เขตหนองแขม ครั้งที่ 21
เขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง นพลักษณ์ จิตโสภา หนองแขม 486/187
2 นางสาว กนกรัตน์ นักคุ่ย หนองแขม 9/8
3 นางสาว ณัฐญานัญ เมธารัตนา หนองแขม 57/134
4 นาย ชัชชัย แซ่โล้ว หนองแขม
5 นาย สัญญา กุดั่น หนองแขม 5/45
6 นาย ธีร ศรแก้ว หนองแขม 5
7 นาง สมพิศ ยอดเกษม หนองแขม 613
8 นาง วิลัย เหลือศรีจันทร์ หนองแขม
9 นาย ชัยยา พาพินิจ หนองแขม
10 นาย บุญหลาย ลาปะ หนองแขม
11 นาย จัตุรงค์ ธนอาภรณ์กุล หนองแขม
12 นาย สมชาย เกิดศรีเล็ก หนองแขม
13 นาย อภิชาติ จันทร์เจริญ หนองแขม 405
14 นางสาว อารยา ลองจำนงค์ หนองแขม 52/182
15 นาย วิชาญ ภาพเพียร หนองแขม
16 นาย เสียน แสงสว่าง หนองแขม 24
17 นาง สุภา ปฐมสุนทรชัย หนองแขม 50/148
18 นาย สัจจวัจน์ แซ่อุย หนองแขม
19 นาย เพชรพนม เครือคำ หนองแขม
20 นาย จอมภพ แย้มงามเหลือ หนองแขม 51/292
21 นาย ชัยยุทธ เอกชาวนา หนองแขม
22 นางสาว นันทภัค คชเวช หนองแขม 59/40
23 นาย ประสาร บานเย็น หนองแขม
24 นาย นิตย์ ภาคพูลไพร หนองแขม 32
25 นางสาว รจรินทร์ ภูน้ำต้น หนองแขม
26 นาย วัฒนทร ปณิธิมนต์ หนองแขม 458/308
27 นาย เพทาย ชั่งศักดิ์ หนองแขม 57/154
28 นางสาว อรุณี ผลมั่งคั่ง หนองแขม 651
29 นางสาว ภูริตา เต็มสุขกมล หนองแขม 143/107
30 นาย พันธ์ณกร วุฒิสุข หนองแขม 75/7
31 นาง ทิพย์รัตน์ เพชรคอน หนองแขม 616
32 นาย บุญศรี ศรีวงษา หนองแขม
33 นาย รัชพล พฤกษมาศ หนองแขม 42/253
34 นางสาว กานต์พิชชา ถนอมบุญ หนองแขม 19
35 พ.อ. สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย หนองแขม 303
36 นางสาว พุ่มพวง สุทธิมา หนองแขม
37 นาย วีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ หนองแขม 44/99
38 นาย คงกฤช ตั้งอรุณรัศมี หนองแขม
39 นาง มณีวรรณ ล่าดี หนองแขม 10/159
40 นาย นพดล เพลินพฤกษา หนองแขม 8
41 ร.ต.อ. ประกอบสุข รังสิคุต หนองแขม 122
42 นาย สุทธิพจน์ ไชยโคตร หนองแขม
43 นาง เล็ก อริยะสุนทร หนองแขม 50/237
44 นาง จิตรา ไชยสาร หนองแขม
45 นาย คุณ จีวรรณ หนองแขม
46 นางสาว ลมุน พิทักษา หนองแขม
47 นาย ธวัช ตั้งรมยวิลัย หนองแขม 1/324
48 นาง บุญช่วย ตันติพงศ์เจริญ หนองแขม 844
49 นางสาว นภสร สิทธิดวงกมล หนองแขม 161/12
50 นางสาว ดวงประภา เสนนอก หนองแขม
51 นาย สุเทพ ตันติพงศ์เจริญ หนองแขม 844/1
52 นาง ปาณิสรา ไพยราช หนองแขม 115
53 นาง ละมัย มนัสวีระพร หนองแขม 285
54 นางสาว ปกฉัตร ฉางทองคำ หนองแขม 44/51
55 นางสาว มลยา มนัสวีระพร หนองแขม 719/144
56 นาย สุรชัย ภุมรินทร์ หนองแขม 16
57 นางสาว สุวารี ติวาสนันท์ หนองแขม 212
58 นาง ลิ้นจี่ ทองโกมล หนองแขม 108
59 นาง สุกัญญา ภาโนราช หนองแขม 17/14
60 นาย จำนงฤทธิ์ แย้มกลีบ หนองแขม 229
61 นาย ธัชนันท์ คงเพ็ชร หนองแขม 51/315
62 นาง ธนัสสรณ์ แก้วบุญส่งเสริม หนองแขม 17/66
63 นาง ฐิติรัตน์ ดวงศรี หนองแขม 51/68
64 นาย พันสวัสดิ์ จันทจร หนองแขม
65 นาย พรชัย ธารารัตนวงศ์ หนองแขม 10/38
66 นาย เดชา สินทองกุล หนองแขม 2/266
67 นาย ธงชัย ติวาสนันท์ หนองแขม 192
68 นาย ประเสริฐ คงทน หนองแขม 161/1
69 นาย สมไสว จันทร์โสม หนองแขม
70 นาย บัญชา หว่างพันธ์ หนองแขม
71 นาย ไกร ดำริพัฒนโชติ หนองแขม 71
72 นาง ยุพิน จรามร หนองแขม
73 นาง กิติมา บำรุงพันธุ์ หนองแขม 26/149
74 นาย กฤษฏา โชติมัย หนองแขม 195
75 นาง จิราพร แสงสีรัตนกุลชัย หนองแขม 61
76 นาง มลทา มีชูนุทร์ หนองแขม 57/64
77 นาง นวลจันทร์ ภิญโญชวาลพงศ์ หนองแขม 12/398
78 นาง เสาวนีย์ เนื่องจากอินทร์ หนองแขม 643
79 นางสาว ธิดา ชูเลิศมงคล หนองแขม 42/348
80 นาย วรจิตร ศิริปะกะ หนองแขม 1/450
81 นางสาว อารมณ์ เย็นชุ่ม หนองแขม 301
82 นาง นิติกาญจน์ หิรัญูรัศมีโรจน์ หนองแขม 2/306
83 นาง มุกดา นาทรา หนองแขม 29/4
84 นาย ธีระพงษ์ รักแพง หนองแขม 147/102
85 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชัยศร หนองแขม 42/42
86 นาย ประกิจ ภู่ศรี หนองแขม 130
87 นาย ติ๊บ ตาวงค์ หนองแขม
88 นางสาว กาญจนา กิจพานิช หนองแขม 151/1
89 นาย พยุง สายสวาท หนองแขม 57/251
90 นาย ดนัย วิทยากุลชัย หนองแขม 458/86
91 นาย อภินันท์ พึ่งพงษ์ หนองแขม 24
92 นางสาว ทิพย์วารี เจริญพรสวัสดิ์ หนองแขม
93 นาย จิโรภาส อริยะฉัตรชัย หนองแขม 486/181
94 นาง ธัญพร เจริญวิทิต หนองแขม 1/138
95 นาง ธวัลรัตน์ เจียนพูนทรัพย์ หนองแขม 42/105
96 นางสาว สมฤดี เคลือบกำเหนิด หนองแขม 9/176
97 นางสาว ปรียาดา ชัยประเสริฐ หนองแขม 775/2
98 นางสาว วารินทร์ บุญรอด หนองแขม
99 นาย อัมพร ศรีบาล หนองแขม 1/355
100 นาย ภูษิต โอสถสถาพร หนองแขม 143/215
101 นาย เทพรัตน์ อัศวนภานนท์ หนองแขม 3
102 นางสาว สุวคนธ์ เจริญทรัพย์ หนองแขม 17
103 นาย ธนกร รัชตมโนน้อม หนองแขม 42/104
104 นางสาว สง่า เพ็งรัมย์ หนองแขม
105 นางสาว พัชรพร บุญลือลักษณ์ หนองแขม 4/206
106 นางสาว นิชานนท์ จันทร์รอด หนองแขม
107 นาง สุกัญญา รุ่งอินทร์ หนองแขม
108 นาย ป้องพล เทียนจันทร์ หนองแขม 22/1
109 นาง วัชรินทร์ แก่นจันทร์ หนองแขม 35/54
110 นาง บุญศรี ดียิ่ง หนองแขม 763
111 นาง สุนิสา เหมือนแปลก หนองแขม 35/401
112 นาย อุดม โชคจารุเนตร หนองแขม 19/37
113 นางสาว ปฐมรัตน์ ปั้นทอง หนองแขม 486/82
114 นางสาว พิกุล สีเทา หนองแขม 458/328
115 นาย จรูญ ธรรมะ หนองแขม 3/3
116 นาย ญาติ สุขพินิจ หนองแขม
117 นาง สมปอง แก้วเก้า หนองแขม 117
118 นางสาว ธัญญา บ้านเกาะสมุทร์ หนองแขม 458/249
119 นางสาว กอบลาภ หอมเลย หนองแขม 10/157
120 นาย ธนกร วงษ์ทิพย์ หนองแขม 153
121 นางสาว โชติกา บุญประสิทธิ์ หนองแขม 458/106
122 นางสาว เจนจิรา เอื้อพรศิริกุล หนองแขม 458/191
123 นาง รัชดาพร เลิศพูลทรัพย์ หนองแขม 1/17
124 นาย พิสิทธิ์ สุทธิสิงห์ หนองแขม 51/489
125 นาง สุพร รงค์ทอง หนองแขม 961
126 นาง วัชรี มณีนาคาฤทธิ์ หนองแขม 50/153
127 นาง หวลคนึง ทองเหมือน หนองแขม
128 นางสาว สุกันยา แสงใส หนองแขม
129 นางสาว รัชนี ชุ่มบุญชู หนองแขม 42/675
130 นาง จินตนา ไหลหลั่ง หนองแขม 22
131 นาง อริญญา อินทร์รักษา หนองแขม 17/30
132 นาย ศักดิ์ชัย สีม่วง หนองแขม
133 นางสาว ศิริวรรณ ไข่ค้างพลู หนองแขม 5
134 นาย ไพรัช ปานเกษม หนองแขม 12/311
135 นางสาว พิกุล บรรพศรี หนองแขม
136 นาง ลำพูน นาโควงค์ หนองแขม
137 นาง สมคิด ทองดีมีศรี หนองแขม
138 นาย ศิริ คงเมือง หนองแขม 19
139 นาย มิตรชาย โสภณกิตติกุลชัย หนองแขม 161/38
140 นาย ถนัด ศรีอุดร หนองแขม 343
141 นางสาว อุมาณี อหะหมัดจุฬา หนองแขม
142 นางสาว จุรีรัตน์ ทัศนาวิสุทธิ์ หนองแขม
143 นางสาว เรณุกา สุขอุดมโชคชัย หนองแขม 42/262
144 นาย สว่าง โพนขีดขิน หนองแขม
145 นาย ณัฐวุฒิ ยังศิริ หนองแขม 5
146 นาย วีระชัย แก้วเงิน หนองแขม
147 นาย พิชิต พงษ์เจริญ หนองแขม 486/95
148 นาย จารุ อัครทรัพย์สกุล หนองแขม
149 นางสาว ศิราณี เวียงพา หนองแขม 719/187
150 นาย วิทยา มะธิมะตา หนองแขม
151 นางสาว ทัศนีย์ ลิ้มประไพพงษ์ หนองแขม 767
152 นางสาว ไพลิน เลี้ยงวิจิตร หนองแขม 52/47
153 นาง ทัศนันท์ ไร่สูงเนิน หนองแขม
154 นาย ประเสริฐ ทองเสนอ หนองแขม 9/294
155 นาย ประเสริฐ แสวงมงคล หนองแขม 312
156 นาย บุรินทร์ พิมมงละ หนองแขม 147
157 นาย เทพี สุขประมูล หนองแขม 18/4
158 นาง กันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ หนองแขม 1440
159 นาย ปราโมช กิจเจริญ หนองแขม 19/84
160 นาย อรัญญา สะมัน หนองแขม 20
161 นาย อภิรัตน์ ทองนวล หนองแขม 612
162 นาย เฉลิม คงพิทักษ์ หนองแขม 12/173
163 นาง พรพรรณ สงวนวงศ์วาน หนองแขม 1/25
164 นาง สงัด มงคลวัย หนองแขม 2/53
165 นาย เกรียงไกร ตันติวิบูลย์ หนองแขม 191/1
166 นางสาว ศรินภัสร์ นันทชัยหิรัญ หนองแขม 74
167 นางสาว ปนัดดา พัชรธาดานนท์ หนองแขม 486/129
168 นาย พัลลภ อยู่ทอง หนองแขม 161/56
169 นาย ชาญยุทธ บำรุงเขต หนองแขม 52/69
170 นาง อำภา วัฒนกิจเจริญ หนองแขม 51/251
171 นาย คงกร ศุภการนิมิต หนองแขม 688
172 นางสาว สุพรรณี หวานจริง หนองแขม 5/13
173 นาง ผุสดี ทองเสนอ หนองแขม 9/292
174 นาย ชาญณรงค์ เทียวพานิช หนองแขม 161/55
175 นางสาว พัชรี สอนแม่น หนองแขม 35/484
176 นาย ชาลี แซ่เหีย หนองแขม 486/14
177 นาง สมจิตต์ โกวเครือ หนองแขม 23
178 นาย วันโชค สมัยเทอดศักดิ์ หนองแขม 50/97
179 นาย ณัฐพงศ์ เดชะพงษ์ หนองแขม 458/32
180 นาย สุรชาติ ศิริโภคสัมพันธ์ หนองแขม 458/364
181 นาย บรรจง มั่นจิตร์ หนองแขม
182 นาง ภัสส์กุญช์ ทวีโรจน์มงคล หนองแขม 23
183 นางสาว รัชนก แซ่เอา หนองแขม
184 นาย ประพันธ์ ช่วงภูศรี หนองแขม 12/291
185 นาย รณกร วงษ์โสรถ หนองแขม 42/75
186 นาง กานต์สินี อัครสิริศักดื์ หนองแขม 458/169
187 นาย มนัส อ่องจรูญ หนองแขม 42
188 นาง เครือวัลย์ ช่วงภูศรี หนองแขม 1
189 นาย ชาตรี ดารา หนองแขม 42/73
190 นาง สมนึก พลบำรุง หนองแขม
191 นางสาว ศิริวรรณ โกยทอง หนองแขม 35
192 นาย ุสุวรรณ ถวิลวรรณ์ หนองแขม 5/9
193 นางสาว สริญญา จิระทวีลาภ หนองแขม 147/77
194 นาย พิม กระชับกลาง หนองแขม 6
195 นาง เสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล หนองแขม 42/81
196 นาย ขจรพัฒน์ ปัญญพลกุลวัฒน์ หนองแขม 52/170
197 นางสาว พรทิพย์ ชื่นตถา หนองแขม
198 นาย บรรชิต คงสาย หนองแขม
199 นางสาว ภค เจริญศรี หนองแขม 5/34
200 นางสาว มาลี แถวพันธ์ หนองแขม 726
201 นาย อุดมชัย พลายเพ็ชร หนองแขม 44
202 นาย สูรกริช อนันต์สันติวงศ์ หนองแขม 9/155
203 นาง อำพร อุ่นสำราญ หนองแขม 12/370
204 นาง ประพา กระชับกลาง หนองแขม 4
205 นาง ลาวัลย์ ภิญโญสุขสิริ หนองแขม 42/283
206 นาย ฉัตรชัย วงศ์พุทธรังสี หนองแขม 719/160
207 นาย วิชัย ผกผ่า หนองแขม 582
208 นาย อุทัย มหา หนองแขม 12/378
209 นาย ทรงวุฒิ วินัยปกรณ์ หนองแขม 486/30
210 นาง เครือวัลย์ มั่นพรม หนองแขม 147/25
211 นาย นิคม จิตติพร หนองแขม 204
212 นางสาว พิศเพลิน พูลสุข หนองแขม 1198
213 นาย นิตย์ ทิพย์กังวาลย์ หนองแขม 42/9
214 นาย บุญส่ง สายทอง หนองแขม 35/229
215 นางสาว ทวีพร สมพลภักดี หนองแขม 50/142
216 นาย พงศ์ศิริ พันธุโพธิ์ หนองแขม 19/28
217 นาง รุณ คำมา หนองแขม 35/432
218 นางสาว กนิษฐา โรจนพาณิชย์วงศ์ หนองแขม 12/294
219 นางสาว นุชนาถ แย้มชื่น หนองแขม 47/1
220 นางสาว ญาณี จงมุ่งเจริญ หนองแขม 486/178
221 นาย วิทยา ชัยวงษ์ หนองแขม 143/172
222 นาย นิรุต สมบูรณ์ผล หนองแขม 15
223 นาย ธานี วงค์มั่น หนองแขม
224 นาง รัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ หนองแขม 443
225 นาง อรสา ศรีนาคาร หนองแขม 1/322
226 นาย ชยนัฐ ดากรู๊ส หนองแขม 486/34
227 นางสาว จันทร์เพ็ญ หงษาภรณีบุตร หนองแขม 5
228 นาย ชูชาติ ขวัญเต่า หนองแขม 330
229 นางสาว พัชรีญา จวนชัย หนองแขม 125
230 นางสาว วันดี ปิยะวานิช หนองแขม 12/437
231 นาย ศิริชัย ตระการจันทร์ หนองแขม 42/383
232 นาย ไพโรจน์ โพธิ์ศรี หนองแขม 10/51
233 นาย ประเสริฐ แก้วประสิทธิ์ หนองแขม 246
234 นางสาว ทิพย์ดนยา จิรานิรัชพรกุล หนองแขม 143/190
235 นาง ศรีไทย สายสิริเวชกุล หนองแขม 42/872
236 นางสาว สุรีย์ เจริญวัฒนวโรดม หนองแขม 42/746
237 นาย ทวิช ทองกัลยา หนองแขม 51/188
238 นาง ถวิล เกตุพิมพ์ หนองแขม 10
239 นางสาว สาวิตรี วีรยวรรธน หนองแขม 11
240 นาย บรรจง ปรังฤทธิ์ หนองแขม 1/172
241 นาย ภานุ สันติสุขศักดิ์ หนองแขม 9/327
242 นาย ธเนศ อุดมเลิศปิติ หนองแขม 6/3
243 นาย ปริญญา หอปรีชากิจ หนองแขม 486/159
244 นางสาว สมใจ ประโพสังข์ หนองแขม
245 นาย สุนทร สุโพธิฤทธิ์ หนองแขม
246 นาย สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง หนองแขม 324
247 นางสาว บุศริน เศวตโกมลนันท์ หนองแขม 51/280
248 นางสาว สุภา สิริคุณวุฒิ หนองแขม 51/442
249 นาย สมพงษ์ ดีบุดศรี หนองแขม 59/228
250 นาย สกลรัช ราชโรจน์ หนองแขม 35/115
251 นางสาว วราภรณ์ วงกลม หนองแขม 317
252 นาย สิทธิชัย นารากุล หนองแขม 1/454
253 นางสาว ธวัสรัตน์ อินทร์อำนวย หนองแขม 719/223
254 นาย ชัยยงค์ พลายแก้ว หนองแขม 1/52
255 นาย พรเทพ ไม่คล้ามศึก หนองแขม
256 นาย วินัย อินทสาร หนองแขม 2/209
257 นางสาว ละไม ทองเต็ม หนองแขม
258 นาย ธีรภัทร์ พรมวิชัย หนองแขม
259 นาง อัญชลี สินทรงยศ หนองแขม 51/503
260 นาย วุฒิ ทองทรัพย์ใหญ่ หนองแขม 91
261 นาย สุริยา บุญส่ง หนองแขม 51/448
262 นาย ปฐม เอื้อทวีชัยกวิน หนองแขม 42/160
263 นาง พรพัฒนา แม้นมาศ หนองแขม 147
264 นาย ปิ่น แสงจันทร์ศรี หนองแขม 28
265 นาย ประยูร ศรีชนะ หนองแขม
266 นาง วิภานันท์ ยิ่งนคร หนองแขม 12/83
267 นาย ไพฑูรย์ สะราคำ หนองแขม
268 นางสาว วัลย์นิภา เติมธนสมบัติ หนองแขม 35/310
269 นางสาว มาลินี หัตถเสรีพงษ์ หนองแขม 2/288
270 นาย อนุชาติ เสาะสมบูรณ์ หนองแขม 52/83
271 นางสาว วิสสุดา แดงสำราญ หนองแขม 35/134
272 นาย ดำรงชัย ชูสกุล หนองแขม 143/109
273 นาง สุรีวรรณ วรรณวงษ์ หนองแขม 505
274 นาย ประภาส ศรีสุริยะไพศาล หนองแขม 42/198
275 นาย วิรัตน์ ปากดี หนองแขม 50/3
276 นาย นิโรจน์ ปิ่นแก้ว หนองแขม
277 นางสาว จันทนา โตใหญ่ หนองแขม 6
278 นาย ทวีศักดิ์ ลาปะ หนองแขม
279 นางสาว ลำดวน ไชยชาติ หนองแขม
280 นางสาว เพ็ญศรี ฉิรินัง หนองแขม 60/101
281 นาย ไพฑูรย์ ชาญณรงค์ หนองแขม 50/7
282 นาย กฤษดา ทรัพย์สนอง หนองแขม 2
283 นาย ชัยชนะ นามลักษณ์ หนองแขม
284 นางสาว วิลัยวัล ศรีเมือง หนองแขม 115/96
285 นาย ปาณท วิเศษหมื่น หนองแขม 458/177
286 นาย ประยูร ศรีอุดร หนองแขม 53
287 นาย กำพล รักท้วม หนองแขม 100/1
288 นาง จีรนาถ จีนเมือง หนองแขม 37
289 นาย ธนานันต์ ชิเต็ง หนองแขม
290 นางสาว วิไลวรรณ เถาว์หอม หนองแขม 326
291 นาง ฐิติรัตน์ สร้อยสุนทร หนองแขม 12/351
292 นางสาว ปิยศุภ้สสร ชื่นชวน หนองแขม 41
293 นาย กฤษณ์ คำศิริ หนองแขม 4
294 นางสาว วิภาพร ยามาตร หนองแขม
295 นาง สมบุญ ธนธนาพร หนองแขม 86
296 นางสาว นันท์นภัส บุญบง หนองแขม 50/27
297 นาง กฤษณา พานิชศุภภรณ์ หนองแขม 634
298 นาย ชัยยัณห์ มุนท้อม หนองแขม
299 นาย สันท้ศน์ ยาตรา หนองแขม 59/26
300 นาง สุนีย์ ตันฮงเจริญ หนองแขม
301 นาย สมเพชร สุวรรณรอด หนองแขม 194
302 นางสาว สายทองแดง นุศาสตรสังข์ หนองแขม 32/1
303 นาย ธนพนธ์ พรจรัสแสง หนองแขม 14/7
304 นาง บัว ชลันบุรีธรรม หนองแขม 21
305 นางสาว ณัฐปภัสร์ พรพนาวัลย์ หนองแขม 458/349
306 นางสาว อินทิรา วัฒนะหิรัญทรัพย์ หนองแขม 42/681
307 นาง นิศากร เชื้อนุช หนองแขม 92
308 นางสาว สุดใจ โสภาภักดิ์ หนองแขม
309 นาง ศิวิไล ณ รังษี หนองแขม 458/397
310 นางสาว ศุภิชญากาญจน์ สุสดี หนองแขม 7/61
311 นาย วิโรจน์ บุญโพธิ์ หนองแขม 77/108
312 นางสาว เพลินกมล ทินบุตร์ หนองแขม 50
313 นาง วีระดา เตชะเกิดกมล หนองแขม 449
314 นาย พิมลศักดิ์ วัฒนอมาตย์ หนองแขม 27
315 นาย สาธิต อุ่นสกุล หนองแขม 52/168
316 นาย อภินันท์ ภูนีละมัย หนองแขม
317 นางสาว สุนทรี พิกุลทอง หนองแขม 51/367
318 นางสาว ภัทรี นิวงษ์ หนองแขม 52/79
319 นาย ไพโรจน์ แสงโสภิต หนองแขม 187
320 นาย วิรุต โวลา หนองแขม
321 นาง ดวงตา คำขันธ์ หนองแขม
322 นาย หมาน ศรีมุงคุณ หนองแขม
323 นางสาว เหลา สิงห์งอย หนองแขม
324 นางสาว นิกร ไชยกิจ หนองแขม
325 นางสาว เด่นนภา งิ้วคำออน หนองแขม
326 นางสาว สนธยา จันทรกวี หนองแขม
327 นาย สุนทร พันธ์กลาง หนองแขม
328 นาย นิ่ม วงค์คำชาว หนองแขม
329 นาย ประจักษ์ วงค์คำชาว หนองแขม
330 นางสาว ปรัศนี เกิดบุญ หนองแขม
331 นาย สาคร วงศ์ใหญ่ หนองแขม
332 นาย นิวัฒน์ กองสุข หนองแขม
333 นาย สุเทพ สีสันงาม หนองแขม
334 นาย สมพิศ แถวโคกสูง หนองแขม
335 นาย ยุทธนา ทองจันทนาม หนองแขม
336 นาย ประสิทธิ์ ศิลาพงษ์ หนองแขม
337 นาวาอากาศตรี วิชชุกร สรรพสุข หนองแขม 66
338 นาง บุญส่ง ดนตรี หนองแขม 5
339 นาง ไพเราะ อัชชะ หนองแขม 338
340 นาย ธงชัย ทวีศักดิ์ทรัพย์ หนองแขม 12/137
341 นางสาว เบญจมาภรณ์ เฟื่องปัญญา หนองแขม
342 นางสาว วรางค์กุล ส่องแสงจันทร์ หนองแขม 42/207
343 นาย ธวัช เฟื่องปัญญา หนองแขม 25
344 นางสาว กาญจนา เทศแก้ว หนองแขม
345 นาง จันทรา ธรรมางกูร หนองแขม 719/125
346 นาง กองมี มาเมืองกล หนองแขม 50/314
347 นางสาว นลพรรณ นาคแสง หนองแขม 143/176
348 นางสาว จันทร์เพ็ญ กล่อมจิตเจริญ หนองแขม 486/207
349 นาง เพ็ญศรี วัณณะพงษ์ หนองแขม 3
350 นาย พุทธิพงษ์ ชัยสิริธรรมโชติ หนองแขม 19/110
351 นาง ประภาศรี เฟื่องปัญญา หนองแขม
352 นาง สาริกา สิมมา หนองแขม 12/399
353 นาย คธาพันธ์ ศรีวัชรินทร์ หนองแขม 11
354 นางสาว เนตรดาว สุภัทรนิยพงศ์ หนองแขม 739/2
355 นาย ดุษฎี เฟื่องปัญญา หนองแขม
356 นางสาว ประทุมรัตน์ ประทุมทอง หนองแขม 738
357 นางสาว พวงเพ็ชร เรืองสุข หนองแขม 2
358 นางสาว วัลยดา อ่อนน่วม หนองแขม 581
359 นาย วันชัย ใจอารีย์ หนองแขม 9
360 นาย ณภัทร ธิคม หนองแขม 143/33
361 นาง สุภาพร ผาสุข หนองแขม
362 นาย หัสดี ด้วงดี หนองแขม 79/142
363 นาย วีรพงษ์ คงใหญ่ หนองแขม
364 นางสาว นิชาภา แสนเมือง หนองแขม
365 นาย บุ้น ศรีสดใสสกุล หนองแขม 685
366 นาย ประกอบ วัฒนวงศ์สกุล หนองแขม 12/608
367 นางสาว สร้อย สอนใจ หนองแขม 17/6
368 นาง เดือนเพ็ญ แซ่ตั้ง หนองแขม
369 นาย สมบุญ พิพัฒน์เจริญชัย หนองแขม 213
370 นาย ณรงค์ เอกชาวนา หนองแขม
371 นาย ประยุทธ กระจ่างตา หนองแขม 8
372 นาย ยุทธนา วาสนดิลก หนองแขม 10/30
373 นาย ดิลกสรรค์ ลำพังชีพ หนองแขม 277
374 นาง พลอดี สุขมงคล หนองแขม 1/84
375 นางสาว พเยาว์ เจียมจันทร์แจ้ง หนองแขม 563
376 นางสาว เปิ้ล พุ่มมาลี หนองแขม 4/24
377 นาย นพพร ม่วงน้อย หนองแขม 5/48
378 นางสาว นภาลัย เจียมจันทร์แจ้ง หนองแขม 565
379 นาย ฉาย ภู่ศรี หนองแขม 214
380 นาย วิชัย ชิตโสภณดิลก หนองแขม 34/12
381 นาย สิริ อธิกุลวงศ์ หนองแขม 5
382 นาง สายทอง แจ่มพุ่ม หนองแขม 3
383 นาง รพิชา อร่ามวงศ์ หนองแขม 226
384 นาย ชัยสิทธิ์ เอกปัญญากุล หนองแขม 670
385 นาง จารุณี พงษ์ไพร หนองแขม 51/101
386 นาง วรนุช ภู่ระหง หนองแขม
387 นาง ยุพิน ชมจันทร์ หนองแขม 68
388 นาย พงศธร มากรุ่งแจ้ง หนองแขม 52/230
389 นาง วรรณกนก ทองยิ่ง หนองแขม 279
390 นางสาว อัจฉรา ทองเสฐียร หนองแขม 502
391 นางสาว มัลลิกา เหล่าวัฒนาเจริญ หนองแขม 10/212 ม.5
392 นางสาว อิสรีย์ ธีรวิศาล หนองแขม
393 นาย วิชัย ศักดิ์วุฒิพันธุ์ หนองแขม 2/145
394 นางสาว สุนารี ประมูลจักโก หนองแขม 24/2
395 นาง สมบูญรักษ์ พัฒนารุ่งพานิช หนองแขม 719/235 ม.10
396 นาย อภิชาติ วิริยะประสานวงศ์ หนองแขม 2/42
397 นาย สุรพร ตระกูลน้ำทองดี หนองแขม 292
398 นาง นุชนาฏ คงคาเขตร์ หนองแขม 361
399 นาย สำราญ โล้สกุล หนองแขม 9
400 นาย เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยกุล หนองแขม 458/181
401 นางสาว ปุณยวีร์ พงเขียว หนองแขม 37
402 นางสาว อัณณ์ญาดา ปรีชาศิรพงษ์กร หนองแขม 143/62
403 นาย สมชาย ศรนรินทร์ หนองแขม 15/1
404 ว่าที่ ร.ต. ธนากร พวงนาค หนองแขม 42/788
405 นาย ภูวิศ ชินอรุณมังกร หนองแขม 52/86
406 นางสาว พันธุ์ทิพย์ นันทบุศยชาติ หนองแขม 147/61
407 นาง ไพบูลย์ มุธุขันธ์ หนองแขม 694
408 นางสาว ปริญดา จันทร์อ่อน หนองแขม 235/143
409 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีอรุณ หนองแขม 334
410 นาย นนทชัย หริคำภา หนองแขม 9/306
411 นาง วันทนา จันตองสิน หนองแขม 17/184
412 นางสาว พัชชิราพร เอี่ยมสำอางค์ หนองแขม 35/36
413 นางสาว กมลพร ศรีธาราสงวน หนองแขม 51/479
414 นาย เศกสิทธิ์ ปานขาว หนองแขม 29
415 นาง ลภัสรดา มะโนบาล หนองแขม
416 นางสาว สุกฤตา โพธิ์นิยม หนองแขม 12/323
417 นางสาว สุกันยา เจริญสูงเนิน หนองแขม
418 นาง สุกัญญา ทองม่วง หนองแขม
419 นาย ฟุ้ง สิมณี หนองแขม
420 นาย อำนวย ภานุมาศ หนองแขม 9/166
421 นาย ธนา ภู่ระหงษ์ หนองแขม
422 นาง เพ็ญนภา โพธิ์ศรี หนองแขม
423 นางสาว ธิภรณ์ ฟักเครืองาม หนองแขม
424 นาย พรเลิศ ภาณุทัต หนองแขม 196
425 นาง วารุณี คุ้มสว่าง หนองแขม
426 นาง ศิรประภา ภานุมาศ หนองแขม 9/345
427 นางสาว ดวงจันทร์ มาพวง หนองแขม
428 นางสาว จันทนา ตั้งไชยคีรี หนองแขม 79/43
429 นางสาว ภาวิณีย์ สายสงค์ หนองแขม
430 นาง ศิธร ไชยประเสริฐ หนองแขม
431 นาย วิวัฒน์ อุลิศนันท์ หนองแขม 12/397
432 นางสาว ศิริกร ธนูเงิน หนองแขม
433 นาย จักรกฤช ไหลเจริญวงศ์ หนองแขม 10/109
434 นาง เนาวรัตน์ แป้นเหลือ หนองแขม 12/134
435 นาง อินทิรา ดำรงศักดิ์ หนองแขม 187
436 นาย เกริกกฤษณ์ ราชป้องขัน หนองแขม
437 นาย สมชาย วีระไทย หนองแขม 42/165
438 นาง กชกร แสนฤทธิ์ หนองแขม 18/36
439 นางสาว รัชนี ภูฆัง หนองแขม 52/193
440 นาง ระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์ หนองแขม 458/212
441 นาย สุรศรี บุญส่งเสริม หนองแขม 17/17 ม.14
442 นาย ฆฤณ เครือสมบัติ หนองแขม 51/102
443 นาย ภัครวรรธน์ แก้วบุญส่งเสริม หนองแขม 17/3
444 นาย สุพัฒน์ ประทุมวัน หนองแขม
445 นางสาว เกษร ใบเกษม หนองแขม 19/127
446 นางสาว นฤมล เปรมสุขดี หนองแขม
447 นาย โอภาส วงษ์นาค หนองแขม 1/338
448 นาย จรัล นาคปัต หนองแขม
449 นาง เพชราพร เอี่ยมสะอาด หนองแขม 258 ม.10
450 นาย อำนวย เอนกสุวรรณ์ หนองแขม 17/96
451 นาง ศศิธร ลีหัวสระ หนองแขม 591 ม.10
452 นาง นฤมล รัตนกิจกมล หนองแขม 19/81
453 นาย คำรณ ชื่นวิชิต หนองแขม 111
454 นางสาว ศิริพร เอนกสุวรรณ์ หนองแขม 17/111
455 นาย สุธีรพันธ์ พาณิชพิมล หนองแขม 296/1
456 นาง ณัฐธิดา บัวลา หนองแขม
457 นาย สาโรจน์ รามรินทร์ หนองแขม 9
458 นาง ศิริอนงค์ พานิชเจริญ หนองแขม
459 นาย พาย บุญอินทร์ หนองแขม 50/254
460 นาย บุญมั่น พิเนตรกุล หนองแขม 17/178
461 นาง วรรณา ฟักเถื่อน หนองแขม 79/1
462 นาย เมษา เดชเชียร หนองแขม 143/175
463 นาง วัลลภา รักพานิช หนองแขม 592
464 นาย ลักษณ์ กองยอด หนองแขม 30/2
465 นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ หนองแขม 12/289
466 นาย สมเดช เหลืองอ่อน หนองแขม 342
467 นางสาว ณิชา แจ่มประพันธ์กุล หนองแขม 739/47
468 นางสาว อุทัยวรรณ เมฆฉาย หนองแขม 83
469 นาย ณรงค์เดช พิมพ์ทิมานนท์ หนองแขม 9
470 นาย สันติวงษ์ บัวทวี หนองแขม 2/242
471 นาย ธีระเดช ศรีสนธิ์ หนองแขม 51/373
472 นางสาว พิมพ์พรรณ แสนปัญญา หนองแขม 52/166
473 นางสาว บุบผา ศรีอรุณเรืองแสง หนองแขม 52/211
474 นางสาว สุชาดา จันทร์น้อย หนองแขม 42/67
475 น.อ.หญิง สังวาลย์ ปานเกษม หนองแขม 1456
476 นาง บุญวณี หงษ์ทอง หนองแขม 42/121
477 นาง วิมลศรี โค้วสุภัทร หนองแขม 147/99
478 นาง สรวงสุดา รัตนวิภานนท์ หนองแขม 228
479 นาง วารินทร์ ชุ่มบูญชู หนองแขม 42/146
480 นางสาว วันดี นพคุณ หนองแขม 42/10
481 นาง สมบูรณ์ รตสา หนองแขม 42/320
482 นาย ศักรินทร์ โค้วเหลย หนองแขม 42/743
483 นางสาว กชกร ลาภเฮงภู่ หนองแขม 42/548
484 นาง หนู เชื้อมั่ง หนองแขม 1172
485 นางสาว นัทธมน คงลา หนองแขม
486 นาง ระไม แก้วมุลตรี หนองแขม
487 นาย ระเวง ประเพณี หนองแขม
488 นางสาว ปฤษณา วงศ์วิลา หนองแขม
489 นาย สุวิน นิลลออ หนองแขม 470
490 นาย ยุทธพงษ์ โล่ลา หนองแขม
491 นางสาว ชุลีย์ ภู่ศรี หนองแขม 196
492 นาง พันธ์งา อินทรมาพลอย หนองแขม
493 นาย สำเริง นิยมวิวัฒนกุล หนองแขม 319
494 นาง อภิญญา ขจรเดชาโกมล หนองแขม 40/218
495 นางสาว เพ็ญรัศมี ขันเงิน หนองแขม
496 นาง ไพเราะ ติวาสนันท์ หนองแขม 210
497 นางสาว ศิรัญญา ชำนาญกิจ หนองแขม 5/87
498 นาย ณรงค์ รื่นภาค หนองแขม 59/231
499 นางสาว ปรียาพร จึงไพศาล หนองแขม 1/1
500 นาง ชญาพิชญ์ จันทร์แก้ว หนองแขม 926
501 นางสาว อรอนงค์ คล้ายพันธ์ หนองแขม
502 นาย อุเทน ทิวจันทร์ หนองแขม 9/273
503 นางสาว ปราณี บัวไสว หนองแขม 10/183
504 นาง ศรีนวล ปิ่นแช่ม หนองแขม 26/3
505 นาง สมจิตร เอื้อชัยเกษม หนองแขม 97
506 นาย ธีระวัฒน์ ศิริไกรวัฒน์ หนองแขม 101
507 นางสาว วิไลพร ศรีปานแก้ว หนองแขม 5/95
508 นาย จารุวัตร เสริมพล หนองแขม 12/273
509 นาย ชัยยุทธ ปิ่นแช่ม หนองแขม 5/43
510 นาย ประเสริฐ พันธ์หินกรอง หนองแขม 664
511 นาย สิทธิทรัพย์ ต้อนรับโชค หนองแขม 35/450
512 นางสาว ยุรีวรรณ นิลสลับ หนองแขม 35/452
513 นาย อนุพงศ์ จงวัฒนะคงคา หนองแขม 629
514 นางสาว สุรีพร หงษ์วิเศษ หนองแขม 486/85
515 นางสาว วิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล หนองแขม 38/50
516 นางสาว วลัยพร บำรุงไทยพัฒนา หนองแขม 7/28
517 นาย นพดล สุขสถิตย์ หนองแขม 28/105 ม.5
518 นางสาว กนกพร ถนอมชัยศักดิ์ หนองแขม 8/140
519 นางสาว พจนา จุฬารัตน์ หนองแขม 176
520 นาย จักรินทร์ จิรโรจน์ หนองแขม 106
521 นางสาว น้ำฝน พูลเพิ่ม หนองแขม
522 นาย อนันต์ สุจริต หนองแขม
523 นางสาว ดรุณา คุ้มแสง หนองแขม 1
524 นาย สายชล ดวงจิตร หนองแขม
525 นางสาว สุพรรณ วิศิษฐฎากุล หนองแขม 94
526 นาง ปราณี บินขุนทด หนองแขม
527 นาย วิษณุ เลิศพร หนองแขม 5/118
528 นาย สุระ แซ่เจ็ง หนองแขม 57/255
529 นางสาว วิลัยพร ทาแพง หนองแขม
530 นางสาว ปราณี วงศ์คำซาว หนองแขม
531 พ.ท. ประเสริฐ ผลพืชน์ หนองแขม 59/192
532 นาย ดำรงค์ อ่อนน่วม หนองแขม 579
533 นาย สายัญ ชมภูประเภท หนองแขม
534 นางสาว วลัยพร โชติเสนา หนองแขม 17/74
535 นาย สมมาศ นาคศรี หนองแขม
536 นาย เชิดศักดิ์ คำมั่นคง หนองแขม 5/128
537 นาย วิรัช อุ้ยศรีคูณ หนองแขม
538 นาย พิชัย จงเจริญ หนองแขม
539 นาง วิมลรัตน์ ควรคนึง หนองแขม 4
540 นางสาว ปราณี ทีเขียว หนองแขม
541 นาย วระศักดิ์ กุลนาวรรณ์ หนองแขม
542 นาง สุภาพร บุญท้วม หนองแขม 10/197
543 นาย บุญธรรม สิมณี หนองแขม
544 นาย เกรียงศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ หนองแขม 16/10 ม.12
545 นางสาว สัณห์สิรี แสงชัน หนองแขม 6/1
546 นางสาว บังอร หมู่ทอง หนองแขม
547 นาย พงษ์พิศ จรดล หนองแขม 42/37
548 นาง อุไรพร ผลดีเยี่ยม หนองแขม 129 ม.7
549 นาย ไพโรจน์ นิลมณี หนองแขม
550 นางสาว ณัชยา แจ่มใส หนองแขม
551 นางสาว กิตติวรรณ เจริญลิบ หนองแขม 9/322
552 นาย ธวัตร์ ยงชีพ หนองแขม
553 นาย อดิศักดิ์ ดวงประดิษฐ์กุล หนองแขม 40
554 นางสาว นรีรัตน์ งามประเสริฐสุข หนองแขม 147/108
555 นาง ณิชชา ทินประเสริฐ หนองแขม
556 นาย เส่ง ม้าลำพอง หนองแขม 126/1
557 นาย บุญนาค รอดเกตุ หนองแขม 719/203
558 นางสาว สุภาพร สิงหดี หนองแขม
559 นางสาว สุรี จิตตะวีระ หนองแขม 51/146
560 นางสาว ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ หนองแขม 23
561 นาย แดน ดีบ้านครอง หนองแขม 42/205
562 นางสาว ติยาพร แหล่งสนาม หนองแขม
563 นาง ขวัญใจ ดิษฐ์สะพงค์ หนองแขม 392/1
564 นาย วัฒนะ มาสนอง หนองแขม 97/224
565 นาง อริสรา เลี่ยวกุล หนองแขม 143/18
566 นาย สกรรจ์ ธัญญโนทัย หนองแขม 50/68
567 นางสาว ณุสิรินทร์ ยิ้มย่อง หนองแขม 143/200
568 นาย ณรงค์ ทองคำ หนองแขม 263
569 นาย จุรีย์พร ภักดีโต หนองแขม 224
570 นาย ชัยนรินทร์ สุธีร์ธนรัชต์ หนองแขม 1/323
571 นาย เสริม เกษกัลยารัตน์ หนองแขม 228
572 นางสาว ศิรานี เนียมขำ หนองแขม 7
573 นางสาว นิภา บุญเลี้ยง หนองแขม
574 นาย ภรภิรมย์ ประสงค์ดี หนองแขม 48
575 นาง จันทรทิพย์ ทองวิเศษศักดิ์ หนองแขม
576 นางสาว ภาวนา แซ่ฟุง หนองแขม 51/10
577 นาง น้องนุช ปัทมาภรณ์ หนองแขม 28
578 นาย สมพงษ์ น้อยประชา หนองแขม
579 นาย สมชาติ สุรพล หนองแขม 115/81
580 นาง วรรณี เทียนจันทร์ หนองแขม 30
581 นาง ประหยัด วิริยะปานนท์ หนองแขม 28
582 นางสาว มลิวรรณ มลานวน หนองแขม
583 นางสาว เมทินี วิเชียรกุล หนองแขม 52/39
584 นาย วิไล ปลื้มจิตร หนองแขม 42/582
585 นาย ฉลวย บุญยะประเวศ หนองแขม 96
586 นาย อินทอง ตาละปุง หนองแขม
587 นาง ผ่องศรี เขียวไม้งาม หนองแขม 40
588 นางสาว วันดี ทวีศักดิ์ทรัพย์ หนองแขม 147/57
589 นาง นิสา ทศพรศุภลักษณ์ หนองแขม 1/173
590 นาง ชนวรรณ มงคลร้อย หนองแขม 132
591 นาย สมชาย เลิศสวัสดิ์วงศ์ หนองแขม 9/248
592 นาย สมสกุล ทองเงิน หนองแขม 486/67
593 นางสาว สุชาภัทร บวรสุขสุนทร หนองแขม 42/498
594 นาย สายัณห์ เลิศสิริธนารักษ์ หนองแขม 458/329
595 นางสาว จินดารัตน์ อรัญวัฒนานนท์ หนองแขม
596 นาง วารุณี ดำรงศักดิ์ หนองแขม 6
597 นาย วีระชัย ลักษมีการค้า หนองแขม 5/19
598 นาย พิสิฐ ปิยปรีชานันท์ หนองแขม 27
599 นาย ประสิทธิ์ ขวัญใจ หนองแขม 35/61
600 นาง รุ้งตะวัน กาญจนาภิพันธุ์ หนองแขม 35/142
601 นาย พันทอง ชนะธร หนองแขม
602 นางสาว อุทุมพร แสนรัก หนองแขม
603 นาย พิพัฒน์ ปิยปรีชานันท์ หนองแขม 25
604 นาย อธิวัฒน์ เตชะกังวานวงศ์ หนองแขม 12/423
605 นาง เชลง คำศิริ หนองแขม 42/629
606 นาย รุจาภา โฉมมณี หนองแขม
607 นาย ภาณุพงษ์ พัวภวเวช หนองแขม 12/206
608 นาย วรเทพ บุญนิธิยิ่งยง หนองแขม 44/128
609 นาง อรุณย์ สาลี หนองแขม
610 นาง ศิริพร ผู้ภักดี หนองแขม 550
611 นาย ธนพงศ์ จินดา หนองแขม 5/41
612 นางสาว ป่านฤดี เพียรทอง หนองแขม
613 นาง สุภาภรณ์ อนากุล หนองแขม 51/466
614 นาย สหธัช สุวิชาพาณิชย์ หนองแขม 208
615 นางสาว กุลรัตน์ ตลับนาค หนองแขม
616 นาง สงวน รัตนชนานนท์ หนองแขม 52/199
617 นาย บุญเกสร์ ผู้ภักดี หนองแขม 521
618 นางสาว ณัฐฒ์ณิชา ทับแก้ว หนองแขม 901
619 นาย เดชทักษกร กองทรัพย์ หนองแขม 7/46
620 นาย พรชัย จันทร์ทร หนองแขม 486/223
621 นาย ชิงชัย ลาภดารา หนองแขม
622 นาง ชื่นจิตต์ ประกอบบุญ หนองแขม 102
623 นางสาว นรินทร พลจำรัส หนองแขม
624 นางสาว นฤมล ประสงค์ผล หนองแขม 17/36
625 นาย วันชัย พีระพงศ์ชัย หนองแขม
626 นาย บุญเอื้อ เมฆมาก หนองแขม 10/95
627 นางสาว วรรณา สายศุภมาตร หนองแขม 12/329
628 นาย เก่ง บุราคร หนองแขม 48
629 นางสาว ฉัตรดาว สินธุชัย หนองแขม 143/196
630 นางสาว วรารัตน์ เสมแก้ว หนองแขม 13
631 นางสาว ขจรรัตน์ พูนพานิช หนองแขม 29 (18/139)
632 นาง อโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หนองแขม 79/146
633 นางสาว ณัฐสุรางค์ ดีสุติน หนองแขม 143/70
634 นาย พีรเดช บัวเย็น หนองแขม 19/85
635 นาย ธีรยุท ชัยฉิม หนองแขม 458/36
636 นาย สมบูรณ์ กระทุ่มทอง หนองแขม 391
637 นางสาว สุวงษ์ บุญนาม หนองแขม 15
638 นาง จิตราภรณ์ เรืองเดช หนองแขม 50/105
639 นาย สมเกียรติ รากทอง หนองแขม
640 นาย สุขี อินทะมาตย์ หนองแขม 12/563
641 นางสาว กัลยรัตน์ รักใคร่ หนองแขม 719/269
642 นางสาว แก้วตา อุทำกา หนองแขม 458/160
643 นาย บุญชัย บุษราคัมวิเศษ หนองแขม 458/137
644 นาย เฉลิมวุฒิ ภารพบ หนองแขม
645 นาย มนตรี เติมรุ่งสกุล หนองแขม 35/483
646 นางสาว สุภาพร จงใจสิทธิ์ หนองแขม 414
647 นาง พงศ์ศกร โพธิ์เอี่ยม หนองแขม 111/173
648 นางสาว รุ่งตะวัน เกษหอม หนองแขม 13
649 นาย สุทัศน์ เทศประพันธ์ หนองแขม 143/114
650 นางสาว สุนัน ใจซื่อ หนองแขม 7/2
651 นาย ประจักร์ หาญสมัย หนองแขม 458/138
652 นางสาว นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ หนองแขม 35/490
653 นางสาว อัจฉราพร ยมนา หนองแขม 52/158
654 นางสาว สมปอง สิงห์ดี หนองแขม
655 นาย บุญชู อ่ำสกุล หนองแขม 43
656 นางสาว พรชนก สิริสวัสดิ์ หนองแขม 19/115
657 นาย ทวีป ยิ้มมี หนองแขม 8
658 นาย สัมฤทธิ์ บุญเลิศยะโส หนองแขม
659 นาย ปิยะ โพธิสาร หนองแขม
660 นางสาว รุ่งนภา กิ่งเดือน หนองแขม
661 นาย วรชัย ศรีนาม หนองแขม
662 นาย รัศมี นิตุทอน หนองแขม
663 นางสาว สุวรรณี ชัยสุวรรณ หนองแขม
664 นาย สมพล มณีสุวรรณ์ หนองแขม
665 นาง ภาวินี น้อยสอน หนองแขม
666 นาย อุดร บรรจบ หนองแขม
667 นางสาว เนาวรัตน์ แซ่จึง หนองแขม 719/2
668 นางสาว สมหมาย ไกรมาส หนองแขม
669 นาย ชูชาติ แซ่โค้ว หนองแขม
670 นาย บุญทิ้ง คงทับทิม หนองแขม
671 นาย ผัด โสดา หนองแขม
672 นาง จิตรตา ขัติยะ หนองแขม
673 นาย นพรัตน์ สุภาโอษฐ์ หนองแขม 5/86
674 นาง นวลจันทร์ แก้วเนตร หนองแขม 4/1
675 นาย ทวี เชื้อกะมุท หนองแขม 50/117
676 นาง นพรัต ประวงค์ หนองแขม
677 นาย เหมันต์ เพชรยิ้ม หนองแขม
678 นาง พัชมน อัคนิตย์ หนองแขม 57/209
679 นางสาว ศรัณญา เหมาะโสม หนองแขม
680 นาย ณัฐภัทร แสนวงษ์ดี หนองแขม
681 นาง จุฑามาศ สนุกพันธ์ หนองแขม
682 นาย วิฤต ก้านประดิษฐ หนองแขม
683 นาย วันชัย วิยาภรณ์ หนองแขม 5/3
684 นางสาว ศรินรัตน์ สุบินดี หนองแขม
685 นางสาว นิทรา พิทักษ์เจริญนาน หนองแขม
686 นาย กฤชชนก แดงเอียด หนองแขม 3
687 นางสาว ไพวัล สายสุวรรณ์ หนองแขม
688 นางสาว นัฐ คิดรัมย์ หนองแขม
689 นางสาว กรกฏ คำแสนวงษ์ หนองแขม
690 นางสาว ดวงเนตร ไชยสนอง หนองแขม
691 นางสาว กัลยา อินทรคง หนองแขม
692 นาย คำตา ระวงค์ หนองแขม 42/11
693 นาย สุชาติ ถ้วนคำ หนองแขม
694 นางสาว อุไรวรรณ อิ่มใจ หนองแขม 143/118
695 นาย แสวง ลิ้มเพ็ง หนองแขม 499
696 นาย สุดใจ รักษาแสง หนองแขม
697 นาง สายหยุด ฮกมาลี หนองแขม
698 นางสาว ปราณี ฝันเทพ หนองแขม
699 นาย ประพฤติ เทียนฤทัย หนองแขม
700 นางสาว สุกัญญา ชัยขวัญ หนองแขม 486/230
701 นางสาว จิตร ทิพเนตร หนองแขม
702 นางสาว กชพร เต็มอุดมชัย หนองแขม
703 นาย ฤกษ์ขัย คุ้มครองสุข หนองแขม 389/1
704 นาย สันติ ตั้งตระกาลกูล หนองแขม 7
705 นาย รุ่งเรือง สรสิทธิ์ หนองแขม
706 นาย พีรศักดิ์ เลิศนันทนายศ หนองแขม 35/234
707 นาง ทิพวรรณ ใจบุญ หนองแขม
708 นางสาว ประมวล บุญวิเศษ หนองแขม
709 นางสาว สมพิศ ปานทรงธรรม หนองแขม
710 นาย ประหยัด ชวนประสพชัย หนองแขม
711 นาย ศราวุธ แสงใส หนองแขม
712 นางสาว สมพร ชาลี หนองแขม
713 นางสาว รัตน์ติยา กาประโคน หนองแขม
714 นาย สาคร ขยายวงศ์ หนองแขม
715 นาย บรรดิษฐ อาจสังข์ หนองแขม
716 นาย ขวัญชัย นาควัชระ หนองแขม 328
717 นาง ยุพิน ปลื้มสวาสดิ์ หนองแขม 42/875
718 นางสาว คำพันธ์ ศิริไทย หนองแขม
719 นางสาว รุ่งราวัลย์ คันทะประเทศ หนองแขม
720 นาย ประสิทธิ์ วังกะธาตุ หนองแขม 2
721 นาง ณพร พินิจโรคาดูร หนองแขม 81
722 นาย ณัชชา พรพิทยาเลิศ หนองแขม 9/237
723 นาง ปัทมา มากเจริญ หนองแขม 12
724 นาย ธีระพล ธุวังควัฒน์ หนองแขม 145
725 นาง สุมานี คำเภา หนองแขม 50/331
726 นาง บุญมา ชอบใหญ่ หนองแขม
727 นางสาว ทองสุข กิจบำรุงพรชัย หนองแขม
728 นาง รัตนาภรณ์ จูงวงษ์สุข หนองแขม 59/23
729 นาง ละเอียด ประจิตร์ หนองแขม 26
730 นาย ณัฐวัฒน์ สะการะสิริสุนทร หนองแขม 42/137
731 นาย ฌานกิจ จันทร์ศิริเกียรติ หนองแขม 719/47
732 นาง วิชุตา หอมรื่น หนองแขม
733 นาย ภูริพัฒน์ หิรัญวาทิต หนองแขม 159
734 นางสาว ศุภิสรา โพธิ์ทัด หนองแขม
735 ว่าที่ ร.ต. ธนายุทธ พินิจมนตรี หนองแขม 12/264
736 นาย มาโนช แป้นรอด หนองแขม
737 นางสาว จินดา ปรากฎ หนองแขม 458/351
738 นาย ทัศนัยน์ แร่เพชร หนองแขม 7/41
739 นาย พรชัย ลาภบิดร หนองแขม 143/15
740 นางสาว จิดาภา หงษ์โพธิ์ หนองแขม 10/148
741 นาย ไพศาล โต๊ะสกุล หนองแขม 49/1
742 นางสาว โชติมา กลางแก้ว หนองแขม
743 นาย สมบูรณ์ กองเกิด หนองแขม
744 นาง สุพรรณี ฮิโรเซ หนองแขม 58
745 นาย สมพงษ์ รอดถนอม หนองแขม 10
746 นาย พีระพันธ์ จาดชลบท หนองแขม 85
747 นาย วรพจน์ ทัศนาอธิคม หนองแขม 9/32
748 นาง สุภาภรณ์ ขำจีน หนองแขม 42/24
749 นาย ถนอมพงษ์ มากะพันธุ์ หนองแขม 5/55
750 นางสาว ปิ่นรัตน์ ประสาททอง หนองแขม 42/635
751 นาง วรินทรทิพย์ มุ่งเพียรดี หนองแขม 554
752 นาย นัชรี จึงสถาปัตย์ชัย หนองแขม 93
753 นาย คณิศร วัยระตา หนองแขม 1
754 นางสาว ปิยาภรณ์ งามเจริญ หนองแขม
755 นาย มนัส ทองนพเก้า หนองแขม
756 นาง อาจารีย์ ยิ่งยศธนาพงษ์ หนองแขม 486/188
757 นาย ประชา บุญญกิจไมตรี หนองแขม 12/531
758 นาย กฤษกร ล้ำลิขิตขจร หนองแขม 344
759 นาง เกตน์นิภา ไกรสุข หนองแขม
760 นาย วรจิตร มาลีบุตร หนองแขม 1/141
761 นางสาว สุดถนอม ทองคำ หนองแขม
762 นาง วลัยมาศ จีนเหรียญ หนองแขม 345
763 นางสาว จันทร์ทิพย์ วรรณลังกา หนองแขม 52/164
764 นางสาว พิศมัย ปฏิวรณ์ หนองแขม 143/34
765 นางสาว สรัญญา เกิดนิล หนองแขม 3
766 นาย พงษ์ทอง ทองนวล หนองแขม 1438
767 นาง นิภา ศรีกลชาญ หนองแขม 22
768 นาย ณัษฐพงษ์ รัตนะชัยสมบัติ หนองแขม 303
769 นาย ยอดชาย กิจบำรุงพรชัย หนองแขม 72
770 นาย วัชระ กลิ่นหอม หนองแขม
771 นาย กุหลาบ วงษ์เวช หนองแขม 89
772 นาง อำไพ จิตตประสาทศีล หนองแขม 22
773 นาย สมวงค์ แสนล้ำ หนองแขม
774 นางสาว อังคณา วรภัทรเมธี หนองแขม 51/88
775 นาย ต้นวงค์ นาคแก้ว หนองแขม 161/31
776 นาย เอกชัย แซ่โค้ว หนองแขม 719/101
777 นาย ธวัชชัย บุญญรัตน์โต หนองแขม 3102100214041
778 นาย สมจิต ธวัชสุภา หนองแขม 10
779 นางสาว วรรณวิสา สุวรรณผ่อง หนองแขม
780 นาย สุรเทพ คชเวก หนองแขม
781 นางสาว ชนากานต์ ลิ้มชัยชนะ หนองแขม 51/92
782 นาง สุกัญญา สิริรัตน์ศักดิ์กุล หนองแขม 59/82
783 นางสาว จงจิตต์ เอี่ยมเจริญกิจ หนองแขม 927/4
784 นาย ณรงค์ จันมี หนองแขม
785 นางสาว สิริมา พุ่มประจำ หนองแขม
786 นาย สมหมาย ศรีระบุตร หนองแขม 17
787 นางสาว เลี้ยง แสนนอน หนองแขม
788 นางสาว วรณัฐ เอี่ยมประกิต หนองแขม 29
789 นาย ประยูร มุ่งดี หนองแขม
790 นางสาว สุวัณณี พาหุสุวัณโณ หนองแขม
791 นางสาว น้ำทิพย์ เนตรทิพย์ หนองแขม
792 นาย นพกร อมรรงรอง หนองแขม 42/277
793 นาง บรรจง ทองใหม่ หนองแขม 474
794 นาย จตุพร บุญทรัพย์ หนองแขม 222
795 นาย อาทิตย์ วงษ์ลอย หนองแขม
796 นางสาว กษมา เงินมาก หนองแขม
797 นาง รัชนี อ่อนสำอางค์ หนองแขม 38/80
798 นาย บัณฑิต เทพณรงค์ หนองแขม 256
799 นาง รำพึง เชื้อมั่ง หนองแขม 1166
800 นาง สุนีย์ บุญคล้า หนองแขม 294
801 นาย อนันต์ เกิดศิลป์ หนองแขม 51/193
802 นางสาว รุ่งทิพย์ ปานรัตน์ หนองแขม
803 นาย พิทักษ์ เลิศวิรัชชัยนันท์ หนองแขม 36,38
804 นาย นิพพิชฌน์ ตุ้มสุวรรณ หนองแขม
805 นาย สุนทร จันทร์ใย หนองแขม 14
806 นาง ปราณี อนันตธนวนิชย์ หนองแขม 28
807 นาย ประยูร วงศ์ศรีวรรณ หนองแขม 42/503
808 นาย บุญแสน นิลตะจินดา หนองแขม 52/187
809 นาย ชรินทร์ ไข่หวาน หนองแขม 42/200
810 นาง เอมพวัลย์ สิทธิรัตน์ หนองแขม 55
811 นาง ปณิดา ทองโชติ หนองแขม 18
812 นางสาว จันทิรา ชมดาว หนองแขม 161/14
813 นางสาว กาญจนา เต็มอนันต์ หนองแขม 35/166
814 นางสาว สาคร พิทักษา หนองแขม 95
815 นาย สมพาร สุขเสมอ หนองแขม
816 นาย สุรินทร์ พวงประดับ หนองแขม 35/230
817 นาง นารถฤดี ทองใบ หนองแขม 16
818 นางสาว สรัญญา พรพันธ์ หนองแขม 42/146
819 นางสาว กมลมาศ ช่วงโชติ หนองแขม 42/92
820 นาย สิทธิชัย มาวิมล หนองแขม 181
821 นางสาว ชนิฐฐา โตสัมพันธ์ หนองแขม 61
822 นาย อัมรินทร์ เมตติกานนท์ หนองแขม 3
823 นาย คำหาญ ทับชม หนองแขม 927
824 นาย สุภาภรณ์ แซ่หย่วน หนองแขม 42/418
825 นางสาว จันทรา ขจรศิลป์ หนองแขม
826 นาย ขจรศักดิ์ งามพาณิชยกิจ หนองแขม 19/77
827 นาง กรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล หนองแขม 5
828 นาย ประสิทธิ์ กิจอ่อน หนองแขม 73/24
829 นาง อำไพ มีศรีเรือง หนองแขม 60/119
830 นางสาว สุคนธา แก่นจันทร์ หนองแขม 646
831 นาย สมจิตร จูงสุข หนองแขม
832 นาย สุรสิทธิ์ สลับลึก หนองแขม 143/163
833 นางสาว เมธินี เชิญชัยวชิรากุล หนองแขม 3
834 นางสาว กรชนก สุขสินโกวิท หนองแขม 57/170
835 นาย ทรงภณ เฟื่องชูนุช หนองแขม 902
836 นางสาว วาสนา เสนปิ่น หนองแขม
837 นาง เนียม แถวพันธ์ หนองแขม 728
838 นางสาว ณฤเดือน ธรรมลา หนองแขม 5/127
839 นาย หงษ์หยก พันที หนองแขม
840 นางสาว ขนิษฐา ศิริประยูร หนองแขม 51/493
841 นาย บุญเกรียง มโนบูรชัยเลิศ หนองแขม 228
842 นางสาว นาฎยา แซ่ลิ้ม หนองแขม 45/836
843 นาง อุไรวรรณ บุรผากา หนองแขม 665
844 นาย ทรงภพ สารสุทธกุล หนองแขม 1/232
845 นางสาว ลัดดา มหามงคลชัย หนองแขม 143/140
846 นาย คูณ ไชยภา หนองแขม
847 นาย อาณัติ สุขเหลี่อม หนองแขม 35/119
848 นางสาว สุภาณีย์ ศรีสุข หนองแขม 12/418
849 นาย ขวัญ มนัสศิลา หนองแขม
850 นางสาว ดวงพร ชาวอุบล หนองแขม 308
851 นาง เตือนใจ ชูชื่น หนองแขม 44
852 นางสาว นุ่น กันรักษา หนองแขม
853 นาง สมสุข รัตนเสน หนองแขม 6
854 นาง ประไพ พลายทรัพย์ หนองแขม
855 นาย สุวรรณ แซ่ตั้ง หนองแขม 33
856 นางสาว ลัดเกล้า ชีนพรัช หนองแขม
857 นาย ยุทธพงค์ พรมสิงห์ หนองแขม 143/102
858 นางสาว ศรัยกร ปรัชธันย์ชนก หนองแขม 115/21
859 นาย ธีรพนธ์ ช้างอ้น หนองแขม
860 นางสาว สนธยา ศรัทธาธรรม หนองแขม
861 นาย สมชาย สร้อยสนธิ์ หนองแขม 42/43
862 นางสาว ธัญนภัส เปียขาว หนองแขม 12631
863 นาย สุธี นิ่มจั่น หนองแขม 9/19
864 นาย ชาตรี คีรีเดช หนองแขม 486/103
865 นางสาว กรรณิการ์ รอดสำแดง หนองแขม
866 นาย สุรณ์ศักพ์ เศรษฐปภาวิน หนองแขม 9
867 นางสาว ปิยะมาศ ฤทธิเทพ หนองแขม 44/205
868 นาย วันชัย ลอองจันทร์ หนองแขม 34/1
869 นาย สมคิด ดวงเจริญ หนองแขม 50/247
870 นางสาว สุพัตรา ผ่องสวัสดิ์กุล หนองแขม 51/164
871 นาย พงษ์ศักดิ์ พงศ์รักษา หนองแขม 50/217
872 นาย ณฐกร ไวทยะวิจิตร หนองแขม 186
873 นาย แสนญานุชาติ สมดอกแก้ว หนองแขม 788/1
874 นาง เบญญาภา วีระอมรกุล หนองแขม 3
875 นาง ศิวพร บุญทรัพย์ หนองแขม 176
876 นาย ธีระพล วีระอมรกุล หนองแขม 5
877 นางสาว ฉวีวรรณ โตเหมือน หนองแขม 36
878 นางสาว วัลภา อาชีวปริสุทธิ หนองแขม 59/267
879 นาย วสันต์ สายเสมา หนองแขม 5/63
880 นาย สุวัฒน์ วิวัฒน์วรกุล หนองแขม 486/166
881 นาย ชุมพล ภคภิภาคย์ หนองแขม 486/17
882 นาย นพดล ศรีถวิล หนองแขม
883 นาย เล็ก โพธิ์กระทุ่ม หนองแขม 48
884 นางสาว เสาวณี โพธิ์เทศ หนองแขม 8
885 นางสาว ณัฐชนันท์พร กุลกร หนองแขม 88
886 นาย สมมาตร วงศ์อนันต์ฐิติ หนองแขม 50/210
887 นาย ปัญญา จันทนทัศน์ หนองแขม 14
888 นาย วุฒิพงษ์ พฤกษ์ชาติกุล หนองแขม 44/110
889 นาย ธีรพงค์ ปลอดแก้ว หนองแขม 115/197
890 นาง วลีรัตน์ วิบูลย์นรชาติ หนองแขม 10/102
891 นาง ประภาพร นันทะโส หนองแขม 42/577
892 นาง ฐิตารีย์ รงคะเจริญรุจน์ หนองแขม 35/70
893 นาย สมศักดิ์ โตสมบุญ หนองแขม 42/420
894 นาง บุญชื่น ตันชนะประดิษฐ์ หนองแขม 198
895 นาย ไพศาล ธาตุสุวรรณ หนองแขม 4/69
896 นาย นพดล กลิ่นสุข หนองแขม 147/85
897 นาง บรรจง เปี่ยมสุวรรณ หนองแขม 234
898 นาย คำภู บัวมาศ หนองแขม
899 นาย โชติอนันต์ ดำแก้ว หนองแขม 362
900 นางสาว บุญตา ทองทับ หนองแขม 719/239
901 นางสาว สมจิตร ภู่ศรี หนองแขม 220
902 นาง อรดี สุหงษา หนองแขม 57/34
903 นาย มนตรี แก้วอรุณคำ หนองแขม 486/184
904 นาย ชัยวัฒน์ เพียสูงเนิน หนองแขม
905 นาย เริงชัย ยิ่งทวีคูณ หนองแขม 1/352
906 นาง จุฑามาศ สิงหเมธา หนองแขม 486/122
907 นาย อมรโรจน์ เชี่ยวยนตร์ศิลป์ หนองแขม 234
908 นาง จารุดา เต่งสมุทร หนองแขม 3
909 นางสาว อารียา เพ็งประเสริฐ หนองแขม 1/21
910 นาย เริงสรรค์ กองทองหลาง หนองแขม
911 นางสาว สุันันทา ศรีพิลาศ หนองแขม 236
912 นาย สุปัญญา สัมฤทธิ์สุทธิ์ หนองแขม 129
913 นางสาว รติรส ชาวชายโขง หนองแขม 79/245
914 นางสาว รักดาว ปิติทศพล หนองแขม 664
915 นาย นพดล สกุลณา หนองแขม 2/206
916 นาย เอนก จันทะแพน หนองแขม
917 นางสาว นันนภัส เชื่อมสุข หนองแขม 161/9
918 นางสาว อัญชนา สาครบุตร หนองแขม 17/19
919 นาง วันดี หนูทอง หนองแขม 12/347
920 นางสาว สุกัญญา รองทอง หนองแขม 222
921 นาง สำลี ราษไทย หนองแขม
922 นางสาว บุญชู ช่างแกะ หนองแขม
923 นาย สนิท สร้อยทอง หนองแขม 27
924 นาง เบญจวัลย์ รุ่งเรืองแสงปิ่น หนองแขม 486/173
925 นาย สิทธิเดช เปลี่ยนดี หนองแขม 41
926 นาง พิกุล บัวตูม หนองแขม 32
927 นาง สุรีย์ แก้วเจริญ หนองแขม 58
928 นางสาว เกษร ดีไร่ หนองแขม
929 นาย ธวัชชัย แก้วเจริญ หนองแขม 60
930 นาย อนันต์ สังเยีย หนองแขม 50/180
931 นางสาว วิมล อนุสรณ์วัฒนกุล หนองแขม 5/149
932 นาง จุฑามาศ แสนสอาด หนองแขม 52/179
933 นาง กรรณิกา ทำสาหา หนองแขม
934 นาย สหทัศน์ จังเกตุทอง หนองแขม 42/738
935 นาย ประพันธ์ พวงจันทร์ทิพย์ หนองแขม 12/220
936 นาง พรทิพย์ ลีลารุ่งวัฒนโสภณ หนองแขม 79/357
937 นางสาว เสาวลักษณ์ รัศมี หนองแขม 883
938 นางสาว วิภาภรณ์ ขุมทอง หนองแขม
939 นาง วาริน เจนสิริสุนทร หนองแขม 42
940 นาง อรุณี ลิ่วเฉลิมวงศ์ หนองแขม 324
941 นาย เสรี สมานคำ หนองแขม 256
942 นาง จันทร์ทิพย์ พวงธรรม หนองแขม
943 นาย สมศักดิ์ พันธุ์วรพงศ์ หนองแขม
944 นาย ณรงศักดิ์ วิจิตต์โภคิน หนองแขม 67
945 นางสาว พรเพ็ญ พูลสุข หนองแขม
946 นาง อรไทย หอมเลิศ หนองแขม 143/149
947 ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต สุภพิสุทธิ์ หนองแขม 1
948 นางสาว สมควร จุลแดง หนองแขม
949 นาย พินัย เจริญวิวัฒนกิจ หนองแขม 1/98
950 นาย ทองคำ ชูบุญ หนองแขม 19/20
951 นาย สมชาย มณีนาคาฤทธิ์ หนองแขม 50/185
952 นางสาว นรินทร ทองภูบาล หนองแขม
953 นาย ประสิทธิ์ โพธิจันทร์ หนองแขม 62
954 นาย กิตติพันธ์ ทองจินดา หนองแขม 51/65
955 นาง สุภาพ หลักธง หนองแขม 50/268
956 นางสาว วงเดือน สุภัคธรรมคุณ หนองแขม
957 นาง สมรักษ์ อิทธิศิริเวทย์ หนองแขม 17
958 นาย อุเทน สิมเชื้อ หนองแขม
959 นางสาว สุวรัตน์ เทียมสุวรรณ์ หนองแขม 2/67
960 นาย จีรศักดิ์ พลอยสาลี หนองแขม 53
961 นาย สยาม สถวิรวงศ์ หนองแขม 1052
962 นาง พนิดา ตีระวนิชพงศ์ หนองแขม 60/210
963 นาย สุบิน ทรัพย์แก้ว หนองแขม 32
964 นางสาว สมวงษ์ ดอกมะลิ หนองแขม 11
965 นาย สมกฤษ เมฆจาย หนองแขม 12/535
966 นาย วัสสันต์ เชื้อชิดแดง หนองแขม 32
967 นางสาว วัชรี แดงวงษ์ หนองแขม 1054
968 นาย ธนิต ธนประจงเลิศ หนองแขม 57/153
969 นางสาว กันยา ปุลาสะโต หนองแขม
970 นาง ลันดอน เสือประสงค์ หนองแขม 217
971 นาย สมชัย แซ่อั้ง หนองแขม 571
972 นาย สมปอง คำน้อย หนองแขม
973 นาย สุเทพ บุญญาเมธาวี หนองแขม 864
974 นาง อัญชลี เสือประสงค์ หนองแขม 213
975 นางสาว รุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ หนองแขม 44/55
976 นาย เอื้อม บุญส่ง หนองแขม 83
977 นาง สุภาพร ช้างศร หนองแขม
978 นาง อัศจรรย์ วิศาลเศรษฐ์สาทร หนองแขม 50/376
979 นาย สุกรี เนียมธรรม หนองแขม
980 นาย พงศกร ชัยมหาศาล หนองแขม 18/100
981 นาง สุนันท์ ฤทัยเจริญลาภ หนองแขม 650
982 นาย ยิน บัวขำ หนองแขม 807
983 นาง เกิดสุรี ตั้งวัฒนกูลวงศ์ หนองแขม
984 นางสาว นลินรัตน์ รมยะธนาโรจน์ หนองแขม 57/53
985 นางสาว มริสา บัวแก้ว หนองแขม 458/248
986 นาย ปราโมทย์ โชติช่วง หนองแขม 35/123
987 นาง วรรณพร นามศิริ หนองแขม 107
988 นางสาว อรวรรณ หลงขาว หนองแขม 57/161
989 นางสาว อรวรรณ สิระสา หนองแขม 161/44
990 นาง สุมาลี สิงห์น้อย หนองแขม 4/38
991 นาย นาวา จันทร์พึ่งสุข หนองแขม
992 นางสาว ศศิธร จุลแดง หนองแขม
993 นาง จีระวรรณ นัยนารถ หนองแขม 629
994 นาย วิทูล เวหล หนองแขม 52/218
995 นาง สำเนียง สุขเอม หนองแขม 147
996 นางสาว อ่อนศรี ขันติวงษ์ หนองแขม
997 นาย วิชัย วสุธาโสภณดำรงค์ หนองแขม 118
998 นางสาว สุภาวดี สีสังข์ หนองแขม
999 นาง อรวรรณ์ เลิศแสง หนองแขม
1000 นางสาว พนิตตา สถาพร หนองแขม 486/98
1001 นาย อรรถจิรัฏฐ์ ทวีสวัสดิ์ หนองแขม 4/42
1002 นาง วรรณา แย้มมีกลิ่น หนองแขม 1432
1003 นางสาว อรวรรณ เพียงตา หนองแขม 14/37
1004 นางสาว เพชรดี แอ้ชัยภูมิ หนองแขม 10/91
1005 นางสาว น้ำทิพย์ พึ่งขุดทด หนองแขม
1006 นางสาว อรนุช แซ่ตั้ง หนองแขม 42/789
1007 นาย อนุชิต ศรีพันธ์ หนองแขม
1008 นางสาว ศิริพร ศิริขำ หนองแขม
1009 นาย สุพจน์ แกล้วทนงค์ หนองแขม 12/167
1010 นางสาว รุ้งลาวัลย์ เหล่าสุวรรณ หนองแขม
1011 นางสาว สุกัญญา และสำราญ หนองแขม
1012 นาย ยุทธนา ทองปุสสะ หนองแขม 28
1013 นาย เอกสุวรรณ์ เจนสำโรง หนองแขม
1014 นางสาว อารยา แซ่โค้ว หนองแขม
1015 นางสาว ธัญญากร ปุลาสะโต หนองแขม
1016 นาง เที่ยง สังข์ทอง หนองแขม 18/212
1017 นางสาว อำไพพร ไกลเจริญ หนองแขม
1018 นาย สมเพ็ช สมศรี หนองแขม 50/183
1019 นางสาว กฤษณา นาคะมนต์ หนองแขม
1020 นางสาว วันเพ็ญ รูปดีเหมาะ หนองแขม
1021 นาง สมบูรณ์ มาบุญคง หนองแขม 13
1022 นางสาว ปราณี ใจหาญ หนองแขม
1023 นาย เดชา หัวดอน หนองแขม
1024 นาย จรัล ช่วยแก้ว หนองแขม
1025 นาย จาวัฒน์ อุตหัด หนองแขม 59/1
1026 นาย สมชาย บุญทรัพย์ หนองแขม 4
1027 นาย อธิปพัฒน์ ธนศิษฐ์กุล หนองแขม 458/27
1028 นางสาว สุภาพร สุนทรเรืองฤทธิ์ หนองแขม
1029 นาง จุฑารัตน์ เลาหนุสรณ์ หนองแขม 24
1030 นาง สุจิตรา อินทรวิเชียร หนองแขม 17/39
1031 นาย วิสิฐ ธนกิจอำไพ หนองแขม 11
1032 นาง เพ็ญศรี เวชชกิจ หนองแขม 81
1033 นางสาว บุษบา ทวะชาลี หนองแขม 25
1034 นางสาว ยูนาน ละอองทัพ หนองแขม
1035 นาย บุญชู ยงประกิจ หนองแขม 24
1036 นาย ถนอมศักดิ์ โพธิ์คำ หนองแขม
1037 นาย ผจง นามคาน หนองแขม
1038 นางสาว สุฤนีย์ ล่อซุ่นนี้ หนองแขม 22/19
1039 นาย แทน วงศ์เปี่ยม หนองแขม 42/621
1040 นาย บรรพต สุทัศน์ หนองแขม
1041 นาย พูลทรัพย์ ธัญญเจริญ หนองแขม
1042 นาย อุดม แสนภูวา หนองแขม
1043 นาย วิศิษฎ์ วงศาโรจน์ หนองแขม 1/183
1044 นาย กฤษฎา นันทบุศยชาติ หนองแขม 42/850
1045 นางสาว เบญยาณี มัสอิ หนองแขม 235/77
1046 นาย อรรณพ บุญภัทรานนท์ หนองแขม 9/47
1047 นาย ณัฐพงษ์ ฉ่ำคร้าม หนองแขม 84/8
1048 นางสาว สมพร พรมมา หนองแขม
1049 ว่าที่ ร.ต. บุญเพิ่ม สุหงษา หนองแขม 57/37
1050 นาย บุญสม แซ่โง้ว หนองแขม 256
1051 นางสาว กิมลี้ แย้มกล่ำ หนองแขม 44
1052 นางสาว วรวรรณ พานทอง หนองแขม 37/20
1053 นาย พานิช พันธ์เตี้ย หนองแขม 14
1054 นาง ประทุม ศิริเกษร หนองค้างพลู
1055 นางสาว อรณิชชา การัณยณัฐ หนองค้างพลู 45/1767
1056 นางสาว วราภรณ์ คัมภิรานนท์ หนองค้างพลู
1057 นาง จันทภัส ราชชมภู หนองค้างพลู
1058 นาง อัมพร บัวหลั่น หนองค้างพลู
1059 นาง ประไพ แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู 24
1060 นาย เปลื้อง อยู่รอย หนองค้างพลู
1061 นางสาว เพลินตา สว่างโชครักษา หนองค้างพลู
1062 นาย วินัย แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู
1063 นางสาว ไพรัช เกตุพลอย หนองค้างพลู 330
1064 นาย มานพ สามเสน หนองค้างพลู
1065 นาง ศิวกานต์ เจริญพิทักษ์ หนองค้างพลู 6/66
1066 นาง สิรนาถ เสือแย้ม หนองค้างพลู 10/291
1067 นางสาว พีรอร หมุดเพ็ชร หนองค้างพลู 5/52
1068 นาย โชคชัย ธัญญเจริญ หนองค้างพลู
1069 นาง ภัสนันท์ กะลำพะบุตร หนองค้างพลู
1070 นาย สิรภพ จันทะเกตุ หนองค้างพลู 10/723
1071 นาง อัญชลี อมาตยกุล หนองค้างพลู 2/99
1072 นาย วงษ์ มาวิมล หนองค้างพลู 1
1073 นาง ตุ๊กตา ฉายประเสริฐศรี หนองค้างพลู 43/200
1074 นาย เพลิน ริยาพันธ์ หนองค้างพลู
1075 นางสาว อรุณี สุขอนันต์ หนองค้างพลู 1/95
1076 นาย สุพรรณ ศรีม่วง หนองค้างพลู 19
1077 นาย ธนารัตน์ โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 39/150
1078 นาย วันทน สังขรัตน์ หนองค้างพลู 45/693
1079 นาย ราม มะโนรัมย์ หนองค้างพลู 1/101
1080 นาย กริชพิสุทธิ์ เพ็ชรสีดา หนองค้างพลู 26/39
1081 นาย วิเชียร เย็นยิ้ม หนองค้างพลู 5
1082 นางสาว ปรางค์ชุดา หวังทวีวงศ์ หนองค้างพลู 77/74
1083 นาย วิชิต วรวุธพุฒิพงศ์ หนองค้างพลู 7
1084 นาย แถม ทองอ่วม หนองค้างพลู 2
1085 นางสาว ดวงใจ งามเลิศวงศ์ หนองค้างพลู 49/46
1086 นางสาว วารี ขาวเขาอ้อ หนองค้างพลู 39/128
1087 นาย ปรีชา สมบัติรัตนจินดา หนองค้างพลู 39/66
1088 นาย วิเชียร กิตติธรทรัพย์ หนองค้างพลู 35/64
1089 นาย สุชิน ลาภาเวช หนองค้างพลู 4
1090 นางสาว สุชิน นิ่มเมือง หนองค้างพลู 59/326
1091 นาย ประสาร คงพารา หนองค้างพลู 39/61
1092 นาย วาริน ยอดนวล หนองค้างพลู
1093 นาง นิด วิวัฒน์ธนสาร หนองค้างพลู 6
1094 นาย ชัชชัย ชวนสมบูรณ์ศิริ หนองค้างพลู 10/399
1095 นาง ดารณี แสงเรืองฤทธิ์ หนองค้างพลู 19
1096 นาง ประไพ รุ่งเรืองชูสกุล หนองค้างพลู 39/248
1097 นาย สุชาติ สุขม่วง หนองค้างพลู 10/939
1098 นาย สนธยา วิริยมาโน หนองค้างพลู 289
1099 นาย รัศสุพงษ์ บัวลอย หนองค้างพลู
1100 นาง ดาริกา บุญช่วย หนองค้างพลู 45/1891
1101 นางสาว ณัฐภัทร ทิมผ่องใส หนองค้างพลู 8
1102 นาย บุญยืน สารภี หนองค้างพลู
1103 นาย กฤษณะ รัตนะวงศ์ หนองค้างพลู
1104 นางสาว อัจฉรา จองสิทธิมหากุล หนองค้างพลู 78/142
1105 นาย เกรียงศักดิ์ ตุแก้ว หนองค้างพลู 10/203
1106 นางสาว มนทิรา เก่งเขตกรณ์ หนองค้างพลู 45/1131
1107 นาย สราวุธ สุขประเสริฐ หนองค้างพลู
1108 นาย สรคม ธนสาร หนองค้างพลู 24
1109 นาง ยุพา เกษม หนองค้างพลู 75/233
1110 นาย ประกอบ นิลแสงรัตน์ หนองค้างพลู 10/352
1111 นาย ธงชัย จริยเดช หนองค้างพลู
1112 นางสาว ยุวดี เขียวพานิช หนองค้างพลู 35/68
1113 นาย วัลลภ สุขุมพันธ์ หนองค้างพลู 14/91
1114 นาย มณเฑียร เนื่องจำนงค์ หนองค้างพลู
1115 นาง ชอุ้ม ดีพลา หนองค้างพลู 29
1116 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งแจ้ง หนองค้างพลู 49/4
1117 นาย ประกอบ ศรีสุนทรมาส หนองค้างพลู 860
1118 นางสาว พรประภา สุทธิสาร หนองค้างพลู 45/1225
1119 นาย ศิริพงษ์ อุปติ หนองค้างพลู 15/184
1120 นาย พิทักษ์ กะการดี หนองค้างพลู
1121 นาง มีนา ซู หนองค้างพลู 45/616
1122 นางสาว ยุวนันท์ พลายน้อย หนองค้างพลู 67
1123 นาง กรรณิการ์ ตั้งมนัสตรง หนองค้างพลู 1036/3
1124 นาย สุชาติ สุทธิโอฬาร หนองค้างพลู 1
1125 นาย วิษณุกร คงสมเพียร หนองค้างพลู 26/62
1126 นาง ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ หนองค้างพลู 8
1127 นาย ธนคม เหลืองสอาด หนองค้างพลู 26/32
1128 นาง องุ่น สุดงาม หนองค้างพลู 1016/13
1129 นางสาว วรรณา อรุณมิตร หนองค้างพลู 36
1130 นาง บัวเรียม สุขประโคน หนองค้างพลู
1131 นาย ชาญวิทย์ ทองเย็น หนองค้างพลู 45/1456
1132 นาย ทวีพร ตั้งบำรุงพงษ์ หนองค้างพลู 123
1133 นาย สุรชัย ชอบพาณิชยกิจ หนองค้างพลู 1028/31
1134 นาย วีระศักดิ์ ประสงค์รัตนากุล หนองค้างพลู 1020/58
1135 นาย ศรชัย สวัสดิวงศ์ หนองค้างพลู 80/177
1136 นาย พรชัย ฉัตรศรีอุดมสุข หนองค้างพลู 40/314
1137 นาง นิศา อิ่มเงิน หนองค้างพลู 37/19
1138 นางสาว มนทิวา ลู่ประเสริฐกุล หนองค้างพลู 207/167
1139 นาย สุพจน์ รัตนเพ็ญชาติ หนองค้างพลู 1017/34
1140 นางสาว ศิราณี เพชรดี หนองค้างพลู 26
1141 นาย สด ใสสด หนองค้างพลู 922
1142 นาง ระมุน นาพังคะบุตร หนองค้างพลู
1143 นางสาว สุธีรา สะสมทรัพย์เจริญ หนองค้างพลู 17/8
1144 นาย สมศักดิ์ ชินอิสระยศ หนองค้างพลู 78/225
1145 นาง เกษแก้ว ชะบา หนองค้างพลู 26/158
1146 นางสาว ณัฐพร วัฒนาเรืองสกุล หนองค้างพลู 744
1147 นาย พเยาว์ บุญมี หนองค้างพลู 4/181
1148 นาย สมนึก รัตนคุณาภรณ์ หนองค้างพลู 25
1149 นาง พลินี แสนสุข หนองค้างพลู 53/35
1150 นาง จิตรนภา ขจรเดชาโกมล หนองค้างพลู 40/150
1151 นาง ธัญญา แปงเครื่อง หนองค้างพลู 3/8
1152 นาย วุฒิชัย ตั้งกุลพานิชย์ หนองค้างพลู
1153 นาย สมศักดิ์ ภูมิวิจิตรการ หนองค้างพลู 53/64
1154 นางสาว ทิพย์วรรณ รุ่งรุจิราพร หนองค้างพลู 14/51
1155 นาย อุดมเดช เดชเกิด หนองค้างพลู 59/396
1156 นางสาว นงเยาว์ ตึดสันโดษ หนองค้างพลู
1157 นาย เชิดชู จุยประเสริฐ หนองค้างพลู 40/258
1158 นาย จันทร์ทร จันทร์นิยม หนองค้างพลู 50
1159 นาง จิรวรรณ ทรัพย์อยู่ หนองค้างพลู 27/67
1160 นางสาว ภิตินันท์ เติมทอง หนองค้างพลู 54/208
1161 นางสาว วรรณพา สมสิงห์ หนองค้างพลู
1162 นาย ทวีศักดิ์ มาวิมล หนองค้างพลู 14
1163 นาย สุวิท โสวรรณ หนองค้างพลู 76/21
1164 นาย พร้อม ยาน้อย หนองค้างพลู 1
1165 นางสาว พิสชา ตันประวัติ หนองค้างพลู 17/4
1166 นาง บุญนำ คุ้มศิลป์ หนองค้างพลู 419
1167 นางสาว นงนภา พัฒนาศักดิ์สกุล หนองค้างพลู 5
1168 นางสาว ณัฐนันท์ แก่นแก้ว หนองค้างพลู 333/170
1169 นาง แม้น จุ้ยทองคำ หนองค้างพลู 18
1170 นาย ธมกร ทวีโชติภักดี หนองค้างพลู 45/1499
1171 นางสาว มณีวรรณ แซ่โก้ย หนองค้างพลู 8
1172 นาย นุ้ม ประกิ่ง หนองค้างพลู
1173 นางสาว ดวงมณี สงวนไว้ หนองค้างพลู
1174 นาย ทรงฤทธิ์ โกฎหอม หนองค้างพลู 54/127
1175 นาย สุรชัย อัศวเกษมจิตร หนองค้างพลู 1024/63
1176 นาย สมชาย ทองอนันต์ หนองค้างพลู
1177 นาง วนิดา พวงสด หนองค้างพลู
1178 นาง เชย เวชชกิจ หนองค้างพลู 22
1179 นาง ชมัยพร วงศ์รักษา หนองค้างพลู
1180 นาง ติ๊ก วัดเกาะ หนองค้างพลู
1181 นาย ผดุง เนตรทัศน์ หนองค้างพลู 77-/91-92
1182 นาย เจษฎา คงเปี่ยม หนองค้างพลู 212/189
1183 นาย นฤพล เทพสวัสดิ์ หนองค้างพลู 86
1184 นางสาว อลิษา กสิกรรุ่งโรจน์ หนองค้างพลู
1185 นาย ต้อม ทองดี หนองค้างพลู
1186 นางสาว ณิชารัตน์ พลมาตย์ หนองค้างพลู
1187 นาย วุฒิชัย ใจวงศ์ หนองค้างพลู 16
1188 นาง นภา นิลแก้ว หนองค้างพลู
1189 นางสาว สุวรรณ พวงรัตน์ หนองค้างพลู
1190 นาย สวัสดิ์ สิมนาม หนองค้างพลู
1191 นางสาว อรอนงค์ สินอยู่ หนองค้างพลู
1192 นาง สุดา จำเนียร หนองค้างพลู
1193 นาง อุส่าห์ ทองปาน หนองค้างพลู
1194 นางสาว ทิพวรรณ จงใจ หนองค้างพลู
1195 นาย ชาญชาติ ญาณประภาส หนองค้างพลู 383
1196 นาง นิรดา พุฒิพงศ์ทรัพย์ หนองค้างพลู 45/924
1197 นาย ธนะชัย โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 72/115
1198 นาย สมชาย ลิมปรุ่งพัฒนกิจ หนองค้างพลู 45/1053
1199 นางสาว ชลกร พรหมโยธิน หนองค้างพลู 35/12
1200 นาง จริยา อาศัย หนองค้างพลู 60/167
1201 นาย ภาสกร เครือจีนเต็ง หนองค้างพลู
1202 นาย สวัสดิ์ โพธิ์นิยม หนองค้างพลู 33/7
1203 นาง บุญเลิศ มาสิงห์ หนองค้างพลู
1204 นางสาว ชินาภา จามรี หนองค้างพลู 78/402
1205 นาย กิติพงษ์ ชมสรรเสริญ หนองค้างพลู 10/139
1206 นาง นงชนก นิธินุกูลวงศ์ หนองค้างพลู 207/126
1207 นาย สมชาย ชนะสงคราม หนองค้างพลู 10/770
1208 นาง ศิราภรณ์ ฉายากุล หนองค้างพลู 831
1209 นาง รัตนกาญจน์ นพเวช หนองค้างพลู 1023/79
1210 นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ หนองค้างพลู
1211 นาง หยดศรี นฤมลฤทธิไกร หนองค้างพลู 79
1212 นาง ถนอมวัน พ่วงพี หนองค้างพลู
1213 พันจ่าเอก สุระศักดิ์ อนุศิริ หนองค้างพลู 10/177
1214 นางสาว ลาวัลย์ สิงห์โต หนองค้างพลู
1215 นาง เกษร โรจน์กุลขจร หนองค้างพลู 59/257
1216 นาง อริศรา พรมพิลา หนองค้างพลู 5/100
1217 นาง พรทิพย์ หฤทย์ภาวศุทธิ หนองค้างพลู 45/1685
1218 นาย อรุณณรงค์ โภคสมบัติ หนองค้างพลู 39/441
1219 นาย ประกอบ โฉมเชิด หนองค้างพลู 45/137
1220 นาย ณัฐพล สิริมงคลเสถียร หนองค้างพลู 40/281 ม.8
1221 นางสาว สุนันทา ปลื้มธวัชชัย หนองค้างพลู 40/142
1222 นาง กฤษณา เพ็ญสุข หนองค้างพลู 76/10
1223 นางสาว สมใจ รัตนงามแสง หนองค้างพลู 43/331
1224 นาง อรุณวรรณ อุทารธำรง หนองค้างพลู 90
1225 นาง หวอย ศรีโพธิ์ หนองค้างพลู 5
1226 นางสาว ศศิณา เหล็กเพชร หนองค้างพลู
1227 นางสาว จุฑารัตน์ แสงพุก หนองค้างพลู 45/1026
1228 นาง เทียมรัตน์ ชลานนท์ หนองค้างพลู 38/13
1229 นาย ชูชัย ม้วนทอง หนองค้างพลู 27
1230 นาย ณัฐวุฒิ จงสถาพงษ์พันธ์ หนองค้างพลู 45/862
1231 นาง สุพัตรา เกิดพร หนองค้างพลู 10/140
1232 นาง สุดา ภู่นาค หนองค้างพลู 13
1233 นาย ประสาท จิดมณี หนองค้างพลู 1074
1234 นาย สุรสิทธิ์ เพชรช่วย หนองค้างพลู 333/35
1235 นาย บันเทิง เกิดศรี หนองค้างพลู 54/75
1236 นางสาว ชุติกาญจน์ โชคศิริพงศธร หนองค้างพลู
1237 นาง จีรวรรณ สว่างชัยธงทอง หนองค้างพลู 1026/17
1238 นางสาว ญาทิณี เลิศจิตจรัส หนองค้างพลู 45/955
1239 นาย บดินทร์ เอี่ยมศิลา หนองค้างพลู 40/154
1240 นาง สมจิตร คงอ่อน หนองค้างพลู 1023/36
1241 นาย ประวิทย์ ทองใจ หนองค้างพลู 77/41
1242 นางสาว กัญญา ทองบ้านเกาะ หนองค้างพลู 54/85
1243 นาย อนันต์ศักดิ์ มาแจ้ง หนองค้างพลู 40/224
1244 นาย จำลอง เกตุพลอย หนองค้างพลู 18
1245 นางสาว สุจิรา ขันตะเภา หนองค้างพลู 1/98
1246 นางสาว อุษา สังขนันท์ หนองค้างพลู 26
1247 นาย เอกฤทธิ์ วันธงชัย หนองค้างพลู 119
1248 นางสาว ธนพร วงษ์กันหา หนองค้างพลู
1249 นาง ธัญญธร บัวเย็น หนองค้างพลู 118
1250 นางสาว กานดา พิพัฒนเลิศมงคล หนองค้างพลู 40/148
1251 นาย ไพรัส สุเนตร์ หนองค้างพลู
1252 นาย วีรชัย อรุณจินดาวรรณ หนองค้างพลู 1019/67
1253 นาย สัญญพงษ์ สิทธิเนาวพัฒน์ หนองค้างพลู
1254 นาย กฤษณะ อยู่สุภาพ หนองค้างพลู
1255 นางสาว จริยา เลิศลิขิตศิลป์ หนองค้างพลู 78/356
1256 นาง สมสุดา ล้อ หนองค้างพลู 22/24
1257 นาง ภัคว์ จันทร์ปลอด หนองค้างพลู 6/58
1258 นาย จำรัส ดีสมุทร์ หนองค้างพลู 174
1259 นาย สุเทพ กลิ่นมาลา หนองค้างพลู 1023/81
1260 นางสาว บาหยัน รุ่งเรือง หนองค้างพลู 2118
1261 นาง วันทนีย์ นรสิงห์ หนองค้างพลู 5/59
1262 นางสาว อานิทา ขัมพานนท์ หนองค้างพลู 40/157
1263 นางสาว ภารดี มะกรูดอินทร์ หนองค้างพลู 79/412
1264 นาย ลำภู หงษ์เวียงจันทร์ หนองค้างพลู
1265 นาง วราภรณ์ วุฒิยา หนองค้างพลู 15/231
1266 นางสาว ปราณีต ซอสูงเนิน หนองค้างพลู 79/211
1267 นางสาว อุบล ชูสาย หนองค้างพลู 151
1268 ร.ต. ทนงศักดิ์ ทับแก้ว หนองค้างพลู
1269 นางสาว ทิติยา เลิศนิติกุล หนองค้างพลู 22/229
1270 นาย ผดุง ทัศนาลักษณ์ หนองค้างพลู 1021/49
1271 นางสาว กัลยา หลิวประเสริฐ หนองค้างพลู 81/108
1272 นาง สายัณห์ พงษ์พานิช หนองค้างพลู 46
1273 นาง อิษยา เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 286
1274 นาย อานนท์ เลิศสิริธงชัย หนองค้างพลู 1022/35
1275 นาย สุขดีชัย ตั้งมนัสตรง หนองค้างพลู 1034/35
1276 นาย เยื้อง โห้หาญ หนองค้างพลู
1277 นาย โสภณ บำรุงไทยพัฒนา หนองค้างพลู 1021/17
1278 นาวาเอกหญิง รัตนา นันตะสุคนธ์ หนองค้างพลู 39/60
1279 นางสาว จินดา คิมอยู่ หนองค้างพลู 43/31
1280 นาย ศรีสุวรรณ ไกยลุน หนองค้างพลู 73/4
1281 นางสาว พิมพ์สุชา ศศิพงศ์อนันต์ หนองค้างพลู 79/39
1282 นาย สาธิต งามเลิศดนัย หนองค้างพลู 1028/69
1283 นาย รัชสาท มีชัย หนองค้างพลู 10/520
1284 นาย ณัฐพล เหลืองมณีเวชย์ หนองค้างพลู 10/782
1285 นาย สมานชัย หอมหวน หนองค้างพลู 23
1286 นางสาว นัทธมน เลิศมหาโชค หนองค้างพลู 1028/32
1287 นางสาว บุญชู นวมเพ็ชร หนองค้างพลู 141
1288 นาง อุทัยวรรณ ประทุมรัตน์ หนองค้างพลู 10/43
1289 นาย กนกรัตน์ ศรีธัมมาภรณ์ หนองค้างพลู 10/160
1290 นางสาว นิดาวรรณ สกุลยลไพศาล หนองค้างพลู 26/253
1291 นางสาว วีรดา ส่งเสริมสกุล หนองค้างพลู
1292 นาง ชุติกาญจน์ สุขวิชัยมณี หนองค้างพลู
1293 นางสาว พรปวีณ์ วิวัฒน์ธนสาร หนองค้างพลู 4
1294 นาย ลุน ฝั้นเครือ หนองค้างพลู
1295 นาง วิลาวัณย์ กฤษณวิภาคพร หนองค้างพลู 26/368
1296 นาย ประยงค์ ประทุมรัตน์ หนองค้างพลู 3
1297 นางสาว สีไพร กองคำ หนองค้างพลู
1298 นาย ชูศักดิ์ องค์ศรีเจริญพร หนองค้างพลู 37/30
1299 นาย ไพโรจน์ หนึ่งคำมี หนองค้างพลู 852
1300 นาย จอม โฉมศรี หนองค้างพลู 10
1301 นาง กวินนาถ แซ่เจียว หนองค้างพลู 311
1302 นาง วัฒนา สังขาระ หนองค้างพลู 9
1303 นาย ประเสริฐ ทิพย์เหรียญ หนองค้างพลู 369
1304 นาย พีรัญ ครุธดำรพ หนองค้างพลู
1305 นางสาว วราพร จงท่องกลาง หนองค้างพลู 27/22
1306 นางสาว พรนภัสส แจ้งสว่าง หนองค้างพลู 45/1490
1307 นาย สมศักดิ์ หีบไธสง หนองค้างพลู
1308 นางสาว อาชิรญาณ์ อ่ำพวง หนองค้างพลู 212/187
1309 นาง วันเพ็ญ ตรีสุริยา หนองค้างพลู 175
1310 นาง เฉลิมศรี ชูสัตย์ หนองค้างพลู 17
1311 นาย สุนันท์ ชวลิตทิพากร หนองค้างพลู 33/19
1312 นางสาว พะเยาว์ รัตนรังสรรค์ หนองค้างพลู 18
1313 นาง พรลภัสล์ อัญกรเตชสิทธิ์ หนองค้างพลู 188
1314 นาง ยุพา ทองศรีสุทร หนองค้างพลู 207/123
1315 นาง สำเนียง สุขคง หนองค้างพลู 40/281
1316 นาง ถวิล มีสิทธิ์ หนองค้างพลู 938
1317 นางสาว เจษฏาภรณ์ ชูช่วย หนองค้างพลู 45/1327
1318 นาย กลมแก้ว สุสิทธิ หนองค้างพลู 268
1319 นางสาว นพรัตน์ วิวัฒนจิรกุล หนองค้างพลู 1026/71
1320 นาย บรรจบ รอดวิมุต หนองค้างพลู
1321 นาย ปรีชา เอี่ยมสอาด หนองค้างพลู 371
1322 นาย กมล แสงกล้า หนองค้างพลู 59/186
1323 นาง สุกัญญา เลิศอนันต์ หนองค้างพลู 78/291
1324 นาย ธนันท์รัฐ อังคเศกวินัย หนองค้างพลู 78/189
1325 นางสาว รัตนา จินตยาวุฒิ หนองค้างพลู 1019/38
1326 นาย อาทร แก้วกาญจนสกุล หนองค้างพลู 1015/59
1327 นาง บุบผา ชื่นชม หนองค้างพลู 4/267
1328 ว่าที่ ร.ต. นครินทร์ ดำน้อย หนองค้างพลู 45/633
1329 นางสาว แดง ขันสุวรรณ หนองค้างพลู
1330 นางสาว สิริพรรณ ตั้งโชคทิพย์ หนองค้างพลู 43/144
1331 นาย พรชัย จันที หนองค้างพลู 39/573
1332 นางสาว วิภาภรณ์ จึงไพศาล หนองค้างพลู 39/471
1333 นาย พศิน เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 284
1334 นาย สุพจน์ จิตหาญ หนองค้างพลู 6/85
1335 นาง ฐิพิศร เฉยฉิน หนองค้างพลู
1336 นางสาว นงค์นุช ไชยโชติ หนองค้างพลู
1337 นาง วันพร จาดเจริญ หนองค้างพลู 27/37
1338 นาย ประจวบ หมู่สิกศิริ หนองค้างพลู 6/10
1339 นาง ทิพย์ทิวา บังเกิด หนองค้างพลู
1340 นางสาว ชุตินันท์ สิงห์สวัสดิ์ หนองค้างพลู 122
1341 นาย เสฐียรพงษ์ สะเทิงรัมย์ หนองค้างพลู 43/189
1342 นาย บุญนำ ขจัดสารพัดภัย หนองค้างพลู 890
1343 นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์เจริญ หนองค้างพลู 212/184
1344 นาย ศิริ แย้มผกา หนองค้างพลู 90
1345 นาย บุญเหลือ ขจัดสารพัดภัย หนองค้างพลู 891
1346 นางสาว สุทธิกรณ์ แช่มช้อย หนองค้างพลู 10/657
1347 นาย ศรัณย์ วัฒนกิจไพบูลย์ หนองค้างพลู 59/363
1348 นางสาว ทองเหมาะ ปัญสิงห์ หนองค้างพลู 26/156
1349 นางสาว ชุดา แนวนาค หนองค้างพลู 59/459
1350 นางสาว พรรณี เสถียรชัชวาล หนองค้างพลู 45/421
1351 นาย บุญชัย เลิศวิทยาประดิษฐ์ หนองค้างพลู 59/440
1352 นาย วิธู สุขสวัสดิ์ หนองค้างพลู 45/429
1353 นางสาว สุธาสินี ฤดีรุจนวงศ์ หนองค้างพลู 1024/9
1354 นาย กรกต เทศเขียว หนองค้างพลู
1355 นาย โกวิท สุขทวี หนองค้างพลู
1356 นางสาว ชนันธร พันธุ์พิทักษ์ หนองค้างพลู 43/36
1357 นางสาว โฉมศรี แซ่เฮ้ง หนองค้างพลู 1037/14
1358 นาง หทัยรัตน์ นามเครือ หนองค้างพลู 59/91
1359 นาย ไมตรี โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 1044/8
1360 นางสาว มาลี เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ หนองค้างพลู 45/925
1361 นาย วีรศักดิ์ หิรัญญสัมฤทธิ์ หนองค้างพลู 200
1362 นาย กำจร จงจักรพันธ์ หนองค้างพลู 83/33
1363 นางสาว แสงเดือน สังข์เอี่ยม หนองค้างพลู
1364 นาย ณัฐยุทธ์ พึ่งรุ่ง หนองค้างพลู 9
1365 นางสาว บุณฑริก คงอ่อน หนองค้างพลู 78/406
1366 นาย โชค แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู 23
1367 นาง เบิน กอนรัมย์ หนองค้างพลู
1368 นางสาว ลัดดาวัลย์ เจาะพรมมา หนองค้างพลู 1029/58
1369 นาย วรเทพ มหาพนานนท์ หนองค้างพลู 1023/51
1370 นางสาว ศิริจิตร ภูกิ่งหิน หนองค้างพลู 45/1289
1371 นางสาว มณชญา กฤษบุญชู หนองค้างพลู 45/653
1372 นาง สุวิมล ชูตระกุล หนองค้างพลู
1373 นาย สุรเชษฐ โพธิ์อัมพร หนองค้างพลู
1374 นาง ยุพิน สุขสุแพทย์ หนองค้างพลู 84
1375 นาย สุรีย์ โพธิ์อัมพร หนองค้างพลู
1376 นาย สานิตย์ อินสวัสดิ์ หนองค้างพลู 2
1377 นาย จักร มหิโคต หนองค้างพลู 35/23
1378 นางสาว นวพร สุเมธาภิวัฒน์ หนองค้างพลู 1018/26
1379 นาย กมล วิวัฒนากรชัย หนองค้างพลู 21
1380 นาง แก่นจันทร์ โลหะกุล หนองค้างพลู 18/7
1381 นาย เนิน จำปาทอง หนองค้างพลู 15
1382 นางสาว อรอนงค์ ปทุมลักษณ์ หนองค้างพลู 1020/3
1383 นางสาว อโนมา ภูมิวิจิตรการ หนองค้างพลู 41/9
1384 นางสาว สุภาณี ไชยมิ่ง หนองค้างพลู 17/11
1385 นาย เฉลิม เทียบเพชร หนองค้างพลู 5/23
1386 นาง นพรัตน์ ฉกาจกานต์ หนองค้างพลู 40/400
1387 นาง อารีย์ นิลมณี หนองค้างพลู 73
1388 นาย สมชัย ภัทรไตรรัตน์ หนองค้างพลู 162
1389 นาย สมพงษ์ เพชรรอด หนองค้างพลู 40/84
1390 นาย วรวุฒิ เล็กศิลา หนองค้างพลู 40/398
1391 นาย ไชยวัฒน์ ไพโรจน์พิพัฒน์ หนองค้างพลู 40/399
1392 นาย อรัญ มุ่งเพียรธรรม หนองค้างพลู 79/164
1393 นาย ทวี ชื่นยินดี หนองค้างพลู 45/1903
1394 นาย บานเย็น แก้วมูลมุข หนองค้างพลู 1/38
1395 นาง จินดา จักรเงิน หนองค้างพลู 6/273
1396 นาย ชำนาญ ศิริโสภณศิลป์ หนองค้างพลู 22/37
1397 นาง จันดี อุดม หนองค้างพลู 138
1398 นาย วัง เนตรพิทักษ์พงศา หนองค้างพลู 18
1399 นาง นิภา ชื่นชม หนองค้างพลู 22
1400 นางสาว เบญจพร เถาว์โท หนองค้างพลู 78/386
1401 นาย ทองหล่อ สังข์นาค หนองค้างพลู 18
1402 นาย เฉลิม หอมเกล็ด หนองค้างพลู 62
1403 นาย บุญยง สารภี หนองค้างพลู 23
1404 นาย บัณฑิต มีขวัญ หนองค้างพลู 1036/15
1405 นาง วิลาวัณย์ อากรสุวรรณโชค หนองค้างพลู 79/165
1406 นางสาว ญาณิภา กาญจนะกาศ หนองค้างพลู 43/266
1407 นาง นลิน ประวาหะนาวิน หนองค้างพลู 54/138
1408 นางสาว ตุ๊กตา แก้วรัตน์ หนองค้างพลู
1409 นางสาว ปิยะนารถ บุญนิธิกร หนองค้างพลู 78/232
1410 นาย นัฐวุติ บุญวรรณ หนองค้างพลู 29
1411 นาย สันติ คล้ายอุบล หนองค้างพลู
1412 นาย โกวิทย์ สีจันทร์ หนองค้างพลู
1413 นาย ไพบูลย์ จันทร์เศษ หนองค้างพลู 67/4
1414 นาย ไชโย อ่อนสา หนองค้างพลู
1415 นาง เนาวรัตน์ รักแฟง หนองค้างพลู
1416 นาง มาลี กงกะนันทน์ หนองค้างพลู 103
1417 นางสาว อ้อมใจ กันน้อย หนองค้างพลู
1418 นาง บังอร ป้อมหลักทอง หนองค้างพลู 1020/61
1419 นางสาว กุนชรีย์ พูนดี หนองค้างพลู
1420 นาย พรธวัช รัตติรมย์ หนองค้างพลู 15/1
1421 นาง อารีย์ ชูชีพ หนองค้างพลู 59/416
1422 นางสาว สายฝน ดรุณพันธ์ หนองค้างพลู
1423 นาง สุนีย์ อยู่สำราญ หนองค้างพลู 59/425
1424 นางสาว ประคองธรรม กลกลาง หนองค้างพลู 60/120
1425 นาง อรวรรณ คันธะมาลา หนองค้างพลู
1426 นาง วิภา พิมพิทักษ์ หนองค้างพลู 6
1427 นาง จวง อุดม หนองค้างพลู 18
1428 นาง อัมพร ธรรมเสริมสร้าง หนองค้างพลู 39/245
1429 นาย สมชาย พิมพิทักษ์ หนองค้างพลู 4
1430 นาง ชนิดาภา ตั้งประเสริฐ หนองค้างพลู 47
1431 นางสาว สมพร จิตตะโคตร หนองค้างพลู
1432 นาย วิกรณ์ กำธรเจริญ หนองค้างพลู 40/50
1433 นาง แววตา กำธรเจริญ หนองค้างพลู 39/44
1434 นาย อาคม ทองสวัสดิ์ หนองค้างพลู 212/82
1435 นาง ดาวเรือง ยศทอง หนองค้างพลู 91
1436 นาย สหกฤษณ์ ศรีสุขมั่งมี หนองค้างพลู 20
1437 นาย ประสิทธิ์ ชิตเจริญธรรม หนองค้างพลู 34/10
1438 นาย ศิริชัย ก่อเกื้อสืบสาย หนองค้างพลู 23/13
1439 นางสาว นงนุช กลิ่นขจร หนองค้างพลู
1440 นาง อินทิภรณ์ สัตยาพันธุ์ หนองค้างพลู 39/347
1441 นาง สมบัติ ติณะคัด หนองค้างพลู 43/10
1442 นาง อรัญญา ธรรมจินดา หนองค้างพลู 38/61
1443 นางสาว พัชรนันท์ วรจารุพิพัฒน์ หนองค้างพลู 40/3
1444 นาง พอใจ สุขพันธ์ หนองค้างพลู 8
1445 นางสาว มาลัย แจ้งจำรัส หนองค้างพลู 79/373
1446 นาง วิมล ขาวบาง หนองค้างพลู 30
1447 นางสาว สมบัติ แก่นแก้ว หนองค้างพลู 10
1448 นาง ลาวัลย์ จุลกเสตถ์ หนองค้างพลู 26/68
1449 นาง พยอม จันทร์สิต หนองค้างพลู 117
1450 นาย ธนวัฒน์ ฉายเงา หนองค้างพลู 137
1451 นาง ปรีญา ริยาพันธ์ หนองค้างพลู 80/63
1452 นาย บวร แป้นห้วย หนองค้างพลู 41
1453 นาย สมชาย คุมปานันต์ หนองค้างพลู 1028/2
1454 นาย ธนพล อภิวัฒน์บุณยกร หนองค้างพลู
1455 นาย สุรเชษฐ์ จงสุขศรี หนองค้างพลู
1456 นาง นารี วังสโรจน์ หนองค้างพลู
1457 นาย ราเชนทร์ ทัศศิริ หนองค้างพลู
1458 นาย ประวิตร์ แซ่โซว หนองค้างพลู 45/1985
1459 นาง กิ่งกาญจน์ ฐิติวัฒนานุกูล หนองค้างพลู
1460 นางสาว สนทนา ศิริตันติกร หนองค้างพลู 1014/25
1461 นาง สิริพร ประชุมวงศ์ หนองค้างพลู 27/96
1462 นาง โสภิศ ธรรมวรีย์ หนองค้างพลู 2107
1463 นาย อิทธิพงษ์ วชิรโกสีย์ หนองค้างพลู 39/152
1464 นางสาว นวลวงศ์ กวานห้อง หนองค้างพลู 17
1465 นาย ญาณพัฒน์ นิลนาวี หนองค้างพลู 67/11
1466 นางสาว ชุลีกร เพียรพล หนองค้างพลู 54/192
1467 นาง วรรณทนา ศรีสวัสดิ์ หนองค้างพลู 142
1468 นางสาว จันทร์เพ็ญ แสงสุข หนองค้างพลู 69/4
1469 นาง เข็มพร ศรียงยศ หนองค้างพลู 165
1470 นาย สมหมาย ผาติวิทย์ หนองค้างพลู 45/1169
1471 ร.ต. ชิษณุพงศ์ ชิณรัตน์ หนองค้างพลู 10/433
1472 นาย สมัชชา คุ้มพงษ์พันธ์ หนองค้างพลู 40/346
1473 นาง โชติกา เรืองสุด หนองค้างพลู 71
1474 นาย ไพโรจน์ เอมบัว หนองค้างพลู
1475 นาย ตระกูลศักดิ์ ไวยนาค หนองค้างพลู 38/51
1476 นาง สุนทรี คงชาตรี หนองค้างพลู 35
1477 นาย กมล มีสาวงค์ หนองค้างพลู
1478 นาง จำปี ศิริพลไพบูลย์ หนองค้างพลู 1044/56
1479 น.ต. สด กำลังชาญ หนองค้างพลู 70/12
1480 นางสาว อัชฌาสัย ศิริตันติกร หนองค้างพลู 1018
1481 นาย ธีรพงษ์ ชูสวัสดิชัย หนองค้างพลู 126
1482 นาย มีชัย จินโต หนองค้างพลู
1483 นาง ละออง คงสันเทียะ หนองค้างพลู 35
1484 นาง เสาวณีย์ พิกุลทอง หนองค้างพลู 59/72
1485 นาย บุญรือ แก้วทิพย์ หนองค้างพลู 8
1486 นาย สำเริง เย็นชุ่ม หนองค้างพลู 18
1487 นาย เสมียน น้อยแก้ว หนองค้างพลู 99
1488 นาย สมเกียรติ สุขสมบัติ หนองค้างพลู 172
1489 นาง มีนา รุจิเทศ หนองค้างพลู 40/179
1490 นางสาว ศรีนภา มัสพันธุ์ หนองค้างพลู 45/1557 ม.1
1491 นาง เล็ก จันทรเนตร หนองค้างพลู 18
1492 นางสาว นุชนาฏ ธรรมถาวรเจริญ หนองค้างพลู 79/134
1493 นาย จำลอง เขื่อนเมือง หนองค้างพลู 60/46
1494 นาง ลัดดา พุฒซ้อน หนองค้างพลู 377
1495 ร.ต.ต ไสว คบขุนทด หนองค้างพลู 22/73
1496 นาย พสธรณ์ ตั้งนรชน หนองค้างพลู
1497 นาย ปริวัฒน์ ไชยอุป หนองค้างพลู
1498 นางสาว วริษฐา เรืองสิทธินนท์ หนองค้างพลู 1013/55
1499 นางสาว จันทร์เพ็ญ พลเรือง หนองค้างพลู
1500 นาย ธีระชัย ทรัพย์วราเตชิต หนองค้างพลู
1501 นาย บุญฤทธิ์ ต่างประภา หนองค้างพลู 60/230
1502 นางสาว ลดาวัลย์ ระย้า หนองค้างพลู
1503 นาย ธเนศพล เกียรติวัฒนกุล หนองค้างพลู 9/324
1504 นาง ศิริมาศ แก้วแกมคง หนองค้างพลู 45/1955
1505 นาย ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข หนองค้างพลู 718
1506 นางสาว ชะเอม เทียนเรือง หนองค้างพลู 39/36
1507 นางสาว พิมพา โอนนอก หนองค้างพลู
1508 นาย สุรชัย ธนะรงคเจริญ หนองค้างพลู 40/177
1509 นาย ประเสริฐ คุ้มเนตร หนองค้างพลู 45/321
1510 นาง ประเสริฐ แสงศิริ หนองค้างพลู 105
1511 นาย มนต์ชัย พรหมหิตาทร หนองค้างพลู 53/158
1512 นางสาว สุวรรณา ล่องประเสริฐ หนองค้างพลู 34/8
1513 นาย เฉลิมพล คุมพล หนองค้างพลู 24/20
1514 พันจ่าเอก ธงชัย หยกสกุล หนองค้างพลู
1515 นาง บุญเรือน ประภาสุชาติ หนองค้างพลู 28
1516 นาง ชัชศรัญ เอมบัว หนองค้างพลู 9
1517 นางสาว ปกิตตา แซ่หลี หนองค้างพลู 39/540
1518 นางสาว อารีย์ กิจวัฒนานนท์ หนองค้างพลู 59/167
1519 นาย ประวิง ผุดมาก หนองค้างพลู
1520 นาง จิตตรา ตั้งภมรศิริสุข หนองค้างพลู 17/17 ม.10
1521 นาย พยอม เอมบัว หนองค้างพลู
1522 นาย สมบูรณ์ แพงพรมพรึก หนองค้างพลู
1523 นาย อภิชาติ ปรุงแสง หนองค้างพลู 10/286
1524 นาย พศิษฐ์ รวีวัฒน์ศิริ หนองค้างพลู 10
1525 นางสาว อมร น้อยแก้ว หนองค้างพลู 97
1526 นางสาว วรรณา สุวรรณ หนองค้างพลู 24/78
1527 นาง คมคาย เยาวพัฒน์ หนองค้างพลู 75/21
1528 นาง มาลิน มีมานาน หนองค้างพลู 6/118
1529 นาง อรพิน เปมะภิญญ์ หนองค้างพลู 45/249
1530 นาย ธงชัย สุวรรณ์ หนองค้างพลู
1531 นางสาว อัญชลี เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 39/453
1532 นาย สันติชัย แจ่มสอาด หนองค้างพลู
1533 นาย สุริยา อรุณรุวิวัฒน์ หนองค้างพลู 16/14
1534 นางสาว ณัฐภัสสร พร้อมวุฒิ หนองค้างพลู 1017/61
1535 นาง พรรณี บุญยิ่ง หนองค้างพลู 1041/1
1536 นาย พงศกร ภูภักดิ์ หนองค้างพลู 45/1559
1537 นาง เรไร กุศลซู หนองค้างพลู 880
1538 นาย สุริยา พรหมจารีย์ หนองค้างพลู 39/106
1539 นาย สุทิน โคษา หนองค้างพลู 17/15
1540 นาย สมชาย แก่นจันทร์ หนองค้างพลู 53/32 ม.2
1541 นาง ภิศธิฌา เสือเหลือง หนองค้างพลู 45/1845
1542 นางสาว อรวรรณ เสน่ห์ลักษณา หนองค้างพลู 1021/12
1543 นางสาว วรรณา สุขีประเสริฐ หนองค้างพลู 333/40
1544 นางสาว ดวงใจ วงษ์เสน หนองค้างพลู
1545 นาง ลาวัลย์ น้อยเจริญ หนองค้างพลู 99
1546 นาย สายัณห์ โพธิ์เอี่ยม หนองค้างพลู
1547 นางสาว นันทรัตน์ กิจเสรี หนองค้างพลู 22/200
1548 นาย เวชพิสิษฐ บุญส่งประเสริฐ หนองค้างพลู 6/165
1549 นาง สุวันดี ไตรเทพชนะภัย หนองค้างพลู 22/182
1550 นาย ศักดา บุญเลิศ หนองค้างพลู 40/104
1551 นาง เพ็ญศรี จึงประดิษฐ์ผล หนองค้างพลู 1014/54
1552 นาย กมล อรุณโณ หนองค้างพลู 15/289
1553 นาง ทอง ทรัพย์ชนาพร หนองค้างพลู 81/118
1554 นางสาว ปิยพร เล็กกุลวัฒน์ หนองค้างพลู 541
1555 นาย กิจติพล หลองสกุล หนองค้างพลู 524
1556 นาย ธนายุทธ เพลินศิลป์ หนองค้างพลู
1557 นาย บุญเชิด กฤษณคุปต์ หนองค้างพลู 66/16
1558 นาง เยาวรัตน์ เหล่างาม หนองค้างพลู 12
1559 นางสาว ทิพย์พาพร พูลสวัสดิ์ หนองค้างพลู 1021/24
1560 นาย จักรพันธ์ บุญกิตติพร หนองค้างพลู 40/217
1561 นาง เสาวณี เหมือนโพธิ์ หนองค้างพลู 348
1562 นางสาว ปยนันท์ ไม้ทอง หนองค้างพลู 58
1563 นาง ยุวดี สัมพันธวรบุตร หนองค้างพลู 333/139
1564 นาง ภรณี ทับทิม หนองค้างพลู 26/131
1565 นาย สุมิตร ประเสริฐนอก หนองค้างพลู 1023/33
1566 นางสาว ศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ หนองค้างพลู 40/208
1567 นาย จรัล ลำแดงพันธ์ หนองค้างพลู 45/1472
1568 นาง สุภาณี ธรรมาธิคม หนองค้างพลู 25
1569 นาย ประยุทธ ทรงสิริวรกุล หนองค้างพลู 79/249
1570 นาง รุ่งระวี ลีละผลิน หนองค้างพลู 24
1571 นาง วิไล ศรีสุวรรณ หนองค้างพลู 60
1572 นาย มนตรี ขำขจร หนองค้างพลู
1573 นาย สมชาย อ่ำศรีเพ็ชร์ หนองค้างพลู
1574 นางสาว อรุณสวัสดิ์ สุภาเศษ หนองค้างพลู
1575 นางสาว ศันสนีย์ ศรีสุข หนองค้างพลู
1576 นางสาว สาทร แหลมเฉียบ หนองค้างพลู 78/328
1577 นางสาว สาวิทตรี แสนบุตร หนองค้างพลู
1578 นาง สัมฤทธิ์ เถือกเถาว์ หนองค้างพลู
1579 นาง สมจิตร นิลพุดซา หนองค้างพลู 31
1580 นาย ศราวุธ ขำทรัพย์ หนองค้างพลู 13
1581 นางสาว เฉลา พิรุณรัตน์ หนองค้างพลู 22/91
1582 นางสาว คุณธิดา พากแก้ว หนองค้างพลู 43/1
1583 นาย ธีรยุทธ พราหมพันธ์ หนองค้างพลู 39/43
1584 นาย นิรุธ บุญช่วย หนองค้างพลู 20
1585 นาย นพวิชญ์ แสงแก้ว หนองค้างพลู 439
1586 นาย ณรงค์ สมบูรณ์ หนองค้างพลู
1587 นางสาว หลักดี ดอนโสภา หนองค้างพลู 1015/54
1588 นาง ณัฐนนท์ กาวกระโทก หนองค้างพลู
1589 นาง สุรดา เพชรน้อย หนองค้างพลู 1015/52
1590 นางสาว สุรางค์ เนตรวิเชียร หนองค้างพลู 81/95
1591 นาย สัมฤทธิ์ สอดสุข หนองค้างพลู 41/27
1592 นาง ดวงจันทร์ แก้วประดิษฐ์ หนองค้างพลู
1593 นางสาว นงลักษณ์ จินตมัย หนองค้างพลู 390
1594 นาย โชคชัย ถูกชัยภูมิ หนองค้างพลู
1595 นาย สุภัทธ์ แสงรุจิ หนองค้างพลู 22/118
1596 นาง บรรจง นรมั่ง หนองค้างพลู 95
1597 นาง ก้านทอง หงษ์หิรัญคำ หนองค้างพลู 74/19
1598 นาย เริงฤทธิ์ เบ้านุวงศ์ หนองค้างพลู 7
1599 นาย จิระเมศร์ จันทร์เรือง หนองค้างพลู 39/163
1600 นาย พงษ์ศักดิ์ มาลาสาย หนองค้างพลู 1032/51
1601 นาย เบญจพงค์ น่วมอ่อน หนองค้างพลู 40/405
1602 นางสาว จิณห์จุฑา เผยขุนทด หนองค้างพลู 207/104
1603 นาย นิมิตร ชื่นวัฒนา หนองค้างพลู 23
1604 นางสาว ละไม ภูคงน้อย หนองค้างพลู 43/123
1605 นาย สมเกียรติ พรมพา หนองค้างพลู 45/1661
1606 นาย สมโภชน์ คงการุณ หนองค้างพลู 78/103 ม.6
1607 นางสาว ฐานุตรา จรรยงค์ หนองค้างพลู 75/17
1608 นาง วันทา วรกิจ หนองค้างพลู 77/58
1609 นางสาว ช้องมาศ อ่อนศรี หนองค้างพลู 576 ม.7
1610 นาง กัณหา หลำใจซื่อ หนองค้างพลู 26/80
1611 นาย วชิระวุฒิ กระจ่างจิตร์ หนองค้างพลู
1612 นาง รักเล่ หอยจับ หนองค้างพลู 45/1812
1613 นาย โชติวัฒน์ วัฒสาร หนองค้างพลู 43/75 ม.3
1614 นาย พชร ทับเที่ยง หนองค้างพลู 333/49
1615 นาย สุรพันธ์ ใสยิ่ง หนองค้างพลู
1616 นาย บุญอนันต์ วรรณเต็ม หนองค้างพลู 17/48
1617 นาย ก้องเกียรติ วาอุทัศน์ หนองค้างพลู
1618 นาย ณัฐพล มงคลสิริเลิศ หนองค้างพลู 45/1430 ม.1
1619 นางสาว ชญานิศา กลิ่นคำดี หนองค้างพลู 12
1620 นาง พรณรัตน์ ธนเสริมณวัฒน์ หนองค้างพลู 22/12 ม.7
1621 นางสาว รัตนา ใจดี หนองค้างพลู 45/783
1622 นางสาว สุมาลี อัครงามสิริ หนองค้างพลู 78/75
1623 นาง พรทิพย์ เลือดทหาร หนองค้างพลู 73
1624 นาย เลิศพงศ์ ทิพธนากิตติพร หนองค้างพลู
1625 นางสาว ดวงมณี ลือจิตติรัตน์ หนองค้างพลู 16
1626 นาง พรทิพย์ ลมุนพันธ์ หนองค้างพลู 1026/57 ม.7
1627 นาย อาทิตย์ พุดตาเต หนองค้างพลู
1628 นาง จันทร์สด การะทอน หนองค้างพลู 333/140
1629 นาย ศรเพชร ศิลปขันธ์ หนองค้างพลู 54/2
1630 นางสาว รุจี ขาวเจริญ หนองค้างพลู 18
1631 นางสาว จินตนา บรรพตเขียว หนองค้างพลู 6/234
1632 นาง ศิริพรรณกา มหามนต์ หนองค้างพลู 1027/31
1633 นาย อัฐชัย ประสพสุวรรณ หนองค้างพลู 18/1
1634 นางสาว อัจฉรา อนุภาพเจริญผล หนองค้างพลู 45/1858
1635 นาง สิริพร ใจบำรุง หนองค้างพลู 4
1636 นาง สมพิศ ยางสูง หนองค้างพลู 5417
1637 นางสาว เสาวณีย์ ลุ่มสงวน หนองค้างพลู 6/83
1638 นางสาว สุรีย์ แซ่เฮ้ง หนองค้างพลู 45/1851
1639 นางสาว สุรีพร จะมีสุข หนองค้างพลู 59/211
1640 นางสาว พิศกนก กำเหนิดนนท์ หนองค้างพลู 45/2021
1641 นาง รำพรรณ ประสพสุวรรณ หนองค้างพลู 18
1642 นาย สมส่วน แจ้งถิ่นป่า หนองค้างพลู 78/102
1643 นาย สราวุทธ สัพโส หนองค้างพลู
1644 นาย สานิตย์ อักษรนา หนองค้างพลู
1645 นาง แช่มช้อง ทองใหม่ หนองค้างพลู 37
1646 นาย สยาม อับดุลการิม หนองค้างพลู 346
1647 นาง วารีรัตน์ แซ่ฉั่น หนองค้างพลู 49/51
1648 นางสาว อุไรวรรณ ขำวงค์ หนองค้างพลู
1649 นาย สวิง แสงศิริ หนองค้างพลู 4
1650 นาย เจริญชัย โชติวัฒนาพงศ์ หนองค้างพลู 40/261
1651 นาง มาลี จิตร์สุภาพ หนองค้างพลู 1025/45 ม.7
1652 นางสาว วีณา อินทสร หนองค้างพลู 1
1653 นาย พิเชษฐ์ ประทุมมาตร หนองค้างพลู
1654 นาย สุรชาญ วงศ์ไฉไลสกุล หนองค้างพลู 54/172
1655 นาย อาทร สิทธิเจริญสุข หนองค้างพลู 45/158
1656 นางสาว วรินดา ดวงตา หนองค้างพลู
1657 นางสาว ศิริพร วิสุทธิ์อาชา หนองค้างพลู 59/190
1658 นาย สมศักดิ์ นาคจีน หนองค้างพลู
1659 นางสาว ประยงค์ เด่นอัมพร หนองค้างพลู 39/75
1660 นางสาว อุทัยวรรณ ลี้ไพบูลย์ หนองค้างพลู 33/61
1661 นาง อัญคณางค์ อินทร์จันทร์ หนองค้างพลู 15/232
1662 นาย ไพโรจน์ คงเจ็ดเข็ม หนองค้างพลู 134
1663 นาย ปิติภัทร กิจธนพัฒน์ไพศาล หนองค้างพลู 60/132
1664 นาย เกรียงสิทธิ์ ธีรอภิศักดิ์กุล หนองค้างพลู 333/54
1665 นางสาว ธะวงค์ บุญญาคม หนองค้างพลู 54/209
1666 นาย ประสิทธิ์ ด่านจับกุม หนองค้างพลู 1/57
1667 นางสาว ประมวล ไมสุวรรณ หนองค้างพลู
1668 นาย ไพสิฐ พิบูลแพรวรุ่ง หนองค้างพลู 35/285
1669 นาง อุทัยศิริ มีผล หนองค้างพลู 78/425
1670 นาง สุพิน สุขแก้ว หนองค้างพลู 104
1671 นางสาว พุทธา สุภาพ หนองค้างพลู 54/32
1672 นาย พงศกร เจริญพานิชสันติ หนองค้างพลู 944
1673 นางสาว ภาวิณี สุขพร หนองค้างพลู 49/43
1674 นางสาว สำเนียง วิบูลย์ชาติ หนองค้างพลู 73/72
1675 นางสาว เอมอร ลีลาอมรรัตน์ หนองค้างพลู 40/85
1676 นาง ศรุชา ทีปศักดิ์ หนองค้างพลู 115
1677 นาง วิมล โพพา หนองค้างพลู 32
1678 นาย อดิศร ชื่นใจ หนองค้างพลู
1679 นาง ลำแพน อมาตยกุล หนองค้างพลู 2
1680 นางสาว ณปภา เชี่ยวกล หนองค้างพลู 45/1228
1681 นาย อนุชิต สุรฤทธิวุฒิ หนองค้างพลู 61/46
1682 นาย ประไพ ผิวหอม หนองค้างพลู 1041/8
1683 นาง ฉรมย์ พูลแมน หนองค้างพลู 45/1120
1684 นาย บัณฑิต ตาละอุปละ หนองค้างพลู 43/174
1685 นางสาว เสาวณีย์ เอนกสมบูรณ์ผล หนองค้างพลู 652
1686 นาย มนัสชัย ชาญประเสริฐกุล หนองค้างพลู 24/26
1687 นาย สมบัติ คุดดอน หนองค้างพลู 45/1264 ม.1
1688 นาย สังวาล หล่มเหลา หนองค้างพลู 11
1689 นาย สังวรณ์ ชินวงษ์ หนองค้างพลู 39/57