เขตบางเขน ครั้งที่ 4 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 4 เรียงตามชื่อ

กชกร ทองช่วย 754 นางสาว ท่าแร้ง 71/44
กนก เนตระคเวสนะ 1850 พลโท อนุสาวรีย์ 4
กนก ศาลาทอง 5 นาย อนุสาวรีย์ 88
กนกพร จันทสุวรรณโณ 1107 นาง ท่าแร้ง 130
กนกพร เจริญยิ่ง 1025 นาง ท่าแร้ง 15/11
กนกพร ปัญญา 2723 นาง ท่าแร้ง 29/205
กนกพร ภิญโญ 684 นาง อนุสาวรีย์ 77/244
กนกพร สุขสยามกิจ 1735 นาง อนุสาวรีย์ 99/282
กนกพร อ่วมคำ 2037 นาง อนุสาวรีย์ 29
กนกภรณ์ กลิ่นหอมดี 1183 นางสาว ท่าแร้ง 64/2
กนกภรณ์ โฉมโสธร 1582 นาง อนุสาวรีย์ 14/288
กนกวรรณ เกษโกมล 1048 นาง ท่าแร้ง 120
กนกวรรณ จอมคำศรี 1658 นาง อนุสาวรีย์
กนกวรรณ จันอ้น 1697 นาง อนุสาวรีย์
กนกวรรณ จิตรวิทวัส 1267 นาง ท่าแร้ง 1/44
กนกวรรณ ป้องกงลาด 1349 นาง ท่าแร้ง 148/8
กนกวรรณ พันปี 656 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
กนกวรรณ เสมาเงิน 2413 นาง ท่าแร้ง 89/362
กนกศักดิ์ วิภาตกนก 626 นาย อนุสาวรีย์ 33/46
กมลรัษ จำรัสสุวรรณ 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/8
กมลวรรณ พวงดี 298 นาง อนุสาวรีย์ 10
กมลวรรณ์ วงษ์เดือน 1164 นางสาว ท่าแร้ง 137/234
กรกิจ แผ่นเงิน 1185 นาย ท่าแร้ง 89/680
กรรณิกา ดาไซสง 201 นาง อนุสาวรีย์ 222/6
กรรณิกา ภคะวา 2425 นางสาว ท่าแร้ง 2/217
กรรณิการ์ กิตติโรจน์รัตนะ 694 นาง อนุสาวรีย์ 181/260
กรรณิการ์ แก้วสันเทียะ 714 นางสาว ท่าแร้ง 142/16
กรรณิการ์ มีนชัยนันท์ 1313 นาง ท่าแร้ง 99/85
กรรณิการ์ สำลีแก้ว 2393 นาง ท่าแร้ง 73/12
กรวิทย์ คุ้มโนนคร้อ 1141 นาย ท่าแร้ง 19/160
กรองรัตน์ นาคกิตเศรษฐ 289 นาง อนุสาวรีย์ 225/132
กฤชนิพัทธ์ มาฆะสวัสดิ์ 1474 นาย ท่าแร้ง 187/2
กฤตย์ เพชรไทรแก้ว 2474 นาย ท่าแร้ง 6/424
กฤตย์ เพิ่มทองชูชัย 958 นาย ท่าแร้ง 23
กฤติกา สมุทรใหญ่ 94 นาง อนุสาวรีย์ 55
กฤษฏา จิรกิตติวงศ์ 1269 นาย ท่าแร้ง 44/26
กฤษณ์ศต เนติบันลือฤทธิ์ 603 นาย อนุสาวรีย์ 62/9
กล้า หอมดี 860 นาย ท่าแร้ง 19
กลึง เพ็งน่วม 1553 นาง ท่าแร้ง 85/1
ก้วยพั้ง เชื้อศิริถาวร 2106 นาง อนุสาวรีย์ 43/232
กวินนาฏ พลรักษา 1690 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/756
กษิมา เจริญใจ 1955 ร.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 110/44
กองนาง สีทาสังข์ 747 นาย ท่าแร้ง 117/320
กอบกุล สังขวิฑูรย์ 369 นาง อนุสาวรีย์ 201/24
กัญญา อยู่ทองอ่อน 1468 นาง ท่าแร้ง 45/40
กัญญาภัค โพชะคุ้ม 1872 นาง อนุสาวรีย์ 223/2
กัญญาภัค สุวรรณอินทร์ 678 นาง อนุสาวรีย์ 49/150
กัญญาภัทร ตะเนาว์ศร 2347 นาง ท่าแร้ง 137/270
กัญญารักษ์ พันธุ์นิธิ 2360 นาง ท่าแร้ง 159/617
กัณฑาภรณ์ ชื่นคลัง 822 นาง ท่าแร้ง 69/33
กัณธิตา เสียงเย็น 982 นาง ท่าแร้ง
กันต์สิริ บุญสร้อย 1105 นางสาว ท่าแร้ง
กันทิกา เปล่งสาคร 2407 นางสาว ท่าแร้ง 3
กันยา นาวัลย์ 2242 นางสาว ท่าแร้ง 291
กันยา แป้นอ้อย 1469 นางสาว ท่าแร้ง
กันยา แย้มประภา 1180 นาง ท่าแร้ง 148/11
กันยานีย์ เรือนน้อย 2326 นาง ท่าแร้ง 105/7
กันยารัตน์ จันทร์อุบล 1249 นาย ท่าแร้ง 57/75
กันยารัตน์ แย้มสกุลณา 1456 นาง ท่าแร้ง 44/53
กัลยา ปุญญนนท์ 388 นาง อนุสาวรีย์ 244/378
กัลยา เพชรคุ้ม 1457 นางสาว ท่าแร้ง 24/123
กัลยาณี สิทธิสาร 2421 นางสาว ท่าแร้ง 101/14
กาญจนา ทองไกร 1564 นาง ท่าแร้ง 117/306
กาญจนา บุญช่วงดี 989 นางสาว ท่าแร้ง 102/365
กาญจนา บุบผาลา 134 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2748
กาญจนา ปานข่อยงาม 794 นาง ท่าแร้ง 115/1
กาญจนา เผือกภู่ 13 นาง อนุสาวรีย์ 9/57
กาญจนา มิ่งมาลี 1782 นางสาว อนุสาวรีย์ 299/5
กาญจนา ล้วนตระกูล 133 นาง อนุสาวรีย์ 8/122
กาญจนา วงศ์กิติตระกูล 2410 นางสาว ท่าแร้ง
กานต์สินี ถิระชัยประเสริฐ 1503 นางสาว ท่าแร้ง 501/38
ก้าวหน้า นิลสนธิ์ 2501 นาย ท่าแร้ง 55/11
กาหลง อิ่มสำอางค์ 2009 นาง อนุสาวรีย์ 60/28
กำไร คงเหล็ก 1431 นาง ท่าแร้ง 98/51
กำไร บุญมั่น 1261 นาง ท่าแร้ง 17/154
กำไร หลวงเดช 1252 นางสาว ท่าแร้ง 66/5
กิ่งกาญจน์ เกิดพุ่ม 2358 นาง ท่าแร้ง 20/1
กิ่งกาญจน์ จั่นเพ็ชร 75 นาง อนุสาวรีย์ 92/192
กิจเกษม เมฆปั่น 1451 นาย ท่าแร้ง 102/86
กิตติ กิ่งไทร 743 นาย ท่าแร้ง 71/36
กิตติ เฉิดไธสง 1840 นาย อนุสาวรีย์
กิตติ ศิริกันรัตน์ 2329 นาย ท่าแร้ง 222/113
กิตติชัย วันทา 1031 นาย ท่าแร้ง 30
กิตติพงษ์ คูณทอง 1202 นาย ท่าแร้ง 89/253
กิตติพันธ์ สุรวุฒิวงศ์ 1510 นาย ท่าแร้ง 139/296
กิตติยา คงบุรี 811 นาง ท่าแร้ง 123/25
กิตินนท์ ทองนพรัตน์ 762 นาย ท่าแร้ง 99/175
กิมไล้ ทองวิลัย 632 นาง อนุสาวรีย์
กีรติ ชำนาญกิจ 2330 นาย ท่าแร้ง 12
กุลธิดา ชอบธรรม 1128 นางสาว ท่าแร้ง 6/455
กุลนันทร์ บุญมาทัน 1705 นาง อนุสาวรีย์ 37
กุลวรรณ สุจินต์ธรรมสาร 1157 นางสาว ท่าแร้ง 68/36
กุลวัฒน์ บัวหลวง 301 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 9/39
กุลสินี ดอกลำใย 1766 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
กู้ ชูพรรคพานิช 1597 นาย อนุสาวรีย์ 542
เกรียงไกร ชมโชค 1605 นาย อนุสาวรีย์ 50/33
เกรียงไกร ธรรมรัตนปรานี 1854 นาย อนุสาวรีย์ 18/101
เกรียงไกร มาทอง 308 นาย อนุสาวรีย์ 36
เกรียงไกร สารสมัคร 1084 นาย ท่าแร้ง 19/125
เกรียงศักดิ์ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 330 นาย อนุสาวรีย์ 343/43
เกศมณี เศรษฐวงศ์ 507 นาง อนุสาวรีย์ 49/17
เกษ อึ๊งภาภรณ์ 1684 นาย อนุสาวรีย์ 124
เกษนี อิสรียานนท์ 2774 นาง ท่าแร้ง 15
เกษม มังสิงห์จันทร์ 1769 นาย อนุสาวรีย์ 198/6
เกษม เหล่าสืบสกุลไทย 1834 นาย อนุสาวรีย์ 40/175
เกษร อินทโรจน์ 2368 นางสาว ท่าแร้ง 99/129
เกษรินทร์ หลำเนียม 943 นางสาว ท่าแร้ง 102/224
เกสร อินทรศักดิ์ 852 นาง ท่าแร้ง 89/283
เกียรติพงศ์ เซื้อเพ็ชร์ 1110 พันโท ท่าแร้ง 1/2
เกียรติศักดิ์ หิมพงษ์ 1051 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 1031
เกื้อกูล แนวดี 1289 นาย ท่าแร้ง 89/537
แก้ว เผือกภู่ 12 นาย อนุสาวรีย์ 112/1
แก้ว เรืองนุ่ม 567 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49
แก้วมณี แซ่หลิ่ม 2129 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/315
โกมล แก้วเกล็ด 538 นางสาว อนุสาวรีย์ 61
โกมล อยู่ทองอ่อน 1464 นาย ท่าแร้ง 24/239
โกสินทร์ โนชติ 815 นาย ท่าแร้ง 102/247
โก๊ะ ช้างเย็นฉ่ำ 1716 นาย อนุสาวรีย์ 6
ไกรวุฒิ คุณนาม 2145 นาย อนุสาวรีย์ 42
ไกรสร เปี่ยมลาภพริ้ง 2694 นาย ท่าแร้ง
ไกรสีห์ คล้ายมณี 1864 นาย อนุสาวรีย์ 86/139
ไกวัล มีฉิม 536 นาย อนุสาวรีย์ 83/7
ขจิต อ่อนน้อมดี 819 นาง ท่าแร้ง 18/11
ขนิษฐา พันธุ์เปี่ยม 598 นาง อนุสาวรีย์ 8/15
ขนิษฐา เวชพันธ์ 2404 นางสาว ท่าแร้ง 6/295
ขนิษฐา อ่อนน้อมดี 2270 นางสาว ท่าแร้ง 18/16
ขวัญ ดีอินทร์ 39 นาย อนุสาวรีย์ 201/8
ขวัญจิต ทรัพย์มาก 2631 นาง ท่าแร้ง
ขวัญใจ จันทา 2625 นาง ท่าแร้ง
ขวัญใจ พูนรักษ์ 2749 นางสาว ท่าแร้ง 4/1
ขวัญดาว วิมุกตานนท์ 2571 นาง ท่าแร้ง 20
ขวัญตา จันทร์ทอง 1441 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญตา สกุลพราหม์ 2424 นางสาว ท่าแร้ง 102/153
ขวัญเมือง คงภู 2184 นาง ท่าแร้ง 117/36
ขวัญเมือง จำปาเงิน 2630 นางสาว ท่าแร้ง 144/32
เขตรนภา บุญศรี 1050 นาย ท่าแร้ง 72/2
เขมณัฐ เจียมรัตนกูล 2751 นาย ท่าแร้ง 147/1
เขียน น้อยแสง 1278 นาย ท่าแร้ง 99/178
เขียน วงศ์อนันต์ 1613 นาย อนุสาวรีย์ 8/12
คณิศร มงคลธนกุล 2259 นาย ท่าแร้ง 55/79
คมสัน ข่ายแก้ว 45 นาย อนุสาวรีย์ 124
คมสัน ควรพันธ์ 1876 นาย อนุสาวรีย์ 201/9
คะเณ รื่นรวย 1760 นาง อนุสาวรีย์ 60
คำนึง บุญเรือน 264 นาง อนุสาวรีย์ 338
คำพันธ์ ปะวรรณจะ 1211 นาย ท่าแร้ง 34/3
คำพา อนันต์ 1943 นาย อนุสาวรีย์ 250
คำแพง กุญแจทอง 316 นางสาว อนุสาวรีย์ 256
คำรณ ใจแสน 1383 นาย ท่าแร้ง 89/83
คำไส มณีลุน 869 นางสาว ท่าแร้ง 92/66
คำหล้า สายสุ้ย 1937 นาย อนุสาวรีย์ 666/80
คุณวุฒิ จุ้ยทองคำ 1571 นาย ท่าแร้ง 150/3
งานลักษณ์ หยุยลือ 1073 นาย ท่าแร้ง 65/25
งามจิต บินอารีย์ 1246 นางสาว ท่าแร้ง 6/553
เงิน นกทอง 367 นาย อนุสาวรีย์ 21
จงกลนี กลิ่นสุคนธ์ 700 นาง อนุสาวรีย์ 107
จงจิต พัฒมุข 2642 นาง ท่าแร้ง 24/14
จตุพร ถาระโท 2208 นาย ท่าแร้ง 59/60
จตุมาศ แซ่ล้อ 1173 นาง ท่าแร้ง 63/13
จตุรงค์ วงค์ราษฎร์ 715 นาย ท่าแร้ง 145/29
จรรยา บุญช่วย 349 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
จรรยา เหมือนกรุง 937 นาง ท่าแร้ง 117/151
จรัญ กิจวิชา 966 นาย ท่าแร้ง -
จรัญ เกตุฟัก 2101 นาย อนุสาวรีย์
จรัญ จันทร์แก้ว 335 นาย อนุสาวรีย์ 361/15
จรัล ชื่นชม 2634 ร.ท. ท่าแร้ง 22/150
จรัส โม้ทอง 525 นาย อนุสาวรีย์ 216/5
จรัสศรี ลายคำ 556 นางสาว อนุสาวรีย์ 71
จรัสศรี สอวิเศษ 1335 นาง ท่าแร้ง 130/2
จรินทร์ วังวนสิน 1581 นาง อนุสาวรีย์ 47
จรินทร์ เสืองาม 1682 นาง อนุสาวรีย์ 14
จริยา อินทรสุนานนท์ 1116 นาง ท่าแร้ง 180
จริวัฒน์ สิทธิกุลชัยโย 1452 นาย ท่าแร้ง 90/164
จรูญ ไกรทองสุข 717 นาง ท่าแร้ง 10
จรูญ คงสกุล 2267 นางสาว ท่าแร้ง 13/1
จรูญ มีกิริยา 310 นาย อนุสาวรีย์ 39
จรูญ สมเสน 2434 นางสาว ท่าแร้ง 90/4
จรูญ สุดสาคร 1963 นาง อนุสาวรีย์ 314
จรูญ แสงรัตน์ 2477 นาย ท่าแร้ง 45/39
จวง ฉ่ำสมบูรณ์ 1649 นาง อนุสาวรีย์ 27
จอน สุขประเสริฐ 927 นาง ท่าแร้ง 35/1
จักรทิพย์ จันทนา 232 พล.อ.ท. อนุสาวรีย์ 21
จักรพัชร์ รักวงษ์ฤทธิ์ 114 นาย อนุสาวรีย์
จักรพันธ์ ทวีสัตย์ 1961 นาย อนุสาวรีย์ 49/2
จักรพันธ์ พิลาดิษฐ์ 2595 นาย ท่าแร้ง 117/251
จักรพันธ์ สรรคณี 2302 นาย ท่าแร้ง 52/4
จักรวาฬ พัชรารินทร์ 529 นาย อนุสาวรีย์ 17
จันทนา จันทร์กระจ่าง 365 นาง อนุสาวรีย์ 33/167
จันทนา ผ่องใส 1664 นางสาว อนุสาวรีย์ 78
จันทนา วิรัตน์ 2028 นาง อนุสาวรีย์ 60
จันทนี จันทะมุด 859 นางสาว ท่าแร้ง 159/322
จันทร์เจริญ จันทร์ประเสริฐ 198 นาย อนุสาวรีย์ 43/78
จันทร์ดี จิตต์อารีกุล 163 นาย อนุสาวรีย์ 381
จันทร์ดี ศรีธิ 246 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/264
จันทร์เพ็ญ ขุนเสวี 741 นางสาว ท่าแร้ง 12
จันทร์เพ็ญ ทาสร้อย 837 นาง ท่าแร้ง 139/20
จันทร์เพ็ญ สีหานาม 2168 นาง ท่าแร้ง 32/2
จันทรภรณ์ แก้วมณี 984 นาง ท่าแร้ง 1/57
จันทร์หอม ทุมรี 373 นางสาว อนุสาวรีย์ 200/2
จันเพ็ญ เจริญรัมย์ 251 นาง อนุสาวรีย์ 126/25
จารี ชมชื่น 2169 นาง ท่าแร้ง 18/164
จารี ศรีสุวรรณ 64 นาง อนุสาวรีย์ 46/12
จารึก ลักษณะเกษม 1932 นาย อนุสาวรีย์ 45
จารุพรรณ คุยแก้วพะเนาว์ 1179 นาง ท่าแร้ง
จารุวรรณ จันทร์ที 1303 นาง ท่าแร้ง 102/105
จารุวรรณ วันถุง 2262 นาง ท่าแร้ง
จารุวัฒน์ สมบูรณ์ 941 นาย ท่าแร้ง 121/19
จำนงค์ จบศรี 808 นาง ท่าแร้ง 59/20
จำนงค์ ตันเอี่ยม 1515 นาย ท่าแร้ง 162
จำนงค์ นุชเทศ 239 นาย อนุสาวรีย์ 41/2
จำนงค์ บุญเล่ห์ 866 นาย ท่าแร้ง 141/6
จำนงค์ เสือเอก 648 นาย อนุสาวรีย์ 13
จำนวน จงรักษ์ 1347 นาง ท่าแร้ง 89/304
จำนันท์ สิรินันทน์ 2162 นาย ท่าแร้ง 114
จำเนียร แก้วทรัพย์ 2210 นาย ท่าแร้ง 200/2
จำเนียร ดิษบรรจง 1341 นาย ท่าแร้ง 31
จำเนียร เพ็งเจริญ 2550 นาง ท่าแร้ง 28/43
จำเนียร ละเต็มซัน 551 นาง อนุสาวรีย์ 43/40
จำปา น้อยงาม 2766 นางสาว ท่าแร้ง 252/5
จำปา สอนซ่อนกลิ่น 407 นาง อนุสาวรีย์ 201/12
จำปา สีสังข์งาม 1982 นาย อนุสาวรีย์ 124
จำปี อยู่สมบัติ 1612 นาง อนุสาวรีย์ 196/1
จำรวน แก้วไหม่ 617 นาง อนุสาวรีย์
จำรัส เปาวรางกูล 2000 นาย อนุสาวรีย์
จำรัส เลิศนิมิตร 1312 นาย ท่าแร้ง 17/2
จำรัส สถิตย์กาญจน์ 183 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
จำรูญ ลิ้นทอง 211 นาย อนุสาวรีย์ 33/64
จำเริญ น้อยจำปี 93 นางสาว อนุสาวรีย์ 145/5
จำเริญ พลอยกระโทก 1511 นาย ท่าแร้ง 138
จำเริญ ห้อยหวล 1800 นาง อนุสาวรีย์ 171/1
จำเริญศักดิ์ ปุหิ้น 1257 นาย ท่าแร้ง 102/423
จำเรียง นาคก้อนใหญ่ 1617 นาง อนุสาวรีย์ 10/33
จำเรียง บุตร์ฤทธิ์ 2297 นางสาว ท่าแร้ง 44/9
จำลอง คงสุขโข 1990 นาย อนุสาวรีย์ 83/6
จำลอง เตยอ่อน 2656 นาย ท่าแร้ง 1079
จำลอง โตมา 646 นาย อนุสาวรีย์ 23/4
จำลอง โตสวัสดิ์ 2512 นาง ท่าแร้ง 66/4
จิณัชปภา ชนะภักดี 453 นาง อนุสาวรีย์ 9/10
จิตต์ตรา สอิ้งทอง 2455 นาง ท่าแร้ง 59/57
จิตตาภา ราสุวรรณ 1696 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1
จิตรลดา ฉิมแก่ม 886 นางสาว ท่าแร้ง 162
จิตรี ชีวเรืองโรจน์ 1936 นางสาว อนุสาวรีย์ 124
จิตฤดี ทองพี 2734 นาง ท่าแร้ง 217
จินดา ประสพบุญ 1906 นาง อนุสาวรีย์ 108/14
จินดา สุภาฉาย 471 นาง อนุสาวรีย์ 242/1
จินดารัตน์ ณ ลำปาง 2211 นาง ท่าแร้ง 45/27
จินตนา แก้วอินทร์ 2060 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/253
จินตนา คงพรหม์ 757 นาง ท่าแร้ง 126
จินตนา ศรีทองสุก 1113 นางสาว ท่าแร้ง 98/108
จินตนา อาศักดา 2643 นาง ท่าแร้ง 98/26
จินตหรา จั่นแก้ว 1913 นาง อนุสาวรีย์ 26
จิ๋ม เจ้าวงศ์ปรีดา 2112 นาง อนุสาวรีย์
จิรนันท์ สีสงคราม 766 นางสาว ท่าแร้ง 117/346
จิรประภา กัลยาณสุต 1890 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/10
จิรวุฒิ ปึงแสงจันทร์ 86 นาย อนุสาวรีย์ 123
จิระศักดิ์ ส่งเสริม 1688 นาย อนุสาวรีย์ 454
จิราทิพย์ ธาราเมธาสิทธิ์กุล 178 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/137
จิราพร ใจจริง 1155 นางสาว ท่าแร้ง 24/242
จิราภรณ์ นามชม 910 นาง ท่าแร้ง 33/81
จิราภรณ์ ประดาสุข 1971 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
จีรกานต์ ธนะชาติวรพงศ์ 2633 นาง ท่าแร้ง 4/2
จีรวรรณ โตสวัสดิ์ 805 นางสาว ท่าแร้ง 70/127
จีระ วีระศักดิ์ 194 นาย อนุสาวรีย์ 77/151
จุฑาทิพย์ ชวดนุช 368 นาง อนุสาวรีย์ 56/147
จุฑาธิบดิ์ นิยะกิจ 80 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/2
จุฑาพร วงษ์กราน 596 นาง อนุสาวรีย์ 69
จุฑามาศ ไตรธรรม 1607 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/3
จุฑาวุฒิ กรานต์เจริญ 2562 นาย ท่าแร้ง 142/40
จุพิญญา ชายสวัสดิ์ 915 นางสาว ท่าแร้ง 11/101
จุรีรัตน์ จันทร์โกมุท 1390 นางสาว ท่าแร้ง 137/178
จุไร นิ่มละออ 2250 นางสาว ท่าแร้ง 28/39
จุไร ปั้นจาด 1849 นาง อนุสาวรีย์ 189
จุไรรัตน์ พิมโคตร 2187 นาง ท่าแร้ง 59/40
จุลภา เสงี่ยมศักดิ์ 1295 นางสาว ท่าแร้ง 102/225
จุลศิริ สุวรรณศิริ 637 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 3/977
เจตน์ จั่นจีน 764 นาย ท่าแร้ง 276/6
เจตน์ พงษ์แก้ว 2735 นาย ท่าแร้ง
เจตนิวัชร์ คุณรัตน์ 863 นาย ท่าแร้ง 18/375
เจริญ เหมือนราวี 102 นาย อนุสาวรีย์ 119/2
เจษฎา ทองใหญ่ 1199 นาย ท่าแร้ง 62/56
เจษฎา อินทภักดิ์ 2543 พลอากาศตรี ท่าแร้ง 7
เจียม บุญส่ง 4 นาง อนุสาวรีย์ 33
เจียมใจ พันธุ์มงคล 513 นาง อนุสาวรีย์ 105
เจียร นาคเป้า 1 นาย อนุสาวรีย์ 60/38
แจ๋ว พลายบัว 1286 นางสาว ท่าแร้ง 123/24
แจ๋ว โรจน์พันธ์ 820 นาง ท่าแร้ง 42
ใจ บุญเผือก 997 นาง ท่าแร้ง 48/35
ใจ บุญส่ง 208 นาย อนุสาวรีย์ 250/3
ใจทิพย์ เมทอง 2223 นางสาว ท่าแร้ง
ฉไรลักษณ์ สุกรี 1117 นาง ท่าแร้ง 98/28
ฉลวย บัวเทศ 903 นาย ท่าแร้ง 18
ฉลวย ประทุมรัตน์ 149 นาง อนุสาวรีย์ 120
ฉลวย ปุกหุต 813 นาง ท่าแร้ง 36/38
ฉลวย โพธิ์ชัย 1423 นาง ท่าแร้ง 222
ฉลวย อ่อนเปรี้ยว 2308 นาง ท่าแร้ง 59/13
ฉลอง ประสงค์อาวะ 1131 นาง ท่าแร้ง 99/25
ฉลอง อู่ทอง 2666 นาย ท่าแร้ง 1/178
ฉลองเดช ธีระพันธ์ 709 นาย อนุสาวรีย์ 9/102
ฉลาก คล้ายวรรณ 2039 นาย อนุสาวรีย์ 9/114
ฉวี คงใย 2314 นางสาว ท่าแร้ง 45/23
ฉวี มีกรงาม 1970 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
ฉวี ลาภปัญญา 427 นาง อนุสาวรีย์ 9/40
ฉวีวรรณ ชื่นชม 854 นาง ท่าแร้ง 159/130
ฉวีวรรณ บุญสุยา 543 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/41
ฉวีวรรณ โพธิ์สุวรรณ์ 73 นาง อนุสาวรีย์ 61
ฉวีวรรณ สรั่งเลิศ 797 นาง ท่าแร้ง 31
ฉอ้อน สายแก้ว 1791 นาย อนุสาวรีย์ 20
ฉัตรยา เมืองมา 843 นาง ท่าแร้ง
ฉัตรศิณี ฉิมอิ่ม 1438 นางสาว ท่าแร้ง
ฉันท์ เสือโรจน์ 726 นาย ท่าแร้ง 5/1
ฉันทนา ตะวันแจ้ง 1841 นาง อนุสาวรีย์ 77/276
ฉาย รอดบ้านเกาะ 1946 นาย อนุสาวรีย์ 10
ฉิม เสือโรจน์ 1076 นาย ท่าแร้ง 82
เฉลา กนกะรัตน์ 2185 นาง ท่าแร้ง 159/39
เฉลิม วาดเขียน 2612 นาย ท่าแร้ง 201/18
เฉลิม หอมธูป 1998 นาย อนุสาวรีย์ 32
เฉลิมเกียรติ ชูคง 578 นาย อนุสาวรีย์ 56/348
เฉลิมชาติ ลีลาเปี่ยมชูชาติ 985 นาย ท่าแร้ง 102/604
เฉลิมพร อาจยาทา 1020 นาย ท่าแร้ง 133
เฉลิมพล ทองภู 2256 นาย ท่าแร้ง 117/57
เฉลิมพล บำเพ็ญ 2448 นาย ท่าแร้ง
เฉลิมพล มีฤกษ์สม 2483 นาย ท่าแร้ง 18/5
เฉลียว เลิศนิมิตร 1009 นาย ท่าแร้ง 77
โฉม ประสงค์ดี 1056 นาย ท่าแร้ง 121
ชญาดา สังขศิลา 521 นาง อนุสาวรีย์ 116
ชณัมพร นันทปรีชา 2202 นางสาว ท่าแร้ง 20/21
ชดช้อย ภู่แกมแก้ว 1209 นาง ท่าแร้ง 144
ชนกพร ทินสำราญ 1539 นางสาว ท่าแร้ง 98/64
ชนเนษฎร์ บำรุงพงษ์ 2606 นางสาว ท่าแร้ง 79/86
ชนม์เฉลิม ปัตถา 2779 นาย ท่าแร้ง 38/221
ชนะ ชำนาญกิจ 2334 นาย ท่าแร้ง 5
ชนานาถ ใหมสินงาม 2711 นางสาว ท่าแร้ง 79/15
ชนิดา ภารัตนวงศ์ 1902 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
ชนิตา ดาวสุข 608 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนิตา พันธ์ชนิกุล 1406 นาง ท่าแร้ง 90/120
ชนินทร์ แก้วกระจ่าง 2188 นาย ท่าแร้ง 139/339
ชม คงเทศ 205 นาง อนุสาวรีย์ 177/5
ชม รอดสา 1748 นาง อนุสาวรีย์ 104/2
ชม อินลี 825 นาย ท่าแร้ง 44/5
ชมภรณ์ ภัทรพรพงษ์ 1234 นางสาว ท่าแร้ง 83/12
ชไมพร คูมหานาคา 494 นาง อนุสาวรีย์ 61
ชยธร หริกชู 2683 นาย ท่าแร้ง 71/105
ชยุต พรหมศิริ 979 นาย ท่าแร้ง 102/500
ชลดา เผือกเนียม 1765 นาง อนุสาวรีย์ 285/44
ชลธิชา ยอดจันทร์ 2086 นาง อนุสาวรีย์ 95/32
ชลธิชา รตินิธิกุล 1570 นางสาว ท่าแร้ง 137/92
ชลธิชา สำราญอินทร์ 1784 นาง อนุสาวรีย์ 9/118
ชลอ แคล่วคล่อง 207 นาง อนุสาวรีย์ 9/5
ชลอ รักคุ้ม 1231 นาย ท่าแร้ง 58
ชลอ เรืองศรี 1177 นาง ท่าแร้ง 2/3
ชลัช แซ่ลิ้ม 1885 นางสาว อนุสาวรีย์ 194/3
ชลัช นิยมเดช 1282 พล.อ.ต. ท่าแร้ง 99/46
ชลาชัย สงวนแก้ว 1923 นาย อนุสาวรีย์ 48/86
ชลิดา มณีอินทร์ 2069 พ.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 37/149
ชลิต หวังชม 2528 นาย ท่าแร้ง
ชลิตา เกียงมี 1049 นาง ท่าแร้ง 19/186
ชลิตา อุดมศักดิ์ 158 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/66
ชโลมใจ วัฒนสุชาติ 2515 นางสาว ท่าแร้ง 278/1
ชวน สันธินาค 2093 นาย อนุสาวรีย์ 110
ชวนพิศ เตจ๊ะสุวรรณ์ 2149 นาง อนุสาวรีย์ 136
ช่วย น้อยเหนี่ยง 2215 นาย ท่าแร้ง 43/5
ชวลิต ชัยมูสิก 1350 นาย ท่าแร้ง 111/738
ช่อทิพย์ มีใจสืบ 1964 นาง อนุสาวรีย์ 222
ชอบ ศรีทองสุข 2557 นาย ท่าแร้ง 143
ช้อย กลิ่นทองใบ 1654 นาย อนุสาวรีย์ 78/3
ชะออม ผิวผ่อง 2319 นาย ท่าแร้ง 65/50
ชะโอด ป้อมแก้ว 415 นาย อนุสาวรีย์ 275
ชัชดา สาจะลี 2739 นาง ท่าแร้ง 44/7
ชัชวัสส์ คติพิพัฒน์พร 1015 นาย ท่าแร้ง 78/126
ชัชวาล งิ้วออก 2353 นาย ท่าแร้ง 159/377
ชัชวาล ตันศิริ 2464 นาย ท่าแร้ง 9/5
ชัชวาล ศักดิกุล 269 นาย อนุสาวรีย์ 361/31
ชัชวาลย์ พิพัฒน์เจริญวงค์ 1981 นาย อนุสาวรีย์ 33/22
ชัชวาลย์ มีนามพันธ์ 2303 นาย ท่าแร้ง 45/12
ชั้น ทองนิ่ม 478 นาง อนุสาวรีย์
ชับ มากเจริญ 2130 นาง อนุสาวรีย์ 60
ชัยชนะ กาญจนอักษร 1833 นาย อนุสาวรีย์ 19/63
ชัยณรงค์ ดุงโคกกรวด 1146 นาย ท่าแร้ง 259/19
ชัยธวัช กิจเจริญ 1205 นาย ท่าแร้ง 99/28
ชัยธัช งามฤทธิ์ 139 นาย อนุสาวรีย์ 14/542
ชัยบุตร ฐิตวราชัย 3 นาย อนุสาวรีย์ 94/33
ชัยพร ลวนคำ 1192 นาย ท่าแร้ง 102/165
ชัยยันต์ ยาใจ 2692 นาย ท่าแร้ง 164
ชัยรัตน์ แสงสุด 1067 นาย ท่าแร้ง 102/210
ชัยรัตน์ อรุณวิลาศ 862 นาย ท่าแร้ง 139/307
ชัยวัฒน์ บรรจุงาม 2585 นาย ท่าแร้ง 117/129
ชัยวัฒน์ บุญฟัก 1602 นาย อนุสาวรีย์ 8/33
ชัยวุฒิ สุนทรศารทูล 2027 นาย อนุสาวรีย์
ชัยสงวน จิรชูชีพ 1960 นาย อนุสาวรีย์ 43/224
ชั้ว อินทโชติ 2059 นาง อนุสาวรีย์ 9/87
ชาครีย์ สุพรรณสิงห์ 2587 นาย ท่าแร้ง 24/27
ชาญ คงวิเศษ 593 นาย อนุสาวรีย์ 8/2
ชาญ ดีแล้ว 2521 นาย ท่าแร้ง 117/228
ชาญ พูลรักษ์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 17
ชาญ สุคลชาติ 2675 นาย ท่าแร้ง 59/24
ชาญชัย ชัยขุนพล 671 นาย อนุสาวรีย์ 159/149
ชาญชัย เพ็ชร์แดง 1421 นาย ท่าแร้ง 279/14
ชาญณรงค์ พยอมหอม 2220 นาย ท่าแร้ง 21/16
ชาญณรงค์ วิเชียรลักษณ์ 1738 นาย อนุสาวรีย์ 244/334
ชาญยุทธ สวิระสฤษดิ์ 430 นาย อนุสาวรีย์ 14/266
ชาตรี รักงาน 1392 นาย ท่าแร้ง 96/97
ชาติ เจริญสุข 2559 นาย ท่าแร้ง 117/33
ชาติ ถมคำ 2406 นาย ท่าแร้ง
ชานนท์ ช่างเจรจา 1055 นาย ท่าแร้ง 42/18
ชานนท์ โปสินธุ์ 1993 นาย อนุสาวรีย์ 44/267
ชารินี ไวยจินดา 1260 นาง ท่าแร้ง 128/15
ช่ำ รัสมี 2498 นาย ท่าแร้ง 91/25
ชำนาญ นวนศรี 2527 นาย ท่าแร้ง 102/128
ชิดชนก สุขยวง 1691 นางสาว อนุสาวรีย์ 205/3
ชิต ปานกุล 199 น.ท. อนุสาวรีย์ 88/134
ชิ้น ปานภู่ทอง 2200 นาย ท่าแร้ง 29
ชิน อินลุน 1892 นาย อนุสาวรีย์ 351/14
ชินวัฒน์ บัวพูล 1292 นาย ท่าแร้ง 71/37
ชินาวุฒิ พร้อมทอง 2771 นาย ท่าแร้ง 78/31
ชิษณุพงศ์ อินศรีชื่น 767 นาย ท่าแร้ง 102/294
ชื่น มาหิรัญ 1442 นาง ท่าแร้ง 201/2
ชื้น รุ่งกรุด 439 นาง อนุสาวรีย์ 33/182
ชื่นจิต วรรณรัตน์ 333 นาง อนุสาวรีย์ 2/17
ชุดาภัค ธรรมวิริยะวัฒน์ 2356 นาง ท่าแร้ง 29/23
ชุติญา ทองนุ่น 1100 นาง ท่าแร้ง 70/15
ชุติพร นามา 2604 นางสาว ท่าแร้ง 11
ชุติมณฑ์ ทับบำรุง 1193 นางสาว ท่าแร้ง 25
ชุติมณฑน์ เกษตรภิบาล 1839 นาง อนุสาวรีย์
ชุติมา บุบผานนท์ 1590 นางสาว อนุสาวรีย์ 184
ชุติมา ภู่สาย 2182 นางสาว ท่าแร้ง 66/2
ชุติมา ลินิฐฎา 1856 นาง อนุสาวรีย์ 180/224
ชุมพน บุบผาลา 136 นาย อนุสาวรีย์ 3/187
ชุมพล ศรีพุ่มใข่ 455 นาย อนุสาวรีย์ 14/223
ชูใจ หล่อพูลกิจสกุล 79 นาง อนุสาวรีย์ 29/609
ชูชัย สุทธิสว่างวงศ์ 1795 นาย อนุสาวรีย์ 225/29
ชูชาติ ศรีมงคลฉัตร 1294 นาย ท่าแร้ง 11/219
ชูชาติ อ่อนทิมวงค์ 1583 นาย อนุสาวรีย์ 37
ชูศักดิ์ มีจันทร์ 2378 นาย ท่าแร้ง
ชูศักดิ์ อ่ำจวง 1186 นาย ท่าแร้ง 9/3
ชูสุรางค์ มาสมภพ 2403 นางสาว ท่าแร้ง 117/277
เชย มีณรงค์ 185 นาง อนุสาวรีย์ 282/3
เช้า ดอกไม้จันทร์ 159 นาย อนุสาวรีย์ 8
เชาว์ อิศราบาล 658 นาย อนุสาวรีย์ 33
เชาวลี ชุมขำ 11 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/82
เชิด หลำสาย 1382 นาย ท่าแร้ง 32
เชิดพงศ์ ทองอยู่ 683 นาย อนุสาวรีย์ 30
เชิดพันธ์ เอกชัยเจนกิจ 1088 นาย ท่าแร้ง 159/671
เชี้ยน ชื่นบาน 1298 นาย ท่าแร้ง 48/9
เชียร สีเขียว 417 นาย อนุสาวรีย์ 45
เชื้อ เอมเอี่ยม 2589 นาง ท่าแร้ง 13
โชค เฉยแสวง 2499 นาย ท่าแร้ง 92/1
โชคชัย หอมกลาง 1213 นาย ท่าแร้ง 1/72
โชคดี สุขแย้ม 2654 นาย ท่าแร้ง
โชติกา จันทร์พัฒนพิชัย 1804 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
โชติรส นารถพลายพันธุ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 1
โชติอนันต์ วิถีไพร 611 นาย อนุสาวรีย์ 47/11
ใช่ จันทา 763 นาย ท่าแร้ง 117/148
เซ็งอิม มะลิทอง 2299 นาง ท่าแร้ง 251
เซียม จันทร์พลับ 572 นาง อนุสาวรีย์ 350/5
ญาณโชติ บุญหนา 1933 นาย อนุสาวรีย์ 63/1
ญาณี ตั้งธนกวิน 849 นาง ท่าแร้ง 139/275
ญาดา ปั้นสุข 1328 นาง ท่าแร้ง 18/331
ฐานพันธ์ ทีปต์ธนาวัฒน์ 749 นาย ท่าแร้ง 71/53
ฐานิตา ฟักทอง 2341 นาง ท่าแร้ง 98/131
ฐาปนิก ทรัพย์ล้อม 303 นาย อนุสาวรีย์ 31
ฐิตานันท์ เย็นสถิตย์ 1538 นาง ท่าแร้ง 124/2
ฐิตาวรรณ ไม้แก้ว 487 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/70
ฐิติ กิจวิฑูรย์ 1560 นาย ท่าแร้ง 350/2
ฐิติ วีระสิทธิ์ 1198 นาย ท่าแร้ง
ฐิติกานต์ สุรางค์โสภณ 1089 นางสาว ท่าแร้ง 18/51
ฐิติรัตน์ สายบัว 253 นาง อนุสาวรีย์ 6/4
ฐิติวรดา ลอยแก้ว 672 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/121
ฐิติวัลคุ์ จึงลิ้มธรรม 314 นาง อนุสาวรีย์ 33
ณฐกร นามา 2602 นาย ท่าแร้ง 20
ณฐพนณ์ นันธิภาคจิระโชติ 1139 นาย ท่าแร้ง 146/47
ณฐพล ดิษยธรรม 2124 นาย อนุสาวรีย์ 91
ณพรรษ พันธุ์เอี่ยม 463 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 7
ณภัทร สถิตมั่น 639 นาย อนุสาวรีย์ 37/119
ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน 1492 นาย ท่าแร้ง 119/323
ณรงค์ จังพานิช 493 ร.อ. อนุสาวรีย์ 341/1
ณรงค์ เทียนสิงห์ 2698 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ ไทยสุริยะ 1848 นาย อนุสาวรีย์ 88/97
ณรงค์ นพรัตน์ 1947 นาย อนุสาวรีย์ 7/57
ณรงค์ บู่สายญาติ 1545 นาย ท่าแร้ง 201/7
ณรงค์ เมฆสุวรรณ 1462 นาย ท่าแร้ง 78/69
ณรงค์ รอดเรืองคุณ 1505 นาย ท่าแร้ง 29/22
ณรงค์ ศรีเทวินทร์ 2676 นาย ท่าแร้ง 137/209
ณรงค์ อาศน์ศิลารัตน์ 1194 นาย ท่าแร้ง 208/2
ณรงค์ชัย วิโรจน์ทวี 992 นาย ท่าแร้ง 106/104
ณรงค์ชัย อารีศรีสม 1785 นาย อนุสาวรีย์ 108/691
ณริน จงมีศิลป์ 1323 นาย ท่าแร้ง
ณวสพล โตมา 657 นาย อนุสาวรีย์ 23/24
ณัชชา จันทร์ฝอย 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/92
ณัชญ์สรัล พันธ์พิทักษ์กุล 1935 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/114
ณัฎฐา ศรีเพชรเจริญ 36 นาง อนุสาวรีย์ 56/296
ณัฎนรา จุลเวช 1815 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/13
ณัฏฐณิชาศ์ พวงมาลัย 1742 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฏฐ์นรี ตรีศร 2725 นาง ท่าแร้ง 22
ณัฏฐ์พัชร์ เมธาจารุวิทย์ 856 นาง ท่าแร้ง 31
ณัฐกาญจน์ พัฒนาวงศ์ธรรม 682 นาง อนุสาวรีย์ 33/60
ณัฐกานต์ มากบุญ 1489 นาง ท่าแร้ง 134/20
ณัฐชยา จิรกิจวิบูลย์ 227 นางสาว อนุสาวรีย์ 500/14
ณัฐชานนท์ กาญจนพลอย 2535 นางสาว ท่าแร้ง 16
ณัฐฐาพร สุขสวัสดิ์ 2507 นางสาว ท่าแร้ง 159/125
ณัฐธนาภรณ์ แก้วทอง 1045 นาง ท่าแร้ง 59/21
ณัฐธลักษณ์ ประเสริฐสุข 692 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
ณัฐเนตร ศรีสุริยะธาดา 1580 นาง อนุสาวรีย์ 19/64
ณัฐพงศ์ นาคศรี 2389 นาย ท่าแร้ง 38/376
ณัฐพงษ์ ภูวพัฒนชาติ 552 ว่าที่ ร.ต อนุสาวรีย์ 361/17
ณัฐพล ตัณฑ์ประพันธ์ 1402 นาย ท่าแร้ง 234/5
ณัฐพล บำรุงศักดิ์ 2008 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐพล ปลอดสวัสดิ์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 195/1
ณัฐพล ไสยวงศ์ 2320 นาย ท่าแร้ง 18/295
ณัฐพันธ์ นิสสัยสุข 1566 นาย ท่าแร้ง 52
ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์ 1598 นาย อนุสาวรีย์ 59/10
ณัฐภัสส วงศ์สุนทร 2372 นาย ท่าแร้ง 37/30
ณัฐริญา พางาม 1136 นาง ท่าแร้ง 2
ณัฐลัดดา ผุดผ่อง 1845 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฐวลี จริศักดิ์ 1733 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/202
ณัฐวีร์ รุจิระชัยเวทย์ 372 นาย อนุสาวรีย์
ณัทชภา แก้วเข้ม 2772 นาง ท่าแร้ง 79/145
ณัทมณห์กาญน์ ทะนันใจวิน 1156 นาง ท่าแร้ง 89/323
ณิชาภัทร นุชเทศ 241 นางสาว อนุสาวรีย์ 214
ณิชาภา ขิตตะสังคะ 243 นาง อนุสาวรีย์ 38
ณิชุบล กลัดงาม 231 นาง อนุสาวรีย์ 10/11
ดง โตเขียว 1975 นาย อนุสาวรีย์ 3/500
ดลเชษฐ์ กล้าหาญ 1877 นาย อนุสาวรีย์ 29/782
ดวง ศรีสุข 2737 นาง ท่าแร้ง 87/1
ดวงกมล กัมพลานนท์ 1593 นาง อนุสาวรีย์ 74
ดวงกมล ภูมิศาล 2614 นางสาว ท่าแร้ง 101/7
ดวงกมล ล้อมลาย 2066 นาง อนุสาวรีย์ 10/2
ดวงกมล สถิตวิมล 2491 นาง ท่าแร้ง
ดวงกมล อินาลัง 7 นาง อนุสาวรีย์ 92/43
ดวงใจ บัวพูล 1111 นางสาว ท่าแร้ง 78/89
ดวงใจ ผือโย 1895 นาง อนุสาวรีย์ 148
ดวงตา เสือโรจน์ 1361 นาง ท่าแร้ง 77
ดวงตา หงษ์นาค 1942 นาง อนุสาวรีย์
ดวงนภา หาชอบ 1102 นาง ท่าแร้ง 70/76
ดวงพร ด้วงอินทร์ 297 นางสาว อนุสาวรีย์ 37
ดวงพร ตันวัฒนธนากุล 1775 นาง อนุสาวรีย์ 78
ดวงพร เทียมถม 1475 นางสาว ท่าแร้ง 148/41
ดาลัด บุญกล่อมกลิ่น 393 นางสาว อนุสาวรีย์ 52
ดาลัด ประสานพวง 1897 นาง อนุสาวรีย์ 29/345
ดำเนิน เทศชื่น 748 นาง ท่าแร้ง
ดำเนิน อันธิรส 2461 นาย ท่าแร้ง 59/58
ดำรงค์ เนียมแตง 2533 นาย ท่าแร้ง 172
ดำรงฤทธิ์ รังสิมันตุชาติ 2613 นาย ท่าแร้ง 1006
ดิเรก พดด้วง 1555 นาย ท่าแร้ง 47
ดุสิต ช้างเยาว์ 25 นาย อนุสาวรีย์ 9
ดุสิต มีประหยัด 437 นาย อนุสาวรีย์
ดุสิพร สงวนนาม 2035 นาง อนุสาวรีย์ 46/108
ดุเหว่า ถีระแก้ว 1137 นางสาว ท่าแร้ง 89/247
เดช จันทร์ทอง 509 นาย อนุสาวรีย์ 370
เดชพล คุ้มทรัพย์ 2551 นาย ท่าแร้ง 38/138
เดชา ชุ่มเมืองเย็น 2282 นาย ท่าแร้ง 96/2
เดือน เจริญยศ 793 นางสาว ท่าแร้ง 55/29
เดือนเพ็ญ นาคแสงสี 839 นางสาว ท่าแร้ง 178/4
เดือนเพ็ญ รัตนสุวรรณ 1533 นาง ท่าแร้ง 99/41
แดง แก้วล้อม 1126 นางสาว ท่าแร้ง 112/1
แดนสรวง เหมภมร 2443 นาง ท่าแร้ง 142/28
โดม ตระกูลรัมย์ 266 นาย อนุสาวรีย์ 8/16
ตวงพร เรไร 2156 นาง ท่าแร้ง 117/292
ต่อเกียรติ เจริญวงศ์ 2542 นาย ท่าแร้ง 37/91
ต้อย แซ่อึ้ง 2639 นาง ท่าแร้ง
ตาบทิพย์ มัชฉาเมฆ 32 นาง อนุสาวรีย์ 9/44
ติ๋ม มีณรงค์ 282 นาง อนุสาวรีย์ 117/5
ติ๋ม อย่หนองฉาง 1362 นาง ท่าแร้ง 155/12
ติ๋ว สลามซอ 1521 นาง ท่าแร้ง 159/393
ตุ๋ย มีสมสัตย์ 1770 นาย อนุสาวรีย์ 162/3
ตุ๋ย อินทวงศ์ 653 นาง อนุสาวรีย์
เตชินี ผกากอง 1174 นางสาว ท่าแร้ง 71/47
เตือนใจ วงษ์อักษร 1212 นาง ท่าแร้ง 204
เตือนใจ สำเนียงตระกูล 2384 นาง ท่าแร้ง 117/21
เตือนตา หมวกสอาด 156 นาง อนุสาวรีย์ 9/83
ถติยาภรณ์ บุญคงแก้ว 1104 นางสาว ท่าแร้ง 6/244
ถนอม พลอยพลาย 1333 นาย ท่าแร้ง 149
ถวิล กลั่นสวน 124 นาย อนุสาวรีย์ 11/1
ถวิล เริงพงษ์พันธ์ 2605 นาย ท่าแร้ง 24
ถั่วเรียน แว่นฟ้า 265 นาง อนุสาวรีย์
ถิรพร นิ่มนวล 1140 นาง ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ ตุลยธำรง 1939 นาย อนุสาวรีย์ 61
ทรงชัย งามมีศรี 1966 นาย อนุสาวรีย์ 290/124
ทรงชัย พรหมรส 690 นาย อนุสาวรีย์ 40
ทรงศรี สีรังกา 696 นาง อนุสาวรีย์ 14/178
ทวัศักดิ์ งามวาจา 1063 นาย ท่าแร้ง 155/18
ทวี จันทร์ชู 2777 นาย ท่าแร้ง 47/16
ทวี ทองคง 795 นาง ท่าแร้ง 139/1
ทวี ภาคบุญ 1809 นาย อนุสาวรีย์ 342/134
ทวี เสาเงิน 2586 นาย ท่าแร้ง 150
ทวีป ดีวิจารณ์ 1679 น.ท. อนุสาวรีย์ 326
ทวีป อินทโชติ 1914 นางสาว อนุสาวรีย์
ทวีวัฒน์ อินทรพานิชย์ 2019 นาย อนุสาวรีย์ 367
ทวีสุข คงนาม 1846 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/265
ทศทรง เอี่ยมทรัพย์ 1713 พ.อ.อ อนุสาวรีย์ 38/95
ทศพล จันทร 1776 นาย อนุสาวรีย์ 36
ทศพล แสงเรือง 400 นาย อนุสาวรีย์ 250
ทองคุณ บุตรี 582 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองเจือ แก้วมณี 2553 นาย ท่าแร้ง 44/165
ทองเจือ มานิพารักษ์ 30 นาง อนุสาวรีย์ 27
ทองเจือ ล้ำเลิศ 1158 นาง ท่าแร้ง 19/1
ทองดี ดำหริดี 410 นาง อนุสาวรีย์ 24
ทองดี ยงเพชร 573 นาย อนุสาวรีย์ 100/25
ทองดี สุขคุ้ม 1149 นางสาว ท่าแร้ง 1/25
ทองทวีป ขันติกุล 2056 นาย อนุสาวรีย์ 77/120
ทองใบ สะถิน 1384 นาง ท่าแร้ง 9/1
ทองปลิว วัดผ้าพัน 2369 นาง ท่าแร้ง 117/328
ทองม้วน ผาสุขโก 188 นาย อนุสาวรีย์ 44
ทองย้อย โกมลปาณิก 2508 นาง ท่าแร้ง 45
ทองย้อย อ้นมี 1471 นาย ท่าแร้ง 48/19
ทองรัก แก้วนิล 781 นาง ท่าแร้ง 37/53
ทองเลี่ยม ตลอดไธสง 2431 นาย ท่าแร้ง 18
ทองสุก ทองแจ้ง 52 นาย อนุสาวรีย์ 56/225
ทองสุข วุฒินานนท์ 1962 นาง อนุสาวรีย์ 49/191
ทองเหมาะ นาคเกษม 570 นาย อนุสาวรีย์ 262/1
ทัดดาว พรรณเพียร 353 นาง อนุสาวรีย์ 361/25
ทับทิม จันทร์พัก 403 นาง อนุสาวรีย์ 9/61
ทัศนัย บุญขวัญ 1987 นาย อนุสาวรีย์ 8/116
ทัศนีย์ แก้วงาม 2311 นาง ท่าแร้ง 158
ทัศนีย์ เจริญทรัพย์ 1912 นาง อนุสาวรีย์ 365
ทัศนีย์ เบญจานุวัตร 758 นาง ท่าแร้ง 244/2
ทัศนีย์ โพธิทอง 756 นาง ท่าแร้ง 37/32
ทัศนีย์ เส็งเจริญ 169 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 244/299
ทัศนีย์ อยู่เย็น 2713 นางสาว ท่าแร้ง 155/51
ทัศนีย์ เอี้ยวดำรงค์อยู่ 1973 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/140
ทัศนีย์วรรณ ชมดี 2105 นางสาว อนุสาวรีย์ 55
ทัศวรรณ แป้นรส 2781 นางสาว ท่าแร้ง 98/11
ทัศสุดา มากศิริ 953 นางสาว ท่าแร้ง 145/42
ทิกร สุภาศรี 1585 นาย อนุสาวรีย์ 20
ทิฆัมพร หงษ์ทอง 1920 นาง อนุสาวรีย์ 141/5
ทิน จันทร์ศักดิ์ 1331 นาย ท่าแร้ง 59/34
ทินกร ประเสริฐธนากร 2651 นาย ท่าแร้ง 139/224
ทิพย์พวรรณ นิลพลับ 118 นาง อนุสาวรีย์ 10/28
ทิพย์ภาจิตร สุดสาคร 2090 นาง อนุสาวรีย์ 9/131
ทิพย์มณฑา ทับทิม 712 นางสาว ท่าแร้ง 108/1
ทิพย์ฤดี รัตนปาล 2351 นางสาว ท่าแร้ง 276
ทิพย์วรรณ รูปหล่อ 2778 นาง ท่าแร้ง 98/92
ทิพย์วัลย์ ปั้นเงิน 2335 นางสาว ท่าแร้ง
ทิพย์วาที องค์วิจารณ์ 1090 นางสาว ท่าแร้ง 147/32
ทิพยา เบญจมาศชูวงศ์ 1080 นาง ท่าแร้ง 137/139
ทิพรัตน์ นาสุข 965 นาง ท่าแร้ง 89/274
ทิพวรรณ ยอดมั่น 290 นาง อนุสาวรีย์ 43
ทิพวรรณ โล่ห์งาม 1082 นางสาว ท่าแร้ง 6/530
ทิวนาถ ขำแป้ง 2041 นาย อนุสาวรีย์
ทิวัฒน์ สกุลมี 1256 นาย ท่าแร้ง 108/4
ทุเรียน เยาวนกูล 2478 นาย ท่าแร้ง 242/3
เที่ยง กล่ำเครืองาม 1601 นาย อนุสาวรีย์ 8/1
ธงชัย จงสุวณิชย์ 1797 นาย อนุสาวรีย์ 25
ธงชัย ตระกูลผลพฤกษ์ 313 นาย อนุสาวรีย์ 35/53
ธงชัย ยงวงศ์พัฒนา 1144 นาย ท่าแร้ง 79/47
ธงชัย เลิศศรีประไพ 58 นาย อนุสาวรีย์ 280/3
ธงชัย อ้นสืบสาย 170 นาย อนุสาวรีย์ 85/4
ธงไชย นวาวัตน์ 1653 นาย อนุสาวรีย์ 244/55
ธณกร กาญจนนิมมานนท์ 665 นาย อนุสาวรีย์ 18
ธนกมล ทองสถิตย์ 1389 นาง ท่าแร้ง 128/11
ธนกร โรจน์อมรสวัสดิ์ 1448 นาย ท่าแร้ง 14/23
ธนกฤต นามวงศ์ 2537 นาย ท่าแร้ง 121/60
ธนกฤต ผดุงแพทย์ 229 นาย อนุสาวรีย์ 20
ธนดนต์ ฤทธิ์คำรพ 946 นาย ท่าแร้ง 148/72
ธนดล สุดสาคร 359 นาย อนุสาวรีย์ 316
ธนเดช สี่ชนะ 1578 นาย อนุสาวรีย์ 60/24
ธนเดช แสงจันทร์ 1358 นาย ท่าแร้ง 148/66
ธนนรินทร์ บัวอนนท์ 1898 นาง อนุสาวรีย์ 324
ธนนันต์ เมธาจารุวิทย์ 823 นาย ท่าแร้ง 29
ธนนันท์ ประกิตสุวรรณ 1247 นาง ท่าแร้ง 90/79
ธนพร กีรติวุฒิธำรง 1926 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/39
ธนพร ยอดตุกา 1465 นางสาว ท่าแร้ง 89/574
ธนพร แสงสว่าง 1746 นาง อนุสาวรีย์ 14/494
ธนวัฒน์ ใจปูน 2271 นาย ท่าแร้ง 89/109
ธนะวดี ช้างเทศ 444 นางสาว อนุสาวรีย์ 350/30
ธนัชชา วัฒนะธานนท์ 2246 นาง ท่าแร้ง 31/4
ธนัตถ์ สุวรรณโคตร 446 นาย อนุสาวรีย์ 6
ธนัทอร กิ่งชัย 2285 นางสาว ท่าแร้ง 177/191
ธนาเพชร ฉายทองคำ 814 นาย ท่าแร้ง 92/4
ธนิยา โกสุม 1145 นาง ท่าแร้ง 70/2
ธมกร มะกล่ำศรี 1409 นาง ท่าแร้ง 2/38
ธรรชนก ดวงสุวรรณ 176 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/160
ธรรมโรจน์ สมิตพันธุ์ 2596 นาย ท่าแร้ง 99/32
ธราธิป ฐิตาธรรมศุทธิ์ 995 นาย ท่าแร้ง 159/116
ธฤษณุ เทพรัตน์ 2233 นาย ท่าแร้ง 2/113
ธวัช เกิดแก้ว 736 นาย ท่าแร้ง 37/28
ธวัช น้ำจันทร์ 1305 นาย ท่าแร้ง 6/65
ธวัช บรรจงเสียง 600 นาย อนุสาวรีย์ 9/73
ธวัชชัย กิสันเทียะ 1032 นาย ท่าแร้ง
ธวัชชัย โฆษิตพรภิรมย์ 1006 ร.ต. ท่าแร้ง 6/33
ธวัชชัย พรหมภา 1397 นาย ท่าแร้ง 137
ธวัลรัตน์ ปราสาทศรี 613 นาง อนุสาวรีย์ 31
ธวุธชัย นุชเทียม 2388 นาย ท่าแร้ง
ธัชกร นุ่มพุ่มพา 2668 นางสาว ท่าแร้ง 159/328
ธัญญ์นรี รัฐกิจวานิชย์ 1813 นาง อนุสาวรีย์ 86/170
ธัญญนุช ทรัพย์รุ่งตระการ 2141 นาง อนุสาวรีย์ 2
ธัญญา จันเหมือน 10 นาง อนุสาวรีย์ 68
ธัญพร รัชตะสังข์ 1433 นาง ท่าแร้ง 32/49
ธัญวรันท์ ฉัตรมโนสุวัล 2753 นางสาว ท่าแร้ง 18/233
ธัญวลัย โพธิ์พุ่มเจริญ 2475 นาง ท่าแร้ง 137/54
ธัญสุตา บุญภิบาล 480 นาง อนุสาวรีย์ 94/39
ธันยธร เจริญอาจ 1096 นาง ท่าแร้ง 137/84
ธันยนันท์ เปลี่ยนสมัย 109 นางสาว อนุสาวรีย์ 149/1
ธันยวีร์ พิบูลเวช 343 นาง อนุสาวรีย์ 31/52
ธันยา ศิริจำรัส 1678 นาวาอากาศเอกหญิง อนุสาวรีย์ 115
ธารทิพย์ ศรีบูรณยานนท์ 2470 นาง ท่าแร้ง 89/360
ธิดา เย็นทรวง 2012 นาง อนุสาวรีย์ 128
ธิติมา รัตนวัน 841 นางสาว ท่าแร้ง 111/1074
ธิติวัฒน์ อรุณวิจิตรสกุล 2463 นาย ท่าแร้ง 17/61
ธิมาภรณ์ แจ่มบุญชู 2205 นางสาว ท่าแร้ง 647/164
ธิรดา อัครธนะชัย 790 นางสาว ท่าแร้ง 45/40
ธีรทัศน์ สุนทรรวีโรจน์ 2193 นาย ท่าแร้ง 102/607
ธีรพงษ์ อ่อนศรี 2661 นาย ท่าแร้ง 6/513
ธีรพล สุขสม 2670 นาย ท่าแร้ง 6/647
ธีรภันทร์ ทีพจันทร์ 1034 ว่าที่ ร.ต. ท่าแร้ง 78/195
ธีรวุฒิ วงศ์อภัย 1087 นาย ท่าแร้ง 12
ธีระ น้อยใหม่ 1108 นาย ท่าแร้ง
ธีระพงศ์ คชภักดี 1197 นาย ท่าแร้ง 90/6
ธีระพงษ์ ควรนิคม 2619 นาย ท่าแร้ง 6/328
ธีระพงษ์ รำพึง 1319 นาย ท่าแร้ง
ธีระศักดิ์ โพธิ์พันธ์ 2257 นาย ท่าแร้ง 33
ธีริศรา บุญธรรม 2395 นางสาว ท่าแร้ง 46/47
เธียรทัศน์ วรรณสุวรรณ์ 2769 นาย ท่าแร้ง 155/26
นคร ชาดตระกูล 636 นาย อนุสาวรีย์ 64
นคร สอนจิตร 2207 นาย ท่าแร้ง 22/245
นคร สุดโสภา 1227 นาย ท่าแร้ง 121/460
นงค์เยาว์ หอมสกุล 1003 นางสาว ท่าแร้ง 99/160
นงคราญ ศรีกิจสดับ 917 นาง ท่าแร้ง 48/12
นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 1005 นาง ท่าแร้ง 22/8
นงนุช พูลสวัสดิ์ 2648 นาง ท่าแร้ง
นงเยาว์ แจ้งเศษ 56 นาย อนุสาวรีย์ 94/5
นงลักษณ์ ปานเถื่อน 1917 นางสาว อนุสาวรีย์ 566/1
นงลักษณ์ รังษิโย 1630 นาง อนุสาวรีย์ 261/5
นทวัฒน์ ภู่วนิช 2280 นาย ท่าแร้ง 77/33
นที มีตระกูล 1628 นาย อนุสาวรีย์ 33/51
นนท์ ปุญญนนท์ 193 นาย อนุสาวรีย์ 244/309
นนทลี พูลสวัสดิ์ 899 นางสาว ท่าแร้ง
นพดล โพธิสุข 1495 นาย ท่าแร้ง 139/337
นพดล ภู่ถาวร 2342 นาย ท่าแร้ง 90/138
นพดล มโนศิลป์ 1317 นาย ท่าแร้ง 6/255
นพดล ระโยธี 2133 นาย อนุสาวรีย์ 8/118
นพพร วงศ์วาสนา 1027 นาย ท่าแร้ง 18
นพพร ศรีวรกุล 361 นาย อนุสาวรีย์ 92/67
นพภาดล โพธิกลัด 2545 นาย ท่าแร้ง 37/93
นพมาศ กุลบุตร 2229 นางสาว ท่าแร้ง 117/116
นพรัตน์ ครุฑดำ 1498 นาย ท่าแร้ง 6/80
นพรัตน์ ยาวิไชย 545 นาง อนุสาวรีย์ 4
นพรัตน์ ศรีบุญ 1336 นางสาว ท่าแร้ง 145/58
นพรัตน์ ศรีพร 579 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/88
นพรัตน์ เสืออิ่ม 1061 นาย ท่าแร้ง 14/164
นภดล หงษ์สิงห์ 1304 นาย ท่าแร้ง 137/256
นภัสสร ปานประยูร 1514 นาง ท่าแร้ง 6/525
นภัสสร วิเชียร 1673 นาง อนุสาวรีย์ 29/119
นภาพร ตันธีระพลชัย 2577 นาง ท่าแร้ง 43
นภาพร บุญมาทัน 1710 นางสาว อนุสาวรีย์
นภารัตน์ ไตรจีวรภรณ์ 485 นางสาว อนุสาวรีย์ 25/295
นรชัย ตันสุวรรณรัตน์ 2226 นาย ท่าแร้ง
นราภรณ์ คนึงทรัพย์ 312 นาง อนุสาวรีย์ 351
นรินทร์ แซ่ตั้ง 2366 นาย ท่าแร้ง
นรินทร์ นำแสงวานิช 431 นาย อนุสาวรีย์ 34/3
นริศรา พนมกุล 2697 นางสาว ท่าแร้ง
นริศรา เพชรดี 2357 นางสาว ท่าแร้ง 137/394
นริศรา แสงรีย์ 1220 นางสาว ท่าแร้ง 92/45
นฤชา เพ่งผล 113 นาย อนุสาวรีย์ 53
นฤตย์ชนม์ มีผดุง 1112 นาย ท่าแร้ง 57/48
นฤพนธ์ เวศโสภณ 878 นาย ท่าแร้ง 137/468
นฤมล ผลรุสะ 2084 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/49
นวพร อรุณพันธ์ 1737 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/29
นวล คงเชี่ยวชาญ 2331 นาง ท่าแร้ง 139/18
นวลจันทร์ กู้เกียรติศักดิ์ 47 นาง อนุสาวรีย์ 148
นวลจันทร์ ทองแสง 380 นาง อนุสาวรีย์ 356/1
นวลจันทร์ อนันต์ 142 นาง อนุสาวรีย์ 147
นวลน้อย ชัยวัฒน์พงศกร 2451 นาง ท่าแร้ง 28
นวลน้อย ศรีเมฆ 1725 นางสาว อนุสาวรีย์ 98
นวลเพ็ญ มีกรงาม 1972 นาง อนุสาวรีย์ 13
นวลละออ ทองเผือก 792 นาง ท่าแร้ง 37/56
นวลละออง ขุนศรี 1540 นาง ท่าแร้ง 18/307
นวลสุดา แตงร่ม 673 นาง อนุสาวรีย์ 9/117
นวลอนงค์ ปานกุล 191 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/40
นวลอนงค์ ราชกิจ 725 นาง ท่าแร้ง 153/3
นวลอนงค์ หมื่นทิ 2484 นางสาว ท่าแร้ง 159/364
น้อม ขำสกุล 190 นาย อนุสาวรีย์ 300/7
น้อม แตงภู่ 1634 นาย อนุสาวรีย์ 92/14
น้อมจิตร์ แสงเปล่ง 95 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/34
น้อย ฉัตรเงิน 2623 นาง ท่าแร้ง 2/216
น้อย นาคแก้ว 454 นาง อนุสาวรีย์ 102/1
น้อย ศรีไตรภพ 1762 นาง อนุสาวรีย์ 9/5
น้อย ศรีเมฆ 2221 นาง ท่าแร้ง
นัทธมน นิพพาเฮง 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 50
นันท์นภัส ดิษเจริญ 834 นาง ท่าแร้ง 39/2
นันทนา บำรุงจิตร 2576 นางสาว ท่าแร้ง
นันทรัตน์ กองแก้ว 1536 นางสาว ท่าแร้ง 159/153
นันทวุฒิ เลี่ยมเปี่ยม 1548 นาย ท่าแร้ง 79/20
นันทา ภู่สาย 2247 นาง ท่าแร้ง 100/6
นันทา ศิรวรรณ์ 2253 นาง ท่าแร้ง 37/71
นันทา สอิ้งทอง 510 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/297
นัยนา เพิ่มพงศ์ไพบูลย์ 914 นาง ท่าแร้ง 102/97
นัยนา วิจิตร์ตระกูล 2138 นาง อนุสาวรีย์ 8/17
นัยนา สุดสาคร 105 นาง อนุสาวรีย์ 4
นางพัชนี เขจรนิตย์ 706 นาง อนุสาวรีย์ 29/591
นางสุรินทร์ จั่นเพ็ชร 425 นาง อนุสาวรีย์ 209/2
นาฏอนงค์ ผลโพธิ์ 1497 นางสาว ท่าแร้ง 283
นาตยา มาทอง 1988 นางสาว อนุสาวรีย์ 84/143
นาตยา สกุลมนตรีชัย 1949 นางสาว อนุสาวรีย์ 249
นาทนารี ผลพินิจ 1496 นางสาว ท่าแร้ง 25
นาม ศรีโชติ 577 นาย อนุสาวรีย์ 52/30
นายณัฐกมล ดิษบรรจง 1103 นาย ท่าแร้ง
นายบุญส่ง จั่นเพ็ชร 420 นาย อนุสาวรีย์ 209/3
นายสงัด อุปเถย์ 2057 นาย อนุสาวรีย์ 84/29
นายเสนาะ ภูสง่า 472 นาย อนุสาวรีย์ 14/482
นารี วิเชียรสวรรค์ 522 นางสาว อนุสาวรีย์
นารี สุขีเพียร 1182 นาง ท่าแร้ง 56/5
นารีรัตน์ สุขุมาลจันทร์ 2239 นาง ท่าแร้ง 111/975
นาวี ป้อมฤทธิ์ 256 นาย อนุสาวรีย์ 350/21
น้ำค้าง จำภู่ 141 นาง อนุสาวรีย์ 27/1
น้ำทิพย์ ยืนยิ่ง 1881 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
น้ำทิพย์ สนธยาสถาพร 2419 นาง ท่าแร้ง 139/197
น้ำนอง ลิ้มรส 2258 นาง ท่าแร้ง 78/117
น้ำผึ้ง พุ่มเรือง 1178 นางสาว ท่าแร้ง 35/14
น้ำฝน เจ้าวงศ์ปรีดา 2099 นางสาว อนุสาวรีย์
นำพร อุชชิน 1978 นาง อนุสาวรีย์ 423
น้ำอ้อย เขียวไสว 728 นางสาว ท่าแร้ง
นิชนันท์ เมฆศรีวรวรรณ 844 นาง ท่าแร้ง 55/101
นิชรศรี สำราญรัตน์ 1561 นาง ท่าแร้ง 1/214
นิด สมศรี 829 นาย ท่าแร้ง 95/2
นิดา พรมเจริญ 779 นางสาว ท่าแร้ง 35/19
นิตย์ แคนสิงห์ 391 นาง อนุสาวรีย์ 33/125
นิตยนาฏ อุ้มชู 2600 นางสาว ท่าแร้ง 70/134
นิตยา กิตติประสานพงศ์ 1280 นาง ท่าแร้ง 90/162
นิตยา คนฑา 2748 นาง ท่าแร้ง 130/3
นิตยา ชูราศรี 1424 นางสาว ท่าแร้ง 128/1
นิตยา ทัศน์พินิจ 2629 นางสาว ท่าแร้ง 37/206
นิตยา ศรีคำ 1547 นาง ท่าแร้ง 1
นิตยา สีมูล 1875 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/297
นิตยา แสงสุภาษิต 506 นางสาว อนุสาวรีย์ 97
นิติ อติรัตน์ 2332 นาย ท่าแร้ง 137/2
นิธิกร เถื่อนบำรุง 2457 นาย ท่าแร้ง 42/43
นิพนธ์ แก้วเนตร 2023 นาย อนุสาวรีย์ 14/126
นิพนธ์ ตรุวรรณ 1306 นาย ท่าแร้ง 62/4
นิพนธ์ เพ็ชรรัตน์ 508 นาย อนุสาวรีย์ 73/1
นิพนธ์ ภู่รอด 2744 นาย ท่าแร้ง 20/35
นิภา อุปสัย 324 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/139
นิภาพร พรมกล่ำ 879 นาง ท่าแร้ง 269
นิรเทพ ปานคง 304 นาย อนุสาวรีย์
นิรมล ตันตวรนาท 1376 นางสาว ท่าแร้ง 46/17
นิรมล สาระติ 2115 นาง อนุสาวรีย์ 33/152
นิรันดร์ วิทยะบุตร 1567 นาย ท่าแร้ง
นิรันดร อินชิ้น 959 นาย ท่าแร้ง 102
นิไลมล มนตรีกานนท์ 2459 นางสาว ท่าแร้ง 119/297
นิวัฒน์ พรเสนา 222 นาย อนุสาวรีย์ 13/10
นิเวศน์ เครือชะเอม 2492 นาย ท่าแร้ง 58/2
นิอร ทิวะศะศิธร์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
นุช คุ้มพุ่ม 2691 นางสาว ท่าแร้ง 19/173
นุชจรี สายกลิ่น 502 นางสาว อนุสาวรีย์ 193/1
นุชนาถ สังข์สม 2343 นางสาว ท่าแร้ง 83/102
นุชนารถ เขียนนุกูล 2584 นาง ท่าแร้ง 102/205
นุชนารถ เจริญสุพงศ์ 2203 นางสาว ท่าแร้ง 19/37
นุชนารถ ละเอียดธนะกิจ 1798 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/214
นุวิก สิงห์ครา 1934 นาย อนุสาวรีย์ 10
นุสรา ทหาร 1843 นางสาว อนุสาวรีย์ 93
เนตรพิมพ์ ธรฤทธิ์ 1426 นาง ท่าแร้ง 24/230
เนื้อทอง มาทอง 1659 นาง อนุสาวรีย์ 54
เนื้อทิพย์ รัตนะมณีกุล 1789 นาง อนุสาวรีย์ 84/124
แน่งน้อย อินทรครรชิต 1119 นาง ท่าแร้ง 1/130
โนรี ศิลปาจารย์ 1991 นาง อนุสาวรีย์ 27
โนรี อุบลมณี 2696 นาย ท่าแร้ง 117/147
บงกช สุขสำราญ 212 นาง อนุสาวรีย์ 407
บดินทร์ ดีประเสริฐ 967 นาย ท่าแร้ง
บรรจง ดวงสูงเนิน 838 นาย ท่าแร้ง 89/174
บรรจง วงษ์ปู่ 1660 นาย อนุสาวรีย์ 29/598
บรรจง สุขดี 2754 นาย ท่าแร้ง 44/94
บรรจบ บุญเรือน 504 นาย อนุสาวรีย์ 9/6
บรรจบ มะกรครรภ์ 2042 นาย อนุสาวรีย์ 164
บรรพต ศรีนาค 2456 นาย ท่าแร้ง 17/28
บรรยงค์ แสนใจ 1768 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 214
บรรยาย แก้วแดง 503 นาย อนุสาวรีย์ 60/25
บสพันธ์ ประกอบพนิชกิจ 442 นางสาว อนุสาวรีย์ 84/113
บอลย์ ดีสม 401 นาย อนุสาวรีย์
บังอร กรมรอด 172 นาง อนุสาวรีย์ 181/230
บังอร จันทร์ประเสริฐ 148 นาง อนุสาวรีย์ 43/143
บังอร จันทร์สว่างศรี 1114 นาง ท่าแร้ง 5/298
บังอร จิตรภัทร 1803 นาง อนุสาวรีย์ 9/75
บังอร ดวงเด่น 853 นาง ท่าแร้ง 134/279
บังอร บัวพูล 1315 นางสาว ท่าแร้ง 78/102
บังอร ผิวเกลี้ยง 2757 นางสาว ท่าแร้ง 191/3
บังอร รัตนจุ้ย 20 นาง อนุสาวรีย์ 112/7
บังอร แสงสุข 19 นาง อนุสาวรีย์ 33/66
บังเอิญ เฉยสอาด 1620 นาง อนุสาวรีย์ 99/88
บัญชี ฟองฤทธิ์ 2635 นาง ท่าแร้ง 8/26
บัณฑิต ณ นครพนม 322 นาย อนุสาวรีย์ 224
บัณฑิต รื่นรส 737 นาย ท่าแร้ง 29/225
บัณฑูร จรรยหาญ 329 นาย อนุสาวรีย์ 181/186
บัณฑูร ชวานิช 59 นาย อนุสาวรีย์ 5
บันฑูรณ์ คชฤทธิ์ 549 นาย อนุสาวรีย์ 60/1
บัวผัน ติฐานะ 238 นาง อนุสาวรีย์ 37/60
บัวผัน อยู่วงษ์อั๋น 2191 นาง ท่าแร้ง 49/10
บัวพันธ์ อ่อนทิมวงค์ 515 นาง อนุสาวรีย์ 80
บัวศรี เหนือแจ้ง 1668 นาง อนุสาวรีย์ 38/31
บาง โพธิ์เย็น 1977 นาง อนุสาวรีย์ 33/42
บานชื่น พิลาดิษฐ์ 872 นาง ท่าแร้ง 117/262
บานเย็น พุกสุวรรณ์ 67 นาย อนุสาวรีย์ 235
บำเพ็ญ ไทยประสิทธิ์เจริญ 702 นาง อนุสาวรีย์ 270
บำรุง ขอดทอง 99 นาย อนุสาวรีย์ 666/3
บุญคุ้ม ศรีมะโรง 693 นาย อนุสาวรีย์ 250/4
บุญช่วย ขันท่าจีน 2063 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/32
บุญช่วย ทองนวล 1163 นาง ท่าแร้ง 22/162
บุญช่วย รุ่งเรือง 497 นางสาว อนุสาวรีย์ 170
บุญชอบ เพ็ชรสมบัติ 1635 นาง อนุสาวรีย์ 2
บุญชู ปุญญเตโช 2301 พระ ท่าแร้ง 131
บุญชู พันธ์เมือง 546 นาง อนุสาวรีย์ 53/2
บุญชู ไล้สกุล 15 นาย อนุสาวรีย์ 151/1
บุญชู อยู่วงษ์อั๋น 2190 นาย ท่าแร้ง 49/17
บุญเชิด เจริญมายุ 2038 นาย อนุสาวรีย์ 163
บุญเชิด วงศ์อ่วม 1694 นาง อนุสาวรีย์
บุญทรัพย์ รอดตะเภา 182 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/127
บุญทิพย์ กันภักดี 97 นาง อนุสาวรีย์ 89/5
บุญไทย บรรยงบุญฤทธิ์ 2556 นาย ท่าแร้ง 24/57
บุญธรรม พรมสัก 1214 นาย ท่าแร้ง 6/79
บุญธรรม ม่วงสุวรรณ์ 962 นางสาว ท่าแร้ง 33
บุญนาค เพ็งดิษ 2070 นาง อนุสาวรีย์ 64/5
บุญนาค ไวยบูรณ์ 1245 นาง ท่าแร้ง 22/128
บุญนิพัทธ์ ถิติปัญญา 2679 นาย ท่าแร้ง 2/91
บุญพา สิทธิเดช 129 นาง อนุสาวรีย์ 115/7
บุญเพ็ญ แท่งทอง 940 นาง ท่าแร้ง
บุญมา แก้วมณี 833 นาง ท่าแร้ง
บุญมา ดีคำ 939 นาง ท่าแร้ง 56/22
บุญมา แผนสะท้าน 1558 นาง ท่าแร้ง 109/1
บุญมา พรหมลา 1455 นาย ท่าแร้ง
บุญมา เลาหะพันธุ์ 1879 นาง อนุสาวรีย์ 31
บุญมี บุญญาธิกุล 1857 นาย อนุสาวรีย์ 14
บุญมี เย็นสนิท 835 นาย ท่าแร้ง 89/314
บุญมี สายะบุตร 623 นาง อนุสาวรีย์ 28
บุญมี หวังทรัพย์น้อย 2722 ร.ต. ท่าแร้ง 71/1
บุญยรัตน์ สุขเกื้อ 1642 นาย อนุสาวรีย์ 49/272
บุญยัง แสงประสิทธิ์ 2289 นาง ท่าแร้ง 19/9
บุญยืน วงศ์จิราษฎร์ 2710 นาง ท่าแร้ง 62/5
บุญยืน เสือเอก 92 นาย อนุสาวรีย์ 25
บุญรอด เพชรอุไร 2780 นาง ท่าแร้ง 81
บุญรอด หลวงเดช 1355 นาย ท่าแร้ง 92/50
บุญรัตน์ ตัณฑ์พูนเกียรติ 2712 นาย ท่าแร้ง 6/541
บุญรัศม์ กุลกรทิพยรัตน์ 800 นางสาว ท่าแร้ง 38/395
บุญรุ่ง โหมดลายนาค 1060 นาง ท่าแร้ง 139/267
บุญเรือง จันต๊ะวงค์ 2345 นาย ท่าแร้ง 79/106
บุญเรือง ดีอินทร์ 408 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/27
บุญเรือน กลิ่นศรีสุข 1889 นาง อนุสาวรีย์ 5
บุญเรือน ปานทิม 973 นางสาว ท่าแร้ง 145
บุญเรือน วัยพัฒน์ 57 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/3
บุญเรือน สนคดี 1927 นาง อนุสาวรีย์
บุญฤกษ์ เสาเงิน 2590 นาย ท่าแร้ง 15
บุญฤทธิ์ สุวรรณนิตย์ 1070 นาย ท่าแร้ง 99/27
บุญเลิศ ปิ่นทองล้วน 2153 นาย อนุสาวรีย์ 43/142
บุญเลิศ มีกิริยา 1657 นาย อนุสาวรีย์ 78/2
บุญส่ง งามพงษ์ 1541 นางสาว ท่าแร้ง 1/209
บุญส่ง พานิชการ 2213 นาย ท่าแร้ง 2
บุญส่ง ภัยนรินทร์ 1552 นาย ท่าแร้ง 42/50
บุญส่ง สังข์พวงทอง 2531 นาย ท่าแร้ง 35
บุญส่ง สีทา 887 นาย ท่าแร้ง 39/1
บุญสม ประเสริฐพงษ์ 340 นาย อนุสาวรีย์ 203
บุญสม ปานทอง 1023 นาง ท่าแร้ง 49/43
บุญสม ไม้เกตุ 2352 นาง ท่าแร้ง 89/284
บุญสม สมพงษ์ 2621 นาย ท่าแร้ง 22/3
บุญสม หมวกยอด 2563 นาย ท่าแร้ง 117/123
บุญสืบ ป้อมแก้ว 1248 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 57/1
บุญเอก คุ้มครอง 1626 นาย อนุสาวรีย์ 8/114
บุญโฮม นะวะศรี 2323 นางสาว ท่าแร้ง 218/2
บุณณดา โตมานะธรรม 2255 นาง ท่าแร้ง 26
บุบผา ด้วงอินทร์ 1646 นาง อนุสาวรีย์ 123/1
บุปผา วงศ์ทองดี 1886 นาง อนุสาวรีย์ 16
บุศรา ชินบัวทอง 1802 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/77
บุศรา เรืองบุญสุข 255 นาง อนุสาวรีย์ 345/1
บุศรินทร์ เกิดแก้ว 2568 นาง ท่าแร้ง 70/192
บุศรินทร์ แสงทองประดิษฐ์ 371 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/44
บุษบง โรหิตะชาติ 220 นางสาว อนุสาวรีย์ 51
บุษราภรณ์ ศรีผดุงเจริญ 476 นางสาว อนุสาวรีย์ 510
บุษรินทร์ สุวรรณวิทย์ 2578 นาง ท่าแร้ง 191/19
บู้ สีขวา 334 นางสาว อนุสาวรีย์ 430
เบญจพร สุทธิประภา 821 นางสาว ท่าแร้ง 255
เบญจมาศ บุญพร้อม 2055 นาง อนุสาวรีย์ 83/7
เบ็ญจมาส พุทธิษา 1162 นางสาว ท่าแร้ง 78/47
เบญจรงค์ แก้วสกุล 2081 นาง อนุสาวรีย์ 7/81
เบญจวรรณ คงสุข 1153 นางสาว ท่าแร้ง 155
เบญจวรรณ บำรุงสิน 1366 นางสาว ท่าแร้ง 90/58
เบญจะ เดชยก 1747 นาง อนุสาวรีย์ 29/623
เบ็ญญลักษณ์ เทียนรุ่งเรือง 1493 นางสาว ท่าแร้ง 261
โบว์ แป้นอ้อย 983 นางสาว ท่าแร้ง 150
ปกาศิต แก้วประสิทธิ์ 1276 นาย ท่าแร้ง 102/352
ปฏิมาภรณ์ บุญเจริญ 1218 นางสาว ท่าแร้ง 46/44
ปณิตา ปิ่นแก้ว 1599 นาง อนุสาวรีย์ 7/23
ปทุม แสงเรือง 1790 นาง อนุสาวรีย์ 27/1
ปภาณ อัศวบุตร 1272 นาย ท่าแร้ง 55/108
ปภินดา แก้วน้อย 1480 นางสาว ท่าแร้ง 79/23
ปรเมศ ด้วงน้อย 2598 นาย ท่าแร้ง 70/238
ประกอบ กรัตพงษ์ 2214 นาง ท่าแร้ง 89/146
ประครอง ลิภา 1380 นางสาว ท่าแร้ง
ประคอง ผุสิงห์ 2089 นาย อนุสาวรีย์ 8/92
ประคอง ศรีสังวาลย์ 38 นาง อนุสาวรีย์ 350/26
ประจน กาฬภักดี 184 นาย อนุสาวรีย์
ประจิม ชูดำ 1525 นาย ท่าแร้ง 102/422
ประเจียด ด้วงเงิน 1507 นาย ท่าแร้ง 119
ประชา บุญเพ็ชร์ 440 นาย อนุสาวรีย์ 91/27
ประชีพ ขันท่าจีน 153 นาย อนุสาวรีย์ 33/40
ประชุม จีนหนู 165 ร.อ. อนุสาวรีย์ 16/1
ประดิษฐ ชมหมวก 2783 นาย ท่าแร้ง
ประดิษฐ์ ประมูลกิจ 1915 นาย อนุสาวรีย์ 14/347
ประดุง เรืองเจริญ 1958 นาย อนุสาวรีย์ 127
ประทวน ระโหฐาน 218 นาง อนุสาวรีย์ 80/7
ประทวน สอาดเอี่ยม 294 นาย อนุสาวรีย์ 300/8
ประทวน หะมณี 489 นาง อนุสาวรีย์ 99/104
ประทวน อินทรศักดิ์ 644 นาย อนุสาวรีย์ 20/27
ประทีป ทองอินทร์ 1899 นาย อนุสาวรีย์ 33/53
ประทุม บัวชม 1703 นาง อนุสาวรีย์ 32/1
ประทุม ศิริพยัคฆ์ 1883 พ.ต.ต. อนุสาวรีย์ 32
ประทุม สาตลี 936 นาง ท่าแร้ง 183
ประทุม สุขเอี่ยม 975 นาง ท่าแร้ง 1184
ประเทศ วันประกอบ 1523 นาย ท่าแร้ง 24/70
ประเทือง แก้วภู่พานิช 1587 นาง อนุสาวรีย์ 112/4
ประเทือง พัวจตุรพัฒน์ 1411 นาง ท่าแร้ง 99/109
ประเทือง รักซ้อน 2273 นาย ท่าแร้ง 139/82
ประเทือง รัตนะ 150 นาง อนุสาวรีย์ 80
ประเทือง ศรีเจริญ 2685 นาง ท่าแร้ง 106
ประเทือง สถานทรัพย์ 1189 นางสาว ท่าแร้ง 55/1
ประเทืองทิพย์ เชื้อเพ็ชร์ 2177 นางสาว ท่าแร้ง 49/8
ประนอม ฑีฑาวงค์ 138 นาง อนุสาวรีย์ 33/67
ประนอม มุขลาย 2617 นาง ท่าแร้ง 221/2
ประนอม อรกุล 1563 นาง ท่าแร้ง 285/1
ประพจน์ โภคสวัสดิ์ 2552 นาย ท่าแร้ง 102/308
ประพนธ์ แสงเอี่ยม 2489 นาย ท่าแร้ง 112/4
ประพันธ์ จันทร์ปาน 2290 นาย ท่าแร้ง 117/229
ประพันธ์ ทองพ่อค้า 1266 นาย ท่าแร้ง 38/347
ประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์ 204 นาย อนุสาวรีย์ 54/14
ประไพ เมฆพยนต์ 412 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/13
ประไพ รอดมาลัย 1301 นางสาว ท่าแร้ง
ประไพ รอดฤทธิ์ 2524 นาย ท่าแร้ง 262/3
ประไพพิม ว่องก๊ก 1259 นางสาว ท่าแร้ง 137/230
ประภา แก้วเกล็ด 541 นาง อนุสาวรีย์ 59
ประภากร แซ่หลิ่ม 2157 นางสาว ท่าแร้ง 108
ประภาพรรณ สินทรัพย์ 1371 นางสาว ท่าแร้ง 49
ประภาวัลย์ บุญคุ้ม 1152 นาง ท่าแร้ง 8
ประมุข ศิริปุณย์ 666 นาย อนุสาวรีย์ 95/28
ประยงค์ ครุฑฉลาด 925 นาง ท่าแร้ง 213
ประยงค์ นิตย์กลาง 778 นาง ท่าแร้ง 92/77
ประยงค์ บางเพลิง 994 นาง ท่าแร้ง 99/56
ประยงค์ บุญกล่อมกลิ่น 390 นาง อนุสาวรีย์ 60
ประยงค์ เรืองอุดม 2672 นาย ท่าแร้ง 115
ประยงค์ สระประทุม 2077 นาย อนุสาวรีย์ 99/266
ประยุง เกตุวิไล 2415 นาย ท่าแร้ง 28/90
ประยูร ผ่องใส 1584 นาย อนุสาวรีย์ 8
ประยูร ลักษมีพงศ์พันธ์ 752 นาย ท่าแร้ง 88/9
ประโยชน์ กล่ำพุก 727 นาย ท่าแร้ง 100/11
ประโยชน์ ช้างเทศ 445 นาย อนุสาวรีย์ 350/3
ประวัตร์ วงษ์ศิลป์ 1718 นาย อนุสาวรีย์ 84
ประวิทย์ ธีรานนท์ 2022 นาย อนุสาวรีย์ 10
ประวิทย์ ฟิชส 362 นาย อนุสาวรีย์ 8/124
ประเวช แก้วใส 1888 นาย อนุสาวรีย์ 310/9
ประเวศ เทพศิริ 1761 นาย อนุสาวรีย์ 198
ประเวศ อินทองปาน 2139 นาย อนุสาวรีย์ 19/49
ประสงค์ นัยอนันต์ 698 นาย อนุสาวรีย์ 276
ประสพศรี บุญเจริญ 2004 นาง อนุสาวรีย์ 16
ประสพศรี เอกชัยเจนกิจ 434 นาง อนุสาวรีย์ 41/4
ประสาท กล้ากสิกิจ 261 นาย อนุสาวรีย์ 33/150
ประสาน ทิมจันทร์ 119 นาย อนุสาวรีย์ 77
ประสาร นุชเทศ 2339 นาย ท่าแร้ง 6/1
ประสาร พุ่มยิ้ม 2002 นาย อนุสาวรีย์ 12
ประสาร ศรีเกษม 2546 นาย ท่าแร้ง 45/15
ประสิทธิ์ เกาไศยนันท์ 988 นาย ท่าแร้ง 18/16
ประสิทธิ์ คำดี 132 นาย อนุสาวรีย์ 72
ประสิทธิ์ ธนจรัสธำรง 2026 นาย อนุสาวรีย์ 366/6
ประสิทธิ์ นิลสนธิ์ 718 นาย ท่าแร้ง 61/1
ประสิทธิ์ บัวศรี 1083 นาย ท่าแร้ง 18/95
ประสิทธิ์ พิทักษ์ธรรม 209 นาย อนุสาวรีย์ 8
ประสิทธิ์ มงคลธรรม 785 พล.อ. ท่าแร้ง 32/239
ประสิทธิ์ รักพืช 2180 นาย ท่าแร้ง 36*2
ประสิทธิ์ ศรัทธาคลัง 2622 นาย ท่าแร้ง 56/14
ประสิทธิ์พร เฮงวัฒนะ 146 นาย อนุสาวรีย์ 259/32
ประเสริฐ โกสละกิจ 720 นาย ท่าแร้ง 132/1
ประเสริฐ ชื่นคุ้ม 1241 นาย ท่าแร้ง 17
ประเสริฐ เดชรอด 17 นาง อนุสาวรีย์ 33/29
ประเสริฐ เทศงามถ้วน 2119 นาย อนุสาวรีย์ 242
ประเสริฐ นพยอด 277 นาย อนุสาวรีย์ 11
ประเสริฐ บัตรพันธนะ 1243 นาย ท่าแร้ง 6/385
ประเสริฐ ศรีโพธิ์ช้าง 565 นาง อนุสาวรีย์ 27
ประเสริฐ สินโพธิ์ 2315 นาย ท่าแร้ง 252
ประหยัด ศรีอภัย 524 นาย อนุสาวรีย์ 261/1
ปรางคทิพย์ ประทุมทิพย์ 912 นางสาว ท่าแร้ง 18
ปราณิสา ชยปาลกุล 2626 นางสาว ท่าแร้ง 101/11
ปราณี กลิ่นขจร 949 นาง ท่าแร้ง 45/29
ปราณี ก้องเกียรติกุล 2608 นาง ท่าแร้ง 42/39
ปราณี กาญจนกุล 2014 นาง อนุสาวรีย์ 14/225
ปราณี ขจรบุญ 225 นาง อนุสาวรีย์ 8/29
ปราณี ควรสถาวรนิจ 557 นาง อนุสาวรีย์ 44/223
ปราณี ดงน้อย 2179 นาง ท่าแร้ง 117/245
ปราณี ทองแจ้ง 53 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/173
ปราณี เพียรสวัสดิ์ 1922 นาง อนุสาวรีย์ 52
ปราณี แสงสุข 2044 นาง อนุสาวรีย์ 33/62
ปราโมทย์ เครือวัลย์ 1222 นาย ท่าแร้ง 6/517
ปราโมทย์ ผาสุข 2538 นาย ท่าแร้ง 117/140
ปริฉัตณ์ บัวแก้ว 1463 นาง ท่าแร้ง 18/273
ปริญญา เดชผิว 2709 นาง ท่าแร้ง 117/8
ปริญญา โพนคำหล 2539 นาย ท่าแร้ง 102/539
ปริญญา มุกดาเบญจรัตน์ 2007 นาย อนุสาวรีย์ 1057
ปริณดา คุณาวิชชา 1268 นาง ท่าแร้ง 60/2
ปริภาดา สร้างนอก 1332 นางสาว ท่าแร้ง 15
ปริสรา ชาติทหาร 1181 นางสาว ท่าแร้ง 102/528
ปรีชา กัณหะยุวะ 594 นาย อนุสาวรีย์ 134
ปรีชา ตรีไตรทศ 689 นาย อนุสาวรีย์ 32
ปรีชา ธิภาศรี 71 นาย อนุสาวรีย์ 28
ปรีชา พรหมศร 2624 นาย ท่าแร้ง 6/95
ปรีชา ภู่จีบ 1577 นาย อนุสาวรีย์ 127
ปรีชา มั่งมีทรัพย์ 770 นาย ท่าแร้ง 139/17
ปรีชา อานามนารถ 564 นาย อนุสาวรีย์ 50
ปรีดา นาคเป้า 65 นาง อนุสาวรีย์ 60/34
ปรีดา เนยมนุช 2295 นาง ท่าแร้ง 6/287
ปรียา แสงนาค 1275 นาง ท่าแร้ง 90/155
ปรุง แสงทองไทย 2327 นาง ท่าแร้ง 73
ปลั่ง เนียมกล่ำ 1403 นาง ท่าแร้ง 112/27
ปลิดา ปานเพ็ชร 1204 นางสาว ท่าแร้ง 118/249
ปลิว จุ้ยม่วงศรี 2435 นาย ท่าแร้ง 49/4
ปลิว ยินดี 2518 นาง ท่าแร้ง 49/13
ปวีณธร อมรพันธุ์ 413 นาย อนุสาวรีย์ 90
ปวีณา กระโจมแก้ว 475 นาง อนุสาวรีย์ 99/269
ปวีณา คำแก้ว 796 นางสาว ท่าแร้ง
ปอ ทองบ้านโข้ง 2444 นางสาว ท่าแร้ง 40/7
ปองพล นุชสายสวาท 1329 นาย ท่าแร้ง 102/275
ปัญญา คงตา 1121 นาย ท่าแร้ง 134/238
ปัญญา แพกำเนิด 847 นาย ท่าแร้ง 12
ปัญญา ลี้สิริกุลชัย 1531 นาย ท่าแร้ง 102/84
ปัฐยาวัต สื่อกลาง 2597 นางสาว ท่าแร้ง 70/36
ปัดทุมมา น้อยบำรุง 1154 นางสาว ท่าแร้ง 40/82
ปัทมา บุยรอด 987 นาง ท่าแร้ง 242/9
ปัทมา วงษ์ปิยะฉัตร 818 นางสาว ท่าแร้ง 31/1
ปัทมา ศิริสารณ์ 704 นาง อนุสาวรีย์ 3
ปัทมา โสภานนท์ 1615 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/49
ปานใจ สันทัดเลขา 1375 นางสาว ท่าแร้ง 90/133
ปานทิพย์ เสตะจันทน์ 575 นาง อนุสาวรีย์ 226
ปารดา เพชรรัตน์ 2426 นางสาว ท่าแร้ง 71/17
ปาริฉัตร กู้เกียรติศักดิ์ 311 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
ปาริฉัตร จินดาวนิช 2283 นางสาว ท่าแร้ง 6/444
ปาริชาติ แจ้งการดี 1422 นาง ท่าแร้ง 9/299
ปาริชาติ ไชยคำ 760 นาง ท่าแร้ง 37/34
ปิติ ปานเดช 484 นาย อนุสาวรีย์ 181/211
ปิ่นอนงค์ บุราณสุข 586 นาง อนุสาวรีย์ 228
ปิยนุช ฐาปโนสถ 2611 นางสาว ท่าแร้ง
ปิยพร เปี่ยมพอดี 2759 นาง ท่าแร้ง 1/177
ปิยวรรณ สวนสอน 1369 นางสาว ท่าแร้ง 56
ปิยะนันท์ นราภักดิ์ 2591 นาง ท่าแร้ง 117/266
ปิยะบุตร หนูคล้าย 729 นาย ท่าแร้ง 102/113
ปิยะพร รัตน์กิจภิบาลกุล 974 นางสาว ท่าแร้ง
ปิลันธนา แดงจำรูญ 1482 นางสาว ท่าแร้ง 139/259
ปุญชรัสมิ์ สินะวิวัฒน์ 1058 นางสาว ท่าแร้ง 6/145
ปุญญพัฒน์ อินทร์รักษา 111 นาง อนุสาวรีย์ 61
ปุณิกา ประเสริฐสุข 695 นาง อนุสาวรีย์ 30
เปมิกา แซ่ฉั่ว 1721 นางสาว อนุสาวรีย์ 150/3
เปมิกา พงษ์มาลา 2114 นางสาว อนุสาวรีย์
เปรมจิตร ธานี 2346 นาย ท่าแร้ง 139/135
เปรมปรี เสมแย้ม 2316 นาง ท่าแร้ง 20
เปรื่อง สำราญใจ 2449 นาย ท่าแร้ง 123/2
เปลื่อง พูมมี 1042 นาง ท่าแร้ง 25
โปร่ง สินธรมย์ 2144 นาย อนุสาวรีย์ 21
ผกากรอง สร้างนอก 1330 นางสาว ท่าแร้ง 23
ผกามาศ เขียวไปล่ 1671 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
ผกามาส รอดนุ้ย 1436 นาง ท่าแร้ง 501/6
ผจง หงษาพุด 356 นาง อนุสาวรีย์ 97
ผดุงเกียรติ ศรีสุริยะธาดา 1894 นาย อนุสาวรีย์ 12/347
ผวน คล้ายพงษ์ 448 นาย อนุสาวรีย์ 19/43
ผ่องศรี เกตุผุดผ่อง 2454 นาง ท่าแร้ง 139/50
ผ่อน อุ้ยเหม็น 1300 นาย ท่าแร้ง 53/1
ผ่าน บังใบ 964 นาง ท่าแร้ง 42/23
ผาสุข วงษ์มัย 895 นางสาว ท่าแร้ง 99/136
ผึ่ง ฟักอ่อน 495 นาง อนุสาวรีย์ 84/70
ผุสดี สังข์โอธาน 1896 นาง อนุสาวรีย์ 9/95
เผด็จ เก่าบริบูรณ์ 274 นาย อนุสาวรีย์ 342/3
แผน เสียนขุนทด 2453 นาย ท่าแร้ง 1/27
พงศธร คงเทศ 609 นาย อนุสาวรีย์ 261/2
พงศ์ศักดิ์ อัครธรรมรัตน์ 1487 นาย ท่าแร้ง 2
พงศ์สันต์ วิธูรัตน์ 2024 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์พรรณ ดิษฐวิเศษ 1734 นาย อนุสาวรีย์ 96
พงษ์เพ็ญ มีพงษ์ 562 นาง อนุสาวรีย์ 60/131
พงษ์ศักดิ์ คงสุข 1127 นาย ท่าแร้ง 117
พงษ์สาน โหตรภวานนท์ 202 นาย อนุสาวรีย์ 46
พจชนรรณ ทรัพย์ล้อม 1645 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
พจน ชูกำแพง 686 นาย อนุสาวรีย์
พจน์ สว่างภัก 2127 นาย อนุสาวรีย์ 207
พจนา ขำเนตร 2300 นาง ท่าแร้ง 3
พจนีย์ กลัดเจริญ 2429 นาง ท่าแร้ง 8/9
พจนีย์ ศรีวิสุทธิชัย 2593 นาง ท่าแร้ง 11
พฐา แก่นทับทิม 1386 นาย ท่าแร้ง 90/93
พธิตา จันทสุวรรณากร 1124 นางสาว ท่าแร้ง 119/18
พนม แก้วกัลป์ 1535 นาย ท่าแร้ง 19/164
พนม บางกุ้ง 947 นาย ท่าแร้ง 92/15
พนม ยี่รงค์ 817 นาย ท่าแร้ง 139/212
พนม สอนน้อย 875 นาย ท่าแร้ง
พนัส เสาเงิน 751 นาง ท่าแร้ง 20
พนัสชัย ศรีบำรุง 2251 นาย ท่าแร้ง 82
พนาทิพย์ พรพิษณุพรหม 1200 นางสาว ท่าแร้ง 161/79
พนิตตา บุญเพิ่ม 1817 นาง อนุสาวรีย์ 49/78
พนิตตา ศรีโพนทอง 344 นาง อนุสาวรีย์ 43
พยนต์ พลบุตร 2163 พ.ต. ท่าแร้ง 20
พยนต์ อึ้งตระกูล 1444 นาย ท่าแร้ง 24/195
พยอม คุ้มด้วง 2380 นางสาว ท่าแร้ง 139/35
พยอม ทองเบ็ญจมาศ 305 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
พยอม รักพืช 1430 นาง ท่าแร้ง 29/10
พยอม หอมดี 723 นาย ท่าแร้ง 84
พยอม เอี่ยมสอาด 523 นาง อนุสาวรีย์ 80/2
พยัพ สุทธิประภา 1786 นาง อนุสาวรีย์ 192
พยุงศรี ลีลานววิธ 1398 นางสาว ท่าแร้ง 45/18
พยูร นะอ่อน 2118 นาง อนุสาวรีย์ 1
พเยาว์ ขันหาญศึก 1959 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/88
พเยาว์ คชกุล 2500 นางสาว ท่าแร้ง 2/177
พเยาว์ เดชวุ่น 250 นาย อนุสาวรีย์ 201
พเยาว์ เตล็ดทอง 1749 นาง อนุสาวรีย์ 47/4
พเยาว์ มณฑารัตน์ 1677 นาง อนุสาวรีย์ 189/1
พร ตันวานิช 1065 นาย ท่าแร้ง 501/15
พรจันทร์ ไชยศักดิ์นเรศ 1925 นาง อนุสาวรีย์ 69
พรชัย เธียรชาติอนันต์ 1230 นาย ท่าแร้ง 2/164
พรชัย ภู่สาย 1010 นาย ท่าแร้ง 31
พรชัย โมกขเวศ 901 นาย ท่าแร้ง 139/177
พรณรงค์ น้อยมหา 2136 นาย อนุสาวรีย์ 13/14
พรณรงค์ รุ่งกรุด 1702 นาย อนุสาวรีย์ 48
พรทิพย์ ชินลาภากุล 724 นางสาว ท่าแร้ง 99/153
พรทิพย์ บริสุทธิ์ 789 นาง ท่าแร้ง 37/29
พรทิพย์ ปานน้อย 2120 นาง อนุสาวรีย์ 127
พรทิพย์ ฟักอ่อน 490 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/6
พรทิพย์ แรงเขตรกิจ 1203 นาง ท่าแร้ง 89/667
พรเทพ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1147 นาย ท่าแร้ง 254/1
พรปวีณ์ ช่วยบุญ 181 นาง อนุสาวรีย์ 12/89
พรพจน์ สุขเกษม 278 นาย อนุสาวรีย์ 48
พรพรรณ คมขำ 977 นาง ท่าแร้ง
พรพรรณ เต๊ะบำรุง 405 นางสาว อนุสาวรีย์
พรพรรณ เนียมนภา 1844 นางสาว อนุสาวรีย์ 41
พรพิมล กรณีสุข 716 นาง ท่าแร้ง 232/1
พรพิมล ปายลออง 996 นาง ท่าแร้ง 219/2
พรพิมล โพธิพิรมย์ 245 นาง อนุสาวรีย์
พรพิลัย เนตรไสว 581 นาง อนุสาวรีย์ 14/182
พรเพ็ญ จีระศิลป์ 2189 นางสาว ท่าแร้ง 137/143
พรเพ็ญ เรืองต่อวงศ์ 1893 นาง อนุสาวรีย์ 39/3
พรรณธิภา โกมุทีวงษ์ 1425 นาง ท่าแร้ง 1/13
พรรณี ประจิตต์ 2306 นาง ท่าแร้ง 22
พรรณี ผลัดใหม่ 1494 นางสาว ท่าแร้ง 22/21
พรรนพร คำต่าย 674 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
พรรษา ชุ่มหอมจิต 2391 นาง ท่าแร้ง
พรสรัญ ยุปานันท์ 1408 นางสาว ท่าแร้ง 282
พรสุข ฉวีวัฒน์ 1862 นาง อนุสาวรีย์ 25
พรสุดา พงษ์พรหม 563 นาง อนุสาวรีย์ 33/17
พริ้ง เชื้อเพ็ชร์ 2178 นาง ท่าแร้ง 49
พรีม ภัทรกานนท์ 1870 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
พลกฤต บัวแก้ว 830 นาย ท่าแร้ง 6/402
พลวัฒน์ หลักหาญ 1484 นาย ท่าแร้ง 209/1
พลอย แสงภู 1728 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/141
พลอยไพลิน บัวน้อย 1880 นางสาว อนุสาวรีย์
พวง จันทร์ทอง 641 นาง อนุสาวรีย์ 410
พวง รื่รรส 2238 นางสาว ท่าแร้ง
พวงทิพย์ จันทรคร 1311 นาง ท่าแร้ง 114/7
พวงพรรณ รัตนปริคณน์ 1132 นางสาว ท่าแร้ง 2/73
พะเยาว์ อยู่มั่น 2109 นาง อนุสาวรีย์ 91/45
พัชนี คุณแพ 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/178
พัชนี แดงภูมี 2441 นาง ท่าแร้ง 49/8
พัชมน ภู่จีบ 1576 นาง อนุสาวรีย์ 125
พัชรศรี จันทอง 1490 นาง ท่าแร้ง 261/1
พัชรัต อริยเมธปรีชา 707 นาง อนุสาวรีย์ 37/66
พัชราภรณ์ ทองแช่ม 1826 นาง อนุสาวรีย์ 289/3
พัชราวรรณ พุธสวัสดิ์ 1820 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/146
พัชรินทร์ แก้วพิจิตร 2659 นาง ท่าแร้ง 169/250
พัชรินทร์ ธัญญวาส 1273 นาง ท่าแร้ง 1/9
พัชรินทร์ ศาสตระรุจิ 625 นาง อนุสาวรีย์ 204
พัชรี พุ่มเข็ม 1794 นาง อนุสาวรีย์ 96/146
พัชรี ลิ้มทอง 2218 นางสาว ท่าแร้ง 117/329
พัชรีนลิน วีระดำรงมนัส 1445 นางสาว ท่าแร้ง 89/125
พัฒนชัย ศรีสุวรรณ 2033 นาย อนุสาวรีย์ 142/11
พัทธนันท์ จันทร์หอม 933 นาย ท่าแร้ง 80/34
พัทรเดช นวนปักษี 774 นาย ท่าแร้ง 120/241
พัน รุ่งเรือง 140 นาย อนุสาวรีย์ 43/1
พัน เสือโรจน์ 924 นาย ท่าแร้ง 26
พันทิพย์ เข็มทอง 339 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/22
พันทิพา ปรุงศิลป์ 327 นาง อนุสาวรีย์ 99/170
พันธ์ทิพย์ มาทอง 436 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
พันธ์ลพ อยู่นุช 1072 นาย ท่าแร้ง 78/236
พันธวดี บางสพาน 769 นางสาว ท่าแร้ง 134/214
พันธ์ศักดิ์ พุฒเสวก 1756 นาย อนุสาวรีย์ 181/258
พันธุ์ชลีย์ ผาพันธุ์ 187 นางสาว อนุสาวรีย์ 34
พันธุ์ทิพย์ สมหวังสง่า 2067 นาง อนุสาวรีย์ 29
พา แหวนทองคำ 1133 นาย ท่าแร้ง 291
พาสนา มาลีวัตร 1783 นาง อนุสาวรีย์ 390
พิกุล ชาดตระกูล 631 นาง อนุสาวรีย์ 80
พิกุล เหล็กราช 1819 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/161
พิจิตร พิพัฒน์วิทยานนท์ 1338 นาย ท่าแร้ง 145/41
พิชชานันท์ นภาการ 2032 นาง อนุสาวรีย์ 56/122
พิชฌา วรรณธนะชานนท์ 2673 นางสาว ท่าแร้ง 87/46
พิชญ์สินี อัครโกศลเดชา 1542 นางสาว ท่าแร้ง 89/419
พิชยา สุดเสนาะ 81 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/102
พิชัย ยุพาวิบูลย์ 72 นาย อนุสาวรีย์ 55
พิชัย รอดอนันต์ 826 นาย ท่าแร้ง 255/2
พิชาภรณ์ กิรวาที 2 นาย อนุสาวรีย์ 90/381
พิชิต เฉยแสวง 2462 นาย ท่าแร้ง 36
พิชิต วรขจิต 387 นาย อนุสาวรีย์ 14
พิชิต วิเชียร 1353 น.ท. ท่าแร้ง 205/1
พิชิต สุขใจ 1171 นาย ท่าแร้ง 49/44
พิเชฐ สันติพิทักษ์ 317 นาย อนุสาวรีย์ 181/67
พิเชฐ เอกวิริยวณิชย์ 1792 นาย อนุสาวรีย์ 12/50
พิเชษฐ์ จันทร์กลาง 1600 นาย อนุสาวรีย์ 43
พิทยา จิรางกูร 328 นาย อนุสาวรีย์ 202/13
พิทยา ภู่ระหงษ์ 1221 นาย ท่าแร้ง
พิทยา หงษ์ทอง 2269 นาย ท่าแร้ง 78/113
พิทักษ์ โตมานะธรรม 1720 นาย อนุสาวรีย์ 38
พิทักษ์ รุ่งเรืองรอง 42 นาย อนุสาวรีย์ 57
พิทิพงษ์ เมฆอากาศ 1866 นาย อนุสาวรีย์
พินิจ เกษร 2570 นางสาว ท่าแร้ง 117/356
พินิจ ค่ายสงคราม 1387 นาย ท่าแร้ง 40/27
พินิจ บริบูรณ์ 2401 นาย ท่าแร้ง 387
พิพัฒน์ เดชราช 952 นาย ท่าแร้ง 44/12
พิมพ์ กาพย์แก้ว 1980 นาง อนุสาวรีย์ 10
พิมพ์ใจ ควนกระโทก 35 นางสาว อนุสาวรีย์ 284
พิมพ์ใจ โพธิสิทธิ์ 2660 นาง ท่าแร้ง 89/196
พิมพ์ดารินทร์ เจนกาญจนดิลก 2486 นางสาว ท่าแร้ง 37/90
พิมพ์พร จำเดิมเผด็จศึก 360 นาง อนุสาวรีย์ 145/2
พิมพ์พิไล แก้วบุญธรรม 461 นาง อนุสาวรีย์ 12/5
พิมพ์สุดา อู่ธนา 55 นาง อนุสาวรีย์ 43/52
พิมภากร พูมมี 1043 นาง ท่าแร้ง 27
พิมลพรรณ อำพันพงศ์ 1777 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/54
พิลา พันธ์พงค์แข็ง 733 นางสาว ท่าแร้ง 248/2
พิไลลักษณ์ อารีนุกูล 1415 น.ต.หญิง ท่าแร้ง 90/74
พิศณุ ธรรมานวัตร์ 2016 นาย อนุสาวรีย์ 178/17
พิศมัย เสมแย้ม 2716 นางสาว ท่าแร้ง 50
พิษณุ ใจไวย์ 2227 นาย ท่าแร้ง 69
พิษณุ ลัดพลี 101 นาย อนุสาวรีย์ 22
พิษณุพงศ์ วิริยะยุทธ 1033 ร.อ. ท่าแร้ง 70/233
พิสมัย สิริชัย 1208 นางสาว ท่าแร้ง 137/14
พิสิทธิ์ จัยวัฒน์ 2245 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 60/4
พิสิษฐ์ กล้าหาญ 2494 นาย ท่าแร้ง 16
พิสิษฐ์ นิลเจริญ 1081 นาย ท่าแร้ง 81/7
พิสิษฐ์ อินทรีย์ 1512 นาย ท่าแร้ง 65/45
พีรพร ชอบชื่น 432 นาย อนุสาวรีย์ 20
พีรรัชกฤษณ์ หะนุจิ๊ 2164 นาย ท่าแร้ง 145/50
พีระเดช เมนะคงคา 812 ส.อ. ท่าแร้ง 71/62
พีระพงษ์ พันธ์บุดดา 1871 นาย อนุสาวรีย์
พีระศักดิ์ สุนทรนนท์ 604 นาย อนุสาวรีย์ 94/26
พุฒพงษ์ เพียรเกิดสุข 302 นาย อนุสาวรีย์ 383/1
พุทธ กองพิธี 861 นาย ท่าแร้ง 191/10
พุทธชาติ เจริญสุข 167 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/308
พุทธพงศ์ จันทะโคตร 2674 นาย ท่าแร้ง 55/19
พูลศรี ยศนิรันดร์กุล 1044 นาง ท่าแร้ง 100/22
พูลสุข ช่างเพ็ชร์ 1001 นาย ท่าแร้ง 24/96
เพชร ปานรักเพื่อน 217 นาย อนุสาวรีย์ 14/65
เพชรรัตน์ แพงโสม 2655 นางสาว ท่าแร้ง
เพชรรัตน์ ศิวะเพ็ชรานาถ 1168 นางสาว ท่าแร้ง 137/232
เพชรา ท้วมสากล 1641 นาง อนุสาวรีย์
เพ็ญแข บุญอุไร 300 นาง อนุสาวรีย์ 8/38
เพ็ญนภา แก้วนาง 1281 นาง ท่าแร้ง 145/10
เพ็ญนภา จุลบุรม 1196 นางสาว ท่าแร้ง
เพ็ญประภา พันธ์ภักดี 1405 นางสาว ท่าแร้ง 2/16
เพ็ญภิญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร 2761 นาง ท่าแร้ง 108
เพ็ญศรี มัฆนา 1473 นาง ท่าแร้ง 66/7
เพ็ญศรี รัมมนต์ 1650 นาง อนุสาวรีย์ 14/80
เพ็ญศิริ แสงง้าว 242 นาง อนุสาวรีย์ 181/194
เพ็ญศิลป์ ชอบรักษ์ 2287 นาง ท่าแร้ง 117/149
เพ็ญสินี ศรีเนียม 171 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/328
เพยาว์ ดาวอรุณ 2649 นางสาว ท่าแร้ง 160
เพลินตา จั่นบุบผา 1700 นางสาว อนุสาวรีย์ 386
เพลินพิศ แซ่ลี้ 816 นางสาว ท่าแร้ง 79/85
เพิ่มศักดิ์ บุบผารมย์ 1321 นาย ท่าแร้ง 104
เพียงเพ็ญ ไผ่บง 2472 นาง ท่าแร้ง 8/27
เพียร สุขสอาด 2373 นางสาว ท่าแร้ง 32/260
เพื้ยน รุ่งแจ้ง 710 นาง อนุสาวรีย์ 187
แพลว สุขมี 885 นางสาว ท่าแร้ง 116
โพธิ์ศรี พานิจจะ 1486 ส.อ. ท่าแร้ง 88/303
ไพไชยยน คงเจริญ 27 นาย อนุสาวรีย์ 33/88
ไพฑูรย์ คำเขียน 2561 นาย ท่าแร้ง 117/38
ไพฑูรย์ นนทลี 374 นาย อนุสาวรีย์ 41
ไพฑูลย์ บุญณโก 1093 นาย ท่าแร้ง 96/175
ไพทูน บุญคุ้ม 2706 นาย ท่าแร้ง 12
ไพทูลย์ เทศเกิด 1291 นาย ท่าแร้ง 89/272
ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ 135 นาย อนุสาวรีย์ 159/101
ไพบูลย์ กลั่นครูวัฒน์ 203 นาย อนุสาวรีย์ 46/130
ไพบูลย์ คงภู 2183 นาย ท่าแร้ง 117/179
ไพบูลย์ โสตะบรรณ์ 1461 นาย ท่าแร้ง 104/1
ไพรัช กิ่งคำ 2166 นาง ท่าแร้ง 117/142
ไพรินทร์ ดอกไม้ทอง 1225 นาง ท่าแร้ง 35/6
ไพโรจน์ เจริญทรัพย์มาก 652 นาย อนุสาวรีย์ 10/4
ไพโรจน์ เจริญพันธุ์ 2104 นาย อนุสาวรีย์ 548
ไพศาล ชารีแก้ว 1574 นาย ท่าแร้ง 501/151
ไพศาล ผดุงใจ 1873 นาย อนุสาวรีย์
ไพศาล สังข์ทอง 620 พ.อ.อ อนุสาวรีย์ 48
ฟองจันทร์ ดอกบัว 2409 นาง ท่าแร้ง 117/108
เฟ่ย ลี 2376 นาย ท่าแร้ง 89/185
เฟี้ยม เกิดศรี 809 นาย ท่าแร้ง 1
เฟื่อง ศาลาทอง 438 นาง อนุสาวรีย์ 16
เฟื่องฟู ปิณฑรัตน์ 1632 นาง อนุสาวรีย์ 23
ภคนันท์ ทองตุนุนาม 1637 นาง อนุสาวรีย์ 37/19
ภคภรณ์ อัฆรยาธนบดี 2610 นาง ท่าแร้ง 42/40
ภคิน จันทร์เจริญ 897 นาย ท่าแร้ง 139/55
ภคิน ธรรมภาณพินิจ 96 นาย อนุสาวรีย์ 30/233
ภมร ปฐมานนท์ 1479 พ.ต. ท่าแร้ง 159/89
ภรภัทร เฉลิมชุติปภา 1062 นาง ท่าแร้ง 97/15
ภรัญยา ประจิมทิศ 1138 นาง ท่าแร้ง 99/91
ภราดร กิติอาภรณ์ 2087 นาย อนุสาวรีย์ 40/51
ภวัต อมรสิริชาตรี 1709 นาย อนุสาวรีย์ 92/145
ภักดี ป่าด้าว 2645 นาย ท่าแร้ง
ภัคพล เฉวียงหงษ์ 2682 นาย ท่าแร้ง 3/133
ภัควัฒน์ ตามแบบ 1346 นาย ท่าแร้ง 102/572
ภัทธิรา หาญสกุล 1394 นางสาว ท่าแร้ง 142/89
ภัทร์ธีนันท์ เศรษฐชัยชาญ 1518 นาย ท่าแร้ง 6/493
ภัทร์พงศ์ ศรีหฤทัย 1429 นาย ท่าแร้ง 44/111
ภัทรภร ณ นครพนม 2036 นาง อนุสาวรีย์ 222
ภัทรวดี สีแดด 1363 นางสาว ท่าแร้ง 117/131
ภัทราวุธ แพ่งสุภา 2446 นาย ท่าแร้ง 159/672
ภัทรินทร์ คือประโคน 1887 นางสาว อนุสาวรีย์ 144/7
ภัสพร ดีสันเทียะ 1071 นาง ท่าแร้ง 102/538
ภาคภูมิ สุวรรณนุรักษ์ 514 นาย อนุสาวรีย์ 221
ภาณุ ม่วงปรางนา 1828 นาย อนุสาวรีย์ 152
ภานุ กาฬวงศ์ 89 นาย อนุสาวรีย์ 46
ภานุวัฒน์ ทองสอาด 2265 นาย ท่าแร้ง
ภานุวัฒน์ ปุกหุต 810 นาย ท่าแร้ง 36/37
ภาวนา สงค์จันทร์ 2385 นาง ท่าแร้ง 117/74
ภาวนา สุวรรณรัตน์ 1774 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/83
ภาวลี วงษ์ปิยะฉัตร 799 นางสาว ท่าแร้ง 72/126
ภาวิณี ตันติวิษณุโสภิต 1908 นาง อนุสาวรีย์ 173
ภาวิณี สุระยุทธ์ปรีชา 2664 นางสาว ท่าแร้ง 99/67
ภาวิดา รุ่งโรจน์ 2298 นางสาว ท่าแร้ง 1/118
ภาสกร จิตประสงค์ 2110 นาย อนุสาวรีย์ 88/2
ภิญโญ จันทร์โพธิ์กลาง 1316 จ่าสิบเอก ท่าแร้ง 134
ภิญโญ อ่อนศรี 1623 นาวาอากาศตรี อนุสาวรีย์ 12/48
ภินันท์ แก้วสูงเนิน 189 นาง อนุสาวรีย์ 29/267
ภิรมย์ เกษมทรง 2154 นาย ท่าแร้ง 117/325
ภูไท กิจที่พึ่ง 258 นาย อนุสาวรีย์ 29/544
ภูมิ นีรนาทไพบูลย์ 1416 นาย ท่าแร้ง 90/73
ภูมิณวิษณ์ โกมารชุน 406 นาย อนุสาวรีย์ 49/343
ภูมิศักดิ์ ปานศิลา 1324 นาย ท่าแร้ง
ภูวดล วงศ์สุโชโต 2677 นาย ท่าแร้ง 126/88
ภูวนารถ แสงสุวรรณ 1307 นาย ท่าแร้ง 6/173
ภูวไนย แจ่มกระจ่าง 1236 นาย ท่าแร้ง 159/386
ภูษิตา เรืองศรี 1520 นาง ท่าแร้ง 139/278
มงคล จิวสิริรุ่ง 1522 นาย ท่าแร้ง 33/12
มงคล วงษ์พิทักษ์ 2111 นาย อนุสาวรีย์ 202
มงคล เวชวิศิษย์กำจร 1759 นาย อนุสาวรีย์ 19/4
มณฑา มณีวิหก 1764 นางสาว อนุสาวรีย์ 142/18
มณฑาทิพย์ ปั้นเฉย 2536 นางสาว ท่าแร้ง 89/263
มณทิพย์ ช้างจันทร์ 858 นาง ท่าแร้ง 152/2
มณเทียร หรั่งทอง 2530 นาย ท่าแร้ง 9/39
มณี แก้วพรหม 2344 นาง ท่าแร้ง 117/283
มณี สาทราลัย 554 นาง อนุสาวรีย์ 99/140
มณี อนุชน 1836 นาง อนุสาวรีย์
มณีการ กรณ์มะณีการ 1924 นาง อนุสาวรีย์ 33/158
มณีพร เพ็งบุญ 1708 ร.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 70
มณีรัตน์ ปานทิม 1340 นางสาว ท่าแร้ง 147
มนต์ณัฐ แซ่ตั้ง 283 นาง อนุสาวรีย์ 666/10
มนตรี นิ่มเกตุ 2782 นาย ท่าแร้ง 6/490
มนตรี เล็กพานิช 2581 นาย ท่าแร้ง 56/64
มนตรี ใหญ่กระโทก 161 นาย อนุสาวรีย์ 69/25
มนต์วิไรวรรณ วัดจินดา 1191 นางสาว ท่าแร้ง 194
มนเทียร บุญรัตน์ 1918 นาย อนุสาวรีย์
มนัส ภู่สาย 2107 นาย อนุสาวรีย์ 91/46
มนัส หมีเม่น 2703 นาย ท่าแร้ง 15/2
มนัส หมู่คำ 1028 นาย ท่าแร้ง 24/78
มนัสนันท์ ศิลาจันทร์ 1526 นาง ท่าแร้ง 89/192
มนัสนันท์ อวยพร 1142 นาง ท่าแร้ง 169/184
มนูญ พรชนะรักษ์ 1524 นาย ท่าแร้ง 139/76
มโน ทองสอาด 1921 นาย อนุสาวรีย์ 121/7
มยุรกาญ แซ่เดียว 2365 นางสาว ท่าแร้ง 6/317
มยุรี แซ่เลี่ยว 1427 นางสาว ท่าแร้ง 128/37
มยุรี วรพิรางกูร 1238 นาง ท่าแร้ง 159/729
มรกฎ จิตต์อารีกุล 414 นาย อนุสาวรีย์ 92/5
มรกต อภัยรี 2681 นาย ท่าแร้ง 99/92
มลฑา เสมแย้ม 803 นางสาว ท่าแร้ง 11
มลิ ฉวีหาญ 2627 นาง ท่าแร้ง 117/41
ม่วน สีทาสังข์ 746 นาย ท่าแร้ง 92/80
ม้วย แวดไธสง 2268 นาง ท่าแร้ง 88
มะลิ บุญเกตุ 2080 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/70
มะลิ เอมอิ่ม 1007 นาง ท่าแร้ง 191/6
มะลิดา แผลงเดช 1624 นางสาว อนุสาวรีย์ 220
มะลิวรรณ เอี่ยมปิ่น 2071 ร.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 42
มะลิวัลย์ ทัพฤทธิ์ 1130 นางสาว ท่าแร้ง 125/2
มัญชุสา กิจดี 2411 นาง ท่าแร้ง 60
มัณฑนา งามเลิศ 806 นางสาว ท่าแร้ง 17
มัณฑนา บารมี 1821 นาง อนุสาวรีย์ 63/41
มัทนียา เครือแก้ว 2520 นางสาว ท่าแร้ง 117/363
มัทยา มานะ 2763 นางสาว ท่าแร้ง 102/120
มัทราวดี ไฟฟ์ 2374 นาง ท่าแร้ง 155/49
มัน อุปรี 381 นาง อนุสาวรีย์ 111/4
มานพ ไชยมูล 1235 นาย ท่าแร้ง
มานพ แผนสะท้าน 2732 นาย ท่าแร้ง 109/2
มานพ สง่าเพ็ชร 602 นาย อนุสาวรีย์ 8/39
มานะ เขียวเจริญ 1814 นาย อนุสาวรีย์ 43/39
มานะ คงภู 2567 นาย ท่าแร้ง 117/175
มานะ คล้ายทอง 574 นาย อนุสาวรีย์ 149
มานะ งามเมือง 1855 นาย อนุสาวรีย์ 34
มานะ ภาคบุญ 1811 นาง อนุสาวรีย์ 30
มานะ ลี้ฤทธิกุลชัย 560 นาย อนุสาวรีย์ 29/606
มานิดา ค้อกเครน 1459 นาง ท่าแร้ง 24/59
มานิตย์ กังวาฬ 1466 นาย ท่าแร้ง 78/75
มานิตย์ ฉายทองคำ 1122 นาย ท่าแร้ง 92
มานิตย์ ถาระโท 771 นาย ท่าแร้ง 47/3
มานิตย์ บุญสม 732 นาย ท่าแร้ง 63
มาโนช ปกิรณะ 1077 นาย ท่าแร้ง 98/79
มารุต พันธะเกษม 41 นาย อนุสาวรีย์ 14/439
มาลัย กำลังมั่น 1500 นาง ท่าแร้ง 48/23
มาลัย ชมเพลิน 1621 นางสาว อนุสาวรีย์ 109/1147
มาลัย บุญคำ 2718 นางสาว ท่าแร้ง 8/37
มาลายา เสมาชัย 2134 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/119
มาลี ช้างชื่นใจ 2594 นางสาว ท่าแร้ง 209/30
มาลี แซ่ลิ้ม 699 นาง อนุสาวรีย์ 253/3
มาลี เนียมกล่ำ 1407 นางสาว ท่าแร้ง 112/28
มาลี ภิรมย์จิตต์ 734 นาง ท่าแร้ง 99/186
มาลี แสงเอี่ยม 2485 นาง ท่าแร้ง 112/3
มินทร์ ประจบ 2519 นาย ท่าแร้ง 48/4
มุกดา โพธิ์ขาว 2201 นางสาว ท่าแร้ง 213
มุกดา วิเสสถา 74 นาง อนุสาวรีย์ 88/3
มุ่ยเง็ก พิมพ์บาง 1732 นาง อนุสาวรีย์ 108
เมตตา คลธา 1008 นาง ท่าแร้ง 257/3
เมตตา เชลซิงเกอร์ 1674 นาง อนุสาวรีย์ 3/539
เมตตา โมรากุล 2437 นางสาว ท่าแร้ง 139/328
เมธา ดวงสร้อยทอง 1825 นาย อนุสาวรีย์ 9/101
ยงค์ยุทธ พันเล่ 1018 นาย ท่าแร้ง 78/94
ยงยุทธ เดียสูงเนิน 2392 นาย ท่าแร้ง 126/9
ยงยุทธ ตันศิริสิทธิกุล 272 นาย อนุสาวรีย์ 18
ยงยุทธ นิมารัตนกุล 2740 นาย ท่าแร้ง 89/102
ยงยุทธ์ เอื้อดุลเดชา 1707 นาย อนุสาวรีย์ 181/293
ยนต์ จิมากร 433 นาง อนุสาวรีย์
ยนต์ ทองเมืองหลวง 685 นาย อนุสาวรีย์ 1
ยพเรส วงษ์แก้ว 2098 นาง อนุสาวรีย์
ยม ด้วงอินทร์ 1989 นาย อนุสาวรีย์ 148/8
ยอด ปานภู่ทอง 1165 นาง ท่าแร้ง 41
ยอดอ้อย จันทร์แดง 559 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/393
ยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์ 8 นาย อนุสาวรีย์ 9
ยิ่น แซ่พัน 1730 นาง อนุสาวรีย์ 37/255
ยืนยง บุญญขันธ์ 807 นาย ท่าแร้ง 142/34
ยุทธพงษ์ แหวนนิล 1443 นาย ท่าแร้ง 32/4
ยุทธพิชัย เสียงเย็น 931 นาย ท่าแร้ง
ยุทธศักดิ์ ม่วงเกลี้ยง 1739 นาย อนุสาวรีย์ 56/189
ยุทธศาสตร์ ณ พึ่งบุญ 179 ส.อ. อนุสาวรีย์ 159/153
ยุพา โกวิทย์ติวงค์ 1446 นาง ท่าแร้ง 111/1012
ยุพา เติมพันธุ์ 1751 นาง อนุสาวรีย์ 56/5
ยุพา พลอยสุข 667 นาง อนุสาวรีย์ 33/87
ยุพา รัตนสุวรรณกุล 2469 นาง ท่าแร้ง 6/133
ยุพา เสวานนท์ 2272 นาง ท่าแร้ง 183
ยุพาภรณ์ อ่องกรุด 2307 นางสาว ท่าแร้ง 45/5
ยุพิน แก้วประเสริฐ 121 นาง อนุสาวรีย์
ยุพิน จันทร 1996 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/100
ยุพิน ชุ่มใจ 783 นาง ท่าแร้ง 163
ยุพิน ไตรญาณ 466 นาง อนุสาวรีย์ 14/318
ยุพิน ปานจั่นเพชร 547 นาง อนุสาวรีย์ 15
ยุพิน เพ็ชรศรี 2738 นาง ท่าแร้ง 62/7
ยุพิน รู้แสวง 944 นาง ท่าแร้ง 117/34
ยุวดี ล้ำสุทธิรักษ์ 1322 นาง ท่าแร้ง 104/1
ยุวพา ซุยพรม 1453 นาง ท่าแร้ง 79/2
เยาลักษณ์ รื่นมาลัย 1767 นาง อนุสาวรีย์ 80
เยาวลักษณ์ ไพรสน 2529 นาง ท่าแร้ง 22/114
แย้ม สุขศรี 268 นาง อนุสาวรีย์ 366
โยธิน ลีลานนท์ 144 นาย อนุสาวรีย์ 91
รจนา มณีเจียรกุล 1052 นาง ท่าแร้ง 159/337
รณรงค์ บุญมั่น 1264 นาย ท่าแร้ง 17/155
รณิดา ชุติกุลธนาดุล 1302 นางสาว ท่าแร้ง 142/58
รพีพงศ์ คินขุนทด 336 นาย อนุสาวรีย์ 9/39
รพีพรรณ แซ่เลี่ยง 2579 นางสาว ท่าแร้ง 139/44
รภัทกร เพชรสุข 1504 นาง ท่าแร้ง 46/13
รมน ทองจับหิรัญ 902 นางสาว ท่าแร้ง 146/51
ร่วม อ่านนอก 2359 นาย ท่าแร้ง 289
รวี สีสวย 963 นาง ท่าแร้ง
รวีวรรณ เสาวคนธ์ 173 นาง อนุสาวรีย์ 46
รสริน เขียมสันเทียะ 954 นางสาว ท่าแร้ง 220/2
รสสุคนธ์ ปัญจธนมงคล 645 นาง อนุสาวรีย์ 46
ระบิล ผ่องศรีนวล 477 นาย อนุสาวรีย์ 139/2
ระเบียบ นุ่มพินิจ 2554 นาง ท่าแร้ง 40/13
ระเบียบ สีกร 2522 นาง ท่าแร้ง
รักศิลป์ เศรษฐวงศ์ 526 นาย อนุสาวรีย์ 44/75
รักษ์ แสงสว่าง 131 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/123
รังษี จันทร์หร่าย 1201 นาย ท่าแร้ง 140
รังสรรค์ กล่อมบาง 907 นาย ท่าแร้ง 18/8
รังสรรค์ ไชยกูล 539 นาย อนุสาวรีย์ 113
รังสิมา วิสารทานนท์ 2252 นางสาว ท่าแร้ง 77/29
รัชชวิภา พัดโสภา 2237 นางสาว ท่าแร้ง 1/42
รัชดา วิทยะบุตร 1012 นาง ท่าแร้ง 18/4
รัชนก เทพมณี 2386 นางสาว ท่าแร้ง 268
รัชนี กลิ่นชาวนา 49 นาง อนุสาวรีย์ 209/1
รัชนี ทองพุ่ม 1595 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/18
รัชนี พืชพงษ์ 244 นาง อนุสาวรีย์ 68
รัชนี เพ็งพุฒ 2362 นาง ท่าแร้ง 1
รัชนี รอดเชื้อ 2439 นาง ท่าแร้ง 275
รัชนี ศรีภูมิ 571 นาง อนุสาวรีย์ 33/86
รัชนี สุรพล 69 นาง อนุสาวรีย์ 33/101
รัชภูมิ พร้อมประเสริฐ 492 นาย อนุสาวรีย์ 59
รัญจวน จันทรสูตร 2340 นาง ท่าแร้ง 207/1
รัญจวน สุดสาคร 106 นาง อนุสาวรีย์ 2
รัตน์ ศรีวรพงษ์ 259 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/9
รัตนธร ใจคง 986 นางสาว ท่าแร้ง 1085
รัตนา ชุมนุม 2628 นาง ท่าแร้ง 57/4
รัตนา พาหุพันธ์ 1094 นางสาว ท่าแร้ง 38/310
รัตนา ไล้สกุล 77 นาง อนุสาวรีย์ 152
รัตนาภรณ์ มาทอง 1983 นางสาว อนุสาวรีย์ 52
รัศมี ยศธะสาร 2684 นางสาว ท่าแร้ง 102/39
รัศมี เหงียนถิ 2665 นางสาว ท่าแร้ง 44/54
รัสรินทร์ ศิริทรัพย์ 1372 นาง ท่าแร้ง 31
ราชัย นักบุญ 1106 นาย ท่าแร้ง 9/14
ราเชน พวงประยงค์ 590 นาย อนุสาวรีย์
ราณี บรรจงเสียง 605 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/112
ราตรี ตาน้อย 157 นาง อนุสาวรีย์ 196
ราตรี พุกสุวรรณ์ 60 นาง อนุสาวรีย์ 104
ราเมทร์ กุวสาร 1379 นาย ท่าแร้ง 39/66
รายอง พลัดเกตุ 1228 นาง ท่าแร้ง
ราวรรณ์ วัดเมือง 601 นาง อนุสาวรีย์ 64/110
ราวี เรืองมี 2714 นาย ท่าแร้ง 159/301
รำเพย ผ่องศรีนวล 642 นางสาว อนุสาวรีย์ 147/7
รำภา สุริสาร 1757 นาง อนุสาวรีย์ 98
ริน กล่อมฤทัย 2687 นาย ท่าแร้ง 260
ริ้ว น้ำฟ้า 589 นาย อนุสาวรีย์ 283/1
รุ้งตะวัน จันทร์ฉาย 293 นาง อนุสาวรีย์ 30/58
รุ่งทิพย์ คฤหโยธิน 1546 นาง ท่าแร้ง 18/352
รุ่งทิพย์ มีรัศมี 1638 นาง อนุสาวรีย์ 94/7
รุ่งรวี พันธ์เจริญ 765 นางสาว ท่าแร้ง 12/1
รุ่งโรจน์ ฐิติพลาธิป 2632 นาย ท่าแร้ง 51/4
รุ่งโรจน์ บุรพงศ์กานนท์ 2046 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 74/32
รุ่งโรจน์ ภาณุรักษ์ 2274 นาย ท่าแร้ง 7
รุ่งโรจน์ แสงวิโรจน์พัฒน์ 592 นาย อนุสาวรีย์ 60/60
รุ่งฤดี คุ้มครอง 1625 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/57
รุ่งอรุณ ตันตริยานนท์ 622 นางสาว อนุสาวรีย์
รุ่งอรุณ นิลจำรัส 2428 นาง ท่าแร้ง 23
รุ่งอรุณ ศรีเจริญ 1166 นาย ท่าแร้ง 118
รุ่งอรุณ สิงหะ 1753 นาง อนุสาวรีย์ 110/326
รุจาภา ธงปลื้มจิตร 2015 นาง อนุสาวรีย์ 33/118
รุจิพร ชุมพรเกรียงไกร 2333 นาง ท่าแร้ง 78/140
รุจีพร ภิรมย์ชม 713 นางสาว ท่าแร้ง 49/23
เรณู บุญลาภ 1532 นาง ท่าแร้ง 24/35
เรณู บุญวาสนา 651 นาง อนุสาวรีย์
เรณู พุกบุญมี 905 นางสาว ท่าแร้ง 2/99
เรณู มลิวัลย์ 1030 นางสาว ท่าแร้ง 70/83
เรณู มีฟัก 2502 นางสาว ท่าแร้ง 2/167
เริงชัย ประยูรเวช 1669 นาย อนุสาวรีย์ 59/92
เริงชัย สิงห์เจริญ 550 นาย อนุสาวรีย์ 133
เรียม ดวงกระโทก 544 นาง อนุสาวรีย์ 9/94
เรียม พลอยพราว 98 นาง อนุสาวรีย์ 173/42
เรียม ลีลา 2045 นาง อนุสาวรีย์ 79
เรียม สุภาฉาย 1752 นาง อนุสาวรีย์ 273/2
เรืองศิลป์ นิราราช 63 นาย อนุสาวรีย์ 163/4
ฤทธิชัย พูลพนัง 1190 นาย ท่าแร้ง 121/42
ฤทัย บุตรดีอ้วน 1969 นางสาว อนุสาวรีย์
ฤทัยรัตน์ โพธิ์ชู 664 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/35
ลลิดา ทวนชัยศรี 1217 นาง ท่าแร้ง 33/228
ลลิตา ฉัตรแก้ว 1618 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/230
ลอน โคสิตา 1865 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/2
ลออ แก้วอยู่ 450 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/110
ลออง บางสพาน 1686 นาง อนุสาวรีย์ 9/54
ละม่อม มีณรงค์ 287 นาง อนุสาวรีย์ 69
ละมัย จิราพงษ์ 1806 นาง อนุสาวรีย์ 33/81
ละมัย ภุชงค์เจริญ 2348 นาง ท่าแร้ง 37/203
ละม้าย ปานภู่ทอง 824 นาง ท่าแร้ง 27/1
ละม้าย พานทอง 2440 นาง ท่าแร้ง 29/4
ละมุด พลสุวรรณ์ 219 นาง อนุสาวรีย์ 241/3
ละมูล แจ้งภัย 911 นาง ท่าแร้ง 36/6
ละมูล บุตดาวงษ์ 1458 นาง ท่าแร้ง 33
ละออ พินดวง 1614 นาย อนุสาวรีย์ 183
ละออ วรรณฉวี 2199 นาง ท่าแร้ง 117/18
ละออ ศรีอุบล 2496 นาง ท่าแร้ง 37/188
ละออง ดวงแก้ว 1579 นาง อนุสาวรีย์ 233/3
ละออง สาริกา 1905 นาย อนุสาวรีย์ 74/2
ละเอียด ขันศิริ 48 นาง อนุสาวรีย์ 56/106
ละเอียด บรรจงเสียง 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/89
ลักษณ์ศยา วรศักดาพิศาล 1098 นาง ท่าแร้ง 16
ลัคนา โล่รักษา 2100 นาง อนุสาวรีย์
ลัดดา ใจสุภาพ 1994 นาง อนุสาวรีย์ 49
ลัดดา ด้วงอินทร์ 612 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/1
ลัดดา นงลักษณ์ 691 นาง อนุสาวรีย์ 181/235
ลัดดา พงษ์มาลา 2011 นาง อนุสาวรีย์ 112
ลัดดา รักชีโหล่น 483 นาง อนุสาวรีย์
ลัดดา สมพร 200 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/120
ลับ คมขำ 409 นาง อนุสาวรีย์ 351/11
ลาวัลย์ วงษ์เฉลา 319 นาง อนุสาวรีย์ 76
ลำจวน คล้ามคล้ายจันทร์ 397 นาง อนุสาวรีย์ 133/3
ลำดวน โพธิ์รอด 635 นาง อนุสาวรีย์ 59
ลำเทียน สรรพรอด 2165 นาง ท่าแร้ง 117/30
ลำพึง เทพวงค์ 2083 นาง อนุสาวรีย์ 7/129
ลำยงค์ สัมฤทธิ์ 511 นาง อนุสาวรีย์ 189/7
ลำใย กาฬภักดี 874 นาง ท่าแร้ง 117/55
ลำใย เหลือมพล 2284 นางสาว ท่าแร้ง 144/1
ลิ รุ่งเรือง 2171 นาย ท่าแร้ง 5
ลินดา มนัส 1771 นาง อนุสาวรีย์ 9
เล็ก โฉมงาม 44 นาย อนุสาวรีย์ 11
เล็ก ยังน้อย 1568 นาง ท่าแร้ง 117/307
เล็ก รัตนปาล 2264 นางสาว ท่าแร้ง 279
เล็ก ศิริฟัก 2652 นาง ท่าแร้ง
เลอพงษ์ เรืองวานิช 364 นาย อนุสาวรีย์ 176
เลิดศิลป์ บุญเทพ 923 นาย ท่าแร้ง 128/36
เลิศชาย วัฒนพันธ์สุข 1075 นาย ท่าแร้ง 1125
เลี่ยม คล่องขยัน 2458 นางสาว ท่าแร้ง
วงจันทร์ โสนุตมางศ์ 2094 นาง อนุสาวรีย์ 50/17
วงศกร เกตุสามล 2058 นาย อนุสาวรีย์ 159/154
วจนาถ เสงี่ยมสูงเนิน 2760 นาง ท่าแร้ง 36/87
วชิรา คงสุวรรณ 6 นาง อนุสาวรีย์ 361/41
วชิราภรณ์ พงษ์ประสิทธิ์ 2261 นาง ท่าแร้ง 47/17
วณากร ชุ่มชื่น 1251 นางสาว ท่าแร้ง 37/27
วนิดา คลังเมือง 270 นาง อนุสาวรีย์ 283
วนิดา ทองปรอน 1573 นางสาว ท่าแร้ง 99/33
วนิดา นิ่มเวชอารมย์ชื่น 1992 นาง อนุสาวรีย์ 60/46
วนิดา ภู่ระหงษ์ 2768 นาง ท่าแร้ง 18/12
วรจักร ทัตเศษ 1046 นาย ท่าแร้ง 147/31
วรญา เริ่มประชาธิปไตย 2678 นางสาว ท่าแร้ง 40/37
วรญา ศิริบุตร 230 นาง อนุสาวรีย์ 99/88
วรนาฎ พรหมพินิจพงศ์ 921 นาง ท่าแร้ง 55/42
วรพรรณี อิทธิชัยวรกุล 2574 นาง ท่าแร้ง 134/245
วรพล มูลเดช 1059 นาย ท่าแร้ง 155/3
วรรณกร อรุณพาส 2427 นางสาว ท่าแร้ง 38/220
วรรณดี แจ่มพัฒนากิจ 1187 นางสาว ท่าแร้ง 42
วรรณดี พิมพาภรณ์ 197 นาง อนุสาวรีย์ 274/1
วรรณพร นาคสุวรรณ 61 นาง อนุสาวรีย์ 280
วรรณภา ชนบท 2379 นาง ท่าแร้ง 33/10
วรรณภา สุขสำราญ 576 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/ทิพย์พิทักษ์
วรรณา จันทร์จวง 2726 นาง ท่าแร้ง 117/255
วรรณา ทองมา 1021 นาง ท่าแร้ง 48/25
วรรณาพร ธีรมหานนท์ 1629 นาง อนุสาวรีย์ 3140400362396
วรรณารัตน์ กฤษณะบาล 1859 ร.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 13
วรรณี แดงประสิทธิพร 482 นาง อนุสาวรีย์ 49
วรรณี ภักดีเจริญฤทธิ์ 2173 นางสาว ท่าแร้ง 11
วรรณี วิเศษชาติ 1053 นางสาว ท่าแร้ง 25
วรรธนา วงษ์ปิยะฉัตร 798 นางสาว ท่าแร้ง 50
วรรลา ศรีเพชร 2620 นาย ท่าแร้ง 139/80
วรวรรณ มณีรัตน์ 1345 นางสาว ท่าแร้ง 70/9
วรวิช ดิษฐวัฒนะ 850 นาย ท่าแร้ง 204/5
วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค 1812 นาย อนุสาวรีย์ 60/210
วรเวช ศรีวรชัย 2669 นาย ท่าแร้ง 59/10
วรางคณา ไกรวิจิตร 2061 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/88
วราพร เนียมทอง 1672 นาง อนุสาวรีย์
วราภรณ์ กระแสร์แสน 2580 นางสาว ท่าแร้ง 18/211
วราภรณ์ ข้องม่วง 1723 นาง อนุสาวรีย์ 6/501
วราภรณ์ แจ้งสัจจา 980 นาง ท่าแร้ง 139/16
วราภรณ์ มิตรผักแว่น 1297 นาง ท่าแร้ง 79/6
วราภรณ์ วรอาจ 1037 นางสาว ท่าแร้ง 6/186
วราวุธ เสมาเงิน 2336 นาย ท่าแร้ง 89/361
วลัดดา ดวงใจเอกราช 154 นาง อนุสาวรีย์ 60/44
วลัยพรรณ จิรกิจธนานันท์ 960 นางสาว ท่าแร้ง 144/49
วศินี สงเคราะห์ราษฎร์ 1296 จ.ส.อ.หญิง ท่าแร้ง 40/29
วสันต์ ชูสกุล 2123 ด.ต. อนุสาวรีย์ 14/114
วสันต์ พิมพ์ทอง 2338 นาย ท่าแร้ง 128/33
วัชรเกียรติ กู้เกียรติศักดิ์ 88 นาย อนุสาวรีย์ 3
วัชรพล ประธานธุรารักษ์ 750 นาย ท่าแร้ง
วัชรเวช สุนทรัตตา 224 นาย อนุสาวรีย์ 460/5
วัชระ พันธ์โสภณ 2266 นาย ท่าแร้ง 14/258
วัชระชัย ไตรสนธิ 845 นาย ท่าแร้ง 141/73
วัชระชัย ไตรอรุณ 2020 นาย อนุสาวรีย์ 178/19
วัชรา ปัทมสูต 1950 น.อ. อนุสาวรีย์ 159/95
วัชรินทร์ นิ่มนวล 1115 นางสาว ท่าแร้ง 45/3
วัชรินทร์ ศรีสุริยะธาดา 2003 นาย อนุสาวรีย์ 12/238
วัชรินทร์ สามปลื้ม 2275 นางสาว ท่าแร้ง 14/35
วัชรี การสมธร 1731 นาง อนุสาวรีย์ 248
วัชรีย์ อิ่มอ่วม 1263 นางสาว ท่าแร้ง
วัฒนชัย ทองสุขถาวร 1655 นาย อนุสาวรีย์ 79
วัฒนา จันทร์กระจ่าง 323 นาย อนุสาวรีย์ 33/169
วัฒนา มีใจสืบ 1968 นาง อนุสาวรีย์ 192
วัฒนา แวงชัยภูมิ 1410 นาย ท่าแร้ง
วัฒนา สุธารธีระพงษ์ 1717 พ.ต. อนุสาวรีย์ 59/9 แยก 1
วัฒิกร ชินวัตร 1159 นาย ท่าแร้ง 143/43
วัตสร สพานใหญ่ 2328 นาย ท่าแร้ง 99/47
วัน แสงตา 235 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
วันชนะ ปานภู่ทอง 1017 นาย ท่าแร้ง
วันชัย จันอ้น 1693 นาย อนุสาวรีย์
วันชัย จิตรีงาม 1750 นาย อนุสาวรีย์ 7/12
วันชัย ชมดง 2658 นาย ท่าแร้ง 169/259
วันชัย พิมใจใส 221 นาย อนุสาวรีย์ 6/2
วันชัย ลิปดากุล 2029 นาย อนุสาวรีย์ 6
วันดี จิตตรักโข 1226 นาง ท่าแร้ง 18/14
วันดี น้อยใหม่ 2747 นางสาว ท่าแร้ง
วันดี พันธ์ศรี 2693 นาง ท่าแร้ง 44
วันทนา แก้วเอียด 284 นาง อนุสาวรีย์ 6
วันทนา คงคม 759 นาง ท่าแร้ง 73/28
วันทนีย์ พุกกะรัตน์ 228 นาง อนุสาวรีย์ 60
วันนา เสนาเรือง 260 นาง อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ เชี่ยวนาวิน 2755 นาง ท่าแร้ง
วันเพ็ญ ไชยพงษ์ 1029 นาง ท่าแร้ง 179
วันเพ็ญ ทองมา 1022 นางสาว ท่าแร้ง 48/30
วันเพ็ญ ใบเนียม 703 นาง อนุสาวรีย์ 9/93
วันเพ็ญ ไพฑูรย์ 537 นางสาว อนุสาวรีย์ 124
วันเพ็ญ ศรีเจริญ 2680 นางสาว ท่าแร้ง 78/19
วันเพ็ญ สาริกา 1907 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/101
วันวิมล คุ้ยต่วน 2733 นางสาว ท่าแร้ง 30/1
วันวิสาข์ ตระการเกตุ 1388 นางสาว ท่าแร้ง 169/125
วันสอน พรมแดน 2729 นาย ท่าแร้ง 117/243
วัยวุฒิ ธงสันเทียะ 846 นาย ท่าแร้ง 6/408
วัลทนา อ้ายจุ้ม 2640 นางสาว ท่าแร้ง 78/295
วัลลภ บุญเทียม 1930 นาย อนุสาวรีย์
วัลลภ หนูฉิม 2383 นาย ท่าแร้ง 241
วัสชลี ชมโชค 82 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/6
วาทิต จันทร์พิลา 2700 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 44/47
วานีย์ เหล่าฤชุพงศ์ 34 นาง อนุสาวรีย์ 12/220
วาริน สร้อยสังวาลย์ 40 นางสาว อนุสาวรีย์ 201/28
วารินทร์ ชุมดี 677 นาง อนุสาวรีย์ 207
วารุณี จันทร์ขาว 916 นาง ท่าแร้ง 64
วารุณี ทองพุ่ม 1596 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/61
วาสนา กองเป็ง 2076 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/77
วาสนา ขยายวงศ์ 926 นาง ท่าแร้ง 1/98
วาสนา ชุมพล 1807 นาง อนุสาวรีย์ 33/58
วาสนา ชู้จันทร์ 968 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา นิลประพัฒน์ 196 นางสาว อนุสาวรีย์ 54/77
วาสนา เนียรมงคล 347 นางสาว อนุสาวรีย์ 82/14
วาสนา พงสุวรรณ 2400 นาย ท่าแร้ง 102/334
วาสนา พละโท 1903 นาง อนุสาวรีย์ 280/5
วาสนา สมบุญวงศ์ศิริ 1002 นาง ท่าแร้ง 70/6
วาสนา อ่องเพ็ชร์ 1393 นางสาว ท่าแร้ง 6/439
วาสนา เอมรัฐ 1299 นาง ท่าแร้ง 62/52
วิจัย กิจรุ่งเจริญ 252 นาย อนุสาวรีย์ 4
วิจัย จิระบวรภิญโญ 882 นาย ท่าแร้ง 19/13
วิจารณ์ ยนตร์เปี่ยม 1544 นาย ท่าแร้ง 2/94
วิจิตร คามจังหาร 2442 นาย ท่าแร้ง 6/563
วิจิตรา ทองคำ 2048 นางสาว อนุสาวรีย์ 18
วิจิตรา วาสวิสุทธิ์ 659 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
วิชญาดา ชมชื่น 2170 นางสาว ท่าแร้ง 18/163
วิชัย กลิ่นสุคนธ์ 701 นาย อนุสาวรีย์ 109
วิชัย เตโชธิติมา 2582 นาย ท่าแร้ง 143/37
วิชัย โตทุ้ย 1309 นาย ท่าแร้ง
วิชัย แนวกันยา 2690 นาย ท่าแร้ง 127/12
วิชัย บุญส่ง 2049 นาย อนุสาวรีย์ 33/1
วิชัย ปัญญาธร 2756 พันโท ท่าแร้ง 148/45
วิชัย ไพจิตรรุ่งเรือง 452 นาย อนุสาวรีย์ 6/3
วิชัย วงษ์ศิริ 1951 นาย อนุสาวรีย์ 117/308
วิชัย สายบุญสา 2206 นาย ท่าแร้ง 1/37
วิชา สวนานนท์ 1440 นาย ท่าแร้ง 32/99
วิชาญ สุขกมล 1787 นาย อนุสาวรีย์ 121
วิชิต คนเพียร 1123 นาย ท่าแร้ง 47/2
วิชุดา ต่อวงษ์ 186 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/220
วิชุดา ศรีทองกุล 1068 นางสาว ท่าแร้ง 33
วิชุดา สีแสด 1472 นาง ท่าแร้ง 31
วิเชียร จันทร์บำรุง 2158 นาย ท่าแร้ง 57
วิเชียร จันทร์เผือก 832 นาง ท่าแร้ง 151/2
วิเชียร ทองดอนเหมือน 31 นาย อนุสาวรีย์ 20/37
วิเชียร บุญใจ 857 นาย ท่าแร้ง 27/2
วิเชียร พุ่มนิคม 116 นาย อนุสาวรีย์ 9/41
วิเชียร ภูมิชาติ 2686 นาย ท่าแร้ง 6/598
วิเชียร เรืองใจ 1724 นาย อนุสาวรีย์ 37
วิฑูรย์ ศุภนัตร์ 1667 นาย อนุสาวรีย์ 14/127
วิตรารัช ถาวร 669 นาง อนุสาวรีย์ 19
วิทยา แก้วปัญญา 2381 นาย ท่าแร้ง 32/1
วิทยา คชภักดี 1352 นาย ท่าแร้ง 139/175
วิทยา เทศเพ็ญ 1622 นาย อนุสาวรีย์ 4/42
วิทยา ร่วมพัฒนา 1432 นาย ท่าแร้ง 137/103
วิทวัต ทิมประทุม 2558 นาย ท่าแร้ง 261/2
วิน จั่นเพิ้ง 2143 นาย อนุสาวรีย์ 77
วินัย ตังชัยฤทธิกุล 2758 นาย ท่าแร้ง
วินัย ทัตติพงศ์ 2150 นาย อนุสาวรีย์ 181/221
วินัย พัดรัมย์ 1827 นาย อนุสาวรีย์ 340
วินัย มียิ่ง 2514 นาย ท่าแร้ง 92/3
วินัย หาญนิมิตกุล 1400 นาย ท่าแร้ง 99/53
วินิจ พลยิ่ง 226 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 88/111
วิบูลย์ รอดบ้านเกาะ 1944 นาย อนุสาวรีย์ 12
วิพารัตน์ อุปนันชัย 2730 นางสาว ท่าแร้ง 43/30
วิภา ทับสุนทร 2122 นาง อนุสาวรีย์ 228
วิภาดา กลับบุรี 399 นาง อนุสาวรีย์ 33/31
วิภาดา สะตะ 934 นาง ท่าแร้ง 98/77
วิภาพร นกแก้ว 1337 นาง ท่าแร้ง 11
วิภาวัลย์ ขจรบุญ 584 นาง อนุสาวรีย์ 8/136
วิภาวัลย์ จันทร์อ้น 1689 นางสาว อนุสาวรีย์
วิมล โค้วสกุล 2417 นางสาว ท่าแร้ง 89/175
วิมล พูลเจริญ 1609 นาย อนุสาวรีย์ 60/130
วิมล ลีละศรชัย 2662 นาง ท่าแร้ง 139/5
วิมล อ้นสืบสาย 2006 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/48
วิมานทอง พูลประเสริฐ 1938 นางสาว อนุสาวรีย์ 94
วิมาลี เนติบันลือฤทธิ์ 607 นาง อนุสาวรีย์ 222/3
วิระ ทองพุ่ม 1040 ส.ต. ท่าแร้ง 159/579
วิรัช พรมไชยา 1277 นาย ท่าแร้ง 103/8
วิรัช เมธาพนิชกุล 1176 นาย ท่าแร้ง 99/87
วิรัช อยู่ไพโรจน์ 162 นาย อนุสาวรีย์
วิรัตน์ กิจนธี 930 นาย ท่าแร้ง 42/44
วิรัตน์ กุโรรัตน์ 2452 นาย ท่าแร้ง 37/189
วิรัตน์ เพ็ชรคุ้ม 1554 นาง ท่าแร้ง 59/5
วิรัตน์ เสือเอก 459 นาย อนุสาวรีย์ 27
วิรัตน์ หีบจันทน์ตรี 1543 นาย ท่าแร้ง
วิรัตน์ อัมลา 2363 นาย ท่าแร้ง 8/18
วิรุฬ วรธงไชย 920 นาย ท่าแร้ง 102/104
วิโรจน์ วิเศษสุข 2701 นาย ท่าแร้ง 24/56
วิลัย พืชจันทร์ 1413 นาย ท่าแร้ง 204/3
วิลัย เรืองมา 501 นาย อนุสาวรีย์ 14/2
วิลาวรรณ บุญซัน 1069 นาง ท่าแร้ง 1/14
วิลาวัณย์ น้อยจ้อย 1565 นาง ท่าแร้ง 29
วิลาวัลณ์ มีปลั่ง 1869 นาง อนุสาวรีย์ 30
วิไล ทองคำ 2034 นางสาว อนุสาวรีย์
วิไล สิบกิ่ง 2476 นาง ท่าแร้ง 149/12
วิไลพร สายหยุด 422 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/39
วิไลลักษณ์ กิมเยื้อน 2746 นางสาว ท่าแร้ง 12
วิไลวรรณ ทับนวม 2222 นาง ท่าแร้ง 284
วิวัฒน์ เต่าทอง 2525 นาย ท่าแร้ง 28
วิวัฒน์ สิงห์เจริญ 739 นาย ท่าแร้ง 19/1
วิศณุ ดำรงสุกิจ 2599 นาย ท่าแร้ง 70/252
วิษณุ คีรีสุทธิ์ 1631 นาย อนุสาวรีย์ 11
วิสุทธิ์ กำกับกิจ 28 นาย อนุสาวรีย์ 46
วีณา ก่อกิจงาม 518 นางสาว อนุสาวรีย์ 269
วีณา กิ่งสอน 1830 นางสาว อนุสาวรีย์ 147/4
วีณา สุภาพรูป 389 นาง อนุสาวรีย์ 9/151
วีรชัย บุญปัญญา 942 นาย ท่าแร้ง 86
วีรเดช เกิดบ้านตะเคียน 418 นาย อนุสาวรีย์ 77/157
วีรพล สัมฤทธิ์ดี 78 นาย อนุสาวรีย์ 14/293
วีรยุทธ สุขสัตย์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 33/126
วีรศักดิ์ ชูชาญ 1014 นาย ท่าแร้ง 113
วีรศักดิ์ รอดบัณฑิต 1867 นาย อนุสาวรีย์
วีระ ขาวสอาด 1979 นาย อนุสาวรีย์ 33
วีระ วิทยาวัฒน์ 1210 นาย ท่าแร้ง 90/122
วีระเดช จวงสันทัศน์ 216 นาย อนุสาวรีย์
วีระพงศ์ อนงค์ 2350 นาย ท่าแร้ง 6/691
วีรัตน์ โตมา 654 นาย อนุสาวรีย์ 23/23
วุฒิ นาคบำเพ็ญ 913 นาย ท่าแร้ง 73/17
วุฒิ ศรีวัชระ 1736 นาย อนุสาวรีย์ 82
วุฒิกร สีท่าราบ 325 นาย อนุสาวรีย์
วุฒิชัย จตุรพิธพร 1374 นาย ท่าแร้ง 90/114
วุฒิชัย พูนแก้ว 1036 นาย ท่าแร้ง 98/8
วุฒินันท์ นิตย์กระโทก 1370 นาย ท่าแร้ง 1/114
เวทิตย์ ภู่ระหงษ์ 2573 นาย ท่าแร้ง 63
ไวยพจน์ แม้นบุตร 868 นาย ท่าแร้ง 19/131
ศกล โชคธนไพศาล 1860 นาย อนุสาวรีย์ 16
ศยามล อุ้ยเหม็น 2745 นางสาว ท่าแร้ง 35
ศรไกร โกวินท์ 1919 นาย อนุสาวรีย์ 365/2
ศรศิลป์ คล่องแคล่ว 499 นาย อนุสาวรีย์ 77/129
ศรัญญา หมื่นนารายณ์ 151 นาง อนุสาวรีย์ 37
ศรัญภัทร ศรีสุธรรม 1135 นาง ท่าแร้ง 159/361
ศรัณย์ ปัญญาธรรม 115 นาย อนุสาวรีย์ 180/318
ศรัณย์ ยิ่งยง 123 นาย อนุสาวรีย์ 94
ศราวุฒิ โรแมร์ 1134 นาย ท่าแร้ง 14/163
ศรี บุญกล่อมกลิ่น 145 นาง อนุสาวรีย์ 54
ศรีจันทร์ เพ็ชรหงษ์ 1318 นาย ท่าแร้ง 155/5
ศรีไทย แสนสีแก้ว 2719 นาย ท่าแร้ง 6/646
ศรีนวล บุญชูรุ่งเรือง 840 นาง ท่าแร้ง 139/6
ศรีประไพ แก่นจันทร์ 84 นาง อนุสาวรีย์ 45
ศรีประไพ แก้วมณี 640 นาง อนุสาวรีย์ 112/2
ศรีเมือง ปานกำเหนิด 2511 นางสาว ท่าแร้ง 81/6
ศรีรัตน์ อาสนะ 1092 นางสาว ท่าแร้ง 79/132
ศรีสุดา รุ่งสุวรรณ 2731 นาง ท่าแร้ง 23
ศรีสุดา หาญยืนยงสกุล 1661 นาง อนุสาวรีย์ 43/275
ศรีอุทร วงศ์ภักดี 460 นาง อนุสาวรีย์ 33/92
ศรุต ภูริชวลิตศานต์ 2230 นาย ท่าแร้ง 89/44
ศวรรจน์ ดวงแก้ว 904 นาง ท่าแร้ง 1/165
ศศิธร กองสันเทียะ 2126 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/80
ศศิธร ชอบประดิถ 1038 นางสาว ท่าแร้ง 148/57
ศศิธร เวียงจันทร์ 2286 นางสาว ท่าแร้ง 23/2
ศักดา กล่อมฤทัย 2688 นาย ท่าแร้ง 280
ศักดา เกษมสุข 2750 นาย ท่าแร้ง 37/161
ศักดิ์ สุวรรณภักดี 2705 นาย ท่าแร้ง 42/28
ศักดิ์ อิทธิแสง 2364 นาย ท่าแร้ง 8/19
ศักดิ์ชัย เหล่าขัติยะ 957 นาย ท่าแร้ง 501/152
ศักดิ์ดินา คำพิบูลย์ 1118 นาย ท่าแร้ง 1/305
ศักดิ์ตรี คลังมี 164 นาย อนุสาวรีย์ 352
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีจันทร์ 2480 นาย ท่าแร้ง 38/129
ศักดิ์สุพล ปุญยนุภาพ 1367 นาย ท่าแร้ง 102/335
ศันสนีย์ สมิทธินันต์ 2018 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/390
ศิริ กุญชร ณ อยุธยา 2482 นาง ท่าแร้ง 56/32
ศิริกมล ฐิติวร 1232 นางสาว ท่าแร้ง 102/271
ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี 180 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
ศิริชัย กุลประชีพ 1288 นาย ท่าแร้ง 38/375
ศิริชัย อรรจนสุพพัติ 1640 นาย อนุสาวรีย์ 36
ศิริเชษฐ์ ปฐมฉัตราพงศ์ 2317 นาย ท่าแร้ง 75
ศิริธร ยิ่งเรงเริง 2146 นางสาว อนุสาวรีย์ 51
ศิรินท์ธร โชติช่วง 1047 นางสาว ท่าแร้ง 117/309
ศิริพงษ์ สิริพัฒนานุกูล 1868 นาย อนุสาวรีย์ 255/2
ศิริพร จันทร์ลอย 2517 นาง ท่าแร้ง 88/280
ศิริพร นนทะชัย 1884 นาง อนุสาวรีย์ 33/156
ศิริพร นพรัตน์ 1948 นาง อนุสาวรีย์ 81/48
ศิริพร ปิ่นงาม 1858 นาง อนุสาวรีย์ 99/120
ศิริพร ปิ่นทอง 1853 นาง อนุสาวรีย์ 3/1178
ศิริพร พิมพ์ประโคน 2354 นาง ท่าแร้ง 128/16
ศิริพร มั่นอาจหาญ 2715 นางสาว ท่าแร้ง 38
ศิริพร มาทอง 1676 นาง อนุสาวรีย์ 282
ศิริพร วงษ์ศิริวรรณ 1499 นางสาว ท่าแร้ง 264
ศิริพร สายทอง 2566 นาง ท่าแร้ง 37/98
ศิริพร หรั่งทอง 2447 นางสาว ท่าแร้ง 8/34
ศิริพรรณ เงินเจริญ 2436 นาง ท่าแร้ง 170
ศิริเพ็ญ สัญญวิรี 1308 นาง ท่าแร้ง 277
ศิริภัทรา สุโชติกพันธุ์ 1516 นางสาว ท่าแร้ง 501/108
ศิริมา กุลวานิช 1956 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/12
ศิริรัตน์ เกตุสามล 1670 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริลักษ์ มากดี 711 นาง ท่าแร้ง 99/55
ศิริลักษณ์ บุญพันธ์ 2564 นางสาว ท่าแร้ง 19/222
ศิริลักษณ์ เลื่อนประกันสิทธิ์ 2773 นาง ท่าแร้ง 36/89
ศิริลักษณ์ อาณัติ 2248 นางสาว ท่าแร้ง 118/290
ศิริวรรณ ช้างเที่ยง 1711 นาง อนุสาวรีย์ 38/96
ศิริวรรณ มากมี 2025 นาง อนุสาวรีย์ 60/90
ศิลป์ชัย สุขสวัสดิ์ 730 นาย ท่าแร้ง 6/419
ศิลมน บุญรักษาตระกูล 2513 นางสาว ท่าแร้ง 45/59
ศิวาพร บริบูรณ์วัฒน์ 542 นาง อนุสาวรีย์ 48
ศุจิรัตน์ สถิตเทพบัญชา 919 นาง ท่าแร้ง 255/16
ศุภกร บุญธรรมธนากิจ 467 นาย อนุสาวรีย์ 14/74
ศุภกิต สันติภาพ 280 นาย อนุสาวรีย์ 51
ศุภชัย กลิ่นสุคนธ์ 1878 นาย อนุสาวรีย์ 201/6
ศุภวรรณ มีเจริญ 1610 นาย อนุสาวรีย์ 9/137
ศุภศักดิ์ ยอดแก้ว 530 นาย อนุสาวรีย์ 18/29
ศุภสัญณ์ นันทปรีชา 2204 นาย ท่าแร้ง 20/19
ศุภางค์ สูยะศรี 309 นาย อนุสาวรีย์ 93/347
ศุภิสรา พัชรเหม 376 นาง อนุสาวรีย์ 202
สกล จิตต์อารีกุล 23 นาย อนุสาวรีย์ 92/2
สกล เพ่งจินดา 1377 นาย ท่าแร้ง 11/129
สกล เรวัตร 1270 นาย ท่าแร้ง 6/609
สงกรานต์ ดุจดา 1801 นาย อนุสาวรีย์ 3/2372
สงกรานต์ รุ่งชัยยันต์ 2175 นาย ท่าแร้ง 236
สงบ ขันสัมฤทธิ์ 1799 นาย อนุสาวรีย์ 9/78
สงบ สมนึก 2667 นาวาอากาศโท ท่าแร้ง 24/179
สงวน ศิริบุตรดา 2325 นาง ท่าแร้ง 105/6
ส่งเสริม ทองดี 2526 นาง ท่าแร้ง 1
สงัด สอนน้อย 1508 นาง ท่าแร้ง 48/13
สงัด สืบยุบล 1910 นาง อนุสาวรีย์ 4
สงัด อัมพรเวช 1656 นาย อนุสาวรีย์ 47
สง่า กันทา 1334 นาง ท่าแร้ง 212
สง่า ปิ่นทองคำ 2671 นาวาเอก ท่าแร้ง 95
สดศรี มิ่งขวัญ 51 นาง อนุสาวรีย์ 23/13
สถาน อุทรักษ์ 865 นาย ท่าแร้ง 45/8
สถาพร เดชาเสถียร 2430 นาย ท่าแร้ง 102/32
สถาพร หมื่นชำนาญ 1449 นาย ท่าแร้ง 133
สถิตย์ บัณฑิตย์ 321 นาย อนุสาวรีย์ 122
สทคิด ช่วงนิสสัย 2743 นาง ท่าแร้ง 123/12
สนใจ ชื่นตุ้ม 561 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/15
สนธยา ใช้สงวน 1170 นาย ท่าแร้ง 13
สนอง เกตุแก้ว 1591 นาย อนุสาวรีย์ 124
สนอง เชาวน์ลิลิตกุล 402 นาง อนุสาวรีย์ 276/3
สนอง เชื้อเพ็ชร์ 1279 นาย ท่าแร้ง 40
สนั่น ไพรบุญสุข 993 นาย ท่าแร้ง 195
สนั่น มีสว่าง 2601 นาย ท่าแร้ง 117/200
สนิท ทัพภสุด 2278 นาย ท่าแร้ง 41/11
สนิท มอญเพ็ชร์ 1534 นาย ท่าแร้ง 248/7
สนิท แสงสว่าง 26 นาย อนุสาวรีย์ 33/144
สมเกียรติ จิตต์อารีกุล 43 นาย อนุสาวรีย์ 92/198
สมเกียรติ ด้วงอินทร์ 1997 นาย อนุสาวรีย์
สมเกียรติ วิลาทอง 1575 นาย ท่าแร้ง 237/1
สมควร เจนจิต 254 นาง อนุสาวรีย์ 100
สมควร เจริญสุข 2560 นาง ท่าแร้ง 117/37
สมควร ลี้สุวรรณ 1743 นาง อนุสาวรีย์ 204
สมควร วงษ์สมุทร 2054 นาย อนุสาวรีย์ 40/126
สมคิด ชื่นเนียม 1240 นาง ท่าแร้ง 42/31
สมคิด ปั้นทรัพย์ 457 นาง อนุสาวรีย์ 14/179
สมคิด ปานกำเหนิด 2727 นาย ท่าแร้ง 117/132
สมคิด ห่วงปรากฏ 768 นาย ท่าแร้ง 49/7
สมคิด อบรมบุญ 2092 นาง อนุสาวรีย์ 385
สมคิด อลปริยกุล 894 นาย ท่าแร้ง 1/137
สมจิต ขันธวิธิ 2644 นางสาว ท่าแร้ง 262/1
สมจิต โมรา 345 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/132
สมจิต สังขศิลา 638 นาย อนุสาวรีย์ 92/26
สมจิต แสนทวีสุข 668 นาย อนุสาวรีย์ 14/188
สมจิตต์ จิตต์สมนึก 267 นาง อนุสาวรีย์ 30/45
สมจิตต์ บัวศรี 29 นาย อนุสาวรีย์ 183
สมจิตร แก้วอยู่ 449 นาย อนุสาวรีย์ 33/109
สมจิตร์ ชำนิเขตการ 1342 นาง ท่าแร้ง 96/157
สมจิตร ตันศิริสิทธิกุล 299 นาง อนุสาวรีย์ 14
สมจิตร ทองมา 469 นางสาว อนุสาวรีย์ 25
สมจิตร นิลโชติ 2575 นาง ท่าแร้ง 117/126
สมจิตร เลิศพาณิชย์อนันต์ 1099 นาย ท่าแร้ง 89/656
สมจิตร สงวนแก้ว 1901 นาง อนุสาวรีย์ 168
สมจิตร์ สุขสอาด 786 นาง ท่าแร้ง 30/2
สมจิตร์ หวังดิลก 512 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/65
สมจิตร องอาจ 1589 นาง อนุสาวรีย์
สมเจตน์ ขาวขำ 2040 นาย อนุสาวรีย์ 112
สมใจ กลิ่นสุวรรณ 1644 นาง อนุสาวรีย์ 13/2
สมใจ ขุนปราบ 893 นางสาว ท่าแร้ง 99/137
สมใจ ชุติวัฒน์ 1726 นาง อนุสาวรีย์ 363/490
สมใจ เต็งประเสริฐ 125 นาง อนุสาวรีย์ 8/133
สมใจ เพ็ชรรัตน์ 1838 นาง อนุสาวรีย์ 73/5
สมใจ โพธิ์เสือ 2031 นาง อนุสาวรีย์ 8
สมใจ มั่นคงดี 2702 นาง ท่าแร้ง 11
สมใจ เลิศนิมิตร 1039 นาง ท่าแร้ง 17/6
สมใจ สวัสดิกุล 663 นางสาว อนุสาวรีย์
สมใจ สุขวิจิตร์ 2310 นาย ท่าแร้ง 6/572
สมชัย คล่องคนา 2412 นาย ท่าแร้ง 117/7
สมชัย ประไพรัตน์ 1604 นาย อนุสาวรีย์ 8/14
สมชัย ฟางทวานิช 1004 นาย ท่าแร้ง 78/161
สมชัย ฤทธิชัย 2249 นาย ท่าแร้ง 71/116
สมชาย เกษมโสม 66 นาย อนุสาวรีย์ 18
สมชาย คำสามาน 1129 นาย ท่าแร้ง 62
สมชาย จันทรทิน 160 นาย อนุสาวรีย์ 111/4
สมชาย ด่านโชคชัยวงษ์ 175 นาย อนุสาวรีย์ 51/2
สมชาย เทศงามถ้วน 1727 นาย อนุสาวรีย์ 258
สมชาย เบ็ญจวรรณ 599 นาย อนุสาวรีย์ 7/32
สมชาย ป่าหวาย 147 ด.ต. อนุสาวรีย์ 60/28
สมชาย มีณรงค์ 2095 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย มีสวสัดิ์ 385 นาย อนุสาวรีย์ 351/23
สมชาย เลี้ยงใจ 1399 นาย ท่าแร้ง 68/2
สมชาย ไวยฤทธิ์ 1611 นาย อนุสาวรีย์ 56/83
สมชาย เสาว์ธง 37 นาย อนุสาวรีย์ 201/31
สมชาย หอมงาม 2689 นาย ท่าแร้ง 117/130
สมชาย โอกาสเจริญ 628 นาย อนุสาวรีย์ 65
ส้มเช้า นงนุช 2197 นาง ท่าแร้ง 27
สมดี ธัมนิภา 2337 นาง ท่าแร้ง 107/1
สมทรง ถนอมพลกรัง 248 นาง อนุสาวรีย์ 14
สมทรง อยู่สุข 2216 นางสาว ท่าแร้ง 68/35
สมนาม เผือกแก้ว 1744 นาย อนุสาวรีย์ 108/9
สมนึก จันสิงขร 1233 นาย ท่าแร้ง 111
สมนึก เปรื่องประยูร 588 นาย อนุสาวรีย์ 99/188
สมนึก เพ็งหนู 458 นาง อนุสาวรีย์ 9/110
สมนึก สร้อยปิ่น 1344 นาย ท่าแร้ง 252/10
สมนึก แสงทองประดิษฐ์ 1683 นาย อนุสาวรีย์ 33/168
สมบัติ โตมั่นคง 627 นางสาว อนุสาวรีย์ 81
สมบัติ นันทโกศิลป์กุล 2174 นาย ท่าแร้ง 1/17
สมบัติ พันธุวิชิต 2209 นาย ท่าแร้ง
สมบัติ มหะพันธ์ 753 นาย ท่าแร้ง 71/21
สมบัติ เย็นใจ 2159 นาย ท่าแร้ง 221
สมบัติ ศรีโพธิ์ 1861 นาย อนุสาวรีย์ 24
สมบัติ สุขฉัยยา 206 นาย อนุสาวรีย์ 351/19
สมบัติ อินทร์จันทร์ 1550 นาย ท่าแร้ง
สมบุญ มหาชัย 2142 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์ 45/38
สมบุญ หนูหนองโดน 615 นาย อนุสาวรีย์ 474
สมบูรณ์ กู้เกียรติศักดิ์ 306 นาง อนุสาวรีย์ 36
สมบูรณ์ คล่องใจ 332 นาย อนุสาวรีย์ 12
สมบูรณ์ ตรีมนตรี 558 นาง อนุสาวรีย์ 291/5
สมบูรณ์ ทิพย์วันนา 1460 นาง ท่าแร้ง 26
สมบูรณ์ พันธ์ขาว 2075 นาง อนุสาวรีย์ 72/62
สมบูรณ์ โพนนอก 591 นางสาว อนุสาวรีย์ 60
สมบูรณ์ ไพฑูรย์ 535 นาง อนุสาวรีย์ 201/22
สมบูรณ์ ศรีกล่ำ 2420 นาย ท่าแร้ง 61
สมบูรณ์ ศรีจันทร์ 2219 นาย ท่าแร้ง 78/296
สมบูรณ์ หน่อแก้ว 2313 นาย ท่าแร้ง 73/86
สมบูรณ์ หาญชนบท 331 นาง อนุสาวรีย์ 9
สมบูรณ์ อันอาษา 1035 นาย ท่าแร้ง 10
สมประสงค์ กิ่งสอน 1695 นาย อนุสาวรีย์ 177
สมปอง โพธิ์ลำ 1167 นาย ท่าแร้ง 80/35
สมปอง สมพงษ์ 1242 นาง ท่าแร้ง 35/12
สมพงษ์ กลั่นสวน 249 นาย อนุสาวรีย์ 90/1
สมพงษ์ บุญประสิทธิ์ 1984 นาย อนุสาวรีย์ 123/2
สมพงษ์ บุญเหมือน 670 นาย อนุสาวรีย์ 25
สมพงษ์ ยังสว่าง 213 นาย อนุสาวรีย์ 12
สมพงษ์ รัตนสุข 1551 นาย ท่าแร้ง 258/3
สมพงษ์ เริงพงษ์พันธ์ 1016 นาย ท่าแร้ง
สมพงษ์ ลับนพวงศ์ 1239 นาย ท่าแร้ง 49
สมพงษ์ ลิ้มกุล 1603 นาย อนุสาวรีย์ 9/68
สมพงษ์ วรรณุประถัมภ์ 1557 นางสาว ท่าแร้ง
สมพงษ์ ศรีภักดี 2387 นาย ท่าแร้ง 38/301
สมพงษ์ ศาสตระรุจิ 630 นาง อนุสาวรีย์ 202
สมพงษ์ สวัสดิ์กลิ่น 1283 นาง ท่าแร้ง 72
สมพงษ์ สิทธินาค 2549 นาย ท่าแร้ง 31
สมพงษ์ สุขสอาด 955 นาง ท่าแร้ง 30
สมพร จันทสุข 679 นาง อนุสาวรีย์ 12
สมพร ชัยนาท 1310 นางสาว ท่าแร้ง 16/2
สมพร เปล่งวานิช 2495 จ.ส.อ.หญิง ท่าแร้ง 32/189
สมพร ผมทอง 1616 นาย อนุสาวรีย์ 201/10
สมพร พาราพิชัย 1026 นางสาว ท่าแร้ง 52/27
สมพร โพธิฉิม 90 นาง อนุสาวรีย์ 55
สมพร ภู่เพ็ชร 2312 นาย ท่าแร้ง 31/3
สมพร สอาดเอี่ยม 2650 นางสาว ท่าแร้ง
สมพร สายหยุด 423 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/133
สมพร แสงมณี 22 นาง อนุสาวรีย์ 12/71
สมพร อิ่มเต็ม 633 นาย อนุสาวรีย์ 11/8
สมพร โฮล์มสเตดท์ 126 นาง อนุสาวรีย์ 33/141
สมพาน พานสุวรรณ 2231 นางสาว ท่าแร้ง 117/115
สมพิศ สาวน้อย 2010 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
สมมารถ สุกกล่ำ 1395 นาย ท่าแร้ง 46/227
สมมิตร บุตรศรีภูมิ 884 นาง ท่าแร้ง 89/497
สมยศ แก้วขาว 1254 นาย ท่าแร้ง 102/430
สมใย นารี 1675 นาง อนุสาวรีย์ 33/85
สมร มีกิริยา 50 นางสาว อนุสาวรีย์ 4
สมร รักพืช 2636 นางสาว ท่าแร้ง 6/8
สมฤดี สารัมภกุล 880 นาง ท่าแร้ง 6/247
สมลักษณ์ วัฒนสุข 1414 นาง ท่าแร้ง 23
สมลักษณ์ หว่างเจริญ 1418 นางสาว ท่าแร้ง
สมวงษ์ เทียนทอง 2720 นาย ท่าแร้ง 125
สมศรี เชื้อกลาง 1481 นาง ท่าแร้ง
สมศรี นุชเทศ 456 นาง อนุสาวรีย์ 118/4
สมศรี ผุสิงห์ 168 นาง อนุสาวรีย์ 33/26
สมศรี รัชตาธิวัฒน์ 350 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/243
สมศรี สวนเดช 1588 นางสาว อนุสาวรีย์ 147
สมศักดิ์ แก้วมูล 2235 นาย ท่าแร้ง 142/18
สมศักดิ์ ขุนศรีแก้ว 2460 นาย ท่าแร้ง 111/1047
สมศักดิ์ จันทร์ใส 1648 นาย อนุสาวรีย์ 78/4
สมศักดิ์ จำเป็น 1074 นาย ท่าแร้ง 70/9
สมศักดิ์ จุลเทพ 961 นาย ท่าแร้ง 144/17
สมศักดิ์ ใจแสน 2192 นาย ท่าแร้ง 38/307
สมศักดิ์ โชติดิลก 1097 นาย ท่าแร้ง 90/104
สมศักดิ์ ดวงแก้ว 505 นาย อนุสาวรีย์ 202/1
สมศักดิ์ ไพรินทร์ 1562 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ มุสิกะชัย 1842 นาย อนุสาวรีย์ 77/277
สมศักดิ์ ศรีโพธิ์ช้าง 386 นาย อนุสาวรีย์ 29
สมศักดิ์ สำเนียงแจ่ม 1954 นาย อนุสาวรีย์ 135
สมศักดิ์ สุภาฉาย 470 นาย อนุสาวรีย์ 136/2
สมศักดิ์ อินทะรังษี 970 นาย ท่าแร้ง 98/32
สมสกุล สังข์พันธุ์ 1325 นาย ท่าแร้ง
สมสมัย โพธิ์ทอง 1592 นาง อนุสาวรีย์ 64/2
สมหมาย จันทร์ปาน 2288 นาง ท่าแร้ง 117/76
สมหมาย โจ้กระโทก 21 นางสาว อนุสาวรีย์ 51/6
สมหมาย ไม้เท้าทิพย์ 1513 นาง ท่าแร้ง 33/182
สมหมาย สีคร้าม 2405 นาย ท่าแร้ง 62
สมหมาย สุขกลิ่น 1619 นาย อนุสาวรีย์ 201/15
สมหมาย อุ่นจันที 2240 นาง ท่าแร้ง 164
สมหมาย ฮวดตี๋ 214 นาย อนุสาวรีย์ 6/7
สมหวัง สุขเกษม 1698 นาย อนุสาวรีย์ 299/2
สมัคร แก้วศรี 1356 นาย ท่าแร้ง 117/203
สมัย บุญสุข 1483 นาง ท่าแร้ง 43/20
สมัย พนาสิทธิ์ 2065 นาย อนุสาวรีย์ 99/245
สมาน เกิดแจ้ง 1891 นาย อนุสาวรีย์ 452/11
สมาน ขาวสอาด 2481 นาย ท่าแร้ง 117/192
สมาน ฉายอรุณ 2438 นาย ท่าแร้ง 117/49
สมาน สาระธวัช 662 นาย อนุสาวรีย์ 9/60
สมาน อ่องเอิบ 2047 นาย อนุสาวรีย์ 8/28
สมาน อินรอด 2361 นาย ท่าแร้ง 20/19
สรชาติ มนุญญวงศ์ 2466 นาย ท่าแร้ง 67/16
สรรเสริญ ยังมูล 1549 นาย ท่าแร้ง 134/128
สรวุฒิ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1985 นาย อนุสาวรีย์ 77/264
สรศักดิ์ ปิ่นกุมภีร์ 735 นาย ท่าแร้ง 59/28
สรสินธ์ ปัญญา 2724 นาย ท่าแร้ง 29/175
สร้อยทอง ตุ้มนิลกาล 619 นาง อนุสาวรีย์ 173/12
สรัลชนา จันทวงศ์ 2079 นาง อนุสาวรีย์ 168
สรายุทธ์ นันทนาท 2402 นาย ท่าแร้ง 65/76
สรายุทธ์ อยู่สงค์ 2555 นาย ท่าแร้ง 222/231
สราวุธ กาญจนพิมาย 426 นาย อนุสาวรีย์ 38
สละ บุญราก 951 นาง ท่าแร้ง 220/1
สลิลทิพย์ วังคำมา 773 นางสาว ท่าแร้ง 19/30
สวง เสียงใส 1606 นาย อนุสาวรีย์ 181/1
สวน ชินวงค์ 320 นาย อนุสาวรีย์ 132
สวรรค์ คงใย 1339 นางสาว ท่าแร้ง 45/38
สวัสดิ์ บัวลอย 831 นาย ท่าแร้ง 137/239
สวัสดิ์ ศรีอินหงค์ 922 นาง ท่าแร้ง 71/39
สวัสดิ์ สรรพสาร 1692 นาย อนุสาวรีย์ 462
สว่าง ทองแท้แท้ 1788 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 2
สว่าง บุญรัตน์ 595 นาย อนุสาวรีย์ 81/12
สว่าง เรืองอุดม 906 นาย ท่าแร้ง 39
สวาท ถาวร 2765 นาง ท่าแร้ง 252/9
สวิง โมรา 127 นาง อนุสาวรีย์ 65
สหเกษม เกษมเนตร 2370 นาย ท่าแร้ง 1272
สหประภา แสงเผ่น 2467 นาย ท่าแร้ง 31
สอาด พักษร 2155 นาย ท่าแร้ง 148/85
สะอาด บุญวาสนา 2043 นาง อนุสาวรีย์ 88
สังข์ กิจบุญศรี 481 นาย อนุสาวรีย์ 49/117
สังวาล จุ้ยสมบูรณ์ 972 นาย ท่าแร้ง 52/14
สังวาลย์ บุญทวี 1722 นาย อนุสาวรีย์ 31
สังเวียน จันทร์ภักดิ์ 1780 นางสาว อนุสาวรีย์ 37
สังเวียน รุ่งรัศมี 174 นาง อนุสาวรีย์ 33/38
สังเวียน แสนแก้ว 2423 นาย ท่าแร้ง 89/80
สังเวียน หินซุย 1262 นาง ท่าแร้ง 18/10
สัณฐ์ชัย ปานเถื่อน 1931 นาย อนุสาวรีย์ 570
สันจร ส่วนบุญ 719 นาย ท่าแร้ง 194/2
สันติ เชื้อแถว 1687 นาย อนุสาวรีย์ 45
สันติ ประพันรุ่งโรจน์ 1079 นาย ท่าแร้ง 2/150
สันติ พัชนะ 883 นาย ท่าแร้ง 102/595
สันติชัย มณีสุวรรณ 688 นาย อนุสาวรีย์ 159/29
สันติสุข พัฒนะ 2414 นาย ท่าแร้ง 81
สัมพันธ์ ศรีเหรา 867 นาย ท่าแร้ง 59/26
สัมพันธ์ เหมือนอ้น 68 นาย อนุสาวรีย์ 36/3
สัมฤทธิ จันทรโชติ 1467 นาย ท่าแร้ง 36
สัมฤทธิ์ นิชาญ 1501 นาย ท่าแร้ง 218/9
สัมฤทธิ์ สุดประเสริฐ 918 นาย ท่าแร้ง 14/1
สัมฤทธิ์ เสมแย้ม 890 นางสาว ท่าแร้ง 52/3
สาคร ดอกจันทร์ 2294 นาง ท่าแร้ง 92/85
สาทร แสงแจ่มแจ้ง 1681 นาย อนุสาวรีย์ 106/3
สาทอง เชาตลาด 896 นาย ท่าแร้ง
สายใจ รอดบุญชัง 1011 นาง ท่าแร้ง 157/1
สายชล ขาวฉอ้อน 606 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/27
สายทอง จันทา 2263 นาย ท่าแร้ง 28/3
สายทอง โสนาง 370 นาย อนุสาวรีย์ 4/540
สายฝน เคาวสุต 1285 นางสาว ท่าแร้ง 3/5
สายฝน บุญจิรานนท์ 2224 นาง ท่าแร้ง 117/351
สายฝน เสมแย้ม 54 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/138
สายพิณ พรรณประสาธน์ 1041 นาง ท่าแร้ง 165/1
สายสมร นิจนิรันดร์ 2717 นาง ท่าแร้ง 159/64
สายหยุด เปรมสุข 366 นาย อนุสาวรีย์ 104
สายัณห์ คุยแก้วพะเนาว์ 2541 ด.ต. ท่าแร้ง 89/191
สายันต์ แย้มกลัด 991 นาย ท่าแร้ง 77/1
สารภี ชูจันทร์ 889 นางสาว ท่าแร้ง 43
สาระภี ป้อมแก้ว 462 นาง อนุสาวรีย์ 14/163
สาโรช โศภีรักข์ 307 นาย อนุสาวรีย์ 14/92
สาลี ปานกำเหนิด 2509 นาง ท่าแร้ง 98
สาลี่ เหลือทรัพย์ 587 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/5
สำเนา ปานเถื่อน 1928 นาย อนุสาวรีย์ 568
สำเนา อ่อนน้อม ร.น. 1909 น.อ. อนุสาวรีย์ 24
สำเภา นาคบำเพ็ญ 2382 นาง ท่าแร้ง 73/15
สำเภา นาคอุไร 1229 นาง ท่าแร้ง 50/7
สำเภา ป้ายจตุรัส 892 นาง ท่าแร้ง 24/34
สำเภา ร่วมชาติ 2479 นาง ท่าแร้ง 13/2
สำรวม ชีสังวร 1120 นาย ท่าแร้ง 98/22
สำรวย คล้ายคลุม 2279 นาง ท่าแร้ง 101/6
สำรวย จุ้ยใจตรง 2398 นาย ท่าแร้ง 45/1
สำรวย ช้างเย็นฉ่ำ 120 นาย อนุสาวรีย์ 7/77
สำรวย มีตระกูล 2051 นาย อนุสาวรีย์ 33/76
สำรวย ล้วนผาลึก 2637 นาง ท่าแร้ง
สำรวย ลิ้มหุ่น 1778 นาง อนุสาวรีย์ 27
สำรวย อรุณศรี 1314 นาง ท่าแร้ง
สำรวย อุไรวงค์ 166 นาย อนุสาวรีย์ 37
สำรอง จันทร์ทอง 1874 นาง อนุสาวรีย์ 546
สำราญ เกตุปาน 1714 นาย อนุสาวรีย์ 25
สำราญ ครุฑธาพันธ์ 1586 นาง อนุสาวรีย์ 67
สำราญ ตรีสุขี 681 นาย อนุสาวรีย์ 2
สำราญ โตมา 649 นาย อนุสาวรีย์ 23/25
สำราญ นิลพันธ์ 1636 นาง อนุสาวรีย์ 54
สำราญ เอี่ยมพานิช 888 นาง ท่าแร้ง 28
สำริทธิ์ ศรีประเสริฐ 468 นาง อนุสาวรีย์ 86
สำเริง ขันทอง 271 นาย อนุสาวรีย์ 60/79
สำเริง ช้างเย็นฉ่ำ 257 นาย อนุสาวรีย์ 7/93
สำเริง ทับเสน 435 นาย อนุสาวรีย์ 99
สำเริง พิมพ์ประโคน 2355 นาย ท่าแร้ง 63/6
สำลี ทับทอง 2073 นาง อนุสาวรีย์ 37/106
สำลี นนตะ 1237 นาง ท่าแร้ง 37/169
สำลี รอดอุไร 104 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/3
สำอาง สุขขจร 909 นาย ท่าแร้ง 128/8
สำอางค์ คนแคล้ว 1148 นางสาว ท่าแร้ง 64
สำอางค์ โม่ทอง 2161 นาย ท่าแร้ง 102/393
สำอางค์ สุวรรณ 2152 นาง อนุสาวรีย์ 188/3
สำอางค์ เอมกริช 2641 นางสาว ท่าแร้ง
สิงห์ทอง ขันยา 122 นาย อนุสาวรีย์ 41/8
สิทธิชัย โฆษภัทรพิมพ์ 421 นาย อนุสาวรีย์ 4
สิทธิชัย สุขศีล 908 นาย ท่าแร้ง 24/138
สิทธิพร พื้นทองคำ 2468 นาย ท่าแร้ง 53/2
สิน แนวกันยา 2416 นาย ท่าแร้ง 3
สิน พรหมอินทร์ 107 นาย อนุสาวรีย์ 68/16
สิริ นวลเมือง 1706 นาง อนุสาวรีย์ 2-229
สิริ บุญเรือง 155 นาย อนุสาวรีย์ 92/146
สิริกาญจน์ สว่างไสว 1940 นางสาว อนุสาวรีย์ 330/22
สิริชัย ช้างเยาว์ 516 นาย อนุสาวรีย์ 74
สิรินทร์ วรรณคาม 2228 นาง ท่าแร้ง 28
สิรินทิพย์ บุญนาวาพิทักษ์ 643 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/259
สิริพันธุ์ ยิ่งยวด 1454 นางสาว ท่าแร้ง 92/11
สิริมา แซ่ฉิน 1381 นาง ท่าแร้ง 71/38
สิริยากร มณีพรหม 548 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริรัตน์ จิตประเสริฐ 394 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/9
สี ยินใส 2618 นาย ท่าแร้ง 272
สีนวน ศึกษาชาติ 83 นาย อนุสาวรีย์ 6/2
สีใส พนาสิทธิ์ 1729 นาย อนุสาวรีย์ 99/244
สีหเดช บุนนาค 1519 นาย ท่าแร้ง 10
สุกล กัณหา 1188 นาย ท่าแร้ง 137/52
สุกัญญา จ้อยแก้ว 1477 นางสาว ท่าแร้ง 65/63
สุกัญญา จั่นพา 1665 นาง อนุสาวรีย์ 109/123
สุกัญญา ชู้จันทร์ 1271 นาง ท่าแร้ง 9/1
สุกัญญา แดงทอง 295 นาง อนุสาวรีย์ 8/19
สุกัญญา ประดับทอง 801 นาง ท่าแร้ง 99/58
สุกัญญา ประพิศไพบูลย์ 650 นาง อนุสาวรีย์ 66
สุกัญญา เปี้ยวนิ่ม 2091 นางสาว อนุสาวรีย์ 283
สุกัญญา สุขโข 2064 นางสาว อนุสาวรีย์ 246
สุกัญญา อินทรประเสริฐ 1719 นาง อนุสาวรีย์ 222/15
สุกัญญา เอื้อเฟื้อ 705 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
สุกิจ ชาภู่พวง 2254 นาย ท่าแร้ง 145/18
สุกิจ รุหการ 2078 นาย อนุสาวรีย์ 170
สุกุลทร วิเศษรัตน์ 1559 นางสาว ท่าแร้ง
สุข ภาคสุโพธิ์ 346 นาย อนุสาวรีย์ 274
สุขเกษม ศรีจันทึก 2137 นาย อนุสาวรีย์ 289
สุขศรี ทิพยมนตรี 2186 นาง ท่าแร้ง 83
สุโข อุบลวัตร 1491 นาย ท่าแร้ง 19
สุคนธ์ หอมนาน 2583 นางสาว ท่าแร้ง
สุจวัฒน์ สุบิดา 2490 นาย ท่าแร้ง 89/118
สุจิต พงษ์มาลา 976 นาย ท่าแร้ง
สุจิตร์ ธานินพงศ์ 1078 นาง ท่าแร้ง 143/78
สุจิตรา ปานเจริญ 1528 นางสาว ท่าแร้ง 28/72
สุจิตรา รุจิธารณวงศ์ 1485 นาง ท่าแร้ง 40/8
สุจิตรา สมสวย 2616 นางสาว ท่าแร้ง 1/24
สุจิตรา แหยมบุญ 247 นาง อนุสาวรีย์ 20/39
สุจิน แก้วภู่พานิช 566 นาย อนุสาวรีย์ 112/6
สุจินต์ อรชร 1000 นาย ท่าแร้ง 138/3
สุชัย สินพูลอนันต์ 1740 นาย อนุสาวรีย์ 341/13
สุชา ไชยนันทน์ 2762 นาง ท่าแร้ง 111/786
สุชาติ ประสงค์พงษ์ชัย 804 นาย ท่าแร้ง 169/143
สุชาติ ปิ่นกุมภีร์ 2367 นาย ท่าแร้ง 59/9
สุชาติ เมืองสุด 2707 นาย ท่าแร้ง 117/314
สุชาติ ศรีสนธิ 2151 นาย อนุสาวรีย์ 45/1
สุชาติ สาคร 2609 นาย ท่าแร้ง 102/91
สุชาติ สุขทั่วญาติ 1652 นาย อนุสาวรีย์ 24
สุชาติ เสนามิตร 2770 นาย ท่าแร้ง
สุชิน คงภู 2565 นาง ท่าแร้ง 117/174
สุชิน คงวิเศษ 291 นาย อนุสาวรีย์ 69
สุชิน คล้ายก้อน 1712 นาย อนุสาวรีย์ 33/71
สุชิน ชินนะเกิดโชค 1439 นาย ท่าแร้ง 117/312
สุชิน ชื่นนางชี 655 นาย อนุสาวรีย์ 55/6
สุชิน บุญฤทธิ์ 464 นาย อนุสาวรีย์ 476/1
สุชิน ศรีทองสุข 1265 นาย ท่าแร้ง 260
สุชิน อภิรักษ์อาภา 2465 นาย ท่าแร้ง 1/19
สุชีรา สินเปียง 981 นางสาว ท่าแร้ง
สุเชษฐ ยศวิชัย 326 นาย อนุสาวรีย์ 49/10
สุณี สมรักษ์ 2322 นาง ท่าแร้ง 159/475
สุณีย์ อุทัย 2523 นางสาว ท่าแร้ง 6/435
สุดใจ ฉิมอิ่ม 1434 นาย ท่าแร้ง 9
สุดใจ พูลเกษ 2277 นาง ท่าแร้ง 83/19
สุดใจ เพียรธัญกร 2281 นาย ท่าแร้ง 37/28
สุดฤทัย อู่ธนา 195 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/53
สุตาภัทร ศรีษะเกตุ 1064 นางสาว ท่าแร้ง 38/374
สุทธิชัย วิวัฒนวง์ 2394 นาย ท่าแร้ง 6/111
สุทธิรัตน์ พลแสน 491 นาง อนุสาวรีย์ 250/1
สุทธิศักดิ์ งามดังนาค 1326 นาย ท่าแร้ง
สุทน แสงจันทร์ 2195 นาย ท่าแร้ง 134
สุทัศน์ ปั่นเจริญ 1412 ร.ต. ท่าแร้ง 90/100
สุทิน จันทร 177 นาง อนุสาวรีย์ 7/56
สุทิน ทองแก้ว 660 นาย อนุสาวรีย์ 172/1
สุทิน แสงสนาน 791 นาง ท่าแร้ง 40
สุเทพ เกตุฟัก 2108 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ พรหมอินทร์ 110 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ พุ่มยิ้ม 1594 นาย อนุสาวรีย์ 8
สุเทพ ศรีทองแท้ 416 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 140/3
สุธา วานิช 2663 นาง ท่าแร้ง 102/262
สุธิดา สรรคณี 2005 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/369
สุธินันท์ เครือคล้าย 419 นาง อนุสาวรีย์ 71/1
สุธีร์ นิจโกรทม 1253 นาย ท่าแร้ง 100
สุเธียร ศรีวิชัย 2371 นาย ท่าแร้ง 98/90
สุนทร เขือรัมย์ 2117 นาย อนุสาวรีย์ 115
สุนทร จายไธสง 2236 นาย ท่าแร้ง 6/211
สุนทร ทำรงค์รัตน์ 2396 นาย ท่าแร้ง 49/9
สุนทร เปรี้ยวนิ่ม 2131 นาย อนุสาวรีย์ 400
สุนทร ม่วงแก้ว 377 นาย อนุสาวรีย์ 314/1
สุนทร มังคละกนก 192 นาย อนุสาวรีย์ 33
สุนทร ศาลาทอง 1831 นาย อนุสาวรีย์ 88/2
สุนทรี ตันฮำ 240 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/103
สุนนท์ วงศ์ชวลิต 379 นาย อนุสาวรีย์ 9/466
สุนันท์ เซ็มแม้นหมัด 1085 นาง ท่าแร้ง 3
สุนันท์ ธงธรรม 950 นาง ท่าแร้ง 102/98
สุนันท์ ภัทรจินดา 1911 นาง อนุสาวรีย์ 98
สุนันทนา สุทธะนันทน์ 614 นาง อนุสาวรีย์ 49/137
สุนันทา พงศ์ชาญวิทย์ 378 นาง อนุสาวรีย์ 33
สุนันทา พลมา 429 นาง อนุสาวรีย์ 9/81
สุนิตย์ ศิริหิรัญ 233 นาง อนุสาวรีย์ 28
สุนิศา น้อยพันธ์ 2062 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 86/196
สุนิสา นาคเป้า 2096 นาง อนุสาวรีย์ 60/57
สุนี ธนรุจรดา 1250 นางสาว ท่าแร้ง 159/416
สุนีย์ สูญเจริญ 532 นาง อนุสาวรีย์ 201/20
สุนีย์ สู่บุญ 236 นาง อนุสาวรีย์ 31
สุนีย์ หงษ์คำ 2291 นาง ท่าแร้ง 137/216
สุบรรณ สมบัติ 2569 นางสาว ท่าแร้ง 22
สุปราณี ผาวังยศ 2030 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพงษ์ อุทัยวัฒนภักดี 1754 นาย อนุสาวรีย์ 20/14
สุพจน์ กลิ่นเกษร 555 นาย อนุสาวรีย์ 108/677
สุพจน์ ทรัพย์เอนก 873 นาย ท่าแร้ง 99/139
สุพจน์ เนียรประดิษฐ 352 นาย อนุสาวรีย์ 8/25
สุพจน์ ปู่ทองจันทร์ 929 นาย ท่าแร้ง 139/54
สุพจน์ พานบัว 772 นาย ท่าแร้ง 24/87
สุพจน์ ภูไท 1863 นาย อนุสาวรีย์ 159/17
สุพจน์ วัดขาว 780 นาย ท่าแร้ง 18/3
สุพจน์ สะอางค์ 2349 นาย ท่าแร้ง 6/195
สุพรรณิกา รื่นรส 740 นาง ท่าแร้ง 29/227
สุพรรณี กิตินิรันดร์กูล 1957 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
สุพรรณี พิมพิสาร 998 นาย ท่าแร้ง 81/18
สุพรรณี สุนทรวร 2021 นาง อนุสาวรีย์ 308
สุพล จำศรี 117 นาย อนุสาวรีย์ 11/2
สุพัตรา นนทรักษ์ 2125 นาง อนุสาวรีย์ 26
สุพัตรา แพทอง 2225 นาย ท่าแร้ง
สุพัตรา วนันตรากูล 1327 นาง ท่าแร้ง 22/164
สุพาณี สถิตย์ขราณี 2497 นาง ท่าแร้ง 19/8
สุพิมาลย์ นาคสุวรรณ 62 นางสาว อนุสาวรีย์ 288
สุภกิจ พุ่มโพธิ์ทอง 802 นาย ท่าแร้ง 78/132
สุภชัย แสงนาค 1274 นาย ท่าแร้ง 90/154
สุภา ประกายนิล 2548 นาง ท่าแร้ง 44/56
สุภานีย์ เพ็งเพชร 2607 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาพ ค่ายสงคราม 1066 นาย ท่าแร้ง 40/9
สุภาพ ด้วงอินทร์ 2052 นาย อนุสาวรีย์ 148/10
สุภาพ ทิพวงษ์ 2167 นาง ท่าแร้ง 102/464
สุภาพ อึ้งตระกูล 1824 นาย อนุสาวรีย์ 219
สุภาพร แก้วคูณ 1143 นาง ท่าแร้ง 68/40
สุภาพร บุญเลิศ 956 นาง ท่าแร้ง 67
สุภาพร มุขแก้ว 731 นาง ท่าแร้ง 138
สุภาพร แสร์สินธุ์ 24 นางสาว อนุสาวรีย์ 221/4
สุภาภรณ์ พ่วงวิเศษ 1829 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ โลไธสง 1391 นางสาว ท่าแร้ง 102/2
สุภาภรณ์ โสภณ 1478 นางสาว ท่าแร้ง 66/6
สุภาวดี พุ่มพวง 1320 นาง ท่าแร้ง 28/70
สุภาวดี ภู่ขำ 1810 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/64
สุภิญญา ตันติชัยนุสรณ์ 1404 นางสาว ท่าแร้ง 90/242
สุมนา บุญญะดิษฐ 1685 นาง อนุสาวรีย์ 46
สุมล จันทรินทร์ 1662 นาง อนุสาวรีย์ 78/1
สุมล อ่อนทิมวงค์ 519 นางสาว อนุสาวรีย์ 74
สุมลชัย นุ้ยประสิทธิ์ 112 นาย อนุสาวรีย์ 40
สุมานะ เกตุระหงษ์ 827 นาย ท่าแร้ง 201/3
สุมาล วงศ์อมรอัครพันธ์ 1506 นาง ท่าแร้ง 63/12
สุมาลย์ ช่วยรักษา 1701 นาง อนุสาวรีย์ 10
สุมาลี ปั้นทอง 2487 นางสาว ท่าแร้ง 19/16
สุมาลี ปานภู่ทอง 2196 นางสาว ท่าแร้ง
สุมาลี พุ่มเรือง 2505 นางสาว ท่าแร้ง 6/3
สุมาลี สร้อยบัวงาม 2657 นางสาว ท่าแร้ง 24
สุมาลี สุธรรมพงษ์ 898 นาง ท่าแร้ง 102/397
สุมาลี สูงไทยสง 2318 นาง ท่าแร้ง 24/141
สุมิตร เจริญธนสุข 836 นาย ท่าแร้ง 78/190
สุมิตร พลสมัคร 1837 นาย อนุสาวรีย์ 361/29
สุรชัย บุญปรี 1195 นาย ท่าแร้ง 89/233
สุรชัย เมืองสุด 2708 นาย ท่าแร้ง 117/46
สุรเชษฐ์ สุวรรณ 1904 นาย อนุสาวรีย์ 222/17
สุรเดช จิตรสกลธ์ 1364 นาย ท่าแร้ง 45/5
สุรพงศ์ เคนจันทึก 1680 นาย อนุสาวรีย์ 264
สุรพงษ์ คุณวัชระกุล 2292 จ.อ. ท่าแร้ง 44/79
สุรพล มีแก้ว 1287 นาย ท่าแร้ง 138/10
สุรพล สายสมบัติ 1351 นาย ท่าแร้ง 78/36
สุรพล อ้นอารี 2074 นาย อนุสาวรีย์ 181/195
สุรภา เกิดกำลัง 2736 นาง ท่าแร้ง 89/535
สุรโรจน์ พฤกษ์บำรุง 583 นาย อนุสาวรีย์ 161/45
สุรศักดิ์ ก้านจักร 1608 จสอ. อนุสาวรีย์ 3/436
สุรศักดิ์ ทานคำ 1109 นาย ท่าแร้ง 62/23
สุรศักดิ์ วงศ์หินอ่อน 1255 นาย ท่าแร้ง 3/14
สุระชัย ทรงศิริ 223 นาย อนุสาวรีย์ 154/1
สุระชาติ กันวงค์ 2445 นาย ท่าแร้ง
สุรัจ ทองใหม่ 100 นาย อนุสาวรีย์ 222/10
สุรัตน์ ท้วมสากล 1643 นาย อนุสาวรีย์
สุรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 2721 นางสาว ท่าแร้ง 35/44
สุรัตน์ มีศาสตร์ 87 นาย อนุสาวรีย์ 21
สุรัตน์ สิงห์อารมณ์ 1572 นาย ท่าแร้ง 6/217
สุรัตน์ สุวรรณรัตน์ 775 นาย ท่าแร้ง 6/227
สุรัตนวดี จันทร์สว่าง 1019 นาง ท่าแร้ง 139/5
สุรางคนา ไกรวิจิตร 318 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/84
สุราษ รงค์ทอง 935 นาย ท่าแร้ง 19/168
สุรินทร์ จุลวรเวชช 383 นาย อนุสาวรีย์ 126/6
สุรินทร์ มีกลิ่น 569 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
สุรินทร์ หว่างเจริญ 851 นาย ท่าแร้ง 90/2
สุริยพร แย้มโพธิ์ใช้ 1348 นางสาว ท่าแร้ง 159/314
สุริยัณห์ ภู่พวงทอง 2296 นาย ท่าแร้ง 52/162
สุริยา จันทร์อุทัย 1091 นาย ท่าแร้ง 1/73
สุริยา เนตรสุวรรณ 1639 น.ต. อนุสาวรีย์ 60/29
สุริยา ปาปะไพ 2544 นาย ท่าแร้ง 142/90
สุริยา สุภิทิพย์ 2646 นาย ท่าแร้ง 159/444
สุรีพร พงษ์โพธิ์ 1916 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรีภรณ์ เชาว์ชื่น 1219 นาย ท่าแร้ง 38/397
สุรีย์ บรรลือหาญ 447 นางสาว อนุสาวรีย์ 42/3
สุรีย์ ภูมิพิเชฐ 281 นาง อนุสาวรีย์ 11
สุรีย์ เสือใจ 2473 นาง ท่าแร้ง 139/2
สุรีย์รัตน์ จูตะโกมล 2243 นาง ท่าแร้ง 68/16
สุรีรัตน์ ชูสนิท 2471 นางสาว ท่าแร้ง
สุรีรัตน์ บุญเลี้ยง 2001 นาง อนุสาวรีย์ 56/73
สุลักษณ์ จิตรอ่อนน้อม 496 นาย อนุสาวรีย์ 202
สุวพร ภักดีราช 1763 นาง อนุสาวรีย์ 92/86
สุวรรณ์ นาสวน 1447 นาง ท่าแร้ง 195/9
สุวรรณ์ บุญเกื้อ 597 นาย อนุสาวรีย์ 38
สุวรรณ สุกใส 661 นาย อนุสาวรีย์ 11/49
สุวรรณ์ อินสำโรง 2767 นาย ท่าแร้ง 98/116
สุวรรณชัย ศรีบุญธรรม 342 นาง อนุสาวรีย์ 188
สุวรรณนา วงศ์สุเพ็ง 945 นางสาว ท่าแร้ง 44
สุวรรณมาลี สนคดี 744 นาง ท่าแร้ง 8/1
สุวรรณา เกษกลิ่น 742 นาง ท่าแร้ง 101/8
สุวรรณา บุญละห้อย 2493 นาง ท่าแร้ง
สุวรรณา บุตรศรี 288 นาง อนุสาวรีย์ 77/272
สุวรรณี จันทมาศ 2260 นาง ท่าแร้ง 37/76
สุวรรณี ทวีรอด 441 นาง อนุสาวรีย์ 195
สุวรา รัตนโชติพงศ์ 2390 นางสาว ท่าแร้ง 6/515
สุวรีย์ ธันยวสุโรจน์ 358 นาง อนุสาวรีย์ 176/2
สุวัฒน์ กองแสนแก้ว 2085 นาย อนุสาวรีย์ 51/27
สุวัฒน์ สมหนองอ้อ 1509 นาย ท่าแร้ง 64
สุวัตร ฮะทะโชติ 1816 นาย อนุสาวรีย์ 285/47
สุวัลย์ สามร้อยงาม 2572 นาย ท่าแร้ง 159/347
สุวิภา ปัตถานัง 777 นางสาว ท่าแร้ง 71/60
สุวิมล พานิชอุดม 1781 นางสาว อนุสาวรีย์ 191/4
สุวีรยา จินดา 1293 นาง ท่าแร้ง 90/152
สุเอด พุกประยูร 1450 นาย ท่าแร้ง 1049
เสกสรร กล่อมสิงห์ 2764 นาย ท่าแร้ง 18/371
เสงี่ยม เกตุสวน 2147 นาย อนุสาวรีย์ 221/2
เสงี่ยม พวงเพชรลาภ 1882 นาง อนุสาวรีย์ 44
เสงี่ยม พานิจจะ 1488 นาง ท่าแร้ง 20/21
เสถียร ฉายเสนา 2603 นาย ท่าแร้ง 501/238
เสถียร มีใจสืบ 1967 พล.อ. อนุสาวรีย์ 190
เสถียร ไวยกุสา 2176 น.อ. ท่าแร้ง 1/295
เสน่ห์ โพธิพันธุ์ 2588 นาย ท่าแร้ง 14/8
เสนาะ บุญเจือ 624 นาย อนุสาวรีย์ 43/2
เสรักษ์ จันทร์ธนู 1772 นาย อนุสาวรีย์ 109/145
เสริม ขำขาล 1986 นาย อนุสาวรีย์ 2/132
เสริม ฟักหว่าง 14 น.ต. อนุสาวรีย์ 215
เสริม วิทยาภา 396 นาย อนุสาวรีย์ 181/324
เสรี สุพลจิตร์ 2397 นาย ท่าแร้ง 12
เสวก กมลมาลย์ 1161 นาย ท่าแร้ง 78/65
เสาร์ จันทร์ภักดิ์ 585 นาย อนุสาวรีย์ 35
เสาร์ ทานคำ 1378 นาย ท่าแร้ง 62/11
เสาวณีย์ ประสงค์ 338 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/40
เสาวนีย์ รื่นสำราญ ร.น. 152 น.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 96/26
เสาวภา รุ่งกรุด 473 นาง อนุสาวรีย์ 33/162
เสาวลักษณ์ สมานุหัตถ์ 2534 นาง ท่าแร้ง 6/114
เสาวลักษณ์ สุขศิริ 9 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
เสียงโทน แจวตระกูล 424 นาย อนุสาวรีย์ 15/3
แสงจันทร์ เนียมทอง 1666 นาง อนุสาวรีย์ 181/163
แสงสว่าง รัฐวร 395 นาง อนุสาวรีย์ 22
แสงหล้า ทุนผล 1258 นางสาว ท่าแร้ง 51/1
แสงอรุณ พิพัฒน์เจริญวงศ์ 1976 นาง อนุสาวรีย์ 33/21
แสวง แก้วประเสริฐ 881 นาย ท่าแร้ง 144/50
แสวง คงใย 1530 นางสาว ท่าแร้ง 59/48
แสวง ควรอุส่าห์ 1175 นาย ท่าแร้ง 40/4
แสวง ธรรมบุตร 1793 นาย อนุสาวรีย์ 210
แสวง เวียงผา 1172 นาง ท่าแร้ง 40
แสวง ศรีภูมิ 520 นาง อนุสาวรีย์ 33/80
โสพันธ์ มิยะ 1224 นาย ท่าแร้ง 89/559
โสภณ วัดขาว 787 นาย ท่าแร้ง 18/1
โสภา รุ่งกรุด 85 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/3
โสภา สาระแพง 616 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/397
โสภี พรมเมฆ 375 นาย อนุสาวรีย์ 60/39
โสภี สีดลพฤกษ์ 1437 นาง ท่าแร้ง 32/5
ไสว แก้วจินดา 2050 นางสาว อนุสาวรีย์ 300/10
ไสว คงเทศ 610 นาย อนุสาวรีย์ 187
ไสว ตาชูชาติ 999 นาย ท่าแร้ง 102/328
ไสว ทองศรีสุพรรณ 1527 นาย ท่าแร้ง 255/8
หทยา ดุลยวิทย์ 411 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/340
หทัย วิชัย 842 นางสาว ท่าแร้ง 33
หทัยกาญจน์ สุขเกษม 2276 นาง ท่าแร้ง 215/1
หทัยศรี ไพโรจน์ 2097 นาง อนุสาวรีย์ 99
หน่วย คงสมบูรณ์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 64
หน่อย ห่วงประเสริฐ 722 นาง ท่าแร้ง 14/5
หนู กฐินทอง 2742 นาง ท่าแร้ง 44/1
หนูแดง นูระสินธุ์ 721 นาย ท่าแร้ง 216/12
หนูนา ศรีปัตเนตร 1796 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/41
หนูเพียร วงษา 2776 นาง ท่าแร้ง 137/42
หมั่น สิงห์ประเสริฐ 782 นาย ท่าแร้ง 59/2
หยก จิตร์ศิริ 486 นาง อนุสาวรีย์ 131
หยัด วงค์สีทอง 2741 นาง ท่าแร้ง 99/189
หริ วัดจินดา 2172 นาย ท่าแร้ง 6/1
หฤษฏ์วัฒน์ ลิ่มสกุล 1343 นาย ท่าแร้ง 18/5
หลอม ผึ่งสวัสดิ์ 2547 นาย ท่าแร้ง 6
หลุย พลธร 2304 นาง ท่าแร้ง 14
หวานใจ ภารสุวรรณ 2592 นางสาว ท่าแร้ง 117/114
หอม สว่างเนตร 534 นาย อนุสาวรีย์ 199/7
หอมจันทร์ แก้วหงษ์ 2068 นาง อนุสาวรีย์ 9/90
เหว่า หลวงเดช 2375 นาย ท่าแร้ง 92/48
ฬุริญา อัดสาโย 1818 นาง อนุสาวรีย์ 117/313
อณุภา เมืองยศ 1476 นาง ท่าแร้ง 53
อดิวัฒน์ แสนภักดี 2503 นาย ท่าแร้ง 99/228
อดิศักดิ์ อมรศิลป์กร 870 นาย ท่าแร้ง 111/1010
อดุลย์ พุ่มไสว 46 นาย อนุสาวรีย์ 33/61
อดุลย์ ภู่ภักดี 1244 นาย ท่าแร้ง 102/389
อดุลย์ สุภาฉาย 1758 นาย อนุสาวรีย์ 136/5
อดุลย์วิทย์ เกียรติประจักษ์ 276 นาย อนุสาวรีย์ 43
อธิปัญญ์ ปัญญาแก้ว 1900 นาย อนุสาวรีย์ 86/219
อธิษฐ์ เอื้อประเสริฐ 1151 นาย ท่าแร้ง 139/169
อนงค์ แก่นสิงห์ 680 นาง อนุสาวรีย์ 191/3
อนงค์ เขียวสีม่วง 1169 นาย ท่าแร้ง 39/2
อนงค์ เพ่งพวณิชย์ 1851 นาง อนุสาวรีย์ 77/266
อนงค์ ลาภอุดม 687 นางสาว อนุสาวรีย์
อนงค์ หมู่มาก 1435 นาย ท่าแร้ง 38/304
อนงค์ หัมพานนท์ 1223 นาง ท่าแร้ง 41/2
อนัญญา ศิริแสงชัยกุล 337 นาง อนุสาวรีย์ 37/110
อนันต์ บุญสนอง 1216 นาย ท่าแร้ง 90/81
อนันต์ พยัคฆ์คุ้ม 675 นาย อนุสาวรีย์ 309
อนันต์ เพ่งพวณิชย์ 1852 นาย อนุสาวรีย์ 77/267
อนันต์ มะโนตา 2181 นาย ท่าแร้ง 117/247
อนันต์ เริงพงษ์พันธ์ 1215 นางสาว ท่าแร้ง 45/9
อนันต์ แสงเงิน 1385 นาง ท่าแร้ง 89/153
อนันต์ อำพันทอง 1290 นาย ท่าแร้ง 36/62
อนุชา พุกบุญมี 971 นาย ท่าแร้ง 2/214
อนุเทพ ชัยวัฒน์พงศกร 2450 นาย ท่าแร้ง 66
อนุลักษณ์ ทองคำ 1095 นาย ท่าแร้ง 9/33
อนุวัฒน์ บุญเกตุ 2072 นาย อนุสาวรีย์ 8/137
อนุวัต สุภาพพจน์ 1401 นาย ท่าแร้ง 90/78
อนุสนธิ์ สุวรรณผ่องใส 2160 นาย ท่าแร้ง 22/172
อนุสรณ์ ไกรสูงเนิน 1704 นาง อนุสาวรีย์ 16
อบ เสือโรจน์ 1360 นาง ท่าแร้ง 5
อภิชญา นิลประดิษฐ์ 1663 นาง อนุสาวรีย์ 87
อภิชัย บุญรอด 2132 นาย อนุสาวรีย์ 9/4
อภิชา เดียขุนทด 1808 นาย อนุสาวรีย์ 150
อภิชาติ ลือสกล 210 นาย อนุสาวรีย์ 10
อภิชาติ อุ่นใจ 1745 นาย อนุสาวรีย์ 10/156
อภิญญา กิตติวัฒนานุเคราะห์ 2198 นางสาว ท่าแร้ง 98/25
อภิญญา เปรมกมล 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/123
อภิญญา อินทรประสิทธิ์ 2532 นาง ท่าแร้ง
อภินันทร์ อุดมวงษ์ 392 นาย อนุสาวรีย์ 455/1
อภิรฉัตร สุริยเลิศ 1373 นางสาว ท่าแร้ง 90/90
อภิลักษณ์ ไวกสิการ 1715 นาย อนุสาวรีย์ 11/123
อมรพันธ์ สมมะลวน 1517 นาง ท่าแร้ง 70/45
อมรมนต์ สระ 275 นาย อนุสาวรีย์ 59/13
อมรรัตน์ บุตรดีอ้วน 1941 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรรัตน์ รักกลิ่น 1699 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรินทร์ สุพัฒน์ศักดิ์สกุล 618 นาย อนุสาวรีย์ 115/4
อรชา คุณอนันทวนิชย์ 2121 นาง อนุสาวรีย์ 22/2
อรทัย ไกรรศ 848 นาง ท่าแร้ง 18
อรทัย ผ่องศรีนวล 634 นางสาว อนุสาวรีย์ 121/1
อรทัย อุสาหกานนท์ 2088 นาง อนุสาวรีย์ 181/219
อรนลิน เสร็จกิจ 1995 นาง อนุสาวรีย์ 50
อรนุช เขียวพุ่มพวง 2293 นาง ท่าแร้ง 36
อรนุช ต้นพูน 761 นางสาว ท่าแร้ง 89/275
อรนุช สุดสาคร 285 นางสาว อนุสาวรีย์ 397/2
อรพันธ์ จิตต์อารีกุล 76 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/2
อรพินท์ จิรชูชีพ 2013 นาง อนุสาวรีย์ 43/271
อรพินท์ สมิธ 776 นาง ท่าแร้ง 9
อรรณพ พูนธนะสาร 1952 นาย อนุสาวรีย์ 30/123
อรรถกานต์ ยืนยาว 1847 นาย อนุสาวรีย์
อรรถพล ไกรสูงเนิน 1953 นาย อนุสาวรีย์ 397/3
อรรถรินทร์ บุญวิเศษ 2540 นาย ท่าแร้ง 53
อรลักษณ์ อิสระ 1086 นาง ท่าแร้ง 90/190
อรวรรณ จิตพนอรักษ์ 2695 นางสาว ท่าแร้ง 236/9
อรวรรณ แดงลิ่ม 70 นางสาว อนุสาวรีย์ 476/4
อรวรรณ สร้อยสุวรรณ 2615 นาง ท่าแร้ง 100/17
อรสา ฟุ้งสร้อยระย้า 784 นางสาว ท่าแร้ง 41
อรอนงค์ สอนชม 948 นางสาว ท่าแร้ง 235/2
อรอนงค์ เสียงใส 1835 นาง อนุสาวรีย์ 33/114
อรัญ คงสุข 1150 นาย ท่าแร้ง 104
อรัญญา เที่ยงจิตต์ 103 นาง อนุสาวรีย์ 92/133
อรัญญา ยะรังวงษ์ 2082 นาง อนุสาวรีย์ 33/96
อริญรดา วงศ์คำจันทร์ 1556 นางสาว ท่าแร้ง 1/191
อรินทยา ลักษณะพาหุ 1207 นางสาว ท่าแร้ง 18/398
อริพันธ์ มั่งเจริญ 2103 นาย อนุสาวรีย์
อริศรา สวารชร 2516 นางสาว ท่าแร้ง 191/2
อรุณ กลั่นสวน 498 นาย อนุสาวรีย์ 7/102
อรุณ ทัศน์ประภากร 1779 นาย อนุสาวรีย์ 301
อรุณ พงษ์สุวรรณ 443 นาย อนุสาวรีย์ 84/53
อรุณ ม่วงเรือง 1627 นาย อนุสาวรีย์ 201/11
อรุณ สุวรรณวิหค 488 นาย อนุสาวรีย์ 341/38
อรุณรัตน์ พันธ์พงแข็ง 2128 นางสาว อนุสาวรีย์ 126
อรุณศรี ตั้งวงศ์วิวัฒนา 382 นางสาว อนุสาวรีย์ 28
อรุณี ลีนวัต 978 นาง ท่าแร้ง 18/116
อรุณี โสภณ 2422 นางสาว ท่าแร้ง 66/8
อวยชัย ธนโกเศศ 1417 นาย ท่าแร้ง 17/139
อวัตถา วิทยกุล 2699 นางสาว ท่าแร้ง 55/24
อ๊อด สีน้อย 1974 นาย อนุสาวรีย์ 46
อ่อน พาลุ้ง 531 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
อ้อยทิพย์ จันทร์แดง 292 นาง อนุสาวรีย์ 43/27
อัครเดช เสนีดิลก 428 นาย อนุสาวรีย์ 92/165
อัครวัฒน์กิจ ธูปหอม 1368 นาย ท่าแร้ง 44
อังคณา โสภาวรรณรัตนะ 137 นาง อนุสาวรีย์ 8/121
อัจฉรา จารุประกร 1359 นาง ท่าแร้ง 38/806
อัจฉรา สมกำเนิด 215 นาง อนุสาวรีย์ 10
อัจฉรา สมานวารินทร์ 1054 นาง ท่าแร้ง 159/246
อัจฉราพร แป้นนอก 2377 นาง ท่าแร้ง 38
อัญชลี เกษศรี 2116 นาง อนุสาวรีย์ 136
อัญชลี เบ็ญจางคประเสริฐ 354 นาง อนุสาวรีย์ 137/4
อัญชลี พิสุทธิพร 1529 นาง ท่าแร้ง 22/3
อัญชลี แหวนทับทิม 1805 นาง อนุสาวรีย์ 86/47
อัญชิสา เสฐียรโกเศศ 877 นาย ท่าแร้ง 65/65
อัญชุรีย์ วงษ์มัย 1419 นางสาว ท่าแร้ง 99/138
อัฐพงศ์ ภักดีพงค์ศิริ 2504 นาย ท่าแร้ง 101/13
อัมพร เกิดวิบูลย์ 237 นางสาว อนุสาวรีย์ 48
อัมพร บินฮาซัน 1357 นางสาว ท่าแร้ง 6/206
อัมพร ลีโมบล 1470 นาย ท่าแร้ง 24/81
อัมพร สมสิน 527 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/52
อัมพร เหมือนเงิน 234 นาง อนุสาวรีย์ 167
อัมราภาศิลป์ โคตรสินธุ์ 1057 นาง ท่าแร้ง 48/8
อัมรินทร์ อนันตวงศ์ 2418 นาย ท่าแร้ง 36/95
อั้ว สุมงคล 1929 นางสาว อนุสาวรีย์
อัศนีย์ ปลั่งน้อย 348 นาย อนุสาวรีย์ 8/10
อัศวิน วงศ์คำ 91 นาย อนุสาวรีย์ 50
อาคม สุทธิประภา 1569 นาย ท่าแร้ง 89/608
อาคม โสขุมา 2506 นาย ท่าแร้ง 102/111
อาณารัตน์ ศรีประเสริฐ 351 นางสาว อนุสาวรีย์ 39
อาทิตย์ ทัตติยพงศ์ 2305 นาย ท่าแร้ง 17/129
อาทิตย์ ยมสูงเนิน 788 นาย ท่าแร้ง 45/12
อานนท์ สารวรรณ 855 นาย ท่าแร้ง 6/283
อาภรณ์ แสงชาติ 1647 นาง อนุสาวรีย์ 14/217
อาภัสรา บุตรเพ็ชร 745 นางสาว ท่าแร้ง 111/1007
อาภาสิณี มวญคำลา 1822 นาง อนุสาวรีย์ 9/14
อาภาสิริ จันทราศรี 1428 นางสาว ท่าแร้ง 102/192
อารมย์ แซ่เล้า 128 นาง อนุสาวรีย์ 8/7
อารยา บุญญะดิษฐ 708 นางสาว อนุสาวรีย์ 40
อารยา โยริยะ 262 นาง อนุสาวรีย์ 287/1
อาริณณา พาทีเพราะ 2647 นาง ท่าแร้ง 160
อาริยา โคตรสงคราม 1633 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/30
อาริยา วงษ์สุนทร 2053 นางสาว อนุสาวรีย์ 12
อารี ชูสาร 1284 นางสาว ท่าแร้ง 204/7
อารีย์ คชแก้ว 2408 นาง ท่าแร้ง 86
อารีย์ น้อยมาก 33 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/7
อารีย์ ภาครัสมี 357 นาง อนุสาวรีย์ 212/18
อารีย์ มีฉิม 533 นาง อนุสาวรีย์ 83/1
อารีย์ สุวัฒนวรกิจ 2321 นาง ท่าแร้ง 65/49
อารีย์ อ้นมี 2775 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
อารีรัตน์ เลิศนิมิตร 1013 นาง ท่าแร้ง 77/4
อารีวรรณ อิ่มพานิช 398 นาง อนุสาวรีย์ 88
อำนวย คุ้มเครือ 108 นาง อนุสาวรีย์ 7/137
อำนวย จันตดิษฐ 528 นาย อนุสาวรีย์
อำนวย ดวงเกษม 2704 นาย ท่าแร้ง 155/57
อำนวย ด้วงยศ 891 นาย ท่าแร้ง 46/1
อำนวย เนวะชื่น 1945 นาย อนุสาวรีย์ 20
อำนวย เพ็ญนาท 1773 นาย อนุสาวรีย์ 1
อำนวย หลวงเดช 2399 นาย ท่าแร้ง 239
อำนาจ กรอบแป้น 1741 นาย อนุสาวรีย์ 84/1144
อำนาจ กิจสมบูรณ์ 315 นาย อนุสาวรีย์ 98/1
อำนาจ ตัณฑสวัสดิ์ 2148 นาย อนุสาวรีย์ 49/143
อำนาจ พุกบุญมี 900 นาย ท่าแร้ง 2/98
อำพร ไพฑูรย์ 540 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/8
อำพร รุ่งวิชานิวัฒน์ 1537 นาง ท่าแร้ง 143/82
อำพร เรืองนุ่ม 1832 นาง อนุสาวรีย์ 47
อำไพ พุฒด้วงเงิน 1396 นาย ท่าแร้ง 34/3
อำไพ อวนศรี 1365 นางสาว ท่าแร้ง 16
อำภา เทพคำ 1101 นางสาว ท่าแร้ง 101/6
อำภา ผ่องใส 928 นาง ท่าแร้ง 63/1
อำภา อุ่นไชย 1420 นาง ท่าแร้ง 38/379
อิ้ง ม่วงลี 263 นาง อนุสาวรีย์
อินจัน หลักหมั่น 755 นาย ท่าแร้ง 201/12
อินทรีย์ นิเวศานนท์ 2510 นาย ท่าแร้ง 89/637
อินทิรา แผ่นทอง 2212 นาง ท่าแร้ง 15/14
อิ่มทิพย์ โกฮาร์ 969 นาง ท่าแร้ง 121/51
อิศรา จันทรรักษา 2638 นาง ท่าแร้ง 42
อุกฤษฏ์ ฤทธิรงค์ 568 นาย อนุสาวรีย์ 159/15
อุดม ดิษฐวงศ์ 2752 นาย ท่าแร้ง 9/19
อุดม สังข์สารทูล 1965 นาย อนุสาวรีย์ 41
อุดม เหมะคุปต์ 286 จ.อ. อนุสาวรีย์ 22
อุดมพันธุ์ ชื่นกมล 2432 นาง ท่าแร้ง 90/7
อุดมรัตน์ ประมาพันธุ์ 1999 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/334
อุดมศักดิ์ ชีวแพทย์ 2309 นาย ท่าแร้ง 175/5
อุดร แก้วธานี 2241 นาย ท่าแร้ง
อุดร ชื่นวิเศษ 553 นาย อนุสาวรีย์ 96
อุทร สายลวดคำ 2488 นางสาว ท่าแร้ง 56
อุทัย กลิ่นจันทร์ 2102 นาง อนุสาวรีย์ 526
อุทัยวรรณ ปัตถาวะโร 1160 นางสาว ท่าแร้ง 56/75
อุทัยวรรณ ภูศิริ 1823 นาง อนุสาวรีย์ 244/371
อุทิศ ชูนุ่น 479 นาย อนุสาวรีย์ 341/12
อุเทน ขวัญศรี 876 นาย ท่าแร้ง
อุเทน รุจิธารณวงศ์ 1502 นาย ท่าแร้ง 244/9
อุไทย ศรีจันทร์ 2217 นาย ท่าแร้ง 6/23
อุบล ประสาร 517 นาง อนุสาวรีย์ 111/20
อุบล มากสัมพันธ์ 1354 นาง ท่าแร้ง 231
อุบล เลาะพึ่ง 1206 นาง ท่าแร้ง 8
อุไร ไชยชิต 2728 นาง ท่าแร้ง 65
อุไร ดอนสามารถ 676 นาง อนุสาวรีย์ 56
อุไร หุ่นสี 363 นาง อนุสาวรีย์ 134
อุไร ไหลหลั่ง 2653 นางสาว ท่าแร้ง 121/46
อุไรพร คิดรักเมือง 2140 นางสาว อนุสาวรีย์ 43
อุไรรัตน์ นิธิวิทย์ 2232 นาง ท่าแร้ง 161/64
อุไรลักษณ์ คงชู 18 นาง อนุสาวรีย์ 20/13
อุไรวรรณ กุลพันธ์ 932 นาง ท่าแร้ง 90/9
อุไรวรรณ จันทร์ตรา 16 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/30
อุไรวรรณ นิ่มสมุทร 621 นาง อนุสาวรีย์
อุไรวรรณ พฤกษาตะคุ 2194 นาง ท่าแร้ง 109/3
อุไรวรรณ โพธา 2135 นาง อนุสาวรีย์ 9/40
อุไรวรรณ วงศ์อนุสรณ์ 384 นาง อนุสาวรีย์ 25
อุษณีย์ ศุขันแทพย์ 1651 นาง อนุสาวรีย์ 99/226
อุษนา หงษ์สตัน 2017 นาง อนุสาวรีย์ 363/577
อุษา ศรียานนท์ 864 นางสาว ท่าแร้ง 6/73
อุสา สะใบบาง 990 นาง ท่าแร้ง
เอกกมล บำรุงรส 2324 นาย ท่าแร้ง 99/5
เอกชัย นกแก้ว 1184 นาย ท่าแร้ง 35
เอกชัย มูสโกภาส 938 นาย ท่าแร้ง 155/61
เอกพล ขัตติ 1125 นาย ท่าแร้ง 98/115
เอกพล โล้อุนลุม 1024 นาย ท่าแร้ง 51
เอกราช สุวรรนาวุธ 828 นาย ท่าแร้ง 78/173
เอธยา ชัยขุนพล 697 นาง อนุสาวรีย์ 159/77
เอนก พัดเอี่ยม 1755 นาย อนุสาวรีย์ 79/1
เอนก สัตตบงกช 738 นาย ท่าแร้ง 32/33
เอ็นดู บุนนาค 2433 นาง ท่าแร้ง 46
เอิบ ปานน้อย 2113 นาย อนุสาวรีย์ 4
เอี่ยม เกษมศรีรัตน์ 2234 นาย ท่าแร้ง 59/17
เอื้ออังกูร อภิชนาพงศ์ 2244 นาย ท่าแร้ง 13
เอื้ออารีย์ คำมิ่ง 871 นางสาว ท่าแร้ง 99/162
โอภาส ปลูกงาม 404 นาย อนุสาวรีย์ 14/100
โอภาส ศรีสุริยะธาดา 355 นาย อนุสาวรีย์ 23
ฮวย วงศ์แววประเสริฐ 273 นาง อนุสาวรีย์ 464