เขตลาดพร้าว ครั้งที่ 12 เรียงตามชื่อเขตลาดพร้าว ครั้งที่ 12 เรียงตามชื่อ

กนกกร วัชรธนสิริ 141 นางสาว ลาดพร้าว 35
กนกวรรณ การสะสม 176 นาง ลาดพร้าว 77/258
กนกศักดิ์ วัฒนะโชติ 600 นาย จรเข้บัว 81/112
กมล หัสจันทร์ 467 ว่าที่ น.ต. จรเข้บัว 200
กมล เฮงสัจจะธรรม 190 นาย ลาดพร้าว 77/413
กรรณิการ์ ตันติวุฒิกุล 486 นางสาว จรเข้บัว 78/50
กรัณย์ จันทร์สุวรรณ 400 นาย จรเข้บัว 3/1
กฤตธี ลิขสิทธิพันธุ์ 270 นาย จรเข้บัว 62/234
กฤตภาส โพธิ์ทอง 290 นาย จรเข้บัว 220
กฤษณา ณรงค์ชัย 303 นาง จรเข้บัว 32
กวิตา เกิดมงคล 162 นางสาว ลาดพร้าว 77/65
กวี ธีรานนท์ 32 นาย ลาดพร้าว 119/5
กอเดร์ กอแต 111 นาย ลาดพร้าว 470
ก้อนแก้ว เสาร์ไพศรี 391 นาย จรเข้บัว 40
กันตพงศ์ กาญจนพรพฤทธิ์ 218 นาย ลาดพร้าว 58
กันย์กณิช อินทรสูต 314 นาง จรเข้บัว 14
กัมพล ศุภกิจกุลชัย 72 นาย ลาดพร้าว 77/202
กัลยา เลิศอุทัย 244 นาง ลาดพร้าว 164
กัลยาณี เสียงสุวรรณ 241 นางสาว ลาดพร้าว 18
กาญจนา ไข่แก้ว 462 นาง จรเข้บัว 73
กาญจนา วังธนากร 318 นางสาว จรเข้บัว 62/92
การุณี สุขไพบูลย์ 302 นาง จรเข้บัว 34
กิตติ วรินทร์รักษ์ 45 นาย ลาดพร้าว 17
กิตติคุณ บางชะวงษ์ 40 นาย ลาดพร้าว 39
กิตติชัย กิตติรัตนาภรณ์ 16 นาย ลาดพร้าว 15
กิตติชัย ธนทรัพย์สิน 255 นาย จรเข้บัว 59/116
กิตติทัศน์ จิตตะยโศธร 413 นาย จรเข้บัว 78
กิตติพงษ์ จันพิลา 445 นาย จรเข้บัว 11
กิตติพัฒน์ ตั้งสีฟ้า 158 นาย ลาดพร้าว 77/440
กิติกานต์ วรปรัชญ์ 406 นางสาว จรเข้บัว 35
กีรติ นิตยาสมบัติ 383 นาย จรเข้บัว 63/10
เกตุ เรือนนิล 168 นาย ลาดพร้าว 77/434
เกษม คมคาย 280 นาย จรเข้บัว 140
เกษมศักดิ์ วิทยบุษราคัม 23 นาย ลาดพร้าว 13
เกษร ปาลือชา 166 นางสาว ลาดพร้าว 77/14
เกียรติศักดิ์ ศรุติชาติ 590 นาย จรเข้บัว 60/104
โกวิท เป้าพุคา 236 นาย ลาดพร้าว 27
ไก่ ภาพสิงห์ 500 นาง จรเข้บัว 494
ขนิษฐา โพธิ์อ่ำ 95 นางสาว ลาดพร้าว 26
คำรณ เกตุแก้ว 432 นาย จรเข้บัว 542/151
เครือจิตร์ อัจฉริยะขจร 204 นาง ลาดพร้าว 3
จงเดือน สุทธิรัตน์ 356 นาง จรเข้บัว 59/107
จรินทร์ สุนันท์กิ่งเพชร 543 นาย จรเข้บัว 451
จรูญ ศิริตัน 392 นาย จรเข้บัว 3
จักรพงษ์ พฤกษะศรี 403 นาย จรเข้บัว 72
จั่น ท่าเรือ 524 นาง จรเข้บัว 50
จันทนี อัครเมฆินทร์ 388 นางสาว จรเข้บัว 74/17
จันทร์ พุ่มเจริญ 59 นาง ลาดพร้าว 9
จันทร์แดง สุขมณี 191 นาง ลาดพร้าว 77/615
จันทรัสม์ บุณยพุทธิ 233 นาง ลาดพร้าว 23
จารุภรณ์ นิราศไพรีกุล 66 นางสาว ลาดพร้าว 77/468
จารุวรรณ ศิริมาลา 18 นางสาว ลาดพร้าว 7
จำนงค์ ขำวิจิตราภรณ์ 442 นาง จรเข้บัว 41
จำนงค์ คำมั่น 282 นาย จรเข้บัว 76
จำเนียร เกตุแก้ว 587 นาง จรเข้บัว 34
จำปา ม่วงกล่ำ 127 นาง ลาดพร้าว 478
จำเริญ บำรุงศิลป์ 121 นางสาว ลาดพร้าว 23
จิตต์ พัฒนวิทยากุล 324 นาย จรเข้บัว 60/213
จิตรา เจียมทรัพย์ 341 นาง จรเข้บัว 62/209
จิตรา สิงหเดชะ 75 นาง ลาดพร้าว 77/356
จินดา ชุณหะโสภณ 568 นาง จรเข้บัว 10
จินดารัตน์ แจ้งการ 153 นาง ลาดพร้าว 77/165
จินตนา วงศ์ประเสริฐ 344 นางสาว จรเข้บัว 588
จินตนา วีระศิริ 353 นาง จรเข้บัว 61/118
จิรยุส ธีระพจน์ 207 พ.ต.ท. ลาดพร้าว 170
จิรวรรณ สาลีนาค 221 นาง ลาดพร้าว 98
จิรศักดิ์ สิทธิอาภากุล 41 นาย ลาดพร้าว 63
จิระศักดิ์ สนธิวรชัย 355 นาย จรเข้บัว 62/88
จิรัติพล คงมา 103 นาย ลาดพร้าว 403/32
จิรา แก้วนรินทร์ 254 นางสาว จรเข้บัว 60/163
จึงฮั้วเซี้ยง แซ่จึง 487 นางสาว จรเข้บัว 80/69
จุฑารัตน์ ภิญโญตระกูล 133 นาง ลาดพร้าว 57
ฉลวย อ่อนหิรัญ 465 นาย จรเข้บัว 365
ฉวี เสือโรจน์ 102 นางสาว ลาดพร้าว 31/33
ฉวีวรรณ กลิ่นประชา 514 นาง จรเข้บัว 520
ฉอ้อน ฉิมไว 446 นาง จรเข้บัว 45
ฉัตรชนก พลายพูลทรัพย์ 125 นาง ลาดพร้าว 18
ฉัตรธวัช ฤทธิชัยนุวัฒน์ 136 นาย ลาดพร้าว 9
เฉลิม เฟื่องฟู 25 นาง ลาดพร้าว 17
เฉลิมเกียรติ วงษ์กราน 549 นาย จรเข้บัว 5
เฉลิมชาติ สมงาม 561 นาย จรเข้บัว 51
เฉลิมศรี ชัยสันติ 12 นางสาว ลาดพร้าว 20
ชณิดาภา สังข์คูณธนา 268 นางสาว จรเข้บัว 60/257
ชนิดา คุ้มพงษ์ 588 นาง จรเข้บัว 21
ชนิดา สาริกบุตร 134 นาง ลาดพร้าว 21
ชนิษฐา โสภา 159 นาง ลาดพร้าว 77/226
ชยพล รัตนสมาหาร 77 นาย ลาดพร้าว 77/344
ชยุต เชาว์อมรภัทร 189 นาย ลาดพร้าว 77/498
ชรัช กิ่มโสม 210 นาย ลาดพร้าว 165
ชวนพิศ จันทรวราทิตย์ 354 นาง จรเข้บัว 81/11
ชัชชัย เรืองอุดม 461 นาย จรเข้บัว 80/20
ชัชวาลย์ วลัญไชย 582 นาย จรเข้บัว 32
ชัยชาญ จงรักษ์ 8 นาย ลาดพร้าว 16
ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย 161 นาย ลาดพร้าว 77/504
ชัยวัฒน์ จักรแต๋ 346 นาย จรเข้บัว 62/45
ชัยวิวัฒน์ ถาวรศิริกำจร 155 นาย ลาดพร้าว 77/402
ชาญ ขันธรูจี 312 ร.ต. จรเข้บัว 9
ชาญ อาภาวัฒนา 21 นาย ลาดพร้าว 10
ชุมพร ธานี 137 นาง ลาดพร้าว 6
ชุลีพรรณ กฤตานุสรณ์ 548 นาง จรเข้บัว 40/69
ชูชีพ อัจฉริยเดชากุล 182 นาย ลาดพร้าว 77/275
ชูศักดิ์ แสงพงศ์ชวาล 27 นาย ลาดพร้าว 33
ชูศิลป์ เงินถาวร 79 นาง ลาดพร้าว 77/544
ชูสิริ กันสุทธิ 246 นาง ลาดพร้าว 14
เชาว์ เกตุสุวรรณ์ 395 นาย จรเข้บัว 36
เชาว์ หมื่นเศษ 387 นางสาว จรเข้บัว 39
เชิด แจ้งแสงทอง 437 นาย จรเข้บัว 542/50
เชิดวงศ์ กิ่งขจร 463 นาย จรเข้บัว 496
ไชยฤกษ์ เอี่ยมแสง 119 นาย ลาดพร้าว 27
ฐปนนท์ ทองเชื้อ 372 นาย จรเข้บัว 83/164
ฐาปานีย์ ฐิติเมธีปิติพร 2 นาง ลาดพร้าว 77/37
ฐิชารัศม์ ถาวรอัครพัฒน์ 575 นางสาว จรเข้บัว 592/30
ณภัทร ศรีทอง 67 นางสาว ลาดพร้าว 77/421
ณรงค์ วัยวุฒิ 216 พลตรี ลาดพร้าว 25
ณรงค์ ศิริกมลกิจ 123 นาย ลาดพร้าว 51/178
ณัฏฐณิชชา ม่วงงาม 359 นางสาว จรเข้บัว 60/157
ณัฐพงศ์ จันทร์แก้ว 97 นาย ลาดพร้าว 12
ณัฐภัทร เพชรโช 435 นาย จรเข้บัว 150
ณัฐวุฒิ มากประภา 429 นาย จรเข้บัว 37
ณัฐสิทธิ์ โชติพิมาย 80 นาย ลาดพร้าว 77/407
ดนัย นุสสติ 86 นาย ลาดพร้าว 77/5
ดนัย สโรบล 128 นาย ลาดพร้าว 54
ดารณี พันธรักษ์พงษ์ 389 นาง จรเข้บัว 84
เดช ดาวธง 525 นาย จรเข้บัว 10
เดือนเพ็ญ เคหะโชติ 156 นางสาว ลาดพร้าว 77/428
ต่อพันธ์ ศิลปเจริญ 367 นาย จรเข้บัว 544
ต่อศักดิ์ ต่อวงษ์ 145 นาย ลาดพร้าว 77/246
เติมชัย แสนปัดชา 76 นาย ลาดพร้าว 98/76
ถนอม พลเรือง 275 นาย จรเข้บัว 580
ถวัลย์ ศรีวงษ์ทอง 533 พลเอก จรเข้บัว 60/337
ถวิล อานนท์ 326 นาย จรเข้บัว 61/95
ทยา สุนทราชัย 448 นาย จรเข้บัว 24
ทวี เกิดพุ่ม 165 นาย ลาดพร้าว 28
ทวี ฉุยฉาย 494 นาย จรเข้บัว 218
ทวีชัย ไตรรัตน์ชัชวาล 225 นาย ลาดพร้าว 22
ทวีศักดิ์ ดิษฐปาน 321 นาย จรเข้บัว 62/43
ทศพร สอนประดิษฐ์ 307 นาย จรเข้บัว 1
ทศพล จิตรขำ 539 นาย จรเข้บัว 23
ทองสิน ดีเลิศ 352 นาย จรเข้บัว 213
ทองหยด สังข์สุวรรณ์ 330 นาย จรเข้บัว 5/351
ทัน เสือโรจน์ 438 นาย จรเข้บัว 544/1
ทับทิม แผ้วเกษม 181 นาง ลาดพร้าว 77/563
ทัศนีย์ ท้วมเจริญ 229 นาง ลาดพร้าว 16
ทัศนีย์ วงษ์กราน 526 นางสาว จรเข้บัว 221
ทัศพร เนียมวิวัฒน์ 62 นาง ลาดพร้าว 11/286
ทิพย์รัตน์ สุวรรณมณี 351 นางสาว จรเข้บัว 61/159
ทิพย์วรรณ สายสวัสดิ์ 380 นาง จรเข้บัว 80/16
ทิพาพร ทรงศิริ 453 นางสาว จรเข้บัว 570
ทิวา นาครัตน์ 93 นาย ลาดพร้าว 389
ทิวาภรณ์ ถิรมนัส 256 นางสาว จรเข้บัว 60/46
แทน วงษ์เพ็ง 495 นาย จรเข้บัว 15
ธงชัย เทพอาวุธ 366 นาย จรเข้บัว 62/235
ธนดล ธรรมรุจิรัตน์ 596 นาย จรเข้บัว 35
ธนวัฒน์ อัจฉริยากร 263 นาย จรเข้บัว 62/332
ธนินทร์ เปรมะพงศ์เจริญ 109 นาย ลาดพร้าว 211
ธนิศรา พิมพา 101 นางสาว ลาดพร้าว 458
ธรรมพล นาคสวัสดิ์ 374 นาย จรเข้บัว 15/23
ธรรมรงค์ พึ่งอ่ำ 519 นาย จรเข้บัว 11/3
ธรรมรัตน์ ดีจังวิภาต 184 นาย ลาดพร้าว 77/35
ธัชภัสสร จิตมิตรภาพ 423 นาง จรเข้บัว 83/168
ธัญญลักษณ์ ก้องสมุท 226 นาย ลาดพร้าว 19
ธัญญาพร อู๋ไพจิตร 193 นางสาว ลาดพร้าว 13
ธันยพงศ์ วงศ์แก่นสาร 571 นาย จรเข้บัว 72
ธาณะเชษฎ์ วัฒน์ธนะปานสกุล 215 นาย ลาดพร้าว 6/83
ธารินี บูรณะพิมพ์ 240 นางสาว ลาดพร้าว 13
ธิติมา รัตนะแก้วมณี 264 นางสาว จรเข้บัว 60/446
ธีระเดช เพียรธัญกิจ 371 นาย จรเข้บัว 45
ธีราภรณ์ ด้วงบัว 231 นาง ลาดพร้าว 125
นงค์ เสือโรจน์ 357 นาย จรเข้บัว 276
นงนุช ศรีสุข 214 นางสาว ลาดพร้าว 11
นพชัย บริบูรณ์ 160 นาย ลาดพร้าว 77/535
นพดล นนทลักษณ์ 327 นาย จรเข้บัว 81/56
นพพร เรืองณรงค์ 397 นาย จรเข้บัว 58
นภา ยิ้มประเสริฐ 488 นาง จรเข้บัว 207
นฤพนธ์ พัฒน์ทอง 251 นาย จรเข้บัว 60/263
นฤภร จังโกฏก์วิไล 33 นางสาว ลาดพร้าว 33
นฤมล ศีลเมืองพรหม 532 นาง จรเข้บัว 62/141
นลินี ภูวรกิจ 209 นาง ลาดพร้าว 18
นวพล ภักดีไทย 513 นาย จรเข้บัว 1
น้อย อ่อนอารีย์ 466 นาย จรเข้บัว 407
นะติยาทราวดี คงความดีตระกูล 476 นาง จรเข้บัว 14/3
นัฎฐา ทวีเดช 298 นาง จรเข้บัว 83/176
นันท์ นาคแดง 410 นาย จรเข้บัว 29
นัยสิทธิ์ ลีสุวรรณวงศ์ 427 นาย จรเข้บัว 575/129
นาตยา โพธิ์พิพัฒน์ 455 เรืออากาศโทหญิง จรเข้บัว 25
นารี เลาหวิช 172 นาง ลาดพร้าว 77/23
นารีรัตน์ แซ่จิว 528 นางสาว จรเข้บัว 200
นิชาภา ธนินท์วงศ์ 348 นางสาว จรเข้บัว 62/57
นิบ สินชัยดี 501 นาง จรเข้บัว 478
นิภา คล้ายสุข 55 นางสาว ลาดพร้าว 16/21
นิรันดร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 219 พ.อ. ลาดพร้าว 3
นิศากร สืบวิสัย 278 นาย จรเข้บัว 109
นิสากร มานะตระกูล 112 นาง ลาดพร้าว 51/76
นุธพร มาลา 595 นาย จรเข้บัว 115
เนตรชนก แสงเพิ่ม 92 นาง ลาดพร้าว 96
แน่งน้อย ล้วนรัตน์ 489 นาง จรเข้บัว 68/10
บรรเจิด คงเพิ่มพูล 273 นาย จรเข้บัว 516
บรรลุ พุ่มสุโข 91 นาง ลาดพร้าว 7
บังอร กาหลง 104 นาง ลาดพร้าว 510
บังเอิญ โตด้วง 262 นาง จรเข้บัว 60/255
บัญญัติ ลีลานิภาวรรณ 296 นาย จรเข้บัว 100
บัณฑิต สุพคุณกิจ 426 นาย จรเข้บัว 5
บันลือชัย ชัยสันติ 13 นาย ลาดพร้าว 18
บัวเรียว ฉันทนาพานิช 508 นาง จรเข้บัว 29
บำรุง หลิมลำยอง 469 นาย จรเข้บัว 184
บุญเจิม นาคนิยม 258 นาย จรเข้บัว 60/140
บุญช่วย พูลพงษ์ 310 นางสาว จรเข้บัว 24
บุญชัย พูลสวัสดิ์ 96 นาย ลาดพร้าว 10/1
บุญชู เชาว์มั่นคง 306 นาง จรเข้บัว 42
บุญทัม อ้นมี 393 นาย จรเข้บัว 14
บุญทิวา อิศรเสนา ณ อยุธยา 245 นาง ลาดพร้าว 100/735
บุญธรรม พันธ์เจริญ 43 นาง ลาดพร้าว 15
บุญนะ กรมไธสง 149 นาง ลาดพร้าว 77/357
บุญมี สีหะวงษ์ 169 นาง ลาดพร้าว 77/350
บุญเรือน คงเพิ่มพูล 274 นางสาว จรเข้บัว 161
บุญฤทธิ์ ศรีดวงมณีฉาย 203 นาย ลาดพร้าว 126
บุญเลิศ คล้ายบาง 411 นาย จรเข้บัว 27
บุญศรี รอดประชา 186 นางสาว ลาดพร้าว 2/40
บุญสม พูลสวัสดิ์ 564 นางสาว จรเข้บัว 542/146
บุบผา ทิพยวิสาร 281 นาง จรเข้บัว 124
บุบผา ศรีมะโรง 334 นาง จรเข้บัว 60/42
บุศรินทร์ หวานฉ่ำ 601 นางสาว จรเข้บัว 84
เบญจกร โสทรทวีพงศ์ 10 นางสาว ลาดพร้าว 7
ปนัดดา วีรวิวัฒน์ 390 นาง จรเข้บัว 52
ประกวด นาวินวัฒนา ร.น. 459 น.อ. จรเข้บัว 1
ประกอบ สุจริต 560 นางสาว จรเข้บัว 6
ประจักษ์ เฉิดโฉม 297 นาย จรเข้บัว 215/166
ประดับศรี ศิลาวรรณ์ 294 นาง จรเข้บัว 12/20
ประเดียว ทองอ่อน 342 นาย จรเข้บัว 66
ประทีป จันทร์หอม 534 นาย จรเข้บัว 60/28
ประทีป อินทร์อ่วม 292 นาย จรเข้บัว 62/159
ประพันธุ์ เกตุแก้ว 349 นาย จรเข้บัว 60
ประพิศ วงษ์ชาลี 305 นางสาว จรเข้บัว 141
ประมุข โพธิ์หล้า 538 นาย จรเข้บัว 62/106
ประยงค์ ปานสมสวย 364 นาย จรเข้บัว 60/198
ประสิทธิ์ ณ สงขลา 340 นาย จรเข้บัว 62/4
ประเสริฐ แตงบุตร 498 นาย จรเข้บัว 598
ประหยัด สังข์สุวรรณ์ 295 นาย จรเข้บัว 13
ปราณี สุขสมผล 325 นาง จรเข้บัว 61/241
ปราณีต กาญจนเสถียร 598 นาง จรเข้บัว 117
ปริชาติ วิทยบุษราคัม 201 นาง ลาดพร้าว 30
ปรีชา สถิตานุชิต 179 นาย ลาดพร้าว 77/605
ปาลีรัฐ สุทัศน์ ณ อยุธยา 52 นาง ลาดพร้าว 4/92
ปิยวัฒน์ มังคละกมลศักดิ์ 115 นาย ลาดพร้าว 291
ปิยวัลย์ ถาวรศิริ 211 นางสาว ลาดพร้าว 18
ผดุง สร้อยทอง 183 นาง ลาดพร้าว 77/218
ฝอย มีสัตย์ 126 นาย ลาดพร้าว 5
พงศกร มากวงษ์ 363 นาย จรเข้บัว 60/116
พงศ์จักร หวังเชื้อ 114 นาย ลาดพร้าว 67/13
พงศ์ธร วีรวรรณ 361 นาย จรเข้บัว 133/59
พงษ์สวัสดิ์ ศิริโสภณพงศ์ 239 นาย ลาดพร้าว 539
พนม บัวรุ่ง 235 นาย ลาดพร้าว 66
พนมไพร หาญขุนทด 522 นาย จรเข้บัว 378
พนิตษา มนุญพาณิชย์ 84 นางสาว ลาดพร้าว 77/62
พยอม มั่งมี 594 นาง จรเข้บัว 17
พยุง เขียวทองย้อย 504 นาย จรเข้บัว 604
พเยาว์ โพธิกสิกร 323 นาง จรเข้บัว 62/279
พร เสือโรจน์ 108 นาง ลาดพร้าว 33
พรชัย สกุลรักษ์ธรรม 418 นาย จรเข้บัว 46
พรทิพย์ ทรงศิริ 452 นางสาว จรเข้บัว 570/3
พรรณี พุ่มพันธ์ 563 นาง จรเข้บัว 44
พรศรี อาภัสรานุสรณ์ 213 นางสาว ลาดพร้าว 8
พล นุ้ยประสิทธิ์ 412 ร.ต. จรเข้บัว 570/14
พลกฤต นิลทองคำ 557 นาย จรเข้บัว 74
พลทิพย์ โชติพนัง 197 นางสาว ลาดพร้าว 98/67
พวงทิพย์ วีระเชียร 317 นางสาว จรเข้บัว 60/339
พษนันท์ คุณคุปติ 473 นางสาว จรเข้บัว 62/204
พัชมณฑ์ เพ็ชรมะโนสัจจะ 583 นาง จรเข้บัว 28
พัชรพร เกื้อสกุล 443 นางสาว จรเข้บัว 30
พัชรา ทองประเสริฐ 373 นางสาว จรเข้บัว 104
พัทยา ขจรคำ 493 นางสาว จรเข้บัว 415
พัน ฉุยฉาย 365 นาย จรเข้บัว 86
พันทิพา จินดาวงษ์ 468 นาง จรเข้บัว 69
พันธ์ยุธ ลดาดก 170 นาย ลาดพร้าว 77/454
พันธุ์พงษ์ พลอมร 599 นาย จรเข้บัว 215/46
พาณี ไกวัลชัชวาล 332 นาง จรเข้บัว 80/55
พิฐชญาณ์ นรารัฐเจริญสิน 322 นาง จรเข้บัว 62/177
พิทยา นุชเจริญ 87 นาย ลาดพร้าว 77/237
พิทยา โพธิ 337 นาย จรเข้บัว 215/126
พิพัฒน์ หงส์สิริ 580 นาย จรเข้บัว 35
พิมพาภรณ์ สุวรรณเสาร์ 195 นางสาว ลาดพร้าว 18
พิรณัฐ วิรุณหะ 479 นาย จรเข้บัว 37
พิเศษ อุปพงษ์ 202 นาย ลาดพร้าว 85
พิสชา บุญยวัฒน์ 300 นาง จรเข้บัว 57/11
พีระ รัตนวุฒิสุวรรณ 544 นาย จรเข้บัว 83/34
พีระพงษ์ จันทร์ฉายแจ้งสิริ 54 นาย ลาดพร้าว 12
พุธชาติ ลักษณะสุต 131 นาง ลาดพร้าว 13
พุธธิดา สุขโชติ 140 นางสาว ลาดพร้าว 18
พูนทรัพย์ ร่มรื่น 286 นาง จรเข้บัว 62/511
เพ็ญ ดันนอก 113 นาง ลาดพร้าว 152
เพ็ญจันทร์ อุดมกิจโกศล 577 นาง จรเข้บัว 119
เพ็ญนภา จิรธนวัฒนกุล 433 นางสาว จรเข้บัว 146
เพ็ญศรี ยาสุดะ 311 นาง จรเข้บัว 47
เพ็ญศรี หุตะจินดา 20 นาง ลาดพร้าว 61
เพทาย บุญธรรม 243 นาง ลาดพร้าว 15
เพลิน สาทอง 253 นาง จรเข้บัว 60/137
แพ รอดเรืองคุณ 405 นาง จรเข้บัว 57/5
ไพฑูรย์ ประทุมทอง 69 นาย ลาดพร้าว 77/497
ไพฑูรย์ อู๋สูงเนิน 331 นาย จรเข้บัว 151
ไพบูลย์ ชวิวิทยา 329 นาย จรเข้บัว 60/31
ไพบูลย์ เผ่าตำรวจ 440 นาย จรเข้บัว 49
ไพรินทร์ นิวัชชาติ 506 นาง จรเข้บัว 499
ภัทรวดี สง่าศิลป์ 458 นาง จรเข้บัว 71/10
ภิญโญ คินทรักษ์ 58 นาย ลาดพร้าว 49
ภูกิจ ชัยสุธีกุล 117 นาย ลาดพร้าว 148
ภูมิอิชย์ ภูมิถาวร 422 พ.อ. จรเข้บัว 43
มณฑา เกตุสุวรรณ์ 439 นาง จรเข้บัว 421
มณี ศิริพิบูลย์ 122 นาง ลาดพร้าว 21/19
มณี สร้อยคีรี 57 นาง ลาดพร้าว 13
มน ทองเจริญ 269 นาย จรเข้บัว 62/502
มนตรี โสภักดี 336 นาย จรเข้บัว 61/72
มัณทรียา เทียมตะวัน 49 นาง ลาดพร้าว 4
มานพ กระแสสินธุ์ 68 นาย ลาดพร้าว 77/364
มาลีนี มุขสมบัติ 485 นางสาว จรเข้บัว 80/38
เม้ย แดงโชติ 430 นาง จรเข้บัว 542/67
เมอารี ตัณฑรัตน์เจริญ 299 นาง จรเข้บัว 59/23
ยงยุทธ ถาวรสุภเจริญ 304 นาย จรเข้บัว 26
ยงยุทธ สรวิสูตร 398 นาย จรเข้บัว 144
ยศวัฒน์ จิตติไชยวงศ์ 579 นาย จรเข้บัว 51
ยิ่งภัทร อภิชัย 88 นาย ลาดพร้าว 77/204
ยุทธนา อ่อนพันธ์ 279 นาย จรเข้บัว 231
ยุพาพักตร์ พงษ์พัฒนะ 293 นาง จรเข้บัว 60/363
ยุภา มีพงษ์ 529 นาง จรเข้บัว 122
ยุวดี สิริวัฒนะวงษ์ 7 นาง ลาดพร้าว 13
ยุวรินทร์ เลิศจิราสิทธิ์ 31 นางสาว ลาดพร้าว 3
รมิดา วงษ์เทียน 490 นางสาว จรเข้บัว 74/55
รสสุคนธ์ ไตรจักรปราณี 456 นาง จรเข้บัว 74/25
รอด สุขสวัสดิ์ 47 นาง ลาดพร้าว 55
ระวีวรรณ ชื่นหัตไทย 199 นาง ลาดพร้าว 4
รักศักดิ์ รีตานนท์ 510 นาย จรเข้บัว 21
รังษิมา กายะสุต 585 นาง จรเข้บัว 23
รัชนี คูผาสุข 1 นาง ลาดพร้าว 77/25
รัชนีพร ประกอบวิทย์ 94 นาง ลาดพร้าว 87
รัชนีวรรณ์ นาคสุข 523 นาง จรเข้บัว 21/1
รัตนา เครือคำปิว 64 นางสาว ลาดพร้าว 77/24
รัตนา พงษ์ถาวร 572 นาง จรเข้บัว 38
ราตรี คูหาแก้ว 482 นาง จรเข้บัว 67
ราตรี รอดรักบุญ 4 นางสาว ลาดพร้าว 77/624
ราตรี แสงศรี 271 นางสาว จรเข้บัว 61/121
ราม กาญจนรัตน์ 597 นาย จรเข้บัว 13
รำพึง จารัตน์ 592 นาง จรเข้บัว 10
รำพึง ปั้นเหล็ก 511 นาง จรเข้บัว 190
รุ่งอรุณ สุโสภา 143 นางสาว ลาดพร้าว 356
รุจา ไพรวรรณ์ 481 นาง จรเข้บัว 441
รุจิกาญจน์ สานนท์ 505 นางสาว จรเข้บัว 16/2
เรไร ทับสน 570 นาง จรเข้บัว 161
โรสซาลิน ควิลตัล 431 นาง จรเข้บัว 33
ฤทัยรักษ์ ศรุติชาติ 591 นางสาว จรเข้บัว 60/47
ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ 22 นาง ลาดพร้าว 7
ลักษณ์ ธนาสมหวัง 259 นาย จรเข้บัว 18/100
ลัดดา ชำนิประเสริฐกุล 237 นางสาว ลาดพร้าว 230
ลัดดา วงษ์ภักดี 30 นาง ลาดพร้าว 6
ลาวัลย์ หล้าสุพรม 474 นางสาว จรเข้บัว 62/500
เล็ก อุไรวงค์ 384 นาย จรเข้บัว 38
วนิดา บุญซ้าย 347 นาง จรเข้บัว 62/242
วรพันธ์ ปันยารชุน 377 นาย จรเข้บัว 81/25
วรรณกร กีรติทัตพล 212 นางสาว ลาดพร้าว 1020/167
วรรณพร สุขายะ 460 นาง จรเข้บัว 80/24
วรรณศิริ แสงสว่าง 328 นางสาว จรเข้บัว 62/344
วรรณี กลิ่นถนอม 82 นาง ลาดพร้าว 77/625
วรรณี เครือวัลย์ 196 นางสาว ลาดพร้าว 2/61
วรรณี สกุลเหมือน 518 นางสาว จรเข้บัว 48
วรวุฒิ ขวัญแก้ว 132 นาย ลาดพร้าว 466
วรวุฒิ ภูวรกิจ 206 นาย ลาดพร้าว 19
วราธร วงศ์สว่างศิริ 265 นาย จรเข้บัว 123/88
วสันต์ โพธิ์จาด 28 นาย ลาดพร้าว 78
วสันต์ ภูริพันธุ์ภิญโญ 150 นาย ลาดพร้าว 60/31
วสุ ทวีลาภ 574 นาย จรเข้บัว 59
วัชระ วุฒิพุธนันท์ 248 นาย ลาดพร้าว 9/46
วัชรินทร์ ลัคนทินพร 301 นาย จรเข้บัว 72/29
วัฒนา เดชสุวรรณ 375 น.ท.หญิง จรเข้บัว 78
วันชัย จงกลสงเคราะห์ 586 นาย จรเข้บัว 26
วันเพ็ญ เกษรามัญ 376 นาง จรเข้บัว 57
วัลลิยา อิสระเสรีภาพ 260 นางสาว จรเข้บัว 62/22
วาสนา ปริยวาที 142 นาง ลาดพร้าว 50/44
วิจิตรา ชีวมงคลกานต์ 420 นางสาว จรเข้บัว 572/24
วิชาญ เรียงผา 73 นาย ลาดพร้าว 77/646
วิชาญ หอมจันทร์ดี 60 นาย ลาดพร้าว 4/91
วิชาญ เอียดทอง 315 นาย จรเข้บัว 180
วิชาดา สังข์คูณธนา 266 นาง จรเข้บัว 60/102
วิเชียร กฤษณาวารุณ 223 นาย ลาดพร้าว 300
วิเชียร เกตุเห่ง 63 นาย ลาดพร้าว 77/367
วิเชียร นาป้อม 3 นาย ลาดพร้าว 77/451
วิทยา ขจรบุญ 360 นาย จรเข้บัว 62/365
วิพิทย์ สมิโตบล 417 นาย จรเข้บัว 455
วิภาดา แช่มศิริวัฒน์ 42 นางสาว ลาดพร้าว 52
วิรัช อ่อนหิรัญ 497 นาย จรเข้บัว 196
วิรัตน์ นียลาวีระ 503 นาย จรเข้บัว 66
วิรากร ทรงนวรัตน์ 550 นางสาว จรเข้บัว 666/89
วิโรจน์ เกตุสร้อย 369 นาย จรเข้บัว 60/338
วิลัย พลายมนต์ 107 นาง ลาดพร้าว 106
วิไล ทับธง 339 นาง จรเข้บัว 215/184
วิไลลักษณ์ จันทร์แก้ว 116 นาง ลาดพร้าว 10
วิไลลักษณ์ รุ่งเรือง 370 นาง จรเข้บัว 81/72
วิสูตร ธรรมนายกาธิป 50 นาย ลาดพร้าว 9
วีระพัฒน์ จงอุดมเกียรติ 17 นาย ลาดพร้าว 1
วุฒิ คงคาเขตร 584 นาย จรเข้บัว 28/339
ศราวุธ เกษวิริยการ 414 นาย จรเข้บัว 37
ศรินรัตน์ เปรมะธรรมรัตน์ 9 นางสาว ลาดพร้าว 132
ศรินลักษณ์ อัษฏมงคล 530 นางสาว จรเข้บัว 230
ศรีเพ็ญ บุญยก 535 นาง จรเข้บัว 62/377
ศรีลักษณ์ ประดิษฐวณิช 217 นาง ลาดพร้าว 15
ศรีลัดดา เกิดมงคล 163 นาง ลาดพร้าว 77/46
ศรีสมร โตวชิราภรณ์ 227 นาง ลาดพร้าว 16
ศรีอ่วน หลักดี 11 นางสาว ลาดพร้าว 60
ศศมณฑ์ มาลีลอย 70 นาง ลาดพร้าว 77/393
ศศิธร พิณวงษ์ 135 นาง ลาดพร้าว 123
ศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์ 480 นาย จรเข้บัว 443
ศันสนีย์ จุลเกษม 124 นาง ลาดพร้าว 159
ศิราเมษฐ์ ธนกุลสกุลวัฒน์ 205 นาย ลาดพร้าว 3/118
ศิริ แจ้งแสงทอง 450 นาง จรเข้บัว 542/22
ศิริพร ไชยพันธุ์ 53 นาง ลาดพร้าว 7
ศิริพร โตยะสิทธิ์ 247 นางสาว ลาดพร้าว 78/13
ศิวาภรณ์ ญาณสิทธิ 71 นาง ลาดพร้าว 50
ศุภกิจ บัวบำรุง 558 นาย จรเข้บัว 9
ศุภลักษณ์ บัญชาญ 562 นางสาว จรเข้บัว 36
ศุภสิทธิ์ จันทร์สว่าง 228 นาย ลาดพร้าว 20
เศรษฐสิริ แสงทอง 19 นาง ลาดพร้าว 11
สกนต์ อัศวจิต 35 นาย ลาดพร้าว 28
สกุล ติ่งทับ 531 นาง จรเข้บัว 26
สงวน วงศ์ศรี 425 นาง จรเข้บัว 542/233
ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ 419 นางสาว จรเข้บัว 77/19
สง่า พุฒชาต 38 นาย ลาดพร้าว 42
สนเกียรติ มิตรสันติสุข 138 นาย ลาดพร้าว 17
สมเกียรติ ดำริการเลิศ 14 นาย ลาดพร้าว 132
สมเกียรติ พันธุมจินดา 174 นาย ลาดพร้าว 77/401
สมเกียรติ ลิมะวิรัชพงษ์ 409 นาย จรเข้บัว 66
สมเกียรติ สังวาลย์วัฒนายิ่ง 434 นาย จรเข้บัว 544/23
สมเกียรติ อุรัมภากรณ์ 129 นาย ลาดพร้าว 3
สมควร ภักดีรอด 546 นาย จรเข้บัว 33
สมควร เส็งระกา 194 นางสาว ลาดพร้าว 77/603
สมจิตต์ จิตรรัตนากร 521 นาง จรเข้บัว 43
สมใจ เฉิดโฉม 345 นาย จรเข้บัว 60/375
สมใจ ดิลกวิทยวงศ์ 152 นางสาว ลาดพร้าว 77/251
สมใจ สุขสอาด 98 นางสาว ลาดพร้าว 21/17
สมชัย อาจะรียะกุล 335 นาย จรเข้บัว 61/208
สมชาย ฉันทนาพานิช 507 นาย จรเข้บัว 31
สมชาย ช่วงเจริญชัย 185 นาย ลาดพร้าว 46/1
สมชาย ดาวอุดม 421 นาย จรเข้บัว 43
สมชาย ปัญจวงศ์ 553 นาย จรเข้บัว 17
สมเดช องค์วิเศษไพบูลย์ 516 นาย จรเข้บัว 48
สมนึก จันทรนนท์ 536 ร.อ. จรเข้บัว 6
สมนึก ผ่องใส 313 นาย จรเข้บัว 48
สมบัติ งามถิ่น 283 นาง จรเข้บัว 1
สมบัติ จิตราธนวัฒน์ 396 นาย จรเข้บัว 194
สมบัติ บุญถัง 496 นาย จรเข้บัว 5/133
สมบัติ ยอดวิเชียร 402 นาย จรเข้บัว 93
สมบัติ สายจำปา 148 นาย ลาดพร้าว 35/308
สมบูรณ์ สมบัติกำไร 144 นาย ลาดพร้าว 77/457
สมพิศ โชติพันธุ์ 441 นางสาว จรเข้บัว 175
สมพูล ประยงค์ทรัพย์ 309 นาย จรเข้บัว 44
สมภพ กลิ่นสุคนธ์ 83 นาย ลาดพร้าว 77/222
สมภาพ รัตนดากุล 220 นาย ลาดพร้าว 47
สมยศ พูนผล 164 นาย ลาดพร้าว 77/148
สมศักดิ์ พิเชียรสุนทร 6 นาย ลาดพร้าว 77/523
สมศักดิ์ วงษ์พิทักษ์ 477 นาย จรเข้บัว 132
สมศักดิ์ ศรีมะโรง 368 นาย จรเข้บัว 60/43
สมศักดิ์ สิงห์ไพลาศ 167 นาย ลาดพร้าว 77/279
สมศิริ ใจเปี่ยม 242 นางสาว ลาดพร้าว 21
สมหมาย ประสงค์ดี 288 พ.อ.อ. จรเข้บัว 180
สมัย ฤทธิ์สมบูรณ์ 541 นาย จรเข้บัว 58
สรรค์พงศ์ ต่อประดิษฐ์ 130 นาย ลาดพร้าว 35
สรรเสริญ ณ พัทลุง 252 นาย จรเข้บัว 62/134
สร้อย บำรุงศิลป์ 118 นาง ลาดพร้าว 21
สรายุทธ แสงทะตา 200 นาย ลาดพร้าว 11
สริวิไล ปุณณโอภาส 358 นาง จรเข้บัว 61/141
สวรรค์ ศรีบูชา 436 นาง จรเข้บัว 542/12
สหพร ปานสกุณ 333 นาง จรเข้บัว 215/61
สอาด ศรีเมฆ 106 นาย ลาดพร้าว 17
สะอาด อิ่มคต 385 นาย จรเข้บัว 7
สังวาลย์ เนตรน้อย 573 นาย จรเข้บัว 73
สันทนา จิตรุ่งวิวัฒน์ 424 นางสาว จรเข้บัว 50
สัมพันธ์ ไตรรัตน์ชัชวาล 224 นาง ลาดพร้าว 24
สาคร ชัยบำรุง 250 นาง ลาดพร้าว 45
สาคร บุตรพรหม 483 นาง จรเข้บัว 16
สายหยุด สิงห์ไพศาล 451 นาง จรเข้บัว 10
สาโรจน์ ปินะถา 593 นาย จรเข้บัว 16
สำรวย ถนอมทอง 386 นาง จรเข้บัว 7/1
สำราญ พักตร์ขำ 502 นาง จรเข้บัว 163
สำเริง ศรีจันทราพันธุ์ 416 นาย จรเข้บัว 77/20
สิริเกศ เนียมลอย 316 นาง จรเข้บัว 62/360
สิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์ 276 นาง จรเข้บัว 137
สิรินันท์ รุจิราบัตร 173 นาง ลาดพร้าว 77/612
สิริรัตน์ วงศาโรจน์ 26 นาง ลาดพร้าว 83
สุขใจ บัวเผื่อนน้อย 484 นาง จรเข้บัว 126
สุชาดา เครือคำปิว 81 นาง ลาดพร้าว 77/33
สุชาติ ติ่งอ่วม 602 นาย จรเข้บัว 118
สุชาติ เผือกประพัฒน์ 146 นาย ลาดพร้าว 77/372
สุชาติ พรรณวาจา 15 นาย ลาดพร้าว 80
สุชีพ หมื่นเศษ 527 นาย จรเข้บัว 544/19
สุณี อนุชิตวรกุล 517 นาง จรเข้บัว 224
สุดใจ สิงห์ธานี 576 นาย จรเข้บัว 29/10
สุดใจ แสงบุราณ 48 นาย ลาดพร้าว 12
สุดสงวน สันธิ 39 นางสาว ลาดพร้าว 56
สุทธิชัย ธรรมสุระกุล 404 นาย จรเข้บัว 114
สุเทพ บัวรุ่ง 230 ด.ต. ลาดพร้าว 14
สุเทพ บุญธรรม 51 พ.ต.อ. ลาดพร้าว 11
สุเทพ พลายมนต์ 105 นาย ลาดพร้าว 35
สุเทพ เสตะบุตร 509 นาย จรเข้บัว 404
สุธาสินี จิรญานวนิตย์ 379 นางสาว จรเข้บัว 63/12
สุนทร พงค์รัตน 187 นาย ลาดพร้าว 2/5
สุนทรี ไชยพันธ์ 277 นางสาว จรเข้บัว 379
สุนันท์ กรณ์เกษม 198 นาง ลาดพร้าว 47/3
สุนีย์ คำเทียนทอง 554 นาง จรเข้บัว 18
สุนีย์ ม่วงอยู่ 407 นาง จรเข้บัว 47
สุประวัติ ชยาทิกุล 284 นาย จรเข้บัว 60/407
สุปาริชาติ เอี่ยมละออ 177 นาง ลาดพร้าว 77/500
สุพจน์ ไทยเกษม 491 นาย จรเข้บัว 483
สุพจน์ พงศ์พิจิตร 542 นาย จรเข้บัว 18/251
สุพรรณ เพ็ญพิบูลรัตนา 261 นาง จรเข้บัว 61/248
สุพรรณี ชีวะไทย 350 นาง จรเข้บัว 60/325
สุพรรณี ธรรมคีรี 464 นาง จรเข้บัว 126
สุพัชรา จงรักษ์ 289 นาง จรเข้บัว 215/182
สุพัชรี คงคำ 154 นาง ลาดพร้าว 77/423
สุภัค บุญธรรม 46 นาง ลาดพร้าว 2
สุภัค มากวงษ์ 362 นาง จรเข้บัว 60/115
สุภัททา เข็มทอง 454 นาง จรเข้บัว 44
สุภาพร เผือกประพัฒน์ 147 นางสาว ลาดพร้าว 77/647
สุภาภรณ์ เกิดคล้าย 291 นางสาว จรเข้บัว 62/53
สุภาวดี มณีพฤกษ์ 56 นางสาว ลาดพร้าว 34/255
สุมาลย์ กาญจนโกศล 394 นาง จรเข้บัว 202
สุเมธ โคตรพันธ์ 470 นาย จรเข้บัว 145
สุรชัย ปิยพันธุ์รุ่งเรือง 74 นาย ลาดพร้าว 2/118
สุรชัย รติวิลาส 37 นาย ลาดพร้าว 27
สุรดา อุตราช 540 นาง จรเข้บัว 77
สุรเดช บัวเผื่อนน้อย 475 นาย จรเข้บัว 130
สุรพล ไทยเที่ยง 381 พ.ต.อ. จรเข้บัว 68/4
สุรพล วณิชย์วรนันต์ 382 นาย จรเข้บัว 64/7
สุรศักดิ์ แสงเทียน 5 นาย ลาดพร้าว 77/307
สุรสิงห์ ชายกวด 99 นาย ลาดพร้าว 1
สุริไกร หริตวร 343 นาง จรเข้บัว 61/107
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 566 นางสาว จรเข้บัว 126
สุรีย์ ดวงนิมิตร 408 นาง จรเข้บัว 76
สุโรจน์ เทพวี 499 นาย จรเข้บัว 359
สุวรรณา ป้องแก้ว 151 นางสาว ลาดพร้าว 77/78
สุวรรณี พึ่งสุนทรบัตร์ 547 นางสาว จรเข้บัว 34
สุวัฒ การถาง 338 นาย จรเข้บัว 60/230
สุวิไล มนุญพาณิชย์ 85 นาง ลาดพร้าว 77/526
เสนอ ศรีพรม 120 นาย ลาดพร้าว 31/32
เสริม บุญมา 401 นาง จรเข้บัว 566
เสริมรัฐ ล้อธรรมคุณ 578 นาย จรเข้บัว 53
เสรี ภูรีญานสวัสดิ์ 238 นาย ลาดพร้าว 232
เสรีย์ ด้วงบัว 232 นาย ลาดพร้าว 40
เสวียง เกตุแก้ว 308 นาย จรเข้บัว 542/10
เสาร์ กลิ่นสุวรรณ 447 นาย จรเข้บัว 27
เสาวลักษณ์ โสฬส 65 นางสาว ลาดพร้าว 77/515
โสภณ วิศาลธรกุล 90 นาย ลาดพร้าว 77/630
โสภา โนทะ 188 นางสาว ลาดพร้าว 77/602
โสภิต ไวยเนตร์ 555 นางสาว จรเข้บัว 38
ไสว ทองมั่ง 520 นางสาว จรเข้บัว 7
ไสว เสือโรจน์ 100 นาง ลาดพร้าว 31/39
หทัยชนก สันติกุล 180 นางสาว ลาดพร้าว 35
หยัน เพ็ญกุล 222 นาง ลาดพร้าว 7
เหมสุดา โยสะการ 36 นางสาว ลาดพร้าว 7
องอาจ เณรเลียบ 449 นาย จรเข้บัว 558
องุ่น เอี่ยมรักษา 444 นาง จรเข้บัว 40
อดิศร สุวัฑฒนะ 287 นาย จรเข้บัว 59/135
อนงค์ บัวรุ่ง ร.น. 234 ร.ต. ลาดพร้าว 64
อนงค์นุช กิมทอง 285 นางสาว จรเข้บัว 62/171
อนงนาถ วงษ์โกวิทย์ 319 นาง จรเข้บัว 62/86
อนันต์ เงินถาวร 78 นาย ลาดพร้าว 77/545
อนิรุท เอี่ยมละออ 178 นาย ลาดพร้าว 77/499
อนุ พรหมายน 559 นางสาว จรเข้บัว 5
อภิชาติ เขียวสนุก 89 นาย ลาดพร้าว 77/489
อภิรดี เสือโต 175 นาง ลาดพร้าว 77/332
อมร ปรางค์น้อย 44 นาย ลาดพร้าว 34/109
อมรรัตน์ จันทร์มณีวงศ์ 399 ว่าที่ ร.ต.หญิง จรเข้บัว 31
อมรา วิจิตร 428 นางสาว จรเข้บัว 542/222
อยู่ มุ่งฝูงกลาง 157 นาย ลาดพร้าว 77/212
อรพัชร สมิตพงษ์ 34 นางสาว ลาดพร้าว 10
อรรณพ วิโนทพรรษ์ 378 นาย จรเข้บัว 82/59
อรรถพงษ์ กิจสราญลาภ 29 นาย ลาดพร้าว 5
อรวรรณ วัดจินดา 589 นาง จรเข้บัว 113
อรษา ไกรประดับ 545 นางสาว จรเข้บัว 87/88
อริสรา ไชยวิชิต 24 นางสาว ลาดพร้าว 60
อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ 457 นาง จรเข้บัว 46
อรุณี นนทรีย์ 208 นาง ลาดพร้าว 46
อรุษ สังข์คูณธนา 267 นาย จรเข้บัว 60/100
อัจฉรา พลขันธ์ 537 นาง จรเข้บัว 62/308
อัฐพงศ์ ทวีนิธิโรจน์ 581 นาย จรเข้บัว 38
อัฐวุฒิ กลั่นกลิ่น 272 นาย จรเข้บัว 62/509
อัมพร ขวัญเพ็ง 110 นาย ลาดพร้าว 636
อัมพร อยู่สบาย 478 นาง จรเข้บัว 413
อาทิตย์ ฉลองบุญ 257 นาย จรเข้บัว 60/113
อาภาภรณ์ ณ มหาไชย 139 นางสาว ลาดพร้าว 52
อารมณ์ วงษ์วิจารณ์ 61 นาง ลาดพร้าว 10
อารีย์ ชูศรี 171 นางสาว ลาดพร้าว 77/400
อารีรัตน์ ชื่นเพชร 471 นาง จรเข้บัว 62/273
อำนวย บัวบำรุง 556 นางสาว จรเข้บัว 15
อำพร ฉุยฉาย 492 นาย จรเข้บัว 153
อำพล จินดาวัฒนะ 320 นาย จรเข้บัว 61/76
อำไพ ฉุยฉาย 515 นางสาว จรเข้บัว 216
อิงกมล กาญจนกีรติกร 192 นางสาว ลาดพร้าว 47
อุดม น้อยจันทร์ 565 นาย จรเข้บัว 3
อุดร ผสมทรัพย์ 415 นาย จรเข้บัว 449
อุทัยวรรณ สุขสำราญ 512 นาง จรเข้บัว 613
อุบล นาคแดง 249 นาง ลาดพร้าว 77/539
อุบลรัตน์ โตเริก 472 นาง จรเข้บัว 26
อุษา อิงคนินันท์ 551 นาง จรเข้บัว 6
อู๊ด สมบูรณ์ 552 นาง จรเข้บัว 120
เอกพล วัฒนชโนบล 569 นาย จรเข้บัว 59
เอื้อน เรืองรุ่งโสม 567 ร.อ. จรเข้บัว 8