เขตลาดกระบัง ครั้งที่ 14 เรียงตามชื่อเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 14 เรียงตามชื่อ

กรณิศ ผลลาภ 461 นาง ทับยาว 149
กรรณิกา ถาวร 90 นาง ลาดกระบัง 1393
กฤษณ์ พุ่มพวง 84 นาย ลาดกระบัง 3
กฤษณะ ดิษาภิรมย์ 268 นาย ลำปลาทิว 92
กฤษณา สิทธิพรพันธ์ 53 นางสาว ลาดกระบัง 403
กอบกุล สารศรีนวล 291 นาง ลำปลาทิว 111/199
กันหา คุ้มสุวรรณ 380 นาง ลำปลาทิว
กัลญา สินพานิช 15 นาง ลาดกระบัง 578
กัลยกร มิตรอุปถัม 363 นาง ลำปลาทิว
กาญจนา ดีพิณ 472 นางสาว ขุมทอง
กาญจนา เอี่ยมสมบูรณ์ 153 นาง คลองสองต้นนุ่น 29
กิชภัส ขาวสว่าง 96 นาย ลาดกระบัง 570
กิตติพัฒน์ พรมกุล 209 นาย ลำปลาทิว
กิตติยา จิตจินดา 274 นาง ลำปลาทิว
กิมง้อ แซ่ตั้ง 509 นางสาว ขุมทอง 83
กิมเอ็ง เพ็งคล้าย 18 นาง ลาดกระบัง 197
กิลวณัส เต็มพร้อม 524 นาง ขุมทอง 734
กุ๋ง ภูมิคอนสาร 306 นาย ลำปลาทิว 348
กู้เกียรติ หมั่นหาผล 413 นาย ทับยาว 599
เกรียงศักดิ์ ศรีจามร 233 นาย ลำปลาทิว 64
เกศกัญญา ฟักเย็น 483 นางสาว ขุมทอง 44
โกสินทร์ ทวีรักษ์ 9 นาย ลาดกระบัง
ขนิษฐา ไชยริศรี 142 นาง คลองสองต้นนุ่น 45
ขวัญชนก ดีพิณ 469 นาง ขุมทอง
คงกฤช มีแสงเงิน 254 นาย ลำปลาทิว 111/226
คนอง พุ่มพวง 135 นาย คลองสองต้นนุ่น 41
คมสันติ์ จอกสถิตย์ 315 นาย ลำปลาทิว 239
คอลียะห์ สุจจิตจูล 173 นาง คลองสองต้นนุ่น
คำนึง คงชุ่ม 473 นางสาว ขุมทอง
คำร้อย หงษ์สูงเนิน 86 นาง ลาดกระบัง 31
แคทรียา บินมุกดา 562 นาง ขุมทอง 132/2
เงิน พิมพัฒน์ 568 นาง ขุมทอง 127
จงเกษม ตันกุรานันท์ 277 นาย ลำปลาทิว 100/122
จด ปัญญารส 373 นาง ลำปลาทิว
จรรยา นิพัฒน์ 385 นางสาว ทับยาว 187
จรรยา สายทอง 328 นาง ลำปลาทิว
จรัล ชวลิตสมสกุล 79 นาย ลาดกระบัง 63
จรัล สีเขียว 578 นาย ขุมทอง 78
จรินทร์ สะอางค์ 430 นาย ทับยาว 325
จรินทิพย์ แป้นทอง 194 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
จรูญ ผลเจริญ 339 นางสาว ลำปลาทิว 100/27
จันทร์จิรา บุญชู 335 นางสาว ลำปลาทิว
จันทรา ซอและ 588 นาง ขุมทอง
จำนงค์ อมรปาน 462 นาง ทับยาว 203
จำเนียร แสงเนตร 467 นางสาว ขุมทอง
จำปา เนื้อทอง 81 นาง ลาดกระบัง 11
จำเริญ สังข์นิมิตร 539 นาย ขุมทอง 10
จำลอง ปั้นมยุรา 330 นาย ลำปลาทิว 100/117
จำลอง พ่วงฉ่อง 526 นาย ขุมทอง 818
จำลอง ภู่เทียน 446 นางสาว ทับยาว
จิณพิภัชญ์ มีพร 325 นางสาว ลำปลาทิว 1010/21
จิตกัญญา หามนตรี 288 นางสาว ลำปลาทิว
จิตติมา เขียวพระอินทร์ 85 นาง ลาดกระบัง 164
จิตร คนบุญ 412 นาย ทับยาว 35
จิราพร ลิ้มจีน 317 นาง ลำปลาทิว 381
จิราพรรณ เจริญฤทธิ์ 534 นาง ขุมทอง 61/1
จีรนันท์ ศรีกอบัว 87 นาง ลาดกระบัง 868
จุรี บุญช่วย 166 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
จุรีพร บุญท้วม 489 นาง ขุมทอง
เจริญ วงศ์ว่องตระกูล 343 นาง ลำปลาทิว 69
เจษฏา เตชะมีเกียรติชัย 318 นาย ลำปลาทิว 151
เจียม ดิษาภิรมย์ 229 นาย ลำปลาทิว
เจือ ศิริวรรณ 566 นาง ขุมทอง 189
แจ่ม เมืองเฉลิม 480 นางสาว ขุมทอง 120/1
ฉลวย ศรีชะ 27 นาย ลาดกระบัง 560
ฉลวย สถาพร 106 นาง ลาดกระบัง 969/2
ฉวี จันทร์เปรม 426 นาง ทับยาว 613
ฉ่อง คล้ายอุดม 51 นาง ลาดกระบัง 224
เฉลา จุไรทอง 91 นาง ลาดกระบัง 489
เฉลิม สวนสมุทร 493 นาย ขุมทอง 706
เฉลิมชัย สุวรรณฉัตร 564 นาย ขุมทอง 80/1
แฉล้ม ศรีเกิด 538 นาง ขุมทอง 62
ชราวุฒิ นิลพงษ์ 208 นาย ลำปลาทิว
ชรินทร์ งามขำ 130 นาย คลองสองต้นนุ่น
ชลธิชา นนทะโชติ 365 นาง ลำปลาทิว 100/139
ชลธิชา บุญช่วย 165 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 91
ช่วงชัย สิงห์โต 550 นาย ขุมทอง 124
ชวาล สกุลแก้ว 132 นาย คลองสองต้นนุ่น 23
ช้อย คงโฉลง 247 นาย ลำปลาทิว 61
ชัญญานุช กลัดใบไม้ 151 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 47
ชั้น กลิ่นสุกหอม 163 นาง คลองสองต้นนุ่น 84
ชาญ สายทอง 391 นาย ทับยาว 119
ชาญ เหมือนสวาท 348 นาย ลำปลาทิว 99
ชาตรี สมบูรณ์ 161 นาย คลองสองต้นนุ่น 22
ชาติชาย ดอนสกุล 231 นาย ลำปลาทิว 89/43
ชิน ศรนารายณ์ 72 นาย ลาดกระบัง 876
ชูชาติ กิจเจริญ 407 นาย ทับยาว 153
เชาวลิต เพิ่มเต๊ะ 464 นาย ทับยาว 466
เชิด โบราณ 499 นาย ขุมทอง 81
เชื้อ หงษ์ทอง 386 นาย ทับยาว 34
ไชย พันธุ์ทอง 364 นาย ลำปลาทิว 5/13
ซารีฟะฮ์ มากดี 183 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
ซิ้วเลี้ยง แซ่โง้ว 425 นางสาว ทับยาว 849
ญาณวรุตม์ พรมนาง 169 นาย คลองสองต้นนุ่น 8
ญาณิศา โพธิ์ทองคำ 225 นาง ลำปลาทิว
ณรงค์ คงผดุง 525 นาย ขุมทอง 60
ณรงค์ ต่อยนึ่ง 273 นาย ลำปลาทิว
ณรงค์ สถาพร 26 นาย ลาดกระบัง 967/1
ณัฎฐ์พิมุกต์ เทียนอุดม 454 นางสาว ทับยาว 699
ณัฏฐ์ชยธร ชนเมธถิรพุทธิ์ 236 นาง ลำปลาทิว 122
ณัฐพล ปานเพียร 146 นาย คลองสองต้นนุ่น 18
ณัฐวดี คุณหอม 401 นางสาว ทับยาว 144/1
ดนัย เพิงคิด 382 นาย ลำปลาทิว
ดรุณีย์ พิมจันนา 275 นางสาว ลำปลาทิว
ดลฤดี อินทมาตย์ 158 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 18
ดวงกมล ตุ๊หมาด 176 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
ดวงพร ทรัพย์ลักษณ์ 554 นางสาว ขุมทอง 1/2
ดำรงค์ หงษ์ชาติ 476 นาย ขุมทอง 94
ดิษฐกุล ตุลยานนท์ 244 นาย ลำปลาทิว 87
ตี๋เล็ก แซ่อ๊วง 540 นาย ขุมทอง 7
ตุ๊ ชุ่มเกตุ 80 นางสาว ลาดกระบัง 1461
เติม มั่งมี 513 นาง ขุมทอง 175
เตือน จันทร์ประเสริฐ 144 นาง คลองสองต้นนุ่น 9
ไตรรงค์ สุ่นขัน 218 นาย ลำปลาทิว 27
ถวิล บุตรเพ็ชร 511 นาย ขุมทอง 14
ทนงค์ สุดจันทร์ 558 นาย ขุมทอง 270
ทรงศักดิ์ แสงรอด 38 นาย ลาดกระบัง 19/9
ทวี ยางนอก 327 นาย ลำปลาทิว
ทศ หนูกอบัว 449 นาย ทับยาว 1135
ทศพร ทองลบ 381 นาย ลำปลาทิว
ทองคูณ ภูคาจารย์ 387 นาย ทับยาว 393
ทองดี พัฒนาพานิชสวัสดิ์ 12 นาย ลาดกระบัง 2722/1
ทองใบ ชัยชนะ 389 นาย ทับยาว 177
ทองใบ สมบูรณ์ 202 นาย คลองสามประเวศ 13
ทองปลิว ดีเรือง 433 นาง ทับยาว
ทองย้อย ดวงเทียม 181 นาย คลองสองต้นนุ่น 26
ทองสิน จุ้ยคง 63 นาง ลาดกระบัง 613
ทองสุข เทือกศรี 242 นางสาว ลำปลาทิว 191
ทะวี กลิ่นสาท 451 นาย ทับยาว 78
ทับทิม บุญช่วย 197 นาง คลองสองต้นนุ่น 2
ทัศนีย์ แสงศรี 396 นาง ทับยาว 203
ทิพยา เปรมปรี 576 นาง ขุมทอง 26
ทิวชาตรี มหาพรม 302 นาย ลำปลาทิว 334
แทน สุขเปรม 580 นาย ขุมทอง 56
โทน ภิรมย์อยู่ 552 นาย ขุมทอง 128
ธนพร จันทรา 120 นางสาว ลาดกระบัง 36
ธนพล เตชะวัฒนนพกุล 230 นาย ลำปลาทิว
ธนวัชร์ ฝอยทอง 250 นาย ลำปลาทิว 392
ธรรมนูญ อิงบารมี 419 นาย ทับยาว 1117/1
ธวัชชัย กิจบุญชู 465 นาย ทับยาว 393/2
ธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์ 354 นางสาว ลำปลาทิว 89/158
ธัญลักษณ์ มนัสวีสวัสดิ์ 508 นาง ขุมทอง 67/1
ธุรยันตร์ จินดานุรักษ์ 356 นาย ลำปลาทิว 89/157
นกเล็ก สุขสาคร 16 นาง ลาดกระบัง 574
นงเกตุ จันทร์ฉวี 466 นาง ขุมทอง
นงลักษณ์ แก้วบุญกว้าง 100 นาง ลาดกระบัง 767
นริสรา แซ่โง้ว 113 นางสาว ลาดกระบัง 83
นเรศ เดชผดุง 421 นาย ทับยาว 144
นฤมล วัฒนศิริพงศ์ 352 นาง ลำปลาทิว 5/36
นวลน้อย เอี่ยมสะอาด 457 นาง ทับยาว 64
นันทฉัตร มณีมาศ 64 นางสาว ลาดกระบัง 347
นันทนา อินทนู 488 นาง ขุมทอง 64
นาตยา กลัดใบไม้ 162 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 33
นารี นองน้อย 141 นาง คลองสองต้นนุ่น 39
นิตย์ เผือกอุดม 567 นาง ขุมทอง 155
นิตยา แก้วคำนวน 285 นาง ลำปลาทิว 100/5
นิตยา สมมะณะ 175 นาง คลองสองต้นนุ่น
นิพนธ์ ยอดสุทธิ 361 นาย ลำปลาทิว 5/22
นิภาดา มรรคเนมี 124 นางสาว ลาดกระบัง
นิยม มณีมาศ 47 นาย ลาดกระบัง 369
นิยม ศรีกาฬสินธุ์ 29 นาย ลาดกระบัง 172
นิยะดา ถิ่นทะเล 138 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 32
นิรมล บุตรสระน้อย 150 นาง คลองสองต้นนุ่น 39
นิรุธ กุญแจทอง 180 นาย คลองสองต้นนุ่น 22
นุกูล ภูมิเจริญ 442 นาย ทับยาว 26/2
นุจรินทร์ ยิ้มเจริญ 428 นาง ทับยาว
นุช ชื่นหุ่น 502 นางสาว ขุมทอง 46
นุช โพธิ์วัฒนา 590 นาย ขุมทอง
นุษรา นอบน้อม 312 นางสาว ลำปลาทิว 906
เนียม พันธ์พิพัฒน์ 117 นาง ลาดกระบัง 240
บรรจงฤกษ์ เกสวี 74 นาย ลาดกระบัง 1090
บรรทม ใช้ลิ้ม 532 นาง ขุมทอง 94
บังอร เผ่าสุข 334 นางสาว ลำปลาทิว
บังอร สุทธิ 434 นาง ทับยาว 19
บัญชา สมุทรน้อย 458 นาย ทับยาว 118/1
บัว คำพุก 572 นาย ขุมทอง 40
บัวแดง คงชุ่ม 518 นาย ขุมทอง 261
บัวทอง ศาสตร์ประเสริฐ 75 นางสาว ลาดกระบัง
บัวสัย ปิ่นมณี 329 นางสาว ลำปลาทิว
บุญช่วย จ้อยชู 388 นาง ทับยาว 171
บุญช่วย เผือกอุดม 497 นาย ขุมทอง 686
บุญชู ธรรมโสภณ 203 นาง คลองสามประเวศ 32
บุญตา ชินวัฒน์ 35 นางสาว ลาดกระบัง 327
บุญธรรม แสงแดง 549 นาย ขุมทอง 509
บุญพา พรมนาง 190 นาย คลองสองต้นนุ่น
บุญมา แก้วน้อย 24 นางสาว ลาดกระบัง 830
บุญมา ศรีทอง 477 นาย ขุมทอง 120
บุญมี ศรีอยู่ 415 นาง ทับยาว 131
บุญยืน อับดุลเลาะ 191 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 20
บุญรอด งามขำ 133 นาย คลองสองต้นนุ่น 25
บุญรัตน์ บินยะก๊บ 179 นาย คลองสองต้นนุ่น
บุญส่ง อินแย้ม 390 นาย ทับยาว 79
บุญสม สมหมาย 223 นางสาว ลำปลาทิว
บุญสืบ สมบุญ 83 นาง ลาดกระบัง 485
บุญเสริม สุนทร 56 นาย ลาดกระบัง 57
บุญเอื้อ คงเมือง 171 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 17
บุษเกตุ สืบวงศ์ 239 นาง ลำปลาทิว
เบญจมาศ เนื้อสัมฤทธิ์ 436 นางสาว ทับยาว 178
ใบนา วงษ์เกิด 178 นาง คลองสองต้นนุ่น 85
ปรเมษฐ บุญเปรม 482 นาย ขุมทอง 197
ประกอบ เทียบแสงอุทัย 62 นาย ลาดกระบัง 18/6
ประดิษฐ หวานฉ่ำ 468 นาย ขุมทอง
ประทวน ใช้ลิ้ม 545 นาย ขุมทอง 31
ประทุมพร แสงเขียว 427 นางสาว ทับยาว 440
ประเทือง กรบัณทิตย์ 536 นาง ขุมทอง 8
ประนม สีคร้าม 156 นาย คลองสองต้นนุ่น 22
ประพันธ์ ยิ้มขลิบ 496 นาย ขุมทอง 16/1
ประไพ เอี่ยมรัตน์ 43 นาง ลาดกระบัง 340/3
ประภาส กลีบพุฒ 262 นาย ลำปลาทิว 100/15
ประมวลมิตร รินไธสง 253 นาย ลำปลาทิว 111/113
ประยูร ยวนคลองโยง 551 นาง ขุมทอง 103
ประวิง แก้วประเสริฐ 115 นาง ลาดกระบัง 1/8
ประสาท ไพเราะ 322 นาย ลำปลาทิว 96
ประสิทธิ์ บัวบาน 431 นาย ทับยาว 208
ประเสริฐ กลิ่นชวนชื่น 145 นาย คลองสองต้นนุ่น 31
ประเสริฐ คล้ายอุดม 44 นาง ลาดกระบัง 222
ประเสริฐ เจริญผล. 346 นาย ลำปลาทิว
ประเสริฐ นิพัฒน์ 399 นาย ทับยาว 185
ประเสริฐ มูฮำหมัด 569 นาย ขุมทอง 285/1
ประหยัด ไชยนุต 360 นาย ลำปลาทิว 110/261
ประหยัด ทรงแก้ว 152 นาย คลองสองต้นนุ่น 19
ปราณี แซ่เจ็น 136 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 23
ปราณี โพธิ์ทอง 34 นางสาว ลาดกระบัง 1251
ปราโมทย์ ธีรธรรม 314 นาย ลำปลาทิว 15
ปรารถนา ศรีสถาน 271 นางสาว ลำปลาทิว 189
ปรีชา ปุยรักษา 22 นาย ลาดกระบัง 348
ปัญญา โคมทองชูสกุล 276 นาย ลำปลาทิว 100/137
ปัณฑา เข็มพิลา 112 นาง ลาดกระบัง 61
ปัทมา ขาวประภา 267 นางสาว ลำปลาทิว 238
ปัทมา บรรเทิงจิต 305 นาง ลำปลาทิว 100/138
ปัทมาพร ไพบูลย์ 379 นางสาว ลำปลาทิว
เปรม เปรมวิศิษฐ 414 นาย ทับยาว 1157
เปรมจิต เอกปิยะนันท์ 60 นาง ลาดกระบัง 447
พงศกร พันธ์ยาง 353 ส.อ. ลำปลาทิว 5/11
พนิดา บินยูซบ 583 นางสาว ขุมทอง
พยุง แสงรอด 17 นางสาว ลาดกระบัง 226
พเยาว์ ทับทิมทอง 283 นาง ลำปลาทิว 100/134
พรทิพย์ ขาวฉ่อง 444 นาง ทับยาว 655
พรธิดา คงศิลป์ 216 นางสาว ลำปลาทิว 55
พรพรรณ พุกดี 170 นาง คลองสองต้นนุ่น 2
พรพิมล จ้อยชู 438 นาง ทับยาว 194/3
พรม งามขำ 395 นาย ทับยาว 21/279
พร้อมพรรณ์ วิริชัย 240 นางสาว ลำปลาทิว 195
พลับพลึง กล้วยเนียม 523 นางสาว ขุมทอง 195
พลิง ฟักน้อย 456 นาง ทับยาว 165
พะเยาว์ สมปาง 370 นาย ลำปลาทิว 40
พัชรี สร้อยทองคำ 118 นางสาว ลาดกระบัง 453
พัฒน์ แก้วประเสริฐ 98 นาย ลาดกระบัง
พัณณกร โมรา 58 นางสาว ลาดกระบัง 207
พัทยา อนงค์จรรยา 402 นาง ทับยาว 85/2
พายุ สวัสดิ์เดช 226 นาย ลำปลาทิว
พิชิตชัย นุชเจริญ 111 นาย ลาดกระบัง 318
พิเชษฎ เจริญผล 512 นาย ขุมทอง 69
พิทูรย์ สาริมา 272 นาย ลำปลาทิว
พิน ขาวบุญมี 484 นาย ขุมทอง
พิน ทองตุ้ม 573 นาย ขุมทอง 36
พิน พึ่งจีน 589 นาง ขุมทอง 22
พินิจ สุขวิทยากุล 289 นาย ลำปลาทิว 111/117
พิพัฒน์ พูตระกูล 88 นาย ลาดกระบัง 5
พิมพ์ภา เผ่าสุข 332 นาง ลำปลาทิว
พิมพ์สุชา โรจน์กมลภัทร์ 504 นางสาว ขุมทอง 59
พิศมัย บัวสำลี 78 นาง ลาดกระบัง 93
พิสมัย ศรีชะ 7 นาง ลาดกระบัง 560/3
พิสิทธิ์ กลางวิชัย 333 นาย ลำปลาทิว
พุฒิพัฒน์ กุระ 295 นาย ลำปลาทิว
พูนศรี กำปงชัน 555 นาง ขุมทอง 569
เพชรรัตน์ ห้าวบุปผา 337 นาง ลำปลาทิว
เพชรา ปัญญานิธิกุล 310 นาง ลำปลาทิว 1/84
เพทาย ศรีคำนพ 143 นาง คลองสองต้นนุ่น 4
เพิ่ม แสงจันทร์ 94 นาง ลาดกระบัง 2621
แพวพันธ์ กุลนาค 252 นางสาว ลำปลาทิว 111/220
โพธิ์ โปรษยบุตร 368 นาย ลำปลาทิว
โพธิ์เกษม คงชุ่ม 541 นาย ขุมทอง 249
ไพฑูรย์ ดิษฐประศักดิ์ 292 นาย ลำปลาทิว 111/225
ไพรัช บุญช่วย 160 นาง คลองสองต้นนุ่น 79
ไพรัช ศิริโยธา 307 นาย ลำปลาทิว
ไพโรจน์ พุ่มพวง. 347 นาย ลำปลาทิว 310
ไพศาล มหาดไทย 269 นาย ลำปลาทิว 52
ฟารีดา หวังบุญ 128 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
ภมรศักดิ์ ศรีสุข 110 นาย ลาดกระบัง 644
ภวัต อำพันธ์ภาณุ 324 นาย ลำปลาทิว 89
ภัคร์โสภณ เกษราพงศ์ 243 นาย ลำปลาทิว 2
ภาณุรักษ์ ปรีชากุล 453 นาง ทับยาว 761
มงคล เจริญรัตน์ 383 นาย ทับยาว 2/52
มณฑา แถวถึก 471 นางสาว ขุมทอง
มณี โมราม่วง 563 นาง ขุมทอง 88
มณีรัตน์ พันธุ์พรหม 300 นาง ลำปลาทิว
มนตรี สมานวงศ์ 542 นาย ขุมทอง 52
มนสรณ์ เชี่ยวประกอบกิจ 20 นางสาว ลาดกระบัง 260
มนัส คงอยู่ 263 นาย ลำปลาทิว 111/81
มนัส ตองอ่อน 500 นาย ขุมทอง
มนูญ เพ็งบุญทัด 172 นาย คลองสองต้นนุ่น 24
มปราง มั่งนาค 297 นาง ลำปลาทิว 2
ม้วน อ้นวิจิตร 533 นาง ขุมทอง 90
ม่วย แซ่เฮ้ง 537 นาง ขุมทอง 23
มะโนส ธรรมวิชิต 61 นาย ลาดกระบัง 304
มะลิ หงษ์โต 1 นาง ลาดกระบัง 838
มะลิวัลย์ ผลลาภ 460 นางสาว ทับยาว 149/2
มัญชุสา จูเสือ 188 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 17/1
มั่น สอางค์ 397 นาย ทับยาว 327
มานัส เงินยวง 586 นาย ขุมทอง 199
มานิต บัวทอง 228 นาย ลำปลาทิว 111/201
มาลัย คุ๊ค 296 นาง ลำปลาทิว
มาลัย ฟักหอม 344 นาง ลำปลาทิว
มาลินี บุญยรัตพันธุ์ 45 นางสาว ลาดกระบัง 210/1
มาลี เกลาเกลี้ยง 114 นางสาว ลาดกระบัง 87
มาลี บุญท้วม 520 นาง ขุมทอง 63
มาลี หละวัน 28 นาง ลาดกระบัง 560/2
มุกดา ถาวงษ์กลาง 294 นาง ลำปลาทิว 47
มูหะหมัด โพธิวัน 155 นาย คลองสองต้นนุ่น 10
เมตตา พุ่มพวง 137 นาง คลองสองต้นนุ่น 37
เมธี อินทะเรืองศร 369 นาย ลำปลาทิว
ยุพิน ฟักแฟง 220 นาง ลำปลาทิว
ยูซบ เซ็นติมา 2 นาย ลาดกระบัง 682/1
รอสุหน๊ะ วาดวงพันธ์ 372 นางสาว ลำปลาทิว
ระเบียบ สลามธร 192 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
รักชนก ชีชะนะ 286 นางสาว ลำปลาทิว 64
รัชติญา ขันติสกุลวงศ์ 14 นาง ลาดกระบัง 1028
รัชนีวรรณ พรณัฐวุฒิกุล 491 นางสาว ขุมทอง 3
รัฐวุฒิ ทองยุทธ 282 นาย ลำปลาทิว 33
รัตนพร ระมุลมอญ 207 นางสาว ลำปลาทิว
รัตนา มูลธงไชย 303 นาง ลำปลาทิว 824
รัตนา อ่อนน้อมดี 265 นางสาว ลำปลาทิว
รัตนาวดี พัฒโนดม 553 นางสาว ขุมทอง 112/5
ราชัน หวังโซ๊ะ 177 นาย คลองสองต้นนุ่น 139
รีวัฒน์ พูลสุข 357 นางสาว ลำปลาทิว 5/3
รุ่งภรณ์ ขวัญละมูล 212 นาย ลำปลาทิว
รุ่งอรุณ กิจเฮง 384 นางสาว ทับยาว 95/1
รุ่งอรุณ วีรานุวัตติ์ 266 นาง ลำปลาทิว 99
เรียม ไทยบุตร 4 นาย ลาดกระบัง 130
ฤดีพร อิสมัญ 129 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
ละเมียด กล้วยเนียม 498 นางสาว ขุมทอง 203
ละเมียด แสงรอด 8 นาย ลาดกระบัง 232
ละออ แก้วประเสริฐ 125 นางสาว ลาดกระบัง 228
ละออ มะแป้นไพร 103 นาง ลาดกระบัง 425
ลักขณานิจ ฉัตรเล็ก 119 นาง ลาดกระบัง 641
ลักษณา โพธิ์ขาว 41 นาง ลาดกระบัง 252
ลัดดา โกริภาพ 543 นาง ขุมทอง 26
ลัดดา ตุ๊หมาด 193 นางสาว คลองสองต้นนุ่น
ลัดดา พุ่มย้อย 404 นาง ทับยาว 351/1
ลัดดา เพ็งกระจ่าง 437 นางสาว ทับยาว 947
ลัดดา สวนสมุทร 515 นาง ขุมทอง 782
ลัดดาพร นาคสุข 323 นาง ลำปลาทิว 76
ลำใย พิมพา 358 นาย ลำปลาทิว 89/37
ลือชัย นาคบัว 351 นาย ลำปลาทิว 100/174
ลุกิติ สีน้ำเงิน 260 นาง ลำปลาทิว 11
เล็ก พ่วงฉ่อง 70 นาย ลาดกระบัง 826
เล็ก สืบเชื้อ 309 นาย ลำปลาทิว 18
เลี่ยม คงเมือง 168 นาง คลองสองต้นนุ่น 21
เลี่ยม ร่ำรวย 406 นาง ทับยาว 434
วงเดือน ขาวฉ่อง 416 นาง ทับยาว 609
วชิระ ยิ้มน้อย 10 นาย ลาดกระบัง 202/1
วนัสนันท์ ไม้จันทร์ 99 นางสาว ลาดกระบัง 930
วนิดา บุญจันทร์ 246 นางสาว ลำปลาทิว 277/28
วรภัทร เศวตธีรพงศ์ 251 นาง ลำปลาทิว 111/83
วรรณชรี แตงรอด 495 นาง ขุมทอง
วรรณา จันทร์ทวี 159 นาง คลองสองต้นนุ่น 57
วรรณา เจริญทรัพย์ 362 นางสาว ลำปลาทิว
วรรณา สวนสมุทร 519 นางสาว ขุมทอง 674
วรวุฒิ อินคำมา 116 นาย ลาดกระบัง 334
วราภรณ์ ขาวฉ่อง 417 นางสาว ทับยาว 721
วราภรณ์ วงศ์สุวรรณ 68 นาง ลาดกระบัง 1060
วอ มูหะหมัดฮะซัน 561 นาง ขุมทอง 307/3
วัฒนา สวนสมุทร 591 นาย ขุมทอง
วันชนะ ชัชชนะกุล 341 นาย ลำปลาทิว
วันดี นวลเนตร 154 นาง คลองสองต้นนุ่น 10
วันดี เพ็ชรน้อย 447 นาย ทับยาว 53/1
วันเพ็ญ กีฬา 204 นาย ลำปลาทิว
วันเพ็ญ จันทร์ลักษณ์ 258 นาง ลำปลาทิว 251
วันเพ็ญ อินทร์แย้ม 570 นางสาว ขุมทอง 6
วัลภา แจ้งสว่าง 23 นางสาว ลาดกระบัง 188
วัลยา เผือชัย 248 นาง ลำปลาทิว 111/197
วาณี บุญรัตนเจริญ 355 นาง ลำปลาทิว 100/180
วารินทร์ ไชยชุมพล 82 นาง ลาดกระบัง 846
วารี สกุลสุวิโรจน์ 321 นางสาว ลำปลาทิว 18
วารุณี แสงทรัพย์ 92 นาง ลาดกระบัง 381
วาส ยินดีโช 184 นาง คลองสองต้นนุ่น 15
วาสนา พันหิรัญ 210 นาง ลำปลาทิว
วาสนา สุดสุวรรณ 559 นาง ขุมทอง 43
วิชัย คงชุ่ม 530 นาย ขุมทอง 162/6
วิชัย ชุ่มเกตุ 76 นาย ลาดกระบัง 684/1
วิชัย เพิ่งเปลี่ยน 410 นาย ทับยาว 458
วิชัย มุลทา 257 นาย ลำปลาทิว
วิชิต บุญท้าว 349 นาย ลำปลาทิว
วิชิต สงไทย 49 นาย ลาดกระบัง 300
วิเชียร กลิ่นสุคนธ์ 213 นาย ลำปลาทิว 66
วิเชียร บุญท้วม 487 นาย ขุมทอง 55/2
วิเชียร เรืองพลังชูพร 48 นาย ลาดกระบัง 394
วิทยา กัณหะ 422 นาย ทับยาว 180
วินัย คำแก้ว 394 ส.ท. ทับยาว 136
วินัย บุณเทียม 293 นาย ลำปลาทิว 111/11
วิพร งามขำ 439 นาย ทับยาว 61
วิมน ด้วงนา 490 นาย ขุมทอง 307/9
วิรัตน์ บุญเทียม 392 นาย ทับยาว 28
วิรัตน์ อ่วมเสริมสิน 445 นาง ทับยาว 21/172
วิไลพร เจริญผล 215 นางสาว ลำปลาทิว
วิเวียน จันทร์ดวง 455 นาง ทับยาว 914
วีรพัฒน์ นามกระโทก 67 นาย ลาดกระบัง 431
วีรวรรณ เปิ้นมั่นคง 287 นาง ลำปลาทิว 103
วีระนันท์ สุขวิทยากุล 290 นาง ลำปลาทิว 111/118
ศรี เขียวคล้าย 219 นาย ลำปลาทิว
ศรีพรรณ์ ปั้นเฉย 284 นาง ลำปลาทิว 100/59
ศรีรัตน์ ปิยะนันทสมดี 359 นางสาว ลำปลาทิว 89/112
ศรีวรรณ สนพรม 448 นาง ทับยาว
ศรีสกุล แจ่มใส 478 นาง ขุมทอง 62/1
ศลิตา จงจิตร 411 นางสาว ทับยาว 244
ศักดิ์ชาย พุ่มเพ็ชร 565 นาย ขุมทอง 1/1
ศิราณี ฝ่ายบุญ 232 นาง ลำปลาทิว
ศิริพร ขาวสบาย 104 นาง ลาดกระบัง 965
ศิริพร แซ่อุ่ย 452 นาง ทับยาว
ศิริพล บุญธรรม 584 นาย ขุมทอง
ศิวกานต์ มาสันเทียะ 331 นาย ลำปลาทิว 45
ศิวัช วงศ์สุวรรณวารี 311 นาย ลำปลาทิว 171
ศุภนิจพร มามาก 281 นางสาว ลำปลาทิว 6
ศุภร วิงเจริญ 71 นาง ลาดกระบัง 2124
สงกราน ป้านภูมิ 214 นาย ลำปลาทิว
สงคราม จิตถวิล 503 นาย ขุมทอง 168/1
สง่า แซ่ก๊วย 122 นาง ลาดกระบัง 89
สถาพร วิริต 11 นาย ลาดกระบัง 204/1
สนธยา คงชุ่ม 587 นาย ขุมทอง 197
สนธยา สมปาง 371 นางสาว ลำปลาทิว 36
สนอง กลิ่นสุคนธ์ 147 นาย คลองสองต้นนุ่น 6
สนิท บุญยรัตพันธุ์ 36 นาง ลาดกระบัง 210
สนิท มิตรยิ้ม 571 นาย ขุมทอง 70
สนิม ตุลานนท์ 13 นาย ลาดกระบัง 475
สมเกียรติ หลงบางพลี 95 นาย ลาดกระบัง 900
สมคิด กุลวัฒกี 432 นาย ทับยาว 324
สมจิต บินกาเซ็ม 529 นางสาว ขุมทอง 104/2
สมจิตต์ ใจนิรัตน์ 227 นาง ลำปลาทิว
สมจิตต์ ชำนาท 19 นาง ลาดกระบัง 587/1
สมจิตต์ แซ่เอี๋ย 463 นางสาว ทับยาว 142/1
สมจิตต์ ประสพศรี 148 ร.ต.ต. คลองสองต้นนุ่น 11
สมจิตต์ เอี่ยมละออ 507 นาง ขุมทอง 40
สมจิตร์ จันทรา 101 นาง ลาดกระบัง 6
สมใจ คล้ายอุดม 121 นางสาว ลาดกระบัง 242/1
สมใจ เที่ยงตรง 105 นาง ลาดกระบัง 512
สมใจ เป้งเจริญ 535 นาง ขุมทอง 4
สมชัย ดอนสกุล 217 นาย ลำปลาทิว 96
สมชาติ ใจแหลม 304 นาย ลำปลาทิว 89/131
สมชาย เชียงแก้ว 516 นาย ขุมทอง 73
สมชาย ทองรัศมี 308 นาย ลำปลาทิว 14
สมชาย บุญอยู่ 579 นาย ขุมทอง 74
สมชาย สานโคกสูง 280 นาย ลำปลาทิว
สมโชค ชุ่มชนติ์ 3 นาย ลาดกระบัง 1/1
สมนัด ปิติมล 107 นาย ลาดกระบัง 94/1
สมนึก ยืนยง 377 นาง ลำปลาทิว
สมนึก ฤทธิ์ถาวร 501 นาย ขุมทอง
สมนึก. สุขเกษม 342 นาย ลำปลาทิว 10
สมบัติ ชิตเพิ่ม 185 นาย คลองสองต้นนุ่น 24
สมบัติ นุชนาฎ 279 นาย ลำปลาทิว 111/194
สมบัติ อนันต์บรรพกิจ 593 นาย ขุมทอง
สมบุญ รุ่งวิทยาธร 238 นาย ลำปลาทิว 2
สมบุญ ศิริใหญ่ 221 นาง ลำปลาทิว
สมบูรณ์ คงชุ่ม 486 นาง ขุมทอง 162/1
สมบูรณ์ คลังสิน 167 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 26
สมปอง นพคุณ 50 นาง ลาดกระบัง 84
สมพงษ์ ขาวฉ่อง 418 นาย ทับยาว 611
สมพงษ์ นาคแดง 69 นาย ลาดกระบัง 881
สมพงษ์ พิมพ์ประไพ 21 นาย ลาดกระบัง 1293
สมพร ศรีผุย 206 นาย ลำปลาทิว 43
สมพล สุขกลั่น 592 นาย ขุมทอง
สมภพ ภักดี 5 นาย ลาดกระบัง 601
สมโภชน์ ชยุติแสงไพศาล 205 นาย ลำปลาทิว 1
สมมาตย์ นาคนาวา 514 นาย ขุมทอง 57
สมศรี สุ่นขัน 313 นาง ลำปลาทิว 714
สมศักดิ์ แก้วประเสริฐ 39 นาย ลาดกระบัง 1/5
สมศักดิ์ ถิ่นหัวเสือ 52 นาย ลาดกระบัง 669
สมศักดิ์ ภัทรปรีชาการ 245 นาย ลำปลาทิว 5/4/1
สมศักดิ์ มุ่งพูนกลาง 77 นาย ลาดกระบัง 1537/2
สมศักดิ์ หมอยาดี 109 นาย ลาดกระบัง 250
สมหมาย กลิ่นแจ่ม 270 นาย ลำปลาทิว 40
สมหวัง โพธิ์วัน 195 นาย คลองสองต้นนุ่น 18
สมหวัง มินซอมอ 581 นาย ขุมทอง 555
สมัย พลใส 46 นาง ลาดกระบัง 590
สมาน สุขเจริญ 211 นาย ลำปลาทิว 103
สรัอยสุรีย์ รัตนกำพล 54 นาง ลาดกระบัง 25
สวง เกิดสาย 40 นาง ลาดกระบัง 666
สวย เหล่านิล 319 นาง ลำปลาทิว 33
สว่าง ภูศรี 33 นาย ลาดกระบัง 1213
สวิง สุกาญจนานนท์ 149 นาย คลองสองต้นนุ่น 73
สอิ้ง คล้ายบุญมี 375 นาง ลำปลาทิว 43
สังวาลย์ จันทร์หอม 6 นาย ลาดกระบัง 621
สังเวียน นาคอุดม 527 นาย ขุมทอง 764
สันทนา ภาคสารศรี 264 นางสาว ลำปลาทิว 242
สัมฤทธิ์ เผือกอุดม 481 นาย ขุมทอง
สาคร ภิรมย์อยู่ 556 นางสาว ขุมทอง 126
สาทร อาษา 577 นาย ขุมทอง 66
สายน้อย ร่ำรวย 560 นาย ขุมทอง 3
สายบัว บุญเทียม 259 นาง ลำปลาทิว 30
สายสุนีย์ สมสวัสดิ์ 585 นางสาว ขุมทอง
สายอรุณ แก้วศิริ 89 นางสาว ลาดกระบัง 292/1
สายันต์ ศรีทอง 575 นาย ขุมทอง 125
สาลี่ หนูเต็บ 492 นาง ขุมทอง
สำเนา การบรรจง 108 นาง ลาดกระบัง 1097
สำเนียง เอี่ยมอ่อน 256 นางสาว ลำปลาทิว 9
สำเภา ชมทอง 548 นางสาว ขุมทอง 71
สำราญ ปรึกษากิ่ง 338 นางสาว ลำปลาทิว
สำราญ มิสกุล 557 นางสาว ขุมทอง 84
สำราญ สีเหมือนทอง 241 นาย ลำปลาทิว 450/22
สำลี วงศ์จันทร์ 479 นาง ขุมทอง
สำลี แสงรอด 32 นาง ลาดกระบัง 238
สำอางค์ กุลประดิษฐ์ 420 นาง ทับยาว 142
สิงห์ โพธิ์ขาว 42 นาย ลาดกระบัง 252/1
สิทธิ์ รัดยัง 528 นาย ขุมทอง 820
สิทธิ์ศักดิ์ บ่าพิมาย 366 นาย ลำปลาทิว
สิริลักษณ์ ดิษฐประศักดิ์ 378 นาง ลำปลาทิว
สุกัญญา คุ่ยต่วน 374 นางสาว ลำปลาทิว
สุกัญญา ชินลา 201 นางสาว คลองสามประเวศ
สุกัญญา มั่นคง 301 นางสาว ลำปลาทิว
สุกานดา เฮมมารา 400 นาง ทับยาว 35
สุคนธ์ แกล้ววิการ 298 นางสาว ลำปลาทิว
สุชาติ ฟักแฟง 299 นาย ลำปลาทิว
สุณี นาคบัว 350 นาง ลำปลาทิว 100/184
สุดา เพ็ชรดิษฐ์ 157 นาง คลองสองต้นนุ่น 7
สุทัศน์ แก้วกลม 316 นาย ลำปลาทิว 21
สุทัศน์ เอี่ยมท้วม 134 นาย คลองสองต้นนุ่น 12
สุทิน โตธนะรุ่งโรจน์ 237 ร.ต. ลำปลาทิว 111/140
สุทิพย์ จิตราพงษ์ 547 นาย ขุมทอง
สุเทพ ทองประดิษฐ์ 278 นาย ลำปลาทิว 100/114
สุนีย์ อิ่มอ่วม 441 นางสาว ทับยาว 21/66
สุนีย์ อุทธา 66 นาง ลาดกระบัง 1881/1
สุนีย์วรรณ มั่นวาจา 393 นาง ทับยาว 47/1
สุบิน นรสาร 198 นาย คลองสองต้นนุ่น 1
สุพรรณิกา แซ่ตั้ง 544 นางสาว ขุมทอง 348
สุพัตรา สมใจ 443 นางสาว ทับยาว 228/2
สุภชัย เกิดสาย 517 นาย ขุมทอง 45
สุภัค ศรีแก่นซิ่ว 182 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 108/151
สุภัตร์ บุญธรรม 475 นาย ขุมทอง 90
สุภาพร กสินานนท์ 440 นางสาว ทับยาว 182
สุภาวรรณ ทองมาก 546 นาง ขุมทอง 14
สุเมธ เดชเปรื่อง 435 นาย ทับยาว 44
สุรชัย พงษ์ศา 510 นาย ขุมทอง 148
สุรเดช ประสิทธิ์สม 340 นาย ลำปลาทิว
สุรศักดิ์ เจตจิรประภา 131 นาย คลองสองต้นนุ่น 12
สุรสิทธิ์ จี้เอี่ยม 494 นาย ขุมทอง 33
สุรินทร์ ประสิทธิ์ 37 นาง ลาดกระบัง 256
สุรินทร์ สุขกลั่น 574 นางสาว ขุมทอง
สุรีนาถ นาคนาวา 470 นางสาว ขุมทอง
สุวพร สาครภัทร์ทวี 261 นางสาว ลำปลาทิว 311
สุวมิศร์ พุ่มโกเมศ 235 นาย ลำปลาทิว 100/135
สุวรรณ ชวนชม 73 นาย ลาดกระบัง 877
สุวรรณ สิงหะ 31 นาย ลาดกระบัง 660
สุวรรณ สุขโต 224 นางสาว ลำปลาทิว 322
สุวรรณา พึ่งผูก 376 นาง ลำปลาทิว 29
สุสัน แก้วผูกนาค 222 นาย ลำปลาทิว
เสงี่ยม ปั้นมาก 424 นาง ทับยาว 1095
เสถียร สิ้นโครก 255 นาย ลำปลาทิว 34
เสนอ บุญช่วย 196 นาย คลองสองต้นนุ่น 73
เสนาะ สุ่นจันทร์ 521 นาย ขุมทอง 832
เสริมสุข ปุยอรุณ 408 นาง ทับยาว 128
แสงเดือน คำศรี 320 นาย ลำปลาทิว
แสงเดือน ใจหล้า 367 นาง ลำปลาทิว
แสน โกมลดิษฐ์ 102 นาย ลาดกระบัง 1675
โสภณ แสงรอด 55 นาย ลาดกระบัง 226/1
โสภิณ ณรงคะชวนะ 127 นาง คลองสองต้นนุ่น 105/400
ไสว ทัดโท 189 นาย คลองสองต้นนุ่น
หน่อย คล้อสวัสดิ์ 97 นางสาว ลาดกระบัง
หนุ่ย ดวงคำ 336 นางสาว ลำปลาทิว
หมัด อรุณพูลทรัพย์ 522 นาย ขุมทอง 485
หันตรา สุดกราน 423 นาย ทับยาว 190
หาญ คล้ายพยัฆ 459 นาย ทับยาว 354/31
เหรียญ ทับพลี 123 นาง ลาดกระบัง 65
องุ่น วุฒิประดิษฐ์ 531 นางสาว ขุมทอง 97/1
อดุลย์ กะแตเซ็ง 187 นาย คลองสองต้นนุ่น
อนงค์ อัศวภูมิ 326 นาง ลำปลาทิว 107
อนงค์ทิพย์ แซ่ลิ้ม 506 นาง ขุมทอง
อนัดธี บ้านด่าน 65 นาย ลาดกระบัง 31
อนุวัฒน์ แดงโกเมน 485 นาย ขุมทอง
อภัย บังทอง 249 นาย ลำปลาทิว 111/57
อภิจักษณ์ ดอกไม้ 409 นาย ทับยาว 80/1
อมร มั่นหมาย 57 นาย ลาดกระบัง 234
อรนิล รสจันทร์ 582 นางสาว ขุมทอง 112/4
อรนุช ศรีสวัสดิ์ 505 นาง ขุมทอง
อรุณ เทียนคำ 25 นาง ลาดกระบัง 560
อรุณ สังข์พลี 450 นาย ทับยาว
อัญชลี กาบแก้ว 405 นาง ทับยาว 124/1
อานนท์ เพ็ชรน้อย 429 นาย ทับยาว 55
อาพาศรี ชื่นเจริญ 345 นางสาว ลำปลาทิว 1054
อาภรณ์ ยอดคำ 234 นาง ลำปลาทิว 1
อาลี ชุมนุมพันธ์ 403 นาย ทับยาว 630
อาวุธ อ่ำบำรุง 174 นาย คลองสองต้นนุ่น 20
อำนวย จิระศักดิ์พิศาล 200 นาย คลองสามประเวศ 31
อำนวยพร สุขเกษม 140 นาง คลองสองต้นนุ่น 17
อำนาจ ปนัดตา 126 นาย คลองสองต้นนุ่น
อำพร บัวสุข 199 นางสาว คลองสองต้นนุ่น 40
อำพร ฟักน้อย 398 นาง ทับยาว 91
อำพัน อิสมัญ 186 นาง คลองสองต้นนุ่น
อุดม คุ้มครอง 164 นาง คลองสองต้นนุ่น 33
อุดมศรี ทรงเจริญ 59 นาง ลาดกระบัง 336/1
อุทัยวรรณ แถวถึก 474 นาง ขุมทอง
อุ่นเรือน แสงทรัพย์ 93 นาง ลาดกระบัง 409
อุบล คำวิเศษ 139 นาย คลองสองต้นนุ่น 31
อุไรวรรณ นุ่มสำลี 30 นางสาว ลาดกระบัง