Blog Archives

เขตบางเขน ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อ

กชพรรณ จีนถนอม 1135 นางสาว ท่าแร้ง 46/469
กนกกร สังควิสุทธิ์ 197 นางสาว อนุสาวรีย์
กนกนาถ ลิ้มตระกูล 199 นาง อนุสาวรีย์ 100/96
กนกพร คูเจริญศิลป์ 1544 นางสาว ท่าแร้ง 111/888
กนกรดา ธัมกิตติคุณ 41 นาง อนุสาวรีย์ 211/14
กนกวรรณ แก้วสุวรรณ 1329 นางสาว ท่าแร้ง 142/73
กนกวรรณ เหลืองอรุณโรจน์ 1174 นางสาว ท่าแร้ง 222/291
กมล จุ้ยแตง 255 นาย อนุสาวรีย์ 71
กมล ธัมกิตติคุณ 50 นาย อนุสาวรีย์ 211/12
กมลาศน์ เหล่าไพโรจน์ 479 น.ท. อนุสาวรีย์ 86/60
กร สดากร 341 นาย อนุสาวรีย์ 9/74
กร สืบพงศ์เภา 802 นาย อนุสาวรีย์ 25/2
กรณิกา อาศรัย 629 นางสาว อนุสาวรีย์
กรณี อินทร์ถมยา 1091 นาย ท่าแร้ง 137/132
กรรณิกา ตรงวิริยะสุทธิ 1304 นาง ท่าแร้ง 119/92
กรรณิการ์ จินดานนท์ 906 นาง ท่าแร้ง
กรรณิการ์ จุนเจือ 1520 นาง ท่าแร้ง
กรรณิการ์ พันธวงษ์ 1473 นางสาว ท่าแร้ง 159/656
กรรณิการ์ ห้อธิวงค์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/276
กรวิทย์ ทองโชค 1371 นาย ท่าแร้ง 44/63
กรวิภา ศรีจำเริญ 1394 นางสาว ท่าแร้ง 51/7
กระถิน ศิริ 1102 นาง ท่าแร้ง 501/310
กรินทร์ บุพศิริกุล 339 นาย อนุสาวรีย์ 43/318
กฤดารัช น้อยหรุ่น 1525 นาย ท่าแร้ง 119/170
กฤตติกา ธารามาศ 234 นาย อนุสาวรีย์ 86/118
กฤตยา กุลมงคล 290 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
กฤตลักษณ์ โตสุวรรณถาวร 288 นาง อนุสาวรีย์
กฤตายา ทองเกิดมากมี 896 นางสาว ท่าแร้ง 115/7
กฤติยา ทรัพยะโตษก 795 นาง อนุสาวรีย์ 77/302
กฤติยา สุวรรณวณิช 909 นางสาว ท่าแร้ง 39/24
กฤษฎ์ ทานธนะเจริญ 336 นาย อนุสาวรีย์ 44/443
กฤษฎา เหลี่ยมศิลป์ 1516 นาย ท่าแร้ง 90/14
กฤษณ บัวหอม 1385 ด.ต. ท่าแร้ง 100/410
กฤษณ์ รักศิริพงษ์ 918 นาย ท่าแร้ง 222/189
กฤษณ์ หอมรื่น 1146 นาย ท่าแร้ง 89/541
กฤษณ์ อุปัชฌาย์ 764 พ.ท. อนุสาวรีย์ 341/27
กฤษณะ มาลัย 663 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณา คงเมือง 729 นาง อนุสาวรีย์
กวี กรณียสุทธิ์ 134 นาย อนุสาวรีย์ 108/508
กสิณ ศรีสันติสุข 1014 นาย ท่าแร้ง 55/71
ก้องเกียรติ วุฒิไกรเกรียง 1037 นาย ท่าแร้ง
ก้อนทอง ศรีวัชรพงศ์ 68 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/417
กอบกุล ธีรรัศมี 725 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
กังสชิตา เสริมกลิ่น 712 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/36
กัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 338 นาย อนุสาวรีย์ 9/269
กัญญนันทร์ อัศวธนสมสิริ 1315 นางสาว ท่าแร้ง 99/36
กัญญ์ภัสสร ยงวจีพันธ์ 1586 นางสาว ท่าแร้ง 199/55
กัญญวรรณ มีถาวร 528 นาง อนุสาวรีย์
กัญญา คิดเมตตากุล 325 นางสาว อนุสาวรีย์ 6/675
กัญญาภัค เพชรแอง 463 นาง อนุสาวรีย์ 199
กัญญารัตน์ คิดเมตตากุล 324 นางสาว อนุสาวรีย์ 41
กัญณภัทร สภัสรดาคติมา 1081 นางสาว ท่าแร้ง 6/119
กันต์พงษ์ ฤทธิเจริญพัฒน์ 1527 นาย ท่าแร้ง 55/14
กันต์ฤทัย พูลผล 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/229
กัลยกร พลอยสุวรรณ์ 1267 นางสาว ท่าแร้ง 150/24
กัลยา ทองสุวรรณ 1662 นางสาว ท่าแร้ง
กัลยาณี อภัยศรี 925 นางสาว ท่าแร้ง 3/57
กาญจนา นาคกลับ 151 นางสาว อนุสาวรีย์
กาญจนา เล้าอรุณ 484 นางสาว อนุสาวรีย์ 78/3
กาญฌิพงศ์ ธรรมราภา 1300 นาย ท่าแร้ง 37/71
กานต์ ทัศนาธร 1647 นาย ท่าแร้ง
กานต์ชนิต ชำมะกุล 995 นางสาว ท่าแร้ง 155/152
กานตนา ธรรมมัง 460 นางสาว อนุสาวรีย์
กานต์สิริ มณีฉาย 406 นาง อนุสาวรีย์ 9/135
กานต์อนงค์ นฤประชา 1566 นาง ท่าแร้ง 50
กายาตรี จิรนนท์วงค์ 1108 นางสาว ท่าแร้ง
กายาตรี จิรนนท์วงศื 1298 นางสาว ท่าแร้ง
การุณย์ ประไพหลง 910 นาย ท่าแร้ง 121/474
กิ่งกาญจน์ สว่างศรี 829 นางสาว ท่าแร้ง 41/17
กิจติพร นิลกิจ 1404 นาย ท่าแร้ง 139/257
กิตติ สังข์ทอง 1462 นาย ท่าแร้ง 118/220
กิตติกร ศรีโคตร 1248 นาย ท่าแร้ง 148/65
กิตติชัย อิสระสุข 1413 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงษ์ อิสระสุข 1171 นาย ท่าแร้ง
กิตติพล บำรุงราษฎร์ 413 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพัฒน์ สุนทรประเวศ 1620 นาย ท่าแร้ง 27
กิตติพัฒน์ เสริมศรี 64 นางสาว อนุสาวรีย์ 215/1
กิตติศักดิ์ วิมลนิมิตร 799 นาย อนุสาวรีย์ 29/552
กิติชัย สร้อยทอง 518 นาย อนุสาวรีย์
กิติพัฒน์ เกษกรณ์ 532 นาย อนุสาวรีย์
กิติวัลย์ อะชัยยัง 31 นางสาว อนุสาวรีย์
กุลการ กิ่งใบสมบุรณ์ 1000 นาง ท่าแร้ง 5/67
กุลกิรติ กิตติ์ธราธร 1216 นาง ท่าแร้ง 46/191
กุลจิรา ธรรมเจริญ 449 นาง อนุสาวรีย์ 92/200
กุลธิดา สนธิรักษ์ 329 นาง อนุสาวรีย์ 125/9
กุลนา พันธ์เกาะเลิ่ง 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/65
กุลวรรณ์ พรมวัง 1622 นางสาว ท่าแร้ง
เกรียงไกร ก้อนกั้น 1031 นาย ท่าแร้ง 80/1
เกรียงไกร เกษรพิกุล 883 นาย ท่าแร้ง 3/15
เกรียงไกร ทองเต็ม 1557 นาย ท่าแร้ง 139/111
เกรียงไกร พิศนาคะ 814 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ 58 นาย อนุสาวรีย์ 43/324
เกรียงไกร ศรีวรขันธ์ 653 นาย อนุสาวรีย์ 38
เกรียงศักดิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 1368 นาย ท่าแร้ง 19/11
เกรียงศักดิ์ ยืนยั่ง 834 นาย ท่าแร้ง 6/5
เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์ 1467 นาย ท่าแร้ง 188/39
เกศรา โลหะสุวรรณ 399 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/335
เกศรา สุทธิไสย 275 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/422
เกษม กิตกำธร 609 นาย อนุสาวรีย์ 43/1094
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร 1011 นาง ท่าแร้ง 43/2
เกษลดา สุวรรณภาดล 650 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/246
เกียรติชัย แพ่งกลิ่น 72 นาย อนุสาวรีย์
เกียรติพงษ์ จิณรักษ์ 1276 ด.ต. ท่าแร้ง 100/238
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร 1461 นาย ท่าแร้ง 9/367
โกจนาท ขุนคลัง 1636 นาย ท่าแร้ง
โกศล หล่อวาเหล็ก 392 นาย อนุสาวรีย์ 25
โกสุม ปานเจริญ 130 นาง อนุสาวรีย์ 43/287
ไกรสร หมื่นศรี 358 นาย อนุสาวรีย์ 163/41
ขจรเกียรติ สายคำ 423 นาย อนุสาวรีย์
ขนิษฐา จรัสเมตตาคุณ 552 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/307
ขยัน ศรีบุดดา 1631 นาย ท่าแร้ง 60/9
ขวัญจุฬา ศรีวิทยารักษ์ 381 นาง อนุสาวรีย์ 304
ขวัญชัย เฉลยภาพ 238 พ.ต. อนุสาวรีย์ 99/159
ขวัญชัย โฉมงาม 291 นาย อนุสาวรีย์ 29/19
เขมมารี รักษ์ชูชีพ 1334 นาง ท่าแร้ง 29/567
เขมรินทร์ แก้วประจำ 46 นางสาว อนุสาวรีย์
เขมิสรา กายุทธ 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/143
คงฤทธิ์ เจียดประโคน 573 นาย อนุสาวรีย์
คณากร รัตนมณีโชติ 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 53/9
คณิต ศรีดารณพ 683 นาย อนุสาวรีย์ 39/129
คณิน ซอกหอม 418 นาย อนุสาวรีย์
คณิศ ตรีพักตร์ 572 นาย อนุสาวรีย์ 225/53
คนึงนิจ พันธุ์วงศ์ราษฎร์ 530 นาง อนุสาวรีย์
คมนภัค พิทยาบวรกุล 637 นาง อนุสาวรีย์
คมสัน เพ็งสวัสดิ์ 1178 นาย ท่าแร้ง 166/12
ครองศํกดิ์ แพงศรี 948 นาย ท่าแร้ง
คริสนุ สุทธิสนธิ์ 1172 นาย ท่าแร้ง
คูณ กะตะโท 131 นางสาว อนุสาวรีย์
คูณ ปิ่นกลาง 319 นาย อนุสาวรีย์ 39/122
เคน รุ่งเรือง 1148 นาย ท่าแร้ง
ฆตีนล สังข์จตุรงค์ 440 นางสาว อนุสาวรีย์
จงกล พิมพ์เวิน 1144 นาง ท่าแร้ง 135/2
จงรัก จงวิวัฒน์ถาวร 378 นาย อนุสาวรีย์ 10
จตุพร บัวภู 1105 นาย ท่าแร้ง 46/80
จตุพร ศุขเฉลิม 486 นาย อนุสาวรีย์ 48/89
จรรยา เฉลี่ยดารา 541 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา บุญสินธ์ 1033 นาง ท่าแร้ง 65/43
จรรยา บุญสินธุ์ 837 นาง ท่าแร้ง 65/43
จรูญรัตน์ พูลสวัสดิ์ 1573 นาง ท่าแร้ง 70/201
จเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 432 นาย อนุสาวรีย์
จอมขวัญ พลอยพรหม 181 นาง อนุสาวรีย์
จักรกฤษณ์ ถมยา 1419 นาย ท่าแร้ง 19/5
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ 1504 นาย ท่าแร้ง 222/306
จักรินทร์ เตชะอภัยคุณ 1319 นาย ท่าแร้ง 70/198
จักษณา ตรีศรี 1082 นาย ท่าแร้ง 5/1
จันทร เดชาโชติสัวสดิ์ 352 นาย อนุสาวรีย์ 37/12
จันทร์จรัส ธรรมวัฒนวะสุ 415 นาง อนุสาวรีย์ 343/12
จันทร์ดี เวียงรัตน์ 1637 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์เพ็ญ โทนารินทร์ 556 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์เพ็ญ ศิริ 1232 นางสาว ท่าแร้ง 3/174
จันทร์เพ็ญ แสงสว่างวัฒนา 1547 นาง ท่าแร้ง 89/628
จันทร์เพ็ญ อาจวิชัย 95 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทิมา นวลผ่อง 529 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทิมา สุทธานี 1086 นางสาว ท่าแร้ง 119/146
จารึก ด้วงทวี 707 นาย อนุสาวรีย์ 9
จารุณี ขำคมนิกร 1026 พ.ท.หญิง ท่าแร้ง 3/52
จารุพร จันทรากาศ 1480 นาง ท่าแร้ง 89/290
จารุวรรณ เครือเทพ 891 นางสาว ท่าแร้ง 8/38
จารุวรรณ ตรีภักดีกุล 1056 นาง ท่าแร้ง 139/214
จารุวรรณ พวงประดิษฐ์ 493 นาง อนุสาวรีย์ 9/431
จารุวรรณ วศินสิทธิสุข 66 นาง อนุสาวรีย์ 18
จาวดี มีบุญญา 51 นาง อนุสาวรีย์ 3/2198
จำเนียง อุตมะโภคิน 457 นาย อนุสาวรีย์ 168
จำเนียร นงค์นาง 267 นาย อนุสาวรีย์ 147/13
จำปี ยอพันดุง 265 นาง อนุสาวรีย์
จำลอง บรรยงค์ 286 นาย อนุสาวรีย์ 99/43
จำลอง พุ่มกุมาร 1310 นาง ท่าแร้ง 100/206
จิตต์ลดา ตลับเพชร 1018 นาง ท่าแร้ง 24/148
จิตตวีร์ ถิระไพบูลย์ 69 นางสาว อนุสาวรีย์ 117
จิตรลดา หนูฤทธิ์ 389 นาง อนุสาวรีย์ 48
จิตรวิมล กลิ่นประเสริฐ 12 นางสาว อนุสาวรีย์
จิตรา กนกวารีรัตน์ 721 นาง อนุสาวรีย์ 9/136
จิตรา ลิ่มหุ่น 70 นาง อนุสาวรีย์
จิตรา วรพจน์ 1332 นาง ท่าแร้ง 163/21
จิตรา สุวรรณพัฒน์ 1612 นางสาว ท่าแร้ง 121/52
จินดา เพียรเกิด 377 นาย อนุสาวรีย์
จิรพรรณ กุลชา 1431 นางสาว ท่าแร้ง 40/90
จิรพรรณ ภิญโญรัตนโชติ 454 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรพรรณ เอกก้านตรง 1542 นางสาว ท่าแร้ง 99/55
จิรภาส ดาวมานพ 766 นาย อนุสาวรีย์ 244/42
จิรวัฒน์ ใหญ่ผา 317 นาย อนุสาวรีย์ 119/1
จิรศักดิ์ สุขุม 1245 นาย ท่าแร้ง
จิรัฎฐ จันทร์คีรี 841 นาย ท่าแร้ง 6/251
จิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ์ 367 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/13
จิรา เงินหนู 1032 นางสาว ท่าแร้ง 6/456
จิรารัตน์ จงไกรจักร 1182 นาง ท่าแร้ง 146/66
จิราวุธ ราญรอนสงคราม 1289 นาย ท่าแร้ง
จีรทีปต์ เพียรชัย 1652 นาย ท่าแร้ง
จีระ รังสิกรพุม 784 นาย อนุสาวรีย์ 55
จีระศักดิ์ สิงห์เนิน 1020 นาย ท่าแร้ง 111/1055
จุฑานิษฐ์ สังวร 14 นาง อนุสาวรีย์ 9/171
จุฑามาส ระถี 143 นางสาว อนุสาวรีย์
จุติภัทร ศรีเวทยาภิรัชต์ 568 นาง อนุสาวรีย์
จุมพล เครือจันทร์ 1264 พันตำรวจโท ท่าแร้ง 100/73
จุฬาลักษณ์ สมพันธุ์ 1435 นาง ท่าแร้ง 24/232
เจตสุภา แจ่มสุริยา 1250 ดาบตำรวจตรีหญิง ท่าแร้ง 100/244
เจษฎา ขัดทองงาม 1085 นาย ท่าแร้ง 79/81
เจษฎากร ศรีจันทร์ 298 นาย อนุสาวรีย์
โจ แซ่สือ 1515 นาย ท่าแร้ง 111/847
ฉลวย จิตประเสริฐ 655 นาง อนุสาวรีย์ 999/128
ฉลวย เจนพนัส 649 นาย อนุสาวรีย์
ฉลวย มาทอง 208 นาง อนุสาวรีย์ 8
ฉลอง ซอกหอม 422 นาย อนุสาวรีย์
ฉลาด เพชรเพลิดพราว 430 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์
ฉัชลัญา ศรีมหาพรม 1421 นางสาว ท่าแร้ง 78/180
ฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร 1194 นาย ท่าแร้ง 199/207
ฉัตรชัย ภัทรทิวานนท์ 1510 นาย ท่าแร้ง 92/89
ฉัตรพร เลิศชิน 1125 นาง ท่าแร้ง 34
ฉันทนา สิทธิญาวณิชย์ 1471 นางสาว ท่าแร้ง 7/78
เฉลา ภูกงทอง 1293 นาย ท่าแร้ง
เฉลิม รักราช 232 นาย อนุสาวรีย์ 40/335
เฉลิมพล แป้นภู 1249 นาย ท่าแร้ง
ชดช้อย ผุลละศิริ 620 นาง อนุสาวรีย์
ชนสิษฎ์ โนมูระ 843 นาย ท่าแร้ง 39/130
ชนาภา อุยะนันทน์ 792 นาง อนุสาวรีย์ 96/53
ชนิกานต์ พันธุ์ยิ่งยก 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/185
ชนิดา เก่าบริบูรณ์ 237 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนินทร์ ไชยนรุณ 1231 นาย ท่าแร้ง
ชนิสรา ภูชฎาภิรมย์ 1528 นาง ท่าแร้ง 99/63
ชม วันจันทร์ 1203 นาย ท่าแร้ง
ชมพูนุช ทังสุนันท์ 1127 นางสาว ท่าแร้ง 139/29
ชยังกูร แย้มเดช 77 นาย อนุสาวรีย์ 3/2812
ชรินทร์ โรจนวุฒานนท์ 1536 นาย ท่าแร้ง 39/52
ชลธิชา เบญจภาสิริกุล 1227 นาง ท่าแร้ง 102/563
ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 1079 นาง ท่าแร้ง 5/7
ชลากร พานิชกิจ 588 นาง อนุสาวรีย์ 42
ชลิตย์ สารฤทธิ์ 1142 นาย ท่าแร้ง 139/41
ชลินทรา อากาศเมฆ 746 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
ชวนชม มานิตยกุล 1384 นาง ท่าแร้ง 231/1
ชวลิต มณฑิราลัยพร 715 นาย อนุสาวรีย์ 30
ชอบ วรรณลพ 426 นาย อนุสาวรีย์
ชัชชฎา ตรีวิทยานุรักษ์ 1278 นาง ท่าแร้ง 144/38
ชัชภัสสม์ วิรัชต์อิสรา 387 นาย อนุสาวรีย์ 3/123
ชัชฤทธิ์ พลตื้อ 383 นาย อนุสาวรีย์
ชัชวรรณ จรัสเมตตาคุณ 315 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/234-235
ชัชวาลย์ ตั้งมงคล 353 นาย อนุสาวรีย์ 139/273
ชัชวาลย์ นุตตะรังค์ 1503 นาย ท่าแร้ง 99/96/
ชัยชนะ พูลศิริ 1074 นาย ท่าแร้ง 18/239
ชัยณรงค์ จันทร์เหมือนเผือก 752 นาย อนุสาวรีย์ 32/47
ชัยทัต มีสินกิจ 748 นาย อนุสาวรีย์
ชัยทัศน์ หันชะนา 1028 ส.ต.อ. ท่าแร้ง 100/294
ชัยพงษ์ ศิริเกษ 1338 นาย ท่าแร้ง 6/376
ชัยพร บุญญผลานันท์ 1072 นาย ท่าแร้ง 161/22
ชัยรัตน์ เขมะวงศ์ 222 นาย อนุสาวรีย์ 10/41
ชัยรัตน์ สุจิตฉันท์ 307 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/296
ชัยวัฒน์ แช่มช้อย 977 นาย ท่าแร้ง 2
ชาญชัย ประภัสสรชาติ 361 นาย อนุสาวรีย์ 89/686
ชาญชัย ประสพสงค์ 1291 นาย ท่าแร้ง
ชาญชัย มณีพันธ์ 137 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 21
ชาญชัย สุจิรภิญโญกุล 1104 นาย ท่าแร้ง 199/175
ชาญณรงค็ ทิมถาวร 1001 นาย ท่าแร้ง 22/33
ชาญณรงค์ เทียนทอง 1119 นาย ท่าแร้ง
ชาญยุทธ แหววเลี่ยม 1057 นาย ท่าแร้ง 159/468
ชาญวิทย์ พลละคร 1326 นาย ท่าแร้ง 121/464
ชาตรี ดวงศรี 85 นาย อนุสาวรีย์
ชาติชาย แดงเดช 1121 นาย ท่าแร้ง 90/169
ชาติชาย ฟูเจริญทรัพย์ 397 นาย อนุสาวรีย์ 9/6
ชำนาญ การสมโชค 662 ร.ต. อนุสาวรีย์
ชิตพล ศิลป์ 698 นาย อนุสาวรีย์
ชินธัช เหลืองรังษี 724 นาย อนุสาวรีย์ 35/11
ชินวัฒน์ อินทรฤทธิ์ 1181 นาย ท่าแร้ง 99/107
ชินานาฎ สว่างเกตุ 191 นาง อนุสาวรีย์ 63/56
ชีรา อ่อนสมัย 1346 นาง ท่าแร้ง 102/38
ชุงฮวด กิจวิไลรัตน์ 762 นาย อนุสาวรีย์ 11
ชุตินธร สหชัยวัฒนา 1417 นางสาว ท่าแร้ง 99/12
ชุติปภา ม่วงสุวรรณ์ 1484 นางสาว ท่าแร้ง 378
ชุนิชา ศรีการวรดา 1422 นาง ท่าแร้ง 9
ชุบ เดชสุวรรณ์ 365 นาย อนุสาวรีย์ 174/9
ชุมวิทย์ พูลสวัสดิ์ 444 นาย อนุสาวรีย์ 9/36
ชุลีพร ภูมิสัวสดิ์ 1615 นางสาว ท่าแร้ง 302
ชูชาติ เมืองมูล 567 นาย อนุสาวรีย์ 160
ชูไทย อัครวิทยานนท์ 986 นาย ท่าแร้ง 65/5
ชูศรี พิติรางค์กร 295 นาง อนุสาวรีย์ 108/167
เชน ลี วู 1355 นาง ท่าแร้ง 18/122
เชวง ทัพวงศ์ 598 นาย อนุสาวรีย์ 64/12
เชวงศักดิ์ สงสวรรณ 1117 นาย ท่าแร้ง
เชษฐา อธิวงศ์ธนวัฒน์ 21 นาย อนุสาวรีย์ 12/251
เชาวรัตน์ ทับทอง 141 นาย อนุสาวรีย์
เชิดชัย ลาภูตะมะ 804 นาย อนุสาวรีย์
เชิดชัย อธิวงศ์ธนวัฒน์ 254 นาย อนุสาวรีย์ 12/253
เชิดศักดิ์ พยัคฆ์จำเริญ 1128 นาย ท่าแร้ง 118/124
โชคชัย เบ็ญจมิตรกุล 272 นาย อนุสาวรีย์ 159/100
โชคทรัพย์ ฤกษ์จำนงค์ 1349 นาย ท่าแร้ง 6/685
ซำซุง แซ่เฮง 1463 นาย ท่าแร้ง 37/81
ไซ้ฮวย เฉลิมธนศักดิ์ 627 นาง อนุสาวรีย์ 30/2
ญดาศจี นามมาตร 1137 นางสาว ท่าแร้ง 40/26
ญาณวดี พรหมจินดา 788 นางสาว อนุสาวรีย์
ญาดา เลียบแสง 1173 นางสาว ท่าแร้ง 228
ฐพงษ์ นวพักตร์พิไล 110 นาย อนุสาวรีย์ 10/99
ฐาปณา วงศ์วิศว์ 1372 นาง ท่าแร้ง 35/10
ฐิตากร สัมมาชิต 819 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐิตารีย์ ฐิติวัฒน์กุล 569 นาง อนุสาวรีย์ 4/249
ฐิติกร ศรีวรกุล 1049 นาย ท่าแร้ง
ฐิติพงษ์ ภักดีหาญ 483 นาย อนุสาวรีย์
ฐิติพร สนิทสนม 815 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐิติภัทร์ พรหมมา 1452 นาย ท่าแร้ง
ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู 789 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
ฐิติวัฒน์ เภสัชมาลา 1415 นาย ท่าแร้ง 46/38
ฐินากร ขันตี 1518 นาย ท่าแร้ง 32/102
ณรงค์ เกาวนันทนื 282 นาย อนุสาวรีย์ 159/112
ณรงค์ คงกระพันธ์ 763 นาย อนุสาวรีย์ 225/1
ณรงค์ ทิพย์มงคลศิลป์ 1352 นาย ท่าแร้ง 118/292
ณรงค์ ผิวสีนวล 1185 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ สัยเกตุ 1191 นาย ท่าแร้ง 137/37
ณรงค์ เอี่ยมสม 1259 พันตำรวจโท ท่าแร้ง 100/63
ณรงค์ชัย บุญญฤทธิ์ 838 นาย ท่าแร้ง 41/2
ณรงค์ศักดิ์ สมพัศ 745 นาย อนุสาวรีย์ 88/16
ณหทัย ไชยพงษ์ 633 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัชชยา ไทยสงเคราะห์ 994 นาง ท่าแร้ง
ณัฏฐกิตติ์ สืบพงศ์เภา 1485 นาย ท่าแร้ง 200/80
ณัฏฐา สิทธิ์ศิริวิภากุล 1364 นาง ท่าแร้ง 4/9
ณัฐกร ศิริสวัสดิ์ 366 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐกานต์ วงศ์บูรพาชาติ 1442 นาง ท่าแร้ง 102/229
ณัฐกิจ คงปาน 1292 นาย ท่าแร้ง
ณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม 1409 นาย ท่าแร้ง 18/144
ณัฐชนน ก้อนทอง 1007 นาย ท่าแร้ง 88/227
ณัฐชนน เปี่ยมฝั่ง 1657 นาย ท่าแร้ง
ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง 999 นาย ท่าแร้ง 148/22
ณัฐชนันท์ โพธิ์สศรี 1164 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐชาติ เสือเอก 49 นาย อนุสาวรีย์ 49
ณัฐนิชา ท่าหิน 535 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐนิตย์รดี เมธีธรรมาภรณ์ 1358 นางสาว ท่าแร้ง 159/214
ณัฐพงศ์ ธนินพงศ์ 1430 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพงศ์ สุขสมนิล 865 นรต. ท่าแร้ง 139/256
ณัฐพงษ์ บุญอนันต์ 621 นาย อนุสาวรีย์ 11
ณัฐพร บุญอนันต์ 619 นาย อนุสาวรีย์ 57
ณัฐวรัตถ์ วชิราวุฒิชัย 314 นาง อนุสาวรีย์ 108/610
ณัฐวุฒิ ชูลิขิต 124 นาย อนุสาวรีย์ 98/178
ณัฐวุฒิ เลิศเกษตรกรรม 968 นาย ท่าแร้ง 102/8
ณัฐวุธ บุญอนันต์ 616 นาย อนุสาวรีย์ 55
ณัฐศักร ซื่อพงษา 503 นาย อนุสาวรีย์ 244/253
ณิชชาภัทร เรืองศรี 1367 นางสาว ท่าแร้ง
ณิชาภา มั่งมีทรัพย์ 115 นางสาว อนุสาวรีย์
ณิฐินาฎ ศรีจันทร์สุข 216 นาง อนุสาวรีย์ 244/135
ณีรปรินทร์ อำมาตย์ชนภัทร 1241 นาง ท่าแร้ง 179/70
ดรุณี จรูญเรือง 1270 นางสาว ท่าแร้ง 33/144
ดรุณี ตั้งมงคล 1150 นาง ท่าแร้ง 139/31
ดวง โพธิ์ทอง 376 นาย อนุสาวรีย์
ดวงกมล พลายเพชร 32 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/15
ดวงกมล สนสร้อย 884 นางสาว ท่าแร้ง 60/7
ดวงทิพย์ จิรันดร 1337 นาง ท่าแร้ง 83/68
ดวงพร กุศลเสนอ 987 นาง ท่าแร้ง 104/82
ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล 656 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ดาบชัย ผาอินทร์ 517 นาย อนุสาวรีย์
ดารารัตน์ ทัพพันธ์ชัย 1002 นาง ท่าแร้ง 119/139
ดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์ 1126 นางสาว ท่าแร้ง 118
ดาราวรรณ สูตรสุวรรณ 1143 นางสาว ท่าแร้ง 199/28
ดารินทร์ ลาดละคร 894 นางสาว ท่าแร้ง 60/8
ดาวเรือง คำบุตรดี 1418 นาย ท่าแร้ง
ดำรงค์ มีกิริยา 626 นาย อนุสาวรีย์ 41
ดำรงฤทธิ์ คุ้มบุญมี 1024 นาย ท่าแร้ง 137/64
ดำรงศักดิ์ สุขศรี 380 นาย อนุสาวรีย์
ดุษฎี เย็นสุดใจ 638 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/123
ดุษฎี ลีลาสมาน 1554 นาย ท่าแร้ง 2/163
ดุสิดา พุ่มหรดี 923 นาง ท่าแร้ง 13
ดุสิต ไชยอนงค์ 863 นาย ท่าแร้ง 172/2
ดุสิต ปรดเมธี 57 นาย อนุสาวรีย์
เดชา ศรีคุณ 92 นาย อนุสาวรีย์
เดือน พันธะมา 123 นาง อนุสาวรีย์
เดือนแรม สถาวระ 84 นาย อนุสาวรีย์ 178/24
แดง ประภารักษ์วรกุล 900 นาง ท่าแร้ง 56/193-194
ต้นพงศ์ แก้วคงคา 864 นาย ท่าแร้ง 57/2
ตนัย พยัคฆนิธิ 885 นาย ท่าแร้ง 222/157
ตฤณ ตันยาภิรมย์ 251 นาย อนุสาวรีย์ 7
ตฤณ ผินโพธิ์ 281 นาย อนุสาวรีย์ 40/54
ต่อพันธุ์ แก้วคงคา 828 นาย ท่าแร้ง 222/257
ต่อศักดิ์ กาญจนโนพงษ์ 229 นาย อนุสาวรีย์
ต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ 1357 นาย ท่าแร้ง 2/57
ตา สมชัย 1668 นาย ท่าแร้ง 159/320
เตชินท์กีรติ ธนาดุลพัทธนันท์ 1500 นาย ท่าแร้ง 68/8
เตือนใจ คำงาม 1576 นางสาว ท่าแร้ง 92
แต้ม ขำกระแสร์ 1324 นาง ท่าแร้ง 78/6
ไตรวุฒิ ทัตตะโถมะ 1526 นาย ท่าแร้ง
ถนอม สารพล 270 นาย อนุสาวรีย์
ถวนันท์ มั่นคง 175 นางสาว อนุสาวรีย์ 27/9
ทนงศักดิ์ เพชรเทียน 26 นาย อนุสาวรีย์ 44/3
ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี 268 นาย อนุสาวรีย์ 343/24
ทรงพล พันธุ์ไพโรจน์ 1561 นาย ท่าแร้ง 18/288
ทรงพล เสยยงคะ 226 นาย อนุสาวรีย์ 56/177
ทรงรถ เชาว์วิจิตร 827 นาย ท่าแร้ง 41/11
ทรงศักดิ์ ฉินสกลธนากร 1437 นาย ท่าแร้ง 145/42
ทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล 1379 นาย ท่าแร้ง 7/60
ทรงศักดิ์ พอดี 373 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/51
ทวิช ใบลี 172 นาย อนุสาวรีย์ 135/105
ทวี คำระสิงห์ 1673 นาย ท่าแร้ง
ทวี เจื้อยแจ้ม 892 นาง ท่าแร้ง 241
ทวี พันธุ์ศรี 262 นาย อนุสาวรีย์
ทวีทรัพย์ สัญจรดี 60 นาย อนุสาวรีย์ 298/3
ทวีฤทธิ์ ประนิล 768 นาย อนุสาวรีย์
ทศนพรรณ ไวทยมงคลกุล 1532 นาย ท่าแร้ง 17/99
ทศพร สมสุวรรณชัย 548 นาย อนุสาวรีย์ 37/354
ทองใบ พงษ์สุวรรณ 105 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองใบ ศรีศิริ 335 นาย อนุสาวรีย์ 7
ทองพิน คำพะทา 1377 นาย ท่าแร้ง 117/227
ทองม้วน สุพัฒน์ 347 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองมี เทศสนั่น 1210 นาย ท่าแร้ง 119/266
ทองใว ชินฮาด 1153 นาง ท่าแร้ง 44/6
ทองสุก พวงภู่ 102 นาง อนุสาวรีย์
ทองใส ปุ๋ยวงค์ 696 นาง อนุสาวรีย์
ทักษิณ จันทร์สกุล 132 นางสาว อนุสาวรีย์ 27/3
ทักษิณา นักซอ 1495 นางสาว ท่าแร้ง 119/221
ทักษิณา เอกปรัชญาสกุล 1570 นางสาว ท่าแร้ง 121/281
ทัศน ประสาทพร 805 นาย อนุสาวรีย์
ทัศน์พงศ์ หวังโภคา 920 นาย ท่าแร้ง
ทัศนี แซ่โง้ว 1466 นาง ท่าแร้ง 139/156
ทัศนี สุดแสนฉุน 645 นาง อนุสาวรีย์ 11
ทัศนีย์ เดี่ยวตระกูลชัย 962 นาย ท่าแร้ง 169/77
ทัศนีย์ สีหามาตย์ 1265 นางสาว ท่าแร้ง 142/47
ทัศนีย์ หอมทรัพย์ 630 นางสาว อนุสาวรีย์
ทัศวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์ 911 นางสาว ท่าแร้ง 6/613
ทำนอง พงษ์สุวรรณ 202 นางสาว อนุสาวรีย์
ทิ้ง กรวยทอง 889 นาง ท่าแร้ง
ทิพย์วรรษ วรจินต์ 508 นาง อนุสาวรีย์ 19
ทิพยสุคนธ์ ถือคง 718 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/337
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน 1219 นาง ท่าแร้ง 65/20
ทิพวรรณ อธรรมพ่ายราบ 1251 นาง ท่าแร้ง 189/72
ทิพาพรรณ ศรีสุข 1016 นางสาว ท่าแร้ง 55/81
ทิวา ตระการเกตุ 400 นาย อนุสาวรีย์ 74
ทิวาภรณ์ ว่องวัฒนกูล 757 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/342
ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ 35 นาง อนุสาวรีย์ 29/768
เทพทัย กรรณสูต 726 นาย อนุสาวรีย์
เทพนม เขื่อนกองแก้ว 1188 นาย ท่าแร้ง 19/137
เทพฤทธิ์ อติวัฒนานนท์ 1592 นาย ท่าแร้ง 139/147
เทพสุดา ยิ้มแย้ม 755 นางสาว อนุสาวรีย์
เทอดเกียรติ ศิริสวัสดิ์ 576 นาย อนุสาวรีย์ 18/219
เทียนชัย อุดมศิลป์ 561 นาย อนุสาวรีย์ 18/124
เทื้อน รุ่งแจ้ง 708 นาง อนุสาวรีย์
ธง ธรรมจิตร 971 นาย ท่าแร้ง 37/36
ธงชัย สร้อยศิลา 1599 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย สุทธิรักษ์ 1347 นาย ท่าแร้ง 1
ธงศักดิ์ ฉูมิ 1211 นาย ท่าแร้ง
ธเณศ วีระญาณนนท์ 1107 นาย ท่าแร้ง 222/367
ธนกร คณวัฒน์กูล 1395 นาย ท่าแร้ง 293/1
ธนกฤต เหลืองอร่าม 407 นาย อนุสาวรีย์ 38/75
ธนชาติ ทองเกิดมากมี 895 นาย ท่าแร้ง 115/5
ธนพร เหล่าสะพาน 465 นาง อนุสาวรีย์
ธนพล สัมฤทธิ์ 677 นาย อนุสาวรีย์ 180/381
ธนพัฒน์ ศรีโหมดสุข 475 นาย อนุสาวรีย์ 37/91
ธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ 1277 นาย ท่าแร้ง 71/87
ธนภรณ์ ผาสุโก 751 นาง อนุสาวรีย์ 9/525
ธนัช เณรจิ๋ว 1605 นาย ท่าแร้ง 15
ธนัท อัชฌารจเรข 1254 ด.ต. ท่าแร้ง 100/287
ธนันท์รัฐ เปาอินทร์ 469 นาง อนุสาวรีย์ 65/61
ธนัสสรณ์ ศรุตรัตนพล 952 นางสาว ท่าแร้ง
ธนาคาร เผ่าจินดา 1369 นาย ท่าแร้ง 120/9
ธนาเดช กรกุลพงศ์ 682 นาย อนุสาวรีย์
ธนายุทธ นุชลออ 1279 นาย ท่าแร้ง 3/72
ธนิก มะกรูดอินทร์ 91 นาย อนุสาวรีย์ 201/1
ธนิกา แก่นวงค์ 241 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนิดา กิจบำรุง 1613 นางสาว ท่าแร้ง 163/45
ธนิต นวทัตธน 76 นาย อนุสาวรีย์ 667/5
ธนินลักษณ์ ปรีชาลักษณ์ 1499 นาย ท่าแร้ง 222/235
ธมกร ทัตเจริญ 328 นาย อนุสาวรีย์ 49/105
ธรรมนูญ พูลพิทักษ์ 1233 นาย ท่าแร้ง
ธรรมนูญ วงษ์บัวงาม 617 นาย อนุสาวรีย์
ธรรมศักดิ์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 912 นาย ท่าแร้ง 200/3
ธรัช หาญณรงค์กุล 409 นาย อนุสาวรีย์
ธวัช กนกรังษี 1149 นาย ท่าแร้ง 126/230
ธวัชชัย คณาวัชรากุล 354 นาย อนุสาวรีย์ 163/34
ธวัชชัย คำฤทธิ์ 363 นาย อนุสาวรีย์
ธวัชชัย คำแหงพล 1062 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 77/268
ธวัชชัย บุญเผื่อน 1162 นาย ท่าแร้ง 17/106
ธวัชชัย พูลสมบัติภิญโณ 534 นาย อนุสาวรีย์ 77/59
ธวัลภัสร์ ตันติจาตุพัฒน์ 1273 นาง ท่าแร้ง 147/29
ธัญทิพย์ มีมุข 1066 นางสาว ท่าแร้ง 111/759
ธันยนันท์ วุฒิอริยะเลิศ 1465 นาง ท่าแร้ง 139/171
ธันยพร บุณยอมรรัตน์ 90 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/603-604
ธันยรัศม์ ภัทรกิจนันท์ 1507 นางสาว ท่าแร้ง 68/3
ธันยาพร รอนใหม่ 340 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/33
ธานี แก้วศิลา 485 นาย อนุสาวรีย์
ธานี ชัยสุนทรโยธิน 933 นาย ท่าแร้ง 199/70
ธารมณี เครือธนิน 1123 นางสาว ท่าแร้ง 9/260
ธารา มุ่งช่วยกลาง 425 นาย อนุสาวรีย์
ธารารัฎฐ์ รุ่งโรจน์ 302 นาง อนุสาวรีย์ 47
ธารารัตน์ สุขประเสริฐ 1017 นาง ท่าแร้ง 1
ธำมรงค์ บุญศักดิ์ 543 นาย อนุสาวรีย์
ธิชารัตน์ จันทะโยธา 849 นางสาว ท่าแร้ง 111/999
ธิดา ชีวศรีพฤกฒา 1383 นางสาว ท่าแร้ง 1/78
ธิดาภรณ์ กระจ่าง 887 นาง ท่าแร้ง 139/254
ธิดารัตน์ จันทรประเสริฐ 500 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิดารัตน์ โพธิ์ทอง 25 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิวาภรณ์ ธรรมสรางกูร 453 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2592
ธีฐ์ศญ จันทรวิบูลย์ 212 นาย อนุสาวรีย์ 343/34
ธีติ สุธิวานนท์ 689 นาย อนุสาวรีย์
ธีรเดช ธรรมปาโล 1237 นาย ท่าแร้ง 200/208
ธีรพงศ์ ต่วนโล้ 1381 นาย ท่าแร้ง 121/4
ธีรพันธ์ รักษ์บางแหลม 1556 นาย ท่าแร้ง 111/538
ธีรศักดิ์ เชื้อชาย 337 นาย อนุสาวรีย์ 666/40
ธีระพงษ์ โสดาศรี 405 นาย อนุสาวรีย์ 9/63
ธีระยศ ภัทรสกุล 1580 นาย ท่าแร้ง 222/84
ธีระวัฒน์ จินดา 495 ร.ท. อนุสาวรีย์ 7
ธีระวุฒิ มณฑา 1158 นาย ท่าแร้ง 1265-1266
ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 1090 นาย ท่าแร้ง 7/143
เธียรทรรศน์ เกตุตรีกรณ์ 38 นาย อนุสาวรีย์ 29/263
นงค์น้อย บุญปกครอง 1341 นางสาว ท่าแร้ง 118/261
นงค์เยาว์ รัตนเย็นใจ 1065 นางสาว ท่าแร้ง 222/154
นงชนก แซ่ตั้ง 1169 นาง ท่าแร้ง 244/8
นงนุช งามศิริ 1180 นาง ท่าแร้ง 199/187
นงนุช ทองใบ 472 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช พรสุโรจน์ 450 นาง อนุสาวรีย์
นงเยาว์ ตรีฉัตร 919 นางสาว ท่าแร้ง
นพคุณ สุวรรณบูลย์ 490 นาย อนุสาวรีย์ 41
นพณัช ทับทัน 1151 นาย ท่าแร้ง
นพพร ทับทิมอ่อน 542 พ.ท. อนุสาวรีย์
นพรัตน์ ตรุณรัตน์ 1345 นาย ท่าแร้ง 118/179
นพรุจ ช้างเยาว์ 509 นาย อนุสาวรีย์
นภชาญ เอื้อประเสริฐ 758 นาย อนุสาวรีย์ 63/12
นภสินธุ์ สอนมานนท์ 1441 นาย ท่าแร้ง 29/242
นภารัตน์ เลิศมณีวงศ์สกุล 1578 นางสาว ท่าแร้ง
นรวัฒน์ นิลวาศ 1157 นาย ท่าแร้ง 17/62
นราดร คำแหง 148 นาย อนุสาวรีย์
นราวดี พันธ์นรา 448 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/23
นรินทร์ เจริญพล 1161 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 100/506
นริศรา ตันยาภิรมย์ 312 นาง อนุสาวรีย์ 342/170-171
นเรนทร์ฤทธิ์ เอกสมัย 767 นาย อนุสาวรีย์
นฤชา โกมลวาทิน 1340 นาย ท่าแร้ง 159/544
นฤมล พงษ์อุทธา 285 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล พิมพ์ศรี 394 นาง อนุสาวรีย์
นวพรรษ หงสารกุล 1243 นางสาว ท่าแร้ง 99/140
นวพันธ์ ชาติกานนท์ 235 นาย อนุสาวรีย์ 21
น่วม ภูคณะ 867 นาง ท่าแร้ง 15
นวรัตน์ คูณทวีทรัพย์ 888 นางสาว ท่าแร้ง 3/7
นวลจันทร์ เข็มแหลม 6 นาง อนุสาวรีย์ 45/1
นวลวรรณ บรรจงกุลศักดิ์ 1299 นาง ท่าแร้ง 18/93
น้องนุช จิตรวรศักดิ์ 1204 นาง ท่าแร้ง 159/730
นัทธี เจริญวิริยะภาพ 476 นางสาว อนุสาวรีย์
นันท์นภัส อภิธนวงศ์ศิริ 1616 นางสาว ท่าแร้ง 2/224
นันทนิษฏ์ พินิตอาภากรณ์ 1209 นางสาว ท่าแร้ง 88/342
นันทพร พงษ์สัมณะ 24 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทพร อดุลย์เดช 852 นาย ท่าแร้ง
นันท์มนัส ธมกร 1663 นางสาว ท่าแร้ง 66/24
นันทวรรณ ช่างคำ 56 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทา จิตจรัสแสง 15 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/177
นันทิกา พืชนะผล 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 284
นันทิฉัตร ศรีรัตน์ 344 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทิยา ทองดี 1015 นางสาว ท่าแร้ง 1/11
นาฎพรรณ สุทธิวานิช 499 นางสาว อนุสาวรีย์
นาตยา วิชาธร 584 นางสาว อนุสาวรีย์
นายชนรัตน์ จิบจันทร์ 904 นาย ท่าแร้ง
นายสายัญ คงสว่าง 982 นาย ท่าแร้ง 94
นารถฤดี รัตตะกุญชร 1648 นาง ท่าแร้ง 202/9
นารี เชิญขวัญมา 351 นาง อนุสาวรีย์ 11
นารี ทำดี 809 นาง อนุสาวรีย์
นารีกานต์ มังกร 1013 นางสาว ท่าแร้ง 139/70
นาวี เรืองเดชกรณ์ 1099 นาย ท่าแร้ง
น้ำเพ็ชร์ สุรินยา 1257 นาง ท่าแร้ง 89/27
น้ำอ้อย ศรีพึ่งจั่น 152 นาง อนุสาวรีย์
นิด ดอกคำ 330 นาง อนุสาวรีย์ 49/82
นิตย์ ใบเอี่ยม 1414 นาย ท่าแร้ง 99/48
นิตยา เพ็ชรพา 125 นางสาว อนุสาวรีย์
นิตยา ศรีสุข 464 นางสาว อนุสาวรีย์
นิตยาพร บุญแสงส่ง 1311 นางสาว ท่าแร้ง 18/206
นิติ ศรีอุทธยาน 1350 นาย ท่าแร้ง
นิพนธ์ นพรัตน์ 1644 นาย ท่าแร้ง 144/143
นิพันธ์ ทับโพธิ์ 536 นาย อนุสาวรีย์ 37/405
นิภาธร ชุมทอง 1212 นางสาว ท่าแร้ง
นิภาพร กิจจา 1539 นาง ท่าแร้ง 76/2
นิภาวรรณ วิชาวรณ์ 1614 นางสาว ท่าแร้ง 321
นิ่มอนงค์ ชูรัตน์ 1619 นางสาว ท่าแร้ง
นิรมล ลาวะปานา 1322 นางสาว ท่าแร้ง 134/120
นิรวรรณ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 384 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/115
นิรันดร์ สังขวิจิตร 1327 นาย ท่าแร้ง 44/151
นิรันดิ์ สำราญมนต์ 348 นาย อนุสาวรีย์
นิรารัตน์ เปี่ยมศิริมงคล 414 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/359
นิรุต สุสนธิ 1530 นาย ท่าแร้ง 97/4
นิรุตต์ ทองสุก 9 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/40
นิรุตติ จันทนะทรัพย์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 3/5
นิวัฒน์ นาคประเสริฐ 1283 นาย ท่าแร้ง
นิวัติ วีระพงษ์สุชาติ 1089 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 134/151
นิศากรณ์ เปียผึ้ง 1223 นางสาว ท่าแร้ง 6/625
นิสากร พลขันธ์ 826 นางสาว ท่าแร้ง
นุชจรินทร์ ทานาม 1097 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนาถ วงษ์สุวรรณ์ 382 นาง อนุสาวรีย์ 9/348
นุศรา ทัศนศรี 737 นาง อนุสาวรีย์ 180/345
นุสรา จันทร์ต๊ะ 1096 นาง ท่าแร้ง 18/311
เนตรนภา สุริยะเดช 1501 นางสาว ท่าแร้ง 92/38
เนตรลาวัณย์ บุญจันทร์ 1448 นางสาว ท่าแร้ง 88/347
เนาว์รัตน์ คุ่ยเอี่ยม 594 นางสาว อนุสาวรีย์
เนาวรัตน์ แจ่มเล็ก 1318 นางสาว ท่าแร้ง 18/253
เนาวรัตน์ แสนแก้ว 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/211
บงกช สิทธิสุขไพศาล 1206 นางสาว ท่าแร้ง 111/535
บรรจง โพธิ์ชัยศรี 223 นางสาว อนุสาวรีย์
บรรจบ นาคงาม 750 นาย อนุสาวรีย์ 25/66
บรรดาศักดิ์ แซ่จิว 292 นาย อนุสาวรีย์ 3/1147
บราลี ลักษณลม้าย 1393 นางสาว ท่าแร้ง 444
บวร กนกชัยปราโมทย์ 907 นาย ท่าแร้ง 59/30
บังอร คำอาษา 1403 นาง ท่าแร้ง
บังอร จันดาหาร 211 นางสาว อนุสาวรีย์
บังอร เชาวะวณิช 672 นาง อนุสาวรีย์ 126
บังอร โตจับ 1266 นาง ท่าแร้ง
บังอร ทวีสุข 781 นาง อนุสาวรีย์ 62/185
บังอร ศรีโชค 1407 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร ส่งอิ่ม 1590 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร โสวรรณะ 1382 นางสาว ท่าแร้ง
บังเอิญ ใจชื่น 713 นาง อนุสาวรีย์ 10/35
บัญชา เชื้อเขตกรรม 1288 นาย ท่าแร้ง
บัณฑิต คิดอ่าน 433 นาย อนุสาวรีย์ 26/4
บัณฑิต เจริญเลิศ 1067 นาย ท่าแร้ง 118/285
บัวทอง โสมดี 97 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/127
บาง ประแดงชาติ 990 นาย ท่าแร้ง
บำรุง ผุดสี 436 นาย อนุสาวรีย์
บุญ ขาวสอาด 595 นาง อนุสาวรีย์ 206
บุญ พลรักษ์ 206 นาย อนุสาวรีย์ 49
บุญชัย ผุลละศิริ 615 นาย อนุสาวรีย์
บุญชัย วิเศษบรรจง 1238 นาย ท่าแร้ง 155/17
บุญชัย สุขโสภณ 375 นาย อนุสาวรีย์ 77/35
บุญชัย เหรัญญกิจ 231 นาย อนุสาวรีย์ 44/70
บุญธนโชติ ก้านทอง 730 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม แก้วลองบน 688 นาย อนุสาวรีย์ 46
บุญธรรม วังแฟน 976 นาย ท่าแร้ง
บุญเพ็ญ ศรีงาม 1672 นาง ท่าแร้ง 30/2
บุญยนุช ชะชาตย์ 882 นางสาว ท่าแร้ง 60/3
บุญย้อย เหตระกูล 537 นาง อนุสาวรีย์ 59/77
บุญเย็น เจริญสุข 989 นาย ท่าแร้ง
บุญรอด ดชติ 862 นาง ท่าแร้ง
บุญฤทธิ์ ปาลวัฒน์ 1059 นาย ท่าแร้ง 44/19
บุญล้อม ทุ่งไธสง 176 นาง อนุสาวรีย์
บุญล้อม ผลจันทร์หลาก 142 นาย อนุสาวรีย์
บุญลาภ ภูสุวรรณ 489 นางสาว อนุสาวรีย์ 62
บุญเลิศ ทองเนียม 1073 นาย ท่าแร้ง 210
บุญศิริ พิศณุวงรักษ์ 574 นางสาว อนุสาวรีย์ 330/24
บุญส่ง ศรีสวัสดิ์ 869 นาย ท่าแร้ง 135/12
บุญหนา กึนสี 998 นาง ท่าแร้ง
บุญเอือง ทัดสี 1239 นาง ท่าแร้ง 161/25
บุณษะณา บุญสายทอง 1380 นางสาว ท่าแร้ง 155/93
บุรินทร์ สีตลารมณ์ 435 นาย อนุสาวรีย์ 225/70
บุรี สนิทมัจโร 1080 นาย ท่าแร้ง 222/221
บุศรา มูลสถาน 1159 นาง ท่าแร้ง 139/248
บุศรินทร์ บุญธนะสาร 53 นาย อนุสาวรีย์ 9/276
เบญจมาภรร์ สุริยะจันทร์ 1170 นาง ท่าแร้ง 111/422
เบญจวรรณ แย้มแสง 1051 นางสาว ท่าแร้ง 19/235
เบญจวรรณ สุจริตชัย 122 นาง อนุสาวรีย์ 22/59
เบญจวรรณ อาศัยผล 139 นาง อนุสาวรีย์ 92/91
เบ็ญจะนา ลาพระอุตร 835 นางสาว ท่าแร้ง 118/167
ปชัญญา ยังเต็ม 634 นาย อนุสาวรีย์
ปฏิพัทธ์ เหล่าคงธรรม 1190 นาย ท่าแร้ง 159/343
ปฏิพัทธิ์ อุดมพรธนกิจ 1356 นาย ท่าแร้ง 111/355
ปทมปัญย ดวงประสพสุข 905 นางสาว ท่าแร้ง 121/77
ปนัดดา หัตถโชติ 1398 นางสาว ท่าแร้ง 159/8
ปนัดดา ฮุนตระกูล 967 นางสาว ท่าแร้ง 32/174
ปภากร ครูปัญญามาตย์ 146 นาย อนุสาวรีย์ 544
ปรเมศวร์ วารีวะนิช 1497 นาย ท่าแร้ง 94/168
ประกาศิต คำภูแสน 1046 นาย ท่าแร้ง 159/595
ประครองศิลป์ เวียงคำ 385 ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/367
ประคองศรี สุขสำราญ 166 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจวบ พวงชะบา 1363 นาง ท่าแร้ง
ประจักร จิตจำปี 1474 นาย ท่าแร้ง
ประชา จินตสุนทรอุไร 434 นาย อนุสาวรีย์
ประชิต กลิ่นหอม 45 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/70
ประญัติ ฉุยฉาย 820 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ นาวาเจริญ 386 นาย อนุสาวรีย์ 59/60
ประดิษฐ์ ฤกษ์รัตน์ 1492 นาย ท่าแร้ง 62/8
ประตินันท์ รัตนเกรียงไกร 875 นาย ท่าแร้ง 35/52
ประทุม แฉ่งโสภา 1078 นาง ท่าแร้ง 501/166
ประเทือง ต่อสกุล 926 นาง ท่าแร้ง 18/316
ประนอม ธนะรัตน์ 1656 นางสาว ท่าแร้ง
ประแนม วริชากรณ์ 374 นาง อนุสาวรีย์
ประพันธ์ ทิวาพัฒน์ 1197 นาย ท่าแร้ง
ประไพ จันทร์สืบ 1602 นาง ท่าแร้ง 62/86
ประภัสพงษ์ สุทธิเดชานัย 927 นาย ท่าแร้ง 65/60
ประภัสสร พรหมพิทักษ์ 1176 นาง ท่าแร้ง 37/263
ประภาพรรณ ทับทอง 345 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/99
ประภาส วงษ์ราศรี 1155 นาย ท่าแร้ง 6/212
ประมวล สุธีจารุวัฒน 1012 นาย ท่าแร้ง 55/54
ประยงค์ ชาญการค้า 1640 นาง ท่าแร้ง 3/1
ประยงค์ศรี ซื่อวาจา 269 นาง อนุสาวรีย์ 35/25
ประยุทธ กลมเกลี้ยง 343 นาย อนุสาวรีย์ 176
ประยุทธ บุญศิริ 1494 ร.อ. ท่าแร้ง 5/92
ประยุทธ ยิ่งยืนยง 625 นาย อนุสาวรีย์ 7/98
ประยูร สินทะสุทธิ์ 1225 นาย ท่าแร้ง
ประวัติ นิธิภาคย์ 513 นาย อนุสาวรีย์ 70/104
ประวิทย์ วิวัฒน์ศักดิ์พล 670 นาย อนุสาวรีย์ 43/1025
ประวีณา อินทรพรหม 1434 นางสาว ท่าแร้ง 7/147
ประสงค์ ทีฑพุฒิ 442 นาย อนุสาวรีย์ 100
ประสงค์ วชิราวุฒิชัย 379 นาย อนุสาวรีย์ 111/55
ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ 581 นาย อนุสาวรีย์ 12/297
ประสิทธิ์ โพธิ์นรินทร์ 303 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ 611 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สังข์หอย 192 นาย อนุสาวรีย์ 181/203
ประสิทธิ์ อินทะกนก 277 นาย อนุสาวรีย์ 43
ประเสริฐ นวลละออง 736 นาย อนุสาวรีย์
ประหยัด สุขหิ้น 1120 นาย ท่าแร้ง 35/9
ปราณี เฉลิมธนศักดิ์ 631 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/41
ปราณี พรหมคนซื่อ 456 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี พลอยเรียง 545 นาง อนุสาวรีย์ 30/228
ปราณี พวงพิกุล 704 นางสาว อนุสาวรีย์
ปราณี พัฒเชียรทอง 1255 นางสาว ท่าแร้ง 139/187
ปราณี มาเนตร 369 นางสาว อนุสาวรีย์
ปราณี ลาภศิริผล 1469 นาง ท่าแร้ง 2/86
ปราณี สายหยุด 1535 นางสาว ท่าแร้ง 199/82
ปราณีต สุนทรวิทย์ 1623 นางสาว ท่าแร้ง
ปราโมช โกมลกวิน 1370 นาย ท่าแร้ง 144/87
ปริชา พันธุ์แน่น 155 นาย อนุสาวรีย์ 43/83
ปริญดา ทักขิญเสถียร 1405 นางสาว ท่าแร้ง 22/9
ปริศนา พานิชกุล 306 ร.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44/427
ปริษฐา ตั้งใจตรง 1134 นางสาว ท่าแร้ง 222/315
ปรีชา บุญถึก 822 นาย ท่าแร้ง 100/42
ปวัญรัตน์ ดอกนารี 421 นางสาว อนุสาวรีย์
ปวิชนี เข็มสุวรรณกุล 144 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญวรรษ กุละปาลานนท์ 80 นาย อนุสาวรีย์ 67/31
ปัญญา นาชัยเพชร 360 นาย อนุสาวรีย์ 18/204
ปัญญา รุ่งปัญญาสวัสดิ์ 1274 นาย ท่าแร้ง 99/11
ปัญญาพร ดีมั่น 1481 นางสาว ท่าแร้ง
ปัญญาภรณ์ เสียงเจริญ 467 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/27
ปัทมพร อ่วมพลอย 1453 นาง ท่าแร้ง 459/119
ปัทมา ปัทมดิลก 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/154
ปัทมา ศรีจรัสสิน 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 131/4
ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์ 1133 นาง ท่าแร้ง 5/136
ปาณญาภา ปุญญาภาพัชร์ 914 นางสาว ท่าแร้ง 125/15
ปานจันทร์ ผาสุกสมหวัง 1328 นาง ท่าแร้ง 111/486
ปานจิต กลับศรี 487 นาง อนุสาวรีย์ 17/77
ปาริฉัตร ประสาททอง 890 นางสาว ท่าแร้ง 62/8
ปาริชาติ อภิชาตเมธี 857 นาง ท่าแร้ง 111/469
ปาวีณา หงษ์วงศ์ 1235 นางสาว ท่าแร้ง 90/44
ปิยนุช สุกะระ 22 นาง อนุสาวรีย์
ปิยวรรณ เรืองปัญญาวุฒิ 252 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/175
ปิยวัฒน์ มั่งคั่ง 1317 นาย ท่าแร้ง 22/256
ปิยะ อจลบุญ 969 นาย ท่าแร้ง 200/203
ปิยะวรรณ ผลโพธิ์ 1513 นางสาว ท่าแร้ง 1/208
ปิยาภัทร ทองสา 1464 นาย ท่าแร้ง
เปรม น้ำใส 364 นาย อนุสาวรีย์
เปรมวดี อิทธิพงษ์ 496 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 35/93
โปร่ง ทองดี 1050 นาย ท่าแร้ง 43/2
ผกามาศ โตวัฒน์ 985 นาง ท่าแร้ง 38/167
ผ่อน เอี่ยมสกุล 1487 นาย ท่าแร้ง
ผานิต อภิชาติยะกุล 55 นาง อนุสาวรีย์ 12/253
ผุสดี อึ้งเจริญวงค์ 733 นาง อนุสาวรีย์ 56/229
เผอิญ เรือนพิมพ์ 1646 นาง ท่าแร้ง
เผือด ไม้แก้ว 1559 นางสาว ท่าแร้ง 10
พงศกร สังคหะพงศ์ 954 นาย ท่าแร้ง
พงศ์นเรศ สร้อยอุดม 1585 นาย ท่าแร้ง 90/17
พงษ์ชัย พรสุโรจน์ 393 นาย อนุสาวรีย์ 44/542
พงษ์เดช เขียวศรี 437 นาย อนุสาวรีย์ 4
พงษ์ศักดิ์ ตั้งเพียร 473 นาย อนุสาวรีย์ 181/124
พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์เจริญกุล 1306 นาย ท่าแร้ง 55/53
พงษ์ศักดิ์ สมใจ 1160 นาย ท่าแร้ง 99/24
พจนา สอนดี 678 นาย อนุสาวรีย์ 28/3
พณิชา ศรีลาดเลา 1428 นางสาว ท่าแร้ง
พนมวัลย์ เธียรไฝ่ดี 694 นาง อนุสาวรีย์ 50/21
พนอ หนูรอด 371 นาง อนุสาวรีย์ 148
พนิดา ขัตติยะมาน 921 นาย ท่าแร้ง 501/25
พยอม บุญพูน 1021 นาง ท่าแร้ง
พยอม มีจิตร 1642 นางสาว ท่าแร้ง 45/5
พเยาว์ วรวุฒิพุทธพงศ์ 714 นาง อนุสาวรีย์ 180/282
พรชัย ชัยรุ่งปัญญา 1184 นาย ท่าแร้ง 28/39
พรชัย ชาลเศรษฐ์ 1110 นาย ท่าแร้ง 9/59
พรชัย สืบพงศ์เภา 803 นาย อนุสาวรีย์ 149/2
พรชัย สุขีเกตุ 1075 นาย ท่าแร้ง 137/241
พรทิพย์ ปานชี 980 นาง ท่าแร้ง 39/23
พรทิพย์ พินิตอาภากรณ์ 1200 นาง ท่าแร้ง 88/29
พรทิพย์ วิสารัตน์ 62 นาง อนุสาวรีย์ 159/117
พรเทพ พันธ์โกศล 1378 นาย ท่าแร้ง 11/895
พรนภัส ประดิษฐจุสิน 1670 นางสาว ท่าแร้ง 159/164
พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ 671 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
พรพักตร์ เสรีสัตย์ 1156 นางสาว ท่าแร้ง 1035
พรยมล สุรินทร์ 44 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรคกลิน ชนะเจริญชัยกุล 1230 นาย ท่าแร้ง 94/130
พรรณธิภา ทิพฤตรี 1475 นาง ท่าแร้ง
พรรณิภา มณีปกรณ์ 886 นางสาว ท่าแร้ง 143/35
พรรณิภา มาชิดะ 320 นาง อนุสาวรีย์ 244/386
พรรณี เรืองโชติ 259 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/238
พรวรรณ พรมคำวงค์ 1101 นางสาว ท่าแร้ง 85/6
พรศักดิ์ ระดาดาษ 793 นาย อนุสาวรีย์
พรศักดิ์ ศุภโชคชัยวัฒนา 973 นาย ท่าแร้ง 4
พรสุวีณ์ พงษ์สุระ 697 นางสาว อนุสาวรีย์
พฤฒิพงศ์ สันตวิสิษฐ์ 550 นาย อนุสาวรีย์
พฤทธิ์ ชุมนูรักษ์ 209 นาย อนุสาวรีย์
พล ทับทิม 853 นาย ท่าแร้ง
พลนี คงชาญศิริ 118 นางสาว อนุสาวรีย์ 202/7
พลภัทร มิ่งประเสริฐ 776 นาย อนุสาวรีย์ 3
พลอยลดา โนมูระ 390 นาง อนุสาวรีย์ 159/105
พวงทิพย์ แหวนอ่อน 504 นางสาว อนุสาวรีย์
พอชม วัชโรทัย 772 นาง อนุสาวรีย์ 14/415
พะเนียด เบ้าเงิน 970 นาย ท่าแร้ง
พัชรดา ศุขอร่าม 1397 นางสาว ท่าแร้ง 32/129
พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์ 974 นางสาว ท่าแร้ง 150/22
พัชรพล อติชาติธานินทร์ 1344 นาย ท่าแร้ง 72/68
พัชราพร อัตโยโค 1047 นางสาว ท่าแร้ง 46/290
พัชราภรณ์ มณีดุลย์ 4 นาง อนุสาวรีย์ 14/145
พัชริชยา พรหมสุข 646 นางสาว อนุสาวรีย์ 51/51
พัชรินทร์ แมนผดุง 516 นาง อนุสาวรีย์ 2/508
พัชรินทร์ รัตนปทุมวงค์ 187 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
พัชรินทร์ วัชรประดิษฐ์ 1095 นาง ท่าแร้ง 119/138
พัชรี ช้างโรจน์ 1459 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรี อาจคง 812 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรีพร สีสาน 1145 นางสาว ท่าแร้ง 11/976
พัณณ์ชิตา ศรีภาพัฒน์ 1553 นางสาว ท่าแร้ง 89/684
พัทธนันท์ พีระชัยพัทธ์ 774 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
พัทธวรรณ โชคทรัพย์ธนกิจ 908 นาง ท่าแร้ง 159/764
พัทมล มีสาวนา 1408 นาง ท่าแร้ง 144/82
พันธิตรา ชาญนิติ 283 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/41
พันธุ์ธัช สุกใส 551 นาย อนุสาวรีย์
พิกุล มณฑา 198 นางสาว อนุสาวรีย์
พิชชญานันท์ สทธิธรรมานันท์ 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/100
พิชันรัตน์ วัฒนกุลมีชัย 1183 นาย ท่าแร้ง 121/78
พิชัย ธานุชาติ 274 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ คำทา 1444 นาย ท่าแร้ง 39/197
พิเชษฐ บพิตรพิทักษ์ 1651 นาย ท่าแร้ง
พิเชษฐ มหาจักษ์ 1029 นาย ท่าแร้ง 79/13
พิเชษฐ เรือนแก้ว 1226 นาย ท่าแร้ง
พิทักษ์ เลิศประเสริฐพันธ์ 1092 นาย ท่าแร้ง 9/220
พิทักษ์ วงษ์รัตนสมบัติ 462 นาย อนุสาวรีย์ 12/135
พินิจ อุปลา 731 นาย อนุสาวรีย์ 409
พินิจนันท์ จันทร์ศรี 257 นางสาว อนุสาวรีย์
พิภพ ปรัชญาทิพย์สกุล 1472 นาย ท่าแร้ง 200/31
พิมพ์นรา แสงสุข 1208 นาง ท่าแร้ง 102/364
พิมพ์ผกา ขันวงษ์ 1286 นางสาว ท่าแร้ง 89/451
พิมพ์พิศา สืบพงศ์เภา 1490 นางสาว ท่าแร้ง 58/8
พิมพ์วรา ผดุงกุล 1609 นางสาว ท่าแร้ง 26
พิมพา ปานศรี 75 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมลศิริ เซียววงษ์ครอบ 514 นาง อนุสาวรีย์
พิราวรรณ บุตรจินดา 1562 นาง ท่าแร้ง 3/395
พิริยา อยู่คง 684 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/199
พิไลวรรณ ทองถนอมวงศ์ 1593 นางสาว ท่าแร้ง 46/170
พิศมัย สุวิเศษ 866 นางสาว ท่าแร้ง 17
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 1034 นาย ท่าแร้ง 7/204
พิสิฐ ชัยมงคล 1236 พตอ. ท่าแร้ง 100/65
พิสิษฐ์ โชตน์ภาวินันท์ 916 นาย ท่าแร้ง 121/45
พีรชา พลอยสังวาลย์ 40 นาย อนุสาวรีย์ 147/28
พีรญา อดิเรกสาร 607 นาง อนุสาวรีย์ 37/56
พีรดา คงชาญศิริ 300 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/254
พีรนา เติมศรีทอง 494 นางสาว อนุสาวรีย์
พีรพงศ์ ลอยบน 370 นาย อนุสาวรีย์ 342
พีรพันธ์ วสันตศิริ 1589 นาย ท่าแร้ง 39/80
พีรศักดิ์ ทิพย์สุริย์ 720 นาย อนุสาวรีย์ 10/1
พีระ เกตุสุวรรณ์ 575 นาย อนุสาวรีย์ 27
พีระพงษ์ ประสพศักดิ์ 1141 นาย ท่าแร้ง 44/86
พีระพันธ์ อิ่มสมบูรณ์ 744 นาย อนุสาวรีย์ 244/7
พีระศักดิ์ ศรีวิเศษ 800 นาย อนุสาวรีย์
พุทธ พินิจพงษ์ 778 นาย อนุสาวรีย์
พูนทรัพย์ หนองหัวลิง 1478 นาย ท่าแร้ง 200/32
พูนพงศ์ คงชาญศิริ 1114 นาย ท่าแร้ง 88/19
พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง 878 นาย ท่าแร้ง 159/51
พูลสุข จ้องสละ 1252 นาย ท่าแร้ง 45/31
เพชร ไทยกำเนิด 899 นาย ท่าแร้ง 161/9
เพชร หล่อวัฒนพงษา 334 นาย อนุสาวรีย์ 244/166
เพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์ 1076 นาง ท่าแร้ง 7/350
เพ็ญพัณณ์ พูนผล 1088 นาย ท่าแร้ง 111/3
เพ็ญศรี มีพวง 86 นาง อนุสาวรีย์
เพ็ญศรี รุ่งเรืองเกษมสุข 958 นาง ท่าแร้ง
เพ็ญศิริ ศุภเวคิน 522 นาง อนุสาวรีย์ 11/117
เพทาย คุ่ยจาด 870 นาย ท่าแร้ง
เพ็นศิริ พลสะท้อน 687 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
เพียงจิตร์ ศรีสำรวล 245 นาง อนุสาวรีย์ 37/324
เพียงใจ ธงสินชัยพร 1353 นางสาว ท่าแร้ง 96/8
เพียงนภา เสยยงคะ 225 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/179
ไพฑูรย์ เทียนสนอง 1483 นาย ท่าแร้ง 44/32
ไพฑูรย์ บำรุงกิจ 1022 นาย ท่าแร้ง 44/258
ไพฑูรย์ รัตนรักษ์ 1588 นาย ท่าแร้ง 135/3
ไพฑูรย์ เลิลดาวงศ์ 1591 นาย ท่าแร้ง
ไพฑูรย์ อภิรักษ์พงศา 931 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/85
ไพบูลย์ จันติบุตร 847 นาย ท่าแร้ง
ไพบูลย์ สัมป์รุ่งรัตนา 109 นาย อนุสาวรีย์ 40/84
ไพร แคล้วปลอดทุกข์ 243 พท.หญิง อนุสาวรีย์ 44/421
ไพรบูลย์ ผกาผาด 546 นาย อนุสาวรีย์
ไพรวรรณ แหวนนิล 1549 นาย ท่าแร้ง 149/68
ไพรัตน์ ปัทมพงศา 1390 นาย ท่าแร้ง 18/40
ฟิลดาภรณ์ โตบรรเลง 308 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/113
ภคมน อินทร์ถมยา 316 นาง อนุสาวรีย์ 52/26
ภคินี เรืองรอง 1202 นางสาว ท่าแร้ง 163/24
ภรทิพย์ คนเพียร 1343 นางสาว ท่าแร้ง 130
ภวณิคา โกศลวุฒิ 1196 นางสาว ท่าแร้ง 7/290
ภวรี รวิรุจิพันธ์ 676 นางสาว อนุสาวรีย์ 232
ภัคฐณิชา นันตะภักดิ์ 1242 นางสาว ท่าแร้ง
ภัชราภา ฐิตะกาญจน์ 1189 นางสาว ท่าแร้ง 33/5
ภัฏ คมภัสอัษดิน 702 จ.ต. อนุสาวรีย์
ภัทรพร ทองชิว 579 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/294
ภัทรพร เลี่ยงสุพงศ์ 1302 นางสาว ท่าแร้ง 9/350
ภัทรพร สุขหล้า 1596 นางสาว ท่าแร้ง 159/285
ภัทรพันธุ์ พันธุบุตร 167 นาย อนุสาวรีย์ 77/62
ภัทรสุภาค์ เฉลิมนนท์ 1122 นาง ท่าแร้ง 7/77
ภัทรา ทับทิมเทพ 1579 นางสาว ท่าแร้ง
ภัทราริน ยอดกมล 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/9
ภัมริน สถิตย์ธรรม 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/9
ภาคภูมิ ชอบธรรม 111 นาย อนุสาวรีย์ 44/159
ภาณุพล แก้วคง 1583 นาย ท่าแร้ง 100/517
ภาดล สามนเสน 214 นาย อนุสาวรีย์
ภานุพันธ์ ประเสริฐแก้ว 1351 นาย ท่าแร้ง 5/191
ภานุมาศ เลิศศิริสัมพันธ์ 480 นางสาว อนุสาวรีย์
ภาภัส ราษฎร์เหนือ 1669 นางสาว ท่าแร้ง 99/102
ภาสกร ภาสถิตย์ 1551 นาย ท่าแร้ง
ภีรพร คำพิมูล 1389 นาง ท่าแร้ง 102/353
ภีรสัณฑ์ วงษ์สวัสดิ์ 145 นาย อนุสาวรีย์ 120/18
ภูดิท ไวทยกุล 1234 นาย ท่าแร้ง 90/6
ภูดิท ศีลชัยทาน 1177 นาย ท่าแร้ง 89/522
ภูมิกิติ บุตรจินดา 1563 นาย ท่าแร้ง 3/210
ภูมิภพ ไชยสมบัติ 1281 นาย ท่าแร้ง 159/534
ภูริตา ธาดาปัญญาวุฒิ 177 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/282
ภูริทัต จันทรวงศา 943 นาย ท่าแร้ง
ภูวนะ ธิปัญญา 168 นาย อนุสาวรีย์
มงคล จันทร์สมัย 1165 นาย ท่าแร้ง 38/351
มงคล ทองนิ่ม 830 นาย ท่าแร้ง 22
มงคล พฤกษ์ทรานนท์ 1411 นาย ท่าแร้ง 159/30
มงคล พัชรดำรงกุล 930 นาย ท่าแร้ง 65/33
มงคล โรจน์พจนานาวิน 775 นาย อนุสาวรีย์ 225/133
มณฑล ศานติวงศ์กุล 98 นาย อนุสาวรีย์ 88/8
มณเทียร พันธ์อิ่ม 917 นาย ท่าแร้ง 222/350
มนเฑียร นิยมธรรม 1523 นาย ท่าแร้ง 222/165
มนต์ชัย ตั้งเมืองทอง 395 นาย อนุสาวรีย์
มนต์ชัย ศักดิ์ศรี 691 สิบโท อนุสาวรีย์ 50/697
มนต์ปภาส์ วราโรจน์วงศ์ 1611 นางสาว ท่าแร้ง 6/671
มนตรี ไพศาลธนวัฒน์ 1129 นาย ท่าแร้ง 5/433
มนตรี มีจันทรโท 189 นาย อนุสาวรีย์ 12/227
มนต์สินี นวลศิริโกศล 797 นาง อนุสาวรีย์ 181/345
มนศักดิ์ เอื้อทวีพล 1084 นาย ท่าแร้ง 111/518
มนสีชา บุญนาค 642 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1077
มนัสนันท์ พงษ์พิ่งพิทักษ์ 587 นาง อนุสาวรีย์ 1/11
มนัสนันท์ หลีวิทยานนท์ 411 นางสาว อนุสาวรีย์
มนูญ นิลสุวรรณ 540 นาง อนุสาวรีย์ 64
มยุรี ธัญพิทยากุล 1365 นาง ท่าแร้ง 137/214
มยุรี มีช้าง 533 นางสาว อนุสาวรีย์ 50
มรกต สุวัฒนพิเศษ 1186 นางสาว ท่าแร้ง 105
มลทิพย์ ศิริสินสุข 570 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
มลธิรา แก้วลอย 823 นางสาว ท่าแร้ง 155/146
มหวรรธน์ จินดา 1564 นาย ท่าแร้ง 186
มอน สมสิงห์ 526 นางสาว อนุสาวรีย์
มะลิวรรณ มะอาจเลิศ 287 นางสาว อนุสาวรีย์
มันฑนา กิตติพีรชล 585 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
มัลลิกา ประสพเนตร 709 นาง อนุสาวรีย์ 25
มานนท์ หล่มทอง 263 นาย อนุสาวรีย์
มานพ จืนทสิทธิ์ 880 นาย ท่าแร้ง 293
มานพ ซ่อมจันทึก 83 นาย อนุสาวรีย์
มานพ ม่วงมณี 1098 นาย ท่าแร้ง 10
มานิตย์ แย้มรื่น 600 นาง อนุสาวรีย์ 3/2459
มานิตร์ หนองขุนสาร 233 นาย อนุสาวรีย์
มาลัย เล็กประทุม 538 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/390
มาลี บุญศรี 52 นาง อนุสาวรีย์
มาลี พรหมศร 1509 นาง ท่าแร้ง 6/94
มาลี รัศมีเรือง 107 นางสาว อนุสาวรีย์ 183
มิตร สุริยะ 780 นางสาว อนุสาวรีย์
มีชัย จิระสมบูรณ์โชค 7 นาย อนุสาวรีย์ 557/295
มุทิตา อารยะเศรษฐากร 1391 นาง ท่าแร้ง 29/16
เมธา ชูมาลัยวงศ์ 215 นาย อนุสาวรีย์ 108/215
เมธิณี ธรรมภิรานนท์ 8 นาง อนุสาวรีย์ 77/148
เมธิศา อภิวัฒน์รุ่งเรือง 1006 นางสาว ท่าแร้ง 2/19
เมี้ยน ภู่สาย 527 นาย อนุสาวรีย์ 18/200
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ 349 นาย อนุสาวรีย์ 3
ยงยุทธ ซื่อพงษา 808 นาย อนุสาวรีย์
ยงยุทธ ไทยศรีสุข 644 นาย อนุสาวรีย์ 82
ยนต์ บุญธง 1595 นาย ท่าแร้ง
ยรรยง เฮงสงเคราะห์ 1004 นาย ท่าแร้ง
ยศธน ลาภขุนทด 605 นาย อนุสาวรีย์
ยศวดี สาระรัตน์ 127 นางสาว อนุสาวรีย์
ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ 1476 นาย ท่าแร้ง 139/55
ยาใจ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 902 นาง ท่าแร้ง 137/301
ยิบ ศาลารมย์ 106 นาย อนุสาวรีย์
ยุทธนา มั่นเสกวิทย์ 798 นาย อนุสาวรีย์ 23/10
ยุทธนา มาโต 842 ร.ท. ท่าแร้ง 2/39
ยุทธพงศ์ อ่อนน้อมพันธุ์ 1336 นาย ท่าแร้ง 110/2
ยุพยงค์ ไชยโกมินทร์ 1058 นาง ท่าแร้ง 5/223
ยุพา มรกต 23 นาง อนุสาวรีย์
ยุพา มีเอี่ยม 773 นาง อนุสาวรีย์ 17
ยุพาพรรณ สมสมาน 104 นาง อนุสาวรีย์ 180/241
ยุพาภรณ์ เลิศอุดร 410 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน แก้วนุ้ย 162 นางสาว อนุสาวรีย์ 72/5
ยุพิน ทับทิม 850 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน มณีวงษ์ 1321 นางสาว ท่าแร้ง 18/213
ยุภาวรรณ บุญสุข 692 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุวดี พูนผลวัฒนาภรณ์ 471 นาง อนุสาวรีย์ 11/54
ยูภิกา วัชระคุปต์ 43 นางสาว อนุสาวรีย์ 13
รจนันท์ วิไลทรัพย์ไพศาล 1199 นางสาว ท่าแร้ง
รณชัย จงเจริญรัตน์ 777 นาย อนุสาวรีย์ 37/211
รตนพร สังข์แก้ว 1268 สิบตำรวจโทหญิง ท่าแร้ง 100/237
รวินันท์ ไมตรีสวัสดิ์ 1132 นาง ท่าแร้ง 102/519
รวีวรรณ อ่ำเอื้อ 601 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/326
รวีษุ คำเสนาะ 779 นาย อนุสาวรีย์ 37/13
รสสุคนธ์ น้อมสูงเนิน 182 นาง อนุสาวรีย์
ระพีพันธุ์ ช่วงแก้ว 667 นาย อนุสาวรีย์
รักเกียรติ สุขสำแดง 818 นาย อนุสาวรีย์
รักศินา อุ่นจางวาง 1433 นางสาว ท่าแร้ง 111/505
รักษยา พุทธสอน 1140 นาง ท่าแร้ง 149/75
รังสรรค์ สุขีวัฒนมงคล 1624 นาย ท่าแร้ง 120/24
รังสิทธิ์ จันทร์ดี 833 นาย ท่าแร้ง 139/141
รังสิมา สุวรรณนิตย์ 150 พ.อ.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 32
รัชฏาพร มาพร 506 นางสาว อนุสาวรีย์ 524/3
รัชดาภรณ์ สรษณะ 1572 นางสาว ท่าแร้ง
รัชนี พรหมมะ 589 นางสาว อนุสาวรีย์ 13
รัชนี มานะตั้ง 96 นางสาว อนุสาวรีย์
รัชสมัย หัสดง 294 นาย อนุสาวรีย์ 18/106
รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์ 1460 นาย ท่าแร้ง 137/202
รัฐศาสตร์ ดีรัศมี 239 นาย อนุสาวรีย์ 38/84
รัตน์ ทองชุม 992 นางสาว ท่าแร้ง
รัตน์ ผาดคำ 915 นาย ท่าแร้ง
รัตน์ชัย บัวสุวรรณ 593 นาย อนุสาวรีย์ 244/379
รัตนภรณ์ ผลาเหิม 559 นางสาว อนุสาวรีย์
รัตนา ธรรมศิริ 417 นาง อนุสาวรีย์ 46
รัตนา เสริมศรี 67 นาง อนุสาวรีย์ 215
รัตนากรณ์ ติแก้ว 126 นาง อนุสาวรีย์
รัตยา สันเสนาะ 1103 นาง ท่าแร้ง 10
รัศม์ทิศา สิริโชติชัยมงคล 16 นางสาว อนุสาวรีย์
รัสรินทร์ จิตติจำรูญศักดิ์ 796 นาง อนุสาวรีย์
ราชิกุล แสงมณี 769 นาง อนุสาวรีย์ 2
รำไพ ตั้งเปรมศรี 416 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/445-446
รุ่งนภา วารีวะนิช 1502 นาง ท่าแร้ง 94/169
รุ่งรักษ์ ชาตะสิงห์ 261 นาง อนุสาวรีย์ 48/91
รุ่งรัตน์ พุทธเจริญ 113 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งโรจน์ เด่นเจริญ 1294 นาย ท่าแร้ง 111/60
รุ่งโรจน์ สัพโส 1138 นาย ท่าแร้ง 98/126
รุ่งโรจน์ อนุรักษ์ชนะพล 1316 นาย ท่าแร้ง 149
รุ่งฤดี ครุฑดำรงชัย 825 นางสาว ท่าแร้ง 99/23
รุ่งฤดี ชูชม 1598 นาง ท่าแร้ง 119/154
เรวดี จันทวารา 1658 นางสาว ท่าแร้ง
ฤกษ์งาม เรืองหิรัญวนิช 519 นาย อนุสาวรีย์ 6
ลดาวรรณ ประเสริฐประศาสน์ 170 นางสาว อนุสาวรีย์ 35/105
ลดาวัลย์ เหลืองสีนาค 978 นาง ท่าแร้ง 1
ลองพล ศรแก้ว 502 นาย อนุสาวรีย์
ลออ ดีสกุล 913 นาง ท่าแร้ง 189/3
ลักษิกา ศรีจำเริญ 1106 นางสาว ท่าแร้ง 51/3
ลัดดา จงสิทธิเลิศ 515 นาง อนุสาวรีย์ 22/32
ลัดดา จันทรา 29 นางสาว อนุสาวรีย์
ลัดดา ไพศาลเจริญวงศ์ 666 นาง อนุสาวรีย์ 38/32
ลัดดา มุสิกาโปดก 1641 นาง ท่าแร้ง 44/6
ลัดดา สิงห์ศรี 787 นางสาว อนุสาวรีย์
ลำดวน วรรณจิตร์ 10 นาง อนุสาวรีย์
ลำใย หาดคำ 950 นางสาว ท่าแร้ง
ลิตา เอี่ยมอรุณ 651 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/190
ลินจง จินตสุนทรอุไร 482 นาย อนุสาวรีย์ 43/832
ลี่ กลัดบ้านห้วย 765 นางสาว อนุสาวรีย์ 350
ลีลานุช ดาวลอย 1205 นาง ท่าแร้ง 119/61
เล็ก ขำทั่ว 1550 นางสาว ท่าแร้ง
เล็ก มอญเจริญ 481 นาย อนุสาวรีย์ 86/57
เล็ก สัญญลักษณ์ศิริ 554 นาง อนุสาวรีย์ 65
เลอเดช สุขฉลาด 1240 นาย ท่าแร้ง 8/24
เลิศ ภาษีชา 1522 นางสาว ท่าแร้ง 68/6
ไลลาภา พรประไภย 507 นางสาว อนุสาวรีย์ 45/3
วงศ์พรรณ ฉันทอธิพงศ์ 903 นาง ท่าแร้ง 1/14
วงสิน ขันธโชติ 511 นาย อนุสาวรีย์
วชิระ ตรงดึ 993 นาย ท่าแร้ง
วชิระ อุเทนรัตน์ 1296 นาย ท่าแร้ง 144/55
วทัญ จั่นเพ็ชร์ 1477 นาย ท่าแร้ง 15
วนัท กานต์ปริยสุนทร 1373 นาย ท่าแร้ง 94/80
วนาลี โพธิ์ตาด 140 นาง อนุสาวรีย์ 69/1
วนิดา พรบุญ 946 นางสาว ท่าแร้ง
วนิดา ศุกหลักร้อย 196 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/159
วรกฤต นิยมไทย 547 นาย อนุสาวรีย์
วรงค์ ภัทรชัยกุล 491 นาย อนุสาวรีย์
วรชาติ ภัทรจริยา 1362 นาย ท่าแร้ง 166/4
วรดล ดาวดวง 897 นาย ท่าแร้ง 119/174
วรนาถ ภูมิถาวร 190 นาย อนุสาวรีย์ 13
วรพงศ์ สุขเกษม 186 นาย อนุสาวรีย์
วรพงษ์ ยืนยาว 1581 นาย ท่าแร้ง
วรพจน์ พนโสภณกุล 173 นาย อนุสาวรีย์ 225/109
วรพจน์ ศรีกรีพุทธนะ 564 นาย อนุสาวรีย์ 163
วรพล ธนโชติ 1424 นาย ท่าแร้ง 723/2
วรภัณฑ์ ไทยทัต 1083 นาย ท่าแร้ง 111/889
วรภัทร วิลาวรณ์ 935 นาย ท่าแร้ง 30
วรรณพร วิชานนุวงศ์ 1272 นางสาว ท่าแร้ง 70/182
วรรณวรางค์ ดีพอ 164 นาง อนุสาวรีย์ 327
วรรณา โคตะบุตร 596 นาง อนุสาวรีย์ 8
วรรณา ซันออฟเดนเล่ง 881 นาง ท่าแร้ง
วรรณา ปราช 855 นาง ท่าแร้ง 200/30
วรรณี ศิริวรรณ 219 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/31
วรรยา เจริญโพธิ์ 1192 นางสาว ท่าแร้ง 144
วรรัตน์ แซ่หลี 1187 นาย ท่าแร้ง 968
วรวิทย์ ขาวปลอด 180 นาย อนุสาวรีย์ 244/208
วรัปสร เจริญโพธิ์ 350 นางสาว อนุสาวรีย์ 144/3
วรากร เทพปรีดา 1630 นางสาว ท่าแร้ง 4/6
วราภรณ์ แก้วสี 1261 นางสาว ท่าแร้ง 5/293
วราภรณ์ บุญมา 1312 นางสาว ท่าแร้ง 134/12
วราภรณ์ โยธายุทธ 836 นางสาว ท่าแร้ง 12/3
วราลักษณ์ โพธิสาโร 149 นาง อนุสาวรีย์ 25
วริญญา บุญญเสมา 1574 นางสาว ท่าแร้ง
วรินทร อนันต์เศรษฐกุล 791 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/135
วริศรา แก้วสว่าง 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/213
วริศา ลิปิสุนทร 201 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/155
วรุตม์ ศิริกิม 635 นาย อนุสาวรีย์
วโรดม โรจนพาณิช 1112 นาย ท่าแร้ง 55/46
วลัยพร เงารัตนพันธิกุล 250 นาง อนุสาวรีย์ 32
วลัยลักษณ์ สำเภาวมาลย์ 1147 นางสาว ท่าแร้ง
วสันต์ นกโนรี 794 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/121
วัชชีรา ตันวิบูลย์วงศ์ 1042 นางสาว ท่าแร้ง
วัชรพงษ์ ปิณฑานนท์ 37 นาย อนุสาวรีย์ 122/48
วัชรพล มยุรี 1077 นาย ท่าแร้ง 14
วัชรวรรณ บำรุงกิจ 439 นาง อนุสาวรีย์ 231
วัชระ ธรรมศรี 322 นาย อนุสาวรีย์ 180/173
วัชระ ประเสริฐสังข์ 1665 นาย ท่าแร้ง
วัชระพงษ์ กิจโกศล 194 นาย อนุสาวรีย์ 37/178
วัชราภรณ์ ภารพงษ์ 860 นาง ท่าแร้ง 19/1
วัชรารุจี จุฑะกนก 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
วัชรินทร์ เธียรทิม 1258 นาย ท่าแร้ง
วัชรี อู๋สังข์ 276 นาง อนุสาวรีย์ 37/50
วัฒนา วรสิทธิพิศิษฏ์ 1511 นาย ท่าแร้ง 199/153
วัฒนา เอมวรรธนะ 428 นาย อนุสาวรีย์
วัฒนิภา ท่องแก้ว 964 นาง ท่าแร้ง 159/950
วันชัย พลายดง 549 นาย อนุสาวรีย์ 91
วันชัย สุขรี่ 610 นาย อนุสาวรีย์
วันดี บำรุงถิ่น 641 นาง อนุสาวรีย์
วันทนา บุญเฉลียว 1111 นาง ท่าแร้ง 19
วันทนีย์ เพียรค้า 1517 นางสาว ท่าแร้ง 60
วันพ็ญ เชื่อมนาค 65 นางสาว อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ บุปผาลา 660 นาง อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ พลัดเกตุ 157 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
วันเพ็ญ พันธุ์สุวรรณ์ 1087 นาง ท่าแร้ง 2/37
วันเพ็ญ พุฒแตง 313 นางสาว อนุสาวรีย์ 214
วันเพ็ญ สกุล 1639 นางสาว ท่าแร้ง
วัลลภ พวงนาค 99 ร.อ. อนุสาวรีย์ 111
วัลลภา ชุมวรฐายี 305 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
วัลลภา พันธุ์แก้ว 100 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/16
วัลลภา หิริวงศ์ 618 นาง อนุสาวรีย์
วัลลักษณ์ นิติจินดาพงศ์ 1402 นางสาว ท่าแร้ง 139/302
วารีย์ เทพรักษ์ 1269 นาง ท่าแร้ง 200/132
วารุณี สีดีล้วน 1488 นางสาว ท่าแร้ง 46/305
วารุทธิ์ ปรีดี 103 นาย อนุสาวรีย์ 1061
วาสนา ทวีนันท์ 590 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา ทาเคชิตะ 39 นาง อนุสาวรีย์ 121/42
วาสนา ธรรมรักษา 401 นาง อนุสาวรีย์ 28
วาสนา ลือนาม 1664 นางสาว ท่าแร้ง 6/602
วาสนา สอนเวียง 224 นาง อนุสาวรีย์
วิกรม ตปนียะกุล 1429 นาย ท่าแร้ง 139/132
วิชชา กลิ่นประทุม 759 นาย อนุสาวรีย์ 110/88
วิชญ์ธยาน์ คณาวุฒิปกรณ์ 1246 นาย ท่าแร้ง 22/217
วิชัย เกษมทรงพร 1519 นาย ท่าแร้ง 139/18
วิชัย คำเมือง 36 น.ต. อนุสาวรีย์ 29/83
วิชัย ชื้นบำรุง 396 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 180/415
วิชัย ชูวิเศษสุข 1584 นาย ท่าแร้ง 139/227
วิชัย มหาสาร 959 นาย ท่าแร้ง
วิชัย วชิรวัตถานนท์ 203 นาย อนุสาวรีย์
วิชัย หอมประเสริฐ 1458 นาย ท่าแร้ง 21/4
วิชัย อนันต์เศรษฐกุล 790 นาย อนุสาวรีย์ 4/136
วิชาญ นิกรมาลากุล 1375 นาย ท่าแร้ง 7/129
วิชาญ มีษา 975 นาย ท่าแร้ง 125
วิชาญ สีแล 1649 นาย ท่าแร้ง
วิชิน ดวงศรี 591 นาย อนุสาวรีย์ 142
วิเชียร ปราสัย 1604 ว่าที่ร.ต.ต. ท่าแร้ง 100/121
วิทยา พันธุ์มงคล 247 นาย อนุสาวรีย์ 43/457
วิทวัส หัตถีชาติ 932 นาย ท่าแร้ง
วิทู กิตตินันทพล 136 นาย อนุสาวรีย์ 11
วิทูร อบนวล 210 นาย อนุสาวรีย์ 83/13
วินัย ปันตะทา 1451 นาย ท่าแร้ง
วินัย ไพพิษ 1436 นาย ท่าแร้ง
วินัย ยอดดำเนิน 811 นาย อนุสาวรีย์
วิบูลยรัตน์ ลิมตราจิตต์ 643 นาง อนุสาวรีย์ 86/211
วิพุธ อารยางกูร 801 ร.ท. อนุสาวรีย์ 122/43
วิภา อาจทอง 553 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาวดี จึงพานิช 1305 นาง ท่าแร้ง 200/78
วิภาวี ศิริม่วง 1617 นาง ท่าแร้ง 1/278
วิมลรัตน์ เติมศรีทอง 477 นาง อนุสาวรีย์ 55/22
วิรัช เกษราพงศ์ 949 นาย ท่าแร้ง 19
วิรัช ทองชิว 582 นาย อนุสาวรีย์ 37/295
วิรัช ธีระกาญจน์ 230 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช พวงอินทร์ 438 นาย อนุสาวรีย์
วิโรจน์ ก้องเกียรติศิลป์ 1426 นาย ท่าแร้ง 65/91
วิโรจน์ มณีฉาย 402 นาย อนุสาวรีย์ 11/81
วิโรจน์ ยศเครือ 1420 นาย ท่าแร้ง 120/93
วิลาวัลย์ สายจันยูร 566 นาง อนุสาวรีย์
วิลาวัลย์ อิญญาวิเลิศ 205 นาง อนุสาวรีย์ 23
วิไล ผูกพานิช 174 นาง อนุสาวรีย์ 11
วิไล โรจนศศิธรวงศ์ 608 นาง อนุสาวรีย์ 86/148
วิไลภรณ์ มโนปราโมทย์ 1071 นาง ท่าแร้ง 162/23
วิไลรัตน์ หาญมงคลศิลป์ 1168 นาง ท่าแร้ง 143
วิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง 266 นางสาว อนุสาวรีย์
วิวัฒน์ ปิยาภิมุข 981 พล.ต.ต. ท่าแร้ง 51/11
วิศรุต โรจนพาณิช 1124 นาย ท่าแร้ง 55/93
วิศัลย์ศยา เครือทองศรี 1335 นาง ท่าแร้ง 137/156
วิศิษฎ์ แก้ววิเชียร 1136 นาย ท่าแร้ง 222/339
วิษณุ อภิชาตเมธี 858 นาย ท่าแร้ง 139/48
วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ 1359 นาย ท่าแร้ง 11/135
วิสุทธิ์ สมภักดี 603 นาย อนุสาวรีย์ 43/198
วิสูตร พ่วงวิเศษ 112 นาย อนุสาวรีย์
วีกร กิจจาวาณิชย์ 1198 นาย ท่าแร้ง 48/80
วีณา ครูจิต 738 นาง อนุสาวรีย์ 56
วีณา วรวัฒนา 727 นาง อนุสาวรีย์
วีรชิต โรจนวิภาค 372 นาย อนุสาวรีย์
วีรภัทร ภูมิถาวร 734 นาย อนุสาวรีย์ 3
วีรวัฒน์ ธุวะสิน 1486 นาย ท่าแร้ง 2/36
วีรศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ 868 นาย ท่าแร้ง
วีระ เชื้อกุล 165 นาย อนุสาวรีย์
วีระ บุญทรงฤทธิ 846 นาย ท่าแร้ง
วีระ ผังลักษณ์ 1387 พ.อ. ท่าแร้ง 38/140
วีระ เหลืองอร่าม 323 นาย อนุสาวรีย์ 24
วีระชน เลี้ยงประยูร 636 นาย อนุสาวรีย์ 1/162
วีระยุทธ คงชาญศิริ 227 นาย อนุสาวรีย์ 79/21
วีระศักดิ์ ตั้งกิจบำรุง 624 นาย อนุสาวรีย์ 43/577
วีระศักดิ์ สร้อยสุมณฑา 11 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 31
วุฒิชัย สงวนหมู่ 1531 ร.ท. ท่าแร้ง 135/10
วุฒิพงษ์ พรหมธีระวงศ์ 944 นาย ท่าแร้ง 88/104
วุฒิภัทร มิ่งลดาพร 195 นาย อนุสาวรีย์ 22/56
เวียงแก้ว ดอนเหลือม 1439 นางสาว ท่าแร้ง 90/79
ไวกูณฑ์ นิติโรจน์ 1060 นาย ท่าแร้ง 139/245
ศภวรรณ ฉตรชัยกุลศิริ 1043 นางสาว ท่าแร้ง
ศรัญญา อัศวอิทธิวัฒนา 1163 นางสาว ท่าแร้ง 244/3
ศรัณย์ ชูศรี 388 นาย อนุสาวรีย์ 51
ศรายุทธ วุฒิ 1040 นาย ท่าแร้ง
ศราวุฒิ แสงหาร 280 นาย อนุสาวรีย์
ศรีชล มีลาดคำ 429 นาย อนุสาวรีย์
ศรีรัตนา เทพแสง 1195 ดาบตำรวจตรีหญิง ท่าแร้ง 100/288
ศศธร เฉลิมอรรถ 331 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/23
ศศนันท์ โกจิราพันธุ์ 1496 นางสาว ท่าแร้ง 36/138
ศศิธร เอี่ยมละออ 1628 นาง ท่าแร้ง 18
ศศิพงษ์ บุญญแพทย์ 93 นาย อนุสาวรีย์ 158/13
ศศิมา งามปลอด 1537 นาง ท่าแร้ง 161/11
ศศิวรรณ แก้วนิล 898 นางสาว ท่าแร้ง
ศศิวรรณ นวลศรี 1546 นางสาว ท่าแร้ง 155/155
ศศิวิมล วรรณาลัย 639 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/216
ศักดา เบญจเทพานันท์ 42 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์ชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 391 นาย อนุสาวรีย์ 92/191
ศักดิ์ชัย อธิภาคย์ 1019 นาย ท่าแร้ง 44/141
ศักดินา สงวนศักดิ์ 74 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์สิทธิ์ เพชรินทร์ 1655 นาย ท่าแร้ง
ศัลย์ศิริ ศิริมังคละ 501 นาย อนุสาวรีย์ 244/63
ศิรัญญา เชื้อหมอดู 1634 นางสาว ท่าแร้ง 58/9
ศิราณี พรหมวงศ์ 1339 นาง ท่าแร้ง 29/258
ศิริเชษฐ์ อัครคุณไพศาล 427 นาย อนุสาวรีย์
ศิริโชค หวังศักราทิตย์ 1443 นาย ท่าแร้ง 1/253
ศิรินภา วสุกุล 119 นาง อนุสาวรีย์ 77/102
ศิรินาถ อุ่นจังหาร 1650 นาง ท่าแร้ง
ศิริพร ชีวีวัฒน์ 1215 นาง ท่าแร้ง 199/157
ศิริพร ประยุรจตุพร 632 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/9
ศิริพร ภูมา 821 นาง อนุสาวรีย์
ศิริพร หาญนันทวิวัฒน์ 1533 นาง ท่าแร้ง 162/35
ศิริพร อ่อนจันทร์ 213 นางสาว อนุสาวรีย์ 163
ศิริเพ็ญ ศรีนิกร 1152 นาย ท่าแร้ง 222/232
ศิริรัตน์ อยู่พรหม 1366 นาง ท่าแร้ง 19/249
ศิริลักษณ์ ตันทสุทธานนท์ 184 นาง อนุสาวรีย์ 62/108
ศิริลักษณ์ ทับทิม 979 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 44/51
ศิริลักษณ์ มงคลศรี 1009 นาง ท่าแร้ง
ศิริลักษณ์ สายสินธุ์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 145
ศิริวรรณ ยศเครือ 1512 นางสาว ท่าแร้ง 200/70
ศิริวรรณ ศรีมะโรง 1661 นาง ท่าแร้ง
ศิริวรรณ สายเสน 445 นาง อนุสาวรีย์ 112/5
ศิริวัฒน์ สุมาพา 1213 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/282
ศิลา บัวเพชร 690 นาย อนุสาวรีย์ 4/9
ศิวพร บุญประสิทธิ์ 951 นางสาว ท่าแร้ง 952
ศิวรรจ์น วิฑิตสุวรรณกุล 583 นาง อนุสาวรีย์ 1/10
ศิวะ ลิ่วลม 1506 นาย ท่าแร้ง 11/84
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 1354 นาย ท่าแร้ง 155/172
ศีจันทรา บุญนาค 640 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1144
ศุจีภรณ์ ทุมพันธ์ 1271 นาง ท่าแร้ง
ศุภกิจ ชูแสงทอง 1055 นาย ท่าแร้ง 111/755
ศุภกิจ ปานเกตุ 13 นาย อนุสาวรีย์
ศุภรัตน์ ศุขเกษม 1109 นางสาว ท่าแร้ง 44/3
ศุภวุฒิ กิ่งใบสมบูรณ์ 997 นาย ท่าแร้ง 5/337
ศุรดา สุวรรณกิจจาการ 1005 นาง ท่าแร้ง 99/82
เศรษฐ์กุล อุบลแย้ม 498 นาย อนุสาวรีย์ 14/403
สกล นกแก้ว 1218 นาย ท่าแร้ง 205
สกลสุภา หนองบัว 1130 นางสาว ท่าแร้ง 78/152
สกุล กุลกิ่ง 1330 นาย ท่าแร้ง
สกุล จิตต์หมั่น 1313 นาย ท่าแร้ง 94/129
สกุล ศรีเกิด 679 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 50/167
สงกรานต์ เถาว์โท 236 นาย อนุสาวรีย์ 86/59
สงกรานต์ ราชไชยา 928 ด.ต. ท่าแร้ง 111/369
สง่า จันทวัฒน์ 1514 นาง ท่าแร้ง 69/8
สง่า ฉัตรรุ่งเรือง 872 นาย ท่าแร้ง
สถาพร มหาพล 563 นาย อนุสาวรีย์ 77/82
สถาพร สุปรีชากร 321 นาย อนุสาวรีย์ 26
สถิต เลี้ยงถนอม 654 น.ท. อนุสาวรีย์ 26/34
สนิท ขำเลิศ 879 นาย ท่าแร้ง 37/158
สนิท แสนเขื่อน 1282 นาย ท่าแร้ง 62/9
สภลักษณ์ ผัสวี 1166 นางสาว ท่าแร้ง
สมเกรียติ จินาเกตุ 1582 นาย ท่าแร้ง 222/319
สมเกรียติ เอกจริยาวัฒน์ 1545 นาย ท่าแร้ง 88/14
สมเกียรติ แซ่ตู 79 นาย อนุสาวรีย์ 181
สมเกียรติ บุญยินดี 1388 นาย ท่าแร้ง 9/42
สมเกียรติ สุอังคณารัตน์ 468 นาย อนุสาวรีย์ 79/3
สมควร สมานทอง 1401 นางสาว ท่าแร้ง 90/159
สมคิด จุ้ยบู่ทอง 544 นาย อนุสาวรีย์
สมจิตต์ สมศักดิ์ 398 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/267
สมจิตร พัววงษ์แพทย์ 271 นาย อนุสาวรีย์ 67/63
สมใจ กองเกิด 1618 นาย ท่าแร้ง
สมใจ สดใส 1314 นางสาว ท่าแร้ง 18/254
สมใจ เหลือชัยศรี 966 นาง ท่าแร้ง 58
สมชัย ลุยะพันธุ์ 101 นาย อนุสาวรีย์ 11/165
สมชาติ ลิ้มพงษ์ 592 นาย อนุสาวรีย์ 110/320
สมชาย กลิ่นทองคำ 686 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/78
สมชาย กิติคุณศิริ 1030 นาย ท่าแร้ง 162/101
สมชาย ขอสืบ 723 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย พรมแดง 1423 นาย ท่าแร้ง 102/188
สมชาย. สุขเกษม 158 นาย อนุสาวรีย์
สมทรง จันทร์หอม 693 นาง อนุสาวรีย์
สมนิด บุญญาลัย 806 นางสาว อนุสาวรีย์
สมนึก พวยอ้วน 34 นางสาว อนุสาวรีย์
สมบัติ เกษมล้นนภา 1597 นาย ท่าแร้ง 3/233
สมบุญ ละมั่งทอง 813 นาง อนุสาวรีย์ 29/11
สมบูรณ์ เจริญปัญญาปราชญ์ 1275 นาย ท่าแร้ง 52/12
สมบูรณ์ ถนัดค้า 1201 นาย ท่าแร้ง 222/30
สมบูรณ์ สุขจันทร์ 1633 นาย ท่าแร้ง
สมประสงค์ ตันธนาภินันท์ 613 นาย อนุสาวรีย์ 32
สมพงษ์ ดีมาก 492 นาย อนุสาวรีย์
สมพงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 742 นาง อนุสาวรีย์ 57/9
สมพร คงทน 963 นาง ท่าแร้ง
สมพร ชัยอารีย์กิจ 984 นางสาว ท่าแร้ง 99/2
สมพร ทองเมืองหลวง 279 นาย อนุสาวรีย์ 173/27
สมพร เมธานันท์ 1543 ด.ต ท่าแร้ง 100/212
สมพล ทวีพันธุ์ 941 นาย ท่าแร้ง 134/42
สมพักตร์ ไชยเลิศ 1440 นาง ท่าแร้ง
สมพิศ รูปไธสง 273 นาง อนุสาวรีย์ 308
สมเพชร แสนสีมิ่ง 357 นาย อนุสาวรีย์
สมภพ เขมาภิรักษ์ 33 นาย อนุสาวรีย์ 29/546
สมภพ ทองโส 558 นาย อนุสาวรีย์
สมร คุ้มครอง 431 นาง อนุสาวรีย์
สมร สวัสดิ์ภูมิ 960 นาง ท่าแร้ง 200/1
สมฤดี จงเจตน์ดี 1053 นางสาว ท่าแร้ง 89/420
สมฤดี บัวเหม 1427 นางสาว ท่าแร้ง 159/7
สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 1342 นาย ท่าแร้ง 144/72
สมลักษณ์ ชัยสังฆะ 332 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/333
สมศรี ตาโรย 531 นาง อนุสาวรีย์ 56
สมศรี ศรีเล็กดี 116 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/263
สมศักดิ์ จันทรานุสรณ์ 1482 นาย ท่าแร้ง 38/124
สมศักดิ์ แฉ่งกอง 1048 นาย ท่าแร้ง 159/341
สมศักดิ์ ชื่นนางชี 135 นาง อนุสาวรีย์ 54
สมศักดิ์ โตถาวร 817 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ รุ่งโรจน์สกุลชัย 1529 นาย ท่าแร้ง 139/337
สมศักดิ์ ศิริวัฒนาศิลป์ 1521 นาย ท่าแร้ง 61/9
สมศักดิ์ สีสีฐาน 1285 นาย ท่าแร้ง
สมสุข ว่องวาจานนท์ 606 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/401
ส้มหงษ์ หงษ์เวียงจันทรา 972 นางสาว ท่าแร้ง 12/9
สมหญิง ลางคุลเสน 1008 นาง ท่าแร้ง 189/76
สมหมาย จันทร์ทอง 756 นาย อนุสาวรีย์ 416
สมหมาย เผ่าพงษ์ 1301 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/466
สมหมาย เสือคง 1063 นาง ท่าแร้ง 50/4
สมัย ธรรมกุล 991 นาย ท่าแร้ง 24/144
สมัย บุตรช่วง 497 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน ชัยสีดา 675 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน ดีสันเทียะ 1247 นาย ท่าแร้ง
สมิท มั่นคง 741 นาย อนุสาวรีย์ 9/80
สยาม เรืองจันทร์ 362 นาย อนุสาวรีย์
สรพงษ์ หอจินดา 1560 นาย ท่าแร้ง 155/191
สรรค์ ใจสงฆ์ 1376 นาย ท่าแร้ง 6*308
สรรชัย เรืองมา 169 นาย อนุสาวรีย์ 14/2
สรรพวิทย์ ตูวิเชียร 871 นาย ท่าแร้ง 70/190
สร้อยทิพย์ หลาวทอง 1456 นาง ท่าแร้ง 44/58
สระศักดิ์ เทพณรงค์ 1654 นาย ท่าแร้ง 137/21
สราญชล เอี่ยมนพมณี 1118 นางสาว ท่าแร้ง 18/87
สรารัตน์ น้อยเมือง 571 นาง อนุสาวรีย์
สราวุฒิ ธรรมรงค์รัตน์ 1027 นาย ท่าแร้ง 120/27
สรินนา สุวรรณรักษ์ 938 นาง ท่าแร้ง 119/15
สรินยา สุชรัตน์ 586 นาง อนุสาวรีย์ 21
สวัสดิ์ พันชนะ 770 นาย อนุสาวรีย์ 180/330
สวัสดิ์ ฟุ้งเฟื่อง 355 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 257
สวัสดิ์ สายสุวรรณ์ 680 นาง อนุสาวรีย์
สสิธร พันธุ์ภักดีดิสกุล 622 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/1026
สสิพร สินนาลัย 1041 นางสาว ท่าแร้ง
สหพรม เสือโรจน์ 1309 นาย ท่าแร้ง
สังคม เกิดทะเล 877 นาย ท่าแร้ง 22/152
สังคม ขันตีเรือง 874 ด.ต. ท่าแร้ง 100/428
สังคม พรหมยก 1447 นาย ท่าแร้ง 139/164
สังคม สุธา 420 นาย อนุสาวรีย์
สัจจา กรูเนอวัลล์ 1303 นาง ท่าแร้ง 37/31
สัจจา อำพันแสง 1468 นาย ท่าแร้ง 48
สัตถา นิตยานันทะ 1548 นางสาว ท่าแร้ง
สันติ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 739 นาย อนุสาวรีย์ 48/87
สันติ ประสงค์อาสา 1295 นาย ท่าแร้ง 1/270
สันติ สิงห์อภินันท์ 1061 นาย ท่าแร้ง 200/21
สันทิศ คูหากาญจน์ 1307 นาย ท่าแร้ง
สัมฤทธิ์ ไชยชาติ 1607 นาย ท่าแร้ง 102/285
สัมฤทธิ์ สุดคนึง 597 นาย อนุสาวรีย์ 94/12
สาคร เอกศิริ 220 นาย อนุสาวรีย์
สาธิต เทศสวัสดิ์วงศ์ 54 นาย อนุสาวรีย์ 56/329
สาธิต ศิริวรรณา 1386 นาย ท่าแร้ง 134/3
สามารถ เพชรโคตร 17 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ เตชะหงษา 665 นาง อนุสาวรีย์ 49/106
สายใจ หงษ์ทอง 1179 นาง ท่าแร้ง 130/2
สายชล มีตัน 1217 นางสาว ท่าแร้ง
สายญา สุทธิ์โท 1412 นางสาว ท่าแร้ง
สายทอง คงเจริญ 1400 นาง ท่าแร้ง 1/41
สายฝน นาถะพินธุ 1540 นางสาว ท่าแร้ง 89/204
สายฝน เลิศลำหวาน 5 นาง อนุสาวรีย์
สายพิน พิมพรัตน์ 555 นาง อนุสาวรีย์
สายัณห์ น้ำเงิน 901 นาย ท่าแร้ง 169/38
สารัตน์ ส่งช่วย 488 นาย อนุสาวรีย์
สาสน์ โพธิ์นฤมิต 1115 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 92/5
สำราญ เอี่ยมทิม 1538 นาย ท่าแร้ง 15/7
สำฤทธิ์ พิระภาค 1193 นาง ท่าแร้ง
สำลอง สอนสุภาพ 893 นาย ท่าแร้ง
สำอาง เปรมฤทัย 1454 นาง ท่าแร้ง
สิงห์ชัย คชวงษ์ 228 ร.ท. อนุสาวรีย์ 96/40
สิทธิชัย อนันตธนโชติ 1594 นาย ท่าแร้ง 155/196
สิทธิพร เพ็งสกุล 1446 นาย ท่าแร้ง 998
สินธุ์ชัย เปียถนอม 831 นาย ท่าแร้ง 72/6
สินิลธา เหิดขุนทด 743 นาง อนุสาวรีย์
สิม จันทะโร 1262 นางสาว ท่าแร้ง
สิริพร นทีจารุชิต 1450 นาง ท่าแร้ง 11/178
สิริมณี หิรัญรินรัตน์ 947 นางสาว ท่าแร้ง 46/291
สิริมา คำเวบุญ 1036 นางสาว ท่าแร้ง 59/22
สิริมาจย์ ศรีสวัสดิ์ 73 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/28
สิริยากร เหลืองเพชรงาม 218 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริวัฒน์ ลิขนะกุล 470 นาย อนุสาวรีย์ 77/77
สุกัญญา นิศาภากร 740 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/53
สุกัญญา มลฑาทอง 1470 นาง ท่าแร้ง 64
สุกัญญา ยอดที่รัก 859 นาง ท่าแร้ง 18
สุกันยา กุสุมภ์ 1064 นาง ท่าแร้ง 135/25
สุกานดา พิมพ์เวิน 1069 นาง ท่าแร้ง 135/32
สุกานดา ศรีจันทร์ปลิว 1093 นางสาว ท่าแร้ง 9/365
สุกิจ ไชยคุปต์ 782 นาย อนุสาวรีย์
สุกิจ บุญโยภาส 419 นาย อนุสาวรีย์ 48
สุกิจ สมยินดี 955 นาย ท่าแร้ง
สุขเกษม ดีพุ่ม 1287 นาย ท่าแร้ง
สุขชัย อารินทร์ 1003 นาย ท่าแร้ง 199/9
สุขทอง เห็มทอว 221 นาง อนุสาวรีย์ 14/381
สุขศิริวรรณ จันทร 816 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจิตรา โพธิ์สังข์ 668 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/2
สุชัย อมรสุทธิมงคล 674 นาย อนุสาวรีย์ 50/16
สุชาติ กลัดกลีบ 1070 นาย ท่าแร้ง 35/57
สุชาติ ไกรศรีบวร 1207 นาย ท่าแร้ง 102/146
สุชาติ คงคาสัย 614 ร.ต. อนุสาวรีย์ 6
สุชาติ ธีระพิศ 179 นาย อนุสาวรีย์
สุชาติ มณีคง 929 นาย ท่าแร้ง 159/249
สุชาย เฉลิมธนศักดิ์ 628 นาย อนุสาวรีย์ 66/110
สุชิน บู่ตามใจ 1222 นาย ท่าแร้ง 144/162
สุชีรา แสงภักดิ์ 810 นางสาว อนุสาวรีย์
สุเชาว์ สีนุ่น 1632 นาย ท่าแร้ง
สุฌานีฐ์ คูเสถียร 1569 นางสาว ท่าแร้ง
สุฒิพงศ์ พจนะลาวัณย์ 138 นาย อนุสาวรีย์
สุดใจ รอดพงษา 521 นาย อนุสาวรีย์
สุดใจ อุไรวรณ์ 1220 พ.ต. ท่าแร้ง 39/75
สุดธิดา พัววงษ์แพทย์ 264 นาง อนุสาวรีย์ 52/25
สุดา เสียงใส 937 นาง ท่าแร้ง 148
สุดาพร แซ่อื้อ 1610 นางสาว ท่าแร้ง 137/188
สุทธพันธ์ ศิริ 1224 พล.ต.อ. ท่าแร้ง 100/126
สุทธิดา พรหมมาณพ 19 นาง อนุสาวรีย์ 18/268
สุทธิพันธ์ อาวสกุลสุทธิ 578 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิรักษ์ อนันต์ฤทธิ์ 258 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/109
สุทธืพงษ์ ศิริสุวรรณ 945 นาย ท่าแร้ง 22/22
สุทัศน์ อุดมสุข 1653 นาย ท่าแร้ง
สุทิน นาเอก 1601 นาย ท่าแร้ง
สุทิน ศิริ 368 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ ขวัญสุข 786 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ คล่องใจ 1555 นาย ท่าแร้ง 46/230
สุเทพ วงค์กวน 1167 ด.ต. ท่าแร้ง 100/173
สุธพงศ์ วานิชวงศ์วรรณ 156 นาย อนุสาวรีย์ 49/123
สุธรรม มณีดุลย์ 1116 นาย ท่าแร้ง 137/71
สุธิดา ลี้สกุล 246 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1049
สุธี ศรีพิพัฒน์ 856 นาย ท่าแร้ง
สุธีร์ วงศ์อุ่นใจ 1626 นาย ท่าแร้ง 33/183
สุนทรีย์ สุรินทร์ 747 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/156
สุนันต์ ยิ้มละมัย 1635 นาง ท่าแร้ง
สุนันท์ ชัยอารีย์กิจ 983 นาง ท่าแร้ง 99/1
สุนันท์ แย้มอุบล 577 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/19
สุนันทา แซ่อึ้ง 311 นาง อนุสาวรีย์ 84/48
สุนันทา พันชนะ 761 นาง อนุสาวรีย์ 181/40
สุนันทา สีสีฐาน 1284 นาง ท่าแร้ง 89/379
สุนัย มากท้วม 840 นาย ท่าแร้ง 78/110
สุนิศา เพชรฤทธิ์ 1558 นางสาว ท่าแร้ง 82/1
สุนิสา สุวรรณสถิตย์ 82 นางสาว อนุสาวรีย์ 12
สุบรรณ บุญรักษ์ 1666 นาย ท่าแร้ง
สุประวีณ์ ตันยะบุตร 783 นาง อนุสาวรีย์
สุปรียา ภูจอมแก้ว 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/545
สุพจน์ บุญญานนท์ 936 นาย ท่าแร้ง 199/110
สุพจน์ ปรีชายิ่งสถิตย์ 1023 นาย ท่าแร้ง 144/6
สุพร เรืองหิรัญ 183 นาง อนุสาวรีย์
สุพรรณี บุญเย็น 771 นาง อนุสาวรีย์
สุพรรณี สำราญเริง 661 นาง อนุสาวรีย์ 181/262
สุพัฒน์ ไทยอย่ 934 นาย ท่าแร้ง 45/43
สุพัฒน์ บุญเสริม 161 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
สุพัตรา สมสุวรรณชัย 562 นาง อนุสาวรีย์ 37/353
สุพาภักดี อนันต์ณัฏฐพงค์ 557 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพิชฌาย์ ธีระวิทยาพรรณ 47 นางสาว อนุสาวรีย์ 231
สุพิชา แก้วศรีขาว 717 นาง อนุสาวรีย์ 288/98
สุพี มะสัน 939 นางสาว ท่าแร้ง
สุภชัย อรรคอดุลย์ 327 นาย อนุสาวรีย์ 56/208
สุภพงษ์ กิตติวงศ์วัฒนา 171 นาย อนุสาวรีย์ 225/100
สุภาพ คำนวนสกุณี 204 นาย อนุสาวรีย์ 244/420
สุภาพร ณ พัทลุง 108 นาย อนุสาวรีย์ 29/9
สุภาวรรณ เสริมศรี 61 นางสาว อนุสาวรีย์ 119/1
สุมาลี งาทเฉลียว 1052 นาง ท่าแร้ง 29/3
สุมาลี ทองคำ 178 นาง อนุสาวรีย์ 27/5
สุมาลี ราพิมพ์สำโรง 1508 นางสาว ท่าแร้ง
สุมิตตา เจรจาปรีดี 599 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/140
สุมิตร ชำนาญพล 1280 นาย ท่าแร้ง
สุรเดช ตรีนพรัตน์ 1410 นาย ท่าแร้ง 44/64
สุรเทพ แสงเทศ 1552 นาย ท่าแร้ง 200/144
สุรพล บุญช่วย 412 นาย อนุสาวรีย์ 115
สุรภา ศรีสวัสดิ์ 63 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/2
สุรศักดิ์ ดึกรัมย์ 965 นาย ท่าแร้ง
สุรศักดิ์ ธีระพิศ 160 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ รุจิณรงค์ 753 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ ไวยเนตร 711 นาย อนุสาวรีย์ 363/237
สุรศักดิ์ หักกะยานนท์ 301 นาย อนุสาวรีย์ 108/534
สุรัต แสงสุวรรณ 153 นาย อนุสาวรีย์
สุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์ 953 นาย ท่าแร้ง 201/3
สุรัตนวดี วงษ์แววดี 1054 นาง ท่าแร้ง
สุริชัย โอมวัฒนา 844 นาย ท่าแร้ง 18/260
สุริภา ทองพันดุล 443 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/293
สุริยะ บุตรขัน 404 นาย อนุสาวรีย์ 180
สุริยา ศรีสง่า 1297 นาย ท่าแร้ง
สุรีย์ เปรี้ยวนิ่ม 452 นาง อนุสาวรีย์
สุรีย์ สุมาโน 851 นาง ท่าแร้ง 148/67
สุรีย์พร พันธ์อิ่ม 922 นางสาว ท่าแร้ง 222/297
สุรีรัตน์ พะจุไทย 89 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวภัทร ปั้นลายนาค 1493 นางสาว ท่าแร้ง 9/44
สุวรรณ บุระมาศ 924 นาย ท่าแร้ง 148/4
สุวรรณา ศรีเม้ย 735 นางสาว อนุสาวรีย์ 17/118
สุวัฒน์ ทัศนสุวรรณ 249 นาย อนุสาวรีย์ 93/69
สุวัลดา สุพรรณ 942 นางสาว ท่าแร้ง 139/169
สุวารีย์ ปลาป๊อก 289 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิช เอี่ยมเล็ก 1374 นาย ท่าแร้ง 1/300
สุวิชา ทัศนาญชลี 207 นาง อนุสาวรีย์ 265
สุวิทย์ ประเสริฐสังข์ 1498 นาย ท่าแร้ง
สุวิพร ตั้งวิวัฒนากาล 988 นาง ท่าแร้ง 371
สุวิมล แซ่อ่าง 1308 นางสาว ท่าแร้ง 134/14
สุวิมล สุปัญโญ 297 นางสาว อนุสาวรีย์
สู่ฟ้า พู่รัชดาการ 956 นาง ท่าแร้ง 18/65
เสกสรรค์ นิลรัตน์ 685 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/365
เสกสรรค์ เสืออิ่ม 673 พ.อ. อนุสาวรีย์ 1
เสงี่ยม แก้วโคตร 710 นาง อนุสาวรีย์
เสนีย์ เปลี่ยนทัพ 1010 นาย ท่าแร้ง 32/291
เสมอ ห่อหุ้ม 612 นาย อนุสาวรีย์
เสรี เดชพันธุ์ 81 นาย อนุสาวรีย์
เสรี อู่สินทรัพย์ 1113 นาย ท่าแร้ง 91/24
เสวียน เหมือนมาตร์ 681 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ แช่ม 664 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ อินทร์แปลง 1600 นาง ท่าแร้ง
แสงจันทร์ ธิตินันทวงษ์ 839 นางสาว ท่าแร้ง 111/58
แสงเดือน หวังปรุงกลาง 117 นางสาว อนุสาวรีย์
แสงรัตน์ อุดมชัยบรรเจิด 188 นาง อนุสาวรีย์ 40/47
โสภณ มิ่งสุรกรณ์ 1229 นาย ท่าแร้ง 144/163
โสภณ วรวุฒิพุทธพงศ์ 719 นาย อนุสาวรีย์ 180/360
โสภณ วิภาตะพันธุ์ 1175 นาย ท่าแร้ง 232
โสภา ประดิษฐพล 253 นาง อนุสาวรีย์
โสภา สระมุณี 1455 นาง ท่าแร้ง 21/8
โสภิดา เกตุมาน 760 นาง อนุสาวรีย์ 66/66
โสภิต สดใส 1320 นางสาว ท่าแร้ง 18/287
หนูทิพย์ ชาหอมชื่น 1432 นาง ท่าแร้ง
หนูทิพย์ ดาวัลย์ 1643 นาง ท่าแร้ง 5/8
หนูนิน คุณานันท์ 961 นางสาว ท่าแร้ง
หนูลิตร วงศ์บุญมา 284 นางสาว อนุสาวรีย์
หรรษา เสริมศรี 154 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
หลุยส์จูเนีย มอเซอร์ 1131 นาย ท่าแร้ง 70/154
หวัน เทียมทัน 193 นาง อนุสาวรีย์ 99/9
หวานใจ ศรีจันทร์ 560 นางสาว อนุสาวรีย์
หุยเค็ง แซ่โกย 623 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/613
อกนิษฐ์ ทรงอาวุธ 1360 นางสาว ท่าแร้ง 44/16
องุ่น ศรีวิชัย 1253 นาง ท่าแร้ง 46/75
อณัญญา ตั้งใจตรง 359 นางสาว อนุสาวรีย์ 222/55
อดิศร กุการยา 1438 นาย ท่าแร้ง 112/2
อดิศักดิ์ สมแสงสรวง 260 นาย อนุสาวรีย์ 343/63
อดุล จันทร์นิยม 1068 นาย ท่าแร้ง
อดุลย์ ศิริเพ็ญ 278 นาย อนุสาวรีย์ 343/22
อดุลย์พันธุ์ วงศ์กรม 129 นาย อนุสาวรีย์
อนงค์ เขื่อนแก้ว 408 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ วุฒิจินดา 78 นาง อนุสาวรีย์ 67/30
อนงค์ อยู่ยง 20 นาง อนุสาวรีย์ 12/211
อนัญญา โพธิ์มณี 446 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/1
อนันต์ กิจพูลลาภ 1489 นาย ท่าแร้ง 163/23
อนันต์ เปียรักใคร่ 299 นาย อนุสาวรีย์ 144/11
อนันต์ ภูมิสมศรี 1621 นาง ท่าแร้ง
อนันทพร แสงมณีย์ 28 นางสาว อนุสาวรีย์
อนิรุจน์ ปุกหุต 1263 นาย ท่าแร้ง 55/85
อนิรุทธ์ พร้อมพงศ์ 1449 นาย ท่าแร้ง 111/886
อนุปมา วัชโรทัย 293 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
อนุพงศ์ เชิดหนองเผือ 424 นาย อนุสาวรีย์ 49/323
อนุพล ฐาปนวรเกียรติ 200 นาย อนุสาวรีย์
อนุพิทักษ์ ศรีกิจสุวรรณ 309 นาย อนุสาวรีย์ 84/10
อนุรักษ์ คูวินิชกุล 441 นาย อนุสาวรีย์ 51/29
อนุรักษ์ สุพะนาม 1659 นาย ท่าแร้ง
อนุศักดิ์ อินทร์ชูรันต์ 1392 ร.ต. ท่าแร้ง 7
อนุสรา วิศณุกูล 940 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
อภิชัย ภูธร 520 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ ดวงบุปผา 701 ร้อยเอก อนุสาวรีย์ 50/608
อภิญญา จินดารักษ์ 461 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/98
อภิญาดา มีบุญมา 785 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/413
อภิรดี มณีทอง 705 นางสาว อนุสาวรีย์
อภิรดี อภิวัฒน์ 1044 นางสาว ท่าแร้ง 2/20
อภิรัต แพทย์ประเสริฐ์ 248 นาย อนุสาวรีย์ 181/283
อภิวัฒน์ เอี่ยมเนตร 1323 นาย ท่าแร้ง 155/201
อภิสรา เทพรอด 1491 นางสาว ท่าแร้ง 34/292
อภิสัณห์ วิลาวงศ์ 749 ร้อยเอก อนุสาวรีย์ 7/17
อภิสิทธิ์ พ่วงพี 512 นาย อนุสาวรีย์
อภิสิทธิ์ สกุลบัวพันธ์ 1221 นาย ท่าแร้ง 159/400
อมรเเชษฐ์ ถิ่นเทศ 510 นาย อนุสาวรีย์ 12
อมรพรรณ นิลกำแหง 732 นาง อนุสาวรีย์ 14/70
อมรรัตน์ วงศ์อามาตย์ 1333 นาง ท่าแร้ง 37/188
อมรวิชญ์ จิตตาศิรินุวัตร 1331 นาย ท่าแร้ง 88/296
อยู่ยง ลิมปนวิวิธ 1325 นาย ท่าแร้ง 29/27
อรทัย สุริยะพรชัยกุล 1094 นาง ท่าแร้ง 200/22
อรนิภา แสงสุวรรณ 832 นางสาว ท่าแร้ง 102/64
อรพรรณ สกุลยืนยง 1035 นางสาว ท่าแร้ง
อรพินท์ สิงหตระกูล 310 นาง อนุสาวรีย์ 77/212
อรภัทรา อเนกวนิช 876 นาง ท่าแร้ง 222/158
อรยา ชืนภูเขียว 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/67
อรรถพล บุญชัยยะโยธิน 1457 นาย ท่าแร้ง 459/101
อรรถพล ยอดน้ำคำ 695 นาย อนุสาวรีย์
อรรถพล หาญพิริยะกุล 27 นาย อนุสาวรีย์ 64
อรรถพันธ์ จีวนารังสรรค์ 1565 นาย ท่าแร้ง 96/178
อรรถพันธ์ อยู่เถาว์ 185 นาย อนุสาวรีย์ 244/110
อรรถสิทธิ์ กาญจนวิทย์ 1606 นาย ท่าแร้ง 1095
อรวรรณ ทิพย์มงคลศิลป์ 1577 นางสาว ท่าแร้ง 188/291
อรวรรณ สีเพ็ง 1479 นางสาว ท่าแร้ง
อรศรี เจือจุน 845 นางสาว ท่าแร้ง
อรษา ขาวสอาด 304 นางสาว อนุสาวรีย์ 24/41
อรอณง งามธรรมคุณ 240 นางสาว อนุสาวรีย์
อรอนงค์ นิธิภาคย์ 716 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
อรอนงค์ ราญรอนสงคราม 1290 นาง ท่าแร้ง
อรอุมา จันทร์งาม 505 นางสาว อนุสาวรีย์ 100
อรอุมา ดูดวง 659 นางสาว อนุสาวรีย์
อรอุมา บุญมา 728 นางสาว อนุสาวรีย์
อรัญญา กาญจนไชยนันท์ 848 นางสาว ท่าแร้ง 111/1054
อราวรรณ์ โออินทร์ 318 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/121
อรุณ วงศ์ภูมิ 1608 นาง ท่าแร้ง 5/296
อรุณ สุนทรประเวส 861 นาง ท่าแร้ง 14/1
อรุณรุ่ง ศรีเมฆ 1100 นางสาว ท่าแร้ง 26
อรุณี วงศ์สารสิน 1214 นางสาว ท่าแร้ง 134
อรุณี สถิตย์วรกุล 700 นาง อนุสาวรีย์ 230
อรุณี สุดดี 669 นาง อนุสาวรีย์ 16/54
อรุโณทัย อาดัม 1 นาง อนุสาวรีย์
อวบ กรณียสุทธิ์ 133 นาย อนุสาวรีย์ 108/509
อโศก สุทธิอุทธรณ์ 147 นาย อนุสาวรีย์ 255
อ้อย ห้วยลึก 703 นางสาว อนุสาวรีย์
อัครโชติ อินทนาวรานนท์ 1567 นาย ท่าแร้ง 44/74
อัครวินท์ ปุณยปภาพงศ์ 1256 นาย ท่าแร้ง
อังคณา ไกรสุริยวงศ์ 458 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/259
อังคณา งามสง่า 1645 นางสาว ท่าแร้ง
อัจฉรา กาญจนโกศล 699 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
อัจฉรา หอมทรง 1587 นาง ท่าแร้ง 47/26
อัจฉราวดี คำงาม 1505 นาง ท่าแร้ง 22/126
อัชฌา เสียงเสนาะ 59 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/169
อัญชลี จงกลเกษร์ 1603 นาง ท่าแร้ง 62/85
อัญชลี แซ่พัว 652 นาง อนุสาวรีย์
อัญชลี มโนสุจริตธรรม 447 นางสาว อนุสาวรีย์ 135
อัญชลี มั่งบุญชัง 1629 นางสาว ท่าแร้ง
อัญเรศ รอดศาสตรา 1039 นางสาว ท่าแร้ง
อัตต์พงษ์ ศรีสถาน 706 สิบโท อนุสาวรีย์ 50/705
อันดามัน วรรณธรรม 1568 นาย ท่าแร้ง
อัมพิกา มีชัย 71 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/7
อัมรัตน์ ลีลากิจไพศาล 1045 นาง ท่าแร้ง
อัมรินทร์ วงศ์สุด 1399 นาย ท่าแร้ง 2/2
อัศวิน เจริญเรืองเดช 1025 นาย ท่าแร้ง 77/5
อัศวิน ศิลารักษ์ 648 นาย อนุสาวรีย์
อัษฎา ชาวชีลอง 30 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/69
อัษฏายุทธ โคตตะคุ 217 นาย อนุสาวรีย์
อาทิตย์ คนหาญ 1638 นาย ท่าแร้ง
อาทิตยา มาตมา 1541 นางสาว ท่าแร้ง 90/49
อานนท์ นนท์พละ 754 นาย อนุสาวรีย์ 187
อานนท์ ยอดภิรมย์ 1625 นาย ท่าแร้ง
อานนท์ โล้วมั่งคา 1660 นาย ท่าแร้ง
อานันท์ แซ่เอี้ย 604 นาย อนุสาวรีย์
อานุ ยางจิตร์ 1244 ด.ต. ท่าแร้ง 100/281
อาภรณ์ ขาวเหลือง 18 นาง อนุสาวรีย์
อาภรณ์ ภู่รุ่งเรืองผล 1038 นางสาว ท่าแร้ง 102/416
อารดา บุดดี 2 นางสาว อนุสาวรีย์
อารมณ์ โตโสภณ 657 นาย อนุสาวรีย์ 24
อารยะ บุญสร้างสม 1361 นาย ท่าแร้ง 44/164
อารยา ชนะพลชัย 256 นางสาว อนุสาวรีย์ 99
อารรีย์ บูรณ์พันธ์ 1571 นางสาว ท่าแร้ง
อารีย์ สุรินทร์ 1627 นาง ท่าแร้ง 29/2
อำนาจ บูรณ์เจริญ 824 นาย ท่าแร้ง
อำพรรณ์ อ่อนสุระทุม 120 นาย อนุสาวรีย์
อำพล แตงลี่ 1260 นาย ท่าแร้ง
อำพล เอี่ยมสกุล 1575 นาย ท่าแร้ง
อิทธิพงษ์ อินพล 455 นาย อนุสาวรีย์ 225/140
อินทิรา สิทธิสาร 722 นาง อนุสาวรีย์ 37/30
อิ่มใจ ถาพินนา 854 นางสาว ท่าแร้ง
อิศราภรณ์ หินเธาว์ 1524 นางสาว ท่าแร้ง 20/29
อิสระ จันทวี 525 นาย อนุสาวรีย์ 50
อิสรา รัตนาพต 602 นาง อนุสาวรีย์
อิสรา วิจิตรแจ่ม 1416 นางสาว ท่าแร้ง 99/165
อิสรีย์ พิทักษ์ศุภเลิศ 356 นาง อนุสาวรีย์ 94/9
อิสเรศ ปาลาพงศ์ 1396 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 40/42
อุดมพร เพชรนุกูลเกียรติ 128 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/17
อุเทสก์ ด้วงบุตรศรี 1139 นาย ท่าแร้ง 17/78
อุบลศรี หมีเม่น 873 นาง ท่าแร้ง
อุปถัมภ์ จีนสลุต 807 นาย อนุสาวรีย์ 43/581
อุมาพร ตันโพธิ์ประสิทธิ์ 1534 นางสาว ท่าแร้ง 1/149
อุไร เปตานนท์ 1406 นางสาว ท่าแร้ง 3/201
อุไรวรรณ เหรียญมหาสาร 1154 นาง ท่าแร้ง 70/250
อุษณีย์ ณ 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/8
อุษณีย์ อังคะณิตย์ 1425 นางสาว ท่าแร้ง
อุษา วิทยา 957 นางสาว ท่าแร้ง
อุสสาหะ เหมือนทอง 163 พ.ท. อนุสาวรีย์ 244/150
เอก วิทูรพงศ์ 1228 นาย ท่าแร้ง 15
เอกชัย คงเกิด 1348 นาย ท่าแร้ง 155/5
เอกชัย ลาภอาภารัตน์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 33/25
เอกพล ปกติ 658 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
เอกราช ศรีเกษร 478 นาย อนุสาวรีย์ 3/2453
เอกรินทร์ คนึงเพียร 1671 นาย ท่าแร้ง 159/140
เอกอนันต์ ชุณหจุฑา 403 นาย อนุสาวรีย์ 38/59
เอ็มอร บึงไกร 159 นางสาว อนุสาวรีย์
เอมอร ศรีสวรรค์ 87 นาง อนุสาวรีย์ 86/75
เอื้อย นิกูลรัมย์ 996 นางสาว ท่าแร้ง
แอ๋ว แสนสีปุ๋ย 1667 นางสาว ท่าแร้ง
โอภาส วัฒนศาสตร์ 1445 นาย ท่าแร้ง 119/163
ไอศิกา วรัญญุตาภรณ์ 459 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
ฮวย ธัมกิตติคุณ 48 นาง อนุสาวรีย์ 211/11

เขตบางเขน ครั้งที่ 21
เขตบางเขน ครั้งที่ 21 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง อรุโณทัย อาดัม อนุสาวรีย์
2 นางสาว อารดา บุดดี อนุสาวรีย์
3 นางสาว คณากร รัตนมณีโชติ อนุสาวรีย์ 53/9
4 นาง พัชราภรณ์ มณีดุลย์ อนุสาวรีย์ 14/145
5 นาง สายฝน เลิศลำหวาน อนุสาวรีย์
6 นาง นวลจันทร์ เข็มแหลม อนุสาวรีย์ 45/1
7 นาย มีชัย จิระสมบูรณ์โชค อนุสาวรีย์ 557/295
8 นาง เมธิณี ธรรมภิรานนท์ อนุสาวรีย์ 77/148
9 จ.ส.อ. นิรุตต์ ทองสุก อนุสาวรีย์ 45/40
10 นาง ลำดวน วรรณจิตร์ อนุสาวรีย์
11 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ สร้อยสุมณฑา อนุสาวรีย์ 31
12 นางสาว จิตรวิมล กลิ่นประเสริฐ อนุสาวรีย์
13 นาย ศุภกิจ ปานเกตุ อนุสาวรีย์
14 นาง จุฑานิษฐ์ สังวร อนุสาวรีย์ 9/171
15 นางสาว นันทา จิตจรัสแสง อนุสาวรีย์ 181/177
16 นางสาว รัศม์ทิศา สิริโชติชัยมงคล อนุสาวรีย์
17 นาย สามารถ เพชรโคตร อนุสาวรีย์
18 นาง อาภรณ์ ขาวเหลือง อนุสาวรีย์
19 นาง สุทธิดา พรหมมาณพ อนุสาวรีย์ 18/268
20 นาง อนงค์ อยู่ยง อนุสาวรีย์ 12/211
21 นาย เชษฐา อธิวงศ์ธนวัฒน์ อนุสาวรีย์ 12/251
22 นาง ปิยนุช สุกะระ อนุสาวรีย์
23 นาง ยุพา มรกต อนุสาวรีย์
24 นางสาว นันทพร พงษ์สัมณะ อนุสาวรีย์
25 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิ์ทอง อนุสาวรีย์
26 นาย ทนงศักดิ์ เพชรเทียน อนุสาวรีย์ 44/3
27 นาย อรรถพล หาญพิริยะกุล อนุสาวรีย์ 64
28 นางสาว อนันทพร แสงมณีย์ อนุสาวรีย์
29 นางสาว ลัดดา จันทรา อนุสาวรีย์
30 นางสาว อัษฎา ชาวชีลอง อนุสาวรีย์ 180/69
31 นางสาว กิติวัลย์ อะชัยยัง อนุสาวรีย์
32 นางสาว ดวงกมล พลายเพชร อนุสาวรีย์ 30/15
33 นาย สมภพ เขมาภิรักษ์ อนุสาวรีย์ 29/546
34 นางสาว สมนึก พวยอ้วน อนุสาวรีย์
35 นาง ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ อนุสาวรีย์ 29/768
36 น.ต. วิชัย คำเมือง อนุสาวรีย์ 29/83
37 นาย วัชรพงษ์ ปิณฑานนท์ อนุสาวรีย์ 122/48
38 นาย เธียรทรรศน์ เกตุตรีกรณ์ อนุสาวรีย์ 29/263
39 นาง วาสนา ทาเคชิตะ อนุสาวรีย์ 121/42
40 นาย พีรชา พลอยสังวาลย์ อนุสาวรีย์ 147/28
41 นาง กนกรดา ธัมกิตติคุณ อนุสาวรีย์ 211/14
42 นาย ศักดา เบญจเทพานันท์ อนุสาวรีย์
43 นางสาว ยูภิกา วัชระคุปต์ อนุสาวรีย์ 13
44 นางสาว พรยมล สุรินทร์ อนุสาวรีย์
45 นางสาว ประชิต กลิ่นหอม อนุสาวรีย์ 49/70
46 นางสาว เขมรินทร์ แก้วประจำ อนุสาวรีย์
47 นางสาว สุพิชฌาย์ ธีระวิทยาพรรณ อนุสาวรีย์ 231
48 นาง ฮวย ธัมกิตติคุณ อนุสาวรีย์ 211/11
49 นาย ณัฐชาติ เสือเอก อนุสาวรีย์ 49
50 นาย กมล ธัมกิตติคุณ อนุสาวรีย์ 211/12
51 นาง จาวดี มีบุญญา อนุสาวรีย์ 3/2198
52 นาง มาลี บุญศรี อนุสาวรีย์
53 นาย บุศรินทร์ บุญธนะสาร อนุสาวรีย์ 9/276
54 นาย สาธิต เทศสวัสดิ์วงศ์ อนุสาวรีย์ 56/329
55 นาง ผานิต อภิชาติยะกุล อนุสาวรีย์ 12/253
56 นางสาว นันทวรรณ ช่างคำ อนุสาวรีย์
57 นาย ดุสิต ปรดเมธี อนุสาวรีย์
58 นาย เกรียงไกร ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ อนุสาวรีย์ 43/324
59 นางสาว อัชฌา เสียงเสนาะ อนุสาวรีย์ 181/169
60 นาย ทวีทรัพย์ สัญจรดี อนุสาวรีย์ 298/3
61 นางสาว สุภาวรรณ เสริมศรี อนุสาวรีย์ 119/1
62 นาง พรทิพย์ วิสารัตน์ อนุสาวรีย์ 159/117
63 นางสาว สุรภา ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 41/2
64 นางสาว กิตติพัฒน์ เสริมศรี อนุสาวรีย์ 215/1
65 นางสาว วันพ็ญ เชื่อมนาค อนุสาวรีย์
66 นาง จารุวรรณ วศินสิทธิสุข อนุสาวรีย์ 18
67 นาง รัตนา เสริมศรี อนุสาวรีย์ 215
68 นางสาว ก้อนทอง ศรีวัชรพงศ์ อนุสาวรีย์ 180/417
69 นางสาว จิตตวีร์ ถิระไพบูลย์ อนุสาวรีย์ 117
70 นาง จิตรา ลิ่มหุ่น อนุสาวรีย์
71 นางสาว อัมพิกา มีชัย อนุสาวรีย์ 67/7
72 นาย เกียรติชัย แพ่งกลิ่น อนุสาวรีย์
73 นางสาว สิริมาจย์ ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 112/28
74 นาย ศักดินา สงวนศักดิ์ อนุสาวรีย์
75 นางสาว พิมพา ปานศรี อนุสาวรีย์
76 นาย ธนิต นวทัตธน อนุสาวรีย์ 667/5
77 นาย ชยังกูร แย้มเดช อนุสาวรีย์ 3/2812
78 นาง อนงค์ วุฒิจินดา อนุสาวรีย์ 67/30
79 นาย สมเกียรติ แซ่ตู อนุสาวรีย์ 181
80 นาย ปัญญวรรษ กุละปาลานนท์ อนุสาวรีย์ 67/31
81 นาย เสรี เดชพันธุ์ อนุสาวรีย์
82 นางสาว สุนิสา สุวรรณสถิตย์ อนุสาวรีย์ 12
83 นาย มานพ ซ่อมจันทึก อนุสาวรีย์
84 นาย เดือนแรม สถาวระ อนุสาวรีย์ 178/24
85 นาย ชาตรี ดวงศรี อนุสาวรีย์
86 นาง เพ็ญศรี มีพวง อนุสาวรีย์
87 นาง เอมอร ศรีสวรรค์ อนุสาวรีย์ 86/75
88 นางสาว พิชชญานันท์ สทธิธรรมานันท์ อนุสาวรีย์ 9/100
89 นางสาว สุรีรัตน์ พะจุไทย อนุสาวรีย์
90 นางสาว ธันยพร บุณยอมรรัตน์ อนุสาวรีย์ 108/603-604
91 นาย ธนิก มะกรูดอินทร์ อนุสาวรีย์ 201/1
92 นาย เดชา ศรีคุณ อนุสาวรีย์
93 นาย ศศิพงษ์ บุญญแพทย์ อนุสาวรีย์ 158/13
94 นางสาว เนาวรัตน์ แสนแก้ว อนุสาวรีย์ 49/211
95 นางสาว จันทร์เพ็ญ อาจวิชัย อนุสาวรีย์
96 นางสาว รัชนี มานะตั้ง อนุสาวรีย์
97 นางสาว บัวทอง โสมดี อนุสาวรีย์ 66/127
98 นาย มณฑล ศานติวงศ์กุล อนุสาวรีย์ 88/8
99 ร.อ. วัลลภ พวงนาค อนุสาวรีย์ 111
100 นางสาว วัลลภา พันธุ์แก้ว อนุสาวรีย์ 10/16
101 นาย สมชัย ลุยะพันธุ์ อนุสาวรีย์ 11/165
102 นาง ทองสุก พวงภู่ อนุสาวรีย์
103 นาย วารุทธิ์ ปรีดี อนุสาวรีย์ 1061
104 นาง ยุพาพรรณ สมสมาน อนุสาวรีย์ 180/241
105 นางสาว ทองใบ พงษ์สุวรรณ อนุสาวรีย์
106 นาย ยิบ ศาลารมย์ อนุสาวรีย์
107 นางสาว มาลี รัศมีเรือง อนุสาวรีย์ 183
108 นาย สุภาพร ณ พัทลุง อนุสาวรีย์ 29/9
109 นาย ไพบูลย์ สัมป์รุ่งรัตนา อนุสาวรีย์ 40/84
110 นาย ฐพงษ์ นวพักตร์พิไล อนุสาวรีย์ 10/99
111 นาย ภาคภูมิ ชอบธรรม อนุสาวรีย์ 44/159
112 นาย วิสูตร พ่วงวิเศษ อนุสาวรีย์
113 นาง รุ่งรัตน์ พุทธเจริญ อนุสาวรีย์
114 นางสาว สุปรียา ภูจอมแก้ว อนุสาวรีย์ 244/545
115 นางสาว ณิชาภา มั่งมีทรัพย์ อนุสาวรีย์
116 นางสาว สมศรี ศรีเล็กดี อนุสาวรีย์ 99/263
117 นางสาว แสงเดือน หวังปรุงกลาง อนุสาวรีย์
118 นางสาว พลนี คงชาญศิริ อนุสาวรีย์ 202/7
119 นาง ศิรินภา วสุกุล อนุสาวรีย์ 77/102
120 นาย อำพรรณ์ อ่อนสุระทุม อนุสาวรีย์
121 นางสาว นันทิกา พืชนะผล อนุสาวรีย์ 284
122 นาง เบญจวรรณ สุจริตชัย อนุสาวรีย์ 22/59
123 นาง เดือน พันธะมา อนุสาวรีย์
124 นาย ณัฐวุฒิ ชูลิขิต อนุสาวรีย์ 98/178
125 นางสาว นิตยา เพ็ชรพา อนุสาวรีย์
126 นาง รัตนากรณ์ ติแก้ว อนุสาวรีย์
127 นางสาว ยศวดี สาระรัตน์ อนุสาวรีย์
128 นางสาว อุดมพร เพชรนุกูลเกียรติ อนุสาวรีย์ 69/17
129 นาย อดุลย์พันธุ์ วงศ์กรม อนุสาวรีย์
130 นาง โกสุม ปานเจริญ อนุสาวรีย์ 43/287
131 นางสาว คูณ กะตะโท อนุสาวรีย์
132 นางสาว ทักษิณ จันทร์สกุล อนุสาวรีย์ 27/3
133 นาย อวบ กรณียสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 108/509
134 นาย กวี กรณียสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 108/508
135 นาง สมศักดิ์ ชื่นนางชี อนุสาวรีย์ 54
136 นาย วิทู กิตตินันทพล อนุสาวรีย์ 11
137 พ.ต.ท. ชาญชัย มณีพันธ์ อนุสาวรีย์ 21
138 นาย สุฒิพงศ์ พจนะลาวัณย์ อนุสาวรีย์
139 นาง เบญจวรรณ อาศัยผล อนุสาวรีย์ 92/91
140 นาง วนาลี โพธิ์ตาด อนุสาวรีย์ 69/1
141 นาย เชาวรัตน์ ทับทอง อนุสาวรีย์
142 นาย บุญล้อม ผลจันทร์หลาก อนุสาวรีย์
143 นางสาว จุฑามาส ระถี อนุสาวรีย์
144 นางสาว ปวิชนี เข็มสุวรรณกุล อนุสาวรีย์
145 นาย ภีรสัณฑ์ วงษ์สวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 120/18
146 นาย ปภากร ครูปัญญามาตย์ อนุสาวรีย์ 544
147 นาย อโศก สุทธิอุทธรณ์ อนุสาวรีย์ 255
148 นาย นราดร คำแหง อนุสาวรีย์
149 นาง วราลักษณ์ โพธิสาโร อนุสาวรีย์ 25
150 พ.อ.อ.หญิง รังสิมา สุวรรณนิตย์ อนุสาวรีย์ 32
151 นางสาว กาญจนา นาคกลับ อนุสาวรีย์
152 นาง น้ำอ้อย ศรีพึ่งจั่น อนุสาวรีย์
153 นาย สุรัต แสงสุวรรณ อนุสาวรีย์
154 นางสาว หรรษา เสริมศรี อนุสาวรีย์ 2
155 นาย ปริชา พันธุ์แน่น อนุสาวรีย์ 43/83
156 นาย สุธพงศ์ วานิชวงศ์วรรณ อนุสาวรีย์ 49/123
157 นางสาว วันเพ็ญ พลัดเกตุ อนุสาวรีย์ 88
158 นาย สมชาย. สุขเกษม อนุสาวรีย์
159 นางสาว เอ็มอร บึงไกร อนุสาวรีย์
160 นาย สุรศักดิ์ ธีระพิศ อนุสาวรีย์
161 นางสาว สุพัฒน์ บุญเสริม อนุสาวรีย์ 7
162 นางสาว ยุพิน แก้วนุ้ย อนุสาวรีย์ 72/5
163 พ.ท. อุสสาหะ เหมือนทอง อนุสาวรีย์ 244/150
164 นาง วรรณวรางค์ ดีพอ อนุสาวรีย์ 327
165 นาย วีระ เชื้อกุล อนุสาวรีย์
166 นางสาว ประคองศรี สุขสำราญ อนุสาวรีย์
167 นาย ภัทรพันธุ์ พันธุบุตร อนุสาวรีย์ 77/62
168 นาย ภูวนะ ธิปัญญา อนุสาวรีย์
169 นาย สรรชัย เรืองมา อนุสาวรีย์ 14/2
170 นางสาว ลดาวรรณ ประเสริฐประศาสน์ อนุสาวรีย์ 35/105
171 นาย สุภพงษ์ กิตติวงศ์วัฒนา อนุสาวรีย์ 225/100
172 นาย ทวิช ใบลี อนุสาวรีย์ 135/105
173 นาย วรพจน์ พนโสภณกุล อนุสาวรีย์ 225/109
174 นาง วิไล ผูกพานิช อนุสาวรีย์ 11
175 นางสาว ถวนันท์ มั่นคง อนุสาวรีย์ 27/9
176 นาง บุญล้อม ทุ่งไธสง อนุสาวรีย์
177 นางสาว ภูริตา ธาดาปัญญาวุฒิ อนุสาวรีย์ 9/282
178 นาง สุมาลี ทองคำ อนุสาวรีย์ 27/5
179 นาย สุชาติ ธีระพิศ อนุสาวรีย์
180 นาย วรวิทย์ ขาวปลอด อนุสาวรีย์ 244/208
181 นาง จอมขวัญ พลอยพรหม อนุสาวรีย์
182 นาง รสสุคนธ์ น้อมสูงเนิน อนุสาวรีย์
183 นาง สุพร เรืองหิรัญ อนุสาวรีย์
184 นาง ศิริลักษณ์ ตันทสุทธานนท์ อนุสาวรีย์ 62/108
185 นาย อรรถพันธ์ อยู่เถาว์ อนุสาวรีย์ 244/110
186 นาย วรพงศ์ สุขเกษม อนุสาวรีย์
187 นางสาว พัชรินทร์ รัตนปทุมวงค์ อนุสาวรีย์ 27
188 นาง แสงรัตน์ อุดมชัยบรรเจิด อนุสาวรีย์ 40/47
189 นาย มนตรี มีจันทรโท อนุสาวรีย์ 12/227
190 นาย วรนาถ ภูมิถาวร อนุสาวรีย์ 13
191 นาง ชินานาฎ สว่างเกตุ อนุสาวรีย์ 63/56
192 นาย ประสิทธิ์ สังข์หอย อนุสาวรีย์ 181/203
193 นาง หวัน เทียมทัน อนุสาวรีย์ 99/9
194 นาย วัชระพงษ์ กิจโกศล อนุสาวรีย์ 37/178
195 นาย วุฒิภัทร มิ่งลดาพร อนุสาวรีย์ 22/56
196 นางสาว วนิดา ศุกหลักร้อย อนุสาวรีย์ 59/159
197 นางสาว กนกกร สังควิสุทธิ์ อนุสาวรีย์
198 นางสาว พิกุล มณฑา อนุสาวรีย์
199 นาง กนกนาถ ลิ้มตระกูล อนุสาวรีย์ 100/96
200 นาย อนุพล ฐาปนวรเกียรติ อนุสาวรีย์
201 นางสาว วริศา ลิปิสุนทร อนุสาวรีย์ 4/155
202 นางสาว ทำนอง พงษ์สุวรรณ อนุสาวรีย์
203 นาย วิชัย วชิรวัตถานนท์ อนุสาวรีย์
204 นาย สุภาพ คำนวนสกุณี อนุสาวรีย์ 244/420
205 นาง วิลาวัลย์ อิญญาวิเลิศ อนุสาวรีย์ 23
206 นาย บุญ พลรักษ์ อนุสาวรีย์ 49
207 นาง สุวิชา ทัศนาญชลี อนุสาวรีย์ 265
208 นาง ฉลวย มาทอง อนุสาวรีย์ 8
209 นาย พฤทธิ์ ชุมนูรักษ์ อนุสาวรีย์
210 นาย วิทูร อบนวล อนุสาวรีย์ 83/13
211 นางสาว บังอร จันดาหาร อนุสาวรีย์
212 นาย ธีฐ์ศญ จันทรวิบูลย์ อนุสาวรีย์ 343/34
213 นางสาว ศิริพร อ่อนจันทร์ อนุสาวรีย์ 163
214 นาย ภาดล สามนเสน อนุสาวรีย์
215 นาย เมธา ชูมาลัยวงศ์ อนุสาวรีย์ 108/215
216 นาง ณิฐินาฎ ศรีจันทร์สุข อนุสาวรีย์ 244/135
217 นาย อัษฏายุทธ โคตตะคุ อนุสาวรีย์
218 นางสาว สิริยากร เหลืองเพชรงาม อนุสาวรีย์
219 นางสาว วรรณี ศิริวรรณ อนุสาวรีย์ 343/31
220 นาย สาคร เอกศิริ อนุสาวรีย์
221 นาง สุขทอง เห็มทอว อนุสาวรีย์ 14/381
222 นาย ชัยรัตน์ เขมะวงศ์ อนุสาวรีย์ 10/41
223 นางสาว บรรจง โพธิ์ชัยศรี อนุสาวรีย์
224 นาง วาสนา สอนเวียง อนุสาวรีย์
225 นางสาว เพียงนภา เสยยงคะ อนุสาวรีย์ 11/179
226 นาย ทรงพล เสยยงคะ อนุสาวรีย์ 56/177
227 นาย วีระยุทธ คงชาญศิริ อนุสาวรีย์ 79/21
228 ร.ท. สิงห์ชัย คชวงษ์ อนุสาวรีย์ 96/40
229 นาย ต่อศักดิ์ กาญจนโนพงษ์ อนุสาวรีย์
230 นาย วิรัช ธีระกาญจน์ อนุสาวรีย์
231 นาย บุญชัย เหรัญญกิจ อนุสาวรีย์ 44/70
232 นาย เฉลิม รักราช อนุสาวรีย์ 40/335
233 นาย มานิตร์ หนองขุนสาร อนุสาวรีย์
234 นาย กฤตติกา ธารามาศ อนุสาวรีย์ 86/118
235 นาย นวพันธ์ ชาติกานนท์ อนุสาวรีย์ 21
236 นาย สงกรานต์ เถาว์โท อนุสาวรีย์ 86/59
237 นางสาว ชนิดา เก่าบริบูรณ์ อนุสาวรีย์
238 พ.ต. ขวัญชัย เฉลยภาพ อนุสาวรีย์ 99/159
239 นาย รัฐศาสตร์ ดีรัศมี อนุสาวรีย์ 38/84
240 นางสาว อรอณง งามธรรมคุณ อนุสาวรีย์
241 นางสาว ธนิกา แก่นวงค์ อนุสาวรีย์
242 นางสาว อรยา ชืนภูเขียว อนุสาวรีย์ 227/67
243 พท.หญิง ไพร แคล้วปลอดทุกข์ อนุสาวรีย์ 44/421
244 นางสาว เขมิสรา กายุทธ อนุสาวรีย์ 100/143
245 นาง เพียงจิตร์ ศรีสำรวล อนุสาวรีย์ 37/324
246 นางสาว สุธิดา ลี้สกุล อนุสาวรีย์ 43/1049
247 นาย วิทยา พันธุ์มงคล อนุสาวรีย์ 43/457
248 นาย อภิรัต แพทย์ประเสริฐ์ อนุสาวรีย์ 181/283
249 นาย สุวัฒน์ ทัศนสุวรรณ อนุสาวรีย์ 93/69
250 นาง วลัยพร เงารัตนพันธิกุล อนุสาวรีย์ 32
251 นาย ตฤณ ตันยาภิรมย์ อนุสาวรีย์ 7
252 นางสาว ปิยวรรณ เรืองปัญญาวุฒิ อนุสาวรีย์ 108/175
253 นาง โสภา ประดิษฐพล อนุสาวรีย์
254 นาย เชิดชัย อธิวงศ์ธนวัฒน์ อนุสาวรีย์ 12/253
255 นาย กมล จุ้ยแตง อนุสาวรีย์ 71
256 นางสาว อารยา ชนะพลชัย อนุสาวรีย์ 99
257 นางสาว พินิจนันท์ จันทร์ศรี อนุสาวรีย์
258 นางสาว สุทธิรักษ์ อนันต์ฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 36/109
259 นางสาว พรรณี เรืองโชติ อนุสาวรีย์ 30/238
260 นาย อดิศักดิ์ สมแสงสรวง อนุสาวรีย์ 343/63
261 นาง รุ่งรักษ์ ชาตะสิงห์ อนุสาวรีย์ 48/91
262 นาย ทวี พันธุ์ศรี อนุสาวรีย์
263 นาย มานนท์ หล่มทอง อนุสาวรีย์
264 นาง สุดธิดา พัววงษ์แพทย์ อนุสาวรีย์ 52/25
265 นาง จำปี ยอพันดุง อนุสาวรีย์
266 นางสาว วิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง อนุสาวรีย์
267 นาย จำเนียร นงค์นาง อนุสาวรีย์ 147/13
268 นาย ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี อนุสาวรีย์ 343/24
269 นาง ประยงค์ศรี ซื่อวาจา อนุสาวรีย์ 35/25
270 นาย ถนอม สารพล อนุสาวรีย์
271 นาย สมจิตร พัววงษ์แพทย์ อนุสาวรีย์ 67/63
272 นาย โชคชัย เบ็ญจมิตรกุล อนุสาวรีย์ 159/100
273 นาง สมพิศ รูปไธสง อนุสาวรีย์ 308
274 นาย พิชัย ธานุชาติ อนุสาวรีย์
275 นางสาว เกศรา สุทธิไสย อนุสาวรีย์ 14/422
276 นาง วัชรี อู๋สังข์ อนุสาวรีย์ 37/50
277 นาย ประสิทธิ์ อินทะกนก อนุสาวรีย์ 43
278 นาย อดุลย์ ศิริเพ็ญ อนุสาวรีย์ 343/22
279 นาย สมพร ทองเมืองหลวง อนุสาวรีย์ 173/27
280 นาย ศราวุฒิ แสงหาร อนุสาวรีย์
281 นาย ตฤณ ผินโพธิ์ อนุสาวรีย์ 40/54
282 นาย ณรงค์ เกาวนันทนื อนุสาวรีย์ 159/112
283 นางสาว พันธิตรา ชาญนิติ อนุสาวรีย์ 74/41
284 นางสาว หนูลิตร วงศ์บุญมา อนุสาวรีย์
285 นางสาว นฤมล พงษ์อุทธา อนุสาวรีย์
286 นาย จำลอง บรรยงค์ อนุสาวรีย์ 99/43
287 นางสาว มะลิวรรณ มะอาจเลิศ อนุสาวรีย์
288 นาง กฤตลักษณ์ โตสุวรรณถาวร อนุสาวรีย์
289 นางสาว สุวารีย์ ปลาป๊อก อนุสาวรีย์
290 นางสาว กฤตยา กุลมงคล อนุสาวรีย์ 11
291 นาย ขวัญชัย โฉมงาม อนุสาวรีย์ 29/19
292 นาย บรรดาศักดิ์ แซ่จิว อนุสาวรีย์ 3/1147
293 นางสาว อนุปมา วัชโรทัย อนุสาวรีย์ 16
294 นาย รัชสมัย หัสดง อนุสาวรีย์ 18/106
295 นาง ชูศรี พิติรางค์กร อนุสาวรีย์ 108/167
296 นางสาว ชนิกานต์ พันธุ์ยิ่งยก อนุสาวรีย์ 86/185
297 นางสาว สุวิมล สุปัญโญ อนุสาวรีย์
298 นาย เจษฎากร ศรีจันทร์ อนุสาวรีย์
299 นาย อนันต์ เปียรักใคร่ อนุสาวรีย์ 144/11
300 นางสาว พีรดา คงชาญศิริ อนุสาวรีย์ 29/254
301 นาย สุรศักดิ์ หักกะยานนท์ อนุสาวรีย์ 108/534
302 นาง ธารารัฎฐ์ รุ่งโรจน์ อนุสาวรีย์ 47
303 นาย ประสิทธิ์ โพธิ์นรินทร์ อนุสาวรีย์
304 นางสาว อรษา ขาวสอาด อนุสาวรีย์ 24/41
305 นางสาว วัลลภา ชุมวรฐายี อนุสาวรีย์ 17
306 ร.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุล อนุสาวรีย์ 44/427
307 จ.ส.อ. ชัยรัตน์ สุจิตฉันท์ อนุสาวรีย์ 50/296
308 นางสาว ฟิลดาภรณ์ โตบรรเลง อนุสาวรีย์ 159/113
309 นาย อนุพิทักษ์ ศรีกิจสุวรรณ อนุสาวรีย์ 84/10
310 นาง อรพินท์ สิงหตระกูล อนุสาวรีย์ 77/212
311 นาง สุนันทา แซ่อึ้ง อนุสาวรีย์ 84/48
312 นาง นริศรา ตันยาภิรมย์ อนุสาวรีย์ 342/170-171
313 นางสาว วันเพ็ญ พุฒแตง อนุสาวรีย์ 214
314 นาง ณัฐวรัตถ์ วชิราวุฒิชัย อนุสาวรีย์ 108/610
315 นางสาว ชัชวรรณ จรัสเมตตาคุณ อนุสาวรีย์ 9/234-235
316 นาง ภคมน อินทร์ถมยา อนุสาวรีย์ 52/26
317 นาย จิรวัฒน์ ใหญ่ผา อนุสาวรีย์ 119/1
318 นางสาว อราวรรณ์ โออินทร์ อนุสาวรีย์ 39/121
319 นาย คูณ ปิ่นกลาง อนุสาวรีย์ 39/122
320 นาง พรรณิภา มาชิดะ อนุสาวรีย์ 244/386
321 นาย สถาพร สุปรีชากร อนุสาวรีย์ 26
322 นาย วัชระ ธรรมศรี อนุสาวรีย์ 180/173
323 นาย วีระ เหลืองอร่าม อนุสาวรีย์ 24
324 นางสาว กัญญารัตน์ คิดเมตตากุล อนุสาวรีย์ 41
325 นางสาว กัญญา คิดเมตตากุล อนุสาวรีย์ 6/675
326 นางสาว ภัทราริน ยอดกมล อนุสาวรีย์ 112/9
327 นาย สุภชัย อรรคอดุลย์ อนุสาวรีย์ 56/208
328 นาย ธมกร ทัตเจริญ อนุสาวรีย์ 49/105
329 นาง กุลธิดา สนธิรักษ์ อนุสาวรีย์ 125/9
330 นาง นิด ดอกคำ อนุสาวรีย์ 49/82
331 นางสาว ศศธร เฉลิมอรรถ อนุสาวรีย์ 74/23
332 นางสาว สมลักษณ์ ชัยสังฆะ อนุสาวรีย์ 14/333
333 นางสาว วริศรา แก้วสว่าง อนุสาวรีย์ 9/213
334 นาย เพชร หล่อวัฒนพงษา อนุสาวรีย์ 244/166
335 นาย ทองใบ ศรีศิริ อนุสาวรีย์ 7
336 นาย กฤษฎ์ ทานธนะเจริญ อนุสาวรีย์ 44/443
337 นาย ธีรศักดิ์ เชื้อชาย อนุสาวรีย์ 666/40
338 นาย กัญญดา รุ่งโรจน์มงคล อนุสาวรีย์ 9/269
339 นาย กรินทร์ บุพศิริกุล อนุสาวรีย์ 43/318
340 นางสาว ธันยาพร รอนใหม่ อนุสาวรีย์ 76/33
341 นาย กร สดากร อนุสาวรีย์ 9/74
342 นางสาว กรรณิการ์ ห้อธิวงค์ อนุสาวรีย์ 244/276
343 นาย ประยุทธ กลมเกลี้ยง อนุสาวรีย์ 176
344 นางสาว นันทิฉัตร ศรีรัตน์ อนุสาวรีย์
345 นางสาว ประภาพรรณ ทับทอง อนุสาวรีย์ 225/99
346 นางสาว ปัทมา ศรีจรัสสิน อนุสาวรีย์ 131/4
347 นางสาว ทองม้วน สุพัฒน์ อนุสาวรีย์
348 นาย นิรันดิ์ สำราญมนต์ อนุสาวรีย์
349 นาย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ อนุสาวรีย์ 3
350 นางสาว วรัปสร เจริญโพธิ์ อนุสาวรีย์ 144/3
351 นาง นารี เชิญขวัญมา อนุสาวรีย์ 11
352 นาย จันทร เดชาโชติสัวสดิ์ อนุสาวรีย์ 37/12
353 นาย ชัชวาลย์ ตั้งมงคล อนุสาวรีย์ 139/273
354 นาย ธวัชชัย คณาวัชรากุล อนุสาวรีย์ 163/34
355 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ฟุ้งเฟื่อง อนุสาวรีย์ 257
356 นาง อิสรีย์ พิทักษ์ศุภเลิศ อนุสาวรีย์ 94/9
357 นาย สมเพชร แสนสีมิ่ง อนุสาวรีย์
358 นาย ไกรสร หมื่นศรี อนุสาวรีย์ 163/41
359 นางสาว อณัญญา ตั้งใจตรง อนุสาวรีย์ 222/55
360 นาย ปัญญา นาชัยเพชร อนุสาวรีย์ 18/204
361 นาย ชาญชัย ประภัสสรชาติ อนุสาวรีย์ 89/686
362 นาย สยาม เรืองจันทร์ อนุสาวรีย์
363 นาย ธวัชชัย คำฤทธิ์ อนุสาวรีย์
364 นาย เปรม น้ำใส อนุสาวรีย์
365 นาย ชุบ เดชสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 174/9
366 นาย ณัฐกร ศิริสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
367 นางสาว จิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ์ อนุสาวรีย์ 1/13
368 นาย สุทิน ศิริ อนุสาวรีย์
369 นางสาว ปราณี มาเนตร อนุสาวรีย์
370 นาย พีรพงศ์ ลอยบน อนุสาวรีย์ 342
371 นาง พนอ หนูรอด อนุสาวรีย์ 148
372 นาย วีรชิต โรจนวิภาค อนุสาวรีย์
373 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ พอดี อนุสาวรีย์ 45/51
374 นาง ประแนม วริชากรณ์ อนุสาวรีย์
375 นาย บุญชัย สุขโสภณ อนุสาวรีย์ 77/35
376 นาย ดวง โพธิ์ทอง อนุสาวรีย์
377 นาย จินดา เพียรเกิด อนุสาวรีย์
378 นาย จงรัก จงวิวัฒน์ถาวร อนุสาวรีย์ 10
379 นาย ประสงค์ วชิราวุฒิชัย อนุสาวรีย์ 111/55
380 นาย ดำรงศักดิ์ สุขศรี อนุสาวรีย์
381 นาง ขวัญจุฬา ศรีวิทยารักษ์ อนุสาวรีย์ 304
382 นาง นุชนาถ วงษ์สุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 9/348
383 นาย ชัชฤทธิ์ พลตื้อ อนุสาวรีย์
384 นางสาว นิรวรรณ ชินกุลกิจนิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 43/115
385 ส.อ. ประครองศิลป์ เวียงคำ อนุสาวรีย์ 43/367
386 นาย ประดิษฐ์ นาวาเจริญ อนุสาวรีย์ 59/60
387 นาย ชัชภัสสม์ วิรัชต์อิสรา อนุสาวรีย์ 3/123
388 นาย ศรัณย์ ชูศรี อนุสาวรีย์ 51
389 นาง จิตรลดา หนูฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 48
390 นาง พลอยลดา โนมูระ อนุสาวรีย์ 159/105
391 นาย ศักดิ์ชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 92/191
392 นาย โกศล หล่อวาเหล็ก อนุสาวรีย์ 25
393 นาย พงษ์ชัย พรสุโรจน์ อนุสาวรีย์ 44/542
394 นาง นฤมล พิมพ์ศรี อนุสาวรีย์
395 นาย มนต์ชัย ตั้งเมืองทอง อนุสาวรีย์
396 ร.ต.ต. วิชัย ชื้นบำรุง อนุสาวรีย์ 180/415
397 นาย ชาติชาย ฟูเจริญทรัพย์ อนุสาวรีย์ 9/6
398 น.อ. สมจิตต์ สมศักดิ์ อนุสาวรีย์ 244/267
399 นางสาว เกศรา โลหะสุวรรณ อนุสาวรีย์ 56/335
400 นาย ทิวา ตระการเกตุ อนุสาวรีย์ 74
401 นาง วาสนา ธรรมรักษา อนุสาวรีย์ 28
402 นาย วิโรจน์ มณีฉาย อนุสาวรีย์ 11/81
403 นาย เอกอนันต์ ชุณหจุฑา อนุสาวรีย์ 38/59
404 นาย สุริยะ บุตรขัน อนุสาวรีย์ 180
405 นาย ธีระพงษ์ โสดาศรี อนุสาวรีย์ 9/63
406 นาง กานต์สิริ มณีฉาย อนุสาวรีย์ 9/135
407 นาย ธนกฤต เหลืองอร่าม อนุสาวรีย์ 38/75
408 นาง อนงค์ เขื่อนแก้ว อนุสาวรีย์
409 นาย ธรัช หาญณรงค์กุล อนุสาวรีย์
410 นางสาว ยุพาภรณ์ เลิศอุดร อนุสาวรีย์
411 นางสาว มนัสนันท์ หลีวิทยานนท์ อนุสาวรีย์
412 นาย สุรพล บุญช่วย อนุสาวรีย์ 115
413 นาย กิตติพล บำรุงราษฎร์ อนุสาวรีย์
414 นางสาว นิรารัตน์ เปี่ยมศิริมงคล อนุสาวรีย์ 56/359
415 นาง จันทร์จรัส ธรรมวัฒนวะสุ อนุสาวรีย์ 343/12
416 นางสาว รำไพ ตั้งเปรมศรี อนุสาวรีย์ 9/445-446
417 นาง รัตนา ธรรมศิริ อนุสาวรีย์ 46
418 นาย คณิน ซอกหอม อนุสาวรีย์
419 นาย สุกิจ บุญโยภาส อนุสาวรีย์ 48
420 นาย สังคม สุธา อนุสาวรีย์
421 นางสาว ปวัญรัตน์ ดอกนารี อนุสาวรีย์
422 นาย ฉลอง ซอกหอม อนุสาวรีย์
423 นาย ขจรเกียรติ สายคำ อนุสาวรีย์
424 นาย อนุพงศ์ เชิดหนองเผือ อนุสาวรีย์ 49/323
425 นาย ธารา มุ่งช่วยกลาง อนุสาวรีย์
426 นาย ชอบ วรรณลพ อนุสาวรีย์
427 นาย ศิริเชษฐ์ อัครคุณไพศาล อนุสาวรีย์
428 นาย วัฒนา เอมวรรธนะ อนุสาวรีย์
429 นาย ศรีชล มีลาดคำ อนุสาวรีย์
430 พ.ต.ท. ฉลาด เพชรเพลิดพราว อนุสาวรีย์
431 นาง สมร คุ้มครอง อนุสาวรีย์
432 นาย จเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย อนุสาวรีย์
433 นาย บัณฑิต คิดอ่าน อนุสาวรีย์ 26/4
434 นาย ประชา จินตสุนทรอุไร อนุสาวรีย์
435 นาย บุรินทร์ สีตลารมณ์ อนุสาวรีย์ 225/70
436 นาย บำรุง ผุดสี อนุสาวรีย์
437 นาย พงษ์เดช เขียวศรี อนุสาวรีย์ 4
438 นาย วิรัช พวงอินทร์ อนุสาวรีย์
439 นาง วัชรวรรณ บำรุงกิจ อนุสาวรีย์ 231
440 นางสาว ฆตีนล สังข์จตุรงค์ อนุสาวรีย์
441 นาย อนุรักษ์ คูวินิชกุล อนุสาวรีย์ 51/29
442 นาย ประสงค์ ทีฑพุฒิ อนุสาวรีย์ 100
443 นางสาว สุริภา ทองพันดุล อนุสาวรีย์ 108/293
444 นาย ชุมวิทย์ พูลสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 9/36
445 นาง ศิริวรรณ สายเสน อนุสาวรีย์ 112/5
446 นางสาว อนัญญา โพธิ์มณี อนุสาวรีย์ 244/1
447 นางสาว อัญชลี มโนสุจริตธรรม อนุสาวรีย์ 135
448 นางสาว นราวดี พันธ์นรา อนุสาวรีย์ 310/23
449 นาง กุลจิรา ธรรมเจริญ อนุสาวรีย์ 92/200
450 นาง นงนุช พรสุโรจน์ อนุสาวรีย์
451 นางสาว ศิริลักษณ์ สายสินธุ์ อนุสาวรีย์ 145
452 นาง สุรีย์ เปรี้ยวนิ่ม อนุสาวรีย์
453 นางสาว ธิวาภรณ์ ธรรมสรางกูร อนุสาวรีย์ 3/2592
454 นางสาว จิรพรรณ ภิญโญรัตนโชติ อนุสาวรีย์
455 นาย อิทธิพงษ์ อินพล อนุสาวรีย์ 225/140
456 นาง ปราณี พรหมคนซื่อ อนุสาวรีย์
457 นาย จำเนียง อุตมะโภคิน อนุสาวรีย์ 168
458 นางสาว อังคณา ไกรสุริยวงศ์ อนุสาวรีย์ 180/259
459 นางสาว ไอศิกา วรัญญุตาภรณ์ อนุสาวรีย์ 27
460 นางสาว กานตนา ธรรมมัง อนุสาวรีย์
461 นางสาว อภิญญา จินดารักษ์ อนุสาวรีย์ 9/98
462 นาย พิทักษ์ วงษ์รัตนสมบัติ อนุสาวรีย์ 12/135
463 นาง กัญญาภัค เพชรแอง อนุสาวรีย์ 199
464 นางสาว นิตยา ศรีสุข อนุสาวรีย์
465 นาง ธนพร เหล่าสะพาน อนุสาวรีย์
466 นางสาว กันต์ฤทัย พูลผล อนุสาวรีย์ 181/229
467 นางสาว ปัญญาภรณ์ เสียงเจริญ อนุสาวรีย์ 28/27
468 นาย สมเกียรติ สุอังคณารัตน์ อนุสาวรีย์ 79/3
469 นาง ธนันท์รัฐ เปาอินทร์ อนุสาวรีย์ 65/61
470 นาย สิริวัฒน์ ลิขนะกุล อนุสาวรีย์ 77/77
471 นาง ยุวดี พูนผลวัฒนาภรณ์ อนุสาวรีย์ 11/54
472 นาง นงนุช ทองใบ อนุสาวรีย์
473 นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งเพียร อนุสาวรีย์ 181/124
474 นาย เอกชัย ลาภอาภารัตน์ อนุสาวรีย์ 33/25
475 นาย ธนพัฒน์ ศรีโหมดสุข อนุสาวรีย์ 37/91
476 นางสาว นัทธี เจริญวิริยะภาพ อนุสาวรีย์
477 นาง วิมลรัตน์ เติมศรีทอง อนุสาวรีย์ 55/22
478 นาย เอกราช ศรีเกษร อนุสาวรีย์ 3/2453
479 น.ท. กมลาศน์ เหล่าไพโรจน์ อนุสาวรีย์ 86/60
480 นางสาว ภานุมาศ เลิศศิริสัมพันธ์ อนุสาวรีย์
481 นาย เล็ก มอญเจริญ อนุสาวรีย์ 86/57
482 นาย ลินจง จินตสุนทรอุไร อนุสาวรีย์ 43/832
483 นาย ฐิติพงษ์ ภักดีหาญ อนุสาวรีย์
484 นางสาว กาญจนา เล้าอรุณ อนุสาวรีย์ 78/3
485 นาย ธานี แก้วศิลา อนุสาวรีย์
486 นาย จตุพร ศุขเฉลิม อนุสาวรีย์ 48/89
487 นาง ปานจิต กลับศรี อนุสาวรีย์ 17/77
488 นาย สารัตน์ ส่งช่วย อนุสาวรีย์
489 นางสาว บุญลาภ ภูสุวรรณ อนุสาวรีย์ 62
490 นาย นพคุณ สุวรรณบูลย์ อนุสาวรีย์ 41
491 นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล อนุสาวรีย์
492 นาย สมพงษ์ ดีมาก อนุสาวรีย์
493 นาง จารุวรรณ พวงประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 9/431
494 นางสาว พีรนา เติมศรีทอง อนุสาวรีย์
495 ร.ท. ธีระวัฒน์ จินดา อนุสาวรีย์ 7
496 น.อ.หญิง เปรมวดี อิทธิพงษ์ อนุสาวรีย์ 35/93
497 นางสาว สมัย บุตรช่วง อนุสาวรีย์
498 นาย เศรษฐ์กุล อุบลแย้ม อนุสาวรีย์ 14/403
499 นางสาว นาฎพรรณ สุทธิวานิช อนุสาวรีย์
500 นางสาว ธิดารัตน์ จันทรประเสริฐ อนุสาวรีย์
501 นาย ศัลย์ศิริ ศิริมังคละ อนุสาวรีย์ 244/63
502 นาย ลองพล ศรแก้ว อนุสาวรีย์
503 นาย ณัฐศักร ซื่อพงษา อนุสาวรีย์ 244/253
504 นางสาว พวงทิพย์ แหวนอ่อน อนุสาวรีย์
505 นางสาว อรอุมา จันทร์งาม อนุสาวรีย์ 100
506 นางสาว รัชฏาพร มาพร อนุสาวรีย์ 524/3
507 นางสาว ไลลาภา พรประไภย อนุสาวรีย์ 45/3
508 นาง ทิพย์วรรษ วรจินต์ อนุสาวรีย์ 19
509 นาย นพรุจ ช้างเยาว์ อนุสาวรีย์
510 นาย อมรเเชษฐ์ ถิ่นเทศ อนุสาวรีย์ 12
511 นาย วงสิน ขันธโชติ อนุสาวรีย์
512 นาย อภิสิทธิ์ พ่วงพี อนุสาวรีย์
513 นาย ประวัติ นิธิภาคย์ อนุสาวรีย์ 70/104
514 นาง พิมลศิริ เซียววงษ์ครอบ อนุสาวรีย์
515 นาง ลัดดา จงสิทธิเลิศ อนุสาวรีย์ 22/32
516 นาง พัชรินทร์ แมนผดุง อนุสาวรีย์ 2/508
517 นาย ดาบชัย ผาอินทร์ อนุสาวรีย์
518 นาย กิติชัย สร้อยทอง อนุสาวรีย์
519 นาย ฤกษ์งาม เรืองหิรัญวนิช อนุสาวรีย์ 6
520 นาย อภิชัย ภูธร อนุสาวรีย์
521 นาย สุดใจ รอดพงษา อนุสาวรีย์
522 นาง เพ็ญศิริ ศุภเวคิน อนุสาวรีย์ 11/117
523 นางสาว อุษณีย์ ณ อนุสาวรีย์ 111/8
524 นางสาว วัชรารุจี จุฑะกนก อนุสาวรีย์ 10
525 นาย อิสระ จันทวี อนุสาวรีย์ 50
526 นางสาว มอน สมสิงห์ อนุสาวรีย์
527 นาย เมี้ยน ภู่สาย อนุสาวรีย์ 18/200
528 นาง กัญญวรรณ มีถาวร อนุสาวรีย์
529 นางสาว จันทิมา นวลผ่อง อนุสาวรีย์
530 นาง คนึงนิจ พันธุ์วงศ์ราษฎร์ อนุสาวรีย์
531 นาง สมศรี ตาโรย อนุสาวรีย์ 56
532 นาย กิติพัฒน์ เกษกรณ์ อนุสาวรีย์
533 นางสาว มยุรี มีช้าง อนุสาวรีย์ 50
534 นาย ธวัชชัย พูลสมบัติภิญโณ อนุสาวรีย์ 77/59
535 นาง ณัฐนิชา ท่าหิน อนุสาวรีย์
536 นาย นิพันธ์ ทับโพธิ์ อนุสาวรีย์ 37/405
537 นาง บุญย้อย เหตระกูล อนุสาวรีย์ 59/77
538 นางสาว มาลัย เล็กประทุม อนุสาวรีย์ 9/390
539 นางสาว ภัมริน สถิตย์ธรรม อนุสาวรีย์ 118/9
540 นาง มนูญ นิลสุวรรณ อนุสาวรีย์ 64
541 นางสาว จรรยา เฉลี่ยดารา อนุสาวรีย์
542 พ.ท. นพพร ทับทิมอ่อน อนุสาวรีย์
543 นาย ธำมรงค์ บุญศักดิ์ อนุสาวรีย์
544 นาย สมคิด จุ้ยบู่ทอง อนุสาวรีย์
545 นาง ปราณี พลอยเรียง อนุสาวรีย์ 30/228
546 นาย ไพรบูลย์ ผกาผาด อนุสาวรีย์
547 นาย วรกฤต นิยมไทย อนุสาวรีย์
548 นาย ทศพร สมสุวรรณชัย อนุสาวรีย์ 37/354
549 นาย วันชัย พลายดง อนุสาวรีย์ 91
550 นาย พฤฒิพงศ์ สันตวิสิษฐ์ อนุสาวรีย์
551 นาย พันธุ์ธัช สุกใส อนุสาวรีย์
552 นางสาว ขนิษฐา จรัสเมตตาคุณ อนุสาวรีย์ 9/307
553 นางสาว วิภา อาจทอง อนุสาวรีย์
554 นาง เล็ก สัญญลักษณ์ศิริ อนุสาวรีย์ 65
555 นาง สายพิน พิมพรัตน์ อนุสาวรีย์
556 นางสาว จันทร์เพ็ญ โทนารินทร์ อนุสาวรีย์
557 นางสาว สุพาภักดี อนันต์ณัฏฐพงค์ อนุสาวรีย์
558 นาย สมภพ ทองโส อนุสาวรีย์
559 นางสาว รัตนภรณ์ ผลาเหิม อนุสาวรีย์
560 นางสาว หวานใจ ศรีจันทร์ อนุสาวรีย์
561 นาย เทียนชัย อุดมศิลป์ อนุสาวรีย์ 18/124
562 นาง สุพัตรา สมสุวรรณชัย อนุสาวรีย์ 37/353
563 นาย สถาพร มหาพล อนุสาวรีย์ 77/82
564 นาย วรพจน์ ศรีกรีพุทธนะ อนุสาวรีย์ 163
565 นางสาว ปัทมา ปัทมดิลก อนุสาวรีย์ 44/154
566 นาง วิลาวัลย์ สายจันยูร อนุสาวรีย์
567 นาย ชูชาติ เมืองมูล อนุสาวรีย์ 160
568 นาง จุติภัทร ศรีเวทยาภิรัชต์ อนุสาวรีย์
569 นาง ฐิตารีย์ ฐิติวัฒน์กุล อนุสาวรีย์ 4/249
570 นางสาว มลทิพย์ ศิริสินสุข อนุสาวรีย์ 9
571 นาง สรารัตน์ น้อยเมือง อนุสาวรีย์
572 นาย คณิศ ตรีพักตร์ อนุสาวรีย์ 225/53
573 นาย คงฤทธิ์ เจียดประโคน อนุสาวรีย์
574 นางสาว บุญศิริ พิศณุวงรักษ์ อนุสาวรีย์ 330/24
575 นาย พีระ เกตุสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 27
576 นาย เทอดเกียรติ ศิริสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 18/219
577 นางสาว สุนันท์ แย้มอุบล อนุสาวรีย์ 43/19
578 นาย สุทธิพันธ์ อาวสกุลสุทธิ อนุสาวรีย์
579 นางสาว ภัทรพร ทองชิว อนุสาวรีย์ 37/294
580 นางสาว กุลนา พันธ์เกาะเลิ่ง อนุสาวรีย์ 37/65
581 นาย ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ อนุสาวรีย์ 12/297
582 นาย วิรัช ทองชิว อนุสาวรีย์ 37/295
583 นาง ศิวรรจ์น วิฑิตสุวรรณกุล อนุสาวรีย์ 1/10
584 นางสาว นาตยา วิชาธร อนุสาวรีย์
585 นางสาว มันฑนา กิตติพีรชล อนุสาวรีย์ 31
586 นาง สรินยา สุชรัตน์ อนุสาวรีย์ 21
587 นาง มนัสนันท์ พงษ์พิ่งพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 1/11
588 นาง ชลากร พานิชกิจ อนุสาวรีย์ 42
589 นางสาว รัชนี พรหมมะ อนุสาวรีย์ 13
590 นาง วาสนา ทวีนันท์ อนุสาวรีย์
591 นาย วิชิน ดวงศรี อนุสาวรีย์ 142
592 นาย สมชาติ ลิ้มพงษ์ อนุสาวรีย์ 110/320
593 นาย รัตน์ชัย บัวสุวรรณ อนุสาวรีย์ 244/379
594 นางสาว เนาว์รัตน์ คุ่ยเอี่ยม อนุสาวรีย์
595 นาง บุญ ขาวสอาด อนุสาวรีย์ 206
596 นาง วรรณา โคตะบุตร อนุสาวรีย์ 8
597 นาย สัมฤทธิ์ สุดคนึง อนุสาวรีย์ 94/12
598 นาย เชวง ทัพวงศ์ อนุสาวรีย์ 64/12
599 นางสาว สุมิตตา เจรจาปรีดี อนุสาวรีย์ 92/140
600 นาง มานิตย์ แย้มรื่น อนุสาวรีย์ 3/2459
601 นางสาว รวีวรรณ อ่ำเอื้อ อนุสาวรีย์ 9/326
602 นาง อิสรา รัตนาพต อนุสาวรีย์
603 นาย วิสุทธิ์ สมภักดี อนุสาวรีย์ 43/198
604 นาย อานันท์ แซ่เอี้ย อนุสาวรีย์
605 นาย ยศธน ลาภขุนทด อนุสาวรีย์
606 นางสาว สมสุข ว่องวาจานนท์ อนุสาวรีย์ 14/401
607 นาง พีรญา อดิเรกสาร อนุสาวรีย์ 37/56
608 นาง วิไล โรจนศศิธรวงศ์ อนุสาวรีย์ 86/148
609 นาย เกษม กิตกำธร อนุสาวรีย์ 43/1094
610 นาย วันชัย สุขรี่ อนุสาวรีย์
611 นาย ประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ อนุสาวรีย์
612 นาย เสมอ ห่อหุ้ม อนุสาวรีย์
613 นาย สมประสงค์ ตันธนาภินันท์ อนุสาวรีย์ 32
614 ร.ต. สุชาติ คงคาสัย อนุสาวรีย์ 6
615 นาย บุญชัย ผุลละศิริ อนุสาวรีย์
616 นาย ณัฐวุธ บุญอนันต์ อนุสาวรีย์ 55
617 นาย ธรรมนูญ วงษ์บัวงาม อนุสาวรีย์
618 นาง วัลลภา หิริวงศ์ อนุสาวรีย์
619 นาย ณัฐพร บุญอนันต์ อนุสาวรีย์ 57
620 นาง ชดช้อย ผุลละศิริ อนุสาวรีย์
621 นาย ณัฐพงษ์ บุญอนันต์ อนุสาวรีย์ 11
622 นางสาว สสิธร พันธุ์ภักดีดิสกุล อนุสาวรีย์ 111/1026
623 นางสาว หุยเค็ง แซ่โกย อนุสาวรีย์ 108/613
624 นาย วีระศักดิ์ ตั้งกิจบำรุง อนุสาวรีย์ 43/577
625 นาย ประยุทธ ยิ่งยืนยง อนุสาวรีย์ 7/98
626 นาย ดำรงค์ มีกิริยา อนุสาวรีย์ 41
627 นาง ไซ้ฮวย เฉลิมธนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 30/2
628 นาย สุชาย เฉลิมธนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 66/110
629 นางสาว กรณิกา อาศรัย อนุสาวรีย์
630 นางสาว ทัศนีย์ หอมทรัพย์ อนุสาวรีย์
631 นางสาว ปราณี เฉลิมธนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 66/41
632 นางสาว ศิริพร ประยุรจตุพร อนุสาวรีย์ 148/9
633 นางสาว ณหทัย ไชยพงษ์ อนุสาวรีย์
634 นาย ปชัญญา ยังเต็ม อนุสาวรีย์
635 นาย วรุตม์ ศิริกิม อนุสาวรีย์
636 นาย วีระชน เลี้ยงประยูร อนุสาวรีย์ 1/162
637 นาง คมนภัค พิทยาบวรกุล อนุสาวรีย์
638 นางสาว ดุษฎี เย็นสุดใจ อนุสาวรีย์ 66/123
639 นางสาว ศศิวิมล วรรณาลัย อนุสาวรีย์ 99/216
640 นางสาว ศีจันทรา บุญนาค อนุสาวรีย์ 3/1144
641 นาง วันดี บำรุงถิ่น อนุสาวรีย์
642 นางสาว มนสีชา บุญนาค อนุสาวรีย์ 3/1077
643 นาง วิบูลยรัตน์ ลิมตราจิตต์ อนุสาวรีย์ 86/211
644 นาย ยงยุทธ ไทยศรีสุข อนุสาวรีย์ 82
645 นาง ทัศนี สุดแสนฉุน อนุสาวรีย์ 11
646 นางสาว พัชริชยา พรหมสุข อนุสาวรีย์ 51/51
647 นาย นิรุตติ จันทนะทรัพย์ อนุสาวรีย์ 3/5
648 นาย อัศวิน ศิลารักษ์ อนุสาวรีย์
649 นาย ฉลวย เจนพนัส อนุสาวรีย์
650 นางสาว เกษลดา สุวรรณภาดล อนุสาวรีย์ 18/246
651 นางสาว ลิตา เอี่ยมอรุณ อนุสาวรีย์ 9/190
652 นาง อัญชลี แซ่พัว อนุสาวรีย์
653 นาย เกรียงไกร ศรีวรขันธ์ อนุสาวรีย์ 38
654 น.ท. สถิต เลี้ยงถนอม อนุสาวรีย์ 26/34
655 นาง ฉลวย จิตประเสริฐ อนุสาวรีย์ 999/128
656 นางสาว ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล อนุสาวรีย์ 10
657 นาย อารมณ์ โตโสภณ อนุสาวรีย์ 24
658 จ.ส.อ. เอกพล ปกติ อนุสาวรีย์
659 นางสาว อรอุมา ดูดวง อนุสาวรีย์
660 นาง วันเพ็ญ บุปผาลา อนุสาวรีย์
661 นาง สุพรรณี สำราญเริง อนุสาวรีย์ 181/262
662 ร.ต. ชำนาญ การสมโชค อนุสาวรีย์
663 นาย กฤษณะ มาลัย อนุสาวรีย์
664 นางสาว เสาวณีย์ แช่ม อนุสาวรีย์
665 นาง สายใจ เตชะหงษา อนุสาวรีย์ 49/106
666 นาง ลัดดา ไพศาลเจริญวงศ์ อนุสาวรีย์ 38/32
667 นาย ระพีพันธุ์ ช่วงแก้ว อนุสาวรีย์
668 นางสาว สุจิตรา โพธิ์สังข์ อนุสาวรีย์ 88/2
669 นาง อรุณี สุดดี อนุสาวรีย์ 16/54
670 นาย ประวิทย์ วิวัฒน์ศักดิ์พล อนุสาวรีย์ 43/1025
671 นางสาว พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 30
672 นาง บังอร เชาวะวณิช อนุสาวรีย์ 126
673 พ.อ. เสกสรรค์ เสืออิ่ม อนุสาวรีย์ 1
674 นาย สุชัย อมรสุทธิมงคล อนุสาวรีย์ 50/16
675 นางสาว สมาน ชัยสีดา อนุสาวรีย์
676 นางสาว ภวรี รวิรุจิพันธ์ อนุสาวรีย์ 232
677 นาย ธนพล สัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 180/381
678 นาย พจนา สอนดี อนุสาวรีย์ 28/3
679 พันจ่าอากาศเอก สกุล ศรีเกิด อนุสาวรีย์ 50/167
680 นาง สวัสดิ์ สายสุวรรณ์ อนุสาวรีย์
681 นางสาว เสวียน เหมือนมาตร์ อนุสาวรีย์
682 นาย ธนาเดช กรกุลพงศ์ อนุสาวรีย์
683 นาย คณิต ศรีดารณพ อนุสาวรีย์ 39/129
684 นางสาว พิริยา อยู่คง อนุสาวรีย์ 92/199
685 จ่าสิบเอก เสกสรรค์ นิลรัตน์ อนุสาวรีย์ 50/365
686 จ่าสิบเอก สมชาย กลิ่นทองคำ อนุสาวรีย์ 50/78
687 นางสาว เพ็นศิริ พลสะท้อน อนุสาวรีย์ 11
688 นาย บุญธรรม แก้วลองบน อนุสาวรีย์ 46
689 นาย ธีติ สุธิวานนท์ อนุสาวรีย์
690 นาย ศิลา บัวเพชร อนุสาวรีย์ 4/9
691 สิบโท มนต์ชัย ศักดิ์ศรี อนุสาวรีย์ 50/697
692 นางสาว ยุภาวรรณ บุญสุข อนุสาวรีย์
693 นาง สมทรง จันทร์หอม อนุสาวรีย์
694 นาง พนมวัลย์ เธียรไฝ่ดี อนุสาวรีย์ 50/21
695 นาย อรรถพล ยอดน้ำคำ อนุสาวรีย์
696 นาง ทองใส ปุ๋ยวงค์ อนุสาวรีย์
697 นางสาว พรสุวีณ์ พงษ์สุระ อนุสาวรีย์
698 นาย ชิตพล ศิลป์ อนุสาวรีย์
699 นางสาว อัจฉรา กาญจนโกศล อนุสาวรีย์ 1
700 นาง อรุณี สถิตย์วรกุล อนุสาวรีย์ 230
701 ร้อยเอก อภิชาติ ดวงบุปผา อนุสาวรีย์ 50/608
702 จ.ต. ภัฏ คมภัสอัษดิน อนุสาวรีย์
703 นางสาว อ้อย ห้วยลึก อนุสาวรีย์
704 นางสาว ปราณี พวงพิกุล อนุสาวรีย์
705 นางสาว อภิรดี มณีทอง อนุสาวรีย์
706 สิบโท อัตต์พงษ์ ศรีสถาน อนุสาวรีย์ 50/705
707 นาย จารึก ด้วงทวี อนุสาวรีย์ 9
708 นาง เทื้อน รุ่งแจ้ง อนุสาวรีย์
709 นาง มัลลิกา ประสพเนตร อนุสาวรีย์ 25
710 นาง เสงี่ยม แก้วโคตร อนุสาวรีย์
711 นาย สุรศักดิ์ ไวยเนตร อนุสาวรีย์ 363/237
712 นางสาว กังสชิตา เสริมกลิ่น อนุสาวรีย์ 3/36
713 นาง บังเอิญ ใจชื่น อนุสาวรีย์ 10/35
714 นาง พเยาว์ วรวุฒิพุทธพงศ์ อนุสาวรีย์ 180/282
715 นาย ชวลิต มณฑิราลัยพร อนุสาวรีย์ 30
716 นางสาว อรอนงค์ นิธิภาคย์ อนุสาวรีย์ 29
717 นาง สุพิชา แก้วศรีขาว อนุสาวรีย์ 288/98
718 นางสาว ทิพยสุคนธ์ ถือคง อนุสาวรีย์ 56/337
719 นาย โสภณ วรวุฒิพุทธพงศ์ อนุสาวรีย์ 180/360
720 นาย พีรศักดิ์ ทิพย์สุริย์ อนุสาวรีย์ 10/1
721 นาง จิตรา กนกวารีรัตน์ อนุสาวรีย์ 9/136
722 นาง อินทิรา สิทธิสาร อนุสาวรีย์ 37/30
723 นาย สมชาย ขอสืบ อนุสาวรีย์
724 นาย ชินธัช เหลืองรังษี อนุสาวรีย์ 35/11
725 นางสาว กอบกุล ธีรรัศมี อนุสาวรีย์ 26
726 นาย เทพทัย กรรณสูต อนุสาวรีย์
727 นาง วีณา วรวัฒนา อนุสาวรีย์
728 นางสาว อรอุมา บุญมา อนุสาวรีย์
729 นาง กฤษณา คงเมือง อนุสาวรีย์
730 นาย บุญธนโชติ ก้านทอง อนุสาวรีย์
731 นาย พินิจ อุปลา อนุสาวรีย์ 409
732 นาง อมรพรรณ นิลกำแหง อนุสาวรีย์ 14/70
733 นาง ผุสดี อึ้งเจริญวงค์ อนุสาวรีย์ 56/229
734 นาย วีรภัทร ภูมิถาวร อนุสาวรีย์ 3
735 นางสาว สุวรรณา ศรีเม้ย อนุสาวรีย์ 17/118
736 นาย ประเสริฐ นวลละออง อนุสาวรีย์
737 นาง นุศรา ทัศนศรี อนุสาวรีย์ 180/345
738 นาง วีณา ครูจิต อนุสาวรีย์ 56
739 นาย สันติ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 48/87
740 นางสาว สุกัญญา นิศาภากร อนุสาวรีย์ 100/53
741 นาย สมิท มั่นคง อนุสาวรีย์ 9/80
742 นาง สมพงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อนุสาวรีย์ 57/9
743 นาง สินิลธา เหิดขุนทด อนุสาวรีย์
744 นาย พีระพันธ์ อิ่มสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 244/7
745 นาย ณรงค์ศักดิ์ สมพัศ อนุสาวรีย์ 88/16
746 นางสาว ชลินทรา อากาศเมฆ อนุสาวรีย์ 116
747 นางสาว สุนทรีย์ สุรินทร์ อนุสาวรีย์ 9/156
748 นาย ชัยทัต มีสินกิจ อนุสาวรีย์
749 ร้อยเอก อภิสัณห์ วิลาวงศ์ อนุสาวรีย์ 7/17
750 นาย บรรจบ นาคงาม อนุสาวรีย์ 25/66
751 นาง ธนภรณ์ ผาสุโก อนุสาวรีย์ 9/525
752 นาย ชัยณรงค์ จันทร์เหมือนเผือก อนุสาวรีย์ 32/47
753 นาย สุรศักดิ์ รุจิณรงค์ อนุสาวรีย์
754 นาย อานนท์ นนท์พละ อนุสาวรีย์ 187
755 นางสาว เทพสุดา ยิ้มแย้ม อนุสาวรีย์
756 นาย สมหมาย จันทร์ทอง อนุสาวรีย์ 416
757 นางสาว ทิวาภรณ์ ว่องวัฒนกูล อนุสาวรีย์ 9/342
758 นาย นภชาญ เอื้อประเสริฐ อนุสาวรีย์ 63/12
759 นาย วิชชา กลิ่นประทุม อนุสาวรีย์ 110/88
760 นาง โสภิดา เกตุมาน อนุสาวรีย์ 66/66
761 นาง สุนันทา พันชนะ อนุสาวรีย์ 181/40
762 นาย ชุงฮวด กิจวิไลรัตน์ อนุสาวรีย์ 11
763 นาย ณรงค์ คงกระพันธ์ อนุสาวรีย์ 225/1
764 พ.ท. กฤษณ์ อุปัชฌาย์ อนุสาวรีย์ 341/27
765 นางสาว ลี่ กลัดบ้านห้วย อนุสาวรีย์ 350
766 นาย จิรภาส ดาวมานพ อนุสาวรีย์ 244/42
767 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ เอกสมัย อนุสาวรีย์
768 นาย ทวีฤทธิ์ ประนิล อนุสาวรีย์
769 นาง ราชิกุล แสงมณี อนุสาวรีย์ 2
770 นาย สวัสดิ์ พันชนะ อนุสาวรีย์ 180/330
771 นาง สุพรรณี บุญเย็น อนุสาวรีย์
772 นาง พอชม วัชโรทัย อนุสาวรีย์ 14/415
773 นาง ยุพา มีเอี่ยม อนุสาวรีย์ 17
774 นางสาว พัทธนันท์ พีระชัยพัทธ์ อนุสาวรีย์ 9
775 นาย มงคล โรจน์พจนานาวิน อนุสาวรีย์ 225/133
776 นาย พลภัทร มิ่งประเสริฐ อนุสาวรีย์ 3
777 นาย รณชัย จงเจริญรัตน์ อนุสาวรีย์ 37/211
778 นาย พุทธ พินิจพงษ์ อนุสาวรีย์
779 นาย รวีษุ คำเสนาะ อนุสาวรีย์ 37/13
780 นางสาว มิตร สุริยะ อนุสาวรีย์
781 นาง บังอร ทวีสุข อนุสาวรีย์ 62/185
782 นาย สุกิจ ไชยคุปต์ อนุสาวรีย์
783 นาง สุประวีณ์ ตันยะบุตร อนุสาวรีย์
784 นาย จีระ รังสิกรพุม อนุสาวรีย์ 55
785 นางสาว อภิญาดา มีบุญมา อนุสาวรีย์ 3/413
786 นาย สุเทพ ขวัญสุข อนุสาวรีย์
787 นางสาว ลัดดา สิงห์ศรี อนุสาวรีย์
788 นางสาว ญาณวดี พรหมจินดา อนุสาวรีย์
789 นาย ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู อนุสาวรีย์ 9/67
790 นาย วิชัย อนันต์เศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 4/136
791 นางสาว วรินทร อนันต์เศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 4/135
792 นาง ชนาภา อุยะนันทน์ อนุสาวรีย์ 96/53
793 นาย พรศักดิ์ ระดาดาษ อนุสาวรีย์
794 จ.ส.อ. วสันต์ นกโนรี อนุสาวรีย์ 50/121
795 นาง กฤติยา ทรัพยะโตษก อนุสาวรีย์ 77/302
796 นาง รัสรินทร์ จิตติจำรูญศักดิ์ อนุสาวรีย์
797 นาง มนต์สินี นวลศิริโกศล อนุสาวรีย์ 181/345
798 นาย ยุทธนา มั่นเสกวิทย์ อนุสาวรีย์ 23/10
799 นาย กิตติศักดิ์ วิมลนิมิตร อนุสาวรีย์ 29/552
800 นาย พีระศักดิ์ ศรีวิเศษ อนุสาวรีย์
801 ร.ท. วิพุธ อารยางกูร อนุสาวรีย์ 122/43
802 นาย กร สืบพงศ์เภา อนุสาวรีย์ 25/2
803 นาย พรชัย สืบพงศ์เภา อนุสาวรีย์ 149/2
804 นาย เชิดชัย ลาภูตะมะ อนุสาวรีย์
805 นาย ทัศน ประสาทพร อนุสาวรีย์
806 นางสาว สมนิด บุญญาลัย อนุสาวรีย์
807 นาย อุปถัมภ์ จีนสลุต อนุสาวรีย์ 43/581
808 นาย ยงยุทธ ซื่อพงษา อนุสาวรีย์
809 นาง นารี ทำดี อนุสาวรีย์
810 นางสาว สุชีรา แสงภักดิ์ อนุสาวรีย์
811 นาย วินัย ยอดดำเนิน อนุสาวรีย์
812 นางสาว พัชรี อาจคง อนุสาวรีย์
813 นาง สมบุญ ละมั่งทอง อนุสาวรีย์ 29/11
814 นาย เกรียงไกร พิศนาคะ อนุสาวรีย์
815 นางสาว ฐิติพร สนิทสนม อนุสาวรีย์
816 นางสาว สุขศิริวรรณ จันทร อนุสาวรีย์
817 นาย สมศักดิ์ โตถาวร อนุสาวรีย์
818 นาย รักเกียรติ สุขสำแดง อนุสาวรีย์
819 นางสาว ฐิตากร สัมมาชิต อนุสาวรีย์
820 นาย ประญัติ ฉุยฉาย อนุสาวรีย์
821 นาง ศิริพร ภูมา อนุสาวรีย์
822 นาย ปรีชา บุญถึก ท่าแร้ง 100/42
823 นางสาว มลธิรา แก้วลอย ท่าแร้ง 155/146
824 นาย อำนาจ บูรณ์เจริญ ท่าแร้ง
825 นางสาว รุ่งฤดี ครุฑดำรงชัย ท่าแร้ง 99/23
826 นางสาว นิสากร พลขันธ์ ท่าแร้ง
827 นาย ทรงรถ เชาว์วิจิตร ท่าแร้ง 41/11
828 นาย ต่อพันธุ์ แก้วคงคา ท่าแร้ง 222/257
829 นางสาว กิ่งกาญจน์ สว่างศรี ท่าแร้ง 41/17
830 นาย มงคล ทองนิ่ม ท่าแร้ง 22
831 นาย สินธุ์ชัย เปียถนอม ท่าแร้ง 72/6
832 นางสาว อรนิภา แสงสุวรรณ ท่าแร้ง 102/64
833 นาย รังสิทธิ์ จันทร์ดี ท่าแร้ง 139/141
834 นาย เกรียงศักดิ์ ยืนยั่ง ท่าแร้ง 6/5
835 นางสาว เบ็ญจะนา ลาพระอุตร ท่าแร้ง 118/167
836 นางสาว วราภรณ์ โยธายุทธ ท่าแร้ง 12/3
837 นาง จรรยา บุญสินธุ์ ท่าแร้ง 65/43
838 นาย ณรงค์ชัย บุญญฤทธิ์ ท่าแร้ง 41/2
839 นางสาว แสงจันทร์ ธิตินันทวงษ์ ท่าแร้ง 111/58
840 นาย สุนัย มากท้วม ท่าแร้ง 78/110
841 นาย จิรัฎฐ จันทร์คีรี ท่าแร้ง 6/251
842 ร.ท. ยุทธนา มาโต ท่าแร้ง 2/39
843 นาย ชนสิษฎ์ โนมูระ ท่าแร้ง 39/130
844 นาย สุริชัย โอมวัฒนา ท่าแร้ง 18/260
845 นางสาว อรศรี เจือจุน ท่าแร้ง
846 นาย วีระ บุญทรงฤทธิ ท่าแร้ง
847 นาย ไพบูลย์ จันติบุตร ท่าแร้ง
848 นางสาว อรัญญา กาญจนไชยนันท์ ท่าแร้ง 111/1054
849 นางสาว ธิชารัตน์ จันทะโยธา ท่าแร้ง 111/999
850 นางสาว ยุพิน ทับทิม ท่าแร้ง
851 นาง สุรีย์ สุมาโน ท่าแร้ง 148/67
852 นาย นันทพร อดุลย์เดช ท่าแร้ง
853 นาย พล ทับทิม ท่าแร้ง
854 นางสาว อิ่มใจ ถาพินนา ท่าแร้ง
855 นาง วรรณา ปราช ท่าแร้ง 200/30
856 นาย สุธี ศรีพิพัฒน์ ท่าแร้ง
857 นาง ปาริชาติ อภิชาตเมธี ท่าแร้ง 111/469
858 นาย วิษณุ อภิชาตเมธี ท่าแร้ง 139/48
859 นาง สุกัญญา ยอดที่รัก ท่าแร้ง 18
860 นาง วัชราภรณ์ ภารพงษ์ ท่าแร้ง 19/1
861 นาง อรุณ สุนทรประเวส ท่าแร้ง 14/1
862 นาง บุญรอด ดชติ ท่าแร้ง
863 นาย ดุสิต ไชยอนงค์ ท่าแร้ง 172/2
864 นาย ต้นพงศ์ แก้วคงคา ท่าแร้ง 57/2
865 นรต. ณัฐพงศ์ สุขสมนิล ท่าแร้ง 139/256
866 นางสาว พิศมัย สุวิเศษ ท่าแร้ง 17
867 นาง น่วม ภูคณะ ท่าแร้ง 15
868 นาย วีรศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ ท่าแร้ง
869 นาย บุญส่ง ศรีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 135/12
870 นาย เพทาย คุ่ยจาด ท่าแร้ง
871 นาย สรรพวิทย์ ตูวิเชียร ท่าแร้ง 70/190
872 นาย สง่า ฉัตรรุ่งเรือง ท่าแร้ง
873 นาง อุบลศรี หมีเม่น ท่าแร้ง
874 ด.ต. สังคม ขันตีเรือง ท่าแร้ง 100/428
875 นาย ประตินันท์ รัตนเกรียงไกร ท่าแร้ง 35/52
876 นาง อรภัทรา อเนกวนิช ท่าแร้ง 222/158
877 นาย สังคม เกิดทะเล ท่าแร้ง 22/152
878 นาย พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง ท่าแร้ง 159/51
879 นาย สนิท ขำเลิศ ท่าแร้ง 37/158
880 นาย มานพ จืนทสิทธิ์ ท่าแร้ง 293
881 นาง วรรณา ซันออฟเดนเล่ง ท่าแร้ง
882 นางสาว บุญยนุช ชะชาตย์ ท่าแร้ง 60/3
883 นาย เกรียงไกร เกษรพิกุล ท่าแร้ง 3/15
884 นางสาว ดวงกมล สนสร้อย ท่าแร้ง 60/7
885 นาย ตนัย พยัคฆนิธิ ท่าแร้ง 222/157
886 นางสาว พรรณิภา มณีปกรณ์ ท่าแร้ง 143/35
887 นาง ธิดาภรณ์ กระจ่าง ท่าแร้ง 139/254
888 นางสาว นวรัตน์ คูณทวีทรัพย์ ท่าแร้ง 3/7
889 นาง ทิ้ง กรวยทอง ท่าแร้ง
890 นางสาว ปาริฉัตร ประสาททอง ท่าแร้ง 62/8
891 นางสาว จารุวรรณ เครือเทพ ท่าแร้ง 8/38
892 นาง ทวี เจื้อยแจ้ม ท่าแร้ง 241
893 นาย สำลอง สอนสุภาพ ท่าแร้ง
894 นางสาว ดารินทร์ ลาดละคร ท่าแร้ง 60/8
895 นาย ธนชาติ ทองเกิดมากมี ท่าแร้ง 115/5
896 นางสาว กฤตายา ทองเกิดมากมี ท่าแร้ง 115/7
897 นาย วรดล ดาวดวง ท่าแร้ง 119/174
898 นางสาว ศศิวรรณ แก้วนิล ท่าแร้ง
899 นาย เพชร ไทยกำเนิด ท่าแร้ง 161/9
900 นาง แดง ประภารักษ์วรกุล ท่าแร้ง 56/193-194
901 นาย สายัณห์ น้ำเงิน ท่าแร้ง 169/38
902 นาง ยาใจ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ท่าแร้ง 137/301
903 นาง วงศ์พรรณ ฉันทอธิพงศ์ ท่าแร้ง 1/14
904 นาย นายชนรัตน์ จิบจันทร์ ท่าแร้ง
905 นางสาว ปทมปัญย ดวงประสพสุข ท่าแร้ง 121/77
906 นาง กรรณิการ์ จินดานนท์ ท่าแร้ง
907 นาย บวร กนกชัยปราโมทย์ ท่าแร้ง 59/30
908 นาง พัทธวรรณ โชคทรัพย์ธนกิจ ท่าแร้ง 159/764
909 นางสาว กฤติยา สุวรรณวณิช ท่าแร้ง 39/24
910 นาย การุณย์ ประไพหลง ท่าแร้ง 121/474
911 นางสาว ทัศวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์ ท่าแร้ง 6/613
912 นาย ธรรมศักดิ์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ท่าแร้ง 200/3
913 นาง ลออ ดีสกุล ท่าแร้ง 189/3
914 นางสาว ปาณญาภา ปุญญาภาพัชร์ ท่าแร้ง 125/15
915 นาย รัตน์ ผาดคำ ท่าแร้ง
916 นาย พิสิษฐ์ โชตน์ภาวินันท์ ท่าแร้ง 121/45
917 นาย มณเทียร พันธ์อิ่ม ท่าแร้ง 222/350
918 นาย กฤษณ์ รักศิริพงษ์ ท่าแร้ง 222/189
919 นางสาว นงเยาว์ ตรีฉัตร ท่าแร้ง
920 นาย ทัศน์พงศ์ หวังโภคา ท่าแร้ง
921 นาย พนิดา ขัตติยะมาน ท่าแร้ง 501/25
922 นางสาว สุรีย์พร พันธ์อิ่ม ท่าแร้ง 222/297
923 นาง ดุสิดา พุ่มหรดี ท่าแร้ง 13
924 นาย สุวรรณ บุระมาศ ท่าแร้ง 148/4
925 นางสาว กัลยาณี อภัยศรี ท่าแร้ง 3/57
926 นาง ประเทือง ต่อสกุล ท่าแร้ง 18/316
927 นาย ประภัสพงษ์ สุทธิเดชานัย ท่าแร้ง 65/60
928 ด.ต. สงกรานต์ ราชไชยา ท่าแร้ง 111/369
929 นาย สุชาติ มณีคง ท่าแร้ง 159/249
930 นาย มงคล พัชรดำรงกุล ท่าแร้ง 65/33
931 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อภิรักษ์พงศา ท่าแร้ง 100/85
932 นาย วิทวัส หัตถีชาติ ท่าแร้ง
933 นาย ธานี ชัยสุนทรโยธิน ท่าแร้ง 199/70
934 นาย สุพัฒน์ ไทยอย่ ท่าแร้ง 45/43
935 นาย วรภัทร วิลาวรณ์ ท่าแร้ง 30
936 นาย สุพจน์ บุญญานนท์ ท่าแร้ง 199/110
937 นาง สุดา เสียงใส ท่าแร้ง 148
938 นาง สรินนา สุวรรณรักษ์ ท่าแร้ง 119/15
939 นางสาว สุพี มะสัน ท่าแร้ง
940 นางสาว อนุสรา วิศณุกูล ท่าแร้ง 44/1
941 นาย สมพล ทวีพันธุ์ ท่าแร้ง 134/42
942 นางสาว สุวัลดา สุพรรณ ท่าแร้ง 139/169
943 นาย ภูริทัต จันทรวงศา ท่าแร้ง
944 นาย วุฒิพงษ์ พรหมธีระวงศ์ ท่าแร้ง 88/104
945 นาย สุทธืพงษ์ ศิริสุวรรณ ท่าแร้ง 22/22
946 นางสาว วนิดา พรบุญ ท่าแร้ง
947 นางสาว สิริมณี หิรัญรินรัตน์ ท่าแร้ง 46/291
948 นาย ครองศํกดิ์ แพงศรี ท่าแร้ง
949 นาย วิรัช เกษราพงศ์ ท่าแร้ง 19
950 นางสาว ลำใย หาดคำ ท่าแร้ง
951 นางสาว ศิวพร บุญประสิทธิ์ ท่าแร้ง 952
952 นางสาว ธนัสสรณ์ ศรุตรัตนพล ท่าแร้ง
953 นาย สุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์ ท่าแร้ง 201/3
954 นาย พงศกร สังคหะพงศ์ ท่าแร้ง
955 นาย สุกิจ สมยินดี ท่าแร้ง
956 นาง สู่ฟ้า พู่รัชดาการ ท่าแร้ง 18/65
957 นางสาว อุษา วิทยา ท่าแร้ง
958 นาง เพ็ญศรี รุ่งเรืองเกษมสุข ท่าแร้ง
959 นาย วิชัย มหาสาร ท่าแร้ง
960 นาง สมร สวัสดิ์ภูมิ ท่าแร้ง 200/1
961 นางสาว หนูนิน คุณานันท์ ท่าแร้ง
962 นาย ทัศนีย์ เดี่ยวตระกูลชัย ท่าแร้ง 169/77
963 นาง สมพร คงทน ท่าแร้ง
964 นาง วัฒนิภา ท่องแก้ว ท่าแร้ง 159/950
965 นาย สุรศักดิ์ ดึกรัมย์ ท่าแร้ง
966 นาง สมใจ เหลือชัยศรี ท่าแร้ง 58
967 นางสาว ปนัดดา ฮุนตระกูล ท่าแร้ง 32/174
968 นาย ณัฐวุฒิ เลิศเกษตรกรรม ท่าแร้ง 102/8
969 นาย ปิยะ อจลบุญ ท่าแร้ง 200/203
970 นาย พะเนียด เบ้าเงิน ท่าแร้ง
971 นาย ธง ธรรมจิตร ท่าแร้ง 37/36
972 นางสาว ส้มหงษ์ หงษ์เวียงจันทรา ท่าแร้ง 12/9
973 นาย พรศักดิ์ ศุภโชคชัยวัฒนา ท่าแร้ง 4
974 นางสาว พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์ ท่าแร้ง 150/22
975 นาย วิชาญ มีษา ท่าแร้ง 125
976 นาย บุญธรรม วังแฟน ท่าแร้ง
977 นาย ชัยวัฒน์ แช่มช้อย ท่าแร้ง 2
978 นาง ลดาวัลย์ เหลืองสีนาค ท่าแร้ง 1
979 พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ทับทิม ท่าแร้ง 44/51
980 นาง พรทิพย์ ปานชี ท่าแร้ง 39/23
981 พล.ต.ต. วิวัฒน์ ปิยาภิมุข ท่าแร้ง 51/11
982 นาย นายสายัญ คงสว่าง ท่าแร้ง 94
983 นาง สุนันท์ ชัยอารีย์กิจ ท่าแร้ง 99/1
984 นางสาว สมพร ชัยอารีย์กิจ ท่าแร้ง 99/2
985 นาง ผกามาศ โตวัฒน์ ท่าแร้ง 38/167
986 นาย ชูไทย อัครวิทยานนท์ ท่าแร้ง 65/5
987 นาง ดวงพร กุศลเสนอ ท่าแร้ง 104/82
988 นาง สุวิพร ตั้งวิวัฒนากาล ท่าแร้ง 371
989 นาย บุญเย็น เจริญสุข ท่าแร้ง
990 นาย บาง ประแดงชาติ ท่าแร้ง
991 นาย สมัย ธรรมกุล ท่าแร้ง 24/144
992 นางสาว รัตน์ ทองชุม ท่าแร้ง
993 นาย วชิระ ตรงดึ ท่าแร้ง
994 นาง ณัชชยา ไทยสงเคราะห์ ท่าแร้ง
995 นางสาว กานต์ชนิต ชำมะกุล ท่าแร้ง 155/152
996 นางสาว เอื้อย นิกูลรัมย์ ท่าแร้ง
997 นาย ศุภวุฒิ กิ่งใบสมบูรณ์ ท่าแร้ง 5/337
998 นาง บุญหนา กึนสี ท่าแร้ง
999 นาย ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง ท่าแร้ง 148/22
1000 นาง กุลการ กิ่งใบสมบุรณ์ ท่าแร้ง 5/67
1001 นาย ชาญณรงค็ ทิมถาวร ท่าแร้ง 22/33
1002 นาง ดารารัตน์ ทัพพันธ์ชัย ท่าแร้ง 119/139
1003 นาย สุขชัย อารินทร์ ท่าแร้ง 199/9
1004 นาย ยรรยง เฮงสงเคราะห์ ท่าแร้ง
1005 นาง ศุรดา สุวรรณกิจจาการ ท่าแร้ง 99/82
1006 นางสาว เมธิศา อภิวัฒน์รุ่งเรือง ท่าแร้ง 2/19
1007 นาย ณัฐชนน ก้อนทอง ท่าแร้ง 88/227
1008 นาง สมหญิง ลางคุลเสน ท่าแร้ง 189/76
1009 นาง ศิริลักษณ์ มงคลศรี ท่าแร้ง
1010 นาย เสนีย์ เปลี่ยนทัพ ท่าแร้ง 32/291
1011 นาง เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร ท่าแร้ง 43/2
1012 นาย ประมวล สุธีจารุวัฒน ท่าแร้ง 55/54
1013 นางสาว นารีกานต์ มังกร ท่าแร้ง 139/70
1014 นาย กสิณ ศรีสันติสุข ท่าแร้ง 55/71
1015 นางสาว นันทิยา ทองดี ท่าแร้ง 1/11
1016 นางสาว ทิพาพรรณ ศรีสุข ท่าแร้ง 55/81
1017 นาง ธารารัตน์ สุขประเสริฐ ท่าแร้ง 1
1018 นาง จิตต์ลดา ตลับเพชร ท่าแร้ง 24/148
1019 นาย ศักดิ์ชัย อธิภาคย์ ท่าแร้ง 44/141
1020 นาย จีระศักดิ์ สิงห์เนิน ท่าแร้ง 111/1055
1021 นาง พยอม บุญพูน ท่าแร้ง
1022 นาย ไพฑูรย์ บำรุงกิจ ท่าแร้ง 44/258
1023 นาย สุพจน์ ปรีชายิ่งสถิตย์ ท่าแร้ง 144/6
1024 นาย ดำรงฤทธิ์ คุ้มบุญมี ท่าแร้ง 137/64
1025 นาย อัศวิน เจริญเรืองเดช ท่าแร้ง 77/5
1026 พ.ท.หญิง จารุณี ขำคมนิกร ท่าแร้ง 3/52
1027 นาย สราวุฒิ ธรรมรงค์รัตน์ ท่าแร้ง 120/27
1028 ส.ต.อ. ชัยทัศน์ หันชะนา ท่าแร้ง 100/294
1029 นาย พิเชษฐ มหาจักษ์ ท่าแร้ง 79/13
1030 นาย สมชาย กิติคุณศิริ ท่าแร้ง 162/101
1031 นาย เกรียงไกร ก้อนกั้น ท่าแร้ง 80/1
1032 นางสาว จิรา เงินหนู ท่าแร้ง 6/456
1033 นาง จรรยา บุญสินธ์ ท่าแร้ง 65/43
1034 นาย พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ ท่าแร้ง 7/204
1035 นางสาว อรพรรณ สกุลยืนยง ท่าแร้ง
1036 นางสาว สิริมา คำเวบุญ ท่าแร้ง 59/22
1037 นาย ก้องเกียรติ วุฒิไกรเกรียง ท่าแร้ง
1038 นางสาว อาภรณ์ ภู่รุ่งเรืองผล ท่าแร้ง 102/416
1039 นางสาว อัญเรศ รอดศาสตรา ท่าแร้ง
1040 นาย ศรายุทธ วุฒิ ท่าแร้ง
1041 นางสาว สสิพร สินนาลัย ท่าแร้ง
1042 นางสาว วัชชีรา ตันวิบูลย์วงศ์ ท่าแร้ง
1043 นางสาว ศภวรรณ ฉตรชัยกุลศิริ ท่าแร้ง
1044 นางสาว อภิรดี อภิวัฒน์ ท่าแร้ง 2/20
1045 นาง อัมรัตน์ ลีลากิจไพศาล ท่าแร้ง
1046 นาย ประกาศิต คำภูแสน ท่าแร้ง 159/595
1047 นางสาว พัชราพร อัตโยโค ท่าแร้ง 46/290
1048 นาย สมศักดิ์ แฉ่งกอง ท่าแร้ง 159/341
1049 นาย ฐิติกร ศรีวรกุล ท่าแร้ง
1050 นาย โปร่ง ทองดี ท่าแร้ง 43/2
1051 นางสาว เบญจวรรณ แย้มแสง ท่าแร้ง 19/235
1052 นาง สุมาลี งาทเฉลียว ท่าแร้ง 29/3
1053 นางสาว สมฤดี จงเจตน์ดี ท่าแร้ง 89/420
1054 นาง สุรัตนวดี วงษ์แววดี ท่าแร้ง
1055 นาย ศุภกิจ ชูแสงทอง ท่าแร้ง 111/755
1056 นาง จารุวรรณ ตรีภักดีกุล ท่าแร้ง 139/214
1057 นาย ชาญยุทธ แหววเลี่ยม ท่าแร้ง 159/468
1058 นาง ยุพยงค์ ไชยโกมินทร์ ท่าแร้ง 5/223
1059 นาย บุญฤทธิ์ ปาลวัฒน์ ท่าแร้ง 44/19
1060 นาย ไวกูณฑ์ นิติโรจน์ ท่าแร้ง 139/245
1061 นาย สันติ สิงห์อภินันท์ ท่าแร้ง 200/21
1062 ร.ต.ต. ธวัชชัย คำแหงพล ท่าแร้ง 77/268
1063 นาง สมหมาย เสือคง ท่าแร้ง 50/4
1064 นาง สุกันยา กุสุมภ์ ท่าแร้ง 135/25
1065 นางสาว นงค์เยาว์ รัตนเย็นใจ ท่าแร้ง 222/154
1066 นางสาว ธัญทิพย์ มีมุข ท่าแร้ง 111/759
1067 นาย บัณฑิต เจริญเลิศ ท่าแร้ง 118/285
1068 นาย อดุล จันทร์นิยม ท่าแร้ง
1069 นาง สุกานดา พิมพ์เวิน ท่าแร้ง 135/32
1070 นาย สุชาติ กลัดกลีบ ท่าแร้ง 35/57
1071 นาง วิไลภรณ์ มโนปราโมทย์ ท่าแร้ง 162/23
1072 นาย ชัยพร บุญญผลานันท์ ท่าแร้ง 161/22
1073 นาย บุญเลิศ ทองเนียม ท่าแร้ง 210
1074 นาย ชัยชนะ พูลศิริ ท่าแร้ง 18/239
1075 นาย พรชัย สุขีเกตุ ท่าแร้ง 137/241
1076 นาง เพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์ ท่าแร้ง 7/350
1077 นาย วัชรพล มยุรี ท่าแร้ง 14
1078 นาง ประทุม แฉ่งโสภา ท่าแร้ง 501/166
1079 นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่าแร้ง 5/7
1080 นาย บุรี สนิทมัจโร ท่าแร้ง 222/221
1081 นางสาว กัญณภัทร สภัสรดาคติมา ท่าแร้ง 6/119
1082 นาย จักษณา ตรีศรี ท่าแร้ง 5/1
1083 นาย วรภัณฑ์ ไทยทัต ท่าแร้ง 111/889
1084 นาย มนศักดิ์ เอื้อทวีพล ท่าแร้ง 111/518
1085 นาย เจษฎา ขัดทองงาม ท่าแร้ง 79/81
1086 นางสาว จันทิมา สุทธานี ท่าแร้ง 119/146
1087 นาง วันเพ็ญ พันธุ์สุวรรณ์ ท่าแร้ง 2/37
1088 นาย เพ็ญพัณณ์ พูนผล ท่าแร้ง 111/3
1089 จ.ส.อ. นิวัติ วีระพงษ์สุชาติ ท่าแร้ง 134/151
1090 นาย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ ท่าแร้ง 7/143
1091 นาย กรณี อินทร์ถมยา ท่าแร้ง 137/132
1092 นาย พิทักษ์ เลิศประเสริฐพันธ์ ท่าแร้ง 9/220
1093 นางสาว สุกานดา ศรีจันทร์ปลิว ท่าแร้ง 9/365
1094 นาง อรทัย สุริยะพรชัยกุล ท่าแร้ง 200/22
1095 นาง พัชรินทร์ วัชรประดิษฐ์ ท่าแร้ง 119/138
1096 นาง นุสรา จันทร์ต๊ะ ท่าแร้ง 18/311
1097 นางสาว นุชจรินทร์ ทานาม ท่าแร้ง
1098 นาย มานพ ม่วงมณี ท่าแร้ง 10
1099 นาย นาวี เรืองเดชกรณ์ ท่าแร้ง
1100 นางสาว อรุณรุ่ง ศรีเมฆ ท่าแร้ง 26
1101 นางสาว พรวรรณ พรมคำวงค์ ท่าแร้ง 85/6
1102 นาง กระถิน ศิริ ท่าแร้ง 501/310
1103 นาง รัตยา สันเสนาะ ท่าแร้ง 10
1104 นาย ชาญชัย สุจิรภิญโญกุล ท่าแร้ง 199/175
1105 นาย จตุพร บัวภู ท่าแร้ง 46/80
1106 นางสาว ลักษิกา ศรีจำเริญ ท่าแร้ง 51/3
1107 นาย ธเณศ วีระญาณนนท์ ท่าแร้ง 222/367
1108 นางสาว กายาตรี จิรนนท์วงค์ ท่าแร้ง
1109 นางสาว ศุภรัตน์ ศุขเกษม ท่าแร้ง 44/3
1110 นาย พรชัย ชาลเศรษฐ์ ท่าแร้ง 9/59
1111 นาง วันทนา บุญเฉลียว ท่าแร้ง 19
1112 นาย วโรดม โรจนพาณิช ท่าแร้ง 55/46
1113 นาย เสรี อู่สินทรัพย์ ท่าแร้ง 91/24
1114 นาย พูนพงศ์ คงชาญศิริ ท่าแร้ง 88/19
1115 พ.ต.ท. สาสน์ โพธิ์นฤมิต ท่าแร้ง 92/5
1116 นาย สุธรรม มณีดุลย์ ท่าแร้ง 137/71
1117 นาย เชวงศักดิ์ สงสวรรณ ท่าแร้ง
1118 นางสาว สราญชล เอี่ยมนพมณี ท่าแร้ง 18/87
1119 นาย ชาญณรงค์ เทียนทอง ท่าแร้ง
1120 นาย ประหยัด สุขหิ้น ท่าแร้ง 35/9
1121 นาย ชาติชาย แดงเดช ท่าแร้ง 90/169
1122 นาง ภัทรสุภาค์ เฉลิมนนท์ ท่าแร้ง 7/77
1123 นางสาว ธารมณี เครือธนิน ท่าแร้ง 9/260
1124 นาย วิศรุต โรจนพาณิช ท่าแร้ง 55/93
1125 นาง ฉัตรพร เลิศชิน ท่าแร้ง 34
1126 นางสาว ดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์ ท่าแร้ง 118
1127 นางสาว ชมพูนุช ทังสุนันท์ ท่าแร้ง 139/29
1128 นาย เชิดศักดิ์ พยัคฆ์จำเริญ ท่าแร้ง 118/124
1129 นาย มนตรี ไพศาลธนวัฒน์ ท่าแร้ง 5/433
1130 นางสาว สกลสุภา หนองบัว ท่าแร้ง 78/152
1131 นาย หลุยส์จูเนีย มอเซอร์ ท่าแร้ง 70/154
1132 นาง รวินันท์ ไมตรีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 102/519
1133 นาง ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์ ท่าแร้ง 5/136
1134 นางสาว ปริษฐา ตั้งใจตรง ท่าแร้ง 222/315
1135 นางสาว กชพรรณ จีนถนอม ท่าแร้ง 46/469
1136 นาย วิศิษฎ์ แก้ววิเชียร ท่าแร้ง 222/339
1137 นางสาว ญดาศจี นามมาตร ท่าแร้ง 40/26
1138 นาย รุ่งโรจน์ สัพโส ท่าแร้ง 98/126
1139 นาย อุเทสก์ ด้วงบุตรศรี ท่าแร้ง 17/78
1140 นาง รักษยา พุทธสอน ท่าแร้ง 149/75
1141 นาย พีระพงษ์ ประสพศักดิ์ ท่าแร้ง 44/86
1142 นาย ชลิตย์ สารฤทธิ์ ท่าแร้ง 139/41
1143 นางสาว ดาราวรรณ สูตรสุวรรณ ท่าแร้ง 199/28
1144 นาง จงกล พิมพ์เวิน ท่าแร้ง 135/2
1145 นางสาว พัชรีพร สีสาน ท่าแร้ง 11/976
1146 นาย กฤษณ์ หอมรื่น ท่าแร้ง 89/541
1147 นางสาว วลัยลักษณ์ สำเภาวมาลย์ ท่าแร้ง
1148 นาย เคน รุ่งเรือง ท่าแร้ง
1149 นาย ธวัช กนกรังษี ท่าแร้ง 126/230
1150 นาง ดรุณี ตั้งมงคล ท่าแร้ง 139/31
1151 นาย นพณัช ทับทัน ท่าแร้ง
1152 นาย ศิริเพ็ญ ศรีนิกร ท่าแร้ง 222/232
1153 นาง ทองใว ชินฮาด ท่าแร้ง 44/6
1154 นาง อุไรวรรณ เหรียญมหาสาร ท่าแร้ง 70/250
1155 นาย ประภาส วงษ์ราศรี ท่าแร้ง 6/212
1156 นางสาว พรพักตร์ เสรีสัตย์ ท่าแร้ง 1035
1157 นาย นรวัฒน์ นิลวาศ ท่าแร้ง 17/62
1158 นาย ธีระวุฒิ มณฑา ท่าแร้ง 1265-1266
1159 นาง บุศรา มูลสถาน ท่าแร้ง 139/248
1160 นาย พงษ์ศักดิ์ สมใจ ท่าแร้ง 99/24
1161 จ.ส.อ. นรินทร์ เจริญพล ท่าแร้ง 100/506
1162 นาย ธวัชชัย บุญเผื่อน ท่าแร้ง 17/106
1163 นางสาว ศรัญญา อัศวอิทธิวัฒนา ท่าแร้ง 244/3
1164 นางสาว ณัฐชนันท์ โพธิ์สศรี ท่าแร้ง
1165 นาย มงคล จันทร์สมัย ท่าแร้ง 38/351
1166 นางสาว สภลักษณ์ ผัสวี ท่าแร้ง
1167 ด.ต. สุเทพ วงค์กวน ท่าแร้ง 100/173
1168 นาง วิไลรัตน์ หาญมงคลศิลป์ ท่าแร้ง 143
1169 นาง นงชนก แซ่ตั้ง ท่าแร้ง 244/8
1170 นาง เบญจมาภรร์ สุริยะจันทร์ ท่าแร้ง 111/422
1171 นาย กิตติพงษ์ อิสระสุข ท่าแร้ง
1172 นาย คริสนุ สุทธิสนธิ์ ท่าแร้ง
1173 นางสาว ญาดา เลียบแสง ท่าแร้ง 228
1174 นางสาว กนกวรรณ เหลืองอรุณโรจน์ ท่าแร้ง 222/291
1175 นาย โสภณ วิภาตะพันธุ์ ท่าแร้ง 232
1176 นาง ประภัสสร พรหมพิทักษ์ ท่าแร้ง 37/263
1177 นาย ภูดิท ศีลชัยทาน ท่าแร้ง 89/522
1178 นาย คมสัน เพ็งสวัสดิ์ ท่าแร้ง 166/12
1179 นาง สายใจ หงษ์ทอง ท่าแร้ง 130/2
1180 นาง นงนุช งามศิริ ท่าแร้ง 199/187
1181 นาย ชินวัฒน์ อินทรฤทธิ์ ท่าแร้ง 99/107
1182 นาง จิรารัตน์ จงไกรจักร ท่าแร้ง 146/66
1183 นาย พิชันรัตน์ วัฒนกุลมีชัย ท่าแร้ง 121/78
1184 นาย พรชัย ชัยรุ่งปัญญา ท่าแร้ง 28/39
1185 นาย ณรงค์ ผิวสีนวล ท่าแร้ง
1186 นางสาว มรกต สุวัฒนพิเศษ ท่าแร้ง 105
1187 นาย วรรัตน์ แซ่หลี ท่าแร้ง 968
1188 นาย เทพนม เขื่อนกองแก้ว ท่าแร้ง 19/137
1189 นางสาว ภัชราภา ฐิตะกาญจน์ ท่าแร้ง 33/5
1190 นาย ปฏิพัทธ์ เหล่าคงธรรม ท่าแร้ง 159/343
1191 นาย ณรงค์ สัยเกตุ ท่าแร้ง 137/37
1192 นางสาว วรรยา เจริญโพธิ์ ท่าแร้ง 144
1193 นาง สำฤทธิ์ พิระภาค ท่าแร้ง
1194 นาย ฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร ท่าแร้ง 199/207
1195 ดาบตำรวจตรีหญิง ศรีรัตนา เทพแสง ท่าแร้ง 100/288
1196 นางสาว ภวณิคา โกศลวุฒิ ท่าแร้ง 7/290
1197 นาย ประพันธ์ ทิวาพัฒน์ ท่าแร้ง
1198 นาย วีกร กิจจาวาณิชย์ ท่าแร้ง 48/80
1199 นางสาว รจนันท์ วิไลทรัพย์ไพศาล ท่าแร้ง
1200 นาง พรทิพย์ พินิตอาภากรณ์ ท่าแร้ง 88/29
1201 นาย สมบูรณ์ ถนัดค้า ท่าแร้ง 222/30
1202 นางสาว ภคินี เรืองรอง ท่าแร้ง 163/24
1203 นาย ชม วันจันทร์ ท่าแร้ง
1204 นาง น้องนุช จิตรวรศักดิ์ ท่าแร้ง 159/730
1205 นาง ลีลานุช ดาวลอย ท่าแร้ง 119/61
1206 นางสาว บงกช สิทธิสุขไพศาล ท่าแร้ง 111/535
1207 นาย สุชาติ ไกรศรีบวร ท่าแร้ง 102/146
1208 นาง พิมพ์นรา แสงสุข ท่าแร้ง 102/364
1209 นางสาว นันทนิษฏ์ พินิตอาภากรณ์ ท่าแร้ง 88/342
1210 นาย ทองมี เทศสนั่น ท่าแร้ง 119/266
1211 นาย ธงศักดิ์ ฉูมิ ท่าแร้ง
1212 นางสาว นิภาธร ชุมทอง ท่าแร้ง
1213 ดาบตำรวจตรี ศิริวัฒน์ สุมาพา ท่าแร้ง 100/282
1214 นางสาว อรุณี วงศ์สารสิน ท่าแร้ง 134
1215 นาง ศิริพร ชีวีวัฒน์ ท่าแร้ง 199/157
1216 นาง กุลกิรติ กิตติ์ธราธร ท่าแร้ง 46/191
1217 นางสาว สายชล มีตัน ท่าแร้ง
1218 นาย สกล นกแก้ว ท่าแร้ง 205
1219 นาง ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ท่าแร้ง 65/20
1220 พ.ต. สุดใจ อุไรวรณ์ ท่าแร้ง 39/75
1221 นาย อภิสิทธิ์ สกุลบัวพันธ์ ท่าแร้ง 159/400
1222 นาย สุชิน บู่ตามใจ ท่าแร้ง 144/162
1223 นางสาว นิศากรณ์ เปียผึ้ง ท่าแร้ง 6/625
1224 พล.ต.อ. สุทธพันธ์ ศิริ ท่าแร้ง 100/126
1225 นาย ประยูร สินทะสุทธิ์ ท่าแร้ง
1226 นาย พิเชษฐ เรือนแก้ว ท่าแร้ง
1227 นาง ชลธิชา เบญจภาสิริกุล ท่าแร้ง 102/563
1228 นาย เอก วิทูรพงศ์ ท่าแร้ง 15
1229 นาย โสภณ มิ่งสุรกรณ์ ท่าแร้ง 144/163
1230 นาย พรรคกลิน ชนะเจริญชัยกุล ท่าแร้ง 94/130
1231 นาย ชนินทร์ ไชยนรุณ ท่าแร้ง
1232 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศิริ ท่าแร้ง 3/174
1233 นาย ธรรมนูญ พูลพิทักษ์ ท่าแร้ง
1234 นาย ภูดิท ไวทยกุล ท่าแร้ง 90/6
1235 นางสาว ปาวีณา หงษ์วงศ์ ท่าแร้ง 90/44
1236 พตอ. พิสิฐ ชัยมงคล ท่าแร้ง 100/65
1237 นาย ธีรเดช ธรรมปาโล ท่าแร้ง 200/208
1238 นาย บุญชัย วิเศษบรรจง ท่าแร้ง 155/17
1239 นาง บุญเอือง ทัดสี ท่าแร้ง 161/25
1240 นาย เลอเดช สุขฉลาด ท่าแร้ง 8/24
1241 นาง ณีรปรินทร์ อำมาตย์ชนภัทร ท่าแร้ง 179/70
1242 นางสาว ภัคฐณิชา นันตะภักดิ์ ท่าแร้ง
1243 นางสาว นวพรรษ หงสารกุล ท่าแร้ง 99/140
1244 ด.ต. อานุ ยางจิตร์ ท่าแร้ง 100/281
1245 นาย จิรศักดิ์ สุขุม ท่าแร้ง
1246 นาย วิชญ์ธยาน์ คณาวุฒิปกรณ์ ท่าแร้ง 22/217
1247 นาย สมาน ดีสันเทียะ ท่าแร้ง
1248 นาย กิตติกร ศรีโคตร ท่าแร้ง 148/65
1249 นาย เฉลิมพล แป้นภู ท่าแร้ง
1250 ดาบตำรวจตรีหญิง เจตสุภา แจ่มสุริยา ท่าแร้ง 100/244
1251 นาง ทิพวรรณ อธรรมพ่ายราบ ท่าแร้ง 189/72
1252 นาย พูลสุข จ้องสละ ท่าแร้ง 45/31
1253 นาง องุ่น ศรีวิชัย ท่าแร้ง 46/75
1254 ด.ต. ธนัท อัชฌารจเรข ท่าแร้ง 100/287
1255 นางสาว ปราณี พัฒเชียรทอง ท่าแร้ง 139/187
1256 นาย อัครวินท์ ปุณยปภาพงศ์ ท่าแร้ง
1257 นาง น้ำเพ็ชร์ สุรินยา ท่าแร้ง 89/27
1258 นาย วัชรินทร์ เธียรทิม ท่าแร้ง
1259 พันตำรวจโท ณรงค์ เอี่ยมสม ท่าแร้ง 100/63
1260 นาย อำพล แตงลี่ ท่าแร้ง
1261 นางสาว วราภรณ์ แก้วสี ท่าแร้ง 5/293
1262 นางสาว สิม จันทะโร ท่าแร้ง
1263 นาย อนิรุจน์ ปุกหุต ท่าแร้ง 55/85
1264 พันตำรวจโท จุมพล เครือจันทร์ ท่าแร้ง 100/73
1265 นางสาว ทัศนีย์ สีหามาตย์ ท่าแร้ง 142/47
1266 นาง บังอร โตจับ ท่าแร้ง
1267 นางสาว กัลยกร พลอยสุวรรณ์ ท่าแร้ง 150/24
1268 สิบตำรวจโทหญิง รตนพร สังข์แก้ว ท่าแร้ง 100/237
1269 นาง วารีย์ เทพรักษ์ ท่าแร้ง 200/132
1270 นางสาว ดรุณี จรูญเรือง ท่าแร้ง 33/144
1271 นาง ศุจีภรณ์ ทุมพันธ์ ท่าแร้ง
1272 นางสาว วรรณพร วิชานนุวงศ์ ท่าแร้ง 70/182
1273 นาง ธวัลภัสร์ ตันติจาตุพัฒน์ ท่าแร้ง 147/29
1274 นาย ปัญญา รุ่งปัญญาสวัสดิ์ ท่าแร้ง 99/11
1275 นาย สมบูรณ์ เจริญปัญญาปราชญ์ ท่าแร้ง 52/12
1276 ด.ต. เกียรติพงษ์ จิณรักษ์ ท่าแร้ง 100/238
1277 นาย ธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ ท่าแร้ง 71/87
1278 นาง ชัชชฎา ตรีวิทยานุรักษ์ ท่าแร้ง 144/38
1279 นาย ธนายุทธ นุชลออ ท่าแร้ง 3/72
1280 นาย สุมิตร ชำนาญพล ท่าแร้ง
1281 นาย ภูมิภพ ไชยสมบัติ ท่าแร้ง 159/534
1282 นาย สนิท แสนเขื่อน ท่าแร้ง 62/9
1283 นาย นิวัฒน์ นาคประเสริฐ ท่าแร้ง
1284 นาง สุนันทา สีสีฐาน ท่าแร้ง 89/379
1285 นาย สมศักดิ์ สีสีฐาน ท่าแร้ง
1286 นางสาว พิมพ์ผกา ขันวงษ์ ท่าแร้ง 89/451
1287 นาย สุขเกษม ดีพุ่ม ท่าแร้ง
1288 นาย บัญชา เชื้อเขตกรรม ท่าแร้ง
1289 นาย จิราวุธ ราญรอนสงคราม ท่าแร้ง
1290 นาง อรอนงค์ ราญรอนสงคราม ท่าแร้ง
1291 นาย ชาญชัย ประสพสงค์ ท่าแร้ง
1292 นาย ณัฐกิจ คงปาน ท่าแร้ง
1293 นาย เฉลา ภูกงทอง ท่าแร้ง
1294 นาย รุ่งโรจน์ เด่นเจริญ ท่าแร้ง 111/60
1295 นาย สันติ ประสงค์อาสา ท่าแร้ง 1/270
1296 นาย วชิระ อุเทนรัตน์ ท่าแร้ง 144/55
1297 นาย สุริยา ศรีสง่า ท่าแร้ง
1298 นางสาว กายาตรี จิรนนท์วงศื ท่าแร้ง
1299 นาง นวลวรรณ บรรจงกุลศักดิ์ ท่าแร้ง 18/93
1300 นาย กาญฌิพงศ์ ธรรมราภา ท่าแร้ง 37/71
1301 จ.ส.ต. สมหมาย เผ่าพงษ์ ท่าแร้ง 100/466
1302 นางสาว ภัทรพร เลี่ยงสุพงศ์ ท่าแร้ง 9/350
1303 นาง สัจจา กรูเนอวัลล์ ท่าแร้ง 37/31
1304 นาง กรรณิกา ตรงวิริยะสุทธิ ท่าแร้ง 119/92
1305 นาง วิภาวดี จึงพานิช ท่าแร้ง 200/78
1306 นาย พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์เจริญกุล ท่าแร้ง 55/53
1307 นาย สันทิศ คูหากาญจน์ ท่าแร้ง
1308 นางสาว สุวิมล แซ่อ่าง ท่าแร้ง 134/14
1309 นาย สหพรม เสือโรจน์ ท่าแร้ง
1310 นาง จำลอง พุ่มกุมาร ท่าแร้ง 100/206
1311 นางสาว นิตยาพร บุญแสงส่ง ท่าแร้ง 18/206
1312 นางสาว วราภรณ์ บุญมา ท่าแร้ง 134/12
1313 นาย สกุล จิตต์หมั่น ท่าแร้ง 94/129
1314 นางสาว สมใจ สดใส ท่าแร้ง 18/254
1315 นางสาว กัญญนันทร์ อัศวธนสมสิริ ท่าแร้ง 99/36
1316 นาย รุ่งโรจน์ อนุรักษ์ชนะพล ท่าแร้ง 149
1317 นาย ปิยวัฒน์ มั่งคั่ง ท่าแร้ง 22/256
1318 นางสาว เนาวรัตน์ แจ่มเล็ก ท่าแร้ง 18/253
1319 นาย จักรินทร์ เตชะอภัยคุณ ท่าแร้ง 70/198
1320 นางสาว โสภิต สดใส ท่าแร้ง 18/287
1321 นางสาว ยุพิน มณีวงษ์ ท่าแร้ง 18/213
1322 นางสาว นิรมล ลาวะปานา ท่าแร้ง 134/120
1323 นาย อภิวัฒน์ เอี่ยมเนตร ท่าแร้ง 155/201
1324 นาง แต้ม ขำกระแสร์ ท่าแร้ง 78/6
1325 นาย อยู่ยง ลิมปนวิวิธ ท่าแร้ง 29/27
1326 นาย ชาญวิทย์ พลละคร ท่าแร้ง 121/464
1327 นาย นิรันดร์ สังขวิจิตร ท่าแร้ง 44/151
1328 นาง ปานจันทร์ ผาสุกสมหวัง ท่าแร้ง 111/486
1329 นางสาว กนกวรรณ แก้วสุวรรณ ท่าแร้ง 142/73
1330 นาย สกุล กุลกิ่ง ท่าแร้ง
1331 นาย อมรวิชญ์ จิตตาศิรินุวัตร ท่าแร้ง 88/296
1332 นาง จิตรา วรพจน์ ท่าแร้ง 163/21
1333 นาง อมรรัตน์ วงศ์อามาตย์ ท่าแร้ง 37/188
1334 นาง เขมมารี รักษ์ชูชีพ ท่าแร้ง 29/567
1335 นาง วิศัลย์ศยา เครือทองศรี ท่าแร้ง 137/156
1336 นาย ยุทธพงศ์ อ่อนน้อมพันธุ์ ท่าแร้ง 110/2
1337 นาง ดวงทิพย์ จิรันดร ท่าแร้ง 83/68
1338 นาย ชัยพงษ์ ศิริเกษ ท่าแร้ง 6/376
1339 นาง ศิราณี พรหมวงศ์ ท่าแร้ง 29/258
1340 นาย นฤชา โกมลวาทิน ท่าแร้ง 159/544
1341 นางสาว นงค์น้อย บุญปกครอง ท่าแร้ง 118/261
1342 นาย สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ท่าแร้ง 144/72
1343 นางสาว ภรทิพย์ คนเพียร ท่าแร้ง 130
1344 นาย พัชรพล อติชาติธานินทร์ ท่าแร้ง 72/68
1345 นาย นพรัตน์ ตรุณรัตน์ ท่าแร้ง 118/179
1346 นาง ชีรา อ่อนสมัย ท่าแร้ง 102/38
1347 นาย ธงชัย สุทธิรักษ์ ท่าแร้ง 1
1348 นาย เอกชัย คงเกิด ท่าแร้ง 155/5
1349 นาย โชคทรัพย์ ฤกษ์จำนงค์ ท่าแร้ง 6/685
1350 นาย นิติ ศรีอุทธยาน ท่าแร้ง
1351 นาย ภานุพันธ์ ประเสริฐแก้ว ท่าแร้ง 5/191
1352 นาย ณรงค์ ทิพย์มงคลศิลป์ ท่าแร้ง 118/292
1353 นางสาว เพียงใจ ธงสินชัยพร ท่าแร้ง 96/8
1354 นาย ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว ท่าแร้ง 155/172
1355 นาง เชน ลี วู ท่าแร้ง 18/122
1356 นาย ปฏิพัทธิ์ อุดมพรธนกิจ ท่าแร้ง 111/355
1357 นาย ต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ ท่าแร้ง 2/57
1358 นางสาว ณัฐนิตย์รดี เมธีธรรมาภรณ์ ท่าแร้ง 159/214
1359 นาย วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ ท่าแร้ง 11/135
1360 นางสาว อกนิษฐ์ ทรงอาวุธ ท่าแร้ง 44/16
1361 นาย อารยะ บุญสร้างสม ท่าแร้ง 44/164
1362 นาย วรชาติ ภัทรจริยา ท่าแร้ง 166/4
1363 นาง ประจวบ พวงชะบา ท่าแร้ง
1364 นาง ณัฏฐา สิทธิ์ศิริวิภากุล ท่าแร้ง 4/9
1365 นาง มยุรี ธัญพิทยากุล ท่าแร้ง 137/214
1366 นาง ศิริรัตน์ อยู่พรหม ท่าแร้ง 19/249
1367 นางสาว ณิชชาภัทร เรืองศรี ท่าแร้ง
1368 นาย เกรียงศักดิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ท่าแร้ง 19/11
1369 นาย ธนาคาร เผ่าจินดา ท่าแร้ง 120/9
1370 นาย ปราโมช โกมลกวิน ท่าแร้ง 144/87
1371 นาย กรวิทย์ ทองโชค ท่าแร้ง 44/63
1372 นาง ฐาปณา วงศ์วิศว์ ท่าแร้ง 35/10
1373 นาย วนัท กานต์ปริยสุนทร ท่าแร้ง 94/80
1374 นาย สุวิช เอี่ยมเล็ก ท่าแร้ง 1/300
1375 นาย วิชาญ นิกรมาลากุล ท่าแร้ง 7/129
1376 นาย สรรค์ ใจสงฆ์ ท่าแร้ง 6*308
1377 นาย ทองพิน คำพะทา ท่าแร้ง 117/227
1378 นาย พรเทพ พันธ์โกศล ท่าแร้ง 11/895
1379 นาย ทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล ท่าแร้ง 7/60
1380 นางสาว บุณษะณา บุญสายทอง ท่าแร้ง 155/93
1381 นาย ธีรพงศ์ ต่วนโล้ ท่าแร้ง 121/4
1382 นางสาว บังอร โสวรรณะ ท่าแร้ง
1383 นางสาว ธิดา ชีวศรีพฤกฒา ท่าแร้ง 1/78
1384 นาง ชวนชม มานิตยกุล ท่าแร้ง 231/1
1385 ด.ต. กฤษณ บัวหอม ท่าแร้ง 100/410
1386 นาย สาธิต ศิริวรรณา ท่าแร้ง 134/3
1387 พ.อ. วีระ ผังลักษณ์ ท่าแร้ง 38/140
1388 นาย สมเกียรติ บุญยินดี ท่าแร้ง 9/42
1389 นาง ภีรพร คำพิมูล ท่าแร้ง 102/353
1390 นาย ไพรัตน์ ปัทมพงศา ท่าแร้ง 18/40
1391 นาง มุทิตา อารยะเศรษฐากร ท่าแร้ง 29/16
1392 ร.ต. อนุศักดิ์ อินทร์ชูรันต์ ท่าแร้ง 7
1393 นางสาว บราลี ลักษณลม้าย ท่าแร้ง 444
1394 นางสาว กรวิภา ศรีจำเริญ ท่าแร้ง 51/7
1395 นาย ธนกร คณวัฒน์กูล ท่าแร้ง 293/1
1396 ร.ต.อ. อิสเรศ ปาลาพงศ์ ท่าแร้ง 40/42
1397 นางสาว พัชรดา ศุขอร่าม ท่าแร้ง 32/129
1398 นางสาว ปนัดดา หัตถโชติ ท่าแร้ง 159/8
1399 นาย อัมรินทร์ วงศ์สุด ท่าแร้ง 2/2
1400 นาง สายทอง คงเจริญ ท่าแร้ง 1/41
1401 นางสาว สมควร สมานทอง ท่าแร้ง 90/159
1402 นางสาว วัลลักษณ์ นิติจินดาพงศ์ ท่าแร้ง 139/302
1403 นาง บังอร คำอาษา ท่าแร้ง
1404 นาย กิจติพร นิลกิจ ท่าแร้ง 139/257
1405 นางสาว ปริญดา ทักขิญเสถียร ท่าแร้ง 22/9
1406 นางสาว อุไร เปตานนท์ ท่าแร้ง 3/201
1407 นางสาว บังอร ศรีโชค ท่าแร้ง
1408 นาง พัทมล มีสาวนา ท่าแร้ง 144/82
1409 นาย ณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม ท่าแร้ง 18/144
1410 นาย สุรเดช ตรีนพรัตน์ ท่าแร้ง 44/64
1411 นาย มงคล พฤกษ์ทรานนท์ ท่าแร้ง 159/30
1412 นางสาว สายญา สุทธิ์โท ท่าแร้ง
1413 นาย กิตติชัย อิสระสุข ท่าแร้ง
1414 นาย นิตย์ ใบเอี่ยม ท่าแร้ง 99/48
1415 นาย ฐิติวัฒน์ เภสัชมาลา ท่าแร้ง 46/38
1416 นางสาว อิสรา วิจิตรแจ่ม ท่าแร้ง 99/165
1417 นางสาว ชุตินธร สหชัยวัฒนา ท่าแร้ง 99/12
1418 นาย ดาวเรือง คำบุตรดี ท่าแร้ง
1419 นาย จักรกฤษณ์ ถมยา ท่าแร้ง 19/5
1420 นาย วิโรจน์ ยศเครือ ท่าแร้ง 120/93
1421 นางสาว ฉัชลัญา ศรีมหาพรม ท่าแร้ง 78/180
1422 นาง ชุนิชา ศรีการวรดา ท่าแร้ง 9
1423 นาย สมชาย พรมแดง ท่าแร้ง 102/188
1424 นาย วรพล ธนโชติ ท่าแร้ง 723/2
1425 นางสาว อุษณีย์ อังคะณิตย์ ท่าแร้ง
1426 นาย วิโรจน์ ก้องเกียรติศิลป์ ท่าแร้ง 65/91
1427 นางสาว สมฤดี บัวเหม ท่าแร้ง 159/7
1428 นางสาว พณิชา ศรีลาดเลา ท่าแร้ง
1429 นาย วิกรม ตปนียะกุล ท่าแร้ง 139/132
1430 นาย ณัฐพงศ์ ธนินพงศ์ ท่าแร้ง
1431 นางสาว จิรพรรณ กุลชา ท่าแร้ง 40/90
1432 นาง หนูทิพย์ ชาหอมชื่น ท่าแร้ง
1433 นางสาว รักศินา อุ่นจางวาง ท่าแร้ง 111/505
1434 นางสาว ประวีณา อินทรพรหม ท่าแร้ง 7/147
1435 นาง จุฬาลักษณ์ สมพันธุ์ ท่าแร้ง 24/232
1436 นาย วินัย ไพพิษ ท่าแร้ง
1437 นาย ทรงศักดิ์ ฉินสกลธนากร ท่าแร้ง 145/42
1438 นาย อดิศร กุการยา ท่าแร้ง 112/2
1439 นางสาว เวียงแก้ว ดอนเหลือม ท่าแร้ง 90/79
1440 นาง สมพักตร์ ไชยเลิศ ท่าแร้ง
1441 นาย นภสินธุ์ สอนมานนท์ ท่าแร้ง 29/242
1442 นาง ณัฐกานต์ วงศ์บูรพาชาติ ท่าแร้ง 102/229
1443 นาย ศิริโชค หวังศักราทิตย์ ท่าแร้ง 1/253
1444 นาย พิเชษฐ คำทา ท่าแร้ง 39/197
1445 นาย โอภาส วัฒนศาสตร์ ท่าแร้ง 119/163
1446 นาย สิทธิพร เพ็งสกุล ท่าแร้ง 998
1447 นาย สังคม พรหมยก ท่าแร้ง 139/164
1448 นางสาว เนตรลาวัณย์ บุญจันทร์ ท่าแร้ง 88/347
1449 นาย อนิรุทธ์ พร้อมพงศ์ ท่าแร้ง 111/886
1450 นาง สิริพร นทีจารุชิต ท่าแร้ง 11/178
1451 นาย วินัย ปันตะทา ท่าแร้ง
1452 นาย ฐิติภัทร์ พรหมมา ท่าแร้ง
1453 นาง ปัทมพร อ่วมพลอย ท่าแร้ง 459/119
1454 นาง สำอาง เปรมฤทัย ท่าแร้ง
1455 นาง โสภา สระมุณี ท่าแร้ง 21/8
1456 นาง สร้อยทิพย์ หลาวทอง ท่าแร้ง 44/58
1457 นาย อรรถพล บุญชัยยะโยธิน ท่าแร้ง 459/101
1458 นาย วิชัย หอมประเสริฐ ท่าแร้ง 21/4
1459 นางสาว พัชรี ช้างโรจน์ ท่าแร้ง
1460 นาย รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์ ท่าแร้ง 137/202
1461 นาย เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ท่าแร้ง 9/367
1462 นาย กิตติ สังข์ทอง ท่าแร้ง 118/220
1463 นาย ซำซุง แซ่เฮง ท่าแร้ง 37/81
1464 นาย ปิยาภัทร ทองสา ท่าแร้ง
1465 นาง ธันยนันท์ วุฒิอริยะเลิศ ท่าแร้ง 139/171
1466 นาง ทัศนี แซ่โง้ว ท่าแร้ง 139/156
1467 นาย เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์ ท่าแร้ง 188/39
1468 นาย สัจจา อำพันแสง ท่าแร้ง 48
1469 นาง ปราณี ลาภศิริผล ท่าแร้ง 2/86
1470 นาง สุกัญญา มลฑาทอง ท่าแร้ง 64
1471 นางสาว ฉันทนา สิทธิญาวณิชย์ ท่าแร้ง 7/78
1472 นาย พิภพ ปรัชญาทิพย์สกุล ท่าแร้ง 200/31
1473 นางสาว กรรณิการ์ พันธวงษ์ ท่าแร้ง 159/656
1474 นาย ประจักร จิตจำปี ท่าแร้ง
1475 นาง พรรณธิภา ทิพฤตรี ท่าแร้ง
1476 นาย ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ท่าแร้ง 139/55
1477 นาย วทัญ จั่นเพ็ชร์ ท่าแร้ง 15
1478 นาย พูนทรัพย์ หนองหัวลิง ท่าแร้ง 200/32
1479 นางสาว อรวรรณ สีเพ็ง ท่าแร้ง
1480 นาง จารุพร จันทรากาศ ท่าแร้ง 89/290
1481 นางสาว ปัญญาพร ดีมั่น ท่าแร้ง
1482 นาย สมศักดิ์ จันทรานุสรณ์ ท่าแร้ง 38/124
1483 นาย ไพฑูรย์ เทียนสนอง ท่าแร้ง 44/32
1484 นางสาว ชุติปภา ม่วงสุวรรณ์ ท่าแร้ง 378
1485 นาย ณัฏฐกิตติ์ สืบพงศ์เภา ท่าแร้ง 200/80
1486 นาย วีรวัฒน์ ธุวะสิน ท่าแร้ง 2/36
1487 นาย ผ่อน เอี่ยมสกุล ท่าแร้ง
1488 นางสาว วารุณี สีดีล้วน ท่าแร้ง 46/305
1489 นาย อนันต์ กิจพูลลาภ ท่าแร้ง 163/23
1490 นางสาว พิมพ์พิศา สืบพงศ์เภา ท่าแร้ง 58/8
1491 นางสาว อภิสรา เทพรอด ท่าแร้ง 34/292
1492 นาย ประดิษฐ์ ฤกษ์รัตน์ ท่าแร้ง 62/8
1493 นางสาว สุวภัทร ปั้นลายนาค ท่าแร้ง 9/44
1494 ร.อ. ประยุทธ บุญศิริ ท่าแร้ง 5/92
1495 นางสาว ทักษิณา นักซอ ท่าแร้ง 119/221
1496 นางสาว ศศนันท์ โกจิราพันธุ์ ท่าแร้ง 36/138
1497 นาย ปรเมศวร์ วารีวะนิช ท่าแร้ง 94/168
1498 นาย สุวิทย์ ประเสริฐสังข์ ท่าแร้ง
1499 นาย ธนินลักษณ์ ปรีชาลักษณ์ ท่าแร้ง 222/235
1500 นาย เตชินท์กีรติ ธนาดุลพัทธนันท์ ท่าแร้ง 68/8
1501 นางสาว เนตรนภา สุริยะเดช ท่าแร้ง 92/38
1502 นาง รุ่งนภา วารีวะนิช ท่าแร้ง 94/169
1503 นาย ชัชวาลย์ นุตตะรังค์ ท่าแร้ง 99/96/
1504 นาย จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ ท่าแร้ง 222/306
1505 นาง อัจฉราวดี คำงาม ท่าแร้ง 22/126
1506 นาย ศิวะ ลิ่วลม ท่าแร้ง 11/84
1507 นางสาว ธันยรัศม์ ภัทรกิจนันท์ ท่าแร้ง 68/3
1508 นางสาว สุมาลี ราพิมพ์สำโรง ท่าแร้ง
1509 นาง มาลี พรหมศร ท่าแร้ง 6/94
1510 นาย ฉัตรชัย ภัทรทิวานนท์ ท่าแร้ง 92/89
1511 นาย วัฒนา วรสิทธิพิศิษฏ์ ท่าแร้ง 199/153
1512 นางสาว ศิริวรรณ ยศเครือ ท่าแร้ง 200/70
1513 นางสาว ปิยะวรรณ ผลโพธิ์ ท่าแร้ง 1/208
1514 นาง สง่า จันทวัฒน์ ท่าแร้ง 69/8
1515 นาย โจ แซ่สือ ท่าแร้ง 111/847
1516 นาย กฤษฎา เหลี่ยมศิลป์ ท่าแร้ง 90/14
1517 นางสาว วันทนีย์ เพียรค้า ท่าแร้ง 60
1518 นาย ฐินากร ขันตี ท่าแร้ง 32/102
1519 นาย วิชัย เกษมทรงพร ท่าแร้ง 139/18
1520 นาง กรรณิการ์ จุนเจือ ท่าแร้ง
1521 นาย สมศักดิ์ ศิริวัฒนาศิลป์ ท่าแร้ง 61/9
1522 นางสาว เลิศ ภาษีชา ท่าแร้ง 68/6
1523 นาย มนเฑียร นิยมธรรม ท่าแร้ง 222/165
1524 นางสาว อิศราภรณ์ หินเธาว์ ท่าแร้ง 20/29
1525 นาย กฤดารัช น้อยหรุ่น ท่าแร้ง 119/170
1526 นาย ไตรวุฒิ ทัตตะโถมะ ท่าแร้ง
1527 นาย กันต์พงษ์ ฤทธิเจริญพัฒน์ ท่าแร้ง 55/14
1528 นาง ชนิสรา ภูชฎาภิรมย์ ท่าแร้ง 99/63
1529 นาย สมศักดิ์ รุ่งโรจน์สกุลชัย ท่าแร้ง 139/337
1530 นาย นิรุต สุสนธิ ท่าแร้ง 97/4
1531 ร.ท. วุฒิชัย สงวนหมู่ ท่าแร้ง 135/10
1532 นาย ทศนพรรณ ไวทยมงคลกุล ท่าแร้ง 17/99
1533 นาง ศิริพร หาญนันทวิวัฒน์ ท่าแร้ง 162/35
1534 นางสาว อุมาพร ตันโพธิ์ประสิทธิ์ ท่าแร้ง 1/149
1535 นางสาว ปราณี สายหยุด ท่าแร้ง 199/82
1536 นาย ชรินทร์ โรจนวุฒานนท์ ท่าแร้ง 39/52
1537 นาง ศศิมา งามปลอด ท่าแร้ง 161/11
1538 นาย สำราญ เอี่ยมทิม ท่าแร้ง 15/7
1539 นาง นิภาพร กิจจา ท่าแร้ง 76/2
1540 นางสาว สายฝน นาถะพินธุ ท่าแร้ง 89/204
1541 นางสาว อาทิตยา มาตมา ท่าแร้ง 90/49
1542 นางสาว จิรพรรณ เอกก้านตรง ท่าแร้ง 99/55
1543 ด.ต สมพร เมธานันท์ ท่าแร้ง 100/212
1544 นางสาว กนกพร คูเจริญศิลป์ ท่าแร้ง 111/888
1545 นาย สมเกรียติ เอกจริยาวัฒน์ ท่าแร้ง 88/14
1546 นางสาว ศศิวรรณ นวลศรี ท่าแร้ง 155/155
1547 นาง จันทร์เพ็ญ แสงสว่างวัฒนา ท่าแร้ง 89/628
1548 นางสาว สัตถา นิตยานันทะ ท่าแร้ง
1549 นาย ไพรวรรณ แหวนนิล ท่าแร้ง 149/68
1550 นางสาว เล็ก ขำทั่ว ท่าแร้ง
1551 นาย ภาสกร ภาสถิตย์ ท่าแร้ง
1552 นาย สุรเทพ แสงเทศ ท่าแร้ง 200/144
1553 นางสาว พัณณ์ชิตา ศรีภาพัฒน์ ท่าแร้ง 89/684
1554 นาย ดุษฎี ลีลาสมาน ท่าแร้ง 2/163
1555 นาย สุเทพ คล่องใจ ท่าแร้ง 46/230
1556 นาย ธีรพันธ์ รักษ์บางแหลม ท่าแร้ง 111/538
1557 นาย เกรียงไกร ทองเต็ม ท่าแร้ง 139/111
1558 นางสาว สุนิศา เพชรฤทธิ์ ท่าแร้ง 82/1
1559 นางสาว เผือด ไม้แก้ว ท่าแร้ง 10
1560 นาย สรพงษ์ หอจินดา ท่าแร้ง 155/191
1561 นาย ทรงพล พันธุ์ไพโรจน์ ท่าแร้ง 18/288
1562 นาง พิราวรรณ บุตรจินดา ท่าแร้ง 3/395
1563 นาย ภูมิกิติ บุตรจินดา ท่าแร้ง 3/210
1564 นาย มหวรรธน์ จินดา ท่าแร้ง 186
1565 นาย อรรถพันธ์ จีวนารังสรรค์ ท่าแร้ง 96/178
1566 นาง กานต์อนงค์ นฤประชา ท่าแร้ง 50
1567 นาย อัครโชติ อินทนาวรานนท์ ท่าแร้ง 44/74
1568 นาย อันดามัน วรรณธรรม ท่าแร้ง
1569 นางสาว สุฌานีฐ์ คูเสถียร ท่าแร้ง
1570 นางสาว ทักษิณา เอกปรัชญาสกุล ท่าแร้ง 121/281
1571 นางสาว อารรีย์ บูรณ์พันธ์ ท่าแร้ง
1572 นางสาว รัชดาภรณ์ สรษณะ ท่าแร้ง
1573 นาง จรูญรัตน์ พูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง 70/201
1574 นางสาว วริญญา บุญญเสมา ท่าแร้ง
1575 นาย อำพล เอี่ยมสกุล ท่าแร้ง
1576 นางสาว เตือนใจ คำงาม ท่าแร้ง 92
1577 นางสาว อรวรรณ ทิพย์มงคลศิลป์ ท่าแร้ง 188/291
1578 นางสาว นภารัตน์ เลิศมณีวงศ์สกุล ท่าแร้ง
1579 นางสาว ภัทรา ทับทิมเทพ ท่าแร้ง
1580 นาย ธีระยศ ภัทรสกุล ท่าแร้ง 222/84
1581 นาย วรพงษ์ ยืนยาว ท่าแร้ง
1582 นาย สมเกรียติ จินาเกตุ ท่าแร้ง 222/319
1583 นาย ภาณุพล แก้วคง ท่าแร้ง 100/517
1584 นาย วิชัย ชูวิเศษสุข ท่าแร้ง 139/227
1585 นาย พงศ์นเรศ สร้อยอุดม ท่าแร้ง 90/17
1586 นางสาว กัญญ์ภัสสร ยงวจีพันธ์ ท่าแร้ง 199/55
1587 นาง อัจฉรา หอมทรง ท่าแร้ง 47/26
1588 นาย ไพฑูรย์ รัตนรักษ์ ท่าแร้ง 135/3
1589 นาย พีรพันธ์ วสันตศิริ ท่าแร้ง 39/80
1590 นางสาว บังอร ส่งอิ่ม ท่าแร้ง
1591 นาย ไพฑูรย์ เลิลดาวงศ์ ท่าแร้ง
1592 นาย เทพฤทธิ์ อติวัฒนานนท์ ท่าแร้ง 139/147
1593 นางสาว พิไลวรรณ ทองถนอมวงศ์ ท่าแร้ง 46/170
1594 นาย สิทธิชัย อนันตธนโชติ ท่าแร้ง 155/196
1595 นาย ยนต์ บุญธง ท่าแร้ง
1596 นางสาว ภัทรพร สุขหล้า ท่าแร้ง 159/285
1597 นาย สมบัติ เกษมล้นนภา ท่าแร้ง 3/233
1598 นาง รุ่งฤดี ชูชม ท่าแร้ง 119/154
1599 นาย ธงชัย สร้อยศิลา ท่าแร้ง
1600 นาง เสาวลักษณ์ อินทร์แปลง ท่าแร้ง
1601 นาย สุทิน นาเอก ท่าแร้ง
1602 นาง ประไพ จันทร์สืบ ท่าแร้ง 62/86
1603 นาง อัญชลี จงกลเกษร์ ท่าแร้ง 62/85
1604 ว่าที่ร.ต.ต. วิเชียร ปราสัย ท่าแร้ง 100/121
1605 นาย ธนัช เณรจิ๋ว ท่าแร้ง 15
1606 นาย อรรถสิทธิ์ กาญจนวิทย์ ท่าแร้ง 1095
1607 นาย สัมฤทธิ์ ไชยชาติ ท่าแร้ง 102/285
1608 นาง อรุณ วงศ์ภูมิ ท่าแร้ง 5/296
1609 นางสาว พิมพ์วรา ผดุงกุล ท่าแร้ง 26
1610 นางสาว สุดาพร แซ่อื้อ ท่าแร้ง 137/188
1611 นางสาว มนต์ปภาส์ วราโรจน์วงศ์ ท่าแร้ง 6/671
1612 นางสาว จิตรา สุวรรณพัฒน์ ท่าแร้ง 121/52
1613 นางสาว ธนิดา กิจบำรุง ท่าแร้ง 163/45
1614 นางสาว นิภาวรรณ วิชาวรณ์ ท่าแร้ง 321
1615 นางสาว ชุลีพร ภูมิสัวสดิ์ ท่าแร้ง 302
1616 นางสาว นันท์นภัส อภิธนวงศ์ศิริ ท่าแร้ง 2/224
1617 นาง วิภาวี ศิริม่วง ท่าแร้ง 1/278
1618 นาย สมใจ กองเกิด ท่าแร้ง
1619 นางสาว นิ่มอนงค์ ชูรัตน์ ท่าแร้ง
1620 นาย กิตติพัฒน์ สุนทรประเวศ ท่าแร้ง 27
1621 นาง อนันต์ ภูมิสมศรี ท่าแร้ง
1622 นางสาว กุลวรรณ์ พรมวัง ท่าแร้ง
1623 นางสาว ปราณีต สุนทรวิทย์ ท่าแร้ง
1624 นาย รังสรรค์ สุขีวัฒนมงคล ท่าแร้ง 120/24
1625 นาย อานนท์ ยอดภิรมย์ ท่าแร้ง
1626 นาย สุธีร์ วงศ์อุ่นใจ ท่าแร้ง 33/183
1627 นาง อารีย์ สุรินทร์ ท่าแร้ง 29/2
1628 นาง ศศิธร เอี่ยมละออ ท่าแร้ง 18
1629 นางสาว อัญชลี มั่งบุญชัง ท่าแร้ง
1630 นางสาว วรากร เทพปรีดา ท่าแร้ง 4/6
1631 นาย ขยัน ศรีบุดดา ท่าแร้ง 60/9
1632 นาย สุเชาว์ สีนุ่น ท่าแร้ง
1633 นาย สมบูรณ์ สุขจันทร์ ท่าแร้ง
1634 นางสาว ศิรัญญา เชื้อหมอดู ท่าแร้ง 58/9
1635 นาง สุนันต์ ยิ้มละมัย ท่าแร้ง
1636 นาย โกจนาท ขุนคลัง ท่าแร้ง
1637 นางสาว จันทร์ดี เวียงรัตน์ ท่าแร้ง
1638 นาย อาทิตย์ คนหาญ ท่าแร้ง
1639 นางสาว วันเพ็ญ สกุล ท่าแร้ง
1640 นาง ประยงค์ ชาญการค้า ท่าแร้ง 3/1
1641 นาง ลัดดา มุสิกาโปดก ท่าแร้ง 44/6
1642 นางสาว พยอม มีจิตร ท่าแร้ง 45/5
1643 นาง หนูทิพย์ ดาวัลย์ ท่าแร้ง 5/8
1644 นาย นิพนธ์ นพรัตน์ ท่าแร้ง 144/143
1645 นางสาว อังคณา งามสง่า ท่าแร้ง
1646 นาง เผอิญ เรือนพิมพ์ ท่าแร้ง
1647 นาย กานต์ ทัศนาธร ท่าแร้ง
1648 นาง นารถฤดี รัตตะกุญชร ท่าแร้ง 202/9
1649 นาย วิชาญ สีแล ท่าแร้ง
1650 นาง ศิรินาถ อุ่นจังหาร ท่าแร้ง
1651 นาย พิเชษฐ บพิตรพิทักษ์ ท่าแร้ง
1652 นาย จีรทีปต์ เพียรชัย ท่าแร้ง
1653 นาย สุทัศน์ อุดมสุข ท่าแร้ง
1654 นาย สระศักดิ์ เทพณรงค์ ท่าแร้ง 137/21
1655 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เพชรินทร์ ท่าแร้ง
1656 นางสาว ประนอม ธนะรัตน์ ท่าแร้ง
1657 นาย ณัฐชนน เปี่ยมฝั่ง ท่าแร้ง
1658 นางสาว เรวดี จันทวารา ท่าแร้ง
1659 นาย อนุรักษ์ สุพะนาม ท่าแร้ง
1660 นาย อานนท์ โล้วมั่งคา ท่าแร้ง
1661 นาง ศิริวรรณ ศรีมะโรง ท่าแร้ง
1662 นางสาว กัลยา ทองสุวรรณ ท่าแร้ง
1663 นางสาว นันท์มนัส ธมกร ท่าแร้ง 66/24
1664 นางสาว วาสนา ลือนาม ท่าแร้ง 6/602
1665 นาย วัชระ ประเสริฐสังข์ ท่าแร้ง
1666 นาย สุบรรณ บุญรักษ์ ท่าแร้ง
1667 นางสาว แอ๋ว แสนสีปุ๋ย ท่าแร้ง
1668 นาย ตา สมชัย ท่าแร้ง 159/320
1669 นางสาว ภาภัส ราษฎร์เหนือ ท่าแร้ง 99/102
1670 นางสาว พรนภัส ประดิษฐจุสิน ท่าแร้ง 159/164
1671 นาย เอกรินทร์ คนึงเพียร ท่าแร้ง 159/140
1672 นาง บุญเพ็ญ ศรีงาม ท่าแร้ง 30/2
1673 นาย ทวี คำระสิงห์ ท่าแร้ง

เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 21
เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 21

1 นาย สมนึก สุวรรณกิจพงศ์ จักรวรรดิ
2 นาย ปัญญา ศรีวัฒนกุลพร จักรวรรดิ 15
3 นางสาว นฤมล ปิยะภานุวัฒน์ สัมพันธวงศ์ 1604/12
4 นางสาว ณัฐธิดา อินทนุรังษี สัมพันธวงศ์
5 นางสาว อรทัย อินทนุรังษี สัมพันธวงศ์ 1604/6-8
6 นางสาว ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล สัมพันธวงศ์
7 นาย ชัย อินทนุรังษี สัมพันธวงศ์ 1506
8 นาย โอฬาร ฟังคำดี ตลาดน้อย 941

เขตคลองสามวา ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อเขตคลองสามวา ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อ

กมนทรรศน์ กู้เกียรติวงศ์ 158 นาย บางชัน 52/51
กมลชนก ผลหิรัญกิจ 30 นางสาว สามวาตะวันตก 2/287
กรกช เชาวนะ 159 นาย บางชัน 77/42
กาญจนา นุชนารถ 22 นางสาว สามวาตะวันตก 29/1410
กิตติศักดิ์ ใจซื่อดี 189 นาย ทรายกองดิน 42/203
กิติศักดิ์ ภมร 96 นาย สามวาตะวันออก 45/315
เกรียงไกร กันยะวงศ์ 31 นาย สามวาตะวันตก 29/1430
เกรียงศักดิ์ บุตตะกุล 184 นาย ทรายกองดิน 56/92
เกศรา อิศรางพร 224 นางสาว ทรายกองดินใต้ 46/114
เกษศิณี ปราบใหญ่ 26 นางสาว สามวาตะวันตก 150
เกสสุดา หิรัณยธรรัตน์ 33 นาง สามวาตะวันตก 468/34
เกียรติมงคล บุญเรือง 19 นาย สามวาตะวันตก 16
ขวัญจิตต์ บุตตะกุล 185 นาง ทรายกองดิน 56/94
คำกรณ์ อาษากิจ 11 นางสาว สามวาตะวันตก 37/276
คุณากร บูรพิภพ 152 นาย บางชัน 72/63
จรัส มงคลสิน 123 นาย บางชัน 78/43
จรุงใจ สมใจนึก 90 นางสาว สามวาตะวันออก 45/215
จักรพงษ์ ศิริพลตั้น 161 นาย บางชัน 6/207
จารุณี อินทนนท์ 20 นางสาว สามวาตะวันตก 48/279
จินตนา ปภุสสโร 27 นาง สามวาตะวันตก 39/532
จิราภรณ์ เกื้อกูล 66 นาง สามวาตะวันออก 45/50
จุฑาภรณ์ พึ่งความชอบ 126 นางสาว บางชัน 89/124
จุฑามาส ชานไธสง 120 นางสาว บางชัน 80/79
เจษฎา หยดย้อย 146 นาย บางชัน 113/341
เฉลิมเกียรติ บุญนิธิพัฒน์ 61 นาย สามวาตะวันออก 45/259
ชนด ยิ่งยุทธชัยชาญ 135 นาย บางชัน 10
ชนิตา ชนธัญชูโชติ 156 นาง บางชัน 70/225
ชลัยลักษณ์ สุขศิริ 21 นาง สามวาตะวันตก 4/43
ชัยโชติ กริชกำจร 110 นาย บางชัน 666/63
ชิษณุภา ผินประดับ 58 นาง สามวาตะวันออก 45/408
ณรงค์วิทย์ อบรมดี 166 นาย บางชัน 88/205
ณฤดี มานะอริยกุล 52 นางสาว สามวาตะวันออก 45/418
ณัฐพล กิตติวัฒนาชัย 170 นาย บางชัน 109/103
ณัษฐ์ หมีทอง 204 นาย ทรายกองดินใต้ 60/467
ณิชมน เมืองใหม่ 139 นาง บางชัน 113/243
ดนุพล สุขสุเมฆ 84 นาย สามวาตะวันออก 45/158
ดารุณี ภู่สำลี 88 นาง สามวาตะวันออก 45/174
ดาวเทียม ไมสุวรรณ 180 นาย ทรายกองดิน 324
ไตรรัตน์ สุดหอม 172 นาย บางชัน 105
ถิรวัฒน์ นันทไพบูลย์ 103 นาย สามวาตะวันออก 42/438
ทนง ศรียางวุฒิ 36 นาย สามวาตะวันตก 464/145
ทนงศักดิ์ ทัศนะบรรจง 220 นาย ทรายกองดินใต้ 60/158
ทรงลักษณ์ เหลาผา 182 นางสาว ทรายกองดิน 41/8
ทวี คุณากรรังสิมันต์ 209 นาย ทรายกองดินใต้ 52/4
ทองหล่อ ชัยยะ 48 นาย สามวาตะวันตก 47/159
ทักษ์ วงษ์เศรษฐ์กานต์ 105 นาย บางชัน 109/12
ทัศนพจณ์ ตันติวัฒนสิทธิ์ 71 นาง สามวาตะวันออก 45/190
ธรรมนูญ นุชทองม่วง 145 นาย บางชัน 72/32
ธวัชชัย ประวะภูโต 68 นาย สามวาตะวันออก 45/54
ธำรงค์ คงขำ 177 นาย ทรายกองดิน 42/386
ธีรพงศ์ สมศรี 83 นาย สามวาตะวันออก 45/60
ธีระ เนียมใบหอม 212 นาย ทรายกองดินใต้ 45/75
นงนุช ชื่นอารมณ์ 77 นางสาว สามวาตะวันออก 45/113
นนท์ขวัญ หงษ์ทอง 39 นางสาว สามวาตะวันตก 464/147
นพดล ขำพุด 142 นาย บางชัน 73/66
นพพร ปฏิมินทร์ 214 นาย ทรายกองดินใต้ 17
นรรัตน์ สุคนธะสังข์ 69 นาย สามวาตะวันออก 45/120
น้อย อยู่พุ่ม 193 นาย ทรายกองดิน
นาวี แซ่หลิ่ม 112 นาย บางชัน 54/137
นุช ยิ่งไพบูลย์ 67 นางสาว สามวาตะวันออก 45/391
นูรุดดิน ปลัดจิ๊ 201 นาย ทรายกองดินใต้ 33
แน่งน้อย ปู่มั่นคง 207 นาง ทรายกองดินใต้ 241
บดินทร์ คงบุญ 127 นาย บางชัน 119/123
บำรุง งามพริ้ง 93 นาย สามวาตะวันออก 45/354
บุญเลียง บัวนาค 179 นาง ทรายกองดิน 56/140
บุบผา มากมลทิน 104 นางสาว บางชัน 31
เบญจมาพร จูงใจ 153 นางสาว บางชัน 17/31
เบญจมาศ ประชัญคดี 200 นาง ทรายกองดินใต้ 60/235
ปฐมภู นางสันเทียะ 143 นาย บางชัน 60/158
ปทุม กล้วยไม้ 121 นาง บางชัน 60/268
ประมุข บุณยรัตพันธุ์ 79 นาย สามวาตะวันออก 45/94
ประวิทย์ จีนกิ๊ด 203 นาย ทรายกองดินใต้ 27
ประสิทธิ์ ทิพย์รัตน์แก้ว 107 นาย บางชัน 165
ประเสริฐ มอและ 217 นาย ทรายกองดินใต้ 76
ปราณีต ผาสุขใจ 64 นาง สามวาตะวันออก 45/33
ปรานทิพย์ หมาดใหม่ 183 นางสาว ทรายกองดิน 42/392
ปรานี เกตุระหงษ์ 115 นาง บางชัน 56/142
ปราโมท ฤหะลม 95 นาย สามวาตะวันออก 45/231
ปริญญา นิลวัชราภรณ์ 75 นาย สามวาตะวันออก 45/82
ปริญญา บุญเจิม 215 นาย ทรายกองดินใต้ 47
ปรีชา ตาลตา 78 นาย สามวาตะวันออก 45/132
ปรีชา ทองคำ 163 นาย บางชัน 69/194
ปรีชา แสงอุทัย 129 นาย บางชัน 62/187
ปรียาพร งามสันติกุล 192 นาง ทรายกองดิน 41/6
ปวีณา วรรักษ์เสรี 59 นางสาว สามวาตะวันออก 45/419
ปัญญา ฤกษ์ใหญ่ 13 นาย สามวาตะวันตก 25/155
ปัทมา พุทธิหนอย 53 นางสาว สามวาตะวันออก 1795
ปัทมา แรงสู้ 74 นางสาว สามวาตะวันออก 54/104
ปิ่นวดี พิพิธ 196 นาง ทรายกองดิน 56/96
ปุณช์ภัสณ์ พัวพันเจริญ 62 นาง สามวาตะวันออก 45/240
พงษ์อมร พานิชย์พิพัฒน์ 128 นาย บางชัน 119/175
พรชัย อภิศักดิ์มนตรี 12 นาย สามวาตะวันตก 29/731
พรไพร เวชกามา 164 นาย บางชัน 69/317
พรหมพร มุงคุณ 199 นางสาว ทรายกองดินใต้ 37/19
พลเทพ บุญสิทธิโสภณ 51 นาย สามวาตะวันออก 45/12
พะจินต์ ตามประทีป 117 นางสาว บางชัน 70/5
พัชรี วงศ์เกียรติขจร 141 นาง บางชัน 71
พิเชษฐ์ ยาชะงัด 10 นาย สามวาตะวันตก 37/332
พิพัฒน์พงษ์ ดำรงวาจาสัตย์ 136 นาย บางชัน 99/121
พิมพ์กมน ชานลมัชฌการุณย์ 65 นางสาว สามวาตะวันออก 45/366
พิมพ์กาญจน์ ชูปัญญา 99 นาง สามวาตะวันออก 45/84
พิมล โพธิ์ลอย 70 นาย สามวาตะวันออก 45/72
ไพฑูร ลาใบ 197 นาย ทรายกองดิน 730
ไพพรรณ สรรพวัฒน์ 54 นาง สามวาตะวันออก 45/229
ไพลิน ธีระกูล 191 นาง ทรายกองดิน 41/14
ไพศาล มีบุญรอง 46 นาย สามวาตะวันตก 47/152
ภัคพล ภคิน 40 นาย สามวาตะวันตก 47/339
ภาณุวัฒน์ จิวรรจนะโรดม 89 นาย สามวาตะวันออก 45/338
ภูกวิน เยาวรัตน์ 55 นาย สามวาตะวันออก 45/219
ภูริตา ศิริคุณวงค์ 118 นางสาว บางชัน 57
มนต์ณัฐ บุรัสกร 222 นางสาว ทรายกองดินใต้ 112
มะลิวรรณ วิมลรัตน์ 157 นาง บางชัน 70/232
มะลิษา ประสมทองแท้ 202 นาง ทรายกองดินใต้ 36
มานพ อินทะบุตร 8 นาย สามวาตะวันตก 29/910
มาโนช จิตรราญ 94 นาย สามวาตะวันออก 45/319
มาโนช ระหะหมัดประเสริฐ 187 นาย ทรายกองดิน 485
มาลัยพรรณ เอี่ยมวงศ์ศานติ์ 97 นาง สามวาตะวันออก 45/317
มูนีเราะห์ เจริญช่าง 206 นาง ทรายกองดินใต้ 12
เมตตา ชูโชค 47 นางสาว สามวาตะวันตก 48/269
เมธาวุฒิ ศรีมั่นคงธรรม 35 นาย สามวาตะวันตก 464/154
เยาวลักษณ์ พันธุฟัก 186 นางสาว ทรายกองดิน 56/40
รัชนี อุตมะโยธิน 60 นางสาว สามวาตะวันออก 45/13
รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ 73 นาย สามวาตะวันออก 45/302
รัฐพงศ์ ทาประเสริฐ 6 นาย สามวาตะวันตก 20/709
รัตนา ภักดี 2 นาง สามวาตะวันตก 40/454
รัตนา สมศรี 81 นาง สามวาตะวันออก 45/129
รุ่งรวี สุคนธสิทธิ์ 208 นาง ทรายกองดินใต้ 46/121
ลักษณา เหล่าลดา 119 นาง บางชัน 95
เลิศดำริห์ การพนักงาน 24 นาย สามวาตะวันตก 37/420
วณัฐชยา ทวีวงษ์ 98 นางสาว สามวาตะวันออก 45/307
วรพงษ์ รัตนคช 211 นาย ทรายกองดินใต้ 3/30
วรพล ยั่งยืนพิพัฒน์กุล 124 นาย บางชัน 78/243
วรรณี มินิ 210 นาง ทรายกองดินใต้ 81
วรวิทย์ สุวรรณเจดีย์ 76 นาย สามวาตะวันออก 45/367
วราภรณ์ ไตรวิทยาศิลป์ 14 นางสาว สามวาตะวันตก 503
วัชรินทร์ ผิวเอี่ยม 87 นาย สามวาตะวันออก 45/332
วัชรี ศิริปะกะ 125 นางสาว บางชัน 89/121
วัฒนชัย ปัญจมณีโชติ 111 นาย บางชัน 668/67
วัฒนวุฒิ ที่พัก 16 นาย สามวาตะวันตก 29/954
วันนี บัวจูม 49 นาย สามวาตะวันตก 54/1
วันเพ็ญ ยุ่นประยงค์ 169 นาง บางชัน 109/89
วาสนา แซ่เล้า 114 นาง บางชัน 56/119
วาสนา สีสังข์ 213 นางสาว ทรายกองดินใต้ 431
วิจิตรา เย็นวิชัย 15 นางสาว สามวาตะวันตก 29/1183
วิชัย บุญเกิด 29 นาย สามวาตะวันตก 48/370
วิชา พลวิชิต 171 นาย บางชัน 109/132
วิทวัส หุตะเมขลิน 101 นาย สามวาตะวันออก 45/83
วิภา พิณรัตน์ 91 นาง สามวาตะวันออก 45/343
วิภารัตน์ สิตตะหิรัญ 34 นาง สามวาตะวันตก 464/259
วิรัตน์ เอี้ยวอักษร 228 นาย ทรายกองดินใต้ 60/176
วิลาวรรณ กันทรนิกร 226 นางสาว ทรายกองดินใต้ 764
วิไล แก้วกิ่ง 41 นาง สามวาตะวันตก 48/277
วิไลวรรณ จันปุ่น 154 นาง บางชัน 70/159
วีระชาติ คำก้อน 168 นาย บางชัน 109/85
ศรันยา มากมณี 5 นางสาว สามวาตะวันตก 29/935
ศราวุธ ยมหล้า 218 นาย ทรายกองดินใต้ 3/44
ศักดาวุธ มุกดาโรจนกุล 151 นาย บางชัน 112/254
ศิริชัย ทองดีเลิศ 43 นาย สามวาตะวันตก 47/36
ศิริเมธ กิริวรรณา 109 นาย บางชัน 1259/42
ศิวาพร ภู่อ่วม 190 นางสาว ทรายกองดิน 41/32
ศิวินทรา ด่านนอก 227 นางสาว ทรายกองดินใต้ 46/74
ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์ 28 นาย สามวาตะวันตก 39/507
ศุภกร ใกล้ชิด 17 นาย สามวาตะวันตก 29/197
ศุภโชติ มั่นคง 130 นาย บางชัน 189
สงกรานต์ ตราชู 50 นางสาว สามวาตะวันตก 47/51
สนั่น แก้วนุ้ย 106 นาย บางชัน 109/19
สนิท ยูฮันเงาะ 174 นาย ทรายกองดิน 1225
สมเกียรติ์ เทพสังข์ 45 นาย สามวาตะวันตก 48/337
สมเกียรติ มีแก้ว 149 นาย บางชัน 18
สมจิตร เกษร 42 นาง สามวาตะวันตก 47/360
สมชัย พลอยแสงงาม 137 นาย บางชัน 99/413
สมทบ ดียิ่ง 131 นาย บางชัน 360
สมนึก เจริญช่าง 216 นาย ทรายกองดินใต้ 14
สมนึก บรรเลงส่ง 3 นาย สามวาตะวันตก 21
สมบัติ วงษ์พระจันทร์ 133 นาย บางชัน 54
สมบัติ เหมกรณ์ 150 นาง บางชัน 62/23
สมบูรณ์ บัวแย้ม 162 นาย บางชัน 356
สมบูรณ์ ยมหล้า 155 นาย บางชัน 70/190
สมภพ สุวรรณเลิศ 132 นาย บางชัน 98/68
สมมาตร โอ๊ะดำ 72 นาย สามวาตะวันออก 45/100
สมศรี พวงพิมลกิจ 82 นาง สามวาตะวันออก 45/144
สมหวัง แสงทองอรุณกูล 113 นาย บางชัน 56
สราดา เชษฐศิริ 56 นางสาว สามวาตะวันออก 45/88
สังข์ขีด หนูสุข 85 นาย สามวาตะวันออก 45/322
สันติ แม้นเหมือน 138 นาย บางชัน 99/336
สาโรจน์ โกมลหทัย 92 นาย สามวาตะวันออก 45/222
สำรอง น้อยคำมูล 160 นาย บางชัน 196
สิรพันธ์ อมรพันธุ์ 173 นาย บางชัน 109/16
สิรภัทร อินทรโอภาส 122 นาย บางชัน 63
สิริกาญจน์ อรุโณทัยจิตร 100 นาง สามวาตะวันออก 45/238
สุขใจ ศักดิ์คีรีชัย 44 นาย สามวาตะวันตก 21
สุชาย จงชีวิวัฒน์ 175 นาย ทรายกองดิน 41/31
สุทธิศักดิ์ หิรัญคุณกุล 116 นาย บางชัน 59/48
สุเทพ โพธิ์งาม 25 นาย สามวาตะวันตก 38/158
สุนทร ทานัน 1 นาย สามวาตะวันตก 48/291
สุบงกช จรูญพัฒนพงษ์ 57 นาง สามวาตะวันออก 45/422
สุพรรณี จันทร์อาหาร 23 นางสาว สามวาตะวันตก 37/150
สุพัตรา ไชยวงค์ญาติ 37 นางสาว สามวาตะวันตก 464/54
สุภชัย หอมละออ 86 พ.อ.อ. สามวาตะวันออก 45/168
สุภัทรชริญค์ ดาริญพิรุญลักษ์ 181 นาง ทรายกองดิน 41/13
สุมามาลย์ กาญจนปทุม 80 นาง สามวาตะวันออก 45/138
สุรธัญ รชตกุลนันท์ 108 นาย บางชัน 697
สุรสิทธิ์ ผ่องศรี 9 ร.อ. สามวาตะวันตก 29/418
สุรินทร์ บีดิลและ 205 นาย ทรายกองดินใต้ 239
สุวคนธ์ บุญลาภ 4 นางสาว สามวาตะวันตก 48/421
เสรี ยงวณิชย์ 195 นาย ทรายกองดิน 56/114
เสาวนีย์ เถาจันต๊ะ 140 นาง บางชัน 60/55
โสภณ อินเตชะ 38 นาย สามวาตะวันตก 464/241
หนึ่งน้ำเพชร งานขยัน 144 นางสาว บางชัน 60/175
หนูพันธ์ ฝูงดี 7 นางสาว สามวาตะวันตก 102/3
หวัง ขุนเณร 198 นาย ทรายกองดินใต้ 105
เหมวัฒน์ อัศสำนึก 223 นาย ทรายกองดินใต้ 60/538
อธิคม แก้วกระจ่าง 148 นาย บางชัน 60/228
อนันต์ วุฒิไชย 102 นาย สามวาตะวันออก 47/760
อนุชา วิมุติกร 167 นาย บางชัน 109/1
อภิชาติ ขาวเป็นใย 32 นาย สามวาตะวันตก 45
อรทัย แสวงทรัพย์ 194 นางสาว ทรายกองดิน 56/59
อรทัย อินเพ็ง 165 นางสาว บางชัน 88/19
อวยพร นิ่มดำ 134 นาง บางชัน 60/195
อัครภา สร้างแก้ว 188 นางสาว ทรายกองดิน 42/7
อัญญาอร ปัญญมูล 176 นางสาว ทรายกองดิน 42/80
อารยา วอนอก 219 นาง ทรายกองดินใต้ 63/50
อำพรรณ ภิมุข 225 นางสาว ทรายกองดินใต้ 46/135
อินทร์ศร สุธิธารนนท์ 63 นาย สามวาตะวันออก 45/31
อิรยา มงคลดี 221 นาง ทรายกองดินใต้ 182
เอกชัย แสงสอดสี 147 นาย บางชัน 40
เอกเชาว์ วรรณจาโร 178 นาย ทรายกองดิน 58/189
เอกอภินันท์ ยิ่งยง 18 นาย สามวาตะวันตก 29/1581

เขตคลองสามวา ครั้งที่ 24
เขตคลองสามวา ครั้งที่ 24 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย สุนทร ทานัน สามวาตะวันตก 48/291
2 นาง รัตนา ภักดี สามวาตะวันตก 40/454
3 นาย สมนึก บรรเลงส่ง สามวาตะวันตก 21
4 นางสาว สุวคนธ์ บุญลาภ สามวาตะวันตก 48/421
5 นางสาว ศรันยา มากมณี สามวาตะวันตก 29/935
6 นาย รัฐพงศ์ ทาประเสริฐ สามวาตะวันตก 20/709
7 นางสาว หนูพันธ์ ฝูงดี สามวาตะวันตก 102/3
8 นาย มานพ อินทะบุตร สามวาตะวันตก 29/910
9 ร.อ. สุรสิทธิ์ ผ่องศรี สามวาตะวันตก 29/418
10 นาย พิเชษฐ์ ยาชะงัด สามวาตะวันตก 37/332
11 นางสาว คำกรณ์ อาษากิจ สามวาตะวันตก 37/276
12 นาย พรชัย อภิศักดิ์มนตรี สามวาตะวันตก 29/731
13 นาย ปัญญา ฤกษ์ใหญ่ สามวาตะวันตก 25/155
14 นางสาว วราภรณ์ ไตรวิทยาศิลป์ สามวาตะวันตก 503
15 นางสาว วิจิตรา เย็นวิชัย สามวาตะวันตก 29/1183
16 นาย วัฒนวุฒิ ที่พัก สามวาตะวันตก 29/954
17 นาย ศุภกร ใกล้ชิด สามวาตะวันตก 29/197
18 นาย เอกอภินันท์ ยิ่งยง สามวาตะวันตก 29/1581
19 นาย เกียรติมงคล บุญเรือง สามวาตะวันตก 16
20 นางสาว จารุณี อินทนนท์ สามวาตะวันตก 48/279
21 นาง ชลัยลักษณ์ สุขศิริ สามวาตะวันตก 4/43
22 นางสาว กาญจนา นุชนารถ สามวาตะวันตก 29/1410
23 นางสาว สุพรรณี จันทร์อาหาร สามวาตะวันตก 37/150
24 นาย เลิศดำริห์ การพนักงาน สามวาตะวันตก 37/420
25 นาย สุเทพ โพธิ์งาม สามวาตะวันตก 38/158
26 นางสาว เกษศิณี ปราบใหญ่ สามวาตะวันตก 150
27 นาง จินตนา ปภุสสโร สามวาตะวันตก 39/532
28 นาย ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์ สามวาตะวันตก 39/507
29 นาย วิชัย บุญเกิด สามวาตะวันตก 48/370
30 นางสาว กมลชนก ผลหิรัญกิจ สามวาตะวันตก 2/287
31 นาย เกรียงไกร กันยะวงศ์ สามวาตะวันตก 29/1430
32 นาย อภิชาติ ขาวเป็นใย สามวาตะวันตก 45
33 นาง เกสสุดา หิรัณยธรรัตน์ สามวาตะวันตก 468/34
34 นาง วิภารัตน์ สิตตะหิรัญ สามวาตะวันตก 464/259
35 นาย เมธาวุฒิ ศรีมั่นคงธรรม สามวาตะวันตก 464/154
36 นาย ทนง ศรียางวุฒิ สามวาตะวันตก 464/145
37 นางสาว สุพัตรา ไชยวงค์ญาติ สามวาตะวันตก 464/54
38 นาย โสภณ อินเตชะ สามวาตะวันตก 464/241
39 นางสาว นนท์ขวัญ หงษ์ทอง สามวาตะวันตก 464/147
40 นาย ภัคพล ภคิน สามวาตะวันตก 47/339
41 นาง วิไล แก้วกิ่ง สามวาตะวันตก 48/277
42 นาง สมจิตร เกษร สามวาตะวันตก 47/360
43 นาย ศิริชัย ทองดีเลิศ สามวาตะวันตก 47/36
44 นาย สุขใจ ศักดิ์คีรีชัย สามวาตะวันตก 21
45 นาย สมเกียรติ์ เทพสังข์ สามวาตะวันตก 48/337
46 นาย ไพศาล มีบุญรอง สามวาตะวันตก 47/152
47 นางสาว เมตตา ชูโชค สามวาตะวันตก 48/269
48 นาย ทองหล่อ ชัยยะ สามวาตะวันตก 47/159
49 นาย วันนี บัวจูม สามวาตะวันตก 54/1
50 นางสาว สงกรานต์ ตราชู สามวาตะวันตก 47/51
51 นาย พลเทพ บุญสิทธิโสภณ สามวาตะวันออก 45/12
52 นางสาว ณฤดี มานะอริยกุล สามวาตะวันออก 45/418
53 นางสาว ปัทมา พุทธิหนอย สามวาตะวันออก 1795
54 นาง ไพพรรณ สรรพวัฒน์ สามวาตะวันออก 45/229
55 นาย ภูกวิน เยาวรัตน์ สามวาตะวันออก 45/219
56 นางสาว สราดา เชษฐศิริ สามวาตะวันออก 45/88
57 นาง สุบงกช จรูญพัฒนพงษ์ สามวาตะวันออก 45/422
58 นาง ชิษณุภา ผินประดับ สามวาตะวันออก 45/408
59 นางสาว ปวีณา วรรักษ์เสรี สามวาตะวันออก 45/419
60 นางสาว รัชนี อุตมะโยธิน สามวาตะวันออก 45/13
61 นาย เฉลิมเกียรติ บุญนิธิพัฒน์ สามวาตะวันออก 45/259
62 นาง ปุณช์ภัสณ์ พัวพันเจริญ สามวาตะวันออก 45/240
63 นาย อินทร์ศร สุธิธารนนท์ สามวาตะวันออก 45/31
64 นาง ปราณีต ผาสุขใจ สามวาตะวันออก 45/33
65 นางสาว พิมพ์กมน ชานลมัชฌการุณย์ สามวาตะวันออก 45/366
66 นาง จิราภรณ์ เกื้อกูล สามวาตะวันออก 45/50
67 นางสาว นุช ยิ่งไพบูลย์ สามวาตะวันออก 45/391
68 นาย ธวัชชัย ประวะภูโต สามวาตะวันออก 45/54
69 นาย นรรัตน์ สุคนธะสังข์ สามวาตะวันออก 45/120
70 นาย พิมล โพธิ์ลอย สามวาตะวันออก 45/72
71 นาง ทัศนพจณ์ ตันติวัฒนสิทธิ์ สามวาตะวันออก 45/190
72 นาย สมมาตร โอ๊ะดำ สามวาตะวันออก 45/100
73 นาย รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์ สามวาตะวันออก 45/302
74 นางสาว ปัทมา แรงสู้ สามวาตะวันออก 54/104
75 นาย ปริญญา นิลวัชราภรณ์ สามวาตะวันออก 45/82
76 นาย วรวิทย์ สุวรรณเจดีย์ สามวาตะวันออก 45/367
77 นางสาว นงนุช ชื่นอารมณ์ สามวาตะวันออก 45/113
78 นาย ปรีชา ตาลตา สามวาตะวันออก 45/132
79 นาย ประมุข บุณยรัตพันธุ์ สามวาตะวันออก 45/94
80 นาง สุมามาลย์ กาญจนปทุม สามวาตะวันออก 45/138
81 นาง รัตนา สมศรี สามวาตะวันออก 45/129
82 นาง สมศรี พวงพิมลกิจ สามวาตะวันออก 45/144
83 นาย ธีรพงศ์ สมศรี สามวาตะวันออก 45/60
84 นาย ดนุพล สุขสุเมฆ สามวาตะวันออก 45/158
85 นาย สังข์ขีด หนูสุข สามวาตะวันออก 45/322
86 พ.อ.อ. สุภชัย หอมละออ สามวาตะวันออก 45/168
87 นาย วัชรินทร์ ผิวเอี่ยม สามวาตะวันออก 45/332
88 นาง ดารุณี ภู่สำลี สามวาตะวันออก 45/174
89 นาย ภาณุวัฒน์ จิวรรจนะโรดม สามวาตะวันออก 45/338
90 นางสาว จรุงใจ สมใจนึก สามวาตะวันออก 45/215
91 นาง วิภา พิณรัตน์ สามวาตะวันออก 45/343
92 นาย สาโรจน์ โกมลหทัย สามวาตะวันออก 45/222
93 นาย บำรุง งามพริ้ง สามวาตะวันออก 45/354
94 นาย มาโนช จิตรราญ สามวาตะวันออก 45/319
95 นาย ปราโมท ฤหะลม สามวาตะวันออก 45/231
96 นาย กิติศักดิ์ ภมร สามวาตะวันออก 45/315
97 นาง มาลัยพรรณ เอี่ยมวงศ์ศานติ์ สามวาตะวันออก 45/317
98 นางสาว วณัฐชยา ทวีวงษ์ สามวาตะวันออก 45/307
99 นาง พิมพ์กาญจน์ ชูปัญญา สามวาตะวันออก 45/84
100 นาง สิริกาญจน์ อรุโณทัยจิตร สามวาตะวันออก 45/238
101 นาย วิทวัส หุตะเมขลิน สามวาตะวันออก 45/83
102 นาย อนันต์ วุฒิไชย สามวาตะวันออก 47/760
103 นาย ถิรวัฒน์ นันทไพบูลย์ สามวาตะวันออก 42/438
104 นางสาว บุบผา มากมลทิน บางชัน 31
105 นาย ทักษ์ วงษ์เศรษฐ์กานต์ บางชัน 109/12
106 นาย สนั่น แก้วนุ้ย บางชัน 109/19
107 นาย ประสิทธิ์ ทิพย์รัตน์แก้ว บางชัน 165
108 นาย สุรธัญ รชตกุลนันท์ บางชัน 697
109 นาย ศิริเมธ กิริวรรณา บางชัน 1259/42
110 นาย ชัยโชติ กริชกำจร บางชัน 666/63
111 นาย วัฒนชัย ปัญจมณีโชติ บางชัน 668/67
112 นาย นาวี แซ่หลิ่ม บางชัน 54/137
113 นาย สมหวัง แสงทองอรุณกูล บางชัน 56
114 นาง วาสนา แซ่เล้า บางชัน 56/119
115 นาง ปรานี เกตุระหงษ์ บางชัน 56/142
116 นาย สุทธิศักดิ์ หิรัญคุณกุล บางชัน 59/48
117 นางสาว พะจินต์ ตามประทีป บางชัน 70/5
118 นางสาว ภูริตา ศิริคุณวงค์ บางชัน 57
119 นาง ลักษณา เหล่าลดา บางชัน 95
120 นางสาว จุฑามาส ชานไธสง บางชัน 80/79
121 นาง ปทุม กล้วยไม้ บางชัน 60/268
122 นาย สิรภัทร อินทรโอภาส บางชัน 63
123 นาย จรัส มงคลสิน บางชัน 78/43
124 นาย วรพล ยั่งยืนพิพัฒน์กุล บางชัน 78/243
125 นางสาว วัชรี ศิริปะกะ บางชัน 89/121
126 นางสาว จุฑาภรณ์ พึ่งความชอบ บางชัน 89/124
127 นาย บดินทร์ คงบุญ บางชัน 119/123
128 นาย พงษ์อมร พานิชย์พิพัฒน์ บางชัน 119/175
129 นาย ปรีชา แสงอุทัย บางชัน 62/187
130 นาย ศุภโชติ มั่นคง บางชัน 189
131 นาย สมทบ ดียิ่ง บางชัน 360
132 นาย สมภพ สุวรรณเลิศ บางชัน 98/68
133 นาย สมบัติ วงษ์พระจันทร์ บางชัน 54
134 นาง อวยพร นิ่มดำ บางชัน 60/195
135 นาย ชนด ยิ่งยุทธชัยชาญ บางชัน 10
136 นาย พิพัฒน์พงษ์ ดำรงวาจาสัตย์ บางชัน 99/121
137 นาย สมชัย พลอยแสงงาม บางชัน 99/413
138 นาย สันติ แม้นเหมือน บางชัน 99/336
139 นาง ณิชมน เมืองใหม่ บางชัน 113/243
140 นาง เสาวนีย์ เถาจันต๊ะ บางชัน 60/55
141 นาง พัชรี วงศ์เกียรติขจร บางชัน 71
142 นาย นพดล ขำพุด บางชัน 73/66
143 นาย ปฐมภู นางสันเทียะ บางชัน 60/158
144 นางสาว หนึ่งน้ำเพชร งานขยัน บางชัน 60/175
145 นาย ธรรมนูญ นุชทองม่วง บางชัน 72/32
146 นาย เจษฎา หยดย้อย บางชัน 113/341
147 นาย เอกชัย แสงสอดสี บางชัน 40
148 นาย อธิคม แก้วกระจ่าง บางชัน 60/228
149 นาย สมเกียรติ มีแก้ว บางชัน 18
150 นาง สมบัติ เหมกรณ์ บางชัน 62/23
151 นาย ศักดาวุธ มุกดาโรจนกุล บางชัน 112/254
152 นาย คุณากร บูรพิภพ บางชัน 72/63
153 นางสาว เบญจมาพร จูงใจ บางชัน 17/31
154 นาง วิไลวรรณ จันปุ่น บางชัน 70/159
155 นาย สมบูรณ์ ยมหล้า บางชัน 70/190
156 นาง ชนิตา ชนธัญชูโชติ บางชัน 70/225
157 นาง มะลิวรรณ วิมลรัตน์ บางชัน 70/232
158 นาย กมนทรรศน์ กู้เกียรติวงศ์ บางชัน 52/51
159 นาย กรกช เชาวนะ บางชัน 77/42
160 นาย สำรอง น้อยคำมูล บางชัน 196
161 นาย จักรพงษ์ ศิริพลตั้น บางชัน 6/207
162 นาย สมบูรณ์ บัวแย้ม บางชัน 356
163 นาย ปรีชา ทองคำ บางชัน 69/194
164 นาย พรไพร เวชกามา บางชัน 69/317
165 นางสาว อรทัย อินเพ็ง บางชัน 88/19
166 นาย ณรงค์วิทย์ อบรมดี บางชัน 88/205
167 นาย อนุชา วิมุติกร บางชัน 109/1
168 นาย วีระชาติ คำก้อน บางชัน 109/85
169 นาง วันเพ็ญ ยุ่นประยงค์ บางชัน 109/89
170 นาย ณัฐพล กิตติวัฒนาชัย บางชัน 109/103
171 นาย วิชา พลวิชิต บางชัน 109/132
172 นาย ไตรรัตน์ สุดหอม บางชัน 105
173 นาย สิรพันธ์ อมรพันธุ์ บางชัน 109/16
174 นาย สนิท ยูฮันเงาะ ทรายกองดิน 1225
175 นาย สุชาย จงชีวิวัฒน์ ทรายกองดิน 41/31
176 นางสาว อัญญาอร ปัญญมูล ทรายกองดิน 42/80
177 นาย ธำรงค์ คงขำ ทรายกองดิน 42/386
178 นาย เอกเชาว์ วรรณจาโร ทรายกองดิน 58/189
179 นาง บุญเลียง บัวนาค ทรายกองดิน 56/140
180 นาย ดาวเทียม ไมสุวรรณ ทรายกองดิน 324
181 นาง สุภัทรชริญค์ ดาริญพิรุญลักษ์ ทรายกองดิน 41/13
182 นางสาว ทรงลักษณ์ เหลาผา ทรายกองดิน 41/8
183 นางสาว ปรานทิพย์ หมาดใหม่ ทรายกองดิน 42/392
184 นาย เกรียงศักดิ์ บุตตะกุล ทรายกองดิน 56/92
185 นาง ขวัญจิตต์ บุตตะกุล ทรายกองดิน 56/94
186 นางสาว เยาวลักษณ์ พันธุฟัก ทรายกองดิน 56/40
187 นาย มาโนช ระหะหมัดประเสริฐ ทรายกองดิน 485
188 นางสาว อัครภา สร้างแก้ว ทรายกองดิน 42/7
189 นาย กิตติศักดิ์ ใจซื่อดี ทรายกองดิน 42/203
190 นางสาว ศิวาพร ภู่อ่วม ทรายกองดิน 41/32
191 นาง ไพลิน ธีระกูล ทรายกองดิน 41/14
192 นาง ปรียาพร งามสันติกุล ทรายกองดิน 41/6
193 นาย น้อย อยู่พุ่ม ทรายกองดิน
194 นางสาว อรทัย แสวงทรัพย์ ทรายกองดิน 56/59
195 นาย เสรี ยงวณิชย์ ทรายกองดิน 56/114
196 นาง ปิ่นวดี พิพิธ ทรายกองดิน 56/96
197 นาย ไพฑูร ลาใบ ทรายกองดิน 730
198 นาย หวัง ขุนเณร ทรายกองดินใต้ 105
199 นางสาว พรหมพร มุงคุณ ทรายกองดินใต้ 37/19
200 นาง เบญจมาศ ประชัญคดี ทรายกองดินใต้ 60/235
201 นาย นูรุดดิน ปลัดจิ๊ ทรายกองดินใต้ 33
202 นาง มะลิษา ประสมทองแท้ ทรายกองดินใต้ 36
203 นาย ประวิทย์ จีนกิ๊ด ทรายกองดินใต้ 27
204 นาย ณัษฐ์ หมีทอง ทรายกองดินใต้ 60/467
205 นาย สุรินทร์ บีดิลและ ทรายกองดินใต้ 239
206 นาง มูนีเราะห์ เจริญช่าง ทรายกองดินใต้ 12
207 นาง แน่งน้อย ปู่มั่นคง ทรายกองดินใต้ 241
208 นาง รุ่งรวี สุคนธสิทธิ์ ทรายกองดินใต้ 46/121
209 นาย ทวี คุณากรรังสิมันต์ ทรายกองดินใต้ 52/4
210 นาง วรรณี มินิ ทรายกองดินใต้ 81
211 นาย วรพงษ์ รัตนคช ทรายกองดินใต้ 3/30
212 นาย ธีระ เนียมใบหอม ทรายกองดินใต้ 45/75
213 นางสาว วาสนา สีสังข์ ทรายกองดินใต้ 431
214 นาย นพพร ปฏิมินทร์ ทรายกองดินใต้ 17
215 นาย ปริญญา บุญเจิม ทรายกองดินใต้ 47
216 นาย สมนึก เจริญช่าง ทรายกองดินใต้ 14
217 นาย ประเสริฐ มอและ ทรายกองดินใต้ 76
218 นาย ศราวุธ ยมหล้า ทรายกองดินใต้ 3/44
219 นาง อารยา วอนอก ทรายกองดินใต้ 63/50
220 นาย ทนงศักดิ์ ทัศนะบรรจง ทรายกองดินใต้ 60/158
221 นาง อิรยา มงคลดี ทรายกองดินใต้ 182
222 นางสาว มนต์ณัฐ บุรัสกร ทรายกองดินใต้ 112
223 นาย เหมวัฒน์ อัศสำนึก ทรายกองดินใต้ 60/538
224 นางสาว เกศรา อิศรางพร ทรายกองดินใต้ 46/114
225 นางสาว อำพรรณ ภิมุข ทรายกองดินใต้ 46/135
226 นางสาว วิลาวรรณ กันทรนิกร ทรายกองดินใต้ 764
227 นางสาว ศิวินทรา ด่านนอก ทรายกองดินใต้ 46/74
228 นาย วิรัตน์ เอี้ยวอักษร ทรายกองดินใต้ 60/176