เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 12
เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 12 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง ธิดารัตน์ ทองดี ลาดกระบัง 539
2 นาย ศักดา ทองดี ลาดกระบัง 481
3 นาย สมหมาย ประทุมมา ลาดกระบัง 601
4 นาย จำนงค์ ปักเขตานัง ลาดกระบัง 9/160
5 นาง รัสดา เอี่ยมขุนทด ลาดกระบัง 167
6 นางสาว วิรินทร์ สุขลาภ ลาดกระบัง 148
7 นาง อุษา นารถาพงษ์ ลาดกระบัง 1577
8 นาย สุพจน์ หงษ์ทอง ลาดกระบัง 1739
9 นาง ยุพิน เอนอ่อน ลาดกระบัง 665
10 นาง ไพเราะ ทองนพชาติ ลาดกระบัง 543
11 นาง บุญนาค อยู่เป็นสุข ลาดกระบัง 132
12 นาง ทวี อยู่สวน ลาดกระบัง 407
13 นาย ไพสาร แก้วจินดา ลาดกระบัง 572
14 นาย สุรชัย มาลา ลาดกระบัง 609
15 นางสาว เสาวนีย์ จงยิ่งเจริญ ลาดกระบัง 221/4
16 นาย เสน่ห์ ช้างทองคำ ลาดกระบัง 29
17 นาง ประทุม บำเพ็ญกุล ลาดกระบัง 385
18 นาย สว่าง แพมณี ลาดกระบัง 509
19 นาง อาภรณ์ ปรีชาธรรมรัช ลาดกระบัง 300/1
20 นาย รุ่ง แตงอ่อน ลาดกระบัง 21
21 นางสาว พิน จุ้ยคง ลาดกระบัง 625/3
22 นาย เอื้อ ทองมาตรา ลาดกระบัง 864
23 นาง วิไล จุ้ยคง ลาดกระบัง 625/1
24 นาง วันเพ็ญ นามกระโทก ลาดกระบัง 429
25 นาง สำเริง แย้มสวัสดิ์ ลาดกระบัง 417/1
26 นาง จรูญ มณีอินทร์ ลาดกระบัง 577
27 นาง ละไม กิมเต็ง ลาดกระบัง 872
28 นาง ศิริวรรณ พวงระกำ ลาดกระบัง 292
29 นาย สวาก ทองปุย ลาดกระบัง 573
30 นาง โสมา ตรีมงคล ลาดกระบัง 617
31 นาง มาลี ชาญวิเศษ ลาดกระบัง 112
32 นาย วันชัย สกุนตศรี ลาดกระบัง 332
33 นาย สมหมาย คล้ายปาน ลาดกระบัง 189
34 นางสาว สุภาวดี มีชัยศรี ลาดกระบัง 292
35 นาย สุรศักด์ ชลินทุ ลาดกระบัง 921
36 นางสาว วารินทร์ สอนน้อย ลาดกระบัง 382
37 นาย ปริญญา าสุขมี ลาดกระบัง 1058
38 นางสาว ระเบียบ ชัยนมล ลาดกระบัง 37
39 นาง บุญเชื่อม เสนีย์เดชกุล ลาดกระบัง 2114
40 นาย โพธิ์ ปลื้มประเสริฐ ลาดกระบัง 341
41 นาง นิตยา กรุณา ลาดกระบัง 875/1
42 นาง สมพร สุขโฮก ลาดกระบัง 36
43 นางสาว ปิยรัตน์ ห่วงทองคำ ลาดกระบัง 649
44 นาย ประสิทธิ์ เซ็นจิ๋ว ลาดกระบัง 284
45 นาง บุญมาก วิบูลย์เลิศ ลาดกระบัง 473
46 นาง เฉลิม จาดสวัสดิ์ ลาดกระบัง 544
47 นางสาว ฐิติรัตน์ สิริปัญจนนท์ ลาดกระบัง 2102
48 นางสาว สุภาดี หงษ์ซารี ลาดกระบัง 531
49 นาย สวัสดิ์ อ่ำสมคิด ลาดกระบัง 862
50 นาย บุญญาต ยั่งยืน ลาดกระบัง 288
51 นางสาว ธนัญญา แสงนวกิจ ลาดกระบัง 272
52 นางสาว ทองคำ เรืองจ้อย ลาดกระบัง 88
53 นาย เชื่อม เปรมปรี ลาดกระบัง 814/1
54 นางสาว เฉลียว มณีมาศ ลาดกระบัง 365
55 นางสาว บุญนาค ธรรมรัต ลาดกระบัง 1727
56 นาย อุดม สิงขรแก้ว ลาดกระบัง 657
57 นาง มัลลิกา จันทโร ลาดกระบัง 525
58 นาง ประยูร ลครชัย ลาดกระบัง 405
59 นาง สังวาลย์ ภู่เกตุ ลาดกระบัง 579
60 นาย เสมอใจ สุราษฎร์ ลาดกระบัง 413
61 นาย ไพโรจน์ ลักแดง ลาดกระบัง 511
62 นาย วินัย เปลี่ยนประเสริฐ ลาดกระบัง 59
63 นาง บุญช่วย ชวนชม ลาดกระบัง 891
64 นาย ถวิล กลีบพุฒ ลาดกระบัง 82
65 นางสาว สิริพร คุ้มลำไภย ลาดกระบัง 1545/1
66 นาง มารี คุ้มครอง ลาดกระบัง 94
67 นาย ทวีศักดิ์ จีนจันทร์ ลาดกระบัง 9
68 นาง ไพเราะ อรุณินทร์ ลาดกระบัง 455
69 นาง เฉลา สมบูรณ์ษา ลาดกระบัง 345
70 นางสาว สุมาลี ปานหิรัญ ลาดกระบัง 321
71 นาย อุดมศักดิ์ เตชะธาดาเดช ลาดกระบัง 100/91
72 นางสาว ทองคำ ปานหิรัญ ลาดกระบัง 315
73 นาย ถาวร ใจนิยม ลาดกระบัง 98
74 นาง แจ่ม มาสมจิคร์ ลาดกระบัง 76
75 นาย ภักดี บุณยะผลานันท์ ลาดกระบัง 68/6
76 นาย อิศรา เลียบไทสง ลาดกระบัง 451
77 นาง มาลี ตั้งประสิทธิภาพ ลาดกระบัง 234/1,234/2
78 นาง นิตยา ฉายายนตร์ ลาดกระบัง 33
79 นาย บุญเลิศ เข็มพล ลาดกระบัง 57
80 นาง ละม้าย เพ็ชรขำ ลาดกระบัง 39
81 นางสาว สิรีพร ทรพัย์ลักษณ์ ลาดกระบัง 204/1
82 นาย ธนพนธ์ พวงมาลัย ลาดกระบัง 551
83 นาย บุญชู อยู่เป็นสุข ลาดกระบัง 37
84 นางสาว บุญธรรม ภูคาจารย์ ลาดกระบัง 130
85 นาย ประพนธ์ นำเจริญสมบัติ ลาดกระบัง 122
86 นางสาว มาลี ปรางทอง ลาดกระบัง 583
87 นาย พงศ์พันธุ์ ศิริพร ลาดกระบัง 66
88 นาง จ้อย ศรีเสถียร ลาดกระบัง 148/2
89 นาย ธนาพัทธ์ บุญปรีชา ลาดกระบัง 244
90 นาง สมนึก ไชยนันท์ ลาดกระบัง 148/1
91 นาง เพ็ญศรี พวงเสริมสกุล ลาดกระบัง
92 นางสาว วิมล ปรางทอง ลาดกระบัง 583/1
93 นาย วิม บัวเฟื่อง ลาดกระบัง 1562
94 นาย เทวา ขันรอด ลาดกระบัง 92
95 นาง สุวรีย์ พ่วงเชื้อแก้ว ลาดกระบัง 84
96 นาง บุญเหลือ พงษ์สนิท ลาดกระบัง 1229/1
97 นางสาว จรรยา สุขเกษม ลาดกระบัง 206
98 นาย ไสว สุวรรณโน ลาดกระบัง 819/1
99 นาง บังอร การสมศักดิ์ ลาดกระบัง 242
100 นาย ประเทือง ชิดชมนาค ลาดกระบัง 112
101 นางสาว นงลักษณ์ นุจิตมนต์ ลาดกระบัง 148
102 นางสาว มัทธณา ไม้จันทร์ ลาดกระบัง 791
103 นาย เชาว์ คุ้มบัณฑิตย ลาดกระบัง 329
104 นาย วีรวัฒน์ เหิมฮึก ลาดกระบัง 286
105 นางสาว ณัฏชาวรรณ ทิศสินา ลาดกระบัง 110/19
106 นาง จำลอง เลิศรุ่งเรืองชัย ลาดกระบัง 2116
107 นาง สุนีย์รัตน์ คล้ายพยัฆ ลาดกระบัง 2126
108 นาง สุนี มีจะหาญ ลาดกระบัง 150/1
109 นาง วรวรรณ สำโรงทอง ลาดกระบัง 1565
110 นาง แดง ปั้นน่วม ลาดกระบัง 57
111 นางสาว วาสินี รุ่งแสงพรเจริญ ลาดกระบัง 322
112 นาย ประสิทธิ์ นาเอี่ยม ลาดกระบัง
113 นาง เย็นจิตร พันธะนะแพทย์ ลาดกระบัง 50
114 นาง ประไพ เกียรติศักดิ์ ลาดกระบัง 58
115 นางสาว สดศรี นกอยู่ ลาดกระบัง
116 นาย ดิลก พลังนฤพุฒิ ลาดกระบัง 589
117 นางสาว วาสนา สังข์วรรณะ ลาดกระบัง 208
118 นาง โกสุน คำปรีดา ลาดกระบัง 218
119 นาง หงษ์ สุวรรณรัตน์ ลาดกระบัง 220
120 นางสาว อรัญญา นารอด ลาดกระบัง 905
121 นางสาว สุวรรณา แจ่มจันทร์ ลาดกระบัง 642/2
122 นาง วลัยพร แก้วประเสริฐ ลาดกระบัง 642
123 นาง สุวิมล อาสาวดีรส ลาดกระบัง 358
124 นาย ทรัพย์ แก้วประเสริฐ ลาดกระบัง 667
125 นาย ทองคำ พ่วงเขียว ลาดกระบัง 18
126 นาง กี สอาด ลาดกระบัง 639
127 นาย จรัญ มั่นทอง ลาดกระบัง 832
128 นาย วิชัย วงศ์สระทอง ลาดกระบัง 179
129 นาย สุเมธ ปูติสานนท์ ลาดกระบัง 1455/2
130 นาง เกษร ปลื้มปรีชา ลาดกระบัง 603
131 นาย สมภพ สุขเกษม ลาดกระบัง 133
132 นาย วีรพล วิกาหะ ลาดกระบัง 385/1
133 นาย การุณ คุ้มลำไภย ลาดกระบัง 1537
134 นาย วารินทร์ สิงห์ศิลป์ ลาดกระบัง 551/2
135 นาย ไพโรจน์ พลับพลาเล็ก ลาดกระบัง 103
136 นาง รุจี ศรหิรัญ ลาดกระบัง 1084
137 นาย บวร โอฬารรัตน์มณี ลาดกระบัง 1333
138 นาย จรัส สงฆ์เจริญ ลาดกระบัง 12
139 นาย ไพโรจน์ ศรีสาริสถ์ ลาดกระบัง 114
140 นาง ทองดี ปลื้มประเสริฐ ลาดกระบัง 191/1
141 นาง สุกัญญา สมงาม ลาดกระบัง 5
142 นาง จงจิต สุวรรณแสน ลาดกระบัง 146
143 นาย อภิชาติ หิรัญรัตนไชย ลาดกระบัง 549/1
144 นาง รัชนี ขาวสบาย ลาดกระบัง 40/7
145 นาย บุญเสริม แสงรอด ลาดกระบัง 240
146 นาย อวยชัย ผลไม้ ลาดกระบัง 391
147 นาง บุญชู สอนแสง ลาดกระบัง 41
148 นางสาว นฤมล เกิดภักดี ลาดกระบัง 196
149 นางสาว อภิสมา นาคเรือง ลาดกระบัง 377
150 นางสาว เย็น พิมภมร ลาดกระบัง 172/1
151 นาง เสริมสุข เทพยายน ลาดกระบัง 79
152 นาย สุนทร อยู่คอน ลาดกระบัง 60/6
153 นาย เฉลิมชัย นกอยู่ ลาดกระบัง 69
154 นาง เพ็ญศรี สมณะ ลาดกระบัง 224
155 นาย ปี อินทรีย์ ลาดกระบัง 180
156 นาย พวง สุขหอม ลาดกระบัง 176
157 นาย อรุณ จุ้ยคง ลาดกระบัง 625/2
158 นางสาว วรรณา ไม้จันทร์ ลาดกระบัง 928
159 นาง กิ่งกาญจน์ คำเพ็ชร์ ลาดกระบัง 80
160 นาง กาญจนา จิธานนท์ ลาดกระบัง 1593
161 นาย มูล จันทร์สา ลาดกระบัง 12
162 นาย สมใจ พ่วงเขียว ลาดกระบัง 178
163 นาง อนงค์ แสงฉาย ลาดกระบัง 88
164 นาย วิวัฒน์ ชูลา ลาดกระบัง 202/3
165 นาง นันทวรรณ อรุณสมสิริ ลาดกระบัง 700
166 นาง ประไพ จันทรา ลาดกระบัง 98
167 นาย อุทัย เสนา ลาดกระบัง 155
168 นาย วิเชียร เรืองศรี ลาดกระบัง 40/1
169 นางสาว ภัชนสร แซ่เตียว ลาดกระบัง 346
170 นาย เกียรติศักดิ์ คงสมบูรณ์ศักดิ์ ลาดกระบัง 3/1
171 นาง อ้อย คำเพ็ชร์ ลาดกระบัง 88/3
172 นาง พวงพยอม เจริญ ลาดกระบัง 484
173 นาง สังเวียน จันทร์วงศ์ ลาดกระบัง 645
174 นาย จวน จันทรา ลาดกระบัง 13
175 นาย มนัส รุ่งเจริญ ลาดกระบัง 186/2
176 นาง อุ่นเรือน บุญช่วย ลาดกระบัง 515
177 นาง วราภรณ์ วิจิตรโสภณ ลาดกระบัง 9
178 นาง จันทร์เพ็ญ พุฒใจบุญ ลาดกระบัง 86
179 นางสาว สุธีรา พวงพิพัฒน์ ลาดกระบัง 60/12
180 นาย สมชาย เพ็ชรธูป ลาดกระบัง 214
181 นาง อังคณา ศรีน้อย ลาดกระบัง 315/1
182 นาง ทองคำ สินสมุทร ลาดกระบัง 659
183 นาง เจริญศรี ลิ้มอุทัยรัตน์ ลาดกระบัง 152
184 นาย รัตนชัย ศิริรัตน์สถาพร ลาดกระบัง 1451
185 นาย ไพบูลย์ นกอยู่ ลาดกระบัง 445
186 นาย สนิท จันทวงษ์ ลาดกระบัง 653
187 นาง มาลี ชูลา ลาดกระบัง 202/6
188 นาย สวาท เอี่ยมสำอางค์ ลาดกระบัง 547
189 นาง สอิ้ง นกอยู่ ลาดกระบัง 671
190 นาง วาสนา อาระยะ ลาดกระบัง 246
191 นาย ดุสิต เหมือนสุวรรณ ลาดกระบัง 569/1
192 นาง สมพร จรูญทร ลาดกระบัง 36
193 นาย วิเชียร เจริญสุข ลาดกระบัง 60/16
194 นาย ธีระ เอนอ่อน ลาดกระบัง 605
195 นาย ประสิทธิ์ อัศวโชคสุวรรณ ลาดกระบัง 2295
196 นาย จรัญ แสงส่ง ลาดกระบัง 333
197 นางสาว จริยา อดทน ลาดกระบัง 671/1
198 นาง เกสร รอดสุข ลาดกระบัง 585
199 นางสาว วีณา ศรีน้อย ลาดกระบัง 315/4
200 นาย ประทุม ศรีทองอุ่น ลาดกระบัง 355/1
201 นาย กิตติภณ ช่วยอ่อน ลาดกระบัง 581
202 นาย สมพาน อ่อนสี ลาดกระบัง 621/2
203 นาง สำอาง พูลประดิษฐ ลาดกระบัง 144
204 นาย สนิท กลิ่นชุมพล ลาดกระบัง 29
205 นาย จิระ มีทรัพย์ทอง ลาดกระบัง 290
206 นาย แนบ กลีนกลั่น ลาดกระบัง 124
207 นาย กิ้น คูหาสวรรค์ ลาดกระบัง 106
208 นางสาว รัตนา อัศดาชาตรีกุล ลาดกระบัง 128
209 นาง นิด บุญร่วง ลาดกระบัง 844
210 นาย ชัยณรงค์ ทองแสง ลาดกระบัง 118
211 นาย สมศักดิ์ สุขเกษม ลาดกระบัง 220
212 นาย ฟื้น แก้วประเสริฐ ลาดกระบัง 190
213 นาย ฉำ อยู่ประคอง ลาดกระบัง 2112
214 นาง กมล ดีเลิศ ลาดกระบัง 44
215 นาย วุฒิกร สุวรรณพงศา ลาดกระบัง 551
216 นาง วลัยพร พัดทอง ลาดกระบัง 94
217 นาง อรัญญา อยู่คอน ลาดกระบัง 60/7
218 นาย เสวย สังข์วรรณะ ลาดกระบัง 204
219 นาย อัจฉริยะ วัชระบารมี ลาดกระบัง
220 นาง รุ่งนภา ฉายายนต์ ลาดกระบัง 63
221 นาง พยอม เต่าวิเศษ ลาดกระบัง 509/2
222 นาง ปภัสสิริ ท่อนแก้ว ลาดกระบัง
223 นาย ประหยัด ทัศกุล ลาดกระบัง 13
224 นาง สมหญิง ชื่นบาน ลาดกระบัง
225 นาย ประสิทธิ์ ยอดอาชา ลาดกระบัง 954
226 นาง วันเพ็ญ หลักทรัพย์ ลาดกระบัง
227 นาง สำรวย สีชมภู ลาดกระบัง 35
228 นาย วิรัตน์ กิจแสวง ลาดกระบัง 27
229 นาง สุมล แจ้งไพร ลาดกระบัง 51
230 นาย ดุลย์ ผิวงาม ลาดกระบัง
231 นาง รัตนา พึ่งเกิด ลาดกระบัง 7
232 นาย วิชาญ เปิ้นมั่นคง ลาดกระบัง
233 นาง มาลี จันทร์บำรุง ลาดกระบัง 60/2
234 นางสาว มยุรี ปานแก้ว ลาดกระบัง
235 นาง บุญช่วย เพียรผล ลาดกระบัง 88
236 นาย สุรชัย เพ็งฉุย ลาดกระบัง
237 นาย วันชัย แก้วมณี ลาดกระบัง
238 นาย สังเวียร สำเนียงดี ลาดกระบัง
239 นาง อัญชลี แสงฉาย ลาดกระบัง 86
240 นางสาว สุภา การถาง ลาดกระบัง
241 นาย วีรพล รอดโพธิ์ทอง ลาดกระบัง
242 นางสาว รุ้งทิวา ทิพวัลย์ ลาดกระบัง 354
243 นาง ยุพา กลิ่นจันทร์กลั่น ลาดกระบัง 335
244 นาย พิเชษฐ์ เกาเล็ก ลาดกระบัง
245 นางสาว ศศิธร ฉ่ำฉิม ลาดกระบัง
246 นาง เฉลิมศรี เคทีงาม ลาดกระบัง 1633
247 นาง ทัศนีย์ ศรีจาด ลาดกระบัง 65
248 นาง ม้วน ทองมี ลาดกระบัง 593
249 นาง นิมน รอดโพธิ์ทอง ลาดกระบัง
250 นางสาว หมวย สิงหนาท ลาดกระบัง 46
251 นาง หนูเอื้อ แสงจันทร์ ลาดกระบัง 125
252 นาง แสงมณี อนุกูลอนันต์ ลาดกระบัง 138
253 นาย บรรจง บุรมาตย์ ลาดกระบัง
254 นาง สำรวย เขียวสีม่วง ลาดกระบัง 102
255 นางสาว อัญชิษฐา อนันต์วัฒนกิจ ลาดกระบัง 256
256 นาง ทองคูณ จรเสมอ ลาดกระบัง 753
257 นาง ฐิติมา เมฆแดง ลาดกระบัง 735
258 นาง ธนาภรณ์ ทองมิ่ง ลาดกระบัง 383
259 นาย สมทรง ทองสุข ลาดกระบัง 591
260 นาง ยุพิน ย่วนภู่ ลาดกระบัง 595
261 นาย อาคม มะเขือเทศ ลาดกระบัง 858
262 นาง สิริพร แฮนน่า วินเทอร์ ลาดกระบัง 68/14
263 นาง สุนีย์ พ่วงเชื้อแก้ว ลาดกระบัง 86
264 นางสาว บุปผา คำประสิทธิ์ ลาดกระบัง 94
265 นางสาว กรรณติการ์ เมืองบรรจง ลาดกระบัง
266 นาย เธียรชัย สุวรรณโณ ลาดกระบัง 222
267 นาง จวน ผิวสันเทียะ ลาดกระบัง 220
268 นางสาว อ้อยทิพย์ เถาเสถียร ลาดกระบัง 170
269 นางสาว น้ำฝน ประเสริฐพันธ์ ลาดกระบัง 148
270 นาง สมประสงค์ ยานะวิมุติ ลาดกระบัง 340/5
271 นาง อาทิติยา แสงแดง ลาดกระบัง 263/36
272 นาง กุลนรี สีดาคุณ ลาดกระบัง 10
273 นาง บุญมา แป้นสุวรรณ ลาดกระบัง 398
274 นาง ประนอม เพ็งสว่าง ลาดกระบัง 61
275 นางสาว อ้อยทิพย์ ประสาทเงิน ลาดกระบัง 55
276 นาย มนตรี ปิติมล ลาดกระบัง
277 นาง เล็ก ช้อยเพ็ง ลาดกระบัง 271
278 นาง อรษา วรากษม ลาดกระบัง 1449
279 นาย ศิริศักดิ์ กลิ่นเกษร ลาดกระบัง 1449/1
280 นาง สมลักษณ์ หลงบางพลี ลาดกระบัง 150
281 นางสาว วันดี สกุลสุวิโรจน์ ลาดกระบัง 1052
282 นาย บุญเชิด พันทศร ลาดกระบัง 23
283 นาย บุญมี เกษมสุข ลาดกระบัง 498
284 นาง วิไล นกอยู่ ลาดกระบัง 1207
285 นาง สังวาล ปะบัวบาน ลาดกระบัง 1451/1
286 นาย วีระ คุ้มลำไภย ลาดกระบัง 599
287 นาย จงเจตน์ วิเชียรขำ ลาดกระบัง 775/1
288 นาย เพริศ สุวิภาต ลาดกระบัง 135
289 นาง ทองหล่อ อู่เสือพะเนาว์ ลาดกระบัง 502
290 นาย ชาญชัย เพี้ยนสวัสดิ์ ลาดกระบัง 449
291 นาง พึงพิศ พุทธชาติ ลาดกระบัง 14
292 นางสาว บังอร เศรษโสภณพงศ์ ลาดกระบัง 527
293 นางสาว ทองใบ บุตรโคตม์ ลาดกระบัง 226
294 นาง มณี เพ็ชรขำ ลาดกระบัง 57
295 นาง สุนิศา นิลวงค์ ลาดกระบัง 25
296 นาย บรรจงศักดิ์ พิมพ์ทอง ลาดกระบัง 316
297 นาย อำนวย นกอยู่ ลาดกระบัง 16
298 นาย บุญช่วย แสงเจริญวัฒนกิจ ลาดกระบัง 6
299 นาย เดชสิทธิ์ มุ่งอาสา ลาดกระบัง 33
300 นาย สัญญา วิภากุลพิทักษ์ ลาดกระบัง 1761
301 นาง น้ำฝน สกุลนุ่ม ลาดกระบัง 288
302 นาย เสกสันต์ ปูตสานนท์ ลาดกระบัง 1455/1
303 นางสาว ศรีจันทร์ จันทร์เฉลี่ย ลาดกระบัง 915/2
304 นาง ยุพิน คำมงคล ลาดกระบัง 335
305 นางสาว สุมณต์ คำรังสี ลาดกระบัง 1/57
306 นาย ประชิน เลี่ยมไครต่วน ลาดกระบัง 80
307 นาง ศุภยา โชนุพันธ์ ลาดกระบัง 206
308 นาง เทวา นกอยู่ ลาดกระบัง
309 นาย พรเทพ พันธะนะแพทย์ ลาดกระบัง 71
310 นางสาว วัลลา เรียบร้อย ลาดกระบัง 102/1
311 นาง บุญตา เมฆแดง ลาดกระบัง 120
312 นาย เอก ชื่นสำราญ ลาดกระบัง
313 นางสาว ภูริตา พึ่งเจริญ ลาดกระบัง
314 นาย ดำรงค์ บำรุง คลองสองต้นนุ่น 54
315 นาง ทองใบ อ่ำบำรุง คลองสองต้นนุ่น 73
316 นาง เยาวลักษณ์ ศิริ คลองสองต้นนุ่น 60
317 นาง สุจินดา อ่ำบำรุง คลองสองต้นนุ่น 35
318 นางสาว เรณี ถาวร คลองสองต้นนุ่น 48
319 นาย อิศรา พูลสิน คลองสองต้นนุ่น 14
320 นาย นเรศ เนตรทอง คลองสองต้นนุ่น
321 นาง อรุณ เรือนกูล คลองสองต้นนุ่น 95
322 นาย นันทวัฒน์ ประสพพฤกษ์ คลองสองต้นนุ่น 9
323 นาย บุรี โพธิวัน คลองสองต้นนุ่น 44/1
324 นางสาว ประทุม จันทร์ทวี คลองสองต้นนุ่น 75
325 นางสาว อัจฉรา ถาวร คลองสองต้นนุ่น 44
326 นาย ทับ จันทร์ทวี คลองสองต้นนุ่น 73
327 นาง สุนีย์ จงยิ่งเจริญ คลองสองต้นนุ่น 43
328 นาย ชาญชัย บัวศรี คลองสองต้นนุ่น 119
329 นาง สุนทนี แก้ววิเชียร คลองสองต้นนุ่น 5
330 นาง ถวิล สุดประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 5
331 นาง กาญจนา พรหมสว่าง คลองสองต้นนุ่น
332 นาย ธวัชชัย ปานลักษณ์ คลองสองต้นนุ่น 40
333 นาย สนั่น ไชโย คลองสองต้นนุ่น
334 นาย ประสิทธิ์ วิเศษจำ คลองสองต้นนุ่น 53
335 นาย ประดิษฐ์ สุทธิบุตร คลองสองต้นนุ่น 69
336 นาย บุญธรรม บุญช่วย คลองสองต้นนุ่น 12
337 นาย สำราญ ดำนา คลองสองต้นนุ่น 83
338 นาง สมหมาย วิเศษจำ คลองสองต้นนุ่น 51
339 นาง วิภาดา อิ่มมา คลองสองต้นนุ่น 115
340 นาย วรวุฒิ ตุ่มงามวงศ์ คลองสองต้นนุ่น 9
341 นาง ทองหล่อ วันภูสิตร คลองสองต้นนุ่น 23
342 นาง ดาว ไทยลา คลองสองต้นนุ่น 26
343 นาง อำไพ เรืองฤทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 27
344 นาง นงลักษณ์ แรงฤทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 14
345 ส.ต. เสน่ห์ พุ่มพวง คลองสองต้นนุ่น 36
346 นาย สมนึก โพธิ์วัลย์ คลองสองต้นนุ่น
347 นางสาว สุดารัตน์ ดรมาน คลองสองต้นนุ่น 58
348 นาย นิรันด์ พุ่มจิ๋ว คลองสองต้นนุ่น 35
349 นาง ยิ้น สอนสุทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 26
350 นาง อัญมณี เป้าประสิทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 11
351 นาง ศิริพร ศรีแก่นซิ่ว คลองสองต้นนุ่น 12
352 นาย กฤษณ เกตุไชโย คลองสองต้นนุ่น 5
353 นาย เสริม มีสุข คลองสองต้นนุ่น 14
354 นาง น้อมจิตร์ ทองตัน คลองสองต้นนุ่น 14
355 นาย อนุรักษ์ ยะรังวงษ์ คลองสองต้นนุ่น 18/1
356 นาย บรรจงศักดิ์ มินโด คลองสองต้นนุ่น 100/1
357 นาย สุรชัย ยะรังวงษ์ คลองสองต้นนุ่น 42
358 นาย สุเทพ น้อยหิรัญ คลองสองต้นนุ่น 86
359 นางสาว สุมาลี ปานดำ คลองสองต้นนุ่น 10
360 นางสาว สำรวย น้อยหิรัญ คลองสองต้นนุ่น 84
361 นางสาว ทิฆัมพร วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 17
362 นาย วันชัย หวังบุญ คลองสองต้นนุ่น 35
363 นาย วีระ บัวสุข คลองสองต้นนุ่น 38
364 นาง นุจรีย์ นาราษฏร์ คลองสองต้นนุ่น 32
365 นาย พิสิษฐ์ ปริกสุวรรณ คลองสองต้นนุ่น 16
366 นางสาว ดอกอ้อ สำราญ คลองสองต้นนุ่น
367 นาย สมนึก เรืองฤทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 29
368 นาย ประเสริฐ ดิสาภิรมย์ คลองสองต้นนุ่น 48
369 นาย กิตติชัย โอภาสวรกิจกุล คลองสองต้นนุ่น 110/170
370 นาย วิทยา พรมนาง คลองสองต้นนุ่น 12
371 นาย เสน่ห์ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 1
372 นาย อุดม โพธิวัน คลองสองต้นนุ่น 22
373 นาย ธเรศ จิรวุฒิวรนาถ คลองสองต้นนุ่น 14
374 นาย อำพล พรมนาง คลองสองต้นนุ่น 16
375 นาย พรชัย ฤกษ์กำยี คลองสองต้นนุ่น 2
376 นางสาว กมลทิพย์ เสริมส่งวิทยะ คลองสองต้นนุ่น 35/1
377 นาย ชาญ เผือกหลง คลองสองต้นนุ่น
378 นาย สาริน โยมป้อม คลองสองต้นนุ่น 2
379 นางสาว วิภารัตน์ เฉลิมศรี คลองสองต้นนุ่น
380 นาย บุญมี มานชู คลองสองต้นนุ่น
381 นาย สมาน ตึ๋งลำโส คลองสองต้นนุ่น
382 นางสาว กิตติยา ภู่เจริญ คลองสองต้นนุ่น
383 นาง ฮับเซาะ จั่นละออ คลองสองต้นนุ่น
384 นาง ศิริพร จั่นละออ คลองสองต้นนุ่น
385 นาย อารีย์ ยิ้มชมชิด คลองสองต้นนุ่น
386 นางสาว สุภาพร พันพอก คลองสองต้นนุ่น
387 นาง บุญสม ศรีสว่าง คลองสองต้นนุ่น 20
388 นาย ทวี พุกดี คลองสองต้นนุ่น 45
389 นาง รัตนา เสมาเพชร คลองสองต้นนุ่น 51
390 นาย สมหมาย มณฑากลีบ คลองสองต้นนุ่น
391 นาง นิศากร ลิมรัตน์ คลองสองต้นนุ่น
392 นาย สมศักดิ์ รังประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น
393 นาง สุพัต พนมภคากร คลองสองต้นนุ่น
394 นาย สุข ศรีสว่าง คลองสองต้นนุ่น 25
395 นาย สุขขุม สู่สุข คลองสองต้นนุ่น 7
396 นาย วรเมธ วงษ์จันทร์ คลองสองต้นนุ่น
397 นาง มาลัย ผลโพธ์ คลองสองต้นนุ่น 6
398 นาย ฟีอี ขำมิน คลองสองต้นนุ่น 12
399 นาง วัน อับดุลเลาะห์ คลองสองต้นนุ่น 17
400 นาง สุวรรณ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 23
401 นาย สมส่วน โสสลาม คลองสองต้นนุ่น 3
402 นาย สมัย ฟักเขียว คลองสองต้นนุ่น
403 นาย บุญเกิด มะกูล คลองสองต้นนุ่น 7
404 นาง เหรี่ยม นามเพชร คลองสองต้นนุ่น 5
405 นางสาว สมจิตร ตระกูลเอี่ยม คลองสองต้นนุ่น 22
406 นาย เพลิน พุกดี คลองสองต้นนุ่น 48
407 นาย เอกราช แก้วนะ คลองสองต้นนุ่น
408 นาย อภิชาติ แก้วนะ คลองสองต้นนุ่น
409 นาย ขจรศักดิ์ นิตย์ใหม่ คลองสองต้นนุ่น 31
410 นาย เลี้ยง กอกรัมย์ คลองสองต้นนุ่น 32
411 นาย ชาญ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 5
412 นาย บุญธรรม พุกดี คลองสองต้นนุ่น 47
413 นาย ชิต ประสาทโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 12
414 นาย เฉื่อย สร้อยสุวรรณ คลองสองต้นนุ่น 5
415 นาง น้ำฝน สาเทียน คลองสองต้นนุ่น 43
416 นาง พิกุลทอง ศรีเพ็ชร คลองสองต้นนุ่น 111/278
417 นาย อัฐพร กฤษสมัย คลองสามประเวศ
418 นาง ระวี กฤษสมัย คลองสามประเวศ
419 นางสาว รัตนา บัวทอง คลองสามประเวศ
420 นางสาว สมใจ กฤษสมัย คลองสามประเวศ
421 นาย วิสูตร บัวทอง คลองสามประเวศ
422 นาง สมหญิง แตงหอม คลองสามประเวศ
423 นาง แสงอรุณ บุรินทร์สุชาติ คลองสามประเวศ 9
424 นาย มนตรี กันเกตุ คลองสามประเวศ 2/1
425 นางสาว สมพร มูลคำศรี คลองสามประเวศ
426 นาย สายรุ้ง ร่มรื่น คลองสามประเวศ 16
427 นาย สุรชัย ปทุมสูตร คลองสามประเวศ
428 นาย เอก กาญจนพิมล คลองสามประเวศ 42
429 นาย พิเชฏฐ พวงสุวรรณ คลองสามประเวศ 98
430 นาง รัตนา แสงสุขงาม คลองสามประเวศ 58
431 นาง สมทรง เขียวชอุ่ม คลองสามประเวศ 5
432 นางสาว ภรณัท วอนสมจิตต์ คลองสามประเวศ
433 นางสาว มณีรัตน์ ภิรมอยู่ คลองสามประเวศ 2/133
434 นาง วรลักษณ์ โพธิ์วัฒนา คลองสามประเวศ 12
435 นาง กานดา สมผดุง คลองสามประเวศ 23
436 นาง ทุเรียน สีคร้าม คลองสามประเวศ
437 นาย สัมฤทธิ์ สิงห์ลอ คลองสามประเวศ
438 นาย สุเทพ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 3
439 นาย สมพงษ์ แสงประสิทธิ์ คลองสามประเวศ 2/137
440 นาง ศรีจันทร์ ชูช่วย คลองสามประเวศ 3
441 นางสาว อิศราพร พิมดี คลองสามประเวศ
442 นาย พิเชษฐ์ แป้นชู คลองสามประเวศ 2/90
443 นาย ชูศักดิ์ จงศุภวิศาลกิจ คลองสามประเวศ 1
444 นางสาว น้ำฝน ทองปลิว คลองสามประเวศ 17
445 นาย ชัยพัชร์ นิวัติดำรงสิทธิ์ คลองสามประเวศ
446 นาย ไพโรจน์ สุขกลม คลองสามประเวศ 4
447 นาง สุภีร์ ทองชมภู คลองสามประเวศ
448 นางสาว นิตยา ศรีผ่อง คลองสามประเวศ
449 นาย สุริโย สักกลม คลองสามประเวศ
450 นาย บุญช่วย มะลิหอม คลองสามประเวศ 16
451 นาย คมสันต์ เจริญเรือง คลองสามประเวศ
452 นางสาว วิลาวัณย์ มุขธระโกษา คลองสามประเวศ 121
453 นาง ละออ บุญเสม คลองสามประเวศ
454 นาง สมคิด บุญเสงี่ยม คลองสามประเวศ
455 นาย วิศักดิ์ หล้าหิบ คลองสามประเวศ
456 นางสาว ดวงชีวัน กลิ่นหอมอ่อน คลองสามประเวศ
457 นาย กิตติภพ สุริยะธรรมจักร คลองสามประเวศ 14
458 นาย ประเสริฐ คล้ายคลึง คลองสามประเวศ
459 นาย อัครพล พงษ์วิมาน คลองสามประเวศ 2/28
460 นางสาว นันทิชา สันซีรย์ คลองสามประเวศ
461 นาง ทัศนีย์ สกุนตะวิภาต คลองสามประเวศ 192
462 นาย อดุลย์ ทองชมภู คลองสามประเวศ
463 นาง เข็มทัด น้อยสมบัติ คลองสามประเวศ 47
464 นาย พรชัย บัวบาน คลองสามประเวศ 198
465 นาย ธรรมนูญ นารินทร์ คลองสามประเวศ 9/47
466 นางสาว สุนัน ชาติพันธ์ คลองสามประเวศ
467 ร.ต.ต. อุลิศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คลองสามประเวศ 33
468 นางสาว สุกใส มณีมาศ คลองสามประเวศ 40
469 นาง ชูศรี แตรชัย คลองสามประเวศ 4
470 นาย ชนินทร จันทร์แก้ว คลองสามประเวศ 85
471 นาย จรูญ เกยเลื่อน คลองสามประเวศ
472 นาย เฉลิม ร่มรื่น คลองสามประเวศ 36
473 นาง พรทิพย์ ทับทิมใจ คลองสามประเวศ 8
474 นาย ชาญ หมายพึ่ง คลองสามประเวศ 51
475 นาง วัฒนา ประพฤติดี คลองสามประเวศ 20
476 นางสาว รสริน ตาลแวง คลองสามประเวศ 30
477 นาย ทองอยู่ จันอยู่ คลองสามประเวศ 14
478 นาง กาญจนา วงค์วิเชียร คลองสามประเวศ
479 นางสาว อุไรวรรณ ตาลแวง คลองสามประเวศ 54
480 นางสาว สุรินทร์ เนื้อทอง คลองสามประเวศ 19
481 นาง ยวง คงโฉลง คลองสามประเวศ 20
482 นาง วรรณี โชติเสน คลองสามประเวศ 22
483 นาย เกรียงไกร บุญประเสริฐ คลองสามประเวศ 2/183
484 นาง บุญส่ง ฉ่ำวารี คลองสามประเวศ 12
485 นาย สมชาย เปิ้นวงษ์ คลองสามประเวศ 81
486 นาง จินตนา ภู่พลับ คลองสามประเวศ 43
487 นาง สุวิชา สุทธิปกรณ์ คลองสามประเวศ 9/16
488 นาง นฤดี บุญยืน คลองสามประเวศ 2/119
489 นาง สำเภา คุ้มแก้ว คลองสามประเวศ
490 นางสาว สุพัตรา พันธุ์คำ คลองสามประเวศ 9/1
491 นาย สมพร เขียวชอุ่ม คลองสามประเวศ 6
492 นางสาว มณี แม้นรัตน์ คลองสามประเวศ 2
493 นางสาว วิไลวรรณ ตรีศักดิ์ศรี คลองสามประเวศ 4
494 นาย สมเกียรติ พิชัยลือชา คลองสามประเวศ 9/127
495 นาย รุ่งธรรม สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 3
496 นาง เรียม ชัยมงคล คลองสามประเวศ 8
497 นาย ชุติพงศ์ แซ่ตั้ง คลองสามประเวศ 2/99
498 นาง สำอางค์ หวังสถิตย์วงษ์ คลองสามประเวศ 3
499 นาย ธภัทร แก้วเกษร คลองสามประเวศ 69
500 นางสาว กุลิสรา กล่อมจิตร คลองสามประเวศ 2/165
501 นาย ปฐม ตันธิติ คลองสามประเวศ 2/18
502 นาย สุริยะ ทองก้อน คลองสามประเวศ 48
503 นาง สายหยุด ศรประเสริฐ คลองสามประเวศ 75
504 นาย ปรีชา เที่ยงประคอง คลองสามประเวศ 32
505 นาย สุข เจริญใจ คลองสามประเวศ 209
506 นาง สุชิน กฤษมัย คลองสามประเวศ 26
507 นาง ทัศนีย์ นิ่มคล้าย คลองสามประเวศ 17
508 นาย มนูญ เชยชื่นกลิ่น คลองสามประเวศ 9/158
509 นาย มาโนชญ์ จันทร์แก้ว คลองสามประเวศ 9/136
510 นาย สัมพันธุ์ เจริญใจ คลองสามประเวศ 57
511 นาย สอาด สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 3/1
512 นาง บุญเรือง มะลิวัลย์ คลองสามประเวศ 9
513 นาย เฉลิม แสงประเสริฐ คลองสามประเวศ 27
514 นางสาว นภัทร กระจ่างเพ็ญ คลองสามประเวศ
515 นาง จำเนียร ขำมิน คลองสามประเวศ 56/1
516 นาย สำรวย จันทร์อยู่ คลองสามประเวศ 7
517 นางสาว สิรี วังนาค คลองสามประเวศ 83
518 นาง มาลัย เฮงมุ้ย คลองสามประเวศ 110/1
519 นางสาว ศิรินภา ทรงงาม คลองสามประเวศ
520 นางสาว อุมาภรณ์ ผิวนวล คลองสามประเวศ 9/147
521 นาง ธิดารัตน์ คงธนบวรรัตน์ คลองสามประเวศ 2/43
522 นาย ชาญ แตงหอม คลองสามประเวศ 128
523 นาย สุวัฒน์ จันทร์พงษ์ คลองสามประเวศ 15
524 นางสาว บุญศรี ทองเจริญ คลองสามประเวศ 164
525 นาย มูล เกยเลื่อน คลองสามประเวศ
526 นางสาว รัญญา รื่นกลิ่น คลองสามประเวศ
527 นาง รุ้งนภา อยู่เป็นสุข คลองสามประเวศ 11
528 นาง อุไรพร คำภา คลองสามประเวศ 81
529 นาย วิชัย สีดาว คลองสามประเวศ 152
530 นาย ชัชวาลย์ กฤษสมัย คลองสามประเวศ 35
531 นางสาว ธัญชนก ตั้งวงศ์กิจศิริ คลองสามประเวศ 18
532 นางสาว มนตรา กฤษสมัย คลองสามประเวศ 37
533 นางสาว ศิรินทิพย์ จีนยิ้ม คลองสามประเวศ
534 นาง ประยูร เอี่ยมยิ้ม คลองสามประเวศ 5/1
535 นางสาว พนิตดา เกษสุวรรณ คลองสามประเวศ 38
536 นางสาว ดวงใจ ชวนแพ คลองสามประเวศ 120
537 นาย พงศ์ปิติ เหมือนใจ คลองสามประเวศ 7
538 นาย สันทัด สุพรรณพุทธา คลองสามประเวศ
539 นางสาว สุภาณี อุดมศรี คลองสามประเวศ 23
540 นางสาว จำเริญ สังข์ทองงาม คลองสามประเวศ 4/1
541 นาง กัญญา เทียนงาม คลองสามประเวศ 10
542 นาย ขวัญชัย อยู่เป็นสุข คลองสามประเวศ 6
543 นาย สมหมาย ภาษา คลองสามประเวศ 16
544 นางสาว สายฝน มั่นทอง คลองสามประเวศ 6
545 นาย สุวรรณ์ ภักตร์ผ่อง คลองสามประเวศ 1
546 นาง กุหลาบ เนตตะสูตร์ คลองสามประเวศ 9
547 นาย เจริญ อ๊อดวงษ์ คลองสามประเวศ
548 นาย โรจนินทร์ ตุ๊หมาดมนต์ศรี คลองสามประเวศ 89
549 นาย อนุรักษ์ เวชพานิช คลองสามประเวศ
550 นางสาว กมลวรรณ รัตน์ตยารักษ์กุล คลองสามประเวศ 2/59
551 นาย เจริญ บุญประดิษฐ์ คลองสามประเวศ
552 นางสาว รัตน์ศมล อ๊อดวงษ์ คลองสามประเวศ
553 นางสาว ลดาวัลย์ สังข์โพธิ์ คลองสามประเวศ 91
554 นาย สมพงษ์ ศิริน้อย คลองสามประเวศ 2/39
555 นาง สมจิตร พินโยภรณ์ คลองสามประเวศ 9
556 นางสาว ชนิดา พิกุลเงิน คลองสามประเวศ 2/53
557 นางสาว พิไลวรรณ สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 15
558 นาย สมมาต มิตรญาติ คลองสามประเวศ 52
559 นาง ชวนชื่น นาคมณี คลองสามประเวศ 42
560 นางสาว ทองสระ ค้าโภชน์ คลองสามประเวศ 13
561 นางสาว กฤติยา เหมือนใจ คลองสามประเวศ 1
562 นาง วรรณนิภา ทับทิมไทย คลองสามประเวศ 2/111
563 นาย ไพทูล สิงหาเวช คลองสามประเวศ 28
564 นางสาว ยุพิน เพ็ชรนิล คลองสามประเวศ 3
565 นาย สมภพ ทองปลิว คลองสามประเวศ 19
566 นาย บุญมี ทองสวาสดิ์ คลองสามประเวศ 1
567 นาย กฤษณ์ สาระมาลัย คลองสามประเวศ
568 นาย ศุลี วัฒนวิชัย คลองสามประเวศ 9/125
569 นาง สุมล จิวจินดา คลองสามประเวศ 9/92
570 นางสาว อรวรรณ บุรจรรย์ คลองสามประเวศ 25
571 นาย สุเนตร ประพฤติดี คลองสามประเวศ
572 นาง โน้มศรี แซมหิรัญ คลองสามประเวศ 7
573 นาง วันเพ็ญ เปรมศรี คลองสามประเวศ 76
574 นางสาว กาญจนา บุญเถื่อน คลองสามประเวศ
575 นาย ชาคลีย์ แซะยูซุบ คลองสามประเวศ 2/27
576 นาย อรรถพงษ์ ตลับเงิน คลองสามประเวศ 2/140
577 นาย บรรพต สุขลาภ คลองสามประเวศ 12
578 นาย ธนวัฒน์ นาคสุข คลองสามประเวศ 14
579 นางสาว ธัญสุตา ปาประโคน คลองสามประเวศ 78
580 นาย สไว แก้วสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 106
581 นาย ณฐพล พงษ์วิมาน คลองสามประเวศ 2/32
582 นาย มานพ หนูเล็ก คลองสามประเวศ
583 นาง ศรีนวล เจริญพร คลองสามประเวศ 108
584 นาย ประทีป ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 1
585 นาง กัญญารัตน์ วงษ์ทองประพันธ์ คลองสามประเวศ 9/25
586 นางสาว วาสนา ทาเผือก คลองสามประเวศ 31
587 นาย สุชาติ วณิชพันธ์สกุล คลองสามประเวศ 9/208
588 นาย ธนพัฒน์ จันปัน คลองสามประเวศ 46
589 นาย สมบูรณ์ สุดเดาะ คลองสามประเวศ 12
590 นาย วิสิทธิ์ กวางทอง คลองสามประเวศ 49
591 นาย ประเสริฐ แก้วทอง คลองสามประเวศ 79
592 นางสาว พัสราลัย ยอดกลาง คลองสามประเวศ
593 นาย ชัยยันต์ วิเลสูตร คลองสามประเวศ
594 นาย เฉลียว โพธิ์ทอง คลองสามประเวศ 16
595 นาง จันทร์ แรงฤทธิ์ คลองสามประเวศ 13
596 นางสาว ลำดวน บัวทัน คลองสามประเวศ
597 นาย รังสัน ศรีอินคำ คลองสามประเวศ
598 นาย สมศักดิ์ อ๊อดมีเดช คลองสามประเวศ 56
599 นาง บังอร แกล้วกล้า คลองสามประเวศ 2
600 นางสาว วลัยพร บุญรักษ์ คลองสามประเวศ
601 นาย เสน่ห์ อ่อนน้อม คลองสามประเวศ 180
602 นางสาว มาลัย ยอดสุวรรณ คลองสามประเวศ
603 นาง เรณู ไตรรัตน์ คลองสามประเวศ 4
604 นาย ณรงค์ บุญรักษา คลองสามประเวศ 24
605 นาย สำรวย ทองมะน้อย คลองสามประเวศ 19
606 นาง ปริศนา วสยางกูร คลองสามประเวศ 9/106
607 นาง ใดนับ ซาฟีวงษ์ คลองสามประเวศ 56
608 นาย เดชา จะนัน คลองสามประเวศ
609 นาย เรวัตร สายบุตร คลองสามประเวศ
610 นาย สมบัติ นกอยู่ คลองสามประเวศ 30
611 นาย สพโชค แตงหอม คลองสามประเวศ 239
612 นาย สมบัติ พรมนาง คลองสามประเวศ
613 นางสาว เจตสุดา ขำมิน คลองสามประเวศ 56/2
614 นาย สมยศ หมู่ผึ้ง คลองสามประเวศ 3
615 นางสาว สาคร สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 8
616 นาย บริพล มหาบุญ คลองสามประเวศ 5
617 นางสาว จีรวรรณ ทิ้งแสน คลองสามประเวศ 2/179
618 นาย เพลิน มีระพา คลองสามประเวศ
619 นางสาว มนัญญา งามจริง คลองสามประเวศ 2/88
620 นาย บุญชุบ บู่เจริญ คลองสามประเวศ 9/170
621 นาย จรัญ ศรีกอบัว คลองสามประเวศ 870
622 นาย สมศักดิ์ บัวลอย คลองสามประเวศ 55
623 นาง พัชรา นกอยู่ คลองสามประเวศ 21
624 นาย จันทร์ธรัก มีแก้ว คลองสามประเวศ 123
625 นาย อธิป เขียวชอุ่ม คลองสามประเวศ 3
626 นาง พัชรี สอนง่าย คลองสามประเวศ 9
627 นางสาว วิวรรณ รัศมีหิรัญ คลองสามประเวศ 26
628 นาง นงคราญ ศรีมณี คลองสามประเวศ 153
629 นาง พรรณี น้อยวานิช คลองสามประเวศ 14
630 นางสาว ขวัญใจ น้อยอยู่ คลองสามประเวศ
631 นาย ธนชัย โหมดทิพย์ คลองสามประเวศ 3
632 นาย บุญเลิศ ปรางวัด คลองสามประเวศ
633 นาย อภัย ไผ่แก้ว คลองสามประเวศ 2/62
634 นางสาว นุชนาถ แตงหอม คลองสามประเวศ
635 นาย ประสาน ศรีสว่างสุข คลองสามประเวศ 9
636 นางสาว ฉวี ยางจ้าน คลองสามประเวศ 26
637 นาย สุธีร์ เรือนศรี คลองสามประเวศ 7
638 นาย บุญช่วย เชื่อเพราะ คลองสามประเวศ 2
639 นาง สุภาพร แจ่มจันทร์ คลองสามประเวศ
640 นาย เส่ง กิจเจริญโชติกุล คลองสามประเวศ 9/144
641 นาย วีระพันธุ์ ห่อสกุลสุวรรณ คลองสามประเวศ 38
642 นาย สายันต์ มะยม คลองสามประเวศ
643 นาง วรรณา มงคลนิยม คลองสามประเวศ 24
644 นาย บุญทา เวียงโอสถ คลองสามประเวศ
645 นาย ปาเมษ ลิ้มชูวงศ์ คลองสามประเวศ 3
646 นาง สุนิษา โรจนหัสดินทร์ คลองสามประเวศ 13
647 นาง ยุพา พรมงาม คลองสามประเวศ 4
648 นาย สมหมาย อาจเที่ยงธรรม คลองสามประเวศ 5
649 นาย ชรินทร์ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 1/1
650 นาง อัมพร มิมำพันธ์ คลองสามประเวศ
651 นาง มี โพธิ์ทอง คลองสามประเวศ 14
652 นางสาว จารุวรรณ มะณีดวง คลองสามประเวศ 3
653 นางสาว ปราณี พูนวิสิฐกุล คลองสามประเวศ 10
654 นาย วิรัส บุญจันทร์ คลองสามประเวศ 48
655 นาง พรทิพย์ น้ำสมบูรณ์ คลองสามประเวศ 9/124
656 นาย สืบศักดิ์ นาคสุข คลองสามประเวศ 1
657 นางสาว สมบูรณ์ จันสอ คลองสามประเวศ 9/90
658 นาย วินัย นาคสุข คลองสามประเวศ 2
659 นาง ธัญญลักษณ์ นาคสุข คลองสามประเวศ 3
660 นาย วัลลภ กฤษสมัย คลองสามประเวศ 66
661 นาง ฉวีวรรณ แตรชัย คลองสามประเวศ 2
662 นาย มนัส สมบูรณ์ คลองสามประเวศ
663 นาย ชนินทร์ ทองเก๋ง คลองสามประเวศ 119
664 นางสาว เพ็ญพรรณ พรสิริประภา คลองสามประเวศ 2/50
665 นาง ศศิธร หอมจันทร์ คลองสามประเวศ
666 นาย สำริด เม้ยนรทา คลองสามประเวศ 2
667 นาย สนุก นนลือชา คลองสามประเวศ
668 นางสาว เกษรอุบล ทวีอภิรดีทับทิม คลองสามประเวศ 6
669 นาง สุกัญญา สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 40
670 นางสาว ณัฐธิยา ศรีมุงคุณ คลองสามประเวศ
671 นาง อณิฐาน ท่าไม้สุข คลองสามประเวศ 9/66
672 นาง สัตกัญต์ ดวงมาลี คลองสามประเวศ 9/46
673 นาย จำรัส ธีระยุทธ คลองสามประเวศ 7
674 นาง สมใจ รัตนภานพ คลองสามประเวศ 18
675 นาง ทองทิพย์ สัตยนนท์ คลองสามประเวศ 70
676 นาง วีระกุล พูลสุข คลองสามประเวศ
677 นาย สมชาย ศรีสมพงษ์ คลองสามประเวศ 9/95
678 นาย สมพงษ์ ไม้จันทร์ คลองสามประเวศ 25
679 นาง พูนศรี ชื่นชม คลองสามประเวศ 28
680 นาย ถนอม ทองแจ่ม คลองสามประเวศ 54
681 นาย พนม นาสินสร้อย คลองสามประเวศ 2/7
682 นาย นันทวัฒน์ ธนภาคย์ไพศาล คลองสามประเวศ 9/100
683 นาย บุญช่วย ตั้งแก้วเดชชัย คลองสามประเวศ
684 นางสาว กาญลดา แซ่เลี่ยว คลองสามประเวศ 9/137
685 นาย บุญเหลือ อินทร์เพ็ญ คลองสามประเวศ
686 นางสาว สุมาลี มูลนาม คลองสามประเวศ
687 นาย มานิตย์ กล่อมจิตร คลองสามประเวศ 2/66
688 นาง กษิรา กล่อมจิตร คลองสามประเวศ 2/147
689 นาย จรัล อ๊อดวงษ์ คลองสามประเวศ 92
690 นางสาว ศิริลักษณ์ บัวจูม คลองสามประเวศ 2/161
691 นาย บัญชา ขาวนวล คลองสามประเวศ 9/43
692 นาง สาลินี กฤษมัย คลองสามประเวศ 24
693 นาย อนันต์ หวังชื่น คลองสามประเวศ 2
694 นางสาว พินิจ คำทอง คลองสามประเวศ 2/35
695 นาง ละออ โมกขำ คลองสามประเวศ 62
696 นาย หนุ่ม หวังชื่น คลองสามประเวศ 4
697 นาย ทองดี ผ่องใส คลองสามประเวศ 32
698 นาย จตุพร ศิริวาศน์ คลองสามประเวศ
699 นาง เพ็ญประภา ศิขรินทร์ คลองสามประเวศ 9/31
700 นาย บุญทิ้ง ทองประสูติ คลองสามประเวศ 14
701 นาง จำลอง เหล็กกล้า คลองสามประเวศ 62
702 นางสาว ปวริศา จันทร์อุ่น คลองสามประเวศ 12
703 นางสาว นกแก้ว ทับสิงห์ คลองสามประเวศ
704 นาย จำลอง เพียรดี คลองสามประเวศ
705 นาย สุรชัย สังคะโชติวงษ์ คลองสามประเวศ 3
706 นาง ดวงใจ ฤทธิชัย คลองสามประเวศ 44/4
707 นาง สมอน ศรีดาว คลองสามประเวศ 15
708 นาง วาสนา ตั้งแก้วเดชชัย คลองสามประเวศ
709 นาง นฤทัย อาจเที่ยงธรรม คลองสามประเวศ
710 นาง กมลวรรณ สีเหลือง คลองสามประเวศ
711 นาง สายชล แวมประชา คลองสามประเวศ 19
712 นาย รุ่งโรจน์ ศรีแย้ม คลองสามประเวศ 9/33
713 นาง สมบูรณ์ เชื้อละไม คลองสามประเวศ 2/38
714 นาย เย็น ปรางทอง คลองสามประเวศ
715 นาย สนิท แก้วหวังสกูล คลองสามประเวศ 9/105
716 นาง ชิด ยางจ้าน คลองสามประเวศ 24
717 นางสาว พิชิตา หมู่ผึ้ง คลองสามประเวศ 7
718 นาง พรรณพิลาศ รุ่งเรือง คลองสามประเวศ 5
719 นางสาว ลักขณา ฉิมมณี คลองสามประเวศ
720 นาย ประสิทธิ์ ถนอมเชียง คลองสามประเวศ 28
721 นาย สายฟ้า เรี่ยมสวรรค์ คลองสามประเวศ 12
722 นางสาว ทิพสุคนธ์ จงสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 12
723 นาย อดิศร เนื่องทรัพย์ คลองสามประเวศ 14
724 นางสาว พรทิพย์ วงษ์มาก คลองสามประเวศ 93
725 นาง ประยูร สิงห์ราชา คลองสามประเวศ 12
726 นาย วสันต์ ทองยุทธ คลองสามประเวศ 82
727 นางสาว ทัสยา สุขรัตน์ คลองสามประเวศ 9/128
728 นาย ปราโมทย์ ใจสุภาพ คลองสามประเวศ 73
729 นาง ปรีดา บุณยวรชาติ คลองสามประเวศ
730 นาง ปทุม ช้างชัย คลองสามประเวศ 88
731 นาย จำลอง สังข์ทองงาม คลองสามประเวศ 48
732 นาย สงัด โพธิ์อุดม คลองสามประเวศ 4
733 นาย สุธี จงเสรีโชค คลองสามประเวศ 9/156
734 นาง จำปา ผาสุข คลองสามประเวศ 19
735 นาย อุดมศักดิ์ ชาแจ้ง คลองสามประเวศ 34
736 นาย ทรงเดช สะพันธ์ คลองสามประเวศ 207/1
737 นาง สุณี เหมือนสวาท คลองสามประเวศ 2
738 นาง ละออง สโมสร คลองสามประเวศ 102
739 นาย ประสาร ตังติสานนท์ คลองสามประเวศ 9
740 นาย องอาจ เจริญวนันท์ คลองสามประเวศ 12
741 นาง ผ่องพรรณ ภัทโรดม คลองสามประเวศ 9/51
742 นางสาว พันชั่ง กาญจนพิมล คลองสามประเวศ 44
743 นาย สมศักดิ์ ประทานธนวงศ์ คลองสามประเวศ 12
744 นาง เอื้องไพร สังข์ทองงาม คลองสามประเวศ 52
745 นาย สมจิตร อาจเที่ยงธรรม คลองสามประเวศ 9
746 นาง ถนอมศรี นามมูลน้อย คลองสามประเวศ 52
747 นาง สงวน กฤษมัย คลองสามประเวศ 5
748 นาย สมใจ สมาทอง คลองสามประเวศ
749 นาย สุวรรณ์ จันทร์แสงสุก คลองสามประเวศ 5
750 นาย ดำรง สงวน คลองสามประเวศ 59
751 นางสาว พันธ์ทิพพา ทรายเพ็ชร คลองสามประเวศ 48
752 นาง สมหมาย อ่อนหวาน คลองสามประเวศ 57
753 นาง สุนันทา มณีมาศ คลองสามประเวศ 44
754 นาง บุษกร เลิศสาระ คลองสามประเวศ 1
755 นาง วรรณา ฟองเอม คลองสามประเวศ 44
756 นาย สมโภช ฟองเอม คลองสามประเวศ 19
757 นาง ส่งศรี จำเนียรสาท คลองสามประเวศ 14
758 นาง ทองเย็น ยุทธิยงค์ คลองสามประเวศ 24
759 นาย สุริยา จำเนียรสาท คลองสามประเวศ 20
760 นางสาว สุวรรณา ปิยะธนากร คลองสามประเวศ 3
761 นางสาว เบญจวรรณ ปิยะธนากร คลองสามประเวศ 5
762 นางสาว พรพิมล เดชสุนทร คลองสามประเวศ 45
763 นาย แสวง วิเลสูตร คลองสามประเวศ 1
764 นางสาว พรรณทิพา รื่นกลิ่น คลองสามประเวศ
765 นาย พีระ กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 14/2
766 นางสาว สุกัญญา นาคมณี คลองสามประเวศ 95
767 นาง อรัญญา บอขุนทด คลองสามประเวศ
768 นาง วาสนา สุคนธรส คลองสามประเวศ 61
769 นาย ประสิทธิ์ ธีรวงศธร คลองสามประเวศ 9/44
770 นางสาว พจมาณ จีระศักดิ์พิศาล คลองสามประเวศ 44
771 นาง บุญช่วย เนตตะสูตร์ คลองสามประเวศ 7
772 นางสาว วาราดา ประชากุลนันท์ คลองสามประเวศ 99
773 นาย วิชัย คลังคณาทรัพย์ คลองสามประเวศ 2
774 นางสาว บานเย็น อินาวัง คลองสามประเวศ 268
775 นาย กันดิสน์ กษิดิ์เดช คลองสามประเวศ
776 นางสาว กัญจนา ศรลัมพ์ คลองสามประเวศ 9/38
777 นางสาว สุนทรี อยู่พุ่ม คลองสามประเวศ
778 นาง เสริม กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 11
779 นาย สมศักดิ์ ธนสมบัติ คลองสามประเวศ 8
780 นางสาว อภิญญา วรพุทธิสานนท์ คลองสามประเวศ 5
781 นาย ธนกร วรภัทรหิรัญมาศ คลองสามประเวศ 9/17
782 นาง อรทัย แพงกล่อม คลองสามประเวศ
783 นาง รัชนีเพ็ญ แสนสิลา คลองสามประเวศ 1/1
784 นางสาว เกศินา สิงห์โต คลองสามประเวศ 2/80
785 นาง พรพิมล จันทร์แก้ว คลองสามประเวศ 43
786 นาย นพ บัวงาม คลองสามประเวศ 25
787 นาย จอม ผลมีทรัพย์ คลองสามประเวศ 4
788 นาง ประพาน จ้อยช้างเนียม คลองสามประเวศ
789 นางสาว ชานิดา พัดเพ็ง คลองสามประเวศ 65
790 นางสาว บุบผา จันทร์แสงสุก คลองสามประเวศ 60
791 นาย โสภา อุทาวงศ์ คลองสามประเวศ
792 นาย ทรงศักดิ์ นาคะวนิชเวชสิทธิ์ คลองสามประเวศ 2/79
793 นาง ดารารัตน์ ใหม่ยศ คลองสามประเวศ 2
794 นาง จรรยา ธัญรัตนกุล คลองสามประเวศ 29
795 นางสาว รุ่งศิริ บุญเกิด คลองสามประเวศ
796 นาง กฤษณา บุญญจันลานนท์ คลองสามประเวศ 9/115
797 นาง วิศาลักษณ์ ปิยกวินโรจน์ คลองสามประเวศ 2
798 นาย สมบัติ ลอประยูร คลองสามประเวศ
799 นาง สมคิด อาการ คลองสามประเวศ 14
800 นางสาว พิรญาณ์ ไหลประเดิมพันธ์ คลองสามประเวศ 104
801 นาง บุษกร ศรีเนตร คลองสามประเวศ 94
802 นาง สุวรรณ แสงประจักร์ คลองสามประเวศ 152
803 นาง กุหลาบทิพย์ บุญทับโถม คลองสามประเวศ 1
804 นาง ส้มจีน ศุขใจ คลองสามประเวศ 23
805 นาย ภูษิต สุขวัฒน์ คลองสามประเวศ 37
806 นาย กนิษฐ ศรีสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 9/157
807 นาง ฟ้อน เดชบุญ คลองสามประเวศ 9/1
808 นาย ไสว กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 47
809 นาย วุฒิชัย เปรมกมล คลองสามประเวศ 9/42
810 นาย สมพงษ์ สวัสดิ์นะที คลองสามประเวศ 76
811 นาง กันทิมา ไชยโสดา คลองสามประเวศ 9/45
812 นางสาว ปราณี ขาวผ่อง คลองสามประเวศ 93
813 นาง สายบัว แดงด้วง คลองสามประเวศ 18
814 นาย ไพศาล กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 7
815 นางสาว จำเนียน มณฑารัตน์ คลองสามประเวศ 7
816 นาย ประยุทธ์ หมู่ผึ้ง คลองสามประเวศ 11
817 นาย วิมล ชากะจะ คลองสามประเวศ 7
818 นาง ปัญชรัสมิ์ วิชญชัยสิทธิ์ คลองสามประเวศ 9/113
819 นาย จักราวุธ ตัณฑเสน คลองสามประเวศ 9/215
820 นาย กฤษฎา พลแสน คลองสามประเวศ 23
821 นางสาว อุบล แนวจำปา คลองสามประเวศ 9/111
822 นาง อัญชลิกา บริราช คลองสามประเวศ 378
823 นาง ดารณี สุขประเสริฐ คลองสามประเวศ
824 นาย เรือง จ้อยช้างเนียม คลองสามประเวศ 58
825 นาง ไปล่ ชาแจ้ง คลองสามประเวศ 58
826 นางสาว พึ่งนวล แก้วนวน คลองสามประเวศ 2/31
827 นาง เอมอร ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 1
828 นาย วราฤทธิ์ ภิรมอยู่ คลองสามประเวศ 2/70
829 นาย ชาญ แจ่มจันทร์ คลองสามประเวศ 11
830 นาย เอกชัย ชัชวาลย์ คลองสามประเวศ 9/189
831 นาง ยุวาพา ปิละใบ คลองสามประเวศ 1
832 นาย กนกพจน์ แดนงูเหลือม คลองสามประเวศ
833 นาย สมหวัง ชากะจะ คลองสามประเวศ 5
834 นาง ภัทรพร ชินทะวัน คลองสามประเวศ
835 นาย วินัย ศรีดาว คลองสามประเวศ 140
836 นาย สกล ฮิซามาซู คลองสามประเวศ 27
837 นาย วรพล พิมพ์ปภัสดา คลองสามประเวศ 1
838 นาย ธนนท์รัฐ นาคทั่ง คลองสามประเวศ 30
839 นาย จตุรงค์ ดุริยพันธุ์ คลองสามประเวศ 9/130
840 นาย ชัยยันต์ พันธุ์งาม คลองสามประเวศ 36
841 นาง บุญธรรม ดายาล คลองสามประเวศ
842 นาย ปริญญา พิรุณจิตร คลองสามประเวศ 9/153
843 นางสาว โสภิดา พุทธศิริ คลองสามประเวศ
844 นางสาว วรนุช อินทโลหิต คลองสามประเวศ 22
845 นาย สุนทร ธวัชวงศ์ชัย คลองสามประเวศ 9/65
846 นาย เยื้อน ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 6
847 นาง จำปี คชบาง คลองสามประเวศ
848 นางสาว แก้วใจ ภักดีรัตน์ คลองสามประเวศ 25
849 นาย ปรินทร กรวิรัตน์ คลองสามประเวศ
850 นาย ธวัชชัย เกตุเหล็ก คลองสามประเวศ 9/117
851 นาย ฉอ้อน โปร่งสันเทียะ คลองสามประเวศ 9/73
852 นาง จิราภรณ์ เก่งเดช คลองสามประเวศ 67
853 นาย ประพัฒน์ จินดาสถาพร คลองสามประเวศ 9/50
854 นาง ภิญชุนันท์ พรหมเรนทร์ คลองสามประเวศ
855 นาง ประทีป ภูริปัญญาภินันท์ คลองสามประเวศ
856 นาง อาลี บัวบาน คลองสามประเวศ 10
857 นาง ปิยา ศิลาวรรณา คลองสามประเวศ 2/162
858 นาย สุริยัณห์ อินราชา คลองสามประเวศ
859 นางสาว นาตยา ชูชื่น คลองสามประเวศ
860 นางสาว ไพเราะ ทองเปล่ง คลองสามประเวศ
861 นาย บุญช่วย พานเงิน คลองสามประเวศ
862 นาย วิชิต ถมมา คลองสามประเวศ 2/151
863 นางสาว ปราณี แตงหอม คลองสามประเวศ
864 นาย บุญลือ เสนามนตรี คลองสามประเวศ 9/216
865 นางสาว วรรณี ช้างชัย คลองสามประเวศ
866 นาย เอกราช นกอยู่ คลองสามประเวศ
867 นางสาว เนตร์ดาว ภู่สมอินทร์ คลองสามประเวศ
868 นาย พีร์นิธิ คิดดี คลองสามประเวศ
869 นาย บุญไทย แช่มเชื้อ ลำปลาทิว 928
870 นาง เฉลียว แก้วชิงดวง ลำปลาทิว 8
871 นาย เริงชัย อินประเสริฐ ลำปลาทิว 1022
872 นาย วิสาหะ ภู่กลิ่น ลำปลาทิว -
873 นาย สุวรรณ พิกุลทอง ลำปลาทิว 460
874 นาง อุษณีย์ ตั้งสุวงศ์ไท ลำปลาทิว 9/2
875 นาง มลทิพย์ บัวพุ่ม ลำปลาทิว 31
876 นาย ปริญญา บัวพุ่ม ลำปลาทิว 29
877 นางสาว วิไล คชาชาญ ลำปลาทิว 18
878 นาง อชิมา ตาละ ลำปลาทิว 16
879 นาง สมพร สุขอร่าม ลำปลาทิว 13
880 นาง บุญเลี้ยง ดิษาภิรมย์ ลำปลาทิว 19
881 นาย สุนทร อยู่พิทักษ์ ลำปลาทิว 10
882 นาย สันติชัย สุดตานี ลำปลาทิว
883 นาย สรรค์พงศ์ มณีโคตร ลำปลาทิว 190
884 นาง กันตินันท์ ณ อุบล ลำปลาทิว 32
885 ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ ดิทธิสุพรรัตน์ ลำปลาทิว 3
886 นาย เจิ่ง ด้วงกลัด ลำปลาทิว 52
887 นาย ชูเกียรติ กลิ่นหอม ลำปลาทิว 315
888 นางสาว เนาวรัตน์ กลิ่มหอม ลำปลาทิว 311/1
889 นางสาว ชุลีพร กลิ่นหอม ลำปลาทิว 311
890 นางสาว อุษณีย์ วงศ์จันทร์ ลำปลาทิว 2
891 นาง สรวงพร หนูหอม ลำปลาทิว 156
892 นาง อมรา ประเสริฐศรี ลำปลาทิว 19
893 นางสาว ณัฏฐ์ชนิตา อ่อนน้อมดี ลำปลาทิว
894 นางสาว บุญศรี อินเปลี่ยน ลำปลาทิว 9
895 นาย ทองสุข วิเศษจำ ลำปลาทิว 13
896 นาง สราลักษณ์ ทองยิ่ง ลำปลาทิว 249
897 นาง สมัย บุญเดช ลำปลาทิว
898 นาย มานะ แก้วผูกนาค ลำปลาทิว 1048
899 นาย สมพงษ์ เชาว์ดี ลำปลาทิว 38/9
900 นาง วรรณิสา เชาว์ดี ลำปลาทิว 18
901 นาย ปราโมทย์ สวนมาลา ลำปลาทิว 325
902 นางสาว จงดี กันเกตุ ลำปลาทิว 7
903 นาย บรรจง งามขำ ลำปลาทิว
904 นาย สุบิน บำรุงกูล ลำปลาทิว 39
905 นาย สมพร กุลนาค ลำปลาทิว 40
906 นาย สาคร กุลนาค ลำปลาทิว 5
907 นางสาว ทิพภาพร เผือกน้อย ลำปลาทิว
908 นางสาว ปารมี คำสอน ลำปลาทิว
909 นาย ไชยวัฒน์ ศรีชัย ลำปลาทิว
910 นางสาว แสงเดือน นกไธสง ลำปลาทิว
911 นาย ทินกร มีแก้ว ลำปลาทิว
912 นาง กัณหา สาละผล ลำปลาทิว
913 นาย จำปี ด่านกำจัด ลำปลาทิว
914 นางสาว พิราวรรณ เรืองฤทธิ์ ลำปลาทิว 38
915 นาย น้อม พูลผล ลำปลาทิว 142
916 นาย สุรีย์ สุทธิมงคล ลำปลาทิว
917 นาย เผย ต่างประเทศ ลำปลาทิว 9
918 นาย เกื้อ ทิพย์อักษร ลำปลาทิว 11
919 นาง ถวิล เดชจินดา ลำปลาทิว 343
920 นาย วิเชียร พานเงิน ลำปลาทิว 7
921 นางสาว ภิณญาพัชญ์ ป้อมดี ลำปลาทิว 11/2
922 นาง สิริกร พุทธิสาร ลำปลาทิว 14
923 นาย ลำดวน ปานสมัย ลำปลาทิว 23
924 นาย ชัยยศ นาคสุข ลำปลาทิว 78
925 นาย วน รัตนโสภณ ลำปลาทิว 345
926 นาย กิจติศักดิ์ เหลืองอ่อน ลำปลาทิว 5/2
927 นาย อานนท์ วันแจ ลำปลาทิว 5/6
928 นางสาว วรัญญา บูรณภักดี ลำปลาทิว 5/34
929 นาย พะเยาว์ สิงพึงราบ ลำปลาทิว 5/21
930 นางสาว นันทพร แสงอุไร ลำปลาทิว 5/25
931 นางสาว ญาดา อรรถาภิรักษ์ ลำปลาทิว 99/330
932 นาง วารุณี งามขำ ลำปลาทิว 99/68
933 นาย ทวีป เอี่ยมเย็น ลำปลาทิว 283
934 นาย เพ็ชรา พรมเกิด ลำปลาทิว
935 นาย ฐิติวัชร์ ธัญพัฒน์โภคิน ลำปลาทิว 2
936 นาย สอาด จันทร์ศิริ ลำปลาทิว 237/2
937 นาง จินดา เกษตรกิจ ลำปลาทิว
938 นาย ธาดา สุวรรณวิภัช ลำปลาทิว 233
939 นาย รัตนชัย คีรีจุติ ลำปลาทิว 100/25
940 นาย ณรงค์ จิตบรรจงกิจ ลำปลาทิว 343
941 นาง วาสนา หลักคงคา ลำปลาทิว 100/585
942 นางสาว สุพิศ คูณทวี ลำปลาทิว 238/5
943 นาง สุรีพร ภู่พลับ ลำปลาทิว 13
944 นาย ขวัญชัย นาคบัณฑิตย์ ลำปลาทิว 100/493
945 นาย จีระศักดิ์ หงษ์แปด ลำปลาทิว 212
946 นาย โสม ชากะจะ ลำปลาทิว 8
947 นาย สุนทร การินทร์ ลำปลาทิว 52
948 นาง แสงอรุณ พลบัว ลำปลาทิว 65
949 นาย ชวลิต วัดเขียว ลำปลาทิว 84/5
950 นาง จันตรา อินประเสริฐ ลำปลาทิว 19/8
951 นาย นาวิล เอี่ยมเย็น ลำปลาทิว 279
952 นาย สมควร รุ่งโรจน์ ลำปลาทิว 19/1
953 นาย พยุง นกเอี่ยม ลำปลาทิว 19
954 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินประเสริฐ ลำปลาทิว 19/9
955 นาย สุรสีห์ สุขสมบูรณ์ ลำปลาทิว 13
956 นาง ประพีร์ มหิวรรณ ลำปลาทิว 108
957 นาง ลำใย คุณชน ลำปลาทิว
958 นาย ฐานันดร กิตติรุ่งทรัพย์ ลำปลาทิว 7
959 นาง ศศิลักษณ์ เนตตาสาร ลำปลาทิว 134
960 นาง นาง สุขสำราญ ลำปลาทิว 22
961 นาย สว่าง จันทร์ประเสริฐ ลำปลาทิว 6
962 นาย เผด็จ เสือแก้วน้อย ลำปลาทิว 35
963 นางสาว พรใจ ทองมี ลำปลาทิว 15
964 นาง สวาท พลีชมภู ลำปลาทิว 16
965 นาย ยุทธนา ดวงจันทร์ ลำปลาทิว 20/3
966 นางสาว ณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเกื้อกูล ลำปลาทิว 63
967 นาย สุเทพ เฮงภู่เจริญ ลำปลาทิว 140
968 นาย สมาน มะลิหอม ลำปลาทิว 7
969 นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงนิล ลำปลาทิว 5
970 นาง สมนึก กาศขุนทด ลำปลาทิว 18
971 นาย สมเกียรติ คงศิลป์ ลำปลาทิว
972 นางสาว จำเนียร พารอด ลำปลาทิว
973 นาย อ้วน แสงดิษฐ ลำปลาทิว
974 นาย ศุภอัฑฒ์ จัติกุล ลำปลาทิว 64
975 นาง บุญชู วงสุพรรณ ลำปลาทิว
976 นาย ออด นวลไทย ลำปลาทิว
977 นาย ศิระ ยะก๊บ ลำปลาทิว
978 นางสาว ประพันธ์ อ่ำน้อย ลำปลาทิว 130
979 นาย สุริยา บุญเจริญ ลำปลาทิว 125/39
980 นาย สว่าง มูลท้วม ลำปลาทิว 1/3
981 นาย นพดล เผือกน้อย ลำปลาทิว 186
982 นางสาว นงลักษณ์ ลีระกุล ลำปลาทิว 5/16
983 นาง สมใจ หอมกลบ ลำปลาทิว
984 นางสาว อรุณรัตน์ ศึกษากิจ ลำปลาทิว
985 นางสาว ธัญทิพย์ อธิธัญธีรธรณ์ ลำปลาทิว
986 นาย ไชยยศ เลียบสวัสดิ์ ลำปลาทิว 388
987 นาย วิชาญ มุสิแดง ลำปลาทิว 5/31
988 นาย สมศักดิ์ โสมสูงเนิน ลำปลาทิว 100/536
989 นาง สาธิยา ศรีการุนย์ ลำปลาทิว 5/7
990 นาย ธนรัชต์ บุญ-หลง ลำปลาทิว 140
991 นาย กำพล วงศ์วิศว์ ลำปลาทิว 5/26
992 นางสาว อรดี รัชนีย์ ลำปลาทิว 5/8
993 นาง จำลอง ภู่นุชสาริกา ลำปลาทิว 2
994 นาง วิภาดา จำเริญสุข ลำปลาทิว
995 นาย ประจักร์ เต็งสุวรรณ ลำปลาทิว
996 นาย สมศักดิ์ เฮงภู่เจริญ ลำปลาทิว 138
997 นาง ทองสุข อินทร์เปลี่ยน ลำปลาทิว 4
998 นาย ชานนท์ แสวเช้า ลำปลาทิว 6
999 นางสาว พิมพ์ชนก ลาวัณย์ลักษณ์ ลำปลาทิว 4/1
1000 นางสาว วราภรณ์ วะการิน ลำปลาทิว 10
1001 นาย สุเทพ สวนมาลา ลำปลาทิว
1002 นาง เรียง นิ่มแสง ลำปลาทิว 40
1003 นาง อัมรา จาติกานนท์ ลำปลาทิว 3
1004 นาย บรรจง นาคขำ ลำปลาทิว 30
1005 นาย สมศักดิ์ นาคสุก ลำปลาทิว 16
1006 นาย ชนก ตาทิคุณ ลำปลาทิว 58
1007 นาง ยุพเรส สากลแม้น ลำปลาทิว
1008 นางสาว อัมพร ภู่พันธ์ ลำปลาทิว 52
1009 นาง วิลาวัณย์ ธงเงิน ลำปลาทิว 49
1010 นาย กรณ์ วจิตานนท์ ลำปลาทิว 12
1011 นางสาว นิตยา ช้างชัย ลำปลาทิว 33
1012 นาย โถม ช้างชัย ลำปลาทิว 19
1013 นาย สุพจน์ คำเวียง ลำปลาทิว 82
1014 นางสาว นงนุช แนบเนื้อ ลำปลาทิว 15
1015 นาย เพชรสุพรรณ วรรณพึก ลำปลาทิว 99/21
1016 นาง ภัทรภรณ์ วงศ์สามารถ ลำปลาทิว 1
1017 นาง ปราณีต ศรีทอง ลำปลาทิว 1
1018 นาย สันติ เปี่ยมทรัพย์ ลำปลาทิว 99/28
1019 นาย บรรจง บุญขาว ลำปลาทิว 99/27
1020 นาย เกรียงศักดิ์ ม่วงงาม ลำปลาทิว 99/30
1021 นางสาว มยุรี ยันตะพานิช ลำปลาทิว 89/138
1022 นาย วิรัช กฤษบุญชู ลำปลาทิว 9
1023 นาย สืบ ด้วงใหญ่ ลำปลาทิว 99/16
1024 นาย สำราญ อภัยภักดิ์ ลำปลาทิว 99/17
1025 นางสาว คนึงนิต จีนศาสตร์ ลำปลาทิว 89/61
1026 นางสาว สุนารีย์ ดีมาก ลำปลาทิว 4/3
1027 นาย ปรีชา บุรีมาตร์ ลำปลาทิว 99/22
1028 นาง อมรศิริ คาเบรียล ลำปลาทิว 89/32
1029 นาย อุดมเดช สารมนู ลำปลาทิว
1030 นางสาว วรารัตน์ ทองรัตนรักษา ลำปลาทิว 89/33
1031 นาย โฆษิต ช่วงฉ่ำ ลำปลาทิว 26/3
1032 นางสาว จารุวรรณ ชวนแพ ลำปลาทิว
1033 นาง นงนภัส ตรีบดินทร์ ลำปลาทิว 89/128
1034 นาง เนียน ศรีจาด ลำปลาทิว 18
1035 นางสาว อรัญญา อุทิศ ลำปลาทิว 89/136
1036 นาย ทวิตร์ ภูสีสม ลำปลาทิว 99
1037 นางสาว อัจฉราวดี อุทิศ ลำปลาทิว 89/137
1038 นางสาว สุเมตตา มหานาม ลำปลาทิว 99/37
1039 นาง คำพอง จงไพศาล ลำปลาทิว
1040 นางสาว มณฑา นิ่มแสง ลำปลาทิว
1041 นาง ปภาวี เอี่ยมวิจิตร ลำปลาทิว 89/116
1042 นาย ชลอ สุขเกษม ลำปลาทิว 104
1043 นาย สำรวย หงวนเสงี่ยม ลำปลาทิว 89/152
1044 นางสาว สวาท มากพูนผล ลำปลาทิว 94
1045 นาง นิภา คำเวียง ลำปลาทิว 74
1046 นาง บุญนำ วิหคเหิร ลำปลาทิว 434
1047 นาง ส้มป่อย วันเจียม ลำปลาทิว 66
1048 นาย จักรพันธ์ รัตนเมธาโกศล ลำปลาทิว 69
1049 นาย ยงยุทธ ดารุนิกร ลำปลาทิว 56
1050 นาง บุญรัก นิติสาขา ลำปลาทิว 39
1051 นาย สุริยันต์ จำปาจวบ ลำปลาทิว 4
1052 นาง ประทุม มุระดา ลำปลาทิว 36
1053 นาง ทัศนีย์วรรณ วงศ์สามารถ ลำปลาทิว 3
1054 นาย ประเชิญ ทิมทอง ลำปลาทิว 55
1055 นาย ธนากร สังข์ทองงาม ลำปลาทิว 8
1056 นาย ประสิทธิ์ โพธิ์ทอง ลำปลาทิว 43
1057 นาย ธนะปุรเชษฐ์ สายสมบัติ ลำปลาทิว 89/163
1058 นางสาว บุญยืน ช้างเจริญ ลำปลาทิว 10
1059 นาง ทองสุข ปั้นศร ลำปลาทิว 16
1060 นาย นพดล งามขำ ลำปลาทิว 89/51
1061 นาย ประสิทธิ์ สุดตานี ลำปลาทิว
1062 นางสาว ทัศยาภรณ์ จำปาจวบ ลำปลาทิว 42
1063 นาย สิรภพ พูลผล ลำปลาทิว 9
1064 นาย สวยสด ปานนนท์ ลำปลาทิว
1065 นาง บุญส่ง สุดยอด ลำปลาทิว
1066 นาง สำราญ วิมล ลำปลาทิว
1067 นาง ณัฐญาวดี โสตะพา ลำปลาทิว 99/19
1068 นาง อรนุช สี่สาย ลำปลาทิว 9
1069 นาย วันชัย สมปาง ลำปลาทิว
1070 นางสาว นิตย์ตา กิ่งกุลทา ลำปลาทิว
1071 นาง ประนอม คุ้มพุ่ม ลำปลาทิว 89/111
1072 นางสาว สร้อยสุวรรณ งามสม ลำปลาทิว
1073 นางสาว พิมพ์ใจ กองทอง ลำปลาทิว
1074 นางสาว ละออ อุนอ่อน ลำปลาทิว 4
1075 นาย เฉลิมศักดิ์ จะพันธุ์ ลำปลาทิว 158
1076 นาง สำอาง เชิดชูเกียรติไพศาล ลำปลาทิว 9
1077 นางสาว สมจิตต์ บังเกิดผล ลำปลาทิว
1078 นางสาว ละเอียด พรายงาม ลำปลาทิว
1079 นาง เปร่ง สุขเกษม ลำปลาทิว 172
1080 นาง สิริรักษ์ ช่องโก้ ลำปลาทิว 33
1081 นาง นงลักษณ์ ชัยวัง ลำปลาทิว 39/3
1082 นางสาว หนึ่ง ตริตรอง ลำปลาทิว 82/3
1083 นางสาว สุธนี นิ่มแสง ลำปลาทิว
1084 นาย สิทธิชัย อ้นสุขประเสริฐ ลำปลาทิว
1085 นาย ธนวัฒน์ เดชศักดา ลำปลาทิว 40
1086 นาย ธนพจณ์ เลิศไกร ลำปลาทิว 2/2
1087 นาย ถาวร ทั่งสุข ลำปลาทิว 1
1088 นาย สมาน นามศักดิ์ ลำปลาทิว 77
1089 นาง ลำปาง รัตนวิสัย ลำปลาทิว
1090 นาง เบญญารัตน์ โตอุส่าห์ ลำปลาทิว 28
1091 นางสาว ประคอง รัตนพันธุ์ ลำปลาทิว
1092 นาย กรวิก แสงทอง ลำปลาทิว
1093 นาง วิภา ศิริผึ้ง ลำปลาทิว 14
1094 นาย ธนาธร พลายงาม ลำปลาทิว
1095 นาย สมหวัง พุฒจีบ ลำปลาทิว
1096 นางสาว สุกัณยา ชูช่วย ลำปลาทิว 43
1097 นาง จรรยา คุ้มภัยพาล ลำปลาทิว 66/27
1098 นาย สมบัติ พุฒจีบ ลำปลาทิว
1099 นาย สมบัติ ฟักหอม ลำปลาทิว
1100 นางสาว อรอุมา ปรีชามาตย์ ลำปลาทิว
1101 นางสาว รุ่งอรุณ ฟักหอม ลำปลาทิว
1102 นาย โสภณ หลำผาสุข ลำปลาทิว
1103 นาย พงษ์พัฒน์ พิมโยธา ลำปลาทิว
1104 นาย คำพันธ์ จำปาจวบ ลำปลาทิว 38
1105 นาง บัวแลง สมใจรัก ลำปลาทิว
1106 นาย นเรศ เล็กมี ลำปลาทิว
1107 นาย สอน สืบเชื้อ ลำปลาทิว 20
1108 นาย จเร พ่วงแผน ลำปลาทิว
1109 นาง บัวพัน จำปาจวบ ลำปลาทิว 50
1110 นาย สุข เพ็ชรน้อย ลำปลาทิว 27/4
1111 นาย ชาญวิทย์ วงศรีทา ลำปลาทิว
1112 นางสาว ปัทมา ศรีเผือก ลำปลาทิว
1113 นาง ฉวีวรรณ ศรีคำ ลำปลาทิว 42
1114 นาง ราตรี รัตนวงศ์ ลำปลาทิว 70
1115 นาย มณเฑียร โบราณ ลำปลาทิว
1116 นาย มานะ สุขเกษม ลำปลาทิว
1117 นาย สมพงษ์ โพธ์ทอง ลำปลาทิว 41
1118 นางสาว ใส สายจูง ลำปลาทิว
1119 นางสาว สุกันยา เผือกน้อย ลำปลาทิว
1120 นาง สำเนียง ไชยดำ ลำปลาทิว
1121 นาย ประไพ โพธิ์ทอง ลำปลาทิว 33
1122 นางสาว วาสนา เกตุแก้ว ลำปลาทิว 25
1123 นาย สมควร อ้นสุขประเสริฐ ลำปลาทิว 4
1124 นาย สุพจน์ โพธิ์ทอง ลำปลาทิว 35
1125 นาย ณรงค์ ภู่พลับ ลำปลาทิว 64
1126 นาง ละมัย กองแม่ ลำปลาทิว 43
1127 นาย พิเนต วิชาเฟื่อง ลำปลาทิว 938
1128 นาง สังเวียน สมปาง ลำปลาทิว 42
1129 นาย สมโภช อินทร์วร ลำปลาทิว
1130 นาย กิตติกร คำหวาน ลำปลาทิว 26
1131 นางสาว กรรณิการ์ จ๋อยทอง ลำปลาทิว
1132 นาย กันตินันท์ สิทธิเศรษฐ์กุล ลำปลาทิว 100/586
1133 นาย ประสิทธิ์ ขวัญใจ ลำปลาทิว
1134 นางสาว สุดา แพร่งสุวรรณ์ ลำปลาทิว 107
1135 นาง สงวน อมรปาน ลำปลาทิว 310
1136 นาง สำราญ ศรีนอคำ ลำปลาทิว 25
1137 นาง บุบผา เอ้นแคน ลำปลาทิว
1138 นางสาว ประภา ละชั่ว ลำปลาทิว
1139 นาย สมพงษ์ นามประกอบ ลำปลาทิว
1140 นาย ทองสุข บุญตะวัน ลำปลาทิว
1141 นาย สิทธิโชค แก้วสุโข ลำปลาทิว
1142 นาง อุไลย์ ศรีสมพร ลำปลาทิว
1143 นางสาว นุการ ธะนะรักษ์ ลำปลาทิว
1144 นาย วิจิตร เรืองรัมย์ ลำปลาทิว
1145 นาย สมพงษ์ ภักตรผ่อง ลำปลาทิว 27
1146 นาย นพดล เพิ่มสา ลำปลาทิว
1147 นาย อำพร สามบุญเที่ยง ลำปลาทิว
1148 นาง จันที ไชยพล ลำปลาทิว
1149 นาย พุทธ อ่อนสีหา ลำปลาทิว
1150 นางสาว กฤษณาวงษ์ กล้าหาญ ลำปลาทิว
1151 นาง หนูแดง โคตะนนท์ ลำปลาทิว
1152 นาย ฉัตรชัย ประดิษฐ์ดี ลำปลาทิว 66
1153 นาย ฐิติภูมิ เพ๊งพูน ลำปลาทิว
1154 นาย ประเสริฐ อยู่ยืน ลำปลาทิว 4
1155 นาย สมศักดิ์ ทองสุทธิ ลำปลาทิว
1156 นาย สันทนา ทองบุญส่ง ลำปลาทิว 9
1157 นาย คำสิงห์ แสงศรี ลำปลาทิว
1158 นาย สมเดช ขาวงาม ลำปลาทิว 100/109
1159 นางสาว สมหมาย เหลาทอง ลำปลาทิว
1160 นาง เกษร ไชยราช ลำปลาทิว
1161 นาง สุนทร ตาใย ลำปลาทิว
1162 นาง จินตนา ชัยดิลกลาภ ลำปลาทิว 2
1163 นาง บรรจบ แก้ววิลัย ลำปลาทิว
1164 นาย ประเสริฐ บุญเลิศ ลำปลาทิว
1165 นาย สวาท บุญทา ลำปลาทิว 100/14
1166 นางสาว สถาพร เรือนดี ลำปลาทิว 18
1167 นางสาว ละมาย เทียนเจริญ ลำปลาทิว
1168 นางสาว วัชราภรณ์ เสนีชัย ลำปลาทิว 25
1169 ส.ต. ปรีชา คำเพ็ชร์ ลำปลาทิว 78
1170 นาย วินัย ปูสาเดช ลำปลาทิว
1171 นาง ทัศนีย์ ศิริพิศ ลำปลาทิว 100/25
1172 นาง ลัดดา เฟื่องฟู ลำปลาทิว 91/74
1173 นางสาว ลำดวน ทระคำหาร ลำปลาทิว
1174 นาง จันทร พลกันยา ลำปลาทิว 56
1175 นาย ประภาส ศรีสร้อยพร้าว ลำปลาทิว
1176 นาง ลำจวน ฉิมสุข ลำปลาทิว 43
1177 นาง มาลี กุหลาบ ลำปลาทิว 54
1178 นางสาว โสรญา สดภิบาล ลำปลาทิว 5
1179 นาย ยุทธนา มะแป้น ลำปลาทิว
1180 นาง ปรียา บุญพวง ลำปลาทิว
1181 นาง ประดับ มาเหลน ลำปลาทิว 8
1182 นาย โสภณ ละชั่ว ลำปลาทิว
1183 นาย มนัส สังเกตุการณ์ ลำปลาทิว
1184 นาย ภัทรพล พานอุ่น ลำปลาทิว
1185 นาย สำเภา นพเก้า ลำปลาทิว 50
1186 นาง เตือนใจ มาสิงห์ ลำปลาทิว 41
1187 นาย ชัน นุชสำอาง ลำปลาทิว
1188 นาย สมศักดิ์ แซ่ควัง ลำปลาทิว 11/2
1189 นาย ยืนยง สุขใจ ลำปลาทิว
1190 นาย ประยงค์ ชำนาญ ลำปลาทิว 48
1191 นางสาว กอบแก้ว แก่นทอง ลำปลาทิว 14
1192 นางสาว ยมรัตน์ แดงสกุล ลำปลาทิว
1193 นาย สุภชัย ศรีพรหม ลำปลาทิว 60
1194 นาย เพียร จันทาคีรี ลำปลาทิว
1195 นาย วิทยา ดวงศาลา ลำปลาทิว
1196 นาง ศศิพรรณ บุญฤทธิ์ ลำปลาทิว 100/47
1197 นาย สมจิต ล่วงเขต ลำปลาทิว
1198 นางสาว จุฑาพร ช่วยตั้ง ลำปลาทิว 80/1
1199 นาง สิน วลาสินธุ์ ลำปลาทิว 19
1200 นาย ประทีป วันศุกร์ ลำปลาทิว
1201 พลฯ วินัย พึ่งแพ ลำปลาทิว 334
1202 นาย ชัชวัฏ ธรรมาภิวันท์ ลำปลาทิว
1203 นาย ชาญชัย เพียรักษา ลำปลาทิว
1204 นาย อุทาล ปุยอรุณ ลำปลาทิว 21
1205 นาย สมพร สุ่มงาม ลำปลาทิว
1206 นางสาว จิราภรณ์ ด้วงกลัด ลำปลาทิว 50
1207 นาย ชลอ แจ่มใส ลำปลาทิว
1208 นาย ยุทธนา ฮวดวิจิตร ลำปลาทิว 9/4
1209 นาง รัจนาพร วรรณลอด ลำปลาทิว
1210 นาง ขนิษฐา ม่วงประเสริฐ ลำปลาทิว 2
1211 นาย สมโภชน์ ศิริยุทธ์ ลำปลาทิว
1212 นาง กมลรัตน์ กุลภักดิ์ ลำปลาทิว
1213 นาย ประสาท เสือจุ้ย ลำปลาทิว 10
1214 นางสาว ดาระณี เรณูชาติ ลำปลาทิว 4
1215 นาย สมหมาย พูลสุวรรณ ลำปลาทิว 546
1216 นาง พฤกษชาติ พุฒซ้อน ลำปลาทิว
1217 นาย วิชา พิมพ์สระ ลำปลาทิว
1218 นาง สำลี ผาเทศ ลำปลาทิว
1219 นาย ทองสุข มั่นเหมาะ ลำปลาทิว 3
1220 นางสาว นิศาลักษณ์ เดชศิริ ลำปลาทิว 68
1221 นาย ไพโรจน์ ศรีหะ ลำปลาทิว
1222 นาย วิเชียร กุระ ลำปลาทิว 542
1223 นางสาว บุญคอง กองแสง ลำปลาทิว
1224 นางสาว สุรีย์พร ทันนิเทศ ลำปลาทิว 1026
1225 นาย ประมวล จุลศรี ลำปลาทิว
1226 นางสาว ชลลภัส เทียนภาสกร ลำปลาทิว 76
1227 นาย สุรชัย ปทุมมา ลำปลาทิว
1228 นาย เสรี โพธิ์ทองคำ ลำปลาทิว 72/1
1229 นาย วันรัก พุ่มเทศ ลำปลาทิว
1230 นาง ลัดดาวัลย์ นิลหล้า ลำปลาทิว
1231 นาย เกรียง กรานสกุล ลำปลาทิว 142
1232 นางสาว ขวัญพะเยาว์ โฮ้ไพล ลำปลาทิว
1233 นางสาว วิภารัตน์ ยอดแก้ว ลำปลาทิว 65/2
1234 นาย พุ่ม ชื่นเจริญ ลำปลาทิว 1056
1235 นาง หนูเตียง ทำแกว ลำปลาทิว
1236 นาย ทองพูน ใจผ่อง ลำปลาทิว 100/161
1237 นาง อาพร ทรัพย์สมาน ลำปลาทิว
1238 นาง รัตนา วิบูลกุล ลำปลาทิว 189
1239 นางสาว วิยะดา ยอดแก้ว ลำปลาทิว 65/5
1240 นาง ทองมี นามนัย ลำปลาทิว
1241 นาง สายหยุด สุนทรรัตน์ ลำปลาทิว 100/163
1242 นาย น้ำตาล คงทา ลำปลาทิว 224/1
1243 นาง สมจิตร ชินบุตร ลำปลาทิว 46
1244 นาย นรินทร์ สาคร ลำปลาทิว 510
1245 นาย ปฏิวัติ พลเยี่ยม ลำปลาทิว 100/36
1246 นางสาว อรทัย อ่ำศรี ลำปลาทิว
1247 นาง ปาริชาต พลับสกุล ลำปลาทิว 1
1248 นาง ปรานีย์ สุวรรณคง ลำปลาทิว
1249 นาย นิวัฒน์ อัสโย ลำปลาทิว
1250 นางสาว นฤมล อินทร์ฉาย ลำปลาทิว 91/28
1251 นาย เสนีย์ คราประยูร ลำปลาทิว 502
1252 นาง วรรณา ปานทอง ลำปลาทิว 154
1253 นาง วาสนา นาที ลำปลาทิว 11/1
1254 นาย วีรศักดิ์ เทียนทองดี ลำปลาทิว 66/7
1255 นาง สำเนียง ภู่พลับ ลำปลาทิว 29
1256 นาย ธีรภัทร์ แสงน้อย ลำปลาทิว 46
1257 นาง สำเร็จ ปลดรัมย์ ลำปลาทิว
1258 นาย ธนกร เฉลิมแสน ลำปลาทิว 44
1259 นาย จำเริญ กรานสกุล ลำปลาทิว 198
1260 นางสาว กฤษณา อินทร์ฉาย ลำปลาทิว 91/38
1261 นาย กิตติชัย ศุภกาญจนะ ลำปลาทิว 3
1262 นางสาว จำเนียร ยอดแก้ว ลำปลาทิว 65/4
1263 นางสาว วาสนา สารผล ลำปลาทิว 62
1264 นาง ประเสริฐ นาคสุก ลำปลาทิว 2
1265 นาย สมบูรณ์ มานะศรี ลำปลาทิว 334
1266 นางสาว เจียง วันนา ลำปลาทิว
1267 นาง บุญเรือน จะพันธุ์ ลำปลาทิว 162
1268 นาย สมหวัง ยิ้มยนต์ ลำปลาทิว 104
1269 นางสาว สมร เถื่อนชำนาญ ลำปลาทิว
1270 นางสาว ชูศรี เอี่ยวลับ ลำปลาทิว
1271 นาง อารียา อุตเทศ ลำปลาทิว
1272 นาย ศุภวัตร์ เปิ้นมั่นคง ลำปลาทิว 1070
1273 นาย ปรีชา ไหลหลั่ง ลำปลาทิว 251
1274 นาง ภัสสร กล้าหาญ ลำปลาทิว 106/1
1275 นาย อภิรักษ์ แสงหิรัญ ลำปลาทิว 28
1276 นางสาว สุนิษา บุญทั่ง ลำปลาทิว
1277 นาง นิ่ม จำเริญ ลำปลาทิว 135
1278 นางสาว ภคพร พิมโคดร ลำปลาทิว
1279 นาง สมใจ ทองดอนน้อย ลำปลาทิว 91/29
1280 นาย ศรี บุญเฟรือง ลำปลาทิว
1281 นาย สุนันท์ จำปาจวบ ลำปลาทิว 28
1282 นางสาว สุภาวดี โฉมงาม ลำปลาทิว
1283 นางสาว ระเบียบ แซ่ล้อ ลำปลาทิว 254
1284 นางสาว รุ่งลาวัลย์ พรมดี ลำปลาทิว
1285 นาย สุทิน จำเริญ ลำปลาทิว 135/1
1286 นางสาว สุดใจ ศรีประดิษฐ์ ลำปลาทิว 102
1287 นาย เอนก หาทรัพย์ ลำปลาทิว
1288 นางสาว กัลยา พิชัดชัยวัฒนกุล ลำปลาทิว 100/46
1289 นาย สมหมาย เก้ามณีโชติ ลำปลาทิว 100/51
1290 นาย สิน วงษ์กาฬสินธุ์ ลำปลาทิว
1291 นาย ภานุวัฒน์ พลเจริญ ลำปลาทิว
1292 นาง ละมัย เผ่าภู่ ลำปลาทิว 272
1293 นาย สำภาชษ์ ช้างเจริญ ลำปลาทิว
1294 นาย คนึง ลาดเสมอ ลำปลาทิว 102/14
1295 นาย สอาด เกิดเกตุ ลำปลาทิว 100/50
1296 นางสาว นภาพร ธรรมมา ลำปลาทิว 100/68
1297 นาย อดุลย์ สีกอง ลำปลาทิว
1298 นาง รุ่งธนิษฐา ศรศักดา ลำปลาทิว 624
1299 นาง ประภาพรณ์ ขำสอาด ลำปลาทิว 41
1300 นาย โกวิทย์ กีรติปัญญา ลำปลาทิว 100/162
1301 นาย สังเวียน ทับเจริญ ลำปลาทิว
1302 นางสาว อุบล พันธ์ด่วน ลำปลาทิว 100/24
1303 นาย วรพงษ์ ศรีอยู่ ลำปลาทิว 104
1304 นาง ยุพา เงินดิษฐ ลำปลาทิว 64
1305 นางสาว ยุพิน มูลศิติ ลำปลาทิว
1306 นางสาว เสาวลักษณ์ ศักดิ์วิเศษ ลำปลาทิว 100/58
1307 นาง บัวลอย คำพูล ลำปลาทิว
1308 นางสาว ยอดข้าว แสงจันทร์ ลำปลาทิว 148
1309 นางสาว ทองสุข กรรณลา ลำปลาทิว
1310 นาย อนุชิต ชัยพรเมตตา ลำปลาทิว 11
1311 นาย ทองเริ่ม สมเนตร ลำปลาทิว 100/11
1312 นาย จรูญ การะเกตุ ลำปลาทิว 940
1313 นาย กอบเดช ศรีเพ็ญ ลำปลาทิว 91/63
1314 นาย บุญลักษณ์ สระบัว ลำปลาทิว
1315 นาย ชัยรัตน์ พานิช ลำปลาทิว 17
1316 พออ สมลักษณ์ เปลี่ยนศรี ลำปลาทิว 252/1
1317 นาง เพ็ญศรี ฉลองจันทร์ ลำปลาทิว
1318 นาง สมชัย ทองดอนน้อย ลำปลาทิว 412
1319 นาย จำนงค์ นักธรรม ลำปลาทิว 100/160
1320 นาย วีระ ดีฉลอง ลำปลาทิว 5
1321 นาย สมบัติ สายจันมี ลำปลาทิว
1322 นาง มณี อินทรนิลวัต ลำปลาทิว 116
1323 นาง สมพร สีน้ำเงิน ลำปลาทิว 9
1324 นาง แพรว กมลนาวิน ลำปลาทิว 39
1325 นาง สมพงษ์ พานิช ลำปลาทิว 23
1326 นางสาว สะอาด บัวทุม ลำปลาทิว
1327 นางสาว รัชนี วุฒิเสลา ลำปลาทิว
1328 นาย น้อม วงษ์สวัสดิ์ ลำปลาทิว 15
1329 นาย วิโรจน์ คลาจันทึก ลำปลาทิว
1330 นาง สายพิณ งามขำ ลำปลาทิว 12
1331 นางสาว สำเนียง พักจำนงค์ ลำปลาทิว 114
1332 นางสาว ไพลิน ด้วงสุวรรณ ลำปลาทิว
1333 นาย เด่น เรืองศิริ ลำปลาทิว
1334 นาง พรรณิภา ศรีมังคละ ลำปลาทิว
1335 นางสาว สมาน สีน้ำเงิน ลำปลาทิว 398
1336 นาง ประคอง คุ้มชะนะ ลำปลาทิว 100/39
1337 นาง อรอนงค์ เปิ้นมั่นคง ลำปลาทิว 34
1338 นาย สัน พุ่มผกา ลำปลาทิว 10
1339 นาย ยอดชาย บุญฤทธิ์เดช ลำปลาทิว
1340 นาง พวงรัตน์ บุญญาวงศ์ ลำปลาทิว 26
1341 นาง นุชนาฎ เหลายอดมงคล ลำปลาทิว 100/40
1342 นาย ประเสริฐ อุทัยแพน ลำปลาทิว
1343 นาย สุชิน ยศสุวรรณ์ ลำปลาทิว 50
1344 นาย มงคล เย็นท่าข้าม ลำปลาทิว 34
1345 นางสาว โสรยา แทนสา ลำปลาทิว 44
1346 นาย เด่น สุขแสงจันทร์ ลำปลาทิว 59
1347 นาย โกวิท พรมศร ลำปลาทิว 100/38
1348 นางสาว ดวงตา มีอุ่น ลำปลาทิว
1349 นาย ระเบียบ น้อยบาท ลำปลาทิว
1350 นาย สมพงษ์ จันทร์แจ่ม ลำปลาทิว 209
1351 นาง บุญศรี ทิมทอง ลำปลาทิว 39
1352 นาง พยอม เนื้อทอง ลำปลาทิว 5/1
1353 นางสาว สุทัศนีย์ ช้างชัย ลำปลาทิว
1354 นาง นิชาภัทร น้อยสนธิ ลำปลาทิว 100/12
1355 นาย รักษ์ ชีชะนะ ลำปลาทิว 60
1356 นาย โชคณัทฤต ทาหาญ ลำปลาทิว 100/92
1357 นาย สุดารัตน์ โรจนาวิไลวุฒิ ลำปลาทิว 100/571
1358 นางสาว สมาน ลีมงคล ลำปลาทิว
1359 นาย จรัญ มะอยู่เที่ยง ลำปลาทิว 100/48
1360 นางสาว จุฑามาส ธนภัทรศรีวงศ์ ลำปลาทิว 301/66
1361 นางสาว นงนุช สุภาผล ลำปลาทิว 29/7
1362 นาย สังเวียน ชากะจะ ลำปลาทิว 22
1363 นาง สำราญ โพธิ์งาม ลำปลาทิว 10/2
1364 นางสาว สุวภัทร พุทไธสง ลำปลาทิว
1365 นาย ศักดิ์ชัย ขำสอาด ลำปลาทิว 54
1366 นางสาว ประไพ พิกุลทอง ลำปลาทิว 190
1367 นางสาว ดรุณี ชำนาญ ลำปลาทิว
1368 นาย อุทัย รอดโต ลำปลาทิว 76
1369 นาย สม บาลีสี ลำปลาทิว 164
1370 นางสาว ประทวน ทองประดิษฐ์ ลำปลาทิว 96
1371 นาย นิรัน ภักดีโชติ ลำปลาทิว
1372 นางสาว ถำเจียก แก้วสนธิ ลำปลาทิว 279
1373 นาย ชาญชัย พิกุลทอง ลำปลาทิว 168
1374 นาย วิเชียร ศิริมั่น ลำปลาทิว 108
1375 นาย ธงชัย ศรีกระสังห์ ลำปลาทิว 157
1376 นาย แสวง พงศ์สุวรรณ ลำปลาทิว 22
1377 นาย สมเกียรติ กรมสุริยศักดิ์ ลำปลาทิว 58
1378 นางสาว ปัทมา ไชยมงคล ลำปลาทิว
1379 นางสาว ลัดดา เศรษฐา ลำปลาทิว 7416-7419
1380 นาง บุญจันทร์ จรลี ลำปลาทิว 106
1381 นาย เคน ผลจันทร์ ลำปลาทิว
1382 นาย โอเล่ จันทร์อยู่ ลำปลาทิว
1383 นาย สมนึก สมัครเขตวิทย์ ลำปลาทิว 15
1384 นาย สมชาย กำลังหาญ ลำปลาทิว 106
1385 นาง เตือนใจ เทศเจริญ ลำปลาทิว 5
1386 นาย สุพัฒน์ แก้วนุ่ม ลำปลาทิว 52
1387 นางสาว อุบล แก้วประดิษฐ ลำปลาทิว
1388 นาง พรมรี สอนอาจ ลำปลาทิว 38/3
1389 นาย ประเสริฐ พิกุลทอง ลำปลาทิว
1390 นาง สมเคียน พงษ์เวียงจันทร์ ลำปลาทิว 100/146
1391 นาง สุกัลยา ศรีระพันธ์ ลำปลาทิว 672/41
1392 นาย สมพงษ์ สังข์ทองงาม ลำปลาทิว 5
1393 นาย ชณทัติ ทองดี ลำปลาทิว
1394 นาง ส้มกลิ่น อ่อนน้อม ลำปลาทิว 116
1395 นาง จันทกานต์ ศิริโภคา ลำปลาทิว
1396 นาง กุลบุษกร อ่อนน้อมดี ลำปลาทิว 82
1397 นางสาว ไสว ฟักหอม ลำปลาทิว 102/59
1398 นาง ละเมียด พิกุลทอง ลำปลาทิว 160
1399 นาย ทนงศักดิ์ ศรีเศษ ลำปลาทิว
1400 นาย สมชาย แพลอย ลำปลาทิว 7
1401 นางสาว มาลัย ไชยนุต ลำปลาทิว 27
1402 นางสาว ญาดา ขำสะอาด ลำปลาทิว
1403 นางสาว จำเรียง อู่อ้น ลำปลาทิว 71
1404 นาย เฉลิม เนตรสว่าง ลำปลาทิว 87/14
1405 นางสาว ณิชากร ขำสะอาด ลำปลาทิว
1406 นาง วารี ทองทัศน์ ลำปลาทิว 21
1407 นางสาว พัชญา ขำสะอาด ลำปลาทิว
1408 นางสาว พูลสุข ไทรชมภู ลำปลาทิว
1409 นาย ปลั่ง พูลผล ลำปลาทิว 62
1410 นางสาว วันวิสา จันทร์เพ็ญ ลำปลาทิว
1411 นาย ปรีชา ทองนุสนธิ์ ลำปลาทิว 301
1412 นาง ลำพา ทรัพย์สาร ลำปลาทิว 23
1413 นาง วนิดา คุ้มครอง ลำปลาทิว 31
1414 นาย วิชัย ทองพุ่ม ลำปลาทิว 80
1415 นาย พินันท์ เจาะดี ลำปลาทิว 99/18
1416 นาย พิทักษ์ มูลศิติ ลำปลาทิว
1417 นางสาว อุษา วิหคเหิร ลำปลาทิว 32
1418 นาย ภิรมย์ มหาวรรณ ลำปลาทิว
1419 นาย ประทุม สมบุญนา ลำปลาทิว 117
1420 นาย สมบูรณ์ ชุ่มเย็น ลำปลาทิว 91/60
1421 นางสาว วันเพ็ญ บัวบาน ลำปลาทิว 138
1422 นาง ศศมณฑ์ กฤษบุญชู ลำปลาทิว 39/15
1423 นาย สุระ เพยซ้าย ลำปลาทิว
1424 นาง วิภาวี ยิ้มพราย ลำปลาทิว 78
1425 นาง ฉวีวรรณ ยอดแก้ว ลำปลาทิว 102
1426 นาง กาญจนา ช่วยทอง ลำปลาทิว 100/45
1427 นาง คำเผิน วงศ์สุรินทร์ ลำปลาทิว
1428 นางสาว พรายพรรณ สินเพ็ง ลำปลาทิว 100/49
1429 นาง ไพรินทร์ นันทะขันธ์ ลำปลาทิว 474
1430 นาย เสกสรร มั่นเหมาะ ลำปลาทิว 5
1431 นาง พิมลวัลย์ มหาวรรณ ลำปลาทิว
1432 นาง พัชจนันท์ภรณ์ สอดศรี ลำปลาทิว 95
1433 นางสาว จุฬาพร คโลรัมย์ ลำปลาทิว
1434 นาย ช่อ บุญอินทร์ ลำปลาทิว
1435 นาง ศรีสุดา ศรีแก่นจันทร์ ลำปลาทิว 75
1436 นางสาว บุญยวีร์ พูลสวัสดิ์ ลำปลาทิว 100/42
1437 นางสาว บัวริน มีทอง ลำปลาทิว 14
1438 นาย สำอาง สุขเหลือง ลำปลาทิว 35/9
1439 นาย ธำรงค์ นาวายุทธ ลำปลาทิว 118
1440 นางสาว ระพีพร วิริยม ลำปลาทิว 115
1441 นาง กิมยู้ บัวเล็ก ลำปลาทิว 95
1442 นาย ทองใบ จะพันธุ์ ลำปลาทิว 160
1443 นาย เรียน แพลอย ลำปลาทิว 338
1444 นาย สมเกียรติ ชาติสุทธิ ลำปลาทิว 99
1445 นางสาว ณัฎฐ์นรี จำเริญ ลำปลาทิว 139
1446 นาย ประยูร สุนทรรัตน์ ลำปลาทิว 100/158
1447 นาย สมชาย พรมคำ ลำปลาทิว 123
1448 นาย จิระพงศ์ ศิลป์ประเสริฐ ลำปลาทิว
1449 นาง ณัฏฐนันท์ ดวงจันทร์ ลำปลาทิว 10
1450 นางสาว น้ำอ้อย บุญมี ลำปลาทิว
1451 นาย สุพจน์ ปัจโจปการกิจ ลำปลาทิว 396
1452 นาง ประคอง พงษ์เพียร ลำปลาทิว
1453 นาย สมจิตร ทองประทุม ลำปลาทิว 87
1454 นาง จิรสุดา จำเริญ ลำปลาทิว 57/9
1455 นาย ณัฐพล ดวงพลอย ลำปลาทิว
1456 นางสาว มยุเรศ กสินาชีวะ ลำปลาทิว 38
1457 นาย สุภชัย เหลี่ยมโลก ลำปลาทิว 82
1458 นาง ศรีโสภา พลธนู ลำปลาทิว 9
1459 นาง ณะภาพร เทพิน ลำปลาทิว
1460 นาง ปราณี บัณฑุกุล ลำปลาทิว 104
1461 นางสาว ฐานิตา ศรพรหม ลำปลาทิว
1462 นาง สำรวย นิดกำเหนิด ลำปลาทิว 72
1463 นาย ประยงค์ พรหมเจียม ลำปลาทิว 34
1464 นาย ชิต จันทร์โนน ลำปลาทิว 72
1465 นางสาว ญาณิกา แซ่ลี้ ลำปลาทิว 21
1466 นาย วิญญาญ ศรีชมภู ลำปลาทิว 57/4
1467 นาย ชูศักดิ์ จันทราทิพย์ ลำปลาทิว 26
1468 นางสาว ชาญชิต ไชยพรม ลำปลาทิว 100/35
1469 นาย อุทัย ผัดโพธิ์ ลำปลาทิว 44
1470 นาง สุภรัตน์ จ้อยชู ลำปลาทิว 10
1471 นาย ตระกูล บุญยืน ลำปลาทิว 70
1472 นาย วัลลภ จันทร์แก่น ลำปลาทิว
1473 นางสาว สุนันทา บุญไธสง ลำปลาทิว
1474 นาย วิเชียร ลาวเกษม ลำปลาทิว 100
1475 นาง วิมล ยินดีมาก ลำปลาทิว 85/4
1476 นาย อนันต์ พรหมถนอม ลำปลาทิว 600
1477 นางสาว อรษา ภุมรินทร์ ลำปลาทิว 79
1478 นาย สมศักดิ์ ศรีอยู่ ลำปลาทิว 111
1479 นาง สงกรานต์ บำรุงไทย ลำปลาทิว
1480 นาย สุรัตน์ เป็งโต ลำปลาทิว
1481 นาง สุณานิตย์ บุญเพชร ลำปลาทิว 137/1
1482 นาง จำปา เชิดฉาย ลำปลาทิว 106
1483 นาย ส่องศรี บรุมโคตร ลำปลาทิว 86
1484 นาย ธีระ มุระดา ลำปลาทิว 14
1485 นาง ภัทราวรรณ กาญจนภาชน์ ลำปลาทิว 89/45
1486 นางสาว จันทร์เพ็ญ เล็กใจซื่อ ลำปลาทิว
1487 นาย อุบล กล้าหาญ ลำปลาทิว 35
1488 นาย สุรัต สร้อยทอง ลำปลาทิว 20
1489 นาย เสมียน ช่องโก้ ลำปลาทิว 335
1490 นางสาว สมปอง แย้มภาที ลำปลาทิว 46
1491 นาง ศรีสุดา เรืองเทพ ลำปลาทิว 525
1492 นางสาว จันทร์เพ็ญ ดวงภักดี ลำปลาทิว
1493 นางสาว วัชรีวรรณ พลชนะ ลำปลาทิว 254
1494 นาย เชิดไชย โลหศรีสกุล ลำปลาทิว 33
1495 นาย ชูชาติ ดีเสมอ ลำปลาทิว 458
1496 นาย เสน่ห์ ศรีชมภู ลำปลาทิว 15
1497 นาง สุริยาภรณ์ อุดมสุทธิ์รักษา ลำปลาทิว 112
1498 นางสาว อุรุวรรณ ทองนิยม ลำปลาทิว 66
1499 นาง สุสิมา สิงห์โต ลำปลาทิว
1500 นางสาว นาฎยา บุญหลิม ลำปลาทิว 38
1501 นาง ปิยวรรณ ภู่พลับ ลำปลาทิว 48
1502 นาง เจือ ศักดิกุล ลำปลาทิว 20
1503 นาง รัตนา ศุภวุฒิ ลำปลาทิว 276
1504 นางสาว เอื้อง รักขุมแก้ว ลำปลาทิว
1505 นาง นิรมล ประสพดี ลำปลาทิว 13
1506 นาย โกวิท พัฒนาพรรณ์ ลำปลาทิว 90
1507 นาย ณรงค์ ศรีกุล ลำปลาทิว 100/64
1508 นาง ฉวีวรรณ บุญศรีประเสริฐ ลำปลาทิว 85/2
1509 นาย สันติ ทัศนศร ลำปลาทิว
1510 นาย ทวี กุมภวงศ์ ลำปลาทิว
1511 นางสาว วีรญา ม่วงปิ่น ลำปลาทิว
1512 นาย สรรเสริญ แสงสนธิ์ ลำปลาทิว
1513 นาย สมศักดิ์ โพธิ์ทอง ลำปลาทิว 39
1514 นางสาว วรรณา ใสนาม ลำปลาทิว
1515 นาย เสวย ใจใหญ่ ลำปลาทิว 22
1516 นาย จักรพล มินซอมอ ลำปลาทิว
1517 นางสาว บุญเชิญ สัมฤทธิ์ ลำปลาทิว
1518 นาย สมเกียรติ นิธิสิรินานนท์ ลำปลาทิว
1519 นาง บุญเล็ก เข็มอำนาจ ลำปลาทิว 74/1
1520 นาย ถวัลย์ อารีย์ ลำปลาทิว
1521 นาง ระพีพร มหาดเล็ก ลำปลาทิว
1522 นางสาว มาเรียม เผือกน้อย ลำปลาทิว 250
1523 นาง จันทอง คำต้น ลำปลาทิว
1524 นาย สมหมาย เทียมจันทร์ ลำปลาทิว 228
1525 นาย ชัยยุทธ บางกุล ลำปลาทิว 6/7
1526 นาย สุเมท แป้งหอม ลำปลาทิว 4
1527 นางสาว นีรนุช พันธุ์หิรัญ ลำปลาทิว 98
1528 นาย อำนาจ เผือกน้อย ลำปลาทิว 1/6
1529 นาย บวรศักดิ์ กุลสิริวลี ลำปลาทิว 11
1530 นาย มานพ พรศิริ ลำปลาทิว 66
1531 นาง อรุณี ทองปลิว ลำปลาทิว 17
1532 นาย สมชาย พุฒจีบ ลำปลาทิว
1533 นางสาว กมลวรรณ เจ็ดรัมย์ ลำปลาทิว
1534 นาย สมบัติ คำหวาน ลำปลาทิว
1535 นาง อรรยา ชัชวัสวิมล ลำปลาทิว 22
1536 นาย พูน วงษ์ศา ลำปลาทิว 55
1537 นาย ประกิจ แจ้ใส ลำปลาทิว
1538 นาย นเรศ ศรีสัจจา ลำปลาทิว 82/8
1539 นาย ชาตรี นาคงาม ลำปลาทิว
1540 นาง สุณี โพธิ์ทอง ลำปลาทิว 45
1541 นาย สาโรช ธรรมชาติ ลำปลาทิว 19
1542 นาง เพลินพิศ จันทร์รัศมี ลำปลาทิว 100/44
1543 นางสาว บังอร ทิพย์ราช ลำปลาทิว
1544 นาย ประพนธิ์ วังคะฮาด ลำปลาทิว 99/40
1545 นาย จำรัส การะเกตุ ลำปลาทิว 30/5
1546 นาย ประสงค์ กิตติรุ่งทรัพย์ ลำปลาทิว 18
1547 นาง เทียมใจ ด้วงใหญ่ ลำปลาทิว 99/35
1548 นาย ธงชัย คำป้อม ลำปลาทิว
1549 นาย ยุทธพงษ์ ปุระเตนนท์ ลำปลาทิว 111/205
1550 นางสาว เสาวนีย์ บูรณะแพทย์ ลำปลาทิว
1551 นาง สมคิด อยู่ถาวร ลำปลาทิว 12
1552 นาย ชัชวาล คำดอกรับ ลำปลาทิว 4
1553 นาง บาลเย็น ปะนาตา ลำปลาทิว 61
1554 นาย วิเชียร มุลทา ลำปลาทิว
1555 นาง อริณี แสงตัน ลำปลาทิว 100/177
1556 นาย บรรพจน์ โพธิ์ชัยสาร ลำปลาทิว
1557 นาง ธัญภา สารพุทธิเดชา ลำปลาทิว 301/75
1558 นาง พิศวาท โพธิ์ศรี ลำปลาทิว 508
1559 นาย บุญส่ง สีลี ลำปลาทิว 24/3
1560 นาย วิรัช มัชฌิมา ลำปลาทิว 100/180
1561 นาง วรางคณา หวัดสนิท ลำปลาทิว 100/548
1562 นาย อธิพงษ์ ทิคำมี ลำปลาทิว 12
1563 นาย เชาว์ สุขเกษม ลำปลาทิว 100
1564 นางสาว รุจิภรณ์ พวงขจร ลำปลาทิว 49
1565 นาย สุระชัย ภะวะภูทะ ลำปลาทิว 336
1566 นาง ทับทิม สุขปรุง ลำปลาทิว 100/178
1567 นาย เกษม พันหล่อมโส ลำปลาทิว 340
1568 นาย ตะวัน พวงขจร ลำปลาทิว 51
1569 นาย จรูญ สุขปรุง ลำปลาทิว 100/176
1570 นาย อนุรักษ์ เจ้าพิทักษ์วงศ์ ลำปลาทิว 88
1571 นาย สมเกียรติ ทองประดิษฐ์ ลำปลาทิว 100/169
1572 นาง นนท์ระวี นพคุณ ลำปลาทิว 42
1573 นาย จิตต์ เตชะอำนวยวิทย์ ลำปลาทิว 149/5
1574 นาย ณรงพนธ์ นิธิวงศ์พัทธ์ ลำปลาทิว 89/31
1575 นาย ดิสพันธ์ แสงเป่า ลำปลาทิว 5/27
1576 นาง ภาวะดี สังข์ทองงาม ลำปลาทิว 100/175
1577 นาย สุรเดช บุญศักดิ์สิทธิ์ ลำปลาทิว 43
1578 นาย เจน สุขสมวุฒิ ลำปลาทิว 99/32
1579 นาง ทัศนี เหลืองสุขเจริญ ลำปลาทิว 57
1580 นาง สิริญา ศรีภูธร ลำปลาทิว 2
1581 นาง พิมพ์พิชญ์สร อภิรักษ์สมบัติ ลำปลาทิว 301/151
1582 นาง ประภาพร คำสอิ้ง ลำปลาทิว
1583 นาย วิเชฐ บุญนำ ลำปลาทิว
1584 นางสาว เพ็ญศรี แพรประเสริฐ ลำปลาทิว 261/1
1585 นาย แสวง กลิ่นสุคนธ์ ลำปลาทิว 29
1586 นางสาว นุสรา จิรไชยสิงห์ ลำปลาทิว 265
1587 นาง จอมศรี แพรประเสริฐ ลำปลาทิว 35
1588 นาย พิวุฒิ จันเพ็งเพ็ญ ลำปลาทิว
1589 นาง สังคี พิลึก ลำปลาทิว 50
1590 นาย วินัย รุทธนานุรักษ์ ลำปลาทิว 100/181
1591 นาง กรองจิต สุคันธวิภัติ ลำปลาทิว 250
1592 นาย สุพจน์ นานคำ ลำปลาทิว
1593 นาย สุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ลำปลาทิว 115
1594 นาย เทวัญ ศรีวิชัย ลำปลาทิว 19
1595 นาย สมพงษ์ มนตรีคลัง ลำปลาทิว
1596 นาย ประสงค์ อินทรีย์ ลำปลาทิว 66
1597 นางสาว พลอย พงษ์คำมี ลำปลาทิว 344
1598 นาย ไชนุ วงค์ละคร ลำปลาทิว
1599 นาย ชานนท์ ม่วงฉ่ำ ลำปลาทิว 95/1
1600 นาง จำเริญ แก้วสุขโข ลำปลาทิว 100/170
1601 นาง ทวา ครื้มค้างพลู ลำปลาทิว
1602 นาง วุ้น แซ่อู้ ลำปลาทิว 32/2
1603 นาย ประเทศ ทิมศิลป์ ลำปลาทิว 115
1604 นาย ไพศาล ประสาทแก้ว ลำปลาทิว 99/24
1605 นาย ชัชวัน นานิโนน ลำปลาทิว
1606 นาย เสรี ไชยยุทธ์ ลำปลาทิว 237/1
1607 นางสาว เกษร กมลรักษ์ ลำปลาทิว
1608 นาย เอนก ศุภนคร ลำปลาทิว 5/1/1
1609 นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ลำปลาทิว 234
1610 นางสาว จันทกานติ์ พูนจันทึก ลำปลาทิว
1611 นาง จันทร์เพ็ญ อัสดาธร ลำปลาทิว 4
1612 นาย มธุกร วัชรภาสกร ลำปลาทิว 100/121
1613 นาย สมชาย เคนอรัญ ลำปลาทิว
1614 นาง วิไลรัตน์ จันทร์ยิ้ม ลำปลาทิว
1615 นาย ทัพบก มั่นคง ลำปลาทิว
1616 นาย ทองหล่อ เหมือนใจ ลำปลาทิว 6
1617 นาง อรุณี พรอาทิตย์อุทัย ลำปลาทิว 332
1618 นาง ปิยะรัตน์ เกียร์เคอ ลำปลาทิว
1619 นาย หนอมทอง ตุ้มคำ ลำปลาทิว
1620 นาย มาณิชย์ คณาจันทร์ ลำปลาทิว 155
1621 นาย นลิน ปราบเพ็ชร ลำปลาทิว 252
1622 นาง อุทิศ โล่สกุลพงษ์ ลำปลาทิว 5 (93/3)
1623 นาย คมคิด บำเพ็ญบุญ ลำปลาทิว 18
1624 นาย สมชาย พลแก้ว ลำปลาทิว
1625 นาย ประสงค์ พูนผล ลำปลาทิว 5
1626 นาย สมศักดิ์ แก้วเรือง ลำปลาทิว
1627 นาย หนูรัก โชคบัณฑิต ลำปลาทิว
1628 นาย กิจพันธ์ พาลี ลำปลาทิว 96
1629 นาย ประกฎ ขยันดี ลำปลาทิว
1630 นางสาว ปราณี สุขสว่าง ลำปลาทิว
1631 นาย บุญเสริม สีลี ลำปลาทิว 24/4
1632 นาย ธงชัย เจียมสกุลยั่งยืน ลำปลาทิว 5/28
1633 นาย ขวัญชัย พาเจริญ ลำปลาทิว 5
1634 นางสาว กฤตวรรณ เหมือนสวาท ลำปลาทิว 81/1
1635 นางสาว วรรณเพ็ญ หมีดง ลำปลาทิว
1636 นาง สายทอง อัชชะสวัสดิ์ ลำปลาทิว 58
1637 นางสาว ไพรัตน์ คำแฝง ลำปลาทิว
1638 นาง นฤมนต์ แซ่ลี้ ลำปลาทิว
1639 นาย ไพบูลย์ เรืองเทศ ลำปลาทิว
1640 นาง แป้น ระยา ลำปลาทิว 101/1
1641 นาง อำไพ มั่งมณี ลำปลาทิว 111/35-36
1642 นาง ทุเรียน คำจันดี ลำปลาทิว
1643 นาย คนอง เรืองเจริญ ลำปลาทิว
1644 นางสาว บุษดี ปัสสาพันธ์ ลำปลาทิว
1645 นาง พนาสวรรค์ สีร่องหอย ลำปลาทิว
1646 นางสาว ประยงค์ ถนอมเล็ก ลำปลาทิว 168
1647 นาง ปราณี ภักตรผ่อง ลำปลาทิว 12
1648 นาย สินชัย ทองประจง ลำปลาทิว 50
1649 นาย จุมพล แสงจันทร์ ลำปลาทิว 146
1650 นางสาว สาลี่ ศรีจาด ลำปลาทิว 41
1651 นาง กาญจนมณี ทีทา ลำปลาทิว 8
1652 นาง จินดา คล้ำชื่น ลำปลาทิว 298
1653 นาง อนงค์ จันทร์เปล่ง ลำปลาทิว 638
1654 นาย สถาพร นัดดา ลำปลาทิว 42
1655 นางสาว พรกมล นพคุณ ลำปลาทิว 108
1656 นาย สายหยุด ร้อยอำแพง ลำปลาทิว 63
1657 นาง รจิตต์ โสภา ลำปลาทิว 300/33
1658 นางสาว หัสดี ศรีอุทธา ลำปลาทิว 277/57
1659 นางสาว เนาวรัตน์ มานะศรี ลำปลาทิว
1660 นาย ธงฉัตร วัดวิเศษ ลำปลาทิว 149/7
1661 นาง สมบัติ โสภารัตน์ ลำปลาทิว
1662 นาง จำลอง พิกุลทอง ลำปลาทิว 148
1663 นางสาว เทวี สอนพรหม ลำปลาทิว
1664 นาย สุรชัย แสงเสน ลำปลาทิว 27
1665 นาย คชาพจน์ เทียมวรรณ ลำปลาทิว
1666 นาง สังเวียน สุกาญจนะ ลำปลาทิว 55
1667 นาย ทองดี เล็งไทสง ลำปลาทิว
1668 นาย เขียน ชูช่วย ลำปลาทิว 17
1669 นาง ไข่มุก ภูมล ลำปลาทิว
1670 นาย สัญชัย ศรีราช ลำปลาทิว 5/30
1671 นาง บังอร ธรรมชาติ ลำปลาทิว 17
1672 นาง วิลาพร อุ่นจิตร ลำปลาทิว
1673 นาย คงเกษม คล้ายบุญมี ลำปลาทิว
1674 นาย สุทธิชัย โต๊ะชื่นดี ลำปลาทิว 190
1675 นาย เสวย ชูพันธ์ ลำปลาทิว
1676 นางสาว ผ่องศรี จันทรสาขา ลำปลาทิว 15
1677 นาง มุกดา สุคนธนิตยกุล ลำปลาทิว 100/60
1678 นาง วนิดา สุนทรรัตน์ ลำปลาทิว 100/159
1679 นางสาว ธาริณี จนุช ลำปลาทิว
1680 นางสาว มนชยา ภักตรผ่อง ลำปลาทิว 25
1681 นาย สุวรรณ แพลอย ลำปลาทิว 5
1682 นาง รำไพ นาคสุก ลำปลาทิว 6
1683 นางสาว สมจิต และแฟง ลำปลาทิว
1684 นางสาว ฉวี เพิ่มสุวรรณ ลำปลาทิว
1685 นางสาว เพ็ชร ซื่อคง ลำปลาทิว
1686 เด็กหญิง ภัคจิรา แตงสุวรรณ ลำปลาทิว 42
1687 นางสาว พัชรี ธนสุกาญจน์ ลำปลาทิว 92
1688 นาง สุกัญญา ทิพย์มณี ลำปลาทิว 101
1689 นาย พิสัณห์ พรมทองดี ลำปลาทิว 99/23
1690 นางสาว นิภาพร เหมพิมพ์ ลำปลาทิว 100/141
1691 นาย ชาลี จ้อยชู ลำปลาทิว 60
1692 นาย บุญคุ้ม วัชระเมฆขลา ลำปลาทิว 5
1693 นาย ประจักษ พิกุลทอง ลำปลาทิว 1036
1694 นาง มุกดา ศรีวิเชียรรักษ์ ลำปลาทิว 12
1695 นาย วันชัย สุธาคำ ลำปลาทิว 10
1696 นาย แสน วิชัยคำ ลำปลาทิว 6
1697 นาย มหาชัย ปานประมาณ ลำปลาทิว 57
1698 นาง บัวผัน ไชยนุต ลำปลาทิว 79
1699 นาย กำพล สุนทร ลำปลาทิว 180
1700 นาย วันชัย วัฒน์โรจน์ ลำปลาทิว 134
1701 นางสาว นลินี เดือนกว้าง ลำปลาทิว 118/4
1702 นาง วิง สมบูรณ์ ลำปลาทิว 4
1703 นาย สมนึก แซ่ตั้ง ลำปลาทิว 206
1704 นาง นวลละออง หวังเกษม ลำปลาทิว 6
1705 นาง เอกอมร ลาวเกษม ลำปลาทิว 106
1706 นาง ทวีวรรณ เตชะนันทวณิช ลำปลาทิว 35
1707 นางสาว อรัญญา เฮ้าสุธี ลำปลาทิว 91
1708 นาง มยุณี วรคามิน ลำปลาทิว 102
1709 นาย ชัชวาล วรคามิน ลำปลาทิว 264
1710 นาย สมร คำพิพาก ลำปลาทิว
1711 นาง กุลยา เบนเดอร์ ลำปลาทิว 161
1712 นาง น้ำทิพย์ กระโจมทอง ลำปลาทิว 3
1713 นาง สงวน แสงทวีวรรณ ลำปลาทิว 5/5
1714 นาง ปัณรส แดงอินทวัฒน์ ลำปลาทิว 56/51
1715 นาง ยุพิน เวบ้านแพ้ว ลำปลาทิว 2
1716 นาย สำรวล วันเจียม ลำปลาทิว 16
1717 นาง เฉลิม วันเจียม ลำปลาทิว 14
1718 นาย ทักษิณ เทียนบาง ลำปลาทิว 5
1719 นาย อาดุล ดิษาภิรมย์ ลำปลาทิว
1720 นาง สุนีย์ มานูเจริญ ลำปลาทิว
1721 นาย สมชาย ยิ้มย่อง ลำปลาทิว
1722 นาง ศรีนวล จิตแผ้ว ลำปลาทิว
1723 นาย ทวี เวฬุวนารักษ์ ลำปลาทิว
1724 นาย ธนวิน กมลวิจิตร ลำปลาทิว
1725 นาย เอนก จันทร์วิลัย ลำปลาทิว 29
1726 นาย สมคิด หอมกลบ ลำปลาทิว 208
1727 นาง สี สีชมภู ลำปลาทิว 130
1728 นางสาว ธิดารัตน์ ภูมี ลำปลาทิว
1729 นาง ละเอียด พรหมศิริ ทับยาว 203/1
1730 นาง จรัญ พลายงาม ทับยาว 481
1731 นาย มานพ สว่างการ ทับยาว
1732 นาง ทองเปรม สนสายันห์ ทับยาว
1733 นาย ชูชาติ ใจโต ทับยาว 73
1734 นาย สมพงษ์ กรแก้ว ทับยาว 28/1
1735 นางสาว สุพัตตรา แก้วประเสริฐ ทับยาว 180/2
1736 นาย สาธิน ชั่งทอง ทับยาว 177/1
1737 นาง คำนึง ท้วมทอง ทับยาว 21/54
1738 นาย เฉลียว จ้อยชู ทับยาว 225
1739 นางสาว วันทา เล็กสง่า ทับยาว 145/1
1740 นาย บุญมา บุตรดีสี ทับยาว 139
1741 นาย ประสิทธิ์ แก้วจรัส ทับยาว 235
1742 นาง ชำเรือง แสนจร ทับยาว 15
1743 นาง ราตรี กิจเจริญ ทับยาว 311
1744 นาย ชัยวัฒน์ พุ่มย้อย ทับยาว 195/2
1745 นาย วิชัย สุภาสถาน ทับยาว 373
1746 นางสาว มาเรียม บุบผาสวรรค์ ทับยาว 51
1747 นาย ลำดวน ศิริใหญ่ ทับยาว 136
1748 นาย จีระศักดิ์ ชัยบรรหาร ทับยาว 202
1749 นางสาว สอาด ชมแก้ว ทับยาว 21/25
1750 นาย ประทีป ผ่องอำไพ ทับยาว 19
1751 นางสาว ลำใย ศิวิลัยกุล ทับยาว 474
1752 นางสาว นันทา นุ่มปั่น ทับยาว 100
1753 นาง พิน คนบุญ ทับยาว 281/1
1754 นาง พิศมัย บุญยิ่ง ทับยาว 147
1755 นาง พยุง นิ่มนวล ทับยาว 45
1756 นาย สมบัติ แฉ่งใหญ่ ทับยาว 22/1
1757 นาย ผนอ แย้มสาย ทับยาว 140
1758 นาง จันตรา พันธะนะแพทย์ ทับยาว 195
1759 นาย พงษ์ศักย์ พันธะนะแพทย์ ทับยาว 195/1
1760 นาง สุรินทร์ แก้วประเสริฐ ทับยาว 180
1761 นาย สำราญ สรชนานนท์ ทับยาว 1055/3
1762 นาย พิสืษฐ์ ด้วงนา ทับยาว 485
1763 นาย กิตติชัย เผ่าเซ็งอั้ว ทับยาว
1764 นาย สำรอง บุญทองมาก ทับยาว 345
1765 นาง สุกัญญา เหลือล้น ทับยาว
1766 นาย สนิท ญาติน้อย ทับยาว 1129
1767 นาย พิชัย หงวนเสงี่ยม ทับยาว
1768 นาย พิศาล เสมแจ้ง ทับยาว
1769 นาย ไสว วงษ์เงิน ทับยาว 49
1770 นาย สมศักดิ์ ภู่เพียรพูล ทับยาว 287
1771 นาย อนุสรณ์ ยุพา ทับยาว 1055/1
1772 นาย พิจิตต์ ชอุ่มศรี ทับยาว 866
1773 นางสาว ดวงรัตน์ ดอกพุฒ ทับยาว 98/4
1774 นาย ปรีชา บุญมาเลิศ ทับยาว 46
1775 นาง สอาด ด้วงใหญ่ ทับยาว 665
1776 นาง พิน ด้วงใหญ่ ทับยาว 657/1
1777 นาย ณัฐพล มั่งนาค ทับยาว 135
1778 นาง ธัญยธรณ์ เรืองพิมลสิริ ทับยาว 367
1779 นาง อ้อย อินไกร ทับยาว 159
1780 นางสาว สมรัก ภู่เพียรพูล ทับยาว 293/1
1781 นาย สมรัก นาคชูแก้ว ทับยาว 21/125
1782 นาง ลำเพย จ้อยชู ทับยาว 223
1783 นาง สมคิด หอมยี่สุ่น ทับยาว 129
1784 นาย สมศักดิ์ แสงศรี ทับยาว 14
1785 นาย ณัฐพัชญ์ เอกวิสิฐนนท์ ทับยาว 1055/2
1786 นางสาว พรภิลัย แช่มเชื้อ ทับยาว
1787 นาย จอน กิ่งแก้ว ทับยาว 49/3
1788 นางสาว รวี กิจเจริญ ทับยาว 349
1789 นาง กานต์สิริ คุ้มวงศ์ ทับยาว 151/2
1790 นาย ขวัญชัย บุญท้วม ทับยาว 1139
1791 นาย สมชาย ใจโต ทับยาว 75
1792 นาย สิทธิศักดิ์ ฤทธิปิกุล ทับยาว 46
1793 นาง สุวรรณ กริชไพฑูรย์ ทับยาว 217
1794 นาย ชูชาติ เถาแตง ทับยาว 484
1795 นาง สาคร อาสาวดีรส ทับยาว 142
1796 นาย อนันต์ ม่านกั้น ทับยาว 667
1797 นาง ประไพ สมเจริญวัฒนา ทับยาว 259/1
1798 นาย บัณฑิตย์ เครือเอี่ยม ทับยาว 29/2
1799 นางสาว จุฬามณี จิรพิเชฐรัตนา ทับยาว 177
1800 นาง สุปรียา ใจโต ทับยาว 69
1801 นาง ลิ้ม ใจโต ทับยาว 71
1802 นางสาว พยุง ดีมาก ทับยาว 579
1803 นาย บุญเลิศ พวงเสริมสกุล ทับยาว 128
1804 นาย ศักดา หมั่นหาผล ทับยาว 597
1805 นาง ทองเปี่ยม สงฆ์เจริญ ทับยาว 138
1806 นาง ขันทอง หมั่นหาผล ทับยาว 599/1
1807 นาย สมทบ เกตุแก้ว ทับยาว 414/3
1808 นาย รังสรรค์ ปัทมะรางกูล ทับยาว 79/1
1809 นาง สำเนียง คนบุญ ทับยาว 59
1810 นาย สมจิต กิจสวัสดิ์ ทับยาว 165/1
1811 นาย สกล ยี่สกุล ทับยาว 1155
1812 นาย สมพร ยิ้มเยื้อน ทับยาว 10
1813 นาย วันชัย รอดพลับ ทับยาว
1814 นาง อรวรรณ เฌอรัมย์ ทับยาว 129
1815 นาย สุชิน เฮงภู่เจริญ ทับยาว 26
1816 นาง ละมูล เที่ยงคืน ทับยาว 25
1817 นาย ทองสุข เคนวารีย์ ทับยาว 1153
1818 นางสาว มลฤดี ขาวนิยม ทับยาว 9
1819 นาย ชูชื่น ขาวนิยม ทับยาว 7
1820 นาย สมศักดิ์ ลาวเกษม ทับยาว 26/1
1821 นางสาว มาลินี กริชไพฑูรย์ ทับยาว 219
1822 นาย นิพนธ์ จันทร์ทอง ทับยาว 212
1823 นางสาว ศรีจันทร์ เล็กสง่า ทับยาว 106
1824 นาง ประภา บุญเอื้อ ทับยาว 565
1825 นาง พัชราภรณ์ ขำเปลี่ยน ทับยาว 684/15
1826 นางสาว พัชรี สรชนานนท์ ทับยาว 422
1827 นาย บุญชู ศิริรัตน์สถาพร ทับยาว 157/7
1828 นาย ผ่อน เพ็งกระจ่าง ทับยาว 432
1829 นางสาว พรทิพย์ ขาวเครื่องยนต์ ทับยาว
1830 นาง คัทลียา วงศ์จันทรมณี ทับยาว 195/1
1831 นาย ประสิทธิ์ แสงเขียว ทับยาว
1832 นาย สุขแก้ว เทพวงค์ ทับยาว
1833 นาย วัง อิทธิยะ ทับยาว
1834 นาง อรสา จิตรวัตร ทับยาว 2
1835 นาย สมชัย แสงศรี ทับยาว 54
1836 นาง วันเพ็ญ ระย้า ทับยาว 338
1837 นาย สง่า แสงจันทร์ ทับยาว 290
1838 นาง วัฒนา จอกแก้ว ทับยาว 663
1839 นาย สนั่น ปินตานา ทับยาว 82
1840 นาย พยุง บุญใหญ่ ทับยาว 475/1
1841 นาย ยง เอี่ยมสะอาด ทับยาว 58
1842 นางสาว ลออง แสงแดง ทับยาว 833
1843 นาย ทวน มั่นประพันธ์ ทับยาว 21/113
1844 นาย ประวัติ ฟักแฟง ทับยาว 88
1845 นางสาว เนตรมณี คุมมณี ทับยาว 86
1846 นาง ทองสุข โกทัน ทับยาว 29
1847 นางสาว วรรณวิสา ปัทมะรางกูล ทับยาว 79/3
1848 นาง วันเพ็ญ คำแก้ว ทับยาว 136/3
1849 นาง กรวยทอง กิ่งแก้ว ทับยาว 21/213
1850 นาย ทองหล่อ สมจิตต์ ทับยาว 103/1
1851 นาย ประสม ฮวดจึง ทับยาว 603
1852 นาย สุเทพ ปรีดาวิจิตรกุล ทับยาว 14
1853 นาย วิศาล พูลสุวรรณ ทับยาว 1113
1854 นาย กังวาลย์ แซ่เอี๋ย ทับยาว 1
1855 นางสาว เพียร แก้วชิงดวง ทับยาว 21/45
1856 นางสาว วงพลอย สงคราม ทับยาว 6
1857 นาย วันชัย สอางค์ ทับยาว
1858 นางสาว วิภา ยิ้มเยื้อน ทับยาว 12
1859 นาง อัมพา มั่นจิตต์ ทับยาว 196
1860 นาย บุญมา อินไกร ทับยาว 141/1
1861 นาย ประสงค์ แซ่จึง ทับยาว 8
1862 นาย เซ็ม พุ่มเพ็ชร ทับยาว 42
1863 นางสาว นงนุช คงสมบูรณ์ศักดิ์ ทับยาว 7
1864 นาย ไกรลาศ แซ่ลิ้ม ทับยาว 2/1
1865 นาง คำนึง ดีเลิศ ทับยาว 155
1866 นาง ธันย์ชนก เอี่ยมรอด ทับยาว 365
1867 นาย ปกาศิต โภชนัตร์ศรีฉาย ทับยาว 180
1868 นาย ประกอบ ชีชนะ ทับยาว 83
1869 นาย ภาณุวัชร โพธิ์ฉิม ทับยาว 46
1870 นาง สมใจ สรชนานนท์ ทับยาว 1099/1
1871 นาง ทองสุข พุฒตาล ขุมทอง 110/1
1872 นาง สมบุญ แสงจันทร์ ขุมทอง 8/1
1873 นาง ดวงอร ก้อนแก้ว ขุมทอง
1874 นางสาว ภคมน กอบกุลธนชาติ ขุมทอง
1875 นาง ดะ เย็นประสิทธิ์ ขุมทอง 43
1876 นางสาว มาลี นาคนาวา ขุมทอง 49
1877 นาง อมรรัตน์ ฉิมพงษ์ ขุมทอง 139
1878 นาง สมาพร มูฮำหม้ด ขุมทอง 287
1879 นาย มานะ นิ่มนวล ขุมทอง 240
1880 นาง ฐิตารีย์ งามขำ ขุมทอง 72/21
1881 นางสาว มะลิ แซ่ตั้ง ขุมทอง 18
1882 นาย ประเสริฐ บุญเกษม ขุมทอง 328
1883 นาง สายพิณ ดีเกตุ ขุมทอง
1884 นางสาว วิเชียร แจ้งสว่าง ขุมทอง 157
1885 นาง ฉลวย ภุมรินทร์ ขุมทอง 273
1886 นางสาว เฉลียว สวนสมุทร ขุมทอง 706/1
1887 นาย สุด ศรีเมือง ขุมทอง 110
1888 นางสาว สวาท บัวลอย ขุมทอง 277
1889 นาย จำปี ภุมรินทร์ ขุมทอง 271
1890 นาย อนันต์ พุ่มเพ็ชร์ ขุมทอง 162
1891 นาย บุญลือ ช่วงโชติ ขุมทอง 174
1892 นาย จิรทีปต์ โชติดิลก ขุมทอง 690
1893 นาย สำราญ พรรณลำเจียก ขุมทอง 58
1894 นาง ไพริน คงชุ่ม ขุมทอง 257
1895 นาง กัลยภร ขำชุ่ม ขุมทอง 116
1896 นาย รุ่งธรรม เกิดมีเงิน ขุมทอง 269
1897 นาย สำเริง พ่วงฉ่อง ขุมทอง 267
1898 นาย สุวรรณ คงชุ่ม ขุมทอง 123
1899 นาย อำนวย เกิดกัน ขุมทอง 14
1900 นาย บุญธรรม โพธิวัฒนา ขุมทอง 714/2
1901 นาย สมัย คงชุ่ม ขุมทอง 162/4
1902 นาย อุดม จรเด็จ ขุมทอง 77
1903 นาย สำราญ ร่ำรวย ขุมทอง 762/2
1904 นาย เจริญ สุกใส ขุมทอง 710
1905 นาย อำนวย มะลิวัน ขุมทอง 557
1906 นาย ยม เจริญผล ขุมทอง 172
1907 นาง สุจิระ ฉ่ำเจริญ ขุมทอง 8
1908 นางสาว เลิศวิไล ซ่อนกลิ่น ขุมทอง 700/1
1909 นาย สมหวัง ฮีมวิเศษ ขุมทอง 91
1910 นางสาว ชมพูนุช นุชนาบี ขุมทอง 451
1911 นางสาว เนาวลักษณ์ คงชุ่ม ขุมทอง 162/7
1912 นาย สนั่น ฮีมวิเศษ ขุมทอง 93
1913 นาย สมบัติ เผือกอุดม ขุมทอง
1914 นางสาว สายชล แสงรอด ขุมทอง
1915 นาย วัชระ แสงทับทิม ขุมทอง
1916 นางสาว ติ๋ม ภู่พันธ์ ขุมทอง
1917 นางสาว ทองสุข บุญเมฆ ขุมทอง
1918 นาย วัฒนา อ่อนอนงศ์ ขุมทอง
1919 นาย กอเซ็น นาคนาวา ขุมทอง 55
1920 นาง สกาวรัตน์ งามขำ ขุมทอง
1921 นาย สุจินดา ไกรเล็ก ขุมทอง
1922 นางสาว ปราณี ตองอ่อน ขุมทอง
1923 นาง บุญธรรม ไหวสว่าง ขุมทอง 12
1924 นาย จตุรงค์ จูเจริญ ขุมทอง 71
1925 นาง ขวัญจิตต์ ปฐมทอง ขุมทอง 114
1926 นาง บุญมา ศิริโสดา ขุมทอง 39
1927 นาย ศักดา แดงโกเมน ขุมทอง 45/2
1928 นาย วิรัตน์ ชมทอง ขุมทอง 53