เขตจตุจักร ครั้งที่ 10
เขตจตุจักร ครั้งที่ 10 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นางสาว พานทิพย์ กฤษฎี ลาดยาว 276
2 นาง เบ็ญจา ภูกันหา ลาดยาว 323/28
3 นาย สมชาย ต่อวงษ์ ลาดยาว 112
4 นาย สุรศักดิ์ เฉยชอบ ลาดยาว 202/11
5 นาง บุหลัน ทรงสิทธิคุณ ลาดยาว 101/81
6 นาย บำรุง เดชา ลาดยาว 40/15
7 นาง นิธินาถ นิธิสิริ ลาดยาว 6/29
8 นางสาว ณัฐชา ชมชื่น ลาดยาว 2003/16
9 นาง ทองเจือ ติ่นหล่อ ลาดยาว 82/46
10 นางสาว วรรณดี ดินชื่น ลาดยาว 66
11 นางสาว บรรจง แสงวรา ลาดยาว 12
12 นาง บรรยาย ใจมา ลาดยาว 35/30
13 นาย ประเสริฐศักดิ์ นิลเจริญ ลาดยาว 709
14 นางสาว ประพิณ ลาวัณย์ประเสริฐ ลาดยาว 4/128
15 นางสาว ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ ลาดยาว 12/3
16 นางสาว สุนทร คงเพียรธรรม ลาดยาว 400/68
17 นาย พงษ์ศักดิ์ เพียรทอง ลาดยาว 7/3
18 นาย สุเวช นิติสิทธิ์ ลาดยาว 20/20
19 นางสาว ชุติมา ไกรฤกษ์ ลาดยาว 20/33
20 นาย จันทร์ เนตรแขม ลาดยาว 41
21 นาง สุดาภรณ์ สุขสินธ์ทอง ลาดยาว 20/39
22 นางสาว นิตยา เนตรแขม ลาดยาว 40
23 นาง จรีย์ สวนกระต่าย ลาดยาว 80/13
24 นาย ดำริห์ ยิ้มแย้ม ลาดยาว 16/385
25 นาย สุชาติ เนตรแขม ลาดยาว 40/6
26 นาย โสภน จันทชาติ ลาดยาว
27 นาย บุญเรือง อิ่มโค่น ลาดยาว 17/9
28 นาง สอิ้ง ขอสูงเนิน ลาดยาว 15/10
29 นาง วรรณอนงค์ เล็กชะอุ่ม ลาดยาว
30 นางสาว ศรีสมร แสงสุรีย์กุลกิจ ลาดยาว 400/96
31 นาย รักษ์ ลือยงวัฒนา ลาดยาว 400/5
32 นาง พยูร ทองสุข ลาดยาว 400/125
33 นาย อนุพงษ์ ศิลปชัย ลาดยาว 400/63
34 นาย สุกรี แสงสุรีย์กุลกิจ ลาดยาว 400/45
35 นาง ประคอง คุ้มสมบัติ ลาดยาว 375
36 นาง ประยงค์ ฟักนวล ลาดยาว 82/835
37 นาง สนิท แปล้จาด ลาดยาว 40/50
38 นาง ลำดวน บุญรอด ลาดยาว 23/1
39 นาย กนกสร วงศ์ทองเหลือ ลาดยาว 411
40 นาง รำไพพรรณ มีชูรส ลาดยาว 198
41 นาย เชาวลิต รักพงษ์ไทย ลาดยาว 91
42 นาย ประโมทย์ รัศมิฑัต ลาดยาว 142
43 นาย คูณ สังฆะชาย ลาดยาว
44 นางสาว จักษพล ดำเนินสุข ลาดยาว 22
45 นางสาว รมิดา จันทร์ฉุน ลาดยาว 1/7
46 นาย ฝ้าย พูลนุช ลาดยาว 11/15
47 นาย เล็ก นพชัยยา ลาดยาว 25/20
48 นาง วิไล สอนทรัพย์ ลาดยาว 113/3
49 นาย ภูดิท จันทะเรือง ลาดยาว 6/6
50 นาง จรัส ภูบานชื่น ลาดยาว 323/23
51 นางสาว พิมพาภัทร์ โรจนบรรณเจตน์ ลาดยาว 44/38
52 นาย ชิน พิริยะสินศักดิ์ ลาดยาว 2103/23
53 นาง เสาวลักษณ์ ดนตรีเจริญ ลาดยาว 209/2
54 นาย สุธะรัตน์ นาคี ลาดยาว 165
55 นาง ทองศรี เนียมสวรรค์ ลาดยาว 17/42
56 นางสาว ฉวี เสียงสุวรรณ ลาดยาว 79
57 นาง สำเนา อุทัย ลาดยาว 13/9
58 นาย ไตรทศ คเชนทร์พนาไพร ลาดยาว 400/28
59 นาง ยุพิน วิริยะอร่ามวงศ์ ลาดยาว 400/11
60 นาง วัชรินทร์ วุฒิณิชย์ ลาดยาว 1032/278
61 นาย สำเภา สุขคี้ ลาดยาว 57
62 นาง ประชุมศรี บูรณสมภพ ลาดยาว 62/1
63 นาย พานิช เพ็ชรมณี ลาดยาว 400/7
64 นาง จิตสุภาไขแสง บรรจงสวัสดิ์ ลาดยาว 32
65 นาย นรัตน์ แก้วพานจันทร์ ลาดยาว 400/1
66 นาย จรูญ ศิลป์ประเสริฐ ลาดยาว 400/144
67 นาย สมบูรณ์ วิริยะอร่ามวงศ์ ลาดยาว 400/129
68 นาง มาลัย อ้อเขตต์ ลาดยาว 11/8
69 นาย นิคม ชิณศรี ลาดยาว 51/15
70 นาง วีณา จุลละบุษปะ ลาดยาว 42/42
71 นาง อุไรศรี อัศวสืบสกุล ลาดยาว 400/102
72 นาง ยุพิน เจียมอุทัยฉาย ลาดยาว 400/101
73 นาง ถวิล ต่ายทรัพย์ ลาดยาว 242
74 นาย แพร่ศักดิ์ คุปตานนท์ ลาดยาว 83/3
75 นาง บัวละพัน บรรจงรักษา ลาดยาว 400/31
76 นาง อำไพ ตั้งโชติมากุล ลาดยาว 40/1
77 นาย สมศักดิ์ โนวาส ลาดยาว 4/26
78 นาง นางลูกอินทร์ จั่นเพิ้ง ลาดยาว 3
79 นาย ตวงสิทธิ์ คเชนทร์พนาไพร ลาดยาว 400/27
80 นาง ธัญพร นาคเปี่ยม ลาดยาว 61
81 นาง สุรินทร์ สุ่มสังข์ ลาดยาว 3/3
82 นางสาว กานต์สิรี พันธ์เจริญ ลาดยาว 51
83 นาย ทวีผล พานิชวัฒนาเจริญ ลาดยาว 2001
84 นาย ชาญณรงค์ หงษ์บุญเสริม ลาดยาว 17/40
85 นางสาว พิมพ์ใจ กัลยาณมิตร ลาดยาว 400/100
86 นาย ทัพพ์ธัญ โรมสาครภคพัฒน์ ลาดยาว 18/21
87 นาย สุพล อินทนิน ลาดยาว 3137/21-22
88 นาย นิรันดร์ รักยอด ลาดยาว 400/12
89 นาย นพพร รตนธงชัย ลาดยาว 3103/9
90 นาง ลัดดา ฤกษ์วิกรานต์ ลาดยาว 400/17
91 นาง สมศรี บุญเฉลียว ลาดยาว 400/65
92 นาย อรุณ สมทรง ลาดยาว 2/100
93 นางสาว ปานดาว ชีวะโอสถ ลาดยาว 158/1
94 นางสาว อัจฉรา เมืองเกาม ลาดยาว 36/55
95 นาง สุพร แซ่ตั้ง ลาดยาว 400/38
96 นางสาว นันทรัตน์ อัปมะเย ลาดยาว 400/40
97 นางสาว ระเบียบ เสียงสุวรรณ ลาดยาว
98 นาง ธวัลรัตน์ อัปมะเย ลาดยาว 100/71
99 นาง อำนวย แตงจาด ลาดยาว 51/64
100 นางสาว วิภาวัลย์ พันธ์เจริญ ลาดยาว
101 นางสาว โสพิศ ทิมอิ่ม ลาดยาว 67
102 นาย ปริญญา อัปมะเย ลาดยาว 400/136
103 นาง บรรจง แสงจันทร์ ลาดยาว 2/10$
104 นางสาว ไชยวรรณ หลักชัยกุล ลาดยาว 400/130
105 นางสาว วาสนา สายแสงจันทร์ ลาดยาว 10/1
106 นางสาว นก วาตะรัมย์ ลาดยาว 67/1
107 นาย บิน พุทธมาตร ลาดยาว 33/1
108 นางสาว หนึ่งฤทัย สุวรรณานุกิจ ลาดยาว 400/111
109 นางสาว วรรณนิภา ปิติธนาภาค ลาดยาว 400/25
110 นาย วันดี อัศวเมธีกุล ลาดยาว 4/70
111 นาย สมถวิล อ่ำแจ้ง ลาดยาว 7/51
112 นาง ประยูร ผู้แต้ม ลาดยาว
113 นาง ประนอม ฉันท์วิเชียร ลาดยาว 400/70
114 นาง วันเพ็ญ เทพอักษร ลาดยาว 2/35
115 นาง ตวงพร สุริยกุล ณ อยุธยา ลาดยาว 44/47
116 นาย สุริยา เหล่าคำ ลาดยาว 28/14
117 นาย จุด แย้มวันเพ็ง ลาดยาว 51/63
118 นาย สมชัย ตั้งพงษ์ ลาดยาว 89/285
119 นาง สุนีย์ หิรัญรัตน์ ลาดยาว 400/105
120 นางสาว พยุง สุริยะกุล ลาดยาว 44/40
121 นางสาว รสริน กัลยาณมิตร ลาดยาว
122 นาง ประภาศรี ประทุมรัตน์ ลาดยาว 111/2
123 นาย ศุภชัย วรรณวงศ์ ลาดยาว 20/32
124 นาย หนู หงษ์เวียงจันทร์ ลาดยาว 15/13
125 นาง อมรา สีสวรรค์ ลาดยาว 27
126 นางสาว วราภรณ์ ภุมรินทร์ ลาดยาว 20/27
127 นาง วารินทร์ อินทะจักร์ ลาดยาว 270/1
128 นาง ประพันธ์ สุขรื่น ลาดยาว 53/29
129 นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร ลาดยาว 84
130 นาง สมจิตร์ กมณฑลาภิเษก ลาดยาว 1845/9
131 นาง ฉวีวรรณ เจียวรัมย์ ลาดยาว 16/1
132 นาง จันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ ลาดยาว 120
133 นาย สายัณห์ จันทวงศ์ ลาดยาว 316/1
134 นางสาว เพ็ญศรี เพ็ชร์ไชยศรี ลาดยาว 1
135 นาย สนอง คัชมาตย์ ลาดยาว 554/3
136 นาย ประคอง เข็มปัญญา ลาดยาว 267
137 นาย ธีรสุต สาหร่ายทอง ลาดยาว 253/2
138 ส.ต.หญิง จรูญรัตน์ อยู่สำราญ ลาดยาว 71/71
139 นาง อัญชลี ธรรมรัตนปรานี ลาดยาว 2101/30
140 นาย สมเกียรติ แสงสีสันติกุล ลาดยาว 102/35
141 นางสาว สุกัญญา หอมชื่นชม ลาดยาว 53/65
142 นาย ลิขิต กุลสันเทียะ ลาดยาว 3/8
143 นาง จิรวรรณ ทารเพชร ลาดยาว 5//119
144 นาง รัตนา ศุขะนิล ลาดยาว 88/101
145 นาย วันชัย สุจริตรังษี ลาดยาว 2101/32
146 นาง ณัฐคณา สุกุมลจันทร์ ลาดยาว 82/367
147 นาย สุชาติ สุดสาคร ลาดยาว 51/58
148 นางสาว ทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ ลาดยาว 176/6
149 นาย กมล นวชินกุล ลาดยาว 9/4
150 นาย ประยุทธ โรหิตเสถียร ลาดยาว 100/41
151 ส.ต.ท. สุนทร ฟักแฟง ลาดยาว 412
152 นาง สมคิด สุขชัย ลาดยาว 100/68
153 นาง ราตรี ฉิมประดิษฐ์ ลาดยาว 125
154 นางสาว ศิริรัตน์ วัฒนาชยากุล ลาดยาว 19/11
155 นาง ทิพย์รัตน์ ลิมปนสุมาลย์ ลาดยาว 2101/28
156 นางสาว สตรีภรณ์ นิ่มอนงค์ ลาดยาว 101/23
157 นาง ปภัชญา น้อยวงษ์ ลาดยาว 2103/37
158 นาง ศรีวัฒนา คำชวด ลาดยาว 1/10
159 นาย ประสิทธิ์ พงษ์สุภาพ ลาดยาว 307/2
160 นาง วิวรรณ์ กิตติญาโณ ลาดยาว 100/66
161 นางสาว สุนีย์ ภัทรประทีป ลาดยาว 198/3
162 นาย เชษฐ กัมปนากร ลาดยาว 6/42
163 นาง พรศรี กัมปนากร ลาดยาว 6/25
164 นาย วิศิษฐ์ สิริสาลี ลาดยาว 405/1
165 นาย ชูชาติ ศรีอิทยาวิทย์ ลาดยาว 218
166 นาย กนกพล เกียรติกำจาย ลาดยาว 97
167 นาย สมบูรณ์ วีรวัฒน์นภากูล ลาดยาว 100/51
168 นาย วิทยา เทียนเล็ก ลาดยาว 7/8
169 นาย รณกฤต มีเพีนร ลาดยาว 26/3
170 นาง ศรีรัตน์ ดวงละออ ลาดยาว 400/113
171 นางสาว อัจฉริยา หอมกลิ่น ลาดยาว 12/80
172 นางสาว ณัฎฐาอร ใจซื่อ ลาดยาว 102/33
173 นาย พิศมร แช่มทิม ลาดยาว 17/3
174 นาย ไพศาล ตติยานันท์พงศ์ ลาดยาว 2168/1
175 นาย อารยะ แช่มทิม ลาดยาว 20
176 นาย สถิตพร ทองเขียว ลาดยาว 2/33
177 นาง บุบผา ฉายขุน ลาดยาว 8ข
178 นางสาว นพรัตน์ ศรีประพัฒนาวงศ์ ลาดยาว 4/63
179 นาย สมชาย พิมพ์ทอง ลาดยาว 303
180 นาย วรภพ ตรีศิริโชติ ลาดยาว 49/72
181 นาง รวยริน เริงสำราญ ลาดยาว 51/138
182 นาย อารีวัฒน์ ศรีม่วง ลาดยาว 407
183 นาย อพิเชษฐ์ รอดขำ ลาดยาว 35/17
184 นาย สดใส เจษฎาวัลย์ ลาดยาว 83
185 นาง รำเพย รอดขำ ลาดยาว 35/78
186 นางสาว ณัฐชา แก้วส่งศิลป์ ลาดยาว 2853
187 นาย ชิต รอดขำ ลาดยาว 35ก
188 นาง อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ ลาดยาว 4/68
189 นาง วานิตย์ คำขึ้น ลาดยาว 20/4
190 นางสาว วิภา เข็มทอง ลาดยาว 400/116
191 นาย บุญเลิศ พันธ์แก้ว ลาดยาว
192 นาง อภิญญา บุญธรรม ลาดยาว 400/3
193 นาย สันติ เกียรติเสรีกุล ลาดยาว
194 นาง ประภา วัฒนพงษ์ ลาดยาว 405/4
195 นาย พิทยา เยาวสังข์ ลาดยาว 101/60
196 นาย นิธิศ วาณิชธรรม ลาดยาว 28/70
197 นางสาว สุมล เกษรวนิชวัฒนา ลาดยาว 362
198 นางสาว อัญภา บุญเลิศ ลาดยาว 81
199 นาย เกียรติศักดิ์ บุญเลิศ ลาดยาว 4
200 นาย เสวก บุญเลิศ ลาดยาว 7/1
201 นาง ฮวย แสงเจริญ ลาดยาว 16/15
202 นาง วลีรัตน์ พานิชกุล ลาดยาว 6/54
203 นางสาว กิตติกานต์ รัตนบรรเทิง ลาดยาว 1923/1
204 นาย สนิท อังศุสิงห์ ลาดยาว 42
205 นาย ธนากร รัตนภาสวัฒน์ ลาดยาว 19/7
206 นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ ลาดยาว 1895/161
207 นางสาว สมพิศ คู่วิรัตน์ ลาดยาว 220
208 นาย วชิรา เชิดจิระพงษ ลาดยาว 1895/160
209 นาย ปวีรดิษย์ รอดขำ ลาดยาว 35/40
210 นาง รัชนี สุขเสถียรวัฒนา ลาดยาว 60/2
211 นาย เชวง แสนทวีสุข ลาดยาว 238
212 นางสาว ปานจิตร์ สุริยพงษ์รังษี ลาดยาว 55/12
213 นาง อติพร เสนะวงศ์ ลาดยาว 55/19
214 นาย เสมอใจ ชาติวิเชียร ลาดยาว 24/121
215 นางสาว จีระนันท์ ปัญจทวีสิทธิ์ ลาดยาว 28/72
216 นาง วัณณ์สิรี จรัสสิริชัย ลาดยาว 224
217 นางสาว ลัดดา ประดับธรรมดี ลาดยาว 73
218 นาย กนก เอื้อวิทยา ลาดยาว 1895/135
219 นาง นาฆสีน ทับทิมศรี ลาดยาว 9
220 นาย ศักดิ์ดา ปัญญาสาระคุณ ลาดยาว 221
221 นาย นิวัฒน์ นิวาสวัต ลาดยาว 42/32
222 นางสาว วชิรา แจ้งกิจ ลาดยาว 35/5
223 นาย สุทธิพงษ์ ทองสุข ลาดยาว 17/33
224 นาง วราภรณ์ เสียงชื่นจิตร ลาดยาว 98/68
225 นาย พงศ์พันธุ์ บุรณศิริ ลาดยาว 97/61
226 นาง พรรณี สีลาภิรัติ ลาดยาว 796
227 นาย รังสรรค์ เฉลิมสุข ลาดยาว 400/107
228 นาย จารุวัตร บุญญฤทธิ์ ลาดยาว 51/106
229 นาง ลำใย เจริญเมือง ลาดยาว 2/37
230 นาย ศุภสิทธิ์ อรุณศรีมรกต ลาดยาว 79/5
231 นาง เพ็ญจันทร์ ดวงเกตุ ลาดยาว 551
232 นาย คณิน สังข์ศรี ลาดยาว 14/16
233 นาง เทวี มิ่งไม้ ลาดยาว 125
234 นาย สันติ เพชรอรุณ ลาดยาว 359
235 นางสาว มะลิ สุขทรัพย์ ลาดยาว 17/2
236 นาย สมศักดิ์ เพชรศิริพันธุ์ ลาดยาว 101/53
237 นาย พรชัย โฆษิตานุฤทธิ์ ลาดยาว 21/1
238 นางสาว ทัศนา เสริมศรี ลาดยาว 56
239 นาง อารีย์ เหล่าวิเศษศรี ลาดยาว 1895/57
240 นาง สมหมาย เจริญผล ลาดยาว 392
241 ร.ต.ท. สงบ ดวงอัมพร ลาดยาว 24/31
242 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยพรม ลาดยาว 100/90
243 นาย ณัฐพงศ์ ทัดดอกไม้ ลาดยาว 12/61
244 นางสาว ดาวสิริ หาญวิริยะฤทธา ลาดยาว 45/1
245 นางสาว จุรีภรณ์ แซ่ลิ้ม ลาดยาว 12/130
246 นาย วีระ ศรีสุวรรณธัช ลาดยาว 100/95
247 นางสาว ถนอม โยมเมือง ลาดยาว 400/44
248 นาง บุญทิพย์ ศรีสุวรรณธัช ลาดยาว 100/120
249 นาย สุพจน์ พรสกุลรัตน์ ลาดยาว 22/2
250 นาย พิพัฒน์ พูลสุข ลาดยาว 705
251 นาย ทำนุ สิริสิงห ลาดยาว 100/117
252 นาย สุจินต์ พุ่มประเสริฐ ลาดยาว 321
253 นาย ทิพพงษ์ พุกกะณะสุต ลาดยาว 16/1
254 นาง ศิริมณี ลิปิพันธ์ ลาดยาว 100/2
255 นาง ชมัยพร ทองหนู ลาดยาว 51/65
256 นาย เปลี่บยนจนทร อนุศักดิ์เสถียร ลาดยาว 98/77
257 นางสาว ศศิธร เปลี่ยนจันทร์ ลาดยาว 2/19
258 นาย สีชาติ จันทรวิวัฒน์ ลาดยาว 50/174
259 นาย ธานี บุญทวี ลาดยาว
260 นาง กัญภร ธนวันต์กิตติ ลาดยาว 89/453
261 นาย สมพร กฤษณะทรัพย์ ลาดยาว 406
262 นาย สุรชัย เหล่าพูลสุข ลาดยาว 89/18
263 นาง ดารารัตน์ สนับบุญ ลาดยาว 110/11
264 นาย พรสุรีย์ ทองประเสริฐ ลาดยาว 50
265 นาง เพ็ญพรรณ หงษ์ทอง ลาดยาว 213
266 นาง พัชราภรณ์ ชินะกุล ลาดยาว 48
267 นาง จันทนี มนัสพรหม ลาดยาว 615/4
268 นาย พิเชษฐ สุภาเวท ลาดยาว 11/12
269 นาง นงนุช รตนธงชัย ลาดยาว 2101/8
270 นาย ตุ้ย กล่ำสุข ลาดยาว 7ข
271 นาย สันติ แก้วประสิทธิ์ ลาดยาว 437/22
272 นาง กันติชา จันทร์ตรี ลาดยาว 221/2
273 นาย ภารดี อำมสุทธิ์ ลาดยาว 102/53
274 นาง อรนี นาคะธีรานนท์ ลาดยาว 12
275 นาย สงกรานต์ จิตรากร ลาดยาว 332
276 นางสาว ขวัญศิริ นราจีนรณ ลาดยาว 24/135
277 นาย วรรณพร วีรวัฒน์ ลาดยาว 35/1
278 นาง สิริพร แตงเอม ลาดยาว 74
279 นาง งามยุพา โตยะสิทธิ์ ลาดยาว 19/10
280 นางสาว จารุวรรณ แก้วทอง ลาดยาว 124/1
281 นาง พัชรพิมพ์ เสถบุตร ลาดยาว 111
282 นาง สุภาพ สารีพิมพ์ ลาดยาว 52/178
283 นาง อุมาภรณ์ ไตรพัฒนาพร ลาดยาว 2823
284 นาย สมชาย วาริชนันท์ ลาดยาว 2797
285 นางสาว อรุณรัศมี สำเภาพงษ์ ลาดยาว 161/7
286 นาง ธิดา วาริชนันท์ ลาดยาว 2779
287 นาย สุรศักดิ์ ชาญเมธี ลาดยาว
288 นาย ไกรลาศ สว่างวงค์ ลาดยาว
289 นาย ปัญญา เจียมอุทัยฉาย ลาดยาว 400/98
290 นาง อาวรณ์ เพิ่มพูล ลาดยาว 299/2
291 นาง สุนันทา ศรีสุข ลาดยาว 61/2
292 นาง เบญจวรรณ บูรสิทธิกูล ลาดยาว 563
293 พล.ต. สันติ ฉวีวัฒน์ ลาดยาว 272
294 นาย บำรุง ห่านหริรักษ์ ลาดยาว 351/1
295 นาย ประทีป จงเกษกรณ์ ลาดยาว
296 นาย ธานี พูลสวัสดิ์ ลาดยาว 31/08/2507
297 นาย ชายน้อง ดิศบรรจง ลาดยาว 69/8
298 นางสาว บุญล้อม โตมอญ ลาดยาว
299 นาง รุ่งศิริ ถาวรมาศ ลาดยาว 50
300 นาย เอก เมฆอรียะ ลาดยาว 140
301 นาง ทัชชภร วงศ์สิงห์ ลาดยาว 102/3
302 นาย บุณยรักษ์ สืบศิริ ลาดยาว 45/28
303 นาย อดิศรศักดิ์ เขียวแสง ลาดยาว 1/22
304 นาง สมจิตร ชีววิภาส ลาดยาว 2101/2554
305 นาง สุมาลี อารีไทย ลาดยาว 71/83
306 นาง เปมิกา นิยะโมสถ ลาดยาว 83/4
307 นาย ทวี นาคภิบาล ลาดยาว 882/44
308 นาย อรรถพล เภสัชศิริวงศ์ ลาดยาว 2101/43
309 นาย ณรงค์ ชนิตวัธน์ ลาดยาว 250/3
310 นาย ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์ ลาดยาว 77
311 นาง อรพินทร์ เชียภาณุมาศ ลาดยาว 309/10
312 นาง นุชนาฏ วิบูลโกศล ลาดยาว 83/8
313 นาง นงนุช แสงสว่าง ลาดยาว 128
314 นาง วิบูลย์สุข พรหมสาขา ณ สกลนคร ลาดยาว 354
315 นาง วนิดา แก้วพวง ลาดยาว 400/123
316 นาย สุเทพ เพียวประเสริฐ ลาดยาว 12/15
317 นาย เถลิงศก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ลาดยาว 36
318 นาย บดินทร์ บัวหลวงงาม ลาดยาว 451
319 นาย ณยศ บุณยชาด ลาดยาว 491
320 พล.อ. นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ลาดยาว 6/44
321 นาย ดุสิต บัวจันทร์ ลาดยาว 4/120
322 นางสาว ณัชชา ลิ้มพรประภาร ลาดยาว 24/24
323 นาง ประยงค์ ไพศาลสารกิจ ลาดยาว 668
324 นาย สถาพร บุญเกตุ ลาดยาว 38
325 นาง ดวงพร สุรัสวดี ลาดยาว 16/11
326 นาง กัญญณัช เภาพันธ์ ลาดยาว 255/4
327 พ.ต. ชาญณรงค์ เพ็ชรพลาย ลาดยาว 58/62
328 นาง เพ็ญนภา จิตรสิริบูรณ์ ลาดยาว 8/35
329 นาย ครรชิต ลิขิตสัจจากุล ลาดยาว 44/25
330 นาย สนอง รุ่งสุข ลาดยาว 6/58
331 นาง ดอกรัง เงินงาม ลาดยาว 35/20
332 นาย ธวิทชัย ไสยยสมบัติ ลาดยาว 300/42
333 นาย ศุภโชค ทรรศนสฤษดิ์ ลาดยาว 410
334 นาย สันติ พลินทรนันท์ ลาดยาว 329
335 นาง อรพิณ บำรุงพันธุ์ ลาดยาว 404
336 นาย สุระชัย จินดาลักษ์ ลาดยาว 2/13
337 นาย อนุวัธ อนุตรโชติกุล ลาดยาว 1/45
338 นาง อุไรวรรณ ต่ายทรัพย์ ลาดยาว 1
339 นาง อรพิม นาคะธีรานนท์ ลาดยาว 11/1
340 นางสาว อรนาถ นาคะธีรานนท์ ลาดยาว 11
341 นาง ยศวดี อภิบาลภูวนารถ ลาดยาว 214/18
342 นาง ทิพาพัทธ์ บุญลือ ลาดยาว 503/25
343 นาย กมล บุณยสนธิกุล ลาดยาว 100/93
344 นาง รัชนีพร สรรพกิจ ลาดยาว 121/4
345 นาย สมชาย สิริสมสิทธิ์ ลาดยาว 1931
346 นาย สุนันท์ ศิริเศรษฐอนันต์ ลาดยาว 614
347 นางสาว เรวดี จะเรียมพันธ์ ลาดยาว 51/34
348 นาง มิ่ง หิ้งทอง ลาดยาว 12/101
349 นาย พลชัย พันธุ์อำไพ ลาดยาว 483
350 นาย สวย โชติช่วง ลาดยาว 20/8
351 นาย ประเสริฐ เพิ่มผลประเสริฐ ลาดยาว 1895/5
352 นางสาว เพ็ญพิมล แก้วยศ ลาดยาว 375
353 นาย ชิน ชินพิลาศ ลาดยาว 333
354 นาง ปราณี วิบูลโกศล ลาดยาว 83/13
355 นาง พรประภา ประคองธนะพันธุ์ ลาดยาว 2103830
356 นาย โสภณ พรพงศ์ ลาดยาว 198
357 นาย จิรพันธ์ ช้อยฟัก ลาดยาว 45/31
358 นาย สนั่น วิมุตศรี ลาดยาว 50/670
359 นาง ศราวรรณ ดวงดาว ลาดยาว 135
360 นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ลาดยาว 44
361 นาย วิชัย โตพ่วง ลาดยาว 28/48
362 นาย คชาบุญ กิจมณีโชติ ลาดยาว 101/73
363 พล.ต.หญิง กฤติยา บัวหลวงงาม ลาดยาว 8/1
364 นางสาว สุชาดา สิงห์โตทอง ลาดยาว 299
365 นาง สุรินทร์ ทองชั้นดี ลาดยาว 528
366 นาย บวรทัต เสยานนท์ ลาดยาว 53/27
367 นาง ประทวน อรรถบุตร ลาดยาว 459
368 นาง วิลาสินี ลาภอำนวยผล ลาดยาว 541/7
369 นาย เจริญ มงคลรัตนกาล ลาดยาว 6/34
370 นาย ไพโรจน์ เจริญสวัสดิพงศ์ ลาดยาว 351/6
371 นาย ไพฑูรย์ ชืื่นใจ ลาดยาว 83/3
372 นาย ไพบูลย์ จิวะไพศาลพงศ์ ลาดยาว 19
373 นาง แววตา อนุเวช ลาดยาว 474
374 นาย วิรัตน์ ประสงค์ทัน ลาดยาว 485
375 นาย คมกฤช พงษ์สาหร่าย ลาดยาว 15/76
376 นาง กัลธิมา จึงเกรียงไกร ลาดยาว 45/29
377 นาง จิราภรณ์ อสนีจารึกจิต ลาดยาว 4/33
378 นางสาว รัชนี บรรณเกียรติ์ ลาดยาว 23/37
379 นาย บุญสม อินธนู ลาดยาว 25
380 นาย วิทยา อธิปอนันต์ ลาดยาว 52/80
381 นาย อู๋ บุญธรรม ลาดยาว 50/301
382 นาย พยงค์ ฉัตรวิรุฬห์ ลาดยาว 52/173
383 นาง เล็ก ไทยยะกร ลาดยาว 50/502
384 นาง สิรินทิพย์ จิตตรานนท์ ลาดยาว 12/129
385 นาย นิวัติ สุธีมีชัยกุล ลาดยาว 55
386 นาง กฤตยา ต๊ะปินตา ลาดยาว 12/117
387 นาย ณัฐนนท์ จิวะไพศาลพงศ์ ลาดยาว 12/45
388 นาย วาด นาคสวัสดิ์ ลาดยาว 207/33
389 นางสาว เฟื่องฟ้า ภู่บุบผา ลาดยาว
390 นาย อภิชาติ สมชาติเกรียงไกร ลาดยาว 80
391 นาย แสง พรหมานุกูล ลาดยาว 15/74
392 นาง แสงทอง แก้วเฉลิมทอง ลาดยาว 91/1
393 นาย จรูญ ใจแพ ลาดยาว 40/1
394 นางสาว สุพรรณีย์ เพ็ญเขตรวิทย์ ลาดยาว
395 นาง นันท์สภรณ์ อภิศักดิ์กุล ลาดยาว 139
396 นาย อินทร์พนา จันทร์แจ้ง ลาดยาว
397 นางสาว ละเอียด ชนิตวัธน์ ลาดยาว 322/1
398 นาง นิตย์ สุเพียร ลาดยาว 3/20
399 นางสาว สมหวัง สุเพียร ลาดยาว 23/12
400 นาย สหพัฐห์ สุเพียร ลาดยาว 3/19
401 นาย จเร สุเพียร ลาดยาว 3/3
402 นาง สมทรง สัตยารมณ์ ลาดยาว 196
403 นาย พงษ์ศักดิ์ สุเพียร ลาดยาว 3/1
404 นาย อภิชัย บำรุงพงศ์ ลาดยาว 7
405 นาย สุพจน์ กุลทอง ลาดยาว 200
406 นางสาว เศรณี หล่ออาตยกูล ลาดยาว 503/4
407 นาง นางศศิมาภรณ์ เรย์ ลาดยาว 764
408 นาง สมจันทร์ ดารากร ณ อยุธยา ลาดยาว 453
409 นาย วิเชียร อริยชาติผดุงกิจ ลาดยาว 2029
410 นาย สามารถ ดารากร ณ อยุธยา ลาดยาว 453/10
411 นาง ช่อทิพย์ เศรษฐวิพิตสินี ลาดยาว 101/1
412 นางสาว ชนิตา ดารากร ณ อยุธยา ลาดยาว 453/5
413 นาง นฤมล อัษฏาเดช ลาดยาว 31
414 นาง ณปภัช ประพฤติชอบ ลาดยาว 96/1
415 นาย พัฒนะศักดิ์ เดือนเพ็ญ ลาดยาว 52/142
416 นาง วรอนงค์ เทพอารักษ์ ลาดยาว 91
417 นาง วฤณ ชัชวาลย์วงศ์ ลาดยาว 12/1
418 นางสาว นิกษา ดารากร ณ อยุธยา ลาดยาว 453/6
419 นางสาว ภาณศา แสงแจ่ม ลาดยาว 89/11
420 นาย ณัทพล สิริภัทรปรางค์ ลาดยาว 23/58
421 นางสาว อนิศา สมจิตร ลาดยาว 1032/102
422 นาง วิไลวรรณ ศรีสมพงษ์ ลาดยาว 8/29
423 นาย นิรัติศัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ลาดยาว 102/4
424 นาย ธนวัฒน์ อินทรมณี ลาดยาว 255
425 นาง สารภี เข็มทอง ลาดยาว 7/39
426 นาง สมนึก สานสูงเนิน ลาดยาว 347
427 นางสาว ละมัย ชนิตวัธน์ ลาดยาว 320/1
428 นาย บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ลาดยาว 713
429 นาง อำนวย โพธิ์พันธุ์ ลาดยาว 347/1
430 นาย มนัส อ่วมปราณี ลาดยาว 18/1
431 นาง รติกร จันทโรทัย ลาดยาว 24/12
432 นาย ครรชิต มั่งศิลป์ ลาดยาว 16/34
433 นาง บุญชอบ คำตื้อ ลาดยาว 97/56
434 นาง กุศล พงศ์มาศ ลาดยาว 82/515
435 นาย สมพร อยู่สอาด ลาดยาว
436 นางสาว มาเรียม สังข์อุไร ลาดยาว 3/23
437 นางสาว ไอริณ เหล่าสุนทรียา ลาดยาว 45/17
438 นาง วีราภรณ์ จิรวรรณาภรณ์ ลาดยาว 312
439 นางสาว สมบัติ ลือดารา ลาดยาว 114
440 นางสาว ดุจฤทัย วงศ์ไพบูลย์วัฒน ลาดยาว 313/7
441 นาง ปรารถนา มิลินทจินดา ลาดยาว 10
442 นาง อัญมณี ผู้พัฒน์ ลาดยาว 1
443 นาง ประทิน ภาสะวนิช ลาดยาว 4/56
444 นาง วีระ วานิช ลาดยาว 8/32
445 นาย ลอย พรมแปง ลาดยาว 35/34
446 นาง สมบุญ ชนิตวัธน์ ลาดยาว 318
447 นาย วินิจ อุดรพิมพ์ ลาดยาว 53/21
448 นาง ตวงรัตน์ วรพงษ์ภิรมย์ ลาดยาว 459
449 นาย ธวัชชัย ศรีอุเทนชัย ลาดยาว 19/48-49
450 นาง บุญส่ง พรชื่น ลาดยาว 29
451 นางสาว สมศรี อินทรมณี ลาดยาว 18
452 นาย จักรวุฒิ ตั้งกิจงามวงศ์ ลาดยาว 1905/1
453 นางสาว อุไร เผือกจิตร ลาดยาว 19/40
454 นาย สมศักดิ์ อินทรมณี ลาดยาว 255/26
455 นาย ปาณฑิต ศรีศุภอรรถ ลาดยาว 102/1
456 นาง ดวงดาว โกศัลวัฒน์ ลาดยาว 8/23
457 นาย สิทธิพร นิเทศสุนทร ลาดยาว 1895/107
458 นาย พยนต์ นูมหันต์ ลาดยาว 541/5
459 นางสาว กนกวรรณ หิรัญมาศ ลาดยาว 74
460 นาง ดรุณี กาญจนารัณย์ ลาดยาว 4/104
461 นาง จรุงศรี ชูแสง ลาดยาว 123
462 นาง บุญมานะ อินจัน ลาดยาว 33
463 จ.ส.อ. สุดใจ สุนทรา ลาดยาว 623
464 นาง โสรยา สัมมะจารินทร์ ลาดยาว 21/43
465 นาง ระเบียบ ศรีไชยยันต์ ลาดยาว 163
466 นาย เพิ่มวิชญ์ สังข์มนัส ลาดยาว 121/5
467 นาง ธัญญาภรณ์ เอกาทศ ลาดยาว 481
468 นาย ชิตพงษ์ วัฒนศัพท์ ลาดยาว 100/1
469 นางสาว เสาวภาคย์ สังสรรค์อนันต์ ลาดยาว 10/14
470 นาง ประยูร ไชยนุวัติ ลาดยาว 1394
471 นาง สุวรรณี สุวรรณ ลาดยาว 59
472 นาง มาลี ยกชุน ลาดยาว 86/7
473 นาง ล้วน ชูพลสัตย์ ลาดยาว 23
474 นาง นิภาภรณ์ เจริญพงษ์ ลาดยาว 100/111
475 นางสาว สุรีย์ ประสาทสกุลชัย ลาดยาว 1905
476 นาย กิติวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ลาดยาว 1905/2
477 นาย ศุภกร ประคองธนะพันธุ์ ลาดยาว 2101/63-64
478 นางสาว อัญชุลี วีระกวุฒิ ลาดยาว 52/102
479 นาย สมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ลาดยาว 136
480 นาย ชาติชาย โรจนรัตนางกูร ลาดยาว 129/11
481 นาง น้อย เลิศธนาผล ลาดยาว 159
482 นาง ราตรี โพธิพงศา ลาดยาว 4/60
483 นางสาว เติมสินี ภูมิวสนะ ลาดยาว 516/3
484 นาย วิฑูรย์ พัฒนรัชต์ ลาดยาว 186
485 นาง เนาวรัตน์ โรจนรัตนางกูร ลาดยาว 129
486 นาย วิเชียร นิลกรณ์ ลาดยาว 12/112
487 นาย รัชเศรษฐ์ เกตุธนพัฒน์ ลาดยาว 242
488 นาง ยุวดี ใจสืบ ลาดยาว 3/17
489 นางสาว ศิลมน ชัยภักดิ์ ลาดยาว 71/95
490 นาย จุมพล อยู่ถาวร ลาดยาว 12/110
491 นาง ชนากานต์ จิตร์พลชนะ ลาดยาว 8/68
492 นาย ชาตรี บุณยสนธิกุล ลาดยาว 100/94
493 นางสาว อุไรวรรณ ดำรงค์รัตน์ ลาดยาว 88/1-2
494 นาย ฉลองรัฐ วงษ์ดนตรี ลาดยาว 262
495 นาย สุรินทร์ ทองหล่อ ลาดยาว 66/3
496 นางสาว ปิยกุล บุญเพิ่ม ลาดยาว 7/360
497 นาย ณัฐชัย พัฒนรัชต์ ลาดยาว 17/1
498 นาง นิชาภา วรรณประภา ลาดยาว 103
499 นางสาว ณัฐพร ช้อยช่างทอง ลาดยาว 101
500 นาย สุนทร อ้อไธสง ลาดยาว 51/76
501 นาย เฉลาะ อยู่มา ลาดยาว
502 นาย จีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ลาดยาว 12/1
503 นาง ประดอง จันทสาร ลาดยาว 191
504 นาย ชาตรี ทวีโชติ ลาดยาว 71/42
505 นาง นันทรัตน์ อนุสรธนาวัฒน์ ลาดยาว 318
506 นาง โสพรพรรณ บำรุงตระกูล ลาดยาว 232
507 นาย พงศ์ทิวา อรุณนันทพานิช ลาดยาว 12/70
508 นาย สมนึก บัวเลิศ ลาดยาว 894
509 นางสาว ศิริมาลย์ สวัสดิผล ลาดยาว 294
510 นางสาว อริศรา โพธิน ลาดยาว 71/74
511 นาย วิทยา คุณะเกษม ลาดยาว 93
512 นาง นางสุพร ศานติกุล ลาดยาว 3/1
513 นาย มะลิ มากพงษ์ ลาดยาว 47/2
514 นาย ทวีชัย มหาพรไพศาล ลาดยาว 26/4
515 นาง สมปอง ศานติกุล ลาดยาว 3/14
516 นาย ขรรค์ชัย ดำรงไทย ลาดยาว 12/104
517 นาย บุญเรือง วิถี ลาดยาว 171/2
518 พ.ต.อ. ชาตชาย รื่นเอม ลาดยาว 794
519 นาง คุ้ยเฮียง พรรณพนาวัลย์ ลาดยาว 2103/45
520 นาย มาก ยืนหาญ ลาดยาว 45/15
521 นาย นพรัตน์ ยี่สุ่น ลาดยาว 42/13
522 นาง สุวณี จงรั้งกลาง ลาดยาว 24/129
523 พ.ท. อุทิศ ผาสุข ลาดยาว 45/27
524 นาย ปราบ รัตนไตร ลาดยาว 445/1
525 นาง พรพิมล ชีวีวัฒน์ ลาดยาว 6
526 นาย วีรฉัตร อิษวาส ลาดยาว 47/13
527 นางสาว ภรณี ศรีสวัสดิ์ ลาดยาว 12/114
528 นาย กุลพัชร์ กรเพ็ชร์ ลาดยาว 23
529 นาง สุปราณี มูลมณี ลาดยาว 1/41
530 นาง จินดา เถื่อนรอด ลาดยาว 12/123
531 นาย วิจิตร ศิริพานิช ลาดยาว 198/9
532 นาย นิกร ดำชื่น ลาดยาว 42/38
533 นางสาว พรรณวดี รอดโพธิ์ทอง ลาดยาว 21
534 นางสาว พรพรรณ อยู่เจริญ ลาดยาว 51/126
535 นาง จรัญญา เกี่วทิพย์สุคนธ์ ลาดยาว 52/103
536 นาย ธารา วงศ์ลดารมย์ ลาดยาว 100/44
537 นาง สุธรรม นกแก้ว ลาดยาว 66/2
538 นาย อำนวย แซ่เตีย ลาดยาว 88
539 นาง สุนียา สุขโต ลาดยาว 101/48
540 นาง จิรกัญญา เธียรประมุข ลาดยาว 25
541 นางสาว ชูศรี บุญยะผลานันท์ ลาดยาว 67
542 นาง กรรณิการ์ พากฎิพัทธ์ ลาดยาว 549
543 นาย ประสิทธิ์ อินจันทร์ ลาดยาว 32/30
544 นาง นิธินันท์ สินธุวราพันธุ์ ลาดยาว 3/27
545 นาย จำนงศ์ จันทร์วงษา ลาดยาว 42/11
546 นาง วนิดา อนะมาน ลาดยาว 12/76
547 นาย ศุภกาล มัญชุพาณี ลาดยาว 5/60
548 นาง สุดา เจียมสุวรรณ ลาดยาว 100/55
549 นาง พูลศิลป์ กฤธิดา ลาดยาว 601/2
550 นางสาว จิราวรรณ สายด้วง ลาดยาว 73
551 นาง อนงค์ ณิยกูล ลาดยาว 159
552 นาย กวิน อัชฌารจเรข ลาดยาว 2101/42
553 นาง รัตนา ลินะวิวัฒน์ ลาดยาว 62/62
554 นางสาว มยุรี มาใหญ่ ลาดยาว 51/21
555 นาย สมัย อินทร์มั่น ลาดยาว 481
556 นาย ชัชพล เชาวน์หมื่นไวย ลาดยาว 24/49
557 น.ท. นภา โรจนะบุรานนท์ ลาดยาว 36
558 พ.ต.ท. สุนทร คลายโศรก ลาดยาว 82/37
559 นาย บวร เดชธงไชย ลาดยาว 10/27
560 นาย ปองภพ เจษฎาวิโรจน์ ลาดยาว 208/3
561 นาย อดิศร์ สุพรรณพงศ์ ลาดยาว 270/2
562 นาง บุญสม วงษ์เอก ลาดยาว 59
563 นาง ศิริวรรณ สุพรรณพงศ์ ลาดยาว 270/6
564 นาย สุรินทร์ ทองช่วย ลาดยาว 100/103
565 นาง สุดใจ เตียงไธสง ลาดยาว 2673/19
566 นาย มาตรา ไพรหิรัญ ลาดยาว 420/2
567 นางสาว สุภาพร หวังศรีตรัย ลาดยาว 2101/19
568 นาง เสาวนีย์ พนัสสรณ์ ลาดยาว 420
569 นาง ปาริฉัตร ไพรหิรัญ ลาดยาว 420/1
570 นาย จำลอง หุ้นทอง ลาดยาว 50/280
571 นาง สมพร สมทิพย์ ลาดยาว 15
572 นาย เทียม ทัดดี ลาดยาว 14
573 นางสาว สมคิด มณีเอี่ยม ลาดยาว 15/1
574 นาง พัตราภรณ์ ธีรกุล ลาดยาว 78
575 นาง สุกัญญา บำเพ็ญเพียร ลาดยาว 26
576 นาง จอย เจริญพันธุ์สกุล ลาดยาว 57/144
577 นาง ปรีดี บุษราวรานนท์ ลาดยาว 112/5
578 นาย อนันต์ เลาหะพันธุ์ ลาดยาว 185
579 นาย เอกชัย ติวุตานนท์ ลาดยาว 115
580 นาย ชวินวิทย์ สุขขีภาพ ลาดยาว 44/5
581 นาง รัตนา ชนะมาร ลาดยาว 38/12
582 นาง ช้อย ลักษณากร ลาดยาว 100/74
583 นาย วิเชียร จิตต์สันติสุข ลาดยาว 349
584 นาย บุญช่วย แก้วดวงเล็ก ลาดยาว 7/41
585 นาง วิมลศรี นนทประดิษฐ์ ลาดยาว 7/3
586 นาย วิชัย โสมหยกวิลาศ ลาดยาว 24/138-139
587 นาย สมคิด ศิริฉาย ลาดยาว 400/20
588 นาง ปภาดา สุนทรนันท ลาดยาว 44/3
589 นางสาว รจิดา คีรินทร์นนท์ ลาดยาว 89/174
590 นาย ปราโมทย์ สังข์ทอง ลาดยาว 1883/14
591 นาย นิเวศน์ รอดอยู่ ลาดยาว 17/8
592 นางสาว พรจันทร์ ล่องสกุล ลาดยาว 2/92
593 นาง สมคิด แก้วดวงเล็ก ลาดยาว 7/1
594 นาย อนุศักดิ์ พงษ์เวช ลาดยาว 7/36
595 นาย เหลือ จาดนนท์ ลาดยาว 17/34
596 นาย ไพฑูรย์ ภู่ทอง ลาดยาว 255/1
597 นาย เทพสุรินทร์ เทียนถวาย ลาดยาว 255/9
598 นาง พรสวรรค์ พัฒนราช ลาดยาว 17/28
599 นาย ไพทูล แสงจันทร์ ลาดยาว 255/15
600 นาง สุวิภากาญจ์ แสงจันทร์ ลาดยาว 17/11
601 นาย คีรี คีรินทร์นนท์ ลาดยาว 89/173
602 นาย สมศักดิ์ ฟองทา ลาดยาว 400/14
603 นาง สำราญ สังข์ทอง ลาดยาว 2-4
604 นาย ปรีชา อ่วมปราณี ลาดยาว 36/2
605 นาย นิพนธ์ ม่วงเอง ลาดยาว 2103/43
606 นาง สมพร คลังแสง ลาดยาว 18/2
607 นางสาว พรพรรณ ราชประดิษฐ ลาดยาว 309/5
608 นาย โฆษิต คีรินทร์นนท์ ลาดยาว 89/279
609 นาง บังอร ม่วงเอง ลาดยาว 2103/42
610 นาย ประจบ อยู่ประยงค์ ลาดยาว 4/111
611 นางสาว ปาณฑรา ม่วงจินดา ลาดยาว 24/118
612 นาง มณฑิชา วิไลกิจ ลาดยาว 100/28
613 นาง ศรัญญา อิ่มโค่น ลาดยาว 2/3
614 นาง อาภา จินตนะพัฒน์ ลาดยาว 31
615 นาย สมนึก อ่ำเที่ยงตรง ลาดยาว 1/98
616 นาย ขวัญชัย กปิญชรานนท์ ลาดยาว 214
617 ร.อ. บุญธรรม ผลพานิช ลาดยาว 91
618 นาย วิรัตน์ ดวงจินดา ลาดยาว 510
619 นาย สมพงษ์ กองชุ่ม ลาดยาว 390/1
620 นาย จรูญ นาคะเสนา ลาดยาว 448
621 นาย กฤษฎา จำรัสเนตร ลาดยาว 190/6
622 นาย อาดำ หมื่นนรินทร์ ลาดยาว 92
623 นาง ศศิวิมล เจียรพินิจนันท์ ลาดยาว 4/59
624 นาง สมศรี คร่องการ ลาดยาว 11/4
625 นาง ปิ่นอนงค์ คำรทะประภา ลาดยาว 4/21
626 นางสาว ปราณี พรหมจันทร์ ลาดยาว 255/12
627 นางสาว อัจฉรา เภสัชชา ลาดยาว 56
628 นาง วิมลรัตน์ บริพัตรโกศล ลาดยาว 43/1
629 นาย ชลิพร วัสสานกูล ลาดยาว 220/3
630 นาย พานทอง บุญเจริญชัยยศ ลาดยาว 12/71
631 นาย ทรงยศ ดิษบรรจง ลาดยาว 59/16
632 นาย มาโนช เผือกจิตร ลาดยาว 450*/15
633 นาย อาทร ติตติรานนท์ ลาดยาว 1851/1
634 นาง เสนีย์ นุ่มเจริญ ลาดยาว 11/21
635 นาง สุจินดา วราธิติกุล ลาดยาว 671/1
636 นาง พรสุข อาธารมาศ ลาดยาว 481/2
637 นาง พรยุพา พงษ์ธนพฤกษ์ ลาดยาว 1851
638 นาย อาคม สังข์วรานนท์ ลาดยาว 24/148
639 นาย มูล สัตย์สม ลาดยาว 2/80
640 นาย กำธร บรรจงรักษา ลาดยาว 5/19
641 นางสาว อรพรรณ กนกเพชร ลาดยาว 256/2
642 นาย นิคม สุขเสถียรวัฒนา ลาดยาว 255/22
643 นาง กาญจนา แสงอาวุธ ลาดยาว 2673/16
644 นาย เปลี่ยน ไกรพ้น ลาดยาว 503/1
645 นาง เฉลียว สุขเสถียรวัฒนา ลาดยาว 17/38
646 นาง สุนีย์ จำรัสฉาย ลาดยาว 101/84
647 นาง ชรินรัตน์ อิ่มโค่น ลาดยาว 2/8$
648 นาย นภดล ดิษบรรจง ลาดยาว 59/13
649 นาย จรัล อินทรังษี ลาดยาว 38
650 นาง สมจิตร์ พุ่มไม้ดัด ลาดยาว 30/4
651 นาย นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ ลาดยาว 684
652 นาง สาระ แสงคำ ลาดยาว 24/81
653 นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์ ลาดยาว 685
654 นางสาว ราตรี เจริญผล ลาดยาว 12/142
655 นาย ทัน เทียนสุวรรณ ลาดยาว 4/52
656 นาง สำอางค์ ชุ่มชูบุญ ลาดยาว 140
657 นางสาว แม้นศรี ศรีวิบูลย์ ลาดยาว 196
658 นาย สมาน เกตุเกล้า ลาดยาว 17/6
659 นาย ไพฑูรย์ เผือกจิตร ลาดยาว 468/6
660 นาย ประเสริฐ บุตรวุธ ลาดยาว 323
661 นาง ภัทราทิพ ศิริคูณ ลาดยาว 4/58
662 นางสาว จารุวรรณ อุดมสถาพันธ์ ลาดยาว 49/20
663 นาย รัฐนนทร์ ชุมพลอโนมคุณ ลาดยาว 112/7
664 นาง ทิพวรรณ แพ่งประสิทธิ์ ลาดยาว 249/1
665 นาง วรรณลักษณ์ ยาโสภา ลาดยาว 407/2
666 นางสาว พิมพิกา วรพันธุ์ ลาดยาว 2/38
667 นาย ประหยัด สมิหลัง ลาดยาว 414/2
668 นาย เชิดพงษ์ สิริวิชช์ ลาดยาว 304/1
669 นาย มานพ ศรีกุลวงศ์ ลาดยาว 13/10
670 นาง แจ๋ว คล่ำเงิน ลาดยาว
671 นาย บุญยรัตน์ ตันติประภา ลาดยาว 12/38
672 นางสาว ศิรินทิพย์ ยอดขุนทด ลาดยาว 2/101
673 พ.ท. เสรี ต่ายทรัพย์ ลาดยาว 69/20
674 นาย บุญสืบ ดิษคุ้ม ลาดยาว 3/6
675 นาง ดวงเดือน ยอดขุนทด ลาดยาว 2/63
676 นาย แฉล้ม คะแนนศิลป์ ลาดยาว 29/1
677 นาย ประสงค์ สมจิตรนึก ลาดยาว 24/130
678 นาย จำรูญ ทิมสถิตย์ ลาดยาว 3/15
679 นาง นิภา ไตรองค์ถาวร ลาดยาว 12/89
680 นาย บำเพ็ญ เมธารมณ์ ลาดยาว 119
681 นางสาว รณัยชนก ศรีเลขะรัตน์ ลาดยาว 12/52
682 นางสาว อัญชลี สุขเสถียรวัฒนา ลาดยาว 40/33
683 นาย หวน โกศลวุฒิกุล ลาดยาว
684 นาย สายันต์ ยอดขุนทด ลาดยาว 2/72
685 นาย อมร เสสกุล ลาดยาว 2137/24
686 นาย สำเริง ณรงค์เดชา ลาดยาว 17/18
687 นาย วีรสุต หล่อตระกูล ลาดยาว 171/3
688 นาง จรัสว สมรักษ์ ลาดยาว 11/28
689 นาง ผานิต หล่อตระกูล ลาดยาว 171
690 นาย อนุกูล รัฒนพันธุ์ ลาดยาว 20/81
691 นาง พวงทอง อ่อนจิ๋ว ลาดยาว 17/10
692 นาง มาลินี อนนตพันธ์ ลาดยาว 39
693 จ.ส.อ จุมพล หงสเวส ลาดยาว 237/11
694 นางสาว ยุพดี กิติชัยชนานนท์ ลาดยาว 12/3
695 นาย ชาญ อัครพิพัฒน์กุล ลาดยาว 55/1
696 นาง วินัดดา อัศวเสนา ลาดยาว 162/1
697 นางสาว รวีวรรณ ดิษยครินทร์ ลาดยาว 24/3
698 นาย บุญเลิศ เล็กพุ่มพวง ลาดยาว 2/45
699 นาง จำปา ผ่องสอาด ลาดยาว 35/15
700 นาย พิสิษฐ์ สินิทธิ์ชวรากุล ลาดยาว 2/11
701 นางสาว อรุณวรรณ ชำนาญไพร ลาดยาว 416
702 นาง ทิชา ขำเกษม ลาดยาว 140/1
703 นาย ธงไชย เกตุสุวรรณ ลาดยาว 10
704 นาง พรพรรณ ดิษยครินทร์ ลาดยาว 24/1-2-3
705 ม.ล. รัมภาศรี สัญรัชต์ ลาดยาว 49
706 นาง อิสรีย์ ศรีมูลชัย ลาดยาว 99
707 นาง วัฒนา ปานทิพย์ ลาดยาว 7/2
708 นาย ศุภอุบล มากเกิด ลาดยาว 23/2
709 นาง จำรัส นิยมพงษ์ ลาดยาว 7/4
710 นางสาว นิตยา สว่างจันทร์ ลาดยาว 38ก
711 นางสาว ทองสา ทองโชติ ลาดยาว 17/20
712 นาง สุนีย์ รัตสถิตย์ ลาดยาว 11/18
713 นาง วิชิต สุขนารี ลาดยาว 67
714 นาย จักรทอง วงษ์จันทร์ ลาดยาว 17/44
715 นาย ฉัตรชัย ยะปะภา ลาดยาว 17/26
716 นางสาว น้อย พลับพลารัตน์ ลาดยาว 39
717 นาง สุรัตน ยะปะภา ลาดยาว 17/22
718 นาย กฤษณะ อ่อนอุ่น ลาดยาว 459/1
719 นางสาว นุชจรี พลับพลาเล็ก ลาดยาว 35/45
720 นางสาว ทองสุข กล่ำสุข ลาดยาว 35/31
721 พ.ท. ชาติชาย บุญวัฒนะกุล ลาดยาว 70
722 พล.ต. สุธี บุญวัฒนะกุล ลาดยาว 68
723 นาย สุคงสักก์ ชินบุตรนราสิริ ลาดยาว 2003/35
724 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญวัฒนะกุล ลาดยาว 172/6
725 นาย อนันต์ เอี่ยมสมบรูณ์ ลาดยาว 40/2
726 นาง ศิริ ชลเกตุ ลาดยาว 59
727 นางสาว ละออ เทียนถวาย ลาดยาว 255/8
728 นาย ทวีศักดิ์ พลับพลาเล็ก ลาดยาว 35/62
729 นาย พุฒ กล่อมพระนาง ลาดยาว 255/6
730 นาย วิเชียร สุขเจริญโชคชัย ลาดยาว 178/4
731 นางสาว วัลลา แย้มโสพิศ ลาดยาว 17/36
732 นาย มานะ เขื่อนขันธ์ ลาดยาว 40/8
733 นาย สมภพ เอี่ยมรัตนกูล ลาดยาว 163
734 นาง ประนิต ผาลิน ลาดยาว 17/25
735 นางสาว อมร วงศ์รักษ์พานิช ลาดยาว 47
736 นางสาว สุภิญญา โฉมบุตร ลาดยาว 229
737 นาย กิจจา บัวแย้ม ลาดยาว 17/13
738 นาย ชาญณรงค์ จันทนวรางกูร ลาดยาว 481/4
739 นาย ปัญญา พะธะนะ ลาดยาว 42/5
740 นางสาว เยาวเรศ ยุวนิชยากูล ลาดยาว 161
741 นางสาว ศุภัคศร โทนหงษา ลาดยาว 15/3
742 นางสาว ทศธร ภัทรประทีป ลาดยาว 198
743 นาย สุรพล หล่อตระกูล ลาดยาว 105/24
744 นาง รัตติยา กันฉาย ลาดยาว 30/5
745 นางสาว พันณี ตีรถานนท์ ลาดยาว 2/2
746 นาย ธีระศักดิ์ บัวแย้ม ลาดยาว 17/14
747 นาง มณฑาทิพ สนิทจันทร์ ลาดยาว 53/32
748 นาง อรนุช กาญจนประภากุล ลาดยาว 88/124
749 นางสาว เพ็ญศรี ส่องสว่าง ลาดยาว 36
750 นาง ศรีอำพร สันตติวัฒน์ ลาดยาว 2011
751 นาง สมบูรณ์ บำรุงกิจ ลาดยาว 294/2
752 นาง กาญจนา พิบูลนิยม ลาดยาว 21/46
753 นาย เชี่ยวชาญ กุมมาลา ลาดยาว 10/28
754 นางสาว จารี มีเพียร ลาดยาว 100/88
755 นาง พิมพ์พันธ์ เพ็ชร์พิรุณ ลาดยาว 430
756 นาง สมาน ทาทอง ลาดยาว 71/50
757 นาง พรพรรณ พิริยคุณธร ลาดยาว 160
758 นาย บุญทรง สุขเสถียรดำรง ลาดยาว 255/19
759 นาย สมศักดิ์ ทาทอง ลาดยาว 71/49
760 นาง มยุรี นาวาทอง ลาดยาว 112/13
761 นาง สมพิศ คันธวร ลาดยาว 28
762 นาย สมบูรณ์ เรืองทวิเศรษฐ ลาดยาว 102/54
763 นาง ปองทิพย์ ดะนังสูงเนิน ลาดยาว 202
764 นาง กาญจนา กิตติรัตนพร ลาดยาว 4/71
765 นาย ปกรณ์ ศรีโปฎก ลาดยาว 98/62
766 นางสาว เพ็ญศรี บัวหลวง ลาดยาว 35/80
767 นางสาว ชมชื่น ศรีโปฎก ลาดยาว 98/138
768 นางสาว ธัญสินี เขื่อนขันธ์ ลาดยาว 15/2
769 นางสาว อำพัน อิ่มวิทยา ลาดยาว 25
770 นางสาว วันวิสาข์ กิตติรัตนพร ลาดยาว 4/82
771 นาง เฉลย เพชรชวาลวัฒน์ ลาดยาว 265/2
772 นาง สมนึก สุขวิลาศ ลาดยาว 40/5
773 นาย ไพบูลย์ อุดมกุลวณิชย์ ลาดยาว 40/27
774 นางสาว ธันยกานต์ ศิริพราหมณกุล ลาดยาว 17/35
775 นาง สำอาง ชาติวิเชียร ลาดยาว 24/122
776 นาย สังวร คร้ามแฉล้ม ลาดยาว 11/25
777 นาย สมชาย สิงห์ทอง ลาดยาว 17/27
778 นาง วิภาวดี อดุมกุลวนิชย์ ลาดยาว 2010/44
779 นาย เผอิญ ศิลอุตตมะบูชา ลาดยาว 3/21
780 นาย ประวิทย์ อังศุเกษตร์ ลาดยาว 1032/247
781 นางสาว ชุติมา สังกร ลาดยาว
782 นรต. กมล สายโอให้ ลาดยาว 702/33
783 นาย จิรัฏฐ์ ธรรมรัชสุนทร ลาดยาว 2105
784 นาง เนตรนภา บุญธง ลาดยาว
785 นาง ชาลิณี เจกวงษ์ ลาดยาว 2673/20
786 นาย ธีระ รัตนะวิศ ลาดยาว 123
787 นางสาว โชติรส โชติมณีรัตนสิริ ลาดยาว 2003/23
788 นาย ชาญยุทธ บุณยวรรธนะ ลาดยาว 52
789 นาย สุธรรม ชัชวาลวงศ์ ลาดยาว 420
790 นาง ราตรี สรวยกรุ่น ลาดยาว 87/92
791 นาย วิฑูรย์ ชนชนะ ลาดยาว 87/93
792 นางสาว แอนนา โซ ลาดยาว 75
793 นาง สมสิริ กาญจนวัฒน์ ลาดยาว 52/53
794 นาย บรรจง หวังเจริญรุ่ง ลาดยาว 213
795 นาย วชิระ พละภิญโญ ลาดยาว 11/68
796 นาย เผดิม แสงอุไร ลาดยาว 6/1
797 นาย สมเกียรติ กาญจนวัฒน์ ลาดยาว 52/52
798 นาง จำนงค์ อ่อนสำอางค์ ลาดยาว 24/134
799 นางสาว ตวงพร พุ่มศิริ ลาดยาว 90
800 นาง ชมชฏา วงศ์พานิช ลาดยาว 13
801 นาย เริ่ม จันทะมาลา ลาดยาว 400/148
802 นาย ไมตรี นกเล็ก ลาดยาว 437/4
803 นางสาว ทิพย์ภา กอบกู้วัฒนา ลาดยาว 212
804 นาย ปรารภ สระวาสี ลาดยาว 52
805 นาย บุญช่วย พ่วงพลับ ลาดยาว 106
806 นาย โอฬาร บัณฑุรัตน์ ลาดยาว 52
807 นาง พวงทอง ศรีมาค ลาดยาว 40
808 นาง สมร บัณฑุรัตน์ ลาดยาว 44
809 นาย กนกศักดิ์ บัณฑุรัตน์ ลาดยาว 52/1
810 นาย รัฐธีร์ พรสังสรรค์ ลาดยาว 23/15
811 นางสาว วิลาสิณี วิเชียรรัตน์ ลาดยาว 309/1
812 นาย วัฒนา วิเชียรรัตน์ ลาดยาว 359
813 นาย เอ้งเฮียะ แซ่เตีย ลาดยาว 400/97
814 นาง นารี ขันธหิรัญ ลาดยาว 305/1
815 นาย อำนวย ทองเอี่ยม ลาดยาว 534/3
816 นาย สามารถ กันอริ ลาดยาว 481/1
817 นาง ลำใย จุฬาพิมพ์พันธุ์ ลาดยาว 71/87
818 นาย วัลลภ ชูสุวรรณ ลาดยาว 512
819 นางสาว พรวิภา อังคพณิชกิจ ลาดยาว 4/84
820 นางสาว พัชรินทร์ จึงสงวนพรสุข ลาดยาว 888
821 นาย สุวรรณ ปินตาคำ ลาดยาว 216
822 นางสาว รัชนีพร เอื้ออนุกร ลาดยาว 2/50
823 นางสาว ประภาพรรณ ต่วนเวชยันต์ ลาดยาว 42/42
824 นาย ธรรมนูญ กาญจนจูฑะ ลาดยาว 21/23
825 นาย ชัชว์ พึ่งโพธิ์ทอง ลาดยาว 344
826 นาง จันทนีย์ ปิยมโนธร ลาดยาว 100/102
827 นาย วิทยา ชินสุวรรณ ลาดยาว 17
828 ด.ต.หญิง นิวรุณ เดชกุญชร ลาดยาว 20/88
829 นางสาว นันทพร วีรวัฒน์ ลาดยาว 35
830 นาย พีระ แก้วกฤติยานุกูร ลาดยาว 32
831 นาย ช้วน อารีราษฎร์ ลาดยาว 386/1
832 นาง สุรัญญา บางกล่ำ ลาดยาว 12/152
833 นาง บุญเรือน คชบาง ลาดยาว 51/125
834 ร.ต. สอาด สำเภาทอง ลาดยาว 14
835 นาง อารีย์ แดงอร่าม ลาดยาว 102/70
836 นาง สมบุญ สมสาย ลาดยาว 102/58
837 นางสาว บุญจันทร์ หนองพล ลาดยาว
838 นาย ประทุม วงศ์เรณู ลาดยาว 2/32
839 นาย ประพันธ์ แสงทอง ลาดยาว 71
840 นางสาว จิตราภรณ์ พิชยานนท์ ลาดยาว 47
841 นางสาว อรอุมา วงษ์ภักดี ลาดยาว
842 นางสาว วริศรา โพธิ์พันธุ์ ลาดยาว 663
843 นาง เพ็ญพิชา ปัญญาเพ็ง ลาดยาว
844 นางสาว แต๋ว งามวงษ์ ลาดยาว
845 นาย สักก์ นภินธากร ลาดยาว 476/1
846 นาง อัญชลี ปัญญ์รักษ์ ลาดยาว 18/45
847 นาง วีระพันธ์ ฐิตมาดี ลาดยาว 2/18
848 นาย สุทธิ ตีรถานนท์ ลาดยาว 2103/7
849 นาย ธำรงค์ หมั่นภักดี ลาดยาว 466
850 นาง กรรณพรรษ ตีรถานนท์ ลาดยาว 19/22
851 ร.อ. สุรเดช นภิณธากร ลาดยาว 474
852 นาย ณัฐ นภินธากร ลาดยาว 476
853 นาง เทพปราณี ศรีพึ่ง ลาดยาว 26/1
854 นางสาว รัศมี ร่มโพธิ์ทอง ลาดยาว 358/3
855 นาง รัตนา อธิคมเสรณี ลาดยาว 8/7
856 นาย เผชิญ ร่มโพธิ์ทอง ลาดยาว 438
857 นาง สมจิตร ไตรโรจน์ ลาดยาว 499
858 นาย ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ลาดยาว 24
859 นาย ศักดิ์ชัย เอี่ยมสะอาด ลาดยาว 40/11
860 นางสาว พิชญา ถาวรายุศม์ ลาดยาว 500
861 นางสาว วิมล ตั้งติปกรณ์ ลาดยาว 2101/27
862 นาง นวลจันทร์ เจตนะจิตร ลาดยาว 45/3
863 นาง ภคพร นกเล็ก ลาดยาว 437/3
864 พลตรี สรรเพชญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาดยาว 296/1
865 นาง อรอมร ปาณฑะผลิน ลาดยาว 2677/3
866 นาย พินิจ วิริยะพานิช ลาดยาว 2677/1
867 นาง ภรณี วิริยะพานิช ลาดยาว 2677/2
868 นาง เมธินี ธรรมรังสี ลาดยาว 26/72
869 นาย ชัชวาลย์ กุลโกวิท ลาดยาว 24/105
870 นาย ศุภฤกษ์ นิชานนท์ ลาดยาว 675
871 นางสาว อนันยา จิระธรรมจารี ลาดยาว 525
872 นาง ประภัสสร สมบูรณ์วิทย์ ลาดยาว 42/40
873 นาย อัมพล กลิ่นฟุ้ง ลาดยาว 213
874 นาง ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี ลาดยาว 177
875 นาย สมชาย กลิ่นสมิทธิ์ ลาดยาว 100/58
876 นาย หอม ผดุงกรรณ์ ลาดยาว 114/17
877 นางสาว นิลุบล เลิศวิบูลย์ชัย ลาดยาว 9/7
878 นาย ธีระ พฤทธิกานนท์ ลาดยาว 68
879 นาย นิธิ นาคะธีรานนท์ ลาดยาว 9
880 นาง เพ็ญแข สายวิไล ลาดยาว 21
881 นาง นันทวรรณ สโรบล ลาดยาว 5/47
882 นาย สมเกียรติ ปานดี ลาดยาว 24/126
883 นาง ชาญ ดำรงเกษม ลาดยาว 111
884 นาย ธีระ กสิพันธุ์ ลาดยาว 11/32
885 ร.ต.หญิง ดวงฤดี อ่ำเอี่ยม ลาดยาว
886 นาย บดินทร์ นิธิอุทัย ลาดยาว
887 นาย สุพรรณ เกตชมภู ลาดยาว
888 นาง บาง อ่ำเอี่ยม ลาดยาว
889 นาย เฉลิม ทองเลี่ยมนาค ลาดยาว 541/4
890 นาง บุญเรือน ศรีพล ลาดยาว 4/59
891 นาย วีระชัย ลิ่มสลักเพชร ลาดยาว 12/11
892 นาง ประสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ ลาดยาว
893 นาง ดวงแข ไชยมั่นคง ลาดยาว 103
894 นาง ไปรยา ณ รังษี ลาดยาว
895 นาย มนัส ประสงค์ ลาดยาว 9/8
896 นาง ลูกจันทร์ สุขสินธ์ทอง ลาดยาว 14/7
897 นาง อัมพร สุหร่ายนาค ลาดยาว 82/54
898 นาง วัจนา ประสงค์ ลาดยาว 9/2
899 นางสาว แสวง สงเคราะห์ชาติ ลาดยาว 17/24
900 น.ท. ประยูร สุขพูล ลาดยาว 52/131
901 นางสาว ศรีสมร พุ่มสะอาด ลาดยาว 42/36
902 นางสาว นิยดา พลสา ลาดยาว 4/113
903 นาย จรณ ลีละสิริ ลาดยาว 28
904 นาย สุทธนู ศรีไสย์ ลาดยาว 405
905 นาง สุพรรณี ลีวุฒินันท์ ลาดยาว 109/7
906 นางสาว จินดา เอี่ยมเจริญยิ่ง ลาดยาว 2769
907 นาง พรพิมล โสรัจจ์กฤตยา ลาดยาว 18/1
908 นางสาว นวรัตน์ ศรีเมฆ ลาดยาว 1923
909 นาง สุรีย์ สิงหพัศ ลาดยาว 174
910 นางสาว สิรีพร ศรีวัฒน์ ลาดยาว 13
911 นาย พงษ์ศักดิ์ วงศ์นาค ลาดยาว 71/58
912 นาง ช่อลดา ศรีสมบูรณ์ ลาดยาว 537
913 ม.ล. เครือทิพย์ ปูรณะสุคนธ ลาดยาว 24/150
914 นาย มานพ เจริญรวย ลาดยาว 206
915 นางสาว ช่อมณี ผ่องฤกษ์ ลาดยาว 13/15
916 นาย ทวี บุตรเสน ลาดยาว 12/124
917 นางสาว ทวีพร นพจินดา ลาดยาว 327
918 พ.ท. เสนอ ปิ่นแหลม ลาดยาว 61/16
919 นางสาว จิตสถา ศรีประเสริฐสุข ลาดยาว 113/5
920 นางสาว กนกรัตน์ พิชญานุพงศ์ ลาดยาว 4/97
921 นางสาว บำเพ็ญ ทาผล ลาดยาว
922 นางสาว กัลย์ยมล ทอนฮามแก้ว ลาดยาว 71/85
923 นาย วรชัย เกียรติทวีอนันต์ ลาดยาว 8/44
924 นาง ทิพย์วรรณา ชุ่มเพ็งพันธุ์ ลาดยาว 52/114
925 นาง ธนพร เอกคม ลาดยาว 12/93
926 นางสาว ปรมาพร วิมลศิลปิน ลาดยาว 294
927 นาง จันทร์เพ็ญ คำบุญมี ลาดยาว
928 นาง ยุวดี ธนทรัพย์ไพศาล ลาดยาว 12/24
929 นาย วรสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์ ลาดยาว 22/18
930 นาย จิระ สุวรรณประเสริฐ ลาดยาว 392
931 นาย พิเชฐ ศรีสวัสดิ์ ลาดยาว 4/63
932 นางสาว อภิรัตน์ โสภณปาล ลาดยาว 318
933 นาย โฆสิต ชูโต ลาดยาว 137/1
934 นาง กาณฑ์รัตน์ สดับจิตร์ ลาดยาว 42/4
935 นาง นิภา เอี่ยมโอภาส ลาดยาว 77/12
936 นางสาว ธัญวลัย ศิริ ลาดยาว 19/38
937 นาง สิริลักษณ์ วิทยานุพงศ์ ลาดยาว 882/25
938 นาง บุญโชย ตติยประภา ลาดยาว 318/1
939 นางสาว ศิริลักษณ์ ปานพิมพ์ ลาดยาว 71/82
940 นางสาว มณฑิรา วาจรัส ลาดยาว 2235
941 นาง นภารัตน์ บุญธรรมธนะรุ่ง ลาดยาว 444/3
942 นาย อำพล แก้วนุช ลาดยาว 2337
943 นาย ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ ลาดยาว 2101/65
944 นางสาว ทัศนีย์ คงวิพัฒนานุกูล ลาดยาว 2319
945 นางสาว หทัยรัตน์ เจริญมหรรชัย ลาดยาว 41
946 นางสาว นวลปราง ศิวะประภา ลาดยาว 2305
947 นางสาว มาลินี เจริญมหรรชัย ลาดยาว 21
948 นาย สิทธิชัย บุณยรักษ์ ลาดยาว 23
949 คุณหญิง ธีราณี กรรณสูต ลาดยาว 49
950 นาง สินีนาถ หงษ์ขจร ลาดยาว 52/119
951 นาง พรพรรณ ชื่นชม ลาดยาว 444/5
952 นาย จักรพันธ์ อ่อนน้อม ลาดยาว 349/5
953 นาย ฤทธิเดช สุริยกุล ณ อยุธยา ลาดยาว 2/91
954 นาง หวัน จูได๋ ลาดยาว 2233
955 นางสาว รพีพร ศรีสุข ลาดยาว 102/84
956 นาง ธนวดี อัครมาส ลาดยาว 25
957 นาย สายัณ หงษ์ขจร ลาดยาว 2251
958 นาย แสวง ม่วงแดงดี ลาดยาว 1895/17
959 นางสาว พรพรหม รมยานนท์ ลาดยาว 102/36
960 นางสาว นฤทัย ชวาฤทธิ์ ลาดยาว 35
961 นาง อิสรีย์ ธรรมธรธนกิจ ลาดยาว 2247
962 นาง สำอาง เอี่ยมทอง ลาดยาว 52/71
963 นาง กนกพร สุวีรายุทธ ลาดยาว 9/7
964 นาง พะเยาว์ นาคสุวรรณ ลาดยาว 688/1
965 นาง สมศรี แต้วโคกสูง ลาดยาว 23/3
966 นาย โกศล หงษ์ขจร ลาดยาว 2275/1
967 นาย สำราญ รักชาติ ลาดยาว 102/83
968 นาย จำลอง กล่ำปาน ลาดยาว 2/1
969 นาย ชาติชาย พรหมงาม ลาดยาว 2245
970 นาง อรวิภา รักชาติ ลาดยาว 102/93
971 นาย ธีระพันธ์ หงษ์ขจร ลาดยาว 54/4
972 นาย สุรสิทธิ์ พานทอง ลาดยาว 465
973 นาย จักร์กฤษณ์ ม่วงคำ ลาดยาว 2225
974 นางสาว ศุภร เสรีรัตน์ ลาดยาว 79
975 นาย ไชยยศ พนมเชิง ลาดยาว 100/51
976 นาย เบิ้ม โพธิ์เกษม ลาดยาว 2281
977 นาย ชูชาติ ชื่นชอบ ลาดยาว 2249
978 นาง นาฏยา สุนทรวิภาค ลาดยาว 101/42
979 นาง มาลี พันธุ์คุ้ง ลาดยาว 20/14
980 ร.ท. ทวี เจ้าประสงค์ ลาดยาว 40
981 นาย อำนวย สุขโข ลาดยาว 40/3
982 นาง เสียน จิตต์สนธิ์ ลาดยาว 145/1
983 นาง เหมือน ภูจำนงค์ ลาดยาว 51/84
984 นางสาว ดารณี สายสว่าง ลาดยาว 53/27
985 นาง วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร ลาดยาว 105/1
986 นางสาว อาภรณ์ นุรักษ์ ลาดยาว 102/7
987 นางสาว อัจฉรากร ปุปะมุมะ ลาดยาว 316/4
988 นาง มณี สีทอง ลาดยาว 59
989 นาง อารีย์ รักวาทิน ลาดยาว 89/461
990 นางสาว จิตรา แซ่ลิ้ม ลาดยาว 392/1
991 นาง วิไล วงษ์วานิช ลาดยาว 3/26
992 นาง สุภาพ บริสุทธิ์ ลาดยาว 2/90
993 นาง ละม่อม ภู่อิสสระกุล ลาดยาว 102/21
994 นาย ชัยวัฒน์ ผาสุกดี ลาดยาว 688
995 นาง ประไพจิต จาติเกตุ ลาดยาว 101/76
996 นาง ทัศน์วิไล พาเรือง ลาดยาว 101/75
997 นางสาว ภัคภร วรจุฑาวงศ์ ลาดยาว 3/14
998 นางสาว เพ็ญพรรณ เรศานนท์ ลาดยาว 14
999 นาย กอ ทาเหล็ก ลาดยาว 2/39
1000 นางสาว พร้อมฉัตร เรศานนท์ ลาดยาว 10
1001 นางสาว พนิดา แซ่จัง ลาดยาว 12/1
1002 นาง โสภณ สุขโข ลาดยาว 109/1
1003 นางสาว สุมนา เกษมสวัสดิ์ ลาดยาว
1004 นาง สิริรัตน์ สงบภัย ลาดยาว 102/41
1005 นาย วัชระ พูลสุข ลาดยาว 703
1006 นาง รัชนี ตั้งตรงจิตร ลาดยาว 100/50
1007 นางสาว ดวงพร ศิริเทพมนตรี ลาดยาว 10/29
1008 นาง มุยหง แซ่โอ้ว ลาดยาว 2103/11
1009 นางสาว กำเนิดศิริ เกษมสวัสดิ์ ลาดยาว
1010 นาย อำนาจ แท่นกาญจนภรณ์ ลาดยาว 400/18
1011 นางสาว สุธีรา สอาดสุด ลาดยาว 437/10
1012 นางสาว ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์ ลาดยาว 102/5
1013 นาง เยาวลักษณ์ สุขทัพภ์ ลาดยาว 683
1014 นางสาว ธัญญา กิจพ่อค้า ลาดยาว 105/32
1015 นาง สมจิต เกียรติวีระ ลาดยาว 377
1016 นาย อุดม สิทธิเสนา ลาดยาว 670
1017 นาย บรรทึก แช่มทิม ลาดยาว 17
1018 นาย สุรชัช เอมรัฐ ลาดยาว 139/18
1019 นาย มารุต เหล่าสิทธิบุญชัย ลาดยาว 45
1020 นาง จรูญ จันทรานนท์ ลาดยาว 187
1021 นาง อังสนา วิริยะโกศล ลาดยาว 400/105
1022 นาง พรพิมล ลิ้มเจริญสุข ลาดยาว
1023 นางสาว สุรีย์ ประดิษฐยนต์ ลาดยาว 111
1024 นาย อดิศร พุ่มประเสริฐ ลาดยาว 281/1
1025 นาย สุเทพ ทีฆกุล ลาดยาว 59
1026 นาย อุบล หงษ์ขจร ลาดยาว 54/2
1027 นาง อำไพ ผลพิบูลย์ ลาดยาว 2/61
1028 นาย ประเสริฐ หงษ์ขจร ลาดยาว 2231
1029 นาย ปรีชา บุญเรือง ลาดยาว 2247/1
1030 นาย พงศ์ศักดิ์ กุมมาลือ ลาดยาว 786
1031 นาย สันทนา แก้วมณี ลาดยาว 190/4
1032 นาย ประสิทธิ์ เรืองศรี ลาดยาว 2265
1033 นาย วันเฉลิม ศุภจัตุรัส ลาดยาว 16
1034 นาย ภาคภูมิ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ ลาดยาว 1178/341
1035 นาย กิตติชัย ริมกีรติกุล ลาดยาว 335
1036 นาง คมขำ สุวรรณบูลย์ ลาดยาว 306/3
1037 นาย นิเวศน์ สีห์โคตรบูรณ์ ลาดยาว 102/18
1038 นาง ปัทมา ศศิธรานนท์ ลาดยาว 23/25
1039 นาง ดวงจันทร์ เดชะคุปต์ ลาดยาว 23/9
1040 นาย สม สิงคนิภา ลาดยาว 100/75
1041 นาง สมบุญ เชื้อเพ็ชร์ ลาดยาว 185
1042 นาย จารุวุฒิ ศิระพลานนท์ ลาดยาว 77/23
1043 นาง ประภาพรรณ รังศิริรักษ์ ลาดยาว 23/27
1044 นาง ศิริมา กลิ่นเกียรติยุทธ ลาดยาว 200
1045 นางสาว ภัททิยา สุวรรณโชติ ลาดยาว 46
1046 นาย ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ ลาดยาว 24
1047 นางสาว ธิดา มิ่งเชื้อ เสนานิคม 8/29
1048 นางสาว สุกันยา เขียวประเสริฐ เสนานิคม 1861/8
1049 นาง สิน โนนกลาง เสนานิคม 2172/160
1050 นาง สุพัตรา ธรรมศิริอนันต์ เสนานิคม 1340/33
1051 นางสาว ขันทอง ชื่นใจ เสนานิคม 882/18
1052 นาย สุขสันติ แตงศิริ เสนานิคม 1867/1
1053 นาย สุทธิวัชร์ นุ่มทิม เสนานิคม 2/269
1054 นาย นพสิทธิ์ ทวีพรประดิษฐ์ เสนานิคม 1887/2
1055 นางสาว สุภาพ เกษสาคร เสนานิคม 2/416
1056 นาย จตุพงษ์ ปานทอง เสนานิคม 74/17
1057 นาย วิชัย ทองระอา เสนานิคม 631
1058 นาย ประทีป สุขจิตร์ เสนานิคม 882/29
1059 นาย สังเวียน เดชศรี เสนานิคม 1361/47
1060 นาย พิชิต ไชยรังสินันท์ เสนานิคม 1511
1061 นาง สมบุญ นิลแป้น เสนานิคม 681/1
1062 นาง วรรณี ฟองเพชร เสนานิคม 1507
1063 นาง สมใจ นิวาศานนท์ เสนานิคม 1503
1064 นาย อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เสนานิคม 423
1065 นาย สุชิน บุญมา เสนานิคม 2-68
1066 นางสาว รจนา เจสระ เสนานิคม 74/23
1067 นาย สมบูณ์ หาญบุรุษ เสนานิคม 307/6
1068 นางสาว ดวงฤทัย บำรุงสุข เสนานิคม 117
1069 นาง ศิริรัตน์ วงศ์แก้ว เสนานิคม 280
1070 นาง จำนงค์ แสงสว่าง เสนานิคม 935/3
1071 นาง เสาวภา กัณหะ เสนานิคม 921/3
1072 นางสาว สุพรรณวดี วิกิตเศรษฐ์ เสนานิคม 533/2
1073 นางสาว แสงดาว เรืองปราชญ์ เสนานิคม 2172/30
1074 นาย พิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ เสนานิคม 11/100
1075 นาย ทรงกลด แซ่เฮง เสนานิคม 238/6
1076 นาย สมชาย น้อยจาด เสนานิคม 4937/4
1077 นางสาว สุรีย์ เหล่าลดา เสนานิคม 155/3
1078 นาง จารุณีย์ เชิญบ่อแก เสนานิคม 74/106
1079 นางสาว สิริเพ็ญ กุลงามเนตร เสนานิคม 1/6
1080 นาย ธงชัย กุลงามเนตร เสนานิคม 1/5
1081 นาง อวยพร โพธานันท์ เสนานิคม 1436
1082 นาง เกศรินทร์ สงวนสหโยธิน เสนานิคม 2172/156
1083 นาง ณัฐสินี เนติชัยเศรษฐ์ เสนานิคม 11/31
1084 นางสาว นงค์เยาว์ ศิริวงษ์ เสนานิคม 163/29
1085 นางสาว สุกัญญา แสนสามารถ เสนานิคม 238/3
1086 นาง เล็ก จันทะกร เสนานิคม 199
1087 นาย พยนต์ คันทะสอน เสนานิคม 2/110
1088 นาย กิตตินันท์ โพธานันท์ เสนานิคม 1414/2
1089 นางสาว สุวจนา สุธรรมสวัสดิ์ เสนานิคม
1090 นางสาว ทองหยิบ ร่มโพธิ์ เสนานิคม
1091 นาย วิทูร กิจการเดชวุฒิ เสนานิคม 2/542
1092 นาง ศิริพร มหาพรไพศาล เสนานิคม 2008/6
1093 นาย เพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ์ เสนานิคม 1863
1094 นาย มาโนช ชนะโลก เสนานิคม 1361/77
1095 นาย สงัด จักขุโรจน์ เสนานิคม 953
1096 นาย กังวาล เปลี่ยนบางช้าง เสนานิคม 801/5
1097 นาง สวพร เมี้ยนทอง เสนานิคม 15/55
1098 นาง จำลอง มีศิลป์ เสนานิคม 653/2
1099 นาง นวนจันทร์ มูลทองคำ เสนานิคม 1861/10
1100 นาย อนงค์ ม่วงมา เสนานิคม 1539/1
1101 นาง ฮกหลี แซ่ส่ง เสนานิคม 2010/4
1102 นาย เตชิษฐ์ นันทปัญญาวรกุล เสนานิคม 2/464
1103 นาง สุกัญญา โลหะเวช เสนานิคม 149/1
1104 นาย ทวน ศรีสัมฤทธิ์ เสนานิคม 237/63
1105 นาย อดิเรก จริยเลิศสิริ เสนานิคม 455
1106 นาย นพพร เขียวโสภา เสนานิคม 601
1107 นาย ธงไชย เพ็ชรรัตน์ เสนานิคม 44
1108 นางสาว สุนันทา สินสุวรรณ เสนานิคม 999/172
1109 นาง นิตยา ไผ่ผันโฉม เสนานิคม
1110 นาง อุทุมพร วุฒิสุข เสนานิคม 1935/1
1111 นางสาว จันแก้ว พันธุ์แก้วทอง เสนานิคม 1081
1112 นาย ปราโมทย์ ลือนาม เสนานิคม 197/2
1113 นางสาว อรทัย เนียรศิริ เสนานิคม
1114 นาง สุภาวิณี ธุระกิจ เสนานิคม 1775/310
1115 นาง สุภาพ กลิ่นแก้ว เสนานิคม
1116 พอ. ประมุข ลืมนาม เสนานิคม 197
1117 นาง พจนีย์ พวงลำเจียก เสนานิคม
1118 นางสาว อรอุสา เกษรสังข์ เสนานิคม 2022/15
1119 นาง รำพึง พวงรัก เสนานิคม
1120 นาง จุไร โตศะศุข เสนานิคม 126/62
1121 นาง จรูญ สละบาป เสนานิคม 1436/11
1122 นาย อนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย เสนานิคม 2022/16
1123 นาย ปพนเอก ชมภูจันทร์ เสนานิคม 126/60
1124 นาง นิพิศ ผดุงการณ์ เสนานิคม 8/39
1125 นาย สวัสดิ์ จันทรา เสนานิคม 2142
1126 นาย พล ทองบุญ เสนานิคม 648
1127 นาย ยุทธนา พลูเพิ่มพันธ์ เสนานิคม 1863/2
1128 นางสาว ขวัญใจ พุ่มศรีเจริญวงษ์ เสนานิคม 173/9
1129 นาย ไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล เสนานิคม 22/6
1130 นาง นิธินันท์ ตั้งหลักชัยกุล เสนานิคม 11/22
1131 นาย อมร ศิริศรีมังกร เสนานิคม 11/38
1132 นาง ลาวัลย์ สงเคราะห์ เสนานิคม 882/32
1133 ร.อ. มังกร วงศ์วิวัฒน์ เสนานิคม 141/58
1134 นาง จุฬารัตน์ เดชสองชั้น เสนานิคม 61/1
1135 นาย กฤษดา สมัครสาโมสร เสนานิคม 369/5
1136 นาย สมพล ยมาพัฒน์ เสนานิคม 266
1137 นาย องอาจ เต่าสุวรรณ เสนานิคม 1033
1138 นางสาว นภารัตน์ สืบสุข เสนานิคม 237/76
1139 นางสาว ฐานิดา จันทร์หอม เสนานิคม 2/207
1140 นาง รุ้งฤดี อินทรืบำรุง เสนานิคม 1903/3
1141 พล.อ. ชาตรี สุคันธรัต เสนานิคม 338
1142 พ.ต. พูนเพียร เทียนศิริ เสนานิคม 129/1
1143 นาย นิวัฒน์ จึงตระกูล เสนานิคม 882/34
1144 นาง พอใจ ชาติวิริยะอำนวย เสนานิคม 141/11
1145 นาย บุญเกิด ปัญญาชน เสนานิคม 139
1146 นาย ศิษฏิ จิตทักษะ เสนานิคม 151/9
1147 นาย กิตติ เจียรศิริกุล เสนานิคม 2172/104
1148 นาย กัมปนาถ ธรรมสะอาด เสนานิคม 1361/86
1149 นาง หัทยา ด้วงทอง เสนานิคม 1901/19
1150 นาย สมชาย ศิริชนะ เสนานิคม 9/11
1151 นางสาว สุรินดา ธรรมสิริอนันต์ เสนานิคม 1567/2
1152 นาง นางมาลี เชื้อจง เสนานิคม 635/5
1153 นาย เฉลิม อินทรชิต เสนานิคม 11/51
1154 นาง ดวงเดือน นวาวัตน์ เสนานิคม 437/46
1155 นาง สุรินทร์ สุโอสถ เสนานิคม 1434/11
1156 นาย อำไพ สมุทร์ความ เสนานิคม 90/161
1157 นาย อมรรัตน์ ปรัชญาภรณ์ เสนานิคม 8-10
1158 นาย วิรัตน์ ชมเชย เสนานิคม 74/120
1159 นาย คมสัน พิชิตธงชัย เสนานิคม 2/201
1160 นาย ศิริ อัจฉราภิรักษ์ เสนานิคม 2188
1161 นาย ปรีชา ดีเที่ยง เสนานิคม 307
1162 นาง นางเพ็ญพร ซ้ายสุวรรณ เสนานิคม 8/12
1163 นาย นางสมบุญ พูลสวัสดิ์ เสนานิคม 1061
1164 นาย วิบูรณ์ จัตวาศรีสุข เสนานิคม 437/33
1165 นาง สุรีพร สุวรรณสุข เสนานิคม 1753/27
1166 นาย ธนกร น้อยประวัติ เสนานิคม
1167 นาง ศิริไพบูลย์ โอไบอันซ์ เสนานิคม 2172/191
1168 นางสาว เล้ก นวลศรี เสนานิคม 2/223
1169 นาย ทวน อินทร์บำรุง เสนานิคม 1901/22
1170 นาย ตึ๋ง ลิ่มหุ่น เสนานิคม 1923
1171 นางสาว กมลวรรณ สุวรรณประกร เสนานิคม 81
1172 นาย กฤษณ์ สุดาเทพ เสนานิคม 1887
1173 นาย ศักดา น้อยจาด เสนานิคม 1516
1174 นาย บุญมาก แสงงิ้ว เสนานิคม 1875/1
1175 นาง ณัฐพร วุฒิธาดา เสนานิคม 2/488
1176 นาย กำธร สุวแข เสนานิคม 141/5
1177 นาง ศรีเรือง ลือนาม เสนานิคม 197/1
1178 นางสาว แฉล้ม พวงพันธุ์ เสนานิคม 2172/186
1179 นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา เสนานิคม 2/304
1180 นาง สมจิตร์ ยอดวิเชียร เสนานิคม 1891/1
1181 นาย พัชรี คู เสนานิคม 305
1182 นาง สิรินทรา ปลื้มเปลี่ยน เสนานิคม 141/29
1183 นาง สนอง แสงงิ้ว เสนานิคม 1875
1184 นาย วุฒิพงษ์ ธีระธนากร เสนานิคม 2/267
1185 นาง นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล เสนานิคม 549/5
1186 นาง สังวาลย์ แม้นพรม เสนานิคม 1957
1187 นาง วันทนิยา วิชาคม เสนานิคม 10
1188 นาง สิริพร วิจักขณะ เสนานิคม 371
1189 นาย ปกรณ์ สุเมธานุรักข์กุล เสนานิคม 549/4
1190 นางสาว สมบูรณ์ เจริญรอด เสนานิคม 1877/4
1191 นางสาว กีรติ แสงหิรัญ เสนานิคม 1519/1
1192 นางสาว แวววลี ด้วงอินทร์ เสนานิคม 665
1193 นางสาว ทองยุ่น แสนนา เสนานิคม 1512/13
1194 นางสาว อริสรา ธนูแผลง เสนานิคม 45
1195 นาย ประทีป พุ่มพวง เสนานิคม 238/4
1196 นาง จันตรา พึ่งภพ เสนานิคม 117//36
1197 นาง พะเยา กำแหงปฎิยุทธิ์ เสนานิคม 2008/81
1198 นาย สมพร ลีกำเนิดไทย เสนานิคม 11/115
1199 นาง มะกา เจริญทรัพย์ เสนานิคม
1200 นาย บุญเลิศ ศรีรังไพโรจน์ เสนานิคม 1755/25
1201 นาย ทวี ศรีรังไพโรจน์ เสนานิคม 1755
1202 นาย ไพฑูรย์ บุญครอบ เสนานิคม 1361/82
1203 นาย สมศักดิ์ เงินทอง เสนานิคม 655
1204 นางสาว บุญสม พิชญ์เมธาชัย เสนานิคม 323/3
1205 นาย สุรเดช สมัยกุล เสนานิคม 2/506
1206 นางสาว วราภรณ์ ช้างขุนเทียน เสนานิคม 2172/12
1207 นาง ชวันรัตน์ วารีมณีศิลป์ เสนานิคม 109
1208 นาย สมพงศ์ มิลินทจินดา เสนานิคม 41/5
1209 นาง จงกล วงศ์ทองเหลือ เสนานิคม 2/43
1210 นางสาว สุมารี รังนาแพง เสนานิคม
1211 นาย วิจิตร ลาภสมทบ เสนานิคม 96
1212 นาง วาสนา บุญศิริ เสนานิคม
1213 นางสาว วิไลลักษณ์ พลจังหรีด เสนานิคม
1214 พ.อ.หญิง อำไพ จินตฤทธิ์ เสนานิคม 156/1
1215 นาง สว่าง วงศ์ศิริ เสนานิคม 315
1216 นางสาว พันทิพย์ นาคบุญ เสนานิคม 1246
1217 นาย บุญชู ทองฉาย เสนานิคม 8/25
1218 นาง เพียร ใจหาญ เสนานิคม 650
1219 นางสาว อุษา วัฒนธรรม เสนานิคม 11
1220 นางสาว กิ่งกาญจน์ กิจภูษา เสนานิคม 9/2
1221 นาย ศักดิ์ชัย ลางคุลเสน เสนานิคม 12
1222 นาย วรัญญู คำเมือง เสนานิคม 989
1223 นาง บุญเรือน มงคลเจริญ เสนานิคม 295
1224 นาง ละออ ศรีศักดา เสนานิคม 74/57
1225 นาง นภา มณีเทศ เสนานิคม 141/52
1226 นาง จันทนา โสแก้ว เสนานิคม 333/3
1227 นางสาว ชนานันท์ วุฒิทวี เสนานิคม 2172/108
1228 นาย ปราโมทย์ บุญธีรวัชร เสนานิคม 437/15
1229 นาย สมมาตร ศรีหมอกอุ่น เสนานิคม 48
1230 นาย พัฒนเดช วุฒิทวี เสนานิคม 2172/113
1231 นาง บุญเกิด วุฒิทวี เสนานิคม 2172/133
1232 นาง อรุณลักษณ์ เสถียรสุต เสนานิคม 41/3
1233 นางสาว สมัคร ศรีหรั่งไพโรจน์ เสนานิคม 1755/23
1234 นาย ขาม ศรีหรั่งไพโรจน์ เสนานิคม 1751
1235 นาย สลิล ภู่วิภาดาวรรธน์ เสนานิคม 2/191
1236 นางสาว วารี สำเนียงใส เสนานิคม 1755/21
1237 นาย พัฒนา เสถียรสุต เสนานิคม 41/6
1238 นางสาว พัชนี จินตานนท์ เสนานิคม 163/9
1239 นาย สงกรานต์ วงศ์วัชรอำพน เสนานิคม 189/1
1240 นาง ชยุตรา สุดาเทพ เสนานิคม 1893/5
1241 นาย ชูดชค ธนกุลภารัชน์ เสนานิคม 1753/31
1242 นางสาว วันเพ็ญ บุญครอบ เสนานิคม 1361/246
1243 นางสาว ยุพาพร พุ่มประกอบศรี เสนานิคม 24/11
1244 นาย ฉลวย บ้านกรด เสนานิคม 1753/25
1245 นาย ยรรยง อมรสิน เสนานิคม 2/259
1246 นาง ชะโลม ทองเมืองหลวง เสนานิคม 1753/15
1247 นาย วรพจน์ ปัญจมานนท์ เสนานิคม 279
1248 นาย วิทัญญู ปุญญาภิวัฒน์ เสนานิคม 563/11
1249 นางสาว ศิริรัตน์ ลาภาธิการ เสนานิคม 2008/2
1250 นาย วิรุฬห์ ปุญญาภิวัฒน์ เสนานิคม 563/10
1251 นาย พงศ์ศักดิ์ ลาภาธิการ เสนานิคม 2008/1
1252 นางสาว รมิดา ธนกุลภารัชต์ เสนานิคม 1753
1253 นาง อำไพ พุกวงศ์ เสนานิคม 583/2
1254 นางสาว กนกพร อสุวพงษ์พัฒนา เสนานิคม 2022/38-39
1255 นางสาว เพชรินทร์ อยู่เป็นสุข เสนานิคม 557
1256 นาย สันติเวทย์ แหลมสมุทร เสนานิคม 163/44
1257 นาง ศิริพร ทันรัตนะ เสนานิคม 74/118
1258 นาง กลุ่ม ทองชีวงค์ เสนานิคม 1861/17
1259 นาง ศุภดา ธรรมศิริ เสนานิคม 1361/1
1260 นางสาว นางสาวสุทธินี มีขันทอง เสนานิคม 239/2
1261 นาง บัญญัติ สุขมา เสนานิคม 141/57
1262 นางสาว ศรัญญา พิพัฒน์ยานนท์ เสนานิคม 163/72
1263 นาง ประนอม ผลทิพย์ เสนานิคม 236/58
1264 นาง นารา ผังนิรันดร์ เสนานิคม 237/5
1265 นาย โสดร อ่วมปราณี เสนานิคม 1361
1266 นาย ประกิจ องคณานันท์เลิศ เสนานิคม 51
1267 นาง ดลใจ พลูสวสดิ์ เสนานิคม 237/103
1268 นาย ธนา อังธนานนท์ เสนานิคม 8/26
1269 นาง ชมจันทร์ จันทร์โอภาส เสนานิคม 56/2
1270 นาย ไพรัช ทองประมูล เสนานิคม 1497
1271 นาง น้ำฝน ยังอยู่ เสนานิคม 313
1272 นางสาว ปุณณภา ธนกุลภารัชต์ เสนานิคม 111
1273 นาง ขวัญวรา มาลัยพวง เสนานิคม 307/18
1274 นาย สวง ทนคง เสนานิคม 559
1275 นาย พรเทพ ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ เสนานิคม 173/6
1276 นาง ยุพิน อรุณรัตน์ เสนานิคม 1107/3
1277 นาย ประพันธ์ เวียงตาลจันทรา เสนานิคม 2/396
1278 พ.อ.หญิง พัชรี พรหมเพ็ญ เสนานิคม 244/3
1279 นาย ชาญศักดิ์ พลาทรปริรักษ์ เสนานิคม 24/22
1280 นาย สมคักดิ์ คำประเทศ เสนานิคม 1361/85
1281 นาง รมิตา มัสสะอาด เสนานิคม 1775/235
1282 นางสาว ธนภรณ์ เปียมอำไพภักดี เสนานิคม 323
1283 นางสาว นารีนุช กลั่นแก้ว เสนานิคม 547
1284 นางสาว สุภาวดี สุทธิ เสนานิคม 2/221
1285 นาง รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ เสนานิคม 11/97
1286 นาง จันทนา เปี่ยมอำไพภักดิ์ เสนานิคม 52/27
1287 นางสาว สุนิจ ประสาทสกุลชัย เสนานิคม 2008/80
1288 นาย พิทักษ์พงศ์ ณ ลำพูน เสนานิคม 139/1
1289 นาย กำพล กนกเวชยันต์ เสนานิคม 2220/5
1290 นาย บัญชา อินทรมา เสนานิคม 1409/23
1291 นาย สมนึก จันทรโอภาส เสนานิคม 52/12
1292 นาง ปราณี วิบูรณวงศ์ เสนานิคม 2/153
1293 นาง ศุภารัตน์ ทับทอง เสนานิคม 1775/232
1294 นาย มานัส ณ บางช้าง เสนานิคม 1300/9
1295 นาย เจริญ ศรีจันนนท์ เสนานิคม 1420
1296 นาย วีระพงษ์ วัชราภัย เสนานิคม 437/12
1297 นาง ทศวรรณ พันธ์เจริญ เสนานิคม 888/49
1298 นาย อภิชัย อิทธิพงษ์ เสนานิคม 8/32
1299 นางสาว พรทิพย์ หงศ์ลดารมภ์ เสนานิคม 2/465
1300 นางสาว อุบลรัตน์ บูรณตรีเวทย์ เสนานิคม 237/55
1301 นาง เพ็ญศรี เลาหตีรานนท์ เสนานิคม 427
1302 นาย นราธิป เลาหตีรานนท์ เสนานิคม 437/41
1303 นางสาว สมคิด การสมวรรณ เสนานิคม 702/22
1304 นาง วลัยพรรณ ชัยชนะ เสนานิคม 3/307
1305 นาย ธวัชชัย ลีลา เสนานิคม
1306 นาง ทรรศนีย์ ทองสิริตระกูล เสนานิคม 2220/41
1307 นาง สมพร จารุพันธ์ เสนานิคม 24/19
1308 นางสาว จิตรการ หล่อสุวรรณรัตน์ เสนานิคม 149/1
1309 นาย กำพล โรจนธารา เสนานิคม 2220/40
1310 นาย เนตร บัวรุ่ง เสนานิคม 303
1311 นางสาว นิภาพันธุ์ ไตรทอง เสนานิคม 563/9
1312 นาง วนิดา สรสุชาติ เสนานิคม 189/2
1313 นางสาว อภิญญา วงศ์ทอง เสนานิคม 189
1314 นาง โสภาวรรณ แสงไชย เสนานิคม 163/105
1315 นาย วิสุทธิ์ เปลี่ยนบางช้าง เสนานิคม 801/1
1316 นาย นิยม บุญกลาย เสนานิคม 19/207
1317 นาง ญาณิศา เอกมหาชัย เสนานิคม 11/74
1318 นาย จรัญ เจตนะจิตร เสนานิคม 175/1
1319 นางสาว สุจิตร์ตรา สินสุวรรณ เสนานิคม 141/22
1320 นาง จำเนียร สินสุวรรณ เสนานิคม 141/33
1321 นาง ทิพาพรรณ สุวรรณโณ เสนานิคม 351
1322 นาง ธัญลักษณ์ ไชยะเดชะ เสนานิคม 1/119
1323 นาง เพ็ญศรี อินสิงห์ เสนานิคม 269
1324 ว่าที่ ร.ต. เอกลักษณ์ แสงนาค เสนานิคม 323/1
1325 นาย เชษฐ ไวทยะพัชน์ เสนานิคม 2022/27
1326 นาย ศิริ เปี่ยมอำไพภักดี เสนานิคม 323/2
1327 นางสาว จารึก อินทร์ดำ เสนานิคม 155/2
1328 นางสาว ดาว นันทราช เสนานิคม 237/2
1329 นาย นิพนธ์ นันทราช เสนานิคม 237/6
1330 พล.ต.หญิง นภาผ่อง วงศ์วิเศษ เสนานิคม 272
1331 นาย สหภูมิ สง่าเมือง เสนานิคม 121
1332 นางสาว สุมาลี เวียงตาลจันทรา เสนานิคม 2/395
1333 นาย กฤษฏา พงษ์อุดม เสนานิคม 97/1
1334 นางสาว ศิริพร วุฒิทวี เสนานิคม 2172/110
1335 นาง วิไลพรรณ ติยะวัฒน์วิทยา เสนานิคม 2172/164
1336 นางสาว ณัฎอาภา พรหมศิริ เสนานิคม 11/30
1337 นาง สุรินทร์ ยมาพัฒน์ เสนานิคม 289
1338 นางสาว ณัฐฎา ตัณฑนันทน์ เสนานิคม 11/67
1339 นาง ศิริโสภา ใจมั่น เสนานิคม 11/29
1340 นาย ยอดชาย จำรัสโรมรัน เสนานิคม 2/102
1341 นาย วิทยา พลพงษ์ เสนานิคม 307/27
1342 นาย สุชิน ไชยหาวงษ์ เสนานิคม 1901/4
1343 นาง กนกงาม สว่างศรี เสนานิคม 2022/25
1344 นาง เอี่ยม ฐิติเพิ่มพงศ์ เสนานิคม 8/11
1345 นางสาว นันทพร เผื่อนพงษ์ เสนานิคม 1923/3
1346 นาย ทรงพล กิ่งนครทอง เสนานิคม 286/7
1347 นาย เสถียร ไกรตระกูล เสนานิคม 1998
1348 นาง แสงเดือน สาทสนิท เสนานิคม 237/127
1349 นาง เขตฤทัย พลจันทร์ เสนานิคม 2/63
1350 นาง อภิรมย์วรนรี ภูวปัญญาสิริ เสนานิคม 237/36
1351 นาย สุทิศ ชูวิรัช เสนานิคม 30/9
1352 นาย พงศ์ชนิศ ชูวิรัช เสนานิคม 30
1353 นางสาว สมบูรณ์ ร่วมจิตร เสนานิคม
1354 นาย สัญญา สิทธิชัยรัตน์ เสนานิคม 2454
1355 นาย มนัส คงมานะ เสนานิคม 1179
1356 นาย ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ เสนานิคม 52/13
1357 นาย ไพบูลย์ คล้ายคลึง เสนานิคม 1901/7
1358 นาย จงรัก โรจน์ดำรงศักดิ์ เสนานิคม 2/88
1359 นาง อุดมศรี พินิจศักดิ์ เสนานิคม 1409/12
1360 นาย บุญเพ็ง นาควงศ์ เสนานิคม 19/610
1361 นาย ณัฐกฤต ศีลประเสริฐ เสนานิคม 2/5
1362 นาง ณัญธยาน์ ปานสมบัติ เสนานิคม 1407/1
1363 นางสาว นฤมล ศรีพันธุ์ เสนานิคม 2022/42
1364 นาง กฤตพร ไชยหาวงษ์ เสนานิคม 74/80
1365 นาย ไพศาล เป้ามา เสนานิคม 41/1
1366 นาย ไชยแก้ว ณ ณ ลำปาง เสนานิคม 77
1367 นาย บุญเลิศ โมกมัน เสนานิคม 1861/14
1368 นาย สมจิตร ปิ่นเพ็ชร เสนานิคม 33/1
1369 นาง จรรยา เพชรพิสิฐ เสนานิคม 2/466
1370 นาย ญัตติ แถวหมอ เสนานิคม 1107/18
1371 นางสาว วิจิตรา แก้วธรรม เสนานิคม
1372 นาย สมพงษ์ ช้างสีดา เสนานิคม
1373 นาง บุปผา เกตุกั้น เสนานิคม
1374 นาง พงษ์พรรณ อ่องสะอาด เสนานิคม 307/1
1375 นาย เกษม สุขทัศน์ เสนานิคม 333
1376 นาง พรพิมล โกสิยางกูร เสนานิคม 437/6
1377 นางสาว จิราภรณ์ ศิริทวี เสนานิคม 2/2536
1378 นางสาว นุชรินทร์ ปาลยะรัตน์ เสนานิคม
1379 นาย จงสวัสดิ์ ภูติรัตน์ เสนานิคม 237/1
1380 นาย กัญชัช แซ่ตั้ง เสนานิคม
1381 นาง กรภัทร ศรีสุคนธ์ เสนานิคม 369
1382 นาย สมชัย พรบันลือลาภ เสนานิคม 2/426
1383 นาย มนตรี จรัสสุทธิพงศ์ เสนานิคม 1773/9
1384 นาง สุรินทร์ ไตรพล เสนานิคม 1753/21
1385 นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์ทอง เสนานิคม
1386 นาย ศุภกร นุ่นหอม เสนานิคม 2/180
1387 นาย ณรงค์ โฉมเฉลา เสนานิคม 770
1388 นาย กฤตโชต กวีวัจน์ เสนานิคม 2/448
1389 นาย ชาญศักดิ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ เสนานิคม 2172/85
1390 นาย จำเนียร จันทร์วิโรจน์ เสนานิคม 2022/26
1391 นางสาว ฐิตากร ถาวรวัตร์ เสนานิคม 301
1392 นาง อาภา สง่าเมือง เสนานิคม 119
1393 นาย สวัสดิ์ น้อยจาด เสนานิคม 1939
1394 นาย ชัยวัตร สมใจ เสนานิคม 380
1395 นาย เอกภาพ ถาวรชีวิน เสนานิคม 126/28
1396 นาง ทองหล่อ กาลสมบุญ เสนานิคม 1063
1397 นางสาว ดวงจันทร์ ทรัพย์ทวีสุขกุล เสนานิคม 307/5
1398 นางสาว วาริน วรเดชพิทักษ์กุล เสนานิคม 96/3
1399 นาง รุ่งนภา ผิวเกลี้ยง เสนานิคม 22/1
1400 นางสาว บัวผัด ยาวิชัย เสนานิคม
1401 ร.ท. สิทธิพงษ์ ปฎิทัศน์ เสนานิคม 159
1402 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์ศิริ เสนานิคม 315/1
1403 นาง ปรียาภา สุขมะโน เสนานิคม 74/14
1404 นาย จีระชัย สัจจะวัชรพงศ์ เสนานิคม 2172/116
1405 นาง มัทนพัชร ลิมพะสุต เสนานิคม 224/5
1406 นางสาว ขจีรัตน์ เจริยวัย เสนานิคม 49/7
1407 นาง สุทธิดา วุฒิพร เสนานิคม 135/1
1408 นาง ชุติมา สุขะจินตนากาญจน์ เสนานิคม 2172/145
1409 นาง บานเย็น ภูวนผา เสนานิคม 882/24
1410 นาง สมใจ แสงคำ เสนานิคม 1877/8
1411 พ.ต.ต. เจษฎา เภกะนันทน์ เสนานิคม 170/1
1412 นางสาว ฉัตรฤดี แสงน้ำรัก เสนานิคม 939/7
1413 นางสาว ปัณณรัตน์ ปัณณสิริวิทย์ เสนานิคม 200/78
1414 นาย อดิศักดิ์ วุฒิพร เสนานิคม 135
1415 นาย ปฤษฎางค์ พันธุ์สถิย์ เสนานิคม 1508
1416 นาย แก้ว อุ่นไพบูลย์วงศ์ เสนานิคม 5
1417 นาง สาคร สิงห์มณีสกุลชัย เสนานิคม 2/174
1418 นาย โรจน์จรัส เพ็ญไพบูลย์เสถียร เสนานิคม 70
1419 นาย จีรพันธ์ บัวหลวง เสนานิคม 307/4
1420 นาย วิชัย สิงห์มณีสกุลชัย เสนานิคม 2/248
1421 นาง สาหร่าย สุบรรณจุ้ย เสนานิคม 359
1422 นาง ลลิดา มังกรรัตน์ เสนานิคม 31/10
1423 นางสาว สุภาวรรณ ประพฤติชอบ เสนานิคม
1424 นาย ประพนธ์ พิทักษ์พาณิชากุล เสนานิคม 49/4
1425 นาง โกศล ยี่สุ่น จันทรเกษม 84/3
1426 นาย สมนึก ยี่สุ่น จันทรเกษม 95/16
1427 นาย บุญเติม ก้อนแก้ว จันทรเกษม 380/2
1428 นางสาว วัลภา พงษ์ขจรกิจการ จันทรเกษม 99/122
1429 นางสาว กัลยาณี อันตรวงศ์ จันทรเกษม 92/1
1430 นางสาว จินดา แก้วงามพรรณ์ จันทรเกษม 154/17
1431 นาย วรชัย มินสาคร จันทรเกษม 386/14
1432 นาง สังวรณ์ สุขศรี จันทรเกษม 141/10
1433 นาย รัก ลาภานันท์ จันทรเกษม 6/7
1434 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณภูสิทธิ์ จันทรเกษม 10/6
1435 นาย ไพโรจน์ ศรีผลิน จันทรเกษม 32
1436 นาง พีรนุช โชตินาวิน จันทรเกษม 103/5
1437 นาง โกสุม ศรีผลิน จันทรเกษม 32/2
1438 นาย สมควร จีนกระจันทร์ จันทรเกษม 9/1
1439 นาย พิชัย สุวพันธุ์วัฒนา จันทรเกษม 99/141
1440 นางสาว นภา ศิลา จันทรเกษม 141/8
1441 นาย สมชาย บุตรตะ จันทรเกษม
1442 นางสาว จันทร์หอม หิรัญเขว้า จันทรเกษม 328/56
1443 นาง อุไร ดิลกทิพย์รัตน์ จันทรเกษม 99/16
1444 นาง อรนุช สุวพันธุ์วัฒนา จันทรเกษม 99/154
1445 นางสาว จารวี วัฒนศิลปกิจ จันทรเกษม 99/13
1446 นาย พยุงศักดิ์ ปัญญาไว จันทรเกษม 328/20
1447 นาย ประเสริฐ สุขปาน จันทรเกษม 99/64
1448 นาย จิรัฐติกาล ผลบุณยรักษ์ จันทรเกษม 26/117
1449 นาง ธิดาพร กิติธีระกุล จันทรเกษม 1124/143
1450 นาง วรางค์ลักษณ์ ปรีชาวัน จันทรเกษม 99/20
1451 นางสาว ฉลอง ดีแท้ จันทรเกษม 702/70
1452 นาง กมลา ธีรสุภะเสฏฐ์ จันทรเกษม 99/11
1453 นางสาว บุษกร สุวิสุทธิ์ จันทรเกษม 328/31
1454 นางสาว วาสนา ลีทา จันทรเกษม 68/3
1455 นาง สุขุมาล คอร์เวค จันทรเกษม 100/6
1456 นางสาว ภัทรวดี อิ่มสมบูรณ์ จันทรเกษม
1457 นาง บัวไข แสงแก้ว จันทรเกษม 702/123
1458 นาง บังอร สุขปาน จันทรเกษม 99/251
1459 นางสาว บุญโฮม เวียงแก้ว จันทรเกษม 702/108
1460 นาย ชัยณรงค์ กิติธีระกุล จันทรเกษม 466
1461 นาย ปาน เอี่ยมสะอาด จันทรเกษม
1462 นางสาว อารยา วาสิกานนท์ จันทรเกษม 67/2
1463 นาย โกเมธ ธรรมเสตุ จันทรเกษม 92
1464 นาย ใบ บุญมาก จันทรเกษม 5
1465 นาย โกศล โกมารทัต จันทรเกษม 292
1466 นาย สมชาติ แสงจันทร์ จันทรเกษม 66
1467 นาง วราภรณ์ ทิมทอง จันทรเกษม 18
1468 นาง วราภรณ์ เฉลยเพียร จันทรเกษม
1469 นาย วิเชียร เนวชื่น จันทรเกษม 52/3
1470 นาย มนัส น้อยจันทร์ จันทรเกษม 76/14
1471 นาง พิกุล น้ำผึ้ง จันทรเกษม 59
1472 นาง มาลัย สุภามาลา จันทรเกษม 140/7
1473 นาย บุญธรรม รอดพันธุ์ จันทรเกษม 23/3
1474 นาย สมปอง แก้วทิ้ง จันทรเกษม 54/5
1475 นาง ปราณี ภาคาพืชน์ จันทรเกษม 296/2
1476 นาย ประเทือง พิเชฐเจษฎา จันทรเกษม 1238
1477 นางสาว นิภา ภาวนาภรร์ จันทรเกษม 35
1478 นาง กฤษดา อิงคธีรวัฒน์ จันทรเกษม 99/156
1479 นาง นภาพร อัศวเทิดทรัพย์ จันทรเกษม 99/106
1480 นาย สมเจตน์ อิงคธีรวัฒน์ จันทรเกษม 1111/148
1481 พ.อ. สุรพงศ์ รามณรงค์ จันทรเกษม 122/52
1482 นางสาว ศรีแจ่ม ทับแฟง จันทรเกษม 28
1483 นาย วิชัย ลี้เพิ่มพานิช จันทรเกษม 1284
1484 นาย ชัยนันท์ รัตนศริวานิช จันทรเกษม 55/83
1485 นาง กำไล โคโตศรี จันทรเกษม 702/44
1486 นาย สมาน ทองอ่อน จันทรเกษม 702/11
1487 นางสาว คณธมณ นพมงคลพร จันทรเกษม
1488 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บางสัมฤทธิ์ จันทรเกษม 1124/188
1489 นาย กันตเมศฐ์ เรืองกิตินานนท์ จันทรเกษม 702/79
1490 นางสาว กษมา ฤดีชื่น จันทรเกษม 38/2
1491 นาง เกษร ดอนตะโก จันทรเกษม 702/98
1492 นาย สมเกียรติ น้อยกลิ่น จันทรเกษม
1493 นาย พงษ์ศักดิ์ ละโป้ จันทรเกษม 67/44
1494 นาง มณฑา จันทรสอน จันทรเกษม 702/97
1495 นาง จิราวดี คลังแสง จันทรเกษม 702/122
1496 นางสาว ธนัชชา พูลเกษม จันทรเกษม 244/46
1497 นาง จิราพร วิรกุล จันทรเกษม 702/100
1498 นาง ชูศรี ชูจิตร จันทรเกษม 702/43
1499 นาง วิฬาสินี เล็กยิ้ม จันทรเกษม 99/309
1500 นาย สมชาติ น้อนจันทร์ จันทรเกษม 18
1501 นาง ละเอียด บัวราช จันทรเกษม 57/2
1502 นางสาว ณัฎฐ์ชยธร ชลากรบุณยวัทน์ จันทรเกษม 99/223
1503 นาย ชาลี เรียงเลิศ จันทรเกษม 99/123
1504 นางสาว นันทพัทธ์ เทียนศิริวงศากุล จันทรเกษม 333/18
1505 นางสาว แพรว ปรีดา จันทรเกษม 158/16
1506 นาย สมนึก อังคสุวรรณ จันทรเกษม 122/19
1507 นางสาว ศิริลักษณ์ คำเพราะ จันทรเกษม 380/45
1508 นาย อุดร รุ่งแจ้ง จันทรเกษม 122/25
1509 นาย รุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ จันทรเกษม 122/123
1510 นาย ชัยกฤต บันรัตนจินดา จันทรเกษม 158/15
1511 นางสาว นวลน้อย บัวราช จันทรเกษม 57/3
1512 นาย วีรชัย มุมกลาง จันทรเกษม 5/1
1513 นาย อรรณพ สองทิศ จันทรเกษม 16/418
1514 พ.อ.อ. ชัยนรินทร์ บัวรุ่ง จันทรเกษม 73/1
1515 ร.ต. วันไชย พูลเกษม จันทรเกษม 35
1516 นาย สำราญ บัวรุ่ง จันทรเกษม 73/2
1517 นาง พัชรา มีทิพย์ จันทรเกษม 99/202
1518 นาย มลฑล สุรชาติ จันทรเกษม 16/193
1519 นางสาว ศศิธร สองทิศ จันทรเกษม 16/101
1520 นาย ธงชัย ลิมกุลาคมน์ จันทรเกษม 6/113
1521 นาย บุญสม สุขรื่น จันทรเกษม 99/214
1522 นาง พัชนี น้อยจาด จันทรเกษม 380/53
1523 นาย สฤษดิ์พงศ์ รัตนสาตร์ จันทรเกษม 39/159
1524 นาย ประเดิม เกิดพุ่ม จันทรเกษม 14/8
1525 นางสาว รำพึง คงใย จันทรเกษม 1422
1526 นางสาว บุญมี แก้วทิ้ง จันทรเกษม 99/3
1527 นาง บุญชู ฟื้นมา จันทรเกษม 43
1528 นาย สกล ชุณหชา จันทรเกษม 1178/70
1529 นาง พรทิพย์ ถึกไทย จันทรเกษม
1530 นาย สมชาย หาสุข จันทรเกษม
1531 นาง สุรีย์ เทพสมาน จันทรเกษม 122/93
1532 นาง ศรีนวล คำเพราะ จันทรเกษม 380/30
1533 นาง วรรณนิภา แสนทวีสุข จันทรเกษม 23/44
1534 พล.ท. กมล สวัสดิโกศล จันทรเกษม 102/1
1535 นาย จิรชัย ศิริรัตนชัยกูล จันทรเกษม 99/243
1536 นาย ทินสิทธิ์ ศิริโมทย์ จันทรเกษม 31/18
1537 นางสาว จิดาภา คุณธนพงศ์ จันทรเกษม 40/49
1538 นาย เลิศ มีพันธ์ จันทรเกษม 388/3
1539 นางสาว วิไลรัตน์ หวังศรีตรัย จันทรเกษม 94/21
1540 นาง ชด เครือคล้าย จันทรเกษม 28
1541 นางสาว ณชุภา ตั้งอัครสิน จันทรเกษม 154/5
1542 นางสาว พจมาน พรรณพฤกษ์ จันทรเกษม 1178/43
1543 นาง มัณทนา คัมมัยเยอร์ จันทรเกษม 648/1
1544 นาย ศกรินทร์ วิเศษะพันธุ์ จันทรเกษม 125/8
1545 นาย สุรศักดิ์ ทองเปล่งรัศมี จันทรเกษม 39/138
1546 นางสาว วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์ จันทรเกษม 100/50
1547 นาย พันธ์ศักดิ์ ศรีฟ้า จันทรเกษม 99/151
1548 นางสาว ดารณี ศศิสกุลพร จันทรเกษม 53
1549 นาง พิมพ์ใจ นิ่มมณี จันทรเกษม 59/5
1550 นาง พวงเพ็ชร ประทุมมาต จันทรเกษม 154/2
1551 นาย อนันต์ ลิมปนะสุคนธ์ จันทรเกษม 9/2
1552 นาง กัญวรรณ อนนท์ จันทรเกษม 154/7
1553 นาง อรพรรณ แสงทอง จันทรเกษม 32/107
1554 นาง ญาณิฐา เสาะแสวง จันทรเกษม 99/55
1555 นางสาว ทองพูล ขุนทอง จันทรเกษม 67
1556 นาย สมนึก จิรกุลชัยวงศ์ จันทรเกษม 67/27
1557 นาย สรกฤต รัดสินทร จันทรเกษม 99/131
1558 นาง นุชนาฏ ศิริคันธานนท์ จันทรเกษม 342/3
1559 นาง ศรีวรรณ อุดมลาภธรรม จันทรเกษม 22/41
1560 นาย มงคล จันทึก จันทรเกษม 84/4
1561 นาย กล้า อิศราภิรมย์ จันทรเกษม 94/12
1562 นาย ธนวัฒน์ เมฆวัฒนา จันทรเกษม 314/12
1563 นาง ปรานอม มีใจเย็น จันทรเกษม 68/23
1564 นาง จารุพร ปลื้มธนชัย จันทรเกษม 1124/100
1565 นาง กิม ศรีฉ่ำ จันทรเกษม 29/126
1566 นาง ขนิษฐา เสาวมล จันทรเกษม 99/85
1567 นาง อุไร ดวงทองดี จันทรเกษม 99/290
1568 นาง เพ็ญศรี สุนทรกลิ่น จันทรเกษม 230/1
1569 นางสาว จุไรรัตน์ ซ้อนเพชร จันทรเกษม 99/57
1570 นางสาว สินจัย คำแสน จันทรเกษม
1571 นางสาว เสงี่ยมจิตร วุฒิยะโชโต จันทรเกษม 119/1
1572 นางสาว บุญจิรา เขียวอยู่ จันทรเกษม 244/8
1573 นาง อมรรัตน์ รีกิจติศิริกูล จันทรเกษม 1658/24
1574 นาย สุทธา พุฒิทานันท์ จันทรเกษม 301/1
1575 นาย สมนึก ระลึก จันทรเกษม 29/8
1576 นาง สุจิตนันท์ มนทการติวงค์ จันทรเกษม
1577 นาง ทองคำ ราหุรักษ์ จันทรเกษม 388/4
1578 นาง ราตรี แสงงิ้ว จันทรเกษม 13
1579 นางสาว รัตนา ทิพย์วงศ์ จันทรเกษม 314/18
1580 นาย พยุง ศรีสัมพันธ์ จันทรเกษม 71/5
1581 นางสาว กัญจณัฎฐ์ บำรุงกมลเลิศ จันทรเกษม 692
1582 นาย วิชิต แสงงิ้ว จันทรเกษม 23/45
1583 นางสาว ดวงดาว เกียรติศรีธนกร จันทรเกษม 380/96
1584 นาย นภดล บุระมาน จันทรเกษม 24
1585 นางสาว ทิพย์วัลย์ รวยอาจิณ จันทรเกษม 22/60
1586 นางสาว อำนวย สะไบบาง จันทรเกษม 106/19
1587 นางสาว สุมาลี เข็มฟีร์ จันทรเกษม 19/21
1588 นาง นพิน กานตานนท์ จันทรเกษม 1178/25
1589 นาย วิชิต ไพรสุวรรณ์ จันทรเกษม
1590 นางสาว อ้อมทิพย์ กาญจนมาศ จันทรเกษม 137/88
1591 นาย ชินวุฒิ บุญกิตติพร จันทรเกษม 137/53
1592 นางสาว วันทนา ประทีปรัตนากร จันทรเกษม 99/116
1593 นางสาว สุภาพร นวานุช จันทรเกษม 9/4
1594 นาง รัชญา งามภักดีกุล จันทรเกษม 9/6
1595 นาง ภาสนีย์ วรรณีเวชศิลป์ จันทรเกษม 98/32
1596 นาง ประไพพร บุณยรังค จันทรเกษม 106/4
1597 นาย วรวุทธิ์ รักษาพราหมณ์ จันทรเกษม 98/33
1598 นาย ประสาน จันทร์พิมานสุข จันทรเกษม 9/5
1599 นาง วราภรณ์ อมรฤทธิ์ จันทรเกษม 98/31
1600 นาย ชลชัย ประทีปรัตนากร จันทรเกษม 137/85
1601 นาย สง่า มาถาวร จันทรเกษม 99/187
1602 นาง พรศรี สู่สวัสดิ์ จันทรเกษม 3/10
1603 นาย ดำรงค์ ไตรณรงค์สกุล จันทรเกษม 10/26
1604 นาย ยุทธนา หาญกุลวัฒนา จันทรเกษม 137/56
1605 นางสาว พัชรา อยู่สุขสำราญ จันทรเกษม 29/98
1606 นาง ทองหล่อ บุสถิตย์ จันทรเกษม 702/14
1607 นางสาว อภิญญา สิริพัฒนายิ่ง จันทรเกษม 702/138
1608 นาย กิตติพงษ์ องอาจยุทธนากร จันทรเกษม
1609 นาย พงษ์ศักดิ์ เกียรติคุณรัตน์ จันทรเกษม 301/6
1610 นางสาว พรทิพย์ แซ่โง้ว จันทรเกษม
1611 นางสาว ชุติมา เทพเฉลิม จันทรเกษม 55/84
1612 นาย ทนงศักดิ์ แสงคำลือ จันทรเกษม 15/12
1613 นาย วิฑูรย์ ด่านศิริไมตรี จันทรเกษม 92/2
1614 นาง พิศวาท พรทัศน์ จันทรเกษม 6/80
1615 นาง พรลักษณ์ ฉันทจิตปรีชา จันทรเกษม 3/104
1616 นางสาว ฐิตาพร มโนบุญราศี จันทรเกษม 99/126
1617 นาย ภาณุสรณ์ ติยะสถาพรวิบูลย์ จันทรเกษม 300/122
1618 นาง ทองอยู่ เต่าสุวรรณ จันทรเกษม 702/40
1619 นาย คมกฤช วงศ์อกนิษฐ์ จันทรเกษม 702/58
1620 นางสาว เบญจวรรณ กิติธีระกุล จันทรเกษม 436
1621 นาย ธวัช ไตรวิวัธน์ จันทรเกษม 40/11
1622 นาย ภาณุ มนุญวรวงศ์ จันทรเกษม 99/196
1623 พล.ท. ละม้าย จันทรประเสริฐ จันทรเกษม 31/4
1624 นาง วันเพ็ญ จักปา จันทรเกษม
1625 นาย เทพฤทธิ์ ภูมิภูติ จันทรเกษม 16/281
1626 นาง ณัฏฐ์ชนิศ ศรีวราคม จันทรเกษม 101/1
1627 นาย ปวริศร พงศ์เพชรดิถ จันทรเกษม 56/34
1628 นาย ชมภูนท คชภักดี จันทรเกษม 388/24
1629 พ.อ. บุญเลิศ บุณยานันต์ จันทรเกษม 514
1630 นาย ศิริโชค จันทร์พา จันทรเกษม 81/11
1631 นาง สุณีรัตน์ สมัยกุล จันทรเกษม 139/2
1632 นาย วรเมศร์ สุวิทยาอนนท์ จันทรเกษม 55/8
1633 นาง พัชรี รัตกิจนากร จันทรเกษม 10/26
1634 นาย พิศิษฏ์ ผดุงศักดิ์วงศ์ จันทรเกษม 52/3
1635 นาย บุญยศรี บุญยานันต์ จันทรเกษม 514/1
1636 นาย ปัญญา ทิมจรัส จันทรเกษม 630/6
1637 นาง มัณฑนา ดวงรัตน์ จันทรเกษม 29/21
1638 นาง อุษณีย์ คล้ายลำเจียก จันทรเกษม 100/34
1639 นางสาว กันยา สิทธิเทศานนท์ จันทรเกษม 58/6
1640 นาย วศิน อิทธิเมฆนทร์ จันทรเกษม 101/2
1641 นาย สันทัด ริมสินธุ จันทรเกษม 31/43
1642 ว่าที่ร.ต. บุญธรรม รัตกิจนากร จันทรเกษม 10/27
1643 นาย เชาวลิต ตลึงจิตร จันทรเกษม 576
1644 นางสาว ดวงใจ ทองมีหลาก จันทรเกษม 61/3
1645 นางสาว สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ จันทรเกษม 380/117
1646 นาง วิมล เพ็งสอาด จันทรเกษม 1126/20
1647 นาง วรวรรณ สิมะเสถียร จันทรเกษม 380/34
1648 นาง บุญชู เครือคล้าย จันทรเกษม 28/10
1649 นาย พจน ทองสิงห์ จันทรเกษม 1642
1650 นาย อุทัย เครือคล้าย จันทรเกษม 28/3
1651 นาง วีรชญา ทองสิงห์ จันทรเกษม 1658/6
1652 นาย สุทธิชัย พุทธิรัตน์ จันทรเกษม 876
1653 นาง จิตรา หาริกุล จันทรเกษม 8/3
1654 นาย ไกวัล ไวยหงษ์ จันทรเกษม 382
1655 นางสาว วรรณิภา คุณนาแก จันทรเกษม
1656 นาง เมตตา สุวิทยาอนนท์ จันทรเกษม 55/179
1657 นาย อัศนีย์ ตรีกมล จันทรเกษม 76/6
1658 นาย ชัยสง่า แต้รัตนชัย จันทรเกษม 39/88
1659 นาย ประสิทธิ์ แม้นใจดี จันทรเกษม 76/12
1660 นาง โฉมศรี บัวราช จันทรเกษม 137/12
1661 นางสาว ภัทราวรรณ ดีวงษ์ จันทรเกษม 132/31
1662 นาง รวีวรรณ ทองพวง จันทรเกษม 1124/208
1663 นาย ไพโรจน์ อนันต์กานต์กุล จันทรเกษม 53/80
1664 นาย สัญชัย แจ้งศิริพันธ์ จันทรเกษม 94/20
1665 นาย ภิญโญ โป๊ะเงิน จันทรเกษม 22/29
1666 นาง ประไพวรรณ วิชัยธนพัฒน์ จันทรเกษม 111/1
1667 นาย วรวิทย์ วีระกานนท์ จันทรเกษม 99/105
1668 นางสาว นิพาดา ธาตุไชย จันทรเกษม 99/160
1669 นาง ทมยันตี โปษยานนท์ จันทรเกษม 20/1
1670 นาย จอม เกิดพุ่ม จันทรเกษม 1374
1671 นาง กิมทอง ธรรมปัญญา จันทรเกษม 316/5
1672 นาย มานิต นิติกุล จันทรเกษม 20/111
1673 นางสาว ทิพวรรณ ชลินทรวัฒน์ จันทรเกษม 328/186
1674 นาย พงษ์ศักดิ์ น้าประเสริฐ จันทรเกษม 20/86
1675 นาง ปาลิตา วัดทอง จันทรเกษม 30/12
1676 นางสาว สายประภา วิบุละเคาว์พันธ์ จันทรเกษม 99/261
1677 นาง วนิดา อายุวัฒน์ จันทรเกษม 9
1678 นาย ธีรวัต หาริกุล จันทรเกษม 8/86
1679 นาย ประมวญ นากา จันทรเกษม
1680 นาง รวมจิต อารยะสกุล จันทรเกษม 1670
1681 นางสาว นายมณเฑียร อ้อนรักวงษ์ จันทรเกษม 99/37
1682 นาง นงลักษณ์ ณ เชียงใหม่ จันทรเกษม
1683 นาย พุฒิพัฒน์ พลวัฒนาศักดิ์ จันทรเกษม
1684 นางสาว วีณา รวิรัฐ จันทรเกษม 61/77
1685 นาง ใจทิพย์ อุตตมเสถียร จันทรเกษม 538
1686 นาย ประกิต บุณยินทุ จันทรเกษม 72/2
1687 นางสาว จำภู่ ณ พล จันทรเกษม
1688 นาย จาน สิริกุล จันทรเกษม 1600
1689 นาย พนมพร แฉล้มเขตต์ จันทรเกษม 61/16
1690 นางสาว สุจริต ปุณณะนิธิ จันทรเกษม 36/4
1691 นางสาว สุนันท์ สง่าเพ็ชร์ จันทรเกษม 130/2
1692 นางสาว อภิวัน สกุลเจริญ จันทรเกษม 380/274
1693 นาง สมบัติ บุญมาก จันทรเกษม 126/22
1694 นาง สิรนุช ปัทมลิขิตสกุล จันทรเกษม 99/126
1695 นางสาว อรทิพา มานิตยกุล จันทรเกษม 16/383
1696 นาย เมี้ยน พิมเดช จันทรเกษม 702/38
1697 นางสาว กาญจนา วรรธนะวาสิน จันทรเกษม 15/13
1698 นาย ชุม วิมูลชาติ จันทรเกษม 67/10
1699 นางสาว นนทชา วงโรจน์ จันทรเกษม 77/11
1700 นาย สมพิศ สุขสว่าง จันทรเกษม 1248/2
1701 นาย ละมัย พูลเกษม จันทรเกษม 52/46
1702 นาย ปิติ ยิ้มเมือง จันทรเกษม 5/134
1703 นาง รุ่งทิวา ศรีประเสริฐ จันทรเกษม 9/10
1704 นาง สมบูรณ์ อ้นมงคล จันทรเกษม 82/1
1705 นาย นายองอาจ กาญจนศิริสมบัติ จันทรเกษม 1176/5
1706 นาง สุรีมาศ เจียกจันทร์ จันทรเกษม 1124/22
1707 นางสาว ทัศพร คุปตะวานิช จันทรเกษม 55/53
1708 นาย สวัสดิ์ ภู่ทอง จันทรเกษม
1709 นาย ณัฐพงศ์ ศรียานุวัตรกุล จันทรเกษม 1178/68
1710 นาย สุเทพ รักพงษ์ จันทรเกษม 126/20
1711 นาง มะลิ อิโต๊ะ จันทรเกษม 90/52
1712 นาย สุวิทย์ ตั้งดำรงธรรม จันทรเกษม 29/39
1713 นางสาว สุภาวรรณ รักพงษ์ จันทรเกษม 132/3
1714 นางสาว สุมาลี อุดมพงษ์ จันทรเกษม 15/137
1715 นาย อนวัช สองทิศ จันทรเกษม 16/254
1716 นาง ทอง สรรเสริญ จันทรเกษม 5/27
1717 นาย กฤษนุชา สรรเสริญ จันทรเกษม 5/6
1718 นาย ประทีป คลังทอง จันทรเกษม 548/3
1719 นาย อาจหาญ เอี่ยมลำนำ จันทรเกษม 39/16
1720 นาง สุวรรณา อภิศุภะโชค จันทรเกษม 1124/55
1721 นาง จินตนา นันทรักษ์ชัยกุล จันทรเกษม 15/188
1722 นาง นันทพร โกมลรัตน์ จันทรเกษม 41
1723 นาย สุพกิจ ยงยุทธ จันทรเกษม 36/19
1724 นางสาว บุญหนา คร้อโนนแดง จันทรเกษม 244/41
1725 นาย สอน สุขสวย จันทรเกษม 67/42
1726 นางสาว นรินรัตน์ ประชาวรกุล จันทรเกษม 300/22
1727 นางสาว สุชา โรจนเสน จันทรเกษม 61/93
1728 นางสาว ลำยอง นาคประสิทธิ์ จันทรเกษม 67/22
1729 นาย ภราดา ภู่ศิริ จันทรเกษม 39/13
1730 นางสาว ยุรวัลย์ พงศ์ชู จันทรเกษม 16/208
1731 นางสาว สุวิมล ตู้มณี จันทรเกษม 122/1
1732 นาย นิวัตต์ ชื่นชูใจ จันทรเกษม 1310
1733 นางสาว สมหมาย ผลฟักแฟง จันทรเกษม 1214/4
1734 นาง ซุ่ยฟา แซ่ตั้ง จันทรเกษม 99/233
1735 นาย วาริน จึงพัฒนาวดี จันทรเกษม 150/3
1736 นางสาว ธนนันท์ พนมศักดิ์ จันทรเกษม 16/51
1737 นาย อิทธิพัทธ์ อภิณหพัฒน์ จันทรเกษม 1022/1
1738 นาย นิพนธ์ เพ็ญจันทร์ จันทรเกษม 1178/127
1739 นาง ถาวรีย์ รู้วิวัฒนพงษ์ จันทรเกษม 16/381
1740 นาย อุกฤตฏ์ อิ้งเส็ง จันทรเกษม 949
1741 นางสาว ธมกร รัตนธนาคุณ จันทรเกษม 99/25
1742 นาย ปรีดา สุวรรณประทีป จันทรเกษม 23/21
1743 นางสาว สมัย ทิมมาศย์ จันทรเกษม 15/133
1744 ส.ต. จรูญ เอี่ยมทิม จันทรเกษม 5/51
1745 นาง สพีรพัชร อภิณหพัฒน์ จันทรเกษม 1004/5-6
1746 นาย ปรีชา หาญบำราช จันทรเกษม
1747 นาย ชาญชัย ชื่นอารมย์ จันทรเกษม
1748 นางสาว สมสุข วิจิตร จันทรเกษม
1749 นางสาว อนุสรณ์ สุรสิทธิ์ จันทรเกษม 380/113
1750 นาย อาจิณ ถนัดช่าง จันทรเกษม 39/36
1751 นาย ประดิษฐ์ พ่อโคตร จันทรเกษม 380/51
1752 นางสาว เรวดี ทองทับทิม จันทรเกษม 1124/51
1753 นาย ไพบูลย์ นาคประดา จันทรเกษม 1126/19
1754 นาย นัครินทร์ โพธิ์ประทับ จันทรเกษม 702/76
1755 นาง บรรจงศรี ณ ตะกั่วทุ่ง จันทรเกษม 71/2
1756 นางสาว ดวงชีวัน สมบูรณ์ยิ่ง จันทรเกษม 380/354
1757 นางสาว พรพรรณ พูลเกษม จันทรเกษม 35ข
1758 นาย วิเชียร โศจิศรีสกุล จันทรเกษม 20/47
1759 นาย ชลิต ธนะดิษฐกร จันทรเกษม 10/4
1760 นางสาว ศรีเมือง แก้วทับ จันทรเกษม 26
1761 นาง สุกัญญา โศจิศรีสกุล จันทรเกษม 15
1762 นางสาว ยุพดี ยินประพันธ์ จันทรเกษม 5/133
1763 นาย วรวุฒิ อัครวรมาศ จันทรเกษม 18/11
1764 นาง วรรณี สังขพิทักษ์ จันทรเกษม 1178/73
1765 นาย เติม ศรีเพ็ชร จันทรเกษม 84/5
1766 นาย ชัยณรงค์ สรรเสริญ จันทรเกษม 59/1
1767 นางสาว ชนัดดา นิพัทธ์เจริญ จันทรเกษม 144/3
1768 นาง อัจฉรา สุนทรครุธ จันทรเกษม 722/1
1769 นางสาว เสนาะ พวงลำเจียก จันทรเกษม 26/2
1770 นาย สุรสิทธิ์ ภูมิเจริญวัฒน์ จันทรเกษม 99/185
1771 นาง พรเพ็ญ ชูเกียรติ จันทรเกษม 16/287
1772 นาง วราภรณ์ เดือนนวล จันทรเกษม 434
1773 นาย มะลิ ชมกลิ่น จันทรเกษม 20
1774 นาง วิจิตรรักษ์ พิศิลป์ จันทรเกษม 20/3
1775 นาย สำเริง เอี่ยมทิม จันทรเกษม 5/60
1776 นาง อุษา อยู่หนู จันทรเกษม 20/10
1777 นาง พัชราภา พรสวรรค์ จันทรเกษม 402/8
1778 นาย มนตรี ผั่งสระ จันทรเกษม 702/128
1779 นาย กีรติ ชลสิทธิ์ จันทรเกษม 15/152
1780 นางสาว พิชญา บุญเมือง จันทรเกษม
1781 นาย นริน ศรีดี จันทรเกษม 36/6
1782 นาย บุญช่วย กุลศิลารัตน จันทรเกษม 16/354
1783 นาย นคร สตันยสุวรรณ จันทรเกษม 58/68
1784 นางสาว ณฐพร ลัทธยาพร จันทรเกษม 706
1785 นาง กัญญพัชร ฉันทานุรักษ์ จันทรเกษม 129
1786 นาย ญาณพงศ์ โสมาภา จันทรเกษม 111/3
1787 นาย สมบูรณ์ วงศรีลา จันทรเกษม 18/1
1788 นาย ประวัติ อมรทรัพย์ทวี จันทรเกษม 380/193
1789 นาง ธนพร เรืองยศศิริกุล จันทรเกษม 328/4
1790 นางสาว ศรีนวล ชินาลัย จันทรเกษม 47/1
1791 นางสาว วรรณี วีระอาชากุล จันทรเกษม 137/75
1792 นาง เยาวมาลย์ รัตนธรรม จันทรเกษม 16/48
1793 นางสาว สากุลวดี สุริยะฉันทนานนท์ จันทรเกษม 122/76
1794 นาง ประจวบ เสมสันทัด จันทรเกษม 62/8
1795 นาง คมคาย มากบัว จันทรเกษม 306/2
1796 นาย ดาว ขันติกุล จันทรเกษม
1797 นาย วีระชัย ปิยะพันธุ์พงศ์ จันทรเกษม 16/289
1798 นางสาว จินตนา แซ่เล้า จันทรเกษม 702/94
1799 นางสาว วัชรินทร์ ละอองกานต์ จันทรเกษม 90/40-41
1800 นาง กนกกวรรณ วงศาโรจน์ จันทรเกษม 5/71
1801 นาง วันทนา ปูรณามระ จันทรเกษม 3/35
1802 นางสาว วัสรา ตั้งตราสิทธิ์ จันทรเกษม 1178/128
1803 นาง อุบล จุลินทร จันทรเกษม 1178/205
1804 นาง เพ็ญพัชร บุญอุดมทรัพย์ จันทรเกษม 15/239
1805 นาง นาถชนา ภักดีวิจิตร จันทรเกษม 21
1806 นาง พรทิพย์ คชาชีวะ จันทรเกษม 99/59
1807 นาย ดุสิต หมั่นคำ จันทรเกษม 35/4
1808 นางสาว วนิดา ชื่นวัฒนา จันทรเกษม 16/112
1809 นาง วิไล ทัศน์สองชั้น จันทรเกษม 3/7
1810 นาง ผ่องศรี วิจิตรพร จันทรเกษม 3/46
1811 นาง ชนาภา ใจบุญ จันทรเกษม 380/70
1812 นาย ภูวนัย ศรีอ่อน จันทรเกษม 702/159
1813 นาย กมล ปูรณามระ จันทรเกษม 3/37
1814 นาย อนนทชัย กลีบชัย จันทรเกษม
1815 นางสาว วนิดา เลิศชนะเรืองฤทธิ์ จันทรเกษม 300/47
1816 นาย นพ บางภูมิ จันทรเกษม 25/48
1817 นาง กนกพร โกศัยภัทร์ จันทรเกษม 99/200
1818 นาย มานิตย์ ชัยมงคล จันทรเกษม 137/15
1819 นาง สมจิตร ไวน์ริบ จันทรเกษม 99/265
1820 นางสาว สุพินญา แพทยา จันทรเกษม 328/102
1821 นาย ปฐมศักดิ์ เจริญพร จันทรเกษม 99/9
1822 นางสาว ผกามาศ สุรพานิช จันทรเกษม 99/134
1823 นาง จันทร์ประภา กุศลผลิน จันทรเกษม 23/77
1824 นาง เพ็ญรัศมิ์ จารุฤดีพัฒน์ จันทรเกษม 1124/127
1825 นาย วสันต์ เวลาดี จันทรเกษม 380/180
1826 นาง อาทิตยา เวลาดี จันทรเกษม 144/9
1827 นางสาว นิภา เปรมรัตน์ จันทรเกษม 99/12
1828 นาย ภาณุ ภู่รัตนาพิชญ์ จันทรเกษม 301/9
1829 นาง มนัญญา ไตรรัตนอภิบาล จันทรเกษม 90/16
1830 นางสาว นารีย์ บุญรอด จันทรเกษม
1831 นาย นพรุจ จิรอังกรกุล จันทรเกษม 301/14
1832 นางสาว ศิริวรรณ พนัสพิบูลย์ จันทรเกษม 122/5
1833 นาง นิตยา ทรงไตรย์ จันทรเกษม 25/65
1834 นางสาว ลัดดา โกษาคาร จันทรเกษม 94/74
1835 นาย บรรดิฐ สุวรรณสุขา จันทรเกษม
1836 นาย โกวิท เพ็งศรี จันทรเกษม 70
1837 นาย สมบูรณ์ ฟักอ่อน จันทรเกษม
1838 นาง นงลักษณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์ จันทรเกษม 61/82
1839 นาง สายหยุด แสงช่วง จันทรเกษม 298/5
1840 นาง ประจวบ วสุธารัตน์ จันทรเกษม 16/415
1841 นางสาว พันธนียา ที่ปรึกษา จันทรเกษม 743/3
1842 นาง อุษา ใสขาว จันทรเกษม 31
1843 นาย พิภพ ศิริรักษ์ จันทรเกษม 954/1
1844 นาย ถาวร ครุฑกุล จันทรเกษม 344/1
1845 นางสาว ดวงพร ชดช้อย จันทรเกษม 16/280
1846 นาย วิเชียร ด้วงทอง จันทรเกษม 1124/43
1847 นาง คำตา ฉิมพาลี จันทรเกษม
1848 นาย จารึก สาคร จันทรเกษม 15/305
1849 นาง ฉวีวรรณ สุขสมพงษ์ จันทรเกษม 99/125
1850 นาย วิศว ตุวยานนท์ จันทรเกษม 99/124
1851 นาง สมศรี พะยอมสวาท จันทรเกษม 137/49
1852 นาย มนูญ พรมศิริ จันทรเกษม 137/46
1853 นางสาว จุฑาทิพย์ กัลปดี จันทรเกษม
1854 นางสาว ไอริณ เกมาหายูง จันทรเกษม
1855 นางสาว สุจิตร์ พริ้งเพรา จันทรเกษม
1856 นาย โรม นามสระน้อย จันทรเกษม 854/1
1857 นาย ศาศวัตร์ มหิสคามิน จันทรเกษม 20/4
1858 นาย ปราโมทย์ อังสนาภิรมย์ จันทรเกษม 99/3
1859 นาย สายหยุด เกิดพุ่ม จันทรเกษม 52/2
1860 นาง สุรัญญา เตียวตระกูล จันทรเกษม
1861 ว่าที่ ร.ต.หญิง มณฑิชา นาคีสถิตย์ จันทรเกษม 241
1862 นาง จิราภรณ์ อิ่มสุ่น จันทรเกษม 36/15
1863 นาย ชาญชัย โพธิ์พิพัฒน์ จันทรเกษม 90/47
1864 นาย วัฒนา จิตตรึงใจ จันทรเกษม 40/73
1865 นาย สมศักดิ์ เกิดพุ่ม จันทรเกษม 1374/2
1866 นาง พวงพยอม ประพิณ จันทรเกษม 334/1
1867 นางสาว อมราภรณ์ วรัชญากิจ จันทรเกษม 29/117
1868 นาย สินาด ฐิตะปุระ จันทรเกษม 16/59
1869 นาย สนธิ นราเขมอนันต์ จันทรเกษม 380/152
1870 นางสาว อรอนงค์ อินทรจิตร จันทรเกษม 1078/2
1871 นาย ถาวร พวงสุวรรณ จันทรเกษม 702/141
1872 นาย นภสินธุ์ แผลงศร จันทรเกษม 380/99
1873 นาง ฉลอง ตั้งประเสริฐ จันทรเกษม 15/129
1874 นาย นครินทร์ เพ็งสุข จันทรเกษม 314/5
1875 นาย โชคชัย ไตรวิวัธน์ จันทรเกษม 95/12
1876 นาย อนันต์ ภิญโญ จันทรเกษม 139/6
1877 นางสาว สชญา ไชยสอน จันทรเกษม 1136/12
1878 นาย สมพล คลังสุวรรณ จันทรเกษม 16/116
1879 นาย นายสุวิทย์ ลักขณานุสรณ์ จันทรเกษม 8/58
1880 นาง แสงจันทร์ บำรุงพงษ์ จันทรเกษม 1000
1881 นางสาว อรวิภา ใจคำ จันทรเกษม 16/389
1882 นางสาว พรทิพา อโณทัยไพบูลย์ จันทรเกษม 300/65
1883 นาง ธนานันท์ เหล่าจิรากุล จันทรเกษม 333/5
1884 นาย สุฤทธิ์ วังจินดา จันทรเกษม 6/39
1885 นาย สังวาลย์ ช้างน้ำ จันทรเกษม
1886 นางสาว ณัฐยา ราชครุฑ จันทรเกษม
1887 นาง เพ็ญนภา ตัณฑ์อำไพ จันทรเกษม 122/72
1888 นาง มัณฑนา เปี่ยมพุก จันทรเกษม 56/31
1889 นาง ลดาวัลย์ สันทรานันท์ จันทรเกษม 99/300
1890 นาย ทอง เกิดพุ่ม จันทรเกษม 52ข
1891 นาง สาลี่ ทองเอี่ยม จันทรเกษม 1940
1892 นางสาว สุภารัตน์ ตั้งวัฒนาพรชัย จันทรเกษม 313/7
1893 นาย นฤภร ฉัตรเท จันทรเกษม 215/2
1894 นาย นำพล รุ่งพรมมา จันทรเกษม 68/24
1895 นางสาว เบ็ญจา ถาวรอนุกูลกิจ จันทรเกษม 118/35
1896 นางสาว สัญฉวี สายบัว จันทรเกษม 28/1
1897 นาย สราวุธ ไชยสุนันท์ จันทรเกษม 313/6
1898 นางสาว อารีย์วรรณ กำเสียงใส จันทรเกษม 1136/3
1899 นาง วราภรณ์ อมตพันธ์ จันทรเกษม 333/7
1900 นาย วิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ จันทรเกษม 1178/133
1901 นาย ประทักษ์ ทองมีหลาก จันทรเกษม 56/7
1902 นาย สง่า เตชะหงษา จันทรเกษม 16/290
1903 นางสาว อาภารัตน์ อ่อนเรือง จันทรเกษม 548
1904 นาย สมเกียรติ ศุขเทวา จันทรเกษม 3/97
1905 นาย เกรียงไกร ไชยสุนันท์ จันทรเกษม 308
1906 นางสาว นภวรรณ จำปาเงิน จันทรเกษม 1668
1907 นาย ณัฏฐกรณ์ ปะพาน จันทรเกษม 1124/75
1908 นาย พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ จันทรเกษม 380/115
1909 นาย ถาวร สุขพัด จันทรเกษม 61/450
1910 นางสาว สุนีย์ ก่อวาณิชย์กุล จันทรเกษม 1673/5
1911 นางสาว สุดา เชิดเกียรติกุล จันทรเกษม 960
1912 นางสาว เอมอร แซ่เตียว จันทรเกษม 94/80
1913 นาง จันทนา ขำกลาง จันทรเกษม 25/49
1914 นาง ลัดดา สุขเจริญ จันทรเกษม 15/145
1915 นาย จักรกฤษณ์ ประพันธ์ธนาดล จันทรเกษม 90/5
1916 นาง นิสา เต็มไพศาลกุล จันทรเกษม 99/254
1917 นาง สดุดี ปิณฑะดิษ จันทรเกษม 6/31
1918 นาง พิศ นาคประสิทธิ์ จันทรเกษม 137/54
1919 นาย สิทธิกร สุขพานิช จันทรเกษม 1207
1920 นางสาว จิตราภรณ์ เพชรนาวาส จันทรเกษม 288/78
1921 นาย อภิสิทธิ์ พัวตระกูลทรัพย์ จันทรเกษม 1178/82
1922 นาง ลัดดา สุขพานิช จันทรเกษม 5
1923 นางสาว สุณิสา สินธุวงศ์ จันทรเกษม 380/347
1924 นาง ศิริพร พรมสาย จันทรเกษม 720/85
1925 นาง พรทิพย์ สุขพานิช จันทรเกษม 1223
1926 นางสาว พิมพิมล งั่นบุญศรี จันทรเกษม 1178/4
1927 นาย เรืองยศ รู้วิวัฒนพงษ์ จันทรเกษม 16/380
1928 นางสาว อำภา ลุลิตานนท์ จันทรเกษม 31/3
1929 นาย สุริย์ นาควิเชียร จันทรเกษม 27/16
1930 นางสาว น้อย จิตต์มั่นคงกุล จันทรเกษม 672
1931 นาง ไพวรรณ วารี จันทรเกษม 1124/145
1932 นาง ณัฐหทัย ศรีกระจ่าง จันทรเกษม 71
1933 นางสาว พูลศรี ศลโกสุม จันทรเกษม 652/1
1934 นางสาว ปัทมาวดี เศรษฐบุตร จันทรเกษม 6/14
1935 นางสาว อโนทัย แก้วเยื้อง จันทรเกษม 99/34
1936 นาย สมเกียรติ ศรีส่งเสริม จันทรเกษม 300/71-72
1937 นาง สุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการ จันทรเกษม 658/2
1938 นาย ลิวพวง แซ่ตั้ง จันทรเกษม 797/1
1939 นาย เสมียน แสวงสุข จันทรเกษม 23/43
1940 นาย วศพล ไตรยปัจวิทย์ จันทรเกษม 140/46
1941 นาย ทองคำ พลแสง จันทรเกษม 702/82
1942 นางสาว ปนัสดา กาฬภักดี จันทรเกษม
1943 นาย ธีรทร วัฒนกูล จันทรเกษม 1/2
1944 นาง เกษร สังฆะพันธ์ จันทรเกษม 67/27
1945 นาย พรภิทักษ์ สีสาพันธ์ จันทรเกษม 139/4
1946 นางสาว ชลธิชา ซุยจินา จันทรเกษม 99/141
1947 นาง ญาดา พงษ์เจริญ จันทรเกษม 67/51
1948 นาง นิตยา บุพพะกสิกร จันทรเกษม 35/2
1949 นาย กิติ กมโล จันทรเกษม 95
1950 นาง นงนารถ เซตตี้ จันทรเกษม 35/1
1951 นาย ประเทือง สุภิษะ จันทรเกษม 27/35
1952 นาง เฉลิมศรี ศิริสมบูรณ์ จันทรเกษม 140/22
1953 นางสาว สุดา ก่อวาณิชย์กุล จันทรเกษม 1568
1954 นาย วิโรจน์ สระมุณี จันทรเกษม 16/357
1955 นาง ดารา สุสม จันทรเกษม 26/3
1956 นางสาว ธนธร เนาวกุล จันทรเกษม 99/152
1957 นาง นนทลี ลาชโรจน์ จันทรเกษม 404/2
1958 นาย สืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ จันทรเกษม 404/1
1959 นาง เบ็ญจา เลิศลักษณ์อรรยา จันทรเกษม 16/390
1960 นางสาว มณฑิรา ยิ่งวิลาศประเสริฐ จันทรเกษม 99/147
1961 นาง รัตติมา อากิลาร์ จันทรเกษม 16/386
1962 นาง นางประไพ วงศ์สุรินทร์ จันทรเกษม 16/275-276
1963 นางสาว มณฑารัตน์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ จันทรเกษม 20/227
1964 นาง สุภาพ นารายนะคามิน จันทรเกษม 25
1965 ร.ต.หญิง ปูริดา วาจาหวาน จันทรเกษม 7
1966 นาง พะยง กล่ำสวัสดิ์ จันทรเกษม 702/46
1967 นางสาว นันทกา โชตะนา จันทรเกษม 93/16
1968 นาย พโยม เวียงนนท์ จันทรเกษม 31
1969 พ.ต.อ. ไชยา สิงห์ทอง จันทรเกษม 99/35
1970 นาง สุดารัตน์ ประเสริฐวัฒนะ จันทรเกษม 15/241
1971 นาย นฤนาถ แสงสว่าง จันทรเกษม 93/15
1972 นางสาว ดอกเบี้ย ศรีภา จันทรเกษม
1973 นาง บุญสม อัดสาโย จันทรเกษม 65/5
1974 นาง บุญสม สุวรรณเรือง จันทรเกษม 52
1975 นางสาว พิชา พัฒนเสรี จันทรเกษม 6/2
1976 นาง ปิยะมาศ ยิ่งวิลาศประเสริฐ จันทรเกษม 39/1
1977 นาย ไผ่ ไชยขันธ์ จันทรเกษม 702/120
1978 นางสาว สุพัตรา แซ่ลี้ จันทรเกษม 34
1979 พ.ต. กุลธวัช ไว้ใจ จันทรเกษม 300/49
1980 นาง อัมพร อภัยสวัสดิ์ จันทรเกษม 55/152
1981 นาง วีณา สุขวิบูลย์ จันทรเกษม 16/124
1982 นาย ธีรพล อภัยสวัสดิ์ จันทรเกษม 55/93
1983 นาย นิพนธ์ สุวบุญประภัทร์ จันทรเกษม 1124/87
1984 พล.ร.ต. สมาน สุขวิบูลย์ จันทรเกษม 16/125
1985 นางสาว กนกวรรณ เร้าวงษ์ จันทรเกษม 15/122
1986 นาย ทวี จะยันรัมย์ จันทรเกษม 702/63
1987 นาย วรวิช สังขรภูมินทร์ จันทรเกษม 27/33
1988 นาย อภิชาติ จักรศรีพร จันทรเกษม 15/68
1989 นาย ชัชชัย ฟักอุไร จันทรเกษม 380/10
1990 นาง ศิวาวรรณ บุญไทย จันทรเกษม 56
1991 นาง บุญธรรม กอแก้ว จันทรเกษม 28/4
1992 นางสาว อรภักดี แก้วมณี จันทรเกษม 99/181
1993 นางสาว อำไพ กอแก้ว จันทรเกษม 99/94
1994 นาง สินิทธ์ มงคลพันธุ์ จันทรเกษม 22/15
1995 นาย รุ่งโรจน์ กาญจนาวดี จันทรเกษม 62/13
1996 นางสาว ภาสินี ผาสุขนิตย์ จันทรเกษม 55/200
1997 นางสาว ปราณี ยงค์ประดิษฐ์ จันทรเกษม 116
1998 นางสาว ประภาศรี ผ่องพันธ์ จันทรเกษม 28/5
1999 นาย มนต์ชัย เหลืองรัชตกุล จันทรเกษม 15/11
2000 นาย วิจิตร เวชรังษี จันทรเกษม 311
2001 นาง อังคณา เจริญประสิทธิ์ จันทรเกษม 93/14
2002 นาย ธวัช เนียมเย็น จันทรเกษม 137/94
2003 นางสาว เดือนฉาย เณรเลียบ จันทรเกษม 132
2004 นาย ภคภณ ลิมอักษร จันทรเกษม 31/1ก
2005 นางสาว ขนิษฐา อุดร จันทรเกษม 702/130
2006 นาง ภัณฑิลา ปาลจันทร์ จันทรเกษม 638
2007 นาย เทพ ดุปดนันท์ จันทรเกษม 304
2008 นาย ณรงค์ สุทธิวัล จันทรเกษม 52ก
2009 นาย สมศักดิ์ แต่งประกอบ จันทรเกษม 16/400
2010 นางสาว กุลจิรา ดุปดนันท์ จันทรเกษม 304/1
2011 นาง บัวเงิน สุทธิวัล จันทรเกษม 52/17
2012 นาย เมธี นวราช จันทรเกษม 548/7
2013 นางสาว ยุพิน แช่มชื่น จันทรเกษม 300/95
2014 นาย กมล พลายแก้ว จันทรเกษม 93/20
2015 นาย ฐปนัท ศรีสุขพันธ์ จันทรเกษม 16/320
2016 นาย เอนก แสงวิจิตร์ จันทรเกษม 62/6
2017 นาย ศรีสัมพันธ์ เหรียญโมรา จันทรเกษม 313/5
2018 นางสาว ทิพภา ภัทรวิภาชัย จันทรเกษม 9/17
2019 นางสาว นริสา อนันตรักษ์ จันทรเกษม 229/10
2020 พ.ต. อุสาห์ โกมลปาณิก จันทรเกษม 99/39
2021 นาย สายหยุด นารีศรีสวัสดิ์ จันทรเกษม 137/34
2022 นาย ทองอินทร์ ประสาทกลาง จันทรเกษม 139/32
2023 นางสาว ภณิตา สิริภาพโสภณ จันทรเกษม 580/88
2024 นาง อนงค์ จงเจริญกิจ จันทรเกษม 1124/68
2025 นาย ดุสิต จึงไพศาล จันทรเกษม 514
2026 นาง ดุริยางค์ แก้วจินดา จันทรเกษม 106/9
2027 นาย ประเสริฐ วงศาโรจน์ จันทรเกษม 99/20
2028 นาย พุทธภณ พุกโหมด จันทรเกษม 300/97
2029 นาง วงศ์ สุขไพบูลย์ จันทรเกษม 215/5
2030 นาง ปราณี อ่อนละมูล จันทรเกษม 20/108
2031 นางสาว ผุสรัตน์ รัตนานนท์ จันทรเกษม 3/69
2032 นาย ชัยวิชญ์ ชัยปิติ จันทรเกษม 300/110
2033 นางสาว ถิมรัตน์ มุ่งการงาน จันทรเกษม 16/432
2034 นางสาว จันทรา ศรีบัณฑิตมงคล จันทรเกษม 1178/12
2035 นางสาว เลาหฤท นิตยวรรธนะ จันทรเกษม 13
2036 น.อ. ก่อเกียรติ ปั้นดี จันทรเกษม 954/4
2037 นาง นิภาพร ระวิงทอง จันทรเกษม 352/1
2038 นาง สุดใจ มุกดา จันทรเกษม 99/5
2039 นางสาว เพ็ญพุธ นิตยวรรธนะ จันทรเกษม 13/1
2040 นาย วีระพจน์ ทรัสติยา จันทรเกษม 16/224
2041 นางสาว เกศริน อินทร์ศิริพงษ์ จันทรเกษม 316/29
2042 นาย ปัญญ์ จันทร์ลออ จันทรเกษม 122/48
2043 นาย ชูชาติ บังรุ่ง จันทรเกษม 244
2044 นาง ศิริมาภรณ์ ใจดี จันทรเกษม 8/62
2045 นางสาว เพ็ชราภรณ์ ราชวังเมือง จันทรเกษม 99/256
2046 นาง กนกวรรณ ทานิกุชิ จันทรเกษม 380/339
2047 นางสาว รัตนา ขวัญไชยโภคา จันทรเกษม 1124/104
2048 นาย ชยานนท์ มีมารยาตร์ จันทรเกษม 380/145
2049 นาย ฐากูร มีมาก จันทรเกษม 125/10
2050 นางสาว ธิรดา ทองประสาท จันทรเกษม 1178/60
2051 นาย ณรงค์ ประสิทธิ์โชค จันทรเกษม 1/1
2052 นาง พิทักษ์ทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา จันทรเกษม 898
2053 นาย สถาพจน์ เสือสัจจา จันทรเกษม 1124/33
2054 นาง วิลาสินี อนามพงษ์ จันทรเกษม 16/188
2055 นาง เจียรศรี นิธิไพบูลย์ จันทรเกษม 380/30
2056 นาย สนธยา บำรุงรักษ์ จันทรเกษม 92/3
2057 นาย วินัย มีเดชา จันทรเกษม 67/50
2058 นาย วันชัย ต่อเนื่อง จันทรเกษม 57/121
2059 นางสาว สุภี กิตติสุภานนท์ จันทรเกษม 300/113
2060 นาง ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จันทรเกษม 1
2061 นาง จารุพร พิทักษ์เดชทอง จันทรเกษม 15/57
2062 นาง พรรณี เสือสัจจา จันทรเกษม 1124/34
2063 นางสาว จิรฐา สุขจินดา จันทรเกษม 67/35
2064 นาง มณฑาทิพย์ เพชรสันทัด จันทรเกษม 99/31
2065 นาง บุญรัตน์ บุญส่ง จันทรเกษม 10/30
2066 นาย สุริยา สีแซก จันทรเกษม 314/14
2067 นาง อรมาลย์ เกาศล จันทรเกษม 183
2068 นาง พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ จันทรเกษม 1658/12
2069 นาย ทนงศักดิ์ นาคล้าย จันทรเกษม 9/26
2070 นางสาว สอาดศรี สุรชัย จันทรเกษม 6/18
2071 นาย นิพนธ์ เอกเอี่ยม จันทรเกษม 1062
2072 นาย โอฬาร เอี่ยมวราพันธุ์ จันทรเกษม 1178/86
2073 นาย ธณัช ตินตะบุระ จันทรเกษม 482
2074 นาย แสวง กันรัมย์ จันทรเกษม 23/29
2075 นาย สนิท เณรเลียบ จันทรเกษม 132/28
2076 นางสาว จวง แซ่ลิ้ม จันทรเกษม 20/41
2077 นาย สมพงษ์ เข็มสกุล จันทรเกษม 95/5
2078 นางสาว บุพรรณณี มาตรา จันทรเกษม 1124/81
2079 นาง ปิยรัตน์ ไชยกันยา จันทรเกษม 56/24
2080 นาย วราพจน์ เจตจำนงมาศ จันทรเกษม 27/7
2081 นาย ฐกร เรืองชัยชาติ จันทรเกษม 315/7
2082 นาย ปราโมทย์ โชติสุขรัตน์ จันทรเกษม 380/148
2083 นางสาว ปิยะดา เจริญสุข จันทรเกษม 99/106
2084 นาย สุวรรณ ชินชัยพงษ์ จันทรเกษม 32/23
2085 นาง นพมล ลิขิตตรากุล จันทรเกษม 99/10
2086 นาง พิมพ์ภกานต์ พงษ์บรรดาศักดิ์ จันทรเกษม 598/7
2087 นางสาว อรุณี หรรษาจรูญโรจน์ จันทรเกษม 99/130
2088 นาย อัมพร สุ่นประเสริฐ จันทรเกษม 1124/78
2089 นาย เกรียงไกร บุญโต จันทรเกษม 702/4
2090 นาย เกียรติกร จริงจิตร จันทรเกษม 23/40
2091 นาย เฉลิม โลกิจแสงทอง จันทรเกษม 99/277
2092 นาย วิเชียร ชื่นน้อย จันทรเกษม 4/1
2093 นาง สุกัญญา แสงงิ้ว จันทรเกษม
2094 นาย ศิริชัย ทองประดิษฐ์ จันทรเกษม 344
2095 นาย อมรศักดิ์ กิจพาณิชย์ จันทรเกษม 15/264
2096 นางสาว มาลียา สายะนันท์ จันทรเกษม 12/3
2097 นาง อรวรรณ เกษมมงคล จันทรเกษม 638/2
2098 นาง ประเทียบ เรืองศรี จันทรเกษม 702/9
2099 นาง จิดาภา อาซวคุณ จันทรเกษม 99/279
2100 นาย กฤษดา ธิชากรณ์ จันทรเกษม 702/3
2101 นางสาว ธัญญารัตน์ สุดประเสริฐ จันทรเกษม 10/24
2102 นาย บัณฑิต สุขพันธุ์ จันทรเกษม 380/133
2103 นาง วิมล กาญจนภาส จันทรเกษม 16/119
2104 นาง แพรทิพย์ นาคดี จันทรเกษม 16/46
2105 นาย ธนากร ลีละสิริ จันทรเกษม 1178/186
2106 นางสาว วัชรา วิชัย จันทรเกษม 3/68
2107 นาย จิรวัฒน์ สุขนิวัฒน์ชัย จันทรเกษม 99/188
2108 นาย เกรียงไกร เลขะกุล จันทรเกษม 39/78
2109 นางสาว พรพิมล พลาพูนทวีสิน จันทรเกษม 20/104
2110 นางสาว ดวงรัฒน์ พิพัฒนโภคา จันทรเกษม 29/51
2111 นาย เลิศ ชูนาค จันทรเกษม 33/12
2112 นาง ปิติมน เอื้อวนิชวรพงศ์ จันทรเกษม 130/1
2113 นาง สายสมร สุ่นประเสริฐ จันทรเกษม 1124/79
2114 นางสาว จารุพรรณ ทวี จันทรเกษม 31/3ข
2115 นาย นิสิต กระหม่อมทอง จันทรเกษม 125/2
2116 นาย อนันต์ คล้ายรัศมี จันทรเกษม 1354/2
2117 นาย สุกฤษฏิ์ อาชวคุณ จันทรเกษม 99/271
2118 นาย สุพล อ่ำเอี่ยม จันทรเกษม 44
2119 นาง พรพรรณ ส่งศรี จันทรเกษม 23/74
2120 นางสาว เต็มเดือน เกสะวฒนะ จันทรเกษม 980/332
2121 นาย ยงยศ มั่นเจริญ จันทรเกษม 30
2122 นาง ปิยนุช ทัดมาลี จันทรเกษม 1084/4
2123 นางสาว ศิริรัตน์ เสลาฤทธิ์ จันทรเกษม 99/157
2124 นาย มานะ อัศวกิจพานิช จันทรเกษม 52/9
2125 นาง ปาริชาต จันทร์อ่อน จันทรเกษม 29/52
2126 นางสาว อำพร ทรัพย์เจริญพันธ์ จันทรเกษม 122/56
2127 นาง ฉวีวรรณ เจือทอง จันทรเกษม 95/3
2128 นาย ชาญเลิศ เอี่ยมชัยมงคล จันทรเกษม 1126/9
2129 นาง กอบกุล เวลาดี จันทรเกษม 16/43
2130 นาง รัตนา เล้าสุวรรณ จันทรเกษม 102
2131 นาย โดม สิทธิเทศานนท์ จันทรเกษม 105
2132 นางสาว ศิวเกตุ ศรีอิงคเดชะ จันทรเกษม 94/62
2133 นาย นริศร์ ตลึงจิตร จันทรเกษม 576/2
2134 นาง สมมพงษ์ มีกิริยา จันทรเกษม 1252
2135 นาง พรทิพย์ ตลึงจิตร จันทรเกษม 670
2136 นาง สุวดี นาครินธร จันทรเกษม 99/153
2137 นาง สุจิตรา แผ้วพิษากุล จันทรเกษม 300/16
2138 นางสาว ประพิณ อินทธาธร จันทรเกษม 31/104
2139 นางสาว นิภา เจษฎารักษ์ จันทรเกษม 99/42
2140 นาง พรรณี เชาว์ดำรงค์ จันทรเกษม 94/16
2141 นาย ชินกร เครือมะกำ จันทรเกษม 94/79
2142 นางสาว อำภา เจษฎารักษ์ จันทรเกษม 32/7
2143 นางสาว รุ่งนภา ทองประคำ จันทรเกษม 380/1
2144 นาย อภินพ สุพรประดิษฐชัย จันทรเกษม 94/26
2145 นางสาว มณีรัตน์ ทัดมาลี จันทรเกษม 1084/3
2146 นาย อนุพนธ์ รัตนะเศรษฐากุล จันทรเกษม 346/675
2147 นาง อุไรวรรณ พลอยประดับสี จันทรเกษม 46
2148 นาง กอบกุล เกตุพิชัย จันทรเกษม 78/15
2149 นาย กิตติ ถิ่นเดิม จันทรเกษม 29/125
2150 นางสาว กรวรรณ สรรพพันธุ์ จันทรเกษม 1178/172
2151 นาย ภัททสาร ศรีดาวเรือง จันทรเกษม 28/35
2152 นาย ภรัญญู สุตวิมล จันทรเกษม 380/326
2153 นาง กุหลาบ เสริมศักดิ์ จันทรเกษม 22/117
2154 นาย ปริย ผลนิวาศ จันทรเกษม 394
2155 นางสาว ลาวัลย์ อุรุวงศ์ จันทรเกษม 31/79
2156 นาย มัย มีกิริยา จันทรเกษม 1228
2157 นาง อัมพา ว่องวิชชกร จันทรเกษม 31/78
2158 นาง นงนาถ พัฒนา จันทรเกษม 99/273
2159 นาง ศิริพร วิโรจนาภา จันทรเกษม 300/12
2160 นาย สุภาพ ทองศรี จันทรเกษม 66/7
2161 นาง สุนทร เชื้อชินวงศ์ จันทรเกษม 99/272
2162 นาง พิสมัย พัวสุวรรณ จันทรเกษม 303/6
2163 นาง นิจมาลย์ นาคไพโรจน์ จันทรเกษม
2164 นาง สายใหม กัลปา จันทรเกษม 303/7
2165 นางสาว นาริน ชุ่มชื่น จันทรเกษม 16/2
2166 นาย กษมา รอดประชา จันทรเกษม 702/28
2167 นาย เอกฤกษ์ วัชระสุภัทร์ จันทรเกษม 359
2168 นาย ชัยยง เสรีจันทร์ จันทรเกษม 99/222
2169 นาย ศรวัลย์ จุฑาพชราภรณ์ จันทรเกษม 1126/33
2170 นาย ชัยนรินทร์ เศวตอริยพงษ์ จันทรเกษม 1126/47
2171 นางสาว ชนาทิต สว่างอารมณ์ จันทรเกษม 30/8
2172 นาย อาทร สัตยารักษ์ จันทรเกษม 23/40
2173 นาย จุมพล เขมานุรักษ์ จันทรเกษม 300/11
2174 นางสาว เสาวนีย์ สิริปัญญานนท์ จันทรเกษม 1436/7
2175 นาง จำเนียร ถิรมนัส จันทรเกษม -
2176 นาง วนิดา ชัยมงคล จันทรเกษม 134/48
2177 นาย พิสุทธิ์ ติรวรานนท์ จันทรเกษม 94/78
2178 นาย คำรณ อัมระปาล จันทรเกษม 56/20
2179 นาย ประณีต หลูสุวรรณ จันทรเกษม 61/37
2180 นาง กัญญาณัฐ แสวงดี จันทรเกษม 702/69
2181 นาย สมพร ชุ่มชื่น จันทรเกษม 16
2182 นาง ลำยอง พงษ์แสงกูล จันทรเกษม 3
2183 นาย นิคม พงษ์แสงกูล จันทรเกษม 244/19
2184 นางสาว มะลิ ชุ่มชื่น จันทรเกษม 109
2185 นาย มนตรี ถนอมกลิ่น จันทรเกษม 3/1
2186 นาง ลาวัลย์ ลลิตนารา จันทรเกษม 6/116
2187 นาย ศุภมิตร จตุพรฆ้องชัย จันทรเกษม 1178/202
2188 นาย อภิวัฒน์ ลลิตนารา จันทรเกษม 598/1
2189 นางสาว วรรณี สมบูรณ์สงค์ จันทรเกษม 215/29
2190 นาง มาลิ วิมลประสาร จันทรเกษม 94
2191 นาง สุรีย์ ขันทอง จันทรเกษม 128/15
2192 นาง สโรบล เกษสาคร จันทรเกษม 78
2193 นางสาว รัตนาวิไล หยกสุริยันต์ จันทรเกษม
2194 นาย ชาญชัย ชื่นชม จันทรเกษม 90/29
2195 นาง พัฒนรัตน์ มากแสงอนันต์ จันทรเกษม 1184/13
2196 นาย สืบบุญ เกตุพิชัย จันทรเกษม 78/17
2197 นาย สมพงษ์ ศักดิ์สุริย์มงคล จันทรเกษม 300/105
2198 นางสาว คณึงนิตย์ พงษ์วิบูลผล จันทรเกษม 300/104
2199 นาย สมทรง หงษ์ลอยลม จันทรเกษม
2200 นาง สุชาดา อมรสุวรรณ์ จันทรเกษม 1124/15
2201 นาง อรวรรณ สินทัตตโสภณ จันทรเกษม 300/115
2202 นาง พัทราภรณ์ เลี้ยงชัยสิริกุล จันทรเกษม 61/79
2203 นาง ดารณี สายโอให้ จันทรเกษม 702/7
2204 นาย พิมล วิสุทธิแพทย์ จันทรเกษม 380/124
2205 นางสาว จิราวรรณ สินรักษา จันทรเกษม
2206 นาง ภีริยา โชติสุขรัตน์ จันทรเกษม 35/75
2207 นาง ศิรินภา ปานประสงค์ จันทรเกษม 1178/299
2208 นาย ศุภกร เปล่งวัฒน์ จันทรเกษม 16/334
2209 นาง มนัสนันท์ เปล่งวัฒน์ จันทรเกษม 16/428
2210 นางสาว ฉันทนา ไกรฉัตร์ จันทรเกษม
2211 นาง นฤมล พิมลแสงสุริยา จันทรเกษม 354
2212 นาง มุ้ยหง คงสินสุวรรณ จันทรเกษม 27/9
2213 นาง อรัญญา รื่นนาม จันทรเกษม 300/50
2214 นางสาว กัญญาพร จูพานิชย์ จันทรเกษม 300/44
2215 นาย สมชาย คงสินสุวรรณ จันทรเกษม 61/38
2216 นาง ดอกไม้ ตงศิริ จันทรเกษม 122/55
2217 นาง จิรวรรณ บุญรักษา จันทรเกษม 702/83
2218 นาย วันชัย โชติวินิจกุล จันทรเกษม 1124/10
2219 นาย สุริยา ศรีสิทธินาม จันทรเกษม 156
2220 พล.ร.ต. มินท์ กลกิจกำจร จันทรเกษม 126/3
2221 นางสาว อักษร ธัญญะวัฒน์โภคิน จันทรเกษม 1576
2222 นางสาว รุ่งทิวา จรูญวรรธนะ จันทรเกษม 103
2223 นางสาว กชกร รัตนานุกูล จันทรเกษม 104/3
2224 นาง อัญชนา กีรติยุตขจร จันทรเกษม 99/76
2225 นาย ชัชวัสส์ ศิริพละ จันทรเกษม 19/23
2226 นาง รำพึง จันทร์ขำ จันทรเกษม 19/26
2227 นาง เจษฎา หรั่งรอด จันทรเกษม 31/85
2228 นาง จำเนียร สุวรรณพงศ์ จันทรเกษม 35/26
2229 นางสาว สุกัญญา สินธุเดชากุล จันทรเกษม 300/117
2230 นางสาว ธีราศรี ดวงวุฒิกุล จันทรเกษม 92
2231 นาย พีระชาติ ศรีมหันต์ จันทรเกษม 402/11
2232 นาง ยุพิน ลิ้มสุวรรณ จันทรเกษม 100/40
2233 นางสาว ทิชภัค ยุกตานนท์ จันทรเกษม 280/2
2234 นาง ประสงค์ จันทร์ลอย จันทรเกษม 702/39
2235 นางสาว อังสนา เทพอัครพงศ์ จันทรเกษม 300/5
2236 นางสาว อรเพ็ญ สุวพันธุ์วัฒนา จันทรเกษม 99/6
2237 นาย วิบูลย์ กาญจนวิบูลย์ จันทรเกษม 87
2238 นางสาว วิริยา ศรีวราคม จันทรเกษม 101/13
2239 นาง ธีราพร หวังวัฒนานุกูล จันทรเกษม 301/7
2240 นาง สุคนธ์ น้ำเพชร จันทรเกษม 123/8
2241 นาย เธียรชัย ศรีวราคม จันทรเกษม 101
2242 นาง วิยะดา วงศาโรจน์ จันทรเกษม 15/257
2243 นาย ทิม จันทร์ลอย จันทรเกษม 702/26
2244 นาง ปิยะพร เฉลิมช่วง จันทรเกษม 15/147
2245 พ.ญ. อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ จันทรเกษม 71/6
2246 นาย ไพโรจน์ คำทอง จันทรเกษม
2247 นาย สกล มาศรัตน จันทรเกษม 15/109
2248 นางสาว นัฐญาจิต ไพศาลธนเลิศ จันทรเกษม 244/45
2249 นาย เสริม บุญทรงเจริญ จันทรเกษม 676
2250 นาย สมคิด สัจจินานนท์ จันทรเกษม 122/67
2251 นาง พัชรี ลักษณะวงศ์ศรี จันทรเกษม 72/7
2252 นาง กาญจนา พัฒนากิจการเจริญ จันทรเกษม 300/56
2253 นาย สมชาย อินทรสูต จันทรเกษม 16/60
2254 นาง เฉลียว สายะนันท์ จันทรเกษม 99/21
2255 นางสาว จุไรรัตน์ ผ่องแผ้ว จันทรเกษม 99/251
2256 นาง เตียง วรรณศรี จันทรเกษม 28/24
2257 นางสาว สมจิตร คงประเสริฐ จันทรเกษม 50
2258 นาง ขวัญใจ รรัตกิจนากร จันทรเกษม 398
2259 นาย ภานุวัฒน์ นุชรินทร์ จันทรเกษม 90/34
2260 นางสาว นัยนา เสาเสนา จันทรเกษม 380/135
2261 นางสาว เพียงฤทัย กลีบเมฆ จันทรเกษม 16/220
2262 นาง วรเกตุ อินทองมา จันทรเกษม 128/13
2263 ร.อ. หาญศึก เงินบำรุง จันทรเกษม 380/320
2264 นาง ระวิวรรณ เคลลี จันทรเกษม 380/44
2265 นาย สุรพล มาพฤกษา จันทรเกษม 16/203
2266 นาย ไล้ อัษฏามระ จันทรเกษม 79
2267 นาย สุพจน์ พรมจันทร์ จันทรเกษม 328/7
2268 นาย บุญชัย รัตกิจนากร จันทรเกษม 344
2269 นาง วันเพ็ญ ล้ำเลิศ จันทรเกษม 99/266
2270 นาย เรวัต ศรีพิริยะวงศ์ จันทรเกษม 31/81
2271 นาง ประยูร เกิดพุ่ม จันทรเกษม 52/54
2272 นาย ภักดิ์ พึ่งศาสตร์ จันทรเกษม 296
2273 นาง นวพร สิริยากร จันทรเกษม 162/12
2274 นาย ปรีชา จุลโพธิ์ จันทรเกษม 2/405
2275 นาย สมศักดิ์ นันทรักษ์ชัยกุล จันทรเกษม 13/39
2276 นาง สุทักษิณา ลันคามิน จันทรเกษม 694
2277 นาง พิน ทองอุดม จันทรเกษม 104/1
2278 นาย มาโนชญ์ สังข์ทอง จันทรเกษม 16/315
2279 นาย สมหมาย เนตรสาน จันทรเกษม 95/9
2280 นาง เทพศิริ เกิดพุ่ม จันทรเกษม 52/5
2281 นาง ปานจิต เชี่ยวชาญ จันทรเกษม 20/65
2282 นางสาว ประวิน จันทร์แย้ม จันทรเกษม 10/23
2283 นาย ประเสริฐ เดชปัญญาวัฒน์ จันทรเกษม 10/25
2284 นาง เพ็ญพักตร์ อินทวิเชียร จันทรเกษม 215/8
2285 นาย อภิชาต อึงคนึงเดชา จันทรเกษม 99/174
2286 นาง สุรีย์พันธ์ สมบุญ จันทรเกษม 99/8
2287 นาง สุนันท์ กิยะแพทย์ จันทรเกษม 25/67
2288 นาง ทิพพา เอี่ยมตระกูล จันทรเกษม 215/23
2289 นาย ภานุศักดิ์ ลีลาเฉลิมพล จันทรเกษม 122/74
2290 นาง อัยนา ณ น่าน จันทรเกษม 16/199
2291 นาง อนงค์ บุญใบชัยพฤกษ์ จันทรเกษม 33/69
2292 นาง ณัฐพร ทองแท้ จันทรเกษม 99/230
2293 นาง ชะวาลา แสงเพิ่ม จันทรเกษม 57/2
2294 นาย ปิยะบุตร คุ้ทเกียรติกุล จันทรเกษม 99/112
2295 นาย เชิดศักดิ์ หุ่นเฉิดฉาย จันทรเกษม 44
2296 พ.ต.ท. สุพล พิบูลย์สวัสดิ์ จันทรเกษม 752
2297 นาย วสันต์ นิโรภาส จันทรเกษม 1178/115
2298 นาง นวลปรางค์ แก้วลอยมา จันทรเกษม 22/75
2299 นาย ณัฏฐ์ ธรรมสวรรค์ จันทรเกษม 300/35
2300 นาง ราศรี วงศ์นคร จันทรเกษม 20/26
2301 นาง ประไพศรี คุ้มเกียรติกุล จันทรเกษม 99/113
2302 นางสาว ลัดดา ฉายวิเชียร จันทรเกษม 55/36
2303 นาย จิณณ์รัสส จันทรประทีป จันทรเกษม 702/158
2304 นาย อำนวย สมประสงค์ จันทรเกษม 39/112
2305 นาย นุกูล ปุสยะไพบูลย์ จันทรเกษม
2306 นางสาว น้อม ฤทธิ์สุทธิ จันทรเกษม 44/3
2307 นางสาว งามนิตย์ ภาษิต จันทรเกษม 1124/250
2308 นาง มาเรียม ศรีดี จันทรเกษม
2309 นาย พรชัย อนันต์ณัฐศิริ จันทรเกษม 1126/5
2310 นางสาว เฉลียว สร้อยเงิน จันทรเกษม 14/18
2311 นาง สายหยุด โพธิ์ศรี จันทรเกษม 702/119
2312 นาง ชิด พูลเกษม จันทรเกษม 36/3
2313 นาย ดาว ห้วยชะนาง จันทรเกษม 84/7
2314 นาง แสงจันทร์ หมอกชัย จันทรเกษม 81/1
2315 นาย วรรณะ พูลเกษม จันทรเกษม 244/25
2316 นางสาว อรวรรณ ลลิตนารา จันทรเกษม 598/19
2317 นาย ชัยวัฒน์ ชัยรัตนทรงพร จันทรเกษม 58
2318 นาย บุญเลิศ ลลิตนารา จันทรเกษม 598/3
2319 นาย ปัญญา อิ่มละมัย จันทรเกษม 1178/8
2320 นาง สายชล พิมพ์กิ จันทรเกษม 388/47
2321 นาย ชัยโรจน์ โรจนประภายนต์ จันทรเกษม 118/11
2322 นาย วสันต์ แซ่ห่าน จันทรเกษม 11
2323 นาง ตระกูล เลิศสลัก จันทรเกษม 79/14
2324 นาย พีระพงศ์ มณีรัตน์ จันทรเกษม 122/70
2325 นาย สมชาย น้อยจันทร์ จันทรเกษม 18/1
2326 นาง อรุณ พุ่มพิพัฒน์ จันทรเกษม 14
2327 นาย วันชัย พิศเพ็งกุลวัฒน์ จันทรเกษม 1124/128
2328 นางสาว พิกุล เดชสุภา จันทรเกษม 380/316
2329 นางสาว ศุภกันยา ตันเสถียร จันทรเกษม 57/147
2330 นาย อภิชาติ บำรุงชีพ จันทรเกษม 116
2331 นาย คารมย์ น้ำเงิน จันทรเกษม 90/18
2332 พ.ต. ธัญญา นุชรินทร์ จันทรเกษม 98/10
2333 นาง วิลาวัลย์ บุญสนอง จันทรเกษม 99/205
2334 นาย ฐนภัทร จำปาจันทร์ จันทรเกษม 99/40
2335 นาย บุญยัง เงาศรี จันทรเกษม 14/1
2336 นางสาว รุ่งกานต์ ศรีประเสริฐสุข จันทรเกษม 119/1
2337 นางสาว วิฐีณี งั่นบุญศรี จันทรเกษม 99/245
2338 นาง อารยา วิเศษศิริ จันทรเกษม 99/206
2339 นางสาว สุภาพร บุญอุ่น จันทรเกษม 14/1
2340 นาย กายสิทธิ์ พิศวงปราการ จันทรเกษม 90/64
2341 นาง ศรีวัฒนา ชัยสวัสดิ์ จันทรเกษม 90/11
2342 นาย วิบูลย์ รุจิรัต จันทรเกษม 98/9
2343 นาย นิพนธ์ ดิลกคุณานันท์ จันทรเกษม 106/10
2344 นาย บวรสม เกตุพิชัย จันทรเกษม 78/6
2345 นาย บุญเลิศ สร้อยเงิน จันทรเกษม 14/2
2346 นาง นรรัตน์ ทัพพะรังสี จันทรเกษม 246/2
2347 นาย ทิวา จันทร์สวย จันทรเกษม 99/9
2348 นาง พิมพ์ศพัตร์ พงษ์ศิลป์ จันทรเกษม 380/74
2349 นาง วรรณา เอื้อวนิชวรพงศ์ จันทรเกษม 94/42
2350 นางสาว นงนารถ ตรยลักษณ์ จันทรเกษม 1938
2351 นาง วนิดา สุขุมาลจิตกุล จันทรเกษม 31/62
2352 นางสาว สุวรรณี เอื้อวนิชวรพงศ์ จันทรเกษม 94/43
2353 นาย วีรศักดิ์ สุรพัฒน์ จันทรเกษม 16/157
2354 นาง สุภา โพธิ์วิจิตร จันทรเกษม 16/366
2355 นาง ภานีย์ ก้องเกีตรตินที จันทรเกษม 4
2356 นางสาว โรสิตา เรืองขจร จันทรเกษม 31/41
2357 นางสาว กานต์จิต แผ้วพันธ์ชู จันทรเกษม 380/260
2358 นาง พวงพรรณ พรหมประกาย จันทรเกษม 388/1
2359 นาย ลดาวัลย์ พันธุ์ศีลา จันทรเกษม 702/1
2360 นาย นิพนธ์ กล้ายประยงค์ จันทรเกษม 132/18
2361 นาง นันทินี กิตติดนัยรักษ์ จันทรเกษม 99/187
2362 นาง อุไร บุญอิ่ม จันทรเกษม 29/2
2363 นาง สุมล โกมลวาสี จันทรเกษม 27
2364 นาง จินตนา ศรีจันทร์ จันทรเกษม 702/92
2365 นางสาว นิลวรรณ โรจนสกุล จันทรเกษม 1348/2
2366 นาย ธีรวีร์ สุวรรณเลิศ จันทรเกษม 32/21
2367 นาง เพ็ญจันทร์ นิธิอุทัย จันทรเกษม 57/161
2368 นาง บัวใล ธนะกิจ จันทรเกษม 702/30
2369 นางสาว จุไร อุทยานานนท์ จันทรเกษม 25/20
2370 นาย สุขสันต์ สังขวาสี จันทรเกษม 610/1-2
2371 นาย อรรถพล มนัสเสรี จันทรเกษม 380/91
2372 นาง รัตนา พูลเกษม จันทรเกษม 360
2373 นางสาว สมหญิง นุชคง จันทรเกษม 346/676
2374 นาง รัตนา เมฆสวัสดิ์ จันทรเกษม 55/138
2375 นาย กฤชชัย สกุลณา จันทรเกษม 29/3
2376 นาง ติม แสนบ้าน จันทรเกษม 702/89
2377 นาย อัคคพงษ์ เตชะกุลวิโรจน์ จันทรเกษม 1178/212
2378 นาย สมเกียรติ วานิชพันธุ์ จันทรเกษม 71/50
2379 นาง ปราณี ไตรจตุรงค์ จันทรเกษม 40/57
2380 นาง ฉลวย อัคนิทัต จันทรเกษม 892
2381 นางสาว กรนันท์ นนทบุตร จันทรเกษม 380/334
2382 นางสาว วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ จันทรเกษม 303/4
2383 นาง อนัญญา อิศราธรรม จันทรเกษม 39/132
2384 นาย บุญ ศิริเขตรกิจ จันทรเกษม 15/306
2385 นาย พลาวุธ เชาวนโยธิน จันทรเกษม 32/70
2386 นาย จัตตุพร เรืองศักดิ์วิชิต จันทรเกษม 128
2387 นาง กรรณิการ์ สินสืบผล จันทรเกษม 10/20
2388 นาย อุดม สีมาวงษ์ จันทรเกษม 1124/167
2389 นาย วิชัย สินทัตตโสภณ จันทรเกษม 300/125
2390 นาง นิภา อภัยวงศ์ จันทรเกษม 39/33
2391 นาย ชาญ ศุภสิทธิ์ จันทรเกษม 29/18
2392 นาง สิริพร ชาญณรงค์ จันทรเกษม 202
2393 นาง อุบล บัวพิมพ์ จันทรเกษม 1958-60
2394 นาง วิไล แซ่อุ้ย จันทรเกษม 307
2395 นาง พิมลลักษณ์ ตรีพาสัย จันทรเกษม 35/159
2396 นาย ไกรศร ปาลวัฒน์วิไชย จันทรเกษม 1178/158
2397 นาย สุชาติ น้อยจันทร์ จันทรเกษม 87/3
2398 นางสาว ศรีไพลิน เปานิล จันทรเกษม 31/24
2399 นางสาว พิระพร วานิชพันธุ์ จันทรเกษม 39/239
2400 นาง หอม แก้วทิ้ง จันทรเกษม 91
2401 นาย เฉลิมพจน์ จริงจิตร จันทรเกษม 380/28
2402 นาง โอภา อันยะวรรธนะ จันทรเกษม 32/19
2403 นางสาว กรรณิกา นิตยภักดี จันทรเกษม 57/148
2404 นาง เพ็ญจันทร์ สีอ่อน จันทรเกษม 314/54
2405 นาย สมาน ไชยประพาฬ จันทรเกษม 16/270
2406 นาง กชพร พงศ์ธีรธรรม จันทรเกษม 1124/257
2407 นางสาว ศุภวรรณ เชาวนพงษ์ จันทรเกษม 197/5
2408 นาง บุญเสริม หุตะแพทย์ จันทรเกษม 137/45
2409 นางสาว อรวรรณ ทับแฟง จันทรเกษม 29/51
2410 นาย ณัฐวุฒิ หัวใจแก้ว จันทรเกษม 380/321
2411 นาย ถาวร มรรควิเชียร จันทรเกษม 1124/256
2412 นาง วัฒนาวดี บุญยะวัตร จันทรเกษม 282
2413 นาย อนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์ จันทรเกษม 95/25
2414 นาย วิรัตน์ แสงงิ้ว จันทรเกษม 23/25
2415 นางสาว ขวัญจิตร ตั้งเดชธีรชัย จันทรเกษม 1124/179
2416 นาย สุพัฒน์ กุศลพัฒน์ จันทรเกษม 544/5
2417 นาง เสาวคนธ์ พรหมสุทธิ์ จันทรเกษม 15/114
2418 นางสาว ไพเราะ ทุนดี จันทรเกษม 29/13
2419 นาย วีรยุทธ เจริญสิทธิ์ จันทรเกษม 368
2420 นาย นิกร สตันยสุวรรณ จันทรเกษม 58/70
2421 นาง น้ำทิพย์ แสงงิ้ว จันทรเกษม 380/6
2422 นาย มานพ แย้มศิริ จันทรเกษม 6
2423 นาย เอกภูมิ พัวศรีวิไล จันทรเกษม 380/68
2424 นางสาว สุภาพร เอื้อภัทรา จันทรเกษม 31/97
2425 นางสาว อารีย์ ทองเดช จันทรเกษม 347/27
2426 นาย สุชาติ เส็งม่วง จันทรเกษม
2427 นาง มัทนา บุนนาค จันทรเกษม 1/92
2428 นาง วรรณา มรรควิเชียร จันทรเกษม 1124/258
2429 นาง สุดาทิพย์ เรืองศรี จันทรเกษม 8/43
2430 นาง สุรีย์ ผดุงศักดิ์เมธา จันทรเกษม 29/1
2431 นาง ฝนทิพย์ ถัมเจริญศรีวงศ์ จันทรเกษม 94/56
2432 นางสาว ปารีณา เอกะวิภาต จันทรเกษม 37/2
2433 นาง ราศรี โรจนประภายนต์ จันทรเกษม 333
2434 นาง กุลปราณี เอมอยู่ จันทรเกษม 16/70
2435 นางสาว อุไรวรรณ อมรฉัตร จันทรเกษม 31/38
2436 นาย เด่น ประสาทกลาง จันทรเกษม 139/5
2437 นาง กัลยา พรหมสุวรรณ์ จันทรเกษม
2438 นางสาว กนิษฐา สุนทรจารุชิต จันทรเกษม 1124/247
2439 นาย เกริก กรีธาพล จันทรเกษม 40/30
2440 นางสาว วรพร หาญณรงค์ จันทรเกษม
2441 นาง พริ้มเพรา ถิรวัฒนพงศ์ จันทรเกษม 300/41
2442 นางสาว ปนัดดา ถิรวัฒนพงศ์ จันทรเกษม 300/87
2443 นาย ณรงค์ศักดิ์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ จันทรเกษม 380/322
2444 นาง อรนุช กองทอง จันทรเกษม 19/22
2445 นางสาว อรพิน ยี่วิจิตตกุล จันทรเกษม 102/9
2446 นาง อรวรรณ ศิริศักดิ์วัฒนา จันทรเกษม 333/5
2447 นางสาว เสาวลักษณ์ เภ่าโง่น จันทรเกษม
2448 นาย ปรัชญา ถิรวัฒนพงศ์ จันทรเกษม 300/73
2449 นาง พวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก จอมพล 90/65
2450 นาง พักตร์ บุญทะศรี จอมพล 168/5
2451 นางสาว พรนภา โอฬารวิวัฒน์ชัย จอมพล 243/79
2452 นาง มาลี พงศ์ผาสุข จอมพล 243/18
2453 นาย ทิม มุ่งโป้งกลาง จอมพล 243/90
2454 นางสาว นันทนา สุทธิบูรณ์ จอมพล 208
2455 นาง วิญญา ธรรมมงคล จอมพล 90/195
2456 นางสาว สาวิตรี สหัสนา จอมพล 11/2
2457 นางสาว สุพัชรี เจริญลาภ จอมพล 243/80
2458 นาง รัศมีจันทร์ เจริญพร จอมพล 90/17
2459 นาย วีรวัฒน์ กิตติกุศลธรรม จอมพล 243/73
2460 นางสาว พรรณี ภัทรพงษ์พันธ์ จอมพล 1408/20
2461 นาย จารุยศ โพธิสุวรรณ จอมพล 82
2462 นาย อดุลย์ สิพพนะโกศล จอมพล
2463 นางสาว วันเพ็ญ สุวรรณสิงห์ จอมพล 90/25
2464 นาย ทนงศักดิ์ ดวงแข จอมพล 990/5
2465 นาง สุมิตรา แตงสมุทร จอมพล 625/2
2466 นาง ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ จอมพล 24/103
2467 นาง ไปรดา อุษสาธิต จอมพล 90/282
2468 นาง ทัศนา สอตระกูล จอมพล 691
2469 นาง ปราณี อัครเมธาธิติ จอมพล 34/20
2470 นาง อุดมพร ปฐวินทรานนท์ จอมพล 3/66
2471 นาง พนิดา โตกิจพาณิชย์ จอมพล 681/12
2472 นางสาว พรสุดา จิตธนากรนุกูล จอมพล 765/12
2473 นาย มานิตย์ อรุณากูร จอมพล 52/17
2474 นาย พิมล จิตธนากรนุกูล จอมพล 763
2475 นาง จิตนา สัตรูปราศ จอมพล 765/5
2476 นาง อนัญญา ปุ้ยพันธวงศ์ จอมพล 359/2
2477 นาย ศุภฤกษ์ ชุ่มคำ จอมพล 17/12
2478 นางสาว มลุลี สกุณาธวงศ์ จอมพล 21/50
2479 นาง ศรีทัย วงศ์เปียง จอมพล 99/111
2480 นาย แสงคต วงศ์เปียง จอมพล 99/110
2481 นาย พิชกร อัครเมธาธิติ จอมพล 34/3-4
2482 นาง สมพร ตั้งกอบลาภ จอมพล 27
2483 นาง ดวงจันทร์ นครจินดา จอมพล 21/3
2484 นาย บุญเพิ่ม สุวรรณสิงห์ จอมพล 20/63
2485 นาง มรกต ฮ็อบดัม จอมพล 20/59
2486 นาย สมศักด์ ชวาลาวัณย์ จอมพล 73/4
2487 นาง สังเวียน เทอดเกียรติศักดิ์ จอมพล 269
2488 นาย ศุภการ ไตรผล จอมพล 16/65
2489 นาย ศิลป์ชัย ศรียุคุณธร จอมพล 90/78
2490 นางสาว ชุลีพร จันทราภรณ์ จอมพล 77/1
2491 นาย กิติศิลป์ กัลยาณกุล จอมพล 44/27
2492 นาง อาภรณ์ คารวะ จอมพล 59/4
2493 นาง สุภาวดี กอเจริญรัตน์ จอมพล 1408/24
2494 นาย วีระเชฏฐ์ กอวัฒนา จอมพล 94/8
2495 นางสาว สุกัญญา เทินสระเกษ จอมพล 3/89
2496 นาง วาสนา ศุขะวณิช จอมพล 35/30
2497 นาย สืบชาติ วรสิงห์ จอมพล 35/12
2498 นางสาว ประวิง สัญญาใย จอมพล 28/6
2499 นาย ธนกฤต กิตติธรรมโชติ จอมพล 26/8
2500 นาง วราภรณ์ พิมุ จอมพล 168/18
2501 นาง ประกาย ผายวัฒน์ จอมพล
2502 นาง กนิตฐา ชวลิตธำรง จอมพล 70/1
2503 นาง รัตนา บำรุงพงศ์ จอมพล 117
2504 นาย พหล ว่องธนะวิโมกษ์ จอมพล 90/174
2505 นาง วิไลวรรณ เอื้อวิทยาศุภร จอมพล 363/3
2506 นางสาว เนาวรัตน์ นิมิตรวานิช จอมพล 90/193
2507 นาง คณิตตา เอื้อวิทยา จอมพล 70
2508 นางสาว สร้อย สำแดงเดช จอมพล 20/64
2509 นางสาว ศันสนีย์ ชินะเนาวรัตน์ จอมพล 61/108
2510 นาย ประธาน กมลศิลป์ จอมพล 170/4
2511 นาย ประนอม ทรัพย์วัฒน์ จอมพล 170/2
2512 นาย อโนทัย วิศวะกุล จอมพล 41/6
2513 นาง ธัญภัค ธรรมสมบูรณ์ จอมพล
2514 ส.อ. สถาพร ธีรานนท์ จอมพล 196
2515 พ.ต.ท. จงรักษ์ ศรีรัตน์ จอมพล 179/1-2
2516 นาย รัตทชัย พุทธิเดช จอมพล 48/7
2517 นาง ทัศนีย์ ตัณฑวนันท์ จอมพล 90/166
2518 นาย ณัฐวุฒิ องค์เจริญลาภ จอมพล 90/226
2519 นาง กนกรัตน์ บุญยะวุฒกุล จอมพล 99/22
2520 นางสาว เอมมิกา จิรถาวรกุล จอมพล
2521 นาย โกเมศ กิจทวีสิน จอมพล
2522 นาง วิไลลักษณ์ เต็มธนาภัทร จอมพล 25
2523 นาย อภิชัย เสตะจิต จอมพล 29
2524 น.อ. ปัญญา วัฒนดิเรก จอมพล 15/98
2525 นาง ภัทรา สุวรรณกุล จอมพล 46
2526 นางสาว นิสารัตน์ วิทยศิลป์ จอมพล 78/1
2527 นาย วิศาล สุคณิช จอมพล 34
2528 นางสาว แววรัตน์ ฉันทวิลาสวงศ์ จอมพล 433
2529 นาย ประชา ศุภรางกูร จอมพล 15/89
2530 นาง ศิริพันธ์ สุคณิช จอมพล 34/1
2531 นาง วิมลรัตน์ สมพงษ์ จอมพล 26/6
2532 นาย สมเดช สิทธิสรรค์ จอมพล 57/34
2533 นางสาว ณัชนันท์ จันทเพชร จอมพล 3/77
2534 นางสาว สุนีย์ ภัทรเกียรติพงษ์ จอมพล 49/1
2535 นาง พรทิพย์ พิริยะอารยะกูล จอมพล 145/13
2536 นาย วิเชียร พาอิ่ม จอมพล
2537 นางสาว จันทนา ศิริวงศ์วัฒนา จอมพล 1408/39
2538 นาย สมัชชา เวชชบุษกร จอมพล 51/1
2539 นางสาว วนิดา กุเลา จอมพล
2540 นาง ปภาพิมพ์ ทรัพย์วัฒนาการ จอมพล 41
2541 พล.อ. วินิต เทศวิศาล จอมพล 186
2542 นาย สามารถ ศรีรัตน์ไพฑูรย์ จอมพล 39
2543 นางสาว ชุลี ชัยศิลป์วิเศษ จอมพล 61/34
2544 นาย พลอย กรุดรุณ จอมพล
2545 นาง เสาวภาค ธาระวานิช จอมพล 111
2546 นาง กาณจนี ทุมมานนท์ จอมพล 70/12
2547 นาง นฤมล ปฐมวิชัยวัฒน์ จอมพล 103/40
2548 นาย สมศักดิ์ ติลกเลิศ จอมพล 15/148
2549 นาง น้อย เพ็ญแก้ว จอมพล 37
2550 นาง งามจิตร เพ็งศรีทอง จอมพล 226/4
2551 นางสาว ศุภลักษณ์ รัชฏาวงษ์ จอมพล 1146/32
2552 นาย ธนดล สุภาสร จอมพล 81/64
2553 นาย ชาติชาย วงศ์ษานิกูล จอมพล 90/8
2554 นาง กัลยารัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล จอมพล 331
2555 นาง ประนอม แก้วขาว จอมพล 47/2
2556 นางสาว ศรีประภา จิตรพาณิชเจริญ จอมพล 68/14
2557 นาง แพงตา ใจดี จอมพล 11
2558 นาย เฉลิมศักดิ์ วรรณจินดา จอมพล 47/28
2559 นาย สมิต ฉิมคง จอมพล 112
2560 นาย จำลอง พูลมี จอมพล 207
2561 นาง ภุมรา หัวใจเพชร จอมพล 226/1
2562 นาย ปิยะ ชุ่มจินดา จอมพล 234/71
2563 นาง พรประภา เลาหทวีโชค จอมพล 61/77
2564 นาง สาวิตรี นิติสาครินทร์ จอมพล 61/112
2565 นาง จันทร์นิภา ยอดกมล จอมพล 59
2566 นาง ส่งศรี นิยมาภา จอมพล 3/1
2567 นาย จีรวัฒตร สิทธิเพียร จอมพล 90/86
2568 นาย อนุชิต เมฆศิขริน จอมพล 83/1
2569 นาง อวยพร บำราศทุกข์ จอมพล 44/9
2570 นาย ณชนก พันธุ์ทวี จอมพล 48/3
2571 นาย จตุรงค์ ฉันทลาโภ จอมพล 90/317
2572 นาย รุ่งนภา วัฒนกุล จอมพล 505
2573 นาย อรรถสิทธิ์ สังข์แกว จอมพล 90/247
2574 นางสาว พัลลภ ปิติลันต์ จอมพล 21/126
2575 นาง วลัยพร ปองประพฤทธิ์ จอมพล 142
2576 นางสาว วรรณา ผดุงศักดิ์วิริยะ จอมพล
2577 นาง ประจวบ ชื่นแย้ม จอมพล 4
2578 นาย ประสิทธิ์ ชัยพรแก้ว จอมพล 671/1-2
2579 นาง วารุณี ชัยพรแก้ว จอมพล 290
2580 คุณหญิง อัจฉรา กะราลัย จอมพล 70/8
2581 นาย ธงชัย นันทะจุราโภ จอมพล 1146/4-5
2582 นาย ชำนิ นันทะจุราโภ จอมพล 1146/8
2583 นาย อรุณ โชพรา จอมพล 363/7
2584 นาย ทิว ปัญจรัตน์ จอมพล 95
2585 นาง จิ๋ว คมแท้ จอมพล 243/40
2586 นาย ชัยรัตน์ แย้มโชติ จอมพล 631/12
2587 นาง อารียา ปั้นสิริ จอมพล 234/50
2588 นาย ประสงค์ ธชทรงธรรม จอมพล 61/123
2589 นาย สุพัฒน์ ม่วงพัฒน์ จอมพล 41/7
2590 นางสาว มณฑา ม่วงพัฒน์ จอมพล 47/5
2591 นาย ประพัสร บุญเอี่ยมศรี จอมพล
2592 นางสาว ปิยะมาพร ชนะโรค จอมพล
2593 นาย ประยงค์ ตั้งเจริญ จอมพล 90/103
2594 นาง นิภา พูลกำลัง จอมพล 9/4
2595 นาง น้อย ชัยพรแก้ว จอมพล 1408/3
2596 นาย มณิทธิ์ คูสมิทธิ จอมพล 8/69
2597 นาย พุฒิ ไอศุริยสัมบัติ จอมพล 45/5
2598 นาย สันติ บุลสถาพร จอมพล 90
2599 นาย อุดม วิเศษสรรโชค จอมพล 110
2600 นาง สุชาดา พรรณมณีทอง จอมพล 35/5
2601 นาย ทรงพล ธารินเจริญ จอมพล 1058/102
2602 นางสาว ชีรา เลิศสุดวิไล จอมพล
2603 นาย ไพโรจน์ โชติสำเภา จอมพล 11/7
2604 นางสาว เรณู ลิ้มชื่น จอมพล 245/15
2605 นาย วรพจน์ นามนวน จอมพล 20/66
2606 นางสาว สุกัญญา เมฆอรียะ จอมพล 103/4
2607 นาย รักษา ฤทธิ์ศรีธร จอมพล 194
2608 นางสาว นุช บัวนาค จอมพล 56/1
2609 นาย อัตถจินดา ศุภมงคล จอมพล 47/24
2610 นาย เชิงกิจ จิรถาวรกุล จอมพล
2611 นาง ฐิติรัตน์ ปันเงิน จอมพล 168/16
2612 นาง เฉลิมพันธ์ พงษ์สุวรรณ จอมพล 33/1
2613 นางสาว จันจิรา แสงตา จอมพล
2614 นาย สมควร พรรคสายชล จอมพล 243/148
2615 พ.อ. สุรินทร์ หิรัญบูรณะ จอมพล 90
2616 นาย วีระพันธ์ นพคุณทอง จอมพล 90/118
2617 นาง บุษบา วีรทัต จอมพล 24/1
2618 นาย อำนวย สายะศิริ จอมพล 70/6
2619 นาย กฤษดา ชิมะบุตร จอมพล 775
2620 นาย ศักดิ์สม จามรมาน จอมพล 125
2621 นาย ศราวุธ กสิวัฒน์ จอมพล
2622 นางสาว สมหมาย กันทากาศ จอมพล
2623 นาย ธรชัย ศักดิ์มังกร จอมพล 1032/215
2624 นาง ไหม สุทธิแย้ม จอมพล
2625 นางสาว กัญจน์ปรียา บุษยกรวงษ์ จอมพล 164
2626 นาย คเณศ ทรัพย์บุญรอด จอมพล 199
2627 นาย เชิดชาย วินิจฉัยพัฒนกิจ จอมพล 90/211
2628 นางสาว นภิศรา จาตุรงคกุล จอมพล 19/15
2629 นาย ปริญญา เหมาะประสิทธิ จอมพล 21/2
2630 นาย มงคล ไพศาลวัฒนา จอมพล 91
2631 นาย ประสูตร เหลืองสมานกุล จอมพล 17
2632 นาง ทองเจือ สุทธินานนท์ จอมพล 599
2633 นาง จงจิตร เหลืองวิริยะแสง จอมพล 90/115
2634 นาย ทวีศักดิ์ ศรีศิริ จอมพล 15/25
2635 นาย สุชิน ใจดี จอมพล 11/4
2636 นาง อัจฉรา เทศบุตร จอมพล 150
2637 นาย รัฐพล สมพลวัฒนา จอมพล 407
2638 นาง วัชรา ฮาร์เปอร์ จอมพล 12
2639 นาย นิมิตร กรุดรุณ จอมพล 90
2640 นาง ศศิธร จันทร์ฤทธิ์ จอมพล 20/77
2641 นาง ชลอ ทิพย์ประเสริฐ จอมพล 15/157
2642 นาย นรินทร์ กรินชัย จอมพล 145/6
2643 นาง สุธนา ฟุ้งแสงรุ่งเรือง จอมพล 15/77
2644 นาง เอี่ยม พุฒหอม จอมพล 20/72
2645 นาง พินนะรัฐ จงดำรงค์ตระกูล จอมพล 15/152
2646 นาย ภูเบศ กลิ่นศรีสุข จอมพล 281/1
2647 นางสาว ชลธิชา วิเศษโกสิน จอมพล 15/70
2648 นางสาว จารุวรรณ เรืองศรี จอมพล
2649 นาย วชิระ ฉวีบุญยาศิลป์ จอมพล 15/83
2650 นาย สังเวียน ดำรงศานต์ จอมพล 20/52
2651 นาง ประพีพรรณ เศรษฐมงคล จอมพล 15/79
2652 นาง สุรีย์ แย้มศรี จอมพล 90/227
2653 นาย อภิชิต ชิมะบุตร จอมพล 771
2654 นาย ศรันณยู พงษ์สาหร่าย จอมพล 90/224
2655 นาง พยอม วลัยพัชรา จอมพล 60/16
2656 นาย สรรพวัฒน์ วัลลิกุล จอมพล 87
2657 นาง อุไร วงศ์เปียง จอมพล 375
2658 นาง สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม จอมพล 15
2659 นางสาว ยอดสร้อย พรภักดีวัฒนา จอมพล 765/3
2660 นาง อนงค์ พิณทอง จอมพล
2661 นาง ฉันทนา แดนศิลาทิพย์ จอมพล 144/8
2662 นางสาว ปราณี พรภักดีวัฒนา จอมพล 765/2
2663 นางสาว อรนันท์ ไตรตานนท์ จอมพล 1032/183
2664 นางสาว พรนิภา ลิ้มเจริญ จอมพล 90/21
2665 นาง ยุพิน น้อยจาน จอมพล 20/8
2666 นาง สุนันท์ สุธากิจมนัส จอมพล 1056/14
2667 นาง เรืองศรี เอื้อวงศ์ญาติ จอมพล 1/37
2668 นาง สมบัติ จั่นเงิน จอมพล 90/67
2669 นาง ศรีอรทัย รัศมีมาลา จอมพล 90/24
2670 นางสาว วิมล แดงดี จอมพล 20/15
2671 นาย ภาณุพล ธนสมบัติสกุล จอมพล 33/51
2672 นาง ประพิณ ชีวะพัฒน์ จอมพล 53/66
2673 นาง กิตติมา ทองตัน จอมพล 80/2
2674 นางสาว สวิง จันทร์ต๊ะ จอมพล 44
2675 นางสาว อรอำไพ วีระโยธิน จอมพล 99/17
2676 นาย ณัฐรุทธิ์ เศรษฐกุลเกียรติ จอมพล 90/83
2677 นาย ไพศาล ห์ลีละเมียร จอมพล 44
2678 นาย จุมพล จรุงวัฒน์ จอมพล 455
2679 นางสาว วรางคนา ประเสริฐสิงห์กุล จอมพล 61/91
2680 นาย พิศาล เตชะวัฒนานันท์ จอมพล 24/181
2681 นางสาว ฐปนีย์ อมรธรรม จอมพล 68/17
2682 นาง สุชีวา ธิโสภา จอมพล 35/21
2683 นาง อัมพวัน นวลสกุล จอมพล 3
2684 พล.ร.ท. ณฤดล ปุราคำ จอมพล 198
2685 นาย ชัยวัชรมนต์ วานิชพัฒนากูล จอมพล 212/9
2686 นาง ระพีพรรณ อรุณสิทธิ์ จอมพล 90/68
2687 นาย สมพงษ์ ศิริเลิศสกุล จอมพล 103/42
2688 นางสาว ชลลดา ม้าวิไล จอมพล 90/269
2689 นาย ชรินทร์ พรหมรักษ์ จอมพล 73/3
2690 นางสาว สุวดี ม้าวิไล จอมพล 410
2691 นางสาว ศันสนีย์ อินทุทิพวรรณ จอมพล 867/1-3
2692 นาย มาโนช โพธิ์กลิ่น จอมพล 79/8
2693 นาย ณภัทร กรรณสูต จอมพล 1124/9
2694 นางสาว ชุติปภา อรุณทัต จอมพล 349
2695 นาง แพรวพรรณ อุทัยพันธ์ จอมพล 34/10
2696 นางสาว มณีวรรณ สิงเนิน จอมพล
2697 นางสาว วิภา เศวตกนิษฐ์ จอมพล 93
2698 นาย สุรพล เพ็ญธนานันต์ จอมพล 81/127
2699 นาง วัชรา เมตตา จอมพล 349/24
2700 นาย วุฒิพล สุวรรณธนรัชต์ จอมพล 24/168
2701 พ.ต.หญิง สุกัญญา สุสันทัต จอมพล 105/10
2702 นางสาว โชติกา พิตรสาธร จอมพล 33/1
2703 นาย เสรี เซี่ยงคิ้ว จอมพล
2704 นาง อุษา ปิยะมาน จอมพล 681/7
2705 นางสาว แดนดาลา ดุสิตา จอมพล 1064/36
2706 นาย โกวิทย์ เตชะสุกิจ จอมพล 681/6
2707 นาย สถิตย์พงศ์ มีทรัพย์ จอมพล 234/4
2708 นางสาว อรวรรณ จารุพรดำรง จอมพล 1146/18
2709 นาง จำปา แขดสันเทียะ จอมพล 212/13
2710 นาย ภัทร์ธีนันท์ โพสิทธิวิณญู จอมพล
2711 นาง ดวงหทัย จารุพันธ์ จอมพล 26/5
2712 นาง มธุรส พิมพะสมร จอมพล 72/23
2713 นาง ศิริวดี ชีพธำรง จอมพล 109/103
2714 นาง อมรรัตน์ สร้อยทอง จอมพล 90/39
2715 นาย สุพจน์ ศรีจันทร์ทิพย์ จอมพล 10/8
2716 นาย สุวัฒน์ เสวะนา จอมพล
2717 นาย สมศักดิ์ ชิดรัตน์ จอมพล 103/33
2718 นางสาว เพ็ญธนา ศุทธนสาร จอมพล 121/7
2719 นาย ชลีกร ดวงประทีป จอมพล 187
2720 นาย ชัยวัฒน์ พิงพิทยากุล จอมพล 81/109
2721 นาย ศศิเทพ กิจเจริญภิญโญ จอมพล
2722 นาย อุดมศักดิ์ ฟูมณีโชติ จอมพล 81/111
2723 นาง จิรพรรณ พรธารักษ์เจริญ จอมพล 35/34
2724 นาย ฤดี จันทรกุล จอมพล 79/11
2725 นาย สนิท พาอิ่ม จอมพล 98
2726 นาง สุมนา วัชรชัยสมร จอมพล 230/2
2727 นาง จุไรรัตน์ เนาวโรจน์ จอมพล 51/15
2728 นาง ฉวีวรรณ สมบูรณ์ศิลป์ จอมพล 7/8
2729 นาย ธวัชชัย วารีวะนิช จอมพล 44/35
2730 นาง บัวศรี อัศวินอานันท์ จอมพล 251$
2731 นาย พิทักษ์ วรรณประเสริฐ จอมพล 11
2732 นาย กิตติธัช ชัยพรแก้ว จอมพล 639/35
2733 นาย จิตเกษม พัฒนาศิริ จอมพล 258/24
2734 นาย เอกอมร นวลฉวี จอมพล 3/68
2735 นางสาว อารียา เซ็นเชาวนิช จอมพล 228/1
2736 นาง ประภาพร วุฒิชัยชาญกุล จอมพล 15/131
2737 นาง จันทร์เพ็ญ ฉายานนท์ จอมพล 95/5
2738 นาย บรรยง พิมพ์มหา จอมพล 226/2
2739 นาย กิตติพงษ์ ก้อนมณี จอมพล 239/57
2740 นาง พิมพาภรณ์ พิมพ์มหา จอมพล 226
2741 นาย สำเนา แสงแจ่ม จอมพล 71/1
2742 นาง สุมาลี ชูโชติรส จอมพล 1146/15
2743 นาย สุธี เขียวสะอาด จอมพล 3/64
2744 นาง พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ จอมพล 103/47
2745 นาย ทหาร ศรีชัยศุภกิจ จอมพล 26/2
2746 นาง ยุพิน อยู่เถาว์ จอมพล 103/13
2747 นาง ดวงสมร พันธุสิริ จอมพล 349/28
2748 นางสาว สุชาดา พิมละออ จอมพล 90/189
2749 นาง สายใจ ภัทรจันทร์ จอมพล 79/7
2750 พล.ต.ต. เกรียงไกร กรรณสูต จอมพล 1124
2751 นาย ประทีป กรรณสูต จอมพล 21/33
2752 นาง อุบล เล็กประทุม จอมพล
2753 นางสาว ปัญจรัตน์ ปริญญาปริวัฒน์ จอมพล 24/111
2754 นาย เอ็จ วิจิตรานนท์ จอมพล 34
2755 นาง พยอม ตระกูลชวลิต จอมพล 1146/7
2756 นาย เทดศักดิ์ เศวตไกรสร จอมพล 1032/165
2757 นาย อนันต์ รัศมิรามา จอมพล 3/54
2758 นาย วิวัฒน์ บุญศิริ จอมพล 352-354
2759 นางสาว ศรีรัตน์ เจียมจิตานันต์ จอมพล 90/298
2760 นาง ดรุณี ลี้สกุล จอมพล 99/127
2761 นาย วิสุทธิ ตินิกุล จอมพล 234/72
2762 นาย ฟอง ฉายศรี จอมพล 33/34
2763 นาง อรพินท์ สาพิมพ์ จอมพล 7/2
2764 นาย กนกพล ยุวธิติเจริญวงศ์ จอมพล 442/3
2765 นาย มีชัย วัฒนสุข จอมพล 17/38
2766 ร.ต.อ. ประพันธ์ ท้าวติ จอมพล 363/4
2767 นาย บดีศร เลาหะนันท์ จอมพล 1032/166
2768 นาย สมควร ขจรฤทธิ์ จอมพล 105/6
2769 นาง มนัสนันท์ จิรสินธนาคตุล จอมพล 212
2770 นาง สุขรัตน์ นิยมค้า จอมพล 49
2771 นาย วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ จอมพล 34/18
2772 นาย ณัฏฐ์ นีลวัชระ จอมพล 16/57
2773 นาย ดิลก เหมยากร จอมพล 26/5
2774 นาง ชุลีอร ไตรศักดิ์สุริยันต์ จอมพล 24/114
2775 นาง อรณิชา ทองเจริญเกียรติ จอมพล 99/18
2776 นาง ทิพวรรณ สุขภาคีย์ จอมพล 90/58
2777 นาง สมพร วงศ์สิรทัต จอมพล 88
2778 นาย ธรรมนูญ ศุขไพบูลย์ จอมพล 219
2779 นาง เฉลา กีรติพันธุ์ จอมพล 90/59
2780 นาง ยุพเรศ เวณุโกเศศ จอมพล 68/26
2781 นาง ผูกจิต ชมแสง จอมพล 21
2782 พ.ต.อ.หญิง นพวดี จีระเรืองรัตนา จอมพล 359/1
2783 นางสาว อภิรมย์ สุขโกษา จอมพล 363/15
2784 จ.ส.ต. ชู ลิมปิสวัสดิ์ จอมพล 99/9
2785 นาย สมโภชน์ ศิริวัฒน์ชัยพร จอมพล 180
2786 นาง กาญจนา เลี่ยมสกุล จอมพล 103/72
2787 นาย ธีรศักดิ์ อยู่ยงวัฒนากุล จอมพล 677/87
2788 นาง สุกัญญา แย้มเจียก จอมพล 6/4
2789 นาง วรรณเพ็ญ ธีระภัทรานันท์ จอมพล 90/228
2790 นาง พรสุภา จำเรียง จอมพล 47/18
2791 นางสาว วิสรา ปิยาภรณ์ จอมพล 133/9
2792 นางสาว ศุภลักษณ์ วรสุมันต์ จอมพล 12
2793 นาง อนงค์ สุทธิแย้ม จอมพล 631/10
2794 นาย วัชระ แตงฉ่ำ จอมพล 24/155
2795 นาง สุมล คงประพันธ์ จอมพล 349/19
2796 นาย ทรงเกียรติ ล้นหลาม จอมพล 64/12
2797 นาย วีรพงษ์ ภูเก้าแก้ว จอมพล 243/93
2798 นาง ประทุม สารีผลิน จอมพล 28/2
2799 นาย สุธี ขันไชย จอมพล 26/3
2800 นาง อารีย์ แซ่โง้ว จอมพล 24/153
2801 นาง ณัชชา ประเสริฐภัค จอมพล 392
2802 นาย ปรีชา ปัญจธนศักดิ์ จอมพล 90/206
2803 นาย สาย หลั่นม่วง จอมพล 4/9
2804 นาย วุฒิชัย อบเชย จอมพล 17/11
2805 นาย ธีระชัย ลีวรรณ จอมพล 17/9
2806 นางสาว ศาตพร โบษกรนัฏ จอมพล 180
2807 นาย สรร จันทร์เกษมพร จอมพล 3/71
2808 นาง นงลักษณ์ แซ่ลี้ จอมพล 591/3
2809 นาย พีรพนธ์ ธนาพลศักดิ์ จอมพล 90/293
2810 นาง ดวงจันทร์ ธงอาจ จอมพล 1030/9
2811 นาง รัชนี สังขะมาน จอมพล 1396
2812 นาง สุธีรา จิระเสวีจินดา จอมพล 256
2813 นาง สุภาพ ปลัดสิงห์ จอมพล 20/13
2814 นาย คเณตร์ สุวรรณสุทธิ จอมพล 3/1
2815 นาย รัตน์ ยอดน้ำคำ จอมพล 206
2816 นาย ยงยศ ขยันกลาง จอมพล 1032/243
2817 นาง พัชรี สว่างภักดี จอมพล 128/4
2818 นาย เกษม วงศ์ภัทรกุล จอมพล 1424
2819 นาย พิจัย เหรียญประยูร จอมพล 15/112
2820 นาง พรวิภา ศรีนอก จอมพล 26
2821 นาง นิภา เจริญตันติไพโรจน์ จอมพล 90/63
2822 นาง สุรางค์ กุลวานิช จอมพล 29
2823 นาง จริยา สมประสงค์ จอมพล 7
2824 นาง สาคร ภิรมย์รัตน์ จอมพล 120
2825 นาย วีระพจน์ รัตนจรัสกุล จอมพล 189/51
2826 นาย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา จอมพล 133
2827 นางสาว สุกัญญา ปิ่นทองคำ จอมพล 109/50
2828 นาง ทวีพร โปร่งสันเทียะ จอมพล 88
2829 นาย สุดชาดา โพติยะ จอมพล
2830 นาย เทียนสิริ ธีระชาติแพทย์ จอมพล 81/113
2831 นาย ศรีพร จันทร์อบ จอมพล
2832 นางสาว ปารมี เอี่ยมวงค์นที จอมพล 327
2833 นางสาว สุกัญญา โยธา จอมพล 90/39
2834 นางสาว อรวัลย์ อัจฉริยอรพินท์ จอมพล 349/22
2835 นาย ปริยุทธ รัตนะคุปต์ จอมพล 123
2836 นาย นิพนธ์ ไชยาคำ จอมพล 349/37
2837 นางสาว พรทิพย์ เดชกล้า จอมพล 4/1
2838 นาย เจริญไทย สวัสดิ์อำนวยโชค จอมพล 449
2839 นาง เลขาวิไล เดชกล้า จอมพล 4/17
2840 นาง วาณีๆ ติยานนท์ จอมพล 14
2841 นาย วันดี สิริวาร จอมพล 44/59
2842 นาย ภัทรชัย วิชัยยะ จอมพล 1166
2843 นาย ธนรักษ์ วิเศษสรรโชค จอมพล 103/7
2844 นาง นิธิพรรณ แสงธะฏิ จอมพล 104
2845 นางสาว ชวนพิศ ประเสริฐเวทย์มนต์ จอมพล 1/49
2846 นางสาว วรณัน วาทกุล จอมพล 17/20
2847 นาง วรรณา วรวิทย์สัตถญาณ จอมพล 17/17
2848 นาย เทอด ศรธรรม จอมพล 24/26
2849 นางสาว ทัศนีย์ วิศาลเวชกิจ จอมพล 17/16
2850 นาย ชาลี ลีลารัศมี จอมพล 234/24
2851 นาง กนิษฐา รวิวัฒนวงศ์ จอมพล 21/26ก
2852 นางสาว ณัฐรดา จันชูผล จอมพล 363/29
2853 นาง รัตนา อังศุภากร จอมพล 109/37
2854 นาง เกษร เจริญเลิศ จอมพล 246
2855 นางสาว สมพร พูลบุญ จอมพล 359
2856 นาย โอภาส พร้อมเพรียงพันธุ์ จอมพล 101/16
2857 นาย วิชิต วงษ์ใหญ่ จอมพล 19/1
2858 นาย ยงเกียรติ กระสินธุ์สุขการ จอมพล 408
2859 นาง สุมล ฤทธิไกร จอมพล 139
2860 นาย ชลิต เขียวม่าน จอมพล 3/68
2861 นาง ลาวัลย์ สุทธิชัยศิริ จอมพล 1030/14
2862 นาย สมศักดิ์ เลิศวิเศษกุล จอมพล 400-402
2863 นางสาว อรวรรณ มนูญผล จอมพล 441
2864 นาง บุลากร ภาษีผลเต็ม จอมพล 409
2865 นางสาว อัญชนา เดชกล้า จอมพล 4/5
2866 นาง อรัญญา ศิริสวัสดิ์ จอมพล 94/1
2867 นาง รภีร์ จันทสุวรรณ จอมพล
2868 นาง ธิชา บิณษรี จอมพล 258
2869 นาย ณัฐพงศ์ บิณษรี จอมพล 17/9
2870 นาย อนันต์ ชินสว่างวัฒนกุล จอมพล 721/1-2
2871 นาย ยม พรมเสือ จอมพล 35/1
2872 นาง แป๋ว นุ่นสำอางค์ จอมพล 20/14
2873 นาง วันนี ทิพรัตน์ จอมพล
2874 นาง เอื้อพร พันธุ์หงส์ จอมพล 224
2875 นาย ปรีดา บุญโชติ จอมพล 62
2876 นางสาว นิชชา ชนะนิธิธรรม จอมพล 1032/170
2877 นาย บัญญา เชี่ยวชาญศิลป์ จอมพล 1146/14
2878 นาง ผ่องศรี ชาญชนะโยธิน จอมพล 216
2879 นางสาว พลอยนภัส ชนะนิธิธรรม จอมพล 1032/237
2880 นาง บุษกร ลิมจิตติ จอมพล 86
2881 นาย ฉลอง ธีระลาภ จอมพล
2882 นาง พรชไม ทรงไพบูย์ จอมพล 6
2883 นาย สมชาย ธรรมบัณฑิตย์ จอมพล 258
2884 นาย นวพล อุชชิน จอมพล 90/316
2885 นาง ยุพา พึ่งทองหล่อ จอมพล 164/14
2886 นาย สาธิต พงศ์พลาดิศัย จอมพล 42/27
2887 นางสาว สุประวีณ์ อนันต์รักษ์ จอมพล 90/186
2888 นาง สมคิด สนริ้ว จอมพล 237/15
2889 นาย สุธีรพงษ์ อุดมทรัพย์ จอมพล 34/7
2890 นางสาว อัจฉราพรรณ ไถ่ประยูร จอมพล 243/146
2891 นางสาว อาภิสรา เลิศวณิช จอมพล 1/38
2892 นางสาว อารีย์ เจียมศรีพงษ์ จอมพล 1/53
2893 นาง ศรีสุดา ชาตรีกำแหง จอมพล 237/6
2894 นาย อารักษ์ จำปาดง จอมพล 15/164
2895 นาง บุญมา จำปาดง จอมพล 15/162
2896 นางสาว ละมัย สุขสมบัติ จอมพล 15/163
2897 นาย อนุภาพ ผาสุข จอมพล 15/165
2898 นางสาว ลำดวน คงทน จอมพล 5/1
2899 นาย คมสัน มะภิโกสิ จอมพล 103/69
2900 นาง สุนันท์ เตชะโกศล จอมพล 103/58
2901 นาย สุชาติ พิศิษฐวานิช จอมพล 198/5
2902 นาย ชั้น สุขสุพืช จอมพล 90/165
2903 นาง พนอจิต อนันตภรณ์ จอมพล 61/102
2904 นาย สมพงษ์ พงษ์พิทักษ์ชัย จอมพล 223/1
2905 นาย จีระพันธ์ ปานะกุล จอมพล 129
2906 นาง สุกันยา พร้อมเพรียงพันธุ์ จอมพล 101
2907 นาง จิรวรรณ พิริยะอนนท์ จอมพล 34/12
2908 นางสาว สุวรรณา อภิชัยชาญกุล จอมพล 26/19
2909 นางสาว สุชาดา สัตถาพร จอมพล 24/2
2910 นาย นพลักษณ์ กนกศรีสวัสดิ์ จอมพล 57/37
2911 นาง สุมาลี มาโค จอมพล 45/6
2912 นาย ฤทธิชัย ยอดแก้ว จอมพล 189
2913 นาง พรทิพย์ บุญคุณ จอมพล 57/23
2914 นาย โรจน์นิรันดร จันทรนพ จอมพล 42/23
2915 นาย วรวุฒิ พงษ์ธีระพล จอมพล 57/35
2916 นาย ธนชัย ศิริธนชัน จอมพล 355/1
2917 นาย เสิรมชัย ชมศิริวัฒน์ จอมพล 631/1
2918 นาง นงคราญ ศรีไกรรส จอมพล 479/3
2919 พ.ญ. อรุณี ราชากร จอมพล 20/4
2920 นาย วิจารณ์ ยิ่งยืนยง จอมพล 677/30
2921 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ กอร์ปอริยจิต จอมพล 707
2922 นาย ทวีป งามวัฒน์ จอมพล 15/82
2923 นาง สิริแก้ว ยิ่งยืนยง จอมพล 42/65
2924 นาง จันทร์แรม ยคชรัฐ จอมพล 239
2925 นาย วีรนุช ลิ้มถาวรรักษ์ จอมพล 3/57
2926 พ.อ. อัมพร วรรณศรี จอมพล 33
2927 นางสาว ธิดา อุประวรรณ จอมพล 87
2928 นางสาว เจติยา แสงสิงแก้ว จอมพล 11
2929 นางสาว กองแก้ว จำปาทอง จอมพล
2930 นางสาว ธันยนันท์ เกษมสวัสดิ์ จอมพล 489
2931 นาย ศักดา พาณิชย์เลิศเทวา จอมพล 358
2932 นาย พิสิษฐ์ เพิ่มอยู่เย็น จอมพล 51/2
2933 นาง นิด อนุนตการุณ จอมพล 3/93
2934 นาย สวัสดิ์ เพิ่มอยู่เย็น จอมพล 51/1
2935 นางสาว พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์ จอมพล 160
2936 นาง สุวกาญจน์ กิติทัศนาสรชัย จอมพล 90/311
2937 นาย ปฐมพงศ์ ทิพย์อักษร จอมพล 37/68
2938 นาย วิจิตร รัตนพานิช จอมพล 110
2939 นาย สุรชัย ภู่สุทธิวัฒนาพร จอมพล 243/58
2940 พ.ต.อ. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต จอมพล 50
2941 นาย ตุลย์ คณาวงษ์ จอมพล 210
2942 นางสาว บุหงา เปรมปลื้ม จอมพล 30
2943 นาย โกศล นาคสมภพ จอมพล 1032/188
2944 นาย ชวลิต คงธนะรุ่ง จอมพล 96
2945 นาย เฟย แซ่เจิ้น จอมพล 90/319
2946 นาง จอง กรุยกระโทก จอมพล 81/131
2947 นาง สมบูรณ์ ปิจดี จอมพล 243/62
2948 นาง ทองเจือ ศรีดีงาม จอมพล 24/5
2949 นางสาว ชาริณี เฮงโชตน์ปภา จอมพล 677/103
2950 นาย วิโชติ พาอิ่ม จอมพล 24
2951 นาย มานะ กิจเภาสงค์ จอมพล 56/25
2952 นาย กนกศักดิ์ กิจเภาสงค์ จอมพล 266
2953 นาย ประชาชื่น บ้านแก จอมพล 47/2
2954 นางสาว วรรณา พุ่มเพ็ชรล้วน จอมพล 30
2955 นาย ชูเกียรติ อมรสิงห์ จอมพล 199
2956 นาง ประภาพรรณ งามวิชชุกร จอมพล 90/94
2957 นาย รักเกียรติ เดชชัยภูมิ จอมพล 90/303
2958 นาย บุญมี พันธชัย จอมพล 51/2
2959 นาง จิรัฏฐ์ รัตนนิธิตาภรณ์ จอมพล 1032/223
2960 นางสาว อรรถพร ทองธิราช จอมพล 13
2961 นาย สังวาลย์ พุ่มเทศ จอมพล 17/27
2962 นาย สุกิตติ กระจ่างเย่า จอมพล 15/145
2963 นาง คัทลียา ปรัชญานันท์ จอมพล 196/1
2964 นาง สุนันท์ เลื่อมรัศมี จอมพล 867/9
2965 นาย ชาตรี โพธิ์วงศ์ จอมพล 17/43
2967 นาง เปรมจิตร์ เลิศสุวรรณเสรี จอมพล 44/7
2968 นาง ศักดิ์ศจี ลออเงิน จอมพล 24/7
2969 นาย ชูเกียรติ สุขจันทร์ จอมพล 60/2
2970 ม.ล. สโรช ศรีธวัช จอมพล 437
2971 นาย ประวิทย์ ศรีวิไล จอมพล 105/9
2972 นาง สุภรณ์ นาคอรุณ จอมพล 247/2
2973 นาง อุบล เพชรสุริยา จอมพล 46/6
2974 นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีวิไล จอมพล 109/61
2975 นางสาว เอษณีย์ มูลสวัสดิ์ จอมพล 3/65
2976 นาง บังเอิญ ปานสมบุญ จอมพล 90/26
2977 นาง บุษรา กัมมาระบุตร จอมพล 72/24
2978 นางสาว นันทา ปิ่นทองคำ จอมพล 109/51
2979 นาง สุกัญญา สุวรรณธาดา จอมพล 28
2980 นาย พันธ์ศักดิ์ เพียราธิสิทธิ์ จอมพล 72
2981 นาย อารมณ์ หิรัญบูรณะ จอมพล 77
2982 นาย สุวิทย์ พลสิม จอมพล 20/43
2983 นาย จิรา หิรัญบูรณะ จอมพล 70
2984 นาย กฤตภาศ คลิ้งบัวทอง จอมพล 52/13
2985 นางสาว พิณทิพย์ แซ่เฮีย จอมพล 1408/32
2986 นาย ณัฏฐะ ผดุงวัตร จอมพล 99/132
2987 พล.ต มานิต สุขเกษม จอมพล 212/18
2988 นาย ธรรมรงค์ ศรีรัตนลิ้ม จอมพล 90/119
2989 นาย บูลชัย มนูญธรรม จอมพล 74/46
2990 นางสาว ผุสดี โกศลารักษ์ จอมพล 53/79
2991 พล ท. พุลสุข พิสุทธานนท์ จอมพล 230/7
2992 นาย นภรณ กาญจนสมวงศ์ จอมพล 41/3
2993 น.ต สมาน สร้อยเงิน จอมพล 239/101
2994 นาง โรซ่า อร่ามวิทย์ จอมพล 156
2995 ว่าที่ร.ต ธัชพล จันทวังโส จอมพล 325
2996 นาย สมเกียรติ วีระจุลวัจนะ จอมพล 103/2
2997 นาง เสาวภา วัฒนะ จอมพล 195
2998 นางสาว วัลลภัช ผาณิตพิเชฐวงศ์ จอมพล 117/20
2999 นาย กฤษณะ นนทสิน จอมพล 243/91
3000 นาง ทัศนีย์ บุญวรรณ จอมพล 90/238
3001 นาย ปริญญา ระยับพันธุ์ จอมพล 349/7
3002 นาง สุวนีย์ พุฒนกุล จอมพล 44/15
3003 นาง กรกนก สังข์นาค จอมพล 109/81
3004 นางสาว อุษา โพธิ์แก้ว จอมพล 11/6
3005 นาย ธีรพล นิมิตรชัย จอมพล 34/12
3006 นาย ซิมย้ง แซ่ฉั่ว จอมพล 47/29
3007 นาง ประมวล เตชะธวัช จอมพล 53/10
3008 นาย สถิตย์ ตันติรัตนโอภาส จอมพล 117/16
3009 นาง นภา จรรยาสว่างพร จอมพล 212/7
3010 นาง เทวาพร รื่นสำราญ จอมพล 21/31
3011 นาย สุธีชัย สันติวราคม จอมพล 90/277
3012 นางสาว มลิวัลย์ สุรมณฑล จอมพล 32
3013 นาง โสมลดา ประเสริฐสม จอมพล 10/9
3014 พ.ต. นาวิน อินพุ่ม จอมพล 78/1
3015 นาง หนึ่งฤทัย ยี่สุ่นศรี จอมพล 78
3016 นาย ณรงค์ สุจเร จอมพล 3
3017 นาง กนกรัตน์ แก้วหมดเมฆ จอมพล 60/4
3018 นางสาว สวง บัวดิลก จตุจักร 10ก
3019 นาง สมบูรณ์ กำเนิดมั่น จตุจักร 19/36
3020 นางสาว พัชรา แซ่ลิ้ม จตุจักร 36/65
3021 นาย พรเทพ เยาว์ฤทธิกร จตุจักร 29/2
3022 นาง สกุลลักษณ์ ไล้สุวรรณชาติ จตุจักร 59/11
3023 นางสาว วัชราภรณ์ สุธีรไกรลาศ จตุจักร 1/34
3024 นาง วารุณี ผ่องใส จตุจักร 15/45
3025 นางสาว สมบัติ ภู่เอี่ยม จตุจักร 15/8
3026 นาย ธานินทร์ พรมราช จตุจักร
3027 นาง ชุติกาญจน์ นามฮุง จตุจักร 1/29
3028 นาย สงวน สังข์ฆะ จตุจักร 9/42
3029 นางสาว สมจิตร นาคเจริญ จตุจักร 9/55
3030 นาย ศิริชัย โตตาบ จตุจักร 46/81
3031 นาง อรฤดี แซ่ไล จตุจักร 27/35
3032 นาง สม ปาปะโม จตุจักร 107/69
3033 นาง กองคำ คุ่ยไชยสงคราม จตุจักร 107/46
3034 นาย นิตยา สุรายมาศ จตุจักร 125/1
3035 นาง สุณี ศรีไกรสุข จตุจักร 8/60
3036 นาง จรัสศรี เหล่ารุจิจินดา จตุจักร 27/22
3037 นาง กัลยา เงินศุภลักษณ์ จตุจักร 27/23
3038 นาง วาทินี สุภาทอง จตุจักร 36/25
3039 นาย รุ่งโรจน์ กินเลศ จตุจักร 36/19
3040 นางสาว สุกัญญา สุขดิษฐ์ จตุจักร 107/19
3041 นาง ดวงพร สาระวัลย์ จตุจักร 19/24
3042 นาง ดารัตน์ พรหมเมศ จตุจักร 18/60
3043 นางสาว อรวรรณ พวงทอง จตุจักร 36/10
3044 นาง พิมพ์ เพ็ชรรัตน์ จตุจักร 6/4
3045 นาง จินดา วงษ์เคี่ยม จตุจักร 36/17
3046 นาง สมบัติ เขาแก้ว จตุจักร 46/82
3047 นาง พัชรี เปรมกมล จตุจักร 42/105
3048 นาย สมบัติ อยู่สุขอาบ จตุจักร 35/5
3049 นาย สมชาย สุทธิมโนรมย์ จตุจักร 7/510
3050 นาง เรณู ชัยนเรศ จตุจักร 42/60
3051 นาย สว่าง ภู่สมัย จตุจักร 14/3
3052 นาย ศิริ คำจั่น จตุจักร 12ก
3053 นาง นิตยา เจิมจันทร์ จตุจักร 12/126
3054 นาย ไพศาล เกษประเสริฐ จตุจักร 8/40
3055 นาง เข็มทอง คงเจริญ จตุจักร 8/69
3056 นาย ชาลี บัวคลี่ จตุจักร 8/66
3057 นางสาว ชมชนก จุฑาจันทร์ จตุจักร 45/34
3058 นางสาว กิมยงค์ มิ่งโอโล จตุจักร 36/22
3059 นาง อรพร งั่นบุญศรี จตุจักร 26/32
3060 นาย มนัส เพ็งคาสุคันโธ จตุจักร 36/8
3061 นาย ทวีโชค กำแหงฤทธิ์ จตุจักร
3062 นางสาว นัชชา วิเศษสุทธิ์ จตุจักร 70/1
3063 นาย สุวิทย์ กุลวิริยะชัยศรี จตุจักร
3064 นาง พรทิพย์ แตงหนู จตุจักร 243/31
3065 นาง เกษร คูพาณิชย์ จตุจักร 39
3066 นางสาว วิภา นภาพรพิพัฒน์ จตุจักร 339/19
3067 นาง ขวัญเรือน คงสวัสดิ์ จตุจักร 7/181
3068 นาย พโยม สุขากูล จตุจักร 25/15
3069 นางสาว กุก่อง หมิ่นนิกร จตุจักร 71
3070 นาย พักตร์ อารักษ์ จตุจักร 25/42
3071 นาย ขวัญชัย สมเพียร จตุจักร 23/23
3072 นาย น้อย ช้างสุวรรณ จตุจักร 5/3
3073 นางสาว พัชรา ช้วนคุ้ม จตุจักร 3/16
3074 นาย สุเทพ วงศ์สุรินทร์ จตุจักร 46/67
3075 นาย ประธาน เพ็งธนังค์ จตุจักร
3076 นางสาว ลำเจียก ช้วนคุ้ม จตุจักร 8/62
3077 นาง ปุ๊ ต้ออาษา จตุจักร 8/65
3078 นาง นฤมล ดวงมณี จตุจักร 42/92
3079 นาย สมชาย เจียรนันทรานนท์ จตุจักร 7/219
3080 นาย ธงชัย แสงกระจ่าง จตุจักร 8/89
3081 นาย เมธี หรั่งโพธิ์ จตุจักร 8/90
3082 นาง คูณ ฟุ้งสร้อยระย้า จตุจักร 159
3083 นาง กาญจนา เบญจพิพัฒน์กุล จตุจักร 42/7
3084 นาย ตี่ ประไพรักษ์ จตุจักร 36/82
3085 นางสาว ณัฐวรรณ อ่อนวงษ์ จตุจักร
3086 นาย อนันต์ชัย จันทรกลกิจ จตุจักร 7/170
3087 นาย พรชัย ปนสุวรรณ จตุจักร
3088 นาย เที่ยง อะสิธิมัง จตุจักร 25/35
3089 นาย อนุชิต แก้วจู จตุจักร 20/39
3090 นาย บุญโรจน์ โฆสิตไพบูลย์ จตุจักร 4/42
3091 นาง ธนภร โรจนศักดากุล จตุจักร 339/4
3092 นาง ศศินันท์ วราสุวรรรัตน์ จตุจักร 16/17
3093 นาง สุดาทิพย์ จิรวงศ์วณิชย์ จตุจักร 8/1
3094 นาง พจนีย์ เอกอัคร จตุจักร 7/413
3095 นางสาว พัชราภรณ์ แแก้วถาวร จตุจักร 7/532
3096 นางสาว ศิวพร พงศ์จำรัส จตุจักร 26/3
3097 นาย ประหยัด สรรพิทักษ์เสรี จตุจักร 18/83
3098 นาง อรสา ชูวงศ์ จตุจักร 59/1
3099 นาง สมพงษ์ จบศรี จตุจักร 4/18
3100 นาย วันชัย ริศจรจาก จตุจักร 67/32
3101 นาย อนุชาติ แก้วจู จตุจักร 27/14
3102 นาง วีนัส กมลมาศรัตน์ จตุจักร 27/25
3103 นาย ไพศาล หุ่นแก้ว จตุจักร 116
3104 นาย สุทธิพันธุ์ ศุขเกษม จตุจักร 16/124
3105 นาง ทองตุ้ม อู่สุวรรณ จตุจักร 20/7
3106 นาง จามร มะลิสุ่น จตุจักร 4/64
3107 นาง พยอม โนนใหม่ จตุจักร 55
3108 นาง ณัชพรรณ วราชุน จตุจักร 8/29
3109 นาง พรรณี ไกรฤทธิราญ จตุจักร 199
3110 นาย ก้องเกียรติ วุฒิทา จตุจักร 18/56
3111 นาย ปิติ ลิ้มพิพัฒน์ถาวร จตุจักร 4/97
3112 นาย ฉัตร ยรรยงดิลก จตุจักร 85/22
3113 นาย สม รอดน้อย จตุจักร 100
3114 นาย จำเริญ มอญชื่น จตุจักร 24/1
3115 นาง ไพฑูรย์ ศุขเกษม จตุจักร 16/114
3116 นาย นิพนธ์ ไชยสิทธิ์ จตุจักร 16/130
3117 นาง เรืองยศ สู่พานิช จตุจักร 333
3118 นาง นิสรา ศรีสุคนธ์ จตุจักร 7/549
3119 นาง จิตติมา พงษ์ลัดดา จตุจักร 339/13
3120 นางสาว ละออง เอี่ยมอ้น จตุจักร 26/2
3121 นาย พนม จันทรปิ่นแสง จตุจักร 264
3122 นาย โกศล คิดตะเสน จตุจักร 288
3123 นาง ปราณี ประกายจันทร์ จตุจักร 18/61
3124 นาง ยุพิน สุขกาย จตุจักร 273/16
3125 นาง ประไพ แก้วมีแสง จตุจักร 58
3126 นาย แสวง ภัทรธนานันท์ จตุจักร 4/32
3127 นาย พุ่ม ขวัญเอี่ยม จตุจักร
3128 นาง สุจิตรา สุรเจริญพงศ์ จตุจักร 114/19
3129 นาง ศิริวรรณ แซ่เล้า จตุจักร 339/26
3130 นางสาว ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา จตุจักร 18/32
3131 นาย นายณรงค์ชัย ลัภนะสิริวณิช จตุจักร 328/124
3132 นางสาว พีรญา ทองภาพ จตุจักร 12/42
3133 นางสาว สุธีรัตน์ ชาตะโสภณ จตุจักร 16/58
3134 นาย จำเริญ สุขทุม จตุจักร 24/3
3135 นาง อิสรีย์ ครัณวิชญ์ จตุจักร 3
3136 นาย ยิ่งยศ อุดมศิริรัตน์ จตุจักร 57
3137 นาย ประยูร จันทรมังคละศรี จตุจักร 254/4
3138 นาย บรรชา บุตรใส จตุจักร 15/83
3139 นาย อนุชา จันทร์ผาสุข จตุจักร 46/31
3140 นาย ชูเกียรติ ไทยประสิทธิ์ จตุจักร 16/39
3141 นาง อุสา ระงับโจร จตุจักร 11/82
3142 นาย สมเกียรติ ชัยพรแก้ว จตุจักร 44/52
3143 นาย เพ็ญศรี สวัสดีมูล จตุจักร 107/47
3144 นาง บุญมี ศรีนาค จตุจักร 13/40
3145 นาง สุชาดา อนันตมี จตุจักร 1/63
3146 นาง สุจิตร ไทยลา จตุจักร 3/81
3147 นาง พันธุณี ทองใบ จตุจักร 14/50
3148 นาย กิตติวัฒน์ กลิ่นเดช จตุจักร
3149 นาง วัชรวินท์ มนนามอญ จตุจักร 15/70
3150 นางสาว นันธกานต์ วงษา จตุจักร 42/50$
3151 นาง กานดา จั่นจิดา จตุจักร 14/54
3152 นางสาว กุลธิดา บุญสุภาพ จตุจักร 15/112
3153 นาย พรรณี บุญจิตติ จตุจักร 12/2
3154 นางสาว แพรว มีอ่อน จตุจักร 15/113
3155 นางสาว แก้วตา โล้กรุด จตุจักร 7ด
3156 นาง ศจี ปิยะพงศ์ จตุจักร 9/2
3157 นาย อภิชาติ สุภนาม จตุจักร 8/70
3158 นาง กนกพร อ่วยกลาง จตุจักร 10
3159 นาง สมพิศ แจ้งพรหม จตุจักร 46/28
3160 นาง มาลี อาทิตย์ จตุจักร 8/64
3161 นาง สอิ้ง อินทชัย จตุจักร 8/76
3162 นาย วราวุธ อู่รัชตมาศ จตุจักร 40/13
3163 นางสาว วรรัตน์ หาญวงศ์ไพบูลย์ จตุจักร 20
3164 นาย ประถม ทะนันไธสง จตุจักร 126/55
3165 นาย สมชาย เชนส้ม จตุจักร 9/1
3166 นางสาว มัลลิกา เขาแก้ว จตุจักร
3167 นาง จันทร์เพ็ญ นามกูล จตุจักร 9/36
3168 นาย วรวิทย์ สรรค์พฤกษ์สิน จตุจักร 92
3169 นาง บุญมา ศรีแสงจันทร์ จตุจักร 16/9
3170 นาย ธีระศักดิ์ อัจฉริยวิทย์กุล จตุจักร 26/156
3171 นาง ทองสุข เปี่ยมผล จตุจักร 42/86
3172 นาย พยัญ ขวัญแพ จตุจักร 20/28
3173 นาย ภัคภุชงค์ เนาวพันธ์ จตุจักร 14/64
3174 นาง เตือนตา ผ่องใส จตุจักร 15/17
3175 นาย สัมพันธ์ ทองโพธิ์ จตุจักร 7/643
3176 นาง สุนีย์ นิลรัตน์ จตุจักร 35/18
3177 พ.อ. ดิถี โชตะมังสะ จตุจักร 1/48
3178 นาย สุทธิ มีสม จตุจักร 46/59
3179 นาง สุวรรณา มั่นคงเจริญ จตุจักร 3/7
3180 นาย วัชรินทร์ นาคสุวรรณ จตุจักร 18/43
3181 นางสาว อมตา สมานโสร์ จตุจักร 7/503
3182 นางสาว วนิดา ดำสอาด จตุจักร
3183 นาย สมชาติ คำจั่น จตุจักร 15ซ
3184 พล.ต. ปรีชา ศุภมหิธร จตุจักร 7/340
3185 นาย จิตร ดิษเย็น จตุจักร 26/1
3186 นาย จิระวิทย์ ปิยะทัพภ์ จตุจักร 45
3187 นาง ลักขณา ทองพันธ์ จตุจักร 84/63
3188 นาย ศิขร เพชรแก้ว จตุจักร 24/66
3189 นาง สุทิตา ลิขสิทธิ์ จตุจักร 3/22
3190 นาย อินทร์ เคยพุดซา จตุจักร 248
3191 นาย กิตติ หอมจันทร์ จตุจักร 26/56
3192 นาง นรีกุล เพ็ชรนิล จตุจักร -
3193 นาย ณัฐพงษ์ อ่วมปราณี จตุจักร 4/7
3194 นาย บุญส่ง อ้วนศรี จตุจักร 30/7
3195 นาย อมรวิทย์ ปิยะทัพภ์ จตุจักร 46
3196 นางสาว เมธิตา แซ่เล้า จตุจักร
3197 นาย สุรชัย เภาจี๋ จตุจักร 46/39
3198 นาย โพธิ์ จันทร์กฤษ จตุจักร
3199 นาย จิรวัฒน์ ศุภโกศล จตุจักร 4/78
3200 นาย เสถียร ชะอุ่มเกต จตุจักร
3201 นาย ดนัย หงษ์สามารถ จตุจักร 27/28
3202 นาย ป้อ อนุรักษ์สิริกมล จตุจักร 26/103
3203 นาง พัชรพร โตประสิทธฺิ์ จตุจักร 8/8
3204 นาง ทองคำ พุ่มเกาะ จตุจักร
3205 นางสาว วิไลวรรณ เอมะรุจิ จตุจักร 25
3206 นาง พัชนี เอมะรุจิ จตุจักร 18
3207 นาย ธารา เล็กอุทัย จตุจักร 18/67
3208 นาย วีระพล ยอดยิ่ง จตุจักร 24
3209 นาย แสวง สิงห์ดง จตุจักร 7/526
3210 นางสาว นิษฐา สิริกุลฤทธิศักดิ์ จตุจักร 8/62
3211 นาง วนิดา เผ่าจันทร์อินทร์ จตุจักร 9/221
3212 นาง สายพิณ สิงคเสลิต จตุจักร 121/1
3213 นาง ปนัดดา ประกอบกุล จตุจักร 404/3
3214 นาย มลตรี ท่ากลาง จตุจักร 42/18
3215 นาง สมจิตต์ คมขำสิทธิ์ จตุจักร -
3216 นาง บุญประคอง เดชธำรงวัฒน์ จตุจักร 2771
3217 นาง จุฬาพร คอปรีชา จตุจักร 3/5
3218 นาย วิรัติ อินทะโชติ จตุจักร 18/65
3219 นางสาว ลัดดา ยงไสว จตุจักร 7/439
3220 นาย นายเฉลียว จันทร์ผาสุข จตุจักร 46/17
3221 นาง ชโลม ใยสวัสดิ์ จตุจักร 18/76
3222 นาง ปั้มลม อินมี จตุจักร 3/68
3223 นางสาว น้อย ศัตรูพินาศ จตุจักร
3224 นาง บังอร พูลสาย จตุจักร 8/74
3225 นางสาว สุภาณี พึ่งศรี จตุจักร
3226 นาง รุจิรา บัวดิลก จตุจักร 11
3227 นาย ศุภชัย ทองดี จตุจักร
3228 นางสาว ปิยะฉัตร หิรัญประทีป จตุจักร 7/100
3229 นาย วิรัตน์ บุญจ้อย จตุจักร
3230 นาง อำพร ยศยิ่ง จตุจักร 8/88
3231 นาง สุนีย์ มหาโพธิ์ จตุจักร 7/440
3232 นางสาว พัลลภา กรกิจรุ่งโรจน์ จตุจักร
3233 นางสาว เยาว์ งามวิลัย จตุจักร 9/429
3234 นาย พัลลภ กรกิจรุ่งโรจน์ จตุจักร
3235 นาย สมจิตร์ ผ่องนรา จตุจักร 12/122
3236 นางสาว วันดี รอดไฝ จตุจักร 577/42
3237 นาย นิยม ศะศิวณิช จตุจักร 12/9
3238 นางสาว ชดช้อย ธรรมสินธุ์ จตุจักร 116
3239 นาง วรรณา ตั้งสังวรธรรมะ จตุจักร 18/1
3240 นาย พุฒิพัฒน์ ธรรมสินธุ์ จตุจักร 116/17
3241 นาย วลิต ดิษเย็น จตุจักร 26/4
3242 นาย พายุ วิทิตวรกุล จตุจักร 100/2
3243 นาง พัชนีย์ ธระเสนา จตุจักร 27/43
3244 นาย บุญหลาย ชาลีกุล จตุจักร 45/30
3245 นาย สาท ทองโพธิ์ จตุจักร 9/431
3246 นาง ทัศนีย์ หงษ์คำจันทร์ จตุจักร 33/5
3247 นาย อนุรักษ์ คงจะทน จตุจักร 9/53
3248 นางสาว ศักดิ์ศรี สินธุสาร จตุจักร 106
3249 นาย ธีรชัย บรูณพิทักษ์สันติ จตุจักร 26/29
3250 นาย ธนวัฒน์ นาที จตุจักร 1/6
3251 นาง ศุภลักษณ์ หงษ์เทเวศน์ จตุจักร 577/43
3252 นางสาว ซู้ล้วน แซ่จึง จตุจักร 577/29
3253 นางสาว ศรีนวล เข็มต้น จตุจักร 84/104
3254 นาง สอิ้ง สวัสดี จตุจักร 107/7
3255 นาย เกรียงศักดิ์ จันทร์ปลูก จตุจักร 20/25
3256 นางสาว ฐาปนี คล้ายแย้ม จตุจักร 10/23
3257 นาย ทวีทรัพย์ ปัทมะเทศ จตุจักร 7/206
3258 นาย กวี ศรีตระกูล จตุจักร 88
3259 นาย อัครพงษ์ บุญมาศ จตุจักร 273/47
3260 นาย ธนภักษ์ ศุภกมล จตุจักร 426/5
3261 นาง มาลี เรืองณรงค์ จตุจักร 399/1
3262 นางสาว ณญาดา ศิริอ่อน จตุจักร 7/330
3263 นางสาว กัลยา ตระกูลบุญ จตุจักร 56
3264 นางสาว กัญญารัตน์ ธนสุกาญจน์ จตุจักร 123
3265 นางสาว บุญน้ำทอง อินมี จตุจักร 3/110
3266 นาง กัลยกร มั่งมี จตุจักร 3/10
3267 นาง จันตรี พิทุรเวโรจน์ จตุจักร 4/79
3268 นางสาว อมรทิพย์ ศรีสุขคำ จตุจักร 16/110
3269 นาง ทวี ปักเขทานัง จตุจักร 12/104
3270 นาง พิมลพรรณ อำนวยโชค จตุจักร 399/3
3271 นาย กัมพล โพธิ์ใย จตุจักร 24/7
3272 นางสาว พสุพร พุทธนนทวิทย์ จตุจักร 27/39
3273 นาย ประเสริฐ ธ.เศรษฐ์ จตุจักร
3274 นาย สรศักดิ์ พุทธนนทวิทย์ จตุจักร 27/40
3275 นาย วิลาวัณย์ ฉันทรางกูร จตุจักร 1/45
3276 นาง ชูจิตร สุ่นบุญนาค จตุจักร 25/97
3277 นาย พนุรักษ์ สงวนสัตย์ จตุจักร 59/6
3278 นางสาว รุ่งวิไล เกษสุวรรณ จตุจักร 12/88
3279 นาง ศรัณย์ธร จันทร์สว่าง จตุจักร 577/31
3280 นาง ณัติ ปิยะคุณ จตุจักร 7/329
3281 นาย ทวี พิลาดี จตุจักร 8/45
3282 นาง สงวน พันธุ์ไม้ศรี จตุจักร 20/34
3283 นาง มัทรียา ศรีพิลาศ จตุจักร 90/135
3284 นาย นิพนธ์ ยอดน้ำคำ จตุจักร 208/1
3285 นาง มณฑิรา สายสิญจน์ จตุจักร 4/77
3286 นาง จำนงค์ กุลบุตร จตุจักร
3287 นาง วรรณี โหมดวงษ์ จตุจักร
3288 นางสาว ทิพวรรณ บุตรใส จตุจักร
3289 นางสาว กัลยา เท้งศิริ จตุจักร
3290 นาง ช้องมาศ นาที จตุจักร 1/5
3291 นาง ผกา แสงมิตร จตุจักร 7/235
3292 นาง เจียระนัย ผ่องฤกษ์ จตุจักร 10/3
3293 นาย บุญรอด หอมอ่อน จตุจักร
3294 นาย พันธุ์กระวี แสงมิตร จตุจักร 7/235
3295 นางสาว ศิริาช มาลา จตุจักร
3296 นาง อรัญญา จิตพนอรักษ์ จตุจักร 27/29
3297 นางสาว เฉลิมขวัญ ฉิมเอม จตุจักร
3298 นางสาว ศศิธร ศรีประพัฒนาวงศ์ จตุจักร 4/62
3299 นาย ชำนาญ สังกริต จตุจักร
3300 ร.ต.ต. ชายัณห์ อ่อนมิ จตุจักร 8/58
3301 นาย อภิลักษณ์ คาวีเสถียร จตุจักร 10/10
3302 นาง สมจิตร์ นรินทร์ศิลป์ จตุจักร 17/6
3303 นาย เอนก นรินทร์ศิลป์ จตุจักร 17/1
3304 นาย สกุลเมธา สุทธเสถียร จตุจักร 9/1
3305 นางสาว ดิสพร วงศ์นาค จตุจักร 18/17
3306 นาย วันชัย วิเชียรฉาย จตุจักร
3307 นาง ล้วน ทองโพธิ์ จตุจักร 9/436
3308 นาย ธรรมรัตน์ เงินพันธ์ จตุจักร
3309 นางสาว นันทนา ตุงคะเสน จตุจักร 273/37
3310 นาย สุข ทองโพธิ์ จตุจักร 9
3311 นาย ประมวล ยืนนาน จตุจักร
3312 นาย พรสรายุทธ สุพัฒน์สิริกุล จตุจักร
3313 นาง แตง สุขสวัสดิ์ จตุจักร 4/102
3314 นาย วัลลภ รื่นอารมย์ จตุจักร
3315 นาย ฉัตรชัย ปานเพียร จตุจักร
3316 นาง สิริธร บำรุงเรือน จตุจักร 18/77
3317 นางสาว อัมพร เผือกลิขิต จตุจักร
3318 นาย สงขลา สุขสวัสดิ์ จตุจักร 4/53
3319 นาง นิตยา ราชมนตรี จตุจักร
3320 นาย สรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ จตุจักร 27/41
3321 นาย ชูศักดิ์ วัฒนวรางกูร จตุจักร 215/28
3322 นางสาว อุไรวรรณ สมบัติศิริ จตุจักร 1032/251
3323 นาย ธนินทร์ ใยแสง จตุจักร 18/71
3324 นางสาว ยุพา แก้วปรือ จตุจักร 16/127
3325 นาง อินทิรา มหาวัจน์ จตุจักร 18/47
3326 ร.อ. อดิเทพ พรหมโยธิน จตุจักร 4/37
3327 นาง กนกอร โพธิ์อ่อน จตุจักร 23
3328 นางสาว หนึ่งฤทัย พิมพ์สาลี จตุจักร
3329 นาง แพง ศรีสิทธิประภา จตุจักร 90/249
3330 นางสาว พรนภา ง้าววิฑูรย์วงศ์ จตุจักร 8/46
3331 นาง ประสงค์ สวัสดิ์พุทธา จตุจักร 36/2
3332 นาย สมชาย สันติอโนทัย จตุจักร 26/149
3333 นาง ฉลวย ขาวดี จตุจักร 17/1
3334 นาง มยุรี ศรีไทย จตุจักร 15/56
3335 นาย ผดุงศักดิ์ พุ่มศรีสวัสดิ์ จตุจักร 7
3336 นาง จำนงค์ นาคเจริญ จตุจักร 9/73
3337 นาง ทิพภา จิระฐิตภา จตุจักร 426/8
3338 นาย เอกวิช อภิลักขิตกุล จตุจักร 16/4
3339 นาย เสมอ จริงกระโทก จตุจักร 112
3340 นางสาว วิกานดา นวลแสง จตุจักร 19
3341 นาย สถิตย์ ศิลปสมศักดิ์ จตุจักร 13/4
3342 นาย พรชัย ท้วมลี้ จตุจักร 12/111
3343 พ.ต.อ. หิรัญญ์ มีชูทรัพย์ จตุจักร 8/5
3344 นาย จักริน ไอศุริยสมบัติ จตุจักร 20/32
3345 นาย อุดมศักดิ์ รุ่งเจริญนำโชค จตุจักร 7/447
3346 นาย ไพโรจน์ รูปเชิด จตุจักร 18/44
3347 นาง กมลวรรณ ศิลป์ชัย จตุจักร 18/43
3348 นาง ศรีวิไล เจริญวงศ์ จตุจักร 18/45
3349 นาง กุลนันท์ นิสสัยเจริญ จตุจักร 69
3350 นางสาว ศิรินทร์ ภากรณ์ประเสริฐ จตุจักร 265/4
3351 นางสาว ณัฎจงกล มะลิผล จตุจักร 18/46
3352 นางสาว ลิ้นจี่ ดิษเย็น จตุจักร 26
3353 นาง อำนวย ธรรมคุณ จตุจักร
3354 นาง ทองวัน รุ่งเจริญนำโชค จตุจักร 7/436
3355 นาง สำลี พรไชยา จตุจักร 26/100
3356 นาง นิภาพร อ่ำเอี่ยม จตุจักร 29/11
3357 นาย พิพัฒพงศ์ อุ่นใจชน จตุจักร 4/53
3358 นางสาว อลิสา วโรทัย จตุจักร 7/563
3359 นาง ประไพ วัฒนโกเมร จตุจักร 18/81
3360 นาง กี่ แซ่โต๋ว จตุจักร 16/32
3361 นาย เดโช อภิญญาลาวัณย์ จตุจักร 7/194
3362 นาย ชวิศ ตั้งชัยวรรณา จตุจักร 4/38
3363 นาย ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ จตุจักร 9/412
3364 นาย สุวรรณ พรรณวิทิต จตุจักร 7/496
3365 นาง พเยาว์ สร้อยทอง จตุจักร 23/2
3366 นาย พัน กุลแพทย์ จตุจักร 48
3367 นางสาว พนิตตา นนทะภา จตุจักร
3368 นาง สมพิษ เสนาพิทักษ์ จตุจักร
3369 นาย พรชัย น้อยราวี จตุจักร 20ก
3370 นาย มนูญ กระตือหน จตุจักร 46/51
3371 นาย สุรพล หอมจันทร์ จตุจักร 12/33
3372 นาง ไพรวัลย์ หอมจันทร์ จตุจักร 12/53ก
3373 นาง นวลนิตย์ สุทธิประเสริฐ จตุจักร 11
3374 นาย มานพ อ่วมปราณี จตุจักร 4/1
3375 นาย สำลี โพธิ์ทองคำ จตุจักร 14/1
3376 นาย สุชัย ลิ้มซ้าย จตุจักร 32
3377 นาย ศักรัฐ ตุลารักษ์ จตุจักร 7/520
3378 นาง ศิริพร โพธิ์ทองคำ จตุจักร 13/36
3379 นางสาว ลดาวัลย์ อุไกรหงษา จตุจักร 46/40
3380 นาย สง่า อุไกรหงษา จตุจักร 84/86
3381 นาง อัญชลี สินธุรัตนพันธุ์ จตุจักร 24
3382 นาง ทัศนีย์ แผ่นเงิน จตุจักร 399/61
3383 นาย ภิรมย์ นุชโพธิ์ จตุจักร 46/45
3384 นาย เอนก วงเสนา จตุจักร
3385 นางสาว จุฑามาศ สุขังพงษ์ จตุจักร 25/52
3386 นาง สุชาดา อนุศาสนนันทน์ จตุจักร 114/2
3387 นาง ภาวิณี สระตันติ์ จตุจักร 114/9
3388 นาง รพีพัฒน์ สายสุดใจ จตุจักร 8/28
3389 นาย สุรชัย อย่างธารา จตุจักร 46/75
3390 นางสาว ทิพา ตรีสุวรรณ จตุจักร
3391 นาง บุญส่ง โพระนก จตุจักร 5/2
3392 นาง ดาว คาร์ลสซอน จตุจักร 399/11
3393 นาย วิทยา นีละศรี จตุจักร 70/9
3394 นางสาว รัศมี นรมาตย์ จตุจักร
3395 นางสาว ศริ ฉัตรไทย จตุจักร
3396 นาย พงษ์ปราชญ์ ตันไพบูลย์ จตุจักร 107
3397 นาง ทองริน ภู่ประเสริฐ จตุจักร 7/326
3398 นาง เกสินี กังเสถียร จตุจักร 4/31
3399 นาง ขรณี ผ่องฤกษ์ จตุจักร 13/16
3400 นาย นะเรศ โคตรวงษา จตุจักร
3401 นาย ประจวบ ตังคอารีย์ จตุจักร 22/25
3402 นางสาว ธนิษฐ์ ลีลากิจทรัพย์ จตุจักร 405/1
3403 นาย อนุสรณ์ เกษมสินธุ์ จตุจักร 7/224
3404 นาย ณัฐฐกิตติ์ เอี่ยมเจริญ จตุจักร 61/40
3405 นาย วสันต์ แถลงการณ์ จตุจักร 55
3406 นาย วิชัย อินทร์กอง จตุจักร
3407 นาง สมพิศ โกสินทร์ จตุจักร 26/155
3408 นาง กฤติมา ชูแสงเลิศวิจิตร จตุจักร 4/83
3409 นาย บุญส่ง บุตรอำคา จตุจักร
3410 พ.ต.อ. ธารา ไทรเมฆ จตุจักร 405
3411 นาง ปิ่นสุวรรณ ศิริจิตร จตุจักร 53
3412 นาง พรพรรณ วิริยางกูร จตุจักร
3413 นาย นิติพล สิงห์ปรุ จตุจักร 16/32
3414 นางสาว อรนุช บุญพงษ์ จตุจักร 4/9
3415 นาง พัชรา สมิตะสิริ จตุจักร 1701/17
3416 นาง พิมพ์พร วรินทร์ปราโมทย์ จตุจักร 77
3417 นาย พรเทพ พูลผล จตุจักร 36/3
3418 นาย สันทัศน์ แสงกลาง จตุจักร 24/12
3419 นาย โยธิน อนาวิล จตุจักร 27/34
3420 นาย ประเสริฐ สระคู จตุจักร 39/1
3421 นาย ศุภชัย สุนปุย จตุจักร 9/19
3422 นาย ปณสาร พัวเพิ่มพูลศิริ จตุจักร 27/37
3423 นาย อดุลย์ เฟื่องทอง จตุจักร
3424 นาง พจนา มหธรรม จตุจักร 2/13
3425 นางสาว ถวิล อยู่เนียม จตุจักร 4/74
3426 นาย วันชาติ ขาวสอาด จตุจักร 171/1
3427 นาย อบ เผือกจิตร จตุจักร 7ก
3428 นางสาว รุ่งนภา สุทธานุกูล จตุจักร 7/480
3429 นาย สุนทร บุญชัย จตุจักร 1/47
3430 นาย อารีย์ พรหมจันทร์ทัน จตุจักร 42/111
3431 นางสาว นภา เผือกจิตร จตุจักร 7/355
3432 นาง อำนวย ประสิทธิ์ จตุจักร