เขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 17
เขตภาษีเจริญ ครั้งที่ 17 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นางสาว สุรางค์รัตน์ มีใจรักษ์ บางหว้า 6
2 นาง เรณู ยังมั่น บางหว้า
3 นาย อนุรักษ์ โกดาร์ต บางหว้า 17
4 นาย วิรัช อุดมโภชน์ บางหว้า 56
5 นาง วรรณี นิรมิตกุศล บางหว้า 35
6 นาง วีณา จิรโรจน์ บางหว้า 302
7 ด.ต. นิรุจ จิรโรจน์ บางหว้า 302/1
8 นาง รัตนศิริ ปัทมพรภักดี บางหว้า 300
9 นาย สุรชัย ศฤงคารรัตนะ บางหว้า 11
10 นางสาว บุญยืน ธัญญเจริญ บางหว้า 201
11 นาง ดวงพร คงม่วง บางหว้า 693/1
12 นาย จรัญ เอกบุตร บางหว้า 45
13 นาง กาญจนา อัครโรจน์กิจ บางหว้า 13
14 นาย สุรชัย เอี่ยวสานุรักษ์ บางหว้า 106
15 นางสาว เตือนใจ ยังศิริ บางหว้า 51
16 นาย เทพชัย ดวงมณี บางหว้า 54
17 นางสาว พัตร์ปพร ธนสิริเศรษฐ์ บางหว้า 21
18 นาย ประยูร โทอื้น บางหว้า 218
19 นาง อรนุช เปี่ยมปิยชาติ บางหว้า 58
20 นาย ธวัชชัย จารุปริญญารัตน์ บางหว้า 64
21 นาย รัตน์ รัตน์ธรรมดิษฐ บางหว้า 32
22 นาง นงนุช ตันติยาภรณ์ บางหว้า 127
23 นาย รณชัย แพรกนก บางหว้า 34
24 นาง พัชรี พึ่งเกษม บางหว้า 30
25 นางสาว ณัฐนันท์ บุญบรรเทิงวัฒน์ บางหว้า 18
26 นาง มะลิ ภัทรเวชกุล บางหว้า 8
27 นาย อรัญ สิงห์วี บางหว้า 6
28 นาง ลัดดา ตรีวนารัตน์ บางหว้า 38
29 นาย สุรเดช แดงไพโรจน์ บางหว้า 191
30 นาง จุฑามาศ ปัญญา บางหว้า
31 นาย สมพงษ์ ทุ่งเกษม บางหว้า
32 นาย ศิริวัฒน์ มุกดา บางหว้า
33 นาย ศิริพจน์ มุกดา บางหว้า
34 นางสาว มณีรัตน์ คูรัตเน บางหว้า
35 นาย ทวีศักดิ์ พวงสิงห์ บางหว้า
36 นาง สุพรรณา นาไชยเพิ่ม บางหว้า
37 นาง สุรีย์ เพรามธุรส บางหว้า 79
38 นาง ศิริพร เคหะนาค บางหว้า 61
39 นาง เจนจิรา เดชะบุญ บางหว้า
40 นาง นุชรี มิ่งกุลอนันต์ บางหว้า 16
41 นางสาว สุพิน ถนัดเพิ่ม บางหว้า
42 นาง ระเบียบ ทองปลั่ง บางหว้า
43 นาย เล็ก แสงทอง บางหว้า 51
44 นางสาว อัญชลี สีนวนจันทร์ บางหว้า
45 นางสาว วันดี จ้อยแฉล้ม บางหว้า
46 นาง กรรณิการ์ ไพลดำ บางหว้า 8
47 นางสาว กุหลาบ วงษ์จันลา บางหว้า
48 นาย เด่นชัย เมธีการุณยรักษ์ บางหว้า 59
49 นาย เกรียงไกร เปลี่ยนเดช บางหว้า 57
50 นาย สมชาย พวงเข็มแดง บางหว้า
51 นาย คำมูล จันทรเสนา บางหว้า
52 นาย ทวีวัฒน์ หงส์ดุษณี บางหว้า 275
53 นางสาว ฉวีวรรณ์ จิตรอำไพ บางด้วน 53
54 นาง จรินทร์ ศิริตันหนึง บางด้วน 145/15
55 นาย นพอนันต์ พรสวัสดิ์ บางด้วน 64
56 นางสาว นิมล จิตรอำไพ บางด้วน 119
57 นาง ศิริพร แซ่โก บางด้วน 124
58 นางสาว ศรีนวล นิมมาลัยแก้ว บางด้วน 144
59 นาย เฉลิมพงศ์ อุดมวงศ์ บางด้วน 93
60 นาย จำรูญ หงิมเฉย บางด้วน 17
61 นาง สาคร โพธิ์แข็ง บางด้วน
62 นาย ประเสริฐ พานทองถาวร บางด้วน 91
63 นางสาว ษิญาภา กี้เจริญ บางด้วน 145/51
64 นาย พงค์ชัย แก้วทองคำ บางด้วน 75
65 พลเรือตรีหญิง อัจฉราพรรณ ยุทธารักษ์ บางด้วน 74
66 นาง นงลักษณ์ เขมทโรนนท์ บางด้วน 14
67 นาย พิชัย แต้สกุล บางด้วน 97
68 น.ต. วิสุทธิ์ เรืองสอน ร.น. บางด้วน 55
69 นางสาว พยอม วงศ์จินดา บางด้วน 8
70 นาง สมทัน เข็มเพ็ชร์ บางด้วน 46
71 นาย ธนังพัฒน์ สุวรรณเจริญ บางด้วน 87
72 นาง พนิดา มุงคุณคำชาว บางด้วน 12
73 นาง ชุบ เกตุจันทร์ บางด้วน 59
74 นาย จักรชัย อุดมเจียระไน บางด้วน 65
75 นาง นิตยา จั่นเพชร บางด้วน 92
76 นาย จิรยุ รอดสาย บางด้วน 10
77 นาง อรุณี โตเจริญนิวัติศัย บางด้วน 58
78 นาย โชคชัย เชื้อชาติพานิชย์ บางด้วน 80/96
79 นาง ปราณี กิติวงศ์วัฒนา บางด้วน 16
80 นางสาว จรินทร์วรรณ บัวจงกล บางด้วน 52
81 นาย ชิตชัย โตเจริญนิวัติศัย บางด้วน 26
82 นาย สมบุญ เกิดทวี บางด้วน 284
83 นาง วรรณา ใจสมคม บางด้วน 180
84 นาย คเณศ เทียนประทีป บางด้วน 289/1
85 นาง สาลี่ ฮวบประยูร บางด้วน 71
86 นาย วันชัย เจือวัฒนศิริกุล บางด้วน 54
87 นาง จุไร จุลกะเสวี บางด้วน 2
88 นาง สุวนิตย์ แต่งสี บางด้วน 143
89 นาย เชรศร์ จุลกะเสวี บางด้วน 1
90 นาง เภา แสงสกุล บางด้วน 226
91 นาย มนัส สังข์ใหม่ บางด้วน 46
92 นาง ณภัทร ช่วยณรงค์ บางด้วน 137
93 นาย ผ่อง ตันสุพล บางด้วน 223/1
94 นางสาว มลิวัลย์ วรรณถาวรเทวี บางด้วน 155
95 นาย สมเกียรติ วัฒนากูล บางด้วน 173
96 นาย ไพโรจน์ ครุธโต บางด้วน 52
97 นาย ธงชัย ตันสุพล บางด้วน 231
98 นางสาว จันทรัสม์ ลอยสุวรรณ บางด้วน 88
99 นางสาว อุดมรัตน์ พลพยุห์คีรี บางด้วน 56
100 นางสาว สมคิด ราชสิงห์ บางด้วน 232
101 นาง ปรานอม จุ้ยตาล บางด้วน 8
102 นาย บุญช่วย สารรัตน์ บางด้วน 22
103 นาย ชัยยุทธ พ่วงมหา บางด้วน 5
104 นางสาว พิมพ์ประภัทร วัฒนเทียนแพ บางด้วน 113
105 นาง จำปี เฉลาภักตร์ บางด้วน 71
106 นาง ยุพา แซ่ตั้ง บางด้วน 42
107 นาง ศรีวรรณ ธนานนทศรี บางด้วน 84
108 นางสาว มาลี ปีติธนลาภ บางด้วน 159
109 นาย บุญชิต ขันติวรคุณ บางด้วน 70
110 นาย รวม พวงสุวรรณ บางด้วน 43
111 นางสาว ระพีพรรณ อังสุโชติเมธี บางด้วน 32
112 นาง ธนาภรณ์ ผลาทร บางด้วน 4
113 นาย โชคชัย แซ่อึ้ง บางด้วน 70
114 นาง กาญจนา ศักดิ์เอี่ยม บางด้วน 105
115 นางสาว ปาริชาติ แจ้งสิน บางด้วน 74
116 นาง เกตุ ศรีนาค บางด้วน 227
117 นาย จรัญ แดงรักษา บางด้วน 8
118 นาง ทองทราย ชูจิตร บางด้วน 229
119 นาย คำพูล พวงแก้ว บางด้วน
120 นาย สมาน ชูจิตร บางด้วน 32
121 นางสาว มะลิ ภัทโรภาส บางด้วน 206
122 นาง ชวันรัตน์ วรพัฒน์รังสี บางด้วน 8/135
123 นาง ลออง จันทร์ถาวรศักดิ์ บางด้วน 60
124 นาง วรรณา เสวีวัลลภ บางด้วน 230
125 นาย วิพล แซ่อั้ง บางด้วน 330
126 นาย ประเสริฐ จาตุรนต์เกาศัลย์ บางด้วน 25
127 นาง อุบล กองกาไว บางด้วน 67
128 นาย จเร จารุศิริสมบัติ บางด้วน 24
129 นาง ญาดา จันทร์พุฒ บางด้วน 79
130 นาย สร้อย ละมัยครบุรี บางด้วน 408
131 นาย พจนาถ วรรณศิริกมล บางด้วน 327
132 นาง สายใจ เกิดเชื้อ บางด้วน 56
133 นาย ลำดวน หลวงราม บางด้วน 410
134 นาย ผดุง จตุรภัทรศักดิ์ บางด้วน 60
135 นาง เจียร สว่างแจ้ง บางด้วน 113
136 นาง ธิดา วิภาตะพันธุ์ บางด้วน 58
137 นางสาว สุนันท์ ฐาปนวรเกียรติ บางด้วน 192
138 นาง เดือนรุ่ง ไชยโก บางด้วน 92
139 นางสาว กิ่งแก้ว รัศมี บางด้วน 12/27
140 นาย นิพนธ์ ตันจริยภรณ์ บางด้วน 2
141 นาง เพิ่ม กลีบบัว บางด้วน 238
142 นางสาว เบญจพร แซ่ฉั่ว บางด้วน 18
143 น.อ. ประเสริฐ ไชยสิน บางด้วน 1
144 นาง อำพร ธนังสถิร บางด้วน 87
145 นาย ศิริชัย อูภิมุข บางด้วน 333
146 นางสาว ถวิล แววงาม บางด้วน 185
147 นาย นาทพงษ์ เหรียญกมล บางด้วน 79
148 นาง ปราณี ดอนโพธิ์ บางด้วน 101
149 นาง วาสนา ปรีชาเดช บางด้วน 145/64
150 นาย พยนต์ ร่วมญาติ บางด้วน 111
151 นาง สอด แจ้งสิน บางด้วน 13
152 นาย พัชร แก้วชนะ บางด้วน 227
153 นาง กรทอง แซ่จัง บางด้วน 12
154 นางสาว สายรุ้ง ศฤงคารรัตนะ บางด้วน 78
155 นางสาว จินดา นินาทปัญญา บางด้วน 238
156 นาย ยุทธนา เลียบใย บางด้วน 438
157 นาง แดง อ่วมน้อย บางด้วน 103
158 นาย เชิด แจ้งสิน บางด้วน 15
159 นาย ธนู จิตแจ่มใสสกุล บางด้วน 540
160 นางสาว อรอนงค์ นาคณรงค์กิจ บางด้วน 464/19
161 นางสาว สิริ กาญจนัติ บางด้วน 2
162 นาย สัมฤทธิ์ ศรีสิริประเสริฐ บางด้วน 28/15
163 นาย เกษม งามตระกูลวิโรจน์ บางด้วน 25
164 นาย บุญชอบ วอนกล่ำ บางด้วน 464/24
165 นาง สมจิตร์ จันทร์เรือง บางด้วน 131
166 นาง เครือมาศ ไพรวรรณ์ บางด้วน 279
167 นาย สมรักษ์ เธียระสรานนท์ บางด้วน 8/285
168 นางสาว ทองสุข เกษแก้ว บางด้วน
169 นาย เผด็จ ก๋าคำ บางด้วน 464/28
170 นาง สกุล สุขผอม บางด้วน 175
171 นาง ค้ำจุน บุตรผึ้ง บางด้วน 189
172 นาย ประยงค์ กล่ำคลองตัน บางด้วน 78
173 นาง สุมาลย์ ชยสิทธิโสภณ บางด้วน 80/20
174 นาย ชลอ แสงอนันต์ บางด้วน 271
175 นาง นงลักษณ์ วิชชุกรจิรภัค บางด้วน 464/15
176 นางสาว บงกช ทฤษฎีรักษ์ บางด้วน 184
177 นาย วรวิทย์ รัศมีโกเมน บางด้วน 157
178 นางสาว ลัดดา ยิ้มสัมฤทธิ์ บางด้วน 145/76
179 ว่าที่ ร.ต. พนัส พิกุลหอม บางด้วน 7
180 นาง นงลักษณ์ สุรพันธ์ บางด้วน 161
181 นาง อารีย์ บัวสุวรรณ บางด้วน 98
182 นางสาว ประคิน สายมาอินทร์ บางด้วน 78
183 นางสาว ปทุมวดี เศรษฐ์สิทธิโชค บางด้วน 19
184 นาง ระวีวรรณ ร่มสกุล บางด้วน 88/5
185 นาง ละม่อม ยมทอง บางด้วน 491
186 นางสาว กมลธัช ดิษฐสำเริง บางด้วน 10
187 นาย หน่า ธรรมธร บางด้วน 311
188 นางสาว มลิสา ทองประเจียด บางด้วน 299
189 นาย เฉลา ศรีแจ่มดี บางด้วน 435
190 นาย ปรีชา สุวรรณวงศ์ บางด้วน 17
191 นาย นิพนธ์ รอสูงเนิน บางด้วน 70
192 นาง ปทิตตา โสธิธรรม บางด้วน 363
193 นางสาว ละมุล สุสูงเนิน บางด้วน 21
194 นาย พงศวุฒิ ปภากรณ์ บางด้วน 105
195 นาง สภาภรณ์ สุนทรกิติ บางด้วน 6
196 นาย มณี ปัจฉา บางด้วน 197
197 นาง รัชดา ชีวประวัติ บางด้วน 64
198 นาย วิเชียร ตรีศิลป์ บางด้วน 228
199 นางสาว อารีย์ ขำมะโน บางด้วน 149
200 นางสาว กัณฑ์ตา ปริยานันทวัฒน์ บางด้วน 30
201 นางสาว วันดี กิ่งแก้ว บางด้วน 409
202 นาย สมนึก ทรัพย์ชิต บางด้วน 6
203 นาง มุ้ยจู แซ่เต็ง บางด้วน 197
204 นาง สมศรี ลิปิรุจน์ธรรม บางด้วน 340
205 นาง ขนิษฐา เอกอารีจิตร บางด้วน 38
206 นาง สมสุข กิจสุข บางด้วน 399
207 นางสาว วรรณิภา กิตติเรืองวิทยา บางด้วน 14/45
208 นาย ปราโมทย์ โชคอำนวย บางด้วน 59
209 นาย มนัส แดงหิรัญ บางด้วน 67
210 นาย สมพงษ์ ศรีมีลาภ บางด้วน 97
211 นาย อณุโชติ ศิริมงคล บางด้วน 65
212 นาง สมศรี ท่าเรือรักษ์ บางด้วน 35
213 นางสาว เรือนทอง เกียรติพันธ์ บางด้วน 60
214 นาย รังสรรค์ จุ้ยเสงี่ยม บางด้วน 17
215 นาย ประเสริฐ สุวรรณวงศ์ บางด้วน 140
216 นาง จิตติมา จึงพบสิน บางด้วน 37
217 นาง ปาลิตา มีศิริ บางด้วน 1
218 นาง วรรณา เชื้อเจ่น บางด้วน 42
219 นางสาว พีรดา กุลนานันท์ บางด้วน 2/6
220 นาง พยุง จุ้ยเสงี่ยม บางด้วน 41
221 นาย อาณัติ ร่มสกุล บางด้วน 78
222 นาย มานะ แก้วตาล บางด้วน 179
223 นางสาว นภษร โตเหมือน บางด้วน 227
224 นาย ราชา ยิ้มประเสริฐ บางด้วน 183
225 นางสาว สุมาลี เพ็ชร์รัตน์ บางด้วน 324
226 นาง อัมพร แซ่ลิม บางด้วน 5
227 นาย พิรุณ ฝนพาสุข บางด้วน 9
228 นางสาว เพ็ญธิชา เสงี่ยมจิตต์ บางด้วน 322
229 นาง อุดม พ่วงเจริญ บางด้วน 2
230 นาง ประนอม สิทธิสาร บางด้วน 165
231 นาง สมปอง หลุงเจริญ บางด้วน 4
232 นางสาว จงกลณี ยงวิสาลสุข บางด้วน 276
233 นาง ทองชุน ปัญญารัตน์ บางด้วน 599
234 นางสาว ไน้ แซ่อื้อ บางด้วน 97
235 นาง ลั่นทม พันธ์โคกกรวด บางด้วน 191
236 นางสาว เรไร จิรวุฒินันท์ บางด้วน 90
237 นาง อรพินท์ กุมพงษ์พันธ์ บางด้วน 601
238 นาง นภาภรณ์ กานดา บางด้วน 605
239 นาย บุญชู บุญล้ำ บางด้วน 85
240 นาย เฉลียว หอมแช่ม บางด้วน 210
241 ร.ต. มนตรี รุ่งจิรากร บางด้วน 8
242 นาง เกสรา ศรีวิลาศ บางด้วน 120
243 นาง องุ่น นาคประวัติ บางด้วน 50
244 นาย กิตติ ตั้งแก้วเดชชัย บางด้วน 46
245 นาง สมร แก้วกระจ่าง บางด้วน 62
246 นางสาว ศิริวรรณ ตรีสัมพันธ์ บางด้วน 82
247 นางสาว ดลลดา บริสุทธิ์ บางด้วน 87
248 นาย ภูมเดชา คงจตุพัฒน์ บางด้วน 55
249 นาย สนิท เกิดสิน บางด้วน 130
250 นางสาว สุกัญญา วงศ์ทองคำ บางด้วน 122
251 นาง ละเอียด ทองสิงห์ บางด้วน 259
252 นาง พรเพ็ญ รักแย้ม บางด้วน 193
253 นาย เอี่ยม ชุ่มหอม บางด้วน 261
254 นาย ประดิษฐ์ ธูปหอม บางด้วน 163
255 นาย สุทัศน์ เกียรติพันธ์ บางด้วน 28
256 นาง สมนึก ผ่องศรี บางด้วน 254
257 นาง สุกัลยา ทองศิริ บางด้วน 7
258 นางสาว เพลินพร เพชรชูรังษี บางด้วน 88/4
259 นาย สมพิศ เพชรชูรังษี บางด้วน 100/3
260 นาง ลิ้นจี่ เพ็ชรชูรังษี บางด้วน 100/2
261 นางสาว อรอุมา โรจนทะแกล้ว บางด้วน 36
262 นาง บุญศรี เพ็ชรชูรังษี บางด้วน 100/1
263 นาง รัตนา พีระพันธ์ บางด้วน 26
264 นาง พิกุล คานหัวเราะ บางด้วน 67/7
265 นาย กมล ชวาลวิทย์ บางด้วน 49
266 นางสาว ศิราณี ด้วงบัว บางด้วน 414/1
267 นาย วิสุทธิ์ จิตรประเสริฐ บางด้วน 113
268 นางสาว วราพรรธน์ เกษมวริศพงศ์ บางด้วน 66
269 นาย บัณฑิต เปลี่ยนสี บางด้วน 140
270 นาง ปทิตตา พิณเจริญ บางด้วน 13
271 นาง แสงหล้า กุลแสงปัญญา บางด้วน 2
272 นาย ภูริวัฒน์ พินคงศิริ บางด้วน 350
273 นาย จรัญญา เจริญยิ่ง บางด้วน 61
274 นาย มานะ ลามัญ บางด้วน 215
275 นาย สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย บางด้วน 29/6
276 นาย โอภาส พิมพ์ภู บางด้วน 47
277 นาย ศรีวิลัย นรจีน บางด้วน
278 นาย สมเกียรติ เชื่อมสุข บางด้วน 150
279 นาย วันชัย วงศ์ปิ่นเพ็ชร บางด้วน 55
280 นาง ศิริวรรณ ตุลย์วณิชโรจน์ บางด้วน 95
281 นางสาว ชนัญธร อัศวภูบดี บางด้วน 151
282 นางสาว วัจณา ปฐมศิริ บางด้วน 277
283 นาง นิภาพร เจนสาริกรณ์ บางด้วน 145
284 นาง ลัดดา ภัสสรานนท์ บางด้วน 242
285 นาย ฉัตรชัย ศักดิ์พิชัยสกุล บางด้วน 26
286 นาย ธเนศ ทันหิกรณ์ บางด้วน 10
287 นางสาว จีรนาฎ ชาระ บางด้วน
288 นาย อนุกูล ตันสุพล บางด้วน 9
289 นาย ชาญณรงค์ พะยุหะ บางด้วน
290 นาย ปรีชา ใสพรม บางด้วน
291 นาย เสรี รัตนะสุนทร บางด้วน 293
292 นาง ปราณี แก้วศรี บางด้วน 79
293 นาง นุทนา ศิริมาสกุล บางด้วน 263
294 นาง ทัศนีย์ ขำอิน บางด้วน 245
295 นาย ใบ กล้าหาญ บางด้วน 53
296 นางสาว ทัศนียา บูรณะการเจริญ บางด้วน 10
297 นาง รัชนี คงเจริญ บางด้วน 252
298 นาย บุญธรรม สุวรรณาโค บางด้วน 196
299 พันจ่าเอก จรัญ วระศิริ บางด้วน 36
300 นางสาว สมศรี ตั้งมั่นในกิจ บางด้วน 88
301 นาย ศักดิ์ชัย จงเจริญพรสุข บางด้วน 8
302 นางสาว ประคอง สูงเจริญ บางด้วน
303 นางสาว อัมพร พงษ์บุบผา บางด้วน
304 นางสาว บุญมา สุบันชม บางด้วน
305 นาย สมพร นีรชรานุสรณ์ บางด้วน 82
306 นาย บุษดี พันธุ์รักษา บางด้วน 11
307 นาย สันติ รัศมีทวีสุข บางด้วน 576
308 นาย ศรี พันธุ์รักษา บางด้วน 164
309 นาย สมชาย นทีรัตนกำจาย บางด้วน 133/1
310 นางสาว กุหลาบ ตั้งมานะกิจ บางด้วน 220
311 นาง ชูชื่น ตระกูลดิษฐ์ บางด้วน 35
312 นาย สมพร เนตรภิรมย์ บางด้วน 44
313 นาย ชลอ ท่าทะนง บางด้วน 60
314 นางสาว อรุณี ศรแก้ว บางด้วน 352
315 นาง สุจิตรา สนสายันต์ บางด้วน
316 นาย ไกรทอง สุขพันธ์ บางด้วน 64
317 นางสาว ศศิมา จิตรีพล บางด้วน
318 นาย สุชาติ จริยธีรเวช บางด้วน 52
319 นางสาว พวงรัตน์ เรียงวรานนท์ บางด้วน 5
320 นาง นิสากร ล่องมรุต บางด้วน
321 นาย ประยงค์ นัยคุณ บางด้วน 201
322 นางสาว สุจิตรา นาคชม บางด้วน 188
323 นาง สุมณฑา สิกพันธ์ บางด้วน 93
324 นาย สุธี เสรีวัลย์สถิตย์ บางด้วน 6
325 นาย ดุษฎี กุศลกู้เกียรติ บางด้วน 547
326 นาง วงเดือน ปัญญาวิภูษิต บางด้วน 172
327 นาง ฤชุกร ยุวะเสวี บางด้วน 78
328 นาง บุญปลูก ผ่องศรี บางด้วน 58
329 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ เพ็งพจนา บางด้วน 234
330 นาง ถนอมรัตน์ จันทร บางด้วน 114
331 นาย อุดม กอประเสริฐสุด บางด้วน 196
332 นาย ประเสริฐ หงษ์เงิน บางด้วน 41/4
333 นาย สินธุ วัฒนายน บางด้วน 24
334 นาง จุฑารัตน์ คล้ายแก้ว บางด้วน 38
335 นาย ปิติโรจน์ วิรัตน์ธำรงกุล บางด้วน 30
336 พระ วิรัช หอมแช่ม บางด้วน 33
337 นาง พรประสาท ทองน้อย บางด้วน 177
338 นางสาว พาณี เติมพงศ์ประเสริฐ บางด้วน 172
339 นาย สิทธิศักดิ์ พงษ์นัยรัตน์ บางด้วน 90/1
340 นาย ธงชัย ทิมทอง บางด้วน 555
341 นาย อนุทิพย์ จุฑาฉันธนกิจกุล บางจาก 212/46
342 นาง วรรณี มุทิตาภรณ์ บางจาก 16
343 นาย ทศพร เพ็ชรโปรี บางจาก 129
344 นาง ศศิชา ตรีประเสริฐพจน์ บางจาก 80/113
345 นาง ปริญญรัตน์ พลวิชัย บางจาก 20
346 นางสาว กัญญาณัฐ พุ่มกาหลง บางจาก 59
347 นาย วีระ บัวดิศ บางจาก 237
348 นาย ธนพนธ์ เกษมภัทรกุล บางจาก 75
349 นาง อณุดา ตัณฑุลเศรษฐ์ บางจาก 229
350 นางสาว ศรณย์พร ตระกูลมหชัย บางจาก 199
351 นางสาว ศิริพร ตระกูลมหชัย บางจาก 195
352 นาย คมสันต์ จิรจรัสกุล บางจาก 197
353 นาง สะสม โอภาสสุริยัน บางจาก 143
354 นาง สวินี ศรีสุข บางจาก 20
355 นาย การุณ แช่มโชติ บางจาก 101
356 นาง พิมพ์ไฝ จุฑาสมิต บางจาก 18
357 นาย ธนกร วิริยะวัฒนะ บางจาก 65
358 นาย อภิชา เกตวัลห์ บางจาก 12
359 นาย สมเกียรติ นีรนาทธารา บางจาก 455
360 นาง ไพลิน บ้ำสันเทียะ บางจาก 95
361 นางสาว ภรมณ ฉายแหลมหลัก บางจาก 128
362 นาย วรรโณทัย ทองอยู่ บางจาก 59
363 นาย ธัญนันทน์ สุขีพจน์ บางจาก 55
364 นาย ชูเกียรติ ชงสุวรรณ บางจาก 70
365 นาย เลอพงษ์ มีผล บางจาก 3
366 นางสาว อำพัน ลอยไสว บางจาก 150
367 นาง ระวีวรรณ อินทรเกษม บางจาก 51
368 นาย ยงยุทธ นราจีนรณ บางจาก 14
369 นาย ธนศักดิ์ มีไทยวาลา บางจาก 10
370 นาย กิจณ์สมบัติ สุริยันต์ บางจาก 2/139
371 นางสาว มัณทนา เนรภูศรี บางจาก 559
372 นาย เฉลิม ปาธิชัย บางจาก 71
373 นาง ลำไพ โสมทัศน์ บางจาก 59
374 นาย นิธิศ อัครเมธีพันธ์ บางจาก 215
375 นาย สุชาติ ดำขำ บางจาก 136/1
376 นาง ฉันทนี แซ่อั้ง บางจาก 106
377 นางสาว กรุณา โพธิ์จันทร์ บางจาก 48
378 นางสาว ทัศน์วรรณ โพธิ์จันทร์ บางจาก 46
379 นาง จิตรา มหาสุวรรณ บางจาก 5
380 นาย นพคุณ สิมะขจรบุญ บางจาก 34
381 นางสาว พัชรกันย์ โรจน์วัชราภิบาล บางจาก 1
382 นาง ณสธน จักรวาลวิบูลย์ บางจาก 29
383 นาง เบญจนี พันธ์ภูวงศ์ บางจาก 18
384 นาง พเยาว์ ทัศนาแท้ บางจาก 2
385 นาย ภควัฒน์ ทัศนาแท้ บางจาก 10
386 นาง เยาวลักษณ์ ตาดทอง บางจาก 43/1
387 นาย ปรีชา ฮู้ชมขาว บางจาก 132
388 นาย ยืน โพธิ์ศรี บางจาก 291
389 นาย ธนะชัย อุดมธนะพัฒน์ บางจาก 34
390 นาง ศรีจิตร์ อุดมธนะพัฒน์ บางจาก 36
391 นาย สมชาย จอสัมฤทธิ์กิจ บางจาก 27/14
392 นางสาว ธนิตา อุดมธนะพัฒน์ บางจาก 36/2
393 นาง อารีย์ วชิระเธียรชัย บางจาก 10
394 นางสาว จินตนา ทิพากรโรจนกิจ บางจาก 1/1
395 พล.ต.หญิง อาภรณ์ วิจิตรสุข บางจาก 1/2
396 นาย สุรศักดิ์ ลัคนาศศิประภากุล บางแวก 18
397 นาย พรเทพ โรจนการสกุล บางแวก 800/2
398 นางสาว นาขวัญ นิลประพันธ์ บางแวก 7
399 นาย จำรัส แก้วกระจ่าง บางแวก 166
400 นาง เมตตา สุวรรณอำภา บางแวก 140
401 นาย เรืองวิทย์ แสงสว่าง บางแวก 11
402 นาย ณรงค์เดช ตรีประทีปกุล บางแวก 96
403 นาย เฉลิม สุกปลั่ง บางแวก 230
404 นาย ธีระวัชร์ วชิรปุรานนท์ บางแวก 14
405 นาย ประยุทธ ประมาณานนท์ บางแวก 41
406 นาง สุวลี เฉื่อยฉ่ำ บางแวก 201
407 นาย พิสิษฐ์ เอมศิลปี บางแวก 269
408 นาย พยนต์ ห่มซ้าย บางแวก 14
409 นางสาว สุพรรณี เอมศิลปี บางแวก 177
410 นาง จิรภัทร หงษ์สระคู บางแวก 94
411 นาง วรรณา โล้เล่งกัง บางแวก 139
412 นาง ชัญญานุช ชานนท์ บางแวก 27
413 นาย วิสิทธิ์ ศรีชัยเกศ บางแวก 63
414 นางสาว หอมฟุ้ง ไชยนุวัติ บางแวก 9
415 นาย เทียนชัย พจนรุ่งเรืองกิจ บางแวก 155
416 นาง ฉัตรฤดี วิลคี บางแวก 228
417 นาง ศิริวรรณ วัฒนศิริ บางแวก 128
418 นาย อุทัย นาคแผน บางแวก 85
419 นาง วรันลักษณ์ พจนาภิรักษ์ บางแวก 199
420 นาย อนันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา บางแวก 1/4
421 นาง วิกพร วัฒนธิติกุล บางแวก 25
422 นาย ปั้น ม่วงศรี บางแวก 30
423 นาย สุรชัย ทรัพย์ไหลมา บางแวก 58
424 นางสาว ทิพย์วรรณ พิทักษ์ตระกูล บางแวก 9
425 นาย ทม นกโต บางแวก 79/46
426 นาย นัฐวุฒิ รอดโฉม บางแวก 31/232
427 นางสาว นุศรา เวฬุวณารักษ์ บางแวก 2/28
428 นางสาว รุจิกาญจน์ วิสุทธิธาดา บางแวก 1
429 นางสาว ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล บางแวก 92
430 นาย วรเมธ ตรีประทีปกุล บางแวก 90
431 นาย สมจิต ถู่ไพศาลสิทธิ์ บางแวก 62
432 นาย ชลอ กันภัย บางแวก 16
433 นาง มาลี เกิดอรุณนิมิตร บางแวก 131
434 นางสาว จันทร์วรรณ พันธุ์บุญจันทร์ บางแวก 10
435 นาง นงลักษณ์ รองรัตน์ บางแวก 23
436 นางสาว ฐศศิ ตรรกโชติ บางแวก 147
437 นางสาว ธิดา ลี้สมบุญ บางแวก 117
438 นาย ธเนศ เจริญเวศยางกูร บางแวก 19
439 นาง เตียง ภูพิพัฒน์ผล บางแวก 1
440 นางสาว อนงค์ โพธิ์อัมพร บางแวก 51
441 นาย สมมาส วัฒนศรี บางแวก 15
442 นาย คมกฤษณ์ จิระสวัสดิ์ บางแวก 89/342
443 นาง ภัสมน ชาวบ้านจีน บางแวก 30
444 นาย อานนท์ งานรุ่งเรือง บางแวก 57
445 นางสาว เรณู สุนทรนัฎ บางแวก 83
446 นางสาว วัชริน เล็กใหญ่ บางแวก 10
447 นางสาว พูลสุข ติณเวส บางแวก 164
448 นางสาว พรพิมล ยิ้มพลอย บางแวก 24
449 นาง สุพร พงษ์กล่ำ บางแวก 38
450 นาย อัครเมศวร์ ทองนวล บางแวก 15
451 นาง สุธาทิพย์ เลิศสำราญเริงรมย์ บางแวก 20
452 นาง ณิชมล ป้อมหลักทอง บางแวก 31
453 นาย เกียรติก้อง เชื้ออุทัย บางแวก 239
454 นาย สรทัต มุ่งจิตรวิศวกร บางแวก 65
455 นาง ชุติมา ตองอ่อน บางแวก 46
456 นาย ณัฐพงศ์ สงแก้ว บางแวก 223
457 นาย ทองหล่อ ทองดีแท้ บางแวก 31/222
458 นาย วรพจน์ ศรีวงษ์คล บางแวก 52
459 นาย ดำรัส พลายแก้ว บางแวก 15/85
460 นาย ชัยณรงค์ พงศ์พนมมาศ บางแวก 105
461 นาย มาณพ โอฬารเมธี บางแวก 79/114
462 นาง จินตนา แตงอ่อน บางแวก 65
463 นาง ปองศรี สุทธากาญจน์ บางแวก 22/37
464 นาย ทองเปลว นวมงาม บางแวก 195
465 นางสาว สิริรัตน์ ผิวอ่อน บางแวก 40
466 นาง วนิดา เจียมวงศ์แพทย์ บางแวก 27
467 นาง ลาวัลย์ นวมงาม บางแวก 193
468 นางสาว ประไพร คงพรม บางแวก 88
469 นาย เกรียงศักดิ์ จินุกูล บางแวก 12
470 นาย จารึก รุ่งสุวรรณโสภา บางแวก 12
471 นางสาว จักรพันธ์ ดุลนิมิตร บางแวก 18
472 นาง เกศินี แก้วประสงค์ บางแวก 97/1
473 นางสาว สุภาพร ศิริโภคาประกร บางแวก 97
474 นาย สมพร พิพัฒน์พวงทอง บางแวก 205
475 นาง วันทณี รัตนพิพัฒน์ บางแวก 88
476 นาย สุทธิภาส เหล่าปราณ บางแวก 61
477 นาง กรพินธุ์ พรหมศิริ บางแวก 725
478 นาง ช้วน สุพานิช บางแวก 36
479 นาย พรพรหมเทพ ธรรมวุฒิสาร บางแวก 41
480 นาง อำไพ พจนายน บางแวก 464
481 นาย สมนึก ลาภประสิทธิ์สุข บางแวก 38
482 นาง มยุรี พลอยงาม บางแวก 12
483 นางสาว จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์ บางแวก 26
484 นาย พัฒนะ วัฒนสินธุ์ บางแวก 8
485 นาย วรวิทย์ พานิชนันท์ บางแวก 199/33
486 นาง วิรันพัชร ภูริภคธร บางแวก 85
487 นาง อรุณ วุฒิเสน บางแวก 45
488 นาย สมพร ทิศาดลดิลก บางแวก 578
489 นางสาว สิตา ทิศาดลดิลก บางแวก 23
490 นาย สุวิทย์ ทีฆธีรเวช บางแวก 38/22
491 นาง นิ ลีฬหเกรียงไกร บางแวก 4/1
492 นางสาว สีสุข อ่วมแย้ม บางแวก 187
493 นางสาว ชนิดา จุดเพชรแจ่ม บางแวก 25
494 นาย ฤทธิรงค์ บุหงางาม บางแวก 9
495 นางสาว ชมเดือน โศจิพงศ์ บางแวก 91
496 นาย วราพจน์ สุวรรณวรพงศ์ บางแวก 35
497 นาง บังอร ทองยิ้ม บางแวก 61
498 นาย วันชัย แซ่หลุ่ย บางแวก 79/171
499 นาย แสน ประมนต์ บางแวก 27
500 นาง ทองหยัด กลิ่นจันกลั่น บางแวก 22
501 นางสาว อรัญญา นาคแพน บางแวก 83
502 นาย ทวี ชื่นใจมิตร บางแวก 11/71
503 นาง วรรณา ศรีสุดดี บางแวก 43
504 นางสาว ชญานิศวร์ อัครพิริยากุลธร บางแวก 133
505 นาง อุดมลักษณ์ เปี่ยมคุณวุฒิ บางแวก 52
506 นาง ทองสุข แก้วคำศรี บางแวก 49
507 นาย โกวิทย์ เพ็ชร์ขาวเขียว บางแวก 3/1
508 นาย ชูพันธุ์ นิ่มเสมอ บางแวก 10
509 นาย สุชาติ บุญสงวน บางแวก 17/21
510 นาย อภิชาติ ฤทธิ์สุวรรณ บางแวก 53
511 นาย ทัศศักดิ์ ลีฬหเกรียงไกร บางแวก 22/162
512 นางสาว บุษยา รัตนสมฤกษ์ บางแวก 41
513 นาย เจริญ ชูสงค์ บางแวก 76
514 นาย พัลลภ ตันจริยภรณ์ บางแวก 62
515 นางสาว มารยาท ธนาคมรัฐ บางแวก 36
516 นาง ชัชนา ธนิตสุขการ บางแวก 50
517 นาย เอกชัย จงปิยะโชติ บางแวก 12
518 นาย ระวี ศรีประเสริฐ บางแวก 37
519 นาย ปิยบุตร จันทร์ฉายแจ้งสิริ บางแวก 120
520 นาง ภัททิรา สุวัฒนารักษ์ บางแวก 79
521 นาย เตชิด อนุสรณ์ประเสริฐ บางแวก 191
522 นาง สิริพร แสงทอง บางแวก 81
523 นาง สำอาง ด้วงสูงเนิน บางแวก 147
524 นาย เทพชาตรี ทิศาดลดิลก บางแวก 580
525 นางสาว สุนันท์ รสสทึก บางแวก 7
526 นาย พัชรภณ บุรีสิริรัตน์ บางแวก 11/24
527 นาย ชนินทร์ สิงหสุต บางแวก 10
528 นาย สัมพันธ์ วิชัยศรี บางแวก 6
529 นาง วรนาถ สิหสุต บางแวก 4
530 นางสาว ศรัถยา แซ่ซิว บางแวก 12
531 นาง กัลยาณี พากเพียร บางแวก 8
532 นาย รังษี เลาหวนิช บางแวก 20
533 นาย ภัทรพล งามวัฒนกุล บางแวก 81
534 นาง ปรารถนา ชินคำ บางแวก 83
535 นาย กิตติ ยุตยาจาร บางแวก 115
536 นาง อรไท แซ่ซิว บางแวก 15
537 นาง สมศรี ศรีเจริญ บางแวก 6
538 นาย ประสพชัย จันทรเลิศ บางแวก 160
539 นาง สุพีร์ รัตนพันธุ์ บางแวก 58
540 นางสาว สาวิตรี ยุตยาจาร บางแวก 113
541 นางสาว นิตยา เทียนสี บางแวก 77
542 นางสาว ปัทมา พานไหม บางแวก 7/1
543 นาย จรัญ จ่างรอด บางแวก 514
544 นาย เซี้ยมเฮี้ยน แซ่โหงว บางแวก 32
545 นาย ณัฐธีร์ นลินวุฒิสิทธิ์ บางแวก 384
546 นาง อารีย์รัก วิเชียรรัตนพงษ์ บางแวก 41
547 นาย สมศักดิ์ ศิริพานิชวงศ์ บางแวก 89/259
548 นาย สิทธิพงษ์ หิรัญโอภาสวงศ์ บางแวก 9
549 นาง รวินท์รัตน์ กิตติโรจนางกูร บางแวก 32
550 นางสาว กนกภรณ์ คงปั้น บางแวก 388
551 นาย วรัลลวร ชุติวัยทวิสิฐ บางแวก 7
552 นาง ณัฐชนา จันโอ บางแวก 12
553 นาย นิกร แสนคำก้อน บางแวก 127
554 นาง นันท์นริน จรัสพรชโรจน์ บางแวก 30
555 นาย สุชาติ ครุธวีร์ บางแวก 72
556 นาง ฉลอง งามขำ บางแวก 16
557 นาง แก้วตา ซุ้มมหาวงศ์ บางแวก 1
558 นาง ดรุณวรรณ วงศ์ถาวร คลองขวาง 59/79
559 นางสาว ชูศรี ปัญญาสรรเสริญ คลองขวาง 79
560 นางสาว รุ่งรวี พงศ์ประเสริฐ คลองขวาง 66/374
561 นาย ภักดี ไทยสม คลองขวาง 59/110
562 นางสาว สุมาลา สันติชัยวรเวช คลองขวาง 66/305
563 นางสาว บุญศรี ฝังรัก คลองขวาง 20
564 นาง รัศมี จิรักษา คลองขวาง 63
565 นาง แฉล้ม บุญชนะชัยกุล คลองขวาง 83
566 นาย ประวิทย์ เตชะวิจิตร์ คลองขวาง 33/68
567 นางสาว จิตติมา ชินหทัยวัฒน์ คลองขวาง 66/474
568 นาย ปรีชา สมทรง คลองขวาง 23
569 นาย เอกชัย สุนทรภาส คลองขวาง 59/304
570 นาย กำพล พิทักษ์ประเวช คลองขวาง 59/121
571 นาย สุรัตน์ กิจสุทธิ คลองขวาง 66/715
572 นาง สุทิน ล้อมอิ่ม คลองขวาง 6
573 พ.อ. ไพรุจน์ คำชุม คลองขวาง 59/240
574 นาย ไพบูลย์ ขวัญเกลี้ยง คลองขวาง 66/573
575 นาง เบญจมาศ กรุดเพชร คลองขวาง 49
576 นาย วาทิน ศรีโปดก คลองขวาง 59/305
577 นาย ธนกร พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ คลองขวาง 49
578 นาย รุจน์ สุวรรณเสรีเกษม คลองขวาง 59/210
579 นาง ประเสริฐพร บุญลี คลองขวาง 71/116
580 นาย จาตุรงค์ สมบัติ คลองขวาง 22
581 นาง อ่อนศรี แซ่พู คลองขวาง 66/470
582 นางสาว สุวจี สายวงศ์ คลองขวาง 406
583 นาย ง่วนไถ่ กาญจนพิบูลย์ คลองขวาง 93/27
584 นางสาว ฐิติมา ลักษมีวณิชย์ คลองขวาง 66/602
585 นางสาว กัญญา ตรีทิพย์สกุล คลองขวาง 60/82
586 นาย สุรชัย ลาภอรุณลือเดช คลองขวาง 59/296
587 นาย ประเสริฐ หาญมงคลกุล คลองขวาง 66/691
588 นางสาว พัชรี จารึกทวีทรัพย์ คลองขวาง 106
589 นางสาว สายสุวรรณ ล้อมทรัพย์ คลองขวาง 291
590 นาง สมจิตต์ เกียรติพรพานิช คลองขวาง 59/347
591 นางสาว ธนาวดี จันทร์ศรี คลองขวาง 66/503
592 นาย สมชาย พูลพิทยาธร คลองขวาง 66/495
593 นาง วายูน หาญมงคลกุล คลองขวาง 66/690
594 นาย เจษฎา ศุภนารา คลองขวาง 66/553
595 นาง มาลี เจริญสุข คลองขวาง 66/440
596 นาย ประสาน พฤกษาเกษมสุข คลองขวาง 305
597 นาย บุญโชติ ศรีศิริเกียรติ คลองขวาง 66/441
598 นางสาว สุวรรณา พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ คลองขวาง 51
599 นาย คมสันต์ กลิ่นดี คลองขวาง 66/689
600 นาย วีรศักดิ์ กอมนชัย คลองขวาง 24
601 นาง นุจรินทร์ รักประเทศ คลองขวาง 59/239
602 นางสาว สุวรรณา รุ่งเรืองสำราญกุล คลองขวาง 59/171
603 นาย วิบูลย์ ลาภประกอบกิจ คลองขวาง 66/306
604 นาง มาลี เนติรัตน์ คลองขวาง 44
605 นาย สนธยา สิงห์ทะยม คลองขวาง 16
606 นาย ประการ วงศ์วิสุทธิกุล คลองขวาง 74
607 นาง สุชาดา ฉ่อนเจริญ คลองขวาง 17
608 นางสาว รัตนา กาญจนพิบูลย์ คลองขวาง 420
609 นางสาว สุภรณ์ สุคนธบุษย์ คลองขวาง 33/22
610 นาย วิโรจน์ แซ่ลิ่ม คลองขวาง 38
611 นาย ปรีดา กาญจนพิบูลย์ คลองขวาง 46/7
612 นาย อัครพล ไกรเกรียงศรี คลองขวาง 66/345
613 นาย ณพล แสงอากาศ คลองขวาง 2
614 นาย สมศักดิ์ วัฒนสุนทร คลองขวาง 71/121
615 นางสาว พัชราภรณ์ เต็มกาญจน์ คลองขวาง 66/515
616 นาย สุทิน ศรีมาสอน คลองขวาง 66/268
617 นางสาว อัญชลี สุปิรยะ คลองขวาง 59/61
618 นาย สืบพงศ์ วัฒนสุนทร คลองขวาง 45
619 นางสาว นิติมา จันทร์สว่าง คลองขวาง 18
620 นางสาว ณัฐนันท์ เรืองพรเจริญ คลองขวาง 15
621 นาย ชะอ้อน มุกดาหาร คลองขวาง 86
622 นางสาว สิริณพร แซ่เตียว คลองขวาง 30
623 นางสาว วาสนา พีรกุล คลองขวาง 61
624 นาง หงษ์ศิริ ฟักมีทอง คลองขวาง 5
625 นาย ภัทราวุฒิ วรรณทวี คลองขวาง 66/608
626 นาย สุชิน กาญจนพิบูลย์ คลองขวาง 210
627 นาง สุนทรี พีรกุล คลองขวาง 41
628 นาย วิเชียร แซ่อึ้ง คลองขวาง 66/535
629 นางสาว อังสนา พยัคฆนิธิ คลองขวาง 25
630 นาง ภมิษา จิรสุนทรชัย คลองขวาง 48
631 นาง นงนภัส เหลืองพิพัฒน์สร คลองขวาง 59/51
632 นางสาว สุปรีญา พงษ์พึ่งพิทักษ์ คลองขวาง 66/789
633 นางสาว อมรรัตน์ กังวานเกียรติชัย คลองขวาง 59/20
634 นาย พรเทพ แซ่ฮึง คลองขวาง 66/191
635 นาย กระแสร์ ลิ้มประเสริฐ คลองขวาง 93/30
636 นาย ศิลา วีระเพ็ชร์ คลองขวาง 66/613
637 นางสาว ญาณิศา มังคโลปกรณ์ คลองขวาง 59/232
638 นาย เสาร์ ยะเครือ คลองขวาง 71/110
639 นาย ธีระพงษ์ วนอนุพงษ์ คลองขวาง 59/53
640 นาย ธรรมชาติ หวูซุน คลองขวาง 66/459
641 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยสงคราม คลองขวาง 66/74
642 นาง วิไลวรรณ พานิชย์ คลองขวาง 23
643 นาง ศิริพรรณ แตงฉ่ำ คลองขวาง 59/202
644 นางสาว สอน อยู่เย็น คลองขวาง 64/7
645 นาง ภรภัทร ไตรรัตโนภาส คลองขวาง 80/2
646 นาง บังอร ไชยวรินทร์กุล คลองขวาง 259
647 นางสาว ชัญญา ชำนาญเศรษฐกุล คลองขวาง 66/532
648 นาย จริน พิกุลผล คลองขวาง 66/467
649 นาง กชวีณ์ บวรวัฒนกร คลองขวาง 33/45
650 นาย พชร นิลมณี คลองขวาง 2
651 นาย ซูซิล พาวา คลองขวาง 59/22
652 นาย เชย ฟักเอี้ยง คลองขวาง 106
653 นาย คณิศร เลิศอนันตชัย คลองขวาง 442
654 นาย นพพร พรวาณิชเจริญ คลองขวาง 59/168
655 นางสาว พิมพ์ผกา พนับนิ่ม คลองขวาง 402
656 นางสาว ทิพวรรณ ยุชัยสิทธิกุล คลองขวาง 132
657 นางสาว เพ็ชรสุข มาบจะบก คลองขวาง 106
658 นาง วันทนีย์ เกียรติกานนท์ คลองขวาง 66/29
659 นาย สมเกียรติ ท่าพระเจริญ คลองขวาง 59/118
660 นางสาว สกาวรัตน์ สุวรรณวิไลกุล คลองขวาง 54/5
661 นางสาว หงษ์ฮวย แซ่ตั้ง คลองขวาง 43
662 นาง พัชรินทร์ วิวัฒน์สุระเวช คลองขวาง 59/269
663 นาง สุวาณี เงินตั้งจิตธรรม คลองขวาง 59/73
664 นาย สุรชาติ ทรงแสงธรรม คลองขวาง 59/91
665 นาย จรัสพล พวงประเสริฐศีล คลองขวาง 66/726
666 นาง ประชุม ไกรกิจราษฎร์ คลองขวาง 71/87
667 นาย วีรธัช ฟักมีทอง คลองขวาง 9
668 นางสาว อัญชลี ชามาตย์ คลองขวาง 66/714
669 นาย กอบกุล ใบประเสริฐ คลองขวาง 66/745
670 นางสาว สุภัทรา ทรงธนเจริญกิจ คลองขวาง 59/151
671 นางสาว ชยาภัสร์ ธนาพรจารุวัชร์ คลองขวาง 66/75
672 นางสาว สุกัญญา โล้วมั่นคง คลองขวาง 59/276
673 นางสาว จิราภา พูลแก้ว คลองขวาง 66/656
674 นาง ธนิดา เจนจิตติกุล คลองขวาง 16
675 นาย ธนู พิสุทธิ์วัฒนสกุล คลองขวาง 73
676 นาย วุฒิญา ปรีชา คลองขวาง 66/617
677 นาย วัฒ แนมใจ คลองขวาง 66/615
678 นาย กำพล ศุภศิริสมบัติ คลองขวาง 19
679 นางสาว รัตนา นิลโนรี คลองขวาง 66/659
680 นางสาว รจนา คานีโยว คลองขวาง 261
681 นาย วรสาร ปิยชาติวงศ์ คลองขวาง 8
682 นาง แสงเดือน ไชยสมบูรณ์ คลองขวาง 66/698
683 นาย ภาสกร เฉลิมฉัตรวณิช คลองขวาง 59/54
684 นาง จำนงค์ ตรีนุมิตร คลองขวาง 59/46
685 นาง ทองปรุง กวีชัย คลองขวาง 39
686 นาง กรแก้ว ชัชวัสวิมล คลองขวาง 14
687 นาย เดชา ชาญนิตย์ คลองขวาง 21
688 นาย เสวียง เถื่อนบุญ คลองขวาง 59/263
689 นาง นัฏยา แสงยอด คลองขวาง 225
690 นางสาว หนูแดง บัวทอง คลองขวาง 77
691 นาง พรรณี จิระชัยประสิทธิ คลองขวาง 2
692 นาย ศักรภพน์ สุทธิ คลองขวาง 66/496
693 นาย พิสิษฐ์ อัครแสงมณีกุล คลองขวาง 66/103
694 นาย มะลิ ผลเพิ่ม คลองขวาง 40
695 นาย ธนานันต์ อัครแสงมณีกุล คลองขวาง 66/458
696 นาย เกียรติศักดิ์ บุญแก้วสุข คลองขวาง 66/550
697 นาย ไพโรจน์ กฐินสมิต คลองขวาง 59/293
698 นางสาว นาฏยา ช่อผูก คลองขวาง 24
699 นาย สวัสดิ์ บัวขจร คลองขวาง 30
700 นาย เกษม ติยะพิบูลย์ไชยา คลองขวาง 59/163
701 นาย วิเศษพันธ์ นาคตระกูล คลองขวาง 80/89
702 นาย นิรพันธ์ นาคตระกูล คลองขวาง 55
703 นางสาว อรพรรณ์ เฮงมา คลองขวาง 11/45
704 นาย ภูมิพัฒน์ สุดสวาท คลองขวาง 66/756
705 นาง พวงเล็ก คงคำ คลองขวาง 27
706 นาย ปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ คลองขวาง 59/209
707 นางสาว ขวัญฤทัย รูปหมอก คลองขวาง 15
708 นางสาว จงกลณี โลศิริ คลองขวาง 10
709 นาง ณัฏฐ์ชยธร อารยาบุญวรุฒม์ คลองขวาง 66/322
710 นาย กฤษดา ชินสมบัติ คลองขวาง 59/238
711 นาย รังสรรค์ สกุลพลอย คลองขวาง 66/36
712 นาย มานพ ศิลอยู่ คลองขวาง 66/682
713 นางสาว ศศิกานต์ กรรณ์เผือก คลองขวาง 66/657
714 นาย บัญญัติ แซ่ล๊ก คลองขวาง 66/182
715 นาง รัชนีกร ตั้งจิตร์พร คลองขวาง 72
716 นางสาว สมจิต ขันแก้ว คลองขวาง 66/46
717 นาย สมบัติ ยาวิชัย คลองขวาง 358
718 นาง เนตรนภิส ฉัตรทอง คลองขวาง 66/481
719 นาง อรัญญา เดชตรีรัตน์ คลองขวาง 21/1
720 นาง อิศฐา ชูศรี คลองขวาง 59/55
721 นางสาว ปานจิต สีดาคำ คลองขวาง 66/548
722 นาย พีรพงศ์ จุฑารัตน์จรัส คลองขวาง 59/328
723 นางสาว เพ็ญโสภา ศรีอาจ คลองขวาง 59/335
724 นาย โสภณ สารกิจ คลองขวาง 71/113
725 นางสาว เบญจพร พิศเพ็ง คลองขวาง 84
726 นาง พรสุข สังขนิตย์ คลองขวาง 3
727 นางสาว พรทิพย์ ศรีวัชรินทร์ คลองขวาง 101/33
728 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ยุวรัตนพันธุ์ คลองขวาง 59/318
729 นาย ศักดิ์ชัย ธวัชชัยนุวัตร คลองขวาง 66/442
730 นาย วิเชียร บุญชอบ ปากคลองภาษีเจริญ
731 นาย วีระ ตวงสิทธินันท์ ปากคลองภาษีเจริญ
732 นาย ภุมริน ชัยศรี ปากคลองภาษีเจริญ
733 นาย ศักดิ์ชัย เหมือนจันทร์เพ็ญ ปากคลองภาษีเจริญ 46
734 นาง จินตนา จำรัสสุนทรสิริ ปากคลองภาษีเจริญ 148
735 นางสาว บุญสม เลียบจันทร์ ปากคลองภาษีเจริญ 273
736 นาง เครือวัลย์ เถระสุวิชะ ปากคลองภาษีเจริญ
737 นาย โอ้ว แซ่โง้ว ปากคลองภาษีเจริญ 110/1
738 นาย สมศักดิ์ จิตประพัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ
739 นางสาว จินดา จำเริญธรรม ปากคลองภาษีเจริญ
740 นาย สุรินทร์ ศรีเสงี่ยม ปากคลองภาษีเจริญ 152
741 นาย สุริพงษ์ ปิยะวัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 60
742 นาง อาภา ปิยะวัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 62
743 นาง สุขเกษม นิติพรพิสิฐ ปากคลองภาษีเจริญ 125
744 นาย ศุภสรร ปิยะวัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 296
745 นาง สุวรรณี แย้มบุบผา ปากคลองภาษีเจริญ 201
746 นาย ประสิทธิ์ชัย สิริสินวิบูลย์ ปากคลองภาษีเจริญ 101
747 นาง ชูศรี บุญคงที่ ปากคลองภาษีเจริญ 63
748 นาย คงศักดิ์ แหล่งสนาม ปากคลองภาษีเจริญ 154
749 นาย ปรีชา สุจริตกุล ปากคลองภาษีเจริญ 43
750 นาง พรวิมล อุ่นจิตติ ปากคลองภาษีเจริญ 19
751 นาย มาโนชญ์ อุ่นจิตติ ปากคลองภาษีเจริญ 21
752 นาง วันทนีย์ ใหญ่อรุณ ปากคลองภาษีเจริญ 35
753 นาย ไพโรจน์ เพิ่มสิน ปากคลองภาษีเจริญ 15
754 นาย อานนท์ ครุฑธานุช ปากคลองภาษีเจริญ 45
755 นาง สุพัตรา ครุฑธานุช ปากคลองภาษีเจริญ 37
756 นาย วิเชียร กิติเวชโภคาวัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 31
757 นาง ศิริพร แก้วกิติณรงค์ ปากคลองภาษีเจริญ 114
758 นาย วิชัย ฐิติถาวรนันท์ ปากคลองภาษีเจริญ 61
759 นาง วันทนา ฐิติถาวรนันท์ ปากคลองภาษีเจริญ 107
760 นางสาว จิฬุภัทร์ สวาฤทธิ ปากคลองภาษีเจริญ 132
761 นาย ประยูร เอกฉัตร ปากคลองภาษีเจริญ 3
762 นางสาว ธนพร คุ่ยแขก ปากคลองภาษีเจริญ
763 นาย พงษ์พันธ์ วิบูลย์จันทร์ ปากคลองภาษีเจริญ (59/7-8 เดิม) 227
764 นาย อินทร์ พร้อมเจริญสกุล ปากคลองภาษีเจริญ 77
765 นาง วิจาริณี ตีรณะชัยดีกุล ปากคลองภาษีเจริญ 132
766 นางสาว วิริยา กิตติการุณย์ ปากคลองภาษีเจริญ
767 นางสาว สุรภี เนตรอำไพ ปากคลองภาษีเจริญ 80
768 นาง อรุณี เหมาอุปถัมภ์ ปากคลองภาษีเจริญ 198/197
769 นางสาว อำไพ รัตนนาวิน ปากคลองภาษีเจริญ 78
770 นางสาว กี จี้เซ้ง ปากคลองภาษีเจริญ 184
771 นาง เบญจา ภู่ตระกูล ปากคลองภาษีเจริญ
772 นาย สาโรจน์ เหมาอุปถัมภ์ ปากคลองภาษีเจริญ 198/167
773 นาง แต๋น วิศววงศ์ฤทธิ์ ปากคลองภาษีเจริญ 51
774 นางสาว เรวดี พานิช ปากคลองภาษีเจริญ 54
775 นางสาว อัญชลี กลิ่นหอม ปากคลองภาษีเจริญ 34
776 นาย เจริญ เนียมชาญเวช ปากคลองภาษีเจริญ
777 นาง เคี่ยมเอ็ง วิมลสาระวงค์ ปากคลองภาษีเจริญ 13
778 นาง ระเบียบ เจริญสุข ปากคลองภาษีเจริญ 117
779 นางสาว เฮี้ยงยิ้ม เชี่ยงหลิว ปากคลองภาษีเจริญ
780 นาย ภารดร วิไลกุล ปากคลองภาษีเจริญ (148/1 เดิม) 26
781 นางสาว ประคอง จันทร์แจ่มแจ้ง ปากคลองภาษีเจริญ 63
782 นาย วันชัย รุจิพิพัฒน์วงศ์ ปากคลองภาษีเจริญ 285/12 (313 ใหม่)
783 นาย กฤชนัท ไตรอภิธาร ปากคลองภาษีเจริญ 9
784 นาย คำไพร วิเศษศิริ ปากคลองภาษีเจริญ
785 นางสาว วัชรี สิริธนาโชติ ปากคลองภาษีเจริญ 7
786 นาย สุรัตน์ พวงจันทร์ ปากคลองภาษีเจริญ 79/1
787 นาย กมล แก้วน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ
788 นางสาว ดุษณีย์ วัฒนกมล ปากคลองภาษีเจริญ 387
789 นาง นงเยาว์ อัมพวัน ปากคลองภาษีเจริญ
790 นาง สมจินต์ แดงทองดี ปากคลองภาษีเจริญ 306
791 นาง สุภาภรณ์ สุวรรณประทีป ปากคลองภาษีเจริญ
792 นาย วิชัยรัตน์ จ่ายแว่น ปากคลองภาษีเจริญ 213
793 นาย พรชัย ศิษย์ประเสริฐ ปากคลองภาษีเจริญ
794 นางสาว อุทัยวรรณ แก้วบัวดี ปากคลองภาษีเจริญ
795 นางสาว วรรณา ปาระมัดโส ปากคลองภาษีเจริญ
796 นางสาว สุมาลี แซ่อื๊อ ปากคลองภาษีเจริญ
797 นาง นารีรัตน์ ฉ.โรจน์ประเสริฐ ปากคลองภาษีเจริญ 20
798 นางสาว นฤมล วงษ์ศิลป์ ปากคลองภาษีเจริญ 31/1
799 นางสาว ลำไพ กาญจนวงค์ ปากคลองภาษีเจริญ
800 นาย สมจันทร์ ทองปุก ปากคลองภาษีเจริญ 102
801 นาย สมรวย ไชยสุพพัต ปากคลองภาษีเจริญ
802 นาย พงษ์พล ธนปัญญากุล ปากคลองภาษีเจริญ
803 นางสาว นวลน้อย พรมเดช ปากคลองภาษีเจริญ
804 นาง อรทัย วิสุทธิพันธุ์ ปากคลองภาษีเจริญ 32
805 นาย จำ ทองบุญชู ปากคลองภาษีเจริญ 11
806 นางสาว หฤทัย ลีลาพิทักษ์สกุล ปากคลองภาษีเจริญ 7
807 นางสาว สุกัญดา รัชตะนาวิน ปากคลองภาษีเจริญ
808 นาง ธีรพร ทองสิมา ปากคลองภาษีเจริญ 4
809 นางสาว เยาวลักษณ์ วงศ์เกษม ปากคลองภาษีเจริญ
810 นาย จรัญ กองกุหลาบ ปากคลองภาษีเจริญ 43/46
811 นาย ประทวน จิตรแจ้ง ปากคลองภาษีเจริญ 16
812 นาย ทวี ฉิมพสุทธิ์ ปากคลองภาษีเจริญ 46
813 นาย ธนกร ชุ่มเฉลิม ปากคลองภาษีเจริญ 135
814 นาง ระเบียบ สุขวิทยาพรชัย ปากคลองภาษีเจริญ 62
815 นาง อุบล ธรรมรักษ์ ปากคลองภาษีเจริญ 64
816 นาง สิริลักษณ์ เดชปัญญาวัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 97
817 นาย ชนะวุธ มณีรัตนาศักดิ์ ปากคลองภาษีเจริญ 35
818 นาง องุ่น ภู่เรือหงษ์ ปากคลองภาษีเจริญ 129
819 นาง พรรณี ชื่นอุไทย ปากคลองภาษีเจริญ 11
820 นาง มาลัย จอมคำสิงห์ ปากคลองภาษีเจริญ
821 นางสาว ปนัดดา บุญเลิศ ปากคลองภาษีเจริญ 287
822 นางสาว กัญกฤษ แซ่เตียว ปากคลองภาษีเจริญ
823 นาย เลี้ยง อนุวัตมงคลชัย ปากคลองภาษีเจริญ
824 นาง สายใจ ปั่นด้วง ปากคลองภาษีเจริญ
825 นาง กนกวรรณ วิทยาโกมลเลิศ ปากคลองภาษีเจริญ
826 นาง ยินดี เพชรทอง ปากคลองภาษีเจริญ
827 นาย ขุนทอง วันเทียร ปากคลองภาษีเจริญ 9
828 นาง กิมฮวย จุทะศิลป์ ปากคลองภาษีเจริญ 22
829 นาย อธิวัฒน์ ธัมมารัตน์นนท์ ปากคลองภาษีเจริญ
830 นางสาว อภิญญา ศรีสุขสถิตกุล ปากคลองภาษีเจริญ
831 นาย ธวัชชัย ดวงสนิท ปากคลองภาษีเจริญ
832 นาย กฤษณะ โสภณธำรง ปากคลองภาษีเจริญ
833 นางสาว พรพรรณ โพธิเวชเทวัญ ปากคลองภาษีเจริญ 53
834 นาย ชัยรัตน์ วุฒิประภา ปากคลองภาษีเจริญ
835 นางสาว ภาพร โชติทวีธนัน ปากคลองภาษีเจริญ 9
836 นาย ธนพงศ์ พุ่มสงวน ปากคลองภาษีเจริญ 126
837 นางสาว ตรีนุช เธียรพฤฒิวงศ์ ปากคลองภาษีเจริญ 367/11
838 นาง ณัชฐา ชนะมงคล ปากคลองภาษีเจริญ 16
839 นาย สุกรี เศษดาห์ ปากคลองภาษีเจริญ 161/45
840 นาย วสันต์ ภาวะสุทธิรักษ์ ปากคลองภาษีเจริญ 31
841 นางสาว นงนภา อุดมกิจ ปากคลองภาษีเจริญ 51
842 นาย ภูมิชัย ศักดิ์ศรี ปากคลองภาษีเจริญ 342/3
843 นาง วราพร วุฒิธนากุล ปากคลองภาษีเจริญ 14
844 นางสาว อังคณา เลิศทรัพย์มหาศาล ปากคลองภาษีเจริญ 8
845 นาย กิตติศักดิ์ อินทรพิทักษ์ ปากคลองภาษีเจริญ
846 นาง พนิดา ชุมอุปการ ปากคลองภาษีเจริญ 128
847 นางสาว วราภรณ์ พอกพูน ปากคลองภาษีเจริญ
848 นาย ดนิษฐ์ ทวิสกุลรัตน์ ปากคลองภาษีเจริญ 148
849 นาง พิศวง สนปั้น ปากคลองภาษีเจริญ 33
850 นาง สุนทรี กอสิงหวัฒนา ปากคลองภาษีเจริญ 74
851 นาง สมถวิล อุณหศิริกุล ปากคลองภาษีเจริญ 74
852 นาย ศุภชัย เนียมกลิ่น ปากคลองภาษีเจริญ 64
853 นาย เนติสิทธิ์ ปฐมกาลบุตร ปากคลองภาษีเจริญ 3
854 นาย เอกพล ฉิมแฉล้ม ปากคลองภาษีเจริญ 29
855 นาง สุกัญญา ปฐมกาลบุตร ปากคลองภาษีเจริญ 245/81
856 นาย นพรัตน์ ปฐมกาลบุตร ปากคลองภาษีเจริญ 245/87
857 นาง บุญนาค บัวสถิตย์วงศ์ ปากคลองภาษีเจริญ 190
858 นาย ชัยกร ศาลิคุปต ปากคลองภาษีเจริญ 15
859 นาย สุชาติ อุ่นอนงค์ ปากคลองภาษีเจริญ 170
860 นางสาว เม้า ถ้ำใหญ่ ปากคลองภาษีเจริญ 21
861 นาย อิทธิพล วรากุลนุเคราะห์ ปากคลองภาษีเจริญ 141
862 นาง วิมลศรี อนะมาน ปากคลองภาษีเจริญ 12
863 นาย วรพจน์ วนินทานนท์ ปากคลองภาษีเจริญ 201
864 นาย นพคุณ โลหะสุวรรณวิทย์ ปากคลองภาษีเจริญ 39
865 นางสาว ปานจิต แก้วสว่าง ปากคลองภาษีเจริญ 289
866 น.อ.หญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย์ ร.น. ปากคลองภาษีเจริญ 10
867 นาง มารียาวรรณ เจียรกนกรัตน ปากคลองภาษีเจริญ 37
868 นาย ชัยสิทธิ์ ตาปสนันทน์ ปากคลองภาษีเจริญ 34
869 นางสาว เฉลิมศรี วุทธิทองดี ปากคลองภาษีเจริญ 64/1
870 นาย วันชัย ศิลาสุวรรณ ปากคลองภาษีเจริญ 76
871 นางสาว จุฑารัตน์ เจริญศิริผลกิจ ปากคลองภาษีเจริญ 145/4
872 นางสาว สุนีย์ แซ่เล้า ปากคลองภาษีเจริญ 142
873 นาง สมนึก ตึกดี ปากคลองภาษีเจริญ 37
874 นาย ลักษณ์ โกมลสิงห์ ปากคลองภาษีเจริญ 152
875 นาย กฤษฎา ดิษฐสุวรรณกุล ปากคลองภาษีเจริญ 11
876 นาย พรชัย เจริญศิริผลกิจ ปากคลองภาษีเจริญ 105
877 นาย อภิเชษฐ์ โพธิสันติกุล ปากคลองภาษีเจริญ 29
878 นาง พเยาว์ แจ่มเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ 29
879 นางสาว ณัชชา ภัททิยาธารี ปากคลองภาษีเจริญ 27
880 นาง ประสาน ทานาค ปากคลองภาษีเจริญ 425/23
881 นาง เอมอร พงษ์แสงจันทร์ ปากคลองภาษีเจริญ 99/14
882 นาย ศุภกร แท้เที่ยงเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ 62
883 นาง สุนีย์ จิตต์เมตตา ปากคลองภาษีเจริญ 26
884 นาง นภัสกรณ์ งามดีเลิศวงศ์ ปากคลองภาษีเจริญ 30
885 นาง นงเยาว์ รังษีสุริยันต์แจ่ม ปากคลองภาษีเจริญ 5
886 นาง กิมเฮียะ ภาสน์พิพัฒน์ ปากคลองภาษีเจริญ 160
887 นาย สมพล ลีนะหุต ปากคลองภาษีเจริญ 139
888 นาย สมศักดิ์ เทพนิมิตกุล ปากคลองภาษีเจริญ 17
889 นาง โรจนี เต็มวารีวรรณ ปากคลองภาษีเจริญ 190
890 นาง พาสนา สิงห์วิบูลย์ ปากคลองภาษีเจริญ 31
891 นาง ฉันทนา เผือกสี ปากคลองภาษีเจริญ 109
892 นาง ก่อกนก ธนะเดชโภคิน ปากคลองภาษีเจริญ 32
893 นางสาว ชุติพร ทาบสุวรรณ ปากคลองภาษีเจริญ 70
894 นาย แสงหมึก วิชัยมงคลกุล ปากคลองภาษีเจริญ 164
895 นาย นพดล ธงชัยบริสุทธิ์ ปากคลองภาษีเจริญ
896 นาย ไพโรจน์ โสภา ปากคลองภาษีเจริญ 26
897 นางสาว ศศิวิมล เขียดสันเทียะ ปากคลองภาษีเจริญ
898 นาย อารมย์ โสภา ปากคลองภาษีเจริญ 15
899 นาย สมไชย เจริญสัมพันธ์ ปากคลองภาษีเจริญ
900 นาย สุวัฒน์ กฤษณะสมิต ปากคลองภาษีเจริญ 103
901 นาง สุข โสภา ปากคลองภาษีเจริญ 20
902 นางสาว ธิติยา อินทร์เหยี่ยว ปากคลองภาษีเจริญ 11
903 นาย ยงยุทธ บุญเกียรติเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ 231
904 นางสาว อัมพร สุภสิทธิเมธี ปากคลองภาษีเจริญ 190/2
905 นาย คม สงวนพงษ์ ปากคลองภาษีเจริญ 59
906 นาง สวี อุปรี ปากคลองภาษีเจริญ
907 นาย กู้เกียรติ ลงกลิกานนท์ ปากคลองภาษีเจริญ
908 นาง เนาวนิตย์ บัวเกษ ปากคลองภาษีเจริญ
909 นาง รัชตา ตัญวัฒนา ปากคลองภาษีเจริญ 8
910 นาย กัณฐ์ สงวนพงษ์ ปากคลองภาษีเจริญ 57
911 นาง สมพร วิศววงศ์ฤทธิ์ ปากคลองภาษีเจริญ 47
912 นาง ระเบียบ ศรียาภัย ปากคลองภาษีเจริญ 259/170
913 นาง กาญจนา ทศวิสูตร ปากคลองภาษีเจริญ 14
914 นาย อภิชาติ แท้เที่ยงเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ 59
915 นาง สายัณห์ สอนพาที คูหาสวรรค์ 112
916 นางสาว นภาวรรณ เผ่าสิน คูหาสวรรค์
917 นาย อนุสิทธิ์ แก่นจันทร์ คูหาสวรรค์
918 นาง อุบล อินทร์โพธิ์ทอง คูหาสวรรค์
919 นางสาว นภาพร ชูเจริญ คูหาสวรรค์
920 นางสาว นันทพร บุญวาสนา คูหาสวรรค์
921 นาง ทรงดวง วงศ์อนันต์ คูหาสวรรค์ 185
922 นาย นุกูล สายหลักคำ คูหาสวรรค์
923 นางสาว สุฑาธินี วัฒชะนะพงษ์ คูหาสวรรค์
924 นาย สมโภชน์ ศรีนัก คูหาสวรรค์ 91/5
925 นาย จุลลาณ์พักตร์ นุ้ยสาย คูหาสวรรค์
926 นาย สมมิตร ธรรมโสม คูหาสวรรค์
927 นางสาว สุภัชชญา ศรีกรไผท คูหาสวรรค์
928 นาย อี๊ด ประยูร คูหาสวรรค์
929 นางสาว สมพร สีไข่มุกข์ คูหาสวรรค์
930 นาง สุภาพ เศษโชติ คูหาสวรรค์
931 นาย สิทธิชัย จริยเจริญยิ่ง คูหาสวรรค์ 38
932 นาง ดวงใจ ดีเย็น คูหาสวรรค์ 52
933 นาง วิไลศรี อภัย คูหาสวรรค์ 1
934 นาง นัยนา หลงสกุล คูหาสวรรค์ 326
935 นาย เฉลิมพล ศรีสุรโยธิน คูหาสวรรค์ 324