เขตบางเขน ครั้งที่ 2 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 2 เรียงตามชื่อ

กนกนาถ วราวุฒิเดชสกุล 506 นาง ท่าแร้ง 17/161
กนกวรรณ เขียวรัตน์ 648 นางสาว ท่าแร้ง 139/236
กนกวรรณ แจ้งสว่าง 295 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/85
กนกวรรณ แสงอุทัย 521 นาง ท่าแร้ง 8/1
กนกอร พวงสันเทียะ 1060 นาง ท่าแร้ง 37/251
กมลมาศ เต๊ะบำรุง 135 นาง อนุสาวรีย์ 38
กมลวรรณ สุขทอง 192 นาง อนุสาวรีย์ 277
กรกช เสร็จกิจ 407 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
กรกมล อ้นลา 284 นาง อนุสาวรีย์ 61/10
กรปภา พรึ่งครุฑ 612 นาง ท่าแร้ง 86/7
กรวรรณ ม้าสุวรรณ 22 นาง อนุสาวรีย์ 69
กรองแก้ว คนเที่ยง 691 นางสาว ท่าแร้ง 89/205
กฤษกร รุ่งสว่าง 848 นาย ท่าแร้ง 107
กฤษณะ มณีเนตร 1158 นาย ท่าแร้ง 24/114
กฤษณา จิตประสงค์ 294 นาง อนุสาวรีย์ 33/174
กวินนาถ คราฟท์ 578 นาง ท่าแร้ง 57/114
กอกฤต สารฤทธิ์ 1147 นาย ท่าแร้ง 14/257
ก้องกิจติฒ์ เตชะสวัสดิ์วิทย์ 870 นาย ท่าแร้ง 19
กัญญา ภู่งาม 526 นางสาว ท่าแร้ง 18/16
กัญญา หล้าแดง 653 นาง ท่าแร้ง 245/3
กัญญาณัฐ สุดตะนา 674 นางสาว ท่าแร้ง 142/51
กัญทิมา แก่นจันทร์ 400 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/262
กัลญารัตน์ อบเชย 435 นาง อนุสาวรีย์ 33/137
กัลยา โฆษภัทรพิมพ์ 271 นาง อนุสาวรีย์ 6
กาญจน์ วัจรา 635 นาย ท่าแร้ง 139/8
กาญจน์กรอง มีกิริยา 2 นาง อนุสาวรีย์ 17
กานดา งามวราลัย 994 นางสาว ท่าแร้ง 78/294
กำธร ธรรมภารา 1020 นาย ท่าแร้ง 230/7
กำปั่น ปานแม้น 217 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 99/212
กำพล ลายทิพย์ 1100 นาย ท่าแร้ง 57/67
กิ่งแก้ว กลายเจริญ 701 นาง ท่าแร้ง 114/2
กิจชาญา สกุลลาภประเสริฐ 920 นาง ท่าแร้ง 78/79
กิตติเดช สาตแสงพุฒ 837 นาย ท่าแร้ง 99/158
กิตติพงษ์ ปัดทุม 906 นาย ท่าแร้ง 59/1
กิม อินทรวิเชียร 858 นาง ท่าแร้ง 45/1
กิรติ ศรีสุชาติ 951 นาย ท่าแร้ง 501/282
กุลจิรา เทียบจิรประภา 1036 นางสาว ท่าแร้ง 8
กุหลาบ จันทรศรี 66 นาง อนุสาวรีย์ 15/4
เก่ง คำทะ 836 นาย ท่าแร้ง 148/10
เกรียงไกร ประภาจตุพร 738 นาย ท่าแร้ง 18/334
เกรียงศักดิ์ ม่วงสุวรรณ์ 412 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 6
เกศกนก แป้นอ้อย 891 นางสาว ท่าแร้ง 1/80
เกศราภรณ์ บุญปลิว 1125 นางสาว ท่าแร้ง 22
เกศินี สัตยานุศักดิ์กุล 445 นาง อนุสาวรีย์ 38
เกศินี ฮวดบำรุง 1009 นางสาว ท่าแร้ง 288
เกษร แซ่ห่าน 662 นางสาว ท่าแร้ง 244
เกษร ปานเทศ 464 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
เกษร หลอดท้าว 1007 นาง ท่าแร้ง 37/128
แก้วตา เพ่งผล 299 นางสาว อนุสาวรีย์ 51
โกศล กำเหนิดโทน 593 นาย ท่าแร้ง 6/44
โกศล บุญทวี 706 นาย ท่าแร้ง 102/324
โกศล อังศุวัฒนากุล 558 นาย ท่าแร้ง 138/1
โกศิลป์ ส่องแสง 771 นาย ท่าแร้ง 100/21
โกสุม คล้ายไพฑูรย์ 833 นาง ท่าแร้ง 137/307
ขนิษฐา เดชบุญ 480 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/4
ขวัญนภา บุญเทียม 115 นาง อนุสาวรีย์ 490
ขวัญยืน นิ่มเซียน 1180 นางสาว ท่าแร้ง 77/5
ขันแก้ว กันธา 441 นาง อนุสาวรีย์ 161
ขันทอง จันทรศรี 463 นาย อนุสาวรีย์ 15/2
ขาว ภู่สาย 490 นาง ท่าแร้ง 59/4
ขุน จอมหงส์ 784 นาย ท่าแร้ง 242/4
ขุนศรี ตั้นตระกูล 850 นาย ท่าแร้ง 78/77
ไขนภา แก้วจันทรา 358 นาง อนุสาวรีย์ 196
คนึงนิตย์ ทองคำ 871 นาง ท่าแร้ง 9/34
คมสัน เอี่ยมประเสริฐสุข 645 นาย ท่าแร้ง 2/166
คำตัน ทองล้น 731 นาย ท่าแร้ง 128/7
คำพันธ์ เนืองผล 1005 นาง ท่าแร้ง 201/24
คำอ้าย ใจวรรณ์ 979 นาย ท่าแร้ง 117/239
เครือ มาเขียว 235 นางสาว อนุสาวรีย์ 222/11
ง๊วยลั้ง แซ่ก่วย 457 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/48
จง พูลศิล 427 นาย อนุสาวรีย์ 7/53
จงรักษ์ บุนฑารักษ์ 609 นาง ท่าแร้ง 98/20
จงรักษ์ สุวรรณบูลย์ 432 นาง อนุสาวรีย์ 14/360
จตุพร ใจหาญ 269 นาย อนุสาวรีย์ 49/95
จรัล ภักดีฉนวน 695 นาย ท่าแร้ง 138/6 ม.1
จริยา วุฒิสาร 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 31/31
จริยา สงวนศักดิ์ 315 นางสาว อนุสาวรีย์
จรุง บุญรอด 406 นาง อนุสาวรีย์ 71
จรุงวัฒน์ จรัณยานนท์ 1139 นาย ท่าแร้ง 89/374
จรูญ ทิมถาวร 844 นาง ท่าแร้ง 60/1
จักรินทร์ สง่าแสง 166 นาย อนุสาวรีย์ 34/2
จันจิรา พรหมบัญญัติ 703 นางสาว ท่าแร้ง 35/62
จันทนา พันทอง 163 นาง อนุสาวรีย์ 48/4
จันทร์เพ็ญ นาคประเสริฐ 1110 นาง ท่าแร้ง 216
จันทร์แรม พรเสนาะ 1173 นาง ท่าแร้ง 212/2
จันทร์หอม โพธิ์กุล 968 นางสาว ท่าแร้ง 102/498
จารึก มณีโสตร 523 นาย ท่าแร้ง 134/131
จารุภา ภูมิพิเชฐ 364 นาง อนุสาวรีย์ 7/21
จารุลักษณ์ กอธวัช 548 นางสาว ท่าแร้ง 144
จารุวรรณ นันทิสันติผล 465 นางสาว อนุสาวรีย์
จำเนียร พรเอี่ยม 349 นาย อนุสาวรีย์ 44
จำเนียร พันธุ์โกศล 1167 นาง ท่าแร้ง 175/1
จำปา กำแพงทอง 451 นาง อนุสาวรีย์ 33/105
จำรูญศรี คะนาค 947 นาง ท่าแร้ง 1114
จำลอง ขึงขาย 902 นาย ท่าแร้ง 105/1
จำลอง ศรีสุไชย 1091 นาย ท่าแร้ง 155/1
จิณัทฐิกา มาแก้ว 374 นาง อนุสาวรีย์ 56/139
จิดาภา ปุยสาลี 1187 นาง ท่าแร้ง 65/20
จิดาภา ลิ่วตระกูล 628 นาง ท่าแร้ง 98/37
จิตติมา ประสิทธิ์ 247 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
จิตรา ชัยเสนา 1092 นางสาว ท่าแร้ง 96/16
จินตนา ปฏิสนธิ 936 นาง ท่าแร้ง 81/3
จินตนา ประสิทธิ์ 259 นาง อนุสาวรีย์ 17
จินตนา เพรียพรม 350 นาง อนุสาวรีย์ 33/35
จิรพงศ์ ปาลวงศ์ 684 นาย ท่าแร้ง 98/35
จิรพา มานพวิเศษเจริญ 48 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/679
จิระพร นิยมรัตน์ 158 นาง อนุสาวรีย์ 14/1
จิราพร เพิ่มลาภ 729 นางสาว ท่าแร้ง 280/5
จีรนันท์ นันโท 1028 นาง ท่าแร้ง 17/134
จีรวรรณ แก้วม่วง 856 นาง ท่าแร้ง 90/3
จุมพล บุญมโหตม์ 391 นาย อนุสาวรีย์ 30
จุรีพร วงศ์กาไสย 389 นาง อนุสาวรีย์ 43/24
จุรีรัตน์ อุกฤษฎ์ 283 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/339
เจนต์ สุริยกุล ณ อยุธยา 21 นาย อนุสาวรีย์
เจริญ ทับทิมนาก 928 นาย ท่าแร้ง 259/8
เจริญพงษ์ พึ่งสาย 1044 นาย ท่าแร้ง 121/8
เจริญรัตน์ ธงชัย 1024 นาง ท่าแร้ง 21/3
เจษฎา ภูผานี 711 นาย ท่าแร้ง 139/237
เจียม ฤทธิศุภผล 1154 นาง ท่าแร้ง 49/33
แจ๋ว บานเย็น 254 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/26
ฉวีวรรณ รักชาติ 125 นาง อนุสาวรีย์ 1/28
ฉอ้อน สมเด็จ 926 นาย ท่าแร้ง 48/1
ฉัตรชัย พระทัย 119 นาย อนุสาวรีย์ 92/117
เฉลา สิงห์บุตร 99 นาย อนุสาวรีย์ 81/52
เฉลิม ชื่นคุ้ม 1176 นาง ท่าแร้ง 5/2
เฉลิม สาตลี 576 นาย ท่าแร้ง 182
เฉลิม อำไพบูรณ์ 925 นาย ท่าแร้ง 221/6
เฉลียว คุ้มเสม 594 นาง ท่าแร้ง 32
เฉลียว เครือแก้ว 590 นาย ท่าแร้ง 5
ชฏา บูลศรี 675 นางสาว ท่าแร้ง 63/12
ชนกนันท์ ไกรนุช 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 34
ชนกนาฏ เกษแก้ว 366 นาง อนุสาวรีย์ 48/6
ชนากานต์ แซ่ตัง 715 นางสาว ท่าแร้ง 102/507
ชนาภา พันธุ 583 นาง ท่าแร้ง 9
ชนินทร์ เสมดี 1181 นาย ท่าแร้ง 155/13
ชนิสา วารเพียง 1136 นางสาว ท่าแร้ง 152/1
ชมศักดิ์ พิมพิชัย 1066 นาย ท่าแร้ง 216/10
ชราลัย ดิษบรรจง 862 นางสาว ท่าแร้ง 174
ชรินทิพย์ มิ่งขวัญ 229 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/87
ชลวรรณ อินอุดม 767 นางสาว ท่าแร้ง 128/22
ชลอ เครือแก้ว 710 นาย ท่าแร้ง 5/1
ชลอ อิ่มเต็มสมบัติ 779 นาง ท่าแร้ง 118/7
ชะม้อย รสหวาน 828 นาง ท่าแร้ง 21/10
ชะอ้อน ทองแก้ว 377 นาง อนุสาวรีย์ 172/2
ชัญญา ไม้จันทร์ 1013 นางสาว ท่าแร้ง 258/9
ชัดชัย ศรชัยไพศาล 1153 นาย ท่าแร้ง 159/462
ชั้น ปานนาค 461 นาย อนุสาวรีย์ 33/39
ชั้น รุ่งกรุด 116 นาง อนุสาวรีย์ 48/4
ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร 173 นาย อนุสาวรีย์ 289/4
ชัยเลิศ ไสยวงศ์ 404 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 20/21
ชัยวิชิต ภิญโญ 531 นาย ท่าแร้ง 6/361
ชากาญณ์ ศรีอำไพ 843 นางสาว ท่าแร้ง 102/536
ชาคริยา ชุ่มหอมจิต 483 นางสาว ท่าแร้ง 32
ชาญชัย ไชยรัตน์ 676 นาย ท่าแร้ง 137/161
ชาญพจน์ แพ่งนคร 1123 นาย ท่าแร้ง 38/315
ชาตรี อานามนารถ 94 นาย อนุสาวรีย์ 244/394
ชาติชาย เกตุรายนาค 732 นาย ท่าแร้ง 36/3
ชาติชาย อ่อนน้อมดี 764 นาย ท่าแร้ง 18/64
ชายชัย คงหิรัญ 822 นาย ท่าแร้ง 243
ชำนาญ วิเชียรวรรธนะ 1168 นาย ท่าแร้ง 142/81
ชำนาญ อาศรัยผล 246 นาย อนุสาวรีย์ 182
ชำเลือง บุญปัญญา 640 นาง ท่าแร้ง 84
ชินพัฒน์ จันทร์หอม 218 นาย อนุสาวรีย์ 88/1
ชุติกาญจน์ บุญสุข 874 นางสาว ท่าแร้ง 80/38
ชุติมา เคารพคุณ 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/76
ชุบ เนียมปาน 818 นาย ท่าแร้ง 7
ชุบ พุ่มหริ่ง 510 นาง ท่าแร้ง 115
ชุ่ม ปานภู่ทอง 501 นาย ท่าแร้ง 41/8
ชูชัย มัจฉาฉ่ำ 922 นาย ท่าแร้ง 98/128
ชูชาติ วงษ์นาค 1122 นาย ท่าแร้ง 279/13
เชิงชาย บุญยธีรวัฒน์ 17 นาย อนุสาวรีย์ 324
เชื้อ พันธ์ทา 353 นาย อนุสาวรีย์ 429/1
โชค กองเขียว 348 นาย อนุสาวรีย์ 60/148
โชคอนันต์ พรธนาธันยาภัทร์ 32 นาย อนุสาวรีย์ 19/2
โชติรส ทองคล้าย 965 นางสาว ท่าแร้ง 6/290
โชตีรัตน์ ขาวสะอาด 64 นาง อนุสาวรีย์ 197
ไชยะ วุฒิประดิษฐ์ 1096 นาย ท่าแร้ง 96/75
ญาธิดา จอมไกร 678 นาง ท่าแร้ง 9/43
ฐิติมา เพ่งพิศ 808 นางสาว ท่าแร้ง 17/59
ณภัสวรรณ นกทอง 231 นางสาว อนุสาวรีย์ 260
ณรงค์ นาคอินทร์ 285 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 58
ณรงค์ พันธุ 584 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 11
ณรงค์ อมรศักดิ์ 11 พ.ท. อนุสาวรีย์ 348
ณรงค์เดช อินทร์จันทร์ 236 นาย อนุสาวรีย์ 126
ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี 1056 นาย ท่าแร้ง 78/222
ณัชศิต อัมพะวัต 137 นาย อนุสาวรีย์ 48/27
ณัฎประภากานต์ อ้นสืบสาย 104 นาง อนุสาวรีย์ 60/78
ณัฐช์ญาภา วณิชพีรพงษ์ 841 นาง ท่าแร้ง 54
ณัฐชา โตคำนุช 471 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/103
ณัฐนันท์ แซ่เอี้ยว 754 นางสาว ท่าแร้ง 6/261
ณัฐปภัสร์ เอี่ยมทัศน์ 106 นางสาว อนุสาวรีย์ 84
ณัฐวรรณ วงษ์ไกร 748 นางสาว ท่าแร้ง 159/654
ณัฐิการณ์ ประสานพงศ์ 622 นางสาว ท่าแร้ง 22/127 ม.7
ณิชกมล ชื่นศิริ 168 นางสาว อนุสาวรีย์ 142/1
ณิชากร ทับทิมดี 200 นาง อนุสาวรีย์ 118/3
ดราวรรณ สัตยศรีสกุล 275 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
ดลพร ศรีนาค 929 นาง ท่าแร้ง 134/266
ดวงใจ สว่างใจ 839 นางสาว ท่าแร้ง 137
ดวงตา วิมลคุณารักษ์ 486 นาง ท่าแร้ง 17/117
ดวงนภา พุทธา 726 นางสาว ท่าแร้ง 37/88
ดวงเนตร ยอดฉุน 1182 นางสาว ท่าแร้ง 421
ดวงพร เบญจานุวัตร 434 นาง อนุสาวรีย์ 3/837
ดวงภร ผ่านเมือง 946 นางสาว ท่าแร้ง 62/35
ดวงรัตน์ สุขไชย 972 นางสาว ท่าแร้ง 26/1
ดารณี ตันสุตะพานิช 340 นาง อนุสาวรีย์ 201
ดาวรุ่ง อินทร์สนอง 160 นาง อนุสาวรีย์ 14/72
ดำ หงษา 988 นาง ท่าแร้ง 48
ดำรงค์ คามีศักดิ์ 399 นาย อนุสาวรีย์ 21
ดิษฐสุวรรณ ฉ่องจรัส 360 นาง อนุสาวรีย์ 216
ดีใจ ฉัตรตรังกูล 1081 นาง ท่าแร้ง 33/4
เดชา ปั้นทรัพย์ 453 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 20/7
เดชา ละออจันทร์ 1183 นาย ท่าแร้ง 3
เดือนเพ็ญ บาตร์ทองโต 13 นางสาว อนุสาวรีย์ 61/7
แดง รุประมาณ 1053 นาง ท่าแร้ง 64/3
แดง สุวรรณ์ 159 นาง อนุสาวรีย์ 8/59
ต้องตา อัครเมธาสกุลชัย 770 นางสาว ท่าแร้ง 20/14
ต้องลักษณ์ จิรวัชรากร 608 นาง ท่าแร้ง 100
ต้อย แปงวัน 206 นาง อนุสาวรีย์ 2563
เตชสิทธิ์ อ่อนสำลี 663 นาย ท่าแร้ง 100/18
เตมีย์ เตมียงค์ 77 นาย อนุสาวรีย์ 58
เตือนใจ ปานสุวรรณ 36 นาง อนุสาวรีย์ 105
ถกล เกตุเกยูร 303 นาย อนุสาวรีย์ 19/39
ถนอง วัดขาว 1012 นางสาว ท่าแร้ง 18
ถวิล งามละม้าย 716 นาย ท่าแร้ง 117/304
ถาวร เพ็ชร์อินทร์ 545 นาย ท่าแร้ง 66
ถาวร หมอเมือง 250 นาง อนุสาวรีย์ 280/4
ถิรยุต ศรีสุเทพ 398 นาย อนุสาวรีย์ 9/37
ทนง ลูกเมืองนนท์ 815 ร.ต. ท่าแร้ง 22/118
ทนงศักดิ์ ม่วงสุวรรณ์ 499 นาย ท่าแร้ง 45/11
ทรงกรด สิทธิวิบูลย์ 564 นาย ท่าแร้ง 62/69
ทวี คงเพิ่มพูล 87 นาย อนุสาวรีย์ 57
ทวี คงใย 1141 นาย ท่าแร้ง 45/56
ทวี แฉ่งผูกวงษ์ 114 นาย อนุสาวรีย์ 9
ทวี ดินม่วง 975 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 43
ทวีทรัพย์ เกาะกาใต้ 1106 นาย ท่าแร้ง 134/273
ทวีศักดิ์ ไถวฤทธิ์ 599 นาย ท่าแร้ง 240
ทศพล อิงคสฤษฏ์ 1059 นาย ท่าแร้ง 17/64
ทองคำ แสวงแก้ว 890 นาง ท่าแร้ง 281
ทองจันทร์ คงวิเศษ 497 นาง ท่าแร้ง 65/90
ทองแดง ไทยกิ่ง 53 นาย อนุสาวรีย์ 438/11
ทองทิว แสนนาใต้ 723 นาย ท่าแร้ง 86/1
ทองเปลว ห่วงปรากฎ 792 นาย ท่าแร้ง 49/37
ทองไพบูลย์ รุจิพืช 221 นาย อนุสาวรีย์ 53
ทองสุก พานทอง 18 นาย อนุสาวรีย์ 7/65
ทองสุข พูลเพิ่ม 278 นาง อนุสาวรีย์ 7/88
ทองหล่อ ไชยกิจ 953 นาง ท่าแร้ง 52/2
ทักษิณ ส่องแสง 773 นาย ท่าแร้ง 100/2
ทัตพร โฉมสุผล 1079 นางสาว ท่าแร้ง 42/17
ทัศนีย์ กรมทรัพย์ 1087 นาง ท่าแร้ง 6/434
ทัศนีย์ เหรียญเขียว 68 นาย อนุสาวรีย์ 36/1
ทิพย์วัน จิวรานันตกุล 685 นาง ท่าแร้ง 45/35
ทิพยาภรณ์ รัตนะ 627 นางสาว ท่าแร้ง 166
ทิพรัตน์ นิตรมร 783 พันเอกหญิง ท่าแร้ง 56/2
ทิพวรรณ ธัญญากรณ์ 500 นาง ท่าแร้ง 129/2
ทิพวรรณ บุญยธีรวัฒน์ 16 นาง อนุสาวรีย์ 310/12
ทิพาพร ร้อยบุญศรี 573 นาง ท่าแร้ง 20/4
ทิราภรณ์ จันทร์แสง 999 นางสาว ท่าแร้ง 150/3
เทียน สุขมี 518 นาย ท่าแร้ง 296
ธงชัย แสงน้ำรัก 210 นาย อนุสาวรีย์ 60/120
ธน วงศ์จันทร์ทิวา 1031 นาย ท่าแร้ง 139/39
ธนชาต โฉมเฉิด 872 นาย ท่าแร้ง 86
ธนพร สว่างใจ 933 นางสาว ท่าแร้ง 136
ธนวรรณ ใจไทย 161 นาง อนุสาวรีย์ 10
ธนัญชัย ด้วงเงิน 1098 นาย ท่าแร้ง 65/2
ธนัทพร เจริญรอบ 1137 นางสาว ท่าแร้ง 6/337
ธนาภา มงคลนิธิกร 855 นาง ท่าแร้ง 39/53
ธนิดา แซ่คู 347 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/136
ธนูฤทธิ์ อินทิราช 566 นาย ท่าแร้ง 134/143
ธวัช กลิ่นรอด 909 นาย ท่าแร้ง 101
ธวัช จีรนันทน์ 957 น.อ. ท่าแร้ง 106
ธวัชชัย ฉวีวัฒน์ 373 นาย อนุสาวรีย์ 7/78
ธวัชชัย มั่งคั่งรัตน์ 153 นาย อนุสาวรีย์ 33/16
ธวัชชัย มูลรังษี 1054 นาย ท่าแร้ง 2/146
ธวัชชัย เสือเอก 213 นาย อนุสาวรีย์ 33
ธัชกร สายบุรี 917 นาย ท่าแร้ง 44/41
ธัญญ์ลักษณ์ วงศ์ดิลกรัตน์ 596 นางสาว ท่าแร้ง 71/86
ธัญญารัตน์ คงสุข 549 นางสาว ท่าแร้ง 109
ธัญพร บุนนาค 375 นาง อนุสาวรีย์ 33/166
ธัญพร พุ่มยิ้ม 233 นาง อนุสาวรีย์ 308
ธัญภา พรหมรักษ์ 541 นาง ท่าแร้ง 90/61
ธันยพร รักสุวรรณนิมิต 1041 นาง ท่าแร้ง 121/97
ธันยลักษณ์ แสนโครต 785 นาย ท่าแร้ง
ธัมพรรษ วงศ์ดิลกรัตน์ 598 นาง ท่าแร้ง 71/50
ธารินี ธรรมโวหาร 59 นาง อนุสาวรีย์ 8
ธิติพร จันทะคุ่ย 133 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/140
ธิติยา ชูชาติไทย 230 นาง อนุสาวรีย์ 40
ธีระ ทองเรือง 687 นาย ท่าแร้ง 258/10
ธีระยุทธ กมลศุโภคิน 519 นาย ท่าแร้ง 57/46
เธียรชัย ธิติโอฬาร 873 นาย ท่าแร้ง 65/66
นกแก้ว สุขกล่ำ 71 นาง อนุสาวรีย์ 128/1
นงนุช ไขละเมา 1062 นาง ท่าแร้ง 153/6
นงนุช ลาวทอง 423 นางสาว อนุสาวรีย์ 45/2
นงเยาว์ ศรีเมือง 338 นาง อนุสาวรีย์ 666/24
นงรักษ์ พยอม 1011 นาง ท่าแร้ง 252
นงลักษณ์ ดีอินทร์ 109 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/6
นพดล คลังชำนาญ 62 นาย อนุสาวรีย์ 13
นพดล ไตรญาณ 332 นาย อนุสาวรีย์ 14/226
นพรัตน์ ทุงจันทร์ 24 นาง อนุสาวรีย์ 86/38
นพวรรณ ทองอยู่ 964 นางสาว ท่าแร้ง 121/52
นภสร บองเกอร์ส 361 นาง อนุสาวรีย์
นภาพร จือเกร็ด 901 นาง ท่าแร้ง 240/4
นภาพรรณ ใจตา 606 นางสาว ท่าแร้ง 80/37
นรภัทร ธนร่มธรรม 27 นาย อนุสาวรีย์ 49/113
นริศรา ชลประเวส 302 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/18
นฤมล ไทยกิ่ง 823 นางสาว ท่าแร้ง 1/16
นฤมล สาตทวงศ์ 877 นาง ท่าแร้ง 195/3
นวลตา วัฒนกุล 9 นาง อนุสาวรีย์ 3/414
นวียา จรัณยานนท์ 1140 นาง ท่าแร้ง 89/353
นัทธมน นาคจันทร์ 847 นาง ท่าแร้ง 134/224
นับ เหมือนเพ็ชร 835 นาย ท่าแร้ง 123
นาตยา จิระประเสริฐศักดิ์ 712 นางสาว ท่าแร้ง 55/16
นาม ศิริเสถียร 362 นาย อนุสาวรีย์ 80/235
นารี แสงวิเชียร 978 นาง ท่าแร้ง 159/191
นิจสุดา กิจปานนท์ 26 นาง อนุสาวรีย์ 101
นิตย์ ไทยสมิง 223 นาง อนุสาวรีย์ 350/14
นิตยา แก้ววิเศษ 50 นาง อนุสาวรีย์ 102
นิตยา สังข์ทอง 694 นาง ท่าแร้ง 204/4
นิเทศน์ กมลมณีวงศ์ 513 นาย ท่าแร้ง 159/53
นิพนธ์ แจ้งสว่าง 1086 นาย ท่าแร้ง 100/51
นิภาพรรณ สถานสถิตย์ 42 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/4
นิภาวัลย์ กุหลายแก้ว 1128 นางสาว ท่าแร้ง 11/145
นิยม กันธิพันธ์ 63 นาย อนุสาวรีย์ 4/12
นิลรัตน์ เฟื่องนคร 547 นางสาว ท่าแร้ง 139/115
นิวัฒน์ รัตนสกุลวัฒน์ 10 นาย อนุสาวรีย์ 12
นิเวศ สุวรรณ 132 นาย อนุสาวรีย์ 64/107
นิศาชล เรืองนิมิตร 860 นางสาว ท่าแร้ง
นุชจรินทร์ ยิ้มกระจ่าง 1067 นาง ท่าแร้ง 134/122
นุชจรีย์ ดวงแก้ว 775 นางสาว ท่าแร้ง 159/323
นุชจิรา คล้ายบำรุง 311 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชนาถ สงไตรรัตน์ 993 นางสาว ท่าแร้ง 78/128
นุชนาถ สุภาพงษ์ 454 นาง อนุสาวรีย์ 8/106
นุชรีย์ อารีชม 810 นางสาว ท่าแร้ง 71/64
นุสรา เจริญยิ่ง 54 นาง อนุสาวรีย์ 452/19
เนตร เถียรสวัสดิ์ 585 นางสาว ท่าแร้ง
เนตรทิพย์ ขุนสุวรรณ 875 นาง ท่าแร้ง
เนตรนภา พรหมทา 23 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/28
เนาวรัตน์ มังษา 341 นาง อนุสาวรีย์ 52/48
เนาวรัตน์ หมวดแก้ว 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 6/68
เนียงนภา วงษ์กัณหา 555 นาง ท่าแร้ง 63
เนี่ยวเอง เย็นธีรจิตร 212 นาง อนุสาวรีย์ 128/2
เนื่องเนตร สมวัฒน์ 829 นางสาว ท่าแร้ง 73/57
บรรจบ ม่วงเอม 380 นาย อนุสาวรีย์ 64/109
บรรจบ วรรณยิ่ง 112 นาง อนุสาวรีย์ 195/4
บรรทม ภาคเภรี 667 นาง ท่าแร้ง 49/34
บังอร ช่วยฉ่ำ 1159 นาง ท่าแร้ง 142/50
บังอร รูปสูง 769 นาง ท่าแร้ง 20/4
บัญชัย เทียบจิรประภา 1034 นาย ท่าแร้ง 7
บัญชา พวงชื่น 484 นาย ท่าแร้ง 117/125
บัณฑิตา อมรพันธุ์ 69 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
บำรุง ศรีทองใส 722 นาย ท่าแร้ง 109
บุญจันทร์ เกลี้ยงซอปาน 800 นาง ท่าแร้ง 221
บุญเจิด ทองดี 574 นาย ท่าแร้ง 14
บุญฉวี ชูรักษา 761 นาง ท่าแร้ง 38/31
บุญช่วย เครือศรี 1016 นางสาว ท่าแร้ง 38/272
บุญช่วย มะลิทอง 679 นาง ท่าแร้ง 37/177
บุญชู วงษ์จันทร์เพ็ญ 642 นาง ท่าแร้ง 258/7
บุญญากานต์ จงจิตต์ 734 นาง ท่าแร้ง 98/34
บุญธรรม จันทา 562 นาง ท่าแร้ง 37
บุญธรรม โพธิฉิม 665 นาย ท่าแร้ง 35
บุญธรรม วงษ์เหมือน 537 นางสาว ท่าแร้ง 220
บุญธานี ศรีนาค 927 นางสาว ท่าแร้ง 134/243
บุญน้อม คัชรินทร์ 333 นาย อนุสาวรีย์ 9/464
บุญมา ปานพันธุ์ 749 นาง ท่าแร้ง 9/12
บุญมา วิชัย 1172 นาย ท่าแร้ง 104/7
บุญมา สถาพร 460 นาย อนุสาวรีย์ 96/135
บุญรอด ทองมา 912 นาย ท่าแร้ง 20/1
บุญรอด มานะประเสริฐ 467 นาย อนุสาวรีย์ 93
บุญรอด ศรีทองสุข 1152 นาย ท่าแร้ง 260/1
บุญเรือง รัศมีใส 595 นาย ท่าแร้ง 37
บุญฤทธิ์ เฉื่อยฉ่ำ 1070 นาย ท่าแร้ง 18/23
บุญฤทธิ์ แรงฤทธิ์ 824 นาย ท่าแร้ง 54/1
บุญฤทธิ์ หมีเม่น 1155 นาย ท่าแร้ง 10
บุญเลิศ โกเสยะโยธิน 251 นาย อนุสาวรีย์ 33/122
บุญเลิศ วิประเสริฐ 955 ร.ท. ท่าแร้ง 501/207
บุญส่ง เนติธาดา 253 ร.ต.อ. อนุสาวรีย์ 244/28
บุญส่ง บุญจันทร์ 440 นาย อนุสาวรีย์ 4
บุญสืบ แก้วประพาฬ 1084 นาย ท่าแร้ง 128/39
บุญเหลือ เรืองศิริ 1069 นาย ท่าแร้ง 134/202
บุณทวัฒน์ ดวงจำปา 1046 นาย ท่าแร้ง 6/420
บุบผา จันบุษผา 529 นาง ท่าแร้ง 117/322
บุบผา ฝอยทอง 243 นาง อนุสาวรีย์ 361/66
บุปผา สราคำ 885 นาง ท่าแร้ง 6
บุศรา จันบุบผา 536 นางสาว ท่าแร้ง 117/321
บุษบง นวลเนือง 944 นางสาว ท่าแร้ง 37/193
เบ็ญจวรรณ ชลวานิช 81 นางสาว อนุสาวรีย์ 87
เบ็ญจะ แก้วใจ 1174 ด.ต. ท่าแร้ง 24/3
ปฐมพงษ์ แสงสุวรรณ 1115 นาย ท่าแร้ง 92/53
ปณิชา นิ่มรัตน์ 482 นางสาว ท่าแร้ง 148/82
ปทุมกานต์ แซ่จอ 312 นางสาว อนุสาวรีย์ 188/5
ปภัสสร เสรีเผ่าวงษ์ 744 นาง ท่าแร้ง 6/388
ปภาดา โคตรสุวรรณ 1108 นางสาว ท่าแร้ง 4
ปรอน พบประสาท 727 นาย ท่าแร้ง 1/221
ประคอง เลิศนิมิตร 762 นาง ท่าแร้ง 77/3
ประคอง อ่อนรักษ์ 992 นาง ท่าแร้ง 11
ประจญ หล่มเหลา 1065 นาย ท่าแร้ง 42/20
ประจบ นิ่มพุ่มสวรรณ์ 1131 นาย ท่าแร้ง 99/86
ประจวบ โพธิ์แจ่ม 950 นาย ท่าแร้ง 19 ม.6
ประจิม ชื่นคุ้ม 986 ส.อ. ท่าแร้ง 81
ประจุน เกิดทองพูน 619 นางสาว ท่าแร้ง 102/198
ประทวน เอี่ยมพานิช 854 นาย ท่าแร้ง 145
ประทีป ภิรมย์เนตร 352 นาย อนุสาวรีย์ 108/694
ประทุม กองยม 867 นาง ท่าแร้ง 103/4
ประทุม คำประเทศ 739 นาย ท่าแร้ง 46/4
ประทุม มหาศักดิ์สุนทร 222 นาง อนุสาวรีย์ 60
ประทุม เอี่ยมพานิช 863 นาย ท่าแร้ง 147
ประทุมมา ไพฑูรย์ 438 นาง อนุสาวรีย์ 64/180
ประเทือง น้อยไผ่ล้อม 60 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ประนมพร ตรีสุวรรณ 1077 นางสาว ท่าแร้ง 255
ประนอม ฟูสกุล 330 นาง อนุสาวรีย์ 178
ประภากร พลอยพราว 475 นาย อนุสาวรีย์ 173/4
ประภาศ ปาลิวนิช 485 นาย ท่าแร้ง 78/106
ประมวล บุญใจ 866 นาง ท่าแร้ง 219
ประยงค์ เนติประเสริฐ 273 นาย อนุสาวรีย์ 77/311
ประยุทธ มณฑาทิพย์ 408 นาย อนุสาวรีย์ 44/2
ประยูร พรหมบุตร 644 นาย ท่าแร้ง 88/15
ประยูร มาประชุม 327 นาง อนุสาวรีย์ 64/165
ประสาท คุ้มพุ่ม 1047 พ.อ.อ ท่าแร้ง 3
ประสาร ชื่นรุ่ง 842 นาย ท่าแร้ง 57
ประสาร พบความสุข 189 นาย อนุสาวรีย์ 201/3
ประสิทธิ์ งามกำพูวิวัฒน์ 491 นาย ท่าแร้ง 25
ประสิทธิ์ ทองดี 654 นาย ท่าแร้ง 24
ประสิทธิ์ รักษาชาติ 786 นาย ท่าแร้ง 98/74
ประสิทธิ์ สีสงคราม 949 นาย ท่าแร้ง 92/56
ประเสริฐ เกษแก้ว 894 นาง ท่าแร้ง 94/1
ประเสริฐ แคเถาว์ 821 นาย ท่าแร้ง 48/34
ประเสริฐ ชมเพลิน 376 นาย อนุสาวรีย์ 109/147
ประเสริฐ ตรัสนิ่ม 1184 นาย ท่าแร้ง 255/10
ประหยัด กำแพงทอง 686 นาง ท่าแร้ง 252/6
ประหยัด สุวรรณ 131 นาง อนุสาวรีย์ 64/3
ปรัชญา สมคิด 577 นาย ท่าแร้ง 1101
ปรางค์ปิยะ อัจธนาศิริ 1043 นาง ท่าแร้ง 44/13
ปราณี คุ้มนุช 941 นาง ท่าแร้ง 48/27
ปราณี โพธิ์แจ่ม 790 นาง ท่าแร้ง 2/4
ปรารถนา กิจญาณ 604 นาง ท่าแร้ง 99/33
ปริฉัตร ชาติประชุม 261 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/347
ปริญญ์ พลอยมุกดา 416 นาย อนุสาวรีย์ 96/1
ปริญญา ร่มโพธิ์เย็น 205 นาย อนุสาวรีย์ 73
ปริษา เอี่ยมพานิช 1015 นางสาว ท่าแร้ง 146
ปรีชา ลือคำหาญ 3 นาย อนุสาวรีย์ 63
ปรีดา นิยมไร่ 356 นาง อนุสาวรีย์ 56/23
ปรียา คล้ายลี 954 นางสาว ท่าแร้ง 63/3
ปรียาภา เม่นประเสริฐ 984 นาง ท่าแร้ง 89/676
ปลิดา เสือเอก 190 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
ปลีก ศรีทองสุข 900 นาง ท่าแร้ง 2/1
ปวีณิตา เรืองอร่าม 38 นาง อนุสาวรีย์ 76/3
ปองคุณ อำไพเกษม 522 นางสาว ท่าแร้ง 134/144
ปัญจรส ใจกล้า 668 นาง ท่าแร้ง 159/401
ปัญญา แซ่โง้ว 752 นางสาว ท่าแร้ง 261/3
ปัญญา วงศ์ไทย 85 นาย อนุสาวรีย์ 56/253
ปัญณศักดิ์ ปิ่นกล่อม 910 นาย ท่าแร้ง 157
ปัฐศญาภรณ์ ต่ายเรียน 582 นางสาว ท่าแร้ง 18/378
ปานทอง รุจิพืช 215 นางสาว อนุสาวรีย์ 92
ปานเพชร งานขยัน 561 นาง ท่าแร้ง 55/17
ปาริชาต เลาหบุตร 623 นางสาว ท่าแร้ง 71/48
ปาริชาติ คุ้มพุ่ม 886 นางสาว ท่าแร้ง 4
ปาริชาติ สุภาษา 174 นาง อนุสาวรีย์ 222/8
ปิยธิดา บุญมณี 207 นางสาว อนุสาวรีย์ 154
ปิยมาศ ม่วงสุวรรณ์ 1094 นาง ท่าแร้ง 65/3
ปิโยรส ดิษฐะบำรุง 940 นางสาว ท่าแร้ง 6/314
ปุญญารัศมิ์ อิชยาวิโรจน์ 864 นางสาว ท่าแร้ง 149/67
ปุ่น นนทลักษณ์ 370 นาย อนุสาวรีย์ 190/2
เปรม คุ้มล้อม 650 นาย ท่าแร้ง 70/265
เปรมมิกา ขันธวิทย์ 487 นางสาว ท่าแร้ง 501/296
โปรย ขุนแก้ว 493 นาง ท่าแร้ง 243
ผ่อง พรหมอินทร์ 325 นาง อนุสาวรีย์ 64/4
ผ่องศรี พันแสง 141 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/62
ผัน ลายเมฆ 759 นาย ท่าแร้ง 20/2
ผาณิต มหามนตรี 288 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
ผิว สาดลี 639 นาย ท่าแร้ง 185
ผุย ทานอก 690 นาง ท่าแร้ง 141/1
เผล่ อุ้ยเหม็น 1048 นาย ท่าแร้ง 53
แผ้ว เพ็ชรพรหมมาศ 292 นาย อนุสาวรีย์ 98
พงศ์ธกิตติ์ ธนะสีลังกูร 586 นาย ท่าแร้ง 159/96 ม.5
พงศ์ภัทร บุญขะจาย 607 นาย ท่าแร้ง 1/136
พงษ์เทพ เตชะกำพุช 719 นาย ท่าแร้ง 99/135
พงษ์พันธ์ คงสุข 616 นาย ท่าแร้ง 128
พจน์ อู่ธนา 88 ก.อ. อนุสาวรีย์ 80/1
พนัส เอี่ยมประไพ 73 นาย อนุสาวรีย์ 95/1
พนา ศรีนวล 127 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
พนารัตน์ สุเดชะ 610 นางสาว ท่าแร้ง 159/108
พนิดา สายบัว 203 นางสาว อนุสาวรีย์
พนิดา สินปภานานนท์ 331 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
พนิตานันท์ พวงจันทร์แดง 65 นาง อนุสาวรีย์ 77/306
พยงค์ พิณลำยอง 384 นาง อนุสาวรีย์ 95
พยงค์ ยังสว่าง 319 นาง อนุสาวรีย์ 126
พยอม วรเดช 320 นาย อนุสาวรีย์ 7/91
พยุง จันราทิพย์ 745 นาย ท่าแร้ง 155/41
พยุง ชื่นบาน 140 นาง อนุสาวรีย์ 23
พยุง แดงโนรี 931 นาย ท่าแร้ง 48/8
พยุง เริงพงษ์พันธ์ 758 นางสาว ท่าแร้ง 45/13
พยุง โสฬส 632 นาง ท่าแร้ง 90/5
พเยาว์ ชำประดิษฐ์ 436 นาง อนุสาวรีย์ 201/4
พรกมล สร้อยมี 90 นาง อนุสาวรีย์ 80/57
พรทิพย์ ภู่กระฉัตร 396 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/71
พรทิพย์ ศรีวัฒน์ 98 นาง อนุสาวรีย์ 82
พรเทพ พันเทศ 1008 นาย ท่าแร้ง 8/16
พรธิรา วงษ์แพทย์ 508 นางสาว ท่าแร้ง 18/376
พรนิภา พิศาลกิจวนิช 1064 นาง ท่าแร้ง 29/19
พรพนารัตน์ นารอด 186 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/2
พรพรรณ เดชบุญ 67 นาง อนุสาวรีย์ 11
พรพรรณ วงษ์พันธุ์ 977 นาง ท่าแร้ง 501/86
พรพิมล จันทร์เนตรตรี 741 นาง ท่าแร้ง 143/3
พรพิมล วรรณสุขนุกูล 554 นางสาว ท่าแร้ง 12
พรเพ็ญ แสงจันทร์รุ่ง 1105 นางสาว ท่าแร้ง 37/178
พรภวิษย์ แก้วจันทรา 546 นาย ท่าแร้ง 7
พรรณวดี วิเศษราษฎร์ 742 นางสาว ท่าแร้ง 81/2
พรรณี เขียวมรกต 892 นาง ท่าแร้ง 259/17
พรรณี ทามะรัตน์ 859 นาง ท่าแร้ง 202
พรรณี ผลเจริญ 530 นาง ท่าแร้ง 128/28
พรรณี พระรามชัย 1102 นาง ท่าแร้ง 24/127
พรรณี พลอยพลาย 935 นาง ท่าแร้ง 149/11
พรรณีรวี ภู่สาย 520 นางสาว ท่าแร้ง 38
พรศิริ โฆสิตสมิต 657 นาง ท่าแร้ง 36/23
พรสวรรค์ พลยมมา 195 นาง อนุสาวรีย์ 361/62
พรอัปสร มาทอง 52 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
พริ้ง เถาว์เพ็ง 755 นาย ท่าแร้ง 2/168
พล ทองดี 474 นาย อนุสาวรีย์ 29/601
พสุนันทน์ ธีรชาติตระกูล 1169 นางสาว ท่าแร้ง 137/237
พะเยาว์ ปานเถื่อน 318 นาย อนุสาวรีย์ 119
พัชณี กัสยากร 1130 นางสาว ท่าแร้ง 124
พัชรนันท์ คำขุลี 72 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/147
พัชรี โยทองยศ 717 นางสาว ท่าแร้ง 19/15
พัชรี หะพะวงศ์ 904 นางสาว ท่าแร้ง 159/644
พัสกร ไวยศรีแสง 1071 นาย ท่าแร้ง 33/134
พิชยา พ่วงพูล 96 นาง อนุสาวรีย์ 7
พิชัย สุภาวงษ์ 162 นาย อนุสาวรีย์ 57
พิเชษฐ ต้นสา 1117 นาย ท่าแร้ง 37/160
พิเชษฐ์ หมานนุ้ย 241 ร.อ. อนุสาวรีย์ 60/26
พิพัฒน์ โพธิ์ศิลา 704 นาย ท่าแร้ง 9/2
พิมล ด้วงอินทร์ 707 นาง ท่าแร้ง 146/5
พิรอด สุวรรณ 313 นาย อนุสาวรีย์
พิศ กลิ่นรอด 983 นาง ท่าแร้ง 6
พุ่ม รุ่งกรุด 75 นาย อนุสาวรีย์ 91/8
พุมมา นาเครือ 304 นาย อนุสาวรีย์ 8/56
พูลสวัสดิ์ จันทร์แจ่มฟ้า 693 นาง ท่าแร้ง 70
เพ็ง โพธิวัฒน์ 429 นาง อนุสาวรีย์ 7/140
เพ็ชร์ ขำเนตร 1116 นาย ท่าแร้ง 59/5
เพ็ญจิตร บุญลิขิต 1030 นาง ท่าแร้ง 80/32
เพ็ญทิพย์ ทองดี 563 นาง ท่าแร้ง 32/1
เพ็ญธนา ชุนห์ลือชานนท์ 1164 นาง ท่าแร้ง 22/129
เพ็ญศรี นิ่มไพบูลย์ 298 นาง อนุสาวรีย์ 57
เพลินพิศ ขันธแพทย์ 1104 นางสาว ท่าแร้ง
แพรวไพลิน เทียนสุวรรณ 883 นางสาว ท่าแร้ง 11
ไพบูลย์ จั่นเอี่ยม 1134 นาย ท่าแร้ง 20/20
ไพบูลย์ จิ๋วแย้ม 1194 พันเอก ท่าแร้ง 137/36
ไพรจิตต์ เบ้าทอง 884 นางสาว ท่าแร้ง 146/42
ไพรัช ผ่องอินทรีย์ 430 นาย อนุสาวรีย์ 49/207
ไพรัตน์ แก้วจันทรา 359 นาย อนุสาวรีย์ 198
ไพรัตน์ ลิ่มวงศ์ 998 นาย ท่าแร้ง 123
ไพโรจน์ ขวัญเนตร์ 39 นาย อนุสาวรีย์ 33/28
ไพโรจน์ รำพึง 969 นาย ท่าแร้ง 117/199
ไพโรจน์ เหมือนเพ็ชร์ 825 ด.ต. ท่าแร้ง 134/126
ภคนันท์ ส้มฉุน 1014 นาย ท่าแร้ง 28/273
ภทรษร ผลพินิจ 1161 นางสาว ท่าแร้ง 11
ภัคจิรา ภูทองจันทร์ 733 นาง ท่าแร้ง 9/58
ภัชชรีย์ ลิมป์พัฒนชัย 646 นางสาว ท่าแร้ง 28/1
ภัชณิดา สาดแว 672 นาง ท่าแร้ง 149/6
ภัทราพรรณ เข็มทอง 601 นาง ท่าแร้ง 48/20
ภัทราภรณ์ พงศ์ผาสุก 838 นาง ท่าแร้ง 20/22
ภาณี ปุยฝ้าย 240 นาง อนุสาวรีย์ 60/129
ภาณุมาศ บุญมณี 194 นาย อนุสาวรีย์ 197
ภานุวัฒน์ ทรัพย์พลี 413 นาย อนุสาวรีย์ 49/5
ภาษิตา เรืองสุข 216 นาง อนุสาวรีย์ 99/324
ภิรญา พุ่มไสล 587 นาง ท่าแร้ง 58/11
ภีระยุทธ คิดขยัน 651 นาย ท่าแร้ง 111/789
ภูเบศ ชื่นวงศา 511 นาย ท่าแร้ง 17/153
มงคล จันทร 397 นาย อนุสาวรีย์ 8/117
มงคล บุญเรือน 316 ร.ต. อนุสาวรีย์ 146
มณฑา เอี่ยมพานิช 724 นาง ท่าแร้ง 148
มณฑาวรรณ คำลือ 888 นาง ท่าแร้ง 277
มณฑิชา ชุ่มชวย 796 นาง ท่าแร้ง 36
มณเทียร แตงฉ่ำ 817 นาง ท่าแร้ง 118/3
มณี คำอินทร์ 420 นาง อนุสาวรีย์ 7/104
มณี แจ่มกระจ่าง 544 นาย ท่าแร้ง 8/2
มนตรี วงศ์กรเชาวลิต 291 นาย อนุสาวรีย์ 79/2
มนัญญา สุขแก่น 82 นาง อนุสาวรีย์ 30
มนัส ยิ่งประเสริฐ 553 นาย ท่าแร้ง 128/32
มนัสศิริ วีระติน 345 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/108
มนิตย์ เฉลียวไว 354 นางสาว อนุสาวรีย์ 53/6
มนูญ คงศรี 40 นาย อนุสาวรีย์ 74
มนูญ พูลสวัสดิ์ 29 นาย อนุสาวรีย์ 24
มโนรมย์ เอี่ยมอร่าม 479 นาง อนุสาวรีย์ 7/158
มยุรี ช้างเย็นฉ่ำ 196 นาง อนุสาวรีย์ 37/1
มยุรี ภู่เล็ก 124 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/18
มลทิพย์ หลำสาย 820 นาง ท่าแร้ง 262
มะณี ม่วงอินทร์ 244 นาง อนุสาวรีย์ 33/78
มะลิ กาลเทพ 597 นางสาว ท่าแร้ง 207
มะลิ ยี่โต๊ะ 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/150
มะลิวัลย์ แนบชิด 524 นาง ท่าแร้ง 38/137
มาก เขียวเจริญ 188 นาย อนุสาวรีย์ 43/39
มาณี ม่วงแดงดี 498 นาง ท่าแร้ง 17/82
มานพ เกชชลา 514 นาย ท่าแร้ง 114
มานพ ใช้ประทุม 636 นาย ท่าแร้ง 280/10
มานพ ทองบำรุง 730 นาย ท่าแร้ง 62/73
มานพ เลิศศรีประไพ 149 นาย อนุสาวรีย์ 267/4
มานพ สุนทรโชติ 658 ด.ต. ท่าแร้ง 99/149
มานิต พืชอนันต์ 652 นาย ท่าแร้ง 48
มานิตย์ ใช้ประทุม 751 นาย ท่าแร้ง 261
มานิตย์ สง่าแสง 169 นาย อนุสาวรีย์ 94/9
มารศรี บุรัมยากร 19 นาง อนุสาวรีย์ 159/43
มารินทร์ กุฟตา 782 นาง ท่าแร้ง 218/15
มาลัย เสืออิ่ม 379 นาง อนุสาวรีย์ 78
มาลินี โสตะบรรณ์ 985 นาง ท่าแร้ง 118/5
มาลี เปอินทร์ 385 นาง อนุสาวรีย์ 192/2
มาลี พลอยสกุล 631 นาง ท่าแร้ง 134
มาลี รัตนะ 802 นาง ท่าแร้ง 203
มาลี เสมแย้ม 806 นางสาว ท่าแร้ง 29
มิตรา สงค์จันทร์ 1090 นาง ท่าแร้ง 6/447
เมธาวี เปรมศรี 154 นางสาว อนุสาวรีย์ 53
แม้น ทัพฤทธิ์ 1051 นางสาว ท่าแร้ง 28
ไมล์ ขันติวงษ์ 718 นาง ท่าแร้ง 38/39
ยงยุทธ บุญอนันต์ 7 นาย อนุสาวรีย์ 67
ยงยุทธ ประไพเพ็ชร์ 170 นาย อนุสาวรีย์ 118
ยอดธง วงษ์ยี่ 760 นาย ท่าแร้ง 6/179
ยินดี วสันต์ 956 นางสาว ท่าแร้ง 82
ยุ่ง เกตุบรรจง 852 นาย ท่าแร้ง 162
ยุทธชัย รูปวิเชตร 12 นาย อนุสาวรีย์ 244/409
ยุทธนา กังวานไกล 699 นาย ท่าแร้ง 29/15
ยุทธนา ศรีใจ 175 ร.ต. อนุสาวรีย์ 5
ยุพา ไทยงาม 1107 นาง ท่าแร้ง 60
ยุพาภรณ์ ดิษประเสริฐ 280 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2275
ยูน มั่นอินทร์ 171 นาง อนุสาวรีย์ 165/3
เยาว์ ไสยวรรณ์ 1111 นางสาว ท่าแร้ง 117/15
เยาวพร รุ่งสุข 1135 นาง ท่าแร้ง 6/330
เยาวภา เพ็ชร์อินทร์ 197 นาง อนุสาวรีย์ 95/4
เยาวลักษณ์ สุขวารี 1058 นาง ท่าแร้ง 54/5
เยื้อน ดีอินทร์ 110 นาง อนุสาวรีย์ 23/3
รจนา ธัญญวิกัย 324 นาง อนุสาวรีย์ 270
รจนา พิมพกรรณ์ 1151 นาง ท่าแร้ง 65/85
รจนา อวยชัย 126 นาง อนุสาวรีย์ 22
รณัชย์ ศุภฤกษ์ตระกูล 575 นาย ท่าแร้ง 89/681
รมัณยา บุณยผล 705 นาง ท่าแร้ง 2/112
รมิดา พรมรักษา 468 นาง อนุสาวรีย์ 7/67
รวิวรรณ สาตทอง 150 นาง อนุสาวรีย์ 41/10
รอด เลิศเกษตรกรรม 1178 นาย ท่าแร้ง 102
รัชนีวรรณ คำหรั่ง 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 102/74
รัชนีวรรณ จำนงค์นุช 1033 นางสาว ท่าแร้ง 123/10
รัณธนา แสนเขียววงศ์ 1076 นางสาว ท่าแร้ง 38/346
รัตตะนี รุ่งสุข 102 นาง อนุสาวรีย์ 11
รันดา เกษมสุข 355 นาย อนุสาวรีย์ 48/7
ราเชน จันทร์ตระเภา 248 นาย อนุสาวรีย์
ราเชนทร์ เกิดกอ 1074 นาย ท่าแร้ง 19/107
ราณี ปานนาค 402 นางสาว อนุสาวรีย์ 58/5
ราตรี ธูปวงษ์ 121 นาย อนุสาวรีย์ 46/39
ราตรี พันธุ์เผือก 444 นาง อนุสาวรีย์ 33/107
รานี เย็นวิริยะ 123 นาง อนุสาวรีย์ 103
ราพร บ้านใหม่ 826 นาย ท่าแร้ง 149/66
รารีน เบ้าลี 452 นางสาว อนุสาวรีย์ 54/2
รำพึง ภู่กลั่น 326 นาง อนุสาวรีย์ 350/23
รำพึง เสียงเย็น 788 นาง ท่าแร้ง 48/3
รำพึง อยู่ศรีสุข 372 นาย อนุสาวรีย์ 77/16
รำไพ ชาวนาดอน 973 นาง ท่าแร้ง 152
รุ่งทิพย์ กลมกลิ้ง 918 นาง ท่าแร้ง 166
รุ่งทิวา ชิมะดะ 1093 นาง ท่าแร้ง 99/106
รุ่งนภา อินทนิล 980 นางสาว ท่าแร้ง 256/2
รุ่งศรี นามวงศ์ 44 นางสาว อนุสาวรีย์ 25
เรณู สถิตย์ละมุ 765 นาง ท่าแร้ง 24/155
เรืองศักดิ์ โวทวี 781 นาย ท่าแร้ง 199
โรจนะ เทพสุธา 51 นาย อนุสาวรีย์ 14/387
ละม้าย จันทรมณี 913 นาง ท่าแร้ง 44/73
ละมูล พันธุ์จันดี 1138 นาง ท่าแร้ง 218/12
ละออง เงินบุตรโคตร 683 นาง ท่าแร้ง 80/11
ลักขณา สุขประเสริฐ 887 นาง ท่าแร้ง 65/95
ลัดดา ใจกล้า 567 นาง ท่าแร้ง 139/38
ลัดดา นิรมล 442 นางสาว อนุสาวรีย์ 56
ลัดดา สุนทรเทพวรากุล 700 นางสาว ท่าแร้ง 43/8
ลัดดาวรรณ ฉันทวนิชย์ 923 นาง ท่าแร้ง 185/3
ลัดดาวรรณ แสงทอง 1149 นาง ท่าแร้ง 146/41
ลัดดาวัลย์ สกลภาพ 942 นาง ท่าแร้ง 38/293
ลำดวน ทองฉ่ำ 971 นาง ท่าแร้ง 179/1
ลิ้นจี่ หอมสุด 621 นาง ท่าแร้ง 49/3
ลือ แสงเป๋า 976 นาย ท่าแร้ง 6/216
ลูกจันทร์ ด้วงอินทร 814 นาง ท่าแร้ง 73/24
ลูกจันทร์ ลำเลียงพล 713 นางสาว ท่าแร้ง 175/9
ลูกอินทร์ นาคโต 204 นาง อนุสาวรีย์ 90/100
เล็ก ขำแป้ง 224 นาย อนุสาวรีย์ 195
เล็ก ทองชูนิตย์ 1170 นาง ท่าแร้ง 187
เล็ก สีทอง 804 นาย ท่าแร้ง 82
เลอกมล หอมหวล 982 นาย ท่าแร้ง 89/517
โลม พงษ์กล้า 1083 นาง ท่าแร้ง 280/3
วงศกร แก้วอุดทัง 660 นาย ท่าแร้ง 37/89
วนเชษฐ์ ชาญฟั่น 446 นาย อนุสาวรีย์ 1109
วนิดา ศิริบรรณ 268 นางสาว อนุสาวรีย์ 25
วรกิจ ระวังนาม 763 นาย ท่าแร้ง 106
วรจิตร์ สาระธวัช 293 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/101
วรชัย มานพวิเศษเจริญ 58 นาย อนุสาวรีย์ 368/23
วรนุช ขามคำ 515 นางสาว ท่าแร้ง 70/4
วรพงศ์ อร่ามจิต 181 นาย อนุสาวรีย์ 45/14
วรพจน์ เสริมสกุลวัฒน์ 580 นาย ท่าแร้ง 70/96
วรรณชัย ภัยธิราช 57 นาย อนุสาวรีย์ 41
วรรณภา จันทร 433 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/37
วรรณเรียม เอี่ยมสอาด 74 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
วรรณะ จำนงค์ 1061 นาย ท่าแร้ง 102/585
วรรณา คำแก้ว 812 นาง ท่าแร้ง 48/18
วรรณา จิตตรีนัย 605 นาง ท่าแร้ง 10/1
วรรณา เทพอรุณ 899 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณา นุ้ยประสิทธิ์ 180 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/130
วรรณา พรหมบุรมย์ 1004 นาง ท่าแร้ง 1070
วรรณี อนุเวชศิริเกียรติ 629 นางสาว ท่าแร้ง 99/133
วรวิช ฉ่องจรัส 401 นาย อนุสาวรีย์ 252
วรวุฒิ พานสุวรรณ 43 นาย อนุสาวรีย์ 34
วรสรร นวลจันทร์ 383 นาย อนุสาวรีย์ 56/342
วรัชยา ศรีเมฆ 697 นาง ท่าแร้ง 38/366
วรัญญ์เนตร แป้นขาว 1186 นาง ท่าแร้ง 6/275
วรัทยา สุขแก้ว 1037 นางสาว ท่าแร้ง
วรานิษฐ์ มงคลตรีระนันท์ 1002 นาง ท่าแร้ง 52/33
วราภรณ์ ทองดี 509 นางสาว ท่าแร้ง 59
วราภรณ์ พันธวงค์ 881 นาง ท่าแร้ง 49/32
วราภรณ์ แสงโพธิ์ 256 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
วริณี จันทานนท์ 512 นาง ท่าแร้ง 70/2
วรินทร์ธร โภคินเรืองวงศ์ 1022 นางสาว ท่าแร้ง 89/662
วลัย อัฒจักร 1171 นาง ท่าแร้ง 24/183
วัชรมาศ ม่วงแก้ว 28 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/230
วัชรินทร์ ไชยบาล 1088 นาง ท่าแร้ง 33/45
วัชรี พันธุ์สมบัติ 89 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/11
วัฒนชัย สิงห์คำ 129 นาย อนุสาวรีย์ 48/48
วัฒนา มงคลนาวิน 317 นาย อนุสาวรีย์ 60/59
วัฒนา แย้มสกุลณา 470 นาง อนุสาวรีย์ 50
วัน พิลาบ 49 นาย อนุสาวรีย์ 49/121
วันชัย โตคุ้ม 339 นาย อนุสาวรีย์ 250/6
วันชัย เมฆอ่อน 15 นาย อนุสาวรีย์ 80/10
วันดี ชัยหาญ 462 นาง อนุสาวรีย์ 43/29
วันดี สุขประมาน 93 นาง อนุสาวรีย์ 266
วันเพ็ญ ทองแท้ 395 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/5
วันเพ็ญ เหมรา 617 นาง ท่าแร้ง 128/31
วันวิสา เปลี่ยนโปร่งวิทย์ 1175 นางสาว ท่าแร้ง 252/4
วัลยา ดินม่วง 853 นางสาว ท่าแร้ง 29/8
วัลลภ เฉิดโฉม 908 นาย ท่าแร้ง 156
วัลลภา ภู่สุวรรณ 602 นาง ท่าแร้ง 1/203
วัลลี อนูปกิจ 620 นาง ท่าแร้ง 120
วัสส์ฐนมนต์ ใยแก้ว 1019 นาย ท่าแร้ง 2
วาสนา เชาว์เพ็ชร 144 นาง อนุสาวรีย์ 14/371
วาสนา บัวกิ่ง 138 นางสาว อนุสาวรีย์ 164/23
วาสนา ม่วงมูล 265 นาง อนุสาวรีย์ 63
วาสนา รัตนกูล 386 นาง อนุสาวรีย์ 192/3
วิจัย เวชกุล 1095 นาย ท่าแร้ง 71/33
วิชัย นิรมลเดชา 1072 นาย ท่าแร้ง 6/684
วิชิต แพทอง 677 นาย ท่าแร้ง 117/28
วิเชียร แก่นจันทร์ 459 นาย อนุสาวรีย์ 77/255
วิเชียร เตมียงค์ 76 นาย อนุสาวรีย์ 60
วิเชียร เทียนวิเศษ 879 นาย ท่าแร้ง 45/1
วิเชียร พรเอี่ยม 118 นาย อนุสาวรีย์ 44/1
วิเชียร แพทอง 1068 นาย ท่าแร้ง 92/58
วิเชียร ศรีบัวชุม 542 นาย ท่าแร้ง 59/19
วิเชียร สุขสันต์ 861 นาง ท่าแร้ง 46/1
วิญญู สาริโย 743 นาย ท่าแร้ง 98/91
วิฑูรย์ รอดบูรณ์ 1085 นาย ท่าแร้ง 37/4
วิฑูรย์ วรรณยิ่ง 113 นาย อนุสาวรีย์ 151
วินัย คุ้มคอน 494 นาง ท่าแร้ง
วินัย บวนศรี 1163 นาย ท่าแร้ง 92/1
วินัย สุขทอง 122 นาย อนุสาวรีย์ 208
วินิจ สบายดี 91 นาย อนุสาวรีย์ 131
วิบูลย์ศักดา ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ 450 นาย อนุสาวรีย์ 18/85
วิพา ศรีเพียงจันทร์ 107 นาง อนุสาวรีย์ 54
วิภา ร่มรื่นวาณิชกิจ 990 นาง ท่าแร้ง 146/75
วิภา อรชร 1132 นาง ท่าแร้ง 33/77
วิภาวรรณ ทับทอง 1099 นาง ท่าแร้ง 1/170
วิภาวรรณ พุ่มนิคม 1032 นางสาว ท่าแร้ง 81/12
วิมล เกตุปาน 234 นาง อนุสาวรีย์ 56/193
วิมล สีแล็ง 807 นาง ท่าแร้ง 193
วิมลพรรณ โอมพิทักษ์พงศ์ 830 นาง ท่าแร้ง 33/171
วิมลรัตน์ จักราพงษ์ 966 นางสาว ท่าแร้ง 89/172
วิยะดา ลี้เทียน 897 นางสาว ท่าแร้ง 137/280
วิรชัย พานิจจะ 560 นาย ท่าแร้ง 20/16
วิระณัฐ ชูชาติไทย 156 นางสาว อนุสาวรีย์ 55
วิรัช ภู่แย้ม 571 นาง ท่าแร้ง 237/1
วิโรจน์ คงรุ่งเรือง 70 นาย อนุสาวรีย์ 91
วิไล เสนะ 789 นาง ท่าแร้ง 191
วิไลวรรณ ดีมั่น 1063 นาง ท่าแร้ง
วิวัฒน์ เตชะกฤตเมธีพงศ์ 569 นาย ท่าแร้ง 48
วิษณุ กิ่งแก้ว 437 นาง อนุสาวรีย์ 14
วิษณุ สุริยกุล ณ อยุธยา 306 นาย อนุสาวรีย์ 14
วุฒิชัย เจริญสินวรกุล 921 นาย ท่าแร้ง 5/33
วุฒิพงค์ นาคแสงทอง 238 นาย อนุสาวรีย์ 3/328
เวก มีกรงาม 550 นาย ท่าแร้ง 41/9
แววตา ขำประไพ 799 นาง ท่าแร้ง 127
ศรัณย์ คลังชำนาญ 589 นาย ท่าแร้ง 1059
ศรายุทธ คลังทอง 469 นาย อนุสาวรีย์ 3
ศราวุธ ประดับมุข 1191 นาย ท่าแร้ง 231/3
ศรินทร สนธิศิริกฤตย์ 343 นาง อนุสาวรีย์ 251/45
ศรินภรณ์ แซ่ตั้ง 625 นางสาว ท่าแร้ง 99/114
ศรีพัฒกมล อยู่พุ่มพฤกษ์ 403 นาง อนุสาวรีย์ 6
ศรีพัตรา ลือคำหาญ 5 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/45
ศรีสมร สังขรัตน์ 750 นาง ท่าแร้ง 39/51
ศรีสุดา สุขกระ 714 นาง ท่าแร้ง 1156
ศรีสุดา สุขวีระกิจ 997 นาง ท่าแร้ง 171
ศศิวิมล จอกทิพย์ 774 นางสาว ท่าแร้ง 38/164
ศักดิ์เพชร จันทร์อำรุง 1114 นาย ท่าแร้ง 9/21
ศันสนีย์ คนชุม 1179 นาง ท่าแร้ง 99/125
ศันสนีย์ แสงสุวรรณ 1029 นางสาว ท่าแร้ง 80/40
ศิริกุล ยอดวัลลภ 565 นาง ท่าแร้ง 29/46
ศิรินทร์ ชมทองเทศ 86 นาย อนุสาวรีย์ 141
ศิริพจน์ พงษ์พฤกษ์งาม 613 นาย ท่าแร้ง 150/25
ศิริพร เคหะนาค 1119 นาง ท่าแร้ง 69
ศิริพร ธนะภูมิชัย 753 นางสาว ท่าแร้ง 83/15
ศิริพร ยางสูง 393 นาง อนุสาวรีย์ 9/127
ศิริพร วรรณศิลป์ 443 นาง อนุสาวรีย์ 56/184
ศิวพร บูรณะศิลป์ 1035 นาง ท่าแร้ง 129/3
ศุภคุณ แสงจันทร์ 323 นาย อนุสาวรีย์ 9/71
ศุภชัย ภัทรสุวรวัฒน์ 100 นาย อนุสาวรีย์ 99/31
ศุภชัย สายบุรี 958 นาย ท่าแร้ง 9
ศุภมาศ สำราญถิ่น 1156 นางสาว ท่าแร้ง 89/326
ศุภลักษณ์ วรรณยิ่ง 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 311
โศธิรัตน์ คงเกลี้ยง 148 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/263
ษนานุช พราหมณ์เสน่ห์ 1129 นางสาว ท่าแร้ง 23
สงวน ศรีสด 103 พ.ต. อนุสาวรีย์ 14/496
สงวนศรี ธรรมไชย 1082 นางสาว ท่าแร้ง 138/2
สง่า คงพิรอด 857 นาง ท่าแร้ง 1/93
สง่า บุญเรือน 211 นาย อนุสาวรีย์ 542
สง่า มีทรัพย์ 649 นาย ท่าแร้ง 52/1
สงิม คงกระโฮ่ 793 นาง ท่าแร้ง
สดุดี กู้เกียรติศักดิ์ 267 นาย อนุสาวรีย์ 25
สถาพร การสมเจตน์ 128 นาย อนุสาวรีย์ 10/22
สถิตย์ มิ่งขวัญ 286 นาย อนุสาวรีย์ 7/131
สนอง เป้าเปี่ยมทรัพย์ 919 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 134/81
สนั่น สาหร่าย 34 นาย อนุสาวรีย์ 64/105
สนั่น หอมเกษร 164 นาย อนุสาวรีย์ 20
สนิท ชุ่มชาติ 538 พ.ท. ท่าแร้ง 19/14
สมเกียรติ เพชรประดับวงศ์ 390 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 43/14
สมเกียรติ วงศ์จาด 1003 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 9/24
สมเกียรติ แสงสุรีย์วัชชรา 252 นาย อนุสาวรีย์ 557/326
สมควร ชุ่มเย็น 878 นาง ท่าแร้ง 92/84
สมคิด วิถาระพันธุ์ 696 นาง ท่าแร้ง 146/4
สมจิต ทานจิต 41 นาย อนุสาวรีย์ 104
สมจิต เสมแย้ม 831 นาง ท่าแร้ง 57/6
สมจิตต์ ไวยจินดา 525 นาง ท่าแร้ง 128/40
สมจิตร จันทร์ทัพหลวง 344 นาย อนุสาวรีย์ 51/67
สมจิตร ธุมา 803 นางสาว ท่าแร้ง 208
สมจิตร บุญเผือก 816 นาย ท่าแร้ง 48/28
สมจิตร หีบจันทน์ตรี 592 นาง ท่าแร้ง 62/4 ม.1
สมใจ พลอยทับทิม 791 นาง ท่าแร้ง 215
สมใจ พิสสวง 670 นางสาว ท่าแร้ง
สมชัย การรูจี 647 นาย ท่าแร้ง 189
สมชาย แก้วสกุล 472 นาย อนุสาวรีย์ 7/130
สมชาย ขันท่าจีน 209 นาย อนุสาวรีย์ 33/33
สมชาย เดชธำรงวัฒน์ 245 นาย อนุสาวรีย์ 14/86
สมชาย ทองวิลัย 255 นาย อนุสาวรีย์ 60/144
สมชาย น้อยไผ่ล้อม 105 นาย อนุสาวรีย์ 13
สมชาย นิยมไร่ 388 นาย อนุสาวรีย์ 56/16
สมชาย บุบผาราม 1150 พ.ท. ท่าแร้ง 24/71
สมชาย ประเสริฐวงษา 1103 นาย ท่าแร้ง 62/1
สมชาย พรชื่นชูวงศ์ 455 นาย อนุสาวรีย์ 343/17
สมชาย มอญวัน 702 นาย ท่าแร้ง 34/2
สมชาย เอี่ยมอร่าม 14 นาย อนุสาวรีย์ 7/43
ส้มเช้า มัฆะเนมี 481 นาง อนุสาวรีย์ 3/2440
สมเด็จ บุญพันธ์ 720 นาย ท่าแร้ง 38/381
สมทรง สมเด็จ 591 นาย ท่าแร้ง 48/2
สมนึก จันทร์ทา 108 นาง อนุสาวรีย์ 33/63
สมนึก เลศเกษตรกรรม 1166 นาย ท่าแร้ง 72
สมบัติ จุ้ยลำเพ็ญฃ 157 นาย อนุสาวรีย์ 10/5
สมบัติ ฉัตรทอง 1001 นางสาว ท่าแร้ง 131/2
สมบัติ นิลสนธิ์ 995 นางสาว ท่าแร้ง 61
สมบัติ บุญชู 46 นาย อนุสาวรีย์ 123
สมบัติ โพธิ์ประสิทธิ์ 369 นาง อนุสาวรีย์ 47
สมบัติ ศรีทองสุข 898 นางสาว ท่าแร้ง 27
สมบัติ สุนันทนาสุข 101 นาย อนุสาวรีย์ 5/5
สมบุญ พรหมทา 579 นาย ท่าแร้ง 290/32
สมบุญ ศรีเดีย 167 นาง อนุสาวรีย์ 3/445
สมบูรณ์ ท้บทิม 725 นาง ท่าแร้ง 26
สมบูรณ์ บุนนาค 1189 นาง ท่าแร้ง 102/3
สมบูรณ์ มาประชุม 270 นาย อนุสาวรีย์ 64/106
สมประสงค์ ชัยมุงคุณ 876 นาง ท่าแร้ง 19
สมปอง ป้อมเงิน 1045 นาง ท่าแร้ง 40
สมปอง เลิศเกษตรกรรม 1162 นาย ท่าแร้ง 102/6
สมพงษ์ จันโอ 199 นาง อนุสาวรีย์ 194/5
สมพงษ์ ทองสัมฤทธิ์ 798 นาย ท่าแร้ง 1/1
สมพงษ์ ทับมั่น 489 นาย ท่าแร้ง 59
สมพงษ์ พรอยู่ศรี 1160 นาย ท่าแร้ง 77/1
สมพงษ์ มีหิรัญ 1 นาง อนุสาวรีย์ 9/72
สมพงษ์ วรรณกี้ ร.น. 274 ร.ต. อนุสาวรีย์ 37
สมพร จันทร์ดี 120 นาง อนุสาวรีย์ 57/46
สมพร ทองวนานนท์ 959 นาย ท่าแร้ง 36/20 (23)
สมพร บังพึ่ง 905 นาง ท่าแร้ง 38/383
สมพร มณีรัตน์ 948 นาง ท่าแร้ง 20
สมพร ไวโส 692 นาง ท่าแร้ง 91/17
สมพร ศรีชาวนา 328 นาง อนุสาวรีย์ 25/1
สมพร อิเดะ 321 นาง อนุสาวรีย์ 46/16
สมพันธ์ เอี่ยมพานิช 431 นาย อนุสาวรีย์ 38
สมพิศ ศรียา 1038 นาง ท่าแร้ง 44/23
สมภพ ทิมดิษฐ์ 588 นาย ท่าแร้ง 114/6
สมโภชน์ ภู่กลัน 322 นาย อนุสาวรีย์ 350/25
สมมาศ คะแนนศิลป์ 456 นาย อนุสาวรีย์ 7/55
สมร พุกสวัสดิ์ 142 นาง อนุสาวรีย์ 14/372
สมร ภู่ทอง 1188 นาง ท่าแร้ง 290/16
สมร มารินทา 809 นาง ท่าแร้ง 164
สมลักษ์ คุ้มเสม 661 นางสาว ท่าแร้ง 43/11
ส้มลิ้ม แก้วสีม่วง 477 นาง อนุสาวรีย์ 25/2
ส้มลิ้ม ทองดี 35 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
สมศรี ชื่นชม 534 นาง ท่าแร้ง 128/35
สมศรี แซ่ตั้ง 533 นาง ท่าแร้ง 6/634
สมศรี ตรีสุขี 466 นาง อนุสาวรีย์ 8
สมศรี ไพรินทร์ 736 นางสาว ท่าแร้ง
สมศรี รอดอุไร 78 นาง อนุสาวรีย์ 187
สมศรี สุขดา 305 นาง อนุสาวรีย์ 48/9
สมศักดิ์ พิศาลกิจวนิช 300 นาย อนุสาวรีย์ 30/62
สมศักดิ์ สุภารี 1101 นาย ท่าแร้ง 38
สมสมร กลับบุรี 417 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/27
สมหวัง คงสมบูรณ์ 447 นาง อนุสาวรีย์ 7/89
สมหวัง ดวงจิตร์ 581 นาง ท่าแร้ง 117/47
สมัย คนกระโทก 911 นาย ท่าแร้ง 89/243
สมัย จิตรอรุณ 903 นางสาว ท่าแร้ง 48/2
สมาน พงษ์มาลา 659 นาย ท่าแร้ง 48/10
สมาน มีสัตย์ 811 นาย ท่าแร้ง 6/383
สมาน สุนทร 37 พ.ท. อนุสาวรีย์ 92/15
สมิตา ธนชานันท์ 709 นางสาว ท่าแร้ง 260
สร้อยแก้ว เกษแก้ว 1027 นางสาว ท่าแร้ง 19/7
สรารัตน์ กลิ่นหวล 846 นางสาว ท่าแร้ง 6/570
สละ กองกุหลาบ 1121 นาง ท่าแร้ง 37/128
สละ เอมบำรุง 603 นาย ท่าแร้ง 77
สวง วัดขาว 996 นาย ท่าแร้ง 18/2
สวลักษณ์ ถาวโรจน์รัศมี 214 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
สวัสดิ์ กลิ่นรอด 1050 นาย ท่าแร้ง 4
สวัสดิ์ สมพร 559 นาย ท่าแร้ง 79
สวาสดิ์ สุขทอง 178 นาย อนุสาวรีย์ 275
สวิด สารบูรณ์ 728 นาง ท่าแร้ง 186/2
สอิ้ง เถียรทอง 1120 นาง ท่าแร้ง 211
สังวร จั่นจารูป 418 นาย อนุสาวรีย์ 49/120
สังวาลย์ สาตลี 572 นาง ท่าแร้ง 187
สังเวียน คุ้มเสม 882 นาง ท่าแร้ง 48
สังเวียน ช้างเย็นฉ่ำ 182 นาง อนุสาวรีย์ 30
สัญชัย บุญอนันต์ 8 นาย อนุสาวรีย์ 63
สัญชัย วิมุตกุล 757 นาย ท่าแร้ง 38/265
สันติ โคตรมี 20 นาย อนุสาวรีย์ 49/198
สันติ ภิกขุณี 25 นาย อนุสาวรีย์ 3/1952
สัมฤทธิ์ ชาติสิงห์ 849 นาง ท่าแร้ง 49/28
สาคร ลำเลียงพล 643 นาง ท่าแร้ง 239
สาธร ทิมถาวร 1039 นาย ท่าแร้ง 22
สายพร รักไทยเจริญชีพ 517 นาง ท่าแร้ง 246/5
สายพิณ วงษ์แป้น 421 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/117
สายพิน คุ้ยต่วน 618 นางสาว ท่าแร้ง 129
สายพิน ทิมถาวร 916 นาง ท่าแร้ง 26
สายสมร พิมพ์รัตน์ 1192 นาย ท่าแร้ง 41/7
สายสว่าง สุรเสน 570 นาง ท่าแร้ง 22/77
สายหยุด พ่วงเนตร 1190 นาย ท่าแร้ง 102/7
สายัณ ตุ่นยอด 669 นาย ท่าแร้ง 28/116 ม.4
สายัณห์ กำลังวัฒน์ 938 นาย ท่าแร้ง 18/155
สาโรจน์ ศรีสุวรรณ 290 นาย อนุสาวรีย์ 9/104
สาลี่ เชื้อเพ็ชร์ 945 นางสาว ท่าแร้ง 129/1
สาวิตรี บุญธรรม 889 นางสาว ท่าแร้ง
สำเนา เดชสุวรรณ์ 1021 นาง ท่าแร้ง 99/32
สำเนียง บุบผาวงษ์ 907 นาง ท่าแร้ง 22/2
สำเนียง สุขทอง 387 นางสาว อนุสาวรีย์ 180
สำรวย พ่วงขำ 895 นาง ท่าแร้ง 40/1
สำรวย พุ่มเรือง 502 นาง ท่าแร้ง 105
สำรวย รอดอุไร 264 นาย อนุสาวรีย์ 43/20
สำราญ โพธหาญ 801 นางสาว ท่าแร้ง 184
สำราญ เลิศนิมิตร 1006 นาย ท่าแร้ง
สำริด จ้อยเล็ก 974 นาย ท่าแร้ง 31
สำเร็จ เห็มสมัคร 507 นาย ท่าแร้ง 175/4
สำเริง สมบูรณ์ 1118 นาย ท่าแร้ง 92/57
สำเริง สามสี 633 นาย ท่าแร้ง 285
สำเริง อินแช่มชื่น 1127 นาย ท่าแร้ง 37/95
สิทธา ชะบาแดง 277 นาย อนุสาวรีย์ 56/15
สิทธิชัย เศรษฐเวคิน 145 นาย อนุสาวรีย์ 62/65
สิทธิโชค เย็นธีรจิตร 208 นาย อนุสาวรีย์ 126/6
สิร พลอยมุกดา 411 นาย อนุสาวรีย์ 96/4
สีดา ชนะโรค 492 ร.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 134/29
สืบตระกูล สุชาติ 557 นาย ท่าแร้ง 102/136
สุกัญญา กสิกรณ์ 351 นาง อนุสาวรีย์ 48/1
สุกัญญา แคสันเทียะ 1124 นางสาว ท่าแร้ง 266/10
สุกัญญา เพ็ชร์อินทร์ 737 นางสาว ท่าแร้ง 62/5
สุกัญญา สรรค์วงค์ 626 นางสาว ท่าแร้ง 71/8
สุขสันต์ ผิวเอี่ยม 813 นาย ท่าแร้ง 140
สุคุณ จำรูญศิริ 309 นาย อนุสาวรีย์ 9/2
สุจันทรา เกิดสุข 880 นาง ท่าแร้ง 19/6
สุจิตรา แจ่มสุวรรณ 735 นาง ท่าแร้ง 66/2
สุจิตรา ชมภู 219 นาง อนุสาวรีย์ 59
สุจินดา ถมคำ 1057 นาง ท่าแร้ง 225
สุจิรา ยี่สุ่นศรี 33 นาง อนุสาวรีย์ 41
สุชาดา แก้วจำนง 79 นาง อนุสาวรีย์ 56/220
สุชาดา ไพศาล 415 นางสาว อนุสาวรีย์ 93/74
สุชาดา เมฆอ่อน 363 นาง อนุสาวรีย์ 80/3
สุชาดา ศรีสวัสดิ์ 368 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/72
สุชาติ กล่อมอิ่ม 772 นาย ท่าแร้ง 279/1
สุชาติ แก่นเชื้อขัย 1023 นาย ท่าแร้ง 38/5
สุชาติ จิตรอ่อนน้อม 409 นาย อนุสาวรีย์ 200
สุชาติ ฟองอ่อน 1112 นาย ท่าแร้ง 38/342
สุชาติ ภู่งาม 568 นาย ท่าแร้ง 18/13
สุชาวดี มานวธงชัย 756 นาง ท่าแร้ง 62/40
สุเชษฐ์ สวัสดีนฤนาท 556 นาย ท่าแร้ง 143/81
สุดจิต พลอยมุกดา 414 นาง อนุสาวรีย์ 38
สุดหล้า อยู่คุ้ม 329 นาง อนุสาวรีย์ 13
สุดา ตันศิริสิทธิกุล 428 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
สุดา ส่องแสง 768 นาง ท่าแร้ง 99/17
สุทธิพงศ์ ประจงไสย 136 นาย อนุสาวรีย์ 1/22
สุทธิโรจน์ นาเมืองรักษ์ 981 นาย ท่าแร้ง
สุทน ชาตะศิริกุล 614 นาย ท่าแร้ง 24/191
สุทัศน์ คุณตา 666 นาย ท่าแร้ง 121
สุทัศน์ ทองสว่าง 893 นาย ท่าแร้ง 49/1
สุทิน ภัทรบูชา 80 นาย อนุสาวรีย์ 14/42
สุเทพ แก่นจันทร์ 476 พันจ่าเอก อนุสาวรีย์ 95/1
สุเทพ จุลศักดิ์ 266 นาย อนุสาวรีย์ 88/4
สุเทพ นัดสูงวงษ์ 1018 นาย ท่าแร้ง 28/1
สุเทพ ปานกำเหนิด 30 นาย อนุสาวรีย์ 43
สุเทพ ภิญโญ 357 นาย อนุสาวรีย์ 10/135
สุเทพ ยังประเสริฐ 147 นาย อนุสาวรีย์ 51
สุเทพ รัตนะ 987 นาย ท่าแร้ง 167
สุเทพ อิ่มเต็มสมบัติ 777 นาย ท่าแร้ง 118/6
สุธาดา รักคุ้ม 689 นาย ท่าแร้ง 43
สุธาสินี โอมแก้ว 227 นาง อนุสาวรีย์ 33/55
สุนทร ศรีจุไร 134 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/124
สุนทรา อ่อนบัว 794 นาง ท่าแร้ง 252/1
สุนทรี มณฑาทอง 952 นาง ท่าแร้ง 121/99
สุนทรี สุขทั่วญาติ 337 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
สุนัน ประสาทเขตการณ์ 371 นาย อนุสาวรีย์ 125
สุนันท์ ดอนฤทธิ์ 165 นาย อนุสาวรีย์ 94/10
สุนันท์ เลี้ยงบุตร 378 นาง อนุสาวรีย์ 667/3
สุนันท์ หรั่งกรุ่น 1145 นาง ท่าแร้ง 30
สุนา เวียงอินทร์ 671 นาง ท่าแร้ง 218/11
สุนิภา กระวงษ์ 496 นางสาว ท่าแร้ง 80/33
สุบิน สีตะยมานนท์ 970 นาย ท่าแร้ง 25/5
สุปราณี วิริยะภราดร 184 นาง อนุสาวรีย์ 62
สุปรีดี บุรีทรัพย์ 495 นาง ท่าแร้ง 49/18
สุพงษ์ ก้อภักดี 84 ด.ต. อนุสาวรีย์ 29/111
สุพพัตรา สะแกคราม 1049 นางสาว ท่าแร้ง 44/33
สุพรรณ ชาติมนตรี 708 นาย ท่าแร้ง 6/414
สุพรรณี กัลยาวรณ์ 155 นาง อนุสาวรีย์ 8/86
สุพัตรา กองประพันธ์ 991 นางสาว ท่าแร้ง 19/153
สุพัตรา บัวบาน 426 นาง อนุสาวรีย์ 310
สุพิชชา ฐิติวรนันท์กุล 183 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/46
สุพิมพ์ ไชยฤกษ์ 1089 นาง ท่าแร้ง 19/7
สุภชัย ปุริสาย 419 นาย อนุสาวรีย์
สุภทรา ทวีชื่น 961 นาง ท่าแร้ง 7//49
สุภรณ์ ไสยวงศ์ 914 นาง ท่าแร้ง 142/30
สุภัทรา อุไร 637 นาง ท่าแร้ง 22/79
สุภาพ คำภักดี 1142 นาย ท่าแร้ง 97/7
สุภาพ อินทแสน 505 นาง ท่าแร้ง 117/119
สุภาพรรณ นวลจันทร์ 382 นาง อนุสาวรีย์ 56/344
สุภาภร ดาวสุข 1113 นางสาว ท่าแร้ง 294
สุภาภรณ์ ศรีเมือง 201 นาง อนุสาวรีย์ 90/10
สุภิญญา ช่วยรอด 152 นาง อนุสาวรีย์ 29/637
สุมาลี ทิมดิษฐ์ 797 นาง ท่าแร้ง 114/3
สุมาลี บุญช่วยนางเดียว 448 นางสาว อนุสาวรีย์
สุมาลี พันธมิตร 225 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/20
สุรชัย รุ่งกมลกุล 1126 นาย ท่าแร้ง 71/46
สุรพงษ์ รัตนพนัง 392 นาย อนุสาวรีย์ 109/12
สุรพล ประไพเพ็ชร์ 202 นาย อนุสาวรีย์ 118/5
สุรพล เพ็ชร์นิล 832 นาย ท่าแร้ง 2/5
สุรภา ประจงไสย 516 นาง ท่าแร้ง 1/267
สุรสิทธิ์ แจ่มสาคร 117 นาย อนุสาวรีย์ 33/50
สุรัชนี ปิ่นทอง 92 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/75
สุรางค์ สังข์ขาว 289 นาง อนุสาวรีย์ 29/790
สุรินทร์ ชลธารเฉลิม 543 นาย ท่าแร้ง 87/3
สุริยันต์ เที่ยงเดช 924 นาง ท่าแร้ง 17/3
สุริยา พลอำไพ 527 นาง ท่าแร้ง 21/23
สุรีรัตน์ อุ่ยจิตร์ 191 นางสาว อนุสาวรีย์ 238
สุรีวัลย์ วงศ์แก้ว 1078 นางสาว ท่าแร้ง 6/345
สุวรรณ์ จูสิงห์ 641 นาย ท่าแร้ง 219/1
สุวรรณ แสงจันทร์ 930 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณา การรูจี 795 นาง ท่าแร้ง 198
สุวรรณา ประธานธุรารักษ์ 600 นาง ท่าแร้ง 78
สุวรรณา เลิศวชิรไพบูลย์ 237 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1102
สุวัฒน์ เจริญสุข 845 นาย ท่าแร้ง 43/6
สุวัธชัย ภัทรมังคลานนท์ 634 นาย ท่าแร้ง 148/75
สุวิทย์ มียิ่ง 228 นาย อนุสาวรีย์ 236
สุวิทย์ สมหวาน 226 นาย อนุสาวรีย์ 63/45
สุวิน สิงห์สุโต 176 นาย อนุสาวรีย์ 29/639
สุวิมล สีเขียวสด 776 นาง ท่าแร้ง 123/8
สุวิมล แสงช่วง 746 นางสาว ท่าแร้ง 148/38
เสกสรร เสือโรจน์ 95 นาย อนุสาวรีย์ 33/128
เสงี่ยม ศาลาทอง 220 นาย อนุสาวรีย์ 9/1
เสถียร ชาลี 394 นาย อนุสาวรีย์
เสน่ห์ ลามูลชา 868 นาย ท่าแร้ง 92/59
เสน่ห์ ศรีสวัสดิ์ 504 นาย ท่าแร้ง 51
เสนอ สีหมอก 449 นาย อนุสาวรีย์ 19
เสนาะ มณีพฤกษ์ 535 นาย ท่าแร้ง 137/222
เสริมสุข มีชูชีพ 260 นาง อนุสาวรีย์ 116
เสวียง อินทร์จันทร์ 239 นางสาว อนุสาวรีย์ 124
เสาวนีย์ กำพลอรุณศรี 1157 นางสาว ท่าแร้ง 80/47
เสาวนีย์ ธิภาศรี 287 นาง อนุสาวรีย์ 26
เสาวนีย์ พรพันธ์เลิศ 172 นาง อนุสาวรีย์ 53
เสาวนีย์ ศรีศิลป์ 422 นาง อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ ไตรวิทยาศิลป์ 747 นางสาว ท่าแร้ง 137/238
เสาวลักษณ์ บุญมา 334 นาง อนุสาวรีย์ 89/172
เสาวลักษณ์ สร้างทอง 1026 นางสาว ท่าแร้ง
เสาวลักษณ์ เอี่ยมบุญฤทธิ์ 915 นาง ท่าแร้ง 19
แสง แก้วทอง 61 นาง อนุสาวรีย์ 189
แสงมณี แสงบุญไทย 528 นาง ท่าแร้ง 102/603
แสงระวี มีแตร 425 นาง อนุสาวรีย์ 10
แสงโสม เมฆอำพันธุ์ 932 นาง ท่าแร้ง 6/2
แสวง คล้ายแจ้ง 282 นาย อนุสาวรีย์ 292
แสวง สาตะมิ 539 นาย ท่าแร้ง 201
โสพิตา กำมะเริง 139 นาง อนุสาวรีย์ 201/3
โสภี นภาปทุม 47 นางสาว อนุสาวรีย์ 127
โสภี วัดขาว 967 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 18/4
ไสว กันวิเศษ 1010 นางสาว ท่าแร้ง 213
ไสว ช้างนาม 314 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/66
ไสว เชื้อเพชร 1097 นาย ท่าแร้ง 142/59
หนูพิษ โคติเวทย์ 1193 นางสาว ท่าแร้ง 6/529
หนูหยาด แสนเรียน 721 นางสาว ท่าแร้ง 6/585
หยกหิน สุขธำรง 272 นาย อนุสาวรีย์ 150
หริ่ม เนียมปาน 680 นาง ท่าแร้ง 34/4
หวน พุ่มมาลัย 258 นาย อนุสาวรีย์ 68/14
เหมือน เดชศรี 638 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 19/2
เหลา วุฒิสาร 367 นาย อนุสาวรีย์ 32
อณัญญา สุนารัตน์ 301 นาง อนุสาวรีย์ 288
อดุลย์ ธานินพงศ์ 1052 นาย ท่าแร้ง 78/221
อธิคม เจริญวิเชียรฉาย 615 นาย ท่าแร้ง 1/100
อนรรฆกมล เขียวขำ 865 นางสาว ท่าแร้ง 70/1
อนัตตา จันทร์โทมุข 869 นางสาว ท่าแร้ง 38/388
อนันต์ ตันเสถียร 1073 นาย ท่าแร้ง 103/3
อนันต์ มุมบ้านเช่า 551 พลฯ ท่าแร้ง 121/5
อนันต์ เหล็กคง 1055 นาย ท่าแร้ง 132
อนุชา กันสา 193 นาย อนุสาวรีย์ 183/1
อนุรักษ์ แสนภักดี 552 นาย ท่าแร้ง 99/103
อภิญญา สุนทรจามร 540 นาย ท่าแร้ง 137/10
อภิสรา แสงสว่าง 478 นางสาว อนุสาวรีย์ 666/33
อมร ทองโสภณ 1133 นาย ท่าแร้ง 147/10
อมรเดช มาศะวิสุทธิ์ 1177 นาย ท่าแร้ง 149/47
อมรพรรณ พัฒนไพศาลกุล 611 นางสาว ท่าแร้ง 159/338
อมเรศ ธรณี 787 นางสาว ท่าแร้ง 38/135 ม.2
อยู่ ดินม่วง 778 นาย ท่าแร้ง 48/5
อรฤดี อธิบุญศรัณย์ 257 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
อรวรรณ คำแพงสี 939 นาง ท่าแร้ง 6/487
อรวรรณ สวนคิด 31 นาง อนุสาวรีย์ 18/3
อรอนงค์ ศิรินุพงศ์ 962 นางสาว ท่าแร้ง 155/3
อรัญยา โหงนาค 805 นาง ท่าแร้ง 131
อรุณ แก้วปูวัด 249 นาย อนุสาวรีย์ 10/34
อรุณ ธิราสัย 1000 นาง ท่าแร้ง 148/13
อรุณ สันทัดนา 851 นาง ท่าแร้ง 192/1
อรุณ อุทัยวัฒนภักดี 179 นาง อนุสาวรีย์ 20/15
อศัลยา ทองมาก 1042 นางสาว ท่าแร้ง 222/322
อ้อยทิพย์ ขุมทอง 780 นางสาว ท่าแร้ง 146/6
อังคณา แก้วทิ้ง 664 นาง ท่าแร้ง 188/1
อังคณา พึ่งบุญญาติ 151 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/18
อัจฉรา พรประสิทธิ์เวช 381 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
อัจฉรา วงศ์รัตนาวิน 424 นาง อนุสาวรีย์ 7/124
อัจฉรา สวัสดิ์ผดุงกิจ 1143 นาง ท่าแร้ง 102/540
อัชรา แคเถาว์ 819 นาง ท่าแร้ง 201/28
อัญชลี คำมงคล 310 นาง อนุสาวรีย์ 31
อัญชัน พิบูลย์เวช 187 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
อัฏฐพล ชนะพยนต์เลิศ 307 นาย อนุสาวรีย์ 44/2
อัธยา บุญญะดิษฐ์ 281 นาง อนุสาวรีย์ 42
อัมพร ดอนสามารถ 473 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/1
อัมพร รัตนสิงหล 6 นาง อนุสาวรีย์ 110/37
อัมพาภรณ์ มานะลีลานุรัตน์ 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
อัษฎางค์ เปลี่ยนกริม 1148 นาย ท่าแร้ง 254
อาทิตย์ รุ่งกรุด 336 นาย อนุสาวรีย์ 33/172
อานนท์ ทวีสัตย์ 45 นาย อนุสาวรีย์ 49/114
อาภา ดอกลำใย 439 นางสาว อนุสาวรีย์ 54/69
อาภากร ศาลาทอง 185 นาง อนุสาวรีย์ 4/3
อาภาพร บูลศรี 655 นางสาว ท่าแร้ง 63/20
อาร์ม สุนทรวิเศษ 503 ว่าที่ ร.ต. ท่าแร้ง 6/57
อารี คงเนียม 624 นาง ท่าแร้ง 71/9
อารีย์ กระแสร์กลิ่น 1017 นาง ท่าแร้ง 170
อารีย์ ดอนไพนิล 1080 นางสาว ท่าแร้ง 3
อารีรัตน์ จันทร์แย้มไผ่ 97 นาง อนุสาวรีย์ 181/322
อารีรัตน์ สุกำปัง 263 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
อำนวย เดชศรี 55 นาย อนุสาวรีย์ 44/100
อำนวย ผลเจริญ 532 นาย ท่าแร้ง 128/13
อำนวย พิมภมร 198 นาย อนุสาวรีย์ 223/1
อำนวย ลือคำหาญ 4 นาง อนุสาวรีย์ 63/43
อำพร บุญเรือน 937 นางสาว ท่าแร้ง 16
อำพร รักพืช 698 นาย ท่าแร้ง 32/3
อำพร สมชื่อ 1075 นางสาว ท่าแร้ง
อำพล ธรรมนิยม 656 นาย ท่าแร้ง 37/97
อำไพ วนะสิทธิ์ 673 นาง ท่าแร้ง 48/29
อำไพ สงวนทรัพย์ 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 53
อำไพ สร้างมูล 297 นาง อนุสาวรีย์ 23/2
อำไพ สองสุข 56 นาง อนุสาวรีย์ 77/101
อำไพ สิทธิ 177 นาง อนุสาวรีย์ 20/20
อำไพวรรณ วารีปาน 83 นาง อนุสาวรีย์ 7/94
อิทธิเชษฐ เต่าทอง 232 นาย อนุสาวรีย์ 45
อินทราวุธ สุวรรณ 410 นาย อนุสาวรีย์
อินทรีย์ โอราชา 834 นาย ท่าแร้ง
อิสรีย์ เอมเจริญ 960 นางสาว ท่าแร้ง 40
อุดม ชลศิริ 1040 นาง ท่าแร้ง 47/1
อุดม บุญเรือน 262 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 55/2
อุดม ศรีระชาติ 766 นาย ท่าแร้ง 159/321
อุดม ศาลาทอง 405 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/1
อุทัยวรรณ ไวยนิกรณ์ 934 นาวาเอกหญิง ท่าแร้ง 24/95
อุทิศ สุขสมบุญ 1146 นาย ท่าแร้ง 8/17
อุ่นเรือน การุณยฐิติ 276 นาง อนุสาวรีย์ 77/49
อุบล บรรชา 111 นาง อนุสาวรีย์ 7/66
อุบลรัตน์ มาตรสร้อย 488 นาง ท่าแร้ง 134/49
อุปจัย บูลศรี 688 นาย ท่าแร้ง 1209
อุปถัมภ์ ไทยลี่ 827 นาย ท่าแร้ง 201/6
อุไร ไกรเลิศมงคล 630 นาง ท่าแร้ง 143
อุไร คำจีน 1109 นาง ท่าแร้ง 99/144
อุไร ด้วงเงิน 740 นางสาว ท่าแร้ง 62
อุไร ประสานเนตร 458 นาง อนุสาวรีย์ 14/195
อุไร อำไพพรรณวิจิตร 681 นาง ท่าแร้ง 255/9
อุไรรัตน์ เปรื่องการ 682 นาง ท่าแร้ง 1213
อุสา ทองดี 989 นางสาว ท่าแร้ง 18
เอก รุ่งศักดิ์ 1025 นาย ท่าแร้ง 37/55
เอกพร รุ่งกรุด 335 นาย อนุสาวรีย์ 33/154
เอกราช ฝ่ายระออ 1185 นาย ท่าแร้ง 97/29
เอกวิทย์ ด้วงช่วย 896 นาย ท่าแร้ง 159/463
เอกสิทธิ์ บุญธรรมส่ง 963 นาย ท่าแร้ง 117/208
เอี่ยม โพธิ์ศิลา 840 นาง ท่าแร้ง 9
โอเจ็ง เกตุเกล้า 1144 นาง ท่าแร้ง 59/45
โอภาส เกตุเกยูร 308 นาย อนุสาวรีย์ 30/1
โอภาส หลิ่วเจริญ 943 นาย ท่าแร้ง 134/100
ไอยเรศ ลิบลับ 1165 นาย ท่าแร้ง 159/12