เขตบางเขน ครั้งที่ 8
เขตบางเขน ครั้งที่ 8 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย สกลวิทูธ์ สกลกัลยารัตน์ อนุสาวรีย์ 86/29
2 นาง ธิติพร ธวัชสิน อนุสาวรีย์ 77/51
3 นาง อรพินท์ บุญมาศ อนุสาวรีย์ 31/46
4 นาง ยุวดี ตันติวราชัย อนุสาวรีย์ 218
5 นางสาว ปวริศา วัจนันท์ อนุสาวรีย์ 368/7
6 นางสาว สุวรรณี ศรีทองแท้ อนุสาวรีย์ 140/1
7 นางสาว ณัชชา รอดอุไร อนุสาวรีย์
8 นาง สุพรรณี คำชำนาญ อนุสาวรีย์ 159/97
9 นางสาว สุพิชฌาย์ กินนรี อนุสาวรีย์ 45/9
10 นาย โสรัจ แสงมิ่งมงคล อนุสาวรีย์ 31
11 นาง ศศิธร สหัสเตโช อนุสาวรีย์ 15
12 นาง วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 3/835
13 นางสาว แพรวทิพย์ ตั้งเสรีมั่นคง อนุสาวรีย์ 368/45
14 นางสาว บุญเทียน วิเศษศรี อนุสาวรีย์ 29/76
15 นาย โกวิท พนมชัยสว่าง อนุสาวรีย์ 84/76
16 นาย จรุญ มากสวาสดิ์ อนุสาวรีย์ 11/5
17 นาง ศลัญย์รัชย์ ฉาบทับทิม อนุสาวรีย์ 108/297
18 นาง พวงเครือ วัฒนธรรม อนุสาวรีย์ 14/348
19 นาย ชาย เชิดชูธรรมพงศ์ อนุสาวรีย์ 49/7
20 นาย น้อย สมอดี อนุสาวรีย์ 98
21 นางสาว ราตรี เตปุ่น อนุสาวรีย์ 96
22 นาย วิชัย จันทร์ทอง อนุสาวรีย์ 244/369
23 นางสาว ศิริรัตน์ ลิ้มสถาพรพงศ์ อนุสาวรีย์ 91/39
24 น.ต. ณรงค์ มั่นนรดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 99/39
25 นาย ศิริชัย เหล็กนวน อนุสาวรีย์
26 นางสาว ชิราภรณ์ พูลผล อนุสาวรีย์ 33/111
27 นาย พีระ ปัทมธรรม อนุสาวรีย์ 99/38
28 นาง อมรรัตน์ ภูมิประหมัน อนุสาวรีย์ 53
29 นาย ณัฐพิสิษฐ์ ล้วนศรี อนุสาวรีย์
30 นาง เพ็ญแข นิทัศน์พณิช อนุสาวรีย์ 165
31 นาง วันดี เสือเอก อนุสาวรีย์ 367/7
32 นาย สังวอน ไกรธรรม อนุสาวรีย์ 17
33 นาง กอบแก้ว แย้มพราย อนุสาวรีย์ 3
34 นาง อุษา นารอด อนุสาวรีย์ 90/622
35 นาย สมชาย สุรภักดิ์ อนุสาวรีย์ 23/56
36 นาง รัตติยา ทองไพบูลย์ อนุสาวรีย์ 14/374
37 นางสาว สุขุมา เพชรไกร อนุสาวรีย์ 14/515
38 นาย พลวัฒน์ ศรีรัตนาวดี อนุสาวรีย์ 95/26
39 นาย พลวุฒิ พรเสนา อนุสาวรีย์ 13/8
40 นาง ศศิธร ชูชาติไทย อนุสาวรีย์ 18
41 นางสาว ศันสนีย์ ธวัชกาญจน์ อนุสาวรีย์ 244/391
42 ร้อยเอก พิศิษฐ์ สุขแสง อนุสาวรีย์ 72
43 นาย มานพ แก้วพรหม อนุสาวรีย์ 41/3
44 นาย ปิยธาติ ไตรสารศรี อนุสาวรีย์ 181/48
45 นาย สมพร มาดี อนุสาวรีย์ 26
46 นาย โยฑิณ โนรีเวช อนุสาวรีย์ 90/99
47 นาย สุธิชัย แก้วมีจีน อนุสาวรีย์ 159/71
48 นาง ประไพ โขขุนทด อนุสาวรีย์ 17
49 นางสาว ณิชการณ์ สิงห์สถิตย์ อนุสาวรีย์ 7/3
50 นาง มณฑา ใจดี อนุสาวรีย์ 160
51 นางสาว สายสุนีย์ สิทธิกรณ์ไกร อนุสาวรีย์ 43/57
52 นาย ถาวร มีแสงนิล อนุสาวรีย์ 66
53 นาย ชัย หรั่งมีสุข อนุสาวรีย์ 45
54 นางสาว สยุมพร กลั่นสุขอาบ อนุสาวรีย์ 86/226
55 นาง สมคิด อันทฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 49/19
56 นางสาว ทองใบ กุยลา อนุสาวรีย์ 8/52
57 นาง บุหงา สวนพิมพ์เจริญ อนุสาวรีย์ 181/354
58 นาย บุญธรรม คางดวง อนุสาวรีย์ 9/92
59 นาง หทัยพัชร์ สมหา อนุสาวรีย์ 159/172
60 นางสาว อังคนา สุรพงศ์ไพรัช อนุสาวรีย์ 21
61 นาง เถาวัลย์ พรเสนา อนุสาวรีย์ 14/6
62 นาง พรพันธุ์ นวลปรีดา อนุสาวรีย์ 50
63 นางสาว วัลภ์ศรัณย์ มั่นอยู่ อนุสาวรีย์ 43/288
64 นาง กุลมาศ ทองถัน อนุสาวรีย์ 11
65 นาง สุนันท์ เหลืองสุวรรณ อนุสาวรีย์ 16
66 นาง กรุณา กอดคร้าม อนุสาวรีย์ 77/22
67 นาง นิตย์ จันแดง อนุสาวรีย์ 177/6
68 นาย นกแก้ว เพียรบุญ อนุสาวรีย์ 16
69 นาย ประยงค์ อินทร์ฉำ อนุสาวรีย์ 115
70 นาง วันเพ็ญ มลชัชวาลย์ อนุสาวรีย์ 104
71 นาย สิทธิชัย คณะโคตร อนุสาวรีย์ 23/6
72 นาย ศรีชัย มีลาภ อนุสาวรีย์ 39/165
73 พ.ท. วิเศษ บัวสอน อนุสาวรีย์ 62/157
74 นาง สุวิภา เกิดสมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 77/219
75 นาง สายเงิน มหิพันธุ์ อนุสาวรีย์ 18/129
76 นาย ปรีชา ไวทยะนิพีร์ อนุสาวรีย์ 8
77 นาย สมลักษณ์ ดวงกระโทก อนุสาวรีย์ 112/5
78 นางสาว บุษรินทร์ บัวทรัพย์ อนุสาวรีย์ 1113
79 นาย เสมอ ขำสุด อนุสาวรีย์ 23/22
80 นาง ชม้อย อภิพลธนากร อนุสาวรีย์ 56/219
81 นาย ชิตชน อรุณเรือง อนุสาวรีย์ 244/233
82 นาย อัมรินทร์ ศรีจุ้ย อนุสาวรีย์ 108/802
83 นางสาว เตือนใจ ยิ้มทรง อนุสาวรีย์ 14
84 นาย บุญสืบ ตามสั่ง อนุสาวรีย์ 114
85 นางสาว สุนิตย์ เผือกทอง อนุสาวรีย์ 234/3
86 นาง จันทนา แสงเขียว อนุสาวรีย์ 60/138
87 นางสาว นงเยาว์ หอมชมด อนุสาวรีย์ 38
88 นาย ช้วน สาแช อนุสาวรีย์ 8/2356
89 นาง ขนิษฐา ทองรอด อนุสาวรีย์ 159/157
90 นาย นิวัฒน์ คงหนู อนุสาวรีย์ 82
91 นาย วิจิตร แสงแก้ว อนุสาวรีย์ 29/39
92 นางสาว อุมาพร แก้วทองคำ อนุสาวรีย์ 222/2
93 นางสาว สำลี ในจิตร อนุสาวรีย์ 56/1
94 นาย หยัน นิลเพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 49/68
95 นาง สุดา แก้วฝ่ายนอก อนุสาวรีย์ 132
96 นาง ทัสนีย์ เกียรติชื่น อนุสาวรีย์ 88/109
97 นาย ธนกร ประภาวีกร อนุสาวรีย์ 6
98 นาง หนิด โทพิลา อนุสาวรีย์ 60/71
99 นาย ยุทธนา ด่านโชคชัยวงษ์ อนุสาวรีย์ 35
100 นาย วันไชย มาทอง อนุสาวรีย์ 52/1
101 นางสาว สายฝน บุระคร อนุสาวรีย์ 12/91
102 นาย สุพัฒน์ สิงหพรรค อนุสาวรีย์ 39/37
103 นางสาว พรทิพย์ ลายสุวรรณ อนุสาวรีย์ 8/38
104 นาง บุญลือ แสงเดช อนุสาวรีย์ 49/162
105 นาย ชูชัย ไหมเนียม อนุสาวรีย์ 59
106 นางสาว ศิริพร มะลิพุ่ม อนุสาวรีย์ 39/164
107 นาย ธรรมนูญ แสงเดช อนุสาวรีย์ 49/144
108 นาง อุไร วงษ์สุด อนุสาวรีย์ 3/2835
109 นาง พจนันท์ บุญประเสริฐ อนุสาวรีย์ 64
110 นาง ปราณี ศรีวชิรโรภาส อนุสาวรีย์ 9/332
111 นาย ภิภพ กัณฑ์ฉาย อนุสาวรีย์ 186/9
112 นาง บุญเสริม สุขสำราญ อนุสาวรีย์ 29/337
113 นาย ลือธรรม แสงเดช อนุสาวรีย์ 319
114 นาย ศิริชัย ถนอมเชื้อ อนุสาวรีย์ 6
115 นาย ธิติ แสงมณี อนุสาวรีย์ 236
116 นางสาว วรรธนา สุวรรณรัตน์ อนุสาวรีย์
117 นาย สุรสิทธิ์ ทองตา อนุสาวรีย์ 210
118 นอ.หญิง สมบุญ แสงมณี อนุสาวรีย์ 47
119 นาง นุชสรณ์ สุขการค้า อนุสาวรีย์
120 นาย ธนภพ แซ่อึ้ง อนุสาวรีย์ 39/56
121 นางสาว สิริประภา กลั่นกลิ่น อนุสาวรีย์ 100/106
122 นางสาว ณัจยา แพเจริญ อนุสาวรีย์
123 นางสาว ประไพ ยังสว่าง อนุสาวรีย์ 20
124 นาย ธีรจิตร สัจธรรม อนุสาวรีย์ 225/85
125 นาย นันทวัฒน์ พิพัฒน์คณาพร อนุสาวรีย์ 57/51
126 นางสาว พัชรินทร์ อินทรสุข อนุสาวรีย์ 159
127 นาย อนุรุต ทองรัศมี อนุสาวรีย์ 99/202
128 นาง กิจศรา ปัญธิเดช อนุสาวรีย์ 38
129 นาย อำนวย ธงภักดิ์ อนุสาวรีย์ 14/177
130 นาง จิรัชยาพร แตงมีแสง อนุสาวรีย์ 159/146
131 นาง บัวสี จิตรดอน อนุสาวรีย์ 12
132 นาย ประเสริฐ วุฒิเทียร อนุสาวรีย์ 56
133 นาย ชลิต เจริญธรรม อนุสาวรีย์ 56/99
134 นาย สรายุทธิ์ สกุลพลไพศาล อนุสาวรีย์ 9/57
135 นาย ณรงค์ สิทธิมงคล อนุสาวรีย์ 41
136 นาย ศิริชัย สุขุมานันท์ อนุสาวรีย์ 244/523
137 นาง จันทร์ดี จรรยาศิริ อนุสาวรีย์ 102
138 น.ท.หญิง สมร ลิ่มศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 92
139 นาย พิฑูรย์ แก่นจันทร์ อนุสาวรีย์ 131
140 นางสาว สุมาลี แซโง้ว อนุสาวรีย์ 19
141 นาย ประจวบ จักษุวงษ์ อนุสาวรีย์ 39/91
142 นาง สุจิตรา ศุภสิริวุฒิ อนุสาวรีย์ 14/124
143 พอ.อ. รุ่งอรุณ บุญแก้ว อนุสาวรีย์ 60/31
144 นาย สมบัติ จรรยาศิริ อนุสาวรีย์ 104
145 นางสาว วนัสนันท์ ทองเคลื่อน อนุสาวรีย์ 11
146 นางสาว สมจิตต์ เลิศวิริยจิตต์ อนุสาวรีย์ 7
147 นาย ธำรงค์ ตั้งสัจจะกุล อนุสาวรีย์ 31
148 นาย ธนาเดช เตโชชัยวุฒิ อนุสาวรีย์ 42
149 นาย สาคร จอมใจป้อ อนุสาวรีย์
150 นาย ธีระ สิ้นทุกข์ อนุสาวรีย์ 12/86
151 นาง ปทิตตา สโมสร อนุสาวรีย์ 244/218
152 นาย ธรรมนูญ แก้วใจ อนุสาวรีย์ 33
153 นาย พรชัย บำรุงสาลี อนุสาวรีย์ 32
154 นางสาว เกศินี นิธิกิตติคุณ อนุสาวรีย์ 1
155 นางสาว ดวงกมล นามมนตรี อนุสาวรีย์ 117/256
156 นางสาว นราภรณ์ เบญจาธิกุล อนุสาวรีย์ 167
157 นาย สมเกียรติ อิงคนินันท์ อนุสาวรีย์
158 นาง รัตนา รินทร อนุสาวรีย์ 125
159 นาย กิตติ บุญสุขจิตเสรี อนุสาวรีย์ 2/160
160 นาง สุภาพร ศิวะโกเศศ อนุสาวรีย์ 70/78
161 นาง บุญช่วย จวนเจริญ อนุสาวรีย์ 68
162 นาย ทวิช บัวทอง อนุสาวรีย์ 280
163 นาย ดำรง สหสินธพ อนุสาวรีย์ 108/663
164 นางสาว พยอม สังสะเกตุ อนุสาวรีย์ 12
165 พ.อ.ท. กระจ่าง อมรวงศ์ อนุสาวรีย์ 244/248
166 นาง นฤมล พินิจบุตร อนุสาวรีย์ 96/14
167 นาง อุไรวรรณ บัวทอง อนุสาวรีย์ 194
168 นาย สมบูรณ์ พงษ์ขยัน อนุสาวรีย์ 181/325
169 นาง ปริศนา พิริยะวดี อนุสาวรีย์ 18
170 นางสาว ธนกร ดาศักดิ์ อนุสาวรีย์ 67
171 นาง ศิรยา กตเวทิตาธรรม อนุสาวรีย์ 64
172 นาย นาที ชำนาญเวช อนุสาวรีย์ 18/215
173 นาย สุพวัต ตั้วมาก อนุสาวรีย์
174 นาง ลาวัลย์ กล้าสุนทร อนุสาวรีย์ 1
175 นาง ปราณี ปั้นทอง อนุสาวรีย์ 43/33
176 นาง สมปอง โตสนธิ อนุสาวรีย์ 39/101
177 นาย ณัฐชนน สุทธิหา อนุสาวรีย์ 49/328
178 ร.ต.อ. ดุลย์ ดอกแก้ว อนุสาวรีย์ 32
179 นางสาว อนงค์ สุนทราสา อนุสาวรีย์ 44
180 นาย สุนัน เสือเอก อนุสาวรีย์ 197
181 นาง วันเพ็ญ คู่อรุณยสุนทร อนุสาวรีย์ 37
182 นาย ชาญชัย ภัทรานนท์ อนุสาวรีย์ 87
183 นาง นราทิพย์ แสงนาค อนุสาวรีย์ 10
184 นาย เกต บลสันเทียะ อนุสาวรีย์ 9/343
185 นาย สมาน พลรักษา อนุสาวรีย์ 239/2
186 นาง สมใจ แก้วประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 95
187 นาย กังวาน ศรีธเนศโภไคย อนุสาวรีย์ 30/47
188 นาย อากาศ แสงนาค อนุสาวรีย์ 12
189 นาง ยุพา เดโชเม็ง อนุสาวรีย์ 170/6
190 นาย สมพงษ์ กาลาศรี อนุสาวรีย์ 90/376
191 นางสาว ยุพา ธรรมโชติกา อนุสาวรีย์ 98
192 นางสาว ปราณี ศรีอำนวย อนุสาวรีย์
193 นาย อนุรักษื แสงนาค อนุสาวรีย์ 1
194 นาย ชัยยุทธ การสมบัติ อนุสาวรีย์ ร่วมพัฒนา33
195 ร.ท. พิมพ์ พรหมประทุม อนุสาวรีย์ 35
196 นาง ยุพดี ดีอินทร์ อนุสาวรีย์ 23/1
197 นาย ณัฐวุฒิ เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 30
198 นาง เพ็ญศรี ทองน้อย อนุสาวรีย์ 10/13
199 นาย ธีรนิตย์ บูรณยุกติ อนุสาวรีย์ 9/29
200 นาง สำรอง หอมสมบัติ อนุสาวรีย์ 100
201 นางสาว รัชนี สุขยิ่ง อนุสาวรีย์ 44
202 นางสาว ประเทือง เฮงฮะสุน อนุสาวรีย์ 35
203 นางสาว จีราพร พงศาสนองกุล อนุสาวรีย์ 44/329
204 นาย สุรพงษ์ นางาม อนุสาวรีย์ 48/44
205 นาง หวัน ศรีเพชรเจริญ อนุสาวรีย์ 108/548
206 พ.อ.อ. ประจักษ์ เศรษฐชัย อนุสาวรีย์ 40
207 นาง พัชรา มั่งมี อนุสาวรีย์ 14/87
208 นาย ทวีศักดิ์ พงษ์สีดา อนุสาวรีย์ 106
209 นาง สมร คำเจริญ อนุสาวรีย์ 159/110
210 นางสาว เพชรรัตน์ รัตนมณ๊ อนุสาวรีย์
211 นางสาว ธนธรณ์ บุญโต อนุสาวรีย์ 60/37
212 นางสาว ศรีเพ็ญ ถนัดหัตถกรรม อนุสาวรีย์ 92/31
213 นาง เพ็ญศรี สุจริต อนุสาวรีย์ 64
214 นาง ณภณัฎฐ์ จอห์นสัน อนุสาวรีย์ 159/39
215 นางสาว รุโนทัย เสืออิ่ม อนุสาวรีย์ 82
216 นาย ประเสริฐ ตุ่นคงจันทร์ อนุสาวรีย์ 14/185
217 นาง มนูญ บุญเปี่ยม อนุสาวรีย์ 244/50
218 นาย ธวัชชัย นนท์จิตร อนุสาวรีย์ 3/1718
219 นาง ลัดดา ประภาศิริรักษ์ อนุสาวรีย์ 159/106
220 นาย ประหยัด ทองมิ่ง อนุสาวรีย์ 16
221 นาง วิไลวรรณ มากชูชิด อนุสาวรีย์ 43
222 นาง พรทิพย์ บุญเปี่ยม อนุสาวรีย์ 351/16
223 พ้นโท พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ อนุสาวรีย์ 86/64
224 นาย นราพงศ์ หลำแสงกุล อนุสาวรีย์ 90/600
225 นาง ฉาย ทองมิ่ง อนุสาวรีย์ 15
226 นาย สมควร มลบุตร อนุสาวรีย์ 23
227 นาย สุริยา ไชยานุปัติ อนุสาวรีย์ 12/161
228 พ.ท. ดำรงค์ เรืองฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 56/185
229 นาย จำนงค์ ทรัพย์รุ่งตระการ อนุสาวรีย์ 21
230 นาย ทองคำ มลบุตร อนุสาวรีย์ 25
231 นาย ปัญญา นกทอง อนุสาวรีย์ 33/134
232 นาย มาดี ศรีจุ้ย อนุสาวรีย์ 342/151
233 นาง เมตตา อภัยพลชาญ อนุสาวรีย์ 31
234 นาง ศรีไพร อุชชิน อนุสาวรีย์ 9
235 นาย ศิริเดช วิเชียรชัย อนุสาวรีย์ 14/169
236 ร.ท. สุทิน สุวรรณกร อนุสาวรีย์ 48
237 นาย สุริยันต์ อุชชิน อนุสาวรีย์ 7
238 นาย สุเทพ วิเชียรชัย อนุสาวรีย์ 14/208
239 นาย เวียง เนตรไสว อนุสาวรีย์ 50
240 นางสาว นภสวรรณ กนกเงิน อนุสาวรีย์ 16
241 นาย ภมร ศรีประสาน อนุสาวรีย์ 159/32
242 นาง นิตยา เส็งวงษ์ อนุสาวรีย์ 39/7
243 นาง ฉลวย อังกุลดี อนุสาวรีย์ 9
244 นาง สิรีรัศมิ์ ลิ้มทองสมุทร อนุสาวรีย์ 11/47
245 นาง บุญเรือน ด้วงใย อนุสาวรีย์ 10/6
246 นาง สุลิ ธุระนุติ อนุสาวรีย์ 216
247 นาย แจ้ง พึ่งเป็นสุข อนุสาวรีย์ 1
248 นาง ทองเจือ นาคสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 126
249 นาย ชาญ ใจฉ่ำ อนุสาวรีย์ 278
250 นาง สำลี พึ่งเป็นสุข อนุสาวรีย์ 3/665
251 นาง ฐิตินันท์ พานิชกุญชร อนุสาวรีย์ 3/1938
252 นาย ประดิษฐ์ จรไธสง อนุสาวรีย์ 27
253 นาย นครินทร์ จันทร์รุ่งโรจน์ อนุสาวรีย์ 60/105
254 นาง บุดสี โรมพันธ์ อนุสาวรีย์ 99/63
255 นาง วราภรณ์ คล้ายพยัฆ อนุสาวรีย์ 92/43
256 นาง วนิดา ศิริกันรัตน์ อนุสาวรีย์ 44/23
257 นาย จำเนียร แก้วทอง อนุสาวรีย์ 4
258 นาง ศราพักตร์ ดวงเนตร อนุสาวรีย์ 98/8
259 นางสาว อรุณ วงศ์สุวรรณ อนุสาวรีย์ 156
260 นางสาว สุณี ฮวดสวัสดิ์ อนุสาวรีย์
261 นาย สมชัย เหล็งทอง อนุสาวรีย์ 92/11
262 นาง ชนิดาภา ผาพันธุ์ อนุสาวรีย์ 12
263 นาย ตาน แก้วเกิด อนุสาวรีย์
264 นาง พรพรรณ รัศนาวิทัต อนุสาวรีย์
265 นาง เพชรา คงถาวร อนุสาวรีย์ 9/43
266 นาง ปิยะนุช สกุลณี อนุสาวรีย์ 99/184
267 นาง แสวง ขำช่าง อนุสาวรีย์ 49/42
268 นางสาว ยุพา ตรีอยู่แสง อนุสาวรีย์ 99/183
269 นางสาว รัตนา ฉัตรเงิน อนุสาวรีย์ 30/197
270 นาย โกมล หมีเอี่ยม อนุสาวรีย์ 262
271 นาง มณี ปรีชาไพศาลจิต อนุสาวรีย์ 111/1
272 นาย กำจร ชัยเวชวิศิษฐ์ อนุสาวรีย์ 31
273 นาง รุจิรา ทรงงาม อนุสาวรีย์ 83
274 นาย มนัส วงษ์สุรีย์รัตน์ อนุสาวรีย์ 66/141
275 พ.อ. ทรัพย์ทวี เขียววิมล อนุสาวรีย์ 54
276 นาย พิญ ป้อมแก้ว อนุสาวรีย์ 42
277 นาง สุภิญ หลั่งกลั่น อนุสาวรีย์ 121
278 นางสาว วรรณา เฉลิมทองแก้วดี อนุสาวรีย์ 74/18
279 นาง ศรีนวล ศรีสวัวดิยาภรณ์ อนุสาวรีย์ 1/1
280 นาง นางมาลัย คงเจริญถิ่น อนุสาวรีย์ 26/3
281 นางสาว พวงทอง แข่งเพ็ญแข อนุสาวรีย์ 159/85
282 นาย ปรีชา แป้นคุ้มญาติ อนุสาวรีย์ 16/106
283 นาย อนนท์ ศรีสวัสดิยาภรณ์ อนุสาวรีย์ 129
284 นางสาว เพ็ญศรี สายทอง อนุสาวรีย์ 161/13
285 นาย เอนก เอี่ยมสะอาด อนุสาวรีย์
286 นาย ขุน รักถิ่น อนุสาวรีย์ 161/51
287 นาย สมชาติ เอกะวิภาด อนุสาวรีย์ 3/699
288 ร้อยเอกหญิง จริยา อังกายศรี อนุสาวรีย์ 3/242
289 นางสาว สุภารัตน์ มีมาตร อนุสาวรีย์ 30/144
290 นาย เศรษฐสิริ ขันธวิสูตร อนุสาวรีย์ 30/256
291 นาย สมชัย ทองบางพึ่ง อนุสาวรีย์ 56/365
292 นาง ฉวีวรรณ มีปลั่ง อนุสาวรีย์ 58
293 นาย หลวน เหมือนพุฒ อนุสาวรีย์ 60
294 นาย เสถียร พูดเพราะ อนุสาวรีย์ 32
295 นาง ทับทิม สุพร อนุสาวรีย์ 60/137
296 นาง ประภา วงศ์สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 574
297 นาย ศลทยา วงศ์สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 576
298 นาย ประสิทธิ์ วงศ์สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 578
299 นาง ชุติกาญจน์ เล็กเมือง อนุสาวรีย์ 77/223
300 นาง สุวันเพ็ญ คำทอง อนุสาวรีย์ 3103
301 นาย สมนึก ชาวบ้านกร่าง อนุสาวรีย์ 3/1098
302 นางสาว คนึงนิจ คันธสารโสภณ อนุสาวรีย์ 3/369
303 นาง จันทนา อุ่นทินกร อนุสาวรีย์ 8
304 นาง วาสินา วิเศษกุล อนุสาวรีย์ 44/195
305 นาง ละออ ชมบำรุง อนุสาวรีย์ 35/61
306 นาย สมัชชา กลิ่นหอม อนุสาวรีย์ 43/291
307 นางสาว ประไพพิศ เขมะชิต อนุสาวรีย์ 83/28
308 นาย ทวีศักดิ์ จันทร์ทอง อนุสาวรีย์ 77/257
309 นางสาว สุมาลี บุญศักดิ์ศรี อนุสาวรีย์ 330/14
310 นาง ศรีเพ็ญ เพชรดี อนุสาวรีย์ 173/5
311 นางสาว ระเบียบ นงนุช อนุสาวรีย์ 106
312 นาย สุกิจ บุญศักดิ์ศรี อนุสาวรีย์ 330/12
313 นาย อำนวย เฟื่องฟูลอย อนุสาวรีย์ 27
314 นาย จรูญ มั่นคง อนุสาวรีย์ 108/591
315 นาง รำพึง ประทวน อนุสาวรีย์ 419
316 นาย สาย แสนสวนจิต อนุสาวรีย์ 222/4
317 นาง กาญจนา สุระเสียง อนุสาวรีย์ 49/85
318 นางสาว ประเสริฐ จันอ้น อนุสาวรีย์ 28
319 เรืออากาศตรี ธีระ วงศ์สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 512
320 นางสาว นิตยา เรือนรูจี อนุสาวรีย์ 66/20
321 นาย วรพจน์ วงศ์สมบูรณ์ อนุสาวรีย์ 488/2
322 นาย เนียน เกิดพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 14/361
323 นาง วรรณา การทวี อนุสาวรีย์ 43/22
324 ร.ต. สมบูรณ์ เนตรโอภาส อนุสาวรีย์ 29/247
325 นาย วีระพงศ์ ไป่ทาฟอง อนุสาวรีย์ 66
326 นางสาว แสงดาว ทีฆเสถียร อนุสาวรีย์ 108/629
327 นาง ชมภู่ รุ่งเรือง อนุสาวรีย์
328 นาย ประยูร เชิดชู อนุสาวรีย์ 64
329 นาง เครือวัลย์ งามเมืองปัก อนุสาวรีย์ 204/1
330 นาง บานแย้ม เนตรสุวรรณ อนุสาวรีย์ 60/32
331 นาย คงเดช บ่ายแสง อนุสาวรีย์ 57/1
332 นาง หทัยวรรณ กิมไพบูลย์ อนุสาวรีย์ 29
333 นาย ยิ้ม ผ่องใส อนุสาวรีย์ 18
334 นาง สกาวรัตน์ วงศ์พลสุข อนุสาวรีย์ 18
335 นาง สวาท เกิดวิบูลย์ อนุสาวรีย์ 24
336 นาง วนิดา ศรีโพธิ์ อนุสาวรีย์ 31
337 นาง บุปผา ยี่หวา อนุสาวรีย์
338 นาง ศิริมา มุกดา อนุสาวรีย์ 232/1
339 ส.อ. สำเริง ประสงค์ อนุสาวรีย์ 9/503-504
340 พ.อ.อ. ประสิทธิ์ ไชยมานิตย์ อนุสาวรีย์ 86
341 นาง กาญจนา สุจริต อนุสาวรีย์
342 นาย สมนึก นิลพลอย อนุสาวรีย์ 5
343 นาง สกาวรัตน์ สุทธิสูงกุล อนุสาวรีย์ 96/15
344 นาย สมเกียรติ อภิพลธนากร อนุสาวรีย์ 56/30
345 นาย จิตติ ขวัญคง อนุสาวรีย์ 9/87
346 นางสาว วาสนา เอี่ยมพลอยศรี อนุสาวรีย์ 9/438
347 นางสาว ภาวิณี สอาดนัก อนุสาวรีย์
348 นางสาว จรินทร์ ทับเพ็ง อนุสาวรีย์ 24
349 นาย เดชา ปรีชาเลิศ อนุสาวรีย์ 244/97
350 นาย บุญนาค ราชโคตร์ อนุสาวรีย์ 49/63
351 นางสาว สุภาพร บุญโต อนุสาวรีย์ 60/36
352 นาย สมเกียรติ สมบัติสุวรรณ อนุสาวรีย์ 205
353 นาย จิต งานไธสง อนุสาวรีย์ 49/101
354 นางสาว นวลอนงค์ พิริยะวดี อนุสาวรีย์ 9/230
355 นาง ณัฐธยาน์ ภู่เกษร อนุสาวรีย์ 49/205
356 นางสาว สุขิตา แซ่กัว อนุสาวรีย์ 77/283
357 นางสาว จอมสุรางค์ เรียนเลิศหิรัญ อนุสาวรีย์ 107
358 นาง ชลิดา มลิลา อนุสาวรีย์ 86/248
359 นาง ชลิดา แสวงแก้ว อนุสาวรีย์ 42/8
360 นาย กรณ์ ภัทรธนกุล อนุสาวรีย์ 33/19
361 นาย ศุภศิลป์ แสนวิลัย อนุสาวรีย์
362 นางสาว วาสนา แก้วใสดี อนุสาวรีย์
363 นางสาว สมศรี ยอดสุด อนุสาวรีย์ 46/84
364 นางสาว ศรีวรรณ หมื่นประทุม อนุสาวรีย์ 45/2
365 นาง สุนันท์ พุ่มสมพงษ์ อนุสาวรีย์
366 นาง รื่นฤดี จิตรบำรุง อนุสาวรีย์ 12/237
367 นางสาว จันทร์ผ่องลักษณ์ มีกังวาล อนุสาวรีย์ 265
368 นาย คิด ใจเสมอ อนุสาวรีย์ 28
369 นาย สมศักดิ์ จงแจ้งกลาง อนุสาวรีย์
370 นาย สมศักดิ์ เสือพ่วง อนุสาวรีย์ 31/2
371 นาย ชูทิศ อนุจิตต์ อนุสาวรีย์ 180/255
372 นาง เรวดี มีชูบท อนุสาวรีย์ 104
373 นาง สุภาพร อินทร์ปิ่น อนุสาวรีย์ 60/117
374 นาย ณัฐวุฒิ กุลวัฒโน อนุสาวรีย์ 32/65
375 นาย ณรงค์ นวลนุกูล อนุสาวรีย์ 39/76
376 นาง ประไพ จันทรแพทย์รักษ์ อนุสาวรีย์ 35
377 นาย ประเชิญ เสริมนอก อนุสาวรีย์ 159/79
378 นางสาว ยุพาพรรณ ถิ่นคำ อนุสาวรีย์ 43
379 นาง ศรินรัตน์ เปี่ยมสุขอภินพ อนุสาวรีย์ 666/14
380 นาง นุชนารถ สหสวุธ อนุสาวรีย์
381 นาย มนตรา คำแดง อนุสาวรีย์ 159/78
382 นาง สิริลักขณ์ ศิริสัมพันธ์ อนุสาวรีย์ 39/16
383 นางสาว อมรสุดา ราชากรกิจ อนุสาวรีย์ 70/86
384 นาง มณีรัตน์ หิรัณยานุรักษษ์ อนุสาวรีย์ 9/34
385 นาย สุรพงษ์ ประสพสุข อนุสาวรีย์ 39/162
386 นางสาว อุษา เผือกทอง อนุสาวรีย์ 27/3
387 นาย สวัสดิ์ ธวัชชัยพันธุ์ อนุสาวรีย์ 39/145
388 นาย ปราโมทย์ กุลวัฒโน อนุสาวรีย์ 92/66
389 นางสาว อฐิติญา ยิ้มเนตร อนุสาวรีย์ 7/41
390 นาง นิภา ผลบุญ อนุสาวรีย์ 139
391 นางสาว ปริษา สังข์น้อย อนุสาวรีย์ 13/4
392 นาย จรูญ มีเหง้า อนุสาวรีย์ 43/57
393 นางสาว พิลาวรรณ ห้อยแก้ว อนุสาวรีย์ 175
394 นาง ศรีไพร ทองมา อนุสาวรีย์ 203/3
395 นาย พูลพิพัฒน์ มีประเทศ อนุสาวรีย์ 77/90
396 นาย วันชัย สมบัติ อนุสาวรีย์ 43/77
397 นาย วิชัย พึ่งสังข์ อนุสาวรีย์ 43/75
398 นาย เกษม สุยาม อนุสาวรีย์ 11/135
399 นางสาว กัลยา มีสุข อนุสาวรีย์
400 นาง ศศิพงษ์ เพชรบุตร อนุสาวรีย์ 55/4
401 นาย นเรศ รุ่งรัตน์ธนากุล อนุสาวรีย์ 43
402 นาง นิยม ดิลกแพทย์ อนุสาวรีย์ 29/117
403 นาย กิตติพัฒน์ ธรรมโชติกา อนุสาวรีย์ 349
404 จ.ส.ต บัวลา แสนคำ อนุสาวรีย์ 46/16
405 นาย มารุตม์ แก้วจำนง อนุสาวรีย์ 144
406 นาง มาลี เดชเกตุ อนุสาวรีย์ 33/135
407 นางสาว ปุณนมาส ธรรมรัตน์ อนุสาวรีย์ 86/122
408 นาย จันทร์พล หวังสุดดี อนุสาวรีย์
409 นางสาว ธัญรัศมิ์ พัฒน์ธราเรือง อนุสาวรีย์
410 นาย วีระ ศรีอ่องซอ อนุสาวรีย์ 43/56
411 นาย พิศิษฐ ตั้งวราภรณ์ อนุสาวรีย์ 43/51
412 นาย กำพล พึ่งจักราช อนุสาวรีย์ 43/67
413 นางสาว กันตยา ดีอาษา อนุสาวรีย์ 120/7
414 นาย สมบัติ คำสง่า อนุสาวรีย์ 43/62
415 นาย กษิดิศ สระมุณี อนุสาวรีย์ 99/40
416 นางสาว พิณลักษณ์ วงศ์นิวัฒน์กุศล อนุสาวรีย์ 208/5
417 พล.อ. วิเชียร พันธ์มงคล อนุสาวรีย์ 44/458
418 นางสาว สุวณี ทองสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 43/66
419 นาง กระแสร์ ชื่นเจริญ อนุสาวรีย์ 8
420 นาง อุษา หิรัญญาภรณ์วิชัย อนุสาวรีย์ 99/36
421 นางสาว ยิ้มศรี เพิ่มพูล อนุสาวรีย์ 39/148
422 นาย พอพล สนิธวรรณะ อนุสาวรีย์ 12/228
423 นาย สนั่น สารอรรถ อนุสาวรีย์ 27
424 นาง วิเชียร แย้มเกษร อนุสาวรีย์ 258
425 นาง เหลี่ยม แซ่ซิ้ม อนุสาวรีย์ 362/17
426 นาง สมพร สารจันทร์ อนุสาวรีย์ 8/70
427 นาย โกมินทร์ สารพันธ์ อนุสาวรีย์ 33/47
428 นาย ดนัย เสือเอก อนุสาวรีย์
429 นาง พรกนก ประดิษฐโต อนุสาวรีย์ 18
430 นาย พงษ์ศักดิ์ สารพันธ์ อนุสาวรีย์ 33/43
431 นาย สุพพัต พิมพ์รส อนุสาวรีย์ 3
432 นาย จงเจริญ อุกฤษ อนุสาวรีย์ 43/8
433 นาง อาจารีย์ ศรีวราธนานันท์ อนุสาวรีย์ 213/9
434 นาย เฉลิม เรืองคง อนุสาวรีย์ 102/601
435 นาง สิริวรรณ ทองศรี อนุสาวรีย์ 39/150
436 นาย ต่อศักดิ์ คล้ายเพชร อนุสาวรีย์ 21
437 นาย ถวัลย์ หอมยิ่ง อนุสาวรีย์ 68
438 นาย สุเวทย์ มีกรุณา อนุสาวรีย์ 361/28
439 นาง ทิพย์วรรณ์ รัตนบุรี อนุสาวรีย์ 9
440 นาง ณฤดี โฉมแก้วกัลยา อนุสาวรีย์ 33
441 นาย ศิริชัย ยิ่งสบาย อนุสาวรีย์ 7/123
442 นาง อัจฉรา พึ่งอารมย์ อนุสาวรีย์ 57/26
443 นาย วินัย ศรีอินทร์มาตร อนุสาวรีย์ 43/17
444 นาง วรางคณา เล็กกระจ่าง อนุสาวรีย์ 126
445 นาง ผ่องแสง เกษรจันทร์ อนุสาวรีย์ 30/32
446 นางสาว วิภารัตน์ อินทร์ขัน อนุสาวรีย์ 141
447 นาง สมบูรณ์ รุ่งสว่าง อนุสาวรีย์ 37/323
448 นาง เมตตา วันโพนทอง อนุสาวรีย์ 320
449 นาง รัตนา ลิ่วมโนรักษ์ อนุสาวรีย์ 4
450 นาย วิรัตน์ คำชา อนุสาวรีย์ 43/69
451 นาย ธีระ ทองศรี อนุสาวรีย์ 39/160
452 นาย สุรวุฒิ กลิ่นจันทร์ อนุสาวรีย์ 43/209
453 นาง สมร โตงาม อนุสาวรีย์
454 นาย เข็มพร กุตัน อนุสาวรีย์ 34
455 นาย สมาน โยเหลา อนุสาวรีย์
456 นาย อนุสิทธิ์ ปัทมภาสสกุล อนุสาวรีย์ 18/258
457 นาง ณีรนุช พงศ์ธาดานิพัทธ์ อนุสาวรีย์ 23
458 นาย ทวาย มาทอง อนุสาวรีย์ 8/18
459 นาง สนิท พุ่มมณี อนุสาวรีย์ 84
460 นางสาว มาตรภักตร์ มาลีวัตร อนุสาวรีย์ 392
461 พ.ต.ต. สุวัฒน์ ศักดิ์โสภิษฐ์ อนุสาวรีย์ 18
462 นาย สลับ ทองสรี อนุสาวรีย์ 39/26
463 นาย สุนทร สุทองหล่อ อนุสาวรีย์ 31
464 นาง ละม้าย อ่อนมา อนุสาวรีย์ 37
465 นาง ฉวีวรรณ เสนีวงศ์ อนุสาวรีย์ 50/76
466 นาย วินัย อินทวิมล อนุสาวรีย์ 10
467 นาย มนัส ศรีตระกูล อนุสาวรีย์ 56/263
468 นาง สุรีรัตน์ อินทวงศ์ อนุสาวรีย์
469 นาง มาลี พรหมรัตน์ อนุสาวรีย์ 427
470 นางสาว ชัชนท ทะระวรรณ อนุสาวรีย์ 39/108
471 นาย ภานุ ไชยวรรณ อนุสาวรีย์ 56/203
472 นาย วิวัฒน์ นาควัชระ อนุสาวรีย์ 119/5
473 จ.ส.อ.หญิง พิสมัย แสงอินทร์ อนุสาวรีย์ 29/336
474 นาย อัครินทร์ กุลนิธินัฐนนท์ อนุสาวรีย์ 39/191
475 นาง สุนทรี สิทธิโชค อนุสาวรีย์ 21
476 นาง บังอร บำรุงปรีชา อนุสาวรีย์ 44/89
477 นาย บุญสม พวงจันทร์แดง อนุสาวรีย์ 77/182
478 นาง จันทิรา สิทธิโชค อนุสาวรีย์ 23
479 นาย ไพทูล สีใส อนุสาวรีย์ 7
480 นาง ณภัทร หงษ์ทอง อนุสาวรีย์ 9/543
481 นาย เพิ่มศักดิ์ ศิริธรรมพันธ์ อนุสาวรีย์ 159/141
482 นางสาว สมปารถนา วรดิษฐวงษ์ อนุสาวรีย์ 28/7
483 นาง สุรินทร์ จารุธรรมโม อนุสาวรีย์ 30/87
484 นาย กิตติพงษ์ ทองคำ อนุสาวรีย์ 181/218
485 นาง มลิวัลย์ ใยลำยวง อนุสาวรีย์ 148/3
486 นางสาว สมพงษ์ ศรีอังกูร อนุสาวรีย์ 244/57
487 นาง ภัคณิดา หยิบโชคอนันต์ อนุสาวรีย์ 2/2
488 นางสาว พงศ์กมล พงศ์สยาม อนุสาวรีย์ 62
489 นาย ดวงแก้ว จันทร์แย้ม อนุสาวรีย์ 18/1
490 นาง สำอางค์ ศรีเมือง อนุสาวรีย์ 7/20
491 นาย สนิท พงษ์แสน อนุสาวรีย์ 47
492 นาย นพ แก้วศรีรักษ์ อนุสาวรีย์ 39/21
493 นางสาว ภคนันท์ สมเพชร อนุสาวรีย์ 19
494 นาง กิมลัง แซ่อึง อนุสาวรีย์ 257
495 นาง เพ็ญจิตต์ แซ่แต้ อนุสาวรีย์ 61
496 นางสาว จุทามาศ พันธุ์ผล อนุสาวรีย์ 33/6
497 นางสาว เพลินจิตต์ แซ่แต้ อนุสาวรีย์ 65
498 นาง พรรณี ประวัติ อนุสาวรีย์ 39/49
499 นางสาว พิมใจ จันจุ้ย อนุสาวรีย์ 57
500 นาย สุรศักดิ์ นนทรังสี อนุสาวรีย์ 100/151
501 นาง สุคนธา สีนวล อนุสาวรีย์ 18/206
502 นางสาว ธนาภรณ์ ชินจันทึก อนุสาวรีย์ 39/1
503 พ.อ. สง่า แก้วโกย อนุสาวรีย์ 35
504 นาย พสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล อนุสาวรีย์ 39/4
505 นาย กำจร ไกรวุฒิธนากุล อนุสาวรีย์ 39/84
506 นาง สังวาลย์ คำฟู อนุสาวรีย์ 39/94
507 นาย ประกาศิต สุวรรณะชฏ อนุสาวรีย์ 29/777
508 นาย สุพล ภู่สาย อนุสาวรีย์ 39/35
509 นางสาว ธนัญญา นอสูงเนิน อนุสาวรีย์ 41/6
510 นาง วิลาวรรณ คำใส อนุสาวรีย์ 12/331
511 นางสาว มุทิตา ลงจันทึก อนุสาวรีย์ 9
512 นาง ยู่เกียว แซ่ตั๊น อนุสาวรีย์ 108/210
513 นาย สมภพ เลิศประเสริฐพันธ์ อนุสาวรีย์ 108/233
514 นาย ปราโมทย์ สีธูป อนุสาวรีย์ 35/58
515 นาง มินา มงคลรัตน์ อนุสาวรีย์ 244/151
516 นาย อุดร สังวาลย์เพ็ชร์ อนุสาวรีย์ 43/527
517 นาย พีรพล แก้วนนท์ อนุสาวรีย์ 181/53
518 นาง พวงรัตน์ พูลทรัพย์ อนุสาวรีย์ 227/13
519 นาย แล เรือนจันทร์ อนุสาวรีย์ 124
520 นาย ณัฐวุฒิ สุขวิชาญชัย อนุสาวรีย์ 29/636
521 นางสาว รุ่งษยา โฆษีขจีพัฒน์ อนุสาวรีย์ 299
522 นาย สมศักดิ์ แสงอรุณ อนุสาวรีย์ 1
523 นาง สุนันทา ตันติจำนรรจ์ อนุสาวรีย์ 111/7
524 นาง ลักขณา พิบูลมณฑา อนุสาวรีย์ 92/185
525 นาย ทิฆัมพล ขำสมบัติ อนุสาวรีย์ 32
526 นาย พัฒนา นาคะสันต์ อนุสาวรีย์ 74
527 นาย ศิลา รอดสงค์ อนุสาวรีย์ 96/12
528 นาย คชศรี ชาตินฤมาณ อนุสาวรีย์ 17
529 นาย สุทน ไผ่เทศ อนุสาวรีย์ 43/2
530 นาง วิภาศรี เดชสีมา อนุสาวรีย์ 43/53
531 นาย วิสูตร สุขจรนิ อนุสาวรีย์ 9/33
532 นาง ธนนันท์ เนตรนิล อนุสาวรีย์ 38/1
533 นางสาว ทิพวัลย์ เทียนมงคล อนุสาวรีย์ 556
534 นางสาว วารินทร์ นาคทับ อนุสาวรีย์
535 นาย รุ่งชัย ใจเรือง อนุสาวรีย์ 43/13
536 นาย สมบัติ แซ่เตียว อนุสาวรีย์ 99/243
537 นางสาว ทองดี มีแย้ม อนุสาวรีย์ 564
538 นาง ละออ เชาว์สินธุ์ อนุสาวรีย์ 111/54
539 นางสาว อรวรรณ ปฏิยัตต์โยธิน อนุสาวรีย์ 20/24
540 นางสาว ชมัยพร ตันติเหมันต์ อนุสาวรีย์ 7/126
541 นาง นันทา ติดต่อ อนุสาวรีย์ 56/102
542 นาย ชลอ ชีสังวร อนุสาวรีย์ 46
543 นาง พิมพ์ ธรรมกิจจา อนุสาวรีย์ 43/21
544 นาย องอาจ มาเจริญ อนุสาวรีย์ 92/154
545 นาง ทองสุข ทองดี อนุสาวรีย์ 138
546 นาย สัมฤทธิ์ เขียวนิล อนุสาวรีย์ 12/1
547 นาย เกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย อนุสาวรีย์ 39/116
548 นางสาว พิมพ์ลภัส คณานิตย์ อนุสาวรีย์
549 นาง ปราณี นาคตระกูล อนุสาวรีย์ 3/1146
550 นาย เจียก ธิมาบุตร อนุสาวรีย์ 179
551 นาย สุขเกษม ดวงบุบผา อนุสาวรีย์ 39/12
552 นาย อดิศัย รุจิโกไศย อนุสาวรีย์ 39/153
553 นาย ไชยวัฒน์ ชุมชัย อนุสาวรีย์ 43/1144
554 นาง สมพร คำทอง อนุสาวรีย์ 3/1005
555 นางสาว เยาวลักษณ์ นุ่มเจริญ อนุสาวรีย์ 190
556 นางสาว มยุรี ทองดี อนุสาวรีย์ 92/78
557 นาง กอบกุล จันทร์กระจ่าง อนุสาวรีย์ 14/465
558 นาง ประยงค์ นวลใย อนุสาวรีย์ 385/1
559 นาง ศิริวรรณ เห่งพุ่ม อนุสาวรีย์ 9/265
560 นาย นฤพล วิริยะเพิ่มพูนสุข อนุสาวรีย์ 180/281
561 นาย ณรงค์ คล้ายบุญมี อนุสาวรีย์ 109/10
562 นาย เฉลิม เจ็กแสง อนุสาวรีย์ 3/890
563 นาย ราช เรี่ยมทอง อนุสาวรีย์ 18
564 นาย ธาดา สุวรรณวิไลกุล อนุสาวรีย์ 368/24
565 นาย แดง พรมสอน อนุสาวรีย์ 9/403-4
566 นางสาว สุธินี แสนสุข อนุสาวรีย์ 9/5
567 นาง อัญชลา ฤกษ์ตระกูล อนุสาวรีย์ 274
568 นาย สมัย อยู่สะอาด อนุสาวรีย์ 80
569 นาย ร.ต.ยงยุทธ์ เกตุสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 667
570 นาง อัญชลี วรเทพนิตินันท์ อนุสาวรีย์ 2
571 นาง อาภรณ์ อวยพรชัยกุล อนุสาวรีย์ 99/6
572 นาง มะลิ ไกรกลิ่น อนุสาวรีย์ 268
573 นาย ยรรยง ชนะมาร อนุสาวรีย์ 116
574 นาง บังอร คามะเขต อนุสาวรีย์ 206
575 นาย ไกวัล วรเทพนิตินันท์ อนุสาวรีย์ 68
576 นางสาว ลัดาวัลย์ พรอนันตชัย อนุสาวรีย์ 56/119
577 นาย วิบูลย์ ศรีสุขทวีรัตน์ อนุสาวรีย์ 224
578 นาง ช่วง บุญนาม อนุสาวรีย์ 17
579 นาง อุดม เมธวิทยา อนุสาวรีย์ 22
580 นาย จักรินทร์ ชาญณรงค์ อนุสาวรีย์ 37/114
581 นาย สิทธิพงษ์ นาคกุลบุตร อนุสาวรีย์ 198/2
582 นาย สุวรรณ ผาสุโก อนุสาวรีย์ 18/1
583 นางสาว อรอุษา แสนทวีสุข อนุสาวรีย์ 31/5
584 นาย ธัชชัย เมธวิทยาชัย อนุสาวรีย์ 20
585 นาง สิริพร ชื่นชม อนุสาวรีย์ 13
586 นางสาว นาง ชุชัยสงค์ อนุสาวรีย์ 201/16
587 นางสาว ขวัญใจ แซ่ลิ้ม อนุสาวรีย์ 73/8
588 นางสาว วนิดา แซ่ฟู่ อนุสาวรีย์ 361/27
589 นาย สุรศักดิ์ สินธุฉาย อนุสาวรีย์ 1/2
590 นางสาว วันทนา ทิพย์พงษ์ อนุสาวรีย์ 9/58
591 นางสาว ปัทมา สุขเกษม อนุสาวรีย์ 211/2
592 นางสาว หทัยกาญ จันทรบำรุง อนุสาวรีย์ 37
593 นาย ชาคร อินทรสกุล อนุสาวรีย์ 180/226
594 นาง พวงแสวง ช้างน้อย อนุสาวรีย์ 198
595 นาง ดาวเรือง ขุนชนะ อนุสาวรีย์ 108
596 นาย สัมฤทธิ์ พิษเพ็ง อนุสาวรีย์ 341/17
597 นาง เทียม ชาวไวสอ อนุสาวรีย์ 10/42
598 นาง เสริฐ ทองมา อนุสาวรีย์ 1
599 นาย สุรพล ตันเส็ง อนุสาวรีย์ 40
600 นาง สุรัตน์ เป็งเรือน อนุสาวรีย์ 1143
601 นางสาว บัว พฤทธิ์ภิญโญ อนุสาวรีย์ 18
602 นาย จักรินทร์ ภู่พานิช อนุสาวรีย์ 14/8
603 นาย ทวี เปรี่ยมพราย อนุสาวรีย์ 74
604 นาย ชาญยุทธ ศรีปรางค์ทอง อนุสาวรีย์ 9/469
605 นาย สมพงษ์ เปี่ยมพราย อนุสาวรีย์ 74/3
606 นาย นันทวุฒิ เทียนแย้ม อนุสาวรีย์ 30/106
607 นาย ชุมพล เจ็กแสง อนุสาวรีย์ 44
608 นาง จงกลณี คงเกลี้ยง อนุสาวรีย์ 40/12
609 นาง สมพิศ เปี่ยมพราย อนุสาวรีย์ 74/1
610 นาย ธวัชชัย สุขโสมนัส อนุสาวรีย์ 342/103
611 นาง นพมาศ ทองเฟื่อง อนุสาวรีย์ 100/103
612 นาง สมคิด พรหมอินทร์ อนุสาวรีย์ 57
613 นางสาว พัชรินทร์ สร้อยสุวรรณ อนุสาวรีย์ 14/5
614 นาย วินัย จันทคัด อนุสาวรีย์ 68
615 นาย กิตติศักดิ์ เกตุสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 667/9
616 นางสาว สีน้อย แส้สาคร อนุสาวรีย์ 118
617 นางสาว จุฑารัตน์ วงษ์คุณ อนุสาวรีย์ 3/412
618 นาง อมรพรรณ วิสิทธิ์ศาสตรื อนุสาวรีย์ 43
619 นางสาว ศิวนาถ ปาจรีย์ อนุสาวรีย์ 46
620 นาย จารุกิตติ์ ผลจันทร์ อนุสาวรีย์ 12/294
621 นางสาว ชวาลัย พลพยุหะ อนุสาวรีย์ 261
622 นาย วิมพ์วิภา วิเศษสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 94/38
623 นางสาว ภัทราภา ปลอดโคกสูง อนุสาวรีย์ 33/151
624 นาย วรเทพ ยูถะสุนทร อนุสาวรีย์ 40
625 นาง ธมน สายมาอินทร์ อนุสาวรีย์ 109
626 นาย เรวัตร์ เพชร์มณีวิไล อนุสาวรีย์ 260
627 นาย ชัยรัตน์ ปองจร อนุสาวรีย์ 135/4
628 นาง ปราณี ลือลาภ อนุสาวรีย์ 72
629 นางสาว วาสนา แซ่เอี้ยว อนุสาวรีย์ 44
630 นาง ทวีลาภ หิรัญสิริสมบัติ อนุสาวรีย์ 39/139
631 นาง พรทิพย์ เชื้อเมืองแสน อนุสาวรีย์ 211/2
632 นาง ลักขณา ศิริเอี่ยม อนุสาวรีย์ 29/36
633 นาย เจตน์ บูรพาอารยวงศ์ อนุสาวรีย์ 11/160
634 นาง สุธีรา กมล อนุสาวรีย์ 244/293
635 นาย ศุภโชค สุภาวสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 86/14
636 จ.ส.อ. วินัย จงประเสริฐ อนุสาวรีย์ 45/54
637 นาย พลกฤษณ์ แก้วพรหมมา อนุสาวรีย์ 21
638 นางสาว ปาริชาติ ดีมากมี อนุสาวรีย์
639 นาย ศุภรัตน์ บุญอินทร์ อนุสาวรีย์ 39/75
640 นาง ฐิติรัตน์ กล่อมเกล้า อนุสาวรีย์ 49/75
641 นาย รัก คำวงษ์ อนุสาวรีย์ 26
642 นาย สำเริง ปิ่นแก้ว อนุสาวรีย์ 170/3
643 นาย ร.ต.สำรวย ผาสุขพรรณ์ อนุสาวรีย์ 170
644 นางสาว อธิพัชร์ ภูริภาคย์เรืองกุล อนุสาวรีย์ 99/330
645 นางสาว กัญภัทร ประจบ อนุสาวรีย์ 43/25
646 นาย สวัสดิ์ ลายคำ อนุสาวรีย์ 98
647 นางสาว ชลอ กลิ่นอัมฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 56/7
648 นาย สุวรรณ ทองล้น อนุสาวรีย์ 145
649 นาง วัน มณีรัตน์ อนุสาวรีย์ 49/87
650 นาง ภิกุญณีย์ นัยนานนท์ อนุสาวรีย์ 96/60
651 นาย ยิ่งใหญ่ สดใส อนุสาวรีย์ 39/142
652 จ.ส.อ. ยุทธสิทธิ์ ไตรนาค อนุสาวรีย์ 45/1
653 นาย ธนัญ สนสกล อนุสาวรีย์ 9/101
654 นาย ไพฑูรย์ เข็มกลัด อนุสาวรีย์ 123
655 นาย วสันต์ สระกลาง อนุสาวรีย์
656 นางสาว กนกพร เกตรา อนุสาวรีย์ 23
657 นาย พยุง พรมสอน อนุสาวรีย์ 9/404
658 นางสาว สุดใจ ทมทิตชงค์ อนุสาวรีย์ 29
659 นางสาว มนัสนันท์ ประดงนึก อนุสาวรีย์ 111/53
660 นาง บุญมี ทองแก่นแก้ว อนุสาวรีย์ 21
661 นางสาว ระวีวรรณ บุญสุวรรณ์ อนุสาวรีย์ 26/189
662 นาย จิระเมศร์ พงศ์ฐตานนท์ อนุสาวรีย์ 66
663 นางสาว สมพิศ พวงมาลัย อนุสาวรีย์ 18/175
664 นางสาว วริศรา เปรมไธสง อนุสาวรีย์ 259
665 นาง ละออง ตรีโพชน์ อนุสาวรีย์ 11
666 นาง อรสา คล่องอักขระ อนุสาวรีย์ 33
667 ร.ต สมควร โคจรานนท์ อนุสาวรีย์ 4
668 นาย ชาญ สิงห์น้อย อนุสาวรีย์ 361/6
669 นางสาว วรรณภา วาสนา อนุสาวรีย์ 330/15
670 นาง รอยรัก สีตะปะดล อนุสาวรีย์ 79
671 นาย สกลกาจ เวียงอินทร์ อนุสาวรีย์ 30/134
672 พ.อ. ต่อศักดิ์ สุมะโน อนุสาวรีย์ 45/24
673 นาย ประเสริฐ ทองประเสริฐ อนุสาวรีย์ 126/4
674 นางสาว จันเพ็ง ประเสริฐสังข์ อนุสาวรีย์ 33*157
675 นาย ญภัทร ชัยเจริญสิน อนุสาวรีย์ 3/2757
676 นาย บรม ใจดี อนุสาวรีย์ 342/32
677 นาย สมพร บัวบุศย์ อนุสาวรีย์ 96/1
678 พ.ท. จิตรพล กัณฐวิจิตร อนุสาวรีย์ 45/42
679 พ.ต.ท. สถิตย์ เวียงอินทร์ อนุสาวรีย์ 44/29
680 นางสาว ทิปยา ฐยพลพง อนุสาวรีย์ 100/90
681 นางสาว สราญวัสสา ปานชนะ อนุสาวรีย์ 75
682 นาย ประสาน แก้วบุญทอง อนุสาวรีย์ 34
683 นาง สุนันท์ จันทร์เจริญ อนุสาวรีย์ 348
684 นาง วรพรรณ หิมพานต์ อนุสาวรีย์ 56/161
685 นาย ไพรัช สิทธิอำนวย อนุสาวรีย์ 86/213
686 นาย วิโรจน์ ศรีบุญมา อนุสาวรีย์ 119
687 นางสาว ทัศนีย์ โสราจิตร อนุสาวรีย์ 60/100
688 นาย ทองสุข กามล อนุสาวรีย์ 20
689 นาย สุพจน์ ไทยสุริยะ อนุสาวรีย์ 86/30
690 นาง จุฑารัตน์ ไวยอรรถ อนุสาวรีย์ 9/34
691 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญเฉลียว อนุสาวรีย์ 21(79/93)
692 นาย ใต้กิ๊ด ชั่งดวงจิตร อนุสาวรีย์ 111/104
693 นางสาว อภิญญา วงศ์จุไรรัตน์ อนุสาวรีย์ 18/272
694 นาย โอภาส แว่นสุวรรณ อนุสาวรีย์ 60/140
695 นาง อรวรรณ เหมกระศรี อนุสาวรีย์ 60/111
696 ว่าที่ร้อยตรี ฐานิสร์ เลาหภักดี อนุสาวรีย์ 22/8
697 นาย จักรพงษ์ ณ อนุสาวรีย์ 244/527
698 นาย หนู เงินลุน อนุสาวรีย์ 12/265
699 นางสาว อุมาพร พิพัฒนากุลดิลก อนุสาวรีย์ 18/123
700 นาย อำพลศิลป์ ประมุขชัย อนุสาวรีย์ 50/7
701 นางสาว สมศรี เครือวัลย์ อนุสาวรีย์ 244/529
702 นางสาว พรนภา ลิมะพันธ์ อนุสาวรีย์ 1/30
703 นางสาว พัฒนี เสาแก้ว อนุสาวรีย์ 63/46
704 นาง ดาริกา ณ อนุสาวรีย์ 244/215
705 นางสาว ปาณิศา คงฉิม อนุสาวรีย์ 66
706 นาย ยั่งยืน อยู่สนิท อนุสาวรีย์ 66
707 นางสาว จุฑามาศ อุทัยวัฒนภักดี อนุสาวรีย์ 20/16
708 นาย ธนกร ยุทธกรรังสี อนุสาวรีย์ 332
709 นาง ประภาศรี ทรัพย์แสง อนุสาวรีย์ 225/40
710 นาย มานพ เอี่ยมใย อนุสาวรีย์ 290
711 นาย สมปอง ไทยเอื้อ อนุสาวรีย์ 163/1
712 นางสาว อัญชลี แสงโชติไกร อนุสาวรีย์ 9/429
713 นาง รัตนา ผดุงลาภ อนุสาวรีย์ 254
714 นาง บังอร ราษฎรดี อนุสาวรีย์ 10
715 จ.ส.ท. อุดม อยู่สนิท อนุสาวรีย์ 29/114
716 นาง วลี สุปินานนท์ อนุสาวรีย์ 14/467
717 นางสาว ศรีกุล ช่วยเงิน อนุสาวรีย์ 33/5
718 นางสาว จินตนา วัฒนวงษ์ อนุสาวรีย์ 96/125
719 นาง ธนพร ดอกบัว อนุสาวรีย์
720 นาง สายสุนีย์ เกสูงเนิน อนุสาวรีย์ 2631
721 นาง สายฝน คงสอน อนุสาวรีย์ 12/41
722 นาย กิตติภูมิ ไกรธรรม อนุสาวรีย์ 282
723 นาย ฉาดฉาน พฤฒิเสถียร อนุสาวรีย์ 40/240
724 นาง ทัศนีย์ สิริวิเศษวรกุล อนุสาวรีย์ 12/108
725 นาย พยนต์ ประภาพรพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 14/319
726 นาง อัจฉราภรณ์ เดชพุทธิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 159/36
727 นาง ฉอ้อน กองอ้น อนุสาวรีย์ 85
728 นาย ณัฐชัย โภไคยรัตน์ อนุสาวรีย์ 211/6
729 นางสาว สุธาทิพย์ เชื้อเมืองแสน อนุสาวรีย์
730 นาง เกษร โตรด อนุสาวรีย์ 10/204
731 นาย จักร์ อินพรมมี อนุสาวรีย์ 40/12
732 นาย พิชัย พึ่งรสธรรม อนุสาวรีย์ 110/333
733 นาง บานเย็น ช้างโรจน์ อนุสาวรีย์ 69/5
734 นางสาว กัณฐลดา พันธนาคง อนุสาวรีย์ 22/29
735 นาย วันชัย ดีประเสริฐปัญญา อนุสาวรีย์ 92/36
736 นาง สุรีย์ กันโต อนุสาวรีย์ 60/122
737 นาย ปรีชา บุณยะโอภาส อนุสาวรีย์ 9/167
738 นาง นฤมล อุดม อนุสาวรีย์ 159/164
739 นางสาว วภาดา โชคเสงี่ยม อนุสาวรีย์ 29(110/75)
740 นาง สุรณา เกษวิเชียร อนุสาวรีย์ 175
741 นาย นรังสรรค์ ชาลี อนุสาวรีย์ 56/327
742 นาย บุญเยี่ยม พรมมา อนุสาวรีย์ 92/23
743 นางสาว ภัสณัฐวรา คงคาโชติ อนุสาวรีย์ 99/151
744 นาย นพดล โชติวัฒนะ อนุสาวรีย์ 284
745 นาย สิทธิศักดิ์ กุลวิทิต อนุสาวรีย์ 82
746 นาย สุรสิทธิ์ พันธนาคง อนุสาวรีย์ 22/29
747 นางสาว กัญญา ด้วงใย อนุสาวรีย์ 19
748 นาง น.อ.หญิงจริยา สิงหอำไพ อนุสาวรีย์ 12
749 นาง ขนิษฐา เธียรชาติอนันต์ อนุสาวรีย์ 32/28
750 นางสาว วรรัตน์ ครุฑพงษ์ อนุสาวรีย์ 20
751 นางสาว อรวรรณ เจนงามกุล อนุสาวรีย์ 36
752 นาย โกศักดิ์ พันธนาคง อนุสาวรีย์ 22/67
753 นาย มนตรี เพียนอก อนุสาวรีย์ 30/173
754 นางสาว อรณา ตันติพลับทอง อนุสาวรีย์ 5
755 นาง มาลี จันทกุล อนุสาวรีย์ 37/90
756 พ.ต.ท.หญิง สุภาพร การเดช อนุสาวรีย์ 88/104
757 นางสาว ปิยพรรณ แสงทรัพย์ อนุสาวรีย์ 10
758 พ.ต. ประโลม จาดฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 8
759 นาย พานิชน์ ตรีโพชน์ อนุสาวรีย์ 1
760 นาย วันชาติ ผลนาค อนุสาวรีย์ 9/78
761 นาง นางปรมาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 104
762 นาย สุชาติ โลห์ทอง อนุสาวรีย์ 7
763 นาย วิเชียร วงษ์สุด อนุสาวรีย์ 26
764 นาย สันติภาพ ประเสริฐสม อนุสาวรีย์ 99/204
765 นางสาว ดอกอ้ม หลอดสีสง อนุสาวรีย์
766 นาย ทอง จันทร์ตรี อนุสาวรีย์ 4
767 นางสาว ณัฐภา จันทกุล อนุสาวรีย์ 27/124
768 นาง จำนงค์ เสือเอก อนุสาวรีย์ 282
769 นาง นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 10
770 นาย วันเดช โลห์ทอง อนุสาวรีย์ 99
771 นางสาว สมฤดี วงศ์อกนิษฐ์ อนุสาวรีย์ 100/69
772 นาย วสันต์ ชำนาญเมธีนนท์ อนุสาวรีย์ 86/206
773 นางสาว ชุลีพร ศรีขาว อนุสาวรีย์ 181/154
774 นาง นัยนา ลิ้มเจริญ อนุสาวรีย์ 31
775 นาง กนกพร กองแก้ว อนุสาวรีย์ 96/52
776 นาง จินตนา สายศิริ อนุสาวรีย์ 200/1
777 นาย พงศ์พัฒน์ มีวัยสม อนุสาวรีย์ 14/45
778 นาง ช่อทิพย์ พรสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 96/50
779 นาย อดุลย์ หลวงราช อนุสาวรีย์ 274
780 นาย เลื่อม จิตต์วารี อนุสาวรีย์ 163/5
781 นาง ศรีอัมพร วงษ์โต อนุสาวรีย์ 49/79
782 นาง นพรัตน์ พลอยประสทธิ์ อนุสาวรีย์ 92/24
783 นาย พิชวัฒน์ กลันทปุระ อนุสาวรีย์ 75
784 นาย ปริญ บุตรฉุย อนุสาวรีย์ 37/31
785 นาย เฉลิม ดีประเสริฐ อนุสาวรีย์ 167
786 นาง เฉลย ปานประสงค์ อนุสาวรีย์ 84/8
787 นาย สอิ้ง ขำละมัย อนุสาวรีย์ 25
788 นาย ลัญจกร กานต์ธารมาศ อนุสาวรีย์ 159/7
789 นางสาว ฉลวย กลั่นความดี อนุสาวรีย์ 23
790 นาย มาณพ สังข์รอด อนุสาวรีย์ 16
791 นาย สิทธิชัย วิสายอน อนุสาวรีย์ 44/42
792 นาง เรณู ธนสิน อนุสาวรีย์ 16
793 นางสาว เพียงใจ วงษ์เจริญ อนุสาวรีย์
794 นาย มนตรี ศรีสงวน อนุสาวรีย์
795 นาง ชนืด เชยเดช อนุสาวรีย์ 70
796 นาย สุรศักดิ์ คำแท้ อนุสาวรีย์ 56
797 นาง นาตยา ด้วงทวี อนุสาวรีย์ 114
798 นาย ประภาส วุนวิริยะกิจ อนุสาวรีย์ 100/120
799 นาย สุทธินาท สุทธิพันธุ์ อนุสาวรีย์ 8/112
800 นาย ฮั่งเลี้ยง โฆษีขจีพัฒน์ อนุสาวรีย์ 9/533
801 นาย ไพจิตร เฟื่องอารมณ์ อนุสาวรีย์
802 นาง อุดม เสืออิ่ม อนุสาวรีย์ 58
803 นาง แน่งน้อย วานิช อนุสาวรีย์ 194/3
804 นาย วรพล แก้วบูโอม อนุสาวรีย์ 92
805 นาง วิมล หะยะมิน อนุสาวรีย์ 227
806 นาง สมควร ภาคบูรณ์ อนุสาวรีย์ 47/6
807 นาย กิ่ง ดิษฐวิเศษ อนุสาวรีย์ 106
808 นาง สมพร เกาะสังข์ อนุสาวรีย์
809 นาง ทับทิม ฤทธิวาจา อนุสาวรีย์ 96/32
810 นาย เสรี วงษ์วรรณ อนุสาวรีย์ 28
811 นางสาว อุษา อิ่มจิตร อนุสาวรีย์ 3/1323
812 นางสาว วิจิตรา มหันตธนพันธุ์ อนุสาวรีย์ 18
813 นาย สุภัทร อร่ามจิต อนุสาวรีย์ 91
814 ส.ท. สมหมาย บุญโต อนุสาวรีย์ 49/133
815 นาง ฉลวย ศรีชะอุ่ม อนุสาวรีย์ 201/25
816 นาย บุญเลิศ พูลสงวน อนุสาวรีย์ 333/3
817 นาย นายอนันต์ เลขะแสง อนุสาวรีย์ 159/5
818 นาง ดาววี คะริบรัมย์ อนุสาวรีย์ 10/20
819 นาง สวง สิงห์คำมี อนุสาวรีย์ 126/76
820 นาย การุณศักดิ์ แดงจำรูญ อนุสาวรีย์ 99/29
821 นาย สมจิตต์ ศรีพุ่มไข่ อนุสาวรีย์ 14/412
822 นาย วิรัตน์ สีแดง อนุสาวรีย์ 92/39
823 นาง กิ่งกาญจน์ บุญโต อนุสาวรีย์ 49/134
824 นางสาว บุญเรือน รอบคอบ อนุสาวรีย์ 201/8
825 นาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเพ็ง อนุสาวรีย์ 159/28
826 นางสาว วราภรณ์ ทองคำ อนุสาวรีย์ 45
827 นาย สมปอง นิมิตรนิวัฒน์ อนุสาวรีย์ 59/51
828 พ.อ.อ. ไสว เส้นคราม อนุสาวรีย์ 181/312
829 ด.ต. อภิทักษ์ แก้วเกลื่อน อนุสาวรีย์ 39
830 นาย ทวี เผ่าทิพยบุษกร อนุสาวรีย์ 10
831 นางสาว มาลี ศรีชะอุ่ม อนุสาวรีย์ 201/19
832 นาย วีระชัย ไกรวพันธุ์ อนุสาวรีย์ 37/34
833 นาง สมสรร เรืองนุ่ม อนุสาวรีย์ 28
834 นาย ว่าที่ร.ต.สามารถ เมฆะวนิชย์กุล อนุสาวรีย์ 44/88
835 นาย ชาญชัย ระรื่นจิตต์ อนุสาวรีย์ 244/373
836 นางสาว วันทนา ผลสลัด อนุสาวรีย์ 43/290
837 นาย บุญชัย ชัยกิตติรัตนา อนุสาวรีย์ 44/59
838 นางสาว เพลินตา ไพบูลย์อัตถกิจ อนุสาวรีย์ 39/1
839 น.ท. กิตติคุณ นาคสุก อนุสาวรีย์ 131
840 นาย สมศักดิ์ แสงจันทรา อนุสาวรีย์ 9/314
841 นาย นัทชนันท์ ว่องไว อนุสาวรีย์ 173
842 นาง อมรารัตน์ สินอุปการ อนุสาวรีย์ 38/97
843 นาย สมเจต มั่งดี อนุสาวรีย์ 111/122
844 นาง เกษร ภู่เกลี๊ยะ อนุสาวรีย์ 406
845 นาย ณรงค์ พรมโหมด อนุสาวรีย์ 62/72
846 นาง จันทอน อินทร์สี อนุสาวรีย์
847 นาย กิตติ ธาดาประดับสกุล อนุสาวรีย์ 377/21
848 นาย สมยศ อุบลสถิตย์ อนุสาวรีย์ 95/31
849 นาย กุลธร วงศาโรจน์ อนุสาวรีย์ 59/39
850 นาง จรูญ เสือสมิง อนุสาวรีย์ 37/135
851 พ.อ. ศิวะชัย ทับทิมเทศ อนุสาวรีย์ 317
852 นาย พีรเดช กิจโกศล อนุสาวรีย์ 18
853 นาง นัฐพร จันทร์แสงสี อนุสาวรีย์ 10
854 นาย สุภี สารเสวก อนุสาวรีย์ 200
855 นาย ชัยยุทธ ภู่เกลี๊ยะ อนุสาวรีย์ 341/2
856 นางสาว ซาดีหม๊ะ ตูแกบือซี อนุสาวรีย์
857 นาง บุญชู อ่อนเหล่ อนุสาวรีย์ 3/313
858 นาย สุรชัย เตชวุฒิกร อนุสาวรีย์ 14/462
859 นาย พนม ดิษดี อนุสาวรีย์ 27
860 นาย ภาณุพงศ์ ประภาพรพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 14/138
861 นาย วิชา จำพันธ์ อนุสาวรีย์ 14/317
862 นางสาว พัชรินทร์ ใหญ่โสมานัง อนุสาวรีย์ 194/7
863 นางสาว พิศมัย มาทอง อนุสาวรีย์ 259/70
864 นาง รัตนา เก่าบริบูรณ์ อนุสาวรีย์ 84/149
865 นาง ดรุณี เพชรพุก อนุสาวรีย์ 56/69
866 นาง จรรยา สมบูรณ์ศิลป์ อนุสาวรีย์ 38(73/7)
867 นาย โชว์ ม่วงผงาด อนุสาวรีย์
868 นาย ยวน นวลประเสริฐ อนุสาวรีย์ 498
869 ร.ต. สมชัย จารุเพ็ง อนุสาวรีย์ 13
870 นาง กุสุมา หล่อวิไลลักษณ์ อนุสาวรีย์ 202/17
871 นางสาว สุภาพร อุเบกขานนท์ อนุสาวรีย์ 44/24
872 นาง รุ่งระวี เตชวุฒิกร อนุสาวรีย์ 14/388
873 นาง แคล้ว ม่วงผงาด อนุสาวรีย์ 206/1
874 นาง กัลยา จันทร์ศรี อนุสาวรีย์
875 นาย ชนินทร์ จิระชัย อนุสาวรีย์ 37/89
876 นางสาว ประภากร เสถียรวุฒิกุล อนุสาวรีย์ 144
877 นางสาว จารุ คำตรง อนุสาวรีย์ 73/5(36)
878 นางสาว อารยา ดอกพุดซา อนุสาวรีย์ 9/81
879 นาง อนงค์ ประทุมมินทร์ อนุสาวรีย์ 40/53
880 นาง โสภา แสงศรี อนุสาวรีย์ 206
881 นางสาว จุไร วงศ์โอ่โถง อนุสาวรีย์ 12/122
882 นางสาว ธนิษฐา พิทโยทัย อนุสาวรีย์ 37/153
883 นาย สมมาตร ต่ายทอง อนุสาวรีย์
884 นางสาว จิตรลัดดา เกษมสถิตสถาพร อนุสาวรีย์ 67/1
885 นางสาว ศิริกุล นิจพัฒน์ อนุสาวรีย์ 96/9
886 นาย นพดล ภูก๊ก อนุสาวรีย์ 60/96
887 นางสาว เปมิกา พจนี อนุสาวรีย์ 15
888 นาย สมชาย รักประสงค์ อนุสาวรีย์ 43/48
889 นางสาว วราพร พุ่มไสว อนุสาวรีย์ 149
890 นาง อุบล หาผล อนุสาวรีย์ 60/77
891 นางสาว อำนวย ผลกาย อนุสาวรีย์
892 นางสาว พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ อนุสาวรีย์ 25
893 นาย วิมล ช้างทอง อนุสาวรีย์ 77/191
894 นาย ประกฤต คะนาค อนุสาวรีย์ 128/9
895 นาง สุนิดา ปราโมทย์มณีรัตน์ อนุสาวรีย์ 108/624
896 นาง บุญรอด ม่วงผงาด อนุสาวรีย์
897 นาง วิริ สันติพงษ์ อนุสาวรีย์ 96/7
898 นางสาว รัตนา เหลือทรัพย์ อนุสาวรีย์
899 นาย นิตย์ จิระนัย อนุสาวรีย์ 37/79
900 นาย นาวาอากาศเอกสุวรรณ์ พุ่มสม อนุสาวรีย์ 367
901 นาย บุญลือ มียิ่ง อนุสาวรีย์ 552
902 นาย สุเทพ ไทยแท้ อนุสาวรีย์ 38
903 นางสาว วิภาดา พลเสน อนุสาวรีย์
904 นาย ทวีศักดิ์ สัมฤทธิ์ดี อนุสาวรีย์ 34
905 นาย ศิวกร สุทธิคีรี อนุสาวรีย์ 14
906 นาย ไพรัช รัตนะ อนุสาวรีย์ 181/338
907 นาง เฉียบ เชียงอินทร์ อนุสาวรีย์ 10
908 นาย ไชยา มิ่งแสง อนุสาวรีย์ 23/12
909 นาย อภินันท์ กลั่นมาลี อนุสาวรีย์ 19/8
910 นาย นิทัศน์ วิมล อนุสาวรีย์ 181/147
911 นาง ศรีนวล ชะนะสิน อนุสาวรีย์ 30/1
912 นาง ขวัญเมือง หามนตรี อนุสาวรีย์ 21/7
913 นาย ประโภช งามขำ อนุสาวรีย์ 9/182
914 นาย นที รัตนติกุล อนุสาวรีย์ 8/8
915 นาย พิทยา ญาณพิทักษ์ อนุสาวรีย์ 92/2
916 นาย สุทิน ศรีอนันต์ อนุสาวรีย์ 44
917 นาย อุดมสักดิ์ โกศลานันท์ อนุสาวรีย์ 14/282
918 นาย จรัส หวังดีธรรม อนุสาวรีย์ 88/21
919 นาย ทองย้อย สิงห์โตทอง อนุสาวรีย์ 438/3
920 นาย สุนทร ศรีอนันต์ อนุสาวรีย์ 40
921 นาง ธาดา ศรีวชิรประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 138
922 นาย ทอง ศรีจันทร์ อนุสาวรีย์ 69
923 นาง วิพรรณา วัฒนาราม อนุสาวรีย์ 67
924 นาย บุญชัย แจ่มศิริยานนท์ อนุสาวรีย์ 72
925 นาย วิทยา มียิ่ง อนุสาวรีย์ 552/1
926 นาย ปัทเมศย์ มาลี อนุสาวรีย์ 61
927 นาย เกชา วิริยะเพิ่มพูนสุข อนุสาวรีย์ 180/253
928 นาย วิรัตน์ คณาญาติ อนุสาวรีย์ 1
929 นาย รอน รัศมี อนุสาวรีย์ 98
930 นาง สมัย ลิ้มเจริญ อนุสาวรีย์
931 นาย ถวิล เรืองนุ่ม อนุสาวรีย์ 108/26
932 นาย นายธีรพงศ์ นพอาภรณ์ อนุสาวรีย์ 331
933 นาง ประชิต เหิงขุนทด อนุสาวรีย์ 56/66
934 นาง สายจิตต์ ฟักน่วม อนุสาวรีย์ 68/20
935 นาง จันทร์เพ็ญ ขุนทอง อนุสาวรีย์ 18/43
936 นาย ณัฐวัช บุญปราการ อนุสาวรีย์ 77/199
937 นาย อำพร เรืองนุ่ม อนุสาวรีย์ 26
938 นางสาว สิตานัน ปรีชา อนุสาวรีย์
939 นาย สถาพร เปรี้ยวนิ่ม อนุสาวรีย์ 423
940 นางสาว สุวรรณา วุฒิวณิชย์ อนุสาวรีย์ 37/156
941 นาย ปรีชา เหลืองสุวรรณ อนุสาวรีย์ 96/13
942 นาง บัวศรี ศรีสุข อนุสาวรีย์ 92/207
943 นาง ลิวรรณ บุญศักดิ์ศรี อนุสาวรีย์ 56
944 นาย เสถียร นาคะสันต์ อนุสาวรีย์ 72
945 นาย หาญ ปาลกะวงศ์ อนุสาวรีย์ 9
946 นาง บุษณีย์ บูรณะสุคนธ์ อนุสาวรีย์ 13
947 นาย ภาณุวิศ อุบลสถิตย์ อนุสาวรีย์ 95/51
948 นาง เจียมจิต ธรรมวิชัยพันธ์ อนุสาวรีย์ 86/208
949 นาง แดงต้อย จักขุจันทร อนุสาวรีย์ 44/286
950 นาง บุญชู เหมือนพุฒ อนุสาวรีย์ 62
951 นาง สาคร วงษ์ลา อนุสาวรีย์
952 นาย สมบูรณ์ แสงแก้ว อนุสาวรีย์ 35
953 นาย อำนวย จะแจ้งผล อนุสาวรีย์ 60/153
954 นางสาว วรรณี ภู่ไพโรจน์ อนุสาวรีย์ 11
955 นาย สมศักดิ์ ธัญญเจริญ อนุสาวรีย์ 37
956 นาง สมบูรณ์ อิ่มแสงรัตน์ อนุสาวรีย์ 8
957 นาย ปราโมท รักพืช อนุสาวรีย์ 8
958 นาง สุรีย์พันธ์ นุ้ยจุ้ย อนุสาวรีย์ 64
959 นาง เพียงใจ เฉลิมบุญ อนุสาวรีย์ 98
960 นาง วิภาวรรณ วัฒนมงคลลาภ อนุสาวรีย์ 298
961 นาง สุจินดา จูพราย อนุสาวรีย์ 208/1
962 นาย ปิติพร บุญญวัฒนา อนุสาวรีย์ 181/10
963 นาย สมภพ หน่อสุริวงค์ อนุสาวรีย์ 15
964 นาย คำนวน ชื่นใจ อนุสาวรีย์ 159/19
965 นาย กฤตชัย คงจินดา อนุสาวรีย์
966 นาย ณัฐพร นิยมะจันทร์ อนุสาวรีย์ 3/2480
967 นาง ปรานอม จิ้นสุริวงษ์ อนุสาวรีย์ 9/26
968 นางสาว นารีรัตน์ เพ็ชรอินทร์ อนุสาวรีย์ 504
969 นางสาว เสริมวงค์ วณิคพันธุ์ อนุสาวรีย์ 183
970 นาง บุญเชิด จันทา อนุสาวรีย์ 33
971 นาง อนงค์ นิยมะจันทร์ อนุสาวรีย์ 9/197
972 นาง วิภา วังทอง อนุสาวรีย์ 33/119
973 นาง วรารัตน์ ศุวิมล อนุสาวรีย์ 90/514
974 นาง วรรณา ภาณุดุลกิตติ อนุสาวรีย์ 3/2523
975 นางสาว ศิริพร เมาขุนทด อนุสาวรีย์
976 นาย สินชัย แซ่ลิ้ม อนุสาวรีย์ 72/195
977 นางสาว ยุพวัน ยิ่งสุจริตพันธุ์ อนุสาวรีย์ 154
978 นางสาว มุกดา รัตแพทย์ อนุสาวรีย์ 159/26
979 นาย ปรัชญา อิงคภากร อนุสาวรีย์ 77/200
980 นาย ฉาย พรสง่า อนุสาวรีย์ 252/1
981 นาย นางเกณิกา ขัมมะรัตน์ อนุสาวรีย์ 92/59
982 นางสาว จิรพร พรมมา อนุสาวรีย์ 53
983 นาง เพ็ญ ใจชื้น อนุสาวรีย์ 13
984 นาย น.ท.สุจินต์ โชติกาล อนุสาวรีย์ 86/126
985 นาง ผ่องศรี อิงคภากร อนุสาวรีย์ 77/246
986 นาง อัมพร ยังนา อนุสาวรีย์ 94
987 นางสาว เนตรนภา ลุนทอง อนุสาวรีย์ 31
988 นาง ปัทพร พิศุทธ์สินธุ์ อนุสาวรีย์ 44
989 นาง อดิพร แข็งแรง อนุสาวรีย์ 48
990 นาง ปณิดา ทองมูล อนุสาวรีย์ 19
991 นางสาว เสาวนีย์ นิ่มเซียน อนุสาวรีย์ 12/40
992 ร.ท. พิเชษฐ์ เกตุตระกูล อนุสาวรีย์ 35
993 นาง ปราณี จิพิมาย อนุสาวรีย์ 32
994 นาง สมมาตร จำเริญวรทศ อนุสาวรีย์ 12
995 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ขีดขิน อนุสาวรีย์ 4
996 นาง สุพัตรา ซูซูกิ อนุสาวรีย์ 66/80
997 นาย สุนทร ดำหริดี อนุสาวรีย์ 24/1
998 พ.ท. ศักดิ์ศิริ ธนากิจ อนุสาวรีย์ 21
999 นาง วรนุช ธนากิจ อนุสาวรีย์ 20
1000 นาย ประยูร นะอ่อน อนุสาวรีย์ 54
1001 นางสาว สำรวน พันสุพุ่ม อนุสาวรีย์ 9
1002 นาย สุมาลี เสือป่า อนุสาวรีย์ 118
1003 นางสาว กอบกู้ ธีรกิจไพบูลย์ อนุสาวรีย์ 38/20
1004 นางสาว ปุณิกา มณีเขียว อนุสาวรีย์ 91
1005 พ.ต.ท. ถิรพล พิณเมืองงาม อนุสาวรีย์ 46/161
1006 นาย วิวัฒน์ พิณเมืองงาม อนุสาวรีย์ 46/162
1007 นาย ชูชาติ เปี้ยวนิ่ม อนุสาวรีย์ 506
1008 นาย นัฎ มณีเขียว อนุสาวรีย์ 194
1009 นาย พิสิษฐ์ โพธิ์ภิรมย์ อนุสาวรีย์
1010 นาง ประหยัด รัตนศิลา อนุสาวรีย์ 29/242
1011 นาย ปิติพงษ์ ปะติเต อนุสาวรีย์
1012 นางสาว จันทิมา บ้างสกุล อนุสาวรีย์
1013 นางสาว น้ำเพชร สินใจบุญ อนุสาวรีย์
1014 นาย พงศ์มนัส ศรีทองอินทร์ อนุสาวรีย์ 60/25
1015 นางสาว มนชยา บัวเพชร อนุสาวรีย์ 275
1016 พ.อ. ธีระเดช ไตรบุตร อนุสาวรีย์ 10
1017 นาย สมวัน บุตรกูล อนุสาวรีย์ 56/151
1018 นางสาว ปรียาภา บุญชู อนุสาวรีย์ 1140
1019 นาย อุดร บุญมาลอง อนุสาวรีย์ 20/31
1020 นาง อรุณ ศรีราเกตุ อนุสาวรีย์ 21
1021 นาง นิตยา จิตรทิพย์วรกุล อนุสาวรีย์ 32
1022 นาง วรรณาภรณ์ วัฒน์ทัน อนุสาวรีย์ 91/17
1023 นาง อุไร กองม่วง อนุสาวรีย์
1024 นาง พรรัตน์ ดำรุง อนุสาวรีย์ 126
1025 นาง เพ็ญศรี หลำวรรณะ อนุสาวรีย์ 10/66
1026 นางสาว วราภา นาควิเชตร์ อนุสาวรีย์ 159
1027 นาง สุนทร พุฒสงคราม อนุสาวรีย์
1028 นาง เกตน์นิจกานต์ ชัชพัฒน์ อนุสาวรีย์ 31
1029 นางสาว พรทิพย์ บัวร่วง อนุสาวรีย์ 1
1030 นางสาว ตุ๊กตา กาฬภกักดี อนุสาวรีย์ 12/273
1031 นาย ประเสริฐ เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 252
1032 นาง กมลชนก ศรีบุญขำ อนุสาวรีย์
1033 นาย วิกรม ธรรมวัฒนะ อนุสาวรีย์ 666/79
1034 นางสาว สุนีย์ อัศวจินดานนท์ อนุสาวรีย์ 56/160
1035 นาย นพดล คูณกิจไพบูลย์ อนุสาวรีย์ 9/43
1036 นาย ไพรินทร์ ทองปั้น อนุสาวรีย์ 69
1037 นาย กมล ทาไทย อนุสาวรีย์ 92/38
1038 นาง จิตรา สุขมาก อนุสาวรีย์
1039 นาง สุวพีร์ ครองศิริกุล อนุสาวรีย์ 30/35
1040 นาย พนม บุนนาคประเสริฐ อนุสาวรีย์ 53
1041 นาง นวลสี นทีรัยไทวะ อนุสาวรีย์ 97
1042 นาย สุเชษฐ์ เติมพรเลิศ อนุสาวรีย์ 60/136
1043 นางสาว สมนึก ยิ้มแก้ว อนุสาวรีย์ 30
1044 นางสาว นิตยา สมเพชร อนุสาวรีย์
1045 นาง จีระ นาโควงค์ อนุสาวรีย์ 96/21
1046 นาย มนตรี คงประเสริฐ อนุสาวรีย์ 181/226
1047 นางสาว นิตยา พงษ์สระพัง อนุสาวรีย์
1048 นาง ประทุม สุดสาคร อนุสาวรีย์ 157
1049 นาย พฤษณุ ฉายทองดี อนุสาวรีย์ 3/836
1050 นาง ผ่อง โภควนิช อนุสาวรีย์ 272
1051 นางสาว พิลาศลักษณ์ ทิพรักษ์ อนุสาวรีย์ 86
1052 นางสาว ฉวี รุ่งเรือง อนุสาวรีย์ 137
1053 นาย ณรงค์ สว่างดาว อนุสาวรีย์ 24
1054 นาง ใหม่ วรวงศ์ อนุสาวรีย์ 40
1055 นาง เล็ก แซ่เฮง อนุสาวรีย์ 100/82
1056 นาย วชิร ช้างเยาว์ อนุสาวรีย์ 15
1057 นาง เครือวัลย์ นาบุตรบุญ อนุสาวรีย์ 1227
1058 นาง สุมาลี กังวาฬวงษ์ อนุสาวรีย์ 11
1059 นาง ถม จันทะแจ่ม อนุสาวรีย์ 6
1060 นาย ประจวบ ช้างเยาว์ อนุสาวรีย์ 17
1061 นาง สมพร ดำขำ อนุสาวรีย์ 181
1062 นาง ทวีวรรณ โกฎทอง อนุสาวรีย์ 181/215
1063 นาย ณรงค์ เพชรอักษร อนุสาวรีย์ 377/11
1064 นาง สมศรี แอบโคกสูง อนุสาวรีย์ 71
1065 นาย ปรีชา แก้วนิล อนุสาวรีย์ 63
1066 นาง รำพรรณ จอบุญ อนุสาวรีย์ 244/140
1067 นาย อนุวงศ์ อมาตยกุล อนุสาวรีย์ 66/21
1068 นาย ชูสิทธิ์ จังรัสสะ อนุสาวรีย์ 49/225
1069 นาย ประกิต ประภาษานนท์ อนุสาวรีย์ 29/197
1070 นาย อำนาจ ทางธรรม อนุสาวรีย์ 161/46
1071 นาย บุญมี กลีบบัว อนุสาวรีย์
1072 นาย สุรชัย งามขำ อนุสาวรีย์
1073 นางสาว รัตนา สัจจะธรณ อนุสาวรีย์ 38/92
1074 นาย พิมล เจริญบุญญาฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 99/237
1075 นางสาว ภานิชา เหมือนสุดใจ อนุสาวรีย์ 74/1
1076 นาย พิทยา หวังสถิตไพศาล อนุสาวรีย์ 99/310
1077 นางสาว วรรณวนัช ขาวคม อนุสาวรีย์
1078 จ.ส.อ. สำรวจ ทองระย้า อนุสาวรีย์ 76
1079 นางสาว ณัฎฐ์ชัญญาณี โชติกศิลป์ อนุสาวรีย์ 16
1080 นาย สมใจ บริบูรณ์ อนุสาวรีย์ 99/250
1081 นางสาว อารี สังข์ทอง อนุสาวรีย์ 182
1082 นางสาว กาญจนา นวลละออง อนุสาวรีย์
1083 นาย ธนวัฒน์ ทองสุข อนุสาวรีย์ 90/459
1084 นาย ประสทธิ์ชัย จันทร์เรือง อนุสาวรีย์ 61/13
1085 นางสาว สุกัลยา สุวรรณธำรงกุล อนุสาวรีย์ 19/17
1086 นางสาว กฤติกานต์ จุมพฎสุนทร อนุสาวรีย์ 11/58
1087 นาย ณราม พชิตพลไชย อนุสาวรีย์ 29/203
1088 จ.อ. ณรงค์ ภาศักดี อนุสาวรีย์ 9/181
1089 นาย วิลาศ คงละออ อนุสาวรีย์ 58
1090 นาง สุนัน ธณีรมย์ อนุสาวรีย์
1091 นาย เฉลิม ซื่อภักดี อนุสาวรีย์ 159/127
1092 นางสาว สุดารัตน์ ศรีคำดอกแค อนุสาวรีย์ 173/2
1093 นาย มูล เลห์กล อนุสาวรีย์ 43/3
1094 พ.อ.อ. บุญสืบ ปานน้อย อนุสาวรีย์ 24/5
1095 นาง ศิริลักษณ์ บุญบา อนุสาวรีย์ 57
1096 นาย สมเกียรติ นารี อนุสาวรีย์ 181/257
1097 นางสาว อำนวย เหรียญเจริญ อนุสาวรีย์ 77/84
1098 นาง เตือนใจ บุญบา อนุสาวรีย์ 55
1099 นาง นางสุมาลัย วงษ์ศรี อนุสาวรีย์ 173/19
1100 นาย สันติ รุจิรัตน์วานิช อนุสาวรีย์ 3/1
1101 นางสาว ชนิกานต์ ยอดอุดม อนุสาวรีย์ 9/120
1102 นาย สมศักดิ์ บุญยัง อนุสาวรีย์ 43/16
1103 นาง บุญส่ง ปานน้อย อนุสาวรีย์ 30
1104 นาง สงบ รุจิรัตน์วานิช อนุสาวรีย์ 3
1105 นาง ประนอม เสนดี อนุสาวรีย์ 158
1106 นาย ธีระวุฒิ ปาลพันธุ์ อนุสาวรีย์ 135
1107 นาย มนตรี เทียมศรี อนุสาวรีย์ 74
1108 นาง อำไพ วัฒนสาธิตอาภา อนุสาวรีย์ 75
1109 นางสาว ธมนต์วรรร เฉลิมสัตย์ อนุสาวรีย์ 338
1110 นาย พิชัย เกรียติชัยทรัพย์ อนุสาวรีย์ 86/13
1111 นางสาว จินตนา เสนดี อนุสาวรีย์ 158/1
1112 นางสาว ลดาวัลย์ บางขาม อนุสาวรีย์ 39/97
1113 นาง สมบูรณ์ นอบไทย อนุสาวรีย์ 24
1114 นางสาว ชาลิกา ฉิมสุวรรณ อนุสาวรีย์ 47
1115 นาย ปวริศร์ เฉยเผือก อนุสาวรีย์ 18
1116 นาง ประทุมทิพย์ ทองสุข อนุสาวรีย์ 369
1117 นางสาว ศิริพร ชุมวรานนท์ อนุสาวรีย์ 99/23
1118 นาย วิชัย กุลเลิศประเสริฐ อนุสาวรีย์ 37/7
1119 นาย ปรัชญา สาริกา อนุสาวรีย์ 59
1120 นาง จินดา สวัสดี อนุสาวรีย์ 5
1121 นาง ภราดา กุลธนา อนุสาวรีย์ 122
1122 นาง สุมาลี จูประดิษฐ์ อนุสาวรีย์ 12
1123 นาย มงคล เตี้ยไธสงค์ อนุสาวรีย์
1124 นาง อนงค์ เกิดวิบูลย์ อนุสาวรีย์ 1
1125 นาย สมบัติ ขวาแซ้น อนุสาวรีย์
1126 นาย จ่าย กลิ่นหอม อนุสาวรีย์ 76
1127 นาง ฑีฆรี รุจาคม อนุสาวรีย์ 1
1128 นาง ทองมา วัดจินดา อนุสาวรีย์ 4
1129 นาย จำลอง สุตวงษ์ อนุสาวรีย์ 31
1130 จ.ท. เขมทัต ชมานันทน์ อนุสาวรีย์ 452/12
1131 นาง เยาวนิช วัดจินดา อนุสาวรีย์ 9/36
1132 นาย อภิลักษณ์ ศรีคำภา อนุสาวรีย์ 55
1133 นางสาว อุทัย แก้วสา อนุสาวรีย์ 60
1134 นางสาว สมฤดี ชมแผน อนุสาวรีย์ 430/19
1135 นางสาว นันท์นภัส เสริมไพรสัน อนุสาวรีย์
1136 นาย วรพงษ์ พงษ์พานิช อนุสาวรีย์ 81/19
1137 นาย เฉลิมชัย คุณาดิเรก อนุสาวรีย์ 557/272
1138 นางสาว สายพิณ เอี่ยมสวยงาม อนุสาวรีย์ 93
1139 นาย สันติ ศรีจันทร์สุข อนุสาวรีย์ 81/3
1140 นาย ปิติวัฒน์ หนูสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 57/44
1141 นาย ธนา ทรัพย์ศิริชัยกุล อนุสาวรีย์ 44
1142 นาย วิสุทธิ์ โชติกเสถียร อนุสาวรีย์ 56/35
1143 นาง สุรัตน์ สีสังข์ อนุสาวรีย์ 18
1144 นาย ประณต ปาจรีย์ อนุสาวรีย์ 16
1145 นาง วรรณะ พลศรี อนุสาวรีย์ 53
1146 นางสาว นิภาพร โคเบลท์ อนุสาวรีย์ 43/219
1147 นาย วัชชิระ พิกุลทอง อนุสาวรีย์ 8/23
1148 น.อ. เจตน์จักษ์ ตุลสุข อนุสาวรีย์ 159/44
1149 นาง พวงเพ็ชร นิสากรเสน อนุสาวรีย์ 14/143
1150 นางสาว ฐิติพร ทรัพย์เอก อนุสาวรีย์ 77/47
1151 นาย กิมซัง แซ่ลี้ อนุสาวรีย์ 30/131
1152 นาง สำรวย ลาจ้อย อนุสาวรีย์ 129
1153 นาย ศิริพงษ์ จิตรประเวช อนุสาวรีย์ 76
1154 นาง ชไมพร เปล่งศรี อนุสาวรีย์ 84/94
1155 นาย เก๊า แซ่เบ๊ อนุสาวรีย์ 192
1156 นาง บุญปอง บูรณากาญจน์ อนุสาวรีย์ 63
1157 นางสาว สุรีรัตน์ ปานสีทอง อนุสาวรีย์
1158 นาง เพ็ชราภรณ์ สูงใหญ่ อนุสาวรีย์ 60/56
1159 นางสาว เฉลิมศรี กฤษมณี อนุสาวรีย์ 20
1160 นางสาว จันจีรา มูลขจร อนุสาวรีย์ 85แยก8
1161 นาย ขวัญ กองสุข อนุสาวรีย์ 44/532
1162 นาง จริยา เตมียกุล อนุสาวรีย์ 37/321
1163 นาง วรรณดี ทัพเทพ อนุสาวรีย์ 10
1164 นาย สวย ท้วมนิ่ม อนุสาวรีย์ 33
1165 นาง รัตนา อิ่มกลิ่น อนุสาวรีย์ 79
1166 นางสาว อำนวย อ่ำบัววัน อนุสาวรีย์ 285/42
1167 นาย สุชาติ เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 225/118
1168 นาย แชมป์ กองสุข อนุสาวรีย์ 44/531
1169 นาง กนกภรณ์ ประภาวีกร อนุสาวรีย์ 49/18
1170 นางสาว ศศิภา บำรุงศรี อนุสาวรีย์
1171 นาย พิเชษฐ กิจสงวน อนุสาวรีย์
1172 นางสาว นันทารัตน์ แก้วประจำ อนุสาวรีย์ 39/89
1173 นางสาว อัญชลี อ่ำบัววัน อนุสาวรีย์ 92/69
1174 นาย กฤตนัยน์ สามะพุทธิ อนุสาวรีย์ 206
1175 พ.อ.อ. มานพ ณรงค์ศักดิ์ อนุสาวรีย์ 3/2456
1176 นาย จิรศักดิ์ เรืองไชยศรี อนุสาวรีย์ 11/102
1177 นาย สมบัติ สันติพงษ์ อนุสาวรีย์ 96/23
1178 นางสาว ฐิตาภา โกมารทัต อนุสาวรีย์ 38/111
1179 นางสาว นภาพร ลุนทอง อนุสาวรีย์ 27
1180 นาง ระเบียบ ช่างอาวุธ อนุสาวรีย์ 8/13
1181 นาย สุชาติ คงหิรัญ อนุสาวรีย์ 41
1182 นาย ทินกร ลิ้มศริ อนุสาวรีย์ 159/13
1183 นาง ดวงใจ วงศ์สมาโนดน์ อนุสาวรีย์ 181/14
1184 นาง ศรีวิสา โกมารทัต อนุสาวรีย์ 38/44
1185 นางสาว จรีย์ สันติพงษ์ อนุสาวรีย์ 96/8
1186 นาง เพ็ญ จิตรศาลา อนุสาวรีย์ 82
1187 นาง สุชิรา ศรีประเสริฐ อนุสาวรีย์ 49/209
1188 นาย มงคล ค้าทันเจริญ อนุสาวรีย์ 77/196
1189 นาย อรรถศักดิ์ ชาตินทุ อนุสาวรีย์ 29
1190 นาง ปัณณธร ยันต์วิเศษ อนุสาวรีย์ 12/105
1191 พ.ท. ศักดิ์ ปินตาเชื้อ อนุสาวรีย์ 181/270
1192 นางสาว สุรีย์ เอี่ยมเจริญ อนุสาวรีย์ 92/106
1193 นาย เกตุทอง พรพันธ์เลิศ อนุสาวรีย์ 68/15
1194 นาย สะเทื้อนชัย โพธิ์นำเที่ยง อนุสาวรีย์ 138
1195 นาย วรวิทย์ บำรุง อนุสาวรีย์ 114
1196 พ.อ. พงษ์ต่อ ลวสันธ์ อนุสาวรีย์ 32/20
1197 นาง ตุ๊กตา ผิวขำ อนุสาวรีย์ 3/749
1198 นาย ตุ้ม ชุนถนอม อนุสาวรีย์ 49/93
1199 นาย ผาด มาทอง อนุสาวรีย์ 4
1200 นาย ชีพ เดชวุ่น อนุสาวรีย์
1201 นาง นิพวรรณ กลิ่นอ่อน อนุสาวรีย์ 18
1202 นาย สันติพงษ์ จุฑางกูร อนุสาวรีย์ 74
1203 นาง แสงจันทร์ ชุติมา อนุสาวรีย์ 178
1204 นางสาว เพ็ญอุษา พรหมอินทร์ อนุสาวรีย์ 55
1205 นาย ชูชีพ สุขสังข์ อนุสาวรีย์ 38/48
1206 นางสาว กริตา เวศวงศ์ษาทิพย์ อนุสาวรีย์ 48
1207 นางสาว วลัยวรรณา มหาสารินันทน์ อนุสาวรีย์ 53/13
1208 พ.ต. เรือง พิมพ์สามสี อนุสาวรีย์ 86/91
1209 นาย คงศักดิ์ รุ่งรัตน์ อนุสาวรีย์ 53/19
1210 นาง ธนภรณ์ สมสุข อนุสาวรีย์ 210/16
1211 นาย อภิสิทธิ์ เริงพงษ์พันธ์ อนุสาวรีย์ 10
1212 นาย เสรี วกิจไพศาล อนุสาวรีย์ 3/1240
1213 นาย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ อนุสาวรีย์ 62
1214 นาย ธนาวุฒิ วงศ์จุไรรัตน์ อนุสาวรีย์ 18/1255
1215 นางสาว ปราณี ลวสันธ์ อนุสาวรีย์ 32/19
1216 นางสาว วิไล คงนาม อนุสาวรีย์ 99/206
1217 นาง นางยุรีย์ เสือใหญ่ อนุสาวรีย์ 292
1218 นางสาว เยาวนิต โสตถิยาภัย อนุสาวรีย์ 119/11
1219 นาย ชูเกียรติ สูงใหญ่ อนุสาวรีย์ 60/54
1220 นาย ธนกร พิสุทธิ์เบญญา อนุสาวรีย์ 44/307
1221 นาง ขวัญเมือง เพ็ชร์มาลา อนุสาวรีย์ 105
1222 นาง ปิยนุช แสงสว่าง อนุสาวรีย์ 19/30
1223 นาง สมใจ ชัยยะ อนุสาวรีย์ 170
1224 นาง พรนิภา ชีวะแพทย์ อนุสาวรีย์ 2
1225 นาง วริษฐา ยังสว่าง อนุสาวรีย์ 31
1226 นาง เสาร์บุศรา เนาว์ถิ่นสุข อนุสาวรีย์ 99/68
1227 นาย ประชุม ชมดี อนุสาวรีย์ 65
1228 นาง ลมหวล มณฑิราลัยพร อนุสาวรีย์ 32
1229 พ.ต.ท. สุพรรณ บูรณากาญจน์ อนุสาวรีย์ 61
1230 นาง สุกัญญา แพงศร อนุสาวรีย์ 106
1231 นาย สิทธิ จันทร์แจ่ม อนุสาวรีย์ 35/136
1232 นาง รวมพร วงศ์รื่น อนุสาวรีย์ 43/197
1233 นาย ณัฐพล สังข์สุวรรณ อนุสาวรีย์ 3
1234 ร.ต. แมน แก้วธรรม อนุสาวรีย์ 24
1235 นาง สิริวิมล ศิริโชคธนทรัพย์ อนุสาวรีย์ 666/31
1236 นาย กิติเดช เนตรเสนี อนุสาวรีย์ 244/338
1237 นาย สุนทร ไกรศรี อนุสาวรีย์
1238 นาย บุญชนะ โลกสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 452/8
1239 นางสาว เพ็ญแข บุญจ่าย อนุสาวรีย์ 33/146
1240 นาง พูนสวัสดิ์ ทองสอดแสง อนุสาวรีย์ 43/142
1241 นาง ลำดวน คะดาษ อนุสาวรีย์ 59
1242 นาง อุบลวรรณ เข็มปัญญา อนุสาวรีย์ 351/22
1243 นาง กัญชลี ตรงจิตติปัญญา อนุสาวรีย์ 37/300
1244 ร.ท. กังสดาร อินทร์โคกสูง อนุสาวรีย์ 45/14
1245 นาย อิวทอง เหรียญศรีสุข อนุสาวรีย์ 108/304
1246 นาง สงวน บุญประถัมย์ อนุสาวรีย์
1247 นาง ศรีอาภา ปุยเจริญ อนุสาวรีย์ 159/56
1248 นางสาว บุณฑรา บูรณากาญจน์ อนุสาวรีย์ 85
1249 นาง สมร เคนหล้า อนุสาวรีย์
1250 นาง วรรณา เหมวงษ์ อนุสาวรีย์ 3/312
1251 นาย ไพฑูรย์ เข็มปัญญา อนุสาวรีย์ 350/8
1252 นาง ดวงพร วงษ์กรานต์ อนุสาวรีย์ 15
1253 นาย ทวี ศรีเลิศ อนุสาวรีย์ 128/5
1254 นางสาว มณีวรรณ บุญชู อนุสาวรีย์ 181/99
1255 นาง สุภคิณีย์ ใจตระหนัก อนุสาวรีย์ 180/295
1256 นาง อุดม วงษ์สนิท อนุสาวรีย์ 95/2
1257 จ.ส.อ. อณัติ บุญชู อนุสาวรีย์ 181/101
1258 นาย ฉันทัส ติโลกะวิชัย อนุสาวรีย์ 91/12
1259 นางสาว สมคิด ทงครบุรี อนุสาวรีย์
1260 นาย เกียรติศักดิ์ แสนโกเมฆ อนุสาวรีย์ 57/41
1261 นาย บุญรัก ฟักเทศ อนุสาวรีย์ 63/19
1262 นาง บังอร มีสัจ อนุสาวรีย์ 111
1263 นาย วิศรุต ศรีบุญนาค อนุสาวรีย์ 144
1264 นาง จินดา วงษ์พนัส อนุสาวรีย์ 21
1265 นาย อิทธิพล ทองทา อนุสาวรีย์ 2134
1266 นาย สกล ส่งศรีมณีกุล อนุสาวรีย์ 18/265
1267 นาย ประเสริฃฐ เข็มโคตร์ อนุสาวรีย์ 411
1268 นาย ระพีพงศ์ ศรีบุญนาค อนุสาวรีย์ 174
1269 นาย พิชัย แย้มขจร อนุสาวรีย์ 86/114
1270 นาง บงกชลักษณ์ อเนกะเวียง อนุสาวรีย์ 86
1271 นางสาว บุญนาค พลัดเกตุ อนุสาวรีย์ 25
1272 นาง เสริมพร สว่างสุรีย์ อนุสาวรีย์ 2
1273 นาย อภิชาติ จินดามุข อนุสาวรีย์ 35
1274 นาย วีระ กุหลาบศรี อนุสาวรีย์ 7/40
1275 นาง พูนสุข เรืองวิทยาโชติ อนุสาวรีย์ 43/105
1276 นาย อภิชาติ เพ็ชรกูล อนุสาวรีย์ 56/370
1277 นาง อารีย์ แสงรักษ์ อนุสาวรีย์ 158/1
1278 นาย ทวี สีสะอาด อนุสาวรีย์
1279 นาง ประทุมรัตน์ สมบัติ อนุสาวรีย์ 13
1280 นาย มนูธรรม สริพงษ์ อนุสาวรีย์ 8
1281 นางสาว วรรณดี ทรัพย์ประเสิรฐ อนุสาวรีย์ 70/138
1282 นาย พรศักดิ์ เจียมรัตนะประทีป อนุสาวรีย์ 5/7
1283 นาง สมพร แดงสันเทียะ อนุสาวรีย์ 49/71
1284 นาง สมพร สุขหอม อนุสาวรีย์
1285 นางสาว เกษศิรินทร์ หาญชนะพันธุ์ อนุสาวรีย์ 6/559
1286 นาง สวย เชื้อเชิง อนุสาวรีย์ 218/2
1287 นางสาว วิลาสินี มนะเกษตรธาร อนุสาวรีย์ 126/69
1288 นางสาว อำนวย เพรงมา อนุสาวรีย์
1289 นางสาว ประพิศ นาคเสน อนุสาวรีย์
1290 นาย วิทยา อุปเสน อนุสาวรีย์
1291 นางสาว ฐิติมา กมลเนตร อนุสาวรีย์ 92/103
1292 นาง รัตนา พระทัย อนุสาวรีย์
1293 นาง ชุติกาญจน์ นวนพัก อนุสาวรีย์
1294 นาง วรารัตน์ พุทโธ อนุสาวรีย์
1295 นาย ทศวัฒน์ คำภู อนุสาวรีย์
1296 นาย ทวีวัฒน์ เกลี้ยงสง อนุสาวรีย์ 159/60
1297 นาย ทรงพล อารมณ์ชื่น อนุสาวรีย์ 9
1298 นางสาว สมาภรณ์ เพ็ชรกำจัด อนุสาวรีย์
1299 นาย อาคม สงวนปี อนุสาวรีย์ 73
1300 นาย อนุกูล ทรงกลิ่น อนุสาวรีย์ 130/1
1301 นาง สารภี ทองเมืองหลวง อนุสาวรีย์ 173/29
1302 นางสาว ลดา คล่องอาษา อนุสาวรีย์
1303 นางสาว พัฒน์นรี ทองเมืองหลวง อนุสาวรีย์ 173/7
1304 นางสาว บัวศรี จันทรประทักษ์ อนุสาวรีย์
1305 นางสาว กัญญนันทน์ เลิศสิริวิไล อนุสาวรีย์ 19/52
1306 นาง เพลินพิศ พ่วงภู่ อนุสาวรีย์ 33/139
1307 นางสาว ประนอม บุตรปลี อนุสาวรีย์ 24/7
1308 นางสาว ดวงตา เหลียมพล อนุสาวรีย์
1309 นางสาว สาวิตรี ผลโภชน์ อนุสาวรีย์
1310 พ.อ.อ.หญิง จิราภรณ์ โดดสังข์ อนุสาวรีย์ 3/1341
1311 นางสาว กันต์ญาพร จิววิชัย อนุสาวรีย์
1312 นางสาว ศิริรักาณ์ วิทยาอมรกุล อนุสาวรีย์ 7/1
1313 นาง สทลักษณ์ นิลวงษ์ อนุสาวรีย์ 108/100
1314 นาง ดวงสมร ทองสีแดง อนุสาวรีย์ 159/12
1315 นางสาว สุนีย์ ฉิมสันเทียะ อนุสาวรีย์ 94/43
1316 นาง เสาวณีย์ ศรีสุวอ อนุสาวรีย์
1317 นาย วันดี มนต์วิเศษ อนุสาวรีย์ 50
1318 นาย ทวีป ตันสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 99/125
1319 นาย ประสาท ทวีชีพ อนุสาวรีย์ 29/593
1320 นาย สุขสันต์ เสืออิ่ม อนุสาวรีย์ 46
1321 นาง จิระพร เปรมนิรันดร อนุสาวรีย์
1322 นางสาว รติรัตน์ พุ่มประเสริฐ อนุสาวรีย์ 28/53
1323 นาง ทิฆัมพร ทิพณีย์ อนุสาวรีย์ 51
1324 นาย สมหมาย ชุ่มสวัสดิ์ อนุสาวรีย์ 67
1325 นาย เชวง ภู่ด้วง อนุสาวรีย์ 114
1326 นางสาว วลัยภรณ์ ยงใจยุธ อนุสาวรีย์ 26
1327 นางสาว สายสุณีย์ มานะกิจ อนุสาวรีย์ 12/256
1328 นาย ยุทธศักดิ์ ขุนทอง อนุสาวรีย์
1329 นาย ประกิจ ชุลายนนท์ อนุสาวรีย์ 10
1330 นาย นัด แอบโคกสูง อนุสาวรีย์ 73
1331 นางสาว สมนึก มีณรงค์ อนุสาวรีย์ 68
1332 นาย รุ่งนัดดา สีแสงฉ่ำ อนุสาวรีย์ 374
1333 จ.ส.อ. วิชาญ ธรรมทัต อนุสาวรีย์ 18/117
1334 นาง ยุภา โรจน์วิจิตร อนุสาวรีย์ 10/6
1335 นาง มณ๊ พิพัฒน์กุลดิลก อนุสาวรีย์ 18/270
1336 นางสาว พรพิมล ธีรเกียรติ อนุสาวรีย์ 90/423
1337 นาย โกมล นิลใบ อนุสาวรีย์ 49/473
1338 นาง อำนวย สริพงษ์ อนุสาวรีย์ 6
1339 นาง หัสณีย์ แซ่ลอ อนุสาวรีย์
1340 นาย ชิน โพธิ์ภิรมย์ อนุสาวรีย์ 59
1341 นาง อำไพ โพธิ์บางหวาย อนุสาวรีย์ 12
1342 นาง วัฒนา นิลใบ อนุสาวรีย์ 49/92
1343 นาย สุพจน์ ศิลธร อนุสาวรีย์ 350/19
1344 นาง วิมลรัตน์ ลอนด์ควิส อนุสาวรีย์ 24
1345 นาย สุริวงศ์ แซ่ชั่น อนุสาวรีย์ 10/48
1346 นาย มนัสชัย สุวรรณพงษ์ อนุสาวรีย์ 105
1347 นาง สุชาดา เมืองศรีนุ่น อนุสาวรีย์ 29/749
1348 นางสาว แสงเพชร พลเพลา อนุสาวรีย์
1349 นาย เสน่ห์ ฤกษ์ทอง อนุสาวรีย์ 159/33
1350 นาย สุรัตน์ ทวีสิน อนุสาวรีย์ 9/146
1351 นาย นนท์ธวัช ปานน้อย อนุสาวรีย์
1352 นาง บุญล้ำ นารอด อนุสาวรีย์ 77
1353 นาย ไสว ตรีพล อนุสาวรีย์ 48
1354 พ.ท. ธงชัย บุณยฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 62/85
1355 พ.อ. เฉลียว กลิ่นศรีสุข อนุสาวรีย์ 291
1356 นาง เพียบพร ประยุทธนากุล อนุสาวรีย์ 95/49
1357 นาง เหลียง น้อยจันทร์ อนุสาวรีย์ 75
1358 นางสาว สมจิตร์ บุญรักษา อนุสาวรีย์ 240/1
1359 นาย กรินทร์ เวศวงศ์ษาทิพย์ อนุสาวรีย์ 23
1360 นาง นาตยา ประพัตร์กุล อนุสาวรีย์ 181/294
1361 นาง ทองไล้ อินทรขันตี อนุสาวรีย์ 226
1362 นางสาว ดวงใจ เผ่าสุขถาวร อนุสาวรีย์ 32
1363 นาย อำนวย กลั่นมาลี อนุสาวรีย์ 3/2095
1364 นางสาว กมลวรรณ วรรณสุทธิ์ อนุสาวรีย์ 126/7
1365 นาย สุชาติ อึ้งตระกูล อนุสาวรีย์
1366 นาง สุธาสินี ศิวอาทิตย์กุล อนุสาวรีย์ 178/5
1367 นาง นภาพร พาศิริ อนุสาวรีย์ 9
1368 นาย ธเนตร ภารัสสะ อนุสาวรีย์ 353
1369 นาง พรรณี ชาตบุษป์ อนุสาวรีย์ 1/4
1370 นางสาว กรกมล วิทเวทย์ อนุสาวรีย์ 88
1371 นางสาว สมจิตต์ ทองแก้ว อนุสาวรีย์
1372 นางสาว กาญจนา สมบุญ อนุสาวรีย์
1373 นาย จำเริญ สง่างาม อนุสาวรีย์ 141/8
1374 นาย ฉลวย พันธุ์พุ่ม อนุสาวรีย์ 176/3
1375 นางสาว สาคร น้ำผึ้ง อนุสาวรีย์ 32/2
1376 นาง สุวิภา วิภูเสถียร อนุสาวรีย์ 9/252
1377 นางสาว บุญนุช เรืองศรี อนุสาวรีย์ 37/2
1378 นาย ธนิต ศรีใส อนุสาวรีย์ 14/151
1379 นาง กรองทอง องค์ประเสริฐ อนุสาวรีย์ 57
1380 นาง วิรมณ แซ่ตั้ง อนุสาวรีย์ 29/772
1381 นาย เทือง ยังเสถียร อนุสาวรีย์ 35
1382 นาง ปริศนา คำบรรเทิง อนุสาวรีย์
1383 นาย สุคนธ์ ทองศรีเงิน อนุสาวรีย์ 19
1384 นาย วีรศักดิ์ ธรรมนิตยกุล อนุสาวรีย์ 51
1385 นางสาว สมใจ ทัศนประพันธ์ อนุสาวรีย์ 23/8
1386 นาง รัตนา ก่อแก้ว อนุสาวรีย์ 60/58
1387 นาย มานะ ไกรศิริเดชา อนุสาวรีย์ 37/40
1388 นางสาว จำนงค์ แจ่มดวง อนุสาวรีย์ 71/1
1389 นางสาว บุญส่ง เหรียญทอง อนุสาวรีย์ 9/96
1390 นาย นิคม ภู่ระหงษ์ อนุสาวรีย์ 26
1391 นาง ฉวี ศุภวุฒิ อนุสาวรีย์ 96
1392 นาง อุษา ทรัพย์ประเสริฐ อนุสาวรีย์ 65
1393 นางสาว ทองหล่อ เสือดาว อนุสาวรีย์ 98/5
1394 นางสาว จันทนา วิโรจน์แดนไทย อนุสาวรีย์ 4/333
1395 พ.ต.ท. สุธน รักตะบุตร อนุสาวรีย์ 43/138
1396 นาง อรุณรัตน์ ทับทิม อนุสาวรีย์
1397 นาย กฤษดา อภัยนอก อนุสาวรีย์ 7/13
1398 นาง เล็ก เปทา อนุสาวรีย์ 14/33
1399 นาย มนูญศักดิ์ โชติช่วง อนุสาวรีย์ 146
1400 นาย วีระ เดชะสุวรรณ อนุสาวรีย์ 59/165
1401 นาง อำนวย พูลรักษ์ อนุสาวรีย์ 33/41
1402 นาง เริงใจ แก้วคำ อนุสาวรีย์ 16
1403 นาง รุ่งรวี จามีกรกุล อนุสาวรีย์ 214
1404 นาง บานชื่น กุนันท์ อนุสาวรีย์ 109
1405 นาย ชาคริต อายุโย อนุสาวรีย์ 77/211
1406 นาย มนูญ แก้วกัญญา อนุสาวรีย์ 49/165
1407 นาง เครือวัลย์ กำเนิดเหมาะ อนุสาวรีย์ 144
1408 นางสาว อริสา รอบคอบ อนุสาวรีย์ 201/5
1409 นาย กู้เกียรติ ทวีสัตย์ อนุสาวรีย์ 49/1
1410 นางสาว ประพันธ์ บูรณะสุคนธ์ อนุสาวรีย์ 11
1411 นางสาว วรรณา โกศลสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 97/1
1412 นาง สุรินทร์ ขันทอง อนุสาวรีย์ 31
1413 นาย พงษ์ศักดิ์ แดงลิ่ม อนุสาวรีย์ 8/138
1414 นางสาว อมรทิพย์ เจริญผล อนุสาวรีย์ 77/111
1415 นาย ปานนท์ วงศานาถ อนุสาวรีย์ 159/16
1416 นาย จักรวัฒน์ วุฒิกุลเมธาพัฒน์ อนุสาวรีย์ 328
1417 นาง เขียว ศักดิ์ทอง อนุสาวรีย์ 100
1418 นางสาว นิตยา สุนทรธรรมกุล อนุสาวรีย์ 241
1419 นาย ศักดินันท์ จันทะคาร อนุสาวรีย์ 6
1420 นางสาว สุมาลย์ วงษ์ไทย อนุสาวรีย์ 24
1421 นาย มานพ จิตตประวัติ อนุสาวรีย์ 61
1422 นางสาว สวิชญา บุญเรียยง อนุสาวรีย์
1423 นาย ศรีสกุล สุขลาภกิจ อนุสาวรีย์ 12
1424 นาง ประไพ ตะกรุดเงิน อนุสาวรีย์
1425 นาง ดาวัลย์ ปี่แก้ว อนุสาวรีย์ 108/91
1426 น.อ.หญิง กนกวรรณ ชนะพลคลัง อนุสาวรีย์ 54/1
1427 นางสาว วราภรณ์ วสันตดิลก อนุสาวรีย์ 361/68
1428 นาย วิรัช จิตตประวัติ อนุสาวรีย์ 57
1429 นาง วรินทร์ทิพย์ วังไธสง อนุสาวรีย์ 44
1430 นาย ธนารักษ์ รักอ่อน อนุสาวรีย์ 72/1
1431 นางสาว วรรณา ศรีสงคราม อนุสาวรีย์
1432 นาง เพรียง ชูแสง อนุสาวรีย์ 99/2
1433 นาย ธีรวุธ ต้นกิจ อนุสาวรีย์ 46/132
1434 นาย ถนอม ภูมิลำเนา อนุสาวรีย์ 7/21
1435 นาย เติมชัย ไพรวรรณ อนุสาวรีย์ 18/31
1436 นาย จำนงค์ ปานน้อย อนุสาวรีย์ 8
1437 นางสาว สุมาลี อัศวหงส์มังกร อนุสาวรีย์ 181/236
1438 นาง ธิดา มาลาศรี อนุสาวรีย์ 3
1439 นาย สุจินต์ บำรุงศิลป์ อนุสาวรีย์ 12
1440 นางสาว เนาวรัตน์ บุญสุข อนุสาวรีย์ 44/66
1441 นาย สรสิทธิ์ ดำหริดี อนุสาวรีย์ 83
1442 นางสาว นุชชนก ชูแสง อนุสาวรีย์ 99/49
1443 นาง ไสว เค้ามูล อนุสาวรีย์ 181/3
1444 นาย ณรงค์ ฤทธิ์นาคา อนุสาวรีย์ 94/13
1445 นาย วัฒนา วิริยะเพิ่มพูนสุข อนุสาวรีย์ 180/261
1446 นาย ยุทธศักดิ์ จันทร์ม่อม อนุสาวรีย์ 99/48
1447 นาย เสนาะ เทพมณี อนุสาวรีย์ 14/455
1448 นาง ไพจิต บิลกุสลัน อนุสาวรีย์ 96/141
1449 นาย สุขุม ปั้นทอง อนุสาวรีย์ 269/3
1450 นาง นันธณา อินทรพรหม อนุสาวรีย์ 13
1451 นาง ทัศนพร เหล่าไพโรจน์ อนุสาวรีย์ 86/74
1452 นาย อลงกรณ์ สุระประสิทธิ์ อนุสาวรีย์ 86/172
1453 นาย ฉวี พิมพ์ภา อนุสาวรีย์
1454 นาย กิติ คุณาภรณ์ อนุสาวรีย์ 77/74
1455 นางสาว ลักษณพร เนื่องคำมา อนุสาวรีย์ 37/70
1456 นาย สมศักดิ์ อรรคพานิช อนุสาวรีย์ 163/6
1457 นาย สุธี เหมือนวาจา อนุสาวรีย์ 11/104
1458 นาง พรชนก ปิ่นเพ็ชร อนุสาวรีย์ 8
1459 นาย กรรณ แก้วเนตร อนุสาวรีย์ 181/162
1460 นาย ประยุทธ จันทรบำรุง อนุสาวรีย์ 37/3
1461 นาย สำเริง รอดอุไร อนุสาวรีย์
1462 นาง ผกากรอง ช้างเย็นฉ่ำ อนุสาวรีย์ 9/17
1463 นาย กรีฑาพล คีรินทร์ อนุสาวรีย์ 45/5
1464 นางสาว ชวัลลักษณ์ สรรพกิจจำนง อนุสาวรีย์ 44/807
1465 นาย ประพาส ช่วยชู อนุสาวรีย์
1466 นาย สุทัศน์ อิทธิสุริยะ อนุสาวรีย์ 108/601
1467 นาง สมพิศ จันทรบำรุง อนุสาวรีย์ 37/58
1468 นางสาว อรทัย ตั้งจารุพงศ์ อนุสาวรีย์
1469 นาย สุพัฒน์ วัฒนธรรม อนุสาวรีย์ 14/499
1470 นาย กาญดา เขียวฉอ้อน อนุสาวรีย์ 11
1471 นาย สมจิตร์ ปานกลาง อนุสาวรีย์
1472 ม.ล. วิจิตอัจฉรา สรรพกิจจำนง อนุสาวรีย์ 44/808
1473 นาย ณัฐสักก์ เชษฐ์ธนชัย อนุสาวรีย์ 70/128
1474 นาย เจษฎา โพธิเพชร อนุสาวรีย์
1475 นางสาว ปวันรัตน์ วระภิญโญ อนุสาวรีย์
1476 นาย วิชาญ มูลทองเนียม อนุสาวรีย์ 119
1477 ร.อ. สุรพงษ์ สรรพกิจจำนง อนุสาวรีย์ 43/1119
1478 นาง สุมาลี ด่านดุสิตาพันธ์ อนุสาวรีย์ 181/91
1479 นาย คงฤทธิ์ เชษฐ์ธนชัย อนุสาวรีย์ 70/127
1480 นางสาว สุภาณี เลิศฤทธิ์ อนุสาวรีย์ 55/6
1481 นาย สมพงษ์ วรดิลก อนุสาวรีย์ 181/32
1482 นางสาว ปุญญารัศมิ์ เศรษฐวงศ์ อนุสาวรีย์
1483 นางสาว เตือน บัวเจริญ อนุสาวรีย์ 174/3
1484 นางสาว รุ่งรัตน์ ผอบทิพย์ อนุสาวรีย์ 181/118
1485 นาง ทองเจือ พันธุ์กาหลง อนุสาวรีย์ 29/22
1486 นาง วันทนา ชวนะ อนุสาวรีย์
1487 นาย รุ่งโรจน์ คล้ายสุบรรณ อนุสาวรีย์ 43/46
1488 นาง อัจฉรา พรหมศรี อนุสาวรีย์ 94
1489 นาง วัลภา พลแก้ว อนุสาวรีย์ 10/68
1490 นาย สมคิด สินมา อนุสาวรีย์ 43/65
1491 นาง ศรศรี สอดแสง อนุสาวรีย์ 215
1492 นาย ชาตรี บุญเจริญ อนุสาวรีย์
1493 นางสาว เนาวรัตน์ น้ำดอกไม้ อนุสาวรีย์ 224/127
1494 นาง เพ็ญฉวี ป้อมเปิ้น อนุสาวรีย์ 74/5
1495 นาย โสภณ สุขใย อนุสาวรีย์ 43/13
1496 นาง วราภรณ์ อยู่เกิด อนุสาวรีย์ 12/317
1497 นางสาว บุญศรี บินยูซบ อนุสาวรีย์ 30/154
1498 นาย รุ่งเพชร พึ่งเจริญ อนุสาวรีย์
1499 นาง จิราภรณ์ บุราคร อนุสาวรีย์ 38/93
1500 นาง พัชรี พินิจรุ่งเรืองไกร อนุสาวรีย์ 9/209
1501 นาย สมพร ชลวิจิตร อนุสาวรีย์ 12/165
1502 นาง วัชรา อังกุล อนุสาวรีย์ 30/159
1503 นาง ธนาพร อำมะจุลา อนุสาวรีย์
1504 นาง บุญช่วย รัตอาภา อนุสาวรีย์ 2/9
1505 นาง สำรวย ชอบธรรม อนุสาวรีย์ 197
1506 นาง นงลักษณ์ สิริแสงสว่าง อนุสาวรีย์ 12/26
1507 นาย ฐณะณัฏฐ์ กันทะพงษ์ อนุสาวรีย์
1508 นาย วิบูลย์ พจนวิชัย อนุสาวรีย์ 84/148
1509 นาย ทินภัทร ชอบธรรม อนุสาวรีย์ 178/2
1510 นาง สุพรรณี อัมจุฬา อนุสาวรีย์
1511 นาง อัจฉรา ทองปั้น อนุสาวรีย์ 71
1512 นางสาว สุขสันต์ รอดสันเทียะ อนุสาวรีย์
1513 นางสาว เบญจางค์ วิเศษรจนา อนุสาวรีย์ 37/10
1514 นาง สมปอง คงเพิ่มพูล อนุสาวรีย์ 37/228
1515 นาย ชาญชัย วงษ์สุด อนุสาวรีย์ 3/2838
1516 นาง ศุภวัลย์ อาจนาฝาย อนุสาวรีย์ 42
1517 นาย สุทธิชัย ไชยเขตต์ อนุสาวรีย์ 45/21
1518 นาย พรชัย จารุภราดา อนุสาวรีย์ 181/30
1519 นาย สามชัย ไพรรุณ อนุสาวรีย์ 67/2
1520 นาย สำเริง หาญสูงเนิน อนุสาวรีย์
1521 นาย สมศักดิ์ สุขใจ อนุสาวรีย์ 43/43
1522 นาง ตวงพร ลาภธัญรัตน์ อนุสาวรีย์ 56/101
1523 นาย มนต์นัทธ์ เบญญาบุรเศรษฐ์ อนุสาวรีย์ 121/16
1524 นางสาว อลิษา ฤกษ์ดี อนุสาวรีย์ 43/79
1525 ร้อยตรี สุชาติ คะเน อนุสาวรีย์ 29/635
1526 นาง ขนิษฐา สงวนพงษ์ อนุสาวรีย์ 51
1527 นางสาว อารียา ศรีดารา อนุสาวรีย์ 240/1
1528 นาง ยุบล แสงสว่าง อนุสาวรีย์ 33/131
1529 นาย จำนง ทำมา อนุสาวรีย์ 46/15
1530 นาย ชัยธวัช เลิศประภาพร อนุสาวรีย์
1531 นาย กล้าณรงค์ ยุติธรรม อนุสาวรีย์ 60/106
1532 นาง มนปภา ยั่งยืนวิบูลย์ชัย อนุสาวรีย์ 43/40
1533 นาย สุพัฒน์ บุญมาก อนุสาวรีย์ 125
1534 นาย เจริญ เหล่านิไล อนุสาวรีย์ 48/56
1535 นาย สมพงษ์ รัตนสิมานนท์ อนุสาวรีย์ 96/30
1536 นาย วรวุฒิ ตรงประวีณ อนุสาวรีย์ 92/24
1537 นาย จะเด็ด โกมุทพันธุ์ อนุสาวรีย์ 36
1538 นางสาว อมร ศรีบัว อนุสาวรีย์
1539 นาง ศรุตา โกมุทพันธุ์ อนุสาวรีย์ 12/310
1540 นาย ชอบเชื้อ จึงสถาพร อนุสาวรีย์ 66/2
1541 นาย อำนวย เขียวขำ อนุสาวรีย์ 12/303
1542 นาย ชัยนาท อุบลพงษ์ อนุสาวรีย์ 14/186
1543 นางสาว รัชนี ชื่นพัก อนุสาวรีย์ 12/311
1544 นาย มิตร สมนึก อนุสาวรีย์ 368/14
1545 นางสาว น้ำผึ้ง เกตุแก้ว อนุสาวรีย์ 43
1546 นาง นพรัตน์ พันธ์โสภณ อนุสาวรีย์
1547 นางสาว ศศิธร จันทรานนท์ อนุสาวรีย์ 131
1548 นาง พัชษณา บันทัดทอง ท่าแร้ง 22/30
1549 นาง สัมฤทธิ์ ถึงเอี่ยม ท่าแร้ง 48/12
1550 นาย สมบัติ มียิ่ง ท่าแร้ง 6/305
1551 นาง อรพิน อ่ำอนันต์ ท่าแร้ง 59/15
1552 นาง กิ่งกาญจน์ คงต่วน ท่าแร้ง 6/66
1553 นาง ณัฐสินี ขวัญสงเคราะห์ ท่าแร้ง 137/159
1554 นาง ธนาภร เปล่งสาคร ท่าแร้ง 13
1555 ร.ต.ต. เกริ่น รุ่งพราน ท่าแร้ง 22
1556 นาง ขวัญใจ โพธิ์อำไพ ท่าแร้ง 9/5
1557 นาย สุทธิพันธ์ ศรีทิพงศื ท่าแร้ง 89/399
1558 นางสาว สุจิตรา จำนงอุดม ท่าแร้ง 155/50
1559 นาง สัมพันธ์ ชื่นประโคน ท่าแร้ง 117/146
1560 นาง ชั้น พูลรักษ์ ท่าแร้ง 57/1
1561 นาง จันทร์เลิศ ไตรรุ่ง ท่าแร้ง 258
1562 นาง จิตรา บุญสุข ท่าแร้ง 43/22
1563 นางสาว สาวิตรี แสนสุดใจ ท่าแร้ง 147/3
1564 นางสาว พจนีย์ แซ่อึ้ง ท่าแร้ง
1565 นางสาว สุพิศญ์ฌาย์ โปราณานนท์ ท่าแร้ง
1566 นาง รวยพร ชมภูนุช ท่าแร้ง 99/157
1567 นางสาว รพีพร นาชัยเวียง ท่าแร้ง
1568 นางสาว นวลพรรณ ธรรศิลา ท่าแร้ง
1569 นาง บัญญัติ ชื่นคุ้ม ท่าแร้ง
1570 นางสาว สุรีย์ พลัดเกตุ ท่าแร้ง 57/5
1571 นาย สุรเชษฐ์ วีรวงศ์ตระกูล ท่าแร้ง 159/659
1572 นาง สนิศา คงอนันต์ ท่าแร้ง 111/371
1573 นางสาว กุลริสา กุลพญา ท่าแร้ง 18/136
1574 นาย ภีมพาน์ รักษาแผน ท่าแร้ง 24/237
1575 นางสาว มัณฑนา เสนานิกร ท่าแร้ง 20/60
1576 นาง ธัญญลักษณ์ บุญมาก ท่าแร้ง 24/129
1577 นาย บรรณรต อินทรวิเศษ ท่าแร้ง 37/106
1578 นาย อัชฌา สายสิทธิ์ ท่าแร้ง 78/82
1579 นาง พยอม ยุพงษ์ฉาย ท่าแร้ง 60
1580 นาง ดวงใจ กุทอง ท่าแร้ง 99
1581 นาง สมหมาย มนตรีศรี ท่าแร้ง 17/28
1582 นาย เกียรติพงษ์ มากประภา ท่าแร้ง 159/413
1583 นาง เทียมจันทร์ ภูลี ท่าแร้ง 137/168
1584 นางสาว บุญเจิด มีสุด ท่าแร้ง 6/628
1585 นาย มาลัย เดชะทรัพย์ ท่าแร้ง 37/66
1586 นาง หรรษมน ต้องกิ้ม ท่าแร้ง 91/9
1587 นาง ฐิติรัตน์ ปุราทานัง ท่าแร้ง 117/45
1588 นาย ก้าน ศรีเมือง ท่าแร้ง 117/134
1589 นาง ศรีวรรณ แจ่มสว่าง ท่าแร้ง 45/48
1590 นาย สุพจน์ สุขสุทธิ ท่าแร้ง 1/202
1591 นาย มานะ ทองคำพร้อม ท่าแร้ง 45/41
1592 นาย มนตรี ม่วงสุวรรณ์ ท่าแร้ง 117/17
1593 นาง วันทา จักสาน ท่าแร้ง 59/36
1594 นาย ชัชวาลย์ แท่นท้าว ท่าแร้ง 73
1595 นางสาว วันดี ห่วงปรากฎ ท่าแร้ง 49/30
1596 นาย ประดิษฐื เจินเทินบุญ ท่าแร้ง 179
1597 นาย ต่อศักดิ์ สิริวิเศษวรกุล ท่าแร้ง 6/610
1598 นาง ลัคณา สงค์อนุกูล ท่าแร้ง 134/46
1599 นาย ธัชพล ชูโชติธนากูล ท่าแร้ง 5
1600 นาง สำรวย เฉยเผือก ท่าแร้ง 172
1601 นาง นิตญา พงษ์แก้ว ท่าแร้ง 7
1602 นาย เรืองวิทย์ สังข์รอด ท่าแร้ง 37/125
1603 นาย ประเสริฐ จันใจวงค์ ท่าแร้ง 6/202
1604 นาย ดำริห์ รองอ่ำ ท่าแร้ง 109
1605 นาย ธนกฤต รองอ่ำ ท่าแร้ง 109/12
1606 จ.ส.อ. บรรเทิง แพรดำ ท่าแร้ง 22/177
1607 นางสาว บุญชู วันไกร ท่าแร้ง 24
1608 นางสาว เสาวรัตน์ เจริญสุข ท่าแร้ง 80/24
1609 นาย สุเทพ ภู่ระหงษ์ ท่าแร้ง 63/1
1610 นางสาว ทัศนีย์ พรามเริก ท่าแร้ง 134/116
1611 นางสาว นันทพร สุขมี ท่าแร้ง 112/2
1612 นาย นริศ ชลทานนท์ ท่าแร้ง 1098
1613 นาย ปิยะชัย กรรณสูต ท่าแร้ง 22/5
1614 นาง กำไร ตันติเหมันต์ ท่าแร้ง 186
1615 นาง ศิวพร วัลแอ ท่าแร้ง 78/148
1616 นางสาว เต็มสิริ พูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง 259
1617 นางสาว ศันสนีย์ คำประโคน ท่าแร้ง
1618 นางสาว อรุโณทัย ศรีทองกุล ท่าแร้ง 136
1619 นาย จารุวัฒน์ อุ่นกำเนิด ท่าแร้ง 44/86
1620 นาง มาลี ศิริวรรณ ท่าแร้ง
1621 นางสาว สุรีย์ พรหมคาต ท่าแร้ง 53/4
1622 นาง สมบัติ ชมภูนุช ท่าแร้ง 55
1623 นาง อรพรรณ พงศ์สกุล ท่าแร้ง 44/161
1624 นางสาว วรรณดี วงษ์รัตน์ ท่าแร้ง 36/4
1625 นาย ยุทธกัลป์ นามไธสง ท่าแร้ง 6/38
1626 นาย สวาสดิ์ พุ่มเรือง ท่าแร้ง 87
1627 นาง จรวยพร สีทา ท่าแร้ง 20/4
1628 นาย สุวรรณ ขำเนตร ท่าแร้ง 20
1629 นางสาว สิริมา คุ้มครอง ท่าแร้ง 20/2
1630 นาย อนุชา วงษ์งาม ท่าแร้ง 175/6
1631 นาง บุญปัน แคสันเทียะ ท่าแร้ง 265
1632 นาย ราเชนทร์ มีแก้ว ท่าแร้ง
1633 จ.ท. มี เทียมสระคู ท่าแร้ง 78/1
1634 นาย พุฒินันทน์ วิวรรธน์ภาสกร ท่าแร้ง 6/318
1635 นาง พาณีณัชญ์ มีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 6/319
1636 นาง ชนิดา ทิพย์พันธุ์ ท่าแร้ง 6/343
1637 นาย วิมล อรรถารมย์ ท่าแร้ง 19/147
1638 นาง ธนิยา เห็มวิพัฒน์ ท่าแร้ง 6/606
1639 นาง อรัญญา ลอยลม ท่าแร้ง 144/62
1640 นางสาว ชลีภูมิ ประคงบุญ ท่าแร้ง 145/53
1641 นาย สำอาง โพธิ์ศรี ท่าแร้ง 117/296
1642 นาง พรนันทน์ สนธิอุดมหิรัญ ท่าแร้ง 19/8
1643 นาง ธัชชนก บุญทนุวัง ท่าแร้ง 74(73/27)
1644 นาย นพดล ยิ่งยง ท่าแร้ง 155/64
1645 นาง ปิยะธิดา สมใจ ท่าแร้ง 144/22
1646 นาย บัว รอดเงิน ท่าแร้ง 924
1647 นางสาว พรรณรัตน์ วรอนุ ท่าแร้ง 142/78
1648 นางสาว ภัทรวดี จุลโลบล ท่าแร้ง 79/5
1649 นาง ณัฐกนก หลาวเหล็ก ท่าแร้ง 45/10
1650 นางสาว ดำริลักษณ์ นิเวศานนท์ ท่าแร้ง 89/282
1651 เรือเอก สุธานี สุมะนังกุล ท่าแร้ง 61/2
1652 นาย พิทักษ์ สาตลี ท่าแร้ง 188
1653 นาย นิพัฒน์ จิตบุตร ท่าแร้ง 8/20
1654 นาย เสน่ห์ ภีระคำ ท่าแร้ง 89/538
1655 นางสาว อุไรวรรณ์ บำรุงศิลป์ ท่าแร้ง 10
1656 นาย ศิริ ดุษฎี ท่าแร้ง 45/7
1657 นาย ชลิต ไม้แก้ว ท่าแร้ง 40
1658 นาย สมนึก นิลเวช ท่าแร้ง 6/531
1659 นาย ปราโมทย์ พงษ์แก้ว ท่าแร้ง 111
1660 นาย ธนกฤต มณีรัตน์ ท่าแร้ง 40/10
1661 นาย ชัยสิทธิ์ สถิตพงศ์วศิน ท่าแร้ง 89
1662 นาง น้ำเพชร ชาญฟั่น ท่าแร้ง 8/7
1663 นาย พัลลภ อิศรเสนา ท่าแร้ง 97/47
1664 นาย ปรีชาสัย พูลบุญ ท่าแร้ง 22/187
1665 นางสาว วีณา ผิวผ่อง ท่าแร้ง 1/64
1666 นางสาว สุภาภรณ์ นุชสุวรรณ ท่าแร้ง 28/62
1667 นาย มนต์ชัย ม้วนธรณี ท่าแร้ง 6/252
1668 นาง ศศิวีณ์ ชินสกุลรัตนชัย ท่าแร้ง 79/82
1669 นางสาว รัชกร หุ่นหล่อ ท่าแร้ง 37/195
1670 นาง สมศรี ตาต๊ะคำ ท่าแร้ง 37/198
1671 นางสาว เสาวณีย์ พลีขันธ์ ท่าแร้ง 139/271
1672 นาง เยาวภา บานแย้ม ท่าแร้ง 234/14
1673 นางสาว กรรณิกา น้อยเพิ่มพูล ท่าแร้ง 159/578
1674 นางสาว อิสรียาพร บุญนาม ท่าแร้ง 96/120
1675 นาย สุทธิชัย ไพบูลย์ ท่าแร้ง 99/41
1676 นางสาว อมลวรรณ กุลวิรัชติวงศ์ ท่าแร้ง 83/111
1677 นาย พะเยาว์ โพธิ์เจริญ ท่าแร้ง 6/37
1678 นาย สนั่นชาติ มนูญพร ท่าแร้ง 46/41
1679 นาย ปฏิพัทธิ์ ผลบูญ ท่าแร้ง 102/415
1680 นางสาว วรรณา กล่อมฤทัย ท่าแร้ง 297
1681 นาง อำนวย พัสดร ท่าแร้ง 22/133
1682 นาง สุนภา จิรเดชมงคล ท่าแร้ง 159/109
1683 นาย สิน หลำสาย ท่าแร้ง 22/28
1684 นาง มนสิชา ภัทรธาดา ท่าแร้ง 1/101
1685 นาง เพชรพัฒน์ สาคร ท่าแร้ง
1686 นาง วรนุช คำทัปน์ ท่าแร้ง
1687 นาย ศุภสิทธิ์ งามรัศมีวงศ์ ท่าแร้ง 78/246
1688 นาย พจน์ พึ่งสุข ท่าแร้ง 202/1
1689 นาย ภักดี พึ่งสุข ท่าแร้ง
1690 นางสาว เทพรัตน์ กาวกระโทก ท่าแร้ง
1691 นาย ประพันธุศักดิ์ พึ่งสุข ท่าแร้ง
1692 นาย ชาตรี อุลิศ ท่าแร้ง 18
1693 นาง สุมาลี สุขมงคล ท่าแร้ง 78/54
1694 นาง สุวดี ภมรานนท์ ท่าแร้ง 102/36
1695 นาง ทิพย์สุคนธ์ เที่ยงตรง ท่าแร้ง 15/2
1696 นาย รุ่งชัย วัฒนามานนท์ ท่าแร้ง 78/20
1697 นางสาว รุ่งอรุณ รอตเสียงล้ำ ท่าแร้ง
1698 นาย ประทีป ธัญญาดี ท่าแร้ง 126
1699 นางสาว วาสนา มะนาวหวาน ท่าแร้ง
1700 นาย ยงยุทธ นพรัตน์ ท่าแร้ง 45
1701 นาง นิโลบล กุลพงษ์ ท่าแร้ง 6/268
1702 นางสาว ปทุมมาส พงษ์พาณิชย์ ท่าแร้ง 6/266
1703 นางสาว ปิยะวรรณ์ ประจงไสย ท่าแร้ง
1704 นางสาว พรพนา มั่นคง ท่าแร้ง 1/218
1705 นางสาว ลลดา รัตนวงษ์ ท่าแร้ง 117/217
1706 นาย วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ ท่าแร้ง 10
1707 นาง วัฒนา บุญญฤทธิ์ ท่าแร้ง 8
1708 นาย ดนัย รถทอง ท่าแร้ง 1/152
1709 นาย สากล ปาลวณิชยกุล ท่าแร้ง 139/241
1710 นาย ไพโรจน์ ศรีดารานนท์ ท่าแร้ง 176
1711 นาย สฤษดิ์ เทพวงษา ท่าแร้ง 37/64
1712 นาง เจนตรา ทิพย์คูนอก ท่าแร้ง
1713 นางสาว วรวรรณ กุลวิรัชติวงศ์ ท่าแร้ง 121/116
1714 นาง รุ่งนภา ศรีสุข ท่าแร้ง 89/260
1715 นาย สวาท มียิ่ง ท่าแร้ง 127
1716 นาย ประสาท ศรีประสิทธิ์ ท่าแร้ง 69/5
1717 นางสาว เหมือนผัน จันเต็ม ท่าแร้ง 6/557
1718 นาง บุ้น ประทุม ท่าแร้ง 36/3
1719 นาย คุณงาม บุญกลม ท่าแร้ง 18/112
1720 นาย วณีนาฎ รัตนปริคณน์ ท่าแร้ง 2/208
1721 นางสาว สุรีย์พร พงษ์มี ท่าแร้ง 55/20
1722 นาย สมศักดิ์ สิงขร ท่าแร้ง
1723 นาย ประจักษ์ ทองบัว ท่าแร้ง 111/917
1724 นาง ขวัญยืน ยิ่งวิริยะ ท่าแร้ง 28/100
1725 นาย สถานพร จันทร์อ่อน ท่าแร้ง 132
1726 นาย จักรพันธ์ ขุนนครเม่น ท่าแร้ง
1727 นางสาว พิชชานันท์ ฐิติเมธีปิติพร ท่าแร้ง 25
1728 นางสาว ปาริชาติ สุขถนอม ท่าแร้ง
1729 นาย ประจักษ์ บุญยุบล ท่าแร้ง 146/54
1730 นาง จินดา คชพงษ์ ท่าแร้ง 50/1
1731 นาย พินิจ สุขกาล ท่าแร้ง 96/167
1732 นาง พวงรัตน์ สุขกาล ท่าแร้ง 96/166
1733 นาง ชุติมณฑน์ พุทธอินทร์ ท่าแร้ง 96/152
1734 นาย จอน ปิ่นนาค ท่าแร้ง 1/188
1735 นางสาว กชกร ตันเจริญ ท่าแร้ง 139/137
1736 นาย คมน์อนันต์ ส่งกิตติสุนทร ท่าแร้ง 6/42
1737 นาง สุภาพ เบ็ญนุกูล ท่าแร้ง
1738 นางสาว กาญจนา อินทวงศ์ ท่าแร้ง 102/302
1739 นาย กฤษดา ปัทมะผลิน ท่าแร้ง 90/235
1740 นาง บัวทอง สายชนะ ท่าแร้ง 65/59
1741 นาย สรภพท์ อบอุ่น ท่าแร้ง 80/67
1742 นาย กิตติภพ นราภักดิ์ ท่าแร้ง 117/12
1743 นางสาว อัจฉรี เหลืองเพชรงาม ท่าแร้ง 21
1744 นางสาว ไพเราะ ครุธสินธุ์ ท่าแร้ง 95/1
1745 นาย วุฒิพร เอกบุศย์ ท่าแร้ง 9
1746 นาง กัญญวัฒน์ จำเริญนาม ท่าแร้ง 89/509
1747 นางสาว ภาวิณี ดวงจันทร์ภาหา ท่าแร้ง 119/324
1748 นางสาว นุจรีย์ สิงห์หล้า ท่าแร้ง 38/390
1749 นาง ภารดี ทิพรัตนราภรณ์ ท่าแร้ง 144
1750 นาย ประหยัด เพ็งพุด ท่าแร้ง 6
1751 นางสาว แนน อึงอาคม ท่าแร้ง 27
1752 นาง สำเนียง เอมรัฐ ท่าแร้ง 269/4
1753 นาย อัมพร เอี่ยมประไพ ท่าแร้ง 88/294
1754 นาง รัชนีย์ คูณแรง ท่าแร้ง
1755 นาง ฉวีวรรณ บุตรโชติ ท่าแร้ง 146/48
1756 นาย ปฏิญญา เหล่าวานิชกุล ท่าแร้ง 41/2
1757 นางสาว วันวิสาข์ เลิศประเสริฐ ท่าแร้ง 1/12
1758 นางสาว ทิพย์สุดา สหพงศ์ ท่าแร้ง 1/11
1759 นางสาว ณัฎฐ์ชิตา เกิดแดง ท่าแร้ง 123/17
1760 นางสาว นิรมล เกตุสุภะ ท่าแร้ง 21
1761 นางสาว นงลักษณ์ ทองพิมพ์ ท่าแร้ง 90/36
1762 นาย เอื้อน แสงสุวรรณ์ ท่าแร้ง 42/2
1763 นาย สำเนียง เกตุแก้ว ท่าแร้ง 47/2
1764 นาย ชัชชัย สิงข์สุวรรณ ท่าแร้ง 92/2
1765 นาย วิชาญ จันหร่าย ท่าแร้ง 80
1766 นาย การะเกด กลอยเดช ท่าแร้ง 3/13
1767 นาง อบอวล ยอดยิ่ง ท่าแร้ง 2/43
1768 นาง สุทา กิตตินิยม ท่าแร้ง 22/253
1769 นาง อรอนงค์ เจริญรอย ท่าแร้ง
1770 นาย ศักดิ์ชาย สละดี ท่าแร้ง
1771 นางสาว วริษฐา บุญญขันธ์ ท่าแร้ง
1772 นาย เจริญ กิจวิชา ท่าแร้ง
1773 นางสาว อัมพร ศรีอำดี ท่าแร้ง 3721000190691
1774 นาง เหรียญ เฉลิมทรัพย์ ท่าแร้ง 117/285
1775 นาง มาลา ชุมหาญ ท่าแร้ง
1776 นาย เดชา ประสม ท่าแร้ง
1777 นางสาว ประคอง แช่มงาม ท่าแร้ง
1778 นาง วีระวรรณ ชาติเวทนันท์ ท่าแร้ง 60/8
1779 นาง สมคิด คร่ำกระโทก ท่าแร้ง 41/7
1780 นาย จงรักษ์ พวงเพิ่ม ท่าแร้ง
1781 นาย จิรายุ ดีประสิทธิ์ ท่าแร้ง 159/324
1782 นาย สุทัศน์ คชนูด ท่าแร้ง 62/19
1783 นาย ธวัชชัย ชมภู ท่าแร้ง 158/1
1784 นางสาว นิยม สระแก้ว ท่าแร้ง 98/136
1785 นางสาว ชลธิชา ศรีสุข ท่าแร้ง 78/172
1786 นางสาว พรรณา พึ่งความชอบ ท่าแร้ง
1787 นาย จรัญ ลิขิตรัตนพร ท่าแร้ง 59/41
1788 นาย ชวาริน สุวรรณาศรัย ท่าแร้ง 19/214
1789 นางสาว เบญจมาศ เอี่ยมไรวัลย์ ท่าแร้ง 159/197
1790 นาย สนิท จอมเกาะ ท่าแร้ง 9/31
1791 นาย หรัญพงศ์ ศรีประยูร ท่าแร้ง 99/127
1792 นางสาว ชาวิณี ถาวโร ท่าแร้ง
1793 นาย ยศสุวรรณ์ สิงห์วี ท่าแร้ง
1794 นาง เจียน มีแก้ว ท่าแร้ง
1795 นางสาว รัตนาภรณ์ ชมชิด ท่าแร้ง
1796 นาย ประดิษฐ์ บุญจันทร์ ท่าแร้ง
1797 นาง สำราญ วิลานันท์ ท่าแร้ง
1798 พ.อ.อ. บรรจง ไชยกิจ ท่าแร้ง 123/15
1799 นาง สมปอง สิงห์เพ็ชร ท่าแร้ง
1800 นาง สงัด นกแก้ว ท่าแร้ง 115
1801 นาง เพ็ญศรี ทองกวาว ท่าแร้ง
1802 นาง จารุวรรณ คำดี ท่าแร้ง 2/176
1803 นาย สุพจน์ จันทรมานะ ท่าแร้ง 2/173
1804 นาย ธงชัย พันธ์ลำเจียก ท่าแร้ง
1805 นาย มานพ แหยมพรรณ์นัย ท่าแร้ง
1806 นาย ธนาชัย สรทวีสินกุล ท่าแร้ง 6/259
1807 นาง เหลืองอ่อน มะณีรัตน์ ท่าแร้ง
1808 นางสาว ชุลีกร แสงโชติไกร ท่าแร้ง 37/17
1809 นาย ชยพัทธ์ นุ่มหอม ท่าแร้ง 89/237
1810 นาย เสริมพงศ์ ผาพันธ์ ท่าแร้ง 415
1811 นาง จินตนา เอี่ยมนาม ท่าแร้ง 19/2
1812 นาย วัลลภ แสงทิพย์ ท่าแร้ง 146/87
1813 นาง เศรษฐี สาระยาม ท่าแร้ง 78/186
1814 นางสาว ปรางค์ ทองดี ท่าแร้ง 143
1815 นาง วาสนา กลิ่นเทศ ท่าแร้ง 137/179
1816 นาย นิยม สุขพงษ์ ท่าแร้ง 1/55
1817 นาง อุไร พงษ์ภมร ท่าแร้ง
1818 นาย หนุ่ม แช่มงาม ท่าแร้ง
1819 นาง สุวพันธ์ อุบลชาติ ท่าแร้ง 5/101
1820 นาง ณัฐพร หนุนหนองถ้ำ ท่าแร้ง
1821 นางสาว อารีย์ เมฆจันทร์สม ท่าแร้ง 37/35
1822 พล.ต.ต. ศิระเกษม ศรีวัฒนะ ท่าแร้ง 134/63
1823 นาง วิไล เนื่องละออ ท่าแร้ง
1824 นาย โอภาส บุญมุสิก ท่าแร้ง 90/115
1825 นาย รพี สุ่มมาตย์ ท่าแร้ง 146/31
1826 นาย ศรศักดิ์ ประสพทรัพย์ ท่าแร้ง 90/38
1827 นาง สุพัตรา มณีรัตน์ ท่าแร้ง 90/36
1828 นาย ธีรภัทร สุขบรรจง ท่าแร้ง 86/9
1829 นาง ภัคจีรา เพ็ชรสะอาด ท่าแร้ง 62/32
1830 นาย ทรงวิทย์ รัตน์ตระกูลทิพย์ ท่าแร้ง 111/909
1831 นางสาว พิสุทธิ์นันท์ สินสุวัฒนากุล ท่าแร้ง 90/40
1832 นางสาว พรทิพย์ จารุโรจน์วิวัฒน์ ท่าแร้ง 62/57
1833 นาย สมชาย โสภักดี ท่าแร้ง
1834 นาย นิติกร เส็งสาย ท่าแร้ง 142/87
1835 นางสาว มนัญญา สุนนทวุฒิ ท่าแร้ง
1836 นาง สราญลักษณ์ สุวรรณธนภาคย์ ท่าแร้ง 89/375
1837 นาย ลำเพย น้ำใจมั่น ท่าแร้ง 65/1
1838 นางสาว มณีรัตน์ แว่นศิลา ท่าแร้ง
1839 นางสาว พรทิพย์พา พุ่มเจริญ ท่าแร้ง 83/10
1840 นาง สุนีย์ วงศ์หงษ์ ท่าแร้ง 137/350
1841 นางสาว วาสนา สาระยาม ท่าแร้ง 78/188
1842 นาย วิชาญ ปิ่นแก้ว ท่าแร้ง 92/2
1843 นางสาว ปราณี ยกย่อง ท่าแร้ง
1844 นางสาว ดวงใจ เปาอินทร์ ท่าแร้ง 38/193
1845 นาย อำนวย แป้นอ้อย ท่าแร้ง 149
1846 นางสาว สมจิต ไชยศร ท่าแร้ง 24/63
1847 นาย กมล นิลกำแหง ท่าแร้ง 37/183
1848 นางสาว เพลินพิศ ทรงศิริ ท่าแร้ง 192
1849 นางสาว จิตราวดี ศรีนอก ท่าแร้ง 44/13
1850 นางสาว ชลธิกานต์ ปาระมี ท่าแร้ง 79/53
1851 นาง สุภัตรา สีเที่ยงธรรม ท่าแร้ง 37/134
1852 นาย ทรงศักดิ์ ภูขำ ท่าแร้ง 139/97
1853 นางสาว ปัณฑิตา วรเวชธนกุล ท่าแร้ง 113/1
1854 นาง เสาวลักษณ์ ปลูกเจริญ ท่าแร้ง 3
1855 นางสาว เบญจวรรณ ชาวดง ท่าแร้ง 96/112
1856 นาย นฤมิตร ชัยอำมาตย์ ท่าแร้ง
1857 นาง สุรจิดา อินทร์ฉ่ำ ท่าแร้ง 62/79
1858 นางสาว อมรรัตน์ ภาณุมาศพันธุ์ ท่าแร้ง 89/553
1859 นางสาว วิไล เกิดสุภาพ ท่าแร้ง 22/165
1860 นาย รุ่งโรจน์ ชูชัยศรี ท่าแร้ง 193
1861 นาง สุภาพร ขาวพิมพ์ ท่าแร้ง 139/89
1862 นาย ภิคเนศร์ ถาริยะ ท่าแร้ง 70/267
1863 นาย ชิ้น ฟักเย็นใจ ท่าแร้ง 96
1864 นาง สุภาวดี เตชะลิขิตกุล ท่าแร้ง 3/5
1865 นาง ณัฐกานต์ แสนกล้า ท่าแร้ง 117/323
1866 นาง บุญสม จิตราวุธ ท่าแร้ง 89/333
1867 นาง จิตรา สวัสดิ์พึ่ง ท่าแร้ง 78/114
1868 นาย พิรามยุทธ์ ภัทรสินธุ์บดี ท่าแร้ง 70/8
1869 นาย สุชาติ แจ้งโพธิ์ ท่าแร้ง 90/141
1870 นาง สว่างจิตต์ ธัมมารักขิตานนท์ ท่าแร้ง 42/14
1871 นาย ประยูรศรี มาห้างหว้า ท่าแร้ง
1872 นางสาว ณภัทร ภูผา ท่าแร้ง 6/524
1873 นาย นารายณ์ ศิริเมือง ท่าแร้ง 17/84
1874 นาง จงรัก สันติภิญโญเลิศ ท่าแร้ง 1/121
1875 นาย สมประสงค์ แสงจันทร์ ท่าแร้ง 11/1
1876 นางสาว วิชยา ทิวาพัฒน์ ท่าแร้ง 6/492
1877 นางสาว พเยาว์ ต่ายใหญ่เที่ยง ท่าแร้ง 137/276
1878 นาย พิจิตร จิตต์นิลวงศ์ ท่าแร้ง 9/251
1879 นาย สมหวังธีรัตม์ จำเนียร ท่าแร้ง 37/152
1880 นางสาว สุรีย์ ชีสังวร ท่าแร้ง 98/24
1881 นาง จันทวรรณ กำเนิดนุกูล ท่าแร้ง 174
1882 นาย สุรพล สุขสำเนียง ท่าแร้ง 73/77
1883 นาง ช่อผกา ปะสาวะเท ท่าแร้ง 64/1
1884 นาง ลักษ มียิ่ง ท่าแร้ง 39
1885 นาง ทองหยิบ เปียผึ้ง ท่าแร้ง 15
1886 นาย ไม้ รักพืช ท่าแร้ง 28
1887 นาง ฐิตาวรรณ อภิบาลบริรักษ์ ท่าแร้ง 5/18
1888 นางสาว วาสนา อรรถวิเวก ท่าแร้ง 159/425
1889 นางสาว จุไล ทองอิ่ม ท่าแร้ง 137/175
1890 นาง ทองรักษณ์ สาดสรี ท่าแร้ง 26
1891 นาย ภราวัฒน์ พลายชุม ท่าแร้ง 37/6
1892 นาง แต๋ว ยินดี ท่าแร้ง 100
1893 นาย ชัยสิทธิ์ แรงไม่ลด ท่าแร้ง 99/151
1894 นาย ไชยวัฒน์ ชิตบัณฑิตย์ ท่าแร้ง 79/179
1895 นาง นิตยา กลัยกังวาล ท่าแร้ง 46/104
1896 นาง บุญเลิศ เมืองเยาว์ ท่าแร้ง 159/173
1897 นาย อธิวัฒน์ แสงอรุณ ท่าแร้ง 13/5
1898 นาง สรันยา บินสุมัน ท่าแร้ง 70/262
1899 นางสาว สุมัลลิกา พานิชยิ่ง ท่าแร้ง 102/180
1900 นาง ประทวน ยอดมณี ท่าแร้ง 89/229
1901 นาย กิตติ พละศักดิ์ ท่าแร้ง 89/231
1902 นางสาว อมรรัตน์ หาอุปละ ท่าแร้ง 111/892
1903 นาย ประทุม บุญรักษ์ ท่าแร้ง 159/608
1904 นาย อำนาจ ขำเลิศ ท่าแร้ง 37/162
1905 นาง ลมัย ขำเลิศ ท่าแร้ง 37/169
1906 นาย วีรพันธ์ เนืองอนันต์ ท่าแร้ง 8/52
1907 นาง ณัฐพร พรกุณา ท่าแร้ง 108/177
1908 นาง หัสยา อินลา ท่าแร้ง
1909 นาง ประพพร นิลเจริญ ท่าแร้ง 99/12
1910 นาย ทวี สิริวัชระเมตตา ท่าแร้ง 6*291
1911 นาย สุบิน สุขวัฒนะ ท่าแร้ง 15/2
1912 นางสาว สุรีย์ แซ่แต้ ท่าแร้ง
1913 นาย อนุสรณ์ คงอยู่ ท่าแร้ง 148/11
1914 นาง กัญญ์ฐพิมพ์ รัตนบรรเทิง ท่าแร้ง 80
1915 นาง เชื้อ เรือนทอง ท่าแร้ง
1916 นาง ชุติพร ทองพรก ท่าแร้ง 159/353
1917 นาย วิทยวุฒิ ทรัพย์เอนก ท่าแร้ง 77/243
1918 นาย มนูญ แดงฉ่ำ ท่าแร้ง 99/134
1919 นางสาว มะลิ แป้นอ้อย ท่าแร้ง 44/2
1920 นาง นิตย์ ทับบำรุง ท่าแร้ง 187
1921 นาง เรวดี ประยูรโยธิน ท่าแร้ง 6/677
1922 นาง เจนจิรา เกตุพันธ์ ท่าแร้ง 102/187
1923 นางสาว นิลภา หรรษอุดม ท่าแร้ง 99/25
1924 นาง พนิตพิชา ตาต๊ะ ท่าแร้ง 144/54
1925 นาง ข่าฮุ้น แซ่กัง ท่าแร้ง 142/60
1926 นางสาว ยาใจ รูปกระต่าย ท่าแร้ง 65/57
1927 นาย ประเสริฐ อันสุวรรณ์ชัย ท่าแร้ง 37/73
1928 นาง วาณี รถทอง ท่าแร้ง 1/234
1929 นาย สุกาญจน์ ศรีวิลัย ท่าแร้ง 102/458
1930 นาง ศิริวรรร ดวงเด่นงาม ท่าแร้ง 19/259
1931 นางสาว ดนฤดี ผดุงกิจ ท่าแร้ง 55/94
1932 นาย วรชิต ด่านศิริชัย ท่าแร้ง 90/9
1933 นาย ตะวัน อุ่นฟ้า ท่าแร้ง 6/213
1934 นางสาว กุลชาลี ทองแก้ว ท่าแร้ง 102/42
1935 นางสาว ธันยาเนตร ธนกุลนิธิวัชร์ ท่าแร้ง 38/284
1936 นาย วรวุฒิ ปานนาค ท่าแร้ง 89/383
1937 นาย ชาญชัย จุ้ยจั่น ท่าแร้ง 173
1938 นาง เจียน ธูปหอม ท่าแร้ง 22/5 (16)
1939 นางสาว นพวรรณ กลับชัง ท่าแร้ง 6/437
1940 นาง ณัฎ๗ปวีณ์ พันประดับ ท่าแร้ง 233
1941 นาย วรพันธุ์ ศรีพลัง ท่าแร้ง 70/152
1942 นางสาว เยาวลักษณ์ เจตน์อัศวภิรมย์ ท่าแร้ง 111/14
1943 นาง มาเรียม สังข์ทอง ท่าแร้ง 37/109
1944 นาย นพณทรรศน์ ลิ้มลิขิตอักษร ท่าแร้ง 6/141
1945 นางสาว ศิริพร คำพรม ท่าแร้ง 276
1946 นางสาว อรสา คุณวุฒิ ท่าแร้ง 159/564
1947 นาย สิทธิพร สดพุทธ ท่าแร้ง 89/180
1948 นาย ภาคภูมิ คงเหล็ก ท่าแร้ง 98/111
1949 นางสาว ยศวดี มัยลาภ ท่าแร้ง 99/6
1950 นางสาว มยุรา อุตสาห์ ท่าแร้ง 89/327
1951 นางสาว วารุณี สุทธิสิน ท่าแร้ง
1952 นาย ปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง ท่าแร้ง 1/41
1953 นาง จันทิพย์ แสงสุวรรณ์ ท่าแร้ง 59/35
1954 นาง เพชรรัตน์ ศรีลาฤทธิ์ ท่าแร้ง
1955 นาย เสรี อมรสุขุมจิตต์ ท่าแร้ง 139/140
1956 นางสาว บังอร ลครศรี ท่าแร้ง 90/57
1957 นาย ชาญชัย สวัสดินิมิต ท่าแร้ง 94/119
1958 นาง วรรณา สุทธิแสวง ท่าแร้ง 82/11
1959 นางสาว ทนิชชา ธนัทจันตร ท่าแร้ง 90/132
1960 นาง ลัดดา โต้ตอบ ท่าแร้ง
1961 นาย ทวนทอง เกษเกษมสุวรรณ ท่าแร้ง 23
1962 นาย ณัฐนันท์ สุตะวงศ์ ท่าแร้ง 139/294
1963 นางสาว วรรณดี แก้วกระจ่าง ท่าแร้ง 6/626
1964 นาย ไพบูลย์ อิ่มเสม ท่าแร้ง 4
1965 นาย อิทธิพล กาญจนบุรางกูร ท่าแร้ง 102/336
1966 นาง ศรีวรรณ ประเสริฐทรัพย์ ท่าแร้ง 104/8
1967 นาย ประกอบ แสงฉาย ท่าแร้ง 77/1
1968 นาย สลาวุธ หลีกชั่ว ท่าแร้ง 89/661
1969 นางสาว วไลพร คงทอง ท่าแร้ง 89/31
1970 นาง สำริด แสงฉาย ท่าแร้ง 24/156
1971 นาย อินสวน แสนคำ ท่าแร้ง
1972 นาย อุดม หนูนุ้ย ท่าแร้ง 1080
1973 นางสาว อัจฉรา โชติรสานนท์ ท่าแร้ง 70/123
1974 นาง สมบัติ ชอบผล ท่าแร้ง 24/64
1975 นางสาว ธนพร กิจวิชา ท่าแร้ง
1976 นาง แสง นิยมโชค ท่าแร้ง 19/82
1977 นางสาว สุธิษา มีไล้ ท่าแร้ง
1978 นางสาว นฤวรรณ นครจันทร์ ท่าแร้ง 159/88
1979 จ.ส.ต. ธนภณ ประทุมนอก ท่าแร้ง 18/22
1980 นาย นพพร หอมวิเชียร ท่าแร้ง 1/47
1981 นาย บรรลือศักดิ์ จันทร์เพ็ญ ท่าแร้ง 6/32
1982 นาย ภูริเดช ศิริหาญ ท่าแร้ง 6/322
1983 นาย สนิท ใจหาญ ท่าแร้ง 78/30
1984 นางสาว ละออ อุบลแย้ม ท่าแร้ง 139/60
1985 นาย รติกร พวงเกตุ ท่าแร้ง 63/19
1986 นาง ทิพย์ธัญรดี บัณฑิตฉัตรชาวี ท่าแร้ง 90/182
1987 นาย ปัญญา เชียงกา ท่าแร้ง 90/121
1988 นาย วิชัย จุดแก้ว ท่าแร้ง
1989 นางสาว ธัญญรัตน์ จิตต์ภัทราวัฒน์ ท่าแร้ง 18/115
1990 นาง พรรษรัตน์ ชาดี ท่าแร้ง 145/60
1991 นาย สิทธิเดช สุขแก้ว ท่าแร้ง 6
1992 นางสาว สุพรรณี น้อยจันทร์ ท่าแร้ง 117/231
1993 นาง แฉล้ม เขียวมรกต ท่าแร้ง 54/9
1994 นางสาว สุดใจ ดีนิด ท่าแร้ง 18/210
1995 นาย พิพัฒน์ ภริตานนท์ ท่าแร้ง 6/155
1996 นาง เสาวลักษณ์ สะพรั่ง ท่าแร้ง 96/49
1997 นาง จิรา สุทธิเลิศ ท่าแร้ง 98/34
1998 นาย สมบูรณ์ สองศรี ท่าแร้ง 11
1999 นางสาว นริศรา ธรรมณารักษ์ ท่าแร้ง 61/13
2000 นาง ทิตยา บุญรักษ์ ท่าแร้ง 102/478
2001 นาย ณรงค์ สามพันธ์ ท่าแร้ง
2002 นาง อาทร ศิลานุภาพ ท่าแร้ง 148/1
2003 นางสาว เพียงใจ ลิ้นจี่ ท่าแร้ง 45/15
2004 นาง วราภรณ์ ลี้ตระกูล ท่าแร้ง 102/279
2005 นาย วินัย มัลลิกมาลย์ ท่าแร้ง 36/26
2006 นาย สมยา นิดประเสริฐ ท่าแร้ง 6/201
2007 นาย เฟี้ยม ยัดไข่ ท่าแร้ง 31
2008 นางสาว ญาดา เพ็ชรแก้ว ท่าแร้ง 19/17
2009 นาย สมชัย ทองคำพร้อม ท่าแร้ง 45/34
2010 นาง มารี งามเลิศ ท่าแร้ง 36/25
2011 นางสาว ธนาวรรณ ศรีเชียง ท่าแร้ง 99/23
2012 นาย สมพงษ์ บำรุงราษฎร์ ท่าแร้ง 20
2013 นาย เฉลิมพล จตุรารักษ์ ท่าแร้ง 99/141
2014 นาง กิมลี้ มุขทอง ท่าแร้ง 117/51
2015 นาย เจริญศักดิ์ เจริญเลิศ ท่าแร้ง 148/58
2016 นางสาว มฑณี วิริยาทร ท่าแร้ง 49
2017 นาง สุบิน เพ็ชรถึก ท่าแร้ง
2018 นาย เพี้ยน ทับมั่น ท่าแร้ง 30/74
2019 นาย คมดิษฎ์ ดียิ่ง ท่าแร้ง 139/244
2020 นาง มนต์ชณัฐ สีหะอำไพ ท่าแร้ง 40
2021 นาย ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง ท่าแร้ง 1022
2022 นาง ติ๋ม พลอยระย้า ท่าแร้ง 121/76
2023 นางสาว จันทร์จิรา รุจิมิตร ท่าแร้ง 100/27
2024 นาย เอกราช สงแจ้ง ท่าแร้ง 142/52
2025 นางสาว กนกพร สกุลเชิดชูชัยพร ท่าแร้ง 186/8
2026 นางสาว สมจิตต์ เปรมวงษ์ ท่าแร้ง 22
2027 นาง จิณห์นิภา สาระยาม ท่าแร้ง 34
2028 นาย อิทธิพล แสงสว่าง ท่าแร้ง 21/67
2029 นาย สันติชัย สาระยาม ท่าแร้ง 162/58
2030 นางสาว ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ ท่าแร้ง 94/62
2031 นางสาว อุวษา หอมหวาน ท่าแร้ง
2032 นาย สมเดช ยอดจุตุรัส ท่าแร้ง 24/153
2033 นาง ประนอม จันทสีร์ ท่าแร้ง 137/211
2034 นาย ธีรพล เพชรสุวรรณ ท่าแร้ง 6/253
2035 นาย พงศ์กร ทั่งสันเทียะ ท่าแร้ง 262/2
2036 นางสาว ระพีพรรณ พงศาดิศรรัตน์ ท่าแร้ง 139/309
2037 นาย บุญครอง ดีงาม ท่าแร้ง 1185
2038 นาย เฉลิมไชย เดชสง่า ท่าแร้ง 33/14
2039 นางสาว สมคิด แสนตะรัตน์ ท่าแร้ง 179/5
2040 นาย ศิริพงษ์ พรหมเนตร ท่าแร้ง 59/92
2041 นางสาว เพียงตะวัน พัดง่วน ท่าแร้ง
2042 นาง จิดาภา อินทรวรศิลป์ ท่าแร้ง 238
2043 นาย สุภาพ พาราพิชัย ท่าแร้ง 52/5
2044 นาง ถนอม ชุมแก้ว ท่าแร้ง 6/510
2045 นาย สุภกิจ ไชยปัญหา ท่าแร้ง 6/156
2046 นาย ไชยวัฒน์ หาอุปละ ท่าแร้ง 111/926
2047 นาง รุ่งรัตน์ จำรูญศิริรุ่งโรจน์ ท่าแร้ง 102/472
2048 นาย สุพจน์ แก้วสุโข ท่าแร้ง 79/94
2049 นาง ดาหวัน รัชตะกิตติสุนทร ท่าแร้ง 139/175
2050 นาย บัวรัตน์ เสาเงิน ท่าแร้ง 200
2051 นาง อนุสรา คำเรือง ท่าแร้ง 38/282
2052 นาง รุจิมา กิ่งวงษา ท่าแร้ง 146/56
2053 นาย ถาวร ศรีวิไล ท่าแร้ง 102/345
2054 นาง ระเบียบ วันเอเลาะ ท่าแร้ง 137/218
2055 นางสาว มรกต เถาวัน ท่าแร้ง 19/184
2056 นาย ชนะชล มาตรเเล่ยม ท่าแร้ง 27/8
2057 นาย วิเชียร วิทยารุ่งเรืองศรี ท่าแร้ง 149/13
2058 นาย ฐากร เณรจิ๋ว ท่าแร้ง 37/58
2059 นาง สุเรียน ใจเที่ยง ท่าแร้ง
2060 นาย ไพรัตน์ ตวะนิช ท่าแร้ง 102/448
2061 นาย พรชัย สุวภาพภัทรพร ท่าแร้ง 1/18
2062 นาย ประยูร แช่มงาม ท่าแร้ง
2063 นาง รัชนี ใจพรมเมือง ท่าแร้ง 44/57
2064 นาย ประเทือง ลักษณะวิมล ท่าแร้ง 22/6
2065 นาง สิริพร เศรษฐวิทยา ท่าแร้ง 72/3
2066 นางสาว จันทร์รุ่ง โพธิ์ม่วง ท่าแร้ง 1/18
2067 นาย บุญจันทร์ แถมมงคล ท่าแร้ง
2068 นางสาว รจนา สุวรรณ ท่าแร้ง 36/7
2069 นาง ลดาวัลย์ สารัตถวิภาค ท่าแร้ง 42
2070 นาง โชติรส แย้มสกุล ท่าแร้ง 19
2071 นาย วรัท เณรจิ๋ว ท่าแร้ง 37/57
2072 นาย พงษ์ปพนธ์ สุดใจบุญ ท่าแร้ง 24/216
2073 นาย ชาติชาย เลขมาศ ท่าแร้ง 3/14
2074 นางสาว สุภัทรา พึ่งภูมิ ท่าแร้ง 6/53
2075 นาง อาภรณ์ หัสดี ท่าแร้ง 70/148
2076 นาง ศรีอัมพร เสมบุญหล่อ ท่าแร้ง
2077 นาง นาฎยา เวียงอินทร์ ท่าแร้ง 22/12
2078 นาย ธวัชชัย ธรรมวงศ์ ท่าแร้ง 6/352
2079 นาง พนิดา ทองสุข ท่าแร้ง 254
2080 นางสาว รมิดา ทองสุทธิ์ ท่าแร้ง 146/72
2081 นาย วิชัย วิโรจน์ทวี ท่าแร้ง 18/151
2082 นาง ปาณิสรา สุธิธีรโชติ ท่าแร้ง 222/58
2083 นาย สัมฤทธิ์ รัตนตรัยวงค์ ท่าแร้ง 45
2084 นางสาว ศศกมล ระเบียบธรรม ท่าแร้ง
2085 นาง ประเทือง โพธิ์เรืองรอง ท่าแร้ง 209/11
2086 นาง เพิ่ม ตุ่นพรมราช ท่าแร้ง 18/8
2087 นางสาว พนาลัย สอาดเอี่ยม ท่าแร้ง 29/1
2088 นาง กาญจนิตย์ สุวรรณโน ท่าแร้ง 159/176
2089 นาย ฐิติ เปี่ยมศรี ท่าแร้ง 233
2090 นาง ปราณี บุญเลิศศิริไพศาล ท่าแร้ง 98/143
2091 นาย พงศ์กนก มากสุวรรณ ท่าแร้ง 100/8
2092 นาย วันรัช ยอดอยู่ ท่าแร้ง 134/240
2093 นางสาว สุทธิวรรณ ทองวัลย์ดี ท่าแร้ง 68/27
2094 นาย เลิศ สุวรรณโน ท่าแร้ง 159/348
2095 นาย เฉลิมชนม์ ปานะสูตร ท่าแร้ง 9/40
2096 นาง บุษบา แม็คนอลลี่ ท่าแร้ง 148/7
2097 นางสาว พีราภรณ์ อ้นมงคล ท่าแร้ง
2098 นาง ศิริ เกิดวิบูรณ์ ท่าแร้ง 83
2099 นาง สุรีย์ แพหิรัญ ท่าแร้ง 170
2100 นาย ไพสาร มีกรงาม ท่าแร้ง 17
2101 นาย อุไรรัตน์ โชคสุวาทิน ท่าแร้ง
2102 นางสาว วราภรณ์ ศรีแนน ท่าแร้ง 69/1
2103 นาย นิรันดร์ อุ้มมีเพชร ท่าแร้ง 19/120
2104 นาย ประวัติ พิมล ท่าแร้ง 22/140
2105 นาย ณรงค์ ศิริวัฒน์โยธิน ท่าแร้ง 159/390
2106 นาย ธนาคม ตาฬวัฒน์ ท่าแร้ง 102/157
2107 นาย มงคล เจี่ยไพศาล ท่าแร้ง 89/92
2108 นาย ธีระยุทธ เอิมอุทัย ท่าแร้ง 56
2109 นาย สุรสิทธิ์ ภูดวง ท่าแร้ง 59/10
2110 นางสาว สุมิตร แสงเพชร ท่าแร้ง
2111 นาย วิชัย สิริกุลประทุม ท่าแร้ง 37/57
2112 นางสาว สมพร ประจวบสุข ท่าแร้ง
2113 นาง สมทัย ผลมะเฟือง ท่าแร้ง 91/1
2114 นาย วิไลพร สุขสมพงษ์ ท่าแร้ง 159/247
2115 นางสาว ศิรประภา เจริญสุข ท่าแร้ง 117/179
2116 นางสาว ผุสดีี นุชทรวง ท่าแร้ง 22/54
2117 นางสาว สมบุญ เจริญสุข ท่าแร้ง 117/365
2118 นาย สำเริง แสงโสภีร์ ท่าแร้ง 100/7
2119 นาย พิชณัฐ รัตนเมธางกูร ท่าแร้ง 118/222
2120 นาย สมพล ศรีวัฒนวรชัย ท่าแร้ง 37/32
2121 นาง ประไพ น้อยพญา ท่าแร้ง
2122 นางสาว ศิรินทิพย์ ภู่สาร ท่าแร้ง 106
2123 นาง สุมาลี เพลินลาภ ท่าแร้ง
2124 นาย ธันวา แย้มประภา ท่าแร้ง 148/14
2125 นาย สุภณ อุทัยทิศพิทักษ์ ท่าแร้ง 24/42
2126 นาย ไพโรจน์ เพชรดี ท่าแร้ง 24/207
2127 นางสาว อัญภรณ์ กระจ่างศรี ท่าแร้ง 59
2128 นาย วศิน ศรีสาย ท่าแร้ง
2129 นาย สุเมธ พลชัย ท่าแร้ง 37/80
2130 นาง รัชฎาพร ศรีแก้ว ท่าแร้ง
2131 นางสาว ขวัญใจ ยิ้มประดิษฐ์ ท่าแร้ง
2132 นาย สุทิน อินทร์อ่ำ ท่าแร้ง 45/46
2133 นาย อวยชัย พันละม้าย ท่าแร้ง 43/26
2134 นาง วิมล ชูเกียรติ ท่าแร้ง 150/41
2135 นางสาว วันทนา เนืองอนันต์ ท่าแร้ง 8/65
2136 นาย จรินทร์ คงสกุล ท่าแร้ง 9/7
2137 นาง ยุพิน มาสันต์ ท่าแร้ง 79/142
2138 นางสาว นันทิชา คงเปี่ยม ท่าแร้ง 102/494
2139 นาย มานพ วัฒนนราธร ท่าแร้ง 71
2140 นาง ธิดา สูงสถิตานนท์ ท่าแร้ง 80/3
2141 นาย กิตติ พลายสีนิล ท่าแร้ง 116
2142 นางสาว รัตนา เวทวัฒนาพิบูล ท่าแร้ง 200/5
2143 นาย จำปี บุญคุ้ม ท่าแร้ง 8/1
2144 นางสาว อรุโณทัย หมายเจริญ ท่าแร้ง 37/145
2145 นาง จันทรา พลับพลึง ท่าแร้ง 85
2146 นางสาว ยุวดี มัชฉิมานนท์ ท่าแร้ง 24/102
2147 นาย แผน การขันธี ท่าแร้ง 102/579
2148 นางสาว ลลิตา เกตุมาตร ท่าแร้ง
2149 นาย วุฒิพงษ์ ธรรมรัตนางกูร ท่าแร้ง 37/136
2150 นาง สนั่น บุญม่วง ท่าแร้ง 100/1
2151 นางสาว นงเยาว์ สอนพลทัน ท่าแร้ง 2/29
2152 นาย ประชา ใจสุข ท่าแร้ง 32/273
2153 นาย วีรยุทธ พันธ์พานิช ท่าแร้ง 54/1
2154 นาย สมาน โดยดี ท่าแร้ง 144/39
2155 นางสาว ยุพา สุขสอาด ท่าแร้ง 150
2156 นาย สมชาย นาคเกษม ท่าแร้ง 70/208
2157 นาย อธิปพัฒน์ สุวรรณธนภาคย์ ท่าแร้ง 89/406
2158 นาย วิชัย ปวงคำ ท่าแร้ง 19/226
2159 นางสาว ใหม่ สมบัติวงศ์ ท่าแร้ง
2160 นาย บรรทม เทียนทอง ท่าแร้ง 4/137
2161 นาย สัมพันธ์ โชคชัยพรรักษ์ ท่าแร้ง 6/62
2162 นาย ศักดา แจ้งแก้ว ท่าแร้ง 6/256
2163 นางสาว ไหมแก้ว เสนาะ ท่าแร้ง
2164 นาย เกษมศักดิ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ท่าแร้ง 108/5
2165 นาง บุญทิ้ง บัวหลวง ท่าแร้ง
2166 นางสาว วรรณทิพย์ ศิริฤกษ์รัตนา ท่าแร้ง 89/131
2167 นางสาว พุดเตย ตาฬวัฒน์ ท่าแร้ง 78/7
2168 นางสาว ชลาธร สกุณี ท่าแร้ง 99/112
2169 นางสาว พราวพิรัช วงษา ท่าแร้ง 127/11
2170 นาย กิจจา เชาวนะกิจ ท่าแร้ง 22
2171 นาย แสวง คงกัน ท่าแร้ง 32
2172 นาย กุศล ศรีเจริญ ท่าแร้ง 3
2173 นาง เตือนตา โปทอง ท่าแร้ง
2174 นางสาว นวรัตน์ จิระพันธ์ทิพย์ ท่าแร้ง 56/227
2175 นาย มนัส บุนฑารักษ์ ท่าแร้ง 142/11
2176 นาง สมจิตต์ พรสี่ภาค ท่าแร้ง 257
2177 นาย สมชาย ศรีสุนทร ท่าแร้ง 501/248
2178 นาย ศุภวุฒ มโนจันทร์ ท่าแร้ง 134/244
2179 นาง อัมพร ยืนยงวัฒนากร ท่าแร้ง 146/6
2180 นาง ดุจพิสมัย สุทธิสาคร ท่าแร้ง 20/27
2181 นาง อัมพร โอคิชิม่า ท่าแร้ง 232/4
2182 นาย ทรงกลด ไชยเมืองมา ท่าแร้ง 189/13
2183 นางสาว บุญชอบ เพ็ชรสุกใส ท่าแร้ง 37/84
2184 นาง สมควร ทับทิม ท่าแร้ง 35/72
2185 นาย สุริยา นาเวียง ท่าแร้ง 42/38
2186 นางสาว ภาวดี ยืนยงวัฒนากร ท่าแร้ง 147/4
2187 นาย คณิน ผ่องลำเจียก ท่าแร้ง 24/167
2188 นาง รวีวรรณ สุวิทยะเสถียร ท่าแร้ง 44/68
2189 นาง นวลศิริ พวงผกา ท่าแร้ง 55
2190 นาย อิศรา ขำลออ ท่าแร้ง 37/116
2191 นาง อัญชลี เอมเจริญ ท่าแร้ง
2192 นาย นิรันดร์ ภูมาลัน ท่าแร้ง 29
2193 นาย สำเริง ฟื้นมา ท่าแร้ง 99/97
2194 นาย ไพรมย์ สุดภู่ทอง ท่าแร้ง 18/71
2195 นาง ปราณี มะปัญญา ท่าแร้ง 24/190
2196 นาง อุไรรัตน์ สายเพ็ญ ท่าแร้ง 134/75
2197 นาย อมร พงษ์มาลา ท่าแร้ง 19
2198 นางสาว สุกัญญา นาคล้วน ท่าแร้ง 38/274
2199 นาง รัญชิดา สิริเดชาภรณ์ ท่าแร้ง 89/498
2200 นาย ศราวุธ นาคสังข์ ท่าแร้ง 18/28
2201 นาย เรืองเดช รัตนบุรมย์ ท่าแร้ง 159/367
2202 นางสาว ตุ๋ย บุญภักดี ท่าแร้ง 134/249
2203 นาง วรรณยุพา หิรัญฤทธิ์ ท่าแร้ง 119/330
2204 นาย สมชาย ยืนยง ท่าแร้ง 37/120
2205 นาย วิจักขณ์ เอียดแก้ว ท่าแร้ง 102/216
2206 นาย โกเมธ ชื่นใจ ท่าแร้ง
2207 นาง เจนจิราณ์ เตี้ยมานะ ท่าแร้ง 6/74
2208 นางสาว ศศิธร ศรีเชียงขวาง ท่าแร้ง 35/56
2209 นางสาว กรรณาภรณ์ สุวรรณอุดมกิจ ท่าแร้ง
2210 นาง จินตนา ค้อมทอง ท่าแร้ง
2211 นาย ไพฑูล อารีภักดิ์ ท่าแร้ง 190
2212 นางสาว จินตนา ภุมรินทร์ ท่าแร้ง 111
2213 นางสาว อุบลทิพย์ วงศ์ไชยรัตนกุล ท่าแร้ง
2214 นาง สุรางค์ วสุลิน ท่าแร้ง 137/85
2215 นาย กฤษณะ ภุมรินทร์ ท่าแร้ง 111/1
2216 นาย สุวรรณ์ หอมกรุ่น ท่าแร้ง 18/251
2217 นาย กรมสิทธิ์ สวัสดี ท่าแร้ง 15
2218 นางสาว กิ่งนภา ขำโต ท่าแร้ง
2219 ว่าที่ร.ต. อดิศร กรไกร ท่าแร้ง 20/9
2220 นาย สามารถ ทรงผาสุข ท่าแร้ง 102/10
2221 นาง ลัดดาวัลย์ อารีภักดิ์ ท่าแร้ง 195
2222 นาง รัชนี สัมภวมาน ท่าแร้ง 28/44
2223 นางสาว ต้อย หนูสู ท่าแร้ง 30
2224 นาง อรปรียา แสงอรุณ ท่าแร้ง 34/4
2225 นาง บังอร แสงสุด ท่าแร้ง 18/72
2226 นาง สุวลี กุลอาจยุทธ ท่าแร้ง 329/1
2227 นาง อังคณา แก้วดวงใหญ่ ท่าแร้ง 6/262
2228 นาย ไสว ประสาวะนัง ท่าแร้ง
2229 นาย จรัส จะสุวัต ท่าแร้ง 48/4
2230 นางสาว นงรัก ชูเลิศ ท่าแร้ง 48/31
2231 นาง อรพัส บางยี่ขัน ท่าแร้ง 121/59
2232 นาง กัณหา ฝุ่นเงิน ท่าแร้ง 6/237
2233 นางสาว จุฑามาศ บุตรสืบผล ท่าแร้ง
2234 นาย ประจักร์ จงวิไลเกษม ท่าแร้ง 6/142
2235 นาย เอกรัฐ ตั้งชัยศิริรักษ์ ท่าแร้ง 37/104
2236 นาย ประสิทธิ์ วิทยาโรจน์วงศ์ ท่าแร้ง 102/199
2237 นาย สมนึก โพธิ์ดิษฐศิริ ท่าแร้ง 100/1
2238 นางสาว จิญญญา ภู่พัวพันธ์ ท่าแร้ง 79/60
2239 นาย ธีระชัย โประยานี ท่าแร้ง
2240 นาย สมศักดิ์ แซ่ห่าน ท่าแร้ง
2241 นาย สุวิทย์ แซ่ก้วย ท่าแร้ง 78/257
2242 นาย พิชญ์พูม โกสัยยะ ท่าแร้ง 159/580
2243 นางสาว รัชนี โพธิ์์ดิษฐศิริ ท่าแร้ง 30
2244 นาย พงษ์วิวัฒิ นันทวโนทยาน ท่าแร้ง 6/12
2245 นาย ศุภชัย มณีวรรณ ท่าแร้ง 148/56
2246 นาย อิศเรศ อุดมพิทยาคม ท่าแร้ง 68/17
2247 นาย เอกราช ระนาดแก้ว ท่าแร้ง 117/221
2248 นาย อัครพัชร์ อภิชิต ท่าแร้ง 1/21
2249 นาง ภาวนา ทวยศิริ ท่าแร้ง 86
2250 นาย ธนพัฒน์ วัฒนายิ่ง ท่าแร้ง 102/270
2251 นาย ณัฏฐพล วงศ์ถิระศักดิ์ ท่าแร้ง 159/87
2252 นางสาว ดวงแข เดสันเทียะ ท่าแร้ง 273
2253 นาง สมร อภิชิต ท่าแร้ง 1/22
2254 นางสาว ทรงสุดา สมถวิล ท่าแร้ง 87/44
2255 นาย สมาน เดชหาร ท่าแร้ง 128/30
2256 นางสาว สายชล เอกะโยธิน ท่าแร้ง 299/3
2257 นางสาว สมบุญ พุทพงษ์ ท่าแร้ง 7
2258 นางสาว สุภารัตน์ บัวอินทร์ ท่าแร้ง 148/91
2259 นาง อุไรรัตน์ เจียมรุ่งรักษา ท่าแร้ง 102/314
2260 นาย ประจำ ปลอยโคกสูง ท่าแร้ง
2261 นาง ทองปอนด์ เที่ยงจิตต์ ท่าแร้ง 90/54
2262 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ท่าแร้ง 90/101
2263 นางสาว บังอร เพ็ชรคง ท่าแร้ง 139/81
2264 นาย ลำพูล เทียนคำศรี ท่าแร้ง
2265 นางสาว ภัสรภรณ์ ประสพสุข ท่าแร้ง 1/87
2266 นางสาว อาทิตยา กองเมือง ท่าแร้ง 78/96
2267 นาย อนันต์ หน่อสุวรรณ ท่าแร้ง 1/236
2268 นาย วัชรพล แสนสุดใจ ท่าแร้ง 145/9
2269 นาง นพรัตน์ จินตกสิกรรม ท่าแร้ง 37/31
2270 นาย วิชัย แก้วจินดา ท่าแร้ง 501/115
2271 นาย วรชัย หิรัญพฤกษ์ ท่าแร้ง 44/43
2272 นาย เครือวัลย์ ประภาสถิด ท่าแร้ง 722
2273 นาย พัฒนา พงษ์ศิริ ท่าแร้ง 44/28
2274 นาย จักตรี มีสมบัติ ท่าแร้ง 117/169
2275 นาย ไกรลักษณ์ งามโสภา ท่าแร้ง 137/300
2276 นาย ภูวดล โกศัลวิตร ท่าแร้ง 102/10
2277 นาย โสภณ ชาญยุทธิ์ ท่าแร้ง 111/798
2278 นาย สหัส พูนทอง ท่าแร้ง 18/283
2279 นาย กิตติ อุยพานิชยนต์ ท่าแร้ง 78/125
2280 นาย จรัส ประภาสถิต ท่าแร้ง 90/60
2281 นางสาว ตรีสุคนธ์ วิริยะภราดร ท่าแร้ง 18/186
2282 นาง ชำเรือง บัวชุมสุข ท่าแร้ง 98/23
2283 นาย สรายุทธ์ พยัคฆ์คุ้ม ท่าแร้ง 147
2284 นาง ธิติมา สิงห์ทา ท่าแร้ง 37/42
2285 นาง รัตนา ทับแว่ว ท่าแร้ง 148/80
2286 นางสาว อรุณี แกมขุนทด ท่าแร้ง 102/471
2287 นาย นพนันท์ ทองจันทร์ ท่าแร้ง 37/21
2288 นาย สาธร ชุมนุน ท่าแร้ง 57/11
2289 นางสาว จิราภรณ์ สมผล ท่าแร้ง 28/7
2290 นาง จารุณี พรรณรัตน์ ท่าแร้ง 99/9
2291 นาย อุทัย ชูเกลี้ยง ท่าแร้ง 19/134
2292 นาย มนตรี พรรณรัตน์ ท่าแร้ง 33/227
2293 นาง อรอุมา พิมพ์ประชา ท่าแร้ง
2294 นาง เสาวนีย์ ยอดศิลป์ ท่าแร้ง 98/67
2295 นาย มาศธร พรรณรัตน์ ท่าแร้ง 99/10
2296 ร.ต.หญิง ศรีนคร เรืองฤทธิรงค์ ท่าแร้ง 28
2297 นางสาว สมจิตร บัวเพ็ชร ท่าแร้ง 39/250
2298 นาย วรรณศร ศิริวังโส ท่าแร้ง 99/152
2299 นาย อนุบุต สามบุญมี ท่าแร้ง 6/197
2300 นาง ดรุณี สาใจ ท่าแร้ง 71/26
2301 นาย มีชัย บุตรพรม ท่าแร้ง 73/1
2302 นาย สฤษฎี นิธิกิจภักดี ท่าแร้ง 17/125
2303 นางสาว วรรณา พงษ์พยัคฆ์ ท่าแร้ง 117/40
2304 นาง วาสนา กะกามัน ท่าแร้ง 155/29
2305 นาง ประนอม พงษ์พยัคฆ์ ท่าแร้ง 117/35
2306 นาง นันท์วดี สาบ้านกล้วย ท่าแร้ง 68/8
2307 นางสาว ปราลิชาติ จันทวงศ์ ท่าแร้ง 109
2308 นาย วิระ กาฬศิริ ท่าแร้ง 1/24
2309 นางสาว จิตรลดา สังข์ประสิทธิ์ ท่าแร้ง 57/3
2310 นาย เย็นจิตต์ สุวรรณพืช ท่าแร้ง 139/30
2311 นางสาว พิมาน อาชอง ท่าแร้ง
2312 นาง นันตพร ผุดวารี ท่าแร้ง
2313 นาง อุมาพิมพ์ สุวรพันธ์ ท่าแร้ง 1/39
2314 นาย เกียรติศักดิ์ ทำเลนา ท่าแร้ง 92/81
2315 นางสาว เลียม ยังเจริญ ท่าแร้ง 34/3
2316 นาย อำนวย หมีเม่น ท่าแร้ง 34
2317 นาง สมใจ กล่ำแดง ท่าแร้ง 92/1
2318 นาย สงการ หันตุลา ท่าแร้ง 6/486
2319 นางสาว จินดารัตน์ คำวงศ์ ท่าแร้ง
2320 นางสาว พิรดา จันทรังษี ท่าแร้ง 17/133
2321 นาย บุญชู บัวรับพร ท่าแร้ง 54/1
2322 นาย สุมล แก้วงาม ท่าแร้ง 22/3
2323 นาย เอกชัย อาชาโชติธรรม ท่าแร้ง 1/223
2324 นาง ปาลิดา บุญเซียม ท่าแร้ง 102/606
2325 นางสาว นริสา รอสมิง ท่าแร้ง 45/11
2326 นาง อำนวย บุญเพิ่ม ท่าแร้ง
2327 นาย ยุทธ ลายสังข์ ท่าแร้ง 111/31
2328 นางสาว ศศิวิมล แจ้งใจ ท่าแร้ง 19/234
2329 นาง แม้น แจ่มกระจ่าง ท่าแร้ง 78
2330 นาย นิเวสน์ พุ่มจิ๋ว ท่าแร้ง 111/37
2331 นาย โสภณ รัตนมณีย์ ท่าแร้ง 19/74
2332 นาง มณีรัตน์ สุวรรณะ ท่าแร้ง 64/4
2333 ส.ต.อ. โกวิทย์ งามหอม ท่าแร้ง 78/134
2334 นาย สันทน์ เชียงทึก ท่าแร้ง 18/354
2335 นาย บุญมา ตากรวด ท่าแร้ง 6/146
2336 นางสาว อาภาภรณฺ ปูรณโชติ ท่าแร้ง 1/24
2337 นาย ถนอม เทียนงาม ท่าแร้ง 89/351
2338 นางสาว นิตยา เกตุอ่วม ท่าแร้ง 50/2
2339 นาย กำพล ใจกล้า ท่าแร้ง 43/1
2340 นาย สมนึก สันติภาตะนันท์ ท่าแร้ง 139/25
2341 นาย ภัษเภณ เกตุอ่วม ท่าแร้ง 8/58
2342 นางสาว สุฤทัย ศรีงามเมือง ท่าแร้ง
2343 นางสาว จุฑามาศ วีรชาติไกรเกริก ท่าแร้ง 137/339
2344 นางสาว มธุรส ทับทิมทอง ท่าแร้ง 6/346
2345 นางสาว กิ่งกาญจน์ เกตุอ่วม ท่าแร้ง 8/57
2346 นาย สำราญ โต๊ะเล็ก ท่าแร้ง 74/6
2347 นาย บุญธรรม เตชะ ท่าแร้ง 89/258
2348 นาง เสริม เกตุอ่วม ท่าแร้ง 8/17
2349 นาง กัญญาพร ลาวัตพรม ท่าแร้ง 89/347
2350 นาย บุญทัน ลอมไธสง ท่าแร้ง 38/2
2351 นาง ขาว สีแสง ท่าแร้ง 49/1
2352 นาง แม้น นกแจ้ง ท่าแร้ง 81/3
2353 นาย ประดิฐ มวลมนตรี ท่าแร้ง 6/165
2354 นาย เฉลิม มุขทอง ท่าแร้ง 117/48
2355 นางสาว ทองเลื่อน รักพืช ท่าแร้ง 36
2356 นาย พูลศักดิ์ เที่ยงตรง ท่าแร้ง 78/212
2357 นาง ลำใย เพิ่มความประเสริฐ ท่าแร้ง 95/7
2358 นางสาว นันทนา ประดับทอง ท่าแร้ง 18/157
2359 นาง หทัยรัตน์ ติยะสุวรรณ ท่าแร้ง 6/564
2360 นาย ดุษฏี ฉิมอิ่ม ท่าแร้ง 53/3
2361 นางสาว ทองมณี ภูมิสวัสดิ์ ท่าแร้ง 89/287
2362 นาย ธรรมนูญ โพรามาต ท่าแร้ง 15/9
2363 นางสาว นงค์ลักษณ์ กลิ่นมาลัย ท่าแร้ง 60/6
2364 นาย ปรีชา สะนิ ท่าแร้ง 118/9
2365 นางสาว โสภา คล้ายวรรณ์ ท่าแร้ง
2366 นาง อัมพันธุ์ นุ้ยประสิทธิ์ ท่าแร้ง 36/1
2367 นางสาว อุไรวรรณ สระประไพ ท่าแร้ง
2368 นาย สุริยา พูลเจริญ ท่าแร้ง 101/8
2369 นาง สมศรี ฉวีหาญ ท่าแร้ง 117/210
2370 นางสาว พันธนันท์ มุลคุตร ท่าแร้ง 18/121
2371 นาย ธิดารัตน์ เอ็คเคิ้ลส์ ท่าแร้ง 83/149
2372 นาง ระเบียบ ศิลธรา ท่าแร้ง 384
2373 นางสาว รัตนา หอประสาททอง ท่าแร้ง 148/33
2374 นาย สาธิต แก่นมั่น ท่าแร้ง 105/1
2375 นาง จงรักษ์ วิชัยดิษฐ ท่าแร้ง 99/99
2376 นาย วิทยา ก่อบัว ท่าแร้ง 19/62
2377 นาง อรสา อุทัยเลี้ยง ท่าแร้ง 145
2378 นางสาว จริยา ไวอาษา ท่าแร้ง 70/266
2379 นางสาว รุ่งนภา สีแซก ท่าแร้ง
2380 นางสาว พัทธรักษ์ศกรณ์ สารภักดิ์ ท่าแร้ง 30
2381 นาง พิจิตรา ชินหวาน ท่าแร้ง 78
2382 นาย คำสิงห์ ทองสุข ท่าแร้ง 134/72
2383 นาย สุชาติ เทียนสิงห์ ท่าแร้ง 146/79
2384 นาย วินัย เชียรวิทยาคุณ ท่าแร้ง 96/44
2385 นาง ภัค บุตรดาวงศ์ ท่าแร้ง 37/75
2386 นาย สามารถ เนียรทะศสตร์ ท่าแร้ง 6/128
2387 นาย พนม ทองสันเทียะ ท่าแร้ง 119/155
2388 นาง นงลักษณ์ ธูปะเตมีย์ ท่าแร้ง 70/235
2389 นางสาว ณัฐชนก พรมมา ท่าแร้ง 159/352
2390 นางสาว สุรีย์ภัค ศรีธาดาธนวัชร์ ท่าแร้ง 102/356
2391 นางสาว วิภาดา ทับทิมหิน ท่าแร้ง 134/118
2392 นาย อ่อนสา แสนสุด ท่าแร้ง
2393 นางสาว อรพรรณ แซ่ลิ้ม ท่าแร้ง 6/536
2394 นาง อภิญญา พานิชรัตน์ ท่าแร้ง 222/347
2395 นางสาว ยุพา แซ่หล่อ ท่าแร้ง 52/21
2396 นาย ประสิทธิ์ เผ่ากัณหา ท่าแร้ง 141/2
2397 นาย นิรันดร์ มหกรรมโกลา ท่าแร้ง 6/132
2398 นางสาว ดวงจันทร์ วงษ์ใหญ่ ท่าแร้ง 6/586
2399 นาง วรรณภา ทองหลาง ท่าแร้ง 103/5
2400 นาง ศรีสุวรรณ์ คงสกุล ท่าแร้ง 4/1
2401 นาย สมชาย นุชเกิด ท่าแร้ง 79/143
2402 นาย ณธีพัฒน์ วุฒิธนัตเสถียร ท่าแร้ง 189/71
2403 นาย นันทกร พรมวิหาร ท่าแร้ง 159/307
2404 นาย วิชัย พรนิคม ท่าแร้ง 139/299
2405 นาง ชุติมา เสือโต ท่าแร้ง 24/26
2406 นาย ธวัช มากสังข์ ท่าแร้ง 150/46
2407 นางสาว อุไรรัตน์ มุ่งพิมาย ท่าแร้ง 79
2408 นางสาว นภาพร ยุธวชาติ ท่าแร้ง 41/6
2409 นาง สำเริง สุขสอาด ท่าแร้ง 32
2410 นาย วัลลภ คงขจร ท่าแร้ง 78/116
2411 นาง วิกันดา มานะ ท่าแร้ง 78/256
2412 นาย นาค สร้างนอก ท่าแร้ง 49
2413 นาย ประพันธ์ อนุทรรศนกุล ท่าแร้ง 79/76
2414 นาย ไพบูลย์ ปุ่นนอก ท่าแร้ง 96/96
2415 นาย นิคม กูครองทอง ท่าแร้ง 38/154
2416 นาง รุ้งราวัลย์ พรประเสริฐ ท่าแร้ง 150/37
2417 นาย สุรศักดิ์ เจริญกิจมงคล ท่าแร้ง 90/23
2418 นาย สาคร ทองชั่ง ท่าแร้ง 56/1
2419 นาย เอนก พรประเสริฐ ท่าแร้ง 150/38
2420 นางสาว บุญนาค นิตย์กลาง ท่าแร้ง 92/86
2421 นาง อนันต์ ปิ่นประยูร ท่าแร้ง 37/47
2422 นาย ปัทมาวดี โชคชัย ท่าแร้ง 6/332
2423 นาง ประทุม ศิริบูรณะกูล ท่าแร้ง 1/256
2424 นาง พันนี ชุมสีดา ท่าแร้ง 20
2425 นาย สมศักดิ์ศรี สุขเขียว ท่าแร้ง 121/67
2426 นาย ฉัตรชัย ชัยลอม ท่าแร้ง 13/289
2427 นางสาว ปาณะดา สุพิพัฒนโมลี ท่าแร้ง 89/193
2428 นาย รัตนะ ทองแป้น ท่าแร้ง 42/6
2429 นางสาว จงกลณี เอมบำรุง ท่าแร้ง
2430 นาย วิชัย สุขสอาด ท่าแร้ง 26
2431 นางสาว กฤตยา แพร่เขตการ ท่าแร้ง 89/194
2432 นาย สมบัติ พลอยส่งศรี ท่าแร้ง 215
2433 นาย พิเชฐ ฉ่ำสดใส ท่าแร้ง 62/10
2434 นาง จิรภัทร นิยมโชค ท่าแร้ง
2435 นาย ทศพร บุญเกื้อ ท่าแร้ง 18/147
2436 นางสาว รวิปรียา พรมนอก ท่าแร้ง 79/31
2437 นาย อิทธิ ลักษณพรหม ท่าแร้ง 377
2438 นางสาว สุวรรณา แสงวงษ์ ท่าแร้ง 16
2439 นาย ฐิติโชติ พามี ท่าแร้ง 38/194
2440 นาง อรอุมา ประเสริฐวัฒนะ ท่าแร้ง 38/384
2441 นาง พรเพ็ชร์ เลิศลักษณา ท่าแร้ง 94/115
2442 นาย มนตรี มาลยเวช ท่าแร้ง 129/3
2443 นาง อัมพร จักรสาร ท่าแร้ง 59/25
2444 นาง วัลลี เกิดธูป ท่าแร้ง
2445 นาย พิษณุ ศรีประเสริฐ ท่าแร้ง 30
2446 นาย อนุวัตร กีแก้ว ท่าแร้ง
2447 นาย สมพร เพชรสูงเนิน ท่าแร้ง
2448 นาง เล็ก ประเสริฐทรัพย์ ท่าแร้ง 255/5
2449 นางสาว ปิยะนุช คุ้มวงษ์ ท่าแร้ง 119/184
2450 นาย กิตติพงศ์ วิลัยปาน ท่าแร้ง 28
2451 นาย สรรค์ เล็กวิชัย ท่าแร้ง 159/351
2452 นางสาว สุปราณี บุอ่อน ท่าแร้ง 148/15
2453 นางสาว เจียวฮัว แซ่หุน ท่าแร้ง 89/206
2454 นาย มานิตย์ นิ่มนวล ท่าแร้ง 66/1
2455 นาย นางรัชนี แก้วสุภา ท่าแร้ง
2456 นางสาว มิลินดา นาคภูมิ ท่าแร้ง 19/183
2457 พลเรือตรี เขียน ภิรมย์ชาติ ท่าแร้ง 60
2458 นางสาว สาคร รุ้งสันเทียะ ท่าแร้ง
2459 นางสาว สมศรี เชาว์ดำริห์กุล ท่าแร้ง 11/20
2460 นางสาว อรพรรณ์ วานิชศรกุล ท่าแร้ง 194/1
2461 นางสาว มยุรีย์ โพธิ์เจริญ ท่าแร้ง 142/91
2462 นาง สุชาดา อิ่มเสม ท่าแร้ง 60/2
2463 นาย ณรงค์ชัย ชูชาญ ท่าแร้ง 160
2464 นาย ศุภากร ทองไทย ท่าแร้ง 150/1
2465 นางสาว วนิดา จิตร์ประไพ ท่าแร้ง 55/3
2466 นางสาว วิไลกุล บุญพรหม ท่าแร้ง 16/5
2467 นาง จิตติมา มั่งดี ท่าแร้ง 159/677
2468 นาย กฤตชลัท โตสะอาด ท่าแร้ง 32
2469 นาย เที่ยง นาทอง ท่าแร้ง
2470 นาง นุจรินทร์ ประชาราษฎร์ ท่าแร้ง 24/112
2471 นางสาว วัฒนา ไชยโอซะ ท่าแร้ง 8/33
2472 นางสาว มาลิณี ล้อมสมบัติ ท่าแร้ง 65/18
2473 นาง จริยา นันจินดา ท่าแร้ง
2474 นาย ชัยธวรรธ์ ฟักอ่วม ท่าแร้ง 109/9
2475 นาย สมนึก คำฝอย ท่าแร้ง 17
2476 นาย นรินทร์ ทับเที่ยง ท่าแร้ง 142/15
2477 นาย ชัยนันท์ ชินวงศ์ ท่าแร้ง 11
2478 นาง แจ่ม ต๊ะปัญญา ท่าแร้ง 124
2479 นาย พรเทพ เหล็งทอง ท่าแร้ง 75
2480 นาง ปาริชาติ เพชรสุวรรณ ท่าแร้ง 1182
2481 นางสาว จีรนันท์ ศิลปสิทธิ์ ท่าแร้ง 2/120
2482 นาง อนงค์นาฏ สุระกิจ ท่าแร้ง 4
2483 นาง ระเบียบ แถวทับ ท่าแร้ง 117/287
2484 นาง สุวัสสา วัณณะวิโรจน์ ท่าแร้ง 90/17
2485 นาย สละ โพธิ์แพงพุ่ม ท่าแร้ง 37/201
2486 นางสาว ปรีชา ติรสมบูรณ์สิริ ท่าแร้ง 12
2487 นาย นฤดล เปฎะพันธุ์ ท่าแร้ง 2/152
2488 นาง ทิพย์ มิตรเจริญรัตน์ ท่าแร้ง 258/12
2489 นาง วันทนีย์ เพียรเศวตพิทยา ท่าแร้ง 102/87
2490 นาย ชาญชัย เปี้ยวนิ่ม ท่าแร้ง 29/1
2491 นาย พิบูลย์ ตุ้มวัฒนา ท่าแร้ง 90/13
2492 นาย ฉัตรไพฑูรย์ มหิตธิ ท่าแร้ง 45/9
2493 นางสาว ศศิภา ชื่นอุรา ท่าแร้ง 118/4
2494 นาย อำนวย มั่นฤทัย ท่าแร้ง 44/4
2495 นาย ทนัน กองจรูญ ท่าแร้ง 35/32
2496 นาย สาโรจน์ โทนแก้ว ท่าแร้ง 254
2497 นาง สุดารัตน์ นาควิเชตร์ ท่าแร้ง 293
2498 นาย ประจักษ์ หุ้ยเวชศาสตร์ ท่าแร้ง 19/59
2499 นาย มานะ แก้วทิพยเนตร์ ท่าแร้ง 90/37
2500 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เมืองทอง ท่าแร้ง 29/179
2501 นาย จุไร หริ่มเจริญ ท่าแร้ง 54/1
2502 นาง อมรา มานะประทีป ท่าแร้ง 19/106
2503 นาย ทรงศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ท่าแร้ง 55
2504 นาย ธนัท ประเทืองผล ท่าแร้ง
2505 นาง ฐาพัช ตรีสงวนจันทร์ ท่าแร้ง 145/75
2506 นางสาว จำเรียง แก้วโสภาค ท่าแร้ง 142/48
2507 นาย กิตติ อิศรเวชกุลชัย ท่าแร้ง 90/192
2508 นางสาว ยุพา สัจจาแก้ว ท่าแร้ง 6/384
2509 นาง วันดี มาลยเวช ท่าแร้ง 129
2510 นางสาว ชวัลนาถ ศรีโคตร ท่าแร้ง 48/26
2511 นาย ดำรงค์ ยิ้มประดิษฐ์ ท่าแร้ง 102/4
2512 นาย ศุภเลิศ เจริญเลิศ ท่าแร้ง 149/57
2513 นางสาว โยทะกา กาญจนะวรรณะ ท่าแร้ง 90/30
2514 นาย พิทักษ์ ภูมูล ท่าแร้ง 19/133
2515 นาย โปย นิยมนา ท่าแร้ง 220
2516 นางสาว วชิราภรณ์ ศิริเพ็ญ ท่าแร้ง 159/159
2517 นาย ชาติ ทองดี ท่าแร้ง 33/3
2518 นาง โสภิญ รุ่งเรือง ท่าแร้ง 216/6
2519 นางสาว สุนิสา สำเภา ท่าแร้ง 6/518
2520 นาย พงศ์ศักดิ์ ศรีเนาว์ ท่าแร้ง 73/3
2521 นาย ประดิษฐ์ แจ่มจำรัส ท่าแร้ง 81
2522 นาง เทศ มั่นจิต ท่าแร้ง 6
2523 นางสาว สำรวย เบียดตะคุ ท่าแร้ง 139/226
2524 นาย นพดล ปานไพลิน ท่าแร้ง 98/78
2525 นาง วิชุรณี สังวรบุตร ท่าแร้ง 102/361
2526 นาย ทศพล ครจงโก ท่าแร้ง 138/11
2527 นาย พงษ์สุทธิ์ เรืองเดชชาวิวัฒน์ ท่าแร้ง 41/12
2528 นางสาว โชติกา โชติเมธารัตน์ ท่าแร้ง 62/74
2529 นาย สุริยา เพชรเศรษฐ ท่าแร้ง 102/351
2530 นาง เพียงใจ ทองเรือง ท่าแร้ง 19/116
2531 นาง บุญมา สุขสมหาญ ท่าแร้ง 39/1
2532 นาย วิรัตน์ หอมจิตร ท่าแร้ง 28/12
2533 นางสาว วันเพ็ญ คงพูล ท่าแร้ง 102/277
2534 นาย จำลอง ชื่นใจดี ท่าแร้ง 189
2535 นางสาว พัชรี ทองสวัสดิ์ ท่าแร้ง 102/131
2536 นาย ปัญจพร เกาฎีระ ท่าแร้ง 121/69
2537 นาง รัชนี พงษ์ขวัญ ท่าแร้ง 99/147
2538 นางสาว เมริษา พิกากัน ท่าแร้ง 2/50
2539 นาย อุดมชัย เทียนชัยมงคล ท่าแร้ง 89/165
2540 นาย วัชระ นิลดำรงค์ ท่าแร้ง 89/337
2541 นาย โสภณ ลีตะชีวะ ท่าแร้ง 980
2542 นางสาว ณัชชารีย์ จิตร์รัตน์ติกร ท่าแร้ง 201/16
2543 นาย สายัณห์ เพ็ชรหงษ์ ท่าแร้ง 24/107
2544 นางสาว นันทวัน สมบัติยานุชิต ท่าแร้ง 155/58
2545 นาง สำอาง จำอวด ท่าแร้ง 71/114
2546 นาง ชูศรี ละอองแก้ว ท่าแร้ง 17/36
2547 นางสาว วิไล ชูสนิท ท่าแร้ง 14/1
2548 นาง ปรานอม เจริญวงศ์ ท่าแร้ง 17/29
2549 นาง บรรเจิด แก้วไกรหาญ ท่าแร้ง 22
2550 นาย พงศ์สวัสดิ์ นิมาธนวิบูลย์ ท่าแร้ง 38/261
2551 นาย ณัฐวุฒิ เกษมสุข ท่าแร้ง 18/219
2552 จ.ต. สกล มีบุญ ท่าแร้ง 89/560
2553 นาย สิทธิชัย พานพบ ท่าแร้ง 78/144
2554 นางสาว ศลิษา แซ่เหลียง ท่าแร้ง 6/344
2555 นาง อรภา วงษ์สมัย ท่าแร้ง 938
2556 นาย วิชากร วิชัยพรหม ท่าแร้ง 79
2557 นางสาว พรนภา ธรรมาธิวัฒน์ ท่าแร้ง 118/265
2558 นาง พัชรี ไชยศิลป์ ท่าแร้ง 99/99
2559 นาย สมชาย แซ่เบ๊ ท่าแร้ง 55/61
2560 นาย ชาญชัย บุเกตุ ท่าแร้ง 142
2561 นาย อาจิณต์ บุญแล ท่าแร้ง 102/203
2562 นาย เติมเพชร สุขคณาภิบาล ท่าแร้ง 189/28
2563 นาย ไมตรี ชมภู ท่าแร้ง 28/11
2564 นางสาว ปัทมา รักใหม่ ท่าแร้ง 264/4
2565 นาย ปิยะ เลขนอก ท่าแร้ง 117/254
2566 นาง ประยูร มูลประหัส ท่าแร้ง 33/115
2567 นางสาว ณัฐธิดา จัดนอก ท่าแร้ง 117/280
2568 ร.ต. สุดใจ ก้อนฉิม ท่าแร้ง 22/168
2569 นาย สพชัย ขยันหา ท่าแร้ง 37/9
2570 นาง มาเรียม วรประเสริฐ ท่าแร้ง 18/298
2571 นาง อุษา สถิติรัต ท่าแร้ง 102/360
2572 นาย บรรจบ คงทอง ท่าแร้ง 29/29
2573 นาง วิไล อภิเดช ท่าแร้ง 49/21
2574 นาย บุญมี พรหมบุตร ท่าแร้ง 102/7
2575 นาง ชัชนันท์ สอิ้งทอง ท่าแร้ง 99/10
2576 นาง พัชนี ฟักทอง ท่าแร้ง 18/13
2577 นาง แตงอ่อน อินทร์กง ท่าแร้ง 241
2578 นาง รัตนา ธรรมสาร ท่าแร้ง
2579 นางสาว อัจฉรา ภู่แพร ท่าแร้ง 144/124
2580 นางสาว วิลาวัลย์ บุญศักดิ์ ท่าแร้ง 6/246
2581 นางสาว เจริญศรี พินิจผล ท่าแร้ง 71
2582 นาง ขวัญใจ อู่อรุณ ท่าแร้ง 89/163
2583 นาย อุทัย วัฒนถาวร ท่าแร้ง 119/192
2584 นาย สมมิตร คงทองจีน ท่าแร้ง 41/3
2585 นาย ทรงจักร์ พงษ์สุวรรณ ท่าแร้ง
2586 นาง อุไรวรรณ วรางกูร ท่าแร้ง 8
2587 ส.อ. ทองสุข แก้วโมรา ท่าแร้ง 14/10
2588 นาย ถาวร พงษ์สุวรรณ ท่าแร้ง 128/23
2589 นาย ประเสริฐ ทองสุก ท่าแร้ง 102/22
2590 นางสาว สุคนธา พันธ์จรูญ ท่าแร้ง 39/106
2591 นาย ทินกร สวามิวัสดุ์ ท่าแร้ง 134/108
2592 นาย ล้ำ แสงศรี ท่าแร้ง
2593 นาง สุพัณณา อมันตกุล ท่าแร้ง 12
2594 นาย ชาลี กนกโพธิ ท่าแร้ง 92/61
2595 นาย มงคล พุทธา ท่าแร้ง 56/2
2596 ส.ต.อ. แสวง สุทธิพันธ์ ท่าแร้ง 134/132
2597 นางสาว ภิญญดา วรทรัพย์ ท่าแร้ง 119/329
2598 นาง สมบูรณ์ ปลื้มญาติ ท่าแร้ง 41/5
2599 นาย นิตย์ ชูจิตร ท่าแร้ง
2600 นาย อิทธิกุล เพ็ชรงาม ท่าแร้ง 38/263
2601 นาง วรรณา พรหมเนตร ท่าแร้ง 126
2602 นางสาว สุภาพ เพ็ญเขียว ท่าแร้ง 89/142
2603 นาง อรทัย ติมาลา ท่าแร้ง 44/164
2604 นางสาว สาริณี ศรีวิไล ท่าแร้ง 102/459
2605 นางสาว นพลักษณ์ แสงอันประเสริฐ ท่าแร้ง 37/190
2606 นาย ข้นติ ภูมิคอนสาร ท่าแร้ง
2607 นาย พัฒนพงษ์ กาญจนพันธุ์ ท่าแร้ง 137/176
2608 นาย ศักดิ์ไสว สาขากิจ ท่าแร้ง 159/157
2609 นางสาว โชติกา สุพรรณศรี ท่าแร้ง 78/200
2610 นางสาว ประวิทย์ โพธิ์จำศีล ท่าแร้ง 6/416
2611 นาย จีรศักดิ์ ผิวงาม ท่าแร้ง 178/2
2612 นาย พรชัย กิตติวัฒโนคุณ ท่าแร้ง 1/79
2613 นาง กุลวสุ กนกสุรดานนท์ ท่าแร้ง 57/2
2614 พ.ต.ท. กมลวรรธ สุกใส ท่าแร้ง 99/6
2615 นาง ธิดารัตน์ ชวนขุนทด ท่าแร้ง 99/1
2616 นาย กฤตวิทย์ ฤทธิ์นิ่ม ท่าแร้ง 96/47
2617 นางสาว นิลรัตน์ รักพืช ท่าแร้ง 99/2
2618 นาย สำราญ ทองเพชร ท่าแร้ง
2619 นาย สุรชัย กรธนเดชา ท่าแร้ง 186
2620 นางสาว สุภาพร สัตตะนันท์ ท่าแร้ง 6/577
2621 นาง เมตตา วรรณะพิม ท่าแร้ง 2/58
2622 นาย เฉลิมชัย จันทร์คุณ ท่าแร้ง 279/2
2623 นาย ณรงศักดิ์ แซ่หลี ท่าแร้ง 2/60
2624 นาง ลำพูน แสงสิงห์ ท่าแร้ง 22/16
2625 นาง ละเบียบ ไม้ดง ท่าแร้ง
2626 นาย บุญเลิศ กันไพร ท่าแร้ง
2627 นาย พนัส เอี่ยมพานิช ท่าแร้ง 234
2628 นางสาว สมปอง เชื้อจันทึก ท่าแร้ง
2629 นาย สมหมาย อินทสูตร ท่าแร้ง 240
2630 นาย สุทธิพงษ์ มืดขุนทด ท่าแร้ง
2631 นาย รักพงษ์ บุญญขันธ์ ท่าแร้ง
2632 นาง สุบรรณ เมฆขุนทด ท่าแร้ง
2633 นาย กิตติศักดิ์ ตรังค์เกษตรสิน ท่าแร้ง
2634 นาย คณาพจน์ สุขสมหาญ ท่าแร้ง 44
2635 นางสาว ณัฐณี โตชัยกุล ท่าแร้ง 8/5
2636 นางสาว พรทิพย์ วิกิณิยะธนี ท่าแร้ง 74
2637 นาง สมพร ท่านใจวัง ท่าแร้ง 209/28
2638 นางสาว เมทินี อรรถวัฒนาพร ท่าแร้ง 111/1044
2639 นาย วินัย สละชีพ ท่าแร้ง 166
2640 นาย สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ท่าแร้ง 99/122
2641 นาง ธารทิพย์ เวคินวัฒนเศรษฐ์ ท่าแร้ง 99/123
2642 นาย ทินกร ทองดำ ท่าแร้ง 37/46
2643 นาย รักษพล เนื่องดุลยศักดิ์ ท่าแร้ง 96/93
2644 นางสาว ฉัตรทิพย์ ไชยเดช ท่าแร้ง
2645 นางสาว สุกัญญา หมื่นสี่ ท่าแร้ง
2646 นาย มานิตย์ บุญแจ้ง ท่าแร้ง 73/4
2647 นาง สุวิมล คำสวี ท่าแร้ง 157
2648 นางสาว ธนพร กิ่งรุ้งเพชร ท่าแร้ง 90/7
2649 นางสาว เบญจมาศ ผิดพันธ์ ท่าแร้ง
2650 นาย ดุลย์เดช ทิมอ่อน ท่าแร้ง 155/4
2651 นาย บุญมี แซ่หว่อง ท่าแร้ง 245/2
2652 นาย อำพร อุ้ยเหม็น ท่าแร้ง 35/2
2653 นาง กานต์มณี มงคลประดิษฐ์ ท่าแร้ง 143/64
2654 นาย วินิจ ฤทธิ์จรูญ ท่าแร้ง 102/420
2655 นาง กิตติมา กาญจนสมใจ ท่าแร้ง 268
2656 นางสาว อารียา เปียผึ้ง ท่าแร้ง 6/91
2657 นาย ชอบ เนตรขำ ท่าแร้ง 15/1
2658 นางสาว เจือ สุขสอาด ท่าแร้ง 59/2
2659 นางสาว อารีย์ พรหมพินิจพงศ์ ท่าแร้ง 55/43
2660 นาง ประดับ อุทัยทา ท่าแร้ง 117/260
2661 นาย กุศะกัญจน์ สิรินธรานนท์ ท่าแร้ง 38/190
2662 นางสาว เบญจมาภรณ์ สังข์สีทอง ท่าแร้ง 19/5
2663 นาย อนุศักดิ์ พงษ์แก้ว ท่าแร้ง
2664 นางสาว เอื้อมดาว ตันติ์จิตรเวชการ ท่าแร้ง
2665 นาง ประไพ มหาชยานนท์ ท่าแร้ง 6/678
2666 นาย รังสรรค์ วัฒนาศุภโชค ท่าแร้ง
2667 นางสาว วันเพ็ญ แสงเป๋า ท่าแร้ง 6/160
2668 นาง สุนิดา ขาวเธียร ท่าแร้ง 90/95
2669 นาย สมบูรณ์ จันทคาร ท่าแร้ง 19/169
2670 นางสาว อมรา รามัญจิตร ท่าแร้ง 139/33
2671 นาง จันทร์ฉาย บัวทอง ท่าแร้ง 24/2
2672 นางสาว ละมูล เครือศรี ท่าแร้ง 19/104
2673 นาย กิตติพร สมสถิตกุล ท่าแร้ง 5
2674 นาง อารีย์ เจริญพงศ์ ท่าแร้ง 114/5
2675 นางสาว พูลศรี แซ่หั่น ท่าแร้ง 44/147
2676 นาง ลำเจียก หิรัญศิริ ท่าแร้ง 6/5
2677 นาย ประธาน วรรณะศิลปิน ท่าแร้ง 170/1
2678 นาง สุมาลี โรจนสกุล ท่าแร้ง 24/243
2679 นางสาว อารีย์รัตน์ ศรีสุนทร ท่าแร้ง
2680 นางสาว รัชณี ไชยเพ็ชร ท่าแร้ง 89/222
2681 นาย สมยศ ทองนิล ท่าแร้ง 8/32
2682 นาย ณรัฐ สอสุทธิเมธ ท่าแร้ง 99/132
2683 นาง จรูญ ทองวิมล ท่าแร้ง 82/19
2684 นางสาว สุพร ชื่นคุ้ม ท่าแร้ง 137/426
2685 นาง เล็ก ทัดแก้ว ท่าแร้ง
2686 นางสาว รัตนาภรณ์ นวมสุคนธ์ ท่าแร้ง
2687 นาย แดง แซ่ลี้ ท่าแร้ง 22/13
2688 นาง สำเริง ลอยทอง ท่าแร้ง 44/19
2689 นางสาว สมคาย ท้าวทอง ท่าแร้ง 66/22
2690 นาย ประทีป โคกเทียน ท่าแร้ง 117/302
2691 นาย นิธิฤทธิ์ คงพ่วง ท่าแร้ง 6/666
2692 นาง สมญา แก้วมีศรี ท่าแร้ง
2693 นาย มีชัย อัครธนเศรษฐ์ ท่าแร้ง 18/149
2694 นาย ทองเคลือ นวลสนอง ท่าแร้ง 117/54
2695 นาย วสันต์ อันธิรส ท่าแร้ง 45/22
2696 นาย เสนอ ขุนศรี ท่าแร้ง
2697 นาย ประเสริฐ ทองเพ็ชร ท่าแร้ง 20/6
2698 นาย ศักรินทร์ มีสง่า ท่าแร้ง 54/4
2699 นาย ถนัด ฉ่ำสดใส ท่าแร้ง 59/6
2700 นาย โมรียา ลิ้มรสทิพย์ ท่าแร้ง
2701 นาง สาคร บุญปก ท่าแร้ง 19/73
2702 นาย เอกราช เนื่องอาชา ท่าแร้ง 38/281
2703 นาย สวง ขวัญพราย ท่าแร้ง 59/56
2704 นาง ชลิตา ขวัญพราย ท่าแร้ง 59/55
2705 นาง วิยะดา สารัตน์ ท่าแร้ง 19/236
2706 นางสาว รุ่งนภา ผ่องจิตต์ ท่าแร้ง
2707 นางสาว เสาวณีย์ อักษร ท่าแร้ง 24/24
2708 นางสาว กรรณิกา เดชอุทัย ท่าแร้ง
2709 นาย วิบูลย์ ต่อคงทอง ท่าแร้ง 102/565
2710 นางสาว กมลวรรณ ภัทรวุฒินันท์ ท่าแร้ง
2711 นาง เบญจวรรณ ประสานวงศ์ ท่าแร้ง 45/55
2712 นาย กาญพิสิษฐ์ นาควิโรจน์ ท่าแร้ง 126/200
2713 นาง ปราณี เงินกลม ท่าแร้ง
2714 นาง ลำเจียก ผลัดมณี ท่าแร้ง 62/14
2715 นาง สมพิศ โฉมสุผล ท่าแร้ง 42/26
2716 นาย วิวัฒน์ ยันตะพันธ์ ท่าแร้ง
2717 นาย สมพงษ์ เพชรกิ่ง ท่าแร้ง 1221
2718 นาง ไมล์ ผาริโน ท่าแร้ง 117/165
2719 นาย เกรียงไกร โฉมสุผล ท่าแร้ง 42/4
2720 นาย เกษมสุข ศรีแย้ม ท่าแร้ง 38/266
2721 นาง อรุณรัตน์ เดชะตันตระกูล ท่าแร้ง 99/49
2722 นาง สมพร เลิศธนาไพจิตร ท่าแร้ง 2/109
2723 นางสาว สุลัดดา เดชะตันตระกูล ท่าแร้ง 99/20
2724 นาย ทศพล เลิศธนาไพจิตร ท่าแร้ง 2/174
2725 นางสาว รัชนีย์ รอดดี ท่าแร้ง 134/204
2726 นาง ไพริน วงศ์สุด ท่าแร้ง 15
2727 นาย ณัฐพงษ์ สุขเจริญ ท่าแร้ง
2728 นาง สุนันทา สายแก้ว ท่าแร้ง 162/2
2729 นาย สมบัติ บุญพิมพ์ ท่าแร้ง 149/59
2730 นาง นงนิตย์ ขุนนครเม่น ท่าแร้ง
2731 นาย เดชา รักการธรรม ท่าแร้ง 144/35
2732 นาย วัฒนชัย กมลแสงมณี ท่าแร้ง 35
2733 นาง ณัฐภรณ์ แสงกาญจน์มณี ท่าแร้ง 19/84
2734 นาง ดวงกมล พินิชกชกร ท่าแร้ง 144/72
2735 นาย ทองหล่อ จันทร์พินิจ ท่าแร้ง 37/59
2736 นางสาว ยุพา นุ่มแป้น ท่าแร้ง 96/121
2737 นาง สมจิตร์ ถนัดธนูศิลป์ ท่าแร้ง 98/12
2738 นาง วิภาดา รักการธรรม ท่าแร้ง 144/36
2739 นางสาว ยุพิน แกล้วการไถ ท่าแร้ง 144/51
2740 นาง ละม่อม ช่วงโชติ ท่าแร้ง
2741 นาย บัวนาค จัดนอก ท่าแร้ง
2742 นาย ทวีศักดิ์ กุลชนะพิสิฐ ท่าแร้ง 144/35
2743 นาง ขวัญฉัตร คล้ายสุวรรณ ท่าแร้ง 99/44
2744 นางสาว อรสุธี เตจ๊ะ ท่าแร้ง
2745 นางสาว ณัฏฐา กุลชนะพิสิฐ ท่าแร้ง 143/25
2746 นาย สุภรณ์ วัฒนะพร ท่าแร้ง 690/3
2747 นางสาว วิไล เกียรติจริยวัตร ท่าแร้ง 690/4
2748 นางสาว พรพรรณ แสงแก้ว ท่าแร้ง 146/26
2749 นาย พุฒิพงค์ ทองวิมล ท่าแร้ง 82/10
2750 นาย ณัฐพล ป้อมบ้านต้า ท่าแร้ง
2751 นาย นิรุต หินคำ ท่าแร้ง 120
2752 ส.ต. พัฒนา ช่วงสุวนิช ท่าแร้ง 102/557
2753 นาง พิริยาสินี จุฬาสุวรรณ ท่าแร้ง 70/171
2754 นางสาว สมจิตร กาญจนภิรมย์ ท่าแร้ง 22
2755 นางสาว เนาวลักษณ์ คูสกุล ท่าแร้ง 1/15
2756 นาย วรชาติ ดอกเคน ท่าแร้ง 128/5
2757 นาง ศรีประภา รุณรงค์ ท่าแร้ง 27
2758 นางสาว พรพรรณ สันทัด ท่าแร้ง 70/25
2759 นางสาว งามทิพย์ รัตนวิมุข ท่าแร้ง 11
2760 นาง รัตนา โพธิ์ศรีศิลป์ ท่าแร้ง 11/87
2761 นางสาว จิดาภา ทวีสุขะวณิช ท่าแร้ง 6/545
2762 นาง สุพัตรา ปฏิยุทธ ท่าแร้ง 92
2763 นาย บรรพต วีระรัฐ ท่าแร้ง 5/103
2764 นาง นันตณา กิจโพธิญาณ ท่าแร้ง 90/203
2765 นาย ถวัลย์ พงษ์ดี ท่าแร้ง 29
2766 นาย เสรี อยู่สมสุข ท่าแร้ง 245/1
2767 นาง วิภา กรรณสูต ท่าแร้ง 248/3
2768 นาง ศันศนีย์ หวังศิริกำโชค ท่าแร้ง 6/431
2769 นาง นรินรัตน์ คงแสงชู ท่าแร้ง 137/51
2770 นางสาว นวลศิริ นิธิรักษ์ ท่าแร้ง 45/38
2771 นาย จรัญ ตรีเดชี ท่าแร้ง 60/5
2772 นาง สุรีย์ โพธิ์วุฒิ ท่าแร้ง 16/2
2773 นาย โยธิน จิรเมธพนธกร ท่าแร้ง 56/165
2774 นาย ธำรงค์ กุณา ท่าแร้ง 102/292
2775 นาง นีรชา ชำนาญศิลป์ ท่าแร้ง 68/4
2776 นาย ธนกร นาชิน ท่าแร้ง 117/218
2777 นาย สนั่น โภชนา ท่าแร้ง
2778 นาย สิน แย้มนัดดา ท่าแร้ง 117/336
2779 นาย พิษณุ ชำนาญศิลป์ ท่าแร้ง 68/3
2780 นาง พิกุล ทาลาด ท่าแร้ง 102/11
2781 นาย เสกสรรค์ สร้อยทอง ท่าแร้ง 102/374
2782 นาง เสาวณีย์ ม่วงเอี่ยม ท่าแร้ง 117/337
2783 นาง จรรยา ทองชะรุกข์ ท่าแร้ง 139/286
2784 นาย เวที หัตถา ท่าแร้ง 3
2785 นาย ฐาพล ทองจับ ท่าแร้ง 147/38
2786 นาง อุบล รัตนมนตรี ท่าแร้ง 6/533
2787 นาย ล้อม ดอกเข็มกลาง ท่าแร้ง 102/12
2788 นาย กำพล สุระสังข์ ท่าแร้ง 142/49
2789 นาย จารุวรรณ สลับแสง ท่าแร้ง 6
2790 นาง สังเวียน พืชนะ ท่าแร้ง 246
2791 นาย ไพฑูรย์ พันธ์ขาว ท่าแร้ง 169/182
2792 นาย สมชาย พลอยส่งศรี ท่าแร้ง 134/125
2793 นาย ไพสิลน์ เสาเงิน ท่าแร้ง 13
2794 นาง สายทอง สุฉายา ท่าแร้ง 69
2795 นาง ละมัย เสือมา ท่าแร้ง 28/81
2796 นาง พันธ์ทิพย์ ปะวันนา ท่าแร้ง 6
2797 นาย สมพงษ์ สายเพชร ท่าแร้ง 79/115
2798 นาย วิมล สุขขำ ท่าแร้ง 19/113
2799 นางสาว สุพรรณ กันหะเสน ท่าแร้ง
2800 นาย ทศพล รุ่งโรจน์กิจการ ท่าแร้ง 143/56
2801 นาง พรรณรายณ์ พุ่มสุวรรณ ท่าแร้ง 8
2802 นาง คำเกี้ยว เพ็ชรมาก ท่าแร้ง 103/2
2803 นาย อุดม ลัทธิ ท่าแร้ง 49/45
2804 นาง กมลวรรณ โชติมานิต ท่าแร้ง 4
2805 นาง วาริน เอี่ยมขำ ท่าแร้ง 14/15
2806 นาย อภิวัตร ประดับทอง ท่าแร้ง 18/160
2807 นางสาว วรณัน ช่วยพัทลุง ท่าแร้ง 6/426
2808 นาง พรทิพย์ เสือนาค ท่าแร้ง 5/7
2809 นาง วิไล สมบูรณ์วรรณะ ท่าแร้ง 6/652
2810 นาย สมฤทธิ์ งอนภูเขียว ท่าแร้ง 102/3
2811 นาย สังเวียน รักจันทร์ ท่าแร้ง 102/170
2812 นาง ณิชาภัทร ชูไทย ท่าแร้ง 102/269
2813 นาย สว่าง เรืองมาลัย ท่าแร้ง 1/127
2814 จ.ส.อ. บรรพต แจ่มชัดใจ ท่าแร้ง 95
2815 น.ต ประทีป เครือครุฑ ท่าแร้ง 180/2
2816 นาย สอิ้ง ทับทิมนาค ท่าแร้ง 123/1
2817 นาย ณรงค์ สัตพันธ์ ท่าแร้ง 159/287
2818 นาง ลำยอง บี้สมบูรณ์ ท่าแร้ง 42/21
2819 นาย ชาย ชำนาญ ท่าแร้ง 53/2
2820 นาง มีนา พูนสวัสดิ์ ท่าแร้ง
2821 นาย อาญา สิงห์ไกร ท่าแร้ง 134/65
2822 นาง ชนัฐธร ยวนใจ ท่าแร้ง 102/264
2823 นาย วีระศักดิ์ นุชนา ท่าแร้ง 33/126
2824 ส.ต.ท. วงศ์ เดชศรี ท่าแร้ง 70
2825 นางสาว สายอรุณ เกตุมาลย์ ท่าแร้ง
2826 นางสาว สุกัณญา ศิรพยัคฆ์ ท่าแร้ง 29/36
2827 นาย ชิด แย้มเขนง ท่าแร้ง
2828 นาง อำไพ วจนะกิตติรัตน์ ท่าแร้ง 33/64ๆ
2829 นาย วิฑูรย์ แสงสุวรรณ ท่าแร้ง 225/2
2830 นาย เชี่ยววิทย์ จันทะมาตย์ ท่าแร้ง 139/284
2831 นางสาว อาริศรา นุ่นประสิทธิ์ ท่าแร้ง 71/85
2832 นาง กรรณิกา เอี่ยมอธิฤทธิ์ ท่าแร้ง 33
2833 นาง มนัสนันท์ ดำรงโพธิ์งาม ท่าแร้ง 6/187
2834 นาย ศรัทธาพงษ์ สุขเจริญ ท่าแร้ง 64/7
2835 นาย เพ็ญ รัตนเดชา ท่าแร้ง 12
2836 นางสาว กุหลาบ ดีวิหก ท่าแร้ง
2837 นาง ประไพ กลองสุวรรณ ท่าแร้ง
2838 นางสาว บุญธรรม แหยมพราหม์ ท่าแร้ง 117/67
2839 นาง จันทิมา เรืองฤทธิ์ ท่าแร้ง 71/25
2840 นางสาว สิริญญา โตสวงค์ ท่าแร้ง
2841 นาง สนทนา อำไพวิทย์ ท่าแร้ง 17
2842 นาง ตวงรัตน์ แบนลี ท่าแร้ง
2843 นางสาว มณีแก้ว ไชยประเสริฐ ท่าแร้ง 2/346