Blog Archives

เขตหนองแขม ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อ

กนกพร รุ่งเรืองเสาวภาคย์ 241 นาง หนองแขม 50/194
กมลทิพย์ สมประเสริฐพร 612 นาง หนองค้างพลู 101
กมลพร กิตติธรรมนันท์ 379 นาง หนองแขม 51/381
กมลวร สีวงษา 735 นาย หนองค้างพลู 1031/8
กมลวรรณ ป้องคำสิงห์ 623 นาง หนองค้างพลู
กรกฎ พรลัษณพิมล 465 นาย หนองค้างพลู 1022/56
กรณิศ ชุติมากุลทวี 435 นาง หนองค้างพลู 11
กรรณิกา ฤกษ์ศรี 306 นาง หนองแขม
กรรณิกา สายบุญ 237 นางสาว หนองแขม
กรรณิการ์ จันขวา 487 นางสาว หนองค้างพลู 33/36
กรรณิการ์ น่าบัณฑิต 105 นางสาว หนองแขม
กรวิการ์ แซ่แต้ 653 นางสาว หนองค้างพลู 35/2
กรองจิต นิลดำ 188 นางสาว หนองแขม 79/26
กฤติธี พุฒศิริ 222 นาย หนองแขม 12/138
กฤษณ์ชัย บุญญาอารักษ์ 504 นาย หนองค้างพลู
กฤษณา แก่นจันทร์ 567 นาง หนองค้างพลู 53/176
กฤษดา อู่สุวรรณทิม 664 นาย หนองค้างพลู 46
กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์ 621 นาย หนองค้างพลู 45/675
ก้องพันธ์ ภูมิพาณิชย์ 68 นาย หนองแขม 100
ก้องศักดิ์ รีรักษ์ 276 นาย หนองแขม
กัญจิรา ทองกำผลา 260 นาง หนองแขม 18/23
กัญญภัทร ชัยศิริ 76 นางสาว หนองแขม 12/402
กัญญรัตน์ แวดสูงเนิน 500 นางสาว หนองค้างพลู
กัญญา มีสิทธิ์ 421 นางสาว หนองค้างพลู 939
กันย์ เพ็ชรพินิจ 692 นาย หนองค้างพลู 48
กัลยวรรธน์ ศรีสุวรรณ์ 402 นางสาว หนองค้างพลู 49/67
กัลยาณี กรวยทอง 248 นางสาว หนองแขม
กาญจนา เนาบัวพันธ์ 305 นางสาว หนองแขม
กาญจนา พึ่งนุ่ม 151 นาง หนองแขม 29
กานดา แซ่จิว 616 นางสาว หนองค้างพลู 333/188
กาย เทียมพักตร์ 446 นางสาว หนองค้างพลู
กิจจา ท้วมใจหาญ 201 นาง หนองแขม 9
กิจจา สัญญารัตนพิชณ์ 477 นาง หนองค้างพลู
กิตติ ภูวนิธินา 148 นาย หนองแขม 719/205
กิตติ สกุลเงิน 262 นาย หนองแขม 29/120
กิตติเดช ไชยพรหมนิมิต 231 นาย หนองแขม 14/147
กิตติศักดิ์ คงศักดิ์พรนิมิต 180 นาย หนองแขม 500
กิตติศักดิ์ ตั้งตระกูล 584 นาย หนองค้างพลู 65
กุญญนี สารกุล 741 นางสาว หนองค้างพลู 28
กุญภัทศรณ์ โหรี 117 นางสาว หนองแขม
เกรียงศักดิ์ ภูมิรัตนางกูร 642 นาย หนองค้างพลู 11
เกศณี คำรพวงษ์ 205 นาง หนองแขม 51/260
เกศินี เจริญจิตไพศาล 145 นางสาว หนองแขม 271
เกษศิริ ศรัทธาโสภิษฐ์ 67 นาง หนองแขม 123
แก้ว อุ่มกล้วย 670 นาง หนองค้างพลู 10
โกศล บุญศิลป์ 715 นาย หนองค้างพลู 1014/36
ไกวัล สีวงษา 737 นาย หนองค้างพลู 1031/9
ขจรวิทย์ ปฐมสุนทรชัย 718 นาย หนองค้างพลู 1024/43
ขจิต แสงศิริ 694 นาย หนองค้างพลู
ขจี นาควัชระ 60 นาง หนองแขม 15
ขวัญครองนนท์ จันทร์ดนู 559 นาง หนองค้างพลู
ขวัญจิต โพธิ์จันทร์ 665 นางสาว หนองค้างพลู
ขวัญชัย ธีรทองดี 640 นาย หนองค้างพลู 386
ขวัญตา สอาดรักษ์ 65 นางสาว หนองแขม 143/22
ขวัญเมือง แสงศิริ 63 นางสาว หนองแขม 57
ขันทอง เรืองสวัสดิ์ 609 นาง หนองค้างพลู 207/31
เขียน ชมภูราช 229 นาย หนองแขม
คงเดช กุลัพบุรี 652 นาย หนองค้างพลู
คงฤทธ์ พิมพ์เสน 302 นาย หนองแขม 9/171
คณิตฐา กาจธัญกรณ์ 552 นาย หนองค้างพลู
คนธีร์ นาสันติสุข 61 นาย หนองแขม 4/77
คนอง ฟุ้งพงษ์ 672 นาย หนองค้างพลู 40/127
คมสัน เอี่ยมมีโชคชัย 693 นาย หนองค้างพลู 79/357
คมสันต์ คงศิลา 246 นาย หนองแขม
คมสันติ จันแสง 440 นาย หนองค้างพลู
ครอบ เทศนา 437 นาง หนองค้างพลู
คัมภีร์ คำรพวงษ์ 328 นาย หนองแขม 35/219
คำดี ทองอาจ 426 นาย หนองค้างพลู 14
เครือวัลย์ จงศุภฤกษ์ 714 นาง หนองค้างพลู 26/40
ง้อ แซ่อื้อ 91 นาง หนองแขม 50/46
งามจิต ทุมาภา 312 นางสาว หนองแขม 52/87
เงิน เหงี่ยมจง 115 นาย หนองแขม
จตุพล เตชะเลิศสุวัฒน์ 743 นาย หนองค้างพลู 229
จตุรงค์ ราชโคตร 123 นาย หนองแขม
จรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ 290 นาย หนองแขม 494
จอมพัฒน์ กิตติโรจนางกูร 471 นาย หนองค้างพลู 17
จักรกฤษ กิตติธรรมนันท์ 259 นาย หนองแขม 51/382
จันดี ศรีภูธร 66 นางสาว หนองแขม 38/79
จันทร์ อ้นขำ 337 นาย หนองแขม 458/356
จันทร์จิรา แขสว่าง 420 นางสาว หนองค้างพลู 43/38
จันทร์แรม สังข์เอี่ยม 724 นางสาว หนองค้างพลู 48/2
จันนา ราชแผน 343 นางสาว หนองแขม
จารุณี บุรุษชาต 647 นางสาว หนองค้างพลู 6/119
จารุวรรณ ไชคิริน 19 นางสาว หนองแขม 224
จารุวรรณ น้ำหล่าย 227 นาง หนองแขม 486/90
จารุวรรณ เองไทร 146 นาง หนองแขม 354
จำรัส เล็กงาม 710 นางสาว หนองค้างพลู 49
จิณณพัต เทพรัตน์ 159 นางสาว หนองแขม 363
จิดาภา เหียงมณี 173 นางสาว หนองแขม
จิตทชัย ดอกมนฑา 282 นาย หนองแขม 29/42
จิตรใจ วจนะเลิศพิทักษ์ 485 นาง หนองค้างพลู 45/660
จิติมา ร่วมสมัคร 615 นางสาว หนองค้างพลู
จินดา ชีพัฒน์ 700 นางสาว หนองค้างพลู 49/40
จิรธัช หรือโอภาส 521 นาย หนองค้างพลู 38/1
จิรภาส ก๋งเทียม 502 นาย หนองค้างพลู 125
จิรวัฒน์ ศรีดี 650 นาย หนองค้างพลู 43/251
จิระพัฒน์ บุญเกิด 405 นาย หนองค้างพลู 78/217
จิราพร คุ้มเรือง 387 นางสาว หนองแขม 9/73
จิราภรณ์ เกตุจันทร์ 578 นางสาว หนองค้างพลู
จุฑาภรณ์ แซ่ลิ้ม 433 นางสาว หนองค้างพลู 14
เจริญ ปลอดกระโทก 342 นาง หนองแขม 12/268
เจือ หยูทองอินทร์ 468 นาย หนองค้างพลู 48/6
แจ่มศรี นาคประดิษฐ์ 429 นางสาว หนองค้างพลู 15/282
ใจดี บัวปลื้ม 313 นาง หนองแขม
ใจเด็น พุ่มพวง 196 นาย หนองแขม
ใจเพชร ไทยเดิม 634 นาย หนองค้างพลู 118
ฉลอง พลศร 582 นางสาว หนองค้างพลู
ฉัตรชัย ช่อทัยสงค์ 542 นาย หนองค้างพลู
ฉันท์ ฉัตรปัญญาเจริญ 164 นาย หนองแขม 11
เฉลิม ปรางค์ประเสริฐ 238 นาย หนองแขม 53
เฉลียว กุนอก 636 นาย หนองค้างพลู
เฉลียว ประโมทะกะ 293 นาง หนองแขม 44
ชด อินทร์พิทักษ์ 1 นาย หนองแขม 101
ชนิตา บูรณวิทยวุฒิ 643 นาง หนองค้างพลู 13
ชนิวัลย์ สกุลรุ่งโรจน์ 214 นาง หนองแขม 365
ชนุตม์พร แสงศรีศิลปชัย 44 นางสาว หนองแขม 395
ชม รสหอม 316 นาย หนองแขม
ชม้าย สมดี 295 นาง หนองแขม
ชรินทร์ ทรงสิริวรกุล 720 นาย หนองค้างพลู 79/248
ชลกร เกิดเกษม 707 นางสาว หนองค้างพลู
ชลิดา แหลมศรี 439 นางสาว หนองค้างพลู
ชัชวาลย์ พัฒนเจริญ 50 นาย หนองแขม 399
ชัญญานันทน์ เจริญธรรมชาติ 47 นาง หนองแขม 161
ชัญญาภัค นิลถนอม 217 นางสาว หนองแขม 5
ชันญญา นามบุญลือ 185 นางสาว หนองแขม 7/145
ชัยนาม มงคลการ 344 นาย หนองแขม 89
ชัยรัตน์ แนวเนียม 158 นาย หนองแขม
ชัยรัตน์ พะมะรินทร์ 171 นาย หนองแขม 16
ชัยวัฒน์ ชงัด 365 นาย หนองแขม 112
ชัยวัฒน์ บรรลุสันติ 36 นาย หนองแขม 201
ชาญชัย เพ็ชรพรประภาส 549 นาย หนองค้างพลู 1044/9
ชาตรี บัญฑิต 240 นาย หนองแขม 35
ชาตรี มีสกุล 561 นาย หนองค้างพลู 78/92
ชานุ หนองตะไกร 125 นาย หนองแขม
ชาย แสงธีระพาณิชย์ 308 นาย หนองแขม 50/25
ชินโชติ แสงนภาฉาย 242 นาย หนองแขม 739/11
ชื่น สมบูรณ์ 195 นาง หนองแขม 788
ชุมพล โพธิ์เอี่ยม 23 นาย หนองแขม 50/174
ชุมพล รำเพยพงศ์ 230 นาย หนองแขม 668
ชุลีกร โตรื่น 367 นางสาว หนองแขม 2/39
ชุลีกร บุญญานุรักษ์ 126 นาง หนองแขม 57/98
ชูกมล เกติพันธ์ 53 นางสาว หนองแขม 79/81
ชูเชิด อินทมี 537 นาย หนองค้างพลู 3104
ชูวิทย์ ดวงจันทร์ 258 นาย หนองแขม
ชูศักดิ์ แม้นเหมือน 541 นาย หนองค้างพลู
เชิงชัย สุธาเกียรติสกุล 495 นาย หนองค้างพลู 45/170
เชิดชัย พลสิทธิ์ 382 นาย หนองแขม 642
เชื้อ แดงดี 399 น.ท. หนองค้างพลู 39/68
โชคชัย คงกะพันธ์ 688 นาย หนองค้างพลู
โชดก ทานศรี 130 นาย หนองแขม
โชติกา ผ่องแผ้ว 27 นางสาว หนองแขม 5/31
ญาณิสสรา เกษนอก 729 นางสาว หนองค้างพลู 54/51
ฐานิตา เชื้อกูล 728 นาง หนองค้างพลู 45/350
ฐิต์ภาณัฐ สร้อยทองมี 177 นางสาว หนองแขม 606
ฐิตาภรณ์ เกิดดี 708 นางสาว หนองค้างพลู 16
ฐิติพรรณ ชื่นอารมย์ 318 นาง หนองแขม 221
ฐิติมา เสียงผา 570 นางสาว หนองค้างพลู 36/2
ณรงค์ กลีบกำไร 554 นาย หนองค้างพลู 16
ณรงค์ฤทธ์ พรสิทธิ์ไพบูลย์ 216 นาย หนองแขม 161
ณรงค์ศักดิ์ ช่วยประคอง 178 นาย หนองแขม
ณรงค์ศักดิ์ สวนสำราญ 690 นาย หนองค้างพลู
ณัฐฐิญา สิมลา 526 นางสาว หนองค้างพลู
ณัฐพล พนาชื่นวงศ์สกุล 17 นาย หนองแขม 12/580
ณัฐพล สายใจ 663 นาย หนองค้างพลู 24
ณัฐพัฒน์ จรินทร์ทอง 142 นาย หนองแขม 51/119
ณัฐวัชร์ จันทโรทัย 698 นาย หนองค้างพลู 1020/65
ณัฐวัฒน์ ชมภูทัศน์ 513 นาย หนองค้างพลู 43/292
ณัฐวุฒิ แก้วเพชร 489 นาย หนองค้างพลู
ณัฐวุฒิ อ่ำเจริญ 26 นาย หนองแขม 64
ณิชานันท์ ศรีวิมล 656 นาง หนองค้างพลู 739
ดนัย เม่นแย้ม 59 พ.อ.อ. หนองแขม 55
ดวง วันดี 472 นาง หนองค้างพลู
ดวงกมล แย้มทองคำ 281 นางสาว หนองแขม 12/158
ดวงใจ จิตเสนาะ 271 นางสาว หนองแขม 4/1
ดวงเดือน แย้มวาที 679 นาง หนองค้างพลู 36/23
ดวงเดือน ฤดีรุจนวงศ์ 183 นางสาว หนองแขม 458/332
ดวงพร ศรีไกรพักตร์ 631 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงพร ศิริพร 9 นาง หนองแขม 19/98
ดวงพร สุขปานกลาง 165 นางสาว หนองแขม
ดำเนิน ลุนลา 354 นาง หนองแขม
ดำรง สมบัติ 574 นางสาว หนองค้างพลู
ดำรงค์ ดอกมะลิ 72 นาย หนองแขม 9
ดิเรก มุนิกุญชรธรรม 320 นาย หนองแขม 50/16
ดุจดวงจันทร์ อำนวยไพศาล 415 นางสาว หนองค้างพลู 28/23
ดุษฎี ศิลปี 424 นาง หนองค้างพลู 24/39
แดน เหมพิมาย 629 นาย หนองค้างพลู
ตระกูลพันธ์ แซ่อุ้ย 331 นาย หนองแขม
ตรัยพัทธ์ สุรพนานนท์ชัย 705 นาย หนองค้างพลู 1014/38
ตันหยง ท่วมไธสง 329 นาง หนองแขม
ติ๋ม สนคะมี 418 นาง หนองค้างพลู 33/10
ตีบ กันน้อย 595 นาย หนองค้างพลู
ถวิล บุญรักษา 501 นาย หนองค้างพลู 6
ถิ่นยิ้ม แซ่ล้อ 587 นาย หนองค้างพลู 16
ถิร อำพันธ์ 199 นาย หนองแขม 9/66
ทยวัตน์ เบญญาพีพันธุ์ 374 นาย หนองแขม 458/260
ทรงยศ รักตสันติ 41 นาย หนองแขม 534
ทรงวิทย์ ปิ่นแช่ม 280 นาย หนองแขม 26/4
ทรงวุทธิ์ โพธิสาร 390 นาย หนองแขม 221
ทวี ปฐมศิริ 655 นาย หนองค้างพลู 22/35
ทวี อ๋องธรรมวงศ์ 101 นาย หนองแขม 79
ทวีศักดิ์ จงจอหอ 460 นาย หนองค้างพลู
ทองจันทร์ ประริปุนนัง 531 นาย หนองค้างพลู
ทองพูล สุทธิสมบัติ 553 นาง หนองค้างพลู
ทองย้อย พลสนาม 644 นางสาว หนองค้างพลู 103
ทองหนัก ดวงสุวรรณ์ 87 นาย หนองแขม 21
ทองหล่อ ทองสง่า 454 นาย หนองค้างพลู 79
ทัตชญา ภัทรขจรศักดา 235 นางสาว หนองแขม 147/52
ทัศนัย กีรติรัตนะ 590 นาย หนองค้างพลู 54/39
ทัศนีย์ วงศ์วรจิรศักดิ์ 202 นาง หนองแขม 51/196
ทำนอง ประทุมชาติ 283 นางสาว หนองแขม 159
ทิพชะนก พวงภู่ 438 นางสาว หนองค้างพลู
ทิพปภา ตันประเสริฐ 314 นาง หนองแขม
ทิพย์รัตน์ ศิวะสกุลราช 396 นางสาว หนองค้างพลู 77/93
ทิพาภรณ์ ตามบุญ 81 นางสาว หนองแขม
เทพพิทักษ์ พาดี 459 นางสาว หนองค้างพลู
แท้ ทองจันทร์ 736 นาย หนองค้างพลู 6
ไทยธวัช ไทยานนท์ 525 พลฯ หนองค้างพลู 89
ธนกร ดีสวัสดิ์ 476 นาย หนองค้างพลู 1023/71
ธนทัต ภูมิศุทธิ 562 นาย หนองค้างพลู
ธนธรณ์ เฉลิมพร 496 นาง หนองค้างพลู 154
ธนภณ ธเนศโชติญา 606 นาย หนองค้างพลู 45/1085
ธนวัน จันทร์เดช 351 นางสาว หนองแขม 9/28
ธนะสิทธิ์ นิธิจรัสรัตน์ 499 นาย หนองค้างพลู 6/40
ธนัชพร ละอองศรี 190 นางสาว หนองแขม
ธนัด ศรีดี 470 นาย หนองค้างพลู
ธนากร ตระกูลเตชะเดช 682 นาย หนองค้างพลู 904
ธนากร ศิริมงคล 511 นาย หนองค้างพลู
ธนาชัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ 685 นาย หนองค้างพลู 177
ธนายุส ฟูทรัพย์นิรันดร์ 366 นาย หนองแขม
ธนาเสฎฐ์ เยื่อจันทร์ 167 นาย หนองแขม 458/398
ธนิกกาญจน์ กุญชร ณ อยุธยา 408 นาง หนองค้างพลู 5/3
ธรรณธนธรณ์ ธรรมเที่ยง 651 นาย หนองค้างพลู
ธรรมนูญ พวงพิทยาวุฒิ 35 นาย หนองแขม 117
ธรรมนูญ พึ่งสมบุญ 564 นาย หนองค้างพลู 78/114
ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์ 106 ว่าที่ ร.ท. หนองแขม 1/467
ธวัชเลิศ อังกูรศุภศิลป 32 นาย หนองแขม 9/282
ธัญญาลักษณ์ อุเทนสุด 353 นาง หนองแขม
ธัญภา นาราพรรธน์ 220 นาง หนองแขม 44/192
ธันย์ชนก อมรชาติ 170 นางสาว หนองแขม 38/109
ธานัท สง่าอินทร์ 74 นาย หนองแขม 193
ธารา ปัทมะศังข์ 33 นาย หนองแขม 9
ธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด 649 นางสาว หนองค้างพลู
ธีรชัย เจียเธียรสุน 348 นาย หนองแขม
ธีร์ธวัช สุนา 738 นาย หนองค้างพลู 14/6
ธีรวัชร นามาสุข 18 นาย หนองแขม 38/54
ธีระพันธ์ สุวรรณประดิษฐ 618 นาย หนองค้างพลู 73/18
ธีระศักดิ์ ปัทมะสนธิ 517 นาย หนองค้างพลู
นงนุช เข็มอาจ 4 นาง หนองแขม 12/248
นงนุช อุ่มจาน 266 นางสาว หนองแขม
นงเยาว์ ทรัพย์เกิด 534 นาง หนองค้างพลู 297
นปพัฒน์ เพ็งพิพัฒน์ 510 นาย หนองค้างพลู
นพคุณ หรือโอภาส 456 นาง หนองค้างพลู 38/21
นพดล ด่านธนวานิช 256 นาย หนองแขม 84
นพดล สุนทรมนูกิจ 323 นาย หนองแขม 123
นพพล อู่ทอง 90 นาย หนองแขม 486/175
นพัฐกานต์ เกิดแสง 200 นางสาว หนองแขม 4/1
นภาพร พรสิทธิ์ไพบูลย์ 209 นาง หนองแขม 502
นภาภพร บรมินอาชากูล 695 นางสาว หนองค้างพลู 333/23
นภาวรรณ จั่นทรัพย์ 208 นางสาว หนองแขม 472
นรภัทร จันทนา 509 นาย หนองค้างพลู 45/1241
นรินทร์ พิพัฒน์วัฒนารมย์ 228 นาย หนองแขม 42/448
น้อมจิตต์ สันประยูร 658 นาง หนองค้างพลู 45/411
นันทวัตร กัณหะกาญจนะ 719 นาย หนองค้างพลู 1020/74
นารีรัตน์ สัมฤทธิ์ 278 นางสาว หนองแขม 15
นิตยา ชูแก้ว 419 นางสาว หนองค้างพลู 45/1413
นิตยา วัชสิริเสรี 546 นาง หนองค้างพลู 79/454
นิติ ชุติมานิตสกุล 207 นาย หนองแขม 2/96
นิติ เพ็งจันทร์ 112 นาย หนองแขม 458/208
นิติ สุทธาไพศาลวิทยา 463 นาย หนองค้างพลู 39/338
นิติศักดิ์ รักษ์เกียรติคุณ 191 นาย หนองแขม 458/325
นิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย 726 นาย หนองค้างพลู 898
นิพันท์ จุ้ยเจริญ 430 นาย หนองค้างพลู 67/5
นิรมล ไทยพินิจ 58 นางสาว หนองแขม 458/136
นิรันทร์ ตันฮวดเจริญ 464 นาย หนองค้างพลู
นิอร ทวีสุขสิริอนันต์ 603 นาง หนองค้างพลู 45/1166
นุชรี หอมทวนลม 206 นางสาว หนองแขม 35/258
บรรจง บุณณะรังษี 732 นาย หนองค้างพลู 89
บรรลุ แก้วพระไล 444 นาย หนองค้างพลู
บังอร บุตรดี 307 นาง หนองแขม
บังอร อีโน 721 นาง หนองค้างพลู 97
บัญชา ชูประดิษฐ์ 203 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 449/1
บัณฑิต จินตโกวิท 401 นาย หนองค้างพลู 7/35
บันทิศ สาลางโคตร 515 นาย หนองค้างพลู
บัวผัด ธรรมพิงค์ 181 นาง หนองแขม 719/28
บัวรื่น ภาสดา 111 นางสาว หนองแขม
บุญช่วย ใจอารีย์ 82 นาง หนองแขม 7
บุญช่วย ทองชูเกียรติ 225 นาง หนองแขม 20
บุญช่วย แห่งโพธิ์สกุล 397 นาย หนองค้างพลู 822
บุญชอบ นาคโร 393 นาย หนองแขม 42/813
บุญชัย จงกิจวรกุล 469 นาย หนองค้างพลู 1015/67
บุญญนิตย์ ตัณฑ์ประพันธ์ 357 นาง หนองแขม 46
บุญธรรม แก้วกัณหา 592 นาย หนองค้างพลู
บุญนะ วนพฤกษากุล 632 นาย หนองค้างพลู 79/91
บุญปลูก บุญรักษา 249 นาย หนองแขม 12
บุญมี โพธิเทพ 95 นาง หนองแขม 59/1
บุญยิ่ง จรัสพัฒน์ 388 นาย หนองแขม 9/65
บุญเรือง ยืนยาว 210 นาย หนองแขม
บุญเรือน อ่อนเคร็ง 507 นางสาว หนองค้างพลู
บุญล้อม จำปาขาว 2 นางสาว หนองแขม
บุญลักษณ์ กงทองลักษณ์ 345 นาย หนองแขม 12/67
บุญส่ง ชูสังข์ 116 นาย หนองแขม 2
บุญส่ง อ่อนสมัย 671 นาย หนองค้างพลู 1083
บุณยพร จันญา 677 นาง หนองค้างพลู
บุบผา รักอักษร 403 นางสาว หนองค้างพลู 76/23
บุบผา รุ่งวิชานิวัฒน์ 139 นางสาว หนองแขม 50/36
บุปผา ปานปลั่ง 175 นาง หนองแขม 504
เบญจมาศ พีชะนะ 414 นาง หนองค้างพลู
เบญจวรรณ ฉิมลี 593 นางสาว หนองค้างพลู
เบญจวรรณ ชัยธิ 432 นางสาว หนองค้างพลู 81/17
ปภาพิศา มงคลปลวัชร 42 นาง หนองแขม 38/21
ปภาวี ทวีพงษ์ 245 นางสาว หนองแขม 42/688
ประกายเพชร สุวรรณดี 268 นาง หนองแขม
ประจบ สารสุวรรณ 92 นาย หนองแขม
ประณีต จูจรูญ 3 นาง หนองแขม 38/63
ประทุม ชัยจรีนนท์ 243 นาง หนองแขม 94
ประภาพร สว่างงามวงศ์ 99 นางสาว หนองแขม 77
ประภาภรณ์ จีนบรรจบ 10 นาง หนองแขม 815/1
ประมูล ยิ้มไธสง 723 นาย หนองค้างพลู 1117
ประยูร ดวงประโคน 713 นาย หนองค้างพลู
ประวิท ดวงดารา 375 นาย หนองแขม 632
ประวิทย์ ศรีอุดม 639 นาย หนองค้างพลู 53
ประสิทธิ์ นุชงาม 611 นาย หนองค้างพลู 24
ประเสริฐ กิริยางาม 407 นาย หนองค้างพลู
ปราณี เลผล 645 นาง หนองค้างพลู 207/190
ปราณี สายแจ่ม 519 นาง หนองค้างพลู
ปริญญา สังขเชวง 368 นางสาว หนองแขม
ปรีชา จ้อยทองมูล 722 นาย หนองค้างพลู 6
ปรีชา พลวงค์ษา 442 นาย หนองค้างพลู
ปรีชา สติภา 84 นาย หนองแขม
ปรีดา ฌานปัญญาชน 89 นาย หนองแขม 59/205
ปวีณา คำเปี้ย 155 นางสาว หนองแขม 50/349
ปองสวรรค์ ธารธนโชติ 38 นาย หนองแขม 42/581
ปัญจกร มนตรีวิบูลย์ชัย 70 นาย หนองแขม 48/1
ปิยมณ แซ่ตั้ง 674 นาง หนองค้างพลู 13
ปิยรัตน์ บุญกันหา 325 นางสาว หนองแขม
ปิยาภรณ์ ปานไว 378 นาง หนองแขม 89
เปรม คำเสียง 556 นาย หนองค้างพลู
ผไท จันทวงษ์ 157 นาย หนองแขม 10/120
พงศ์พันธ์ นพเกษร 113 นาย หนองแขม 1/298
พงศ์ศักดิ์ พรรัตน์ 455 นาย หนองค้างพลู 10/1015
พจนา ศรีระพงษ์ 136 นาง หนองแขม 663
พนัส พันธุลาภ 702 นาย หนองค้างพลู 10
พรใจ เขียวสนั่น 132 นาง หนองแขม
พรชัย ธีระชัย 409 นาย หนองค้างพลู 14
พรทิพย์ พุทธประเสริฐ 192 นาง หนองแขม 35
พรทิพย์ มัติโก 447 นาง หนองค้างพลู 10/519
พรนภา อำนวยไพศาล 416 นางสาว หนองค้างพลู 28/7
พรประดิษฐ์ สินมั่น 122 นาย หนองแขม
พรเพ็ชร ชนะคุณ 712 นาง หนองค้างพลู 45/141
พรรณ์นลิน ตั้งพิบูลวัฒนะ 661 นาง หนองค้างพลู 17/16
พรรณา พีรพรรัตนา 37 นาง หนองแขม 263
พรรษา อำพรผล 294 นาง หนองแขม 15
พรลักษณ์ สิริตระการ 478 นางสาว หนองค้างพลู 1044/62
พรศิริ ชุ่มจิตร 683 นางสาว หนองค้างพลู 79/260
พรศิลป์ จิณะกับ 286 นาย หนองแขม
พรอาภา บุญวิไลลักษณ์ 490 นาง หนองค้างพลู 16
พฤกษ์ อยู่ประพัฒน์ 71 นาย หนองแขม 264
พล ทิพเพชร 575 นาย หนองค้างพลู 71
พลช วิยาภรณ์ 5 นาย หนองแขม 511
พอใจ ภาสบุตร 730 นางสาว หนองค้างพลู
พัชชนัญ พฤกษานุศักดิ์ 571 นาง หนองค้างพลู 140
พัชรดา มงคลนวคุณ 29 นางสาว หนองแขม 29
พัชรินทร์ จันทฤทธิ์ 619 นาง หนองค้างพลู 60/258
พัชรินทร์ นันทชัย 244 นาง หนองแขม 111/210
พันธ์ทวี กลิ่นปรุง 338 นาย หนองแขม
พิชิต วัฒนผันประเสริฐ 596 นาย หนองค้างพลู 40/13
พินิจ วงศ์พรเพ็ญภาพ 681 นาย หนองค้างพลู
พิมพ์ญะภัส หุตะแพทย์ 385 นาง หนองแขม 12/555
พิมพ์สุภัค ศุภวรรธนะกุล 102 นาง หนองแขม 14/261
พิมลพรรณ ยาหาญ 261 นาง หนองแขม
พิริยะ กิ่งสน 491 นาย หนองค้างพลู
พิศมัย โปดนอก 204 นางสาว หนองแขม
พิสิษฐ์ อุษยาพร 557 นาย หนองค้างพลู 11
พูนศักดิ์ พัวทวีพงศ์ 62 นาย หนองแขม 44/234
เพชร มาตผล 8 นางสาว หนองแขม 51/506
เพ็ญแข สุขก้อน 98 นาง หนองแขม 566
เพ็ญพิชญา วัฒนศิริขจรชัย 212 นางสาว หนองแขม 143/166
เพ็ญสุข เบญจพันธุ์ 172 นาง หนองแขม 356
เพลินพิศ ฉัตรวัฒนาสกุล 174 นางสาว หนองแขม 50/203
ไพฑูรย์ พยอมหอม 667 นาย หนองค้างพลู
ไพฑูรย์ วิเชียรพงศธร 347 นาย หนองแขม 486/59
ไพบูลย์ ดีเพิ่มพรยิ่ง 395 นาย หนองแขม 42/172
ไพรัตน์ ภู่ศรี 311 นาย หนองแขม 190
ไพโรจน์ เสือประสงค์ 85 นาย หนองแขม 211
ภคพร พรไชยยะกุล 355 นาง หนองแขม 51/432
ภักดิ์ขินัย วิมลพักตร์ 518 นาย หนองค้างพลู
ภัทรวดี แสงสุริยาสกุล 141 นาง หนองแขม 1/445
ภัทรวรรธน์ ชัยอนุวัฒน์ 678 นาย หนองค้างพลู 27/29
ภาวิณี เกษโสภาวิราวรรณ 86 นางสาว หนองแขม 35/392
ภาวิณี ขวนขวาย 404 นางสาว หนองค้างพลู 19
ภิญโญ งามสกุลเจริญชัย 573 นาย หนองค้างพลู 1021/44
มงคล จิตรฉ่ำ 389 นาย หนองแขม 323
มงคล แซ่ลิ้ม 264 นาย หนองแขม 9/179
มงคลชัย แซ่ตั้ง 493 นาย หนองค้างพลู 39/358
มณฑิรา แซ่ฉั่ว 369 นางสาว หนองแขม 13
มณี เหลาสกุล 565 จ.ท. หนองค้างพลู 81/78
มณีรัตน์ เสริมศีลธรรม 480 นางสาว หนองค้างพลู 1008/56
มนชลี จิตรอบอารีย์ 417 นางสาว หนองค้างพลู 45/565
มนตรี ครรภาฉาย 654 นาย หนองค้างพลู 45/1938
มนตรี น้อยเจริญ 733 นาย หนองค้างพลู 97
มนัส ชุนฉาย 349 นาย หนองแขม 205
มนัสนันท์ สุขสบาย 550 นาง หนองค้างพลู
มยุรี สิทธิเทศ 576 นางสาว หนองค้างพลู
มลฤดี อุดมภาคย์ 154 นาง หนองแขม 12/118
มลิวัลย์ พรไชยา 299 นาง หนองแขม
มวย การกระสัง 506 นาง หนองค้างพลู
มัณฑนา กุลกร 16 นางสาว หนองแขม 90
มัณฑนา วงศาธชัยสกุล 638 นาง หนองค้างพลู 421
มัทนียา บุตรฉ่ำ 189 นางสาว หนองแขม 787
มาณี เจริญรุ่งสุวรรณะ 410 นางสาว หนองค้างพลู 45/1434
มานนท์ ศรีสินทร 701 นาย หนองค้างพลู 59/497
มานพ เกยเมือง 340 นาย หนองแขม
มานพ เทียนประทุม 628 นาย หนองค้างพลู
มานิต สาปาน 427 นาย หนองค้างพลู 79/281
มาลัยวรรณ พูลสวัสดิ์ 545 นางสาว หนองค้างพลู 1009/7
มาลินี ธรรมลี 103 นางสาว หนองแขม 42/164
มาลี รอดคุ้ม 57 นางสาว หนองแขม 161/36
มี เกษาชาติ 309 นาย หนองแขม
มุกดา กลั่นสุข 742 นาง หนองค้างพลู 2
มุกดา สมานมิตร 332 นางสาว หนองแขม 3
เมตตา ดีมี 675 นาง หนองค้างพลู 11
เมตตา อารรีรักษ์ 273 นางสาว หนองแขม
ยรรยง ทองชาติ 422 นาย หนองค้างพลู 70/17
ยุพา กลับชาติ 739 นางสาว หนองค้างพลู
ยุพิน พันธ์เตี้ย 731 นางสาว หนองค้างพลู 11
ยุวรรณี อภิชัยธนกุล 566 นางสาว หนองค้างพลู 45/284
ยุวรี ประเทืองไพบูลย์ 197 นางสาว หนองแขม 52/154
เยาวนิจ ตรีณานนท์ 448 นาง หนองค้างพลู 1026/42
เยื่อ ตันลิ้มสูน 599 นาย หนองค้างพลู
รณฤทธิ ทาแดง 486 นาย หนองค้างพลู 1022/29
รักชนก เลียงสุนทรสิทธิ์ 129 นาง หนองแขม 74
รังสิทธิ์ พันธ์สอาด 466 พ.อ.อ. หนองค้างพลู 10/611
รัชหทัย เหล่าใจเย็น 364 นาง หนองแขม
รัฐพล จัตุรงค์พัฒนา 163 นาย หนองแขม 5/107
รัดเกล้า ศิริมาตร 166 นาง หนองแขม 18/35
รัตนา ชาโรจน์ 289 นาง หนองแขม 50/48
รัตนา เต็มทวี 22 นางสาว หนองแขม 51/502
รัตนา พฤกษ์ไพบูลย์ 617 นาง หนองค้างพลู 40/223
รัตนา ลาบุตรดี 406 นาง หนองค้างพลู 14/42
รัตนา สิทธิพาณิชยกุล 14 นางสาว หนองแขม 12/98
รัมภา พิพิธเจริญพร 445 นาง หนองค้างพลู 45/2097
ราเชนทร์ บุญแม่น 333 นาย หนองแขม
รินทอง งอกสุข 441 นาย หนองค้างพลู
รุ่งทิพย์ เหมือนแย้ม 597 นาง หนองค้างพลู 112
รุ่งทิวา ครุธระเบียบ 614 นาง หนองค้างพลู 1019/71
รุ่งนภา จุ่นทองแท้ 114 นางสาว หนองแขม 35/554
รุ่งเรือง ทองเงิน 641 นาย หนองค้างพลู 21
รุจิรา โยตา 376 นางสาว หนองแขม 634
รุจี ทองบาง 540 นางสาว หนองค้างพลู 1150
เริงศักดิ์ เอี่ยมกล่ำ 25 นาย หนองแขม 177/3
เรือนขวัญ บุระมาน 371 นางสาว หนองแขม
เรือนจันทร์ อิ่มอ่ำ 73 นาง หนองแขม 17/28
ฤดี สวนสำราญ 601 นางสาว หนองค้างพลู 175
ละมัย คล่องการ 600 นาย หนองค้างพลู
ละม้าย รุ่งสมัย 12 นาง หนองแขม 8/7
ลัดดาวัลย์ เกตุเกษา 467 นางสาว หนองค้างพลู
ลาวัลย์ ทัศนปรีชาชัย 384 นางสาว หนองแขม 889
ลิลณ์นา จันทร์วิเมลือง 234 นาง หนองแขม 486/140
ลูกคิด การสันทัด 110 นาง หนองแขม 1
เลาะ ก่องนอก 93 นาง หนองแขม 667
วงค์จันทร์ สิริสินรุ่งเรือง 224 นาง หนองแขม 42/330
วงศ์วาส โลสุดา 607 นางสาว หนองค้างพลู
วนิดา เรืองสวัสดิ์ 247 นาง หนองแขม 22
วรภา ทัศนพาณิชย์ 532 นางสาว หนองค้างพลู 544
วรรณา อัครทรัพย์สกุล 740 นาง หนองค้างพลู
วราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี 187 นางสาว หนองแขม 51/298
วลัยพร ทะสมบูรณ์ 211 นางสาว หนองแขม
วสัน โพธิ์เผือก 706 นาย หนองค้างพลู 126
วัชระ วัจนะพุกกะ 475 ว่าที่ พ.ต.ท. หนองค้างพลู 14
วัชรา พลวงค์ 452 นางสาว หนองค้างพลู
วัชรี แก้วไทรเทียม 483 นางสาว หนองค้างพลู 71/1
วัฒนา วัชระวรรณชัย 20 นาย หนองแขม 45
วันชัย วิจิตขะจี 83 นาย หนองแขม 668
วันชาติ เมธาวงศ์วณิช 686 นาย หนองค้างพลู
วันดี แซ่ตั้ง 160 นาง หนองแขม 12/200
วันทนา พานทอง 602 นางสาว หนองค้างพลู 26/582
วันเพ็ญ ฉุยฉาย 474 นางสาว หนองค้างพลู 37
วันเพ็ญ อนันตกูล 411 นางสาว หนองค้างพลู 71/15
วันเพ็ญ เอี่ยมเจริญ 315 นาง หนองแขม 152
วัลภา กางสันเทียะ 604 นาง หนองค้างพลู
วัลลภา แซ่แต้ 725 นาง หนองค้างพลู 1026/66
วาโย คูหาทัสนะดีกุล 605 นาย หนองค้างพลู 43/284
วารี จันทร์ดี 69 นาง หนองแขม 42/329
วารี ดำรงศักดิ์ตระกูล 269 นาง หนองแขม 670
วารีย์ ลิ้มรุ่งสุโข 28 นางสาว หนองแขม 12/1
วาสนา แก่นหงษ์ 392 นาง หนองแขม
วาสนา จัยสิน 492 นางสาว หนองค้างพลู 333/152
วาสนา พิมพ์ทิมานนท์ 96 นางสาว หนองแขม 7
วิจิตร ตั้งสัจจะวิฑูรย์ 657 นาย หนองค้างพลู 212/33
วิชัย จันทร์ตรี 443 นาย หนองค้างพลู 35/11
วิชัย เล็กเงาดี 703 นาย หนองค้างพลู 45/711
วิชัย ศร๊ภวพร 150 นาย หนองแขม 775
วิชาญ พิกุลณี 689 นาย หนองค้างพลู 10/94
วิเชียร พุ่มประดับ 572 นาย หนองค้างพลู
วิเชียร อารีพิพัฒ 79 นาย หนองแขม 31
วิทยา จังกอบพัฒนา 624 นาย หนองค้างพลู 27/56
วินัย ขาวทุ่ง 339 นาย หนองแขม
วิบูลย์ จันทร์เรือง 547 นาย หนองค้างพลู
วิภา ผลไพบูลย์ 296 นางสาว หนองแขม 128
วิภารัตน์ ทองชาติ 423 นาง หนองค้างพลู 70/16
วิมล ตันเฮง 39 นางสาว หนองแขม 272
วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล 100 นางสาว หนองแขม 14/228
วิรัช กลางรณรงค์ 45 นาย หนองแขม 79
วิรัช แย้มบุบผา 144 นาย หนองแขม
วิรัตน์ จูวัฒนสำราญ 673 นาย หนองค้างพลู 42/215
วิรัตน์ ชื่นอารมย์ 391 นาย หนองแขม 2/9
วิริยะ หัตถากรวิริยะ 528 นาย หนองค้างพลู 3
วิลัยพร หากะวี 697 นางสาว หนองค้างพลู
วิลาวัลย์ เลี้ยงชีพ 481 นาง หนองค้างพลู 1044/59
วิลาศ สีเล 704 นาย หนองค้างพลู 20
วิไลพร จาดเจริญ 613 นางสาว หนองค้างพลู 1122
วิไลวรรณ วรรณประเสริฐ 620 นาง หนองค้างพลู 18
วิวัด อุทัย 734 นาย หนองค้างพลู
วิศเวศ เจนจินดา 691 นาย หนองค้างพลู 62/14
วิศิษฐ์ พงษ์ศิริศักดิ์ 304 นาย หนองแขม 13
วิสา เริ่มพยับ 176 นางสาว หนองแขม 5/106
วิสูตร ศรีธร 288 นาย หนองแขม 427
วิหค เกียรติพิศาลสกุล 398 นาย หนองค้างพลู 908
วีณา มุ่งสิน 138 นางสาว หนองแขม 5/101
วีรยา มลชัยสวัสดิ์ 218 นางสาว หนองแขม 45/176
วีรศักดิ์ แซ่เจ่า 533 นาย หนองค้างพลู 1025/10
วีระเดช เขียวบัว 198 นาย หนองแขม 542
วีระพงษ์ ถิ่นวิไล 711 นาย หนองค้างพลู 139
วีระพล ภูอุดม 153 นาย หนองแขม 17
วีระศักดิ์ ปิดตาทะนัง 310 นาย หนองแขม 734
ศรเพชร กุลศิริ 346 นาย หนองแขม
ศรายุทธ์ พุทธิไชยธันดร 55 นาย หนองแขม 190
ศรีนวล โกศลกิติวงศ์ 527 นาง หนองค้างพลู 43/112
ศรีสุดา เรืองณรงค์ 239 นางสาว หนองแขม 2/106
ศศิกรณ์ เหล่าพงษ์ศร 503 นางสาว หนองค้างพลู 43/128
ศศิกาญจน์ สนองพันธุ์ 512 นาง หนองค้างพลู 39/66
ศศิอาภา ทั่งทอง 287 นาง หนองแขม 42/483
ศักดา ฟักนิกร 626 นาย หนองค้างพลู
ศักดิ์ชัย จิตรา 577 นาย หนองค้างพลู 333/142
ศันธนา ทัศนพาณิชย์ 529 นางสาว หนองค้างพลู 543
ศันสนีย์ มโนงาม 275 นาง หนองแขม 486/221
ศาสตรา วจนะเลิศพิทักษ์ 482 นาย หนองค้างพลู 45/657
ศิริกูล รุ้งแพรวพรรณ 179 นาง หนองแขม 52/162
ศิรินันท์ เลนุกูล 152 นาง หนองแขม 2/105
ศิริพงษ์ สุขเสวต 13 นาย หนองแขม 583/1
ศิริวรรณ แซ่ตั้ง 431 นางสาว หนองค้างพลู 5/216
ศิริวรรณ บุญปลอด 135 นาง หนองแขม
ศิริวรรณ รุ่งเบญจวรรณ 169 นาง หนองแขม 592
ศุทธินี ยอดบุญ 301 นางสาว หนองแขม
ศุภกิจ บุญประสม 520 นาย หนองค้างพลู
ศุภณัฐ สัพโส 168 นาย หนองแขม 584
สกล นิมานบูรณวิจิตร 109 นาย หนองแขม 12/536
สงวนศักดิ์ ปะวะเสนัง 327 นาย หนองแขม
สงัด ผ่องแผ้ว 147 นาย หนองแขม 21
สง่า จิตต์มั่น 184 นาง หนองแขม 383
สถาปนา จำปาคำ 633 นาง หนองค้างพลู 15/265
สนทยา เกตุรังษี 107 นาย หนองแขม 22
สนธยา ชุติมาวรพันธ์ 543 นาง หนองค้างพลู 207/183
สนั่น เค้าแคน 140 นาย หนองแขม 18/68
สมเกียรติ ประเสริฐวินิจกุล 498 นาย หนองค้างพลู 43/161
สมควร มาศรีนวล 121 นาย หนองแขม 558
สมคิด พึ่งตำบล 326 นางสาว หนองแขม 424
สมคิด สุทธวงค์ 662 นาง หนองค้างพลู
สมจิต เจริญลาภการค้า 668 นาง หนองค้างพลู 45/1194
สมจิตร จีรภัทร์ 251 นาง หนองแขม 693
สมเจตน์ ลาภชวลิต 303 นาย หนองแขม 562
สมใจ ทิพยาธร 608 นาง หนองค้างพลู 1032/28
สมใจ นรนาถตระกูล 363 นาง หนองแขม 57/169
สมใจ อำนาจส่งเสริม 252 นาง หนองแขม
สมชาย กันเอี่ยม 646 นาย หนองค้างพลู 45/1359
สมชาย โคตรคำ 127 นาย หนองแขม
สมชาย นิ่มขวัญ 128 นาย หนองแขม
สมชาย ปิยวัฒนานุกูล 104 นาย หนองแขม 42/153
สมชาย เปียขาว 119 นาย หนองแขม 204
สมทรง วรรณสำเริง 265 นาง หนองแขม 33
สมนึก ฉิมวัย 108 นางสาว หนองแขม
สมนึก ดวงดารา 383 นาย หนองแขม 640
สมนึก ผ่องใส 676 นาง หนองค้างพลู 15
สมนึก เพ่งฉุย 336 นาง หนองแขม
สมบัติ ทวีศรี 569 นาย หนองค้างพลู 45/1278
สมบัติ รุ่งจรัสพันธุ์ 610 นาย หนองค้างพลู 780
สมบัติ สมบูรณ์สุข 637 นาย หนองค้างพลู 1014/18
สมบุญ อยู่ชาวไร่ 436 นาย หนองค้างพลู 1097
สมพงษ์ ชีพัฒน์ 696 นาย หนองค้างพลู 49/25
สมพร ทวีไสย์ 255 นาย หนองแขม
สมภูมิ พรโสภิณ 120 นาย หนองแขม 19/130
สมยา นรนาถตระกูล 361 นาง หนองแขม 10/166
สมยา รุกขชาติ 580 นางสาว หนองค้างพลู
สมยุทธ หวังวิศวาวิทย์ 131 นาย หนองแขม 3
สมร ทองศูนย์ 568 นางสาว หนองค้างพลู 26/18
สมร พีรพัฒน์ 194 นาง หนองแขม 94
สมรัก ต้นเจริญตระกูล 334 นาง หนองแขม 4
สมลวย คำสุมาลี 386 นางสาว หนองแขม
สมศรี โกวิทวราพร 49 นาง หนองแขม 2
สมศรี อุทัยฉาย 536 นางสาว หนองค้างพลู
สมศักดิ์ มโนรัตนถาวร 56 นาย หนองแขม 55/24
สมสวย ทางาม 186 นาง หนองแขม
สมสักดิ์ คำจวง 548 นาย หนองค้างพลู 367
สมหมาย บัวหลั่น 539 นาย หนองค้างพลู 25
สมหมาย ศรีเวียง 373 นาย หนองแขม 638
สมัย อดทน 594 นางสาว หนองค้างพลู 104
สมิด พรมมา 699 นาย หนองค้างพลู
สยามวิบูล พัชรสิรินวกุล 51 นาย หนองแขม 671
สรชาติ วัฒนกิจอำไพ 285 นาย หนองแขม 126
สรณ์บงกช รัศมีสุริเยนทร์ 298 นางสาว หนองแขม 148
สร้อยสุดา มหาชานิกะ 80 นางสาว หนองแขม 7/45
สอาด เด่นดวง 400 นาย หนองค้างพลู 45/1206
สังวาลย์ เฮงสมบูรณ์ 356 นาง หนองแขม
สัณฐิตา จำปาทอง 358 นาง หนองแขม
สันต์ธร แหลมศรี 458 นาย หนองค้างพลู 1016/68
สันติ เชิดสกุลนานา 563 นาย หนองค้างพลู
สัมฤทธิ์ โอสถานุภาพ 434 นาย หนองค้างพลู 13
สากล มาตรวงษ์ 149 นาย หนองแขม 37
สายตา พาเรือง 586 นาย หนองค้างพลู
สายสุนีย์ รสรื่น 15 นาง หนองแขม 740
สายันต์ ทวีแสง 535 นาย หนองค้างพลู 10/725
สาลี่ วงศ์ษา 272 นาง หนองแขม 9/45
สาวิณี รอดวิลัย 551 นาย หนองค้างพลู
สำเนียง แก้วงามสอง 659 นาย หนองค้างพลู 10/375
สำรวม สุขสมผล 221 นาย หนองแขม 49
สำรอง ช้างแย้ม 684 นาย หนองค้างพลู 10/98
สำรอง สว่างรัตวัฒนา 635 นาย หนองค้างพลู
สำเร็จ ยศประพันธ์ 494 นาย หนองค้างพลู 26/239
สำเริง สุขเมือง 680 นาย หนองค้างพลู 72
สิทธิชัย ดำรงธรรมวานิช 162 นาย หนองแขม 72
สิทธิชัย แสงศิริ 372 นาย หนองแขม
สินี เลิศสมฤดี 413 นาง หนองค้างพลู 935
สีพร นาสิงเตา 457 นาย หนองค้างพลู
สุกัญญา งามลิขิตวัฒนกุล 588 นาง หนองค้างพลู 18
สุกัญญา ใจดี 669 นางสาว หนองค้างพลู
สุกัญญา นาประจักษ์ 716 นาง หนองค้างพลู
สุกัญญา มณีฉาย 291 นาย หนองแขม 871
สุกัญญา โรจน์บุญถึง 233 นางสาว หนองแขม 147/116
สุขวัสส์ ทองคำ 380 นาย หนองแขม
สุคนธ์ ใจกำแหง 370 นาง หนองแขม 947
สุคนธ์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ 75 นางสาว หนองแขม 20
สุจารี ธนาวัฒนะ 118 นางสาว หนองแขม 12/106
สุจารี วัฒกไพบูลย์ 30 นางสาว หนองแขม 18/32
สุจินต์ วัฒนา 505 นาย หนองค้างพลู 1
สุชล แย้มผกา 284 นาย หนองแขม 95/1
สุชาดา ซาซง 352 นางสาว หนองแขม
สุชาติ เพ็งโตวงศ์ 558 นาย หนองค้างพลู 28
สุชิน วิวาสุข 321 นาย หนองแขม
สุณี เร้าใจ 137 นาง หนองแขม 50/324
สุณีย์ หมอยาดี 270 นางสาว หนองแขม
สุดใจ ขาวนวล 322 นาย หนองแขม 270
สุดฤทัย ปริสุทธิ์สุนทร 488 นางสาว หนองค้างพลู 39/326
สุดารัตน์ ศรีตระกูล 461 นาง หนองค้างพลู 1022/76
สุทอน ศรีแก้ว 257 นาย หนองแขม
สุทิศา จุตตาหงษ์ 267 นาง หนองแขม 51/76
สุธิดา รัตนอติกุล 581 นาง หนองค้างพลู 59/290
สุธินี วังนุช 579 นางสาว หนองค้างพลู
สุนัน สุปัตติ 514 นาย หนองค้างพลู
สุนันท์ ส่วนประสงค์ 223 นาง หนองแขม 719/102
สุนีย์ ยิ้มคง 453 นาง หนองค้างพลู
สุนีย์เทพ จุไรพรดี 451 นาง หนองค้างพลู 4
สุบิน อนันตธนวนิชย์ 219 นาย หนองแขม 24
สุบิล ตุละพิภาค 560 นาย หนองค้างพลู 15/5
สุพจน์ เหลืองวัฒนไพศาล 473 นาย หนองค้างพลู 73/16
สุพรรณ์ วินทะไชย 279 นาย หนองแขม
สุพัฒ ลาวิลาศ 449 นาง หนองค้างพลู
สุพัตรา คฑารัตน์ 6 นาง หนองแขม 51/500
สุพัตรา คะเลิศรัมย์ 555 นางสาว หนองค้างพลู 313
สุพัตรา ภุมรินทร์ 124 นางสาว หนองแขม
สุพิษ นาควัชระ 215 นาง หนองแขม
สุภา ดิเรกฤทธิรุต 97 นางสาว หนองแขม 4
สุภาภรณ์ ชมภูศรี 253 นางสาว หนองแขม 486/195
สุภาวดี แสงพราย 362 นาง หนองแขม
สุมาลี ใจดี 143 นางสาว หนองแขม
สุรชัย ธัญตระกูล 88 นาย หนองแขม 51/118
สุรชิน ชินานุวัฒน์ 377 นาย หนองแขม
สุรพันธ์ พันธุ์ชนะวาณิช 330 นาย หนองแขม 50/341
สุรวิชย์ สุรฤทธิ์เดชาชัย 727 นาย หนองค้างพลู 1028/77
สุรศักดิ์ กมลเก่งเรียน 508 นาย หนองค้างพลู 43/150
สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 359 นาย หนองแขม 235/46
สุรศักดิ์ ประโมทะกะ 213 นาย หนองแขม 46
สุรศักดิ์ แสนศรี 133 นาย หนองแขม
สุรสิทธิ์ จรินทร์ทอง 479 นาย หนองค้างพลู 17/46
สุรัตน์ กอพัชรสุนทร 450 นาย หนองค้างพลู 454
สุรัตน์ คำโสภา 484 นาย หนองค้างพลู
สุรินทร์ จันทะเสน 134 นาย หนองแขม
สุริสา พหลโยธิน 64 นางสาว หนองแขม 7/73
สุรีย์พร วิริยะศิริปัญญา 598 นาง หนองค้างพลู 53/177
สุรีย์วรรณ สงฆ์จินดา 530 นาง หนองค้างพลู
สุวรรณา ลิมทวีสมเกียรติ 24 นางสาว หนองแขม 51/507
สุวิทย์ คงสุขสวัสดิ์ 48 นาย หนองแขม 612
สุวิทย์ เจริญผล 54 นาย หนองแขม 51/356
เสน่ห์ แสงสว่าง 52 นาง หนองแขม 18/10
เสนอ พวงเกษ 324 นาย หนองแขม
เสาวณีย์ จงภักดี 77 นางสาว หนองแขม 79/11
เสาวลักษณ์ มีแก้วกุญชร 317 นางสาว หนองแขม 12/244
แสงระวี พรหมเล็ก 7 นาง หนองแขม 29
แสงอรุณ เทพพันธุ์ 43 นาง หนองแขม 50/330
แสงอรุณ มั่งทอง 591 นาย หนองค้างพลู
โสภิตา สินสนิท 660 นางสาว หนองค้างพลู
หนูเจน ไชยเสนหาร 161 นาย หนองแขม 12/233
หนูพัฒน์ เคนพล 341 นางสาว หนองแขม
เหลียง ดีทอง 425 นาย หนองค้างพลู 182
อดิศักดิ์ พวงพิทยาวุฒิ 34 นาย หนองแขม 119
อติเทพ คำเจริญ 46 นาย หนองแขม 40
อนัญพร รังษีสุริยันต์แจ่ม 277 นาง หนองแขม 446
อนันต์ สันติพจนา 625 นาย หนองค้างพลู 1005/37
อนุรักษ์ จันทร์ศรี 250 นาย หนองแขม
อนุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง 622 นาย หนองค้างพลู 1008/60
อนุสรณ์ ใจอารีย์ 78 นาย หนองแขม 200
อโนชา สมสอาด 319 นาย หนองแขม
อภิชัย ทรัพย์พิศาล 232 นาย หนองแขม 38/27
อภิเดช จิตติพร 538 นาย หนองค้างพลู 17
อภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ 462 นาย หนองค้างพลู 1036/8
อภิศักดิ์ ฤกษ์บ่าย 428 นาย หนองค้างพลู 10/869
อมร วรเนตร 263 นางสาว หนองแขม
อรทัย ทองจันทร์ 709 นางสาว หนองค้างพลู
อรพร พงศ์รุจิรา 226 นางสาว หนองแขม 239/108
อรพรรณ เหลืองดำรงค์ 522 นางสาว หนองค้างพลู 333/219
อรพิน วงษ์เจริญ 274 นางสาว หนองแขม 235/59
อรัญญา ทั่งแก้ว 648 นาง หนองค้างพลู 39/442
อรุณ พรประทีปมงคล 497 นาย หนองค้างพลู 35
อรุณ รุ่งเรือง 94 นาง หนองแขม 319
อัครพงศ์ สกุลรุ่งโรจน์ 236 นาย หนองแขม 367
อัครินทร์ วรโชติวชิรนนท์ 627 นาย หนองค้างพลู
อังคณา อัชฌากุล 31 นางสาว หนองแขม 2
อัมพร สาสุวรรณ์ 300 นางสาว หนองแขม 57/162
อัมภา สุขสิงห์ 292 นาง หนองแขม 476
อัมรินทร์ คุ้มภัย 156 นาย หนองแขม 4
อัศวยุช อายูวัฒนากุล 381 นาย หนองแขม 50/89
อาเขต ฉัตรชัยรุ่งเรือง 193 นาย หนองแขม 42/578
อานุภาพ ลิ้มวิลัย 297 นาย หนองแขม 50/43
อารยา ปลาบู่ทอง 630 นางสาว หนองค้างพลู
อารีวรรณ ถิรโสตถินานนท์ 589 นาง หนองค้างพลู 45/1793
อาวุธ น้อยโสภา 182 นาย หนองแขม 224
อาสยา พุ่มไสว 360 นาง หนองแขม 10
อำนวย จันทร์ศิริ 516 นางสาว หนองค้างพลู
อำนวย นาเท 666 นาง หนองค้างพลู
อำนาจ รอดสุกา 523 นาย หนองค้างพลู
อำพัน สุขเสวต 40 ร.อ. หนองแขม 583
อำไพ งามกนก 544 นาง หนองค้างพลู 45/308
อิทธิกฤต ธนกิจสมบัติ 585 นาย หนองค้างพลู 81/163
อินทัช จิรวัฒน์วิรุฬห์ 687 นาย หนองค้างพลู 40/317
อิสรีย์ วิกละมุก 524 นาง หนองค้างพลู 6
อุดม จันทมนัส 412 นาย หนองค้างพลู 45/931
อุดม เป็งนันท์ 254 นาย หนองแขม
อุทัย กอนรัมย์ 717 นาย หนองค้างพลู
อุทัย ฤทธิ์คำหาญ 335 นางสาว หนองแขม
อุทัยวรรณ อดทน 583 นางสาว หนองค้างพลู
อุมาพร ลีลาเจริญชัย 11 นาง หนองแขม 89
อุษา เดชสันเทียะ 394 นาง หนองแขม 42/33
เอ็กสือ ก่อเกื้อสืบสาย 350 นาย หนองแขม 12
เอี้ยงเลี้ยง แซ่ตั้ง 21 นาย หนองแขม 38

เขตหนองแขม ครั้งที่ 23
เขตหนองแขม ครั้งที่ 23 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย ชด อินทร์พิทักษ์ หนองแขม 101
2 นางสาว บุญล้อม จำปาขาว หนองแขม
3 นาง ประณีต จูจรูญ หนองแขม 38/63
4 นาง นงนุช เข็มอาจ หนองแขม 12/248
5 นาย พลช วิยาภรณ์ หนองแขม 511
6 นาง สุพัตรา คฑารัตน์ หนองแขม 51/500
7 นาง แสงระวี พรหมเล็ก หนองแขม 29
8 นางสาว เพชร มาตผล หนองแขม 51/506
9 นาง ดวงพร ศิริพร หนองแขม 19/98
10 นาง ประภาภรณ์ จีนบรรจบ หนองแขม 815/1
11 นาง อุมาพร ลีลาเจริญชัย หนองแขม 89
12 นาง ละม้าย รุ่งสมัย หนองแขม 8/7
13 นาย ศิริพงษ์ สุขเสวต หนองแขม 583/1
14 นางสาว รัตนา สิทธิพาณิชยกุล หนองแขม 12/98
15 นาง สายสุนีย์ รสรื่น หนองแขม 740
16 นางสาว มัณฑนา กุลกร หนองแขม 90
17 นาย ณัฐพล พนาชื่นวงศ์สกุล หนองแขม 12/580
18 นาย ธีรวัชร นามาสุข หนองแขม 38/54
19 นางสาว จารุวรรณ ไชคิริน หนองแขม 224
20 นาย วัฒนา วัชระวรรณชัย หนองแขม 45
21 นาย เอี้ยงเลี้ยง แซ่ตั้ง หนองแขม 38
22 นางสาว รัตนา เต็มทวี หนองแขม 51/502
23 นาย ชุมพล โพธิ์เอี่ยม หนองแขม 50/174
24 นางสาว สุวรรณา ลิมทวีสมเกียรติ หนองแขม 51/507
25 นาย เริงศักดิ์ เอี่ยมกล่ำ หนองแขม 177/3
26 นาย ณัฐวุฒิ อ่ำเจริญ หนองแขม 64
27 นางสาว โชติกา ผ่องแผ้ว หนองแขม 5/31
28 นางสาว วารีย์ ลิ้มรุ่งสุโข หนองแขม 12/1
29 นางสาว พัชรดา มงคลนวคุณ หนองแขม 29
30 นางสาว สุจารี วัฒกไพบูลย์ หนองแขม 18/32
31 นางสาว อังคณา อัชฌากุล หนองแขม 2
32 นาย ธวัชเลิศ อังกูรศุภศิลป หนองแขม 9/282
33 นาย ธารา ปัทมะศังข์ หนองแขม 9
34 นาย อดิศักดิ์ พวงพิทยาวุฒิ หนองแขม 119
35 นาย ธรรมนูญ พวงพิทยาวุฒิ หนองแขม 117
36 นาย ชัยวัฒน์ บรรลุสันติ หนองแขม 201
37 นาง พรรณา พีรพรรัตนา หนองแขม 263
38 นาย ปองสวรรค์ ธารธนโชติ หนองแขม 42/581
39 นางสาว วิมล ตันเฮง หนองแขม 272
40 ร.อ. อำพัน สุขเสวต หนองแขม 583
41 นาย ทรงยศ รักตสันติ หนองแขม 534
42 นาง ปภาพิศา มงคลปลวัชร หนองแขม 38/21
43 นาง แสงอรุณ เทพพันธุ์ หนองแขม 50/330
44 นางสาว ชนุตม์พร แสงศรีศิลปชัย หนองแขม 395
45 นาย วิรัช กลางรณรงค์ หนองแขม 79
46 นาย อติเทพ คำเจริญ หนองแขม 40
47 นาง ชัญญานันทน์ เจริญธรรมชาติ หนองแขม 161
48 นาย สุวิทย์ คงสุขสวัสดิ์ หนองแขม 612
49 นาง สมศรี โกวิทวราพร หนองแขม 2
50 นาย ชัชวาลย์ พัฒนเจริญ หนองแขม 399
51 นาย สยามวิบูล พัชรสิรินวกุล หนองแขม 671
52 นาง เสน่ห์ แสงสว่าง หนองแขม 18/10
53 นางสาว ชูกมล เกติพันธ์ หนองแขม 79/81
54 นาย สุวิทย์ เจริญผล หนองแขม 51/356
55 นาย ศรายุทธ์ พุทธิไชยธันดร หนองแขม 190
56 นาย สมศักดิ์ มโนรัตนถาวร หนองแขม 55/24
57 นางสาว มาลี รอดคุ้ม หนองแขม 161/36
58 นางสาว นิรมล ไทยพินิจ หนองแขม 458/136
59 พ.อ.อ. ดนัย เม่นแย้ม หนองแขม 55
60 นาง ขจี นาควัชระ หนองแขม 15
61 นาย คนธีร์ นาสันติสุข หนองแขม 4/77
62 นาย พูนศักดิ์ พัวทวีพงศ์ หนองแขม 44/234
63 นางสาว ขวัญเมือง แสงศิริ หนองแขม 57
64 นางสาว สุริสา พหลโยธิน หนองแขม 7/73
65 นางสาว ขวัญตา สอาดรักษ์ หนองแขม 143/22
66 นางสาว จันดี ศรีภูธร หนองแขม 38/79
67 นาง เกษศิริ ศรัทธาโสภิษฐ์ หนองแขม 123
68 นาย ก้องพันธ์ ภูมิพาณิชย์ หนองแขม 100
69 นาง วารี จันทร์ดี หนองแขม 42/329
70 นาย ปัญจกร มนตรีวิบูลย์ชัย หนองแขม 48/1
71 นาย พฤกษ์ อยู่ประพัฒน์ หนองแขม 264
72 นาย ดำรงค์ ดอกมะลิ หนองแขม 9
73 นาง เรือนจันทร์ อิ่มอ่ำ หนองแขม 17/28
74 นาย ธานัท สง่าอินทร์ หนองแขม 193
75 นางสาว สุคนธ์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ หนองแขม 20
76 นางสาว กัญญภัทร ชัยศิริ หนองแขม 12/402
77 นางสาว เสาวณีย์ จงภักดี หนองแขม 79/11
78 นาย อนุสรณ์ ใจอารีย์ หนองแขม 200
79 นาย วิเชียร อารีพิพัฒ หนองแขม 31
80 นางสาว สร้อยสุดา มหาชานิกะ หนองแขม 7/45
81 นางสาว ทิพาภรณ์ ตามบุญ หนองแขม
82 นาง บุญช่วย ใจอารีย์ หนองแขม 7
83 นาย วันชัย วิจิตขะจี หนองแขม 668
84 นาย ปรีชา สติภา หนองแขม
85 นาย ไพโรจน์ เสือประสงค์ หนองแขม 211
86 นางสาว ภาวิณี เกษโสภาวิราวรรณ หนองแขม 35/392
87 นาย ทองหนัก ดวงสุวรรณ์ หนองแขม 21
88 นาย สุรชัย ธัญตระกูล หนองแขม 51/118
89 นาย ปรีดา ฌานปัญญาชน หนองแขม 59/205
90 นาย นพพล อู่ทอง หนองแขม 486/175
91 นาง ง้อ แซ่อื้อ หนองแขม 50/46
92 นาย ประจบ สารสุวรรณ หนองแขม
93 นาง เลาะ ก่องนอก หนองแขม 667
94 นาง อรุณ รุ่งเรือง หนองแขม 319
95 นาง บุญมี โพธิเทพ หนองแขม 59/1
96 นางสาว วาสนา พิมพ์ทิมานนท์ หนองแขม 7
97 นางสาว สุภา ดิเรกฤทธิรุต หนองแขม 4
98 นาง เพ็ญแข สุขก้อน หนองแขม 566
99 นางสาว ประภาพร สว่างงามวงศ์ หนองแขม 77
100 นางสาว วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล หนองแขม 14/228
101 นาย ทวี อ๋องธรรมวงศ์ หนองแขม 79
102 นาง พิมพ์สุภัค ศุภวรรธนะกุล หนองแขม 14/261
103 นางสาว มาลินี ธรรมลี หนองแขม 42/164
104 นาย สมชาย ปิยวัฒนานุกูล หนองแขม 42/153
105 นางสาว กรรณิการ์ น่าบัณฑิต หนองแขม
106 ว่าที่ ร.ท. ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์ หนองแขม 1/467
107 นาย สนทยา เกตุรังษี หนองแขม 22
108 นางสาว สมนึก ฉิมวัย หนองแขม
109 นาย สกล นิมานบูรณวิจิตร หนองแขม 12/536
110 นาง ลูกคิด การสันทัด หนองแขม 1
111 นางสาว บัวรื่น ภาสดา หนองแขม
112 นาย นิติ เพ็งจันทร์ หนองแขม 458/208
113 นาย พงศ์พันธ์ นพเกษร หนองแขม 1/298
114 นางสาว รุ่งนภา จุ่นทองแท้ หนองแขม 35/554
115 นาย เงิน เหงี่ยมจง หนองแขม
116 นาย บุญส่ง ชูสังข์ หนองแขม 2
117 นางสาว กุญภัทศรณ์ โหรี หนองแขม
118 นางสาว สุจารี ธนาวัฒนะ หนองแขม 12/106
119 นาย สมชาย เปียขาว หนองแขม 204
120 นาย สมภูมิ พรโสภิณ หนองแขม 19/130
121 นาย สมควร มาศรีนวล หนองแขม 558
122 นาย พรประดิษฐ์ สินมั่น หนองแขม
123 นาย จตุรงค์ ราชโคตร หนองแขม
124 นางสาว สุพัตรา ภุมรินทร์ หนองแขม
125 นาย ชานุ หนองตะไกร หนองแขม
126 นาง ชุลีกร บุญญานุรักษ์ หนองแขม 57/98
127 นาย สมชาย โคตรคำ หนองแขม
128 นาย สมชาย นิ่มขวัญ หนองแขม
129 นาง รักชนก เลียงสุนทรสิทธิ์ หนองแขม 74
130 นาย โชดก ทานศรี หนองแขม
131 นาย สมยุทธ หวังวิศวาวิทย์ หนองแขม 3
132 นาง พรใจ เขียวสนั่น หนองแขม
133 นาย สุรศักดิ์ แสนศรี หนองแขม
134 นาย สุรินทร์ จันทะเสน หนองแขม
135 นาง ศิริวรรณ บุญปลอด หนองแขม
136 นาง พจนา ศรีระพงษ์ หนองแขม 663
137 นาง สุณี เร้าใจ หนองแขม 50/324
138 นางสาว วีณา มุ่งสิน หนองแขม 5/101
139 นางสาว บุบผา รุ่งวิชานิวัฒน์ หนองแขม 50/36
140 นาย สนั่น เค้าแคน หนองแขม 18/68
141 นาง ภัทรวดี แสงสุริยาสกุล หนองแขม 1/445
142 นาย ณัฐพัฒน์ จรินทร์ทอง หนองแขม 51/119
143 นางสาว สุมาลี ใจดี หนองแขม
144 นาย วิรัช แย้มบุบผา หนองแขม
145 นางสาว เกศินี เจริญจิตไพศาล หนองแขม 271
146 นาง จารุวรรณ เองไทร หนองแขม 354
147 นาย สงัด ผ่องแผ้ว หนองแขม 21
148 นาย กิตติ ภูวนิธินา หนองแขม 719/205
149 นาย สากล มาตรวงษ์ หนองแขม 37
150 นาย วิชัย ศร๊ภวพร หนองแขม 775
151 นาง กาญจนา พึ่งนุ่ม หนองแขม 29
152 นาง ศิรินันท์ เลนุกูล หนองแขม 2/105
153 นาย วีระพล ภูอุดม หนองแขม 17
154 นาง มลฤดี อุดมภาคย์ หนองแขม 12/118
155 นางสาว ปวีณา คำเปี้ย หนองแขม 50/349
156 นาย อัมรินทร์ คุ้มภัย หนองแขม 4
157 นาย ผไท จันทวงษ์ หนองแขม 10/120
158 นาย ชัยรัตน์ แนวเนียม หนองแขม
159 นางสาว จิณณพัต เทพรัตน์ หนองแขม 363
160 นาง วันดี แซ่ตั้ง หนองแขม 12/200
161 นาย หนูเจน ไชยเสนหาร หนองแขม 12/233
162 นาย สิทธิชัย ดำรงธรรมวานิช หนองแขม 72
163 นาย รัฐพล จัตุรงค์พัฒนา หนองแขม 5/107
164 นาย ฉันท์ ฉัตรปัญญาเจริญ หนองแขม 11
165 นางสาว ดวงพร สุขปานกลาง หนองแขม
166 นาง รัดเกล้า ศิริมาตร หนองแขม 18/35
167 นาย ธนาเสฎฐ์ เยื่อจันทร์ หนองแขม 458/398
168 นาย ศุภณัฐ สัพโส หนองแขม 584
169 นาง ศิริวรรณ รุ่งเบญจวรรณ หนองแขม 592
170 นางสาว ธันย์ชนก อมรชาติ หนองแขม 38/109
171 นาย ชัยรัตน์ พะมะรินทร์ หนองแขม 16
172 นาง เพ็ญสุข เบญจพันธุ์ หนองแขม 356
173 นางสาว จิดาภา เหียงมณี หนองแขม
174 นางสาว เพลินพิศ ฉัตรวัฒนาสกุล หนองแขม 50/203
175 นาง บุปผา ปานปลั่ง หนองแขม 504
176 นางสาว วิสา เริ่มพยับ หนองแขม 5/106
177 นางสาว ฐิต์ภาณัฐ สร้อยทองมี หนองแขม 606
178 นาย ณรงค์ศักดิ์ ช่วยประคอง หนองแขม
179 นาง ศิริกูล รุ้งแพรวพรรณ หนองแขม 52/162
180 นาย กิตติศักดิ์ คงศักดิ์พรนิมิต หนองแขม 500
181 นาง บัวผัด ธรรมพิงค์ หนองแขม 719/28
182 นาย อาวุธ น้อยโสภา หนองแขม 224
183 นางสาว ดวงเดือน ฤดีรุจนวงศ์ หนองแขม 458/332
184 นาง สง่า จิตต์มั่น หนองแขม 383
185 นางสาว ชันญญา นามบุญลือ หนองแขม 7/145
186 นาง สมสวย ทางาม หนองแขม
187 นางสาว วราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี หนองแขม 51/298
188 นางสาว กรองจิต นิลดำ หนองแขม 79/26
189 นางสาว มัทนียา บุตรฉ่ำ หนองแขม 787
190 นางสาว ธนัชพร ละอองศรี หนองแขม
191 นาย นิติศักดิ์ รักษ์เกียรติคุณ หนองแขม 458/325
192 นาง พรทิพย์ พุทธประเสริฐ หนองแขม 35
193 นาย อาเขต ฉัตรชัยรุ่งเรือง หนองแขม 42/578
194 นาง สมร พีรพัฒน์ หนองแขม 94
195 นาง ชื่น สมบูรณ์ หนองแขม 788
196 นาย ใจเด็น พุ่มพวง หนองแขม
197 นางสาว ยุวรี ประเทืองไพบูลย์ หนองแขม 52/154
198 นาย วีระเดช เขียวบัว หนองแขม 542
199 นาย ถิร อำพันธ์ หนองแขม 9/66
200 นางสาว นพัฐกานต์ เกิดแสง หนองแขม 4/1
201 นาง กิจจา ท้วมใจหาญ หนองแขม 9
202 นาง ทัศนีย์ วงศ์วรจิรศักดิ์ หนองแขม 51/196
203 ว่าที่ ร.ต. บัญชา ชูประดิษฐ์ หนองแขม 449/1
204 นางสาว พิศมัย โปดนอก หนองแขม
205 นาง เกศณี คำรพวงษ์ หนองแขม 51/260
206 นางสาว นุชรี หอมทวนลม หนองแขม 35/258
207 นาย นิติ ชุติมานิตสกุล หนองแขม 2/96
208 นางสาว นภาวรรณ จั่นทรัพย์ หนองแขม 472
209 นาง นภาพร พรสิทธิ์ไพบูลย์ หนองแขม 502
210 นาย บุญเรือง ยืนยาว หนองแขม
211 นางสาว วลัยพร ทะสมบูรณ์ หนองแขม
212 นางสาว เพ็ญพิชญา วัฒนศิริขจรชัย หนองแขม 143/166
213 นาย สุรศักดิ์ ประโมทะกะ หนองแขม 46
214 นาง ชนิวัลย์ สกุลรุ่งโรจน์ หนองแขม 365
215 นาง สุพิษ นาควัชระ หนองแขม
216 นาย ณรงค์ฤทธ์ พรสิทธิ์ไพบูลย์ หนองแขม 161
217 นางสาว ชัญญาภัค นิลถนอม หนองแขม 5
218 นางสาว วีรยา มลชัยสวัสดิ์ หนองแขม 45/176
219 นาย สุบิน อนันตธนวนิชย์ หนองแขม 24
220 นาง ธัญภา นาราพรรธน์ หนองแขม 44/192
221 นาย สำรวม สุขสมผล หนองแขม 49
222 นาย กฤติธี พุฒศิริ หนองแขม 12/138
223 นาง สุนันท์ ส่วนประสงค์ หนองแขม 719/102
224 นาง วงค์จันทร์ สิริสินรุ่งเรือง หนองแขม 42/330
225 นาง บุญช่วย ทองชูเกียรติ หนองแขม 20
226 นางสาว อรพร พงศ์รุจิรา หนองแขม 239/108
227 นาง จารุวรรณ น้ำหล่าย หนองแขม 486/90
228 นาย นรินทร์ พิพัฒน์วัฒนารมย์ หนองแขม 42/448
229 นาย เขียน ชมภูราช หนองแขม
230 นาย ชุมพล รำเพยพงศ์ หนองแขม 668
231 นาย กิตติเดช ไชยพรหมนิมิต หนองแขม 14/147
232 นาย อภิชัย ทรัพย์พิศาล หนองแขม 38/27
233 นางสาว สุกัญญา โรจน์บุญถึง หนองแขม 147/116
234 นาง ลิลณ์นา จันทร์วิเมลือง หนองแขม 486/140
235 นางสาว ทัตชญา ภัทรขจรศักดา หนองแขม 147/52
236 นาย อัครพงศ์ สกุลรุ่งโรจน์ หนองแขม 367
237 นางสาว กรรณิกา สายบุญ หนองแขม
238 นาย เฉลิม ปรางค์ประเสริฐ หนองแขม 53
239 นางสาว ศรีสุดา เรืองณรงค์ หนองแขม 2/106
240 นาย ชาตรี บัญฑิต หนองแขม 35
241 นาง กนกพร รุ่งเรืองเสาวภาคย์ หนองแขม 50/194
242 นาย ชินโชติ แสงนภาฉาย หนองแขม 739/11
243 นาง ประทุม ชัยจรีนนท์ หนองแขม 94
244 นาง พัชรินทร์ นันทชัย หนองแขม 111/210
245 นางสาว ปภาวี ทวีพงษ์ หนองแขม 42/688
246 นาย คมสันต์ คงศิลา หนองแขม
247 นาง วนิดา เรืองสวัสดิ์ หนองแขม 22
248 นางสาว กัลยาณี กรวยทอง หนองแขม
249 นาย บุญปลูก บุญรักษา หนองแขม 12
250 นาย อนุรักษ์ จันทร์ศรี หนองแขม
251 นาง สมจิตร จีรภัทร์ หนองแขม 693
252 นาง สมใจ อำนาจส่งเสริม หนองแขม
253 นางสาว สุภาภรณ์ ชมภูศรี หนองแขม 486/195
254 นาย อุดม เป็งนันท์ หนองแขม
255 นาย สมพร ทวีไสย์ หนองแขม
256 นาย นพดล ด่านธนวานิช หนองแขม 84
257 นาย สุทอน ศรีแก้ว หนองแขม
258 นาย ชูวิทย์ ดวงจันทร์ หนองแขม
259 นาย จักรกฤษ กิตติธรรมนันท์ หนองแขม 51/382
260 นาง กัญจิรา ทองกำผลา หนองแขม 18/23
261 นาง พิมลพรรณ ยาหาญ หนองแขม
262 นาย กิตติ สกุลเงิน หนองแขม 29/120
263 นางสาว อมร วรเนตร หนองแขม
264 นาย มงคล แซ่ลิ้ม หนองแขม 9/179
265 นาง สมทรง วรรณสำเริง หนองแขม 33
266 นางสาว นงนุช อุ่มจาน หนองแขม
267 นาง สุทิศา จุตตาหงษ์ หนองแขม 51/76
268 นาง ประกายเพชร สุวรรณดี หนองแขม
269 นาง วารี ดำรงศักดิ์ตระกูล หนองแขม 670
270 นางสาว สุณีย์ หมอยาดี หนองแขม
271 นางสาว ดวงใจ จิตเสนาะ หนองแขม 4/1
272 นาง สาลี่ วงศ์ษา หนองแขม 9/45
273 นางสาว เมตตา อารรีรักษ์ หนองแขม
274 นางสาว อรพิน วงษ์เจริญ หนองแขม 235/59
275 นาง ศันสนีย์ มโนงาม หนองแขม 486/221
276 นาย ก้องศักดิ์ รีรักษ์ หนองแขม
277 นาง อนัญพร รังษีสุริยันต์แจ่ม หนองแขม 446
278 นางสาว นารีรัตน์ สัมฤทธิ์ หนองแขม 15
279 นาย สุพรรณ์ วินทะไชย หนองแขม
280 นาย ทรงวิทย์ ปิ่นแช่ม หนองแขม 26/4
281 นางสาว ดวงกมล แย้มทองคำ หนองแขม 12/158
282 นาย จิตทชัย ดอกมนฑา หนองแขม 29/42
283 นางสาว ทำนอง ประทุมชาติ หนองแขม 159
284 นาย สุชล แย้มผกา หนองแขม 95/1
285 นาย สรชาติ วัฒนกิจอำไพ หนองแขม 126
286 นาย พรศิลป์ จิณะกับ หนองแขม
287 นาง ศศิอาภา ทั่งทอง หนองแขม 42/483
288 นาย วิสูตร ศรีธร หนองแขม 427
289 นาง รัตนา ชาโรจน์ หนองแขม 50/48
290 นาย จรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ หนองแขม 494
291 นาย สุกัญญา มณีฉาย หนองแขม 871
292 นาง อัมภา สุขสิงห์ หนองแขม 476
293 นาง เฉลียว ประโมทะกะ หนองแขม 44
294 นาง พรรษา อำพรผล หนองแขม 15
295 นาง ชม้าย สมดี หนองแขม
296 นางสาว วิภา ผลไพบูลย์ หนองแขม 128
297 นาย อานุภาพ ลิ้มวิลัย หนองแขม 50/43
298 นางสาว สรณ์บงกช รัศมีสุริเยนทร์ หนองแขม 148
299 นาง มลิวัลย์ พรไชยา หนองแขม
300 นางสาว อัมพร สาสุวรรณ์ หนองแขม 57/162
301 นางสาว ศุทธินี ยอดบุญ หนองแขม
302 นาย คงฤทธ์ พิมพ์เสน หนองแขม 9/171
303 นาย สมเจตน์ ลาภชวลิต หนองแขม 562
304 นาย วิศิษฐ์ พงษ์ศิริศักดิ์ หนองแขม 13
305 นางสาว กาญจนา เนาบัวพันธ์ หนองแขม
306 นาง กรรณิกา ฤกษ์ศรี หนองแขม
307 นาง บังอร บุตรดี หนองแขม
308 นาย ชาย แสงธีระพาณิชย์ หนองแขม 50/25
309 นาย มี เกษาชาติ หนองแขม
310 นาย วีระศักดิ์ ปิดตาทะนัง หนองแขม 734
311 นาย ไพรัตน์ ภู่ศรี หนองแขม 190
312 นางสาว งามจิต ทุมาภา หนองแขม 52/87
313 นาง ใจดี บัวปลื้ม หนองแขม
314 นาง ทิพปภา ตันประเสริฐ หนองแขม
315 นาง วันเพ็ญ เอี่ยมเจริญ หนองแขม 152
316 นาย ชม รสหอม หนองแขม
317 นางสาว เสาวลักษณ์ มีแก้วกุญชร หนองแขม 12/244
318 นาง ฐิติพรรณ ชื่นอารมย์ หนองแขม 221
319 นาย อโนชา สมสอาด หนองแขม
320 นาย ดิเรก มุนิกุญชรธรรม หนองแขม 50/16
321 นาย สุชิน วิวาสุข หนองแขม
322 นาย สุดใจ ขาวนวล หนองแขม 270
323 นาย นพดล สุนทรมนูกิจ หนองแขม 123
324 นาย เสนอ พวงเกษ หนองแขม
325 นางสาว ปิยรัตน์ บุญกันหา หนองแขม
326 นางสาว สมคิด พึ่งตำบล หนองแขม 424
327 นาย สงวนศักดิ์ ปะวะเสนัง หนองแขม
328 นาย คัมภีร์ คำรพวงษ์ หนองแขม 35/219
329 นาง ตันหยง ท่วมไธสง หนองแขม
330 นาย สุรพันธ์ พันธุ์ชนะวาณิช หนองแขม 50/341
331 นาย ตระกูลพันธ์ แซ่อุ้ย หนองแขม
332 นางสาว มุกดา สมานมิตร หนองแขม 3
333 นาย ราเชนทร์ บุญแม่น หนองแขม
334 นาง สมรัก ต้นเจริญตระกูล หนองแขม 4
335 นางสาว อุทัย ฤทธิ์คำหาญ หนองแขม
336 นาง สมนึก เพ่งฉุย หนองแขม
337 นาย จันทร์ อ้นขำ หนองแขม 458/356
338 นาย พันธ์ทวี กลิ่นปรุง หนองแขม
339 นาย วินัย ขาวทุ่ง หนองแขม
340 นาย มานพ เกยเมือง หนองแขม
341 นางสาว หนูพัฒน์ เคนพล หนองแขม
342 นาง เจริญ ปลอดกระโทก หนองแขม 12/268
343 นางสาว จันนา ราชแผน หนองแขม
344 นาย ชัยนาม มงคลการ หนองแขม 89
345 นาย บุญลักษณ์ กงทองลักษณ์ หนองแขม 12/67
346 นาย ศรเพชร กุลศิริ หนองแขม
347 นาย ไพฑูรย์ วิเชียรพงศธร หนองแขม 486/59
348 นาย ธีรชัย เจียเธียรสุน หนองแขม
349 นาย มนัส ชุนฉาย หนองแขม 205
350 นาย เอ็กสือ ก่อเกื้อสืบสาย หนองแขม 12
351 นางสาว ธนวัน จันทร์เดช หนองแขม 9/28
352 นางสาว สุชาดา ซาซง หนองแขม
353 นาง ธัญญาลักษณ์ อุเทนสุด หนองแขม
354 นาง ดำเนิน ลุนลา หนองแขม
355 นาง ภคพร พรไชยยะกุล หนองแขม 51/432
356 นาง สังวาลย์ เฮงสมบูรณ์ หนองแขม
357 นาง บุญญนิตย์ ตัณฑ์ประพันธ์ หนองแขม 46
358 นาง สัณฐิตา จำปาทอง หนองแขม
359 นาย สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม หนองแขม 235/46
360 นาง อาสยา พุ่มไสว หนองแขม 10
361 นาง สมยา นรนาถตระกูล หนองแขม 10/166
362 นาง สุภาวดี แสงพราย หนองแขม
363 นาง สมใจ นรนาถตระกูล หนองแขม 57/169
364 นาง รัชหทัย เหล่าใจเย็น หนองแขม
365 นาย ชัยวัฒน์ ชงัด หนองแขม 112
366 นาย ธนายุส ฟูทรัพย์นิรันดร์ หนองแขม
367 นางสาว ชุลีกร โตรื่น หนองแขม 2/39
368 นางสาว ปริญญา สังขเชวง หนองแขม
369 นางสาว มณฑิรา แซ่ฉั่ว หนองแขม 13
370 นาง สุคนธ์ ใจกำแหง หนองแขม 947
371 นางสาว เรือนขวัญ บุระมาน หนองแขม
372 นาย สิทธิชัย แสงศิริ หนองแขม
373 นาย สมหมาย ศรีเวียง หนองแขม 638
374 นาย ทยวัตน์ เบญญาพีพันธุ์ หนองแขม 458/260
375 นาย ประวิท ดวงดารา หนองแขม 632
376 นางสาว รุจิรา โยตา หนองแขม 634
377 นาย สุรชิน ชินานุวัฒน์ หนองแขม
378 นาง ปิยาภรณ์ ปานไว หนองแขม 89
379 นาง กมลพร กิตติธรรมนันท์ หนองแขม 51/381
380 นาย สุขวัสส์ ทองคำ หนองแขม
381 นาย อัศวยุช อายูวัฒนากุล หนองแขม 50/89
382 นาย เชิดชัย พลสิทธิ์ หนองแขม 642
383 นาย สมนึก ดวงดารา หนองแขม 640
384 นางสาว ลาวัลย์ ทัศนปรีชาชัย หนองแขม 889
385 นาง พิมพ์ญะภัส หุตะแพทย์ หนองแขม 12/555
386 นางสาว สมลวย คำสุมาลี หนองแขม
387 นางสาว จิราพร คุ้มเรือง หนองแขม 9/73
388 นาย บุญยิ่ง จรัสพัฒน์ หนองแขม 9/65
389 นาย มงคล จิตรฉ่ำ หนองแขม 323
390 นาย ทรงวุทธิ์ โพธิสาร หนองแขม 221
391 นาย วิรัตน์ ชื่นอารมย์ หนองแขม 2/9
392 นาง วาสนา แก่นหงษ์ หนองแขม
393 นาย บุญชอบ นาคโร หนองแขม 42/813
394 นาง อุษา เดชสันเทียะ หนองแขม 42/33
395 นาย ไพบูลย์ ดีเพิ่มพรยิ่ง หนองแขม 42/172
396 นางสาว ทิพย์รัตน์ ศิวะสกุลราช หนองค้างพลู 77/93
397 นาย บุญช่วย แห่งโพธิ์สกุล หนองค้างพลู 822
398 นาย วิหค เกียรติพิศาลสกุล หนองค้างพลู 908
399 น.ท. เชื้อ แดงดี หนองค้างพลู 39/68
400 นาย สอาด เด่นดวง หนองค้างพลู 45/1206
401 นาย บัณฑิต จินตโกวิท หนองค้างพลู 7/35
402 นางสาว กัลยวรรธน์ ศรีสุวรรณ์ หนองค้างพลู 49/67
403 นางสาว บุบผา รักอักษร หนองค้างพลู 76/23
404 นางสาว ภาวิณี ขวนขวาย หนองค้างพลู 19
405 นาย จิระพัฒน์ บุญเกิด หนองค้างพลู 78/217
406 นาง รัตนา ลาบุตรดี หนองค้างพลู 14/42
407 นาย ประเสริฐ กิริยางาม หนองค้างพลู
408 นาง ธนิกกาญจน์ กุญชร ณ อยุธยา หนองค้างพลู 5/3
409 นาย พรชัย ธีระชัย หนองค้างพลู 14
410 นางสาว มาณี เจริญรุ่งสุวรรณะ หนองค้างพลู 45/1434
411 นางสาว วันเพ็ญ อนันตกูล หนองค้างพลู 71/15
412 นาย อุดม จันทมนัส หนองค้างพลู 45/931
413 นาง สินี เลิศสมฤดี หนองค้างพลู 935
414 นาง เบญจมาศ พีชะนะ หนองค้างพลู
415 นางสาว ดุจดวงจันทร์ อำนวยไพศาล หนองค้างพลู 28/23
416 นางสาว พรนภา อำนวยไพศาล หนองค้างพลู 28/7
417 นางสาว มนชลี จิตรอบอารีย์ หนองค้างพลู 45/565
418 นาง ติ๋ม สนคะมี หนองค้างพลู 33/10
419 นางสาว นิตยา ชูแก้ว หนองค้างพลู 45/1413
420 นางสาว จันทร์จิรา แขสว่าง หนองค้างพลู 43/38
421 นางสาว กัญญา มีสิทธิ์ หนองค้างพลู 939
422 นาย ยรรยง ทองชาติ หนองค้างพลู 70/17
423 นาง วิภารัตน์ ทองชาติ หนองค้างพลู 70/16
424 นาง ดุษฎี ศิลปี หนองค้างพลู 24/39
425 นาย เหลียง ดีทอง หนองค้างพลู 182
426 นาย คำดี ทองอาจ หนองค้างพลู 14
427 นาย มานิต สาปาน หนองค้างพลู 79/281
428 นาย อภิศักดิ์ ฤกษ์บ่าย หนองค้างพลู 10/869
429 นางสาว แจ่มศรี นาคประดิษฐ์ หนองค้างพลู 15/282
430 นาย นิพันท์ จุ้ยเจริญ หนองค้างพลู 67/5
431 นางสาว ศิริวรรณ แซ่ตั้ง หนองค้างพลู 5/216
432 นางสาว เบญจวรรณ ชัยธิ หนองค้างพลู 81/17
433 นางสาว จุฑาภรณ์ แซ่ลิ้ม หนองค้างพลู 14
434 นาย สัมฤทธิ์ โอสถานุภาพ หนองค้างพลู 13
435 นาง กรณิศ ชุติมากุลทวี หนองค้างพลู 11
436 นาย สมบุญ อยู่ชาวไร่ หนองค้างพลู 1097
437 นาง ครอบ เทศนา หนองค้างพลู
438 นางสาว ทิพชะนก พวงภู่ หนองค้างพลู
439 นางสาว ชลิดา แหลมศรี หนองค้างพลู
440 นาย คมสันติ จันแสง หนองค้างพลู
441 นาย รินทอง งอกสุข หนองค้างพลู
442 นาย ปรีชา พลวงค์ษา หนองค้างพลู
443 นาย วิชัย จันทร์ตรี หนองค้างพลู 35/11
444 นาย บรรลุ แก้วพระไล หนองค้างพลู
445 นาง รัมภา พิพิธเจริญพร หนองค้างพลู 45/2097
446 นางสาว กาย เทียมพักตร์ หนองค้างพลู
447 นาง พรทิพย์ มัติโก หนองค้างพลู 10/519
448 นาง เยาวนิจ ตรีณานนท์ หนองค้างพลู 1026/42
449 นาง สุพัฒ ลาวิลาศ หนองค้างพลู
450 นาย สุรัตน์ กอพัชรสุนทร หนองค้างพลู 454
451 นาง สุนีย์เทพ จุไรพรดี หนองค้างพลู 4
452 นางสาว วัชรา พลวงค์ หนองค้างพลู
453 นาง สุนีย์ ยิ้มคง หนองค้างพลู
454 นาย ทองหล่อ ทองสง่า หนองค้างพลู 79
455 นาย พงศ์ศักดิ์ พรรัตน์ หนองค้างพลู 10/1015
456 นาง นพคุณ หรือโอภาส หนองค้างพลู 38/21
457 นาย สีพร นาสิงเตา หนองค้างพลู
458 นาย สันต์ธร แหลมศรี หนองค้างพลู 1016/68
459 นางสาว เทพพิทักษ์ พาดี หนองค้างพลู
460 นาย ทวีศักดิ์ จงจอหอ หนองค้างพลู
461 นาง สุดารัตน์ ศรีตระกูล หนองค้างพลู 1022/76
462 นาย อภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ หนองค้างพลู 1036/8
463 นาย นิติ สุทธาไพศาลวิทยา หนองค้างพลู 39/338
464 นาย นิรันทร์ ตันฮวดเจริญ หนองค้างพลู
465 นาย กรกฎ พรลัษณพิมล หนองค้างพลู 1022/56
466 พ.อ.อ. รังสิทธิ์ พันธ์สอาด หนองค้างพลู 10/611
467 นางสาว ลัดดาวัลย์ เกตุเกษา หนองค้างพลู
468 นาย เจือ หยูทองอินทร์ หนองค้างพลู 48/6
469 นาย บุญชัย จงกิจวรกุล หนองค้างพลู 1015/67
470 นาย ธนัด ศรีดี หนองค้างพลู
471 นาย จอมพัฒน์ กิตติโรจนางกูร หนองค้างพลู 17
472 นาง ดวง วันดี หนองค้างพลู
473 นาย สุพจน์ เหลืองวัฒนไพศาล หนองค้างพลู 73/16
474 นางสาว วันเพ็ญ ฉุยฉาย หนองค้างพลู 37
475 ว่าที่ พ.ต.ท. วัชระ วัจนะพุกกะ หนองค้างพลู 14
476 นาย ธนกร ดีสวัสดิ์ หนองค้างพลู 1023/71
477 นาง กิจจา สัญญารัตนพิชณ์ หนองค้างพลู
478 นางสาว พรลักษณ์ สิริตระการ หนองค้างพลู 1044/62
479 นาย สุรสิทธิ์ จรินทร์ทอง หนองค้างพลู 17/46
480 นางสาว มณีรัตน์ เสริมศีลธรรม หนองค้างพลู 1008/56
481 นาง วิลาวัลย์ เลี้ยงชีพ หนองค้างพลู 1044/59
482 นาย ศาสตรา วจนะเลิศพิทักษ์ หนองค้างพลู 45/657
483 นางสาว วัชรี แก้วไทรเทียม หนองค้างพลู 71/1
484 นาย สุรัตน์ คำโสภา หนองค้างพลู
485 นาง จิตรใจ วจนะเลิศพิทักษ์ หนองค้างพลู 45/660
486 นาย รณฤทธิ ทาแดง หนองค้างพลู 1022/29
487 นางสาว กรรณิการ์ จันขวา หนองค้างพลู 33/36
488 นางสาว สุดฤทัย ปริสุทธิ์สุนทร หนองค้างพลู 39/326
489 นาย ณัฐวุฒิ แก้วเพชร หนองค้างพลู
490 นาง พรอาภา บุญวิไลลักษณ์ หนองค้างพลู 16
491 นาย พิริยะ กิ่งสน หนองค้างพลู
492 นางสาว วาสนา จัยสิน หนองค้างพลู 333/152
493 นาย มงคลชัย แซ่ตั้ง หนองค้างพลู 39/358
494 นาย สำเร็จ ยศประพันธ์ หนองค้างพลู 26/239
495 นาย เชิงชัย สุธาเกียรติสกุล หนองค้างพลู 45/170
496 นาง ธนธรณ์ เฉลิมพร หนองค้างพลู 154
497 นาย อรุณ พรประทีปมงคล หนองค้างพลู 35
498 นาย สมเกียรติ ประเสริฐวินิจกุล หนองค้างพลู 43/161
499 นาย ธนะสิทธิ์ นิธิจรัสรัตน์ หนองค้างพลู 6/40
500 นางสาว กัญญรัตน์ แวดสูงเนิน หนองค้างพลู
501 นาย ถวิล บุญรักษา หนองค้างพลู 6
502 นาย จิรภาส ก๋งเทียม หนองค้างพลู 125
503 นางสาว ศศิกรณ์ เหล่าพงษ์ศร หนองค้างพลู 43/128
504 นาย กฤษณ์ชัย บุญญาอารักษ์ หนองค้างพลู
505 นาย สุจินต์ วัฒนา หนองค้างพลู 1
506 นาง มวย การกระสัง หนองค้างพลู
507 นางสาว บุญเรือน อ่อนเคร็ง หนองค้างพลู
508 นาย สุรศักดิ์ กมลเก่งเรียน หนองค้างพลู 43/150
509 นาย นรภัทร จันทนา หนองค้างพลู 45/1241
510 นาย นปพัฒน์ เพ็งพิพัฒน์ หนองค้างพลู
511 นาย ธนากร ศิริมงคล หนองค้างพลู
512 นาง ศศิกาญจน์ สนองพันธุ์ หนองค้างพลู 39/66
513 นาย ณัฐวัฒน์ ชมภูทัศน์ หนองค้างพลู 43/292
514 นาย สุนัน สุปัตติ หนองค้างพลู
515 นาย บันทิศ สาลางโคตร หนองค้างพลู
516 นางสาว อำนวย จันทร์ศิริ หนองค้างพลู
517 นาย ธีระศักดิ์ ปัทมะสนธิ หนองค้างพลู
518 นาย ภักดิ์ขินัย วิมลพักตร์ หนองค้างพลู
519 นาง ปราณี สายแจ่ม หนองค้างพลู
520 นาย ศุภกิจ บุญประสม หนองค้างพลู
521 นาย จิรธัช หรือโอภาส หนองค้างพลู 38/1
522 นางสาว อรพรรณ เหลืองดำรงค์ หนองค้างพลู 333/219
523 นาย อำนาจ รอดสุกา หนองค้างพลู
524 นาง อิสรีย์ วิกละมุก หนองค้างพลู 6
525 พลฯ ไทยธวัช ไทยานนท์ หนองค้างพลู 89
526 นางสาว ณัฐฐิญา สิมลา หนองค้างพลู
527 นาง ศรีนวล โกศลกิติวงศ์ หนองค้างพลู 43/112
528 นาย วิริยะ หัตถากรวิริยะ หนองค้างพลู 3
529 นางสาว ศันธนา ทัศนพาณิชย์ หนองค้างพลู 543
530 นาง สุรีย์วรรณ สงฆ์จินดา หนองค้างพลู
531 นาย ทองจันทร์ ประริปุนนัง หนองค้างพลู
532 นางสาว วรภา ทัศนพาณิชย์ หนองค้างพลู 544
533 นาย วีรศักดิ์ แซ่เจ่า หนองค้างพลู 1025/10
534 นาง นงเยาว์ ทรัพย์เกิด หนองค้างพลู 297
535 นาย สายันต์ ทวีแสง หนองค้างพลู 10/725
536 นางสาว สมศรี อุทัยฉาย หนองค้างพลู
537 นาย ชูเชิด อินทมี หนองค้างพลู 3104
538 นาย อภิเดช จิตติพร หนองค้างพลู 17
539 นาย สมหมาย บัวหลั่น หนองค้างพลู 25
540 นางสาว รุจี ทองบาง หนองค้างพลู 1150
541 นาย ชูศักดิ์ แม้นเหมือน หนองค้างพลู
542 นาย ฉัตรชัย ช่อทัยสงค์ หนองค้างพลู
543 นาง สนธยา ชุติมาวรพันธ์ หนองค้างพลู 207/183
544 นาง อำไพ งามกนก หนองค้างพลู 45/308
545 นางสาว มาลัยวรรณ พูลสวัสดิ์ หนองค้างพลู 1009/7
546 นาง นิตยา วัชสิริเสรี หนองค้างพลู 79/454
547 นาย วิบูลย์ จันทร์เรือง หนองค้างพลู
548 นาย สมสักดิ์ คำจวง หนองค้างพลู 367
549 นาย ชาญชัย เพ็ชรพรประภาส หนองค้างพลู 1044/9
550 นาง มนัสนันท์ สุขสบาย หนองค้างพลู
551 นาย สาวิณี รอดวิลัย หนองค้างพลู
552 นาย คณิตฐา กาจธัญกรณ์ หนองค้างพลู
553 นาง ทองพูล สุทธิสมบัติ หนองค้างพลู
554 นาย ณรงค์ กลีบกำไร หนองค้างพลู 16
555 นางสาว สุพัตรา คะเลิศรัมย์ หนองค้างพลู 313
556 นาย เปรม คำเสียง หนองค้างพลู
557 นาย พิสิษฐ์ อุษยาพร หนองค้างพลู 11
558 นาย สุชาติ เพ็งโตวงศ์ หนองค้างพลู 28
559 นาง ขวัญครองนนท์ จันทร์ดนู หนองค้างพลู
560 นาย สุบิล ตุละพิภาค หนองค้างพลู 15/5
561 นาย ชาตรี มีสกุล หนองค้างพลู 78/92
562 นาย ธนทัต ภูมิศุทธิ หนองค้างพลู
563 นาย สันติ เชิดสกุลนานา หนองค้างพลู
564 นาย ธรรมนูญ พึ่งสมบุญ หนองค้างพลู 78/114
565 จ.ท. มณี เหลาสกุล หนองค้างพลู 81/78
566 นางสาว ยุวรรณี อภิชัยธนกุล หนองค้างพลู 45/284
567 นาง กฤษณา แก่นจันทร์ หนองค้างพลู 53/176
568 นางสาว สมร ทองศูนย์ หนองค้างพลู 26/18
569 นาย สมบัติ ทวีศรี หนองค้างพลู 45/1278
570 นางสาว ฐิติมา เสียงผา หนองค้างพลู 36/2
571 นาง พัชชนัญ พฤกษานุศักดิ์ หนองค้างพลู 140
572 นาย วิเชียร พุ่มประดับ หนองค้างพลู
573 นาย ภิญโญ งามสกุลเจริญชัย หนองค้างพลู 1021/44
574 นางสาว ดำรง สมบัติ หนองค้างพลู
575 นาย พล ทิพเพชร หนองค้างพลู 71
576 นางสาว มยุรี สิทธิเทศ หนองค้างพลู
577 นาย ศักดิ์ชัย จิตรา หนองค้างพลู 333/142
578 นางสาว จิราภรณ์ เกตุจันทร์ หนองค้างพลู
579 นางสาว สุธินี วังนุช หนองค้างพลู
580 นางสาว สมยา รุกขชาติ หนองค้างพลู
581 นาง สุธิดา รัตนอติกุล หนองค้างพลู 59/290
582 นางสาว ฉลอง พลศร หนองค้างพลู
583 นางสาว อุทัยวรรณ อดทน หนองค้างพลู
584 นาย กิตติศักดิ์ ตั้งตระกูล หนองค้างพลู 65
585 นาย อิทธิกฤต ธนกิจสมบัติ หนองค้างพลู 81/163
586 นาย สายตา พาเรือง หนองค้างพลู
587 นาย ถิ่นยิ้ม แซ่ล้อ หนองค้างพลู 16
588 นาง สุกัญญา งามลิขิตวัฒนกุล หนองค้างพลู 18
589 นาง อารีวรรณ ถิรโสตถินานนท์ หนองค้างพลู 45/1793
590 นาย ทัศนัย กีรติรัตนะ หนองค้างพลู 54/39
591 นาย แสงอรุณ มั่งทอง หนองค้างพลู
592 นาย บุญธรรม แก้วกัณหา หนองค้างพลู
593 นางสาว เบญจวรรณ ฉิมลี หนองค้างพลู
594 นางสาว สมัย อดทน หนองค้างพลู 104
595 นาย ตีบ กันน้อย หนองค้างพลู
596 นาย พิชิต วัฒนผันประเสริฐ หนองค้างพลู 40/13
597 นาง รุ่งทิพย์ เหมือนแย้ม หนองค้างพลู 112
598 นาง สุรีย์พร วิริยะศิริปัญญา หนองค้างพลู 53/177
599 นาย เยื่อ ตันลิ้มสูน หนองค้างพลู
600 นาย ละมัย คล่องการ หนองค้างพลู
601 นางสาว ฤดี สวนสำราญ หนองค้างพลู 175
602 นางสาว วันทนา พานทอง หนองค้างพลู 26/582
603 นาง นิอร ทวีสุขสิริอนันต์ หนองค้างพลู 45/1166
604 นาง วัลภา กางสันเทียะ หนองค้างพลู
605 นาย วาโย คูหาทัสนะดีกุล หนองค้างพลู 43/284
606 นาย ธนภณ ธเนศโชติญา หนองค้างพลู 45/1085
607 นางสาว วงศ์วาส โลสุดา หนองค้างพลู
608 นาง สมใจ ทิพยาธร หนองค้างพลู 1032/28
609 นาง ขันทอง เรืองสวัสดิ์ หนองค้างพลู 207/31
610 นาย สมบัติ รุ่งจรัสพันธุ์ หนองค้างพลู 780
611 นาย ประสิทธิ์ นุชงาม หนองค้างพลู 24
612 นาง กมลทิพย์ สมประเสริฐพร หนองค้างพลู 101
613 นางสาว วิไลพร จาดเจริญ หนองค้างพลู 1122
614 นาง รุ่งทิวา ครุธระเบียบ หนองค้างพลู 1019/71
615 นางสาว จิติมา ร่วมสมัคร หนองค้างพลู
616 นางสาว กานดา แซ่จิว หนองค้างพลู 333/188
617 นาง รัตนา พฤกษ์ไพบูลย์ หนองค้างพลู 40/223
618 นาย ธีระพันธ์ สุวรรณประดิษฐ หนองค้างพลู 73/18
619 นาง พัชรินทร์ จันทฤทธิ์ หนองค้างพลู 60/258
620 นาง วิไลวรรณ วรรณประเสริฐ หนองค้างพลู 18
621 นาย กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์ หนองค้างพลู 45/675
622 นาย อนุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง หนองค้างพลู 1008/60
623 นาง กมลวรรณ ป้องคำสิงห์ หนองค้างพลู
624 นาย วิทยา จังกอบพัฒนา หนองค้างพลู 27/56
625 นาย อนันต์ สันติพจนา หนองค้างพลู 1005/37
626 นาย ศักดา ฟักนิกร หนองค้างพลู
627 นาย อัครินทร์ วรโชติวชิรนนท์ หนองค้างพลู
628 นาย มานพ เทียนประทุม หนองค้างพลู
629 นาย แดน เหมพิมาย หนองค้างพลู
630 นางสาว อารยา ปลาบู่ทอง หนองค้างพลู
631 นางสาว ดวงพร ศรีไกรพักตร์ หนองค้างพลู
632 นาย บุญนะ วนพฤกษากุล หนองค้างพลู 79/91
633 นาง สถาปนา จำปาคำ หนองค้างพลู 15/265
634 นาย ใจเพชร ไทยเดิม หนองค้างพลู 118
635 นาย สำรอง สว่างรัตวัฒนา หนองค้างพลู
636 นาย เฉลียว กุนอก หนองค้างพลู
637 นาย สมบัติ สมบูรณ์สุข หนองค้างพลู 1014/18
638 นาง มัณฑนา วงศาธชัยสกุล หนองค้างพลู 421
639 นาย ประวิทย์ ศรีอุดม หนองค้างพลู 53
640 นาย ขวัญชัย ธีรทองดี หนองค้างพลู 386
641 นาย รุ่งเรือง ทองเงิน หนองค้างพลู 21
642 นาย เกรียงศักดิ์ ภูมิรัตนางกูร หนองค้างพลู 11
643 นาง ชนิตา บูรณวิทยวุฒิ หนองค้างพลู 13
644 นางสาว ทองย้อย พลสนาม หนองค้างพลู 103
645 นาง ปราณี เลผล หนองค้างพลู 207/190
646 นาย สมชาย กันเอี่ยม หนองค้างพลู 45/1359
647 นางสาว จารุณี บุรุษชาต หนองค้างพลู 6/119
648 นาง อรัญญา ทั่งแก้ว หนองค้างพลู 39/442
649 นางสาว ธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด หนองค้างพลู
650 นาย จิรวัฒน์ ศรีดี หนองค้างพลู 43/251
651 นาย ธรรณธนธรณ์ ธรรมเที่ยง หนองค้างพลู
652 นาย คงเดช กุลัพบุรี หนองค้างพลู
653 นางสาว กรวิการ์ แซ่แต้ หนองค้างพลู 35/2
654 นาย มนตรี ครรภาฉาย หนองค้างพลู 45/1938
655 นาย ทวี ปฐมศิริ หนองค้างพลู 22/35
656 นาง ณิชานันท์ ศรีวิมล หนองค้างพลู 739
657 นาย วิจิตร ตั้งสัจจะวิฑูรย์ หนองค้างพลู 212/33
658 นาง น้อมจิตต์ สันประยูร หนองค้างพลู 45/411
659 นาย สำเนียง แก้วงามสอง หนองค้างพลู 10/375
660 นางสาว โสภิตา สินสนิท หนองค้างพลู
661 นาง พรรณ์นลิน ตั้งพิบูลวัฒนะ หนองค้างพลู 17/16
662 นาง สมคิด สุทธวงค์ หนองค้างพลู
663 นาย ณัฐพล สายใจ หนองค้างพลู 24
664 นาย กฤษดา อู่สุวรรณทิม หนองค้างพลู 46
665 นางสาว ขวัญจิต โพธิ์จันทร์ หนองค้างพลู
666 นาง อำนวย นาเท หนองค้างพลู
667 นาย ไพฑูรย์ พยอมหอม หนองค้างพลู
668 นาง สมจิต เจริญลาภการค้า หนองค้างพลู 45/1194
669 นางสาว สุกัญญา ใจดี หนองค้างพลู
670 นาง แก้ว อุ่มกล้วย หนองค้างพลู 10
671 นาย บุญส่ง อ่อนสมัย หนองค้างพลู 1083
672 นาย คนอง ฟุ้งพงษ์ หนองค้างพลู 40/127
673 นาย วิรัตน์ จูวัฒนสำราญ หนองค้างพลู 42/215
674 นาง ปิยมณ แซ่ตั้ง หนองค้างพลู 13
675 นาง เมตตา ดีมี หนองค้างพลู 11
676 นาง สมนึก ผ่องใส หนองค้างพลู 15
677 นาง บุณยพร จันญา หนองค้างพลู
678 นาย ภัทรวรรธน์ ชัยอนุวัฒน์ หนองค้างพลู 27/29
679 นาง ดวงเดือน แย้มวาที หนองค้างพลู 36/23
680 นาย สำเริง สุขเมือง หนองค้างพลู 72
681 นาย พินิจ วงศ์พรเพ็ญภาพ หนองค้างพลู
682 นาย ธนากร ตระกูลเตชะเดช หนองค้างพลู 904
683 นางสาว พรศิริ ชุ่มจิตร หนองค้างพลู 79/260
684 นาย สำรอง ช้างแย้ม หนองค้างพลู 10/98
685 นาย ธนาชัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ หนองค้างพลู 177
686 นาย วันชาติ เมธาวงศ์วณิช หนองค้างพลู
687 นาย อินทัช จิรวัฒน์วิรุฬห์ หนองค้างพลู 40/317
688 นาย โชคชัย คงกะพันธ์ หนองค้างพลู
689 นาย วิชาญ พิกุลณี หนองค้างพลู 10/94
690 นาย ณรงค์ศักดิ์ สวนสำราญ หนองค้างพลู
691 นาย วิศเวศ เจนจินดา หนองค้างพลู 62/14
692 นาย กันย์ เพ็ชรพินิจ หนองค้างพลู 48
693 นาย คมสัน เอี่ยมมีโชคชัย หนองค้างพลู 79/357
694 นาย ขจิต แสงศิริ หนองค้างพลู
695 นางสาว นภาภพร บรมินอาชากูล หนองค้างพลู 333/23
696 นาย สมพงษ์ ชีพัฒน์ หนองค้างพลู 49/25
697 นางสาว วิลัยพร หากะวี หนองค้างพลู
698 นาย ณัฐวัชร์ จันทโรทัย หนองค้างพลู 1020/65
699 นาย สมิด พรมมา หนองค้างพลู
700 นางสาว จินดา ชีพัฒน์ หนองค้างพลู 49/40
701 นาย มานนท์ ศรีสินทร หนองค้างพลู 59/497
702 นาย พนัส พันธุลาภ หนองค้างพลู 10
703 นาย วิชัย เล็กเงาดี หนองค้างพลู 45/711
704 นาย วิลาศ สีเล หนองค้างพลู 20
705 นาย ตรัยพัทธ์ สุรพนานนท์ชัย หนองค้างพลู 1014/38
706 นาย วสัน โพธิ์เผือก หนองค้างพลู 126
707 นางสาว ชลกร เกิดเกษม หนองค้างพลู
708 นางสาว ฐิตาภรณ์ เกิดดี หนองค้างพลู 16
709 นางสาว อรทัย ทองจันทร์ หนองค้างพลู
710 นางสาว จำรัส เล็กงาม หนองค้างพลู 49
711 นาย วีระพงษ์ ถิ่นวิไล หนองค้างพลู 139
712 นาง พรเพ็ชร ชนะคุณ หนองค้างพลู 45/141
713 นาย ประยูร ดวงประโคน หนองค้างพลู
714 นาง เครือวัลย์ จงศุภฤกษ์ หนองค้างพลู 26/40
715 นาย โกศล บุญศิลป์ หนองค้างพลู 1014/36
716 นาง สุกัญญา นาประจักษ์ หนองค้างพลู
717 นาย อุทัย กอนรัมย์ หนองค้างพลู
718 นาย ขจรวิทย์ ปฐมสุนทรชัย หนองค้างพลู 1024/43
719 นาย นันทวัตร กัณหะกาญจนะ หนองค้างพลู 1020/74
720 นาย ชรินทร์ ทรงสิริวรกุล หนองค้างพลู 79/248
721 นาง บังอร อีโน หนองค้างพลู 97
722 นาย ปรีชา จ้อยทองมูล หนองค้างพลู 6
723 นาย ประมูล ยิ้มไธสง หนองค้างพลู 1117
724 นางสาว จันทร์แรม สังข์เอี่ยม หนองค้างพลู 48/2
725 นาง วัลลภา แซ่แต้ หนองค้างพลู 1026/66
726 นาย นิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย หนองค้างพลู 898
727 นาย สุรวิชย์ สุรฤทธิ์เดชาชัย หนองค้างพลู 1028/77
728 นาง ฐานิตา เชื้อกูล หนองค้างพลู 45/350
729 นางสาว ญาณิสสรา เกษนอก หนองค้างพลู 54/51
730 นางสาว พอใจ ภาสบุตร หนองค้างพลู
731 นางสาว ยุพิน พันธ์เตี้ย หนองค้างพลู 11
732 นาย บรรจง บุณณะรังษี หนองค้างพลู 89
733 นาย มนตรี น้อยเจริญ หนองค้างพลู 97
734 นาย วิวัด อุทัย หนองค้างพลู
735 นาย กมลวร สีวงษา หนองค้างพลู 1031/8
736 นาย แท้ ทองจันทร์ หนองค้างพลู 6
737 นาย ไกวัล สีวงษา หนองค้างพลู 1031/9
738 นาย ธีร์ธวัช สุนา หนองค้างพลู 14/6
739 นางสาว ยุพา กลับชาติ หนองค้างพลู
740 นาง วรรณา อัครทรัพย์สกุล หนองค้างพลู
741 นางสาว กุญญนี สารกุล หนองค้างพลู 28
742 นาง มุกดา กลั่นสุข หนองค้างพลู 2
743 นาย จตุพล เตชะเลิศสุวัฒน์ หนองค้างพลู 229

เขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อ

กชกร ลาภเฮงภู่ 483 นางสาว หนองแขม 42/548
กชกร แสนฤทธิ์ 438 นาง หนองแขม 18/36
กชพร เต็มอุดมชัย 702 นางสาว หนองแขม
กนกพร ถนอมชัยศักดิ์ 518 นางสาว หนองแขม 8/140
กนกรัตน์ นักคุ่ย 2 นางสาว หนองแขม 9/8
กนกรัตน์ ศรีธัมมาภรณ์ 1289 นาย หนองค้างพลู 10/160
กนิษฐา โรจนพาณิชย์วงศ์ 218 นางสาว หนองแขม 12/294
กมล มีสาวงค์ 1477 นาย หนองค้างพลู
กมล วิวัฒนากรชัย 1379 นาย หนองค้างพลู 21
กมล แสงกล้า 1322 นาย หนองค้างพลู 59/186
กมล อรุณโณ 1552 นาย หนองค้างพลู 15/289
กมลพร ศรีธาราสงวน 413 นางสาว หนองแขม 51/479
กมลมาศ ช่วงโชติ 819 นางสาว หนองแขม 42/92
กรกฏ คำแสนวงษ์ 689 นางสาว หนองแขม
กรกต เทศเขียว 1354 นาย หนองค้างพลู
กรชนก สุขสินโกวิท 834 นางสาว หนองแขม 57/170
กรรณิกา ทำสาหา 933 นาง หนองแขม
กรรณิการ์ ตั้งมนัสตรง 1123 นาง หนองค้างพลู 1036/3
กรรณิการ์ รอดสำแดง 865 นางสาว หนองแขม
กรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล 827 นาง หนองแขม 5
กริชพิสุทธิ์ เพ็ชรสีดา 1080 นาย หนองค้างพลู 26/39
กฤชชนก แดงเอียด 686 นาย หนองแขม 3
กฤษกร ล้ำลิขิตขจร 758 นาย หนองแขม 344
กฤษฎา นันทบุศยชาติ 1044 นาย หนองแขม 42/850
กฤษฏา โชติมัย 74 นาย หนองแขม 195
กฤษณ์ คำศิริ 293 นาย หนองแขม 4
กฤษณะ รัตนะวงศ์ 1103 นาย หนองค้างพลู
กฤษณะ อยู่สุภาพ 1254 นาย หนองค้างพลู
กฤษณา นาคะมนต์ 1019 นางสาว หนองแขม
กฤษณา พานิชศุภภรณ์ 297 นาง หนองแขม 634
กฤษณา เพ็ญสุข 1222 นาง หนองค้างพลู 76/10
กฤษดา ทรัพย์สนอง 282 นาย หนองแขม 2
กลมแก้ว สุสิทธิ 1318 นาย หนองค้างพลู 268
กวินนาถ แซ่เจียว 1301 นาง หนองค้างพลู 311
กษมา เงินมาก 796 นางสาว หนองแขม
ก้องเกียรติ วาอุทัศน์ 1617 นาย หนองค้างพลู
กองมี มาเมืองกล 346 นาง หนองแขม 50/314
กอบลาภ หอมเลย 119 นางสาว หนองแขม 10/157
กัญญา ทองบ้านเกาะ 1242 นางสาว หนองค้างพลู 54/85
กัณหา หลำใจซื่อ 1610 นาง หนองค้างพลู 26/80
กันยา ปุลาสะโต 969 นางสาว หนองแขม
กันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ 158 นาง หนองแขม 1440
กัลยรัตน์ รักใคร่ 641 นางสาว หนองแขม 719/269
กัลยา หลิวประเสริฐ 1271 นางสาว หนองค้างพลู 81/108
กัลยา อินทรคง 691 นางสาว หนองแขม
กาญจนา กิจพานิช 88 นางสาว หนองแขม 151/1
กาญจนา เต็มอนันต์ 813 นางสาว หนองแขม 35/166
กาญจนา เทศแก้ว 344 นางสาว หนองแขม
กานดา พิพัฒนเลิศมงคล 1250 นางสาว หนองค้างพลู 40/148
กานต์พิชชา ถนอมบุญ 34 นางสาว หนองแขม 19
กานต์สินี อัครสิริศักดื์ 186 นาง หนองแขม 458/169
ก้านทอง หงษ์หิรัญคำ 1597 นาง หนองค้างพลู 74/19
กำจร จงจักรพันธ์ 1362 นาย หนองค้างพลู 83/33
กำพล รักท้วม 287 นาย หนองแขม 100/1
กิ่งกาญจน์ ฐิติวัฒนานุกูล 1459 นาง หนองค้างพลู
กิจติพล หลองสกุล 1555 นาย หนองค้างพลู 524
กิตติพันธ์ ทองจินดา 954 นาย หนองแขม 51/65
กิตติวรรณ เจริญลิบ 551 นางสาว หนองแขม 9/322
กิติพงษ์ ชมสรรเสริญ 1205 นาย หนองค้างพลู 10/139
กิติมา บำรุงพันธุ์ 73 นาง หนองแขม 26/149
กิมลี้ แย้มกล่ำ 1051 นางสาว หนองแขม 44
กุนชรีย์ พูนดี 1419 นางสาว หนองค้างพลู
กุลรัตน์ ตลับนาค 615 นางสาว หนองแขม
กุหลาบ วงษ์เวช 771 นาย หนองแขม 89
เก่ง บุราคร 628 นาย หนองแขม 48
เกตน์นิภา ไกรสุข 759 นาง หนองแขม
เกริกกฤษณ์ ราชป้องขัน 436 นาย หนองแขม
เกรียงไกร ตันติวิบูลย์ 165 นาย หนองแขม 191/1
เกรียงศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ 544 นาย หนองแขม 16/10 ม.12
เกรียงศักดิ์ ตุแก้ว 1105 นาย หนองค้างพลู 10/203
เกรียงสิทธิ์ ธีรอภิศักดิ์กุล 1664 นาย หนองค้างพลู 333/54
เกษแก้ว ชะบา 1145 นาง หนองค้างพลู 26/158
เกษร ดีไร่ 928 นางสาว หนองแขม
เกษร ใบเกษม 445 นางสาว หนองแขม 19/127
เกษร โรจน์กุลขจร 1215 นาง หนองค้างพลู 59/257
เกิดสุรี ตั้งวัฒนกูลวงศ์ 983 นาง หนองแขม
แก่นจันทร์ โลหะกุล 1380 นาง หนองค้างพลู 18/7
แก้วตา อุทำกา 642 นางสาว หนองแขม 458/160
โกวิท สุขทวี 1355 นาย หนองค้างพลู
โกวิทย์ สีจันทร์ 1412 นาย หนองค้างพลู
ไกร ดำริพัฒนโชติ 71 นาย หนองแขม 71
ขจรพัฒน์ ปัญญพลกุลวัฒน์ 196 นาย หนองแขม 52/170
ขจรรัตน์ พูนพานิช 631 นางสาว หนองแขม 29 (18/139)
ขจรศักดิ์ งามพาณิชยกิจ 826 นาย หนองแขม 19/77
ขนิษฐา ศิริประยูร 840 นางสาว หนองแขม 51/493
ขวัญ มนัสศิลา 849 นาย หนองแขม
ขวัญใจ ดิษฐ์สะพงค์ 563 นาง หนองแขม 392/1
ขวัญชัย นาควัชระ 716 นาย หนองแขม 328
เข็มพร ศรียงยศ 1469 นาง หนองค้างพลู 165
คงกร ศุภการนิมิต 171 นาย หนองแขม 688
คงกฤช ตั้งอรุณรัศมี 38 นาย หนองแขม
คณิศร วัยระตา 753 นาย หนองแขม 1
คธาพันธ์ ศรีวัชรินทร์ 353 นาย หนองแขม 11
คมคาย เยาวพัฒน์ 1527 นาง หนองค้างพลู 75/21
คำตา ระวงค์ 692 นาย หนองแขม 42/11
คำพันธ์ ศิริไทย 718 นางสาว หนองแขม
คำภู บัวมาศ 898 นาย หนองแขม
คำรณ ชื่นวิชิต 453 นาย หนองแขม 111
คำหาญ ทับชม 823 นาย หนองแขม 927
คุณ จีวรรณ 45 นาย หนองแขม
คุณธิดา พากแก้ว 1582 นางสาว หนองค้างพลู 43/1
คูณ ไชยภา 846 นาย หนองแขม
เครือวัลย์ ช่วงภูศรี 188 นาง หนองแขม 1
เครือวัลย์ มั่นพรม 210 นาง หนองแขม 147/25
ฆฤณ เครือสมบัติ 442 นาย หนองแขม 51/102
จงจิตต์ เอี่ยมเจริญกิจ 783 นางสาว หนองแขม 927/4
จตุพร บุญทรัพย์ 794 นาย หนองแขม 222
จรัล ช่วยแก้ว 1024 นาย หนองแขม
จรัล นาคปัต 448 นาย หนองแขม
จรัล ลำแดงพันธ์ 1567 นาย หนองค้างพลู 45/1472
จริยา เลิศลิขิตศิลป์ 1255 นางสาว หนองค้างพลู 78/356
จริยา อาศัย 1200 นาง หนองค้างพลู 60/167
จรูญ ธรรมะ 115 นาย หนองแขม 3/3
จวง อุดม 1427 นาง หนองค้างพลู 18
จอม โฉมศรี 1300 นาย หนองค้างพลู 10
จอมภพ แย้มงามเหลือ 20 นาย หนองแขม 51/292
จักร มหิโคต 1377 นาย หนองค้างพลู 35/23
จักรกฤช ไหลเจริญวงศ์ 433 นาย หนองแขม 10/109
จักรพันธ์ บุญกิตติพร 1560 นาย หนองค้างพลู 40/217
จักรินทร์ จิรโรจน์ 520 นาย หนองแขม 106
จัตุรงค์ ธนอาภรณ์กุล 11 นาย หนองแขม
จันดี อุดม 1397 นาง หนองค้างพลู 138
จันทนา ตั้งไชยคีรี 428 นางสาว หนองแขม 79/43
จันทนา โตใหญ่ 277 นางสาว หนองแขม 6
จันทภัส ราชชมภู 1057 นาง หนองค้างพลู
จันทร์ทร จันทร์นิยม 1158 นาย หนองค้างพลู 50
จันทรทิพย์ ทองวิเศษศักดิ์ 575 นาง หนองแขม
จันทร์ทิพย์ พวงธรรม 942 นาง หนองแขม
จันทร์ทิพย์ วรรณลังกา 763 นางสาว หนองแขม 52/164
จันทร์เพ็ญ กล่อมจิตเจริญ 348 นางสาว หนองแขม 486/207
จันทร์เพ็ญ ชัยศร 85 นางสาว หนองแขม 42/42
จันทร์เพ็ญ พลเรือง 1499 นางสาว หนองค้างพลู
จันทร์เพ็ญ แสงสุข 1468 นางสาว หนองค้างพลู 69/4
จันทร์เพ็ญ หงษาภรณีบุตร 227 นางสาว หนองแขม 5
จันทร์สด การะทอน 1628 นาง หนองค้างพลู 333/140
จันทรา ขจรศิลป์ 825 นางสาว หนองแขม
จันทรา ธรรมางกูร 345 นาง หนองแขม 719/125
จันทิรา ชมดาว 812 นางสาว หนองแขม 161/14
จารุ อัครทรัพย์สกุล 148 นาย หนองแขม
จารุณี พงษ์ไพร 385 นาง หนองแขม 51/101
จารุดา เต่งสมุทร 908 นาง หนองแขม 3
จารุวัตร เสริมพล 508 นาย หนองแขม 12/273
จาวัฒน์ อุตหัด 1025 นาย หนองแขม 59/1
จำนงฤทธิ์ แย้มกลีบ 60 นาย หนองแขม 229
จำปี ศิริพลไพบูลย์ 1478 นาง หนองค้างพลู 1044/56
จำรัส ดีสมุทร์ 1258 นาย หนองค้างพลู 174
จำลอง เกตุพลอย 1244 นาย หนองค้างพลู 18
จำลอง เขื่อนเมือง 1493 นาย หนองค้างพลู 60/46
จิณห์จุฑา เผยขุนทด 1602 นางสาว หนองค้างพลู 207/104
จิดาภา หงษ์โพธิ์ 740 นางสาว หนองแขม 10/148
จิตตรา ตั้งภมรศิริสุข 1520 นาง หนองค้างพลู 17/17 ม.10
จิตร ทิพเนตร 701 นางสาว หนองแขม
จิตรตา ขัติยะ 672 นาง หนองแขม
จิตรนภา ขจรเดชาโกมล 1150 นาง หนองค้างพลู 40/150
จิตรา ไชยสาร 44 นาง หนองแขม
จิตราภรณ์ เรืองเดช 638 นาง หนองแขม 50/105
จินดา คิมอยู่ 1279 นางสาว หนองค้างพลู 43/31
จินดา จักรเงิน 1395 นาง หนองค้างพลู 6/273
จินดา ปรากฎ 737 นางสาว หนองแขม 458/351
จินดารัตน์ อรัญวัฒนานนท์ 595 นางสาว หนองแขม
จินตนา บรรพตเขียว 1631 นางสาว หนองค้างพลู 6/234
จินตนา ไหลหลั่ง 130 นาง หนองแขม 22
จิรวรรณ ทรัพย์อยู่ 1159 นาง หนองค้างพลู 27/67
จิระเมศร์ จันทร์เรือง 1599 นาย หนองค้างพลู 39/163
จิราพร แสงสีรัตนกุลชัย 75 นาง หนองแขม 61
จิโรภาส อริยะฉัตรชัย 93 นาย หนองแขม 486/181
จีรนาถ จีนเมือง 288 นาง หนองแขม 37
จีรวรรณ สว่างชัยธงทอง 1237 นาง หนองค้างพลู 1026/17
จีรศักดิ์ พลอยสาลี 960 นาย หนองแขม 53
จีระวรรณ นัยนารถ 993 นาง หนองแขม 629
จุฑามาศ สนุกพันธ์ 681 นาง หนองแขม
จุฑามาศ สิงหเมธา 906 นาง หนองแขม 486/122
จุฑามาศ แสนสอาด 932 นาง หนองแขม 52/179
จุฑารัตน์ เลาหนุสรณ์ 1029 นาง หนองแขม 24
จุฑารัตน์ แสงพุก 1227 นางสาว หนองค้างพลู 45/1026
จุรีย์พร ภักดีโต 569 นาย หนองแขม 224
จุรีรัตน์ ทัศนาวิสุทธิ์ 142 นางสาว หนองแขม
เจนจิรา เอื้อพรศิริกุล 122 นางสาว หนองแขม 458/191
เจริญชัย โชติวัฒนาพงศ์ 1650 นาย หนองค้างพลู 40/261
เจษฎา คงเปี่ยม 1182 นาย หนองค้างพลู 212/189
เจษฏาภรณ์ ชูช่วย 1317 นางสาว หนองค้างพลู 45/1327
ฉรมย์ พูลแมน 1683 นาง หนองค้างพลู 45/1120
ฉลวย บุญยะประเวศ 585 นาย หนองแขม 96
ฉวีวรรณ โตเหมือน 877 นางสาว หนองแขม 36
ฉัตรชัย วงศ์พุทธรังสี 206 นาย หนองแขม 719/160
ฉัตรดาว สินธุชัย 629 นางสาว หนองแขม 143/196
ฉาย ภู่ศรี 379 นาย หนองแขม 214
เฉลา พิรุณรัตน์ 1581 นางสาว หนองค้างพลู 22/91
เฉลิม คงพิทักษ์ 162 นาย หนองแขม 12/173
เฉลิม เทียบเพชร 1385 นาย หนองค้างพลู 5/23
เฉลิม หอมเกล็ด 1402 นาย หนองค้างพลู 62
เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยกุล 400 นาย หนองแขม 458/181
เฉลิมพล คุมพล 1513 นาย หนองค้างพลู 24/20
เฉลิมวุฒิ ภารพบ 644 นาย หนองแขม
เฉลิมศรี ชูสัตย์ 1310 นาง หนองค้างพลู 17
โฉมศรี แซ่เฮ้ง 1357 นางสาว หนองค้างพลู 1037/14
ชญานิศา กลิ่นคำดี 1619 นางสาว หนองค้างพลู 12
ชญาพิชญ์ จันทร์แก้ว 500 นาง หนองแขม 926
ชนวรรณ มงคลร้อย 590 นาง หนองแขม 132
ชนันธร พันธุ์พิทักษ์ 1356 นางสาว หนองค้างพลู 43/36
ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ 560 นางสาว หนองแขม 23
ชนากานต์ ลิ้มชัยชนะ 781 นางสาว หนองแขม 51/92
ชนิฐฐา โตสัมพันธ์ 821 นางสาว หนองแขม 61
ชนิดาภา ตั้งประเสริฐ 1430 นาง หนองค้างพลู 47
ชมัยพร วงศ์รักษา 1179 นาง หนองค้างพลู
ชยนัฐ ดากรู๊ส 226 นาย หนองแขม 486/34
ชรินทร์ ไข่หวาน 809 นาย หนองแขม 42/200
ชลกร พรหมโยธิน 1199 นางสาว หนองค้างพลู 35/12
ช้องมาศ อ่อนศรี 1609 นางสาว หนองค้างพลู 576 ม.7
ชอุ้ม ดีพลา 1115 นาง หนองค้างพลู 29
ชะเอม เทียนเรือง 1506 นางสาว หนองค้างพลู 39/36
ชัชชัย ชวนสมบูรณ์ศิริ 1094 นาย หนองค้างพลู 10/399
ชัชชัย แซ่โล้ว 4 นาย หนองแขม
ชัชศรัญ เอมบัว 1516 นาง หนองค้างพลู 9
ชัยชนะ นามลักษณ์ 283 นาย หนองแขม
ชัยนรินทร์ สุธีร์ธนรัชต์ 570 นาย หนองแขม 1/323
ชัยยงค์ พลายแก้ว 254 นาย หนองแขม 1/52
ชัยยัณห์ มุนท้อม 298 นาย หนองแขม
ชัยยา พาพินิจ 9 นาย หนองแขม
ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข 1505 นาย หนองค้างพลู 718
ชัยยุทธ ปิ่นแช่ม 509 นาย หนองแขม 5/43
ชัยยุทธ เอกชาวนา 21 นาย หนองแขม
ชัยวัฒน์ เพียสูงเนิน 904 นาย หนองแขม
ชัยสิทธิ์ เอกปัญญากุล 384 นาย หนองแขม 670
ชาญชาติ ญาณประภาส 1195 นาย หนองค้างพลู 383
ชาญณรงค์ เทียวพานิช 174 นาย หนองแขม 161/55
ชาญยุทธ บำรุงเขต 169 นาย หนองแขม 52/69
ชาญวิทย์ ทองเย็น 1131 นาย หนองค้างพลู 45/1456
ชาตรี คีรีเดช 864 นาย หนองแขม 486/103
ชาตรี ดารา 189 นาย หนองแขม 42/73
ชาลี แซ่เหีย 176 นาย หนองแขม 486/14
ชำนาญ ศิริโสภณศิลป์ 1396 นาย หนองค้างพลู 22/37
ชิงชัย ลาภดารา 621 นาย หนองแขม
ชินาภา จามรี 1204 นางสาว หนองค้างพลู 78/402
ชิษณุพงศ์ ชิณรัตน์ 1471 ร.ต. หนองค้างพลู 10/433
ชื่นจิตต์ ประกอบบุญ 622 นาง หนองแขม 102
ชุดา แนวนาค 1349 นางสาว หนองค้างพลู 59/459
ชุติกาญจน์ โชคศิริพงศธร 1236 นางสาว หนองค้างพลู
ชุติกาญจน์ สุขวิชัยมณี 1292 นาง หนองค้างพลู
ชุตินันท์ สิงห์สวัสดิ์ 1340 นางสาว หนองค้างพลู 122
ชุมพล ภคภิภาคย์ 881 นาย หนองแขม 486/17
ชุลีกร เพียรพล 1466 นางสาว หนองค้างพลู 54/192
ชุลีย์ ภู่ศรี 491 นางสาว หนองแขม 196
ชูชัย ม้วนทอง 1229 นาย หนองค้างพลู 27
ชูชาติ ขวัญเต่า 228 นาย หนองแขม 330
ชูชาติ แซ่โค้ว 669 นาย หนองแขม
ชูศักดิ์ องค์ศรีเจริญพร 1298 นาย หนองค้างพลู 37/30
เชย เวชชกิจ 1178 นาง หนองค้างพลู 22
เชลง คำศิริ 605 นาง หนองแขม 42/629
เชิดชู จุยประเสริฐ 1157 นาย หนองค้างพลู 40/258
เชิดศักดิ์ คำมั่นคง 536 นาย หนองแขม 5/128
แช่มช้อง ทองใหม่ 1645 นาง หนองค้างพลู 37
โชค แสงอาทิตย์ 1366 นาย หนองค้างพลู 23
โชคชัย ถูกชัยภูมิ 1594 นาย หนองค้างพลู
โชคชัย ธัญญเจริญ 1068 นาย หนองค้างพลู
โชติกา บุญประสิทธิ์ 121 นางสาว หนองแขม 458/106
โชติกา เรืองสุด 1473 นาง หนองค้างพลู 71
โชติมา กลางแก้ว 742 นางสาว หนองแขม
โชติวัฒน์ วัฒสาร 1613 นาย หนองค้างพลู 43/75 ม.3
โชติอนันต์ ดำแก้ว 899 นาย หนองแขม 362
ไชยวัฒน์ ไพโรจน์พิพัฒน์ 1391 นาย หนองค้างพลู 40/399
ไชโย อ่อนสา 1414 นาย หนองค้างพลู
ฌานกิจ จันทร์ศิริเกียรติ 731 นาย หนองแขม 719/47
ญาณพัฒน์ นิลนาวี 1465 นาย หนองค้างพลู 67/11
ญาณิภา กาญจนะกาศ 1406 นางสาว หนองค้างพลู 43/266
ญาณี จงมุ่งเจริญ 220 นางสาว หนองแขม 486/178
ญาติ สุขพินิจ 116 นาย หนองแขม
ญาทิณี เลิศจิตจรัส 1238 นางสาว หนองค้างพลู 45/955
ฐานุตรา จรรยงค์ 1607 นางสาว หนองค้างพลู 75/17
ฐิตารีย์ รงคะเจริญรุจน์ 892 นาง หนองแขม 35/70
ฐิติรัตน์ ดวงศรี 63 นาง หนองแขม 51/68
ฐิติรัตน์ สร้อยสุนทร 291 นาง หนองแขม 12/351
ฐิพิศร เฉยฉิน 1335 นาง หนองค้างพลู
ณฐกร ไวทยะวิจิตร 872 นาย หนองแขม 186
ณปภา เชี่ยวกล 1680 นางสาว หนองค้างพลู 45/1228
ณพร พินิจโรคาดูร 721 นาง หนองแขม 81
ณภัทร ธิคม 360 นาย หนองแขม 143/33
ณรงค์ จันมี 784 นาย หนองแขม
ณรงค์ ทองคำ 568 นาย หนองแขม 263
ณรงค์ รื่นภาค 498 นาย หนองแขม 59/231
ณรงค์ สมบูรณ์ 1586 นาย หนองค้างพลู
ณรงค์ เอกชาวนา 370 นาย หนองแขม
ณรงค์เดช พิมพ์ทิมานนท์ 469 นาย หนองแขม 9
ณรงศักดิ์ วิจิตต์โภคิน 944 นาย หนองแขม 67
ณฤเดือน ธรรมลา 838 นางสาว หนองแขม 5/127
ณัชชา พรพิทยาเลิศ 722 นาย หนองแขม 9/237
ณัชยา แจ่มใส 550 นางสาว หนองแขม
ณัฐชนันท์พร กุลกร 885 นางสาว หนองแขม 88
ณัฐญานัญ เมธารัตนา 3 นางสาว หนองแขม 57/134
ณัฐฒ์ณิชา ทับแก้ว 618 นางสาว หนองแขม 901
ณัฐธิดา บัวลา 456 นาง หนองแขม
ณัฐนนท์ กาวกระโทก 1588 นาง หนองค้างพลู
ณัฐนันท์ แก่นแก้ว 1168 นางสาว หนองค้างพลู 333/170
ณัฐปภัสร์ พรพนาวัลย์ 305 นางสาว หนองแขม 458/349
ณัฐพงศ์ เดชะพงษ์ 179 นาย หนองแขม 458/32
ณัฐพงษ์ ฉ่ำคร้าม 1047 นาย หนองแขม 84/8
ณัฐพร วัฒนาเรืองสกุล 1146 นางสาว หนองค้างพลู 744
ณัฐพล มงคลสิริเลิศ 1618 นาย หนองค้างพลู 45/1430 ม.1
ณัฐพล สิริมงคลเสถียร 1220 นาย หนองค้างพลู 40/281 ม.8
ณัฐพล เหลืองมณีเวชย์ 1284 นาย หนองค้างพลู 10/782
ณัฐภัทร ทิมผ่องใส 1101 นางสาว หนองค้างพลู 8
ณัฐภัทร แสนวงษ์ดี 680 นาย หนองแขม
ณัฐภัสสร พร้อมวุฒิ 1534 นางสาว หนองค้างพลู 1017/61
ณัฐยุทธ์ พึ่งรุ่ง 1364 นาย หนองค้างพลู 9
ณัฐวัฒน์ สะการะสิริสุนทร 730 นาย หนองแขม 42/137
ณัฐวุฒิ จงสถาพงษ์พันธ์ 1230 นาย หนองค้างพลู 45/862
ณัฐวุฒิ ยังศิริ 145 นาย หนองแขม 5
ณัฐสุรางค์ ดีสุติน 633 นางสาว หนองแขม 143/70
ณัษฐพงษ์ รัตนะชัยสมบัติ 768 นาย หนองแขม 303
ณิชชา ทินประเสริฐ 555 นาง หนองแขม
ณิชา แจ่มประพันธ์กุล 467 นางสาว หนองแขม 739/47
ณิชารัตน์ พลมาตย์ 1186 นางสาว หนองค้างพลู
ณุสิรินทร์ ยิ้มย่อง 567 นางสาว หนองแขม 143/200
ดนัย วิทยากุลชัย 90 นาย หนองแขม 458/86
ดรุณา คุ้มแสง 523 นางสาว หนองแขม 1
ดวงจันทร์ แก้วประดิษฐ์ 1592 นาง หนองค้างพลู
ดวงจันทร์ มาพวง 427 นางสาว หนองแขม
ดวงใจ งามเลิศวงศ์ 1085 นางสาว หนองค้างพลู 49/46
ดวงใจ วงษ์เสน 1544 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงตา คำขันธ์ 321 นาง หนองแขม
ดวงเนตร ไชยสนอง 690 นางสาว หนองแขม
ดวงประภา เสนนอก 50 นางสาว หนองแขม
ดวงพร ชาวอุบล 850 นางสาว หนองแขม 308
ดวงมณี ลือจิตติรัตน์ 1625 นางสาว หนองค้างพลู 16
ดวงมณี สงวนไว้ 1173 นางสาว หนองค้างพลู
ดารณี แสงเรืองฤทธิ์ 1095 นาง หนองค้างพลู 19
ดาริกา บุญช่วย 1100 นาง หนองค้างพลู 45/1891
ดาวเรือง ยศทอง 1435 นาง หนองค้างพลู 91
ดำรงค์ อ่อนน่วม 532 นาย หนองแขม 579
ดำรงชัย ชูสกุล 272 นาย หนองแขม 143/109
ดิลกสรรค์ ลำพังชีพ 373 นาย หนองแขม 277
ดุษฎี เฟื่องปัญญา 355 นาย หนองแขม
เดชทักษกร กองทรัพย์ 619 นาย หนองแขม 7/46
เดชา สินทองกุล 66 นาย หนองแขม 2/266
เดชา หัวดอน 1023 นาย หนองแขม
เด่นนภา งิ้วคำออน 325 นางสาว หนองแขม
เดือนเพ็ญ แซ่ตั้ง 368 นาง หนองแขม
แดง ขันสุวรรณ 1329 นางสาว หนองค้างพลู
แดน ดีบ้านครอง 561 นาย หนองแขม 42/205
ต้นวงค์ นาคแก้ว 775 นาย หนองแขม 161/31
ตระกูลศักดิ์ ไวยนาค 1475 นาย หนองค้างพลู 38/51
ต้อม ทองดี 1185 นาย หนองค้างพลู
ติ๊ก วัดเกาะ 1180 นาง หนองค้างพลู
ติ๊บ ตาวงค์ 87 นาย หนองแขม
ติยาพร แหล่งสนาม 562 นางสาว หนองแขม
ตุ๊กตา แก้วรัตน์ 1408 นางสาว หนองค้างพลู
ตุ๊กตา ฉายประเสริฐศรี 1073 นาง หนองค้างพลู 43/200
เตือนใจ ชูชื่น 851 นาง หนองแขม 44
ถนอมพงษ์ มากะพันธุ์ 749 นาย หนองแขม 5/55
ถนอมวัน พ่วงพี 1212 นาง หนองค้างพลู
ถนอมศักดิ์ โพธิ์คำ 1036 นาย หนองแขม
ถนัด ศรีอุดร 140 นาย หนองแขม 343
ถวิล เกตุพิมพ์ 238 นาง หนองแขม 10
ถวิล มีสิทธิ์ 1316 นาง หนองค้างพลู 938
แถม ทองอ่วม 1084 นาย หนองค้างพลู 2
ทนงศักดิ์ ทับแก้ว 1268 ร.ต. หนองค้างพลู
ทรงภณ เฟื่องชูนุช 835 นาย หนองแขม 902
ทรงภพ สารสุทธกุล 844 นาย หนองแขม 1/232
ทรงฤทธิ์ โกฎหอม 1174 นาย หนองค้างพลู 54/127
ทรงวุฒิ วินัยปกรณ์ 209 นาย หนองแขม 486/30
ทวิช ทองกัลยา 237 นาย หนองแขม 51/188
ทวี ชื่นยินดี 1393 นาย หนองค้างพลู 45/1903
ทวี เชื้อกะมุท 675 นาย หนองแขม 50/117
ทวีป ยิ้มมี 657 นาย หนองแขม 8
ทวีพร ตั้งบำรุงพงษ์ 1132 นาย หนองค้างพลู 123
ทวีพร สมพลภักดี 215 นางสาว หนองแขม 50/142
ทวีศักดิ์ มาวิมล 1162 นาย หนองค้างพลู 14
ทวีศักดิ์ ลาปะ 278 นาย หนองแขม
ทอง ทรัพย์ชนาพร 1553 นาง หนองค้างพลู 81/118
ทองคำ ชูบุญ 950 นาย หนองแขม 19/20
ทองสุข กิจบำรุงพรชัย 727 นางสาว หนองแขม
ทองหล่อ สังข์นาค 1401 นาย หนองค้างพลู 18
ทองเหมาะ ปัญสิงห์ 1348 นางสาว หนองค้างพลู 26/156
ทัศนันท์ ไร่สูงเนิน 153 นาง หนองแขม
ทัศนัยน์ แร่เพชร 738 นาย หนองแขม 7/41
ทัศนีย์ ลิ้มประไพพงษ์ 151 นางสาว หนองแขม 767
ทิติยา เลิศนิติกุล 1269 นางสาว หนองค้างพลู 22/229
ทิพย์ดนยา จิรานิรัชพรกุล 234 นางสาว หนองแขม 143/190
ทิพย์ทิวา บังเกิด 1339 นาง หนองค้างพลู
ทิพย์พาพร พูลสวัสดิ์ 1559 นางสาว หนองค้างพลู 1021/24
ทิพย์รัตน์ เพชรคอน 31 นาง หนองแขม 616
ทิพย์วรรณ รุ่งรุจิราพร 1154 นางสาว หนองค้างพลู 14/51
ทิพย์วารี เจริญพรสวัสดิ์ 92 นางสาว หนองแขม
ทิพวรรณ จงใจ 1194 นางสาว หนองค้างพลู
ทิพวรรณ ใจบุญ 707 นาง หนองแขม
เทพรัตน์ อัศวนภานนท์ 101 นาย หนองแขม 3
เทพี สุขประมูล 157 นาย หนองแขม 18/4
เที่ยง สังข์ทอง 1016 นาง หนองแขม 18/212
เทียมรัตน์ ชลานนท์ 1228 นาง หนองค้างพลู 38/13
แทน วงศ์เปี่ยม 1039 นาย หนองแขม 42/621
ธงชัย จริยเดช 1111 นาย หนองค้างพลู
ธงชัย ติวาสนันท์ 67 นาย หนองแขม 192
ธงชัย ทวีศักดิ์ทรัพย์ 340 นาย หนองแขม 12/137
ธงชัย สุวรรณ์ 1530 นาย หนองค้างพลู
ธงชัย หยกสกุล 1514 พันจ่าเอก หนองค้างพลู
ธนกร รัชตมโนน้อม 103 นาย หนองแขม 42/104
ธนกร วงษ์ทิพย์ 120 นาย หนองแขม 153
ธนคม เหลืองสอาด 1127 นาย หนองค้างพลู 26/32
ธนพงศ์ จินดา 611 นาย หนองแขม 5/41
ธนพนธ์ พรจรัสแสง 303 นาย หนองแขม 14/7
ธนพร วงษ์กันหา 1248 นางสาว หนองค้างพลู
ธนพล อภิวัฒน์บุณยกร 1454 นาย หนองค้างพลู
ธนวัฒน์ ฉายเงา 1450 นาย หนองค้างพลู 137
ธนะชัย โพธิ์ทอง 1197 นาย หนองค้างพลู 72/115
ธนันท์รัฐ อังคเศกวินัย 1324 นาย หนองค้างพลู 78/189
ธนัสสรณ์ แก้วบุญส่งเสริม 62 นาง หนองแขม 17/66
ธนา ภู่ระหงษ์ 421 นาย หนองแขม
ธนากร พวงนาค 404 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 42/788
ธนานันต์ ชิเต็ง 289 นาย หนองแขม
ธนายุทธ พินิจมนตรี 735 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 12/264
ธนายุทธ เพลินศิลป์ 1556 นาย หนองค้างพลู
ธนารัตน์ โพธิ์ทอง 1077 นาย หนองค้างพลู 39/150
ธนิต ธนประจงเลิศ 968 นาย หนองแขม 57/153
ธเนศ อุดมเลิศปิติ 242 นาย หนองแขม 6/3
ธเนศพล เกียรติวัฒนกุล 1503 นาย หนองค้างพลู 9/324
ธมกร ทวีโชติภักดี 1170 นาย หนองค้างพลู 45/1499
ธวัช ตั้งรมยวิลัย 47 นาย หนองแขม 1/324
ธวัช เฟื่องปัญญา 343 นาย หนองแขม 25
ธวัชชัย แก้วเจริญ 929 นาย หนองแขม 60
ธวัชชัย บุญญรัตน์โต 777 นาย หนองแขม 3102100214041
ธวัตร์ ยงชีพ 552 นาย หนองแขม
ธวัลรัตน์ เจียนพูนทรัพย์ 95 นาง หนองแขม 42/105
ธวัสรัตน์ อินทร์อำนวย 253 นางสาว หนองแขม 719/223
ธะวงค์ บุญญาคม 1665 นางสาว หนองค้างพลู 54/209
ธัชนันท์ คงเพ็ชร 61 นาย หนองแขม 51/315
ธัญญธร บัวเย็น 1249 นาง หนองค้างพลู 118
ธัญญา บ้านเกาะสมุทร์ 118 นางสาว หนองแขม 458/249
ธัญญา แปงเครื่อง 1151 นาง หนองค้างพลู 3/8
ธัญญากร ปุลาสะโต 1015 นางสาว หนองแขม
ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ 1126 นาง หนองค้างพลู 8
ธัญนภัส เปียขาว 862 นางสาว หนองแขม 12631
ธัญพร เจริญวิทิต 94 นาง หนองแขม 1/138
ธานี วงค์มั่น 223 นาย หนองแขม
ธิดา ชูเลิศมงคล 79 นางสาว หนองแขม 42/348
ธิภรณ์ ฟักเครืองาม 423 นางสาว หนองแขม
ธีร ศรแก้ว 6 นาย หนองแขม 5
ธีรพงค์ ปลอดแก้ว 889 นาย หนองแขม 115/197
ธีรพงษ์ ชูสวัสดิชัย 1481 นาย หนองค้างพลู 126
ธีรพนธ์ ช้างอ้น 859 นาย หนองแขม
ธีรภัทร์ พรมวิชัย 258 นาย หนองแขม
ธีรยุท ชัยฉิม 635 นาย หนองแขม 458/36
ธีรยุทธ พราหมพันธ์ 1583 นาย หนองค้างพลู 39/43
ธีระชัย ทรัพย์วราเตชิต 1500 นาย หนองค้างพลู
ธีระเดช ศรีสนธิ์ 471 นาย หนองแขม 51/373
ธีระพงษ์ รักแพง 84 นาย หนองแขม 147/102
ธีระพล ธุวังควัฒน์ 724 นาย หนองแขม 145
ธีระพล วีระอมรกุล 876 นาย หนองแขม 5
ธีระวัฒน์ ศิริไกรวัฒน์ 506 นาย หนองแขม 101
นครินทร์ ดำน้อย 1328 ว่าที่ ร.ต. หนองค้างพลู 45/633
นงค์นุช ไชยโชติ 1336 นางสาว หนองค้างพลู
นงชนก นิธินุกูลวงศ์ 1206 นาง หนองค้างพลู 207/126
นงนภา พัฒนาศักดิ์สกุล 1167 นางสาว หนองค้างพลู 5
นงนุช กลิ่นขจร 1439 นางสาว หนองค้างพลู
นงเยาว์ ตึดสันโดษ 1156 นางสาว หนองค้างพลู
นงลักษณ์ จินตมัย 1593 นางสาว หนองค้างพลู 390
นนทชัย หริคำภา 410 นาย หนองแขม 9/306
นพกร อมรรงรอง 792 นาย หนองแขม 42/277
นพดล กลิ่นสุข 896 นาย หนองแขม 147/85
นพดล เพลินพฤกษา 40 นาย หนองแขม 8
นพดล ศรีถวิล 882 นาย หนองแขม
นพดล สกุลณา 915 นาย หนองแขม 2/206
นพดล สุขสถิตย์ 517 นาย หนองแขม 28/105 ม.5
นพพร ม่วงน้อย 377 นาย หนองแขม 5/48
นพรัต ประวงค์ 676 นาง หนองแขม
นพรัตน์ ฉกาจกานต์ 1386 นาง หนองค้างพลู 40/400
นพรัตน์ วิวัฒนจิรกุล 1319 นางสาว หนองค้างพลู 1026/71
นพรัตน์ สุภาโอษฐ์ 673 นาย หนองแขม 5/86
นพลักษณ์ จิตโสภา 1 นาง หนองแขม 486/187
นพวิชญ์ แสงแก้ว 1585 นาย หนองค้างพลู 439
นภสร สิทธิดวงกมล 49 นางสาว หนองแขม 161/12
นภา นิลแก้ว 1188 นาง หนองค้างพลู
นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 652 นางสาว หนองแขม 35/490
นภาลัย เจียมจันทร์แจ้ง 378 นางสาว หนองแขม 565
นรินทร ทองภูบาล 952 นางสาว หนองแขม
นรินทร พลจำรัส 623 นางสาว หนองแขม
นรีรัตน์ งามประเสริฐสุข 554 นางสาว หนองแขม 147/108
นฤพล เทพสวัสดิ์ 1183 นาย หนองค้างพลู 86
นฤมล ประสงค์ผล 624 นางสาว หนองแขม 17/36
นฤมล เปรมสุขดี 446 นางสาว หนองแขม
นฤมล รัตนกิจกมล 452 นาง หนองแขม 19/81
นลพรรณ นาคแสง 347 นางสาว หนองแขม 143/176
นลิน ประวาหะนาวิน 1407 นาง หนองค้างพลู 54/138
นลินรัตน์ รมยะธนาโรจน์ 984 นางสาว หนองแขม 57/53
นวพร สุเมธาภิวัฒน์ 1378 นางสาว หนองค้างพลู 1018/26
นวลจันทร์ แก้วเนตร 674 นาง หนองแขม 4/1
นวลจันทร์ ภิญโญชวาลพงศ์ 77 นาง หนองแขม 12/398
นวลวงศ์ กวานห้อง 1464 นางสาว หนองค้างพลู 17
น้องนุช ปัทมาภรณ์ 577 นาง หนองแขม 28
นัชรี จึงสถาปัตย์ชัย 752 นาย หนองแขม 93
นัฐ คิดรัมย์ 688 นางสาว หนองแขม
นัฐวุติ บุญวรรณ 1410 นาย หนองค้างพลู 29
นัทธมน คงลา 485 นางสาว หนองแขม
นัทธมน เลิศมหาโชค 1286 นางสาว หนองค้างพลู 1028/32
นันท์นภัส บุญบง 296 นางสาว หนองแขม 50/27
นันทภัค คชเวช 22 นางสาว หนองแขม 59/40
นันทรัตน์ กิจเสรี 1547 นางสาว หนองค้างพลู 22/200
นันนภัส เชื่อมสุข 917 นางสาว หนองแขม 161/9
นาฎยา แซ่ลิ้ม 842 นางสาว หนองแขม 45/836
นารถฤดี ทองใบ 817 นาง หนองแขม 16
นารี วังสโรจน์ 1456 นาง หนองค้างพลู
นาวา จันทร์พึ่งสุข 991 นาย หนองแขม
น้ำทิพย์ เนตรทิพย์ 791 นางสาว หนองแขม
น้ำทิพย์ พึ่งขุดทด 1005 นางสาว หนองแขม
น้ำฝน พูลเพิ่ม 521 นางสาว หนองแขม
นิกร ไชยกิจ 324 นางสาว หนองแขม
นิคม จิตติพร 211 นาย หนองแขม 204
นิชานนท์ จันทร์รอด 106 นางสาว หนองแขม
นิชาภา แสนเมือง 364 นางสาว หนองแขม
นิด วิวัฒน์ธนสาร 1093 นาง หนองค้างพลู 6
นิดาวรรณ สกุลยลไพศาล 1290 นางสาว หนองค้างพลู 26/253
นิตย์ ทิพย์กังวาลย์ 213 นาย หนองแขม 42/9
นิตย์ ภาคพูลไพร 24 นาย หนองแขม 32
นิติกาญจน์ หิรัญูรัศมีโรจน์ 82 นาง หนองแขม 2/306
นิทรา พิทักษ์เจริญนาน 685 นางสาว หนองแขม
นิพพิชฌน์ ตุ้มสุวรรณ 804 นาย หนองแขม
นิภา ชื่นชม 1399 นาง หนองค้างพลู 22
นิภา บุญเลี้ยง 573 นางสาว หนองแขม
นิภา ศรีกลชาญ 767 นาง หนองแขม 22
นิ่ม วงค์คำชาว 328 นาย หนองแขม
นิมิตร ชื่นวัฒนา 1603 นาย หนองค้างพลู 23
นิรดา พุฒิพงศ์ทรัพย์ 1196 นาง หนองค้างพลู 45/924
นิรุต สมบูรณ์ผล 222 นาย หนองแขม 15
นิรุธ บุญช่วย 1584 นาย หนองค้างพลู 20
นิโรจน์ ปิ่นแก้ว 276 นาย หนองแขม
นิวัฒน์ กองสุข 332 นาย หนองแขม
นิศา อิ่มเงิน 1137 นาง หนองค้างพลู 37/19
นิศากร เชื้อนุช 307 นาง หนองแขม 92
นิสา ทศพรศุภลักษณ์ 589 นาง หนองแขม 1/173
นุชนาฏ คงคาเขตร์ 398 นาง หนองแขม 361
นุชนาฏ ธรรมถาวรเจริญ 1492 นางสาว หนองค้างพลู 79/134
นุชนาถ แย้มชื่น 219 นางสาว หนองแขม 47/1
นุ่น กันรักษา 852 นางสาว หนองแขม
นุ้ม ประกิ่ง 1172 นาย หนองค้างพลู
เนตรดาว สุภัทรนิยพงศ์ 354 นางสาว หนองแขม 739/2
เนาวรัตน์ แซ่จึง 667 นางสาว หนองแขม 719/2
เนาวรัตน์ แป้นเหลือ 434 นาง หนองแขม 12/134
เนาวรัตน์ รักแฟง 1415 นาง หนองค้างพลู
เนิน จำปาทอง 1381 นาย หนองค้างพลู 15
เนียม แถวพันธ์ 837 นาง หนองแขม 728
บดินทร์ เอี่ยมศิลา 1239 นาย หนองค้างพลู 40/154
บรรจง ทองใหม่ 793 นาง หนองแขม 474
บรรจง นรมั่ง 1596 นาง หนองค้างพลู 95
บรรจง ปรังฤทธิ์ 240 นาย หนองแขม 1/172
บรรจง เปี่ยมสุวรรณ 897 นาง หนองแขม 234
บรรจง มั่นจิตร์ 181 นาย หนองแขม
บรรจบ รอดวิมุต 1320 นาย หนองค้างพลู
บรรชิต คงสาย 198 นาย หนองแขม
บรรดิษฐ อาจสังข์ 715 นาย หนองแขม
บรรพต สุทัศน์ 1040 นาย หนองแขม
บวร แป้นห้วย 1452 นาย หนองค้างพลู 41
บังอร ป้อมหลักทอง 1418 นาง หนองค้างพลู 1020/61
บังอร หมู่ทอง 546 นางสาว หนองแขม
บัญชา หว่างพันธ์ 70 นาย หนองแขม
บัณฑิต ตาละอุปละ 1684 นาย หนองค้างพลู 43/174
บัณฑิต เทพณรงค์ 798 นาย หนองแขม 256
บัณฑิต มีขวัญ 1404 นาย หนองค้างพลู 1036/15
บัณฑิต สุภพิสุทธิ์ 947 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 1
บันเทิง เกิดศรี 1235 นาย หนองค้างพลู 54/75
บัว ชลันบุรีธรรม 304 นาง หนองแขม 21
บัวเรียม สุขประโคน 1130 นาง หนองค้างพลู
บานเย็น แก้วมูลมุข 1394 นาย หนองค้างพลู 1/38
บาหยัน รุ่งเรือง 1260 นางสาว หนองค้างพลู 2118
บุญเกรียง มโนบูรชัยเลิศ 841 นาย หนองแขม 228
บุญเกสร์ ผู้ภักดี 617 นาย หนองแขม 521
บุญช่วย ตันติพงศ์เจริญ 48 นาง หนองแขม 844
บุญชัย บุษราคัมวิเศษ 643 นาย หนองแขม 458/137
บุญชัย เลิศวิทยาประดิษฐ์ 1351 นาย หนองค้างพลู 59/440
บุญชื่น ตันชนะประดิษฐ์ 894 นาง หนองแขม 198
บุญชู ช่างแกะ 922 นางสาว หนองแขม
บุญชู นวมเพ็ชร 1287 นางสาว หนองค้างพลู 141
บุญชู ยงประกิจ 1035 นาย หนองแขม 24
บุญชู อ่ำสกุล 655 นาย หนองแขม 43
บุญเชิด กฤษณคุปต์ 1557 นาย หนองค้างพลู 66/16
บุญตา ทองทับ 900 นางสาว หนองแขม 719/239
บุญทิ้ง คงทับทิม 670 นาย หนองแขม
บุญธรรม สิมณี 543 นาย หนองแขม
บุญนาค รอดเกตุ 557 นาย หนองแขม 719/203
บุญนำ ขจัดสารพัดภัย 1342 นาย หนองค้างพลู 890
บุญนำ คุ้มศิลป์ 1166 นาง หนองค้างพลู 419
บุญเพิ่ม สุหงษา 1049 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 57/37
บุญมั่น พิเนตรกุล 460 นาย หนองแขม 17/178
บุญมา ชอบใหญ่ 726 นาง หนองแขม
บุญยง สารภี 1403 นาย หนองค้างพลู 23
บุญยืน สารภี 1102 นาย หนองค้างพลู
บุญรือ แก้วทิพย์ 1485 นาย หนองค้างพลู 8
บุญเรือน ประภาสุชาติ 1515 นาง หนองค้างพลู 28
บุญฤทธิ์ ต่างประภา 1501 นาย หนองค้างพลู 60/230
บุญเลิศ มาสิงห์ 1203 นาง หนองค้างพลู
บุญวณี หงษ์ทอง 476 นาง หนองแขม 42/121
บุญศรี ดียิ่ง 110 นาง หนองแขม 763
บุญศรี ศรีวงษา 32 นาย หนองแขม
บุญส่ง ดนตรี 338 นาง หนองแขม 5
บุญส่ง สายทอง 214 นาย หนองแขม 35/229
บุญสม แซ่โง้ว 1050 นาย หนองแขม 256
บุญแสน นิลตะจินดา 808 นาย หนองแขม 52/187
บุญหลาย ลาปะ 10 นาย หนองแขม
บุญเหลือ ขจัดสารพัดภัย 1345 นาย หนองค้างพลู 891
บุญอนันต์ วรรณเต็ม 1616 นาย หนองค้างพลู 17/48
บุญเอื้อ เมฆมาก 626 นาย หนองแขม 10/95
บุณฑริก คงอ่อน 1365 นางสาว หนองค้างพลู 78/406
บุ้น ศรีสดใสสกุล 365 นาย หนองแขม 685
บุบผา ชื่นชม 1327 นาง หนองค้างพลู 4/267
บุบผา ศรีอรุณเรืองแสง 473 นางสาว หนองแขม 52/211
บุรินทร์ พิมมงละ 156 นาย หนองแขม 147
บุศริน เศวตโกมลนันท์ 247 นางสาว หนองแขม 51/280
บุษบา ทวะชาลี 1033 นางสาว หนองแขม 25
เบญจพงค์ น่วมอ่อน 1601 นาย หนองค้างพลู 40/405
เบญจพร เถาว์โท 1400 นางสาว หนองค้างพลู 78/386
เบญจมาภรณ์ เฟื่องปัญญา 341 นางสาว หนองแขม
เบญจวัลย์ รุ่งเรืองแสงปิ่น 924 นาง หนองแขม 486/173
เบญญาภา วีระอมรกุล 874 นาง หนองแขม 3
เบญยาณี มัสอิ 1045 นางสาว หนองแขม 235/77
เบิน กอนรัมย์ 1367 นาง หนองค้างพลู
ปกฉัตร ฉางทองคำ 54 นางสาว หนองแขม 44/51
ปกิตตา แซ่หลี 1517 นางสาว หนองค้างพลู 39/540
ปฐม เอื้อทวีชัยกวิน 262 นาย หนองแขม 42/160
ปฐมรัตน์ ปั้นทอง 113 นางสาว หนองแขม 486/82
ปณิดา ทองโชติ 811 นาง หนองแขม 18
ปนัดดา พัชรธาดานนท์ 167 นางสาว หนองแขม 486/129
ปยนันท์ ไม้ทอง 1562 นางสาว หนองค้างพลู 58
ประกอบ โฉมเชิด 1219 นาย หนองค้างพลู 45/137
ประกอบ นิลแสงรัตน์ 1110 นาย หนองค้างพลู 10/352
ประกอบ วัฒนวงศ์สกุล 366 นาย หนองแขม 12/608
ประกอบ ศรีสุนทรมาส 1117 นาย หนองค้างพลู 860
ประกอบสุข รังสิคุต 41 ร.ต.อ. หนองแขม 122
ประกิจ ภู่ศรี 86 นาย หนองแขม 130
ประคองธรรม กลกลาง 1424 นางสาว หนองค้างพลู 60/120
ประจวบ หมู่สิกศิริ 1338 นาย หนองค้างพลู 6/10
ประจักร์ หาญสมัย 651 นาย หนองแขม 458/138
ประจักษ์ วงค์คำชาว 329 นาย หนองแขม
ประชา บุญญกิจไมตรี 757 นาย หนองแขม 12/531
ประทุม ศิริเกษร 1054 นาง หนองค้างพลู
ประทุมรัตน์ ประทุมทอง 356 นางสาว หนองแขม 738
ประพฤติ เทียนฤทัย 699 นาย หนองแขม
ประพันธ์ ช่วงภูศรี 184 นาย หนองแขม 12/291
ประพันธ์ พวงจันทร์ทิพย์ 935 นาย หนองแขม 12/220
ประพา กระชับกลาง 204 นาง หนองแขม 4
ประไพ ผิวหอม 1682 นาย หนองค้างพลู 1041/8
ประไพ พลายทรัพย์ 854 นาง หนองแขม
ประไพ รุ่งเรืองชูสกุล 1096 นาง หนองค้างพลู 39/248
ประไพ แสงอาทิตย์ 1059 นาง หนองค้างพลู 24
ประภาพร นันทะโส 891 นาง หนองแขม 42/577
ประภาศรี เฟื่องปัญญา 351 นาง หนองแขม
ประภาส ศรีสุริยะไพศาล 274 นาย หนองแขม 42/198
ประมวล บุญวิเศษ 708 นางสาว หนองแขม
ประมวล ไมสุวรรณ 1667 นางสาว หนองค้างพลู
ประยงค์ เด่นอัมพร 1659 นางสาว หนองค้างพลู 39/75
ประยงค์ ประทุมรัตน์ 1296 นาย หนองค้างพลู 3
ประยุทธ กระจ่างตา 371 นาย หนองแขม 8
ประยุทธ ทรงสิริวรกุล 1569 นาย หนองค้างพลู 79/249
ประยูร มุ่งดี 789 นาย หนองแขม
ประยูร วงศ์ศรีวรรณ 807 นาย หนองแขม 42/503
ประยูร ศรีชนะ 265 นาย หนองแขม
ประยูร ศรีอุดร 286 นาย หนองแขม 53
ประวิง ผุดมาก 1519 นาย หนองค้างพลู
ประวิตร์ แซ่โซว 1458 นาย หนองค้างพลู 45/1985
ประวิทย์ ทองใจ 1241 นาย หนองค้างพลู 77/41
ประสาท จิดมณี 1233 นาย หนองค้างพลู 1074
ประสาร คงพารา 1091 นาย หนองค้างพลู 39/61
ประสาร บานเย็น 23 นาย หนองแขม
ประสิทธิ์ กิจอ่อน 828 นาย หนองแขม 73/24
ประสิทธิ์ ขวัญใจ 599 นาย หนองแขม 35/61
ประสิทธิ์ ชิตเจริญธรรม 1437 นาย หนองค้างพลู 34/10
ประสิทธิ์ ด่านจับกุม 1666 นาย หนองค้างพลู 1/57
ประสิทธิ์ โพธิจันทร์ 953 นาย หนองแขม 62
ประสิทธิ์ วังกะธาตุ 720 นาย หนองแขม 2
ประสิทธิ์ ศิลาพงษ์ 336 นาย หนองแขม
ประเสริฐ แก้วประสิทธิ์ 233 นาย หนองแขม 246
ประเสริฐ คงทน 68 นาย หนองแขม 161/1
ประเสริฐ คุ้มเนตร 1509 นาย หนองค้างพลู 45/321
ประเสริฐ ทองเสนอ 154 นาย หนองแขม 9/294
ประเสริฐ ทิพย์เหรียญ 1303 นาย หนองค้างพลู 369
ประเสริฐ ผลพืชน์ 531 พ.ท. หนองแขม 59/192
ประเสริฐ พันธ์หินกรอง 510 นาย หนองแขม 664
ประเสริฐ แสงศิริ 1510 นาง หนองค้างพลู 105
ประเสริฐ แสวงมงคล 155 นาย หนองแขม 312
ประหยัด ชวนประสพชัย 710 นาย หนองแขม
ประหยัด วิริยะปานนท์ 581 นาง หนองแขม 28
ปรัศนี เกิดบุญ 330 นางสาว หนองแขม
ปรางค์ชุดา หวังทวีวงศ์ 1082 นางสาว หนองค้างพลู 77/74
ปราณี ใจหาญ 1022 นางสาว หนองแขม
ปราณี ทีเขียว 540 นางสาว หนองแขม
ปราณี บัวไสว 503 นางสาว หนองแขม 10/183
ปราณี บินขุนทด 526 นาง หนองแขม
ปราณี ฝันเทพ 698 นางสาว หนองแขม
ปราณี วงศ์คำซาว 530 นางสาว หนองแขม
ปราณี อนันตธนวนิชย์ 806 นาง หนองแขม 28
ปราณีต ซอสูงเนิน 1266 นางสาว หนองค้างพลู 79/211
ปราโมช กิจเจริญ 159 นาย หนองแขม 19/84
ปราโมทย์ โชติช่วง 986 นาย หนองแขม 35/123
ปริญญา หอปรีชากิจ 243 นาย หนองแขม 486/159
ปริญดา จันทร์อ่อน 408 นางสาว หนองแขม 235/143
ปริวัฒน์ ไชยอุป 1497 นาย หนองค้างพลู
ปรีชา สมบัติรัตนจินดา 1087 นาย หนองค้างพลู 39/66
ปรีชา เอี่ยมสอาด 1321 นาย หนองค้างพลู 371
ปรีญา ริยาพันธ์ 1451 นาง หนองค้างพลู 80/63
ปรียาดา ชัยประเสริฐ 97 นางสาว หนองแขม 775/2
ปรียาพร จึงไพศาล 499 นางสาว หนองแขม 1/1
ปฤษณา วงศ์วิลา 488 นางสาว หนองแขม
ป้องพล เทียนจันทร์ 108 นาย หนองแขม 22/1
ปัญญา จันทนทัศน์ 887 นาย หนองแขม 14
ปัทมา มากเจริญ 723 นาง หนองแขม 12
ปาณท วิเศษหมื่น 285 นาย หนองแขม 458/177
ปาณิสรา ไพยราช 52 นาง หนองแขม 115
ป่านฤดี เพียรทอง 612 นางสาว หนองแขม
ปิติภัทร กิจธนพัฒน์ไพศาล 1663 นาย หนองค้างพลู 60/132
ปิ่น แสงจันทร์ศรี 264 นาย หนองแขม 28
ปิ่นรัตน์ ประสาททอง 750 นางสาว หนองแขม 42/635
ปิยพร เล็กกุลวัฒน์ 1554 นางสาว หนองค้างพลู 541
ปิยศุภ้สสร ชื่นชวน 292 นางสาว หนองแขม 41
ปิยะ โพธิสาร 659 นาย หนองแขม
ปิยะนารถ บุญนิธิกร 1409 นางสาว หนองค้างพลู 78/232
ปิยะมาศ ฤทธิเทพ 867 นางสาว หนองแขม 44/205
ปิยาภรณ์ งามเจริญ 754 นางสาว หนองแขม
ปุณยวีร์ พงเขียว 401 นางสาว หนองแขม 37
เปลื้อง อยู่รอย 1060 นาย หนองค้างพลู
เปิ้ล พุ่มมาลี 376 นางสาว หนองแขม 4/24
ผจง นามคาน 1037 นาย หนองแขม
ผดุง ทัศนาลักษณ์ 1270 นาย หนองค้างพลู 1021/49
ผดุง เนตรทัศน์ 1181 นาย หนองค้างพลู 77-/91-92
ผ่องศรี เขียวไม้งาม 587 นาง หนองแขม 40
ผัด โสดา 671 นาย หนองแขม
ผุสดี ทองเสนอ 173 นาง หนองแขม 9/292
พงศกร เจริญพานิชสันติ 1672 นาย หนองค้างพลู 944
พงศกร ชัยมหาศาล 980 นาย หนองแขม 18/100
พงศกร ภูภักดิ์ 1536 นาย หนองค้างพลู 45/1559
พงศธร มากรุ่งแจ้ง 388 นาย หนองแขม 52/230
พงศ์ศกร โพธิ์เอี่ยม 647 นาง หนองแขม 111/173
พงศ์ศิริ พันธุโพธิ์ 216 นาย หนองแขม 19/28
พงษ์ทอง ทองนวล 766 นาย หนองแขม 1438
พงษ์พิศ จรดล 547 นาย หนองแขม 42/37
พงษ์ศักดิ์ พงศ์รักษา 871 นาย หนองแขม 50/217
พงษ์ศักดิ์ มาลาสาย 1600 นาย หนองค้างพลู 1032/51
พจนา จุฬารัตน์ 519 นางสาว หนองแขม 176
พชร ทับเที่ยง 1614 นาย หนองค้างพลู 333/49
พนิดา ตีระวนิชพงศ์ 962 นาง หนองแขม 60/210
พนิตตา สถาพร 1000 นางสาว หนองแขม 486/98
พยอม จันทร์สิต 1449 นาง หนองค้างพลู 117
พยอม เอมบัว 1521 นาย หนองค้างพลู
พยุง สายสวาท 89 นาย หนองแขม 57/251
พเยาว์ เจียมจันทร์แจ้ง 375 นางสาว หนองแขม 563
พเยาว์ บุญมี 1147 นาย หนองค้างพลู 4/181
พรชนก สิริสวัสดิ์ 656 นางสาว หนองแขม 19/115
พรชัย จันทร์ทร 620 นาย หนองแขม 486/223
พรชัย จันที 1331 นาย หนองค้างพลู 39/573
พรชัย ฉัตรศรีอุดมสุข 1136 นาย หนองค้างพลู 40/314
พรชัย ธารารัตนวงศ์ 65 นาย หนองแขม 10/38
พรชัย ลาภบิดร 739 นาย หนองแขม 143/15
พรณรัตน์ ธนเสริมณวัฒน์ 1620 นาง หนองค้างพลู 22/12 ม.7
พรทิพย์ ชื่นตถา 197 นางสาว หนองแขม
พรทิพย์ ลมุนพันธ์ 1626 นาง หนองค้างพลู 1026/57 ม.7
พรทิพย์ ลีลารุ่งวัฒนโสภณ 936 นาง หนองแขม 79/357
พรทิพย์ เลือดทหาร 1623 นาง หนองค้างพลู 73
พรทิพย์ หฤทย์ภาวศุทธิ 1217 นาง หนองค้างพลู 45/1685
พรเทพ ไม่คล้ามศึก 255 นาย หนองแขม
พรธวัช รัตติรมย์ 1420 นาย หนองค้างพลู 15/1
พรนภัสส แจ้งสว่าง 1306 นางสาว หนองค้างพลู 45/1490
พรประภา สุทธิสาร 1118 นางสาว หนองค้างพลู 45/1225
พรปวีณ์ วิวัฒน์ธนสาร 1293 นางสาว หนองค้างพลู 4
พรพรรณ สงวนวงศ์วาน 163 นาง หนองแขม 1/25
พรพัฒนา แม้นมาศ 263 นาง หนองแขม 147
พรเพ็ญ พูลสุข 945 นางสาว หนองแขม
พรรณี บุญยิ่ง 1535 นาง หนองค้างพลู 1041/1
พรรณี เสถียรชัชวาล 1350 นางสาว หนองค้างพลู 45/421
พรลภัสล์ อัญกรเตชสิทธิ์ 1313 นาง หนองค้างพลู 188
พรเลิศ ภาณุทัต 424 นาย หนองแขม 196
พร้อม ยาน้อย 1164 นาย หนองค้างพลู 1
พลอดี สุขมงคล 374 นาง หนองแขม 1/84
พลินี แสนสุข 1149 นาง หนองค้างพลู 53/35
พวงเพ็ชร เรืองสุข 357 นางสาว หนองแขม 2
พศิน เพ็ญศิริพันธุ์ 1333 นาย หนองค้างพลู 284
พศิษฐ์ รวีวัฒน์ศิริ 1524 นาย หนองค้างพลู 10
พสธรณ์ ตั้งนรชน 1496 นาย หนองค้างพลู
พอใจ สุขพันธ์ 1444 นาง หนองค้างพลู 8
พะเยาว์ รัตนรังสรรค์ 1312 นางสาว หนองค้างพลู 18
พัชชิราพร เอี่ยมสำอางค์ 412 นางสาว หนองแขม 35/36
พัชมน อัคนิตย์ 678 นาง หนองแขม 57/209
พัชรนันท์ วรจารุพิพัฒน์ 1443 นางสาว หนองค้างพลู 40/3
พัชรพร บุญลือลักษณ์ 105 นางสาว หนองแขม 4/206
พัชรินทร์ โพธิ์เจริญ 1343 นางสาว หนองค้างพลู 212/184
พัชรี สอนแม่น 175 นางสาว หนองแขม 35/484
พัชรีญา จวนชัย 229 นางสาว หนองแขม 125
พันทอง ชนะธร 601 นาย หนองแขม
พันธ์งา อินทรมาพลอย 492 นาง หนองแขม
พันธ์ณกร วุฒิสุข 30 นาย หนองแขม 75/7
พันธุ์ทิพย์ นันทบุศยชาติ 406 นางสาว หนองแขม 147/61
พันสวัสดิ์ จันทจร 64 นาย หนองแขม
พัลลภ อยู่ทอง 168 นาย หนองแขม 161/56
พานิช พันธ์เตี้ย 1053 นาย หนองแขม 14
พาย บุญอินทร์ 459 นาย หนองแขม 50/254
พิกุล บรรพศรี 135 นางสาว หนองแขม
พิกุล บัวตูม 926 นาง หนองแขม 32
พิกุล สีเทา 114 นางสาว หนองแขม 458/328
พิชัย จงเจริญ 538 นาย หนองแขม
พิชิต พงษ์เจริญ 147 นาย หนองแขม 486/95
พิเชษฐ์ ประทุมมาตร 1653 นาย หนองค้างพลู
พิทักษ์ กะการดี 1120 นาย หนองค้างพลู
พิทักษ์ เลิศวิรัชชัยนันท์ 803 นาย หนองแขม 36,38
พินัย เจริญวิวัฒนกิจ 949 นาย หนองแขม 1/98
พิพัฒน์ ปิยปรีชานันท์ 603 นาย หนองแขม 25
พิม กระชับกลาง 194 นาย หนองแขม 6
พิมพ์พรรณ แสนปัญญา 472 นางสาว หนองแขม 52/166
พิมพ์สุชา ศศิพงศ์อนันต์ 1281 นางสาว หนองค้างพลู 79/39
พิมพา โอนนอก 1507 นางสาว หนองค้างพลู
พิมลศักดิ์ วัฒนอมาตย์ 314 นาย หนองแขม 27
พิศกนก กำเหนิดนนท์ 1640 นางสาว หนองค้างพลู 45/2021
พิศเพลิน พูลสุข 212 นางสาว หนองแขม 1198
พิศมัย ปฏิวรณ์ 764 นางสาว หนองแขม 143/34
พิสชา ตันประวัติ 1165 นางสาว หนองค้างพลู 17/4
พิสิฐ ปิยปรีชานันท์ 598 นาย หนองแขม 27
พิสิทธิ์ สุทธิสิงห์ 124 นาย หนองแขม 51/489
พีรเดช บัวเย็น 634 นาย หนองแขม 19/85
พีรศักดิ์ เลิศนันทนายศ 706 นาย หนองแขม 35/234
พีรอร หมุดเพ็ชร 1067 นางสาว หนองค้างพลู 5/52
พีระพันธ์ จาดชลบท 746 นาย หนองแขม 85
พีรัญ ครุธดำรพ 1304 นาย หนองค้างพลู
พุทธา สุภาพ 1671 นางสาว หนองค้างพลู 54/32
พุทธิพงษ์ ชัยสิริธรรมโชติ 350 นาย หนองแขม 19/110
พุ่มพวง สุทธิมา 36 นางสาว หนองแขม
พูลทรัพย์ ธัญญเจริญ 1041 นาย หนองแขม
เพชรดี แอ้ชัยภูมิ 1004 นางสาว หนองแขม 10/91
เพชรพนม เครือคำ 19 นาย หนองแขม
เพชราพร เอี่ยมสะอาด 449 นาง หนองแขม 258 ม.10
เพ็ญนภา โพธิ์ศรี 422 นาง หนองแขม
เพ็ญรัศมี ขันเงิน 495 นางสาว หนองแขม
เพ็ญศรี จึงประดิษฐ์ผล 1551 นาง หนองค้างพลู 1014/54
เพ็ญศรี ฉิรินัง 280 นางสาว หนองแขม 60/101
เพ็ญศรี วัณณะพงษ์ 349 นาง หนองแขม 3
เพ็ญศรี เวชชกิจ 1032 นาง หนองแขม 81
เพทาย ชั่งศักดิ์ 27 นาย หนองแขม 57/154
เพลิน ริยาพันธ์ 1074 นาย หนองค้างพลู
เพลินกมล ทินบุตร์ 312 นางสาว หนองแขม 50
เพลินตา สว่างโชครักษา 1061 นางสาว หนองค้างพลู
ไพฑูรย์ ชาญณรงค์ 281 นาย หนองแขม 50/7
ไพฑูรย์ สะราคำ 267 นาย หนองแขม
ไพบูลย์ จันทร์เศษ 1413 นาย หนองค้างพลู 67/4
ไพบูลย์ มุธุขันธ์ 407 นาง หนองแขม 694
ไพรัช เกตุพลอย 1063 นางสาว หนองค้างพลู 330
ไพรัช ปานเกษม 134 นาย หนองแขม 12/311
ไพรัส สุเนตร์ 1251 นาย หนองค้างพลู
ไพเราะ ติวาสนันท์ 496 นาง หนองแขม 210
ไพเราะ อัชชะ 339 นาง หนองแขม 338
ไพโรจน์ คงเจ็ดเข็ม 1662 นาย หนองค้างพลู 134
ไพโรจน์ นิลมณี 549 นาย หนองแขม
ไพโรจน์ โพธิ์ศรี 232 นาย หนองแขม 10/51
ไพโรจน์ แสงโสภิต 319 นาย หนองแขม 187
ไพโรจน์ หนึ่งคำมี 1299 นาย หนองค้างพลู 852
ไพโรจน์ เอมบัว 1474 นาย หนองค้างพลู
ไพลิน เลี้ยงวิจิตร 152 นางสาว หนองแขม 52/47
ไพวัล สายสุวรรณ์ 687 นางสาว หนองแขม
ไพศาล โต๊ะสกุล 741 นาย หนองแขม 49/1
ไพศาล ธาตุสุวรรณ 895 นาย หนองแขม 4/69
ไพสิฐ พิบูลแพรวรุ่ง 1668 นาย หนองค้างพลู 35/285
ฟุ้ง สิมณี 419 นาย หนองแขม
ภค เจริญศรี 199 นางสาว หนองแขม 5/34
ภรณี ทับทิม 1564 นาง หนองค้างพลู 26/131
ภรภิรมย์ ประสงค์ดี 574 นาย หนองแขม 48
ภัครวรรธน์ แก้วบุญส่งเสริม 443 นาย หนองแขม 17/3
ภัคว์ จันทร์ปลอด 1257 นาง หนองค้างพลู 6/58
ภัทรี นิวงษ์ 318 นางสาว หนองแขม 52/79
ภัสนันท์ กะลำพะบุตร 1069 นาง หนองค้างพลู
ภัสส์กุญช์ ทวีโรจน์มงคล 182 นาง หนองแขม 23
ภาณุพงษ์ พัวภวเวช 607 นาย หนองแขม 12/206
ภานุ สันติสุขศักดิ์ 241 นาย หนองแขม 9/327
ภารดี มะกรูดอินทร์ 1263 นางสาว หนองค้างพลู 79/412
ภาวนา แซ่ฟุง 576 นางสาว หนองแขม 51/10
ภาวิณี สุขพร 1673 นางสาว หนองค้างพลู 49/43
ภาวิณีย์ สายสงค์ 429 นางสาว หนองแขม
ภาวินี น้อยสอน 665 นาง หนองแขม
ภาสกร เครือจีนเต็ง 1201 นาย หนองค้างพลู
ภิตินันท์ เติมทอง 1160 นางสาว หนองค้างพลู 54/208
ภิศธิฌา เสือเหลือง 1541 นาง หนองค้างพลู 45/1845
ภูริตา เต็มสุขกมล 29 นางสาว หนองแขม 143/107
ภูริพัฒน์ หิรัญวาทิต 733 นาย หนองแขม 159
ภูวิศ ชินอรุณมังกร 405 นาย หนองแขม 52/86
ภูษิต โอสถสถาพร 100 นาย หนองแขม 143/215
มณชญา กฤษบุญชู 1371 นางสาว หนองค้างพลู 45/653
มณเฑียร เนื่องจำนงค์ 1114 นาย หนองค้างพลู
มณีวรรณ แซ่โก้ย 1171 นางสาว หนองค้างพลู 8
มณีวรรณ ล่าดี 39 นาง หนองแขม 10/159
มนต์ชัย พรหมหิตาทร 1511 นาย หนองค้างพลู 53/158
มนตรี แก้วอรุณคำ 903 นาย หนองแขม 486/184
มนตรี ขำขจร 1572 นาย หนองค้างพลู
มนตรี เติมรุ่งสกุล 645 นาย หนองแขม 35/483
มนทิรา เก่งเขตกรณ์ 1106 นางสาว หนองค้างพลู 45/1131
มนทิวา ลู่ประเสริฐกุล 1138 นางสาว หนองค้างพลู 207/167
มนัส ทองนพเก้า 755 นาย หนองแขม
มนัส อ่องจรูญ 187 นาย หนองแขม 42
มนัสชัย ชาญประเสริฐกุล 1686 นาย หนองค้างพลู 24/26
มริสา บัวแก้ว 985 นางสาว หนองแขม 458/248
มลทา มีชูนุทร์ 76 นาง หนองแขม 57/64
มลยา มนัสวีระพร 55 นางสาว หนองแขม 719/144
มลิวรรณ มลานวน 582 นางสาว หนองแขม
มัลลิกา เหล่าวัฒนาเจริญ 391 นางสาว หนองแขม 10/212 ม.5
มานพ สามเสน 1064 นาย หนองค้างพลู
มาโนช แป้นรอด 736 นาย หนองแขม
มาลัย แจ้งจำรัส 1445 นางสาว หนองค้างพลู 79/373
มาลิน มีมานาน 1528 นาง หนองค้างพลู 6/118
มาลินี หัตถเสรีพงษ์ 269 นางสาว หนองแขม 2/288
มาลี กงกะนันทน์ 1416 นาง หนองค้างพลู 103
มาลี จิตร์สุภาพ 1651 นาง หนองค้างพลู 1025/45 ม.7
มาลี แถวพันธ์ 200 นางสาว หนองแขม 726
มาลี เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ 1360 นางสาว หนองค้างพลู 45/925
มิตรชาย โสภณกิตติกุลชัย 139 นาย หนองแขม 161/38
มีชัย จินโต 1482 นาย หนองค้างพลู
มีนา ซู 1121 นาง หนองค้างพลู 45/616
มีนา รุจิเทศ 1489 นาง หนองค้างพลู 40/179
มุกดา นาทรา 83 นาง หนองแขม 29/4
เมทินี วิเชียรกุล 583 นางสาว หนองแขม 52/39
เมธินี เชิญชัยวชิรากุล 833 นางสาว หนองแขม 3
เมษา เดชเชียร 462 นาย หนองแขม 143/175
แม้น จุ้ยทองคำ 1169 นาง หนองค้างพลู 18
ไมตรี โพธิ์ทอง 1359 นาย หนองค้างพลู 1044/8
ยอดชาย กิจบำรุงพรชัย 769 นาย หนองแขม 72
ยิน บัวขำ 982 นาย หนองแขม 807
ยุทธนา ทองจันทนาม 335 นาย หนองแขม
ยุทธนา ทองปุสสะ 1012 นาย หนองแขม 28
ยุทธนา วาสนดิลก 372 นาย หนองแขม 10/30
ยุทธพงค์ พรมสิงห์ 857 นาย หนองแขม 143/102
ยุทธพงษ์ โล่ลา 490 นาย หนองแขม
ยุพา เกษม 1109 นาง หนองค้างพลู 75/233
ยุพา ทองศรีสุทร 1314 นาง หนองค้างพลู 207/123
ยุพิน จรามร 72 นาง หนองแขม
ยุพิน ชมจันทร์ 387 นาง หนองแขม 68
ยุพิน ปลื้มสวาสดิ์ 717 นาง หนองแขม 42/875
ยุพิน สุขสุแพทย์ 1374 นาง หนองค้างพลู 84
ยุรีวรรณ นิลสลับ 512 นางสาว หนองแขม 35/452
ยุวดี เขียวพานิช 1112 นางสาว หนองค้างพลู 35/68
ยุวดี สัมพันธวรบุตร 1563 นาง หนองค้างพลู 333/139
ยุวนันท์ พลายน้อย 1122 นางสาว หนองค้างพลู 67
ยูนาน ละอองทัพ 1034 นางสาว หนองแขม
เยาวรัตน์ เหล่างาม 1558 นาง หนองค้างพลู 12
เยื้อง โห้หาญ 1276 นาย หนองค้างพลู
รจรินทร์ ภูน้ำต้น 25 นางสาว หนองแขม
รณกร วงษ์โสรถ 185 นาย หนองแขม 42/75
รติรส ชาวชายโขง 913 นางสาว หนองแขม 79/245
รพิชา อร่ามวงศ์ 383 นาง หนองแขม 226
รสสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ 465 นางสาว หนองแขม 12/289
ระมุน นาพังคะบุตร 1142 นาง หนองค้างพลู
ระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์ 440 นาง หนองแขม 458/212
ระไม แก้วมุลตรี 486 นาง หนองแขม
ระเวง ประเพณี 487 นาย หนองแขม
รักดาว ปิติทศพล 914 นางสาว หนองแขม 664
รักเล่ หอยจับ 1612 นาง หนองค้างพลู 45/1812
รัชดาพร เลิศพูลทรัพย์ 123 นาง หนองแขม 1/17
รัชนก แซ่เอา 183 นางสาว หนองแขม
รัชนี ชุ่มบุญชู 129 นางสาว หนองแขม 42/675
รัชนี ภูฆัง 439 นางสาว หนองแขม 52/193
รัชนี อ่อนสำอางค์ 797 นาง หนองแขม 38/80
รัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 224 นาง หนองแขม 443
รัชพล พฤกษมาศ 33 นาย หนองแขม 42/253
รัชสาท มีชัย 1283 นาย หนองค้างพลู 10/520
รัตนกาญจน์ นพเวช 1209 นาง หนองค้างพลู 1023/79
รัตน์ติยา กาประโคน 713 นางสาว หนองแขม
รัตนา จินตยาวุฒิ 1325 นางสาว หนองค้างพลู 1019/38
รัตนา ใจดี 1621 นางสาว หนองค้างพลู 45/783
รัตนา นันตะสุคนธ์ 1278 นาวาเอกหญิง หนองค้างพลู 39/60
รัตนาภรณ์ จูงวงษ์สุข 728 นาง หนองแขม 59/23
รัศมี นิตุทอน 662 นาย หนองแขม
รัศสุพงษ์ บัวลอย 1099 นาย หนองค้างพลู
ราเชนทร์ ทัศศิริ 1457 นาย หนองค้างพลู
ราม มะโนรัมย์ 1079 นาย หนองค้างพลู 1/101
รำพรรณ ประสพสุวรรณ 1641 นาง หนองค้างพลู 18
รำพึง เชื้อมั่ง 799 นาง หนองแขม 1166
รุ้งตะวัน กาญจนาภิพันธุ์ 600 นาง หนองแขม 35/142
รุ่งตะวัน เกษหอม 648 นางสาว หนองแขม 13
รุ่งทิพย์ ปานรัตน์ 802 นางสาว หนองแขม
รุ่งนภา กิ่งเดือน 660 นางสาว หนองแขม
รุ่งระวี ลีละผลิน 1570 นาง หนองค้างพลู 24
รุ่งราวัลย์ คันทะประเทศ 719 นางสาว หนองแขม
รุ่งเรือง สรสิทธิ์ 705 นาย หนองแขม
รุ้งลาวัลย์ เหล่าสุวรรณ 1010 นางสาว หนองแขม
รุจาภา โฉมมณี 606 นาย หนองแขม
รุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ 975 นางสาว หนองแขม 44/55
รุจี ขาวเจริญ 1630 นางสาว หนองค้างพลู 18
รุณ คำมา 217 นาง หนองแขม 35/432
เรณุกา สุขอุดมโชคชัย 143 นางสาว หนองแขม 42/262
เรไร กุศลซู 1537 นาง หนองค้างพลู 880
เริงชัย ยิ่งทวีคูณ 905 นาย หนองแขม 1/352
เริงฤทธิ์ เบ้านุวงศ์ 1598 นาย หนองค้างพลู 7
เริงสรรค์ กองทองหลาง 910 นาย หนองแขม
ฤกษ์ขัย คุ้มครองสุข 703 นาย หนองแขม 389/1
ลดาวัลย์ ระย้า 1502 นางสาว หนองค้างพลู
ลภัสรดา มะโนบาล 415 นาง หนองแขม
ลมุน พิทักษา 46 นางสาว หนองแขม
ละมัย มนัสวีระพร 53 นาง หนองแขม 285
ละไม ทองเต็ม 257 นางสาว หนองแขม
ละไม ภูคงน้อย 1604 นางสาว หนองค้างพลู 43/123
ละออง คงสันเทียะ 1483 นาง หนองค้างพลู 35
ละเอียด ประจิตร์ 729 นาง หนองแขม 26
ลักษณ์ กองยอด 464 นาย หนองแขม 30/2
ลัดเกล้า ชีนพรัช 856 นางสาว หนองแขม
ลัดดา พุฒซ้อน 1494 นาง หนองค้างพลู 377
ลัดดา มหามงคลชัย 845 นางสาว หนองแขม 143/140
ลัดดาวัลย์ เจาะพรมมา 1368 นางสาว หนองค้างพลู 1029/58
ลันดอน เสือประสงค์ 970 นาง หนองแขม 217
ลาวัลย์ จุลกเสตถ์ 1448 นาง หนองค้างพลู 26/68
ลาวัลย์ น้อยเจริญ 1545 นาง หนองค้างพลู 99
ลาวัลย์ ภิญโญสุขสิริ 205 นาง หนองแขม 42/283
ลาวัลย์ สิงห์โต 1214 นางสาว หนองค้างพลู
ลำดวน ไชยชาติ 279 นางสาว หนองแขม
ลำพูน นาโควงค์ 136 นาง หนองแขม
ลำแพน อมาตยกุล 1679 นาง หนองค้างพลู 2
ลำภู หงษ์เวียงจันทร์ 1264 นาย หนองค้างพลู
ลิ้นจี่ ทองโกมล 58 นาง หนองแขม 108
ลุน ฝั้นเครือ 1294 นาย หนองค้างพลู
เล็ก จันทรเนตร 1491 นาง หนองค้างพลู 18
เล็ก โพธิ์กระทุ่ม 883 นาย หนองแขม 48
เล็ก อริยะสุนทร 43 นาง หนองแขม 50/237
เลิศพงศ์ ทิพธนากิตติพร 1624 นาย หนองค้างพลู
เลี้ยง แสนนอน 787 นางสาว หนองแขม
วงเดือน สุภัคธรรมคุณ 956 นางสาว หนองแขม
วงษ์ มาวิมล 1072 นาย หนองค้างพลู 1
วชิระวุฒิ กระจ่างจิตร์ 1611 นาย หนองค้างพลู
วนิดา พวงสด 1177 นาง หนองค้างพลู
วรจิตร มาลีบุตร 760 นาย หนองแขม 1/141
วรจิตร ศิริปะกะ 80 นาย หนองแขม 1/450
วรชัย ศรีนาม 661 นาย หนองแขม
วรณัฐ เอี่ยมประกิต 788 นางสาว หนองแขม 29
วรเทพ บุญนิธิยิ่งยง 608 นาย หนองแขม 44/128
วรเทพ มหาพนานนท์ 1369 นาย หนองค้างพลู 1023/51
วรนุช ภู่ระหง 386 นาง หนองแขม
วรพจน์ ทัศนาอธิคม 747 นาย หนองแขม 9/32
วรรณกนก ทองยิ่ง 389 นาง หนองแขม 279
วรรณทนา ศรีสวัสดิ์ 1467 นาง หนองค้างพลู 142
วรรณพร นามศิริ 987 นาง หนองแขม 107
วรรณพา สมสิงห์ 1161 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณวิสา สุวรรณผ่อง 779 นางสาว หนองแขม
วรรณา ฟักเถื่อน 461 นาง หนองแขม 79/1
วรรณา แย้มมีกลิ่น 1002 นาง หนองแขม 1432
วรรณา สายศุภมาตร 627 นางสาว หนองแขม 12/329
วรรณา สุขีประเสริฐ 1543 นางสาว หนองค้างพลู 333/40
วรรณา สุวรรณ 1526 นางสาว หนองค้างพลู 24/78
วรรณา อรุณมิตร 1129 นางสาว หนองค้างพลู 36
วรรณี เทียนจันทร์ 580 นาง หนองแขม 30
วรวรรณ พานทอง 1052 นางสาว หนองแขม 37/20
วรวุฒิ เล็กศิลา 1390 นาย หนองค้างพลู 40/398
วระศักดิ์ กุลนาวรรณ์ 541 นาย หนองแขม
วรางค์กุล ส่องแสงจันทร์ 342 นางสาว หนองแขม 42/207
วราพร จงท่องกลาง 1305 นางสาว หนองค้างพลู 27/22
วราภรณ์ คัมภิรานนท์ 1056 นางสาว หนองค้างพลู
วราภรณ์ วงกลม 251 นางสาว หนองแขม 317
วราภรณ์ วุฒิยา 1265 นาง หนองค้างพลู 15/231
วรารัตน์ เสมแก้ว 630 นางสาว หนองแขม 13
วรินดา ดวงตา 1656 นางสาว หนองค้างพลู
วรินทรทิพย์ มุ่งเพียรดี 751 นาง หนองแขม 554
วริษฐา เรืองสิทธินนท์ 1498 นางสาว หนองค้างพลู 1013/55
วลัยพร โชติเสนา 534 นางสาว หนองแขม 17/74
วลัยพร บำรุงไทยพัฒนา 516 นางสาว หนองแขม 7/28
วลัยมาศ จีนเหรียญ 762 นาง หนองแขม 345
วลีรัตน์ วิบูลย์นรชาติ 890 นาง หนองแขม 10/102
วสันต์ สายเสมา 879 นาย หนองแขม 5/63
วัง เนตรพิทักษ์พงศา 1398 นาย หนองค้างพลู 18
วัชระ กลิ่นหอม 770 นาย หนองแขม
วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 109 นาง หนองแขม 35/54
วัชรี แดงวงษ์ 967 นางสาว หนองแขม 1054
วัชรี มณีนาคาฤทธิ์ 126 นาง หนองแขม 50/153
วัฒนทร ปณิธิมนต์ 26 นาย หนองแขม 458/308
วัฒนะ มาสนอง 564 นาย หนองแขม 97/224
วัฒนา สังขาระ 1302 นาง หนองค้างพลู 9
วันชัย ใจอารีย์ 359 นาย หนองแขม 9
วันชัย พีระพงศ์ชัย 625 นาย หนองแขม
วันชัย ลอองจันทร์ 868 นาย หนองแขม 34/1
วันชัย วิยาภรณ์ 683 นาย หนองแขม 5/3
วันโชค สมัยเทอดศักดิ์ 178 นาย หนองแขม 50/97
วันดี ทวีศักดิ์ทรัพย์ 588 นางสาว หนองแขม 147/57
วันดี นพคุณ 480 นางสาว หนองแขม 42/10
วันดี ปิยะวานิช 230 นางสาว หนองแขม 12/437
วันดี หนูทอง 919 นาง หนองแขม 12/347
วันทน สังขรัตน์ 1078 นาย หนองค้างพลู 45/693
วันทนา จันตองสิน 411 นาง หนองแขม 17/184
วันทนีย์ นรสิงห์ 1261 นาง หนองค้างพลู 5/59
วันทา วรกิจ 1608 นาง หนองค้างพลู 77/58
วันพร จาดเจริญ 1337 นาง หนองค้างพลู 27/37
วันเพ็ญ ตรีสุริยา 1309 นาง หนองค้างพลู 175
วันเพ็ญ รูปดีเหมาะ 1020 นางสาว หนองแขม
วัลภา อาชีวปริสุทธิ 878 นางสาว หนองแขม 59/267
วัลยดา อ่อนน่วม 358 นางสาว หนองแขม 581
วัลย์นิภา เติมธนสมบัติ 268 นางสาว หนองแขม 35/310
วัลลภ สุขุมพันธ์ 1113 นาย หนองค้างพลู 14/91
วัลลภา รักพานิช 463 นาง หนองแขม 592
วัสสันต์ เชื้อชิดแดง 966 นาย หนองแขม 32
วาริน เจนสิริสุนทร 939 นาง หนองแขม 42
วาริน ยอดนวล 1092 นาย หนองค้างพลู
วารินทร์ ชุ่มบูญชู 479 นาง หนองแขม 42/146
วารินทร์ บุญรอด 98 นางสาว หนองแขม
วารี ขาวเขาอ้อ 1086 นางสาว หนองค้างพลู 39/128
วารีรัตน์ แซ่ฉั่น 1647 นาง หนองค้างพลู 49/51
วารุณี คุ้มสว่าง 425 นาง หนองแขม
วารุณี ดำรงศักดิ์ 596 นาง หนองแขม 6
วาสนา เสนปิ่น 836 นางสาว หนองแขม
วิกรณ์ กำธรเจริญ 1432 นาย หนองค้างพลู 40/50
วิชชุกร สรรพสุข 337 นาวาอากาศตรี หนองแขม 66
วิชัย ชิตโสภณดิลก 380 นาย หนองแขม 34/12
วิชัย ผกผ่า 207 นาย หนองแขม 582
วิชัย วสุธาโสภณดำรงค์ 997 นาย หนองแขม 118
วิชัย ศักดิ์วุฒิพันธุ์ 393 นาย หนองแขม 2/145
วิชาญ ภาพเพียร 15 นาย หนองแขม
วิชิต วรวุธพุฒิพงศ์ 1083 นาย หนองค้างพลู 7
วิชุตา หอมรื่น 732 นาง หนองแขม
วิเชียร กิตติธรทรัพย์ 1088 นาย หนองค้างพลู 35/64
วิเชียร เย็นยิ้ม 1081 นาย หนองค้างพลู 5
วิทยา ชัยวงษ์ 221 นาย หนองแขม 143/172
วิทยา มะธิมะตา 150 นาย หนองแขม
วิทูล เวหล 994 นาย หนองแขม 52/218
วิธู สุขสวัสดิ์ 1352 นาย หนองค้างพลู 45/429
วินัย แสงอาทิตย์ 1062 นาย หนองค้างพลู
วินัย อินทสาร 256 นาย หนองแขม 2/209
วิภา พิมพิทักษ์ 1426 นาง หนองค้างพลู 6
วิภานันท์ ยิ่งนคร 266 นาง หนองแขม 12/83
วิภาพร ยามาตร 294 นางสาว หนองแขม
วิภาภรณ์ ขุมทอง 938 นางสาว หนองแขม
วิภาภรณ์ จึงไพศาล 1332 นางสาว หนองค้างพลู 39/471
วิมล ขาวบาง 1446 นาง หนองค้างพลู 30
วิมล โพพา 1677 นาง หนองค้างพลู 32
วิมล อนุสรณ์วัฒนกุล 931 นางสาว หนองแขม 5/149
วิมลรัตน์ ควรคนึง 539 นาง หนองแขม 4
วิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล 515 นางสาว หนองแขม 38/50
วิมลศรี โค้วสุภัทร 477 นาง หนองแขม 147/99
วิรัช อุ้ยศรีคูณ 537 นาย หนองแขม
วิรัตน์ ปากดี 275 นาย หนองแขม 50/3
วิรุต โวลา 320 นาย หนองแขม
วิโรจน์ บุญโพธิ์ 311 นาย หนองแขม 77/108
วิฤต ก้านประดิษฐ 682 นาย หนองแขม
วิลัย เหลือศรีจันทร์ 8 นาง หนองแขม
วิลัยพร ทาแพง 529 นางสาว หนองแขม
วิลัยวัล ศรีเมือง 284 นางสาว หนองแขม 115/96
วิลาวัณย์ กฤษณวิภาคพร 1295 นาง หนองค้างพลู 26/368
วิลาวัณย์ อากรสุวรรณโชค 1405 นาง หนองค้างพลู 79/165
วิไล ปลื้มจิตร 584 นาย หนองแขม 42/582
วิไล ศรีสุวรรณ 1571 นาง หนองค้างพลู 60
วิไลพร ศรีปานแก้ว 507 นางสาว หนองแขม 5/95
วิไลวรรณ เถาว์หอม 290 นางสาว หนองแขม 326
วิวัฒน์ อุลิศนันท์ 431 นาย หนองแขม 12/397
วิศิษฎ์ วงศาโรจน์ 1043 นาย หนองแขม 1/183
วิษณุ เลิศพร 527 นาย หนองแขม 5/118
วิษณุกร คงสมเพียร 1125 นาย หนองค้างพลู 26/62
วิสสุดา แดงสำราญ 271 นางสาว หนองแขม 35/134
วิสิฐ ธนกิจอำไพ 1031 นาย หนองแขม 11
วีณา อินทสร 1652 นางสาว หนองค้างพลู 1
วีรชัย อรุณจินดาวรรณ 1252 นาย หนองค้างพลู 1019/67
วีรดา ส่งเสริมสกุล 1291 นางสาว หนองค้างพลู
วีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ 37 นาย หนองแขม 44/99
วีรพงษ์ คงใหญ่ 363 นาย หนองแขม
วีรศักดิ์ หิรัญญสัมฤทธิ์ 1361 นาย หนองค้างพลู 200
วีระชัย แก้วเงิน 146 นาย หนองแขม
วีระชัย ลักษมีการค้า 597 นาย หนองแขม 5/19
วีระดา เตชะเกิดกมล 313 นาง หนองแขม 449
วีระศักดิ์ ประสงค์รัตนากุล 1134 นาย หนองค้างพลู 1020/58
วุฒิ ทองทรัพย์ใหญ่ 260 นาย หนองแขม 91
วุฒิชัย ใจวงศ์ 1187 นาย หนองค้างพลู 16
วุฒิชัย ตั้งกุลพานิชย์ 1152 นาย หนองค้างพลู
วุฒิพงษ์ พฤกษ์ชาติกุล 888 นาย หนองแขม 44/110
เวชพิสิษฐ บุญส่งประเสริฐ 1548 นาย หนองค้างพลู 6/165
แววตา กำธรเจริญ 1433 นาง หนองค้างพลู 39/44
ศรชัย สวัสดิวงศ์ 1135 นาย หนองค้างพลู 80/177
ศรเพชร ศิลปขันธ์ 1629 นาย หนองค้างพลู 54/2
ศรัณญา เหมาะโสม 679 นางสาว หนองแขม
ศรัณย์ วัฒนกิจไพบูลย์ 1347 นาย หนองค้างพลู 59/363
ศรัยกร ปรัชธันย์ชนก 858 นางสาว หนองแขม 115/21
ศราวุธ ขำทรัพย์ 1580 นาย หนองค้างพลู 13
ศราวุธ แสงใส 711 นาย หนองแขม
ศรินภัสร์ นันทชัยหิรัญ 166 นางสาว หนองแขม 74
ศรินรัตน์ สุบินดี 684 นางสาว หนองแขม
ศรีไทย สายสิริเวชกุล 235 นาง หนองแขม 42/872
ศรีนภา มัสพันธุ์ 1490 นางสาว หนองค้างพลู 45/1557 ม.1
ศรีนวล ปิ่นแช่ม 504 นาง หนองแขม 26/3
ศรีสุวรรณ ไกยลุน 1280 นาย หนองค้างพลู 73/4
ศรุชา ทีปศักดิ์ 1676 นาง หนองค้างพลู 115
ศศิณา เหล็กเพชร 1226 นางสาว หนองค้างพลู
ศศิธร จุลแดง 992 นางสาว หนองแขม
ศศิธร ลีหัวสระ 451 นาง หนองแขม 591 ม.10
ศักดา บุญเลิศ 1550 นาย หนองค้างพลู 40/104
ศักดิ์ชัย สีม่วง 132 นาย หนองแขม
ศักรินทร์ โค้วเหลย 482 นาย หนองแขม 42/743
ศันสนีย์ ศรีสุข 1575 นางสาว หนองค้างพลู
ศิธร ไชยประเสริฐ 430 นาง หนองแขม
ศิรประภา ภานุมาศ 426 นาง หนองแขม 9/345
ศิรัญญา ชำนาญกิจ 497 นางสาว หนองแขม 5/87
ศิราณี เพชรดี 1140 นางสาว หนองค้างพลู 26
ศิราณี เวียงพา 149 นางสาว หนองแขม 719/187
ศิรานี เนียมขำ 572 นางสาว หนองแขม 7
ศิราภรณ์ ฉายากุล 1208 นาง หนองค้างพลู 831
ศิริ คงเมือง 138 นาย หนองแขม 19
ศิริ แย้มผกา 1344 นาย หนองค้างพลู 90
ศิริกร ธนูเงิน 432 นางสาว หนองแขม
ศิริจิตร ภูกิ่งหิน 1370 นางสาว หนองค้างพลู 45/1289
ศิริชัย ก่อเกื้อสืบสาย 1438 นาย หนองค้างพลู 23/13
ศิริชัย ตระการจันทร์ 231 นาย หนองแขม 42/383
ศิริพงษ์ อุปติ 1119 นาย หนองค้างพลู 15/184
ศิริพร ผู้ภักดี 610 นาง หนองแขม 550
ศิริพร วิสุทธิ์อาชา 1657 นางสาว หนองค้างพลู 59/190
ศิริพร ศิริขำ 1008 นางสาว หนองแขม
ศิริพร เอนกสุวรรณ์ 454 นางสาว หนองแขม 17/111
ศิริพรรณกา มหามนต์ 1632 นาง หนองค้างพลู 1027/31
ศิริมาศ แก้วแกมคง 1504 นาง หนองค้างพลู 45/1955
ศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ 1566 นางสาว หนองค้างพลู 40/208
ศิริวรรณ โกยทอง 191 นางสาว หนองแขม 35
ศิริวรรณ ไข่ค้างพลู 133 นางสาว หนองแขม 5
ศิริอนงค์ พานิชเจริญ 458 นาง หนองแขม
ศิวกานต์ เจริญพิทักษ์ 1065 นาง หนองค้างพลู 6/66
ศิวพร บุญทรัพย์ 875 นาง หนองแขม 176
ศิวิไล ณ รังษี 309 นาง หนองแขม 458/397
ศุภิชญากาญจน์ สุสดี 310 นางสาว หนองแขม 7/61
ศุภิสรา โพธิ์ทัด 734 นางสาว หนองแขม
เศกสิทธิ์ ปานขาว 414 นาย หนองแขม 29
สกรรจ์ ธัญญโนทัย 566 นาย หนองแขม 50/68
สกลรัช ราชโรจน์ 250 นาย หนองแขม 35/115
สงวน รัตนชนานนท์ 616 นาง หนองแขม 52/199
สงัด มงคลวัย 164 นาง หนองแขม 2/53
สง่า เพ็งรัมย์ 104 นางสาว หนองแขม
สด กำลังชาญ 1479 น.ต. หนองค้างพลู 70/12
สด ใสสด 1141 นาย หนองค้างพลู 922
สนทนา ศิริตันติกร 1460 นางสาว หนองค้างพลู 1014/25
สนธยา จันทรกวี 326 นางสาว หนองแขม
สนธยา วิริยมาโน 1098 นาย หนองค้างพลู 289
สนธยา ศรัทธาธรรม 860 นางสาว หนองแขม
สนิท สร้อยทอง 923 นาย หนองแขม 27
สมกฤษ เมฆจาย 965 นาย หนองแขม 12/535
สมเกียรติ พรมพา 1605 นาย หนองค้างพลู 45/1661
สมเกียรติ รากทอง 639 นาย หนองแขม
สมเกียรติ สุขสมบัติ 1488 นาย หนองค้างพลู 172
สมควร จุลแดง 948 นางสาว หนองแขม
สมคิด ดวงเจริญ 869 นาย หนองแขม 50/247
สมคิด ทองดีมีศรี 137 นาง หนองแขม
สมจิต ธวัชสุภา 778 นาย หนองแขม 10
สมจิตต์ โกวเครือ 177 นาง หนองแขม 23
สมจิตร คงอ่อน 1240 นาง หนองค้างพลู 1023/36
สมจิตร จูงสุข 831 นาย หนองแขม
สมจิตร นิลพุดซา 1579 นาง หนองค้างพลู 31
สมจิตร ภู่ศรี 901 นางสาว หนองแขม 220
สมจิตร เอื้อชัยเกษม 505 นาง หนองแขม 97
สมใจ ประโพสังข์ 244 นางสาว หนองแขม
สมใจ รัตนงามแสง 1223 นางสาว หนองค้างพลู 43/331
สมชัย แซ่อั้ง 971 นาย หนองแขม 571
สมชัย ภัทรไตรรัตน์ 1388 นาย หนองค้างพลู 162
สมชาติ สุรพล 579 นาย หนองแขม 115/81
สมชาย เกิดศรีเล็ก 12 นาย หนองแขม
สมชาย แก่นจันทร์ 1540 นาย หนองค้างพลู 53/32 ม.2
สมชาย คุมปานันต์ 1453 นาย หนองค้างพลู 1028/2
สมชาย ชนะสงคราม 1207 นาย หนองค้างพลู 10/770
สมชาย ทองอนันต์ 1176 นาย หนองค้างพลู
สมชาย บุญทรัพย์ 1026 นาย หนองแขม 4
สมชาย พิมพิทักษ์ 1429 นาย หนองค้างพลู 4
สมชาย มณีนาคาฤทธิ์ 951 นาย หนองแขม 50/185
สมชาย ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 1198 นาย หนองค้างพลู 45/1053
สมชาย เลิศสวัสดิ์วงศ์ 591 นาย หนองแขม 9/248
สมชาย วีระไทย 437 นาย หนองแขม 42/165
สมชาย ศรนรินทร์ 403 นาย หนองแขม 15/1
สมชาย สร้อยสนธิ์ 861 นาย หนองแขม 42/43
สมชาย อ่ำศรีเพ็ชร์ 1573 นาย หนองค้างพลู
สมเดช เหลืองอ่อน 466 นาย หนองแขม 342
สมนึก พลบำรุง 190 นาง หนองแขม
สมนึก รัตนคุณาภรณ์ 1148 นาย หนองค้างพลู 25
สมบัติ แก่นแก้ว 1447 นางสาว หนองค้างพลู 10
สมบัติ คุดดอน 1687 นาย หนองค้างพลู 45/1264 ม.1
สมบัติ ติณะคัด 1441 นาง หนองค้างพลู 43/10
สมบุญ ธนธนาพร 295 นาง หนองแขม 86
สมบุญ พิพัฒน์เจริญชัย 369 นาย หนองแขม 213
สมบูญรักษ์ พัฒนารุ่งพานิช 395 นาง หนองแขม 719/235 ม.10
สมบูรณ์ กระทุ่มทอง 636 นาย หนองแขม 391
สมบูรณ์ กองเกิด 743 นาย หนองแขม
สมบูรณ์ แพงพรมพรึก 1522 นาย หนองค้างพลู
สมบูรณ์ มาบุญคง 1021 นาง หนองแขม 13
สมบูรณ์ รตสา 481 นาง หนองแขม 42/320
สมปอง แก้วเก้า 117 นาง หนองแขม 117
สมปอง คำน้อย 972 นาย หนองแขม
สมปอง สิงห์ดี 654 นางสาว หนองแขม
สมพงษ์ ดีบุดศรี 249 นาย หนองแขม 59/228
สมพงษ์ น้อยประชา 578 นาย หนองแขม
สมพงษ์ เพชรรอด 1389 นาย หนองค้างพลู 40/84
สมพงษ์ รอดถนอม 745 นาย หนองแขม 10
สมพร จิตตะโคตร 1431 นางสาว หนองค้างพลู
สมพร ชาลี 712 นางสาว หนองแขม
สมพร พรมมา 1048 นางสาว หนองแขม
สมพล มณีสุวรรณ์ 664 นาย หนองแขม
สมพาร สุขเสมอ 815 นาย หนองแขม
สมพิศ แถวโคกสูง 334 นาย หนองแขม
สมพิศ ปานทรงธรรม 709 นางสาว หนองแขม
สมพิศ ยอดเกษม 7 นาง หนองแขม 613
สมพิศ ยางสูง 1636 นาง หนองค้างพลู 5417
สมเพ็ช สมศรี 1018 นาย หนองแขม 50/183
สมเพชร สุวรรณรอด 301 นาย หนองแขม 194
สมโภชน์ คงการุณ 1606 นาย หนองค้างพลู 78/103 ม.6
สมมาตร วงศ์อนันต์ฐิติ 886 นาย หนองแขม 50/210
สมมาศ นาคศรี 535 นาย หนองแขม
สมรักษ์ อิทธิศิริเวทย์ 957 นาง หนองแขม 17
สมฤดี เคลือบกำเหนิด 96 นางสาว หนองแขม 9/176
สมวงค์ แสนล้ำ 773 นาย หนองแขม
สมวงษ์ ดอกมะลิ 964 นางสาว หนองแขม 11
สมศักดิ์ ชินอิสระยศ 1144 นาย หนองค้างพลู 78/225
สมศักดิ์ โตสมบุญ 893 นาย หนองแขม 42/420
สมศักดิ์ นาคจีน 1658 นาย หนองค้างพลู
สมศักดิ์ พันธุ์วรพงศ์ 943 นาย หนองแขม
สมศักดิ์ ภูมิวิจิตรการ 1153 นาย หนองค้างพลู 53/64
สมศักดิ์ หีบไธสง 1307 นาย หนองค้างพลู
สมสกุล ทองเงิน 592 นาย หนองแขม 486/67
สมส่วน แจ้งถิ่นป่า 1642 นาย หนองค้างพลู 78/102
สมสุข รัตนเสน 853 นาง หนองแขม 6
สมสุดา ล้อ 1256 นาง หนองค้างพลู 22/24
สมไสว จันทร์โสม 69 นาย หนองแขม
สมหมาย ไกรมาส 668 นางสาว หนองแขม
สมหมาย ผาติวิทย์ 1470 นาย หนองค้างพลู 45/1169
สมหมาย ศรีระบุตร 786 นาย หนองแขม 17
สมัชชา คุ้มพงษ์พันธ์ 1472 นาย หนองค้างพลู 40/346
สมานชัย หอมหวน 1285 นาย หนองค้างพลู 23
สยาม สถวิรวงศ์ 961 นาย หนองแขม 1052
สยาม อับดุลการิม 1646 นาย หนองค้างพลู 346
สรคม ธนสาร 1108 นาย หนองค้างพลู 24
สรวงสุดา รัตนวิภานนท์ 478 นาง หนองแขม 228
สร้อย สอนใจ 367 นางสาว หนองแขม 17/6
สรัญญา เกิดนิล 765 นางสาว หนองแขม 3
สรัญญา พรพันธ์ 818 นางสาว หนองแขม 42/146
สราวุทธ สัพโส 1643 นาย หนองค้างพลู
สราวุธ สุขประเสริฐ 1107 นาย หนองค้างพลู
สริญญา จิระทวีลาภ 193 นางสาว หนองแขม 147/77
สวัสดิ์ โพธิ์นิยม 1202 นาย หนองค้างพลู 33/7
สวัสดิ์ สิมนาม 1190 นาย หนองค้างพลู
สว่าง โพนขีดขิน 144 นาย หนองแขม
สวิง แสงศิริ 1649 นาย หนองค้างพลู 4
สหกฤษณ์ ศรีสุขมั่งมี 1436 นาย หนองค้างพลู 20
สหทัศน์ จังเกตุทอง 934 นาย หนองแขม 42/738
สหธัช สุวิชาพาณิชย์ 614 นาย หนองแขม 208
สังวรณ์ ชินวงษ์ 1689 นาย หนองค้างพลู 39/57
สังวาล หล่มเหลา 1688 นาย หนองค้างพลู 11
สังวาลย์ ปานเกษม 475 น.อ.หญิง หนองแขม 1456
สัจจวัจน์ แซ่อุย 18 นาย หนองแขม
สัญญพงษ์ สิทธิเนาวพัฒน์ 1253 นาย หนองค้างพลู
สัญญา กุดั่น 5 นาย หนองแขม 5/45
สัณห์สิรี แสงชัน 545 นางสาว หนองแขม 6/1
สันติ คล้ายอุบล 1411 นาย หนองค้างพลู
สันติ ตั้งตระกาลกูล 704 นาย หนองแขม 7
สันติชัย แจ่มสอาด 1532 นาย หนองค้างพลู
สันติวงษ์ บัวทวี 470 นาย หนองแขม 2/242
สันท้ศน์ ยาตรา 299 นาย หนองแขม 59/26
สัมฤทธิ์ เถือกเถาว์ 1578 นาง หนองค้างพลู
สัมฤทธิ์ บุญเลิศยะโส 658 นาย หนองแขม
สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย 35 พ.อ. หนองแขม 303
สัมฤทธิ์ สอดสุข 1591 นาย หนองค้างพลู 41/27
สาคร ขยายวงศ์ 714 นาย หนองแขม
สาคร พิทักษา 814 นางสาว หนองแขม 95
สาคร วงศ์ใหญ่ 331 นาย หนองแขม
สาทร แหลมเฉียบ 1576 นางสาว หนองค้างพลู 78/328
สาธิต งามเลิศดนัย 1282 นาย หนองค้างพลู 1028/69
สาธิต อุ่นสกุล 315 นาย หนองแขม 52/168
สานิตย์ อักษรนา 1644 นาย หนองค้างพลู
สานิตย์ อินสวัสดิ์ 1376 นาย หนองค้างพลู 2
สายชล ดวงจิตร 524 นาย หนองแขม
สายทอง แจ่มพุ่ม 382 นาง หนองแขม 3
สายทองแดง นุศาสตรสังข์ 302 นางสาว หนองแขม 32/1
สายฝน ดรุณพันธ์ 1422 นางสาว หนองค้างพลู
สายหยุด ฮกมาลี 697 นาง หนองแขม
สายัญ ชมภูประเภท 533 นาย หนองแขม
สายัณห์ พงษ์พานิช 1272 นาง หนองค้างพลู 46
สายัณห์ โพธิ์เอี่ยม 1546 นาย หนองค้างพลู
สายัณห์ เลิศสิริธนารักษ์ 594 นาย หนองแขม 458/329
สาริกา สิมมา 352 นาง หนองแขม 12/399
สาโรจน์ รามรินทร์ 457 นาย หนองแขม 9
สาวิตรี วีรยวรรธน 239 นางสาว หนองแขม 11
สาวิทตรี แสนบุตร 1577 นางสาว หนองค้างพลู
สำเนียง วิบูลย์ชาติ 1674 นางสาว หนองค้างพลู 73/72
สำเนียง สุขคง 1315 นาง หนองค้างพลู 40/281
สำเนียง สุขเอม 995 นาง หนองแขม 147
สำราญ โล้สกุล 399 นาย หนองแขม 9
สำเริง นิยมวิวัฒนกุล 493 นาย หนองแขม 319
สำเริง เย็นชุ่ม 1486 นาย หนองค้างพลู 18
สำลี ราษไทย 921 นาง หนองแขม
สิทธิชัย นารากุล 252 นาย หนองแขม 1/454
สิทธิชัย มาวิมล 820 นาย หนองแขม 181
สิทธิเดช เปลี่ยนดี 925 นาย หนองแขม 41
สิทธิทรัพย์ ต้อนรับโชค 511 นาย หนองแขม 35/450
สิรนาถ เสือแย้ม 1066 นาง หนองค้างพลู 10/291
สิรภพ จันทะเกตุ 1070 นาย หนองค้างพลู 10/723
สิริ อธิกุลวงศ์ 381 นาย หนองแขม 5
สิริพร ใจบำรุง 1635 นาง หนองค้างพลู 4
สิริพร ประชุมวงศ์ 1461 นาง หนองค้างพลู 27/96
สิริพรรณ ตั้งโชคทิพย์ 1330 นางสาว หนองค้างพลู 43/144
สิริมา พุ่มประจำ 785 นางสาว หนองแขม
สีไพร กองคำ 1297 นางสาว หนองค้างพลู
สุกรี เนียมธรรม 979 นาย หนองแขม
สุกฤตา โพธิ์นิยม 416 นางสาว หนองแขม 12/323
สุกัญญา ชัยขวัญ 700 นางสาว หนองแขม 486/230
สุกัญญา ทองม่วง 418 นาง หนองแขม
สุกัญญา ภาโนราช 59 นาง หนองแขม 17/14
สุกัญญา รองทอง 920 นางสาว หนองแขม 222
สุกัญญา รุ่งอินทร์ 107 นาง หนองแขม
สุกัญญา เลิศอนันต์ 1323 นาง หนองค้างพลู 78/291
สุกัญญา และสำราญ 1011 นางสาว หนองแขม
สุกัญญา สิริรัตน์ศักดิ์กุล 782 นาง หนองแขม 59/82
สุกันยา เจริญสูงเนิน 417 นางสาว หนองแขม
สุกันยา แสงใส 128 นางสาว หนองแขม
สุขดีชัย ตั้งมนัสตรง 1275 นาย หนองค้างพลู 1034/35
สุขี อินทะมาตย์ 640 นาย หนองแขม 12/563
สุคนธา แก่นจันทร์ 830 นางสาว หนองแขม 646
สุจิตรา อินทรวิเชียร 1030 นาง หนองแขม 17/39
สุจิรา ขันตะเภา 1245 นางสาว หนองค้างพลู 1/98
สุชาดา จันทร์น้อย 474 นางสาว หนองแขม 42/67
สุชาติ ถ้วนคำ 693 นาย หนองแขม
สุชาติ สุขม่วง 1097 นาย หนองค้างพลู 10/939
สุชาติ สุทธิโอฬาร 1124 นาย หนองค้างพลู 1
สุชาภัทร บวรสุขสุนทร 593 นางสาว หนองแขม 42/498
สุชิน นิ่มเมือง 1090 นางสาว หนองค้างพลู 59/326
สุชิน ลาภาเวช 1089 นาย หนองค้างพลู 4
สุดใจ รักษาแสง 696 นาย หนองแขม
สุดใจ โสภาภักดิ์ 308 นางสาว หนองแขม
สุดถนอม ทองคำ 761 นางสาว หนองแขม
สุดา จำเนียร 1192 นาง หนองค้างพลู
สุดา ภู่นาค 1232 นาง หนองค้างพลู 13
สุทธิกรณ์ แช่มช้อย 1346 นางสาว หนองค้างพลู 10/657
สุทธิพจน์ ไชยโคตร 42 นาย หนองแขม
สุทัศน์ เทศประพันธ์ 649 นาย หนองแขม 143/114
สุทิน โคษา 1539 นาย หนองค้างพลู 17/15
สุเทพ กลิ่นมาลา 1259 นาย หนองค้างพลู 1023/81
สุเทพ ตันติพงศ์เจริญ 51 นาย หนองแขม 844/1
สุเทพ บุญญาเมธาวี 973 นาย หนองแขม 864
สุเทพ สีสันงาม 333 นาย หนองแขม
สุธาสินี ฤดีรุจนวงศ์ 1353 นางสาว หนองค้างพลู 1024/9
สุธี นิ่มจั่น 863 นาย หนองแขม 9/19
สุธีรพันธ์ พาณิชพิมล 455 นาย หนองแขม 296/1
สุธีรา สะสมทรัพย์เจริญ 1143 นางสาว หนองค้างพลู 17/8
สุนทร จันทร์ใย 805 นาย หนองแขม 14
สุนทร พันธ์กลาง 327 นาย หนองแขม
สุนทร สุโพธิฤทธิ์ 245 นาย หนองแขม
สุนทรี คงชาตรี 1476 นาง หนองค้างพลู 35
สุนทรี พิกุลทอง 317 นางสาว หนองแขม 51/367
สุนัน ใจซื่อ 650 นางสาว หนองแขม 7/2
สุนันท์ ชวลิตทิพากร 1311 นาย หนองค้างพลู 33/19
สุนันท์ ฤทัยเจริญลาภ 981 นาง หนองแขม 650
สุนันทา ปลื้มธวัชชัย 1221 นางสาว หนองค้างพลู 40/142
สุนารี ประมูลจักโก 394 นางสาว หนองแขม 24/2
สุนิสา เหมือนแปลก 111 นาง หนองแขม 35/401
สุนีย์ ตันฮงเจริญ 300 นาง หนองแขม
สุนีย์ บุญคล้า 800 นาง หนองแขม 294
สุนีย์ อยู่สำราญ 1423 นาง หนองค้างพลู 59/425
สุบิน ทรัพย์แก้ว 963 นาย หนองแขม 32
สุปัญญา สัมฤทธิ์สุทธิ์ 912 นาย หนองแขม 129
สุพจน์ แกล้วทนงค์ 1009 นาย หนองแขม 12/167
สุพจน์ จิตหาญ 1334 นาย หนองค้างพลู 6/85
สุพจน์ รัตนเพ็ญชาติ 1139 นาย หนองค้างพลู 1017/34
สุพร รงค์ทอง 125 นาง หนองแขม 961
สุพรรณ วิศิษฐฎากุล 525 นางสาว หนองแขม 94
สุพรรณ ศรีม่วง 1076 นาย หนองค้างพลู 19
สุพรรณี หวานจริง 172 นางสาว หนองแขม 5/13
สุพรรณี ฮิโรเซ 744 นาง หนองแขม 58
สุพัฒน์ ประทุมวัน 444 นาย หนองแขม
สุพัตรา เกิดพร 1231 นาง หนองค้างพลู 10/140
สุพัตรา ผ่องสวัสดิ์กุล 870 นางสาว หนองแขม 51/164
สุพิน สุขแก้ว 1670 นาง หนองค้างพลู 104
สุภัทธ์ แสงรุจิ 1595 นาย หนองค้างพลู 22/118
สุภา ปฐมสุนทรชัย 17 นาง หนองแขม 50/148
สุภา สิริคุณวุฒิ 248 นางสาว หนองแขม 51/442
สุภาณี ไชยมิ่ง 1384 นางสาว หนองค้างพลู 17/11
สุภาณี ธรรมาธิคม 1568 นาง หนองค้างพลู 25
สุภาณีย์ ศรีสุข 848 นางสาว หนองแขม 12/418
สุภาพ หลักธง 955 นาง หนองแขม 50/268
สุภาพร จงใจสิทธิ์ 646 นางสาว หนองแขม 414
สุภาพร ช้างศร 977 นาง หนองแขม
สุภาพร บุญท้วม 542 นาง หนองแขม 10/197
สุภาพร ผาสุข 361 นาง หนองแขม
สุภาพร สิงหดี 558 นางสาว หนองแขม
สุภาพร สุขประเสริฐ 1210 นางสาว หนองค้างพลู
สุภาพร สุนทรเรืองฤทธิ์ 1028 นางสาว หนองแขม
สุภาภรณ์ ขำจีน 748 นาง หนองแขม 42/24
สุภาภรณ์ แซ่หย่วน 824 นาย หนองแขม 42/418
สุภาภรณ์ รุ่งแจ้ง 1116 นางสาว หนองค้างพลู 49/4
สุภาภรณ์ อนากุล 613 นาง หนองแขม 51/466
สุภาวดี สีสังข์ 998 นางสาว หนองแขม
สุมานี คำเภา 725 นาง หนองแขม 50/331
สุมาลี สิงห์น้อย 990 นาง หนองแขม 4/38
สุมาลี อัครงามสิริ 1622 นางสาว หนองค้างพลู 78/75
สุมิตร ประเสริฐนอก 1565 นาย หนองค้างพลู 1023/33
สุรชัย ชอบพาณิชยกิจ 1133 นาย หนองค้างพลู 1028/31
สุรชัย ธนะรงคเจริญ 1508 นาย หนองค้างพลู 40/177
สุรชัย ภุมรินทร์ 56 นาย หนองแขม 16
สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง 246 นาย หนองแขม 324
สุรชัย อัศวเกษมจิตร 1175 นาย หนองค้างพลู 1024/63
สุรชาญ วงศ์ไฉไลสกุล 1654 นาย หนองค้างพลู 54/172
สุรชาติ ศิริโภคสัมพันธ์ 180 นาย หนองแขม 458/364
สุรเชษฐ์ จงสุขศรี 1455 นาย หนองค้างพลู
สุรเชษฐ โพธิ์อัมพร 1373 นาย หนองค้างพลู
สุรณ์ศักพ์ เศรษฐปภาวิน 866 นาย หนองแขม 9
สุรดา เพชรน้อย 1589 นาง หนองค้างพลู 1015/52
สุรเทพ คชเวก 780 นาย หนองแขม
สุรพร ตระกูลน้ำทองดี 397 นาย หนองแขม 292
สุรพันธ์ ใสยิ่ง 1615 นาย หนองค้างพลู
สุรศรี บุญส่งเสริม 441 นาย หนองแขม 17/17 ม.14
สุรสิทธิ์ เพชรช่วย 1234 นาย หนองค้างพลู 333/35
สุรสิทธิ์ สลับลึก 832 นาย หนองแขม 143/163
สุระ แซ่เจ็ง 528 นาย หนองแขม 57/255
สุระศักดิ์ อนุศิริ 1213 พันจ่าเอก หนองค้างพลู 10/177
สุรางค์ เนตรวิเชียร 1590 นางสาว หนองค้างพลู 81/95
สุรินทร์ พวงประดับ 816 นาย หนองแขม 35/230
สุริยา บุญส่ง 261 นาย หนองแขม 51/448
สุริยา พรหมจารีย์ 1538 นาย หนองค้างพลู 39/106
สุริยา อรุณรุวิวัฒน์ 1533 นาย หนองค้างพลู 16/14
สุรี จิตตะวีระ 559 นางสาว หนองแขม 51/146
สุรีพร จะมีสุข 1639 นางสาว หนองค้างพลู 59/211
สุรีพร หงษ์วิเศษ 514 นางสาว หนองแขม 486/85
สุรีย์ แก้วเจริญ 927 นาง หนองแขม 58
สุรีย์ เจริญวัฒนวโรดม 236 นางสาว หนองแขม 42/746
สุรีย์ แซ่เฮ้ง 1638 นางสาว หนองค้างพลู 45/1851
สุรีย์ โพธิ์อัมพร 1375 นาย หนองค้างพลู
สุรีวรรณ วรรณวงษ์ 273 นาง หนองแขม 505
สุฤนีย์ ล่อซุ่นนี้ 1038 นางสาว หนองแขม 22/19
สุวคนธ์ เจริญทรัพย์ 102 นางสาว หนองแขม 17
สุวงษ์ บุญนาม 637 นางสาว หนองแขม 15
สุวรรณ แซ่ตั้ง 855 นาย หนองแขม 33
สุวรรณ พวงรัตน์ 1189 นางสาว หนองค้างพลู
สุวรรณา ล่องประเสริฐ 1512 นางสาว หนองค้างพลู 34/8
สุวรรณี ชัยสุวรรณ 663 นางสาว หนองแขม
สุวรัตน์ เทียมสุวรรณ์ 959 นางสาว หนองแขม 2/67
สุวัฒน์ วิวัฒน์วรกุล 880 นาย หนองแขม 486/166
สุวัณณี พาหุสุวัณโณ 790 นางสาว หนองแขม
สุวันดี ไตรเทพชนะภัย 1549 นาง หนองค้างพลู 22/182
สุวารี ติวาสนันท์ 57 นางสาว หนองแขม 212
สุวิท โสวรรณ 1163 นาย หนองค้างพลู 76/21
สุวิน นิลลออ 489 นาย หนองแขม 470
สุวิมล ชูตระกุล 1372 นาง หนองค้างพลู
สุวรรณ ถวิลวรรณ์ 192 นาย หนองแขม 5/9
สุันันทา ศรีพิลาศ 911 นางสาว หนองแขม 236
สูรกริช อนันต์สันติวงศ์ 202 นาย หนองแขม 9/155
เส่ง ม้าลำพอง 556 นาย หนองแขม 126/1
เสฐียรพงษ์ สะเทิงรัมย์ 1341 นาย หนองค้างพลู 43/189
เสมียน น้อยแก้ว 1487 นาย หนองค้างพลู 99
เสริม เกษกัลยารัตน์ 571 นาย หนองแขม 228
เสรี สมานคำ 941 นาย หนองแขม 256
เสาวณี โพธิ์เทศ 884 นางสาว หนองแขม 8
เสาวณี เหมือนโพธิ์ 1561 นาง หนองค้างพลู 348
เสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล 195 นาง หนองแขม 42/81
เสาวณีย์ พิกุลทอง 1484 นาง หนองค้างพลู 59/72
เสาวณีย์ ลุ่มสงวน 1637 นางสาว หนองค้างพลู 6/83
เสาวณีย์ เอนกสมบูรณ์ผล 1685 นางสาว หนองค้างพลู 652
เสาวนีย์ เนื่องจากอินทร์ 78 นาง หนองแขม 643
เสาวลักษณ์ รัศมี 937 นางสาว หนองแขม 883
เสียน แสงสว่าง 16 นาย หนองแขม 24
แสงเดือน สังข์เอี่ยม 1363 นางสาว หนองค้างพลู
แสนญานุชาติ สมดอกแก้ว 873 นาย หนองแขม 788/1
แสวง ลิ้มเพ็ง 695 นาย หนองแขม 499
โสภณ บำรุงไทยพัฒนา 1277 นาย หนองค้างพลู 1021/17
โสภิศ ธรรมวรีย์ 1462 นาง หนองค้างพลู 2107
ไสว คบขุนทด 1495 ร.ต.ต หนองค้างพลู 22/73
หงษ์หยก พันที 839 นาย หนองแขม
หทัยรัตน์ นามเครือ 1358 นาง หนองค้างพลู 59/91
หนึ่งฤทัย ศรีอรุณ 409 นางสาว หนองแขม 334
หนู เชื้อมั่ง 484 นาง หนองแขม 1172
หมาน ศรีมุงคุณ 322 นาย หนองแขม
หยดศรี นฤมลฤทธิไกร 1211 นาง หนองค้างพลู 79
หลักดี ดอนโสภา 1587 นางสาว หนองค้างพลู 1015/54
หวลคนึง ทองเหมือน 127 นาง หนองแขม
หวอย ศรีโพธิ์ 1225 นาง หนองค้างพลู 5
หัสดี ด้วงดี 362 นาย หนองแขม 79/142
เหมันต์ เพชรยิ้ม 677 นาย หนองแขม
เหลา สิงห์งอย 323 นางสาว หนองแขม
องุ่น สุดงาม 1128 นาง หนองค้างพลู 1016/13
อโณทัย ศฤงคารกุลกิจ 632 นาง หนองแขม 79/146
อดิศร ชื่นใจ 1678 นาย หนองค้างพลู
อดิศักดิ์ ดวงประดิษฐ์กุล 553 นาย หนองแขม 40
อธิปพัฒน์ ธนศิษฐ์กุล 1027 นาย หนองแขม 458/27
อธิวัฒน์ เตชะกังวานวงศ์ 604 นาย หนองแขม 12/423
อนันต์ เกิดศิลป์ 801 นาย หนองแขม 51/193
อนันต์ สังเยีย 930 นาย หนองแขม 50/180
อนันต์ สุจริต 522 นาย หนองแขม
อนันต์ศักดิ์ มาแจ้ง 1243 นาย หนองค้างพลู 40/224
อนุชาติ เสาะสมบูรณ์ 270 นาย หนองแขม 52/83
อนุชิต ศรีพันธ์ 1007 นาย หนองแขม
อนุชิต สุรฤทธิวุฒิ 1681 นาย หนองค้างพลู 61/46
อนุพงศ์ จงวัฒนะคงคา 513 นาย หนองแขม 629
อโนมา ภูมิวิจิตรการ 1383 นางสาว หนองค้างพลู 41/9
อภิชาติ จันทร์เจริญ 13 นาย หนองแขม 405
อภิชาติ ปรุงแสง 1523 นาย หนองค้างพลู 10/286
อภิชาติ วิริยะประสานวงศ์ 396 นาย หนองแขม 2/42
อภิญญา ขจรเดชาโกมล 494 นาง หนองแขม 40/218
อภินันท์ พึ่งพงษ์ 91 นาย หนองแขม 24
อภินันท์ ภูนีละมัย 316 นาย หนองแขม
อภิรัตน์ ทองนวล 161 นาย หนองแขม 612
อมร น้อยแก้ว 1525 นางสาว หนองค้างพลู 97
อมรโรจน์ เชี่ยวยนตร์ศิลป์ 907 นาย หนองแขม 234
อรณิชชา การัณยณัฐ 1055 นางสาว หนองค้างพลู 45/1767
อรดี สุหงษา 902 นาง หนองแขม 57/34
อรไทย หอมเลิศ 946 นาง หนองแขม 143/149
อรนุช แซ่ตั้ง 1006 นางสาว หนองแขม 42/789
อรพิน เปมะภิญญ์ 1529 นาง หนองค้างพลู 45/249
อรรณพ บุญภัทรานนท์ 1046 นาย หนองแขม 9/47
อรรถจิรัฏฐ์ ทวีสวัสดิ์ 1001 นาย หนองแขม 4/42
อรวรรณ คันธะมาลา 1425 นาง หนองค้างพลู
อรวรรณ เพียงตา 1003 นางสาว หนองแขม 14/37
อรวรรณ์ เลิศแสง 999 นาง หนองแขม
อรวรรณ สิระสา 989 นางสาว หนองแขม 161/44
อรวรรณ เสน่ห์ลักษณา 1542 นางสาว หนองค้างพลู 1021/12
อรวรรณ หลงขาว 988 นางสาว หนองแขม 57/161
อรสา ศรีนาคาร 225 นาง หนองแขม 1/322
อรอนงค์ คล้ายพันธ์ 501 นางสาว หนองแขม
อรอนงค์ ปทุมลักษณ์ 1382 นางสาว หนองค้างพลู 1020/3
อรอนงค์ สินอยู่ 1191 นางสาว หนองค้างพลู
อรัญ มุ่งเพียรธรรม 1392 นาย หนองค้างพลู 79/164
อรัญญา ธรรมจินดา 1442 นาง หนองค้างพลู 38/61
อรัญญา สะมัน 160 นาย หนองแขม 20
อริญญา อินทร์รักษา 131 นาง หนองแขม 17/30
อริศรา พรมพิลา 1216 นาง หนองค้างพลู 5/100
อริสรา เลี่ยวกุล 565 นาง หนองแขม 143/18
อรุณณรงค์ โภคสมบัติ 1218 นาย หนองค้างพลู 39/441
อรุณย์ สาลี 609 นาง หนองแขม
อรุณวรรณ อุทารธำรง 1224 นาง หนองค้างพลู 90
อรุณสวัสดิ์ สุภาเศษ 1574 นางสาว หนองค้างพลู
อรุณี ผลมั่งคั่ง 28 นางสาว หนองแขม 651
อรุณี ลิ่วเฉลิมวงศ์ 940 นาง หนองแขม 324
อรุณี สุขอนันต์ 1075 นางสาว หนองค้างพลู 1/95
อลิษา กสิกรรุ่งโรจน์ 1184 นางสาว หนองค้างพลู
อ่อนศรี ขันติวงษ์ 996 นางสาว หนองแขม
อ้อมใจ กันน้อย 1417 นางสาว หนองค้างพลู
อังคณา วรภัทรเมธี 774 นางสาว หนองแขม 51/88
อัจฉรา จองสิทธิมหากุล 1104 นางสาว หนองค้างพลู 78/142
อัจฉรา ทองเสฐียร 390 นางสาว หนองแขม 502
อัจฉรา อนุภาพเจริญผล 1634 นางสาว หนองค้างพลู 45/1858
อัจฉราพร ยมนา 653 นางสาว หนองแขม 52/158
อัชฌาสัย ศิริตันติกร 1480 นางสาว หนองค้างพลู 1018
อัญคณางค์ อินทร์จันทร์ 1661 นาง หนองค้างพลู 15/232
อัญชนา สาครบุตร 918 นางสาว หนองแขม 17/19
อัญชลี เพ็ญศิริพันธุ์ 1531 นางสาว หนองค้างพลู 39/453
อัญชลี สินทรงยศ 259 นาง หนองแขม 51/503
อัญชลี เสือประสงค์ 974 นาง หนองแขม 213
อัญชลี อมาตยกุล 1071 นาง หนองค้างพลู 2/99
อัฐชัย ประสพสุวรรณ 1633 นาย หนองค้างพลู 18/1
อัณณ์ญาดา ปรีชาศิรพงษ์กร 402 นางสาว หนองแขม 143/62
อัมพร ธรรมเสริมสร้าง 1428 นาง หนองค้างพลู 39/245
อัมพร บัวหลั่น 1058 นาง หนองค้างพลู
อัมพร ศรีบาล 99 นาย หนองแขม 1/355
อัมรินทร์ เมตติกานนท์ 822 นาย หนองแขม 3
อัศจรรย์ วิศาลเศรษฐ์สาทร 978 นาง หนองแขม 50/376
อาคม ทองสวัสดิ์ 1434 นาย หนองค้างพลู 212/82
อาจารีย์ ยิ่งยศธนาพงษ์ 756 นาง หนองแขม 486/188
อาชิรญาณ์ อ่ำพวง 1308 นางสาว หนองค้างพลู 212/187
อาณัติ สุขเหลี่อม 847 นาย หนองแขม 35/119
อาทร แก้วกาญจนสกุล 1326 นาย หนองค้างพลู 1015/59
อาทร สิทธิเจริญสุข 1655 นาย หนองค้างพลู 45/158
อาทิตย์ พุดตาเต 1627 นาย หนองค้างพลู
อาทิตย์ วงษ์ลอย 795 นาย หนองแขม
อานนท์ เลิศสิริธงชัย 1274 นาย หนองค้างพลู 1022/35
อานิทา ขัมพานนท์ 1262 นางสาว หนองค้างพลู 40/157
อารมณ์ เย็นชุ่ม 81 นางสาว หนองแขม 301
อารยา แซ่โค้ว 1014 นางสาว หนองแขม
อารยา ลองจำนงค์ 14 นางสาว หนองแขม 52/182
อารีย์ กิจวัฒนานนท์ 1518 นางสาว หนองค้างพลู 59/167
อารีย์ ชูชีพ 1421 นาง หนองค้างพลู 59/416
อารีย์ นิลมณี 1387 นาง หนองค้างพลู 73
อารียา เพ็งประเสริฐ 909 นางสาว หนองแขม 1/21
อำนวย ภานุมาศ 420 นาย หนองแขม 9/166
อำนวย เอนกสุวรรณ์ 450 นาย หนองแขม 17/96
อำพร อุ่นสำราญ 203 นาง หนองแขม 12/370
อำไพ จิตตประสาทศีล 772 นาง หนองแขม 22
อำไพ มีศรีเรือง 829 นาง หนองแขม 60/119
อำไพพร ไกลเจริญ 1017 นางสาว หนองแขม
อำภา วัฒนกิจเจริญ 170 นาง หนองแขม 51/251
อิทธิพงษ์ วชิรโกสีย์ 1463 นาย หนองค้างพลู 39/152
อินทอง ตาละปุง 586 นาย หนองแขม
อินทิภรณ์ สัตยาพันธุ์ 1440 นาง หนองค้างพลู 39/347
อินทิรา ดำรงศักดิ์ 435 นาง หนองแขม 187
อินทิรา วัฒนะหิรัญทรัพย์ 306 นางสาว หนองแขม 42/681
อิษยา เพ็ญศิริพันธุ์ 1273 นาง หนองค้างพลู 286
อิสรีย์ ธีรวิศาล 392 นางสาว หนองแขม
อุดม โชคจารุเนตร 112 นาย หนองแขม 19/37
อุดม แสนภูวา 1042 นาย หนองแขม
อุดมชัย พลายเพ็ชร 201 นาย หนองแขม 44
อุดมเดช เดชเกิด 1155 นาย หนองค้างพลู 59/396
อุดร บรรจบ 666 นาย หนองแขม
อุทัย มหา 208 นาย หนองแขม 12/378
อุทัยวรรณ ประทุมรัตน์ 1288 นาง หนองค้างพลู 10/43
อุทัยวรรณ เมฆฉาย 468 นางสาว หนองแขม 83
อุทัยวรรณ ลี้ไพบูลย์ 1660 นางสาว หนองค้างพลู 33/61
อุทัยศิริ มีผล 1669 นาง หนองค้างพลู 78/425
อุทุมพร แสนรัก 602 นางสาว หนองแขม
อุเทน ทิวจันทร์ 502 นาย หนองแขม 9/273
อุเทน สิมเชื้อ 958 นาย หนองแขม
อุบล ชูสาย 1267 นางสาว หนองค้างพลู 151
อุมาณี อหะหมัดจุฬา 141 นางสาว หนองแขม
อุไรพร ผลดีเยี่ยม 548 นาง หนองแขม 129 ม.7
อุไรวรรณ ขำวงค์ 1648 นางสาว หนองค้างพลู
อุไรวรรณ บุรผากา 843 นาง หนองแขม 665
อุไรวรรณ อิ่มใจ 694 นางสาว หนองแขม 143/118
อุษา สังขนันท์ 1246 นางสาว หนองค้างพลู 26
อุส่าห์ ทองปาน 1193 นาง หนองค้างพลู
เอกชัย แซ่โค้ว 776 นาย หนองแขม 719/101
เอกฤทธิ์ วันธงชัย 1247 นาย หนองค้างพลู 119
เอกสุวรรณ์ เจนสำโรง 1013 นาย หนองแขม
เอนก จันทะแพน 916 นาย หนองแขม
เอมพวัลย์ สิทธิรัตน์ 810 นาง หนองแขม 55
เอมอร ลีลาอมรรัตน์ 1675 นางสาว หนองค้างพลู 40/85
เอื้อม บุญส่ง 976 นาย หนองแขม 83
โอภาส วงษ์นาค 447 นาย หนองแขม 1/338

เขตหนองแขม ครั้งที่ 21
เขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง นพลักษณ์ จิตโสภา หนองแขม 486/187
2 นางสาว กนกรัตน์ นักคุ่ย หนองแขม 9/8
3 นางสาว ณัฐญานัญ เมธารัตนา หนองแขม 57/134
4 นาย ชัชชัย แซ่โล้ว หนองแขม
5 นาย สัญญา กุดั่น หนองแขม 5/45
6 นาย ธีร ศรแก้ว หนองแขม 5
7 นาง สมพิศ ยอดเกษม หนองแขม 613
8 นาง วิลัย เหลือศรีจันทร์ หนองแขม
9 นาย ชัยยา พาพินิจ หนองแขม
10 นาย บุญหลาย ลาปะ หนองแขม
11 นาย จัตุรงค์ ธนอาภรณ์กุล หนองแขม
12 นาย สมชาย เกิดศรีเล็ก หนองแขม
13 นาย อภิชาติ จันทร์เจริญ หนองแขม 405
14 นางสาว อารยา ลองจำนงค์ หนองแขม 52/182
15 นาย วิชาญ ภาพเพียร หนองแขม
16 นาย เสียน แสงสว่าง หนองแขม 24
17 นาง สุภา ปฐมสุนทรชัย หนองแขม 50/148
18 นาย สัจจวัจน์ แซ่อุย หนองแขม
19 นาย เพชรพนม เครือคำ หนองแขม
20 นาย จอมภพ แย้มงามเหลือ หนองแขม 51/292
21 นาย ชัยยุทธ เอกชาวนา หนองแขม
22 นางสาว นันทภัค คชเวช หนองแขม 59/40
23 นาย ประสาร บานเย็น หนองแขม
24 นาย นิตย์ ภาคพูลไพร หนองแขม 32
25 นางสาว รจรินทร์ ภูน้ำต้น หนองแขม
26 นาย วัฒนทร ปณิธิมนต์ หนองแขม 458/308
27 นาย เพทาย ชั่งศักดิ์ หนองแขม 57/154
28 นางสาว อรุณี ผลมั่งคั่ง หนองแขม 651
29 นางสาว ภูริตา เต็มสุขกมล หนองแขม 143/107
30 นาย พันธ์ณกร วุฒิสุข หนองแขม 75/7
31 นาง ทิพย์รัตน์ เพชรคอน หนองแขม 616
32 นาย บุญศรี ศรีวงษา หนองแขม
33 นาย รัชพล พฤกษมาศ หนองแขม 42/253
34 นางสาว กานต์พิชชา ถนอมบุญ หนองแขม 19
35 พ.อ. สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย หนองแขม 303
36 นางสาว พุ่มพวง สุทธิมา หนองแขม
37 นาย วีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ หนองแขม 44/99
38 นาย คงกฤช ตั้งอรุณรัศมี หนองแขม
39 นาง มณีวรรณ ล่าดี หนองแขม 10/159
40 นาย นพดล เพลินพฤกษา หนองแขม 8
41 ร.ต.อ. ประกอบสุข รังสิคุต หนองแขม 122
42 นาย สุทธิพจน์ ไชยโคตร หนองแขม
43 นาง เล็ก อริยะสุนทร หนองแขม 50/237
44 นาง จิตรา ไชยสาร หนองแขม
45 นาย คุณ จีวรรณ หนองแขม
46 นางสาว ลมุน พิทักษา หนองแขม
47 นาย ธวัช ตั้งรมยวิลัย หนองแขม 1/324
48 นาง บุญช่วย ตันติพงศ์เจริญ หนองแขม 844
49 นางสาว นภสร สิทธิดวงกมล หนองแขม 161/12
50 นางสาว ดวงประภา เสนนอก หนองแขม
51 นาย สุเทพ ตันติพงศ์เจริญ หนองแขม 844/1
52 นาง ปาณิสรา ไพยราช หนองแขม 115
53 นาง ละมัย มนัสวีระพร หนองแขม 285
54 นางสาว ปกฉัตร ฉางทองคำ หนองแขม 44/51
55 นางสาว มลยา มนัสวีระพร หนองแขม 719/144
56 นาย สุรชัย ภุมรินทร์ หนองแขม 16
57 นางสาว สุวารี ติวาสนันท์ หนองแขม 212
58 นาง ลิ้นจี่ ทองโกมล หนองแขม 108
59 นาง สุกัญญา ภาโนราช หนองแขม 17/14
60 นาย จำนงฤทธิ์ แย้มกลีบ หนองแขม 229
61 นาย ธัชนันท์ คงเพ็ชร หนองแขม 51/315
62 นาง ธนัสสรณ์ แก้วบุญส่งเสริม หนองแขม 17/66
63 นาง ฐิติรัตน์ ดวงศรี หนองแขม 51/68
64 นาย พันสวัสดิ์ จันทจร หนองแขม
65 นาย พรชัย ธารารัตนวงศ์ หนองแขม 10/38
66 นาย เดชา สินทองกุล หนองแขม 2/266
67 นาย ธงชัย ติวาสนันท์ หนองแขม 192
68 นาย ประเสริฐ คงทน หนองแขม 161/1
69 นาย สมไสว จันทร์โสม หนองแขม
70 นาย บัญชา หว่างพันธ์ หนองแขม
71 นาย ไกร ดำริพัฒนโชติ หนองแขม 71
72 นาง ยุพิน จรามร หนองแขม
73 นาง กิติมา บำรุงพันธุ์ หนองแขม 26/149
74 นาย กฤษฏา โชติมัย หนองแขม 195
75 นาง จิราพร แสงสีรัตนกุลชัย หนองแขม 61
76 นาง มลทา มีชูนุทร์ หนองแขม 57/64
77 นาง นวลจันทร์ ภิญโญชวาลพงศ์ หนองแขม 12/398
78 นาง เสาวนีย์ เนื่องจากอินทร์ หนองแขม 643
79 นางสาว ธิดา ชูเลิศมงคล หนองแขม 42/348
80 นาย วรจิตร ศิริปะกะ หนองแขม 1/450
81 นางสาว อารมณ์ เย็นชุ่ม หนองแขม 301
82 นาง นิติกาญจน์ หิรัญูรัศมีโรจน์ หนองแขม 2/306
83 นาง มุกดา นาทรา หนองแขม 29/4
84 นาย ธีระพงษ์ รักแพง หนองแขม 147/102
85 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชัยศร หนองแขม 42/42
86 นาย ประกิจ ภู่ศรี หนองแขม 130
87 นาย ติ๊บ ตาวงค์ หนองแขม
88 นางสาว กาญจนา กิจพานิช หนองแขม 151/1
89 นาย พยุง สายสวาท หนองแขม 57/251
90 นาย ดนัย วิทยากุลชัย หนองแขม 458/86
91 นาย อภินันท์ พึ่งพงษ์ หนองแขม 24
92 นางสาว ทิพย์วารี เจริญพรสวัสดิ์ หนองแขม
93 นาย จิโรภาส อริยะฉัตรชัย หนองแขม 486/181
94 นาง ธัญพร เจริญวิทิต หนองแขม 1/138
95 นาง ธวัลรัตน์ เจียนพูนทรัพย์ หนองแขม 42/105
96 นางสาว สมฤดี เคลือบกำเหนิด หนองแขม 9/176
97 นางสาว ปรียาดา ชัยประเสริฐ หนองแขม 775/2
98 นางสาว วารินทร์ บุญรอด หนองแขม
99 นาย อัมพร ศรีบาล หนองแขม 1/355
100 นาย ภูษิต โอสถสถาพร หนองแขม 143/215
101 นาย เทพรัตน์ อัศวนภานนท์ หนองแขม 3
102 นางสาว สุวคนธ์ เจริญทรัพย์ หนองแขม 17
103 นาย ธนกร รัชตมโนน้อม หนองแขม 42/104
104 นางสาว สง่า เพ็งรัมย์ หนองแขม
105 นางสาว พัชรพร บุญลือลักษณ์ หนองแขม 4/206
106 นางสาว นิชานนท์ จันทร์รอด หนองแขม
107 นาง สุกัญญา รุ่งอินทร์ หนองแขม
108 นาย ป้องพล เทียนจันทร์ หนองแขม 22/1
109 นาง วัชรินทร์ แก่นจันทร์ หนองแขม 35/54
110 นาง บุญศรี ดียิ่ง หนองแขม 763
111 นาง สุนิสา เหมือนแปลก หนองแขม 35/401
112 นาย อุดม โชคจารุเนตร หนองแขม 19/37
113 นางสาว ปฐมรัตน์ ปั้นทอง หนองแขม 486/82
114 นางสาว พิกุล สีเทา หนองแขม 458/328
115 นาย จรูญ ธรรมะ หนองแขม 3/3
116 นาย ญาติ สุขพินิจ หนองแขม
117 นาง สมปอง แก้วเก้า หนองแขม 117
118 นางสาว ธัญญา บ้านเกาะสมุทร์ หนองแขม 458/249
119 นางสาว กอบลาภ หอมเลย หนองแขม 10/157
120 นาย ธนกร วงษ์ทิพย์ หนองแขม 153
121 นางสาว โชติกา บุญประสิทธิ์ หนองแขม 458/106
122 นางสาว เจนจิรา เอื้อพรศิริกุล หนองแขม 458/191
123 นาง รัชดาพร เลิศพูลทรัพย์ หนองแขม 1/17
124 นาย พิสิทธิ์ สุทธิสิงห์ หนองแขม 51/489
125 นาง สุพร รงค์ทอง หนองแขม 961
126 นาง วัชรี มณีนาคาฤทธิ์ หนองแขม 50/153
127 นาง หวลคนึง ทองเหมือน หนองแขม
128 นางสาว สุกันยา แสงใส หนองแขม
129 นางสาว รัชนี ชุ่มบุญชู หนองแขม 42/675
130 นาง จินตนา ไหลหลั่ง หนองแขม 22
131 นาง อริญญา อินทร์รักษา หนองแขม 17/30
132 นาย ศักดิ์ชัย สีม่วง หนองแขม
133 นางสาว ศิริวรรณ ไข่ค้างพลู หนองแขม 5
134 นาย ไพรัช ปานเกษม หนองแขม 12/311
135 นางสาว พิกุล บรรพศรี หนองแขม
136 นาง ลำพูน นาโควงค์ หนองแขม
137 นาง สมคิด ทองดีมีศรี หนองแขม
138 นาย ศิริ คงเมือง หนองแขม 19
139 นาย มิตรชาย โสภณกิตติกุลชัย หนองแขม 161/38
140 นาย ถนัด ศรีอุดร หนองแขม 343
141 นางสาว อุมาณี อหะหมัดจุฬา หนองแขม
142 นางสาว จุรีรัตน์ ทัศนาวิสุทธิ์ หนองแขม
143 นางสาว เรณุกา สุขอุดมโชคชัย หนองแขม 42/262
144 นาย สว่าง โพนขีดขิน หนองแขม
145 นาย ณัฐวุฒิ ยังศิริ หนองแขม 5
146 นาย วีระชัย แก้วเงิน หนองแขม
147 นาย พิชิต พงษ์เจริญ หนองแขม 486/95
148 นาย จารุ อัครทรัพย์สกุล หนองแขม
149 นางสาว ศิราณี เวียงพา หนองแขม 719/187
150 นาย วิทยา มะธิมะตา หนองแขม
151 นางสาว ทัศนีย์ ลิ้มประไพพงษ์ หนองแขม 767
152 นางสาว ไพลิน เลี้ยงวิจิตร หนองแขม 52/47
153 นาง ทัศนันท์ ไร่สูงเนิน หนองแขม
154 นาย ประเสริฐ ทองเสนอ หนองแขม 9/294
155 นาย ประเสริฐ แสวงมงคล หนองแขม 312
156 นาย บุรินทร์ พิมมงละ หนองแขม 147
157 นาย เทพี สุขประมูล หนองแขม 18/4
158 นาง กันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ หนองแขม 1440
159 นาย ปราโมช กิจเจริญ หนองแขม 19/84
160 นาย อรัญญา สะมัน หนองแขม 20
161 นาย อภิรัตน์ ทองนวล หนองแขม 612
162 นาย เฉลิม คงพิทักษ์ หนองแขม 12/173
163 นาง พรพรรณ สงวนวงศ์วาน หนองแขม 1/25
164 นาง สงัด มงคลวัย หนองแขม 2/53
165 นาย เกรียงไกร ตันติวิบูลย์ หนองแขม 191/1
166 นางสาว ศรินภัสร์ นันทชัยหิรัญ หนองแขม 74
167 นางสาว ปนัดดา พัชรธาดานนท์ หนองแขม 486/129
168 นาย พัลลภ อยู่ทอง หนองแขม 161/56
169 นาย ชาญยุทธ บำรุงเขต หนองแขม 52/69
170 นาง อำภา วัฒนกิจเจริญ หนองแขม 51/251
171 นาย คงกร ศุภการนิมิต หนองแขม 688
172 นางสาว สุพรรณี หวานจริง หนองแขม 5/13
173 นาง ผุสดี ทองเสนอ หนองแขม 9/292
174 นาย ชาญณรงค์ เทียวพานิช หนองแขม 161/55
175 นางสาว พัชรี สอนแม่น หนองแขม 35/484
176 นาย ชาลี แซ่เหีย หนองแขม 486/14
177 นาง สมจิตต์ โกวเครือ หนองแขม 23
178 นาย วันโชค สมัยเทอดศักดิ์ หนองแขม 50/97
179 นาย ณัฐพงศ์ เดชะพงษ์ หนองแขม 458/32
180 นาย สุรชาติ ศิริโภคสัมพันธ์ หนองแขม 458/364
181 นาย บรรจง มั่นจิตร์ หนองแขม
182 นาง ภัสส์กุญช์ ทวีโรจน์มงคล หนองแขม 23
183 นางสาว รัชนก แซ่เอา หนองแขม
184 นาย ประพันธ์ ช่วงภูศรี หนองแขม 12/291
185 นาย รณกร วงษ์โสรถ หนองแขม 42/75
186 นาง กานต์สินี อัครสิริศักดื์ หนองแขม 458/169
187 นาย มนัส อ่องจรูญ หนองแขม 42
188 นาง เครือวัลย์ ช่วงภูศรี หนองแขม 1
189 นาย ชาตรี ดารา หนองแขม 42/73
190 นาง สมนึก พลบำรุง หนองแขม
191 นางสาว ศิริวรรณ โกยทอง หนองแขม 35
192 นาย ุสุวรรณ ถวิลวรรณ์ หนองแขม 5/9
193 นางสาว สริญญา จิระทวีลาภ หนองแขม 147/77
194 นาย พิม กระชับกลาง หนองแขม 6
195 นาง เสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล หนองแขม 42/81
196 นาย ขจรพัฒน์ ปัญญพลกุลวัฒน์ หนองแขม 52/170
197 นางสาว พรทิพย์ ชื่นตถา หนองแขม
198 นาย บรรชิต คงสาย หนองแขม
199 นางสาว ภค เจริญศรี หนองแขม 5/34
200 นางสาว มาลี แถวพันธ์ หนองแขม 726
201 นาย อุดมชัย พลายเพ็ชร หนองแขม 44
202 นาย สูรกริช อนันต์สันติวงศ์ หนองแขม 9/155
203 นาง อำพร อุ่นสำราญ หนองแขม 12/370
204 นาง ประพา กระชับกลาง หนองแขม 4
205 นาง ลาวัลย์ ภิญโญสุขสิริ หนองแขม 42/283
206 นาย ฉัตรชัย วงศ์พุทธรังสี หนองแขม 719/160
207 นาย วิชัย ผกผ่า หนองแขม 582
208 นาย อุทัย มหา หนองแขม 12/378
209 นาย ทรงวุฒิ วินัยปกรณ์ หนองแขม 486/30
210 นาง เครือวัลย์ มั่นพรม หนองแขม 147/25
211 นาย นิคม จิตติพร หนองแขม 204
212 นางสาว พิศเพลิน พูลสุข หนองแขม 1198
213 นาย นิตย์ ทิพย์กังวาลย์ หนองแขม 42/9
214 นาย บุญส่ง สายทอง หนองแขม 35/229
215 นางสาว ทวีพร สมพลภักดี หนองแขม 50/142
216 นาย พงศ์ศิริ พันธุโพธิ์ หนองแขม 19/28
217 นาง รุณ คำมา หนองแขม 35/432
218 นางสาว กนิษฐา โรจนพาณิชย์วงศ์ หนองแขม 12/294
219 นางสาว นุชนาถ แย้มชื่น หนองแขม 47/1
220 นางสาว ญาณี จงมุ่งเจริญ หนองแขม 486/178
221 นาย วิทยา ชัยวงษ์ หนองแขม 143/172
222 นาย นิรุต สมบูรณ์ผล หนองแขม 15
223 นาย ธานี วงค์มั่น หนองแขม
224 นาง รัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ หนองแขม 443
225 นาง อรสา ศรีนาคาร หนองแขม 1/322
226 นาย ชยนัฐ ดากรู๊ส หนองแขม 486/34
227 นางสาว จันทร์เพ็ญ หงษาภรณีบุตร หนองแขม 5
228 นาย ชูชาติ ขวัญเต่า หนองแขม 330
229 นางสาว พัชรีญา จวนชัย หนองแขม 125
230 นางสาว วันดี ปิยะวานิช หนองแขม 12/437
231 นาย ศิริชัย ตระการจันทร์ หนองแขม 42/383
232 นาย ไพโรจน์ โพธิ์ศรี หนองแขม 10/51
233 นาย ประเสริฐ แก้วประสิทธิ์ หนองแขม 246
234 นางสาว ทิพย์ดนยา จิรานิรัชพรกุล หนองแขม 143/190
235 นาง ศรีไทย สายสิริเวชกุล หนองแขม 42/872
236 นางสาว สุรีย์ เจริญวัฒนวโรดม หนองแขม 42/746
237 นาย ทวิช ทองกัลยา หนองแขม 51/188
238 นาง ถวิล เกตุพิมพ์ หนองแขม 10
239 นางสาว สาวิตรี วีรยวรรธน หนองแขม 11
240 นาย บรรจง ปรังฤทธิ์ หนองแขม 1/172
241 นาย ภานุ สันติสุขศักดิ์ หนองแขม 9/327
242 นาย ธเนศ อุดมเลิศปิติ หนองแขม 6/3
243 นาย ปริญญา หอปรีชากิจ หนองแขม 486/159
244 นางสาว สมใจ ประโพสังข์ หนองแขม
245 นาย สุนทร สุโพธิฤทธิ์ หนองแขม
246 นาย สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง หนองแขม 324
247 นางสาว บุศริน เศวตโกมลนันท์ หนองแขม 51/280
248 นางสาว สุภา สิริคุณวุฒิ หนองแขม 51/442
249 นาย สมพงษ์ ดีบุดศรี หนองแขม 59/228
250 นาย สกลรัช ราชโรจน์ หนองแขม 35/115
251 นางสาว วราภรณ์ วงกลม หนองแขม 317
252 นาย สิทธิชัย นารากุล หนองแขม 1/454
253 นางสาว ธวัสรัตน์ อินทร์อำนวย หนองแขม 719/223
254 นาย ชัยยงค์ พลายแก้ว หนองแขม 1/52
255 นาย พรเทพ ไม่คล้ามศึก หนองแขม
256 นาย วินัย อินทสาร หนองแขม 2/209
257 นางสาว ละไม ทองเต็ม หนองแขม
258 นาย ธีรภัทร์ พรมวิชัย หนองแขม
259 นาง อัญชลี สินทรงยศ หนองแขม 51/503
260 นาย วุฒิ ทองทรัพย์ใหญ่ หนองแขม 91
261 นาย สุริยา บุญส่ง หนองแขม 51/448
262 นาย ปฐม เอื้อทวีชัยกวิน หนองแขม 42/160
263 นาง พรพัฒนา แม้นมาศ หนองแขม 147
264 นาย ปิ่น แสงจันทร์ศรี หนองแขม 28
265 นาย ประยูร ศรีชนะ หนองแขม
266 นาง วิภานันท์ ยิ่งนคร หนองแขม 12/83
267 นาย ไพฑูรย์ สะราคำ หนองแขม
268 นางสาว วัลย์นิภา เติมธนสมบัติ หนองแขม 35/310
269 นางสาว มาลินี หัตถเสรีพงษ์ หนองแขม 2/288
270 นาย อนุชาติ เสาะสมบูรณ์ หนองแขม 52/83
271 นางสาว วิสสุดา แดงสำราญ หนองแขม 35/134
272 นาย ดำรงชัย ชูสกุล หนองแขม 143/109
273 นาง สุรีวรรณ วรรณวงษ์ หนองแขม 505
274 นาย ประภาส ศรีสุริยะไพศาล หนองแขม 42/198
275 นาย วิรัตน์ ปากดี หนองแขม 50/3
276 นาย นิโรจน์ ปิ่นแก้ว หนองแขม
277 นางสาว จันทนา โตใหญ่ หนองแขม 6
278 นาย ทวีศักดิ์ ลาปะ หนองแขม
279 นางสาว ลำดวน ไชยชาติ หนองแขม
280 นางสาว เพ็ญศรี ฉิรินัง หนองแขม 60/101
281 นาย ไพฑูรย์ ชาญณรงค์ หนองแขม 50/7
282 นาย กฤษดา ทรัพย์สนอง หนองแขม 2
283 นาย ชัยชนะ นามลักษณ์ หนองแขม
284 นางสาว วิลัยวัล ศรีเมือง หนองแขม 115/96
285 นาย ปาณท วิเศษหมื่น หนองแขม 458/177
286 นาย ประยูร ศรีอุดร หนองแขม 53
287 นาย กำพล รักท้วม หนองแขม 100/1
288 นาง จีรนาถ จีนเมือง หนองแขม 37
289 นาย ธนานันต์ ชิเต็ง หนองแขม
290 นางสาว วิไลวรรณ เถาว์หอม หนองแขม 326
291 นาง ฐิติรัตน์ สร้อยสุนทร หนองแขม 12/351
292 นางสาว ปิยศุภ้สสร ชื่นชวน หนองแขม 41
293 นาย กฤษณ์ คำศิริ หนองแขม 4
294 นางสาว วิภาพร ยามาตร หนองแขม
295 นาง สมบุญ ธนธนาพร หนองแขม 86
296 นางสาว นันท์นภัส บุญบง หนองแขม 50/27
297 นาง กฤษณา พานิชศุภภรณ์ หนองแขม 634
298 นาย ชัยยัณห์ มุนท้อม หนองแขม
299 นาย สันท้ศน์ ยาตรา หนองแขม 59/26
300 นาง สุนีย์ ตันฮงเจริญ หนองแขม
301 นาย สมเพชร สุวรรณรอด หนองแขม 194
302 นางสาว สายทองแดง นุศาสตรสังข์ หนองแขม 32/1
303 นาย ธนพนธ์ พรจรัสแสง หนองแขม 14/7
304 นาง บัว ชลันบุรีธรรม หนองแขม 21
305 นางสาว ณัฐปภัสร์ พรพนาวัลย์ หนองแขม 458/349
306 นางสาว อินทิรา วัฒนะหิรัญทรัพย์ หนองแขม 42/681
307 นาง นิศากร เชื้อนุช หนองแขม 92
308 นางสาว สุดใจ โสภาภักดิ์ หนองแขม
309 นาง ศิวิไล ณ รังษี หนองแขม 458/397
310 นางสาว ศุภิชญากาญจน์ สุสดี หนองแขม 7/61
311 นาย วิโรจน์ บุญโพธิ์ หนองแขม 77/108
312 นางสาว เพลินกมล ทินบุตร์ หนองแขม 50
313 นาง วีระดา เตชะเกิดกมล หนองแขม 449
314 นาย พิมลศักดิ์ วัฒนอมาตย์ หนองแขม 27
315 นาย สาธิต อุ่นสกุล หนองแขม 52/168
316 นาย อภินันท์ ภูนีละมัย หนองแขม
317 นางสาว สุนทรี พิกุลทอง หนองแขม 51/367
318 นางสาว ภัทรี นิวงษ์ หนองแขม 52/79
319 นาย ไพโรจน์ แสงโสภิต หนองแขม 187
320 นาย วิรุต โวลา หนองแขม
321 นาง ดวงตา คำขันธ์ หนองแขม
322 นาย หมาน ศรีมุงคุณ หนองแขม
323 นางสาว เหลา สิงห์งอย หนองแขม
324 นางสาว นิกร ไชยกิจ หนองแขม
325 นางสาว เด่นนภา งิ้วคำออน หนองแขม
326 นางสาว สนธยา จันทรกวี หนองแขม
327 นาย สุนทร พันธ์กลาง หนองแขม
328 นาย นิ่ม วงค์คำชาว หนองแขม
329 นาย ประจักษ์ วงค์คำชาว หนองแขม
330 นางสาว ปรัศนี เกิดบุญ หนองแขม
331 นาย สาคร วงศ์ใหญ่ หนองแขม
332 นาย นิวัฒน์ กองสุข หนองแขม
333 นาย สุเทพ สีสันงาม หนองแขม
334 นาย สมพิศ แถวโคกสูง หนองแขม
335 นาย ยุทธนา ทองจันทนาม หนองแขม
336 นาย ประสิทธิ์ ศิลาพงษ์ หนองแขม
337 นาวาอากาศตรี วิชชุกร สรรพสุข หนองแขม 66
338 นาง บุญส่ง ดนตรี หนองแขม 5
339 นาง ไพเราะ อัชชะ หนองแขม 338
340 นาย ธงชัย ทวีศักดิ์ทรัพย์ หนองแขม 12/137
341 นางสาว เบญจมาภรณ์ เฟื่องปัญญา หนองแขม
342 นางสาว วรางค์กุล ส่องแสงจันทร์ หนองแขม 42/207
343 นาย ธวัช เฟื่องปัญญา หนองแขม 25
344 นางสาว กาญจนา เทศแก้ว หนองแขม
345 นาง จันทรา ธรรมางกูร หนองแขม 719/125
346 นาง กองมี มาเมืองกล หนองแขม 50/314
347 นางสาว นลพรรณ นาคแสง หนองแขม 143/176
348 นางสาว จันทร์เพ็ญ กล่อมจิตเจริญ หนองแขม 486/207
349 นาง เพ็ญศรี วัณณะพงษ์ หนองแขม 3
350 นาย พุทธิพงษ์ ชัยสิริธรรมโชติ หนองแขม 19/110
351 นาง ประภาศรี เฟื่องปัญญา หนองแขม
352 นาง สาริกา สิมมา หนองแขม 12/399
353 นาย คธาพันธ์ ศรีวัชรินทร์ หนองแขม 11
354 นางสาว เนตรดาว สุภัทรนิยพงศ์ หนองแขม 739/2
355 นาย ดุษฎี เฟื่องปัญญา หนองแขม
356 นางสาว ประทุมรัตน์ ประทุมทอง หนองแขม 738
357 นางสาว พวงเพ็ชร เรืองสุข หนองแขม 2
358 นางสาว วัลยดา อ่อนน่วม หนองแขม 581
359 นาย วันชัย ใจอารีย์ หนองแขม 9
360 นาย ณภัทร ธิคม หนองแขม 143/33
361 นาง สุภาพร ผาสุข หนองแขม
362 นาย หัสดี ด้วงดี หนองแขม 79/142
363 นาย วีรพงษ์ คงใหญ่ หนองแขม
364 นางสาว นิชาภา แสนเมือง หนองแขม
365 นาย บุ้น ศรีสดใสสกุล หนองแขม 685
366 นาย ประกอบ วัฒนวงศ์สกุล หนองแขม 12/608
367 นางสาว สร้อย สอนใจ หนองแขม 17/6
368 นาง เดือนเพ็ญ แซ่ตั้ง หนองแขม
369 นาย สมบุญ พิพัฒน์เจริญชัย หนองแขม 213
370 นาย ณรงค์ เอกชาวนา หนองแขม
371 นาย ประยุทธ กระจ่างตา หนองแขม 8
372 นาย ยุทธนา วาสนดิลก หนองแขม 10/30
373 นาย ดิลกสรรค์ ลำพังชีพ หนองแขม 277
374 นาง พลอดี สุขมงคล หนองแขม 1/84
375 นางสาว พเยาว์ เจียมจันทร์แจ้ง หนองแขม 563
376 นางสาว เปิ้ล พุ่มมาลี หนองแขม 4/24
377 นาย นพพร ม่วงน้อย หนองแขม 5/48
378 นางสาว นภาลัย เจียมจันทร์แจ้ง หนองแขม 565
379 นาย ฉาย ภู่ศรี หนองแขม 214
380 นาย วิชัย ชิตโสภณดิลก หนองแขม 34/12
381 นาย สิริ อธิกุลวงศ์ หนองแขม 5
382 นาง สายทอง แจ่มพุ่ม หนองแขม 3
383 นาง รพิชา อร่ามวงศ์ หนองแขม 226
384 นาย ชัยสิทธิ์ เอกปัญญากุล หนองแขม 670
385 นาง จารุณี พงษ์ไพร หนองแขม 51/101
386 นาง วรนุช ภู่ระหง หนองแขม
387 นาง ยุพิน ชมจันทร์ หนองแขม 68
388 นาย พงศธร มากรุ่งแจ้ง หนองแขม 52/230
389 นาง วรรณกนก ทองยิ่ง หนองแขม 279
390 นางสาว อัจฉรา ทองเสฐียร หนองแขม 502
391 นางสาว มัลลิกา เหล่าวัฒนาเจริญ หนองแขม 10/212 ม.5
392 นางสาว อิสรีย์ ธีรวิศาล หนองแขม
393 นาย วิชัย ศักดิ์วุฒิพันธุ์ หนองแขม 2/145
394 นางสาว สุนารี ประมูลจักโก หนองแขม 24/2
395 นาง สมบูญรักษ์ พัฒนารุ่งพานิช หนองแขม 719/235 ม.10
396 นาย อภิชาติ วิริยะประสานวงศ์ หนองแขม 2/42
397 นาย สุรพร ตระกูลน้ำทองดี หนองแขม 292
398 นาง นุชนาฏ คงคาเขตร์ หนองแขม 361
399 นาย สำราญ โล้สกุล หนองแขม 9
400 นาย เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยกุล หนองแขม 458/181
401 นางสาว ปุณยวีร์ พงเขียว หนองแขม 37
402 นางสาว อัณณ์ญาดา ปรีชาศิรพงษ์กร หนองแขม 143/62
403 นาย สมชาย ศรนรินทร์ หนองแขม 15/1
404 ว่าที่ ร.ต. ธนากร พวงนาค หนองแขม 42/788
405 นาย ภูวิศ ชินอรุณมังกร หนองแขม 52/86
406 นางสาว พันธุ์ทิพย์ นันทบุศยชาติ หนองแขม 147/61
407 นาง ไพบูลย์ มุธุขันธ์ หนองแขม 694
408 นางสาว ปริญดา จันทร์อ่อน หนองแขม 235/143
409 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีอรุณ หนองแขม 334
410 นาย นนทชัย หริคำภา หนองแขม 9/306
411 นาง วันทนา จันตองสิน หนองแขม 17/184
412 นางสาว พัชชิราพร เอี่ยมสำอางค์ หนองแขม 35/36
413 นางสาว กมลพร ศรีธาราสงวน หนองแขม 51/479
414 นาย เศกสิทธิ์ ปานขาว หนองแขม 29
415 นาง ลภัสรดา มะโนบาล หนองแขม
416 นางสาว สุกฤตา โพธิ์นิยม หนองแขม 12/323
417 นางสาว สุกันยา เจริญสูงเนิน หนองแขม
418 นาง สุกัญญา ทองม่วง หนองแขม
419 นาย ฟุ้ง สิมณี หนองแขม
420 นาย อำนวย ภานุมาศ หนองแขม 9/166
421 นาย ธนา ภู่ระหงษ์ หนองแขม
422 นาง เพ็ญนภา โพธิ์ศรี หนองแขม
423 นางสาว ธิภรณ์ ฟักเครืองาม หนองแขม
424 นาย พรเลิศ ภาณุทัต หนองแขม 196
425 นาง วารุณี คุ้มสว่าง หนองแขม
426 นาง ศิรประภา ภานุมาศ หนองแขม 9/345
427 นางสาว ดวงจันทร์ มาพวง หนองแขม
428 นางสาว จันทนา ตั้งไชยคีรี หนองแขม 79/43
429 นางสาว ภาวิณีย์ สายสงค์ หนองแขม
430 นาง ศิธร ไชยประเสริฐ หนองแขม
431 นาย วิวัฒน์ อุลิศนันท์ หนองแขม 12/397
432 นางสาว ศิริกร ธนูเงิน หนองแขม
433 นาย จักรกฤช ไหลเจริญวงศ์ หนองแขม 10/109
434 นาง เนาวรัตน์ แป้นเหลือ หนองแขม 12/134
435 นาง อินทิรา ดำรงศักดิ์ หนองแขม 187
436 นาย เกริกกฤษณ์ ราชป้องขัน หนองแขม
437 นาย สมชาย วีระไทย หนองแขม 42/165
438 นาง กชกร แสนฤทธิ์ หนองแขม 18/36
439 นางสาว รัชนี ภูฆัง หนองแขม 52/193
440 นาง ระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์ หนองแขม 458/212
441 นาย สุรศรี บุญส่งเสริม หนองแขม 17/17 ม.14
442 นาย ฆฤณ เครือสมบัติ หนองแขม 51/102
443 นาย ภัครวรรธน์ แก้วบุญส่งเสริม หนองแขม 17/3
444 นาย สุพัฒน์ ประทุมวัน หนองแขม
445 นางสาว เกษร ใบเกษม หนองแขม 19/127
446 นางสาว นฤมล เปรมสุขดี หนองแขม
447 นาย โอภาส วงษ์นาค หนองแขม 1/338
448 นาย จรัล นาคปัต หนองแขม
449 นาง เพชราพร เอี่ยมสะอาด หนองแขม 258 ม.10
450 นาย อำนวย เอนกสุวรรณ์ หนองแขม 17/96
451 นาง ศศิธร ลีหัวสระ หนองแขม 591 ม.10
452 นาง นฤมล รัตนกิจกมล หนองแขม 19/81
453 นาย คำรณ ชื่นวิชิต หนองแขม 111
454 นางสาว ศิริพร เอนกสุวรรณ์ หนองแขม 17/111
455 นาย สุธีรพันธ์ พาณิชพิมล หนองแขม 296/1
456 นาง ณัฐธิดา บัวลา หนองแขม
457 นาย สาโรจน์ รามรินทร์ หนองแขม 9
458 นาง ศิริอนงค์ พานิชเจริญ หนองแขม
459 นาย พาย บุญอินทร์ หนองแขม 50/254
460 นาย บุญมั่น พิเนตรกุล หนองแขม 17/178
461 นาง วรรณา ฟักเถื่อน หนองแขม 79/1
462 นาย เมษา เดชเชียร หนองแขม 143/175
463 นาง วัลลภา รักพานิช หนองแขม 592
464 นาย ลักษณ์ กองยอด หนองแขม 30/2
465 นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ หนองแขม 12/289
466 นาย สมเดช เหลืองอ่อน หนองแขม 342
467 นางสาว ณิชา แจ่มประพันธ์กุล หนองแขม 739/47
468 นางสาว อุทัยวรรณ เมฆฉาย หนองแขม 83
469 นาย ณรงค์เดช พิมพ์ทิมานนท์ หนองแขม 9
470 นาย สันติวงษ์ บัวทวี หนองแขม 2/242
471 นาย ธีระเดช ศรีสนธิ์ หนองแขม 51/373
472 นางสาว พิมพ์พรรณ แสนปัญญา หนองแขม 52/166
473 นางสาว บุบผา ศรีอรุณเรืองแสง หนองแขม 52/211
474 นางสาว สุชาดา จันทร์น้อย หนองแขม 42/67
475 น.อ.หญิง สังวาลย์ ปานเกษม หนองแขม 1456
476 นาง บุญวณี หงษ์ทอง หนองแขม 42/121
477 นาง วิมลศรี โค้วสุภัทร หนองแขม 147/99
478 นาง สรวงสุดา รัตนวิภานนท์ หนองแขม 228
479 นาง วารินทร์ ชุ่มบูญชู หนองแขม 42/146
480 นางสาว วันดี นพคุณ หนองแขม 42/10
481 นาง สมบูรณ์ รตสา หนองแขม 42/320
482 นาย ศักรินทร์ โค้วเหลย หนองแขม 42/743
483 นางสาว กชกร ลาภเฮงภู่ หนองแขม 42/548
484 นาง หนู เชื้อมั่ง หนองแขม 1172
485 นางสาว นัทธมน คงลา หนองแขม
486 นาง ระไม แก้วมุลตรี หนองแขม
487 นาย ระเวง ประเพณี หนองแขม
488 นางสาว ปฤษณา วงศ์วิลา หนองแขม
489 นาย สุวิน นิลลออ หนองแขม 470
490 นาย ยุทธพงษ์ โล่ลา หนองแขม
491 นางสาว ชุลีย์ ภู่ศรี หนองแขม 196
492 นาง พันธ์งา อินทรมาพลอย หนองแขม
493 นาย สำเริง นิยมวิวัฒนกุล หนองแขม 319
494 นาง อภิญญา ขจรเดชาโกมล หนองแขม 40/218
495 นางสาว เพ็ญรัศมี ขันเงิน หนองแขม
496 นาง ไพเราะ ติวาสนันท์ หนองแขม 210
497 นางสาว ศิรัญญา ชำนาญกิจ หนองแขม 5/87
498 นาย ณรงค์ รื่นภาค หนองแขม 59/231
499 นางสาว ปรียาพร จึงไพศาล หนองแขม 1/1
500 นาง ชญาพิชญ์ จันทร์แก้ว หนองแขม 926
501 นางสาว อรอนงค์ คล้ายพันธ์ หนองแขม
502 นาย อุเทน ทิวจันทร์ หนองแขม 9/273
503 นางสาว ปราณี บัวไสว หนองแขม 10/183
504 นาง ศรีนวล ปิ่นแช่ม หนองแขม 26/3
505 นาง สมจิตร เอื้อชัยเกษม หนองแขม 97
506 นาย ธีระวัฒน์ ศิริไกรวัฒน์ หนองแขม 101
507 นางสาว วิไลพร ศรีปานแก้ว หนองแขม 5/95
508 นาย จารุวัตร เสริมพล หนองแขม 12/273
509 นาย ชัยยุทธ ปิ่นแช่ม หนองแขม 5/43
510 นาย ประเสริฐ พันธ์หินกรอง หนองแขม 664
511 นาย สิทธิทรัพย์ ต้อนรับโชค หนองแขม 35/450
512 นางสาว ยุรีวรรณ นิลสลับ หนองแขม 35/452
513 นาย อนุพงศ์ จงวัฒนะคงคา หนองแขม 629
514 นางสาว สุรีพร หงษ์วิเศษ หนองแขม 486/85
515 นางสาว วิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล หนองแขม 38/50
516 นางสาว วลัยพร บำรุงไทยพัฒนา หนองแขม 7/28
517 นาย นพดล สุขสถิตย์ หนองแขม 28/105 ม.5
518 นางสาว กนกพร ถนอมชัยศักดิ์ หนองแขม 8/140
519 นางสาว พจนา จุฬารัตน์ หนองแขม 176
520 นาย จักรินทร์ จิรโรจน์ หนองแขม 106
521 นางสาว น้ำฝน พูลเพิ่ม หนองแขม
522 นาย อนันต์ สุจริต หนองแขม
523 นางสาว ดรุณา คุ้มแสง หนองแขม 1
524 นาย สายชล ดวงจิตร หนองแขม
525 นางสาว สุพรรณ วิศิษฐฎากุล หนองแขม 94
526 นาง ปราณี บินขุนทด หนองแขม
527 นาย วิษณุ เลิศพร หนองแขม 5/118
528 นาย สุระ แซ่เจ็ง หนองแขม 57/255
529 นางสาว วิลัยพร ทาแพง หนองแขม
530 นางสาว ปราณี วงศ์คำซาว หนองแขม
531 พ.ท. ประเสริฐ ผลพืชน์ หนองแขม 59/192
532 นาย ดำรงค์ อ่อนน่วม หนองแขม 579
533 นาย สายัญ ชมภูประเภท หนองแขม
534 นางสาว วลัยพร โชติเสนา หนองแขม 17/74
535 นาย สมมาศ นาคศรี หนองแขม
536 นาย เชิดศักดิ์ คำมั่นคง หนองแขม 5/128
537 นาย วิรัช อุ้ยศรีคูณ หนองแขม
538 นาย พิชัย จงเจริญ หนองแขม
539 นาง วิมลรัตน์ ควรคนึง หนองแขม 4
540 นางสาว ปราณี ทีเขียว หนองแขม
541 นาย วระศักดิ์ กุลนาวรรณ์ หนองแขม
542 นาง สุภาพร บุญท้วม หนองแขม 10/197
543 นาย บุญธรรม สิมณี หนองแขม
544 นาย เกรียงศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ หนองแขม 16/10 ม.12
545 นางสาว สัณห์สิรี แสงชัน หนองแขม 6/1
546 นางสาว บังอร หมู่ทอง หนองแขม
547 นาย พงษ์พิศ จรดล หนองแขม 42/37
548 นาง อุไรพร ผลดีเยี่ยม หนองแขม 129 ม.7
549 นาย ไพโรจน์ นิลมณี หนองแขม
550 นางสาว ณัชยา แจ่มใส หนองแขม
551 นางสาว กิตติวรรณ เจริญลิบ หนองแขม 9/322
552 นาย ธวัตร์ ยงชีพ หนองแขม
553 นาย อดิศักดิ์ ดวงประดิษฐ์กุล หนองแขม 40
554 นางสาว นรีรัตน์ งามประเสริฐสุข หนองแขม 147/108
555 นาง ณิชชา ทินประเสริฐ หนองแขม
556 นาย เส่ง ม้าลำพอง หนองแขม 126/1
557 นาย บุญนาค รอดเกตุ หนองแขม 719/203
558 นางสาว สุภาพร สิงหดี หนองแขม
559 นางสาว สุรี จิตตะวีระ หนองแขม 51/146
560 นางสาว ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ หนองแขม 23
561 นาย แดน ดีบ้านครอง หนองแขม 42/205
562 นางสาว ติยาพร แหล่งสนาม หนองแขม
563 นาง ขวัญใจ ดิษฐ์สะพงค์ หนองแขม 392/1
564 นาย วัฒนะ มาสนอง หนองแขม 97/224
565 นาง อริสรา เลี่ยวกุล หนองแขม 143/18
566 นาย สกรรจ์ ธัญญโนทัย หนองแขม 50/68
567 นางสาว ณุสิรินทร์ ยิ้มย่อง หนองแขม 143/200
568 นาย ณรงค์ ทองคำ หนองแขม 263
569 นาย จุรีย์พร ภักดีโต หนองแขม 224
570 นาย ชัยนรินทร์ สุธีร์ธนรัชต์ หนองแขม 1/323
571 นาย เสริม เกษกัลยารัตน์ หนองแขม 228
572 นางสาว ศิรานี เนียมขำ หนองแขม 7
573 นางสาว นิภา บุญเลี้ยง หนองแขม
574 นาย ภรภิรมย์ ประสงค์ดี หนองแขม 48
575 นาง จันทรทิพย์ ทองวิเศษศักดิ์ หนองแขม
576 นางสาว ภาวนา แซ่ฟุง หนองแขม 51/10
577 นาง น้องนุช ปัทมาภรณ์ หนองแขม 28
578 นาย สมพงษ์ น้อยประชา หนองแขม
579 นาย สมชาติ สุรพล หนองแขม 115/81
580 นาง วรรณี เทียนจันทร์ หนองแขม 30
581 นาง ประหยัด วิริยะปานนท์ หนองแขม 28
582 นางสาว มลิวรรณ มลานวน หนองแขม
583 นางสาว เมทินี วิเชียรกุล หนองแขม 52/39
584 นาย วิไล ปลื้มจิตร หนองแขม 42/582
585 นาย ฉลวย บุญยะประเวศ หนองแขม 96
586 นาย อินทอง ตาละปุง หนองแขม
587 นาง ผ่องศรี เขียวไม้งาม หนองแขม 40
588 นางสาว วันดี ทวีศักดิ์ทรัพย์ หนองแขม 147/57
589 นาง นิสา ทศพรศุภลักษณ์ หนองแขม 1/173
590 นาง ชนวรรณ มงคลร้อย หนองแขม 132
591 นาย สมชาย เลิศสวัสดิ์วงศ์ หนองแขม 9/248
592 นาย สมสกุล ทองเงิน หนองแขม 486/67
593 นางสาว สุชาภัทร บวรสุขสุนทร หนองแขม 42/498
594 นาย สายัณห์ เลิศสิริธนารักษ์ หนองแขม 458/329
595 นางสาว จินดารัตน์ อรัญวัฒนานนท์ หนองแขม
596 นาง วารุณี ดำรงศักดิ์ หนองแขม 6
597 นาย วีระชัย ลักษมีการค้า หนองแขม 5/19
598 นาย พิสิฐ ปิยปรีชานันท์ หนองแขม 27
599 นาย ประสิทธิ์ ขวัญใจ หนองแขม 35/61
600 นาง รุ้งตะวัน กาญจนาภิพันธุ์ หนองแขม 35/142
601 นาย พันทอง ชนะธร หนองแขม
602 นางสาว อุทุมพร แสนรัก หนองแขม
603 นาย พิพัฒน์ ปิยปรีชานันท์ หนองแขม 25
604 นาย อธิวัฒน์ เตชะกังวานวงศ์ หนองแขม 12/423
605 นาง เชลง คำศิริ หนองแขม 42/629
606 นาย รุจาภา โฉมมณี หนองแขม
607 นาย ภาณุพงษ์ พัวภวเวช หนองแขม 12/206
608 นาย วรเทพ บุญนิธิยิ่งยง หนองแขม 44/128
609 นาง อรุณย์ สาลี หนองแขม
610 นาง ศิริพร ผู้ภักดี หนองแขม 550
611 นาย ธนพงศ์ จินดา หนองแขม 5/41
612 นางสาว ป่านฤดี เพียรทอง หนองแขม
613 นาง สุภาภรณ์ อนากุล หนองแขม 51/466
614 นาย สหธัช สุวิชาพาณิชย์ หนองแขม 208
615 นางสาว กุลรัตน์ ตลับนาค หนองแขม
616 นาง สงวน รัตนชนานนท์ หนองแขม 52/199
617 นาย บุญเกสร์ ผู้ภักดี หนองแขม 521
618 นางสาว ณัฐฒ์ณิชา ทับแก้ว หนองแขม 901
619 นาย เดชทักษกร กองทรัพย์ หนองแขม 7/46
620 นาย พรชัย จันทร์ทร หนองแขม 486/223
621 นาย ชิงชัย ลาภดารา หนองแขม
622 นาง ชื่นจิตต์ ประกอบบุญ หนองแขม 102
623 นางสาว นรินทร พลจำรัส หนองแขม
624 นางสาว นฤมล ประสงค์ผล หนองแขม 17/36
625 นาย วันชัย พีระพงศ์ชัย หนองแขม
626 นาย บุญเอื้อ เมฆมาก หนองแขม 10/95
627 นางสาว วรรณา สายศุภมาตร หนองแขม 12/329
628 นาย เก่ง บุราคร หนองแขม 48
629 นางสาว ฉัตรดาว สินธุชัย หนองแขม 143/196
630 นางสาว วรารัตน์ เสมแก้ว หนองแขม 13
631 นางสาว ขจรรัตน์ พูนพานิช หนองแขม 29 (18/139)
632 นาง อโณทัย ศฤงคารกุลกิจ หนองแขม 79/146
633 นางสาว ณัฐสุรางค์ ดีสุติน หนองแขม 143/70
634 นาย พีรเดช บัวเย็น หนองแขม 19/85
635 นาย ธีรยุท ชัยฉิม หนองแขม 458/36
636 นาย สมบูรณ์ กระทุ่มทอง หนองแขม 391
637 นางสาว สุวงษ์ บุญนาม หนองแขม 15
638 นาง จิตราภรณ์ เรืองเดช หนองแขม 50/105
639 นาย สมเกียรติ รากทอง หนองแขม
640 นาย สุขี อินทะมาตย์ หนองแขม 12/563
641 นางสาว กัลยรัตน์ รักใคร่ หนองแขม 719/269
642 นางสาว แก้วตา อุทำกา หนองแขม 458/160
643 นาย บุญชัย บุษราคัมวิเศษ หนองแขม 458/137
644 นาย เฉลิมวุฒิ ภารพบ หนองแขม
645 นาย มนตรี เติมรุ่งสกุล หนองแขม 35/483
646 นางสาว สุภาพร จงใจสิทธิ์ หนองแขม 414
647 นาง พงศ์ศกร โพธิ์เอี่ยม หนองแขม 111/173
648 นางสาว รุ่งตะวัน เกษหอม หนองแขม 13
649 นาย สุทัศน์ เทศประพันธ์ หนองแขม 143/114
650 นางสาว สุนัน ใจซื่อ หนองแขม 7/2
651 นาย ประจักร์ หาญสมัย หนองแขม 458/138
652 นางสาว นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ หนองแขม 35/490
653 นางสาว อัจฉราพร ยมนา หนองแขม 52/158
654 นางสาว สมปอง สิงห์ดี หนองแขม
655 นาย บุญชู อ่ำสกุล หนองแขม 43
656 นางสาว พรชนก สิริสวัสดิ์ หนองแขม 19/115
657 นาย ทวีป ยิ้มมี หนองแขม 8
658 นาย สัมฤทธิ์ บุญเลิศยะโส หนองแขม
659 นาย ปิยะ โพธิสาร หนองแขม
660 นางสาว รุ่งนภา กิ่งเดือน หนองแขม
661 นาย วรชัย ศรีนาม หนองแขม
662 นาย รัศมี นิตุทอน หนองแขม
663 นางสาว สุวรรณี ชัยสุวรรณ หนองแขม
664 นาย สมพล มณีสุวรรณ์ หนองแขม
665 นาง ภาวินี น้อยสอน หนองแขม
666 นาย อุดร บรรจบ หนองแขม
667 นางสาว เนาวรัตน์ แซ่จึง หนองแขม 719/2
668 นางสาว สมหมาย ไกรมาส หนองแขม
669 นาย ชูชาติ แซ่โค้ว หนองแขม
670 นาย บุญทิ้ง คงทับทิม หนองแขม
671 นาย ผัด โสดา หนองแขม
672 นาง จิตรตา ขัติยะ หนองแขม
673 นาย นพรัตน์ สุภาโอษฐ์ หนองแขม 5/86
674 นาง นวลจันทร์ แก้วเนตร หนองแขม 4/1
675 นาย ทวี เชื้อกะมุท หนองแขม 50/117
676 นาง นพรัต ประวงค์ หนองแขม
677 นาย เหมันต์ เพชรยิ้ม หนองแขม
678 นาง พัชมน อัคนิตย์ หนองแขม 57/209
679 นางสาว ศรัณญา เหมาะโสม หนองแขม
680 นาย ณัฐภัทร แสนวงษ์ดี หนองแขม
681 นาง จุฑามาศ สนุกพันธ์ หนองแขม
682 นาย วิฤต ก้านประดิษฐ หนองแขม
683 นาย วันชัย วิยาภรณ์ หนองแขม 5/3
684 นางสาว ศรินรัตน์ สุบินดี หนองแขม
685 นางสาว นิทรา พิทักษ์เจริญนาน หนองแขม
686 นาย กฤชชนก แดงเอียด หนองแขม 3
687 นางสาว ไพวัล สายสุวรรณ์ หนองแขม
688 นางสาว นัฐ คิดรัมย์ หนองแขม
689 นางสาว กรกฏ คำแสนวงษ์ หนองแขม
690 นางสาว ดวงเนตร ไชยสนอง หนองแขม
691 นางสาว กัลยา อินทรคง หนองแขม
692 นาย คำตา ระวงค์ หนองแขม 42/11
693 นาย สุชาติ ถ้วนคำ หนองแขม
694 นางสาว อุไรวรรณ อิ่มใจ หนองแขม 143/118
695 นาย แสวง ลิ้มเพ็ง หนองแขม 499
696 นาย สุดใจ รักษาแสง หนองแขม
697 นาง สายหยุด ฮกมาลี หนองแขม
698 นางสาว ปราณี ฝันเทพ หนองแขม
699 นาย ประพฤติ เทียนฤทัย หนองแขม
700 นางสาว สุกัญญา ชัยขวัญ หนองแขม 486/230
701 นางสาว จิตร ทิพเนตร หนองแขม
702 นางสาว กชพร เต็มอุดมชัย หนองแขม
703 นาย ฤกษ์ขัย คุ้มครองสุข หนองแขม 389/1
704 นาย สันติ ตั้งตระกาลกูล หนองแขม 7
705 นาย รุ่งเรือง สรสิทธิ์ หนองแขม
706 นาย พีรศักดิ์ เลิศนันทนายศ หนองแขม 35/234
707 นาง ทิพวรรณ ใจบุญ หนองแขม
708 นางสาว ประมวล บุญวิเศษ หนองแขม
709 นางสาว สมพิศ ปานทรงธรรม หนองแขม
710 นาย ประหยัด ชวนประสพชัย หนองแขม
711 นาย ศราวุธ แสงใส หนองแขม
712 นางสาว สมพร ชาลี หนองแขม
713 นางสาว รัตน์ติยา กาประโคน หนองแขม
714 นาย สาคร ขยายวงศ์ หนองแขม
715 นาย บรรดิษฐ อาจสังข์ หนองแขม
716 นาย ขวัญชัย นาควัชระ หนองแขม 328
717 นาง ยุพิน ปลื้มสวาสดิ์ หนองแขม 42/875
718 นางสาว คำพันธ์ ศิริไทย หนองแขม
719 นางสาว รุ่งราวัลย์ คันทะประเทศ หนองแขม
720 นาย ประสิทธิ์ วังกะธาตุ หนองแขม 2
721 นาง ณพร พินิจโรคาดูร หนองแขม 81
722 นาย ณัชชา พรพิทยาเลิศ หนองแขม 9/237
723 นาง ปัทมา มากเจริญ หนองแขม 12
724 นาย ธีระพล ธุวังควัฒน์ หนองแขม 145
725 นาง สุมานี คำเภา หนองแขม 50/331
726 นาง บุญมา ชอบใหญ่ หนองแขม
727 นางสาว ทองสุข กิจบำรุงพรชัย หนองแขม
728 นาง รัตนาภรณ์ จูงวงษ์สุข หนองแขม 59/23
729 นาง ละเอียด ประจิตร์ หนองแขม 26
730 นาย ณัฐวัฒน์ สะการะสิริสุนทร หนองแขม 42/137
731 นาย ฌานกิจ จันทร์ศิริเกียรติ หนองแขม 719/47
732 นาง วิชุตา หอมรื่น หนองแขม
733 นาย ภูริพัฒน์ หิรัญวาทิต หนองแขม 159
734 นางสาว ศุภิสรา โพธิ์ทัด หนองแขม
735 ว่าที่ ร.ต. ธนายุทธ พินิจมนตรี หนองแขม 12/264
736 นาย มาโนช แป้นรอด หนองแขม
737 นางสาว จินดา ปรากฎ หนองแขม 458/351
738 นาย ทัศนัยน์ แร่เพชร หนองแขม 7/41
739 นาย พรชัย ลาภบิดร หนองแขม 143/15
740 นางสาว จิดาภา หงษ์โพธิ์ หนองแขม 10/148
741 นาย ไพศาล โต๊ะสกุล หนองแขม 49/1
742 นางสาว โชติมา กลางแก้ว หนองแขม
743 นาย สมบูรณ์ กองเกิด หนองแขม
744 นาง สุพรรณี ฮิโรเซ หนองแขม 58
745 นาย สมพงษ์ รอดถนอม หนองแขม 10
746 นาย พีระพันธ์ จาดชลบท หนองแขม 85
747 นาย วรพจน์ ทัศนาอธิคม หนองแขม 9/32
748 นาง สุภาภรณ์ ขำจีน หนองแขม 42/24
749 นาย ถนอมพงษ์ มากะพันธุ์ หนองแขม 5/55
750 นางสาว ปิ่นรัตน์ ประสาททอง หนองแขม 42/635
751 นาง วรินทรทิพย์ มุ่งเพียรดี หนองแขม 554
752 นาย นัชรี จึงสถาปัตย์ชัย หนองแขม 93
753 นาย คณิศร วัยระตา หนองแขม 1
754 นางสาว ปิยาภรณ์ งามเจริญ หนองแขม
755 นาย มนัส ทองนพเก้า หนองแขม
756 นาง อาจารีย์ ยิ่งยศธนาพงษ์ หนองแขม 486/188
757 นาย ประชา บุญญกิจไมตรี หนองแขม 12/531
758 นาย กฤษกร ล้ำลิขิตขจร หนองแขม 344
759 นาง เกตน์นิภา ไกรสุข หนองแขม
760 นาย วรจิตร มาลีบุตร หนองแขม 1/141
761 นางสาว สุดถนอม ทองคำ หนองแขม
762 นาง วลัยมาศ จีนเหรียญ หนองแขม 345
763 นางสาว จันทร์ทิพย์ วรรณลังกา หนองแขม 52/164
764 นางสาว พิศมัย ปฏิวรณ์ หนองแขม 143/34
765 นางสาว สรัญญา เกิดนิล หนองแขม 3
766 นาย พงษ์ทอง ทองนวล หนองแขม 1438
767 นาง นิภา ศรีกลชาญ หนองแขม 22
768 นาย ณัษฐพงษ์ รัตนะชัยสมบัติ หนองแขม 303
769 นาย ยอดชาย กิจบำรุงพรชัย หนองแขม 72
770 นาย วัชระ กลิ่นหอม หนองแขม
771 นาย กุหลาบ วงษ์เวช หนองแขม 89
772 นาง อำไพ จิตตประสาทศีล หนองแขม 22
773 นาย สมวงค์ แสนล้ำ หนองแขม
774 นางสาว อังคณา วรภัทรเมธี หนองแขม 51/88
775 นาย ต้นวงค์ นาคแก้ว หนองแขม 161/31
776 นาย เอกชัย แซ่โค้ว หนองแขม 719/101
777 นาย ธวัชชัย บุญญรัตน์โต หนองแขม 3102100214041
778 นาย สมจิต ธวัชสุภา หนองแขม 10
779 นางสาว วรรณวิสา สุวรรณผ่อง หนองแขม
780 นาย สุรเทพ คชเวก หนองแขม
781 นางสาว ชนากานต์ ลิ้มชัยชนะ หนองแขม 51/92
782 นาง สุกัญญา สิริรัตน์ศักดิ์กุล หนองแขม 59/82
783 นางสาว จงจิตต์ เอี่ยมเจริญกิจ หนองแขม 927/4
784 นาย ณรงค์ จันมี หนองแขม
785 นางสาว สิริมา พุ่มประจำ หนองแขม
786 นาย สมหมาย ศรีระบุตร หนองแขม 17
787 นางสาว เลี้ยง แสนนอน หนองแขม
788 นางสาว วรณัฐ เอี่ยมประกิต หนองแขม 29
789 นาย ประยูร มุ่งดี หนองแขม
790 นางสาว สุวัณณี พาหุสุวัณโณ หนองแขม
791 นางสาว น้ำทิพย์ เนตรทิพย์ หนองแขม
792 นาย นพกร อมรรงรอง หนองแขม 42/277
793 นาง บรรจง ทองใหม่ หนองแขม 474
794 นาย จตุพร บุญทรัพย์ หนองแขม 222
795 นาย อาทิตย์ วงษ์ลอย หนองแขม
796 นางสาว กษมา เงินมาก หนองแขม
797 นาง รัชนี อ่อนสำอางค์ หนองแขม 38/80
798 นาย บัณฑิต เทพณรงค์ หนองแขม 256
799 นาง รำพึง เชื้อมั่ง หนองแขม 1166
800 นาง สุนีย์ บุญคล้า หนองแขม 294
801 นาย อนันต์ เกิดศิลป์ หนองแขม 51/193
802 นางสาว รุ่งทิพย์ ปานรัตน์ หนองแขม
803 นาย พิทักษ์ เลิศวิรัชชัยนันท์ หนองแขม 36,38
804 นาย นิพพิชฌน์ ตุ้มสุวรรณ หนองแขม
805 นาย สุนทร จันทร์ใย หนองแขม 14
806 นาง ปราณี อนันตธนวนิชย์ หนองแขม 28
807 นาย ประยูร วงศ์ศรีวรรณ หนองแขม 42/503
808 นาย บุญแสน นิลตะจินดา หนองแขม 52/187
809 นาย ชรินทร์ ไข่หวาน หนองแขม 42/200
810 นาง เอมพวัลย์ สิทธิรัตน์ หนองแขม 55
811 นาง ปณิดา ทองโชติ หนองแขม 18
812 นางสาว จันทิรา ชมดาว หนองแขม 161/14
813 นางสาว กาญจนา เต็มอนันต์ หนองแขม 35/166
814 นางสาว สาคร พิทักษา หนองแขม 95
815 นาย สมพาร สุขเสมอ หนองแขม
816 นาย สุรินทร์ พวงประดับ หนองแขม 35/230
817 นาง นารถฤดี ทองใบ หนองแขม 16
818 นางสาว สรัญญา พรพันธ์ หนองแขม 42/146
819 นางสาว กมลมาศ ช่วงโชติ หนองแขม 42/92
820 นาย สิทธิชัย มาวิมล หนองแขม 181
821 นางสาว ชนิฐฐา โตสัมพันธ์ หนองแขม 61
822 นาย อัมรินทร์ เมตติกานนท์ หนองแขม 3
823 นาย คำหาญ ทับชม หนองแขม 927
824 นาย สุภาภรณ์ แซ่หย่วน หนองแขม 42/418
825 นางสาว จันทรา ขจรศิลป์ หนองแขม
826 นาย ขจรศักดิ์ งามพาณิชยกิจ หนองแขม 19/77
827 นาง กรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล หนองแขม 5
828 นาย ประสิทธิ์ กิจอ่อน หนองแขม 73/24
829 นาง อำไพ มีศรีเรือง หนองแขม 60/119
830 นางสาว สุคนธา แก่นจันทร์ หนองแขม 646
831 นาย สมจิตร จูงสุข หนองแขม
832 นาย สุรสิทธิ์ สลับลึก หนองแขม 143/163
833 นางสาว เมธินี เชิญชัยวชิรากุล หนองแขม 3
834 นางสาว กรชนก สุขสินโกวิท หนองแขม 57/170
835 นาย ทรงภณ เฟื่องชูนุช หนองแขม 902
836 นางสาว วาสนา เสนปิ่น หนองแขม
837 นาง เนียม แถวพันธ์ หนองแขม 728
838 นางสาว ณฤเดือน ธรรมลา หนองแขม 5/127
839 นาย หงษ์หยก พันที หนองแขม
840 นางสาว ขนิษฐา ศิริประยูร หนองแขม 51/493
841 นาย บุญเกรียง มโนบูรชัยเลิศ หนองแขม 228
842 นางสาว นาฎยา แซ่ลิ้ม หนองแขม 45/836
843 นาง อุไรวรรณ บุรผากา หนองแขม 665
844 นาย ทรงภพ สารสุทธกุล หนองแขม 1/232
845 นางสาว ลัดดา มหามงคลชัย หนองแขม 143/140
846 นาย คูณ ไชยภา หนองแขม
847 นาย อาณัติ สุขเหลี่อม หนองแขม 35/119
848 นางสาว สุภาณีย์ ศรีสุข หนองแขม 12/418
849 นาย ขวัญ มนัสศิลา หนองแขม
850 นางสาว ดวงพร ชาวอุบล หนองแขม 308
851 นาง เตือนใจ ชูชื่น หนองแขม 44
852 นางสาว นุ่น กันรักษา หนองแขม
853 นาง สมสุข รัตนเสน หนองแขม 6
854 นาง ประไพ พลายทรัพย์ หนองแขม
855 นาย สุวรรณ แซ่ตั้ง หนองแขม 33
856 นางสาว ลัดเกล้า ชีนพรัช หนองแขม
857 นาย ยุทธพงค์ พรมสิงห์ หนองแขม 143/102
858 นางสาว ศรัยกร ปรัชธันย์ชนก หนองแขม 115/21
859 นาย ธีรพนธ์ ช้างอ้น หนองแขม
860 นางสาว สนธยา ศรัทธาธรรม หนองแขม
861 นาย สมชาย สร้อยสนธิ์ หนองแขม 42/43
862 นางสาว ธัญนภัส เปียขาว หนองแขม 12631
863 นาย สุธี นิ่มจั่น หนองแขม 9/19
864 นาย ชาตรี คีรีเดช หนองแขม 486/103
865 นางสาว กรรณิการ์ รอดสำแดง หนองแขม
866 นาย สุรณ์ศักพ์ เศรษฐปภาวิน หนองแขม 9
867 นางสาว ปิยะมาศ ฤทธิเทพ หนองแขม 44/205
868 นาย วันชัย ลอองจันทร์ หนองแขม 34/1
869 นาย สมคิด ดวงเจริญ หนองแขม 50/247
870 นางสาว สุพัตรา ผ่องสวัสดิ์กุล หนองแขม 51/164
871 นาย พงษ์ศักดิ์ พงศ์รักษา หนองแขม 50/217
872 นาย ณฐกร ไวทยะวิจิตร หนองแขม 186
873 นาย แสนญานุชาติ สมดอกแก้ว หนองแขม 788/1
874 นาง เบญญาภา วีระอมรกุล หนองแขม 3
875 นาง ศิวพร บุญทรัพย์ หนองแขม 176
876 นาย ธีระพล วีระอมรกุล หนองแขม 5
877 นางสาว ฉวีวรรณ โตเหมือน หนองแขม 36
878 นางสาว วัลภา อาชีวปริสุทธิ หนองแขม 59/267
879 นาย วสันต์ สายเสมา หนองแขม 5/63
880 นาย สุวัฒน์ วิวัฒน์วรกุล หนองแขม 486/166
881 นาย ชุมพล ภคภิภาคย์ หนองแขม 486/17
882 นาย นพดล ศรีถวิล หนองแขม
883 นาย เล็ก โพธิ์กระทุ่ม หนองแขม 48
884 นางสาว เสาวณี โพธิ์เทศ หนองแขม 8
885 นางสาว ณัฐชนันท์พร กุลกร หนองแขม 88
886 นาย สมมาตร วงศ์อนันต์ฐิติ หนองแขม 50/210
887 นาย ปัญญา จันทนทัศน์ หนองแขม 14
888 นาย วุฒิพงษ์ พฤกษ์ชาติกุล หนองแขม 44/110
889 นาย ธีรพงค์ ปลอดแก้ว หนองแขม 115/197
890 นาง วลีรัตน์ วิบูลย์นรชาติ หนองแขม 10/102
891 นาง ประภาพร นันทะโส หนองแขม 42/577
892 นาง ฐิตารีย์ รงคะเจริญรุจน์ หนองแขม 35/70
893 นาย สมศักดิ์ โตสมบุญ หนองแขม 42/420
894 นาง บุญชื่น ตันชนะประดิษฐ์ หนองแขม 198
895 นาย ไพศาล ธาตุสุวรรณ หนองแขม 4/69
896 นาย นพดล กลิ่นสุข หนองแขม 147/85
897 นาง บรรจง เปี่ยมสุวรรณ หนองแขม 234
898 นาย คำภู บัวมาศ หนองแขม
899 นาย โชติอนันต์ ดำแก้ว หนองแขม 362
900 นางสาว บุญตา ทองทับ หนองแขม 719/239
901 นางสาว สมจิตร ภู่ศรี หนองแขม 220
902 นาง อรดี สุหงษา หนองแขม 57/34
903 นาย มนตรี แก้วอรุณคำ หนองแขม 486/184
904 นาย ชัยวัฒน์ เพียสูงเนิน หนองแขม
905 นาย เริงชัย ยิ่งทวีคูณ หนองแขม 1/352
906 นาง จุฑามาศ สิงหเมธา หนองแขม 486/122
907 นาย อมรโรจน์ เชี่ยวยนตร์ศิลป์ หนองแขม 234
908 นาง จารุดา เต่งสมุทร หนองแขม 3
909 นางสาว อารียา เพ็งประเสริฐ หนองแขม 1/21
910 นาย เริงสรรค์ กองทองหลาง หนองแขม
911 นางสาว สุันันทา ศรีพิลาศ หนองแขม 236
912 นาย สุปัญญา สัมฤทธิ์สุทธิ์ หนองแขม 129
913 นางสาว รติรส ชาวชายโขง หนองแขม 79/245
914 นางสาว รักดาว ปิติทศพล หนองแขม 664
915 นาย นพดล สกุลณา หนองแขม 2/206
916 นาย เอนก จันทะแพน หนองแขม
917 นางสาว นันนภัส เชื่อมสุข หนองแขม 161/9
918 นางสาว อัญชนา สาครบุตร หนองแขม 17/19
919 นาง วันดี หนูทอง หนองแขม 12/347
920 นางสาว สุกัญญา รองทอง หนองแขม 222
921 นาง สำลี ราษไทย หนองแขม
922 นางสาว บุญชู ช่างแกะ หนองแขม
923 นาย สนิท สร้อยทอง หนองแขม 27
924 นาง เบญจวัลย์ รุ่งเรืองแสงปิ่น หนองแขม 486/173
925 นาย สิทธิเดช เปลี่ยนดี หนองแขม 41
926 นาง พิกุล บัวตูม หนองแขม 32
927 นาง สุรีย์ แก้วเจริญ หนองแขม 58
928 นางสาว เกษร ดีไร่ หนองแขม
929 นาย ธวัชชัย แก้วเจริญ หนองแขม 60
930 นาย อนันต์ สังเยีย หนองแขม 50/180
931 นางสาว วิมล อนุสรณ์วัฒนกุล หนองแขม 5/149
932 นาง จุฑามาศ แสนสอาด หนองแขม 52/179
933 นาง กรรณิกา ทำสาหา หนองแขม
934 นาย สหทัศน์ จังเกตุทอง หนองแขม 42/738
935 นาย ประพันธ์ พวงจันทร์ทิพย์ หนองแขม 12/220
936 นาง พรทิพย์ ลีลารุ่งวัฒนโสภณ หนองแขม 79/357
937 นางสาว เสาวลักษณ์ รัศมี หนองแขม 883
938 นางสาว วิภาภรณ์ ขุมทอง หนองแขม
939 นาง วาริน เจนสิริสุนทร หนองแขม 42
940 นาง อรุณี ลิ่วเฉลิมวงศ์ หนองแขม 324
941 นาย เสรี สมานคำ หนองแขม 256
942 นาง จันทร์ทิพย์ พวงธรรม หนองแขม
943 นาย สมศักดิ์ พันธุ์วรพงศ์ หนองแขม
944 นาย ณรงศักดิ์ วิจิตต์โภคิน หนองแขม 67
945 นางสาว พรเพ็ญ พูลสุข หนองแขม
946 นาง อรไทย หอมเลิศ หนองแขม 143/149
947 ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต สุภพิสุทธิ์ หนองแขม 1
948 นางสาว สมควร จุลแดง หนองแขม
949 นาย พินัย เจริญวิวัฒนกิจ หนองแขม 1/98
950 นาย ทองคำ ชูบุญ หนองแขม 19/20
951 นาย สมชาย มณีนาคาฤทธิ์ หนองแขม 50/185
952 นางสาว นรินทร ทองภูบาล หนองแขม
953 นาย ประสิทธิ์ โพธิจันทร์ หนองแขม 62
954 นาย กิตติพันธ์ ทองจินดา หนองแขม 51/65
955 นาง สุภาพ หลักธง หนองแขม 50/268
956 นางสาว วงเดือน สุภัคธรรมคุณ หนองแขม
957 นาง สมรักษ์ อิทธิศิริเวทย์ หนองแขม 17
958 นาย อุเทน สิมเชื้อ หนองแขม
959 นางสาว สุวรัตน์ เทียมสุวรรณ์ หนองแขม 2/67
960 นาย จีรศักดิ์ พลอยสาลี หนองแขม 53
961 นาย สยาม สถวิรวงศ์ หนองแขม 1052
962 นาง พนิดา ตีระวนิชพงศ์ หนองแขม 60/210
963 นาย สุบิน ทรัพย์แก้ว หนองแขม 32
964 นางสาว สมวงษ์ ดอกมะลิ หนองแขม 11
965 นาย สมกฤษ เมฆจาย หนองแขม 12/535
966 นาย วัสสันต์ เชื้อชิดแดง หนองแขม 32
967 นางสาว วัชรี แดงวงษ์ หนองแขม 1054
968 นาย ธนิต ธนประจงเลิศ หนองแขม 57/153
969 นางสาว กันยา ปุลาสะโต หนองแขม
970 นาง ลันดอน เสือประสงค์ หนองแขม 217
971 นาย สมชัย แซ่อั้ง หนองแขม 571
972 นาย สมปอง คำน้อย หนองแขม
973 นาย สุเทพ บุญญาเมธาวี หนองแขม 864
974 นาง อัญชลี เสือประสงค์ หนองแขม 213
975 นางสาว รุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ หนองแขม 44/55
976 นาย เอื้อม บุญส่ง หนองแขม 83
977 นาง สุภาพร ช้างศร หนองแขม
978 นาง อัศจรรย์ วิศาลเศรษฐ์สาทร หนองแขม 50/376
979 นาย สุกรี เนียมธรรม หนองแขม
980 นาย พงศกร ชัยมหาศาล หนองแขม 18/100
981 นาง สุนันท์ ฤทัยเจริญลาภ หนองแขม 650
982 นาย ยิน บัวขำ หนองแขม 807
983 นาง เกิดสุรี ตั้งวัฒนกูลวงศ์ หนองแขม
984 นางสาว นลินรัตน์ รมยะธนาโรจน์ หนองแขม 57/53
985 นางสาว มริสา บัวแก้ว หนองแขม 458/248
986 นาย ปราโมทย์ โชติช่วง หนองแขม 35/123
987 นาง วรรณพร นามศิริ หนองแขม 107
988 นางสาว อรวรรณ หลงขาว หนองแขม 57/161
989 นางสาว อรวรรณ สิระสา หนองแขม 161/44
990 นาง สุมาลี สิงห์น้อย หนองแขม 4/38
991 นาย นาวา จันทร์พึ่งสุข หนองแขม
992 นางสาว ศศิธร จุลแดง หนองแขม
993 นาง จีระวรรณ นัยนารถ หนองแขม 629
994 นาย วิทูล เวหล หนองแขม 52/218
995 นาง สำเนียง สุขเอม หนองแขม 147
996 นางสาว อ่อนศรี ขันติวงษ์ หนองแขม
997 นาย วิชัย วสุธาโสภณดำรงค์ หนองแขม 118
998 นางสาว สุภาวดี สีสังข์ หนองแขม
999 นาง อรวรรณ์ เลิศแสง หนองแขม
1000 นางสาว พนิตตา สถาพร หนองแขม 486/98
1001 นาย อรรถจิรัฏฐ์ ทวีสวัสดิ์ หนองแขม 4/42
1002 นาง วรรณา แย้มมีกลิ่น หนองแขม 1432
1003 นางสาว อรวรรณ เพียงตา หนองแขม 14/37
1004 นางสาว เพชรดี แอ้ชัยภูมิ หนองแขม 10/91
1005 นางสาว น้ำทิพย์ พึ่งขุดทด หนองแขม
1006 นางสาว อรนุช แซ่ตั้ง หนองแขม 42/789
1007 นาย อนุชิต ศรีพันธ์ หนองแขม
1008 นางสาว ศิริพร ศิริขำ หนองแขม
1009 นาย สุพจน์ แกล้วทนงค์ หนองแขม 12/167
1010 นางสาว รุ้งลาวัลย์ เหล่าสุวรรณ หนองแขม
1011 นางสาว สุกัญญา และสำราญ หนองแขม
1012 นาย ยุทธนา ทองปุสสะ หนองแขม 28
1013 นาย เอกสุวรรณ์ เจนสำโรง หนองแขม
1014 นางสาว อารยา แซ่โค้ว หนองแขม
1015 นางสาว ธัญญากร ปุลาสะโต หนองแขม
1016 นาง เที่ยง สังข์ทอง หนองแขม 18/212
1017 นางสาว อำไพพร ไกลเจริญ หนองแขม
1018 นาย สมเพ็ช สมศรี หนองแขม 50/183
1019 นางสาว กฤษณา นาคะมนต์ หนองแขม
1020 นางสาว วันเพ็ญ รูปดีเหมาะ หนองแขม
1021 นาง สมบูรณ์ มาบุญคง หนองแขม 13
1022 นางสาว ปราณี ใจหาญ หนองแขม
1023 นาย เดชา หัวดอน หนองแขม
1024 นาย จรัล ช่วยแก้ว หนองแขม
1025 นาย จาวัฒน์ อุตหัด หนองแขม 59/1
1026 นาย สมชาย บุญทรัพย์ หนองแขม 4
1027 นาย อธิปพัฒน์ ธนศิษฐ์กุล หนองแขม 458/27
1028 นางสาว สุภาพร สุนทรเรืองฤทธิ์ หนองแขม
1029 นาง จุฑารัตน์ เลาหนุสรณ์ หนองแขม 24
1030 นาง สุจิตรา อินทรวิเชียร หนองแขม 17/39
1031 นาย วิสิฐ ธนกิจอำไพ หนองแขม 11
1032 นาง เพ็ญศรี เวชชกิจ หนองแขม 81
1033 นางสาว บุษบา ทวะชาลี หนองแขม 25
1034 นางสาว ยูนาน ละอองทัพ หนองแขม
1035 นาย บุญชู ยงประกิจ หนองแขม 24
1036 นาย ถนอมศักดิ์ โพธิ์คำ หนองแขม
1037 นาย ผจง นามคาน หนองแขม
1038 นางสาว สุฤนีย์ ล่อซุ่นนี้ หนองแขม 22/19
1039 นาย แทน วงศ์เปี่ยม หนองแขม 42/621
1040 นาย บรรพต สุทัศน์ หนองแขม
1041 นาย พูลทรัพย์ ธัญญเจริญ หนองแขม
1042 นาย อุดม แสนภูวา หนองแขม
1043 นาย วิศิษฎ์ วงศาโรจน์ หนองแขม 1/183
1044 นาย กฤษฎา นันทบุศยชาติ หนองแขม 42/850
1045 นางสาว เบญยาณี มัสอิ หนองแขม 235/77
1046 นาย อรรณพ บุญภัทรานนท์ หนองแขม 9/47
1047 นาย ณัฐพงษ์ ฉ่ำคร้าม หนองแขม 84/8
1048 นางสาว สมพร พรมมา หนองแขม
1049 ว่าที่ ร.ต. บุญเพิ่ม สุหงษา หนองแขม 57/37
1050 นาย บุญสม แซ่โง้ว หนองแขม 256
1051 นางสาว กิมลี้ แย้มกล่ำ หนองแขม 44
1052 นางสาว วรวรรณ พานทอง หนองแขม 37/20
1053 นาย พานิช พันธ์เตี้ย หนองแขม 14
1054 นาง ประทุม ศิริเกษร หนองค้างพลู
1055 นางสาว อรณิชชา การัณยณัฐ หนองค้างพลู 45/1767
1056 นางสาว วราภรณ์ คัมภิรานนท์ หนองค้างพลู
1057 นาง จันทภัส ราชชมภู หนองค้างพลู
1058 นาง อัมพร บัวหลั่น หนองค้างพลู
1059 นาง ประไพ แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู 24
1060 นาย เปลื้อง อยู่รอย หนองค้างพลู
1061 นางสาว เพลินตา สว่างโชครักษา หนองค้างพลู
1062 นาย วินัย แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู
1063 นางสาว ไพรัช เกตุพลอย หนองค้างพลู 330
1064 นาย มานพ สามเสน หนองค้างพลู
1065 นาง ศิวกานต์ เจริญพิทักษ์ หนองค้างพลู 6/66
1066 นาง สิรนาถ เสือแย้ม หนองค้างพลู 10/291
1067 นางสาว พีรอร หมุดเพ็ชร หนองค้างพลู 5/52
1068 นาย โชคชัย ธัญญเจริญ หนองค้างพลู
1069 นาง ภัสนันท์ กะลำพะบุตร หนองค้างพลู
1070 นาย สิรภพ จันทะเกตุ หนองค้างพลู 10/723
1071 นาง อัญชลี อมาตยกุล หนองค้างพลู 2/99
1072 นาย วงษ์ มาวิมล หนองค้างพลู 1
1073 นาง ตุ๊กตา ฉายประเสริฐศรี หนองค้างพลู 43/200
1074 นาย เพลิน ริยาพันธ์ หนองค้างพลู
1075 นางสาว อรุณี สุขอนันต์ หนองค้างพลู 1/95
1076 นาย สุพรรณ ศรีม่วง หนองค้างพลู 19
1077 นาย ธนารัตน์ โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 39/150
1078 นาย วันทน สังขรัตน์ หนองค้างพลู 45/693
1079 นาย ราม มะโนรัมย์ หนองค้างพลู 1/101
1080 นาย กริชพิสุทธิ์ เพ็ชรสีดา หนองค้างพลู 26/39
1081 นาย วิเชียร เย็นยิ้ม หนองค้างพลู 5
1082 นางสาว ปรางค์ชุดา หวังทวีวงศ์ หนองค้างพลู 77/74
1083 นาย วิชิต วรวุธพุฒิพงศ์ หนองค้างพลู 7
1084 นาย แถม ทองอ่วม หนองค้างพลู 2
1085 นางสาว ดวงใจ งามเลิศวงศ์ หนองค้างพลู 49/46
1086 นางสาว วารี ขาวเขาอ้อ หนองค้างพลู 39/128
1087 นาย ปรีชา สมบัติรัตนจินดา หนองค้างพลู 39/66
1088 นาย วิเชียร กิตติธรทรัพย์ หนองค้างพลู 35/64
1089 นาย สุชิน ลาภาเวช หนองค้างพลู 4
1090 นางสาว สุชิน นิ่มเมือง หนองค้างพลู 59/326
1091 นาย ประสาร คงพารา หนองค้างพลู 39/61
1092 นาย วาริน ยอดนวล หนองค้างพลู
1093 นาง นิด วิวัฒน์ธนสาร หนองค้างพลู 6
1094 นาย ชัชชัย ชวนสมบูรณ์ศิริ หนองค้างพลู 10/399
1095 นาง ดารณี แสงเรืองฤทธิ์ หนองค้างพลู 19
1096 นาง ประไพ รุ่งเรืองชูสกุล หนองค้างพลู 39/248
1097 นาย สุชาติ สุขม่วง หนองค้างพลู 10/939
1098 นาย สนธยา วิริยมาโน หนองค้างพลู 289
1099 นาย รัศสุพงษ์ บัวลอย หนองค้างพลู
1100 นาง ดาริกา บุญช่วย หนองค้างพลู 45/1891
1101 นางสาว ณัฐภัทร ทิมผ่องใส หนองค้างพลู 8
1102 นาย บุญยืน สารภี หนองค้างพลู
1103 นาย กฤษณะ รัตนะวงศ์ หนองค้างพลู
1104 นางสาว อัจฉรา จองสิทธิมหากุล หนองค้างพลู 78/142
1105 นาย เกรียงศักดิ์ ตุแก้ว หนองค้างพลู 10/203
1106 นางสาว มนทิรา เก่งเขตกรณ์ หนองค้างพลู 45/1131
1107 นาย สราวุธ สุขประเสริฐ หนองค้างพลู
1108 นาย สรคม ธนสาร หนองค้างพลู 24
1109 นาง ยุพา เกษม หนองค้างพลู 75/233
1110 นาย ประกอบ นิลแสงรัตน์ หนองค้างพลู 10/352
1111 นาย ธงชัย จริยเดช หนองค้างพลู
1112 นางสาว ยุวดี เขียวพานิช หนองค้างพลู 35/68
1113 นาย วัลลภ สุขุมพันธ์ หนองค้างพลู 14/91
1114 นาย มณเฑียร เนื่องจำนงค์ หนองค้างพลู
1115 นาง ชอุ้ม ดีพลา หนองค้างพลู 29
1116 นางสาว สุภาภรณ์ รุ่งแจ้ง หนองค้างพลู 49/4
1117 นาย ประกอบ ศรีสุนทรมาส หนองค้างพลู 860
1118 นางสาว พรประภา สุทธิสาร หนองค้างพลู 45/1225
1119 นาย ศิริพงษ์ อุปติ หนองค้างพลู 15/184
1120 นาย พิทักษ์ กะการดี หนองค้างพลู
1121 นาง มีนา ซู หนองค้างพลู 45/616
1122 นางสาว ยุวนันท์ พลายน้อย หนองค้างพลู 67
1123 นาง กรรณิการ์ ตั้งมนัสตรง หนองค้างพลู 1036/3
1124 นาย สุชาติ สุทธิโอฬาร หนองค้างพลู 1
1125 นาย วิษณุกร คงสมเพียร หนองค้างพลู 26/62
1126 นาง ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ หนองค้างพลู 8
1127 นาย ธนคม เหลืองสอาด หนองค้างพลู 26/32
1128 นาง องุ่น สุดงาม หนองค้างพลู 1016/13
1129 นางสาว วรรณา อรุณมิตร หนองค้างพลู 36
1130 นาง บัวเรียม สุขประโคน หนองค้างพลู
1131 นาย ชาญวิทย์ ทองเย็น หนองค้างพลู 45/1456
1132 นาย ทวีพร ตั้งบำรุงพงษ์ หนองค้างพลู 123
1133 นาย สุรชัย ชอบพาณิชยกิจ หนองค้างพลู 1028/31
1134 นาย วีระศักดิ์ ประสงค์รัตนากุล หนองค้างพลู 1020/58
1135 นาย ศรชัย สวัสดิวงศ์ หนองค้างพลู 80/177
1136 นาย พรชัย ฉัตรศรีอุดมสุข หนองค้างพลู 40/314
1137 นาง นิศา อิ่มเงิน หนองค้างพลู 37/19
1138 นางสาว มนทิวา ลู่ประเสริฐกุล หนองค้างพลู 207/167
1139 นาย สุพจน์ รัตนเพ็ญชาติ หนองค้างพลู 1017/34
1140 นางสาว ศิราณี เพชรดี หนองค้างพลู 26
1141 นาย สด ใสสด หนองค้างพลู 922
1142 นาง ระมุน นาพังคะบุตร หนองค้างพลู
1143 นางสาว สุธีรา สะสมทรัพย์เจริญ หนองค้างพลู 17/8
1144 นาย สมศักดิ์ ชินอิสระยศ หนองค้างพลู 78/225
1145 นาง เกษแก้ว ชะบา หนองค้างพลู 26/158
1146 นางสาว ณัฐพร วัฒนาเรืองสกุล หนองค้างพลู 744
1147 นาย พเยาว์ บุญมี หนองค้างพลู 4/181
1148 นาย สมนึก รัตนคุณาภรณ์ หนองค้างพลู 25
1149 นาง พลินี แสนสุข หนองค้างพลู 53/35
1150 นาง จิตรนภา ขจรเดชาโกมล หนองค้างพลู 40/150
1151 นาง ธัญญา แปงเครื่อง หนองค้างพลู 3/8
1152 นาย วุฒิชัย ตั้งกุลพานิชย์ หนองค้างพลู
1153 นาย สมศักดิ์ ภูมิวิจิตรการ หนองค้างพลู 53/64
1154 นางสาว ทิพย์วรรณ รุ่งรุจิราพร หนองค้างพลู 14/51
1155 นาย อุดมเดช เดชเกิด หนองค้างพลู 59/396
1156 นางสาว นงเยาว์ ตึดสันโดษ หนองค้างพลู
1157 นาย เชิดชู จุยประเสริฐ หนองค้างพลู 40/258
1158 นาย จันทร์ทร จันทร์นิยม หนองค้างพลู 50
1159 นาง จิรวรรณ ทรัพย์อยู่ หนองค้างพลู 27/67
1160 นางสาว ภิตินันท์ เติมทอง หนองค้างพลู 54/208
1161 นางสาว วรรณพา สมสิงห์ หนองค้างพลู
1162 นาย ทวีศักดิ์ มาวิมล หนองค้างพลู 14
1163 นาย สุวิท โสวรรณ หนองค้างพลู 76/21
1164 นาย พร้อม ยาน้อย หนองค้างพลู 1
1165 นางสาว พิสชา ตันประวัติ หนองค้างพลู 17/4
1166 นาง บุญนำ คุ้มศิลป์ หนองค้างพลู 419
1167 นางสาว นงนภา พัฒนาศักดิ์สกุล หนองค้างพลู 5
1168 นางสาว ณัฐนันท์ แก่นแก้ว หนองค้างพลู 333/170
1169 นาง แม้น จุ้ยทองคำ หนองค้างพลู 18
1170 นาย ธมกร ทวีโชติภักดี หนองค้างพลู 45/1499
1171 นางสาว มณีวรรณ แซ่โก้ย หนองค้างพลู 8
1172 นาย นุ้ม ประกิ่ง หนองค้างพลู
1173 นางสาว ดวงมณี สงวนไว้ หนองค้างพลู
1174 นาย ทรงฤทธิ์ โกฎหอม หนองค้างพลู 54/127
1175 นาย สุรชัย อัศวเกษมจิตร หนองค้างพลู 1024/63
1176 นาย สมชาย ทองอนันต์ หนองค้างพลู
1177 นาง วนิดา พวงสด หนองค้างพลู
1178 นาง เชย เวชชกิจ หนองค้างพลู 22
1179 นาง ชมัยพร วงศ์รักษา หนองค้างพลู
1180 นาง ติ๊ก วัดเกาะ หนองค้างพลู
1181 นาย ผดุง เนตรทัศน์ หนองค้างพลู 77-/91-92
1182 นาย เจษฎา คงเปี่ยม หนองค้างพลู 212/189
1183 นาย นฤพล เทพสวัสดิ์ หนองค้างพลู 86
1184 นางสาว อลิษา กสิกรรุ่งโรจน์ หนองค้างพลู
1185 นาย ต้อม ทองดี หนองค้างพลู
1186 นางสาว ณิชารัตน์ พลมาตย์ หนองค้างพลู
1187 นาย วุฒิชัย ใจวงศ์ หนองค้างพลู 16
1188 นาง นภา นิลแก้ว หนองค้างพลู
1189 นางสาว สุวรรณ พวงรัตน์ หนองค้างพลู
1190 นาย สวัสดิ์ สิมนาม หนองค้างพลู
1191 นางสาว อรอนงค์ สินอยู่ หนองค้างพลู
1192 นาง สุดา จำเนียร หนองค้างพลู
1193 นาง อุส่าห์ ทองปาน หนองค้างพลู
1194 นางสาว ทิพวรรณ จงใจ หนองค้างพลู
1195 นาย ชาญชาติ ญาณประภาส หนองค้างพลู 383
1196 นาง นิรดา พุฒิพงศ์ทรัพย์ หนองค้างพลู 45/924
1197 นาย ธนะชัย โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 72/115
1198 นาย สมชาย ลิมปรุ่งพัฒนกิจ หนองค้างพลู 45/1053
1199 นางสาว ชลกร พรหมโยธิน หนองค้างพลู 35/12
1200 นาง จริยา อาศัย หนองค้างพลู 60/167
1201 นาย ภาสกร เครือจีนเต็ง หนองค้างพลู
1202 นาย สวัสดิ์ โพธิ์นิยม หนองค้างพลู 33/7
1203 นาง บุญเลิศ มาสิงห์ หนองค้างพลู
1204 นางสาว ชินาภา จามรี หนองค้างพลู 78/402
1205 นาย กิติพงษ์ ชมสรรเสริญ หนองค้างพลู 10/139
1206 นาง นงชนก นิธินุกูลวงศ์ หนองค้างพลู 207/126
1207 นาย สมชาย ชนะสงคราม หนองค้างพลู 10/770
1208 นาง ศิราภรณ์ ฉายากุล หนองค้างพลู 831
1209 นาง รัตนกาญจน์ นพเวช หนองค้างพลู 1023/79
1210 นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ หนองค้างพลู
1211 นาง หยดศรี นฤมลฤทธิไกร หนองค้างพลู 79
1212 นาง ถนอมวัน พ่วงพี หนองค้างพลู
1213 พันจ่าเอก สุระศักดิ์ อนุศิริ หนองค้างพลู 10/177
1214 นางสาว ลาวัลย์ สิงห์โต หนองค้างพลู
1215 นาง เกษร โรจน์กุลขจร หนองค้างพลู 59/257
1216 นาง อริศรา พรมพิลา หนองค้างพลู 5/100
1217 นาง พรทิพย์ หฤทย์ภาวศุทธิ หนองค้างพลู 45/1685
1218 นาย อรุณณรงค์ โภคสมบัติ หนองค้างพลู 39/441
1219 นาย ประกอบ โฉมเชิด หนองค้างพลู 45/137
1220 นาย ณัฐพล สิริมงคลเสถียร หนองค้างพลู 40/281 ม.8
1221 นางสาว สุนันทา ปลื้มธวัชชัย หนองค้างพลู 40/142
1222 นาง กฤษณา เพ็ญสุข หนองค้างพลู 76/10
1223 นางสาว สมใจ รัตนงามแสง หนองค้างพลู 43/331
1224 นาง อรุณวรรณ อุทารธำรง หนองค้างพลู 90
1225 นาง หวอย ศรีโพธิ์ หนองค้างพลู 5
1226 นางสาว ศศิณา เหล็กเพชร หนองค้างพลู
1227 นางสาว จุฑารัตน์ แสงพุก หนองค้างพลู 45/1026
1228 นาง เทียมรัตน์ ชลานนท์ หนองค้างพลู 38/13
1229 นาย ชูชัย ม้วนทอง หนองค้างพลู 27
1230 นาย ณัฐวุฒิ จงสถาพงษ์พันธ์ หนองค้างพลู 45/862
1231 นาง สุพัตรา เกิดพร หนองค้างพลู 10/140
1232 นาง สุดา ภู่นาค หนองค้างพลู 13
1233 นาย ประสาท จิดมณี หนองค้างพลู 1074
1234 นาย สุรสิทธิ์ เพชรช่วย หนองค้างพลู 333/35
1235 นาย บันเทิง เกิดศรี หนองค้างพลู 54/75
1236 นางสาว ชุติกาญจน์ โชคศิริพงศธร หนองค้างพลู
1237 นาง จีรวรรณ สว่างชัยธงทอง หนองค้างพลู 1026/17
1238 นางสาว ญาทิณี เลิศจิตจรัส หนองค้างพลู 45/955
1239 นาย บดินทร์ เอี่ยมศิลา หนองค้างพลู 40/154
1240 นาง สมจิตร คงอ่อน หนองค้างพลู 1023/36
1241 นาย ประวิทย์ ทองใจ หนองค้างพลู 77/41
1242 นางสาว กัญญา ทองบ้านเกาะ หนองค้างพลู 54/85
1243 นาย อนันต์ศักดิ์ มาแจ้ง หนองค้างพลู 40/224
1244 นาย จำลอง เกตุพลอย หนองค้างพลู 18
1245 นางสาว สุจิรา ขันตะเภา หนองค้างพลู 1/98
1246 นางสาว อุษา สังขนันท์ หนองค้างพลู 26
1247 นาย เอกฤทธิ์ วันธงชัย หนองค้างพลู 119
1248 นางสาว ธนพร วงษ์กันหา หนองค้างพลู
1249 นาง ธัญญธร บัวเย็น หนองค้างพลู 118
1250 นางสาว กานดา พิพัฒนเลิศมงคล หนองค้างพลู 40/148
1251 นาย ไพรัส สุเนตร์ หนองค้างพลู
1252 นาย วีรชัย อรุณจินดาวรรณ หนองค้างพลู 1019/67
1253 นาย สัญญพงษ์ สิทธิเนาวพัฒน์ หนองค้างพลู
1254 นาย กฤษณะ อยู่สุภาพ หนองค้างพลู
1255 นางสาว จริยา เลิศลิขิตศิลป์ หนองค้างพลู 78/356
1256 นาง สมสุดา ล้อ หนองค้างพลู 22/24
1257 นาง ภัคว์ จันทร์ปลอด หนองค้างพลู 6/58
1258 นาย จำรัส ดีสมุทร์ หนองค้างพลู 174
1259 นาย สุเทพ กลิ่นมาลา หนองค้างพลู 1023/81
1260 นางสาว บาหยัน รุ่งเรือง หนองค้างพลู 2118
1261 นาง วันทนีย์ นรสิงห์ หนองค้างพลู 5/59
1262 นางสาว อานิทา ขัมพานนท์ หนองค้างพลู 40/157
1263 นางสาว ภารดี มะกรูดอินทร์ หนองค้างพลู 79/412
1264 นาย ลำภู หงษ์เวียงจันทร์ หนองค้างพลู
1265 นาง วราภรณ์ วุฒิยา หนองค้างพลู 15/231
1266 นางสาว ปราณีต ซอสูงเนิน หนองค้างพลู 79/211
1267 นางสาว อุบล ชูสาย หนองค้างพลู 151
1268 ร.ต. ทนงศักดิ์ ทับแก้ว หนองค้างพลู
1269 นางสาว ทิติยา เลิศนิติกุล หนองค้างพลู 22/229
1270 นาย ผดุง ทัศนาลักษณ์ หนองค้างพลู 1021/49
1271 นางสาว กัลยา หลิวประเสริฐ หนองค้างพลู 81/108
1272 นาง สายัณห์ พงษ์พานิช หนองค้างพลู 46
1273 นาง อิษยา เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 286
1274 นาย อานนท์ เลิศสิริธงชัย หนองค้างพลู 1022/35
1275 นาย สุขดีชัย ตั้งมนัสตรง หนองค้างพลู 1034/35
1276 นาย เยื้อง โห้หาญ หนองค้างพลู
1277 นาย โสภณ บำรุงไทยพัฒนา หนองค้างพลู 1021/17
1278 นาวาเอกหญิง รัตนา นันตะสุคนธ์ หนองค้างพลู 39/60
1279 นางสาว จินดา คิมอยู่ หนองค้างพลู 43/31
1280 นาย ศรีสุวรรณ ไกยลุน หนองค้างพลู 73/4
1281 นางสาว พิมพ์สุชา ศศิพงศ์อนันต์ หนองค้างพลู 79/39
1282 นาย สาธิต งามเลิศดนัย หนองค้างพลู 1028/69
1283 นาย รัชสาท มีชัย หนองค้างพลู 10/520
1284 นาย ณัฐพล เหลืองมณีเวชย์ หนองค้างพลู 10/782
1285 นาย สมานชัย หอมหวน หนองค้างพลู 23
1286 นางสาว นัทธมน เลิศมหาโชค หนองค้างพลู 1028/32
1287 นางสาว บุญชู นวมเพ็ชร หนองค้างพลู 141
1288 นาง อุทัยวรรณ ประทุมรัตน์ หนองค้างพลู 10/43
1289 นาย กนกรัตน์ ศรีธัมมาภรณ์ หนองค้างพลู 10/160
1290 นางสาว นิดาวรรณ สกุลยลไพศาล หนองค้างพลู 26/253
1291 นางสาว วีรดา ส่งเสริมสกุล หนองค้างพลู
1292 นาง ชุติกาญจน์ สุขวิชัยมณี หนองค้างพลู
1293 นางสาว พรปวีณ์ วิวัฒน์ธนสาร หนองค้างพลู 4
1294 นาย ลุน ฝั้นเครือ หนองค้างพลู
1295 นาง วิลาวัณย์ กฤษณวิภาคพร หนองค้างพลู 26/368
1296 นาย ประยงค์ ประทุมรัตน์ หนองค้างพลู 3
1297 นางสาว สีไพร กองคำ หนองค้างพลู
1298 นาย ชูศักดิ์ องค์ศรีเจริญพร หนองค้างพลู 37/30
1299 นาย ไพโรจน์ หนึ่งคำมี หนองค้างพลู 852
1300 นาย จอม โฉมศรี หนองค้างพลู 10
1301 นาง กวินนาถ แซ่เจียว หนองค้างพลู 311
1302 นาง วัฒนา สังขาระ หนองค้างพลู 9
1303 นาย ประเสริฐ ทิพย์เหรียญ หนองค้างพลู 369
1304 นาย พีรัญ ครุธดำรพ หนองค้างพลู
1305 นางสาว วราพร จงท่องกลาง หนองค้างพลู 27/22
1306 นางสาว พรนภัสส แจ้งสว่าง หนองค้างพลู 45/1490
1307 นาย สมศักดิ์ หีบไธสง หนองค้างพลู
1308 นางสาว อาชิรญาณ์ อ่ำพวง หนองค้างพลู 212/187
1309 นาง วันเพ็ญ ตรีสุริยา หนองค้างพลู 175
1310 นาง เฉลิมศรี ชูสัตย์ หนองค้างพลู 17
1311 นาย สุนันท์ ชวลิตทิพากร หนองค้างพลู 33/19
1312 นางสาว พะเยาว์ รัตนรังสรรค์ หนองค้างพลู 18
1313 นาง พรลภัสล์ อัญกรเตชสิทธิ์ หนองค้างพลู 188
1314 นาง ยุพา ทองศรีสุทร หนองค้างพลู 207/123
1315 นาง สำเนียง สุขคง หนองค้างพลู 40/281
1316 นาง ถวิล มีสิทธิ์ หนองค้างพลู 938
1317 นางสาว เจษฏาภรณ์ ชูช่วย หนองค้างพลู 45/1327
1318 นาย กลมแก้ว สุสิทธิ หนองค้างพลู 268
1319 นางสาว นพรัตน์ วิวัฒนจิรกุล หนองค้างพลู 1026/71
1320 นาย บรรจบ รอดวิมุต หนองค้างพลู
1321 นาย ปรีชา เอี่ยมสอาด หนองค้างพลู 371
1322 นาย กมล แสงกล้า หนองค้างพลู 59/186
1323 นาง สุกัญญา เลิศอนันต์ หนองค้างพลู 78/291
1324 นาย ธนันท์รัฐ อังคเศกวินัย หนองค้างพลู 78/189
1325 นางสาว รัตนา จินตยาวุฒิ หนองค้างพลู 1019/38
1326 นาย อาทร แก้วกาญจนสกุล หนองค้างพลู 1015/59
1327 นาง บุบผา ชื่นชม หนองค้างพลู 4/267
1328 ว่าที่ ร.ต. นครินทร์ ดำน้อย หนองค้างพลู 45/633
1329 นางสาว แดง ขันสุวรรณ หนองค้างพลู
1330 นางสาว สิริพรรณ ตั้งโชคทิพย์ หนองค้างพลู 43/144
1331 นาย พรชัย จันที หนองค้างพลู 39/573
1332 นางสาว วิภาภรณ์ จึงไพศาล หนองค้างพลู 39/471
1333 นาย พศิน เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 284
1334 นาย สุพจน์ จิตหาญ หนองค้างพลู 6/85
1335 นาง ฐิพิศร เฉยฉิน หนองค้างพลู
1336 นางสาว นงค์นุช ไชยโชติ หนองค้างพลู
1337 นาง วันพร จาดเจริญ หนองค้างพลู 27/37
1338 นาย ประจวบ หมู่สิกศิริ หนองค้างพลู 6/10
1339 นาง ทิพย์ทิวา บังเกิด หนองค้างพลู
1340 นางสาว ชุตินันท์ สิงห์สวัสดิ์ หนองค้างพลู 122
1341 นาย เสฐียรพงษ์ สะเทิงรัมย์ หนองค้างพลู 43/189
1342 นาย บุญนำ ขจัดสารพัดภัย หนองค้างพลู 890
1343 นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์เจริญ หนองค้างพลู 212/184
1344 นาย ศิริ แย้มผกา หนองค้างพลู 90
1345 นาย บุญเหลือ ขจัดสารพัดภัย หนองค้างพลู 891
1346 นางสาว สุทธิกรณ์ แช่มช้อย หนองค้างพลู 10/657
1347 นาย ศรัณย์ วัฒนกิจไพบูลย์ หนองค้างพลู 59/363
1348 นางสาว ทองเหมาะ ปัญสิงห์ หนองค้างพลู 26/156
1349 นางสาว ชุดา แนวนาค หนองค้างพลู 59/459
1350 นางสาว พรรณี เสถียรชัชวาล หนองค้างพลู 45/421
1351 นาย บุญชัย เลิศวิทยาประดิษฐ์ หนองค้างพลู 59/440
1352 นาย วิธู สุขสวัสดิ์ หนองค้างพลู 45/429
1353 นางสาว สุธาสินี ฤดีรุจนวงศ์ หนองค้างพลู 1024/9
1354 นาย กรกต เทศเขียว หนองค้างพลู
1355 นาย โกวิท สุขทวี หนองค้างพลู
1356 นางสาว ชนันธร พันธุ์พิทักษ์ หนองค้างพลู 43/36
1357 นางสาว โฉมศรี แซ่เฮ้ง หนองค้างพลู 1037/14
1358 นาง หทัยรัตน์ นามเครือ หนองค้างพลู 59/91
1359 นาย ไมตรี โพธิ์ทอง หนองค้างพลู 1044/8
1360 นางสาว มาลี เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ หนองค้างพลู 45/925
1361 นาย วีรศักดิ์ หิรัญญสัมฤทธิ์ หนองค้างพลู 200
1362 นาย กำจร จงจักรพันธ์ หนองค้างพลู 83/33
1363 นางสาว แสงเดือน สังข์เอี่ยม หนองค้างพลู
1364 นาย ณัฐยุทธ์ พึ่งรุ่ง หนองค้างพลู 9
1365 นางสาว บุณฑริก คงอ่อน หนองค้างพลู 78/406
1366 นาย โชค แสงอาทิตย์ หนองค้างพลู 23
1367 นาง เบิน กอนรัมย์ หนองค้างพลู
1368 นางสาว ลัดดาวัลย์ เจาะพรมมา หนองค้างพลู 1029/58
1369 นาย วรเทพ มหาพนานนท์ หนองค้างพลู 1023/51
1370 นางสาว ศิริจิตร ภูกิ่งหิน หนองค้างพลู 45/1289
1371 นางสาว มณชญา กฤษบุญชู หนองค้างพลู 45/653
1372 นาง สุวิมล ชูตระกุล หนองค้างพลู
1373 นาย สุรเชษฐ โพธิ์อัมพร หนองค้างพลู
1374 นาง ยุพิน สุขสุแพทย์ หนองค้างพลู 84
1375 นาย สุรีย์ โพธิ์อัมพร หนองค้างพลู
1376 นาย สานิตย์ อินสวัสดิ์ หนองค้างพลู 2
1377 นาย จักร มหิโคต หนองค้างพลู 35/23
1378 นางสาว นวพร สุเมธาภิวัฒน์ หนองค้างพลู 1018/26
1379 นาย กมล วิวัฒนากรชัย หนองค้างพลู 21
1380 นาง แก่นจันทร์ โลหะกุล หนองค้างพลู 18/7
1381 นาย เนิน จำปาทอง หนองค้างพลู 15
1382 นางสาว อรอนงค์ ปทุมลักษณ์ หนองค้างพลู 1020/3
1383 นางสาว อโนมา ภูมิวิจิตรการ หนองค้างพลู 41/9
1384 นางสาว สุภาณี ไชยมิ่ง หนองค้างพลู 17/11
1385 นาย เฉลิม เทียบเพชร หนองค้างพลู 5/23
1386 นาง นพรัตน์ ฉกาจกานต์ หนองค้างพลู 40/400
1387 นาง อารีย์ นิลมณี หนองค้างพลู 73
1388 นาย สมชัย ภัทรไตรรัตน์ หนองค้างพลู 162
1389 นาย สมพงษ์ เพชรรอด หนองค้างพลู 40/84
1390 นาย วรวุฒิ เล็กศิลา หนองค้างพลู 40/398
1391 นาย ไชยวัฒน์ ไพโรจน์พิพัฒน์ หนองค้างพลู 40/399
1392 นาย อรัญ มุ่งเพียรธรรม หนองค้างพลู 79/164
1393 นาย ทวี ชื่นยินดี หนองค้างพลู 45/1903
1394 นาย บานเย็น แก้วมูลมุข หนองค้างพลู 1/38
1395 นาง จินดา จักรเงิน หนองค้างพลู 6/273
1396 นาย ชำนาญ ศิริโสภณศิลป์ หนองค้างพลู 22/37
1397 นาง จันดี อุดม หนองค้างพลู 138
1398 นาย วัง เนตรพิทักษ์พงศา หนองค้างพลู 18
1399 นาง นิภา ชื่นชม หนองค้างพลู 22
1400 นางสาว เบญจพร เถาว์โท หนองค้างพลู 78/386
1401 นาย ทองหล่อ สังข์นาค หนองค้างพลู 18
1402 นาย เฉลิม หอมเกล็ด หนองค้างพลู 62
1403 นาย บุญยง สารภี หนองค้างพลู 23
1404 นาย บัณฑิต มีขวัญ หนองค้างพลู 1036/15
1405 นาง วิลาวัณย์ อากรสุวรรณโชค หนองค้างพลู 79/165
1406 นางสาว ญาณิภา กาญจนะกาศ หนองค้างพลู 43/266
1407 นาง นลิน ประวาหะนาวิน หนองค้างพลู 54/138
1408 นางสาว ตุ๊กตา แก้วรัตน์ หนองค้างพลู
1409 นางสาว ปิยะนารถ บุญนิธิกร หนองค้างพลู 78/232
1410 นาย นัฐวุติ บุญวรรณ หนองค้างพลู 29
1411 นาย สันติ คล้ายอุบล หนองค้างพลู
1412 นาย โกวิทย์ สีจันทร์ หนองค้างพลู
1413 นาย ไพบูลย์ จันทร์เศษ หนองค้างพลู 67/4
1414 นาย ไชโย อ่อนสา หนองค้างพลู
1415 นาง เนาวรัตน์ รักแฟง หนองค้างพลู
1416 นาง มาลี กงกะนันทน์ หนองค้างพลู 103
1417 นางสาว อ้อมใจ กันน้อย หนองค้างพลู
1418 นาง บังอร ป้อมหลักทอง หนองค้างพลู 1020/61
1419 นางสาว กุนชรีย์ พูนดี หนองค้างพลู
1420 นาย พรธวัช รัตติรมย์ หนองค้างพลู 15/1
1421 นาง อารีย์ ชูชีพ หนองค้างพลู 59/416
1422 นางสาว สายฝน ดรุณพันธ์ หนองค้างพลู
1423 นาง สุนีย์ อยู่สำราญ หนองค้างพลู 59/425
1424 นางสาว ประคองธรรม กลกลาง หนองค้างพลู 60/120
1425 นาง อรวรรณ คันธะมาลา หนองค้างพลู
1426 นาง วิภา พิมพิทักษ์ หนองค้างพลู 6
1427 นาง จวง อุดม หนองค้างพลู 18
1428 นาง อัมพร ธรรมเสริมสร้าง หนองค้างพลู 39/245
1429 นาย สมชาย พิมพิทักษ์ หนองค้างพลู 4
1430 นาง ชนิดาภา ตั้งประเสริฐ หนองค้างพลู 47
1431 นางสาว สมพร จิตตะโคตร หนองค้างพลู
1432 นาย วิกรณ์ กำธรเจริญ หนองค้างพลู 40/50
1433 นาง แววตา กำธรเจริญ หนองค้างพลู 39/44
1434 นาย อาคม ทองสวัสดิ์ หนองค้างพลู 212/82
1435 นาง ดาวเรือง ยศทอง หนองค้างพลู 91
1436 นาย สหกฤษณ์ ศรีสุขมั่งมี หนองค้างพลู 20
1437 นาย ประสิทธิ์ ชิตเจริญธรรม หนองค้างพลู 34/10
1438 นาย ศิริชัย ก่อเกื้อสืบสาย หนองค้างพลู 23/13
1439 นางสาว นงนุช กลิ่นขจร หนองค้างพลู
1440 นาง อินทิภรณ์ สัตยาพันธุ์ หนองค้างพลู 39/347
1441 นาง สมบัติ ติณะคัด หนองค้างพลู 43/10
1442 นาง อรัญญา ธรรมจินดา หนองค้างพลู 38/61
1443 นางสาว พัชรนันท์ วรจารุพิพัฒน์ หนองค้างพลู 40/3
1444 นาง พอใจ สุขพันธ์ หนองค้างพลู 8
1445 นางสาว มาลัย แจ้งจำรัส หนองค้างพลู 79/373
1446 นาง วิมล ขาวบาง หนองค้างพลู 30
1447 นางสาว สมบัติ แก่นแก้ว หนองค้างพลู 10
1448 นาง ลาวัลย์ จุลกเสตถ์ หนองค้างพลู 26/68
1449 นาง พยอม จันทร์สิต หนองค้างพลู 117
1450 นาย ธนวัฒน์ ฉายเงา หนองค้างพลู 137
1451 นาง ปรีญา ริยาพันธ์ หนองค้างพลู 80/63
1452 นาย บวร แป้นห้วย หนองค้างพลู 41
1453 นาย สมชาย คุมปานันต์ หนองค้างพลู 1028/2
1454 นาย ธนพล อภิวัฒน์บุณยกร หนองค้างพลู
1455 นาย สุรเชษฐ์ จงสุขศรี หนองค้างพลู
1456 นาง นารี วังสโรจน์ หนองค้างพลู
1457 นาย ราเชนทร์ ทัศศิริ หนองค้างพลู
1458 นาย ประวิตร์ แซ่โซว หนองค้างพลู 45/1985
1459 นาง กิ่งกาญจน์ ฐิติวัฒนานุกูล หนองค้างพลู
1460 นางสาว สนทนา ศิริตันติกร หนองค้างพลู 1014/25
1461 นาง สิริพร ประชุมวงศ์ หนองค้างพลู 27/96
1462 นาง โสภิศ ธรรมวรีย์ หนองค้างพลู 2107
1463 นาย อิทธิพงษ์ วชิรโกสีย์ หนองค้างพลู 39/152
1464 นางสาว นวลวงศ์ กวานห้อง หนองค้างพลู 17
1465 นาย ญาณพัฒน์ นิลนาวี หนองค้างพลู 67/11
1466 นางสาว ชุลีกร เพียรพล หนองค้างพลู 54/192
1467 นาง วรรณทนา ศรีสวัสดิ์ หนองค้างพลู 142
1468 นางสาว จันทร์เพ็ญ แสงสุข หนองค้างพลู 69/4
1469 นาง เข็มพร ศรียงยศ หนองค้างพลู 165
1470 นาย สมหมาย ผาติวิทย์ หนองค้างพลู 45/1169
1471 ร.ต. ชิษณุพงศ์ ชิณรัตน์ หนองค้างพลู 10/433
1472 นาย สมัชชา คุ้มพงษ์พันธ์ หนองค้างพลู 40/346
1473 นาง โชติกา เรืองสุด หนองค้างพลู 71
1474 นาย ไพโรจน์ เอมบัว หนองค้างพลู
1475 นาย ตระกูลศักดิ์ ไวยนาค หนองค้างพลู 38/51
1476 นาง สุนทรี คงชาตรี หนองค้างพลู 35
1477 นาย กมล มีสาวงค์ หนองค้างพลู
1478 นาง จำปี ศิริพลไพบูลย์ หนองค้างพลู 1044/56
1479 น.ต. สด กำลังชาญ หนองค้างพลู 70/12
1480 นางสาว อัชฌาสัย ศิริตันติกร หนองค้างพลู 1018
1481 นาย ธีรพงษ์ ชูสวัสดิชัย หนองค้างพลู 126
1482 นาย มีชัย จินโต หนองค้างพลู
1483 นาง ละออง คงสันเทียะ หนองค้างพลู 35
1484 นาง เสาวณีย์ พิกุลทอง หนองค้างพลู 59/72
1485 นาย บุญรือ แก้วทิพย์ หนองค้างพลู 8
1486 นาย สำเริง เย็นชุ่ม หนองค้างพลู 18
1487 นาย เสมียน น้อยแก้ว หนองค้างพลู 99
1488 นาย สมเกียรติ สุขสมบัติ หนองค้างพลู 172
1489 นาง มีนา รุจิเทศ หนองค้างพลู 40/179
1490 นางสาว ศรีนภา มัสพันธุ์ หนองค้างพลู 45/1557 ม.1
1491 นาง เล็ก จันทรเนตร หนองค้างพลู 18
1492 นางสาว นุชนาฏ ธรรมถาวรเจริญ หนองค้างพลู 79/134
1493 นาย จำลอง เขื่อนเมือง หนองค้างพลู 60/46
1494 นาง ลัดดา พุฒซ้อน หนองค้างพลู 377
1495 ร.ต.ต ไสว คบขุนทด หนองค้างพลู 22/73
1496 นาย พสธรณ์ ตั้งนรชน หนองค้างพลู
1497 นาย ปริวัฒน์ ไชยอุป หนองค้างพลู
1498 นางสาว วริษฐา เรืองสิทธินนท์ หนองค้างพลู 1013/55
1499 นางสาว จันทร์เพ็ญ พลเรือง หนองค้างพลู
1500 นาย ธีระชัย ทรัพย์วราเตชิต หนองค้างพลู
1501 นาย บุญฤทธิ์ ต่างประภา หนองค้างพลู 60/230
1502 นางสาว ลดาวัลย์ ระย้า หนองค้างพลู
1503 นาย ธเนศพล เกียรติวัฒนกุล หนองค้างพลู 9/324
1504 นาง ศิริมาศ แก้วแกมคง หนองค้างพลู 45/1955
1505 นาย ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข หนองค้างพลู 718
1506 นางสาว ชะเอม เทียนเรือง หนองค้างพลู 39/36
1507 นางสาว พิมพา โอนนอก หนองค้างพลู
1508 นาย สุรชัย ธนะรงคเจริญ หนองค้างพลู 40/177
1509 นาย ประเสริฐ คุ้มเนตร หนองค้างพลู 45/321
1510 นาง ประเสริฐ แสงศิริ หนองค้างพลู 105
1511 นาย มนต์ชัย พรหมหิตาทร หนองค้างพลู 53/158
1512 นางสาว สุวรรณา ล่องประเสริฐ หนองค้างพลู 34/8
1513 นาย เฉลิมพล คุมพล หนองค้างพลู 24/20
1514 พันจ่าเอก ธงชัย หยกสกุล หนองค้างพลู
1515 นาง บุญเรือน ประภาสุชาติ หนองค้างพลู 28
1516 นาง ชัชศรัญ เอมบัว หนองค้างพลู 9
1517 นางสาว ปกิตตา แซ่หลี หนองค้างพลู 39/540
1518 นางสาว อารีย์ กิจวัฒนานนท์ หนองค้างพลู 59/167
1519 นาย ประวิง ผุดมาก หนองค้างพลู
1520 นาง จิตตรา ตั้งภมรศิริสุข หนองค้างพลู 17/17 ม.10
1521 นาย พยอม เอมบัว หนองค้างพลู
1522 นาย สมบูรณ์ แพงพรมพรึก หนองค้างพลู
1523 นาย อภิชาติ ปรุงแสง หนองค้างพลู 10/286
1524 นาย พศิษฐ์ รวีวัฒน์ศิริ หนองค้างพลู 10
1525 นางสาว อมร น้อยแก้ว หนองค้างพลู 97
1526 นางสาว วรรณา สุวรรณ หนองค้างพลู 24/78
1527 นาง คมคาย เยาวพัฒน์ หนองค้างพลู 75/21
1528 นาง มาลิน มีมานาน หนองค้างพลู 6/118
1529 นาง อรพิน เปมะภิญญ์ หนองค้างพลู 45/249
1530 นาย ธงชัย สุวรรณ์ หนองค้างพลู
1531 นางสาว อัญชลี เพ็ญศิริพันธุ์ หนองค้างพลู 39/453
1532 นาย สันติชัย แจ่มสอาด หนองค้างพลู
1533 นาย สุริยา อรุณรุวิวัฒน์ หนองค้างพลู 16/14
1534 นางสาว ณัฐภัสสร พร้อมวุฒิ หนองค้างพลู 1017/61
1535 นาง พรรณี บุญยิ่ง หนองค้างพลู 1041/1
1536 นาย พงศกร ภูภักดิ์ หนองค้างพลู 45/1559
1537 นาง เรไร กุศลซู หนองค้างพลู 880
1538 นาย สุริยา พรหมจารีย์ หนองค้างพลู 39/106
1539 นาย สุทิน โคษา หนองค้างพลู 17/15
1540 นาย สมชาย แก่นจันทร์ หนองค้างพลู 53/32 ม.2
1541 นาง ภิศธิฌา เสือเหลือง หนองค้างพลู 45/1845
1542 นางสาว อรวรรณ เสน่ห์ลักษณา หนองค้างพลู 1021/12
1543 นางสาว วรรณา สุขีประเสริฐ หนองค้างพลู 333/40
1544 นางสาว ดวงใจ วงษ์เสน หนองค้างพลู
1545 นาง ลาวัลย์ น้อยเจริญ หนองค้างพลู 99
1546 นาย สายัณห์ โพธิ์เอี่ยม หนองค้างพลู
1547 นางสาว นันทรัตน์ กิจเสรี หนองค้างพลู 22/200
1548 นาย เวชพิสิษฐ บุญส่งประเสริฐ หนองค้างพลู 6/165
1549 นาง สุวันดี ไตรเทพชนะภัย หนองค้างพลู 22/182
1550 นาย ศักดา บุญเลิศ หนองค้างพลู 40/104
1551 นาง เพ็ญศรี จึงประดิษฐ์ผล หนองค้างพลู 1014/54
1552 นาย กมล อรุณโณ หนองค้างพลู 15/289
1553 นาง ทอง ทรัพย์ชนาพร หนองค้างพลู 81/118
1554 นางสาว ปิยพร เล็กกุลวัฒน์ หนองค้างพลู 541
1555 นาย กิจติพล หลองสกุล หนองค้างพลู 524
1556 นาย ธนายุทธ เพลินศิลป์ หนองค้างพลู
1557 นาย บุญเชิด กฤษณคุปต์ หนองค้างพลู 66/16
1558 นาง เยาวรัตน์ เหล่างาม หนองค้างพลู 12
1559 นางสาว ทิพย์พาพร พูลสวัสดิ์ หนองค้างพลู 1021/24
1560 นาย จักรพันธ์ บุญกิตติพร หนองค้างพลู 40/217
1561 นาง เสาวณี เหมือนโพธิ์ หนองค้างพลู 348
1562 นางสาว ปยนันท์ ไม้ทอง หนองค้างพลู 58
1563 นาง ยุวดี สัมพันธวรบุตร หนองค้างพลู 333/139
1564 นาง ภรณี ทับทิม หนองค้างพลู 26/131
1565 นาย สุมิตร ประเสริฐนอก หนองค้างพลู 1023/33
1566 นางสาว ศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ หนองค้างพลู 40/208
1567 นาย จรัล ลำแดงพันธ์ หนองค้างพลู 45/1472
1568 นาง สุภาณี ธรรมาธิคม หนองค้างพลู 25
1569 นาย ประยุทธ ทรงสิริวรกุล หนองค้างพลู 79/249
1570 นาง รุ่งระวี ลีละผลิน หนองค้างพลู 24
1571 นาง วิไล ศรีสุวรรณ หนองค้างพลู 60
1572 นาย มนตรี ขำขจร หนองค้างพลู
1573 นาย สมชาย อ่ำศรีเพ็ชร์ หนองค้างพลู
1574 นางสาว อรุณสวัสดิ์ สุภาเศษ หนองค้างพลู
1575 นางสาว ศันสนีย์ ศรีสุข หนองค้างพลู
1576 นางสาว สาทร แหลมเฉียบ หนองค้างพลู 78/328
1577 นางสาว สาวิทตรี แสนบุตร หนองค้างพลู
1578 นาง สัมฤทธิ์ เถือกเถาว์ หนองค้างพลู
1579 นาง สมจิตร นิลพุดซา หนองค้างพลู 31
1580 นาย ศราวุธ ขำทรัพย์ หนองค้างพลู 13
1581 นางสาว เฉลา พิรุณรัตน์ หนองค้างพลู 22/91
1582 นางสาว คุณธิดา พากแก้ว หนองค้างพลู 43/1
1583 นาย ธีรยุทธ พราหมพันธ์ หนองค้างพลู 39/43
1584 นาย นิรุธ บุญช่วย หนองค้างพลู 20
1585 นาย นพวิชญ์ แสงแก้ว หนองค้างพลู 439
1586 นาย ณรงค์ สมบูรณ์ หนองค้างพลู
1587 นางสาว หลักดี ดอนโสภา หนองค้างพลู 1015/54
1588 นาง ณัฐนนท์ กาวกระโทก หนองค้างพลู
1589 นาง สุรดา เพชรน้อย หนองค้างพลู 1015/52
1590 นางสาว สุรางค์ เนตรวิเชียร หนองค้างพลู 81/95
1591 นาย สัมฤทธิ์ สอดสุข หนองค้างพลู 41/27
1592 นาง ดวงจันทร์ แก้วประดิษฐ์ หนองค้างพลู
1593 นางสาว นงลักษณ์ จินตมัย หนองค้างพลู 390
1594 นาย โชคชัย ถูกชัยภูมิ หนองค้างพลู
1595 นาย สุภัทธ์ แสงรุจิ หนองค้างพลู 22/118
1596 นาง บรรจง นรมั่ง หนองค้างพลู 95
1597 นาง ก้านทอง หงษ์หิรัญคำ หนองค้างพลู 74/19
1598 นาย เริงฤทธิ์ เบ้านุวงศ์ หนองค้างพลู 7
1599 นาย จิระเมศร์ จันทร์เรือง หนองค้างพลู 39/163
1600 นาย พงษ์ศักดิ์ มาลาสาย หนองค้างพลู 1032/51
1601 นาย เบญจพงค์ น่วมอ่อน หนองค้างพลู 40/405
1602 นางสาว จิณห์จุฑา เผยขุนทด หนองค้างพลู 207/104
1603 นาย นิมิตร ชื่นวัฒนา หนองค้างพลู 23
1604 นางสาว ละไม ภูคงน้อย หนองค้างพลู 43/123
1605 นาย สมเกียรติ พรมพา หนองค้างพลู 45/1661
1606 นาย สมโภชน์ คงการุณ หนองค้างพลู 78/103 ม.6
1607 นางสาว ฐานุตรา จรรยงค์ หนองค้างพลู 75/17
1608 นาง วันทา วรกิจ หนองค้างพลู 77/58
1609 นางสาว ช้องมาศ อ่อนศรี หนองค้างพลู 576 ม.7
1610 นาง กัณหา หลำใจซื่อ หนองค้างพลู 26/80
1611 นาย วชิระวุฒิ กระจ่างจิตร์ หนองค้างพลู
1612 นาง รักเล่ หอยจับ หนองค้างพลู 45/1812
1613 นาย โชติวัฒน์ วัฒสาร หนองค้างพลู 43/75 ม.3
1614 นาย พชร ทับเที่ยง หนองค้างพลู 333/49
1615 นาย สุรพันธ์ ใสยิ่ง หนองค้างพลู
1616 นาย บุญอนันต์ วรรณเต็ม หนองค้างพลู 17/48
1617 นาย ก้องเกียรติ วาอุทัศน์ หนองค้างพลู
1618 นาย ณัฐพล มงคลสิริเลิศ หนองค้างพลู 45/1430 ม.1
1619 นางสาว ชญานิศา กลิ่นคำดี หนองค้างพลู 12
1620 นาง พรณรัตน์ ธนเสริมณวัฒน์ หนองค้างพลู 22/12 ม.7
1621 นางสาว รัตนา ใจดี หนองค้างพลู 45/783
1622 นางสาว สุมาลี อัครงามสิริ หนองค้างพลู 78/75
1623 นาง พรทิพย์ เลือดทหาร หนองค้างพลู 73
1624 นาย เลิศพงศ์ ทิพธนากิตติพร หนองค้างพลู
1625 นางสาว ดวงมณี ลือจิตติรัตน์ หนองค้างพลู 16
1626 นาง พรทิพย์ ลมุนพันธ์ หนองค้างพลู 1026/57 ม.7
1627 นาย อาทิตย์ พุดตาเต หนองค้างพลู
1628 นาง จันทร์สด การะทอน หนองค้างพลู 333/140
1629 นาย ศรเพชร ศิลปขันธ์ หนองค้างพลู 54/2
1630 นางสาว รุจี ขาวเจริญ หนองค้างพลู 18
1631 นางสาว จินตนา บรรพตเขียว หนองค้างพลู 6/234
1632 นาง ศิริพรรณกา มหามนต์ หนองค้างพลู 1027/31
1633 นาย อัฐชัย ประสพสุวรรณ หนองค้างพลู 18/1
1634 นางสาว อัจฉรา อนุภาพเจริญผล หนองค้างพลู 45/1858
1635 นาง สิริพร ใจบำรุง หนองค้างพลู 4
1636 นาง สมพิศ ยางสูง หนองค้างพลู 5417
1637 นางสาว เสาวณีย์ ลุ่มสงวน หนองค้างพลู 6/83
1638 นางสาว สุรีย์ แซ่เฮ้ง หนองค้างพลู 45/1851
1639 นางสาว สุรีพร จะมีสุข หนองค้างพลู 59/211
1640 นางสาว พิศกนก กำเหนิดนนท์ หนองค้างพลู 45/2021
1641 นาง รำพรรณ ประสพสุวรรณ หนองค้างพลู 18
1642 นาย สมส่วน แจ้งถิ่นป่า หนองค้างพลู 78/102
1643 นาย สราวุทธ สัพโส หนองค้างพลู
1644 นาย สานิตย์ อักษรนา หนองค้างพลู
1645 นาง แช่มช้อง ทองใหม่ หนองค้างพลู 37
1646 นาย สยาม อับดุลการิม หนองค้างพลู 346
1647 นาง วารีรัตน์ แซ่ฉั่น หนองค้างพลู 49/51
1648 นางสาว อุไรวรรณ ขำวงค์ หนองค้างพลู
1649 นาย สวิง แสงศิริ หนองค้างพลู 4
1650 นาย เจริญชัย โชติวัฒนาพงศ์ หนองค้างพลู 40/261
1651 นาง มาลี จิตร์สุภาพ หนองค้างพลู 1025/45 ม.7
1652 นางสาว วีณา อินทสร หนองค้างพลู 1
1653 นาย พิเชษฐ์ ประทุมมาตร หนองค้างพลู
1654 นาย สุรชาญ วงศ์ไฉไลสกุล หนองค้างพลู 54/172
1655 นาย อาทร สิทธิเจริญสุข หนองค้างพลู 45/158
1656 นางสาว วรินดา ดวงตา หนองค้างพลู
1657 นางสาว ศิริพร วิสุทธิ์อาชา หนองค้างพลู 59/190
1658 นาย สมศักดิ์ นาคจีน หนองค้างพลู
1659 นางสาว ประยงค์ เด่นอัมพร หนองค้างพลู 39/75
1660 นางสาว อุทัยวรรณ ลี้ไพบูลย์ หนองค้างพลู 33/61
1661 นาง อัญคณางค์ อินทร์จันทร์ หนองค้างพลู 15/232
1662 นาย ไพโรจน์ คงเจ็ดเข็ม หนองค้างพลู 134
1663 นาย ปิติภัทร กิจธนพัฒน์ไพศาล หนองค้างพลู 60/132
1664 นาย เกรียงสิทธิ์ ธีรอภิศักดิ์กุล หนองค้างพลู 333/54
1665 นางสาว ธะวงค์ บุญญาคม หนองค้างพลู 54/209
1666 นาย ประสิทธิ์ ด่านจับกุม หนองค้างพลู 1/57
1667 นางสาว ประมวล ไมสุวรรณ หนองค้างพลู
1668 นาย ไพสิฐ พิบูลแพรวรุ่ง หนองค้างพลู 35/285
1669 นาง อุทัยศิริ มีผล หนองค้างพลู 78/425
1670 นาง สุพิน สุขแก้ว หนองค้างพลู 104
1671 นางสาว พุทธา สุภาพ หนองค้างพลู 54/32
1672 นาย พงศกร เจริญพานิชสันติ หนองค้างพลู 944
1673 นางสาว ภาวิณี สุขพร หนองค้างพลู 49/43
1674 นางสาว สำเนียง วิบูลย์ชาติ หนองค้างพลู 73/72
1675 นางสาว เอมอร ลีลาอมรรัตน์ หนองค้างพลู 40/85
1676 นาง ศรุชา ทีปศักดิ์ หนองค้างพลู 115
1677 นาง วิมล โพพา หนองค้างพลู 32
1678 นาย อดิศร ชื่นใจ หนองค้างพลู
1679 นาง ลำแพน อมาตยกุล หนองค้างพลู 2
1680 นางสาว ณปภา เชี่ยวกล หนองค้างพลู 45/1228
1681 นาย อนุชิต สุรฤทธิวุฒิ หนองค้างพลู 61/46
1682 นาย ประไพ ผิวหอม หนองค้างพลู 1041/8
1683 นาง ฉรมย์ พูลแมน หนองค้างพลู 45/1120
1684 นาย บัณฑิต ตาละอุปละ หนองค้างพลู 43/174
1685 นางสาว เสาวณีย์ เอนกสมบูรณ์ผล หนองค้างพลู 652
1686 นาย มนัสชัย ชาญประเสริฐกุล หนองค้างพลู 24/26
1687 นาย สมบัติ คุดดอน หนองค้างพลู 45/1264 ม.1
1688 นาย สังวาล หล่มเหลา หนองค้างพลู 11
1689 นาย สังวรณ์ ชินวงษ์ หนองค้างพลู 39/57

เขตบางเขน ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อ

กชลักษณ์ กิ่งจันทร์ 12 นาง อนุสาวรีย์ 25/68
กนกวรรณ์ ไกรมณี 526 นางสาว ท่าแร้ง
กนธีร ศรีดารณพ 255 นาย อนุสาวรีย์ 39/128
กนิษฐ์ นรดง 641 นาย ท่าแร้ง 14
กนิษฐา สุดสาคร 17 นาย อนุสาวรีย์ 9
กมล ปักเข็ม 680 นาย ท่าแร้ง 24/7
กมลา รุ่งอุทัย 555 นาง ท่าแร้ง 32/14
กรกฎ กลีบโกมุท 645 นาย ท่าแร้ง 169/262
กรฏพล โปษณกุล 62 นาย อนุสาวรีย์ 225/121
กรณิศ กาญจนมุสิก 730 นาย ท่าแร้ง 222/373
กรพัส หาญกิจ 947 นาย ท่าแร้ง 119/131
กรภัค ปฐมกิตติชัย 238 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/1
กรรชินี ชัชวาลชลธีระ 868 นางสาว ท่าแร้ง 144/27
กรรณิกา น้อยเหล่า 322 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ ธนูศิลป์ 456 นาง ท่าแร้ง 111/396
กรรณิการ์ มหาวรรณ์ 97 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/40
กรรณิการ์ เลาหะพันธุ์ 10 นาง อนุสาวรีย์
กรรนิภา ไหวติง 318 นางสาว อนุสาวรีย์
กรวสา บุญโชติ 366 นางสาว อนุสาวรีย์ 46/256
กรองทอง ภู่ทอง 91 นาง อนุสาวรีย์ 59/86
กรีฑา มาฆะสวัสดิ์ 777 นาย ท่าแร้ง 203/3
กฤต ทังสพานิช 474 นาย ท่าแร้ง 7/35
กฤตษณ นวมน้อม 125 นาย อนุสาวรีย์
กฤติกร ทองเหลือง 285 นางสาว อนุสาวรีย์
กฤติกา ศรคุปต์ 567 นาง ท่าแร้ง 82
กฤติเดช ศรีถัทธ์ 505 นาย ท่าแร้ง 102/381
กฤษ จิจตสินนวา 243 นาย อนุสาวรีย์
กฤษฏา ภูมิสุวรรณ 403 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณะ ไชยพฤกษ์ 499 นาย ท่าแร้ง 1/213
กฤษณา อนุศรี 92 นางสาว อนุสาวรีย์
กษิดิศ งามเมืองแมน 529 นาย ท่าแร้ง 159/558
กอไผ่ ปาณินท์ 372 นาย อนุสาวรีย์ 2/10
กังสดาล ทองคำ 1090 นางสาว ท่าแร้ง 222/25
กัญญา สอดจิตต์ 761 นาง ท่าแร้ง 159/51
กัญญาณัฎฐ ศรุตารดาทรัพย์ 1072 นาง ท่าแร้ง 732
กันต์ธนน วนิชพิสิฐธนา 914 นาย ท่าแร้ง 301
กันตพงศ์ จันทร์สมบัติ 370 นาย อนุสาวรีย์
กันตพัฒน์ ภูพัฒนาวงศ์สกุล 740 นาย ท่าแร้ง 29/11
กัลยา ดีหลี 112 นางสาว อนุสาวรีย์
กาญจนา แต่งงาม 581 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา บุญมา 1091 นาง ท่าแร้ง 74
กานต์ กรองทอง 1075 นาย ท่าแร้ง 3/267
กำพล บุญชู 251 นาย อนุสาวรีย์ 91/5
กิจ สุพรรณ 214 นาย อนุสาวรีย์
กิจติวัฒน์ ยังสวัสดิ์ 267 นาย อนุสาวรีย์ 25/171
กิตติเชษฐ์ หาญจังสิทธิ์ 982 นาย ท่าแร้ง 139/43
กิตติพงษ์ แพถนอม 561 นาย ท่าแร้ง 111/550
กิตติรัตน์ ชัยรัตน์ 733 นางสาว ท่าแร้ง 88/17
กิติมา ภูรีวิโรจน์กุล 261 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/28
กิมกี แซ่ลี้ 13 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/244
กิรากร อภิสรากรกุล 55 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/5
กุลฉัตร ธาราจันทร์ 921 นาย ท่าแร้ง 22
กุศลวรรณ ศศิวิมลวิทย์ 729 นาง ท่าแร้ง 120/97
กุหลาบ งามสง่า 36 นาง อนุสาวรีย์
เกรียงไกร เวฬุวนาธร 294 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงชัย ฐีตานนท์ 256 นาย อนุสาวรีย์ 243/21
เกศราภรณ์ วงศ์คำแน่น 1071 นางสาว ท่าแร้ง 144/1
เกศสาชา พูลคำ 768 นางสาว ท่าแร้ง 83/75
เกษม ตั้งตรงไพโรจน์ 57 นาย อนุสาวรีย์ 12/54
เกษมธงไชย เชื่อมวราศาสตร์ 454 นาย ท่าแร้ง 139/270
เกษร ดีจอง 427 นาง ท่าแร้ง 200/198
เกษรา เกตุสกุล 977 นางสาว ท่าแร้ง 111/929
เกสรี อติชาติธานินทร์ 952 นาง ท่าแร้ง
เกียรติรัตน์ อภิชิตานนท์ 1100 นาย ท่าแร้ง 46/149
เกียรติศักดิ์ เรืองไพศาล 724 นาย ท่าแร้ง 48/7
เกียรติศักดิ์ สุชาติพงศ์ 651 นาย ท่าแร้ง 17/67
ใกล้รุ่ง ประจบจันทร์ 411 นาย อนุสาวรีย์
ไก่ เรืองเดชกร 435 นาย ท่าแร้ง
ไกรศร จันตาเดช 179 นาย อนุสาวรีย์
ไกรสร บุญตามทัน 315 นาง อนุสาวรีย์
ขวัญจิรา แซ่อู้ 141 นางสาว อนุสาวรีย์ 1151
ขวัญใจ พงศ์พรเชษฐา 925 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญตา วังสตัง 357 นาง อนุสาวรีย์
ขวัญเมือง ธัญญเจริญ 384 นางสาว อนุสาวรีย์
ขวัญเรือน สิงห์สุวรรณ 999 นางสาว ท่าแร้ง 37/70
เขมณัฐ บุญอาจ 572 นาย ท่าแร้ง
ไข่มุก พราหมณีย์ 525 นาง ท่าแร้ง 325
คงศักดิ์ จันทนยานนท์ 392 นาย อนุสาวรีย์
คเชนทร์ ดวงจันทร์ 259 นาย อนุสาวรีย์ 18/66
คณพศ วชิราวงศ์ 519 นาย ท่าแร้ง 89/616
คนึง สัญญพร 233 นาง อนุสาวรีย์
คมวุธ วิศวไพศาล 650 นาย ท่าแร้ง 139/236
คมสัน จัทร์เพ็ง 166 นาย อนุสาวรีย์
ครรชิต บุตรโพธิ์ 100 น.ต. อนุสาวรีย์ 35/63
คำเตือน แว้นศิลา 83 นางสาว อนุสาวรีย์
คำนึง กสิกิจ 825 นางสาว ท่าแร้ง
คำหลั่น กำเนิดศรี 205 นาง อนุสาวรีย์
เครือวัลย์ เสืออิ่ม 396 นางสาว อนุสาวรีย์
งกิตติพจน์ เจาลา 926 นาย ท่าแร้ง 146/7
งามศิลป์ กันหาทอง 235 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุพร หาญปราบ 518 นาย ท่าแร้ง 61/4
จตุภูมิ เลขวัต 878 นาย ท่าแร้ง 169/247
จตุรงค์ ตรีชลานนท์ 408 นาย อนุสาวรีย์
จรรยาณี ไชยวิเศษ 612 นางสาว ท่าแร้ง 34/6
จรัส พันธรักษ์ 978 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100520
จอม ตีระวณิชย์ 67 นาย อนุสาวรีย์
จักรกฤษณ์ คงสมบุรณ์ 906 นาย ท่าแร้ง 145/35
จักรพงษ์ พันยานนท์ 275 นาย อนุสาวรีย์
จักรพงษ์ รัตนสุวรรณ 907 นาย ท่าแร้ง 22/24
จักรพันธ์ บูรณศิลปิน 653 นาย ท่าแร้ง 158/1
จักรพันธ์ ศิริวงศ์ 755 นาย ท่าแร้ง 52
จันทร์เพ็ญ คำยางเครือ 723 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์เพ็ญ เทวภักดิ์ 767 นางสาว ท่าแร้ง 83/183
จันทร์เพ็ญ มินทระ 250 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์รัตน์ วิถีธรรมศักดิ์ 422 นางสาว ท่าแร้ง 159/204
จันทรัสม์ ตรีเวฬุริยากร 44 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/461
จันทินี พรอำนวยทรัพย์ 875 นาง ท่าแร้ง 83/107
จันทิมา มิคีมาศ 892 นาง ท่าแร้ง 22/12
จารีย์ สุขยอด 1012 นาง ท่าแร้ง 188/40
จารุกนก พิมพ์สอน 224 นางสาว อนุสาวรีย์
จารุชา สารตันติพงศ์ 512 นาง ท่าแร้ง 155/21
จารุเดช กิตติโชควัฒนา 747 นาย ท่าแร้ง 44/62
จารุวรรณ นามโส 1076 นางสาว ท่าแร้ง
จารุวัฒน์ งอยปัดพันธ์ 416 นางสาว ท่าแร้ง
จารุวัฒน์ อินทรเขียว 993 นาย ท่าแร้ง 39/232
จำเนียร ทองสม 164 นาง อนุสาวรีย์
จำเนียร สายไตร 853 นาย ท่าแร้ง 1334
จิตกร สุวรรณมณี 600 นาย ท่าแร้ง
จิตรลดา สว่างวงศ์ 713 นาง ท่าแร้ง 111/848
จินตนาถ รูปขำดี 1004 นางสาว ท่าแร้ง 88/369
จิรนัน พุกอ้น 429 นางสาว ท่าแร้ง
จิรพจน์ ธนพัฒน์ชัยพงศ์ 1016 นาย ท่าแร้ง 94/31
จิรพัฒน์ วงศ์วัฒนาธรณ์ 15 นาย อนุสาวรีย์ 88/75
จิรยุทธิ์ กาญจนมยูร 754 นาย ท่าแร้ง 42/16
จิราพัชร์ คฑาธรกุลทรัพย์ 811 นางสาว ท่าแร้ง 111/75
จิราวดี รุณจัตตุ 288 นางสาว อนุสาวรีย์ 46
จีระศักดิ์ แข็งขัน 552 นาย ท่าแร้ง
จุฑาทิพ แต้ไมตรี 751 นาง ท่าแร้ง 94/63
จุฑามาศ แก้วเมืองกลาง 354 นางสาว อนุสาวรีย์
จุฑามาศ วาศนาส่ง 1113 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑารัตน์ จารุเมตตานนท์ 812 นาง ท่าแร้ง 129/5
จุมพจน์ วิโรจน์พันธุ์ 913 นาย ท่าแร้ง 99/22
จุรีพร ภักดีสา 527 นางสาว ท่าแร้ง
จุรีย์ โรจน์ชนะกำธร 138 นาง อนุสาวรีย์ 92/97
จุฬา ราญมีชัย 709 นางสาว ท่าแร้ง
เจณิวา ณาภัทรสิริ 126 นาง อนุสาวรีย์ 39/41
เจตนา คงพิทักษ์ 1047 นาย ท่าแร้ง 222/20
เจริญ บุญโญปกรณ์ 220 นาย อนุสาวรีย์ 202/25
เจริญ พวงมาลัย 860 น.อ. ท่าแร้ง 999
เจริญพงษ์ สุขสวัสดิ์ 617 นาย ท่าแร้ง 189/6
เจริญศรี นิลผาย 608 นาง ท่าแร้ง 180/1
เจษฎา จริตสกุล 468 นาย ท่าแร้ง
ฉลวย เจิมรุ่งเจริญ 1059 นางสาว ท่าแร้ง
ฉลาด ดวงแก้ว 155 นาย อนุสาวรีย์ 56/37
ฉัตรชัย กันสีเวียง 63 นาย อนุสาวรีย์ 288/11
ฉัตรชัย เตไชยา 621 นาย ท่าแร้ง 5/46
ฉัตรชัย วรดิลก 570 นาย ท่าแร้ง 48/71
ฉัตรา โพธิ์พุ่ม 605 นางสาว ท่าแร้ง
ฉันท์ พิลารักษ์ 915 นาย ท่าแร้ง
ฉาย เทียนรุ่งเรือง 958 นาง ท่าแร้ง 261/2
เฉลิม วิธูรัตน์ 352 นาย อนุสาวรีย์
เฉลิมชัย สุริยะมณี 489 พ.ต.อ. ท่าแร้ง
ชญาดา ผ่องพูลใส 943 นางสาว ท่าแร้ง 200/63
ชญานันทน์ อมรวัฒนศักดิ์ 266 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/37
ชญานิศา ก่อประดิษฐ์ 105 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/155
ชติมาภรณ์ กังวาฬ 726 นางสาว ท่าแร้ง 89/599
ชนะ อยู่แสง 482 นาย ท่าแร้ง 3/53
ชนาธิป ก่อประดิษฐ์ 292 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/15
ชนาธิป จันทร์หอม 611 นาย ท่าแร้ง 89/578
ชนาธิป ชนิตรวงศ์ 736 นาย ท่าแร้ง 7/155
ชนิดนาถ สุวรรณสัมฤทธิ์ 924 นางสาว ท่าแร้ง
ชมพูนุช เมื่อเกิด 859 นางสาว ท่าแร้ง 111/857
ชไมพร ทองนิล 20 นางสาว อนุสาวรีย์ 943
ชยนยุทธ เก่งการค้า 479 นาย ท่าแร้ง 32/243
ชยาภรณ์ รุ่งเรือง 115 นางสาว อนุสาวรีย์
ชยามร บูรณพรม 353 นางสาว อนุสาวรีย์
ชรินทร์ทิพย์ กีรติธัญกร 182 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/73
ชลพรรธน์ ปิยะวรรณรัตน์ 741 นาง ท่าแร้ง 200/43
ชลัยพร แจ้งยอดสุข 380 นาง อนุสาวรีย์ 30/231
ชลิดา ชาญสุรีย์ 1124 นางสาว ท่าแร้ง 9/396
ชวนชื่น แจ้งสันต์ 210 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวนพิศ เกิดนิยม 1017 นาง ท่าแร้ง 63
ชวลิต ก้อนทอง 738 นาย ท่าแร้ง 18/106
ชวินทร์ อินทร์แสง 1073 นาย ท่าแร้ง 155/204
ชัชวาล ปิยะมโนธรรม 577 นาย ท่าแร้ง 18/165
ชัชวาลย์ ชาวสีฐาน 50 นาย อนุสาวรีย์ 93
ชัยณรงค์ กลิ่นชะเอม 124 นาย อนุสาวรีย์
ชัยณรงค์ บุญจัตุรัส 858 ร.ต. ท่าแร้ง 39/134
ชัยทวี จิตราศาสนจิต 1101 นาย ท่าแร้ง 149/40
ชัยพร แก้วเจริญ 1025 นาย ท่าแร้ง
ชัยยะ เรียบเลิศหิรัญ 203 นาย อนุสาวรีย์ 88/41
ชัยวัฒน์ วัฒนกนกพร 545 นาย ท่าแร้ง 18/68
ชาญกิจ สุวรรณกิจ 867 นาย ท่าแร้ง 7/65
ชาญชัย แคนเภาว์ 65 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย สุวรรณกิจ 826 นาย ท่าแร้ง 5/427
ชาญวิทย์ สุวรรณกิจ 881 นาย ท่าแร้ง 5/437
ชานนท์ พนาวรรต 1098 นาย ท่าแร้ง 88/183
ชานนท์ ฟูพาณิชย์พฤกษ์ 635 นาย ท่าแร้ง 199/10
ชารี เปรมรักษ์ 135 นาย อนุสาวรีย์
ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย 843 นาย ท่าแร้ง 8/11
ชิด ประสงค์ดี 714 นาง ท่าแร้ง
ชิด สรสิทธิ์ 955 นางสาว ท่าแร้ง
ชิดชนก โท้มะวงศ์ 818 นาย ท่าแร้ง 39/247
ชิษณุพงษ์ ไชยพิมพ์ 395 นาย อนุสาวรีย์
ชื่นจิตร ชิดมณี 419 นางสาว ท่าแร้ง
ชุติมา ตันติสุวรรณนา 470 นางสาว ท่าแร้ง
ชุติมา ศรีรักษา 1008 นางสาว ท่าแร้ง
ชุติสรา โพธิ์งาม 397 นางสาว อนุสาวรีย์
ชูชาติ บุญชู 889 นาย ท่าแร้ง
ชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม 199 นาย อนุสาวรีย์ 100/61
เชาวลิต เชื้อบางยาง 1066 นาย ท่าแร้ง 88/265
เชาวเลิศ การสมสิษฐ์ 779 ด.ต. ท่าแร้ง 100/279
เชิญชัย สุขธรานนท์ 195 นาย อนุสาวรีย์ 392
เชิดชนินทร์ หมดมลทิน 753 นาย ท่าแร้ง 39/139
โชคชัย ธรรมจารี 616 นาย ท่าแร้ง
โชคอนันต์ วรชินา 591 นาย ท่าแร้ง
โชคอรุณ สีแสด 460 นาย ท่าแร้ง 608
ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ 503 นาย ท่าแร้ง 132
ซ่อนกลิ่น แป้นอ้อย 1107 นางสาว ท่าแร้ง
ซ่อนกลิ่น รัศมี 866 นาง ท่าแร้ง
ซิ้วงิ้ม แซ่เบ๊ 154 นาง อนุสาวรีย์ 108/90
ซิเวนดราปราตาป ซิงห์ 673 นาย ท่าแร้ง 6/104
ญาณินท์ ชะวาเขตต์ 816 นางสาว ท่าแร้ง 139/87
ฐปนัท อุดมทองดี 99 นาย อนุสาวรีย์ 366/26
ฐภัทร โรจนดิษฐ์ 37 นาย อนุสาวรีย์ 341/4
ฐากร สกุลกวินกร 721 นาย ท่าแร้ง 141/63
ฐิตารีย์ ธำรงชลพิสิฐ 619 นาง ท่าแร้ง 200/79
ฐิติกร เยาวสังข์ 1043 นาย ท่าแร้ง 65/109
ฐิติเดช ศรีมารยาท 133 นาย อนุสาวรีย์ 227/77
ฐิติพงษ์ แสงศรีจันทร์ 634 นาย ท่าแร้ง 90/106
ฐิติรัตน์ สุนทรีกุลพงศ์ 1030 นาง ท่าแร้ง 145/78
ฐิติวรดา มณีรอด 39 นางสาว อนุสาวรีย์
ณฐมน นิราราช 789 นางสาว ท่าแร้ง 881/382
ณรงค์ จิตบุญญาพินิจ 1014 นาย ท่าแร้ง 89/647
ณรงค์ เนียมปาน 1120 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ บุญปา 642 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ เพ็งอุบล 385 นาย อนุสาวรีย์
ณรงค์ แสงรุ่ง 1026 นาย ท่าแร้ง 189/59
ณรงค์ เอี่ยมโอภาษ 177 นาย อนุสาวรีย์ 314
ณเรณ อักษรนา 498 นาย ท่าแร้ง
ณโรจ ศรีวชิรวัฒน์ 717 นาย ท่าแร้ง 77/5
ณัฎฐ์นภนต์ พลชาติชำนิ 835 นาย ท่าแร้ง 121/433
ณัฎฐนันท์ เดชชีวพงศ์ 1005 นางสาว ท่าแร้ง 24/99
ณัฏฐ์ดนัย จูตะเสน 739 นาย ท่าแร้ง 32/280
ณัฐกานต์ ขจรวงศ์สถิต 188 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/58
ณัฐกานต์ วงศ์วณิชย์รัตน์ 1077 นาง ท่าแร้ง 28/2
ณัฐคมน์ สนใจ 453 นาย ท่าแร้ง
ณัฐจิรา ธีรกุลเกียรติ 162 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐพล เกิดพุฒ 501 นาย ท่าแร้ง 44/10
ณัฐพล บุญมา 944 ร.ต.อ. ท่าแร้ง
ณัฐพล มีแก้ว 1033 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพัชร์ จัตุพรหงษ์ทอง 190 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐภัส ภามี 1095 นาง ท่าแร้ง
ณัฐวดี น้ำฟ้า 410 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐวัฒน์ สมพงษ์ 1108 พลฯ ท่าแร้ง 100/47
ณัฐวุฒิ พึ่งฟอง 216 นาย อนุสาวรีย์
ณัติกาญจน์ แก้วโกมุท 350 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัทภัก เริ่มฤกษ์ 766 นาย ท่าแร้ง 155/180
ณัษฐพงษ์ เกตุแก้ว 961 นาย ท่าแร้ง
ณิชาภา เจริญธนัทกุล 1110 นางสาว ท่าแร้ง 49
ดนิตา ศรีสุวรรณ 585 นาง ท่าแร้ง 89/677
ดลญา ลิ้มศิรืวัฒน์ 447 นางสาว ท่าแร้ง 450/6
ดวงเดือน ชูชาติไทย 302 นาง อนุสาวรีย์
ดวงพร คงหิรัญ 660 นางสาว ท่าแร้ง 45/2
ดวงพร รอดเกตุ 167 นางสาว อนุสาวรีย์
ดารณี สมสุวรรณ 53 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/46
ดาริกา สุกิจปราณีกิจ 639 นางสาว ท่าแร้ง 14/267
ดาริกา ห้าวอนนท์ 983 นางสาว ท่าแร้ง 2/10
ดิถี วิอักษร 885 นาย ท่าแร้ง 11/16
ดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์ 1020 นาง ท่าแร้ง 94/182
ดุลยวัฒน์ กนกรัตนา 121 นาย อนุสาวรีย์ 88/149
เด่นดาว เสืออิ่ม 394 นางสาว อนุสาวรีย์
เด่นพงษ์ เสถียรไทย 1068 นาย ท่าแร้ง 11/33
เดอลิน ชีรานนท์ 1028 นาง ท่าแร้ง 3
เดือนเพ็ญ วงษ์ยี่ 222 นางสาว อนุสาวรีย์
แดนชัย พิมพ์สาร 815 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/112
ต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ 887 นาง ท่าแร้ง 3/177
ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์ 538 นาย ท่าแร้ง 26
ติมา ชัยมา 844 นางสาว ท่าแร้ง
ติยาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ 569 นางสาว ท่าแร้ง 39/78
เตือนใจ ชิดชอบ 557 นางสาว ท่าแร้ง 9/35
เตือนใจ ตัวตน 781 นาง ท่าแร้ง
ถนอมศรี สุวรรณเพชร 72 นาง อนุสาวรีย์ 178/26
ถวิล ปลูกชัยภูมิ 26 นาย อนุสาวรีย์
ถาวร ดุลยจำรัสรัตน์ 987 นาย ท่าแร้ง 7/10
ถาวร บุญมา 710 นาย ท่าแร้ง 64/1
ถุงเงิน ดลเสถียร 309 นาง อนุสาวรีย์
เถาวัลย์ คงวงษ์ 339 นาง อนุสาวรีย์
ทรงพล กากล 970 นาย ท่าแร้ง 99/114
ทรงพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 606 นาย ท่าแร้ง 79/129
ทรงเวช ศรีชารี 304 นาย อนุสาวรีย์
ทรงศรี เอี่ยมจ้อย 463 น.อ. ท่าแร้ง 46/100
ทรัพย์ กุรัตน์ 480 นาย ท่าแร้ง 49/2
ทวี ดีนาน 932 นาย ท่าแร้ง 148/92
ทวี ทองเพชร 1050 นาง ท่าแร้ง
ทวี บัวสระเกษ 1096 นาง ท่าแร้ง 255/14
ทวีพร เที่ยงขุน 264 นาย อนุสาวรีย์ 31/34
ทวีพร มีกรงาม 340 นางสาว อนุสาวรีย์
ทศพร เกษดี 1069 นาย ท่าแร้ง
ทศพร ศิริบุตร 976 นาย ท่าแร้ง
ทศพล สุขโชติ 1003 นาย ท่าแร้ง
ทองก้อน ปาละประเสริฐ 84 นาง อนุสาวรีย์ 160
ทองม้วน สืบสอน 725 นาง ท่าแร้ง 102/9
ทองย้อย ใจนักรบ 1088 นาง ท่าแร้ง 111/749
ทองสุข พันธ์พรหม 810 นาย ท่าแร้ง 135/18
ทองเสี่ยน แก่นเกลี้ยง 239 นางสาว อนุสาวรีย์
ทัมพร แต้ศิริเวชช์ 727 นาย ท่าแร้ง 147/10
ทัศนา ดวงรัตน์ 234 ร.ต. อนุสาวรีย์
ทัศนี เจริญ 148 นาง อนุสาวรีย์
ทิติพร จำปาวัน 946 นาง ท่าแร้ง 79/152
ทินกร เนื้อทอง 375 นาย อนุสาวรีย์
ทิพย์มณฑา เดือนแจ้งรัมย์ 240 นาง อนุสาวรีย์
ทิพวรรณ บุรีรัตน์ 852 นาง ท่าแร้ง 145/152
ทิพวรรณ ประภัสสราภิวัฒน์ 42 นาง อนุสาวรีย์ 111/36
ทิพา สายดาราสมุทร 804 นางสาว ท่าแร้ง 139/239
เทพฤทธิ์ ยอดประสิทธิ์ 547 นาย ท่าแร้ง 5/378
เทวพร เกียรติตั้ง 145 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย บุณยโชติมา 636 นาย ท่าแร้ง 119/64
ธงไชย สมวงค์ 305 นาย อนุสาวรีย์
ธทกฤติ ไชยธีรภิญโญ 198 นาย อนุสาวรีย์ 121/30
ธนกร คะพันธ์ 430 นาย ท่าแร้ง
ธนพร อมิตาภา 495 นาง ท่าแร้ง 48/1
ธนพล ปัตพี 129 นาย อนุสาวรีย์
ธนพล วงษา 609 นางสาว ท่าแร้ง 222/212
ธนภรณ์ วสันต์ 464 นางสาว ท่าแร้ง
ธนวัฒน์ กิตตินิเวศน์กุล 671 นาย ท่าแร้ง 3/247
ธนากร สอนเพียร 1046 นาย ท่าแร้ง 14/5
ธนากร สิงห์ชะฎา 170 นาย อนุสาวรีย์ 9/427
ธนารี เสมาภักดี 669 นาง ท่าแร้ง 87/39
ธนิกา กฤตยโสภณ 536 นางสาว ท่าแร้ง
ธนุภัทร เฟลทเชอร์ 530 นาง ท่าแร้ง 38/8
ธเนศ บุตรเชื้อ 108 นาย อนุสาวรีย์ 344
ธมภร ไชยจำเริญ 502 นางสาว ท่าแร้ง 38/67
ธราพงษ์ ตาสว่าง 689 ด.ต. ท่าแร้ง 100/413
ธวัช เลาวกุล 558 นาย ท่าแร้ง 188/54
ธวัชชัย จิตร์เปรมวณิชย์ 1125 นาย ท่าแร้ง 121/96
ธวัชชัย ดอนกันหา 1062 นาย ท่าแร้ง 20/25
ธวัฒชัย แก้วทวี 421 นาย ท่าแร้ง 111/1011
ธวัธวัย มีทองคำ 770 ร.อ ท่าแร้ง 11/31
ธวิน อินทร์จำนงค์ 146 นาย อนุสาวรีย์ 44
ธัชชัย ลิปิการกุล 382 นาย อนุสาวรีย์
ธัญญ์นลิน ศรีอ่อนล้า 1037 นางสาว ท่าแร้ง 137/333
ธัญวรรณ สายกระสุน 700 นางสาว ท่าแร้ง 79/157
ธันยชนก โยพานี 85 นาง อนุสาวรีย์
ธันยพร ไววิ่ง 979 นาย ท่าแร้ง
ธันยมัย สอนเจริญ 359 นาง อนุสาวรีย์
ธานินทร์ โสบุญสา 273 นาย อนุสาวรีย์
ธิดาพร ฟักทองอยู่ 964 นาย ท่าแร้ง 12/7
ธิดารัตน์ ธิราสัย 996 นางสาว ท่าแร้ง
ธีมาพร องอาจ 59 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/83
ธีรดา วรรณประภา 967 นางสาว ท่าแร้ง 44/157
ธีรเดช แซ่ตั้ง 450 นาย ท่าแร้ง 155/118
ธีรภาพ ศิริโท 661 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/46 ข
ธีรยุทธ พัชรมณีปกรณ์ 1019 นาย ท่าแร้ง 11/1
ธีรรัตน์ สุทธิทศธรรม 595 นาง ท่าแร้ง
ธีรวัฒน์ มีโส 1011 นาย ท่าแร้ง 46/224
ธีรศักดิ์ จันทวงษ์ 596 นาย ท่าแร้ง 83/178
ธีระพล บุญทศ 147 นาย อนุสาวรีย์
ธีราพร ปัญญาชื่น 1126 นาง ท่าแร้ง 137/28
นงค์นุต คำลือ 446 นาง ท่าแร้ง 450/8
นงเยาว์ นกแก้ว 469 นาง ท่าแร้ง
นงลักษณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ 927 นาง ท่าแร้ง 157/2
นงลักษณ์ เหล่าเวี่ยง 535 นาง ท่าแร้ง 88/13
นฐนส พนาโรจน์วงศ์ 40 นางสาว อนุสาวรีย์
นที ลมูลปลั่ง 839 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 169/138
นนทรี ทวีวัฒนะกิจบวร 159 นางสาว อนุสาวรีย์
นบชนก กระแสนิธิ 682 นาย ท่าแร้ง 39/225
นพปฎล สุนทรนนท์ 286 นาย อนุสาวรีย์ 50/16
นพพร เหล็งขวัญยืน 333 นาย อนุสาวรีย์ 11/42
นพรัตน์ บำรุงชาติ 544 นาย ท่าแร้ง 28/111
นภัสนันท์ มโนศิริวัฒนกุล 807 นาง ท่าแร้ง 139/177
นภาพรรณ เยื้อนแย้ม 1082 นางสาว ท่าแร้ง 3/170
นภารัตน์ แซ่ไหล 389 นาง อนุสาวรีย์ 414/5
นริศรา ปะนามะตัง 390 นางสาว อนุสาวรีย์
นริส กิตติจิรายุ 504 นาย ท่าแร้ง 56/29
นรีรัตน์ นารี 731 นางสาว ท่าแร้ง 57/7
นฤชา อุทธา 568 นาย ท่าแร้ง
นลินพร บุญรัตนสมัย 439 นางสาว ท่าแร้ง 119/135
นลินรัตน์ ต้นอารีย์ 737 นาย ท่าแร้ง 18/387
นวพล วงค์ลาน 481 นาย ท่าแร้ง 121/130
นวรัตน์ กิตติธนากร 599 นาย ท่าแร้ง 2034/52
นวลอนงค์ แก้วศรีงาม 391 นางสาว อนุสาวรีย์
นวิยา จะก๋า 769 นางสาว ท่าแร้ง 148/5
นศิกัญณ์ สมอเทศ 187 นางสาว อนุสาวรีย์
น้อย หลวงราช 169 นาง อนุสาวรีย์
นัชญากรณ์ ตรัยภัตร์ 883 นาง ท่าแร้ง 58/3
นัชตพงศ์ เฟื่องฟูพงศ์ 819 นาย ท่าแร้ง 83/203
นัฐพงษ์ แซ่ฮง 311 นาย อนุสาวรีย์ 4/47
นัดดา ทองจำรูญ 223 นางสาว อนุสาวรีย์
นัทวิทย์ ตลอดสุข 485 นาย ท่าแร้ง 200/93
นันท์นภัส ภาณุมาศ ณ อยุธยา 643 นาง ท่าแร้ง 10
นันทพัชร์ สุจริตรัตน์กมล 1119 นางสาว ท่าแร้ง
นันทศักดิ์ ควรมงคลเลิศ 49 นาย อนุสาวรีย์ 48/17
นันทิศักดิ์ ชูสิทธิ์ 6 นาย อนุสาวรีย์
นาคิน วันทองสุข 1039 นาย ท่าแร้ง 169/226
นาคินทร์ บริรักษ์ 933 ร.ต.อ. ท่าแร้ง
นาฎลดา ปิยะรัตน์ 935 นางสาว ท่าแร้ง 111/844
นาพิน ด่อนน้อยจริง 168 นาย อนุสาวรีย์
นารถอนงค์ ลิ้มสิริเศรษฐกุล 204 นาง อนุสาวรีย์ 500/22
นารี เลิศวิไล 144 นาง อนุสาวรีย์
นารีรัตน์ พันธุบุตร 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/145
น้ำค้าง น้อยพญา 282 นาง อนุสาวรีย์
น้ำทิพย์ สุทธิวิวัฒน์ 1029 นาง ท่าแร้ง 44/32
นิกร มาตรง 41 ร.ท. อนุสาวรีย์ 29/640
นิโคล กรีนวู้ด 592 นางสาว ท่าแร้ง 222/346
นิชชิมา สุพันธมาตย์ 244 นางสาว อนุสาวรีย์
นิชานาถ ศรีโกศล 414 นาง ท่าแร้ง 123/11
นิธิกานต์ มากคง 869 นางสาว ท่าแร้ง 18/10
นิพนธ์ ตุลาการ 79 นาย อนุสาวรีย์
นิพนธ์ พรหมเมือง 1061 นาย ท่าแร้ง 310
นิพนธ์ พิชิตใจมานะ 475 นาย ท่าแร้ง 145/58
นิพนธ์ สิกขเจริญ 478 นาย ท่าแร้ง 100/13
นิภา คำแพง 174 นาง อนุสาวรีย์
นิภา อัมระปาล 901 พล.อ.ต.หญิง ท่าแร้ง
นิภาพรรณ เพ็ชรช่วย 732 นางสาว ท่าแร้ง 121/12
นิยดา จารุธรรมากร 531 นางสาว ท่าแร้ง 36/34
นิรุตติ์ ภูษิต 652 นาย ท่าแร้ง 100/284
นิวัติ อ้วนอินทร์ 1032 นาย ท่าแร้ง 111/1049
นีรนุช วงศ์เจริญ 230 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/364
นุชจรี สมเศก 945 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนารถ แก้วมีศรี 566 นางสาว ท่าแร้ง 34/5
นุชากร ยี่สาร 834 นาง ท่าแร้ง 68/15
นุสรา พัฒโนภาษ 268 นาง อนุสาวรีย์ 75/13
นุสรา วุฑฒิกรรมรักษา 120 นาง อนุสาวรีย์ 63
เนตรชนก โพธิ์เจริญ 66 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2615
เนติ จันทราภัย 215 นาย อนุสาวรีย์ 77/163
เนาวลักษณ์ อัครพิเชษฐ 1036 นางสาว ท่าแร้ง 6/267
บรรพต กาญจนรุ่ง 575 นาย ท่าแร้ง 21/9
บังอร ตรีศร 459 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร ธงสินชัยพร 618 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร มีขนอน 1052 นาง ท่าแร้ง 1115
บังอร สีหะวงษ์ 47 นาง อนุสาวรีย์
บัญชา ชุ่มหมื่นไวย 806 นาย ท่าแร้ง 89/226
บัณฑิต แก้วมงคล 840 นาย ท่าแร้ง 9/414
บัณฑิต ศรีเสถียร 163 นาย อนุสาวรีย์
บัวแก้ว แซ่แต้ 371 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวแก้ว อาซาอิ 667 นาง ท่าแร้ง
บายเย็น ลิ้มพัฒนาชาติ 284 นาง อนุสาวรีย์ 9/180
บุญจันทร์ ปุราตะนัง 193 นาย อนุสาวรีย์
บุญจิต ธงภักดี 942 นาย ท่าแร้ง 6/637
บุญชนะ แซ่อื้อ 314 นาย อนุสาวรีย์
บุญช่วย บุญลิขิตศิริ 582 นาย ท่าแร้ง 134/291
บุญชู ภู่พันธ์ 902 นาย ท่าแร้ง 222/2
บุญชู วงศ์ภักดี 627 นาย ท่าแร้ง 39/46
บุญญะภัค พนาโรจน์วงศ์ 208 นาง อนุสาวรีย์
บุญมาก แสงมุข 191 นาง อนุสาวรีย์
บุญยู้ กุลชะโมรินทร์ 957 นาย ท่าแร้ง 191/7
บุญเรือง สุริวงค์กล่อม 248 นาง อนุสาวรีย์
บุญศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 540 นาย ท่าแร้ง 111/914
บุญเอก มีนะโยธิน 30 นาย อนุสาวรีย์ 37/271
เบญจวรรณ แมนกระโทก 980 นางสาว ท่าแร้ง 46/135
ปกรณ์ ชื่นประดิษฐ์ 111 นาย อนุสาวรีย์ 111/1
ปฏิภาณ เลิศแสงสุวรรณ 564 นาย ท่าแร้ง 188/3
ปณต โอษธีศ 896 นาง ท่าแร้ง 30/4
ปณิดา ลาภปัญญาเสถียร 899 นางสาว ท่าแร้ง 99/35
ปทุมทิพย์ แป้นพัฒน์ 615 นางสาว ท่าแร้ง
ปนัดดา ผาลีเสม 207 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/669
ปพิชญา จินดารักษ์ 245 นางสาว อนุสาวรีย์
ปภัสสร ทองชู 175 นาง อนุสาวรีย์
ปภัสอร โมกขะเวส 997 นางสาว ท่าแร้ง 119/29
ปยุฒ พิทยาวัฒน์ 82 นาย อนุสาวรีย์ 12/230
ปรเมษฐ์ ชื่นประดิษฐ์ 197 นาย อนุสาวรีย์ 115
ประกิต หอมใจดี 1065 นาย ท่าแร้ง
ประจวบ ชัยวงค์ 574 นาง ท่าแร้ง 87
ประจวบ ธารสิริสกุล 972 นาง ท่าแร้ง 280
ประชัญ เลี่ยมเจริญ 821 นาย ท่าแร้ง 7/225
ประชา กาญจนไตรภพ 534 นาย ท่าแร้ง
ประณต แสงคล้อย 948 นาย ท่าแร้ง 46/206
ประดิษฐ กิตติอิสรานนท์ 984 นาย ท่าแร้ง
ประทิน ทัศน์สาธิต 301 นางสาว อนุสาวรีย์
ประทุม อยู่นาน 316 นาง อนุสาวรีย์
ประธาน วอทอง 1114 นาย ท่าแร้ง 23/9
ประนอม ยิ้มพราย 911 นาง ท่าแร้ง 65/48
ประพันธ์ เกษมวุฒิ 524 นาย ท่าแร้ง 97/31
ประพันธ์ บุญนำศิริ 295 นาย อนุสาวรีย์ 37/17
ประพันธ์ อุ่นเรือน 746 นาย ท่าแร้ง
ประพิศ ธรรมรัตนปรานี 522 นาง ท่าแร้ง 88/264
ประภาพร ลาภจิตร 833 นาง ท่าแร้ง 290/27
ประภาภรณ์ เจริญสุข 775 นางสาว ท่าแร้ง 459/96
ประมวล อารมสวะ 1048 นาง ท่าแร้ง 111/797
ประเวศ อุ่นแก้ว 254 นาย อนุสาวรีย์
ประเวศร์ กิจไพศาลรัตนา 900 นาย ท่าแร้ง 144/123
ประสรรค์พล คุ้มพงษ์ 48 นาย อนุสาวรีย์ 13/32
ประสิทธิ์ ฟุ้งมงคลเสถียร 893 นาย ท่าแร้ง 22/15
ประเสริฐศิลป์ สุวิริยะชัยกุล 423 นาง ท่าแร้ง 55/14
ปรัชญา แก้วเหล็ก 992 นาย ท่าแร้ง 139/69
ปรัชญา จำปาศร 550 นาย ท่าแร้ง 37/37
ปรัชญา จุลมุสิ 433 นาย ท่าแร้ง
ปราณี คงคาลัย 95 นาง อนุสาวรีย์ 245
ปราณี สฤษดิกุล 862 นาง ท่าแร้ง 125
ปราณี สาริยา 345 นางสาว อนุสาวรีย์
ปรารถนา สำราญจิตร 586 นาง ท่าแร้ง 199/24
ปริญญา บุญสุข 157 นาย อนุสาวรีย์ 86/123
ปริญฏา อินทรศร 338 นางสาว อนุสาวรีย์
ปรีชา กฤษณะเศรณี 14 นาย อนุสาวรีย์ 300
ปรีดา ชูลี 928 นางสาว ท่าแร้ง 144/16
ปรียา กฤษณามระ 795 นาง ท่าแร้ง 61/4
ปรียานุช จินดารัตน์ 1084 นางสาว ท่าแร้ง 56/211
ปรุง เหล่ารอด 276 นาย อนุสาวรีย์
ปวัตน์ อินบำรุง 632 นาย ท่าแร้ง 59/61
ปวีรัตน์ ดีแท้ 973 นางสาว ท่าแร้ง
ปัญญา อินทร์ชื่น 624 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/53
ปัญฑารีย์ ศิริจันทร์ 151 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
ปัฐยารัช ธรรมวงษา 327 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
ปัณณพร ทรงสกุล 759 นางสาว ท่าแร้ง 79/198
ปัณณพร เส็นสด 1080 นางสาว ท่าแร้ง 137/379
ปัทมา ขำเอี่ยม 404 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 14/460
ปัทมา เสถียรสุนทร 679 นาง ท่าแร้ง 222/280
ปิยดา สุขสวัสดิ์ 620 นาง ท่าแร้ง 189/14
ปิยนาฏ หุ่นสูงเนิน 989 นางสาว ท่าแร้ง 137/8
ปิยพล ดุลยรัตน์ 225 นาย อนุสาวรีย์
ปิยภานุสร์ เศรษฐพันธุ์ 593 นางสาว ท่าแร้ง 199/8
ปิยมาศ สิริวรารมย์ 441 นาง ท่าแร้ง 179/3
ปิยวดี ภักดีเทวา 796 นาง ท่าแร้ง 44/49
ปิยะทิพย์ ปรางทอง 376 นางสาว อนุสาวรีย์
เปา ทุนแรง 656 นาง ท่าแร้ง 134/230
ผกาวรรณ จุฟ้ามาณี 303 นาง อนุสาวรีย์ 124
ผกาวรรณ ศรีพรเจริญ 711 นางสาว ท่าแร้ง
ผดุงพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 750 นาย ท่าแร้ง 139/226
ผ่องเพ็ญ เลิศล้ำ 257 นางสาว อนุสาวรีย์ 492
ผุสดี เกตุศิริ 845 นาง ท่าแร้ง 142/17
ผุสดี ประดับนาค 260 นาง อนุสาวรีย์ 180/332
พงศ์ธเนษฐ บุญสวัสดิ์ 274 นาย อนุสาวรีย์ 211/9
พงศ์สฤษฏ์ ชลานุเคราะห์ 1070 นาย ท่าแร้ง 121/449
พงษ์ทิพย์ เกษดี 995 นางสาว ท่าแร้ง 65/35
พงษ์พันธ์ เนื้อเย็น 279 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์ศักดิ์ นุ่มอ่อน 856 นาย ท่าแร้ง 1/291
พจนา โรมรัน 249 นาง อนุสาวรีย์
พนา พงศ์ไพโรจน์ 192 นาย อนุสาวรีย์ 10/118
พเยาว์ มัชฉิมานนท์ 1006 นาง ท่าแร้ง 24/100
พรกนก สพรรณธารา 838 นาง ท่าแร้ง
พรชัย จินตโนทัยถาวร 929 นาย ท่าแร้ง 134/248
พรชัย บุระพา 745 นาย ท่าแร้ง 155/65
พรทิพย์ ศีตสาธิต 693 นางสาว ท่าแร้ง 235
พรทิพย์ สิงห์ไพบูลย์พร 1089 นาง ท่าแร้ง 111/409
พรทิพย์ สุวรรณกิจ 874 นาง ท่าแร้ง 5/426
พรพิชชา เมฆอำพันธุ์ 663 นางสาว ท่าแร้ง 111/996
พรเพ็ญ นามวงษ์ 101 นาง อนุสาวรีย์ 185
พรเพ็ญ เลากุลรัตน์ 1105 นางสาว ท่าแร้ง 88/85
พรรณพัชร ดวงอุดมรัชต 413 นาง ท่าแร้ง 5/440
พรรัตน์ จงจิตร 814 นางสาว ท่าแร้ง 59/101
พรวรินทร์ สุพรรณสาย 1123 นางสาว ท่าแร้ง 8/25
พรวิสาข์ ธีระพิศ 332 นางสาว อนุสาวรีย์
พลศักดิ์ วัชระชัยสุรพล 922 นาย ท่าแร้ง 38/201
พลายเพชร อังสุศิลป์ 377 นาย อนุสาวรีย์
พวงเล็ก เรย์ 69 นาง อนุสาวรีย์
พัชนี บาฮา 706 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรา บินหะรุณ 918 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรินทร์ แซ่ไหล 388 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/8
พัชรินทร์ อมรรัตน์ธำรงค์ 743 นางสาว ท่าแร้ง 32/40
พัชรินทร์ เอี่ยมคุณากร 96 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/150
พัชรีพร บุญญานุสนธิ์ 180 นางสาว อนุสาวรีย์
พัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 487 นางสาว ท่าแร้ง 189/29
พัฒนายุทธ มีเนตร 654 นาย ท่าแร้ง 68/13
พัทธิรา บาร์เบอร์ 1010 นาง ท่าแร้ง 5/259
พัทธิรา พุทธวงศ์ 509 นาง ท่าแร้ง 222/266
พานิช ทศพรสัมพันธ์ 657 นาย ท่าแร้ง 55/25
พิกุล มหาพานต์ 228 นางสาว อนุสาวรีย์
พิชญากร ทวีมูล 716 นาย ท่าแร้ง 14/107
พิชย ปิริยะวินิตร 629 นาย ท่าแร้ง 90/26
พิชัย พิบูลนรเศรษฐ์ 293 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ แก้วมณี 822 นาย ท่าแร้ง 38/149
พิทยา เพชรมาก 45 นาย อนุสาวรีย์ 92/57
พิทักษ์สันต์ ขัติใจวงศ์ 686 นาย ท่าแร้ง
พิบูลย์ พูลสวัสดิ์ 139 นาย อนุสาวรีย์ 39/3
พิพม์พร สุวัจนานนท์ 543 นาง ท่าแร้ง 2/93
พิพัฒน์ จางสุพรรณบัฏ 1038 นาย ท่าแร้ง 6/401
พิพัฒน์ มังกรศิลานนท์ 263 นาย อนุสาวรีย์ 366/22
พิพัฒน์ วงศ์ศิริเดช 994 นาย ท่าแร้ง 89/334
พิภาพร ศรีธัญรัตน์ 117 นาง อนุสาวรีย์ 43/578
พิมพ์ปวีณ์ เกตุทอง 330 นาง อนุสาวรีย์
พิมพ์พรรณ ชมวงศ์ 367 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/149
พิมล ประไพ 683 นาย ท่าแร้ง
พิรุณ พิทักษ์พงศกร 688 ด.ต. ท่าแร้ง 100/216
พิเศษศักดิ์ ภักดีเทวา 791 นาย ท่าแร้ง 44/48
พิษณุ เจริญพานิช 1045 นาย ท่าแร้ง 200/162
พิสิษฐ์ พิทักษ์จิรภาส 573 นาย ท่าแร้ง 89/471
พีระชัย จรรยาพรวัฒน์ 718 นาย ท่าแร้ง 119/164
พีระสันต์ สุระพัฒน์ 272 นาย อนุสาวรีย์
พูนพิพัฒน์ โมสิกมาศ 848 นาย ท่าแร้ง 195
พูนสุข เกิดพันธุ์ 462 นาง ท่าแร้ง 111/777
เพ็ญจันทร์ ผลสุวรรร 936 นางสาว ท่าแร้ง 59/26
เพ็ญใจ อนันตพฤทธิ์ 715 นางสาว ท่าแร้ง 199/239
เพ็ญนภา จิตรกสิกร 548 นาย ท่าแร้ง 81/10
เพ็ญฤพร ชัชวาลชลธีระ 865 นางสาว ท่าแร้ง 18/35
เพ็ญศรี พวงพิลา 694 นางสาว ท่าแร้ง 33/63
เพียรเพ็ญ วงษ์ชาลี 954 นางสาว ท่าแร้ง 1/174
โพธิ์ ทองคุปต์ 1057 นาย ท่าแร้ง
ไพฑูรย์ แจ้งพร้อม 603 นาย ท่าแร้ง 34/7
ไพณี เสถียรพันธ์ 742 นาง ท่าแร้ง
ไพบูลย์ ชินบุตร 398 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ บุญนิพัทธ์ 344 นาย อนุสาวรีย์ 29/3
ไพภัทร์ เลี่ยงโชคอยู่ 107 นาย อนุสาวรีย์ 30/262
ไพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ 763 นาง ท่าแร้ง 9/268
ไพรวงศ์ ปาประกอบ 513 นาย ท่าแร้ง
ไพรวรรณ วิเศษสุข 18 นาย อนุสาวรีย์
ไพรัตน์ ตรีเศียร 196 นาย อนุสาวรีย์
ไพริน อินนอก 758 นาย ท่าแร้ง
ไพโรจน์ ชัยจำ 831 นาย ท่าแร้ง
ไพโรจน์ ธนพัชรกนกพร 219 นาย อนุสาวรีย์ 96/11
ไพโรจน์ โพธิพิรมย์ 300 นาย อนุสาวรีย์
ภกรพรรณ จันทร์เนตรตรี 749 นาง ท่าแร้ง
ภรพา โยธานัก 369 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/58
ภวัต ภัสร์กุลดิลก 916 นาย ท่าแร้ง 139/196
ภวินา คุณาพรไพโรจน์ 778 นางสาว ท่าแร้ง 5/52
ภศลักษณ์ อติภัทรโสภณ 1109 นางสาว ท่าแร้ง
ภัคจิราพาณ์ มั่นคง 349 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัคชุดา ศิริกัณฑ์ 520 นางสาว ท่าแร้ง 142/26
ภัทรจิรา ประกอบมี 253 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทรวดี กิตติวรวุฒิ 1040 นางสาว ท่าแร้ง 35/46
ภัทรวดี สุวรรณเวช 258 นาย อนุสาวรีย์ 225/58
ภัทรา ยอดประสิทธิ์ 542 นาง ท่าแร้ง 59/84
ภัทริกา พงษ์ราช 517 นางสาว ท่าแร้ง 39/3
ภัทรีดา รู้แสวง 1078 นางสาว ท่าแร้ง 8/11
ภัสราลักษณ์ คาบาตะ 23 นาง อนุสาวรีย์ 18/207
ภาลิณีย์ ตติยรัตนาภรณ์ 1074 นาง ท่าแร้ง 189/44
ภาวิกา พลเยี่ยม 343 นาง อนุสาวรีย์
ภาวิณี วุฒิอมรศักดิ์ 1018 นาง ท่าแร้ง
ภีรพร เสนาธรรม 337 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/184
ภูมิพัฒน์ ศรุตารดาทรัพย์ 1079 นาย ท่าแร้ง 731
มณฑล เตชะเสน 496 นาย ท่าแร้ง 200/81
มณิพัชร ธนรักษ์ 319 นาง อนุสาวรีย์ 62
มณี หมู่แสนกอ 846 นาง ท่าแร้ง 146/25
มณีจันทร์ ประชาเพิ่ม 1103 นางสาว ท่าแร้ง
มณีพร ฉายพันธุ์ 674 นางสาว ท่าแร้ง 19/2
มณีรัตน์ ขันทองดี 184 นางสาว อนุสาวรีย์ 394
มธุรส สุวภาพ 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/69
มนตรี เดโชพล 532 นาย ท่าแร้ง 137/199
มนตรี สายดาราสมุทร 800 นาย ท่าแร้ง 139/146
มนัส คงคาสวรรค์ 471 นาย ท่าแร้ง 9/29
มนัส ชอนบุรี 449 นาย ท่าแร้ง 450/9
มนัสนันท์ เอี่ยมละออ 283 นางสาว อนุสาวรีย์
มนูญ จันทร์ประสิทธิ์ 1122 นาย ท่าแร้ง 8
มนูญ อุทัยวัฒน์ 877 นาย ท่าแร้ง
มรกต เกริกอาชาชัย 829 นาง ท่าแร้ง 78/224
มัลลิกา มนตรีกานนท์ 486 นาง ท่าแร้ง 119/291
มานพ จิโรจน์กุลกิจ 290 นาย อนุสาวรีย์ 6
มานพ โพธิ์ทอง 444 นาย ท่าแร้ง
มานิต ดวงสกุล 664 ด.ต. ท่าแร้ง 100/519
มานิต สินธรมย์ 150 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ พรพิพัฒน์ 56 นาย อนุสาวรีย์ 56/170
มารียา ชาววิวัฒน์ 21 นางสาว อนุสาวรีย์
มาลี อ้อยบำรุง 61 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/123
มิตราภรณ์ พุกอ้น 473 นาย ท่าแร้ง 11
มีชัย สุวิชัย 809 นาย ท่าแร้ง
มุกดา จันทร์พุฒ 850 นาง ท่าแร้ง 38/331
มุกดา ศุภศิริพันธุ์ 1092 นาง ท่าแร้ง 44/50
เมตตา แย้มยิ้ม 934 นาง ท่าแร้ง
เมตตา ศิริวงศ์ 757 นาง ท่าแร้ง 54
เมตตา หลวงราช 171 นาง อนุสาวรีย์
เมธี โชคเอี่ยมวิเชียร 270 นาย อนุสาวรีย์ 180/367
เมธี ตั้งตระกาลกูล 803 นาย ท่าแร้ง 52/19
ยงยศ อนุพนธ์พร 940 นาย ท่าแร้ง 139/185
ยศธร อรัญนารถ 659 นาย ท่าแร้ง
ยศยิ่ง ดาวัลย์ 820 นางสาว ท่าแร้ง 20/33
ยศิษย์ คงเจริญ 1085 นาย ท่าแร้ง 80/39
ยิ่งยง สกุลเพชรถาวร 941 นาย ท่าแร้ง 96/68
ยุทธนา ปราสาทวัฒนา 630 นาย ท่าแร้ง 139/267
ยุทธนา พิมพ์จันทร์ 748 นาย ท่าแร้ง 21/10
ยุทธนา อำไพ 647 นาย ท่าแร้ง 44/29
ยุพดี งามสมภาค 830 นาง ท่าแร้ง 3/196
ยุพดี เตชะวีรากร 613 นางสาว ท่าแร้ง 120/179
ยุพดี ทับงาม 1118 นาง ท่าแร้ง 90/21
ยุพิน เนวะชื่น 27 นาง อนุสาวรีย์
ยุพิน อ่อนท้วม 623 นาง ท่าแร้ง 355
ยุพินธ์ ชาญทวีคุณ 269 นาง อนุสาวรีย์
เย็นจิตร์ พานิชเจริญนาน 962 นาง ท่าแร้ง 80/51
เยาวเรศ เจิดนภาพันธ์ 707 นาง ท่าแร้ง 139/3
เยาวลักษณ์ มาสู่ 348 นางสาว อนุสาวรีย์
รภัทภร เปรมจิตรชื่น 425 นางสาว ท่าแร้ง 56/5
รวงทอง อรุณรัศมีวงศ์ 87 นาง อนุสาวรีย์ 22/50
รังสรรค์ ถือสมบัติ 649 นาย ท่าแร้ง 90/62
รังสรรค์ ศรีมณฑล 975 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100202
รังสิณี จตุรนทีนาค 71 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/2
รังสิมันตุ์ ศรีเผือก 364 นาย อนุสาวรีย์
รังสิมา สุขถาวร 278 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/83
รัชตพล ทวีชาติ 1021 นาย ท่าแร้ง 157/3
รัตนลักษณ์ สุวรรณกูล 841 นางสาว ท่าแร้ง 15/12
รัตนา นุชนารถ 19 นางสาว อนุสาวรีย์
รัตนา อ่วมแป้น 54 นาง อนุสาวรีย์ 85/5
รัตนา อังกสิทธิ์ 521 นาย ท่าแร้ง 342/47
รัตนา อุนานนท์ 265 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/129
รัตนาภรณ์ พ่วงพันธ์ 1042 นางสาว ท่าแร้ง 111/534
รัตมะณี ทานาม 1064 นาง ท่าแร้ง
รัษฎานุ มีศรี 930 นาย ท่าแร้ง 153/1
รามณรงค์ สุขโต 744 นาย ท่าแร้ง 70/111
รำพึง ศรีเผือก 662 นางสาว ท่าแร้ง 139/53
รำไพ คำบุญ 355 นางสาว อนุสาวรีย์
รำไพ ช้างสมุทร 597 นางสาว ท่าแร้ง 139/159
รินรดี มังกรศิลานนท์ 262 นาง อนุสาวรีย์ 366/23
ริมเดือน กุณฑลจินดา 805 นางสาว ท่าแร้ง 155/58
รุ่งธิดา แสงสว่างวัฒนา 1111 นางสาว ท่าแร้ง 89/620
รุ่งนภา คูณานุภาพกุล 420 นาง ท่าแร้ง 144/185
รุ่งเพชร กลมกลิ้ง 1102 นางสาว ท่าแร้ง
รุ่งเรือง โพธิ์ทอง 991 นาย ท่าแร้ง
รุ่งฤดี ตั้งเวียงวัง 43 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งอรุณ จันทชาติ 31 นาย อนุสาวรีย์
รุ่งอรุณ มีของ 80 นางสาว อนุสาวรีย์
เรไร ข้องนอก 1067 นาง ท่าแร้ง
เรียม สิงขรอาจ 802 นางสาว ท่าแร้ง
เรืองเดช ศตวิริยะ 22 นาย อนุสาวรีย์ 35/29
เรืองศักดิ์ กิจบรรณเดช 719 นาย ท่าแร้ง 9/18
ฤทัย วาทิน 571 นาง ท่าแร้ง 191
ลออรัตน์ คำเปี้ย 960 นางสาว ท่าแร้ง
ละเมียด ปานภู่ทอง 584 นางสาว ท่าแร้ง
ละออ เย็นเฉื่อย 472 นาง ท่าแร้ง
ละออง บุญเรือง 123 นาง อนุสาวรีย์
ลักขณา เด่นดำรงทรัพย์ 699 นางสาว ท่าแร้ง 118/277
ลักขณา ปาลวณิชยกุล 590 นาง ท่าแร้ง 139/315
ลัดดาพร หวานตา 226 นาง อนุสาวรีย์
ลัดดาวัลย์ เกษมวัฒนา 237 นางสาว อนุสาวรีย์
ลาวเวียง สีหะวงษ์ 7 นาง อนุสาวรีย์
ลาวัณย์ บัวลอยลม 607 นางสาว ท่าแร้ง 9/19
ลาวัลย์ สจ๊วต 426 นาง ท่าแร้ง 200/197
ลำดวน วงษ์แก้ว 762 นางสาว ท่าแร้ง 16/4
ลำใย ชาลี 670 นาง ท่าแร้ง 3
ลินดา หย่ง 790 นาง ท่าแร้ง 65/153
วชิรานุช สมบูรณ์สาร 1056 นางสาว ท่าแร้ง 137/158
วณิชศักดิ์ แซ่ตั้ง 280 นาย อนุสาวรีย์ 71/10
วนิดา ศรีมันตะ 323 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณดี เมธาอภินันท์ 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 130
วรรณประชา สุดจิตตานนท์ 379 นาง อนุสาวรีย์ 77/169
วรรณภา อนุรักษ์สกุล 1106 นางสาว ท่าแร้ง 88/189
วรลักษณ์ ธรรมปิติยาธรณ์ 1009 นาง ท่าแร้ง 47/25
วรวัฒน์ แจ่มจันทร์ 443 นาย ท่าแร้ง 111/26
วรา วราศิลป์ 695 นาย ท่าแร้ง 119/51
วราภรณ์ กิตติจิรายุ 507 นาง ท่าแร้ง 56/28
วราภรณ์ ผ่องศรี 506 นาย ท่าแร้ง 131/34
วราภรณ์ วราโพธิ์ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 100
วรารักษ์ อินทโชติ 490 นาง ท่าแร้ง 78/64
วรารัตน์ กลั่นพรรณทรัพย์ 1000 นางสาว ท่าแร้ง 9/56
วริทธิ์นันท์ ไชยโคตร 25 นาย อนุสาวรีย์ 3/754
วริยาภรณ์ ดุลยจำรัสรัตน์ 985 นางสาว ท่าแร้ง 19/95
วริศฐ์ ชะเอม 152 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ จูไพจิตร 863 นาย ท่าแร้ง 8/28
วสันต์ พันธุ์วิจิตรศิริ 910 นาย ท่าแร้ง 1/159
วัชรินทร์ แก้วดี 494 นาย ท่าแร้ง 155/63
วัชรี อยู่สบาย 140 นาย อนุสาวรีย์
วัฒชิระ สีอยู่ 365 นาย อนุสาวรีย์
วัฒนชัย คอทอง 321 นาย อนุสาวรีย์
วัฒนา กรงามศรี 437 นาย ท่าแร้ง 4/68
วัฒนา ศรีทา 335 นางสาว อนุสาวรีย์
วันชัย จารุธรรมากร 539 นาย ท่าแร้ง 36/30
วันชัย เจิตนภาพันธ์ 703 นาย ท่าแร้ง 139/89
วันชัย ทวีโภคทรัพย์ 252 นาย อนุสาวรีย์
วันชัย เที่ยงสันเทียะ 1051 นาย ท่าแร้ง 55/27
วันดี คุ้มวงศ์ 912 นาง ท่าแร้ง 119/226
วันทนีย์ สังข์วรรณะ 553 นาง ท่าแร้ง 126/4
วันเพ็ญ ดีนุ้ย 998 นาง ท่าแร้ง
วัลภา สารีนันท์ 610 นางสาว ท่าแร้ง 38/48
วัลลภ ทวิชศรี 310 นาย อนุสาวรีย์ 52/22
วัลลภ สังเวียน 386 นาย อนุสาวรีย์
วัลลภ อมาตยกุล 668 นาย ท่าแร้ง 199/186
วารินทร์ อักษรนิตย์ 684 ด.ต. ท่าแร้ง 100/242
วารี บุญญฐี 467 นาง ท่าแร้ง
วิชชุดา คำมะมูล 242 นางสาว อนุสาวรีย์
วิชัย โกศลวุฒิกุล 563 นาย ท่าแร้ง 1/169
วิชัย ปัญญาโชติช่วง 638 นาย ท่าแร้ง 203/11
วิชัย ศิริวาจานนท์ 702 นาย ท่าแร้ง 120/212
วิชาญ จันเจือ 114 นาย อนุสาวรีย์ 112/45
วิชาญ ฐิติศิระเวช 722 นาย ท่าแร้ง
วิชาญ พุทธิพงศ์วิศาล 361 นาย อนุสาวรีย์ 232/12
วิชาญ อรรถพร 783 นาย ท่าแร้ง 56/6
วิเชียร พลัดเกตุ 827 นาย ท่าแร้ง 28
วิเชียร ศรีนวกุล 1094 นาย ท่าแร้ง 26/178
วิเชียร ศิวะพรพันธ์ 134 นาย อนุสาวรีย์ 100/22
วิฑูรย์ เอกสิทธิ์ธารากร 363 นาย อนุสาวรีย์ 77/173
วิทยพัฒน์ สมบูรณ์ 94 นาย อนุสาวรีย์ 201/10
วิทิต ขอสันติวิวัฒน์ 58 นาย อนุสาวรีย์ 44/168
วิธิดา สุนทรวิภาต 690 นางสาว ท่าแร้ง 88/243
วินิจ จงวัฒนาพาณิชย์ 604 นาย ท่าแร้ง 118/177
วิบูลกิติ์ แพงสุข 963 นาย ท่าแร้ง 102/149
วิภา ยาเดฟ 764 นาง ท่าแร้ง
วิภา วัชรเทศ 438 นาง ท่าแร้ง 1/39
วิภาดา เทียนลำ 872 นางสาว ท่าแร้ง
วิภาภรณ์ จำปาศร 720 นาง ท่าแร้ง 37/39
วิภาวัลย์ ธนาพรพิวัชร์ 884 นางสาว ท่าแร้ง 119/59
วิภาวี สดสี 1093 นางสาว ท่าแร้ง 46/249
วิมล พัฒนพิชัย 461 นาง ท่าแร้ง 145
วิยะดา ธงชัย 560 นาง ท่าแร้ง 188/10
วิรัช สุพิทยากุล 974 นาย ท่าแร้ง 121/452
วิรัตน์ ยันตเวช 165 นาย อนุสาวรีย์ 29/784
วิราสิณี ขุนทอง 828 นางสาว ท่าแร้ง
วิโรจน์ ปัญญาวชิร 407 นาย อนุสาวรีย์ 9/236
วิโรจน์ มั่งคั่ง 808 นาย ท่าแร้ง 102
วิไล เขียวดอกน้อย 712 นาง ท่าแร้ง 1046
วิไล สุขเสริมสกุล 646 นาง ท่าแร้ง 189/37
วิไลพร สมิตทันต์ 1007 นางสาว ท่าแร้ง 46/239
วิไลรัตน์ ฐาปนพาหะ 1024 นางสาว ท่าแร้ง 94/142
วิไลรัตน์ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 209 นางสาว อนุสาวรีย์ 500/21
วิไลวรรณ กิ่วไธสง 88 นางสาว อนุสาวรีย์
วิไลวรรณ เข็มเพชร 968 นาง ท่าแร้ง 3/96
วิวัฒน์ ดวงสุวรรณ์ 172 นาย อนุสาวรีย์
วิศษฏ์ ศรีรัตนไตรเลิศ 537 นาย ท่าแร้ง 6/24
วิสันต์ ฉันท์ธารา 1001 นาย ท่าแร้ง 5/271
วิสุทธิ์ ดินจิน 857 นาย ท่าแร้ง 139/90
วิสูตร สุวรรณวัฒน์ 436 นาย ท่าแร้ง 39/77
วีรวรรณ วงษ์พิทักษ์ 28 นาง อนุสาวรีย์ 122
วีรวัฒน์ ห่อจันทร์ 939 ว่าที่ พ.ต.ท ท่าแร้ง
วีรวัฒน์ อุปพงษ์ 546 นาย ท่าแร้ง 78/263
วีรวุฒิ นิรามัย 587 นาย ท่าแร้ง 6/651
วีระ จีนชัยยะ 68 นาย อนุสาวรีย์
วีระชัย ธนสุกาญจน์ 692 นาย ท่าแร้ง 7/256
วีระพันธ์ ภัทรวุฒินันท์ 89 นาย อนุสาวรีย์ 65/9
วีระยุทธ แก้วกันเนตร 578 นาย ท่าแร้ง 37/15
วุฒิกร สุพลจิต 431 นาย ท่าแร้ง 9/58
ศรัญญา ชาลีรัตน์ 185 นางสาว อนุสาวรีย์
ศริพร สกุลเพชรถาวร 953 นางสาว ท่าแร้ง 166/19
ศรี ห่วงกิจ 347 นาย อนุสาวรีย์
ศรีสมัย ปานนิยม 681 นาง ท่าแร้ง 6
ศวัสสพล เล่ห์มงคลไชย 890 นาย ท่าแร้ง 119/11
ศศิธร ปั้นลายนาค 971 นาง ท่าแร้ง 9/5
ศศิธร พลอยจั่น 358 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร เหมพิสุทธิ์ 186 นาง อนุสาวรีย์ 92/35
ศศินาฏ วีรานนท์ 476 นาง ท่าแร้ง 200/129
ศศิวิมล อนันตเวชวิทย์ 854 นางสาว ท่าแร้ง 7/54
ศักดา บุญเรือน 70 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์ชาย อุทัยณรงค์เดช 622 นาย ท่าแร้ง 200/68
ศักดิ์พิพัฒน์ เกิดพงษ์ 132 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์สิน เพ็ญแข 734 ร.ต. ท่าแร้ง 3/9
ศักิธัช สาระยาม 565 นาย ท่าแร้ง 78/306
ศานติทัย ตุงคะมณี 106 นางสาว อนุสาวรีย์ 178/29
ศาศิเรียม กัลยาณอุท้ย 308 นางสาว อนุสาวรีย์ 4
ศิรา ทองหมี 287 นาย อนุสาวรีย์
ศิริ คำอักษร 35 นาย อนุสาวรีย์ 21
ศิริ สกุลเหมือน 119 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 21
ศิริกาญจน์ วัฒนา 24 นาง อนุสาวรีย์
ศิริจันทรา พลกนิษฐ 51 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/248
ศิริชัย แก้วคำ 176 นาย อนุสาวรีย์
ศิริชัย พนาพงษ์ไพศาล 511 นาย ท่าแร้ง 199/111
ศิรินันท์ เก่งกสิกรรม 218 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิรินา สมพงษ์ 959 นาง ท่าแร้ง 83/82
ศิริพร ขันแจ้ง 515 นางสาว ท่าแร้ง 18/1
ศิริพร เจนศักดิ์ศรีสกุล 756 นาง ท่าแร้ง 39/122
ศิริพร วรสุทธิ์ 183 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริพรรณ พงศกรวาณิช 29 นาง อนุสาวรีย์ 181/9
ศิริรักษ์ ริยาพันธ์ 1112 นางสาว ท่าแร้ง 2/169
ศิริรัตน์ คล้ายทอง 891 นางสาว ท่าแร้ง 38/279
ศิริรัตน์ สินลอยมา 432 นางสาว ท่าแร้ง 18/240
ศิริลักษณ์ รัตนจรัสกุล 986 นาง ท่าแร้ง 19/64
ศิริลักษณ์ อนันทศุภกุล 452 นางสาว ท่าแร้ง 200/105
ศิวิไล จันทร์งาม 81 นาง อนุสาวรีย์ 49/76
ศุภกร อินฟ้าแสง 231 นาย อนุสาวรีย์
ศุภกิจ จิตติวนากร 836 นาย ท่าแร้ง 155/86
ศุภจิรา ถามนตรี 773 นางสาว ท่าแร้ง
ศุภทินี มหิทธิบุรินทร์ 1013 นาง ท่าแร้ง 2/58
ศุภวรรณ สุจริต 628 นาง ท่าแร้ง 89/629
ศุฤทัย สีเสน 771 นางสาว ท่าแร้ง 200/130
สกาวเดือน มูลสาร 156 นางสาว อนุสาวรีย์
สงกรานต์ หล้าพันธ์ 765 นาย ท่าแร้ง 46/89
สงบ สุกใส 336 นาง อนุสาวรีย์ 84
สท้าน จิรโรจน์ 33 นาย อนุสาวรีย์ 114
สนอง วุฒานุสร 368 พ.อ. อนุสาวรีย์ 66
สบสรรค์ เชื้อวงษ์ 360 นาย อนุสาวรีย์ 35/91
สไบทิพย์ ตุงคะมณี 102 นางสาว อนุสาวรีย์ 178/25
สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ 785 นาย ท่าแร้ง 200/8
สมเกียรติ ตั้งอัมพรไพศาล 784 นาย ท่าแร้ง 56/224
สมเกียรติ สุวรรณะ 551 นาย ท่าแร้ง
สมเกียรติ ห้วยจันทึก 696 นาย ท่าแร้ง 139/77
สมคิด ไชยบัน 990 นาง ท่าแร้ง
สมคิด สร้อยทอง 211 นาย อนุสาวรีย์
สมจิต เมืองโคตร 93 นาง อนุสาวรีย์ 29/752
สมจิตร คำจ้อน 409 นางสาว อนุสาวรีย์
สมจิตร เสวยสาร 291 นาย อนุสาวรีย์
สมใจ ฐานิตมีสุข 658 นางสาว ท่าแร้ง 126/91
สมใจ มีชนะ 1104 นางสาว ท่าแร้ง
สมใจ โสภาพันธ์ 888 นางสาว ท่าแร้ง
สมชอบ ตาฬุมาศสวัสดิ์ 341 นาย อนุสาวรีย์ 181/348
สมชัย พรชัยวิวัฒน์ 601 นาย ท่าแร้ง 199/249
สมชัย ฤดีสิริโชติ 637 นาย ท่าแร้ง
สมชัย อิฐานูประธานะ 938 นาย ท่าแร้ง 5/336
สมชาติ เสรีพันธ์พานิช 614 นาย ท่าแร้ง 203/19
สมชาย โต๊ะสุวรรณ์ 895 พลฯ ท่าแร้ง 111/907
สมชาย ทบสูงเนิน 1027 นาย ท่าแร้ง 149/21
สมชาย มนทอง 328 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย ยังพิทักษ์ 580 พ.อ. ท่าแร้ง 90/24
สมชาย เรียบเรียง 903 นาย ท่าแร้ง
สมชายชาญ คุปตะวาณิช 676 นาย ท่าแร้ง 22/4
สมนึก คำโท 588 นาง ท่าแร้ง
สมนึก เปรมรัตนา 325 นาง อนุสาวรีย์ 43/370
สมนึก แว่นสุวรรณ 320 นาง อนุสาวรีย์
สมบุญ มหานิล 908 ด.ต. ท่าแร้ง 100/467
สมบูรณ์ โกมลคงอยู่ 549 นาย ท่าแร้ง 89/28
สมบูรณ์ ชัยสวัสดิ์ 381 นาย อนุสาวรีย์ 30/88
สมบูรณ์ เดชพันธ์ 965 นางสาว ท่าแร้ง
สมบูรณ์ ธำรงธนานุรักษ์ 428 นาย ท่าแร้ง 120/187
สมบูรณ์ ประสานสิทธิสกุล 213 นาย อนุสาวรีย์ 48
สมพงษ์ หงษ์ทอง 477 นาย ท่าแร้ง 99/60
สมโภช เปลี่ยนถาวรเจริญ 113 นาย อนุสาวรีย์ 88(52/34)
สมยศ พงษ์รัตน์ 801 นาย ท่าแร้ง
สมร หิรัญทัศนีย์ 1044 นาง ท่าแร้ง 32/82
สมรมิตร โชติชุติ 675 นางสาว ท่าแร้ง 88/242
สมรวย อาจสัญจร 313 พล.อ.ต. อนุสาวรีย์ 86/189
สมศรี ผลัดมณี 909 นางสาว ท่าแร้ง
สมศรี ศิริอนันต์ชัยกุล 307 นาง อนุสาวรีย์ 52
สมศักดิ์ ธรรมสนอง 1054 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ รวยป้อม 704 นาย ท่าแร้ง 56/161
สมศักดิ์ ศิวิชัย 11 นาย อนุสาวรีย์ 113
สมศักดิ์ เหลืองรุ่งเรือง 847 นาย ท่าแร้ง 99/86
สมหญิง สุคนธกิจชัย 1060 นางสาว ท่าแร้ง 159/251
สมหมาย ภูธรณ์ 1083 จ.อ. ท่าแร้ง 13
สมัคร กว้างยาว 9 นาย อนุสาวรีย์
สมัย สีหนาท 383 นาง อนุสาวรีย์
สมานพงษ์ เกลียงลำยอง 685 นาย ท่าแร้ง 222/82
สรรชัย สุจริตชาติ 780 นาย ท่าแร้ง 80/30
สราวุธ พรหมอักษร 508 นาย ท่าแร้ง 111/835
สฤมล แป้นอ้อย 919 นางสาว ท่าแร้ง
สวรรค์ บุญมาดี 241 นางสาว อนุสาวรีย์
สวรรณ รูปสูง 824 นางสาว ท่าแร้ง 65/9
สว่าง มาศิริ 492 นาย ท่าแร้ง 8/2
สวาสดิ์ สายพรหม 1 นาง อนุสาวรีย์ 64/166
สวิตตา พวงแก้ว 448 นางสาว ท่าแร้ง 450/5
สวิตตา สืบแสน 402 นาง อนุสาวรีย์
สสิกิจ ศุขะบุตร 640 นาย ท่าแร้ง 37/51
สหเทพ เอี่ยมแฟง 493 นาย ท่าแร้ง 70/213
สะใบ น้อยหว้า 1058 นาง ท่าแร้ง 20/29
สะอาด ลีคูขาด 442 นางสาว ท่าแร้ง
สังวร งามแก้ว 1041 นาย ท่าแร้ง
สังวาลย์ บุญมาก 510 นาย ท่าแร้ง 143/53
สัมพันธ์ ศิริจิวานนท์ 705 นาย ท่าแร้ง 120/209
สัมฤทธิ์ เผือกแก้ว 103 ร.อ. อนุสาวรีย์ 18
สาธิต พรหมเงิน 931 นาย ท่าแร้ง 139/223
สาธิต สถาปนเศรษฐ์ 644 นาย ท่าแร้ง 7/114
สาภี สวัสดี 951 นางสาว ท่าแร้ง 59/60
สายฝน จูไพจิตร 861 นาง ท่าแร้ง 8/24
สายสุนีย์ พลัดเกตุ 799 นาง ท่าแร้ง 57/6
สารภี ตั้งสถิตพร 655 นางสาว ท่าแร้ง 18/90
สำรวย บุญตา 1022 นาง ท่าแร้ง
สำรวล ศรีโปฎก 73 นาย อนุสาวรีย์ 29/479
สำราญ คล้ายบุญมี 1031 นางสาว ท่าแร้ง
สำริด ศรพรหม 1086 นาง ท่าแร้ง
สิทธานนท์ วงศาโรจน์ 823 นาย ท่าแร้ง
สิทธิโชค ทีฆภาคย์ 351 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิเดช ทานตะวิริยะ 752 นาย ท่าแร้ง
สิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ 417 นาย ท่าแร้ง 48/32
สินีวรรณ ศรียา 851 นาง ท่าแร้ง 83/147
สิริลักษณ์ อริยะทัศ 698 นาง ท่าแร้ง 17/44
สิริวรรณ แซ่ลี้ 514 นางสาว ท่าแร้ง 85/9
สีแพร เสาเงิน 466 นาย ท่าแร้ง
สืบศักดิ์ โชติมานิต 60 นาย อนุสาวรีย์ 244/518
สุกัญญา นงค์ทอง 131 นาง อนุสาวรีย์
สุกัญญา นวลทอง 217 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา มิตรภิรมย์ 76 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/1
สุจิณณา ด่านนอก 923 นางสาว ท่าแร้ง
สุจิตรา วสุวัต 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/36
สุจิตรา อาแว 32 นาง อนุสาวรีย์
สุจินต์ โอภาสสุขสถิต 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/77
สุชาติ รัตนรุ่งงาม 271 นาย อนุสาวรีย์ 227/58
สุชิรา เทพารักษ์ 787 นางสาว ท่าแร้ง 111/492
สุชีรา วัฒนกุล 324 นางสาว อนุสาวรีย์
สุเชษฐ หงษ์สุวรรณ 1115 นาย ท่าแร้ง 52/5
สุโชติ พุทธิปกรณ์ 312 นาย อนุสาวรีย์ 12/247
สุณี เจริญคำ 598 นางสาว ท่าแร้ง
สุดใจ จันทร์แปลง 523 นาง ท่าแร้ง
สุดใจ มั่นจิตร 981 นางสาว ท่าแร้ง
สุดาวรรณ สองศรี 497 นางสาว ท่าแร้ง 8/7
สุทธิ เจริญพิทักษ์ 897 นาย ท่าแร้ง
สุทธิศักดิ์ เงินทนง 1081 นาย ท่าแร้ง
สุทัตตา จันทรสุวรรณ 666 นาง ท่าแร้ง 99/37
สุทัศ บลศรี 34 นาย อนุสาวรีย์
สุทัศน์ สิงห์อ้าย 298 นาย อนุสาวรีย์
สุธรรม คมคาย 227 นาย อนุสาวรีย์ 37/292
สุธรรม มนตรีกานนท์ 488 นาย ท่าแร้ง 119/292
สุนงค์ อำคา 104 นางสาว อนุสาวรีย์
สุนทร ตุลยะปรีชา 556 นาย ท่าแร้ง 155/37
สุนทร อภินันทพร 122 นาย อนุสาวรีย์ 86/54
สุนทรี สวนประเสริฐ 904 นางสาว ท่าแร้ง 111/845
สุนันทา บางสุวรรณ 247 นาง อนุสาวรีย์ 43/315
สุนันทา รอดศิริ 1023 นางสาว ท่าแร้ง 119/2
สุพจน์ หงส์พร้อมญาติ 842 นาย ท่าแร้ง 89/384
สุพจน์ อินแพง 181 นาย อนุสาวรีย์ 37/46
สุพชัย วินิกรณ์ 246 นาย อนุสาวรีย์
สุพรรณีย์ ศรีประเสริฐ์กุล 236 นางสาว อนุสาวรีย์ 199
สุพล นิ่มนวล 297 นาย อนุสาวรีย์
สุพักตร์ ฟุ้งสุข 677 นางสาว ท่าแร้ง 46/257
สุพัชร อรุณศิลป์ 500 นาย ท่าแร้ง 137/39
สุพัตรา ลัดดากุล 8 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพิศ บุญชูวงศ์ 90 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/119
สุภาพ ชัยคาม 788 นาง ท่าแร้ง 18/81
สุภาพ พยอมหอม 917 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาพร จันทร์ทอง 969 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาพร บุญครอง 194 นางสาว อนุสาวรีย์ 396
สุภาภรณ์ กวนสีรัก 905 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาวดี เปี่ยมศิริมงคล 880 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาวดี พันธ์รัตนมงคล 528 นางสาว ท่าแร้ง 159/25
สุภาวดี หาญณรงค์ 708 นางสาว ท่าแร้ง 82/8
สุภาวัลย์ คำมงคล 78 นางสาว อนุสาวรีย์
สุมาลี อนวัชชสุข 782 นาง ท่าแร้ง 20/1
สุเมธ เอี่ยมพัฒนาสุข 128 นาย อนุสาวรีย์ 72/7
สุรกิจ คำประเสริฐ 837 นาย ท่าแร้ง 78/302-303
สุรชัย พรนิมิตรกุล 728 นาย ท่าแร้ง 18/60
สุรชัย วุฒิชัยกิตติกุล 554 นาย ท่าแร้ง 144/30
สุรชัย หมัดอะดั้ม 306 นาย อนุสาวรีย์
สุรเดช วงศ์สีใส 1034 นาย ท่าแร้ง 169/201
สุรพล บริสุทธิพันธ์ 1087 นาย ท่าแร้ง 102/434
สุรศักดิ์ พงษ์ชัยไกรกิติ 559 นาย ท่าแร้ง 188/50
สุรสิทธิ์ บุญลอย 458 นาย ท่าแร้ง 137/215
สุรัสน์ เสรีวิทยา 886 นาย ท่าแร้ง 163/46
สุรินทร์ ชาญวิรัตน์ 1116 นาย ท่าแร้ง
สุริยะ โตอร่ามรัตน์ 38 นาย อนุสาวรีย์ 44/162
สุริยะ ภุชงคสมุทท์ 697 นาย ท่าแร้ง 9/52
สุริยะ สีนิล 189 นาย อนุสาวรีย์
สุรีย์ สิริกมลศิลป์ 687 นาง ท่าแร้ง 246
สุรีรัตน์ ปรัชญานันทน์ 576 นาง ท่าแร้ง 200/206
สุวรรณี เชื้อวงศ์ 864 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณี บุษบงค์ 792 นาง ท่าแร้ง 22/9
สุวรรณี แสนสุข 334 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรินทร์ ขันธ์นภา 116 นาย อนุสาวรีย์ 43/84
สุวลี สุวรรณอำไพ 46 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/13
สุวัฒน์ อินคุ้ม 158 จ.ท. อนุสาวรีย์
สุวัธน์ พิชัยชาญเลิศ 434 นาย ท่าแร้ง 5/40
สุวัธย์ ราชวงษ์ 206 นาย อนุสาวรีย์
สุวิทย์ ไชยอรรถ 1053 นาย ท่าแร้ง 88/76
สุวิทย์ สรวงศารัตน์ 440 นาย ท่าแร้ง 113
สุวิมล วงษ์สิงห์ทอง 455 นางสาว ท่าแร้ง 3/245
สุวิมล วิจิตรสกลธ์ 988 นางสาว ท่าแร้ง
เสน่ห์ ขำอุดม 1049 นาย ท่าแร้ง 139/265
เสริม หมีเม่น 626 นาง ท่าแร้ง 35
เสริม เห็มทอง 373 นาย อนุสาวรีย์
เสริมกิจ วัฒวารุณ 855 นาย ท่าแร้ง 3/275
เสริมยศ เรืองเดชกรณ์ 445 นาย ท่าแร้ง
เสริมศักดิ์ จิตรศรัทธา 966 นาย ท่าแร้ง
เสรี สินธมงคล 326 นาย อนุสาวรีย์ 361/56
เสาวณีย์ คุณาไทย 873 ส.อ. ท่าแร้ง 11/283
เสาวลักษณ์ เนื่องจากนาค 579 นางสาว ท่าแร้ง 90/63
แสงจันทร์ อาจยาทา 633 นาง ท่าแร้ง
แสงวัน ถือแก้ว 415 นาง ท่าแร้ง 196
แสนชล สีดา 1055 นาง ท่าแร้ง 50/1
โสภณ ยศทะแสน 735 นาย ท่าแร้ง 40/39
โสภา บุญเกิด 879 นาง ท่าแร้ง 137/9
หงส์เศวต ปัญจขันธ์ 516 นาย ท่าแร้ง 14/6
หทัยชนก โพธิ์กลิ่น 221 นางสาว อนุสาวรีย์
หทัยรัตน์ จารุสุขวิเศษ 201 นางสาว อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย บุญสร้อย 602 นางสาว ท่าแร้ง 146/57
หนูลบ จันทะเขียน 378 นางสาว อนุสาวรีย์
หนูแวง สังข์พันธุ์ 110 นาง อนุสาวรีย์ 74/3
หรินทร์ แก้วบัวดี 594 นาย ท่าแร้ง 46/87
หลิ ทองสาย 876 นาย ท่าแร้ง 27/2
หัสยา จันทะเกษ 1015 นางสาว ท่าแร้ง 78/61
เหมือนเพ็ชร เพ่งเพียร 813 นางสาว ท่าแร้ง 90/212
องค์อาจ แหลมทองหลาง 289 นาย อนุสาวรีย์
องอาจ สมพงษ์ 465 นาย ท่าแร้ง
องุ่น จันทรมณี 331 นาง อนุสาวรีย์ 30/80
อณุตรา จันทมงคล 625 นางสาว ท่าแร้ง 139/74
อดินันท์ แตงกระโทก 74 นาย อนุสาวรีย์ 8
อติพันธุ์ แก้วประเสริฐศิลป 484 นาย ท่าแร้ง 96/104
อธิคม สุระสุนทร 631 นาย ท่าแร้ง 57
อนงค์ บัวเสนาะ 200 นางสาว อนุสาวรีย์
อนน สัจจะเทพ 399 นาย อนุสาวรีย์
อนัญญา ชนานพ 412 นางสาว ท่าแร้ง 169/137
อนันต์ เครือแก้ว 794 พล.ท. ท่าแร้ง 3/30
อนันต์ ไชยมา 776 นาย ท่าแร้ง
อนันต์ ปาณินท์ 374 นาย อนุสาวรีย์ 4
อนันต์เดช รักเงิน 541 นาย ท่าแร้ง
อนิวรรณ บุญเรืองลือ 406 นาย อนุสาวรีย์
อนุกูล วงษ์ท้วม 342 นาย อนุสาวรีย์
อนุชล ฟุ้งโล้ 387 นาย อนุสาวรีย์
อนุชา ทุนแรง 691 นาย ท่าแร้ง 134/203
อนุชา แสนโภคทรัพย์ 52 นาย อนุสาวรีย์ 192
อนุชิต จันทร์อำรุง 589 นาย ท่าแร้ง
อนุรักษ์ นาคทิพย์ 173 นาย อนุสาวรีย์ 49/278
อนุวัฒน์ กาญจนพบู 362 นาย อนุสาวรีย์ 109/130
อนุวัฒน์ หันชะนา 212 นาย อนุสาวรีย์
อภิเดช สายจันทร์ 920 นาย ท่าแร้ง
อภิฤดี เต็งมงคล 149 นาง อนุสาวรีย์ 79/27
อภิวัชร์ เสนบัว 405 นาย อนุสาวรีย์
อภิวัฒน์ เทพมณี 798 นาย ท่าแร้ง
อภิวัฒน์ อภิวัฒน์รุ่งเรือง 1117 นาย ท่าแร้ง 2/70
อมรเทพ ภามี 1099 นาย ท่าแร้ง
อมรรัตน์ เจริญวัฒนดุลย์ 774 นางสาว ท่าแร้ง 459/90
อรพรรณ ตังศรี 797 นางสาว ท่าแร้ง
อรพันธ์ ศรีสมพันธ์ 562 นาง ท่าแร้ง 188/49
อรพิน ตุ้มน้อย 137 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/152
อรพิน เยาวรัตน์ 533 นาง ท่าแร้ง 163/52
อรรถโกวิท จันทรวิภาค 665 นาย ท่าแร้ง 46/68
อรวรรณ คูเสถียร 1097 นาง ท่าแร้ง
อรอุมา เต็มสุข 153 นางสาว อนุสาวรีย์
อรุณ ดาทอง 142 นางสาว อนุสาวรีย์
อรุณ ทองนุ่ม 143 นาง อนุสาวรีย์
อรุณรัตน์ ดีเจริญ 583 นาง ท่าแร้ง
อรุณี กังแฮ 898 นาง ท่าแร้ง
อลงกรณ์ บัวชุม 317 นาย อนุสาวรีย์
อลิสสา ชฎาทอง 882 นางสาว ท่าแร้ง
อวยชัย เสวนกิตติวร 75 นาย อนุสาวรีย์
อวิลาส ชุณหกสิการ 160 นาย อนุสาวรีย์ 87/2
อษูณีย์ พุกอ้น 483 นางสาว ท่าแร้ง 37/79
อ้อยใจ หวดสันเทียะ 178 นางสาว อนุสาวรีย์
อัครเดช กลั่นสุวรรณ 277 นาย อนุสาวรีย์
อัครเดช รุ่งเรือง 418 นาย ท่าแร้ง 111/1030
อังคณา พูนทรัพย์ 127 นาง อนุสาวรีย์
อังค์สร ซาวมา 894 นางสาว ท่าแร้ง
อัจฉรา ยันตเวช 648 นาย ท่าแร้ง 55/70
อัจฉรา สุวรรณกิจ 871 นาง ท่าแร้ง 5/398
อัจฉรีย์ จันทลักขณา 356 นาง อนุสาวรีย์ 244/238
อัญชลี สุทธิพล 118 นาย อนุสาวรีย์ 86/187
อัตถพล พันธุเวช 1035 นาย ท่าแร้ง 46/109
อัมพร กลิ่นพงศ์ 937 นาง ท่าแร้ง 3/271
อัมพร เรืองประเสริฐกุล 817 นางสาว ท่าแร้ง 7/178
อัมไพร กุลสุวรรณ์ 393 นาง อนุสาวรีย์
อัมรา บุตรกูล 16 นางสาว อนุสาวรีย์
อัมรินทร์ พวงลำเจียก 793 นางสาว ท่าแร้ง
อาทิตย์ แสนหมื่น 870 นาย ท่าแร้ง
อาทิตย์ หลิ่มวิรัช 229 นาย อนุสาวรีย์
อานันต์ สีหะวงษ์ 4 นาย อนุสาวรีย์
อาภา ชูจันทร์ 832 นาง ท่าแร้ง
อาภากร เอี่ยมไธสง 232 นาง อนุสาวรีย์
อารยา เลิศสรรค์ศรัญย์ 672 นาง ท่าแร้ง 111
อาริษา จันทรสมุทร 281 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีย์ แจ่มสุวรรณ 161 นางสาว อนุสาวรีย์ 51
อารีย์ โสมวดี 772 นาง ท่าแร้ง 29/11
อารีย์ อ่วมคำ 77 นาง อนุสาวรีย์ 84/32
อาเฮง แซ่จาว 1121 นาย ท่าแร้ง 6/45
อำนาจ ประสงค์จีน 109 นาย อนุสาวรีย์ 25
อำนาจ รำพึง 949 นาย ท่าแร้ง
อำพรรณ เจียมกิม 451 นาง ท่าแร้ง 39/63
อำพัน แช่มเล็ก 1063 นางสาว ท่าแร้ง
อิทธิกร ดวงทิพย์ 491 นาย ท่าแร้ง
อิทธิกร สุรการินทร์ 950 นาย ท่าแร้ง
อิทธิพล รอดแรงค้า 678 นาย ท่าแร้ง 99/84
อิสรีย์ ขวัญแก้ว 400 นางสาว อนุสาวรีย์
อิสสรียา อินทร์พรหม 457 นาง ท่าแร้ง 46/214
อุทัย แสนสันเทียะ 760 นาง ท่าแร้ง
อุทุมพร กลิ่นอบเชย 401 นางสาว อนุสาวรีย์
อุทุมพร โชคดุลย์ 299 นางสาว อนุสาวรีย์
อุเทน จำปาน้อย 786 นาย ท่าแร้ง 89/256
อุ่นจิต อังสุรังษี 701 นาง ท่าแร้ง 9/71
อุมาภรณ์ ย้อยแสง 64 จ.ส.อ.หญิง อนุสาวรีย์
อุไลวรรณ ตันปาน 329 นางสาว อนุสาวรีย์
เอ๋ คงเทศ 2 นางสาว อนุสาวรีย์
เอกมล แสนหอม 136 นาย อนุสาวรีย์ 181/295
เอกรินทร์ ศรีจันทร์อ่อน 1002 นาย ท่าแร้ง
เอกสิทธิ์ เชยชื่น 849 นาย ท่าแร้ง 45/18
เอนก เกตุศิริ 956 นาย ท่าแร้ง 144/89
เอ็มอร หล้าคำ 5 นางสาว อนุสาวรีย์
โอภาส ชูคง 424 นาย ท่าแร้ง 161/83
ไอริณ วงส์ไพจิตร 98 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/2