เขตบางเขน ครั้งที่ 13 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 13 เรียงตามชื่อ

กชพรรณ ประถมบุตร 2925 นางสาว ท่าแร้ง
กตัญญู ศรีสุนทร 693 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/42
กธิติ เบญจเทพานันท์ 1233 นางสาว อนุสาวรีย์ 43
กนก ศรีสวัสดิ์ 1071 นาย อนุสาวรีย์ 149/2
กนกจันทร์ จันทร์ประสิทธิ์ 3229 นางสาว ท่าแร้ง 37/212
กนกพร เกษมอมรลักษณ์ 2841 นางสาว ท่าแร้ง 111/731
กนกพร ศรีสวัสดิ์ 2736 นางสาว ท่าแร้ง 159/196
กนกพรรณ วงษ์ทอง 3196 นาย ท่าแร้ง 68
กนกวรรณ คำบันเทิง 3274 นาง ท่าแร้ง 36/113
กนกวรรณ ชัชวาลย์ 1340 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/261
กนกวรรณ ศรีประมวล 647 นาง อนุสาวรีย์ 405
กนกวรรณ ศิริอาภานนท์ 1436 นาง อนุสาวรีย์ 37/51
กนกวรรณ เสือเอก 204 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
กนกสรณ์ จิตรโภชน์ 3317 นางสาว ท่าแร้ง 87/47
กมล คำสินธุ์ 279 นาย อนุสาวรีย์ 18/113
กมล จันทร์เขียว 2025 นาย ท่าแร้ง 29/2
กมล เจนวิบูลกิจ 640 นาง อนุสาวรีย์ 44/18
กมล น้อมงามศักดิ์ 1344 นาย อนุสาวรีย์ 66/23
กมล เพ็งคำ 2237 นางสาว ท่าแร้ง 24/206
กมล อรรถกร 3037 นาย ท่าแร้ง 86
กมลฉัตร จรุงจิตอารีย์ 3408 นางสาว ท่าแร้ง 15/1
กมลชนก วงศ์วิรัตน์ 863 นาง อนุสาวรีย์
กมลทิพย์ พร้อมสันเทียะ 1491 นางสาว อนุสาวรีย์
กมลธร พงศ์สว่างพร 1532 นาง อนุสาวรีย์ 2
กมลพร รัตรสาร 85 นาง อนุสาวรีย์ 15
กมลรัตน์ พันธุ์อารยะ 3481 นาย ท่าแร้ง 90/5
กมลลักษณ์ ทองมา 1552 นาง อนุสาวรีย์ 56/108
กมลลักษณ์ อังกาบกาญจน์ 947 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
กมลวรรณ โมรินทร์ 3535 ว่าที่ ร.ต.หญิง ท่าแร้ง 148/71
กมลวรรณ รีรักษ์ 1084 นาง อนุสาวรีย์ 39/14
กร ธาดาวาณิชย์กุล 3712 นาย ท่าแร้ง 79/69
กรกช พุทธรักษ์พงศ์ 2752 นางสาว ท่าแร้ง 150/21
กรกช แมคคอร์มิค 779 นาง อนุสาวรีย์ 147/39
กรกนก เกศสกุล 1335 นางสาว อนุสาวรีย์
กรกนก วัฒนวิกย์กิจ 2260 นาง ท่าแร้ง 44/435
กรณ์ภัสสรณ์ พึ่งพินิจ 3825 นางสาว ท่าแร้ง 142/82
กรรญา เอี่ยมโคกสูง 2144 นางสาว ท่าแร้ง
กรรณธรรม์ กิตติวิไลลักษณ์ 1095 นาย อนุสาวรีย์ 50/43
กรรณิการ์ ท้าวสัน 1042 นาง อนุสาวรีย์ 478
กรรณิการ์ เรืองพุทธ 2596 นางสาว ท่าแร้ง 71/141
กรรภิรมย์ อัศวดิตถ์ 291 นาง อนุสาวรีย์ 381/4
กรรริกา ตั๋นประเสริฐ 1784 นาง ท่าแร้ง 22/113
กรสิริ ศรีสมยา 2148 นาง ท่าแร้ง 78/249
กรองกาญจน์ ดิฏฐโชติ 2847 นาง ท่าแร้ง 1236
กรองแก้ว อาวรณ์ 1742 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
กรัณย์ พรหมมี 3175 นาย ท่าแร้ง 2/1
กรีฑา ฤกษ์มังกร 3624 นาย ท่าแร้ง 71
กรุณา ส่งสังข์ 1957 นาง ท่าแร้ง 10/1
กฤช เจิมประไพ 1812 นาย ท่าแร้ง 134/19
กฤช ศิริแก้วนพคุณ 3648 นาย ท่าแร้ง 139/32
กฤชษฎา กระมุทกาญจน์ 3435 นาย ท่าแร้ง 102/123
กฤดา กิติวิภาต 2796 นาย ท่าแร้ง 24/46
กฤดี สุขปราโมทย์ 404 นาง อนุสาวรีย์ 82/30
กฤตติกาญจน์ เลิศแพรวพันธ์ 984 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/21
กฤตภรณ์ สอนแก้ว 1871 นาง ท่าแร้ง 2/61
กฤตย์วริทธิ์ ภูเจริญญาณวิชา 1571 นาย อนุสาวรีย์ 10/12
กฤตยา ถิระรณรงค์ 1122 นาย อนุสาวรีย์ 225/83
กฤติกา พุ่มสุวรรณ 1764 นาย ท่าแร้ง 17
กฤษฎา อยู่เย็น 2127 นาย ท่าแร้ง 36/40
กฤษฎากร เหลือรักษ์ 1531 นาย อนุสาวรีย์ 3/387
กฤษณ์ เพชรคง 2257 นาย ท่าแร้ง 44/72
กฤษณะ ชูแก้ว 2210 นาย ท่าแร้ง 38/327
กฤษณา คดีโลก 3595 นางสาว ท่าแร้ง 39/241
กฤษณา บุญมี 1494 นาง อนุสาวรีย์ 19/2
กฤษณา ป้องภัย 1038 นาง อนุสาวรีย์ 159/134
กฤษดา บุญญารักษ์ 3125 นาย ท่าแร้ง 36
กวินทร์ มีแสงพราว 2203 นาย ท่าแร้ง 47
กวินนา อมรากุล 629 นาง อนุสาวรีย์ 190/1
กวินเมตต์ ดาวพราย 2153 นาย ท่าแร้ง 70/224
กวี เพชรฉิม 1093 นาย อนุสาวรีย์ 99/262
กวี ยี่สุ่นแย้ม 109 ร้อยตรี อนุสาวรีย์ 51/10
กวี วรวณิชชา 1581 นาย อนุสาวรีย์ 9/141
กษิดิฐษ์ อิสสรารักษ์ 1377 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 12/103
ก้อง กุลกิติกุณ 3198 นาย ท่าแร้ง 59/118
ก่องกัลย์ สมสุระ 548 นาง อนุสาวรีย์ 30/86
ก้องกิตติ พรมสูง 1710 นาย อนุสาวรีย์ 56/81
ก้องภพ เพ็ชรแสง 2175 นาย ท่าแร้ง 36/110
กองมี ชัยสุวรรณ 3359 นางสาว ท่าแร้ง
กอบกาญจน์ ตระกูลวารี 230 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/123
กอบกุล ม้ารุ่งเรือง 235 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 180/258
กอบแก้ว เพชรสุวรรณ 562 นาง อนุสาวรีย์ 29/786
กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ 2902 ร.อ.น.พ. ท่าแร้ง 198/1
กอบศักดิ์ ไทยน้อย 1891 นาย ท่าแร้ง 96/38
กอยชัย ครั่งกระโทก 256 นาย อนุสาวรีย์ 7
กัญญา คุ้มรักษา 3515 นาง ท่าแร้ง 87/43
กัญญา แซ่ฉิ่น 2141 นางสาว ท่าแร้ง 56/140
กัญญา สาระ 1678 นาง อนุสาวรีย์ 4/252
กัญลักขณ์ สวนสมบูรณ์ 3680 นาง ท่าแร้ง 102
กัณฑพล ภิรมย์รื่น 3687 นาย ท่าแร้ง 72/49
กันต์ เย็นสบาย 3714 นาย ท่าแร้ง 5
กันตินันท์ เนติบันลือฤทธิ์ 862 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/21
กันติศา โอทอง 3147 ส.ต.ท. ท่าแร้ง
กันทิมาณี ประเดิมวงศ์ 414 นาง อนุสาวรีย์ 96/43
กัลยกร ตรีสุวรรณ์ 2221 นางสาว ท่าแร้ง 117/233
กัลยกร เพ็ชรแก้ว 1282 นาง อนุสาวรีย์ 20/36
กัลยวรรธน์ ธงทอง 1080 นางสาว อนุสาวรีย์
กัลยา ธรรมพจนา 3372 นางสาว ท่าแร้ง 55/59
กัลยา บ้านใหม่ 1760 นาง ท่าแร้ง 153/5
กัลยา ศรีเหมรัตน์ 2005 นาง ท่าแร้ง 56/114
กัลยา อาจเทศน์ 1030 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/52
กัลยาณี เต๊ะขันหมาก 3155 ส.ต.ท. ท่าแร้ง
กัลยารัตน์ กำจรเจิด 1164 นาง อนุสาวรีย์ 59/124
กาญจนา ไกรทอง 175 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนา คำเสียงใส 500 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนา แซ่อุ๋ย 1762 นางสาว ท่าแร้ง 6/665
กาญจนา เตชะเทพวรชัย 3259 นางสาว ท่าแร้ง 129/5
กาญจนา มะลิทอง 311 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/96
กาญจนา มาลีหวล 3411 นาง ท่าแร้ง 68/2
กาญจนา ศรีกันชัย 1458 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
กานดา ทรัพยะเกษตริน 2368 นางสาว ท่าแร้ง 47/27
กานดา มุกดา 2287 นาง ท่าแร้ง 49
กานต์ชนิต สมบัติ 1563 นาง อนุสาวรีย์ 43/283
กานต์รวี หาญสามัคคี 573 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/115
กานต์ศินี เกษแก้ว 36 นาง อนุสาวรีย์ 47
กานต์สินี ชัยเดชาชาญ 578 นาง อนุสาวรีย์ 232
กานวิษา จิตมุ่งธรรม 1588 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/17
กาบคำ จันโยธา 1173 นาย อนุสาวรีย์ 39/177
การุญ อินทองคำ 3711 พล.ต. ท่าแร้ง 11/232
การุณ ใจปัญญา 3413 นาย ท่าแร้ง 3/61
กาวี ทับขุนทด 2220 นางสาว ท่าแร้ง 159/121
กาหลง เชษฐดมเดชา 1305 นาง อนุสาวรีย์ 42/5
กาหลง สุขสุยุทธิ์ 2990 นาย ท่าแร้ง
กำพล บำรุงศิลป์ 3585 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 117
กำพล หวังศุภกิจโกศล 1371 นาย อนุสาวรีย์ 9/418
กำมะหยี่ ชนะมะ 3039 นาย ท่าแร้ง 99/146
กำไรทอง คบพิมาย 2521 นางสาว ท่าแร้ง
กำแหง ทับงาม 3336 นาย ท่าแร้ง 8/45
กิ่ง กุณหวรรณ 2471 นาย ท่าแร้ง 19
กิ่งกนก โกพิทย์สถิต 294 นาง อนุสาวรีย์ 335
กิ่งแก้ว หมอแก้ว 196 นาง อนุสาวรีย์ 73/12
กิจจา เรืองไทย 277 นาย อนุสาวรีย์ 37/216
กิตติ กล่ำสุ่ม 3272 นาย ท่าแร้ง
กิตติ เกื้อสกุล 3420 นาย ท่าแร้ง 61
กิตติโชค พุ่มทิพย์ 52 นาย อนุสาวรีย์ 79
กิตติพงศ์ เชื้อสะอาด 1474 นาย อนุสาวรีย์ 27
กิตติพงษ์ โชติรัตน์ 3478 นาย ท่าแร้ง 111/967
กิตติพงษ์ ธราพร 2295 นาย ท่าแร้ง 6/234
กิตติพงษ์ นามวงศ์ 1944 นาย ท่าแร้ง 121/70
กิตติพงษ์ ปล้องประกาย 2989 นาย ท่าแร้ง 18/350
กิตติพงษ์ สวัสดี 3464 นาย ท่าแร้ง 501/194
กิตติพันธุ์ เพชรทิม 3618 นาย ท่าแร้ง 137/54
กิตติภัต จักรจาย 1743 นาย อนุสาวรีย์ 77/210
กิตติมา สุขใจมิตร 132 นาง อนุสาวรีย์ 244/20
กิตติวัฒน์ โตงาม 1686 นาย อนุสาวรีย์ 10/37
กิติ โสวรรณ์ 682 นาย อนุสาวรีย์ 181/299
กิติภพ สุวรรณาวานิชกุล 3277 นาย ท่าแร้ง 121/490
กิม ละออปักษิณ 1682 นาง อนุสาวรีย์ 377/2
กิมเชียง แซ่ลี้ 2075 นางสาว ท่าแร้ง 22/10
กิมเตียง ผันอากาศ 348 นาง อนุสาวรีย์ 251/3
กุลณัฐ ธรรมวิยศ 2840 นาง ท่าแร้ง 145/48
กุลธนา เฟื่องฟู 604 นาง อนุสาวรีย์ 4
กุลนรี ธรเสนา 2871 นาง ท่าแร้ง 141
กุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข 953 นาง อนุสาวรีย์ 37/140
กุศล สุกเรือง 800 นาย อนุสาวรีย์ 13
กู้ศักดิ์ ศรีชม 2854 นาย ท่าแร้ง 118/25
เก่ง แก่นกุล 2229 นาง ท่าแร้ง 232
เกตน์สิริ รัตนภาคโสภณ 1864 นางสาว ท่าแร้ง 89/325
เกยุรี เผ่าสวัสดิ์ 1769 นาง ท่าแร้ง 32/32
เกริกศักดิ์ ขาวโชติช่วง 2250 นาย ท่าแร้ง 67/18
เกรียงไกร เกื้อชาติ 1315 นาย อนุสาวรีย์ 44/99
เกรียงไกร ปรีเปรม 655 นาย อนุสาวรีย์ 48/12
เกรียงไกร วงษ์ทองดี 825 นาย อนุสาวรีย์ 39/105
เกรียงศักดิ์ ปรีเปรม 652 นาย อนุสาวรีย์ 272/3
เกรียงศักดิ์ อมตพันธ์ 885 นาย อนุสาวรีย์ 364
เกวรี ภู่พวง 99 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/68
เกศรัชฎา ผุดผ่อง 1712 นาง อนุสาวรีย์ 9/1
เกศรา การะออ 163 นาง อนุสาวรีย์ 19
เกศริน ชูชื่น 2859 นาง ท่าแร้ง 99/193
เกศริน เชิดอินตา 1963 นาง ท่าแร้ง 6/562
เกษม กลิ่นสุคนธ์ 1040 นาย อนุสาวรีย์ 216
เกษม ปิยาพันธ์ 1751 นาย ท่าแร้ง 1/136
เกษม ภูครองทุ่ง 2555 นาย ท่าแร้ง
เกษมสันต์ อนวัชรประยูร 1469 นาย อนุสาวรีย์ 66/41
เกษร ภาคพิจารณ์ 2579 นาง ท่าแร้ง 1347
เกษร โสตวงศ์ 1529 นาง อนุสาวรีย์ 43/255
เกษสุณี ตันตะวาโย 3582 นางสาว ท่าแร้ง
เกษิณี บุญซ้อน 396 นาง อนุสาวรีย์ 100/78
เกษิณี ปิตินานนท์ 796 นาง อนุสาวรีย์ 30/162
เกียรติ์ เสนาวงษ์ 1117 นาง อนุสาวรีย์ 77
เกียรติคุณ ชนาธินาถ 1481 นาย อนุสาวรีย์ 12
เกียรติพงษ์ เทียนทำนูล 271 นาย อนุสาวรีย์ 48/80
เกียรติยศ ลีลาเลิศโสภณ 1355 นาย อนุสาวรีย์ 173/13
เกียรติศักดิ์ เกียรติสูงเนิน 574 ร.อ. อนุสาวรีย์ 6
เกียรติศักดิ์ ฉัตรแก้วมณีกุล 1731 นาย อนุสาวรีย์ 3/1086
เกียรติศักดิ์ พันธุมบวรรัตน์ 3364 นาย ท่าแร้ง 33/226
เกียรติศักดิ์ วิบูลสันติ 2874 นาย ท่าแร้ง 73
เกียรติศักดิ์ สืบประยูร 3457 นาย ท่าแร้ง
แก่นจันทร์ ปานจั่นเพชร 408 นาย อนุสาวรีย์
แก้วตา ขาวแดง 123 นางสาว อนุสาวรีย์
แก้วตา ไชยูปถัมภ์ 2587 นาง ท่าแร้ง 10/234
แก้วตา ตุริตาคม 2486 นางสาว ท่าแร้ง 162/15
แก้วตา เนื่องตรีสาร 556 นาง อนุสาวรีย์ 180/263
แก้วตา ปรีเปรม 649 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/5
โกมล ศิริเจริญ 692 นาย อนุสาวรีย์ 14/97
โกวิทย์ คำแก้ว 3682 นาย ท่าแร้ง 501/317
โกศล ยงยุคันธร 3792 นาย ท่าแร้ง 7/13
โกศล อนวัชชสุข 3095 นาย ท่าแร้ง 44/46
โกสินทร์ โตมา 131 นาย อนุสาวรีย์ 23/5
โกสีห์ ยงยุคันธร 3787 นาย ท่าแร้ง 7/17
โกสุม สงวนศักดิ์ 3301 นาง ท่าแร้ง 5/63
โกสุมภ์ วงศ์แสนสุข 3725 หญิง ท่าแร้ง 33/79
ไกร สายเครือบุญ 1193 นาย อนุสาวรีย์ 339
ไกรสร บำรุงศิลป์ 3677 นาย ท่าแร้ง
ไกรสิทธิ์ จำปารัตน์ 3000 นาย ท่าแร้ง
ขจรศักดิ์ ปานะพันธ์ 1119 นาย อนุสาวรีย์ 44/31
ขฐิตา จันทร์เพชร 3054 นาง ท่าแร้ง 19/254
ขนิษฐดา ประกายทอง 3561 นางสาว ท่าแร้ง 45/33
ขนิษฐา ญาสิทธิ์ 3751 นางสาว ท่าแร้ง 111/854
ขนิษฐา ดิษริยะกุล 2067 นาง ท่าแร้ง 2/194
ขนิษฐา ผลเจริญ 3521 นาง ท่าแร้ง 88/25
ขนิษฐา ฤกษ์มุณี 12 นาง อนุสาวรีย์ 102
ขนิษฐา วงษ์ประเสริฐ 25 นางสาว อนุสาวรีย์ 64
ขนิษฐา วงษ์สมบูรณ์ 913 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/21
ขวัญจิตร์ นิมิวัฒนะ 2226 นาง ท่าแร้ง 7
ขวัญใจ แสนรักษ์ 1447 นาง อนุสาวรีย์ 86/176
ขวัญชัย เฉลิมดารา 2246 นาย ท่าแร้ง 22
ขวัญเรือน บุญเรือง 1446 นางสาว อนุสาวรีย์ 82
ขัตติยา มั่งคั่ง 1586 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
ขันทอง เงินมี 3845 นาง ท่าแร้ง 6/55
ขันทอง พลานุสนธิ์ 3040 นาง ท่าแร้ง 15
ขันทอง หุ่นทรัพย์ 1847 นางสาว ท่าแร้ง 149/16
ขันธ์ จันอำรุง 2313 นาง ท่าแร้ง 102/329
ขาล สุนทรสนิท 2795 นาย ท่าแร้ง 138/9
ข่าลั้ง แซ่วัง 1248 นาง อนุสาวรีย์ 342/86
เขตตะวัน ดีอ่ำ 2545 นาย ท่าแร้ง 161/55
เขตนคร ตุ้มสุวรรณ 1892 นาย ท่าแร้ง 83/216
เข็มทอง พรมศร 3657 นางสาว ท่าแร้ง 71/5
เข็มพร ถินสถิตย์ 2508 นาย ท่าแร้ง 70/230
คชเดช รณฤทธิวิชัย 995 ว่าที่พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 140/4
คฑาวุธ เธียรธนะกุล 2734 นาย ท่าแร้ง 169/239
คณพศ อินทร 663 นาย อนุสาวรีย์ 16/82
คณาธิป ธนศิริพร 2524 นาย ท่าแร้ง 102/301
คณามาศ เอกเจริญ 1085 นาง อนุสาวรีย์
คณิต ตันดิลก 1058 นาย อนุสาวรีย์ 44/108
คณิต สินสูงเนิน 3570 นางสาว ท่าแร้ง 38/239
คณิตพร บุณยเกียรติ 18 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/302
คณิศร ติระการ 3544 นาย ท่าแร้ง 2/83
คณิศร บุญคำ 2375 นาย ท่าแร้ง 169/3
คณิสร บุณยประสิทธิ์ 1724 นาย อนุสาวรีย์ 12/143
คทาวุธ มันตาดิลก 2683 นาย ท่าแร้ง 169/265
คนึง พนมเวช 1039 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
คนึงนิจ มนัส 1228 นาง อนุสาวรีย์ 13
คมกริช ตันทเสนีย์ 1548 นาย อนุสาวรีย์ 244/4
คมคาย จงบุญนักธรรม 375 นาง อนุสาวรีย์ 1
คมคาย หงษ์สิทธิวงศ์ 2302 นาง ท่าแร้ง 4/77
คมชลัฐ สุริโยภาส 2983 นาย ท่าแร้ง 99/180
คมสันต์ ปัสสุวรรณ 2192 นาย ท่าแร้ง 134/26
ครรชิต บรรโต 1589 นาย อนุสาวรีย์ 244/270
คำนวน พูลศิลป์ 3002 นาย ท่าแร้ง 45/4
คำพัฒน์ สายแสงจันทร์ 709 นาง อนุสาวรีย์
คำพันธ์ เผือกหอม 1287 นาง อนุสาวรีย์ 99/19
คำพูล เปาปราโมทย์ 2134 นาง ท่าแร้ง 48/2
คำรณ เสืออื่ม 689 นาย อนุสาวรีย์ 69/3
คิด อึ้งวิจิตรกุล 700 นาย อนุสาวรีย์ 227/25
คุณากร รังสรรค์ทวี 2549 นาย ท่าแร้ง
เครือวัลย์ พะวิชัย 712 นาง อนุสาวรีย์ 14
แคทยา ตรีโมก 300 นางสาว อนุสาวรีย์ 84/6
งามจิต ปทุมมาศ 609 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/13
งามพร พรลำเดช 1320 นางสาว อนุสาวรีย์
งามพิศ เสือเอก 2177 นาง ท่าแร้ง 175/10
งามพิศ โอทกานนท์ 3756 นาง ท่าแร้ง 44/60
งามลักษณ์ สรรพสุข 3063 พ.ท.หญิง ท่าแร้ง 24/221
เง็กลั้ง มณฑากลิ่น 79 นาง อนุสาวรีย์ 14
เง็กเอง แม่นสำรวจการ 3388 นาง ท่าแร้ง 99
เงิน แรงฤทธิ์ 3123 นาย ท่าแร้ง 54
จงกล เสวกวัฒโนภาส 570 นาง อนุสาวรีย์ 57/42
จงกลนี ฤทธิเรือง 584 นาง อนุสาวรีย์ 29/420
จงกลนี วรรณละเอียด 674 นาง อนุสาวรีย์ 86/55
จงจิต จันทะเล 1634 นาง อนุสาวรีย์ 30
จงรัก แก้วพระพาน 3146 นางสาว ท่าแร้ง 8/30
จงรักษ์ การชะวี 1005 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
จงลักษณ์ เฉลยวรรณ 2420 นางสาว ท่าแร้ง 38
จตุพล โมธิมา 2833 นาย ท่าแร้ง 70/80
จตุภูมิ บุญรอด 755 นาย อนุสาวรีย์ 87
จตุรงค์ แก้วหาญ 3664 นาย ท่าแร้ง
จตุรงค์ งามบรรจง 1361 นาย อนุสาวรีย์ 4/193
จตุรงค์ อัมพรสุวรรณา 1479 นาย อนุสาวรีย์ 38/103
จรรยพร วงค์หวัน 1342 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยพร สถาพรสถิตอยู่ 3606 นาง ท่าแร้ง 33/205
จรรยา ตันรุ่งสุวรรณ 2180 นางสาว ท่าแร้ง 146/83
จรรยา เนยโอชา 3253 นางสาว ท่าแร้ง 37/204
จรรยา ระมัดหา 850 นาง อนุสาวรีย์ 189/5
จรรยา ศรีวนิช 706 นาง อนุสาวรีย์ 95/33
จรรยาพร แซ่กี้ 2955 นางสาว ท่าแร้ง 81
จรัญ กลิ่นจันทร์ 3268 นาย ท่าแร้ง 12
จรัล อินทราช 3514 นาย ท่าแร้ง 37/165
จรินทร์ เจริญพงษ์มาลา 17 นาง อนุสาวรีย์
จรินทร สุขาวรรณ์ 2215 นาย ท่าแร้ง 6/364
จริยา สุขพัฒน์ 1666 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/290
จริยาภรณ์ จรัสศรีพูลกุล 16 นาง อนุสาวรีย์ 42/89
จรีย์ อินสุข 2053 นาง ท่าแร้ง 153/8
จรีรัตน์ แพร่เจริญวัฒนา 137 นาง อนุสาวรีย์ 181/431
จรีรัตน์ โยเซฟ 1292 นาง อนุสาวรีย์ 86/113
จรุง โปร่งฟ้า 442 นาย อนุสาวรีย์ 159/22
จรุญ สังข์สุด 656 นาย อนุสาวรีย์ 147
จรูญ ทองขาว 486 พ.อ. อนุสาวรีย์ 15
จรูญ ศรนุวัตร 983 นาย อนุสาวรีย์ 7
จรูญ สุวัฒนธรรม 2081 นาย ท่าแร้ง 28/4
จเร ใจงาม 2769 นาย ท่าแร้ง 16
จอมขัวญ เต็มพันธ์ 621 นาง อนุสาวรีย์ 22
จักรกฤษณ์ อยู่ยืนยงค์ 1604 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 180/271
จักรทิพย์ แสงทอง 1613 นาย อนุสาวรีย์ 11
จักรพงศ์ ณะเสน 3076 นาย ท่าแร้ง
จักรพงศ์ เตชะมวลไววิทย์ 2793 นาย ท่าแร้ง 57/76
จักรพงษ์ ช้างเย็นฉ่ำ 1086 นาย อนุสาวรีย์
จักษณา วิสิทศักดิ์ชัย 922 นางสาว อนุสาวรีย์ 382
จัด เกียรตินอก 724 นาย อนุสาวรีย์ 2
จันจิรา เหมาทานนท์ 2762 นาง ท่าแร้ง 89/627
จันฑิรา มูลมิรัตน์ 239 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/5
จันทกานต์ นิลพยัพ 2658 นาง ท่าแร้ง 159/207
จันทนา ชลยุทธปรีชา 1136 นาง อนุสาวรีย์ 39/134
จันทนา ปลูกชัยภูมิ 1362 นาง อนุสาวรีย์
จันทนา รัสสัยการ 1023 นาง อนุสาวรีย์ 137
จันทนา สมนึก 2421 นาง ท่าแร้ง 8/31
จันทร์จิรา แซ่คู 3530 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ฉาย ตั้งเปรมศรี 1654 นาง อนุสาวรีย์
จันทรพร ศรีเมฆ 2862 นางสาว ท่าแร้ง 8/30
จันทร์เพ็ญ จันทร์ทรง 3247 นางสาว ท่าแร้ง 149/1
จันทร์เพ็ญ จันธนู 238 นาง อนุสาวรีย์ 43/28
จันทร์เพ็ญ ภาชาฤทธิ์ 2950 นาง ท่าแร้ง 126/218
จันทร์เพ็ญ ศรีณรงค์ 3223 นาง ท่าแร้ง
จันทร์เพ็ญ สมบุญ 2662 นาง ท่าแร้ง 159/79
จันทา บุญมากุล 3681 นางสาว ท่าแร้ง
จันทิรา นิราราช 2398 นาง ท่าแร้ง 98/30
จันเพ็ญ สืบกินนร 3607 นาง ท่าแร้ง
จ๋า เปรมกมล 2168 นางสาว ท่าแร้ง
จาตุรนต์ พงษ์อยู่ 2416 นาย ท่าแร้ง 231
จาตุรนต์ ศรีศุภอรรถ 3429 นาย ท่าแร้ง 88/345
จามร อึ้งสุวรรณ 2364 นาย ท่าแร้ง 40/32
จารี มานุจำ 1882 นาง ท่าแร้ง 37/221
จารุณี เจนวิบูลกิจ 636 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/17
จารุณี วัดพุ่มพวง 3563 นางสาว ท่าแร้ง
จารุณี สีมืด 1296 นางสาว อนุสาวรีย์
จารุนันท์ แก้วเข้ม 2673 นาง ท่าแร้ง 159/601
จารุนันท์ ทองทวี 1965 นาง ท่าแร้ง 142/25
จารุพร นัยอำพร 1238 นางสาว อนุสาวรีย์ 354
จารุวรรณ คิดทรัพย์ 3373 นางสาว ท่าแร้ง
จารุวรรณ ชัยมงคล 3090 นาง ท่าแร้ง
จารุวรรณ ฤกษ์พิชญโยธิน 572 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/107
จารุวรรณ วาจาสิทธิ์ 908 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/94
จารุวรรณ สำอางกาย 2954 นางสาว ท่าแร้ง 6/551
จำนง นาคศรี 1470 นาย อนุสาวรีย์ 81
จำนงค์ กาญจนบุรางกูร 1237 นาย อนุสาวรีย์ 59/68
จำนงค์ แจ่มขาว 3299 นาย ท่าแร้ง 2
จำเนียร คงพิทักษ์ 1569 นาง อนุสาวรีย์ 455
จำเนียร คำศรีสุข 2167 นางสาว ท่าแร้ง
จำเนียร ตันสิงห์ 1013 นาย อนุสาวรีย์ 181/247
จำเนียร นาขวัญ 1114 นาย อนุสาวรีย์ 4
จำเนียร มนัสทวี 3572 นาย ท่าแร้ง 9/88
จำเนียร วีณิน 1421 นาง อนุสาวรีย์ 52/53
จำเนียร อิ่มเสม 794 นาง อนุสาวรีย์ 3
จำปา บุญชู 991 นาง อนุสาวรีย์ 16
จำปี นกแก้ว 2428 นาง ท่าแร้ง 37
จำรัส ขำเนตร์ 2474 นาง ท่าแร้ง 11
จำรัส มั่นสัตย์ 1803 นาย ท่าแร้ง 206/1
จำรัส ศรีอร่าม 116 นาง อนุสาวรีย์ 66
จำเริญ เปียเนตร 2469 นาย ท่าแร้ง 5/5
จำเรียง วงษ์ปลา 2785 นาง ท่าแร้ง
จำลอง แก้วผลึก 543 พ.ต. อนุสาวรีย์ 11
จำลอง ชมภูแสง 227 นาย อนุสาวรีย์ 92/51
จำลอง เนตรคำ 2090 นาง ท่าแร้ง
จำลอง บมขุนทด 1642 นาย อนุสาวรีย์ 7/14
จำลอง บุญสมัย 1570 นาง อนุสาวรีย์ 38
จำลอง พันธุ 1753 นาย ท่าแร้ง 60
จิณพัทธ์ ศรีภมร 3752 นางสาว ท่าแร้ง 3/171
จิดาภา อรรฐาเมศร์ 1827 นางสาว ท่าแร้ง 44/65
จิต โรจนวงษา 2272 นาง ท่าแร้ง 37/194
จิตจำนงค์ หนูคงบัตร 3307 นางสาว ท่าแร้ง
จิตตฤณ ชูชาติ 1073 นาย อนุสาวรีย์
จิตตาณันทิ์ สุมลศาสตร์ 2952 นาง ท่าแร้ง 74
จิตติ ปฤษฎางค์บุตร 3685 นาย ท่าแร้ง 169/183
จิตติ สุวรรณรัตน์ 251 นาย อนุสาวรีย์ 60/85
จิตประสงค์ จรดล 1486 นาย อนุสาวรีย์ 108/285
จิตรลดา บุญสนอง 1143 นางสาว อนุสาวรีย์ 212
จิตรา ไทยทอง 1273 นาง อนุสาวรีย์ 211/7
จิตรา รัตนปาล 1761 นางสาว ท่าแร้ง 285
จิตรา วัมนา 2251 นางสาว ท่าแร้ง 111/919
จิตรา เสียงดัง 3342 นางสาว ท่าแร้ง 79/45
จิตริน ศิริมงคล 2542 นาย ท่าแร้ง 161/60
จิตสุภา จรุงจิตต์ 411 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/105
จินดา คำกรอง 284 นาย อนุสาวรีย์
จินดา เชาวนศิลป์ 3647 นาง ท่าแร้ง 46/134
จินดา ภูวนวัฒก์ 732 นาง อนุสาวรีย์ 99/105
จินตนา ช่วยประคอง 3203 นาง ท่าแร้ง
จินตนา พบทรัพย์ 1116 นาง อนุสาวรีย์ 225/98
จินตนา พรหมศิริ 2515 นาง ท่าแร้ง 65/70
จินตนา ฟักทอง 2987 นางสาว ท่าแร้ง 159/161
จินตนา อริยกุลประเสริฐ 966 นาง อนุสาวรีย์ 18/230
จินตะหรา สุรันนา 638 นาง อนุสาวรีย์ 40
จิรฐา ปัณฑิโต 3666 นาง ท่าแร้ง
จิรทีปต์ ธรรมปาโล 3548 นาย ท่าแร้ง 111/751
จิรพงศ์ ลิม 2212 นาย ท่าแร้ง 80
จิรพร ดวงสนธิ 3558 ด.ต. ท่าแร้ง 102/171
จิรพรรณ เมฆขุนทด 1497 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรพรรณ วัชรเมธาวรกุล 1749 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/168
จิรเมธ แซ่หุ่น 1945 นาย ท่าแร้ง 89/151
จิรวัฒน์ เพ็งศาสตร์ 3401 นาย ท่าแร้ง 37/146
จิรวัฒน์ ยอดละเอียด 2723 นาย ท่าแร้ง 169/75
จิรัชต์ อบเหลือง 28 นาง อนุสาวรีย์ 312/21
จิรัชยา เข็มศิริ 3236 นางสาว ท่าแร้ง 159/487
จิรัฐติกร สุดสนอง 1391 นางสาว อนุสาวรีย์
จิราพร ขาวจันทร์ 2353 นาง ท่าแร้ง 169/1130
จิราพร จาดน้อย 669 นางสาว อนุสาวรีย์
จิราพร ชื่นภิรมย์ 1206 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/107
จิราพร วิโรจน์วงศ์ 2581 นาง ท่าแร้ง 1/171
จิราภรณ์ พงษ์อำไพ 3008 นางสาว ท่าแร้ง 33/18
จิราภรณ์ เพชรรุ่งศักดิ์ 2714 นาง ท่าแร้ง 159/501
จิราภรณ์ สาระแสน 946 นางสาว อนุสาวรีย์
จิราภรณ์ อาชาทองสุข 1799 นาง ท่าแร้ง 36/64
จิราวรรณ เชษฐดมเดชา 1352 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
จิลดา นาไวย์ 3730 นางสาว ท่าแร้ง 99/19
จิสุรางค์ อินทรวัชระ 3011 นาง ท่าแร้ง 137/117
จีรนันท์ จันทร์มณี 3744 นางสาว ท่าแร้ง 79/24
จีรพล บูรณศิลปิน 3701 นาย ท่าแร้ง 132/2
จีรวัฒน์ นามวิชา 32 นาย อนุสาวรีย์ 222
จีระ เกตุประจักษ์ 1595 นาย อนุสาวรีย์ 2
จีราภัคค์ ทองแดง 1704 นาง อนุสาวรีย์ 57
จีราวัฒน์ เลาหรัตนะหิรัญ 2051 นาย ท่าแร้ง 74
จุฑาณัฐ ทองอินทร์ 1954 นาง ท่าแร้ง 111/810
จุฑาทิพย์ น้ำเกษม 1420 นางสาว อนุสาวรีย์ 294/1
จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา 3822 นางสาว ท่าแร้ง 161
จุฑามาศ ไชยปัญหา 3298 นาง ท่าแร้ง 289/1
จุฑามาศ ไชยลังกา 2136 นาง ท่าแร้ง
จุฑามาศ ธรรมนิตยกุล 1191 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/118
จุฑามาศ บุญสิทธิ์ 3609 นางสาว ท่าแร้ง 2/114
จุฑามาศ เวียงสกุณา 2717 นางสาว ท่าแร้ง 169/146
จุฑามาศ ศรีมาลา 226 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/68
จุฑารัตน์ วัฒนศัพท์ 1612 นาง อนุสาวรีย์ 60/5
จุฑาฤดี วัฒนานันท์ 3487 นางสาว ท่าแร้ง 71/78
จุติพงค์ อภิบาลศรี 632 นาย อนุสาวรีย์ 30/139
จุทามาศ เสมาชัย 2033 นาง ท่าแร้ง 134/7
จุรีพร ดีโนนอด 2132 นางสาว ท่าแร้ง 179/158
จุรีย์ วิบูลย์ศริน 188 นาง อนุสาวรีย์ 94/18
จุรีวรรณ ศิลปสุวรรณ 2547 นางสาว ท่าแร้ง 161/30
จุไรรัตน์ พัฒนสุพงษ์ 1856 นาง ท่าแร้ง 28/58
จุไรวรรณ ณรงค์ฤทธิ์วาธิน 1536 นาง อนุสาวรีย์ 12/121
จุล พงษ์ทองดี 2289 นาย ท่าแร้ง
จุฬา เอี่ยวภูเก็ต 1863 นาย ท่าแร้ง 11/70
จุฬาลักษณ์ ทวีทรัพย์ 1872 นางสาว ท่าแร้ง 83/1
จู ช้อยฉิมพลี 751 นาง อนุสาวรีย์ 401
จูล ศรีไชย 1083 นาง อนุสาวรีย์ 12/94
เจต กุ้งทอง 2040 นาย ท่าแร้ง 1242
เจนยุทธ ทองใบใหญ่ 1893 นาย ท่าแร้ง 99/223
เจนวิทย์ ดาวไธสง 3042 นาย ท่าแร้ง 149/3
เจนวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ 1900 นาย ท่าแร้ง 176
เจนวุฒิ ศรีวิโรจน์ 676 นาย อนุสาวรีย์ 23
เจริญ เกิดเอี่ยม 2627 นาย ท่าแร้ง 36/139
เจริญ เปรมปรี 895 นาย อนุสาวรีย์ 131
เจริญศรี แพทย์เจริญ 304 นาง อนุสาวรีย์ 14
เจริญศักดิ์ โปสินธุ์ 1641 นาย อนุสาวรีย์ 20
เจริญสุข สงวนสิน 1031 พ.ต. อนุสาวรีย์ 86/157
เจษฎาภรณ์ กันธิยาวงค์ 3387 นาง ท่าแร้ง 189/66
เจษฎี ตันสุวรรณ 1455 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/58
เจษฏา ศรีทองเพิง 2968 นางสาว ท่าแร้ง 28/7
เจาฎา ยิ้มศรีปทุม 1794 นาย ท่าแร้ง 44
เจียมรัตน์ ตะเภาพงษ์ 2583 นาย ท่าแร้ง 9/62
เจียมรัตน์ มุทุตานนท์ 3588 นาง ท่าแร้ง 11
เจือจันทน์ มาประณีต 3053 นางสาว ท่าแร้ง 55/15
แจ้ง เย็นลับ 2527 นาง ท่าแร้ง 87/9
ใจทิพย์ ประชาศักดิ์ 1538 นาง อนุสาวรีย์ 22
ใจรุ่ง ดวงตา 3028 นางสาว ท่าแร้ง 102/508
ฉลวย อ่อนเลิศ 3027 นางสาว ท่าแร้ง 9/44
ฉลอง โกศิริ 63 นาย อนุสาวรีย์ 88/124
ฉลอง ชุ่มสวัสดิ์ 1734 นาง อนุสาวรีย์ 66
ฉลอง พัฒนธัญญา 2504 นาย ท่าแร้ง 126/126
ฉลอง วิชัย 806 นาย อนุสาวรีย์
ฉวี เชื้อเพ็ชร 1732 นาง อนุสาวรีย์ 37/52
ฉวี โตคุ้ม 178 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/40
ฉวี เทพสวงค์ 2397 นาง ท่าแร้ง 336
ฉวีวรรณ บำรุงราษฎร์ 1826 นางสาว ท่าแร้ง 102/41
ฉวีวรรณ ไวยเนตร 2972 นางสาว ท่าแร้ง 44/44
ฉวีวรรณ เส็งชา 3275 นาย ท่าแร้ง
ฉวีวรรณ อรัญไสย 2142 นาง ท่าแร้ง 38/275
ฉอรรถ ทัศนคง 2510 นาย ท่าแร้ง 71/13
ฉอ้อน คงสุข 1810 นาง ท่าแร้ง 108
ฉอุ้ม อักษร 982 นาย อนุสาวรีย์ 222
ฉัฐพรรษ เผ่าแพร 3549 นาย ท่าแร้ง 11/114
ฉัตร จันทนาเวช 3162 นาย ท่าแร้ง 239/4
ฉัตรกมล เสือจุ้ย 3351 นาง ท่าแร้ง 6
ฉัตรชัย ตินเวส 2403 นาย ท่าแร้ง 70/74
ฉัตรชัย นุ่นมัน 2745 นาย ท่าแร้ง 159/556
ฉัตรชัย ประทุมศรีขจร 57 นาย อนุสาวรีย์ 112/4
ฉัตรชัย ยินดีสุข 431 นาย อนุสาวรีย์ 71
ฉัตรทิพย์ ภู่ระหงษ์ 2096 นาง ท่าแร้ง 70/73
ฉัตรพงค์ รุ่งเสถียรเมธากุล 3241 นาย ท่าแร้ง 126/192
ฉัตรระวี ศิริพันธุ์ 496 นาง อนุสาวรีย์ 27
ฉัตรสุภา นิลพัฒน์ 2128 นางสาว ท่าแร้ง
ฉัตราภรณ์ รัตนฉายา 2737 นางสาว ท่าแร้ง 159/111
ฉันทนา มีบุญเกิด 424 นาง อนุสาวรีย์ 38
ฉันทิศา นาคสินประเสริฐ 1466 นาง อนุสาวรีย์
ฉ่ำ อิ่มคต 302 นาง อนุสาวรีย์ 39
เฉลย รักสุข 1555 นาย อนุสาวรีย์ 20/38
เฉลา ขจัดภัย 2982 นาง ท่าแร้ง 64
เฉลิม นุชเทศ 34 นาย อนุสาวรีย์ 31
เฉลิม รัตนวงค์ 3131 นาย ท่าแร้ง 155/47
เฉลิม อัคคะพู 208 นาย อนุสาวรีย์ 56/260
เฉลิม อานนท์ 2394 จ.อ. ท่าแร้ง 105/5
เฉลิมขวัญ ปลื้มจิตต์ 3140 นาง ท่าแร้ง 47
เฉลิมชัย ช่างต่อ 1915 นาย ท่าแร้ง 128/10
เฉลิมพงศ์ ธวัชสิน 421 นาย อนุสาวรีย์ 86/110
เฉลิมพงษ์ ศิลปี 3178 นาย ท่าแร้ง
เฉลิมพร กฤตมงคลชัย 2328 นาย ท่าแร้ง 159/484
เฉลิมพร พานิชเจริญนาน 3750 นางสาว ท่าแร้ง 86/5
เฉลิมพล ดีที่สุด 451 นาย อนุสาวรีย์ 29/773
เฉลิมศรี เกตากุล 1813 นาง ท่าแร้ง 102/25
เฉลิมศรี โพธิ์แตง 3628 นาง ท่าแร้ง 89
เฉลิมศักดิ์ กาญจนศิราธิป 2704 นาย ท่าแร้ง 169/111
เฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี 617 นาย อนุสาวรีย์ 27
เฉลียว ดอกบานเย็น 462 นาง อนุสาวรีย์ 43/76
เฉลียว บุญวัฒน์ 1852 นาย ท่าแร้ง 121/68
เฉลียว วงษ์ปุน 1782 นางสาว ท่าแร้ง 6/157
เฉลียว ศักดิ์ศรีเท้า 2561 นาย ท่าแร้ง
เฉลียวศรี ศรีสวัสดิ์ 3209 นาง ท่าแร้ง 37/230
แฉล้มศรี วิไลพรหม 1505 นาง อนุสาวรีย์ 28
ชญาภา ศรีสุนนท์ 1372 นางสาว อนุสาวรีย์
ชณัฐมาส พิพัฒน์พัลลภ 901 นาง อนุสาวรีย์ 24
ชณิกภา กมลรัตน์ 4 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/54
ชนะ คำเลิศ 3225 นาย ท่าแร้ง 134/11
ชนะ ชาญไชย 1448 นาย อนุสาวรีย์ 244/9
ชนะชัย ปุณทวนิช 2908 นาย ท่าแร้ง 99/252
ชนะชัย ยมจินดา 1884 นาย ท่าแร้ง 38/229
ชนัญชิตา ศิริขจรนาม 2976 นางสาว ท่าแร้ง 70/67
ชนากานต์ บูชา 166 นาง อนุสาวรีย์ 14
ชนาปาน ผาสุก 1902 นางสาว ท่าแร้ง 68/41
ชนิกานต์ ตันติมงคลกุล 1029 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/6
ชนิกุล โพธิวัฒนางค์กูร 768 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 50
ชนิดา บุญมี 3097 นาง ท่าแร้ง 39/71
ชนิต นพภาลัย 3135 นาย ท่าแร้ง 59/46
ชนิตา อักษรแก้ว 2735 นาง ท่าแร้ง 104/9
ชนิภรณ์ วิมุกตานนท์ 1441 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/261
ชนิศา คุณสมบัติ 1477 นาง อนุสาวรีย์ 363/590
ชนิษฐา นาคามดี 218 นาง อนุสาวรีย์ 1/206
ชมนภัส แสงมณีปิติ 3270 นาง ท่าแร้ง 38/228
ชมนาด อรุณฉาย 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/287
ชมบงกช จันทา 542 นางสาว อนุสาวรีย์ 158/10
ชมภู ภูสีดิน 1349 นางสาว อนุสาวรีย์
ชมลวรรณ ว่องวราวาณิชย์ 1766 นาง ท่าแร้ง 96/24
ชไม แซ่ล้อ 859 นาง อนุสาวรีย์ 9/55
ชไมพร สุนันท์กิ่งเพชร 3416 นางสาว ท่าแร้ง 83/145
ชยากร นิงสานนท์ 1635 นาย อนุสาวรีย์ 111
ชยาดล นินนาทนนท์ 2434 นาย ท่าแร้ง 974
ชรินทร์ เกตุเล็ก 3520 นาย ท่าแร้ง 54/12
ชรินทร์ ทัศนสุนทร 2739 นาย ท่าแร้ง 159/486
ชลกร ศิริมาลาลักษณ์ 2157 นาง ท่าแร้ง 121/453
ชลธิศ ยะสะโร 268 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 54/60
ชลอ ด้วงใย 347 นาง อนุสาวรีย์ 19/1
ชลอ รามศร 3362 นาย ท่าแร้ง 161/5
ชลัท ประเทืองรัตนา 2297 นาย ท่าแร้ง 89/345
ชลิดา อรรฐาเมศร์ 1828 นาง ท่าแร้ง 44/76
ชลิต ชื่นอารมย์ 3814 นาย ท่าแร้ง 33/122
ชลิตพงศ์ เสริฐวาสนาธัญญา 2029 นาย ท่าแร้ง 62/89
ชโลธร ปุญญบาล 2176 นาย ท่าแร้ง 1/16
ช้วน ใจเย็น 2213 นาย ท่าแร้ง 34/8
ชวนพิศ โกศิริ 90 นาง อนุสาวรีย์ 86/216
ชวนพิศ สิทธิมังค์ 1472 นาง อนุสาวรีย์ 121/2
ชวฤทธิ์ โชติกุลพิศาล 1390 นาย อนุสาวรีย์ 4/144
ชวลิต กู้เกินพงษ์ 3704 นาย ท่าแร้ง 11/5
ชวลิต ขุนทองน้อย 3086 นาย ท่าแร้ง 14
ชวลิต เจริญคุ้มไพบูลย์ 1281 นาย อนุสาวรีย์ 181/188
ชวลิต ธรรมกิตติโชติ 1140 นาย อนุสาวรีย์ 43/300
ชวลิต มีแสงพราว 2205 นาย ท่าแร้ง 45
ชวลิต ฤทธิ์คำรบ 1251 นาย อนุสาวรีย์ 9/287
ชวลิต หล่อสิงห์คำ 2165 นาย ท่าแร้ง 120/240
ชวลีย์ วรเทพนันทกิจ 3766 นาง ท่าแร้ง 139/110
ชวิศ โหตรภวานนท์ 962 นาย อนุสาวรีย์ 25
ช่อฉัตร ศรัทธาพร 3765 นาง ท่าแร้ง 1/153
ชอบ จันหร่าย 1809 นาย ท่าแร้ง 81
ชะอุ้ม สายบัวต่อ 3465 นางสาว ท่าแร้ง 59/65
ชะโอด นกทอง 436 นาย อนุสาวรีย์ 363/358
ชะโอด พีระขำ 262 นาย อนุสาวรีย์ 15/2
ชัชรินทร์ รุ่งจิวารักษ์ 555 นาย อนุสาวรีย์ 11/113
ชัชวาล ภู่โต 2830 นาย ท่าแร้ง 117/220
ชัชวาล สงวนตระกูล 3555 นาย ท่าแร้ง 147/46
ชัชวาล สงษ์สุวรรณ์ 3697 นาย ท่าแร้ง 137/47
ชัชวาล สุดจิตตานนท์ 679 นาย อนุสาวรีย์ 77/168
ชัญญา จินรัตน์ 2512 นางสาว ท่าแร้ง 161/17
ชัญญา ล้อรักธรรม 3813 นางสาว ท่าแร้ง 222/181
ชั้น แสงสุวรรณ์ 2894 นาง ท่าแร้ง 9
ชัยกัด ลำกูล 3143 นาย ท่าแร้ง 96/142
ชัยชาญ เตชะเวชเจริญ 2582 นาย ท่าแร้ง 161/36
ชัยณรงค์ บุ่งหวาย 1060 นาย อนุสาวรีย์ 49/110
ชัยประพันธ จิรธนานุวงศ์ 1158 นาย อนุสาวรีย์ 12/142
ชัยพฤกษ์ ศรีนราวรวุฒิ 76 นาย อนุสาวรีย์ 174
ชัยยศ ยอดมงคล 502 นาย อนุสาวรีย์
ชัยยันต์ จิระภคธนกร 2396 นาย ท่าแร้ง 19/209
ชัยยันต์ อึ้งตระกูล 1312 นาย อนุสาวรีย์ 57
ชัยยา กุลบุตร 2695 นาย ท่าแร้ง 3034
ชัยรัตน์ นรานันทรัตน์ 2794 นาย ท่าแร้ง 38/204
ชัยรัตน์ ผาสุขใจ 1210 นาย อนุสาวรีย์ 11/164
ชัยวัฒน์ คุณากรจิตติรักษ์ 1098 นาย อนุสาวรีย์ 108/183
ชัยวัฒน์ ถิรวานนท์ 1772 นาย ท่าแร้ง 33/57
ชัยวัฒน์ ธนวันต์วรโชติ 2626 นาย ท่าแร้ง
ชัยวัฒน์ บุญทา 2171 นาย ท่าแร้ง
ชัยวัฒน์ ลิ้มเกิดทรัพย์ 3674 นาย ท่าแร้ง 934/4
ชัยวัฒน์ วัฒนญาณนนท์ 3652 นาย ท่าแร้ง 32/180
ชัยวัฒน์ ศรีประเสริฐ 3811 นาย ท่าแร้ง 102/253
ชัยวิชญ ปานขาว 3043 นาย ท่าแร้ง 290/36
ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ 2767 นาย ท่าแร้ง 24/125
ชัยสิทธิ์ จิตต์เย็น 2103 นาย ท่าแร้ง 148/51
ชัยอนันต์ แหววเลี่ยม 2325 นาย ท่าแร้ง 169/108
ชาคร โชติพินทุ 2979 นาย ท่าแร้ง 121
ชาญ เกษมศิริวัฒน์ 216 นาย อนุสาวรีย์ 42/84
ชาญ รื่นทิม 3045 นาย ท่าแร้ง 11/2
ชาญชัย กองเป็ง 2540 นาย ท่าแร้ง 161/67
ชาญชัย ไขแสงศรี 1389 นาย อนุสาวรีย์ 77/133
ชาญชัย ชาญยุทธกูล 448 นาย อนุสาวรีย์ 88/133
ชาญชัย ผิวผ่อง 762 นาย อนุสาวรีย์ 77/136
ชาญณรงค์ พิมพ์บาง 1845 นาย ท่าแร้ง 42/13
ชาญยศ ชินวุฒิสันต์ 1021 นาย อนุสาวรีย์ 328/23
ชาญยุทธ จันทรากุล 3138 นาย ท่าแร้ง 76/7
ชาญวิทย์ โกณะสิทธิ์ 1339 นาย อนุสาวรีย์
ชาญศิลป์ อ่อนอรุณ 2849 นาย ท่าแร้ง 55/104
ชาติ เจริญดี 469 จ.อ. อนุสาวรีย์ 15
ชาติ ตั้งพงศ์วศิน 320 นาย อนุสาวรีย์ 99/138
ชาติชาย คงชะสิงห์ 3009 นาย ท่าแร้ง 120/100
ชาติชาย สันติพงษ์ 1426 นาย อนุสาวรีย์ 96/33
ชานนท์ นิธิศรัณย์ 2799 ด.ต. ท่าแร้ง 32/176
ชานนท์ อังกาพย์ละออง 846 นาย อนุสาวรีย์ 52/1
ชานล พลธนะวัฒน 2449 นาย ท่าแร้ง 162/28
ชาย เปรมพงษ์ 615 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 23
ชารี สุวรรณศรี 1334 นาง อนุสาวรีย์ 37
ชาลิณี อุนะพำนัก 1207 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/19
ชาลินี อาชวาคม 480 นาง อนุสาวรีย์ 90/533
ชาษ์ฐิณี วิสุว์ลายเดชา 2273 นางสาว ท่าแร้ง 111/21
ชำนาญ ทัณหะธร 1212 นาย อนุสาวรีย์ 37/182
ชำนาญ มากหลาย 961 นาง อนุสาวรีย์ 49/299
ชำมะนาด ศรีภิรมย์ 1987 นางสาว ท่าแร้ง 6/399
ชิต ภู่ศิริลักษณชัย 340 นาย อนุสาวรีย์ 91/14
ชิต ม่วงมณี 3064 นาง ท่าแร้ง 37/207
ชิตใจ เตยอ่อน 2430 นาง ท่าแร้ง 1344
ชิติพันธ์ ศรีงาม 3030 นาย ท่าแร้ง 89/635
ชิ้น นกแก้ว 1767 นาย ท่าแร้ง 90
ชินกร เสถบุตร 802 นาย อนุสาวรีย์
ชินวัฒน์ สิทธีฤกษ์ 1424 นาย อนุสาวรีย์ 3/2391
ชิรกรณ์ กาญจนมยูร 1195 นาย อนุสาวรีย์ 20
ชิษณุพงศ์ วงษ์พิริยพล 3094 นาย ท่าแร้ง 63/4
ชีวเทพ โคมทองสถิตย์ 1223 นาย อนุสาวรีย์ 88/56
ชีวิน นามโคตร 633 นาย อนุสาวรีย์ 63/16
ชุดาภา ชัยชูโชติ 2304 นาง ท่าแร้ง 172/3
ชุติกานณ์ เข้มแข็ง 852 นาง อนุสาวรีย์
ชุติมณทน์ ทองทรัพย์ 1741 นาง อนุสาวรีย์ 3
ชุติมา จินะณรงค์ 3579 นาง ท่าแร้ง 28
ชุติมา แต้ศิลปชัย 2943 นางสาว ท่าแร้ง 161/3
ชุติมา โพธิ์ขุน 1066 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/27
ชุติมา มีทองคำ 1744 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/24
ชุติมา ลีลาเสถียร 2784 นาง ท่าแร้ง 99/116
ชุมพร กังวาลไชยวณิชย์ 1706 นาย อนุสาวรีย์ 82/18
ชุมพล ถายานุวัตร์ 483 นาย อนุสาวรีย์ 3/1344
ชุมพล อุตส่าห์ 1103 นาย อนุสาวรีย์
ชุลีพร เจริญนิตย์ 1392 นาง อนุสาวรีย์ 9/352
ชุลีภรณ์ อ่อนศิริ 2031 นาง ท่าแร้ง 33/55
ชู นาคราช 1051 นาย อนุสาวรีย์ 7/4
ชู บุญคุ้ม 2790 นาย ท่าแร้ง 104/2
ชูเกียรติ บานพับทอง 3762 นาย ท่าแร้ง 159/711
ชูเกียรติ พยุงแก้ว 2102 นาย ท่าแร้ง 24/78
ชูจิตต์ พินัยเสนาะ 716 นางสาว อนุสาวรีย์ 151/3
ชูชาติ บังกระโทก 3732 นาย ท่าแร้ง 121/54
ชูชาติ วณิชย์วรนันต์ 1393 นาย อนุสาวรีย์ 99/149
ชูชาติ อภัยภักดิ์ 519 นาย อนุสาวรีย์ 377/20
ชูวิทย์ พาณิชยวัฎ 1513 นาย อนุสาวรีย์ 4/243
ชูศรี ขันธวิสูตร 68 นาง อนุสาวรีย์ 30/26
ชูศรี ทิมเสน 158 นาง อนุสาวรีย์ 108/628
ชูศรี นาคเจริญ 3077 นาง ท่าแร้ง 22/151
ชูศรี วีระสัมพันธ์ 3403 นาง ท่าแร้ง 59/51
ชูศักดิ์ ไล 1385 นาย อนุสาวรีย์ 9/331
ชูศักดิ์ ศรีนอก 489 นาย อนุสาวรีย์ 30/69
ชูศักดิ์ ศรีสาสน์รัติ์ 1264 นาย อนุสาวรีย์ 181/84
ชูสิน รุนชัย 3192 นาย ท่าแร้ง
เชวงศักดิ์ บำรุงศิลป์ 3557 นาย ท่าแร้ง 3
เช้า พรายแก้ว 1970 นาย ท่าแร้ง 156
เชาวลิต พุกกล่ำ 2533 นาย ท่าแร้ง 161/105
เชาวลิต สุขเสริฐ 152 นาย อนุสาวรีย์ 3/679
เชื้อชาย กาญจนมุสิก 2453 นาย ท่าแร้ง 137/44
เชื่อม วิลาทอง 2872 นาย ท่าแร้ง 8/1
เชื่อม สีหมากสุก 1219 นาง อนุสาวรีย์
โชดิวัต เอี่ยมทิม 2532 นาย ท่าแร้ง 37/2
โชติกา กตเวทีเสถียร 596 นาง อนุสาวรีย์ 181/278
โชติกา นาคเสวก 1953 นาง ท่าแร้ง 146/82
โชติกา เรืองจันทร์ 2698 นางสาว ท่าแร้ง 159/561
โชติกา ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ 1606 นาง อนุสาวรีย์ 14/253
โชษิตา คลังมี 686 นางสาว อนุสาวรีย์ 354
ไชยพัฒน์ กรรมสิทธิ์ 3328 นาย ท่าแร้ง 6/358
ไชยรัตน์ มากนก 1258 นาย อนุสาวรีย์ 229/406
ไชยสิทธิ์ ปานเอี่ยม 3428 นาย ท่าแร้ง 98/129
ไชยา ไชยกาล 3370 นาย ท่าแร้ง 37/117
ฌัชมณ แสงสุริยะฉายา 2618 นางสาว ท่าแร้ง 45/16
ญดา พงษ์กาญจนะ 2580 นางสาว ท่าแร้ง 2/48
ญาณี พิมพ์ทอง 662 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐปนรรฆ์ แก้วโชติ 3013 นาง ท่าแร้ง 90/72
ฐากูร สิริสุขโสภณ 854 นาย อนุสาวรีย์
ฐานิสสร บูรณะวิเชษฐกุล 3010 นาง ท่าแร้ง 139/57
ฐานีย์พรรณ์ สุทธาวา 3390 นางสาว ท่าแร้ง 90/161
ฐิตยา ศรีลา 3410 นางสาว ท่าแร้ง
ฐิตานันท์ วิสุทธิสาทอง 3347 นาง ท่าแร้ง 78/1
ฐิตาภา นิยมญาติ 172 นาง อนุสาวรีย์ 13/3
ฐิตาภา วงศ์นำพร 3251 นางสาว ท่าแร้ง 155/92
ฐิติ ในจิตร์ 3164 นาง ท่าแร้ง 165//9
ฐิติกานต์ กลัมพสุต 2270 นางสาว ท่าแร้ง 102/233
ฐิติชญา สุกกล่ำ 1824 นาง ท่าแร้ง 95/1
ฐิติโชติ เอื้อมอิสระโยธิน 3103 นาย ท่าแร้ง 137/157
ฐิติเทพ พงษ์ไพบูลย์ 2851 นาย ท่าแร้ง 200/42
ฐิติพร คณิตพิพัฒน์กุล 1867 นาย ท่าแร้ง 19/211
ฐิติพร วิเศษทอง 994 นาง อนุสาวรีย์ 19/59
ฐิติพร อ่วมประสิทธิ์ 224 นาง อนุสาวรีย์ 14
ฐิติมา จันทโรบล 3532 นางสาว ท่าแร้ง 6/468
ฐิติมา จันทะลึก 788 นางสาว อนุสาวรีย์ 87
ฐิติยา สนธิสิริ 3170 นาง ท่าแร้ง 36/118
ฐิติรัตน์ เธียรธนดุลย์ 3476 นางสาว ท่าแร้ง 1227
ฐิติรัตน์ ภาเลิศมีสม 2279 นางสาว ท่าแร้ง 137/331
ฐิติรัตน์ ศรีสุทธิเกิดพร 2056 นาง ท่าแร้ง 18/154
ฐิติวัฒน์ เกษวิยะการ 1498 นาย อนุสาวรีย์ 1113
ฐิติวัตช์ พันธ์ชัย 3505 นาย ท่าแร้ง
ฐิปณัฐ ขวัญมงคล 3327 นางสาว ท่าแร้ง 2/59
ฑาริณี ดาวเรือง 1456 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/13
ฑีฆวัตน์ เวศอุไร 2263 นาย ท่าแร้ง 155/19
เฑียรทอง อินทรทัต 3346 นาง ท่าแร้ง 102/234
ณฐนันท์ พรหมพา 1515 นาง อนุสาวรีย์ 60/113
ณธนาจ เลี้ยงตระกูล 3012 นาง ท่าแร้ง 1/27
ณพงศ์ แก้ววรรณรัตน์ 1319 นาย อนุสาวรีย์ 27
ณภนญ์ เดชาฐิติสกุล 976 นาย อนุสาวรีย์ 127
ณภัชนันท์ บุญสุทธิชยานันท์ 934 นาย อนุสาวรีย์ 126/70
ณภัสนันท์ งาหัตถี 292 นางสาว อนุสาวรีย์
ณรงค์ กิ่งแก้ว 1914 นาย ท่าแร้ง 155/23
ณรงค์ ชุริกานนท์ 157 นาย อนุสาวรีย์ 26
ณรงค์ เดชทองคำ 229 นาย อนุสาวรีย์ 56
ณรงค์ ตวงมุกดา 2122 นาย ท่าแร้ง 159/491
ณรงค์ ทับทิม 3560 นาย ท่าแร้ง 19/9
ณรงค์ บวบทอง 952 นาย อนุสาวรีย์ 181/366
ณรงค์ บำรุงศิลป์ 3716 นาย ท่าแร้ง 1
ณรงค์ ปินตา 3784 นาย ท่าแร้ง 98/89
ณรงค์ โพธิ์บางหวาย 634 นาย อนุสาวรีย์ 16
ณรงค์ ยุคันตพรพงษ์ 3142 นาย ท่าแร้ง 2/12
ณรงค์ รตะวาริช 313 นาย อนุสาวรีย์ 88/65
ณรงค์ ส่งเสริม 1453 นาย อนุสาวรีย์ 2
ณรงค์ สันใจ 3264 นาย ท่าแร้ง 159/376
ณรงค์ หาญธรรมธร 589 นาย อนุสาวรีย์ 49/103
ณรงค์ เอมบำรุง 1896 นาย ท่าแร้ง 47
ณรงค์ชัย นาคอ่อน 957 นาย อนุสาวรีย์ 70/120
ณรงค์เดช สมบูรณ์ทรัพย์ 3693 นาย ท่าแร้ง 137/445
ณรงค์ศักดิ์ สุริทร์ชมพู 2151 นาย ท่าแร้ง 8/31
ณฤดี ถาวร 3449 นางสาว ท่าแร้ง 48
ณลพรรณ์ ผุสดี 701 นาง อนุสาวรีย์ 29/112
ณัชชา เชื้อบุญมี 115 นางสาว อนุสาวรีย์ 93
ณัชทพัฒน์ วิวัฒนพูลชัย 2365 นาย ท่าแร้ง 1/33
ณัฎฐ์คเณศ ชลภัทรพันธวีร์ 274 นาย อนุสาวรีย์
ณัฎฐณิกชา ธิราชรัมย์ 1167 นางสาว อนุสาวรีย์ 55
ณัฎฐพล สมโสม 2584 นาย ท่าแร้ง 142/14
ณัฎฐา มงคลธีรธรรม 2230 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฏฐ์ชยธร เบญญาบุรเศรษฐ์ 872 นาง อนุสาวรีย์ 36
ณัฏฐ์ญดา ตั้งจิตจารุพัชร์ 1354 นาง อนุสาวรีย์ 19/34
ณัฏฐญา ทองระย้า 108 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ณัฏฐ์ภรณ์ จันทร์พวง 2414 นางสาว ท่าแร้ง 70/92
ณัฐ ฉัตรบูรพา 587 นาย อนุสาวรีย์ 56/197
ณัฐ อารยะสัมพันธ์ 75 นาย อนุสาวรีย์ 38/4
ณัฐกมล เกตุบรรจง 1043 นาง อนุสาวรีย์ 9/96
ณัฐกฤตา ยอดวศิน 3837 นางสาว ท่าแร้ง 149/71
ณัฐกาญจน์ เลี่ยมสุวรรณ 476 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐจิรา ทองอยู่เลิศ 1668 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/115
ณัฐชยา ชุมช่วย 252 นาง อนุสาวรีย์ 21
ณัฐญา โกสุมา 1883 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ท่าแร้ง 38/186
ณัฐฐิญา ทองพึง 2112 นาง ท่าแร้ง 90/75
ณัฐฐิตา ประเสริฐสิทธิ์ 3163 นาง ท่าแร้ง 19
ณัฐฐินันท์ ภาม่วงเลี่ยม 49 นาง อนุสาวรีย์ 88/2
ณัฐฑริกา คอลลิงค์ 1417 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐณา กีรติโชติ 73 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐธยาน์ จันทร์คล้าย 1958 นางสาว ท่าแร้ง 19/80
ณัฐธยาน์ ระพีกานต์กุล 2344 นาง ท่าแร้ง 159/414
ณัฐธวัช ธิติโรจถกล 2863 นาย ท่าแร้ง 159/678
ณัฐนันท์ แก้วมณี 3740 นาง ท่าแร้ง 121/83
ณัฐนันท์ สูตรสุคนธ์ 1216 นาง อนุสาวรีย์ 60/3
ณัฐปภัสร์ ทับสมุทร 582 นาง อนุสาวรีย์ 230
ณัฐปัญญ์ รัตนภักดี 2977 นาย ท่าแร้ง 99/187
ณัฐพงษ์ พันธางกูร 2131 นาย ท่าแร้ง 38/180
ณัฐพงษ์ รอดด้วยบุญ 3806 นาย ท่าแร้ง 38/382
ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์ 1718 นาย อนุสาวรีย์ 159/80
ณัฐพล อุ่นเรือน 1475 นาย อนุสาวรีย์ 78
ณัฐพากษ์ แก้วประสิทธิ์ 1137 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/111
ณัฐมณฑน์ พัดเกตุ 410 นาง อนุสาวรีย์ 179
ณัฐมน พึ่งคล้าย 1926 นาง ท่าแร้ง 69
ณัฐมล ขวัญข้าว 858 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐยา ไกรวงษ์ 3019 นาง ท่าแร้ง 139/122
ณัฐยาพัชญ์ คำมณีจันทร์ 2936 นางสาว ท่าแร้ง 35/11
ณัฐริกา แก้วสมุทร 3085 นางสาว ท่าแร้ง 6/503
ณัฐลาภา พาสินเพิ่ม 3128 นาง ท่าแร้ง 102/523
ณัฐวัฒน์ ลือสายวงศ์ 2321 นาย ท่าแร้ง 70/65
ณัฐวิทย์ พุกอินทร์ 2377 นาย ท่าแร้ง
ณัฐวีสส์ อารมย์ดี 2951 นาย ท่าแร้ง 55/61
ณัฐวุฒฑ์ ประทีปะผลิน 1299 นาย อนุสาวรีย์ 60/9
ณัฐศักดิ์ บุญด้วง 3777 นาย ท่าแร้ง 59/46
ณัฐศักดิ์ แผลงศร 118 นาย อนุสาวรีย์ 70/98
ณัฐสมน สาหร่ายกาญจน์ 2741 นางสาว ท่าแร้ง 159/455
ณัฐสินี คำธีระ 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
ณัฐหทัย นันทะผา 3451 นางสาว ท่าแร้ง 139/61
ณัติพงษ์ แสงพลสุข 2946 นาย ท่าแร้ง 19/92
ณิชตา แสนยะบุตร 1159 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/137
ณิชมน มหานีรานนท์ 1226 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/305
ณิชานาฏ จิตร์ไพโรจน์ 3615 นางสาว ท่าแร้ง 119/276
ณิชาพร สวนสมบูรณ์ 3670 นางสาว ท่าแร้ง
ณิชาภา อริยะชินกุล 754 นาง อนุสาวรีย์ 12/113
ณิชาภา อินกลับ 1300 นางสาว อนุสาวรีย์
ณิภารัตน์ ติวา 3790 นาง ท่าแร้ง 18/27
ณุพัน ไพฑูรย์ 2227 นาย ท่าแร้ง 3/6
โณทัย รัคนกิจยนต์ 1776 นาย ท่าแร้ง 145/64
ดนัย ศรีสมโภชน์ 2084 นาย ท่าแร้ง 78/138
ดนุช โพธิ์เงิน 2564 นาย ท่าแร้ง
ดนุชา ปาลิกานนท์ 3087 นาย ท่าแร้ง 56/180
ดรุณี พุ่มอยู่ 841 นาง อนุสาวรีย์ 12/1
ดลธรรม มีกรงาม 2489 นาย ท่าแร้ง 22
ดลนภา นวลใย 611 นาง อนุสาวรีย์ 385/2
ดวงกมล บานแย้ม 2020 นางสาว ท่าแร้ง 133
ดวงกมล ผลกิจ 2291 นาง ท่าแร้ง
ดวงแข อินทร์จันทร์ 37 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/6
ดวงจันทร์ สุราภา 1 นางสาว อนุสาวรีย์ 126
ดวงใจ แก้วนันท์ 569 นางสาว อนุสาวรีย์ 292
ดวงใจ วรรณอุบล 733 นาง อนุสาวรีย์ 14
ดวงใจ สวัสดี 3313 นาง ท่าแร้ง 65/22
ดวงดี ทองติ๊บ 3184 นาย ท่าแร้ง 9
ดวงเดือน ขุนศิริ 870 นาง อนุสาวรีย์ 379
ดวงทิพย์ ชูเส้นผม 1534 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/241
ดวงเนตร ทองจู 591 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/24
ดวงพร จีนสลุต 1307 นาง อนุสาวรีย์ 86/198
ดวงพร ดอนจันทร์เขียว 1562 นาง อนุสาวรีย์ 21
ดวงพร พูลรักษ์ 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/68
ดวงฤทัย จำนาญศิลป์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/198
ดวงฤทัย บุญมาวัด 1525 นางสาว อนุสาวรีย์
ดวงสรวง ทาหาญ 362 นาง อนุสาวรีย์ 181/55
ดวงสุดา ภูตินทรีย์ 2667 นางสาว ท่าแร้ง 159/42
ดอกไม้ พจนงค์ 446 นาง อนุสาวรีย์ 57/20
ดอกรัก มาลาทอง 1961 นาง ท่าแร้ง 78/131
ดาบชัย สุขรี 637 นาย อนุสาวรีย์ 229/165
ดารา คำพันธ์ 1968 นาง ท่าแร้ง 38/373
ดาราภรณ์ ศรีนวลดี 2889 นาง ท่าแร้ง 62
ดาราวรรณ คงแสงชู 2557 นางสาว ท่าแร้ง 139/127
ดาราวรรณ ท้าวสัน 1047 นาง อนุสาวรีย์ 98/131
ดาริการ์ บุญช่วย 2358 นางสาว ท่าแร้ง 169/134
ดารุณี แซ่ตั้ง 2813 นาย ท่าแร้ง 6/304
ดาวใจ แก้วสุราษฎร์ 1127 นาง อนุสาวรีย์ 61/11
ดาวรีย์ ทองแจ่ม 3673 นางสาว ท่าแร้ง 169/160
ดาวเรือง ไกรรส 1974 นาง ท่าแร้ง 105
ดำเกิง รื่นนาม 777 พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 115/2
ดำรงค์ ช่วยวัฒนะ 2517 นาย ท่าแร้ง 61
ดำรงค์ ฐาปนกุลศักดิ์ 3671 นาย ท่าแร้ง 102/556
ดำรงค์ แพทอง 1633 นาย อนุสาวรีย์ 88/112
ดำรงค์ สุวรรณภานนท์ 2424 นาย ท่าแร้ง 905
ดำรัส วรวุฒิ 2063 นาย ท่าแร้ง 33/7
ดิเรก คุ้มพงษ์ 1602 นาย อนุสาวรีย์ 6
ดิเรก น้ำใจดี 2032 นาย ท่าแร้ง
ดิลก ปานอ่อน 244 นาย อนุสาวรีย์ 39/146
ดิษฐพร พันธุ์ภักดีวงษ์ 1837 นาย ท่าแร้ง 18/11
ดีกมล ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 3191 นาง ท่าแร้ง 89/234
ดุษฎี อาทิตย์ทอง 2916 นาย ท่าแร้ง 89/43
ดุษดี ดังก้อง 508 นาง อนุสาวรีย์ 93/50
ดุษรินทร์ สุภาแสน 2349 นางสาว ท่าแร้ง 169/87
ดุสิต พรชัยะนะภูมิ 1450 นาย อนุสาวรีย์ 9/95
ดุสิต สมัครการ 3360 นาย ท่าแร้ง 159/415
ดุสิต สังขดิษฐ์ 3603 นาย ท่าแร้ง
เดชา ไชยวิเศษ 2554 นาย ท่าแร้ง 161/20
เดชา เผือกอ่อน 2061 นาย ท่าแร้ง
เด่นพงศ์ พงษ์สนิท 2838 นาย ท่าแร้ง 79/66
เด่นศักดิ์ เอ็มเอ็ม 2514 นาย ท่าแร้ง 142/62
เดย์ อยู่ญาติวงศ์ 2057 นาย ท่าแร้ง
เดิมพัน ขาวอ้น 2451 นาย ท่าแร้ง 114
เดือน งามละม้าย 1848 นาย ท่าแร้ง 117/53
เดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง 305 นาง อนุสาวรีย์ 30
แดง คนฉลาด 2372 นางสาว ท่าแร้ง 284/1
แดง มงคลวัจน์ 3737 นาง ท่าแร้ง
แดง วงษ์สุวรรณ 3248 นางสาว ท่าแร้ง 137/48
แดง ศรีทวีเกียรติ 744 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/172
ต้น เขียวไพรี 3760 นาย ท่าแร้ง
ตรีนุช โยธาภิรมย์ 2193 นาง ท่าแร้ง 36
ตรีภัทร์ กำลังศร 933 นาย อนุสาวรีย์ 27
ตรีวดี รุ่งระวีศรีศศิธร 2088 นาง ท่าแร้ง 78/159
ตรีสุคนธ์ เนินสุทธิ์ 1278 นางสาว อนุสาวรีย์ 46
ต่อสร ปราโมช 225 พล.ต.ต.ม.ล. อนุสาวรีย์ 244/319
ตัญญากานต์ ทองย้อย 2761 นาย ท่าแร้ง 24/98
ติณภพ เกษกลิ่น 2060 นาย ท่าแร้ง 89/1
ติ๋ม สังขสุนทร 3211 นาง ท่าแร้ง 70/241
ติรนาภรณ์ แก้วเล็ก 1673 นางสาว อนุสาวรีย์ 31/20
ตุ้ย คล้ายบุญ 1564 นาย อนุสาวรีย์ 56/284
ตุ๋ย พลอยขาว 1260 นาง อนุสาวรีย์ 33/112
เตชภณ นิติเสาวภาคย์ 2898 นาย ท่าแร้ง 161/59
เตชินี วรเรียน 162 นางสาว อนุสาวรีย์ 127
เตียง ผลทอง 909 นางสาว อนุสาวรีย์
เตี้ยม ใจแก้ว 3289 นาย ท่าแร้ง 38/276
เตือนใจ แซ่ตั้ง 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 235/3
เตือนใจ นิพิฐกุลทอง 2092 นาง ท่าแร้ง 126/196-197
แตงอ่อน แก้วเจริญ 1674 นาง อนุสาวรีย์ 9/39
โต้ สมานมิตร 1917 นางสาว ท่าแร้ง 247
โต๊ะ คำพิทักษ์ 3262 นาง ท่าแร้ง 501/198
ถนอม ชื่นชม 453 นาย อนุสาวรีย์ 354/1
ถนอม ดีประทีป 1523 นาง อนุสาวรีย์ 2
ถนอม นนทนาคร 2152 นาย ท่าแร้ง 48
ถนอม เฮงมี 2881 นาย ท่าแร้ง
ถนอมพรรณ สืบจากดี 3181 นางสาว ท่าแร้ง 70/61
ถนอมศักดิ์ เลี่ยมสุวรรณ 488 นาย อนุสาวรีย์
ถนัด จำหน่ายผล 1330 นาย อนุสาวรีย์ 118/19
ถวัลย์ศักดิ์ ชัยมุงคุณ 1831 นาย ท่าแร้ง 33/222
ถวิล เสือเพชร 835 นางสาว อนุสาวรีย์ 21
ถาณุพงศ ขุมสิน 3282 นาย ท่าแร้ง 31
ถาวร แตงมณี 2897 นาย ท่าแร้ง 143/45
ถาวร นิลโสม 1174 นาง อนุสาวรีย์ 224
เถลิงศักดิ วนิชชากร 892 นาย อนุสาวรีย์ 202/20
แถลง วัฒนกุล 2870 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 9/25
ทนง อัมพเสวต 1370 นาย อนุสาวรีย์ 39/86
ทรงกลด สันตสว่าง 3368 นาย ท่าแร้ง 141/22
ทรงชัย ตังคณานุกูลชัย 1439 นาย อนุสาวรีย์ 262
ทรงพล พันธุมาตร 2669 นาย ท่าแร้ง 159/122
ทรงยศ วัมนาวนากุล 2149 นาย ท่าแร้ง 80/28
ทรรศนะ ผู้รั้ง 804 นาย อนุสาวรีย์ 25
ทรรศิกา ชมิทซ์ 2266 นาง ท่าแร้ง
ทวารัตน์ ชะอุ่มชาติ 2037 นางสาว ท่าแร้ง
ทวิวัชร อินทรวงศ์ 2296 นาย ท่าแร้ง 24
ทวี เชิดชู 1971 นาย ท่าแร้ง 44/31
ทวี พลายชุม 3644 นาย ท่าแร้ง 19/12
ทวี วันทร์รำไพ 3215 นาย ท่าแร้ง 111/555
ทวี ศรีหะบุตร 3341 นาย ท่าแร้ง 159/138
ทวีชัย กอเกียรติธำรงค์ 2326 นาย ท่าแร้ง 159/456
ทวีป ปึงเจริญกิจกุล 67 นาย อนุสาวรีย์ 9/467
ทวีวัช ขันชะลี 2716 นาย ท่าแร้ง 89/41
ทวีวัฒน์ เงินกอง 144 ด.ต. อนุสาวรีย์ 91/1
ทวีวัฒน์ เจริญสุข 2064 นาย ท่าแร้ง 32/3
ทวีศักดิ์ ขบวนบรรณสาร 1266 นาย อนุสาวรีย์ 5
ทวีศักดิ์ โคมแสงทอง 3843 นาย ท่าแร้ง 33/202
ทวีศักดิ์ แซ่โล้ว 1726 นาย อนุสาวรีย์ 44
ทวีศักดิ์ เนื่องยินดี 2535 นาย ท่าแร้ง 89/657
ทวีศักดิ์ บัวทิพย์ 1061 นาย อนุสาวรีย์ 39
ทวีศักดิ์ พร้อมทอง 2801 นาย ท่าแร้ง 79/12
ทวีศักดิ์ โมทนะเทศ 1367 นาย อนุสาวรีย์ 73
ทวีศักดิ์ สนิทสิงห์ 3466 นาย ท่าแร้ง 80/1
ทศพน ก้งหวั่น 2776 นาย ท่าแร้ง 9/39
ทศพร วงษ์จินดา 3396 นาย ท่าแร้ง 102/512
ทศพร หาญสมวงศ์ 3491 นาย ท่าแร้ง 258/4
ทศพล พงษ์ศิริ 786 นาย อนุสาวรีย์ 46/9
ทองจันทร์ มาตยา 2076 นาง ท่าแร้ง 45/18
ทองจีน พระทาเพชร 936 นาง อนุสาวรีย์ 361/48
ทองชุบ สนน้อย 2080 นางสาว ท่าแร้ง 78/42
ทองชุบ หมดมณทิล 1403 นาง อนุสาวรีย์ 8
ทองดี รุ่งเรือง 2417 นาง ท่าแร้ง 74/1
ทองดี สีเขียว 546 นาง อนุสาวรีย์ 55/5
ทองดี หลำสาย 2588 นาง ท่าแร้ง
ทองแดง บุญมีโพธิ์ 2706 นาย ท่าแร้ง 169/97
ทองทิพย์ อ้วนอ่อน 1636 นาง อนุสาวรีย์ 74/39
ทองบาง เหม็งสามเรือน 1464 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองพันธ์ จันดีกุล 1715 นาย อนุสาวรีย์
ทองพูน พาราพิชัย 3288 นาย ท่าแร้ง 52/10
ทองพูน วสันตศิริ 2150 นาย ท่าแร้ง 39/208
ทองพูน สายสุทธิรักษ์ 763 นาย อนุสาวรีย์ 181/297
ทองเพิ่ม ไวทยานุวัตติ 161 นาง อนุสาวรีย์ 159/64
ทองล้วน บุญรอด 890 นาง อนุสาวรีย์ 129
ทองสุก ดอกไม้จันทร์ 1619 นาย อนุสาวรีย์ 46
ทองสุข เนตรมณี 207 นาง อนุสาวรีย์ 49/67
ทองสุข เบี้ยวทุ่งน้อย 1728 นาง อนุสาวรีย์ 43/50
ทองสุข แผนสะท้าน 2511 นาย ท่าแร้ง 51
ทองสุข สุวรรณน้อย 2002 นางสาว ท่าแร้ง 86
ทองสุด แก้วนิล 1431 นาง อนุสาวรีย์ 8/51
ทองใส เมาะราษี 3742 นางสาว ท่าแร้ง 41/7
ทองหล่อ เกิดพุ่ม 2361 นาง ท่าแร้ง 20/23
ทองหล่อ พรหมแฉ่ง 3717 นาย ท่าแร้ง 117/194
ทะนุ ศิริเสาวลักษณ์ 1694 นาย อนุสาวรีย์ 86/43
ทันตา ปรารถนาดี 2159 นาง ท่าแร้ง 111/978
ทัศดาว ไตรภูวนาถ 3060 นาง ท่าแร้ง 45/11
ทัศนะ ศรีประทุม 2009 นาย ท่าแร้ง 18
ทัศนาวรรณ ศรีวิไล 417 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/137
ทัศนี สุนทรวรรณ 2843 นาง ท่าแร้ง 1/144-145
ทัศนีย์ จันทรัตน์ 3692 นาง ท่าแร้ง 218/8
ทัศนีย์ จุลเนตร 3291 นาง ท่าแร้ง 70/139
ทัศนีย์ ชำนาญยา 3096 นาง ท่าแร้ง 139/85
ทัศนีย์ รอดเลี้ยง 339 นาง อนุสาวรีย์ 2
ทัศนีย์ สุนทรวิภาต 2659 นางสาว ท่าแร้ง 159245
ทัศนีย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ 610 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/48
ทัศนีวรรณ แซ่เลี้ยง 3720 นางสาว ท่าแร้ง 15/7
ทัศยา สุขสำอาง 1736 นาง อนุสาวรีย์ 146/14
ทัศยุทธ ทองอยู่ 1062 นาย อนุสาวรีย์ 49/344
ทำนบ ลีละโรจน์ 3384 นาย ท่าแร้ง 32/28
ทิตยาภรณ์ กรชี 1190 นาง อนุสาวรีย์ 300
ทิติ มานุพีรพันธ์ 3684 นาย ท่าแร้ง 151
ทินกร หาญลำยวง 3102 นาย ท่าแร้ง 22/36
ทินรัตน์ อารมย์สุข 2918 นาย ท่าแร้ง 2/80
ทินวัฒน์ อารมย์สุข 3719 นาย ท่าแร้ง 169/194
ทิพย์วรรณ เปียสุวรรณ 3088 นาง ท่าแร้ง 89/240
ทิพย์หฤทัย พวงธะนะสาร 2635 นาง ท่าแร้ง 18/150
ทิพยา กรรตุกิติ 285 นางสาว อนุสาวรีย์ 363ก
ทิพยาภรณ์ ฐิติธรรมเวทย์ 606 นางสาว อนุสาวรีย์ 232/21
ทิพวงศ์ โตอุดม 2835 นาง ท่าแร้ง 1/21
ทิพวรรณ รุ่งเทียม 2975 นางสาว ท่าแร้ง 6/616
ทิพวัลย์ แต้มทอง 3137 นาง ท่าแร้ง 141
ทิพาพร ทองคำ 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
ทิพาพร ป้องกันยิง 400 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/111
ทิวาวรรณ สุวรรณา 1939 นางสาว ท่าแร้ง 21/54
เทพนรินทร์ ศิริวาลย์ 3456 นาย ท่าแร้ง 37
เทพรัตน์ อินทร์พงษ์พันธ์ 3539 นาย ท่าแร้ง 91/13
เทวมิตร ชัยศร 2595 นาย ท่าแร้ง 161/85
เทอดศักดิ์ พิมพ์ทอง 1035 นาย อนุสาวรีย์ 99/44
เทียนชัย เกิดละออ 2621 นาย ท่าแร้ง 25
เทียนชัย ติปากระพันธุ์ 3554 นาย ท่าแร้ง 89/156
แทนใจ พวงมาลัย 2560 นางสาว ท่าแร้ง 161/43
ธงชัย กมลพัฒนะ 3108 นาย ท่าแร้ง 145/81
ธงชัย ขวัญเขียว 119 นาย อนุสาวรีย์ 7/5
ธงชัย คุ้มครอง 2374 นาย ท่าแร้ง 71/109
ธงชัย ดวงมุลตรี 312 นาย อนุสาวรีย์ 13/13
ธงชัย นามมนตรี 877 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย พงษ์ประเสริฐ 1910 นาย ท่าแร้ง 89/20
ธงชัย ไพรศร 3325 นาย ท่าแร้ง 100/13
ธงชัย มงคลสวัสดิ์ 1851 นาย ท่าแร้ง 19/181
ธงชัย วรรณภักตร์ 2406 นาย ท่าแร้ง 71/98
ธงไท เทวอักษร 2772 นาย ท่าแร้ง 222/351
ธชกมล สุขต้องดี 1868 นางสาว ท่าแร้ง 92/62
ธญลักษณ์ ยิ้มเจริญ 336 นางสาว อนุสาวรีย์ 79/3
ธนกฤต ธัญพิสิษฐ์พงศ์ 485 นาย อนุสาวรีย์
ธนกฤต บวรชุติชัย 1701 นาย อนุสาวรีย์ 77/247
ธนกฤต โสดา 2966 นาย ท่าแร้ง 71/40
ธนเกียรติ อเนกนัยสุวรรณ 288 นาย อนุสาวรีย์ 9/509
ธนนันต์ ศรีอ่อนหล้า 772 นาย อนุสาวรีย์ 77/175
ธนบูลย์ แซ่หลี 1768 นาย ท่าแร้ง 96/25
ธนพนธ์ บุตดี 1690 นาย อนุสาวรีย์ 666/76
ธนพร ชำนาญ 1437 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนพร แดงลิ่ม 504 นาง อนุสาวรีย์ 472
ธนพล จันทร์เอี่ยม 2787 นาย ท่าแร้ง 1243
ธนพล ดินม่วง 2418 นาย ท่าแร้ง 21/2
ธนพล ศิริชนะ 525 นาย อนุสาวรีย์ 11
ธนภัทร นวลมณี 1196 นาย อนุสาวรีย์ 9
ธนภัทร พงษ์อร่าม 1546 นาย อนุสาวรีย์ 4/180
ธนวัฒน์ เมฆขยาย 164 นาย อนุสาวรีย์ 12/82
ธนศวรรณ โตทรัพย์ 714 นาง อนุสาวรีย์ 39/44
ธนะพันธ์ กุลมาตย์ 2308 นาย ท่าแร้ง 91
ธนัช บารมีคำเกษม 317 นาย อนุสาวรีย์ 34
ธนัชชา มุ่งซ่อนกลาง 1771 นางสาว ท่าแร้ง 159/438
ธนัชพร เสนาพันธ์ 1024 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/83
ธนัท โชคธนไพศาล 1301 นาย อนุสาวรีย์ 18/98
ธนัท อ้วนอ่อน 1271 นาย อนุสาวรีย์ 74/38
ธนัทอร ศรีจันทร์สง่า 721 จ.ท.(ญ) อนุสาวรีย์ 49/216
ธนันต์ลักษณ์ จีนสายใจ 3543 นางสาว ท่าแร้ง 139/338
ธนันยรัชฎ์ สุขศรีนวล 2458 นาง ท่าแร้ง 162/27
ธนัยชนม์ พัชร์ธราวัฒน์ 2933 นาย ท่าแร้ง 102/237
ธนากร ปังอุทา 815 นาย อนุสาวรีย์
ธนากร พุ่มศรี 3161 นาย ท่าแร้ง 134/64
ธนาทิพย์ แม้นสมุทร 3733 นาง ท่าแร้ง 89/505
ธนานันท์ สุขประพันธ์ 594 นาง อนุสาวรีย์ 77/184
ธนารีย์ วงศ์จิตติยานนท์ 1240 นาง อนุสาวรีย์ 37/24
ธนิดา ใจวงศ์ 2502 นางสาว ท่าแร้ง 56/139
ธนิดา โพธิ์มาก 2728 นาง ท่าแร้ง 169/221
ธนิตย์ โยคสิงห์ 1692 นาย อนุสาวรีย์ 2/24
ธนิศร ดุลยวาณิชชากร 1585 นาย อนุสาวรีย์ 12/1
ธนู พานนิล 3144 ร.ต.ต. ท่าแร้ง
ธม บุญเมศสรวย 2380 นาย ท่าแร้ง 161/98
ธมน คูสกุล 620 นาง อนุสาวรีย์ 12/307
ธรณ์ธนาภัทร์ เครือวงษ์ 1754 นาย ท่าแร้ง 28/4
ธรณัส กระต่ายทอง 1551 นาย อนุสาวรีย์ 225/66
ธรรมนูญ ฐานสันโดษ 374 นาย อนุสาวรีย์ 2
ธรรมรัตน์ บุพลับ 1277 นาย อนุสาวรีย์
ธรรมรัตน์ เอื้อกมลเกษม 1091 นาย อนุสาวรีย์ 18/221
ธรศักดิ์ ศรีครุฑ 3819 นาย ท่าแร้ง 63/13
ธรายุทธ์ อินดา 2703 นาย ท่าแร้ง 159/547
ธวัชชัย ขาวสะอาด 3623 ว่าที่ ร.ต. ท่าแร้ง 96/40
ธวัชชัย จิรรังคานนท์ 964 นาย อนุสาวรีย์ 10/165
ธวัชชัย เจริญทรัพย์ 1836 นาย ท่าแร้ง 118/284
ธวัชชัย นากวิกรัย 3354 นาย ท่าแร้ง 159/412
ธวัชชัย โพธิมงคลกุล 1123 นาย อนุสาวรีย์ 181/62
ธวัลหทัย คงแสงศักดิ์ 857 นางสาว อนุสาวรีย์
ธสิทธิ์ เนตรพล 3610 นาง ท่าแร้ง 1/30
ธะเนตร อัครพินท์ 986 นาย อนุสาวรีย์ 60/103
ธัญชนก ปานาง 911 นางสาว อนุสาวรีย์
ธัญญา จันทราพรหม 3048 นาย ท่าแร้ง 111/963
ธัญญา ศิริสวัสดิ์ 1897 นาง ท่าแร้ง 88/30
ธัญญารัตน์ สิริวัฒนวโรดม 452 นางสาว อนุสาวรีย์ 81/5
ธัญพร กรเกษม 2107 นาง ท่าแร้ง 44/20
ธัญพร อรชร 454 นาง อนุสาวรีย์ 37
ธัญมัย อารีย์ 286 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/222
ธันชพร กาญสุวรรณ 1840 นางสาว ท่าแร้ง 102/231
ธันยนันท์ ฉ่ำเฉื่อย 646 นางสาว อนุสาวรีย์ 25
ธันยนันท์ ถวิลไทย 954 นาง อนุสาวรีย์ 227/102
ธันยนันท์ รัตนศรี 3489 นาย ท่าแร้ง 46/197
ธัศ ธรรมวานิช 600 นาย อนุสาวรีย์ 181/80
ธานินท์ จีนเกิด 3422 นาย ท่าแร้ง 70/210
ธานินทร์ กิจพจนีย์ 1601 นาย อนุสาวรีย์ 397
ธานินทร์ พฤกษพรรณ 1096 นาย อนุสาวรีย์ 37/99
ธานี ศรีธูป 1931 นาย ท่าแร้ง 116
ธาริณี ทวิชสังข์ 2687 นางสาว ท่าแร้ง 169/191
ธาริศา สุนพงษ์ศรี 3194 นาง ท่าแร้ง 13/4
ธำมรงค์ คุ้มผาติ 3565 นาย ท่าแร้ง 137/18
ธำรงค์ กรานเขียว 2685 นาย ท่าแร้ง 169/207
ธำรงค์ บุรพลชัย 3522 ร้อยโท ท่าแร้ง 88/338
ธำรงศักดิ์ ช่อรักษ์ 3459 นาย ท่าแร้ง 39/174
ธิดาทิพย์ ดีใต้ 2960 นางสาว ท่าแร้ง 90/11
ธิดารัตน์ ประสพพักตร์ 3659 นางสาว ท่าแร้ง 159/694
ธิดารัตน์ แสงกระจ่าง 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 136
ธิติ มงคลกุล 1183 นาย อนุสาวรีย์ 57/45
ธิปนนท์ พูลทวี 1220 นาย อนุสาวรีย์ 208/18
ธิรดา พิริยะวดี 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/192
ธีรกร มหามนตรี 1346 นาย อนุสาวรีย์ 99/86
ธีรชัย บำรุงรัตนกุล 766 นาย อนุสาวรีย์ 147/37
ธีรฎา มณีรัตน์ 3014 นาง ท่าแร้ง 94/34
ธีรเดช โรจนเศรษฐ์ 833 นาย อนุสาวรีย์
ธีรเทพ ทับทิมทอง 929 นาย อนุสาวรีย์ 3/2140
ธีรนุช เชื่อฟัง 3818 นางสาว ท่าแร้ง 78/59
ธีรบูรณ์ มานุพีรพันธ์ 3686 นาย ท่าแร้ง 159
ธีรพงษ์ เกตุชู 1922 นาย ท่าแร้ง
ธีรพร สวิล 919 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/33
ธีรพล อรรคราช 923 พ.อ. อนุสาวรีย์ 31
ธีรพัฒน์ กะราลัย 3485 นาย ท่าแร้ง 54
ธีรยุทธ ดวงเนตร 379 นาย อนุสาวรีย์
ธีรยุทธิ์ จันทร์ศิริ 1661 นาย อนุสาวรีย์
ธีรวัฒณ์ กาญจนบันเทิง 3385 นาย ท่าแร้ง
ธีรวัฒน์ เถียรทิน 2185 นาย ท่าแร้ง 79/43
ธีรวัฒน์ ทองน้อย 2362 นาย ท่าแร้ง 79/144
ธีรวัฒน์ สนเท่ห์ 750 นาย อนุสาวรีย์ 79
ธีรวัฒน์ อุดมเสรีเลิศ 435 นาย อนุสาวรีย์ 9/209
ธีรศักดิ์ อังสุนันทวิวัฒน์ 561 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 128/13
ธีระ จำปาหอม 2888 นาย ท่าแร้ง 68/1
ธีระ จิรนันทนากร 2288 นาย ท่าแร้ง 1084
ธีระ ภูมิโคกรักษ์ 2783 นาย ท่าแร้ง 45/10
ธีระ เมฆนิกร 3453 นาย ท่าแร้ง 145/37
ธีระ ศุภพิทยาธร 154 นาย อนุสาวรีย์ 12
ธีระ ไอยะลา 2832 นาย ท่าแร้ง 61
ธีระนุช หนูเพชร 3639 นาง ท่าแร้ง 89/262
ธีระยุทธ ศรีขาว 1873 นาย ท่าแร้ง 47/28
ธีระวัฒน์ ติวานนท์ 2438 นาย ท่าแร้ง 99/236
ธีระวุฒิ ภิบาลจอมมี 22 นาย อนุสาวรีย์ 33
ธีระศักดิ์ บรรเลง 965 นาย อนุสาวรีย์ 49/284
เธียรรัตน์ คงตุก 2637 นาย ท่าแร้ง 111/56
น.อ.เสรี ศุภฤกษ์ 11 นาย อนุสาวรีย์ 86/95
นกแก้ว วัฒยะบุญ 2259 นาง ท่าแร้ง 92/82
นคร บุตรวงค์ 873 นาย อนุสาวรีย์ 43/19
นคร ปู่พระบุญ 2012 นางสาว ท่าแร้ง 38/263
นคร หลักงาม 2078 นางสาว ท่าแร้ง
นงค์เยาว์ ปิ่นจันทร์ 1326 นาง อนุสาวรีย์ 99/214
นงคราญ จินใน 2172 นาง ท่าแร้ง 121/88
นงคราญ บุ่งหวาย 1059 นาง อนุสาวรีย์ 49/111
นงนุช บุญภาสน์ 186 นาง อนุสาวรีย์ 13
นงนุช อินสด 554 นาง อนุสาวรีย์ 170/4
นงเยาว์ สายเกื้อกูล 303 นาง อนุสาวรีย์ 96
นงเยาว์ อนันตกุลนธี 1503 นาง อนุสาวรีย์ 77/195
นงรัก จิตศรัทธา 359 นาง อนุสาวรีย์ 64/123
นงลักษณ์ บุดดาแพน 3437 นางสาว ท่าแร้ง
นงลักษณ์ ประทุมทิพย์ 2062 นาง ท่าแร้ง 18/19
นงลักษณ์ วงษ์มนตรีสุข 1050 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/204
นงลักษณ์ สาริการินทร์ 220 นาง อนุสาวรีย์ 43/90
นงลักษณ์ อุทัยแจ่ม 3038 นาง ท่าแร้ง 19
นดล บัวทองจันทร์ 1202 นาย อนุสาวรีย์ 48
นทีรัตน์ จงสวรรค์สกุล 1542 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/65
นนท์ธิชัย ธูปแพ 2101 นาย ท่าแร้ง
นนทวรรณ เหลาทอง 810 นางสาว อนุสาวรีย์
นพ ธนสารจินดา 959 นาย อนุสาวรีย์ 51
นพเก้า สนธิสุวรรณ 3581 นาย ท่าแร้ง 99/115
นพดล ณรัฐกิจ 978 นาย อนุสาวรีย์
นพดล บุญญานุเคราะห์ 2429 นาย ท่าแร้ง 57/142
นพดล พิรมใจ 2405 นาย ท่าแร้ง 96/186
นพดล สีตะ 2869 นาย ท่าแร้ง 33/236
นพดล โอภาสเสถียร 3741 นาย ท่าแร้ง 11/206
นพนันท์ อุ่นพัมนาศิลป์ 1849 นางสาว ท่าแร้ง
นพปฎล บุตรวัน 894 นาย อนุสาวรีย์ 100/105
นพพร เกิดวิบูลย์ 2464 นาย ท่าแร้ง 59/4
นพพร เตียเจริญกิจ 415 นาง อนุสาวรีย์ 29/102
นพพร นฤมล 3345 นาย ท่าแร้ง 169/38
นพพร นวลฉวี 377 นาย อนุสาวรีย์ 14/36
นพพร วราภรณ์นิลอุบล 3734 นาย ท่าแร้ง 169/214
นพพร วัฒนธีรกุล 96 นาย อนุสาวรีย์ 18/133
นพภัสสร บุญมาก 1500 นาง อนุสาวรีย์ 119
นพมาศ สมรฤทธิ์ 3265 นาง ท่าแร้ง 102/511
นพวรรณ พุ่มเงินพวง 2606 นางสาว ท่าแร้ง 28/71
นพวรรณ ศรีปัญญา 1998 นางสาว ท่าแร้ง 2/81
นพวรรณ ศรีมัทนมงคล 3793 นาง ท่าแร้ง 137/162
นพศักดิ์ สุคนธรส 2473 นาย ท่าแร้ง 934/9
นพารัตน์ วัธนวิสิต 3500 นาง ท่าแร้ง 24/126
นภสร เจริญโพธิ์ 3634 นางสาว ท่าแร้ง 105/4
นภัทร กลสัตยสมิต 2806 นางสาว ท่าแร้ง
นภัสวรรณ สุวรรณธาดา 2498 นาง ท่าแร้ง 39/211
นภัสสร ฟื้นมา 3052 นาง ท่าแร้ง 5
นภา สุทธิจิตร 697 นาง อนุสาวรีย์ 158
นภาดล ไค่นุ่นภา 1304 นางสาว อนุสาวรีย์
นภาพร กุมมาระกา 2520 นางสาว ท่าแร้ง 9/26
นภาพร มงคลสกุลกิจ 680 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/38
นภาพร อรุณเกียรติก้อง 2766 นางสาว ท่าแร้ง 28/37
นภาลัย หาญสุนันทนนท์ เคน 2780 นาง ท่าแร้ง 222/268
นรภัทร จันษร 2651 นาย ท่าแร้ง 159/460
นราธิป ทัศนาสุวรรณ 3635 นาย ท่าแร้ง 45/39
นราภรณ์ จงสุขยิ่งเจริญ 13 นาง อนุสาวรีย์ 9/218
นริชา กมลศิลป์ 3352 นางสาว ท่าแร้ง 101/1
นรินทร์ โรจนรุ่ง 2126 นาย ท่าแร้ง 44/37
นรินทร ศรีดี 1428 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/60
นรินทร์ หิรัญประจักษ์ 791 นาย อนุสาวรีย์ 77/226
นฤชล นิวาศะบุตร 398 นาง อนุสาวรีย์ 29/78
นฤชา จิตสคราญ 1011 นาง อนุสาวรีย์ 111/6
นฤทธิ์ เรืองทอง 1468 นาย อนุสาวรีย์
นฤพนธ์ ฉัตรสกุลปัญญา 1457 นาย อนุสาวรีย์ 12
นฤพนธ์ เสียดขุนทด 2346 นาย ท่าแร้ง 169/44
นฤมล ศรีมา 142 นาง อนุสาวรีย์ 181/264
นฤมล สิทธิมงคล 445 นาง อนุสาวรีย์ 244/302
นลิน ทองบางพึ่ง 1275 นาง อนุสาวรีย์ 56/198
นลินรัตน์ เปรมอริยนันท์ 1046 นาง อนุสาวรีย์ 38/2
นลินรันต์ ทองนาค 2942 นาง ท่าแร้ง 144/69
นลินา รัตนะรัต 1075 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/237
นลินี คล่องแคล่ว 512 พ.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 12/3
นลินี พรหมสุวรรณ 769 นาง อนุสาวรีย์ 56/9
นวคุณ เชิดสงวน 3495 นาย ท่าแร้ง 2
นวพล สนธิจิต 2513 นาย ท่าแร้ง 62/70
นวรัตน์ แซ่ตั้ง 2852 นางสาว ท่าแร้ง 89/348
นวรัตน์ นะอ่อน 730 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/141
นวรัตน์ มารมย์กุลภัทร์ 258 นาง อนุสาวรีย์
นวลจันทร์ จันจำปา 3468 นาง ท่าแร้ง 17
นวลจันทร์ จิวะพงษ์ 1017 นาง อนุสาวรีย์ 28
นวลจันทร์ ธรรมดุษฏี 958 นาง อนุสาวรีย์ 9/290
นวลน้อย นภาวรรณ 823 นาง อนุสาวรีย์ 99/72
นวลพรรณ ช้างโรจน์ 2460 นาง ท่าแร้ง
นวลพรรณ นิมมุนิน 3826 นาง ท่าแร้ง 119/199
นวลละออง ต่ายประยูร 1101 นาง อนุสาวรีย์ 9/9
น้อม เชิดฉิ่ง 2118 นาย ท่าแร้ง 4/1
น้อม ศรประสิทธิ์ 2274 นาย ท่าแร้ง 68
น้อย เนียรมงคล 2117 นาง ท่าแร้ง 112/1
น้อย เนื่องตรีสาร 552 นาย อนุสาวรีย์ 22/10
น้อย บุษรากุล 533 นาย อนุสาวรีย์ 46/102
น้อย ฤาโสภา 2422 นาย ท่าแร้ง 9/10
น้อย วรรณโท 1111 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/236
นัฐพร เรื่อศรีจันทร์ 2000 นาย ท่าแร้ง 89/595
นัฐภรณ์ จิตร์สูงเนิน 1336 นาง อนุสาวรีย์ 14
นัดดา โพธา 456 นาง อนุสาวรีย์ 21
นัทธมน โลหิตหาญ 2173 นางสาว ท่าแร้ง 36/93
นันทนา มงคลศรี 2138 นาง ท่าแร้ง 36/5
นันทนา มั่นพุก 2197 นางสาว ท่าแร้ง 6/583
นันทนา ยอดมงคล 467 นาง อนุสาวรีย์
นันทนา ศรีบุญนาค 479 นาง อนุสาวรีย์ 142
นันทพร ปิยพงศ์วรกุล 3808 นาง ท่าแร้ง 84/1
นันทพร พวงธรรมเจริญ 3356 นาง ท่าแร้ง 89/668
นันทยา คุมพล 2605 นาง ท่าแร้ง 139/52
นันทวัฒน์ ศิลปไพบูลย์ 2653 นาย ท่าแร้ง 159/294
นันทวัน แสนสุข 650 นางสาว อนุสาวรีย์ 518/1
นันทศักดิ์ ตั้งตน 1629 นาย อนุสาวรีย์ 31
นันทา ตันวิเชียร 2014 นางสาว ท่าแร้ง 91
นันทา ทวีพงศ์ศักดิ์ 2836 นาง ท่าแร้ง 89/615
นันทา สวัสดิพาณิชย์ 880 นาง อนุสาวรีย์ 310
นันทินี ทะพลนุสิทธิ์ 1049 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทิพร ศรีเมือง 3749 นางสาว ท่าแร้ง 6/96
นันทิยา คาวามูระ 1593 นาง อนุสาวรีย์ 225/97
นันทิยา หาญศุภลักษณ์ 1740 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/75
นับครบ กองคำ 943 นาย อนุสาวรีย์
นัยนา ศิกษมัด 1055 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 44/98
นาตญา ทองทรัพย์ใหญ่ 2402 นาง ท่าแร้ง 148/18
นารถน้อย สุวรรณเกิด 349 นาย อนุสาวรีย์ 189/6
นาราภัทร มาลาฤทธิพร 2613 นางสาว ท่าแร้ง
นาวา เสมาเพชร 792 นาง อนุสาวรีย์
นาวินี พันธรักษา 817 นางสาว อนุสาวรีย์
น้ำทิพย์ ขนิษฐกุล 2472 นาง ท่าแร้ง 161/92
น้ำทิพย์ วิเทศพงษ์ 3783 พ.ท.หญิง ท่าแร้ง 17
น้ำทิพย์ ศรีแสงแก้ว 133 นาง อนุสาวรีย์ 161/81
น้ำฝน ชันสิน 2099 นาง ท่าแร้ง 117/44
น้ำฝน เมฆเจริญ 2184 นาง ท่าแร้ง
น้ำฝน สุทธิประภา 2182 นาง ท่าแร้ง 54/3
น้ำมนต์ บุญธรรมมา 1545 นาย อนุสาวรีย์ 48/11
นิกร สุราโพธิ์ 3528 นาย ท่าแร้ง 80/25
นิเก็ต เกิดผาสุข 2568 นาย ท่าแร้ง
นิคม ยุขรัง 2575 นาย ท่าแร้ง
นิชาภา ทิพฉากฉลัก 1460 นาง อนุสาวรีย์ 2
นิชาภา สุขอนันต์ 950 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/339
นิดาวัลย์ ทาอินทะ 3153 นางสาว ท่าแร้ง 63/7
นิตยา กว้างทุ่ง 136 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/615
นิตยา ขาวลออ 3708 นาง ท่าแร้ง 17/126
นิตยา คงศิริเรืองไล 996 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
นิตยา คันธกมลมาศ 1798 นาง ท่าแร้ง
นิตยา จันทร์สวยดี 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 74
นิตยา ติยิ่งดี 3812 นางสาว ท่าแร้ง 89/16
นิตยา ภัทรเกียรติชัย 3126 นาง ท่าแร้ง 34
นิตยา มณีนวล 2657 นาง ท่าแร้ง 159/303
นิตยา มานุ้ย 3689 นางสาว ท่าแร้ง 139/103
นิตยา ลำเจียกเทศ 918 นาง อนุสาวรีย์ 244/541
นิตยา หรัญรัตน์ 921 พ.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 154
นิตรา วิเชียรวรรณ์ 756 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
นิตา พงษ์ไพบูลย์ 2853 นางสาว ท่าแร้ง 44/78
นิติ อินทรปัญญา 2393 นาย ท่าแร้ง 37/110
นิติกร ภิรมย์กิจ 3556 น.ท. ท่าแร้ง 33/62
นิติธร ทางสวัสดิกุล 3029 นาย ท่าแร้ง 1
นิติธร ศรีกฤษณ์ 1106 พล ร.ต. อนุสาวรีย์ 21
นิติภัทร เยาวภักดิ์ 3177 นาย ท่าแร้ง 159/513
นิติมา อรุณวิไลรัตน์ 185 นาง อนุสาวรีย์ 92/70
นิติลักษณ์ พรหมมี 3169 นางสาว ท่าแร้ง 59/131
นิธินันท์ สินอภิรมย์ 977 นาง อนุสาวรีย์ 99/279
นิธินาถ โยธารักษ์ 3436 นาง ท่าแร้ง 1/70
นิธินาถ เห็นจงชม 746 นาง อนุสาวรีย์ 120
นิธิมา ศรีสองเมือง 2720 นางสาว ท่าแร้ง 169/72
นิพนธ์ เกียรติพานิช 1026 นาย อนุสาวรีย์ 92/29
นิพนธ์ ธารีเธียร 214 นาย อนุสาวรีย์ 54
นิพนธ์ สุดแก้ว 3519 นาย ท่าแร้ง 55/95
นิพล ดอนเส 1156 นาย อนุสาวรีย์ 92/100
นิพล เป็นมงคล 3034 นาย ท่าแร้ง 1164
นิภา ปานซ้าย 126 นาง อนุสาวรีย์ 60/99
นิภา โพธิเย็น 1722 นาง อนุสาวรีย์ 161/2
นิภาพร ดวงแสง 2324 นาง ท่าแร้ง 65
นิภาพร โพธิ์กระจ่าง 7 นาง อนุสาวรีย์
นิภาพร มุขเงิน 3675 นาง ท่าแร้ง 269/3
นิภาพร โสธรวงศ์ 3676 นาง ท่าแร้ง 111/549
นิภาภรณ์ เหรียญศรีสุข 624 นางสาว อนุสาวรีย์ 73/2
นิมัยพร กร่ำน้อย 2426 นางสาว ท่าแร้ง 9/7
นิยม ทองสถิตย์ 818 นาย อนุสาวรีย์
นิยม พรหมณเรศ 3074 นาย ท่าแร้ง 150/39
นิรชา สมศรี 3423 นาง ท่าแร้ง 55/87
นิรัญ จันทรินทร์ 3552 นาย ท่าแร้ง 62
นิรัติ อังกาพย์ละออง 402 นาย อนุสาวรีย์ 179
นิรัติศัย ทุมวงษา 2350 นางสาว ท่าแร้ง 169/106
นิรัติศัย พรภูติ 855 นาย อนุสาวรีย์
นิรันดร์ ทองงาม 3798 นาย ท่าแร้ง 1030
นิรันดร์ บัวเงิน 2351 นาย ท่าแร้ง 169/114
นิรันดร์ อังกุลดี 789 นาย อนุสาวรีย์
นิรันดร์ เอี่ยมกระซ้อน 856 นาย อนุสาวรีย์
นิรุติ โอษะคลัง 1162 นาย อนุสาวรีย์ 37/403
นิลวรรณ์ ชิดถุง 1256 นาง อนุสาวรีย์ 77/125
นิวัฒ จิตไพศาล 2369 นาย ท่าแร้ง 22/3
นิวัฒน์ ยูถะสุนทร 3283 นาย ท่าแร้ง 44/98
นิเวศน์ บุญรักษา 2135 นาย ท่าแร้ง
นิเวศน์ หิงประโคน 2219 นาย ท่าแร้ง 79/17
นิศากร รุ่งโรจน์สกุลชัย 2079 นาง ท่าแร้ง 143/9
นิสา ปิ่นแก้ว 1885 นาง ท่าแร้ง 76/2
นิสากร มัชฌิกะ 1780 นางสาว ท่าแร้ง 132
นิสุทธิ์ ดีวรรณ์ 2625 นาย ท่าแร้ง 6/208
นีลมณี พจน์พัฒนานุกูล 1383 นางสาว อนุสาวรีย์ 98/33
นุจนาฎ แขรัมย์ 785 นางสาว อนุสาวรีย์
นุจรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ 2098 นางสาว ท่าแร้ง 63/8
นุชจรินทร์ ศรีประพันธ์ 3679 นาง ท่าแร้ง 169/161
นุชนภา ปทุมมานุรักษ์ 2834 นางสาว ท่าแร้ง 102/235
นุชนภา ลิ้มฉุ้น 2280 นางสาว ท่าแร้ง 18/271
นุชนาถ อภัสสรกุล 1309 นางสาว อนุสาวรีย์ 294
นุชบา โดยคำดี 1247 นาง อนุสาวรีย์ 9/1
นุชรัตน์ จินากูล 2506 นางสาว ท่าแร้ง 148/17
นุตสนา เพชรสม 3804 นาย ท่าแร้ง 89/590
นุสรา ตรีอุทัย 1746 นาง อนุสาวรีย์ 181/44
นุสรา มีมั่งคั่ง 3381 นาง ท่าแร้ง 102/505
เนตรดาว คงแจ่ม 2129 นางสาว ท่าแร้ง 79/104
เนตรดาว วรกิตติธรรม 2671 นางสาว ท่าแร้ง 159/98
เนตรทราย มิกขุนทด 1908 นาง ท่าแร้ง 128/9
เนตรนภา แซ่เต๋ง 2043 นางสาว ท่าแร้ง 78/8
เนาว์ อุทัยแสน 297 นาง อนุสาวรีย์ 33/82
เนาวรัตน์ อ่วมแย้ม 1276 นาง อนุสาวรีย์ 25
บงกช นิยมแย้ม 1087 นาง อนุสาวรีย์ 180/188
บงกชรัตน์ พลปราบ 338 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/45
บํณฑิตย์ ชื่นไม่วาย 3031 นาย ท่าแร้ง 24/89
บรรจง จะบัง 1168 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 244/159
บรรจง ใจชื่น 3235 ส.อ. ท่าแร้ง 44/114
บรรจบ ประทุมตา 2290 นาย ท่าแร้ง 45/11
บรรเจิด โบษกรนัฏ 3815 นาย ท่าแร้ง 11/113
บรรเทา โคทนา 729 นางสาว อนุสาวรีย์ 131
บรรเทิง ดอกไม้ทอง 2708 นาย ท่าแร้ง 35/2
บรรเทิง เผ่าวณิช 2178 นาย ท่าแร้ง 111/420
บรรลุ ภูมิพันธุ์ 1496 นาย อนุสาวรีย์ 107
บวรวิทย์ ธีระสวัสดิ์ 199 นาย อนุสาวรีย์ 458
บังอร นิลพัฒน์ 1906 นางสาว ท่าแร้ง 45/32
บังอร เวียงคำ 180 นาง อนุสาวรีย์ 37/35
บังอร สวนสี 95 นางสาว อนุสาวรีย์ 82/3
บังอร เสือเอก 1947 นาง ท่าแร้ง 128/36
บังอร แสงทอง 2884 นาง ท่าแร้ง 161/100
บังอร เหมือนครุฑ 3527 นาง ท่าแร้ง 129/4
บัญชา ทิวาลัย 765 นาย อนุสาวรีย์ 135
บัญชา พันทรกิจ 3771 นาย ท่าแร้ง 24/16
บัณฑิต บัลลังก์รัตน์ 1414 นาย อนุสาวรีย์ 343/49
บัณฑิต ปลื้มประเสริฐพร 1819 นาย ท่าแร้ง 18/218
บัณฑิต เอี่ยมประไพ 876 นาย อนุสาวรีย์ 9/196
บันดิษฐ์ โคตสมบัติ 1985 นาย ท่าแร้ง 100/44
บัว ขุนพิศ 1912 นาย ท่าแร้ง 166/1
บัวขาว จิระสมบูรณ์โชค 1284 นาง อนุสาวรีย์ 108/301
บัวคำ ธีรกิจไพบูลย์ 1620 นาง อนุสาวรีย์ 27
บัวทอง จันทรเพ็ง 2047 นาง ท่าแร้ง 243/1
บัวผัน ชนะภัย 2764 นาย ท่าแร้ง 159/155
บัวผัน สิงเรือง 3538 นาย ท่าแร้ง
บัวลา สุทธิวงษ์ 2818 นางสาว ท่าแร้ง 218
บ่าย เครือกลาง 722 นาง อนุสาวรีย์ 29/458
บำเพ็ญ น้อยสุพรรณ์ 1297 นาง อนุสาวรีย์
บำรุง ฉอ้อน 2054 นาง ท่าแร้ง 22/4
บุญเกิด จรัสโภคา 2209 นาง ท่าแร้ง 22/159
บุญครอบ ชาวคูเวียง 3467 นาย ท่าแร้ง 165
บุญจันทร์ ประสาร 1895 นาย ท่าแร้ง 76
บุญจันทร์ ผูกธรรม 3383 นาง ท่าแร้ง
บุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์ 1540 นาย อนุสาวรีย์ 75
บุญชนะ เจริญผล 1683 นาย อนุสาวรีย์ 180/351
บุญช่วย กลมกล่อม 2013 นาง ท่าแร้ง 26
บุญช่วย ดัดขุนทด 1811 นาย ท่าแร้ง 501/114
บุญช่วย สาสิงห์ 2385 นาย ท่าแร้ง 191
บุญชอบ ช่างทอง 1121 นาย อนุสาวรีย์ 2
บุญชัย ปริญญาสงวน 2198 นาย ท่าแร้ง 37/115
บุญชุบ วิจิตรพงศ์ 1186 นาง อนุสาวรีย์ 122/12
บุญชู คงสนองธรรม 787 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
บุญชู จันนุกุล 1575 นาย อนุสาวรีย์
บุญเชิด เศรษฐวงค์ 1115 นาย อนุสาวรีย์ 12/131
บุญโชติ ชัยอัครพงษ์สิน 3463 นาย ท่าแร้ง 139/317
บุญตา บู่สายญาติ 1952 นาง ท่าแร้ง 201/14
บุญทรัพย์ แสงศรีเรือง 3206 นาง ท่าแร้ง 49/24
บุญธรรม งางาม 2598 นาย ท่าแร้ง 79
บุญธรรม ณ สงขลา 1406 นาง อนุสาวรีย์ 161/80
บุญธรรม ดอกไม้จันทร์ 44 นาง อนุสาวรีย์ 43
บุญธรรม ห้อยนวล 630 นาย อนุสาวรีย์ 69
บุญนาค พลพัฒน์ 14 นาย อนุสาวรีย์
บุญเนื่อง โลจายะ 956 นาง อนุสาวรีย์ 9/9
บุญปลูก อ่ำเล็ก 38 นาง อนุสาวรีย์ 73
บุญเพ็ง ทองวิมล 2050 ร..ต.ท. ท่าแร้ง 82/20
บุญมา ช้างร้าย 1343 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญมา แซ่แต้ 3506 นาง ท่าแร้ง 120/267
บุญมา พุ่มศิริ 1268 น.ต. อนุสาวรีย์ 29/32
บุญมี นิติกุล 1918 นาง ท่าแร้ง 44
บุญมี สรรพสาร 3503 นางสาว ท่าแร้ง 19/5
บุญยืน ตันไถง 896 นาย อนุสาวรีย์ 65/1
บุญเยือน เรืองโรจน์แข 487 นาง อนุสาวรีย์ 94
บุญรอด ชมภูนุช 3111 นาย ท่าแร้ง 194/1
บุญรอด หนูแดง 1345 นาย อนุสาวรีย์
บุญราศรี พลายจันทร์ 1054 นาง อนุสาวรีย์ 177
บุญเริ่ม พิพิธแสงจันทร์ 1232 นาง อนุสาวรีย์ 121/181
บุญเรือง ฉันทชาติ 171 นาย อนุสาวรีย์ 159
บุญเรือน โกมล 2181 นางสาว ท่าแร้ง 37/44
บุญเรือน อ๋องอนุสรณ์ 113 นาง อนุสาวรีย์ 176
บุญเลิศ ไกรเนตร 3071 นาย ท่าแร้ง 144/1
บุญเลิศ ช้างสุวรรณ์ 715 นาย อนุสาวรีย์ 22
บุญเลิศ นามดี 1994 นาย ท่าแร้ง 90
บุญเลี้ยง บุญยืด 2046 นาย ท่าแร้ง
บุญเลี้ยง สุขกะสันติ์ 527 นาง อนุสาวรีย์ 299
บุญวณิช เลิศภูววัฒ 1709 นาย อนุสาวรีย์ 110/312
บุญส่ง ครึกครื้น 1243 นาง อนุสาวรีย์ 9/142
บุญส่ง แจ้งเสมอ 2256 นาย ท่าแร้ง 6/520
บุญส่ง น้อยใหม่ 639 นาง อนุสาวรีย์ 149/4
บุญส่ง บัวศรี 386 นาย อนุสาวรีย์ 19
บุญส่ง ประจง 455 นาง อนุสาวรีย์ 9
บุญสม ดำขำ 505 นาง อนุสาวรีย์ 102
บุญสม นิลพัฒน์ 1175 นาย อนุสาวรีย์ 423/135
บุญสีห์ กลิ่นกลั่น 3284 นาย ท่าแร้ง
บุญสืบ สีสังข์ 3597 นาย ท่าแร้ง 111/896
บุญหลง ภาควิชัย 1200 นาย อนุสาวรีย์ 157
บุญหลาย เวชกามา 2856 นาย ท่าแร้ง 24/47
บุญอนันต์ ไชยชลอ 851 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/539
บุญเอื้อ ศรีเพชร 1467 นาย อนุสาวรีย์
บุบผา จำปา 3154 นาย ท่าแร้ง 79/6
บุบผา ชนะพงษ์ 2143 นาง ท่าแร้ง 111/956
บุบผา ราธี 1194 นาง อนุสาวรีย์ 7
บุปผา แก้วแย้ม 3281 นาง ท่าแร้ง 33/220
บุพกา สหุนิล 1817 นางสาว ท่าแร้ง 41/14
บุศรา พิทักษ์สหภูมิ 2556 นาง ท่าแร้ง 161/45
บุษกร ขัวญใจ 55 นาง อนุสาวรีย์ 128
บุษฎี กัลยาณมิตร 3842 นางสาว ท่าแร้ง 71/29
บุษบา กาญจนเวชกุล 1353 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/98
บุษบา ตันยะสิทธิ์ 2641 นางสาว ท่าแร้ง 117/71
บุษบา บุญทบ 1832 นางสาว ท่าแร้ง 159/231
บุษบา อสุนี ณ อยุธยา 1188 นาง อนุสาวรีย์ 29/38
บุษยา แดนงูเหลือม 2492 นางสาว ท่าแร้ง 89/236
บุษรินทร์ นกแก้ว 1765 นางสาว ท่าแร้ง 90/1
บุหงา แซ่เอี้ย 3426 นางสาว ท่าแร้ง 6/60
บุหลัน แสงภู่ 2041 นาง ท่าแร้ง 336
เบญจพร เอี่ยมสุภาษิต 2232 นางสาว ท่าแร้ง 121/441
เบญจมาภรณ์ ตันติผล 1311 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/54
เบญจมาศ วัชโรบล 1860 นาง ท่าแร้ง 89/382
เบ็ญจมาศ ศิลประสิทธิ์ 39 นางสาว อนุสาวรีย์ 89/8
เบญจลักษณ์ พลลา 2307 นางสาว ท่าแร้ง 14
เบญจลักษณ์ รัตนอุรดินทร์ 641 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/3
เบ็ญจะ จิตต์ชื่นโชค 1693 นาย อนุสาวรีย์ 92/1
เบญญาภา อู่บุญสมบัติ 3424 นาง ท่าแร้ง 159/100
ปกรณ์ องคณานุวงค์ 2701 นาย ท่าแร้ง 169/266
ปกรณ์พรรณ เผือกสวัสดิ์ 2616 นางสาว ท่าแร้ง 139/154
ปฏิวัติ วสิกชาติ 2478 นาย ท่าแร้ง 161/89
ปฏิสันภาวร โรจนกุล 1105 นาย อนุสาวรีย์ 59/58
ปฐม สมใจ 3217 นาย ท่าแร้ง
ปทิตตา อาจอาสา 798 นาง อนุสาวรีย์
ปนัดดา ด้วงอุล่าห์ 3312 นาง ท่าแร้ง 59/409
ปนิตา ธีรสฤษกุล 2599 นางสาว ท่าแร้ง 161/91
ปพณพัชร์ ตั้งจิตจารุพัชร์ 1358 นาย อนุสาวรีย์ 554
ปภาดา กันพินัย 2778 นางสาว ท่าแร้ง 94/175
ปภาวี มันทรานนท์ 1508 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/52
ปรดา เปรมประวัติ 720 นาง อนุสาวรีย์ 29/314
ปรมินทร์ จันทร์รูปงาม 3775 นาย ท่าแร้ง 1186
ประกอบ แช่เหง่ำ 3643 นาง ท่าแร้ง 46/185
ประกอบ ยอดประเสริฐ 842 นาย อนุสาวรีย์ 12/289
ประกอบ รัตนคำ 3688 นาย ท่าแร้ง 149/48
ประกอบ สุดหนองบัว 3703 นาย ท่าแร้ง 137/42
ประกาย โตสงคราม 3596 นางสาว ท่าแร้ง
ประกาศิต นวลศรี 307 นาย อนุสาวรีย์
ประครอง มุลสาร 3755 นาง ท่าแร้ง 38/285
ประคอง จันทะผล 1388 นาย อนุสาวรีย์ 77/149
ประคอง ประทุม 752 นาย อนุสาวรีย์ 244/122
ประคอง มั่นคง 247 นาง อนุสาวรีย์ 9/28
ประคอง รูปลออ 399 นาง อนุสาวรีย์ 181/152
ประคอง ฤกษ์เปรมปรี 183 นาย อนุสาวรีย์ 33/143
ประคอง สาตร์ร้าย 2409 นาง ท่าแร้ง 290/5
ประคองศรี วงษ์ศิริ 3626 นาง ท่าแร้ง 1045
ประจวบ ฉิมอิ่ม 1989 นาย ท่าแร้ง 53
ประจวบ ชื่นชมภู 290 นาย อนุสาวรีย์ 9/189
ประจวบ ภักดิ์นิลรัตน์ 2089 นาง ท่าแร้ง 19/70
ประจวบ หมื่นสุนทร 1541 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 58
ประจักดิ์ ทรงเจริญ 1982 นาย ท่าแร้ง 6/428
ประจักษ์ สมชนะ 3731 นาย ท่าแร้ง 17/130
ประดิษฐ์ กิ่งวงษา 1943 นาย ท่าแร้ง 148/13
ประดิษฐ์ ขันเขต 2200 นาย ท่าแร้ง 35/6
ประดิษฐ์ พึ่งพา 3310 นาย ท่าแร้ง 92/7
ประดิษฐ์ โสปันหริ 3114 นาย ท่าแร้ง 1/155
ประทวน พุ่มประพาล 395 นางสาว อนุสาวรีย์
ประทักษ์ กลับดี 2629 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 137/127
ประทักษ์ เพชรคง 3695 นาย ท่าแร้ง 137/417
ประทิน จิตตุนัง 3569 นาง ท่าแร้ง
ประทิน ศิลปชัย 3828 นาย ท่าแร้ง 22/145
ประทิน เอี่ยมท่า 3778 นาย ท่าแร้ง 70/16
ประทีป จันทร์สิทธิกุล 1129 นาง อนุสาวรีย์ 323/482
ประทีป เสมแย้ม 1878 นาย ท่าแร้ง 57/1
ประทีป หาสุข 1255 นาย อนุสาวรีย์ 225/101
ประทุม ญาณภาณี 3827 นางสาว ท่าแร้ง 21
ประทุม ดียิ่ง 2462 นางสาว ท่าแร้ง 63
ประทุม พ่วงพูล 671 นาย อนุสาวรีย์ 101
ประทุมพร กะตะศิลา 738 นางสาว อนุสาวรีย์ 12
ประทุมพร แพหิรัญ 390 นาง อนุสาวรีย์
ประทุมรัตน์ ดอกอุบล 2743 นาง ท่าแร้ง 159/450
ประทุมศรี รักษาผล 1302 นางสาว อนุสาวรีย์ 50
ประเทศ ท่องพิทักษ์ 3285 นาย ท่าแร้ง 24
ประเทอง โพธิ์เนย 2336 นาง ท่าแร้ง 159/403
ประเทือง จันทร์เงิน 472 นางสาว อนุสาวรีย์
ประเทือง วงศ์รื่น 1245 นางสาว อนุสาวรีย์ 299
ประเทือง ศิลารักษ์ 3820 นาง ท่าแร้ง 63/8
ประนอม เดชวิศิษฎ์สกุล 3263 นาง ท่าแร้ง 55/28
ประนอม เทียมเมือง 2858 นาย ท่าแร้ง 70/71
ประนอม บุษบา 3294 นางสาว ท่าแร้ง 148/25
ประนอม พรเลิศ 3136 นาง ท่าแร้ง 60
ประนอม โพธิ์ศรีปัทมากุล 3707 นาย ท่าแร้ง 49/11
ประนอม ศรีวิลัย 2111 นาง ท่าแร้ง 89/402
ประนอม ศาลิกร 1614 นาง อนุสาวรีย์ 56/71
ประนอม สอดแสง 2244 นาง ท่าแร้ง
ประนอม สีทา 2456 นางสาว ท่าแร้ง 17
ประพันธ์ มนต์นิธิกร 2826 นาย ท่าแร้ง 18/383
ประพิณ เพชรหทัยกุล 3238 นาง ท่าแร้ง 144/122
ประพิมพ์พร นันต๊ะรัตน์ 1102 นาง อนุสาวรีย์ 70/110
ประไพ กันหาพรม 3398 นาง ท่าแร้ง 149/83
ประไพ เกิดละออ 2622 นาง ท่าแร้ง 25/2
ประไพ คงสุข 70 นาง อนุสาวรีย์ 60/22
ประไพ โครตจันอุด 2850 นางสาว ท่าแร้ง 67/11
ประไพ ทองแตง 1757 นางสาว ท่าแร้ง 35
ประไพพรรณ ตุงคะสมิต 2781 นางสาว ท่าแร้ง 89/371
ประไพศรี ดวงแก้ว 3488 นางสาว ท่าแร้ง 39/246
ประไพศรี องอาจ 2097 นางสาว ท่าแร้ง 92/55
ประภัทรา หมอแก้ว 189 นาง อนุสาวรีย์ 30
ประภัสสร ดรจันแดง 992 นาง อนุสาวรีย์ 91/10
ประภัสสร มานะสาคร 974 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/190
ประภา สายธนู 753 นาง อนุสาวรีย์
ประภาพร ชาติชนา 2648 นาง ท่าแร้ง 159/530
ประภารัตน์ อิชิอิ 1677 นาง อนุสาวรีย์ 99/303
ประภาวดี ปลอดมณี 747 นาง อนุสาวรีย์ 37/311
ประภาศรี ถนอมธรรม 1419 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/142
ประมวล ด้วงสอาด 1492 นาย อนุสาวรีย์ 70/10
ประมูล วีระวงศ์ 88 นาย อนุสาวรีย์ 29/532
ประยงค์ ทองอร่าม 1432 นาย อนุสาวรีย์ 14
ประยงค์ สระพังทอง 315 นาย อนุสาวรีย์ 32/1
ประยุง รามศิริ 1019 นาย อนุสาวรีย์ 29/555
ประยุทธ คำภูเงิน 2820 นาย ท่าแร้ง 8/70
ประยุทธ อภิเดช 644 นาย อนุสาวรีย์ 48/41
ประยุธ จามีกรกุล 2586 นาย ท่าแร้ง 161/69
ประยูร เจริญสุข 2190 นาย ท่าแร้ง 6
ประยูร โชติบุญเรือง 2993 นาย ท่าแร้ง 109/6
ประยูร พรหมศาสตร์ 21 นาง อนุสาวรีย์ 46/34
ประยูร พุ่มพฤกษา 498 นาย อนุสาวรีย์ 267
ประยูร ฤทธิกุล 120 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 54
ประยูร สาริกา 223 นาย อนุสาวรีย์ 233
ประยูร แสงเจริญ 588 นาย อนุสาวรีย์ 190
ประยูศรี ไพราม 2941 นางสาว ท่าแร้ง 103
ประโยชน์ฐิติ นุตร์อำพันธ์ 999 นาย อนุสาวรีย์ 74/47
ประรมย์ ตันสุ 1978 นาย ท่าแร้ง 16
ประวิช วาทยะกร 598 นาย อนุสาวรีย์ 52/51
ประวิทย์ กาลวิบูลย์ 2166 นาย ท่าแร้ง 114/2
ประวีณมัย ชมภูนุช 2665 นางสาว ท่าแร้ง 159/256
ประวีณา เวชชประสิทธิ์ 2945 นาง ท่าแร้ง 39/220
ประสงค์ เมืองเก่า 3257 นาย ท่าแร้ง 111/988
ประสงค์ ศิริพิทักษ์สิน 2842 นาย ท่าแร้ง 143/31
ประสงค์ สุวิชา 287 นาง อนุสาวรีย์ 39/110
ประสพพสุข ทองขำ 2878 นาย ท่าแร้ง 24/164
ประสพศรี ชมนิไสย 2640 นาง ท่าแร้ง 99/213
ประสัน ต่อรัตนวัฒนา 1842 นาง ท่าแร้ง 159/394
ประสาท ธรรมปัญญา 249 นาย อนุสาวรีย์ 29/526
ประสาท สิทธิพงศ์ 1942 นาย ท่าแร้ง 6/539
ประสาน ตั้งจาตุรนต์รัศมี 1655 นาย อนุสาวรีย์ 4/207
ประสานศรี มิลินทจินดา 1679 นางสาว อนุสาวรีย์
ประสารชัย ปริพินิจฉัย 1913 นาย ท่าแร้ง 29/210
ประสิทธิ์ ประเสริฐศรีสกุล 2875 นาย ท่าแร้ง 4
ประสิทธิ์ ปรีมเปรม 481 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ ปันชัย 56 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ พันธุ์ศิริ 1950 นาย ท่าแร้ง 99/111
ประสิทธิ์ พิพัฒน์ธาดากุล 2455 นาย ท่าแร้ง 71/2
ประสิทธิ์ ยินดีสุข 432 นาย อนุสาวรีย์ 73
ประสิทธิ์ เรืองรัมย์ 3839 นาย ท่าแร้ง
ประสิทธิ ศรีวรรณ์ 281 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ หวังชม 169 นาย อนุสาวรีย์ 290/4
ประสิทธิ์ อรัญนารถ 1109 นาย อนุสาวรีย์ 190/1
ประสิทธิ์ โอภารัชตะวัฒน์ 2529 นาย ท่าแร้ง 49/50
ประเสริฐ เกิดภาคี 1293 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ จันทร์ทอง 865 นาย อนุสาวรีย์ 243/10
ประเสริฐ บุษยะพงศ์ชัย 1357 นาย อนุสาวรีย์ 173/41
ประเสริฐ ปรีเปรม 153 นาย อนุสาวรีย์ 198/5
ประเสริฐ ยาบ้านแหลม 860 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ วงศ์กระโซ่ 683 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 351/13
ประเสริฐ สาตร์ร้าย 2411 นาย ท่าแร้ง 243/4
ประเสริฐ เหล่าทอง 507 นาย อนุสาวรีย์ 18
ประเสริฐพล สุขสถาน 110 นาย อนุสาวรีย์ 48/30
ประเสริฐศรี ทั่วทิพย์ 1616 นาง อนุสาวรีย์ 88/93
ประเสริฐศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร 1713 นาย อนุสาวรีย์ 38/10
ประหยัด ทองสุข 2179 นาย ท่าแร้ง
ประหยัด พูนสมบัติ 3655 นาง ท่าแร้ง 61
ประหยัด แสงมณี 1898 พ.ท. ท่าแร้ง 8
ปรัธญานนท์ หนูไชยันต์ 2378 นาย ท่าแร้ง 24/142
ปราณี คนสวย 91 นาง อนุสาวรีย์ 88/40
ปราณี ทับสมุทร 567 นาง อนุสาวรีย์ 234
ปราณี ปึงประยูร 2314 นางสาว ท่าแร้ง
ปราณี เป้ากลาง 575 นาง อนุสาวรีย์ 29/456
ปราณี เพ็ชรกระโทก 1543 นาง อนุสาวรีย์ 43/186
ปราณี เมธาเศรษฐ์ 3378 นางสาว ท่าแร้ง 139/33
ปราณี วงศ์ชัย 3415 นางสาว ท่าแร้ง 134/200
ปราณี สีแตงสุก 2105 นางสาว ท่าแร้ง
ปราณี เอี่ยมลออ 356 นาง อนุสาวรีย์ 14/34
ปราณีต เฉลิมอรรถ 2668 นางสาว ท่าแร้ง 159/641
ปราณีต หวังชม 418 นาง อนุสาวรีย์ 250/2
ปราณีต เอื้อศรีวัฒนากุล 3166 นาง ท่าแร้ง 3/40
ปราดมทย์ แก้วศรีชื่น 2647 นาย ท่าแร้ง 159/582
ปราโมชทย์ อารยะพันธ์ 491 นาย อนุสาวรีย์ 12
ปราโมทย์ คงเดชา 2432 นาย ท่าแร้ง 1032
ปราโมทย์ ศรีวิฑูรย์ 2440 นาย ท่าแร้ง 162/54
ปรารถ ดินม่วง 1547 นาย อนุสาวรีย์ 92/3
ปรารถนา เทียนทอง 3754 นาง ท่าแร้ง 45/15
ปรารถนา ภู่ตระกูล 1659 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/229
ปริญญา บรรณเภสัช 23 นาย อนุสาวรีย์ 244
ปริญญา แป้นนอก 2104 นาย ท่าแร้ง 35/25
ปริญญา มนทอง 2077 นาย ท่าแร้ง 78/130
ปริณดา เชื้อฉ่ำหลวง 3080 นางสาว ท่าแร้ง 159/725
ปริยากร เย็นใจ 3472 นาง ท่าแร้ง 159/85
ปรีชา ซังยัง 3382 นาย ท่าแร้ง 55/86
ปรีชา ตั้งสินทรัพย์ศิริ 107 นาย อนุสาวรีย์ 181/149
ปรีชา มีบุญญา 1691 นาย อนุสาวรีย์ 244/54
ปรีชา วัฒนรัชกิจ 2732 นาย ท่าแร้ง 159/263
ปรีชา ศรีธูป 3738 นาย ท่าแร้ง 115
ปรีชา สุขป้อม 3722 พ.อ.ท. ท่าแร้ง 99/220
ปรีชา อมรวัฒนา 259 นาย อนุสาวรีย์ 342/94
ปรีดาวัลย์ ศุกระศร 2607 นางสาว ท่าแร้ง 96/21
ปรียดา บำรุงไทยวรกุล 2355 นาง ท่าแร้ง 169/233
ปรียวัท ภู่เกษแก้ว 2748 นาง ท่าแร้ง 688/55
ปรียา ไตรธรรม 321 นาง อนุสาวรีย์ 56/25
ปรียา พรหมอินทร์ 2740 นาง ท่าแร้ง 159/476
ปรียา อมรสุคนธ์ 3245 นาง ท่าแร้ง
ปรียาพร สุภานัส 2661 นาง ท่าแร้ง 159/239
ปวีณ ศรีวิระ 3047 นาย ท่าแร้ง 89/148
ปวีณา ศรีเมือง 3547 นางสาว ท่าแร้ง 70/31
ปองกานต์ เนตรน้อย 3475 นาง ท่าแร้ง 89/614
ปองลดา เดียงสา 391 นางสาว อนุสาวรีย์ 2121
ปัญจมาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 568 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
ปัญญา กิตติกุลเกษม 2530 นาย ท่าแร้ง 161/63
ปัญญา แช่มเชื้อ 1197 นาย อนุสาวรีย์ 57/57
ปัญญา โตตั้ง 240 นาย อนุสาวรีย์
ปัญญา บุญอภัย 3212 นาย ท่าแร้ง
ปัญญา เพชรกรรพุม 2899 นาย ท่าแร้ง 139/136
ปัญญา โพนเบ้า 758 นาง อนุสาวรีย์
ปัญญา สุดศรี 31 นาย อนุสาวรีย์ 2/11
ปัญญา อัมพะรัต 1032 นาย อนุสาวรีย์ 44/184
ปัญญาพล มุลเมฆ 2939 นาย ท่าแร้ง 99/232
ปัทมา ฤทธิ์วานิช 1549 นาง อนุสาวรีย์ 161/6
ปับพล กุฎีรัตน์ 1793 นาย ท่าแร้ง 118/1
ปานทอง จำนาญศิลป์ 384 นาง อนุสาวรีย์ 99/196
ปานฤทัย อนันต์ 2738 นางสาว ท่าแร้ง 159/106
ปารณี รุ่งกรุด 1901 นาง ท่าแร้ง 19/1
ปาริฉัตร มาตรหมาย 3492 นางสาว ท่าแร้ง 6/82
ปาริชาต สพฤตศรี 2649 นางสาว ท่าแร้ง 159/529
ปาริชาติ บุญพูล 2804 ม.ล. ท่าแร้ง 59/70
ปาริชาติ โปสินธุ์ 1639 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
ปาริชาติ วงศ์ดาว 774 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/11
ปาริชาติ อ่อนบ้านแดง 3788 นาง ท่าแร้ง
ปาริชาติ อินทร์ประสิทธิ์ 1711 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/47
ปาริตา ชวะโรจน์ 3786 นางสาว ท่าแร้ง 155/25
ปาลิดา ไดเวลล์ 2332 นาง ท่าแร้ง 159/607
ปิดา ก๊อกพิมพ์ 1262 นาย อนุสาวรีย์
ปิติพงศ์ เกราะแก้ว 1938 นาย ท่าแร้ง 21/85
ปิตุจักษ์ สวัสดี 3479 นาย ท่าแร้ง 501/211
ปิ่นแก้ว สบายถึ่น 979 นาง อนุสาวรีย์ 37/95
ปิ่นรัตน์ เรียนหัตถกรรม 2022 นาง ท่าแร้ง 231/5
ปิยฉัตร เดชมา 2571 นางสาว ท่าแร้ง 161/53
ปิยนันท์ มงคล 2829 นางสาว ท่าแร้ง 501/269
ปิยพงษ์ แป้นภู 2194 นาย ท่าแร้ง
ปิยมน ศรีเจริญ 3357 นาง ท่าแร้ง 112
ปิยรัตน์ วชิรสาร 627 นาย อนุสาวรีย์ 32
ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชัย 3025 นางสาว ท่าแร้ง 118/226
ปิยวรรณ เสียงเย็น 2055 นางสาว ท่าแร้ง 137/122
ปิยศักดิ์ แก้วมะณี 1274 นาย อนุสาวรีย์
ปิยะ ปริญญาพัฒน์ 1685 นาย อนุสาวรีย์
ปิยะ ภูกันหา 3072 นาย ท่าแร้ง 6/11
ปิยะธิดา เนตรพรหม 3757 นางสาว ท่าแร้ง 149/80
ปิยะธิดา อินธิแสน 3254 นางสาว ท่าแร้ง 89/455
ปิยะบุญ ศิริกุลชยานนท์ 2644 นาย ท่าแร้ง 90/243
ปิยะพล พฤฒิเมธากุล 1239 นาย อนุสาวรีย์ 225/3
ปิยะพันธ์ จันทร์ภู่ 3107 นาย ท่าแร้ง 145/162
ปิยะศักดิ์ ธนัพประภัศร์ 2247 นาย ท่าแร้ง 99/106
ปิยัชาติ เปรมประทิน 3821 นาย ท่าแร้ง 34/25
ปืยะพร สวัสดิโกศล 3493 นาย ท่าแร้ง 102/129
ปุญณิศา เจียมตน 3534 นาง ท่าแร้ง 159/669
ปุณณภา ฟักเหลือง 245 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
ปุณณภา สายขุนทด 2914 นาง ท่าแร้ง 69/1
ปุณณา สันติกร 501 นาง อนุสาวรีย์ 62/95
ปุณยนุช กอเจริญ 111 นางสาว อนุสาวรีย์ 132
ปุณยนุช คำสินธุ์ 92 นาง อนุสาวรีย์ 18/112
ปุณยวีร์ สุวรรณพงศ์ 82 นาย อนุสาวรีย์ 30/77
เปมิกา ชาตะวราหะ 728 นาง อนุสาวรีย์ 99/155
เปรมจิตต์ ไพศาลสินสกุล 2528 นางสาว ท่าแร้ง 137/190
เปรมปรี บุญคุ้ม 3728 นาย ท่าแร้ง 38/134
เปรมา ลาภรัตนกุล 433 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/128
เปรียบ อยู่สุข 1100 นาง อนุสาวรีย์ 30/47
ผกามาศ ชาญเฌอ 1553 นาง อนุสาวรีย์ 42
ผดุง เกตวัลห์ 1015 นาย อนุสาวรีย์ 29/169
ผดุง ละเอียบคง 2347 นาย ท่าแร้ง 169/70
ผลิดา คงสกุล 1777 นางสาว ท่าแร้ง 13
ผัลย์ศุภา วงษ์สุวรรณ 1870 นางสาว ท่าแร้ง 2/87
ผาณิต เขียวสาคร 3055 นาง ท่าแร้ง 17/80
ผุด ฟักเหลือง 1381 นาง อนุสาวรีย์ 2/1
เผด็จ จุลถาวร 2697 นาย ท่าแร้ง 169/74
เผ่าพันธุ์ จันทร์แสง 2970 นาย ท่าแร้ง 19/18
แผน เนียมปาน 3049 นาย ท่าแร้ง 69
พงค์ศักดิ์ วัฒนวาทิน 1250 นาย อนุสาวรีย์ 171
พงศ์เจษฎา พานิชเจริญนาน 3761 นาย ท่าแร้ง 80/53
พงศธร แปลกศักดิ์ 1387 นาย อนุสาวรีย์ 202/21
พงศ์พสิน หะวันพัฒนา 3654 นาย ท่าแร้ง 6/620
พงษ์เกษม วิชัยดิษฐ์ 1499 นาย อนุสาวรีย์ 38/3
พงษ์ชัยพัฒน์ มโนธรรม 3599 นาย ท่าแร้ง 46/46
พงษ์พิพัฒน์ ยอดกุล 1886 นาย ท่าแร้ง 121/73
พงษ์ศักดิ์ การุนย์วรวงศ์ 2873 นาย ท่าแร้ง 119/60
พงษ์ศักดิ์ ผลอุทิศ 3724 นาย ท่าแร้ง 46/127
พงสกร โค้งช่วย 1113 นาย อนุสาวรีย์
พงสกร ทิสานนท์ 2214 นาย ท่าแร้ง 6/357
พจณีย์ บุญเรือง 2264 นาง ท่าแร้ง 33/68
พจน์ จุลวรรณ 741 นาย อนุสาวรีย์ 12/166
พจน์ แสงสวัสดิ์ 891 น.อ. อนุสาวรีย์ 163
พจมาน วุฒิปัญญารัตนกุล 364 นาง อนุสาวรีย์ 244/282
พชร ยิ้มเสงี่ยม 2491 นาย ท่าแร้ง 6/278
พชระ ปวงนิยม 3183 นาย ท่าแร้ง 16
พนชกร งามขำ 2500 นาย ท่าแร้ง 149/15
พนม เกิดนอก 2004 นางสาว ท่าแร้ง
พนม เต็มประสงค์ 626 นาย อนุสาวรีย์ 43/58
พนม พงษ์ศุภกิจขจร 2271 นาย ท่าแร้ง 39
พนมพร โพธิพิพิธ 2379 นาย ท่าแร้ง 82/8
พนมพร อัศวเดชา 1946 นาง ท่าแร้ง 17/48
พนัส แซ่ยิ้ง 3132 นาย ท่าแร้ง 139/254
พนา งามขำ 2610 นาง ท่าแร้ง 87/14
พนาลี พนาพรศิริกุล 2399 นางสาว ท่าแร้ง 88/17
พนิดา ทองอร่าม 1434 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1009
พนิดา พวงสวัสดิ์ 713 นาง อนุสาวรีย์ 185/1
พนิดา พิรุณ 1923 นางสาว ท่าแร้ง 105
พนิดา ฮายัท 2696 นาง ท่าแร้ง 169/254
พนุ บัวหาร 450 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 2141
พยง ขาววงศ์ 102 นาง อนุสาวรีย์ 149/5
พยงค์ ชาญวิทยาพงศ์ 1652 นาง อนุสาวรีย์ 4/258
พยอม นิ่มงาม 363 นาง อนุสาวรีย์ 3
พยัพ เนตรพล 960 นาง อนุสาวรีย์ 99/182
พยุง พาณิชเจริญ 1986 นางสาว ท่าแร้ง 67/6
พเยาว์ จันทร์ทรัพย์ 3121 นางสาว ท่าแร้ง 121/62
พเยาว์ เทศขวัญยืน 1618 นาง อนุสาวรีย์ 262
พเยาว์ รักพืช 3774 นาง ท่าแร้ง
พเยาว์ อินทะมาตย์ 127 นาย อนุสาวรีย์
พร ผิวขาว 812 นางสาว อนุสาวรีย์
พรชัย ขาวผ่อง 3266 นาย ท่าแร้ง 62
พรชัย ปลอดโคกสูง 2388 นาย ท่าแร้ง 33/148
พรชัย มีมาก 3598 นาย ท่าแร้ง 144/59
พรชัย ศรีรัตนาวดี 117 นาย อนุสาวรีย์
พรทิพย์ เจริญสุข 3066 นางสาว ท่าแร้ง 37/220
พรทิพย์ ทองจีน 3366 นาง ท่าแร้ง 98/82
พรทิพย์ พัฒนชัยเกียรติ 2318 นาง ท่าแร้ง 169/189
พรทิพย์ เราจนานนท์ 1097 นาง อนุสาวรีย์ 66/60
พรทิพย์ สิงห์จันลา 1625 นาง อนุสาวรีย์ 71
พรทิพย์ อยู่ขวัญ 3802 นาง ท่าแร้ง 27
พรทิพย์ อรยวงศานิติกร 1676 นาง อนุสาวรีย์ 4/253
พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ 416 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/154
พรพนัส เชิดชูไชย 845 นาง อนุสาวรีย์ 244/148
พรพรรณ กังวลทรัพย์ 707 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/222
พรพรรณ รัตนธารี 1874 นาง ท่าแร้ง 2/165
พรพรหม ศรีปทุมชัย 912 นาย อนุสาวรีย์ 204/3
พรพิพัฒน์ ณ พัทลุง 3129 นาง ท่าแร้ง 139/127
พรพิมล อมรโชติ 490 นาง อนุสาวรีย์ 81/10
พรพิมล อิ่มจิตร 3093 นาง ท่าแร้ง 39/43
พรเพ็ญ แซ่แต้ 3494 นางสาว ท่าแร้ง 18/97
พรเพ็ญ เปรมศิริศักดิ์ 2938 นางสาว ท่าแร้ง 44/39
พรเพ็ญ วิจิตรธรรมรส 1471 นางสาว อนุสาวรีย์ 207/3
พรม ตังประเสริฐกุล 3343 นาย ท่าแร้ง 150/15
พรรณทิพย์ ตุ้มแสง 3404 นาง ท่าแร้ง 36/79
พรรณทิพย์ โนนแก้ว 1120 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/31
พรรณทิพา ลิมป์รุ่งรัตนา 301 นาง อนุสาวรีย์ 30/152
พรรณทิพา เอี่ยมทัศน์ 2395 นางสาว ท่าแร้ง 47/4
พรรณนภา เจริญกิจสุขสันต์ 2404 นางสาว ท่าแร้ง 120/236
พรรณพร เขตอุดมคีรี 951 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/20
พรรณพร ศุภโชติ 3622 นางสาว ท่าแร้ง 9/16
พรรณภา เพ็ชรสูงเนิน 760 นาง อนุสาวรีย์ 61/9
พรรณภา แย้มเยื้อน 737 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
พรรณราย สุนทรจามร 3540 นาง ท่าแร้ง
พรรณศิริ มั่งมีศรี 2910 นางสาว ท่าแร้ง 99/152
พรรณี ชำนาญโพธิ์ 3391 นางสาว ท่าแร้ง 46/255
พรรณี เดชา 513 นาง อนุสาวรีย์ 163/3
พรรณี สุขเกษม 2980 นางสาว ท่าแร้ง 139/91
พรรนิภา ไชยรบ 2765 นาง ท่าแร้ง 70/20
พรวฤณ เชียงแสน 2602 นางสาว ท่าแร้ง 161/49
พรศักดิ์ ช้างสุวรรณ์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 12
พรศักดิ์ รักสุวรรณนิมิต 1930 นาย ท่าแร้ง 121/102
พรสมบัติ หารมนตรี 1261 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/25
พรสวรรค์ พรชัย 1594 นาง อนุสาวรีย์ 13
พรสิทธิ์ เยาวรักษ์ 1007 นาย อนุสาวรีย์ 56/130
พรสิล โกมโลทก 2597 นาย ท่าแร้ง 167
พรสุข ปรัญกุล 2868 นาง ท่าแร้ง 9/37
พรหมภรณ์ ใขกล 1632 นางสาว อนุสาวรีย์ 153/10
พริ้ง สุขใจ 406 นาย อนุสาวรีย์ 108/104
พฤฒิพงศ์ คงปาน 767 นาย อนุสาวรีย์ 99/47
พฤทธิพงคื ศุณะมาลัย 3326 นาย ท่าแร้ง 1/147
พล.ท.สิริณัฏฐ์ ภาม่วงเหลี่ยม 48 นาย อนุสาวรีย์ 3
พลวัฒน์ ลิ้มสมบูรณ์ 2807 นาย ท่าแร้ง 59/90
พลับพลึง ปรีดาพันธุ์ 3065 นางสาว ท่าแร้ง 1/61
พลินรัชย์ จันทร์เจริญ 2773 นางสาว ท่าแร้ง 78
พ่วง เพชรสุวรรณ 566 ร.อ. อนุสาวรีย์ 29/277
พวงทิพย์ ไตรตั้งวงศ์ 2929 นาง ท่าแร้ง 161/44
พวงทิพย์ พรศรีสุราช 2937 นาง ท่าแร้ง 137/442
พวงพรรณ์ ศรีจอมแปง 1451 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/53
พวงพิชญ์ ไพบูลย์รัตนานนท์ 597 นาง อนุสาวรีย์ 244/320
พวงเพ็ญ ประมุขกุล 1770 นาง ท่าแร้ง 102
พวงเพ็ญ สุนทรารชุน 1099 นาง อนุสาวรีย์ 56/249
พศิน สุขวิวัฒน์ศิริกุล 3376 นาย ท่าแร้ง 188/35
พะนม พรรณวัฒน์ 797 นาง อนุสาวรีย์ 3/2041
พะเยาว์ โก๋ทอง 2310 นาง ท่าแร้ง 53
พะเยาว์ ช้างเยาว์ 914 นาง อนุสาวรีย์ 56
พะเยาว์ พัฒนพงศ์ 2436 นาง ท่าแร้ง 1002
พัจนา สุภาสูรย์ 1189 นาง อนุสาวรีย์ 99/270
พัชญ์อรณ์ อารีพงษ์ 77 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/51
พัชนี ชมภูนุช 3112 นางสาว ท่าแร้ง 185
พัชนีย์ ยะสุรินทร์ 2694 นางสาว ท่าแร้ง 169/79
พัชพันธ์ วทนะศิลป์ 1008 นาย อนุสาวรีย์ 79/7
พัชมณ ใจสอาด 1179 นาง อนุสาวรีย์ 22/31
พัชรา ทัตติพงศ์ 20 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/220
พัชรา พัฒนพงศ์สิริกุล 1834 นางสาว ท่าแร้ง 17/158
พัชราภรณ์ จิตรายานนท์ 3371 นาง ท่าแร้ง 81
พัชราภรณ์ สุขภูวงค์ 1557 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/12
พัชราภา วิริยะเพิ่มพูนสุข 759 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/127
พัชรินทร์ เจริญ 2984 นางสาว ท่าแร้ง 230/8
พัชรินทร์ บุญคุ้ม 703 นาง อนุสาวรีย์ 3
พัชรินทร์ ผิวอ่อน 2154 นางสาว ท่าแร้ง 121/435
พัชรินทร์ ศรีเวศร์ 1145 นาง อนุสาวรีย์ 92/9
พัชรินทร์ อริยกุลประเสริฐ 970 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/84
พัชรี กังหัน 3577 นางสาว ท่าแร้ง 263
พัชรี ทองพันธุ์ 59 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรี แนวพานิช 2507 นางสาว ท่าแร้ง 14/236
พัชรี สหจิตตา 2348 นางสาว ท่าแร้ง
พัฒธนี ดวงเนตร 3358 นางสาว ท่าแร้ง 101/10
พัฒน์ นนทภักดี 1033 ร.อ. อนุสาวรีย์ 168
พัฒน์ สุขใจ 698 นาย อนุสาวรีย์ 173/3
พัฒนะ งามเจริญสุขพร 931 นาย อนุสาวรีย์ 22/37
พัฒนาพร เกลี้ยงเคล้า 2705 นางสาว ท่าแร้ง 159/540
พัณณิตา เวียงสีมา 780 นางสาว อนุสาวรีย์
พัด ศรีจันทร์ 834 นาง อนุสาวรีย์
พัทธนันท์ หงษ์ดี 1322 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/6
พันธ์ทิพพา พูลศิลป์ 405 นาง อนุสาวรีย์
พันธ์เทพ สำเภากิจ 3271 นาย ท่าแร้ง 6
พันธุ์สิทธิ์ นิจศรีวงษ์ 3267 นาย ท่าแร้ง 24/106
พันนิภา ด้วงอุส่าห์ 2759 นาง ท่าแร้ง 89/418
พันนิภา อ่อนนิ่ม 2777 นาง ท่าแร้ง 155/83
พานี ทิพย์ผาสุข 651 นาง อนุสาวรีย์ 18/243
พายุ โสตวงศ์ 1259 นาย อนุสาวรีย์ 35/27
พารณี จันทร์ปัญญา 2674 นางสาว ท่าแร้ง 159/630
พิกุล จบสูงเนิน 3502 นางสาว ท่าแร้ง 121/57
พิกุล ดีสวัสดิ์ 653 นางสาว อนุสาวรีย์ 150
พิกุล พรมเทศ 3315 นางสาว ท่าแร้ง
พิกุล วรรณพรมมินทร์ 3796 นางสาว ท่าแร้ง 6/578
พิงค์พันธ์ สนิธวรรณะ 708 นาย อนุสาวรีย์ 8/127
พิชชาพร เนตรสว่าง 1920 นางสาว ท่าแร้ง 1/110
พิชญ์สินี ตั้งประเสริฐกุล 2493 นางสาว ท่าแร้ง 150/33
พิชัย จำเริญ 3441 นาย ท่าแร้ง
พิชัย ฉิมวัย 2116 นาย ท่าแร้ง 78/37
พิชัย เดชสุวรรณ์ 702 นาย อนุสาวรีย์ 118
พิชัย พรหมเมศร์ 2147 นาย ท่าแร้ง 151/1
พิชาญ เจนอารีวงศ์ 2578 นาย ท่าแร้ง 161/82
พิชิต สหพงษ์ 1225 นาย อนุสาวรีย์ 30/57
พิเชษฐ บัวชุมพล 1509 นาย อนุสาวรีย์ 99/145
พิเชษฐ บุนนาค 2684 นาย ท่าแร้ง 159/723
พิเชษฐ์ แสงแก้ว 2827 นาย ท่าแร้ง 19/40
พิณาพร สุระพล 3782 นางสาว ท่าแร้ง
พิทยา แซ่ตั้ง 1265 นาย อนุสาวรีย์ 98/7
พิทยา แสงแผ้ว 2912 พลอากาศโท ท่าแร้ง 2/189
พิทยาภรณ์ สิงหกานตพงศ์ 1478 นาง อนุสาวรีย์ 37/246
พิทักษ์ จุลกทัพพะ รน 2810 นาย ท่าแร้ง 64/17
พิทักษ์ ปิติตั้งวงศ์ 3629 นาย ท่าแร้ง 6/147
พิทักษ์ รุ่งโรจน์ 3156 นาย ท่าแร้ง 37/22
พิทักษ์ สุขาภิรมย์ 2222 นาย ท่าแร้ง 137/26
พิน ลิ้มวงษ์สกุล 254 นาย อนุสาวรีย์ 92/118
พินิจ จิตรธร 2522 นาย ท่าแร้ง 33
พินิจ หงษ์ศรี 2670 นาย ท่าแร้ง 159/103
พินิจนันท์ ง้าวงาม 192 นาย อนุสาวรีย์ 33/48
พินิจพันธ์ กองแก้ว 3791 นาย ท่าแร้ง 91
พิบูลย์ พิรุณรัมย์ 2300 นาย ท่าแร้ง 68/1
พิพัฒน์ บุญประเสริฐ 2638 นาย ท่าแร้ง 19/166
พิพัฒน์ สอนวิทย์ 299 นาย อนุสาวรีย์ 99/2
พิพัฒน์ สันต์วรนารถ 3807 นาย ท่าแร้ง
พิพัฒน์ หิรัณยานุรักษ์ 1222 นาย อนุสาวรีย์ 9/35
พิภพ วชังเงิน 1141 นาย อนุสาวรีย์ 18/96
พิมใจ กันโต 89 นาง อนุสาวรีย์ 60/53
พิมพ์ใจ เกิดพุ่ม 1735 นาง อนุสาวรีย์ 108/658
พิมพ์ชนา พิพิธอริยาพร 3710 นางสาว ท่าแร้ง 169/192
พิมพ์ปวีณ์ สมนาศรี 1153 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/136
พิมพ์พิมล เพชรรัตน์ 3119 นางสาว ท่าแร้ง 96/74
พิมพ์ภัทรา ภิญญาภัทรเศรษฐ์ 1681 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมพ์มาดา สมบุญรุ่งเรือง 2354 นาง ท่าแร้ง 169/135
พิมพ์ยุภา พัฒนพลวิชญ์ 3334 นาง ท่าแร้ง 99/154
พิมพรรณ ทองแก่นแก้ว 381 นาง อนุสาวรีย์ 3/1034
พิมพรรณ อนันตเสรี 601 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/173
พิมพ์สุภัค อุดมสมบูรณ์ 2678 นาง ท่าแร้ง 159/131
พิมพันธ์ แดงพิทักษ์ 1489 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
พิมพา คมขำ 1298 นาง อนุสาวรีย์
พิมพืพจี แสงสำลี 495 นาง อนุสาวรีย์
พิมล พงษ์โพธิ์ 97 นาย อนุสาวรีย์ 3/888
พิมลรัตน์ รุจิสุข 2639 นางสาว ท่าแร้ง 79/224
พิมวลัย ใจสำริด 2039 นางสาว ท่าแร้ง
พิรุณ ทองเอี่ยม 1566 นางสาว อนุสาวรีย์
พิไลพร ชื่นชม 459 นางสาว อนุสาวรีย์ 316
พิศเพลิน จิตประสงค์ 283 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/23
พิศมัย ดังลือ 394 นาง อนุสาวรีย์ 106
พิศมัย สร้อยแก้ว 1881 นางสาว ท่าแร้ง เมธา 1
พิศาล พิรุรรัมย์ 2253 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 22/26
พิศิษฐ์ โศภณธนะเกียรติ 864 นาย อนุสาวรีย์ 68
พิศิษฐ์ ออสกุล 2771 นาย ท่าแร้ง 148
พิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล ร.น. 3220 ร.ท. ท่าแร้ง 79/120
พิษณุ สโรบล 1550 นาย อนุสาวรีย์ 181/43
พิสณห์ วงศ์ศุภา 1561 นาย อนุสาวรีย์ 9/10
พิสมัย เพ็ชรรัตน์ 2712 นาง ท่าแร้ง 159/515
พิสมัย เรืองแสง 987 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสมัย สุพร 3438 นางสาว ท่าแร้ง 120/64
พิสัณฑ์ อนันต์มหพงศ์ 1579 นาย อนุสาวรีย์ 81
พิสิษฐ์ ลี้เจริญ 2106 นาย ท่าแร้ง 96/141
พิสิษฐ์ อ่อนสกุล 941 นาย อนุสาวรีย์
พิสุทศักดิ์ จิยาศักดิ์ 1700 นาย อนุสาวรีย์ 4/221
พิสูจน์ ตันสิน 927 นาย อนุสาวรีย์ 126/71
พีรธร วิมลโลหการ 1303 นาย อนุสาวรีย์ 39/1
พีรพงษ์ นาโม 3032 นาย ท่าแร้ง
พีรพรรณ เกตุโชติ 314 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/5
พีรพล ภูตยานนท์ 989 นาย อนุสาวรีย์ 225/42
พีรพล อัครประสิทธิ์ 2747 นาย ท่าแร้ง 159/550
พีรศิลป์ วิริยะสมบัติ 2715 นาย ท่าแร้ง 169/96
พีระ นิลคูหา 1401 นาย อนุสาวรีย์ 60/47
พืศมัย ไพยะราช 2893 นางสาว ท่าแร้ง 102/95
พุฒิพงศ์ จูสนิท 2488 นาย ท่าแร้ง 78/139
พุทธชาติ โลกสุทธิ 2756 นาย ท่าแร้ง 33/91
พุ่ม มาทอง 3 นาย อนุสาวรีย์ 60
พูนเกียรติ ประถมบุตร 3189 นาย ท่าแร้ง 7
พูนศักดิ์ เขียวมณี 3817 นาย ท่าแร้ง 137/43
พูลศุข ภมรสุทธิ 2755 นาง ท่าแร้ง 37
เพ็ชชรี พลมณี 2719 นางสาว ท่าแร้ง 169/117
เพชรนรี สุดสงค์ 1651 นาง อนุสาวรีย์ 25
เพชรรัตน์ ปรีชาเวชกุล 1198 นาง อนุสาวรีย์ 9/13-14
เพชรรัตน์ ยอดดำเนิน 924 นาง อนุสาวรีย์ 9/50
เพชรัชชา จันทร์วิบูลย์ 2536 นางสาว ท่าแร้ง 142/45
เพชรัตน์ สร้อยแสง 3173 นางสาว ท่าแร้ง 79/173
เพชรา จันทวงศ์ 2216 นางสาว ท่าแร้ง
เพ็ญจันทร์ กรเจริญ 971 นาง อนุสาวรีย์ 12/66
เพ็ญพร พยัพพานนท์ 447 นาง อนุสาวรีย์ 159/19
เพ็ญพักตร์ จันทรเสนาวงศ์ 2335 นางสาว ท่าแร้ง 159/302
เพ็ญพักตร์ ศุภโชติ 2877 นาง ท่าแร้ง 99/212
เพ็ญศรี กรอบบาง 1348 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
เพ็ญศรี ปราณีวงค์ 1341 นาง อนุสาวรีย์
เพ็ญศรี รอดแช่ม 2891 นางสาว ท่าแร้ง 33/206
เพ็ญศรี รัตนพรรณา 1647 นาง อนุสาวรีย์ 225/142
เพ็ญศรี เลิศวารินทร์ 1622 นาง อนุสาวรีย์ 14
เพทาย พิชัยโรจน์รุ่ง 2630 นาย ท่าแร้ง 7
เพลิน เฉยแสวง 3062 นาง ท่าแร้ง 33/8
เพิ่มพันธุ์ ดาวเรืองนภา 1737 นาย อนุสาวรีย์ 49/74
เพียงใจ บุญชู 482 นาง อนุสาวรีย์ 49/66
เพียรพร วงษ์ไทย 203 นาง อนุสาวรีย์ 44/57
แพทอง พรไธสง 3340 นาง ท่าแร้ง 99/237
แพรพรรณ หิรัญศรีสุนทร 1090 นางสาว อนุสาวรีย์ 126/21
แพรพิณกร วงศ์ไชยเสรี 2457 นาง ท่าแร้ง 32/187
ไพจิตต์ บานเย็น 771 นาง อนุสาวรีย์ 23
ไพฑูรย์ ทิพยพร 1514 นาย อนุสาวรีย์ 25
ไพฑูรย์ ธรรมโชติ 3706 นาย ท่าแร้ง 6
ไพฑูรย์ แพทอง 370 นาย อนุสาวรีย์ 37/94
ไพทูรย์ จูมตะคุ 440 นาย อนุสาวรีย์ 153
ไพบูลย์ ชาคะพา 409 นาย อนุสาวรีย์ 3/2669
ไพบูลย์ ตันสุพล 969 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/484
ไพบูลย์ ทรัพย์เจริญ 2233 นาย ท่าแร้ง 98/10
ไพบูลย์ เพชรดี 1838 นาย ท่าแร้ง 24/11
ไพบูลย์ ศรีนิลทา 2953 นาย ท่าแร้ง 32/11
ไพบูลย์ เสาเงิน 1774 จ.ส.ท. ท่าแร้ง
ไพพรรณ ตรีกิตติบุตร 1012 นาง อนุสาวรีย์ 29/179
ไพภรณ์ สีวาฤทธิ์ 3089 นาย ท่าแร้ง 21/18
ไพยุทธ ตลับนาค 1854 นาย ท่าแร้ง 229
ไพร สุดแสนฉุน 925 นาย อนุสาวรีย์ 9
ไพรัช จุลถาวร 2689 นาย ท่าแร้ง 169/175
ไพรัช รุ่งชัยยันต์ 3078 นาย ท่าแร้ง
ไพรัช สีแสด 2146 นาย ท่าแร้ง
ไพรินทร์ กิจชมภู 1603 นาง อนุสาวรีย์ 60/124
ไพรินทร์ มิ่งขวัญ 1465 นาย อนุสาวรีย์ 4
ไพโรจน์ จริยะกุลชัยพงศ์ 2608 นาย ท่าแร้ง 18/104
ไพโรจน์ จันทร์เปรม 177 ร.อ. อนุสาวรีย์ 60/12
ไพโรจน์ นัคเลิศ 1135 นาย อนุสาวรีย์ 10/4
ไพลิน ตลับนาค 1853 นางสาว ท่าแร้ง 1239
ไพวรรณ สีหานาม 2997 นางสาว ท่าแร้ง
ไพศาล เจริญศักดิ์ 3309 นาย ท่าแร้ง 6/277
ไพศาล เนตรสว่าง 2187 นาย ท่าแร้ง 25
ไพสิฐ ขาวสิทธิวงษ์ 3638 นาย ท่าแร้ง 6/153
ฟ้าดล เพ็ชรจำปาศักดิ์ 3246 นาย ท่าแร้ง 45/2
ฟุกยิ่น แซ่ลิ้ม 3003 นางสาว ท่าแร้ง 246/7
ภคพล ฮ้อแสงชัย 1213 นาย อนุสาวรีย์ 67/5
ภคมณ เฉลิมกุล 3584 นางสาว ท่าแร้ง 99/83
ภคอร มาไว 3139 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
ภคิน วิทูรผดุงกิจ 2901 นาย ท่าแร้ง 121/429
ภคินี พวงบุบผา 2724 นาง ท่าแร้ง 159/311
ภคินี พัฒนสิน 3745 นาง ท่าแร้ง 39/39
ภพ สาธิตคุณ 3127 นาย ท่าแร้ง 1/222
ภพสธร สาแช 64 นาย อนุสาวรีย์ 60/93
ภภิศา อัมพรเวช 2892 นางสาว ท่าแร้ง 232/5
ภรภัค เนตรสถิตย์ 2686 นาย ท่าแร้ง 159/716
ภวภา วิไลวงษ์ 2407 นางสาว ท่าแร้ง 62/66
ภัคกร เศรษฐวุฒิกร 3847 นางสาว ท่าแร้ง 121/34
ภัคธร วชิรานุวงค์ 3109 นาย ท่าแร้ง 145/14
ภัคภิญญา คล้ายพุก 1857 นางสาว ท่าแร้ง 28/28
ภัณฑิรา อินทรัตน์ 3024 นางสาว ท่าแร้ง 145/14
ภัตติมา สาตแสงพุฒ 1861 นท.ญ. ท่าแร้ง 99/159
ภัททรวดี ศรสุข 2996 นางสาว ท่าแร้ง 18
ภัททิยา โชติวงษ์ 497 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/217
ภัทธิรา ชูชาติ 3601 นาง ท่าแร้ง 6/425
ภัทร กิดากานนิพัฒน์ 1176 นาย อนุสาวรีย์ 1/190
ภัทรพรรณ จังบัณฑิต 3258 นางสาว ท่าแร้ง 46/261
ภัทรพล พงศ์อัมพรโฆษิต 1411 นาย อนุสาวรีย์ 37/322
ภัทรพล เพ็งแจ่ม 100 นาย อนุสาวรีย์ 6
ภัทรภร มิตรภักดี 2305 นางสาว ท่าแร้ง 143/55
ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 903 นาง อนุสาวรีย์ 39/113
ภัทรวดี นุ้ยฉิม 2574 นางสาว ท่าแร้ง 6/394
ภัทรศยา เต็มครบุรี 3721 นางสาว ท่าแร้ง 15/2
ภัทรา แก้วจงประสิทธิ์ 425 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/31
ภัทรา พฤกษะวัน 1829 นางสาว ท่าแร้ง 6/507
ภัทรา ม่วงศรีจันทร์ 221 นางสาว อนุสาวรีย์ 240
ภัทริกา เทพสิทธา 1609 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/115
ภาคภูมิ ศรีแสงแก้ว 128 นาย อนุสาวรีย์ 159/61
ภาชินี หนูวารี 3432 นาง ท่าแร้ง 2/6
ภาณี ตติยะทวีทรัพย์ 2913 นาง ท่าแร้ง 18/27
ภาณี ภาคภูมิ 2788 นาง ท่าแร้ง 68
ภาณี อุดมผล 1556 นางสาว อนุสาวรีย์ 315
ภาณุ ฟุ้งสุข 2821 นาย ท่าแร้ง 118/225
ภาณุเดช จ๋วงพานิช 1440 นาย อนุสาวรีย์ 111/71
ภานุวัต ชารี 1702 นาย อนุสาวรีย์ 244/204
ภานุวัตชัย ไกรสุวรรณสาร 1756 นาย ท่าแร้ง 38/370
ภาม อัคราวินท์ 3110 นาย ท่าแร้ง 111/974
ภารดี ถาวรมงคลศิลป์ 2857 นาง ท่าแร้ง 6/467
ภาลัย ศิลปาภรณ์ 2692 นางสาว ท่าแร้ง 169/165
ภาลินี พวงย้อย 2 นางสาว อนุสาวรีย์
ภาวิณี แจ้งสรรพกิจ 2725 นางสาว ท่าแร้ง 169/128
ภาวิไล คำสีเขียว 2360 นางสาว ท่าแร้ง 40/6
ภาสวิชญ์ อัศวภูมิ 3617 นาย ท่าแร้ง 73/71
ภิญญู โฆษะบุญทวี 2030 นาย ท่าแร้ง 139/107
ภิรมณ์ เสนาธง 592 นาง อนุสาวรีย์ 18/254
ภิรมศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ 2322 นาย ท่าแร้ง 77
ภูนิศา ปิยวรเดช 1611 นาง อนุสาวรีย์ 2/29
ภูมินทร์ อรุณวิไลรัตน์ 179 นาย อนุสาวรีย์ 181/234
ภูวนัย ตันติอลงการ 2742 นาย ท่าแร้ง 159/190
มงคล กองจำปา 3260 นาย ท่าแร้ง
มงคล ฉิมงาม 1748 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 44/87
มงคล มณีเนตร 1409 นาย อนุสาวรีย์ 12/208
มงคล เรืองศรี 3513 นาย ท่าแร้ง 111/501
มงคล เรือนภู่ 3300 นาย ท่าแร้ง 37/3
มงคล ศิริบุตรดา 2837 นาย ท่าแร้ง 105/5
มชชล สุวรรณโชติ 514 นาย อนุสาวรีย์ 29/433
มณฑา เดชะศิริ 1924 นาง ท่าแร้ง 97/1
มณฑา สิริโสภณพาณิชย์ 1894 นาง ท่าแร้ง 126/60
มณธิชา ทองชมภู 2156 นาง ท่าแร้ง 159/597
มณี แก้วบวร 246 นาง อนุสาวรีย์ 221
มณีนพรัตน์ สายยืนยง 688 นาง อนุสาวรีย์ 14/443
มณีรัตน์ ปริญญาพัฒน์ 1672 นาง อนุสาวรีย์
มธุรยา คูสกุลรัตน์ 2699 นางสาว ท่าแร้ง 169/208
มนต์ณัฐ สมบัติ 2028 นางสาว ท่าแร้ง
มนต์ทิวา ศิริอุบล 838 นาง อนุสาวรีย์ 40/209
มนตรี จันทร์อำรุง 2019 นาย ท่าแร้ง
มนตรี เจียมบุรเศรษฐ์ 2240 นาย ท่าแร้ง 1/131
มนตรี ไชยรัตน์ 3678 นาย ท่าแร้ง 134/146
มนตรี ศรีมณฑล 2824 นาย ท่าแร้ง 121/60
มนตรี เส็งพานิช 3833 นาย ท่าแร้ง 155/40
มนตรี อนุชิตานุกูล 1786 นาย ท่าแร้ง 18/38
มนทกานต์ ศรีประทุมวงศ์ 3772 นางสาว ท่าแร้ง 111/1042
มนพล ศิริทศพร 2570 นาย ท่าแร้ง 1159
มนภรณ์ มุกดาสกุล 2890 นาง ท่าแร้ง 24
มนัญชยา ศศิมณฑล 3516 นางสาว ท่าแร้ง 18/40
มนัส ช่อทอง 2620 นาย ท่าแร้ง 35/28
มนัส ธนาธร 2682 นาย ท่าแร้ง 159/724
มนัสนันท์ คุ้มวงศ์ไพศาล 2207 นางสาว ท่าแร้ง 90/97
มนัสนันท์ จันทร์แจ่มใส 2619 นางสาว ท่าแร้ง 130
มนัสนันท์ วัฒนไทยสวัสดิ์ 3683 นาง ท่าแร้ง 2/79
มนัสวี จันทร์พวง 2415 นางสาว ท่าแร้ง 70/93
มนูญ ไกรกิจราษฏร์ 948 น.อ. อนุสาวรีย์ 79/1
มนูญ จิมปัก 1280 นาย อนุสาวรีย์ 9/83
มยุรฉัตร สรไชยสัมฤทธิ์ 2609 นาง ท่าแร้ง 161/33
มยุรา วิมลโลหการ 1180 นาง อนุสาวรีย์ 39
มยุรี คุปตะพันธ์ 93 นางสาว อนุสาวรีย์ 68
มยุรี จุดาศรี 3604 นาง ท่าแร้ง 16
มยุรี พังไธสงค์ 2003 นาง ท่าแร้ง 127/1
มยุรี วงษ์วัฒน์ 2164 นาง ท่าแร้ง
มรกต ศรีประทุม 2007 นาย ท่าแร้ง 83/43
มรฑล เธียรธนะกุล 2729 นาย ท่าแร้ง 169/238
มลฤดี วงศ์สวัสดิ์ 3592 นางสาว ท่าแร้ง 66/2
มลฤดี อึ๊งเจริญ 1937 นางสาว ท่าแร้ง 169/88
มลิวัลย์ หวานวงศ์ 1037 นาง อนุสาวรีย์ 39/68
ม้วน ศาสตรศิริ 346 นาย อนุสาวรีย์ 2/6
มหัทธน ธนศิริพร 2526 นาย ท่าแร้ง 102/295
มหัทธนา จันทรุไทย 2312 นางสาว ท่าแร้ง 5/203
มะลิ กุลกิติคุณ 3214 นาง ท่าแร้ง
มะลิ เดชะศิริ 1928 นาง ท่าแร้ง 97/2
มะลิ ปัญญาคง 2382 นางสาว ท่าแร้ง 21
มะลิวัลย์ วัฒนานันท์ 3537 นาง ท่าแร้ง 7
มะลิสา นวลฉวี 372 นาง อนุสาวรีย์ 88/98
มังกร ปั้นเหน่ง 2315 นาย ท่าแร้ง 280/6
มังกร สัมฤทธิสุทธิ์ 1166 พล.ต. อนุสาวรีย์ 76
มัจลินท์ มะลิ 2276 นางสาว ท่าแร้ง 66/16
มัณฑนะ ศรีศักดิ์ 1397 นาง อนุสาวรีย์ 93/351
มัณฑนา นิ่มเมือง 1067 นาง อนุสาวรีย์ 12/102
มัทนา ล้อมวงศ์ 541 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/9
มัทนา สุดโนรีกูล 3316 นางสาว ท่าแร้ง 82/7
มัลลิกา พ่วงพลับ 3151 นาย ท่าแร้ง 19/5
มาชรีย์ แจ่มจำรูญ 3303 นาง ท่าแร้ง 45
มาณพ แก้วกำเนิด 1660 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 30/38
มานพ ใหม่เจริญ 1980 นาย ท่าแร้ง 6
มานะ ผดุงพจน์ 1139 ร.ต. อนุสาวรีย์ 3634
มานัด ทรงคะรักษ์ 2896 นาย ท่าแร้ง -
มานิต แก้วนิล 326 นาย อนุสาวรีย์ 64
มานิต คงวิเศษ 2797 นางสาว ท่าแร้ง 65
มานิตย์ ปะลาโพธิ์ 1630 นาย อนุสาวรีย์ 33/72
มาโนชญ์ อุปสินธุ์ 2940 นาย ท่าแร้ง 24/197
มาโนต งามเลิศ 2044 นาย ท่าแร้ง 19/72
มารุต กาญจนขันธกุล 884 นาย อนุสาวรีย์ 239
มาลินทร์ จักรเจริญ 2242 นาง ท่าแร้ง 1260
มาลินี นิธิพรศรี 3627 นาง ท่าแร้ง 203/17
มาลี จันทนะ 3611 นาง ท่าแร้ง 75
มาลี ฐานสันโดษ 380 นาง อนุสาวรีย์ 4
มาลี ตระการพงษ์ 2775 นาง ท่าแร้ง 105/4
มาลี ทองสุขดี 3333 นาง ท่าแร้ง 79/9
มาลี นาชิน 3332 นาง ท่าแร้ง
มาลี ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 1653 นาง อนุสาวรีย์ 82
มาลี เพ็ชรนิล 2770 นาง ท่าแร้ง 36
มิ่งขวัญ คงฤทธิ์ 608 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/21
มิ่งขวัญ ธิติพันธุ์ 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/157
มิตรชัย สำมะณี 1398 นาย อนุสาวรีย์
มิตราวรรณ แก้วชะฏา 1879 นาง ท่าแร้ง 15
มุนี นิลสุวรรณ 387 นาย อนุสาวรีย์ 47
เมธา อนุรัตนพงศ์ 997 นาย อนุสาวรีย์ 56/346
เมธาพันธ์ อภินันท์ชินภัค 2026 นาย ท่าแร้ง 41/6
เมสัณฑ์ มันเทศ 2459 นาย ท่าแร้ง 63/2
เมี๊ยะ หงส์โสภณ 71 นาย อนุสาวรีย์
แมนรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ 190 นาย อนุสาวรีย์ 92/25
ยง พัฒนสุพงษ์ 350 นาง อนุสาวรีย์ 46/127
ยงยศ ศรีศุภรัตน์ 2786 นาย ท่าแร้ง 94/91
ยงยศ เหลือวงศ์วาน 1841 นาย ท่าแร้ง 40
ยงยุก ดำขำ 2866 นาย ท่าแร้ง 8/35
ยงยุทธ ดุลยวาณิชชากร 1583 นาย อนุสาวรีย์ 12/2
ยรรยง จรูญรัตนเมธา 1521 นาย อนุสาวรีย์ 86/99
ยศกรชัย บุญทวิช 829 นาย อนุสาวรีย์
ยศรดา เยแจ่ม 2631 นางสาว ท่าแร้ง 111/891
ยอดชัย อินทรีย์ 3816 นาย ท่าแร้ง
ยอดชาย ศรีโนนทอง 1443 พ.ต. อนุสาวรีย์ 60/45
ยอดรัก ประคงบุญ 2045 นางสาว ท่าแร้ง 137/3
ยินดี ทิพยจันทร์ 886 นาง อนุสาวรีย์ 59/121
ยุทธชัย คำสินลา 3059 นาย ท่าแร้ง 69/2
ยุทธชัย อภิชัยชาญกิจ 3160 นาย ท่าแร้ง 33/38
ยุทธนา จงสวรรค์สกุล 1539 นาย อนุสาวรีย์ 161/53
ยุทธพร เหล่าพิทักษ์ 61 นาย อนุสาวรีย์ 75
ยุธนา อัจฉริยวิญญู 1386 นาย อนุสาวรีย์ -
ยุธิวิทย์ กู้เกียรติศักดิ์ 599 นาย อนุสาวรีย์ 11
ยุพดี ณ ตะกั่วทุ่ง 2666 นางสาว ท่าแร้ง 157/222
ยุพดี เตชะชุณหกิจ 3799 นาง ท่าแร้ง 17
ยุพดี หนูวงศ์ 2541 นาง ท่าแร้ง 161/58
ยุพยงค์ สุภาเพิ่ม 1454 นาง อนุสาวรีย์ 28/41
ยุพา กิ่งจันทร์ 74 นาง อนุสาวรีย์ 57/79
ยุพา ใจผ่องใส 549 นาง อนุสาวรีย์ 6/530
ยุพา ทวีพร 902 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/151
ยุพา ลักขณา 3338 นาง ท่าแร้ง 121/50
ยุพา ศรีอภิรักษ์ 2812 นางสาว ท่าแร้ง 118/194
ยุพาพร อ่อนอุระ 1131 นาง อนุสาวรีย์ 12/217
ยุพาพรรณ โพธิ์จันทร์ 2435 นาง ท่าแร้ง 990
ยุพาพรรณ เลิศพงษ์นิธิ 670 นาง อนุสาวรีย์ 101
ยุพิน นิฐิพรศรี 3616 นางสาว ท่าแร้ง 203/14
ยุพิน สมาหาร 2988 นาง ท่าแร้ง 2/110
ยุพิน สังข์ทอง 357 นาง อนุสาวรีย์ 46/128
ยุพิน เสริมทรัพย์ 371 นาง อนุสาวรีย์ 99/197
ยุพิน แหวนพิมาย 413 นาง อนุสาวรีย์
ยุพิน อิฐชู 2965 นางสาว ท่าแร้ง 80/65
ยุภาพร ทิมถาวร 3785 นางสาว ท่าแร้ง 80/57
ยุวดี ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา 2238 นาง ท่าแร้ง 99/119
ยุวภรณ์ นาคทอง 1627 นาง อนุสาวรีย์ 29/774
เย็น เฉยแสวง 1805 นาย ท่าแร้ง 33/1
เยาว์ เจริญรัมย์ 2091 นาง ท่าแร้ง 1/44
เยาวนุช ทองประเสริฐ 2681 นาง ท่าแร้ง 169/273
เยาวนุช น้อยผาง 3369 นาง ท่าแร้ง 169/263
เยาวรันดร์ หุ่นนิวัฒน์ 134 นางสาว อนุสาวรีย์ 125/3
เยาวเรศ วานนท์ 1427 นาง อนุสาวรีย์
เยี่ยม พ่วงขาว 776 นาย อนุสาวรีย์ 19/1
เยี่ยมศรี ทองอินทร์ 3427 นางสาว ท่าแร้ง 44/55
โยธิน อังอำนวยศิริ 2539 นาย ท่าแร้ง 161/46
โยธิน อาจคงหาญ 848 นาย อนุสาวรีย์
ร.ต.ล้วน บุญเรือน 5 นาย อนุสาวรีย์ 508
รจิตพร สมาฤกษ์ 165 ร.ต.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 95
รณรพี ลีละวงศ์ 3243 นาย ท่าแร้ง 103
รนกฤต โสวรรณ๊ 3148 นาย ท่าแร้ง 18/403
รมณ พูลน้อย 1858 นางสาว ท่าแร้ง 2/180
รมย์รวินท์ ฉายาลักษณ์ 2886 นางสาว ท่าแร้ง 78/143
รวม นาคประเสริฐ 1324 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์
รวยริน บุณยนิพัทธ์ 1984 นาง ท่าแร้ง 119
รวีวัฒน์ สนธิเวโรจน์ 1395 นาย อนุสาวรีย์ 43/1075
รสกมล รัตนรังสี 3769 นาย ท่าแร้ง 121/86
รสกรณ์ ศศิธนานุรักษ์ 3801 นางสาว ท่าแร้ง 19/185
รสสุคนธ์ เกิดแก่น 849 นาง อนุสาวรีย์ 226
รสสุคนธ์ จันทรคง 2342 นางสาว ท่าแร้ง 159/461
รสสุคนธ์ จันทรารักษ์ 1934 นาง ท่าแร้ง 6/698
ระเบียบ ชูสกุล 2048 นาง ท่าแร้ง 6/538
ระเบียบ เมืองประเสริฐ 1916 นางสาว ท่าแร้ง 37/254
ระพีพันธ์ ทั่งทอง 881 นาง อนุสาวรีย์ 344
ระวี ศิลปแสงชัย 1904 นาง ท่าแร้ง 96/92
รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ 234 นาง อนุสาวรีย์ 19
รังสรรค์ จันทร์ศรี 668 นาย อนุสาวรีย์ 8/108
รังสรรค์ นครศรี 2986 นาย ท่าแร้ง 148/70
รังสรรค์ ประเสริฐดี 2071 นาย ท่าแร้ง 14
รังสิยา เกตุมงคล 1580 นาง อนุสาวรีย์ 178/12
รัชฉวี กิจโป้ 1822 นางสาว ท่าแร้ง 37/157
รัชดา ทองคำดี 354 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/18
รัชตะ ธรรมศรุต 3663 นาย ท่าแร้ง 89/573
รัชนรรจ์ ทองแท่ง 1400 นาง อนุสาวรีย์ 52/19
รัชนี ขันธ์ฤชัย 2628 นางสาว ท่าแร้ง 61/3
รัชนี คงเจริญ 2577 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 203/21
รัชนี จันวิทย์ 3297 นาง ท่าแร้ง 24/145
รัชนี นครไชย 2730 นางสาว ท่าแร้ง 159/272
รัชนี บุญสนิท 3239 นางสาว ท่าแร้ง 1/202
รัชนี โพธากุล 3023 นาง ท่าแร้ง 117/153
รัชนี มณีโชติ 2401 นางสาว ท่าแร้ง 139/51
รัชนี สุจริตธรรม 167 นาง อนุสาวรีย์ 91/33
รัชนี สุวรรณโสภา 1680 นาง อนุสาวรีย์ 4/251
รัชนี อินทวงศ์ 2125 นาง ท่าแร้ง 5/38
รัชนีกร รังสิโกสัย 2519 นางสาว ท่าแร้ง 161/68
รัชนีพรรณ สดแสงจันทร์ 1068 นาง อนุสาวรีย์ 244/269
รัฏฐญาภรณ์ อุปสรรค์ 2998 นางสาว ท่าแร้ง 79/33
รัฐไชย มามีชัย 2746 นาย ท่าแร้ง 159/537
รัฐพงศ์ แขเกษม 3393 นาย ท่าแร้ง 102/21
รัฐพันธ์ มูลตรีภักดี 2722 นาย ท่าแร้ง 159/410
รัฐวดี เพชรคง 2255 นาง ท่าแร้ง 44/71
รัฐวิทย์ อุณหโรจน์ 437 นาย อนุสาวรีย์ 155/2
รัตติกาล เชาวนพงศ์ชัย 9 นาง อนุสาวรีย์ 77/284
รัตติยา อันนานนท์ 30 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/3
รัตน์ ศรีสอาด 1890 นาง ท่าแร้ง 17
รัตนโชติ ทองระย้า 795 จ.ส.ท. อนุสาวรีย์ 18
รัตน์ฟ้า อรุณวิไลรัตน์ 195 นาย อนุสาวรีย์ 92/180
รัตนวดี เขียวบัว 2239 นางสาว ท่าแร้ง 1210
รัตนา ทองแดง 2553 นางสาว ท่าแร้ง
รัตนา นิมิตรพรชัย 740 นางสาว อนุสาวรีย์ 438/17
รัตนา ผิวรัตน์ 3726 นางสาว ท่าแร้ง 139/70
รัตนา เพ็ชรทอง 3637 นางสาว ท่าแร้ง 20/24
รัตนา รัตนกิจยนต์ 1775 นางสาว ท่าแร้ง 108
รัตนา วงษ์สวัสดิ์ 3831 นาง ท่าแร้ง 91/12
รัตนา ฮัดไข่ 1755 นางสาว ท่าแร้ง
รัตนาภรณ์ ชุมอุปการ 3546 นางสาว ท่าแร้ง 9
รัตนาภรณ์ ชูจันทร์ 764 นางสาว อนุสาวรีย์ 157/2
รัตนาภรณ์ บรรดาศักดิ์ 3576 นางสาว ท่าแร้ง 39/198
รัตนาภรณ์ เปรมสำราญ 915 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1830
รัศมี ตรีประเสริฐ 1182 นางสาว อนุสาวรีย์ 65/4
รัศมี นครไชย 2727 นางสาว ท่าแร้ง 159/274
รัศมี บัวเสถียร 1435 นาง อนุสาวรีย์ 244/347
รัศมีดารา ขันติกุล 1592 นาง อนุสาวรีย์ 77/119
ราชพร ยืนนาน 2269 นาย ท่าแร้ง 62/6
ราชัน กลิ่นหอม 3509 นาย ท่าแร้ง
ราเชนทร์ แสงแดง 3705 นาย ท่าแร้ง
ราณี ทั่งจันทร์ 3660 นาง ท่าแร้ง 5/245
ราตรี การพานิช 1376 นาง อนุสาวรีย์ 9/419
ราตรี ดวงมูลตรี 423 นาง อนุสาวรีย์ 42/12
ราตรี ทวีคูณ 1246 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
ราตรี วงษ์ดี 1997 นาง ท่าแร้ง 70/5
รานี โพธิปักษ์ 474 นาง อนุสาวรีย์ 181/4
รำพึง จบสูงเนิน 3498 นางสาว ท่าแร้ง 121/56
รำเพย เสนาหลวง 1082 นาง อนุสาวรีย์ 14/35
รำเพย อธิคมชาคร 1527 นาง อนุสาวรีย์ 111/58
รำไพ เกียรติสูงเนิน 1410 นาง อนุสาวรีย์ 15
รินนา เจริญลาภ 318 นาง อนุสาวรีย์ 9/72
รุ่งทิวา ขาววงศ์ 2006 นางสาว ท่าแร้ง 32/211
รุ่งทิวา สีตาชัย 3406 นางสาว ท่าแร้ง 6/248
รุ่งทิวา อุปถัมพันธุ์ 2162 นาง ท่าแร้ง 14
รุ่งระวี มนุญญวงศ์ 2024 นาง ท่าแร้ง 53/3
รุ่งรัตน์ ชาน 3696 นางสาว ท่าแร้ง 169/190
รุ่งเรือง อรรถนุรักษ์ 1016 นาง อนุสาวรีย์ 43/340
รุ่งโรจน์ กตะศิลา 2217 นาย ท่าแร้ง
รุ่งโรจน์ ตั้งทวีวิพัฒน์ 1507 นาย อนุสาวรีย์ 99/7
รุ่งลาวรรณ์ ปาวงศ์ 3168 ส.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
รุ้งลาวัลย์ โกศลวิเศษทรัพย์ 3735 นางสาว ท่าแร้ง 159/498
รุ่งหริญ ชื่นใจดี 3304 นาง ท่าแร้ง 38/2
รุจิราวรรร แสนกล้า 1833 นาง ท่าแร้ง 90/77
เรณุกา ศิลป์อุดม 2444 นาง ท่าแร้ง 162/26
เรณู โนนทิง 176 นางสาว อนุสาวรีย์
เร็ม ซ่อนกลิ่น 534 นาย อนุสาวรีย์
เรไร หนูอุดม 1092 นาง อนุสาวรีย์ 159/93
เรวดี วิชัยกุล 1795 นางสาว ท่าแร้ง 159/430
เรวดี เอี่ยมสอาด 3507 นาง ท่าแร้ง 4
เรวัต วรรณวิชิต 1933 นาย ท่าแร้ง 37/14
เรืองรอง ปานอำพันธุ์ 704 นาง อนุสาวรีย์ 29/54
เรืองศักดิ์ อินทรเกษม 642 นาย อนุสาวรีย์ 89
โรจนินทร์ เมษะไชยพัฒน์ 3234 นาย ท่าแร้ง 90/14
โรจนี ลีลากุล 1241 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/86
ฤชุดา องอาจชัย 2632 นาง ท่าแร้ง 24
ฤดี เกียงติก้องทวี 2846 นางสาว ท่าแร้ง 55/103
ฤติยา ฉันทวัฒนานุกุล 1763 นาง ท่าแร้ง 90/160
ฤทธิ์ นาคโฉม 1932 นาง ท่าแร้ง 140
ฤทธิชาติ ศิริวงค์ ณ อยุธยา 3499 นาย ท่าแร้ง 222/180
ฤทธิเดช กำเนิดสินธุ์ 1001 นาย อนุสาวรีย์ 12/46
ฤทธิรงค์ บุญคุ้ม 2791 นาย ท่าแร้ง 8/11
ฤทธิรณค์ ปานถื่อน 385 นาย อนุสาวรีย์ 37
ลฎาภา เหลืองอ่อน 3662 นางสาว ท่าแร้ง 169/155
ลดาวดี วาทยะกร 593 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/50
ลดาวรรณ มาเจริญ 757 นาง อนุสาวรีย์ 96/59
ลดาวัลย์ ส่งศรีโรจน์ 3202 นางสาว ท่าแร้ง 37/179
ลลิตา อัครเดชาวงศ์ 2750 นางสาว ท่าแร้ง 57/3
ล้วน คูหาเรืองรอง 727 นาง อนุสาวรีย์ 5
ล้อมชัย คำยิ่ง 939 นาย อนุสาวรีย์ 169
ลอย สายสุวรรณ 1949 นาง ท่าแร้ง 210
ละมาย พุทธฤทธิ์ 2241 นาง ท่าแร้ง 37/113
ละม้าย อนันตะโฉม 1020 นาง อนุสาวรีย์ 17
ละเมียด โพธิ์บางหวาย 1331 นาง อนุสาวรีย์ 40/112
ละออ ฉ่ำเอี่ยม 3380 นาง ท่าแร้ง
ละออง ครั่งกระโทก 261 นาง อนุสาวรีย์ 9
ละออง องอาจอิทธิชัย 1459 นาง อนุสาวรีย์ 86/93
ละอองดาว คำประกอบ 2855 นางสาว ท่าแร้ง 8/70
ละอองศรี เลิศสง่า 3486 นาง ท่าแร้ง 258/5
ละเอียด สุวรรณ 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 194/6
ลักขณา วาลสิน 1801 นาง ท่าแร้ง 161/1
ลักษณา พงษ์ทวีชัยวัฒนา 3447 นางสาว ท่าแร้ง 20
ลักษณา อาศัยธรรม 1374 นาง อนุสาวรีย์ 33/16
ลักษมี รักช่วย 2018 นาง ท่าแร้ง 98/14
ลัชฌวรรษ บุญจำภู 250 นาย อนุสาวรีย์ 135
ลัดดา สมบุญ 2572 นาง ท่าแร้ง 39/164
ลัดดาวัลย์ ฐานสันโดษ 382 นาง อนุสาวรีย์ 78
ลาวัลย์ งามดี 2016 นาง ท่าแร้ง 24/223
ลาวัลย์ ทองงาม 3794 นาง ท่าแร้ง 1029
ลำจวน แก้วสุนทร 427 นาง อนุสาวรีย์ 92
ลำดวน จันทร์คุ้มครอง 3361 นาง ท่าแร้ง 10
ลำดวน ศรีม่วง 945 นาง อนุสาวรีย์ 99
ลำพิงค์ ทั่งทอง 897 นาง อนุสาวรีย์ 59/13
ลำพึง เหล่าประเสริฐ 253 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/162
ลำพูน บุญมั่ง 3764 นาง ท่าแร้ง 71/117
ลำไพ พะวัง 2281 นาย ท่าแร้ง 41/1
ลำภา สังอูม 1360 นาง อนุสาวรีย์
ลำใย ฤทธิเดช 793 นางสาว อนุสาวรีย์
ลิขิต ตั้งพัฒนสุวรรณ 2828 นาย ท่าแร้ง 137/200
ลิม ฮูด็อด 2208 นาย ท่าแร้ง 91
ลี่ฮั้ว ไกรวุฒิวงศ์ 3789 นาง ท่าแร้ง 1/14
ลือธวุฒิ นิลาบุตร 397 นาย อนุสาวรีย์ 31/18
เล็ก บัวผัน 135 นาย อนุสาวรีย์
เล็ก บัวหลวง 15 นาง อนุสาวรีย์ 9/86
เลิศลักษณ์ รัตนา 1703 นาง อนุสาวรีย์ 22
เลิสวรรธน์ คงดี 2343 นาย ท่าแร้ง 159/489
เลี่ยม เที่ยงพร้อม 3642 ร.ต. ท่าแร้ง 206
เลื่อน จูนจีน 3180 พ.อ. ท่าแร้ง 28
วงค์ศีล ศรีธรรมมี 531 นาย อนุสาวรีย์
วงเดือน มณีนาถ 3213 นาง ท่าแร้ง
วงเดือน สุทธารมย์ 3098 นางสาว ท่าแร้ง 6/565
วงเดือน แสงจันทร์ 972 นางสาว อนุสาวรีย์
วงษ์ พลอยพันแสง 2267 นาย ท่าแร้ง 38/118
วชิระ แดนสีแก้ว 1350 นาย อนุสาวรีย์ 32
วชิรา ภูศรี 2815 นางสาว ท่าแร้ง 12
วณัฐ วงศ์คีรีพิบูลย์ 2753 นาย ท่าแร้ง 55/102
วณิฐสา บุญธรรมมิต 3553 นางสาว ท่าแร้ง 79/128
วทันยา จันทาโภ 1134 นาง อนุสาวรีย์ 92/115
วนัชพร แก้วกระจ่าง 3566 นางสาว ท่าแร้ง 166/142
วนาพร สวามี 3773 นางสาว ท่าแร้ง 111/63
วนิชชา บูณะโอสถ 3619 นางสาว ท่าแร้ง 4/220
วนิชดา สร้อยมณี 2206 นางสาว ท่าแร้ง 159/68
วนิดา ซื่อสัตย์ 2957 นาง ท่าแร้ง 148/3
วนิดา บัวอินทร์ 3797 นางสาว ท่าแร้ง 139/88
วนิดา ประถมเกตุ 3386 นางสาว ท่าแร้ง
วรกร รัตนาภรณ์ 2895 นาย ท่าแร้ง 70/97
วรกิจ ชะนะมา 316 นาย อนุสาวรีย์ 88/58
วรเจิด โรจนแทย์ 322 นาย อนุสาวรีย์ 37/28
วรเทพ วรฤทัย 2543 นาย ท่าแร้ง 161/61
วรนันท์ ยวงศรี 3286 นางสาว ท่าแร้ง 119/4
วรพงศ์ มุนไชย 3041 นาย ท่าแร้ง
วรพจน์ ถัดทะพงษ์ 325 นาย อนุสาวรีย์ 28/44
วรพล กลกลาง 2900 นาย ท่าแร้ง 28/115
วรรณ เอกนลิน 3115 นางสาว ท่าแร้ง 139/260
วรรณดี มณีรัตน์ 1708 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/282
วรรณประภา ปริยวาทีกุล 1433 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/120
วรรณพร ฉัตรทอง 1519 นางสาว อนุสาวรีย์ 139/1
วรรณพรรณ แวงมน 917 นาง อนุสาวรีย์ 328
วรรณภัทร สุขพงษ์ 1480 นาง อนุสาวรีย์
วรรณภา ฐิติธนานนท์ 2731 นางสาว ท่าแร้ง 169/225
วรรณรัตน์ สุวัฒนนนท์ 920 นาง อนุสาวรีย์ 310/19
วรรณวดี รินทพล 1407 นาง อนุสาวรีย์ 21
วรรณวริยา อุดมพิทยสิทธิ์ 2544 นางสาว ท่าแร้ง 161/56
วรรณา ใจใหญ่ 2249 นาง ท่าแร้ง 18/289
วรรณา ด้วงปิ่น 1839 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณา แสงใส 521 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
วรรณา อัยลา 1290 นางสาว อนุสาวรีย์ 287/11
วรรณี จิรุระวงศ์ 156 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/19
วรรณี โพธิ์รำไพ 3099 นางสาว ท่าแร้ง 27/30
วรรณี ลิมปสุรัติ 635 นาง อนุสาวรีย์ 9/248
วรรณี วงษ์พิทักษ์ 345 นาง อนุสาวรีย์ 201
วรรณี หงษ์วิไล 3591 นาง ท่าแร้ง 159/642
วรรณี เหลืองภูมิพิทยา 2448 นาง ท่าแร้ง 162/13
วรรณี อินทปัญญา 2468 นาง ท่าแร้ง 249
วรรธนาพร ดัชนี 2655 นาง ท่าแร้ง 159/266
วรรนิดา แซ่โซว 998 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรษา ฤทธิลา 3186 นางสาว ท่าแร้ง 12
วรลักษณ์ เปี่ยมแก้ว 3379 นางสาว ท่าแร้ง 44/133
วรลักษณ์ พรมสมบัติ 2817 นางสาว ท่าแร้ง 140/9
วรวรรณ ทองนิ่ม 538 นาง อนุสาวรีย์ 216
วรวัฒน์ ไตรรัตน์ 2447 นาย ท่าแร้ง 162/17
วรวัฒน์ อุดมเพทาย 373 นาย อนุสาวรีย์ 118/138
วรวิทย์ คล้ายรัศมี 2467 นาย ท่าแร้ง 162/31
วรวิสุทธิ์ มั่งมี 3105 นาย ท่าแร้ง 222/67
วรศักดิ์ วรรณขจีพิบูลย์ 2700 นาย ท่าแร้ง 159560
วรศิลป์ แสนทวีสุข 407 นาย อนุสาวรีย์ 23/17
วรัญชลี เพชรมีศรี 2042 นางสาว ท่าแร้ง 1/22
วรางคณา แก้วมาลัย 3575 นาง ท่าแร้ง 134/47
วรางคณา บุญช่วย 2693 นางสาว ท่าแร้ง 169/81
วรางคณา สดมณี 1960 นาง ท่าแร้ง 139/42
วรานันท์ นาควิเชตร์ 1522 นาย อนุสาวรีย์ 57/1
วราภรณ์ ดำรงค์ศักดิ์ 734 นาย อนุสาวรีย์ 7
วราภรณ์ พงษ์โพธิ์ 265 นาง อนุสาวรีย์ 99/337
วราภรณ์ พฤฒิเสถียร 3149 นางสาว ท่าแร้ง 159/118
วราภรณ์ ภาคกินนร 1646 นาง อนุสาวรีย์ 77/248
วราภรณ์ มหิทธิกร 1617 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/803
วราภรณ์ สุวรรณชนะ 3075 นางสาว ท่าแร้ง
วราลี จันทร์ป้อง 3450 นางสาว ท่าแร้ง 76/3
วราวุธ พรหมสาขา ณ สกลนคร 3846 นาย ท่าแร้ง 89/534
วริญญาดา ภควัตนิรัติคัย 2961 นางสาว ท่าแร้ง 137/309
วรินทร์พร อนันต์โชติโภคิน 3646 พ.อ.หญิง ท่าแร้ง 39/15
วลัย ศรีกฤษณ์ 1107 นาง อนุสาวรีย์ 88/8
วลัยรัตน์ หิรัญรัตน์ 906 นาง อนุสาวรีย์ 28
วลัยลักษณ์ เกษมศรี 3167 นาง ท่าแร้ง 90/32
วไลพร เติมศิลป์กนก 1951 นางสาว ท่าแร้ง 111/758
วไลลักษณ์ วงศ์สมบูรณ์ 2552 นาง ท่าแร้ง 161/32
วศิน กวีธนสกุลชัย 2623 นาย ท่าแร้ง 55/66
วสันต์ จันทรา 308 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ พรสี่ภาค 3589 นาย ท่าแร้ง 39/199
วสันต์ มีฟัก 3044 นาย ท่าแร้ง 102/323
วสันต์ รัตนะเลิศ 2218 นาย ท่าแร้ง 10
วสันต์ สุวรรณศิลป์ 360 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ เอารัตน์ 2383 นาย ท่าแร้ง 38/213
วสันติ ขุนรัง 2845 นาย ท่าแร้ง 1
วสุ เอี่ยมเจริญ 1582 นาย อนุสาวรีย์ 24
วสุธา วงค์วรรณ 3523 นาย ท่าแร้ง 155/192
วสุพล เรืองคณารักษ์ 444 นาย อนุสาวรีย์ 24/129
วัจนา สถิรพันธุ์ 1321 นาง อนุสาวรีย์
วัชตรี บุญมาศ 1485 นางสาว อนุสาวรีย์
วัชพร เข็มรัตน์ 773 นางสาว อนุสาวรีย์
วัชร มานุพีรพันธ์ 3694 นาย ท่าแร้ง 155
วัชรชัย ควรบำรุง 3718 นาย ท่าแร้ง 79/18
วัชรพงษ์ โกศัลวิตร 3290 นาย ท่าแร้ง 78/43
วัชรพงษ์ นามกระโทก 1658 นาย อนุสาวรีย์ 88/102
วัชร์แสง เหล่าหงษ์เงิน 3508 นาย ท่าแร้ง 85
วัชระ มลิลา 295 นาย อนุสาวรีย์ 86/1125
วัชราพร แก้วนพรัตน์ 1518 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/803
วัชรินทร์ วีณุตตรานนท์ 711 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/86
วัชรินทร์ สวัสดี 3483 นาย ท่าแร้ง 501/196
วัชรินทร์ สังข์ทอง 84 นาย อนุสาวรีย์ 71
วัชรี เย็นสบาย 1992 นางสาว ท่าแร้ง 7
วัชรียา เข้ามั่น 2163 นาง ท่าแร้ง
วัฒน์เกียรติ วงศ์วีระวัฒนกูร 3600 นาย ท่าแร้ง 258/6
วัฒนพงศ์ อู๋ 2139 นาย ท่าแร้ง 89/155
วัฒนา เจียรวิจิตร 2922 นาย ท่าแร้ง 29/269
วัฒนา เทพมงคล 3753 นาง ท่าแร้ง 14/4
วัฒนา เย็นสบาย 1999 นาย ท่าแร้ง 9
วัฒนา หอมศิริ 1565 นาง อนุสาวรีย์ 3
วัฒนุสา พัวศรีพันธุ์ 3770 นางสาว ท่าแร้ง 7
วันชนะ ศรศรี 681 นาย อนุสาวรีย์ 53
วันชัย ฉัตรทอง 1821 นาย ท่าแร้ง 218/14
วันชัย เมืองสมบูรณ์กุล 631 นาย อนุสาวรีย์ 44/528
วันชัย รัตนกิจยนต์ 1787 นาย ท่าแร้ง 6
วันชัย เลิศประเสริฐพันธ์ 1719 นาย อนุสาวรีย์ 3/1176
วันชัย เลิศรัตนศุภชัย 678 นาย อนุสาวรีย์ 9/22
วันชัย สิริชีวกุล 3620 นาย ท่าแร้ง 137/472
วันชัย สุวรรณาศรัย 466 นาย อนุสาวรีย์ 129
วันชัย แสงกิตติไพบูลย์ 3222 นาย ท่าแร้ง 11/112
วันชัย โสตถิกุล 1314 นาย อนุสาวรีย์ 34
วันชัย หนูสู 2015 นาย ท่าแร้ง 24
วันชัย อภิบาลบริรักษ์ 1835 นาย ท่าแร้ง
วันดี จันทร์สม 2363 นาย ท่าแร้ง 62/61
วันดี ดิษฐสอน 2413 นาง ท่าแร้ง 134/260
วันดี แย้มกระโทก 1925 นางสาว ท่าแร้ง 17/48
วันดี สุภาพไว 358 นาง อนุสาวรีย์ 162
วันทนีย์ รักเกียรติ 518 นาง อนุสาวรีย์ 56/128
วันเพ็ญ กันตถาวร 3512 นาง ท่าแร้ง 145/74
วันเพ็ญ กุลนานันท์ 388 นางสาว อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ ชำนาญ 2921 นางสาว ท่าแร้ง 155/122
วันเพ็ญ ตรงดี 2969 นางสาว ท่าแร้ง 159/61
วันเพ็ญ นะมะหุต 1187 นาง อนุสาวรีย์ 343/67
วันเพ็ญ ผ่องวิจิตร 3067 นางสาว ท่าแร้ง 186
วันเพ็ญ ยมวรรณ 3431 นาง ท่าแร้ง 118/244
วันเพ็ญ สุขจิต 725 นางสาว อนุสาวรีย์ 290/3
วันเพ็ญ เสืออยู่ 2083 นางสาว ท่าแร้ง
วันวลิต นิธิศมงคล 3051 นาย ท่าแร้ง 14/223
วันวิสา สีดำ 2277 นางสาว ท่าแร้ง 278/4
วันวิสาข์ เกลียวประเสริฐ 2733 นาง ท่าแร้ง 169/80
วัลชัย จันทร์สุทนพจน์ 675 นาย อนุสาวรีย์
วัลภา ปัญญามี 428 นาง อนุสาวรีย์ 157/4
วัลลภ ขีดเขียน 309 นาย อนุสาวรีย์
วัลลภ นพธัญญะ 1104 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 87
วัลลภ บำรุงศิลป์ 3656 นาย ท่าแร้ง 8
วัลลภ วิริยะวัฒนา 576 นาย อนุสาวรีย์ 111/44
วัลลภา นาพูลผล 3118 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
วัลลภา เวอค 3418 นาง ท่าแร้ง 129/3
วัลลภา หาญตระกูล 1010 นาง อนุสาวรีย์ 118/10
วัลลยา หุนกระโทก 506 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
วาฏสินี พิมพ์พัฒน์ 2944 นางสาว ท่าแร้ง 46/310
ว่าที่ ร.ต.มานะ มันศรีชุม 58 นาย อนุสาวรีย์ 180/358
วารญา ฐิติเพิ่มพงศ์ 3746 นาง ท่าแร้ง 159/704
วารี ป้อมแก้ว 853 นาง อนุสาวรีย์ 6
วารีรัตน์ พรวิริยะมงคล 1859 นางสาว ท่าแร้ง 139/291
วารุณี ทิพย์วงศา 900 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา กมลโกมุท 2275 นาง ท่าแร้ง 7/23
วาสนา จั่นสกุล 2823 นาย ท่าแร้ง 121/121
วาสนา เนตรสถิตย์ 2688 นางสาว ท่าแร้ง 159/715
วาสนา ยิ้มนิล 1027 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา สีแตงอ่อน 420 นาง อนุสาวรีย์ 12/128
วาสนา แสงพิกุลทอง 560 นาง อนุสาวรีย์ 30/90
วาสนา แสงศึก 2390 นางสาว ท่าแร้ง 28/51
วาสนา แสงสุวรรณ์ 2317 นาง ท่าแร้ง 9/3
วิจารณ์ อัศวินพิพัฒน์กุล 1209 นาย อนุสาวรีย์ 30/7
วิจิตร ตั้งมั่น 367 นาย อนุสาวรีย์ 325/3
วิจิตร มีสมรูป 2470 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 2/17
วิจิตรา บูรณะวานิช 3079 นาง ท่าแร้ง 48
วิชชุ วุฒานนท์ 2534 นาย ท่าแร้ง 161/99
วิชชุดา สีหะนาม 1333 นางสาว อนุสาวรีย์
วิชญ์จิรา ศาสนนันทน์ 330 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/101
วิชยุต ศรีรักษา 3296 นาย ท่าแร้ง 159/675
วิชเยนทร์ เลิศรัตนแก้วมณี 658 นาย อนุสาวรีย์ 10/24
วิชล เกษแก้ว 35 นาย อนุสาวรีย์ 51
วิชัย ชื่นสกุล 2992 นาย ท่าแร้ง 159/603
วิชัย ธรรมเจริญ 528 นาย อนุสาวรีย์ 28/30
วิชัย บุญทวีกุล 2265 นาย ท่าแร้ง 6/124
วิชัย บูรณะสุคนธ์ 98 นาย อนุสาวรีย์ 4
วิชัย ปัญญาบารมีสถิตย์ 985 นาย อนุสาวรีย์ 181/119
วิชัย พงษ์พยัคเลิศ 1645 นาย อนุสาวรีย์ 4/244
วิชัย พิพ่วนนอก 1044 ด.ต. อนุสาวรีย์ 218/104
วิชัย เลิศศักดิ์วรกุล 1733 นาย อนุสาวรีย์ 32
วิชัย วงศ์ศิริพรพันธ์ 2038 นาย ท่าแร้ง 1/18
วิชัย สายเพอ 3661 นาย ท่าแร้ง 159/166
วิชัย สิรินันทสุนทร 2338 นาย ท่าแร้ง 159/437
วิชัย เสริมบุญสุข 2973 นาย ท่าแร้ง 56/58
วิชัย เห็นสว่าง 478 นาย อนุสาวรีย์ 77/235
วิชา แขมยงค์ 3580 นาย ท่าแร้ง 99/20
วิชา มะยุเรศ 3690 นาย ท่าแร้ง 89/670
วิชา วิชาพร 2711 นาย ท่าแร้ง 31
วิชิต นัยเกตุ 2802 นาย ท่าแร้ง 29/9
วิชิต บัวสอน 1991 นาย ท่าแร้ง 37/43
วิชิต พูลวงษ์ 449 นาย อนุสาวรีย์ 47/1
วิชิต แสงเกตุ 457 นาย อนุสาวรีย์ 9/59
วิเชษฐ์ เจริญธีรบูรณ์ 975 นาย อนุสาวรีย์ 46/27
วิเชียร ไชยประเสริฐ 3188 นาง ท่าแร้ง 44/68
วิเชียร พาเรือง 3122 นาย ท่าแร้ง 31
วิเชียร รุ่งวิทยาวุฒิกุล 1644 นาย อนุสาวรีย์ 70
วิเชียร ลาภพูนผลดี 3803 นาย ท่าแร้ง 78/39
วิเชียร เวนตะนุ 2160 นาย ท่าแร้ง 139/36
วิเชียร สุภะคะ 837 นาย อนุสาวรีย์ 33/69
วิเชียร อินสุข 887 นาย อนุสาวรีย์ 44/27
วิฑูร โปร่งทอง 492 นาย อนุสาวรีย์ 14/398
วิฑูรย์ ธรรมลา 324 พ.ท. อนุสาวรีย์ 45/47
วิฑูรย์ เส็งพานิช 910 นาย อนุสาวรีย์ 111/85
วิทย์ ชะนะภัย 2721 ร.อ. ท่าแร้ง 32/262
วิทยา เข็มทอง 3113 นาย ท่าแร้ง 68/38
วิทยา สนิทมาก 389 นาย อนุสาวรีย์ 92/108
วิทรัส ยิ่งยง 2085 นาย ท่าแร้ง 2/39
วินัย แก้วนพรัตน์ 124 นาย อนุสาวรีย์ 61
วินัย ชัยธัมมะปกรณ์ 840 นาย อนุสาวรีย์ 211
วินัย บุญสม 775 พ.ท. อนุสาวรีย์ 100/121
วินัย เปียทอง 809 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ยิ่งเจริญ 3531 นาย ท่าแร้ง 159/441
วินัย วงศ์ปัญญา 2927 นาย ท่าแร้ง 159/379
วินัย อุตตาลกาญจนา 3221 นาย ท่าแร้ง 99/199
วินิต พิชาลัย 1909 นาง ท่าแร้ง 11
วิบูลย์ โตวิรัตน์กิจ 1014 นาย อนุสาวรีย์ 12/114
วิบูลย์เกียรติ สืบศรี 2285 นาย ท่าแร้ง 121/432
วิพุธ วิภวภิญโญ 1072 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/237
วิภา คำโนฤทธิ์ 2956 นาง ท่าแร้ง 144/20
วิภา วิกรานต์ 1687 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
วิภา วิชัย 1716 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาค เดชะคุณาพงษ์ 3781 นาย ท่าแร้ง 29/198
วิภาดา คงพิทักษ์ 2531 นาง ท่าแร้ง 37
วิภาดา ลิ้มประยูร 3374 นางสาว ท่าแร้ง 189/56
วิภาวดี แดงรัตนวงศ์ 3658 นาง ท่าแร้ง 19/7
วิภาวรรณ พันธ์มูล 832 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/19
วิภาวี ทิพย์ศรีมงคล 3455 นาง ท่าแร้ง 134/24
วิภาวี แม้นศิริ 1177 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/23
วิมล เกียรติจริยวัตร 1791 นางสาว ท่าแร้ง 14
วิมล แซ่ตั้ง 1285 นาง อนุสาวรีย์ 27/43
วิมลรัตน์ จันทร์เปล่ง 2864 นาง ท่าแร้ง 47/7
วิมลสุดา ศรีวะโลสกุล 1289 นาง อนุสาวรีย์ 37/31
วิยะดา นรินทร์สุขสันติ 200 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/108
วิรงรอง อยู่เมือง 718 นาง อนุสาวรีย์ 54
วิรัช ยวนใจ 1875 นาย ท่าแร้ง 21
วิรัช รุ่งเรืองโชติสกุล 2612 นาย ท่าแร้ง 161/4
วิรัชฏา วิรัชกุล 3405 นางสาว ท่าแร้ง 120/176
วิรัตน์ เนียมพิทักษ์ 3190 นาย ท่าแร้ง
วิรัตน์ พริกสุด 3179 นาย ท่าแร้ง 137/441
วิรัตน์ เรืองจันทร์แก้ว 1041 นาย อนุสาวรีย์ 9/56
วิรัตน์ สุดใจ 1675 นาง อนุสาวรีย์
วิราวรรณ วงศ์ตั้งเจริญ 1850 นาย ท่าแร้ง 89/526
วิริยะ เปรมปลื้ม 3602 นาย ท่าแร้ง 37/95
วิริยะ วงษ์รัตนพิพัฒน์ 2563 นาย ท่าแร้ง 161/42
วิรูฬห์ ฤทธิเกิด 243 นาย อนุสาวรีย์ 244/59
วิเรขา อุดมศิลป์ 1823 นางสาว ท่าแร้ง 139/295
วิโรจน์ จันทร์กระจ่าง 1476 นาย อนุสาวรีย์
วิโรจน์ จันทะเลิศ 1148 นาย อนุสาวรีย์ 77/186
วิโรจน์ ธำรงวีระชาติ 2656 นาย ท่าแร้ง 159/261
วิโรจน์ นาคะ 2680 นาย ท่าแร้ง 159/727
วิโรจน์ สุขศรีนวล 1291 นาย อนุสาวรีย์ 49/213
วิลัดดา บุญประเสริฐ 3292 นางสาว ท่าแร้ง 44/30
วิลาพร เกิดโต 3763 นางสาว ท่าแร้ง 31
วิลาภรณ์ รุ่งแจ้ง 3199 นางสาว ท่าแร้ง 102/383
วิลาวรรณ วิริยะภราดร 1482 นางสาว อนุสาวรีย์
วิลาวัลย์ นิลประพันธ์ 228 นาง อนุสาวรีย์ 43/127
วิลาวัลย์ อินทร์ประสงค์ 237 นาง อนุสาวรีย์ 342/186
วิไล จินตวลากร 1669 นาง อนุสาวรีย์ 4/241
วิไล ชายเรืองเดชา 2690 นางสาว ท่าแร้ง 169/168
วิไล ทับทิม 869 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/137
วิไล นันตาลิตร 1940 นาง ท่าแร้ง 53/570
วิไล เปี่ยมวิมล 3443 นาง ท่าแร้ง 46/217
วิไล เสียงสุวรรณ 1577 นาง อนุสาวรีย์ 181/298
วิไลพร สากรณ์ 2387 นาง ท่าแร้ง 149/9
วิไลลักษณ์ ดีรนานนท์ 2991 นางสาว ท่าแร้ง 330
วิไลลักษณ์ พิลาศจิตต์ 3233 นาง ท่าแร้ง 44/24
วิไลวรรณ ถมคำ 1936 นางสาว ท่าแร้ง 181
วิไลวรรณ บุญสพ 1789 นางสาว ท่าแร้ง 109
วิไลวรรณ ภูมิผิว 1921 นาง ท่าแร้ง 96
วิไลวรรณ วัฒนสุนทร 174 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/15
วิไลวรรณ ศรีณรงค์ 1511 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/20
วิไลวรรณ อาการักษ์ 3470 นาง ท่าแร้ง 159/151
วิวรรธน์ สุนทรส 3779 นาย ท่าแร้ง 119/156
วิวัฒน์ กุลธวัชชัย 264 นาย อนุสาวรีย์ 88/137
วิวัฒน์ มงคลรัตนชัย 1214 นาย อนุสาวรีย์ 24
วิวัฒน์ อภิชัยไพศาล 3240 นาย ท่าแร้ง 83/53
วิศเวศ เอมพันธ์ 3729 นาย ท่าแร้ง 121/105
วิศักดิ์ คุณาสกุลเลิศ 3482 นาย ท่าแร้ง 89/675
วิศัลยา ชะบาแดง 3172 นางสาว ท่าแร้ง 159/538
วิเศษ ศรีนาราง 2480 นาย ท่าแร้ง 253/2
วิษณุ ธิรามนต์ 3414 นาย ท่าแร้ง 137/452
วิษณุ เนื้อไม้ 2252 นาย ท่าแร้ง 81/17
วิสนีย์ นามีกุล 2059 นางสาว ท่าแร้ง 26
วิสิทธิ์ อบเชย 3287 ร.ต. ท่าแร้ง 76
วิสุทธิ์ จันทาภากุล 819 นาย อนุสาวรีย์ 28/40
วิสูตร งิ้วแหลม 475 นาวาอากาศเอก อนุสาวรีย์ 77/236
วิสูตร์ นามมาดี 580 นาย อนุสาวรีย์ 55
วิสูตร ศรีสุขใส 2373 นาย ท่าแร้ง 121/55
วิสูตร สุขสุทธิ 2323 นาย ท่าแร้ง 1/212
วีณา สรรณพงษ์ 980 นาง อนุสาวรีย์ 47
วีรชัย อริยะวิริยานันท์ 1664 นาย อนุสาวรีย์ 4/198
วีรพล หมื่นทรัพย์ 1862 นาย ท่าแร้ง 18/264
วีรพันธุ์ ทองดี 1988 นาย ท่าแร้ง
วีรยุทธ์ ตู้จินดา 3250 นาย ท่าแร้ง 99/159
วีรยุทธ ปุ่นนอก 3593 นาย ท่าแร้ง 99/141
วีรยุทธ์ พยัคฆชาติ 3005 นาย ท่าแร้ง 137/450
วีรวรรณ รินทพล 1405 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
วีรวรรณ รื่นจิตต์ 1941 นางสาว ท่าแร้ง
วีรวุฒิ กองกูน 1396 นาย อนุสาวรีย์ 9/94
วีรศักดิ์ ศรีสุพรรณ 3335 นาย ท่าแร้ง 159/451
วีระ ทิพย์แก้ว 3713 นาย ท่าแร้ง 19/126
วีระ ผดุงไทย 1077 พันโท อนุสาวรีย์
วีระเกียรติ เกียรติปัญญา 1650 นาย อนุสาวรีย์ 12/346
วีระชัย พลาทรปริรักษ์ 1347 นาย อนุสาวรีย์ 22/17
วีระชัย อุกฤษ 1267 นาย อนุสาวรีย์ 12/259
วีระพงษ์ เสนาธง 942 นาย อนุสาวรีย์
วีระพงษื ดีโย 3389 นาย ท่าแร้ง 90/84
วีระพันธ์ พลสยม 1423 นาย อนุสาวรีย์ 180/329
วีระศักดิ์ คงชาญศิริ 1422 นาย อนุสาวรีย์ 79/24
วีระศักดิ์ ชุนติบุตร 392 นาย อนุสาวรีย์
วีระศักดิ์ ปิ่นทอง 3279 นาย ท่าแร้ง 99/214
วีระศักดิ์ หลิมเจริญสิริ 2496 นาย ท่าแร้ง 142/65
วีรัตน์ วิทยพานิช 2763 นาย ท่าแร้ง 147/16
วุฒิพงษ์ นาคบุตร 1573 นาย อนุสาวรีย์
วุฒิพงษ์ รัตนวิศิษฎ์ 2903 นาย ท่าแร้ง 166/5
วุฒิศักดิ์ อักษร 673 นาย อนุสาวรีย์ 12/306
วุบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ 2934 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 9
วุพงศ์ ลาภเจริญ 1249 นาย อนุสาวรีย์ 76/30
วุ้มผกา สวนะปรีดี 2357 นางสาว ท่าแร้ง 169/256
เวนิช ทันธิมา 2930 นาย ท่าแร้ง 69/3
แวว มอญขาม 2811 นาง ท่าแร้ง 64/20
ไว ฤทธิ์ดอน 499 นาย อนุสาวรีย์ 181/425
ไววุฒิ นราชัย 3231 นาย ท่าแร้ง 39/173
ศตพร โกฏิหอม 705 นางสาว อนุสาวรีย์ 115
ศตวรรษ เพชรไตรภพ 2603 นาย ท่าแร้ง 6/331
ศรสิกา คล้ายขยาย 2299 นาง ท่าแร้ง 134/34
ศรัญญา พานิจจะ 3015 นางสาว ท่าแร้ง 88/286
ศรัญญา ศิริวัฒนานนท์ 2114 นางสาว ท่าแร้ง 96/90
ศรัญญา สุขสมกิจ 1866 นางสาว ท่าแร้ง 92/2
ศรัณรัตน์ วงศ์ชัยกุลวัต 2293 นาง ท่าแร้ง 43
ศรายุทธ ทองใหม่ 3480 นาย ท่าแร้ง 102/115
ศราวุฒิ ผลภาษี 1723 นาย อนุสาวรีย์ 365
ศราวุธ นามา 813 นาย อนุสาวรีย์ 157
ศราวุธ แสงสนิท 1738 นาย อนุสาวรีย์ 77/193
ศราวุธย์ พุกชาญค้า 1375 นาย อนุสาวรีย์ 287
ศรีจันทร์ วรรณทวี 2879 นาง ท่าแร้ง 117/213
ศรีณัฐ ไทรชมภู 564 นาง อนุสาวรีย์ 24
ศรีไทย ปิยะวานิช 187 นาย อนุสาวรีย์ 69/24
ศรีวิไล ลักษณะอัมพร 1973 นาง ท่าแร้ง 6/204
ศรีวิว สุขสมแดน 236 นาง อนุสาวรีย์
ศรีเวียง ญาณพิทักษ์ 443 นาง อนุสาวรีย์
ศรีศักดิ์ อินทร์พรหม 334 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/62
ศรีสมร บูรณะอำนวย 3768 นาง ท่าแร้ง 80/58
ศรีสมร วนกรกุล 1495 นาง อนุสาวรีย์ 9/105
ศรีสวัสดิ์ จันทร์เพ็ง 366 นาย อนุสาวรีย์
ศรีสุนันท์ บุญมาลี 1975 นางสาว ท่าแร้ง 6/205
ศวิตา ตันติสุวรรณนา 1689 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
ศศมณฑ์ สุราษฎร์ 3586 นางสาว ท่าแร้ง 148/20
ศศิธร จงขจรวงศ์ 2503 นางสาว ท่าแร้ง 162/67
ศศิธร ผาติอภินันท์ 1006 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร ศรีเกษร 659 นาง อนุสาวรีย์ 9/136
ศศิพร สืบวงศ์สุวรรณ์ 893 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/118
ศศิภร พนมมา 3004 นางสาว ท่าแร้ง 8/35
ศศิรัศม์ ลีฬหวณิช 3454 นางสาว ท่าแร้ง 121/480
ศศิวิมล นวลสมศรี 1306 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
ศศิวิมล สีหราช 3392 นาง ท่าแร้ง
ศักดา ขุนแก้ว 2999 นาย ท่าแร้ง 18/408
ศักดา วัชรอาภานุกร 3134 นาย ท่าแร้ง 2/19
ศักดิ์ ฉายารัตนศิลป์ 335 นาย อนุสาวรีย์ 385/3
ศักดิ์ชญัณ พุทธาหอม 1138 นาย อนุสาวรีย์ 123/10
ศักดิ์ชัย ศรีเหมรัตน์ 3529 นาย ท่าแร้ง 56/10
ศักดิ์ชัย ศิลปี 861 นาย อนุสาวรีย์ 144
ศักดิ์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1373 นาย อนุสาวรีย์ 29/5
ศักดิ์ดา ล้อมทอง 3748 นาย ท่าแร้ง 96/122
ศักดิ์ตะวัน แหล้มี 1048 ส.อ. อนุสาวรีย์
ศักดิ์ประเสริฐ นิ่มนวล 790 นาย อนุสาวรีย์ 246
ศักดิ์ศรณ์ จันทร์พูน 3613 นาย ท่าแร้ง 147/27
ศักดิ์สม วิวัฒนวงศ์ 2301 นาย ท่าแร้ง 6/112
ศักดิ์สิทธิ์ ขวัญเมือง 197 นาย อนุสาวรีย์ 12/276
ศักดิ์สิทธิ์ จาดนิลพันธุ์ 2985 นาย ท่าแร้ง 5/408
ศิตภานุ์ ชาติศิริ 205 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/261
ศินิชาติ โพนุสิต 2537 นาย ท่าแร้ง 161/97
ศิรดา ขาวเหลือง 1366 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิรพงศ์ วิริยะสมบัติ 2710 นาย ท่าแร้ง 169/100
ศิรภัสสร ฤกษ์รุจิพิมล 2831 นางสาว ท่าแร้ง 89/114
ศิรานี เลิศวนวัฒนา 129 นาง อนุสาวรีย์ 48
ศิราภรณ์ นันทิโค 1329 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริ จรูญเรือง 3823 นาย ท่าแร้ง 44/99
ศิริ ยนตร์ชำนาญ 319 นาย อนุสาวรีย์ 88/13
ศิริ ศรียืนนาน 147 ด.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 181/355
ศิริกุล สกุลเพชรถาวร 2158 นางสาว ท่าแร้ง 6/16
ศิริจันทร์ ไชยวีระ 1816 นางสาว ท่าแร้ง 110
ศิริชัย แซ่จิว 1530 นาย อนุสาวรีย์
ศิริชัย พานิชย์ 343 นาย อนุสาวรีย์ 208/14
ศิริชัย พุ่มเพ็ญ 2565 ร.ท. ท่าแร้ง 119/12
ศิรินันท์ อันถาวร 516 นาง อนุสาวรีย์ 20
ศิรินาฎ ดวงพัตรา 2923 นาง ท่าแร้ง 75
ศิริพร ชาติกิจเจริญ ภู่ธงทอง 871 นาง อนุสาวรีย์ 225/139
ศิริพร ซูซุกิ 3632 นาง ท่าแร้ง 4/226
ศิริพร แซ่โง้ว 159 นางสาว อนุสาวรีย์ 188
ศิริพร ตันนารัตน์ 742 นาง อนุสาวรีย์ 72/179
ศิริพร ทิพมาตย์ 2624 นาง ท่าแร้ง 111/527
ศิริพร เทพมณี 2188 นางสาว ท่าแร้ง 28
ศิริพร เนตรลือชา 540 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/14
ศิริพร พัวทวี 2654 นาง ท่าแร้ง 159/506
ศิริพร ภิญโญสิริพันธุ์ 2758 นางสาว ท่าแร้ง 83/426
ศิริพร ไหลงาม 429 นาง อนุสาวรีย์ 23
ศิริเพชร สำรวจพล 430 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/48
ศิริภรณ์ เรืองคณารักษ์ 439 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/64
ศิริมา เจริญพักตร์ 2052 นางสาว ท่าแร้ง 159/553
ศิริรัตน์ กรพัน 3216 นางสาว ท่าแร้ง 41/2
ศิริรัตน์ เวชไชโย 619 นางสาว อนุสาวรีย์ 190
ศิริลักษณ์ นิธวัฒนพงษ์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/276
ศิริลักษณ์ แรงเพ็ชร 3759 นาง ท่าแร้ง 159/596
ศิริลักษณ์ สาลี 468 นางสาว อนุสาวรีย์ 249
ศิริไล ระรื่นรมย์ 1221 นางสาว อนุสาวรีย์ 158/5
ศิริวรรณ งามเสงี่ยม 932 นาง อนุสาวรีย์ 10/588
ศิริวรรณ ด้วงสอาด 1490 นาง อนุสาวรีย์ 13
ศิริวรรณ แสงสุวรรณ 1956 นาง ท่าแร้ง 111/502
ศิริวรรณ อัศวพิศิษฐ์ 3224 นาง ท่าแร้ง 11/229
ศิริวรรณ อุดมเพทาย 369 ร.อ.หยิง อนุสาวรีย์ 225/128
ศิวรรณรี คุณากรจิตติรักษ์ 1316 นาง อนุสาวรีย์ 108/56
ศิวลี นิลแก้ว 1747 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/545
ศิวาพัชร์ ภักดี 1295 นาย อนุสาวรีย์
ศุกัญญา แสงเดือน 1907 นางสาว ท่าแร้ง 23/8
ศุภกร ขันทะชา 1089 นาย อนุสาวรีย์
ศุภกฤต ลีลาจารุวรรณ 1363 นาย อนุสาวรีย์ 99/96
ศุภกฤต สร้อยเรือน 3533 นาย ท่าแร้ง
ศุภกฤต อุดมอานุภาพสุข 2774 นาย ท่าแร้ง 94/161
ศุภชัย แก้วศิริ 1567 นาย อนุสาวรีย์ 159/52
ศุภชัย ใจจันทร์ 2964 นาย ท่าแร้ง 142/41
ศุภชัย ติยะชนานนท์ 2518 นาย ท่าแร้ง 102/450
ศุภชัย เลาหสินนุรักษ์ 1544 นาย อนุสาวรีย์ 500/7
ศุภนัย พุกพูน 1070 นาย อนุสาวรีย์ 30/237
ศุภนาฎ พูลเกิด 1596 นาง อนุสาวรีย์ 12/278
ศุภผล ศิลป์อุดม 2744 นาย ท่าแร้ง 159/726
ศุภมงคล สร้อยสายอุบล 666 นาย อนุสาวรีย์ 350
ศุภมาส ตันติวงศ์ 1667 นาย อนุสาวรีย์ 4/236
ศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล 515 นาง อนุสาวรีย์ 86/111
ศุภฤกษ์ พิสุทธิวัฒน์ 1192 นาย อนุสาวรีย์ 181/90
ศุภลักษณ์ ไชยกุล 2861 นางสาว ท่าแร้ง 28/56
ศุภลักษณ์ ดงจำปา 2248 นาย ท่าแร้ง
ศุภลักษณ์ บุญมี 2501 นาง ท่าแร้ง 501/105
เศรษฐพงศ์ จุลละโพธิ 973 นาย อนุสาวรีย์ 16
เศรษฐวิทย์ ศิริภูชงค์ 2331 นาย ท่าแร้ง 159/542
เศวต สุวรรณเวียง 1520 นาย อนุสาวรีย์ 29/630
โศภณ เบญจาทิกุล 209 พ.ท. อนุสาวรีย์ 9/150
โศรยา ยี่สน 2958 นาง ท่าแร้ง 6/615
สกาวรัตน์ จันทะพันธ์ 1591 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/311
สกุลรัตน์ รัสมีจันทร์ 904 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/279
สกุลรัตน์ วรสุมันต์ 1461 นาย อนุสาวรีย์ 180/277
สกุลรัตน์ สมบูรณ์กุล 695 นางสาว อนุสาวรีย์ 19
สงกรานต์ พะเนาไธสง 2261 นาย ท่าแร้ง 79/112
สงกรานต์ ศรีบางจาก 2962 นาย ท่าแร้ง 24/39
สงกรานต์ สมงาม 1449 นาย อนุสาวรีย์ 7
สงการณ์ วงศกัณหา 820 นาย อนุสาวรีย์
สงคราม เสงี่ยมพักตร์ 1638 นาย อนุสาวรีย์ 151
สงบ คุณะวรรณธร 306 นาง อนุสาวรีย์ 65
สงบ จิตรวัตร 866 นาย อนุสาวรีย์ 124/137/39
สงบ สุทธิประภา 1110 นาย อนุสาวรีย์ 137
สงวน เปี่ยมอรุณ 87 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/153
สงวน มันเทศ 2479 นาย ท่าแร้ง 59/2
สงวน เหลืองประเสริฐ 2751 นาย ท่าแร้ง 19/83
สงัด การหว้า 2885 นางสาว ท่าแร้ง 72
สง่า แจ้งใจ 78 นาง อนุสาวรีย์ 8/95
สง่า เบ้าทอง 3834 นางสาว ท่าแร้ง 149/27
สง่า พุ่มพวงแก้ว 3727 นาง ท่าแร้ง
สง่า อุ่มสาพล 3020 นาย ท่าแร้ง 19/144
สญาภา อินทร์ดิบ 1018 นาง อนุสาวรีย์ 337/1
สดศรี จำพินิจเลิศ 571 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 86/50
สดศรี พงค์เพ็ญ 1132 นาง อนุสาวรีย์ 55/527
สถาพร ก่อพูนศิลป 2702 ร.ต. ท่าแร้ง 169/156
สถาพร พรสวัสดิ์ 206 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/66
สถาพร สงคดี 3130 นาย ท่าแร้ง 352/1
สถิต คำเกต 3517 นาย ท่าแร้ง 29/224
สถิต สมศรีโย 3723 นาย ท่าแร้ง 44/96
สนธยา ด้วงเหม็น 2001 นาย ท่าแร้ง 21/12
สนธยา มาตรเจริญ 743 นาง อนุสาวรีย์ 39
สนธยา ฤทธิบุญไชย 1626 นาย อนุสาวรีย์ 343/68
สนม เชื้อเพ็ชร์ 2124 นาย ท่าแร้ง 129/4
สนม นิมบุตร 684 นาง อนุสาวรีย์ 40/7
สนม แพกุญชร 217 นาง อนุสาวรีย์
สนอง ฉ่ำชื่น 1624 นาย อนุสาวรีย์ 100/58
สนันทน์ญา สิทธิมงคล 2971 นาง ท่าแร้ง 239/3
สนาน ปราบพยัคฆ์ 3501 นาย ท่าแร้ง
สนิท บุญเจือ 33 นาย อนุสาวรีย์ 43
สนิท สุภะคะ 836 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/138
สบิ้ง ทองอินทร์ 3440 นาง ท่าแร้ง
สม ปิ่นกุมภีร์ 607 พ.อ. อนุสาวรีย์ 266/5
สม เพิ่มขุนทด 173 นาง อนุสาวรีย์
สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ 770 นาย อนุสาวรีย์ 56/120
สมเกียรติ เกษสังข์ 3608 พ.อ. ท่าแร้ง 22/15
สมเกียรติ ธนากุล 2017 นาย ท่าแร้ง 111/754
สมเกียรติ ไพเราะ 1025 นาย อนุสาวรีย์ 29/163
สมเกียรติ เลิศวัฒนาสมบัติ 3349 นาย ท่าแร้ง 20
สมเกียรติ เวสารนันท์ 341 นาย อนุสาวรีย์ 244/321
สมควร เกตุศิริ 1142 นาย อนุสาวรีย์ 121
สมคิด กองแก้ว 1429 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/208
สมคิด จันทะภา 2798 นาง ท่าแร้ง 134/168
สมคิด ทองใจ 2330 นาง ท่าแร้ง 159/513
สมคิด ปิ่นทอง 3273 นาง ท่าแร้ง 1/204
สมคิด รัชมาศ 778 นาง อนุสาวรีย์ 6/6
สมคิด สารชุม 3442 นาย ท่าแร้ง 7
สมคิด หมีเม่น 2235 นาย ท่าแร้ง 35/3
สมคิด อินทรวงศ์โชติ 3036 นาย ท่าแร้ง 11/94
สมจิต ทองขาว 231 นาง อนุสาวรีย์ 75
สมจิต นามเมือง 1670 นาง อนุสาวรีย์ 43/175
สมจิตต์ ตันติวงศ์ 1671 นาง อนุสาวรีย์ 4/420
สมจิตต์ อบทอง 3650 พ.ท. ท่าแร้ง 83/122
สมจิตร์ จั่นบำรุง 1236 นาย อนุสาวรีย์ 45
สมจิตร ทองล้อม 1161 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
สมจิตร บัวดา 814 นางสาว อนุสาวรีย์
สมจิตร พวงฤทธิ์ 3709 นาง ท่าแร้ง 73/2
สมจิตร์ มะลิลา 1310 นางสาว อนุสาวรีย์
สมจิตร รุ่งเรืองโชติสกุล 2646 นาย ท่าแร้ง 159/621
สมจิตร์ สอนซ่อนกลิ่น 1323 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/9
สมจิตร์ สุขใจ 696 นาง อนุสาวรีย์ 108/102
สมจิตร อ่อนปาน 3337 นาย ท่าแร้ง 79/119
สมจิตร อุดมชัยกุล 1981 นาย ท่าแร้ง 34
สมใจ คะนาค 54 นาย อนุสาวรีย์ 128/3
สมใจ โฆสรัสวดี 1028 นาง อนุสาวรีย์ 10/47
สมใจ ชำนาญสงเคราะห์ 80 นาง อนุสาวรีย์ 262
สมใจ ทรัพย์เอี่ยม 1962 นาย ท่าแร้ง 351/1
สมใจ บุญเสนา 2906 นางสาว ท่าแร้ง
สมใจ วรรณภูมิ 1584 นาย อนุสาวรีย์ 96/20
สมชัย ประเสริฐผล 967 นาย อนุสาวรีย์
สมชัย เลิศทิฐิวงศ์ 2443 นาย ท่าแร้ง 162/25
สมชัย สัณทิติ 1621 นาย อนุสาวรีย์ 9
สมชาญ นบนอบ 1483 นาย อนุสาวรีย์ 9/505
สมชาดิ มีณรงด์ 130 นาย อนุสาวรีย์ 69/2
สมชาติ ลิมะวิรัชพงษ์ 2974 นาย ท่าแร้ง 70/173
สมชาย กนกอนันต์ 1695 นาย อนุสาวรีย์ 50/3
สมชาย กิจสุวรรณกุล 581 นาย อนุสาวรีย์ 98/85
สมชาย กุลกิติคุณ 3182 นาย ท่าแร้ง 6
สมชาย กุลนานันท์ 401 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย เกิดวิบูรณ์ 2484 นาย ท่าแร้ง 12
สมชาย ชูชาติ 2356 นาย ท่าแร้ง 169/234
สมชาย ไชยวงษ์ 1597 นาย อนุสาวรีย์ 9/35
สมชาย แซ่หวง 2337 นาย ท่าแร้ง 159/407
สมชาย ตันติเจริญใจ 2592 นาย ท่าแร้ง 161/70
สมชาย ตั้วสมพงษ์ 1313 นาย อนุสาวรีย์ 88/89
สมชาย ทองโชติ 3590 นาย ท่าแร้ง 38/163
สมชาย ธนะนาม 53 นาย อนุสาวรีย์ 90/98
สมชาย ปานพรหมมินทร์ 2145 นาย ท่าแร้ง 155/44
สมชาย พนาชื่นวงศ์สกุล 3208 นาย ท่าแร้ง 11/103
สมชาย พุ่มดลตรี 2754 นาย ท่าแร้ง 1041
สมชาย ศรีฉ่ำ 3280 นาย ท่าแร้ง 60/1
สมชาย ศรีอุทธยาน 3649 นาย ท่าแร้ง 14/9
สมชาย สันติพงษ์ 1408 นาย อนุสาวรีย์ 49/73
สมชาย อรัญอนันตชัย 2585 นาย ท่าแร้ง 24/75
สมชิต โพธิจักร 2593 นาย ท่าแร้ง 71/126
สมโชค อุทัยทอง 1064 นาย อนุสาวรีย์ 259
สมเดช ดากรู๊ส 2495 นาย ท่าแร้ง 7/44
สมเดช เรืองฤทธิ์ 293 นาย อนุสาวรีย์ 37/104
สมถวิล จันโอ 1533 นาง อนุสาวรีย์ 179/2
สมถวิล พันธุ์จำปี 553 นาง อนุสาวรีย์ 24
สมถวิล สุวรรณาศรัย 547 นาง อนุสาวรีย์ 127
สมทรง งามสมัย 1230 นาง อนุสาวรีย์ 61
สมทรง สงวนรักษ์ 3228 นาย ท่าแร้ง 1/162
สมทรง สังข์สุวรรณ 2169 นาง ท่าแร้ง 44/42
สมทอง ทวีกัน 81 นาง อนุสาวรีย์ 14
สมนึก ทองประเสริฐ 801 นาย อนุสาวรีย์ 30/50
สมนึก ธารสิทธิ์ 1203 ร.ต. อนุสาวรีย์ 92/44
สมนึก น้อยเศรษฐี 2427 นาย ท่าแร้ง 105/3
สมนึก ผิวจันทร์ 3700 นาย ท่าแร้ง 49/14
สมนึก พึ่งแพ 1384 นาย อนุสาวรีย์ 39/53
สมนึก สุโพธิ์ทิพย์ 2386 นาย ท่าแร้ง
สมบัติ คงคุณยนต์ 3070 นาย ท่าแร้ง 139/147
สมบัติ งามกนก 2431 นาย ท่าแร้ง 121/40
สมบัติ ช้างพงษ์ 1045 นาย อนุสาวรีย์ 38/46
สมบัติ ดินม่วง 3612 นาง ท่าแร้ง 43/12
สมบัติ เตชะเทพวรชัย 1758 นาย ท่าแร้ง 155/13
สมบัติ พูนสะผล 222 นาย อนุสาวรีย์ 46/125
สมบัติ มุสิกา 1009 นาย อนุสาวรีย์ 92/136
สมบัติ วรรณะดิลกกุล 2499 นาย ท่าแร้ง 19/98
สมบัติ สวัสดิกูล 2876 นาย ท่าแร้ง 21/55
สมบัติ แสงคำ 2100 นาง ท่าแร้ง 117/235
สมบัติ อ่อนศรี 503 นาง อนุสาวรีย์
สมบุญ จรุงจิตอารีย์ 3409 นาย ท่าแร้ง 15
สมบูรณ์ แข่งขัน 2611 นาย ท่าแร้ง 35/22
สมบูรณ์ แช่ลี่ 3542 นาย ท่าแร้ง 146/15
สมบูรณ์ ดำรงรัตน์ 1572 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/66
สมบูรณ์ ทรัพย์จาด 1820 นาง ท่าแร้ง 218/10
สมบูรณ์ ทุมก่ำ 3836 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 2/16
สมบูรณ์ นุตะไวย์ 2011 นาย ท่าแร้ง 37/154
สมบูรณ์ ยงยุทธ 603 นาง อนุสาวรีย์ 20
สมบูรณ์ รักคุ้ม 2487 นาย ท่าแร้ง 26
สมบูรณ์ วงษ์สุด 40 นาย อนุสาวรีย์ 3/2286
สมบูรณ์ เหรียญลาภเจริญ 3046 นาย ท่าแร้ง 89/688
สมบูรณ์ อัครวิไล 3439 นาย ท่าแร้ง 120/180
สมบูรณ์ อังกาพย์ละออง 847 นาง อนุสาวรีย์ 172
สมประสงค์ เจริญศุภศักดิ์ 2490 นาย ท่าแร้ง 162/61
สมปอง ไชยโย 3339 นาย ท่าแร้ง 37/132
สมปอง แซ่กี้ 2306 นางสาว ท่าแร้ง 134/261
สมพงษ์ ไกรทองสุข 3365 นาย ท่าแร้ง 65/1
สมพงษ์ ชื่นตา 1337 นาย อนุสาวรีย์ 17/1
สมพงษ์ นุ้ยพันธุ์ 72 นาย อนุสาวรีย์
สมพงษ์ พึ่งนิล 403 นาย อนุสาวรีย์ 12/45
สมพงษ์ รักจันทร์ฉาย 2481 นาย ท่าแร้ง 15/2
สมพงษ์ ศิริมิลินทร์ 2909 นาย ท่าแร้ง 70/77
สมพงษ์ สามสี 3394 นาย ท่าแร้ง 139/258
สมพงษ์ สิริกุลชัยนันท์ 3058 นาย ท่าแร้ง 19/212
สมพงษ์ หลวงเดช 2110 นาย ท่าแร้ง 67/2
สมพงษ์ อาจนาฝาย 146 นาย อนุสาวรีย์ 29
สมพร คำจันทร์ 2652 นาย ท่าแร้ง 159/440
สมพร ฉิมพลี 3276 นาย ท่าแร้ง 67
สมพร เฉลยศิลป์ 2636 นาง ท่าแร้ง 149/5
สมพร นุชพงษ์ 875 นาง อนุสาวรีย์ 330
สมพร เนื่องจากเดียว 3068 นาย ท่าแร้ง 98/86
สมพร พฤกษา 232 น.ต. อนุสาวรีย์ 98
สมพร พักมะเริง 3551 นาง ท่าแร้ง 102/96
สมพร โพธิ์ชัยศรี 2808 นาย ท่าแร้ง 29/24
สมพร มีโพธิ์ 477 นางสาว อนุสาวรีย์
สมพร ศรีแก้วใส 595 นาง อนุสาวรีย์ 11/39
สมพร สายระดา 2663 นาย ท่าแร้ง 159/184
สมพร แสงศิริ 419 นาง อนุสาวรีย์ 8/84
สมพล ขันธวิจิตร์ 3776 นาย ท่าแร้ง 63/14
สมพล โฆสิตวิวัฒน์ 2485 นาย ท่าแร้ง 99/18
สมพันธุ์ โลหะสุวรรณ์ 1149 น.ท. อนุสาวรีย์ 44/71
สมพิศ ธงทอง 1079 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/12
สมพิศ เยาวราช 1112 นางสาว อนุสาวรีย์ 84
สมพิศ ร่มสง 2576 นางสาว ท่าแร้ง 102/150
สมพิศ เรืองยศ 1380 นาย อนุสาวรีย์ 21
สมเพ็ญ ปะทิ 1502 นาง อนุสาวรีย์
สมภพ ทัตตะศิริ 1610 น.อ. อนุสาวรีย์ 14/129
สมภพ รัตนพล 3795 ด.ต. ท่าแร้ง 139/91
สมภพ ฤทธิ์รักษ์ 368 นาย อนุสาวรีย์ 109
สมภพ สุนทราสา 735 นาย อนุสาวรีย์ 15/1
สมภัทร มลศิริ 831 นาย อนุสาวรีย์ 342/79
สมภาษ ศรีไฟบูลย์ 2109 นาย ท่าแร้ง 73
สมโภช ทิพยศักดิ์ 665 นาย อนุสาวรีย์ 88/96
สมมาตร วัดจินดา 3621 นาย ท่าแร้ง 10/2
สมมารถ ผิวพอใช้ 1657 นาย อนุสาวรีย์
สมมิตร เหลามี 926 นาย อนุสาวรีย์ 37/1
สมเมฆ ศรีเรืองหัด 2558 นาย ท่าแร้ง
สมยงค์ สุดที 2551 นาย ท่าแร้ง
สมยศ รื่นมาลัย 184 นาย อนุสาวรีย์ 82
สมยศ วัฒนคุณ 2446 นาย ท่าแร้ง 162/70
สมร แจ้งบุตรศรี 1325 นาง อนุสาวรีย์ 142
สมร พรมทอง 1964 นาง ท่าแร้ง 290/93
สมร วงษ์ถาวร 3433 นางสาว ท่าแร้ง 89/123
สมร ห้อยหวล 2412 นางสาว ท่าแร้ง 261/1
สมรัก ประดับทอง 1598 นางสาว อนุสาวรีย์ 81
สมศร วิริยะบัณฑิตกุล 1125 นาง อนุสาวรีย์ 30/55
สมศรี เจียมจิตต์เกษม 1254 นาง อนุสาวรีย์ 202
สมศรี ปัดถา 181 นาง อนุสาวรีย์ 8/77
สมศรี ศุภชาติวงศ์ 2130 นางสาว ท่าแร้ง 111/12
สมศรี แสนโหน่ง 826 นาง อนุสาวรีย์ 9/6
สมศรี หวังโส 2228 นางสาว ท่าแร้ง 112
สมศักดิ์ เจริญศรีสุข 2461 นาย ท่าแร้ง 162/51
สมศักดิ์ ทองมาก 2058 นาย ท่าแร้ง 38/369
สมศักดิ์ ทองศรี 3308 นาย ท่าแร้ง 406
สมศักดิ์ ทิมพิทักษ์ 816 นาย อนุสาวรีย์ 96/6
สมศักดิ์ ธนูศิลป์ 3201 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ แพเจริญชัย 473 นาย อนุสาวรีย์ 108/191
สมศักดิ์ ศิริบูรณ์ 677 นาย อนุสาวรีย์ 10
สมศักดิ์ สหวัฒนกิจ 949 นาย อนุสาวรีย์ 10/84
สมศักดิ์ แสงธูป 520 นาย อนุสาวรีย์ 168
สมศักดิ์ เอารัตน์ 2381 นาย ท่าแร้ง 36/65
สมสมร ประเทืองวัฒนา 2825 นาง ท่าแร้ง 89/481
สมสมัย อินทรประเสริฐ 267 นาง อนุสาวรีย์ 13
สมสรวง พฤติกุล 1126 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/19
สมสิทธิ์ รัตนจรัสกุล 2948 นาย ท่าแร้ง 18/109
สมหมาย แซ่เล้า 1272 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/18
สมหมาย ผายทอง 3269 นาย ท่าแร้ง 42/24
สมหมาย สุภาพ 2278 นาง ท่าแร้ง 109/3
สมหมาย เสมแย้ม 3496 นางสาว ท่าแร้ง 57/3
สมหวัง พลอยพลาย 3780 นาย ท่าแร้ง 60/7
สมัย ศรประทุม 1599 นาง อนุสาวรีย์ 36
สมาน ปราการสมบัติ 1696 นาย อนุสาวรีย์ 127
สมาน ศรีใส 761 นาย อนุสาวรีย์ 21
สมาน สอนทะโชติ 745 นาย อนุสาวรีย์ 377/17
สมาน สุขสุทิพย์ 2284 นาย ท่าแร้ง 200
สมานมน จำปาแก้ว 1537 นาง อนุสาวรีย์ 244/29
สมาพร แก่นลา 1739 นาง อนุสาวรีย์ 1114
สมุด เหล็กอ่อน 2082 นาง ท่าแร้ง 78/28
สยมภู เฮนะเกษตร 1224 นาย อนุสาวรีย์ 225/57
สยาม สินธุไชย 3474 นาย ท่าแร้ง 102/259
สยุมพร กู้ชวโรจน์ 867 นางสาว อนุสาวรีย์ 383/2
สยุมภรณ์ เจริญวิเชียรฉาย 2643 นาง ท่าแร้ง 1/101
สรชัช ฤทธิรงค์ 3320 นาย ท่าแร้ง 9/99
สรรค์ สุดแก้ว 1574 นาย อนุสาวรีย์ 181/286
สรรพสิทธิ์ ปลื้มปัญญา 494 นาย อนุสาวรีย์ 159/7
สรรพสิทธิ์ หิมะคุณ 1600 นาย อนุสาวรีย์ 18/78
สรรเสริญ เกิดผล 331 ส.ต. อนุสาวรีย์ 45/36
สรศิริ สิวะโมกข์ 2650 นาย ท่าแร้ง 159/482
สรสิทธิ์ เกษน้อย 3641 นาย ท่าแร้ง 222/85
สรัญธร ชัยสนิท 781 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/39
สราญรัตน์ ธนพงศ์สิริเดช 1170 นาง อนุสาวรีย์ 13
สราวุฒิ วณิชชานุกร 1796 นาย ท่าแร้ง 118/289
สราวุฒิ สร้อยทอง 3218 นาย ท่าแร้ง 99/215
สราวุธ แซ่เจื้อง 2236 นาย ท่าแร้ง 62/11
สรีพรรณ ปัจฉิม 1368 นาง อนุสาวรีย์ 73
สฤษดิ์ ดวงโสภา 2298 นาย ท่าแร้ง 134/136
สละ ศรีพันธุ์ 664 ร.ต. อนุสาวรีย์ 28
สลักจิต บุญญวัฒนะ 1378 นาง อนุสาวรีย์ 181/174
สลาลี ทับทิม 2726 นางสาว ท่าแร้ง 169/229
สลิลเกตน์ สุจริยากุล 2155 นางสาว ท่าแร้ง 111/521
สลิลา ไพรเขียว 2074 นาง ท่าแร้ง 32
สวง บุญญาวิวัฒน์ 928 นาย อนุสาวรีย์ 181/333
สวงค์ โภควณิช 1286 นาง อนุสาวรีย์ 557/307
สวงษ์ จวนรุ่ง 458 นาย อนุสาวรีย์ 173/8
สวัสดิ์ โปร่งธุระ 260 นาย อนุสาวรีย์ 39/11
สวัสดิ์ ผลดี 1279 นาย อนุสาวรีย์
สวัสดิ์ แมกไม้รักษา 3809 นาย ท่าแร้ง 90/18
สวัสดิ์ สุทธิบูรณ์ 378 นาย อนุสาวรีย์ 41
สวัสดิ์ หลีกชั่ว 269 นาย อนุสาวรีย์ 307
สว่าง ชื่นสมบัติ 1846 นาย ท่าแร้ง 150/45
สว่าง บำรุงพืช 1979 นาย ท่าแร้ง 67
สว่างศรี สิริวรนันท์ 2915 นางสาว ท่าแร้ง 55/29
สวาท อ่อนนิ่ม 3399 นาย ท่าแร้ง 102/212
สวาสดิ์ สมกลิ่น 219 นาง อนุสาวรีย์ 20
สวิตตา บุญเลิศ 493 นางสาว อนุสาวรีย์
สหธนะ จรัสธนะสาร 1169 นาย อนุสาวรีย์ 31
สอน สังข์สุวรรณ 2174 นาย ท่าแร้ง 44/41
สอาด ทับกลอง 3545 นาง ท่าแร้ง 17
สอาด ธาราวัย 257 น.ท. อนุสาวรีย์ 3/1194
สอาด นิรมล 2262 นาย ท่าแร้ง 22/81
สอาด ผาสุข 2137 นาย ท่าแร้ง
สอิ้ง แตงบุตร 470 นาง อนุสาวรีย์ 31/8
สังวรณ์ ทองยศ 155 นาง อนุสาวรีย์ 246
สังวาลย์ รุ่งสุวรรณ 3204 นาย ท่าแร้ง 10
สังเวียน อนุกูล 2068 นาง ท่าแร้ง 70/1
สัจพัจ ตู้จินดา 3007 นาย ท่าแร้ง 222/79
สัญชาญ พยัคฆ์เกษม 194 นาย อนุสาวรีย์ 56/363
สัญญา คนหมั่น 1204 นาง อนุสาวรีย์ 81/28
สัญลักษณ์ บุญมาศ 2949 นาย ท่าแร้ง 28/32
สัณห์ เข็มประสิทธิ์ 799 นาย อนุสาวรีย์ 81/24
สัตยา จันทนเทศ 3124 นาย ท่าแร้ง 501/264
สันติ เบญจชลฤทธิ์ 1157 นาย อนุสาวรีย์ 99/11
สันติ อัครปัญญาวิทย์ 3445 นาย ท่าแร้ง 88/20
สันติวัฒน์ จารุตามระ 2779 นาย ท่าแร้ง 1/67
สัมพันธ์ แก้วหนูนวล 1843 นาย ท่าแร้ง 19/201
สัมพันธ์ มะโนรัตน์ 690 นาย อนุสาวรีย์ 38
สัมฤทธิ์ แก้วคูณเมือง 828 นาง อนุสาวรีย์
สากล พรรณรัตน์ 3061 นาย ท่าแร้ง 242
สาคร บุญอยู่ 3295 นางสาว ท่าแร้ง 24
สาคร สุขชาวนา 170 นางสาว อนุสาวรีย์
สาทนา พ่วงพี 1147 นาง อนุสาวรีย์ 159/45
สาธิต กาญจนวาศ 2917 นาย ท่าแร้ง 159/277
สาธิต ใจธรรม 3324 นาย ท่าแร้ง 6/505
สามารถ คงทรัพย์ 544 นาย อนุสาวรีย์ 27
สามารถ มีประเสริฐสกุล 3810 นาย ท่าแร้ง 78/87
สาย คงเกษม 2073 นาย ท่าแร้ง
สายใจ จันทร์แก้ว 125 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/5
สายใจ ศิริทาทับ 1510 นาย อนุสาวรีย์ 111/15
สายชล ประกอบผล 807 นาย อนุสาวรีย์
สายพิน ขุนบรรเทา 1328 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/96
สายพิน บุญเรือน 471 นางสาว อนุสาวรีย์ 43
สายรัก สโมสร 352 นาย อนุสาวรีย์ 194/4
สายลม กลับไชย 1506 นาย อนุสาวรีย์ 99/326
สายวลี สุเดชะ 3835 นาง ท่าแร้ง
สายสมร คำบับภา 749 นาง อนุสาวรีย์ 122
สายสมร มากดี 3159 นางสาว ท่าแร้ง 137/38
สายหยุด ฟักอ่วม 1993 นาย ท่าแร้ง 109
สายัณ วงษ์สวัสดิ์ 3832 นาย ท่าแร้ง 91/18
ส่ายัณ ศรศรี 879 นาย อนุสาวรีย์ 63
สายัณห์ ขำพันธุ์ 699 นาย อนุสาวรีย์
สายัณห์ บุญบวก 1720 นาย อนุสาวรีย์ 325/21
สายัณห์ สมพงษ์ 717 นาย อนุสาวรีย์ 8/11
สายันต์ จัตวานิล 2319 นาย ท่าแร้ง
สายันต์ สิงห์คำ 3526 นาย ท่าแร้ง 73/2
สายันห์ ดีที่สุด ร.น. 464 นาย อนุสาวรีย์ 29/521
สาร หนูช้างเผือก 3117 นาง ท่าแร้ง
สาริศ จันทร์เดิม 2642 นาย ท่าแร้ง 137/303
สาริสา โลกะกะลิน 2844 นาง ท่าแร้ง 111/540
สาโรจน์ เงินสมบัติ 694 นาย อนุสาวรีย์ 139/143
สาโรช บุญพา 2113 นาย ท่าแร้ง 89/423
สาลินี กังหัน 3568 นาง ท่าแร้ง 262
สาลิสา ชูทอง 1487 นางสาว อนุสาวรีย์
สาลี คำมา 1576 นาง อนุสาวรีย์ 50
สาลี่ ดีเอม 212 นาง อนุสาวรีย์ 3/2796
สาลี่ พุ่มทิพย์ 45 นาง อนุสาวรีย์ 79/1
สาวิตรี กลัสนิมิ 3255 นาง ท่าแร้ง 7/376
สาวิตรี ไสวกุล 3348 นางสาว ท่าแร้ง 262/4
สำเนียง อุทธบูรณ์ 551 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/84
สำเภา พุกพูน 1069 นาย อนุสาวรีย์ 30/43
สำเภา ยงการนา 645 นาย อนุสาวรีย์ 58/3
สำรวน แก้วดิลก 3193 นาย ท่าแร้ง 99/14
สำรวม พานทอง 2133 นาย ท่าแร้ง 33
สำรวย เกิดวิบูลย์ 2466 นาย ท่าแร้ง 59/1
สำรวย เคลือแก้ว 550 นาง อนุสาวรีย์ 170/2
สำรวย จิรากร 3133 นาง ท่าแร้ง 8/6
สำรวย นามสระ 191 นาง อนุสาวรีย์ 27
สำรวย เพชรดี 2021 นาง ท่าแร้ง 227/1
สำรวย ยิ้มอิ่ม 2199 นางสาว ท่าแร้ง
สำรวย เราพิพัฒน์พงษ์ 2186 นาย ท่าแร้ง 21/51
สำรวย อินทรศักดิ์ 1935 นาย ท่าแร้ง 59/49
สำราญ งามประเกตุ 739 นาย อนุสาวรีย์ 139
สำราญ จันทมาลา 1418 นาย อนุสาวรีย์ 2/16
สำราญ นาสวัสดิ์ 1338 นาย อนุสาวรีย์ 304
สำราญ ปลื้มศรี 2475 นาย ท่าแร้ง 3/3
สำราญ เปี่ยมการุณ 1977 นาย ท่าแร้ง 8
สำราญ พลัดเกตุ 3702 นาย ท่าแร้ง 47/1
สำราญ ยังวิเศษ 2311 นาง ท่าแร้ง 21/80
สำราญ สรประสิทธิ์ 784 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 27
สำราญ หนูไทย 889 นาย อนุสาวรีย์ 3/179
สำราญ อริยกุลประเสริฐ 968 นาย อนุสาวรีย์ 18/235
สำเริง เกิบสันเทียะ 211 นาย อนุสาวรีย์
สำเริง ยงการนา 660 นางสาว อนุสาวรีย์ 62/6
สำเริง ยินดี 1648 นาย อนุสาวรีย์
สำเริง วิโรจน์ศิริ 3461 นาย ท่าแร้ง 96/183
สำเริง สีนวล 839 นาย อนุสาวรีย์ 18/205
สำลวน พลใบ 2569 นางสาว ท่าแร้ง
สำลี ดาผา 2905 นาง ท่าแร้ง
สำลี ส่งศรีโรจน์ 2509 นาง ท่าแร้ง 162/47
สำลี สวัสดิชัย 1404 นาง อนุสาวรีย์ 4/10
สำอางค์ เกิดปรางค์ 241 นาง อนุสาวรีย์ 142/9
สำอางค์ นาคปรากฎ 2601 นางสาว ท่าแร้ง 99/24
สำอางค์ เมฆโสภณ 3120 นาง ท่าแร้ง 33/211
สำอางค์ วงปิ่น 748 นาง อนุสาวรีย์
สิงห์ ดงบัง 1108 ร.อ. อนุสาวรีย์ 18
สิงห์ทอง คำชั่ง 276 นาย อนุสาวรีย์ 70
สิงห์ทอง ประเทศ 1759 นาย ท่าแร้ง 153/15
สิทธิชัย ชาวประทุม 3171 นาย ท่าแร้ง 25
สิทธิชัย เวสประศาสตร์ 827 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิพร อุปรมัย 2590 นาย ท่าแร้ง 47
สิทธิพล แสนศรี 2329 นาย ท่าแร้ง 159/504
สินชัย แพงเพ็ง 275 นาย อนุสาวรีย์
สินทัศน์ ชัยอาภา 2932 นาย ท่าแร้ง 70/106
สินี ตวงกิจกูล 3844 นาง ท่าแร้ง 83/3
สินีนาฏ จินตลิขิตดี 323 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/162
สิปปภาส เทียนมี 2546 นาย ท่าแร้ง 161/10
สิม สุขวัฒนะ 1773 นาง ท่าแร้ง 75/2
สิรภพ มีสุข 3306 นาย ท่าแร้ง 5/209
สิริกร สุขบรรเทิง 2366 นาง ท่าแร้ง 39/6
สิริกัลยา ถึงแก้ว 3355 นางสาว ท่าแร้ง 146/40
สิริกุล รุณภัย 1876 นางสาว ท่าแร้ง 11/197
สิรินดา เจริญลาภ 328 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/73
สิรินทร์ อัมพรรัตน์ 623 นาย อนุสาวรีย์ 88/43
สิรินทร์พิชญ์ ภวภูตานนท์ 882 นาง อนุสาวรีย์
สิริพร ฟักฟูมทน 1855 นาง ท่าแร้ง 20/47
สิริพรรณ ไกรเนตร 3069 นาง ท่าแร้ง 186/4
สิริพรรณ จรัสแสงอนันต์ 263 นางสาว อนุสาวรีย์ 114
สิริมณี ชุมเรียง 1623 นาง อนุสาวรีย์ 70/39 (61)
สิริยา แก้วจันทร์ 2981 นาง ท่าแร้ง 253/94
สิริรักษ์ จิตรคำ 2679 นางสาว ท่าแร้ง 159/494
สิริวรรณ ปาระมี 2516 นางสาว ท่าแร้ง 161/18
สิริวัฒน์ ขาวสอาด 2615 นาย ท่าแร้ง 102/532
สีนวน ขำคม 822 นาง อนุสาวรีย์
สีอำพอน สีวงสา 2070 นางสาว ท่าแร้ง
สืบศักดิ์ แดงบุญเรือง 66 นาย อนุสาวรีย์ 18/114
สืบสกุล พรศรีสุราช 2757 นาย ท่าแร้ง 137/443
สุกรรณภา คุ้มสุข 1990 นางสาว ท่าแร้ง 30
สุกฤษ บุศยศิริ 3321 นาย ท่าแร้ง 233/16
สุกัญญา คงเกิดลาภ 1869 นางสาว ท่าแร้ง 6/580
สุกัญญา ดำรงค์ศรีสกุล 2525 นาง ท่าแร้ง 3/46
สุกัญญา เป้าพานิช 1745 นาง อนุสาวรีย์ 19
สุกัญญา เปียแก้ว 46 นางสาว อนุสาวรีย์ 165/2
สุกัญญา โพยนอก 1559 นาง อนุสาวรีย์ 244/41
สุกัญญา โรจนศิลป์ 1269 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกาญจนา เอี่ยมอธิฤทธิ์ 1948 นาง ท่าแร้ง 29
สุกานดา กุลนิติ 3767 นางสาว ท่าแร้ง 38/199
สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล 811 นาย อนุสาวรีย์ 84/127
สุขประเสริฐ ตุวัฒนศิลป์ 2189 นาย ท่าแร้ง 137/104
สุขสมบูรณ์ มะคะดี 1065 นาย อนุสาวรีย์ 25/330
สุขสันต์ ละออปักษิณ 1270 นาย อนุสาวรีย์ 557/95
สุขุมาลย์ ครุฑถนอม 3736 นาง ท่าแร้ง 99/176
สุจิตรา เดชศรี 1587 นาง อนุสาวรีย์ 38
สุจิตรา นาคะอุไร 723 นาง อนุสาวรีย์ 14/521
สุจิตรา ปราการรัตน์ 1133 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/85
สุจิตรา พรหมพันธ์ 1402 นาง อนุสาวรีย์ 77/305
สุจิตรา แรงสู้ 1814 นางสาว ท่าแร้ง 71/66
สุจิตรา วงศ์ใหญ่ 1036 นาง อนุสาวรีย์ 22/18
สุจิตรา วงษ์ชูแก้ว 526 นาง อนุสาวรีย์ 228
สุจิตรา สุนทรเทพวรากุล 27 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/31
สุจินตนา อิทธิอนุวัตร์ 1118 นาง อนุสาวรีย์ 84/5
สุชล อามานนท์ 2589 นาย ท่าแร้ง 161/81
สุชาดา กลิ่นสุคนธ์ 993 นาง อนุสาวรีย์ 37/154
สุชาดา พวงกระดทก 654 นางสาว อนุสาวรีย์ 61/9
สุชาดา สว่างอารมณ์ 210 นาง อนุสาวรีย์ 52/1
สุชาดา แสงสุขหิรัญ 2920 นาง ท่าแร้ง 44/42
สุชาติ กาญจนวิลัย 3490 นาย ท่าแร้ง 99/62
สุชาติ ขวัญเมือง 2195 ร.ต. ท่าแร้ง 54/6
สุชาติ ขุนวงษ์ 2066 นาย ท่าแร้ง 74/14
สุชาติ จันทร์กระเวน 2120 นาย ท่าแร้ง 44/95
สุชาติ ชิ้นอินมนู 2538 นาย ท่าแร้ง 161/47
สุชาติ ชื่นสมานศรี 1830 นาย ท่าแร้ง 70/122
สุชาติ ดวงสกุล 1146 นาย อนุสาวรีย์ 21
สุชาติ เทียนคำศรี 2907 นาย ท่าแร้ง 222/117
สุชาติ พุ่มนิคม 667 นาย อนุสาวรีย์ 22/3
สุชาติ มัตนามะ 3017 นาย ท่าแร้ง
สุชาติ สุขสวย 2034 นาย ท่าแร้ง 16/1
สุชาติ สุปรีย์ 3434 นาย ท่าแร้ง 139/202
สุชาติ สุริวงศ์กล่อม 2320 นาย ท่าแร้ง
สุชาติ แสนพันธ์ 2286 นาย ท่าแร้ง 89/415
สุชาวดี เชิดชัยเจริญ 2376 นางสาว ท่าแร้ง 111/933
สุชิน กล่ำน้อย 2425 นาย ท่าแร้ง 9
สุชิน ดอกไม้จันทร์ 583 นาย อนุสาวรีย์ 43
สุชิน ตู้นิ่ม 1081 ร้อยเอก อนุสาวรีย์
สุชิน วงษ์สุด 41 นาย อนุสาวรีย์ 3/2285
สุชิรา จิตตนูนท์ 1185 นาง อนุสาวรีย์ 30/43
สุชุตา ประกิตเจริญสุข 586 นาง อนุสาวรีย์ 77/167
สุฐิตา แชมเบอร์ส 3353 นาง ท่าแร้ง 29/3
สุณี รัตนพงษ์มณี 2036 นางสาว ท่าแร้ง 89/198
สุดจิต เขียวอุไร 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/118
สุดเฉลียว คงสิมา 1752 นาง ท่าแร้ง 25/3
สุดา ชุวานนท์ 905 นาง อนุสาวรีย์ 86/46
สุดา ธุลีรัตนารมย์ 2049 นางสาว ท่าแร้ง 137/67
สุดา วัชรสินธุ์ 1558 นาง อนุสาวรีย์ 244/216
สุดา สุนทรยาตร์ 3504 นาง ท่าแร้ง 2
สุดากาญจน์ เรืองสวัสดิ์ 3022 นาย ท่าแร้ง 159/58
สุดารัตน์ ศรีทอง 1283 นางสาว อนุสาวรีย์
สุดาวรรณ อินลา 874 นางสาว อนุสาวรีย์
สุตาภัทร โคตรสมบัติ 2283 นางสาว ท่าแร้ง 19/99
สุทธิกาญจน์ ปุจฉาการ 3091 นาย ท่าแร้ง 23/11
สุทธิกานต์ สมแก้ว 2600 นางสาว ท่าแร้ง 71/140
สุทธิชัย จรัสแสงสมบูรณ์ 988 นาย อนุสาวรีย์ 49/212
สุทธิชัย สุนสมบุญ 3319 นาย ท่าแร้ง 80/19
สุทธิพงษ์ จ่าชัย 3165 นาย ท่าแร้ง 35/16
สุทธิพงษ์ ไตรรัตนทรงพล 2865 นาย ท่าแร้ง 36/11
สุทธิพงษ์ บุญคุ้ม 2792 นาย ท่าแร้ง 8/8
สุทธิพร ไกรสุวรรณสาร 2562 นาย ท่าแร้ง 95/2
สุทธิพันธ์ แสวงผล 522 นาย อนุสาวรีย์ 141
สุทธิวัฒน์ ทิตวิหูรธร 1526 นาย อนุสาวรีย์ 361/72
สุทัศน์ หาญชนะพันธุ์ 628 นาย อนุสาวรีย์
สุทิน การสมบัติ 26 นาย อนุสาวรีย์ 66
สุทิน ทองทับ 1888 นาย ท่าแร้ง 40
สุทิน ศรีประเสริฐ 1288 นาย อนุสาวรีย์ 66/9
สุทินี วัฒน์บุณย์ 3743 นางสาว ท่าแร้ง 139/225
สุเทพ ทองบู่ 1415 นาย อนุสาวรีย์ 29
สุเทพ ฟักแฟง 3106 นาย ท่าแร้ง 38/1
สุเทพ ภัทรวรกุลวงศ์ 2819 นาย ท่าแร้ง 119/315
สุเทพ วีรพัฒนคุปต์ 1215 นาย อนุสาวรีย์ 19
สุเทพ ศรีศักดา 559 นาย อนุสาวรีย์ 218
สุเทพ สรรคณี 3573 นาย ท่าแร้ง 38/271
สุเทพ สุภาพวรรณ์ 3458 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 59/72
สุธิดา นิรันดร์รัตนกิจ 1430 นางสาว อนุสาวรีย์
สุธี กาหลง 2035 นาย ท่าแร้ง 90/18
สุนทร บำรุงศิลป์ 3567 ร.ต. ท่าแร้ง 9
สุนทร พรมไทย 3226 นาย ท่าแร้ง
สุนทร สุขมาก 2023 นาย ท่าแร้ง
สุนทร เหลื่อมล้ำ 3232 นาย ท่าแร้ง
สุนทรา โตประภัสร์ 3665 นาง ท่าแร้ง 1/37
สุนทรี ตั้งจาตุรนต์รัศมี 1750 นาง อนุสาวรีย์ 4/217
สุนทรี บานเย็น 563 นางสาว อนุสาวรีย์ 78
สุนันท์ คุ้มงิ้ว 19 นาย อนุสาวรีย์
สุนันท์ เฉลยอาจ 510 นาง อนุสาวรีย์ 24
สุนันท์ นวลเอี่ยม 1364 นาง อนุสาวรีย์ 9
สุนันทรา ทักษิณ 1785 นางสาว ท่าแร้ง 37/161
สุนันทา เกษจรัล 899 นาง อนุสาวรีย์ 86/69
สุนันทา ทองมา 426 นาง อนุสาวรีย์ 40/7
สุนันทา ยอดเณร 1445 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/175
สุนันทา รื่นเริง 1150 นาง อนุสาวรีย์ 108
สุนัยน์ วงษ์ไทย 182 นาย อนุสาวรีย์ 30/130
สุนิชา ทันใจ 3195 นางสาว ท่าแร้ง 179/6
สุนิศา โชติพินทุ 3141 ร.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
สุนิสา บุญนุ่ม 3497 นางสาว ท่าแร้ง 32/4
สุนิสา บุญมา 412 นางสาว อนุสาวรีย์
สุนิสา เยาวสกุลมาศ 2805 นาง ท่าแร้ง 90/64
สุนิสา หล่อทองคำ 1181 นาง อนุสาวรีย์ 48
สุนิสา เอี่ยมเมตตา 1227 นาง อนุสาวรีย์ 244/100
สุนี เรืองนุ่ม 193 นางสาว อนุสาวรีย์ 115
สุนี สอนสีดา 140 นางสาว อนุสาวรีย์
สุนีย์ แก่นจันทร์ 3092 นางสาว ท่าแร้ง 18/245
สุนีย์ ทิมภาวร 1800 นาง ท่าแร้ง 22/10
สุนีย์ ภิยโยดิลกชัย 1318 นาง อนุสาวรีย์ 88/299
สุนีย์ ศรีนางราง 2483 นาง ท่าแร้ง 109
สุนีย์ สง่าสินธุ์ 3824 นาง ท่าแร้ง 1
สุเนตตา ดอกมะลิ 105 นาง อนุสาวรีย์ 39
สุเนตรา คล้ายปักษี 2370 นาง ท่าแร้ง 39/224
สุบิน สิงหพันธุ์ 3419 นาง ท่าแร้ง 11
สุปราณี กมลฉ่ำ 3018 นาง ท่าแร้ง 98/16
สุปราณี สิทธิราพร 3116 นาง ท่าแร้ง 159/570
สุปัญญา พลายทวี 981 นาง อนุสาวรีย์ 77/160
สุพกิจ สุขีวัฒนมงคล 160 นาย อนุสาวรีย์ 181/238
สุพงษ์ ลีลากุลธนิต 438 นาย อนุสาวรีย์ 28/37
สุพจน์ ศรยิง 1797 นาย ท่าแร้ง 159/583
สุพจน์ ศรศรี 878 นาย อนุสาวรีย์ 67
สุพจน์ สะแกงาม 1662 นาย อนุสาวรีย์
สุพจน์ สุจริต 2202 นาย ท่าแร้ง 71/113
สุพจน์ หิตะคุณ 266 นาย อนุสาวรีย์
สุพร เย็นลับ 1818 นาง ท่าแร้ง 9/1
สุพรทิพย์ สกุลโชติพาณิชย์ 2782 นาง ท่าแร้ง 5/377
สุพรรณ กล่าวกระโทก 248 นาย อนุสาวรีย์
สุพรรณ ฝั้นคำสาย 1808 นางสาว ท่าแร้ง 89/246
สุพรรณา เคหะผาติโรจน์ 3185 นางสาว ท่าแร้ง 59/55
สุพรรษา แก้วมงคล 1094 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/107
สุพรรษา ธุระการ 3550 นางสาว ท่าแร้ง
สุพล นัยพัฒน์ 1022 นาย อนุสาวรีย์ 49/9
สุพัฒน์ ชนะสมบูรณ์ 782 นาย อนุสาวรีย์ 4
สุพัฒน์ ธรรมธารากาศ 2243 นาย ท่าแร้ง 14/219
สุพัด เย็นจิตร์ 2633 นาง ท่าแร้ง 99/73
สุพัตรา นิยมชัย 3150 นางสาว ท่าแร้ง 6/56
สุพัตรา โพธิ์สังข์ 3462 นางสาว ท่าแร้ง 107
สุพัตรา มิสา 3838 นางสาว ท่าแร้ง
สุพิชฌาย์ ทรายทอง 2848 นางสาว ท่าแร้ง 102/465
สุพิชญา อุดทาสุข 3524 นางสาว ท่าแร้ง
สุพิศ จินดาพล 3448 นาง ท่าแร้ง 99/121
สุเพ็ญ เจริญวุฒิ 1163 นาง อนุสาวรีย์ 46/33
สุภหัตถ์ ธนาหาญภิรมย์ 898 นาย อนุสาวรีย์ 159
สุภัชญา ทีฆาวงค์ 3001 นางสาว ท่าแร้ง 3/11
สุภัทรศรี ทองคำ 888 นาง อนุสาวรีย์ 76/116
สุภา ติวานนท์ 2439 นาง ท่าแร้ง 162/4
สุภาพ แก้วจันทร์ 1783 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาพ นาคเอี่ยม 461 นาง อนุสาวรีย์ 37/27
สุภาพ สีหะมงคล 1976 นาง ท่าแร้ง 37/127
สุภาพ สุดเสนาะ 2140 ร.ต. ท่าแร้ง 40/88
สุภาพร จ๋วงพานิช 1438 นาง อนุสาวรีย์ 191
สุภาพร เชาวรัตน์ 1473 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/5
สุภาพร ปรีชาวิริยะกิจ 618 นางสาว อนุสาวรีย์ 105
สุภาพร สิงห์จันลา 613 นาง อนุสาวรีย์ 69
สุภาพร แสบงบาล 1899 นางสาว ท่าแร้ง 38/127
สุภาพร เหมือนครุฑ 3400 นางสาว ท่าแร้ง 46/3
สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม 1608 นาง อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ แซ่เอี้ย 2086 นางสาว ท่าแร้ง 78/137
สุภาภรณ์ ตีรญานนท์ 2027 นาง ท่าแร้ง 6/77
สุภาภรณ์ บุญมาลี 1972 นางสาว ท่าแร้ง 159/33
สุภาภรณ์ ไพรศร 3100 นางสาว ท่าแร้ง 100/12
สุภาภรณ์ รามวงศ์ 2408 นาง ท่าแร้ง 2/84
สุภาภรณ์ อิทธิภูวดล 1688 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/137
สุภาภรณ์ อุดแสน 843 นาง อนุสาวรีย์ 37/147
สุภาวดี คงเหลือ 1903 นางสาว ท่าแร้ง 56/27
สุภาวดี คำมุ 1244 นางสาว อนุสาวรีย์ 1145
สุภาวดี ช้าวเย็นฉ่ำ 821 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาวดี บุตรศรี 2926 นาง ท่าแร้ง 62/78
สุภาวดี สวัสดี 3469 นาง ท่าแร้ง 501/199
สุภาวดี เอี่ยมพานิช 3230 นาง ท่าแร้ง 5/1
สุภาศรี พฤกษ์ชัฎ 3484 นาง ท่าแร้ง 39/67
สุมณฑา บุญคุ้ม 3157 นางสาว ท่าแร้ง 9
สุมนรัตน์ ขจรวิบูลย์ผล 282 นาง อนุสาวรีย์ 159/171
สุมนา ไชยเชาวน์ 2119 นาง ท่าแร้ง 139/25
สุมาพร ธารีสัตย์ 3197 นาง ท่าแร้ง
สุมาลัย กองเกตุ 605 นาง อนุสาวรีย์ 49/69
สุมาลี กลิ่นสุคนธ์ 3021 จ.อ.หญิง ท่าแร้ง 33/6
สุมาลี เกษแก้ว 10 นาง อนุสาวรีย์ 49
สุมาลี จรูณศรี 2008 นางสาว ท่าแร้ง 236/3
สุมาลี ชีวาเกยรติยิ่งยง 1208 นาง อนุสาวรีย์ 111/13
สุมาลี แซ่อึ้ง 1844 นางสาว ท่าแร้ง 96/181
สุมาลี เดชมานนท์ 3158 นาง ท่าแร้ง 89/186
สุมาลี ตองสู้ 215 นางสาว อนุสาวรีย์ 119/4
สุมาลี ฤทธิ์ประวัติ 719 นางสาว อนุสาวรีย์ 299/4
สุเมธ กอบนิธิกุลวงศ์ 2800 นาย ท่าแร้ง 18/70
สุเมธ ช่วงฉ่ำ 1488 นาย อนุสาวรีย์ 84/44
สุเมธ ดวงเงิน 1729 นาย อนุสาวรีย์ 71
สุเมธ ภิรมย์ 2760 นาย ท่าแร้ง 33/139
สุเมธ วงศ์สถาพรพัฒน์ 3699 นาย ท่าแร้ง 55/57
สุเมธ สุระบัญชาการ 2594 นาย ท่าแร้ง 10/452
สุรกิจ แซ่ตัน 2450 นาย ท่าแร้ง 26/1
สุรชัย ขยันไร่ 255 นาย อนุสาวรีย์ 10/354
สุรชัย ชมสินทรัพย์ 1825 นาย ท่าแร้ง 6/629
สุรชัย ทองพุ่ม 280 นาย อนุสาวรีย์ 361/59
สุรชัย มหาลอยสกุล 3249 นาย ท่าแร้ง 92
สุรชัย สุรเดชดิลก 2882 นาย ท่าแร้ง 267
สุรเชษฎ์ ช่วยไธสง 3525 นาย ท่าแร้ง 99/143
สุรเชษฐ์ เฉลิมแสน 3073 นาย ท่าแร้ง 1/119
สุรเชษฐ์ พรหมคีรี 868 นาย อนุสาวรีย์ 29/18
สุรเดช ทิมเสน 150 นาย อนุสาวรีย์ 108/630
สุรเดช เพ่งจินดาวงศ์ 1332 พ.อ.ต. อนุสาวรีย์ 9(64/130)
สุรพล กีรติธร 3630 นาย ท่าแร้ง 44/26
สุรพล แก้วเข้ม 3640 นาย ท่าแร้ง 159/668
สุรพล ยอดลองเมือง 2573 นาย ท่าแร้ง
สุรพล ลิ้มวงศ์เจริญ 1955 นาย ท่าแร้ง 99/110
สุรพล สมสุข 278 นาย อนุสาวรีย์ 14/326
สุรพล อินทมานนท์ 2268 นาย ท่าแร้ง 6/543
สุรพัศ สมภาร 3377 นาย ท่าแร้ง 119/188
สุรเพียร รู้จิตร 2069 นาย ท่าแร้ง 38
สุรภา พรเงิน 3176 นางสาว ท่าแร้ง 79/121
สุรภา ภวนานันท์ 47 นาง อนุสาวรีย์ 99
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญ 149 นาย อนุสาวรีย์ 21/6
สุรศักดิ์ รอดสุข 3518 นาย ท่าแร้ง 89/634
สุระกิจ จ้นทาโท 3829 นาย ท่าแร้ง 7/55
สุรัญชนา คุ้มวงษา 2191 นางสาว ท่าแร้ง 37/147
สุรัญญา กมลเสวีกุล 1493 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
สุรัตน์ จันทองปาน 3667 นาย ท่าแร้ง 169/158
สุรางค์ เฉลิมสิน 1905 นางสาว ท่าแร้ง 139/182
สุรางค์ ปริกนันท์ 1242 นาง อนุสาวรีย์ 77/79
สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ 2419 นาง ท่าแร้ง 992
สุรางคนา ฉั่วศิริพร 60 นาง อนุสาวรีย์ 88/162
สุราลีวัลย์ ปัญจมาลา 3256 นาง ท่าแร้ง
สุรินทร์ ไข่ทอง 2477 นาย ท่าแร้ง 59/3
สุรินทร์ แดงลิ่ม 1607 นาย อนุสาวรีย์ 174
สุรินทร์ ทรงถาวรทวี 138 นาย อนุสาวรีย์ 122
สุรินทร์ ปิ่นเพชร 2911 นาย ท่าแร้ง 96/149
สุรินทรื ชูคง 2292 นาย ท่าแร้ง 102/567
สุรินัน ชายแท้ 1877 นาง ท่าแร้ง 115/1
สุริยนต์ เชียงแสน 2465 นาย ท่าแร้ง 162/46
สุริยะ ปริกประดับ 1165 นาง อนุสาวรีย์ 170/5
สุริยะ เรืองสำเร็จ 1327 นาย อนุสาวรีย์ 147/42
สุริยะ สุมลวรรณ 1568 นาย อนุสาวรีย์ 56/111
สุริยันต์ เชียงแสน 2548 นาย ท่าแร้ง 161/110
สุริยา เสถียรกิจอำไพ 1218 นาย อนุสาวรีย์ 99/228
สุริวัฒน์ สงวนสิน 112 นาย อนุสาวรีย์ 36
สุรีพร สีหา 3841 นางสาว ท่าแร้ง 36/124
สุรีพรรณ สว่างพิมพ์ 1698 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/216
สุรีย์ เกียรติจริยวัตร 1792 นาง ท่าแร้ง 13
สุรีย์ บำรุงศิลป์ 3559 นาง ท่าแร้ง 54
สุรีย์ เพชรรอด 1697 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรีย์พร แซ่กอ 1317 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/106
สุรีย์พร ทองระย้า 50 นาง อนุสาวรีย์ 11
สุรีย์รัตน์ พักตร์ฉัตร์ทัน 3305 นางสาว ท่าแร้ง 102/214
สุรีรัตน์ พิมเสน 2093 นางสาว ท่าแร้ง 26
สุรีรัตน์ ห้องแซง 2691 นางสาว ท่าแร้ง 159/586
สุลีมาศ ฟูธนากุลธร 3421 นางสาว ท่าแร้ง 21/6
สุวนี เจริญทัพ 1076 นาง อนุสาวรีย์ 63
สุวพิชญ์ อินทร์สิงห์ 1524 ด.ต. อนุสาวรีย์ 67/13
สุวรรณ์ ทานธรรม 1356 นาย อนุสาวรีย์
สุวรรณ์ นาคทิพย์ 2072 นาง ท่าแร้ง 37/96
สุวรรณ ภานุนำภา 3084 นาย ท่าแร้ง 95/2
สุวรรณ มีขวด 1462 นาย อนุสาวรีย์
สุวรรณ์ วันอุ่น 612 นาย อนุสาวรีย์ 151
สุวรรณ สุพรรณรัง 622 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณา จามีกรทิพย์ 3402 นางสาว ท่าแร้ง 32/294
สุวรรณา เจริญศักดิ์ 122 นางสาว อนุสาวรีย์ 57
สุวรรณา พูลทรัพย์ 2887 นาง ท่าแร้ง 17/85
สุวรรณา สุธรรมนิรันด 1865 นางสาว ท่าแร้ง 1/163
สุวรรณี กระสายเงิน 145 นางสาว อนุสาวรีย์ 442
สุวรรณี แซ่ตั้ง 1929 นาง ท่าแร้ง 1/144
สุวรรณี พรเพ็ญพิพัฒนื 3477 นาง ท่าแร้ง 79/15
สุวรรณี เอี่ยมแสงจันทร์ 2860 นางสาว ท่าแร้ง
สุวลักษณ์ ตันธนวัฒน์ 2822 นางสาว ท่าแร้ง 15/10
สุวัฒน์ กัณทะโกวิทย์ 3219 พ.ท. ท่าแร้ง 89/338
สุวัฒน์ สิทธิเดชากุล 3417 นาย ท่าแร้ง 55/73
สุวารี ซือตระกูล 3625 นาง ท่าแร้ง 21/89
สุวารี ปาณปุณณัง 139 นาง อนุสาวรีย์ 53/1
สุวิชญา อมลณัฐ 198 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิตดา เลาหพูนรังษี 1152 นางสาว อนุสาวรีย์ 243
สุวิทย์ วาทีตรง 42 นาย อนุสาวรีย์ 62/3
สุวิภา วิจิตรเลขการ 62 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/126
สุวิมล ณรงค์วาณิชการ 3571 นางสาว ท่าแร้ง 139/264
สุวิมล ลือธิสาร 1034 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/327
เสกสรร อรัญสวรรค์ 1966 นาย ท่าแร้ง 37/138
เสกสรรค์ เกตุสุวรรณ 907 นาย อนุสาวรีย์ 109/14
เสกสรรค์ ตรีสุวรรณ์ 2223 นาย ท่าแร้ง 117/288
เสกสรรค์ พงศาสกุลโชติ 3344 นาย ท่าแร้ง 1/16
เสกสันต์ จูกระจ่าง 29 นาย อนุสาวรีย์ 18
เสกสันติ ยอดหาญ 1294 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
เส็ง ยังทน 2959 นาย ท่าแร้ง 80/64
เสงี่ยม เขียมสันเทียะ 685 นางสาว อนุสาวรีย์ 351
เสงี่ยมจิต มานุพีรพันธ์ 3691 นาง ท่าแร้ง 3/27
เสฎฐพล สินธนะกุลพงศ์ 3363 นาย ท่าแร้ง 1/168
เสถียร อาศัยราษฏร์ 3562 นาย ท่าแร้ง 85/1
เสทื้อน เนมีย์ 1578 นางสาว อนุสาวรีย์
เสน่ห์ อยู่ญาติวงษ์ 710 นาย อนุสาวรีย์ 77/126
เสนอ คำแหง 545 นาย อนุสาวรีย์ 55
เสนาะ เพียรธัญกรณ์ 616 นาย อนุสาวรีย์ 18
เสนาะ ภู่กลั่น 2359 พลฯ ท่าแร้ง 66/3
เสมอ บุญทวงษ์ 2340 นาย ท่าแร้ง 159/421
เสมอ ศิลปจินดา 3669 นาย ท่าแร้ง 29/181
เส่ยจู แซ่จิว 104 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
เสริม รักคุ้ม 101 นาง อนุสาวรีย์ 119
เสริม สุขรัตน์ 1369 ส.ต. อนุสาวรีย์ 43
เสริมศักดิ์ ด่านขจร 296 นาย อนุสาวรีย์ 9/68
เสรี การเจริญดี 24 นาย อนุสาวรีย์ 112/112
เสรี ธัญญวิกัย 242 นาย อนุสาวรีย์
เสรี โพธิ์พินิจ 3227 นาย ท่าแร้ง 11/37
เสรี หานุสิงห์ 916 นาย อนุสาวรีย์ 76
เสรี อมรเทพดำรง 736 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
เสาร์วณี พูลสวัสดิ์ 824 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ บุญปิยะ 529 นาง อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ เอกวุธ 201 นาง อนุสาวรีย์
เสาวนีย์ กุลอาจยุทธ 3278 นาง ท่าแร้ง 329
เสาวนีย์ นกแก้ว 1995 นางสาว ท่าแร้ง 70
เสาวนีย์ ประเสริฐศรีสกุล 3739 นางสาว ท่าแร้ง 40
เสาวภาคย์ กิจนิยม 3460 นาง ท่าแร้ง 37/12
เสาวรส เทวัญวโรปกรณ์ 3311 นางสาว ท่าแร้ง 155/27
เสาวรส สนนิกร 844 นาง อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ กลับดี 3840 นางสาว ท่าแร้ง 155/80
เสาวลักษณ์ โก๋ทอง 2339 นาง ท่าแร้ง 159/435
เสาวลักษณ์ เจริญทรัพย์ 310 นาง อนุสาวรีย์ 181/289
เสาวลักษณ์ ดียิ่ง 86 นาง อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ ปัตวี 2839 นางสาว ท่าแร้ง 79/30
เสาวลักษณ์ เพิ่มทรงวัฒน์ 2309 นางสาว ท่าแร้ง 76
เสาวลักษณ์ วงศ์เรืองชัย 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/116
เสาวลี อำมาตย์ 1779 นางสาว ท่าแร้ง
เสียวฮุ้ย แซ่ไฉ่ 805 นางสาว อนุสาวรีย์
แสงโจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร 2550 นาย ท่าแร้ง 161/37
แสงรวี ประไพพิศ 2367 นาง ท่าแร้ง 39/246
แสงระวี อภิรมรัตน์ 1124 นาง อนุสาวรีย์ 9/143
แสวง บุญหลวง 1235 นาย อนุสาวรีย์ 159/132
แสวง ประถมพันธ์ 3302 นาย ท่าแร้ง 4
โสถณ ควรประเสริฐ 1252 ร.ต. อนุสาวรีย์ 56
โสน บุญเกื้อ 3244 นาง ท่าแร้ง 212
โสพิศ อู่ไพบูรณ์ 1053 นาง อนุสาวรีย์ 5
โสภณ เข็มมาลา 2231 นาย ท่าแร้ง 147/11
โสภณ แป้นศิริ 1807 นาย ท่าแร้ง 78/149
โสภณ เพ็ชรสว่าง 1088 นาย อนุสาวรีย์ 285/46
โสภา ชมภูนุช 8 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา ตันติวัฒนา 3541 นาง ท่าแร้ง 2/34
โสภา ไทยวังชัย 3205 นาย ท่าแร้ง
โสภา เพชรสุทธิ์ 536 นางสาว อนุสาวรีย์ 70
โสภิญญ รอดเหตุภัย 3651 นาง ท่าแร้ง 75
โสภี นิลพัฒน์ 2123 นางสาว ท่าแร้ง
โสฬส อู่ไพบูรณ์ 1056 นาง อนุสาวรีย์ 7
ไสว บริดมอร์ 1412 นาง อนุสาวรีย์ 122
ไสว ศรีนกทอก 691 นาง อนุสาวรีย์ 59/12
ไสว แสงอรุณ 511 นาย อนุสาวรีย์ 110
หญิงทิพากรร สุขาวดี 1778 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 90/148
หทัยชนก กล่ำถวิล 3242 นาง ท่าแร้ง 1/242
หนม ลุนนากัน 6 นางสาว อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย โกยทา 1413 นางสาว อนุสาวรีย์
หนูคล้าย แพทย์กิจ 3252 นาง ท่าแร้ง 36/5
หนูจีน ช่างถม 1705 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/12
หม่วย พรหมเทพ 517 นางสาว อนุสาวรีย์ 173/23
หรรษา รู้วัชรปกรณ์ 2591 นางสาว ท่าแร้ง 10/402
หรั่ง เรืองนุ่ม 213 นาง อนุสาวรีย์ 1
หริพงษ์ ชูเดช 1155 นาย อนุสาวรีย์ 157/7
หฤทัย เลาหะเกษมงาม 2566 นาง ท่าแร้ง 379/1
หฤทัย สุขตน 940 นาง อนุสาวรีย์
หลง วันทอง 3375 นาง ท่าแร้ง
หลง เอมบำรุง 2880 นาง ท่าแร้ง 8/9
หวล เชื้อเกตุ 376 นาย อนุสาวรีย์ 554
หวัน แสงเสนา 329 นาง อนุสาวรีย์ 20
หวาน แย้มประชา 3026 นาง ท่าแร้ง 99/184
หวานใจ โพธิน 585 นาง อนุสาวรีย์ 81/50
หอม จันทศร 148 นาย อนุสาวรีย์ 450
หัทยา คงกะพัน 272 นาง อนุสาวรีย์ 44/12
เหมือน ยมค้างพลู 2095 นาย ท่าแร้ง 56/59
เหรียญ มีชำนาญ 3536 นาย ท่าแร้ง 20/32
เหลือ สีชื่น 1725 นาย อนุสาวรีย์ 97
แหร่ม พิมถาวร 2482 นาย ท่าแร้ง 15/1
ใหม สอนกางทิศ 1501 นาย อนุสาวรีย์
อ้ง สัตถาธีรทรัพย์ 1201 นาย อนุสาวรีย์ 43/354
องค์อร บำรุงจิตร 332 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/331
องอาจ จารัตน์ 1379 นาย อนุสาวรีย์ 84
องุ่น ปานมงคล 3035 นาง ท่าแร้ง 5/146
องุ่น ยินดีทรัพย์ 3412 นาง ท่าแร้ง 191/5
อชิรญา แซ่เฮ่า 2345 นางสาว ท่าแร้ง 169/40
อชิรญา รัตนญา 3668 นาง ท่าแร้ง 104
อดิเทพ ทาบทอง 2645 นาย ท่าแร้ง 37/171
อดิเรก โพธิ์เตียน 1217 นาย อนุสาวรีย์ 10/152
อดิศร ศรีศิริ 1172 นาย อนุสาวรีย์ 9
อดิศักดิ์ ไทยขำ 484 นาย อนุสาวรีย์ 45/27
อดิศักดิ์ ศิริวิ 3605 นาย ท่าแร้ง 6/176
อดุล หุตางกูร 1919 พ.ท. ท่าแร้ง 44
อดุลย์ เล็งนา 3715 นาย ท่าแร้ง 71/3
อดุลย์ สมณะสิงห์ 2245 นาย ท่าแร้ง
อดุลย์ สุรสาร 672 นาย อนุสาวรีย์ 43/208
อธิกฤช ตรียุทธวัฒนา 1394 นาย อนุสาวรีย์ 79/8
อธิคม โอฬารกิจเจริญ 1927 นาย ท่าแร้ง 52/3
อนงค์ เจาะล้ำลึก 460 นาง อนุสาวรีย์ 3/1465
อนงค์ แพงเพ็ง 289 นางสาว อนุสาวรีย์
อนงค์ มุ่งหมาย 3397 นาย ท่าแร้ง 9
อนงค์นุช สุขสังข์ 687 นาง อนุสาวรีย์ 24
อนงค์ภัทร์ เมธีมงคลสกุล 3367 นาง ท่าแร้ง 189/65
อนงรัก โพธ์ศรี 2087 นาง ท่าแร้ง
อนงลักษณ์ โกสา 2994 นางสาว ท่าแร้ง
อนนต์ศรี วงษ์ชัยสุวรรณ 3331 นางสาว ท่าแร้ง
อนัญญา ไกรประเสริฐโชค 1699 นาง อนุสาวรีย์ 56/148
อนัญญา จักรคำ 1257 นางสาว อนุสาวรีย์ 1006
อนัญญา บรรเทาทุรามัย 2634 นางสาว ท่าแร้ง 102/35
อนัญญา ศรีอุทธยาน 3653 นาง ท่าแร้ง
อนัน ขำพุด 1253 นาย อนุสาวรีย์ 29/204
อนันต์ ขุมสิน 3237 นาย ท่าแร้ง 104
อนันต์ เขียวสาคร 3057 นาย ท่าแร้ง 17/131
อนันต์ ไตรภูมิ 2814 นาย ท่าแร้ง 78/219
อนันต์ นักบุญ 2121 นาย ท่าแร้ง 102/296
อนันต์ บุญธรรม 1365 นาย อนุสาวรีย์ 181/250
อนันต์ อ่อนจันทร์ 2494 นาย ท่าแร้ง 162/37
อนันตา ทองเพ็ญ 1631 นาง อนุสาวรีย์ 19
อนันท์ยา สงวนศักดิ์ 937 นาง อนุสาวรีย์
อนิตา คล้ายสุบรรณ 1057 นาง อนุสาวรีย์ 14/433
อนิรุจน์ จันทระกุล 1229 นาย อนุสาวรีย์ 75
อนิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ 3104 นาย ท่าแร้ง 1206
อนิรุทธิ์ โพธิ์ศรี 2617 นาย ท่าแร้ง 81/1
อนิรุธ โอฬารฤทธินันท์ 1781 นาย ท่าแร้ง 145/61
อนุกุล ติระนาทวิทยากุล 3323 นาย ท่าแร้ง 87/41
อนุกูล ฉ่ำไกร 2327 นาย ท่าแร้ง 159/466
อนุกูล ฤทธิ์แดง 233 ร.ต. อนุสาวรีย์ 37
อนุกูล แสงกระจ่าง 602 นาย อนุสาวรีย์
อนุชา เจียมจันทร์ 1590 นาย อนุสาวรีย์ 10/36
อนุชา พีรศักดิ์ภักดี 808 นาย อนุสาวรีย์ 7/16
อนุชิต สวัสดิ์ 2445 นาย ท่าแร้ง 162/79
อนุชิต สายเกื้อกูล 298 นาย อนุสาวรีย์ 9/40
อนุพงศ์ ลมุลทรัพย์ 1717 นาย อนุสาวรีย์ 146/12
อนุมาศ ทองโชติ 3444 นางสาว ท่าแร้ง 36/103
อนุรักษ์ พิทักษา 3645 นาย ท่าแร้ง 270
อนุรักษ์ เอี่ยมอาจิณ 577 นาย อนุสาวรีย์ 90/603
อนุรัตร บุญศรี 2224 นางสาว ท่าแร้ง
อนุรี บุญสิน 3758 นางสาว ท่าแร้ง 96/72
อนุโรจน์ นิธิพรศรี 3631 นาย ท่าแร้ง 203/16
อนุวัตร ตีระศิริพันธุ์ 106 นาย อนุสาวรีย์ 99/87
อนุสรณ์ จักรแก้ว 2567 นาย ท่าแร้ง 161/39
อนุสรณ์ อรรถศิริ 1504 นาย อนุสาวรีย์ 126
อภิชัย แสวงรู้ 353 นาย อนุสาวรีย์ 160/2
อภิชา โชติกาจิรสิน 2559 นาย ท่าแร้ง 161/37
อภิชาติ คำหอม 2749 นาย ท่าแร้ง 137
อภิเชษฐ์ แซ่คู 1484 นาย อนุสาวรีย์
อภิญญา จันเหลือง 2211 นางสาว ท่าแร้ง 141/48
อภิญญา ฐิตินันท์ 1663 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/289
อภิญญา เย็นเฉื่อย 2108 นางสาว ท่าแร้ง 40/6
อภิญญา สีสำลี 2677 นางสาว ท่าแร้ง 159/632
อภิญญาณ มหารุ่งเรืองรัตน์ 2476 นางสาว ท่าแร้ง 7/260
อภินันท์ ชูคง 3174 นาย ท่าแร้ง 37/48
อภินันท์ พรหมพิชัย 3187 นาย ท่าแร้ง 119/98
อภิรดี จิตต์ปรารพ 1605 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/56
อภิราพร ไพบูลย์ 1554 นาง อนุสาวรีย์ 5
อภิวัฒน์ ดีบุกคำ 3350 นาย ท่าแร้ง 159/418
อภิวันท์ ยอดยิ่ง 1444 นาง อนุสาวรีย์ 81/20
อภิสิทธิ์ เจริญศรีสุนทร 1560 นาย อนุสาวรีย์ 10/166
อภิสิทธิ์ บำรุงสิน 3574 นาย ท่าแร้ง 14/15
อมร กุศล 1442 นาย อนุสาวรีย์ 361/57
อมร เครือเพชร 1382 นาย อนุสาวรีย์ 208
อมร แจ่มจำรัส 2254 นาย ท่าแร้ง 41/1
อมร ตั้งอิงสันติวงศ์ 1052 นาย อนุสาวรีย์ 86/52
อมร ลมุลทรัพย์ 3207 นาย ท่าแร้ง 14
อมรรัตน์ ชาติพรหม 3081 นาง ท่าแร้ง 145/21
อมรรัตน์ พุ่มไสว 1730 นาง อนุสาวรีย์
อมรรัตน์ ยอดพยุง 1517 นาง อนุสาวรีย์ 99/50
อมรฤทธิ์ เอมะปาน 535 นาย อนุสาวรีย์ 73
อมรลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 1649 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/225
อมรา สาธิตคุณ 3056 นาง ท่าแร้ง 26
อรกุล ไวว่อง 2170 นางสาว ท่าแร้ง 55/45
อรชา ศรีพระจันทร์ 1463 นางสาว อนุสาวรีย์
อรชุมา อินทุภูติ 2809 นางสาว ท่าแร้ง 90/35
อรณี ใยรักษ์ 1528 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/42
อรดา บุญนำ 2709 นางสาว ท่าแร้ง 169/185
อรดา อยู่ญาติวงษ์ 1802 นาง ท่าแร้ง 32
อรทัย กลั่นทิพย์ 558 นาง อนุสาวรีย์ 29/496
อรทัย ไชยกองวงษ์ 1263 นาง อนุสาวรีย์ 159/5
อรทัย ลิมปเสถียรกุล 422 นาง อนุสาวรีย์ 181/98
อรนภา แซ่เจียม 3511 นางสาว ท่าแร้ง 159/40
อรพัน ปาณะดิษ 1003 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
อรพินท์ จันทร์ปลั่ง 1063 นาง อนุสาวรีย์ 77/130
อรพินท์ แสนอินทร์ 2463 นางสาว ท่าแร้ง 162/33
อรยา อันทรินทร์ 2183 นางสาว ท่าแร้ง 98/42
อรรคพงศ์ รอดเมือง 1074 ส.ท. อนุสาวรีย์ 45/53
อรรณพ ปคุณาพิพัฒน์ 2225 นาย ท่าแร้ง 96/163
อรรถกร บุรีคำ 1665 นาย อนุสาวรีย์ 37/285
อรรถนีย์ ชพานนท์ 2196 นาง ท่าแร้ง 10
อรรถพร ทิพยศักดิ์ 661 นาย อนุสาวรีย์ 88/94
อรรถพล ทองน้อย 3083 นาย ท่าแร้ง
อรรถพล อารียานันท์ 2161 นาย ท่าแร้ง
อรรถพันธ์ มดนไพบูลย์ 1452 นาย อนุสาวรีย์ 264
อรรถสิทธิ์ ปทุมาวัฒนานนท์ 1199 ด.ต. อนุสาวรีย์ 5
อรรถสิทธิ์ รุ่งเรืองผล 2928 นาย ท่าแร้ง 140/6
อรวรรณ จอมพุทธางกูร 590 นาง อนุสาวรีย์ 20/44
อรวรรณ ทับถวิล 935 นาง อนุสาวรีย์ 60/112
อรวรรณ ธรรมคุณานนท์ 2454 นางสาว ท่าแร้ง 162/48
อรวรรณ นิลเวช 3430 นางสาว ท่าแร้ง 134/267
อรวรรณ บำรุงสาลี 657 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/152
อรวรรณ โปสินธุ์ 1637 นางสาว อนุสาวรีย์ 40
อรวรรณ ม่วงน้อย 2334 นางสาว ท่าแร้ง 159/734
อรวรรณ อภิรักษ์ติวงศ์ 1959 นาง ท่าแร้ง 90/186
อรวรรณ อร่ามสุวรรณ 2303 นาง ท่าแร้ง 33/167
อรวรรณ อรุณแสง 1628 นางสาว อนุสาวรีย์ 256
อรวรรณ อาคุณ 2995 นางสาว ท่าแร้ง 1/88
อรษา เชื้อประไพศิลป์ 3314 นางสาว ท่าแร้ง 18/43
อรสา แก้วสิงห์ 3293 นาง ท่าแร้ง
อรสา มั่นคง 1889 นางสาว ท่าแร้ง 501/174
อรสา ศิริวัฒนาโรจน์ 3446 นางสาว ท่าแร้ง 32/209
อรอนงค์ จันทระกุล 1231 นาง อนุสาวรีย์ 3/2313
อรอนงค์ ไพรัตน์ 1727 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/16
อรอนงค์ ลิขิตะรรมนิตย์ 1205 นาง อนุสาวรีย์ 44/387
อรอาภา ปิตานุสร 1640 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/224
อรอุมา กิตติศิลปกรชัย 2672 นาง ท่าแร้ง 159/102
อรอุมา หลีกชั่ว 273 นาง อนุสาวรีย์ 280
อรอุมา โอพั่ง 2660 นางสาว ท่าแร้ง 159/82
อรัญศิริ สอาดรัตน์ 726 นางสาว อนุสาวรีย์
อร่ามศรี มงคลศิริ 351 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
อริสรา สนองผัน 3152 นาง ท่าแร้ง 104/12
อรุณ ชาวคูเวียง 3471 นาง ท่าแร้ง 176
อรุณ ชูขำ 3633 นาย ท่าแร้ง
อรุณ ธรรมากรนนท์ 2452 นางสาว ท่าแร้ง 162/2
อรุณวิไล จันเอก 3583 นางสาว ท่าแร้ง 39/240
อรุณศรี เจริญสุข 2333 นาง ท่าแร้ง 159/709
อรุณี ตาลช่วง 2115 นางสาว ท่าแร้ง
อลิตา จั่นฝังเพ็ชร 337 นาง อนุสาวรีย์ 84/24
อลินนันท์ ยังสืบตระกูล 1160 นาง อนุสาวรีย์ 99/83
อลิสา แก่นทอง 327 นางสาว อนุสาวรีย์ 58
อ่อนจันทร์ ดำพะธิก 2675 นางสาว ท่าแร้ง 159/568
อ้อม ชอบดี 2094 นางสาว ท่าแร้ง
อ้อย มุขเงิน 1004 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/136
อ้อยทิพย์ โสภา 2010 นางสาว ท่าแร้ง 37/200
ออโรร่า พุทธิธาร 2816 นาง ท่าแร้ง 156
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 643 นาง อนุสาวรีย์ 341/49
อักษร เรืองรัมย์ 3564 นางสาว ท่าแร้ง
อัคคพงศ์ กลีบประทุม 3672 นาย ท่าแร้ง 24/92
อัครเดช มั่นคง 2967 นาย ท่าแร้ง 155/20
อัครพงษ์ ลิมป์รุ่งรัตนา 270 นาย อนุสาวรีย์ 30/155
อัครพล พิศลบุตร 2204 นาย ท่าแร้ง
อังคณา กมลเพ็ชร์ 2201 นางสาว ท่าแร้ง 101
อังคณา งามเกษม 1151 นาง อนุสาวรีย์ 3
อัจจิมา พานิชกุล 1178 นาง อนุสาวรีย์ 361
อัจฉรา ธวัชสิน 1000 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/128
อัจฉรา เลิศวัตรกานต์ 2883 นาง ท่าแร้ง 90/29
อัจฉราพร คุณอุดม 1128 นาง อนุสาวรีย์ 53
อัจฉราพรรณ เกิดแก้ว 168 นาง อนุสาวรีย์ 40
อัญคณางค์ พิเศษเสรี 3200 นาง ท่าแร้ง 111/803
อัญชนา ทองหุล 1887 นาง ท่าแร้ง 102/3
อัญชลี จึงจิรานนท์ 2947 นางสาว ท่าแร้ง 19/30
อัญชลี เจริญปัญญากุล 2441 นางสาว ท่าแร้ง 162/1
อัญชลี น้อยใจดี 1078 นาง อนุสาวรีย์ 70/85
อัญชลี สการะเศรณี 537 นาง อนุสาวรีย์ 286
อัญชลี สุวรรณน้อย 2789 นางสาว ท่าแร้ง 188
อัญชลี อินทรศรี 3614 นางสาว ท่าแร้ง 137/437
อัญมณี สินุธก 2713 นางสาว ท่าแร้ง 169/99
อัฐวุฒิ์ ทองส่องแสง 2676 นาย ท่าแร้ง 159/667
อัตถสิทธิ์ นาวะลี 3452 นาย ท่าแร้ง 22/181
อัธยา เย็นอารมย์ 2505 นาย ท่าแร้ง 162/14
อั๋น สุขปราณี 1002 นาย อนุสาวรีย์ 99/170
อันสอรี หีมสุหรี 1880 นาย ท่าแร้ง 111/29
อัมพร คัมภิรานนท์ 1684 พล.ต. อนุสาวรีย์ 4/245
อัมพร ปทีปพลีผล 2391 นาย ท่าแร้ง 21
อัมพร ประยูรวงศ์ 3016 นาย ท่าแร้ง 17
อัมพร ปานเจริญ 83 นาง อนุสาวรีย์ 74
อัมพร ลำภู 2497 นาย ท่าแร้ง 162/68
อัมพร เหลาสิงห์ 3510 นางสาว ท่าแร้ง 37/8
อัมพรชัย บุญวัฒน์ 1512 นาง อนุสาวรีย์ 86/48
อัมพล เงสันเที่ยะ 3322 นาย ท่าแร้ง 39/38
อัมไพวรรณ คนรู้ 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 69
อัมรา วัจนะพุกกะ 1516 นางสาว อนุสาวรีย์ 199/4
อัยนา สุจิตวรรณศรี 783 นาง อนุสาวรีย์
อัศดา อินทรสร 963 นาง อนุสาวรีย์ 112/23
อัศวิน เพ็ชรรัตน์ 2718 นาย ท่าแร้ง 159/433
อัสมา พาลีเขตต์ 3636 นาง ท่าแร้ง 6/71
อาคม นิจคำหาญ 3587 นาย ท่าแร้ง
อาคม อารยาพันธ์ 441 นาย อนุสาวรีย์ 244/145
อาชัช ชื่นเชิญ 2664 นาย ท่าแร้ง 159/230
อาทิตย์ อินตาเถิง 2234 นาย ท่าแร้ง 38/349
อาทิตยา คงวิทยาพานิช 938 นาง อนุสาวรีย์ 12
อาทิรา อัลภาชน์ 1996 นางสาว ท่าแร้ง 10
อาธร พรหมอินทร์ 463 นาย อนุสาวรีย์ 49/2
อานนท์ ทวิมาตร์ 1130 นาย อนุสาวรีย์ 49/99
อานุ มาลาใจ 2410 นาย ท่าแร้ง 37/138
อาภรณ์ กุสุมภ์ 1425 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/116
อาภรณ์ ควนปิติอาภรณ์ 2604 นาง ท่าแร้ง 118/52
อาภา บุญประคอง 2423 นาย ท่าแร้ง 137/24
อาภา ศรีสวัสดิ์ 3800 นาง ท่าแร้ง
อาภากร หันวิสัย 1615 นาย อนุสาวรีย์ 70/101
อาภาพร วิญญา 51 นาง อนุสาวรีย์ 49/17
อาภาภัทร ปัญญา 1234 นาง อนุสาวรีย์ 36/16
อารมณ์ กาบแก้ว 2389 นาย ท่าแร้ง 38/1
อารมณ์ สมอดี 557 นาย อนุสาวรีย์ 62/7
อารมณ์ สุวรรณสถิตย์ 1154 นาง อนุสาวรีย์ 4/143
อารยา บุญเพลิง 1714 นางสาว อนุสาวรีย์
อารยา บุญใส 2371 นาง ท่าแร้ง 39/185
อารยา หรูสกุล 3830 นางสาว ท่าแร้ง 91/8
อารีย์ ฉัตรทอง 1535 นาง อนุสาวรีย์ 164/3
อารีย์ มหานิยม 523 นาย อนุสาวรีย์ 154/2
อารีย์ สำเร็จเฟื่องฟู 3082 นางสาว ท่าแร้ง 89/26
อารีย์ อิสสระพงศ์ 3425 นาง ท่าแร้ง 78/185
อารีย์พร มั่นคง 1399 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/79
อาลั้ง แซ่บุ้ง 648 นาง อนุสาวรีย์ 134/1
อาหละ รุ่งมงคลนาม 1983 นางสาว ท่าแร้ง 102/219
อ่ำ ทองดี 2294 นาย ท่าแร้ง 44/88
อำนวย เชิดชู 1967 นาง ท่าแร้ง 44/32
อำนวย ธรรมธร 2978 นาย ท่าแร้ง 24/93
อำนวย เริงพงษ์พันธ์ 3594 นาย ท่าแร้ง 8
อำนาจ ขันตยาภรณ์ 3101 นาย ท่าแร้ง 49/39
อำนาจ เดชศรี 1416 นาย อนุสาวรีย์ 40/45
อำนาจ บัวบำรุง 3747 นาย ท่าแร้ง 45/16
อำนาจ เลี้ยงตระกูล 3006 นาย ท่าแร้ง 1/28
อำพร นาสารีย์ 883 นาย อนุสาวรีย์
อำพร บรรลือหาญ 1308 นาง อนุสาวรีย์ 13/37
อำพร โยธิบาล 803 นาย อนุสาวรีย์
อำพร เสือเอก 1790 นางสาว ท่าแร้ง 55/5
อำพล จิตทิพากร 2707 นาย ท่าแร้ง 169/203
อำพัน รัตตมณี 43 นาง อนุสาวรีย์ 295
อำพันธุ์ โพธิ์ผ่อง 1351 นาย อนุสาวรีย์
อำไพ กุลบุตรดี 1359 นาง อนุสาวรีย์ 37/248
อำไพ แก้วสำราญ 3033 นางสาว ท่าแร้ง 30
อำไพ ใจอารีย์ 333 นาง อนุสาวรีย์ 44/798
อำไพ ทองเขียว 1184 นาง อนุสาวรีย์ 369
อำไพ เสมารัตน์ 141 นาง อนุสาวรีย์ 148
อำไพ อาทิตย์เที่ยง 2963 นาง ท่าแร้ง 99/189
อิชยา จำปาสาร 532 นาง อนุสาวรีย์
อิฐศจี วงศ์แก้ว 2803 นางสาว ท่าแร้ง 70/64
อิ๊ด โพธิ์กิ่ง 3210 นางสาว ท่าแร้ง
อิทธิชัย เอื้อใจ 1911 นาย ท่าแร้ง 24
อินทรา หาญพิริยะกูล 1643 นาย อนุสาวรีย์ 24
อินทิรา ยอดหมวก 579 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/139
อินธิรา บุญส่ง 3473 นางสาว ท่าแร้ง 62/46
อิสเรส โชคอัมพรพิสิฐ 2341 นาย ท่าแร้ง 159/452
อุ วัลลิสุพรรณ 2768 นาง ท่าแร้ง 32/182
อุกฤษฎ์ ตันทสุทธานนท์ 1211 นาย อนุสาวรีย์ 62/109
อุกฤษฎ์ โภชน์เจริญ 2437 นาย ท่าแร้ง 19/101
อุณาภรณ์ พิทยาบวรกุล 509 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1
อุดม พันตาเอก 103 นาย อนุสาวรีย์ 101
อุดม ยินดี 2065 นาย ท่าแร้ง 80/4
อุดม โรจนวานิช 2523 นาย ท่าแร้ง 161/65
อุดม ศุภโสตถิ 69 นาย อนุสาวรีย์ 9/91-92
อุดม สวนสอน 2392 นาย ท่าแร้ง 81/1
อุดม สีมาบรรพ์ 1707 นาย อนุสาวรีย์ 62/99
อุดมกานต์ อินทร์งาม 2919 นาย ท่าแร้ง 159/284
อุดมชัย ณ นคร 3395 นาย ท่าแร้ง 32/7
อุทร ศรีพันธ์ 2931 นาย ท่าแร้ง 102/201
อุทร สุขสำราญ 830 นาย อนุสาวรีย์
อุทัย สาริกา 625 นาย อนุสาวรีย์ 54
อุทุมพร ทัศน์พินิจ 3329 นาง ท่าแร้ง 37/208
อุเทน รัตนาภรณ์ 3261 นาย ท่าแร้ง 90
อุบล คล้ายกัน 2258 นาง ท่าแร้ง 24/111
อุบล แผนพรหม 3145 นาง ท่าแร้ง 242/2
อุบล พรมบุตร 65 นาย อนุสาวรีย์ 41
อุปถัมภ์ ทินบาล 3698 พ.อ.(พิเศษ) ท่าแร้ง 89/605
อุมาพร เมธางกูร 2442 นาง ท่าแร้ง 164/9
อุรวิทยา พลนาวี 2867 นาง ท่าแร้ง 47/37
อุรัสศธา ไพโรจน์กุล 3318 นางสาว ท่าแร้ง 94/150
อุไร ยาดี 2384 นางสาว ท่าแร้ง 4
อุไร แสงอรุณ 1969 นางสาว ท่าแร้ง 9/1
อุไรรัตน์ สินตา 2352 นางสาว ท่าแร้ง 169/126
อุไรวรรณ จาดอุไร 2400 นางสาว ท่าแร้ง 209/20
อุไรวรรณ รัตนบุรี 1656 นางสาว อนุสาวรีย์
อุไลย์ มณีรัตน์ 2316 นาง ท่าแร้ง 3/8
อุษา ช้างสี 2904 นาง ท่าแร้ง -
อุษา ธนเศรษฐ 2282 นาง ท่าแร้ง 11
อุษา ภูคัสมาส 2614 นาง ท่าแร้ง 71/30
อุษา วงศ์สุภักดี 990 นาง อนุสาวรีย์ 300/5
เอกชัย กองอ้น 930 นาย อนุสาวรีย์
เอกชัย แจงสูงเนิน 2924 นาย ท่าแร้ง 70/58
เอกชัย ไตรพิศ 383 นาย อนุสาวรีย์ 244
เอกพัฒ ปุณณะกิตติ 1788 นาย ท่าแร้ง
เอกภาพ บริสุทธิ์ 2433 นาย ท่าแร้ง 1024
เอกรัตน์ เดือนจันทร์ฉาย 1171 นาย อนุสาวรีย์ 200/61
เอกรัตน์ รัตนวิจิตร 393 นาย อนุสาวรีย์ 244/147
เอกราช รุ่งเรืองผล 2935 นาย ท่าแร้ง 140/7
เอกวัตร มีนมณี 3578 นาย ท่าแร้ง 159/428
เอกสิทธิ์ คำสุชาติ 614 น.อ. อนุสาวรีย์ 3
เอกสิทธิ์ ฉายางาม 361 นาย อนุสาวรีย์ 5
เอนก กุณาละสิริ 3407 นาย ท่าแร้ง 89/270
เอนก ฉัตรทอง 1721 นาย อนุสาวรีย์ 173/2
เอนก โมระการานต์ 1804 นาย ท่าแร้ง 78/189
เอมอร แก้วสมจิต 1806 นางสาว ท่าแร้ง 73
เอียด เอ้งฉ้วน 3330 นาง ท่าแร้ง 146/3
เอี้ยม เวสสะตระกูลชัย 955 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/167
เอื้อจิตร เมฆา 1815 นาง ท่าแร้ง 6/421
เอื้อเฟื้อ แจ้งสว่าง 3050 นางสาว ท่าแร้ง 25
แอนตณา บริพิศ 3805 นางสาว ท่าแร้ง 137/95
โองการ วณิชาชีวะ 1144 นาย อนุสาวรีย์ 1/2
โอภาส วิจิตรานันท์ 151 นาย อนุสาวรีย์ 100/70
โอเรี้ยน ซ้อมจันทา 944 นาย อนุสาวรีย์