เขตบางเขน ครั้งที่ 16
เขตบางเขน ครั้งที่ 16 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย เลี่ยม ขาวนุ่น อนุสาวรีย์ 522/1
2 นางสาว กุหลาบ ไทยมานะ อนุสาวรีย์ 99/51
3 นาง ประนอม ยอดชมยาน อนุสาวรีย์ 6/5
4 นาย เผชิญ ยิ้มเนตร อนุสาวรีย์ 19
5 นาง ธนวรรณ วงษ์ฉิม อนุสาวรีย์ 486
6 นาง จันทนา โมกศิริ อนุสาวรีย์ 496
7 นาง ราณี โสรัตน์ อนุสาวรีย์ 244/237
8 นางสาว ศิริพร กล่ำสุข อนุสาวรีย์ 27
9 นาย สมชาย นกแก้ว อนุสาวรีย์ 43/56
10 นาง พันธ์ สารมณี อนุสาวรีย์ 307
11 นาย วัฒนะ วากยะบรร อนุสาวรีย์ 6
12 นาย สรศักดิ์ บูชา อนุสาวรีย์ 78
13 นางสาว พาชื่น สามเสือ อนุสาวรีย์ 250/5
14 นาย วุฒิชัย ศรีรัตนพรพันธุ์ อนุสาวรีย์ 30/216
15 นาง มณฑา อ้นเพียร อนุสาวรีย์ 62
16 นาง คำพันธุ์ คำควร อนุสาวรีย์ 29/195
17 นาง ทองสุข แก้วทิ้ง อนุสาวรีย์ 118
18 นาง เขมิกา ธรรมโม อนุสาวรีย์ 40/2
19 นาย อำนวย พยาเวช อนุสาวรีย์ 28
20 นาย ทวยเทพ ภัตร์จันทน์ อนุสาวรีย์ 6
21 นาย จำปี พรหมอินทร์ อนุสาวรีย์ 49
22 นางสาว นันทนา ม่วงมณี อนุสาวรีย์ 4395
23 นาง สุชาดา ฑีฆายุวัฒน์ อนุสาวรีย์ 30/65
24 นาย พล ทองเมืองหลวง อนุสาวรีย์ 173/28
25 นางสาว จิรัชยาพร ทองเมืองหลวง อนุสาวรีย์ 173/18
26 นาง สมจิตร ใจสอาด อนุสาวรีย์ 8/76
27 นางสาว จินดา คงไชย อนุสาวรีย์ 88/19
28 นาย เขียน เกตุมาน อนุสาวรีย์ 20
29 นางสาว น้ำทิพย์ วิจิตรจั่น อนุสาวรีย์ 60/133
30 นาย ทองใบ บัวทอง อนุสาวรีย์ 114
31 นาง ณิชานันท์ ทองนำ อนุสาวรีย์ 30
32 นาง ชไมพร บุญทับ อนุสาวรีย์ 7/96
33 นาย ยุทธ ปานนาค อนุสาวรีย์ 14/1
34 นาย แฉล้ม มีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 351/10
35 นาย อภินันทน์ สิรินันทน์ อนุสาวรีย์ 210/15
36 นาง สุวิมล วรธงไชย อนุสาวรีย์ 18/125
37 นางสาว นฤมล โตคุ้ม อนุสาวรีย์ 21
38 นาง พรพิศ รักวุ่น อนุสาวรีย์ 52
39 นาง สมคิด สุวภาพ อนุสาวรีย์ 59/96
40 นางสาว วิยดา ธูปทอง อนุสาวรีย์ 31/17
41 นางสาว จิตรา จิตรประเวช อนุสาวรีย์ 84/57
42 ร.อ. ไสว บุญยืน อนุสาวรีย์ 159/163
43 นางสาว แสงเดือน หล้าพล อนุสาวรีย์
44 พันเอก ประยูร เหมือนประสาท อนุสาวรีย์ 159/34
45 นางสาว รินรดา สายหยุด อนุสาวรีย์ 83/8
46 นาง จินตนา ชาติเชื้อ อนุสาวรีย์
47 นาง ชูงาม สังข์กลม อนุสาวรีย์ 39
48 นาง ธนิดา เพชรนาค อนุสาวรีย์ 38/45
49 นาง อุไรวรรณ ธัญญอุดร อนุสาวรีย์ 12/318
50 นาย สายันต์ ทองแก้ว อนุสาวรีย์ 172/1
51 นาย วชิระชัย พิมพาภรณ์ อนุสาวรีย์ 56/62
52 นางสาว จิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ์ อนุสาวรีย์ 92/47
53 นาง พจนา พูลประเสริฐ อนุสาวรีย์ 33
54 นางสาว อุบล สุทธศรี อนุสาวรีย์ 167
55 นาย บุญช่วย อิงคามระธร อนุสาวรีย์ 557/275
56 นาง พวงพิศ ยุ่นเพียร อนุสาวรีย์ 121
57 นางสาว นิภาวัลย์ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสาวรีย์ 18
58 นาย พิศิษฐ์ พันธุ์จำปี อนุสาวรีย์ 22
59 นาย สุรัตน์ กัลยาลักษณ์ อนุสาวรีย์ 96
60 นาย สุรเชษฐ์ มีแย้ม อนุสาวรีย์ 566
61 นาง พะเนียด สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 19
62 นาง ประกอบ คำแสง อนุสาวรีย์ 29
63 ร.ต. รังสิทธิ์ จันทวัฒน์ อนุสาวรีย์ 256
64 นางสาว รุ่งทิวา โชคอนันต์ตระกูล อนุสาวรีย์ 216
65 นาย พิชิต พัฒนะสุพงษ์ อนุสาวรีย์ 46/156
66 นาย สรวิศ ศักดิ์เจริญ อนุสาวรีย์ 109/160
67 นาง ทองเรื้อ เสน่หา อนุสาวรีย์ 100
68 นาง พัฒนา มณฑา อนุสาวรีย์ 159/140
69 นาง วิมลศรี บุญณราช อนุสาวรีย์ 25/29
70 นาง ช่อ เนียมบุญนำ อนุสาวรีย์ 14/420
71 นาง จารุณี ปรีเปรม อนุสาวรีย์ 38/6
72 นาง ธันญพร สีสด อนุสาวรีย์ 12/51
73 นาย นพพล สดใส อนุสาวรีย์
74 นางสาว สุชาดา สิพิกุล อนุสาวรีย์
75 นางสาว ลำไย บุญสืบ อนุสาวรีย์
76 นาย สายัณฑ์ โยธาประเสริฐ อนุสาวรีย์ 19
77 นาย บุญเพ็ง มาลัย อนุสาวรีย์
78 นาย ทิพากร นาพันธ์ผล อนุสาวรีย์
79 นางสาว จรวย พูลศรี อนุสาวรีย์ 165
80 นาย บุญชัย เกียรติกำพลชัย อนุสาวรีย์ 9/77
81 นางสาว ปริณ หวังศิริ อนุสาวรีย์ 14/428
82 นาย จิตติ ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 56/267
83 นาย สกุล พังงา อนุสาวรีย์ 176
84 นาย ธมรัฐ บุญลี อนุสาวรีย์ 59
85 นาง วะณี ทองระย้า อนุสาวรีย์ 32/45
86 ร.ต. สมบัติ คำภีรบุตร อนุสาวรีย์ 10
87 นาย สุภี เสนานิคม อนุสาวรีย์ 29/472
88 นาง นันทิยา มลภักดี อนุสาวรีย์
89 นางสาว วิรากานต์ โพธิ์ศรี อนุสาวรีย์
90 นาง อรัญญา ขุนแร่ อนุสาวรีย์ 77/143
91 นางสาว ดรุณี มั่งมี อนุสาวรีย์ 18/73
92 นาย ธนา ตันประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 244/310
93 นาย สมชัย ขุนอินทร์ อนุสาวรีย์ 34
94 นางสาว ปิยะนุช บุริประเสริฐ อนุสาวรีย์ 40/63
95 นางสาว ศรินยา กองแก้ว อนุสาวรีย์ 85
96 นาง หรรษา ดุรงคเวโรจน์ อนุสาวรีย์ 4
97 นางสาว กาญจนา พลังจิตรกุล อนุสาวรีย์ 92/17
98 นางสาว นุชนภางค์ เรืองวิเศษ อนุสาวรีย์ 37/21
99 นาย ชัชวาลย์ เทียนชัยฤกษ์ อนุสาวรีย์ 9/310
100 นาย ปรีชา นะเป๋า อนุสาวรีย์ 33/230
101 นาง วนิดา ชุจิมูระ อนุสาวรีย์ 12/26
102 นาง ภิตินันท์ บุญยืน อนุสาวรีย์ 181/209
103 นางสาว กนกกุล เกียรติศิริอนันต์ อนุสาวรีย์ 32
104 นาย ผดุงศักดิ์ เทียนไพโรจน์ อนุสาวรีย์ 14/44
105 นาย หริธร อัครพัฒน์ อนุสาวรีย์ 10/36
106 นางสาว จำเนียร เส็งศิริ อนุสาวรีย์ 1
107 นาง ประไพจิตร ศรัญย์เลขา อนุสาวรีย์ 9/97
108 นางสาว พนมพร ไพเราะ อนุสาวรีย์ 29/524
109 นาย สมชาย ศรีเจริญธรรม อนุสาวรีย์ 39
110 นาง มาลินี สินธุ์ฉาย อนุสาวรีย์ 181/7
111 นาย สิทธาจารย์ เสียงเพราะ อนุสาวรีย์ 181/306
112 นาย โกมุท คงเทศ อนุสาวรีย์ 12/221
113 นาย ทวีศักดิ์ สิริวัฒนวโรดม อนุสาวรีย์ 119/4
114 นาง สารภี แสงจักร์ อนุสาวรีย์ 53
115 นาง ศุภวรรณ หวังชูชอบ อนุสาวรีย์ 77/75
116 นาง บุญมี ตรีศรี อนุสาวรีย์ 9/558
117 นาง พีรญา กุศลสร้าง อนุสาวรีย์ 55/1
118 นาย จิรเดช ไชยหา อนุสาวรีย์
119 นาย วิทยา สุกาวิน อนุสาวรีย์ 191/2
120 นาย ประทวน หลักโคตร อนุสาวรีย์ 94/35
121 นาย พก ศรชัยไพศาล อนุสาวรีย์ 14/99
122 นาย ยุนนท์ จิตตไสยะพันธ์ อนุสาวรีย์ 55/9
123 นางสาว กมลวรรณ อักษร อนุสาวรีย์ 226
124 นางสาว องอาจ ผุยแพง อนุสาวรีย์
125 นาย เสี่ยน พรหมศร อนุสาวรีย์ 48
126 นางสาว สมหมาย แสงสว่าง อนุสาวรีย์ 26/2
127 นาย ยอดชาย ศิริเวช อนุสาวรีย์ 155/3
128 พ.อ.อ. สุรศักดิ์ ภาคพิธเจริญ อนุสาวรีย์ 96
129 นาย สมศักดิ์ บุญเลี้ยง อนุสาวรีย์ 44/2
130 นางสาว กชพรรณ วัชรานุเคราะห์ อนุสาวรีย์ 227/173
131 นาย ทนงศักดิ์ แซ่เฮ้ง อนุสาวรีย์ 99/252
132 นางสาว สมพิศ วิจิตรสาร อนุสาวรีย์ 40
133 นางสาว รัจชลัน วิจิตรสาร อนุสาวรีย์ 36
134 นาง สำเภา เพ่งจินดาวงศ์ อนุสาวรีย์ 64/85
135 นาย สอาง อินตะวิน อนุสาวรีย์ 2/21
136 นาย กุศล ศรีตุลานนท์ อนุสาวรีย์ 77/240
137 นาง เทพศริน ไทยสิทธิ อนุสาวรีย์ 88/9
138 นางสาว ณัฐฐาพันธ์ ธนศุทธวงศ์ อนุสาวรีย์ 39/143
139 นาง ลดาวัลย์ นกหมุด อนุสาวรีย์ 7
140 นาย ประเวช วิเรขรัตน์ อนุสาวรีย์ 2
141 นาย ดิเรก ฤทธิมโนมัย อนุสาวรีย์ 11/141
142 ร.ต. สุบรรณ แสงสว่าง อนุสาวรีย์ 60/47
143 นาง ปพิชญา สงวนจิตร์ อนุสาวรีย์ 14/382
144 นาย พรชัย ศรีเข้ม อนุสาวรีย์ 5
145 นาย สมเกียรติ ก้านสำโรง อนุสาวรีย์
146 ร.ท. สมบัติ ศรนารายณ์ อนุสาวรีย์ 77/239
147 นาย อานนท์ จันทวิช อนุสาวรีย์ 29
148 นาง รำไพพร บุณโยทยาน อนุสาวรีย์ 86/65
149 นางสาว ทรงลักษณ์ พงษ์สวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 3/2446
150 นาย เอกวิทย์ บุญยรางกูร อนุสาวรีย์ 108/165-6
151 นาย สมพร ดีคะสัมพันธ์ อนุสาวรีย์ 181/347
152 นาง สุภาพ เนียมวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 49/269
153 นาย สุชาติ นาคคชฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 159/46
154 นาง วิมล ลิมป์รุ่งรัตนา อนุสาวรีย์ 9/40
155 นาย สุขสันต์ พรหมคำ อนุสาวรีย์ 56/268
156 พ.ต. ประเสริฐ กรีธาพล อนุสาวรีย์ 11/154
157 นางสาว อุไรวรรณ เนียมกสิพงษ์ อนุสาวรีย์ 29/21
158 นาย เธียรสิทธิ พรณัฐวุฒิกุล อนุสาวรีย์ 53/18
159 นาย รุ่งเรือง สีน้อย อนุสาวรีย์ 85
160 นาย โสภณ เอี่ยมกระสินธุ์ อนุสาวรีย์ 56/316
161 นาง จันทร์เพ็ญ มูลอินทร์ อนุสาวรีย์ 49/168
162 นาย กฤษณะ ดาวเรืองนภา อนุสาวรีย์ 49/58
163 นางสาว ธิติยา ตันชนานนท์ อนุสาวรีย์ 276/32
164 นาง วันดี จิตเจริญ อนุสาวรีย์ 348/11
165 นาง วัจรี มณีโชติ อนุสาวรีย์ 18
166 นาง วรรณี วรสินธพ อนุสาวรีย์ 11/30
167 นาย สุพรรณ มุกดา อนุสาวรีย์ 232/2
168 นาย โอสถ พจน์กุดั่น อนุสาวรีย์ 49/479
169 นางสาว เกื้อกูล อุตรารัชต์กิจ อนุสาวรีย์ 50/33
170 นางสาว กนกวรรณ บัณฑิตาโสภณ อนุสาวรีย์ 108/8
171 นางสาว วัชลียา แก้วการไร่ อนุสาวรีย์ 7/10
172 นาย ทองสืบ ด้วงแสง อนุสาวรีย์ 3
173 นางสาว ธนิดา ตระกูลแก้ว อนุสาวรีย์ 33/100
174 นางสาว กรสุชา ปาลศิริ อนุสาวรีย์ 38/89
175 นาง นฟมล หุโลประการกุล อนุสาวรีย์ 180/214
176 นางสาว กริชผกา บุญเฟื่อง อนุสาวรีย์ 15
177 นาง สุรัตนา ปานดำ อนุสาวรีย์ 11/166
178 พล.ต. วีรยุทธ นกวิเชียร อนุสาวรีย์ 44/74
179 นาง สุวรรณา รัตนวัน อนุสาวรีย์ 4
180 นางสาว ดวงรัตน์ คำใจสูง อนุสาวรีย์ 34
181 นางสาว สุวิชา ชยันตธีระศิลป์ อนุสาวรีย์ 59/102
182 นาย สุทัศน์ ธีระวัฒน์ อนุสาวรีย์ 10
183 ด.ต. ปรินทร พลรัฐอนาสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 39/12
184 นางสาว ดวงจันทร์ วันลักษณ์ อนุสาวรีย์
185 นางสาว กรอยใจ ศรีหวัง อนุสาวรีย์ 7/11
186 นาง ทิวาทิพย์ ศรีมาจันทร์ อนุสาวรีย์ 365
187 นาย พีทพงษ์ ภู่เขียว อนุสาวรีย์
188 นาง จุรีย์รัตน์ เนียมรักษ์ อนุสาวรีย์ 62
189 นางสาว ภัทธิรา รุจิโกไศย อนุสาวรีย์ 39/24
190 นาย วิทูร ประสารแก้ว อนุสาวรีย์ 230
191 นางสาว แอ็ด ดีละเมียด อนุสาวรีย์ 244
192 นาย สันติ ดอนแก้ว อนุสาวรีย์ 243/27
193 นาง พยงค์ เกิดโภคา อนุสาวรีย์ 44
194 นาง แต่ง ทัพศรีรักษ์ อนุสาวรีย์
195 นางสาว ธัญญา บรรจงรักษ์ อนุสาวรีย์ 35/7
196 นาย ธนะ ดารามาศ อนุสาวรีย์ 88/52
197 นาย ศิริศักดิ์ รัชสมบัติ อนุสาวรีย์
198 พ.ต. สุวรรณ เพ็ญโฉม อนุสาวรีย์ 24
199 นาง วรลักษณ์ รวมทรัพย์ อนุสาวรีย์
200 น.อ.หญิง ระพินทร์ แสงสีนิล อนุสาวรีย์ 86/227
201 นางสาว ปรีดา พากเพียร อนุสาวรีย์ 159/136
202 นาย ประยุตติ ปริกสุวรรณ อนุสาวรีย์ 128
203 นาย สมชาย เถกิงนาม อนุสาวรีย์ 77/178
204 นาย สุรเชษฐ ตระกูลฤทธิ์ อนุสาวรีย์
205 นางสาว จันทร์สุดา ชาดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 5/26
206 นางสาว สุพรรณี ขาวคง อนุสาวรีย์ 121/36
207 นาง เยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว อนุสาวรีย์ 96/74
208 นางสาว จันทร์แรม ศิลพร อนุสาวรีย์
209 ร.อ. พงศ์พันธ์ แก้วจินดา อนุสาวรีย์ 322/1
210 นางสาว สุภาพ เปลื้องเข็ญ อนุสาวรีย์ 29/574
211 นาง เพ็ญภาพ พุกพูน อนุสาวรีย์ 30/85
212 นาง บุญช่วย แสงประไพ อนุสาวรีย์
213 นาย วิจิตร วรรธนาคม อนุสาวรีย์ 53
214 นางสาว ขจิตรา ขจิตศรีรัตน์ อนุสาวรีย์
215 นาย เสนีย์ ณ นคร อนุสาวรีย์ 29/136
216 นาย บรรจบ หลักรอด อนุสาวรีย์ 29/7
217 นางสาว กรุณา ตั้งเบญจผล อนุสาวรีย์ 144/21
218 นาง เฉลียว ปัตนกุล อนุสาวรีย์ 92
219 นางสาว สุกัญญา แซ่โง้ว อนุสาวรีย์ 99/157
220 นาย เสกสรรค์ สุขยิ่งเจริญ อนุสาวรีย์ 92/51
221 นาย ราชันย์ ขาวมัย อนุสาวรีย์ 201/11
222 นางสาว เจริญ สระทองหน อนุสาวรีย์ 181/114
223 นาย เทอดศักดิ์ เชี่ยวชาญศักดา อนุสาวรีย์ 38/36
224 นาย ทรรศนันทน์ ชัยธีระสุเวท อนุสาวรีย์ 332
225 นาย สมบัติ ศิริจานุสรณ์ อนุสาวรีย์ 181/326
226 นาง ลำพวน พันธุ์สมบัติ อนุสาวรีย์ 262
227 นาง ปฎิมา ไชยะสนธิ์ อนุสาวรีย์
228 นาย สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง อนุสาวรีย์ 22/35
229 นาง กุสุมา ชีวะก้องเกียรติ อนุสาวรีย์ 44/266
230 นาย อวิรุทธ์ มุสิกบุตร อนุสาวรีย์ 43
231 นาย วีระชัย เกรียงไกร อนุสาวรีย์
232 นาง พเยาว์ มายูระปินชะ อนุสาวรีย์ 11/63
233 นาย สุรเจต ทองหน้าศาล อนุสาวรีย์ 81
234 นาย คำตา มงคล อนุสาวรีย์ 43/366
235 นาง อภิวันท์ รมณียางกูร อนุสาวรีย์ 43/1
236 นาง กรลักษณ์ โคอิเกะ อนุสาวรีย์ 43/448
237 นาง วีรยา ลิ้มเจริญ อนุสาวรีย์
238 นาย ณัฐชัย จามรธรรมกุล อนุสาวรีย์ 67/15
239 พ.ต. เฉลิม นาคทอง อนุสาวรีย์ 29/104
240 นางสาว จันดี สารเสวก อนุสาวรีย์ 49/24
241 นาย พรเทพ แซ่ตั้ง อนุสาวรีย์
242 นาง อรุณศรี พฤกษาแก้ว อนุสาวรีย์ 208/16
243 นาง สน เพ็ชร์อินทร์ อนุสาวรีย์ 90/1
244 นางสาว สุวรรณา ศรีสุพรรณถาวร อนุสาวรีย์ 108/318
245 นาย ปรัศว์ กุลดิลก อนุสาวรีย์ 19/22
246 นาง พิมพ์นิภา ทรัพย์สำรวย อนุสาวรีย์ 88/33
247 นาย มงคลชัย ตะวันพาณิช อนุสาวรีย์
248 นาง มาลี เมฆเกรียงไกร อนุสาวรีย์ 7/16
249 นาย จักรกฤษณ์ วงษ์กาญจนกุล อนุสาวรีย์ 202/29
250 นาย บุญธรรม พรโคกกรวด อนุสาวรีย์ 518/1
251 นางสาว พรประภา ปัทมวงศ์จริยา อนุสาวรีย์ 50/68
252 นาย รุ่งธรรม บริสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 72/221
253 นาย พงษ์ศักดิ์ มะกรูดทอง อนุสาวรีย์ 73
254 นางสาว สายธาร ยงเพชร อนุสาวรีย์
255 นาง สุนทรี วัชรเกตุ อนุสาวรีย์ 244/27
256 นาย จรัส โรหิตะชาติ อนุสาวรีย์ 24
257 นาย ทิว เล้าไพศาล อนุสาวรีย์
258 นางสาว นันทวัน แสงนาค อนุสาวรีย์ 83
259 นางสาว สุภัทรา แสงนาค อนุสาวรีย์ 81
260 นาง สรญา แสงไชย อนุสาวรีย์ 26
261 นางสาว พานี พานิชกูล อนุสาวรีย์ 159/167
262 นางสาว มนัญญา ตันติเวชรักษ์ อนุสาวรีย์ 114
263 นางสาว ดวงทิพย์ เจียมสากล อนุสาวรีย์ 31/24
264 พล.อ.ต. สิทธิชัย จินดาอินทร์ อนุสาวรีย์ 23
265 นาย ธันวา ทานะเนตร์ อนุสาวรีย์
266 นางสาว วีรยา อุตมฉันท์ อนุสาวรีย์ 28/35
267 นาย สมชาย กลีบเมฆ อนุสาวรีย์
268 นาง วราภรณ์ ทิพโรจน์ อนุสาวรีย์ 181/201
269 นาง ลัดดา ฟักเฟื่องบุญ อนุสาวรีย์ 14/67
270 นาง สุพัตรา วรมาลี อนุสาวรีย์
271 นาย ภาณุพงศ์ จันทร์ศรี อนุสาวรีย์ 228
272 นาย คำรณ อ่อนสุดรักษ์ อนุสาวรีย์
273 นาย พลวัต จันทร์แสง อนุสาวรีย์
274 นาย นเรนทร์ เคแสง อนุสาวรีย์
275 นางสาว กาญจนา อัคจุล อนุสาวรีย์
276 นางสาว สุพิน ภูมิเกาะ อนุสาวรีย์
277 นางสาว สมจิตร ไตรสถาน อนุสาวรีย์ 130/1
278 นาง วิทยา สารเอื้อย อนุสาวรีย์
279 พล.ต. ปรีชา ฤกษ์สันทัด อนุสาวรีย์ 21
280 นางสาว ราวัลย์ พลล่า อนุสาวรีย์ 59/42
281 นาง นันทิยา เตชะเทียมจันทร์ อนุสาวรีย์ 14
282 นาย ศักดา ทวิชศรี อนุสาวรีย์ 52/20
283 นาง วรรณี บุญสิริสัมพันธ์ อนุสาวรีย์
284 นาย เจิดศักดิ์ ชีวะก้องเกียรติ อนุสาวรีย์ 43/333
285 พล.อ. เอกจิตต์ ติณสูลานนท์ อนุสาวรีย์ 4/215
286 นาย พิสิทธิ์ ศิริวรรณ อนุสาวรีย์ 34
287 นาย พยนต์ บำรุงกิจ อนุสาวรีย์ 44/58
288 นางสาว ธริสรา ฟูน้อย อนุสาวรีย์ 11/153
289 นาง พัทธนันท์ เฑียรวิสิฐ อนุสาวรีย์
290 นาง จินตนา วงศ์รักไทย อนุสาวรีย์
291 นาย อนุสิทธิ์ สิงห์เงิน อนุสาวรีย์
292 นาย ใส กลั่นความดี อนุสาวรีย์
293 นาง สุนิสา แป้นสุวรรณ อนุสาวรีย์
294 นาย เสถียร หอมชะมด อนุสาวรีย์
295 นาย สมพาส จิณะกับ อนุสาวรีย์
296 นาง ฉลวยลักษณ์ ไข่มุกด์ อนุสาวรีย์ 10
297 นาย เหลี่ยม สิมมา อนุสาวรีย์
298 นาย ประสิทธิ์ คลังนุช อนุสาวรีย์ 181/214
299 นาย สนิท หงษ์โต อนุสาวรีย์ 140
300 นาย เจษฎา วงษสกุลดี อนุสาวรีย์
301 นาง สุธีรัตน์ สร้อยเพชร อนุสาวรีย์ 72
302 นาย สมจิต สายแจ่ม อนุสาวรีย์
303 นางสาว บรรจงลักษณ์ วังศิลาบัตร อนุสาวรีย์ 88/9
304 นาง ลัดดา ตรีชิด อนุสาวรีย์
305 นางสาว ทองพูน เครือวัน อนุสาวรีย์
306 นาย ภาคภูมิ มั่งคั่ง อนุสาวรีย์ 92/13
307 นาง พิมพา แตงน้อย อนุสาวรีย์
308 นาง ไสว พุทธไทย อนุสาวรีย์
309 พ.อ.อ. พิษณุศักดิ์ ภาคอรรถ อนุสาวรีย์ 48
310 นาย แสนชัย เจนวิบูลกิจ อนุสาวรีย์ 44/22
311 นางสาว มาลัย ผาสุโก อนุสาวรีย์ 9/308
312 นาย สุรินทร์ รักษาผล อนุสาวรีย์
313 นาย ธนประเสริฐ เจนวิบูลกิจ อนุสาวรีย์ 44/20
314 นางสาว พรรณงาม เทพสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 9/321
315 นางสาว อัมรา จุ้ยจินดา อนุสาวรีย์ 16
316 นาย ประยุทธ คำดี อนุสาวรีย์ 44
317 นาย นิกร คุ้มเสถียร อนุสาวรีย์
318 นาย สุวิชชา มุสิจรัล อนุสาวรีย์ 225/129
319 นาย ชัชวาล เอกสุวรรณรัศมี อนุสาวรีย์ 181/131
320 นาง วรรษมน วรสถิตย์ อนุสาวรีย์ 3/1193
321 นางสาว วันเพ็ญ วรรณพงษ์ อนุสาวรีย์ 39
322 นาย สุริยน ประสิทธเมกุล อนุสาวรีย์ 11/148
323 นาง เจริญพร ช้างเขียว อนุสาวรีย์
324 นางสาว บุษกร ตุมราศวิน อนุสาวรีย์ 14/250
325 นางสาว ศิริเพ็ญ วงศ์สุด อนุสาวรีย์ 24
326 นางสาว สมวรรณ สุนิภาษา อนุสาวรีย์ 180/190
327 นางสาว ภาวินี คุณาริยานุกูล อนุสาวรีย์ 227/45
328 นาย จิรศักดิ์ สุขสุวรรณ อนุสาวรีย์ 18/168
329 นาง วิลัยวรรณ ศักดิ์เสมอพรหม อนุสาวรีย์ 4/224
330 น.อ. สุนทร วงษ์สวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 34
331 นาย ธนา อุ่นจิตต์ อนุสาวรีย์ 91/43
332 นาย ประสาร วิบูลย์รัตนศรี อนุสาวรีย์
333 นาย เรวัต วงศ์กริช อนุสาวรีย์ 52/25
334 นางสาว อุไร นิลต่าย อนุสาวรีย์ 70/109
335 นาย วรรัตน์ สว่างโสดา อนุสาวรีย์
336 นาง ผ่องศรี มุสิกุล อนุสาวรีย์ 99/278
337 นางสาว สุรยา เตโชพิทยากูล อนุสาวรีย์ 14/541
338 นาย เผด็จ ขุนทอง อนุสาวรีย์ 108
339 นาย คุณากร เศรษฐี อนุสาวรีย์ 11/116
340 นาย ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก อนุสาวรีย์ 37/118
341 นาง จิราภรณ์ ชำนาญนาค อนุสาวรีย์ 325/11
342 นางสาว จารุวรรณ มงคลวิจิตสกุล อนุสาวรีย์ 43/150
343 นาย สวีน รอหันต์ อนุสาวรีย์ 12/67
344 นาง จารุวรรณ อินทุวัฒนกุล อนุสาวรีย์
345 นาย วีราวัฒน์ ขันคำ อนุสาวรีย์
346 รท. ประมุข ผิวขาว อนุสาวรีย์ 102
347 นาง พาณิชย์ จิรัฐิติกาล อนุสาวรีย์ 271
348 นาย สุขุม ขันแก้ว อนุสาวรีย์ 99/181
349 นาย อโณปกรณ์ จินะตา อนุสาวรีย์
350 นาง วรทัย ถนอมวงศ์ อนุสาวรีย์ 86/124
351 นาย บวร จารุธรรมากร อนุสาวรีย์ 494/13
352 นาย สมศักดิ์ ลายคำ อนุสาวรีย์
353 นางสาว ประนอม เวียนระวัง อนุสาวรีย์
354 นาย ชัยรัตน์ โภชนา อนุสาวรีย์ 83/27
355 นาง เยื้อน เสาวดี อนุสาวรีย์ 10/199
356 นาง ประครอง เกษรล้ำ อนุสาวรีย์
357 นาย คูณ อุทัยกลม อนุสาวรีย์ 3/552
358 นาย จันทร์ทอง ศรีสงคราม อนุสาวรีย์ 60/4
359 นาง สมพงษ์ คล่องแคล่ว อนุสาวรีย์ 80
360 นางสาว เรไร ตาปนานนท์ อนุสาวรีย์ 49/164
361 นางสาว สมหมาย เพชรดี อนุสาวรีย์ 57/69
362 นาง เสถียร คงคาพันธุ์ อนุสาวรีย์
363 นาย ธนยศ สุวรรณทัต อนุสาวรีย์ 180/294
364 นาย ธีรวิทย์ สายธนู อนุสาวรีย์ 120/15
365 นาย มนัส กระแสร์ญาณ อนุสาวรีย์ 212
366 นาง ผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ อนุสาวรีย์ 57/34
367 นาง อรุณ สิงห์ทอง อนุสาวรีย์ 4/147
368 นาย ประพันธ์ศักดิ์ ชมภูวงค์ อนุสาวรีย์
369 นางสาว ชุ่นกุย แซ่อั้ง อนุสาวรีย์ 343/13
370 นางสาว ธิวาภรณ์ สังขพงศ์ อนุสาวรีย์ 7
371 นาง นันทวัน ชุวัสวัต อนุสาวรีย์ 14/327
372 นาย ประวิช จันทร์แย้มไผ่ อนุสาวรีย์ 225/77
373 นาย ชาลี ทองธุลี อนุสาวรีย์ 56/196
374 นาย สกล คลังทอง อนุสาวรีย์ 14/222
375 นาง ปรางทอง กฤตชญานนท์ อนุสาวรีย์ 111/123
376 นาย วิชัย สุภอมรพันธุ์ อนุสาวรีย์ 92/28
377 นาง มณี ขันธอุดม อนุสาวรีย์ 44/62
378 นาย ธีรพงษ์ แต้นำตระกูล อนุสาวรีย์ 98/72
379 นาย อาดิษฐ นรสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
380 นาย ชาญชัย ไชยพันธ์ อนุสาวรีย์ 361/16
381 นาย เกรียงกริช อรรฐาเมศร์ อนุสาวรีย์ 73
382 ร.ต. กุหลาบ ทองสว่าง อนุสาวรีย์ 36/1
383 นาง ธารินี ยางงาม อนุสาวรีย์ 180/340
384 นางสาว ละออง เสือศิริ อนุสาวรีย์ 130
385 นาง สุนที ภักดีสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 10/66
386 นาย ณัลทวัฒ กิ่งรุ้งเพชร อนุสาวรีย์ 1
387 นาง จันทร์เพ็ญ จันทนา อนุสาวรีย์ 24
388 นาย พลชิต บัวแก้ว อนุสาวรีย์ 54
389 นางสาว ชณิฐตา สู่สุข อนุสาวรีย์
390 นาง อรทัย ภาศักดี อนุสาวรีย์ 59/132
391 นาง วรรณา เอี่ยมงาม อนุสาวรีย์ 12/281
392 นาง เมษา กมุทะรัตน์ อนุสาวรีย์ 353
393 นาง นิภาพันธ์ บุญรอด อนุสาวรีย์ 131
394 นางสาว จิตรา ทรัพย์แก้ว อนุสาวรีย์ 60/55
395 นาง อัญชลี ศิริสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 2108
396 นาง นัยนา สัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 180/291
397 นาย สมหมาย สุพร อนุสาวรีย์ 32
398 นางสาว อำภาพร บุญเทศนา อนุสาวรีย์ 199/1
399 นางสาว ชมพูนุท เชลงศักดิ์ อนุสาวรีย์ 11/82
400 นาง สายสุนีย์ สินสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 96/77
401 นางสาว ปาริชาติ ช้อนทอง อนุสาวรีย์ 94/41
402 นางสาว ยุวดี ทัดมาลา อนุสาวรีย์ 37/32
403 นาย ธวัชชัย จุฬาคำ อนุสาวรีย์ 160
404 นาย สัมพันธ์ ร่มสายหยุด อนุสาวรีย์
405 นาย สมชาติ จงสุวณิชย์ อนุสาวรีย์ 100/38
406 นาย สิขรินทร์ พฤฒปภพ อนุสาวรีย์ 50/16
407 นางสาว ณัฐชยา ทรงทิมไทย อนุสาวรีย์ 60/18
408 นาง วรวลัญช์ ปราณอุดมรัตน์ อนุสาวรีย์ 348/3
409 นางสาว อารดา พึ่งคุณธรรม อนุสาวรีย์ 343/9
410 นาย สมชาย พลเมืองศรี อนุสาวรีย์ 557/325
411 นาย วิเชียร จีนหนู อนุสาวรีย์ 16
412 นาง รัตนา ตังกานนท์ อนุสาวรีย์ 43/441
413 นาง อมรวรรณ นิลสุวรรณ อนุสาวรีย์ 8/59
414 นาย นนทนันท์ ภิรมย์เสวก อนุสาวรีย์ 48
415 นาง กรวี ฤทธิศิลป์ อนุสาวรีย์ 211/4
416 นางสาว มัณฑนา ปิยะมาดา อนุสาวรีย์ 11/50
417 นาย ชุมพล อนุสรณ์เสรี อนุสาวรีย์ 341
418 นาย เด่นชัย อัครเดชาชัย อนุสาวรีย์ 43/450
419 นาย ทศพล โคตุดร อนุสาวรีย์ 30/235
420 นางสาว จำเริญ รุจิภิญโญโสภานนท์ อนุสาวรีย์ 85
421 นาง ศิริพร พันธุ์พาณิชย์ อนุสาวรีย์ 44/177
422 นาย สุรินทร์ ฤทธิ์ประเสริฐ์ อนุสาวรีย์ 9/122
423 นาย สมศักดิ์ สุขกะ อนุสาวรีย์ 12/127
424 นางสาว ปทิดา รัตนอารีกุล อนุสาวรีย์ 31/23
425 นาง กรองแก้ว พรรณรักษา อนุสาวรีย์ 90/3
426 พ.ต.ท.หญิง มาลินี ตรีเนตร อนุสาวรีย์ 92/187
427 นาย สมบูรณ์ วงศ์สุทธิเลิศ อนุสาวรีย์ 88/134
428 นาย สยม แต่เจริญ อนุสาวรีย์ 244/308
429 นาง อามร รุ่งโรจน์กิตติกุล อนุสาวรีย์ 76/113
430 นาย ปิยวุฒิ ณ พัทลุง อนุสาวรีย์ 22
431 นางสาว จงกลณี เยี่ยมวัฒนา อนุสาวรีย์ 16
432 นางสาว อรทัย อุ่นกุศลภักดี อนุสาวรีย์ 433
433 นางสาว ยุพา ชัยไพรินศิริ อนุสาวรีย์ 145/3
434 นาง เกศสุณี จงรักษ์สิทธิกุล อนุสาวรีย์ 60/50
435 นาย วิศิษฎ์ วิริยะธรรมกุล อนุสาวรีย์ 11/144
436 นาย วัชรินทร์ ใจสมุทร อนุสาวรีย์ 82/27
437 พ.ท. เชวงศักดิ์ เอี่ยมกระสินธุ์ อนุสาวรีย์ 56/315
438 นาง จำเนียร คงทรัพย์ อนุสาวรีย์ 199
439 นาย สยาม ไกรมณี อนุสาวรีย์
440 ร.ท. ธานี ดีมงคล อนุสาวรีย์ 113
441 นางสาว พรรณี เศวตทัต อนุสาวรีย์ 86/1
442 นางสาว นันทนา ลี๊วิริยะไพฑูรย์ อนุสาวรีย์ 12/277
443 นาย มานิต จะแจ้งผล อนุสาวรีย์ 93
444 นาง ทัศนียา สุปรีชากร อนุสาวรีย์ 24
445 นาย สมหวัง ไชยอนันต์พร อนุสาวรีย์ 12/7
446 นาง จิราพร คงศิริ อนุสาวรีย์ 249
447 นาย เฉลิมศักดิ์ ฉิมโพธิ์กลาง อนุสาวรีย์ 11
448 นาย ชาญชิต จั่นเพชร อนุสาวรีย์ 10/44
449 นาง จิรยา สุวรรณเกิด อนุสาวรีย์
450 นางสาว นิภาพร อุดมพงศ์ อนุสาวรีย์ 92/41
451 นาง สุภาพ โสมาศรี อนุสาวรีย์ 58
452 นาย ขัณฑ์ชาติ เทียมนุช อนุสาวรีย์ 12/314
453 นางสาว จุฑารสา กาญจนสาย อนุสาวรีย์ 75
454 นาง จารุมน นาคเจริญ อนุสาวรีย์ 9/228
455 นาง วิภาวดี นะอ่อน อนุสาวรีย์ 47
456 นาย ชาติชาย สีตลารมณ์ อนุสาวรีย์ 9/99
457 นางสาว ศิริทิพย์ กาญจนสาย อนุสาวรีย์ 77
458 นาง เพ็ญลักษณ์ เอกรังษี อนุสาวรีย์ 241/422
459 นาย อภิชัย ระเบียบ อนุสาวรีย์ 56/328
460 นาง สุดาวดี เวชยากิจ อนุสาวรีย์ 70/121
461 นาย สมชาย เอกรังษี อนุสาวรีย์ 244/519
462 นาย รัชกฤต เมฆวัฒนกุล อนุสาวรีย์ 43/389
463 นาย ประชา ตามสมัคร อนุสาวรีย์ 1
464 นาง ชลธิชา สายศิลา อนุสาวรีย์ 130/3
465 นาง พรทิพย์ ตัณฑศรี อนุสาวรีย์ 69/7
466 นาย ชานัน เอี้ยวสกุล อนุสาวรีย์ 3/2529
467 นางสาว จันทรา นามวรรณ อนุสาวรีย์
468 นางสาว บุราณี นามเนียม อนุสาวรีย์
469 นาย บุญรักษ์ สาริมาน อนุสาวรีย์ 225/134
470 นาย สุริยา แฝงดาหาร อนุสาวรีย์
471 นาย สมโภชน์ นะอ่อน อนุสาวรีย์ 45
472 นาย ภาคิน ปันวิชัย อนุสาวรีย์ 181/204
473 นาง วัลลภา แตงอ่ำ อนุสาวรีย์ 129
474 นาง ภริดา โตตาบ อนุสาวรีย์ 44/361
475 นางสาว สุทริลักษณ์ บอดพยุง อนุสาวรีย์ 101
476 นางสาว วิไลพร สุวรรณชาติ อนุสาวรีย์ 10
477 นาย ปราโมทย์ โพธิ์พุทธนันท์ อนุสาวรีย์ 97/3
478 นางสาว มยุรี สุขสมถิ่น อนุสาวรีย์ 244/246
479 นาย จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ อนุสาวรีย์ 159/121
480 นาง สุภาพร หิรัณยตระกูล อนุสาวรีย์ 70/114
481 นางสาว พิสินี วนิติกุล อนุสาวรีย์ 219/1
482 นาง วรารัตน์ สภานนท์ อนุสาวรีย์ 118/11
483 นาย ยุทธนา กล้าหาญ อนุสาวรีย์ 7/9
484 นาง จิรพรรณ สุภโชคสหกุล อนุสาวรีย์ 56/244
485 นางสาว ศิรี ประยูรหงษ์ อนุสาวรีย์ 19
486 นาย มณฑล วรนิติกุล อนุสาวรีย์ 342/8
487 นาง ประทุม น้อมนอม อนุสาวรีย์
488 นาง ไพเราะ เวชวิธี อนุสาวรีย์ 108/22(12)
489 นางสาว ภัทราพร ยิ้มละม้อ อนุสาวรีย์ 8
490 นาย ประทีป ดีมี อนุสาวรีย์
491 นาย นันทยา นาฬิกาวิท อนุสาวรีย์ 180/420
492 นาย คำผิว อุญาภาค อนุสาวรีย์ 30/251
493 นาย สุนทร โลหาชีวะ อนุสาวรีย์ 158/1
494 นางสาว ลักคณา สิทธิเดช อนุสาวรีย์
495 นาง อัมพร สุวรรณกูฎ อนุสาวรีย์ 255
496 นาง สิริรักษ์ วิเชียรณรัตน์ อนุสาวรีย์ 84
497 นาง ฉวี สายเพ็ชร อนุสาวรีย์ 21
498 นาง ยุพิน เอี่ยมสุเมธ อนุสาวรีย์ 84/2
499 นาย สุรินทร์ ฉัตรชัยมงคล อนุสาวรีย์ 47 เดิม 50/9
500 นาง วิไล เดชะ อนุสาวรีย์ 98/4
501 นางสาว สุชาดา อาคมวัฒนะ อนุสาวรีย์ 21
502 นางสาว ระวีวรรณ วรนิติกุล อนุสาวรีย์ 342/9
503 นาง ธรธนวรรณ โอกาศ อนุสาวรีย์ 100/84
504 พล.ท. อมร กิ่งเกตุ อนุสาวรีย์ 180/245
505 นางสาว สร้อยสุดา ไกรสุริยวงศ์ อนุสาวรีย์ 26
506 นาย จุมพฏ ยิ้มละมัย อนุสาวรีย์ 18/14
507 ด.ต.หญิง พัชรินทร์ พรพุทธรัต อนุสาวรีย์ 59
508 นางสาว บุณยานุช สุขทองสา อนุสาวรีย์ 22
509 นางสาว ศรุดา ยิ้มละมัย อนุสาวรีย์ 11/34
510 นางสาว คำ วงแก้ว อนุสาวรีย์
511 นาย สุชาติ ศุภวรรธนางกูร อนุสาวรีย์ 37/219
512 นาง สายสุนีย์ บุญเต๊ก อนุสาวรีย์ 24/4
513 นาย ปัญญาพล พลนิล อนุสาวรีย์
514 นาง ยอด วงษ์น้อย อนุสาวรีย์ 23
515 นาย พิศิษฎ์ คงสัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 10/217
516 นาง วรินทร์อร จันทร อนุสาวรีย์ 68
517 นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ อนุสาวรีย์ 180/265
518 นาง จิตมณีแสง นันทกิจ อนุสาวรีย์ 197
519 นาง จันทร์ทัศน์ เพ็ญธิสาร อนุสาวรีย์ 28
520 นาง อามรี ราชานาค อนุสาวรีย์ 58
521 พ.ต.อ. ลออ แตงใบ อนุสาวรีย์ 403
522 นาย สุรชัย ภาณุวัฒน์พงษ์กุล อนุสาวรีย์ 36
523 นาย ธนกร พงษ์ไทย อนุสาวรีย์ 94/29
524 นางสาว วราวรรณ ฉิมมัจฉา อนุสาวรีย์ 62
525 นาง เซี่ยวเตียง นิติโยธิน อนุสาวรีย์ 9/253
526 นาง อัญชลี ปัญญาภาส อนุสาวรีย์ 143
527 นาง วีระวรรณ สุขบรรเทิง อนุสาวรีย์ 91
528 นาย สนั่น ปรีสุขเกษม อนุสาวรีย์ 368/25
529 นาง แจ๋ว เขาทอง อนุสาวรีย์ 267/3
530 นาย สำเนียง วงศ์ศรีใส อนุสาวรีย์ 363/130
531 นาง ปิยะวรรณ แพทอง อนุสาวรีย์ 47
532 นาง วารุณี กุลมาตย์ อนุสาวรีย์ 56/182
533 นางสาว ประนอม โอวาททัศนีย์ อนุสาวรีย์ 12/158
534 นาย สาธิต เสมา อนุสาวรีย์ 30
535 นาง กชกมล เจริญสุข อนุสาวรีย์ 106
536 นาย ชัยวัฒน์ ชามีรส อนุสาวรีย์ 108/632
537 นาย ทรงเดช ศัสตุระ อนุสาวรีย์ 72
538 นาย ประเสริฐ ประเสริฐแสง อนุสาวรีย์ 100/52
539 นาย ปัญญา มากคูณ อนุสาวรีย์ 14/289
540 นาง อาภรณ์ ชูรัตน์ อนุสาวรีย์ 217
541 นาง จินตนา สง่าเนตร์ อนุสาวรีย์ 52/31
542 พ.อ. อำพล คณารีย์ อนุสาวรีย์ 86/120
543 นางสาว จุไรรัตน์ พงษ์มาลา อนุสาวรีย์ 122/8
544 นาย กานต์พงศ์ เพ็ชรอิ่มชื่น อนุสาวรีย์ 9/303
545 นาย จุมพล สงวนสิน อนุสาวรีย์ 86/225
546 นาย เกษม มีณรงค์ อนุสาวรีย์ 27
547 นางสาว อังกาบ วนะรมย์ อนุสาวรีย์ 208/3
548 นางสาว สุชาดา อวยชัย อนุสาวรีย์ 60
549 นาง รัชดา ทังทอง อนุสาวรีย์ 173
550 นาย ธนพร บำรุงศักดิ์ อนุสาวรีย์
551 นางสาว กาญจนา วีระภัทร อนุสาวรีย์ 10/9
552 นาย สุเมธ จันจะนะ อนุสาวรีย์ 90/442
553 นาย สุเทพ โชติมานิด อนุสาวรีย์ 244/387
554 นาง พิมพ์ปวีณ์ ศรีอร่าม อนุสาวรีย์
555 นาย สวัสดิ์ สุขพูล อนุสาวรีย์ 2
556 นาง บุญล้อม มันตราภรณ์ อนุสาวรีย์ 7
557 นาย ษมาธร พันธุมโพธิ อนุสาวรีย์ 14
558 นางสาว ธนิสรา มัธยมจันทร์ อนุสาวรีย์ 50/36
559 นางสาว รำเพย คางดวง อนุสาวรีย์
560 นางสาว ศิริพร ศศิมณฑลกุล อนุสาวรีย์ 180
561 นาง จุติพร พันธุ์เถาว์ อนุสาวรีย์ 92
562 นาย ธนะชัย สหายา อนุสาวรีย์ 123
563 นาย อภิชัย กิจไกรกล อนุสาวรีย์ 4/134
564 นาง วิมล โกวิทพัฒนา อนุสาวรีย์ 88/36
565 นาง จันทนา กฤษณสุวรรณ อนุสาวรีย์ 3
566 นางสาว วราภรณ์ สุทธิประภา อนุสาวรีย์ 3/2499
567 นาย ธรรม วิทัยวัฒน์ อนุสาวรีย์ 5/149
568 นาง จิระกุล เหรียญวิจิตร อนุสาวรีย์
569 นาย มุกไทย รุหการ อนุสาวรีย์ 67/133
570 นางสาว วนิดา แก้วเขียว อนุสาวรีย์
571 นางสาว จิรวรรณ เหรียญวิจิตร อนุสาวรีย์
572 นางสาว กนกวรรณ เอียบสกุล อนุสาวรีย์
573 นางสาว ไพริน วันสุข อนุสาวรีย์
574 นาง ธนทัต ประทุมสูตร อนุสาวรีย์ 49
575 นางสาว วิลาวัลย์ สวัสดิ์ผล อนุสาวรีย์
576 นาง ทิมาพร ประทุมสูตร อนุสาวรีย์ 25/31
577 นางสาว นิตยา เกียรตินิยมรุ่ง อนุสาวรีย์ 73/13
578 นาย พูลลาภ ศรีทองแท้ อนุสาวรีย์
579 นางสาว อำภา ไสวดี อนุสาวรีย์
580 นางสาว สมคิด ดวงพล อนุสาวรีย์
581 ร.อ. หญิง สุวิมล เปียจอย อนุสาวรีย์ 45
582 นาง บัวเงิน ภูสมนึก อนุสาวรีย์
583 นาย ผิน มีสุคนธ์ อนุสาวรีย์
584 นาย ประมวล เรืองโรจน์ อนุสาวรีย์ 180/183
585 น.ท. พิสิษฐ์ ตรัยสุธิวงศ์ อนุสาวรีย์ 181/350
586 นาง บุญเรือน รุ่งเรือง อนุสาวรีย์ 99/272
587 นางสาว มณทกานต์ สมปานวัง อนุสาวรีย์ 92/50
588 นางสาว ปราณี ศิริวัลย์ อนุสาวรีย์ 60/62
589 นางสาว ณัฏฐมาศ ไตรประสพรัตน์ อนุสาวรีย์ 54/210
590 ร.อ. ฉัตรไชย ประจุศิลป อนุสาวรีย์ 14/431
591 นาย ฉัตรชัย เลื่องชัยเชวง อนุสาวรีย์ 108/225
592 นาย วรพงษ์ แย้มงามเหลือ อนุสาวรีย์ 77/207
593 นาง เกสร์กาญจน์ ไชยวงศ์ อนุสาวรีย์ 56/300
594 นาย สมัย มัทธนัง อนุสาวรีย์
595 นางสาว ศิริพร เกียรตินิยมรุ่ง อนุสาวรีย์ 342/332
596 นาง บุญล้อม แพรัตน์ อนุสาวรีย์ 180/228
597 นาย สมบุญ กัลยาณเมธี อนุสาวรีย์ 181/28
598 นาย จรัญ ทองเพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 25
599 นาง กัญญดา ประจุศิลป อนุสาวรีย์ 14/330
600 นางสาว สินี โชคพิชิตภักดี อนุสาวรีย์ 92/193
601 นาง เข็มทอง สินไพบูลย์ อนุสาวรีย์
602 นาย เอกวฤธพงศ์ เกตุสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
603 นาง สุดใจ หวังในธรรม อนุสาวรีย์ 159/48
604 นางสาว วัลวลัยกร บัวคำ อนุสาวรีย์ 3/2420
605 นาย ศิรวิทย์ ทุยาวัฒน์ อนุสาวรีย์
606 นาง อำนวย งามละมัย อนุสาวรีย์ 208
607 นางสาว จุฬาภรณ์ ศรีสุขใส อนุสาวรีย์ 50/70
608 นางสาว ดารุณี นพรัตนวราภรณ์ อนุสาวรีย์ 244/403
609 นางสาว อัจฉรี พรพินิจสุวรรณ อนุสาวรีย์ 99/274
610 นาย วีระวัลลภ จิยะจันทน์ อนุสาวรีย์ 3
611 นาย ชาคริต ตันพิรุฬห์ อนุสาวรีย์ 341/33
612 นาง บุษยา อ่อนพันธ์ อนุสาวรีย์ 100
613 นาย ฉวย แสงเงิน อนุสาวรีย์
614 นางสาว สำเริง แสงพราย อนุสาวรีย์
615 นางสาว นิดธิดา นิพขันธ์ อนุสาวรีย์
616 พ.ท. ชวลิต บุญช่วย อนุสาวรีย์ 178
617 นาง มจจธิรา แสนอาจหาญ อนุสาวรีย์ 74/28
618 นางสาว นภาวรรณ วิศาลศิริรักษ์ อนุสาวรีย์ 494/1
619 นางสาว สุวรรณี วิโรจน์แดนไทย อนุสาวรีย์ 21
620 นาย ประดิษฐ์ น้ำดอกไม้ อนุสาวรีย์ 51
621 นาย พิกุล บัวทุม อนุสาวรีย์
622 นาย ฉลองศักดิ์ แสง-ชูโต อนุสาวรีย์ 52/7
623 นาง จันทร์จิรา เคอแลนด์ อนุสาวรีย์ 180/369
624 นาย ขวัญ พยอมบน อนุสาวรีย์ 38/2
625 นาย อำนาจ ลลิตไพศาล อนุสาวรีย์ 18/119
626 นาง กนกอร พลรัฐธนาสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 66
627 นาย ดิลก ทรัพย์ยิ่งสกุล อนุสาวรีย์
628 นาง สุมล เรืองจำรูญ อนุสาวรีย์ 90/536
629 นาย สุพนธ์ สนขุนทด อนุสาวรีย์ 92/15
630 นาง ประคอง จะแจ้งผล อนุสาวรีย์ 116
631 นาย นราธร จารุกุลวนิช อนุสาวรีย์ 12/286
632 น.ท. พลเดช สุภาไตรย อนุสาวรีย์ 11/126
633 นาง สมจิตร คำพา อนุสาวรีย์ 271/3
634 นางสาว กนกพรรณ คัฒทะจันทร์ อนุสาวรีย์ 38/49
635 นาย ไพบูลย์ กองเงิน อนุสาวรีย์ 52/60
636 นาย ธนภัทร วงษ์เสือ อนุสาวรีย์ 53
637 นางสาว สินีกานต์ ทัตศร อนุสาวรีย์ 56/223
638 นาย ประวีณ ลาวัณย์ศิริ อนุสาวรีย์ 11
639 ร.ต. ประดิษฐ เกตุสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 666/73
640 นาง บุญชู พันธุ์เพ็ง อนุสาวรีย์ 15
641 นาย ปฏิพัทธิ์ โภคา อนุสาวรีย์ 66/94
642 นาย สมชาย พงษ์เส็ง อนุสาวรีย์ 12/232
643 นาง จินตนา สุวรรณพืช อนุสาวรีย์ 9/102
644 นาง มัศยา พูลสกุล อนุสาวรีย์ 225/61
645 นางสาว เสาวรัตน์ ชาญกล้า อนุสาวรีย์ 181/208
646 นาย พงศ์เดช เพชรอ้อม อนุสาวรีย์
647 นาย พัชรเสฐ อนันต์ธนารัฐ อนุสาวรีย์ 225/82
648 ร.ท. พนัส จันทรเนตร อนุสาวรีย์ 180/365
649 นาง สุวรรณี จุฑางกูร อนุสาวรีย์ 72/1
650 นาง กรรณฑิมา เกิดศิริ อนุสาวรีย์
651 นาย สัญชัย อึ่งสกุล อนุสาวรีย์ 55/11
652 นาย มนตรั บุญจรัส อนุสาวรีย์ 111/65
653 นาง พันศรี สะอาดจิต อนุสาวรีย์
654 นางสาว ปรินดา จิตรศาลา อนุสาวรีย์ 341/45
655 นาง กฤษณา เนตราคม อนุสาวรีย์ 59/37
656 นางสาว สมใจ กลิวัฒน์ อนุสาวรีย์
657 นาย ลำใย สระเกษ อนุสาวรีย์
658 นาง สุวตรี นรคิม อนุสาวรีย์ 159/37
659 นางสาว เศษมณี ศิริพัฒนานุกูล อนุสาวรีย์ 90/493
660 นาง รดา ฤทธิ์เอนก อนุสาวรีย์
661 นางสาว ประเทือง ภูมิฐาน อนุสาวรีย์ 74
662 นางสาว ปริศรา อุตระชัย อนุสาวรีย์ 325/8
663 นางสาว รัชนี แซ่เล้า อนุสาวรีย์ 86/214
664 นางสาว เบญจวรรณ กุลอภิรักษ์ อนุสาวรีย์ 18/222
665 พล.ต.ต ธวัช บุญเฟื่อง อนุสาวรีย์ 55
666 นาย สำราญ บัวนวล อนุสาวรีย์ 5
667 นาง แดง พันธ์งาม อนุสาวรีย์
668 นาย ฉันทวัฒน์ จารุกุลวนิช อนุสาวรีย์ 12/287
669 นาย โฆษิต ผันสัตตบุตร อนุสาวรีย์ 34
670 นาย ชวลิต แจ่มแจ้ง อนุสาวรีย์
671 นางสาว เสาวนีย์ ดวงรัศมี อนุสาวรีย์ 210/18
672 นาง ณัฐกานต์ งามละม้าย อนุสาวรีย์ 12/242
673 นางสาว ชุศรี ศิริสาขา อนุสาวรีย์ 44/98
674 นางสาว พรรณี เกรียงไกรเพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 46
675 นาง ประทิน บัณทุวงศ์ อนุสาวรีย์ 3/902
676 ร.อ. ไกรวัลย์ ฤทธิประวัติ อนุสาวรีย์ 147
677 นาย สมภพ เฟื่องอารมณ์ อนุสาวรีย์ 30/68
678 นางสาว รฏา ปั้นประเสริฐ อนุสาวรีย์ 92/122
679 นาย จรูญ แก่นทอง อนุสาวรีย์ 111/50
680 นาย ศุภชัย เหล่าสีนาท อนุสาวรีย์
681 นางสาว เบญจมาส เทียนสว่าง อนุสาวรีย์ 45/17
682 นาย บุญเทียม ศรีศุกร์เจริญ อนุสาวรีย์ 66/76
683 นาย บุญฤทธิ์ นุ่มเนียม อนุสาวรีย์ 12/21
684 นางสาว สัญชัย เจริญทิพย์พฤกษ์ อนุสาวรีย์ 10/93
685 นาย ปิยะพงษ์ ทาโพธิ์ อนุสาวรีย์
686 นางสาว นงนุช โชติพงษ์ อนุสาวรีย์
687 นาย บุญชู อาสานอก อนุสาวรีย์
688 นางสาว ยุพิน คำนวนศักดิ์ อนุสาวรีย์ 9/463
689 นางสาว ขวัญ เพชรสว่าง อนุสาวรีย์ 44/131
690 นาง สุนันท์ ศรีสุวรรณ อนุสาวรีย์
691 นาย ประสิทธิ์ บุญพิคำ อนุสาวรีย์
692 นาย สมพร พัชรีธร อนุสาวรีย์ 88/77
693 นางสาว รุ่งฤทัย แสวงนาม อนุสาวรีย์
694 นาง สุรีย์ มาศมาลัย อนุสาวรีย์ 3/2478
695 นาง รัสรินทร์ รัตติไชยพงศ์ อนุสาวรีย์
696 นาย เจษฏา เนตรวิจิตร อนุสาวรีย์ 208/20
697 นางสาว หทัยรัตน์ อ่องสี อนุสาวรีย์ 18/33
698 นาง กมลทิพย์ เฟื่องงาม อนุสาวรีย์
699 นางสาว สุวรรณดี จักราวรวุธ อนุสาวรีย์ 30/59
700 นาง วิลัยวรรณ คงทรัพย์ อนุสาวรีย์ 29
701 นาย สารัติ วัฒนปกรณ์ อนุสาวรีย์ 244/118
702 นาย ทวีศักดิ์ โตเลิศมงคล อนุสาวรีย์ 67
703 นาง พจพร พันบุญ อนุสาวรีย์ 371
704 พล.ต สุนทร ช่วงโอกาส อนุสาวรีย์ 99/57
705 นางสาว สุชิน แจ้งทองหลาง อนุสาวรีย์ 11
706 นาย สมยศ ยิ้มสุข อนุสาวรีย์ 49/155
707 นางสาว รัดเกล้า เมธาวิกุล อนุสาวรีย์ 500/8
708 นาง ศิริวรรณ์ เขียวชอุ่ม อนุสาวรีย์
709 นาย รัฐพล สว่างโสดา อนุสาวรีย์
710 นาย บัณฑิต อิสสระ อนุสาวรีย์ 52/37
711 นาง แก้วมณี น้อยไผ่ล้อม อนุสาวรีย์ 9
712 นาย ทวี จันทร์ทิม อนุสาวรีย์ 294
713 นาย มนตรี กุลพญา อนุสาวรีย์
714 นาย นิพนธ์ เชนช่วยญาติ อนุสาวรีย์ 25
715 นาง อารีย์ บุญไพศาลดิลก อนุสาวรีย์ 77/252
716 นาง ถนอมศรี ลีภัยพาล อนุสาวรีย์ 186
717 นางสาว ยุวดี ศรีลาภาสกุล อนุสาวรีย์ 27
718 นาง นงนุช ภักดีนารถ อนุสาวรีย์ 12/57
719 นาง วิภาพร ยะปัญญา อนุสาวรีย์
720 นาย สุพรรณนนท์ มณีจันทร์ อนุสาวรีย์
721 นาย บัญชา รวยสิน อนุสาวรีย์ 122/32
722 นาง เตือนใจ หรัญรัตน์ อนุสาวรีย์ 39
723 นาง ประศรี เลปนานนท์ อนุสาวรีย์ 7
724 นาง สุนทรี ใจชื้น อนุสาวรีย์ 17
725 นาย นิตย์ บุญทรัพย์ อนุสาวรีย์ 37/38
726 นาย สานน จันทร์แก้ว อนุสาวรีย์
727 นาง เกษร นิลพลอย อนุสาวรีย์ 7
728 นางสาว ฉริกา เหลาทอง อนุสาวรีย์ 40/60
729 นางสาว สุนีย์ บุญสากุลธงไชย อนุสาวรีย์ 43/555
730 นาย ชัยรัตน์ ดอกไม้ทอง อนุสาวรีย์ 88/23
731 นาย ธวัชชัย ผลโพธิ์ อนุสาวรีย์ 14
732 นาย กังวาฬ เปาทอง อนุสาวรีย์ 89
733 นาง วิไล โภไคยวณิชกุล อนุสาวรีย์ 36/15
734 นาง รัชนี เจริญชัย อนุสาวรีย์ 99/13
735 นาง ศรีนวล ผิวงาม อนุสาวรีย์ 8
736 นาย ธนพัฒน์ ศิริสุข อนุสาวรีย์ 48/63
737 นางสาว สุพร แซ่ก๊วย อนุสาวรีย์ 42
738 นางสาว ยุวดี โพธิชัย อนุสาวรีย์ 112/102
739 นาง สมจิตร เร่งกำเนิด อนุสาวรีย์ 100
740 นาย มนต์ชัย ธนวิริยะพาณิชย์ อนุสาวรีย์ 160
741 นาย อำพล สายโอบเอื้อ อนุสาวรีย์ 256
742 นาย ธนพล วิทยาภรณ์ อนุสาวรีย์
743 นาย ชัยวัฒน์ ดีหมื่นไวย อนุสาวรีย์ 37/254
744 นาง ประภาศรี สิริบัณฑิต อนุสาวรีย์ 298
745 นาย ชุมพล พฤทธิพงษ์ อนุสาวรีย์ 59/40
746 นาย จักรกริช จักราบาตร อนุสาวรีย์
747 นาง สังเวียน สุยะนันท์ อนุสาวรีย์ 180/275
748 นาย ธนชัย ทองภูสวรรค์ อนุสาวรีย์ 13
749 นาย สมลักษณ์ วงษ์ขันธ์ อนุสาวรีย์ 36
750 นาย ภาณุวัฒน์ ทรัพย์เกิด อนุสาวรีย์
751 นาย พันททยา เคนตรี อนุสาวรีย์ 49/158
752 นางสาว ศิลดา วัฒนศิริ อนุสาวรีย์ 9/524
753 นาง ภาวินี วงค์น่วม อนุสาวรีย์
754 นาง สุมิตรา วงษ์ภมร อนุสาวรีย์ 59/5
755 นาง ศรีนวล อยู่อินทร์ อนุสาวรีย์ 12/241
756 นาย รณชัย สุทธิกิติวรกุล อนุสาวรีย์ 92/163
757 นาย นันทวัฒน์ ศิวบุณยวงศ์ อนุสาวรีย์ 99/89
758 นางสาว วัชรภรณ์ วิริยะเสริมสุข อนุสาวรีย์ 19
759 นาง อาริยา แก้วศรี อนุสาวรีย์
760 พ.ต.ท. ฤทธี ฤกษ์บางพลัด อนุสาวรีย์ 244/524
761 นาง อารีพร สระแก้ว อนุสาวรีย์ 44/101
762 นาง สายหยุด บุญคั้นผล อนุสาวรีย์ 36
763 นาย วรท ตรีเทพประติมา อนุสาวรีย์ 181/316
764 นาย สมศักดิ์ เจริญวิบูลย์ศรี อนุสาวรีย์
765 นาย อุบล สีสาวัง อนุสาวรีย์ 334
766 นาง วัฒนา เกียรติพิริยะ อนุสาวรีย์ 59/52
767 นาง กมลวรรณ สุภาฉาย อนุสาวรีย์ 84/103
768 นาง จุลวรรณา มัชฉิมานนท์ อนุสาวรีย์ 29/41
769 นาย จุลเดช มัชฉิมานนท์ อนุสาวรีย์ 28/42
770 นางสาว ทองมาก ใจแสน อนุสาวรีย์ 88/26
771 นาง ชัญนารี นาคภิบาล อนุสาวรีย์ 99/16
772 นาย มนต์ชัย เรืองอุไร อนุสาวรีย์ 8
773 นาย วันชัย เอี่ยมกุศลกิจ อนุสาวรีย์ 3/1117
774 นางสาว เบญจมาศ พุทธิษา อนุสาวรีย์ 76
775 นาง ศิริวรรณ วาสุกรี อนุสาวรีย์ 99/91
776 นาย อุทัย รูปพร้อม อนุสาวรีย์ 56/52
777 นาย ไขชนก วัฏฏราช อนุสาวรีย์ 31
778 นางสาว เรวดี เหลืองสร้อยทอง อนุสาวรีย์ 343/60
779 นาย เทวิน รัตนวราหะ อนุสาวรีย์ 93
780 นางสาว กมลทิพย์ อินทผลา อนุสาวรีย์ 35
781 นาย สมภพ คงหิรัญ อนุสาวรีย์ 38
782 นาง สันสนีย์ อุณาภาค อนุสาวรีย์ 30/251
783 นาง ประไพ เมตตาวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 146/28
784 นางสาว ธันยาภรณ์ จงภู่ อนุสาวรีย์ 104/1
785 นาง สุภาวดี คำเกษม อนุสาวรีย์
786 นางสาว จิตมณี อะเมกอง อนุสาวรีย์ 25
787 นางสาว ชุติเจตน์ มากสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 52
788 นาง วีณา ติระตระกูลวิชยา อนุสาวรีย์ 88/51
789 นางสาว สารัตน์ ชมสุรินทร์ อนุสาวรีย์ 666/25
790 นาย สิทธิพงษ์ โล่วิรกรณ์ อนุสาวรีย์ 39/61
791 นาง ชัสชรินทร์ อุไรวิชัยกุล อนุสาวรีย์ 666/55
792 นาย มีชัย ภัทรธนากร อนุสาวรีย์ 77/282
793 นาง วรรณวิภา ศรีศักดิ์วิชัย อนุสาวรีย์ 193/3
794 นาย ถวัตชัย สุดสาคร อนุสาวรีย์ 99/1
795 นาย พิชิต สารมาคม อนุสาวรีย์ 37
796 นาย พีรยุทธ อมฤตกุล อนุสาวรีย์ 11/99
797 นางสาว วิไล สุนทรวิกูล อนุสาวรีย์ 46/48
798 นาย กมล หงษ์ทอง อนุสาวรีย์ 46/47
799 นาย เกียรติพงษ์ ลิ้มสุเวช อนุสาวรีย์ 361/49
800 นาง ณัฐชนก อมรินทร์รัตน์ อนุสาวรีย์ 9/87
801 นาย คมกฤต กิจพงษ์ศักดา อนุสาวรีย์ 35/143
802 นาย สมภพ เลขะวณิช อนุสาวรีย์ 56/283
803 นาย ศรัณย์ รื่นสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 26
804 นาย วิจารณ์ คงคา อนุสาวรีย์ 127
805 นางสาว เทียมรัตน์ ศรีงามฉ่ำ อนุสาวรีย์ 98/136
806 นาย บุญรอด พรัดจุล อนุสาวรีย์ 20
807 นาง เสาวณีย์ อินทร์ภูเมศร์ อนุสาวรีย์ 21
808 นาย สมาน สายจันดี อนุสาวรีย์ 39/1
809 นาย ประโยชน์ ตั้งจักรกระชัย อนุสาวรีย์ 208/17
810 นาง สุนันท์ทา สุขเจริญ อนุสาวรีย์ 22/34
811 ว่าที่ร.ต. ชาญชัย คำเบ็ง อนุสาวรีย์
812 นาย เอกพจน์ ศรีสุธาพรรณ อนุสาวรีย์ 341/15
813 นาย อินทรศักดิ์ สุทธิพล อนุสาวรีย์ 86/190
814 นาง พัทธนันท์ เกลี้ยงสุข อนุสาวรีย์ 121/40
815 นาย สมทรง ผ่องนิคม อนุสาวรีย์ 79
816 นาย สุรศักดิ์ ภัสสร อนุสาวรีย์ 34
817 นาง ลัดดา ไชยภัฎ อนุสาวรีย์ 43/134
818 นาง อุรักษ์ ไพร้ส์ อนุสาวรีย์ 61
819 นางสาว วรรณวลี ไชยาเสรีกุล อนุสาวรีย์ 29/562
820 นางสาว ขนิษฐา ศิวบุณยวงศ์ อนุสาวรีย์ 5
821 นาย ฐานันดร์ ชยะกุลศีรี อนุสาวรีย์ 11/111
822 นาย ศักดิ์การินทร์ นิลประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 12/268
823 นาย ณรงค์ บรรลือหาญ อนุสาวรีย์ 13/24
824 นาย ทวี พรหมพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 88/4
825 นาง อภิญญา ปรีงาม อนุสาวรีย์ 52/41
826 นางสาว ธัญกมล ชัยรัตน์ อนุสาวรีย์
827 นางสาว บุษบา บุษยะกนิษฐ อนุสาวรีย์ 2
828 นาย นพดล คำควร อนุสาวรีย์ 46/9
829 นางสาว อัญชลี ศรีพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 159/47
830 นาย ไพศาล ศิลป์เจริญ อนุสาวรีย์ 178/6
831 นาย ดำรงเกียรติ นกสกุล อนุสาวรีย์ 108/5
832 นาย สุวิทย์ บุญน้อย อนุสาวรีย์ 121
833 นางสาว บุษกร จันทร์สุวรรณ อนุสาวรีย์
834 นาย รัฐภัทร จุฬาวังฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 38
835 นาย ณัฐวัฒน์ โกฎิหอม อนุสาวรีย์
836 นาง รจเรขา เบญจกุล อนุสาวรีย์ 161
837 นาย อดุลย์ พงศ์จำรัส อนุสาวรีย์ 23/589
838 นาง ญาณิศา โกฎิหอม อนุสาวรีย์
839 นางสาว มานิสา ธีระวัฒน์สกุล อนุสาวรีย์ 104/17
840 นาง สุมณฑา กมุทมาศ อนุสาวรีย์ 115
841 นาง ภักดี ขันทอง อนุสาวรีย์ 163
842 นางสาว สถาพร เจริญเชาว์ อนุสาวรีย์ 109
843 นาย วิชิต กังวาลย์ อนุสาวรีย์ 21
844 นาย กิตติ พูลจันทร์ อนุสาวรีย์ 56/311
845 นาย สถาพร คูประทุมศิริ อนุสาวรีย์ 111/50
846 นางสาว นพวรรณ หอมทวี อนุสาวรีย์ 42
847 นาง รุ้งรวี จรูญรัตน์ อนุสาวรีย์ 86/147
848 นาย ณรงค์ชัย สิงหพันธุ์ อนุสาวรีย์ 43/137
849 นาย บุญชาญ หล้าคำมูล อนุสาวรีย์ 79/13
850 นาง อัจฉราพันธ์ อมาตยกุล อนุสาวรีย์ 10/55
851 นาย หลง เชื้อศิริถาวร อนุสาวรีย์
852 นางสาว ดวงฤทัย ใจยสุข อนุสาวรีย์
853 นาง สมศรี พันธ์เรืองวงศ์ อนุสาวรีย์ 100/56
854 นางสาว บุษกร ทองลอง อนุสาวรีย์ 143
855 นาย พยนต์ ตุ้มเพ็ชร อนุสาวรีย์ 81/1
856 นาย ประยุกต์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี อนุสาวรีย์ 91/31
857 น.อ. ชูชาติ โพธิ์ไชยแสน อนุสาวรีย์ 12/195
858 นาง นัทธมน จินตลิขิตดี อนุสาวรีย์
859 พ.ท. สำเร็จ รุจาคม อนุสาวรีย์ 184/1
860 นาง วริษฐา อาจดวงดี อนุสาวรีย์ 153/8
861 นาย บุญมี พาพหม อนุสาวรีย์
862 นางสาว สำรวย จันทะดวง อนุสาวรีย์
863 นาย สุวิทย์ สกุลวงศ์ใหญ่ อนุสาวรีย์ 225/30
864 นาย ณรงค์ เหมกรณ์ อนุสาวรีย์ 88/6
865 นาย ชยน ตามไท อนุสาวรีย์ 32/17
866 นาย อำนาจ นนทรีย์ อนุสาวรีย์ 40/337
867 นาย โชคชัย สงสม อนุสาวรีย์ 79
868 นาง จันทร์เพ็ญ สามัตถิยะ อนุสาวรีย์ 90/577
869 นางสาว สิณัฐ อัครเมธีกุล อนุสาวรีย์ 37/6
870 นาย ชำนาญ อารมย์ดี อนุสาวรีย์ 43/338
871 นาย อดิศักดิ์ ทองช่วย อนุสาวรีย์ 361/76
872 นาย กิตติพงศ์ วิศวางกูร อนุสาวรีย์
873 พ.อ. อนันต์ ยวนมาลัย อนุสาวรีย์ 44/18
874 นาย ประพันธ์ ล้ำนาค อนุสาวรีย์ 22/654
875 นาย โชคทรัพย์ สุคันธาพฤกษ์ อนุสาวรีย์ 4
876 นาง มาลี สัตยสัณห์สกุล อนุสาวรีย์ 121/39
877 นาย อมฤต อนันต์ปรีชากร อนุสาวรีย์
878 นางสาว ฐิตารีย์ ชัยนิมัตวัฒนา อนุสาวรีย์ 99/110
879 นาง พรรณี แผ่นเงิน อนุสาวรีย์ 24
880 นาง เนียม เนตตายนตร์ อนุสาวรีย์ 4/97
881 นาง นิสิตา สงสม อนุสาวรีย์ 427
882 นางสาว สรินทิพย์ สอนอิ่ม อนุสาวรีย์
883 นาย พุทธิพงศ์ วิริยะอาภา อนุสาวรีย์ 94
884 นาย จุลทัย ศาลิคุปต อนุสาวรีย์ 5
885 นางสาว บุษณี บุญเฉิด อนุสาวรีย์ 361/39
886 นาง สุมาลี จิยะจันทน์ อนุสาวรีย์ 1
887 นาง นัทธีวรรณ ทรัพย์ดี อนุสาวรีย์ 180/344
888 นาย องอาจ บุญเฉิด อนุสาวรีย์ 361/32
889 พล.อ.ท. รวิน หงสกุล อนุสาวรีย์ 1
890 นางสาว ทวีพร วงศ์อมรพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 4/149
891 นาย ทวีศักดิ์ เรืองวุฒิเลิศ อนุสาวรีย์ 108/686
892 นาย อนันต์ สุวรรณรัตน์ อนุสาวรีย์ 12
893 นาง แฉล้ม จักรกุล อนุสาวรีย์ 4/247
894 นาย เกรัยงศักดิ์ ทองมา อนุสาวรีย์ 40/87
895 นาย วิทยา เหลืองสุขเจริญ อนุสาวรีย์ 4/179
896 นาง พรอำไพ สมิตานนท์ อนุสาวรีย์ 227/72
897 นาง จันทร์ทรา พลปราบ อนุสาวรีย์ 7/13
898 นาย เธียรชัย เรียวโชติสกุล อนุสาวรีย์ 4/290
899 นางสาว จันทร์หอม เอ้ตุโพธิ์ อนุสาวรีย์
900 พ.ต. บุญเหลือ จรูญ อนุสาวรีย์ 29/299
901 นาง นาถอุมา บรรจงมณี อนุสาวรีย์ 36/57
902 นาย เนิ่น คุ้มจั่น อนุสาวรีย์ 3/498
903 นาย วิศว ชนะสกุล อนุสาวรีย์ 4/238
904 นาย จิรเมธ ชนะสกุล อนุสาวรีย์ 4/239
905 นาย อิทธิศักดิ์ ป้องแก้ว อนุสาวรีย์ 265/16
906 นาง สุนันทา เมืองโคตร อนุสาวรีย์ 4/303
907 นาย จารุกิตต ธรรมนิตย์กิจ อนุสาวรีย์ 44/595
908 นางสาว ณัฐพัฒน์ ขจิตวิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 11/137
909 นาง อรนุช ตันติวิมงคล อนุสาวรีย์ 4/216
910 นาง สมปอง โตสารเดช อนุสาวรีย์
911 ร.ท. ยันต์ชัย บุรณศิริ อนุสาวรีย์ 452/5
912 นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ อนุสาวรีย์ 335
913 นางสาว ชนิดา วรวิทยาพันธ์ อนุสาวรีย์ 4/209
914 นางสาว เพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์ อนุสาวรีย์ 50/56
915 นาย ชำนาญ พัฒนพงศา อนุสาวรีย์ 46/129
916 นางสาว จินตนา เผือกทอง อนุสาวรีย์
917 นาย อภิพล ลิขสิทธิ์ธนานนท์ อนุสาวรีย์ 12/6
918 นางสาว สุรีรัตน์ จรรยาเศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 4/212
919 นาง เสงี่ยม คิดร่วม อนุสาวรีย์ 40/211
920 นาย อภิรักษ์ จรรยาเศรษฐกุล อนุสาวรีย์ 4/255
921 นาง บุญมา จิตบุญ อนุสาวรีย์ 90
922 นาง สมพร ช้างสีสังข์ อนุสาวรีย์ 48
923 นางสาว ทัธนา ภัคจิรัญญา อนุสาวรีย์ 342/11
924 นาย เกียรติชัย ปัญจประการ อนุสาวรีย์
925 นาย ธิติ ติณสูลานนท์ อนุสาวรีย์ 4/214
926 นาง ลิ้นจี่ ช้างสีสังข์ อนุสาวรีย์ 27
927 นาง โฉมเฉลา ไวทยะวณิช อนุสาวรีย์ 37/111
928 นาย อภิชาติ ธนานันท์ อนุสาวรีย์ 225/9
929 นาย ประสาสน์ สุทธิเสงี่ยม อนุสาวรีย์ 2/38
930 นาย เอกทัต ภู่กลาง อนุสาวรีย์ 115/13
931 นาย พจน์ วงศ์พัฒนาสิน อนุสาวรีย์ 43/93
932 นางสาว มณี มณีเวศย์วโรดม อนุสาวรีย์ 123/97
933 นาง ธมนชนก สุขศรี อนุสาวรีย์ 12/147
934 นาย เดชา สัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 49/160
935 นาง อิสริยา พงศ์กระจ่างแก้ว อนุสาวรีย์ 176/1
936 นาง เตือนใจ ปูรณานุนาค อนุสาวรีย์ 86/144
937 นาย สมชาย กลีบมาลัย อนุสาวรีย์ 86/24
938 นาง ไพลิน ผู้พัฒน์ อนุสาวรีย์ 29/569
939 นางสาว วรรณประภา อัศวรักษ์ อนุสาวรีย์ 51/50
940 นางสาว สถิดาพร สุคนธมัต อนุสาวรีย์ 27/08/2520
941 นาย สุรทิณ สุกุมลจันทร์ อนุสาวรีย์
942 พ.อ. พรชัย ไทยวงศา อนุสาวรีย์ 118/1
943 นาย อนุชา สิงห์ทอง อนุสาวรีย์
944 นาย ธานี ทองศรีสุข อนุสาวรีย์ 49/115
945 นาย ชูชาติ ศรีชัยบาน อนุสาวรีย์
946 นางสาว ชลอ ปลอดโปร่ง อนุสาวรีย์ 312/1
947 นาย เจริญ พัฒนาไพศาล อนุสาวรีย์ 557/162
948 นาง ละเอียด ทองเสริม อนุสาวรีย์ 29/520
949 นาง เฉลิมศรี วิชัยดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 86
950 นาย เสริมศักดิ์ ยิ้มแย้ม อนุสาวรีย์ 121/44
951 นาง อรุณวรรณ แซ่โค้ว อนุสาวรีย์
952 นาง ธัญชนก แซ่ฉั่ว อนุสาวรีย์
953 นาย ชานน แสนแก้ว อนุสาวรีย์ 86
954 นางสาว วลัยรัตน์ จันทร์งาม อนุสาวรีย์ 49/199
955 ร.ต. สุชาติ สังขจันทร์ อนุสาวรีย์ 16
956 นางสาว นิดา โสมะนันทน์ อนุสาวรีย์ 43
957 นาง เกศกาญจน์ ศรีดี อนุสาวรีย์ 40/147
958 นาง สุภาวดี บุตรโพธิ์ศรี อนุสาวรีย์ 110/68
959 นาย ณัฐพันธ์ สุคันธรส อนุสาวรีย์ 9/8
960 นาง วิมล บุษรามวงศ์ อนุสาวรีย์ 66/51
961 นางสาว ณัฐวดี องอาจ อนุสาวรีย์ 181/151
962 นาย ธัญชัยเกียรติ ฮุ่นศิริ อนุสาวรีย์ 181/177
963 นาง มณี สิงหเสนี อนุสาวรีย์ 88/23
964 นางสาว ฑีฆธนันท์ เหล่าทอง อนุสาวรีย์
965 นางสาว ศิริพร โพธิ์ธาราม อนุสาวรีย์
966 นาง บุญชู ดิสปัญญา อนุสาวรีย์ 343/51
967 นาย พิชัย ศรีเมืองธน อนุสาวรีย์ 9/220
968 ร.ต. บุญยวัฒน์ อินทอง อนุสาวรีย์ 75
969 นาง สุมณฑา บุญมาก อนุสาวรีย์ 19/45
970 นาย ทอง ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 11
971 นาย เลื่อน รัตนวงษ์ อนุสาวรีย์ 29/187
972 นาย ฟื้น ภูษาสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 39
973 นาง จารุวรรณ สิทธิพล อนุสาวรีย์ 19/14
974 นาย ประเสริฐ ภักดิ์ศรานุวัต อนุสาวรีย์ 88/5
975 นาย พงษ์ศักดิ์ แสงเดช อนุสาวรีย์ 86/82
976 นางสาว สุธาสินี น้ำดอกไม้ อนุสาวรีย์ 141/1
977 นาย ถาวร สกุลดี อนุสาวรีย์ 9
978 นาง เอื้อมจันทร์ สุมิระ อนุสาวรีย์ 454/3
979 นาง สิริวรรณ ธรรมทันตา อนุสาวรีย์ 361/36
980 นาง พิมพ์วรัชญ์ พลอยอรุณรุ่ง อนุสาวรีย์ 31/39
981 นาย ขวัญชัย บุญอารีย์ อนุสาวรีย์ 244/384
982 นาง อนงค์พรพรรณ จรัณยานนท์ อนุสาวรีย์ 43/112
983 จ.ส.อ. สญชัย ยิ้มขาวผ่อง อนุสาวรีย์ 50/120
984 ว่าที่ ร.ต. อรรณพ ศรีใส อนุสาวรีย์ 14/442
985 นาง ลออ สุนทร อนุสาวรีย์ 56
986 นางสาว กรณิการ์ สารมูล อนุสาวรีย์
987 นาย สุรศักดิ์ ศรีเทพ อนุสาวรีย์ 3/1892
988 นางสาว สุรางค์ เทศขำ อนุสาวรีย์ 31/36
989 นาง อรวรรณ ทรงพุฒิ อนุสาวรีย์
990 ร.อ. ยศวริศ กานดารางกูร อนุสาวรีย์ 50/30
991 นาย ชัชนัส ซุ่นไล้ อนุสาวรีย์ 88/28
992 นาย บุญธรรม เพชรคุ้ม อนุสาวรีย์ 119
993 นางสาว สุรีพร ปรีสงค์ อนุสาวรีย์
994 นาง จินตนา สวัสดิ์ถาวร อนุสาวรีย์ 244/99
995 นาย ชลิต ยันตรีสิงห์ อนุสาวรีย์ 59/33
996 นาง วนา กาญจนา อนุสาวรีย์ 363/699
997 นาย ทำนอง ศุกรเสพย์ อนุสาวรีย์ 363/239
998 นาง สุวรรณา สายดำ อนุสาวรีย์ 57/5
999 นางสาว เขมรัตน์ คงศิลป์ อนุสาวรีย์ 243/29
1000 นาง ศิริพร เทียนศรี อนุสาวรีย์ 12/11
1001 นาย สาโรจน์ สำลีรัตน์ อนุสาวรีย์ 56/286
1002 นาง นุจรี มาประชุม อนุสาวรีย์
1003 นาย สำเร็จ ไชยรัตน์ อนุสาวรีย์ 44/293
1004 นาย ศุภกร ขำล้ำเลิศ อนุสาวรีย์ 208
1005 นาง จำนงค์ ศุกรเสพย์ อนุสาวรีย์ 99/46
1006 นาย พรชัย นิ่มมณี อนุสาวรีย์ 45/15
1007 นางสาว จารุวรรณ ภาพบัญชา อนุสาวรีย์
1008 นาย วิโรจน์ศิลป์ ตระกูลดนย์ อนุสาวรีย์ 45
1009 นาย กุณฑล เจริญกิจกำจรชัย อนุสาวรีย์ 108/235
1010 นาง สุระพิน จวงจันทร์ อนุสาวรีย์
1011 นาย อนันต์ จันทร์เจริญสุข อนุสาวรีย์ 66/82
1012 นาง สุรัชนี หนูแสง อนุสาวรีย์ 70
1013 นาง นฤนารถ รัตนธนาวันต์ อนุสาวรีย์ 218
1014 นางสาว สมส่า ศรีชารี อนุสาวรีย์ 39/14
1015 นาย ไพรัตน์ กิจสุกราย อนุสาวรีย์ 255/1
1016 นาง ถนอม ฮวยเอี่ยม อนุสาวรีย์ 14/359
1017 นาย ชาตรี มณีปัทมเกตุ อนุสาวรีย์ 257
1018 นาย แสงไทย สินปภานานนท์ อนุสาวรีย์ 220
1019 นาง แสงหล้า กิตติพิรุฬห์ อนุสาวรีย์ 361/42
1020 นาย จตุพร พึ่งพร อนุสาวรีย์ 24/1
1021 นาย บทชาย บุญล้อม อนุสาวรีย์ 171
1022 นางสาว เรณู ฉิมพาลี อนุสาวรีย์ 161/75
1023 นางสาว พรนลิน พงษ์โพธิ์ อนุสาวรีย์ 3/2821
1024 นาย วันชัย สาทรานนท์ อนุสาวรีย์ 77/203
1025 นาง นิโรบล วุฒิวรรณ อนุสาวรีย์ 30
1026 นาย จุลชาติ โกมารกุล ณ นคร อนุสาวรีย์ 70/131
1027 นาย วิทยา วงศ์บุญศรี อนุสาวรีย์ 25
1028 นาย พัฒนา โสภาพันธ์ อนุสาวรีย์
1029 นางสาว รัชนี ผงทอง อนุสาวรีย์
1030 นาง วีระวรรณ แทนขำ อนุสาวรีย์ 8/60
1031 นาย บุญสอน พราวศรี อนุสาวรีย์ 181/172
1032 นาง วิไลพร วงศ์โชติรัตน์ อนุสาวรีย์ 341/31
1033 นาย ณธน บวรกุลรัตน์ อนุสาวรีย์ 244/388
1034 นาง พจนา ทรัพย์สุนทร อนุสาวรีย์ 47
1035 นางสาว นฤมล แดงหนองหิน อนุสาวรีย์ 58/1
1036 นางสาว แสงระวี วงศ์มณี อนุสาวรีย์ 9/547
1037 นางสาว ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ อนุสาวรีย์ 146/24
1038 นาย .ศิริ ทองคำ อนุสาวรีย์
1039 นาย สุข ปัญญาคำ อนุสาวรีย์
1040 นาย ไพบูลย์ ฉิมบ้านไร่ อนุสาวรีย์ 56/159
1041 นางสาว ทิพวรรณ เพชรพิลา อนุสาวรีย์
1042 น.อ.หญิง. อณัญญา ศรีไชโย อนุสาวรีย์ 59/50
1043 นาย ประยุทธ์ หลงสมบุญ อนุสาวรีย์ 37
1044 นาย ต่อศักดิ์ ศรีศิลปนันท์ อนุสาวรีย์ 181/167
1045 นางสาว ศมภัส สุขศรี อนุสาวรีย์ 178/28
1046 นาง จุฑารัตน์ วนศิริกุล อนุสาวรีย์ 30/27
1047 นางสาว มณฑนา เผ่าวิริยะ อนุสาวรีย์ 153
1048 นาง กฤติยา แซ่ลิ้ม อนุสาวรีย์ 99/109
1049 นาย สมบัติ เกาะสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 31/12
1050 นาง มาลี พาณยง อนุสาวรีย์ 173/21
1051 นางสาว ปุณิกา พิณทรัพย์ อนุสาวรีย์
1052 นาย สมพงษ์ สมันเลาะ อนุสาวรีย์ 310/1
1053 นาย กอบกล้า ถุงสุวรรณ อนุสาวรีย์ 44/151
1054 นาง จงกลนี ทองสุข อนุสาวรีย์ 114
1055 นาย วิชาญ รอบรู้ อนุสาวรีย์ 9/506
1056 นาง บังอร อนุรักษ์พงศธร อนุสาวรีย์ 103
1057 นาง ทองดี การรุ่งเรือง อนุสาวรีย์ 44
1058 นาวาอากาศโทหญิง เบญจา วิไล อนุสาวรีย์ 84/39
1059 นาย สวย ลูกบัว อนุสาวรีย์
1060 นาง ชนัฎชนม์ วิจักขณา อนุสาวรีย์ 20
1061 นาง วิชชุดา คชวิเชียร อนุสาวรีย์
1062 นาย อดิลักข์ เล็บนาค อนุสาวรีย์ 10
1063 นาง นวล สมจิตรมูล อนุสาวรีย์ 92/166
1064 นาง สุนีย์ นันทวีผล อนุสาวรีย์
1065 นาย วรสิทธิ์ ชาญติสิงห์ อนุสาวรีย์ 181/19
1066 นาย ชลธร ชมภูวิเศษ อนุสาวรีย์
1067 นางสาว จิตตินันท์ จิวเจริญสกุล อนุสาวรีย์ 50/53
1068 นาย จำเนียร โมกขศักดิ์ อนุสาวรีย์ 91/26
1069 นาง จวน ธาราวาสน์ อนุสาวรีย์ 120
1070 นาง ทองหล่อ ยอดเกตุ อนุสาวรีย์
1071 นาย ธนวัชร์ เชื่อมเป็น อนุสาวรีย์
1072 นาง เก็จแก้ว ชีวพันธ์ อนุสาวรีย์
1073 นาย ปรีชา เกียรติมงคลชัย อนุสาวรีย์ 12/206
1074 นาง ปาณิศา ภุชคนิตย์ อนุสาวรีย์
1075 นางสาว เบญจพร ตันประภาภรณ์ อนุสาวรีย์ 99/297
1076 นาย ภิเชษฐ เกิดประสพ อนุสาวรีย์ 9/78
1077 นาง ถวัล สุนันทา อนุสาวรีย์
1078 นาย สวัสดิ์ วรสิงห์ อนุสาวรีย์
1079 นางสาว อารีย์ สัตบุตร อนุสาวรีย์
1080 นาย บุญรัตน์ เณรยอด อนุสาวรีย์ 202/27
1081 พ.อ. เสถียร เทพา อนุสาวรีย์
1082 นาย วัชรศักดิ์ ผาสุขขันธุ์ อนุสาวรีย์
1083 นาย นิพนธ์ วงศ์ไชยชุติกร อนุสาวรีย์
1084 นางสาว สมจิตร ชมมี อนุสาวรีย์
1085 นาง ปราณี เณรยอด อนุสาวรีย์ 202/26
1086 นาง บัวลี ราชธร อนุสาวรีย์
1087 นางสาว ณัฐชยา ศรีศักดิ์นอก อนุสาวรีย์
1088 ร.ท. อุเทน กตกุลปัญญา อนุสาวรีย์
1089 นาย อนุชา คู่อรุณยสุนทร อนุสาวรีย์ 12/282
1090 นางสาว วันเพ็ญ เชื้อเชิง อนุสาวรีย์
1091 นางสาว กิมเปา พูนขำ อนุสาวรีย์
1092 นาง ขนิษฐา พงษ์รัตน์ อนุสาวรีย์
1093 นาง ศรีวีนา เลื่อมใส อนุสาวรีย์
1094 นาย ประเสริฐ ใจหลัก อนุสาวรีย์
1095 นาง ถุงเงิน ชอบชื่น อนุสาวรีย์ 24
1096 นางสาว ยุพาพร จตุเทน อนุสาวรีย์
1097 นาย ธราเทพ ทองเริ่น อนุสาวรีย์
1098 นางสาว จิตติมา รักอิสสระ อนุสาวรีย์
1099 นาย เลิศศักดิ์ สิงห์ตุ้ย อนุสาวรีย์
1100 นาย สมพร ลือชัย อนุสาวรีย์
1101 นาง ศศิธร เปาวิมาน อนุสาวรีย์
1102 นางสาว ไพรวรรณ คำปาปู่ อนุสาวรีย์
1103 นาง สมนึก จันทร์แจ่มใส อนุสาวรีย์
1104 นางสาว บุญศรี ขาววงศ์ อนุสาวรีย์
1105 นางสาว ประภาพรรณ สุทธิวงศ์ตระกูล อนุสาวรีย์
1106 นาย ทองย้อย ทิมถาวร ท่าแร้ง 60
1107 นาย สมบัติ วาดเขียน ท่าแร้ง 201/17
1108 นาง สุดา ประทุมสุวรรณ ท่าแร้ง 244/1
1109 นาง ละม้าย ชำนิงาน ท่าแร้ง 20/1
1110 นาย ชัยพิชาติ น้อยนาดี ท่าแร้ง
1111 นาง นภาพร มัธยมางกูร ท่าแร้ง 5/55
1112 นางสาว วิไล แซ่โซ ท่าแร้ง 159/67
1113 นาย วรวุฒิ เสถียรหิรัญ ท่าแร้ง 159/63
1114 นาย วิทยา ญาณธูป ท่าแร้ง 121/72
1115 นาย สุขสันต์ ศุภสาร ท่าแร้ง 111/806
1116 นางสาว บรรทม ฤกษ์สวัสดิ์ ท่าแร้ง 21/18
1117 นาย ธีรวุฒิ ประสงค์ทรัพย์ ท่าแร้ง 102/495
1118 นาง สุทิน กนกาญชลี ท่าแร้ง
1119 นาย พิษณุ นาคศรี ท่าแร้ง
1120 นาง อรทัย ศิริบัติ ท่าแร้ง
1121 นาย ปราถนา ดิษบรรจง ท่าแร้ง 31/2
1122 นางสาว ชุมศรี จันทร์แก้ว ท่าแร้ง 70/100
1123 นางสาว วิชุตา อมรญาติ ท่าแร้ง
1124 นาย อารีย์ สมศรี ท่าแร้ง
1125 นาง ขมาพร จิตวรธรรม ท่าแร้ง 119/47
1126 นาย ถนอม เจนทัด ท่าแร้ง 121/65
1127 พล.ต. รังสรรค์ บุญนฤธี ท่าแร้ง 17/136
1128 พ.อ.อ. ณรงค์ เหลืองใหม่เอี่ยม ท่าแร้ง 18/314
1129 นาง ปริสา ทับทิม ท่าแร้ง 1023
1130 นาย นพพร ทรายสมุทร ท่าแร้ง 102/319
1131 นาง ชโลบล ศลกิจวาณิชย์กุล ท่าแร้ง 47/10
1132 นางสาว พรวณา ปานจาด ท่าแร้ง
1133 นาง สุขใจ แซ่ห่อ ท่าแร้ง 242
1134 นาง วิมล พุดขาว ท่าแร้ง
1135 นาย อุทัย ไวทยานุวัตติ ท่าแร้ง 913
1136 นาง พีรดา พิณสัมพันธ์ ท่าแร้ง 139/253
1137 นาย ธนณัฎฐ์ ชัยนันทวัจน์ ท่าแร้ง 94/74
1138 นาย วิสิทธิ์ ธัญวงษ์ ท่าแร้ง 5/26
1139 นาย ยุทธนา มกรนันทน์ ท่าแร้ง 77
1140 นาง สุกัญญา คีรีเมฆ ท่าแร้ง 20/13
1141 นาง สุรีพร ม่วงเอี่ยม ท่าแร้ง 70/137
1142 นาย มานะ คงยืน ท่าแร้ง
1143 นาย ชัยวัฒน์ วัฒนาสดใส ท่าแร้ง 70/166
1144 ด.ต. แมน บุญกระเตื้อง ท่าแร้ง 100/524
1145 ส.ต.ท. อภิญญา บุญกระเตื้อง ท่าแร้ง 100/269
1146 ส.ต.อ. ปริญญา ศรีสังข์ ท่าแร้ง 100/395
1147 นาย อร่าม เกษรศิริ ท่าแร้ง 81/2
1148 นางสาว อโนชา จันทร์แย้ม ท่าแร้ง 89/93
1149 นาย พุทธศิลป์ มุสิกุล ท่าแร้ง 44/146
1150 นาง วันเพ็ญ โสจันทึก ท่าแร้ง
1151 นาง ณัฐธยาน์ หลิน ท่าแร้ง 32/241
1152 นาย จรัสพงศ์ วรศรีสว่างจิต ท่าแร้ง 159/24
1153 นางสาว เยาวลักษณ์ ศุภวิรัชบัญชา ท่าแร้ง 155/39
1154 นาย ชินกฤต ยุพโคตร ท่าแร้ง 62/42
1155 พ.ต.อ. นิวัฒน์ ผิวงาม ท่าแร้ง 203/8
1156 นาย บุญชัย ขจายเกียรติกำจร ท่าแร้ง 43
1157 นางสาว จิดาภา สีดาหวีด ท่าแร้ง 6/377
1158 นาย กรณ์กิจ ผรณาปิติ ท่าแร้ง 119/87
1159 นาย บุญเพ็ง พาดี ท่าแร้ง 100
1160 นาย นพรัตน์ ทับบำรุง ท่าแร้ง 187/3
1161 นาง ปุณณดา ธำรงลักษณ์ ท่าแร้ง 137/98
1162 นางสาว สิริมนต์ วงศ์สม ท่าแร้ง 32/242
1163 นางสาว ลัดดา สุรเนาวรัตน์ ท่าแร้ง 78/269
1164 นาย ถิรวัฒน์ ผดุงการ ท่าแร้ง 89/104
1165 นาง เปรมจิตต์ ถนอมสุข ท่าแร้ง 20
1166 นาง ทองใบ ภาษิต ท่าแร้ง 501/231
1167 นาย สาภิชญ์ ชูช่วย ท่าแร้ง 501/230
1168 นางสาว นิภา น้อยเหมื่นไวย ท่าแร้ง 33/216
1169 นาย ธัชพจน์ พ่วงพงษ์ ท่าแร้ง 33/233
1170 นาย ทนง ธรรมเนียมจัด ท่าแร้ง 78/203
1171 นาย แสง เจริญวิริยะภาพ ท่าแร้ง 148/79
1172 นาง ภัศนา สุขเสมอ ท่าแร้ง 134/17
1173 นาง นิกร มลฑป ท่าแร้ง 6/27
1174 นาย นิธิธร ถึงเสียบญวน ท่าแร้ง
1175 นาง สิริมา จังพนาสิน ท่าแร้ง 3/920
1176 นางสาว อมรรัตน์ ดวงแก้ว ท่าแร้ง 14/39
1177 นาง วาสนา วรรณวิจิตร ท่าแร้ง 137/15
1178 นาย ไพฑูรย์ แก้วมุกดา ท่าแร้ง 57/105
1179 นาย นันทวุฒิ พิมพ์แพง ท่าแร้ง 143/27
1180 ส.ต. ไชยา มีชัย ท่าแร้ง 128/18
1181 นาย ปัณณวิชญ์ เปรมปริก ท่าแร้ง 68/9
1182 นาย ประชาชาติ สมฤทธิ์ ท่าแร้ง 159/306
1183 นางสาว โสภาลักษณ์ เสายา ท่าแร้ง 6/560
1184 นางสาว ยุพดี ใจดี ท่าแร้ง 149/38
1185 นาย ชูเกียรติ สุกมลานันท์ ท่าแร้ง 18/404
1186 นาง นงนุช สุนทรธรรม ท่าแร้ง 399
1187 นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ท่าแร้ง 90/206
1188 นาย กิตติ ทองพิทักษ์กุล ท่าแร้ง 119/65
1189 นางสาว ธาริดา พฤกษ์ประทานกุล ท่าแร้ง 37/173
1190 นางสาว วีณา ภัทรวนากุล ท่าแร้ง 147/43
1191 นาย ปิติวรรธน์ สมไทย ท่าแร้ง 91/2
1192 นาย ชัยมงคล นิมศรีสุขกุล ท่าแร้ง 18/217
1193 นาย กันยา ศิริสกุลสมบัติ ท่าแร้ง 32/193
1194 นางสาว พิพ์นิภา คำผา ท่าแร้ง 39/21
1195 ร.ต.ท. เชษฐชัย เชษฐศิริ ท่าแร้ง 2/92
1196 นาง นิรมล เรียบร้อยเจริญ ท่าแร้ง 32/6
1197 นาย พิชิตชัย กีรติสุนทร ท่าแร้ง 6/605
1198 นาย สมฤกษ์ วุฒิวรวัฒนา ท่าแร้ง 19/88
1199 นาย สุจิกาญจน์ นาคประสิทธิ์ ท่าแร้ง
1200 นาง ประนอม มัสกุรงค์ ท่าแร้ง 59/52
1201 นางสาว เพ็ญศิริ กอสุระ ท่าแร้ง 22
1202 นาย มาลินี ศรีสุข ท่าแร้ง 98/81
1203 นาย พิบูลย์ อื่นสุวรรณ ท่าแร้ง 2/4
1204 นาง ชมพูนุช เอื้ออนุทร ท่าแร้ง 48/38
1205 นาง สมร น้อยจาด ท่าแร้ง 1/89
1206 นางสาว ดวงสิริ บุญคุ้มอยู่ ท่าแร้ง 79/194
1207 นางสาว สปรียา ฉันทนาชัย ท่าแร้ง 46/245
1208 นาย เดชาวุทฒิ์ เอี่ยมจรัส ท่าแร้ง 53/1
1209 นาย สาคร รุ่งเรื่อง ท่าแร้ง 20/45
1210 นาง วาสนา เอี่ยมจรัส ท่าแร้ง 24/4
1211 นาง อุษา สายลาด ท่าแร้ง 118
1212 นาง วีณา สุขพูลผลเจริญ ท่าแร้ง 399/1
1213 นาย ไสว สายแสงจันทร์ ท่าแร้ง 91/2
1214 นาย ชาติชาย สูงเด่น ท่าแร้ง 145/87
1215 นางสาว ศุภรางค์ กานตพิชาน ท่าแร้ง 5/158
1216 นาง นวรัตน์ ขวัญเนียม ท่าแร้ง 6/151
1217 นาย องอาจ คามณิยานนท์ ท่าแร้ง 139/44
1218 นาง ถาวร สายระดา ท่าแร้ง 159/185
1219 นางสาว จิรชฎา อัศวาณิชย์ ท่าแร้ง 99/5
1220 นาย ชัตรชัย แก้วกาญจนา ท่าแร้ง 159/365
1221 นางสาว รุ่งนภา มนัสสนิท ท่าแร้ง 6/599
1222 นาย เกียรติศักดิ์ เกียรติโชควิวัฒน์ ท่าแร้ง 139/124
1223 นาง วราภรณ์ เชาวรัตน์ ท่าแร้ง 149/58
1224 พ.อ.หญิง พิกุล ไพศาลเวชกรรม ท่าแร้ง 102/242
1225 นาย ทัตเทพ สาวะรีย์ ท่าแร้ง 162/19
1226 นาย ชาญชัย โพธิ์ศรีทอง ท่าแร้ง 139/204
1227 นาย ปราโมทย์ บุญญสิริ ท่าแร้ง 2/100
1228 นางสาว ผ่องศรี โอเงิน ท่าแร้ง 89/682
1229 นาง ทัศนา ยินดีวงษ์ ท่าแร้ง 1/81-82
1230 นาง อนงค์ ชาวกัณหา ท่าแร้ง 28/1
1231 นาย บุญชัย สรรพสิริกุล ท่าแร้ง 111/1001
1232 นาย สุวัฒน์ แต่ถาวร ท่าแร้ง 102/9
1233 นาง ชูพงษ์ แก้วเกื้อ ท่าแร้ง 44/87
1234 นาย ชัชชัย แก้วเกื้อ ท่าแร้ง 199/250
1235 นางสาว ลักษณาภรณ์ มีคุณ ท่าแร้ง 46/292
1236 นาย นันทวัฒน์ โฉมวัฒนา ท่าแร้ง 44/63
1237 นาง ฉัตราภรณ์ เนี่ยน ท่าแร้ง 57/136
1238 นาย สมเกียรติ อภินันทน์ ท่าแร้ง 36/144
1239 นาง ลัดดาจิตร เฮ็งสวัสดิ์ ท่าแร้ง 35/60
1240 นาย พิพัฒน์ ศุขโชติ ท่าแร้ง 144/80
1241 นางสาว นงนุช สุขจันทร์ ท่าแร้ง 159/58
1242 นาง วาสนา ชุมวงษ์ ท่าแร้ง 40/44
1243 นางสาว รัชนี ศรีวิรานนท์ ท่าแร้ง 40/12
1244 นาย วรเกียรติด เกียรติทวีอนันต์ ท่าแร้ง
1245 นางสาว พนิตอนงค์ ศรีวิรานนท์ ท่าแร้ง 40/16
1246 นาย สุกิจ ศรีวิรานนท์ ท่าแร้ง 40/45
1247 นาง อัจฉรา พันธ์เงิน ท่าแร้ง 144/100
1248 นาย พงษ์ศักดิ์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ท่าแร้ง 121/75
1249 นาย สมเกียรติ จันทร์แสง ท่าแร้ง 19/245
1250 นาง สุกัญญา ลำพา ท่าแร้ง 37/84
1251 นางสาว ศิริวรรณ อยู่ยิ่ง ท่าแร้ง 4/57
1252 นาย ประดิษฌ มีแสง ท่าแร้ง 96/108
1253 นางสาว สุมาลี สิงห์หฬ ท่าแร้ง 1/147
1254 นาย กฤษณะ วิพันธ์เงิน ท่าแร้ง 1/97
1255 นาย อนล เจริญโต ท่าแร้ง 46/63
1256 นาย ปิยวุฒิ กิตติวัฒน์ไพศาล ท่าแร้ง 35/9
1257 นาย ธนวันต์ ฉัตรบุณฑริก ท่าแร้ง 111/729
1258 นาย ละออง โสมพันธุ์ ท่าแร้ง 96/171
1259 นาย ศักดิ์บงกช พึ่งทรัพย์ ท่าแร้ง 38
1260 นาย ณวัตพงษ์ หวังไพโรจน์กิจ ท่าแร้ง 159/317
1261 นางสาว ริญญารัตน์ ภัควัฒน์เจริญบุญ ท่าแร้ง 143/6
1262 นาย ฐานันดร พงษ์สุทธิรักษ์ ท่าแร้ง 13
1263 นาง พรภิรมย์ คล่องดี ท่าแร้ง 38/314
1264 นาย จุลดิศ ปิติยะสาร ท่าแร้ง 68/34
1265 นางสาว มะลิ เปี่ยมการุณ ท่าแร้ง 3
1266 นาย สมศักดิ์ หิรัญธงชัย ท่าแร้ง 78/254
1267 นาย ชิดชัย เรืองสม ท่าแร้ง 81/11
1268 นางสาว กาญจนา แซ่อึ๊ง ท่าแร้ง 6/347
1269 นาย ธงชัย กล่อมเจ๊ก ท่าแร้ง 28/1
1270 นาย วิบูณร์ หอมดี ท่าแร้ง
1271 นาง กาญจนา ศิบุญนันท์ ท่าแร้ง 18/6
1272 นาง กิ่งแก้ว สุวรรณโชติ ท่าแร้ง 40/2
1273 นาง จันทร์ฉาย คงพิทักษ์ ท่าแร้ง 20/1
1274 นางสาว กนกวรรณ ช้างโรจน์ ท่าแร้ง 35/20
1275 นางสาว พรชนก ประทาน ท่าแร้ง 18/326
1276 นาย ภาคภูมิ ประพรม ท่าแร้ง 222/321
1277 นาง วรรณา สังขวณิช ท่าแร้ง 459/122
1278 นางสาว ฐิติพร วิรุฬห์เพชร ท่าแร้ง 1/262
1279 นาง เตือนใจ วรรณวิไลย ท่าแร้ง 111/875
1280 นาย ณัฏฐาพร สุขช่วง ท่าแร้ง 70/40
1281 พ.ต. พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ ท่าแร้ง 50
1282 นาง อรพรรณ อัตถกาญน์นา ท่าแร้ง 32/38
1283 นาย เอกชัย อัตถกาญน์นา ท่าแร้ง 9/212
1284 นาย ชัยรัตน์ เอี่ยมบริสุทธิ์ ท่าแร้ง 33/83
1285 นาย พัลลภ สมบูรณ์ ท่าแร้ง 189/75
1286 นาง สายหยุด กิจดำเนิน ท่าแร้ง 44/15
1287 น.อ. ประจักษ์ จวบฤกษ์เย็น ท่าแร้ง 114
1288 นาง สายใจ โชคอุทัยกุล ท่าแร้ง 37/36
1289 นาง นันทิชา ชาวกุญชร ท่าแร้ง 100/270
1290 นาย ธนพัต ดำสัย ท่าแร้ง 6/397
1291 นาง นิสัย ขุมทอง ท่าแร้ง
1292 นางสาว ณัชมุกดา วัฒนานันท์ ท่าแร้ง 71/54
1293 นางสาว นราภรณ์ อินทะพันธ์ ท่าแร้ง 39/234
1294 นาง ลักษิกา กันแตง ท่าแร้ง 39/210
1295 นาง ผ่องลักษณา ไรวา ท่าแร้ง 39/145
1296 นาง ขวัญตา จันทร์ทอง ท่าแร้ง 39/217
1297 น.อ. บำรุง นักรบ ท่าแร้ง 39/127
1298 นาง นวลละออ ออกช่อ ท่าแร้ง
1299 นางสาว วันวิสา จันทรัตน์ ท่าแร้ง 38/358
1300 นาง สมปอง พุทธา ท่าแร้ง 6/207
1301 นางสาว เกตมณีร์ ไพจิตร ท่าแร้ง
1302 นาย เสกน วิศปาแพ้ว ท่าแร้ง 188/8
1303 นางสาว นวพรรษ จันทร์เสถียร ท่าแร้ง 143/16
1304 นาง ใจ มะพันธ์ ท่าแร้ง 121/37
1305 นาง กัลยา กิจพันธ์ศิริกุล ท่าแร้ง 134/6
1306 นาย ทรงกรด เถาตะมะ ท่าแร้ง 142/37
1307 นางสาว กัญญณัช กุลวงษ์น้อย ท่าแร้ง 102/130
1308 นางสาว หนึ่งฤทัย โพธิ์นิ่มแดง ท่าแร้ง 111/878
1309 นางสาว ธนพร สารีบุตร ท่าแร้ง 118/227
1310 นาย สุทธา สิงห์ชานนท์ ท่าแร้ง 139/206
1311 นาย อารยะ นิลกรรณ์ ท่าแร้ง 11/136
1312 นางสาว พนิดา สีวะเสาร์ ท่าแร้ง 83/11
1313 น.อ. เมธี บริบูรณ์ ท่าแร้ง 1217
1314 นาย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร ท่าแร้ง 109/4
1315 นาย วชิระ จันทร์บูรณะพินิจ ท่าแร้ง 89/633
1316 นาย สาคร รัตนานุกูล ท่าแร้ง 89/612
1317 นาง อุดม วงษ์สกุล ท่าแร้ง 1069
1318 นาง อัจฉริยา อังธนากุล ท่าแร้ง 90/234
1319 นาย วรชัย วรรณขจีพิบูลย์ ท่าแร้ง
1320 นาง ขนิษฐา บุญสุข ท่าแร้ง 350/1
1321 พ.อ. ศักดิ์ชาย ภูริวัฒน์ ท่าแร้ง 395
1322 นาง ชุติมา วงศ์วิทูไท ท่าแร้ง 222/365
1323 นาง ดวงพร ทวยเจริญ ท่าแร้ง 118
1324 นางสาว พิไลลักษณ์ จันทร์แก้ว ท่าแร้ง 78/181
1325 พล.ต. สุเทพ วรสถิตย์ ท่าแร้ง 44/45
1326 นางสาว ปุญญิสา อินทรโชติ ท่าแร้ง 222/368
1327 นาย วัชรากร อ่อนเอม ท่าแร้ง 47/40
1328 นาย นพนม ชาลือ ท่าแร้ง 32/171
1329 นาย เลื่อนศักดิ์ วัฒนกุล ท่าแร้ง 72/3
1330 นาย อภิวัฒน์ มานิตยกุล ท่าแร้ง 33/73
1331 นาง ณัฐวสา พรฉิม ท่าแร้ง 111/10
1332 นาย พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ท่าแร้ง 11
1333 นาง ศรีสด สุดปลิด ท่าแร้ง 3/2
1334 นาย ขนิษฐ์ ทรชิต ท่าแร้ง 102/163
1335 นาง ภูริตา ศรีมาตย์ ท่าแร้ง 46/53
1336 น.อ. เกรียงไกร ไกรฤทธิ์ ท่าแร้ง 1/9
1337 พ.อ.อ. สมจิตร์ ใจซื่อตรง ท่าแร้ง 969
1338 นางสาว ชุติมา เอี้ยวฉาย ท่าแร้ง 57/51
1339 นาง สุกัญญา วรกุลลัฎฐานีย์ ท่าแร้ง 57/39
1340 นาย สุรพล คงรวมญาติ ท่าแร้ง 57/33
1341 นาย นิกร ณะนวล ท่าแร้ง 57/59
1342 นาย โขณัฎฐ์ธพล สุเมรุไหว ท่าแร้ง 57/13
1343 นางสาว พรรณี บัวหลวง ท่าแร้ง 57/122
1344 นาง ภัทรานิษฐ์ รุ่งเรืองวัฒน์ ท่าแร้ง 57/34
1345 นาย ผดุง ยกซื้อ ท่าแร้ง 159/350
1346 นาย รัชตพันธุ์ ดิษยทัต ท่าแร้ง 57/130
1347 นาย พสธร รังษีวงศ์ ท่าแร้ง 89/477
1348 นางสาว กิตติยา นราจีนรณ ท่าแร้ง 57/20
1349 นาย สุรชัย รุ่งทรัพย์สิน ท่าแร้ง 57/77
1350 นาย ประยุทธ จันทรทรัพย์ ท่าแร้ง 57/148
1351 นาย วิเชียร สิงห์สวัสดิ์ ท่าแร้ง 102475
1352 นาย ชะโลม นุ่มเจริญ ท่าแร้ง 102/282
1353 นาย สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท ท่าแร้ง 143/2
1354 นาย ธนะรัตน์ อ้นชัยยะ ท่าแร้ง 56/244
1355 นาง ธนภร พรหมมาณพ ท่าแร้ง 57/24
1356 นาย อภินันท์ เครือกาบ ท่าแร้ง 57/102
1357 นางสาว ชนาพร ไชยมงคล ท่าแร้ง 57/16
1358 นางสาว จิดาภา สิริปัญญาภิญโญ ท่าแร้ง 89/452
1359 นาย ฐานิตย์ อัคนิวาส ท่าแร้ง 57/128
1360 นาง ป้อม สุวรรณสุนทร ท่าแร้ง 57/103
1361 นางสาว ศิราณี สุวรรณโชติ ท่าแร้ง 119/281
1362 นาย พิวัฒน์ เนาวรัตน์กูลชัย ท่าแร้ง 57/118
1363 นาย ถิรวัฒน์ พงศ์ธีรศรี ท่าแร้ง 11/85
1364 นาง แอนนา ศุภรัตน์ ท่าแร้ง 159/371
1365 นาย สุวิทย์ ทองถมยา ท่าแร้ง 57/108
1366 นางสาว เสาวณี วุฒิกาญจนกุล ท่าแร้ง 77
1367 นาง ดวงรัตน์ บุญเรืองถาวร ท่าแร้ง 57/28
1368 นางสาว นฤมล บุบผา ท่าแร้ง 57/111
1369 นาง ปราณี อำพันทอง ท่าแร้ง 137/56
1370 นาย บวร โทศรีแก้ว ท่าแร้ง 102/408
1371 นาง สุชีรา พึ่งสมศักดิ์ ท่าแร้ง 57/100
1372 นางสาว คนึงนิจ ส่งพิทักษ์ชัย ท่าแร้ง 57/78
1373 นาย จิตรคุปต์ เข็มวิชัย ท่าแร้ง 159/389
1374 นางสาว คนางค์ สาระสุข ท่าแร้ง 57/58
1375 นางสาว กอบกุล มูลเมือง ท่าแร้ง 155/37
1376 นาย สุขสันต์ บุญนะบุตร ท่าแร้ง 57/60
1377 นาย พรชัย โพธินามทอง ท่าแร้ง 5/29
1378 นาย เจนวิทย์ เชาว์ปฏิภาณ ท่าแร้ง 8/28
1379 นางสาว มาลินี เสนจันทร์ฒิไชย ท่าแร้ง 1/116
1380 นาย วาทิน จินตนา ท่าแร้ง
1381 นาย อธิวัฒน์ เหลืองสกุลพานิช ท่าแร้ง 159/32
1382 นาย วิสุทธิ์ ชีวเรืองโรจน์ ท่าแร้ง 145/36
1383 นาย เกษม เกียรติโชควิวัฒน์ ท่าแร้ง 99/6
1384 นาย ทน สีทับทิม ท่าแร้ง
1385 นาง รุ่งอรุณ เตชะเคหะกิจ ท่าแร้ง 21
1386 นาย วิชัย โสดา ท่าแร้ง
1387 นาง พนิดา สีมาสุรรักษ์ ท่าแร้ง 5/188
1388 นาย สุชาติ มะหังสา ท่าแร้ง
1389 นาย บุญธรรม ชิณสิทธิ์ ท่าแร้ง
1390 นาย ฉัตร จิระปัทมะ ท่าแร้ง 9/294
1391 นาง นิตยา ภาพสมุทร ท่าแร้ง 57/12
1392 นาย ปฎิยุทธ แนบเนียน ท่าแร้ง
1393 นาย ศราวุธ แสงเงิน ท่าแร้ง 57/127
1394 นาย อดุลย์ ยุทธณรงค์ ท่าแร้ง 89/552
1395 นาง วิจิตรา คำยัง ท่าแร้ง 57/129
1396 นาย อรุณ แวงวรรณ ท่าแร้ง
1397 นาง ผ่องจิตต์ อาคมศิลป์ ท่าแร้ง 24/45
1398 นาย อิฐษฎากรณ์ ศศิประพันธ์ ท่าแร้ง 1/22
1399 นางสาว บุษบา หวานชะเอม ท่าแร้ง 139/258
1400 นาย ปุณกฤษ ปิติตรานันท์ ท่าแร้ง 94
1401 นาง วรรณี ทองโชติ ท่าแร้ง 22
1402 นาย ปัญญา ครองหนองแดง ท่าแร้ง
1403 นาย ณัฐพงศ์ ละวะณะลาภานนท์ ท่าแร้ง
1404 นาย สงวน จอกทอง ท่าแร้ง
1405 นางสาว แสงเดือน หวานล้ำ ท่าแร้ง
1406 นาย สุทธิพงษ์ พิมพาทอง ท่าแร้ง
1407 นาย ธนากูล กุลศรี ท่าแร้ง
1408 นาย ประทีบ บุญบำรุง ท่าแร้ง
1409 นาย เชาวลิต วงษ์ศรี ท่าแร้ง
1410 นาย ดอกรัก เปี่ยมทอง ท่าแร้ง
1411 นาย บุญเชิด กระแสโสม ท่าแร้ง
1412 นางสาว บุญนี ดำรงค์หวัง ท่าแร้ง 57/8
1413 น.อ. เกียรติพงษ์ พรหมพันธ์ใจ ท่าแร้ง 29/101
1414 นาย สุรชัย พริกบุญจันทร์ ท่าแร้ง 57/82
1415 นาง อิศรา อติชาติภัสสร ท่าแร้ง 57/41
1416 นาง ปริดา ทรงดิลกธรรม ท่าแร้ง 57/74
1417 นางสาว วนิดา เทพวงษ์ ท่าแร้ง 57/141
1418 นางสาว รัซมาศ ฝอยทอง ท่าแร้ง 57/139
1419 นาย จตุรงค์ เจริญสุข ท่าแร้ง 57/79
1420 นาย สัมพันธ์ มณีพันธ์ ท่าแร้ง 162/55
1421 นาย พุทธวรรณ เจริญมายุ ท่าแร้ง 115/3
1422 นางสาว ประยงค์ ถีระวงศ์ ท่าแร้ง 5/100
1423 นาย วัฒนา ปาริฉัตต์กุล ท่าแร้ง 18/229
1424 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์ ท่าแร้ง 49/132
1425 นาง สคราญนิต อุดมวุฒินันท์ ท่าแร้ง 58/4
1426 นาย สุเวช วันทนีย์พร ท่าแร้ง 99/8
1427 นาย พึ่ง เสือโรจน์ ท่าแร้ง 77
1428 นางสาว บุญวาสนา บุญรอด ท่าแร้ง 19/252
1429 นาง อัญชิสา ม่วงพุ่ม ท่าแร้ง 89/259
1430 นาย สมพงษ์ เกตุอู่ ท่าแร้ง 137/34
1431 นาง ลาตรี เชาว์ ท่าแร้ง 192/6
1432 นางสาว พิมพ์พิมุข โพธิ์ปักขิย์ ท่าแร้ง 279
1433 นาย โชคชัย ภูแสนใบ ท่าแร้ง 62/81
1434 นางสาว อุบลวรรณ แตงภู่ ท่าแร้ง 102/384
1435 นาย ชื่น ภู่ประเสริฐ ท่าแร้ง 72/9
1436 นาย เอกพงศ์ สระทองจันทร์ ท่าแร้ง 26/8
1437 นาง เกษร ศุภสมบัติ ท่าแร้ง 9/8
1438 นาย กิตติพงษ์ พุ่มจำปา ท่าแร้ง
1439 นาย ชัยสิทธิ์ รุพันธ์ ท่าแร้ง 36/3
1440 นาง ศรัณยา รุพันธ์ ท่าแร้ง 18/412
1441 นาย วีระชัย เรือนคำ ท่าแร้ง 89/527
1442 นางสาว จริญาวรรณ ล่องวิไล ท่าแร้ง 6/638
1443 นาง วัลลภา พนมรัตน์ ท่าแร้ง 501/51
1444 นาง ชด อุ่นกาย ท่าแร้ง 10
1445 นาง พรรณทิพย์ ธรรมเชื้อ ท่าแร้ง 1142
1446 นาย ธนะพัฒน์ อธิกรไพบูลย์ ท่าแร้ง 81/12
1447 นาง สุดารัตน์ ศรีภา ท่าแร้ง 102/462
1448 นาง อำพล น้อยสอาด ท่าแร้ง 68/12
1449 นาง กุลธิดา วงศ์สายเชื้อ ท่าแร้ง 137/29
1450 นางสาว อุทัยวรรณ พันธุ์เสือ ท่าแร้ง 1/104
1451 นาย สุจินต์ วิวัฒนวานิช ท่าแร้ง 44/162
1452 นาย ธนภณ อิ่มตระกูล ท่าแร้ง 78/97
1453 นาย ธนณัฎฐ์ กิตติเศวตพงศ์ ท่าแร้ง 57/106
1454 นางสาว พิมพ์พิศา สุนทรพิพิธ ท่าแร้ง 57/22
1455 นาย อนวรรตน์ ไชยสิทธิ์ธีร ท่าแร้ง 99/128
1456 นาง ศิริรัตน์ อินณวงศ์ ท่าแร้ง 55/30
1457 นาย ทศเทพ ฤทธิศิลป์ ท่าแร้ง 147/2
1458 นาย เกษม หอมสุวรรณ ท่าแร้ง 100/531
1459 นางสาว ฝน ลาภถึง ท่าแร้ง
1460 นาย ประสงค์ ขุนศรี ท่าแร้ง 24/12
1461 นาง นิภารัตน์ รัตโนภาส ท่าแร้ง 1/8
1462 นางสาว ยลรดี แก่นพรม ท่าแร้ง 111/11
1463 นาง พรรณอร วิชยานุรักษ์ ท่าแร้ง 118/172
1464 นาย วีระศักดิ์ ศรีส่อง ท่าแร้ง
1465 นาย บรรลุ ใผ่ล้อม ท่าแร้ง
1466 นาย ชมภู คำอ่อน ท่าแร้ง
1467 นาย ประวิช งามสนิท ท่าแร้ง
1468 นาย ไพศาล แบบนา ท่าแร้ง
1469 ด.ช. อนันต์ ต้องเดช ท่าแร้ง
1470 นาง รัสรินทร์ พิมุขกุลเศรษฐ์ ท่าแร้ง 144/105
1471 นางสาว อรพินท์ จารุพันธ์ ท่าแร้ง 83/168
1472 นาย อรรคเดช อ้นจำปา ท่าแร้ง 37/182
1473 นาง รัชนี บรรเจิดสุทธิกุล ท่าแร้ง 7/46
1474 นาง เตือนใจ วัฒนาวนากุล ท่าแร้ง 83/105
1475 นาย จุมพล สายมาลา ท่าแร้ง 5/45
1476 นาย ปฐมพันธ์ ณ พัทลุง ท่าแร้ง 83/41
1477 นาย วัชระ สุยโพธิ์น้อย ท่าแร้ง 6/228
1478 นาย นพสิทธิ์ วัลลพรสิทธิ์ ท่าแร้ง 83/120
1479 นาง ทองพูน อินทวงค์ ท่าแร้ง
1480 นาย บุญชัย พงศ์กิตติเสถียร ท่าแร้ง 70/258
1481 นาย สิรภพ จันทร์ประสาท ท่าแร้ง 83/103
1482 นางสาว วัชชรา ม่วงคำ ท่าแร้ง 90/2
1483 นาง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ ท่าแร้ง 115/2
1484 นาย วทยน สุวรรณ ท่าแร้ง 33/110
1485 นาง ซิ้นซิ้ว แซ่ซื้อ ท่าแร้ง 144/26
1486 นาง อาภรณพรรณี แก้ววิเชียร ท่าแร้ง 139/76
1487 นาย เอนก ชมภู ท่าแร้ง 83/59
1488 นางสาว สุวรรณ ชัชวาลชลธีระ ท่าแร้ง 19/4
1489 นางสาว สุธาดา แจ่มแจ้ง ท่าแร้ง 155/107
1490 นาย ศักดิ์ ศุภรางกูร ท่าแร้ง 1/29
1491 นางสาว เกตุมณีย์ ยงวจีพันธ์ ท่าแร้ง
1492 นาย ตรง บุญฉัตรสุริยา ท่าแร้ง 222/91
1493 นาย มัยวิต วรวงษ์ ท่าแร้ง 83/160
1494 นางสาว ยอดชีวัน รอดแพทย์ ท่าแร้ง 134/252
1495 นางสาว ลำเพียร จำสะตี ท่าแร้ง 137/332
1496 นาย มานิตย์ เปลี่ยนสุภาพ ท่าแร้ง 96/14
1497 ส.ท. แสวง เรืองอุดม ท่าแร้ง 39/1
1498 นาง ปัตมา พันแสน ท่าแร้ง 79/90
1499 ด.ต. สมจิตร ศรีทอง ท่าแร้ง 5
1500 นาย โสภณ ยศภัทรพงศ์ ท่าแร้ง 153
1501 นาย ถมยา นิ่งน้อย ท่าแร้ง 89/369
1502 นาย พศิน นาคเอี่ยม ท่าแร้ง 83/170
1503 นาย เชษฐา สุนทรกิติ ท่าแร้ง 139/153
1504 นาย สุรพันธุ์ นิลเพ็ชร ท่าแร้ง 290/63
1505 นาย อดิเรก วัฏลีลา ท่าแร้ง 3/239
1506 นาย ชิต จันทร์เปล่งแสง ท่าแร้ง 102/49
1507 นาง อรพิน หงวนศิริ ท่าแร้ง 1/21
1508 นาย บำรุง มั่งมูล ท่าแร้ง 6/682
1509 นาง อรสา ศรีคำ ท่าแร้ง 83/97
1510 นางสาว สมจิตร จำเริญนุช ท่าแร้ง
1511 นาง ธัญญพัทธ์ โชติระวีเกียรติ ท่าแร้ง 139/192
1512 นาย มนตรี สมหวัง ท่าแร้ง 222/33
1513 ร.ต.อ. โฮเต็ล กิจจานนท์ ท่าแร้ง 1/5
1514 นาง จรีรัตน์ ศิลารมณ์ ท่าแร้ง 33/33
1515 นาย สงวนศักดิ์ สีชมภู ท่าแร้ง 138
1516 นาย วิฑูรย์ โพธิพิมพานนท์ ท่าแร้ง 3/169
1517 นางสาว ทินะประภา ศิลารมณ์ ท่าแร้ง 33/35
1518 นาย กิตติพันธ์ ศิระฉัตรวงศ์ ท่าแร้ง 133/2
1519 นางสาว ภัทรวรรณ นิ่มวงษ์ ท่าแร้ง 136
1520 นางสาว กิติสิริญ ดิษยภากร ท่าแร้ง 162/12
1521 นาง เสถียร จันทร์อินทร์ ท่าแร้ง 221/1
1522 นาย จักรกฤษณ์ เรียงไรสวัสดิ์ ท่าแร้ง 145/63
1523 นาง วิไล ปานศรี ท่าแร้ง 102/461
1524 นาง นิ ลีลาเกื้อกูล ท่าแร้ง 143/84
1525 นาย ยุทธพงษ์ สอาดบัว ท่าแร้ง 83/108
1526 นาย สุทิม สวัสดิภาพ ท่าแร้ง 27
1527 นาย ประสงค์ ประสงค์อาสา ท่าแร้ง 1/315
1528 นาง รติรส เรียงไรสวัสดิ์ ท่าแร้ง 78/160
1529 นาง ละมูล เดือนจันทร์ฉาย ท่าแร้ง 135/1
1530 นางสาว บูญสม จันทร์แก้ว ท่าแร้ง 378/1
1531 นางสาว จรัส ไวทิลา ท่าแร้ง 117/237
1532 นาง สุภาพร ศิริรัตน์ ท่าแร้ง 83/194
1533 นาง สราญรัตน์ จิวะกุล ท่าแร้ง
1534 นาง เพ็ญพรรณ มนุญพงศ์พันธุ์ ท่าแร้ง 91/5
1535 นางสาว ธันธนันท์ จงเกรียงไกรธร ท่าแร้ง 70/160
1536 นาย บุญศักดิ์ ศรีชัย ท่าแร้ง
1537 นาย กันตพัฒน์ พิมุขกุลเศรษฐ์ ท่าแร้ง 111/739
1538 นาย สัมพันธ์ ผาสุขดี ท่าแร้ง 5
1539 นาง พัศรชมศรณ์ ศรีพานิชกิจ ท่าแร้ง 83/101
1540 นาย นคร ชื่นสม ท่าแร้ง 121/22
1541 นาง พิชนี หาญพานิช ท่าแร้ง 88/13
1542 นาย พูนศักดิ์ จันทร์จำปี ท่าแร้ง 7
1543 นางสาว อรทัย สนเอี่ยม ท่าแร้ง 83/96
1544 นาย สุรเชษฐ์ ยมจินดา ท่าแร้ง 18/338
1545 นาย พงษ์ทร มีแสง ท่าแร้ง 46/152
1546 นาง มนตรา ไวทิลา ท่าแร้ง 117/362
1547 นาย สมศักดิ์ ตั้งวิจิตรสกุล ท่าแร้ง 139/19
1548 นาย พรทิพย์ ศิลป์วิไรรัตน์ ท่าแร้ง 188/12
1549 นาง นุชจรินทร์ ศุภผล ท่าแร้ง 83/29
1550 นาง สินทวี ธูปะเตมีย์ ท่าแร้ง 103/3
1551 ด.ต. วรายุทธ พรหมรัตน์ ท่าแร้ง 100/227
1552 นางสาว อังสนา แก้วธรรมคุณ ท่าแร้ง 24/250
1553 นาย สมทบ นาคเกษม ท่าแร้ง 83/163
1554 นาง พัชรี กำลังรูป ท่าแร้ง 70/125
1555 นาย จีระพงษ์ บูรณศิลปิน ท่าแร้ง 203
1556 ร.อ. วิทยา อินทรสร ท่าแร้ง 45/7
1557 นาย บุญสรวง บุญศิริ ท่าแร้ง 37/18
1558 นาง จุฑาทิพย์ โชติพรหม ท่าแร้ง 83/155
1559 นาย ผิว เนวะชื่น ท่าแร้ง 52/1
1560 นางสาว สุมาดาม เนียมทอง ท่าแร้ง 22/154
1561 นาย วสันต์ ปกครอง ท่าแร้ง 22/14
1562 นาย นวล โมราวรรณ ท่าแร้ง
1563 นาย ประเสริฐ คงพิทัก ท่าแร้ง 20
1564 นางสาว ดุลาลัย เสฐจินตนิน ท่าแร้ง
1565 นาย จันทร์ เณรจิ๋ว ท่าแร้ง 134/215
1566 นาย ไชยวัฒน์ วัชรมาศหาญ ท่าแร้ง 83/158
1567 นาย มาโนช เพียรมาก ท่าแร้ง 6/4
1568 นางสาว บุบผา แย้มแสง ท่าแร้ง 8/22
1569 นาย ไชยชิน คุณดิลกรัถยา ท่าแร้ง 18
1570 นาย ประเสริฐ บุญเพ็ง ท่าแร้ง
1571 นางสาว อำไพ ศรีสุภาพ ท่าแร้ง 33/40
1572 นางสาว นิธิพาณี จาดประทุม ท่าแร้ง 6/3
1573 นาย มงคล ทวีอภิรดีสันติ ท่าแร้ง 83/161
1574 นาย เทวินทร์ สารสิทธิ์ ท่าแร้ง
1575 นาย ณิชากร แซ่ตั้ง ท่าแร้ง 19/180
1576 นาย อรรถพล คุปตสรรค์ ท่าแร้ง 79/124
1577 นางสาว พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ ท่าแร้ง 10
1578 นางสาว นฤมล นิลใหม่ ท่าแร้ง
1579 นาง ทิวาพร วอนยินดี ท่าแร้ง 46/397
1580 นาย วิวัตน์ สังขรัตน์ ท่าแร้ง 162/91
1581 พ.ต.ท.หญิง สุมาลินีย์ หนูมาน้อย ท่าแร้ง 134/16
1582 นางสาว ปัทมา พันธ์บัวงาม ท่าแร้ง 155/102
1583 นาย ธนากร ขาวฉวีรัตนชาติ ท่าแร้ง 44/63
1584 นาย กำทอน ปัญญา ท่าแร้ง 139/22
1585 นาง สุคนธา โอริส ท่าแร้ง 162/95
1586 นาย วัฒนา กลีบผกา ท่าแร้ง 222/66
1587 นาย วรวุฒิ เห็นสว่างปภา ท่าแร้ง 139/280
1588 นาย สุชาติ ชัชวาลชลธีระ ท่าแร้ง 18/36
1589 นาย สุชาติ บุญประเสริฐ ท่าแร้ง
1590 นาย ปกรณ์ รุจิขจรเดช ท่าแร้ง 18
1591 นาย พีรวัจน์ ยอดประสิทธิ์ ท่าแร้ง 3/205
1592 นางสาว จิตตรา รัตนบำรุง ท่าแร้ง 162/77
1593 นาย พีระ เลิศบุศย์ ท่าแร้ง 37/130
1594 นาง ปานจันทร์ เอี่ยมอร่าม ท่าแร้ง 87/26
1595 นาย ณฤทธิ์ เรืองฤทธิเดชา ท่าแร้ง 6/471
1596 นาง ปทุมพร สินสุข ท่าแร้ง 162/44
1597 นาย ฉัตรชัย ดรหมั่น ท่าแร้ง 102/60
1598 นาง จันทร์เพ็ญ จารุเดชา ท่าแร้ง 501/70
1599 นาง สายวรุณ พรหมเนตร ท่าแร้ง 1/103
1600 นาย สมศักดิ์ นิเวศสวรรค์ ท่าแร้ง 96/184
1601 นาย นิพนธ์ ขุนนุ้ย ท่าแร้ง 162/49
1602 นาง สุรภา ภมรสุวรรณ ท่าแร้ง 99/168
1603 นางสาว เบยจมาศ จันทร์เพ็ชร์ ท่าแร้ง
1604 นาง อัมพา ชัยรัตนารมย์ ท่าแร้ง 6/168
1605 นาง สุด ชมภูราช ท่าแร้ง 218/5
1606 นาย บุญเสริม วงศ์ร่วมพิบูลย์ ท่าแร้ง 5/391
1607 นาย จักรพันธ์ สังข์ศิละ ท่าแร้ง 32/21
1608 นาง อัมพร โชติรุ่งโรจน์ ท่าแร้ง 33/170
1609 นางสาว อธิตานันท์ นพรัตจินดารักษ์ ท่าแร้ง 162/10
1610 นางสาว ปารย์ นารายณ์ประสิทธิ์ ท่าแร้ง 62/58
1611 นาย มานะ ประชัน ท่าแร้ง 100/360
1612 นาง สุภัทรา ชิสึวะ ท่าแร้ง 28/84
1613 นางสาว ชูใจ ปทุมนันท์ ท่าแร้ง
1614 นาย ธรรมรักษ์ สุขสมทรง ท่าแร้ง 162/106
1615 นาย สราวุธ วัฒนาศิริตระกูล ท่าแร้ง 159/250
1616 นางสาว พรรณฉวี จิตรีธาตุ ท่าแร้ง 8
1617 นาง พิกัน สมศรี ท่าแร้ง
1618 นาย ศักระพล ศรีวงศ์ ท่าแร้ง
1619 นางสาว สมหมาย คำสุรีย์ ท่าแร้ง
1620 นาย สุขุม สุตยสรณาคม ท่าแร้ง 37/172
1621 นางสาว คำพลอย โชติรัมย์ ท่าแร้ง
1622 นาย สุดจิตต์ พันธ์สังข์ ท่าแร้ง 21/6
1623 นาย วุฒิศักดิ์ คงทอง ท่าแร้ง
1624 นางสาว อุษณีย์ ศรีเกิด ท่าแร้ง 162/71
1625 นาย ชัยนันทน์ ศาสนนันทน์ ท่าแร้ง 50/3
1626 นางสาว ภูมิฤทัย สุขพัฒน์ ท่าแร้ง 162/78
1627 นาย นิพนธ์ ภิญโญ ท่าแร้ง 111/944
1628 นาย วรรณลพ ขุนเที่ยงธรรม ท่าแร้ง 58
1629 นาย กฤตภัทร เจติยานันท์ ท่าแร้ง 90/144
1630 พ.อ.อ. สำราญ ทองแจ่ม ท่าแร้ง 99/30
1631 นาง มาลา สุขสำราญ ท่าแร้ง 37/137
1632 นาย ธวัชชัย ศีลแสน ท่าแร้ง 162/73
1633 ร.ต.อ. สุชาติ ศรีสังข์แก้ว ท่าแร้ง 134/87
1634 นาง นงคราญ ทรัพย์หลาย ท่าแร้ง 17/190
1635 นางสาว ศศิธร หมวดหยู ท่าแร้ง 162/43
1636 นาย ประเสริฐ กล่ำสุข ท่าแร้ง 24/19
1637 นางสาว ดาวเรือง เปลสนม ท่าแร้ง 162/72
1638 นาย วินัย คงอ่ำ ท่าแร้ง 290/141
1639 นาง กมลทิพย์ สารสม ท่าแร้ง 290/60
1640 พ.จ.ท สมชัย เทียนทอง ท่าแร้ง 162/21
1641 นางสาว แฉล้ม บุญจันทร์ ท่าแร้ง 290/95
1642 นาง จิราพร จันทรเปารยะ ท่าแร้ง 162/24
1643 นาย บุญยัง คงพ่วง ท่าแร้ง
1644 นาง โศภิต คงอ่ำ ท่าแร้ง 290/43
1645 นาย ประมวล พรหมรักษา ท่าแร้ง 102/457
1646 นาย วิเชียร ไตรสิทธิ์ ท่าแร้ง 7/121
1647 นาย พนดล ปิยะขันธ์ ท่าแร้ง 88/02214
1648 นาง ยุรณี ธรรมานนทร์ ท่าแร้ง 83/173
1649 พล.ท. สุรพล พัวไพโรจน์ ท่าแร้ง 207
1650 นางสาว ทัศนีย์วรรณ เกตุแก้ว ท่าแร้ง 929/13
1651 นาง น้อย พัเข้อ ท่าแร้ง 1/243
1652 นาย ภาณุวัฒน์ นิศารัตนชัย ท่าแร้ง 83/174
1653 นาย อังกูร เกียรติโชควิวัฒน์ ท่าแร้ง 88/238
1654 นาย วิวรรธน์ วิชาโคตร ท่าแร้ง 56/141
1655 นาย สุเทพ ติยะวรากุล ท่าแร้ง 83/193
1656 นาง จำปา อัดศรี ท่าแร้ง 74/23
1657 นาย ยุทธพร พ่อค้า ท่าแร้ง 275/1
1658 นางสาว จิตอนงค์ ผุดบัวดง ท่าแร้ง 83/193
1659 นาย สุรพล เปศะรัตน์ ท่าแร้ง 18/135
1660 นาย เอกชัย เสนาะพิณ ท่าแร้ง 89/580
1661 นาย สรณ์ฉัตร วิถีธรรม ท่าแร้ง 83/92
1662 นางสาว นภาพร พูลเจริญ ท่าแร้ง 222/146
1663 นางสาว พิสมัย โคธา ท่าแร้ง
1664 นางสาว สุพัชรี อัมพวา ท่าแร้ง 83/188
1665 นาง ประภาศรี ศรีสะอาด ท่าแร้ง 139/281
1666 นางสาว ศิริมา อามระดิษฐ์ ท่าแร้ง 1134
1667 นาย เวไนย เหมะวรรณกูร ท่าแร้ง 83/113
1668 นาง อัชฌา เลิศวัมนกูล ท่าแร้ง 11/118
1669 นาย ชัยวัฒน์ พัฒนโภครัตนา ท่าแร้ง 83/187
1670 นางสาว สุนันทา ทรัพย์กระแสสินธุ์ ท่าแร้ง 90/163
1671 นาย ยุทธนา สุวรรณ์ ท่าแร้ง 148/97
1672 นาย อติวัชร์ พุ่มทอง ท่าแร้ง 137/40
1673 นาย ประสงค์ จันทร์หอม ท่าแร้ง 6/476
1674 นาง อัญชลี ศรียา ท่าแร้ง 83/167
1675 นางสาว วัลยา จันทร ท่าแร้ง 100/180
1676 นาย ก่อภณ สหเมธาพร ท่าแร้ง 188/11
1677 นาง วรภา อธึกธนากร ท่าแร้ง 145/20
1678 นาง ภัททิยา สาทรานนท์ ท่าแร้ง 140
1679 นางสาว ชัชคนันท์ภา อัครวัฒนะอังกูร ท่าแร้ง 45/8
1680 นาง จรรจิรา เพชรรักษ์ ท่าแร้ง 71/70
1681 นาย ปรีชา คำประเสริฐ ท่าแร้ง 6/26
1682 นาย วรุตม์ ศรีสัตยเสถียร ท่าแร้ง 83/133
1683 นาย นิคม ดวงนิยม ท่าแร้ง 1/129
1684 นาย นิพนธ์ จองตามา ท่าแร้ง 39/50
1685 นางสาว สมอน ทาผา ท่าแร้ง
1686 นางสาว สุกัญญา ศุภกิจถาวร ท่าแร้ง 83/142
1687 นางสาว นงลักษณ์ คล่องแคล่ว ท่าแร้ง 71/84
1688 นาย ยงยุทธ อิบุลัง ท่าแร้ง
1689 นาง พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ ท่าแร้ง 303/1
1690 นางสาว เขมพร ศาตะสมิต ท่าแร้ง 23/12
1691 นาย วีระชัย แพงแก้ว ท่าแร้ง 83/132
1692 พล.อ.อ. เรืองไกล อัคนิทัต ท่าแร้ง 254/2
1693 นางสาว จันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย ท่าแร้ง 189/47
1694 นาง สมพร แสวงศรี ท่าแร้ง 9/59
1695 นาย ศุภชัย ชัยผลดีเลิศ ท่าแร้ง 111/997
1696 นาย ประพันธ์ จันยมิตรี ท่าแร้ง 137/170
1697 นาย พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ ท่าแร้ง 88/301
1698 นาย กร มงคลกิจงาม ท่าแร้ง 37/193
1699 นาง สุภาพ ชัยสันทนะ ท่าแร้ง 83/119
1700 นาย สุรัตน์ ชินอรุณมังกร ท่าแร้ง 139/314
1701 นาง ทิพย์วัลย์ ยังเจริญ ท่าแร้ง 144/41
1702 นาย ธรรมนูญ บุญเรือง ท่าแร้ง 162/90
1703 นาย ฤทธิพล สุริยกุล ณ อยุธยา ท่าแร้ง 6/338
1704 นางสาว ศิริเพ็ญ ผดุงสิทธิ์ ท่าแร้ง 98/95
1705 นางสาว เลิศนภา เหมาะสม ท่าแร้ง 6/662
1706 นาย พัทธนันท์ หงษ์ทอง ท่าแร้ง 83/57
1707 นาย ศิริชัย แช่มมณี ท่าแร้ง 79/101
1708 นาง นุชนาฎ ขจรวัฒนากุล ท่าแร้ง 38/311
1709 นาง รัชนี บรรจบกาญจน์ ท่าแร้ง 44
1710 นาง ชุลี ศรีงาม ท่าแร้ง 997
1711 นาง จรวย นิยมปาน ท่าแร้ง 3/186
1712 นางสาว มนี ผิวขำ ท่าแร้ง
1713 นาย วิชฎารมณ์ รองศรีแย้ม ท่าแร้ง 83/50
1714 นางสาว ธัญญธณ์ มีรัตนทรัพย์ ท่าแร้ง 43/4
1715 นางสาว วรงรอง สงวนสินธุ์ ท่าแร้ง 45/24
1716 นาง ทองคำ วิริยะ ท่าแร้ง 28/93
1717 นาย พีร์ ชาตินักรบ ท่าแร้ง 1/63
1718 นาย ชนินทร์ แสนสุข ท่าแร้ง 7/362
1719 นาง ชมเพลิน บุญงาม ท่าแร้ง 1/20
1720 นางสาว วีรนุช ตันวัฒนเสรี ท่าแร้ง 118/260
1721 นางสาว รัชนี ศรีปาน ท่าแร้ง 83/65
1722 นางสาว สุจินดา มากใย ท่าแร้ง 5232
1723 นาง วันธนะ เงินเต็มเปี่ยม ท่าแร้ง 159/55
1724 นาง สกุลรัตน์ จึงวิวัฒนกิตติ ท่าแร้ง 9/36
1725 นางสาว วิไลวรรณ ใจสาร ท่าแร้ง 6/121
1726 นาย ชวลิต ทับทองหลาง ท่าแร้ง 33/231
1727 นาย ชาญชัย สินศุภรัตน์ ท่าแร้ง 119/73
1728 นาย ณัฐศิริ เพ็ชรผ่อง ท่าแร้ง 78/214
1729 นาย พงศ์ศักดิ์ ขรรค์พาลี ท่าแร้ง 9/12
1730 นาย ทรงพล อินทร์หนู ท่าแร้ง 8/14
1731 นาง มณี พึ่งพา ท่าแร้ง 78/105
1732 นาย บุญช่วย สุวรรณจินดาชัย ท่าแร้ง 90/211
1733 นางสาว วีรินทร์ แปสะ ท่าแร้ง 83/76
1734 นาย พสุธร รัตนไพศิษฎ์ ท่าแร้ง 102
1735 นาง นงนุช มาตขาว ท่าแร้ง 147/17
1736 นาง เบ็ญจา มีสุข ท่าแร้ง 1/173
1737 นางสาว จันทิมา โพธิ์จันทร์ ท่าแร้ง 26
1738 นาย ประสาน ละอองเอี่ยม ท่าแร้ง 111/425
1739 นาย คมสัน กุมขุนทด ท่าแร้ง 142/12
1740 นางสาว เตือนตา สุขแก้ว ท่าแร้ง 6/688
1741 นาง วิลาสินี รัตนาภินันท์ชัย ท่าแร้ง 28/107
1742 นาย รัตติชาย วัฒนกรกิจเจริญ ท่าแร้ง 83/80
1743 นาย ศรัณย์ รัตนาภินันท์ชัย ท่าแร้ง 28/109
1744 นาย พิเชษฐ์ อัมพลานุกูล ท่าแร้ง 88/174
1745 นางสาว วิมล บัวประเสริฐ ท่าแร้ง 153/9
1746 พ.อ. วณิช บุญส่งสวัสดิ์ ท่าแร้ง 242
1747 นางสาว ณัฐพร เหมือนหาญ ท่าแร้ง 88/273
1748 นาย ไกรสร ว่องเจิดจรัส ท่าแร้ง 79/118
1749 นางสาว วนิดา สุปรีดิ์วณิช ท่าแร้ง 141/9
1750 นาย วิชัย สุรศรีสรรค์ ท่าแร้ง 143
1751 นาง ณัฐกานต์ ซาซิโย ท่าแร้ง 38/283
1752 ด.ต. ไพรัช บุญเรืองลือ ท่าแร้ง
1753 นาย นิคม สังข์ศิละ ท่าแร้ง 109/3
1754 นางสาว สุลัดดา เหลาเวียง ท่าแร้ง 18/351
1755 นาย ทินกร กลยนี ท่าแร้ง
1756 นาย วิทยา กุลพงษ์ ท่าแร้ง 142/55
1757 นาย ชีรชัย จิราพงษ์ ท่าแร้ง 39/98
1758 นาง เพ็ญฉาย เฉลิมวิชช์วรกุล ท่าแร้ง 148/98
1759 นาย อภิชาติ แรงฤทธิ์ ท่าแร้ง
1760 นาย สมศักดิ์ เขมวิวิธ ท่าแร้ง 120/159
1761 ด.ต. รักศักดิ์ ศิริรจน์ ท่าแร้ง 100/420
1762 นางสาว สมพร ใยเทศ ท่าแร้ง 2/41
1763 นางสาว พิมพ์สุจี คุณาสิทธิ์ ท่าแร้ง 83/209
1764 นางสาว ปัทมา เวียงชัย ท่าแร้ง
1765 นาย ประเทือง บูรณศิลปิน ท่าแร้ง 203/22
1766 นาง ปาริชาต บุรยถี ท่าแร้ง 98/69
1767 นาง ศรีเกษร์ เชิงกรันท์ ท่าแร้ง 98/65
1768 นาย ประสาท พงศ์สุข ท่าแร้ง 150
1769 นาย ธาตรี หรี่เรไร ท่าแร้ง 204/1
1770 นาง ธัญญาภัสร์ ชนะวิวัฒน์ ท่าแร้ง 142/7
1771 นาง ธฤษิดา ปิยพรธนา ท่าแร้ง 18/78
1772 นางสาว วรรณี ลวชัยโยธิน ท่าแร้ง 144/33
1773 นาง ประทุม มานะดี ท่าแร้ง 102/103
1774 นางสาว ชิดชนก เทียนบุญยาจารย์ ท่าแร้ง 22/26
1775 นาย สมบูรณ์ โพธิพิมพานนท์ ท่าแร้ง 3/143
1776 ส.ต.ท. ศิราธันญ์ วัฒนะวงศ์กิติกร ท่าแร้ง
1777 นาย สันติ อารีภักดิ์ ท่าแร้ง
1778 นาย ไพรัช ชิวารักษ์ ท่าแร้ง 91/3
1779 นาย โยธิน เลิศธนะแสงธรรม ท่าแร้ง 5/421
1780 นาง สำราญ บัวสาย ท่าแร้ง 90/210
1781 นาย สนาม พสุรัตน์ ท่าแร้ง 33/141
1782 นาย จิระศักดิ์ เสริมกิจการ ท่าแร้ง 119/80
1783 นางสาว นุชรี ถนอมวงศ์ ท่าแร้ง
1784 นาย ทรงศักดิ์ วุฒิอมรศักดิ์ ท่าแร้ง 128/20
1785 นางสาว อุบลศรี บานเย็น ท่าแร้ง
1786 นางสาว ประกายเนตร ชัยอนันต์ ท่าแร้ง 36/18
1787 นาย ชูเกรียติ วิบูละเคาว์พันธ์ ท่าแร้ง 5/15
1788 นาง นิลทิพย์ มณีฉาย ท่าแร้ง 85
1789 นาย จิรภัทร ม้วนหรีด ท่าแร้ง 159/282
1790 นาง ดวงใจ สุทธิวิเศษ ท่าแร้ง
1791 นาง ไพจิตร บุญประสิทธิ์ ท่าแร้ง
1792 นาง สุดารัตน์ หงษ์ประเสริฐ ท่าแร้ง 79/84
1793 นาย มานิต ยวนแหล ท่าแร้ง 59/43
1794 นางสาว เกตุ บุญล้อม ท่าแร้ง 5/6
1795 นาง สรวงกนก สุทธิมวล ท่าแร้ง 32
1796 นาง นันทา กมลประเสริฐสุข ท่าแร้ง 159/655
1797 นาย กิตติพันธ์ เตชาวัชร์นานนท์ ท่าแร้ง 246
1798 นาย มนูญ บุลสมบัติ ท่าแร้ง 3/223
1799 นาย เฉลียว สุขนิมิตร ท่าแร้ง 281/4
1800 นางสาว ยุวดี อภิรักษ์ภูชิต ท่าแร้ง 37/19
1801 นาย ฉลองรัฐ ชูพันธ์ ท่าแร้ง 226
1802 นาง เบญจา เชวงศักดิ์สงคราม ท่าแร้ง 9/27
1803 พล.ร.ท. นรา ซึ้งถาวร ร.น. ท่าแร้ง 7/374
1804 นาย ภักดี วิศวกรรม ท่าแร้ง 99/57
1805 นาย พิสิทธิ์ พูลศิริ ท่าแร้ง 63/1
1806 นางสาว สมพิศ ช้อนรัมย์ ท่าแร้ง
1807 นาย สมบุญ มั่นพิศุทธิ์ ท่าแร้ง 9
1808 นาง ราณี เพชรสงค์ ท่าแร้ง 9/169
1809 นางสาว สิทธิรัตน์ หล่อนาค ท่าแร้ง
1810 นางสาว วิมลรัตน์ นาคถาวร ท่าแร้ง
1811 นาย พงศ์ศักดิ์ พุทธสุชา ท่าแร้ง 137/115
1812 นางสาว กษมา แสงสำราญ ท่าแร้ง 94/58
1813 นางสาว สุวภัทร คงสินธ์ ท่าแร้ง 68/29
1814 นาย อาวุธ เพ็ชรอาภรณ์ ท่าแร้ง 74/5
1815 นาง อัจฉรา จั่นเพ็ชร์ ท่าแร้ง 13
1816 นาย ณัชพสิษฐ์ อินทสุวรรณ์ ท่าแร้ง 80/603
1817 นาง นพรัตน์ วงษ์โกวิท ท่าแร้ง 49/36
1818 นาง อุ่นจิตร ประกัน ท่าแร้ง 49/31
1819 นาย คำนาย เดชพล ท่าแร้ง 99/166
1820 นางสาว พรรณนภา ธณฤทธิกุล ท่าแร้ง 8/41
1821 นาง เจนกิจ นภาวรรณ ท่าแร้ง 99/43
1822 นาง สุวรรณี อภิชาตบุตร ท่าแร้ง 1/151
1823 นาง สมบุญ หล่าคำ ท่าแร้ง 117/209
1824 นางสาว ศิริพร เบียมขุนทด ท่าแร้ง 159/633
1825 นาย ศวิษฐ์ วิภาคกิจอนันต์ ท่าแร้ง 5/47
1826 นางสาว จุฑารัตน์ ไม้แก้ว ท่าแร้ง
1827 นาย สมศักดิ์ ฉายทองดี ท่าแร้ง 155/8
1828 นาย สงบ ไหวฉลาด ท่าแร้ง 264
1829 นาย แก้วพันธ์ อ้นมี ท่าแร้ง 352/2
1830 นาย พงษ์สวัสดิ์ สรรคณี ท่าแร้ง
1831 นาย เกียรติชัย ทับหล่าย ท่าแร้ง
1832 นางสาว เหมวรรณ บุญเป็ง ท่าแร้ง 33/223
1833 นางสาว ธีราพร พาทยโกศล ท่าแร้ง 102/1
1834 นาง วชิรา กลัมพสุต ท่าแร้ง 163/48
1835 นาง บุญมี ประดิษฐ์จา ท่าแร้ง
1836 นางสาว กัญญา ยินดีจันทร์ ท่าแร้ง 46/96
1837 นางสาว สายหยาด ยิ้มย่อง ท่าแร้ง
1838 นางสาว เขมิกา วิลาวัลย์ ท่าแร้ง 46/77
1839 นาย ประวิทย์ ตั้งสมบูรณ์ ท่าแร้ง 1/302
1840 นางสาว เฉลิมจิตต์ โถวสกุล ท่าแร้ง 44/66
1841 นางสาว นิพาภร จันทร์สุภา ท่าแร้ง 44/76
1842 นางสาว ทิพย์สุดา แสงเทียน ท่าแร้ง 137/167
1843 นาย จิรัฐฎ์ นิฏฐิยานนท์ ท่าแร้ง 24
1844 นาง นีรชา ธีรลักษณ์ ท่าแร้ง 58
1845 นางสาว ศิริธร ทองมา ท่าแร้ง 137/342
1846 นาย ธนา งามวิลัย ท่าแร้ง 100/32
1847 นางสาว อรพร ทักษะวณิชชา ท่าแร้ง 9/35
1848 นาง วรรณภา วงษ์สาสม ท่าแร้ง 46/146
1849 นางสาว สุดารัตน์ จิตร์เปรมวณิชย์ ท่าแร้ง 121/110
1850 นางสาว ปราณี อภิศักดิ์ศิริ ท่าแร้ง 5/24
1851 นาง นิภาพร ศุขสาตร ท่าแร้ง 164
1852 นาย ประกิจ ไกรกวิน ท่าแร้ง 137/326
1853 นางสาว ชนิดา จันทรพิบูลย์ ท่าแร้ง 46/225
1854 นาย อุทัย มีทรัพย์กิจ ท่าแร้ง 149/84
1855 นางสาว ศรัญญา เชยจรรยา ท่าแร้ง 501/95
1856 นาง จันใด จันดี ท่าแร้ง
1857 พ.ต.ท. สมสมัย ต้นงาม ท่าแร้ง 100/122
1858 นาย พืชมงคล มณีศร ท่าแร้ง 1248
1859 นางสาว วีณิฐฐา วรเกียรติธนากร ท่าแร้ง 163/55
1860 นาง จริยา ทวิชศรี ท่าแร้ง 48/94
1861 นาย ตรีศักดิ์ ใจจักร์ธรรม ท่าแร้ง 24/188
1862 นาย ชชรินทร์ สหะวงศ์วัฒนา ท่าแร้ง 89/110
1863 นาง อริสา เนาวิรัตน์ ท่าแร้ง 159/332
1864 นาย โวหาร เดชวิเศษ ท่าแร้ง 101/4
1865 นาง ธนันพัชญ์ คำแดงเลิศพันธ์ ท่าแร้ง 89/197
1866 นาง สิริกาญจน์ ธรรมทวีธนันท์ ท่าแร้ง 139/234
1867 นาย เกรียงศักดิ์ เบ็ญจหงษ์ ท่าแร้ง 28
1868 นาย สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ท่าแร้ง 222/333
1869 นางสาว ปริยาวดี สิทธิกุล ท่าแร้ง 74/19
1870 นาย ทศพล สุเณรุ ท่าแร้ง 99/210
1871 นางสาว ตวงพร สาทจีนพงษ์ ท่าแร้ง 121/66
1872 นางสาว เพ็ญญารีย์ เลิศกุลดิลก ท่าแร้ง 79/32
1873 นางสาว กานดา มูลสันเทียะ ท่าแร้ง 99/230
1874 นาง สุณิสา ศรีนพ ท่าแร้ง 159/45
1875 นาย ประพจน์ พัฒเพ็ง ท่าแร้ง 100/5
1876 นาง กาญจนา มูลพันธ์ ท่าแร้ง 102/179
1877 นาย พงษ์ศักดิ์ ไตรวิลาวัณย์ ท่าแร้ง 81/15
1878 นางสาว ปัณณสรณ์ กิติธนาพิพัฒน์ ท่าแร้ง 36/92
1879 นาย ขจรจิตร พรหมดีราช ท่าแร้ง 17/142
1880 นาง เชื้อ ปานภู่ทอง ท่าแร้ง
1881 นางสาว สมใจ นันทะพันธ์ ท่าแร้ง
1882 นาย วิรัตน์ คล้ำจีน ท่าแร้ง 18/243
1883 นางสาว สมสวย บุญธรรม ท่าแร้ง 89/594
1884 นาย วันชัย ปานภู่ทอง ท่าแร้ง
1885 นาง คำศรี อรุณเรือง ท่าแร้ง 44/58
1886 ร.ต.ต. ณรงค์ พุทธรัตนกุล ท่าแร้ง 88
1887 นาย ชัยวัฒน์ บุษบงค์ ท่าแร้ง
1888 นาง สมนึก พูลทรัพย์ ท่าแร้ง 117/70
1889 นางสาว ชลธิชา ปานภู่ทอง ท่าแร้ง
1890 นาง นภัสนันท์ ใจมั่น ท่าแร้ง 137/183
1891 นางสาว พัชราภรณ์ ปานภู่ทอง ท่าแร้ง
1892 นาย ธนศักดิ์ ปวยพอ ท่าแร้ง 25/1
1893 นางสาว สุทธิพร นาคตระกูล ท่าแร้ง 33/73
1894 นาง ธัญยา รอดสุข ท่าแร้ง 70/7
1895 นาย พิศิษฐ โรจน์ทองคำ ท่าแร้ง 200/53
1896 นาย กัญทิมา เฟื่องทองแดง ท่าแร้ง 200/51
1897 นาย วันชัย ต่านอำไพ ท่าแร้ง 55-9
1898 นางสาว พรประภา สิงหวิบูลย์ ท่าแร้ง
1899 นาย ดิเรก อิ่มสกุล ท่าแร้ง 146/46
1900 นาง สุวรรณ รุ่งภาษา ท่าแร้ง 70/140
1901 นาง ปราณี โพชนุกูล ท่าแร้ง 17/56
1902 นางสาว มาลี เซี้ยวเส้ง ท่าแร้ง 16
1903 นางสาว สุรีรัตน์ เหลือทรัพย์ ท่าแร้ง
1904 นาย ขวัญชัย แก้วเนตร ท่าแร้ง
1905 นาย สมหมาย สุโภภาค ท่าแร้ง 100/435
1906 พันตำรวจโทหญิง สุกัญญา ศโรภาศ ท่าแร้ง 137/464
1907 นางสาว มันทนีย์ วงษ์วัฒนา ท่าแร้ง 80/29
1908 นาย เมธา อุทัยพยัคฆ์ ท่าแร้ง 3/6
1909 นางสาว ประภัสสร โชติกะคาม ท่าแร้ง
1910 นางสาว บุณฑ์ชิญา สงวนทรัพย์ ท่าแร้ง 111/925
1911 พล.ต.ต. สุชาติ อุไรเลิศ ท่าแร้ง 2/61
1912 นาง อุทัยรัตน์ ณ นคร ท่าแร้ง 94/8
1913 นางสาว ภาวินี รังสฤษฏ์วีระโชติ ท่าแร้ง 137/171
1914 นาย นพดล คงสบาย ท่าแร้ง 89/466
1915 ด.ต. ศุภกิตติ์ หอศิวาลัย ท่าแร้ง
1916 นางสาว ศิริพร จันทร์ถิระติกุล ท่าแร้ง 102/258
1917 นาย อธิป จิตต์สำเริง ท่าแร้ง 5/285
1918 นางสาว พศุตม์ณิชา จำปาเทศ ท่าแร้ง 1/149
1919 นาง พรประภา สุทธิจักษ์ ท่าแร้ง 99/155
1920 นาง ทองสุข โก๋ทอง ท่าแร้ง
1921 นางสาว ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์ ท่าแร้ง 159/55
1922 นาย เดชา แซ่เติ๋น ท่าแร้ง 139/198
1923 นางสาว นราธิป จันทร์อ่ำ ท่าแร้ง 79/10
1924 นางสาว พิรุณพร อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ ท่าแร้ง 33/103
1925 นางสาว จิราภรณ์ หอมเทียน ท่าแร้ง 143/30
1926 นาย ปฏิวัติ พรมชาติ ท่าแร้ง 159/355
1927 นาง วิไล แสงศรี ท่าแร้ง 70/183
1928 นาง พิมพ์จันทร์ ชาญเลขา ท่าแร้ง
1929 นางสาว สำราญ ไชยภักดี ท่าแร้ง 111/817
1930 นาย ศุภวัฒก์ วงศ์วัฒนกรกุล ท่าแร้ง
1931 นาย วิรัชศรณ์ ชาญเลขาบริรักษ์ ท่าแร้ง 5/147
1932 นางสาว พัชมน ภูพีระสุพงษ์ ท่าแร้ง 159/15
1933 นาง ฉลอง โลหากาศ ท่าแร้ง 28
1934 นางสาว นาตยา พลายสวัสดิ์ ท่าแร้ง 71/20
1935 นาย เจริญ ใช้คล่องกิจ ท่าแร้ง 5/348
1936 ด.ต. ประหยัด พวงกุหลาบ ท่าแร้ง
1937 นาง อัมพิกา ดวงอุไร ท่าแร้ง 32/235
1938 นางสาว อัญรัตน์ เอี่ยมบุญฤทธิ์ ท่าแร้ง 111/1069
1939 นางสาว คณัสนันท์ พินิจจันทร์ ท่าแร้ง 46/31
1940 นาง ปิยวรรณ ปนิทานเต ท่าแร้ง 159/65
1941 นาย ประชา ทองเทพไพโรจน์ ท่าแร้ง 79/2
1942 นางสาว วิภาภรณ์ ลาภเอกอุดม ท่าแร้ง 246/2
1943 นาย ศิวดล ศรีวัฒนะ ท่าแร้ง 11/130
1944 นางสาว พงศ์ศิริ ชูทับทิมนันท์ ท่าแร้ง 59/57
1945 นางสาว อภิชยา เดี่ยววิไล ท่าแร้ง 11/64
1946 นาย ไกรสีห์ เจติยานนท์ ท่าแร้ง 139/126
1947 นาย จักรกฤษณ์ เดี่ยววิไล ท่าแร้ง 11/62
1948 นาง สุพิชชา คงแก้ว ท่าแร้ง 159/345
1949 นาง จันจิรา สายเชื้อ ท่าแร้ง 102/239
1950 นางสาว วรรณรดา อ้วนแก้ว ท่าแร้ง 102/240
1951 นาย สุธรรม วรรณวิชิต ท่าแร้ง 37/15
1952 นาย สนอง นิ่มสมบูรณ์ ท่าแร้ง 102/241
1953 นาง รัชนี รวยสำราญ ท่าแร้ง 237
1954 นาย ชลธี บุญธรรม ท่าแร้ง
1955 นาง รัตนา พจนา ท่าแร้ง 14/125
1956 นาง ณิชนันทน์ ประกาศเภสัช ท่าแร้ง 144/17
1957 นาง จีริบุษยา เธียรมนตรี ท่าแร้ง 238
1958 นางสาว มนัฐพร พันธ์ศรี ท่าแร้ง 38/387
1959 นาย เกียรติศักดิ์ เลิศอิทธิกุล ท่าแร้ง 6/418
1960 นาง ปาน ทับหล้า ท่าแร้ง 201/10
1961 นาย มนตรี เสริมสุขเจริญชัย ท่าแร้ง 89/65
1962 นาย ชาตรี จันทนนท์ ท่าแร้ง 2/42
1963 นาย สิทธิพงศ์ วรรณพงศ์ ท่าแร้ง 111/771
1964 นาย ปรีดิ์ มิ่งแก้ว ท่าแร้ง 2/82
1965 นาย ดุษฎี ศุขสาตร ท่าแร้ง 166
1966 นาย บุญนาค เป้าเปี่ยมทรัพย์ ท่าแร้ง 14
1967 นาย วุฒิชัย ยามโคกสูง ท่าแร้ง 83/129
1968 นาง สุคนธ์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ท่าแร้ง 33/1
1969 นาย ชัยพฤกษ์ เพาะผล ท่าแร้ง 100/388
1970 นาย ปุณรัตน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ท่าแร้ง 33/12
1971 นาง แสม พวงสมบัติ ท่าแร้ง
1972 นาย ไพศาล งามสมมนต์ ท่าแร้ง 100/386
1973 นาง สุวรส ศรีสิยวรรณ ท่าแร้ง 37
1974 นาง ณิชากร วงศ์สวรรค์พร ท่าแร้ง 2/56
1975 นาย สุพจน์ สินคงอยู่ ท่าแร้ง 6/104
1976 ด.ต. สมชาย แสงฤทธิ์ ท่าแร้ง 100/401
1977 นางสาว พรพิมล พันธุ์ยศ ท่าแร้ง 162/57
1978 นาย ธงไชย ศรีชนะ ท่าแร้ง
1979 นาย ดนัย สมจิตรมูล ท่าแร้ง 49/11
1980 นางสาว ศิริพร เพียรดี ท่าแร้ง 159/192
1981 นาย สุรชาติ เพ็งพันธ์ ท่าแร้ง 111/15
1982 นาย พลเดช เพ่งพิศ ท่าแร้ง 35/5
1983 นาย สามรอน สถานทรัพย์ ท่าแร้ง 55
1984 นาง ณัฎภัทรศญา เสรษฐโชติสมบัติ ท่าแร้ง 24/66
1985 นาย บุญเกิด สัจจานนท์ ท่าแร้ง 44/12
1986 นาย วิชัย โกวิทย์โสภณ ท่าแร้ง 3/154
1987 นาง ชมมณี เกตุมุต ท่าแร้ง 111/13
1988 นาย สัญญา แสนบุตร ท่าแร้ง 39/88
1989 นาง สุวรรณา ปายลออง ท่าแร้ง
1990 นาง กาญจนารัตน์ เจริญสมัย ท่าแร้ง 134/176
1991 นาย ประจบ บำเพ็ญทาน ท่าแร้ง 16/1
1992 นาง สุชาดา เผดิมรอด ท่าแร้ง 79/48
1993 นางสาว สารภี ช่วยทอง ท่าแร้ง 38/160
1994 นาย สุเมธ อันผาสุข ท่าแร้ง
1995 นาย พิชัย ปทุมบาล ท่าแร้ง 59/29
1996 นาย เกษม ตรีฉลอง ท่าแร้ง 28/63
1997 นางสาว จุฬาลักษณ์ หิรัญรัตน์ ท่าแร้ง 14
1998 นาย นิติธร อ่อนหนู ท่าแร้ง 111/1051
1999 นาย สุรสิทธิ์ นิลพัฒน์ ท่าแร้ง 18/13
2000 นางสาว มาลี พานทิม ท่าแร้ง
2001 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง ท่าแร้ง 35/54
2002 นาย จรูญ อุปนันท์ ท่าแร้ง 70/147
2003 นางสาว เกศรา สุขภิรมย์ ท่าแร้ง
2004 นาง รัตตินันท์ จิราโรจน์เจริญ ท่าแร้ง 144/136
2005 นาย ก่อกิจ วีระอาชากุล ท่าแร้ง 161/74
2006 นาย สิโรฒม์ ศุภฤกษ์ชัยวัชร์ ท่าแร้ง 17/115
2007 นาง สมศรี คงพิทักษ์ ท่าแร้ง
2008 นาง นภา โสตถิพันธุ์ ท่าแร้ง 89/103
2009 นาง ศิริญญา วีระอาชากุล ท่าแร้ง 161/78
2010 นาย วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ท่าแร้ง 9/375
2011 นางสาว บุญชนก ธรรมวงศา ท่าแร้ง 4
2012 นาย สุระเชษฐ์ โกศลสมบัตินนท์ ท่าแร้ง 199/20
2013 นาง วิบูลย์รัตน์ รักษาพล ท่าแร้ง 21/4
2014 นาง อุษณี บุญลอย ท่าแร้ง 139/293
2015 นางสาว พัชรินทร์ เกื้อเกตุ ท่าแร้ง 46/97
2016 นาย เคน รัตทิพย์ ท่าแร้ง
2017 นาย เอกรัฐ ตันกิจจานนท์ ท่าแร้ง 118/258
2018 นาย ฉมาดล หงสกุล ท่าแร้ง 83/8
2019 นาย ณัฐชัย กาญจนารมย์ ท่าแร้ง 91/3
2020 นางสาว ภัสมณฑ์ กาญจนารมย์ ท่าแร้ง 91/1
2021 นาย นาวิน คงมั่น ท่าแร้ง 88/333
2022 นางสาว นิรมล อยู่นิยม ท่าแร้ง 159/612
2023 นาย ศกานต์ กาญจนารมย์ ท่าแร้ง 91/8
2024 นาย ชิติพัทธ์ ธงชัยสุริยา ท่าแร้ง 137/248
2025 นาย พงศ์ธร คุณาเรืองเดช ท่าแร้ง 149/5
2026 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี ท่าแร้ง 92/79
2027 นาย ไพบูลย์ ชิดมณี ท่าแร้ง 89/521
2028 นางสาว ขนิษฐา กณะโกมล ท่าแร้ง 115/9
2029 นาย พินัย วงศาโรจน์ ท่าแร้ง 24/253
2030 นาย เชลง เปรมประเสริฐ ท่าแร้ง 143/60
2031 นาย ไพฑูรย์ อจระสิงห์ ท่าแร้ง 159/253
2032 นางสาว สุธีรา สุวรรณ ท่าแร้ง 96
2033 นาย สมทบ โตสงคราม ท่าแร้ง
2034 นาง มณฑกานต์ อินทรัตน์ชัยกิจ ท่าแร้ง 11/121
2035 นาย ธีระวัฒน์ วงค์นุเคราะห์ ท่าแร้ง
2036 นางสาว วัชรินทร์ บำราบพาล ท่าแร้ง
2037 นาง วาสนา ทรงเนียมศรี ท่าแร้ง 131/3
2038 นาย กมล ไชยกิจ ท่าแร้ง
2039 นางสาว ปรัชญาภรณ์ จันทร์ไทย ท่าแร้ง
2040 นาง จารุณี บุญประกอบกุล ท่าแร้ง 56/222
2041 นางสาว ประภาพร สุขเกษม ท่าแร้ง
2042 นาย ไชยา วงค์เหมย ท่าแร้ง
2043 นางสาว จิตตานันท์ สุรัญชนาจิรกุล ท่าแร้ง 159/66
2044 นาง อุไร พิมพ์อ้น ท่าแร้ง
2045 นาง จารุพรรณ ฐิติกุลบดี ท่าแร้ง 339
2046 นาย สมเดช ศรีดารา ท่าแร้ง 90/70
2047 นาย ตันติกร ประสานพันธ์ ท่าแร้ง 29/5
2048 นางสาว พัณนิดา เตียงรักษ์ ท่าแร้ง 89/436
2049 นางสาว ณัฐรมย์ ยิ่งศิริรัตน์ ท่าแร้ง 118/274
2050 นาย กฤษณะ จั่นประดิษฐ์ ท่าแร้ง
2051 นาง ศศภรณ์ นนทารักษ์ ท่าแร้ง 137/423
2052 นาย วิชัย อุดมจิตพิทยา ท่าแร้ง 90/196
2053 นางสาว เสาวภา หลิมวิจิตร ท่าแร้ง 90/195
2054 นาย ธัมนุ ดีชัยยะ ท่าแร้ง 90/197
2055 นาย วิรุฬห์ โหมดทอง ท่าแร้ง
2056 นาย ชัยศักดิ์ ภคพงศ์พันธุ์ ท่าแร้ง 137/204
2057 นาย ไพรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ท่าแร้ง 59/86
2058 นางสาว พรสวรรค์ ไทยกล้า ท่าแร้ง 94
2059 นาย เริ่ม แสงสุข ท่าแร้ง 137/446
2060 นางสาว ยศวรรณ ระย้าทอง ท่าแร้ง 105/3
2061 นางสาว เจติยา คงนุ่น ท่าแร้ง 111/1083
2062 ร.ต.อ. พิศ เอียดมุสิก ท่าแร้ง 62
2063 นาย พงษ์นรินทร์ ประเทืองรัตนา ท่าแร้ง 89/435
2064 นาย สุธี ผู้เจริญชนะชัย ท่าแร้ง 144/1
2065 นาย สุรินทร์ หล่อฤาทัย ท่าแร้ง 155/3
2066 นาย ณัฐกรณ์ สำนวน ท่าแร้ง 46/165
2067 นางสาว ธราทิพย์ หิรัญญศิริพงศ์ ท่าแร้ง 141/13
2068 นาย ประมวล เดชสุระ ท่าแร้ง 137/93
2069 นาย สรายุทธ พุ่มศรี ท่าแร้ง 6/115
2070 นาง สุนีย์ สุทธิวรรณารัตน์ ท่าแร้ง 89/119
2071 นาย ดุสิต กิจคาม ท่าแร้ง 200/185
2072 นางสาว อโณทัย ไฝกระโทก ท่าแร้ง 139/114
2073 นาง ชุบ พุ่มอำ ท่าแร้ง 230/3
2074 นาย วิสูตร สุขหอม ท่าแร้ง
2075 นาย โยธิน วันเมฆ ท่าแร้ง 102/600
2076 นาย สุพงษ์ แซ่อึ้ง ท่าแร้ง 46/259
2077 นาง อรุณี รวยสูงเนิน ท่าแร้ง 122
2078 นาง พ่วง ฤกษ์เมือง ท่าแร้ง 53/2
2079 นาย รุจรัตน์ ตันธนาภินันท์ ท่าแร้ง 144/24
2080 นาย ยุทธพันธ์ จั่นผ่อง ท่าแร้ง 9/437
2081 นาย ราวี สุวะไกร ท่าแร้ง 82
2082 นาง สุภัค ศรีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 60
2083 นาง บุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม ท่าแร้ง 7/346
2084 นางสาว บุศรา บุญญาภรณ์พิทยา ท่าแร้ง 68
2085 นาย วิโรจน์ บุญธง ท่าแร้ง 42/19
2086 นาง พรรณนฤมิตร พิรุณสาร ท่าแร้ง 19/85
2087 นาย ภาณุวิชญ์ ภิญโญวรพจน์ ท่าแร้ง 39/90
2088 พ.อ. อานุภาพ ศิริมณฑล ท่าแร้ง 296
2089 นางสาว พัชรา แก่นนาดำ ท่าแร้ง 139/30
2090 นาง บังอร โพธิ์กลอง ท่าแร้ง
2091 นาง กมลพร เลิศเกียรติก้อง ท่าแร้ง 63/14
2092 นาง สวัย ทองกลม ท่าแร้ง
2093 นาย ไพสิฐ เหลื่อมภักดิ์ ท่าแร้ง 71/52
2094 นาย ชัยวัธน์ คชะสุต ท่าแร้ง 96/2
2095 นาง ชุบ จ้นทร์แก้ว ท่าแร้ง 378/2
2096 นาย จักรีพงศ์ แป้นคง ท่าแร้ง 79/88
2097 นางสาว อรกรรช์ ตันสุขชัย ท่าแร้ง 977
2098 นาง พาณี วัฒนารักษ์ ท่าแร้ง 12
2099 นาย ขจรศักดิ์ เตชะประภาวกุล ท่าแร้ง 46/234
2100 นาง พรจิรา ธรรมชัชพิมล ท่าแร้ง 90/86
2101 นาง อรพรรณ บุปผารัตน์ ท่าแร้ง 99/77
2102 นาย ธีระวัฒน์ พณิชนันทเวช ท่าแร้ง 159/44
2103 นางสาว เดือน ยงหนู ท่าแร้ง 9/65
2104 นาย ปุณวัชร์ เชาว์มั่น ท่าแร้ง 35/55
2105 นาย ไชยวุฒิ คุณดิลกรัถยา ท่าแร้ง 79/11
2106 นางสาว เตือนใจ มงคล ท่าแร้ง
2107 นาย นฤมิต ปกรณ์รัตน์ ท่าแร้ง 89/611
2108 นางสาว อนันตา จึงแสงมณี ท่าแร้ง 66
2109 นางสาว รัตนา สุจิตรัตนันท์ ท่าแร้ง
2110 นาย ชิตพล เก่งเขตรกิจ ท่าแร้ง 102/576
2111 นางสาว รัตนา ยุ้นสด ท่าแร้ง 199/248
2112 นางสาว ศานิต ดวงสวัสดิ์ ท่าแร้ง 44/25
2113 ส.ต.ท. อลิสา มังฉกรรจ์ ท่าแร้ง 100/276
2114 นาง ทรามชม สุขโต ท่าแร้ง 78/40
2115 นาง อัจฉรา ธีรวุฒิธร ท่าแร้ง
2116 นาง ละออ ดวงสวัสดิ์ ท่าแร้ง 44/34
2117 นาง บุญทิวา ฮิลเบิร์น ท่าแร้ง 6/436
2118 นาง ราตรี ชนะพันธุ์ ท่าแร้ง
2119 นาย ทอง ชันโท ท่าแร้ง
2120 นาง อรัญญา ค่ายทอง ท่าแร้ง
2121 นาย มานพ ตั้นพันธุ์ ท่าแร้ง 79/22
2122 นาย พนัส เตชะวิริยะทวีสิน ท่าแร้ง
2123 นาง ระเบียบ เอี่ยมจรัส ท่าแร้ง 24
2124 นางสาว พรรณศรีกิจ สอนประสม ท่าแร้ง 142/88
2125 น.ท. เจริญชัย สารมานิตย์ ท่าแร้ง 83
2126 นาย มณี ธรรมเทียร ท่าแร้ง 2/83
2127 นาง จินตนา ทัศนะ ท่าแร้ง 13
2128 นางสาว ปุณยนุช เหมรา ท่าแร้ง
2129 นางสาว ญาณินท์ เกษมสุข ท่าแร้ง 501/112
2130 นาง อารีย์ สิริวรกุล ท่าแร้ง 55/4
2131 นาย นายเทพนคร สายสีแก้ว ท่าแร้ง 137/173
2132 นางสาว กัญจ์ณัฐศมน วงศ์สิรสวัสดิ์ ท่าแร้ง 139/225
2133 นางสาว ชลิตา หลวงเดช ท่าแร้ง 34
2134 นางสาว นงนภัส ชุมพล ท่าแร้ง 71/22
2135 นาย เรืองเดช ภูหนองโอง ท่าแร้ง
2136 นางสาว ยุภาวดี กันหาบุตร ท่าแร้ง 45/19
2137 นาง รำไพ ไมเยอร์ ท่าแร้ง 70/10
2138 นางสาว สายหยุด เสือสุ่ม ท่าแร้ง
2139 นางสาว น้ำอ้อย ศรีมุข ท่าแร้ง 70/90
2140 นาย ภูริพันธ์ เพิ่มพานิช ท่าแร้ง 102/390
2141 นาย พงษ์เทพ จันทรสืบ ท่าแร้ง 28/65
2142 นาย กฤษณสวัสดิ์ ถาวร ท่าแร้ง 137/283
2143 นาย วัชระ ภุมรินทร์ ท่าแร้ง 5/182
2144 นาง จุฑาธิป กิจเวชกุล ท่าแร้ง 9/27
2145 นางสาว วรรณภา บูระวัด ท่าแร้ง 18/145
2146 นางสาว ตุลาณี ดวงจินดา ท่าแร้ง 78/237
2147 นาย ชัยยุทธ์ เอี๊ยบฮวย ท่าแร้ง 46/111
2148 นางสาว ธันย์นิชา จิรฐาธนะพงศ์ ท่าแร้ง 137/310
2149 นางสาว กัญญา ถ้ำสิงห์ ท่าแร้ง 137/51
2150 นางสาว ณัฐนันท์ พันธุ์โกศล ท่าแร้ง 111/934
2151 นาย อุทัย ตรีสุคนธ์ ท่าแร้ง 723/1
2152 นาง จีรนันท์ ด่านกระโทก ท่าแร้ง
2153 นาย สมชาย เอกสุวรรณ ท่าแร้ง 102/77
2154 นาย นิวัฒน์ เหลืองอภิชาติ ท่าแร้ง 18/6
2155 นาย ปรีชา สุขพรรณพิมพ์ ท่าแร้ง 281
2156 นาย ชินวัช ประหา ท่าแร้ง
2157 นาย พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต ท่าแร้ง 78/277
2158 นาย ไชยา โคตรปทุม ท่าแร้ง 142/20
2159 พล.ต. พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ ท่าแร้ง 285
2160 นาง ชัฎกาญจน์ วชิรปัญญาพงศ์ ท่าแร้ง 1/21
2161 นาย ดำรงพล สุขะเศวต ท่าแร้ง 165/5
2162 นาง นิจนภา ทองทรัพย์ ท่าแร้ง 99/56
2163 นาย เอกชัย ศรีเสวกกาญจน ท่าแร้ง 222/308
2164 นาย ประวิทย์ คงมานะเกียรติคุณ ท่าแร้ง 79/151
2165 จสอ. สมสรินทร์ สนสร้อย ท่าแร้ง 70
2166 พ.ต. ชายมาศ แก้วไกรหงวน ท่าแร้ง 18/3
2167 นาย ณรงค์ศักดิ์ เณรนุ่น ท่าแร้ง
2168 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขำสายทอง ท่าแร้ง 7/181
2169 นาย ชาญชัย กลิ่นพานิช ท่าแร้ง 118/190
2170 นาย สุรศักดิ์ รื่นกระวี ท่าแร้ง 404
2171 นาย เสนีย์ ทองสลับ ท่าแร้ง 18/33
2172 นาย ทัศนัย โอฬาริกเดช ท่าแร้ง
2173 นาง นิธินาถ บุณยฤทธิ์ ท่าแร้ง 21/50
2174 นาง สุภัคพร ศรียากูล ท่าแร้ง 937
2175 นางสาว ใบบัว เจียมไพเราะ ท่าแร้ง 111/972
2176 นางสาว อรชพร สุวรรณชาต ท่าแร้ง 145/57
2177 นาย ยิ้ม แสงดี ท่าแร้ง
2178 นาย สถาพร รังสฤษฎ์รัศมี ท่าแร้ง 88/50
2179 นาย ณรงค์ ดิสสร ท่าแร้ง 139/
2180 นาง อลิศรา คุณาเรืองเดช ท่าแร้ง 149/8
2181 นาย สมโชค อรุณเมือง ท่าแร้ง
2182 นางสาว ณัฐพร คิดหมาย ท่าแร้ง 118/45
2183 นางสาว เชาวนิตย์ สุขเสริม ท่าแร้ง 18/274
2184 นาง ฉวี เรืองเสรี ท่าแร้ง 28/64
2185 นาย เตชสิทธิ์ วาจามั่น ท่าแร้ง 111/54
2186 นางสาว ณัฐฐินันท์ ดาทิพย์ ท่าแร้ง 12
2187 นางสาว จิระพา พรหมพิทักษ์ ท่าแร้ง 79/1
2188 นาง วันดี โอสุวรรณรัตน์ ท่าแร้ง 189/15
2189 นาย ศักดิ์นรินทร์ วัลลิภากร ท่าแร้ง 90/209
2190 นางสาว นิตยา แผ่นทอง ท่าแร้ง
2191 นาย ประชุม บันทัดทอง ท่าแร้ง 22/31
2192 นางสาว มาลี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ ท่าแร้ง 88/66
2193 นาย จีรายุทธ วงษ์ลา ท่าแร้ง 98/130
2194 นางสาว เณนิกา ลัม ท่าแร้ง 5/360
2195 นาย ธนะพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ท่าแร้ง
2196 นาง สุภาวดี สังข์แก้ว ท่าแร้ง 121/31
2197 นางสาว สุนันทา จิตต์โสภา ท่าแร้ง 119/177
2198 นาย ยุทธนา พรหมสุรินทร์ ท่าแร้ง 1/40
2199 นาง รำไพ สมณะ ท่าแร้ง 139/15
2200 นาย พิษณุ เอื้อเฟื้อ ท่าแร้ง 6/453
2201 นางสาว สมบูรณ์ เมนัส ท่าแร้ง
2202 นาง เสาวลักษณ์ มงคลรัชต์ ท่าแร้ง 149/73
2203 นาย ณัฐภัทร วงศ์สวัสดิ์ ท่าแร้ง 102/82
2204 นาย มานพ อิสสะรีย์ ท่าแร้ง 99/177
2205 นางสาว กาญจนา เอี่ยมอัมพร ท่าแร้ง 37/43
2206 นางสาว สอิ้ง เย็นเฉื่อย ท่าแร้ง 40/7
2207 นางสาว รุ่งนภา เปลี่ยนผดุง ท่าแร้ง 102/227
2208 นางสาว พิศมัย ภูผาลี ท่าแร้ง
2209 นาย นิรันดร์ บุญลาภ ท่าแร้ง 6/289
2210 นาย วิชัย ธนาธรรมธร ท่าแร้ง 70/229
2211 นาย พรศักดิ์ แสงรุ่ง ท่าแร้ง
2212 นางสาว ทิภาพร รักษาจิตต์ ท่าแร้ง 22/112
2213 นาย รังสรรค์ ศิริกุล ท่าแร้ง 5/70
2214 นาย วิพันธ์ เจริญศิริสุนทร ท่าแร้ง 70/59
2215 นาง อุทัย จึนเลี้ยง ท่าแร้ง
2216 นาง ทวีทรัพย์ ศิวะถาวร ท่าแร้ง 99/235
2217 นาง ศักดา อุษา ท่าแร้ง
2218 นาง สิริกานติ์ โกศลสมบัตินนท์ ท่าแร้ง 5/20
2219 นาย เทอดทอง เทพมังกร ท่าแร้ง 56/134
2220 นาย ก๋องคำ นามดี ท่าแร้ง
2221 นาย พุทธิพงศ์ ทองบูรณ์ ท่าแร้ง 99/163
2222 นาง ศรีภัทรา ชาญวานิชบริการ ท่าแร้ง 336
2223 นาย ประยุทธ เทพมังกร ท่าแร้ง 56/133
2224 นาย จวน คำแก้ว ท่าแร้ง 141/17
2225 นาย ภัทรนันท์ เดือนจันทร์ฉาย ท่าแร้ง
2226 นาง ศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ท่าแร้ง 99/45
2227 นางสาว อำพัน ฉายสุขเกษม ท่าแร้ง 71/73
2228 นางสาว กัณฑกานท์ สวามีชัย ท่าแร้ง 159/602
2229 นางสาว สุนทรี ทองไกร ท่าแร้ง
2230 นาย สุภัค ชนะกานนท์ ท่าแร้ง 147/40
2231 นางสาว สุพัฒตรา เหมือนหาญ ท่าแร้ง 88/349
2232 นาง นิชดา ใยโท ท่าแร้ง 37/216
2233 นางสาว ชนัญญา กุลแพทย์ ท่าแร้ง 11/159
2234 นาย กิตติกัลย์ สุขวารี ท่าแร้ง 82/1
2235 นาย ชุมพร โคตรเสน ท่าแร้ง 47/12
2236 นาง บุญช่วย อ่ำนิ่ม ท่าแร้ง 134/85
2237 นางสาว รำพรรณ์ ฝนหว่านไฟ ท่าแร้ง 89/593
2238 นาง จารุลักษณ์ เบ้าแก้ว ท่าแร้ง 38/175
2239 นาง นัฎฐา แม้นโกศล ท่าแร้ง 118/51
2240 นาง รุ่งรัตน์ บุญยภัทรกุล ท่าแร้ง 9/274
2241 นาย จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ท่าแร้ง 70/169
2242 นาย อนุพงษ์ พัตรปาล ท่าแร้ง
2243 นางสาว พิมลพรรณ รุจางกูร ท่าแร้ง 163/17
2244 นางสาว ธิดารัตน์ บุญล้อม ท่าแร้ง 18/347
2245 นาย ยงยุทธ คุปตะพันธ์ ท่าแร้ง 24/143
2246 นาย ทวิช เช้านิมิตร ท่าแร้ง 89/584
2247 นาย ศรัทธา วัฒนธรรม ท่าแร้ง 33/104
2248 นาง สมพงษ์ พงศ์พนัส ท่าแร้ง 70
2249 นาง พรสุดา นิพันธโกศล ท่าแร้ง 48/93
2250 นาง พิสมัย ศิริธันยาภรณ์ ท่าแร้ง 9/407
2251 นาง อุษา เกิดสมบุญ ท่าแร้ง 1/30
2252 นาง นิยม บรรหาร ท่าแร้ง 204
2253 นางสาว พรรณี วัฒนจงกล ท่าแร้ง 5/115
2254 นาย สุภาพ เศรษฐา ท่าแร้ง
2255 นาย เกตุ ยารัมย์ ท่าแร้ง 6/373
2256 นาย ชัชวาลย์ สาโรจน์ ท่าแร้ง 38/146
2257 นาย ประสาท วงศ์สวัสดิ์ ท่าแร้ง 501/92
2258 นางสาว จันทนีย์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ ท่าแร้ง 63/9
2259 นาง ภาวตี คำหารพล ท่าแร้ง
2260 นาย ณัฐพงศ์ อินทรกำแหง ท่าแร้ง 8
2261 นาง กิมไล้ ทองปัญญา ท่าแร้ง 121
2262 นาย ธรรมนูญ ศรีทันต์ ท่าแร้ง 68/2
2263 นางสาว กัญจนา เกตุแก้ว ท่าแร้ง 24/109
2264 นาย สัมพันธ์ ปรัชญาภินันท์ ท่าแร้ง 46/47
2265 นาย ทวี กลิ่นขวัญ ท่าแร้ง 37/168
2266 นาย สมพร มากเกิด ท่าแร้ง 98/62
2267 นางสาว บุญมี คงวิเศษ ท่าแร้ง
2268 นาง อรวรรณ ศิลปี ท่าแร้ง 6/58
2269 นางสาว ขวัญดาว หมูแก้วเครือ ท่าแร้ง 79/116
2270 นาย จักร์กฤษ ถาวรสาลี ท่าแร้ง 46/195
2271 นาย ประวิทย์ พันธุ์ละดา ท่าแร้ง
2272 นาง อารยา วรวัฑฒกี ท่าแร้ง 155/30
2273 ร.ต. สงกรานต์ ศิลปี ท่าแร้ง 6/90
2274 นาย แก้ว ฉันทไพจิตร ท่าแร้ง 37/33
2275 นาง อรุรวรรณ เพ่งวานิชย์ ท่าแร้ง 57/54
2276 นาย ชัยพร ทำคำทอง ท่าแร้ง 102/491
2277 นาย ก่อเกื้อ ไชยเลิศ ท่าแร้ง 99/21
2278 นาย สมโชค สมิตะมุกสิก ท่าแร้ง 121/495
2279 นาย วิบูลย์ เสรีชัยพร ท่าแร้ง 96/170
2280 นาง ภิญญดาพัชญ์ ชำนาญศรีสินเพชร ท่าแร้ง 111/2
2281 นาง พัชรินทร์ พิมพ์ทรัพย์ ท่าแร้ง 163/59
2282 นาย สมการ เลิศบูรณฉัตร ท่าแร้ง 111/785
2283 นางสาว วลัยพร อินทจักร์ ท่าแร้ง 144/21
2284 นาย สวอง คณาฤทธิ์ ท่าแร้ง 120/269
2285 นางสาว วลัยวรรณ โกศัลวัฒน์ ท่าแร้ง 79/23
2286 นางสาว ศิริรัตน์ รุขวัชระ ท่าแร้ง
2287 ส.อ. อนุสรณ์ ศิลปี ท่าแร้ง 36
2288 นาง ศรีสุภา แจ้งสกุล ท่าแร้ง 56/252
2289 นาง วงศ์เดือน จิตร์บรรจง ท่าแร้ง 213/4
2290 นางสาว วิภาพร เอี่ยมศิลา ท่าแร้ง
2291 นาย ประจวบ เพ็งคง ท่าแร้ง 36/45
2292 จ.ส.ต. ยุทธศาสตร์ หงษ์ทอง ท่าแร้ง 100/161
2293 นางสาว ศศิธร ไชยศรี ท่าแร้ง
2294 นาย สุกิจ เวชสุภากุล ท่าแร้ง
2295 นาง พุฒิพร มะณีสาร ท่าแร้ง 159/75
2296 นาย สุพจน์ ชูทองดี ท่าแร้ง 102/309
2297 นาง ขวัญเรือน มีบุญญา ท่าแร้ง
2298 นางสาว เบญจมาศ สมสวย ท่าแร้ง 1/23
2299 นาย นพดล ตั้งภักดี ท่าแร้ง
2300 นางสาว วิภา สมพงษ์ ท่าแร้ง
2301 นาย มณฑล จารุวรรณาภรณ์ ท่าแร้ง 96/154
2302 นางสาว ชฎา วรรณารักษ์ ท่าแร้ง
2303 นางสาว มนพร ทับจีน ท่าแร้ง
2304 นาย กิตติศักดิ์ สาคร ท่าแร้ง 70/112
2305 นาย ชัยพงศ์ ชาวผ้าขาว ท่าแร้ง 39/92
2306 นาย อารยะ ปินฑะดิษ ท่าแร้ง 36/68
2307 นาย แผ้ว บุญเพิ่ม ท่าแร้ง
2308 นาง ชญาภา นิติมงคลชัย ท่าแร้ง 3/6
2309 นาง พรพรรณ โกวิทย์โสภณ ท่าแร้ง 5/227
2310 นางสาว รัศมี นิคมศิลป์ ท่าแร้ง
2311 นางสาว สุจิตรา เตชะวิริยะทวีสิน ท่าแร้ง 7/387
2312 นาย กฤษสรณะ ปิ่นคุณากร ท่าแร้ง 70/185
2313 นางสาว นิรามัย บุญภา ท่าแร้ง
2314 นาง กันต์สุดา เจียมบรรจง ท่าแร้ง 8/8
2315 นาง พูนสุข รอดบรรจบ ท่าแร้ง 933
2316 นาย สำเริง ประดิษชัย ท่าแร้ง
2317 นาย สุธน ธิใจ ท่าแร้ง
2318 นาย สมโภช ผั้วผดุง ท่าแร้ง 96/42
2319 นางสาว สุภาพร สายทอง ท่าแร้ง
2320 นางสาว มลฤดี ประดิษชัย ท่าแร้ง
2321 นาย ปัญญา สมบูรณ์เอนก ท่าแร้ง 99/172
2322 นาง ศรีสกุล รักยุติธรรม ท่าแร้ง 49/2
2323 นาง สมพร บุญฟูเฟื่อง ท่าแร้ง 134/76
2324 นาย ประชุม พงษ์แก้ว ท่าแร้ง
2325 ด.ต. ณรงค์ บุญนาค ท่าแร้ง
2326 นาง เพ็ญศรี มนเนียม ท่าแร้ง 501/52
2327 นางสาว ภูมิยา แซ่เขา ท่าแร้ง 37/158
2328 นาย วีระชัย จันทร์ทัด ท่าแร้ง 9/48
2329 นาย มนูญ สินชัย ท่าแร้ง
2330 นาง ยุพิน เขื่อนสุวงค์ ท่าแร้ง
2331 นาย ธนวรรธน์ ภัคยไพบูลย์ ท่าแร้ง 11/80
2332 นาย วิสูตร ศศิวิมล ท่าแร้ง 67/11
2333 นางสาว วัฒนา เขมาปทุมศักดิ์ ท่าแร้ง
2334 นาย ขวัญ สินชัย ท่าแร้ง
2335 นางสาว สุภาพร สีโสภา ท่าแร้ง
2336 นาย สมพร นำนาผล ท่าแร้ง
2337 นางสาว ชนกานต์ คุ้มครอง ท่าแร้ง
2338 นาย เรือนเทพ ศิริบูรณ์ ท่าแร้ง 6/351
2339 นาย ชัยสุราษฎร์ หัวเมืองราช ท่าแร้ง 5
2340 นาย พนม สิทธิ์แสง ท่าแร้ง 102/406
2341 นาย ภาสกร ศุกรินทร์ ท่าแร้ง 18/18
2342 นาง อุไร ช่างการ ท่าแร้ง 33/53
2343 นาง อัมพร กิตติพงศ์พิทยา ท่าแร้ง 18/75
2344 นาย สงคราม สารชาติ ท่าแร้ง 98/60
2345 นาง เบญจาภา ธานีวัฒน์ ท่าแร้ง 37/157
2346 นางสาว วรวรรณ จิตเจริญธรรม ท่าแร้ง 144/166
2347 นางสาว นาฎยา เกิดสุข ท่าแร้ง 162/59
2348 นางสาว ปริม นรินทรางกูร ณ อยุธยา ท่าแร้ง 24
2349 นาย ลำดวน เบ็ญจวรรณ ท่าแร้ง 82/1
2350 นาย อนุวัต ยอดยิ่ง ท่าแร้ง
2351 นาย การุณย์ ภู่ธนะพิบูล ท่าแร้ง 88/313
2352 นางสาว ธนักกีตา ห้อยยี่ภู่ ท่าแร้ง 222/73
2353 นางสาว สุนันทา เกิดพุฒ ท่าแร้ง 44/29
2354 นางสาว พัชรี เจริญตรี ท่าแร้ง
2355 นาง สุวรรณ ศิริเวช ท่าแร้ง 59/33
2356 นางสาว วิภา มนิตรัมย์ ท่าแร้ง 130/1
2357 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พราหมณ์ภู่ ท่าแร้ง
2358 ร.ต.ท.หญิง สุชาดา พานแก้ว ท่าแร้ง
2359 นาง สุกัญญา อุ่นกาย ท่าแร้ง 37/131
2360 นาย นัฐวุฒิ อำภา ท่าแร้ง 44/58
2361 นาย พฤทธิพงศ์ อินทวัฒน์ ท่าแร้ง
2362 นาย ประมวล ไพรพฤกษ์ ท่าแร้ง 39/252
2363 นาย อดุล จันทรสุริยศักดิ์ ท่าแร้ง 70
2364 นาง ศรัณย์พร สามิภักดิ์ ท่าแร้ง
2365 นาย ผล อรัญเวช ท่าแร้ง 44/45
2366 นาย เฉลียว เหวียงสกุล ท่าแร้ง
2367 นาง วรวรรณ เชี่ยวการปราบ ท่าแร้ง 43
2368 นาย นพพัฒน์ อัครวุฒิพูนสิน ท่าแร้ง 137/77
2369 นางสาว นัทธมน พูนเพ่งวิทย์ ท่าแร้ง 137/52
2370 ส.อ. นิรันดร์ อินรุณ ท่าแร้ง
2371 นาย มงคลชัย วงศ์บันลือฤทธิ์ ท่าแร้ง 7/19
2372 นาย สำเริง สุขวิลัย ท่าแร้ง 159/714
2373 นางสาว วีนา วิเศษ ท่าแร้ง 155/59
2374 นางสาว วราภา วัฒนานันท์ ท่าแร้ง 3/1
2375 นางสาว อำพร ไทรสุวรรณ ท่าแร้ง
2376 นาย พัตร์ แจ้งสว่าง ท่าแร้ง 67
2377 นางสาว ตุลยา สูงกิจบูลย์ ท่าแร้ง 186/7
2378 นาง สมจิตต์ สุขมา ท่าแร้ง 4/1
2379 นางสาว ดารา โพธิราช ท่าแร้ง 10
2380 นางสาว พัชราภรณ์ เพชระบูรณิน ท่าแร้ง 32/2
2381 นาย ยศวัจน์ เธียรบุตรวงศ์ ท่าแร้ง 11
2382 นางสาว ต้องตา ศิลอุดม ท่าแร้ง 32/17
2383 นาง อำไพพรรณ เธียรบุตรวงศ์ ท่าแร้ง 3
2384 นาง ฉันทิศา หวง ท่าแร้ง 88/5
2385 นางสาว สุธิศา จุลวานิช ท่าแร้ง 146/50
2386 นาง สุภาภรณ์ ถิรนุทธิ ท่าแร้ง 11
2387 นาย ชวัฒน์ ถิรนุทธิ ท่าแร้ง 108
2388 นางสาว พิชญา สุขสุคนธ์ ท่าแร้ง 59/62
2389 นาง จันทิมา หงษ์อร่าม ท่าแร้ง 15
2390 นาง สุธาสินี แจ่มสุวรรณ ท่าแร้ง 235
2391 นางสาว รัตน์มณี แสนรัมย์ ท่าแร้ง
2392 นาย รณชัย วงษ์ทองดี ท่าแร้ง
2393 นาง เรียม อุดมพร ท่าแร้ง
2394 นาง ประภาศรี วงษ์ฉัตร์ ท่าแร้ง
2395 นางสาว อนงค์ เริงพงพันธ์ ท่าแร้ง