทุ่งสองห้อง 10/1
625 นาง ชุลี คำแจ่ม ทุ่งสองห้อง 299/76
626 นาย ธเนศ เสรีกุล ทุ่งสองห้อง 17/271
627 ส.ต. พงษ์สวัสดิ์ สมมาตย์ ทุ่งสองห้อง
628 นาย สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ทุ่งสองห้อง 31/101
629 นางสาว นิตยา จารุสโรส ทุ่งสองห้อง 17/68
630 นางสาว เรณู พงษ์เนตร ทุ่งสองห้อง 2/100
631 นางสาว อภิลักษณ์ สู่สกุล ทุ่งสองห้อง 27/16
632 นาย ทวี สามัคคี ทุ่งสองห้อง 119
633 ส.อ. สงกรานต์ ภูวิเศษ ทุ่งสองห้อง 119
634 นาง ฉันทนา เลิศสิริสุข ทุ่งสองห้อง 55/109
635 นาย ธีริทธิ์ วุฒิศิริศาสตร์ ทุ่งสองห้อง 18/43
636 นางสาว ชนาภุทร ป๊อกเทิง ทุ่งสองห้อง 56/4
637 นาย วิสุทธ์ มณีรัชตวรรณ ทุ่งสองห้อง 113/112
638 นางสาว เปมิกา ดำรงจันทรโชติ ทุ่งสองห้อง 202/31
639 นาง เพียงใจ นนท์สุธีย์ ทุ่งสองห้อง 100/262
640 นางสาว นิตยา ช่วยรอด ทุ่งสองห้อง
641 นางสาว พรทิพย์ เพชรสีม่วง ทุ่งสองห้อง 100/316
642 นาย วีระวัฒน์ วโรภาสรัตน์ ทุ่งสองห้อง 3/198
643 นาย พิสิฎฐ์ นาจรัส ทุ่งสองห้อง 30/3
644 นาย ธนกร คงชิตพงศ์ ทุ่งสองห้อง 150/198
645 นางสาว รัชนีกร ฝีปากดี ทุ่งสองห้อง 2/21
646 นาย ศิภัฏ ชีวีวัฒน์ ทุ่งสองห้อง
647 นาง สุจิตรา เจริญภัทรเภสัช ทุ่งสองห้อง 213/16
648 นาย ประไพ เฉยกลาง ทุ่งสองห้อง
649 นางสาว สำรวย พรมมา ทุ่งสองห้อง
650 นางสาว น้อย ศรีไชยนารถ ทุ่งสองห้อง 145/1
651 นาย ดนัย สุระเสน ทุ่งสองห้อง
652 พ.ท. สมปอง ปันส่วน ทุ่งสองห้อง 17/213
653 นาย สมศักดิ์ จันทร์โคตร์ ทุ่งสองห้อง
654 นาง วาสนา ครเอี่ยม ทุ่งสองห้อง
655 นาย พัฒนา สุขสมบูรณ์ ทุ่งสองห้อง 306/8
656 นาย เกรียงศักดิ์ แสงเจริญ ทุ่งสองห้อง
657 นาย ไพฑูรย์ วัฒนกูล ทุ่งสองห้อง 111/180
658 นาง ประพิศ แสงอรุณ ทุ่งสองห้อง 21/44
659 นางสาว อาภากิติ์ แสงเจริญ ทุ่งสองห้อง
660 ร.ต. วีระ มหาสารินันทน์ ทุ่งสองห้อง 16/188
661 นางสาว อรดี แวงวรรณ ทุ่งสองห้อง
662 นางสาว รุจิรา ลาวิลาศ ทุ่งสองห้อง
663 นางสาว ยุเพ็ญ ไข่มุกข์ ทุ่งสองห้อง
664 จ.ส.อ. วรพงษ์ นันทสุนทร ทุ่งสองห้อง
665 นางสาว จันทิรา ประพฤติดี ทุ่งสองห้อง
666 นางสาว รุ่งอรุณ บุญมาก ทุ่งสองห้อง 232/62
667 นาย ประโลม ขำปู่ ทุ่งสองห้อง
668 นาง ทรงจันทร์ ภู่ทอง ทุ่งสองห้อง 29/113
669 นาง วันอุสา นาคะบุตร ทุ่งสองห้อง
670 นางสาว อุษณี ทองโขนง ทุ่งสองห้อง 42/59
671 นาย รัชตพงษ์ คุณเงิน ทุ่งสองห้อง 11/149
672 นาย ศตภพ อานไทสง ทุ่งสองห้อง
673 นาง มลิวัลย์ ตีระนันท์ ทุ่งสองห้อง 2/104
674 นางสาว กฤติมา ขำเขียว ทุ่งสองห้อง 5/52
675 นาย วิชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ทุ่งสองห้อง 9/71
676 นาย ชุ่ม สุขพินิจ ทุ่งสองห้อง 117/70
677 นางสาว ประกายดาว โชคแสนดี ทุ่งสองห้อง 47/48
678 นาง อรุณรัตน์ ระบำโพธิ์ ทุ่งสองห้อง
679 นาง จารุณี เวียงสิมา ทุ่งสองห้อง
680 นาง สมนึก นาคสุรินทร์ ทุ่งสองห้อง
681 พล.ต. บุญทน วงศ์ลังกา ทุ่งสองห้อง 4/30
682 นาง จินดา เอื้อประชากุล ทุ่งสองห้อง 205/95
683 นางสาว นิภา ทองมาก ทุ่งสองห้อง
684 นางสาว นัสกานต์ เพิ่มพูลโชคคณา ทุ่งสองห้อง 3/9
685 นาง อรสา พัดมา ทุ่งสองห้อง 304/31
686 นาง สุกัญญา นินะนา ทุ่งสองห้อง
687 นาง พรพิมล ก้องพรม ทุ่งสองห้อง
688 นาง เพชรา พิพิธ ทุ่งสองห้อง
689 นาง ลอย ดุมใหม่ ทุ่งสองห้อง
690 นาย สมชาติ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ ทุ่งสองห้อง 67/565
691 นาย สุรพล ทองมาก ทุ่งสองห้อง
692 นาง รุ่งนภา นาคยุติ ทุ่งสองห้อง
693 นาย ศุภกฤต เป็นต้น ทุ่งสองห้อง
694 ส.ต.ท.หญิง อุทัยรัตน์ รัตนาธรรม ทุ่งสองห้อง 89/144
695 นาย ไตรทิพย์ พัดมา ทุ่งสองห้อง 31/144
696 นาย มงคล แก้วมณีโชติ ทุ่งสองห้อง 69/50
697 นางสาว สิริพรรณ อัญญมณีกุล ทุ่งสองห้อง 150/203
698 นาย กิตติคุณ แสนอินตา ทุ่งสองห้อง
699 ส.ต.อ.หญืง นิศากร เสียงล้ำ ทุ่งสองห้อง 89/143
700 นาย ภูชิต บุญโท ทุ่งสองห้อง 30/258
701 นาง ศรีสุข อำพันขาว ทุ่งสองห้อง
702 นาง จินตนา ทรัพย์กรณ์ ทุ่งสองห้อง 57/99
703 นางสาว สุภาพร คล้ายสวน ทุ่งสองห้อง 100/551
704 นาย เสน่ห์ อยู่สืบ ทุ่งสองห้อง
705 นางสาว พจนีย์ ผู้มีทรัพย์ ทุ่งสองห้อง
706 นาย คมศร นิลกำแหง ทุ่งสองห้อง 150/192
707 นางสาว ลัดดา ขันบุตรศรี ทุ่งสองห้อง
708 นางสาว เมธินี ลาภเจริญ ทุ่งสองห้อง
709 นาง วรมน ภัทรรุจิ ทุ่งสองห้อง 3/586
710 นางสาว อมรรัตน์ แซ่เฮ้ง ทุ่งสองห้อง
711 นาย ฉลอง บุญสดวก ทุ่งสองห้อง 328/25
712 นางสาว อภิญญ แตงอ่อน ทุ่งสองห้อง
713 ด.ต.หญิง สุธีรา เศษฤทธิ์ ทุ่งสองห้อง 89/140
714 นาย สมบัติ สุขโอภาส ทุ่งสองห้อง
715 นางสาว พรชนก ขันทอง ทุ่งสองห้อง
716 นาย ธีระผล อ่อนละมูล ทุ่งสองห้อง
717 นาง ฐิติญา กรัษนัยรวิวงศ์ ทุ่งสองห้อง 107/69
718 นาง บุญรวม อยู่รอด ทุ่งสองห้อง
719 นางสาว ลัดดาวัลย์ คณาฤทธิ์ ทุ่งสองห้อง
720 นาง วาสนา เอมเอี่ยม ทุ่งสองห้อง
721 นางสาว ผ่องศรี จรัสศิลป์ ทุ่งสองห้อง 47/269
722 พ.ต.ต. สัมฤทธิ์ สิงหา ทุ่งสองห้อง 89/138
723 นาย อุรเคนทร์ ไวยสุศรี ทุ่งสองห้อง 85/80
724 นาย วีระยุทธ ขอสุข ทุ่งสองห้อง
725 นางสาว นาถชนก อุดมวุฒิกร ทุ่งสองห้อง 62/32
726 นางสาว นารี ศรีอนันต์ ทุ่งสองห้อง
727 นางสาว ชุติมา ศรีไทยพันธ์ ทุ่งสองห้อง
728 นางสาว ชนาภา กวดนอก ทุ่งสองห้อง
729 ส.ต.อ.หญิง รัจนา ไชยศร ทุ่งสองห้อง 89/136
730 นางสาว พิมพ์รภัส สุภาสุธาวสุกุล ทุ่งสองห้อง 57/75
731 นาย สมปอง บุญลือชา ทุ่งสองห้อง
732 นาง จรุณ ปั้นส่ง ทุ่งสองห้อง
733 นาย กฤษฏา พุ่มขจร ทุ่งสองห้อง 43/2
734 นาย กวิน ภักดีกุลสัมพันธ์ ทุ่งสองห้อง 13/157
735 นาง ประภาพันธ์ ทับทิมเทพย์ ทุ่งสองห้อง 30/57
736 นาง จริยา เครื่องพันธ์ ทุ่งสองห้อง
737 นาย อดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง
738 นาง ทองคำ โตอ่วม ทุ่งสองห้อง
739 ส.ต.ท. ฐปนวัฒน์ นนทภา ทุ่งสองห้อง 89/133
740 นางสาว ฉันทนา หอมประเสริฐ ทุ่งสองห้อง
741 ส.ต.อหญิง กาญจนา อินทร์นุ้ย ทุ่งสองห้อง 89/80
742 นาย สายเทพ จันทร์รุ่งสีมากุล ทุ่งสองห้อง 303/102
743 นาย สุภณ วัชราภรณ์ ทุ่งสองห้อง 135/58
744 นางสาว สุนีย์ สุนันดา ทุ่งสองห้อง
745 นาย เวณิช พิมพ์ประสาร ทุ่งสองห้อง
746 นาย ประสาท หวังแก้ว ทุ่งสองห้อง
747 นาง เบญญาภา ศรีเสริม ทุ่งสองห้อง 301/109/
748 ด.ต.หญิง บุษบา ขันทอง ทุ่งสองห้อง 89/129
749 นาง นันทวรรณ โตมะโน ทุ่งสองห้อง 150/10
750 นาย มณฑล จุ้ยต่าย ทุ่งสองห้อง 203/38
751 นาง จัญจุรา ชัยประสิทธิ์ ทุ่งสองห้อง 98/232
752 นาย ชีรพงษ์ แสงขำ ทุ่งสองห้อง
753 นางสาว พิมพ์ศิริ พงศ์ไพโรจน์ ทุ่งสองห้อง
754 นาย สิทธิชัย เจริญวิจิตรชัย ทุ่งสองห้อง
755 นาย พิทยา สุทธิสมณ์ ทุ่งสองห้อง 34/64
756 นาง เนาวรัตน์ พึ่งเสือ ทุ่งสองห้อง
757 นาง หนูเกิด บุญเกิด ทุ่งสองห้อง 301/125
758 นางสาว อนงค์พร อารัณย์รักษ์ ทุ่งสองห้อง
759 นาย โกมล อุตเสนา ทุ่งสองห้อง
760 ส.ต.อ.หญิง กุลธิดา เขื่อนสุคนธ์ ทุ่งสองห้อง 89/128
761 นางสาว สมนึก นาคเกษม ทุ่งสองห้อง
762 นาง สำรวย สัมฤทธิ์ ทุ่งสองห้อง 50
763 นาย ศิริชัย นานคงแนบ ทุ่งสองห้อง 98/224
764 นาย จำนงค์ ปานอินทร์ ทุ่งสองห้อง
765 ส.ต.อหญิง แสงเดือน จันทนะ ทุ่งสองห้อง 89/82
766 นาง วิภาวี เจนจาคะ ทุ่งสองห้อง 99/519
767 นางสาว กันยากร กสิกรกรรม ทุ่งสองห้อง
768 นาย เอกพจน์ โคตรุชัย ทุ่งสองห้อง
769 นาย ฮวงกิด แซ่ก้วน ทุ่งสองห้อง 65/12
770 ส.ต.ท.หญิง วัลลิกา นามวิเศษ ทุ่งสองห้อง 89/125
771 นาง ทองดี เรืองงาม ทุ่งสองห้อง
772 นาย ภานุทัต สัตตบุศย์ ทุ่งสองห้อง 1/57
773 นาง วรารัตน์ ไชยสุกุมาร ทุ่งสองห้อง 209/149
774 นางสาว อุไร น้อยเหนี่ยง ทุ่งสองห้อง 57
775 นาย สุพจน์ ผลเงิน ทุ่งสองห้อง 47/580
776 จ.ส.ตหญิง อุไร อยู่ศิริ ทุ่งสองห้อง 89/84
777 นาง พูมมี โคตรพรม ทุ่งสองห้อง 47/183
778 นาย สุข ทัดท่าทราย ทุ่งสองห้อง 23/1
779 นาย เบญจพล บัวศรี ทุ่งสองห้อง 113/14
780 นาง เสาวลักษณ์ เนื่องศรี ทุ่งสองห้อง 329/26
781 นางสาว ทิวา ผดุงกิจ ทุ่งสองห้อง
782 นาย กิติศักด์ิ ศิริวงศ์ ทุ่งสองห้อง 103/71
783 นางสาว โสภิดา นุเคราะห์ชน ทุ่งสองห้อง
784 นางสาว นุสรา คำศิริ ทุ่งสองห้อง
785 นาง พรรณาภรณ์ คชสินธุ์ ทุ่งสองห้อง 103/70
786 นาง บุตรดี ท่าข้าม ทุ่งสองห้อง
787 นาง บัวทอง สิงห์วงศ์ ทุ่งสองห้อง 99/82
788 นาย วิชาญ อยู่คุ้ม ทุ่งสองห้อง
789 นาง บัวเรียว พรรธนประเทศ ทุ่งสองห้อง 81/214
790 นางสาว ยุคลธร อ่าวลึกน้อย ทุ่งสองห้อง 1/100
791 นาง ศุภพัชรี อัศวปยุกต์กุล ทุ่งสองห้อง 67/189
792 นางสาว เกษร ชนินทรพิทักษ์ ทุ่งสองห้อง 150/107
793 นางสาว สายเดือน วรบุตร ทุ่งสองห้อง
794 นางสาว นัยนา ธนวัฑโฒ ทุ่งสองห้อง 55/48
795 นางสาว กุศยาพร นาคพิน ทุ่งสองห้อง 3/296
796 นางสาว บุญชนก ปักเขตนคร ทุ่งสองห้อง 4/85
797 นาย เทียนชัย ปวนสุข ทุ่งสองห้อง 113/60
798 นาง สินี ธนากรภักดี ทุ่งสองห้อง
799 นางสาว กาญจนา อินธิบาล ทุ่งสองห้อง
800 นางสาว บัณฑิตา นาถาดทอง ทุ่งสองห้อง
801 นาง บุญมา ธนโสภณชัยกุล ทุ่งสองห้อง 29/177
802 ส.ต.ท.หญิง นันทิกานต์ ราชคม ทุ่งสองห้อง 89/166
803 นาง วันนา พันธ์โภชน์ ทุ่งสองห้อง 47/43
804 พล.ต.ต. วิมล เปาอินทร์ ทุ่งสองห้อง 99/301
805 ด.ตหญิง อัมพร ด่อนดี ทุ่งสองห้อง 89/87
806 พ.ท. ณรงค์ชัย ขันไชย ทุ่งสองห้อง 3/249
807 นาย ฉลอง สังกะเพศ ทุ่งสองห้อง
808 นาง มณัชยา รักพานิชแสง ทุ่งสองห้อง 225/57
809 นางสาว สุภัค จันคีลี ทุ่งสองห้อง
810 นาย ราเมศร์ โมราเรือง ทุ่งสองห้อง 113/7
811 นาย สวัสดิ์ รัตนวรรณ ทุ่งสองห้อง 81/207
812 นาย ชาญฤทธิ์ หนูทอง ทุ่งสองห้อง
813 นาย สมบุญ ประจง ทุ่งสองห้อง
814 นาย ภมร พุทธภัทรพรหม ทุ่งสองห้อง 4/135
815 ส.ต.ท.หญิง สุรัตน์ ฤทธิรัตน์ ทุ่งสองห้อง 89/165
816 นางสาว สุณี ศรีชัยนาท ทุ่งสองห้อง
817 นาง หลง ทองสืบ ทุ่งสองห้อง
818 นาย ศราวิน ปัญจะผลินกุล ทุ่งสองห้อง 72/17
819 นาง ถาวร มีนวน ทุ่งสองห้อง 310/58
820 ส.ต.อ กิตติกร วงศ์สุนทรทรัพย์ ทุ่งสองห้อง 89/88
821 นางสาว อัญชลี โคฮุด ทุ่งสองห้อง 70/2
822 นางสาว พรทิพย์ อินตา ทุ่งสองห้อง
823 พล.ต.ต. ประจวบ เปาอินทร์ ทุ่งสองห้อง 99/556
824 นาย สุระพงษ์ แจ้งสิน ทุ่งสองห้อง
825 นางสาว เกษร ชาริดา ทุ่งสองห้อง
826 นาย สุรศักย์ พงษ์สวัสดิ์ ทุ่งสองห้อง
827 นาง ปรียาภรณ์ บลูมแบรีย์ ทุ่งสองห้อง
828 นาง ชลิดา ผาพันธ์ ทุ่งสองห้อง 211/77
829 ส.ต.อหญิง ธนาภรณ์ ศรีเดช ทุ่งสองห้อง 89/89
830 นาย เฉลิม ศรีมงคล ทุ่งสองห้อง
831 นาย พิทักษ์ นิลภา ทุ่งสองห้อง
832 นาย นวพล เพ็งศรี ทุ่งสองห้อง
833 นาย สุรชัย ดำรงเกียรติศักดิ์ ทุ่งสองห้อง 219/14
834 นาย ธารศักดิ์ เดือนใหม่ ทุ่งสองห้อง 62/30
835 นาง พเยาว์ นวลปลั่ง ทุ่งสองห้อง 317/83
836 นาย สำเริง พวงพงษ์ ทุ่งสองห้อง
837 ส.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ คุณารักษ์ ทุ่งสองห้อง 89/163
838 นาย ประหยัด พลเยี่ยม ทุ่งสองห้อง
839 นางสาว ณัฏฐ์สุชญา มณีไพศาล ทุ่งสองห้อง 5/32
840 นาง ตุ๋ย พรมวิหาร ทุ่งสองห้อง
841 นางสาว จิราพร หาญณรงค์ ทุ่งสองห้อง 316/63
842 นาย วิฑูรย์ เสริมทรัพย์ ทุ่งสองห้อง
843 นางสาว ภฤศฎมน จันทร์ทอง ทุ่งสองห้อง 1/124
844 ส.ต.ท.หญิง รสริน ปิ่นชุม ทุ่งสองห้อง 89/162
845 นางสาว จำรัส นิติชาติ ทุ่งสองห้อง
846 นาง วนา ละครแก้ว ทุ่งสองห้อง 5/26
847 นาย เครือวัลย์ มุสิกะนันทน์ ทุ่งสองห้อง
848 ส.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ ศรีวิชัย ทุ่งสองห้อง 89/93
849 นาย ชนะชัย เกตุนิล ทุ่งสองห้อง
850 นางสาว ทัศนีย์ ทองสุข ทุ่งสองห้อง
851 นาย บัญชา ภูผาเรือง ทุ่งสองห้อง 67/529
852 นางสาว นงนุช บุญนวล ทุ่งสองห้อง
853 ส.ต.ท. วิรัตน์ วงศ์สอน ทุ่งสองห้อง 89/161
854 นาย ภาสกร ก้อนทอง ทุ่งสองห้อง
855 นาย บัญชา พุฒซ้อน ทุ่งสองห้อง
856 นาง สังเวียน จันทะศิลา ทุ่งสองห้อง
857 นาย วิทยา ดิษฐโชติ ทุ่งสองห้อง 5/28
858 นางสาว ยอดอนงค์ ทับนิล ทุ่งสองห้อง
859 นาง มยุรี แพงทุย ทุ่งสองห้อง
860 นาย อิทธิพล ทองพันธ์ ทุ่งสองห้อง 313/27
861 นาย ถิรวัฒน์ รุ่งชาญวิทย์ ทุ่งสองห้อง 3/71
862 นาย พิษณุ บัวละบาล ทุ่งสองห้อง
863 นาย ธนพนธ์ ด่านยุทธพลชัย ทุ่งสองห้อง
864 นางสาว จินตภา วรงค์เกรียงไกร ทุ่งสองห้อง 424/25
865 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ จิวศิริวงษ์ ทุ่งสองห้อง 89/158
866 ส.ต.อ.หญิง นารีรัตน์ ตั้งใจ ทุ่งสองห้อง 89/97
867 นาย ทองสา แก้วมาก ทุ่งสองห้อง
868 นาย สมพงษ์ หุ่นเมืองปัก ทุ่งสองห้อง
869 นาย โสภณ วงศ์เกษมจิตต์ ทุ่งสองห้อง 23/56
870 นางสาว ลดาวัลย์ แซ่เบ๊ ทุ่งสองห้อง
871 นางสาว สมใจ ชัยรัตนวัฒน์ ทุ่งสองห้อง 64/11
872 ด.ต. ถนอม ไพจิตร ทุ่งสองห้อง 89/157
873 นาย วรพงษ์ ช่วยชู ทุ่งสองห้อง
874 นาง สุมน เพิ่มเกียรติศักดิ์ ทุ่งสองห้อง 98/186
875 นางสาว ณัฏฐวีร์ หลักกำจร ทุ่งสองห้อง
876 นาง ดวงตา โอภาสานนท์ ทุ่งสองห้อง 219/29
877 นาย อนิรุทธ์ เจิดดีสกุล ทุ่งสองห้อง 29/5
878 นาย วสิน จันทร์โชติ ทุ่งสองห้อง 82/46
879 นาง ผลบุญ สุนทรพฤกษ์ ทุ่งสองห้อง 5/40
880 นางสาว ปรัศนีย์ ธีระตระกูล ทุ่งสองห้อง 304/163
881 นาย วราพร ศรีมาน ทุ่งสองห้อง
882 ส.ต.อหญิง สุพัตรา คงเกตุ ทุ่งสองห้อง 89/101
883 นาง วิลัยวัน แจ่มบรรจง ทุ่งสองห้อง
884 นางสาว เตือนใจ นาคกระเสม ทุ่งสองห้อง 204/15
885 ส.ต.อ.หญิง กวิสรา อินไผ่ ทุ่งสองห้อง 89/154
886 นาง ปราณี พูนเจ้าทรัพย์ ทุ่งสองห้อง
887 นาย นนท์ธนัช พลภูธิชย์ ทุ่งสองห้อง
888 นางสาว สุภาพร ยังสง่า ทุ่งสองห้อง
889 นาย เด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน์ ทุ่งสองห้อง
890 นาง มะลิ แก้วพูลศรี ทุ่งสองห้อง 306/6
891 นาย เกม คำภูเมือง ทุ่งสองห้อง
892 นาย วินัย ศรียอด ทุ่งสองห้อง
893 นาย จุมพล กาญจนปัญญาคม ทุ่งสองห้อง
894 ส.ต.อหญิง ทัศนีย์ สาแก้ว ทุ่งสองห้อง 89/102
895 นาย คมเคียว พุกภิบูรณ์ ทุ่งสองห้อง
896 นาง ประไพ ปิ่นกาญจนนาวี ทุ่งสองห้อง 56/5
897 นาย ธำรงศักดิ์ พูลผล ทุ่งสองห้อง 51/81
898 นาง กัลยาณี สานสูงเนิน ทุ่งสองห้อง 70
899 ส.ต.ท.หญิง ประสิทธิ์ เจริญรัมย์ ทุ่งสองห้อง 89/153
900 นางสาว วริทยา วาปีโส ทุ่งสองห้อง
901 นางสาว ทัศนีย์ ศรีบุญเรื่อง ทุ่งสองห้อง
902 นาย เสริม บุสสา ทุ่งสองห้อง
903 นาง ลำพวง จันพวง ทุ่งสองห้อง
904 นางสาว ปาณิศรา ธนาจตุรพร ทุ่งสองห้อง 107/60
905 นางสาว นิภา ปัญจะผลินกุล ทุ่งสองห้อง 55/72
906 นาย ประยูร บุญกลิ่น ทุ่งสองห้อง 47/498
907 นางสาว สุภารัตน์ ราชภักดี ทุ่งสองห้อง
908 ส.ต.ท.หญิง พันธ์ทิพา ณ ระนอง ทุ่งสองห้อง 89/150
909 นาย สมพงษ์ ขุนอินทร์ ทุ่งสองห้อง
910 นาย ธนากร สองเมือง ทุ่งสองห้อง
911 นางสาว ภุมรา ทับแถม ทุ่งสองห้อง
912 นาย ดุสิต เชื้อทองฮัว ทุ่งสองห้อง 3/316
913 นาง เพ็ญศรี จันทร์ชู ทุ่งสองห้อง
914 นางสาว สาคร สังข์แก้ว ทุ่งสองห้อง 5/124
915 ส.ต.อ สุภชัย แทนธานี ทุ่งสองห้อง 89/104
916 นาย วรงค์ ศีติสาร ทุ่งสองห้อง 30
917 นาย ประเสริฐ เรืองรัศมี ทุ่งสองห้อง
918 นาย สุวิช ทิมซ้อน ทุ่งสองห้อง 67/9
919 พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ เสี่ยงตรง ทุ่งสองห้อง 89/149
920 นาย บุญลือ อ่วมน้อย ทุ่งสองห้อง
921 นาย ศักดิ์ชัย น้อยพิทักษ์ ทุ่งสองห้อง
922 นาย ศักดิ์พันธ์ คำหริ่ม ทุ่งสองห้อง
923 พล.ต. ปราโมทย์ นูมหันต์ ทุ่งสองห้อง 152/3
924 นาย อุดม กมลสาร ทุ่งสองห้อง
925 นาง สุวิมล พิมลรัตน์ ทุ่งสองห้อง 73/10
926 นาย สุธีรพงค์ หนักเกิด ทุ่งสองห้อง
927 ส.ต.ท.หญิง นฤมล สุธรรมวงศ์ ทุ่งสองห้อง 89/148
928 ส.ต.อหญิง ขนิษฐา แก้วใหม่ ทุ่งสองห้อง 89/105
929 นางสาว แสงไทย สายกระสุน ทุ่งสองห้อง
930 นางสาว นิลรัตน์ ศรีวารีรัตน์ ทุ่งสองห้อง
931 นาย รินทร์ คุมรอบ ทุ่งสองห้อง
932 นางสาว ปัทมาภรณ์ เหล่าเกียรติโสภณ ทุ่งสองห้อง 11/98
933 นาย เกมส์ ทองอนันต์ ทุ่งสองห้อง
934 นางสาว เข็มนิจ เพ้ยจันทึก ทุ่งสองห้อง 89/107
935 นาย นวรัตน์ หารกิ่ง ทุ่งสองห้อง
936 นางสาว ลัดดาวรรณ กาลกิจ ทุ่งสองห้อง
937 นางสาว ศรีบาง พรมทอง ทุ่งสองห้อง
938 นางสาว ศรีสุวรรณ์ เจริญโพธิ์ทอง ทุ่งสองห้อง
939 นาง ผาสุข พัฒนเศรษฐไพศาล ทุ่งสองห้อง
940 ร.ต.ท.หญิง อุดมลักษณ์ สวัสดิ์กลาง ทุ่งสองห้อง 89/106
941 ด.ต. สมศักดิ์ เมืองใจ ทุ่งสองห้อง 89/167
942 นาง พิไลวรรณ ประเสริฐแพทย์ ทุ่งสองห้อง 19/48
943 นาย สมบัติ ใจเจริญ ทุ่งสองห้อง
944 นาย สมบัติ เรืองเกตุ ทุ่งสองห้อง
945 นางสาว เบญจวรรณ เกิดศรี ทุ่งสองห้อง
946 นางสาว กุหลาบ เรือนเงิน ทุ่งสองห้อง
947 นาง มัลลิกา ลีรพันธุ์ ทุ่งสองห้อง 112/49
948 นาง โสภา ภาเจริญสุข ทุ่งสองห้อง
949 ส.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ จันทะนัน ทุ่งสองห้อง 89/31
950 นาย กัณฑ์ หนูรินทร์ ทุ่งสองห้อง 107/8
951 นาย ศักดิ์ชัย โอวัฒนากิจ ทุ่งสองห้อง 119/28
952 ส.ต.อ.หญิง สุภัตรา ฤทธาภิรมย์ ทุ่งสองห้อง 89/111
953 นาง อัญชลี ฤทธิ์สมานราษฎร์ ทุ่งสองห้อง 315/47
954 นาย ฉลาด คำแก่นกลาง ทุ่งสองห้อง
955 นาย ศุภชัย ต่ายนิล ทุ่งสองห้อง
956 นาย ยุทธนา เรืองช่อ ทุ่งสองห้อง
957 นางสาว รัศมี สายสุดตา ทุ่งสองห้อง
958 นาย รุ่งโรจน์ ศรีจามร ทุ่งสองห้อง 303/40
959 นาง ลมุล หงษ์สุรชาติ ทุ่งสองห้อง 98/122
960 ส.ต.ท.หญิง นิตยา จงเจริญ ทุ่งสองห้อง 89/112
961 นางสาว แสงเพ็ญ เฉยกลาง ทุ่งสองห้อง
962 นาง อำนวย อรรถโชติศักดา ทุ่งสองห้อง 150/31
963 นางสาว นุชจรินทร์ น้อยเหนี่ยง ทุ่งสองห้อง
964 นาง ฉวีวรรณ กนกฉันท์ ทุ่งสองห้อง
965 นางสาว พูลศรี อยู่สินธุ์ ทุ่งสองห้อง 61/27
966 นาย สมศักดิ์ กิจสุขจิต ทุ่งสองห้อง 47/374
967 นาย เทพสิทธิ์ บุญหมั่น ทุ่งสองห้อง
968 นาย ธานี ยอดปลอบ ทุ่งสองห้อง
969 ส.ต.ต. ภาณุเกียรติ เลิศทอง ทุ่งสองห้อง 89/113
970 จ.ส.อ. ถวรรณ์ อ้นเงิน ทุ่งสองห้อง
971 นางสาว นิตยา ศิลาเกษ ทุ่งสองห้อง
972 นาง กนก กมลสาร ทุ่งสองห้อง
973 นาย สมจิตร์ ทิพย์มณี ทุ่งสองห้อง
974 นางสาว สมมาตย์ อรัญมิตร ทุ่งสองห้อง
975 นาง บังอร ทิมพูล ทุ่งสองห้อง
976 นาย ชาครีย์ ปานสุวรรณ ทุ่งสองห้อง
977 นางสาว เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ ทุ่งสองห้อง 213/23
978 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ใบเนียม ทุ่งสองห้อง 230/3107
979 ส.ต.ท.หญิง ผุสดี ศรีจันทร์ ทุ่งสองห้อง 89/114
980 นางสาว สุภี เกตุจินากูล ทุ่งสองห้อง 209
981 นางสาว ประนอม บุญปัญญา ทุ่งสองห้อง
982 จ.ส.อ. จำเริญ พงษ์สุภาพ ทุ่งสองห้อง
983 นางสาว พิศมัย เสนาชัย ทุ่งสองห้อง
984 นางสาว อาภา ช่วยประสิทธิ์ ทุ่งสองห้อง 71/25
985 นางสาว ปารณีย์ คำสีดา ทุ่งสองห้อง
986 นาย เฉลิมพร ขันตี ทุ่งสองห้อง 303/48
987 นางสาว น้อย พลยุทธ ทุ่งสองห้อง
988 นาย อมร อดิเรกลาภวงศ์ ทุ่งสองห้อง 171/1
989 นาย เสวียง จันทร์เจริญ ทุ่งสองห้อง
990 นาง อุไรรัตน์ บัตรสมบูรณ์ ทุ่งสองห้อง 3/175
991 นางสาว ลาวัณย์ จุ้ยศิริ ทุ่งสองห้อง
992 นางสาว ชุตินันท์ สมหวัง ทุ่งสองห้อง
993 นางสาว พยอม มะโหฬาร ทุ่งสองห้อง
994 นาย ชนะ ทัดท่าทราย ทุ่งสองห้อง 23/5
995 นางสาว กลอนทิพย์ ฟักทอง ทุ่งสองห้อง
996 นาย ชวลิต ทัดท่าทราย ทุ่งสองห้อง 23/3
997 นางสาว กีรธีร์ จารุทช ทุ่งสองห้อง 317/53
998 นาย ไฉน พวงมะเดื่อ ทุ่งสองห้อง 323/35
999 นาง จุฑาทิพ รัตโนดม ทุ่งสองห้อง 1/129
1000 นางสาว สมศิริ ธีระภาพ ทุ่งสองห้อง 303/93
1001 นาง สมนึก สารักษ์ ทุ่งสองห้อง
1002 นาย สันติสุข อินขามป้อม ทุ่งสองห้อง
1003 นาย ลำใย อินขามป้อม ทุ่งสองห้อง
1004 นางสาว พยงค์ พลอยมุข ตลาดบางเขน 26/8
1005 นาง วัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์ ตลาดบางเขน 109/1
1006 นางสาว ณัฐฤตา บุญผล ตลาดบางเขน
1007 นางสาว สิรินาท ขันธ์คำ ตลาดบางเขน 305/7
1008 นาง วาทินี บุญสุวรรณ์ ตลาดบางเขน
1009 นาง รัตนาภรณ์ แพงสาย ตลาดบางเขน
1010 นาย แฉล้ม บำรุง ตลาดบางเขน 305/44
1011 นาย จรุงศักดิ์ หนุนภักดี ตลาดบางเขน 219/184
1012 นางสาว สุธารัตน์ รักพวงทอง ตลาดบางเขน
1013 นาง กนกธร กลัดสำเนียง ตลาดบางเขน 121/79
1014 นาย ปรีชา กลัดสำเนียง ตลาดบางเขน 121/78
1015 นางสาว อำพร ดีหน้า ตลาดบางเขน 222/4
1016 นาย ภาสวิชญ์ พานิชสงเคราะห์ ตลาดบางเขน 222/138
1017 นาย สมเกียรติ เพ็ชรประพักตร์ ตลาดบางเขน
1018 นาง สมใจ คุณลาด ตลาดบางเขน 222/5
1019 นาย สมมิตร เต็มสี ตลาดบางเขน
1020 นางสาว ฉลวย นาคสิงห์ ตลาดบางเขน
1021 นาง อุดม ผูกชรา ตลาดบางเขน
1022 นางสาว ชลอ ม่วงอินทร์ ตลาดบางเขน
1023 นาย เกรียงไกร แดงจันทร์ทึก ตลาดบางเขน
1024 นาง ภคอร วันวาน ตลาดบางเขน
1025 นาย บัญญัติ แดนดี ตลาดบางเขน 102/21
1026 นาย ชาญ ทับทิมทอง ตลาดบางเขน
1027 นาย พิษณุ ทรัพย์เกษตร ตลาดบางเขน 58
1028 นาย สุรชัย เชาว์เชี่ยวชาญ ตลาดบางเขน 219/265
1029 นาย นายไผ่ นาคคี ตลาดบางเขน
1030 นาย ธีร์ดนัย เพ็ชรประพักตร์ ตลาดบางเขน
1031 นาย พิทักษ์ เชื้อสิงห์ ตลาดบางเขน
1032 นาย บรรหาร ชิณวงค์ ตลาดบางเขน
1033 นางสาว วิภาวัลย์ สวัสดิ์กลิ่น ตลาดบางเขน
1034 นาย วีระพันธ์ สมสืบ ตลาดบางเขน
1035 นาย ชานนท์ จันเจริญ ตลาดบางเขน
1036 นาง เพ็ญศรี รัตนไชย ตลาดบางเขน 150/215
1037 นางสาว เกษสุดี ตุกชูแสง ตลาดบางเขน 49/264
1038 นาย จัตร์ เอี่ยมอร่าม ตลาดบางเขน
1039 นาง สุนันทา พันธุรา ตลาดบางเขน
1040 นางสาว อาลิดา จีนประชา ตลาดบางเขน 285/38
1041 นาย ณัฐวีร์ พงศ์อาจารย์ ตลาดบางเขน 230/204
1042 นาย กรภัทร์ อีสา ตลาดบางเขน 201/248
1043 นาย กิจจา ศิรินทราลักษณ์ ตลาดบางเขน
1044 นาง ธิดา เทียนศรี ตลาดบางเขน 222/74
1045 ด.ต. วิริทธิ์พล เล็งกลาง ตลาดบางเขน 89/1002
1046 นาย คำปั่น ชำนาญไพร ตลาดบางเขน
1047 นาย บรรเจิด คำแดง ตลาดบางเขน
1048 นาย อวน หอมสุวรรณ ตลาดบางเขน 49/136
1049 นาย น้ำทิพย์ กุลวุฒิโรจน์ ตลาดบางเขน 95/5-6
1050 นางสาว ทวีทรัพย์ ทับสายทอง ตลาดบางเขน
1051 นาย ประเสริฐ ชื่นหน่าย ตลาดบางเขน
1052 นาย สุนทร สนทอง ตลาดบางเขน
1053 นางสาว นันทิดา อดิเรกโชติกุล ตลาดบางเขน 292/33
1054 นาง เรียม ม้วดหรีด ตลาดบางเขน 40/17
1055 นาย ประวิทย์ เจตน์มงคลรัตน์ ตลาดบางเขน 95/34
1056 นาย สุกิจ เกตุหอม ตลาดบางเขน 222/42
1057 นางสาว ธนภรณ์ ทรัพย์ทวีสุขกุล ตลาดบางเขน
1058 นางสาว มะนิตย์ แก้วที ตลาดบางเขน
1059 นาย ศเศก คุปตจักร ตลาดบางเขน 233/20
1060 นาย ทองแดง มณีวงษ์ ตลาดบางเขน
1061 นาย เสมียร ศรีมูลราช ตลาดบางเขน
1062 นาย สมชาย ศิลาวานิชยกุล ตลาดบางเขน 40/34
1063 นาย สมศักดิ์ แหยมประสงค์ ตลาดบางเขน
1064 นาย โอปอ เหล่าชินชาติ ตลาดบางเขน 201/201
1065 นาง นุชนาฎ ฉิมโพธิ์กลาง ตลาดบางเขน 101
1066 นาย รุ่ง หุ่นสิงห์ ตลาดบางเขน
1067 นาย พงศ์นรินทร์ ธิติธัญญาลักษณ์ ตลาดบางเขน 219/84
1068 นางสาว สงกราน โคตรบุตโต ตลาดบางเขน
1069 นาย บุญยืน ม่วงรัตน์ ตลาดบางเขน
1070 นางสาว ทัศนีย์ ต่ายใหญ่เที่ยง ตลาดบางเขน 51/3
1071 นาง ไพรพันธ์ วรรณศิริ ตลาดบางเขน 304/1003
1072 นาง พวง เที่ยงดี ตลาดบางเขน
1073 นาย บันเจิด สัตตยะวงษ์ ตลาดบางเขน
1074 นาย ดวงแก้ว อุดมพาณิชย์ ตลาดบางเขน 121/97
1075 นางสาว วิภารัตน์ ศรีเจรฺญยิ่ง ตลาดบางเขน
1076 นางสาว อรสา ศรีเจริญยิ่ง ตลาดบางเขน
1077 นางสาว สมวง บุญยานัญ ตลาดบางเขน
1078 นาย วิศรุต แซ่ตั้ง ตลาดบางเขน
1079 นาง ยุพิน สิทธิโยธิน ตลาดบางเขน
1080 นาง ณิชานันทร์ ยาวาปี ตลาดบางเขน
1081 นาง กาญจนา พิศุทธ์จิต ตลาดบางเขน 201/350
1082 นาย เทพดำรงค์ ปานศรี ตลาดบางเขน
1083 นาง สมรัตน์ ขุนทอง ตลาดบางเขน
1084 นาง สายฝน ขำอ่อน ตลาดบางเขน 222/76
1085 นาย เชาว์ ขำอ่อน ตลาดบางเขน 1/99
1086 นาย อนุรักษ์ วีรพัฒนาสุวรรณ ตลาดบางเขน 305/109
1087 นาย สมพงษ์ เปี่ยมสาคร ตลาดบางเขน
1088 นางสาว รัตนาภรณ์ ละมูลเจริญ ตลาดบางเขน
1089 นาย โกศล ตาทอง ตลาดบางเขน
1090 นางสาว ลัดดา ขวัญเถื่อน ตลาดบางเขน 222/38
1091 นาย พงษ์ศักดิ์ ประจันทร์นวน ตลาดบางเขน
1092 นางสาว วราภรณ์ คงกรุด ตลาดบางเขน
1093 นาง วาสนา บัวสถิตย์ ตลาดบางเขน 304/829
1094 นาง ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว ตลาดบางเขน 19/325
1095 นางสาว อมรา หางแก้ว ตลาดบางเขน
1096 นาย เอกชัย พรรณวิเชียร ตลาดบางเขน
1097 นาย วัชริศ สไตน์ ตลาดบางเขน 225/12
1098 นาง มณีมัญชุ์ เครือแก้ว ตลาดบางเขน
1099 นางสาว เพียงออ ชัยทะ ตลาดบางเขน
1100 นาง เตือนใจ ชูปรีชา ตลาดบางเขน 6/2
1101 นาย ถนอม ราชวิจิตร์ ตลาดบางเขน
1102 นางสาว มาลี แซ่ฟอง ตลาดบางเขน
1103 นางสาว ชูศรี ผลละออ ตลาดบางเขน 201/34
1104 นาย อาจ จุ้ยขำ ตลาดบางเขน
1105 นาย มานิตย์ โพธิวรรณ์ ตลาดบางเขน 121/47
1106 นาย อรรถพล อนุพันธ์ ตลาดบางเขน
1107 นาย อดิศร ทองพันชั่ง ตลาดบางเขน
1108 นาย จตุรงค์ จุณณทัศน์ ตลาดบางเขน 201/10
1109 นาย ฉัตรเทพ บุญมี ตลาดบางเขน
1110 นางสาว วีรดา ประมวลทรัพย์ ตลาดบางเขน 204/26
1111 นาย สุรสิทธิ์ เศรษฐยานนท์ ตลาดบางเขน
1112 นาย จาตุรนต์ เที่ยงแก้ว ตลาดบางเขน
1113 นาง สาลินี มีเจริญ ตลาดบางเขน 2/4
1114 นาง มนทกานติ แย้มเกษร ตลาดบางเขน 16/82
1115 นาง ลัดดา สิงห์คำป้อง ตลาดบางเขน
1116 นาง ประภา ข้อมงคลอุดม ตลาดบางเขน 34/58
1117 นาง นงนุช ธาระวานิช ตลาดบางเขน
1118 นาง สำอางค์ สกุลพงศ์ยืนยง ตลาดบางเขน 49/256
1119 นางสาว ชินาภา สนองไทย ตลาดบางเขน
1120 นาย สุรยง ลออโรจน์วงศ์ ตลาดบางเขน
1121 นาย สรยุทธ รักษ์ตระกูล ตลาดบางเขน 40/16
1122 นาย นัฐพงษ์ สุขศิลป์ ตลาดบางเขน
1123 นาย ธีรยุทธ รักษ์ตระกูล ตลาดบางเขน
1124 นางสาว ฉัตร พึ่งน้ำ ตลาดบางเขน
1125 นาง สุภัสสรา แซ่ปัง ตลาดบางเขน
1126 นาย มงคล เชื้ออารย์ ตลาดบางเขน 86
1127 นาง เอื้อการย์ พนมเพิ่มสมบัติ ตลาดบางเขน 19/303
1128 นาย สุทัศน์ พนมเพิ่มสมบัติ ตลาดบางเขน 304/1200
1129 นางสาว อังคณา อัศวสุขี ตลาดบางเขน 222/226
1130 นาย สมทรง แสงนาค ตลาดบางเขน 112/15
1131 นาย นิพนธ์ พลเสน ตลาดบางเขน 219/276
1132 นางสาว อารยา วรารัตนอนันต์ ตลาดบางเขน 304/908
1133 นาย อนันต์ อภิสุข ตลาดบางเขน 210/15
1134 นาย นิรันดร พลารักษ์ ตลาดบางเขน 281/12
1135 นางสาว เนตรชนก เกษสุพรรณ์ ตลาดบางเขน
1136 นาง สุภาวดี ยอดวารี ตลาดบางเขน
1137 นางสาว วรรณภา เขียวไหล ตลาดบางเขน
1138 นาง สอน แสงเทียน ตลาดบางเขน
1139 นาย เจือ อ่อนเหม ตลาดบางเขน 113
1140 นาย วอน ยิ้มแก้ว ตลาดบางเขน 17/1
1141 นาง อาจรีย์ กวัย ตลาดบางเขน 149/4
1142 นาย ธีรพงศ์ อินทุลักษณ์ ตลาดบางเขน
1143 นาย ศรีชาติ ธรรมนิตยกุล ตลาดบางเขน 17/9 ม.2
1144 นาย ธีระยุทธ ประสาทศิลป์ ตลาดบางเขน
1145 นางสาว อรวรรณ จันทร์ใหม่ ตลาดบางเขน
1146 นาย พิธาน สิงห์เสน่ห์ ตลาดบางเขน 999/118
1147 นาย สมศักดิ์ พวงเข็มแดง ตลาดบางเขน
1148 นาง นงค์นุช คำหอม ตลาดบางเขน
1149 นางสาว กมนนัทธ์ อริยศรีวัฒนา ตลาดบางเขน 16/49
1150 นาง วาสนา เกิดกำลัง ตลาดบางเขน 305/151
1151 นาย ณัฐวัฒน์ วงศ์ธนโรจน์ ตลาดบางเขน 236/1
1152 นางสาว รวิวรรณรัตน์ ศรีอุ่ม ตลาดบางเขน
1153 นาง สมปอง ชื่นอารมณ์ ตลาดบางเขน 22/4
1154 นาย ชัชชัย สรคุปต์ ตลาดบางเขน
1155 นาย พรรณี ไชยวรรณ ตลาดบางเขน 277/3
1156 นางสาว สลักฤทัย ผิรังคะเปาระ ตลาดบางเขน 304/850
1157 นางสาว เพชร คำหอม ตลาดบางเขน
1158 นาย นีภาพร เปรมเดชา ตลาดบางเขน
1159 นาย ธเนศพล พรหมมา ตลาดบางเขน 119
1160 นางสาว นันทิพร ทองย้อย ตลาดบางเขน 38/22
1161 นางสาว ปิยะมาศ ภาคีธรรม ตลาดบางเขน
1162 นาง เชนทร์ แคะมะดัน ตลาดบางเขน
1163 นาย วัชรประกรณ์ พุฒเขียว ตลาดบางเขน
1164 นาย อำไพ ช้างทอง ตลาดบางเขน 58/51
1165 นางสาว พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ ตลาดบางเขน 203/2
1166 นาย อิธิพล ผลส่ง ตลาดบางเขน
1167 นาย วิฑูรย์ เหลือวิริยะแสง ตลาดบางเขน 222/193
1168 นาย สุริยะ ผลฟักแฟง ตลาดบางเขน 13/2
1169 นาง กชพรรณ ทรัพย์ทวีสุขกุล ตลาดบางเขน
1170 นาย นวีช เหลืองวิริยะแสง ตลาดบางเขน 222/110
1171 นาย สมบัติ พุ่มระหงษ์ ตลาดบางเขน
1172 นาง สมศิริ ลิปิพันธ์ ตลาดบางเขน 26/34
1173 นางสาว นีรชา พรบรรจงกุล ตลาดบางเขน
1174 นางสาว นันทนีย์ ธนศรีพานิชชัย ตลาดบางเขน 153
1175 นาย มนัส จันทร์กระจ่าง ตลาดบางเขน 107/4
1176 นาย ภูษณ ปรีย์มาโนช ตลาดบางเขน 44/53
1177 นาย วันชัย น้ำแก้วเพ็ชร ตลาดบางเขน
1178 นาง จิตตรา ชื่นทิวากร ตลาดบางเขน
1179 นาย ชยกร อัครมาส ตลาดบางเขน 222/80
1180 นาง กรรณิการ์ ศรีสุวนันท์ ตลาดบางเขน 51/75
1181 นาง จรินทร์ จันทรังสิกุล ตลาดบางเขน 222/27
1182 นางสาว รติวัลคุ์ เทพธาราทิพย์ ตลาดบางเขน 219/150
1183 นางสาว ปาณปรีญา อุ่นทรวง ตลาดบางเขน
1184 นาง สุนันท์ ออกผล ตลาดบางเขน 219/95
1185 นาย สมาน ศรีชัยภูมิ ตลาดบางเขน
1186 นาย นเรศ เอี่ยมโพธิ์ ตลาดบางเขน 222/255
1187 นาง ธันย์ชนก ดีแนบเนียน ตลาดบางเขน 38/24
1188 นาง จิรัสยา เอี่ยมโพธิ์ ตลาดบางเขน 222/256
1189 นางสาว สมหมาย มั่นทอง ตลาดบางเขน
1190 นาย วิรัช อนันตชินะ ตลาดบางเขน 15/50
1191 นางสาว ทองพูน อาจคำพันธ์ ตลาดบางเขน
1192 นาง ณิชตา สุระเสน ตลาดบางเขน
1193 นาย ภูมิ พิณเทพ ตลาดบางเขน 222/224
1194 นาง สมควร น้อยเพิ่มพูล ตลาดบางเขน 43/55
1195 นาง นนทชา เพ็ชร์นิล ตลาดบางเขน 251/7
1196 นาง วราภรณ์ เปี่ยมวารี ตลาดบางเขน 40/27
1197 นาง จันทร์เพ็ญ ลบเลื่อน ตลาดบางเขน
1198 นาย พัฒณพงษ์ รัตนโชติ ตลาดบางเขน 304/663
1199 นางสาว จุฬาภรณ์ อัญชลิสังกาศ ตลาดบางเขน 219/210
1200 นาง สุภาจรี สันแสงดี ตลาดบางเขน 202/4
1201 นาง กิตติญาณ วัจนะคุปต์ ตลาดบางเขน
1202 นางสาว พรเพชร พรมแสง ตลาดบางเขน
1203 นาง สิริพร วรรณศิลป์ ตลาดบางเขน
1204 นาง สายทอง นาคกุล ตลาดบางเขน
1205 นาง จำเนียร ประดับสุข ตลาดบางเขน 121/10
1206 นาง สุพัตรา สันแสงดี ตลาดบางเขน
1207 นาง ภาวนา แก้วโกมล ตลาดบางเขน
1208 นาย แสง อัศวศรีผดุง ตลาดบางเขน 217/22
1209 นางสาว โสภา สายแจ่ม ตลาดบางเขน 171/1
1210 นาง สุพรรณี นลินอุดมศักดิ์ ตลาดบางเขน
1211 นางสาว พัทยา ผู้พัฒน์ ตลาดบางเขน 17/36 ม.2
1212 นาย มงคล เกษสุพรรณ์ ตลาดบางเขน
1213 นางสาว ศิริวรรณ พุธซ้อน ตลาดบางเขน
1214 พ.ต. สมพร กอชารี ตลาดบางเขน 222/159
1215 นาง จรรยาลักษณ์ เจกะบุตร ตลาดบางเขน
1216 นาย วิบูลย์ เดชาติวัฒนา ตลาดบางเขน 999/140
1217 นาย จิรวัฒน์ ศรีเลิศ ตลาดบางเขน
1218 นาย ประสิทธิ์ ถานะภิรมย์ ตลาดบางเขน 207/127 ม.6
1219 นางสาว มานิดา บุญญวีรานุวัฒน์ ตลาดบางเขน 281/19
1220 นาย สุภิลัก คงมีสุข ตลาดบางเขน 232/27
1221 นางสาว ปนัดดา พรศิริรุ่ง ตลาดบางเขน 207/126
1222 นางสาว ชัชชญา กระจกทอง ตลาดบางเขน
1223 นางสาว สิริกร เกษสร ตลาดบางเขน
1224 นาง โสภา กำพลวรรณ ตลาดบางเขน 49/288
1225 นาย ชาญชัย เดี่ยวสายชล ตลาดบางเขน
1226 นางสาว ศราวรรณ ค้มดี ตลาดบางเขน
1227 นางสาว ภาริษา ศุภผล ตลาดบางเขน
1228 นางสาว เรณู ปลอดเหตุ ตลาดบางเขน 219/61
1229 นาง สุนันท์ แจ่มทวี ตลาดบางเขน 400/18
1230 นาย อนันต์ ยศนาม ตลาดบางเขน 304/832
1231 นางสาว รัญจวน มานา ตลาดบางเขน 121/95
1232 นางสาว อนุสรา กองสุวรรณ ตลาดบางเขน 122/46
1233 นาย ธงชัย แก้วเรือน ตลาดบางเขน
1234 นางสาว สุจินต์ดา โพธิ์เงิน ตลาดบางเขน
1235 นางสาว สุชาดา ภาระพงษ์ ตลาดบางเขน
1236 นาย สมชัย กมลรุ่งวรากุล ตลาดบางเขน 96/87
1237 นางสาว มนัสนันท์ วงศ์วณิชสุนทร ตลาดบางเขน
1238 นาง ธัชชฏวรรณ คงเปรม ตลาดบางเขน 49/126
1239 น.อ. นพพร อาชวาคม ตลาดบางเขน 40/74
1240 นาง อิสรีย์ ไทยชาติ ตลาดบางเขน 121/11
1241 นาย จิรพล ทับทิมหิน ตลาดบางเขน 304/956
1242 นาง ศรีไพ บุญสวน ตลาดบางเขน 28/26
1243 นาง ฑุณา ทับทิมหิน ตลาดบางเขน 304/957
1244 นาง สุรียา ธงทอง ตลาดบางเขน
1245 นาย ณพล ทับทิมหิน ตลาดบางเขน 304/958
1246 นาง มาลี มีกุล ตลาดบางเขน
1247 นาง สงบ คล้ายนิ่ม ตลาดบางเขน
1248 นาง บานเย็น วงศ์ก่อ ตลาดบางเขน
1249 ส.ต. อาชญาสิทธิ์ สนหลี ตลาดบางเขน 254/14
1250 นาง ยุพิน ประสมทรัพย์ ตลาดบางเขน
1251 ดต. ประเสริฐ กลิ่นษร ตลาดบางเขน 222/216
1252 นางสาว สุนทรี ประเสริฐศรี ตลาดบางเขน 222/239
1253 นาย เฉลิมชัย เนตรจอมไพร ตลาดบางเขน 304/310
1254 นาย ประสงค์ ประเสริฐศรี ตลาดบางเขน 222/240
1255 นาง กนกวรรณ มั่งเจริญ ตลาดบางเขน
1256 นาย สำภาส ทองชัย ตลาดบางเขน 225/65
1257 นางสาว ผกายวรรณ อินยาพงษ์ ตลาดบางเขน
1258 นาย ธนายุต วิระยะวงศ์ ตลาดบางเขน 123/67
1259 นาง มรกต ลิ้มตระกูล ตลาดบางเขน 201/586
1260 นาง กรรณิการ์ พรหมสุนทร ตลาดบางเขน 30
1261 นาง มณีพรรณ อัมพะเศวต ตลาดบางเขน 201/509
1262 นางสาว เนียน บุญมาก ตลาดบางเขน 283/15
1263 นาง พัชรินทร์ กิจเพิ่มทรัพย์ ตลาดบางเขน 222/128
1264 นาย ฟองคำ ระยะห้อย ตลาดบางเขน
1265 นาย ธัญญะ ดาวเรือง ตลาดบางเขน 21/37
1266 นาย สนอง หมอยา ตลาดบางเขน 219/65
1267 นาย ชรัท จุลละโพธิ ตลาดบางเขน 304/656
1268 นาย อภิชาต บัวสระเกษ ตลาดบางเขน
1269 นาย สสิทธิ์ ชมไพศาล ตลาดบางเขน 242
1270 นางสาว รติพร ชัยมี ตลาดบางเขน 38/5
1271 นางสาว วรรรภา พรมทอง ตลาดบางเขน 49/262
1272 นาย มงคล ชัยรัตน์ ตลาดบางเขน 159/75
1273 นาง นิตรา เกิดแก่น ตลาดบางเขน 53/2
1274 นาย วิโรจน์ เพชรพูล ตลาดบางเขน 201/664
1275 นางสาว เพ็ญนภา แซ่เตีย ตลาดบางเขน 150/1
1276 นาย พรชัย แสงใหญ่ ตลาดบางเขน 142
1277 นาง อรอนงค์ บวรพาณิชย์ ตลาดบางเขน 222/210
1278 นาง จิราภรณ์ ทุมแก้ว ตลาดบางเขน
1279 นาย ชาญชัย นาคอ่วม ตลาดบางเขน
1280 นาง ลำดวน พาขุนทด ตลาดบางเขน
1281 นางสาว สุทธิดา พรินทรากุล ตลาดบางเขน
1282 นางสาว สกาวเดือน สัมมาชีวะ ตลาดบางเขน
1283 นางสาว เรวดี จันทเรนทร์ ตลาดบางเขน 22/7
1284 นาย สวยสวรรค์ แก้วคำ ตลาดบางเขน
1285 นาย ณัฐพล สายแจ่ม ตลาดบางเขน
1286 นาย อัมพรวน ลบเลื่อน ตลาดบางเขน
1287 นางสาว วัลลี กาฝาก ตลาดบางเขน
1288 นาย อภิเชษฐ์ ตั้งเจริญพูลผล ตลาดบางเขน 201/588
1289 นาย กล้า แก้วเกร็ด ตลาดบางเขน
1290 นาย ชูชาติ กระจ่าง ตลาดบางเขน 158/1
1291 นาง จิรนันท์ ภู่ทองเกษ ตลาดบางเขน 304/111
1292 นาง ทองจีน ปรากฎผล ตลาดบางเขน
1293 นาย อนุชิต พรหมพิทักษ์กุล ตลาดบางเขน 42/20
1294 นาง พอเพลิน เริงประเสริฐวิทย์ ตลาดบางเขน 51/9
1295 นาย ธวัชชัย ไพจิตร ตลาดบางเขน 222/218
1296 นาง ชัญญพัชร์ งามถิ่นกุลพัชร์ ตลาดบางเขน
1297 นาย ธนพล ผาสุขเวชพร ตลาดบางเขน 59/15
1298 นาง นวพร ศรีจันทร์ ตลาดบางเขน
1299 นาย พุฒิพัฒน์ เพ็งเหล็ง ตลาดบางเขน
1300 นาย ธนะเมศฐ์ หาญปิยเศรษฐ์ ตลาดบางเขน 3/6
1301 นาง เกษราภรณ์ รินทะกา ตลาดบางเขน
1302 นาง เยาวภา ศศิสนธิ์ ตลาดบางเขน 17/63
1303 นาง ลำยวง เกตุรูป ตลาดบางเขน 17/57
1304 นาย สมชาย ด้วงใย ตลาดบางเขน
1305 นาย สนอง จันทร์ปาน ตลาดบางเขน
1306 นางสาว วีรนุช นาคประคอง ตลาดบางเขน
1307 นางสาว ทองหล่อ นวลจ่าง ตลาดบางเขน 121/3
1308 นาย ไปรเวศน์ อรชุน ตลาดบางเขน
1309 นาย อนุสรณ์ กาญจนี ตลาดบางเขน 219/85
1310 นาง จินตนา เชาวนาศัย ตลาดบางเขน 229/5
1311 จ.ส.ต. โสภณ ชมบริสุทธิ์ ตลาดบางเขน 167/3
1312 นาย สุทธิศักดิ์ ไร่สุขสิริ ตลาดบางเขน 222/251
1313 นาง อาภาภรณ์ พวงบุญนาค ตลาดบางเขน 201/219
1314 นาง ทองสุข เขียนทอง ตลาดบางเขน
1315 นาย เบิ้ม มั่นเจริญ ตลาดบางเขน 61/1
1316 นาย ชัยวัฒน์ จิตต์โกศล ตลาดบางเขน
1317 นาย จำนงค์ อัมฤทธิ์ ตลาดบางเขน 189/20
1318 นาย ศุภโชค หลำนะ ตลาดบางเขน
1319 นาย กรกช พึ่งพงษ์ ตลาดบางเขน 42/58
1320 นางสาว มยุรวรรณ ชูเสือหาญ ตลาดบางเขน 304/997
1321 นาง พรศรี น้อยมลิวัลย์ ตลาดบางเขน 261/61
1322 นาง กรวรรณ บุญทวี ตลาดบางเขน
1323 นาย กันณพงศ์ แดงทองดี ตลาดบางเขน 292/27
1324 นาง วรรณน้อย ทิมกลับ ตลาดบางเขน
1325 นาย จรูญ วรวาส ตลาดบางเขน 222/55
1326 นาย มาโนชญ์ ณ พัทลุง ตลาดบางเขน
1327 นาง อุทิพย์ ปิยะชาติ ตลาดบางเขน 219/250
1328 นาง สุวรรณ ขุนพินิจ ตลาดบางเขน 44/3
1329 นาย ธงชัย วิชัยอริยุทธ ตลาดบางเขน 219/222
1330 นาย บุญสม ฝั่งสาคร ตลาดบางเขน 101/7