เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 5
เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 5 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นางสาว ไพเราะ ดีเกิด ลาดกระบัง 206/2
2 นาย สง่า ปานหิรัญ ลาดกระบัง 1447/1
3 นาง สมบูรณ์ คงเจริญ ลาดกระบัง 1291
4 นาง เลื่อน หมู่ผึ้ง ลาดกระบัง 1038
5 นาง สมมุ่ง พานิชผล ลาดกระบัง 94
6 นาย บุญสม ผึ้งทอง ลาดกระบัง 875
7 นาย ชัชวาล อ่ำสมคิด ลาดกระบัง 340/2
8 นาย แดง ลอยฟ้า ลาดกระบัง 140
9 นาย ดำรงศักดิ์ ศรีสังข์ ลาดกระบัง 200
10 นางสาว อำไพ พิณทิพย์ ลาดกระบัง 202
11 นาง นิด แก้วจรัส ลาดกระบัง 220
12 นาย วิษณุ คุ้มลำไภย ลาดกระบัง 1545
13 นางสาว สิตรา จารุวงศ์ชัย ลาดกระบัง 47
14 นาง ณัฏฐิรา คุ้มลำไภย ลาดกระบัง 1563
15 นาย อนุชา ทองภาษี ลาดกระบัง 40/4
16 นาง วันดี เยื่อแก้ว ลาดกระบัง 421
17 นาย อนันท์ เอี่ยมสอาด ลาดกระบัง 417
18 นาย ธวัชชัย มะอยู่เที่ยง ลาดกระบัง 351
19 นางสาว รัตนา กาญจนพิมล ลาดกระบัง 317
20 นาง จำปี อิ่มกมล ลาดกระบัง 203
21 นาย นิพนธ์ สนั้นเรืองศักดิ์ ลาดกระบัง 293
22 นาง วาสนา ภาสถิตย์ ลาดกระบัง 310
23 นางสาว สนธยา พุ่มเรือง ลาดกระบัง 342
24 นาย ประเสริฐ พุ่มเรือง ลาดกระบัง 300
25 นาย ประมวล เพิ่มมงคล ลาดกระบัง 824
26 นาย เฉลียว ศิริบุตร ลาดกระบัง
27 นาง บุญชู สุขเกษม ลาดกระบัง 208/
28 นาง ประภา จารัตน์ ลาดกระบัง 204
29 นาย ประเสริฐ ฤกษ์ดี ลาดกระบัง 70/1
30 นาง ฉวีวรรณ โกมลสุทธิ ลาดกระบัง 326
31 นาย เดชา ทองสัมฤทธิ์ ลาดกระบัง 44
32 นางสาว รัตนา สิริธรรมสกุล ลาดกระบัง 2100
33 นาง กู้ตา เกิดวัฒนะ ลาดกระบัง 60/7
34 นาง จุฑามาศ เมธาคุณวุฒิ ลาดกระบัง 1285
35 นาย เจริญชัย เด่นสุนทร ลาดกระบัง 302
36 นางสาว บุญธรรม แซ่เลี้ยว ลาดกระบัง 23
37 นาง ยิ่ง ผลงาม ลาดกระบัง 252/1
38 นาย ประเสริฐ ขาวสบาย ลาดกระบัง
39 นาง จันทร์ฉาย เจริญยิ่ง ลาดกระบัง 39
40 นาง บุญมา แสนจันทร์ ลาดกระบัง 240/1
41 นาย พิศ สาธุการ ลาดกระบัง 69
42 นางสาว แฉล้ม ศรีสอาด ลาดกระบัง 216
43 นาย สันติ ทองไข่มุกด์ ลาดกระบัง 38
44 นาง กัญญา แสงพันธุ์ ลาดกระบัง 587
45 นางสาว สุรารักษ์ มานะประสพสุข ลาดกระบัง 67
46 นางสาว ศิวพร นกอยู่ ลาดกระบัง 21
47 นาง สมรวย ช่วงกรุด ลาดกระบัง 72
48 นางสาว สนม พวงมาลัย ลาดกระบัง 66
49 นาย เสน ปิยะนารถ ลาดกระบัง 373
50 นางสาว ปุณยานุช ทรัพย์ประเสริฐ ลาดกระบัง 443/2
51 นาง นวลปราง สมิตผลิน ลาดกระบัง 333
52 นาย สวง ชอบธรรม ลาดกระบัง 118
53 นางสาว ปัทมา เมฆแดง ลาดกระบัง 132/1
54 นาย ชุ่ม คงน้อย ลาดกระบัง 130/1
55 นาง แน่งน้อย เมฆแดง ลาดกระบัง 116
56 นาง บังอร เครื่องวงษ์ ลาดกระบัง 114
57 ร.ต. ผ่อน ธูปผึ้ง ลาดกระบัง 112
58 นาง พัชรากร โสมหิรัญ ลาดกระบัง 119
59 นางสาว ชลอ งามดี ลาดกระบัง 72
60 นาย ไพบูลย์ มูลจักร์ ลาดกระบัง 174
61 นางสาว อารีย์ โพธิ์กลัด ลาดกระบัง 152
62 นาย สำรวย โพธิ์กลัด ลาดกระบัง 146
63 นาง วาณี มีโชค คลองสองต้นนุ่น 147
64 นาง ภัทรภร ศิริจันโท คลองสองต้นนุ่น 28
65 นาง ถนอม ต่วนชะเอม คลองสองต้นนุ่น 7
66 นางสาว อรวรรณ รักอิสสระ คลองสองต้นนุ่น 12
67 นาง สมทรง สนรักษา คลองสองต้นนุ่น 15
68 นาย สันติโชค ชื่นวิเศษ คลองสองต้นนุ่น 9/5
69 นางสาว อามี ยะรังวงศ์ คลองสองต้นนุ่น 215
70 นาง บุบผา จานประดับ คลองสองต้นนุ่น 4
71 นาย ณรงค์ จันทร์ทวี คลองสองต้นนุ่น 65
72 นาย สุเทพ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 45/6
73 นาง เพลินตา นากเกิด คลองสองต้นนุ่น 61
74 นาง พะเยาว์ ภาคไพรศรี คลองสองต้นนุ่น 59
75 นางสาว วันเพ็ญ เปรมตุ่น คลองสองต้นนุ่น 32
76 นางสาว สุกัญญา ชัยชาญพันธ์ คลองสองต้นนุ่น 14
77 นางสาว นงลักษณ์ เลิศฤทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 16/1
78 นาง ขวัญ กาละพัฒน์ คลองสองต้นนุ่น 19
79 นาย กันหา สุขประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 30
80 นาย สมศักดิ์ นิยมปัทมะ คลองสองต้นนุ่น 18
81 นาย ซาฟีอี หนูวอ คลองสองต้นนุ่น 122
82 นาง ลินดา มหาปราบ คลองสองต้นนุ่น 32
83 นาง วิลัย พุ่มพฤกษ์ คลองสองต้นนุ่น 64
84 นาย นวล บุญชู คลองสองต้นนุ่น 109
85 นาย ทองสุข ชัยชาญพันธ์ คลองสองต้นนุ่น 8
86 นาง พยงค์ นันทโยธิน คลองสองต้นนุ่น 7
87 นาง ดวงตา วิริยะธน คลองสองต้นนุ่น 3
88 นาย สำราญ ด้วงเจริญ คลองสองต้นนุ่น 35
89 นาย เอนก ประสม คลองสองต้นนุ่น 14
90 นาง ศิริ อ่ำบำรุง คลองสองต้นนุ่น 39
91 นาง กมลรส ฮวดใช้ คลองสองต้นนุ่น 105
92 นาย ทวี บัวถนอม คลองสองต้นนุ่น 3
93 นาย น้อย วงค์สุข คลองสองต้นนุ่น 8
94 นางสาว นิภา กลับชม คลองสองต้นนุ่น 144
95 นาง จินดา แดงเพ็ชร คลองสองต้นนุ่น 19
96 นาง มะลิวรรณ บุญเถื่อน คลองสองต้นนุ่น 23
97 นาย เจษฏาพงษ์ เดชจร คลองสองต้นนุ่น 26
98 นาง ทองหล่อ ทับทิมทอง คลองสองต้นนุ่น 45
99 นางสาว สุริยา ผลโพธ์ คลองสองต้นนุ่น 30
100 นาย สมัย ยะรังวงษ์ คลองสองต้นนุ่น 33
101 นาง นฤมล กองวิเชียร คลองสองต้นนุ่น 40
102 นางสาว นัยน์รัตน์ กองวิเชียร คลองสองต้นนุ่น 42
103 นาง สำรวย เภาภู่ คลองสองต้นนุ่น 2
104 นาง บุญเรือน เขียวศิริ คลองสองต้นนุ่น 85
105 นาย ประเทือง เภาภู่ คลองสองต้นนุ่น 34
106 นาย ไชยยศ ทองพันธุ์ คลองสองต้นนุ่น 16
107 นางสาว สมร จานประดับ คลองสองต้นนุ่น 3
108 นาย ศาธิต ประสาทโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 14
109 นาย อำนวย ด้วงเจริญ คลองสองต้นนุ่น 23
110 นาย นที พุกดี คลองสองต้นนุ่น 16
111 นาย วิรัตน์ เอี่ยมสมบูรณ์ คลองสองต้นนุ่น 90
112 นาง แฉล้ม พุ่มพวง คลองสองต้นนุ่น 8
113 นาย เจือ หลงบางพลี คลองสองต้นนุ่น 28
114 นาง สมศรี วิริยะภิรัตน์ คลองสองต้นนุ่น 20
115 นาย เจียน วงศ์สีดำ คลองสองต้นนุ่น 29
116 นาง ซาละม๊ะ ลี้มาลี คลองสองต้นนุ่น 163
117 นาง ประไพ เค้าประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 1
118 นางสาว มารียะฮ์ เล็มเย๊ะ คลองสองต้นนุ่น 155
119 นางสาว มณเฑียรเทพี ทับทิมทอง คลองสองต้นนุ่น 45/1
120 นาย นรินทร์ เค้ามูล คลองสองต้นนุ่น 63
121 นาย มานพ อัมพรสนิท คลองสองต้นนุ่น 14
122 นางสาว อมรา สุทัศนศึกษา คลองสองต้นนุ่น 79
123 นาง เจริญ ประพันธ์พัฒน์ คลองสองต้นนุ่น 16
124 นาย บุญเลิศ พรหมงาม คลองสองต้นนุ่น 69
125 นาย ปรีชา ดีเลิศ คลองสองต้นนุ่น 89
126 นาง วันชื่น แรงฤทธิ์ คลองสองต้นนุ่น 5
127 นาย จอน อยู่อิ่ม คลองสองต้นนุ่น 54
128 นาง ลำพึง อ้นทอง คลองสองต้นนุ่น 2
129 นางสาว อัญญารัตน์ ด้วงเจริญ คลองสองต้นนุ่น 44
130 นาย อำนาจ สกุลณี คลองสองต้นนุ่น 41
131 นาย อุดม วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 29
132 นาย บุญมี ด้วงเจริญ คลองสองต้นนุ่น 5
133 นาง อรพรรณ หอมหวล คลองสองต้นนุ่น 16
134 นาย วรพล จอมไธสร คลองสองต้นนุ่น 9
135 นาง สุวรรณา ชุรี คลองสองต้นนุ่น 201
136 นาง จรินทร์ เนียมสกุล คลองสองต้นนุ่น 9
137 นาย ชลอ พรมนาง คลองสองต้นนุ่น 22
138 นาย มานะ ขุนทอง คลองสองต้นนุ่น 33
139 นาง ผุสดี สำนักบ้านโคก คลองสองต้นนุ่น 49
140 นาง สมนึก การุณ คลองสองต้นนุ่น 109/209
141 นาง ชมภูนุช ศรีเมือง คลองสองต้นนุ่น 14
142 นาย เชาว์ พานทอง คลองสองต้นนุ่น 8
143 นาย วิเชียร ดีเลิศ คลองสองต้นนุ่น 95
144 นาย ธนภัทร ฤทธิสิทธิ์ คลองสองต้นนุ่น
145 นาย หรั่ง บุญช่วย คลองสองต้นนุ่น 113
146 นาง ศรันยา ยังประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 24
147 นาง กิรณา หิรัญคุณญา คลองสองต้นนุ่น
148 นาง สายหยุด บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 89
149 นาย สันติ บินยะก๊บ คลองสองต้นนุ่น 113
150 นาย สุวิทย์ นิมา คลองสองต้นนุ่น 50
151 นาง วสุ สุวรรณดี คลองสองต้นนุ่น 56
152 นาย อำนาจ บินยะก๊บ คลองสองต้นนุ่น 122
153 นาย สวัสดิ์ บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 97
154 นาย ปริญญา บินยะก๊บ คลองสองต้นนุ่น 111
155 นาย สนั่น บินยะก๊บ คลองสองต้นนุ่น 92
156 นาย สมคิด แนวพนัด คลองสองต้นนุ่น 87
157 นาย ซากีลีน เซ๊ะวิเศษ คลองสองต้นนุ่น 103
158 นางสาว สาริกิต บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 36
159 นาย ประสิทธิ์ บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 48
160 นาย บุญเลิศ เปลี่ยนบำรุง คลองสองต้นนุ่น 105
161 นาย การุญ เปลี่ยนบำรุง คลองสองต้นนุ่น 107
162 นางสาว สุริยา เปลี่ยนบำรุง คลองสองต้นนุ่น 115
163 นาย สุทธิชัย พุ่มเพ็ช คลองสองต้นนุ่น 94
164 นางสาว สุทธิพร พุ่มเพ็ช คลองสองต้นนุ่น 62/1
165 นาย อารีย์ พุ่มเพ็ช คลองสองต้นนุ่น 62
166 นาย มนตรี ยอดพันธ์ คลองสองต้นนุ่น 91
167 นาง ดวงชีวา บินยะก๊บ คลองสองต้นนุ่น 42
168 นางสาว นลินี บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 89/1
169 นาง สมจิตต์ นิยม คลองสองต้นนุ่น 5
170 นาง วิลัย โซ๊ะพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น 41
171 นาย ประเสริฐ บินอานัด คลองสองต้นนุ่น 4
172 นาย สุริยา หวาดปูเต๊ะ คลองสองต้นนุ่น 53
173 นาย วุฒิชัย บินอานัด คลองสองต้นนุ่น 12
174 นาย สุชาติ บินอานัด คลองสองต้นนุ่น 10
175 นาย ธีรศักดิ์ ทับอุไร คลองสองต้นนุ่น 8
176 นาย อุดม ฤทธิ์เดช คลองสองต้นนุ่น 2
177 นาย สมชาย ยิ้มชมชิด คลองสองต้นนุ่น 20/2
178 นาย เสกสรรค์ อรุณพูลทรัพย์ คลองสองต้นนุ่น 5
179 นางสาว วารุณี หวังบุญ คลองสองต้นนุ่น 90
180 นาย โชคชัย สีเพ็ชร คลองสองต้นนุ่น 3
181 นาย จักรี ศรีประยงค์ คลองสองต้นนุ่น
182 นางสาว อารีย์รักษ์ การบรรจง คลองสองต้นนุ่น 5
183 นางสาว ลำพึง คงขันท์ คลองสองต้นนุ่น
184 นางสาว น้อย สุดรัด คลองสองต้นนุ่น 22
185 นาง มนต์นภา จันทร์ขาว คลองสองต้นนุ่น
186 นางสาว คำภา โพนมา คลองสองต้นนุ่น
187 นางสาว มานิตย์ ปิ่นทอง คลองสองต้นนุ่น
188 นาง ทำเนียม อาษา คลองสองต้นนุ่น
189 นางสาว ราตรี ตั้งแสน คลองสองต้นนุ่น
190 นาย สมชาย ฟักเขียว คลองสองต้นนุ่น
191 นาง สาคร สีสด คลองสองต้นนุ่น 82
192 นาง มาลี ฉิมชูโฉม คลองสองต้นนุ่น 2
193 นาง อรุณศรี แซ่เฮง คลองสองต้นนุ่น 28
194 นาง ลม่อม เปี่ยมทรัพย์ คลองสองต้นนุ่น 21
195 นางสาว อภิรมฤดี มังคลัง คลองสองต้นนุ่น 58/1
196 นาง วิไลวรรณ โช๊ะพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น 21
197 นางสาว สมจิตร์ บู่หาด คลองสองต้นนุ่น 52
198 นาย ฟาริ๊ด มังคลัง คลองสองต้นนุ่น 95
199 นาง ดิลลี่ ลิมปิสวัสดิ์ คลองสองต้นนุ่น 55
200 นาย สุนทร ดิ่งพุ่ม คลองสองต้นนุ่น 100
201 นาย ทองหล่อ สกุลณี คลองสองต้นนุ่น 18
202 นาง สมพิศ กลั่นสกุล คลองสองต้นนุ่น 10
203 นางสาว วิไลวรรณ์ ปานลักษณ์ คลองสองต้นนุ่น 51
204 นาง ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ คลองสองต้นนุ่น 1
205 นาย ประเสริฐ ขุนทอง คลองสองต้นนุ่น 42
206 นาง นุตประวีณ์ เสวกเสาวนีย์ คลองสองต้นนุ่น 25
207 นาง ลำจวน ขุนทอง คลองสองต้นนุ่น 34
208 นาง สุขสม เครือเนตร คลองสองต้นนุ่น 7
209 นางสาว ศิริรัช พูลสวัสดิ์ คลองสองต้นนุ่น
210 นาย สมาน หนองหลวง คลองสองต้นนุ่น 74
211 นาย อนันต์ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 11
212 นางสาว อนงค์ สุดรัด คลองสองต้นนุ่น 40
213 นาง อารีย์วรรณ์ พันพอก คลองสองต้นนุ่น 102
214 นาย สมหมาย อิสมัญ คลองสองต้นนุ่น 110
215 นาย สมศักดิ์ ดิ่งพุ่ม คลองสองต้นนุ่น 108
216 นาย ณรงค์ มณีมาศ คลองสองต้นนุ่น 12
217 นาย ประจักษ์ ศรีสอาด คลองสองต้นนุ่น 12
218 นาง ประมวล นิจกรรม คลองสองต้นนุ่น 17
219 นางสาว ปัญจกร ศรีสอาด คลองสองต้นนุ่น 14
220 นาง เครือวัลย์ เอกเกิด คลองสองต้นนุ่น 9
221 นาย กัมพล ยอดพรหม คลองสองต้นนุ่น 17
222 นางสาว ดรุณี บุตรศิริ คลองสองต้นนุ่น 43
223 นางสาว สุกัลยา เล็มเย๊ะ คลองสองต้นนุ่น 1
224 นาง บัวสอน ยังประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 20
225 นาง แน่งน้อย บุญเกิด คลองสองต้นนุ่น 20
226 นาย นิยม พ่วงรอด คลองสองต้นนุ่น 5
227 นาย เลาะ หวังบุญ คลองสองต้นนุ่น 86
228 นางสาว ประไพ พนมภคากร คลองสองต้นนุ่น 1
229 นาง ดอกรัก หัสเสม คลองสองต้นนุ่น 54
230 นาย สมชาย ดิ่งพุ่ม คลองสองต้นนุ่น 106
231 นางสาว ทัศนีย์ ฟักเขียว คลองสองต้นนุ่น 93
232 นาย สมชาย อิสมัญ คลองสองต้นนุ่น 116
233 นาง เกศินี มังคลัง คลองสองต้นนุ่น 99
234 นาย สถาพร วงศ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 27
235 นาย อำนาจ กะแตเซ็ง คลองสองต้นนุ่น 6
236 นาย สมาน ภู่เจริญ คลองสองต้นนุ่น 42
237 นาย ใฮ อิสมัญ คลองสองต้นนุ่น 112
238 นาย เลิศ ศรีเอม คลองสองต้นนุ่น 114
239 นาย ทองสุข มณฑากลีบ คลองสองต้นนุ่น 109
240 นาง ฟรี กาแมน คลองสองต้นนุ่น 88
241 นางสาว ชมภูนุช กะแตเซ็ง คลองสองต้นนุ่น 9
242 นาง สมถวิล อิสมัญ คลองสองต้นนุ่น 118
243 นาย นิวัฒน์ มีวรรณ คลองสองต้นนุ่น 12
244 นาย รุ่งโรจน์ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 17
245 นาย อภิยุทธ์ ทองเจริญ คลองสองต้นนุ่น 96/3
246 นาย สุด บุญช่วย คลองสองต้นนุ่น 33
247 นาย ไสว ทองถาวรวงษ์ คลองสองต้นนุ่น 7
248 นาย เอกลักษณ์ สิงสุข คลองสองต้นนุ่น 77
249 นาง สมพักตร์ สิงสุข คลองสองต้นนุ่น 79
250 นาย มนตรี สิงสุข คลองสองต้นนุ่น 75
251 นาง ละม่อม เภาภู่ คลองสองต้นนุ่น 49
252 นาย ประเสริฐ ตึ๋งลำโส คลองสองต้นนุ่น 45
253 นางสาว ตีโม๊ะ โซ๊ะพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น 9
254 นาง สัมฤทธิ์ วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 35
255 นาย สุทิน วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 33
256 นางสาว วันณา วงษ์เจ๊ะมะ คลองสองต้นนุ่น 49
257 นาย ลี วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 3
258 นาง ส่องศรี อิสมัญ คลองสองต้นนุ่น 3
259 นาย ฮาซัน วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 15
260 นาย บุญมี ซาฟีวงษ์ คลองสองต้นนุ่น 6
261 นาง อภิสร วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 31
262 นาย เกษม กะแตเซ็ง คลองสองต้นนุ่น 7
263 นาย ภิญโญ ตึ๋งลำโส คลองสองต้นนุ่น 51
264 นาย ประสาน โซ๊ะพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น 11
265 นาง สมบุญ เจริญใจ คลองสองต้นนุ่น
266 นาง สุรินทร์ รังประเสริฐ คลองสองต้นนุ่น 23
267 นาง สำเนา เภาภู่ คลองสองต้นนุ่น 2
268 นางสาว สุวรรณ โสสลาม คลองสองต้นนุ่น 80
269 นางสาว สุนัดดา เผือกอำไพ คลองสองต้นนุ่น 30
270 นาย สมพงษ์ วงษ์ภู่ คลองสองต้นนุ่น 29
271 นางสาว มานิตย์ ผลโพธิ์ คลองสองต้นนุ่น 3
272 นาย มานิต เชาว์วิจิตร คลองสองต้นนุ่น 29
273 นางสาว เยาวลักษณ์ งามขำ คลองสองต้นนุ่น 18
274 นาง อารีรัตน์ บุญช่วย คลองสองต้นนุ่น 21
275 นาย บุญลือ บุญช่วย คลองสองต้นนุ่น 26
276 นาย สมทรง แก้วศรี คลองสองต้นนุ่น 17
277 นาย ฉิว เพียวอยู่ คลองสองต้นนุ่น 7
278 นาย มงคล เพียวอยู่ คลองสองต้นนุ่น 8
279 นาง จำเนียน เสวกเสนีย์ คลองสองต้นนุ่น 35
280 นาง ณิชกุล จากยางโทน คลองสองต้นนุ่น 23
281 นางสาว กฤตภรณ์ เอี่ยมสมบรูณ์ คลองสองต้นนุ่น 24
282 นาย กรี เปิงคะมาง คลองสองต้นนุ่น
283 นาง ทอนแก้ว สาริศรี คลองสองต้นนุ่น 9
284 นาง สุกัญญา เจริญพงค์ คลองสองต้นนุ่น 18
285 นาย ใบเล็ก โพธิ์เทียน คลองสองต้นนุ่น 3
286 นาง เฟี๊ยม ท้วมทองดี คลองสองต้นนุ่น 3
287 นาง ชลิดา สุวรรณวิจิตร์ คลองสองต้นนุ่น 99
288 นาย สัคคเณศ กฤษสมัย คลองสามประเวศ 388
289 นางสาว เหมือนฝัน มณีสาย คลองสามประเวศ 9/159
290 นาย วิเชียร คงสินธ์ คลองสามประเวศ 58
291 นาย พงษ์ศักดิ์ สีน้อย คลองสามประเวศ 9/175
292 นาง จิราพร ขิปวัตร คลองสามประเวศ 4
293 นางสาว ณัฎฐา คุณวัฒนา คลองสามประเวศ 133/207
294 นาย สุทธิโรจน์ ผลถาวรธนินท์ คลองสามประเวศ 9/53
295 นางสาว อรุณีย์ ภูทะวัง คลองสามประเวศ 9/9
296 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขเกษม คลองสามประเวศ 4
297 นาง ระนอง เพ็งสังข์ คลองสามประเวศ 9/167
298 นางสาว กรรณิกา อำมาตยนู คลองสามประเวศ 9/49
299 นาง รัชนีวรรณ อามาตมณู คลองสามประเวศ 9/201
300 นาย ณรงค์ เดชณรงค์ศักดิ์ คลองสามประเวศ 9/81
301 นาย วินัย ทองสวาสดิ์ คลองสามประเวศ 19
302 นาย สมพร แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 30
303 นางสาว นวลทิพย์ ภูมิวชิรางกูร คลองสามประเวศ 9/69
304 นาย วิเชียร ทองคำ คลองสามประเวศ 54
305 นาง ธัญญารัตน์ อภิบวรชัยพงศ์ คลองสามประเวศ 9
306 นาง ราวรรณ ช้างชัย คลองสามประเวศ 3
307 นาย อนงค์ ภู่ทอง คลองสามประเวศ 6
308 นาง เปี่ยม แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 26
309 นาย สมทบ เจริญใจ คลองสามประเวศ 7
310 นางสาว วรรณา ช้างชัย คลองสามประเวศ 78
311 นาย ปาน กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 27
312 นาย สาธิต กองขุนชาติ คลองสามประเวศ 9/197
313 นาย ประเสริฐ จันทร์บุญเทียน คลองสามประเวศ 70
314 นาง ยุพิน โพธิ์ทอง คลองสามประเวศ 40
315 นาย ประธาน แก้วชิงดวง คลองสามประเวศ 9/98
316 นางสาว ลำภู คงสินธ์ คลองสามประเวศ 60
317 นาย เสวก แรงฤทธิ์ คลองสามประเวศ 44
318 นาง สุวรรณา ภูริปัญญาภินันท์ คลองสามประเวศ 8
319 นาย สุริยเดช บุญช่วย คลองสามประเวศ 8
320 นาง คำนึง ภู่ทอง คลองสามประเวศ 24
321 นาง ประหยัด สุขเจริญ คลองสามประเวศ 288
322 นาย ประยงค์ บัวบาน คลองสามประเวศ 290
323 นาย ประสิทธิ์ กล่อมดี คลองสามประเวศ 14
324 นาง อรุณพร ปอล้วน คลองสามประเวศ 9/75
325 นาง สุนันท์ ระย้า คลองสามประเวศ 16
326 นาย โชติ ปานนุสา คลองสามประเวศ 40
327 นาย จารุวัตร โรจน์วรารักษ์ คลองสามประเวศ 9/222
328 นาย สัมฤทธิ์ ศรีเพ็ชร คลองสามประเวศ 14
329 นางสาว บังอร อินทร์น้อย คลองสามประเวศ
330 นาง นันทนัช ชินสกุลอนันต์ คลองสามประเวศ 9/213
331 นาง อารียา ทับทิม คลองสามประเวศ 21
332 นาง สุภาพร ทองไทย คลองสามประเวศ 424
333 นางสาว สังเวียน คงน้อย คลองสามประเวศ 3
334 นาย โรย บุญเถื่อน คลองสามประเวศ 1
335 นางสาว เหรียญ คงสินธ์ คลองสามประเวศ 62
336 นาย สุเมธ ฉิ่งทองคำ คลองสามประเวศ 9/6
337 นาย วินัย สุขเจริญ คลองสามประเวศ 196
338 นางสาว พรธิรัตน์ ธิติพงศ์วรกุล คลองสามประเวศ 9/74
339 นาง จ้อย ศรีกอบัว คลองสามประเวศ 30
340 นาย อุดม โมกขำ คลองสามประเวศ 56
341 นาย เพ็ชร สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 38
342 นาย ชัชชัย คงโฉลง คลองสามประเวศ 22
343 นาง อารีรัตน์ แซ่ทั้ง คลองสามประเวศ 9/210
344 นาง สุกัญญา ดีเลิศทวีทรัพย์ คลองสามประเวศ 9/209
345 นาง ปราณี นาคนารี คลองสามประเวศ 11
346 นาย แสง พงษ์ศาสตร์ คลองสามประเวศ 9/211
347 นาง กาญจนวดี ราศรีเกตุ คลองสามประเวศ 9/237
348 นาย คณิศร เอี่ยมเงิน คลองสามประเวศ 21
349 นาย สมถวิล เชื้อปาน คลองสามประเวศ 17
350 นาย ประสาท เชื้อปาน คลองสามประเวศ 19
351 นาย มนัสธร สร้อยทรัพย์ คลองสามประเวศ 29
352 นางสาว รัตนา สังข์ทองงาม คลองสามประเวศ 8
353 นาง สุภาพร วงศ์คำจันทร์ คลองสามประเวศ 215
354 นาย ดนัย แตรชัย คลองสามประเวศ 6
355 นาง บุญมี ศรีดาว คลองสามประเวศ 13
356 นาง ชรูด ขุนกล่ำ คลองสามประเวศ 292
357 นาย ศิริชัย ชัยวุฒินันท์ คลองสามประเวศ 9/166
358 นางสาว ฉวี แตงหอม คลองสามประเวศ 136
359 นางสาว เกษร จันทะปาขาว คลองสามประเวศ 9/29
360 นาย จาตุพล อาจเอี่ยม คลองสามประเวศ 15
361 นาย วินัย มะยมทอง คลองสามประเวศ 9/235
362 นาย มาโนชญ์ อาสมาน คลองสามประเวศ 9/236
363 นางสาว อารีวรรณ เจริญสินรุ่งเรือง คลองสามประเวศ 11
364 นาย สมชาติ แตงอ่อน คลองสามประเวศ 24
365 นาง วิลาสินี วุฒิถิรสกล คลองสามประเวศ 9/134
366 นาย เข็มทอง เปิงคะมาง คลองสามประเวศ 17
367 นาง ฉัตร์รวี กุลศิริอภิรัตน์ คลองสามประเวศ 26
368 นาย วรัญญู พลศรี คลองสามประเวศ 9/163
369 นาย สุวรรณ โพธิ์ประดิษฐ คลองสามประเวศ 8
370 นาง ยุพิน อินทร์สิทธิ คลองสามประเวศ 23
371 นาย ชัยวัฒน์ ศุภธนสาร คลองสามประเวศ 9/185
372 นาง อาบ แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 31
373 นาง มั่น แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 32
374 นาง สุนทรี ทับทิม คลองสามประเวศ 7
375 นาย สุพจน์ สังข์ทองงาม คลองสามประเวศ 26
376 นาย สม กล่อมดี คลองสามประเวศ 27
377 นาย ชิน ช้างชัย คลองสามประเวศ 86
378 นางสาว รัตนา บุญเถื่อน คลองสามประเวศ 25
379 นาง อรุณ หลำสาย คลองสามประเวศ 207
380 นาย อนุชิต แก้วสว่าง คลองสามประเวศ 3
381 นาง สาระภี ทัพพิจิตร คลองสามประเวศ 15
382 นาง จุฬา ไล้บางยาง คลองสามประเวศ 5
383 นางสาว พรทิพย์ ศรีน้อย คลองสามประเวศ 7
384 นาย พริ้ง โหมดทิพย์ คลองสามประเวศ 1
385 นาย ปัญญา ศรีน้อย คลองสามประเวศ 30
386 นาง สุทธิกาญจน์ สามงามเหล็ก คลองสามประเวศ 13
387 นาย พักตร์ พรมนาง คลองสามประเวศ 86
388 นาย อุดม แตงหอม คลองสามประเวศ 17
389 นาย ปรีชา ชื่นชม คลองสามประเวศ 189
390 นาย วิเชียร แตงหอม คลองสามประเวศ 15
391 นางสาว ภูริชา จันทร์แสงสุก คลองสามประเวศ 49
392 นาย พล แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 22
393 นาง ประจวบ นะเป๋า คลองสามประเวศ 11
394 นาย นาวิน คล้ายดวง คลองสามประเวศ 9
395 นาย อรุณ ปรางวัด คลองสามประเวศ 7
396 นาง อุดมศรี ปรางวัด คลองสามประเวศ 4
397 นาง วัลนา ไกรกฤชกองบุญ คลองสามประเวศ 5
398 นาย บุญธรรม ช้างชัย คลองสามประเวศ 35
399 นาง เบญจมาศ เผือกแห้ว คลองสามประเวศ 17
400 นาย มีชัย บัวจันทร์ คลองสามประเวศ 32
401 นาย หวัน เจียกขจร คลองสามประเวศ 27
402 นาย กริด พ่วงรอด คลองสามประเวศ 94
403 นาย สำเริง กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 13
404 นาย โกวิทย์ สุขัมศรี คลองสามประเวศ 1
405 นาง ทรัพย์ แตงหอม คลองสามประเวศ 130
406 นางสาว ประคอง กฤษสมัย คลองสามประเวศ 33
407 นาง สมจิตร์ ศิริเวช คลองสามประเวศ 3
408 นาย ดุสิต แสงศิลา คลองสามประเวศ 9/108
409 นาง นิตยา สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 9
410 นาย ศักดิ์ชาย กฤษสมัย คลองสามประเวศ 11
411 นาง บุญเชย กฤษสมัย คลองสามประเวศ 4
412 นาง วิไลวรรณ จรูญฐิติธรรม คลองสามประเวศ 47
413 นางสาว บุญชอบ กฤษสมัย คลองสามประเวศ 2
414 นาง มัณฑนา สะพันธ์ คลองสามประเวศ 13
415 นาง สมจิตต์ ปานหิรัญ คลองสามประเวศ 5
416 นาย จำนงค์ เกิดศรี คลองสามประเวศ 25
417 นางสาว ส่องศรี มารศรี คลองสามประเวศ 20
418 นาง ประไพ ฟักอินทร์ คลองสามประเวศ 11
419 นางสาว เบญจมาศ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 25
420 นาย พนมเทียน เพ็ชรทะเล คลองสามประเวศ 9/8
421 นาย ธนเดช โรจธนรัชต์ คลองสามประเวศ 7
422 นาย สรศักดิ์ เฮงมุ้ย คลองสามประเวศ 110
423 นาย สมพงษ์ สุดเตาะ คลองสามประเวศ 1
424 นาย มูฮำหมัด แถวถึก คลองสามประเวศ 8
425 นาง เกสร ศรีกอบัว คลองสามประเวศ 1
426 นาง เกศรินทร์ ส่งอำพร คลองสามประเวศ 9/57
427 นางสาว บุญนาค อ่อนหวาน คลองสามประเวศ 67
428 นาย ประเวศ นาคสุข คลองสามประเวศ 4
429 นาง วินัย เจริญสุข คลองสามประเวศ 112
430 นาย บรรจง เจือจันทร์ คลองสามประเวศ 2/115
431 นาย เกรียงไกร ภูริปัญญาภินันท์ คลองสามประเวศ 229
432 นาย สุทัศน์ โพธิ์ศรี คลองสามประเวศ 29
433 นาย วิชัย ฉัตรเจริญสุข คลองสามประเวศ 3
434 นาง มณี เอี่ยมอ่อน คลองสามประเวศ 36
435 นาง ประทุม อยู่พิทักษ์ คลองสามประเวศ 1
436 นาง จันทร์ศรี สร้อยทรัพย์ คลองสามประเวศ 48
437 นาง ทัศนีย์ ทาเผือก คลองสามประเวศ 52
438 นาย วิชัย สร้อยทรัพย์ คลองสามประเวศ 46
439 นาย ปิยนัดถ์ บุญมี คลองสามประเวศ 50
440 นางสาว วไลพร ธุระธรรมานนท์ คลองสามประเวศ 9/154
441 นาง มณี หอมสุวรรณ คลองสามประเวศ 6
442 นาง ทองเลื่อน เสือหล้า คลองสามประเวศ 12
443 นาย พิสิษฐ พุ่มพฤกษ์ คลองสามประเวศ 14
444 นาง สังวาลย์ แดงประเสริฐ คลองสามประเวศ 21
445 นาง สาคร เจริญใจ คลองสามประเวศ 422
446 นาย เพียร พรมนาง คลองสามประเวศ 84
447 นางสาว สังวาลย์ ฟักคง คลองสามประเวศ 2
448 นาย ทินกร ชาวบางพระ คลองสามประเวศ 24
449 นาย บัญญัติ อ่อนหวาน คลองสามประเวศ 51
450 นาง ราตรี แตงหอม คลองสามประเวศ 9
451 นาง อุบล เนื้อทอง คลองสามประเวศ 43
452 นาย อุเทน เนื้อทอง คลองสามประเวศ 31
453 นางสาว วันดี จันทร์เจริญกิจ คลองสามประเวศ 2
454 นางสาว ฐิตาภา ลาดสลุง คลองสามประเวศ 9/218
455 นาง สมใจ มะยมทอง คลองสามประเวศ 9/234
456 นาง รัดดา แจ่มสุข คลองสามประเวศ 4
457 นางสาว ขวัญจิต เจียกขจร คลองสามประเวศ 31
458 นางสาว บุญส่ง แสงสุขงาม คลองสามประเวศ 48
459 ส.ท. เล็ก ยันตะศรี คลองสามประเวศ 8
460 นาย ประเสริฐ ตามบุญ คลองสามประเวศ 53
461 นาย ช้อย พรมคง คลองสามประเวศ 11
462 นาย เจริญ พิมานมาศ คลองสามประเวศ 9/97
463 นาง สมสวัสดิ์ เชื้อขำ คลองสามประเวศ 7
464 นาง กุหลาบ เสน่หา คลองสามประเวศ 228
465 นาย เล็ก ชาติพันธ์ คลองสามประเวศ 6
466 นาย ธนู สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 2
467 นาย แก้ว เจริญใจ คลองสามประเวศ 414
468 นางสาว สมจิต คงโฉลง คลองสามประเวศ 18
469 นาย วสันต์ มารศรี คลองสามประเวศ 4
470 นาย อิทธิพล นาอ้อม คลองสามประเวศ 2/87
471 นาย สมาน คงเสมา คลองสามประเวศ 12
472 นางสาว มณฑา นาคะ คลองสามประเวศ 23
473 พ.อ.อ. ปัญญา พุ่มโพธิ์ คลองสามประเวศ 7
474 นาง ชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม คลองสามประเวศ 9/191
475 นาย วารี แตงหอม คลองสามประเวศ 97
476 นาง มณี คงเมือง คลองสามประเวศ 420
477 นางสาว ธนิยา พานิชย์พิพัฒน์ คลองสามประเวศ 9/220
478 นาง ศรีสะอาด พงษ์คำ คลองสามประเวศ 9/161
479 นาง อำภา ขำวิจิตร์ คลองสามประเวศ 9/61
480 นาย ชัชวาล ขำวิจิตร์ คลองสามประเวศ 9/63
481 นางสาว สุรัชดา ขำวิจิตร์ คลองสามประเวศ 9/59
482 นางสาว สุวรรณา แสงสุขงาม คลองสามประเวศ 25
483 นาง มาลัย เมืองคำ คลองสามประเวศ 28
484 นาย สมนึก พ่วงรอด คลองสามประเวศ 92
485 นางสาว บุญสม น้ำสมบูรณ์ คลองสามประเวศ 9/85
486 นาย ไพริน ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 6
487 นาง บุญส่ง วณิชวรากิจ คลองสามประเวศ 44
488 นางสาว พรรณนภาพร ศรีปฏิมากูล คลองสามประเวศ
489 จ.อ.หญิง อรุณี ชื่นชม คลองสามประเวศ 18
490 นาง วิภาวดี สุขพร้อม คลองสามประเวศ 3/1
491 นางสาว อ้อมใจ กันเกตุ คลองสามประเวศ 17
492 นาย สุรพล เสน่หา คลองสามประเวศ 11
493 นาย ณรงค์ เจริญใจ คลองสามประเวศ 412
494 นาง สง่า สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 9
495 นาย สุวรรณ์ จันทร์พงษ์ คลองสามประเวศ 9
496 นาง บุญยง กฤษมัย คลองสามประเวศ 390
497 นาย ชวลิต บัวม่วง คลองสามประเวศ 34
498 นาง พิกุล จงสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 10
499 นาย สมเกียรติ หมู่ผึ้ง คลองสามประเวศ 23
500 นาย วิเศษ ศิริวาลย์ คลองสามประเวศ 9/3
501 นาย พยงค์ จันทร์พงษ์ คลองสามประเวศ 13
502 นาย คนอง เหรียญหล่อ คลองสามประเวศ 11/1
503 นาง บุญธรรม เสนานุช คลองสามประเวศ
504 นาง ดุจดาว ขุนแก้ว คลองสามประเวศ 8
505 นาย สายชน ศิริรัตน์ คลองสามประเวศ
506 นาง จำรัส ธรรมโสภณ คลองสามประเวศ 18
507 นาง นงลักษณ์ แดงสุข คลองสามประเวศ 9
508 นาย นิกสัน แสงพรมชารี คลองสามประเวศ 9/5
509 นาย พิเชฐธางกูร เกษสำลี คลองสามประเวศ 7
510 นางสาว ศรีสุมน จันทะชา คลองสามประเวศ 2
511 นาง อนงค์ จันทร์พงษ์ คลองสามประเวศ 19
512 นาง กรรณิกา ดำวรรณ คลองสามประเวศ 16
513 นาง เจียน ทรัพย์ประสาน คลองสามประเวศ 58
514 นาย วิชัย แตงหอม คลองสามประเวศ 235
515 นางสาว สอาด พุ่มพวง คลองสามประเวศ 21
516 นาย พรเทพ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 10
517 นาย โนรี แตงหอม คลองสามประเวศ 126
518 นางสาว สิริวรรณ สุขัมศรี คลองสามประเวศ 1/1
519 นาย เชน เนียมสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 15
520 นาง ไหม ตาตอง คลองสามประเวศ
521 นางสาว สุนีย์ สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 42
522 นางสาว อารีรัตน์ ภู่พลับ คลองสามประเวศ 50
523 นาย ประชา แสงวิเชียร คลองสามประเวศ 52
524 นาง สมจิตร ดวงจันทร์ คลองสามประเวศ 60
525 นาย สมชาย เม้ยนรธา คลองสามประเวศ 18
526 นางสาว สมนึก กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 10
527 นางสาว กนกนาถ มีอาษา คลองสามประเวศ 2/170
528 นาย สมัย แสงจันดา คลองสามประเวศ 9/2
529 นางสาว จำเนียร ศรีทิพย์ คลองสามประเวศ 3
530 นาย วินัย เกียรติชญานนท์ คลองสามประเวศ 3
531 นาย บุตร์ ถิ่นสมุด คลองสามประเวศ 77
532 นาย ณัฐพนธิ์ ทองเจือ คลองสามประเวศ 26
533 นาย จินดา ทองเจือ คลองสามประเวศ 20
534 นาย สุระ ปโกฏิประภา คลองสามประเวศ 2/163
535 นาย กันตภณ สุวรรณธรรม คลองสามประเวศ 9/99
536 นางสาว วัชรี ซังขาว คลองสามประเวศ 9/64
537 นาย กฤษณ์ เกตุเรืองโรจน์ คลองสามประเวศ 9/112
538 นาย สมบูรณ์ จำเริญ คลองสามประเวศ 47
539 นาย ขวัญไชย ถนอมชาติชัย คลองสามประเวศ 30
540 นาง รัตนาภรณ์ ศศิธร คลองสามประเวศ 17
541 นางสาว ทองสืบ จำรูญศรี คลองสามประเวศ 88
542 นาย วุฒิศักดิ์ แสงพรมชารี คลองสามประเวศ 9/4
543 นาย ณรงค์ ฉายวิเศษ คลองสามประเวศ 9/135
544 นาง จันทร์ฉาย ยังสุข คลองสามประเวศ 2/155
545 นาง เรไร สุวรรณ์ คลองสามประเวศ
546 นาง กรรณิการ์ อู่อรุณ คลองสามประเวศ 2/157
547 นางสาว พรเพ็ญ ขุนจำนวน คลองสามประเวศ 2/58
548 นางสาว ศิริขวัญ ชาญเวชศาสตร์ คลองสามประเวศ 9/27
549 นางสาว สุขพิศชยา ป้อมดี คลองสามประเวศ 9
550 นาง อำพร ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 2
551 นาย จัด ป้อมดี คลองสามประเวศ 23
552 นางสาว สุนันท์ แจ่มสุวรรณ์ คลองสามประเวศ 20
553 นาย สุวัฒน์ อาตม์บริรักษ์ คลองสามประเวศ 9/78
554 นาย เจนวิช มิตระวิจารณ์ คลองสามประเวศ 9/109
555 นาย ประชุม โสมหิรัญ คลองสามประเวศ 34
556 นาย ประสิทธิ์ ร้ายทุ้ย คลองสามประเวศ 9/195
557 นาง อำพัน คงเมือง คลองสามประเวศ 132
558 นาง ทองย้อย ศรีน้อย คลองสามประเวศ 1
559 นาย จรูญ จีนยิ้ม คลองสามประเวศ 6
560 นางสาว วรรณศิริ เมฆศรีนวล คลองสามประเวศ 2/109
561 นาง ดำรงค์ แจ้งทองคำ คลองสามประเวศ 4
562 นาง สุภาภรณ์ กี่จินดา คลองสามประเวศ 46
563 นาย พชร เมฆศรีนวล คลองสามประเวศ 2/107
564 นาง พยุง ปั้นน่วม คลองสามประเวศ 56
565 นาย พรชัย ทองสัมฤทธิ์ คลองสามประเวศ 16
566 นาย ประพันธ์ แตงหอม คลองสามประเวศ 243
567 นาง วรรณา สุขเกษม คลองสามประเวศ 2/153
568 นาย สุวรรณชัย แตงหอม คลองสามประเวศ 116
569 นาย ประยูร ด้วงนิล คลองสามประเวศ 23
570 นาย เที่ยง ศรีจันทร์อินทร์ คลองสามประเวศ 18
571 นาย เทียม ศรีน้อย คลองสามประเวศ 19
572 นาง สมใจ วัฒมะโน คลองสามประเวศ 2/104
573 นางสาว สมบูรณ์ เผือกหลง คลองสามประเวศ 25
574 นาง นิรชา พรบรรเจิด คลองสามประเวศ 9/140
575 นาย จรูญ อ๊อดวงษ์ คลองสามประเวศ 80
576 นางสาว กมลวรรณ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 46
577 นาย จรัส ชื่นชม คลองสามประเวศ 25
578 นาย สมนึก ไม้ไหว คลองสามประเวศ 18
579 นาย ประสิทธิ์ มณีมาศ คลองสามประเวศ 30
580 นาย สุรินทร์ ชื่นนิยม คลองสามประเวศ 6
581 นาย ศราวุธ กฤษสมัย คลองสามประเวศ 16
582 นาย สมชาติ แดงชาติ คลองสามประเวศ 8
583 นาย วินัย กฤษสมัย คลองสามประเวศ 23
584 นางสาว จำปี มณีมาศ คลองสามประเวศ 32
585 นาง ปทิดา จำเนียรสาท คลองสามประเวศ 18
586 นางสาว อัมพร หมายมั่น คลองสามประเวศ 2/97
587 นาย สุวัตร ปัญญานิมิตร คลองสามประเวศ 2/182
588 นางสาว กมลวรรณ เทศะเวส คลองสามประเวศ 9/228
589 นาย พรณรงค์ พุทธเจริญลาภ คลองสามประเวศ 27
590 นางสาว กิตติมา ฉัตรงามวิจิตร คลองสามประเวศ 4/1
591 นาง สำรวย พรมนินพะเนา คลองสามประเวศ 205
592 นาย เชิด หมวดศรี คลองสามประเวศ 2
593 นางสาว ประยงค์ เจริญใจ คลองสามประเวศ 6
594 นาย ปรีชา โสมหิรัญ คลองสามประเวศ 38
595 นางสาว ศวรรยา สุสังข์ คลองสามประเวศ 2/45
596 นาง พนิดา เหล็งเจริญ คลองสามประเวศ 2/46
597 นาย วิทยา ชูช่วย คลองสามประเวศ 74
598 นาง อารีย์ ช้างชัย คลองสามประเวศ 90
599 นาย ชื้น ช้างชัย คลองสามประเวศ
600 นาย ชินพันธ์ ปิยะศิริพงศ์ คลองสามประเวศ 9/229
601 นาย ปราโมทย์ แก้วสวัสดิ์ คลองสามประเวศ 19/1
602 นางสาว เพ็ญทิพย์ อิบรอฮีม คลองสามประเวศ
603 นาย นรินทร์ มะลิวัลย์ คลองสามประเวศ 9
604 นาง พยอม คงเมือง คลองสามประเวศ 25
605 นาย วิชาญ ชัยเจริญ คลองสามประเวศ 9/41
606 นาง อุไรวรรณ ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 94
607 นาย อำพล ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 92
608 ว่าที่ ร.ต.หญิง อาทิตติยา แสงจันทร์ คลองสามประเวศ 7
609 นาย สมคิด เจียกขจร คลองสามประเวศ 18
610 นาง แสงเงิน ชัชเวช คลองสามประเวศ 21
611 นาย อรุณ ลาเต๊ะ คลองสามประเวศ 2/30
612 นางสาว เกศรา อรุณยิ่งมงคล คลองสามประเวศ 9/165
613 นาย นฤพล สุขทรัพย์ คลองสามประเวศ 36
614 นาง นวลจันทร์ แดงด้วง คลองสามประเวศ 14
615 นาง ดวงสมร เหลืองอ่อน คลองสามประเวศ 2
616 นาย วิทย์ เจียกขจร คลองสามประเวศ 16
617 นาย สงวน ฉัตรงามวิจิตร คลองสามประเวศ 4
618 นาง กัญจน์กนก ศุภกาญจนพิสุทธิ์ คลองสามประเวศ 2/128
619 นาย สมศักดิ์ กันเกตุ คลองสามประเวศ 7
620 นาง ทองห่อ เจียกขจร คลองสามประเวศ 33
621 นางสาว สิโสภา ตันติพัฒนะมนตรี คลองสามประเวศ 2/181
622 นาย ทินกร เฮงประเสริฐ คลองสามประเวศ 9/102
623 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชุติกิตติศักดิ์ คลองสามประเวศ 159
624 นางสาว ชไมพร สิทธิ์วรนันท์ คลองสามประเวศ 9/126
625 นาย อุทัย วิมูลชาติ คลองสามประเวศ 9/212
626 นาย ไพรวัลย์ เที่ยงอยู่ คลองสามประเวศ 2/83
627 นาย เฉลิมพล ยันตะศรี คลองสามประเวศ 7
628 นาง สอาด ยันตะศรี คลองสามประเวศ 9
629 นาย เจริญ กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 25
630 นาง สมปอง จันทร์เจริญกิจ คลองสามประเวศ 1
631 นาย ชรินทร์ จันทร์สามสี คลองสามประเวศ
632 นาง สำราญ ยวดขุนทด คลองสามประเวศ 16/1
633 นาย บรรหาร จำเนียรสาท คลองสามประเวศ 27
634 นางสาว สุกัญญา ชื่นชม คลองสามประเวศ 6
635 นางสาว สายชล เฮงมุ้ย คลองสามประเวศ 5
636 นาง ทิพวรรณ์ บุญประกอบ คลองสามประเวศ 21
637 นาย พิสิทธิ์ เลิศอลงกรณ์ คลองสามประเวศ 17
638 นาง วิไล รามฟอง คลองสามประเวศ 10
639 นาย คมสรรค์ สมบูรณ์ คลองสามประเวศ 11
640 นาย สุรวัช แสวงผลเจริญยิ่ง คลองสามประเวศ 7
641 นาย สอาด สะพันธ์ คลองสามประเวศ 23
642 นาง ขรินทร์ทิพย์ อยู่เย็น คลองสามประเวศ 9/36
643 นาย นำชัย จิรพงศ์ชัยกุล คลองสามประเวศ 9/11
644 นาย ชาญ อ่อนน้อม คลองสามประเวศ 43
645 นาย สิริพจน์ ภูริปัญญาภินันท์ คลองสามประเวศ 6
646 นาย วิชัย พลวรรณะ คลองสามประเวศ 9/58
647 นาง วรรณภา ผลโพธิ์ คลองสามประเวศ 24
648 นาง สมร สุขเกษม คลองสามประเวศ 3
649 นาย สุรเดช ภู่พลับ คลองสามประเวศ 21
650 นาง ประเทือง อินทริง คลองสามประเวศ 241
651 นาย เกื้อกุน ยุรมาตร คลองสามประเวศ 1
652 นาย นิด แตงหอม คลองสามประเวศ 233
653 นางสาว ชยาภรณ์ ตาใส คลองสามประเวศ 9/133
654 นางสาว พรรณธิดา บุญส่ง คลองสามประเวศ 29
655 นาย ชัยวัชร ถิ่นสมุทร์ คลองสามประเวศ 16
656 นางสาว สมจิตร์ หอยจับ คลองสามประเวศ 28
657 นางสาว สมบูรณ์ กลิ่นเพ็ง คลองสามประเวศ 10
658 นาย วาด ขุนกล่ำ คลองสามประเวศ 13
659 นาย ประทิน ศรีชุ่ม คลองสามประเวศ 12
660 นางสาว เครือมาศ ศรีชุ่ม คลองสามประเวศ 10
661 นาง สุนันท์ จันทร์เจริญกิจ คลองสามประเวศ 16
662 นาย ประสิทธิ์ ฉิมมะลิ คลองสามประเวศ 11
663 นาง โสภณ เจริญจิตร คลองสามประเวศ 1
664 นาง สุภาภรณ์ ทองใบ คลองสามประเวศ 13
665 นาย เกียรตินิยม เพชรปยุตธนา คลองสามประเวศ 2/48
666 นาย ชำนาญ โนนสำโรง คลองสามประเวศ 9/24
667 นาย แสนชัย ทองศรี คลองสามประเวศ 2/152
668 นางสาว นงเยาว์ มังคลาด คลองสามประเวศ 9/155
669 นาง พิกุล พลายละหาร คลองสามประเวศ 2/146
670 นาย พูล กลีบพุฒ คลองสามประเวศ 16
671 นาย จำนงค์ ทองสัมฤทธิ์ คลองสามประเวศ 14
672 นาง ระพีพรรณ โชติช่วง ลำปลาทิว 6
673 นาง ยุพิน ดาราดวง ลำปลาทิว 322
674 นาง บุญพร้อม บุตรเพ็ชร ลำปลาทิว 272
675 นาง ชลธิชา แจ้งจิตร ลำปลาทิว 120
676 นาย บุญชู มั่นวาจา ลำปลาทิว 224
677 นาง สมพงษ์ งามขำ ลำปลาทิว 180
678 นาย สมเดช บุตรเพ็ชร ลำปลาทิว 268
679 นาย สุรัตน์ ศรีจันทร์ ลำปลาทิว 91
680 นาง พนอ เผือกน้อย ลำปลาทิว 264
681 นาย มิ่ง บุตรเพ็ชร ลำปลาทิว 294
682 นาง ลัดดาวัลย์ ผิวปานทอง ลำปลาทิว 7
683 นาย สมชาย ทองทา ลำปลาทิว 264
684 นางสาว อรสา ด้วงกลัด ลำปลาทิว 292
685 นาง เรณู ดอนเจดีย์ ลำปลาทิว 21
686 นาง ธนัสพร กิจเจริญ ลำปลาทิว 22
687 นาง ทองคำ พึ่งแพ ลำปลาทิว 194
688 นาย อาวุธ หมั่นหาผล ลำปลาทิว 51
689 นาย ยุทธนา อู่อ้น ลำปลาทิว 996
690 นาง สมบัติ ซื่อตรง ลำปลาทิว 12
691 นาง ไพวัน มีบุญมาก ลำปลาทิว 54
692 นาย มานพ คำเวียง ลำปลาทิว 86
693 นาย ลาภิศ อินเปลี่ยน ลำปลาทิว 5
694 นาย สมนึก สุขเกษม ลำปลาทิว 57
695 นาง พยุง โพธิทอง ลำปลาทิว 210
696 นาย อนันต์ เผือกน้อย ลำปลาทิว 240
697 นาง พยุง แฉ่งใหญ่ ลำปลาทิว 1
698 นาย กาเหว่า สิงหานนท์ ลำปลาทิว 146
699 นาย ณรงค์ ทองมอญ ลำปลาทิว 2
700 นาง ลักขณา หนูสาย ลำปลาทิว 9/1
701 นาย สุชาติ นำเจริญสมบัติ ลำปลาทิว 246
702 นาย สาธิต ยิ้วภู่ ลำปลาทิว 10
703 นาง สมพิศ สว่างการ ลำปลาทิว 372
704 นาย วรรณชัย ยศสุวรรณ ลำปลาทิว 140
705 นาง อุรุชา ยิ้มแย้ม ลำปลาทิว 13
706 นาย สมพงษ์ แก้วจรัส ลำปลาทิว 998
707 นาง วิภาวี ทานุ ลำปลาทิว 33
708 นาย ประสาทพร พูลผล ลำปลาทิว 24
709 นาง กุหลาบ ทองคำ ลำปลาทิว 284
710 นาย มานพ หอมกลบ ลำปลาทิว 18
711 นาง วันเพ็ญ ราชพุฒิ ลำปลาทิว 178
712 นาย ณัทธร สังฆโสภณ ลำปลาทิว 27
713 นางสาว กิ๊ฟ ชำนิศุภการ ลำปลาทิว 25
714 นางสาว มนทรา ธรรมชาติ ลำปลาทิว 35
715 นาย ทวึ แก้วสุโข ลำปลาทิว 63
716 นาง จำรัส สวนมาลา ลำปลาทิว 327
717 นาย วีรชน นาเวียง ลำปลาทิว 18
718 นาย บรรจบ ยศสุวรรณ์ ลำปลาทิว 150
719 นาย ศิริ ชื่นเพ็ง ลำปลาทิว 143/6
720 นาย สมจิตต์ อ้นสุขประเสริฐ ลำปลาทิว 108
721 นาย สมชาย เอี่ยมละออ ลำปลาทิว 86
722 นาง จันทนา ชีชะนะ ลำปลาทิว 86
723 นางสาว สายพิณ ทองทา ลำปลาทิว 286
724 นาย คำ เอมบำรุง ลำปลาทิว 63
725 นาย ศรีประจวบ กุลวงษ์ ลำปลาทิว 35
726 นาย ไพฑูรย์ กลิ่นหอม ลำปลาทิว 317
727 นาง ลาวัลย์ คล้ายอ่อง ลำปลาทิว 53
728 นาย จรูญ ศิริวัฒน์ ลำปลาทิว 71
729 นาย สาคร ฤทธิพรัด ลำปลาทิว 67
730 นาย สุนทร ด้วงกลัด ลำปลาทิว 199
731 นางสาว รจนา ทองมะน้อย ลำปลาทิว 69
732 นาง บุญนาค พิกุลทอง ลำปลาทิว 1034
733 นาย อำพัน ลาวเกษม ลำปลาทิว 10
734 นาง สังเวียน โชติช่วง ลำปลาทิว 20
735 นาย ชด ยิ้มย่อง ลำปลาทิว 120
736 นาง สมวิไล คำแก้ว ลำปลาทิว 34
737 นาย วิรัตน์ ขวัญละมูล ลำปลาทิว 834
738 นาย ทวี จิตทวีวรรณ ลำปลาทิว 337
739 นาย ช้อน มีกุล ลำปลาทิว 8
740 นาย สุชาติ สุขเจริญ ลำปลาทิว 97
741 นาง บุญส่ง อินสอน ลำปลาทิว 51/44
742 นาง เกษร ร่มรื่น ลำปลาทิว 31
743 นาย ฉัตร จักรเพ็ชรวรญาณ ลำปลาทิว 34
744 นาง สำรวย อดิศรรณราช ลำปลาทิว 422
745 นาย โสด ทองลอย ลำปลาทิว 31
746 นาย สมหวัง บุตรโสม ลำปลาทิว 33
747 นาย สมพงษ์ สุขเกษม ลำปลาทิว 172/1
748 นาย กุหลาบ พัสกุล ลำปลาทิว 11
749 นาง สมาน คำหวาน ลำปลาทิว 5
750 นาย บุญมี บุตรเพ็ชร ลำปลาทิว 8
751 นาง เรี่ยม เอี่ยมสอาด ลำปลาทิว 234
752 นาง ทองแพ พวงพุ่ม ลำปลาทิว 1046
753 นาย สมบุญ แย้มพลับ ลำปลาทิว 15
754 นาย ประสิทธิ์ ปุยอรุณ ลำปลาทิว 51
755 นาย ชลอ ชากะจะ ลำปลาทิว 4
756 นาย เสวียน นาคสุข ลำปลาทิว 72
757 นาง ไพลิน แจ่มกระจ่าง ลำปลาทิว 262
758 นาย ทองปลอน พุ่มพวง ลำปลาทิว 28
759 นาย อาลัย ฉันธิกุล ลำปลาทิว 39/1
760 นาย สมจิต โตยิ่ง ลำปลาทิว 26
761 นาย วิชัย ปิ่นมังเล ลำปลาทิว 230
762 นางสาว ชาดา เผือกบริสุทธิ์ ลำปลาทิว 33
763 นาง จำปี เพ็งจันทร์ ลำปลาทิว 259
764 นาง ทองเจือ แนบเนื้อ ลำปลาทิว 19
765 นาย สมคิด แย้มศรี ลำปลาทิว 49
766 นาง ทิวา มั่งทอง ลำปลาทิว 35
767 นาย ไพโรจน์ เมฆศรี ลำปลาทิว 21
768 นาย พชร วงศ์คำชิน ลำปลาทิว 46
769 นาง สุนทรี จีนจันทร์ ลำปลาทิว 27
770 นาย รัก พรหมหล้าวัน ลำปลาทิว 108
771 นาง สุรินทร์ กุระ ลำปลาทิว 284
772 นาย ปรีชา ระย้า ลำปลาทิว 34
773 นาง สำผิว สว่างพระศรีอารย์ ลำปลาทิว 17
774 นาย สมควร วงษ์สอาด ลำปลาทิว 131
775 นาง ปราณี อุดมพัฒน์ ลำปลาทิว 16
776 นาง วราภรณ์ พลเยี่ยม ลำปลาทิว 29
777 นาย สังเวียน มีแสง ลำปลาทิว 680
778 นาง เฉลิม และแฟง ลำปลาทิว 33
779 นาง สมทรง เหมือนใจ ลำปลาทิว 27
780 นาง วชิราภรณ์ สภาพพร ลำปลาทิว 26
781 นาย สายน้อย ศิริจันทนันท์ ลำปลาทิว 586
782 นาย สุริน สีน้ำเงิน ลำปลาทิว 21
783 นาย กิตติ เดชาปิยสิน ลำปลาทิว 15
784 นาง กุหลาบ ภู่กลิ่น ลำปลาทิว 5
785 นาย มานิตย์ เหมือนใจ ลำปลาทิว 29
786 นาย สุเทพ ขาวสบาย ลำปลาทิว 31
787 นาย เทียบ อ่อนน้อม ลำปลาทิว 474
788 นาง วนิดา ศรีผุย ลำปลาทิว 41
789 นาย บุญรอด สมปาง ลำปลาทิว 13
790 นาย วิจิตร ช้างเจริญ ลำปลาทิว 12
791 นางสาว นฤมล ขวัญใจ ลำปลาทิว 16
792 นาง สังวาลย์ วันแก้ว ลำปลาทิว 20
793 นางสาว สุกัญญา ภู่พลับ ลำปลาทิว 17
794 นาง สำรวย สะอาด ลำปลาทิว 37
795 นางสาว ยุพเยาว์ นาคสุข ลำปลาทิว 7
796 นาง เรณู ยังสนอง ลำปลาทิว 18
797 นาง ลำใย เวชพันธ์ ลำปลาทิว 17
798 นาย วิชิตร์ งามขำ ลำปลาทิว 320
799 นางสาว เพ็ญศรี แผ่ทอง ลำปลาทิว
800 นาย อดุล บุปผาสวรรค์ ลำปลาทิว 16/43
801 นางสาว นันทิยา ทองมะน้อย ลำปลาทิว 65
802 นาง รัตนาภรณ์ ลักษณะ ลำปลาทิว 376
803 นาย ทองสา สาละผล ลำปลาทิว 82
804 นาย สมปอง สีน้ำเงิน ลำปลาทิว 708
805 นาย จิรัฏฐ์ วิริยะขันติ ลำปลาทิว
806 นางสาว ปิยวรรณ ศิริจันทนันท์ ลำปลาทิว 7
807 นาง ลำยอง จิตญาภาษ ลำปลาทิว 19
808 นาย วิเชษฐ์ มณีรัตน์ ลำปลาทิว 45
809 นาง อัมพร สุขเกษม ลำปลาทิว 5
810 นาย ไพวรรณ์ ปะติเต ลำปลาทิว
811 นาย สำเริง นอบน้อม ลำปลาทิว 2
812 นาย เรวัชร วงษ์สอาด ลำปลาทิว 48
813 นาย ณรงค์ การะเกตุ ลำปลาทิว 47
814 นาง บุญเรือน ภู่พลับ ลำปลาทิว 26
815 นางสาว อารมย์ ละชั่ว ลำปลาทิว
816 นาย ชด ผลผาสุก ลำปลาทิว 78
817 นางสาว เขมิกา บุตรดีพันธ์ ลำปลาทิว 47
818 นาย สมพร นิ่มขำ ลำปลาทิว 17
819 นาย วินัย วันเจียม ลำปลาทิว 1
820 นาง บังอร จ้อยช้างเนียม ลำปลาทิว 19/1
821 นาง กรี อู่อ้น ลำปลาทิว 67
822 นาง กิจทอง สุขเจริญ ลำปลาทิว 95
823 นาย ทองดี นพคุณ ลำปลาทิว 36
824 นาย เชาว์ ไชยนุต ลำปลาทิว 10
825 นาย ปั้น เล็กรังสรรค์ ลำปลาทิว 150
826 นาย มะลิ เทียนอร่าม ลำปลาทิว 19
827 นาย รักษ์ ภู่พลับ ลำปลาทิว 46
828 นาย อำนาจ ดวงจันทร์ ลำปลาทิว 1
829 นางสาว สุรีย์ ช้างชัย ลำปลาทิว 21
830 นาย สมชาย สุขเจริญ ลำปลาทิว 93
831 นาง พุ่ม สุขเกษม ลำปลาทิว 164
832 นาย ธวัชชัย อ่อนน้อมดี ลำปลาทิว 64
833 นาง บุญชู พูนผล ลำปลาทิว 3
834 นาย สังข์ทอง นอบน้อม ลำปลาทิว 584
835 นางสาว ชุติมา เวชพันธ์ ลำปลาทิว 25
836 นาง บุญเรือง สินปาน ลำปลาทิว 31
837 นาย สุชิน กลิ่นสุคนธ์ ลำปลาทิว 116
838 นาย ดิเรก พลิคามิน ลำปลาทิว 32
839 นาย ทองสุข พุ่มผกา ลำปลาทิว 490
840 นาง ชนาธิป เหมมูล ลำปลาทิว 15
841 นาย ปิยะ ประสงค์กิจเจริญ ลำปลาทิว 7
842 นาง เสงี่ยม อ่อนน้อมดี ลำปลาทิว 154
843 นาย เสนาะ ตรีรส ลำปลาทิว 44
844 นาย ยศกร อ่อนน้อมดี ลำปลาทิว 80
845 นาง จำเนียร โชติช่วง ลำปลาทิว 14
846 นาง เพ็ญศรี จันดา ลำปลาทิว 23
847 นาย สังวาลย์ ค้าคล่อง ลำปลาทิว 72
848 นาย สว่างเนตร ทองปลิว ลำปลาทิว 9
849 นาง สมศรี สุขสำราญ ลำปลาทิว 8
850 นาง ลำจวน แพลอย ลำปลาทิว 332
851 นาง ผานิตย์ ใจใหญ่ ลำปลาทิว 132
852 นาย วิฑูรย์ หวิงปัด ลำปลาทิว 3
853 นาง น้ำฝน สืบเชื้อ ลำปลาทิว 19/2
854 นาย แหลม สว่างการ ลำปลาทิว 17
855 นาง สมลักษณ์ ชวดชัง ลำปลาทิว 1
856 นาง โสภี พานแก้ว ลำปลาทิว 357
857 นาง บรรเทิง ศรีจามร ลำปลาทิว 1
858 นาย เทพณรงค์ ไชยงค์ ลำปลาทิว 46
859 นาง เป๊อะ ทองปลิว ลำปลาทิว 7
860 นาย แสวง เมทนีดล ลำปลาทิว 4
861 นางสาว เรืองระวี จันทร์แก้วกาลวิน ลำปลาทิว 31
862 นาย พวง เครือคล้าย ลำปลาทิว 28
863 นางสาว อัมรา ทองปลิว ลำปลาทิว 3
864 นาย อุดมศักดิ์ ช้างชัย ลำปลาทิว 23
865 นางสาว สุวรรณา จันทร์พงษ์ ลำปลาทิว 21
866 นาย สุวิทย์ ภาษี ลำปลาทิว 21
867 นาง พัฒน์ธวัณย์ สมบูรณ์ ลำปลาทิว 370
868 นาย หล่ำ ช้างชัย ลำปลาทิว 24
869 นางสาว สมาน รั่นบ้านแพ้ว ลำปลาทิว 684
870 นาย สันติ พวงศรี ลำปลาทิว 14
871 นางสาว วงค์เดือน ศรีอาวุฒิ ลำปลาทิว 23
872 นาย ประยงค์ บุญยัง ลำปลาทิว 128
873 นาย พนม พูลสมบัติ ลำปลาทิว 1
874 นาง นวล คล้ายเนียม ลำปลาทิว 59
875 นาง สำราญ ดีเลิศ ลำปลาทิว 28
876 นาย อภิเชษฐ์ ลั่นชี ลำปลาทิว 31
877 นาง เมธินี ดิษาภิรมย์ ลำปลาทิว 110
878 นาง สุมนต์ทิพย์ ตรีรส ลำปลาทิว 1068
879 นาง สุมาลี ธาตุทอง ลำปลาทิว 21
880 นาย เฉลิมพร จงอุดมศีล ลำปลาทิว 4
881 นาง ล้วน สมปาง ลำปลาทิว 7
882 นางสาว อุไร อินทร์เปลี่ยน ลำปลาทิว 143/3
883 นางสาว สำเภา มั่นสติ ลำปลาทิว 25
884 นาง แฉล้ม ฟักหอม ลำปลาทิว 294
885 นาย ภิชัย ชวนแพ ลำปลาทิว 50
886 นาย วิน มอญสุข ลำปลาทิว 8
887 นางสาว ละเอียด คงเพ็ง ลำปลาทิว 7
888 นาย ลือชา คงนุช ลำปลาทิว 119
889 นาง สำอางค์ มานะศรี ลำปลาทิว 212
890 นาง จันทนา ปั้นช้าง ลำปลาทิว 11
891 นาง ประเสริฐ แตงหอม ลำปลาทิว 664
892 นาง แฉล้ม จิตร์ภักดี ลำปลาทิว 16
893 นาย สายันต์ บุญเจริญ ลำปลาทิว 16
894 นาย สมบูรณ์ พูลสวัสดิ์ ลำปลาทิว 15
895 นาง บัวแก้ว ดวงพัตรา ลำปลาทิว 11
896 นาง ภัชรีย์ สาระพันธุ์ ลำปลาทิว 31
897 นางสาว สง่า พุ่มเรือง ลำปลาทิว 170/1
898 นาย ทวี สีน้ำเงิน ลำปลาทิว 3
899 นางสาว สมจิตร ทั่งสุข ลำปลาทิว 9
900 นาย ปรีชา โหมดทิพย์ ลำปลาทิว 341
901 นาง สุพัน ลิ้มศิริสัมพันธ์ ลำปลาทิว 31
902 นาง ธัญพร คุณหอม ลำปลาทิว 36/3
903 นาง บุญเหลือ สัมฤทธิ์ ลำปลาทิว 77
904 นาย สมศักดิ์ อ่อนน้อม ลำปลาทิว 12
905 นาย จิตต์ แพลอย ลำปลาทิว 70
906 นาย วงษ์ แสงทัศ ลำปลาทิว 115
907 นาย อภิศักดิ์ เทียมจันทร์ ลำปลาทิว 234
908 นาย ประหยัด ดิษฐประศักดิ์ ลำปลาทิว 46
909 นาง สำรวย แหวนทองคำ ลำปลาทิว 36
910 นางสาว ธนวรรณ ศิวทัศน์ ลำปลาทิว 28
911 นาย ธีร์รัฐ อภิวิริยพรชัย ลำปลาทิว 59
912 นาง อรุณ นุชส่งสิน ลำปลาทิว 2
913 นาง จำเนียร ศรีวงษ์ ลำปลาทิว 98/2
914 นาย ณรงค์ ช้างชัย ลำปลาทิว 41
915 นาย นิวัตร เกียรติดานุสรณ์ ลำปลาทิว 5
916 นาง จำนงค์ เปลี่ยนประเสริฐ ลำปลาทิว 27
917 นาย โสม ปุยอรุณ ลำปลาทิว 25
918 นางสาว ชาลินี พวงทอง ลำปลาทิว 55/5
919 นางสาว สะอาด หงษ์สวัสดิ์ ลำปลาทิว 960
920 นาย ประเทือง สุขเจริญ ลำปลาทิว 99
921 นาย บุญธรรม สุขประเสริฐ ลำปลาทิว 27
922 นาย ศิริ สงวนวงศ์ ลำปลาทิว 1002
923 นาย บุตร หมื่นพัน ลำปลาทิว 2
924 นาย สำรวย นอบน้อม ลำปลาทิว 9
925 นาย เชาว์ เหมือนสวาท ลำปลาทิว 71
926 นาง อนุลักษณ์ ปิ่นแก้ว ลำปลาทิว 41
927 นางสาว สุรัชต์ ใจใหญ่ ลำปลาทิว 28
928 นาย อดิศร สมรูป ลำปลาทิว 17
929 นาย เอกพล พิศผล ลำปลาทิว 76
930 นาง วิภา ทวีวรรณ ลำปลาทิว 23
931 นาง สุวรรณ์ ยศสมุทร์ ลำปลาทิว 274
932 นาง ชูศรี มั่นประพันธ์ ทับยาว 7/4
933 นาง ทุเรียน ผลลาภ ทับยาว 93
934 นาง สุนทรี ศุภลักษณ์ ทับยาว 93/1
935 นาย มนตรี แซ่ตั้ง ทับยาว 171/1
936 นาง ขวัญใจ ฟักแฟง ทับยาว 78
937 นาย วินัย ตังคะบุรี ทับยาว 111
938 นาง บุญชอบ ดุเหว่าเขียว ทับยาว 7/5
939 นาย สมจิตต์ มั่งนาค ทับยาว 91
940 นาง นิตยา แสงศรี ทับยาว 62
941 นาย แดง วิษาจันทร์ ทับยาว 117
942 นาง สุวิมล ตังคะบุรี ทับยาว 123
943 นางสาว สมศรี แสงศรี ทับยาว 56
944 นางสาว ทองห่อ นะเป๋า ทับยาว 125
945 นาย สมปอง นาคชูแก้ว ทับยาว 21/124
946 นาย สมพิส แจ้งหิรัญ ทับยาว 7
947 นาย ประสงค์ แช่มเชื้อ ทับยาว 99/1
948 นาย ทวี สุทธิ ทับยาว 78
949 นาย พรณรงค์ คำแก้ว ทับยาว 119/1
950 นางสาว บุษบา ฟักแฟง ทับยาว 82/1
951 นาง บุญมา ฟักแฟง ทับยาว 80
952 นางสาว สุนีย์ ฟักแฟง ทับยาว 78/1
953 นาย ประมูล ท้วมทอง ทับยาว 35/1
954 นางสาว สมจิตร แสงศรี ทับยาว 64
955 นาง บุญมา ตังคะบุรี ทับยาว 155
956 นาย สมทรง เลตานี ทับยาว 56/1
957 นาย สมปอง นะเป๋า ทับยาว 109
958 นาย กาเด็ส อับดุลเลาะ ทับยาว 60
959 นาง กัลยา คดบัว ทับยาว 157
960 นางสาว แจ่ม นุ่มปั่น ทับยาว 52/1
961 นาย สมชาย คุณหอม ทับยาว 205/1
962 นาง บุญธรรม แก้วผูกนาค ทับยาว 7/1
963 นาย นิพนธ์ จ้อยชู ทับยาว 353/1
964 นางสาว นิลวรรณ์ นิลคร้าม ทับยาว 141
965 นาง ศศิมา แฉ่งใหญ่ ทับยาว 21/26
966 นาย พิชิตพล คุณหอม ทับยาว 87/1
967 นาง อนงค์ สุขเจริญ ทับยาว 333
968 นาง จงจิตร์ นุชเปล่ง ทับยาว 97
969 นางสาว สร้อยสุวรรณ ท้วมทอง ทับยาว 17
970 นางสาว อรอุมา แสงศรี ทับยาว 60/3
971 นาย พินิจ สถิตย์นาค ทับยาว 143
972 นางสาว พิมพ์พรรณ เนียมนุช ทับยาว 38
973 นาง วรรณเพ็ง ชูอำไพ ทับยาว 64
974 นาง บุญชอบ คุณหอม ทับยาว 289/1
975 นางสาว เพียร ลักษณะสาย ทับยาว 1053/2
976 นาย จำปา พูลพิพัฒน์ ทับยาว 22
977 นาย ประทีป สุขเจริญ ทับยาว 335
978 นางสาว ดวงดาว ภูมิเจริญ ทับยาว 113
979 นาง สมหวัง วรเจริญ ทับยาว 18
980 นาย บุญรอด สุวรรณทอง ทับยาว 351
981 นาย อนันต์ สายสิน ทับยาว 85
982 นาย ประจวบ ท้วมทอง ทับยาว 21/249
983 ร.ต. สุด บุญผุดผ่อง ทับยาว 34
984 นาง สมพร สุขเจริญ ทับยาว 285
985 นาย ผล ปฐมทอง ทับยาว 157
986 นางสาว สีวรรณ บัวอ่อน ทับยาว 313
987 นางสาว สำเนียง ยิ้มศรี ทับยาว 69
988 นาง กนกวรรณ กังวาล ทับยาว 61
989 นาง อำไพ คำประกอบ ทับยาว 395
990 นางสาว จำนงค์ คนหาญ ทับยาว 193
991 นาย แสงชัย สีลี ทับยาว 21/259
992 นาง ทวี สกุนตะวิภาต ทับยาว 269/1
993 นาย สมชาย มั่นประพันธ์ ทับยาว 56
994 นางสาว ภาสินี สารสุข ทับยาว 191/1
995 นาย สมยศ ไกรสร ทับยาว
996 นาง สายพินย์ บุญแก้ว ทับยาว 121/1
997 นาง สมศรี พลายงาม ทับยาว 185
998 นาง สุพรรณี สุทธา ทับยาว 305/2
999 นาง ชนากานต์ ผลลาภ ทับยาว
1000 นางสาว อุรารัตน์ สอนหัตถ์ ทับยาว 41
1001 นาย จำลอง สวนมาลา ทับยาว 299
1002 นางสาว พิจิตรา เกษประดิษฐ์ ทับยาว 1/1
1003 นาย ศุภกร นิ่มนวลผ่อง ทับยาว 185/1
1004 นาย ชาญยุทธ ขุมพิทักษ์ ทับยาว 1063
1005 นางสาว นารี งามขำ ทับยาว 642
1006 นาย สมภาส เปรมฤทธิ์ ทับยาว 166
1007 นาง ทองเปลว แจ่มกระจ่าง ทับยาว 60
1008 นาย แฉล้ม แสงอินทร์ ทับยาว 269
1009 นาง เพ็ญศรี แสงแดง ทับยาว 109
1010 นาง สมบูรณ์ หวังเจริญ ทับยาว 84
1011 นาง ชะบา เจริญทรัพย์ ทับยาว 28
1012 นาย จรูญ กิจเจริญ ทับยาว 311/1
1013 นาง สงัด บุตรดีสี ทับยาว 141
1014 นาย ประเสริฐ สว่างพระศรีอารย์ ทับยาว
1015 นาย สายันต์ มีเง้า ทับยาว 21/285
1016 นาย ชูชาติ นิ่มนวล ทับยาว 31
1017 นาง สุพรรณ นกอยู่ ทับยาว 31
1018 นาง นางไพรัช เภาพู่ ทับยาว 617
1019 นาง สายรุ้ง พิเชฐธนสิน ทับยาว 359
1020 นาย ครรชิต มั่นวาจา ทับยาว 65
1021 นาง วันเพ็ญ ครูกุล ทับยาว 659
1022 นาง อุบล ดาศิริ ทับยาว 144/1
1023 นาง ปรางทิพย์ รุ่งเรือง ทับยาว 58
1024 นาง นางพยอม สีสด ทับยาว 85
1025 นาย ชูชาติ เพ็ชรน้อย ทับยาว 3
1026 นาย วิมล พามี ทับยาว
1027 นางสาว จินดา ปาริยะ ทับยาว 64/1
1028 นาย จำลอง คล้ายมาลา ทับยาว 189/1
1029 นาย พุทรักษ์ ผะเดิมดี ทับยาว 1061/3
1030 นาย พีระ เพ็งเปลี่ยน ทับยาว 452
1031 นาย ทวี ยิ้มเยื้อน ทับยาว 27/2
1032 นาย ชัยรัตน์ คำทรัพย์ ทับยาว 92
1033 นาง ณัฎฐ์พัชร์ เหลาสุภาพ ทับยาว 591
1034 นาง วัชรี อู่อ้น ทับยาว 239
1035 นางสาว ปรียารัช สายเพ็ชร์ ทับยาว 475
1036 นาย สมบุญ คุณหอม ทับยาว 176
1037 นาย ช้วน กล้วยเนียม ทับยาว 16/1
1038 นาย ไพบูลย์ พุฒลา ทับยาว 801
1039 นาง ชุบ แสงหิรัญ ทับยาว 15/2
1040 นาย สมาน แสงศรี ทับยาว 58
1041 นางสาว สมัคร สอางค์ ทับยาว 237
1042 นาย โสภณ แสงสว่าง ทับยาว 60
1043 นางสาว ปุ้ม สาธุชาติ ทับยาว 50
1044 นาง นิวัฒน์ ผลลาภ ทับยาว 151
1045 นาง วาสนา ครั่งฝา ทับยาว 43/3
1046 นาง เทียมจันทร์ มั่งนาค ทับยาว 215
1047 นาง เข็มทอง โต๊ะกู ทับยาว 9
1048 นางสาว กฤษณา เนตรช้าง ทับยาว 20
1049 นาย บุญนาค สาคร ทับยาว
1050 นาง บุญรอด วิจิตรโสภณ ทับยาว 243
1051 นาย ดอกรัก สาคร ทับยาว 283
1052 นาง อัญชลี จันทร์ผาสุข ทับยาว 305
1053 นาย สง่า ระย้า ทับยาว 309
1054 นาย เสรี หล่อนิล ทับยาว 21/139
1055 นาย พล อ่ำน้อย ทับยาว 108
1056 นาง สิริกาญจน์ จ้อยชู ทับยาว 100
1057 นาย เอนก งอนวิจิตร ทับยาว 189
1058 นาง แฉล้ม พุ่มโพธิ์ ทับยาว 32
1059 นางสาว สุกัญญา ระย้า ทับยาว 307
1060 นาย ธัญญะพงษ์ ดีวาจา ทับยาว 5
1061 นาย พวงวาย เพ็ชรน้อย ทับยาว 341
1062 นาย ณรงค์ ขำปิ่น ทับยาว 243
1063 นาง จุฑามาศ สาคร ทับยาว 283/1
1064 นางสาว สุมล ดอกพุฒ ทับยาว 142/2
1065 นาย อมรพันธุ์ ขุมพิทักษ์ ทับยาว 1061
1066 นาง อัญชลี เหลือล้น ทับยาว 1141
1067 นาย ปิยะพันธ์ ชมท่าไม้ ทับยาว 48/2
1068 นาง สมศรี อ่อนจันทร์ ทับยาว 11
1069 นาย วันชัย ชูสาย ทับยาว 1121
1070 นาย สนิท แย้มสาย ทับยาว 89/1
1071 นาง จู ศิวิลัยกุล ทับยาว 472
1072 นาง เรณู มีบุญรอด ทับยาว 1123
1073 นาง ดวงจันทร์ ปากน้ำเขียว ทับยาว 375/2
1074 นาง ถวิล ซิงห์ ทับยาว 9
1075 นาย สมใจ ศรีจันทร์อิน ทับยาว 111
1076 นาง ฉวี กิจเจริญ ทับยาว 309
1077 นาง เพ็ญทรัพย์ กริชไพฑูรย์ ทับยาว 215
1078 นาย ทวี หงษ์สวัสดิ์ ทับยาว 183
1079 นาย ลิ หงษ์สวัสดิ์ ทับยาว 116
1080 นาย วัฒนะ จ้อยชู ทับยาว 355/1
1081 นาย ชวลิต อุนารัตน์ ทับยาว 311
1082 นาย ประเสริฐ สอางค์ ทับยาว 295
1083 นาง ช่อทิพย์ สงสาร ทับยาว 289
1084 นาง ซุ่งไน้ แสงรุ่งอรุณ ทับยาว 227
1085 นาง จำลอง ปิยสุนทราวงษ์ ทับยาว 238
1086 นาง สุวรรณี จำปา ทับยาว 327
1087 นางสาว รวีวรรณ เนาวรัตน์ ทับยาว 593
1088 นาง สมใจ สายหยุด ทับยาว 705/1
1089 นางสาว ทัศนีย์ เหลือล้น ทับยาว
1090 นาย สมชาย คุณหอม ทับยาว
1091 นาง ลำดวน ระย้า ทับยาว 269
1092 นางสาว กมลรัตน์ หล่อนิล ทับยาว
1093 จ.ส.อ. สมนึก คำแก้ว ทับยาว
1094 นาย สุรพล พุ่มย้อย ทับยาว 88
1095 นาย นพดล อู่อ้น ทับยาว 243/1
1096 นาย วิมล ภักดี ทับยาว
1097 นาย สำอางค์ บุบผาสวรรค์ ทับยาว
1098 นาย วิเชียร ดอกพุฒ ทับยาว 71
1099 นาง ประภา สายวิเศษ ทับยาว 119/3
1100 นาย หมัด ยอมิน ทับยาว 66
1101 นางสาว ประยูร แช่มเชื้อ ทับยาว 339
1102 นาย วิเชียร บุญผุดผ่อง ทับยาว 42
1103 นาย ประพนธ์ สาชล ทับยาว 63/1
1104 นาย สมคิด คำแก้ว ทับยาว 121
1105 นาย หวาน เข็มกลัดทอง ทับยาว 93
1106 นาย สมชัย มินซอมอ ทับยาว 9/4
1107 นาย อนัน ยอมิน ทับยาว 36/1
1108 นาย บุญล้น มั่งนาค ทับยาว 87
1109 นาย สมศักดิ์ แป้นศิริ ทับยาว 79
1110 นาย ซา อับดุลเลาะ ทับยาว 68
1111 นาย ขวัญชัย สอางค์ ทับยาว 293
1112 นางสาว สุพรรณี ผังรักษ์ ทับยาว 97
1113 นาย ทอง คุณหอม ทับยาว 165
1114 นาย สมคิด ศุภลักษณ์ ทับยาว 63/1
1115 นาย สุชิน พงษ์จิวานิช ทับยาว 245
1116 นาง ขาว นามเปลี่ยน ทับยาว 1151
1117 นาง หล่อน ชีชนะ ทับยาว 249
1118 นางสาว มณี สงคราม ทับยาว 221/3
1119 นางสาว องุ่น คุณหอม ทับยาว 207
1120 นางสาว บุญเรือน มาลากัล ทับยาว 49/1
1121 นาย ชอน ทองมะน้อย ทับยาว 209
1122 นาง ม้วน คณาพงษ์ ทับยาว 140
1123 นาย ประเสริฐ สมิงชัยยะ ทับยาว 106
1124 นาย สมศักดิ์ แชเปีย ทับยาว 61
1125 นาย พิง ยิ้มเยื้อน ทับยาว 144
1126 นาย พิษณุ ผังรักษ์ ทับยาว 99
1127 นาย ย้อย คนบุญ ทับยาว 148
1128 นางสาว ยุพดี ชัยนุช ทับยาว 259
1129 นาย สุชาติ พงษ์จิวานิช ทับยาว 251
1130 นาย คำรณ มั่งนาค ทับยาว 263
1131 นางสาว วิวรรณ อัศวสุขี ทับยาว 255
1132 นาย สมชาย ฮาระตะวัน ทับยาว 7
1133 นาย สนิท แฟงเลียง ทับยาว 131/1
1134 นางสาว กันยา โพธิ์เดช ทับยาว 150
1135 นาย บุญมาก หล่อนิล ทับยาว 124
1136 นาง เสริม อ่ำหนองบัว ทับยาว 669
1137 นาย ไพฑูรย์ เจริญจันทร์ ทับยาว 37
1138 นาย ไสว ด้วงนา ทับยาว 39
1139 นาง สำราญ สนธิ ทับยาว 116
1140 นาง ละม่อม ดอกพุฒ ทับยาว 106
1141 นาง ลำจวน ปุยอรุณ ทับยาว 273
1142 นาย วิรัช สมชำนุ ทับยาว 76
1143 นาง สมจิตร เนียมนุช ทับยาว 33
1144 นาย ชลอ คำน้อย ทับยาว 428
1145 นาง นางแฉล้ม ยิ้มเยื้อน ทับยาว 23
1146 นาย คำรณ พุฒลา ทับยาว 779
1147 นาย ปกรณ์ แย้มเจริญ ทับยาว 263
1148 นาง สุคนธ์ทิพย์ มั่นวาจา ทับยาว 63
1149 นาย ชูชาติ โกทัน ทับยาว 37
1150 นาย ทองอยู่ แฉ่งสุวรรณ ทับยาว 21/247
1151 นาย ยม คนบุญ ทับยาว 120
1152 นาย มนัส สวนคร้ามดี ทับยาว 65
1153 นาย สาย หล่อนิล ทับยาว 32
1154 นาง สมใจ เครื่องเทศ ทับยาว 83
1155 นาย เชือน สมัครามัญ ทับยาว 163
1156 นางสาว บุญเรือน การะเกตุ ทับยาว 124
1157 นาย สมศักดิ์ กระฐินทอง ทับยาว 59
1158 นางสาว วาสนา นาคเทียน ขุมทอง 25/1
1159 นาย อารีย์ บุญธรรม ขุมทอง 56
1160 นาย วิเชียร ทับจ้อย ขุมทอง 441
1161 นาย วิชาญ ดีพิณ ขุมทอง 714/1
1162 นาง มลิวรรณ์ รองเย็น ขุมทอง 375
1163 นาง ระวิวรรณ ร่ำรวย ขุมทอง 2
1164 นางสาว ละเมียด เปรมศิริ ขุมทอง 740
1165 นาย โฉม ซื่อตรง ขุมทอง 816
1166 นาย สำรวย บุญเมฆ ขุมทอง 814
1167 นาย สมหมาย เลาะและ ขุมทอง 68
1168 นาย สมพร ย้อยแสง ขุมทอง 824
1169 นาย อุดม แถวถึก ขุมทอง 101
1170 นาย ณรงค์ เดชรัศมี ขุมทอง 62
1171 นาย บุญเชิด กล้วยเนียม ขุมทอง 181
1172 นาง พิสมัย ปุริมายะตา ขุมทอง 177
1173 นาย ประเสริฐ นาคนาวา ขุมทอง 42
1174 นาย เฉลา ซื่อตรง ขุมทอง 812
1175 นางสาว อัมพร อ่อนเทศ ขุมทอง 840/1
1176 นาง สุภา เลาะและ ขุมทอง 64
1177 นาย ยัง แกหลง ขุมทอง 806
1178 นาย อาลัญ แจ่มใส ขุมทอง 50
1179 นาย มา รัดยัง ขุมทอง 107
1180 นาง ผิน เผือกอุดม ขุมทอง 684
1181 นาย สว่าง นงพรมมา ขุมทอง 225
1182 นาย ชื่น บุญเมฆ ขุมทอง 778
1183 นาง วรรณี บุญท้วม ขุมทอง 75
1184 นาย ทองคำ นุชนาบี ขุมทอง 12/1
1185 นางสาว มนัญญา เจริญสุข ขุมทอง 38/2
1186 นางสาว นารี เจติยัง ขุมทอง 34/1
1187 นาย สมบัติ เยนา ขุมทอง 11
1188 นาง สุรัตน์ วัฒนะกิจ ขุมทอง 42
1189 นาง บุญเลิศ วรริด ขุมทอง 830
1190 นาย กฤษฎา อ่วมถนอม ขุมทอง 52/3
1191 นาง วาศินี ดีชู ขุมทอง 307
1192 นาย วิเชียร แตงรอด ขุมทอง 307/8
1193 นาง สุนี พ่วงเขียว ขุมทอง 403
1194 นาย มนตรี นุชนาบี ขุมทอง 383
1195 นาย อีซา ฮีมวิเศษ ขุมทอง 52/2
1196 นาง เฉลียง บัวลอย ขุมทอง 309
1197 นาย ชม วงศ์อิสลาม ขุมทอง 129
1198 นาง อำไพ รักษาศิลป์ ขุมทอง 78
1199 นาย พรต ย้อยแสง ขุมทอง 838
1200 นาง มาลี เจ๊ะม๊ะ ขุมทอง 74
1201 นาย สมศักดิ์ ด้วงนา ขุมทอง 782/1
1202 นางสาว ชาลินี สุกใส ขุมทอง 822
1203 นาย บัวตูม ด้วงนา ขุมทอง 21
1204 นาย สมศักดิ์ ขำชุ่ม ขุมทอง 64
1205 นางสาว อำภา ขำชุ่ม ขุมทอง 80
1206 นาย อำนาจ ขำชุ่ม ขุมทอง 82
1207 นาย ธาราทร นุชนาบี ขุมทอง 413
1208 นาย จำนงค์ เถาแตง ขุมทอง 768
1209 นาง เก็บ เถาแตง ขุมทอง 776
1210 นางสาว สนม ไฉ่เขียว ขุมทอง 160
1211 นาง โสภี เขมาภิรักษ์ ขุมทอง 162/12
1212 นาย เสนาะ สายช่อฟ้า ขุมทอง 168
1213 นาย บุญเยี่ยม จันทปัญญา ขุมทอง 543
1214 นาย ชัยชนะ ทองเงิน ขุมทอง 792
1215 นาย บุญส่ง ยิ้มใย ขุมทอง 146
1216 นาย บรรเทิง ทับพลี ขุมทอง 774
1217 นาย สำฤทธิ์ นามเปลี่ยน ขุมทอง 583/1
1218 นาย นรินทร์ เสาธงใหญ่ ขุมทอง 465
1219 นาย ประเสริฐ นุชนาบี ขุมทอง 397
1220 นาย วิเวก อนุมาต ขุมทอง 409
1221 นาง วันทนา ศรีตะวัน ขุมทอง 56/3
1222 นาง อัมพร กล่ำเขียว ขุมทอง 149
1223 นาง อำนวย เชิดชูชัย ขุมทอง 545/1
1224 นาย กุหลาบ นาคนาวา ขุมทอง 81
1225 นาย ประคอง โพธิ์วัฒนา ขุมทอง 834
1226 นาย คำรณ ร่ำรวย ขุมทอง 766
1227 นาย ประสงค์ บุญอยู่ ขุมทอง 104/1
1228 นางสาว ประภา หวานฉ่ำ ขุมทอง 72
1229 นาย ยูซบ นุชนาบี ขุมทอง 375
1230 นาย สมาน บุญอยู่ ขุมทอง 545
1231 นาย มูบีน นุชนาบี ขุมทอง 379
1232 นาย เล็ก นาคอุดม ขุมทอง 762
1233 นาย มูหะหมัด นาคนาวา ขุมทอง 47
1234 นาง เสงี่ยม สิงห์โต ขุมทอง 106
1235 นาย ประสิทธิ์ พุ่มเพ็ชร ขุมทอง 533
1236 นาย สวัสดิ์ ขำวิลัย ขุมทอง 2
1237 นาง รัตนาพร สุขใจ ขุมทอง 80
1238 นาย เดชา บุญมาเลิศ ขุมทอง 51/1
1239 นาง เด๊ะ บุญมาเลิศ ขุมทอง 87
1240 นางสาว มนัสนันท์ ไหลหลั่ง ขุมทอง 117
1241 นาง จำเนียร ไหลหลั่ง ขุมทอง 104
1242 นาย มานิตย์ แก้วปาน ขุมทอง 726
1243 นาย สนั่น ทองดี ขุมทอง 8
1244 นาย เจริญ เต๊กเกล็ด ขุมทอง 728
1245 นาย สุริยา อยู่บำรุง ขุมทอง 427
1246 นาย บุญเชิด ดีพิณ ขุมทอง 58
1247 นาย บรรจง คำวิเศษ ขุมทอง 658
1248 นาง อุบล สาลี ขุมทอง 597
1249 นาย สวัสดิ์ อยู่บำรุง ขุมทอง 425
1250 นาย วิเชียร เกิดสาย ขุมทอง 41
1251 นาง เพ็ญจันทร์ สุกใส ขุมทอง 36
1252 นาง ศุภวรรณ ปิติมล ขุมทอง 692
1253 นาง วงษ์พักตร์ ทับทิมทอง ขุมทอง 102
1254 นางสาว วิมรรศนา คำพุก ขุมทอง 138
1255 นาย พจน์ วัลลิภะคะ ขุมทอง 143
1256 นาย ชาญ มาอ่อน ขุมทอง 160
1257 นาง สำเริง ภู่สกุล ขุมทอง 65
1258 นาง วิไล แป้นบางนา ขุมทอง 69
1259 นางสาว วันดี นุชนาบี ขุมทอง 411
1260 นาย จิราวัฒน์ ร่ำรวย ขุมทอง 7
1261 นาย เปรม ยิ้มใย ขุมทอง 144
1262 นาย บุญช่วย ยืนยง ขุมทอง 342
1263 นาย ณรงค์ อาดำ ขุมทอง 401
1264 นาง ระนอง ตองอ่อน ขุมทอง 52
1265 นาย วิเชียร มาอ่อน ขุมทอง 156
1266 นาง พรเพ็ญ ธรรมนันทนากร ขุมทอง 158