เขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 16 เรียงตามชื่อเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 16 เรียงตามชื่อ

กนกกร เดชะวีรพงศ์ 1638 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/201
กนกนคร อาทรมิตร 518 นางสาว บางขุนศรี 269/84
กนกพร ทะยะราษฎร์ 145 นาง บ้านช่างหล่อ
กนกพร ไทยวัฒนานนท์ 758 นางสาว อรุณอมรินทร์ 33/6
กนกพร พรพิทยาเลิศ 1626 นาง อรุณอมรินทร์ 367/8
กนกรัตน์ แซ่ล้อ 1368 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/782
กนกวรรณ กระฐินหอม 1582 นางสาว อรุณอมรินทร์
กมนทรรศน์ จีรุพันธ์ 791 นาง อรุณอมรินทร์ 143/186
กมลทิพย์ โชคเจริญพัฒนกิจ 626 นาง บางขุนศรี 1/8
กมลฤทธิ์ วีระชน 752 นาย อรุณอมรินทร์ 77/9
กมลวรรณ จูพัฒนกุล 496 นาง บางขุนศรี 481/815
กรปิยา เติมเวชศยานนท์ 1023 นาง อรุณอมรินทร์ 30/17
กรพินธุ์ คลาพันธ์ 31 นางสาว ศิริราช
กรรณิกา เกิดศิริวัฒโน 973 นาง อรุณอมรินทร์ 263
กรรณิการ์ ไข่คำ 1206 นางสาว อรุณอมรินทร์
กรรณิการ์ พุทสิริ 1306 นาง อรุณอมรินทร์
กรรณิการ์ เรืองฤทธิ์ราวี 924 นางสาว อรุณอมรินทร์ 89/5
กรวิกา วีระพันธ์เทพา 992 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/16
กรองแก้ว ปัญญาประทีป 121 นาง บ้านช่างหล่อ 71/12
กฤตโชค จินดาณพล 1036 นาย อรุณอมรินทร์
กฤษฎี พรตั้งจิตลิขิต 322 นางสาว บางขุนศรี 481/817
กฤษณัส ยั่งยืน 1167 นาย อรุณอมรินทร์ 143/232
กฤษณา ตรีวิเศษ 337 นางสาว บางขุนศรี 161/182
กลอยใจ อนันตวัฒน์ 1341 นาง อรุณอมรินทร์ 363/6
กลิ่น เชิดฉาย 454 นาย บางขุนศรี
กัญจน์นิกข์ มณีสวัสดิ์ 827 นาย อรุณอมรินทร์ 95/128
กัญญา พัวเทพนิมิตร 1290 นาง อรุณอมรินทร์ 50/18
กัญญาณี สง่ากร 1246 นางสาว อรุณอมรินทร์ 254/9
กัญญาวีร์ บุญมาก 401 นาง บางขุนศรี 421/5
กัณฐรัตน์ เจริญทวีวัฒน์ 415 นางสาว บางขุนศรี
กัมพล ฉัตรบูรภานันท์ 1069 นาย อรุณอมรินทร์ 95/457
กัลยา คุวากร 370 นาง บางขุนศรี 481/840
กัลยา วิทยพิบูลย์ 348 นาง บางขุนศรี 549/354
กัลยา สุขไพบูลย์ 1176 นาง อรุณอมรินทร์ 93/14
กัลยาณี วงศ์ยะรา 1317 นาง อรุณอมรินทร์ 95/149
กัลยานี หอทิมาวรกุล 1301 นางสาว อรุณอมรินทร์ 9/16
กาจภาษ ทิมจิตต์ 989 นาย อรุณอมรินทร์ 659/85
กาญจนา จันทนินทร์ 996 นาง อรุณอมรินทร์
กาญจนา บุณย์เพิ่ม 977 นางสาว อรุณอมรินทร์ 133
กาญจนา ปรมีศนาภรณ์ 933 นาง อรุณอมรินทร์ 20/8
กาญจนา ภู่ทับทิมทอง 21 นาง ศิริราช
กาญจนา รุจิระภูมิ 1263 นาย อรุณอมรินทร์ 95/507
กาญจนา สงนอก 1294 นางสาว อรุณอมรินทร์
กาญจนา อมรรัตนศักดิ๋ 320 นางสาว บางขุนศรี 455/573
กาบแก้ว กินมะณี 40 นาง ศิริราช
การัณย์ จันทร์เฉลิม 457 นาย บางขุนศรี 93
กาหลง วงษ์ละม้าย 23 นาง ศิริราช 180
กำพล ขยายกิจการ 485 นาย บางขุนศรี 455/398
กิ่งแก้ว ธนพิบูลย์ 638 นาง บางขุนศรี 95/28
กิตติ ทิศราษฏร์ 490 นาย บางขุนศรี 481/835
กิตติ ศรีรัตนชาญชัย 840 นาย อรุณอมรินทร์ 111/24
กิตติกานต์ เกษมสุข 76 นางสาว บ้านช่างหล่อ 64/10
กิตติพงษ์ ประดิษฐ์ 786 นาย อรุณอมรินทร์ 375/21
กิตติพร ศรีสวัสดิ์ 20 นาง ศิริราช 112/26
กิตติฤกษ์ ประสิทธิมันตา 1004 นาย อรุณอมรินทร์ 99/18
กีรติ มั่นพรหม 1107 นาย อรุณอมรินทร์ 3/89
กุลนิษฐ ยิ่งใหญ่ 366 นาง บางขุนศรี 57/8
กุลพัชรศรณ์ ตัณฑเสถียร 1060 นาง อรุณอมรินทร์ 3/119
กุลยา ไพศาลศิริรัตน์ 1621 นาง อรุณอมรินทร์ 657/117
กุหลาบ แจ่มใส 1407 นาง อรุณอมรินทร์ 203/1
กุหลาบ ปรากฎมาก 1471 นาง อรุณอมรินทร์ 173/5
เกรียงไกร ศรัทธานุ 1394 นาย อรุณอมรินทร์
เกรียงศักดิ์ ชำนาญช่าง 1369 นาย อรุณอมรินทร์ 57
เกรียงศักดิ์ วงศ์จุฑาวัฒน์ 429 นาย บางขุนศรี 161/933
เกศนภา ยงวิบูล 847 นาง อรุณอมรินทร์ 808
เกศวรางคณ์ สุขันทอง 390 นางสาว บางขุนศรี 549/19
เกศศุภัฐ กัลยาชัยนุวัตร 327 นางสาว บางขุนศรี 93/73
เกศสุนาฏ อุดมสถาผล 1613 นางสาว อรุณอมรินทร์ 685/13
เกษม มุกดา 283 นาย บางขุนศรี 273/5
เกษร จันทรงาม 1222 นาง อรุณอมรินทร์ 683/52
เกษียร บุญดีสกุลโชค 1052 นาย อรุณอมรินทร์ 77/21
เกียรติ์ คงชื่นสิน 479 นาย บางขุนศรี 575/2
เกียรติ โพธิ์จำเริญ 1391 นาย อรุณอมรินทร์
เกียรติพงศ์ มั่นเอี่ยม 435 นาย บางขุนศรี 213/9
เกียรติยศ ศิริวงศ์วิบูลย์ 980 นาย อรุณอมรินทร์
แก้วกัลยา ภวภูตานนท์ 1589 นางสาว อรุณอมรินทร์ 671/182
โกเมท ศิวานนท์ 494 นาย บางขุนศรี 231/10
โกศล ชมชื่น 689 นาย บางขุนศรี
ไกรฤทธิ์ สุคนธสิงห์ 1178 นาย อรุณอมรินทร์ 46/5
ไกรวินทร์ แก้วพรหมมาลย์ 411 นาย บางขุนศรี 437/412
ขจร คงคล้าย 675 นาย บางขุนศรี 401/6
ขจรศรี เชิญทอง 385 นางสาว บางขุนศรี 233/36
ขนิษฐา นาคสุวรรณ 239 นางสาว บางขุนนนท์ 119/6
ขวัญตา รักษ์เกริกก้อง 664 นาง บางขุนศรี 161/707
ขวารี ผลดี 937 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/636
ขัตติยาวดี แจ่มในจิตต์ 798 นางสาว อรุณอมรินทร์ 7/6
ขันทอง แจ่มในจิตต์ 1215 นางสาว อรุณอมรินทร์
เข็มทอง สุทธาวาศ 1211 นางสาว อรุณอมรินทร์
คชาภรณ์ กันชนะ 1400 นาง อรุณอมรินทร์
คณิน คงเนียม 717 นาย บางขุนศรี 27/38
คธาวุธ บัวงาม 909 นาย อรุณอมรินทร์
คนึง บูรณะหิรัญ 1314 นาย อรุณอมรินทร์ 675/91
คนึง หาญกนก 1606 นาย อรุณอมรินทร์ 95/150
คนึงนิจ กรเจริญ 1358 นาง อรุณอมรินทร์ 666/1
คมภัค เก่งถนอมศักดิ์ 1220 นาง อรุณอมรินทร์ 125/16
ควร ธาราไชย 728 นาย อรุณอมรินทร์ 141/4
คำปอง อาจพงษา 715 นางสาว บางขุนศรี
งามฉลวย ทองเต็ม 658 นางสาว บางขุนศรี 549/356
งามตา สุมาลทอง 769 นาง อรุณอมรินทร์ 375/22
งามบุญ เจตทวีกิจ 1059 นางสาว อรุณอมรินทร์ 377/19
จงกล ทัพภะทัต 686 นาย บางขุนศรี
จงดี ไสวเกิดศิริ 414 นางสาว บางขุนศรี 161/894
จงพิศ ชำนาญวารี 196 นาง บางขุนนนท์ 62/38
จรรยา ขุนทรมาลี 55 นางสาว บ้านช่างหล่อ 332
จรรยา ศิริบุตร 1209 นางสาว อรุณอมรินทร์ 5/7
จรัญญา นวลสุวรรณ์ 227 นาง บางขุนนนท์ 34
จริน มโนจิตงาม 244 นางสาว บางขุนนนท์ 49
จรินทร์ นุชนิศากร 1012 นางสาว อรุณอมรินทร์
จริยา ขาวล้วน 920 นางสาว อรุณอมรินทร์
จริยา ชินะกานนท์ 942 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/724
จริยา รอดเที่ยง 128 นาง บ้านช่างหล่อ 122/62
จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ 1372 นาง อรุณอมรินทร์ 28
จรุงใจ คล่องการยิง 645 นาง บางขุนศรี 15/51
จรูญ จันทร์เฉลิม 710 นาย บางขุนศรี 29/14
จรูญ ไชยมูล 1577 นาย อรุณอมรินทร์
จรูญ ฟังนภา 105 นาย บ้านช่างหล่อ 221/17
จรูญ หน่อนาค 465 นาย บางขุนศรี 339/7
จรูญ ใหญ่มีศักดิ์ 313 นางสาว บางขุนศรี 265
จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ 1463 นาย อรุณอมรินทร์
จวงจันทน์ ศิริพรรค 718 นาง บางขุนศรี 543/132
จักรกฤช มีบ่อพลอย 143 นาย บ้านช่างหล่อ 54
จักรพงศ์ เฟื่องอารมณ์ 29 นาย ศิริราช 139
จักราวุธ เสนาแพทย์ 1618 นาย อรุณอมรินทร์ 8/2
จันทนา นราวดี 350 นาง บางขุนศรี 161/404
จันทนา ม่วงมิ่งสุข 262 นางสาว บางขุนนนท์ 58/1
จันทนา รตนธงชัย 526 นาง บางขุนศรี 161/504
จันทนา วงศ์วนิชโยธิน 4 นางสาว ศิริราช 59/8
จันทร์จิรา กัลยาชัยนุวัตร 308 นางสาว บางขุนศรี 93/63
จันทร์เพ็ญ เกล็ดพงษา 69 นาง บ้านช่างหล่อ 171/34
จันทร์วัน หลอมทอง 818 นางสาว อรุณอมรินทร์
จันทร์ศรี เจียมสุภาพ 132 นาง บ้านช่างหล่อ 122/44
จันทิมา สมิตเมฆ 156 นางสาว บางขุนนนท์ 81/1
จารุณี บัวพิศ 392 นางสาว บางขุนศรี 279/2
จารุณี หิรัญธนานันทกิจ 1388 นาง อรุณอมรินทร์ 31/1
จำนงค์ มรีรัตนสาร 1293 นางสาว อรุณอมรินทร์ 32/4
จำนันท์ แซ่ลี้ 831 นางสาว อรุณอมรินทร์ 34/4
จำเนียน แย้มเกตุ 1174 นางสาว อรุณอมรินทร์
จำเนียร จันทมาส 1399 นาง อรุณอมรินทร์
จำปา พบพืช 118 นาง บ้านช่างหล่อ 61/10
จำปี เหล็กสูงเนิน 352 นาง บางขุนศรี 543/211
จำรัส ก้านทอง 1071 นางสาว อรุณอมรินทร์ 153/35
จำรัส ศิลปี 459 นาย บางขุนศรี 399/63
จำรูญ ริยะสุ 49 นาง บ้านช่างหล่อ 192
จำลอง มัคทรัพย์ 965 นาง อรุณอมรินทร์
จำลัด เภาปงทา 1374 นาย อรุณอมรินทร์
จิดาภา จันทร์เฉลิม 452 นางสาว บางขุนศรี 93/10
จิดาภา ชัยชนะ 474 นาง บางขุนศรี 15/110
จิตเฉลียว โรจนถาวร 235 นาง บางขุนนนท์ 93/5
จิตตวัฒน์ กิตติปัญญากร 1019 นาย อรุณอมรินทร์
จิตติ ศีลวัตตะ 1371 นาย อรุณอมรินทร์ 3/63
จิตติมา ฤกษ์เย็น 53 นางสาว บ้านช่างหล่อ 330
จิตภา หวังชิงชัย 1138 นางสาว อรุณอมรินทร์ 94/1
จิตรลดา เจนการรุ่งเรือง 1321 นางสาว อรุณอมรินทร์ 659/92
จิตรลดา ศรีสนิท 1257 นาง อรุณอมรินทร์ 103/41
จินดา ฉิมขันธ์ 1431 นาง อรุณอมรินทร์
จินดา สายัณห์ศิริ 396 นาย บางขุนศรี 455/537
จินดา แสงครุฑ 272 นาง บางขุนศรี 423/48
จินดารัตน์ ขมินทกูล 1530 นางสาว อรุณอมรินทร์ 685/9
จินตนา นีละไพจิตร 1492 นาง อรุณอมรินทร์ 333/1
จินตนา บุญญฐิติพันธ์ 756 นาง อรุณอมรินทร์ 97/19
จินตนา พรมเกศ 321 นาง บางขุนศรี 399/48
จินตนา รุจิรัชกร 1121 นาง อรุณอมรินทร์ 95/9
จิรนันท์ ภิญโญวงษ์ 67 นาง บ้านช่างหล่อ 171/25
จิรภัทร ภูประภา 560 นางสาว บางขุนศรี 549/9
จิรภา ปัญจพลาสม 1645 นางสาว อรุณอมรินทร์
จิรวรรณ แซ่อึ้ง 589 นางสาว บางขุนศรี 287/117
จิระพงศ์ ศึกษากิจ 1063 นาย อรุณอมรินทร์ 685/3
จิระพงษ์ ทองสุโชติ 110 นาย บ้านช่างหล่อ 642
จิระภา รักษ์ศิริ 767 นาง อรุณอมรินทร์ 377/4
จิระวรรณ ดวงธรรม 916 นางสาว อรุณอมรินทร์
จิรัฏฐ์ จำรัสรักษ์ 1065 นาย อรุณอมรินทร์ 3/45
จิราภา ฐานะวร 1630 นาง อรุณอมรินทร์
จิรายุ ศรีชัยยงพานิช 1172 นาย อรุณอมรินทร์ 105/37
จีณาภา บุญประทีป 1126 นางสาว อรุณอมรินทร์ 351
จีรพรรณ พฤกษาลัย 1070 นาง อรุณอมรินทร์ 34/12
จีรวัฒน์ นิลม่วง 314 นาย บางขุนศรี
จีระพันธ์ ชีพเป็นสุข 1517 นาง อรุณอมรินทร์ 671/12
จีระเพ็ญ สุวรรณวงษ์ 1056 นางสาว อรุณอมรินทร์ 30/1
จุฑา อุปแก้ว 890 นาย อรุณอมรินทร์
จุฑามาศ ถิรดานน 136 นางสาว บ้านช่างหล่อ 194/11
จุมพล ไตรย์พืชน์ 191 นาย บางขุนนนท์ 164/57
จุรีย์ อัศวฤกษ์นันท์ 1016 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/361
จุไรรัตน์ ปานบ้านเกร็ด 486 นาง บางขุนศรี 437/482
จุฬาลักษณ์ ทองสุข 546 นางสาว บางขุนศรี
จูมจี ไตรยสุทธิ์ 1409 นาง อรุณอมรินทร์ 52/4
จูมทอง จันทรเสนา 598 นาง บางขุนศรี
เจรจา ทับทิมศรี 539 นาง บางขุนศรี 403/100
เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร 9 นาย ศิริราช 157/23
เจริญจิตต์ คล่องการยิง 621 นางสาว บางขุนศรี 15/50
เจียมจิตร์ อินคล้าย 72 นาง บ้านช่างหล่อ
เจียมใจ กำบังภัย 1274 นาง อรุณอมรินทร์ 474/1
ฉวี จิรวรรณธร 978 นาง อรุณอมรินทร์ 788/2
ฉวีวรรณ ธีระดรงค์ 1171 นาง อรุณอมรินทร์ 95/181
ฉวีวรรณ โพธิกุล 928 นาง อรุณอมรินทร์ 13/9
ฉัตตริน ฉัตรวิชัย 1238 นางสาว อรุณอมรินทร์ 373/12
ฉัตร วันสิทธิโชค 677 นาย บางขุนศรี 47/3
ฉันทนา อัศดารณ 347 นางสาว บางขุนศรี 455/401
ฉาย แซ่ยี่ 252 นาย บางขุนนนท์
เฉนียน อ่ำสำอางค์ 344 นาง บางขุนศรี 369
เฉลา ขจีทวีทรัพย์ 723 นาง บางขุนศรี 289/31
เฉลา แซ่คู 345 นาง บางขุนศรี
เฉลา แย้มเพกา 552 นาง บางขุนศรี 125/5
เฉลิมชัย ฉิมชาญเวช 584 นาย บางขุนศรี 161/904
เฉลิมศรี สายมี 911 นางสาว อรุณอมรินทร์
เฉลิมศักดิ์ พึ่งเที่ยง 7 นาย ศิริราช 67
เฉลิมศักดิ์ พุกกะนะสุต 467 นาย บางขุนศรี 39/5
เฉลียว สุขเวช 993 นาย อรุณอมรินทร์ 396/2
เฉียน แซ่ว่อง 764 นาง อรุณอมรินทร์ 95/263
เฉียบ บารมีสกุลชัย 961 นาย อรุณอมรินทร์ 110/4
ไฉน เฉลิมวิทย์ 140 นาย บ้านช่างหล่อ 122/38
ไฉน พุ่มมาลี 538 นาง บางขุนศรี 365/3
ชญาพิมพ์ อุสาโห 1028 นาง อรุณอมรินทร์ 95/230
ชฎาพร วงแก้วเจริญ 672 นางสาว บางขุนศรี
ชฎาภรณ์ ธนบัณฑิตกุล 790 นาง อรุณอมรินทร์ 139
ชนกภณ ทองนพคุณ 577 นาวาตรี บางขุนศรี 25/7
ชนะชัย ปรุงธัญญพฤกษ์ 981 นาย อรุณอมรินทร์ 118/12
ชนิดา จรัลไพบูลย์ 1547 นางสาว อรุณอมรินทร์ 1/70
ชนิดาภา เดชพันธ์ 51 นางสาว บ้านช่างหล่อ 16
ชมพูนุท ศักดิ์ทอง 1165 นางสาว อรุณอมรินทร์ 119/1
ชยุดา เหลื่อมอุไร 311 นางสาว บางขุนศรี 189/51
ชรินทร์ อรุณโรจน์ 1116 นาย อรุณอมรินทร์ 67/1
ชลลดา มหาโภคา 1571 นาง อรุณอมรินทร์ 3/44
ชลอ ปั้นลายสิงห์ 617 นาย บางขุนศรี 489/8
ชลอ เรืองศิลปานันต์ 1128 นาง อรุณอมรินทร์ 653/8
ชลุม สี 736 นาง อรุณอมรินทร์ 113/29
ชวลิต อ่อนละมูล 277 นาย บางขุนศรี 543/9
ชวลี มิ่งเมือง 1633 นาง อรุณอมรินทร์ 149/4
ช่อ เกตุถนอม 895 นาย อรุณอมรินทร์ 135/4
ชะเอม สิทธิการ 1302 นาง อรุณอมรินทร์ 143/216
ชัชวัสส์ ปวรางกูร 542 นาย บางขุนศรี 549/273
ชัญญพัชร์ เชาวน์ดี 699 นาง บางขุนศรี 3/49
ชั้น ทวีผล 1339 นาย อรุณอมรินทร์ 135/1
ชัยชนะ กุสลานันท์ 416 นาย บางขุนศรี 385/4
ชัยธวัช ธวัชวรรณพงศ์ 915 นาย อรุณอมรินทร์ 87/5
ชัยนันท์ ทินกร 556 นาย บางขุนศรี 549/507
ชัยพล รุมรัตนะ 839 นาย อรุณอมรินทร์ 67/3
ชัยวัฒน์ พจน์ประสาท 990 นาย อรุณอมรินทร์
ชัยสิริ เชิญขวัญแก้ว 1236 นาย อรุณอมรินทร์ 96/1
ชัยอนันต์ อัศวินประทีป 649 นาย บางขุนศรี 161/1027
ชาญ บูรณ์ประเสริฐ 1574 นาย อรุณอมรินทร์ 27/6
ชาญ อัมฤทธิ์ 1593 นาย อรุณอมรินทร์
ชาญกิจ ว่องไวเวโรจน์ 1587 นาย อรุณอมรินทร์ 36/10
ชาญชัย นพรัตน์ 1298 นาย อรุณอมรินทร์ 95/336
ชาญชัย ปราชญทไกร 873 นาย อรุณอมรินทร์ 95/693
ชาญชัย เรืองเดชวรชัย 1193 นาย อรุณอมรินทร์ 3/87
ชาญชัย วงษ์วิศาลสุข 1084 นาย อรุณอมรินทร์ 95/52
ชาญชิต จุฬาพรหมเดช 731 นาย อรุณอมรินทร์ 145
ชาญณรงค์ สุภาพพร้อม 125 นาย บ้านช่างหล่อ 114
ชาตรี เล็กเขียน 253 นาย บางขุนนนท์ 94/1
ชาย ศรีพาเพลิน 205 นาย บางขุนนนท์ 66/11
ชาลินี อิสระมโนรส 93 นาง บ้านช่างหล่อ 64/15
ชิดเชื้อ ปัตตะพงษ์ 1410 นาง อรุณอมรินทร์ 73/2
ชิต เนื้อนุ่ม 305 ร.ต.ต. บางขุนศรี 555
ชิน ชมภูทิพย์ 217 จ่าสิบเอก บางขุนนนท์ 84
ชินธวัช ชินดีสุวรรณ 1181 นาย อรุณอมรินทร์ 538/22
ชินรัตน์ ปรีชาอัศวนันท์ 625 นาย บางขุนศรี 93/443
ชีวัน กุลธวัชชัย 1021 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/21
ชีวิน พงษ์เกษมวิวัฒน์ 879 นาย อรุณอมรินทร์ 95/245
ชื่นจิตร์ จันทรา 513 นาง บางขุนศรี 421/53
ชุติกาญจน์ ชัยสุทธิวงศ์ 950 นาง อรุณอมรินทร์ 143/239
ชุตินาถ ปรมีศณาภรณ์ 441 นางสาว บางขุนศรี 161/804
ชุติมา คงทอง 52 นางสาว บ้านช่างหล่อ 132
ชุติมา สัจจานันท์ 547 นางสาว บางขุนศรี 868
ชุติมา สุนทร 453 นางสาว บางขุนศรี 549/397
ชุมพร สถิตานนท์ 1568 นาย อรุณอมรินทร์
ชุมพล พรหมณ์จรรย์ 1385 นาย อรุณอมรินทร์
ชุรีพร แซ่ตั้ง 353 นางสาว บางขุนศรี 161/822
ชุลี ไสยสุข 1476 นาง อรุณอมรินทร์ 57/5
ชูชัย ทองสัจจา 1077 นาย อรุณอมรินทร์ 51/7
ชูชีพ ศรีสังงาม 503 นาย บางขุนศรี 543/20
ชูพงศ์ ล้วนศรีติสกุล 13 นาย ศิริราช 57
ชูฤทธิ์ อมรพฤกษ์ชัย 1179 นาย อรุณอมรินทร์ 97/18
ชูศรี กุสลานันท์ 310 นางสาว บางขุนศรี 385/26
ชูศักดิ์ เครือสุวรรณ 123 นาย บ้านช่างหล่อ 276
ชูฮั้ว แซ่เบ๊ 1186 นางสาว อรุณอมรินทร์ 653/58
เชน เสาวรส 1454 นาย อรุณอมรินทร์ 403
เชาว์ มีสำราญราษฎร์ 129 นาย บ้านช่างหล่อ 173/146
เชาวลิต ลาภสุนทรพิทักษ์ 384 นาย บางขุนศรี 161/808
เชิดพร รักเมือง 995 นาย อรุณอมรินทร์
โชคชัย จียะมาภา 848 นาย อรุณอมรินทร์ 95/133
โชคชัย นันทเมธีสุข 519 นาย บางขุนศรี 161/658
โชคไพศาล ประสงค์ไลเลิศกูล 1381 นาย อรุณอมรินทร์ 95/489
โชคอนันต์ กันนิดา 149 นาย บางขุนนนท์ 327
โชติกา เสวิกุล 1147 นาง อรุณอมรินทร์
โชติชัย ร่งโรจน์ชัยพร 882 นาย อรุณอมรินทร์ 94/2
ไชยยันต์ ปรีชา 662 นาย บางขุนศรี
ไชยยันต์ ห่อพันธ์ 1404 นาย อรุณอมรินทร์
ไชยวัฒน์ แก้วชัยเทียม 358 นาย บางขุนศรี 549/410
ซือเหลียน แซ่โหง่ว 1450 นาย อรุณอมรินทร์ 50/24
ญาณิกา รุ่งเรืองอารี 210 นางสาว บางขุนนนท์ 164/92
ฐานิตา สโมทัย 1338 นาง อรุณอมรินทร์ 143/80
ฐิตาภา รวมกิ่ง 222 นาง บางขุนนนท์
ฐิติ บำรุงโรจน์ 133 นาย บ้านช่างหล่อ
ฐิติ สายะวิสมิตร 1596 นาย อรุณอมรินทร์
ฐิติกา นันทสุขเกษม 656 จ.ส.ต.หญิง บางขุนศรี 549/326
ฐิติพงศ์ ชุนประเสริฐ 500 นาย บางขุนศรี 278/120
ฐิติภัสร์ ธรรมรัตน์นิธิ 1498 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/3
ฐิติมา แซ่อึ้ง 427 นางสาว บางขุนศรี 455/561
ฐิติรัตน์ ทองรวย 326 นาง บางขุนศรี 93/84
ฐิติรัตน์ ศิริเวช 1115 นางสาว อรุณอมรินทร์ 157/14
ฐิรวุฒิ ฤทธิโรจน์ 898 นาย อรุณอมรินทร์ 490/5
ณฑี สินไชย 1417 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณภัทร แดรดำรวสุข 1042 นาย อรุณอมรินทร์ 147/5
ณภัทร์ ปู่คงพระ 282 นาย บางขุนศรี 437/476
ณภารัตน์ จุลกะเคียน 1034 นาง อรุณอมรินทร์ 175/4
ณรงค์ ชมนาวี 735 นาย อรุณอมรินทร์
ณรงค์ วิจิตรสิทธิผล 1326 นาย อรุณอมรินทร์
ณรงค์ สุภายะ 1472 นาย อรุณอมรินทร์
ณรงค์ แสงบำรุง 251 พล.ต. บางขุนนนท์ 181
ณรงค์กรณ์ เล้าอร่ามวัฒนา 562 นาย บางขุนศรี 161/656
ณรงค์ธัช กุศลภุชฌงค์ 627 นาย บางขุนศรี 3/48
ณรงค์ศักดิ์ ล้วนศรีติสกุล 12 นาย ศิริราช 59/3
ณรรฏชา แจ้งจิตร 1583 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณฤทธิ์ นาคะนาท 506 นาย บางขุนศรี 13/6
ณัชณิชา เผื่อนพงษ์รัตน์ 446 นางสาว บางขุนศรี 549/147
ณัฎฐนันท์ อังสุวรังษี 1610 นางสาว อรุณอมรินทร์ 161/26
ณัฎฐา สนศิริ 374 นางสาว บางขุนศรี 125/4
ณัฎฐิดา วงศ์ใหญ่ 905 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณัฎฐินี สุริยวงศ์ 1334 นางสาว อรุณอมรินทร์ 99/9
ณัฏฐิตา กิจชระภูมิ 1285 นาง อรุณอมรินทร์ 95/359
ณัฐกิตติ์ ไชยถิรเศรษฐ์ 1207 นาย อรุณอมรินทร์
ณัฐกิตติ์ ตรรกเรืองทิพย์ 1146 นาย อรุณอมรินทร์ 161/39
ณัฐชัย จิตร์ธรรมวานิช 746 นาย อรุณอมรินทร์ 50/20
ณัฐฐา นราจันทร์ 1009 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณัฐนิชา พิลา 1170 นาง อรุณอมรินทร์
ณัฐพงษ์ ชัยกิจวัฒนะดี 1458 นาย อรุณอมรินทร์
ณัฐพล วิมานะ 878 นาย อรุณอมรินทร์ 178/1
ณัฐพล สังข์ภิรมย์ 371 นาย บางขุนศรี 287/72
ณัฐภรณ์ อยู่ยั่งยืน 910 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณัฐวัตร ล้อมทอง 307 นาย บางขุนศรี 543/167
ณัฐสรวง ภู่สกุล 1162 นาง อรุณอมรินทร์ 654
ณัฐสุดา อุปรีที 1160 นางสาว อรุณอมรินทร์
ณาตยา สิมเสมอ 1013 นาง อรุณอมรินทร์ 76
ณิชชา ผ่องเผือก 745 นางสาว อรุณอมรินทร์ 671/157
ณิชานันท์ มัณฑะวรโรจน์ 478 นาง บางขุนศรี 455/304
ณุกานดา ยิ้มรักญาติ 1379 นาง อรุณอมรินทร์ 47/2
ดนุพล ใจกว้าง 1541 นาย อรุณอมรินทร์ 106/14
ดรุณี จิรโชติกุลธร 768 นาง อรุณอมรินทร์ 59/7
ดลนพ บุนนาค 1347 นาย อรุณอมรินทร์
ดลหทัย จิระสิงห์ 214 นางสาว บางขุนนนท์ 185/25
ดวงใจ ศิลปกุล 549 นาง บางขุนศรี 189/97
ดวงใจ แสวงหา 1376 นางสาว อรุณอมรินทร์
ดวงเดือน โสภากุล 670 นางสาว บางขุนศรี 15/142
ดวงพร ชมจันทร์ 223 นาง บางขุนนนท์ 78
ดวงพร สุวิพล 237 นางสาว บางขุนนนท์ 164/99
ดอกไม้ ศรีปัดถา 1183 นางสาว อรุณอมรินทร์
ดาราวรรณ พยุหนาวิน 98 นาง บ้านช่างหล่อ 194/51
ดาริษฐา จารุศิริ 732 นาง อรุณอมรินทร์ 12/7
ดาวทิพย์ สุวรรณวลัยกร 1353 นางสาว อรุณอมรินทร์ 113/50
ดิเรก รักษ์ศิริ 1082 นาย อรุณอมรินทร์ 11
ดุรงค์ฤทธิ์ สมชาติเกรียงไกร 960 นาย อรุณอมรินทร์ 653/38
ดุษฎี ดิษฐเกษร 976 นางสาว อรุณอมรินทร์ 683/50
เดชพล อริยชาติผดุงกิจ 921 นาย อรุณอมรินทร์ 95/61
เดชา เจริญสุข 1228 นาย อรุณอมรินทร์ 383
เดชา พลอยวิสุทธิ์แสง 596 นาย บางขุนศรี 403/60
เดชา ภาสดา 1205 นาย อรุณอมรินทร์
เดชา ศรีศิริอนันต์ 962 นาย อรุณอมรินทร์ 143/160
เดโช คำแก้ว 1386 นาย อรุณอมรินทร์
ตระกูลพันธ์ ใจห้าว 1355 นาย อรุณอมรินทร์ 27/17
ตวงทอง เขียวมีส่วน 1480 นาง อรุณอมรินทร์ 281/4
ตอง งามเพริดพริ้ง 582 นาย บางขุนศรี 481/142
ต่อพงษ์ ทาบทองเรือง 1155 นาย อรุณอมรินทร์ 63/8
ตามน ธานีรัตน์ 159 นาง บางขุนนนท์ 135/50
ตุ๊กตา เมืองนาคิน 1538 นางสาว อรุณอมรินทร์
เตือนใจ มากไมตรี 1075 นาง อรุณอมรินทร์ 683/136
เตือนใจ วิธานวัฒนา 1125 นางสาว อรุณอมรินทร์ 124/1
แตงกวา บุญมีศรีสง่า 1550 นาง อรุณอมรินทร์ 653/47
ถนอม กรดสุวรรณ 1284 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/504
ถนอมลักษณ์ โรจนกุล 1240 นางสาว อรุณอมรินทร์ 306
ถม ปรุงธัญญะพฤกษ์ 975 นาง อรุณอมรินทร์ 14/2
ถาวร ปานดำ 54 นาย บ้านช่างหล่อ 114/85
ถาวร ศรีโรจน์นพคุณ 1223 นาย อรุณอมรินทร์ 377/8
ถิราวัลย์ เกื้อกูลกาญจนา 676 นางสาว บางขุนศรี 796
ทนงศักดิ์ ยินดีน้อย 511 นาย บางขุนศรี 423/17
ทวน รุ่งแจ้ง 268 นาย บางขุนศรี 467/21
ทวี เก่งการช่าง 648 นาย บางขุนศรี 161/652
ทวี สังขพิมพ์ 79 นางสาว บ้านช่างหล่อ 1034/18
ทวีศักดิ์ จึงจตุพร 1256 นาย อรุณอมรินทร์ 111/1
ทศพล บุตรกันยา 1342 นาย อรุณอมรินทร์
ทองคำ ทวีรักษ์ 563 นางสาว บางขุนศรี 95/21
ทองคำ ศัตรูลี้ 193 นาง บางขุนนนท์ 93/4
ทองจันทร์ สุขใส 1015 นาย อรุณอมรินทร์ 95/19
ทองเชื้อ สวัสดิ์บุรี 939 นาง อรุณอมรินทร์ 9
ทองดี รักกลิ่น 1022 นาย อรุณอมรินทร์ 232/17
ทองนิตย์ วาจาเสนาะ 48 นาง ศิริราช 143
ทองบาง ศิริหลวง 1131 นางสาว อรุณอมรินทร์ 75/4
ทองปอน วรอรรถ 383 นาย บางขุนศรี 269/85
ทองม้วน พันธ์แย้มมาลี 853 นาง อรุณอมรินทร์ 99/21
ทองลา ปัชชา 1380 นาง อรุณอมรินทร์
ทองแวว อยู่คง 1444 นาง อรุณอมรินทร์
ทองสุข จันทร์ประเสริฐ 122 นาง บ้านช่างหล่อ 152
ทองหล่อ เกียรติเศษ 154 นาง บางขุนนนท์ 150/1
ทอด บัวโฮง 1452 นาย อรุณอมรินทร์
ทัศนีย์ พูนอัศวสมบัติ 1442 นาง อรุณอมรินทร์ 66/2
ทิพย์รัตน์ โรจน์ประสิทธิ์ 1057 นาง อรุณอมรินทร์ 159/21
ทิพย์อาภา พงษ์วัฒนา 127 นาง บ้านช่างหล่อ 614
ทิว ขจรเดชะ 44 นาย ศิริราช 112/11
ทุเรียน เดชตระการผล 309 นาง บางขุนศรี 319/2
ทุเรียน สีสด 660 นาง บางขุนศรี 543/78
เทพทาโร เตชะคุปต์ 203 พ.ต. บางขุนนนท์ 113/3
เทวัน นาคบ้านกวย 1534 นาย อรุณอมรินทร์ 341
เทวินทร์ พรทิวัตถ์กุล 583 นาย บางขุนศรี
เทวี อนันต์ทรงกิจ 807 นาง อรุณอมรินทร์ 19/3
ธงชัย วุฒิยาภิราม 780 นาย อรุณอมรินทร์ 22/18
ธงชัย สว่างภักดิ์ 395 นาย บางขุนศรี 79/17
ธนกร ทรัพย์สมบูรณ์ 421 นาย บางขุนศรี 385/27
ธนพร พรภักดี 195 นาง บางขุนนนท์ 83/1
ธนพร เสถียรทิพย์ 412 นาง บางขุนศรี 463/87
ธนพล เกียรติฐิตินันท์ 855 นาย อรุณอมรินทร์ 95/779
ธนพล บัวแก้ว 669 นาย บางขุนศรี
ธนภัณฑ์ แต้สกุล 606 นาย บางขุนศรี 455/269
ธนวรรษม์ ประชาบาล 63 นาย บ้านช่างหล่อ 936
ธนศาตร์ น้อยพันธ์ 913 นาย อรุณอมรินทร์
ธนสิทธิ์ ศรีวิภาสถิตย์ 1511 นาย อรุณอมรินทร์ 117/10
ธนะชัย สมบัติพานิช 1010 นาย อรุณอมรินทร์ 381/6
ธนา วิโรจนาภิรมย์ 868 นาย อรุณอมรินทร์ 6/7
ธนิตศักดิ์ อัครสุริยวงษ์ 284 นาย บางขุนศรี 549/324
ธนิตา ว่องวิทย์เดชา 1356 นางสาว อรุณอมรินทร์ 5/81
ธนู ธนพันธุ์ 734 นาย อรุณอมรินทร์ 103/33
ธเนศ ศรีชญา 1424 นาย อรุณอมรินทร์
ธมชาติ จาดบรรเทิง 1247 นาย อรุณอมรินทร์ 329/5
ธรรมรง อโนธารมณ์ 218 นาย บางขุนนนท์ 181/15
ธรรมรักษ์ ชนะวีรวรรณ 795 นาย อรุณอมรินทร์ 375/17
ธรรมรัตน์ ใจสุข 250 นาย บางขุนนนท์ 359
ธวัช ล่ามกิจจา 192 นาย บางขุนนนท์ 56
ธวัชชัย บุดดา 1295 นาย อรุณอมรินทร์
ธวัชชัย ปิติชัยชาญ 1455 นาย อรุณอมรินทร์ 131/15
ธวัชชัย อินทมาน 774 นาย อรุณอมรินทร์ 660/1
ธวัลรัตน์ อโศกบุญรัตน์ 287 นาง บางขุนศรี 549/209
ธัชชัย ทองรวย 315 นาย บางขุนศรี 161/100
ธัญทิพ ปรงเกษม 712 นาง บางขุนศรี
ธัญธร งามขำ 720 นาง บางขุนศรี 455/405
ธัญรส ศักดีเมือง 1097 นาง อรุณอมรินทร์ 685/12
ธัญรัตน์ นวลซิ่ว 1309 นางสาว อรุณอมรินทร์
ธันยพัฒน์ มณีสวัสดิ์ 809 นาง อรุณอมรินทร์ 662/6
ธานินทร์ จินตยานนท์ 147 นาย บางขุนนนท์ 95
ธานินทร์ หิรัญพฤกษ์ 994 นาย อรุณอมรินทร์
ธานี ศรีเจริญ 823 นาย อรุณอมรินทร์ 122/6
ธาริณี ลิ้มสกุล 931 นางสาว อรุณอมรินทร์ 75/7
ธิดา โฆษะโยธิน 387 นาง บางขุนศรี 423/13
ธิดารัตน์ วรกา 1099 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/285
ธีร์ธวัช หริหระรัศมิ์ 1508 นาย อรุณอมรินทร์ 143/145
ธีรพันธ์ พัชรประภากร 1245 นาย อรุณอมรินทร์ 99/3
ธีรภัทร เอกสวรรค์ 819 นาย อรุณอมรินทร์
ธีระศักดิ์ เลอยศขจาย 1260 นาย อรุณอมรินทร์ 95/29
เธียร เติมไพสิฐ 759 นาย อรุณอมรินทร์ 27
น.ส.นริศรา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา 633 นาย บางขุนศรี 161/917
นกน้อย รุ่งเรือง 1552 นางสาว อรุณอมรินทร์
นงนุช เกษอุดมทรัพย์ 1352 นางสาว อรุณอมรินทร์ 131/16
นงนุช ตั้งกิตติสุวรรณ์ 1622 นาง อรุณอมรินทร์ 95/643
นงเยาว์ แดงมณี 1047 นาง อรุณอมรินทร์ 85/5
นงลักษณ์ เหรียญทอง 1168 นางสาว อรุณอมรินทร์
นดา กรีมี 1164 นางสาว อรุณอมรินทร์ 62
นพดล กิติญาณทรัพย์ 10 นาย ศิริราช 336/1
นพดล ผยองศักดิ์ 1264 นาย อรุณอมรินทร์ 17
นพรัตน์ โททนุคามิน 172 นางสาว บางขุนนนท์ 187/8
นพรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1475 นาง อรุณอมรินทร์ 95/279
นพสุดา แซ่ตั้ง 333 นาง บางขุนศรี 161/1012
นภัสนันท์ ร่มธรรมศิริกุล 1066 นาง อรุณอมรินทร์ 3/47
นภาพร นพตรัยรัตน์ 1054 นางสาว อรุณอมรินทร์ 657/55
นภาพร อัครวรกุลชัย 568 นางสาว บางขุนศรี 455/378
นภาพรรณ ลีเตชะปัญญา 1039 นางสาว อรุณอมรินทร์ 367/1
นภาภรณ์ พงศ์พีระ 56 นาง บ้านช่างหล่อ 914/2
นภิสพันธ์ วงศ์ทองเหลือ 1332 นางสาว อรุณอมรินทร์ 490/4
นรมน ลันวงษ์สา 778 นาง อรุณอมรินทร์ 99/6
นราทิพย์ บุญหลี 1448 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/458
นรีพร รักษาทรัพย์ 2 นาง ศิริราช 47
นฤมล ผดุงนาค 655 นาง บางขุนศรี 597/3
นฤมล มณีวงศ์ 957 นาง อรุณอมรินทร์
นฤมล ม่วงเพรช 685 นางสาว บางขุนศรี
นฤมล ล้วนวิจิตร์ 116 นาง บ้านช่างหล่อ 88/26
นฤมล เหล่าวงศาโรจน์ 586 นางสาว บางขุนศรี 481/853
นฤมล อิสระ 1585 นางสาว อรุณอมรินทร์
นลินรัตน์ เดชอุดม 1090 นางสาว อรุณอมรินทร์ 11/6
นลินี ศิวากรณ์ 1328 นาง อรุณอมรินทร์ 126/15
นวกพรรณ สุทธิมูล 1080 นาง อรุณอมรินทร์ 119/34
นวพร เลี้ยงชีวสุนทร 1288 นางสาว อรุณอมรินทร์ 141/9
นวลจันทร์ คงแก้ว 482 นาง บางขุนศรี 161/729
นวลจันทร์ เชฏฐาวิวัฒนา 1224 นางสาว อรุณอมรินทร์ 32/1
นวลจันทร์ ตั้งประภัสสร 438 นางสาว บางขุนศรี 161/634
นวลจันทร์ ไวยธิรา 1384 นาง อรุณอมรินทร์ 666
นวลทิพย์ ศุภประการ 270 นางสาว บางขุนศรี 545/76
นวลลออ สำรวมดี 422 นาง บางขุนศรี 423/54
นวลศรี สุวรรณวาลย์ 1278 นาง อรุณอมรินทร์
นวลหงษ์ เติมไทยมงคล 816 นาง อรุณอมรินทร์ 95/542
นอง บัวทอง 902 นาง อรุณอมรินทร์
น้อย คุณะนาม 1316 นางสาว อรุณอมรินทร์
นัฎฐิกา เข็มวิชัย 1377 นางสาว อรุณอมรินทร์
นัทธวัฒน์ เกียรติฐิตินันท์ 1320 นาย อรุณอมรินทร์ 95/255
นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล 1275 นางสาว อรุณอมรินทร์ 137/20
นันท์นภัส เลาหเธียรประธาน 620 นางสาว บางขุนศรี 549/319
นัยนา ปาณปุณณัง 1337 นาง อรุณอมรินทร์ 659/99
นัสวรรญ ศุขวัฒนะกุล 77 นาง บ้านช่างหล่อ 71/21
นางจิตรา ลิมพาณิชย์การ 175 นาง บางขุนนนท์ 148/30
นางอัญชฎา เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ 956 นาง อรุณอมรินทร์ 139/6
นาตยา หอสกุล 1573 นางสาว อรุณอมรินทร์
นาถ ซอลิฮี 1074 นาย อรุณอมรินทร์ 62/4
นาถวิภา เรืองแก้ว 146 นางสาว บ้านช่างหล่อ 272
นาวี คมสาคร 59 นาย บ้านช่างหล่อ 104
นำชัย เต็มใจ 1572 นาย อรุณอมรินทร์ 45/2
นิชานันท์ สุขแสงพนมรุ้ง 1461 นางสาว อรุณอมรินทร์ 79/5
นิตยา จุติกิติ์เดชา 1098 นางสาว อรุณอมรินทร์ 691/21
นิตยา ทวีโชคชาญชัย 460 นาง บางขุนศรี 13/18
นิตยา บุญประจวบ 97 นาง บ้านช่างหล่อ 194/46
นิทรา คล้ายสกุล 377 นาง บางขุนศรี 549/80
นิธิกานต์ ครุฑปรีชาสกุล 325 นางสาว บางขุนศรี 93/515
นิธินันท์ ศรีภาพันธน์ 90 นาย บ้านช่างหล่อ 70/4
นิพนธ์ ปรีดาบุญ 1037 นาย อรุณอมรินทร์ 28/1
นิพนธ์ วงศ์บุตร 107 นาย บ้านช่างหล่อ 122/67
นิภา เจริญศรีสมบูรณ์ 1241 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/781
นิภา โรจนกตัญญู 1605 นาง อรุณอมรินทร์ 371/4
นิยม สุทธิวิเศษศักดิ์ 1365 นาย อรุณอมรินทร์ 9/3
นิศาชล ชัยมงคล 1465 นางสาว อรุณอมรินทร์
นีรนุช ต้นสายเพ็ชร 177 นาง บางขุนนนท์ 183/8
นุชจรีย์ สุนทรวรรณ 954 นางสาว อรุณอมรินทร์ 137
นุชนาฎ หิรัณจารุกร 834 นาง อรุณอมรินทร์ 54/18
นุชนารถ วงศ์ชาติเหลือง 1251 นาง อรุณอมรินทร์ 76/4
นุชศุภางค์ สุวรรณเศรษฐ 1038 นาง อรุณอมรินทร์ 149/2
นุตลา สงวนสิงห์ 1308 นาง อรุณอมรินทร์ 671/105
นุษณีย์ ปรีดาวรรณเพ็ญ 428 นาง บางขุนศรี 177
เนตร ดีมาก 906 นาง อรุณอมรินทร์
แน่งน้อย เอมระดี 18 นาง ศิริราช 157/11
แนน นาคะนาท 661 นาง บางขุนศรี 13/33
บดินทร์ สกุลชัย 364 นาย บางขุนศรี 599/9
บรรจบ กระจายลม 198 นาย บางขุนนนท์ 204
บรรพต เขียวมณี 509 นาย บางขุนศรี 93/489
บรรพต แดงเดช 1614 นาย อรุณอมรินทร์ 659/16
บรรพต พิมลมาลย์ 1073 นาย อรุณอมรินทร์ 95/638
บรรยงค์ วรรณไพบูลย์ 1169 นาย อรุณอมรินทร์ 113
บัญชา จรัสแสงเรืองรุ่ง 788 นาย อรุณอมรินทร์ 139/5
บัญชา ตันติวรพันธุ์ 1237 นาย อรุณอมรินทร์ 95/144
บัญชาการ จุลวุฒิภาสน์ 1094 นาย อรุณอมรินทร์ 675/123
บัญญัติ สมัครปัณณะ 87 นาง บ้านช่างหล่อ 126
บัณฑิต กะลัมพะนันทน์ 95 นาย บ้านช่างหล่อ 1034/1
บัณฑิต ศรีสุชินธารา 1286 นาย อรุณอมรินทร์ 111/14
บัวขาว สมร 799 นางสาว อรุณอมรินทร์
บัวบูชา มิลินทสูต 543 นางสาว บางขุนศรี 403/70
บารมี ปัทมพรหม 1619 นาย อรุณอมรินทร์ 95/491
บุญชนะ ยอมอยู่ 1270 นาย อรุณอมรินทร์ 660/9
บุญชัย ภวค้าเจริญ 1560 นาย อรุณอมรินทร์ 37/1
บุญชัย รัตนาชิราสุทธิ์ 1535 นาย อรุณอมรินทร์ 26/3
บุญชัย รัตนานุกุล 1546 นาย อรุณอมรินทร์ 30/5
บุญชู ศรีณรงค์ 341 นาย บางขุนศรี 481/58
บุญชู สำราญวงศ์ 862 นาง อรุณอมรินทร์ 137
บุญเชิด ลิ้มกังวาฬมงคล 948 นาย อรุณอมรินทร์ 18/2
บุญญารัตน์ กลัดทอง 1202 นางสาว อรุณอมรินทร์ 4
บุญนำ โพธิ์สวัสดิ์ 579 นาย บางขุนศรี 481/874
บุญผ่อง แถวทัพ 8 นาง ศิริราช 173
บุญมา ฤกษ์ดี 527 นาย บางขุนศรี
บุญมาก เพ็งศาสตร์ 749 นาง อรุณอมรินทร์ 95/36
บุญมี มหากาฬ 997 นางสาว อรุณอมรินทร์
บุญมี รุ่งเรืองไพศาลสุข 1486 นาย อรุณอมรินทร์ 117/8
บุญยืน กนกลาวัณย์ 536 นาย บางขุนศรี 365/5
บุญรักษา แก้วทองสวน 316 นาง บางขุนศรี
บุญรัตน์ ธำรงวิทวัส 292 นาย บางขุนศรี 543/212
บุญเรือง จันทนินทร์ 1578 นาง อรุณอมรินทร์
บุญเรือน เอื้อสุขกุล 380 นางสาว บางขุนศรี 161/487
บุญล้อม โชติวิสุทธิ์ 263 นางสาว บางขุนนนท์ 109/12
บุญเลิศ จันทรา 777 นาย อรุณอมรินทร์ 659/61
บุญเลิศ ฉัตรเท 1197 นาย อรุณอมรินทร์
บุญเลิศ พูนสวัสดิ์ 1473 นาย อรุณอมรินทร์
บุญเลี่ยม ศรีสูงเนิน 365 นาย บางขุนศรี 211/25
บุญส่ง ถนอมทัพ 199 นาย บางขุนนนท์ 109/5
บุญส่ง รุ่งเรืองไพศาลสุข 1487 นาย อรุณอมรินทร์ 119/2
บุญส่ง หุตังคบดี 1289 นาย อรุณอมรินทร์ 46/8
บุญสม เกิดมงคล 144 นาง บ้านช่างหล่อ 130/5
บุญสืบ เวสารัชกร 30 นาย ศิริราช 193
บุญุถม อุทัยวี 28 นาง ศิริราช 191/8
บุดสา แก้วกันยา 152 นางสาว บางขุนนนท์ 133
บุตรดี สุขสบาย 184 นาย บางขุนนนท์ 123
บุบผา กลั่นจิตร 458 นาง บางขุนศรี 27/19
บุบผา พุ่มพวง 1227 นางสาว อรุณอมรินทร์ 103/18
บุบผา ระวังงาน 704 นางสาว บางขุนศรี 121/21
บุบผา อนัตวัฒน์ 1154 นางสาว อรุณอมรินทร์ 363/8
บุปผา ดุลยะสิทธิ์ 771 นางสาว อรุณอมรินทร์ 391/15
บุศรา ชยาภิรมย์ 1067 นางสาว อรุณอมรินทร์ 5/77
บุษรินทร์ ทวนทอง 779 นางสาว อรุณอมรินทร์
เบ็ญจพร จิรวรรณธร 979 นางสาว อรุณอมรินทร์ 792/9
เบญจพร โชติค้ำวงศ์ 1453 นาง อรุณอมรินทร์ 389/11
เบญจมาศ ศึกษากิจ 1548 นาย อรุณอมรินทร์ 685/7
เบญจวรรณ เมฆาเสถียรสกุล 815 นาง อรุณอมรินทร์ 95/34
โบ๊ลก แซ่เตี้ย 607 นาย บางขุนศรี 189/84
ปกรณ์ จันทร์เฉลิม 602 นาย บางขุนศรี 29/6
ปติมา ธนันฎัฎฐ์ 243 นาง บางขุนนนท์ 39
ปทิตตา คล้ายแย้มชม 1642 นางสาว อรุณอมรินทร์
ปนัดดา ยอมอยู่ 1460 นาง อรุณอมรินทร์
ปรมา วานิชถาวร 178 นาง บางขุนนนท์ 289/3
ประการ เจียกภาพร 959 นาย อรุณอมรินทร์ 5/60
ประกิจ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ 1635 นาย อรุณอมรินทร์ 808/5
ประคอง ม่วงเจริญ 687 นาง บางขุนศรี
ประคอง สดสว่าง 3 นาง ศิริราช 190/4
ประจวบ มะโนน้อม 264 นาย บางขุนนนท์ 194
ประจวบ มะโนมูล 1122 นางสาว อรุณอมรินทร์
ประจักษ์ บรรลุนุสรณ์ 1540 นาย อรุณอมรินทร์ 675/103
ประจักษ์ สิทธิทรัพย์ 776 นาย อรุณอมรินทร์ 181/17
ประชุม บุตรเปี่ยม 702 นาย บางขุนศรี 205/1
ประชุม โพธิกุล 1005 นาย อรุณอมรินทร์ 119/39
ประทวน กิตอำนวยพงษ์ 62 นาย บ้านช่างหล่อ 102/23
ประทีป สอาดเกิด 71 นาง บ้านช่างหล่อ
ประทุม ถิระวรรณธร 721 นาง บางขุนศรี 385/12
ประนอม วงศ์โอภาศ 73 นาง บ้านช่างหล่อ
ประพฤติ เติบโต 304 นาย บางขุนศรี 161/813
ประพล ปาณปุณณัง 1331 นาย อรุณอมรินทร์ 659/6
ประไพ วุภูษณมังคละ 859 นาง อรุณอมรินทร์ 103/25
ประภา มรรคพาณิช 409 นางสาว บางขุนศรี 189/57
ประภา อมรรัตนศักดิ์ 610 นางสาว บางขุนศรี
ประภาพร กิจเจริญโรจน์ 1233 นาง อรุณอมรินทร์ 180
ประภาพร ยศไทย 941 นางสาว อรุณอมรินทร์ 99/1
ประภาพรรณ สุทธิศิลธรรม 1157 นาง อรุณอมรินทร์
ประภาพันธ์ ศุกขโภคสกุล 639 นาง บางขุนศรี 543/192
ประภาวัลย์ วงศ์ราชนันท์ 1519 นาง อรุณอมรินทร์ 14
ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์ 16 นางสาว ศิริราช 112/23
ประมวล สุวรรณวัฒนะ 597 นาย บางขุนศรี 535/1
ประยงค์ ทองสุโชติ 108 นาง บ้านช่างหล่อ 640
ประยุทธ ศุกขโภคสกุล 553 นาย บางขุนศรี 543/191
ประยูร เกียรติก้อง 328 น.ท. บางขุนศรี 481/484
ประยูร เขียวฉลัว 849 นาย อรุณอมรินทร์ 671/2
ประยูร โฉมที 91 นาง บ้านช่างหล่อ 50/2
ประยูร ธนะพรไสว 1411 นาย อรุณอมรินทร์ 680/2
ประยูร เอื้อไพบูลย์ 945 นาย อรุณอมรินทร์ 5/91
ประโยชน์ แสงแก้วศรี 708 นาย บางขุนศรี 850
ประวัติ ชุ่มศรี 104 นาวาเอก บ้านช่างหล่อ 71/15
ประวิทย์ อโศกบุญรัตน์ 288 นาย บางขุนศรี 549/430
ประวิทย์ อุดมกิจมงคล 740 นาย อรุณอมรินทร์ 103/25
ประสงค์ มีแหล่งทอง 1304 นาย อรุณอมรินทร์ 173/132
ประสงค์ โรจน์วัชราภิบาล 200 นาย บางขุนนนท์ 166/11
ประสพโชค ชุติโชติวุฒิ 493 นาย บางขุนศรี 481/151
ประสพสุข โชติวิสุทธิ์ 167 นาย บางขุนนนท์ 186/1
ประสาน ดรุณสาสน์ 595 นาง บางขุนศรี 403/117
ประสิทธิ์ เมืองที่รัก 938 นาย อรุณอมรินทร์
ประสิทธิ์ วิจิตรุจนพันธุ์ 1002 นาย อรุณอมรินทร์ 89/10
ประเสริฐ กุลธรเธียร 1008 นาย อรุณอมรินทร์ 95/62
ประเสริฐ แก้วใส 1273 นาย อรุณอมรินทร์
ประเสริฐ พิชยะสุนทร 102 นาย บ้านช่างหล่อ 64/50
ประเสริฐ วงษ์กุล 623 นาย บางขุนศรี 455/197
ประเสริฐ สีดลายน 1210 นาย อรุณอมรินทร์ 143/98-99
ประเสริฐ หลอมทอง 1151 นาย อรุณอมรินทร์ 139
ประเสริฐ อัศวนิรมล 1495 นาย อรุณอมรินทร์ 103/8
ประเสริฐ อุษาฟ้าพนัส 1436 นาย อรุณอมรินทร์ 95/110
ปราณี เขียวลงยา 706 นาง บางขุนศรี 403/49
ปราณี จันทรวงศ์ 569 นาง บางขุนศรี 483/8
ปราณี ชฎาวัฒน์ 281 นาง บางขุนศรี 287/97
ปราณี ดีแสน 1243 นาง อรุณอมรินทร์ 671/88
ปราณี บัวชื่น 1575 นางสาว อรุณอมรินทร์ 32/6
ปราณี เลิศจริยพร 635 นางสาว บางขุนศรี 93/454
ปราณี สะอาดเอี่ยม 884 นางสาว อรุณอมรินทร์ 9/4
ปราณี สุคนธะชาติ 630 นาง บางขุนศรี 549/495
ปรานอม ผกาหอม 6 นาง ศิริราช 149/6
ปราโมทย์ กัญญาสุวรรณทวี 81 นาย บ้านช่างหล่อ
ปริวัฏ ปัญญาเชษฐานนท์ 1607 นาย อรุณอมรินทร์ 143/210
ปรียะชาติ สว่างดี 266 นาย บางขุนนนท์ 48/26
ปลื้มจิตร อมาตยกุล 932 นางสาว อรุณอมรินทร์ 1/1
ปวร กิตติศศิกุลธร 1594 นาย อรุณอมรินทร์ 84/3
ปัญญา จันทร์ครบ 1602 นาย อรุณอมรินทร์
ปัญญา ยอมอยู่ 1611 นาย อรุณอมรินทร์ 660/2
ปัทมา จันทศิริ 397 นาง บางขุนศรี 455/83
ปัทมา จิรรักษ์โสภากุล 775 นาง อรุณอมรินทร์
ปัทมา ธนาปัทมากร 1307 นาง อรุณอมรินทร์ 681/12
ปัทมา บัวศรี 593 นางสาว บางขุนศรี 549/266
ปาณิสรา ผ่องเผือก 1201 นางสาว อรุณอมรินทร์
ปานขวัญ สามสงวน 403 นางสาว บางขุนศรี
ปาริชาต ตันโสภณธนาศักดิ์ 1313 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/481
ปิติกุล อินทร์พรหม 537 นาง บางขุนศรี 371/1
ปิ่นแก้ว เขียวลงยา 587 นาง บางขุนศรี 403/77
ปิ่นอนงค์ ชัยเจริญ 137 นาง บ้านช่างหล่อ 424
ปิยนุช พรพิทยาเลิศ 1280 นาง อรุณอมรินทร์ 385/8
ปิยวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 1362 นางสาว อรุณอมรินทร์ 159/6
ปิยะ ศรีคูณ 208 นาย บางขุนนนท์
ปิยะดา อมชายุทธการ 274 นาง บางขุนศรี 455/411
ปิยะธิดา สุนทรพจน์ 558 นาง บางขุนศรี 437/406
ปิยะนุช ถนอมวงศ์ 83 นาง บ้านช่างหล่อ 64/24
ปิยะพงษ์ สจิรวัฒนากุล 291 นาย บางขุนศรี 161/258
ปิยะวรรณ จันท์เทวนุมาส 505 นาง บางขุนศรี 543/46
ปิยะวรรณ วณิชชานนท์ 1528 นางสาว อรุณอมรินทร์ 30/13
ปิยะวัฒน์ ตั้งตระกูลพงศ์ 1232 นาย อรุณอมรินทร์ 95/346
ปิยาภรณ์ ปานทิพย์อำพร 864 นาง อรุณอมรินทร์ 675/122
ปุญลดา ด่านยุทธพลชัย 148 นาง บางขุนนนท์ 221/2
ปุณญพัฒน์ เกาะกาใต้ 1420 นาย อรุณอมรินทร์ 95/17
ปุณยวีร์ ขุนประเสริฐ 248 นางสาว บางขุนนนท์
ปุณิภา จงมีรัก 1490 นาง อรุณอมรินทร์ 3/116-117
ปูริดา งามเลิศฤทธิ์ 1085 นาง อรุณอมรินทร์ 58/3
เปรมจิต ชัยปิติ 1044 นาง อรุณอมรินทร์ 95/264
เปรมวดี เคล้าโนนคร้อ 207 นางสาว บางขุนนนท์ 54/24
โป๊ฮวด แซ่ตั้ง 1018 นาย อรุณอมรินทร์ 147/12
ผะกอบ สุขเฉลิมศรี 581 นาง บางขุนศรี 53/41
ผาณิต ชินะกาญจนดิษฐ์ 1325 นาง อรุณอมรินทร์
พงศกร เรื่องมาก 103 นาย บ้านช่างหล่อ 58/20
พงศ์นที สุจิตธรรมโรจน์ 1212 นาย อรุณอมรินทร์ 95/83
พงษ์เทพ ศิลปี 608 นาย บางขุนศรี 323
พงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์ 42 นาย ศิริราช
พงษ์ศักดิ์ วนาวรกุล 1559 นาย อรุณอมรินทร์ 657/110
พจนีย์ คูฮกซิ่ว 1276 นาง อรุณอมรินทร์ 201
พชรพร ขมินทกูล 1531 นางสาว อรุณอมรินทร์ 685/2
พชรพล ชอบใหญ่ 750 นาย อรุณอมรินทร์
พนารัตน์ จำนงค์ 115 นาง บ้านช่างหล่อ 173/18
พนิดา โกมลมาลย์ 367 นางสาว บางขุนศรี 549/478
พนิดา วามะลุน 1639 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/38
พยงค์ ฐิตวิริยานนท์ 1609 นาย อรุณอมรินทร์ 22/7
พยงค์ เปรมพรหม 113 นาง บ้านช่างหล่อ 1052
พเยาว์ เกรียงไกรเพชร 1163 นาง อรุณอมรินทร์ 36/8
พเยาว์ ซื่อสัตย์ 510 นาง บางขุนศรี 3/61
พร วงศ์ขจรกิตติ 1117 นาง อรุณอมรินทร์ 361/23
พรชัย ไกรศักดาวัฒน์ 1079 นาย อรุณอมรินทร์ 143/161
พรชัย ธรรมมล 65 นาย บ้านช่างหล่อ 912/2
พรชัย ปฏิมาสุนทร 1053 นาย อรุณอมรินทร์ 95/50
พรชัย รังสิต 186 นาย บางขุนนนท์ 71/2
พรชัย วิศาลสุภานนท์ 679 นาย บางขุนศรี
พรชัย เอี่ยมอุไร 488 นาย บางขุนศรี 11/1
พรทิพย์ จิตรธร 1329 นาง อรุณอมรินทร์
พรทิพย์ แซ่เตีย 361 นาง บางขุนศรี 161/919
พรทิพย์ โอเจริญรัตน์ 1549 นาง อรุณอมรินทร์ 69/6
พรทิพา ธัญไพบูลย์ 1562 นาง อรุณอมรินทร์ 5/58
พรเทพ อินทรพิทักษ์ 436 นาย บางขุนศรี 25/24
พรปรียา แสงเงิน 219 นาง บางขุนนนท์ 40
พรพรรณ เมฆอร่าม 303 นางสาว บางขุนศรี 455/477
พรพรรณ เลิศล้ำ 451 นาง บางขุนศรี 114/3
พรพรรณ วัชรแสนยากร 974 นางสาว อรุณอมรินทร์ 35/1
พรพิมล คงพูน 1058 นางสาว อรุณอมรินทร์
พรเพ็ญ ศรีไพรศาล 1551 นาง อรุณอมรินทร์ 691/18
พรรณวิไล สุวาณิชย์กุล 1634 นาง อรุณอมรินทร์ 5/128
พรรณอร ลิปตะสุทร 940 นาง อรุณอมรินทร์ 99
พรรณี แซ่เล้า 1588 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/609
พรวิทย์ บัวพืช 1402 นาย อรุณอมรินทร์
พรศักดิ์ เชิดแสงแก้ว 124 นาย บ้านช่างหล่อ 302
พรศักดิ์ พิบูลธนเกียรติ 852 นาย อรุณอมรินทร์ 185
พฤทธิพงศ์ นุชนารถ 418 นาย บางขุนศรี 235/4
พลอยไพลิน ยันต์ทอง 1484 นางสาว อรุณอมรินทร์ 683/72
พลอยไพลิน เวฬุวะนารักษ์ 1403 นางสาว อรุณอมรินทร์
พวงพยอม วัฒนานุกิจ 88 นาง บ้านช่างหล่อ 82
พะเยาว์ สุคนธมาน 1387 นาง อรุณอมรินทร์ 679/2
พัชณีย์ คงสุริยะ 794 นาง อรุณอมรินทร์ 622/153
พัชริญา ตันติกุล 983 นาง อรุณอมรินทร์ 9/2
พัชรินทร์ แก้วทอง 351 นางสาว บางขุนศรี
พัชรินทร์ สุวรรณพงษ์ 75 นางสาว บ้านช่างหล่อ 213/36
พัชรี ลักขุขัน 1392 นางสาว อรุณอมรินทร์
พัชรี ลิมปนชัยพรกุล 1305 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/362
พัฒน์พงษ์ เตชาทวีวรรณ 279 นาย บางขุนศรี 549/210
พัทธ์นันท์ ปิยจินดาวงศ์ 1261 นางสาว อรุณอมรินทร์ 105
พัลลภ อิ่มขำ 1312 นาย อรุณอมรินทร์
พาณี กูลชัย 857 นาง อรุณอมรินทร์ 679/6
พิกุล โชติวิจิตร 1142 นางสาว อรุณอมรินทร์ 496/4
พิชชานันท์ อมรประภาวัฒน์ 1383 นาง อรุณอมรินทร์ 95/187
พิชัย เกียรติศนุสรณ์ 1514 นาย อรุณอมรินทร์ 21
พิชัย จารุสมบัติ 966 นาย อรุณอมรินทร์ 538/49
พิชัย เจือจันทร์หอม 1242 นาย อรุณอมรินทร์
พิชัย ตรีภพ 1637 นาย อรุณอมรินทร์
พิชัย นครจิตร์ 437 นาย บางขุนศรี 455/484
พิชัย เลิศตระกูล 1414 นาย อรุณอมรินทร์ 675/130
พิชัย ศิริเวทย์วุฒิ 872 นาย อรุณอมรินทร์ 143/382
พิชามญช์ รุ่งอรุณ 530 นางสาว บางขุนศรี 473/37
พิชิต ภาษาสุข 1020 นาย อรุณอมรินทร์ 143/260
พิชิต มุสิแดง 47 นาย ศิริราช 75/2
พิเชษฐ เศรษฐพานิช 1118 นาย อรุณอมรินทร์ 3/1
พิทูร ตันพิบูลย์วงศ์ 742 นาย อรุณอมรินทร์ 179
พิน ทองทรง 565 นางสาว บางขุนศรี
พินทุ วิศาลธีระกร 1033 นาง อรุณอมรินทร์ 74/2
พิบูลย์ จรัสไพบูลย์ 1449 นาย อรุณอมรินทร์ 1/71
พิบูลย์ แป้นกลัด 1505 นาย อรุณอมรินทร์ 405
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 844 นาย อรุณอมรินทร์ 95/379
พิพัฒน์ วัชรเนตร 164 นาย บางขุนนนท์ 179/45
พิพัฒน์ อินทร์สำราญ 1603 ดาบตรี อรุณอมรินทร์ 683/61
พิมพ์จันทร์ ตราร่งเรือง 1370 นาง อรุณอมรินทร์ 363/2
พิมพรรณ พึ่งสวัสดิ์ 1586 นางสาว อรุณอมรินทร์
พิศมัย ปัญญาพฤกษ์ 1477 นาง อรุณอมรินทร์ 379/5
พิศาล คุปตะพันธ์ 134 จ.ส.อ. บ้านช่างหล่อ 1056/64
พิสมัย จึงจตุพร 1344 นางสาว อรุณอมรินทร์ 123/1
พิสัย จันทรา 557 นาย บางขุนศรี 421/70
พิสิษฐ์ เกียรติสันติกุล 876 นาย อรุณอมรินทร์ 5/39
พีรพงศ์ แท่นวิทยานนท์ 1500 นาย อรุณอมรินทร์ 185/3
พีระศักดิ์ ถิระวรรณธร 533 นาย บางขุนศรี 385/21
พูนชัย คุณัญญาวงศ์ 529 นาย บางขุนศรี 161/598
เพ จันทร์เทศ 275 นาย บางขุนศรี 539/18
เพ็ชรา แก้วสุข 393 นางสาว บางขุนศรี 455/526
เพ็ญแข ขาวเครือ 631 นางสาว บางขุนศรี
เพ็ญนภา ทำดี 386 นางสาว บางขุนศรี 189/91
เพ็ญศรี คอวนิช 663 นาง บางขุนศรี 437418
เพ็ญศรี ส่งศรี 1468 นางสาว อรุณอมรินทร์
เพ็ญศรี สายกาลย์ 551 นาง บางขุนศรี 95/14
เพ็ญศิณี สิทธิ์มโนมัย 338 นาง บางขุนศรี 455/413
เพ็ญสิริ นุ่มสคราญ 497 นางสาว บางขุนศรี 543/185
เพ็ญสุดา ม่วงดี 1311 นาย อรุณอมรินทร์ 4/5
เพรช สาโสภา 688 นาย บางขุนศรี
เพียรเลิศ จันทร์เอี่ยม 574 นาย บางขุนศรี 313/9
ไพจิตร เสาโกมุท 426 นาง บางขุนศรี 89/2
ไพฑูรย์ ดีสวัสดิ์ 424 นาง บางขุนศรี 333
ไพฑูรย์ นนทะพิมพ์ 955 นางสาว อรุณอมรินทร์
ไพบูลย์ เกียรติโกมล 1204 นาย อรุณอมรินทร์ 103/61
ไพบูลย์ จิราภรณ์ 138 นาย บ้านช่างหล่อ 66/2
ไพบูลย์ บุณย์เพิ่ม 835 นาย อรุณอมรินทร์ 133/2
ไพรัช สิทธิโรจน์ 1195 นาย อรุณอมรินทร์ 657/114
ไพรินทร์ สุนทรพิทักษ์ 757 นาง อรุณอมรินทร์ 108/1
ไพเราะ สุขเกษม 512 นาง บางขุนศรี 13/7
ไพโรจน์ ทองวิบูลย์ 1515 นาย อรุณอมรินทร์ 119/3
ไพโรจน์ ยุคลคร้าม 863 นาย อรุณอมรินทร์ 135/7
ไพวงค์ ใยคำ 1208 นาย อรุณอมรินทร์
ฟอง มาดลสิน 342 นาง บางขุนศรี 211/4
ฟารีด มัสอูดี 1086 นาย อรุณอมรินทร์ 60
ภรณี คำโทน 695 นาง บางขุนศรี
ภักตรพิสุทธ สุวรรณาทิพย์ 119 นางสาว บ้านช่างหล่อ 64/51
ภัคพิชญ์ญา สิรภพวงศ์กุล 216 นาง บางขุนนนท์ 90/2
ภัคภิญญา เชิดชูชัย 1194 นาง อรุณอมรินทร์ 88/4-5
ภัควัฒน์ เปาทุย 319 นาย บางขุนศรี 481/846
ภัชรินทร์ ปรรณารม 114 นาง บ้านช่างหล่อ 170
ภัณฑิรา กระแสโท 1319 นางสาว อรุณอมรินทร์
ภัทร ปาระเมษสถิตย์ 472 นางสาว บางขุนศรี 75/12
ภัทรวดี โกมลารชุน 405 นางสาว บางขุนศรี 341/13
ภัทรารี วู๊ดแมน 801 นาง อรุณอมรินทร์ 95/631
ภัทราวรรณ สุขคุนธรักษ์ 594 นางสาว บางขุนศรี 455/544
ภาคย์ มิลินทสูต 540 นาย บางขุนศรี 403/86
ภาคิน กิจกุลเชษฐ 824 นาย อรุณอมรินทร์ 379
ภาณี เหมวิวรรณ 991 นางสาว อรุณอมรินทร์ 90/1
ภาณุ กาเยนนท์ 1482 นาย อรุณอมรินทร์ 281/3
ภาวิณีย์ ณัฑพสิษฐ์กุล 267 นาง บางขุนศรี 543/278
ภุชงค์ ทองไพบูลย์ 168 นาย บางขุนนนท์ 23/10
ภุชงค์ ศรีพาเพลิน 204 นาย บางขุนนนท์ 66/2
ภูดิท แสงบุญยิ่ง 1120 นาย อรุณอมรินทร์ 235
ภูมิประสิทธิ์ น้อยวงษ์ 576 นาย บางขุนศรี 455/571
ภูมิศักดิ์ วงศ์จงรุ่งเรือง 1104 นาย อรุณอมรินทร์ 99/29
ภูริรัศมิ์ หาญสุโพธิพันธ์ 761 นาย อรุณอมรินทร์ 5/103
เภา เหล็กเพชร 550 นาย บางขุนศรี 233/27
มงคล เจียมวรนันท์กุล 1581 นาย อรุณอมรินทร์ 683/126
มณฑจันทน์ โตจำเริญ 273 นางสาว บางขุนศรี 543895
มณฑา ภวนาคโสภณ 504 นาง บางขุนศรี 399/51
มณทิวา บุญจำรูญ 212 นาง บางขุนนนท์ 179/2
มณย็น คำเครือ 580 นาง บางขุนศรี
มณี น้อยสกุล 1529 นาง อรุณอมรินทร์ 685/8
มณี เปียปาน 1507 นาย อรุณอมรินทร์ 147/57
มณี อิ่มบุญเจือ 158 นาง บางขุนนนท์ 164/18
มณีนุช บุญรอง 368 นาง บางขุนศรี 161/717
มณีรัตน์ ธีระเดชากุล 1456 นาง อรุณอมรินทร์ 104/1
มณีรัตน์ อมรรัตนศักดิ์ 612 นาง บางขุนศรี
มณีวรรณ พรหมมา 522 นางสาว บางขุนศรี
มนต์ชัย อภิทรัพย์ไพศาล 1447 นาย อรุณอมรินทร์
มนตรี จ้อยเจือ 197 นาย บางขุนนนท์ 92/1
มนตรี ธรรมนารถ 1259 พล.ต. อรุณอมรินทร์ 70/2
มนตรี อนันตวงษ์ 935 นาย อรุณอมรินทร์ 3/2
มนฤดี ไชยสูรยกานต์ 650 นางสาว บางขุนศรี 455/426
มนฤดี ดีมานพ 464 นางสาว บางขุนศรี 213/4
มนิดา พงศ์พัฒนา 220 นางสาว บางขุนนนท์ 72
มนู สุวรรณะโสภณ 84 นาย บ้านช่างหล่อ 124/5
มนูญ เคหสว่างวงศ์ 165 นาย บางขุนนนท์ 54/17
มโน ลิ้มทวีมงคล 17 นาย ศิริราช 465
มยุรี อินตาตั้ง 904 นางสาว อรุณอมรินทร์
มยุเรศ ถาวรศักดิ์เจริญ 1491 นางสาว อรุณอมรินทร์ 13/8
มลฤดี เหลืองจันทรา 1364 นางสาว อรุณอมรินทร์ 671/135
มลิวัลย์ บุญออน 1064 นางสาว อรุณอมรินทร์ 3/46
มวน วิมูลชาติ 1 นาย ศิริราช 117/10
มะปราง รินสันเทียะ 1435 นางสาว อรุณอมรินทร์
มะลิ สมิตเมฆ 224 นาง บางขุนนนท์ 81
มัก ถาวรเศรษฐ์วัฒน์ 1462 นาย อรุณอมรินทร์ 814/1
มังกร นาคปทุมสวัสดิ์ 892 นาย อรุณอมรินทร์ 103/17
มัตติกา รุ้งโรจน์ 952 นาง อรุณอมรินทร์ 328
มัตติกา เลื่อนลับ 1105 นาง อรุณอมรินทร์ 181/18
มัลลิกา ศรีโอษฐ์ 1382 นางสาว อรุณอมรินทร์ 675/116
มานพ สุขสมาน 1027 นาย อรุณอมรินทร์
มานพ สุรวัฒนะ 420 น.ท. บางขุนศรี 385/17
มานิตย์ พลายละหาร 891 นาง อรุณอมรินทร์ 5/92
มาริสา ยุวนวรรธนะ 822 นาง อรุณอมรินทร์ 128/1
มาลัย หอมชงค์ 1198 นาง อรุณอมรินทร์ 106/11
มาลินี ชินวงศ์ 27 นาง ศิริราช
มาลี จันทรูปมัย 1496 นาง อรุณอมรินทร์ 8
มาลี บูรณะจรรยากุล 286 นาง บางขุนศรี 455/428
มาลี ปริสุทธิพงศ์ 548 นาง บางขุนศรี 161/977
มาลี พุ่มพะตูน 473 นาง บางขุนศรี 133/1
มาลี มากดี 33 นาง ศิริราช 15
มาลี สันติสุขเกษม 1310 นาง อรุณอมรินทร์ 361/21
มุกดา ธรรมทินโน 810 นางสาว อรุณอมรินทร์ 161/16
มุกดา เพ็ญสว่าง 573 นาง บางขุนศรี 491/1
ยงเกียรติ อรุณามตะ 225 นาย บางขุนนนท์
ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง 151 นาย บางขุนนนท์ 259
ยวนใจ เจ้า 1443 นาง อรุณอมรินทร์
ยินดี แท่นวิทยานนท์ 1153 นาง อรุณอมรินทร์ 165/16-17
ยุคนธร ดีมานพ 461 นาง บางขุนศรี 287/59
ยุทธพันธ์ วงษาบุตร 535 นาย บางขุนศรี 543/193
ยุพดี จารุธารเกษม 1393 นาง อรุณอมรินทร์ 5/121
ยุพนา อิทธิโรจนกุล 1124 นาง อรุณอมรินทร์ 119/16
ยุพเยาว์ โพธิสกุล 463 นาง บางขุนศรี 27/10
ยุพิน ทัพเสลา 1111 นางสาว อรุณอมรินทร์
ยุภา ดำรงค์วงศ์ 958 นาง อรุณอมรินทร์ 538/46
ยุวดี จันทสิริยากร 1554 นาง อรุณอมรินทร์ 44/14
เยาวชัย ปรมีศนาภรณ์ 1092 นาย อรุณอมรินทร์ 32/14
โยธิน ฉายะจินดาวงศ์ 1627 นาย อรุณอมรินทร์ 63
โยษิตา พักโพธิ์เย็น 141 นางสาว บ้านช่างหล่อ 64/27
ร.ต.ต.ระวิ วิศาลธีระกร 900 นาย อรุณอมรินทร์ 74
รจนา แซ่จู 789 นางสาว อรุณอมรินทร์ 119/13
รชาดา นันทวรพันธุ์ 34 นางสาว ศิริราช 196/8
รดา ปฐมชัยรัตน์ 475 นางสาว บางขุนศรี 161/460
รพีพัฒน์ กุศลสมบูรณ์ 226 นาย บางขุนนนท์ 66/16
รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม 564 นางสาว บางขุนศรี
รมิดา ยุทธวราภรณ์ 1363 นางสาว อรุณอมรินทร์ 101/33
รมิตา บังทอง 442 นางสาว บางขุนศรี 179/35
รวม บุญคำ 297 นาง บางขุนศรี 543/237
รสสุคนธ์ เหรียญราชา 874 นาง อรุณอมรินทร์ 89/1
ระเบียบ ยิ่งใหญ่ 616 นางสาว บางขุนศรี 111/46
ระวีวรรณ ศรีสุดดี 1351 นาง อรุณอมรินทร์ 74/3
รังสินี โสธรวิทย์ 1322 นางสาว อรุณอมรินทร์ 5/32
รัชชานนท์ ธรรมสอน 885 นาย อรุณอมรินทร์
รัชนี กู้เกินพงษ์ 1615 นางสาว อรุณอมรินทร์ 683/138
รัชนี ดิลกถกลการ 1488 นางสาว อรุณอมรินทร์ 117/6
รัชนี ตระกูลบัวคลี่ 682 นางสาว บางขุนศรี
รัชนี ปานแดง 923 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/512
รัชนีกร ปวรางกูร 707 นาง บางขุนศรี 549/269
รัชภร ภิรมย์รื่น 166 นางสาว บางขุนนนท์ 154/45
รัชวิชช์ อินทร์พรหม 609 นาย บางขุนศรี 365/15
รัฐธนินท์ รัชตะเหมานนท์ 1088 นาย อรุณอมรินทร์ 69
รัตนพร สุวัฒน์พิศาลกิจ 117 นาง บ้านช่างหล่อ 88/15
รัตนา ชาวแปดริ้ว 967 นางสาว อรุณอมรินทร์
รัตนา แซ่อึ้ง 1137 นาง อรุณอมรินทร์ 95/718
รัตนา นิลสมุทร 893 นาง อรุณอมรินทร์ 157/15
รัตนา เหรียญวัน 1123 นางสาว อรุณอมรินทร์ 157/5
รัตนาวดี พลจัตุรัส 1318 นางสาว อรุณอมรินทร์
รัศมี พันธุ์ 99 นางสาว บ้านช่างหล่อ 34/2
ราตรี วรรณุลัย 964 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/92
รานี แซ่ลี่ 329 นางสาว บางขุนศรี 455/388
ราม สุวรรณพงศ์ 285 นาย บางขุนศรี 489/13
รำพึง นิ่มนึก 1413 นางสาว อรุณอมรินทร์
รำภา ศรีจั่นเพ็ชร 443 นาง บางขุนศรี 387/1
ริม เลิศวราภรณ์พงศ์ 713 นาง บางขุนศรี 161/934
รุ้งตะวัน ภูแม่นเขียน 636 นาย บางขุนศรี
รุ่งทิพย์ โฆษิตชัยยงค์ 947 นาง อรุณอมรินทร์ 538/63
รุ่งทิวา พงษ์พิชัย 254 นาง บางขุนนนท์ 129/10
รุ่งทิวา หอมระรื่น 1078 นางสาว อรุณอมรินทร์ 681/36
รุ่งนภา มัสำราญราษฎร์ 92 นางสาว บ้านช่างหล่อ 173/4
รุ่งนภา อรุณรัตน์ 1533 นาง อรุณอมรินทร์ 675/101
รุ่งระวี สิวะตรีศรศิลป์ 806 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/188
รุ่งฤดี จตุรภุชพรพงศ์ 754 นาง อรุณอมรินทร์ 3/92
รุ่งวิทย์ โชติวิสุทธิ์ 185 นาย บางขุนนนท์ 127/21
รุ่งอำไพ ไชยประดิษฐกุล 727 นาง อรุณอมรินทร์ 675/102
รุจิรัตน์ ตาละลักษณ์ 276 นาง บางขุนศรี 543/342
รุจิวรรณ พฤกษ์ไกรเลิศ 1030 นาง อรุณอมรินทร์ 675/114
เรวัต สุทธิมันทนาภิ 232 นาย บางขุนนนท์ 160/35
เรวัตร พรหมศรีสวัสดิ์ 354 นาย บางขุนศรี 161/855
เรวัตร์ สุขมงคล 372 นาย บางขุนศรี 161/886
เริงชัย ลีลาบูรณพงศ์ 599 นาย บางขุนศรี 455/280
เริงศักดิ์ เมษประสาท 373 นาย บางขุนศรี 125/3
เรืองศักดิ์ เนตรบุตร 738 นาย อรุณอมรินทร์ 232/11
ฤดีดาว ธนพันธ์ 1565 นาง อรุณอมรินทร์ 103/34
ฤดีวัลย์ นาคคุ้ม 335 นาง บางขุนศรี 539/52
ฤทธิ์ชัย เลาหวินิจกุล 381 นาย บางขุนศรี 161/471
ฤทธิศักดิ์ แสงกวีเลิศ 922 นาย อรุณอมรินทร์ 433
ละออง พวกพันธุ์ 803 นาง อรุณอมรินทร์
ละออง สามารถกิจ 1262 นางสาว อรุณอมรินทร์ 135/9
ละไอ ประไพบูลย์ 808 นาย อรุณอมรินทร์ 683/22
ลักขณา ถิระวรรณธร 534 นาง บางขุนศรี 161/838
ลักษณ์ ไตรย์บุตร 36 นาย ศิริราช 59/13
ลักษณจิต มิลินทสูต 399 นาง บางขุนศรี 403
ลักษณา แก้วคำ 555 นางสาว บางขุนศรี
ลักษมี ปวราจารย์ 1000 นาง อรุณอมรินทร์
ลัดดา ทองมั่น 1518 นาง อรุณอมรินทร์ 808/8
ลัดดา อาตม์เอี่ยม 674 ร้อยตรีหญิง บางขุนศรี 3/23
ลาวัลย์ เปลี่ยนสง่า 1324 นางสาว อรุณอมรินทร์ 289
ลำพูน สุนทรเกตุ 150 นางสาว บางขุนนนท์ 45/10
ลำมูล สง่างาม 877 นาง อรุณอมรินทร์ 95/18
ลำใย พร้อมประเสริฐ 1175 นาง อรุณอมรินทร์ 671/81
ลำอวน รอบคอบ 889 นาย อรุณอมรินทร์
ลุ้ย กอบัวแก้ว 324 นาง บางขุนศรี 25/16
เล็ก เนียมชุ่มรัตน์ 187 นาย บางขุนนนท์ 31/155
เลอศักดิ์ ชุ่มประเสริฐ 1620 นาย อรุณอมรินทร์ 79/7
วงค์เกตุ มหัทธนิยางกูร 1408 นาย อรุณอมรินทร์ 143/231
วงเดือน จุลศิริเสริม 1335 นาง อรุณอมรินทร์ 95/465
วงเดือน สุขรื่น 142 นาง บ้านช่างหล่อ 452
วชิรา โรจนถาวร 236 นางสาว บางขุนนนท์ 93/3
วนิดา พวงสุวรรณ 1255 นาง อรุณอมรินทร์ 143/129
วนิดา มุทธสินธุ์ 1032 นางสาว อรุณอมรินทร์ 8
วนิดา รุ่งเรืองไพศาลสุข 1506 นาง อรุณอมรินทร์ 117/7
วนิดา โรจนพฤกพงศ์ 1272 นางสาว อรุณอมรินทร์ 381/7
วนิดา อ่ำเสงี่ยม 450 นาง บางขุนศรี 403/72
วนิวรรณ เงาประเสริฐวงศ์ 1279 นาง อรุณอมรินทร์ 671/114
วรกนก เลี่ยมพุธทอง 357 นาง บางขุนศรี 99/18
วรรณรัตน์ เรืองแรงสกุล 455 นาง บางขุนศรี 543/324
วรรณวณี ศรีทิม 1459 นาง อรุณอมรินทร์ 58/10
วรรณศักดิ์ ลี้ศิริสรรพ์ 1327 นาย อรุณอมรินทร์ 54/14
วรรณา แซ่ฉั่ว 1359 นาง อรุณอมรินทร์ 671/20
วรรณี ช่อผูก 359 นางสาว บางขุนศรี
วรรณี มณีเรือง 693 นางสาว บางขุนศรี
วรรณี วงศ์วัฒนาอารี 1564 นางสาว อรุณอมรินทร์ 1/53
วรวิทย์ จิตบุญทวีสุข 936 นาย อรุณอมรินทร์ 5/15
วรวิทย์ ธาราศิริสกุล 1055 นาย อรุณอมรินทร์ 53/2
วรวุฒิ ยมกานนท์ 667 นาย บางขุนศรี
วรศักภทร มธุรพฤกษ์ 683 นาย บางขุนศรี 161/26
วรัดดา เลขธรากร 1214 นาง อรุณอมรินทร์ 109
วรานิษฐ์ ธัญพงศ์นิธิกุล 363 นาง บางขุนศรี 455/535
วราภรณ์ มีทรัพย์ 378 นาง บางขุนศรี 161/997
วริทธินันท์ คอนทอง 39 นาย ศิริราช
วรินทร์ พุฒิภิญโญ 603 นาย บางขุนศรี
วรินทร มีนิล 949 นาง อรุณอมรินทร์ 143/214
วรินทร ศรลือชา 982 นาง อรุณอมรินทร์ 147/244
วรินทรา สุนทรพิทักษ์ 836 นางสาว อรุณอมรินทร์ 108/2
วริศรา รักขกิจ 448 นางสาว บางขุนศรี 367/196
วริสรา สุรประเสริฐกุล 1428 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/188
วรุฒ เกษมรังษิมา 797 นาย อรุณอมรินทร์ 105/56-57
วลัยรัตน์ เจริญถาวรยิ่ง 1200 นาง อรุณอมรินทร์ 131/6
วลัยรัตน์ ทองวิชิต 1608 นาง อรุณอมรินทร์ 675/72
วลี สุขสมปราถนา 998 นาง อรุณอมรินทร์
วสันต์ ภู่ทอง 404 นาย บางขุนศรี 820
วัขรพล เงินโพธิ์ 26 นาย ศิริราช 59/17
วัชรี ลิมังกูร 1299 นาง อรุณอมรินทร์ 72/9
วัชรี อำนวยผล 1303 นาง อรุณอมรินทร์ 538/72
วัฒนา คลายนสูตร 1566 นาย อรุณอมรินทร์ 103/12
วัฒนา ชลเกตุ 1143 นาง อรุณอมรินทร์ 269
วัฒนา ธนกิจสุนทร 466 นาย บางขุนศรี 161/401
วัฒนา ยสินทร 1282 นาง อรุณอมรินทร์ 155/7
วัฒนา สีใส 407 นาย บางขุนศรี 79/5
วันชัย คงอนันตพันธ์ 570 นาย บางขุนศรี 161/979
วันชัย ตามสีวัน 763 นาย อรุณอมรินทร์
วันชัย โตสัมฤทธิ์ 80 นาย บ้านช่างหล่อ 98/3
วันชัย ปานบ้านเกล็ด 487 นาวาเอก บางขุนศรี 437/492
วันชัย สรสันต์ 82 นาย บ้านช่างหล่อ 138
วันชัย สอนมีทอง 261 นาย บางขุนนนท์ 101/2
วันชัย อภิกวินวงศ์ 1537 นาย อรุณอมรินทร์ 7/2
วันชัย อุไรฤกษ์กุล 751 นาย อรุณอมรินทร์ 143/27
วันดี จิรสุนทรรัตน์ 671 นางสาว บางขุนศรี
วันดี แซ่หว่อง 653 นาง บางขุนศรี 437/495
วันดี พงษ์ธร 1397 นางสาว อรุณอมรินทร์ 133
วันดี พิลึก 78 นางสาว บ้านช่างหล่อ
วันดี วิชชุธร 1050 นางสาว อรุณอมรินทร์ 119/3
วันเพ็ญ วรรณทวี 139 นาง บ้านช่างหล่อ 116/18
วันเพ็ญ ศรีสมิต 1553 นาง อรุณอมรินทร์ 138/10
วันเพ็ญ เอี่ยมวรรณ 722 นางสาว บางขุนศรี 95/25
วันวิสาข์ สุขสุทธิ 188 นางสาว บางขุนนนท์ 31/139
วัลลดา เจริญทรัพย์ 1133 นาง อรุณอมรินทร์ 54/8
วัลลภา ขำเพ็ชร์ 432 นาง บางขุนศรี 411/58
วัลลภา โชคศรีสงวน 419 นาง บางขุนศรี 161/1063
วัลลภา บุญเกิด 135 นาง บ้านช่างหล่อ 64/38
วานิช ทองเกตุ 903 นาย อรุณอมรินทร์
วารินทร์ อธิกิจ 737 นาง อรุณอมรินทร์ 95/479
วารี แพ่งจันทึก 733 นางสาว อรุณอมรินทร์ 12/8
วารี รติพล 899 นาง อรุณอมรินทร์ 99/4
วารีรัตน์ ชัยภูมิ 647 นาง บางขุนศรี 53/23
วารุณี ศรีผ่อง 1254 นาง อรุณอมรินทร์ 39/10
วารุณี ศิริจงมีชัย 1025 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/39
วาสนา เจียมสกุลทิพย์ 856 นาง อรุณอมรินทร์ 95/544
วาสนา น้อยคล้าย 1108 นาง อรุณอมรินทร์ 288/2
วาสนา สืบสังข์ 300 นางสาว บางขุนศรี 467/25
วาสนา เสาแก้ว 914 นาง อรุณอมรินทร์
วาสนา อุ่นยานโกวิท 1536 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/64
วิจักษณ์ พิพิธพจนการณ์ 206 นาย บางขุนนนท์ 66/5
วิชัญญา นิยมวงค์ 637 นางสาว บางขุนศรี 161/123
วิชัย กลมเกลียว 1591 นาย อรุณอมรินทร์
วิชัย จันทร์ถาวรพานิช 245 นาย บางขุนนนท์ 231/1
วิชัย นครชัย 180 นาย บางขุนนนท์ 181/23
วิชัย บุญสร้างสุข 444 นาย บางขุนศรี 455/459
วิชัย วิรัชศิลป์ 1292 ว่าที่ ร.อ. อรุณอมรินทร์ 538/55
วิชาญ ดวนใหญ่ 160 นาย บางขุนนนท์ 313
วิชาญ บำรุงไทยวรกุล 1095 นาย อรุณอมรินทร์ 143/49
วิเชียร จวงพลงาม 249 นาย บางขุนนนท์ 131/23
วิเชียร รินสันเทียะ 1231 นาย อรุณอมรินทร์
วิฑูรย์ โชติชัชวาล 814 นาย อรุณอมรินทร์ 139/7
วิฑูรย์ ส้มหวาน 481 นาย บางขุนศรี 341/45
วิทยา ชีพเป็นสุข 1516 นาย อรุณอมรินทร์ 671/37
วิทยา แต้มบรรจง 1643 นาย อรุณอมรินทร์ 657/91
วิทยา นุชรักษา 968 นาย อรุณอมรินทร์ 75/2
วิทูรย์ ปราโมทย์ไพบูลย์ 1113 นาย อรุณอมรินทร์ 103/15
วินนา บัวทอง 1112 นาง อรุณอมรินทร์ 683/105
วินัย สุธาทิพย์กุล 1350 นาย อรุณอมรินทร์ 18/14
วินัษริน สหะชีพ 1152 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/357
วิบูลย์ ลาภรติรมย์ 1216 นาย อรุณอมรินทร์
วิภาดา ปวรางกูร 544 นางสาว บางขุนศรี 549/277
วิภาดา สุทธิแก้ว 946 นางสาว อรุณอมรินทร์ 106/12
วิภาพร ปาริสุทธิวานิช 1109 นาง อรุณอมรินทร์ 145/3
วิภาภรณ์ โชติวิสุทธิ์ 157 นางสาว บางขุนนนท์ 168
วิภาภรณ์ วิโรจนาภิรมย์ 870 นางสาว อรุณอมรินทร์ 6/3-4
วิมล เทพขจร 1177 นางสาว อรุณอมรินทร์ 810
วิมล ไทรทอง 1049 นาง อรุณอมรินทร์ 131/9
วิยะดา คุวากร 369 นางสาว บางขุนศรี 481/845
วิรัช ลยานันท์ 696 นาย บางขุนศรี
วิรัช วงษ์สูง 1230 นาย อรุณอมรินทร์ 359/1
วิรัตน์ ฤกษ์เปลี่ยน 182 นาย บางขุนนนท์ 339
วิรัตน์ หอมหวล 908 นาย อรุณอมรินทร์
วิริยะ กีรติวิรัชการ 189 นาย บางขุนนนท์ 241
วิโรจน์ เจริญเกียรติวงศ์ 230 นาย บางขุนนนท์ 45
วิโรจน์ น้อยทิพย์ 57 นาย บ้านช่างหล่อ 186
วิโรจน์ พรชัยวรกุล 1419 นาย อรุณอมรินทร์ 24/17-19
วิโรจน์ ศรีมีส่วน 1239 นาย อรุณอมรินทร์ 659/98
วิลาวัลย์ วีระกุล 1248 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/10
วิไลภรณ์ ทรงภักดีกุล 74 นางสาว บ้านช่างหล่อ 101
วิไลรัตน์ อยู่ประเทศ 963 นาง อรุณอมรินทร์ 11
วิวัฒน์ ธีระวราพฤกษ์ 1501 นาย อรุณอมรินทร์ 683/85
วิวัฒน์ ปวรางกูร 545 นาย บางขุนศรี 549/278
วิวิทย์ ศิริเรืองวานิช 1130 นาย อรุณอมรินทร์ 131/10
วิศรุต พูลเพิ่มยศ 131 นาย บ้านช่างหล่อ 64/4
วิศิษฎ์ นิลอรุณ 561 นาย บางขุนศรี 421/43
วิศิษฎ์ พัวสุภานุทัต 423 นาย บางขุนศรี 161/313
วิศิษฎ์ สุรวัฒนา 170 นาย บางขุนนนท์ 170/1
วิศิษฎ์ อภินันท์ 1190 นาย อรุณอมรินทร์ 143/519
วิษณุสรรค์ แซ่จ๋าว 765 นาย อรุณอมรินทร์
วิสาขา ภักดีสิริชัย 1592 นางสาว อรุณอมรินทร์
วีณา ธโนภาสสกุล 1429 นาง อรุณอมรินทร์ 659/25
วีณา ลีลาบูรณธนกูร 1494 นาง อรุณอมรินทร์ 95/769
วีรชัย ปรมธรรมสกุล 502 นาย บางขุนศรี 455/370
วีรชาติ นิพัทธสุข 744 นาย อรุณอมรินทร์ 50/21
วีรพล อุนนาภิรักษ์ 642 นาย บางขุนศรี 161/710
วีระ นุชแนวดีศรี 35 นาย ศิริราช 309
วีระ ศุภนิตย์ 1267 นาย อรุณอมรินทร์ 143/182
วีระ โสคาพันธ์ 1091 นาย อรุณอมรินทร์ 822/1
วีระเทพ วิมลรัตนพันธุ์ 588 นาย บางขุนศรี 89/8
วีระพันธ์ คนิยมเวคิน 1512 นาย อรุณอมรินทร์ 95/4
วีระวัฒน์ สุพรรณวรนพ 1269 นาย อรุณอมรินทร์ 95/140
วีรินทร์ เฉิดแสงจันทร์ 770 นาง อรุณอมรินทร์ 538/17
วุฒิชัย คชสารเสรี 741 นาย อรุณอมรินทร์ 538/20
วุฒินันท์ อรุณโรจน์ 1158 นาย อรุณอมรินทร์ 67/2
วุฒิพงษ์ ทิพย์ทินกร 842 นาย อรุณอมรินทร์ 95/703
วุฒิพงษ์ เหล่าอมต 1139 นาย อรุณอมรินทร์ 95/719
วุฒิศาสตร์ กิจเลิศไพศาล 301 นาย บางขุนศรี 161/308
ศรัญญา จิรธนานันท์ 1497 นาง อรุณอมรินทร์ 95/16
ศรัณย์ธร มังคละ 11 นางสาว ศิริราช 172/1
ศรีคาน นวลกึ้น 1046 นาง อรุณอมรินทร์
ศรีจันทรา เล้าอร่ามวัฒนา 614 นางสาว บางขุนศรี 93/60
ศรีบุญชู เทพหัสดิน ณ อยุธยา 259 นางสาว บางขุนนนท์ 114/5
ศรีประเทือง อำพันทอง 820 นาย อรุณอมรินทร์
ศรีเพ็ญ ชุณหชัชวาลกุล 1542 นางสาว อรุณอมรินทร์ 9/12
ศรีไพล กวีพราหมณ์ 1543 นาง อรุณอมรินทร์
ศรีวรรณ ปณิธานะรักษ์ 293 นาง บางขุนศรี 467/27
ศรีวรรณ วรรณวิไชย 643 นาง บางขุนศรี 437/323
ศรีสุดา ชลิตสงเคราะห์ 985 นาง อรุณอมรินทร์ 118
ศลิษา ธนากิจพานิช 1437 นางสาว อรุณอมรินทร์ 675/137
ศวิตา คงเจริญ 106 นาง บ้านช่างหล่อ 72
ศศา ไทยลิ่มทอง 1441 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/467
ศศิวิมล แนวสีนาค 1580 นางสาว อรุณอมรินทร์
ศักดา แดนพันธ์ 1440 นาย อรุณอมรินทร์ 33/5
ศักดา พรหมปาริจ 323 นาย บางขุนศรี 231
ศักดา ไวทยะเสวี 516 นาย บางขุนศรี 549/393
ศักดา สินธพเรืองชัย 240 นาย บางขุนนนท์ 187/13
ศักดิ์สุมิตร มณีสวัสดิ์ 796 นาย อรุณอมรินทร์ 662/7
ศานิต ขุมทิพย์ 747 นาย อรุณอมรินทร์ 112/7
ศิรณา วงศ์ปัญญเวช 1048 นางสาว อรุณอมรินทร์ 40
ศิรประภา ตะกั่วนอก 1406 นาง อรุณอมรินทร์
ศิริ สิงห์น้อย 255 นาง บางขุนนนท์ 53
ศิริจิตร อินทรารุณ 1483 นาง อรุณอมรินทร์ 91/7
ศิริเชิด รังสิต 238 พ.ท. บางขุนนนท์ 713/
ศิริทรณ์ สว่างโรจน์ 897 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/189
ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 1375 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/27
ศิริพงษ์ ชลศิริรพันธ์เลิศ 1026 นาย อรุณอมรินทร์ 101/6
ศิริพร ตันสุริยวงศ์ 85 นาง บ้านช่างหล่อ 221/9
ศิริพร นทกุล 1469 นางสาว อรุณอมรินทร์ 675/107
ศิริพร ลำภาษี 894 นางสาว อรุณอมรินทร์
ศิริพร ลิ้นแก้ว 280 นาง บางขุนศรี 285/16
ศิริพร ลีภัทรพณิชย์ 1076 นาง อรุณอมรินทร์ 143/397
ศิริพรรณ ฉันประเสริฐศักดิ์ 709 นางสาว บางขุนศรี 437/484
ศิริภรณ์ มีสำราญราษฎร์ 96 นางสาว บ้านช่างหล่อ 173/36
ศิริรัตน์ ยันต์วิเศษ 821 นางสาว อรุณอมรินทร์
ศิริลักษณ์ สุขสิรินิรันดร 971 นางสาว อรุณอมรินทร์ 140
ศิริลักษณ์ อมรวิสิทธิ์กุล 726 นาง อรุณอมรินทร์ 5/33
ศิริวรรณ โซวเกียรติรุ่ง 1390 นาง อรุณอมรินทร์ 792/12
ศิริวิมล กิตติยานนท์ 298 นางสาว บางขุนศรี 455/403
ศิริอร โพธิ์ตั้งธรรม 1426 นาง อรุณอมรินทร์
ศิวะพงศ์ ไกรศรพรสรร 1159 นาย อรุณอมรินทร์
ศุภกร ระภาเพศ 917 นาย อรุณอมรินทร์ 54/5
ศุภโชติ ธนปุณยาภิรมย์ 1526 นาย อรุณอมรินทร์ 51
ศุภณัฏฐ์ วงษ์สุด 694 นาย บางขุนศรี 323/2
ศุภธิดา สายสุวรรณ 883 นางสาว อรุณอมรินทร์ 34/14
ศุภนัฏฐ์ ธนาธนประเสริฐ 1561 นาย อรุณอมรินทร์ 95/455
ศุภร ผลพงา 1006 นาง อรุณอมรินทร์
ศุภรัตน์ วัฒนานุกูลชัย 1345 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/570
ศุภเลิศ ชลศิลปวิทย์ 1068 นาย อรุณอมรินทร์ 75
ศุภวัตร์ อังกุรวิโรจน์ 1249 นาย อรุณอมรินทร์ 130/4
ศุภวิทย์ ศักดิ์ศรีพิพัฒน์ 657 นาย บางขุนศรี 161/605
ศุภานัน กาเยนนท์ 1481 นางสาว อรุณอมรินทร์ 281
ศุษนีย์ จันทร์ทอง 1360 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/443
สกลวัศ ธรรมสถิตย์พร 716 นาย บางขุนศรี 786
สกุนตลา คานูยา 379 นาง บางขุนศรี 161/969
สกุลทิพย์ ภักดีแน่งน้อย 1427 นางสาว อรุณอมรินทร์ 42
สงกรานต์ เปลรินทร์ 1043 นาย อรุณอมรินทร์
สงวน รุ่งเรือง 678 นาย บางขุนศรี
ส่งศรี วรวิทย์พินิต 858 นางสาว อรุณอมรินทร์ 653/3
สง่า ฐานิสสะ 190 นาย บางขุนนนท์ 7/1
สง่า มั่นเอี่ยม 360 นาย บางขุนศรี 231/39
สจีร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 1035 นางสาว อรุณอมรินทร์ 39/7
สตางค์ บุญศรี 433 นาย บางขุนศรี 421/83
สถาพร ริยะสุข 50 นาย บ้านช่างหล่อ 200
สถิตย์ ยอดศรี 68 นาย บ้านช่างหล่อ 171/23
สนธิรักษ์ พิมลมาลย์ 1503 นาย อรุณอมรินทร์ 95/202
สนาน ภูติชาญชัย 330 นาย บางขุนศรี 333/1
สนิวรรณ ทรงธรรมากุล 398 นาง บางขุนศรี 437/628
สบันงา ขันหนองจอก 1412 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมเกียรติ เกษมนิธิโชค 1604 นาย อรุณอมรินทร์ 95/655
สมเกียรติ ชัยศาสตร์ 865 นาย อรุณอมรินทร์ 95/185
สมเกียรติ บุญทอง 665 นาย บางขุนศรี 549/413
สมเกียรติ พัวเทพนิมิตร 850 นาย อรุณอมรินทร์ 50/17
สมเกียรติ เพ็งสุข 1213 นาย อรุณอมรินทร์
สมควร หาดอน 394 นาย บางขุนศรี
สมคิด กิติอาษา 1599 นาย อรุณอมรินทร์ 143/100
สมคิด แก้วฉ๋ำ 969 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมคิด ท้าวทา 1445 นาย อรุณอมรินทร์
สมคิด อำเอกผล 260 นางสาว บางขุนนนท์ 119
สมคิด อินทรมหันต์ 391 นางสาว บางขุนศรี 403/84
สมจิตต์ ปานอำไพ 817 นาง อรุณอมรินทร์
สมจิตต์ อัศวพลไพศาล 600 นาง บางขุนศรี 161/626
สมจิตร กิจธีรปกรณ์ 698 นาย บางขุนศรี
สมจิตร เถียรจัตรัส 1271 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมจิตร บุญธรรมธนะรุ่ง 1225 นางสาว อรุณอมรินทร์ 31/1
สมจิตร ปรีเลิศ 489 นาย บางขุนศรี 179/55
สมจิตร์ มาตรไพจิตร์ 5 นาย ศิริราช 149/9
สมใจ คิดหงัน 1017 นาง อรุณอมรินทร์ 38/1
สมใจ เชิญขวัญแก้ว 1532 นาง อรุณอมรินทร์ 98
สมใจ เพ็ชร์สุข 1040 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมใจ รัตนถาวร 111 นาง บ้านช่างหล่อ 158
สมใจ ศรีโสม 618 นาง บางขุนศรี 339/112
สมใจ เอ้สม 476 นาง บางขุนศรี 423/25
สมชัย เลาหภารากร 520 นาย บางขุนศรี 455/286
สมชาติ พุ่มพะตุน 155 นาย บางขุนนนท์ 129/8
สมชาย ก่อสกุล 1569 นาย อรุณอมรินทร์ 1/69
สมชาย เกตุสมาธิ 887 นาย อรุณอมรินทร์ 143/1
สมชาย คงกล่ำ 531 นาวาโท บางขุนศรี 549/420
สมชาย จิรดิลกพร 1418 นาย อรุณอมรินทร์ 95/190
สมชาย ทองทวีชัยกิจ 528 นาย บางขุนศรี 455/392
สมชาย บำเพ็ญบุญ 1180 นาย อรุณอมรินทร์ 69/2
สมชาย พรจรูญ 1221 นาย อรุณอมรินทร์ 105/3
สมชาย สันทัด 61 นาย บ้านช่างหล่อ 122/78
สมชาย หลิววัฒนา 701 นาย บางขุนศรี 93/494
สมชาย เหมศาสตร์ 934 นาย อรุณอมรินทร์
สมทรง รงค์ทอง 462 นาง บางขุนศรี 27/14
สมทรง อนันต์ 242 นาง บางขุนนนท์ 99/13
สมนึก ตั้งวงศ์พุฒิ 445 นาย บางขุนศรี 455/464
สมนึก ภักดีวงศ์ 886 นาย อรุณอมรินทร์ 127/4
สมนึก เล็กงาม 126 นาง บ้านช่างหล่อ 767/36
สมนึก วงศ์ประเสริฐ 1244 นาย อรุณอมรินทร์ 65/1
สมนึก สุขันทอง 388 นาย บางขุนศรี 549/20
สมบัติ จันทรงาม 739 นาย อรุณอมรินทร์ 683/129
สมบัติ ท่าโพธิ์ 183 นาง บางขุนนนท์ 16
สมบัติ ยิ่งยวด 265 นาย บางขุนนนท์ 54/13
สมบุญ แกะปิ่น 169 นางสาว บางขุนนนท์ 107/5
สมบุญ โคตะมี 339 นางสาว บางขุนศรี 93/79
สมบุญ แสงอาทิตย์ 1470 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมบุญ ใหม่จรูญ 296 นางสาว บางขุนศรี 27/2
สมบูรณ์ กาญจนรัศมีโชติ 406 นาย บางขุนศรี 161/873
สมบูรณ์ เตชะนันท์ 604 นางสาว บางขุนศรี 191/792
สมบูรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ 1513 นาง อรุณอมรินทร์ 135
สมบูรณ์ ธนพันธ์ 1521 นาง อรุณอมรินทร์ 87/1-2
สมบูรณ์ บารมีสกุลชัย 988 นาง อรุณอมรินทร์ 110/2
สมบูรณ์ พักเกษร 1336 นาย อรุณอมรินทร์
สมบูรณ์ พุทธามาส 725 นางสาว อรุณอมรินทร์
สมบูรณ์ ภูวเกียรติกำจร 1524 นาย อรุณอมรินทร์ 683/114
สมปอง ม่วงสอน 1182 นาย อรุณอมรินทร์ 95/241
สมปอง เอมใจ 1144 นาง อรุณอมรินทร์ 173/3
สมพงษ์ เต็มพรสิน 605 นาย บางขุนศรี 161/687
สมพงษ์ รุ่งพุทธิกุล 1489 นาย อรุณอมรินทร์ 119
สมพงษ์ เล้าอร่ามวัฒนา 566 นาย บางขุนศรี 161/657
สมพงษ์ ศรีจรูญ 1430 นางสาว อรุณอมรินทร์ 280/2
สมพงษ์ ศรีสุแล 999 นาย อรุณอมรินทร์
สมพร ขำสืบสุข 881 นาง อรุณอมรินทร์ 95/134
สมพร ทองใบ 1188 นาย อรุณอมรินทร์ 55/6
สมพร สิมศิริวงษ์ 1636 นาย อรุณอมรินทร์ 96/9
สมพร อมรรัตนศักดิ์ 295 นาย บางขุนศรี 455/499
สมพิศ บุตรเปี่ยม 491 นาง บางขุนศรี 549/204
สมโพธธิ์ บุณยรัตผลิน 1354 พล.อ. อรุณอมรินทร์ 40
สมภพ กิตติดำเกิง 1045 นาย อรุณอมรินทร์ 147/75
สมภพ เรขะคณะกุล 1229 นาย อรุณอมรินทร์ 87/6
สมโภชน์ หอมชงค์ 1148 นาง อรุณอมรินทร์
สมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ 1451 นาย อรุณอมรินทร์ 538/14
สมร เทินสะเกตุ 1555 นาย อรุณอมรินทร์ 683/123
สมรรัตน์ จินดาบัญญัติ 624 นางสาว บางขุนศรี 437/321
สมศรี คงสาธิตพันธุ์ 1145 นาง อรุณอมรินทร์ 143/51
สมศรี เครืออาษา 812 นางสาว อรุณอมรินทร์ 84/1
สมศรี โรจนวรกุล 1114 นาง อรุณอมรินทร์ 36/1
สมศักดิ์ เจริญศักดิ์ 1422 นาย อรุณอมรินทร์ 95/32
สมศักดิ์ เชียรวิจิตร 382 นาย บางขุนศรี 455/549
สมศักดิ์ ผ่องเผือก 1432 นาย อรุณอมรินทร์ 671/184
สมศักดิ์ มาศขาว 845 นาย อรุณอมรินทร์ 671/71
สมศักดิ์ ยินดีรูป 101 นาย บ้านช่างหล่อ 88/3
สมศักดิ์ รชตะสมบูรณ์ 805 นาย อรุณอมรินทร์ 657/51
สมศักดิ์ ฤทธิโรจน์ 724 นาย อรุณอมรินทร์ 490/2
สมศักดิ์ เลิศสมพงษ์ 1235 นาย อรุณอมรินทร์ 659/91
สมศักดิ์ ศรีรัตนประทีป 1340 นาย อรุณอมรินทร์ 143/147
สมสมัย ถาปนา 554 นาง บางขุนศรี 121/38
สมสุข เล็กอุทัย 1093 นาง อรุณอมรินทร์ 454
สมหมาย วิบูลยานนท์ 1281 นาย อรุณอมรินทร์ 14/5
สมาน โตนน้ำขาว 194 นาย บางขุนนนท์ 67/43
สมิทธิ มะนะโส 1087 นาย อรุณอมรินทร์ 685/15
สยาม โพธิ์ศรีทอง 469 นาย บางขุนศรี 15/87
สรกฤต มีท่อธาร 984 นาย อรุณอมรินทร์ 91/8
สรยุทธ์ จุลเจริญนนท์ 1395 นาย อรุณอมรินทร์ 99/97
สรรัตน์ อุยะนันทน์ 925 นาง อรุณอมรินทร์ 89/24
สรวงสุดา เล่ห์สิงห์ 1396 นาง อรุณอมรินทร์ 48/1
สรสิทธิ์ ลือชาสวัสดิ์ 408 นาย บางขุนศรี 161/1056
สระ รัศมี 1504 นาย อรุณอมรินทร์ 95/172
สราวุธ มนัสบุญเพิ่มพูล 841 นาย อรุณอมรินทร์ 138/2
สวนีย์ ภัทรวานิชานนท์ 1156 นาง อรุณอมรินทร์ 9/9
สวรส ไชยวงศ์ 782 นางสาว อรุณอมรินทร์ 171/387
สวัสดิ์ กุนาทล 1366 นาง อรุณอมรินทร์ 131/10
สว่าง กันไพเราะห์ 800 นาง อรุณอมรินทร์ 520/1
สหะ ตุลานนท์ 851 นาย อรุณอมรินทร์ 659/74
สอิ้ง เกตุทอง 755 ร.ต.ต. อรุณอมรินทร์ 80/9
สอิ้ง สาธร 521 นาง บางขุนศรี 463/91
สะอาด๊ะห์ มัศอูดี 1135 นางสาว อรุณอมรินทร์
สังวาลย์ ทวีสาร 1003 นาง อรุณอมรินทร์ 675/31
สังวาลย์ ศุภจิตร 19 นางสาว ศิริราช 398
สัจจา แสงจันทร์ 425 นาง บางขุนศรี 59
สัตตบงกช ร่งพรทวีวัฒน์ 838 นาง อรุณอมรินทร์ 95/102
สันชัย อัจฉริยาเพ็ชร 651 นาย บางขุนศรี 455/357
สันต์ ช่างทอง 912 นาย อรุณอมรินทร์ 131/7
สันติ เฟื่องวรธรรม 1438 นาย อรุณอมรินทร์ 123/14
สันทกร ประทุมสรานุสรณ์ 1600 นาย อรุณอมรินทร์
สันทัด รุ่งสวาท 1522 นาย อรุณอมรินทร์
สัมพันธ์ เปล่งเพ็ชร์ 331 นางสาว บางขุนศรี 543/362
สาคร ศรีประดู่ 1265 นาง อรุณอมรินทร์
สาธิตา ชุติมามาลย์ 1467 นาง อรุณอมรินทร์ 95/207
สาธิตา ประสาทสิทธิ์ 25 นาง ศิริราช 170/9
สานนท์ ธรรมานุสาร 1539 นาย อรุณอมรินทร์ 675/97
สามารถ พจน์ประสาท 970 นาย อรุณอมรินทร์
สายใจ ตะสิมมา 615 นาง บางขุนศรี
สายใจ พึ่งกริม 813 นาง อรุณอมรินทร์ 1667/186
สายฝน สรณะไตร 100 นาง บ้านช่างหล่อ 102/7
สายพิน ยอดจำปี 1464 นางสาว อรุณอมรินทร์ 80/1
สายสวาท ใจตา 1083 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/175
สายสุดา ปัทมานนท์ 256 นาง บางขุนนนท์ 121/5
สายัณห์ ชื่นศรีทอง 480 นางสาว บางขุนศรี 575/3
สายันต์ ทรัพย์ปัญญาดี 1601 นาย อรุณอมรินทร์ 242
สายันห์ เกตุเที่ยงกิจ 1474 นาย อรุณอมรินทร์ 288/1
สารภี สีทอง 1423 นาง อรุณอมรินทร์
สาลี่ โพธิ์ประจักษ์ 1433 นาง อรุณอมรินทร์ 95/36
สำเนียง ทัพบำรุง 507 นาง บางขุนศรี 47/50
สำเนียง ระวังงาน 515 นาง บางขุนศรี 27/9
สำรวย นวมหอม 60 นาง บ้านช่างหล่อ 46
สำราญ เกียรติรัมย์ 907 นาย อรุณอมรินทร์
สำราญ แถวกระต่าย 22 นาง ศิริราช
สำราญ เย็นเป็นสุข 447 นาย บางขุนศรี 179/10
สำเร็จ ฉิมพลีพันธ์ 1405 นาง อรุณอมรินทร์
สำอาง นิลวารี 94 นาง บ้านช่างหล่อ 96
สิทธชัย สุนทรกะลัมภ์ 1644 นาย อรุณอมรินทร์ 100
สิทธิชัย กุลแพทย์ 1096 นาย อรุณอมรินทร์ 638
สิทธิพร จารุจันทนากุล 861 นาย อรุณอมรินทร์ 54/9
สินชัย เจดีย์พรหมณ์ 37 นาย ศิริราช 117/16
สินธพ โฉมยา 1641 นาย อรุณอมรินทร์ 659/60
สินศักดิ์ ถิระวงศ์ไพศาล 743 นาย อรุณอมรินทร์ 139/3
สินสมบัติ ศรีสุชินธารา 1510 นาย อรุณอมรินทร์ 115
สินีนาฎ กสานติกุล 1173 นางสาว อรุณอมรินทร์ 681/6
สินีนาฎ ประเสริฐภักดี 1525 นางสาว อรุณอมรินทร์ 57/1
สิริพรรณ รอดสำเริง 680 นาง บางขุนศรี
สิริรัฐ พงษ์อุบล 1014 นางสาว อรุณอมรินทร์ 526/9
สิริรัตน์ ชมภูทอง 590 นาง บางขุนศรี 161/323
สุกัญญา กีรติประเสริฐ 926 นาง อรุณอมรินทร์ 73/17
สุกัญญา โควาวิเศษสุด 1102 นางสาว อรุณอมรินทร์ 229
สุกัญญา จิรเมธากุล 875 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/401
สุกัญญา ทรงโยธิน 233 นางสาว บางขุนนนท์ 181/50
สุกัญญา ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1373 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/403
สุกัญญา มงคลวรกิจชัย 1640 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/24
สุกัญญา อัญทิพย์กุล 484 นาง บางขุนศรี 437/416
สุกานดา เมฆินทร์ไพศาล 628 นางสาว บางขุนศรี 233/10
สุขใจ ลิมป์กุลลิขิต 1132 นางสาว อรุณอมรินทร์ 145/6
สุขชัย มนตรีชัยวิวัฒน์ 234 นาย บางขุนนนท์ 231/5
สุขนันท์ อำนาจสกุลฤทธิ์ 1556 นาย อรุณอมรินทร์ 115
สุขุม มัสอูดี 1101 นาย อรุณอมรินทร์ 23
สุจารี ล้วนศรีติสกุล 14 นางสาว ศิริราช 112/9
สุจินดา ตระกูลมงคลสุข 46 นาง ศิริราช
สุจินดา สุภาพวิบูลย์ 312 นาง บางขุนศรี 437/486
สุจินต์ มณีฉาย 402 นาย บางขุนศรี 1/7
สุจินต์ ศุภวงศานนท์ 336 นาย บางขุนศรี 455/479
สุชาติ ประทุมสุวรรณ 711 นาย บางขุนศรี
สุชาติ พุ่มพฤกษ์ 592 นาย บางขุนศรี
สุชาติ โรจน์ปัญญากิจ 611 นาย บางขุนศรี 161/405
สุชาติ อิงธรรมจิตร์ 1136 นาย อรุณอมรินทร์ 125/345
สุชาติ อิสสระสิทธิภาพ 153 นาย บางขุนนนท์ 239
สุชิน ชั้วทอง 24 นาย ศิริราช 163/4
สุชิน ปานศรี 692 นาย บางขุนศรี
สุเชษฐ์ อุบลภาพ 525 นาย บางขุนศรี 93/115
สุณี มากไมตรี 1072 นาง อรุณอมรินทร์ 683/135
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ 571 นางสาว บางขุนศรี 549/186
สุณี สอนบุตรนาค 258 นาง บางขุนนนท์ 96
สุดใจ กองบุญมา 918 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุดใจ สุระวงศ์ 837 นาย อรุณอมรินทร์ 143/43
สุดาพร ไกรศักดาวัฒน์ 787 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/357
สุดารัตน์ อริยขจร 793 นาง อรุณอมรินทร์ 22/14
สุทธิชัย กังเกริกกุล 896 นาย อรุณอมรินทร์ 159/1
สุทธิรักษ์ ผลจันทร์ 290 นางสาว บางขุนศรี 161/899
สุทธิลักษณ์ เอื้ออารี 641 นางสาว บางขุนศรี 161/272
สุทธิวรรณ คงสวัสดิ์ 109 นาง บ้านช่างหล่อ 76
สุทธืชัย ทาเวียง 1062 นาย อรุณอมรินทร์ 207
สุเทพ กรทองสกล 1457 นาย อรุณอมรินทร์ 95/731
สุธน นพคุณ 228 นาย บางขุนนนท์ 60/19
สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ 659 นางสาว บางขุนศรี 161/1061
สุธิดา พนมธรรม 356 นางสาว บางขุนศรี 437/630
สุธีรัตน์ เกียรติโกมล 1217 นางสาว อรุณอมรินทร์ 103/20
สุนทร เสตะจันทน์ 179 นาย บางขุนนนท์ 54
สุนทรี นกเทศ 1616 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุนทรี รัฐมาโนชญ์ 1466 นางสาว อรุณอมรินทร์ 110/1
สุนนท์ อมาตยกุล 843 นางสาว อรุณอมรินทร์ 361/14
สุนันท์ ชินะประภา 1485 นาง อรุณอมรินทร์ 772/3
สุนันทา ประชาสันติ์ 1499 นาง อรุณอมรินทร์ 101/22
สุนันทา วิมลสุข 130 นาง บ้านช่างหล่อ
สุนิสา วงษ์ศิลป์ 1250 นาง อรุณอมรินทร์ 95/500
สุนีย์ ชินภูมิวสนะ 1584 นางสาว อรุณอมรินทร์ 27/40
สุนีย์ ตั้งจิตถนอม 1378 นางสาว อรุณอมรินทร์ 185/4
สุนีย์ นิ้มมงคล 1192 นางสาว อรุณอมรินทร์ 659/64
สุนีย์ ปรรณารม 112 นาง บ้านช่างหล่อ 124
สุนีย์ พฤกษ์ศรีตระกูล 1161 นางสาว อรุณอมรินทร์ 159/7
สุนีย์ รัตนจงกล 730 นางสาว อรุณอมรินทร์ 657/115
สุประวีณ์ จิรสัตย์สุนทร 1219 นางสาว อรุณอมรินทร์ 88/9
สุปรียา พันธุ์สว่างวงศ์ 833 นาง อรุณอมรินทร์ 95/10
สุพจน์ งามทรัพย์พานิช 846 นาย อรุณอมรินทร์ 5/89
สุพจน์ จรุงรักษ์ 619 นาย บางขุนศรี 543/98
สุพร ไชยหเลิศกุล 362 นาง บางขุนศรี 161/421
สุพรรณษา วันวัฒนกุล 1545 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/386
สุพรรณีย์ สงวนทรัพย์ 15 นางสาว ศิริราช
สุพัฒน์ ลัภยานันท์ 1149 นาย อรุณอมรินทร์ 167
สุพัตรา จีระสันติกุล 575 นางสาว บางขุนศรี
สุพัตรา ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา 640 นาง บางขุนศรี 161/918
สุพัตรา สุขสว่าง 1129 นางสาว อรุณอมรินทร์ 681/35
สุพันธุ์ เสือคำราม 1398 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุพิชชาย์ อำนวยโชคอนันต์ 468 นาง บางขุนศรี 161/846
สุพิศ วัฒนพานิช 213 นาง บางขุนนนท์ 28/11
สุภัทธ์ บุญเติม 1439 นาย อรุณอมรินทร์ 106/7
สุภัทรา หงษ์ประสงค์ 1446 นางสาว อรุณอมรินทร์ 177/9
สุภัทรา อินต๊ะคำ 832 นาง อรุณอมรินทร์ 133/9
สุภาณี รุจิรวนิช 1283 นาง อรุณอมรินทร์ 5/59
สุภาพ รุ่งเจริญ 867 นาง อรุณอมรินทร์ 387/3
สุภาพ อินทระ 1119 นางสาว อรุณอมรินทร์ 689/12
สุภาพร จินตวุฒิพงศ์ 866 นางสาว อรุณอมรินทร์ 3/76
สุภาพร บุญหนัก 1110 นางสาว อรุณอมรินทร์ 659/36
สุภาพร เปรมพรวิพุธ 58 นาง บ้านช่างหล่อ 444
สุภาพร สิทธิโชติวงศ์ 1617 นางสาว อรุณอมรินทร์ 675/104
สุภาพร สุขยิ่ง 1226 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุภาพร อุดมโชติพฤทธิ์ 1007 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุภาภรณ์ วรศิริเพชร 294 นางสาว บางขุนศรี 161/925
สุภารัตน์ ชาวสวน 1527 นาง อรุณอมรินทร์ 133
สุภาวดี สุขทรวรรณ 953 นางสาว อรุณอมรินทร์ 137/6
สุภี ทันตจิรานุวัฒน์ 332 นางสาว บางขุนศรี 161/700
สุภีพร พัตรลิดานนท์ 567 นาย บางขุนศรี 543/350
สุมนฑา มะโนวรรณ 1544 นาง อรุณอมรินทร์ 109
สุมนต์ วุฒิพันธุ์ 825 นาย อรุณอมรินทร์ 12/5
สุมนา จันทรจิต 1502 นาง อรุณอมรินทร์ 141
สุมัณฑนา รวงผึ้งหลวง 173 นางสาว บางขุนนนท์ 133
สุมาตย์ แสงจันทร์ 514 นางสาว บางขุนศรี
สุมาพร ไชยวรสิทธิ์ 697 นาง บางขุนศรี
สุมาลี บัวแจ้ง 1041 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุมาลี ปลื้มเจริญกิจ 231 นาง บางขุนนนท์ 179/125
สุมาลี เพ็ชร์น้ำทอง 317 นาง บางขุนศรี 473/38
สุมาลี โล่วรพงศ์ 340 นางสาว บางขุนศรี 161/704
สุมาลี เหลืองภัทรเมธี 792 นาง อรุณอมรินทร์ 35
สุมาลี อรัญศักดิ์ชัย 1421 นางสาว อรุณอมรินทร์ 113/4
สุมิตรา เนตรเจริญ 1011 นางสาว อรุณอมรินทร์ 51/8
สุมิตรา สำเนียงเสนาะ 559 นางสาว บางขุนศรี 481/201
สุมิตรา สิงหทัต 1191 นาง อรุณอมรินทร์ 65/2
สุเมธ ชินะประภา 1100 ร.ต. อรุณอมรินทร์ 772/6
สุเมธ มัสอูดี 1081 นาย อรุณอมรินทร์ 23/2
สุรชัย โชคศรีสงวน 417 นาย บางขุนศรี 161/466
สุรชัย เหมพฤกษา 785 นาย อรุณอมรินทร์ 95/99
สุรพงศ์ กิจเจริญโรจน์ 1234 นาย อรุณอมรินทร์ 182
สุรพงษ์ บุญโสธรสถิตย์ 760 นาย อรุณอมรินทร์ 11/2
สุรพงษ์ เพียรเลิศ 781 นาย อรุณอมรินทร์ 44/1
สุรพงษ์ มาดลสิน 343 นาย บางขุนศรี 211/32
สุรพรรณ อุศรัตนิวาส 431 นาย บางขุนศรี 93/77
สุรพล ธนวิจิตรพันธ์ 508 นาย บางขุนศรี 161/495
สุรพล วิเศษจันทร์ 1134 นาย อรุณอมรินทร์
สุรพล ศรีกรณ์ 1187 นาย อรุณอมรินทร์ 790
สุรพล ศานติวรธรรม 1632 นาย อรุณอมรินทร์ 161/17
สุรพล สีบุญเรือง 804 นาย อรุณอมรินทร์ 463/62
สุรวุฒิ วิโรจนาภิรมย์ 869 นาย อรุณอมรินทร์ 6/5
สุรศักดิ์ ฤกษ์ย่ำรุ่ง 1598 นาย อรุณอมรินทร์
สุรัช กีรติประเสริฐ 927 นาย อรุณอมรินทร์ 73/7
สุรัญญา แสนชุ่ม 1199 นาง อรุณอมรินทร์ 67/4
สุรัตน์ ธนังควิศิษฎ์ 1277 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุรัตน์ พันธุ์แย้มมาลี 854 นาย อรุณอมรินทร์ 97/9
สุรัตน์ มโนรถกุล 1597 นาย อรุณอมรินทร์ 675/135
สุรินทร์ บุญโชคดีเลิศ 1258 นาย อรุณอมรินทร์ 538/15
สุรินทร์ แสงสว่าง 389 นาย บางขุนศรี 201/3
สุริโย ภูมศิริ 1361 นาย อรุณอมรินทร์
สุรีพร เถาทอง 668 นาง บางขุนศรี
สุรีย์ สิทธิฉัตรทอง 269 นาง บางขุนศรี 543/217
สุรีรัตน์ โชติวัฒนดิลก 498 นาง บางขุนศรี 538/41
สุรีรัตน์ ทยานานุภัทร์ 783 นาง อรุณอมรินทร์ 5/87
สุรีรัตน์ ศังขะศิลปิน 1624 นาง อรุณอมรินทร์ 220
สุรีวัลย์ นพตรัยรัตน์ 944 นางสาว อรุณอมรินทร์ 657/56
สุวรรณ แซ่เอ็ง 830 นาง อรุณอมรินทร์ 95/691
สุวรรณ บุณย์เพิ่ม 802 นาง อรุณอมรินทร์ 133/4
สุวรรณา ซู 1425 นาง อรุณอมรินทร์ 792/18
สุวรรณา หอมกมล 70 นางสาว บ้านช่างหล่อ
สุวรรณี พลอยช่าง 517 นาง บางขุนศรี 403/68
สุวรรณี มาบรรดิษฐ 1196 นาง อรุณอมรินทร์ 51/6
สุวัฒน์ โชคโสด 289 นาย บางขุนศรี 79/31
สุวัฒน์ วรงค์รับพร 1141 นาย อรุณอมรินทร์ 391/12
สุวัฒน์ วิโรจนาภิรมย์ 860 นาย อรุณอมรินทร์ 6/9
สุวิชญา เกษเงิน 1628 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุวิญญา คำแก้ว 41 นาง ศิริราช 112/15
สุวิท ศรีเงิน 1576 นาย อรุณอมรินทร์
สุวิทย์ นพคุณ 247 นาย บางขุนนนท์ 64/4
สุวิทย์ พันธุ์ศุภพล 456 นาย บางขุนศรี 169/5
สุวิพรรณ ยุกตะทัต 1612 นางสาว อรุณอมรินทร์
สุวิมล นครรัตนชัย 748 นาง อรุณอมรินทร์ 96/5
สุวิมล วิมุตติไชย 334 นางสาว บางขุนศรี 437/350
สุสิมา รัตนสุวรรณ 43 นางสาว ศิริราช 112/13
เสงี่ยม ดิษฐเกษร 1567 นาย อรุณอมรินทร์ 683/58
เสน่ห์ จันทร์เพ็ญ 772 นาย อรุณอมรินทร์ 103/10
เสน่ห์ ตรงมา 986 นาย อรุณอมรินทร์ 207/6
เสน่ห์ บัวสุวรรณ 299 นาย บางขุนศรี 161/224
เสนาะ ศรีเดช 1434 นาง อรุณอมรินทร์
เสมียน โตนน้ำขาว 176 นาย บางขุนนนท์ 67/39
เสาวคนธ์ ขจรเกียรติอาชา 1348 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/24
เสาวรส อ่วมปริก 1349 นางสาว อรุณอมรินทร์
เสาวลักษณ์ ตระกูลพงษ์ 524 นางสาว บางขุนศรี
เสาวลักษณ์ ภูมิเทศ 413 นาง บางขุนศรี 121/30
เสาวลักษณ์ ว่องไวเวโรจน์ 1416 นางสาว อรุณอมรินทร์ 54/16
เสาวลักษณ์ อัคคะการวงศ์ 1268 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/634
แสงกัญญา ระเวกโสม 1140 นาง อรุณอมรินทร์
แสงเดือน บันเทิงจิตร 1629 นาง อรุณอมรินทร์ 30/11
แสงเพ็ญ จีรพงษ์ประภากุล 811 นาง อรุณอมรินทร์ 125/537
แสงอรุณ รัตตะประดิษฐ์ 1333 นาง อรุณอมรินทร์ 68/11
แสวง บุตตะแสน 681 นาย บางขุนศรี
โสภณา พฤฒิวทัญญู 1189 นาง อรุณอมรินทร์ 95/193
โสภาพรรณ ปานชุ่มจิตร์ 89 นางสาว บ้านช่างหล่อ 318
โสรดา รอดรักษา 355 นางสาว บางขุนศรี 15/69
หทัยกาญจน์ พรมเทวา 654 นางสาว บางขุนศรี
หนูจันทร์ มาศรี 162 นาง บางขุนนนท์ 135
หนูพัฒน์ เสาแก้ว 38 นาย ศิริราช
หฤทัย รัตนวราหะ 1024 นาง อรุณอมรินทร์ 112
หวาน พหุลานนท์ 1297 นาง อรุณอมรินทร์ 221
หัทยา เทียนสิวากุล 1357 นาง อรุณอมรินทร์ 161/41
หิรัญ วินัยแพทย์ 1520 นาย อรุณอมรินทร์ 147/36
แหวน พูลประเสริฐ 901 นาง อรุณอมรินทร์ 361/15
องอาจ ไทยเขียว 572 นาย บางขุนศรี 455/361
อดิศร เกียรติปิติ 888 นาย อรุณอมรินทร์ 5/65
อดิศร รอดเริงรื่น 690 นาย บางขุนศรี
อดิศัย พลอินทร์ 629 นาย บางขุนศรี 3/46
อติกานต์ ลาภนิมิตรชัย 880 นางสาว อรุณอมรินทร์ 75/10
อติพร ปรมีคณาภรณ์ 440 นาง บางขุนศรี 161/810
อนงค์ แซ่เตียว 202 นาง บางขุนนนท์ 646
อนงค์วรรณ ตั้งตรงจิตต์ 766 นาง อรุณอมรินทร์
อนัญญา พรายชุม 700 นาง บางขุนศรี
อนัญญา สง่าแสง 1001 นางสาว อรุณอมรินทร์
อนันต์ บุญยืน 209 นาย บางขุนนนท์ 181/69
อนันต์ ศรีสนิท 1266 นาย อรุณอมรินทร์ 103/22
อนันต์ สายไทย 318 นาย บางขุนศรี 57/10
อนันต์ เอื้อผาติกุล 826 นาย อรุณอมรินทร์ 95/35
อนุรักษ์ พรมโมปกรณ์ 729 นาย อรุณอมรินทร์ 97/20
อนุรัตน์ ยันตะศรี 951 นาย อรุณอมรินทร์ 675/67
อนุรา มีแสงเงิน 161 นาง บางขุนนนท์ 317
อนุวัต รัศมีรัตน์ 1623 นาย อรุณอมรินทร์ 101/19
อนุศักดิ์ บุญศรี 430 นาย บางขุนศรี 421/85
อนุศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 871 นาย อรุณอมรินทร์ 512/7
อนุสรณ์ ปราชญทไกร 1323 นาย อรุณอมรินทร์ 95/692
อนุสรณ์ สุวัฒโฑ 1523 นาง อรุณอมรินทร์ 173
อภัสนันท์ ขวัญแสนศิษฐ์ 1563 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/620
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ 646 นาย บางขุนศรี 229/10
อภิญญา ธีรพงษกร 375 นางสาว บางขุนศรี 599/11
อภินันท์ อ่ำเสงี่ยม 449 นาง บางขุนศรี 403/90
อภิรดี ทวีวงษ์ 434 นาง บางขุนศรี
อภิลักษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 1089 นาง อรุณอมรินทร์ 95/768
อภิวดี พงษ์พูล 930 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/24
อภิวัฒน์ สุขโข 477 นาง บางขุนศรี 543/265
อภิษชญา อำพันทอง 120 นาง บ้านช่างหล่อ 194/38
อมร คล้ายแย้ม 1570 นาย อรุณอมรินทร์
อมรเทพ เบญจธนัง 271 นาย บางขุนศรี 481/59
อมรรัตน์ พารา 943 นางสาว อรุณอมรินทร์
อรทัย สุธาทิพย์กุล 1557 นาย อรุณอมรินทร์ 95/749
อรทัย แสงสวัสดิ์ 652 นาง บางขุนศรี 481/836
อรพรรณ รักแผน 229 นาง บางขุนนนท์ 150/27
อรพิน ถาวรศิริ 1343 นาง อรุณอมรินทร์ 671/87
อรพิน ผลิผล 1203 นาง อรุณอมรินทร์ 103/9
อรเพ็ญ พูลเจริญ 1103 นางสาว อรุณอมรินทร์ 189/323
อรไพลิน อิสระวรวาณิช 1579 นาง อรุณอมรินทร์ 398/8
อรรฆย์พร พินธุทอง 349 นาง บางขุนศรี 179/60
อรรณพ วิบูลยานนท์ 1296 นาย อรุณอมรินทร์ 14/1
อรรถกฤช สุตกุล 246 นาย บางขุนนนท์ 70
อรรถพงศ์ สื่อหงวน 828 นาย อรุณอมรินทร์ 272
อรวรรณ จันทรี 929 นางสาว อรุณอมรินทร์ 113/37
อรวรรณ ฐิตสุภวัฒน์ 972 นาง อรุณอมรินทร์ 675/63
อรศรี วิหกหงษ์ 684 นาง บางขุนศรี
อรษา แก้วกันยา 201 นางสาว บางขุนนนท์ 125
อรสา ด่านถาวรสุริยะ 45 นางสาว ศิริราช 325/3
อรอนงค์ แก้วโสภานิมิต 613 นางสาว บางขุนศรี 189/321
อรอนงค์ ไกรพนม 632 นางสาว บางขุนศรี
อริสา เภาทอง 691 นางสาว บางขุนศรี
อรุณ รอดพยันตร์ 215 นาง บางขุนนนท์ 127/2
อรุณ ลิมปวุฒิวรานนท์ 1150 นาย อรุณอมรินทร์ 22/12
อรุณ อุทัยวงศ์ศักดิ์ 719 นาง บางขุนศรี 397/19
อรุณี พงษ์พานิชกูล 1625 นางสาว อรุณอมรินทร์ 538/29
อลงกรณ์ กวานติ๊ด 471 นาย บางขุนศรี 95/37
อวัตถา ทวีธรรมวัฒนา 753 นาง อรุณอมรินทร์ 385/6
อ่อนศรี ชายผา 1291 นาย อรุณอมรินทร์
อ่อนสา ปินะถา 257 นาย บางขุนนนท์
ออมพร ทิพย์สังวาลย์ 1253 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/368
อัครเดช กิตติเดโช 829 นาย อรุณอมรินทร์ 94
อังวรา นบไปล่ 1031 นาง อรุณอมรินทร์ 8/3
อังศณา คณางกูล 470 นางสาว บางขุนศรี 571
อังสนา ถาวรศักดิ์เจริญ 1558 นาง อรุณอมรินทร์ 13/7
อัจฉรา เกียรติเจริญมิตร 705 นางสาว บางขุนศรี 437/370
อัจฉรา นวลสวาท 1184 นางสาว อรุณอมรินทร์
อัจฉราพร อัศวสกุลฤชา 376 นาง บางขุนศรี 161/372
อัชฉรา ฉันทภัทรางกูร 1218 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/247
อัญชนา เวสารัชช์ 1029 นางสาว อรุณอมรินทร์ 659/31
อัญชลี ประทีปพุทธางกูร 1300 นางสาว อรุณอมรินทร์ 143/29
อัญชลี สมบูรณ์ 1595 นาง อรุณอมรินทร์
อัญวีณ์ แก้วกันยา 163 นางสาว บางขุนนนท์ 151
อัทธายุ อมาตยกุล 1185 นาย อรุณอมรินทร์ 10/17
อับดุลเราะห์มาน กรีมี 1166 นาย อรุณอมรินทร์ 2384
อัมพร คงคล้าย 673 นาง บางขุนศรี 401
อัมพร พยัคใหม่ 523 นาย บางขุนศรี
อัมพร รัตนกุล 919 นาง อรุณอมรินทร์ 22/5
อัมพร วงศ์ยะรา 1315 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/725
อัมราพร มาลากุล 64 นาง บ้านช่างหล่อ 82/4
อาคม น้อยประสาร 221 นาย บางขุนนนท์ 113/4
อาฉั่น สุทธิชัยตระกูล 1346 นาง อรุณอมรินทร์ 659/90
อาชวี แดนกระโทก 1287 นาย อรุณอมรินทร์
อาทร อนุนาท 181 นาย บางขุนนนท์ 114/2
อาทิตย์ โชติชัยกุล 483 นาย บางขุนศรี 455/244
อาภรณ์ ชัยฤทธิ์ 86 นางสาว บ้านช่างหล่อ
อาภรณ์ รัตนทัศนีย์ 171 ร.ท. บางขุนนนท์ 181/16
อาภรณ์รัตน์ สรนาทสุนันท์ 1330 นาง อรุณอมรินทร์ 113/11
อาภาภรณ์ อุดมผลภักดี 1493 นาง อรุณอมรินทร์ 103/31
อารมณ์ จารุสมานจิต 634 นาง บางขุนศรี 549/167
อารายา เลิกการบาป 241 นาง บางขุนนนท์ 185/42
อารี ศรีบุญรอด 302 นางสาว บางขุนศรี 387/4
อารี สุจิมนัสกุล 306 นาง บางขุนศรี 313/8
อารีย์ จุลนาพันธุ์ 601 นางสาว บางขุนศรี 171/7
อารีย์ แซ่ลิ้ม 762 นางสาว อรุณอมรินทร์ 375/15
อารีย์ มาบุญ 211 นาง บางขุนนนท์
อาอีชะห์ กรีมี 1051 นาง อรุณอมรินทร์ 23/5
อำนวย บัวแย้ม 644 นาย บางขุนศรี 437/597
อำนวย รามเกียรติศักดิ์ 346 นาย บางขุนศรี 161/398
อำนวย ฤกษ์ขจรเกียรติ 278 นาย บางขุนศรี 543/12
อำนาจ สุขใหญ่ 499 นาย บางขุนศรี 375/3
อำพล คุ้มคำ 578 นาย บางขุนศรี 13/29
อำพล เสลานนท์ 773 นาย อรุณอมรินทร์ 21/12
อำพัน จิตบริรักษ์ 622 นาง บางขุนศรี 455/450
อำพัน ยงพิศาลภพ 784 นาย อรุณอมรินทร์ 20/3
อำไพ คงมานนท์ 492 นางสาว บางขุนศรี 161/386
อี่เกียง แซ่จึง 591 นาง บางขุนศรี 161/406
อุดร เตชะสาย 1061 นาย อรุณอมรินทร์ 671/29
อุทัย บุญมาก 400 นาย บางขุนศรี 421/7
อุทัย พรชัยวรกุล 1415 นาย อรุณอมรินทร์ 24/17-19
อุทัย มิลินทสูต 541 นาย บางขุนศรี 403/82
อุทัยวรรณ ไทยรัตน์ 410 นางสาว บางขุนศรี 161/462
อุ่นเรือน อาชายุทธการ 439 นาง บางขุนศรี 455/445
อุบล ชอัมพร 1401 นาง อรุณอมรินทร์ 85
อุบล นาคสิงห์ 703 นางสาว บางขุนศรี 93/62
อุบล โสมนัส 495 นางสาว บางขุนศรี 385/10
อุบลรัตน์ รังสีวิจิตรประภา 1509 นาง อรุณอมรินทร์ 9/18
อุไร กิตติสุทธิ์ 1479 นาง อรุณอมรินทร์ 683/55
อุไร ไวยดชติกา 1590 นาง อรุณอมรินทร์ 95/13
อุไรรัตน์ สมมิตร 1478 นางสาว อรุณอมรินทร์
อุไรรัตน์ สวนเกิด 501 นาง บางขุนศรี 133/4
อุไรวรรณ โกศัยเนตร 32 นางสาว ศิริราช 77/8
อุไรวรรณ ธนะทรัพย์จินดา 585 นาง บางขุนศรี 161/782
อุไรวรรณ อูเวมัสซึ 1367 นาง อรุณอมรินทร์ 95/681
อุษา พันธ์เผือก 174 นาง บางขุนนนท์ 136/1
อุษา เสรีดีเลิศ 1631 นางสาว อรุณอมรินทร์ 95/506
เอกชัย แกมเบอร์ 532 นาย บางขุนศรี 161/963
เอกพงษ์ ม่วงจีน 666 นาย บางขุนศรี
เอกพล รัตนกุล 1106 นาย อรุณอมรินทร์
เอกภพ ใหม่จรูญ 714 นาย บางขุนศรี 189/77
เอิบ อมาตยกุล 1127 นาง อรุณอมรินทร์ 1
เอียด สุขเกื้อ 66 นาง บ้านช่างหล่อ 171/56
เอื้อมพร วงศ์ประเสริฐ 987 นาง อรุณอมรินทร์ 67/8
แอ๋ว ศรีคำ 1389 นางสาว อรุณอมรินทร์
โฮมิ้น แซ่หน่า 1252 นาย อรุณอมรินทร์ 39/8