เขตบางเขน ครั้งที่ 14 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 14 เรียงตามชื่อ

กนก มีสมชาติ 279 นาย อนุสาวรีย์ 10/142
กนกกาญจน์ แซ่โง่ว 2594 นางสาว ท่าแร้ง 37
กนกเทพ สันติธาดา 2555 นาย ท่าแร้ง 102/373
กนกพร จำปาแดง 2031 นาง ท่าแร้ง 1/290
กนกวรรณ กาญจนชุมพล 1542 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/194
กนกวรรณ ชูชื่น 1616 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/90
กนกวรรณ ทรงวิรัตน์ 254 นางสาว อนุสาวรีย์
กนกวรรณ บุญเสริม 1875 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
กนกวรรณ มอญเก่า 2001 นางสาว ท่าแร้ง 169/133
กนกวรรณ มีรอด 2290 นาง ท่าแร้ง
กนกวรรณ สมพงษ์ 1021 นางสาว อนุสาวรีย์
กนกอร ลิ้มประภัสสร 2121 นาง ท่าแร้ง 62/8
กนธี แซ่ภู่ 59 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/21
กนิษฐา พรพิริยะกุลชัย 1137 นาง อนุสาวรีย์ 56/350
กมนรัตน์ คุณโท 1481 นาง อนุสาวรีย์ 45
กมล กลิ่นระรวย 1899 นาย อนุสาวรีย์ 56
กมล เชิดชู 347 นาย อนุสาวรีย์ 91/29
กมลทืพย์ ม้าคนอง 2190 นางสาว ท่าแร้ง 222/379
กมลธร สมดี 913 นาง ท่าแร้ง 79/134
กมลเนตร ชมกลิ่น 157 พ.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44/11
กมลพรรณ พุ่มอ่อน 93 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/36
กมลรัตน์ เข็มทอง 768 นางสาว ท่าแร้ง 65/6
กมลศรี กันใจ 2721 นางสาว ท่าแร้ง 169/91
กรกช สุ่มศรีสุวรรณ 1797 นาย อนุสาวรีย์ 92/212
กรกนก ลีไรวินท์ 2119 นาง ท่าแร้ง 5/55
กรเกียรติ์ พาชื่น 2670 นาย ท่าแร้ง 14/119
กรณ์พิมล กุลทอง 604 นางสาว ท่าแร้ง 14/226
กรมิษฐ์ บัตรมาก 1105 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/23
กรรณธร ชัยศรีกิจ 1478 นาง อนุสาวรีย์ 136
กรรณิกา ขจรกุลคณา 434 นางสาว ท่าแร้ง 137/46
กรรณิกา มาตรา 607 นางสาว ท่าแร้ง 145/11
กรรณิกา สงวนวงษ์ 466 นางสาว ท่าแร้ง 22/139
กรรณิการ์ แก้วผลึก 2333 นาง ท่าแร้ง 96/136
กรรณิการ์ ฉันทแวนย์ 89 นาง อนุสาวรีย์ 181/349
กรวิทย์ จรรยาพงษ์ 1011 นาย ท่าแร้ง 78/50
กรวิภา อัจนากิตติ 1305 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/8
กระแสร์ ธัญญา 2618 นาง ท่าแร้ง 1117
กรีฑา กูรมะสุวรรณ 1547 พล.อ. อนุสาวรีย์ 4/222
กฤดา เสกสรรค์วิริยะ 743 นาย ท่าแร้ง 1/127
กฤษ ณะคำ 2255 นาย ท่าแร้ง 11/226
กฤษณะ พวงเพชร 1016 นาย ท่าแร้ง 18/276
กฤษณะ เมนทะระ 2425 นาย ท่าแร้ง 79/167
กฤษณะชาติ สมบูรณ์ 1204 นาย อนุสาวรีย์ 49/81
กฤษณา เลาหเลิศศักดา 2227 นาง ท่าแร้ง 6/99
กฤษดา เจริญรักษา 1851 นาย อนุสาวรีย์ 120/28
กฤษดา สิงห์สา 720 นาย ท่าแร้ง 72
กลีบผกา จันทร์เรือง 188 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
กวินชัย ไชยชนะ 2277 นาย ท่าแร้ง 159/32
กษมพันธ์ สงวนสินธุ์ 895 นาย ท่าแร้ง 62/23
กษมา วรรณศิลป์ 2724 นางสาว ท่าแร้ง 159/598
กษิดิ์เดช จีนสลุต 1617 นาย อนุสาวรีย์ 96/11
กษิเดช บุญประเสริฐ 1110 นาย อนุสาวรีย์ 37
กษิต สิลมัฐ 179 นาย อนุสาวรีย์ 19
ก่อเกรียติ เขมะประภา 1746 นาย อนุสาวรีย์ 44/90
ก่อเกียรติ ศิริวชิราภรณ์ 1234 นาย อนุสาวรีย์ 9/3
ก่องกาญจน์ อิ่มพิทักษ์ 2122 นางสาว ท่าแร้ง 1/15
กอร์ปกาณต์ พรสถิตย์พงษ์ 684 นาง ท่าแร้ง
กัญจน์ณัฎฐ์ ฉิมพลี 1916 นาย อนุสาวรีย์ 42/63
กัญชลิกา เมฆารัตน์ 2146 นาง ท่าแร้ง 33/241
กัญญ์ชลา คัดพันธ์ 922 นาง ท่าแร้ง 19/161
กัญญนันทน์ พงษ์ฉัตร์สกุล 1925 นาย อนุสาวรีย์ 39/9
กัญญพัชร พรมชาติ 372 นาง อนุสาวรีย์
กัญญวรรณ ชะนากลาง 168 นางสาว อนุสาวรีย์
กัญญา เที่ยงจิตร์ 2531 นาง ท่าแร้ง 144
กัญญา สองคร 1857 นาย อนุสาวรีย์
กัญญาพัช ปรีชา 944 นางสาว ท่าแร้ง 6/189
กัญญารัตน์ รุ่งเช้า 274 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/32
กัญฐิกา ศิริโกไสยกานนท์ 129 นาง อนุสาวรีย์ 10/353
กัณนิดา รัตนภูมิสิทธิ์ 2433 นางสาว ท่าแร้ง 120/66
กันตพัฒน์ กล่อมเอี่ยม 503 นาย ท่าแร้ง 79/197
กันทิมา คงทน 70 นาง อนุสาวรีย์ 57/10
กันนิกา ประเสริฐการ 1805 นางสาว อนุสาวรีย์
กันยารัตน์ ไผ่แสวง 576 นาย ท่าแร้ง 78/46
กัลยดา สินเกษม 992 นางสาว ท่าแร้ง 98/122
กัลยา นภธนภักดี 1489 นาง อนุสาวรีย์ 44/319
กัลยา บุญศิริรัตน์โชค 1856 นาง อนุสาวรีย์ 181/150
กัลยา ยอดสำอางค์ 1837 นาง อนุสาวรีย์
กัลยา แย้มวงษ์ 2219 นาง ท่าแร้ง 121/437
กัลยา สุวรรณ 1367 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
กัลยาณี คุณากรจิตติรักษ์ 380 นาง อนุสาวรีย์ 3/1048
กัลยานี เกาะหวายเหนือ 973 นางสาว ท่าแร้ง 14/155
กาญจนา เกษวิริยะการณ์ 174 นาง อนุสาวรีย์
กาญจนา วิเศษ 1060 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
กาญจนา สิงห์คะราช 1284 นาง อนุสาวรีย์ 44/402
กาญจนา อมาตยกุล 1449 นาง อนุสาวรีย์ 90/406
กานดา ไทพาณิชย์ 1538 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/227
กานดา ผรณเกียรติ์ 1745 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/231
กานดา เสนาะเสียง 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/86
กานต์ กาญจนรัตน์ 1998 นาย ท่าแร้ง 169/131
กานต์ธิดา ปัทมสุขสุคนธ์ 1486 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/6
กานต์นิติ ภิวงศ์ 567 นาย ท่าแร้ง 5/300
กานต์พิชชา ศิริวงศ์ 554 นางสาว ท่าแร้ง 314
กาหลง สุดดีพงษ์ 379 นาง อนุสาวรีย์ 3/955
กำจร เล่ห์มงคล 1395 นาย อนุสาวรีย์ 55/5
กำชัย สีลานนท์ 2459 นาย ท่าแร้ง 6/595
กำพล โนนใหญ่ 2685 นาย ท่าแร้ง 159/470
กำพล สว่างวัฒนเศรษฐ์ 716 นาย ท่าแร้ง 14/7
กิ่งกาญจน์ พุฒเจริญ 1679 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/113
กิ่งแก้ว แซ่โซ 2647 นาง ท่าแร้ง 14/232
กิ่งทิพย์ รัตนะมงคลกุล 634 นางสาว ท่าแร้ง 159/104
กิจจา เกิดผล 1649 นาย อนุสาวรีย์ 11
กิจสมภพ นิกรกูล 1049 นาย อนุสาวรีย์ 86/166
กิดานันท์ ยอดขันธ์ 910 นางสาว ท่าแร้ง 14/214
กิตติ เจริญสุข 45 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
กิตติ ตันติวราชัย 2733 นาย ท่าแร้ง 159/18
กิตติ ม่วงประเสริฐ 2589 นาย ท่าแร้ง 90/88
กิตติชัย คำสุข 856 นาย ท่าแร้ง 134/88
กิตติธร แว็กแคริค 1553 นาง อนุสาวรีย์ 43/323
กิตติธัช รักความสุข 25 นาย อนุสาวรีย์ 88/68
กิตติพงษ์ ทนุวรรณ 1972 นาย ท่าแร้ง 38/131
กิตติพงษ์ มะลิ 2479 นาย ท่าแร้ง 29/176
กิตติพงษ์ แววศรี 322 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพร จรัสเรืองนิล 2658 นาง ท่าแร้ง 145/48
กิตติมา ทองปุย 1330 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
กิตติยา โสดบุตร์ 349 นาง อนุสาวรีย์ 33
กิตติศักดิ์ นันทนานิมิตกุล 90 นาย อนุสาวรีย์ 37/107
กิติ กรป้องกัน 1098 นาย อนุสาวรีย์ 56/45
กิติพงษ์ ศรีผุดผ่อง 1317 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 48
กิสณะ ตันเจริญ 187 นาย อนุสาวรีย์ 181/2
กีรติ ชยะกุลคีรี 1784 นาย อนุสาวรีย์ 11/108
กีรติ อนันต์สุวรรณชัย 603 นาย ท่าแร้ง 3/220
กุลธิดา จันทร์ป้อง 1025 นางสาว อนุสาวรีย์
กุลพงษ์ กระแสร์ 2351 น.ท. ท่าแร้ง 94/92
กุศล บุญสุข 402 นาย ท่าแร้ง 43/2
กุศล สังข์แก้ว 2093 นางสาว ท่าแร้ง
กุสุมา อ่อนจันทร์ 751 นาง ท่าแร้ง 105/10
กุหลาบ เกิดบัวทอง 1007 นาง ท่าแร้ง 59/2
กุหลาบ มะลิเลิศ 462 นาง ท่าแร้ง
เกตสุรินทร์ เกตุแก้ว 1488 นาง อนุสาวรีย์ 181/70
เกรียงไกร จรูญวงศ์ 920 นาย ท่าแร้ง 70/254
เกรียงศักดิ์ ปานช้าง 259 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/12
เกลื่อน ลอนไทย 14 ร.อ. อนุสาวรีย์ 1
เกศแก้ว พูลทรัพย์ 901 นางสาว ท่าแร้ง 6/374
เกศมณี แซ่หลี่ 2437 นาง ท่าแร้ง 18/73
เกศรา เนาวศรีนาท 2590 นางสาว ท่าแร้ง 1138
เกศราพร ทรัพย์เจริญ 1484 นาง อนุสาวรีย์ 24
เกศรินทร์ พุ่มสาหร่าย 460 นาง ท่าแร้ง 14
เกศินี เซื่องฉิน 2172 นางสาว ท่าแร้ง
เกษม กิติจันทร์ 724 นาย ท่าแร้ง 88/6
เกษม ค่ายอาจ 1840 นาย อนุสาวรีย์
เกษม จงพิพัฒนมงคล 1728 นาย อนุสาวรีย์ 66/1
เกษม นุ้ยประสิทธิ์ 1027 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
เกษม สงวนรักษ์ 2582 พ.จ.ต. ท่าแร้ง 1102
เกษม สมงาม 126 น.ต. อนุสาวรีย์ 326
เกษม แสนพันธ์ 2242 นาย ท่าแร้ง 6/640
เกษม อาจพงษ์ษา 1097 นาย อนุสาวรีย์ 9/100
เกษร กลิ่นพยอม 1907 นาง อนุสาวรีย์ 14/90
เกษร เข็มนาค 2727 นางสาว ท่าแร้ง 159/605
เกษร ครุธคำรพ 2215 นาง ท่าแร้ง 153
เกษร สมงาม 125 นาย อนุสาวรีย์ 324
เกษราภรณ์ พันธ์เพ็ชร์ 695 นาง ท่าแร้ง 6/459
เกษศิรินทร์ เสาร์วงษ์ 2161 นาง ท่าแร้ง
เกสรา สินธุสุวรรณ 111 นาง อนุสาวรีย์ 77/135
เกสสุดา วานิชกิจ 2533 นางสาว ท่าแร้ง 155/7
เก้าชาย อ้นมณี 871 นาย ท่าแร้ง 90/178
เกียรติบัลลังก์ คิดหมาย 1985 นาย ท่าแร้ง 169/163
เกื้อ แสงสวัสดิ้ 2247 นาย ท่าแร้ง 20/51
โกญจนาท จุณณะภาต 938 พล.อ. ท่าแร้ง 257
โกศล หนูคล้าย 1141 นาย อนุสาวรีย์ 38
ไกรวัลย์ สิงห์ฉลาด 2451 นางสาว ท่าแร้ง 38/361
ขจร เซ่งซิ้ม 2406 นาย ท่าแร้ง 159/72
ขจรศักดิ์ เรืองกิจภิญโญกุล 1638 นาย อนุสาวรีย์ 16
ขจี หวานนุรักษ์ 2671 นางสาว ท่าแร้ง 99/135
ขจีวรรณอิชย์ เวียนเชียร 601 นางสาว ท่าแร้ง 119/178
ขนิษฐา ปราบปัญจะ 657 นางสาว ท่าแร้ง 111/1082
ขนิษฐา สะสมทรัพย์ 1136 นางสาว อนุสาวรีย์ 540
ขวัญขนิษฐิ์ ภาคอัต 1390 นาง อนุสาวรีย์ 49/61
ขวัญใจ เนียมเงิน 28 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/20
ขวัญใจ รุ่งเรือง 496 นางสาว ท่าแร้ง 2/55
ขวัญชัย โชติธนะ 2018 นาย ท่าแร้ง 29/34
ขวัญเมือง สุขเกษม 863 นางสาว ท่าแร้ง 102/305
ขวัญเรือน ประทุมทิพย์ 398 นาง อนุสาวรีย์ 14
ขันติ สวัสดิกูล 2165 นาย ท่าแร้ง
ขันทอง สายแก้ว 891 นาย ท่าแร้ง 9
ขานทอง ปุยอบ 2213 นาย ท่าแร้ง 169/115
เขมกร ชัยพฤกษ์ 902 นาย ท่าแร้ง 155/60
เขมจิรา ทองชัช 1521 นางสาว อนุสาวรีย์ 134
เข็มทอง ธรรมโส 2077 นางสาว ท่าแร้ง
เข้มพร บุญคืน 110 นางสาว อนุสาวรีย์
ไข่มุกด์ อู่อ่อน 1697 นาง อนุสาวรีย์ 1
ไขแสง จันทรสมบูรณ์ 829 นาง ท่าแร้ง 22/50
คงพล พลังอุสาห์ 784 นาย ท่าแร้ง 4
คชพล ไชยชาติ 2690 นาย ท่าแร้ง 159/488
คฑา ศิริมาลาลักษณ์ 2064 นาย ท่าแร้ง 21/10/2524
คณัสนันท์ กันทาวงค์ 2530 นาย ท่าแร้ง 89/407
คณารักษ์ ชุณหชัชวาลกุล 923 นางสาว ท่าแร้ง 14/234
คเณศ อนันต์ปรีชากร 265 นาย อนุสาวรีย์
คนึง พลายวิชิต 673 นางสาว ท่าแร้ง 14/272
คนึงนิด สีนวล 214 นาง อนุสาวรีย์ 35
คมคาย สังวริบุตร 730 นาง ท่าแร้ง 1166
คมน์ สุขประเสริฐ 893 นาย ท่าแร้ง 59/57
คมสัน ทิพย์อักษร 1487 นาย อนุสาวรีย์ 31
คมสัน วงศ์จำรัส 2595 นาง ท่าแร้ง 1167
คมสันต์ โทแสง 21 นาย อนุสาวรีย์ 49
คมสันต์ ศรีพวาฑกุล 642 นาย ท่าแร้ง 99/69
ครรชิต แจ้งสว่าง 1886 นาย อนุสาวรีย์ 361/78
คล้อย พุ่มทิพย์ 1973 นาย ท่าแร้ง 9/40
คะนอง บุญเกิด 1724 นาง อนุสาวรีย์ 3/1862
คัมภี่ร์ มนต์สัตตาพร 2698 นาย ท่าแร้ง 90
คารม โสธรพิทักษ์ 95 นาย อนุสาวรีย์ 50/31
คำตัน ทับแก้ว 1288 นาง อนุสาวรีย์ 56/280
คำนวน กรอบเพ็ชร 283 นาย อนุสาวรีย์ 49/166
คำนึง เมฆฉาย 1585 นาย อนุสาวรีย์
คำปูล อ่อนศรี 1133 นาย อนุสาวรีย์ 72/49
คำพันธ์ การดี 1355 นาย อนุสาวรีย์ 8
คำภู้ ชอบมี 80 นาง อนุสาวรีย์
คำใหม่ สิงห์ทอง 1757 นางสาว อนุสาวรีย์
คุณชาย เขียวชอุ่ม 1603 นาย อนุสาวรีย์
เคียมลั้ง แซ่อึ้ง 1131 นาง อนุสาวรีย์ 108/683
โคมธน เพลินบุตร 491 นาย ท่าแร้ง 18/410
จงกลณี มาลัย 1966 นางสาว ท่าแร้ง 401
จงจิตต์ นะอ่อน 241 นาง อนุสาวรีย์ 70
จตุลักษณ์ เสือสุวรรณ 1570 นาง อนุสาวรีย์ 180/280
จรรญา ศรีตะวัน 702 นาง ท่าแร้ง
จรรยา ยินแสน 2403 นางสาว ท่าแร้ง 99/31
จรรยารัตน์ ภู่เอี่ยม 248 นาง อนุสาวรีย์ 121/15
จรัญ เกิดศิริ 887 นาย ท่าแร้ง 1025
จรัญ หวังวิวัฒนา 1471 นาย อนุสาวรีย์ 38/27
จรัญ อินทร์แหยม 722 นาง ท่าแร้ง 88
จรัล มีแก้ว 1045 นาย อนุสาวรีย์ 49/453
จรัสพร นาคสมบูรณ์ชัย 1952 นางสาว ท่าแร้ง 169/153
จรัสลักษณ์ ม้าไพบูลย์กิจ 2205 นาง ท่าแร้ง 18/308
จรินญา ทรงชน 1508 นาง อนุสาวรีย์ 12/189
จรินทร์ คิดหมาย 1185 นาง อนุสาวรีย์ 10/1
จริยา วรพจน์ 2505 นาง ท่าแร้ง 1147
จริยา ศรีพงษ์ 1920 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/1
จริวัฒน์ คล้ายสุบรรณ 1691 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 14/118
จรุณี ปาหินา 649 นางสาว ท่าแร้ง 24/255
จรูญ ใจซื่อ 862 นาย ท่าแร้ง 102/246
จรูญ มณีรัตน์ 1270 นาง อนุสาวรีย์ 27
จวบลาภ พรหมยานนท์ 1639 นาง อนุสาวรีย์ 10/43
จักรกฤษณ์ สมฤทธิ์ 2395 นาย ท่าแร้ง 11
จักรพงศ์ ลีละวิวัฒน์ 934 นาย ท่าแร้ง 39/166
จักรพันธ์ บุญฤทธิการ 2623 นางสาว ท่าแร้ง 2/52
จักรี ผิวขาว 1147 นาย อนุสาวรีย์ 3/2811
จันจิรา แฉ่งกอง 1254 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/313
จันทร์ดี เกิดผาสุข 2050 นางสาว ท่าแร้ง 134/129
จันทร์ทิพย์ ทองกันยา 793 นาง ท่าแร้ง 1207
จันทร์เพ็ญ กาละวัน 639 นาง ท่าแร้ง 159/423
จันทร์เพ็ญ ประสิทธิ์ศักดิ์ศิริ 2460 นางสาว ท่าแร้ง 16
จันทรัสมิ์ ชูธรรมสถิตย์ 1597 นาง อนุสาวรีย์ 100/28
จันทรา บดีศร 931 นาง ท่าแร้ง 137/328
จันทิมา สวนสุข 1928 นาง อนุสาวรีย์ 22/180
จันวิมล ถาวรไพบูลย์เจริญ 2485 นางสาว ท่าแร้ง 46/215
จานุวัฒน์ กรผึ้ง 2604 นาย ท่าแร้ง 70/43
จามิรา เพชรประดับ 681 นางสาว ท่าแร้ง 14/117
จาริณี โตนวล 1458 นาง อนุสาวรีย์ 99/154
จาริณี บุญส่ง 1008 นางสาว ท่าแร้ง 159/165
จารีวัฒน์ ภักดีมีชัย 2033 นาง ท่าแร้ง 50/14
จารุกิตติ วงศ์สุวานิช 1374 นาย อนุสาวรีย์ 37/118
จารุณี โกศัยสุข 1164 นาง อนุสาวรีย์ 3
จารุณี จะโรครัมย์ 394 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/234
จารุณี เหลืองกำเนิด 163 นาง อนุสาวรีย์ 37/41
จารุพร ไกรแก้ว 1128 นาง อนุสาวรีย์ 91/6
จารุพร คงเทศ 352 นางสาว อนุสาวรีย์
จารุพรรณ มนัสสากร 1416 นาง อนุสาวรีย์ 29/18
จารุพักตร์ เอี่ยมละออ 1086 นาง อนุสาวรีย์ 12/159
จารุวรรณ ตินทุกะศิริ 361 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/131
จารุวรรณ เรืองสว่าง 991 นางสาว ท่าแร้ง 104/1
จารุวัตร ภูดอนกลอย 1701 นางสาว อนุสาวรีย์
จำนงค์ บัวคลี่ 166 นาย อนุสาวรีย์
จำนงลักษณ์ ธุวโขวินิช 2055 นางสาว ท่าแร้ง 159/316
จำเนียร รัชตเมธิน 2380 นาง ท่าแร้ง 145/22
จำรอง ชูยิ้ม 547 นาง ท่าแร้ง 24/54
จำรัส ประสงค์ 300 นาย อนุสาวรีย์ 213
จำรัส ภุ๋เจริญ 2596 นาย ท่าแร้ง 5/424
จำรัส อินต๊ะซาว 536 นาย ท่าแร้ง 39/104
จำรัสศรี ฉันทศาสตร์รัศมี 218 นาง อนุสาวรีย์ 79/9
จำรูญ มิ่งกมลกุล 2405 นาย ท่าแร้ง 144/43
จำเริญ ถนอมวงษ์ 2155 นาง ท่าแร้ง
จำลอง บุญธรรม 1276 นาย อนุสาวรีย์ 14/189
จำลอง วงษ์ยี่ 718 นาย ท่าแร้ง 148/16
จิดาภา ทองพนังพันธ์ 1970 นาง ท่าแร้ง 79/93
จิดาภา วิวัฒน์สินอุดม 2704 นาง ท่าแร้ง 11/117
จิตรลดา วีระวัฒน์ 1368 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
จิตรา หลักชุม 754 นางสาว ท่าแร้ง
จิติมา จันทร์เมฆา 2588 นาง ท่าแร้ง 139/93
จินดา จันทรักษ์ 1422 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/163
จินดา สุขสัมพันธ์ 1028 นาง อนุสาวรีย์ 24/1
จินดาพร สงค์ประเสริฐ 75 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/601
จินตนา ชาญชัยศิลป์ 494 นางสาว ท่าแร้ง 32/22
จินตนา ทัศน์ไพบูลย์ 2584 นางสาว ท่าแร้ง 201/27
จินตนา ปัญญารส 2681 นางสาว ท่าแร้ง 1/26
จินตนา ปั้นทอง 350 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
จินตนา สังสกุลณีย์ 416 นาง ท่าแร้ง 28/82
จินตนา อ่วมจินดา 2154 นางสาว ท่าแร้ง
จินตราภรณ์ จาติเทศะ 2626 นาง ท่าแร้ง 41/1
จิรประภา ด้วงจุ้ย 2442 นาง ท่าแร้ง 139/186
จิรพันธ์ ขนาดนิด 2454 นาย ท่าแร้ง 57/134
จิรภัทร ช่อฮวด 2204 นาย ท่าแร้ง
จิรวัฒน์ ทัสสโน 1868 นาย อนุสาวรีย์ 9/64
จิรวัฒน์ สมุทรอัษฎงค์ 170 นาย อนุสาวรีย์ 181/272
จิระนันท์ สายแวว 1456 นางสาว อนุสาวรีย์ 184
จิราพร ไชยพิเศษ 2026 นางสาว ท่าแร้ง 118/250
จิราภรณ์ ชูเกลี้ยง 2731 นาง ท่าแร้ง 159/731
จิราภรณ์ นิลสุขุม 2607 นางสาว ท่าแร้ง 24/22
จิราภรณ์ เลิศโสภาภรณ์ 2527 นาง ท่าแร้ง 120/148
จิราภา บุดประโคน 830 นางสาว ท่าแร้ง 14/144
จิโรจ คิดศรี 1062 นาย อนุสาวรีย์
จีรภา คลังสุพรรณ 1214 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/94
จีรภา จารุสิน 2265 นาง ท่าแร้ง 11/240
จีระศักดิ์ มัธยัสถ์สุข 342 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์
จืราวรรณ พางาม 2307 นางสาว ท่าแร้ง 39/15
จุฑาทิพย์ เข็มแดง 947 นางสาว ท่าแร้ง 145/33
จุฑามณี โอชารส 1965 นาง ท่าแร้ง 44/22
จุฑามาศ แก้วคำ 2103 นางสาว ท่าแร้ง 46/22
จุฑามาศ วิทยา 1892 นางสาว อนุสาวรีย์
จุฑามาศ สุพโปฎก 2100 นาง ท่าแร้ง 139/152
จุฑารัตน์ เทียนทอง 1283 นาง อนุสาวรีย์ 37/55
จุฑารัตน์ ลิ้มเจริญ 1111 นาง อนุสาวรีย์ 210/1
จุมพล พงษ์เพ็ง 1732 นาวาอากาศโท อนุสาวรีย์ 126/40
จุรี พิพัฒพลกาย 711 นาง ท่าแร้ง 62/10
จุรีย์ ชูวัจนะ 1958 นางสาว ท่าแร้ง 90/194
จุรีรัตน์ สุวรรณจตุพร 507 นาง ท่าแร้ง 7/31
จุไรรัตน์ สีบุญเรือง 1671 นาง อนุสาวรีย์ 56/272
จุฬาลักษณ์ ข้อยี่แซ่ 1682 นาง อนุสาวรีย์
เจตจันทร์ อาวาส 1816 นาย อนุสาวรีย์ 23
เจนจิรา รามภักดี 413 นาง ท่าแร้ง 137/453
เจนวิทย์ บุญยงค์ 1157 พ.อ. อนุสาวรีย์ 10/46
เจริญ เสวตวงษ์ 2191 ร.ต.ท. ท่าแร้ง 33/94
เจริญชัย เชวงเกียรติ 37 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 364/328
เจริญชัย บุญรัตน์ 778 นาย ท่าแร้ง 117/240
เจริญศรี เตชะดี 109 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
เจษฎา แก้วแดง 898 นาย ท่าแร้ง 89/473
เจษฎา ชาวนุ่น 1589 นาย อนุสาวรีย์ 580/1
เจษฎา บำรุงชาติอุดม 2509 นาย ท่าแร้ง 88/241
เจียมจิต คณทีวงษ์ 1155 นาง อนุสาวรีย์ 58/2
เจียมจิตต์ มานะทัศน์ 2245 นาง ท่าแร้ง 21/3
ใจเพ็ชร สังข์ไพโจน์ 2251 นาย ท่าแร้ง 29/229
ฉลอง อินทสอน 2159 นาย ท่าแร้ง
ฉลองชัย มนต์มณีรัตน์ 2513 ร.ต. ท่าแร้ง 98/70
ฉลาด เจียสุวรรณ 287 นาง อนุสาวรีย์
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 39 นาง อนุสาวรีย์ 174
ฉัตรเฉลิม ขวัญบุญ 2473 นาย ท่าแร้ง 134/22
ฉัตรนกร เรืองแย้ม 1376 ร.ต.ท. อนุสาวรีย์ 181/253
ฉันทนา โตวัฒนาสถิต 2305 นางสาว ท่าแร้ง 55/65
ฉุย เปรี้ยวนิ่ม 1071 นาย อนุสาวรีย์ 180
ฉุย สุขเสริม 1427 นาย อนุสาวรีย์ 11
เฉลา ประเสริฐศักดิ์ 1739 นาย อนุสาวรีย์ 13
เฉลิม ฉิมอิ่ม 865 นาง ท่าแร้ง 9/1
เฉลิม เชยนิ่ม 2253 นาย ท่าแร้ง 11/24
เฉลิมขวัญ พงศ์วัชร์ 447 นาง ท่าแร้ง 36/116
เฉลิมชัย พัดทะยา 2285 นาย ท่าแร้ง 12
เฉลิมพร รอดเรื่อง 1423 นางสาว อนุสาวรีย์ 160/1
เฉลิมพล คัดชา 1938 นาย อนุสาวรีย์ 43/4
เฉลิมศรี บุญกาพิมพ์ 2578 นาง ท่าแร้ง 1160
เฉลี่ย แสนธิ 1188 นาย อนุสาวรีย์ 69
เฉลียว ฉิมโพธิ์กลาง 378 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
เฉลียว ลิ่มสอน 1573 นาย อนุสาวรีย์ 47
เฉลียว สุวรรณมาลี 680 นาง ท่าแร้ง 1/19
ไฉไล ซุยสัมพันธ์ 8 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/281
ชญาดา สุขเสริม 502 นาง ท่าแร้ง 22/185
ชญาดิษฎ์ วรนิล 1176 นาย อนุสาวรีย์ 16/3
ชญาภา บริบูรณ์ 1913 นาง อนุสาวรีย์
ชนก วงศ์บุตร 2352 นาย ท่าแร้ง 501/225
ชนรดา รัตนมณี 726 นางสาว ท่าแร้ง 230/6
ชนะ พงษ์โพธิ์ 1168 ร.อ. อนุสาวรีย์ 59/116
ชนันรัตน์ จิระเดชากุล 625 นาง ท่าแร้ง 70/228
ชนาทิป รามรังสฤษฏิ์ 837 นาง ท่าแร้ง 14/11
ชนานันต์ โชติรุ่งโรจน์ 548 นางสาว ท่าแร้ง 33/174
ชนานุช ชุตาภา 1496 นาง อนุสาวรีย์ 26
ชนาภา ใจเสงี่ยม 2482 นางสาว ท่าแร้ง 38/153
ชนิดา จวนานนท์ 2084 นาง ท่าแร้ง 151/4
ชนิดาภา จันทรวงศ์ 2202 นางสาว ท่าแร้ง 169/218
ชนินทร์ ขุนนะ 2310 นาย ท่าแร้ง 102/109
ชเนศ ไชยานุกูล 1982 นาย ท่าแร้ง 169/162
ชม ศรีพุ่มใข่ 1365 นาง อนุสาวรีย์ 52
ชมพู ยงค์ประดิษฐ์ 1313 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ชรินทร์ เคนสี 624 นาย ท่าแร้ง 1/12
ชรินทร์ อินทร์ผลสุข 542 นาย ท่าแร้ง 78/171
ชลธิชา ผลชีวี 1708 นาง อนุสาวรีย์ 22/3
ชลธิชา พุทธรักษ์ 2109 นางสาว ท่าแร้ง 90/12
ชลอ บุญสร้าง 1267 นาย อนุสาวรีย์ 39/65
ชลอ มุขทอง 997 นาย ท่าแร้ง 117/139
ชลิดา สิงหตระกูล 67 นาย อนุสาวรีย์ 14/184
ช่วง คำแท่ง 1702 นาย อนุสาวรีย์ 88/70
ชวนชม สุขเจริญ 2337 นาง ท่าแร้ง 31/3
ชวนชื่น มีสกุล 916 นาง ท่าแร้ง 62/520
ชวรินทร์ เต็ดไอ 1658 นาย อนุสาวรีย์
ชวรีย์ ทันการ 1401 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/114
ชวลา ชุ่มคำ 1213 นาย อนุสาวรีย์ 88/91
ชวลิต ชูวงศ์ 1299 นาย อนุสาวรีย์ 181/59
ชวลิต นะศิลา 1646 นาย อนุสาวรีย์ 225/37
ชวลิต พงศ์ภัทรจิตร 1195 นาย อนุสาวรีย์ 109
ชวลิต มาทอง 1083 นาย อนุสาวรีย์ 12
ชวลิต วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 1533 นาย อนุสาวรีย์ 21
ชวลิต สุพัฒโสภณ 1369 นาย อนุสาวรีย์ 21
ชวลิต อ่วมทอง 2052 นาย ท่าแร้ง 89/543
ชวาล อริยะวิริยานันท์ 1735 นาย อนุสาวรีย์ 4/329
ช้อน กันทะวงค์ 452 นาง ท่าแร้ง 230
ชะโลม มีพงษ์ 36 นาย อนุสาวรีย์ 9
ชัชชญอร รัตนบุรี่ 2568 นางสาว ท่าแร้ง 19/34
ชัชฏาพร รักธรรม 906 นางสาว ท่าแร้ง 38/298
ชัชวาลย์ คำไพ 285 นาย อนุสาวรีย์
ชัชวาลย์ พงศ์พาณิชอนันต์ 2250 นาย ท่าแร้ง 28/91
ชัชวาลย์ วราชุน 885 นาย ท่าแร้ง 68/24
ชัชวาลย์ เสียงดี 631 นาย ท่าแร้ง 98/133
ชั้น พวงมาลัย 134 นาง อนุสาวรีย์ 180/325
ชั้น ฤทธิสนธิ์ 1931 นาย อนุสาวรีย์ 350/13
ชัพชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ 1626 นาย อนุสาวรีย์ 19/36
ชัยชนะ สุจันทร์ศรี 2015 นาย ท่าแร้ง 45/1
ชัยธวัช บูรณธรรม 425 นาย ท่าแร้ง 111/964
ชัยนินทร์ โชติโภคินอนันต์ 652 นาย ท่าแร้ง 78/262
ชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา 202 นาย อนุสาวรีย์ 108/687
ชัยยุทธ ศิริสุขเกษม 123 นาย อนุสาวรีย์ 361/84
ชัยรัฐ ไชยโกมินทร์ 544 นาย ท่าแร้ง 24/48
ชัยรัตน์ ชุ่มชื่น 2543 นาย ท่าแร้ง 102/487
ชัยรัตน์ มาตุจรัส 131 นาย อนุสาวรีย์ 16
ชัยรัตน์ ไล้สกุล 364 นาย อนุสาวรีย์ 142
ชัยรัตน์ โหเจริญ 1394 นาย อนุสาวรีย์ 72/249
ชัยฤทธิ์ กองก่ำ 1469 นาย อนุสาวรีย์ 94/4
ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา 533 นาย ท่าแร้ง 11
ชัยวัฒน์ ปัญญาอมรวัฒน์ 2051 นาย ท่าแร้ง 18/349
ชัยวัฒน์ พึ่งพรหม 409 นาย ท่าแร้ง 79/25
ชัยวัตร เอ็นดู 1340 นาย อนุสาวรีย์
ชัยวิชิต บูชาเกียรติ 869 นาย ท่าแร้ง 41/2
ชาคริยา แสนธิ 1186 นางสาว อนุสาวรีย์ 71
ชาญ มอญภาษา 381 นาย อนุสาวรีย์ 50
ชาญ วงศ์กระจ่าง 2244 นาย ท่าแร้ง 11/4
ชาญชัย กองทอง 435 นาย ท่าแร้ง 124/4
ชาญชัย ฆารถนอม 120 นาย อนุสาวรีย์ 112/107
ชาญชัย นัยเนตร 2532 นาย ท่าแร้ง 152/3
ชาญศักดิ งานทวีพัฒน์ 183 นาย อนุสาวรีย์ 108/300
ชาฎา ขาวเทียมสังข์ 1947 นาง อนุสาวรีย์ 181/57
ชาตรี กุลเพ็ชร์ 1426 นาย อนุสาวรีย์ 49/167
ชาตรี แก้วบุดดา 1964 นาย ท่าแร้ง 38/356
ชาตรี เนตรนิยม 295 นาย อนุสาวรีย์ 25
ชาตรี บัวรักษา 943 พ.ต. ท่าแร้ง 169/215
ชาตรี วิสุวัธน์พานิช 2339 นาย ท่าแร้ง 62/53
ชาติชาย โพธิวร 841 นาย ท่าแร้ง 65/58
ชาติชาย ไพชยนต์ 1849 นาย อนุสาวรีย์ 99/81
ชาลินี ไทยเขียว 663 นาง ท่าแร้ง 159/599
ชาลิสา ไตรสิกขา 1446 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/31
ชำนาญ ฉลาดแพทย์ 2598 นาย ท่าแร้ง 14/120
ชิงชัย นิยมวงศ์ 2677 นาย ท่าแร้ง 145/65
ชิณพล สร้อยทองคำ 400 นาย อนุสาวรีย์ 108/232
ชิดกมล ประทวน 2703 นาง ท่าแร้ง 159/296
ชิดชนก แผ่นสุวรรณ 1624 นางสาว อนุสาวรีย์ 112
ชิติพัทธ์ ส่องแสงจันทร์ 1172 นาย อนุสาวรีย์ 19
ชิน เดชศรี 1173 นาย อนุสาวรีย์ 88/29
ชินทัต เทวะชาติ 2047 นาย ท่าแร้ง 159/563
ชินาธิป สุบุญสันต์ 559 นางสาว ท่าแร้ง 143/5
ชิษณุพงศ์ สุขเสนีย์ 853 นาย ท่าแร้ง 14/145
ชุติมา กมลปุณยารักษ์ 1659 นาง อนุสาวรีย์
ชุติมา ตั้งเสริมวงศ์ 874 นาง ท่าแร้ง 57/119
ชุติมา เต็มทรัพย์อนันต์ 1503 นาง อนุสาวรีย์ 108/206
ชุติมา พจนานันทกุล 2682 นาง ท่าแร้ง 159/429
ชุติมา สมสกุล 2669 นางสาว ท่าแร้ง 37/11
ชุมพร มานะต่อ 13 น.ต. อนุสาวรีย์ 77/300
ชุลี รุจิพงค์ 1405 นาง อนุสาวรีย์ 119/7
ชู ตั้งแต่ง 2011 นาย ท่าแร้ง 139/68
ชูเกียรติ เมืองประเสริฐ 2728 นาย ท่าแร้ง 37/2
ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม 1747 นาย อนุสาวรีย์ 100/60
ชูชาติ ญาณกิจ 81 นาย อนุสาวรีย์ 2
ชูชาติ ศักดิโยธินธาดา 2523 นาย ท่าแร้ง 22/257
ชูพงษ์ ใจเงินสุทธิ์ 136 นาย อนุสาวรีย์ 31/21
ชูวิทยา มีสถาน 26 นาย อนุสาวรีย์ 66
ชูศรี เจนวาทิน 562 นาง ท่าแร้ง 86/13
ชูศรี หาเรือนทรง 2041 นาง ท่าแร้ง 49/26
ชูศักดิ์ อนุรักษ์ตานนท์ 448 นาย ท่าแร้ง 2/204
เชาวลิต ศรีขาว 1353 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/257
เชิดพงษ์ จันจะนะ 1053 นาย อนุสาวรีย์ 89
เชิดพันธ์ ด้วงอุส่าห์ 2203 นาย ท่าแร้ง 103
โชคชัย ทรงสมรรถภาพ 2075 นาย ท่าแร้ง 155/153
โชคชัย อรกุล 326 ส.อ. อนุสาวรีย์
โชคดี แก้วอ่อน 2749 นาย ท่าแร้ง 159/728
โชตธน เรียงวงศ์ 677 นาย ท่าแร้ง 33/204
โชติกา เกื้อกูล 1014 นาง ท่าแร้ง 6/300
ใช่หงษ์ น้าศิริกุลกิจ 456 นางสาว ท่าแร้ง 11
ไชยพันธุ์ วชิราวุฒิชัย 1439 นาย อนุสาวรีย์ 108/50
ซิเบ้า หวง 422 นาย ท่าแร้ง 89/35
ฐนิต ธนังชูศิลป์ 905 นาย ท่าแร้ง 137/431
ฐากร เมธีธนาดำรง 825 นาย ท่าแร้ง 88/230
ฐาณิญา โต๊ะประดู่ 1726 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/7
ฐานิดา ไตรภพ 2524 นางสาว ท่าแร้ง 1143
ฐานิตา อุดมทรัยพื 1611 นาง อนุสาวรีย์ 244/112
ฐานียา มัชมี 848 นาง ท่าแร้ง 102/94
ฐิฏิยา เสมอเหมือน 612 นางสาว ท่าแร้ง 14/153
ฐิติกร บุญ-หลง 678 นาง ท่าแร้ง
ฐิติทิพย์ สมะพันธุ์ 2396 นาง ท่าแร้ง 100/31
ฐิติทิพย์ ส่องแสง 4 นางสาว อนุสาวรีย์ 16/11
ฐิตินันท์ สรณะ 1181 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/163
ฐิติพล เลาหวัฒนาวณิชย์ 1519 นาย อนุสาวรีย์ 136
ฐิติมา ชีวะเจริญไชย 2371 นางสาว ท่าแร้ง 62/13
ฐิติมา ทวีวัฒนาพันธ์ 1324 นาง อนุสาวรีย์ 100/127
ฐิติมา วุฒิวุธ 987 นางสาว ท่าแร้ง 159/330
ฐิติยา กุลกิจกำจร 2224 นาง ท่าแร้ง 72/5
ฐิติยา พรหมสุ้ย 618 นางสาว ท่าแร้ง 14/256
ฐิติรัตน์ จำนงค์ศาสตร์ 221 นาง อนุสาวรีย์ 32/13
ฐิติรัตน์ ปานผู้มีทรัพย์ 2517 นาง ท่าแร้ง 99/152
ฐิติวุฒิ เพชรา 2283 นาย ท่าแร้ง 102/608
ฐิติเศรษฐ์ ตุลาธร 1532 นาย อนุสาวรีย์ 60/56
ณฐคนธ์ สงวน 882 นาง ท่าแร้ง 62/22
ณฐพงษ์ ขอมเดช 77 ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/711
ณฐพร ลิ้มสมบูรณ์ 935 นางสาว ท่าแร้ง 97/6
ณพกร พุ่มเมือง 1807 นาย อนุสาวรีย์ 99/243
ณภัทร พวงจีน 1377 นางสาว อนุสาวรีย์ 166
ณภัทรชยา แสงจันดา 2609 นางสาว ท่าแร้ง 14/241
ณรงค์ กายเพ็ชร 1100 ร.ท. อนุสาวรีย์ 5
ณรงค์ ไกวัลเกษบุษย์ 2464 นาย ท่าแร้ง 38
ณรงค์ ขันวิชัย 954 นาย ท่าแร้ง 1104
ณรงค์ คำสินลา 1383 นาย อนุสาวรีย์ 62
ณรงค์ ภูรีศรีศักดิ์ 1912 นาย อนุสาวรีย์ 181/47
ณรงค์ อิ่มใจ 1113 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 84
ณรงค์ เอี่ยมทัต 523 นาย ท่าแร้ง 102/412
ณรงค์เดช วิทยกุล 595 นาย ท่าแร้ง 119/186
ณรงค์เดช ศรีจันทร์ทอง 1714 นาย อนุสาวรีย์ 12/223
ณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉำ 1790 นาย อนุสาวรีย์ 9/16
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งวงศืงามดี 419 นาย ท่าแร้ง 83/154
ณรงค์ศักดิ์ ลือสายวงศ์ 2576 นาย ท่าแร้ง 169/187
ณรงค์ศักดิ์ วิริยะภราดร 1528 นาย อนุสาวรีย์ 25/34
ณัฎฐ์ชานันท์ ศรีสกุลไทย 1103 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/36
ณัฎฐภัสสร ปรมัทมนทิรา 2239 นางสาว ท่าแร้ง 8/1
ณัฏฐ์พัชร์ เหมวิรัช 2717 นางสาว ท่าแร้ง 159/634
ณัฏฐยศ วลีวงศ์โสธร 529 นาย ท่าแร้ง 150/26
ณัฐ คำมณื 2220 นาย ท่าแร้ง 11/142
ณัฐ โลหะธนกุล 1771 นาย อนุสาวรีย์ 180/201
ณัฐ สงวนพรรค 2183 นาย ท่าแร้ง 11/198
ณัฐกฤต ตรีมุข 1610 นาย อนุสาวรีย์ 9/569
ณัฐชนก จึงธนาเจริญเลิศ 1835 นาง อนุสาวรีย์ 56/51
ณัฐชา วิเศษบรรจง 500 นางสาว ท่าแร้ง 79/4
ณัฐญา พึงแย้มศรวล 605 นาง ท่าแร้ง 91/4
ณัฐฐยา สุวรรณศิริกุล 223 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/49
ณัฐธยาน์ รพีศักดิ์ 324 นาง อนุสาวรีย์ 244/163
ณัฐพงศ์ ขวัญจันทร์ 2449 นาย ท่าแร้ง 33/217
ณัฐพงศ์ สุโกมล 194 นาย อนุสาวรีย์ 88/63
ณัฐพงษ์ ร่วมยอด 1777 นาย อนุสาวรีย์ 228
ณัฐพจน์ บุญสิทธิ์ 2655 นาย ท่าแร้ง 14/212
ณัฐพร งามขำ 501 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐพล ไรวงรค์ 956 นาย ท่าแร้ง 121/16
ณัฐภณ พาภพพิมล 1312 นาย อนุสาวรีย์ 14/378
ณัฐวดี มัททวีวงค์ 2045 นาง ท่าแร้ง 3/1820
ณัฐวร แซ่ตั้ง 1974 นาง ท่าแร้ง 44/169
ณัฐวุฒิ บุตรดี 100 นาย อนุสาวรีย์ 9/180
ณัฐศิวัช ลัคนาศิโรรัตน์ 1337 นาย อนุสาวรีย์ 43/1067
ณิชกานต์ ชาญวรรณกุล 765 นางสาว ท่าแร้ง 441
ณิชากร ห่ล่อวัฒนา 760 นางสาว ท่าแร้ง 139/252
ณิชาภา เฟื่องฟู 1504 นางสาว อนุสาวรีย์ 201
ณิตตยา ศิลาอ่อน 781 นางสาว ท่าแร้ง 14/41
ณีรนุช พันมิล 1924 นางสาว อนุสาวรีย์
ดนัย เธียรทิม 356 นาย อนุสาวรีย์ 325/7
ดรรชนี กรงกรด 2358 นางสาว ท่าแร้ง 159/233
ดรุณ เพ็ชรทอง 2417 ร.อ. ท่าแร้ง 8
ดวง ใสฮาด 182 นาง อนุสาวรีย์ 58
ดวงใจ ชินะวนิชกิจ 1910 นาง อนุสาวรีย์ 5/401
ดวงใจ พินิจจันทร์ 700 นางสาว ท่าแร้ง 102
ดวงเดือน นามตะ 2489 นาง ท่าแร้ง 79/9
ดวงนภา จงเจริญ 1689 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/325
ดวงฤทัย พรมปาน 190 นางสาว อนุสาวรีย์
ดวงฤทัย พวงมาลัย 1037 นาง อนุสาวรีย์ 110/1
ดารกา แสงสุขใส 2034 นาง ท่าแร้ง 32/266
ดารณี ยงทรัพย์อนันต์ 1518 นาง อนุสาวรีย์ 181/304
ดารณี อาจหาญ 1510 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/87
ดาราวดี แก้วใสย์ 522 นางสาว ท่าแร้ง 79/89
ดาราวรรณ โยธารักษ์ 2428 นางสาว ท่าแร้ง 119/168
ดำรงค์ ปรางทอง 2168 นาย ท่าแร้ง
ดำรงค์ ศรีพระราม 162 นาย อนุสาวรีย์ 225/7
ดำริห์ แวววับ 2726 น.อ. ท่าแร้ง 22/178
ดิเรก มูลสาร 2246 นาย ท่าแร้ง 50
ดิลก คงบรรจง 2580 นาย ท่าแร้ง 111/1029
ดุจดรินทร์ เลขวัต 2206 นางสาว ท่าแร้ง 169/246
ดุลพินิจ วรรณโกวิท 558 นาย ท่าแร้ง 2/70
ดุสิต วานิชสมบัติ 2216 นาย ท่าแร้ง 2/104
เดชะ วัฒนกูล 305 นาย อนุสาวรีย์ 44/5
เดชา ผาพันธุ์ 1080 นาย อนุสาวรีย์ 413
เดชา ศรีอุบล 866 นาย ท่าแร้ง 102/156
เดชา อารักษ์ 1918 นาย อนุสาวรีย์ 39/116
เดโช หนูไทย 2114 นาย ท่าแร้ง 6/607
เด่น จันทร์ทอง 1140 นาย อนุสาวรีย์ 392
เดือน ล้อชูสกุล 22 นางสาว อนุสาวรีย์ 438/14
แดง สมวันดี 2484 นาย ท่าแร้ง 6
ตปนีย์ ถาน้อย 2630 นางสาว ท่าแร้ง 18/32
ตรียา กิรัชอมรพันธ์ 1417 นาง อนุสาวรีย์ 37/230
ตรึงตรา แพใจ 821 นางสาว ท่าแร้ง 14/143
ตฤณ วสุวานิช 1609 นาย อนุสาวรีย์ 190/8
ต่อศักดิ์ บุญยัง 2069 นาย ท่าแร้ง 159/356
ติณณภพ แซมสีม่วง 114 นาย อนุสาวรีย์ 86/221
เต็มศิริ สิทธิไชย 2706 นางสาว ท่าแร้ง 111
เติมศักดิ์ เวชกามา 580 นาย ท่าแร้ง 19
เตือนใจ รัตนวิวัลย์ 328 นาง อนุสาวรีย์ 50/27
เตือนใจ อยู่บุญ 2651 นางสาว ท่าแร้ง
ถนอมจิตร ศุภศิริ 2737 นาง ท่าแร้ง 1165
ถนัดกิจ บริสุทธิ์ 2583 พลอากาศโท ท่าแร้ง 88/7
ถวิล เชื้อทองคำ 1642 จ.อ. อนุสาวรีย์ 268
ถวิล ทัตติวงษ์ 2723 ร.อ. ท่าแร้ง 37
ถวิล แพทย์โยดม 1033 นาย อนุสาวรีย์ 49/15
ถวิล มะกรูดอินทร์ 1066 นาง อนุสาวรีย์ 274
ถาวร บุญราศี 2427 นาย ท่าแร้ง 18/4
ถาวร บุญเลิศศิริไพศาล 2493 นาย ท่าแร้ง 98/143
ถาวร สิทธิกูล 2149 นางสาว ท่าแร้ง 218/3
ถิน ขนานแข็ง 256 นาย อนุสาวรีย์ 85
ถุงเงิน บุญปู่ 2207 นาย ท่าแร้ง 181
ทนง แก้วปลั่ง 2200 นาย ท่าแร้ง 118/201
ทนงศักดิ์ ชมภู 1482 นาย อนุสาวรีย์ 361/35
ทรงพล ทับน้อย 1601 นาย อนุสาวรีย์ 218
ทรงพล นุชเทศ 1643 นาย อนุสาวรีย์ 15
ทรงพล พานทอง 2029 นาย ท่าแร้ง
ทรงฟ้า เตชะปรีชาวงศ์ 1719 นาง อนุสาวรีย์ 50/13
ทรงยศ กองศรี 2262 นาย ท่าแร้ง
ทรงวัฒน์ สินธนโรจน์ 2450 นาย ท่าแร้ง 159/443
ทรงศักดิ์ คำนวนสกุณี 310 นาย อนุสาวรีย์
ทรงสุภา ประพิศไพบูลย์ 1031 นาง อนุสาวรีย์ 25
ทฤฒมน ใจเด็ด 1684 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/177
ทวัช เพ็งน่วม 412 นาย ท่าแร้ง 35/22
ทวี พรหมศร 1809 นาย อนุสาวรีย์
ทวี สุวันทารัตน์ 1435 นาย อนุสาวรีย์ 180/177
ทวี หงษ์สุวรรณ 1645 นาย อนุสาวรีย์ 45
ทวี อนันตภูมิ 1935 นาย อนุสาวรีย์ 43/47
ทวีป กิ่งเกล้า 835 นาย ท่าแร้ง 5
ทวีป บุญศิริ 1022 ร.ต. อนุสาวรีย์ 29/564
ทวีป โพธิ์ขาว 2642 นาย ท่าแร้ง 111/437
ทวีรัชต์ เคนผา 2586 นาย ท่าแร้ง 14/130
ทวีศักดิ์ คล้ายรัศมี 717 นาย ท่าแร้ง 237
ทวีศักดิ์ ผาคำ 641 นาย ท่าแร้ง 142/39
ทวีศักดิ์ วันแอเลาะห์ 1604 นาย อนุสาวรีย์ 82/5
ทศนัย ตันติมงคลสกุล 2521 นาย ท่าแร้ง 120/118
ทศพร เตียรประเสริฐ 2693 นาย ท่าแร้ง 159/499
ทศพล จิรวัลลภ 1826 นาย อนุสาวรีย์
ทองคำ คล้ำศรี 1345 นาง อนุสาวรีย์ 3/1801
ทองคำ หลักฟ้า 1560 นาง อนุสาวรีย์ 234
ทองคูณ อนุวาร 2558 นาย ท่าแร้ง 501/237
ทองดี วิรัตน์จันทร์ 108 นาง อนุสาวรีย์ 63/44
ทองทิพย์ โต๊ะชาลี 511 นางสาว ท่าแร้ง 6/123
ทองใบ เกษมสุข 275 นาย อนุสาวรีย์ 38/3
ทองใบ สมพอง 1132 นาง อนุสาวรีย์ 35
ทองใบ อำไพศิริ 1653 นาง อนุสาวรีย์ 14/212
ทองเปลว สุขอุดม 609 นาง ท่าแร้ง
ทองพูล ศรีชมภู 1614 นาย อนุสาวรีย์ 244/33
ทองยุ่น ศรีสงวนวงศ์ 1687 นาง อนุสาวรีย์ 99/208
ทองสา บัวคำศรี 2158 นาย ท่าแร้ง
ทองสุข ระหา 2362 นาง ท่าแร้ง 159/299
ทักษ์ดนัย จิตติวุฒิการ 1331 นาย อนุสาวรีย์ 39/2
ทับทิม แซ่โค้ว 2067 นางสาว ท่าแร้ง 121/23
ทัศนีย์ พุฒขวัญ 226 นางสาว อนุสาวรีย์
ทัศนีย์ สิงหบุตร 1863 นางสาว อนุสาวรีย์
ทัศนีย์ สิริรุ่งเสรีชัย 2529 นาง ท่าแร้ง 35/58
ทัสสนี ขันตี 645 นาง ท่าแร้ง 102/444
ทิชากร ปฏิพัทธ์วศิน 293 นาง อนุสาวรีย์ 307
ทินกร ถุงสุวรรณ 1564 นาย อนุสาวรีย์ 50/23
ทินกร เหมือนปอง 2391 นาย ท่าแร้ง 154
ทิพย์ธารีย์ ชินะปุตตกุล 978 นาย ท่าแร้ง 14/248
ทิพย์รัตน์ ซื่อมงคลภาภร 1587 นาง อนุสาวรีย์ 244/197
ทิพวรรณ ตรีทิพย์ 2111 นาง ท่าแร้ง 102/298
ทิพวรรณ พิริยาธรณ์ 981 นางสาว ท่าแร้ง 14/253
ทิราณุ แพรกปาน 2104 นางสาว ท่าแร้ง 117/234
ทิวา ยอดยิ่ง 2663 นาย ท่าแร้ง 14/215
ทิวา เลขจิตร 951 นาย ท่าแร้ง 14/37
ทิศา อายะนันทน์ 1304 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
เทวา ศรีธรรมานุสาร 2672 นาย ท่าแร้ง 14/16
เทวินทร์ บุญยศ 950 นาย ท่าแร้ง 14/38
เทอดไทย ทรรพนันทน์ 1114 นาย อนุสาวรีย์ 342/34
เทอดพงษ์ ทองใส 748 นาย ท่าแร้ง 14/265
เทียนชัย ตันติวิมงคล 1869 นาย อนุสาวรีย์ 82
เทียบ พิมใจใส 2361 นาย ท่าแร้ง 62/54
เทียม เรืองยศ 812 นาย ท่าแร้ง 1/124
เทียมทิพย์ เครือขุนเณร 201 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/51
เทียรทอง ใจสำราญ 44 นาง อนุสาวรีย์ 18/87
ไทย กลิ่นศรีสุข 280 นาย อนุสาวรีย์ 50
ธงชัย จินดา 2503 นาย ท่าแร้ง 102/454
ธงชัย เจตสิกรณ์ 1767 นาย อนุสาวรีย์ 108/110
ธงชัย บำรุงสาลี 301 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย พรหมวราทร 2697 พล.อ. ท่าแร้ง 137/440
ธงชัย เมธนาวิน 135 นาย อนุสาวรีย์ 100/94
ธงชัย แสงศิริ 1385 นาย อนุสาวรีย์ 99/136
ธนกร กลมเกลียว 2699 นาย ท่าแร้ง 6/368
ธนกร โพธิ์โต 2343 นาย ท่าแร้ง 111/874
ธนกร ราหุการ 881 นาย ท่าแร้ง 18/169
ธนกฤต ประดิษฐสุวรรณ 2248 นาย ท่าแร้ง 11/63
ธนเดช ชูยิ้ม 551 นาย ท่าแร้ง 24/36
ธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์ 1830 นาย อนุสาวรีย์ 3/2114
ธนพงศ์ มนัสพรหม 2338 นาย ท่าแร้ง 126
ธนพนธ์ ชัยภักดี 545 นาย ท่าแร้ง 145/15
ธนพร ซุยสัมพันธ์ 229 นาง อนุสาวรีย์ 77/245
ธนพร พุฒศรี 2375 นาง ท่าแร้ง 118/270
ธนพร อิ้มพัฒน์ 1499 นาง อนุสาวรีย์ 155
ธนภรณ์ ธนสารดิลก 459 นาง ท่าแร้ง 70/91
ธนภูมิ วงเวียน 263 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/13
ธนรัชต์ ชนาวิโชติ 2090 นาย ท่าแร้ง 17/33
ธนวรรณ เกษแก้ว 2359 นาง ท่าแร้ง 117/294
ธนวรรณ พรหมอินทร์ 1085 นางสาว อนุสาวรีย์ 67
ธนวรรณ ฤทธิวรรณ 1199 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 59/35
ธนวัฒน์ เธียรภาณุพงศ์ 1995 นาย ท่าแร้ง 169/220
ธนวัฒน์ พิลาลี 1434 นาย อนุสาวรีย์ 9
ธนวุฒิ มูลเมือง 1754 นาย อนุสาวรีย์
ธนศรัณย์ ชมสาคร 1373 นางสาว อนุสาวรีย์ 1102
ธนศักดิ์ สุวรรณวัฒนะ 1590 นาย อนุสาวรีย์ 225/113
ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา 141 นาย อนุสาวรีย์ 361/55
ธนะวัตติ์ สินชัยคณาพงษ์ 749 นาย ท่าแร้ง 46/319
ธนะวิช พงศ์ชัยวิชเชษฐ์ 351 นาย อนุสาวรีย์ 120
ธนัชา พันธศรี 2214 นาย ท่าแร้ง 18/324
ธนัทดา ตั้งชัยตระกูล 1798 นางสาว อนุสาวรีย์ 35/19
ธนากร อาภาธร 1004 นาย ท่าแร้ง 44/51
ธนาโชติ ตนะทิพย์ 1159 นาย อนุสาวรีย์ 9/231
ธนาเดช โทนุรัตน์ 23 นาย อนุสาวรีย์ 46/160
ธนานันท์ ทรัพย์เจริญ 1483 นาย อนุสาวรีย์ 17
ธนาภรณ์ ฤทธิ์กล้า 1941 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/33
ธนาภา เชตตระการ 1530 นาง อนุสาวรีย์ 77/214
ธนาวุฒิ บู่สามสาย 809 นาย ท่าแร้ง 14/31
ธนาวุฒิ ศรีสำอางค์ 984 นาย ท่าแร้ง 117/144
ธนิต อัศวปยุกตกุล 2463 นาย ท่าแร้ง 119/121
ธนิตร์ เดชสุวรรณ์ 2478 นาย ท่าแร้ง 149/18
ธนิศร์ อุดแก้ว 2129 นาย ท่าแร้ง 62/47
ธนิษฐา ลดาสวรรค์ 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 365
ธเนศ จันทร์โรจนานนท์ 2534 นาย ท่าแร้ง 7/48
ธเนศ ผ่องวิจิตร 750 นาย ท่าแร้ง 186/2
ธรรมนูญ แก้วคงคา 2102 นาย ท่าแร้ง 80/18
ธรรมรัตน์ กลั่นแก้ว 2565 นาย ท่าแร้ง 1171
ธรรมศักดิ์ พัดชื่นใจ 438 พ.อ. ท่าแร้ง 216
ธวัช พนัสอัมพร 2272 นาย ท่าแร้ง 33/44
ธวัชชัย แซ่มุ้ง 666 นาย ท่าแร้ง 58/7
ธวัชชัย ผลสะอาด 864 นาย ท่าแร้ง 144/157
ธวัชชัย วันรุ่งอรุณรัตน์ 1189 นาย อนุสาวรีย์ 148
ธวัชชัย เส็งทุม 1063 นาย อนุสาวรีย์ 155/1
ธวัฒน์ อ่องทิพย์ 725 นาย ท่าแร้ง 14/112
ธวุฒิ แก้ววิเชียร 2317 นาย ท่าแร้ง 147
ธัชภร เขษมพันธุ์ 1277 นาง อนุสาวรีย์ 244/26
ธัญชกร ปานบุญ 410 นาง ท่าแร้ง 88/16
ธัญญชนก ปณยารัตน์ 215 นาง อนุสาวรีย์ 27
ธัญญชล สง่าชาติ 1264 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/155
ธัญญธร บุศยาจินดา 709 นางสาว ท่าแร้ง 137/228
ธัญญรัตน์ กิรวาที 203 นาง อนุสาวรีย์ 19
ธัญญะ มณีกูล 1461 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 130
ธัญญา คุ้มญาติ 1818 นาง อนุสาวรีย์ 180/288
ธัญญา เหมือนประสาท 1821 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
ธัญพร อุทัยแพน 43 นาง อนุสาวรีย์ 58
ธันยธรณ์ ศรีมุกดา 2617 นางสาว ท่าแร้ง 35/5
ธันยภัทร วณิชชานันท์ 2570 นาย ท่าแร้ง 6/109
ธานินทร์ โชคสุวาทิน 1951 นาย ท่าแร้ง 117/333
ธารา แสงสังข์ 1694 นาย อนุสาวรีย์ 91/41
ธาริกา วรรณภูมิ 1621 นาง อนุสาวรีย์ 96/41
ธำรง กาญจโนภาศ 1104 นาย อนุสาวรีย์ 9/130
ธิดาพร เอี่ยมสัมฤทธิ์ 1680 นาง อนุสาวรีย์ 120
ธิดารัตน์ ธานีรัตน์ 2096 นาง ท่าแร้ง 88/22
ธิติยา ทวีเดช 537 นาย ท่าแร้ง 99/39
ธิติวัฒน์ พจนานนท์ 83 นาย อนุสาวรีย์ 37/391
ธิบดี เจริญจวง 880 นาย ท่าแร้ง 99/145
ธิลาลักษณ์ บุรินทรโกษฐ์ 1431 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/51
ธีรกุล ประมวลพร้อม 1711 นาย อนุสาวรีย์ 63/5
ธีรดา ทรัพย์เจริญกุล 742 นางสาว ท่าแร้ง 102/172
ธีรพงศ์ สุขสมบูรณ์ 1988 นาย ท่าแร้ง 169/93
ธีรพงษ์ การเพ็ชร์ 1923 นาย อนุสาวรีย์ 9/546
ธีรพงษ์ วงสาสืบ 1548 นาย อนุสาวรีย์ 181/96
ธีรพงษ์ สมานุกูล 957 นาย ท่าแร้ง 14/108
ธีรพัฒน์ สุขพัทธี 1465 นาย อนุสาวรีย์ 2/5
ธีรภัทร โต๊ะประดู่ 1727 นาย อนุสาวรีย์ 57/6
ธีรวดี โกวิทยา 2151 นาย ท่าแร้ง 144/56
ธีรศักดิ์ เชวงชวลิต 2386 นาย ท่าแร้ง 88/21
ธีรศักดิ์ ปิ่นทอง 1722 นาย อนุสาวรีย์
ธีรสัณห์ หิรัญชัย 1030 นาย อนุสาวรีย์ 98
ธีระ ภัทรสิงห์ชัย 2420 นาย ท่าแร้ง 102/463
ธีระชัย กระแสทรง 2063 นาย ท่าแร้ง 78/183
ธีระพล บุญยก 1593 นาย อนุสาวรีย์ 56/80
ธีระพล พลายจั่น 222 พ.ท. อนุสาวรีย์ 125
ธีระวิทย์ พัฒนพิฑูรย์ 2381 นาย ท่าแร้ง 121/448
ธีระวุฒิ ประลองกิจ 2639 นาย ท่าแร้ง 14/237
ธีระศักดิ์ แง้เจริญกุล 2217 นาย ท่าแร้ง 11/236
ธีราภรณ์ ทองคำ 2024 นางสาว ท่าแร้ง 159/227
ธูป เสืออิ่ม 246 นาง อนุสาวรีย์ 69/2
เธียรชัย ชาวแสง 2743 นาย ท่าแร้ง 1161
นกแก้ว ม่วงน้อย 1997 นาง ท่าแร้ง 159/8
นครินทร์ พวงดี 2472 นาย ท่าแร้ง 79/150
นงคราญ นาคจรูญ 186 นาง อนุสาวรีย์ 110/302
นงนภัส คงวิหาร 2012 นางสาว ท่าแร้ง 134/21
นงนภัส ดิษยนิยม 1229 นาง อนุสาวรีย์ 141/44
นงนารถ ชะนะแดง 1151 นางสาว อนุสาวรีย์ 175/12
นงนุช ฉัตรแก้วมณีกุล 1541 นาง อนุสาวรีย์ 310/7
นงนุช ธีรกิจไพบูลย์ 1908 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/16
นงนุช ลีลาโสภิต 1205 นาง อนุสาวรีย์ 100/133
นงรักษ์ บุตรพรม 2013 นางสาว ท่าแร้ง 134/84
นงลักษณ์ ตระกูลชื่นวิรัตน์ 1678 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/451
นงลักษณ์ วิบูลยเสข 983 นาง ท่าแร้ง 137/35
นงลักษณ์ สินสมบัติ 2062 นาง ท่าแร้ง 90/228
นงลักษณ์ หรรษาพันธุ์ 18 นาง อนุสาวรีย์ 99/108
นที่ ขุนนิล 1641 นาย อนุสาวรีย์ 28
นพกฤษฎิ์ วีรวงศ์ไกรกุล 2640 นาย ท่าแร้ง 137/12
นพดล ดิษยบุตร 1852 นาย อนุสาวรีย์ 159/490
นพดล พุทะกุลวุฒิ 30 นาย อนุสาวรีย์ 18
นพดล เลารัตน์ 1212 นาย อนุสาวรีย์ 60/55
นพรัตน์ ชินเบญจพล 867 นางสาว ท่าแร้ง 102/5
นพรัตน์ รุพันธ์ 626 นาย ท่าแร้ง 39/157
นพรัตน์ อินทร์นา 2650 นาย ท่าแร้ง 14/14
นพรุจ ช่วยมิตรกุล 1332 นาย อนุสาวรีย์
นพรุจ เพ็ญสิริภักดิ์ 727 นาย ท่าแร้ง 119/149
นพวรรณ พูลผล 315 นาง อนุสาวรีย์ 304/6
นพวรรณ ศิลปบรรเลง 1485 นาง อนุสาวรีย์ 29
นพวัณณ์ ศักดิ์ศรี 1635 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/359
นภบท ไพรัตน์ 1655 นาย อนุสาวรีย์ 35/55
นภัทร คุ้มวงศ์ 879 นางสาว ท่าแร้ง 14/160
นภัส คำไพ 288 นาง อนุสาวรีย์
นภัส ชุนหะสันต์ 314 นางสาว อนุสาวรีย์
นภัสหทัย พสุนธาวิโรจน์ 1375 นางสาว อนุสาวรีย์ 110
นภา จ้องสละ 2340 นางสาว ท่าแร้ง 59/31
นภาภรณ์ สุขาภิวัฒน์ 2738 นาง ท่าแร้ง 169/60
นภาวรรณ ธัญญเจริญ 1599 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/320
นภาวรรณ พิลึก 637 นาง ท่าแร้ง 20/26
นภิสา เศรษฐวณิชกรณ์ 2284 นางสาว ท่าแร้ง 102/24
นรากุล ใจผ่อง 2138 นางสาว ท่าแร้ง 145/8
นราพร อรรคศรีวร 382 นางสาว อนุสาวรีย์
นรินทร์ พรไธสง 464 นาย ท่าแร้ง 111/733
นรินทร์ พลอยมี 2302 นาย ท่าแร้ง 1198
นริศ ปลูกชาลี 2083 นาง ท่าแร้ง 85
นเรศ เหมือนครุฑ 889 นาย ท่าแร้ง 161/4
นฤชา วรมาลี 2415 นาย ท่าแร้ง 145/38
นฤดี บุญเนตร์ 729 นางสาว ท่าแร้ง 9/211
นฤนาท แย้มเดช 1225 นาย อนุสาวรีย์ 3/521
นฤพล อารีย์ 1800 นาย อนุสาวรีย์ 16
นฤภร ทิพย์พิมพ์วงศ์ 1992 นาง ท่าแร้ง 159/41
นฤมล เจริญลาภ 1448 นาง อนุสาวรีย์ 12/13
นฤมล เชื้อแถว 377 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมลสุรางค์ นิทธยุสกุลโชติ 2537 นาง ท่าแร้ง 333
นลินี ไตรญาณ 860 นาง ท่าแร้ง 99/18
นวรัตน์ ชัยทองเกียรติ 1414 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
นวลจันทร์ เจียมวงศ์ 2142 นางสาว ท่าแร้ง
นวลจันทร์ ภู่เจริญ 699 นาง ท่าแร้ง 250/1
นวลจันทร์ วรรณวิลาส 1654 นาง อนุสาวรีย์ 37/318
นวลจันทร์ สุรัตนชัยการ 1237 นาง อนุสาวรีย์ 244/265
นวลทิพย์ ตรีสุวรรณ 1627 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/114
นวลอนงค์ เกิดศิริ 2341 นาง ท่าแร้ง 159/201
นววิช พากเพียร 1896 นาย อนุสาวรีย์ 44/104
น้อย บุญรอด 56 นาง อนุสาวรีย์ 10/197
นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ 1631 นาง อนุสาวรีย์ 121/38
นัชชา สาตรแสง 621 นาย ท่าแร้ง
นัฏพร กีรติโชติ 1981 นาง ท่าแร้ง 159/160
นัฐธาวินี พิชญะธรรมนนท์ 1160 นาง อนุสาวรีย์ 38/9
นัฐนันท์ บุรินทร์โกษฐ์ 403 นาง ท่าแร้ง 6/494
นัทธี ท้วมประถม 2539 นาย ท่าแร้ง 21/79
นัธมน จันทระดาราพันธ์ 1023 นาง อนุสาวรีย์ 99/52
นันทชัย แซ่แต้ 1867 นาย อนุสาวรีย์
นันท์นภัส จงเจริญ 1688 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/328
นันท์นภัส นาดี 1271 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
นันท์นภัส อินธิเสน 2412 นางสาว ท่าแร้ง 117/225
นันทนา ยอดสร้อย 1674 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา วรรณสุทธิ์ 622 นาง ท่าแร้ง 44/8
นันทพร โตรส 747 นาง ท่าแร้ง 27
นันทยา คุ้มไข่น้ำ 1058 นาง อนุสาวรีย์ 119/3
นันทยา รัตนไตรภพ 2281 นาย ท่าแร้ง 46/244
นันทรัตน์ ทวีพัฒนะพงศ์ 1820 นางสาว อนุสาวรีย์ 415
นันทรัตน์ มหาสวัสดิ์ 1673 นาง อนุสาวรีย์ 92/153
นันทวรรณ จันยมิตรี 237 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทวรรณ สนิทสม 362 นาง อนุสาวรีย์ 100/117
นันทวัน จันทร์คง 2535 นาง ท่าแร้ง 1176
นันทา ดียิ่ง 1076 นาง อนุสาวรีย์ 37/1
นันทา เลี่ยมตระกูล 1768 นาง อนุสาวรีย์ 92/4
นันทา ศิรนรเศรษฐ์ 1537 นางสาว อนุสาวรีย์ 104/16
นันทิยา ต๊ะสันเทียะ 2199 นาง ท่าแร้ง 24/140
นัยรัตน์ มั่นฤทัย 488 นาง ท่าแร้ง 44/160
นางใจพัต สุขคง 1044 นาง อนุสาวรีย์ 80/200
นางดวงใจ แสงศระคู 2057 นาง ท่าแร้ง 134/254
นาฎฤดี ศรีเกตุสุข 1301 นาง อนุสาวรีย์ 107/8
นาตยา จันทนะศิริ 1893 นาง อนุสาวรีย์ 38
นาตยา ชูสุทธิ์ 1681 นาง อนุสาวรีย์ 180/219
นาตยา วิบูลย์พานิช 1361 นางสาว อนุสาวรีย์ 12
นาตยา สลับศรี 291 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/140
นาถวดี คอว์สัน 2081 นาง ท่าแร้ง 33/84
นาที นิลสุวรรณ 458 นางสาว ท่าแร้ง 6/342
นารี ฉันทวิเชียร 2056 นาง ท่าแร้ง 99/218
นารีรัตน์ ขูดสันเทียะ 1382 นาง อนุสาวรีย์ 56/145
นารีรัตน์ เจริญรัฐ 2390 นางสาว ท่าแร้ง 159/71
นาวิน สารแดง 736 นาย ท่าแร้ง 14/259
น้ำค้าง เหม็งสามเรือน 341 นางสาว อนุสาวรีย์
น้ำทิพ วงษ์น้อย 1357 นางสาว อนุสาวรีย์ 377/3
น้ำทิพย์ อินทร์คำนึง 2385 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน ศรีชาย 1845 นางสาว อนุสาวรีย์
น้ำอ้อย ใจยุติธรรม 2036 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำอ้อย ผุสสราค์มาลัย 2551 นาง ท่าแร้ง 90/34
นิกร แก่นหิรัญ 1153 นาย อนุสาวรีย์ 77/42
นิกร หุ่นหล่อ 940 นาย ท่าแร้ง 37/150
นิคม ทิวากร 2407 นาย ท่าแร้ง 19/53
นิตย์ ไทยถานันดร์ 1230 นาง อนุสาวรีย์ 5
นิตยา สิทธิพงศธร 2476 นาง ท่าแร้ง 327
นิติพัฒน์ กิตตินนท์ธนา 2643 นาย ท่าแร้ง 159/95
นิติพัฒน์ เปี่ยมสุขอภินพ 1927 นาย อนุสาวรีย์
นิติมา สายสุวรรณ 1411 นาง อนุสาวรีย์ 181/342
นิธินันท์ สลามเต๊ะ 2316 นางสาว ท่าแร้ง 48/86
นิพนธ์ คุ้มครอง 227 นาย อนุสาวรีย์
นิพนธ์ จุดสามัคคี 1950 นาย อนุสาวรีย์ 252
นิพัฒน์ วุฒิกาญจนกุล 2397 นาย ท่าแร้ง 149/1
นิภาพร วงษ์เดือน 2260 นางสาว ท่าแร้ง 37/144
นิภาพร ศรีสัมพันธ์ 949 นางสาว ท่าแร้ง 38/334
นิมิตร รอดเฉย 319 นาย อนุสาวรีย์ 1/148
นิยม ปากวิเศษ 2179 นางสาว ท่าแร้ง
นิยม เพ็งพุด 788 นาย ท่าแร้ง 256/1
นิรกร ช่วยบำรุง 989 นาย ท่าแร้ง 79/175
นิรมล ประภาพร 1825 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/51
นิรันดร วิศิษฎ์สิน 1544 นาย อนุสาวรีย์ 69/48
นิรุจน์ ขำนุรักษ์ 2471 นาย ท่าแร้ง 120/174
นิวัฒน์ พันธุ์มาศ 693 นาย ท่าแร้ง
นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 1233 นาย อนุสาวรีย์ 9/73
นิเวศน์ ทองประสพ 1969 นาย ท่าแร้ง 993
นิเวศน์ อุดมวงศ์ศักดิ์ 2490 นาย ท่าแร้ง 120/143
นิศ ยศยิ่งยง 1582 นาย อนุสาวรีย์ 161/39
นิศารัตน์ ศรีวิเชียร 2629 นางสาว ท่าแร้ง 14/220
นิสานารถ ปริปุรณะ 969 นางสาว ท่าแร้ง 14/114
นีรนุช บุตรฉราภรณ์ 1666 นาง อนุสาวรีย์
นืตยา นิยมรัฐ 2237 นาง ท่าแร้ง 11/69
นุชนภา หมุนคำ 756 นางสาว ท่าแร้ง 14/13
นุชนาฏ ผ่องพุฒิ 1347 นาง อนุสาวรีย์ 117
นุชนารถ สุภาพันธุ์ 9 นาง อนุสาวรีย์ 100/125
นุชปกรณ์ วรอนุวัฒนกุล 2332 นาง ท่าแร้ง 120/121
นุชมณี บุญบวก 1733 นาง อนุสาวรีย์ 61/3
นุวดี วรณาภรณ์ 721 นางสาว ท่าแร้ง 14/129
เนตรนภา อินทอง 1517 นางสาว อนุสาวรีย์ 98
เนตรนรินทร์ มงคลรัชต์ 685 นาง ท่าแร้ง 6/693
เนรมิตร พ่วงพร้อม 2510 ด.ต. ท่าแร้ง 1162
เนาวรัตน์ ปล่องทอง 7 นาง อนุสาวรีย์ 361/60
เนาวรัตน์ วงศ์วาน 1101 นาง อนุสาวรีย์ 13/29-30
เนียม อุปเถย์ 1476 นาง อนุสาวรีย์ 3/1374
แน่น ติ๊บมูล 2456 นาย ท่าแร้ง 187
บพิตร ออมไธสง 1178 นาย อนุสาวรีย์ 56/162
บรรจง หมั่นดี 2597 นาย ท่าแร้ง 119/237
บรรจง หามนตรี 1596 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
บรรจบ คุ้มรุ่งเรือง 2592 นาย ท่าแร้ง 14/268
บรรจะสิน บุญหลักคำ 2469 นาย ท่าแร้ง 89/164
บรรเจิด วงศ์สาโรจน์ 411 นาย ท่าแร้ง 89/652
บรรณริศร์ ราตรีธรรม 145 นาย อนุสาวรีย์ 135
บรรเทิง วงษ์มานิตย์ 1954 นาย ท่าแร้ง 135/8
บรรพต นัยวิรัตน์ 2312 นาย ท่าแร้ง 33/95
บวรธัญ กลิ่นจันทร์ 2294 นาย ท่าแร้ง 159/150
บวรพล เอกะหิตานนท์ 592 นาย ท่าแร้ง 90
บังอร จันทรเทียม 927 นาง ท่าแร้ง 149/28
บังอร สีวินทา 1126 นาง อนุสาวรีย์ 49/64
บัญชรรัตน์ นักร้อง 2010 นาง ท่าแร้ง 501/266
บัญชา บัวรอด 539 น.อ. ท่าแร้ง 100/45
บัญชา สุวรรณรงค์ 414 นาย ท่าแร้ง 150/35
บัญเชิด ไชยมงคล 2475 นาย ท่าแร้ง 159/507
บัณฑิต รุ่งฟ้า 1762 นาย อนุสาวรีย์
บัว อุรีรักษ์ 148 นาย อนุสาวรีย์ 3/2379
บัวแก้ว เผ่าพันธ์ 487 นางสาว ท่าแร้ง
บัวขันธ์ เกษก้าน 1072 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวเครือ ขีรีวัน 1669 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวผัด นุชทรัพย์ 2502 นาง ท่าแร้ง
บัวศรี โชติรัตน์ 1750 นาง อนุสาวรีย์
บัวสอน หอมเชื้อ 1794 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวหลวง เป็นปรัชญ์ 159 นาง อนุสาวรีย์ 2/421
บัวหา สุทธิวงษ์ 2166 นางสาว ท่าแร้ง
บานเย็น รุจิราวงศ์ 2101 นาง ท่าแร้ง 59/83
บำรุง งามขำ 2455 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 31
บุญก้ำ ติยะถะ 2153 นาย ท่าแร้ง
บุญกุล บรรจบราษฏร์ 2423 นางสาว ท่าแร้ง 1245/6
บุญจิตร มากบรรจง 2234 นาง ท่าแร้ง 78/154
บุญช่วย ปิ่นแก้ว 1154 นาง อนุสาวรีย์ 173/3
บุญชัย จันทรกุลชัย 1961 นาย ท่าแร้ง 162/69
บุญชัย หาญตั้งมงคล 1227 นาย อนุสาวรีย์ 368/8
บุญเตือน แก้วหาญ 2279 นาง ท่าแร้ง
บุญเทียม ผึ่งสวัสดิ์ 1190 นาง อนุสาวรีย์ 58
บุญธรรม เกตุสุวรรณ์ 232 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม น่อมแก้ว 1463 พ.ต.อ. อนุสาวรีย์ 47
บุญมา มนตรี 1210 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/5
บุญมี อักษรวรรณ 2092 นาง ท่าแร้ง 33/71
บุญยงค์ บุญเสริม 1633 นาง อนุสาวรีย์ 4
บุญยัง ภู่เอี่ยม 370 นาง อนุสาวรีย์ 107/5
บุญยืน จันทรบำรุง 646 นาย ท่าแร้ง 5/4 หมู่7
บุญยืน มั่นอินทร์ 1580 นาง อนุสาวรีย์ 161/1
บุญรัตน์ เดชะ 1474 นาย อนุสาวรีย์ 178/8
บุญรัตน์ รังสันเทียะ 1344 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญเรือง สุขสุวรรณ 2164 นาย ท่าแร้ง
บุญเรือน สมบุญ 2144 นาง ท่าแร้ง 33/142
บุญลือ อ่วมดี 1512 นาง อนุสาวรีย์ 65
บุญลือ อิ่มอำไภย 1425 นาย อนุสาวรีย์ 80
บุญส่ง ชมภู่ 2692 ด.ต. ท่าแร้ง 22/121
บุญสม แจ่มจันทร์ 1343 นาย อนุสาวรีย์ 35/37
บุญสม นามวงศ์ 476 นาย ท่าแร้ง 19/240
บุญสืบ แก้วทับนิล 1769 นาง อนุสาวรีย์ 20
บุญเสริญ เหล่าลาภะ 2430 นาย ท่าแร้ง 96/118
บุญหลาย รอดพะดี 271 นาย อนุสาวรีย์
บุณย พรหมสถิต 2231 นาย ท่าแร้ง 72/4
บุณยวีร์ บุตรชา 431 นางสาว ท่าแร้ง 71/94
บุผา พันธ์เพ็ง 2182 นางสาว ท่าแร้ง
บุผา อรุณภาส 1005 นาย ท่าแร้ง
บุศรารัตน์ ปีมณี 2645 นางสาว ท่าแร้ง 145/85
บุษบา บัวใหญ่ 504 นางสาว ท่าแร้ง 79/12
บุษบา วัฒนเขจร 181 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/39
บุษบา หลงชิน 264 นางสาว อนุสาวรีย์
บุษบา เหมทอง 2398 นาง ท่าแร้ง 159/638
บุษยา บงกชรัตนเลิศ 1608 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/87
บุษยา พัฒนาพงศ์ 2192 นาง ท่าแร้ง 47/48
บุษรินทร์ กรุดอ่ำ 1429 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/90
เบญจพร ทองธรรมชาติ 1648 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/110
เบญจมาศ ธิชูโต 2546 นางสาว ท่าแร้ง 148/48
เบญจวรรณ ตรัน 1472 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/86
เบญจวรรณ์ พันธ์เนียม 257 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/149
เบญจวรรณ์ สุทธิรักษ์ 945 นาง ท่าแร้ง 79/92
เบญจวรรณ อินต๊ะชาว 2648 นาง ท่าแร้ง 39/182
เบญจางค์ เกษวิเชียร 1419 นางสาว อนุสาวรีย์ 43
ใบศร โสมณวัตร์ 1630 นางสาว อนุสาวรีย์ 64/128
ปกรณ์ ปริยะวาที 1853 นาย อนุสาวรีย์ 169/159
ปกรณ์ เหลืองวิรุฬห์ 2657 นาย ท่าแร้ง 118/20
ปฎิพันธ์ ปาหินา 2004 นาย ท่าแร้ง 159/209
ปฏิพัทธ์ โพธิ์นิ่มแดง 1327 นาย อนุสาวรีย์ 21
ปฐม กองพนันพล 2661 นาย ท่าแร้ง 14/24
ปฐมพงษ์ สุวรรณกาศ 152 ส.อ. อนุสาวรีย์
ปฐมาวดี จ๋วงพานิช 1359 นาง อนุสาวรีย์ 181/353
ปณชัย อู่ทรัยพ์ 244 นาย อนุสาวรีย์ 12/214
ปณิตา ถ้ำแก้ว 497 นางสาว ท่าแร้ง
ปทันทิญา ชูกลิ่น 2377 นางสาว ท่าแร้ง 118/122
ปนัดดา เกษสุพรรณ์ 2550 นางสาว ท่าแร้ง
ปนัดดา เอี่ยมศิริ 1460 นาง อนุสาวรีย์ 2
ปภา แก้ววิจิตร 1447 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/30
ปภาดา พันธุ์นุช 308 นาง อนุสาวรีย์ 57/37
ประกรณ์ เสนาคุณ 2448 นาย ท่าแร้ง 117/253
ประกิต ณนคร 2314 ว่าที่ร.ต. ท่าแร้ง 200/177
ประครอง ทองอร่าม 71 นาย อนุสาวรีย์
ประคอง เศวตเศรณี 2097 ร.อ. ท่าแร้ง 688/3
ประคัลภ์ ประนยานันทน์ 2394 นาย ท่าแร้ง 264
ประคัลภ์ พันธุ์กาหลง 1552 นาย อนุสาวรีย์ 39
ประจักร์ วิชาศรี 1002 นาย ท่าแร้ง 27/12
ประจักษ์ จึงแย้มปิ่น 312 นาย อนุสาวรีย์ 93/202
ประจักษ์ สุขเกษม 2384 นาย ท่าแร้ง 248/2
ประชิด รัตนมณี 648 ร.ต. ท่าแร้ง 230/1
ประณีต วงษ์เกษกรณ์ 1046 นาง อนุสาวรีย์ 139
ประดิษฐ์ คุ้มรักษ์ 1156 นาย อนุสาวรีย์ 100/149
ประทิน รักคุ้ม 1272 นาง อนุสาวรีย์ 111/42
ประทีป เกื้อสกูล 278 นาย อนุสาวรีย์ 28
ประทีป ธีรอัครวิภาส 2418 นาย ท่าแร้ง 981
ประทุม เจริญสุข 1297 นางสาว อนุสาวรีย์ 558/7
ประทุม ปิ่นทองธรรม 1889 นาง อนุสาวรีย์ 36
ประทุมพร อนุวงศ์ 2017 นางสาว ท่าแร้ง 19/223
ประทุมรัตน์ หัสดิเสวี 78 นางสาว อนุสาวรีย์ 95
ประเทียบ กุกำจัด 138 นาง อนุสาวรีย์ 47
ประเทือง มาทอง 1602 นาง อนุสาวรีย์ 70
ประเทือง สรรพคุณ 1887 นาง อนุสาวรีย์ 40/73
ประเทือง สุดสาคร 1607 นาง อนุสาวรีย์ 27
ประธาน เก่งเกรียงไกร 2152 นาย ท่าแร้ง 7/42
ประนอม ทองดี 843 นางสาว ท่าแร้ง 26
ประพล ปทุมทอง 918 นาย ท่าแร้ง 201
ประพันธ์ จันแดง 20 นาย อนุสาวรีย์ 126
ประพันธ์ ลีอังกูรเสถียร 2210 นาย ท่าแร้ง 28/5
ประพาส ธีราวัฒนาวิทย์ 2376 นาย ท่าแร้ง 159/46
ประไพ เกตุสวัสดิ์ 1926 นาง อนุสาวรีย์ 178
ประไพ ชื่นจิตต์ 1089 นาง อนุสาวรีย์ 26
ประไพพิมพ์ จันทวาศ 996 นางสาว ท่าแร้ง 89/195
ประภัทรา ปาสาเนาว์ 74 นาง อนุสาวรีย์ 33/160
ประภัสศร ละอองวิจิตร 1789 นาง อนุสาวรีย์ 174/11
ประภัสสร เพ็ชรรัตน์ 2022 นาง ท่าแร้ง 159/99
ประภาพร นันทวิริยนนท์ 468 นางสาว ท่าแร้ง
ประภาพรรณ บุนนาค 588 นางสาว ท่าแร้ง 70
ประภาศ เปลี่ยนศักดิ์ 395 นาย อนุสาวรีย์ 181/356
ประภาศรี ตฤปต์วรรธนะ 1142 นาง อนุสาวรีย์ 9/143
ประภาศรี เทียนประเสริฐ 436 นางสาว ท่าแร้ง 39/27
ประภาศรี พิพัฒทรคานนท์ 1901 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/55
ประภาส นิศามณีวงศ์ 164 นาย อนุสาวรีย์ 96/71
ประมวล พิมพะสิงห์ 348 นาย อนุสาวรีย์ 37/320
ประมวล สโมสร 1839 นาย อนุสาวรีย์
ประมวล สุคนธชื่น 1115 นาย อนุสาวรีย์ 6
ประมาภรณ์ คิมหะมานนท์ 1194 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/250
ประเมตร หลักแหลม 852 นาย ท่าแร้ง 62/17
ประยุทธ พุมพันธ์ 2662 นาย ท่าแร้ง 36/85
ประยูร อาจหาญ 1522 นาง อนุสาวรีย์ 31/57
ประโยชน์ โพธิ์เงิน 1038 นาย อนุสาวรีย์ 18/37
ประวัติ โสตถิกุลนันท์ 2462 นาย ท่าแร้ง 99/36
ประวิตร สุขวงศ์ 2147 นาย ท่าแร้ง 180
ประวิท จันทะบุตร 802 นาย ท่าแร้ง 14/22
ประวิทย์ ศรีผารินทร์ 998 นาย ท่าแร้ง
ประวิทย์ สุนทรจิรกาล 2624 นาย ท่าแร้ง 145/89
ประเวศ ภิรมย์วงศ์ 671 นาย ท่าแร้ง 2/201
ประเวศน์ ปฏิสัมภิทาวงศ์ 1407 นาย อนุสาวรีย์ 181/168
ประสงค์ กระจ่างมนตรี 1721 นาย อนุสาวรีย์ 223/5
ประสงค์ แก้วพันธ์ 2212 นาย ท่าแร้ง 98/7
ประสงค์ ตะวันทวีกิจ 2684 นาย ท่าแร้ง 159/47
ประสงค์ สุรสิทธิ์ 769 ว่าที่ร้อยตรี ท่าแร้ง 90/1
ประสานสุข ตันสกุล 570 น.ต.หญิง ท่าแร้ง 501/122
ประสิทธิ์ เกิดพร 234 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ ชีพประสัพ 2230 นาย ท่าแร้ง 70/223
ประสิทธิ์ ไชยพลบาล 783 นาย ท่าแร้ง 6/449
ประสิทธิ์ ดำแก้ว 2187 นาย ท่าแร้ง 71/120
ประสิทธิ์ พรมไชยา 1261 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สุราฤทธิ์ 1668 นาย อนุสาวรีย์ 108/71
ประสิทธิ์ศักดิ์ เพชรศรี 868 นาย ท่าแร้ง 96/99
ประสิทธิศักดิ์ วงษ์เรณู 2173 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ ช่วยคงมา 1009 นาย ท่าแร้ง 259/12
ประเสริฐ ปรีชล 2040 นาย ท่าแร้ง 16
ประเสริฐ ยังอุ่น 439 นาย ท่าแร้ง 8/39
ประเสริฐ ศรีทองทิม 710 นาย ท่าแร้ง 934
ประเสริฐ แสนคำ 1550 ร.ต. อนุสาวรีย์ 60/40
ประเสริฐ อัศวภูมิ 2014 นาย ท่าแร้ง 134/192
ประเสริฐ เอกสะพัง 1850 นาย อนุสาวรีย์
ประหยัด โคตรมณี 1336 นาย อนุสาวรีย์
ปรัชญ์ รอดวัฒนกุง 1323 นาย อนุสาวรีย์ 146
ปรัชญา พลอยนุช 2560 นาย ท่าแร้ง 214
ปราณี เกตุประยูร 1872 นาง อนุสาวรีย์ 9/144
ปราณี คำนวนสวุณี 1193 นาง อนุสาวรีย์ 19
ปราณี น้อยอุบล 583 นาง ท่าแร้ง 4
ปราณี พิมนล์พันธุ์ 1884 นาง อนุสาวรีย์ 86/15
ปราณี โพธิ์มี 933 นาง ท่าแร้ง 2/62
ปราณี ลีละวัฒนากูล 104 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/113
ปราณี สำเร็จเฟื่องฟู 2226 นาง ท่าแร้ง 121/25
ปราณี โสภณโภไคย 1567 นาง อนุสาวรีย์ 89
ปราณี อุปะละ 1677 นางสาว อนุสาวรีย์ 61
ปราณีย์ อินทกสิกร 2331 นาง ท่าแร้ง 39
ปราโมทย์ ซำซูดิน 1699 นาย อนุสาวรีย์ 37/37
ปราโมทย์ พงษ์ชุบ 1742 พันโท อนุสาวรีย์ 48
ปราโมทย์ รุจิรัตน์ 1309 นาย อนุสาวรีย์ 44
ปราโมทย์ วัฒนสุโพธิ์ 1333 นาย อนุสาวรีย์ 37/423
ปราโมทย์ ศิลาโชติ 1162 นาย อนุสาวรีย์ 181/371
ปรารภ รัตพันธุ์ 2477 นาง ท่าแร้ง 21/67
ปราศาสตร์ โพธิ์คำ 2499 นาย ท่าแร้ง 70/205
ปริญญา เกิดในมงคล 1222 นาย อนุสาวรีย์ 37/68
ปริณวรรณ หวานหู 267 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/71
ปริยากร บุญทวีกนกโชติ 34 นางสาว อนุสาวรีย์
ปริวัตร ประเสริฐสุข 2009 นาย ท่าแร้ง 1058
ปรีชไม หมวกนาค 276 นาง อนุสาวรีย์ 181/148
ปรีชา กะลำภากร 473 นาย ท่าแร้ง 49/35
ปรีชา เกษตรทรัพย์สิน 2501 นาย ท่าแร้ง 99/194
ปรีชา คชวงษ์ 2748 นาย ท่าแร้ง 1154
ปรีชา ฐิติวัฒนา 1148 นาย อนุสาวรีย์ 71
ปรีชา เทวพิทักษ์ 1963 พล.ท. ท่าแร้ง 2/35
ปรีชา น้าสุนีย์ 1827 พล.อ.ต. อนุสาวรีย์ 192
ปรีชา ประดับมุข 1424 ร.ต. อนุสาวรีย์ 88/145
ปรีชา หลักชัย 2060 นาย ท่าแร้ง 201/20
ปรีชาดา ปริยัติ 1600 นาง อนุสาวรีย์ 92/123
ปรีณาพรรณ พุ่มเมือง 1814 นาง อนุสาวรีย์ 99/67
ปรีดา พุ่มอยุ่ 269 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/17
ปรียชาติ เพชรชาติ 2275 นาย ท่าแร้ง 5/445
ปรีลาวัล สินขจร 574 นางสาว ท่าแร้ง 8/37
ปลด ธูปพุ่ม 892 นาย ท่าแร้ง 103/2
ปวีณ์นุช ลัดจีสุนทร 1874 นาง อนุสาวรีย์ 55/4
ปวีณา แน่นหนา 2602 นางสาว ท่าแร้ง 111/882
ปัญญา จำปาทอง 1258 นาย อนุสาวรีย์ 54/282
ปัญญา สุวรรณพัฒน์ 2745 นาย ท่าแร้ง 1179
ปัญญารัตน์ ลิ่วศรีสกุล 2140 นาง ท่าแร้ง 9/43
ปัณฑ์ณัฐ รัตนเกษม 1325 นาง อนุสาวรีย์ 58
ปัณฑา อุดมรัตนา 2445 นางสาว ท่าแร้ง 159/133
ปัณณธร คันไชย 1788 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัณณวิชญ์ ดวงรักษา 2486 นาย ท่าแร้ง 79/177
ปัทมพร ชาบุญมี 813 นาง ท่าแร้ง 137/44
ปัทมา ชาคะพา 1795 นาง อนุสาวรีย์ 3/2070
ปัทมา มุ่งพร 982 นางสาว ท่าแร้ง 14/36
ปาจรี สาธรณ์ 566 นาง ท่าแร้ง 222/311
ปาณิดา สอาดเทียม 2150 นาง ท่าแร้ง 119/313
ปาณิสรา หรรษาพงษ์ 2470 นางสาว ท่าแร้ง 6/284
ปารจรีย์ เธียรวิโรจน์ 1841 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/368
ปารณีย์ โค้งนอก 1316 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาริชาติ คีรีเขต 915 นาง ท่าแร้ง 37/44
ปาริชาติ ตั้งศักดิ์ชัยสกุล 68 นาง อนุสาวรีย์ 43/327
ปาลิล บริสุทธิ์สุวรรณ์ 449 นางสาว ท่าแร้ง 11/241
ปิติ เด่นสกุล 1152 นาย อนุสาวรีย์ 37/136
ปิติ ปิตรชาต 196 นาย อนุสาวรีย์ 110/204
ปิ่นแก้ว ฆารรัศมี 2644 นางสาว ท่าแร้ง 14/156
ปิยภาณี บุณยรัตพันธุ์ 270 นาง อนุสาวรีย์ 41
ปิยรัตน์ แก้วสีขาว 820 นาง ท่าแร้ง 46/54
ปิยะ ทองจิตติ 1308 นาย อนุสาวรีย์ 120/5
ปิยะ ทองพิมพ์ 872 นาย ท่าแร้ง 14/221
ปิยะ พริ้มแก้ว 1748 นาย อนุสาวรีย์ 181/50
ปิยะรัตน์ สุคยธ์ขจร 2280 นางสาว ท่าแร้ง 5/161
ปิยาพร มงคล 1780 นาง อนุสาวรีย์
ปิลันด์ จันทร์สว่าง 557 นาย ท่าแร้ง 102/401
ปีดี ไกรษี 1937 นาย อนุสาวรีย์ 43/9
ปุญญพัฒน์ ทองคำ 1245 นาย อนุสาวรีย์ 19/37
ปุนรดา เครือคำ 2707 นางสาว ท่าแร้ง 159/502
เปมิกา นามบุรินทร์ 728 นางสาว ท่าแร้ง 14/123
เปรมฤทัย กฤษณเกรียงไกร 2659 นาง ท่าแร้ง 121/113
เปรมศรี น้อยยาโน 1182 นาง อนุสาวรีย์ 181/73
เปลวทิพย์ ทองอิ่ม 1041 นาง อนุสาวรีย์ 6/671
เปี่ยมสุข ฉายานนท์ 1493 นาง อนุสาวรีย์ 411
โปร่งเกศ เฉลิมวงศ์ 1351 นาง อนุสาวรีย์ 107/7
ผกากรอง ชื่นวิทยา 484 นาง ท่าแร้ง 121/461
ผกากรอง เชิดชู 172 นาง อนุสาวรีย์ 91/28
ผจงคนธ์ ฤทธิศิลป์ 1903 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 43/1
ผดุง เจ้าสุวรรณ์ 2356 นาย ท่าแร้ง 6/1
ผ่อง ส่งเสริม 1295 นาย อนุสาวรีย์ 456
ผ่องพักตร์ อจละนันท์ 389 นาง อนุสาวรีย์ 44/149
ผุสดี หนองกก 1349 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/194
ผุสดี แหลมเกาะ 105 นางสาว อนุสาวรีย์ 265/6
ไผ่ การะนัด 832 นาย ท่าแร้ง 137/334
พงศกร เส็งสำราญ 1143 นาย อนุสาวรีย์ 181/358
พงศ์พสิน พงศ์มานะวุฒิ 1263 นาย อนุสาวรีย์
พงศ์พิพิธ ทวีชัยวุฒิกุล 2649 นาย ท่าแร้ง 145/127
พงศ์ศรัณย์ ตั้งศุภชัย 854 นาย ท่าแร้ง 7/61
พงศ์ศักดิ์ แย้มกลัด 2421 นาย ท่าแร้ง 1043
พงศ์สินธ์ วรวัฒนปรีชา 2273 นาย ท่าแร้ง
พงษทร ศรสาย 1612 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์พิพัฒน์ มาทอง 1605 ร.ต. อนุสาวรีย์ 72
พงษ์วราห์พร บูรณะกุล 332 ส.อ. อนุสาวรีย์
พงษ์ศักดิ์ งามเจริญสุขพร 2082 นาย ท่าแร้ง 118/229
พงษ์ศักดิ์ เมืองจันทร์ 844 นาย ท่าแร้ง 6/452
พงา แสงสระคู 2236 นาง ท่าแร้ง 134/253
พงารัตน์ จินดาพล 785 นางสาว ท่าแร้ง 14/127
พจนีย์ วัดจินดา 1221 นาง อนุสาวรีย์ 9/52
พจมาน ธนะอุดมสาคร 1909 นาง อนุสาวรีย์
พนม แก้วเจริญ 1618 นาย อนุสาวรีย์ 9/40
พนม ไตรสุวรรณ 2680 นาย ท่าแร้ง 159/427
พนมพร จันดาเบ้า 1979 นาย ท่าแร้ง 169/268
พนา เอี่ยมพงษ์ดี 2563 นาย ท่าแร้ง 32/207
พนารัตน์ แผ่วัฒนโรจน์ 965 นางสาว ท่าแร้ง 14/133
พนารัตน์ สมรูป 2130 นางสาว ท่าแร้ง 121/73
พนิดา บุญศรีจันทร์ 2345 นาง ท่าแร้ง 78/129
พนิตนันท์ ชัยพัฒนธานนท์ 1215 นาง อนุสาวรีย์ 18/44
พภัสสรณ์ อาภาสมบูรณ์สิน 2674 นางสาว ท่าแร้ง 14/276
พยนต์ศักดิ์ ศรีโพนทอง 2494 นาย ท่าแร้ง 68/2
พยอม วงศ์สารศรี 1296 นาง อนุสาวรีย์ 159/166
พร เนียมพรมลี้ 1013 นาย ท่าแร้ง 78/51
พรกมล โฉมงาม 330 นางสาว อนุสาวรีย์
พรกลม แว่นสอน 299 นาง อนุสาวรีย์ 66/16
พรจันทร์ เทศธรรม 1520 นาง อนุสาวรีย์ 54/279
พรชนิตว์ พึงยา 1904 นางสาว อนุสาวรีย์
พรชัย คุ้มผล 900 นาย ท่าแร้ง 14/208
พรชัย เจนมานะชัยกุล 2431 นาย ท่าแร้ง 111/883
พรชัย ชูโลก 1259 นาย อนุสาวรีย์ 94/1
พรชัย ทูคำมี 1180 นาย อนุสาวรีย์ 43/279
พรชัย นพพรพรหม 1149 นาย อนุสาวรีย์ 111/92
พรชัย บุญดีศิริพันธ์ 1761 นาย อนุสาวรีย์ 90
พรชัย โพธิ์วิจิตร 538 นาย ท่าแร้ง 6/264
พรชัย ยิ้มประดิษฐ์ 525 นาย ท่าแร้ง 102/251
พรชัย วงศ์ใหญ่ 2228 นาย ท่าแร้ง 160/1
พรชัย ศรีวงษ์วรรณะ 1563 นาย อนุสาวรีย์ 44/76
พรทิพย์ คำพีระ 1039 นาง อนุสาวรีย์ 9/329
พรทิพย์ ปราชญ์นาม 1139 นาง อนุสาวรีย์ 390
พรทิพย์ สวิล 1292 นาง อนุสาวรีย์ 60/33
พรทิพย์ สังข์อยู่ศิริ 2747 นาง ท่าแร้ง 1151
พรทิพย์ สิมมะลี 1578 นาง อนุสาวรีย์
พรเทพ แก้วลาเวียง 57 นาย อนุสาวรีย์ 21
พรเทพ ฉัตรแก้ว 1082 นาง อนุสาวรีย์ 11
พรเทพ บุญยเนตร 189 นาย อนุสาวรีย์ 11/59
พรเทพ สถิรปัญญา 2346 นาย ท่าแร้ง 7/165
พรนภา วงษ์จันทร์ 2372 นางสาว ท่าแร้ง 159/406
พรนิภา ชัยมณี 896 นางสาว ท่าแร้ง 14/162
พรพนา กล่อมอินทร์ 2330 นาง ท่าแร้ง 139/173
พรพรรณ พวงสมบัติ 1042 นาง อนุสาวรีย์ 77/121
พรพรรณทิพย์ จันทร์ 1623 นางสาว อนุสาวรีย์ 66
พรพิชิต แรงฤทธิ์ 2498 นาย ท่าแร้ง
พรพินิต เทศทอง 799 นาย ท่าแร้ง 14/15
พรพิมล โพธิ์จันทร์ 2135 นาง ท่าแร้ง 30
พรพิมล มงคลวาที 1135 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
พรพิมล แย้มจ่าเมือง 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/530
พรพิมล รื่นบรรเทิง 1175 นาง อนุสาวรีย์ 74/7
พรไพรินทร์ เสมแย้ม 2467 นาง ท่าแร้ง 63
พรไพลิน สมิตเวช 2436 นางสาว ท่าแร้ง 11/132
พรรณชรินทร์ ศรัทธา 1120 นางสาว อนุสาวรีย์ 40
พรรณทิพย์ ตียพันธ์ 1740 นางสาว อนุสาวรีย์ 104/18
พรรณนพ อนุศาสนี 58 นาย อนุสาวรีย์ 94/8
พรรณผกา ธรรมทัต 1667 นาง อนุสาวรีย์ 452/27
พรรณี ธรรมาลัยวิโรจน์ 932 นาง ท่าแร้ง 39/132
พรรณี พักคง 1393 นาง อนุสาวรีย์ 10/56
พรรณี มณีบุตร 2426 นาง ท่าแร้ง 94/3
พรรษมณฑ์ เมฆฉาย 19 นาง อนุสาวรีย์ 92/148
พรรัตน์ สุธัมมสภา 2366 นาง ท่าแร้ง 3
พรลภัส ทองป้อง 2434 ร.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
พรวรินท์ แสงเงิน 197 นาง อนุสาวรีย์ 37/430
พรวิภา ม่วงเงิน 698 นางสาว ท่าแร้ง 12/1
พรสมัย ตันติวุฒิกุญชร 1955 นาง ท่าแร้ง 65/3
พร้อมพรรณ สร้อยสีหา 2348 นาง ท่าแร้ง 37/99
พริ้มพราว วิมุกตานนท์ 1371 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/71
พฤกษากาญจน์ ทรัพย์ธรชัย 2354 นาง ท่าแร้ง 144/42
พฤตินัย พราวพันธุ์ 1161 นาย อนุสาวรีย์ 99/8
พวงทอง แสงสำลี 374 นาง อนุสาวรีย์ 4
พวงรัตน์ รัตนจีนะ 2440 นาง ท่าแร้ง 39/7
พอเพ็ญ เสงี่ยมพงษ์ชาญ 615 นางสาว ท่าแร้ง 139/178
พะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ 2719 นาง ท่าแร้ง 450/1
พัชนี ยั่งยืน 472 นาง ท่าแร้ง 139/98
พัชรนันท์ หิรัญศรีสุนทร 2276 นาง ท่าแร้ง 126/233
พัชรา สินจรูญศักดิ์ 1877 นาย อนุสาวรีย์ 37/61
พัชราพร เกิดมงคล 719 นาย ท่าแร้ง 32
พัชราภรณ์ เชียงอารีย์ 772 นาวาอากาศเอกหญิง ท่าแร้ง 136
พัชราภรณ์ สุขลิม 2278 นางสาว ท่าแร้ง 19/238
พัชรินทร์ ทับทิมจีน 2393 นางสาว ท่าแร้ง 78/15
พัชรินทร์ ศิริบูรณ์ 555 นาง ท่าแร้ง 32/177
พัชรี ศรีนาค 6 นาง อนุสาวรีย์ 361/54
พัชรียา แก้ววรรณา 1900 นาง อนุสาวรีย์ 90
พัฒธญา อู่ทอง 1823 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
พัฒนพงศ์ อุ้ยตยะกุล 2678 นาย ท่าแร้ง 7/154
พัฒนพร ชินประดิษฐ์ 367 นาย อนุสาวรีย์
พัฒนา ชัยศิริ 2080 นาง ท่าแร้ง 501/192
พัฒนา บุญหมั่น 1026 นางสาว อนุสาวรีย์
พัทธกานต์ สุขไพบูลย์วัฒน์ 1129 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/633
พัทธนันท์ พรมณีพันกุล 2625 นางสาว ท่าแร้ง 14/250
พัทธ์ยมล ภาคภูมิ 499 นาง ท่าแร้ง 70
พัทนินทร์ สุวรรณบูรณ์ 2282 นาย ท่าแร้ง 20
พันทวี พันธุสินธุ 2722 นาย ท่าแร้ง 159/591
พันธ์ทิพย์ สุขุปัชช์ 1096 นาง อนุสาวรีย์ 88/14
พันธุ์เทพ ถิ่นร่มเมือง 1252 นาย อนุสาวรีย์ 20/161
พันวรรษา ครุฑพันธ์ 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/200
พัลลภ ปุรัษกาญจน์ 2632 นาย ท่าแร้ง 159/92
พัลลภ วัดจินดา 1220 นาย อนุสาวรีย์ 192
พัสมพร พิสิฐธิติเกษม 2117 นางสาว ท่าแร้ง 111/791
พาขวัญ บูรพา 99 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/1
พาวิน เยาวรักษ์ 219 นาง อนุสาวรีย์ 8
พาวุธ ชลสงคราม 2061 นาย ท่าแร้ง 102/516
พิกุน อาภาศิลป์ 1174 นางสาว อนุสาวรีย์ 80/4
พิชญา โกสีย์ไกรนิรมล 17 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/73
พิชัย ขาลรัมย์ 2488 นาย ท่าแร้ง 159/577
พิชัย ผาพันธุ์ 1078 นาย อนุสาวรีย์ 9
พิชัย ศรีเสาวภา 2128 นาย ท่าแร้ง 18/19
พิชัยบริบูรณ์ รักษ์ชูชีพ 384 นาย อนุสาวรีย์ 29/543
พิชานันต์ แก้วมูล 2579 นางสาว ท่าแร้ง 169/257
พิเชษ ชื่นอารมย์ 627 นาย ท่าแร้ง 259/21
พิเชษฐ์ ประเมษฐะวนิช 113 นาย อนุสาวรีย์ 110/335
พิเชษฐ์ ประหยัดทรัพย์ 2098 นาย ท่าแร้ง 11/105
พิเชษฐ์ เพลินพัฒนาจิตร 876 นาย ท่าแร้ง 14/225
พิเชษฐ์ สวนวงค์ 2288 นาย ท่าแร้ง 159/70
พิเชษฐ เหลืองวิภาด 636 นาย ท่าแร้ง 144/85
พิโชติ ช่วยชุม 668 นาย ท่าแร้ง 59/46
พิตตินันท์ กลับชนะ 479 นางสาว ท่าแร้ง 79/91
พินิจ จันลาศรี 1087 นาย อนุสาวรีย์
พินิตนาฏ บานสันเทียะ 428 นาง ท่าแร้ง 102/213
พิเนต พิมพ์สิน 1559 นาย อนุสาวรีย์ 81/15
พิบูลย์ เหลืองวงศ์วาน 759 นาย ท่าแร้ง 18/54
พิภพ นันท์ดี 757 นาย ท่าแร้ง 6/584
พิมผกา ผิวเสวก 376 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/14
พิมพ์ฉลวย ประทุมทิพย์ 1090 นางสาว อนุสาวรีย์ 145/3
พิมพ์ชนก ประเสริฐพงศ์ธร 142 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/18
พิมพ์ประภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 527 นาง ท่าแร้ง 501/244
พิมพ์ลดา แช่มโชติ 629 นางสาว ท่าแร้ง 35/15
พิมพวรรณ จันทรสีมาวรรณ 2241 นาง ท่าแร้ง 14
พิมพา เสวกวรรณ 217 นาง อนุสาวรีย์
พิมลศรี วรชีวัน 441 นางสาว ท่าแร้ง 144/110
พิมสาย พัฒนพงศ์ 2411 นางสาว ท่าแร้ง 62/16
พิมาน ชุ่มรัศมี 2687 นาย ท่าแร้ง 102/366
พิรพอน ทับทิมจรูญ 1388 นาง อนุสาวรีย์ 4/228
พิรุณ มานุจำ 335 นาย อนุสาวรีย์
พิไลลักษณ์ เอี่ยมศิริ 777 นาง ท่าแร้ง 83/60
พิไลวรรณ์ จันทร์อ่อน 694 นางสาว ท่าแร้ง 56/49
พิศณุพันธ์ ฤทธิศิลป์ 1070 พ.อ. อนุสาวรีย์ 39
พิศมัย ไทยกิม 828 นางสาว ท่าแร้ง 6/158
พิศมัย โพธิใย 1121 นาง อนุสาวรีย์ 210/4
พิศสม มุตตาหารัช 2197 นาง ท่าแร้ง 159/14
พิศาลกรณ์ นุ้ยประสิทธิ์ 1462 นาย อนุสาวรีย์ 10/5
พิษณุ พวงเพิ่ม 1278 นาย อนุสาวรีย์
พิสมัย ประมูลศิลป์ 1878 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสิษฐ์ คงสิริภคลักษณ์ 2732 นาย ท่าแร้ง 9
พิสิษฐ์ บริบูรณ์สุขกุล 2053 นาย ท่าแร้ง 41/8
พิสิษฐ์ บวรพงศ์พันธุ์ 101 นาย อนุสาวรีย์ 181/205
พิสุด คลังเพ็ชร 1328 นาย อนุสาวรีย์ 92/37
พีรญา สมุทร 1939 นาง อนุสาวรีย์ 51
พีรดา วรนุช 2712 นางสาว ท่าแร้ง 159/620
พีรพงษ์ แจ่มไพศาล 2347 นาย ท่าแร้ง 159/215
พีระดา ภักดีพาณิชย์ 2654 นางสาว ท่าแร้ง 145/174
พีระพงษ์ ศิริบูรณ์ 552 นาย ท่าแร้ง 9/213
พุฒ บุญเสริม 1873 นาง อนุสาวรีย์ 2
พุทธมาศ เปาริก 941 นางสาว ท่าแร้ง 14/246
พุทธิดา วัฒนพันธุ์ 2611 นางสาว ท่าแร้ง 18/356
พุทธิพงษ์ พามาตร 2180 นาย ท่าแร้ง
พูนทวี เกตุสุวรรณ 225 นาง อนุสาวรีย์ 27/6
พูนลาภ อภิชาตนนท์ 98 นาง อนุสาวรีย์ 159/70
พูนศักดิ์ ปรุงเกียรติ 2416 นาย ท่าแร้ง 134/174
พูนสุข ทองเพียรพงษ์ 960 นาง ท่าแร้ง 1/274
พูลศักดิ์ คุณอุดม 1457 นาย อนุสาวรีย์ 55
พูลสวัสดิ์ วิชชุกูล 2695 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 159/500
พูลสิน อนันตกุล 1692 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/117
พูลสุข ทวีโต 2243 นางสาว ท่าแร้ง 11/185
พูลสุข แสงนา 591 นาง ท่าแร้ง 11/235
เพ็ง กองสำลี 1438 นาย อนุสาวรีย์ 80
เพชรธิดา แซ่ปุ่น 2271 นาง ท่าแร้ง 1075
เพ็ญแข วงษ์วิไล 1450 นาง อนุสาวรีย์ 14/446
เพ็ญนี เลาหบุตร 2497 นาง ท่าแร้ง 79
เพ็ญพักตร์ สิงหพงศ์ 297 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/132
เพ็ญศรี เตชะเกิดกมล 2714 นางสาว ท่าแร้ง 102/135
เพ็ญศรี ผังคี 432 นาง ท่าแร้ง
เพ็ญศรี สายสิงห์ 731 นาง ท่าแร้ง 89/340
เพิ่ม อวนศรี 1262 นาง อนุสาวรีย์ 3
เพิ่มพงษ์ รัตตานนท์ 2054 นาย ท่าแร้ง 1195
เพิ่มสุข เกียรติศักดิ์วัฒนา 339 นาย อนุสาวรีย์ 135/13
เพียรศรี กลับชนะ 478 นาง ท่าแร้ง 57/8
แพงศรี แพรดำ 2619 นาง ท่าแร้ง 19/84
โพธิ์ภัทร แม่นสำรวจการ 2439 นาย ท่าแร้ง 61
ไพฑรูย์ เพียรพิจารณ์ 119 นาง อนุสาวรีย์ 14/94
ไพฑูรย์ ชมจำปี 2700 นาย ท่าแร้ง 21
ไพฑูรย์ ลาภอรุณชัย 153 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์
ไพทูลย์ โสภาใฮ 191 นาย อนุสาวรีย์ 181
ไพบูลย์ เฉลิมไทย 1381 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 99/221
ไพบูลย์ ตั้งเสริมวงศ์ 2606 นาย ท่าแร้ง 88/268
ไพบูลย์ เต้าทอง 1883 นาย อนุสาวรีย์ 43/74
ไพบูลย์ ไพรีพินาศ 1860 พันเอก อนุสาวรีย์ 77/99
ไพรวรรณ โครวิชา 669 นางสาว ท่าแร้ง 70/253
ไพรวัลย์ กุลอ่อน 1859 นาง อนุสาวรีย์
ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ 620 นาย ท่าแร้ง 39/254
ไพรัช เสริมสุข 2457 นาย ท่าแร้ง 19/231
ไพรัตน์ เทียมถม 266 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/14
ไพริน เพ็ญเขตรกิจ 1864 นาง อนุสาวรีย์ 10/506
ไพริน วงษ์จักษุ 2487 นาง ท่าแร้ง
ไพโรจน์ คงศิริ 1501 นาย อนุสาวรีย์ 60/69
ไพโรจน์ ภิญโญ 1983 นาย ท่าแร้ง 159/162
ไพวรรณ์ ปัดชาชัย 670 นาย ท่าแร้ง 40/4
ไพศาล ตั้งเขาทอง 2232 นาย ท่าแร้ง 102/209
ไพศาล นาคพิพัฒน์ 585 นาย ท่าแร้ง 98/2
ไพศาล สงวนงาม 231 นาย อนุสาวรีย์
ฟ้ารุ่ง สิงห์สวัสดิ์ 2320 นาย ท่าแร้ง
เฟื้อ อุดมศิริ 387 นาง อนุสาวรีย์ 37/24
เฟื้องนคร กุลสุวรรณ 443 นาย ท่าแร้ง 33/1
ภคพร อริยพิทักษ์กุล 2389 นาง ท่าแร้ง 121/467
ภคมน ลือเสียง 964 นาง ท่าแร้ง 14/131
ภควรรณ ดอร์แมนน์ 1273 นาง อนุสาวรีย์ 21/68
ภมรศรี หัวหน้า 706 นางสาว ท่าแร้ง 142/32
ภราดา สุขยิ่ง 1663 นาย อนุสาวรีย์ 159/76
ภฤศพงศ์ ช้อนแก้ว 858 นาย ท่าแร้ง 14/154
ภวิกา เหมทานนท์ 797 นาง ท่าแร้ง
ภวิตา จันทันแก้ว 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/133
ภัควิภา เพชรวิชิต 185 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/13
ภัคสุภากาญจน์ คุ้มดี 696 นางสาว ท่าแร้ง 88/381
ภัฒน์ธลภรณ์ นิลพัฒน์ 815 นางสาว ท่าแร้ง 139/155
ภัททนี ปัญญวุฒิ 1314 นาง อนุสาวรีย์ 99/7
ภัทนิษฐ์ น้ำเพชร 1224 นาง อนุสาวรีย์ 536
ภัทรพงษ์ จีระวัง 277 นาย อนุสาวรีย์
ภัทรภร ยศแก้ว 894 นาง ท่าแร้ง 39/160
ภัทรวรรณ แก้วบัณฑิต 2071 นาง ท่าแร้ง 139/331
ภัทร์สรรพ์พร ยอดประดิษฐ์ 531 นาง ท่าแร้ง 149/64
ภัทรา ธำรงราชนิติ 1763 นาง อนุสาวรีย์
ภัทรา วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 1531 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
ภัทรานิษฐ์ สุขลิ้ม 2713 นาง ท่าแร้ง 159/369
ภัทรานี รักภูบาล 921 นาง ท่าแร้ง 2/95
ภัทราพร เอกบรรณสิงห์ 2620 นางสาว ท่าแร้ง 47/56
ภัทราวดี ดอกบัว 1657 นางสาว อนุสาวรีย์
ภาคภูมิ เบญญากร 495 นาย ท่าแร้ง 144/137
ภาคิน นิธิโชติการ 406 นาย ท่าแร้ง 120/40
ภาคิน ยศปัญญา 1862 นาย อนุสาวรีย์
ภาณุพงษ์ ช่างเขียน 676 นาย ท่าแร้ง 97/1
ภาณุพงษ์ อึ้งประเสริฐ 2078 นาย ท่าแร้ง 7/296
ภาณุภณ ศรีสมัย 1881 นาย อนุสาวรีย์
ภารดี สุขเกษม 1804 นาง อนุสาวรีย์ 42/6
ภาวนา ไชยสมบูรณ์ 1442 นาง อนุสาวรีย์ 88/92
ภาวนา ตั่นเล่ง 115 นาง อนุสาวรีย์ 60
ภาวนา รุพันธ์ 616 นาง ท่าแร้ง 39/158
ภาวิณี ฉิมพาลี 102 นาง อนุสาวรีย์ 36
ภาวิณี วีระเมธีวงศ์ 1440 นาง อนุสาวรีย์ 35/26
ภิญญาพัชญ์ โชวิท 682 นาง ท่าแร้ง 29/189
ภิรมย์ ต.ศิริวัฒนา 1815 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
ภิเศก บุญจันทร์ 596 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 46/94
ภุชงค์ อักษร 1091 นาย อนุสาวรีย์ 172
ภุชงต์ ปิตินันท์ 1662 นาย อนุสาวรีย์ 51/58
ภุดิศ บุญญานุรักษ์ 2694 นาย ท่าแร้ง 94/86
ภูมิ ชัยภัทรธนัย 2718 นาย ท่าแร้ง 169/90
ภูมิวิทย์ เวชกามา 1451 นาย อนุสาวรีย์ 246/2
ภูรยา โอวาทกา 877 นางสาว ท่าแร้ง 1004
ภูริวัจน์ ธนัสทีปต์วงษ์ 386 นาย อนุสาวรีย์ 59/168
ภูรี วรวัฒนาโชติ 2289 นาย ท่าแร้ง 11/44
ภูศิษย์ หิรัญสุนทร 132 นาย อนุสาวรีย์ 9/70
ภูษิต ธรรมกุล 569 นาย ท่าแร้ง 146/29
มงคล จุ้ยเสงี่ยม 1704 นาย อนุสาวรีย์ 10/3
มงคล เต็มดวง 1828 นาย อนุสาวรีย์
มงคล ภูมิพาน 643 นาย ท่าแร้ง 79/29
มงคล มุทธิ 962 นาย ท่าแร้ง 56/90
มงคล เยาวบุตร 890 นาย ท่าแร้ง 14/165
มงคล สาระคำ 437 ด.ต. ท่าแร้ง 134/163
มงคล แสงกล้า 1477 นาย อนุสาวรีย์ 209/3
มงคล เหมหงษ์ทอง 2235 นาย ท่าแร้ง 169/145
มงคลชัย วัษณุกิตติพล 594 นาย ท่าแร้ง 46/59
มณฑ์นิษฐา สุขลภัสมงคล 2238 นาง ท่าแร้ง 24/134
มณฑล ชัยศรีกิจ 1479 นาย อนุสาวรีย์ 51/6
มณฑา ดีอัลเมด้า 842 นาง ท่าแร้ง 22/47
มณฑา เรืองผล 744 นาง ท่าแร้ง 9/30
มณฑา ศิลากุล 173 นาง อนุสาวรีย์ 98
มณฑา สังข์ทอง 1836 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
มณฑา สาระทวย 1231 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/3
มณวดี ศิลปสุวรรณ 2357 นาง ท่าแร้ง 119/196
มณี เงาภู่ทอง 2514 นาง ท่าแร้ง 66/1
มณี สายทองดี 1584 นาย อนุสาวรีย์ 60/121
มณีนุช เพ็ชรอินทร์ 91 นาง อนุสาวรีย์ 179
มณีรัตน์ สวัสดิผล 2627 นางสาว ท่าแร้ง 38/365
มนชญา ชาววงศ์ 1940 นางสาว อนุสาวรีย์ 172
มนต์ชัย ตะโหนด 2007 นาย ท่าแร้ง 107/3
มนตรี บุญมาเลิศ 2581 นาย ท่าแร้ง 66/7
มนตรี บุญเยี่ยมเยียน 1562 นาย อนุสาวรีย์ 110/67
มนตรี บุญหมั่น 1843 นาย อนุสาวรีย์
มนตรี มุธุวงค์ 344 นาย อนุสาวรีย์ 363/415
มนตรี วิทยาพิพัฒน์ 1730 นาย อนุสาวรีย์ 4/188
มนตรี ศรีเพชร 2249 นาย ท่าแร้ง 159/17
มนตรี เอี่ยมแดง 463 ส.อ. มนตรี ท่าแร้ง 139/162
มนต์สินี ทองประดิษฐ์ 1378 นาย อนุสาวรีย์ 43/55
มนทรัตน์ คำพล 1977 นางสาว ท่าแร้ง 169/148
มนทิวา นพประไพ 1718 นาง อนุสาวรีย์ 92/127
มนไท เดชาคณิต 309 นาย อนุสาวรีย์ 168
มนพัทธ์ ดีปัญญา 1092 นาย อนุสาวรีย์ 23/20
มนอร ฉัตรโต 2108 นาง ท่าแร้ง 33/43
มนัส ชื่นใจ 972 น.อ. ท่าแร้ง 2/23
มนัส ตันติพิบูลย์ 63 นาย อนุสาวรีย์ 92/30
มนัสนันท์ สุระวิชัย 946 นางสาว ท่าแร้ง 14/18
มนัสนันท์ หมดมณทิล 1048 นาง อนุสาวรีย์ 86/136
มนัสวิน สวัสดิวัฒน์ 1848 ม.ล. อนุสาวรีย์
มนูญ ยงทรัพย์อนันต์ 1515 นาย อนุสาวรีย์ 181/288
มยุรา จีนคำตุ้ย 2157 นางสาว ท่าแร้ง
มยุรา บัวมาศ 1984 นางสาว ท่าแร้ง 169/274
มรรษภร เชื้อทองฮัว 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 22/41
มลิวัลย์ จูวงษ์ 855 นางสาว ท่าแร้ง 14/146
มหิศร ดิเรกลาภ 665 นาย ท่าแร้ง 121/36
มะยุรีย์ จันทะมาตย์ 2030 นางสาว ท่าแร้ง 137/91
มะลิ ศรียศสมบัติ 366 นาง อนุสาวรีย์
มะลิวัลย์ บุษยากร 1891 นางสาว อนุสาวรีย์
มะลิวัลย์ รัตนภูริปัญญา 396 นาง อนุสาวรีย์ 37/105
มังกร วิเชียรโชติ 1084 นาย อนุสาวรีย์ 9/300-301
มัณฑนา ณ พัทลุง 516 นาง ท่าแร้ง 99/115
มัณฑนา นานกลาง 1802 นางสาว อนุสาวรีย์
มันทนา พลเกษตร 2409 นาง ท่าแร้ง 102/435
มันทนา แล่มาต 498 นางสาว ท่าแร้ง 102/395
มัลลิกา พันธ์กฤษ 838 นางสาว ท่าแร้ง 143/65
มัลลิกา อยู่สถาพร 873 นางสาว ท่าแร้ง 262
มานพ โชคอำนวย 1847 นาย อนุสาวรีย์ 20
มานพ แซ่เจีย 1803 นาย อนุสาวรีย์ 38/43
มานพ ดาวเรีอง 1311 พล.ต. อนุสาวรีย์ 128
มานพ บุญม่วง 1274 นาย อนุสาวรีย์ 229
มานพ ลิ้มเลิศตระกูล 590 นาย ท่าแร้ง
มานิต วิวัฒน์โกศล 1755 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ นิตยสุทธิ์ 1247 นาย อนุสาวรีย์ 117
มานิตย์ บุญโภคัย 1524 นาย อนุสาวรีย์ 55
มานิท ชำนาญยา 787 นาย ท่าแร้ง 139/239
มานี วัฒนกูล 296 นาง อนุสาวรีย์ 44/4
มาโนช บำรุงราษฎร์ 1094 นาย อนุสาวรีย์ 361/63
มาโนช เอกคณาปราชญ์ 2286 นาย ท่าแร้ง 40/109
มาโนชย์ วัดจินดา 2116 นาย ท่าแร้ง 33/98
มาริน เผือกอ่ำ 1905 นาย อนุสาวรีย์ 34
มาริษา สุมะนังกุล 1200 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/92
มาริสา โกวิทย์ศิริกุล 589 นางสาว ท่าแร้ง 55/81
มาลัย น้อยเกิด 735 นางสาว ท่าแร้ง 70/57
มาลัย บุญสมปอง 1145 นาง อนุสาวรีย์ 27
มาลัย วัฒนะศิริ 640 นาง ท่าแร้ง 22/144
มาลินี จิระมงคล 1108 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/465
มาลี กุนะวงษ์ 1944 นาง อนุสาวรีย์ 30/99
มาลี คชสีห์ 1106 นาง อนุสาวรีย์ 7/11
มาลี ทองหนุน 399 นาง อนุสาวรีย์ 401/2
มาลี ยั่งยืน 1293 นางสาว อนุสาวรีย์
มาลี วันรุ่งอรุณรัตน์ 1192 นาง อนุสาวรีย์ 108/616
มิ่งมงคล สุขเทศ 1595 นาง อนุสาวรีย์ 88/44
มิ่งมิตร วรรธนผล 1389 นาง อนุสาวรีย์ 4/189
มุกดา สุลัยมาน 1811 นาง อนุสาวรีย์ 77/213
มุกดา ฮวดศิริ 205 นาง อนุสาวรีย์ 33/5
มุจลินท์ สุดตะกู 2342 นางสาว ท่าแร้ง 137/33
มุฑิตา ไชยอนันต์พร 1683 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/5
มุ้ยเกียง วัฒนเสนีธรรม 207 นาง อนุสาวรีย์ 59/106
เมตตา อรุณรัตน์ 2038 นาง ท่าแร้ง 17/50
เมธินี คัมภิรานนท์ 553 นางสาว ท่าแร้ง 99/78
เมธี ชยะกุลคีรี 1786 นาย อนุสาวรีย์ 11/109
เมธี รักษ์จิตร์ 1432 นาย อนุสาวรีย์ 59/99
เมยาวี ทิพย์ทอง 770 นางสาว ท่าแร้ง 14/25
โมรา ตรีอรรถ 1223 นาย อนุสาวรีย์ 65
ไมตรี จิรบวรวิสุทธิ์ 2675 นาย ท่าแร้ง 251
ไมตรี แซ่เฮ้ง 1391 นาย อนุสาวรีย์ 2110
ไมตรี สกุลกู้ชวโรจน์ 2686 นาย ท่าแร้ง 143/57
ยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล 1880 นาย อนุสาวรีย์ 18/136
ยงธนะ สีตลพฤกษ์ 2304 นาย ท่าแร้ง 32/51
ยรรยง รวิรุจิพันธุ์ 1690 นาย อนุสาวรีย์ 81/16
ยวากุล ทมทิแสง 937 นาง ท่าแร้ง 33/71
ยอแสง ยศศักดิ์ศรี 1350 นาง อนุสาวรีย์ 424
ยันต์ จันทสมิต 235 นาย อนุสาวรีย์ 29
ยิ่งยง แซ่ซึง 1303 นาย อนุสาวรีย์ 98/138
ยุทธกร สนทิม 746 นาย ท่าแร้ง 55/28
ยุทธชัย นนทภา 1235 นาย อนุสาวรีย์ 43
ยุทธนัย ผาสุข 1785 นาย อนุสาวรีย์ 141
ยุทธนา เขียวแก้ว 2303 นาย ท่าแร้ง 159/163
ยุทธนา พิสัยพันธ์ 659 นาย ท่าแร้ง 159/635
ยุทธนา รัตนกิตติกุล 480 นาย ท่าแร้ง 78/293
ยุพยง เหมะศิลปิน 1838 นาง อนุสาวรีย์ 35/10
ยุพร จอกน้อย 2652 นาง ท่าแร้ง 1/17
ยุพา เกิดนารี 2162 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพา บุรารักษ์ 1588 นาง อนุสาวรีย์ 99/175
ยุพาภรณ์ สร้อยสุวรรณ 178 นาง อนุสาวรีย์ 44/251
ยุพิน จันทะบุตร 564 นางสาว ท่าแร้ง 150/6
ยุพิน ทอนท้าว 253 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน ประสิทธิศาสตร์ 613 นาง ท่าแร้ง 42/7
ยุพิน สุวรรณ 833 นาง ท่าแร้ง
ยุพินภรณ์ หอมไกรลาศ 506 นาง ท่าแร้ง
ยุภาวดี คงทอง 1831 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/9
ยุราพร สมบุญสุข 1513 นาง อนุสาวรีย์ 29/255
ยุวราช มงคลสกุลฤทธิ์ 2443 นาย ท่าแร้ง 46/9
เยาวภา อนุกูล 1700 นาง อนุสาวรีย์ 29/528
เยาวลักษณ์ ชมโพธิ์สอน 1358 นาง อนุสาวรีย์ 142
เยาวลักษณ์ ทองดี 2615 นาง ท่าแร้ง 143/74
เยาวลักษณ์ อนันต์ปถัมภ์ 1413 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/322
เยาวลักษณ์ อนุพันธุ์ 660 นางสาว ท่าแร้ง 79/11
เยี่ยม ชูเกาะ 1130 นาง อนุสาวรีย์ 108/634
แย้ม รังรักษ์ 2058 นาง ท่าแร้ง 90/51
โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ 823 นาย ท่าแร้ง 189/61
รจนา วรรณสิม 2263 นางสาว ท่าแร้ง
รชนีกร นันทสันติ 1990 นาง ท่าแร้ง 169/205
รชยา นนทิจันทรา 49 นางสาว อนุสาวรีย์ 323
รณชัย จ๋วงพานิช 208 นาย อนุสาวรีย์ 88
รณิดา เพชรภูวนนท์ 2365 นาง ท่าแร้ง 120/200
รนิตา ราชา 689 นางสาว ท่าแร้ง 102/330
รพา ผานิล 2641 นางสาว ท่าแร้ง 137/58
รพีพงศ์ สว่างอารมณ์ 1568 นาย อนุสาวรีย์
รพีพรรณ อารีเลิศรัตน์ 92 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/88
ร่วม อิ่นคำเอ้ย 284 นาย อนุสาวรีย์ 71
รวีวรรณ บ่วงกระโทก 2133 นางสาว ท่าแร้ง 1/120
รษา ศรีพงษ์ 1632 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/110
ระดม พบประเสริฐ 2324 นาย ท่าแร้ง 111/923
ระทม เชื้อมงคล 1300 นาง อนุสาวรีย์ 62/165
ระเบียบ ฉลาดพร้อม 2730 นาย ท่าแร้ง 2
ระเบียบ ธวัชพงศ์ธร 1428 นาง อนุสาวรีย์ 48/36
ระพีร์ จิระพิริยะเลิศ 619 นาง ท่าแร้ง 89/36
ระยอง ทองเพียรพงษ์ 1338 นาย อนุสาวรีย์ 181/189
ระรินทิพย์ ฐิตานุวงศ์ 216 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/198
รักสะอาด เรืองนุ่ม 1244 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
รังสินี สุขรุ่ง 1766 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/755
รัชกิจ สาราณียาวงษ์ 363 นาย อนุสาวรีย์ 97/55
รัชชพร แจ้งกระจ่าง 651 นาง ท่าแร้ง 144/146
รัชฎา ไพลดำ 2032 นางสาว ท่าแร้ง 2/54
รัชดาพร ทองจันทร์ 1171 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
รัชนิบูลย์ ปาริชาติกานนท์ 2072 นางสาว ท่าแร้ง 100-30
รัชนี กองกุหลาบ 1470 นางสาว อนุสาวรีย์ 53
รัชนี ตันติพันธุ์วดี 1637 นาง อนุสาวรีย์ 108/598
รัชนี โพธิ์สวย 1791 นางสาว อนุสาวรีย์
รัชนีวรรณ มะเริงสิทธิ์ 1710 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/151
รัชพงษ์ ศรีคะเณย์ 64 ส.ท. อนุสาวรีย์
รัฎฐกัญญา ศรีประเสริฐ 1453 นางสาว อนุสาวรีย์ 50
รัฐการ รุ่งธีรกุล 1400 นาย อนุสาวรีย์ 2/15
รัฐจินัน ชูแก้ว 165 นางสาว อนุสาวรีย์ 25
รัฐชัย ภัทรวินิจ 2622 นาย ท่าแร้ง 14/261
รัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 155 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/9
รัฐวิทย์ ศรีสุนาครัว 343 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์
รัตติกาล แก้วดวงเล็ก 1929 นาง อนุสาวรีย์
รัตน์ จ๋วงพานิช 1502 นาย อนุสาวรีย์ 86
รัตนวดี โกศล 1075 นางสาว อนุสาวรีย์ 54
รัตนา ถึงสาคร 999 นาง ท่าแร้ง 257/1
รัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1134 นาง อนุสาวรีย์ 59
รัตนา พสุนธาวิโรจน์ 1651 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/7
รัตนา มาฆะสวัสดิ์ 1102 นาง อนุสาวรีย์ 18
รัตนา รัตนาภรณ์พิศิษฐ์ 1556 นาง อนุสาวรีย์ 213-214
รัตนา ศรีสุวรรณ 1265 นางสาว อนุสาวรีย์ 6669
รัตนา สุภสิริอรรจน์ 1615 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/70
รัตนา แสงสว่าง 811 นาง ท่าแร้ง 6/608
รัตนา อักษรมัต 827 นาง ท่าแร้ง 119/218
รัตนาภรณ์ บุญมาวงค์ 161 นาง อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ รถทอง 2005 นางสาว ท่าแร้ง 1/44
ราณี ศาลิคุปต์ 2027 นาง ท่าแร้ง 19
ราตรี ศรีสุธรรม 1586 นาง อนุสาวรีย์ 43/406
ราตรี สุขอุดม 489 นาง ท่าแร้ง 46
รำจวน ศรีพงษ์ชู 1540 นาง อนุสาวรีย์ 21/1
รำพา ออนสืบ 220 นางสาว อนุสาวรีย์
รำพึง ภูแย้ม 261 นาง อนุสาวรีย์
รำไพ นิ่มพิลา 763 นางสาว ท่าแร้ง 165/4
ริต้า อัศวโชค 1765 นาง อนุสาวรีย์ 43/289
รุ่ง พุ่มยิ้ม 199 นาย อนุสาวรีย์ 5
รุ่งทิพย์ ศิริปิ่น 418 นางสาว ท่าแร้ง 47/47
รุ่งทิวา ทองประไพ 875 นาง ท่าแร้ง 139/255
รุ่งทิวา ศรีใส 995 นางสาว ท่าแร้ง
รุ่งทิวา หงษ์อินทร์ 526 นางสาว ท่าแร้ง 83
รุ่งนภัส ธัญญาสินดำรง 658 นางสาว ท่าแร้ง
รุ่งรัตน์ เล็กนาวา 1319 นาย อนุสาวรีย์ 10/24
รุ้งลาวัลย์ ลิมวิภูวัฒน์ 1844 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/11
รุ่งสุริยา นาชัยเพชร 1490 นาย อนุสาวรีย์ 39
รุจจิโรจน์ รักพืช 831 นาย ท่าแร้ง
รุจา อุดม 2025 นาง ท่าแร้ง 86
รุจิยา บุนนาค 593 นาง ท่าแร้ง 2/76
รุจี จิตประสาร 1158 นาง อนุสาวรีย์ 127
รุณ จิตรรังสิมันตุ์ 32 นาย อนุสาวรีย์ 15
เรณู ชัชวาลย์ 1318 นาง อนุสาวรีย์ 41
เรไร ฐิตานุวงศ์ 210 นาง อนุสาวรีย์ 180/421
เรวดี พวงมะลิต 897 นางสาว ท่าแร้ง 94/57
เริงฤทธิ์ พลจันทึก 430 นาย ท่าแร้ง 46/178
เรียม ปานเพ็ชร 1074 นาง อนุสาวรีย์ 231
เรืองศรี สามเพชรเจริญ 2269 นาง ท่าแร้ง 83/153
ฤทธิกานต์ ดำคง 2735 นาย ท่าแร้ง 159/706
ฤทธิชัย ถนอมมิตร 1796 นาย อนุสาวรีย์ 10/303
ฤทธิรงค์ จัยสิน 1459 นาย อนุสาวรีย์ 180/320
ลมัย คมขำ 606 นาง ท่าแร้ง 128/2
ลลนา อรรคฮาตสี 1716 นางสาว อนุสาวรีย์
ล้วน กรุดอ่ำ 1430 ส.อ. อนุสาวรีย์ 48/8
ลออง นาคบำรุง 993 นาง ท่าแร้ง 3
ละมัย อินทร์จันทร์ 597 นาง ท่าแร้ง 57/126
ละออง บริสุทธิธนสาร 444 นาย ท่าแร้ง 5/185
ละออง มากสวาสดิ์ 1124 นางสาว อนุสาวรีย์ 40
ละเออียด วงศ์ศา 2085 นาง ท่าแร้ง
ละเอียด กิจถาวร 1119 นาง อนุสาวรีย์ 14/358
ลักขณา สุขประดับ 816 นาง ท่าแร้ง 14/40
ลักษมี ณ พัทลุง 176 นาง อนุสาวรีย์ 92/26
ลัดดา แซ่เจียง 357 นางสาว อนุสาวรีย์
ลัดดา ธรรมจารี 578 พล.ต.หญิง ท่าแร้ง 99/7
ลัดดา เพียรเกิด 1854 นาง อนุสาวรีย์ 30
ลัดดา วอนเพียร 1744 นาง อนุสาวรีย์ 77/33
ลัดดาวรรณ ส่งศรี 2329 นางสาว ท่าแร้ง 169/206
ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา 540 นางสาว ท่าแร้ง 4/64
ลัดดาวัลย์ ศัลยกะลิน 2387 นางสาว ท่าแร้ง 57/104
ลัลนา ธงภักดี 2408 นาง ท่าแร้ง 159/366
ลาวัลย์ ห้องติ๊ด 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/135
ลาวัลย์ อัศววิทูรทิพย์ 1629 นาง อนุสาวรีย์ 181/60
ลำดวน รารามนัส 2059 นาง ท่าแร้ง 145/61
ลำพึง โพธิ์เงิน 1040 นาง อนุสาวรีย์ 149
ลำเลียง วงสาสืบ 1546 นาง อนุสาวรีย์ 181/95
เล็ก โคตะภมร 632 นาง ท่าแร้ง 89/101
เล็ก ทองห่อ 1334 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/553
เล็ก แย้มขจร 1792 นาย อนุสาวรีย์ 99/25
เลิศ จันทนภาพ 1473 นาย อนุสาวรีย์ 43/176
เลิศ แสงสว่าง 656 นาย ท่าแร้ง 47/38
วงศ์นาถ สมประสงค์ 2656 นางสาว ท่าแร้ง 56/70
วชิร วงศ์วัชรกมล 1370 นาย อนุสาวรีย์ 180/350
วชิรา วรมานะกุล 2266 นาง ท่าแร้ง 55/19
วชิราภรณ์ เรืองเพชร์ 2419 นางสาว ท่าแร้ง 89/478
วณัฐพงศ์ เฉลิมสีไชย 608 นาย ท่าแร้ง 37/28
วทัญญตา สิมะวัฒนะ 1179 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/149
วทิสา พูนพัฒนาทรัพย์ 457 นาง ท่าแร้ง 6/106
วนัสนันท์ รอดอนันต์ 404 นาย ท่าแร้ง
วนาพร กลั่นแก้ว 2621 นาง ท่าแร้ง 1170
วนิดา กิจกิตติกร 2522 นาง ท่าแร้ง 337/5
วนิดา ตรีสุขสกุล 834 นาง ท่าแร้ง 1/95
วนิดา ยี่ทอง 1059 นาง อนุสาวรีย์ 30/112
วนิดา สง่าศรี 509 นางสาว ท่าแร้ง
วนิดา อร่ามเจริญรัตน์ 2076 นาง ท่าแร้ง 11/282
วนิดา เอี่ยมโรจน์เมธา 85 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/64
วนีย์ณัท เจริญพันธ์ 1310 นางสาว อนุสาวรีย์
วรชัย แหยมสุขสวัสดิ์ 818 นาย ท่าแร้ง 90/27
วรณัน เพชรขัณฑ์ 249 นางสาว อนุสาวรีย์ 135
วรนันท์ โคติเสน 2229 นางสาว ท่าแร้ง 6/100
วรพรรณ รุ่งศิริวงศ์ 55 นาย อนุสาวรีย์ 180/276
วรพล คงรอด 1922 นาย อนุสาวรีย์ 39/4
วรพล ฉลองเดชาชาญ 1833 นาย อนุสาวรีย์ 36
วรพล สุวรรณปรีดี 103 นาย อนุสาวรีย์ 120/1
วรภพ ดวงศิริ 373 นาย อนุสาวรีย์ 46/103
วรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ 2218 นาย ท่าแร้ง 169/271
วรภา ศิลาวงษ์ 909 นางสาว ท่าแร้ง 46/23
วรรณจันทร์ ถุงสุวรรณ 1565 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/21
วรรณชัย ค้าสุวรรณ 1566 ร้อยเอก อนุสาวรีย์ 45/28
วรรณพร กุดเป่ง 2740 นาง ท่าแร้ง 29/18
วรรณเพ็ญ วรพจน์ 2614 นาง ท่าแร้ง 1148
วรรณา แก้วกาญจนา 2708 นาง ท่าแร้ง 159/365
วรรณา ขำดี 1285 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/41
วรรณา คงซิมเฮง 1034 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/12
วรรณา คูศรีเทพประทาน 2043 นาง ท่าแร้ง 73/7
วรรณา ทิมแดง 1356 นาง อนุสาวรีย์ 20
วรรณา ผู้มีโชคชัย 1294 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/50
วรรณา พงษา 1664 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/121
วรรณา มั่นคง 206 นาง อนุสาวรีย์
วรรณี จิตร์มงคลสุข 2612 นางสาว ท่าแร้ง 89/694
วรรณี อารีเหลือ 715 นางสาว ท่าแร้ง 139/96
วรรณี อินตะใจ 1865 นาง อนุสาวรีย์ 10
วรรณี เอี่ยมแสงจันทร์ 655 นางสาว ท่าแร้ง 35/49
วรวิช คล้ายฤทธิ์ 426 นาย ท่าแร้ง 134/246
วรวิทย์ โกเมนเอก 1712 นาย อนุสาวรีย์ 100/55
วรวุฒิ เขียนสุวรรณ์ 53 ส.ท. อนุสาวรีย์
วรวุฒิ สว่างฉาย 1352 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/326
วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย 2353 นาย ท่าแร้ง 159/221
วรสิทธิ์ ห้วยหงษ์ทอง 1698 นาย อนุสาวรีย์ 51/56
วรังสรรค์ วงศ์ษา 1959 นาย ท่าแร้ง 60/8
วรัท ปัทมภาสสกุล 1064 นาย อนุสาวรีย์ 343/36
วรา อุ่นสกุล 1239 นาง อนุสาวรีย์ 56/306
วรางคณา เมฆอรุณกมล 1911 นางสาว อนุสาวรีย์ 341/10
วรางคณา อินทรพินทวัฒน์ 2739 นาง ท่าแร้ง 159/242
วรางตณา อิ่มพิทักษ์ 2079 นาง ท่าแร้ง 1/76
วราทิพย์ จินดาพรรณ 520 นางสาว ท่าแร้ง 111/499
วราพจน์ แต้มจันทร์ 1184 นาย อนุสาวรีย์ 361/43
วราพร มีหิรัญ 955 นางสาว ท่าแร้ง 99/138
วราภรณ์ ปิ่นเจริญ 417 นางสาว ท่าแร้ง 79/185
วราภรณ์ พูนประสิทธิ์ 1819 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/186
วราภรณ์ รักษาสัตย์ 2480 นางสาว ท่าแร้ง 79/10
วราภรณ์ วานิช 1437 นาง อนุสาวรีย์ 157/3
วรารัตน์ เปรื่องการ 42 นางสาว อนุสาวรีย์
วรารัตน์ สาคร 1933 นางสาว อนุสาวรีย์
วริษฐา กองแก้ว 753 นางสาว ท่าแร้ง 14/207
วโรชา อเนกะมัย 2635 นาง ท่าแร้ง 94/136
วลัชณัฏฐ์ ขุนไพ 977 นางสาว ท่าแร้ง 14/247
วลัยทิพย์ เพชรรุ่งรัศมี 2195 นางสาว ท่าแร้ง 139/121
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ 1516 นาง อนุสาวรีย์ 43/407
วศิน ภิรมย์ 2201 นาย ท่าแร้ง 159/465
วศินพัตร์ นวสมิตวงศ์ 1871 นาย อนุสาวรีย์ 37/365
วศินี วีณิน 1467 นาง อนุสาวรีย์ 70/105
วสันต์ เนียมบัญฑิต 258 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ พลบม่วง 2184 นาย ท่าแร้ง 79/87
วสุวัฒนา พันธุ์แน่น 2577 นางสาว ท่าแร้ง 2/192
วัชรพงศ์ เจนเจษฏา 2196 นาย ท่าแร้ง 48/16
วัชรพงษ์ ทิพย์จันทร์ 252 จ่าสิบตรี อนุสาวรีย์
วัชรภรณ์ พิมพ์ใจพงศ์ 27 นาง อนุสาวรีย์ 80/12
วัชรเวช หาญณรงค์ 213 นาย อนุสาวรีย์
วัชระ ดิษาภิรมย์ 1592 นาย อนุสาวรีย์ 77/251
วัชระ ประเสริฐธีระชัย 1387 นาย อนุสาวรีย์ 10/134
วัชระ มากศิลป์ 1980 นาย ท่าแร้ง 169/157
วัชระ สะมะตา 2701 นาย ท่าแร้ง 159/512
วัชรากรณ์ สารานพกุล 1169 นาย อนุสาวรีย์ 25
วัชราพร อรัญโชติ 1577 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/160
วัชรินทร์ มียอด 789 นาง ท่าแร้ง 145/8
วัชรี ดิษฐาน 1248 นาง อนุสาวรีย์ 99/142
วัชรี เรืองทวิเศรษฐ 321 นาง อนุสาวรีย์ 7
วัฒนา เรืองเดช 313 ร.ต. อนุสาวรีย์
วัฒนารี ทวีวรดิลก 236 นาง อนุสาวรีย์ 12/284
วันฉัตร วงศ์จำรัส 2637 นาย ท่าแร้ง 1144
วันชัย กร่ำน้อย 1971 นาย ท่าแร้ง 9/9
วันชัย ตรีสุขสกุล 528 นาย ท่าแร้ง 1/160
วันชัย ทรัพย์ศิริ 2599 นาย ท่าแร้ง 149/23
วันชัย ธนะกิจบรรลือ 128 นาย อนุสาวรีย์ 2
วันชัย มาลานิยม 1280 นาย อนุสาวรีย์
วันชัย รัตนอัมรินทร์ 450 นาย ท่าแร้ง 59/51
วันชาติ เทียนทอง 1775 ส.อ. อนุสาวรีย์
วันดี ถาวรกีรติ 514 นาง ท่าแร้ง 102/370
วันดี ธรรมทัต 35 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 18/210
วันดี สัมฤทธิ์ดี 1018 นางสาว ท่าแร้ง 71/107
วันทนา จันทพันธ์ 1500 นาง อนุสาวรีย์ 244/295
วันทนีย์ แก้วสระ 2020 นางสาว ท่าแร้ง 139/292
วันทนีย์ ภมรสุวรรณ 289 นาง อนุสาวรีย์ 100/144
วันทนีย์ วงษ์มณฑา 1250 นาง อนุสาวรีย์ 180/324
วันทนีย์ สาคร 1494 นางสาว อนุสาวรีย์ 73/4
วันเพ็ญ โชติษฐยางกูร 137 นาง อนุสาวรีย์ 23
วันเพ็ญ ยอดคำ 1196 นาง อนุสาวรีย์ 92/196
วันเพ็ญ หงษ์ทอง 84 นาง อนุสาวรีย์ 246
วันเพ็ญ ไหมเจริญ 519 นาง ท่าแร้ง
วันลี ศรีพรม 1770 นางสาว อนุสาวรีย์
วัลดา สุทธิรักษ์ 1218 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/666
วัลย์ลดา สร้อยสุวรรณ 2261 นางสาว ท่าแร้ง 99/26
วัลลภ เพาะผล 1455 ร.ต. อนุสาวรีย์ 50/335
วัลลภา นิโครธานนท์ 421 นาง ท่าแร้ง 135/27
วัลสา นาคะศิริ 1557 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/192
วาทินี คุ้มเจริญ 2295 นาง ท่าแร้ง 111/842
วารี แซ่ตัน 262 นาง อนุสาวรีย์ 56
วารุณี ชีวะเจริญไชย 2368 นาง ท่าแร้ง 62/25
วารุณี น่วมทัต 1806 นาง อนุสาวรีย์ 159/2
วาวเดือน มูลคำ 1915 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา จงมั่น 408 นาง ท่าแร้ง 6/250
วาสนา ฉัตรเฉลิมเกียรติ 2118 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา ตระการฐานณรงค์ 2388 นางสาว ท่าแร้ง 99/173
วาสนา เที่ยงวงศ์ 2068 นาง ท่าแร้ง 16
วาสนา น้อยแก้ว 2453 นางสาว ท่าแร้ง 89/248
วาสนา รุ่งสว่าง 1012 นาง ท่าแร้ง 33
วาสนา เสคำพันธ์ 1707 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
วาสินทร์ วังษา 2610 นาย ท่าแร้ง 39/91
วาสินี มีกุล 808 นางสาว ท่าแร้ง 148/27
วิกนิษฐ ปรีชญสมบูรณ์ 899 นางสาว ท่าแร้ง 132
วิกรม วศินพงศ์วณิช 469 นาย ท่าแร้ง 984
วิจิตร เกตุกล้า 2086 นาย ท่าแร้ง 44/23
วิจิตร โคตรปทุม 385 นาย อนุสาวรีย์ 12/175
วิจิตร นามมุงคุณ 2178 นางสาว ท่าแร้ง
วิจิตร ภูมิชัยวิวัฒน์ 1249 นาย อนุสาวรีย์ 34
วิชชุดา ปุณยวิทิตพงศ์ 1870 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/60
วิชชุลดา ผรณเกียรติ์ 1737 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/325
วิชัย ฉิ่มอิ่ม 294 นาย อนุสาวรีย์ 56/124
วิชัย เตชะปรีชาวงศ์ 1713 นาย อนุสาวรีย์ 288/13
วิชัย ประมวลศักดิกุล 1571 นาย อนุสาวรีย์ 14/513
วิชัย พิพัทธกุศลกุล 755 นาย ท่าแร้ง 3/257
วิชัย มณีวงษ์ 2170 นาย ท่าแร้ง
วิชัย วงศ์ทิม 1628 นาย อนุสาวรีย์ 254
วิชัย ศรีทองสุข 512 นาย ท่าแร้ง
วิชัย สอนสระเกษ 2160 นาย ท่าแร้ง
วิชัย สุมะนังกุล 1201 นาย อนุสาวรีย์ 28/24
วิชัย หิรัญยูปกรณ์ 1363 นาย อนุสาวรีย์ 59/107
วิชัยยุทธ กันตังกุล 697 นาย ท่าแร้ง 14/271
วิชา แก้วสูงเนิน 2028 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 134/51
วิชาญ จินะเสนา 1676 นาย อนุสาวรีย์ 77/164
วิชาญ บุณยรัตพันธุ์ 2496 นาย ท่าแร้ง 89/561
วิชิต วงศ์สรรคกร 1497 นาย อนุสาวรีย์ 12/14
วิชิต สัมพันธมิตร 5 นาย อนุสาวรีย์ 181/170
วิชิตา ควรเอี่ยม 2466 นางสาว ท่าแร้ง 159/467
วิชุตา เหมือนอ้น 1006 นางสาว ท่าแร้ง
วิเชฐ กังสังข์ 610 นาย ท่าแร้ง 158
วิเชียร ชมภูอ่อน 771 นาย ท่าแร้ง 179/2
วิเชียร ไชยมงคล 2209 นาย ท่าแร้ง 169/269
วิเชียร ตีรเจริญกิจ 107 นาย อนุสาวรีย์ 96/18
วิเชียร ผลาชิต 2110 นาย ท่าแร้ง 230/2
วิเชียร เมืองมุงคุณ 353 นาง อนุสาวรีย์
วิเชียร หมั่นพิม 2167 นาย ท่าแร้ง
วิเชียร อนุวัฒน์ประกิจ 1275 นาย อนุสาวรีย์ 39/38
วิญญู โกยกุล 1949 นาย อนุสาวรีย์ 14/284
วิทยา รักษาศรี 451 นาย ท่าแร้ง 6/500
วิทยา เรืองชา 1029 นาย อนุสาวรีย์
วิทยา สถาพร 1279 นาย อนุสาวรีย์ 343/30
วิทูล เอกดำรงค์ 2335 นาย ท่าแร้ง 169/230
วิน นิยมกูล 368 นาย อนุสาวรีย์
วินัย แก้วประสาร 686 นาย ท่าแร้ง 14/116
วินัย ชื่นศิริ 1226 นาย อนุสาวรีย์ 328/6
วินัย โต๊ะสะฮะ 2008 นาย ท่าแร้ง 28/38
วินัย สุขทั่วญาติ 1056 นาย อนุสาวรีย์ 19
วินิจ จันทรธานีวัฒน์ 2569 นาย ท่าแร้ง 1175
วิเนตรา แน่นหนา 1409 นาง อนุสาวรีย์ 181/210
วิบูลย์ ภิรมย์พล 1534 นาย อนุสาวรีย์ 85
วิบูลย์ วุฒิกนกกาญจน์ 762 นาย ท่าแร้ง 184
วิภาดา ขันตรี 1866 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาดา คำภากะปุม 1551 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/619
วิภาดา เนาวโรจน์ 505 นางสาว ท่าแร้ง 1/103
วิภาพร นึกชอบ 976 นางสาว ท่าแร้ง 27/17
วิภาวดี เนตระคเวสนะ 1057 นาง อนุสาวรีย์ 30/96
วิภาวรรณ เตชะอิทธิพร 306 นาง อนุสาวรีย์ 43/1147
วิภาส พูนพัฒนาทรัพย์ 490 นาย ท่าแร้ง 6/107
วิมล คล้ายมนต์ 1572 นาย อนุสาวรีย์ 50/34
วิมล เคารพ 318 นาย อนุสาวรีย์
วิมล นาคสมบูรณ์ 739 นาง ท่าแร้ง 501/153
วิมล แสงสว่าง 1055 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/93
วิมล แสงสัมฤทธิ์ชัย 281 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/2
วิมลรัตน์ ลีนา 1183 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
วิมาลา อรุณมีศรี 2591 นาง ท่าแร้ง 5/113
วิยะดา ภูตะลา 2042 นางสาว ท่าแร้ง 36/124
วิยะดา ลี้ประเสริฐ 1445 นาง อนุสาวรีย์ 244/170
วิรดา มณีเขียว 1921 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
วิรัช นวสิทธิกุล 650 นาย ท่าแร้ง 159/721
วิรัตน์ เก็งซี 2313 นาย ท่าแร้ง 159/295
วิรัตน์ ดำแดง 38 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/664
วิรัตน์ มั่งคั่ง 738 นาย ท่าแร้ง 22/42
วิรันต์ พริ้งรักษา 2559 นาย ท่าแร้ง 1119
วิรัลพัชร ลาภสัมฤทธิ์ผล 467 นางสาว ท่าแร้ง 1/55
วิรุฬห์ ชัยวัฒนเมธิน 1620 นาย อนุสาวรีย์ 225/56
วิรุฬห์รัตน์ แมดสถาน 928 นางสาว ท่าแร้ง 14/244
วิโรจน์ จิระมงคล 1107 นาย อนุสาวรีย์ 44/253
วิโรจน์ ชุมสายใจ 1583 นาย อนุสาวรีย์ 38/60
วิโรจน์ ในพรม 611 นาย ท่าแร้ง 18/272
วิโรจน์ ศิริวัชรไพบูลย์ 2326 นาย ท่าแร้ง 94/132
วิโรจน์ สายโอให้ 602 ด.ต. ท่าแร้ง 96/105
วิลัย ฟักอ่วม 2186 นาย ท่าแร้ง 54
วิลัย มารทอง 2638 นาง ท่าแร้ง
วิลาทิพย์ ประสมสี 953 นางสาว ท่าแร้ง 14/20
วิลาวัณย์ อังคเมธากร 1061 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/80
วิลาวัลญ์ ยงมั่นคงกุล 1397 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/53
วิเลิศ อัศวภูมิ 917 นางสาว ท่าแร้ง 14/243
วิไล วงษ์อุทัยทอง 1888 นาง อนุสาวรีย์ 195
วิไล ศรีอำพร 1287 นาง อนุสาวรีย์ 63
วิไล สุวรรณ 1380 นาง อนุสาวรีย์ 60/41
วิไลพร วรผลึก 2665 นางสาว ท่าแร้ง 89/37
วิไลพร อรุณเมือง 1379 นาง อนุสาวรีย์ 88/100
วิไลรัตน์ ร่วมวงษ์ญาติ 2666 นางสาว ท่าแร้ง 197/112
วิไลรัตน์ อัครประเสริฐิกุล 1636 นาง อนุสาวรีย์ 30/11
วิไลลักษณ์ ดีขม 2099 นางสาว ท่าแร้ง 35/51
วิไลลักษณ์ สว่างโรจน์ 1403 รทหญิง อนุสาวรีย์ 244/446
วิไลวรรณ เชาวนโยธิน 50 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/10
วิไลวรรณ มนัสตรง 2741 นาง ท่าแร้ง 1140
วิไลวรรณ ศิริจิวานนท์ 807 นาง ท่าแร้ง 32/244
วิไลวรรณ สายสาคเรศ 563 นาง ท่าแร้ง 70/245
วิไลวัลย์ ผึ้งยิ้ม 15 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
วิวัฒน์ ศิริขจรกิจ 752 นาย ท่าแร้ง 148/74
วิเศษ ศรีเพ็ง 401 นาย ท่าแร้ง 278
วิเศษ หอมหวล 12 นาย อนุสาวรีย์
วิสิฏฐ์ บาลี 1890 นาย อนุสาวรีย์ 29/106
วิสุทธิ์ ธนักสุนันนิธิมา 2322 นาย ท่าแร้ง 18/337
วิสุทธิ์ ปิ่นแหลม 405 พ.อ. ท่าแร้ง 2/40
วิสุทธิ์ พิทักษ์เนติกุล 2673 นาย ท่าแร้ง 55/27
วิสูตร สุขวารี 73 นาย อนุสาวรีย์ 94
วีกานดา สิงห์ขวา 1165 นาง อนุสาวรีย์ 10/54
วีณา ธรรมธร 1675 นาง อนุสาวรีย์ 96
วีณา มณีโรจน์ 2660 นางสาว ท่าแร้ง 134/173
วีณา อจระสิงห์ 2222 นาง ท่าแร้ง 139/104
วีรชัย เอี่ยมบริบูรณ์ 1240 นาย อนุสาวรีย์ 22/73
วีรยุทธ พูลสวัสดิ์ 2292 นาย ท่าแร้ง 62/37
วีระ ตั้งชวาล 740 นาย ท่าแร้ง 99/148
วีระ ปานแดง 712 เรืออากาศเอก ท่าแร้ง 20
วีระ รุจิพงศ์ 1402 นาย อนุสาวรีย์ 119
วีระชัย ประเสริฐศักดา 907 นาย ท่าแร้ง 14/228
วีระยุทธ โสภาใฮ 149 นาย อนุสาวรีย์ 181/3
วีระศักดิ์ คุณอุดม 2048 นาย ท่าแร้ง 18/150
วีรัชชัย สนิทสม 230 นาย อนุสาวรีย์ 341/41
วุฒิกร อาชานุภาพ 1412 นาย อนุสาวรีย์ 201
วุฒิชัย ตั้งกิจงามวงศ์ 11 นาย อนุสาวรีย์ 412/8
วุฒิชัย ตั้งศรีเสรี 1109 นาย อนุสาวรีย์ 9/500
วุฒิณี ทับทอง 1415 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
วุฒิพงศ์ วิเทศพงษ์ 2634 นาย ท่าแร้ง 14/113
วุฒิวัฒน์ ทัดศรี 1138 นาย อนุสาวรีย์ 56/199
เวียน ไชยชะนะ 1942 นาง อนุสาวรีย์
ศกุลตลา สิริแสงสว่าง 936 นาง ท่าแร้ง 6/309
ศนิปรียา ด่านอำไพ 1392 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/551
ศรัณย์ รักสัตย์มั่น 988 นาย ท่าแร้ง 679/2
ศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร 1994 นาย ท่าแร้ง 159/49
ศรายุทธ กันตังกุล 741 นาย ท่าแร้ง 14/260
ศรายุทธ เสมาพัฒ 926 นาย ท่าแร้ง 6/50
ศราวุฒิ โพธิ์จันทร์ 2136 นาย ท่าแร้ง 28
ศรินยา ขจรเนติยุทธ 2 นาง อนุสาวรีย์ 181/39
ศรีจิตต์ กฤษณมิษ 286 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/1
ศรีไพร วานิช 1930 นาง อนุสาวรีย์
ศรีราวัลย์ ศรีชุมพล 942 นาง ท่าแร้ง 159/657
ศรีวรรณ สรรศรี 1321 นาง อนุสาวรีย์ 360
ศรีวิไล รัตนสุนทร 1286 นาง อนุสาวรีย์ 49/138
ศรีสุดา นวะมะรัตน 1574 นาง อนุสาวรีย์ 37/301
ศรีสุดา รามสูต 2363 นาง ท่าแร้ง 118/193
ศรีสุพรรณ สุธรรมพันธุ์ 2225 นางสาว ท่าแร้ง 11/96
ศศิกาญจน์ ปักปิ่นเพชร 2382 นาง ท่าแร้ง 58/12
ศศิกานต์ เศรษฐรัตน์ 1606 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/42
ศศิพิมล ใจกลาง 679 นาง ท่าแร้ง 90/107
ศศิยา แก้วสกุล 2540 นาง ท่าแร้ง 1150
ศศิวรรณ มณฑาทิพย์ 2526 นาย ท่าแร้ง 89/108
ศักดา จิวัธยากูล 2432 นาย ท่าแร้ง 65/1
ศักดา พุทธวรรณ 1725 นาย อนุสาวรีย์ 37/257
ศักดิ์ชัย ปาละประเสริฐ 1418 นาย อนุสาวรีย์ 3/180
ศักดิ์ชัย เหล่าบุศณ์อนันต์ 1035 นาย อนุสาวรีย์ 79/5
ศักดิ์ศรี ปัญจทวี 1882 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิชัชวาลย์ 2139 นาย ท่าแร้ง 139/164
ศักย์ศรณ์ สุวรรณศรี 1010 นาย ท่าแร้ง
ศักรินทร์ กรวยสวัสดิ์ 1228 นาย อนุสาวรีย์ 161/49
ศิรภัค พานิชกุล 2548 นาย ท่าแร้ง 1139
ศิรเมศร์ ศุภโชคพิพัฒนพร 1019 นาย ท่าแร้ง 22/262
ศิริ เหมือนจีน 250 นาย อนุสาวรีย์ 79
ศิริกานดา หาวัน 1266 นาง อนุสาวรีย์
ศิริกุล ชูเกียรติเมธา 672 นางสาว ท่าแร้ง 90/96
ศิริชัย ศรีวังไพร 515 นาย ท่าแร้ง 155/33
ศิริญญา สุขวิชากุล 2458 นางสาว ท่าแร้ง 23
ศิริธร ทัพมงคล 912 นาง ท่าแร้ง 7/340
ศิริพร เกิดผล 1167 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
ศิริพร ฉัตรอุดมกุล 1396 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/40
ศิริพร ฉายจรุง 51 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/2
ศิริพร แซ่ลี้ 1989 นางสาว ท่าแร้ง 159/35
ศิริพร ตุ้มเทียน 1260 นางสาว อนุสาวรีย์ 58
ศิริพร ปราณีรัชต์เลิศ 2613 นางสาว ท่าแร้ง 160/8
ศิริพร ปรีชาสวัสดิ์ 2296 นาง ท่าแร้ง 6/669
ศิริพร เพิกเอี่ยม 167 นางสาว อนุสาวรีย์ 52
ศิริพร รุ่งกมลกุล 2429 นางสาว ท่าแร้ง 102/93
ศิริพร ศรีมาชัย 2035 นาง ท่าแร้ง 70/195
ศิริพัฒน์ มณทิพย์ 1170 นาง อนุสาวรีย์ 60/13
ศิริรักษ์ เสวี 2065 นาง ท่าแร้ง 19/87
ศิริรัตน์ จีรังบุญยเกียรติ 674 นาง ท่าแร้ง 56/24
ศิริรัตน์ บุญประเสริฐ 1511 นางสาว อนุสาวรีย์ 145/4
ศิริรัตน์ รัตโนปการ 1112 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
ศิริลักษณ์ ศรีภิรมย์ 2468 นางสาว ท่าแร้ง 79/78
ศิริลักษณ์ ศิริวาลย์ 2132 นางสาว ท่าแร้ง 24
ศิริวรรณ ชำนาญพุดซา 2112 นางสาว ท่าแร้ง
ศิริวรรณ ซ่ง 1150 นาง อนุสาวรีย์ 63/46
ศิริวรรณ เมนะโพธิ 805 นาง ท่าแร้ง 21/25
ศิริวรรณ ศรีศุภอรรถ 2306 นาง ท่าแร้ง 88/363
ศิริวรรณ หมื่นแสน 1289 นาง อนุสาวรีย์ 342
ศิริวัฒน์ คารวะ 151 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/3
ศิริอร บุญนอก 2400 นางสาว ท่าแร้ง 78/44
ศิริอร พรหมสถิต 794 นางสาว ท่าแร้ง 14/135
ศิลาแลง อาจสาลี 2679 นาย ท่าแร้ง 159/38
ศิวภา กิจประชากร 2370 นางสาว ท่าแร้ง 99/151
ศิวัช แย้มเดช 1731 นาย อนุสาวรีย์ 3/1363
ศุภกร มนตริวัต 1144 พล.ต.ต. อนุสาวรีย์ 28/25
ศุภกร เสนาะ 2413 นาย ท่าแร้ง 89/480
ศุภกฤต ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 513 นาย ท่าแร้ง 22/6
ศุภกฤษ ก้อนวิมล 1738 นาย อนุสาวรีย์ 173/45
ศุภกิจ เลขะจิต 2603 นาย ท่าแร้ง 14/152
ศุภชัย นุตาดี 1505 นาย อนุสาวรีย์ 9/165
ศุภชัย พจนะศิลป 1660 พันเอก อนุสาวรีย์ 46/2
ศุภชัย พุ่มสุวรรณ 493 นาย ท่าแร้ง
ศุภชัย สุขเทพ 2074 นาย ท่าแร้ง
ศุภดล ไชยแก้ว 1069 นาย อนุสาวรีย์ 56/356
ศุภมาส งานบัณฑิตชัย 1720 นาง อนุสาวรีย์ 92/160
ศุภรดา ธุรการวิทยา 849 นางสาว ท่าแร้ง 14/12
ศุภรัตน์ สีเหลือง 732 นางสาว ท่าแร้ง 14/118
ศุภรางศุ์ จันทนวัลย์ 233 นาง อนุสาวรีย์ 16
ศุภวาร มีดี 1945 นาย อนุสาวรีย์ 56/250
ศุภากร นาคสุพรรณ์ 1054 นาง อนุสาวรีย์ 8/78
ศุภางค์ สมพงษ์ 1020 นาง อนุสาวรีย์
ศุภิชยา วิภานนท์ 2309 นางสาว ท่าแร้ง 21/64
ศุภิดา อัมพุประภา 16 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/114
ศุมาภรณ์ อาจสมโภช 454 นาง ท่าแร้ง 501/283
ศุลีรัตน์ วลีวงศ์โสธร 775 นางสาว ท่าแร้ง 150/36
ศูนย์รัฐ บุณยมณี 1495 นาย อนุสาวรีย์ 14/233
โศภณ อัชชาศัย 2435 นาย ท่าแร้ง 6/312
โศภน พลังอุสาห์ 780 นาย ท่าแร้ง 6
โศภิน แพทรงพัฒน์ 633 นาง ท่าแร้ง 14/29
สกนต์ ชีวะพงษ์ 238 นาย อนุสาวรีย์ 3/1106
สกลศักดิ์ รัมยะรังสิ 369 นาย อนุสาวรีย์ 59/88
สกาวรัตน์ เรียมดี 2691 นางสาว ท่าแร้ง 159/107
สกุลชัย พานิชพัฒนากิจ 1326 นาย อนุสาวรีย์ 50/4
สงกรานต์ ดิฎฐโชติ 810 นาย ท่าแร้ง 1235
สงกรานต์ พชรวรรณ 2256 นาย ท่าแร้ง 99/126
สงบ ยศปัญญา 2073 นาง ท่าแร้ง 128/26
สงบ เศรษฐเสรี 767 นาง ท่าแร้ง 28/78
สงัด คชรัตน์ 573 นาย ท่าแร้ง 22
สจีมาส สุกกล่ำ 2746 ว่าที่ ร.ต.หญิง ท่าแร้ง 1118
สตรีรัตน์ บากบั่น 2474 นาง ท่าแร้ง 29/183
สถาพร ใจอารีย์ 2491 นาย ท่าแร้ง 7/110
สถาพร ฐิตานุวงศ์ 212 นาย อนุสาวรีย์ 12/199
สถาพร เดชบำรุง 345 นาย อนุสาวรีย์
สถาพร ทองเกษร 2328 นาย ท่าแร้ง 72/5
สถาพร สุวรรณโกสุม 2264 นาย ท่าแร้ง 159/28
สถิตย์ กาบดี 2541 นาย ท่าแร้ง 6/25
สถิตย์ รุ่งฟ้า 255 นาย อนุสาวรีย์ 29
สถิตย์ สวินทร 290 นาย อนุสาวรีย์ 154/1
สธน จุ่นพิจารณ์ 1242 นาย อนุสาวรีย์ 110/285
สนชัย โกศล 2566 นาย ท่าแร้ง 102/466
สนธยา เทพสุนันท์ 2574 นาง ท่าแร้ง 1113
สนอง จินตนพงษ์ 737 นาย ท่าแร้ง 149/22
สนอง โสตถิลักษณ์ 1122 นาย อนุสาวรีย์ 139
สนั่น ขวัญเกื้อ 424 นาย ท่าแร้ง 22/20
สนั่นยส จั่นเศรณี 1408 นาย อนุสาวรีย์ 227/6
สภาณี เจริญทรัพย์ 1960 นางสาว ท่าแร้ง 79/160
สมเกต ศรีลับขวา 2564 นาง ท่าแร้ง 139/21
สมเกียรติ รัตนวราหะ 130 นาง อนุสาวรีย์ 49/112
สมเกียรติ สิวะสหัช 2653 นาย ท่าแร้ง 111/426
สมเกียรติ สุวรรณเตมีย์ 1127 นาย อนุสาวรีย์ 347/1
สมเกียรติ อิงคนินันท์ 1855 นาย อนุสาวรีย์
สมควร ปรีชา 247 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด โกเมศ 2171 นาย ท่าแร้ง
สมคิด ไชยภัทรธนกร 2710 นาย ท่าแร้ง 169/89
สมคิด แสนวิบูลย์ 40 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/701
สมจิต รูปขำ 2465 นางสาว ท่าแร้ง 37/234
สมจิต สุดสงวน 1656 นาง อนุสาวรีย์ 201/13
สมจิตร์ บางสุวรรณรัตน 1384 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1163
สมจิตร ศรีสุริยะ 1734 นาง อนุสาวรีย์ 00/00/2489
สมเจตน์ เชาวนพงศ์ชัย 1123 นาย อนุสาวรีย์ 77/285
สมเจตน์ สิงห์ทอง 2545 นาย ท่าแร้ง 1132
สมใจ งามแสง 1523 นาง อนุสาวรีย์ 95
สมใจ ทองมี 1778 นาง อนุสาวรีย์ 181/142
สมใจ สมสกุล 2676 นาง ท่าแร้ง 37/10
สมใจ เสนอสุวรรณ 1268 นาง อนุสาวรีย์ 49/224
สมชัย เจียมสุวรรณ์ 171 นาย อนุสาวรีย์ 15
สมชัย ต้นเลิศ 1348 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/100
สมชัย เตชะศิริธนะกุล 2198 นาย ท่าแร้ง 144/97
สมชัย ทุมมณี 2000 นาย ท่าแร้ง 159/15
สมชัย สิริวัชระเมตตา 745 นาย ท่าแร้ง 14/264
สมชาย กลิ่นฟัก 2633 นาย ท่าแร้ง 1169
สมชาย กุลภควา 2720 นาย ท่าแร้ง 159/492
สมชาย คำโคตรสูนย์ 2520 นาย ท่าแร้ง 1129
สมชาย เจริญอำนวยสุข 1526 นาย อนุสาวรีย์ 56/107
สมชาย ชูทอง 985 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ตรีแสง 481 นาย ท่าแร้ง 501/263
สมชาย ทองสุข 1661 นาย อนุสาวรีย์ 12/126
สมชาย เปี้ยวนิ่ม 1077 นาย อนุสาวรีย์ 510
สมชาย มาลีศรี 150 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/1
สมชาย ลิ่มหุ่น 311 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย ลีนะเสน 2414 นาย ท่าแร้ง 33/108
สมชาย วงค์คำ 1956 นาย ท่าแร้ง 137/271
สมชาย วงษ์แก้ว 327 นาย อนุสาวรีย์ 78
สมชาย สุขจรนิ 2113 นาย ท่าแร้ง 111/548
สมชาย หนูประสงค์ 2181 นาย ท่าแร้ง
สมชาย อ่อนรักษา 1685 นาย อนุสาวรีย์ 225/105
สมโชค เขียวบุญจันทร์ 112 นาย อนุสาวรีย์ 12/193
สมดี พิลาบุตร 2258 นาง ท่าแร้ง 89/311
สมถวิล บุญพุ่ม 54 นางสาว อนุสาวรีย์
สมทรง พลยุทธ 703 นาง ท่าแร้ง 52/24
สมธิดา จั่นเพิ้ง 1885 นางสาว อนุสาวรีย์
สมนึก กลมกล่อม 359 นาย อนุสาวรีย์
สมนึก กวยะปานณิก 2221 นาง ท่าแร้ง 1081
สมนึก นรเดชานนท์ 1776 นาย อนุสาวรีย์ 44/56
สมนึก วัชระดนัย 2315 นาง ท่าแร้ง 99/209
สมบัติ เครือกีรติธรรม 967 นาย ท่าแร้ง 19/127
สมบัติ จันทะดวง 358 นาง อนุสาวรีย์ 139/55
สมบัติ พร้อมสัมพันธ์ 79 นาย อนุสาวรีย์ 198
สมบัติ เพ็ชร์แดง 2547 นาง ท่าแร้ง 37/123
สมบัติ มะปรางหวาน 1957 นาง ท่าแร้ง 33
สมบัติ วิเชียรน้อย 333 นาย อนุสาวรีย์ 2/28
สมบุญ พฤทธิ์ภิญโญ 1146 นาย อนุสาวรีย์ 72/253
สมบุรณ์ ลีลาสันติ 2410 นาย ท่าแร้ง 137/226
สมบูรณ์ เพชรสุข 667 นาย ท่าแร้ง 44/11
สมบูรณ์ เพ็ชรอินทร์ 2562 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ เวชพาณิชย์ 1177 นาย อนุสาวรีย์ 180/366
สมบูรณ์ สุรสินธ์สาคร 1410 นาย อนุสาวรีย์ 91/10
สมประสงค์ เปรมโรจน์ 1581 นาย อนุสาวรีย์ 201/8
สมประสงค์ อารีราชการัณย์ 888 นาย ท่าแร้ง 111/790
สมปอง บัวทอง 2321 นาง ท่าแร้ง 62/36
สมปอง ปัดภัย 2446 นาง ท่าแร้ง 20/52
สมปอง ศรีชารี 1001 นางสาว ท่าแร้ง 10
สมปาน ฟากหนองดู่ 1050 นาง อนุสาวรีย์ 20
สมพงษ์ มานะศิลป์ 1468 นาย อนุสาวรีย์ 121
สมพงษ์ เลิศหิรัญวงศ์ 586 นาย ท่าแร้ง 90/6
สมพงษ์ วงษ์บาท 33 นาย อนุสาวรีย์ 9/26
สมพงษ์ ศรีคำ 2736 นาย ท่าแร้ง 1178
สมพร กล่อมกลึง 1695 นาง อนุสาวรีย์
สมพร ขาวผ่อง 1812 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/75
สมพร เนียมเล็ก 156 จ.ส.ท. อนุสาวรีย์ 44/10
สมพร บุญโยธา 2511 นาง ท่าแร้ง 3
สมพร พิทยาวงศ์อานนท์ 617 นาย ท่าแร้ง 350/4
สมพร มานาม 1787 นางสาว อนุสาวรีย์
สมพร เรือนทอง 154 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/8
สมพร โรจน์ดำรงการ 1781 นาง อนุสาวรีย์ 99/255
สมพร วงศรีวอ 1003 นาย ท่าแร้ง
สมพร สุนะมาลัย 433 นาย ท่าแร้ง 37/1
สมพล ศรีกระจ่าง 483 นาย ท่าแร้ง 150/42
สมพิศ บุณยรัตพันธุ์ 914 นาง ท่าแร้ง 29/203
สมพิศ แมลงภู่ทอง 2334 นาง ท่าแร้ง 4/39
สมพิศ รุณภัย 518 นางสาว ท่าแร้ง 19/76
สมภพ แซ่ตั้ง 1976 นาย ท่าแร้ง 169/260
สมภพ ม่วงจินดา 1298 นาย อนุสาวรีย์ 1/3
สมภัสสร ไชยนา 1125 นางสาว อนุสาวรีย์
สมภาส เงินบำรุง 801 นาง ท่าแร้ง 227/1
สมโภช เจริญผล 2538 นาง ท่าแร้ง 169/78
สมโภช ทองมูล 2355 นาย ท่าแร้ง 121/5
สมโภชน์ จำนงวุฒิโรจน์ 1315 นาย อนุสาวรีย์ 9/254
สมยศ ชุติมากุล 1801 นาย อนุสาวรีย์ 2
สมยศ ไพศาล 2495 นาย ท่าแร้ง 88/23
สมยศ เหมืองหม้อ 268 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/212
สมร ชีวะพงษ์ 1943 นาย อนุสาวรีย์ 3/1103
สมรุณ โดดหนู 2605 นาย ท่าแร้ง
สมวงศ์ จันเทศ 60 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ แก้วกลัด 1902 นาย อนุสาวรีย์ 77/56
สมศักดิ์ แขวงโสภา 2124 พล.ต.ท. ท่าแร้ง 25/9
สมศักดิ์ ชมชื่น 1876 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ ชลสงคราม 550 นาย ท่าแร้ง 6/457
สมศักดิ์ โชติชนะวิกัย 1946 นาย อนุสาวรีย์ 12/24
สมศักดิ์ ทุมมาภรณ์ 644 นาย ท่าแร้ง 159/722
สมศักดิ์ นิพิฐกุลทอง 2709 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 65/99
สมศักดิ์ พฤติกุล 2327 นาย ท่าแร้ง 99/254
สมศักดิ์ รัตนเสรีกุลชัย 2556 นาย ท่าแร้ง 99/71
สมศักดิ์ เลิศวิลัย 2542 นาย ท่าแร้ง 1172
สมศักดิ์ วงศ์ภาสุรวัฒน์ 1443 นาย อนุสาวรีย์ 12/151
สมศักดิ์ วรชาติ 986 นาย ท่าแร้ง 145/51
สมศักดิ์ ศรีประเสริฐ 325 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ สุขอร่ามตระกูล 1364 นาย อนุสาวรีย์ 59/38
สมศักดิ์ หัตถ์เพชร 2300 นาย ท่าแร้ง 18/379
สมหญิง คุตมาสูนย์ 2729 นางสาว ท่าแร้ง 169/140
สมหมาย กิตติวริยะกุล 2447 นาง ท่าแร้ง 57/47
สมหมาย เพิ่มพิมลสุข 470 นาย ท่าแร้ง 139/272
สมหมาย วงอนันต์ 1934 นางสาว อนุสาวรีย์
สมหมาย หัตถ์เพชร 883 นาย ท่าแร้ง 18/346
สมหวัง คาดีวี 861 นาย ท่าแร้ง 14/148
สมัคร นภาดล 1758 นาย อนุสาวรีย์
สมัย คงเจริญ 336 นาง อนุสาวรีย์ 88/20
สมัย พงศ์ชัยประสิทธิ์ 1760 นางสาว อนุสาวรีย์
สมัย มะกรวัฒนะ 1527 นาย อนุสาวรีย์ 59/45
สมัย สีขาว 1779 นาง อนุสาวรีย์
สมาน พรมศรี 1759 นาย อนุสาวรีย์ 53
สมิทธิ จินตสมิทธิ์ 1647 นาย อนุสาวรีย์ 52
สยาม พลอยสดใส 524 นาย ท่าแร้ง 83/45
สยุมพร เกียรติเกาะ 1696 นาง อนุสาวรีย์ 56/273
สรรเสริญ หิรัญวิรุฬห์โรจ 687 นาย ท่าแร้ง 111/984
สรวรรณ ยิ่งกมล 1782 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/799
สรวัจน์ ศิลปโรจนพาณิช 683 นาย ท่าแร้ง 102/303
สรวิศ อินดนตรี 963 นาย ท่าแร้ง 6/387
สรัญญา ศรีกาฬสินธุ์ 1203 นาง อนุสาวรีย์ 159/89
สรานุช ปลอดโคกสูง 1095 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/153
สรายุทธ แครวรัตน์ 2528 นาย ท่าแร้ง 1191
สรารักษ์ ยี่สุ่นศรี 96 นาย อนุสาวรีย์ 56/96
สราวุธ คงใย 1118 นาย อนุสาวรีย์ 14/79
สราวุธ ไชยทะเศรษฐ์ 486 นาย ท่าแร้ง 293
สรินยา เอเอ็มโซเฟีย 1015 นางสาว ท่าแร้ง 7/169
สโรช จูฑะพุทธิ 1211 นาย อนุสาวรีย์ 77/142
สโรชา ศิระพันธกานต์ 2323 นางสาว ท่าแร้ง
สละ แดงลิ่ม 1672 นาย อนุสาวรีย์ 522
สละ ม่วงรัตน์ 1895 นาย อนุสาวรีย์ 181/196
สลาวัลย์ นิยมรัตน์ 65 นาง อนุสาวรีย์ 31/51
สลิด สุขคล้าย 298 นางสาว อนุสาวรีย์
สวง กิมสวัสดิ์ 2193 นาย ท่าแร้ง 159/419
สวง เขียวไปล่ 47 นาย อนุสาวรีย์ 20
สวง ตินะน้อย 2544 นาย ท่าแร้ง 44/4
สวง สุขสมกิจ 1861 นาง อนุสาวรีย์ 92/82
สวน พงษ์ภา 1936 นาย อนุสาวรีย์ 43/1
สวรร วรรณตระกูล 836 นาย ท่าแร้ง 104
สวัสดิ์ ปันทะ 303 นาย อนุสาวรีย์
สวัสดิ์ มโนดี 796 นาย ท่าแร้ง 139/25
สวาง บุษบรรณ์ 1339 นาง อนุสาวรีย์ 30/29
สว่างอารมณ์ สุขเจริญ 390 นาง อนุสาวรีย์ 35
สวิตตา นุตจรัส 1281 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/406
สวิทย์ อมฤทธิ์ 958 นาย ท่าแร้ง 98/109
สสิธร์ สุวรรณทัต 581 นาย ท่าแร้ง -
สอาด กลั่นเรืองแสง 1255 นาย อนุสาวรีย์ 8/41
สอาด แก้วเกษ 1282 นาย อนุสาวรีย์ 52
สอิ้ง ขนขจี 534 นาง ท่าแร้ง 11/23
สอิ๊ง เชียงกา 1480 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/130
สะอาด คงแสนคำ 1919 พ.อ. อนุสาวรีย์ 244/171
สะอาด นิยมทอง 2087 นาย ท่าแร้ง 33/207
สะอาด สุนทร 2549 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 169/107
สังเวียน บุญยืน 338 นาง อนุสาวรีย์ 70
สังเวียน บุญสวัสดิ์ 1650 นาย อนุสาวรีย์ 26
สัจจา เจิมวรรธนะ 2143 นาย ท่าแร้ง 111/434
สัณห์ชัย จันทร์เพ็ชร์ 2383 นาย ท่าแร้ง 137/118
สันติ คณินธรกุล 971 นาย ท่าแร้ง 14/121
สันติ บุญสกุลโสภิต 1406 นาย อนุสาวรีย์ 180/210
สันติ สังเกตุการณ์ 331 ส.ท. อนุสาวรีย์
สันติชัย ศรีเจริญดา 1099 นาย อนุสาวรีย์ 77
สัมพันธ์ วิจิตรการโกศล 779 นาย ท่าแร้ง 83/52
สัมพันธ์ เหมือนใจ 939 นาย ท่าแร้ง 71/127
สัมฤทธิ์ จุลกรานต์ 1773 นาง อนุสาวรีย์ 3/1438
สัมฤทธิ์ พูนชุม 2725 นาย ท่าแร้ง 169/103
สากล ศิริพงศ์พีระ 653 นาย ท่าแร้ง 150
สาธิต เทพสุนันท์ 2571 ร.ท. ท่าแร้ง 1110
สาธิต วชิระโคตร 911 นาย ท่าแร้ง 68/4
สาธินี รังษีรัตนา 1741 นาง อนุสาวรีย์ 4/194
สานิตย์ สอนไว 2350 นาย ท่าแร้ง 6/183
สามารถ เมฆทรัพย์ 2369 นาย ท่าแร้ง 169/196
สายชล ริ้วไพโรจน์ 599 นางสาว ท่าแร้ง 159/477
สายทอง อุดมคณะ 2311 นาง ท่าแร้ง 26/191
สายธาร บุญคง 1209 นาง อนุสาวรีย์ 247
สายฝน กันธะโย 979 นางสาว ท่าแร้ง 39/56
สายพิณ เชื้อทองคำ 1644 นาง อนุสาวรีย์ 75
สายพิณ นิลกำแหง 2601 นาง ท่าแร้ง 186/3
สายยุทธ ตระเดื่อย 2344 นาย ท่าแร้ง 79/95
สายใย สังข์แสง 61 นาง อนุสาวรีย์ 46
สายศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 2319 นาย ท่าแร้ง 139/130
สายหยุด จันทร์สา 2593 นางสาว ท่าแร้ง 96/63
สายัณห์ กลอยดี 2379 นาย ท่าแร้ง 44/11
สายัณห์ กลั่นเลิศ 662 นาย ท่าแร้ง 6/466
สาริณี มุ่ยสกุล 803 นางสาว ท่าแร้ง 37/78
สารินี บริบูรณ์ 2318 นางสาว ท่าแร้ง 159/567
สารินี โอภาสบุปญญานนท์ 1399 นาง อนุสาวรีย์ 92/194
สาโรจน์ ปิ่นเอก 200 นาย อนุสาวรีย์ 3/2557
สาโรจน์ พันธุ์กุลอำไพ 1709 ว่า ร.ต. อนุสาวรีย์ 29/172
สาโรช สดแสงจันทร์ 1466 นาย อนุสาวรีย์ 244/192
สาลี่ แจ่มจ้า 2585 นาง ท่าแร้ง 1093
สาวิตร ลีลาอภิรดี 1822 นาย อนุสาวรีย์ 11/112
สาวิตรี ทองทา 924 นาง ท่าแร้ง 139/181
สาวิทย์ตรี คำผา 2174 นาง ท่าแร้ง
สำเนาว์ ขจรศิลป์ 2557 นาย ท่าแร้ง 237/1
สำรวย เต่าสุวรรณ 2481 นาย ท่าแร้ง 141
สำรวย ทองอารีย์ 1398 นาง อนุสาวรีย์ 46/16
สำรวย เปี่ยมการุณ 2223 นาย ท่าแร้ง 10
สำรวย อ่อนศรีอุบล 375 นาง อนุสาวรีย์
สำราญ งามละม้าย 2107 นาย ท่าแร้ง 259/4
สำเริง นะอ่อน 245 นาย อนุสาวรีย์ 46
สำเริง ภู่ประกร 800 นาย ท่าแร้ง 99/101
สำลี สุขใจ 1619 นาง อนุสาวรีย์ 134
สำอางค์ เดชศรี 994 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 51/1
สิงห์ พงษ์รัตน์ 1506 นาย อนุสาวรีย์ 36/2
สิตานัน สร้อยจู 708 นางสาว ท่าแร้ง 14/270
สิทธิชัย ใบเนียม 2689 นาย ท่าแร้ง 142/92
สิทธิชัย มาคำผุย 857 นาย ท่าแร้ง 10
สิทธิชัย แสงนาค 198 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิชัย หิรัญชัย 1191 นาย อนุสาวรีย์ 49
สิทธิณัฐ พุ่มบ้านเช่า 1 นาย อนุสาวรีย์ 56/43
สิทธิพงศ์ ศรีวชิโรภาส 1036 นาย อนุสาวรีย์ 9/333
สิทธิพงษ์ รัตนเกียรติวงศ์ 1067 นาย อนุสาวรีย์ 30/185
สินชัย เรืองถิ่น 764 นาย ท่าแร้ง 109
สินชัย สุทธิวงษ์ 2515 นาย ท่าแร้ง 80
สินธุ์ จันทร์เด่นแสง 1366 นาย อนุสาวรีย์ 93
สิระพงศ์ เปาริก 24 นาย อนุสาวรีย์ 9/166
สิรัชชา เดชายาประสิทธิ์ 1206 นาง อนุสาวรีย์ 12
สิริกาญจน์ จารุกิตติ์ทรัพย์ 2293 นาง ท่าแร้ง 11/119
สิริกาญจน์ วงศ์สุพรรณ 630 นาย ท่าแร้ง 2/200
สิริพร สายแวว 795 นางสาว ท่าแร้ง
สิริพร อารีย์พงศา 2134 นาง ท่าแร้ง 89/515
สิริภรณ์ เพ็งมรดก 508 นางสาว ท่าแร้ง 32
สิริมนต์ เต็มพิทักษ์ 1539 นาง อนุสาวรีย์ 44
สิริยา บำรุงสิน 2683 นาง ท่าแร้ง 58
สิริลักษณ์ ที่รักษ์ 211 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/196
สิริโสม แซ่ลิ้ม 1991 นางสาว ท่าแร้ง 169/118
สิริอร ธรรมรักขิต 2587 นาง ท่าแร้ง 145/145
สี จงเทพ 2175 นางสาว ท่าแร้ง
สีลกัญญา ภมรสูต 733 นางสาว ท่าแร้ง 144/125
สืบพงษ์ อัครพลประชิต 158 นาย อนุสาวรีย์
สืบศักดิ์ สีมา 1246 นาย อนุสาวรีย์ 65/16
สุกดารา เชาวนโยธิน 52 นาง อนุสาวรีย์ 69/14
สุกัญญา คำสุข 2705 นาง ท่าแร้ง 18
สุกัญญา แซ่ย่าง 477 นาง ท่าแร้ง 159/325
สุกัญญา บัวดง 2105 นางสาว ท่าแร้ง 111/807
สุกัญญา พันธ์หนองหว้า 2616 นางสาว ท่าแร้ง 14/242
สุกัญญา ลิขิต 1444 นาง อนุสาวรีย์ 8
สุกัญญา วงษ์มานิตย์ 1953 นาง ท่าแร้ง 44/73
สุกัญญา วรสุทธิพิศิษฎ์ 961 นางสาว ท่าแร้ง 14/109
สุกัญญา สังขะวรรณ 713 นางสาว ท่าแร้ง 14/269
สุกาณดา ราชเสม 320 นาง อนุสาวรีย์
สุกิจ เจริญสุข 2095 นาย ท่าแร้ง 32-237
สุขจิต ศรีล้ำ 420 นางสาว ท่าแร้ง 19/83
สุขศรี สงวนสัตย์ 1670 นางสาว อนุสาวรีย์ 132
สุขสันต์ ประโยชน์สุข 1000 นาย ท่าแร้ง
สุขสันต์ เหล่าพันนา 46 นาย อนุสาวรีย์ 201
สุขุม อนุกูลศิริ 1813 พันโท อนุสาวรีย์ 32
สุคนธ์ สิธินันทน์ 790 นาย ท่าแร้ง 12
สุจิตรา นาคศรีเจริญ 974 นางสาว ท่าแร้ง 159/368
สุจิตรา ภูขลัง 561 นางสาว ท่าแร้ง 19/124
สุจิตรา สว่างภพ 76 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/137
สุจิตรา อนันตพงษ์ 919 นาง ท่าแร้ง 99/5
สุจินดา มะลิทอง 952 นางสาว ท่าแร้ง
สุจินดา ยิ่งอารีย์ 160 นาง อนุสาวรีย์ 9/518
สุจินต์ คงพิทักษ์ 1525 นาย อนุสาวรีย์ 307/1
สุจินตรา ชุมวิสูตร 1452 นาง อนุสาวรีย์ 48
สุชาดา แย้มประเสริฐ 1723 นาง อนุสาวรีย์ 99/231
สุชาดา ศรีพุ่มใข่ 929 นาง ท่าแร้ง 9/33
สุชาดา อุชชิน 1846 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
สุชาติ จันทร์คง 2552 นาย ท่าแร้ง 1177
สุชาติ ตรีสารศรี 1079 นาย อนุสาวรีย์ 24/72
สุชาติ น้อยเชื่อม 2252 นาย ท่าแร้ง 159/312
สุชาติ ผุยแพง 1717 นาย อนุสาวรีย์
สุชาติ โภชฌงค์ 1898 นาย อนุสาวรีย์ 37
สุชาติ เรืองวัฒนสกุล 1335 นาย อนุสาวรีย์ 70/35
สุชาติ ศรียารัณย 87 นาย อนุสาวรีย์ 202/43
สุชาติ สันสารา 541 นาย ท่าแร้ง 33/176
สุชานาฎ เพ็ชรโต 840 นางสาว ท่าแร้ง 18/16
สุชิน แก้วทอง 1914 นาย อนุสาวรีย์ 181/153
สุชิน ศรีคำ 1968 นาย ท่าแร้ง 452
สุชิน สุขมงคล 560 นาย ท่าแร้ง 22
สุชีพ จันทอง 1749 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/224
สุชีพ ชัชฤทธิ์มงคล 2336 นาย ท่าแร้ง 111/498
สุชีพ ศรีเกษเพ็ชร์ 1257 นาย อนุสาวรีย์ 341/37
สุชีรา สังวาลย์ทอง 1342 นาง อนุสาวรีย์ 12/245
สุฑาพร จันทร์มณี 2716 นาง ท่าแร้ง 159/445
สุดเขต ประเสริฐพงศ์ธร 383 นาย อนุสาวรีย์ 6
สุดใจ เกษตรทรัพย์สิน 2508 นาง ท่าแร้ง 99/39
สุดา กุลนุวงค์ 2636 นางสาว ท่าแร้ง 62/1
สุดา แซ่โค้ว 133 นางสาว อนุสาวรีย์ 377/19
สุดา มงคลวาที 1207 นางสาว อนุสาวรีย์ 172
สุดา วิเศษรจนา 1753 นาง อนุสาวรีย์ 4/199
สุดา เสวตวงษ์ 2189 นาง ท่าแร้ง 33/92
สุดาทิพย์ เพชรไตรภพ 806 นาง ท่าแร้ง 18/74
สุดาพร วรพิทยาภรณ์ 1166 นาง อนุสาวรีย์ 381/1
สุดาพร อุดมวงศ์ศักดิ์ 2536 นางสาว ท่าแร้ง 120/57
สุดารัตน์ เตชะศรีประเสริฐ 584 นาง ท่าแร้ง 7/128
สุทธา ทิมลอยแก้ว 62 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
สุทธิชัย พึ่งเพ็ง 1269 นาย อนุสาวรีย์ 161/29
สุทธิชาติ โตกิจพาณิชย์ 393 นาย อนุสาวรีย์ 245/19
สุทธิพงษ์ ประทุม 1987 นาย ท่าแร้ง 169/204
สุทัศน์ วิริยะสุธี 600 นาย ท่าแร้ง 3/128
สุทิศ ศรีดาชาติ 251 นางสาว อนุสาวรีย์
สุเทพ แก้วน้ำเย็น 530 ส.อ. ท่าแร้ง 11/127
สุเทพ จันทรัตน์ 2259 นาย ท่าแร้ง 159/23
สุเทพ ทะชา 2169 นาย ท่าแร้ง
สุเทพ บุญสมพงษ์ 819 นาย ท่าแร้ง 134/95
สุเทพ ภูบานชื่น 1817 นาย อนุสาวรีย์
สุธา วิจักขณ์สุรการย์ 1829 นาย อนุสาวรีย์ 118/15
สุธาดา สุธยานันท์ 1693 นาย อนุสาวรีย์ 56/164
สุธิดา ชุ่มภาณี 1591 นางสาว อนุสาวรีย์ 670
สุธี พัฒนถาวร 1238 นาย อนุสาวรีย์ 43/337
สุธี อุดม 614 นาย ท่าแร้ง 117/224
สุธีตา สิงห์โตทอง 2287 นาง ท่าแร้ง 139/268
สุธีร์ แก้วสิงห์ 2516 นาย ท่าแร้ง 159/514
สุธีรกุล จำปาวงศ์ 482 นาย ท่าแร้ง
สุธีระ นวมะตานนท์ 2254 นาย ท่าแร้ง 159/21
สุธีรา จิตถาวร 1093 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/26
สุธีรา ฐานุพรกุล 761 นางสาว ท่าแร้ง 14/233
สุนทร นาเนกรังสรรค์ 1665 นาย อนุสาวรีย์ 1
สุนทร ภู่เอี่ยม 2554 นาย ท่าแร้ง 1152
สุนทร ยศแก้ว 904 นาย ท่าแร้ง 39/159
สุนทราภรณ์ เปลี่ยนศรีเมือง 1208 นาง อนุสาวรีย์ 120
สุนทรี จุนทวิเทศ 1858 นาง อนุสาวรีย์ 8
สุนทรี แซ่พัว 1543 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/39
สุนันท์ เพ็ชร์วงษ์ 144 นาย อนุสาวรีย์ 244/106
สุนันท์ โพธิ์เกตุ 1842 นางสาว อนุสาวรีย์
สุนันทา ใจจำนงค์ 1251 นาง อนุสาวรีย์ 39/60
สุนันทา ธีรัสสะ 2298 นาง ท่าแร้ง 159/170
สุนันทา บุตยะรัตน์ 1598 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/297
สุนันทา ศิริพิสุทธิวิมล 2325 นางสาว ท่าแร้ง 169/166
สุนันทา อยู่อ่อน 839 นาง ท่าแร้ง 2/199
สุนารี ชาวนา 2291 นางสาว ท่าแร้ง 145/23
สุนิจวรรณ นิลจันทร์ 1163 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/127
สุนิตา พิทักษ์วงศ์ 1498 นาง อนุสาวรีย์ 114
สุนิสา เขมทองคำ 549 นางสาว ท่าแร้ง 393/125
สุนี ไชยชุ่มศักดิ์ 1993 นาง ท่าแร้ง 169/210
สุนีย์ ศิริรจนากร 2492 นาง ท่าแร้ง 74/16
สุบุษกร บุญบรรจง 2089 นางสาว ท่าแร้ง 9/495
สุประวีณ์ สนธิศิริกฤตย์ 707 นาย ท่าแร้ง 96/182
สุปราณี จันทรทัต ณ อยุธยา 2668 นาง ท่าแร้ง 145/34
สุปราณี ดามะพร 1686 นาง อนุสาวรีย์ 361/67
สุปราณี หลอดทอง 1554 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพจน์ แจ่มสุวรรณ 41 นาย อนุสาวรีย์ 342/218
สุพจน์ พาราพิชัย 423 นาย ท่าแร้ง 52/29
สุพจน์ อภิวันท์ 1529 นาย อนุสาวรีย์ 77/263
สุพน คัมภีรญาณ 2507 นาย ท่าแร้ง 139/15
สุพรรณ์ เดชบุญพบ 664 นาง ท่าแร้ง 44/2
สุพรรณี โสภณโภไคย 48 นาง อนุสาวรีย์ 91
สุพรรษา ชุ่มเย็น 1962 นางสาว ท่าแร้ง
สุพรหม บัวทิพย์ 1302 นาย อนุสาวรีย์ 176
สุพล ดรุณชู 2646 นาย ท่าแร้ง 5
สุพล เพชรเทศ 192 นาย อนุสาวรีย์ 88/38
สุพัชรินทร์ นินทการ 94 นาย อนุสาวรีย์ 3
สุพัฒน์ กระจ่างมนตรี 1706 นาย อนุสาวรีย์ 223/4
สุพัฒน์ บุรพัฒน์ 2404 นาย ท่าแร้ง 501/205
สุพัฒน์ เอี่ยมวิวัฒน์ 2019 นาย ท่าแร้ง 65/107
สุพัตรา บุญธิมา 2715 นางสาว ท่าแร้ง 148/21
สุพัตรา ปะโกสันตัง 474 นาง ท่าแร้ง 149/39
สุพัตรา พฤกษพลาศัย 1202 นาง อนุสาวรีย์ 99/169
สุพัตรา เพ็ญสุภา 535 นาง ท่าแร้ง 9
สุพาณี อรุณรักถาวร 292 นางสาว อนุสาวรีย์ 352/9
สุพาภรณ์ มีวงศ์ 2452 นางสาว ท่าแร้ง 57/138
สุพิชชา เกตุสุวรรณ์ 2444 นาง ท่าแร้ง 57/55
สุพีชา กุลสุริวงศ์ 2066 นางสาว ท่าแร้ง 251/3
สุภชัย บรรเจิดทวีพร 2742 นาย ท่าแร้ง 1126
สุภนา นรสิงห์ 990 นาย ท่าแร้ง 83
สุภมาส วันแก้ว 1743 นางสาว อนุสาวรีย์ 156
สุภา ตติรัตน์ 1558 นาง อนุสาวรีย์ 44/845
สุภา พรมวงษ์ 1996 นาย ท่าแร้ง 169/251
สุภากร พัดชีวา 1736 นาย อนุสาวรีย์
สุภาณี สำเร็จผลดี 701 นางสาว ท่าแร้ง 5/439
สุภาพ ตั้งประเสริฐศรี 1879 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/35
สุภาพ นามโคตร 1051 นาย อนุสาวรีย์ 43/83
สุภาพร เจริญพรพิศาล 2422 นางสาว ท่าแร้ง 70/48
สุภาพร แตงอ่อน 209 นาง อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ โภชน์พรมราช 354 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ เฮงประเสริฐ 1783 นาง อนุสาวรีย์
สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล 240 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/102
สุภาวดี เฮ็บเด็น 654 นาง ท่าแร้ง 159/653
สุภาศรี น้อยไม้ 1491 นาง อนุสาวรีย์ 5
สุภี แกมนิล 1291 นาย อนุสาวรีย์ 24/204
สุมณา มลัยกัป 127 นาง อนุสาวรีย์ 88
สุมณี ชอบเสร็จ 2233 นางสาว ท่าแร้ง 38/179
สุมนา บุญญสิทธิกุล 2125 นาง ท่าแร้ง 87/20
สุมนา วงษ์ช่างหล่อ 2628 นาง ท่าแร้ง 1099
สุมารีย์ พันธ์สระน้อย 2006 นางสาว ท่าแร้ง
สุมาลัย บุณยพุกกณะ 195 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/259-260
สุมาลี เกิดผล 2046 นางสาว ท่าแร้ง 30
สุมาลี ดวงล้อมจันทร์ 908 นางสาว ท่าแร้ง 6/190
สุมาลี ฟอนฟัก 2270 นางสาว ท่าแร้ง 159/31
สุมาลี ล้อมทอง 628 นางสาว ท่าแร้ง 14/21
สุมาลี สุวรรณ 851 นาง ท่าแร้ง 33/213
สุเมธ คงสุข 1386 นาย อนุสาวรีย์ 163
สุรชัย อ่อนนิ่ม 1576 นาย อนุสาวรีย์ 94/20
สุรเชษฐ์ ทวีพัฒนา 1756 นาย อนุสาวรีย์ 86/96
สุรเชษฐ์ ศรน้อย 442 นาย ท่าแร้ง 6/478
สุรพล กล่าวกระโทก 1052 นาย อนุสาวรีย์ 65
สุรพล ปาปะเก 582 นาย ท่าแร้ง 38/157
สุรพล โพธิพันธุ์ 388 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล สุวรรณ 847 นาย ท่าแร้ง 33/215
สุรพันธ์ นิตยสุทธิ 1507 นาย อนุสาวรีย์ 44/53
สุรภา เชิดชูล้ำตระกูล 485 นาง ท่าแร้ง 137/110
สุรวุฒิ ทิพย์เกษร 1197 นาย อนุสาวรีย์ 63
สุรศักดิ์ คำมาก 850 นาย ท่าแร้ง 6/162
สุรศักดิ์ บุญฤทธิ์พงศ์ 180 นาย อนุสาวรีย์ 111/3
สุรสิทธิ์ งามขำ 304 นาย อนุสาวรีย์
สุรสิทธิ์ ชัยสวัสดิ์ 440 นาย ท่าแร้ง 33/112
สุรสิทธิ์ ศุภไพบูลย์ 1436 นาย อนุสาวรีย์ 9/556
สุรัตน์ คนึงพิศมัย 2441 นาย ท่าแร้ง 111/33
สุรัตน์ จิตตะยโศธร 1354 นาย อนุสาวรีย์ 11/152
สุรัตน์ ทองภูบาล 2401 นางสาว ท่าแร้ง 45/2
สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 556 นาย ท่าแร้ง 15
สุรางค์ สนใจ 543 นาง ท่าแร้ง 39
สุรินทร์ นามสระ 140 นาย อนุสาวรีย์ 9/7
สุรินทร์ วาดเชียน 773 นาย ท่าแร้ง 41
สุรินทร์พร คงใจดี 1032 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/14
สุริยง วรพิทยาภรณ์ 1187 นาย อนุสาวรีย์ 4
สุริยนต์ โชคกิจ 1729 นาย อนุสาวรีย์ 28/2
สุริยา นีระวงค์ 2664 นาย ท่าแร้ง 19/51
สุรีย์ เพ็ญสว่างวัชน์ 1774 นาง อนุสาวรีย์ 18/267
สุรีย์พร กุลประดิษฐ์ 360 นาง อนุสาวรีย์ 30
สุรีย์พรรณ สอาดเอี่ยม 1043 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/77
สุรีรัตน์ บุญญะกรรจ์ 2274 นางสาว ท่าแร้ง 139/250
สุวนี เจียมรัตนศักดิ์ 427 นางสาว ท่าแร้ง 70/32
สุวภัทร นิลออ 804 นาย ท่าแร้ง 102/121
สุวรรณ วิรัชกุล 1362 นาย อนุสาวรีย์ 19
สุวรรณ เสริมพัฒน์ 661 นาย ท่าแร้ง 153/13
สุวรรณา จิตต์ประเสริฐ์ 2021 นางสาว ท่าแร้ง 139/71
สุวรรณา ชีวะเจริญไชย 577 นางสาว ท่าแร้ง 62/3
สุวรรณา พันธุ์กุลอำไพ 1703 นาง อนุสาวรีย์ 29/787
สุวรรณา มิ่งขวัญ 392 นาง อนุสาวรีย์
สุวรรณา มิ่งขวัญ 2301 นางสาว ท่าแร้ง 68/20
สุวรรณา วชิระชัยกุล 675 นางสาว ท่าแร้ง 102/254
สุวรรณี เสวตพันธ์ 307 นาย อนุสาวรีย์ 83
สุวรรณี อชินีทองคำ 572 นาง ท่าแร้ง 37/192
สุวลัย สินอากร 2131 นาง ท่าแร้ง 246
สุวัฒน์ วานิช 1536 นาย อนุสาวรีย์ 94/7
สุวัฒน์ ศุภพงษ์เทวาสกุล 1421 นาย อนุสาวรีย์ 31/16
สุวัฒน์ อาภาสกุล 2573 นาย ท่าแร้ง 90/23
สุวัลย์ลี สุลัยมาน 1613 นาง อนุสาวรีย์ 59/13
สุวาริน ยะโก๊ะ 329 ส.ท. อนุสาวรีย์
สุวิท เกิดผล 1256 นาย อนุสาวรีย์ 28
สุวิท สิงห์หล่อ 69 นาย อนุสาวรีย์
สุวิทย์ ตรีเจริญวัฒน์ 1217 นาย อนุสาวรีย์ 180/186
สุวิภา แซ่เจ็ง 1764 นาง อนุสาวรีย์ 100/80
สุวิมล ทองสา 2349 นาง ท่าแร้ง 102/248
สุเวศน์ ชุติมาปัญญา 792 นาย ท่าแร้ง 161/101
เสกสิทธิ์ นนทจิตร 97 นาย อนุสาวรีย์ 112/72
เสงี่ยม คงสมใจ 2126 นาง ท่าแร้ง 70/29
เสงี่ยม โภชบุญมี 1640 นางสาว อนุสาวรีย์
เสงี่ยม วิไลนุวัฒน์ 1793 นาย อนุสาวรีย์ 88/47
เสงี่ยม สุธรรมซาว 774 นาง ท่าแร้ง 70/13
เสน์ห์ สุขะประดิษฐ 1555 นาย อนุสาวรีย์ 317
เสน่ห์ อุ้ยฟัก 492 นาย ท่าแร้ง
เสนอ ชูรักษา 2438 นาง ท่าแร้ง 38/4
เสริม ทองมา 461 นางสาว ท่าแร้ง 28/5
เสรี มลุลี 826 นาย ท่าแร้ง 14/266
เสรี ยะทานนท์ 2123 นาย ท่าแร้ง 16
เสรี วิริยพิสุทธิ์ 2106 นาย ท่าแร้ง 89/346
เสาร์ ดงพงษ์ 1307 นาย อนุสาวรีย์ 111/19
เสาร์ พลหนุ่ย 704 นาย ท่าแร้ง 74/8
เสาวณีย์ เสาวคนธ์ 2308 นางสาว ท่าแร้ง 159/171
เสาวนีย์ ปัญญา 1081 นาง อนุสาวรีย์ 24/252
เสาวนีย์ วิศาลศิริรักษ์ 317 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวภา อัคควัฒนานุกูล 1652 นาง อนุสาวรีย์ 12/109
เสาวลักษณ์ เจริญใจ 2137 นางสาว ท่าแร้ง 70/55
เสาวลักษณ์ ฉายดำรงค์ 2003 นางสาว ท่าแร้ง 102/577
เสาวลักษณ์ อาลัยญาติ 1404 นาง อนุสาวรีย์ 244/544
แสงจันทร์ ศรีเหรา 184 นาง อนุสาวรีย์ 72
แสงเดือน ศรีวัฒนจินดา 2631 นางสาว ท่าแร้ง 145/11
แสงเดือน สีมา 471 นางสาว ท่าแร้ง 11/171
แสงรุจี บำเพ็ญกิจ 1360 นาง อนุสาวรีย์ 29/573
แสงโสม ไล้สวัสดิ์ 2268 นาง ท่าแร้ง 111/478
โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ 647 นางสาว ท่าแร้ง 6/593
โสพิศ โพธิ์ถาวร 10 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/24
โสภณ ธูปแช่ม 1322 ส.อ. อนุสาวรีย์
โสภณ แพงคำแสน 273 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 44/18
โสภณา จิรวงค์นุสรณ์ 1917 นาง อนุสาวรีย์ 39/180
โสภา เดชภิรัตนมงคล 822 นาง ท่าแร้ง 70/246
โสภา ปลั่งแสงไพฑูรย์ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/76
โสภิดา ทับทิม 814 นางสาว ท่าแร้ง 22/44
โสรยา ชมภูแสง 2744 นางสาว ท่าแร้ง 2/248
ไสว ชติกชุษณพงศ์ 1999 นาย ท่าแร้ง 159/13
ไสว สุขปลิด 2088 นาง ท่าแร้ง 55/1
หงษ์ ปุณณทิน 1320 นาง อนุสาวรีย์ 6
หญิงปาริชาติ หมดมณทิล 1047 ส.อ. อนุสาวรีย์ 86/193
หนูลา คงพรหม์ 886 นาง ท่าแร้ง
หนูเวียง พื้นผา 2176 นางสาว ท่าแร้ง
หรรษา พรหมดำรง 29 นาง อนุสาวรีย์ 14/116
หรรษา สุวรรณธาดา 1897 นาง อนุสาวรีย์ 99/99
หริ อินกลัด 1116 นาย อนุสาวรีย์ 115
หลอด บัวศรี 1117 นาง อนุสาวรีย์ 20
หัสยา หิรัญญา 139 นางสาว อนุสาวรีย์ 252
หัสฤดี ธานมาศ 1906 นางสาว อนุสาวรีย์
ห่ำ แซ่เลี้ยง 175 นาง อนุสาวรีย์ 86/194
เหมือนใจ สินขจร 579 นาย ท่าแร้ง 8/32
แหม่ม ศรีวาท 1894 นางสาว อนุสาวรีย์
ใหม่ ศรีราจันทร์ 429 นาย ท่าแร้ง 6/224
ไหว สีทา 2094 นาง ท่าแร้ง
อกนิษฐ์ ดิษยนันท์ 975 นางสาว ท่าแร้ง 14/158
องค์อาจ ปั้นหยาทอง 1065 นาย อนุสาวรีย์ 242
องอาจ กิจนำโชค 2702 นาย ท่าแร้ง
องอาจ บัวเพ็ญ 72 นาย อนุสาวรีย์ 382
องอาจ อุปเถย์ 1475 นาย อนุสาวรีย์ 6
อณัติชัย ชวาลสันตติ 2561 นาย ท่าแร้ง 169/121
อดิเทพ ราชณรงค์ 846 นาย ท่าแร้ง 960
อดิศร มิษเกตุ 1509 นาย อนุสาวรีย์ 52/15
อดิศักดิ์ พรมราช 2504 นาย ท่าแร้ง 169/43
อดุลย์ สีผาง 565 นาย ท่าแร้ง 18/128
อธิติ ปัญญายงค์ 1975 นาย ท่าแร้ง 10
อธิพงศ์ ปานอธิภู 1073 นาย อนุสาวรีย์ 40/323
อนงค์ นิลารักษ์ 2267 นาง ท่าแร้ง 134/62
อนงค์ สำอางค์ 334 นางสาว อนุสาวรีย์
อนนต์ชัย สุขวรรณ 2360 นาย ท่าแร้ง 46/284
อนวัช ราชพัฒน์ 82 นาย อนุสาวรีย์ 14/292
อนันต์ มานะต่อ 521 นาย ท่าแร้ง 122/1
อนันท์ เพ็ชรชุมพล 1306 นาย อนุสาวรีย์ 71/1
อนามัย มวลสุข 688 นางสาว ท่าแร้ง 119/13
อนิรุทธิ์ ชวลี 2518 นาย ท่าแร้ง 139/342
อนิลทิตา เรืองพูน 859 นางสาว ท่าแร้ง 102/574
อนุกูล เลาพรศักดิ์ 106 นาย อนุสาวรีย์ 3/1064
อนุกูล วัฒนสุทธิ 124 นาย อนุสาวรีย์ 22
อนุชัย สายเกื้อกูล 228 นาย อนุสาวรีย์ 11/159
อนุชา อุดมวิโรจน์สิน 692 นาย ท่าแร้ง 96/153
อนุชิต น้อยไม้ 1492 นาย อนุสาวรีย์ 9
อนุชิต สุภาพจน์ 1236 นาย อนุสาวรีย์ 43/339
อนุรักษ์ พึ่งรสธรรม 1808 นาย อนุสาวรีย์ 110/27
อนุรักษ์ ศรีนาคเรือง 2483 นาย ท่าแร้ง 327/1
อนุวัตร ท่อนทอง 2023 นาย ท่าแร้ง 159/229
อนุศาสน์ หาเรือนศรี 776 นาย ท่าแร้ง 33/66
อนุสิษฐ์ วงค์เป็ง 2667 นาย ท่าแร้ง 14/232
อเนกพล มาลัย 1967 นาย ท่าแร้ง 17/140
อโนชา ชัยวงศ์ 2037 นาย ท่าแร้ง
อภิชาติ พุทธิกุลวุฒิ 31 นาย อนุสาวรีย์ 20
อภิเชษฐ์ หมาดหาด 870 นาย ท่าแร้ง 3910100159521
อภิญญา ปาศิริ 546 นาง ท่าแร้ง 33/131
อภิญา จงเจริญใจ 1569 นาง อนุสาวรีย์ 111/40
อภินันท์ แจ่มกระจาย 1772 นาย อนุสาวรีย์ 10/35
อภิรดี ทาแก้ว 1799 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/18
อภิรัตน์ จันทร์เพชร 346 สิบโท อนุสาวรีย์
อภิฤดี สุขปิติ 2374 นางสาว ท่าแร้ง 36/129
อภิวัฒน์ ใยบัวเทศ 2208 นาย ท่าแร้ง 89/372
อภิวัต ชนาวิโชติ 2091 นาย ท่าแร้ง 17/32
อภิสรา เจริญศรี 2257 นาง ท่าแร้ง 137/455
อมรเชษฐ์ พิลึก 2185 นาย ท่าแร้ง 11/25
อมรรัตน์ เจริญชัย 1622 นาง อนุสาวรีย์ 125
อมรรัตน์ บุกเกื้อ 2734 นาง ท่าแร้ง 159/708
อมรรัตน์ รุ่งรัตนเสถียร 575 นาง ท่าแร้ง 17
อรชร สุดสวาสดิ์ 786 นาง ท่าแร้ง 14/128
อรชุลี นิตยสมบูรณ์ 2600 นางสาว ท่าแร้ง 83/152
อรดี เพ็ชรคล้อย 2240 นางสาว ท่าแร้ง 11/49
อรทัย เย็นเขียว 691 นางสาว ท่าแร้ง 9/7
อรทัย แสงวิไล 1715 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/54
อรนุช พูลสวัสดิ์ 2156 นางสาว ท่าแร้ง
อรปวัน อินสูงเนิน 1216 นางสาว อนุสาวรีย์ 350/1
อรพรรณ งามกระจาย 2696 นาง ท่าแร้ง 159/156
อรพิน ชุติมาพิทักษ์สุข 845 นางสาว ท่าแร้ง 37
อรพินท์ วงศ์กมลาไสย 2399 นาง ท่าแร้ง 33/49
อรเพ็ญ หนูหล่อ 2461 นางสาว ท่าแร้ง 159/459
อรรคพล ถาวรกีรติ 510 นาย ท่าแร้ง 102/369
อรรคพล บุญญาวิจักสน์ 1329 นาย อนุสาวรีย์ 58
อรรณพ สุขใส 1241 นาย อนุสาวรีย์ 244/39
อรรถพงศ์ จงสุขภักดี 517 นาย ท่าแร้ง 7/220
อรรถพล ทัพไทย 903 นาย ท่าแร้ง 188/44
อรรถพล ศรีตะลาลัย 2148 นาย ท่าแร้ง 89/456
อรวรรณ ปัทมารังกูล 1535 นาง อนุสาวรีย์ 4/7
อรวรรณ พานทอง 1243 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/8
อรวรรณ วิทยาเวช 1832 นาง อนุสาวรีย์ 22
อรษา กล่อมยิ้ม 272 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/215
อรษา พันธุมจินดา 2553 นางสาว ท่าแร้ง 20
อรสา พงศิริเกษ 1420 นาง อนุสาวรีย์ 39
อรอนงค์ เทพแก้ว 1549 นาง อนุสาวรีย์ 58
อริยะ รุ่งสรรเสริฐ 2402 นาย ท่าแร้ง 5
อริศรา ฤกษ์เวียง 723 นางสาว ท่าแร้ง 33/195
อริสา เรียงวิจิตร 1017 นาง ท่าแร้ง 29/180
อรุณ ดิษฐวิเศษ 371 นาง อนุสาวรีย์ 86
อรุณ ท้าวแผนยุญ 1986 นาย ท่าแร้ง
อรุณศิริ อรุณเมือง 465 นางสาว ท่าแร้ง 22/138
อรุณี เล็กกมล 1253 นางสาว อนุสาวรีย์
อรุษ เพชรภูวนนท์ 2373 นาย ท่าแร้ง 120/201
อลิสรา ลีนรเศรษฐ์ 475 นาง ท่าแร้ง 139/262
อลิสา นิติธรรม 2567 นาง ท่าแร้ง 20/24
อวยชัย บุญมาไสย 2711 นาย ท่าแร้ง 145/32
อวยชัย โมกไธสง 968 นาย ท่าแร้ง 14/136
อวยพร วสุวานิช 239 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/5
อ้อง ตันตินิพันธุ์กุล 415 นาย ท่าแร้ง 139/218
อ้อยทิพย์ สวัสดิกูล 2163 นาง ท่าแร้ง
อักษราภรณ์ ประยุกต์สกุล 453 นางสาว ท่าแร้ง 121/39
อัครเดช จันทร์หอม 2392 นาย ท่าแร้ง 145/19
อัครเดช ทองแกม 2127 นาย ท่าแร้ง 111/800
อัคราพนธ์ กิตติภัทร์เจริญ 878 นาย ท่าแร้ง 139/72
อังคณา บุญเนตร์ 817 นางสาว ท่าแร้ง 18/37
อังสนา ปัทมะสูต 2211 นาง ท่าแร้ง 11/122
อัจฉรา ปานพุ่ม 1978 นาง ท่าแร้ง 159/144
อัจฉรา ละเอียดอ่อน 118 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/157
อัจฉรา อัศวอิทธิวัฒนา 2145 นาง ท่าแร้ง 38/156
อัจราวดี เษศรษฐสุทธิ 2512 นาง ท่าแร้ง 789/103
อัญชนา สรรพกิจ 193 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/24
อัญชลี จรรยารยชน 571 นาง ท่าแร้ง 99/85
อัญชลี ภิณโทแก้ว 966 นาง ท่าแร้ง 70/12
อัญชลี ลิ้มสมบูรณ์ 930 นาง ท่าแร้ง 97/5
อัญชลี สิงหจารุ 1634 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/128
อัญชุลี สุขวรรณ 204 นาง อนุสาวรีย์ 117/9
อัฎฐะกริช กันจู 1514 นาย อนุสาวรีย์ 49/278
อัฏฐพร กุลจิราธนาศักดิ์ 2297 นาย ท่าแร้ง 145/28
อัทธเสฏฐ์ คชกฤษ 532 นาย ท่าแร้ง 5/13
อัมพร ศรีโพนทอง 2500 นาง ท่าแร้ง 68/7
อัมพร สุทธิบูรณ์ 117 นาง อนุสาวรีย์ 385
อัมพร หีตแก้ว 2002 นางสาว ท่าแร้ง 146/88
อัมพุชินิ จิตติธาดา 798 นางสาว ท่าแร้ง 78/9
อัษฎายุทธ รุธิรโก 782 นาย ท่าแร้ง 222/262
อาคเดช เพิ่มเกียรติ์ตระกูล 1372 นาย อนุสาวรีย์ 1101
อาจินต์ เจดีย์ 1545 นาง อนุสาวรีย์ 21
อาณัส กาญจนวิจิตร 116 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/18
อาดุล เขตบุญชัย 224 นาย อนุสาวรีย์
อาทิตย์ ชินวงศ์ 568 นาย ท่าแร้ง 159/359
อาทิตยา นพวงศ์ ณ อยุธยา 2194 นางสาว ท่าแร้ง 47/49
อาทิตยา โพธิ์นิ่มแดง 1341 นางสาว อนุสาวรีย์ 57
อาภรณ์ นัยพัฒน์ 1948 นาง อนุสาวรีย์ 37/148
อาภรณ์ มนตรีศาสตร์ 2519 นาง ท่าแร้ง 377/1
อาภรณ์ ศรทอง 1068 นาง อนุสาวรีย์ 22
อาภรณ์ ศรีปราชญ์ 1824 นาง อนุสาวรีย์ 66/49
อาภัสรา จันโต 1932 นาง อนุสาวรีย์ 50/109
อาภาพร อาชาเพ็ชร 1834 นาง อนุสาวรีย์ 99/133
อาภาภรณ์ ทันการ 2115 นาง ท่าแร้ง 24/131
อาภาศิริ กิจชูศรี 282 นางสาว อนุสาวรีย์
อารมณ์ กตัญญูตะ 316 นาง อนุสาวรีย์ 9
อารมณ์ ปรีพันธ์ 122 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 99/195
อารยา ธินันทรักษ์ 177 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/23
อารยา รัตตานนท์ 2120 นาง ท่าแร้ง 1196
อารยา สังข์อุบล 948 นาง ท่าแร้ง 99/18
อารี มากโภคา 2424 นาง ท่าแร้ง 155/56
อารี มินิพันธ์ 1810 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/242
อารีย์ แฉ่งผูกวงษ์ 1346 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีย์ พงศ์สุพพัต 340 นาง อนุสาวรีย์ 44/297
อารีย์ เพ็งสุทธิ์ 690 นางสาว ท่าแร้ง 14/274
อารียา บุญอารีย์ 1454 นาง อนุสาวรีย์ 22
อารีรัตน์ ยุชังกูล 638 นางสาว ท่าแร้ง 14/34
อารุณ ฤทธิสอน 2177 นาย ท่าแร้ง
อาลายา โลกนิมิตร 391 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/126
อาวุธ สืบยุบล 169 นาย อนุสาวรีย์
อำนวย ศรีปานรอด 1575 นาย อนุสาวรีย์
อำนวย ศรีเพ็ง 2188 นาย ท่าแร้ง 36/42
อำนวย สุนทรวิริยะวงศ์ 302 นาย อนุสาวรีย์ 30
อำนาจ เฉลิมชวลิต 1464 นาย อนุสาวรีย์ 180/236
อำนาจ ทัศนสุวรรณ 587 นาย ท่าแร้ง 39/29
อำนาจ ศรีสวัสดิ์ 2044 นาย ท่าแร้ง 420
อำพร จันภี 337 นาง อนุสาวรีย์
อำพร นิลคูหา 243 นาง อนุสาวรีย์ 666/9
อำพล ชื่นชูศรี 1232 นาย อนุสาวรีย์ 34
อำพล บัวเพ็ญ 1198 นาย อนุสาวรีย์ 524
อำไพวรรณ สุขสกุลวัฒน์ 758 นาง ท่าแร้ง 989
อำภา ผลสะอาด 598 นาง ท่าแร้ง 117/98
อิศรา ทองไสย 2367 นาย ท่าแร้ง 159/310
อุโฆษ บริสุทธิ์ 407 นาย ท่าแร้ง 908
อุดม เผือกพันธ์ 2141 นาย ท่าแร้ง
อุดม พวงมาลัย 397 นาย อนุสาวรีย์ 18/86
อุดม เวียนตระกูล 884 นาย ท่าแร้ง 14/159
อุดมเดช ประสิทธิ์ 323 นาย อนุสาวรีย์
อุดมศรี อินทรโขติ 1433 นาง อนุสาวรีย์ 159/25
อุดมศักดิ์ แสงน้ำรัก 980 นาย ท่าแร้ง 32/259
อุดร นนทภา 260 นาย อนุสาวรีย์ 49/293
อุทร สมบูรณ์อำนาจเสรี 445 นาย ท่าแร้ง 159/234
อุทัย สืบจากลี 2506 นาง ท่าแร้ง 2/185
อุบล ปานรักษ์ 2572 นางสาว ท่าแร้ง 6/324
อุบล พันธ์อุบล 824 นาง ท่าแร้ง 62/15
อุบล เสนาทิพย์ 1751 นาง อนุสาวรีย์ 87
อุบลพร พรหมายน 2688 นาง ท่าแร้ง 159/83
อุบลรัตน์ ชุมศรี 925 นางสาว ท่าแร้ง 6/694
อุบลรัตน์ แซ่เตียว 1290 นาง อนุสาวรีย์ 10/87
อุบลวรรณ สุวรรณยอด 2378 นาง ท่าแร้ง 988
อุรชาติ มุลิกะชัย 1625 นาย อนุสาวรีย์ 77/5
อุราพร วัชรดารา 2049 นางสาว ท่าแร้ง 111/42
อุรีย์ ตามพระหัตถ์ 147 นาง อนุสาวรีย์ 50/122
อุไร ดีสินธุ์ 1561 นาง อนุสาวรีย์ 37/168
อุไร ไพบูลย์ 714 นางสาว ท่าแร้ง 80/10
อุไรพร นพภาพันธ์ 734 นางสาว ท่าแร้ง 14/255
อุไรพร ยุวธิติเจริญวงศ์ 2039 นางสาว ท่าแร้ง 37/83
อุไรวรรณ นุชพินิจ 766 นางสาว ท่าแร้ง 14/19
อุไรวรรณ โหลา 2525 นาง ท่าแร้ง 124/3
อุษณีย์ จันทร์เลื่อน 455 นาง ท่าแร้ง 18/373
เอกชัย อัศวพิริยานนท์ 959 นาย ท่าแร้ง 14/110
เอกธนัตถ์ เจียรสุวรรณ 2070 นาย ท่าแร้ง 6/659
เอกประวีร์ สายหมื่นแก้ว 1441 นาย อนุสาวรีย์ 43/178
เอกพงศ์ ลุนสา 1219 นาย อนุสาวรีย์ 25/21
เอกพงษ์ โง้วจิระศักดิ์ 2575 นาย ท่าแร้ง 137/244
เอกพล อินทฤทธิ์ 1705 นาย อนุสาวรีย์ 30/145
เอกภพ ศรีดี 1088 นาย อนุสาวรีย์ 13/7
เอกรัฐ ชัยรัตน์ 1024 นาย อนุสาวรีย์
เอกลักษณ์ รัตนมณี 970 นาย ท่าแร้ง 14/218
เอกสิทธิ์ อินทุทิพวรรณ 2608 นาย ท่าแร้ง 81/8
เอนก ก๋งเอี่ยม 705 นาย ท่าแร้ง 24/68
เอนก ชื่นศิริ 2016 นาย ท่าแร้ง 290/67
เอนก บุญเจริญ 1579 นาย อนุสาวรีย์ 75
เอนก รัตนเศรณี 66 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
เอนก แสวงผล 1594 นาย อนุสาวรีย์
เอมอร เกตุสกุล 2364 นางสาว ท่าแร้ง 222/355
เอี่ยม จินตยังคุณ 635 นาย ท่าแร้ง 501/150
เอื้อมพร มาเจริญ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/95
เอื้อมพร มีภู่เพ็ญ 446 นางสาว ท่าแร้ง 22/146
โอฬาร อุ่ยตระกูล 1752 นาย อนุสาวรีย์ 4/218
ไอ่ ผุยเตชะ 2299 นางสาว ท่าแร้ง
ไอยรา บุญญานุพงศ์ 623 นาย ท่าแร้ง 14/115
ฮ่วยฟง แซ่จ้าว 791 นางสาว ท่าแร้ง 14/122