เขตหนองจอก ครั้งที่ 10 เรียงตามชื่อเขตหนองจอก ครั้งที่ 10 เรียงตามชื่อ

กนกพร ศรีโอภาส 1647 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
กนิษฐา แก่นท้าว 1771 นาง ลำผักชี 32/59
กมล ปรางโมทย์ 727 นาย คลองสิบสอง
กมล สลามเต๊ะ 416 นาย หนองจอก 38/11
กมลฉันท์ วาจรัส 1569 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/491
กมลนัทธ์ ภู่พยอม 1923 นาง ลำต้อยติ่ง
กมลพันธุ์ ชูมณี 1391 นาย โคกแฝด 19/33
กรกฤช ไทยพานิช 980 นาย โคกแฝด 19/41
กรณิศ ชูทรัพย์ 1941 นาง ลำต้อยติ่ง 14/3
กรรณิกา ขุมพิทักษ์ 997 นางสาว โคกแฝด 5/121
กรรณิกา สนั่นทุ่ง 1787 นางสาว ลำผักชี 26/21
กรวรรณ ลอยเลิศ 1200 นางสาว โคกแฝด 19/58
กรวิการ์ สลามเต๊ะ 1374 นางสาว โคกแฝด 23
กฤตชัย ครุฑบางยาง 1810 นาย ลำผักชี 31/4
กฤษชดาพัทธ์ อนันท์ศรีวรา 1473 นางสาว โคกแฝด 23/1
กฤษณ์ แก้วเกตุ 1150 นาย โคกแฝด 53/8
กฤษณา วงศ์อนันต์ 1281 นาง โคกแฝด 5/90
กล้า ถินสูงเนิน 1795 นาย ลำผักชี 32/61
กษิรา เย็นประสิทธิ์ 1036 นางสาว โคกแฝด
กอนี หงษ์น้อย 268 นาย หนองจอก 57/1
กอบกุล แสงสันต์ 812 นาง คลองสิบสอง 34/4
กะฐิน ศรีสวัสดิ์ 563 นาง คลองสิบ 51
กัญจนัฏ เรียมดวงแข 624 นางสาว คลองสิบ 18/30
กัญญาพัชร หาญชัยวงศ์ 1107 นาง โคกแฝด 22/5
กัญญาภัค มะสกุล 1370 นาง โคกแฝด 35/1
กัญรัตน์ โภคทวีงาม 1092 นาง โคกแฝด 49/11
กัลยา กุลไพศาล 1899 นาง ลำผักชี 18/1
กัลยา ศรศรี 521 นาง คลองสิบ 25/2
กาญจนา พุทธา 1121 นาง โคกแฝด 77/45
กาญจนา สมานอารีย์ 1073 นางสาว โคกแฝด 5/101
กาญจนา สังวาลย์ทอง 1649 นาง คู้ฝั่งเหนือ 22/1
กานดา นุตมะหะหมัด 513 นาง คลองสิบ 12/9
การัณย์ มะดาเรส 1029 นาย โคกแฝด 5/48
การีม แสงสวย 944 นาย โคกแฝด 32/3
การียา วังหิตัง 119 นาย กระทุ่มราย 21
กิมหลี มณีสุข 214 นาง กระทุ่มราย 14/13
กียา ตวนกู 836 นาย คลองสิบสอง 25/1
กุลนิษก์ สระแก้ว 1850 นางสาว ลำผักชี 32/58
กุศล สีเขียว 1312 นางสาว โคกแฝด 12
กุหลาบ มาลี 1822 นาง ลำผักชี 52
กุหลาบ อ่อนละมูล 147 นาย กระทุ่มราย 5/3
เก๋ เลียบแสง 1749 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
เก่ง ตงสาลี 1536 นาย คู้ฝั่งเหนือ
เกศรินทร์ ปุยเจริญ 197 นาง กระทุ่มราย 21/3
เกษม บินอาวัง 1202 นาย โคกแฝด 17/85
เกษม รื่นสุข 1438 นาย โคกแฝด 14
เกษม สวัสดี 32 นาง กระทุ่มราย 42/3
เกษม สว่าง 115 นาย กระทุ่มราย 58/4
เกษมชัย ศิริวิวัฒน์ 57 นาย กระทุ่มราย 91
เกษมศรี เสงี่ยมสุวรรณ์ 761 นางสาว คลองสิบสอง 14/4
แก้วใจ โต๊ะสำลี 601 นางสาว คลองสิบ 18/114
แก้วตา ปิ่นทอง 1143 นางสาว โคกแฝด 42/39
แก้วตา สงวนทรัพย์ 614 นางสาว คลองสิบ 25/71
โกมล สิงหานนท์ 1893 นาย ลำผักชี 2/11
โกศล ลิ้มสกุล 958 นาย โคกแฝด 19/86
ไกรฤทธิ์ บุณยไกรฤกษ์ 556 นาย คลองสิบ 38/8
ไกล้รุ่ง อายุยง 1350 นาง โคกแฝด 10
ขจร โพธิ์ทอง 1178 นาย โคกแฝด 11/7
ขจิตต์ จันทรพงศ์ 1628 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/359
ขนิษฐา มิตรอำพัน 937 นางสาว โคกแฝด 5/120
ขนิษฐา โยธี 1595 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/178
ขวัญชัย สิงห์หานนท์ 1794 นาย ลำผักชี 2
ขวัญเมือง ปัญญามัง 1522 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/10
ขวัญเมือง ลาภอินทรีย์ 1705 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 8/16
ขวัญเรือน มานะพันธ์ 1140 นาง โคกแฝด
เขียว พยัฆศิริ 178 นาย กระทุ่มราย 27/1
เขือ หมื่นพันธ์ 131 นาย กระทุ่มราย 51
คมสรรค์ ปานทอง 1445 นาย โคกแฝด 23/13
คมสันติ์ แสงจันทร์ 471 นาย หนองจอก 101/35
ครรชิต นรินทร 622 นาย คลองสิบ 18/47
คล้าย อู่เงิน 135 นาย กระทุ่มราย 38/3
คอดิเยาะห์ พวงทองดี 1227 นาง โคกแฝด 48/4
คอดีเยาะ เลาะผู้ดี 1241 นางสาว โคกแฝด 32
คอดีเยาะร์ โซ๊ะสลาม 1246 นางสาว โคกแฝด 52/14
คอยรุน เจดีย์ 358 นาย หนองจอก 10
คะนอง เทียนมณี 1748 นาย คู้ฝั่งเหนือ 14/9
คำโพธิ์ คำศรี 1209 นาย โคกแฝด 11/14
คำภา คลับคล้าย 1340 นาย โคกแฝด 19
คำแว่น สูญพาวงษ์ 1000 นาง โคกแฝด 42/17
คำสอน แสนสี 852 นาย โคกแฝด 37/5
คิด ศรีวิชัย 1053 นาง โคกแฝด 27/4
คุณกร ม่วงหมอนทอง 977 นาย โคกแฝด 17/29
คูณ ทาขันทา 1278 นาย โคกแฝด 11/8
เครือวัลย์ ลิมปิสวัสดิ์ 1867 นางสาว ลำผักชี 57/8
แคทรียา การสมเจตน์ 515 นางสาว คลองสิบ 23/6
จงจิตร์ ปรากฏดี 691 นาง คลองสิบ 41/21
จงเจริญ เจริญวงค์ 283 นางสาว หนองจอก
จรัญ แก้วแย้ม 448 นาย หนองจอก 43/1
จรัญ ขันธ์ม่วง 1294 นาย โคกแฝด 12/2
จรัญ ทองจีน 1219 นาย โคกแฝด 13/4
จรัญ ลือบรรเลง 1198 นาย โคกแฝด 77/48
จรินทร์ แย้มมั่งมี 372 นาย หนองจอก 125/6
จริยา โต๊ะฮะ 294 นางสาว หนองจอก 17/10
จรียา นามวิจิตร 1222 นาง โคกแฝด 19/146
จรูญ แสงไพจิตร 420 นาย หนองจอก 2/3
จรูณ มีมูซอ 712 นาย คลองสิบ 16/2
จักรกฤษณ์ โลหะอุดม 440 นาย หนองจอก 10/4
จักรวาลย์ ยามันสะบีดีน 1103 นาย โคกแฝด 5/109
จันจิรา แชอิ๊ 462 นางสาว หนองจอก 17/73
จันจีรา พุฒมาด 1097 นางสาว โคกแฝด
จันทนา ปู่มา 1385 นาง โคกแฝด 11/36
จันทร์ คำสาน 572 นาย คลองสิบ 20
จันทร์ มะแย้ม 310 นาง หนองจอก 134/1
จันทร์เพ็ญ พัฒนะมงคล 1021 นาง โคกแฝด 5/110
จันทร์เพ็ญ รัสมี 1921 นาง ลำผักชี 23
จันทรา สืบนิสัย 918 นาง โคกแฝด 81/1
จันทา ยุทธนาวา 1176 นาง โคกแฝด 5/88
จันที จิตร์พงศ์พันธ์ 930 นาง โคกแฝด
จาบ รุ่งแสง 1314 นาย โคกแฝด 2/3
จาลึก สันประเสริฐ 233 นาย กระทุ่มราย 30/10
จำนงค์ เปรมปรีดา 721 นาย คลองสิบสอง 28/3
จำนงค์ พุ่มไม้ 454 นาง หนองจอก 25/2
จำนงค์ เสงี่ยมสุวรรณ์ 823 นาย คลองสิบสอง
จำเนียน โดดหาทรัพย์ 1849 นาง ลำผักชี 10
จำเนียร และสง่า 33 นาง กระทุ่มราย 42
จำเนียร สุขขา 1599 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1965
จำปี บุญเปี่ยม 104 นาย กระทุ่มราย 41/1
จำรัส จันทร์ขาว 697 นาย คลองสิบ 24/1
จำรัส ทิวะกะลิน 1830 นาย ลำผักชี 19/4
จำรัส สุดสวาท 1430 นาย โคกแฝด 23/4
จำรุณ ไพรินทร์ 433 นาย หนองจอก 58/7
จำเริญ ภู่เจริญ 703 นางสาว คลองสิบ 5/27
จำเริญ แสนสุข 728 นาง คลองสิบสอง 71
จำแรง อยู่ยัง 332 นาย หนองจอก 21/5
จำลอง สะเมาะตีเยาะ 1760 นาง คู้ฝั่งเหนือ 35
จำลอง สาทสุทธิ 1919 นาย ลำผักชี 40/1
จิต สงวนวงศ์ 204 นาย กระทุ่มราย 51/2
จิตตินันท์ ยามผาสุข 967 นาย โคกแฝด
จิตรลดา ดีเอื้อ 991 นางสาว โคกแฝด 77/84
จินดา เปี่ยมสมบูรณ์ 123 นาง กระทุ่มราย 13/2
จินดา มะดะเรส 305 นาย หนองจอก 140/1
จินดา สุวามิน 1619 นาง คู้ฝั่งเหนือ
จินตนา โต๊ะสะฮะ 1470 นาง โคกแฝด 36/4
จินตนา พรหมถนอม 132 นางสาว กระทุ่มราย 44
จินตนา ลิ่วลักษณ์ 1811 นาง ลำผักชี 15/4
จินฮก คึ้นชั้วไห 1315 นาย โคกแฝด 48/20
จิรภัทร เลาะหมุด 1112 นาย โคกแฝด 5/52
จิรวัฒน์ ทองคำ 1102 นาย โคกแฝด 11/99
จิราพร กองเป็ง 1045 นาง โคกแฝด 14/1
จิราพร หว่านพืช 1526 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 32/79
จิราภรณ์ ประสพสาตร์ 562 นางสาว คลองสิบ 2/1
จีรนันท์ พูนพอกสิน 1418 นาง โคกแฝด 11/34
จีระศักดิ์ ทวีพัฒน์ 1048 นาย โคกแฝด 77/74
จุฑามาศ ปั้นแววงาม 1877 นาง ลำผักชี 93/5
จุฑารัตน์ ใจหลัก 1154 นาง โคกแฝด 96/1
จุมพล ขำทิพย์ 1509 นาย คู้ฝั่งเหนือ 30
จุรีรัตน์ จันทร์แก้ว 406 นาง หนองจอก 40/4
จุไรรัตน์ เหมน้อย 1284 นางสาว โคกแฝด 11/1
เจตวรรณ สาขากุล 1869 นาง ลำผักชี 19/9
เจริญ จำปาแก่น 1901 นาง ลำผักชี 84/2
เจริญ ญานะโค 615 นาย คลองสิบ 25/173
เจริญ ศิริเจริญ 835 นาย คลองสิบสอง
เจริญ สำเภาทอง 898 นาย โคกแฝด 56/5
เจริญสุข อู่เงิน 188 นาย กระทุ่มราย 43
เจียมจิตต์ ผันสำโรง 618 นางสาว คลองสิบ 25/185
แจ่ม แช่มสิริ 1976 นาย ลำต้อยติ่ง 11
แจ่ม มะแป้น 1177 นางสาว โคกแฝด 5/84
ฉลวย กลิ่นจิตต์ 1566 นาง คู้ฝั่งเหนือ 68/48
ฉลวย ใยโพธิ์ทอง 1347 นาย โคกแฝด 3
ฉลวย สุขสวย 558 นาย คลองสิบ 1/1
ฉวี อิบรอฮีม 840 นาง คลองสิบสอง
ฉอ้อน ทองคำ 656 นาง คลองสิบ 15
ฉัตร จีมกลาง 1627 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1885
ฉุน อู่ทอง 1714 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1269
เฉลย โมลาลาย 1562 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/519
เฉลิม เกตุแก้ว 1116 นาย โคกแฝด 81/31
เฉลิม คงนุช 1907 นาง ลำผักชี 56
เฉลิม ชมทอง 539 นาย คลองสิบ 16
เฉลิม พ่วงทับทิม 1862 นาย ลำผักชี 14
เฉลียว สอนามา 337 นาง หนองจอก 20/4
แฉล้ม สำเภาทอง 922 นาย โคกแฝด 56/4
ชนสรณ์ สันประเสริฐ 1171 นาง โคกแฝด 5/131
ชนะชัย โหงน้อย 287 นาย หนองจอก 60/7
ชม เวชประสิทธิ์ 1957 นาย ลำต้อยติ่ง 2/2
ชมัยพร วรสิทธิ์ 674 นาง คลองสิบ
ชไมพร ช่วยดี 955 นาง โคกแฝด 5/36
ชรินทร์ มะโนรมย์ 1568 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3007
ชรินทร์ รุ่งสว่าง 130 นาย กระทุ่มราย 22/1
ชลธิชา แซ่เตียว 1076 นางสาว โคกแฝด
ชลาลัย โซ๊ะสลาม 1019 นางสาว โคกแฝด 90/2
ชวน ทองใบ 1684 นาย คู้ฝั่งเหนือ 18/1
ช่วย เปลี่ยนอนุกูล 112 นาย กระทุ่มราย 403
ชัชชัย วัฒนเบญจโสภา 1149 นาย โคกแฝด 19/214
ชัชวาลย์ โต๊ะเนาะ 1333 นาย โคกแฝด 49/50
ชัยชาญ สว่าง 67 นาย กระทุ่มราย 58/1
ชัยณรงค์ มานยาซิ 1442 นาย โคกแฝด 32/11
ชัยภูมิ ประดับสุวรรณ 887 นาย โคกแฝด 48
ชัยยุทธ มณี 1416 นาย โคกแฝด 14/4
ชัยฤทธิ์ ชาลีศรี 575 นาย คลองสิบ 37/1
ชัยวัฒน์ ทองประดิษฐ 520 นาย คลองสิบ
ชัยวัฒน์ ทะรารัมย์ 1587 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1931
ชัยศักดิ์ เหมรา 1656 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2055
ชาคร สนนุกิจ 632 นาย คลองสิบ 10
ชาญ มธุรส 153 นาย กระทุ่มราย 11
ชาญชัย จ้อยจิ๊ด 689 นาย คลองสิบ 38/6
ชาญชัย ตันสมรส 934 นาย โคกแฝด 49/7
ชาญวิทย์ จำปีพุทธชาติ 620 นาย คลองสิบ 18/12
ชาตรี เจ๊ะเฮาะ 311 นาย หนองจอก 134/3
ชาตรี พูนทรัยพ์ 1852 นาย ลำผักชี 83/1
ชาตรี สิงห์งาม 698 นาย คลองสิบ 26/36
ชาติ แซ่อึ้ง 1949 นาย ลำต้อยติ่ง 10/8
ชาติชาย หวังปัญญา 913 นาย โคกแฝด 11/2
ชาลินี ว่องสกุล 943 นางสาว โคกแฝด 5/31
ชาลิสา ต่ายธานี 584 นางสาว คลองสิบ 25/112
ชาลี หมัดนุช 1974 นาย ลำต้อยติ่ง 41/11
ชาลี อามีน 1167 นาย โคกแฝด 27/1
ชิ้น เอี่ยมสะอาด 1043 นาง โคกแฝด 17/52
ชินวัฒน์ สุดสัตย์ 1918 ร.อ. ลำผักชี 51/2
ชีราวัฒน์ อารอบี 1120 นาย โคกแฝด 5/96
ชื้น อู่ทอง 157 นาง กระทุ่มราย 8/4
ชู ชาลีคลี 553 นาย คลองสิบ 37
ชูชม เหมวิรัช 193 นางสาว กระทุ่มราย 12/9
ชูชาติ แสงโพธิ์แก้ว 34 นาย กระทุ่มราย 58
ชูชีพ ส้มปล่อย 770 นาย คลองสิบสอง 81
ชูลักษณ์ เหมวิรัช 194 นางสาว กระทุ่มราย 12/17
ชูศักดิ์ เลาะเลิศสุข 1175 นาย โคกแฝด 5/119
เชย บู่ทอง 89 นาง กระทุ่มราย
เชษฐา สมบุญ 134 นาย กระทุ่มราย 34/3
เชื้อ หมื่นพันธ์ 241 นางสาว กระทุ่มราย 51/3
แช่มช้อย ทองคำแท้ 201 นางสาว กระทุ่มราย 8
โชติ มณีขาว 1856 นาย ลำผักชี 25/1
โชติกา โชติปาละ 66 นางสาว กระทุ่มราย 7/1
ไชยศ มณี 1419 นาย โคกแฝด 14/6
ไชยา เจริญวงค์ 1268 นาย โคกแฝด 39/4
ไชยา บุตรน้ำเพชร 973 นาย โคกแฝด 19/22
ซบ จุ่นแก้ว 1293 นาย โคกแฝด 11/19
ซบ มาลิลี 971 นาย โคกแฝด 5/87
ซอดะห์ ซันเต๊ะ 1082 นาง โคกแฝด 13/1
ซอฟี โพธิ์ดังเจดีย์ 1759 นาย คู้ฝั่งเหนือ 54
ซะย์ ส้มป่อย 335 นาง หนองจอก 16/2
ซัน บุญมาเลิศ 423 นาย หนองจอก 46/1
ซัน มะดะเรส 1285 นาย โคกแฝด 11/27
ซา โต๊ะสะฮะ 1466 นาย โคกแฝด 36
ซานะ อับดุลเลาะห์ 1258 นาง โคกแฝด 36/1
ซาฟีนะห์ ม่วงมั่น 1373 นาง โคกแฝด 11/17
ซารีไม ฮับมูซอ 186 นางสาว กระทุ่มราย 17/4
ซาลีฟะ จันทร์ทอง 731 นาง คลองสิบสอง 41/2
ซาฮับ ลาเต็บ 1958 นาย ลำต้อยติ่ง 45/1
ซำเซียะ ทองดี 1395 นาง โคกแฝด
ซิดล บีดิลและ 1434 นาย โคกแฝด 18
ซีฮับ สนู 285 นาย หนองจอก 25/2
ซุนณี ขุนเณร 1446 นาง โคกแฝด 24/1
เซาะ ลอยมา 1393 นาง โคกแฝด 21/25
โซไรดา ประดิษฐสุวรรณ 301 นาง หนองจอก 44/1
โซ๊ะ เปล่งปลั่ง 802 นาย คลองสิบสอง 4
ฐิติมน ทองนุ่ม 1716 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1607
ณภัทร์ เซิงเจ๋ 1874 นาง ลำผักชี 22/4
ณรงค์ ซอเฮง 114 นาย กระทุ่มราย
ณรงค์ ปรียากร 254 นาย หนองจอก 5/9
ณรงค์ ผลเจริญ 1414 นาย โคกแฝด 34/5
ณรงค์ พิมพัฒน์ 128 นาย กระทุ่มราย 262
ณรงค์ มนิลนี 1510 นาย คู้ฝั่งเหนือ 63/23
ณรงค์ มานยีมุด 1411 นาย โคกแฝด 4/4
ณรงค์ มูหมัดซาเละ 472 นาย หนองจอก 17/51
ณรงค์ ลักษณาวิน 1541 นาย คู้ฝั่งเหนือ 43
ณรงค์ ศรีสุนทร 150 นาย กระทุ่มราย 11/1
ณรงค์ สุนทรภักดิ์ 805 นาย คลองสิบสอง 39/1
ณรงค์ อินทร์พลอย 481 นาย คลองสิบ 9/1
ณรงค์ ฮามัดสอิ๊ด 1497 นาย คู้ฝั่งเหนือ 2
ณริศ โหงอุ่ม 483 นาย คลองสิบ 9/13
ณัฐชนกนันท์ นวนิล 609 นาง คลองสิบ 25/214
ณัฐนันท์ จำปามูล 1657 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/3203
ณัฐพงษ์ สุริวงษ์ 1721 นาย คู้ฝั่งเหนือ 2/22
ณัฐพล ทินบัว 1334 นาย โคกแฝด 22/9
ณัฐพล เนื่องสุมาร 1665 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2518
ดนัย เขียวเปี่ยม 1344 นาย โคกแฝด 29/1
ดรุณี หอมสุวรรณ 546 นาง คลองสิบ 25/3
ดลยา ขันขาว 1003 นางสาว โคกแฝด
ดวงจิตร์ พิจารณา 1675 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 28/2
ดวงใจ ขำกา 1247 นาง โคกแฝด 23
ดวงใจ คำเขื่อน 1174 นาง โคกแฝด 77/72
ดวงใจ รุ่งสอาด 211 นาง กระทุ่มราย 41
ดวงพร พันธ์วิเศษ 723 นางสาว คลองสิบสอง
ดวงฤดี อิ่มสมบัติ 1573 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/235
ดอกรัก แสงสืบ 1483 นางสาว โคกแฝด
ด๊ะ ขำมิน 1695 นาง คู้ฝั่งเหนือ 37
ดะริด ป้อมขุนพรม 1099 นาย โคกแฝด
ดะริด เหมน้อย 1645 นาย คู้ฝั่งเหนือ 8/3
ดาธิกา โพธิ์โซ๊ะ 1658 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
ดารณี เจริญวงศ์ 439 นาง หนองจอก 100/2
ดารณี มณีนัย 883 นาง โคกแฝด 52/3
ดารณี สลามเต๊ะ 949 นางสาว โคกแฝด 7
ดาวุ้ด สืบวงษ์ 550 นาย คลองสิบ 14/2
ดาวู๊ด เลาะผู้ดี 1256 นาย โคกแฝด 41
ดาหวัน กิ่งเกษ 1007 นาง โคกแฝด 42/7
ดำเกิง จันทร์เพ็ญ 35 นาย กระทุ่มราย 21/2
ดำริ เขียวสวัสดิ์ 1240 นาย โคกแฝด 4/1
ดิเรก สาลีหมัด 456 นาย หนองจอก 28/3
ดิเรก อำพันธ์ 1492 เรือตรี โคกแฝด
ดีฟีน อับดุลหะซัน 288 นาย หนองจอก 38/10
ดุษณี โซ๊ะสลาม 1257 นางสาว โคกแฝด 52/5
ดุสิต รามนต์ 942 นาย โคกแฝด 1/7
ดุสิต สร้อยประดิษฐ์ 45 นาย กระทุ่มราย 2/1
เดชา บุญเรือง 438 นาย หนองจอก 9/8
เด็ด วันหรั่ง 1261 นาย โคกแฝด 40
แดง ตงสาลี 974 นางสาว โคกแฝด
แดง โพธิ์ศรี 1618 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/405
แดน หลุ่มบางล้า 754 นาย คลองสิบสอง 21/1
ตรีเนตร์ เปี่ยมสมบูรณ์ 124 นาย กระทุ่มราย
ตฤณ บางสุวรรณ 1105 นาย โคกแฝด 5/82
ตอฟา เจ๊ะเฮาะ 320 นาย หนองจอก 261/3
ตอฮา สกุลดี 388 นาย หนองจอก 132/14
ตี๋ ปุ้มประเสริฐ 1823 นาย ลำผักชี
ตีเม๊าะ โต๊ะสะฮะ 1252 นาง โคกแฝด 36/3
เติม ป๋งมา 273 นาย หนองจอก 45
เตือนใจ ตินา 470 นางสาว หนองจอก 17/41
ไตรรัตน์ อวยพร 817 นาย คลองสิบสอง 15/7
ถนอมนิต เรืองวิเศษทรัพย์ 410 นางสาว หนองจอก 54
ถนัด จำปามูล 1652 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2517
ถวิล สุขเกษม 1455 นาย โคกแฝด 2/2
ถาวร ชูบุญ 1699 นาง คู้ฝั่งเหนือ 22/20
เถาวัลย์ ยิ้มสาคร 795 นาง คลองสิบสอง 22/6
ทนงศักดิ์ ดีแท้ 592 นาย คลองสิบ 18/41
ทพีพร อ้ายงอ 1224 นางสาว โคกแฝด 19/35
ทม พฤษาสวย 1789 นาย ลำผักชี 46
ทรงชัย กีรติจินดา 912 นาย โคกแฝด 42/38
ทรงพล พลีคาม 206 นาย กระทุ่มราย 18/3
ทรายทอง แก้วศรี 77 นางสาว กระทุ่มราย 287
ทวาย ทองศรี 638 นาย คลองสิบ 31
ทวี แก่นดำ 788 นาย คลองสิบสอง 10/1
ทวี เซ็นลี 1306 นาง โคกแฝด 11/24
ทวี ดีประเสริฐ 1953 นางสาว ลำต้อยติ่ง 9/1
ทวี ท้วมประถม 64 นาง กระทุ่มราย 18/5
ทวี สันเต๊ะ 709 นาย คลองสิบ 5/2
ทวี เสือแดง 1583 นาย คู้ฝั่งเหนือ 68/58
ทวี หนูมา 1720 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 112/11
ทวีศักดิ์ ลาวัง 505 นาย คลองสิบ 24/1
ทวีศักดิ์ ศิริเจริญ 842 นาย คลองสิบสอง 23/1
ทองคำ จันทร์ศรีทอง 981 นาย โคกแฝด 11/5
ทองคำ พึ่งผูก 889 นาง โคกแฝด 134/1
ทองดี ประจันตเสน 1750 นาง คู้ฝั่งเหนือ 1/1
ทองดี มานมูเราะ 1565 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 28/1
ทองดี ศรีจันทร์ 1859 นาย ลำผักชี 31/3
ทองดี อู่ทอง 182 นาย กระทุ่มราย 41
ทองใบ จอมมิ่ง 1724 นาย คู้ฝั่งเหนือ 12/13
ทองโปรย เซี่ยงเจ้น 96 นาง กระทุ่มราย 34/1
ทองพูน นาคเกษม 1726 นาง คู้ฝั่งเหนือ 30/2
ทองพูล บุญศักดิ์ 1846 นาย ลำผักชี 20
ทองสุก และโซ๊ะ 469 นาย หนองจอก 10
ทองสุก สารประสพ 1213 นาง โคกแฝด 49/10
ทองสุข โต๊ะกู 1870 นาย ลำผักชี 27/3
ทองสุข วันหมัด 1868 นาง ลำผักชี 40
ทองหล่อ ปรางทอง 26 นางสาว กระทุ่มราย 42
ทองอยู่ ปรางโมทย์ 750 นาย คลองสิบสอง 14
ทองอยู่ อุสมาน 1156 นาย โคกแฝด 31
ทับทิม บุสมาน 879 นาง โคกแฝด 48/3
ทัศนา เพิ่มลาภ 319 นาง หนองจอก 137/9
ทัศนีย์ ไกรทอง 1816 นาง ลำผักชี 25/8
ทัศนีย์ จันทร์ยิ้ม 1114 นาง โคกแฝด 81/12
ทัศนีย์ โต๊ะแอ 1734 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/98
ทานุพรรธน์ นาชัยเวศ 17 นาย กระทุ่มราย 14/14
ทิพยรัตน์ เพ็งประภัศร์ 1225 นางสาว โคกแฝด 1/72
ทิพย์วัลย์ เล็กชะอุ่ม 926 นาง โคกแฝด 100/211
ทิพวรรณ สะมะแอ 1104 นางสาว โคกแฝด 5/85
ทิม มะภู่ทอง 173 นาง กระทุ่มราย 53/1
ทิวาพร สูนย์สาทร 1746 นาย คู้ฝั่งเหนือ 32/4
ที่รัก กล่อมเสนาะ 1703 นาย คู้ฝั่งเหนือ
ทุเรียน เรืองอุไร 1320 นาง โคกแฝด
เทพฤดี ทับทอง 1201 นางสาว โคกแฝด 19/30
เทียบ อ่อนลมุล 1341 นางสาว โคกแฝด 5/71
ธงชัย เกิดน้อย 149 นาย กระทุ่มราย 30/2
ธงชัย จำเขียน 1360 นาย โคกแฝด 26/2
ธงชัย ชวะวิทย์ 1758 นาย คู้ฝั่งเหนือ 43/1
ธงไชย บุญเลื่อน 1672 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1873
ธนธรณ์ ภิญโญยิ่ง 1905 นาย ลำผักชี 27/5
ธนน ธัญกิติทัศ 403 นาย หนองจอก 41/1
ธนภัทร บีดิลและ 298 นาย หนองจอก 40/7
ธวัช หาญณรงค์ 742 นาย คลองสิบสอง 2/10
ธวัชชัย สายแสน 1087 ว่าที่ร้อยตรี โคกแฝด 77/114
ธวัชชัย สุไลมาน 355 นาย หนองจอก 140/16
ธวัชชัย เส้นขาว 903 นาย โคกแฝด 11
ธัญทิพย์ วงศ์วัชรวรโชติ 789 นาง คลองสิบสอง 15/2
ธัญรัตน์ สีทอง 1681 นาง คู้ฝั่งเหนือ
ธานี ฤทธิ์รุ่งเรือง 670 นาย คลองสิบ
ธารทิพย์ แจ่มแจ้ง 1539 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 8/15
ธารารัตน์ หมัดเลาะ 1523 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/3396
ธิดา อุสมาน 537 นาง คลองสิบ 22/13
ธีรเดช พรหมมินทร์ 346 นาย หนองจอก 3/4
ธีรพงศ์ ด้วงพุด 1677 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3229
ธีระพงษ์ โต๊ะแอ 1443 นาย โคกแฝด 50/4
น.ส.มาเรียม ศิริพลับ 892 นาย โคกแฝด 55
นคร กีมา 1529 นาย คู้ฝั่งเหนือ 39/5
นงค์เยาว์ บัวบาน 752 นาง คลองสิบสอง 9
นงนิตย์ สนิทสุริวงศื 392 นางสาว หนองจอก 40/7
นงนุช ประชุมรักษ์ 1001 นาง โคกแฝด 19/142
นงเยาว์ จุวรรณ 1308 นาง โคกแฝด 53/1
นงเยาว์ ไชยาโส 678 นางสาว คลองสิบ 18/60
นงเยาว์ อนันต์ 1600 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/2632
นนทยา เลาะหมุด 1123 นาง โคกแฝด 5/44
นพกร แฝกหอม 47 นาย กระทุ่มราย 19/3
นพดล ทรัพย์วราภรณ์ 1039 นาย โคกแฝด 5/60
นพพร เต๊ะหิรัญ 578 นาย คลองสิบ
นพมาศ สายปรีชา 1831 นาง ลำผักชี 68/10
นพรัตน์ ปฏิทิน 1769 นาย ลำผักชี 42/62
นพวรรณ มงคลรัตน์ 1673 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1295
นภัสสร กลอนกลาง 1356 นางสาว โคกแฝด 59/12
นรินทร์ พรหมถนอม 136 นาย กระทุ่มราย 38/10
นรินทร์ ศรีมาศ 387 นาย หนองจอก 129/5
นเรนทร์ บุญยี่ 939 นาย โคกแฝด 19/295
นฤเบษ ขันทจร 1796 นาย ลำผักชี 32/10
นฤปภณ ธีรโชตถาวร 500 นาย คลองสิบ 49/3
นฤพล จันทร์กระจ่าง 677 นาย คลองสิบ 41/5
นฤมล เจนวารินทร์ 1662 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 33/1
นฤมล เซาะมัน 972 นางสาว โคกแฝด 32
นฤมล บุญเจิด 938 นาง โคกแฝด 56/9
นฤมล พันผึ้ง 1271 นางสาว โคกแฝด 56/12
นฤมล หมัดสะและ 391 นาง หนองจอก
นวลจันทร์ รอดสการ 1456 นาง โคกแฝด 23/2
นวลน้อย สุวรรณศี 1697 นาง คู้ฝั่งเหนือ 14/6
นวลปรางค์ กลัดสุกใส 1610 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 68/115
นวลลออ ดีเอื้อ 996 นางสาว โคกแฝด 77/82
น้อย พงศ์กะเสริม 809 นาง คลองสิบสอง
น้อย โภควัตร 1245 นาย โคกแฝด 59/4
น๊ะ มิตรอำพันธ์ 468 นาง หนองจอก 4
นันฑา โดดหาทรัพย์ 1806 นางสาว ลำผักชี 15/1
นันทนา ไทยเจริญ 1303 นาง โคกแฝด 11/44
นันทนา เปี่ยมสมบูรณ์ 48 นาง กระทุ่มราย 14/4
นันทนา ผาติกุลศิลา 1761 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 107/13
นันทศักดิ์ ผาติกุลศิลา 1757 นาย คู้ฝั่งเหนือ 107/8
นันทา ปรางโมทย์ 735 นางสาว คลองสิบสอง 26
นันทิยา นนทเกษ 873 นางสาว โคกแฝด
นาตยา เจริญศิลป์ 122 นางสาว กระทุ่มราย 13
นาม พ่วงกลัด 118 นาย กระทุ่มราย 1/8
นาม เหลือทรัพย์ 551 นาย คลองสิบ 15/2
นาริสา นนทเกษ 859 นาง โคกแฝด 49/22
นารี ดาแหม่ง 257 นาง หนองจอก 59/5
นิกร ธรรมชาติ 259 นาย หนองจอก 27/2
นิกุน พุทธนา 220 นาย กระทุ่มราย 7/1
นิคม แก้วบัวดี 1799 นาย ลำผักชี 32/4
นิตยา โชคดีบรดินทร์ 451 นาง หนองจอก 17/78
นิตยา ทรัพย์วราภรณ์ 1187 นางสาว โคกแฝด
นิตยา ประสานศักดิ์สกุล 2 นางสาว กระทุ่มราย 44/1
นิตยา ภูมี 1408 นาง โคกแฝด 77/88
นิทัศน์ คำจวนจันทร็ 1615 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1939
นิภา สมิงแก้ว 379 นาง หนองจอก 187
นิภา หมัดหมอ 1651 นาง คู้ฝั่งเหนือ
นิยม กอบัว 1603 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/2195
นิยม วรรณสุข 863 นางสาว โคกแฝด 42/28
นิยม สกุลดี 389 นาย หนองจอก 132/3
นิรชล นาลาภ 867 นาง โคกแฝด 73/6
นิรชา สลามเต๊ะ 329 นางสาว หนองจอก 137/12
นิรัญญา มีมูซอ 545 นาง คลองสิบ 35/6
นิรันดร์ พกประดิษฐ 824 นาย คลองสิบสอง 7
นิรันดร์ รื่นพิทักษ์ 1055 นาย โคกแฝด 34/6
นิล นาคสุขปรั่ง 1979 นาย ลำต้อยติ่ง 8/1
นิลวรรณ ช้างแก้วมณี 888 นาง โคกแฝด 49/32
นิเลาะ มะซังหลง 1206 นาย โคกแฝด 38/4
นิวัติ รัตนวงศ์ 933 นาย โคกแฝด 5/57
นิสา กลัดสุกใส 1751 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 117/114
นีรนุช พรหมรักษ์ 408 นาง หนองจอก 5/2
นีรัน มูฮำหมัดสะและ 361 นาย หนองจอก 133/2
นีวาด สุพรรณ 772 นาง คลองสิบสอง 34/95
นุจรี หนองรุ่ง 1781 นาง ลำผักชี 5/1
นุชนารถ อ่ำองอาจ 205 นาง กระทุ่มราย 10
นุชรี มูหะหมัด 995 นาง โคกแฝด 1/9
นุ่มนวล ใจมนต์ 1398 นาง โคกแฝด 118
นุศรา มูหะหมัด 1228 นาง โคกแฝด 1/1
นุสรา ชลารัตน์ 52 นาง กระทุ่มราย 26/6
นุสรา ภูมิสุข 706 นาง คลองสิบ 16/3
นุสรา สุขดี 1115 นางสาว โคกแฝด
นุสรา เอี่ยมกลิ่น 405 นางสาว หนองจอก
เนาวเราะ สมาดีเยาะ 1722 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 3
แน่งน้อย ศรีสะอาด 207 นาง กระทุ่มราย 11/1
แนบ โหงอุ่ม 490 นาง คลองสิบ 10
โนรี มูฮำหมัด 225 นางสาว กระทุ่มราย 29/186
บรรจง โพธิ์อ่อน 753 นาย คลองสิบสอง 14/11
บรรจง สมานตระกูล 1439 นาย โคกแฝด 34
บรรจง สีนาดี 242 นาย กระทุ่มราย 29/264
บรรจง หวังเจริญ 84 นางสาว กระทุ่มราย 23
บรรเจิด มณีขาว 1857 นาย ลำผักชี 25/3
บรรเจิด สะละกูดิง 619 นาย คลองสิบ 18/26
บรรหาร พุฒศรี 1882 นาย ลำผักชี 21
บังอร ชูชนะ 1572 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/437
บังอร มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 295 นาง หนองจอก 42
บังอร สุดสงวน 465 นางสาว หนองจอก 125/4
บัญชา ไกรทอง 1911 นาย ลำผักชี 13/1
บัญชา คำบุตรดี 756 นาย คลองสิบสอง 19/1
บัญญัติ ไทพิทักษ์ 238 นาย กระทุ่มราย 25
บัณฑิต อุบลทวี 1354 นาย โคกแฝด 19/3
บัวคลี่ พันธ์วิเศษ 784 นาง คลองสิบสอง
บากิส ศรีแก้ว 224 นาย กระทุ่มราย 109
บำรุง ฉ่ำสวัสดิ์ 426 นาง หนองจอก 14
บำรุง แสงสมทอง 570 นาย คลองสิบ 23/4
บุญเครือ ฉุนชื่นจิตร 936 นาง โคกแฝด 41/55
บุญช่วย พิมายกลาง 1741 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2315
บุญช่วย สายทอง 1044 นางสาว โคกแฝด 5/123
บุญช่วย แสงจักร 1655 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2089
บุญช่วย แสนสุข 1727 นาง คู้ฝั่งเหนือ 12/15
บุญชู ชื่นนิยม 1832 นางสาว ลำผักชี 38/5
บุญชู พวงพุ่ม 1897 นาง ลำผักชี 34/1
บุญชู เส็งประเสริฐ 650 นาย คลองสิบ 3/1
บุญชู หงษ์ทอง 377 นาย หนองจอก 14/8
บุญถม เนื่องมัจฉา 1891 นาย ลำผักชี
บุญทิ้ง สุขเลิศสิน 417 นาย หนองจอก 49/3
บุญเที่ยง หนูจ้อย 1829 นาย ลำผักชี 75
บุญธรรม ฉายเลิศโฉม 1894 นาย ลำผักชี 2/5
บุญนัก ขาวสะอาด 1415 นาย โคกแฝด 19/107
บุญนาค ผู้สี 1028 นาย โคกแฝด 41/19
บุญนาค เผ่ามะหะหมัด 1973 นาง ลำต้อยติ่ง 41/10
บุญนาค อย่าลืมญาติ 339 นาย หนองจอก 26/14
บุญประเสริฐ สำเภาทอง 953 นาย โคกแฝด 54
บุญพลอย เปลี่ยนอนุกูล 111 นาย กระทุ่มราย 399
บุญมา ภิญโญยิ่ง 1836 นางสาว ลำผักชี 27
บุญมา เหมศิริ 1180 นางสาว โคกแฝด 38
บุญมี จันทร์เพ็ญ 227 นาง กระทุ่มราย 26
บุญมี รุ่งแสง 1322 นางสาว โคกแฝด 2/7
บุญมี สว่าง 41 นาง กระทุ่มราย 15
บุญมี หมัดนิกร 458 นาย หนองจอก 33/1
บุญมี อาเก็บ 948 นาง โคกแฝด 20/5
บุญมี อุสมาน 902 นาง โคกแฝด 38/1
บุญยัง อิ้วอรุณ 353 นาย หนองจอก 10/1
บุญยืน โพธิ์เย็น 1010 นาย โคกแฝด 5/80
บุญรอด จีนสพานสูง 192 นาง กระทุ่มราย 18
บุญรอด นกครุฑ 1609 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 117/207
บุญรอด ใยโพธิ์ทอง 1355 นาง โคกแฝด 10/3
บุญรอด อ่อนละมูล 127 นาย กระทุ่มราย 9
บุญรักษา ซากีรี 559 นาย คลองสิบ 5/7
บุญเรียบ บุญศรี 579 นาง คลองสิบ 25/44
บุญเรือง ชื่นอารมณ์ 1047 นาง โคกแฝด 81/16
บุญเรือง ดอกพุฒ 776 นาง คลองสิบสอง 9/3
บุญเรือน เซ็นติมา 105 นาง กระทุ่มราย 57
บุญเรือน มูลเพ็ชร 1611 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1787
บุญฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด 1042 นาย โคกแฝด 17/50
บุญลือ ฟักเขียว 293 นาย หนองจอก 23/10
บุญเลิศ ก้อนทอง 804 นางสาว คลองสิบสอง 43
บุญเลิศ เขตคาม 899 นาย โคกแฝด 49/7
บุญเลิศ ละเต็บซัน 1980 นาย ลำต้อยติ่ง 22/2
บุญเลี้ยง อยู่ให้นาน 990 นาย โคกแฝด 5/37
บุญส่ง ช่างถม 1881 นาง ลำผักชี 28/5
บุญส่ง พลายแก้ว 60 นาง กระทุ่มราย 13
บุญส่ง มีเกียรติดี 1242 นาย โคกแฝด 21
บุญส่ง สำเภาทอง 896 นาย โคกแฝด 47/1
บุญส่ง สีสังข์ 561 นาย คลองสิบ 17/1
บุญสม ทองคำ 93 นาง กระทุ่มราย 1
บุญสม พรมพงษ์ 1938 นาย ลำต้อยติ่ง 6/2
บุญสม เล็กจำปี 1742 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/64
บุญสืบ สะมะแอ 1549 นาย คู้ฝั่งเหนือ 26
บุญสุข พิชัยเชิด 645 นาง คลองสิบ 9/6
บุญโฮม พรมโชติ 1711 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/3028
บุษนีย์ กล่อมเกล็ด 1903 นางสาว ลำผักชี
บูบาก๊าด บุญเลิศ 381 นาย หนองจอก 24/10
เบญจณี เสมาทอง 87 นาง กระทุ่มราย 333
เบญจมาภรณ์ ผาติกุลศิลา 1762 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 107/12
เบญจมาศ จำปีพุทธชาติ 621 นางสาว คลองสิบ 18/13
เบญจมาศ มูลลาด 818 นางสาว คลองสิบสอง 49/5
เบ็ญจวรรณ เอี่ยมอิทธิพล 7 นาง กระทุ่มราย 20
ใบ อามีน 1066 นาง โคกแฝด 13/3
ปฐมพล อ่องศรี 1330 นาย โคกแฝด 19/259
ปฐมา ปานพิมพ์ 1814 นางสาว ลำผักชี 30/4
ปณาลี นินขาว 1144 นาง โคกแฝด
ปทุมพร สมไทย 160 นางสาว กระทุ่มราย 4/3
ปนัดดา สุขภิญโญ 1186 นางสาว โคกแฝด 5/132
ปภาวรินท์ แจ้งรุ่มรวย 688 นางสาว คลองสิบ 4/1
ประกอบ สงวนวงษ์ 23 นาย กระทุ่มราย 73
ประคอง สอนอ่อง 502 นาย คลองสิบ 13
ประคอง หมัดหมอ 1635 นาย คู้ฝั่งเหนือ 39/6
ประจวบ คุณชั่งทอง 1049 นาย โคกแฝด 11/3
ประจักร์ ทองแท่งเหล็ก 1511 นาย คู้ฝั่งเหนือ 38/7
ประดิษฐ์ ชูนิตย์ 989 นาย โคกแฝด 81/4
ประดิษฐ ดอกรัก 654 นาย คลองสิบ 30/1
ประดิษฐ ไถวศิลป์ 1069 นางสาว โคกแฝด 50/1
ประดิษฐ์ สลามเต๊ะ 265 นาย หนองจอก 19
ประทีป ฉัตรสุวรรณ 1707 นาย คู้ฝั่งเหนือ 47/2
ประทีป ตันสมรส 1089 นาย โคกแฝด 49/12
ประทีป โต๊ะทอง 1472 นาย โคกแฝด 11/3
ประทีป มะตัง 1403 นาง โคกแฝด 53
ประทุม เรือนเพ็ชร์ 85 นาง กระทุ่มราย 11
ประเทือง ซื่อตรง 1972 นาง ลำต้อยติ่ง 10/12
ประนอม กนกพรไพบูลย์ 516 นาง คลองสิบ 13/1
ประนอม แดงสังวาลย์ 1564 นาง คู้ฝั่งเหนือ 47/9
ประนอม วรพันธ์พินิจ 740 นาง คลองสิบสอง 29
ประพัฒน์ สีสังข์ 566 นาย คลองสิบ 51/1
ประพันธ์ ใยโพธิ์ทอง 1074 นาย โคกแฝด 73/2
ประพันธ์ วิสัยรัตน์ 86 นาง กระทุ่มราย 57
ประพิมพ์ กระโจมทอง 1888 นาง ลำผักชี 19/8
ประไพ บินอาวัง 1413 นางสาว โคกแฝด 12/4
ประไพ ประภัศร์กุล 1785 นาง ลำผักชี 5/4
ประไพ ปาราวัตร 855 นาง โคกแฝด 9/321
ประไพ พรมกา 1570 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/8
ประไพ สุกกาดำ 1551 นาย คู้ฝั่งเหนือ 34/11
ประไพ อุ่นลอย 28 นางสาว กระทุ่มราย 1/12
ประไพร คำสี 779 นาง คลองสิบสอง 15/1
ประไพศรี คำชื่น 133 นาง กระทุ่มราย 43/4
ประภาพร ภูมิไชย 1613 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2561
ประมนต์ การสังเวช 1745 นาย คู้ฝั่งเหนือ 2/20
ประมวล อิมามี 480 นาย คลองสิบ 11/2
ประมาณ นีละไพจิตร 478 นาย หนองจอก 20/5
ประมูล จันทร์โสม 684 นาย คลองสิบ 25/229
ประยงค์ เชียวอิ่ม 412 นาย หนองจอก 65/2
ประยุทธ พวงศรี 1623 นาย คู้ฝั่งเหนือ 68/70
ประยูร แก้วสุขโข 1866 นาย ลำผักชี 5/2
ประยูร พูลทรัพย์ 773 นาย คลองสิบสอง 40/1
ประยูร ยิ่งรอด 141 นาง กระทุ่มราย 15/2
ประโยชน์ แก้วเกตุ 554 นาย คลองสิบ 31/5
ประโลมลักษณ์ ศรีษะคำ 1872 นางสาว ลำผักชี 20/2
ประวิทย์ จูเปี่ยม 180 นาย กระทุ่มราย 7/2
ประวิทย์ ชาวทะเล 1555 นาย คู้ฝั่งเหนือ 68/43
ประวิทย์ แซ่เตียว 1160 นาย โคกแฝด 42/29
ประวีป ไสแฉ่ง 102 นางสาว กระทุ่มราย 29/1
ประสงค์ แก้ววัง 725 นาย คลองสิบสอง 27/5
ประสงค์ ฟักเขียว 466 นาย หนองจอก 18/4
ประสงค์ ลุนสำโรง 581 นางสาว คลองสิบ 25/5
ประสพ ดวงเนตร 610 นาย คลองสิบ 25/213
ประสพ มะสกุล 1253 นาย โคกแฝด 35/4
ประสาน พฤกษาสวย 1858 นาง ลำผักชี 18/4
ประสาน ยอนิมา 270 นาย หนองจอก 10
ประสาน ศิริเจริญ 827 นาย คลองสิบสอง 3/1
ประสาร ถาวรประภา 816 นาย คลองสิบสอง 21/2
ประสาร ยอดเวียน 1335 นาย โคกแฝด 51/2
ประสิทธ์ วันสตอน 1249 นาย โคกแฝด 56/11
ประสิทธิ์ บูลัน 1671 นาย คู้ฝั่งเหนือ 2/24
ประสิทธิ์ พฤกจันทร์ 154 นาย กระทุ่มราย 19/1
ประสิทธิ์ มะสกุล 1441 นาย โคกแฝด 37
ประสิทธิ์ มีปัญญา 1586 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3022
ประสิทธิ์ สมนึกแท่น 700 นาย คลองสิบ 22
ประสิทธิ์ สมันนะ 874 นาย โคกแฝด 5/3
ประสิทธิ์ สลาม 1014 นาย โคกแฝด 5/124
ประสิทธิ์ หรินทรัตน์ 1898 นาย ลำผักชี 3
ประเสริฐ ขำอินทร์ 1194 นาย โคกแฝด 5/77
ประเสริฐ ครุฑบางยาง 1821 นาย ลำผักชี 57/6
ประเสริฐ เจ๊ะสะและ 1542 นาย คู้ฝั่งเหนือ 12
ประเสริฐ เด่นโซ๊ะ 1057 นาย โคกแฝด 22/14
ประเสริฐ เดวีเลาะ 304 นาย หนองจอก 261/6
ประเสริฐ ทับทิม 414 นาย หนองจอก 2/1
ประเสริฐ บุญยัง 345 นาย หนองจอก 31/13
ประเสริฐ บุญรอด 63 นาย กระทุ่มราย 35
ประเสริฐ ยะมามัง 1531 นาย คู้ฝั่งเหนือ 35
ประเสริฐ ยาสุลง 378 นาย หนองจอก 6
ประเสริฐ สลามเต๊ะ 316 นาย หนองจอก 137/4
ประเสริฐ สวัสดี 806 นาย คลองสิบสอง 20
ประเสริฐ หมัดตานี 915 นาย โคกแฝด 46/68
ประเสริฐ หมัดโน๊ต 1277 นาย โคกแฝด 11/11
ประเสริฐ อินทร์เพ็ง 1515 นาง คู้ฝั่งเหนือ 18/1
ประหยัด เผ่ามะหะหมัด 1971 นาย ลำต้อยติ่ง 39/2
ปรางจิตต์ ชูทอง 1844 นาง ลำผักชี 16/14
ปราณี ชาวชะไว 951 นาง โคกแฝด 5/25
ปราณี ซุ่นฮวด 1693 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
ปราณี นิยมรัฐ 1558 นาง คู้ฝั่งเหนือ 28/2
ปราณี มณีรัตน์ 1157 นาง โคกแฝด 11/13
ปราณี มาตา 532 นางสาว คลองสิบ 40/23
ปราณี มูฮำหมัด 869 นาง โคกแฝด 64/7
ปราณี ลิเซ็น 1218 นาง โคกแฝด 5/4
ปราณี ศิริพลับ 998 นาง โคกแฝด 48/23
ปราณี แสงโก๊ะ 1254 นางสาว โคกแฝด 62
ปราณี หวังปัญญา 987 นาง โคกแฝด
ปราโมทย์ เจริญศิลป์ 200 นาย กระทุ่มราย 13/1
ปราโมทย์ บินอาวัง 1382 นาย โคกแฝด 12/3
ปราโมทย์ บีดิลและ 1484 นาย โคกแฝด 26/9
ปราศัย ฉวีรักษ์ 932 นางสาว โคกแฝด 17/71
ปริญญา ทฤษฎี 1577 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/325
ปรีชา กิตติละโช 121 นาย กระทุ่มราย 26/1
ปรีชา ชาวแปดริ้ว 526 นาย คลองสิบ 17/2
ปรีชา ทรัพย์มงคล 866 นาย โคกแฝด 61/31
ปรีชา มานะพันธ์ 1499 นาย คู้ฝั่งเหนือ 52/4
ปรีชา สุภาษิต 1500 นาย คู้ฝั่งเหนือ 9/12
ปรีชา หล่อนิล 1826 นาย ลำผักชี 3/2
ปรีชา เอี่ยมอิทธิพล 10 นาย กระทุ่มราย 20/1
ปลีก ร้อยชั่ง 741 นาย คลองสิบสอง 14/7
ปวีนา เจ๊ะสะและ 1708 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
ปัญญา ทุมมา 957 นาย โคกแฝด 77/110
ปัญญา พึ่งและ 660 นาย คลองสิบ 45/25
ปัทมา เดชะวิบูลย์ 299 นาง หนองจอก 29/2
ปารณีย์ บุญเถื่อน 1864 นางสาว ลำผักชี 26/2
ปารมี เผือกผ่อง 496 นาย คลองสิบ 8/5
ปาระมี สุริวงษ์ 755 นาง คลองสิบสอง 38
ปาลิกา เลิศสมจิตร 1780 นางสาว ลำผักชี 23/1
ปิยพล ศรีโอภาส 1640 นาย คู้ฝั่งเหนือ 53/7
ปิยะ เสมอเหมือน 1316 นาย โคกแฝด 49/8
ปิยะนุช จันทร์แดง 360 นางสาว หนองจอก
ปิยะพงศ์ ศรนวล 1914 นาย ลำผักชี 32/47
ปี อันทับ 1922 นางสาว ลำต้อยติ่ง 19/4
ปีเรียม เสือจุ้ย 737 นางสาว คลองสิบสอง 25
ปุณณภา บุณยประทีป 1033 นางสาว โคกแฝด 19/92
เปรย หมื่นไฉน 730 นาย คลองสิบสอง 8/2
ผล จันทร์มาศ 1589 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/1105
ผ่อน อิ่มสำราญ 92 นาย กระทุ่มราย 32/2
ผัน สีทา 525 นาย คลองสิบ 42
ผาสุข วิโรจนุปถัมภ์ 1248 นางสาว โคกแฝด 142
ผิน ชัยชะนะ 97 นางสาว กระทุ่มราย 28
ผิน หลุ่มบางล้า 564 นางสาว คลองสิบ 21
ผิว หวังสะเล็บ 1390 นาง โคกแฝด 50/6
ผุสดี โพธิ์โซ๊ะ 1545 นาง คู้ฝั่งเหนือ 21
ผูก ผู้สี 1152 นาย โคกแฝด 41/18
ผูก พันธ์วิเศษ 746 นาย คลองสิบสอง 14/2
ฝน จันทร์หอม 497 นาง คลองสิบ 1/3
พงษ์ศักดิ์ อนันตเสนา 143 นาย กระทุ่มราย 15/5
พจนา กระโจมทอง 1843 นาง ลำผักชี 19/7
พจมาน ประดับญาติ 1632 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/21
พชรพร นุตมะหะหมัด 1964 นางสาว ลำต้อยติ่ง 16/2
พนม สุขสีดา 1634 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2421
พนอ มะขามทอง 151 นาง กระทุ่มราย 54/2
พนารัตน์ เรืองสินธุ์ 1288 นาง โคกแฝด 11/41
พยงค์ พุ่มไม้ 411 นาย หนองจอก 25/1
พยงค์ เรือนเพ็ชร์ 83 นางสาว กระทุ่มราย 19
พยงค์ อ่วมน้อย 80 นาง กระทุ่มราย 40
พยนต์ ชมเชย 494 นาย คลองสิบ 9/10
พยอม คำทอง 716 นางสาว คลองสิบสอง 23
พยอม โชติช่วง 159 นาง กระทุ่มราย 40/7
พยอม พลอยขาว 644 นาย คลองสิบ 6
พยุง เฟื่องฟู 1786 นางสาว ลำผักชี 6
พยูน รุ่งแสง 1323 นาย โคกแฝด 2/4
พเยาว์ ราตรี 1598 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2976
พรเกล้า วาสนะโชติ 1017 นางสาว โคกแฝด 11/11
พรจันทร์ สุขไสว 1337 นางสาว โคกแฝด 51/4
พรจิรา ศรีสุวรรณ์ 1567 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/2347
พรชัย สกุลทอง 530 นาย คลองสิบ 38/10
พรทิพย์ เซิงเจ๋ 1767 นางสาว ลำผักชี 24/4
พรทิพย์ มิลเลอร์ 588 นาง คลองสิบ 25/70
พรทิพย์ หล้าคำ 1774 นางสาว ลำผักชี 32/60
พรเทพ ปัญญา 308 นาย หนองจอก 133/3
พรรณทิพย์ หิมะมาน 393 นางสาว หนองจอก
พรรณี เที่ยงตรง 965 นาง โคกแฝด 5/39
พรรณี บัวสะมะ 1433 นางสาว โคกแฝด 55
พรรณี ยี่โถเหลือ 847 นางสาว คลองสิบสอง 6/4
พรรณี สีสด 394 นาง หนองจอก 22/4
พรหมเมตุ พันธ์กุหลาบ 607 นาย คลองสิบ
พรหมาสตร์ ชมภูแสง 717 นาย คลองสิบสอง 2
พล สร้อยเชื้ออารย์ 1766 นาย ลำผักชี 24
พลภัทร มีชัย 1189 นาย โคกแฝด 81/6
พลัด เชยเปีย 428 นาย หนองจอก 35/7
พลาย แสงสมทอง 676 นาย คลองสิบ 23/6
พวงผกา เกิดถาวร 720 นางสาว คลองสิบสอง 35
พองศรี ชุมพลวงค์ 1210 นาง โคกแฝด 42
พัชรา พลวิฑูรย์ 1015 นาง โคกแฝด 11
พัชรินทร์ ราวพรม 189 นางสาว กระทุ่มราย 36/2
พัชรี แซ่เอี้ยว 1578 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/2809
พัชรี มูฮำหมัดสมัน 907 นางสาว โคกแฝด 50/14
พัชรี เฮงซอ 1283 นาง โคกแฝด 5/118
พัชรีย์ สุขสมจิตร์ 1644 นาง คู้ฝั่งเหนือ
พันธ์นี พูนพอกสิน 1276 นาง โคกแฝด 11/28
พาฝัน รักญาติ 1752 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 117/244
พิจิตรา สุวรรณไกรศรี 1172 นางสาว โคกแฝด
พิชัย ไกรทอง 251 นาย กระทุ่มราย 51/1
พิเชษฐ มะเด็น 327 นาย หนองจอก 136/2
พิณอำไพ สิริปูชกะ 1879 นางสาว ลำผักชี 15
พิทยา ชวนชม 1764 นาย คู้ฝั่งเหนือ 19
พิทักษ์ ศรีเมือง 1833 นาย ลำผักชี 60/2
พิทักษ์ แสงสุข 368 นาย หนองจอก 140/9
พิน หมื่นไฉน 775 นาย คลองสิบสอง 15
พิม กระโจมทอง 1421 นาย โคกแฝด 1
พิม ภูกองไชย 1754 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1715
พิม มะเตอระกี 1400 นาง โคกแฝด 52/3
พิมพ์ลดา ปัจฉิมสุวรรณ 661 นาง คลองสิบ 38/6
พิศวง พุ่มแก้ว 714 นาง คลองสิบสอง 21/6
พิสมัย มีนะรินทร์ 1557 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2842
พีระ กระโจมทอง 1920 นาย ลำผักชี 18/2
พีระ เสงี่ยมสุวรรณ 811 นาย คลองสิบสอง
พุทธ ชื่นเจริญ 1917 นาง ลำผักชี 25/1
พูน แพน้อย 246 นางสาว กระทุ่มราย 581
พูลศรี ยวงสุวรรณ 1113 นางสาว โคกแฝด 19/38
เพ็ชรรัตน์ สลามเต๊ะ 328 นาง หนองจอก 134/5
เพ็ญศรี ผันผาย 1585 นาง คู้ฝั่งเหนือ 116/24
เพยาว์ มะลิวัลย์ 1220 นางสาว โคกแฝด 27/7
เพลิน สีกลิ่นหอม 175 นาย กระทุ่มราย 48/2
เพียร พรหมถนอม 170 นาย กระทุ่มราย 14
เพียร เหลือทรัพย์ 552 นาย คลองสิบ 7/2
แพงศรี มังกรวงษ์ 626 นาง คลองสิบ 18/36
แพรว อิ่มมิตรเอื้อ 743 นาง คลองสิบสอง 24
ไพฑูรย์ บัณฑิตกุล 726 นาย คลองสิบสอง 52/1
ไพฑูรย์ วันนิ 1216 นาย โคกแฝด 42/1
ไพบูลย์ โพธิ์ดังเจดีย์ 1756 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 54/1
ไพบูลย์ สีดา 897 นาย โคกแฝด 103/453
ไพบูลย์ อ่วมเมี่ยง 1607 นาย คู้ฝั่งเหนือ 68/99
ไพรวัน โดดหาทรัพย์ 1783 นาย ลำผักชี 10/1
ไพรัช โกสินทร์ 94 นาย กระทุ่มราย 21/3
ไพรัช มะแม้น 1641 นาย คู้ฝั่งเหนือ
ไพรัตน์ เจนวารินทร์ 1524 นาง คู้ฝั่งเหนือ 20
ไพรัตน์ ใยโพธิ์ทอง 1250 นาย โคกแฝด 10/2
ไพริน เหลือจ้าย 582 นาง คลองสิบ 25/132
ไพรินทร์ โซ๊ะมิน 352 นางสาว หนองจอก 36
ไพเราะ สุจริยวงศ์ 106 นาง กระทุ่มราย 49/1
ไพโรจน์ ประดิษฐสุวรรณ์ 296 นาย หนองจอก 8/14
ไพโรจน์ พุฒซ้อน 1427 นาย โคกแฝด 50/9
ไพโรจน์ ใยโพธิ์ทอง 1280 นาย โคกแฝด 10/13
ไพศาล เขียวสวัสดิ์ 1352 นาย โคกแฝด 5/1
ไพศาล บุญเพ็ชร 1467 นาย โคกแฝด 25/6
ฟองแข เข็มทิศ 373 นาง หนองจอก 134/4
ฟาซีส อารอบี 1718 นาย คู้ฝั่งเหนือ 27/3
ฟาฎิมะห์ อีรชาดเบ๊ก 999 นาง โคกแฝด 12/13
ฟาติมะ สุดประเสริฐ 834 นางสาว คลองสิบสอง
ฟาติมะ เหมศิริ 1839 นาง ลำผักชี 1/5
ฟาตีมะ คงยืน 1447 นาง โคกแฝด 20/2
ฟาตีมะ เรืองปราชญ์ 985 นาง โคกแฝด 5/102
ฟาตีเม๊าะ บุญเสริม 1358 นาง โคกแฝด 42
ฟาตีเมาะห์ สมันเลาะ 1221 นาง โคกแฝด 2
ฟาตีเมาะห์ หมัดเด 1070 นาง โคกแฝด 49/9
ฟารตีมุห์ สุดสาคร 1931 นาง ลำต้อยติ่ง 19/1
ฟิน ศิริเจริญ 845 นาย คลองสิบสอง 26
ฟิลลา มีฉวี 959 นาง โคกแฝด 5/66
ฟี สงวนวงค์ 213 นาย กระทุ่มราย 87
ฟีซะ วันหมัด 209 นางสาว กระทุ่มราย 65
ฟีน มูฮำหมัด 1490 นาย โคกแฝด 23/7
ฟีย๊ะ เกิดอยู่ 1328 นางสาว โคกแฝด 5/62
ฟื้น สีคร้าม 1579 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1481
ภพพล ธรรมวสิน 195 นาย กระทุ่มราย 14/12
ภักดี วรสิทธิ์ 673 นาย คลองสิบ 32/2
ภัชรา มานมูเลาะ 1646 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/331
ภาณุพงศ์ บุสมาน 1011 ว่าที่ ร.ต. โคกแฝด 28
ภุชงค์ ไชยวสุ 733 นาย คลองสิบสอง 10/1
มงคล ศรีทอง 171 นาย กระทุ่มราย 20/6
มณฑา ชะเอม 821 นาง คลองสิบสอง 30/1
มณี ครุฑบางยาง 1812 นางสาว ลำผักชี 31/1
มณี เช่นขาว 1126 นาง โคกแฝด 5/111
มณี ซุ่นฮวด 679 นาง คลองสิบ 18/7
มณี พลายแก้ว 540 นาง คลองสิบ 19/4
มนต์ชัย อ่วมแก้ว 1503 นาย คู้ฝั่งเหนือ 37/4
มนตรี แก้วอร่าม 1593 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2309
มนตรี เจริญสง่า 1871 นาย ลำผักชี 19
มนตรี เจ๊ะยูโซ๊ะ 1353 นาย โคกแฝด 59/6
มนตรี ศรีกระสินธุ์ 228 นาย กระทุ่มราย 29/74
มนัส พูนพอกสิน 1299 นาย โคกแฝด 11/26
มนัส สวัสดิ์แสน 606 นาย คลองสิบ 18/128
มนูศักดิ์ ใจปรารถนา 1169 นาย โคกแฝด 32/11
มนูศักดิ์ สืบวงษ์ 1305 นาย โคกแฝด 15
มยุรี กลั่นบัวหอม 1451 นาง โคกแฝด 30
มยุรี ยะมามัง 1185 นาง โคกแฝด 5/106
มรกต ศรีเมือง 649 นางสาว คลองสิบ
มลิ มาดไทย 1094 นาง โคกแฝด 41/27
ม่วย แซ่ตั้ง 1730 นาง คู้ฝั่งเหนือ 1/9
มะ เล็มเละ 829 นาง คลองสิบสอง 39
มะปราง เนืองภา 1269 นาง โคกแฝด 21/3
มะยุลี นุนาบี 1942 นางสาว ลำต้อยติ่ง 27/1
มะลิ อุปถัมภ์ 1127 นาย โคกแฝด 22/15
มันตา ชื่นชม 1388 นางสาว โคกแฝด 11/45
มันทนา สะมะทอง 50 นางสาว กระทุ่มราย 160
มัย โต๊ะยีหวัง 272 นาง หนองจอก 24/1
มัย สวยงาม 643 นาง คลองสิบ 7
มัลลิกา ดีประเสริฐ 1875 นางสาว ลำผักชี 88/2
มาณี มะเด็น 431 นาง หนองจอก 19/6
มาณี มิฮารณ 1125 นาง โคกแฝด 61
มาน มะลิวัลย์ 424 นาย หนองจอก 23/6
มานพ มะสกุล 1238 นาย โคกแฝด 35
มานพ มัสอิ๊ด 536 นาย คลองสิบ 24/2
มานพ ยี่โถเหลือง 774 นาย คลองสิบสอง 14/1
มานะ บานเย็น 1704 นาย คู้ฝั่งเหนือ 24/3
มานะ เวชสุวรรณ์ 1630 นาย คู้ฝั่งเหนือ 116/103
มานะ ส้มป่อย 275 นาง หนองจอก 18/1
มานะ หวังปัญญา 1095 นาย โคกแฝด
มานัส ไชโยกุล 1777 นาย ลำผักชี 32/15
มานัส บุญงาม 851 นาย โคกแฝด 77/47
มานัส ลิเซ็น 1332 นาย โคกแฝด 5/14
มานิตย์ ภู่สำลี 1550 นาย คู้ฝั่งเหนือ 34/10
มานิตย์ มงคลรัตน์ 1667 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/1297
มาโนช วันแอเลาะ 1815 นาย ลำผักชี 39/3
มาโนช แสงศิริ 371 นาย หนองจอก 7
มาโนช เหมศิริ 927 นาย โคกแฝด
มาโนทร์ รื่นสุข 274 นาย หนองจอก 55
มามีนะ คลับคล้าย 1381 นาง โคกแฝด 11/34
มารินทร สุระนิน 976 นาง โคกแฝด 19/285
มาริย๊ะ เสาธงใหญ่ 1263 นาง โคกแฝด 40/2
มาริสา โพธิ์โซ๊ะ 1694 นาง คู้ฝั่งเหนือ
มารียำ บุญนาค 1310 นาง โคกแฝด 46/1
มารุต นิกาจิ๊ 1318 นาย โคกแฝด
มาเรียม ชุ่มใจ 946 นาง โคกแฝด 256/1
มาเรียม น้อยนงเยาว์ 1755 นาง คู้ฝั่งเหนือ 17/4
มาเรียม บีดินและ 1214 นาง โคกแฝด 26/4
มาเรียม บุญหวัง 166 นาง กระทุ่มราย 3
มาเรียม มะแป้น 919 นางสาว โคกแฝด
มาเรียม มะลิวัลย์ 1013 นาง โคกแฝด 27
มาเรียม สะละกูดิง 623 นาง คลองสิบ 18/3
มาเรียม สุขไสว 1313 นาง โคกแฝด 13/1
มาเรียม สุบินตัน 1965 นาง ลำต้อยติ่ง 14/2
มาเรียม หลั่งสันติ 968 นางสาว โคกแฝด
มาลัย จุลวงษ์ 522 นาง คลองสิบ 5/22
มาลัย เจ๊ะมะสุขเกษม 1678 นาง คู้ฝั่งเหนือ 44
มาลัย ซอเฮง 376 นาง หนองจอก 17/56
มาลัย ศรีอินทรสุทธิ์ 777 นาง คลองสิบสอง 22
มาลัย สูนย์สาทร 1621 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 16
มาลัย องอาจ 1676 นาง คู้ฝั่งเหนือ 8
มาลา ดีเจริญ 993 นาง โคกแฝด 5/13
มาลา บินมะโฮเม็ด 1461 นาง โคกแฝด 20/4
มาลินี นุตมะหะหมัด 1934 นางสาว ลำต้อยติ่ง 27/7
มาลิฮะห์ มัดซอและ 876 นาง โคกแฝด 49
มาลี เจ๊ะเลาะ 364 นางสาว หนองจอก 1/5
มาลี ดำดวน 1118 นาง โคกแฝด 5/97
มาลี เต๊ะหิรัญ 528 นางสาว คลองสิบ 5/43
มาลี เติมงาม 30 นาง กระทุ่มราย 15/3
มาลี เทียนมณี 446 นาง หนองจอก 59/2
มาลี นาลิกา 908 นางสาว โคกแฝด 61/83
มาลี มนิลนี 1108 นางสาว โคกแฝด 5/74
มาลี ว่องไว 1023 นาง โคกแฝด 5/100
มาลี วิหวา 1110 นางสาว โคกแฝด 5/55
มาลี อุดม 640 นาง คลองสิบ 16/32
มาลีรัตน ลาวัง 1 นางสาว กระทุ่มราย 54/2
มาลีรัตน์ สะละหมัดเจริญ 145 นางสาว กระทุ่มราย 10
มิ่ง พันธ์กุหลาบ 608 นาย คลองสิบ 3/1
มิ่งขวัญ สอาดเหลือ 1945 นาย ลำต้อยติ่ง 11/4
มีนา บุญวัง 1962 นาง ลำต้อยติ่ง 1/11
มีนา โพธิ์ดังเจดีย์ 1552 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
มุจลินท์ เฟ็นดี้ 430 นางสาว หนองจอก 17/112
มุสลิม วันแอเลาะ 1902 นาย ลำผักชี 42/1
มูซอ บุตรลพ 263 นาย หนองจอก 14/2
มูซา นุชมะหะหมัด 1956 นาย ลำต้อยติ่ง 36/1
มูซา บัวการีม 1440 นาย โคกแฝด 59
มูหมัด อิบรอฮีม 850 นาย โคกแฝด 15/1
มูหะหมัด สืบวงษ์ 441 นาย หนองจอก 2/12
มูอิ้ม แย้มสวน 1521 นาย คู้ฝั่งเหนือ 52/1
มูฮำมัด เหมน้อย 1384 นาย โคกแฝด 11/13
มูฮำหมัด สกุลดี 370 นาย หนองจอก 132/1
มูฮำหมัดซอและ โต๊ะเหม 1088 นาย โคกแฝด 49/36
เมตตา สายพรหม 1604 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1869
เมธี น้อยษา 1339 นาย โคกแฝด 5/64
เมาะ แบมะ 1513 นาง คู้ฝั่งเหนือ 46
เมี้ยน พึ่งสามเสน 1916 นาย ลำผักชี 57/3
ไมณี กีรติจินดา 1016 นาง โคกแฝด 42/3
ไมตรี วูวงค์ 911 นาย โคกแฝด 11/4
ไมมูนะ เจ๊ะมิน 1824 นาง ลำผักชี 49/2
ยอด พันธุ์กุหลาบ 665 นาย คลองสิบ 1/3
ยอด มะตัง 22 นาย กระทุ่มราย 48
ยอด สมวาจา 489 นาย คลองสิบ 41/45
ยอดชาย ปลั่งเปล่ง 276 นาย หนองจอก 17/11
ยอดยิ่ง เทพภักษร 786 นาย คลองสิบสอง 37
ย๊ะ เสาธงใหญ่ 1784 นาง ลำผักชี 73
ยะซีน ทองดี 576 นาย คลองสิบ 7
ยะยา นุนาบี 1820 นาย ลำผักชี 51
ยะยา มะเด็น 363 นาย หนองจอก 29/1
ยัง ตวนกู 839 นาง คลองสิบสอง 25
ยาโก๊บ เฮงซอ 1380 นาย โคกแฝด 11/16
ยาใจ ขำเจริญ 444 นาง หนองจอก 51
ยาซีน แชเปีย 1034 นาย โคกแฝด 5/79
ยาซีน เซาะมัน 1031 นาย โคกแฝด 31/1
ยาซีน ม่วงศรี 646 นาย คลองสิบ 5
ยาซีน มิหะรน 1290 นาย โคกแฝด 11/18
ยิ่ง จันทปัญญ 1909 นาย ลำผักชี 31
ยิ้ม คุพันธ์ 1851 นาย ลำผักชี 32/41
ยุพา พิมสุวรรณ 1710 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
ยุพา สาริกาเกตุ 877 นาง โคกแฝด 28/8
ยุพา สุริวงษ์ 1723 นาง คู้ฝั่งเหนือ 2/20
ยุพิน ชมทอง 1828 นาง ลำผักชี 90/2
ยุพิน ยะรังวงษ์ 58 นาง กระทุ่มราย 19/1
ยุพิน รอมลี 1933 นาง ลำต้อยติ่ง 27/9
ยุภา มูฮำหมัด 1479 นาง โคกแฝด
ยุภา แสงสว่าง 1453 นาง โคกแฝด 23/15
ยูซบ มะสกุล 1364 นาย โคกแฝด 37/1
ยูซบ มัดดาละ 704 นาย คลองสิบ 1/1
เยาวนิช บุญบุตรดี 1211 นาง โคกแฝด 49/5
เยาวลักษณ์ นาคอุดม 870 นาง โคกแฝด 49/6
เยาวะรัชน์ โคมแก้ว 1056 นาง โคกแฝด 27/5
โยธิน มะลิวัลย์ 1148 นาย โคกแฝด 1/3
รอกียะ เลงัง 208 นาง กระทุ่มราย 16
รอซิ้ด วันหวัง 382 นาย หนองจอก 24/4
รอบีอ๊ะ โซ๊ะมณฑา 598 นางสาว คลองสิบ 18/35
รอบีอะห์ โพธิ์เลาะห์ 1464 นางสาว โคกแฝด 23/16
รอฟีน จันทร 1432 นาย โคกแฝด 23/5
รอฟีอัน หมัดละ 499 นาย คลองสิบ 2
รอมะ สยอวรรณ์ 1937 นาง ลำต้อยติ่ง 99
ระเบียบ บุญมาก 306 นาง หนองจอก 140/3
ระเบียบ มูฮำหมัดอารี 1943 นาง ลำต้อยติ่ง 28/1
ระพีพรรณ ผานาค 906 นางสาว โคกแฝด
ระยับ ยามันซาบีดีน 1423 นาย โคกแฝด 58
ระวี เจริญสุข 243 นาย กระทุ่มราย 29/344
รัก แสงนิล 493 นาย คลองสิบ 36
รังซีมัน โซ๊ะมิน 434 นาย หนองจอก 28/2
รังสิมา สมันเอี่ยม 313 นาง หนองจอก 137/7
รัชฎา งามสอาด 1638 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/2063
รัชนก ชมพนันทน์ 699 นาง คลองสิบ 15/2
รัชนี พุ่มภู่ 1207 นาง โคกแฝด 48/7
รัชนี วงษ์ทองสุข 884 นาง โคกแฝด 81/28
รัชนีย์ เลาะหมัด 682 นาง คลองสิบ 18/38
รัญทม ฟักเย็นใจ 61 นาย กระทุ่มราย 23/1
รัตติกาล สุดสงวน 1162 นาง โคกแฝด 17/63
รัตน์ ไชยมงคล 1688 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/56
รัตน์สุดา ศิรินิสาทสกุล 1153 นาง โคกแฝด 19/29
รัตนาภรณ์ ยาวะโนภาส 215 นางสาว กระทุ่มราย 14/1
รันทม กาเหว่าทอง 191 นาง กระทุ่มราย 101
รัศมี สนิทสุริวงศ์ 226 นางสาว กระทุ่มราย 7
ราชัน ไทพิทักษ์ 116 นาย กระทุ่มราย 124
ราชัน มะลิวัลย์ 1164 นาย โคกแฝด 30/6
ราณี หลั่งน้ำทิพย์ 1808 นาง ลำผักชี 101/243
ราตรี รอดคำ 1302 นาง โคกแฝด 11/38
ราตรี รอดสำราญ 1059 นาง โคกแฝด 1/18
ราตรี สงวนวงษ์ 152 นางสาว กระทุ่มราย 23/4
รามิร ไพรธารทอง 117 นาย กระทุ่มราย 63/2
รำพัน พงษ์แขก 1591 นาย คู้ฝั่งเหนือ 117/215
รินดา หมัดโน๊ต 1119 นาง โคกแฝด 1/21
รุกอยยะห์ ชลศิริ 260 นางสาว หนองจอก 4/5
รุ้ง อิ่มสำราญ 485 นาง คลองสิบ 41/18
รุ่งทิพย์ ชมทอง 509 นาง คลองสิบ 16/1
รุ่งนภา หอมบุบผา 1264 นาง โคกแฝด 62/2
รุ่งโรจน์ ทรงศิริ 715 นาย คลองสิบสอง 60/1
รุ่งอรุณ เฮงไทร 82 นาง กระทุ่มราย 8
รุจิพัชญ์ จารุโชคอธิวัฒน์ 527 นาง คลองสิบ 35/1
รุจิรา ต่ายธานี 585 นางสาว คลองสิบ 25/110
เรณู บุญมา 1469 นาง โคกแฝด
เรณู ประดิษฐสุวรรณ์ 258 นาง หนองจอก 126/1
เรณู แสงสวย 931 นางสาว โคกแฝด 5/104
เรไร ไกรเพ็ชร 56 นางสาว กระทุ่มราย 20
เรวดี ดีเจริญ 921 นางสาว โคกแฝด
เรวัฒน์ วงค์เหม 1051 นาย โคกแฝด 27/3
เรวัตร แก้วประดับ 1534 นาย คู้ฝั่งเหนือ 33/4
เราะหมัด ประดิษฐสุวรรณ์ 341 นาย หนองจอก 9
เราะห์หมัด เจริญวงษ์ 1383 นาย โคกแฝด 50/5
เรียบ กับรัมย์ 1005 นางสาว โคกแฝด 42/9
เรียบ สว่าง 1925 นางสาว ลำต้อยติ่ง 6
เรียม เกิดเต็มภูมิ 436 นาง หนองจอก 9/10
เรียม ดาแหม่ง 367 นางสาว หนองจอก 31/9
เรียม ประสพ 1800 นาง ลำผักชี 13
เรียม เหมน้อย 1300 นางสาว โคกแฝด 11/45
เรือง ทองอยู่ 719 นาย คลองสิบสอง 12
เรืองรุ่ง รื่นเรืองฤทธิ์ 1502 นาย คู้ฝั่งเหนือ 71/8
โรสรินทร์ ใยโพธิ์ทอง 1349 นาง โคกแฝด 11/2
ฤทัยรัตน์ มุหะหมัด 882 นาง โคกแฝด 48/25
ลภัสหทัย งามนิจ 1642 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/81
ลม สุทธิ์พะพร 1622 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/653
ลมัย สลามเต๊ะ 1489 นาง โคกแฝด 16/3
ล้วน สันตสิงห์ 895 นาง โคกแฝด 81/32
ลอย กลิ่นสุคนธ์ 1865 นาย ลำผักชี 92/5
ลอฮีม ลิเซ็น 860 นาย โคกแฝด 5/47
ละมัย กลั่นบัวหอม 1458 นาง โคกแฝด 23/6
ละม้าย พึ่งและ 501 นางสาว คลองสิบ 45/3
ละไม และมิตร 1130 นาง โคกแฝด 23
ละออ กลิ่นเมือง 1935 นาง ลำต้อยติ่ง 49
ละออง จุลพงศ์ 1582 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/3413
ละเอียด บวบทอง 1739 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 117/195
ละเอียด บุญยะมา 1488 นางสาว โคกแฝด 4
ละเอียด สนิสุริวงษ์ 146 นางสาว กระทุ่มราย 15
ลัดดา กลิ่นยี่สุ่น 1064 นาง โคกแฝด 48/11
ลัดดา โซ๊ะมาลี 81 นางสาว กระทุ่มราย 8/1
ลัดดา บีดิลและ 1399 นาง โคกแฝด 22/1
ลัดดา เพชรพินิจ 1540 นาย คู้ฝั่งเหนือ
ลัดดา วังสะตัง 1289 นาง โคกแฝด 11/4
ลัดดาวัลย์ มะลิวัน 841 นางสาว คลองสิบสอง
ลัยมะห์ ทองสัมพันธ์ 1405 นาง โคกแฝด 50/16
ลามัย หมัดตานี 878 นางสาว โคกแฝด 46/66
ลาวัณย์ แดงงาม 591 นางสาว คลองสิบ 18/144
ลำดวน เพ้นดี้ 1329 นาง โคกแฝด 32/2
ลำพอง เขาทอง 711 นาง คลองสิบ 23
ลำพึง สาทสุทธิ 1889 นาง ลำผักชี 92/9
ลำพูน ดาแก้ว 1625 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1045
ลำยอง วิญญาณ 880 นางสาว โคกแฝด 42/22
ลำยอง อ่อนสำลี 767 นาง คลองสิบสอง 29/2
ลำระ นาคภักดี 510 นาง คลองสิบ
ลิ้นจี่ สุดสาคร 1928 นาง ลำต้อยติ่ง 35
ลิ้ม เดชะชีพ 1146 นาง โคกแฝด 90
ลิ้ม ธีรโสภิต 769 นาย คลองสิบสอง 82/1
ลี เนียมพระพันธ์ 108 นาย กระทุ่มราย 38
ลีลา จันทร์แตง 1480 นาง โคกแฝด 37/1
ลูกจันทร์ เขียวชะอุ่ม 1959 นาง ลำต้อยติ่ง 45
ลูกอินทร์ โพธิ์อ่อน 1982 นาง ลำต้อยติ่ง 15
เล็ก กรตุ้ม 1041 นาย โคกแฝด 81/34
เล็ก ชื่นพิทักษ์ 1331 นางสาว โคกแฝด 12/16
เล็ก โซ๊ะสลาม 1022 นาง โคกแฝด
เล็ก สุวรรณพัตร 1158 นาย โคกแฝด 39/3
เลอศักดิ์ ฉิมเพลิดนาม 666 นาย คลองสิบ 17/10
เลาะ เจ๊ะสะมะแอน 1259 นาย โคกแฝด 59
เลิศ บุญอยู่ 1948 นาย ลำต้อยติ่ง 38/2
ไลลา ทับทิม 185 นาง กระทุ่มราย 51/16
ไลลา เบนกอนโด 935 นาง โคกแฝด 48/27
วงศ์รัก ซันลี 1142 นาย โคกแฝด 17/67
วน คชภูติ 187 นาย กระทุ่มราย 22/2
วนิดา นุชเจริญ 474 นางสาว หนองจอก 24
วนิดา นุตมะหะหมัด 1457 นางสาว โคกแฝด 20/3
วนิดา เมืองเพ็ชร 686 นาง คลองสิบ 25/8
วนิดา สมานตระกูล 1885 นาง ลำผักชี 53/11
วยุพิน กิติลาภ 893 นาง โคกแฝด 19/102
วรโชติ เตียงทอง 1860 นาย ลำผักชี 32/3
วรรณชัย กลิ่นเร่ 1736 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3294
วรรณดี จัยธรรม 248 นาง กระทุ่มราย 11/1
วรรณนภา โพธิ์ทอง 1205 นางสาว โคกแฝด 11/15
วรรณา กองเป็ง 271 นางสาว หนองจอก
วรรณา เจ๊ะเต๊ะ 1425 นาง โคกแฝด 31
วรรณา โต๊ะสะฮะ 1465 นาง โคกแฝด 36/5
วรรณา นิสสัยดี 905 นาง โคกแฝด 42/19
วรรณา บินหะซัน 1687 นาง คู้ฝั่งเหนือ 20
วรรณา เรืองงาม 986 นาง โคกแฝด 57
วรรณา ละใบยูซบ 404 นางสาว หนองจอก 17/61
วรรณา ศรีดารณีกำภู 1616 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2551
วรรณา ศรีแพง 362 นาง หนองจอก 1/19
วรรณา สัมป่อย 400 นางสาว หนองจอก 58/6
วรรณา สีสมัย 923 นางสาว โคกแฝด
วรรณา อ่อนลมูล 6 นาง กระทุ่มราย 222/5
วรรณิภา ผลจัด 1401 นางสาว โคกแฝด 1/41
วรรณี เพ็ชร์วัฒนา 1410 นาง โคกแฝด 40
วรรณี ห่วงพิมล 1744 นาง คู้ฝั่งเหนือ 24/11
วรรดี บีดิลและห์ 1262 นางสาว โคกแฝด 95
วรรนรัตน์ ประสพสาตร์ 523 นางสาว คลองสิบ 36/1
วรรเพ็ญ เทียนมณี 1601 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2011
วรวิทย์ สุนทรวิภา 203 นาย กระทุ่มราย 38/4
วรัญญา บีดินและ 126 นาง กระทุ่มราย
วรัญญา หาดทราย 1527 นาง คู้ฝั่งเหนือ 36/1
วราภรณ์ ผลเงาะ 333 นาง หนองจอก 46/2
วราภรณ์ เฟื่องฟู 1847 นางสาว ลำผักชี 55/8
วรายันต์ อามีน 1131 นาง โคกแฝด 13/2
วรินทร มะขาว 290 นางสาว หนองจอก 38/5
วลัย แป้นทอง 1173 นาง โคกแฝด 100/210
วลี ภิญโญยิ่ง 1807 นาง ลำผักชี 22
วสันต์ สมานตระกูล 1083 นาย โคกแฝด 32/1
วสันต์ อินเฮง 264 นาย หนองจอก 43
วอเซาะ มะดะเรส 325 นาง หนองจอก 140/8
วัชรี หมื่นไกล 1571 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2420
วัญเพ็ญ หวังพิทักษ์ 920 นางสาว โคกแฝด
วัฒนา พุ่มเรือง 1159 นาง โคกแฝด 42/35
วัฒนา สีสังข์ 1732 นาย คู้ฝั่งเหนือ 15
วัธนา วงษ์ศรี 590 นาง คลองสิบ 18/135
วันชัย ขยิ่มค้า 1797 นาย ลำผักชี 18/8
วันชัย เจริญพันธ์ 1682 นาย คู้ฝั่งเหนือ
วันชัย เจริญสุข 662 นาย คลองสิบ 38/10
วันชัย มะหะหมัด 1538 นาย คู้ฝั่งเหนือ 51
วันชัย อุสมาน 538 นาย คลองสิบ 22/15
วันดี ดีลุน 1612 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2473
วันดี วงษ์วิเชียร 1486 นาย โคกแฝด 22/9
วันดี สุทธิเรือง 20 นาย กระทุ่มราย 58/2
วันดี อยู่สำราญ 79 นาง กระทุ่มราย 18/8
วันนา ทองพุ่ม 868 นางสาว โคกแฝด 43
วันนา ม่วงแก้ว 1096 นาง โคกแฝด 35/1
วันเพ็ญ เจ๊ะสมัด 267 นางสาว หนองจอก 17/93
วันเพ็ญ บุญครอบ 1661 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2067
วันเพ็ญ สะเมาะยิ 348 นางสาว หนองจอก 31/18
วันเพ็ญ สายบุตร 511 นางสาว คลองสิบ 5/32
วันวิสา เอมศิลปี 1296 นางสาว โคกแฝด 11/53
วันวี อนันตเสนา 144 นาง กระทุ่มราย 17/2
วัลลี คุ้มคง 1377 นางสาว โคกแฝด 11/9
วัลลี แย้มเยื้อน 675 นาง คลองสิบ
วารยา สุขวิเศษ 1098 นางสาว โคกแฝด
วารินทร์ ศรีโอภาส 1735 นาย คู้ฝั่งเหนือ 46/1
วารี โซ๊ะสลาม 1244 นาง โคกแฝด 40/8
วารุณี พึ่งและ 639 นางสาว คลองสิบ
วารุณี รอดมณี 787 นาง คลองสิบสอง 5
วารุณี ฤทธิ์ศิริ 1773 นาง ลำผักชี 32/52
วารุณี อินทร์เพ็ง 1663 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 5
วาสนา กำปงซัน 1138 นาง โคกแฝด 5/24
วาสนา นุชมะหะหมัด 1954 นางสาว ลำต้อยติ่ง 36/2
วาสนา บัวลอย 1906 นางสาว ลำผักชี 49/1
วาสนา เบนกอนโด 904 นางสาว โคกแฝด
วาสนา ผ่องประทุม 1837 นางสาว ลำผักชี 3/10
วาสนา มาสะและ 1518 นาง คู้ฝั่งเหนือ 34
วาสนา สอาด 1554 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
วาสนา หมื่นดัด 963 นาง โคกแฝด 5/94
วาสนา เอื้อเฟื้อ 98 นางสาว กระทุ่มราย 12
วาฮับ อารีบี 1437 นาย โคกแฝด 46/1
วิจิตร มะดาเรส 1062 นาย โคกแฝด
วิจิตร สมานตระกูล 1436 นาย โคกแฝด 14/1
วิชัย กลิ่นนิ่มนวล 1508 นาย คู้ฝั่งเหนือ 1/8
วิชัย ใจหนักแน่น 587 นาย คลองสิบ 25/98
วิชัย นิแอ 734 นาย คลองสิบสอง 41/5
วิชัย โพธิ์ดังเจดีย์ 1543 นาง คู้ฝั่งเหนือ 54/8
วิชัย วรพัฒน์ภิญโญ 724 นาย คลองสิบสอง 14/3
วิชัย ศรศิลป์ 813 นาย คลองสิบสอง 2/11
วิชัย สันเต๊ะ 1719 นาย คู้ฝั่งเหนือ 31/3
วิชัย หลั่งสันติ 1135 นาย โคกแฝด 5/76
วิชาญ กลิ่นพุฒ 793 นาย คลองสิบสอง 24/3
วิชิต ยามันสะบีดีน 1231 นาง โคกแฝด 5/81
วิเชียร เชิดชู 99 นาย กระทุ่มราย 15
วิเชียร เพ็งฟุ้ง 780 นาย คลองสิบสอง 2/7
วิเชียร อมรปาน 1838 นาย ลำผักชี 2/1
วิเชียรรัตน์ เอี่ยมจิตร 482 นาย คลองสิบ 14/2
วิทยา อ่างแก้ว 861 นาย โคกแฝด 42/37
วินัย เจ๊ะวัง 107 นาย กระทุ่มราย 50/1
วินัย บินอาวัง 529 นาย คลองสิบ 45/10
วินัย พลายแก้ว 541 นาย คลองสิบ 24
วินัย มะหะหมัดซาเล็ม 1129 นาย โคกแฝด 2/3
วินัย มานมูเลาะ 984 นาย โคกแฝด 5/40
วินัย อ่อนหวาน 1004 นาย โคกแฝด 5/17
วินัย อุปถัมภ์ 1494 นาย โคกแฝด
วิบูลย์ วันกมลสวัสดิ์ 244 นาย กระทุ่มราย 2/3
วิภา ดอเซาะ 70 นางสาว กระทุ่มราย
วิภา ตวนกู 739 นาง คลองสิบสอง 64/5
วิภา ธรรมฉวี 110 นางสาว กระทุ่มราย 17/1
วิภา ยูนุมาน 427 นางสาว หนองจอก 49/9
วิภา สันติภาพ 1512 นาง คู้ฝั่งเหนือ 36/6
วิภารัตน์ ป้อมขุนพรม 1229 นางสาว โคกแฝด 5/86
วิภารัตน์ ศรีกะชา 1768 นาง ลำผักชี 42/59
วิภาวรรณ แสงสมทอง 671 นางสาว คลองสิบ 23/2
วิมล จันดี 524 นางสาว คลองสิบ 28/3
วิมล เมืองประสิทธิ์ 1251 นาง โคกแฝด 25/2
วิมลรัตน์ บินอาวัง 1230 นางสาว โคกแฝด 5/15
วิมลวรรณ สังข์ชาติ 174 นางสาว กระทุ่มราย 20/5
วิยะดา ใยโพธิ์ทอง 1266 นางสาว โคกแฝด 13/1
วิยะดา สุรัตนมาลย์ 1145 นาง โคกแฝด 19/126
วิรัช โพธิ์น้อยงาม 507 นาย คลองสิบ 34/1
วิรัตน์ โพธิ์ดังเจดีย์ 1715 นาย คู้ฝั่งเหนือ
วิรัตน์ เหมน้อย 1286 นาย โคกแฝด 11
วิรัตน์ อินทะวงษ์ 745 นาย คลองสิบสอง 11
วิรัตน์ แอนดาริส 1170 นาย โคกแฝด 20
วิริยะ สูนย์สาทร 1533 นาย คู้ฝั่งเหนือ 32/1
วิโรจน์ เกิดเติมภูมิ 435 นาย หนองจอก 9/2
วิโรจน์ มินอาวัง 1274 นาย โคกแฝด 11/54
วิโรจน์ อินเฮง 475 นาย หนองจอก 47
วิลัยวรรณ วงษ์ส้มจีน 1478 นางสาว โคกแฝด 38
วิลาวรรณ วัฒโน 1683 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/10
วิลาวัณย์ โต๊ะมาน 1348 นางสาว โคกแฝด 55
วิลาสิณีย์ อร่ามเรือง 611 นางสาว คลองสิบ 18/72
วิไล บัวเจริญ 269 นาง หนองจอก 4/8
วิไล สลามเต๊ะ 1052 นางสาว โคกแฝด 15/5
วิไลพร พลายเถื่อน 1770 นางสาว ลำผักชี 68/5
วิไลลักษณ์ มั่นคง 399 นาง หนองจอก 17/75
วิไลวรรณ โซ๊ะสลาม 1233 นางสาว โคกแฝด 60
วิไลวรรณ มณี 1435 นางสาว โคกแฝด 50/1
วิวัฒน์ บีดิลและ 1426 นาย โคกแฝด 18/1
วิวัฒน์ สมานตระกูล 1386 นาย โคกแฝด 33
วิวัตร์ อ่อนละมูล 46 นาย กระทุ่มราย
วิสัน แก้วเกตุ 1203 นาย โคกแฝด 53/7
วีณา มินศรี 663 นาง คลองสิบ 38/11
วีรวรรณ จงรุ่งเรืองทอง 413 นางสาว หนองจอก 61
วีรศักดิ์ เหล่าพร 1234 นาย โคกแฝด 19/23
วีระ บุญยี่ 1147 นาย โคกแฝด 5/127
วีระ สุนทรภักดิ์ 803 นาย คลองสิบสอง 39/2
วีระชัย ประชุมรักษ์ 1873 นาย ลำผักชี 103/35
วีระชัย แสงสว่าง 1952 นาย ลำต้อยติ่ง 28/2
วีระชาติ เดวีเลาะ 344 นาย หนองจอก 60
วีลา รัสมี 1346 นาง โคกแฝด 58/18
วุฒิ อวยพร 749 นาย คลองสิบสอง 7
เวชสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 1592 นาย คู้ฝั่งเหนือ 117/59
ไวย๊ะ ขำอินทร์ 1106 นาง โคกแฝด 5/73
ศรชัย ไชยแสง 321 นาย หนองจอก 137/11
ศรัญญา สอาด 1712 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
ศรัณยา กองรอด 1193 นาง โคกแฝด 5/83
ศราวุธ เจ๊ะมิน 1970 นาย ลำต้อยติ่ง 27/12
ศรีจรูญ มูฮำหมัดเด็น 1548 นาย คู้ฝั่งเหนือ 8/19
ศรีนวล บุญหลัง 1590 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/377
ศรีประเทือง พลายมนต์ 637 นางสาว คลองสิบ
ศรีประไพ โมราวัล 652 นางสาว คลองสิบ 1
ศรีไพร ห้าวหาญ 1507 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 6/2
ศรีศักดิ์ แสงสุข 217 นาย กระทุ่มราย 31/1
ศศินันท์ จุลมกร 1778 นางสาว ลำผักชี 32/9
ศศิวิมล สัจพงศ์พิสิทธิ์ 929 นาง โคกแฝด 42/40
ศักดา ยอดเวียน 1452 นาย โคกแฝด 23/3
ศักดิ์ชัย กิจประพันธ์ 234 นาย กระทุ่มราย 52/6
ศักดิ์ชัย หวังต่ำ 642 นาย คลองสิบ
ศักดิ์ดา โพธิ์โซ๊ะ 1561 นาย คู้ฝั่งเหนือ 59/7
ศันสนีย์ ปู่มา 1287 นาง โคกแฝด 41/10
ศิรดา ใยโพธิ์ทอง 1397 นาง โคกแฝด 10/5
ศิริ ผาสุข 736 นาง คลองสิบสอง 20
ศิริ พูลศิริ 37 นาย กระทุ่มราย 4
ศิริ สกุลตันประทีป 1575 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/1237
ศิรินันท์ เสือจุ้ย 826 นางสาว คลองสิบสอง
ศิริปัญญา แก้วศรี 78 นาย กระทุ่มราย 4
ศิริพงษ์ เหมกรณ์ 819 นาย คลองสิบสอง 4
ศิริพร แสนสี 909 นางสาว โคกแฝด
ศิริพัตร นวพลากร 1282 นาง โคกแฝด 11/21
ศิริรัตน์ กมลานนท์ 1685 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2875
ศิริรัตน์ มานยาซิ 1226 นางสาว โคกแฝด 32/3
ศิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 764 นางสาว คลองสิบสอง 2/1
ศิริรัตน์ หวังปัญญา 1270 นาง โคกแฝด 2/34
ศิริรัตน์ อามีน 1279 นางสาว โคกแฝด 8
ศิริลักษณ์ ดีเสมอ 1581 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1039
ศิริลักษณ์ แย้มคำ 658 นางสาว คลองสิบ 18/133
ศิริวรรณ ชัยเวทย์ 1841 นางสาว ลำผักชี 47/17
ศิริศักดิ์ โพธิ์กระเจน 232 นาย กระทุ่มราย 22
ศิลาเวทย์ มูลศรี 1594 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2346
ศุภชัย โยธินธรรมศักดิ์ 1840 นาย ลำผักชี 40/174
ศุภรัตน์ โหมดเทศ 1168 นางสาว โคกแฝด 41/5
ศุภลักษณ์ สาหร่ายทอง 247 นางสาว กระทุ่มราย 2/3
ศุภวัฒน์ นีละไพจิตร 231 นาย กระทุ่มราย 23/2
ศุรัสวารี รุ่งสอาด 212 นางสาว กระทุ่มราย 39/2
สกุล ศรีสวาท 49 นาย กระทุ่มราย 43/1
สงวน พงษ์พรรณ์ 140 นาง กระทุ่มราย 2/1
สงวน พ่อค้าชำ 801 นางสาว คลองสิบสอง 5
สง่า ม่วงงาม 1876 นาย ลำผักชี 26/10
สง่า มะขามทอง 467 นาย หนองจอก 58/9
สง่า มานยาซิ 1491 นาย โคกแฝด 39/1
สง่า สลับสี 429 นาย หนองจอก 12
สง่า แอนดะริส 1664 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3329
สถาพร คำทะเสือ 1365 นาง โคกแฝด 26/7
สท้าน ดำรงธรรม 13 นาย กระทุ่มราย 30/1
สนธยา สกุลดี 354 นาง หนองจอก 132/8
สนม ทองจำนงค์ 1701 นาย คู้ฝั่งเหนือ 59/3
สนอง แสนสุข 595 นาย คลองสิบ 18/127
สนั่น ทองเจือ 222 นาย กระทุ่มราย 2
สนั่น โพธิ์งาม 322 นาย หนองจอก 125/3
สนิท จันทร์อ่อน 198 นาย กระทุ่มราย 3
สนิท ภู่สำลี 1702 นาย คู้ฝั่งเหนือ 36/2
สนิท สาทสุทธิ 1788 นาย ลำผักชี 40
สม สนนุกิจ 625 นาย คลองสิบ 13/1
สมเกียรติ จันทร์แก้ว 1878 นาย ลำผักชี 20/7
สมเกียรติ ละใบยูซบ 262 นาย หนองจอก 58/3
สมคิด ใจรักษ์ 568 นาง คลองสิบ 9/11
สมคิด ดีมาก 672 นาง คลองสิบ
สมคิด ทองอ่อน 1474 นาย โคกแฝด 13
สมคิด โพธิ์ดี 1666 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/423
สมคิด โพธิ์เลาะห์ 1462 นาย โคกแฝด 23/2
สมคิด มะโอรีรักษ์ 1614 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/2041
สมคิด มั่นคง 1081 นาย โคกแฝด 60
สมคิด แย้มสรวล 1519 นาง คู้ฝั่งเหนือ 38/4
สมคิด สมชื่น 71 นางสาว กระทุ่มราย 145
สมจิต สืบวงษ์ 1298 นางสาว โคกแฝด 11/55
สมจิตต์ โต๊ะฮะ 292 นางสาว หนองจอก 17
สมจิตต์ ทองเจือ 19 นางสาว กระทุ่มราย 61
สมจิตต์ พันพึ่ง 1232 นางสาว โคกแฝด
สมจิตต์ พิมพัฒน์ 100 นาง กระทุ่มราย 266
สมจิตต์ เลาะโพธิ์ 1243 นางสาว โคกแฝด 59/7
สมจิตต์ สุขประเทียน 176 นาย กระทุ่มราย 447
สมจิตร โซ๊ะสลาม 872 นางสาว โคกแฝด 55/1
สมจิตร ทองอ่อน 1468 นาย โคกแฝด 11/1
สมจิตร์ ปั้นเฉย 1835 นางสาว ลำผักชี 57/4
สมจิตร ภู่สำลี 1275 นาง โคกแฝด 11/5
สมจิตร สอนเขียว 1709 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 23
สมจิตร์ เหมศิริ 1020 นาย โคกแฝด 38/2
สมใจ คณะโจทย์ 384 นาง หนองจอก 24/9
สมใจ เจ๊ะยูโซ๊ะ 1025 นางสาว โคกแฝด 26/7
สมใจ บีดิลและ 1417 นาย โคกแฝด 14/7
สมใจ ปาทาน 600 นาง คลองสิบ 18/145
สมใจ พูลเกษม 1336 นาง โคกแฝด 81/36
สมใจ โพธิ์โซ๊ะ 1496 นาง คู้ฝั่งเหนือ 59
สมใจ สลามเต๊ะ 1024 นางสาว โคกแฝด
สมใจ สุดสอาด 385 นาย หนองจอก 55
สมใจ เสมอเหมือน 1212 นาย โคกแฝด 49/3
สมชัย พิทักษ์อารีย์ 705 นาย คลองสิบ 18/62
สมชาติ จ้อยชม 778 นาย คลองสิบสอง 50/20
สมชาติ ละมูลพันธ์ 158 นาย กระทุ่มราย 57/2
สมชาย คะเด 419 นาย หนองจอก 1/8
สมชาย จงใจรัก 109 นาย กระทุ่มราย 24/1
สมชาย แฉ่งสมบุญ 629 นาย คลองสิบ 18/34
สมชาย โซ๊ะสลาม 1239 นาย โคกแฝด 58/12
สมชาย แดงงาม 605 นาย คลองสิบ 18/45
สมชาย เที่ยงตรง 1065 นาย โคกแฝด 5/42
สมชาย เทียนมณี 460 นาย หนองจอก 59/4
สมชาย นิยมราษฎร์ 62 นาย กระทุ่มราย
สมชาย นุนาบี 1929 นาย ลำต้อยติ่ง 29/5
สมชาย บุญครอบ 1926 นาย ลำต้อยติ่ง 6/1
สมชาย ปราณี 1861 นาย ลำผักชี 23
สมชาย ผลจัด 1260 นาย โคกแฝด 15
สมชาย เผ่าภู่ 1375 นาย โคกแฝด
สมชาย เย็งเต๊ะ 240 ส.ต. กระทุ่มราย 68/11
สมชาย วันหมัด 1128 นาย โคกแฝด 58/16
สมชาย สมานตระกูล 1487 นาย โคกแฝด 34/3
สมชาย สลามเต๊ะ 347 นาย หนองจอก 24/7
สมชาย สันเต๊ะ 1084 นาย โคกแฝด 5/56
สมชาย หมอหวัง 309 นาย หนองจอก 232/2
สมชาย อุ่นไทย 783 นาย คลองสิบสอง 28/1
สมทรง ปานเจริญ 534 นาย คลองสิบ 41/7
สมทรง อดุลย์รัมย์ 1501 นาง คู้ฝั่งเหนือ 9/15
สมทวี หมัดหลำ 687 นาย คลองสิบ 42
สมนึก ทองคำ 1292 นาย โคกแฝด 15/6
สมนึก ปานทอง 1639 นาง คู้ฝั่งเหนือ 21
สมนึก มณี 1428 นางสาว โคกแฝด 50/10
สมนึก เลพยัพ 457 นาย หนองจอก 4/7
สมนึก ศรีเจริญ 286 นาย หนองจอก 21/1
สมนึก สะหรังหมัด 694 นาย คลองสิบ 26/16
สมนึก แสงสุข 302 นาย หนองจอก 140/18
สมบัติ ชุ่มบริบูรณ์ 696 นาย คลองสิบ 6/5
สมบัติ โซ๊ะมาลี 1030 นาย โคกแฝด 5/10
สมบัติ โซ๊ะสลาม 1396 นาย โคกแฝด 58/14
สมบัติ ปานเจริญ 514 นาย คลองสิบ 11
สมบัติ มานยีมุด 1406 นาย โคกแฝด 11/47
สมบัติ ล้อมวงค์ 1215 นาง โคกแฝด 73/4
สมบัติ วงษ์ยีเมาะ 577 นาย คลองสิบ 12/3
สมบัติ สุวามิน 1617 นาย คู้ฝั่งเหนือ 50
สมบัติ แสงสุข 315 นาย หนองจอก 135/1
สมบัติ หวังสมาแอล 982 นาย โคกแฝด
สมบัติ อิงสุวรรณวิจิตร 1166 นาง โคกแฝด 42/36
สมบุญ โต๊ะกู 1961 นางสาว ลำต้อยติ่ง 21/12
สมบุญ บุญครอง 729 นางสาว คลองสิบสอง 18
สมบุญ สลามเต๊ะ 1392 นาย โคกแฝด 16/1
สมบุญ แสงสุข 365 นาย หนองจอก 140/13
สมบูรณ์ ซอเฮง 330 นาย หนองจอก 17/76
สมบูรณ์ ทองแก้ว 1124 นาง โคกแฝด 5/22
สมบูรณ์ ปานเจริญ 668 นาย คลองสิบ 20/1
สมบูรณ์ เปลี่ยนอนุกูล 14 นาย กระทุ่มราย 815
สมบูรณ์ พิมพ์สิงห์ 1404 นาง โคกแฝด 20/3
สมบูรณ์ มายะการ 1109 นาย โคกแฝด 5/128
สมบูรณ์ ศรีดารณีกำภู 199 นาง กระทุ่มราย 559
สมบูรณ์ ศรีทองแท้ 763 นาง คลองสิบสอง 30
สมบูรณ์ สุนทรภักดิ์ 792 นาย คลองสิบสอง 39
สมปอง โคตมา 1880 นาย ลำผักชี 20/3
สมปอง ชุ่มใจ 1883 นางสาว ลำผักชี 63/1
สมปอง ซันมิน 1217 นาย โคกแฝด 22/1
สมปอง ตูมทอง 357 นาย หนองจอก 21/7
สมปอง มะลิวัลย์ 421 นาง หนองจอก 31/16
สมปอง มีมูซอ 1498 นาย คู้ฝั่งเหนือ 62
สมปอง อิ่มสำราญ 484 นาย คลองสิบ 41/23
สมพงค์ หวังปัญญา 1037 นาย โคกแฝด 5/130
สมพงศ์ ปู่มา 1422 นาย โคกแฝด 11/23
สมพงษ์ เทียนมณี 342 นาย หนองจอก 59/7
สมพงษ์ ป๋งมา 343 นาย หนองจอก
สมพงษ์ ภู่พงษ์ 1265 นาย โคกแฝด 17/1
สมพงษ์ มะนิยะ 917 นาย โคกแฝด
สมพงษ์ มะมา 396 นาย หนองจอก
สมพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 762 นาย คลองสิบสอง 2/3
สมพงษ์ สีสลวย 95 นาย กระทุ่มราย 10/1
สมพงษ์ เสมอเหมือน 1086 นาย โคกแฝด 49/4
สมพร ดีไทย 73 นาย กระทุ่มราย 21/1
สมพร ปัญญา 708 นาย คลองสิบ 17
สมพร รักใคร่ 255 นาง หนองจอก 36/1
สมพร สุขไสว 858 นาย โคกแฝด 5/50
สมพล สนนุกิจ 707 นาย คลองสิบ 49/8
สมพาน เพ็ชรแก้ว 1620 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/2550
สมพิศ รักญาติ 1743 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/240
สมพิศ สาระจิตต์ 799 นางสาว คลองสิบสอง 4
สมโพธ ดีมาก 1471 นาย โคกแฝด 7/5
สมภพ ประดิษฐสุวรรณ์ 380 นาย หนองจอก 28/1
สมโภชน์ มะดีลี 331 นาย หนองจอก 17/52
สมโภชน์ มาสะและ 1530 นาย คู้ฝั่งเหนือ 34/15
สมยง พูนพอกสิน 291 นาง หนองจอก 38/6
สมยง มะตัง 846 นาง คลองสิบสอง 40
สมยศ พุ่มแก้ว 751 นาย คลองสิบสอง 26/1
สมยศ วงศ์ยังอยู่ 1101 นาย โคกแฝด
สมยา พึ่งและ 659 นาย คลองสิบ 45/2
สมร คารัมย์ 950 นาย โคกแฝด 54/1
สมร คุ้มเสร็จ 155 นาง กระทุ่มราย 23/2
สมร นิสุลง 830 นางสาว คลองสิบสอง
สมร ศรีสวัสดิ์ 1063 นาง โคกแฝด 17/18
สมรรถ สนนุกิจ 630 นาย คลองสิบ 13
สมรรถชัย เด่นสมุทร 239 นาย กระทุ่มราย 110
สมรัก พุ่มภู่ 1208 นาย โคกแฝด
สมวงค์ คล้ายคลึง 1740 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
สมวารี พูลพอกสิน 289 นาง หนองจอก 38/2
สมศรี ชวะวิทย์ 1525 นาง คู้ฝั่งเหนือ 43
สมศรี เด็ดดวง 732 นาง คลองสิบสอง 60
สมศรี ทรัพย์ใจเที่ยง 790 นาง คลองสิบสอง 46/1
สมศรี มินอาวัง 1379 นาง โคกแฝด 12/5
สมศรี มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 277 นางสาว หนองจอก 21/1
สมศรี สะนู 1520 นาง คู้ฝั่งเหนือ 4/2
สมศักดิ์ เกิดดี 910 นาย โคกแฝด 49/8
สมศักดิ์ ชมทอง 542 นาย คลองสิบ 16/2
สมศักดิ์ โซ๊ะสลาม 1326 นาย โคกแฝด 58/19
สมศักดิ์ ดวงครุธ 713 นาย คลองสิบ 10
สมศักดิ์ เดวีเลาะ 455 นาย หนองจอก 24
สมศักดิ์ เต๊ะบำรุง 1372 นาย โคกแฝด 40/5
สมศักดิ์ ทองแท่งเหล็ก 1686 นาย คู้ฝั่งเหนือ 38/5
สมศักดิ์ นุชอร่ามเนตร 1680 นาย คู้ฝั่งเหนือ 12/6
สมศักดิ์ บุญรอด 172 นาย กระทุ่มราย 35/2
สมศักดิ์ เป๊าซิเป๊าะ 473 นาย หนองจอก 17/77
สมศักดิ์ ผักสังข์ 1696 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สมศักดิ์ พันธุ์ศิลป์ 992 นาย โคกแฝด 17/47
สมศักดิ์ พุ่มแก้ว 797 นาย คลองสิบสอง 5/3
สมศักดิ์ โพธิ์บาง 29 นาย กระทุ่มราย 3
สมศักดิ์ มูฮำหมัดเย็ง 15 นาย กระทุ่มราย 2
สมศักดิ์ ยิ่งรอด 142 นาย กระทุ่มราย 20/2
สมศักดิ์ รอดทอง 1182 นาย โคกแฝด 81/8
สมศักดิ์ วงศ์ยังอยู่ 961 นาย โคกแฝด 5/5
สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 781 นาย คลองสิบสอง 2/2
สมศักดิ์ ศักดิ์วิชิต 1054 นาย โคกแฝด 1/16
สมศักดิ์ สะมะแอ 1629 นาย คู้ฝั่งเหนือ 26/7
สมศักดิ์ เสือจุ้ย 849 นาย คลองสิบสอง 28/1
สมศักดิ์ แสงสุข 312 นาย หนองจอก 135/2
สมศักดิ์ หวังเจริญ 1547 นาย คู้ฝั่งเหนือ 29/7
สมศักดิ์ หวังอับดุลเลาะ 1075 นาย โคกแฝด 22/8
สมศักดิ์ เหมน้อย 1006 นาย โคกแฝด 5/45
สมส่วน พระเมือง 1791 นาง ลำผักชี 3/9
สมหมาย กองรอด 617 นาง คลองสิบ 25/186
สมหมาย คงอยู่ 1944 นาย ลำต้อยติ่ง 35/5
สมหมาย แจ่มแจ้ง 261 นาย หนองจอก
สมหมาย เถื่อนพิทักษ์ 1192 นางสาว โคกแฝด
สมหมาย บุญหนุน 498 นาย คลองสิบ 28
สมหมาย ผู้มีสุข 653 นาย คลองสิบ 2
สมหมาย พูลสงค์ 386 นาย หนองจอก
สมหมาย เพ็ชร์รัตน์ 1161 นาง โคกแฝด 34
สมหมาย มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 280 นาย หนองจอก 16/2
สมหมาย ยะมะมัง 1090 นาย โคกแฝด 49/31
สมหมาย ใยโพธ์ทอง 1273 นาย โคกแฝด 40/1
สมหวัง โซ๊ะสลาม 1267 นาย โคกแฝด 58
สมหวัง เทียนมณี 443 นาย หนองจอก 30/1
สมหวัง ใบยูโซ๊ะ 409 นาย หนองจอก 31/2
สมหวัง มั่นคง 1450 นาย โคกแฝด 23/11
สมหวัง เลาะผู้ดี 1235 นาย โคกแฝด 1/12
สมหวัง สุขวิเศษ 952 นาย โคกแฝด 5/20
สมหวัง หนูมา 602 นาย คลองสิบ 18/17
สมัคร ลีฉลาด 1506 นาย คู้ฝั่งเหนือ 22/2
สมัคร สาระบรรณ 1910 นาย ลำผักชี 32/35
สมัย เจ๊ะสะและ 1633 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สมัย โซ๊ะมิน 1700 นาย คู้ฝั่งเหนือ 4/5
สมัย เดวีเลาะ 183 นาย กระทุ่มราย 17/3
สมัย เนื้อดี 722 นาย คลองสิบสอง 2/6
สมัย ประเสริฐยศ 177 นาง กระทุ่มราย
สมัย มินอาวัง 1295 นาย โคกแฝด 12
สมัย ละเต็บซัน 401 นาย หนองจอก 26
สมัย ศรีสว่าง 680 นาง คลองสิบ 18/33
สมาน คุโณภาส 693 นาย คลองสิบ 24/4
สมาน จันเพ็ง 88 นาง กระทุ่มราย 17/2
สมาน เซ็งเมาะ 323 นาย หนองจอก 140
สมาน เด็ดดวง 418 นาย หนองจอก 9/1
สมาน นุตมะหะหมัด 1927 นาย ลำต้อยติ่ง 1/3
สมาน เนตมณี 1963 นาย ลำต้อยติ่ง 41/1
สมาน บินสลาม 1969 นาย ลำต้อยติ่ง 14/1
สมาน มะดะเรส 1669 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สมาน มะลิวัลย์ 881 นาย โคกแฝด 61/108
สมาน เวชพันธ์ 1981 นาย ลำต้อยติ่ง 41/8
สมาน สอาด 1679 นาย คู้ฝั่งเหนือ 24/1
สมาน เสน่หา 596 นาย คลองสิบ 18/142
สมาน หนูและ 1141 นาย โคกแฝด 5/54
สมาน หวังกา 828 นาย คลองสิบสอง 12/1
สมาพร ทองเหมย 1636 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/200
สมาวี สมภักดี 603 นาย คลองสิบ 18/81
สยุมภู พัฒโท 1775 นาย ลำผักชี 32/48
สรพงษ์ เทียนมณี 627 นาย คลองสิบ 12
สร้อย พรหมถนอม 221 นาง กระทุ่มราย 41/2
สร้อย เฟื่องฟู 1803 นาง ลำผักชี 10
สร้อยมุกดา คำทะเสือ 1362 นาง โคกแฝด 26/6
สรัญญา พึ่งและ 664 นางสาว คลองสิบ
สรายุทธ อภิสิทธิ์สันติ 1297 นาย โคกแฝด 12/1
สราวุธ นรินทร 593 นาย คลองสิบ 18/138
สราวุธ สุพรรณสุด 807 นาย คลองสิบสอง 73
สราวุธ สุวรรณสันติ 164 นาย กระทุ่มราย 19
สราวุธ อัศวนัยกิจ 1132 นาย โคกแฝด 11/9
สรี คะเด 279 นางสาว หนองจอก 16
สวัสดิ์ ซะมะ 1936 นาย ลำต้อยติ่ง 41/6
สวัสดิ์ ดังเจดีย์ 54 นาย กระทุ่มราย 6
สวัสดิ์ น้ำดอกไม้ 820 นาย คลองสิบสอง 34
สวัสดิ์ ปัญญา 307 นาย หนองจอก
สวัสดิ์ มั่นคง 1454 นาย โคกแฝด 22/4
สวัสดิ์ มีมูซอ 549 นาย คลองสิบ 44
สวัสดิ์ มูฮำหมัดสะและ 326 นาย หนองจอก 140/2
สวัสดิ์ สนนุกิจ 635 นาย คลองสิบ 9
สวัสดิ์ ส้มป่อย 356 นาย หนองจอก 18
สวัสดิ์ชัย ทองประดิษฐ์ 1804 นาย ลำผักชี 49/1
สว่าง นุชมะหะหมัด 103 นาย กระทุ่มราย 6/1
สว่าง มูฮำหมัด 369 นาย หนองจอก 31
สวาท มณีทูรย์ 1596 นาย คู้ฝั่งเหนือ 117/48
สวิง ปิ่นกา 1792 นาง ลำผักชี 16/2
สอาง สีเขียว 1448 นาง โคกแฝด 7
สอาด โซ๊ะมาลี 383 นาย หนองจอก 24/3
สอาด โตแสง 760 นาย คลองสิบสอง 36/1
สอาด รัสมี 1371 นาย โคกแฝด 58/3
สอิ้ง เจ๊ะสะและ 1505 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
สอิ้ง ด้วงอินทร์ 531 นางสาว คลองสิบ 25/1
สอิ้ง นิ่มเจริญ 44 นางสาว กระทุ่มราย 3/2
สอิ้ง สุขเจริญ 1854 นาย ลำผักชี 6
สะนะ ขันกสิกรรม 597 นาง คลองสิบ 18/10
สะฟียะ สมันเลาะ 519 นาง คลองสิบ 4/1
สะละเมาะห์ แบรอฮีม 415 นาง หนองจอก 4/3
สะลีม ลิเซ็น 856 นาย โคกแฝด 34/11
สะอาด ขำเจริญ 8 นาง กระทุ่มราย 11
สะอาด ทรัพย์ใจเที่ยง 822 นาย คลองสิบสอง
สังข์วาล ดอนทอง 36 นางสาว กระทุ่มราย
สังคม ปาปะเถ 947 นาย โคกแฝด 35/3
สังวาล ศรีสำราญ 560 นาย คลองสิบ 35
สังวาลย์ มั่นคง 1449 นาง โคกแฝด 22/7
สังเวียน ชินวงษ์ 148 นางสาว กระทุ่มราย 13/1
สังเวียน พันพึ่ง 1077 นาง โคกแฝด 52/9
สังเวียน สุขสมัย 1307 นาย โคกแฝด 11/25
สัญญา วิหงษ์ 1904 นาย ลำผักชี 20/2
สันต์ เกิดถาวร 757 นาย คลองสิบสอง 36/3
สันติวัฒน์ ไสยกิจ 1151 นาย โคกแฝด 19/302
สันทัศน์ ชวลิขิต 1731 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สัมพันธ์ จักษุบท 1691 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/3386
สัมพันธ์ วรรณสุข 685 นาย คลองสิบ 25/219
สัมฤทธิ์ ยงจิตต์ 1537 นาง คู้ฝั่งเหนือ 45
สาคร สาหร่ายทอง 31 นาย กระทุ่มราย 4
สาธิต ช่วงคงมา 1853 นาย ลำผักชี 11/2
สาธิต ชีวกุลเดชผล 1624 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สาเนตร คล่องแคล่ว 1793 นาย ลำผักชี 32/17
สามารถ ผ่องเผือก 68 นาย กระทุ่มราย 19/2
สามารถ ลาวัง 1317 นาย โคกแฝด 54/8
สามารถ แสงศรี 557 นาง คลองสิบ 40/36
สายชล กลิ่นยี่สุ่น 1068 นางสาว โคกแฝด
สายชล โตแสง 748 นาย คลองสิบสอง 36/6
สายชล ภาคทวี 1139 นาย โคกแฝด 41/1
สายธาน ชื่นชม 101 นาย กระทุ่มราย 43/4
สายน้อย อารคร 810 นาย คลองสิบสอง 9/4
สายพิณ อาจเมือง 1650 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 68/65
สายรุ้ง ทรัพย์ใจเที่ยง 791 นางสาว คลองสิบสอง
สายสมร จรกา 425 นางสาว หนองจอก 17/80
สายหยุด เกตุชีพ 9 นาง กระทุ่มราย 7
สายหยุด ชุ่มใจ 1827 นาย ลำผักชี 65
สายหยุด เสระคุณ 848 นาง คลองสิบสอง 31/1
สายไหม ศรีจันทร์ 857 นางสาว โคกแฝด 19/3
สายัญ มหาบุญ 492 นาย คลองสิบ 5/13
สายัณ เหมศิริ 1409 นาย โคกแฝด 46/63
สายัณห์ แสงอรุณ 1563 นาย คู้ฝั่งเหนือ
สายัน กล่อมเกล็ด 1809 นาย ลำผักชี 6
สายันห์ แสงเขียว 1181 นาย โคกแฝด 19/143
สารดา เกตุสมบัติ 1553 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
สารสิน มณีเลิศ 853 นาย โคกแฝด
สาริศ มีมูซอ 702 ว่าที่ ร.ต. คลองสิบ 54/1
สาโรจน์ หมัดโน๊ต 901 นาย โคกแฝด 175
สาลี่ เป๊าะซิเป๊าะ 407 นาง หนองจอก 17/53
สาลี่ เสือเล็ก 1955 นาง ลำต้อยติ่ง 1/1
สาลี่ อามีน 535 นาง คลองสิบ 1
สำเนียง กระจ่าง 184 นาย กระทุ่มราย 2
สำเนียง เล็กจำปี 1580 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/61
สำเภา กระโจมทอง 1805 นาง ลำผักชี 16/4
สำรวย แก้วประกอบ 1819 นาง ลำผักชี 25/9
สำรวย ช้างสุวรรณ์ 1008 นาย โคกแฝด 20/3
สำรวย บู่ทอง 218 นางสาว กระทุ่มราย 27/1
สำรวย ปรีเปรม 613 นางสาว คลองสิบ 25/86
สำรวย โพธิ์ทอง 1026 นาย โคกแฝด 11/12
สำรวย มีนะรินทร์ 1560 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1461
สำรวย ใยโพธิ์ทอง 1237 นาย โคกแฝด 10/4
สำรวย ลุมกระโทก 533 นาย คลองสิบ 23/8
สำรวย หนูจ้อย 1887 นาง ลำผักชี 53/13
สำราญ ต่ายธานี 583 นาง คลองสิบ 25/114
สำราญ ปรุงทองดี 718 นาง คลองสิบสอง
สำราญ วังสตัง 1782 นาย ลำผักชี 47/29
สำราญ เวบ้านแพ้ว 202 นาย กระทุ่มราย 40/2
สำราญ สัญญาบุญทวัช 1376 นาย โคกแฝด 11/2
สำเริง ทองมีศรี 167 นาย กระทุ่มราย 57/1
สำเริง พิลารัตน์ 1195 นาย โคกแฝด 5/99
สำเริง สนนุกิจ 648 นางสาว คลองสิบ 4
สำเริง สมบุญ 27 นาย กระทุ่มราย 1/6
สำลี จันทมาส 72 นาย กระทุ่มราย 18/2
สำลี ทองทิม 1908 นาย ลำผักชี 25/2
สำสุรี เทียรมณี 334 นาย หนองจอก 20/3
สำออย ป้อมประเสริฐ 794 นาง คลองสิบสอง 22/1
สิงห์ ภู่วิน 156 นาย กระทุ่มราย 7/3
สิทธิชัย วังสตัง 1896 นาย ลำผักชี 83/3
สิ้นสายัณห์ วงษ์อุสมาน 432 นาง หนองจอก 11/5
สิเนหา เคหะไพจิตร 351 นางสาว หนองจอก 3/3
สิริขวัญ หมันเร๊ะ 1402 นาง โคกแฝด 19/4
สิริพัน นุตมะหะหมัด 1765 นางสาว ลำผักชี 27/8
สิริมา สะมะ 1674 นาง คู้ฝั่งเหนือ 1/3
สุกัญญา เกรียงชัยพฤกษ์ 1078 นาง โคกแฝด 5/51
สุกัญญา ช้างสุวรรณ์ 1197 นางสาว โคกแฝด
สุกัญญา โต๊ะสะฮะ 1429 นาง โคกแฝด 36/2
สุกัญญา บุตรลพ 281 นางสาว หนองจอก 11/4
สุกัญญา มะคงสุข 284 นางสาว หนองจอก 16/4
สุกัญญา สมใจ 16 นาง กระทุ่มราย 34/2
สุกัญญา เสาวคนธ์ 1978 นางสาว ลำต้อยติ่ง 38/4
สุกัญญา แสงสวย 1040 นางสาว โคกแฝด 5/38
สุกัญญา อินทชัย 891 นางสาว โคกแฝด 17/72
สุกัลญา เจริญสุข 657 นางสาว คลองสิบ 38/14
สุกัลยา เซ็นนิ 1495 นาง โคกแฝด 25
สุกานดา มะมิน 695 นางสาว คลองสิบ 11/1
สุขเกษม ตันตราจิณ 1018 พล.ร.ต. โคกแฝด 19/213
สุขจิตต์ สร้อยทอง 1134 นาง โคกแฝด
สุขใจ พุ่มเรือง 988 นาง โคกแฝด 42/32
สุขสันต์ ดาโร๊ส 1855 นาย ลำผักชี 14/5
สุจิตร์ เจริญผล 1825 นาย ลำผักชี 44/3
สุชัย แซ่โค้ว 487 นาย คลองสิบ
สุชาติ ฉายา 90 นาย กระทุ่มราย 23/3
สุชาติ ชะแงมรัมย์ 1790 นาย ลำผักชี 22/9
สุชาติ ชื่นเจริญ 1137 นาย โคกแฝด 65/6
สุชาติ ชุ่มบริบูรณ์ 517 นาย คลองสิบ 12/2
สุชาติ ทรัพย์มงคล 970 นาย โคกแฝด
สุชาติ ฟักเขียว 453 นาย หนองจอก 16/3
สุชาติ มานมูเราะ 1725 นาย คู้ฝั่งเหนือ 28
สุชาติ วันเนาว์ 548 นาย คลองสิบ 5/15
สุชาติ หะยีโซะ 449 นาย หนองจอก 16/2
สุชาติ อำไพพิศ 1659 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/1801
สุชิน อู่เงิน 43 นาย กระทุ่มราย 38/1
สุเชาว์ ละเต็บซัน 1983 นาย ลำต้อยติ่ง 22/5
สุณี และสุวรรณ์ 631 นางสาว คลองสิบ 18/116
สุดใจ กาทอง 1359 นาง โคกแฝด
สุดใจ เขียวสวัสดิ์ 979 นาง โคกแฝด 7
สุดใจ ดีอ่อง 983 นางสาว โคกแฝด 19/251
สุดใจ แฟงทอง 1912 นางสาว ลำผักชี 18
สุดใจ สงวนวงษ์ 55 นาย กระทุ่มราย 24
สุดาวดี แก้วสุขโข 1890 นางสาว ลำผักชี
สุดิน ปู่มั่นคง 1369 นาย โคกแฝด 17/4
สุทธญาณ์ บินซามัน 1366 นาง โคกแฝด 11/52
สุทธิ มาสะและ 1660 นาย คู้ฝั่งเหนือ 41
สุทธิมาตย์ วงษ์ศิริ 139 นางสาว กระทุ่มราย 26/1
สุทัน ประเสริฐ 223 นาย กระทุ่มราย 673
สุทัศน์ อุบดุลสมัด 1802 นาย ลำผักชี 48/6
สุเทพ มังเดชะ 5 นาย กระทุ่มราย 62
สุเทพ รุ่งศรี 890 นาย โคกแฝด 13/1
สุเทพ วงศ์ยังอยู่ 1046 นาย โคกแฝด 5/49
สุเทพ อับดุลเลาะห์ 1967 นาย ลำต้อยติ่ง 23/8
สุธาทิพย์ ฟักเย็นใจ 190 นาง กระทุ่มราย 23
สุธิมา มีสมกลิ่น 1842 นางสาว ลำผักชี 33/3
สุธิศา สนนุกิจ 710 นาง คลองสิบ 58
สุธีนา เพ็ชรฉคุป 1763 นาง คู้ฝั่งเหนือ 18/5
สุธีลา สร้อยประดิษฐ 74 นางสาว กระทุ่มราย 15/4
สุนทร จันทร 1363 นาย โคกแฝด 43/5
สุนทร มะดะเรส 318 นาย หนองจอก 140/15
สุนทร มูหะหมัดตอเฮด 914 นาย โคกแฝด 61/102
สุนทรี เพ็ชร์วัฒนา 1060 นางสาว โคกแฝด 41/4
สุนทรี รุ่งสกุล 1387 นาง โคกแฝด 21/23
สุนทรี สะมะแอ 1196 นางสาว โคกแฝด 5/70
สุนทรี สัจจานุรักษ์ 278 นางสาว หนองจอก 17/3
สุนทรี สูนย์สาทร 1747 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 14/2
สุนทรียา ซอเฮง 336 นาง หนองจอก 10/3
สุนันท์ ซอเฮง 1690 นาง คู้ฝั่งเหนือ 4/20
สุนันทา เบ็นหะเซ็น 544 นางสาว คลองสิบ 22/3
สุนันทา โพธิ์ดังเจดีย์ 1528 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 54/2
สุนันทา มูหะหมัดอาลี 1924 นางสาว ลำต้อยติ่ง 103/3589
สุนันทา สนริ้ว 1643 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/3230
สุนาวดี ไกรทอง 495 นาง คลองสิบ 6/1
สุนิสา เลาะเนาะ 1319 นาง โคกแฝด 48/15
สุนี จูเปี่ยม 179 นาง กระทุ่มราย 7/3
สุนี แบรอมาน 765 นาง คลองสิบสอง 64
สุนี โพธิ์ดังเจดีย์ 1729 นาง คู้ฝั่งเหนือ 24/2
สุนี อาดำ 759 นางสาว คลองสิบสอง 10/10
สุนีย์ พึ่งภักดี 253 นางสาว หนองจอก
สุนีย์ เพ่งพิทักษ์ธรรม 317 นาง หนองจอก 139/1
สุนีย์ มีบุญรอด 1190 นาง โคกแฝด 5/122
สุนีย์ สวัสดี 53 นาง กระทุ่มราย 11/2
สุบิน ถึกมี 1597 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1647
สุบิล บุญเลิศ 747 นาย คลองสิบสอง 1
สุใบด๊ะ โพธิ์ทอง 1514 นาง คู้ฝั่งเหนือ 38
สุพจน์ มะดะเรส 837 นาย คลองสิบสอง 38/4
สุพจน์ มีมูซา 210 นาย กระทุ่มราย 46/1
สุพจน์ วงศ์ยังอยู่ 1111 นาย โคกแฝด 5/9
สุพจน์ สวัสดิ์ผลจำรูญ 1559 นาย คู้ฝั่งเหนือ 4/11
สุพร อับดุลเลาะห์ 1947 นาง ลำต้อยติ่ง 23/5
สุพรรณี ม่วงแก้ว 941 นางสาว โคกแฝด 7/7
สุพรรษา ดุลเลาะยะก๊บ 125 นางสาว กระทุ่มราย 32/14
สุพัตรา เซ็นโส 1061 นางสาว โคกแฝด 5/125
สุพัตรา เตียมสกุล 701 นางสาว คลองสิบ 1/3
สุพัตรา ผลเจริญ 1588 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/145
สุพิชฌาย์ รอดอนันตกิจ 245 นางสาว กระทุ่มราย 29/258
สุภกิจ สงวนพงษ์ 1071 พันเอก โคกแฝด 41/3
สุภัคนิฎฌา อินทนู 1801 นางสาว ลำผักชี 32/46
สุภัทรา ตาปนานนท์ 12 นาง กระทุ่มราย 39
สุภา บุญนพ 1389 นาง โคกแฝด 11/14
สุภาพร แซ่เฮ้ง 1845 นาง ลำผักชี 10
สุภาพร พรหมถนอม 168 นางสาว กระทุ่มราย 38
สุภาพร ละใบยูซบ 375 นาง หนองจอก 58/21
สุภาพร อุสมาน 924 นางสาว โคกแฝด 38/3
สุภาภรณ์ ฉ่ำแสง 1038 นาง โคกแฝด 5/16
สุภาภรณ์ ลาวัง 1692 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 17/12
สุภาภรณ์ เลาะโพธิ์ 574 นางสาว คลองสิบ 7/1
สุภาไลย์ แก้วอาจ 994 นาย โคกแฝด 37/2
สุโภชน์ สุขประเทียน 303 นาย หนองจอก 161/8
สุมน ทองมา 1738 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 17
สุมน แสงสุข 349 นาย หนองจอก 16/2
สุมล แก้วอ่อน 1424 นาย โคกแฝด 50/3
สุมารินทร์ ซัดเราะมาน 651 นางสาว คลองสิบ 8
สุมาลัย นามไพร 1670 นาง คู้ฝั่งเหนือ 117/60
สุมาลี กลั่นเขตวิทย์ 616 นาง คลองสิบ 25/124
สุมาลี ดาแอร์ 978 นาง โคกแฝด 22/2
สุมาลี เดวีเลาะห์ 42 นางสาว กระทุ่มราย 34/2
สุมาลี นาลิกา 1223 นางสาว โคกแฝด 61/35
สุมาลี นิเต็ง 831 นาง คลองสิบสอง 41
สุมาลี นุนาบี 1932 นางสาว ลำต้อยติ่ง 25/2
สุมาลี พงษ์เพ็ง 594 นางสาว คลองสิบ 18/100
สุมาลี โพธิ์ใหญ่ 508 นาง คลองสิบ 29
สุมาลี สมันเลาะ 518 นางสาว คลองสิบ 4/7
สุมาลี หลั่งสันติ 954 นาง โคกแฝด 5/78
สุมาลี หวังแจ่ม 129 นาง กระทุ่มราย 11/77
สุมิญญา สุขเกษม 1886 นางสาว ลำผักชี 39
สุมิตร ลาวัง 1165 นาย โคกแฝด 54/11
สุโมรี มิฮารน 1378 นาง โคกแฝด 11/32
สุรชัย ซ่อนกลิ่น 569 นาย คลองสิบ 9
สุรชัย นุดนาบี 1817 นาย ลำผักชี 53/5
สุรชัย ลอประยูร 885 นาย โคกแฝด 49/13
สุรชัย สอนน้อย 25 พ.ต. กระทุ่มราย 40/12
สุรชัย อัสอารี 235 นาย กระทุ่มราย 21
สุรเชษฐ สนนุกิจ 633 นาย คลองสิบ 9/2
สุรเชษฐ สุพรรณสุด 808 นาย คลองสิบสอง 42/1
สุรณศักดิ์ ภมรนาค 864 นาย โคกแฝด 81/30
สุรพงษ์ เณรพงศ์ 1930 นาย ลำต้อยติ่ง 55/23
สุรพล นิลงาม 964 นาย โคกแฝด 5/8
สุรพล ศรีนครไชย 1753 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1784
สุรพันธ์ อรัญฤทธิ์ 1091 นาย โคกแฝด 19/289
สุรวณี ลาวัง 1179 นางสาว โคกแฝด 51
สุรศักดิ์ โซ๊ะมิน 450 นาย หนองจอก 48
สุรศักดิ์ ดาเหม็ง 230 นาย กระทุ่มราย 4/27
สุรศักดิ์ มะหะมัดอารี 766 นาย คลองสิบสอง 70
สุรศักดิ์ รอดสำราญ 1163 นาย โคกแฝด 1/17
สุรอยา สมานตระกูล 1493 นาง โคกแฝด 15
สุระชัย มังกรวงษ์ 599 นาย คลองสิบ 18/39
สุระพงษ์ โสมดี 1653 นาย คู้ฝั่งเหนือ 117/42
สุระศักดิ์ มีมูซอ 555 นาย คลองสิบ 17
สุรัตน์ มะดะเรส 338 นาย หนองจอก 28
สุรางค์ หล่อโลก 445 นางสาว หนองจอก 17/1
สุราษฎร์ ศรีเทียนแก้ว 928 นาย โคกแฝด 42/2
สุรินทร์ แกรอฮีม 266 นาย หนองจอก 10/4
สุรินทร์ ทิวาพร 1345 นาง โคกแฝด 1/36
สุรินทร์ พ่วงกลัด 40 นาย กระทุ่มราย 1/4
สุรินทร์ ลี้บุญงาม 690 นาย คลองสิบ 16
สุรินทร์ ศรีมา 120 นาย กระทุ่มราย 7
สุรินทร์นา นามพันธ์ 374 นาง หนองจอก 142/1
สุริยะ โซ๊ะมาลี 1027 นาย โคกแฝด 5/135
สุริยา แก้วสุขโข 1895 นาย ลำผักชี
สุริยาพร ตรีวารี ฟักอ่อน 894 นาง โคกแฝด 41/45
สุรีย์ บูรณะศิลป์ 1183 นาง โคกแฝด 5
สุรีย์ ภักดี 491 นาง คลองสิบ 5/18
สุรีย์ อีมามี 838 นาง คลองสิบสอง 47/1
สุรีว์รัตน์ โสดาจันทร์ 1737 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 117/214
สุลี ผลจัด 1122 นาง โคกแฝด 41/3
สุไลมาน เจริญวงค์ 844 นาย คลองสิบสอง
สุไลมาน ดอกมะลิ 252 นาย หนองจอก 25/3
สุวภาว์ โตแสง 782 นาง คลองสิบสอง 36/5
สุวรรณา พกประดิษฐ 825 นาง คลองสิบสอง 2/19
สุวรรณี มานน้อย 1325 นาง โคกแฝด 10/2
สุวัฒน์ เจ๊ะดอเราะ 75 นาย กระทุ่มราย 13
สุวัฒน์ นุตมะหะหมัด 1960 จ.ส.ต. ลำต้อยติ่ง 1/4
สุวิทย์ อุปถัมภ์ 875 นาย โคกแฝด 21/39
สุหัส ทองนพคุณ 814 นาย คลองสิบสอง 15
เสกสรรค์ นุดมะหมัด 1892 นาย ลำผักชี 19/2
เสถียร สันติมากร 785 นาย คลองสิบสอง 18/1
เสน่ห์ แจ้งเจียนหัด 547 นาย คลองสิบ 60/6
เสน่ห์ มัสแหละ 862 นาย โคกแฝด 1/1
เสน่ห์ ยนแสง 669 นาย คลองสิบ 41/4
เสมอ โนนสระคู 1913 นาย ลำผักชี 32/38
เสรี มะดะเรส 366 นาย หนองจอก 140/17
เสาวลักษณ์ ยิ้มสาคร 796 นางสาว คลองสิบสอง 22
แสงจันทร์ ละเต็บซัน 1940 นางสาว ลำต้อยติ่ง 55/2
แสวง ทองอ่อน 1311 นาย โคกแฝด 11
แสวง ภู่วิน 216 นาย กระทุ่มราย 2/5
แสวง มานยาซิ 1482 นาย โคกแฝด 32
แสวง เย็นประสิทธิ์ 1136 นาย โคกแฝด 73/1
แสวง สำลีเดช 1698 นาย คู้ฝั่งเหนือ 3
แสวง สุขเกษม 1351 นาย โคกแฝด 6
แสวง ใสสอาด 1191 นาง โคกแฝด 5/6
โสภณ บัวบาน 503 นาย คลองสิบ 9/4
โสภณ สุวามิน 1504 นาย คู้ฝั่งเหนือ 52
โสภา กิตติละโช 91 นาง กระทุ่มราย 26/7
โสภา ล้อมมหาดไทย 1117 นาง โคกแฝด 19/13
โสภี ช่างแป๊ะ 571 นางสาว คลองสิบ
โสภี วรสวาสดิ์ 477 นาง หนองจอก 2/3
โสม ชื่นชม 69 นาง กระทุ่มราย 9
โสม ฮีมนวลศรี 1188 นาง โคกแฝด 5/114
โสมนาถ ปิณฑานนท์ 612 นางสาว คลองสิบ
โสรญา แสงสุข 314 นาง หนองจอก 135/4
ไสว จูมวงษ์ 815 นาง คลองสิบสอง
ไสว แซ่ตั้ง 1321 นาย โคกแฝด 3/1
ไสว มะภู่ทอง 163 นาย กระทุ่มราย 53/15
ไสว ยิ้มมาก 506 นาย คลองสิบ 25/134
ไสว วันหมัด 1431 นาย โคกแฝด 50/13
หนับ ฮะมะณี 1532 นาง คู้ฝั่งเหนือ 71/1
หนุน ทองปลั่ง 38 นาย กระทุ่มราย 69/1
หนู ไตรรัตน์สหภาพ 476 นาง หนองจอก 39/14
หนู พลายแก้ว 655 นาย คลองสิบ 15/1
หนูจันทร์ นิยม 683 นาง คลองสิบ 25/236
หมัด เฉลยสุข 282 นาย หนองจอก 1/10
หมัด เทียนมณี 1394 นาย โคกแฝด 1/29
หมัดสะและ ตะแปลกาเซ็ม 4 นาย กระทุ่มราย 39/1
หฤษส์ โซ๊ะมาลี 925 นาย โคกแฝด
หล่น สุขประเทียน 162 นาย กระทุ่มราย 23/2
หวัง ต่ายหลี 1338 นาย โคกแฝด 5/43
หวานเย็น รักการ 18 นาง กระทุ่มราย 14
หวีด ปลื้มยุทธ์ 758 นาย คลองสิบสอง 22/2
หอเวียง หลุ่มบางหล้า 486 นางสาว คลองสิบ 51/3
เหรียญ กลิ่นสุคนธ์ 1779 นาย ลำผักชี 92/8
แหม่ม ทองบางโปร่ง 589 นางสาว คลองสิบ
องุ่น คำฝาง 442 นางสาว หนองจอก 2/19
องุ่น เนียมหอม 11 นางสาว กระทุ่มราย 19
อดิศักดิ์ พงษ์เพ็ง 628 นาย คลองสิบ 18/11
อดิศักดิ์ สมันเลาะ 504 นาย คลองสิบ 4/8
อดิศักดิ์ หมัดโน๊ต 1301 นาย โคกแฝด 11/42
อดิสรณ์ นาคนาวา 1324 นาย โคกแฝด 30/1
อดุล ดีเจริญ 956 นาย โคกแฝด 5/41
อดุลย์ โซ๊ะมณี 1002 นาย โคกแฝด 5/68
อดุลย์ บารอเฮม 1342 นาย โคกแฝด 41/46
อธิป มั่นเจริญ 854 นาย โคกแฝด 21/57 หมู่ 1
อนงค์ กระโจมทอง 1884 นางสาว ลำผักชี 19/10
อนงค์ โกศัลยวัตร 1420 นาง โคกแฝด 100/218
อนงค์ สวัสดี 969 นาง โคกแฝด 5/72
อนงค์ สุ่มมาตย์ 798 นาง คลองสิบสอง 34/181
อนงค์ หอมสุคนธ์ 1717 นาง คู้ฝั่งเหนือ 24/3
อนัน พงษ์พิโรจน์ 641 นาย คลองสิบ 7/1
อนันต์ ไกรทอง 24 นาย กระทุ่มราย 40/3
อนันต์ จันทสร 59 นาย กระทุ่มราย 5/2
อนันต์ เที่ยงวงศ์ 916 นาย โคกแฝด 12
อนันต์ อิ่มใจ 219 นาย กระทุ่มราย 36/7
อนุ เลาะเลิศสุข 1080 นาย โคกแฝด 5/58
อนุชา กาซัน 681 นาย คลองสิบ 18/70
อนุชา จิตราภา 1079 นาย โคกแฝด 51/5
อนุชา โต๊ะฮะ 297 นาย หนองจอก 17/1
อนุชา นุนาบี 1863 นาย ลำผักชี 59
อนุชา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 398 นาย หนองจอก 16/1
อนุชา สมบุญ 169 นาย กระทุ่มราย 34
อนุรักษ์ ทิมสุข 1637 นาย คู้ฝั่งเหนือ 1/4
อนุรักษ์ แน๊ะหมัด 397 นาง หนองจอก 49/12
อนุวัต มะดาเร็ด 940 นาย โคกแฝด 19/206
อนุสรณ์ เพชรพินิจ 1574 นาง คู้ฝั่งเหนือ 116/106
อภัศณีร์ นิลคงศักดิ์ 1689 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ
อภิชาติ โชคชนะ 1444 นาย โคกแฝด 22/5
อมร ทองเนื้อดี 692 นาย คลองสิบ 24
อมร อิ่มมิตรเอื้อ 744 นางสาว คลองสิบสอง 21/7
อมรนัด ดีจำเนียรสกุล 65 นาย กระทุ่มราย 38/5
อมรรัตน์ เพชรอภิวงศ์ 1733 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/2390
อรทัย จำยาม 1776 นาง ลำผักชี 32/33
อรทัย ทองสัมพันธ์ 1463 นาง โคกแฝด 50/17
อรทัย วิเศษศรี 1915 นางสาว ลำผักชี 32/30
อรวรรณ ทองมา 249 นางสาว กระทุ่มราย 29/265
อรวรรณ มูฮำหมัดอารี 1977 นางสาว ลำต้อยติ่ง 28/6
อรอารยา กล่อมเกลี้ยง 1100 นางสาว โคกแฝด
อรัญ มีนะรินทร์ 1602 นาย คู้ฝั่งเหนือ 66/1717
อรัญญา มารัตยูซบ 1343 นาง โคกแฝด 11/33
อรัญญา สมานตระกูล 966 นาง โคกแฝด 32/8
อรัญญา สุขสบาย 1407 นาง โคกแฝด 2
อรัญญา อุสมาน 1517 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 27/10
อรุณ หอมสุวรรณ 565 นาง คลองสิบ 25/5
อรุณ อ้นเบ้า 51 นาง กระทุ่มราย 1
อรุณี กิ่งชา 1367 นาง โคกแฝด 103/49
อลิษา เอมศิลปี 1304 นางสาว โคกแฝด 11/46
อหมัด มานน้อย 1476 นาย โคกแฝด 22
อ่อนจันทร์ บาทชารี 580 นางสาว คลองสิบ 25/29
อ้อยอัจฉรา สมวรรณ 647 นาง คลองสิบ 41/16
อะหะหมัด สะเมาะตีเยาะ 1544 นาย คู้ฝั่งเหนือ 39
อังคณา บินสลาม 1966 นางสาว ลำต้อยติ่ง 12/2
อังคณา ล้อมวงค์ 1012 นาง โคกแฝด
อัจฉรา เข็มทอง 359 นาง หนองจอก 31/11
อัจฉรา ป้องปัด 586 นาง คลองสิบ 25/76
อัญจนา ไกรทัต 1072 นาง โคกแฝด 77/12
อัญชลี วิเชียรบดี 1946 นางสาว ลำต้อยติ่ง 22/9
อัญชลี สุขเสนา 250 นางสาว กระทุ่มราย 29/431
อัญชลี อับดุลเลาะห์ 1481 นาง โคกแฝด 19/2
อันติยา กีรติจินดา 1204 นาง โคกแฝด 42/43
อับดุลซาหมัด มะสกุล 1361 นาย โคกแฝด 35/3
อับดุลมนับ โซ๊ะสลาม 1272 นาย โคกแฝด 33
อัมพร ธรรมะธารีย์ 1460 นาง โคกแฝด 18/2
อัมพร ศิริสาร 1834 นางสาว ลำผักชี 32/14
อัมพร สะนิละ 1475 พันโท โคกแฝด 46/2
อัมพันธ์ บุญเสริม 1309 นาง โคกแฝด 42/5
อัศวิน พัฒนศิริสรวง 113 นาย กระทุ่มราย 3/2
อาคม วันหมัด 975 นาย โคกแฝด 28/2
อาคม เสาธงใหญ่ 1951 นาย ลำต้อยติ่ง 27/13
อาดุลย์ มินมะหะมุด 604 นาย คลองสิบ 18/5
อาตีกะห์ สะมะแอ 1535 นาง คู้ฝั่งเหนือ 24/2
อาทิตย์ ดีมาก 573 นาย คลองสิบ 41/6
อาทิตย์ นีละไพจิตร 461 นาย หนองจอก 21/3
อานันต์ สะมะทอง 402 นาง หนองจอก 47
อานิซ๊ะ อย่าลืมญาติ 395 นาง หนองจอก 26/3
อาบิดิน เสือสมิง 459 นาย หนองจอก 13
อามีนะ เป๊าะซิเป๊าะ 437 นางสาว หนองจอก 17/83
อามีนะ อิมามี 390 นาง หนองจอก 132/2
อามีส ไทพิทักษ์ 181 นาย กระทุ่มราย 3
อามูนากัด วันณี 833 นาย คลองสิบสอง
อารมย์ แจ้งรุ่มรวย 667 นาย คลองสิบ
อารยา อย่าลืมญาติ 300 นาง หนองจอก 29/13
อารักษ์ เพ็ญสมบูรณ์ 237 นาย กระทุ่มราย 21/3
อาริฟ โพธิ์ทอง 1706 นาย คู้ฝั่งเหนือ 7/1
อารี เจ๊ะสะและ 1668 นาง คู้ฝั่งเหนือ 36/4
อารี ภู่สำลี 1654 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 36/1
อารี ลาวัง 960 นาง โคกแฝด 5/103
อารีญา ล้วนแก้ว 1900 นาง ลำผักชี 49/4
อารีณา ชนะมิตร 452 นางสาว หนองจอก 2/4
อารีด๊ะ เด่นสมุทร 165 นาง กระทุ่มราย 11
อารีย์ ตะเคียนคาม 1184 นาง โคกแฝด 5/12
อารีย์ มะลิวัลย์ 1199 นาง โคกแฝด
อารีย์ ยุทธนาวา 1067 นาย โคกแฝด 5/67
อารีย์ วงษ์มะเซาะ 39 นางสาว กระทุ่มราย 155/1
อารียา ไทยวิเศษ 3 นาง กระทุ่มราย 31
อารียา วันหมัด 1133 นางสาว โคกแฝด
อารีวรรณ ศรีน้อยขาว 768 นางสาว คลองสิบสอง 82/3
อาลี กมลพันธ์ 479 นาย คลองสิบ 23/2
อาลี หมอหวัง 464 นาย หนองจอก 38/6
อาหมัด ฮับมูซอ 137 นาย กระทุ่มราย 17
อาไอซะ ซอเอ็ง 1968 นางสาว ลำต้อยติ่ง 15/12
อำนวย ก้อนทอง 771 นาย คลองสิบสอง 32/1
อำนวย จันทมาลี 1939 นาง ลำต้อยติ่ง 27/59
อำนวย ศรีสวัสดิ์ 567 นาย คลองสิบ 8/1
อำนวย สงวนวงค์ 229 นาย กระทุ่มราย 85
อำนวย หัสไสว 1459 นาย โคกแฝด 10
อำนาจ ทองนพคุณ 832 นาย คลองสิบสอง 34/152
อำนาจ มณี 1412 นาย โคกแฝด 14/5
อำนาจ มีมูซอ 543 นาย คลองสิบ 2/5
อำนาจ รัศมี 1631 นาย คู้ฝั่งเหนือ 2/7
อำพร ขุนยศ 738 นาง คลองสิบสอง 68
อำพร ทีรวม 1608 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/2418
อำพร บุญประเสริฐ 196 นางสาว กระทุ่มราย 9/2
อำพร มะสกุล 350 นาง หนองจอก 31/1
อำพร เสมอเหมือน 1093 นางสาว โคกแฝด 49/9
อำพันธุ์ บินลาเต็ม 1368 นาง โคกแฝด 1/6
อำไพ ปลั่งเปล่ง 422 นาง หนองจอก 31/17
อำไพ โยริบุตร 1584 นาง คู้ฝั่งเหนือ 66/68
อำไพ หมัดหวัง 871 นาย โคกแฝด 103/456
อำไพ หมั่นมานะ 1291 นาง โคกแฝด 11/37
อำไพ เหลืองอร่าม 512 นาง คลองสิบ 13/2
อิมรอ สุขไสว 1058 นาง โคกแฝด 5/129
อิศรา สนนุกิจ 634 นาย คลองสิบ 9/1
อิศรา ฮับมูซอ 138 นาย กระทุ่มราย 17/5
อีซา สนนุกิจ 636 นาย คลองสิบ 8/1
อีซา หมัดโนต 161 นาย กระทุ่มราย 25/1
อีระฟาล มะเด็น 324 นาย หนองจอก 136/1
อุดม วงค์ดิษฐนันท์ 1798 นาย ลำผักชี 17
อุดม สลามเต๊ะ 340 นาย หนองจอก 18
อุดม อิ่มสำราญ 488 นาย คลองสิบ 41/20
อุดร จำนงค์ใจ 1155 นาย โคกแฝด 19/96
อุดร มณฑา 1009 นาย โคกแฝด 75/5
อุดร อุมาเซ็น 1477 นาย โคกแฝด 13/5
อุ่นเรือน สังข์สว่าง 1085 นาง โคกแฝด 27/4
อุบล พันธุ์ขากรี 865 นาง โคกแฝด 41/36
อุบล แพน้อย 76 นางสาว กระทุ่มราย 675
อุบลกาญจน์ จำเขียน 1236 นาง โคกแฝด 26/9
อุไร นีละไพจิตร 236 นาง กระทุ่มราย 28
อุไร ปลั่งเปล่ง 800 นางสาว คลองสิบสอง
อุไร มะสกุล 1357 นางสาว โคกแฝด
อุไรวรรณ หะยีโซะ 1516 นาง คู้ฝั่งเหนือ 33
อุไลวรรณ ประดับวงค์ 1606 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/3023
อุษณีย์ ช่างเพ็ง 1772 นางสาว ลำผักชี 32/51
อุษา แสงคำ 1576 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 66/1587
อุสมาน นุ้ยนิ่ง 21 นาย กระทุ่มราย 49/2
อุสมาน มุสตอฟากุล 1035 นาย โคกแฝด 17/2
อุสมาน ละเต็บซัน 1975 นาย ลำต้อยติ่ง 20
อุสมาน สอาด 1713 นาย คู้ฝั่งเหนือ 24/4
อูหมัด สุวามิน 1546 นาย คู้ฝั่งเหนือ 7
เอกพล บุญมาเลิศ 962 นาย โคกแฝด 5/26
เอกรินทร์ ทิมสุข 1728 นาย คู้ฝั่งเหนือ 1/2
เอกรินทร์ ภิญโญยิ่ง 1848 นาย ลำผักชี 26/11
เอนก ปั้นชื่น 886 นาย โคกแฝด 49/29
เอิบ สุทธิมาน 1818 นาย ลำผักชี 17/2
แอนด์ โต๊ะทอง 1485 นาย โคกแฝด 19/1
แอนนา ไก่ฟ้า 1605 นางสาว คู้ฝั่งเหนือ 68/17
โอม มานะดำรงธรรม 1626 นาย คู้ฝั่งเหนือ 68/10
โอรถ บินยูซบ 1648 นาย คู้ฝั่งเหนือ 29/54
ฮับเซาะ โต๊ะเหม 1327 นาง โคกแฝด 23/9
ฮาซัน ลาวัง 900 นาย โคกแฝด 54/3
ฮาบิดะห์ เจ๊ะดิ 447 นางสาว หนองจอก 58/15
ฮาบีบ๊ะ อับดุลเลาะห์ 1032 นาง โคกแฝด
ฮารี ลิเซ็น 945 นาย โคกแฝด 5/30
ฮารีฟ๊ะ มะลิวัลย์ 1813 นาง ลำผักชี
ฮารุณ หมอหวัง 463 นาย หนองจอก 3/23
ฮาวอ ทองอ่อน 256 นางสาว หนองจอก
ฮาวอ มะลิช้อน 843 นาง คลองสิบสอง
ฮาวา จิตนารินทร์ 1050 นาง โคกแฝด 2
ฮีม ผักสังข์ 1556 นาย คู้ฝั่งเหนือ 59/6
เฮม โซ๊ะสลาม 1255 นาย โคกแฝด 58/2
เฮม โต๊ะยีบอ 1950 นาย ลำต้อยติ่ง 19/2