อำเภอลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 11 เรียงตามชื่ออำเภอลาดหลุมแก้ว ครั้งที่ 11 เรียงตามชื่อ

กชกร สุขสุเพชร์ 5078 นางสาว คูขวาง 69/10 หมู่ที่ 1
กชกร สุทธิวิชัยพร 1189 นาง หน้าไม้ 111/39 หมู่ที่ 7
กชกร สุพบุตร 4369 นาง คลองพระอุดม 58/270 หมู่ที่ 7
กชพร ไทยเจริญ 2318 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/101 หมู่ที่ 4
กชพรรณ แก่นศักดิ์ 2218 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/41 หมู่ที่ 4
กติยะ เสามั่น 745 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
กนกกาญจน์ พินิชกุล 2226 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/51 หมู่ที่ 4
กนกพร กาลปักษ์ 4862 นางสาว คูขวาง 38/29 หมู่ที่ 1
กนกพร นาควัชราภา 1191 นาง หน้าไม้ 111/42 หมู่ที่ 7
กนกพร อำนวย 3070 นาง คลองพระอุดม 39/3 หมู่ที่ 1
กนกพันธ์ นาคแดง 1039 นางสาว หน้าไม้ 100/2 หมู่ที่ 7
กนกรัตน์ ศรีโชค 4262 นางสาว คลองพระอุดม 58/92 หมู่ที่ 7
กนกวรรณ ชุติอำไพวงษ์ 3162 นาง คลองพระอุดม 15/14 หมู่ที่ 2
กนกวรรณ บุปผเวช 3234 นางสาว คลองพระอุดม 15/114 หมู่ที่ 2
กนกศักดิ์ สินสืบผล 5159 นาย คูขวาง 84/3 หมู่ที่ 1
กนิษฐ์พงษ์ แก้วอัครกิจ 3413 นาย คลองพระอุดม 36/5 หมู่ที่ 2
กนิษฐ์เพ็ญ รัตนพิพิท 5064 นาง คูขวาง 60/200 หมู่ที่ 1
กมล เครือออน 1847 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/46 หมู่ที่ 3
กมล ทองคณารักษ์ 4598 นาย คลองพระอุดม 58/684 หมู่ที่ 7
กมล ทองพลอย 3044 นาย คลองพระอุดม 26 หมู่ที่ 1
กมล มาเสมอ 2104 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/5 หมู่ที่ 4
กมล ศิริเอก 3972 นาย คลองพระอุดม 7/21 หมู่ที่ 7
กมลพร ขำนิล 1156 นางสาว หน้าไม้ 110/40 หมู่ที่ 7
กมลภรณ์ ชังอินทร์ 4961 นาง คูขวาง 60/49 หมู่ที่ 1
กมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล 2130 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 56/1 หมู่ที่ 4
กมลลักษณ์ บิติชัยวัฒน์ 3331 นาง คลองพระอุดม 15/248 หมู่ที่ 2
กมลวรรณ ทองประธีป 1539 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
กมลวรรณ นาคกัน 3328 นางสาว คลองพระอุดม 15/245 หมู่ที่ 2
กมลวรรณ ลิ้นธนาวานิชย์ 1856 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/1 หมู่ที่ 3
กรชนก เดชะคิมพร 2537 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 47/1 หมู่ที่ 6
กรณ์ภัสสร ศักดิ์สิริสุภาพร 987 นางสาว หน้าไม้ 94/6 หมู่ที่ 7
กรพันธุ์ เชิดชูชาติ 5633 นางสาว คูขวาง 39/6 หมู่ที่ 2
กรรญา อยู่บางประโคน 2682 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/12 หมู่ที่ 7
กรรณิกา ชิระวานิชผล 1090 นางสาว หน้าไม้ 107 หมู่ที่ 7
กรรณิกา ศรีสุวรรณ 1434 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/1 หมู่ที่ 1
กรรณิการ์ ใจใส 1108 นาง หน้าไม้ 107/32 หมู่ที่ 7
กรรณิการ์ ชวะติ 3598 นางสาว คลองพระอุดม 29/35 หมู่ที่ 3
กรรณิการ์ รัตนพลแสน 4114 นาง คลองพระอุดม 17/9 หมู่ที่ 7
กรรณิการ์ สินคร 1432 นาง ลาดหลุมแก้ว 22/4 หมู่ที่ 1
กรรณิการ์ อุดมลักษณ์ 398 นางสาว หน้าไม้ 17 หมู่ที่ 3
กรวรรณ ศิริ 3420 นาง คลองพระอุดม 39/1 หมู่ที่ 2
กรสรัญ แซ่หว่อง 1382 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
กรองทอง จันทร์ผิว 2274 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/169 หมู่ที่ 4
กรองทอง เรือนจรัสศรี 1057 นาง หน้าไม้ 102/6 หมู่ที่ 7
กระสินธุ โต้ตอบ 1103 นาย หน้าไม้ 107/20 หมู่ที่ 7
กรียวรรถ คุ้มด้วง 361 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
กรุณา นามคง 1320 นาย หน้าไม้ 54/2 หมู่ที่ 7
กรุณา มีพลอย 1896 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 3
กรุ่น สวยที่สุด 3510 นาย คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 3
กฤชญา กรุมรัมย์ 4272 นาง คลองพระอุดม 58/118 หมู่ที่ 7
กฤชวัฎ ขุมพิทักษ์ 4037 นาย คลองพระอุดม 7/184 หมู่ที่ 7
กฤตพงศ์ ยอดดำเนิน 958 นาย หน้าไม้ 92/130 หมู่ที่ 7
กฤตยา ลายกระ 5712 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
กฤศภณ พุทธัสสะ 5835 นาย คูขวาง 33/3 หมู่ที่ 3
กฤษกร แพร่งสุวรรณ์ 52 นาย หน้าไม้ 77/20 หมู่ที่ 2
กฤษฎา ชูประเสริฐ 1527 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
กฤษฏิ์ แพรขาว 5860 นาย คูขวาง 43/10 หมู่ที่ 3
กฤษณะ จันทร์เส้ง 4967 นาย คูขวาง 60/61 หมู่ที่ 1
กฤษณะ เสือใหญ่ 4155 นาย คลองพระอุดม 28/4 หมู่ที่ 7
กฤษณะ หงษ์โต 2484 นาย ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 6
กฤษณา งามสอาด 1649 นาง ลาดหลุมแก้ว 35/2 หมู่ที่ 2
กฤษณา แซ่อึ้ง 5313 นาง คูขวาง 146 หมู่ที่ 1
กฤษณา ทองเสมอ 1150 นาง หน้าไม้ 110/33 หมู่ที่ 7
กฤษณุ ก้านลาย 4591 นาย คลองพระอุดม 58/676 หมู่ที่ 7
กฤษดา รัตนมณเทียรชัย 387 นาย หน้าไม้ 8/8 หมู่ที่ 3
กฤษนัส เตชะจุฑาศรี 393 นางสาว หน้าไม้ 11/4 หมู่ที่ 3
กล่ำ เชิดเชี่ยว 3436 นาย คลองพระอุดม 48 หมู่ที่ 2
กลิ่น บำรุงทรัพย์ 3910 นางสาว คลองพระอุดม 50 หมู่ที่ 6
กลิ่น มะนาวหวาน 4016 นาง คลองพระอุดม 7/125 หมู่ที่ 7
กวี ศรีเพ็ชร 3572 นาย คลองพระอุดม 22/65 หมู่ที่ 3
กษิรา สกุลรักชาติ 4715 นางสาว คลองพระอุดม 99/179 หมู่ที่ 7
ก้องเกียรติ รอดทอง 1424 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/3 หมู่ที่ 1
กอเซ็ม โต๊ะนิ 178 นาย หน้าไม้ 21 หมู่ที่ 2
กอบภัค เสนทอง 1232 นางสาว หน้าไม้ 112/43 หมู่ที่ 7
กอย๊ะ อาดำ 6152 นางสาว คูขวาง 79 หมู่ที่ 5
กัญจนษณิชา ธนินพสิษฐ์ 3264 นางสาว คลองพระอุดม 15/146 หมู่ที่ 2
กัญชลี ชัยประดับเกียรติ 21 นางสาว หน้าไม้ 77/5 หมู่ที่ 2
กัญญา ขนุนก้อน 613 นางสาว หน้าไม้ 26 หมู่ที่ 6
กัญญา ทองภักดี 3215 นางสาว คลองพระอุดม 15/88 หมู่ที่ 2
กัญญา บริสุทธิ์ 516 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
กัญญา แผ่พร 770 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
กัญญา รู้บุญ 3889 นาง คลองพระอุดม 43/2 หมู่ที่ 6
กัญญา ศุภพิทัศนาภร 1727 นาง ลาดหลุมแก้ว 69 หมู่ที่ 2
กัญญา แสงจันทร์ 1312 นาง หน้าไม้ 60/1 หมู่ที่ 7
กัญญาพัชร ช่วงชิด 2860 นาง ระแหง 111/259 หมู่ที่ 1
กัญญาภัค สุนทรริภาค 1040 นางสาว หน้าไม้ 100/3 หมู่ที่ 7
กัญญารัตน์ ทองแลบ 1499 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 44/1 หมู่ที่ 1
กัญญารัตน์ บ่อน้ำเชี่ยว 2672 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/10 หมู่ที่ 7
กัญญารัตน์ พึ่งมา 4215 นาง คลองพระอุดม 51/6 หมู่ที่ 7
กัณฐศว์ ธนุธรรมาคุณ 1028 นาย หน้าไม้ 98/3 หมู่ที่ 7
กัณธิมา ใจระห้อย 2127 นาง ลาดหลุมแก้ว 50 หมู่ที่ 4
กัตติกา สิทธิเกษร 5466 นาง คูขวาง 178/125 หมู่ที่ 1
กันต์ฤทัย โปกำเนิด 33 นางสาว หน้าไม้ 79/8 หมู่ที่ 2
กันตินันท์ ศิริสุขอนันต์ 2638 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 9/9 หมู่ที่ 7
กันธิตา บุญมี 5283 นาง คูขวาง 132/12 หมู่ที่ 1
กันยกร วรรณดำ 2245 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/81 หมู่ที่ 4
กันยา แก้วหาญ 4014 นาย คลองพระอุดม 7/118 หมู่ที่ 7
กันยารัตน์ คล้อยเอี่ยม 1879 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 13/1 หมู่ที่ 3
กันยาวีร์ วุฒิลภัสกุล 3298 นางสาว คลองพระอุดม 15/199 หมู่ที่ 2
กัมพล หลวงทิพย์ 4950 นาย คูขวาง 60/26 หมู่ที่ 1
กัลยา แก้วญาติ 1903 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/1 หมู่ที่ 3
กัลยา เจริญนา 5823 นางสาว คูขวาง 27 หมู่ที่ 3
กัลยา ใจดี 1512 นาง ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 1
กัลยา ตุ้มกุล 2648 นาง ลาดหลุมแก้ว 12/6 หมู่ที่ 7
กัลยา ผลเหม 5951 นาง คูขวาง 19/1 หมู่ที่ 4
กัลยา ละออศรี 1288 นาง หน้าไม้ 66 หมู่ที่ 7
กัลยา สิงหสันจิตร 4730 นาง คลองพระอุดม 99/37 หมู่ที่ 7
กัลยา สุขปาน 1703 นาง ลาดหลุมแก้ว 54/1 หมู่ที่ 2
กัลยา เสน่ห์กุล 5028 นาง คูขวาง 60/150 หมู่ที่ 1
กัลยา หายทุกข์ 3295 นางสาว คลองพระอุดม 15/192 หมู่ที่ 2
กัลยาภัทร ชูประทีป 4430 นางสาว คลองพระอุดม 58/346 หมู่ที่ 7
กัลยาภัทร โต๊ะพิกุล 4348 นาง คลองพระอุดม 58/234 หมู่ที่ 7
กัลยาภัสร์ โพธิ์อิ่ม 5041 นางสาว คูขวาง 60/172 หมู่ที่ 1
กาจ ปานเขียว 5755 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
กาญจนา กิจพินิจ 5112 นางสาว คูขวาง 69/64 หมู่ที่ 1
กาญจนา ขันติศิริ 1611 นาง ลาดหลุมแก้ว 23 หมู่ที่ 2
กาญจนา ด้วงทองอยู่ 480 นางสาว หน้าไม้ 31 หมู่ที่ 3
กาญจนา ตั้งกุลพิชพร 562 นาง หน้าไม้ 6/5 หมู่ที่ 6
กาญจนา ทองงาม 891 นาง หน้าไม้ 77/1 หมู่ที่ 7
กาญจนา ปานเสียง 2488 นาง ลาดหลุมแก้ว 22/2 หมู่ที่ 6
กาญจนา พึ่งไป 3722 นางสาว คลองพระอุดม 8/4 หมู่ที่ 5
กาญจนา แม้นขุนทด 5384 นางสาว คูขวาง 176 หมู่ที่ 1
กาญจนา ยาขัน 500 นางสาว หน้าไม้ 41/1 หมู่ที่ 3
กาญจนา รู้บุญ 4195 นาง คลองพระอุดม 45/8 หมู่ที่ 7
กาณดา บรรณา 5146 นางสาว คูขวาง 79 หมู่ที่ 1
กานแก้ว งามเจริญวงษ์ 5478 นาง คูขวาง 182 หมู่ที่ 1
กานดา เงินพวง 4235 นางสาว คลองพระอุดม 58/38 หมู่ที่ 7
กานดา ยอดนิ่ม 947 นาง หน้าไม้ 92/99 หมู่ที่ 7
กานดา หวังกลับ 5822 นางสาว คูขวาง 26/1 หมู่ที่ 3
กานต์ชุดา กวางษี 3170 นางสาว คลองพระอุดม 15/28 หมู่ที่ 2
การัณย์ เซียมเอคู 5110 นาย คูขวาง 69/62 หมู่ที่ 1
การิยา มะหะหมัด 6127 นาย คูขวาง 68/12 หมู่ที่ 5
การิยา ศาสนกุล 204 นาย หน้าไม้ 28/4 หมู่ที่ 2
การีม โต๊ะนิ 81 นาย หน้าไม้ 58/2 หมู่ที่ 2
การุนัย โต๊ะนิ 10 นาย หน้าไม้ 20 หมู่ที่ 2
กาลัญญ สักลอ 305 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
กาลุน บัวมี 104 นาง หน้าไม้ 74/19 หมู่ที่ 2
กาวิน บัวทอง 2821 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
กำธร แก้วแก่น 3258 นาย คลองพระอุดม 15/140 หมู่ที่ 2
กำธร อยู่โอด 3845 นาย คลองพระอุดม 26/6 หมู่ที่ 6
กำไร ร่มไทร 4168 นางสาว คลองพระอุดม 34/4 หมู่ที่ 7
กิ่ง แดงสังวาลย์ 3668 นาย คลองพระอุดม 22/1 หมู่ที่ 4
กิ่ง ปานย้อย 4139 นาง คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 7
กิ่งแก้ว กำภูชาติ 48 นาง หน้าไม้ 77/15 หมู่ที่ 2
กิ่งแก้ว บุญสิงห์ 5437 นางสาว คูขวาง 178/79 หมู่ที่ 1
กิ่งแก้ว สายรัตนี 5357 นาง คูขวาง 161/9 หมู่ที่ 1
กิ่งดาว ถนอมปัญญรักษ์ 442 นางสาว หน้าไม้ 23/13 หมู่ที่ 3
กิ่งมณีกาญจน์ ถะเกิงสุข 1529 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
กิจวรรณ กิตติวัชระชัย 4941 นาง คูขวาง 59/6 หมู่ที่ 1
กิดาภรณ์ สว่างพงษ์ 5345 นาง คูขวาง 160 หมู่ที่ 1
กิตติ คำชุด 1092 นาย หน้าไม้ 107/2 หมู่ที่ 7
กิตติ ชูพุทธพงศ์ 3140 นาย คลองพระอุดม 10/1 หมู่ที่ 2
กิตติ พฤกษ์ธาดาชัย 4975 นาย คูขวาง 60/74 หมู่ที่ 1
กิตติ พุทธาพร 817 นาย หน้าไม้ 17/2 หมู่ที่ 7
กิตติกร กิจจานุกรกุล 978 นาย หน้าไม้ 93/7 หมู่ที่ 7
กิตติเชษฐ์ วงษาเคน 3239 นาย คลองพระอุดม 15/119 หมู่ที่ 2
กิตติพงษ์ กิตติสถาวร 983 นาย หน้าไม้ 94/1 หมู่ที่ 7
กิตติพงษ์ อ่อนกล่ำ 4676 นาย คลองพระอุดม 99/75 หมู่ที่ 7
กิตติภาณี พุทธาพร 4980 นาง คูขวาง 60/80 หมู่ที่ 1
กิตติมา โตคุ้มท้วม 4242 นางสาว คลองพระอุดม 58/46 หมู่ที่ 7
กิตติมา บุญไข้ 1867 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 4/10 หมู่ที่ 3
กิตติยา กล้าเกษตรวิทย์ 367 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
กิตติศักดิ์ กลิ่นกลัด 1332 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
กิตติศักดิ์ ธรรมรัตน์ศิวะ 5015 นาย คูขวาง 60/132 หมู่ที่ 1
กิตติศักดิ์ บัวภิบาล 550 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
กิตติศักดิ์ ป้องกัน 2235 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/61 หมู่ที่ 4
กิตติศักดิ์ เพียรพิทักษ์ 231 นาย หน้าไม้ 76/8 หมู่ที่ 2
กิติโชค ธาราทรัพย์ 3346 นาย คลองพระอุดม 15/267-3 หมู่ที่ 2
กิติพงษ์ นิคำ 5408 นาย คูขวาง 178/37 หมู่ที่ 1
กิติยา พูลศัลป์ 4308 นางสาว คลองพระอุดม 58/169 หมู่ที่ 7
กิติศักดิ์ ศรีวารี 2615 นาย ลาดหลุมแก้ว 99/21 หมู่ที่ 6
กิม พุกพัก 2632 นาง ลาดหลุมแก้ว 6/1 หมู่ที่ 7
กิมเตียง แซ่โง้ว 6242 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
กิมรัย กลัดงาม 728 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
กิมลั้ง ขำใบ 2702 นาง ลาดหลุมแก้ว 28/2 หมู่ที่ 7
กิมไล้ แซ่โง้ว 615 นางสาว หน้าไม้ 29 หมู่ที่ 6
กิมเอง ผาดไพบูลย์ 2700 นาง ลาดหลุมแก้ว 28 หมู่ที่ 7
กิมเฮียง บุญเพชร 873 นาง หน้าไม้ 32/1 หมู่ที่ 7
กิรณา เศียรสุกรี 5490 นาง คูขวาง 234 หมู่ที่ 1
กีรติ ชัยธนาพร 529 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5
กีรวิทย์ เล็กประยูร 3226 นาย คลองพระอุดม 15/102 หมู่ที่ 2
กุมาลี นพพันธ์ 644 นางสาว หน้าไม้ 39/11 หมู่ที่ 6
กุลชีพ ชาวศรีษะเกษ 4107 นาย คลองพระอุดม 17 หมู่ที่ 7
กุลปรีญาภรณ์ บางกระ 4067 นางสาว คลองพระอุดม 10/1 หมู่ที่ 7
กุลยา ผลแก้ว 5170 นาง คูขวาง 90/3 หมู่ที่ 1
กุลวดี สมศิริ 4976 นาง คูขวาง 60/75 หมู่ที่ 1
กุลิสรา ศิลาคม 5905 นางสาว คูขวาง 53/5 หมู่ที่ 3
กุศุมา รุจิโฉม 3991 นางสาว คลองพระอุดม 7/67 หมู่ที่ 7
กุหลาบ จะโนภาส 5949 นาง คูขวาง 18 หมู่ที่ 4
กุหลาบ จันทร์พา 2397 นาง ลาดหลุมแก้ว 26/2 หมู่ที่ 5
กุหลาบ ภิญโญ 5327 นาง คูขวาง 147/10 หมู่ที่ 1
กุหลาบ เริ่มบุญ 2998 นาย คลองพระอุดม 7/3 หมู่ที่ 1
กุหลาบ สีพลอย 3959 นาง คลองพระอุดม 5/3 หมู่ที่ 7
กุหลาบ แสงเทียน 859 นาย หน้าไม้ 69/3 หมู่ที่ 7
กูด ปิ่นศิริ 157 นาย หน้าไม้ 78/4 หมู่ที่ 2
เกณรัตร์ เรือนงาม 1555 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เกณิกา บุญประเสริฐ 3166 นาง คลองพระอุดม 15/24 หมู่ที่ 2
เกตุ สว่างเนตร์ 3518 นาย คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 3
เกตุกนก พงเพ็ชร 4498 นางสาว คลองพระอุดม 58/426 หมู่ที่ 7
เก็บ กลิ่นเดช 3887 นาง คลองพระอุดม 43 หมู่ที่ 6
เกยูร ทับทิม 4245 นางสาว คลองพระอุดม 58/52 หมู่ที่ 7
เกรียงไกร โซงเจริญสุข 5341 นาย คูขวาง 154/8 หมู่ที่ 1
เกรียงไกร ผิวงาม 4479 นาย คลองพระอุดม 58/403 หมู่ที่ 7
เกรียงไกร พูลสาร 1136 นาย หน้าไม้ 110/12 หมู่ที่ 7
เกรียงไกร สิงหรา ณ อยุธยา 2298 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/5 หมู่ที่ 4
เกรียงศักดิ์ ชมดวงจันทร์ 5002 นาย คูขวาง 60/116 หมู่ที่ 1
เกรียงศักดิ์ ดิฐพฤทธิ์ 5820 นาย คูขวาง 25/6 หมู่ที่ 3
เกรียงศักดิ์ ทองงาม 880 นาย หน้าไม้ 90/1 หมู่ที่ 7
เกรียงศักดิ์ เพ็งแจ่ม 476 นาย หน้าไม้ 29/3 หมู่ที่ 3
เกวรี แสงแก้ว 4589 นาง คลองพระอุดม 58/672 หมู่ที่ 7
เกศสุดา รู้บุญ 3888 นางสาว คลองพระอุดม 43/1 หมู่ที่ 6
เกษม กลมเกลา 853 นาย หน้าไม้ 34/7 หมู่ที่ 7
เกษม แจ้งดี 3870 นาย คลองพระอุดม 37 หมู่ที่ 6
เกษม ชัยโวหาร 1076 นาย หน้าไม้ 104/12 หมู่ที่ 7
เกษม ตุ้มทอง 3695 นาย คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 5
เกษม มีพลอย 1631 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/2 หมู่ที่ 2
เกษม ยนต์วิทัย 110 นาย หน้าไม้ 50/3 หมู่ที่ 2
เกษม ยนต์อยู่ 5793 นาย คูขวาง 7/2 หมู่ที่ 3
เกษมศรี ธนเศวตชัย 4233 นางสาว คลองพระอุดม 58/34 หมู่ที่ 7
เกษร ทองหล่อ 4992 นาง คูขวาง 60/98 หมู่ที่ 1
เกษร วิเศษบรรเทา 227 นาง หน้าไม้ 76/1 หมู่ที่ 2
เกษราพรกฤต เจริญนนท์ 291 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เกษริน เจียรศิลปดำรง 474 นางสาว หน้าไม้ 29/1 หมู่ที่ 3
เกสร จิตรสมสุข 3540 นางสาว คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 3
เกา ช่างสลัก 2028 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/3 หมู่ที่ 4
เก้า เพ็งเขียว 1520 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เกียรติขจร ไชยโสดา 5444 นาย คูขวาง 178/89 หมู่ที่ 1
เกียรติศักดิ์ เกษทอง 3793 นาย คลองพระอุดม 11/4 หมู่ที่ 6
เกียรติศักดิ์ จันทรวิจิตร 3329 นาย คลองพระอุดม 15/246 หมู่ที่ 2
เกียรติศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร 5255 นาย คูขวาง 125/2 หมู่ที่ 1
เกียรติศักดิ์ มูลสาร 5289 นาย คูขวาง 133/6 หมู่ที่ 1
เกียรติศักดิ์ สุวรรณรัตน์ 2219 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/42 หมู่ที่ 4
แก้วนภา เติมวัขรพงศ์ 4280 นาง คลองพระอุดม 58/127 หมู่ที่ 7
โกมล เกิดลาภ 2667 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/4 หมู่ที่ 7
โกมิน บุญภักดิ์ 5907 นาย คูขวาง 54 หมู่ที่ 3
โกมินทร์ สวัสดิ์พาณิชย์ 5356 นาย คูขวาง 161/8 หมู่ที่ 1
โกเมน อิ่มแผ้ว 5417 นาย คูขวาง 178/48 หมู่ที่ 1
โกเมนทร์ ภูจำปี 3900 นางสาว คลองพระอุดม 45/7 หมู่ที่ 6
โกวิท เจนจริยโกศล 803 นาย หน้าไม้ 8 หมู่ที่ 7
โกวิท ตั้งสกุล 933 นาย หน้าไม้ 92/70 หมู่ที่ 7
โกวิล แก้วกระจ่าง 351 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
โกศล กุลเพ็ชร์ 4413 นาย คลองพระอุดม 58/325 หมู่ที่ 7
โกศล สุวรรณศรี 1100 นาย หน้าไม้ 107/16 หมู่ที่ 7
โกศวัต สิงหตระกูล 4694 น.ท. คลองพระอุดม 99/95 หมู่ที่ 7
ไกร กรึกกระโทก 2750 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/8 หมู่ที่ 7
ไกรศรี สิงห์สู่ 6129 นาย คูขวาง 68/14 หมู่ที่ 5
ไกรสร มีมงคล 5420 นาย คูขวาง 178/54 หมู่ที่ 1
ไกรสิทธิ แสงพยับ 3148 นาย คลองพระอุดม 14/3 หมู่ที่ 2
ขจร ขาวขำ 5827 นาย คูขวาง 28/3 หมู่ที่ 3
ขจร ปานเฟือง 2016 นาย ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 4
ขจรศักดิ์ ประสมสุข 4257 นาย คลองพระอุดม 58/73 หมู่ที่ 7
ขจรศักดิ์ ห่อผล 1426 นาย ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 1
ขนิษฐา ทองหล่อ 5692 นางสาว คูขวาง 52/9 หมู่ที่ 2
ขนิสรา โลหะอุดม 840 นางสาว หน้าไม้ 30/2 หมู่ที่ 7
ขรรชัย ยุวยุทธ 4667 นาย คลองพระอุดม 99/285 หมู่ที่ 7
ขวัญใจ แซ่เตียว 3068 นาง คลองพระอุดม 39/1 หมู่ที่ 1
ขวัญใจ ผลมะตาด 5948 นางสาว คูขวาง 17/6 หมู่ที่ 4
ขวัญธิดา ศรีสุวรรณ 513 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ขวัญยุพา ศรีพุฒ 2428 นาง ลาดหลุมแก้ว 40 หมู่ที่ 5
ขวัญเรือน ชูช่วย 2011 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/4 หมู่ที่ 4
ขวัญเรือน ปานเฟือง 3498 นาง คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 3
ขวัญเรือน พันแสง 1140 นาง หน้าไม้ 110/18 หมู่ที่ 7
ขวัญเรือน ร่มไทร 4169 นางสาว คลองพระอุดม 34/5 หมู่ที่ 7
ขวัญเรือน วงค์โคกสูง 3271 นางสาว คลองพระอุดม 15/159 หมู่ที่ 2
ขวัญหมื่น บูรภาพ 4477 นาย คลองพระอุดม 58/401 หมู่ที่ 7
ขันทอง ตรงดี 3808 นางสาว คลองพระอุดม 18 หมู่ที่ 6
ขันทอง แสงสุริวงศ์ 1385 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ขาว ขำใบ 2711 นาง ลาดหลุมแก้ว 33/1 หมู่ที่ 7
ขาว จันทร์พา 567 นาย หน้าไม้ 10 หมู่ที่ 6
ขีด พารอด 453 นาย หน้าไม้ 24/2 หมู่ที่ 3
ขี่ตง แซ่อึ้ง 4018 นาย คลองพระอุดม 7/129 หมู่ที่ 7
ขุนแผน พลเมือง 2873 นาย ระแหง 36/34 หมู่ที่ 1
เข็ม งามสอาด 2763 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
เข็ม พรสุวรรณ์ 340 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เข็ม อุดมลักษณ์ 400 นางสาว หน้าไม้ 17/3 หมู่ที่ 3
เขมจุฑา หอมหวน 4394 นางสาว คลองพระอุดม 58/303 หมู่ที่ 7
เขียด เสียงลอย 5863 นาย คูขวาง 46 หมู่ที่ 3
ฃัยยศ โพธิ์เนียม 971 นาย หน้าไม้ 92/157 หมู่ที่ 7
คงศักดิ์ กรุณา 5846 นาย คูขวาง 40/1 หมู่ที่ 3
คงศักดิ์ นิมิตรเกษม 870 นาย หน้าไม้ 23/21 หมู่ที่ 7
คงศักดิ์ ภาคกินร 4761 นาย คูขวาง 8 หมู่ที่ 1
คเชน บุญสร้อย 2761 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
คณรัต โมทนาลัย 5838 นาง คูขวาง 35/1 หมู่ที่ 3
คณิต ภิรมย์ศรี 548 นาย หน้าไม้ 4/1 หมู่ที่ 6
คณีพร จิตสงค์ 4947 นางสาว คูขวาง 60/16 หมู่ที่ 1
คธา มณีสุวรรณ 4497 นาย คลองพระอุดม 58/424 หมู่ที่ 7
คธารัตน์ นพพันธ์ 5183 นางสาว คูขวาง 95 หมู่ที่ 1
คนึงนิตย์ บุญเทียมสิทธิ 973 นาง หน้าไม้ 92/160 หมู่ที่ 7
คม อนัญญภรณ์ 3270 นาย คลองพระอุดม 15/158 หมู่ที่ 2
คมกฤช พลอยศรี 4854 นาย คูขวาง 37/1 หมู่ที่ 1
คมชาญ กลัดเจ็ด 3304 นาย คลองพระอุดม 15/210 หมู่ที่ 2
คมเดช โพล้งดี 4288 นาย คลองพระอุดม 58/137 หมู่ที่ 7
คมเพ็ชร ไชยชนะ 4469 นาย คลองพระอุดม 58/392 หมู่ที่ 7
คมย์ คุ้มอยู่ 1054 นาย หน้าไม้ 102/2 หมู่ที่ 7
คมสัน เจริญเลิศยศ 3225 นาย คลองพระอุดม 15/101 หมู่ที่ 2
คมสัน ผันพลี 5056 นาย คูขวาง 60/191 หมู่ที่ 1
คมสัน ฝาดสูงเนิน 4364 นาย คลองพระอุดม 58/261 หมู่ที่ 7
คมสันต์ ชากลาว 2283 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/196 หมู่ที่ 4
คมสันต์ เปี่ยมเต็มดี 2864 นาย ระแหง 111/303 หมู่ที่ 1
คร อลุนมาตย์ 1330 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ครรชิต แก้วใหม่ 1163 นาย หน้าไม้ 111 หมู่ที่ 7
ครองทรัพย์ สิงห์ชัย 1131 นาย หน้าไม้ 107/77 หมู่ที่ 7
คริษฐา ชวัดเวช 4354 นาง คลองพระอุดม 58/243 หมู่ที่ 7
คล้อย ล่าลับ 2539 นาย ลาดหลุมแก้ว 49 หมู่ที่ 6
คอติเยาะ มะหะหมัด 6149 นางสาว คูขวาง 77 หมู่ที่ 5
คะนอง ผลเจริญ 5644 นาย คูขวาง 40/10 หมู่ที่ 2
คะนึง ผมอ่อน 371 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
คะแนน บุญมาก 2000 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
คันธารัตน์ พลอยปรีดา 2019 นาง ลาดหลุมแก้ว 6/2 หมู่ที่ 4
คารม กิตติเมธิน 4556 จ.ส.อ. คลองพระอุดม 58/499 หมู่ที่ 7
คำดิษฐ์ แก้วลอย 5718 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
คำนวณ สาภูงา 5263 นาย คูขวาง 125/11 หมู่ที่ 1
คำนึง อัดทอง 3082 นาย คลองพระอุดม 40/11 หมู่ที่ 1
คำบาง อินทร์เสน 5778 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
คำปาง บุตรพรม 3309 นาง คลองพระอุดม 15/216 หมู่ที่ 2
คำปุ่น โสวรรณะ 1121 นางสาว หน้าไม้ 107/55 หมู่ที่ 7
คำพันธ์ สุกท่าพูด 5118 นาง คูขวาง 69/70 หมู่ที่ 1
คำแยง บังศรี 309 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
คำรณ เขียวเล็ก 5068 นาย คูขวาง 60/206 หมู่ที่ 1
คำรณ โตนันทวณิช 3476 นาย คลองพระอุดม 79/6 หมู่ที่ 2
คำรณ เนียมทอง 1386 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
คำรณ แสงท้วม 2131 นาย ลาดหลุมแก้ว 56/4 หมู่ที่ 4
คำสอน เจียงคำ 11 นางสาว หน้าไม้ 76/14 หมู่ที่ 2
คำเส็ง สิงห์คำ 5888 นาง คูขวาง 51/13 หมู่ที่ 3
คำหล้า พาสันต์ 267 นาย หน้าไม้ 75/24 หมู่ที่ 2
คุณชอบ ธงชัยภูมิ 3790 นาย คลองพระอุดม 11/1 หมู่ที่ 6
คุณากร บุญมานนท์ 4468 นาย คลองพระอุดม 58/391 หมู่ที่ 7
คูณฉกาจ วรสิทธิ์ 5376 นาย คูขวาง 167/15 หมู่ที่ 1
เคน คุ้มคอน 1513 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เครือวัลย์ ทองทา 5275 นาง คูขวาง 129 หมู่ที่ 1
เคลื่อน เบิกบาน 4797 นาง คูขวาง 24/1 หมู่ที่ 1
งาม วงสมิง 1582 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/4 หมู่ที่ 2
งามศิลป์ มีดอินทร์ 4185 นางสาว คลองพระอุดม 39/7 หมู่ที่ 7
เงิน จันทร์ตัน 2955 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
เงิน ชมทอง 3826 นาย คลองพระอุดม 22/2 หมู่ที่ 6
เงิน บางม่วง 1653 ร.ต. ลาดหลุมแก้ว 36/2 หมู่ที่ 2
เงิน ศักดิวงศ์ 2371 นาย ลาดหลุมแก้ว 14/1 หมู่ที่ 5
จง ปานเฟือง 2017 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/1 หมู่ที่ 4
จงกล ชูช่วย 2009 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/2 หมู่ที่ 4
จงกล เปรมพงษ์ 4712 นาง คลองพระอุดม 99/133 หมู่ที่ 7
จงกล ภู่พวง 2666 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/3 หมู่ที่ 7
จงกล แสงเทียน 1334 นาย หน้าไม้ 56/6 หมู่ที่ 7
จงกลนี เลิศฤทธิ์กรชัย 2557 นาง ลาดหลุมแก้ว 59 หมู่ที่ 6
จงจิต ลาภเจริญ 1396 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 1
จงดี ไกรแก้ว 4559 นางสาว คลองพระอุดม 58/502 หมู่ที่ 7
จงรักษ์ ศรียาภัย 949 พ.ต.อ. หน้าไม้ 92/103 หมู่ที่ 7
จงรักษ์ สุดสังข์ 2901 นาง ระแหง 111/733 หมู่ที่ 1
จงลักษณ์ พุกชื่อ 391 นาง หน้าไม้ 11 หมู่ที่ 3
จเด็ด ศรีพุฒ 523 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
จตุพร ชูพูน 99 นาง หน้าไม้ 74/11 หมู่ที่ 2
จตุพร เชิดเชี่ยว 3437 นาง คลองพระอุดม 48/9 หมู่ที่ 2
จตุรงค์ พลวัง 54 นาย หน้าไม้ 81/13 หมู่ที่ 2
จตุรงค์ สุดภิบาล 428 นาย หน้าไม้ 21/1 หมู่ที่ 3
จรรยา ปานเฟือง 2054 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/1 หมู่ที่ 4
จรรยา พุทธพฤกษ์ 4252 นางสาว คลองพระอุดม 58/62 หมู่ที่ 7
จรวย คล้ายวงค์ 5786 นาย คูขวาง 1/1 หมู่ที่ 3
จรัญ เกิดศรี 4222 นาย คลองพระอุดม 53/2 หมู่ที่ 7
จรัญ ตู้เจริญ 1558 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
จรัญ นิลสนธิ 5231 นาย คูขวาง 112/10 หมู่ที่ 1
จรัญ บุญปัญญา 3570 นาย คลองพระอุดม 22/62 หมู่ที่ 3
จรัญ บุญรอด 2424 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/2 หมู่ที่ 5
จรัญ ปัญญาเที่ยง 4351 นาย คลองพระอุดม 58/240 หมู่ที่ 7
จรัญ โพธิ์ศิลา 4547 นาย คลองพระอุดม 58/487 หมู่ที่ 7
จรัญ เฟื่องฟุ้ง 4340 นาย คลองพระอุดม 58/224 หมู่ที่ 7
จรัญ มณีลอย 3238 นาย คลองพระอุดม 15/118 หมู่ที่ 2
จรัญ มีสันทัด 4488 นาย คลองพระอุดม 58/414 หมู่ที่ 7
จรัญ อินนวล 2251 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/90 หมู่ที่ 4
จรัญย์ เกษทอง 3796 นาย คลองพระอุดม 11/7 หมู่ที่ 6
จรัล เล็กน้อย 82 นาย หน้าไม้ 59 หมู่ที่ 2
จรัส จอมคำศรี 5095 นาย คูขวาง 69/36 หมู่ที่ 1
จรัส ปัญญาวงศ์ 4922 นาย คูขวาง 49/11 หมู่ที่ 1
จรัส ยะยันรัมย์ 3575 นาย คลองพระอุดม 22/68 หมู่ที่ 3
จรัส วงษ์ไชย 2523 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/3 หมู่ที่ 6
จรัส สมมนัส 146 นาย หน้าไม้ 37/5 หมู่ที่ 2
จรัสไชย รูปปัจจัย 3262 นาย คลองพระอุดม 15/144 หมู่ที่ 2
จรัสศรี เพ็ชรเย็น 4647 นางสาว คลองพระอุดม 99/125 หมู่ที่ 7
จรินทร์ ชัยอำนาจ 5017 นางสาว คูขวาง 60/136 หมู่ที่ 1
จรินทร์ พิศมัยรัตน์ 5226 นาง คูขวาง 112/4 หมู่ที่ 1
จรุณ เพิ่มพูน 3909 นางสาว คลองพระอุดม 49/3 หมู่ที่ 6
จรูญ กลมเกลา 756 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
จรูญ ขจรศักดิ์กุล 1051 นาย หน้าไม้ 101/11 หมู่ที่ 7
จรูญ จีนเพ็ชร 1414 นาง ลาดหลุมแก้ว 14 หมู่ที่ 1
จรูญ ทองหล่อ 1362 นาย หน้าไม้ 49 หมู่ที่ 7
จรูญ นิ่มกุล 5340 นาย คูขวาง 154/7 หมู่ที่ 1
จรูญ เนียมประเสริฐ 3883 นาย คลองพระอุดม 38/4 หมู่ที่ 6
จรูญ บุญปัญญา 3566 นาย คลองพระอุดม 22/54 หมู่ที่ 3
จรูญ ประเสริฐฤทธิ์ 6111 นาง คูขวาง 60 หมู่ที่ 5
จรูญ ภู่พันสาย 230 นาย หน้าไม้ 76/7 หมู่ที่ 2
จรูญ วงศ์จำนงค์ 4766 นาย คูขวาง 12 หมู่ที่ 1
จรูญ วงษ์วาร 5403 นาง คูขวาง 178/30 หมู่ที่ 1
จรูญ สังวาลย์เล็ก 4646 นาย คลองพระอุดม 99/123 หมู่ที่ 7
จรูญ เสามั่น 975 นาย หน้าไม้ 93 หมู่ที่ 7
จเร การะนัด 1551 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
จเรศักดิ์ จันทร์ชอน 582 นาย หน้าไม้ 18 หมู่ที่ 6
จวน บางเพ็ง 3111 นาง คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 2
จวน หุ่นดี 5535 นาย คูขวาง 10 หมู่ที่ 2
จวบ ชาสันเทียะ 2937 นางสาว ระแหง 36/44 หมู่ที่ 1
จอก เม่นคล้าย 824 นาง หน้าไม้ 23 หมู่ที่ 7
จอง รู้บุญ 3755 นาย คลองพระอุดม 26 หมู่ที่ 5
จองชัย เชียรวัฒนสุข 4938 นาย คูขวาง 59/2 หมู่ที่ 1
จองฤดี แดนนาเลิศ 1773 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
จอม ปานปิ่น 467 นาย หน้าไม้ 28/3 หมู่ที่ 3
จอม เพ็ชร์แอว 1109 นาย หน้าไม้ 107/33 หมู่ที่ 7
จอมขวัญ หนองจอก 4841 นางสาว คูขวาง 36/1 หมู่ที่ 1
จ้อย เกษร 5926 นาย คูขวาง 7 หมู่ที่ 4
จ้อย ล่าลับ 1066 นาย หน้าไม้ 103/8 หมู่ที่ 7
จักกระรินทร์ เนียนเกิด 3308 นาย คลองพระอุดม 15/215 หมู่ที่ 2
จักร เลิศวัชรสารกุล 449 นาย หน้าไม้ 23/32 หมู่ที่ 3
จักรกฤกณ์ ท้าวโกษา 4996 นาย คูขวาง 60/105 หมู่ที่ 1
จักรกฤษณ์ จำปาศรี 3468 นาย คลองพระอุดม 56/3 หมู่ที่ 2
จักรฏฤษณะ อินปาน 1585 นาย ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 2
จักรพันธ์ คุ้มคอน 1742 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
จักรพันธ์ เรืองสุขสุด 4943 นาย คูขวาง 60/1 หมู่ที่ 1
จักรรินทร์ บุญเจริญ 4306 นาย คลองพระอุดม 58/165 หมู่ที่ 7
จักรินทร์ คล้ายวงศ์ 2947 นาย ระแหง 15/2 หมู่ที่ 5
จักรินทร์วัชร์ แก้วกาญจน์ 818 นาย หน้าไม้ 20 หมู่ที่ 7
จัตวา เสภา 5798 นาย คูขวาง 9/1 หมู่ที่ 3
จัน หุบทอง 148 นางสาว หน้าไม้ 37/7 หมู่ที่ 2
จันจิรา กาฬเพชร 3965 นาง คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 7
จันท์จิรา อินต๊ะปวง 4061 นาง คลองพระอุดม 8/2 หมู่ที่ 7
จันทนา แจ่มศิริ 3090 นางสาว คลองพระอุดม 47 หมู่ที่ 1
จันทนา ประพันธ์พัฒน์ 4978 นาง คูขวาง 60/78 หมู่ที่ 1
จันทนา มีเฉย 6090 นาง คูขวาง 46 หมู่ที่ 5
จันทร กลิ่นอ่อน 2325 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 5
จันทร์ คุ้มคอน 2126 นาย ลาดหลุมแก้ว 49/3 หมู่ที่ 4
จันทร์ ล่าลับ 1105 นาย หน้าไม้ 107/24 หมู่ที่ 7
จันทร์ ศรีนวน 1344 นาง หน้าไม้ 52 หมู่ที่ 7
จันทร์จีฬา แป้นประณีต 4412 นางสาว คลองพระอุดม 58/324 หมู่ที่ 7
จันทร์ฉาย สวัสดิ์วงศ์ 481 นางสาว หน้าไม้ 33/4 หมู่ที่ 3
จันทร์ทิพย์ บุญทับ 2399 นาง ลาดหลุมแก้ว 26/7 หมู่ที่ 5
จันทร์ทิพย์ หงษาวดี 5360 นาง คูขวาง 161/12 หมู่ที่ 1
จันทรทิภา สุขวิริยะ 1571 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/3 หมู่ที่ 2
จันทร์เพ็ญ คำสมนึก 1046 นางสาว หน้าไม้ 101/4 หมู่ที่ 7
จันทร์เพ็ญ ธันวานนท์ 2880 นาง ระแหง 36/202 หมู่ที่ 1
จันทร์เพ็ญ บุญล้น 4916 นาง คูขวาง 49/4 หมู่ที่ 1
จันทร์เพ็ญ ปฎิพัทธศิลปกิจ 996 นางสาว หน้าไม้ 95/3 หมู่ที่ 7
จันทร์เพ็ญ เพ็งเพ่งพิศ 926 นาง หน้าไม้ 92/52 หมู่ที่ 7
จันทร์เพ็ญ สันติปาตี 3733 นางสาว คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 5
จันทร์รัตน์ คงสะโตร์ 5656 นาง คูขวาง 42/2 หมู่ที่ 2
จันทร์แรม ชังดี 302 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
จันทรวิมล เจริญสุข 4993 นางสาว คูขวาง 60/99 หมู่ที่ 1
จันทร์สวาท สิงสี 5308 นาง คูขวาง 140/5 หมู่ที่ 1
จันทร์สุดา เย็นประเสริฐ 2012 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/5 หมู่ที่ 4
จันทร์หอม ม่วงศรี 3581 นาง คลองพระอุดม 22/115 หมู่ที่ 3
จันทร์อำพร ปานนาค 802 นางสาว หน้าไม้ 7/9 หมู่ที่ 7
จันทรานุช สนเล็ก 3980 นาง คลองพระอุดม 7/45 หมู่ที่ 7
จันทา บุญสืบ 355 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
จันทา พวงช้อย 3299 นาย คลองพระอุดม 15/202 หมู่ที่ 2
จันทิมา จินตสมิทธิ์ 3583 นางสาว คลองพระอุดม 298 หมู่ที่ 3
จันทิมา พันธุ์ไม้สี 2811 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
จันทิมา สง่าเมือง 4623 นางสาว คลองพระอุดม 99/8 หมู่ที่ 7
จันทิวา คล้อยเอี่ยม 1740 นาง ลาดหลุมแก้ว 39/5 หมู่ที่ 2
จารึก สรรเพ็ชญ 2879 นาย ระแหง หมู่ที่ 1
จารุณี เสนารักษ์ 1614 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/2 หมู่ที่ 2
จารุภา สุดนาลาว 5379 นางสาว คูขวาง 170 หมู่ที่ 1
จารุวรรณ ชื่นเพ็ชร 2343 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 6/2 หมู่ที่ 5
จารุวรรณ ปานน้อย 5257 นาง คูขวาง 125/4 หมู่ที่ 1
จารุวรรณ โมทนาลัย 5839 นางสาว คูขวาง 35/2 หมู่ที่ 3
จารุวรรณ์ ศศิจันทรา 1235 นาง หน้าไม้ 112/52 หมู่ที่ 7
จารุวรรณ สามพวงบุญ 321 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
จารุวัฒน์ สีดุก 4969 นาย คูขวาง 60/65 หมู่ที่ 1
จำนง กลั่นกราย 3434 นาย คลองพระอุดม 46/2 หมู่ที่ 2
จำนง แก้วด้วง 2762 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
จำนง ขันรุ่ง 2404 นาย ลาดหลุมแก้ว 27/2 หมู่ที่ 5
จำนง คนไทย 4891 นางสาว คูขวาง 42/18 หมู่ที่ 1
จำนง จันทร์ดาพันธ์ 328 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
จำนง จุ้ยเรือง 4711 นาย คลองพระอุดม 99/4 หมู่ที่ 7
จำนง พัดปุย 1658 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/2 หมู่ที่ 2
จำนง พุกสังข์ทอง 5631 นาย คูขวาง 39/3 หมู่ที่ 2
จำนงค์ กลิ่นเดช 3932 นาย คลองพระอุดม 58/4 หมู่ที่ 6
จำนงค์ กันภัย 4267 นาย คลองพระอุดม 58/112 หมู่ที่ 7
จำนงค์ เกาะแก้ว 2512 นาย ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 6
จำนงค์ จันทร์พา 2423 นาย ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 5
จำนงค์ นพรัตน์ 159 นาย หน้าไม้ 78/8 หมู่ที่ 2
จำนงค์ น้อยเนตร 4457 นาย คลองพระอุดม 58/378 หมู่ที่ 7
จำนงค์ รู้บุญ 3732 นาย คลองพระอุดม 15/2 หมู่ที่ 5
จำนงค์ สันติปาตี 3696 นาย คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 5
จำนงค์ สุกแล้ว 3019 นางสาว คลองพระอุดม 17 หมู่ที่ 1
จำเนียร เงาะงาม 471 นาง หน้าไม้ 28/8 หมู่ที่ 3
จำเนียร จันทร์พา 2377 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 5
จำเนียร จำปาศรี 2157 นาย ลาดหลุมแก้ว 69 หมู่ที่ 4
จำเนียร เจิมศรี 5208 นาง คูขวาง 105 หมู่ที่ 1
จำเนียร ฉันท์ผ่อง 1415 นาง ลาดหลุมแก้ว 14/2 หมู่ที่ 1
จำเนียร ช่างนำ 2111 นาย ลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 4
จำเนียร ทองหล่อ 1358 นาง หน้าไม้ 49/16 หมู่ที่ 7
จำเนียร บัวภิบาล 627 นาง หน้าไม้ 33 หมู่ที่ 6
จำเนียร พลอยแดง 4473 นาย คลองพระอุดม 58/396 หมู่ที่ 7
จำเนียร ภิรมย์พุ่ม 5702 นางสาว คูขวาง 61 หมู่ที่ 2
จำเนียร มะลิ 3378 นาย คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 2
จำเนียร ร่มโพธิ์ 4068 นาย คลองพระอุดม 10/2 หมู่ที่ 7
จำเนียร สีสุก 5507 นาย คูขวาง 9 หมู่ที่ 2
จำเนียร สุขเกษม 4796 นาง คูขวาง 24 หมู่ที่ 1
จำเนียร สุทนต์ 5561 นาย คูขวาง 16/6 หมู่ที่ 2
จำเนียร เหลี่ยมทอง 1831 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/28 หมู่ที่ 3
จำเนียร อยู่มงคล 4060 นาย คลองพระอุดม 8/1 หมู่ที่ 7
จำเนียร อยู่มงคล 4180 นาง คลองพระอุดม 39/2 หมู่ที่ 7
จำเนียร อินอิ่ม 2202 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/16 หมู่ที่ 4
จำปา แข็งแรง 4009 นางสาว คลองพระอุดม 7/111 หมู่ที่ 7
จำปา เริ่มรู้ 1350 นาง หน้าไม้ 50 หมู่ที่ 7
จำปา สุดแสวง 4983 นางสาว คูขวาง 60/86 หมู่ที่ 1
จำปี ขันรุ่ง 3760 นาย คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 6
จำปี ฉิบมโรง 2320 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/171 หมู่ที่ 4
จำปี ชมทะเล 1388 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
จำปี ชุ่มชาติ 2785 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
จำปี แซ่ติ้ว 6019 นางสาว คูขวาง 25/21 หมู่ที่ 5
จำปี นารา 5332 นาย คูขวาง 153 หมู่ที่ 1
จำปี พูนรักษ์ 3116 นาง คลองพระอุดม 5/9 หมู่ที่ 2
จำปี ลมดี 5814 นางสาว คูขวาง 20 หมู่ที่ 3
จำรัส ขนุนก้อน 598 นาง หน้าไม้ 21 หมู่ที่ 6
จำรัส คนดี 5650 นาง คูขวาง 41/2 หมู่ที่ 2
จำรัส ช่างคิด 1692 นาย ลาดหลุมแก้ว 49/1 หมู่ที่ 2
จำรัส ชาวศรีษะเกษ 4113 นาย คลองพระอุดม 17/8 หมู่ที่ 7
จำรัส แช่มโชติ 6117 นาย คูขวาง 67/1 หมู่ที่ 5
จำรัส นามคง 413 นาย หน้าไม้ 19/5 หมู่ที่ 3
จำรัส บางกระ 4069 นาง คลองพระอุดม 10/3 หมู่ที่ 7
จำรัส บุญมี 4171 นาย คลองพระอุดม 35/1 หมู่ที่ 7
จำรัส ปานย้อย 4134 นาง คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 7
จำรัส เย็นทรวง 5571 นางสาว คูขวาง 23/2 หมู่ที่ 2
จำรัส วิเศษดี 24 นาย หน้าไม้ 48/17 หมู่ที่ 2
จำรัส ศรีภูมิ 2384 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/1 หมู่ที่ 5
จำรัส อู่ทอง 6088 นางสาว คูขวาง 41 หมู่ที่ 5
จำรัสศรี กันเทียน 1387 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
จำรูญ กลัดสุข 2139 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 62 หมู่ที่ 4
จำรูญ ชื่นชม 5758 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
จำรูญ ดาบทอง 6209 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 14
จำรูญ ปานปูน 4074 นาง คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 7
จำรูญ แป้นใหญ่ 572 นาง หน้าไม้ 13 หมู่ที่ 6
จำรูญ เหว่าหวา 3728 นาง คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 5
จำเริญ รู้บุญ 3725 นาง คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 5
จำเริญ โรจนประดิษฐ์ 6028 นางสาว คูขวาง 25/34 หมู่ที่ 5
จำเรียง หาญใจไทย 4561 นาง คลองพระอุดม 58/504 หมู่ที่ 7
จำลอง กรุณา 6175 นาง คูขวาง 84 หมู่ที่ 5
จำลอง กลมเกลา 425 นาย หน้าไม้ 20/5 หมู่ที่ 3
จำลอง กลิ่นอ่อน 2333 นาง ลาดหลุมแก้ว 3 หมู่ที่ 5
จำลอง แก้วขาว 4788 นางสาว คูขวาง 22/3 หมู่ที่ 1
จำลอง คล้อยเอี่ยม 4212 นาง คลองพระอุดม 51/3 หมู่ที่ 7
จำลอง คุ้มคอน 2784 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
จำลอง ชาวสีสะเกษ 4102 นาง คลองพระอุดม 16/1 หมู่ที่ 7
จำลอง เชิดเชี่ยว 3440 จ.ส.อ. คลองพระอุดม 50 หมู่ที่ 2
จำลอง ทองขาวขำ 2415 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/2 หมู่ที่ 5
จำลอง นพพันธุ์ 1369 นาง หน้าไม้ 38/6 หมู่ที่ 7
จำลอง บัวจักร์ 1595 นาย ลาดหลุมแก้ว 13/5 หมู่ที่ 2
จำลอง พยัพ 960 นาย หน้าไม้ 92/135 หมู่ที่ 7
จำลอง พุ่มพฤกษ์ 2716 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 7
จำลอง เพียรหา 2123 นาย ลาดหลุมแก้ว 47 หมู่ที่ 4
จำลอง มิ่งขวัญ 3138 นาง คลองพระอุดม 9/9 หมู่ที่ 2
จำลอง รักผล 3951 นาย คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 7
จำลอง สุขต่าย 3647 นาย คลองพระอุดม 15 หมู่ที่ 4
จำลอง แสงเทียน 1318 นาง หน้าไม้ 59 หมู่ที่ 7
จำลอง แสงยะนันท์ 4567 นางสาว คลองพระอุดม 58/549 หมู่ที่ 7
จำลอง อินทปาน 2994 นาย คลองพระอุดม 6/5 หมู่ที่ 1
จิดาภา มีแสง 3354 นาง คลองพระอุดม 15/278 หมู่ที่ 2
จิตติ พรมโสภา 5460 นาง คูขวาง 178/112 หมู่ที่ 1
จิตติมา วงศ์สวัสดิ์ 5566 นาง คูขวาง 19/1 หมู่ที่ 2
จิตร เอียดศรีทอง 4723 นาย คลองพระอุดม 99/169 หมู่ที่ 7
จิตรา วันเอเลาะ 195 นางสาว หน้าไม้ 27/1 หมู่ที่ 2
จิตรา สุกกล่ำ 5625 นาง คูขวาง 38/1 หมู่ที่ 2
จิตลัดดา ม่วงมณี 5284 นางสาว คูขวาง 133 หมู่ที่ 1
จินดา นิ่มเนียม 1508 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 46/2 หมู่ที่ 1
จินดา ประทุมวงศ์ 1263 นาย หน้าไม้ 112/95 หมู่ที่ 7
จินดา ปานปิ่นทอง 2223 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/46 หมู่ที่ 4
จินดา รอดแจ่ม 5856 นาย คูขวาง 43/5 หมู่ที่ 3
จินดา วันโสม 3765 นางสาว คลองพระอุดม 2/4 หมู่ที่ 6
จินดา แสงอ่อน 4228 นาง คลองพระอุดม 54/9 หมู่ที่ 7
จินตนา กัจฉปานนท์ 5006 นาง คูขวาง 60/120 หมู่ที่ 1
จินตนา คุ้มปานอินทร์ 3627 นาง คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 4
จินตนา เงินงาม 4392 นางสาว คลองพระอุดม 58/301 หมู่ที่ 7
จินตนา เชี่ยวชาญ 3051 นาง คลองพระอุดม 30 หมู่ที่ 1
จินตนา เทพบุรี 1987 นาง ลาดหลุมแก้ว 62/1 หมู่ที่ 3
จินตนา นาคสังข์ 4597 นางสาว คลองพระอุดม 58/683 หมู่ที่ 7
จินตนา ปลอดห่วง 1030 นาง หน้าไม้ 98/8 หมู่ที่ 7
จินตนา เมืองหลวง 4054 นาง คลองพระอุดม 7/220 หมู่ที่ 7
จินตนา รัตนอุทัยพร 3922 นางสาว คลองพระอุดม 56/5 หมู่ที่ 6
จินตนา อาจหาญ 6202 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
จินต์สุภา กรุณา 5909 นาง คูขวาง 56 หมู่ที่ 3
จิรนันท์ ไกรทิพย์ 4965 นางสาว คูขวาง 60/54 หมู่ที่ 1
จิรนันท์ ทาน้อย 4246 นางสาว คลองพระอุดม 58/55 หมู่ที่ 7
จิรพรรณ น้อยประไพ 5151 นางสาว คูขวาง 83/3 หมู่ที่ 1
จิรพล ศรัทธาธรรม 4358 นาย คลองพระอุดม 58/249 หมู่ที่ 7
จิรวัฒน์ เสมาทอง 4402 นาย คลองพระอุดม 58/313 หมู่ที่ 7
จิรศักดิ์ รอดตาเสน 279 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
จิรสิน พรหมศรี 3588 นาย คลองพระอุดม 29/17 หมู่ที่ 3
จิระ อโณทัย 4751 นาย คูขวาง 5/2 หมู่ที่ 1
จิระเดช เชื้อพลายเวช 3207 นาย คลองพระอุดม 15/74 หมู่ที่ 2
จิระเดช ทองเรือง 3154 นาย คลองพระอุดม 15/2 หมู่ที่ 2
จิระพร ทองวิจิตร 3157 นางสาว คลองพระอุดม 15/6 หมู่ที่ 2
จิระพล เจียรัมย์ 28 นาย หน้าไม้ 78/25 หมู่ที่ 2
จิรัฏฐ์ อมรวัฒนพันธ์ 2846 นาย ระแหง หมู่ที่ 1
จิรากร รอดทอง 1425 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/4 หมู่ที่ 1
จิราชิต ปิ่นโมรา 1234 นาย หน้าไม้ 112/50 หมู่ที่ 7
จิราภร บุญชูวงศ์ 5007 นางสาว คูขวาง 60/121 หมู่ที่ 1
จิราภรณ์ จันทบาล 5728 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
จิราภรณ์ ชาวศรีษะเกษ 3998 นางสาว คลองพระอุดม 7/82 หมู่ที่ 7
จิราภรณ์ ศรีภูมิ 4192 นางสาว คลองพระอุดม 45/5 หมู่ที่ 7
จิราภรณ์ สร้อยมาลี 5222 นางสาว คูขวาง 111/7 หมู่ที่ 1
จิราวรรณ ภู่บัว 3092 นางสาว คลองพระอุดม 47/3 หมู่ที่ 1
จีรนันท์ ฉลองบุญ 2095 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 40/1 หมู่ที่ 4
จีรพันธ์ มณี 4905 นาย คูขวาง 45/3 หมู่ที่ 1
จีรพันธ์ สำเภาทอง 5743 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
จีรวรรณ ชมเชย 5335 นางสาว คูขวาง 153/8 หมู่ที่ 1
จีรวุฒิ บัวย้อย 4337 นาย คลองพระอุดม 58/220 หมู่ที่ 7
จีระนันท์ พีระพันธ์วิรุฬ 4580 นางสาว คลองพระอุดม 58/657 หมู่ที่ 7
จีระศักดิ์ ภักดี 742 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
จีราพร แจ่มเหมือน 2608 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 34/3 หมู่ที่ 6
จุก แมลงภู่ 715 นาย หน้าไม้ 25 หมู่ที่ 6
จุฑามาศ อิ่มที่สุด 4251 นางสาว คลองพระอุดม 58/61 หมู่ที่ 7
จุฑารัตน์ ก้อนทอง 2536 นาง ลาดหลุมแก้ว 46/7 หมู่ที่ 6
จุฑารัตน์ บัณฑิตสิงห์ 3617 นาง คลองพระอุดม 1/6 หมู่ที่ 4
จุฑารัตน์ แผ่พร 543 นางสาว หน้าไม้ 2/3 หมู่ที่ 6
จุ่น ปิ่นภู่ 5984 นาย คูขวาง 4/1 หมู่ที่ 5
จุรี นาคศรีจันทร์ 1601 นาง ลาดหลุมแก้ว 18/1 หมู่ที่ 2
จุรี หนูโยน 5491 นาง คูขวาง 234/1 หมู่ที่ 1
จุรีพร ศรีจันทร์แสง 4510 นาง คลองพระอุดม 58/442 หมู่ที่ 7
จุไร ดาวทอง 3686 นางสาว คลองพระอุดม 36/1 หมู่ที่ 4
จุไรพร แซ่ลิ้ม 5896 นางสาว คูขวาง 52/4 หมู่ที่ 3
จุไรรัตน์ จันทร์สว่าง 4373 นาง คลองพระอุดม 58/274 หมู่ที่ 7
จุล ชูพุทธพงศ์ 3543 นาย คลองพระอุดม 19/5 หมู่ที่ 3
จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ 4778 นาย คูขวาง 19/7 หมู่ที่ 1
จุฬาพิน กลั่นตา 4401 นาง คลองพระอุดม 58/312 หมู่ที่ 7
จู พงษ์พาณิชย์ 828 นาย หน้าไม้ 25/2 หมู่ที่ 7
เจต บุญรอด 3492 นาง คลองพระอุดม 1/8 หมู่ที่ 3
เจตน์ ทะสะภาค 1764 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
เจริญ กลัดสุข 2140 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 62/1 หมู่ที่ 4
เจริญ กลิ่นอ่อน 2326 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/2 หมู่ที่ 5
เจริญ เกาะแก้ว 2363 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/5 หมู่ที่ 5
เจริญ จุดใหญ่ 2553 นาย ลาดหลุมแก้ว 56 หมู่ที่ 6
เจริญ เจาะปาด 2892 นางสาว ระแหง 111/581 หมู่ที่ 1
เจริญ บุญทับ 2387 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/4 หมู่ที่ 5
เจริญ มุขศรี 5530 นาย คูขวาง 9/37 หมู่ที่ 2
เจริญ รักเดช 85 นาย หน้าไม้ 62/1 หมู่ที่ 2
เจริญ ศัลยาพร 4820 นาง คูขวาง 32/4 หมู่ที่ 1
เจริญ สันติปาตี 3715 นาย คลองพระอุดม 6/2 หมู่ที่ 5
เจริญ หนูหน่าย 2043 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/2 หมู่ที่ 4
เจริญ เหมหงษา 1233 นาย หน้าไม้ 112/44 หมู่ที่ 7
เจริญชัย ทองบุญ 2573 นาย ลาดหลุมแก้ว 67/2 หมู่ที่ 6
เจริญรัตน์ ถนอมปัญญารักษ์ 444 นาย หน้าไม้ 23/15 หมู่ที่ 3
เจริญสิน สุขเปรม 2254 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/98 หมู่ที่ 4
เจษฎา ศิวาทิกชาติ 5914 พ.อ.อ. คูขวาง หมู่ที่ 3
เจียน จรูญชนม์ 473 นาย หน้าไม้ 28/12 หมู่ที่ 3
เจียน ทิมน้อย 3847 นาย คลองพระอุดม 28 หมู่ที่ 6
เจียน มุขศรี 5508 นาย คูขวาง 9/1 หมู่ที่ 2
เจียม เรือนขำ 3114 นาย คลองพระอุดม 5/6 หมู่ที่ 2
เจียม ล่าลับ 1304 นาง หน้าไม้ 48/1 หมู่ที่ 7
เจือ เกษแก้ว 487 นาง หน้าไม้ 38/3 หมู่ที่ 3
แจ้ง คุ้มคอน 1620 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 27 หมู่ที่ 2
แจ่ม ยิ้มแย้ม 2719 นาง ลาดหลุมแก้ว 37/1 หมู่ที่ 7
แจ๋ว เขียนเทียม 3757 นางสาว คลองพระอุดม 28 หมู่ที่ 5
ใจ เกตุสิทธิ์ 4038 นาย คลองพระอุดม 7/189 หมู่ที่ 7
ฉมัยพร เกษร 898 นาง หน้าไม้ 72/1 หมู่ที่ 7
ฉลวย เกษร 897 นาง หน้าไม้ 72/2 หมู่ที่ 7
ฉลวย แจ่มเหมือน 2506 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 6
ฉลวย ทองขาวขำ 2408 นาย ลาดหลุมแก้ว 28/1 หมู่ที่ 5
ฉลวย บุญเพ็ง 1933 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 36 หมู่ที่ 3
ฉลวย มากทอง 1438 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 25 หมู่ที่ 1
ฉลวย รอดพล 2556 นาย ลาดหลุมแก้ว 58 หมู่ที่ 6
ฉลวย สุทธวรรณชัย 4052 นาง คลองพระอุดม 7/217 หมู่ที่ 7
ฉลอง คุณประทุม 4512 นาย คลองพระอุดม 58/445 หมู่ที่ 7
ฉลอง จวงจ่าย 4202 นาย คลองพระอุดม 47/4 หมู่ที่ 7
ฉลอง ถึกเกิด 2554 นาย ลาดหลุมแก้ว 56/1 หมู่ที่ 6
ฉลอง พันธ์เนตร 49 นาย หน้าไม้ 77/16 หมู่ที่ 2
ฉลอง แมลงภู่ 606 นาย หน้าไม้ 23/1 หมู่ที่ 6
ฉลอง รกรากทอง 5130 นางสาว คูขวาง 69/84 หมู่ที่ 1
ฉลาด ซื่อดี 1482 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 1
ฉวี แจ้งดี 2112 นาง ลาดหลุมแก้ว 44/1 หมู่ที่ 4
ฉวี ช่างทำ 2770 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ฉวี ยศไกร 3539 นางสาว คลองพระอุดม 18/7 หมู่ที่ 3
ฉวีวรรณ จันทร์งาม 1259 นาง หน้าไม้ 112/88 หมู่ที่ 7
ฉวีวรรณ ดอนสูงเนิน 320 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ฉวีวรรณ สวยสวัสดิ์ 1762 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ฉวีวรรณณ์ สุวรรณมัณฑ์ 915 นาง หน้าไม้ 92/9 หมู่ที่ 7
ฉัฐธยาน์ ธนวิวัฒิพงษ์ 5382 นางสาว คูขวาง 174 หมู่ที่ 1
ฉัตร ตรงดี 3794 นาย คลองพระอุดม 11/5 หมู่ที่ 6
ฉัตร วิชาชู 4607 นาย คลองพระอุดม 60/2 หมู่ที่ 7
ฉัตรแก้ว ผิวผ่องผัน 4017 นางสาว คลองพระอุดม 7/127 หมู่ที่ 7
ฉัตรแก้ว ภิญโญ 4449 นาง คลองพระอุดม 58/367 หมู่ที่ 7
ฉัตรชัย เด่นอมรเลิศ 3351 นาย คลองพระอุดม 15/273 หมู่ที่ 2
ฉัตรชัย นยโกวิทย์ 3913 นาย คลองพระอุดม 51 หมู่ที่ 6
ฉัตรชัย ผลพิบูลย์ 1738 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/3 หมู่ที่ 2
ฉัตรชัย พนมสวย 4051 นาย คลองพระอุดม 7/216 หมู่ที่ 7
ฉัทนา ทองสุริเดช 4955 นาง คูขวาง 60/35 หมู่ที่ 1
ฉัน สังข์ประเสริฐ 1705 นาย ลาดหลุมแก้ว 57/1 หมู่ที่ 2
ฉันทนีย์ แสงนัย 1068 นางสาว หน้าไม้ 103/10 หมู่ที่ 7
ฉาย ใจมั่น 1224 นาย หน้าไม้ 112/33 หมู่ที่ 7
ฉาย อยู่มงคล 4059 นาง คลองพระอุดม 8 หมู่ที่ 7
ฉุย จำคำ 2162 นาย ลาดหลุมแก้ว 71 หมู่ที่ 4
เฉย แสงจันทร์ 2331 นาย ลาดหลุมแก้ว 2/6 หมู่ที่ 5
เฉลา แมลงภู่ 551 นาย หน้าไม้ 5/2 หมู่ที่ 6
เฉลา แสงโพธิ์ 4870 นาง คูขวาง 41/4 หมู่ที่ 1
เฉลิม ขาวละเอียด 4129 นาย คลองพระอุดม 21/7 หมู่ที่ 7
เฉลิม ขุนแก้ว 2096 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/4 หมู่ที่ 4
เฉลิม งามศรี 3129 นาย คลองพระอุดม 8/2 หมู่ที่ 2
เฉลิม ชูเงิน 3460 นาย คลองพระอุดม 55/2 หมู่ที่ 2
เฉลิม ทองงาม 883 นาย หน้าไม้ 89 หมู่ที่ 7
เฉลิม ทองทำมา 2869 นาง ระแหง 18/42 หมู่ที่ 1
เฉลิม พบสระบัว 3382 นาย คลองพระอุดม 23/5 หมู่ที่ 2
เฉลิม สนเล็ก 4126 นาย คลองพระอุดม 21/3 หมู่ที่ 7
เฉลิม สังข์ปลื้ม 4170 นาย คลองพระอุดม 35 หมู่ที่ 7
เฉลิม สังข์เพ็ชรร์ 1598 นาย ลาดหลุมแก้ว 17 หมู่ที่ 2
เฉลิม สุดรัก 3042 นาง คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 1
เฉลิมโชค ศรีสิงห์ 3185 นาย คลองพระอุดม 15/44 หมู่ที่ 2
เฉลิมพร ศรีเมือง 1628 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 31/2 หมู่ที่ 2
เฉลิมพล เชื้อนุ่ม 1516 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เฉลิมพล ผลเพิ่มพูนทวี 463 นาย หน้าไม้ 27/2 หมู่ที่ 3
เฉลิมพล สองสุข 2544 นาย ลาดหลุมแก้ว 54/1 หมู่ที่ 6
เฉลิมพันธ์ แสนรักษ์ 219 นาย หน้าไม้ 29/26 หมู่ที่ 2
เฉลิมศรี สงศ์วิเศษ 5142 นางสาว คูขวาง 76/8 หมู่ที่ 1
เฉลียว กรดงาม 5682 นาย คูขวาง 51/2 หมู่ที่ 2
เฉลียว ขันจังหรีด 2284 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/202 หมู่ที่ 4
เฉลียว งามศรี 3130 นาย คลองพระอุดม 8/3 หมู่ที่ 2
เฉลียว งามสอาด 4104 นาย คลองพระอุดม 16/3 หมู่ที่ 7
เฉลียว จันทร์ซ้าย 2291 จ.ส.อ. ลาดหลุมแก้ว 111/187 หมู่ที่ 4
เฉลียว ใจเอื้อเฟื้อ 2997 นาย คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 1
เฉลียว โตนาค 386 นาย หน้าไม้ 7/2 หมู่ที่ 3
เฉลียว พักผ่อน 1635 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 2
เฉลียว เพ็ชรจิ๋ว 1401 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/1 หมู่ที่ 1
เฉลียว โพธิ์มั่น 2494 นาย ลาดหลุมแก้ว 25 หมู่ที่ 6
เฉลียว เรือนขำ 2381 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/3 หมู่ที่ 5
เฉลียว สนเล็ก 3839 นาย คลองพระอุดม 26 หมู่ที่ 6
เฉลียว สอดห่วง 654 นาง หน้าไม้ 41/1 หมู่ที่ 6
เฉลียว สิงหะภูกาม 795 นาง หน้าไม้ 5/1 หมู่ที่ 7
เฉลียว อินพิทักษ์ 2641 นาง ลาดหลุมแก้ว 10/2 หมู่ที่ 7
เฉียบ สะสมวงศ์ 2871 นาย ระแหง 36/65 หมู่ที่ 1
เฉียบ เอี่ยมเอิบ 5790 นาย คูขวาง 5/3 หมู่ที่ 3
เฉื่อย หนูหน่าย 2455 นาง ลาดหลุมแก้ว 8 หมู่ที่ 6
แฉล้ม แก้วเพ็ชร 2538 นาง ลาดหลุมแก้ว 48 หมู่ที่ 6
แฉล้ม ตันลิ้ม 4789 นาง คูขวาง 22/4 หมู่ที่ 1
แฉล้ม ยอดหาญ 4933 นาง คูขวาง 52 หมู่ที่ 1
แฉล้ม สนเล็ก 3851 นาย คลองพระอุดม 29/1 หมู่ที่ 6
แฉล้ม แสงอ่อน 4138 นาย คลองพระอุดม 23/1 หมู่ที่ 7
โฉมยง กันตา 2921 นางสาว ระแหง 111/10 หมู่ที่ 1
ชญานนท์ สร้อยโท 4248 นาย คลองพระอุดม 58/58 หมู่ที่ 7
ชญานิศ ชัยศิริ 4678 นางสาว คลองพระอุดม 99/189 หมู่ที่ 7
ชญาภา จันทร์ประเสริฐ 3921 นาง คลองพระอุดม 56/4 หมู่ที่ 6
ชญารวี ฆนสุวรรณ 595 นาง หน้าไม้ 19/1 หมู่ที่ 6
ชฎากร ปาเล 19 นางสาว หน้าไม้ 77/3 หมู่ที่ 2
ชฎาพร จึงประเสริฐ 4643 นางสาว คลองพระอุดม 99/115 หมู่ที่ 7
ชนกฉัตร อุทา 4509 นางสาว คลองพระอุดม 58/441 หมู่ที่ 7
ชนกานต์ จำปาศรี 3465 นางสาว คลองพระอุดม 56 หมู่ที่ 2
ชนกานต์ ผัดแข่ง 446 นางสาว หน้าไม้ 23/22 หมู่ที่ 3
ชนมพรรษ รัตนวรปรัชญ์ 2824 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
ชนะ เจียรนัย 4833 จ.ส.ต. คูขวาง 35/6 หมู่ที่ 1
ชนะ ดาษศรี 4281 นาย คลองพระอุดม 58/128 หมู่ที่ 7
ชนะ ใยยุง 1618 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/1 หมู่ที่ 2
ชนะชัย กุลพูนทรัพย์ 223 นาย หน้าไม้ 29/34 หมู่ที่ 2
ชนะวุฒิ วงศ์แก้ว 4716 นาย คลองพระอุดม 99/73 หมู่ที่ 7
ชนัญญา แผ่พร 719 นาง หน้าไม้ 31/9 หมู่ที่ 6
ชนัญธิดา เสนทอง 1242 นางสาว หน้าไม้ 112/61 หมู่ที่ 7
ชนันท์ พุทธานนท์ 1169 นาย หน้าไม้ 111/6 หมู่ที่ 7
ชนันพัฒน์ สอนทรัพย์ดี 4542 นางสาว คลองพระอุดม 58/482 หมู่ที่ 7
ชนาวรรณ สุรินทร์ 3139 นาง คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 2
ชนิดา อยู่เป็นสุข 1107 นางสาว หน้าไม้ 107/31 หมู่ที่ 7
ชม จำปาศรี 1962 นาย ลาดหลุมแก้ว 53 หมู่ที่ 3
ชม เจริญสุขเช้า 2335 นาง ลาดหลุมแก้ว 3/2 หมู่ที่ 5
ชม รู้บุญ 4209 นาง คลองพระอุดม 51 หมู่ที่ 7
ชมนภัส ดอนตะโน 2236 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/63 หมู่ที่ 4
ชมบุญ หอรัญตรีพล 258 นาง หน้าไม้ 74/22 หมู่ที่ 2
ชมพู ชินกาล 1832 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/29 หมู่ที่ 3
ชยุต แสงหล้า 2209 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/25 หมู่ที่ 4
ชรินทร คงปุรินทร์ 158 นาย หน้าไม้ 78/7 หมู่ที่ 2
ชรินทร์ เรืองวังสรรค์ 4264 นาย คลองพระอุดม 58/109 หมู่ที่ 7
ชรินทร์ ศิริเดิม 112 นาย หน้าไม้ 74 หมู่ที่ 2
ชลชัย ไพโรจน์ 2272 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/166 หมู่ที่ 4
ชลดา อ่อนโชน 1337 นาง หน้าไม้ 38/1 หมู่ที่ 7
ชลทิศ อุคำ 1786 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ชลเทพ ศรีนวล 2613 นาย ลาดหลุมแก้ว 95 หมู่ที่ 6
ชลธิชา ปรีบัว 2991 นาง คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 1
ชลธิชา พุ่มมาก 2560 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 60/2 หมู่ที่ 6
ชลธิชา รู้บุญ 3752 นาง คลองพระอุดม 24 หมู่ที่ 5
ชลธิดา คุ้มบล 366 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ชลธิดา สวัณยาภรณ์ 4365 นางสาว คลองพระอุดม 58/262 หมู่ที่ 7
ชลลดา ชัยชนะสูงศักดิ์ 1681 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/5 หมู่ที่ 2
ชลวิทย์ แซ่โค้ว 2625 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/2 หมู่ที่ 7
ชลอ งามสอาด 3418 นางสาว คลองพระอุดม 38 หมู่ที่ 2
ชลอ แมลงภู่ 607 นางสาว หน้าไม้ 23/2 หมู่ที่ 6
ชลัยกรณ์ สุภาวิทย์ 1383 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ชลิต เดชใด 5651 นาย คูขวาง 41/3 หมู่ที่ 2
ชวน เจริญสุขเช้า 2306 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
ชวน ชูพุทธพงษ์ 2567 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 64 หมู่ที่ 6
ช้วน เทียนจุมพล 3690 นาย คลองพระอุดม 49 หมู่ที่ 4
ชวนชื่น จำปาศรี 1901 นาง ลาดหลุมแก้ว 24 หมู่ที่ 3
ชวนะ ฉัตรสาระกุล 5600 นาย คูขวาง 31 หมู่ที่ 2
ช่วย ปานเสียง 1944 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/1 หมู่ที่ 3
ช่วย อินทรประสิทธิ์ 4153 นาย คลองพระอุดม 28/2 หมู่ที่ 7
ชวลิต ผ่องใส 4570 ร.ต. คลองพระอุดม 58/640 หมู่ที่ 7
ชวลิต พรหมชื่น 1454 นาย ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 1
ชวลิต ศรีทองคำ 3479 นาย คลองพระอุดม 79/10 หมู่ที่ 2
ชสลิตา แสงเอี่ยม 5553 นางสาว คูขวาง 13/14 หมู่ที่ 2
ช่อทิพย์ เพ็ญไพทูรย์ 5085 นาง คูขวาง 69/25 หมู่ที่ 1
ช่อนกลิ่น ปลื้มรัก 4444 นาง คลองพระอุดม 58/362 หมู่ที่ 7
ช่อนกลิ่น โพธิ์แดง 4902 นาง คูขวาง 44/14 หมู่ที่ 1
ชอบ งามหยดย้อย 651 นาย หน้าไม้ 40/5 หมู่ที่ 6
ชอบ แจ้งดี 2386 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/3 หมู่ที่ 5
ชอบ เช่นนะมะ 2117 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/1 หมู่ที่ 4
ชอบ ผาสุขโก 2169 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/10 หมู่ที่ 4
ช้อย ขุนอินทร์ 3681 นาย คลองพระอุดม 32 หมู่ที่ 4
ช้อย ช่างนำ 2107 นาย ลาดหลุมแก้ว 43/1 หมู่ที่ 4
ชอ่ำ อินทรประสิทธิ์ 4157 นาย คลองพระอุดม 30/1 หมู่ที่ 7
ชอุ่ม มารอด 6009 นาย คูขวาง 25/4 หมู่ที่ 5
ชอุ่ม อินทร์ประสิทธิ์ 4144 นาย คลองพระอุดม 25/5 หมู่ที่ 7
ชะลอ ศรีสุพรรณ 2294 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/11 หมู่ที่ 4
ชะลอ อยู่เย็น 4467 นาย คลองพระอุดม 58/390 หมู่ที่ 7
ชะลอ อัดทอง 1712 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/5 หมู่ที่ 2
ชะโอด แผ่พร 726 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ชัชชญา ทำทอง 5386 นางสาว คูขวาง 178/1 หมู่ที่ 1
ชัชชัย นพพวง 1152 นาย หน้าไม้ 110/36 หมู่ที่ 7
ชัชชัย แย้มบุญนาค 2611 นาย ลาดหลุมแก้ว 53/3 หมู่ที่ 6
ชัชชาย วุฒิวุธ 4696 นาย คลองพระอุดม 99/91 หมู่ที่ 7
ชัชวาล แก้วคุณ 4626 นาย คลองพระอุดม 99/15 หมู่ที่ 7
ชัชวาล จิมจะโป๊ะ 747 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ชัชวาลย์ ใจหาย 5911 นาย คูขวาง 9809 หมู่ที่ 3
ชัชวาลย์ พันธ์ยี่โถ 3759 นาย คลองพระอุดม 30/1 หมู่ที่ 5
ชัชสรัญ พลอยศรี 4817 นาง คูขวาง 32/1 หมู่ที่ 1
ชัญญา จักษุกัน 373 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ชัญญานุช มาบวบ 3203 นางสาว คลองพระอุดม 15/69 หมู่ที่ 2
ชัญญาภัค พื้นผา 3263 นาง คลองพระอุดม 15/145 หมู่ที่ 2
ชั้น ขุนอินทร์ 3626 นาย คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 4
ชั้น น้ำผึ้ง 3438 นางสาว คลองพระอุดม 49 หมู่ที่ 2
ชั้น ศรีเจริญ 769 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ชันทนา นาน่วม 3815 นาง คลองพระอุดม 20/4 หมู่ที่ 6
ชัย เจริญสุขเช้า 2137 นาย ลาดหลุมแก้ว 60 หมู่ที่ 4
ชัย หุ่นไธสง 4041 นาย คลองพระอุดม 7/194 หมู่ที่ 7
ชัยชนะ งามสอาด 3449 นาย คลองพระอุดม 51/1 หมู่ที่ 2
ชัยชนะ เพ็ชรจิ๋ว 1400 นาย ลาดหลุมแก้ว 8 หมู่ที่ 1
ชัยเชษฐ ผ่องใส 4461 นาย คลองพระอุดม 58/383 หมู่ที่ 7
ชัยณรงค์ เกตุแก้ว 2055 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/2 หมู่ที่ 4
ชัยณรงค์ มณี 4903 นาย คูขวาง 45/1 หมู่ที่ 1
ชัยธวัช สุดรุ่ง 3040 นาย คลองพระอุดม 23/2 หมู่ที่ 1
ชัยเนตร เขียวสด 379 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ชัยประเสริฐ ศรีชมภู 3568 นาย คลองพระอุดม 22/57 หมู่ที่ 3
ชัยพร เจิมศรี 5643 นาย คูขวาง 40/9 หมู่ที่ 2
ชัยมงคล ศรีช่วย 4728 นาย คลองพระอุดม 99/286 หมู่ที่ 7
ชัยยศ รามัญจิตร์ 4911 นาย คูขวาง 47 หมู่ที่ 1
ชัยยา สิงห์แก้ว 5362 นาย คูขวาง 162 หมู่ที่ 1
ชัยโย แซ่เล้า 5785 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ชัยรัตน์ ขำศิริ 4196 นาย คลองพระอุดม 45/9 หมู่ที่ 7
ชัยรัตน์ ใจเอื้อเฟื้อ 3414 นาย คลองพระอุดม 37 หมู่ที่ 2
ชัยรัตน์ ปิยะดำรง 6002 นาย คูขวาง 19/9 หมู่ที่ 5
ชัยโรจน์ นามคง 696 นาย หน้าไม้ 56 หมู่ที่ 6
ชัยวัฒน์ นภาดล 4428 นาย คลองพระอุดม 58/342 หมู่ที่ 7
ชัยวัฒน์ บางเพ็ง 2629 นาย ลาดหลุมแก้ว 5 หมู่ที่ 7
ชัยวัฒน์ ปิ่นรุ่งโรจน์ 4299 นาย คลองพระอุดม 58/157 หมู่ที่ 7
ชัยวัฒน์ มณีโชติ 2224 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/48 หมู่ที่ 4
ชัยวัฒน์ วรรณสุทธิ 4098 นาย คลองพระอุดม 15/5 หมู่ที่ 7
ชัยวัฒน์ สอนทอง 1099 นาย หน้าไม้ 107/13 หมู่ที่ 7
ชัยวัฒน์ สังข์สำราญ 1863 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/5 หมู่ที่ 3
ชาญ ชูวงศ์วุฒิ 1086 นาย หน้าไม้ 106/1 หมู่ที่ 7
ชาญ ดียิ่ง 558 ด.ต. หน้าไม้ 6/1 หมู่ที่ 6
ชาญ ต่วนใจ 3651 นาย คลองพระอุดม 17/2 หมู่ที่ 4
ชาญ บุญน้อย 6112 นาย คูขวาง 61 หมู่ที่ 5
ชาญ พรมเกิด 1444 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/4 หมู่ที่ 1
ชาญ สวยงาม 3836 นาย คลองพระอุดม 25/7 หมู่ที่ 6
ชาญ แสงอ่อน 4092 นาย คลองพระอุดม 14/10 หมู่ที่ 7
ชาญ อินทรีย์ 3579 นาย คลองพระอุดม 22/86 หมู่ที่ 3
ชาญชัย ทรายขาว 1492 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/9 หมู่ที่ 1
ชาญชัย โพธิ์พรม 4331 นาย คลองพระอุดม 58/212 หมู่ที่ 7
ชาญชัย สกุลจันทร์ศรี 5021 นาย คูขวาง 60/142 หมู่ที่ 1
ชาญชัย สมบรรณ์ 4395 นาย คลองพระอุดม 58/305 หมู่ที่ 7
ชาญไชย สาบก 5344 นาย คูขวาง 158 หมู่ที่ 1
ชาญณรงค์ แก่งบุตร 4548 นาย คลองพระอุดม 58/488 หมู่ที่ 7
ชาญณรงค์ แจ่มเหมือน 3464 นาย คลองพระอุดม 55/10 หมู่ที่ 2
ชาญเดช ศิลป์รวมรักษ์ 14 นาย หน้าไม้ 76/17 หมู่ที่ 2
ช่าญวิทย์ สุริยฉัตรกุล 1168 นาย หน้าไม้ 111/5 หมู่ที่ 7
ชาญศักดิ์ เดชใด 3908 นาย คลองพระอุดม 49/2 หมู่ที่ 6
ชาดี พันธุกนก 5449 นาง คูขวาง 178/98 หมู่ที่ 1
ชาตรี เขียวทอง 5091 นาย คูขวาง 69/31 หมู่ที่ 1
ชาตรี จันทร์ทอง 2487 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/1 หมู่ที่ 6
ชาตรี บังสะวัน 8 นาย หน้าไม้ 19/2 หมู่ที่ 2
ชาตรี ปรุงจิตร 4537 นาย คลองพระอุดม 58/476 หมู่ที่ 7
ชาตรี ผ่านวัน 1047 นาย หน้าไม้ 101/6 หมู่ที่ 7
ชาตรี ยตะโคตร 4437 นาย คลองพระอุดม 58/355 หมู่ที่ 7
ชาตรี ศรเพ็ชร์ 2760 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ชาตรี ศรีคำผ่อง 2200 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/11 หมู่ที่ 4
ชาติ พุ่มพฤกษ์ 3455 นาย คลองพระอุดม 54 หมู่ที่ 2
ชาติ อยู่มงคล 4179 นาย คลองพระอุดม 39 หมู่ที่ 7
ชาติชัย ถังยิ้ม 4738 นาย คลองพระอุดม 99/284 หมู่ที่ 7
ชาติชาย ค๋งเกิด 2765 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ชาติชาย จันทร์สำราญ 1910 นาย ลาดหลุมแก้ว 27/1 หมู่ที่ 3
ชาติชาย โพธิ์ศรีนวล 3357 พ.อ.อ. คลองพระอุดม 15/282-1 หมู่ที่ 2
ชาติชาย เวชประสิทธิ์ 1007 นาย หน้าไม้ 96/3 หมู่ที่ 7
ชาติชาย อยู่มงคล 4181 นาย คลองพระอุดม 39/3 หมู่ที่ 7
ชาตินิยม อุดมเดช 993 นาย หน้าไม้ 94/15 หมู่ที่ 7
ชาย สุพรรณ 3318 นาย คลองพระอุดม 15/228 หมู่ที่ 2
ชารีฟ๊ะ โต๊ะกา 323 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ชาลี ตรงดี 4163 นาย คลองพระอุดม 32/2 หมู่ที่ 7
ชาลี นิลแก้ว 799 นาย หน้าไม้ 6/2 หมู่ที่ 7
ชาลี บังเกิด 6104 นาย คูขวาง 53/1 หมู่ที่ 5
ชาลี บำรุงผล 4292 นาย คลองพระอุดม 58/145 หมู่ที่ 7
ชาลี เริ่มรู้ 2062 นาย ลาดหลุมแก้ว 25/6 หมู่ที่ 4
ชาลี ศุขวัฒน์ 5212 นาย คูขวาง 105/5 หมู่ที่ 1
ชำนาญ บัวภิบาล 683 นาย หน้าไม้ 53/3 หมู่ที่ 6
ชำนาญ มาพันธุ์ 1258 นาย หน้าไม้ 112/87 หมู่ที่ 7
ชิงชัย ศักดิ์ศรีวิทยา 4506 นาย คลองพระอุดม 58/438 หมู่ที่ 7
ชิงโชค ช้างใหญ่ 1953 นาย ลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 3
ชิด ชื่นเพ็ชร 2327 นาง ลาดหลุมแก้ว 2/1 หมู่ที่ 5
ชิด บุญรอด 2181 นาย ลาดหลุมแก้ว 74 หมู่ที่ 4
ชิดชนก สิงหะภูกาม 793 นางสาว หน้าไม้ 4 หมู่ที่ 7
ชิน ฉายอ่วม 1672 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/1 หมู่ที่ 2
ชินกร เกิดเอี่ยม 5903 นาย คูขวาง 53/3 หมู่ที่ 3
ชินกานต์ นามวงค์ 5262 นาย คูขวาง 125/10 หมู่ที่ 1
ชิโนทัย ศุภดิเรกกุล 3916 นางสาว คลองพระอุดม 55 หมู่ที่ 6
ชิรวิชญ์ ธนวุฒิกีรติพร 5022 นาย คูขวาง 60/143 หมู่ที่ 1
ชีวารัตน์ อินตา 4330 นางสาว คลองพระอุดม 58/211 หมู่ที่ 7
ชื่น บัวภิบาล 684 นาย หน้าไม้ 53/4 หมู่ที่ 6
ชื่น อินเสือสี 5414 นาย คูขวาง 178/43 หมู่ที่ 1
ชุติพร ยอดหาร 5074 นาง คูขวาง 62 หมู่ที่ 1
ชุติมา การะนิด 1436 นาง ลาดหลุมแก้ว 24/1 หมู่ที่ 1
ชุติมา ทองขวัญแก้ว 1501 นาง ลาดหลุมแก้ว 45 หมู่ที่ 1
ชุติมา นิพัทธ์ชัยกุล 1280 นาง หน้าไม้ 112/120 หมู่ที่ 7
ชุติมา ประดับวงศ์ 4572 นาง คลองพระอุดม 58/643 หมู่ที่ 7
ชุติมา พันตรีรัตนมณี 1271 นาง หน้าไม้ 112/108 หมู่ที่ 7
ชุติมาศ ธรรมแสง 5051 นาง คูขวาง 60/186 หมู่ที่ 1
ชุบ จำปาศรี 2020 นาย ลาดหลุมแก้ว 7 หมู่ที่ 4
ชุบ จิตสมสุข 3117 นาย คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 2
ชุบ เจ็กรวย 839 นาย หน้าไม้ 30/1 หมู่ที่ 7
ชุบ ตรงดี 4200 นาย คลองพระอุดม 47/1 หมู่ที่ 7
ชุบ เทาใหม่ 4154 นาง คลองพระอุดม 28/3 หมู่ที่ 7
ชุบ รกรากทอง 5694 นาง คูขวาง 55 หมู่ที่ 2
ชุ่ม แม่มิ่ง 113 นางสาว หน้าไม้ 46 หมู่ที่ 2
ชุมพล ชุนอ่อน 2156 นาย ลาดหลุมแก้ว 68 หมู่ที่ 4
ชุมพล แนมใจ 4146 นาย คลองพระอุดม 25/8 หมู่ที่ 7
ชุมพล ปานเฟือง 3120 นาย คลองพระอุดม 7/3 หมู่ที่ 2
ชุมพล ปิริบัณฑิต 3516 นาย คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 3
ชุมพล พลสมบูรณ์ 1701 นาย ลาดหลุมแก้ว 52/1 หมู่ที่ 2
ชุมพล ภู่บัว 3014 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 1
ชุมพล สุขชื่นศรี 1641 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/7 หมู่ที่ 2
ชุมพล อินต๊ะยศ 2268 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/125 หมู่ที่ 4
ชุลีพร เจริญแสง 4205 นางสาว คลองพระอุดม 49 หมู่ที่ 7
ชุลีพร ชูรัตน์ 1247 นางสาว หน้าไม้ 112/71 หมู่ที่ 7
ชู พักผ่อน 1636 นาง ลาดหลุมแก้ว 33/1 หมู่ที่ 2
ชูเกียรติ สุริยสวัสดิ์ 1286 นาย หน้าไม้ 148/53 หมู่ที่ 7
ชูชัย โตยิ่งเจริญ 1331 นาย หน้าไม้ 54/8 หมู่ที่ 7
ชูชาติ ชูพุทธพงศ์ 2481 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/1 หมู่ที่ 6
ชูชาติ ถนอมไชย 5494 นาย คูขวาง 5 หมู่ที่ 2
ชูชาติ ทรายทอง 5214 นาย คูขวาง 105/10 หมู่ที่ 1
ชูชาติ พิมอ้วน 3494 นาย คลองพระอุดม 1/10 หมู่ที่ 3
ชูชีพ กลมเกลา 851 นาย หน้าไม้ 34/2 หมู่ที่ 7
ชูศรี กลีบบัว 2314 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
ชูศรี งามประเสริฐ 3067 นางสาว คลองพระอุดม 39 หมู่ที่ 1
ชูศรี จันทร์กลัด 2783 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ชูศรี สวัสดี 5842 นางสาว คูขวาง 37 หมู่ที่ 3
ชูศรี สุขแล้ว 2692 นาง ลาดหลุมแก้ว 24 หมู่ที่ 7
ชูศรี แสงสร้อย 4811 นาง คูขวาง 30 หมู่ที่ 1
ชูสิน ไวทยเสรี 2753 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
เชน พรมแดน 4539 นาย คลองพระอุดม 58/479 หมู่ที่ 7
เชย คุ้มขร 3028 นางสาว คลองพระอุดม 20/3 หมู่ที่ 1
เชษฐ์ ชูทรัพย์ 5219 นาย คูขวาง 111 หมู่ที่ 1
เชษฐา พันธ์กระจับ 5065 นาย คูขวาง 60/202 หมู่ที่ 1
เช้า ขำปัญญา 3565 นาย คลองพระอุดม 22/51 หมู่ที่ 3
เชาว์ ตรงดี 3809 นาย คลองพระอุดม 18/1 หมู่ที่ 6
เชิงยุทธ ธรรมนิตยกุล 2340 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/2 หมู่ที่ 5
เชิดชู เชิดชู 5480 นาย คูขวาง 185 หมู่ที่ 1
เชิดศักดิ์ ปิริบัณฑิต 3517 นาย คลองพระอุดม 9/1 หมู่ที่ 3
เชิดศักดิ์ อินทร์เลิศ 2978 ร.ต. คลองพระอุดม 4/1 หมู่ที่ 1
เชื้อ ก้านทอง 3110 นาง คลองพระอุดม 5/1 หมู่ที่ 2
เชื้อ จำปาศรี 2047 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/1 หมู่ที่ 4
เชื้อ น้ำผึ้ง 3962 นาง คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 7
เชื้อ ศรีม่วง 2449 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/1 หมู่ที่ 6
เชื่อม งามตรง 4141 นาย คลองพระอุดม 25/2 หมู่ที่ 7
เชื่อม มณี 4824 นาง คูขวาง 34 หมู่ที่ 1
เชื่อม หงษ์น้อย 2642 นาง ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 7
เชื่อม อยู่ยังยืน 1709 นาง ลาดหลุมแก้ว 59/2 หมู่ที่ 2
โชค ฉายอ่วม 1673 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/2 หมู่ที่ 2
โชคคี แผ่พร 767 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
โชคอนันต์ เมธาสิทธิพันธุ์ 1022 นาย หน้าไม้ 97/8 หมู่ที่ 7
โชตฐณัฏ นาโนนกอก 1185 นาย หน้าไม้ 111/34 หมู่ที่ 7
โชติ พันธุ์วา 3949 นาย คลองพระอุดม 1/5 หมู่ที่ 7
โชติกา บุญรอด 408 นางสาว หน้าไม้ 18/9 หมู่ที่ 3
โชติมา จอประดิษฐ์ 3920 นาง คลองพระอุดม 56/3 หมู่ที่ 6
ไชยยศ สุคนธพฤกษ์ 3286 ด.ต. คลองพระอุดม 15/179 หมู่ที่ 2
ไชยยันต์ คงขำ 2489 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/3 หมู่ที่ 6
ไชยวัฒน์ ฉิมบรรเลง 5195 นาย คูขวาง 98/7 หมู่ที่ 1
ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย 91 พ.ท. หน้าไม้ 72/3 หมู่ที่ 2
ไชยสิทธิ์ ไทยรี 1697 นาย ลาดหลุมแก้ว 50/5 หมู่ที่ 2
ไชยา แป้นเพ็ชร 1895 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/1 หมู่ที่ 3
ไชยา พรมด้าว 1554 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ไชยา อินทร์เนื่อง 4809 นาย คูขวาง 29 หมู่ที่ 1
ซ้อน ยิ้มแย้ม 2621 นาย ลาดหลุมแก้ว 3 หมู่ที่ 7
ซ่อนกลิ่น ชัยไหวพริบ 369 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ซอฟียะห์ ลามอ 176 นาง หน้าไม้ 20/5 หมู่ที่ 2
ซะนะ มะหะหมัด 6059 นางสาว คูขวาง 33 หมู่ที่ 5
ซัลมา มะหะหมัด 6058 นางสาว คูขวาง 32 หมู่ที่ 5
ซาฟียะ ลามอ 214 นางสาว หน้าไม้ 29/3 หมู่ที่ 2
ซาร่า ศาสนกุล 238 นาง หน้าไม้ 30 หมู่ที่ 2
ซาลีเยาะ มะหะหมัด 6121 นาง คูขวาง 68/4 หมู่ที่ 5
เซาะ มะหะหมัด 6119 นาง คูขวาง 68/1 หมู่ที่ 5
เซาะเกียว ถนอมปัญญรักษ์ 443 นาง หน้าไม้ 23/14 หมู่ที่ 3
ไซ่เฮียะ แซ่ลิ้ม 530 นาง หน้าไม้ 25/11 หมู่ที่ 5
ญาณิศา ปัญญามี 3338 นาง คลองพระอุดม 15/257 หมู่ที่ 2
ฐานิตา สมเผือก 3125 นางสาว คลองพระอุดม 7/9 หมู่ที่ 2
ฐานิษ แก้วมณี 4013 นาย คลองพระอุดม 7/117 หมู่ที่ 7
ฐาริณี ด้วงเรือง 917 นางสาว หน้าไม้ 92/12 หมู่ที่ 7
ฐิตารีย์ สิทธิ์สุขพัฒน์ 5001 นางสาว คูขวาง 60/113 หมู่ที่ 1
ฐิตินันท์ ภูมิระวี 5189 นาย คูขวาง 97/10 หมู่ที่ 1
ฐิติพงฐ อนุกูล 280 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
ฐิติพร เชียวสำราญ 5482 นาง คูขวาง 187 หมู่ที่ 1
ฐิติพร สุโนภักดิ์ 3175 นาง คลองพระอุดม 15/33 หมู่ที่ 2
ฐิติพัฒน์ พงษ์ผา 4390 นาย คลองพระอุดม 58/298 หมู่ที่ 7
ฐิติมา พวงนาค 4039 นางสาว คลองพระอุดม 7/190 หมู่ที่ 7
ฐิติรัตน์ มณีจร 5533 นาง คูขวาง 9/49 หมู่ที่ 2
ฐิติวรดา ธรรมลังกา 5100 นางสาว คูขวาง 69/41 หมู่ที่ 1
ณฐมน ยงณัฐกรกุล 4419 นางสาว คลองพระอุดม 58/331 หมู่ที่ 7
ณฐาภพ แสงอรุณ 29 นาย หน้าไม้ 78/26 หมู่ที่ 2
ณนงค์ อินทราพงษ์ 4514 นาย คลองพระอุดม 58/447 หมู่ที่ 7
ณนนท์ชยา ชมขวัญ 5670 นาง คูขวาง 45/7 หมู่ที่ 2
ณปวร ขำเพ็ชร 4317 นาง คลองพระอุดม หมู่ที่ 7
ณพพงศ์ อภิชัยมงคล 4853 นาย คูขวาง 36/14 หมู่ที่ 1
ณพล มะม่วง 5125 นาย คูขวาง 69/78 หมู่ที่ 1
ณพัชร แซ่ลิ้ม 2662 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 18/2 หมู่ที่ 7
ณภัทร์ ภูษณาภรณ์ 1158 นาย หน้าไม้ 110/42 หมู่ที่ 7
ณภัทร ยอดพิกุล 1676 นาง ลาดหลุมแก้ว 44/5 หมู่ที่ 2
ณภาณัช ดิลกสร 5534 นางสาว คูขวาง 9/59 หมู่ที่ 2
ณรง เสริมเจิรญกิจ 2891 นาย ระแหง 111/458 หมู่ที่ 1
ณรงค์ เกตกรรม 1537 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ณรงค์ ขำปิ่น 3738 นาย คลองพระอุดม 17/3 หมู่ที่ 5
ณรงค์ เจ็กรวย 1479 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/6 หมู่ที่ 1
ณรงค์ ใจตรอง 1865 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/7 หมู่ที่ 3
ณรงค์ ชลวานิช 3977 นาย คลองพระอุดม 7/39 หมู่ที่ 7
ณรงค์ ดิษรัก 5152 ร.ต.อ. คูขวาง 83/4 หมู่ที่ 1
ณรงค์ นบนอบ 3066 นาย คลองพระอุดม 38/2 หมู่ที่ 1
ณรงค์ นามกิ่ง 4545 นาย คลองพระอุดม 58/485 หมู่ที่ 7
ณรงค์ บัวภิบาล 555 นาย หน้าไม้ 5/9 หมู่ที่ 6
ณรงค์ ปานศรี 3524 นาย คลองพระอุดม 12/3 หมู่ที่ 3
ณรงค์ พาเจริญ 2285 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/204 หมู่ที่ 4
ณรงค์ พูลสุข 758 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ณรงค์ เรือนขำ 2372 นาย ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 5
ณรงค์ วรรณา 1043 นาย หน้าไม้ 101 หมู่ที่ 7
ณรงค์ ศาสนกุล 198 นาย หน้าไม้ 27/5 หมู่ที่ 2
ณรงค์ หนูหน่าย 2457 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/2 หมู่ที่ 6
ณรงค์ หอมจันทร์ 6201 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ณรงค์ อุดมลักษณ์ 401 นาย หน้าไม้ 17/4 หมู่ที่ 3
ณรงค์ โอศิริ 50 นาย หน้าไม้ 77/17 หมู่ที่ 2
ณรงค์ชัย พัฒนทอง 5060 นาย คูขวาง 60/195 หมู่ที่ 1
ณรงค์ฤทธิ์ งามสอาด 3371 นาย คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 2
ณรงค์ศักดิ์ คงศรี 2164 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/3 หมู่ที่ 4
ณรงค์ศักดิ์ ศิริประภากรณ์ 5469 นาย คูขวาง 178/132 หมู่ที่ 1
ณรงค์ศักดิ์ หาญเจริญถาวร 2211 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/31 หมู่ที่ 4
ณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมจิตโสภา 5375 นาย คูขวาง 167/13 หมู่ที่ 1
ณรงดศ์ศักดิ์ โถมโต 409 นาง หน้าไม้ 19 หมู่ที่ 3
ณรงฤทธิ์ เทียนทอง 423 นาย หน้าไม้ 20/2 หมู่ที่ 3
ณรงศ์ศักดิ์ แมลงภู่ 714 นาย หน้าไม้ 25/2 หมู่ที่ 6
ณฤดี สินธนาภัทร 4256 นางสาว คลองพระอุดม 58/72 หมู่ที่ 7
ณัชภัคนรี กิติวัฒน์เดชสกุล 2857 นางสาว ระแหง 111/423 หมู่ที่ 1
ณัชวินท์ เลิศศักดิ์เสรีกุล 3669 นาย คลองพระอุดม 23 หมู่ที่ 4
ณัฎฐ์ กุลภาญา 229 นาย หน้าไม้ 76/6 หมู่ที่ 2
ณัฎฐนันท์ เจริญณัฐพงศ์ 781 นาง หน้าไม้ 2/7 หมู่ที่ 7
ณัฎฐา มีเพียร 4734 นาง คลองพระอุดม 99/141 หมู่ที่ 7
ณัฎฐา รุ่งโรจันทร์ 450 นางสาว หน้าไม้ 23/37 หมู่ที่ 3
ณัฏฐ์เชษฐา กุลเพชรจารุภักดี 3475 นาย คลองพระอุดม 79/3 หมู่ที่ 2
ณัฏฐฏา ทองอุ่น 4552 นาง คลองพระอุดม 58/495 หมู่ที่ 7
ณัฏฐฑิดา พิมสาร 5397 นาง คูขวาง 178/18 หมู่ที่ 1
ณัฏฐวรรณ์ น่วมเจิม 2680 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/10 หมู่ที่ 7
ณัฐกานต์ สุขจำเริญ 970 นางสาว หน้าไม้ 92/156 หมู่ที่ 7
ณัฐการ กฤตเจริญนนท์ 589 นาง หน้าไม้ 18/9 หมู่ที่ 6
ณัฐชยา ผาสุก 3283 นางสาว คลองพระอุดม 15/175 หมู่ที่ 2
ณัฐชยา รุ่งทอง 4065 นาง คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 7
ณัฐฐาพร แก้วอยู่ 3751 นางสาว คลองพระอุดม 23/2 หมู่ที่ 5
ณัฐดนัย บุญเกิด 1033 นาย หน้าไม้ 99/2 หมู่ที่ 7
ณัฐเดช กิตติ 935 นาย หน้าไม้ 92/77 หมู่ที่ 7
ณัฐนันท์ แช่มประชา 3343 นาง คลองพระอุดม 15/263 หมู่ที่ 2
ณัฐนันท์ มณีโรจน์ 4538 นางสาว คลองพระอุดม 58/477 หมู่ที่ 7
ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ์ 3182 นาย คลองพระอุดม 15/41-1 หมู่ที่ 2
ณัฐพงษ์ จิระอมรพันธ์ 5322 นาย คูขวาง 147/4 หมู่ที่ 1
ณัฐพงษ์ ไม้อยู่ 464 นาย หน้าไม้ 27/3 หมู่ที่ 3
ณัฐพร กิจธนะเสรี 2934 นางสาว ระแหง 36/23 หมู่ที่ 1
ณัฐพล กลิ่นกุหลาบ 5045 นาย คูขวาง 60/178 หมู่ที่ 1
ณัฐพล กลิ่นไกล 2352 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/9 หมู่ที่ 5
ณัฐพล คูหา 1281 นาย หน้าไม้ 112/121 หมู่ที่ 7
ณัฐพล พรหมสวัสดิ์ 932 นาย หน้าไม้ 92/69 หมู่ที่ 7
ณัฐพล พุกสังข์ทอง 5830 นาย คูขวาง 30 หมู่ที่ 3
ณัฐพล ศักดิ์นภาพรเลิศ 2260 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/115 หมู่ที่ 4
ณัฐภรณ์ โคษนันท์ 916 นาง หน้าไม้ 92/10 หมู่ที่ 7
ณัฐมนต์ วิมานะ 5224 นาย คูขวาง 111/10 หมู่ที่ 1
ณัฐมนต์ วุฒิศักดิ์ 2206 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/20 หมู่ที่ 4
ณัฐวัฒน์ บุญคำภา 2995 นาย คลองพระอุดม 6/6 หมู่ที่ 1
ณัฐวุฒิ ปานเฟือง 2001 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
ณัฐสุวุฒิ ตั้งมงคลสุข 2877 นาย ระแหง 36/20 หมู่ที่ 1
ณัฐาศิริ สุทธโส 3155 นาง คลองพระอุดม 15/3 หมู่ที่ 2
ณัฐิกา การะเกษ 1125 นางสาว หน้าไม้ 107/61 หมู่ที่ 7
ณัติ อินทแพทย์ 1724 นาย ลาดหลุมแก้ว 65/1 หมู่ที่ 2
ณันท์ณัฐชา ปุญญาศิริโรจน์ 2935 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
ณิชานันทน์ กลิ่นศิริสุคนธ์ 4513 นาง คลองพระอุดม 58/446 หมู่ที่ 7
ณิศาพร การวลี 1144 นางสาว หน้าไม้ 110/26 หมู่ที่ 7
ณีชนันทน์ เจริญพงศ์ศิริ 1210 นางสาว หน้าไม้ 112/12 หมู่ที่ 7
ณุตฐ์พนศ์ หลักหมั่น 2967 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
ดนัย ชลีรักษ์ 306 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ดนัย ทองแท่ง 2919 นาย ระแหง 111/513 หมู่ที่ 1
ดนัย วงษ์แก้ว 324 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ดนัย ไหลริน 4971 นาย คูขวาง 60/68 หมู่ที่ 1
ดนุพันธ์ นิธิสมบัติ 2718 นาย ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 7
ดรุณี เชื้อดี 212 นาง หน้าไม้ 29 หมู่ที่ 2
ดรุณี นาตาล 4566 นางสาว คลองพระอุดม 58/509 หมู่ที่ 7
ดลชาติ พรหมบุตร 5749 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ดลนภา สอดห่วง 657 นางสาว หน้าไม้ 41/4 หมู่ที่ 6
ดวงกมล น้ำทิพย์ 4657 นางสาว คลองพระอุดม 99/191 หมู่ที่ 7
ดวงแข ลาท่าทราย 638 นางสาว หน้าไม้ 39/4 หมู่ที่ 6
ดวงจันทร์ ขันสี 3152 นางสาว คลองพระอุดม 14/9 หมู่ที่ 2
ดวงจันทร์ โปทา 592 นาย หน้าไม้ 18/13 หมู่ที่ 6
ดวงใจ ซื่อดี 319 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ดวงใจ บางภูมิ 4191 นางสาว คลองพระอุดม 44/1 หมู่ที่ 7
ดวงใจ รัตนวงศ์ 5069 นาง คูขวาง 60/209 หมู่ที่ 1
ดวงใจ สมานพันธุ์ 692 นาง หน้าไม้ 55/2 หมู่ที่ 6
ดวงเดือน แซ่อึ้ง 1683 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/8 หมู่ที่ 2
ดวงเดือน อุ่นแก้ว 5723 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
ดวงตะวัน ทองหมื่น 918 นางสาว หน้าไม้ 92/44 หมู่ที่ 7
ดวงนภา เจริญรัตน์ 5258 นาง คูขวาง 125/5 หมู่ที่ 1
ดวงนภา ผลมะตูม 5153 นาง คูขวาง 83/7 หมู่ที่ 1
ดวงเนตร สังขรัตน์ 3369 นางสาว คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 2
ดวงพร ต่อพงศกร 5315 นางสาว คูขวาง 146/3 หมู่ที่ 1
ดวงพร บัณฑิตสิงห์ 3625 นาง คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 4
ดวงพร สุขปรุง 1791 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ดวงรัตน์ แก้วมณี 2222 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/45 หมู่ที่ 4
ดวงรัตน์ จีนเลิศ 4816 นาง คูขวาง 32 หมู่ที่ 1
ดวงสมร โพธิ์แดง 4898 นางสาว คูขวาง 44/2 หมู่ที่ 1
ดวงสมร แสงเดือน 1870 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 6/2 หมู่ที่ 3
ดอกจันทร์ ศรีแก้ว 2858 นาย ระแหง 111/427 หมู่ที่ 1
ดอกดิน ศรีเพชร 5578 นาย คูขวาง 27/2 หมู่ที่ 2
ดอกไม้ จันศรี 2840 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ดอกไม้ ทางม้าดี 5324 นาง คูขวาง 147/6 หมู่ที่ 1
ดอกลักษณ์ สาคร 72 นาย หน้าไม้ 81/5 หมู่ที่ 2
ดอน นครโสภา 5080 นาย คูขวาง 69/13 หมู่ที่ 1
ดอรอฮีม นูระบ๊าฟ 6040 นาย คูขวาง 27/9 หมู่ที่ 5
ดอระฮีม อาจหาญ 6172 นาย คูขวาง 83/2 หมู่ที่ 5
ดอลอมาน มะหะหมัด 6036 นาย คูขวาง 27/3 หมู่ที่ 5
ดามพ์วรรธนะ ประทีป 1064 นาย หน้าไม้ 103/6 หมู่ที่ 7
ดาราน้อย แจ้งดี 2110 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/5 หมู่ที่ 4
ดารุณี ศาสนกุล 211 นางสาว หน้าไม้ 28/11 หมู่ที่ 2
ดาว เบ็ญจทรัพย์ 2898 นาง ระแหง 111/291 หมู่ที่ 1
ดาว ลมลอย 885 นางสาว หน้าไม้ 83 หมู่ที่ 7
ดาวนภา กุลสะโพรินทร์ 5333 นาง คูขวาง 153/1 หมู่ที่ 1
ดาวรรณ์ สุรินทร์ 3278 นางสาว คลองพระอุดม 15/169 หมู่ที่ 2
ดาวรุ่ง ประสิทธิพร 4399 นางสาว คลองพระอุดม 58/309 หมู่ที่ 7
ดาวเรือง คงจุ้ย 1538 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ดาวเรือง ทัศนา 4189 นาย คลองพระอุดม 43 หมู่ที่ 7
ดาวไสว อยู่นอก 69 นาย หน้าไม้ 80/7 หมู่ที่ 2
ดาวากร เขียวสังข์ 3160 นาย คลองพระอุดม 15/9 หมู่ที่ 2
ดำเนิน ยุกิจภูติ 4143 นาย คลองพระอุดม 25/4 หมู่ที่ 7
ดำเนิน เหลืองชั่งทอง 5366 นางสาว คูขวาง 167/2 หมู่ที่ 1
ดำรง กันมินทร์ 4503 นาย คลองพระอุดม 58/432 หมู่ที่ 7
ดำรง มหามาตย์ 3538 นาย คลองพระอุดม 18/6 หมู่ที่ 3
ดำรง สอนดี 4090 นาย คลองพระอุดม 14/8 หมู่ที่ 7
ดำรงค์ บำรุงไทย 5859 นาย คูขวาง 43/9 หมู่ที่ 3
ดำรงค์ บุญรอด 645 นาย หน้าไม้ 39/12 หมู่ที่ 6
ดำรงค์ รองทรัพย์ 497 นาย หน้าไม้ 40/4 หมู่ที่ 3
ดำรงค์เกียรติ โคกทุม 532 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านพักคนงาน
ดำรงค์ฤทธิ์ อ้นสำราญ 4622 นาย คลองพระอุดม 99/7 หมู่ที่ 7
ดำรงยศ จรัสทอง 1003 นาย หน้าไม้ 95/13 หมู่ที่ 7
ดิเรก จิตประเสริฐ 1651 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/5 หมู่ที่ 2
ดิเรก สุกใส 2801 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ดิเรก อินทร์สกุล 5895 นาย คูขวาง 52/3 หมู่ที่ 3
ดุลเลาะ เกษรา 382 นาย หน้าไม้ 2/2 หมู่ที่ 3
ดุสิต ไกรภักดี 5502 นาย คูขวาง 7/5 หมู่ที่ 2
ดุสิต แสงจันทร์ 1325 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
เดช เกษรมาลา 3967 นาย คลองพระอุดม 7/8 หมู่ที่ 7
เดช เดชชัยขันต์ 275 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
เดชการ ชลศรานนท์ 5253 นาย คูขวาง 125 หมู่ที่ 1
เดชณรงค์ เรือนคำ 1523 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เดชา คำใบใหญ่ 5973 นาย คูขวาง หมู่ที่ 4
เดชา ประดิษฐ์ขวัญ 4277 นาย คลองพระอุดม 58/124 หมู่ที่ 7
เดชา มณีรัตน์ 5416 นาย คูขวาง 178/47 หมู่ที่ 1
เดชา สว่างเนตร 3407 นาย คลองพระอุดม 35/3 หมู่ที่ 2
เดชาชัย อริเดช 5719 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
เด่น คานแก้ว 5744 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
เด่น ผลประเสริฐ 70 นาย หน้าไม้ 81/1 หมู่ที่ 2
เด่นชัย ทะนานคำ 5202 นาย คูขวาง 104 หมู่ที่ 1
เด่นนภา ปานชูสิงห์ 6180 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
เดือน เจนกระบี่ 6105 นางสาว คูขวาง 53/2 หมู่ที่ 5
เดือน ชมดอกไม้ 4000 นางสาว คลองพระอุดม 7/84 หมู่ที่ 7
เดือน บุญจันทร์ 4022 นาง คลองพระอุดม 7/138 หมู่ที่ 7
เดือนเพ็ญ ต้นศรีญา 1225 นางสาว หน้าไม้ 112/34 หมู่ที่ 7
แดง จูสนิท 4535 นาย คลองพระอุดม 58/474 หมู่ที่ 7
แดง เจิมขันธ์ 6094 นาย คูขวาง 48/1 หมู่ที่ 5
แดง ชาตะนาวิล 725 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
แดง บุญญฤทธิ์ 5184 นางสาว คูขวาง 97/2 หมู่ที่ 1
แดง มารอด 5967 นาย คูขวาง 23 หมู่ที่ 4
ตติยา เหล่าเวียงเกตุ 748 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ตรีกานต์ เทพบุตร 343 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ตวงทอง ธนบูรณ์วงศ์ 5591 นางสาว คูขวาง 29/6 หมู่ที่ 2
ต่อตระกูล เอี่ยมอุ่น 4021 นาย คลองพระอุดม 7/135 หมู่ที่ 7
ต่อต้าน นิม 637 นาย หน้าไม้ 39/1 หมู่ที่ 6
ต่อศักดิ์ ลาภตระกูล 4619 นาย คลองพระอุดม 99 หมู่ที่ 7
ต่อศักดิ์ อัมหิรัญ 1963 นาย ลาดหลุมแก้ว 53/2 หมู่ที่ 3
ตอฮา โต๊ะกา 78 นาย หน้าไม้ 57/1 หมู่ที่ 2
ตาลทิชา นุ่มปรางค์ 3555 นาง คลองพระอุดม 22/24 หมู่ที่ 3
ติ่ง ลมลอย 887 นาย หน้าไม้ 80/1 หมู่ที่ 7
ติ๋ม ขันทอง 1565 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ติ๋ม คำชู 4210 นางสาว คลองพระอุดม 51/1 หมู่ที่ 7
ติ๋ม บัณฑิตษร 4103 นาง คลองพระอุดม 16/2 หมู่ที่ 7
ติม ยศบุญ 741 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ติ๋ม สมบูรณ์ 1754 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ตี๋ พัฒนกสิ 3776 นาย คลองพระอุดม 5/1 หมู่ที่ 6
ตี๋ เสียงลอย 4785 นาย คูขวาง 22 หมู่ที่ 1
ตีม๊ะ ขยันหา 6165 นางสาว คูขวาง 82/24 หมู่ที่ 5
ตีม๊ะ มะหะหมัด 6045 นางสาว คูขวาง 28 หมู่ที่ 5
ตีมะ หอมจันทร์ 6142 นาง คูขวาง 74/1 หมู่ที่ 5
ตีมะ อาดำ 6075 นาง คูขวาง 37/5 หมู่ที่ 5
ตีมุ๊ มะหะหมัด 6056 นาง คูขวาง 31/2 หมู่ที่ 5
ตีเม๊าะ ประเสริฐ 6035 นาง คูขวาง 27/2 หมู่ที่ 5
ตุลารักษ์ จำปากะนันท์ 4405 นางสาว คลองพระอุดม 58/316 หมู่ที่ 7
เต็ก ปิยสกุล 5987 นาย คูขวาง 4/5 หมู่ที่ 5
เต็ม เฟื่องฟู 3512 นาย คลองพระอุดม 8 หมู่ที่ 3
เต็มเดือน หร่ายกลาง 1766 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
เตย กำจาย 6000 นางสาว คูขวาง 18 หมู่ที่ 5
เติม หน่ายคอน 2354 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/4 หมู่ที่ 5
เตียง สุขสำราญ 1048 นางสาว หน้าไม้ 101/7 หมู่ที่ 7
เตือนใจ หมายสุข 3380 นางสาว คลองพระอุดม 23/2 หมู่ที่ 2
ไตรภพ แจ้งดี 2427 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/2 หมู่ที่ 5
ถนอม แจ่มศิริ 3015 นาง คลองพระอุดม 14/1 หมู่ที่ 1
ถนอม ใจชื่น 350 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ถนอม โต๊ะทอง 5602 นาง คูขวาง 31/2 หมู่ที่ 2
ถนอม เทียมสะอาด 872 นาย หน้าไม้ 32 หมู่ที่ 7
ถนอมศักด์ จันทร์มา 5595 นาย คูขวาง 29/11 หมู่ที่ 2
ถนอมศักดิ์ สุดรุ่ง 3411 นาย คลองพระอุดม 36/3 หมู่ที่ 2
ถนัด คล้อยเอี่ยม 1868 นาย ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 3
ถนัด พิมพ์กลาง 969 นาย หน้าไม้ 92/154 หมู่ที่ 7
ถนัด เสือสิ 3692 นาย คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 5
ถมยา เกตุแก้ว 2052 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/2 หมู่ที่ 4
ถวัต บุตรสงเคราะห์ 1718 นาย ลาดหลุมแก้ว 61/1 หมู่ที่ 2
ถวัติ ผลฝรั่ง 5955 นาย คูขวาง 20/4 หมู่ที่ 4
ถวัลย์ บางจริง 3018 นาย คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 1
ถวัลย์ พธ์น้อย 1698 นาย ลาดหลุมแก้ว 51 หมู่ที่ 2
ถวัลย์ มีพลอย 1741 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/9 หมู่ที่ 2
ถวิล กุมมาน้อย 1825 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/22 หมู่ที่ 3
ถวิล ขาวขำ 6100 นาย คูขวาง 51/1 หมู่ที่ 5
ถวิล บุตรสงเคราะห์ 1721 นาย ลาดหลุมแก้ว 62/1 หมู่ที่ 2
ถวิล ปานปูน 3904 นาย คลองพระอุดม 48/1 หมู่ที่ 6
ถวิล เปลี่ยนนวม 456 นาง หน้าไม้ 24/10 หมู่ที่ 3
ถวิล โพธิสี 2244 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/80 หมู่ที่ 4
ถวิล มีพลอย 1632 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/3 หมู่ที่ 2
ถวิล ศรีเพชร 5576 นาย คูขวาง 27 หมู่ที่ 2
ถวิล สุขสว่าง 3433 นาย คลองพระอุดม 46 หมู่ที่ 2
ถวิล หวังกลับ 5812 นาย คูขวาง 19 หมู่ที่ 3
ถวิล หอมจันทร์ 6067 นาย คูขวาง 35 หมู่ที่ 5
ถวิล เฮงประเสริฐ 2442 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/1 หมู่ที่ 6
ถัทรนิรันด์ บังครสุด 1135 นาง หน้าไม้ 110/10 หมู่ที่ 7
ถาวร กรรณิการ์ 1914 นาย ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 3
ถาวร แก้วกาญจน์ 1302 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ถาวร คำภู 311 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ถาวร โตวงษ์ 1500 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/2 หมู่ที่ 1
ถาวร ปิ่นปั่น 6005 นาย คูขวาง 21/1 หมู่ที่ 5
ถาวร แย้มเป้า 5111 นาย คูขวาง 69/63 หมู่ที่ 1
ถาวร หนูหน่าย 2743 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/14 หมู่ที่ 7
ถาวร อาจฤทธิ์ 3844 นาย คลองพระอุดม 26/5 หมู่ที่ 6
ถิน ทัพยุง 5521 นาง คูขวาง 9/27 หมู่ที่ 2
ถิน ศรีเพชร 5638 นาย คูขวาง 40/3 หมู่ที่ 2
แถบ บุญคำภาว์ 1747 ร.ต.ต. ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ทนง บุญชัยศรี 3289 นาย คลองพระอุดม 15/185 หมู่ที่ 2
ทนงศ์ บุญรอด 2190 นาย ลาดหลุมแก้ว 84 หมู่ที่ 4
ทรง คลับคล้าย 1700 นาย ลาดหลุมแก้ว 52 หมู่ที่ 2
ทรงเดช ขุนแท้ 923 นาย หน้าไม้ 92/49 หมู่ที่ 7
ทรงพร ยิ้มแย้ม 3843 นาง คลองพระอุดม 26/4 หมู่ที่ 6
ทรงพล ธูปเพ็ง 3587 ร.ต.ต. คลองพระอุดม 29/16 หมู่ที่ 3
ทรงวิทย์ ทับนิล 4359 นาย คลองพระอุดม 58/255 หมู่ที่ 7
ทรงวิทย์ นุ่มสุข 5732 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ทรงวุฒิ ปิ่นแดง 1806 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ทรงวุฒิ ศรีแก้วประพันธ์ 2406 นาย ลาดหลุมแก้ว 27/5 หมู่ที่ 5
ทรัพย์ กลมกล่อม 3055 นาย คลองพระอุดม 32/2 หมู่ที่ 1
ทรัพย์ ลำกะ 5513 นาง คูขวาง 9/9 หมู่ที่ 2
ทฤษฎ์ สุขารมณ์ 4684 นาย คลองพระอุดม 99/33 หมู่ที่ 7
ทวน อุปโคต 2575 นาง ลาดหลุมแก้ว 74 หมู่ที่ 6
ทวิช สุ่นศิริ 4736 นาย คลองพระอุดม 99/43 หมู่ที่ 7
ทวี กลิ่นเดช 3890 นาย คลองพระอุดม 43/3 หมู่ที่ 6
ทวี ทรัพย์พูล 3990 นาย คลองพระอุดม 7/66 หมู่ที่ 7
ทวี นกบิน 3006 นาย คลองพระอุดม 10/1 หมู่ที่ 1
ทวี นุ่มสุข 5770 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ทวี บัวทอง 2988 นาย คลองพระอุดม 5/6 หมู่ที่ 1
ทวี โพธิ์มั่น 2503 นาง ลาดหลุมแก้ว 33/1 หมู่ที่ 6
ทวี เฟื่องฟู 3502 นาย คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 3
ทวี ภูมะลี 4404 นาย คลองพระอุดม 58/315 หมู่ที่ 7
ทวี ไม้เกตุ 4006 นาย คลองพระอุดม 7/99 หมู่ที่ 7
ทวี เรืองฉาย 3729 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 5
ทวี สิงหรา ณ อยุธยา 2509 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/3 หมู่ที่ 6
ทวี หนูโยน 4868 นาย คูขวาง 41/1 หมู่ที่ 1
ทวี เหรียญทอง 4040 นาย คลองพระอุดม 7/193 หมู่ที่ 7
ทวีชัย เชื่อผู้ดี 119 นาย หน้าไม้ 47/7 หมู่ที่ 2
ทวีชัย ไทยตรง 2737 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/6 หมู่ที่ 7
ทวีป ธรรมชาติ 4111 นาย คลองพระอุดม 17/6 หมู่ที่ 7
ทวีป สุขปรุง 2731 นาย ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 7
ทวีพรรณ เนตรประไพ 3592 นางสาว คลองพระอุดม 29/22 หมู่ที่ 3
ทวีศักดิ์ กำลังเลิศ 5440 นาย คูขวาง 178/84 หมู่ที่ 1
ทวีศักดิ์ จันทร์สิงห์ 3168 นาย คลองพระอุดม 15/25-1 หมู่ที่ 2
ทวีศักดิ์ สายเพ็ชร 5161 นาย คูขวาง 84/5 หมู่ที่ 1
ทวีศิลป์ อรพินทร์ 693 นาย หน้าไม้ 56/7 หมู่ที่ 6
ทศพร จันตรี 5156 นาย คูขวาง 83/10 หมู่ที่ 1
ทศพล เก่งสกุล 3273 นาย คลองพระอุดม 15/162 หมู่ที่ 2
ทศพล เพ็ชรจิ๋ว 1403 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/4 หมู่ที่ 1
ทศพล ไล้บางยาง 1184 นาย หน้าไม้ 111/33 หมู่ที่ 7
ทอง พลอยสุวรรณา 3773 นาย คลองพระอุดม 4/2 หมู่ที่ 6
ทอง สะและ 3818 นาย คลองพระอุดม 21/1 หมู่ที่ 6
ทองกร ศรีประพฤกษ์ 3607 นางสาว คลองพระอุดม 29/66 หมู่ที่ 3
ทองคำ เกษกราย 2969 นาง คลองพระอุดม 1/1 หมู่ที่ 1
ทองคำ เกษแก้ว 3835 นาง คลองพระอุดม 25/6 หมู่ที่ 6
ทองคำ ชาวศรีษะเกษ 3981 นางสาว คลองพระอุดม 7/48 หมู่ที่ 7
ทองคำ ไชยวงค์ 5321 นาย คูขวาง 147 หมู่ที่ 1
ทองคำ บุษยา 2669 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/6 หมู่ที่ 7
ทองคำ ภูตาเพชร 1238 นาย หน้าไม้ 112/55 หมู่ที่ 7
ทองคำ มาลา 4355 นาย คลองพระอุดม 58/245 หมู่ที่ 7
ทองคำ สุวรรณจุฑามณี 1888 นาง ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 3
ทองคูณ กั้นกลาง 156 นาย หน้าไม้ 78/3 หมู่ที่ 2
ทองเครือ ไผ่น้อย 5467 นาย คูขวาง 178/128 หมู่ที่ 1
ทองเจือ ช่างคิด 5893 นางสาว คูขวาง 52/1 หมู่ที่ 3
ทองเจือ ปานเสียง 1975 นาง ลาดหลุมแก้ว 58 หมู่ที่ 3
ทองเจือ อ่อนโชน 1336 นาง หน้าไม้ 38 หมู่ที่ 7
ทองดา แสนบาง 5391 นางสาว คูขวาง 178/10 หมู่ที่ 1
ทองดี เขมาปทุมศักดิ์ 5983 นาง คูขวาง 3/11 หมู่ที่ 5
ทองดี จงจิตร 4220 นาง คลองพระอุดม 53 หมู่ที่ 7
ทองดี จิตผล 629 นาง หน้าไม้ 34 หมู่ที่ 6
ทองดี เจิมศรี 5542 นางสาว คูขวาง 12/3 หมู่ที่ 2
ทองดี เชี่ยวชาญ 1394 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/2 หมู่ที่ 1
ทองดี ตรงดี 3789 นาง คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 6
ทองดี ถนอมเงิน 6115 นาง คูขวาง 65 หมู่ที่ 5
ทองดี สมาธิมงคล 1546 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ทองดี สวนทรัพย์ 1968 นาง ลาดหลุมแก้ว 54 หมู่ที่ 3
ทองแดง มุ่งเจือกลาง 4027 นาย คลองพระอุดม 7/156 หมู่ที่ 7
ทองตรา ธนากร 2694 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/2 หมู่ที่ 7
ทองเบิ้ม แก้วสี 1311 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ทองใบ พายสุภาพ 1490 นาง ลาดหลุมแก้ว 42/7 หมู่ที่ 1
ทองใบ พึ่งคุ้ม 1818 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/14 หมู่ที่ 3
ทองใบ พูลมาลย์ 407 นาง หน้าไม้ 18/5 หมู่ที่ 3
ทองใบ เรืองเขตกัน 2793 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ทองใบ เรืองฤทธิ์ 682 นาง หน้าไม้ 53/2 หมู่ที่ 6
ทองใบ โลหาชีวะ 3079 นาง คลองพระอุดม 40/5 หมู่ที่ 1
ทองใบ สิงหะภูกาม 861 นาย หน้าไม้ 5/2 หมู่ที่ 7
ทองใบ สุวรรณปทุมเลิศ 5989 นางสาว คูขวาง 5 หมู่ที่ 5
ทองพันธ์ ศิริปี 2882 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
ทองพูน ปานปูน 3902 นาย คลองพระอุดม 47 หมู่ที่ 6
ทองพูล ชัยโวหาร 1075 นางสาว หน้าไม้ 104/11 หมู่ที่ 7
ทองเพชร์ คำมัน 2963 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
ทองเพี้ยน ใหญ่เจริญ 4913 นางสาว คูขวาง 49 หมู่ที่ 1
ทองม้วน จันทร์เพียร 5136 นาง คูขวาง 76/1 หมู่ที่ 1
ทองม้วน สังข์สำราญ 2968 นาง คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 1
ทองมา ขจรกุลคณา 805 นาง หน้าไม้ 10 หมู่ที่ 7
ทองมา สุบิน 4329 นาย คลองพระอุดม 58/210 หมู่ที่ 7
ทองย้อย กิตติโรจนาธรรม 5998 นาง คูขวาง 16 หมู่ที่ 5
ทองย้อย เทียนกระจ่าง 4150 นาง คลองพระอุดม 26 หมู่ที่ 7
ทองย้อย ผาดไพบูลย์ 2701 นาย ลาดหลุมแก้ว 28/1 หมู่ที่ 7
ทองย้อย ศิลาขาว 4904 นาง คูขวาง 45/2 หมู่ที่ 1
ทองย้อย อ่อนศรีชัย 3877 นางสาว คลองพระอุดม 37/8 หมู่ที่ 6
ทองเรียน ใกล้บุผา 5454 นางสาว คูขวาง 178/103 หมู่ที่ 1
ทองเลี่ยม แซ่เตียว 3952 นาง คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 7
ทองเลี่ยม บุญรอด 416 นาง หน้าไม้ 19/8 หมู่ที่ 3
ทองเลี่ยม สลาม 1594 นาง ลาดหลุมแก้ว 13/4 หมู่ที่ 2
ทองเลื่อน จันทร์เถื่อน 89 นางสาว หน้าไม้ 64 หมู่ที่ 2
ทองเลื่อน วันลมุข 6020 นาง คูขวาง 25/24 หมู่ที่ 5
ทองวง นุ่มนาค 1638 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/2 หมู่ที่ 2
ทองสาน คำอ้าย 1840 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/39 หมู่ที่ 3
ทองสุข เกาะส้ม 1949 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 43 หมู่ที่ 3
ทองสุข งามศรี 3131 นาย คลองพระอุดม 8/4 หมู่ที่ 2
ทองสุข จิตถวิล 4108 นาย คลองพระอุดม 17/1 หมู่ที่ 7
ทองสุข ปานดี 798 นาย หน้าไม้ 6/1 หมู่ที่ 7
ทองสุข ผลพิบูลย์ 1885 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 3
ทองสุข เริ่มยินดี 1310 นาง หน้าไม้ 55/1 หมู่ที่ 7
ทองสุข เล็กตระกูล 5451 นาง คูขวาง 178/100 หมู่ที่ 1
ทองสุข สังข์ชู 433 นาง หน้าไม้ 22/4 หมู่ที่ 3
ทองใส ไค่นุ่นสิงห์ 6232 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-7
ทองใส พลแก้ว 288 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ทองใส สารมะโน 4010 นางสาว คลองพระอุดม 7/113 หมู่ที่ 7
ทองหยด ฉัยยาฤทธิ์ 4754 นาย คูขวาง 6/2 หมู่ที่ 1
ทองหยด แต่งทรง 5614 นาย คูขวาง 35 หมู่ที่ 2
ทองหยิบ ชวาลา 702 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ทองหยิบ ฤทธิกุล 2462 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 6
ทองหยุด กลมเกลียว 420 นาย หน้าไม้ 19/17 หมู่ที่ 3
ทองหล่อ ดาวทอง 3685 นาง คลองพระอุดม 36 หมู่ที่ 4
ทองหล่อ เรือนขำ 2348 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 7/5 หมู่ที่ 5
ทองหล่อ ศรีสวัสดิ์ 2273 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/167 หมู่ที่ 4
ทองหล่อ สันทัด 4218 นาง คลองพระอุดม 52/2 หมู่ที่ 7
ทองหล่อ สาดส่าง 3662 นาง คลองพระอุดม 19/2 หมู่ที่ 4
ทองหล่อ หงษ์ทอง 4028 นาง คลองพระอุดม 7/158 หมู่ที่ 7
ทองหล่อ หงษ์น้อย 2081 พ.ท. ลาดหลุมแก้ว 35 หมู่ที่ 4
ทองหล่ำ ทาจู 1694 นาย ลาดหลุมแก้ว 50/2 หมู่ที่ 2
ทองห่อ กลมเกลา 841 นาง หน้าไม้ 30/3 หมู่ที่ 7
ทองห่อ บัวภิบาล 552 นาง หน้าไม้ 5/4 หมู่ที่ 6
ทองห่อ สดภิบาล 427 นาย หน้าไม้ 21 หมู่ที่ 3
ทองห่อ เอมหลาด 2639 นาง ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 7
ทองอยู่ ดาวทอง 3507 นาง คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 3
ทองอ่อน อินทร์ประสิทธิ์ 4158 นาง คลองพระอุดม 30/2 หมู่ที่ 7
ทอน พงษ์เพชร 4960 นาย คูขวาง 60/47 หมู่ที่ 1
ท่อน หลวงวัง 292 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ทอพูล นิลเขียว 2436 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 5
ทะนง ภิรมย์พุ่ม 5660 นาย คูขวาง 43/2 หมู่ที่ 2
ทั่ง รอดเจียม 2508 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 6
ทัด คงยืน 845 นาง หน้าไม้ 31/3 หมู่ที่ 7
ทัตพงศ์ คล้ายปาน 5401 นาย คูขวาง 178/25 หมู่ที่ 1
ทันใจ ปรีชานุวัฒน์ 5240 นาง คูขวาง 118/8 หมู่ที่ 1
ทับ ใจเอื้อเฟื้อ 4125 นาย คลองพระอุดม 21/2 หมู่ที่ 7
ทับทิม ชาตินาเสียว 4343 นางสาว คลองพระอุดม 58/227 หมู่ที่ 7
ทัม อินทแพทย์ 1588 นาย ลาดหลุมแก้ว 12 หมู่ที่ 2
ทัศณีย์ อุ่นธง 751 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ทัศนพงษ์ มีพลอย 1763 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ทัศนวลัย ดาวัน 4349 นางสาว คลองพระอุดม 58/238 หมู่ที่ 7
ทัศนา ทิมน้อย 3834 นาง คลองพระอุดม 25/5 หมู่ที่ 6
ทัศนี ตะละสินธุ์ 3529 นางสาว คลองพระอุดม 13/3 หมู่ที่ 3
ทัศนี อยู่จุ้ย 2607 นาง ลาดหลุมแก้ว 2/1 หมู่ที่ 6
ทัศนีย์ แก้วเมือง 914 นาง หน้าไม้ 58/6 หมู่ที่ 7
ทัศนีย์ เมฆสุนทร 699 นางสาว หน้าไม้ 59 หมู่ที่ 6
ทัศนีย์ สุพร 1779 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ทัศนีย์ เหรียญเก่งสุรการ 5455 นางสาว คูขวาง 178/104 หมู่ที่ 1
ทัศไนย์ สังข์สำราญ 3395 นาย คลองพระอุดม 30/1 หมู่ที่ 2
ทัศพร เกาไศยนันท์ 4991 นางสาว คูขวาง 60/96 หมู่ที่ 1
ทัสนา สีลือ 1230 นางสาว หน้าไม้ 112/40 หมู่ที่ 7
ทิชากร พัฒนาสิ 2756 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ทิตาวีร์ ลายสรธิ์ 5448 นาง คูขวาง 178/96 หมู่ที่ 1
ทินกร นาทองลาย 4970 พ.อ.ต. คูขวาง 60/67 หมู่ที่ 1
ทินกร ปฐมภควันต์ 804 นาย หน้าไม้ 9/2 หมู่ที่ 7
ทินกร พัดปุย 2697 นาย ลาดหลุมแก้ว 25/1 หมู่ที่ 7
ทินกร อ่องละออ 3521 นาย คลองพระอุดม 12 หมู่ที่ 3
ทิพยบรรณ ธนัญชัยพงศ์ 2163 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/2 หมู่ที่ 4
ทิพยภา ชนินทยุทธวงศ์ 4889 นาง คูขวาง 42/14 หมู่ที่ 1
ทิพย์วรรณ์ เริ่มรู้ 2063 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 25/7 หมู่ที่ 4
ทิพย์วิมล โฉมสุภาพ 2216 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/39 หมู่ที่ 4
ทิพรัตน์ พลเสน 4501 นาง คลองพระอุดม 58/430 หมู่ที่ 7
ทิพวรรณ ตาละลักษมณ์ 4316 นาง คลองพระอุดม 58/182 หมู่ที่ 7
ทิพวรรณ เมฆสอน 5096 นาง คูขวาง 69/37 หมู่ที่ 1
ทิพวัลย์ เกิดใจบุญ 4523 นาง คลองพระอุดม 58/457 หมู่ที่ 7
ทิพวัลย์ จันทร์ชนะ 5164 นางสาว คูขวาง 84/10 หมู่ที่ 1
ทิพวัลย์ ปิ่นแดง 4775 นางสาว คูขวาง 18/3 หมู่ที่ 1
ทิพวัลย์ เลื่อนลอย 2942 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 5
ทิพากร จุลกทัพพะ 5882 นาย คูขวาง 51/7 หมู่ที่ 3
ทิม กลมเกลา 838 นาย หน้าไม้ 30 หมู่ที่ 7
ทิมาพร สุคัณโท 937 นางสาว หน้าไม้ 92/81 หมู่ที่ 7
ทิวารัตน์ สุทธิยรักษ์ 1101 นางสาว หน้าไม้ 107/17 หมู่ที่ 7
ทีระพงษ์ อริยะพันธ์ 5325 นาย คูขวาง 147/8 หมู่ที่ 1
ทุเรียน เกิดศรี 3740 นางสาว คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 5
ทุเรียน จิตเต 2074 นาง ลาดหลุมแก้ว 32/1 หมู่ที่ 4
ทุเรียน ชมภูนาค 2257 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/110 หมู่ที่ 4
ทุเรียน บุญส่ง 5635 นางสาว คูขวาง 40 หมู่ที่ 2
ทุเรียน พัฒนกสิ 3779 นาย คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 6
ทุเรียน รุ่งเรือง 2510 นาง ลาดหลุมแก้ว 35/4 หมู่ที่ 6
ทุเรียน ลัดดาแย้ม 4750 นาง คูขวาง 4/1 หมู่ที่ 1
เทพชัย กันตนานุวงศ์ 4470 นาย คลองพระอุดม 58/393 หมู่ที่ 7
เทพพิทักษ์ เกาะแก้ว 3151 นาย คลองพระอุดม 14/6 หมู่ที่ 2
เทพพินิจ ชุมพิศ 4005 นาง คลองพระอุดม 7/97 หมู่ที่ 7
เทพฤทธิ์ แมลงภู่ 610 นาย หน้าไม้ 23/5 หมู่ที่ 6
เทวินทร์ เลี้ยงจรูญ 4951 นาย คูขวาง 60/29 หมู่ที่ 1
เทวี ผ่านพรม 217 นาง หน้าไม้ 29/14 หมู่ที่ 2
เทิดศักดิ์ เมฆหมอก 966 นาย หน้าไม้ 92/146 หมู่ที่ 7
เทิดศักดิ์ โมทนาลัย 5837 นาย คูขวาง 35 หมู่ที่ 3
เที่ยง ทองมิล 2773 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/9 หมู่ที่ 7
เที่ยง สุกดี 4793 นาย คูขวาง 23 หมู่ที่ 1
เทียม แสงอ่อน 4187 นาย คลองพระอุดม 42 หมู่ที่ 7
แทน ชมดอกไม้ 3823 นาย คลองพระอุดม 21/6 หมู่ที่ 6
แทน บางยาง 3614 นาย คลองพระอุดม 1/3 หมู่ที่ 4
ไทย ทิมแก้ว 2896 นาย ระแหง 111/537 หมู่ที่ 1
ธงชัย เกสร 5537 นาย คูขวาง 10/3 หมู่ที่ 2
ธงชัย โกษากุล 12 นาย หน้าไม้ 76/15 หมู่ที่ 2
ธงชัย ชูวานิชวงศ์ 5509 นาย คูขวาง 9/2 หมู่ที่ 2
ธงชัย ทองพลอย 4121 นาย คลองพระอุดม 20/3 หมู่ที่ 7
ธงชัย นามทอง 5992 นาย คูขวาง 8/1 หมู่ที่ 5
ธงชัย ผาทอง 55 นาย หน้าไม้ 81/14 หมู่ที่ 2
ธงชัย มณีแสงประทีป 871 นาย หน้าไม้ 23/23 หมู่ที่ 7
ธงชัย รัตนสถาพร 796 นาย หน้าไม้ 5/11 หมู่ที่ 7
ธงชัย เสือสิ 3711 นาย คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 5
ธงไชย เกิดน้อย 4201 นาย คลองพระอุดม 47/3 หมู่ที่ 7
ธงธรรม โยธาคนธ์ 1833 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/30 หมู่ที่ 3
ธนกร ชัยธนาพร 527 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5
ธนกร ต้นสาลี 4440 นาย คลองพระอุดม 58/358 หมู่ที่ 7
ธนกร บุญส่ง 5630 นาย คูขวาง 39/2 หมู่ที่ 2
ธนกร พัฒนศิริชัย 1182 นาย หน้าไม้ 111/30 หมู่ที่ 7
ธนกฤต แนวจำปา 4132 นาย คลองพระอุดม 21/11 หมู่ที่ 7
ธนกฤต สุวรรณศรี 6241 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ธนกฤษ กีเกษมศรี 3699 นาย คลองพระอุดม 2/5 หมู่ที่ 5
ธนกฤษ จรไกล 5077 นาย คูขวาง 69/9 หมู่ที่ 1
ธนโชติ ฤทธิ์ตา 2885 นาย ระแหง 36/56 หมู่ที่ 1
ธนธรณ์ แสงสว่าง 1089 นาย หน้าไม้ 106/6 หมู่ที่ 7
ธนนันท์ เรืองเพท 2792 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ธนพงศ์ ชุมวรฐายี 5288 นาย คูขวาง 133/5 หมู่ที่ 1
ธนพร แก้วอ่อน 2168 นาง ลาดหลุมแก้ว 71/9 หมู่ที่ 4
ธนพร ขาวอบทม 1816 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/11 หมู่ที่ 3
ธนพร สุวรรณพินธุ์ 3313 นางสาว คลองพระอุดม 15/220 หมู่ที่ 2
ธนพร หรมทา 4049 นาง คลองพระอุดม 7/211 หมู่ที่ 7
ธนพล ศรีชะอุ่ม 5101 นาย คูขวาง 69/42 หมู่ที่ 1
ธนพัฒน์ พลายพล 2317 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
ธนพัฒน์ สุดสอาด 639 นาย หน้าไม้ 39/5 หมู่ที่ 6
ธนภพ บางเพ็ง 3469 นาย คลองพระอุดม 56/8 หมู่ที่ 2
ธนภัทร สนงาม 1035 นาย หน้าไม้ 99/6 หมู่ที่ 7
ธนวรรณ พูลสวัสดิ์ 4500 นางสาว คลองพระอุดม 58/428 หมู่ที่ 7
ธนวัฒน์ มดแสง 2278 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/179 หมู่ที่ 4
ธนวัฒน์ วงษ์สุวรรณ 1102 นาย หน้าไม้ 107/19 หมู่ที่ 7
ธนวัฒน์ เอี่ยมน้อย 4023 นาย คลองพระอุดม 7/139 หมู่ที่ 7
ธนะกิต อ่อนเจริญ 5282 นาย คูขวาง 132/9 หมู่ที่ 1
ธนะชัย ขันธศักดิ์ 402 นาย หน้าไม้ 18 หมู่ที่ 3
ธนะชัย ท่าจีน 4458 พลฯ คลองพระอุดม 58/379 หมู่ที่ 7
ธนะพัฒน์ นิธิภัทร์ชญานนท์ 4554 นาย คลองพระอุดม 58/497 หมู่ที่ 7
ธนะภูมิ ศิริโชติ 3255 ร.ท. คลองพระอุดม 15/136 หมู่ที่ 2
ธนัช สวนนุ่ม 5734 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ธนัชพร ฟูประเสริฐ 5303 นาง คูขวาง 139/9 หมู่ที่ 1
ธนัญกรณ์ ฟักบาง 4666 นาง คลองพระอุดม 99/283 หมู่ที่ 7
ธนัตถ์นันท์ จารุวรรณสถิต 4206 นางสาว คลองพระอุดม 49/9 หมู่ที่ 7
ธนัท สืบสมาน 5009 นาย คูขวาง 60/123 หมู่ที่ 1
ธนัสชัย คัชรินทร์ 5221 นาย คูขวาง 11/5 หมู่ที่ 1
ธนา คิดเห็น 5775 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ธนากร กุลการินทร์ 2845 นาย ระแหง 18/179 หมู่ที่ 1
ธนากร วงศ์กนกวรรณ 440 นาย หน้าไม้ 23/6 หมู่ที่ 3
ธนาชัย คุ้มคอน 2651 นาย ลาดหลุมแก้ว 14 หมู่ที่ 7
ธนาวุธ เพิ่มพูน 3906 นาย คลองพระอุดม 49 หมู่ที่ 6
ธนิดา ผาณิตตา 2203 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/17 หมู่ที่ 4
ธนิต แย้มละออ 5154 นาย คูขวาง 83/8 หมู่ที่ 1
ธนินท์รัฐ เดชาสุวรรณพงศ์ 3340 นาย คลองพระอุดม 15/260 หมู่ที่ 2
ธนิษฐา แก้วชู 5062 นาง คูขวาง 60/198 หมู่ที่ 1
ธนูศักดิ์ ภูกาสอน 5489 ร.ต.ต. คูขวาง 188/8 หมู่ที่ 1
ธเนศ บุตรขาว 4681 นาย คลองพระอุดม 99/135 หมู่ที่ 7
ธเนศ พรหมแสง 3302 นาย คลองพระอุดม 15/206 หมู่ที่ 2
ธเนศ อินแมฆ 3471 นาย คลองพระอุดม 59/1 หมู่ที่ 2
ธเนศ เอกมิติ 5190 นาย คูขวาง 98 หมู่ที่ 1
ธเนศ เอกมิติ 5199 นาย คูขวาง 99 หมู่ที่ 1
ธรณ์เกษม กระแสร์นาค 4443 นาย คลองพระอุดม 58/361 หมู่ที่ 7
ธรรม กรดงาม 5676 นาย คูขวาง 49 หมู่ที่ 2
ธรรมธร จิระปัญญาเลิศ 4128 นาย คลองพระอุดม 21/6 หมู่ที่ 7
ธรรมนูญ เกสระ 3325 นาย คลองพระอุดม 15/239 หมู่ที่ 2
ธราธร กุลมา 4033 นาย คลองพระอุดม 7/172 หมู่ที่ 7
ธวัช กลิ่นเดช 3929 นาย คลองพระอุดม 58/1 หมู่ที่ 6
ธวัช แชมขุนทด 2233 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/58 หมู่ที่ 4
ธวัช มีสำลี 1229 นาย หน้าไม้ 112/39 หมู่ที่ 7
ธวัช เหลืองพูนลาภ 396 นาย หน้าไม้ 15/5 หมู่ที่ 3
ธวัชชัย กระต่ายทอง 3245 นาย คลองพระอุดม 15/126 หมู่ที่ 2
ธวัชชัย เกสทอง 3767 นาย คลองพระอุดม 2/6 หมู่ที่ 6
ธวัชชัย เขี่ยวชาญโชคชัย 3422 นาย คลองพระอุดม 39/5 หมู่ที่ 2
ธวัชชัย ตั้งเทียมพงษ์ 4531 นาย คลองพระอุดม 58/467 หมู่ที่ 7
ธวัชชัย ธนูศร 4515 นาย คลองพระอุดม 58/448 หมู่ที่ 7
ธวัชชัย โภคทรัพย์ 5368 นาย คูขวาง 167/4 หมู่ที่ 1
ธวัชชัย รัตนะ 3590 นาย คลองพระอุดม 29/20 หมู่ที่ 3
ธวัชชัย อนันต์รุ่งเรืองรัตน์ 1824 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/21 หมู่ที่ 3
ธวัชชัย แอบเนียม 685 นาย หน้าไม้ 54 หมู่ที่ 6
ธวัลพร นิยมจันทร์ 2391 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/9 หมู่ที่ 5
ธวัส ขาวขำ 6108 นาย คูขวาง 58 หมู่ที่ 5
ธัชสุดา โพธิ์ฐิติรัตน์ 4492 นาง คลองพระอุดม 58/418 หมู่ที่ 7
ธัญชนก เวียงคำ 3312 นาง คลองพระอุดม 15/219 หมู่ที่ 2
ธัญญรัศม์ ศรีธัญรัตน์ 4447 นางสาว คลองพระอุดม 58/365 หมู่ที่ 7
ธัญญลักษณ์ ทวีโชควรพรกุล 2876 นาง ระแหง 36/52 หมู่ที่ 1
ธัญญาลักษณ์ ชื่นสุวรรณ์ 36 นางสาว หน้าไม้ 79/12 หมู่ที่ 2
ธัญดา มะสิช่า 2282 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/191 หมู่ที่ 4
ธัญดา ลาภเสถียร 284 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ธัญเทพ มั่นคง 2212 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/33 หมู่ที่ 4
ธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ 4834 นาง คูขวาง 35/7 หมู่ที่ 1
ธันชกร พุทธกันต์ 1989 นาง ลาดหลุมแก้ว 64/2 หมู่ที่ 3
ธันญกร เสนวิกา 2774 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/9 หมู่ที่ 7
ธันย์ชนก วิศาลสัมพันธ์ 1227 นางสาว หน้าไม้ 112/37 หมู่ที่ 7
ธันยบูรณ์ พ่งมี 4585 นาย คลองพระอุดม 58/663 หมู่ที่ 7
ธันยพร พุกสังข์ทอง 5620 นางสาว คูขวาง 36 หมู่ที่ 2
ธันยพัต ทรัพย์กิตติไกร 4455 นางสาว คลองพระอุดม 58/376 หมู่ที่ 7
ธันยภัทร ทิวะศิริ 1208 นาง หน้าไม้ 112/9 หมู่ที่ 7
ธันยมัย เย็นศิรวรกุล 233 นาง หน้าไม้ 76/12 หมู่ที่ 2
ธันย์สิตา เลิศพนัสศิริ 3935 นาง คลองพระอุดม 59/2 หมู่ที่ 6
ธาดา บูรณโยชน์กุล 3515 นาย คลองพระอุดม 8/8 หมู่ที่ 3
ธาดา พูนทรัพย์ 5338 นาย คูขวาง 154/4 หมู่ที่ 1
ธานินทร์ ธนสุขเสถียร 1859 นาย ลาดหลุมแก้ว 3/5 หมู่ที่ 3
ธานี ธีระกัน 5121 นาย คูขวาง 69/74 หมู่ที่ 1
ธารทอง บุญทองนุ่ม 5173 นาย คูขวาง 90/10 หมู่ที่ 1
ธำรง โต๊ะทอง 5605 นาย คูขวาง 31/6 หมู่ที่ 2
ธำรง อ่อนอึ่ง 6245 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ธำรงค์ ไทยประกอบ 3147 นาย คลองพระอุดม 14/1 หมู่ที่ 2
ธำรงศักดิ์ ช้างใหญ่ 1981 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/5 หมู่ที่ 3
ธำรงศักดิ์ เปี่ยมเจียก 3370 นาย คลองพระอุดม 19/1 หมู่ที่ 2
ธิชาวรรณ เนาว์เย็นผล 5057 นาง คูขวาง 60/192 หมู่ที่ 1
ธิดาภรณ์ เจนสนาม 4773 นางสาว คูขวาง 18/1 หมู่ที่ 1
ธิดารัตน์ มะลิซ้อน 2881 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
ธิติมา แก้วหา 1094 นาง หน้าไม้ 107/4 หมู่ที่ 7
ธิติยา นิลประดับ 281 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 2
ธิติวุฒิ ปรีชานุกูล 2867 นาย ระแหง 18/168 หมู่ที่ 1
ธีมาวัฒน์ ศรีตงกิม 316 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ธีรธัช วัฒนศรี 2954 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
ธีรนันท์ รันพิศาล 2960 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
ธีรพงศ์ องอาจ 2432 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/1 หมู่ที่ 5
ธีรพันธ์ สุวรรณพงษ์ 4332 นาย คลองพระอุดม 58/213 หมู่ที่ 7
ธีรยศต์ เทียรจันทร์ 1430 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/4 หมู่ที่ 1
ธีรยุท ยอดสวาสดิ์ 3284 นาย คลองพระอุดม 15/176 หมู่ที่ 2
ธีรยุทธ วิทยาบำรุง 2859 นาย ระแหง 111/629 หมู่ที่ 1
ธีรศักดิ์ กองสัมฤทธิ์ 2813 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ธีรศักดิ์ พ้นภัย 1461 นาย ลาดหลุมแก้ว 35 หมู่ที่ 1
ธีรศักดิ์ ศรีม่วง 2451 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/3 หมู่ที่ 6
ธีระ คล้อยเอี่ยม 1663 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/3 หมู่ที่ 2
ธีระ จำปาศรี 4145 นาย คลองพระอุดม 25/7 หมู่ที่ 7
ธีระ ตั้งตรงสิทธิ์ 478 นาย หน้าไม้ 30/1 หมู่ที่ 3
ธีระ ฤกษ์สหกุล 5811 นาย คูขวาง 17/3 หมู่ที่ 3
ธีระ ลิ้มธนาวานิชย์ 3076 นาย คลองพระอุดม 40/1 หมู่ที่ 1
ธีระชัย ศิลาขาว 4837 นาย คูขวาง 35/10 หมู่ที่ 1
ธีระชัย เอกอรัญพงค์ 5061 นาย คูขวาง 60/197 หมู่ที่ 1
ธีระพล จริตพาณิชย์ 5225 นาย คูขวาง 111/11 หมู่ที่ 1
ธีระพันธิ์ กลิ่นนาค 5616 นาย คูขวาง 35/2 หมู่ที่ 2
ธีระวัฒน์ บัวงาม 364 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ธีระศักดิ์ ดวงสุวรรณ 5361 นาย คูขวาง 161/14 หมู่ที่ 1
ธีระศักดิ์ นวลประธีป 2261 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/116 หมู่ที่ 4
ธีระศักดิ์ บ้านภูมิ 5186 นาย คูขวาง 97/4 หมู่ที่ 1
ธีระศักดิ์ บุญอนันต์วงศ์ 4939 นาย คูขวาง 59/4 หมู่ที่ 1
ธีระศักดิ์ สังข์สำราญ 3399 นาย คลองพระอุดม 30/6 หมู่ที่ 2
น.ส.ไฉน รสโสดา 3978 นางสาว คลองพระอุดม 7/41 หมู่ที่ 7
นคร พงษ์ขวาน้อย 2966 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
นคร อ่อนคง 4671 นาย คลองพระอุดม 99/290 หมู่ที่ 7
นงค์ ดาวทอง 3503 นาย คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 3
นงค์นุช ยุบลชู 3096 นาง คลองพระอุดม 1/2 หมู่ที่ 2
นงคราญ เมฆบุนนาด 2679 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/7 หมู่ที่ 7
นงนาฎ หุตานนท์ 5506 นาง คูขวาง 8/9 หมู่ที่ 2
นงนุช ฐาปนชัย 1456 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 33/3 หมู่ที่ 1
นงนุช ถนอมเงิน 6176 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
นงนุช สืบศรี 5193 นางสาว คูขวาง 98/5 หมู่ที่ 1
นงรัก ไทยรี 1596 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 13/7 หมู่ที่ 2
นงลักษณ์ ทองสุข 2239 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/67 หมู่ที่ 4
นงลักษณ์ เป้าศรี 4223 นาง คลองพระอุดม 53/3 หมู่ที่ 7
นงลักษณ์ พันธ์เลิศ 2865 นาง ระแหง 111/778 หมู่ที่ 1
นงลักษณ์ ศิริมงคล 2862 นาง ระแหง 111/628 หมู่ที่ 1
นงลักาณ์ เรืองฉาย 3750 นาง คลองพระอุดม 23/1 หมู่ที่ 5
นนท์ จีนโต 3530 นาย คลองพระอุดม 13/4 หมู่ที่ 3
นนท์ อ่อนโชน 1354 นาย หน้าไม้ 42 หมู่ที่ 7
นนทพัฒน์ เสนพันธ์ 5378 นาย คูขวาง 169 หมู่ที่ 1
นนธกฤต ธิชากรณ์ 5274 นาย คูขวาง 128 หมู่ที่ 1
นพคุณ อยู่ยืน 67 นาย หน้าไม้ 77/8 หมู่ที่ 2
นพดล นิติการ 4418 นาย คลองพระอุดม 58/330 หมู่ที่ 7
นพดล เปาวรากูล 5049 นาย คูขวาง 60/183 หมู่ที่ 1
นพดล วรวิชา 4682 นาย คลองพระอุดม 99/159 หมู่ที่ 7
นพพร กิฏามร 4697 นาย คลองพระอุดม 99/97 หมู่ที่ 7
นพพร ขาวขำ 4848 นาย คูขวาง 36 หมู่ที่ 1
นพพล แพทย์ประสิทธิ์ 4988 นาย คูขวาง 60/92 หมู่ที่ 1
นพรัตน์ กระแสร์นาค 4454 นาง คลองพระอุดม 58/375 หมู่ที่ 7
นพรัตน์ บ่อน้ำเชี่ยว 2829 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
นพรัตน์ โพธิผล 2241 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/77 หมู่ที่ 4
นพรัตน์ ศาสตร์ประสิทธิ์ 4729 นาย คลองพระอุดม 99/49 หมู่ที่ 7
นพรัตน์ เศรษฐกุล 4594 นาย คลองพระอุดม 58/680 หมู่ที่ 7
นพรัตน์ แสงศิริ 737 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นพฤทธิ์ กฤษ์อ่ำ 5108 นาย คูขวาง 69/60 หมู่ที่ 1
นพสิทธิ์ พรวิจิตรวงศ์ 40 นาย หน้าไม้ 79/20 หมู่ที่ 2
นฟมน ทองขาว 2671 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/8 หมู่ที่ 7
นภดล กลิวัฒน์ 4977 นาย คูขวาง 60/77 หมู่ที่ 1
นภดล แก้วพฤกษ์ 6238 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
นภดล ครองเมือง 4334 นาย คลองพระอุดม 58/216 หมู่ที่ 7
นภดล ชนะกิจ 5039 นาย คูขวาง 60/168 หมู่ที่ 1
นภดล ชัยธนาพร 528 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5
นภดล บำเพ็ง 2165 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/5 หมู่ที่ 4
นภดล พึ่งน้ำ 2691 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/1 หมู่ที่ 7
นภดล เพ็ชรวัฒนา 5419 นาย คูขวาง 178/53 หมู่ที่ 1
นภัสนนท์ แจ้งดี 2439 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 5
นภัสวรรณ ถนนทิพย์ 5030 นาง คูขวาง 60/156 หมู่ที่ 1
นภัสสร ผลมะตูม 5970 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 4
นภาพร ทับทัน 2899 นาง ระแหง 111/502 หมู่ที่ 1
นภาพร ไม้พลอง 5445 นางสาว คูขวาง 178/90 หมู่ที่ 1
นภาพร ศรีปรีเปรม 733 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นภารัตน์ อำนวยพร 2914 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
นภาลัย อนุภาพ 4551 นาง คลองพระอุดม 58/493 หมู่ที่ 7
นภาวรรณ อู่ทอง 5330 นาง คูขวาง 147/13 หมู่ที่ 1
นรภัทร ใหญ่ยงค์ 3248 นาย คลองพระอุดม 15/129 หมู่ที่ 2
นรา หมั่นทองหลาง 1374 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
นราภรณ์ จงแพร 2256 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/108 หมู่ที่ 4
นรินทร์ กุลณาวรรณ 3311 นาย คลองพระอุดม 15/218 หมู่ที่ 2
นรินทร งามศรี 2985 นาย คลองพระอุดม 5/3 หมู่ที่ 1
นรินทร ทรายคำมูล 5216 นาย คูขวาง 107 หมู่ที่ 1
นเรศ ลี้พล 5733 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
นเรศน์ เอมกลิ่นบัว 3242 นาย คลองพระอุดม 15/122 หมู่ที่ 2
นเรศร์ ผ่องพักตร์ 5012 นาย คูขวาง 60/129 หมู่ที่ 1
นฤนาท มีมา 4398 นาย คลองพระอุดม 58/308 หมู่ที่ 7
นฤนาท เหล็กจีน 1552 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
นฤปชน ลาดคำกรุง 4265 พ.ท. คลองพระอุดม 58/110 หมู่ที่ 7
นฤปโชค ยังสุข 4639 นาย คลองพระอุดม 99/50 หมู่ที่ 7
นฤพนธ์ ทองสุริเดช 4954 นาย คูขวาง 60/33 หมู่ที่ 1
นฤมล จารุรัตน์พิทักษ์ 5433 นางสาว คูขวาง 178/72 หมู่ที่ 1
นฤมล ประทุมวัน 4459 นาง คลองพระอุดม 58/381 หมู่ที่ 7
นฤมล โพธิ์คาย 4397 นาง คลองพระอุดม 58/307 หมู่ที่ 7
นฤมล สุขพาณิชย์ผล 6025 นางสาว คูขวาง 25/31 หมู่ที่ 5
นฤมลวรรณ ประดิษฐ์ขวัญ 4278 นาง คลองพระอุดม 58/125 หมู่ที่ 7
นลินพร หนูหน่าย 2295 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 17 หมู่ที่ 4
นวนน้อย สันติปาตี 3716 นาง คลองพระอุดม 6/3 หมู่ที่ 5
นวพล จับคล้าย 4260 นาย คลองพระอุดม 58/83 หมู่ที่ 7
นวม กลมเกลา 422 นาง หน้าไม้ 20 หมู่ที่ 3
นวรัตน์ บุญส่งศรี 4849 นาง คูขวาง 36/10 หมู่ที่ 1
นวรัตน์ ไม้อ่อน 2289 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/47 หมู่ที่ 4
นวล เกสกิ่ม 3784 นาย คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 6
นวล พลนอก 3585 นางสาว คลองพระอุดม 2914 หมู่ที่ 3
นวลจันทร์ งามศรี 3127 นางสาว คลองพระอุดม 8 หมู่ที่ 2
นวลจันทร์ นิมา 411 นาย หน้าไม้ 19/3 หมู่ที่ 3
นวลจันทร์ สมทรัพย์ 667 นางสาว หน้าไม้ 44/1 หมู่ที่ 6
นวลจันทร์ แสนมาตย์ 3171 นาง คลองพระอุดม 15/29 หมู่ที่ 2
นวลลักษณ์ เกสร 6018 นาง คูขวาง 25/20 หมู่ที่ 5
นวศมล น้อยย้อย 4388 นางสาว คลองพระอุดม 58/296 หมู่ที่ 7
น้อย เกษมณี 1470 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37/3 หมู่ที่ 1
น้อย คล้ายแจ้ง 938 นางสาว หน้าไม้ 92/85 หมู่ที่ 7
น้อย ฐาปนชัย 1455 นาง ลาดหลุมแก้ว 33/2 หมู่ที่ 1
น้อย แดงมณี 4480 นางสาว คลองพระอุดม 58/404 หมู่ที่ 7
น้อย บางเพ็ง 3132 นาย คลองพระอุดม 8/5 หมู่ที่ 2
น้อย ประทุมแก้ว 2155 นาย ลาดหลุมแก้ว 67/2 หมู่ที่ 4
น้อย ยอดหาญ 4901 นาย คูขวาง 44/11 หมู่ที่ 1
น้อย ศรีแสงขอด 2 นาย หน้าไม้ 2 หมู่ที่ 2
นัฐกมล แดนพันธ์ 5372 นาย คูขวาง 167/9 หมู่ที่ 1
นัตย ชูเงิน 1736 นาง ลาดหลุมแก้ว 33/2 หมู่ที่ 2
นัทธพงศ์ ชลวิศิษฏ์ 1857 นาย ลาดหลุมแก้ว 3/3 หมู่ที่ 3
นัทธมน แก้วเรือง 3156 นาง คลองพระอุดม 15/4 หมู่ที่ 2
นัธทวัฒน์ อาดำ 6043 นาย คูขวาง 27/12 หมู่ที่ 5
นัธทาวัฒน์ เชื่อมมะสังค์ 5018 นาย คูขวาง 60/137 หมู่ที่ 1
นันตชัย แสงเทียน 1161 นาย หน้าไม้ 110/45 หมู่ที่ 7
นันทจักษ์ ศีลป์ประเสริฐ 6213 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 10
นันท์นภัส จุ้ยสัมพันธ์ 4297 นางสาว คลองพระอุดม 58/155 หมู่ที่ 7
นันท์นภัส เดชดี 569 นาง หน้าไม้ 12 หมู่ที่ 6
นันท์นภัส ม่วงน้อย 2425 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 5
นันท์นภัส สุประการ 4668 นางสาว คลองพระอุดม 99/287 หมู่ที่ 7
นันทนา สังข์สำราญ 3398 นางสาว คลองพระอุดม 30/4 หมู่ที่ 2
นันทนารัตน์ กุลศิริอำพร 5979 นางสาว คูขวาง 1/15 หมู่ที่ 5
นันทนิช มูลโสม 1996 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
นันทพร เมนะคงคา 3259 นาง คลองพระอุดม 15/141 หมู่ที่ 2
นันทพร เรืองไพศาล 4648 นาง คลองพระอุดม 99/127 หมู่ที่ 7
นันทพร สุเมธประดิษฐ์ 4237 นาง คลองพระอุดม 58/40 หมู่ที่ 7
นันทภัค พลอยผ่อง 1009 นาง หน้าไม้ 96/5 หมู่ที่ 7
นันทยา พุ่มอยู่ 5032 นางสาว คูขวาง 60/159 หมู่ที่ 1
นันทวรรณ มณี 4830 นาง คูขวาง 35/3 หมู่ที่ 1
นันทวรรณ ยิ่งชาติ 1143 นาง หน้าไม้ 110/22 หมู่ที่ 7
นันทวัฒน์ ไชยวัฒน์วณิช 4780 นาย คูขวาง 19/29 หมู่ที่ 1
นันทวัน เอมสมบูรณ์ 93 นางสาว หน้าไม้ 73/2 หมู่ที่ 2
นันทา รังษีปัญญา 4985 นาง คูขวาง 60/88 หมู่ที่ 1
นันทิดา น้ำจันทร์ 2609 นาง ลาดหลุมแก้ว 84/5 หมู่ที่ 6
นันทิยา ทองเสริม 1194 นางสาว หน้าไม้ 111/46 หมู่ที่ 7
นันทิวา กุลสินสถิต 4959 นางสาว คูขวาง 60/44 หมู่ที่ 1
นันธิยา วงสุโท 2855 นาง ระแหง 111/523 หมู่ที่ 1
นัยณา ทิสานนท์ 3603 นางสาว คลองพระอุดม 29/59 หมู่ที่ 3
นัยนา คงคาสุริฉาย 5200 นาง คูขวาง 100 หมู่ที่ 1
นัยนา นิลกำแพง 5588 พ.อ. คูขวาง 29/1 หมู่ที่ 2
นาค พ้นภัย 1465 นาย ลาดหลุมแก้ว 36/1 หมู่ที่ 1
นาตยา เบิงสูง 3584 นาง คลองพระอุดม 2912 หมู่ที่ 3
นาตยา ป้อมมอญ 3975 นาง คลองพระอุดม 7/37 หมู่ที่ 7
นาตยา สัมฤทธิ์สุขสม 961 นางสาว หน้าไม้ 92/136 หมู่ที่ 7
นาทนธี ดวงวิญญาณ 4253 นางสาว คลองพระอุดม 58/64 หมู่ที่ 7
นาม ต่อเบอร์ 6091 นาย คูขวาง 47 หมู่ที่ 5
นาม เรือนขำ 2979 นาย คลองพระอุดม 4/2 หมู่ที่ 1
นาม อู่ตะเภา 438 นาย หน้าไม้ 23/1 หมู่ที่ 3
นารง ทางโต๊ะ 2616 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/1 หมู่ที่ 6
นารี จันทะพรม 5174 นาง คูขวาง 91 หมู่ที่ 1
นารี เผือกสิริ 5604 นาง คูขวาง 31/5 หมู่ที่ 2
นารี เย็นทรวง 5587 นางสาว คูขวาง 29 หมู่ที่ 2
นารี สุขขาว 752 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นารีญา จันทรวิสูตร์ 5191 นางสาว คูขวาง 98/1 หมู่ที่ 1
นาวิน คุ้มบาง 774 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นาวี งามตรง 4165 นาย คลองพระอุดม 34/1 หมู่ที่ 7
นำชัย แต่งทรง 5617 นาย คูขวาง 35/3 หมู่ที่ 2
นำชัย สกิตริรีกุล 337 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
น้ำเชื่อม เครือใย 1178 นางสาว หน้าไม้ 111/23 หมู่ที่ 7
น้ำเชื่อม เหมือนแก้ว 4389 นางสาว คลองพระอุดม 58/297 หมู่ที่ 7
น้ำตาล อัควงษ์ 4238 นาง คลองพระอุดม 58/41 หมู่ที่ 7
น้ำทิพย์ กล้าหาญ 5410 นางสาว คูขวาง 178/39 หมู่ที่ 1
น้ำทิพย์ ทองหุ้ม 3303 นางสาว คลองพระอุดม 15/207 หมู่ที่ 2
น้ำผึ้ง กลมกล่อม 2349 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 7/6 หมู่ที่ 5
น้ำผึ้ง จำประโคน 4254 นางสาว คลองพระอุดม 58/65 หมู่ที่ 7
น้ำผึ้ง ทองห่อ 633 นางสาว หน้าไม้ 34/4 หมู่ที่ 6
น้ำผึ้ง พึ่งยัง 496 นางสาว หน้าไม้ 40/2 หมู่ที่ 3
น้ำผึ้ง วงสมิง 1578 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 8 หมู่ที่ 2
น้ำผึ้ง หงษ์น้อย 1749 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
น้ำฝน พรมภักดี 1820 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/17 หมู่ที่ 3
น้ำฝน พึ่งไพร 2939 นางสาว ระแหง 36/79 หมู่ที่ 1
น้ำฝน เรือนขำ 2780 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
น้ำอ้อย คล้อยเอี่ยม 4225 นางสาว คลองพระอุดม 54/1 หมู่ที่ 7
นิกร เรียงภวา 3224 นาย คลองพระอุดม 15/99 หมู่ที่ 2
นิคม ทองงาม 881 นาย หน้าไม้ 90 หมู่ที่ 7
นิคม นนตะ 773 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นิคม บางจริง 3417 นาย คลองพระอุดม 37/3 หมู่ที่ 2
นิคม ผลเอนก 1037 นาย หน้าไม้ 99/9 หมู่ที่ 7
นิคม สันติปาตี 3717 นาย คลองพระอุดม 6/4 หมู่ที่ 5
นิคม สาดส่าง 4127 นาย คลองพระอุดม 21/5 หมู่ที่ 7
นิคม สินบางหว้า 4748 นาย คูขวาง 1/14 หมู่ที่ 1
นิคม แสงหิ่งห้อย 2049 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/3 หมู่ที่ 4
นิตญา สุริยฉัตรกุล 1167 นาง หน้าไม้ 111/4 หมู่ที่ 7
นิตย์ กลมเกลา 833 นาง หน้าไม้ 29 หมู่ที่ 7
นิตย์ ธานีรัตน์ 4504 นาย คลองพระอุดม 58/433 หมู่ที่ 7
นิตย์ ผ่องพันธ์ 3709 นาง คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 5
นิตย์ องอาจ 5492 นาง คูขวาง 4/1 หมู่ที่ 2
นิตยา แก้วมณี 701 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นิตยา ทับทิมทอง 5717 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
นิตยา บุญรอด 2150 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 64 หมู่ที่ 4
นิตยา ป้องแก้ว 1200 นางสาว หน้าไม้ 112 หมู่ที่ 7
นิตยา ผนิศวรนันท์ 130 นาง หน้าไม้ 45/3 หมู่ที่ 2
นิตยา พุ่มพฤกษ์ 3594 นางสาว คลองพระอุดม 29/26 หมู่ที่ 3
นิตยา ระวาดชู 3323 นาง คลองพระอุดม 15/236 หมู่ที่ 2
นิตยา รุ่งสาโรจน์ 46 นางสาว หน้าไม้ 77/12 หมู่ที่ 2
นิตยา ศรีสุวรรณ 4593 นาง คลองพระอุดม 58/679 หมู่ที่ 7
นิตยา ห่อผล 1433 นาง ลาดหลุมแก้ว 22/5 หมู่ที่ 1
นิตยา อินทวิมล 5348 นางสาว คูขวาง 160/3 หมู่ที่ 1
นิติ ชูสวัสดิ์ 5034 นาย คูขวาง 60/162 หมู่ที่ 1
นิติกร เฉกแสงรัตน์ 1843 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/42 หมู่ที่ 3
นิติกาญจน์ ปิ่นทอง 623 นาง หน้าไม้ 31/7 หมู่ที่ 6
นิติยา ราตรี 2782 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
นิติศักดิ์ อิงคะณรงค์ไชย 4635 นาย คลองพระอุดม 99/40 หมู่ที่ 7
นิธิศ มณีวงศ์ 4268 นาย คลองพระอุดม 58/114 หมู่ที่ 7
นิพนธ์ จันทร์เพ็ญ 3231 นาย คลองพระอุดม 15/109 หมู่ที่ 2
นิพนธ์ จุลเชาว์ 559 นาย หน้าไม้ 6/2 หมู่ที่ 6
นิพนธ์ โตอุ่นทิพย์ 5710 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
นิพนธ์ พลสวัสดิ์ 3339 นาย คลองพระอุดม 15/259 หมู่ที่ 2
นิพนธ์ โพธิ์มั่น 1907 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/1 หมู่ที่ 3
นิพล ชมเกษร 3065 นาย คลองพระอุดม 38/1 หมู่ที่ 1
นิพล อู่ทอง 5976 พลฯ คูขวาง 1/1 หมู่ที่ 5
นิพัทธ์ เรืองศรีสำราญ 5166 นาย คูขวาง 87 หมู่ที่ 1
นิพันธ์ ปัญญา 4732 นาย คลองพระอุดม 99/41 หมู่ที่ 7
นิพาพร คลับคล้าย 1550 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
นิภา โพธิ์ศรีทอง 1029 นาง หน้าไม้ 98/6 หมู่ที่ 7
นิภา หนองกลุ่ม 2825 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
นิภาพร กล่ำสนอง 4710 นาง คลองพระอุดม 99/28 หมู่ที่ 7
นิภาพร ตันติรุ่งเรือง 1206 นางสาว หน้าไม้ 112/7 หมู่ที่ 7
นิภาพร อินทรพันธ์ 4718 นางสาว คลองพระอุดม 99/165 หมู่ที่ 7
นิภาพรรณ ชื่นใจ 1000 นาง หน้าไม้ 95/7 หมู่ที่ 7
นิ่ม ศิลาขาว 5564 นาย คูขวาง 18/1 หมู่ที่ 2
นิยม เกสทอง 3880 นาย คลองพระอุดม 38/1 หมู่ที่ 6
นิยม ปัตวัง 3229 นาย คลองพระอุดม 15/105 หมู่ที่ 2
นิยม ผาดไพบูลย์ 3016 นาย คลองพระอุดม 15 หมู่ที่ 1
นิยม พื้นผา 6178 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
นิยม โยคี 940 นาย หน้าไม้ 92/91 หมู่ที่ 7
นิยม เลิศภัคธร 1018 นาย หน้าไม้ 97/3 หมู่ที่ 7
นิยะดา ไหมละออง 2353 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/10 หมู่ที่ 5
นิรมาน รื่นบุศย์ 4391 นางสาว คลองพระอุดม 58/300 หมู่ที่ 7
นิรวิทย์ กังละ 1278 นาย หน้าไม้ 112/116 หมู่ที่ 7
นิรันดร์ ก๋าจู 4700 นาย คลองพระอุดม 99/52 หมู่ที่ 7
นิรันดร์ รามบุตร 2797 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
นิรันทร์ ปานเฟือง 2018 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/2 หมู่ที่ 4
นิรุช ทองมูล 6222 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 4
นิรุต ใจอารีย์ 5181 นาย คูขวาง 91/10 หมู่ที่ 1
นิรุติ พลสมัคร 2247 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/84 หมู่ที่ 4
นิรุธ วิถีไพร 4304 นาย คลองพระอุดม 58/163 หมู่ที่ 7
นิรุธ หงษ์โต 17 นาย หน้าไม้ 76/21 หมู่ที่ 2
นิลุบล ธโนปจัย 786 นางสาว หน้าไม้ 2/26 หมู่ที่ 7
นิวัฒน์ เกษมสุขจรัสแสง 942 นาย หน้าไม้ 92/93 หมู่ที่ 7
นิวัฒน์ คำหล่า 314 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
นิวัฒน์ ศิลามณีรัตน์ 3964 นาย คลองพระอุดม 6/9 หมู่ที่ 7
นิวัฒน์ ใสพลกรัง 4521 นาย คลองพระอุดม 58/455 หมู่ที่ 7
นิวัต กล่ำโทก 2689 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/4 หมู่ที่ 7
นิวัติ กองเพียร 3389 นาย คลองพระอุดม 27/2 หมู่ที่ 2
นิวุธ บุตรสงเคราะห์ 1711 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/4 หมู่ที่ 2
นิเวศ เฟืองภักดี 965 นาย หน้าไม้ 92/145 หมู่ที่ 7
นิษฐ์วดี แสงบวรพยับ 3149 นาง คลองพระอุดม 14/4 หมู่ที่ 2
นิสา คงสตรี 4624 นาง คลองพระอุดม 99/10 หมู่ที่ 7
นิสา ลิ้มอัด 3712 นาง คลองพระอุดม 5/5 หมู่ที่ 5
นิสา เอียมครอง 109 นาง หน้าไม้ 49/6 หมู่ที่ 2
นิสากรณ์ นาโควงค์ 5097 นางสาว คูขวาง 69/38 หมู่ที่ 1
นิสาชล ทองไข่ 2789 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
นุ มูหะหมัด 6147 นาย คูขวาง 76/1 หมู่ที่ 5
นุกูล มีแป้น 5659 นาย คูขวาง 43/1 หมู่ที่ 2
นุจรี แคล้วคลาด 746 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
นุจรีย์ พูลขวัญ 1781 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
นุช ศรดล้า 270 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
นุช ศิลป์ศุภาพงศ์ 4520 นางสาว คลองพระอุดม 58/454 หมู่ที่ 7
นุชจรี แก้วฝ่าย 3326 นางสาว คลองพระอุดม 15/243 หมู่ที่ 2
นุชจาริน ช่างนำ 2308 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
นุชนาถ วารีเจริญ 5042 นาง คูขวาง 60/173 หมู่ที่ 1
นุชนาถ อุไรพร 4923 นางสาว คูขวาง 49/12 หมู่ที่ 1
นุชิต โคกบัว 5169 นาย คูขวาง 90/2 หมู่ที่ 1
นุสรา ศิริบาล 939 นางสาว หน้าไม้ 92/86 หมู่ที่ 7
เนตรนิล ตอผล 1241 นาง หน้าไม้ 112/60 หมู่ที่ 7
เนย มีแป้น 5310 นาย คูขวาง 140/8 หมู่ที่ 1
เนาวรัตน์ เกตุมณี 5517 นางสาว คูขวาง 9/17 หมู่ที่ 2
เนาวรัตน์ ห่อผล 1431 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 22/2 หมู่ที่ 1
เนาวรัตน์ โหรากุล 71 นาย หน้าไม้ 81/3 หมู่ที่ 2
เนียม พิมพ์มาก 3439 นาง คลองพระอุดม 49/1 หมู่ที่ 2
เนือง มะรุมเมือง 3214 นาย คลองพระอุดม 15/86 หมู่ที่ 2
เนือง สุขนวล 534 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านพักคนงาน
แนม ปานเอม 3542 นาย คลองพระอุดม 19/4 หมู่ที่ 3
โนรี เกษร 677 นาง หน้าไม้ 52 หมู่ที่ 6
โนรี งามประเสริฐ 3069 นาย คลองพระอุดม 39/2 หมู่ที่ 1
โนรี สุขสุเหิม 4669 นาย คลองพระอุดม 99/288 หมู่ที่ 7
บก สวยงาม 3856 นาย คลองพระอุดม 31 หมู่ที่ 6
บดินทร์ มาศรังสิฤศดิ์ 4636 นาย คลองพระอุดม 99/42 หมู่ที่ 7
บพิช คงบุญพริ้ง 2201 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/14 หมู่ที่ 4
บรรจง เกษรา 383 นาย หน้าไม้ 3/1 หมู่ที่ 3
บรรจง เกสทอง 3764 นาย คลองพระอุดม 2/3 หมู่ที่ 6
บรรจง งามสอาด 3387 นางสาว คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 2
บรรจง จรูญชนม์ 468 นาย หน้าไม้ 28/4 หมู่ที่ 3
บรรจง ชมดอกไม้ 3802 นาย คลองพระอุดม 14/3 หมู่ที่ 6
บรรจง ชื่นเพ็ชร 2437 นาย ลาดหลุมแก้ว 3/9 หมู่ที่ 5
บรรจง ชูเลิศ 165 นาย หน้าไม้ 54 หมู่ที่ 2
บรรจง นิมิต 951 นาย หน้าไม้ 92/109 หมู่ที่ 7
บรรจง นิระดา 3989 นาย คลองพระอุดม 7/65 หมู่ที่ 7
บรรจง ปานทอง 3057 นาย คลองพระอุดม 34 หมู่ที่ 1
บรรจง สาโรจน์ 1070 ส.ต.อ. หน้าไม้ 104/2 หมู่ที่ 7
บรรจง อาจหาญ 4949 นาย คูขวาง 60/23 หมู่ที่ 1
บรรจบ คงขำ 2661 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/1 หมู่ที่ 7
บรรจบ จำปาศรี 1967 นาย ลาดหลุมแก้ว 53/6 หมู่ที่ 3
บรรจบ แซ่เฮ้ง 2173 นาย ลาดหลุมแก้ว 72/3 หมู่ที่ 4
บรรจบ สวยงาม 3838 นางสาว คลองพระอุดม 25/9 หมู่ที่ 6
บรรจวน เทพวัลย์ 691 นาย หน้าไม้ 55/1 หมู่ที่ 6
บรรดิษฐ์ แสนประเสริฐ 3383 นาย คลองพระอุดม 23/6 หมู่ที่ 2
บรรทม เขียวเนตร 1366 นาง หน้าไม้ 79 หมู่ที่ 7
บรรทม ทองขาว 2668 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/5 หมู่ที่ 7
บรรยงค์ ฉลองบุญ 1725 นาย ลาดหลุมแก้ว 67/1 หมู่ที่ 2
บรรเลง แผลงศร 5106 นาย คูขวาง 69/58 หมู่ที่ 1
บรรเล็ง พุทธาทาบ 1202 นาย หน้าไม้ 112/2 หมู่ที่ 7
บริบูรณ์ ปานเสียง 1932 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 3
บล เริ่มบุญ 1710 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/3 หมู่ที่ 2
บลุณยวีย์ สุ่มทอง 730 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
บังลี ศรีสวัสดิ์ 4380 นาย คลองพระอุดม 58/284 หมู่ที่ 7
บังอร เกาะแก้ว 2453 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/5 หมู่ที่ 6
บังอร โคตสุโน 4258 นางสาว คลองพระอุดม 58/75 หมู่ที่ 7
บังอร จันทร์แท้ 792 นางสาว หน้าไม้ 3 หมู่ที่ 7
บังอร จานแบน 675 นางสาว หน้าไม้ 48/1 หมู่ที่ 6
บังอร จุใจ 5739 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
บังอร ดอกไม้ 5250 นางสาว คูขวาง 119/11 หมู่ที่ 1
บังอร ดอนโคตรจันทร์ 2197 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/8 หมู่ที่ 4
บังอร ทศพร 4099 นาง คลองพระอุดม 15/6 หมู่ที่ 7
บังอร ทองเพิ่มพูล 4858 นางสาว คูขวาง 38/6 หมู่ที่ 1
บังอร ไทยดี 334 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บังอร พรมเกิด 1371 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
บังอร พัดปุย 1665 นาง ลาดหลุมแก้ว 40 หมู่ที่ 2
บังอร เพชรเรือง 2542 นาง ลาดหลุมแก้ว 53/1 หมู่ที่ 6
บังอร เม่นหรุ่ม 2902 นาง ระแหง 111/710 หมู่ที่ 1
บังอร วันชัย 265 นาง หน้าไม้ 75/19 หมู่ที่ 2
บังอร หวังกลับ 5141 นางสาว คูขวาง 76/7 หมู่ที่ 1
บังอร อุบบัว 5528 นาง คูขวาง 9/35 หมู่ที่ 2
บังเอิญ ปาณทผลิน 1947 นาง ลาดหลุมแก้ว 41/5 หมู่ที่ 3
บัญชา งามเจริญวงษ์ 5479 นาย คูขวาง 183 หมู่ที่ 1
บัญชา สาลีภัทรกุล 6026 นาย คูขวาง 25/32 หมู่ที่ 5
บัญญัติ กองสัมฤทธิ์ 4871 นาย คูขวาง 41/6 หมู่ที่ 1
บัญญัติ เกษรา 384 นาย หน้าไม้ 3/2 หมู่ที่ 3
บัญญัติ ถนอมผล 3863 นาย คลองพระอุดม 34/5 หมู่ที่ 6
บัญญัติ ภิญโญ 4534 นาย คลองพระอุดม 58/471 หมู่ที่ 7
บัณฑิต บุญเพรือง 3266 นาย คลองพระอุดม 15/149 หมู่ที่ 2
บัณฑิต วงษ์สันต์ 3667 นาย คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 4
บัณฑิต อยู่เยาว์ 3758 นาย คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 5
บัลลพ หาญทองคำ 2802 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
บัว โซนรัมย์ 3201 นาย คลองพระอุดม 15/64 หมู่ที่ 2
บัวคำ คำวันดี 5729 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
บัวทิพย์ ศรีสงกราน 2650 นาง ลาดหลุมแก้ว 13/1 หมู่ที่ 7
บัวรม ขวัญอ่อน 357 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บัวรินทร์ เพ็งแจ่ม 1116 นางสาว หน้าไม้ 107/45 หมู่ที่ 7
บัวริม เกขุนทด 4471 นางสาว คลองพระอุดม 58/394 หมู่ที่ 7
บัวลอย แซ่เติ้ง 4838 นาง คูขวาง 35/19 หมู่ที่ 1
บัวลอย ทองโสภณ 5626 นาง คูขวาง 38/2 หมู่ที่ 2
บัวลอย พลชัยศรี 3562 นาย คลองพระอุดม 22/45 หมู่ที่ 3
บัวสน พรมสวัสดิ์ 2926 นางสาว ระแหง 111/598 หมู่ที่ 1
บัวสอน โพธิ์พรม 1853 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 2 หมู่ที่ 3
บัวหลัน ทองไข่ 2796 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
บาง อ่อนละมูล 3859 นาย คลองพระอุดม 33 หมู่ที่ 6
บานชื่น จันติ้ม 299 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บานชื่น สวัสดิ์ 1377 นาง หน้าไม้ 16/3 หมู่ที่ 7
บานเย็น แสงเทียน 822 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
บำรุง ดนตรีเจริญ 5227 นาง คูขวาง 112/5 หมู่ที่ 1
บำรุง บางจริง 3408 นาง คลองพระอุดม 36 หมู่ที่ 2
บุญกว้าง ใสสะอาด 2240 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/71 หมู่ที่ 4
บุญเกลื้อ จุดติบุตร 1844 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/43 หมู่ที่ 3
บุญเกิด ครุฑสำอางค์ 1289 นาง หน้าไม้ 57/1 หมู่ที่ 7
บุญเกิด ภัทรจิตร์ภิญโญ 439 นาย หน้าไม้ 23/5 หมู่ที่ 3
บุญเกิด ยุดดร 4865 นาง คูขวาง 39 หมู่ที่ 1
บุญเกื้อ แสนสวาท 5917 นาย คูขวาง 2 หมู่ที่ 4
บุญคบ โครตวงษา 5079 นาย คูขวาง 69/12 หมู่ที่ 1
บุญงาม ชมทอง 3825 นาย คลองพระอุดม 22/1 หมู่ที่ 6
บุญจันทร์ ไชยเจริญ 66 นาย หน้าไม้ 77/6 หมู่ที่ 2
บุญจิน นาคเสรี 1217 นาย หน้าไม้ 112/24 หมู่ที่ 7
บุญชรัสมิ์ จิวิศิษฎ์กระจ่าง 5442 นางสาว คูขวาง 178/86 หมู่ที่ 1
บุญช่วย แก้วศรี 1314 นาง หน้าไม้ 60 หมู่ที่ 7
บุญช่วย คำดี 5140 นาง คูขวาง 76/6 หมู่ที่ 1
บุญช่วย คุณละโมต 2838 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
บุญช่วย จันคีรีเขตร 4578 นาย คลองพระอุดม 58/654 หมู่ที่ 7
บุญช่วย จุลพันธ์ 5890 นางสาว คูขวาง 51/15 หมู่ที่ 3
บุญช่วย ชมดอกไม้ 3895 นาย คลองพระอุดม 45 หมู่ที่ 6
บุญช่วย ชัดใจ 2099 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/2 หมู่ที่ 4
บุญช่วย ทิมน้อย 3846 นาย คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 6
บุญช่วย บุญรอด 524 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บุญช่วย พรมเกิด 1442 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/2 หมู่ที่ 1
บุญช่วย มากคำ 2597 นาย ลาดหลุมแก้ว 83/3 หมู่ที่ 6
บุญช่วย รามัญจิตร์ 4929 นาย คูขวาง 50/3 หมู่ที่ 1
บุญช่วย ศาสนกุล 200 นาย หน้าไม้ 28 หมู่ที่ 2
บุญช่วย สวนทรัพย์ 2605 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 85/1 หมู่ที่ 6
บุญช่วย สุขปรุง 2118 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/2 หมู่ที่ 4
บุญช่วย หมดนาค 2073 นาย ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 4
บุญชอบ ผลพิบูลย์ 1751 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
บุญช่อย โต๊ะกา 249 นาย หน้าไม้ 55/2 หมู่ที่ 2
บุญชาติ จ่างสูงเนิน 994 นาย หน้าไม้ 95 หมู่ที่ 7
บุญชีพ ผลพิบูลย์ 1600 นาย ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 2
บุญชู จำปาศรี 1974 นาย ลาดหลุมแก้ว 56/2 หมู่ที่ 3
บุญชู จิตผล 659 นาย หน้าไม้ 42/1 หมู่ที่ 6
บุญชู ทิมน้อย 3831 นาย คลองพระอุดม 25/2 หมู่ที่ 6
บุญชู ประโพธิ์ทัง 4615 นาง คลองพระอุดม 64/2 หมู่ที่ 7
บุญชู ผสม 1848 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/47 หมู่ที่ 3
บุญชู พินิจจันทร์ 2097 นาง ลาดหลุมแก้ว 41 หมู่ที่ 4
บุญชู สงนางรอง 5906 นาย คูขวาง 53/7 หมู่ที่ 3
บุญชู สาดส่าง 2637 นาง ลาดหลุมแก้ว 9 หมู่ที่ 7
บุญชู แสงเทียน 811 นาง หน้าไม้ 12 หมู่ที่ 7
บุญเชิด ช่างนำ 2106 นาย ลาดหลุมแก้ว 43 หมู่ที่ 4
บุญเชิด ทองบุญนุ่น 999 นาย หน้าไม้ 95/6 หมู่ที่ 7
บุญเชิด พึ่งเดช 2570 นาย ลาดหลุมแก้ว 65 หมู่ที่ 6
บุญเชิด มูลปราศัย 3803 นาย คลองพระอุดม 14/4 หมู่ที่ 6
บุญเชิด แมลงภู่ 605 นาย หน้าไม้ 23 หมู่ที่ 6
บุญเชิด ศรีสุข 5624 นาย คูขวาง 38 หมู่ที่ 2
บุญเชิด แสงเทียน 1372 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
บุญญฤทธิ์ จิ้นสุริวงษ์ 4719 นาย คลองพระอุดม 99/173 หมู่ที่ 7
บุญญาภา ญาณณัฏฐ์ 4517 นางสาว คลองพระอุดม 58/450 หมู่ที่ 7
บุญตา แสงเอี่ยม 4825 นาง คูขวาง 34/1 หมู่ที่ 1
บุญเตือน ตุมราวิน 1540 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
บุญเตือน พ้นภัย 1463 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 35/2 หมู่ที่ 1
บุญทอง พรมภักดี 1852 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/52 หมู่ที่ 3
บุญทิ้ง ศรีแสงทรัพย์ 3689 นางสาว คลองพระอุดม 40 หมู่ที่ 4
บุญเทิด เกาะแก้ว 3146 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 2
บุญเทียน มาเสมอ 1505 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/4 หมู่ที่ 1
บุญเทียน ศรีนายก 2986 นาย คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 1
บุญเทียม ชาวศรีษะเกษ 4109 นาง คลองพระอุดม 17/2 หมู่ที่ 7
บุญเทียม แสงเทียน 856 นาย หน้าไม้ 68/1 หมู่ที่ 7
บุญแทน สิงหะภูกาม 794 นาย หน้าไม้ 4/2 หมู่ที่ 7
บุญธรรม กลิ่นชั้น 3063 นาย คลองพระอุดม 36 หมู่ที่ 1
บุญธรรม แก้วรัตน์ 4387 นาย คลองพระอุดม 58/293 หมู่ที่ 7
บุญธรรม จันทร์กล่ำ 2302 นาย ลาดหลุมแก้ว 81 หมู่ที่ 4
บุญธรรม ปานเฟื่อง 3128 นาย คลองพระอุดม 8/1 หมู่ที่ 2
บุญธรรม พลาผล 5412 นาย คูขวาง 178/41 หมู่ที่ 1
บุญธรรม สุดรัก 1898 นาง ลาดหลุมแก้ว 22 หมู่ที่ 3
บุญธรรม เสือสิ 3710 นาง คลองพระอุดม 5/3 หมู่ที่ 5
บุญธรรม แสงอ่อน 3934 นาย คลองพระอุดม 59 หมู่ที่ 6
บุญธรรม แสงอ่อน 4084 นาย คลองพระอุดม 14/2 หมู่ที่ 7
บุญธรรม อังกุลดี 506 นาย หน้าไม้ 44 หมู่ที่ 3
บุญนัง ศรีทอง 60 นางสาว หน้าไม้ 81/22 หมู่ที่ 2
บุญนาค ชลายันต์ 776 นาง หน้าไม้ 1 หมู่ที่ 7
บุญนาค บุญน้อย 5935 นางสาว คูขวาง 10 หมู่ที่ 4
บุญนาค พ้นภัย 1477 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/4 หมู่ที่ 1
บุญนาค พลสำโรง 4184 นาง คลองพระอุดม 39/6 หมู่ที่ 7
บุญนาค โพธิ์ทอง 1687 นาง ลาดหลุมแก้ว 46 หมู่ที่ 2
บุญนาค เรือนขำ 2723 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38/2 หมู่ที่ 7
บุญนาค แสงเจือ 1077 นาย หน้าไม้ 104/13 หมู่ที่ 7
บุญปลอด อังกุลดี 764 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
บุญปลูก อังกุลดี 718 นาย หน้าไม้ 32/1 หมู่ที่ 6
บุญเปล่ง ปานเฟือง 1937 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/2 หมู่ที่ 3
บุญเพ็ง จันทร์งาม 4423 นาย คลองพระอุดม 58/337 หมู่ที่ 7
บุญเพ็ง บุดดาเพ็ง 4861 นางสาว คูขวาง 38/28 หมู่ที่ 1
บุญเพิ่ม เจริญสูงเนิน 2817 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
บุญภักดิ์ สนเล็ก 3853 นางสาว คลองพระอุดม 30 หมู่ที่ 6
บุญมั่น จำปาศรี 2013 นาง ลาดหลุมแก้ว 2 หมู่ที่ 4
บุญมั่น ปิ่นทอง 618 นาย หน้าไม้ 31 หมู่ที่ 6
บุญมั่น ศรีพุฒ 431 นาย หน้าไม้ 22/2 หมู่ที่ 3
บุญมา จันทร์เรือน 32 นาย หน้าไม้ 79/7 หมู่ที่ 2
บุญมา ใจจ่าง 4213 นาง คลองพระอุดม 51/4 หมู่ที่ 7
บุญมา ซื่อดี 1481 นาง ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 1
บุญมา ทับเนตร 5392 นาง คูขวาง 178/11 หมู่ที่ 1
บุญมา นามคง 419 นางสาว หน้าไม้ 19/11 หมู่ที่ 3
บุญมา ปิ่นทอง 620 นาย หน้าไม้ 31/2 หมู่ที่ 6
บุญมา พรมเนตร 4385 นาย คลองพระอุดม 58/289 หมู่ที่ 7
บุญมา ภิรมย์ศรี 547 นาย หน้าไม้ 4 หมู่ที่ 6
บุญมา ศรีพุฒ 434 นาย หน้าไม้ 22/5 หมู่ที่ 3
บุญมา สุขพอดี 865 นาย หน้าไม้ 9/3 หมู่ที่ 7
บุญมา หนูหน่าย 2598 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 83/4 หมู่ที่ 6
บุญมี คงขำ 2491 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/1 หมู่ที่ 6
บุญมี ครองสัตย์ 5347 นาย คูขวาง 160/2 หมู่ที่ 1
บุญมี คล้ำเนียม 1488 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/4 หมู่ที่ 1
บุญมี จำคำ 1052 นาย หน้าไม้ 102 หมู่ที่ 7
บุญมี ชมเพลินใจ 5936 นาย คูขวาง 11 หมู่ที่ 4
บุญมี ปานเสียง 2010 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/3 หมู่ที่ 4
บุญมี ปี่กอง 4882 นาง คูขวาง 42/5 หมู่ที่ 1
บุญมี พ้นภัย 1468 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37/1 หมู่ที่ 1
บุญมี รุ่งฤกษ์ 1026 นาย หน้าไม้ 98/1 หมู่ที่ 7
บุญมี ศรีเพชร 5569 พลฯ คูขวาง 22/1 หมู่ที่ 2
บุญมี ศรีอำพร 6186 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
บุญมี สวนทรัพย์ 2521 นาย ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 6
บุญมี อัดโถ 753 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
บุญยัง สินลอย 4089 นาย คลองพระอุดม 14/7 หมู่ที่ 7
บุญยัง อิ่มใจมา 6103 นาย คูขวาง 53 หมู่ที่ 5
บุญยืน ช่างนำ 679 นาย หน้าไม้ 52/3 หมู่ที่ 6
บุญยืน บุญรอด 2185 นาย ลาดหลุมแก้ว 78/2 หมู่ที่ 4
บุญยืน เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 5959 นาย คูขวาง 20/8 หมู่ที่ 4
บุญรอด เขียวเปี่ยม 2135 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/3 หมู่ที่ 4
บุญรอด จันทา 1640 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/4 หมู่ที่ 2
บุญรอด ไชยบุรินทร์ 5246 นาย คูขวาง 119/2 หมู่ที่ 1
บุญรอด ผู้ดี 3992 นาง คลองพระอุดม 7/69 หมู่ที่ 7
บุญรอด ศรีทับ 3136 นาย คลองพระอุดม 9/1 หมู่ที่ 2
บุญรอด สามสี 346 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บุญรอด อุ่ยตระกูล 4482 นางสาว คลองพระอุดม 58/406 หมู่ที่ 7
บุญรักษา วิมลโรจน์ 2304 นาย ลาดหลุมแก้ว 28/1 หมู่ที่ 4
บุญเรียม คามบุศย์ 1126 นางสาว หน้าไม้ 107/62 หมู่ที่ 7
บุญเรียม ปานดี 819 นาง หน้าไม้ 21/2 หมู่ที่ 7
บุญเรือง กลมเกลา 424 นางสาว หน้าไม้ 20/3 หมู่ที่ 3
บุญเรือง งามศรี 437 นางสาว หน้าไม้ 23 หมู่ที่ 3
บุญเรือง นาคนิล 485 นางสาว หน้าไม้ 36/1 หมู่ที่ 3
บุญเรือน จันทร์แก้ว 3830 นาง คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 6
บุญเรือน ธูปแก้ว 3098 นาง คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 2
บุญเรือน ศิลาขาว 4827 นาง คูขวาง 35 หมู่ที่ 1
บุญฤทธิ์ ทองสันติ 4557 นาย คลองพระอุดม 58/500 หมู่ที่ 7
บุญฤทธิ์ วงษ์สมิง 886 นาย หน้าไม้ 82 หมู่ที่ 7
บุญล้อม สนเล็ก 3841 นาย คลองพระอุดม 26/2 หมู่ที่ 6
บุญลืม อัฐทอง 1717 นาย ลาดหลุมแก้ว 61 หมู่ที่ 2
บุญลือ งามตรง 4147 นาย คลองพระอุดม 25/9 หมู่ที่ 7
บุญลือ ชมดอกไม้ 3896 นาย คลองพระอุดม 45/1 หมู่ที่ 6
บุญลือ นุ่มนาค 2732 นาย ลาดหลุมแก้ว 43 หมู่ที่ 7
บุญลือ ศรีโมรา 5238 นาย คูขวาง 118/6 หมู่ที่ 1
บุญเลิศ กล่ำโทก 2687 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/2 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ กลิ่นเกษร 4032 นางสาว คลองพระอุดม 7/169 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ ขำศิริ 4197 นาย คลองพระอุดม 45/10 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ เข็มทอง 3953 นาย คลองพระอุดม 2/3 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ เขียววรณ์ 4305 นาย คลองพระอุดม 58/164 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ คุ้มประดิษฐ์ 1073 นาย หน้าไม้ 104/9 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ ม่วงเนย 342 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
บุญเลิศ ยศศิริ 2777 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
บุญเลิศ สมพงษ์ 34 นาย หน้าไม้ 79/10 หมู่ที่ 2
บุญเลิศ สุจิตธรรมกุล 4057 นาย คลองพระอุดม 7/226 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ แสงอ่อน 4178 นาย คลองพระอุดม 38 หมู่ที่ 7
บุญเลิศ หนูหน่าย 2458 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/3 หมู่ที่ 6
บุญวดี คงทน 4776 นางสาว คูขวาง 19/2 หมู่ที่ 1
บุญศรี กระจับเงิน 4177 นาง คลองพระอุดม 37/5 หมู่ที่ 7
บุญศรี แสงเทียน 807 นาง หน้าไม้ 10/2 หมู่ที่ 7
บุญส่ง กลมกล่อม 3053 นางสาว คลองพระอุดม 32 หมู่ที่ 1
บุญส่ง ขุนอินทร์ 3393 นาย คลองพระอุดม 29/1 หมู่ที่ 2
บุญส่ง คล้อยเอี่ยม 1854 นาย ลาดหลุมแก้ว 2/1 หมู่ที่ 3
บุญส่ง แจ่มเป้า 1059 นาย หน้าไม้ 102/11 หมู่ที่ 7
บุญส่ง ชัดใจ 1965 นาง ลาดหลุมแก้ว 53/4 หมู่ที่ 3
บุญส่ง ชูช่วย 3678 นาย คลองพระอุดม 30/1 หมู่ที่ 4
บุญส่ง เดชใด 3860 นาย คลองพระอุดม 34/1 หมู่ที่ 6
บุญส่ง ทองดี 4604 นางสาว คลองพระอุดม 59/3 หมู่ที่ 7
บุญส่ง บังเกิด 5799 นาย คูขวาง 10 หมู่ที่ 3
บุญส่ง พรมเกิด 1446 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/6 หมู่ที่ 1
บุญส่ง พุ่มมาก 2522 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/2 หมู่ที่ 6
บุญส่ง มณีวัน 4919 นาย คูขวาง 49/8 หมู่ที่ 1
บุญส่ง มะลิ 3374 นาง คลองพระอุดม 21/1 หมู่ที่ 2
บุญส่ง ศรีงาม 1460 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/2 หมู่ที่ 1
บุญส่ง สวยที่สุด 3488 นาย คลองพระอุดม 1/4 หมู่ที่ 3
บุญส่ง สาระภา 5218 นาย คูขวาง 109 หมู่ที่ 1
บุญส่ง สุดรัก 2031 นาย ลาดหลุมแก้ว 11/1 หมู่ที่ 4
บุญส่ง สุ่มทอง 727 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
บุญสงค์ ลาคำ 4659 นาย คลองพระอุดม 99/246 หมู่ที่ 7
บุญสม กรรณณิการ์ 3618 นาง คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 4
บุญสม ไกรวาส 5113 นาย คูขวาง 69/65 หมู่ที่ 1
บุญสม แจ้งดี 2364 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/6 หมู่ที่ 5
บุญสม แดงศรี 5877 นาง คูขวาง 51/2 หมู่ที่ 3
บุญสม ทับทิมศรี 3484 นาง คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 3
บุญสม ปานปูน 3903 นางสาว คลองพระอุดม 48 หมู่ที่ 6
บุญสม ม่วงศรีสุข 1274 นาง หน้าไม้ 112/111 หมู่ที่ 7
บุญสม ยุบไธสง 3030 นาย คลองพระอุดม 20/5 หมู่ที่ 1
บุญสม เริ่มบุญ 3001 นาย คลองพระอุดม 8 หมู่ที่ 1
บุญสวน ควงชอม 101 นาย หน้าไม้ 74/15 หมู่ที่ 2
บุญสั้ม เพิ่มพูน 3907 นาย คลองพระอุดม 49/1 หมู่ที่ 6
บุญสาย สุภาตรา 1837 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/36 หมู่ที่ 3
บุญสิน คำพา 3943 นาย คลองพระอุดม หมู่ที่ 6 บ้านพักคนงาน
บุญเสริม กันเทียน 1338 นาย หน้าไม้ 22/1 หมู่ที่ 7
บุญเสริม ขันทอง 5632 นาย คูขวาง 39/5 หมู่ที่ 2
บุญเสริม จันทร์สืบสาย 1664 นาง ลาดหลุมแก้ว 39/4 หมู่ที่ 2
บุญเสริม ดาวทอง 3009 นาย คลองพระอุดม 11/2 หมู่ที่ 1
บุญเสริม ปานปูน 3924 นาย คลองพระอุดม 57 หมู่ที่ 6
บุญเสริม รู้บุญ 4198 นาย คลองพระอุดม 46 หมู่ที่ 7
บุญหลง เกสทอง 3766 นาย คลองพระอุดม 2/5 หมู่ที่ 6
บุญเหลือ เชื้อดี 4931 นาย คูขวาง 51 หมู่ที่ 1
บุญเหลือ บำรุงศรี 4275 นาง คลองพระอุดม 58/121 หมู่ที่ 7
บุญเหลือ พลอยสุวรรณา 4086 นาย คลองพระอุดม 14/4 หมู่ที่ 7
บุญเหลือ พลับเกลี้ยง 3342 นางสาว คลองพระอุดม 15/262 หมู่ที่ 2
บุญเอื้อม กลั่นกราย 2987 นาย คลองพระอุดม 5/5 หมู่ที่ 1
บุณิกา นันทวิจารณ์ 3167 นาง คลองพระอุดม 15/25 หมู่ที่ 2
บุบผา จันทร์พา 990 นาง หน้าไม้ 94/12 หมู่ที่ 7
บุบผา ช่างนำ 2032 นาง ลาดหลุมแก้ว 12 หมู่ที่ 4
บุบผา นุ่มนาค 1941 นาง ลาดหลุมแก้ว 40/2 หมู่ที่ 3
บุบผา พงษ์พันธ์ 1952 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/3 หมู่ที่ 3
บุบผา เมฆเวียน 1948 นาง ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 3
บุบผา แย้มสอน 5796 นาง คูขวาง 8/3 หมู่ที่ 3
บุบผา โสจันทึก 4011 นางสาว คลองพระอุดม 7/115 หมู่ที่ 7
บุปผา กรดงาม 5673 นางสาว คูขวาง 47 หมู่ที่ 2
บุปผา คล้ายแก้ว 6010 นาง คูขวาง 25/5 หมู่ที่ 5
บุปผา ใจยังเหิม 625 นาง หน้าไม้ 31/10 หมู่ที่ 6
บุปผา ทองงาม 894 นาง หน้าไม้ 75 หมู่ที่ 7
บุปผา แสงเทียน 908 นาง หน้าไม้ 64/2 หมู่ที่ 7
บุปผาชาติ ขุนอินทร์ 3632 นางสาว คลองพระอุดม 6/10 หมู่ที่ 4
บุผา เทพสกุล 1785 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
บุผา สมาธิมงคล 1547 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
บุลเสฏฐ ญาณย์สิทธิสุทร 771 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
บุศรา เธียรสรรชัย 5546 นาง คูขวาง 13/2 หมู่ที่ 2
บุศรา สโรบล 3272 นางสาว คลองพระอุดม 15/161 หมู่ที่ 2
บุษกร ชัดใจ 2075 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 32/2 หมู่ที่ 4
บุษกร เพชรรักษ์ 3230 นาง คลองพระอุดม 15/106 หมู่ที่ 2
บุษกร ยิ้มแย้ม 2720 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37/2 หมู่ที่ 7
บุษบง งอกงาม 5185 นางสาว คูขวาง 97/3 หมู่ที่ 1
บุษบง ฤกษ์สุข 5787 นางสาว คูขวาง 4 หมู่ที่ 3
บุษบา แต่งทรง 5751 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
บุษบา ประคองทรัพย์ 5885 นาง คูขวาง 51/10 หมู่ที่ 3
บุษรากรณ์ รุจิระวิทยา 4958 นาง คูขวาง 60/43 หมู่ที่ 1
บุษราคัม ทำทอง 1122 นางสาว หน้าไม้ 107/56 หมู่ที่ 7
บุสดี ลีระการ 972 นาย หน้าไม้ 92/159 หมู่ที่ 7
บุหงา งามสอาด 2976 นางสาว คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 1
บุหลง สันติปาตี 3641 นาง คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 4
บู หอมคา 1850 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/49 หมู่ที่ 3
เบญจพร สะอาดเอี่ยม 5609 นาง คูขวาง 32/3 หมู่ที่ 2
เบญจวรรณ ไชยนา 5076 นาง คูขวาง 69/8 หมู่ที่ 1
เบญจวรรณ พิราวรรณ 2003 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/54 หมู่ที่ 3
เบ็ญจวรรณ สมหมาย 4581 นางสาว คลองพระอุดม 58/659 หมู่ที่ 7
เบญจา บุญสอาด 1417 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 1
เบิกไพร จันทำมา 1792 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ใบ เพริศพรรณราย 4216 นาย คลองพระอุดม 52 หมู่ที่ 7
ปกรณ์ บัวแก้ว 4403 นาย คลองพระอุดม 58/314 หมู่ที่ 7
ปฏิญญา ดาวทอง 3470 นางสาว คลองพระอุดม 58 หมู่ที่ 2
ปฏิพัทธ์ ทองคำ 1080 นาย หน้าไม้ 105/4 หมู่ที่ 7
ปฐมพงษ์ เขื่อนแก้ว 2220 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/43 หมู่ที่ 4
ปณิดา เชื้อไทย 5671 นางสาว คูขวาง 46 หมู่ที่ 2
ปณิธาน วีระวัฒน์ 4386 นาย คลองพระอุดม 58/291 หมู่ที่ 7
ปทุม กลมเกลา 536 นาง หน้าไม้ 1 หมู่ที่ 6
ปทุม ขาวขำ 5919 นาง คูขวาง 2/3 หมู่ที่ 4
ปทุม ชาวศรีษะเกษ 4112 นาย คลองพระอุดม 17/7 หมู่ที่ 7
ปทุม แซ่โง้ว 705 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ปทุม นาให้ผล 650 นาย หน้าไม้ 40/4 หมู่ที่ 6
ปทุม บุญคำภา 1719 นาง ลาดหลุมแก้ว 61/2 หมู่ที่ 2
ปทุม รอดอยู่ 3871 นาย คลองพระอุดม 37/1 หมู่ที่ 6
ปทุม แสงพยับ 2618 นาง ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 7
ปทุม แสงมุด 895 นาง หน้าไม้ 73/1 หมู่ที่ 7
ปทุมพร ปกติ 876 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ปทุมพร แสงรจี 1769 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ปทุมมาศ เจียรนัย 5188 นางสาว คูขวาง 97/9 หมู่ที่ 1
ปนัดดา ตัณบุตร 5089 นางสาว คูขวาง 69/29 หมู่ที่ 1
ปพน ฉายอ่วม 1675 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/4 หมู่ที่ 2
ปภากร อ่อนนิ่ม 4270 นาง คลองพระอุดม 58/116 หมู่ที่ 7
ปภาดา พุกพัก 3119 นาง คลองพระอุดม 7/2 หมู่ที่ 2
ปภาดา เลิศวลัยลักษมี 6188 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
ปภาภัทร ดำรงไกรธนกร 3280 นาง คลองพระอุดม 15/172 หมู่ที่ 2
ปรมาภรณ์ สีสุวงค์ 1084 นางสาว หน้าไม้ 105/13 หมู่ที่ 7
ประกอบ เกสทอง 3882 นางสาว คลองพระอุดม 38/3 หมู่ที่ 6
ประกอบ จีนโต 3734 นาย คลองพระอุดม 16/1 หมู่ที่ 5
ประกอบ นามวงค์ 4984 นาย คูขวาง 60/87 หมู่ที่ 1
ประกอบ วันนาค 3996 นาย คลองพระอุดม 7/80 หมู่ที่ 7
ประกอบ หนองจอก 5567 นาย คูขวาง 19/5 หมู่ที่ 2
ประกิจ สีสุขสาม 1800 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ประกิต นภาลัย 2293 นาย ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 4
ประเกียรติ ยนต์อยู่ 5816 นาย คูขวาง 23 หมู่ที่ 3
ประคอง คงวิเชียร 812 นาย หน้าไม้ 14 หมู่ที่ 7
ประคอง ใจดี 1419 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/2 หมู่ที่ 1
ประคอง ถนอมเงิน 5924 นาง คูขวาง 6/4 หมู่ที่ 4
ประคอง เรืองฉาย 3960 นาง คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 7
ประคอง ศรีช่วงโชติ 4745 นาง คูขวาง 1/9 หมู่ที่ 1
ประจบ นินโท 3812 นาง คลองพระอุดม 20/1 หมู่ที่ 6
ประจวบ เกาะแก้ว 3150 นาง คลองพระอุดม 14/5 หมู่ที่ 2
ประจวบ แก่นแก้ว 1956 นาย ลาดหลุมแก้ว 48/1 หมู่ที่ 3
ประจวบ ขาวขำ 6096 นาย คูขวาง 50/1 หมู่ที่ 5
ประจวบ งามศรี 3133 นางสาว คลองพระอุดม 8/6 หมู่ที่ 2
ประจวบ เจียมทอง 3330 นาย คลองพระอุดม 15/247 หมู่ที่ 2
ประจวบ แจ้งดี 2334 นาง ลาดหลุมแก้ว 3/1 หมู่ที่ 5
ประจวบ ทองเอี่ยม 5526 นาย คูขวาง 9/32 หมู่ที่ 2
ประจวบ บังเกิด 5946 นาย คูขวาง 17/4 หมู่ที่ 4
ประจวบ บัวเกา 2473 นาย ลาดหลุมแก้ว 14/1 หมู่ที่ 6
ประจวบ เป็นสุข 3956 นาย คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 7
ประจวบ เพ็ชร์เสาร์ 3672 นาย คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 4
ประจวบ เรี่ยวแรง 2656 นาย ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 7
ประจวบ วงษ์สมิง 2170 นาย ลาดหลุมแก้ว 72 หมู่ที่ 4
ประจวบ ศรีเพชร 5529 นาย คูขวาง 9/36 หมู่ที่ 2
ประจวบ ศิลา 5993 นาง คูขวาง 8/2 หมู่ที่ 5
ประจวบ เสือลาย 1964 นาง ลาดหลุมแก้ว 53/3 หมู่ที่ 3
ประจักษ์ แนขุนทด 2189 นาย ลาดหลุมแก้ว 83 หมู่ที่ 4
ประจักษ์ รื่นพาหนะ 4558 นาย คลองพระอุดม 58/501 หมู่ที่ 7
ประจำใจ อินทร์แจ้ง 2713 นาง ลาดหลุมแก้ว 34 หมู่ที่ 7
ประจิน ปานเฟือง 3509 นาง คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 3
ประเจต โมลิกุล 1466 นาย ลาดหลุมแก้ว 36/2 หมู่ที่ 1
ประชา ว่องทวีเจริญพร 4462 นาย คลองพระอุดม 58/384 หมู่ที่ 7
ประชิต บุญธรรม 2005 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 29/3 หมู่ที่ 3
ประชิต รอดพล 2540 นาง ลาดหลุมแก้ว 50 หมู่ที่ 6
ประชิต ลิ้มธนาวานิชย์ 3682 นาง คลองพระอุดม 32/1 หมู่ที่ 4
ประชุม ขันถม 4217 นาย คลองพระอุดม 52/1 หมู่ที่ 7
ประชุม ผลเหม 5792 นาย คูขวาง 7/1 หมู่ที่ 3
ประเชิญ แก้วหาวงศ์ 1606 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/1 หมู่ที่ 2
ประเชิญ คุ้มคอน 1404 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 1
ประเชิญ พุทธเมฆ 3315 นาย คลองพระอุดม 15/222 หมู่ที่ 2
ประดิฐ์ น้อยอุบล 1055 นาย หน้าไม้ 102/3 หมู่ที่ 7
ประดิษฐ ดังดอนโยม 307 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ประดิษฐ์ นพพันธ์ 518 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ประดิษฐ์ พงอุทา 2805 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ประดิษฐ พุทธนะ 4743 นาง คูขวาง 1/7 หมู่ที่ 1
ประดิษฐ์ ยิ้มใหญ่หลวง 704 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ประดิษฐ์ รอตสวัสดิ์ 4528 นาย คลองพระอุดม 58/463 หมู่ที่ 7
ประดิษฐ์ อับกาญจน์ 755 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ประดิษฐ์ อิงอนุรักษ์สกุล 612 นาย หน้าไม้ 24/1 หมู่ที่ 6
ประดิษฐ์ศักดิ์ เดชดี 1216 นาย หน้าไม้ 112/23 หมู่ที่ 7
ประทวน ง้าวนาเสียว 315 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ประทวน จำปาศรี 2159 นาง ลาดหลุมแก้ว 69/2 หมู่ที่ 4
ประทวน ช้างใหญ่ 1976 นาง ลาดหลุมแก้ว 58/1 หมู่ที่ 3
ประทวน บุญเติม 1196 นาย หน้าไม้ 111/48 หมู่ที่ 7
ประทวน บุษมาลี 6113 นาย คูขวาง 63 หมู่ที่ 5
ประทวน ผลพิบูลย์ 1607 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/2 หมู่ที่ 2
ประทิน จำปาศรี 1509 นาง ลาดหลุมแก้ว 48 หมู่ที่ 1
ประทิน ห่อผล 1428 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/2 หมู่ที่ 1
ประทิป ใจหาย 5910 นาย คูขวาง 9808 หมู่ที่ 3
ประทีป กอแก้ว 6225 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-14
ประทีป โกษีอำนวย 501 นาย หน้าไม้ 42 หมู่ที่ 3
ประทีป งามเขต 4502 ร.ต.ต. คลองพระอุดม 58/431 หมู่ที่ 7
ประทีป ท้วมยิ้ม 1024 นางสาว หน้าไม้ 97/11 หมู่ที่ 7
ประทีป แท่งทอง 62 นาย หน้าไม้ 81/25 หมู่ที่ 2
ประทีป ประไพรัตน์ 4661 นาย คลองพระอุดม 99/252 หมู่ที่ 7
ประทีป วงษ์พยับ 2199 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/10 หมู่ที่ 4
ประทีป ศรีเมือง 2636 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/1 หมู่ที่ 7
ประทุม ทางโต๊ะ 2528 นาย ลาดหลุมแก้ว 45 หมู่ที่ 6
ประทุม ศรีเพชร 5647 นางสาว คูขวาง 40/14 หมู่ที่ 2
ประทุม ศิลาขาว 5563 นาย คูขวาง 18 หมู่ที่ 2
ประทุมรัตน์ รัตนมณี 106 นาง หน้าไม้ 49 หมู่ที่ 2
ประเทือง กลมเกลา 538 นาย หน้าไม้ 1/2 หมู่ที่ 6
ประเทือง เกตุรัตน์ 5409 นาย คูขวาง 178/38 หมู่ที่ 1
ประเทือง เกสทอง 3881 นางสาว คลองพระอุดม 38/2 หมู่ที่ 6
ประเทือง แก้วใส 296 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ประเทือง จันทร์ลอย 3431 นาย คลองพระอุดม 41/9 หมู่ที่ 2
ประเทือง ช้างใหญ่ 1919 นาง ลาดหลุมแก้ว 31/3 หมู่ที่ 3
ประเทือง เชี่ยวชาญ 1679 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/3 หมู่ที่ 2
ประเทือง นินโท 3816 นาย คลองพระอุดม 20/5 หมู่ที่ 6
ประเทือง ปานเสียง 1918 นาง ลาดหลุมแก้ว 31/2 หมู่ที่ 3
ประเทือง ภู่ภักดี 1678 นาง ลาดหลุมแก้ว 45/2 หมู่ที่ 2
ประเทือง สวยที่สุด 3486 นาย คลองพระอุดม 1/2 หมู่ที่ 3
ประเทือง สุขปรุง 1657 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38/1 หมู่ที่ 2
ประเทือง แสงเทียน 1296 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ประเทือง แสงอ่อน 4082 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 7
ประเทือง ใหญ่เจริญ 4915 พ.อ.อ. คูขวาง 49/3 หมู่ที่ 1
ประเทือง อยู่ยังยืน 1714 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/7 หมู่ที่ 2
ประธาน พูลประเสริฐ 1110 นาย หน้าไม้ 107/34 หมู่ที่ 7
ประนอน โสพันธ์ 3657 นางสาว คลองพระอุดม 18 หมู่ที่ 4
ประนอม กลมเกลา 877 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ประนอม กองสิงห์ 5746 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
ประนอม งามประเสริญ 3084 นาง คลองพระอุดม 40/14 หมู่ที่ 1
ประนอม งามสะอาด 2351 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 7/8 หมู่ที่ 5
ประนอม แจ้งสุข 1277 นางสาว หน้าไม้ 112/115 หมู่ที่ 7
ประนอม ทองขวัญแก้ว 1984 นาง ลาดหลุมแก้ว 61 หมู่ที่ 3
ประนอม บุญธนะไพศาลวงศ์ 2948 นาง ระแหง 24/5 หมู่ที่ 7
ประนอม บุญแม้น 1429 นาง ลาดหลุมแก้ว 21/3 หมู่ที่ 1
ประนอม พุทรชาติ 4425 นาง คลองพระอุดม 58/339 หมู่ที่ 7
ประนอม มีจันทร์ 1597 นาง ลาดหลุมแก้ว 14 หมู่ที่ 2
ประนอม รักผล 4029 นาง คลองพระอุดม 7/159 หมู่ที่ 7
ประนอม ศุภพรรณ 2264 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/121 หมู่ที่ 4
ประนอม สวัสดิ์พาณิชย์ 5350 นาง คูขวาง 160/8 หมู่ที่ 1
ประนอม สวัสดี 5833 นางสาว คูขวาง 33 หมู่ที่ 3
ประนอม สังข์ทรัพย์ 1356 นาง หน้าไม้ 49/2 หมู่ที่ 7
ประพฤทธิ์ บุญอนันต์วงศ์ 4940 นาย คูขวาง 59/5 หมู่ที่ 1
ประพล โสภณโพธิวัฒน์ 5608 นาย คูขวาง 32/2 หมู่ที่ 2
ประพัฒน์ สิทธิคำ 2534 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/5 หมู่ที่ 6
ประพันธ์ จับบัง 593 นาย หน้าไม้ 18/15 หมู่ที่ 6
ประพันธ์ โพธิ์ทัย 4035 นาย คลองพระอุดม 7/177 หมู่ที่ 7
ประพันธ์ มะลิ 3143 นาย คลองพระอุดม 12/2 หมู่ที่ 2
ประพันธ์ ลานคำ 4056 นาย คลองพระอุดม 7/225 หมู่ที่ 7
ประพันธ์ สาน้อย 5300 นาย คูขวาง 139/4 หมู่ที่ 1
ประพันศักดิ์ อยู่เย็น 5657 นาย คูขวาง 42/3 หมู่ที่ 2
ประพิมภรณ์ พัฒนะ 5394 นาง คูขวาง 178/13 หมู่ที่ 1
ประพิมวดี สายสร้าง 3660 นางสาว คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 4
ประพิศ เกาะแก้ว 2466 นาง ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 6
ประพิศ ไวว่อง 1985 นาง ลาดหลุมแก้ว 61/1 หมู่ที่ 3
ประไพ เกาะส้ม 1951 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 43/2 หมู่ที่ 3
ประไพ ช้างใหญ่ 2069 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 28 หมู่ที่ 4
ประไพ พุฒซ้อน 5515 นางสาว คูขวาง 9/14 หมู่ที่ 2
ประไพ สนทิม 2178 นาง ลาดหลุมแก้ว 73/6 หมู่ที่ 4
ประไพ อาษา 816 นางสาว หน้าไม้ 17/1 หมู่ที่ 7
ประไพศรี ยดิทัศน์ 4724 นางสาว คลองพระอุดม 99/74 หมู่ที่ 7
ประภัสสร เดชใด 5766 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ประภัสสร บุญส่ง 5668 นาง คูขวาง 45/5 หมู่ที่ 2
ประภัสสร ภาคีสิน 4311 นาง คลองพระอุดม 58/174 หมู่ที่ 7
ประภัสสร วงค์มะลัย 6220 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 6
ประภา ใจเอื้อ 4346 นางสาว คลองพระอุดม 58/232 หมู่ที่ 7
ประภา เทพโยธิน 5139 นาง คูขวาง 76/5 หมู่ที่ 1
ประภาพร ไวกิจเริญพร 5301 นางสาว คูขวาง 139/7 หมู่ที่ 1
ประภาพร สีใส 2275 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/175 หมู่ที่ 4
ประภาภรณ์ เสริมเจริญกิจ 2890 นาง ระแหง 111/459 หมู่ที่ 1
ประภารัตน์ ประเสริฐไทย 5367 นางสาว คูขวาง 167/3 หมู่ที่ 1
ประภาศรี รัดแรง 2380 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/2 หมู่ที่ 5
ประภาส ชมทอง 3827 นาย คลองพระอุดม 22/3 หมู่ที่ 6
ประภาส นิมา 418 นาย หน้าไม้ 19/10 หมู่ที่ 3
ประภาส เหมือนพระ 4890 นางสาว คูขวาง 42/17 หมู่ที่ 1
ประภาส ใหญ่เจริญ 4786 นาย คูขวาง 22/1 หมู่ที่ 1
ประภาส อินทขันตี 4241 นาย คลองพระอุดม 58/44 หมู่ที่ 7
ประมวน ทองกุล 4568 นาย คลองพระอุดม 58/561 หมู่ที่ 7
ประมวล งอมสงัด 5730 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ประมวล ทองคำแจ่ม 5777 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ประมวล เทียมสอาด 359 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ประมวล นิ่มสมบุญ 3421 นาย คลองพระอุดม 39/2 หมู่ที่ 2
ประมวล พัดปุย 2634 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/1 หมู่ที่ 7
ประมวล สรสิทธิ์ 4427 นาย คลองพระอุดม 58/341 หมู่ที่ 7
ประมวล อาจน้อย 1213 นาย หน้าไม้ 112/20 หมู่ที่ 7
ประมุข คุ้มรักษา 1412 นาย ลาดหลุมแก้ว 13/1 หมู่ที่ 1
ประเมิน คำวิชัย 2957 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
ประเมิน อึงอาคม 2548 นาย ลาดหลุมแก้ว 55/8 หมู่ที่ 6
ประยงค์ แก้วกอง 3622 นาง คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 4
ประยงค์ พุ่มศิริ 697 นาย หน้าไม้ 39/14 หมู่ที่ 6
ประยงค์ ภิรมย์พร้อม 2559 นาย ลาดหลุมแก้ว 60/1 หมู่ที่ 6
ประยงค์ มารอด 6236 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ประยงค์ ลมลอย 2385 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/2 หมู่ที่ 5
ประยงค์ สวนทรัพย์ 2511 นาย ลาดหลุมแก้ว 36 หมู่ที่ 6
ประยงค์ สิงหะภูกาม 860 นาง หน้าไม้ 5 หมู่ที่ 7
ประยงค์ แสงอ่อน 3879 นาย คลองพระอุดม 38 หมู่ที่ 6
ประยงค์ เหว่าหวา 3636 นาย คลองพระอุดม 10/1 หมู่ที่ 4
ประยอง กรดงาม 5603 นางสาว คูขวาง 31/3 หมู่ที่ 2
ประยุทธ พานทอง 4137 นาย คลองพระอุดม 23 หมู่ที่ 7
ประยุทธ ภิญโญ 4620 นาย คลองพระอุดม 99/5 หมู่ที่ 7
ประยุทธ สิงห์ลี 5298 นาย คูขวาง 139/2 หมู่ที่ 1
ประยูร กรุดเงิน 5851 นาย คูขวาง 43 หมู่ที่ 3
ประยูร จันทร์บาง 1397 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/2 หมู่ที่ 1
ประยูร โต๊ะกา 77 นางสาว หน้าไม้ 57 หมู่ที่ 2
ประยูร ถนอมเงิน 6109 นาย คูขวาง 58/1 หมู่ที่ 5
ประยูร ทองเปลว 2749 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 7
ประยูร บุญรอด 2143 นาย ลาดหลุมแก้ว 63 หมู่ที่ 4
ประยูร ประวาละปัทม์ 783 นาย หน้าไม้ 2/18 หมู่ที่ 7
ประยูร ผิวอ่อนดี 5059 นาย คูขวาง 60/194 หมู่ที่ 1
ประยูร ยิ้มแย้ม 1731 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/6 หมู่ที่ 2
ประยูร ลัดดาแย้ม 4749 นาย คูขวาง 4 หมู่ที่ 1
ประยูร วัฒนโรจนกิจ 626 นาย หน้าไม้ 32 หมู่ที่ 6
ประยูร สังข์ประเสริฐ 1706 นาง ลาดหลุมแก้ว 58 หมู่ที่ 2
ประยูร เสือใหญ่ 4152 นาง คลองพระอุดม 28 หมู่ที่ 7
ประยูร อันสอาด 2339 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 4/1 หมู่ที่ 5
ประยูรศักดิ์ บัวภิบาล 768 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ประวงศ์ อาบใจ 668 นาย หน้าไม้ 44/2 หมู่ที่ 6
ประวัติ เครือแวงมล 4024 นาย คลองพระอุดม 7/144 หมู่ที่ 7
ประวิณี แม้นศรี 3601 นางสาว คลองพระอุดม 29/42 หมู่ที่ 3
ประวิทย์ศรี เจริญอินทร์พรม 4874 นางสาว คูขวาง 41/9 หมู่ที่ 1
ประวีร์วัณณ์ แน่นอุดร 5583 นาง คูขวาง 28/2 หมู่ที่ 2
ประสงค์ คลองข่อย 3892 นาย คลองพระอุดม 44/1 หมู่ที่ 6
ประสงค์ สุขปรุง 2717 นาย ลาดหลุมแก้ว 36 หมู่ที่ 7
ประสงค์ อุตตะโมท 2973 นาย คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 1
ประสบชัย ลิ่วเฉลิมวงศ์ 4655 นาย คลองพระอุดม 99/166 หมู่ที่ 7
ประสบสุข ทิพย์มงคล 5075 นาย คูขวาง 69 หมู่ที่ 1
ประสพ บางสุวรรณ 4 นาย หน้าไม้ 17/1 หมู่ที่ 2
ประสพพร สุริยสวัสดิ์ 694 นาง หน้าไม้ 59/1 หมู่ที่ 6
ประสาตร์ กลิ่นมณฑา 577 นาย หน้าไม้ 14/1 หมู่ที่ 6
ประสาท คล้อยเอี่ยม 3544 นาย คลองพระอุดม 19/6 หมู่ที่ 3
ประสาท สุโง๊ะ 189 นาย หน้าไม้ 25/6 หมู่ที่ 2
ประสาน เกณฑ์ชัยภูมิ 4328 นาย คลองพระอุดม 58/208 หมู่ที่ 7
ประสาน จันพา 863 นาย หน้าไม้ 9 หมู่ที่ 7
ประสาน เพ็ชรเสาร์ 3674 นาย คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 4
ประสาน สนเล็ก 3426 นาย คลองพระอุดม 41/1 หมู่ที่ 2
ประสาร จับบัง 2580 นาย ลาดหลุมแก้ว 75 หมู่ที่ 6
ประสาร อัดทอง 3050 นาย คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 1
ประสิทธ์ วันพรม 5162 นาย คูขวาง 84/7 หมู่ที่ 1
ประสิทธ์ ศรีโสภา 3620 นาย คลองพระอุดม 2/3 หมู่ที่ 4
ประสิทธิ์ กลิ่นเดช 3652 นาย คลองพระอุดม 17/3 หมู่ที่ 4
ประสิทธิ์ เงินงาม 192 นาย หน้าไม้ 26/1 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ จันทภาส 4282 นาย คลองพระอุดม 58/129 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ เจิมศรี 4806 นาย คูขวาง 27/6 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ เจิมศรี 5540 นาย คูขวาง 12/1 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ แจ่มนวล 4250 นาย คลองพระอุดม 58/60 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ ใจลังกาแก้ว 5269 นาย คูขวาง 126/7 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ ตรงดี 3801 นาย คลองพระอุดม 14/2 หมู่ที่ 6
ประสิทธิ์ ตุ้มคร้าม 1493 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/19 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ ธงทอง 3984 นาย คลองพระอุดม 7/52 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ นิลแก้ว 2050 นาย ลาดหลุมแก้ว 22 หมู่ที่ 4
ประสิทธิ์ บังสะวัน 6 นาย หน้าไม้ 18/1 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ บัวเกา 2468 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/1 หมู่ที่ 6
ประสิทธิ์ บุญธรรม 6116 นาย คูขวาง 67 หมู่ที่ 5
ประสิทธิ์ ป้องคำ 2804 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ พ้นภัย 1469 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/2 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ พวงเจริญศรี 5721 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ พุกสังข์ทอง 4892 นาย คูขวาง 43 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ รอดพล 2433 นาย ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 5
ประสิทธิ์ รุ่งน้อย 5239 นาย คูขวาง 118/7 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ เรืองฉาย 4231 นาย คลองพระอุดม 57/1 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ ลัดดาแย้ม 4783 นาย คูขวาง 20/1 หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ เละเซ็น 180 นาย หน้าไม้ 23/3 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ ไวยเพ็ชร์ 4507 ร.ท. คลองพระอุดม 58/439 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ ศรีบัว 1561 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ประสิทธิ์ ศรีเพชร 5568 นาย คูขวาง 22 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ สนเล็ก 3430 นาย คลองพระอุดม 41/5 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ สมปอง 4377 นาย คลองพระอุดม 58/278 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ สีม่วง 4310 นาย คลองพระอุดม 58/172 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ สุโง๊ะ 5 นาย หน้าไม้ 17/6 หมู่ที่ 2
ประสิทธิ์ แสงอ่อน 4085 นาย คลองพระอุดม 14/3 หมู่ที่ 7
ประสิทธิ์ โสภณไพศาลกิจ 2083 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/2 หมู่ที่ 4
ประสิทธิชัย นาคเวก 4953 นาย คูขวาง 60/32 หมู่ที่ 1
ประเสริฐ กระจับเงิน 1623 นาย ลาดหลุมแก้ว 29/1 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ กลิ่นจันทร์ 1521 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ประเสริฐ เกาะส้ม 1960 นาย ลาดหลุมแก้ว 51/1 หมู่ที่ 3
ประเสริฐ แก่นจันทร์ 2690 นาย ลาดหลุมแก้ว 23 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ คำใส 5929 นาย คูขวาง 8/1 หมู่ที่ 4
ประเสริฐ คุ้มคอน 1689 นาง ลาดหลุมแก้ว 47/2 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ งามตรง 4075 นาย คลองพระอุดม 13/1 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ ชิมสุข 1376 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ประเสริฐ ทรงเดช 1950 นาย ลาดหลุมแก้ว 43/1 หมู่ที่ 3
ประเสริฐ ทองเปราะ 5117 นาย คูขวาง 69/69 หมู่ที่ 1
ประเสริฐ ทองผล 2803 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ประเสริฐ บัวส่อง 2910 นาย ระแหง 111/616 หมู่ที่ 1
ประเสริฐ บำรุงสุข 3680 นาย คลองพระอุดม 31 หมู่ที่ 4
ประเสริฐ บุญประเสริฐ 968 นาย หน้าไม้ 92/148 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ ประเสริฐสุข 3547 นาย คลองพระอุดม 21 หมู่ที่ 3
ประเสริฐ พลอยเอี่ยม 2647 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/5 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ ยาออม 5577 นาย คูขวาง 27/1 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ เรืองฉาย 4066 นาง คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ เรืองศรี 191 นาย หน้าไม้ 26 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ ลมดี 5817 นาย คูขวาง 24 หมู่ที่ 3
ประเสริฐ วรรณสุทธิ 4094 นาย คลองพระอุดม 15 หมู่ที่ 7
ประเสริฐ วันเอเลาะ 190 นาย หน้าไม้ 25/7 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ ศรีโสภา 3375 นาย คลองพระอุดม 21/2 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ สอนเถื่อน 1532 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ประเสริฐ สุกดี 4794 นาย คูขวาง 23/1 หมู่ที่ 1
ประเสริฐ สุรินทร์ 2259 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/114 หมู่ที่ 4
ประเสริฐ แสงเทียน 874 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ประเสริฐ อมรสิริธนากานต์ 3180 นาย คลองพระอุดม 15/40 หมู่ที่ 2
ประเสริฐ อยู่แดง 3867 นาย คลองพระอุดม 36/1 หมู่ที่ 6
ประเสริฐ อาดำ 6156 นาย คูขวาง 81/1 หมู่ที่ 5
ประเสริฐศรี สุริวงศ์ 913 นางสาว หน้าไม้ 58/5 หมู่ที่ 7
ประเสิรฐ เจิมศรี 5543 นาย คูขวาง 12/4 หมู่ที่ 2
ประหยัด กองหลัก 734 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ประหยัด ขาวขำ 6085 นางสาว คูขวาง 40 หมู่ที่ 5
ประหยัด บังเกิด 5950 นาย คูขวาง 19 หมู่ที่ 4
ประหยัด บุตรเพ็ชร์ 4606 นาย คลองพระอุดม 60/1 หมู่ที่ 7
ประหยัด พัดปุย 2674 พลฯ ลาดหลุมแก้ว 20/1 หมู่ที่ 7
ประหยัด แสงอ่อน 3947 นาย คลองพระอุดม 1/3 หมู่ที่ 7
ประอร นาคน้อย 4702 นาง คลองพระอุดม 99/16 หมู่ที่ 7
ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ 4400 นาย คลองพระอุดม 58/310 หมู่ที่ 7
ปรัชญา พรหมหาราช 3253 นาย คลองพระอุดม 15/134 หมู่ที่ 2
ปราการ ฟ้อนศรีกา 3472 นาย คลองพระอุดม 69/1 หมู่ที่ 2
ปราง ภาคากิจ 484 นาง หน้าไม้ 36 หมู่ที่ 3
ปรางทิพย์ อยู่ยังยืน 1713 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 59/6 หมู่ที่ 2
ปราณี เจิมศรี 5645 นางสาว คูขวาง 40/11 หมู่ที่ 2
ปราณี ดงเหนือ 4378 นาง คลองพระอุดม 58/281 หมู่ที่ 7
ปราณี ทองประภาพันธ์ 5523 นาง คูขวาง 9/29 หมู่ที่ 2
ปราณี นวกุลเจริญกุล 1106 นาง หน้าไม้ 107/26 หมู่ที่ 7
ปราณี บุญศรี 3919 นาง คลองพระอุดม 56/2 หมู่ที่ 6
ปราณี บุตรสงเคราะห์ 3448 นาง คลองพระอุดม 51 หมู่ที่ 2
ปราณี เปอร์เชาว์ 1756 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ปราณี ผลมะขาม 5871 นาง คูขวาง 48/3 หมู่ที่ 3
ปราณี พรมสาร 2861 นางสาว ระแหง 111/330 หมู่ที่ 1
ปราณี เริ่มรู้ 1351 นาง หน้าไม้ 73 หมู่ที่ 7
ปราณี สงวนสัตย์ 1752 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ปราณี หนูหน่าย 2601 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 84/1 หมู่ที่ 6
ปราณี เอี่ยมเจริญ 1581 นาง ลาดหลุมแก้ว 8/3 หมู่ที่ 2
ปรานอม แจ้งน้อย 5802 นาย คูขวาง 11/1 หมู่ที่ 3
ปรานอม บัวทอง 3256 นางสาว คลองพระอุดม 15/137 หมู่ที่ 2
ปรานี ผ่องศรี 2768 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ปราโมช ประทุมวงษ์ 3174 นาย คลองพระอุดม 15/32 หมู่ที่ 2
ปราโมช เรืองโรจน์ 997 นาย หน้าไม้ 95/4 หมู่ที่ 7
ปราโมทย์ น้ำเงิน 5848 นาย คูขวาง 41 หมู่ที่ 3
ปราโมทย์ บุญชู 4342 นาย คลองพระอุดม 58/226 หมู่ที่ 7
ปราโมทย์ ผลพิบูลย์ 2103 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/4 หมู่ที่ 4
ปรารภ จันทรโอทาน 4690 จ.อ. คลองพระอุดม 99/27 หมู่ที่ 7
ปราวิณี เรื่องนาม 1201 นางสาว หน้าไม้ 112/1 หมู่ที่ 7
ปริก ตุ้มทอง 3724 นาง คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 5
ปริบูรณ์ ลาภเจริญ 1572 นาย ลาดหลุมแก้ว 2 หมู่ที่ 2
ปริมพนา เนียมแสง 5067 นาง คูขวาง 60/205 หมู่ที่ 1
ปริวัฒน์ สุวรรณพงศ์ 4293 นาย คลองพระอุดม 58/146 หมู่ที่ 7
ปรีชญา สวนดี 241 นางสาว หน้าไม้ 30/3 หมู่ที่ 2
ปรีชา กระจับเงิน 4631 นาย คลองพระอุดม 99/32 หมู่ที่ 7
ปรีชา กระแสร์นาค 4706 นาย คลองพระอุดม 99/2 หมู่ที่ 7
ปรีชา กุนเหล็ง 243 นาย หน้าไม้ 31 หมู่ที่ 2
ปรีชา จันทร์ทอง 2486 นาย ลาดหลุมแก้ว 22 หมู่ที่ 6
ปรีชา จำปาศรี 1973 นาย ลาดหลุมแก้ว 56/1 หมู่ที่ 3
ปรีชา ทรัพย์ศรีเมือง 6027 นาย คูขวาง 25/33 หมู่ที่ 5
ปรีชา ทองคำ 3638 นาย คลองพระอุดม 10/3 หมู่ที่ 4
ปรีชา ทับทิม 187 นาย หน้าไม้ 25/4 หมู่ที่ 2
ปรีชา ทาระ 2196 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/7 หมู่ที่ 4
ปรีชา นาคสิทธิพันธ์ 5004 นาย คูขวาง 60/118 หมู่ที่ 1
ปรีชา บรรจง 3869 นาย คลองพระอุดม 36/3 หมู่ที่ 6
ปรีชา บัวการ 662 นาย หน้าไม้ 43 หมู่ที่ 6
ปรีชา บุญทองเนียม 6233 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-1
ปรีชา ปริยสกุล 6101 นาย คูขวาง 51/2 หมู่ที่ 5
ปรีชา ปะทักขินัง 3244 ว่าที่ ร.ต. คลองพระอุดม 15/125 หมู่ที่ 2
ปรีชา แป้นงาม 1069 นาย หน้าไม้ 103/11 หมู่ที่ 7
ปรีชา ผลฝรั่ง 5957 นาย คูขวาง 20/6 หมู่ที่ 4
ปรีชา พิมอรัญ 4370 นาย คลองพระอุดม 58/271 หมู่ที่ 7
ปรีชา มากคำ 2596 นาย ลาดหลุมแก้ว 83/2 หมู่ที่ 6
ปรีชา สีอ่อน 4211 นาง คลองพระอุดม 51/2 หมู่ที่ 7
ปรีชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 4759 นาย คูขวาง 6/9 หมู่ที่ 1
ปรีชา แสงเงิน 5215 นาย คูขวาง 106 หมู่ที่ 1
ปรีชา อัมพวา 1574 นาย ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 2
ปรีชา อาดำ 6098 นาย คูขวาง 50/5 หมู่ที่ 5
ปรีชา อินทร์เลิศ 2971 นาย คลองพระอุดม 1/3 หมู่ที่ 1
ปรีชาทัต สายสร้าง 3661 นาย คลองพระอุดม 19/1 หมู่ที่ 4
ปรีดา ลมลอย 904 นาง หน้าไม้ 65/1 หมู่ที่ 7
ปรีดา ศรีภูมิ 4190 นาย คลองพระอุดม 44 หมู่ที่ 7
ปรียานันท์ นามกิ่ง 4540 นางสาว คลองพระอุดม 58/480 หมู่ที่ 7
ปวรุตม์ เหลาลาภะ 4495 นาย คลองพระอุดม 58/422 หมู่ที่ 7
ปวีณภัค ววิธโนทัย 4602 นางสาว คลองพระอุดม 59/1 หมู่ที่ 7
ปวีณา ผ่ายจังหาร 353 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ปอ โพธิ์แย้ม 5969 นาย คูขวาง หมู่ที่ 4
ปัญจพล เรือนจรัสศรี 1293 นาย หน้าไม้ 102/7 หมู่ที่ 7
ปัญญา เงินสุข 4291 นาย คลองพระอุดม 58/144 หมู่ที่ 7
ปัญญา จอกสูงเนิน 218 นาย หน้าไม้ 29/25 หมู่ที่ 2
ปัญญา ใจกว้าง 1149 นาย หน้าไม้ 110/31 หมู่ที่ 7
ปัญญา เทียนเล็ก 1392 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/3 หมู่ที่ 1
ปัญญา ธรรมนิตยกุล 3634 นาง คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 4
ปัญญา เผ่าสอน 6223 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 1
ปัญญา รอดพล 2599 นาย ลาดหลุมแก้ว 83/5 หมู่ที่ 6
ปัฐฐะ คำวงศา 3267 นาย คลองพระอุดม 15/150 หมู่ที่ 2
ปัณฑรีย์ ม่วงน้อย 2438 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 59 หมู่ที่ 5
ปัทธมน โพนสิน 1775 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ปัทพงษ์ เงินเรืองโรจน์ 1159 จ.ส.อ. หน้าไม้ 110/43 หมู่ที่ 7
ปัทม์กีติกา กิฏามร 4693 ว่าที่ ร.ต.หญิง คลองพระอุดม 99/99 หมู่ที่ 7
ปัทมพร เพ็ญพูลเดช 3232 นาง คลองพระอุดม 15/110 หมู่ที่ 2
ปัทมา ชินวัต 20 นางสาว หน้าไม้ 77/4 หมู่ที่ 2
ปัทมา พุกสังข์ทอง 4885 นางสาว คูขวาง 42/10 หมู่ที่ 1
ปัทมา เอมหลาด 2640 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 10/1 หมู่ที่ 7
ปั้นหยก ชัตสวาล 5270 นาง คูขวาง 126/8 หมู่ที่ 1
ปาณคณางค์ รุจิราวิวัฒนกุล 3261 นางสาว คลองพระอุดม 15/143 หมู่ที่ 2
ปาณิศา พิมพ์ทอง 4617 นาง คลองพระอุดม 66/1 หมู่ที่ 7
ปาน ศิริพงษ์ 2635 นาย ลาดหลุมแก้ว 8 หมู่ที่ 7
ปานทิพย์ ผลเจริญ 5636 นางสาว คูขวาง 40/1 หมู่ที่ 2
ปานเรขา กุมารสิทธิ์ 1995 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
ปาริฉัตร ดอนหลิมไพร 3985 นางสาว คลองพระอุดม 7/54 หมู่ที่ 7
ปาริฉัตร อินปาน 1761 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ปาริชาติ ชิตตโสภณ 4415 นาง คลองพระอุดม 58/327 หมู่ที่ 7
ปาริชาติ อบเหลือง 4884 นาง คูขวาง 42/7 หมู่ที่ 1
ปาวตี มูลทองฟัก 4249 นาง คลองพระอุดม 58/59 หมู่ที่ 7
ปิ่น กันภัย 2831 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ปิ่น คงยืน 653 นาง หน้าไม้ 41 หมู่ที่ 6
ปิ่นทอง ขนุนก้อน 1648 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 2
ปิ่นทอง จิตรีเหิม 5430 นาย คูขวาง 178/66 หมู่ที่ 1
ปิยนันท์ นามคง 410 นาย หน้าไม้ 19/2 หมู่ที่ 3
ปิยมาศ ภิรมย์รักษ์ 2810 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ปิยวรรณ ศรีคุ้ม 556 นาง หน้าไม้ 5/10 หมู่ที่ 6
ปิยะ บุญสิทธิ 3473 นาย คลองพระอุดม 69/4 หมู่ที่ 2
ปิยะดารัตน์ คล้ายมาก 2194 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/4 หมู่ที่ 4
ปิยะพงษ์ สวนทรัพย์ 2558 นาย ลาดหลุมแก้ว 60 หมู่ที่ 6
ปิยะมาศ โพทะจันทร์ 4088 นาง คลองพระอุดม 14/6 หมู่ที่ 7
ปิยะรัตน์ สุธรรม 362 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ปิวานนท์ ตังไชยสิทธิ์ 5380 นาย คูขวาง 171 หมู่ที่ 1
ปี แก้วกาญจน์ 636 นาย หน้าไม้ 39 หมู่ที่ 6
ปุณกันต์ ช่วยเกิด 4735 นาย คลองพระอุดม 99/45 หมู่ที่ 7
ปุณชรัสน์ บัวสุวรรณ 5452 นางสาว คูขวาง 178/101 หมู่ที่ 1
ปุณยวีร์ เชน 4071 นางสาว คลองพระอุดม 10/5 หมู่ที่ 7
ปุ่น บริบูรณ์ 1179 นาง หน้าไม้ 111/25 หมู่ที่ 7
ปุ๋ย หวังกลับ 5821 นาย คูขวาง 26 หมู่ที่ 3
ปูนา แก้วหอม 3969 นางสาว คลองพระอุดม 7/11 หมู่ที่ 7
เป่งงิ้ม ชัยเสริมเทวัญ 5986 นาย คูขวาง 4/3 หมู่ที่ 5
เป้งเว้ง แซ่โง้ว 617 นาย หน้าไม้ 29/2 หมู่ที่ 6
เปรม ลัดดาแย้ม 4782 นาย คูขวาง 20 หมู่ที่ 1
เปรมกมล งามสอาด 3624 นาง คลองพระอุดม 3/2 หมู่ที่ 4
เปรมณุพงษ์ คำแหง 3474 นาย คลองพระอุดม 79/1 หมู่ที่ 2
เปรมฤดี ศรีทัพไทย 4352 นางสาว คลองพระอุดม 58/241 หมู่ที่ 7
เปรมวดี แสงศรีคำ 3181 นางสาว คลองพระอุดม 15/41 หมู่ที่ 2
แป้น คงยืน 655 นางสาว หน้าไม้ 41/2 หมู่ที่ 6
โปรย จำคำ 896 นาย หน้าไม้ 72/3 หมู่ที่ 7
ผกาทิพย์ แซ่หอ 1008 นาง หน้าไม้ 96/4 หมู่ที่ 7
ผกามาศ คิดดี 5201 นางสาว คูขวาง 100/56 หมู่ที่ 1
ผจญ พึ่งศรี 3621 นาย คลองพระอุดม 2/9 หมู่ที่ 4
ผดุง โล๊ะกาแก้ว 5472 นาย คูขวาง 178/135 หมู่ที่ 1
ผดุงศักดิ์ พิสัยพันธุ์ 3569 นาย คลองพระอุดม 22/59 หมู่ที่ 3
ผดุงศักดิ์ แยบกระโทก 4966 นาย คูขวาง 60/56 หมู่ที่ 1
ผดุผล วงศ์สกุล 3202 นาย คลองพระอุดม 15/67 หมู่ที่ 2
ผดุล จำปากุล 235 นาย หน้าไม้ 29/36 หมู่ที่ 2
ผยุง แสงอ่อน 3885 นาย คลองพระอุดม 38/6 หมู่ที่ 6
ผล แจ่มเหมือน 3461 นาย คลองพระอุดม 55/3 หมู่ที่ 2
ผล ด้วงทอง 3874 นาง คลองพระอุดม 37/4 หมู่ที่ 6
ผล บรรจบสุข 3769 นาง คลองพระอุดม 3/1 หมู่ที่ 6
ผล สวนทรัพย์ 2604 นาย ลาดหลุมแก้ว 85 หมู่ที่ 6
ผลัด พินรอด 599 นาย หน้าไม้ 21/1 หมู่ที่ 6
ผ่อง กลิ่นชั้น 1961 นาง ลาดหลุมแก้ว 52 หมู่ที่ 3
ผ่องแผ้ว ยิ้มแย้ม 2359 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 5
ผ่องศรี ผลสด 5421 นาง คูขวาง 178/56 หมู่ที่ 1
ผ่อน งามสอาด 2541 นาง ลาดหลุมแก้ว 51 หมู่ที่ 6
ผ่อน ชูเงิน 3463 นาง คลองพระอุดม 55/5 หมู่ที่ 2
ผ่อน สนเล็ก 3852 นาย คลองพระอุดม 29/2 หมู่ที่ 6
ผ่อน สิงห์ทอง 4247 นาย คลองพระอุดม 58/56 หมู่ที่ 7
ผัน งามตรง 2984 นาย คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 1
ผัน ถนอมจิตร 1326 นาง หน้าไม้ 56/1 หมู่ที่ 7
ผัน ทองเอี่ยม 5511 นาง คูขวาง 9/4 หมู่ที่ 2
ผาณิต งามตรง 4130 นางสาว คลองพระอุดม 21/8 หมู่ที่ 7
ผาด ตรงดี 3056 นาง คลองพระอุดม 33 หมู่ที่ 1
ผาด ลำกะ 4932 นาง คูขวาง 51/2 หมู่ที่ 1
ผาด อ่อนโชน 1294 นาย หน้าไม้ 39 หมู่ที่ 7
ผ่าน มาพันธุ์ 1255 นาย หน้าไม้ 112/84 หมู่ที่ 7
ผาสุก ชัดใจ 2087 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37/1 หมู่ที่ 4
ผิน จันทรักษา 4843 นาย คูขวาง 36/3 หมู่ที่ 1
ผิน บุญรอด 1365 นาย หน้าไม้ 40/1 หมู่ที่ 7
ผิน แสงเทียน 1352 นาง หน้าไม้ 56 หมู่ที่ 7
ผิน อินทปาน 2992 นาง คลองพระอุดม 6/2 หมู่ที่ 1
ผิว กลมเกลา 537 นาง หน้าไม้ 1/1 หมู่ที่ 6
ผิว มิ่งไม้ 3403 นาย คลองพระอุดม 34 หมู่ที่ 2
ผูก วิมลโรจน์ 2070 นาง ลาดหลุมแก้ว 28/2 หมู่ที่ 4
เผชิญ รัดแรง 2430 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/2 หมู่ที่ 5
เผด็จศึก พึ่งสามัคคี 1203 นาย หน้าไม้ 112/4 หมู่ที่ 7
เผอิญ ตรงดี 3800 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 6
เผือด คล้ายวงษ์ 2584 นาง ลาดหลุมแก้ว 76 หมู่ที่ 6
เผือด บัวเกา 2460 นาง ลาดหลุมแก้ว 8/5 หมู่ที่ 6
เผือด ศรีโสภา 3373 นางสาว คลองพระอุดม 21 หมู่ที่ 2
เผือด อ่อนโชน 1295 นาย หน้าไม้ 38/3 หมู่ที่ 7
เผื่อน แสงเทียน 1363 นาง หน้าไม้ 38/2 หมู่ที่ 7
แผน ขำวร 3855 นาย คลองพระอุดม 30/2 หมู่ที่ 6
แผน บางยาง 3501 นาย คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 3
ไผ่ทอง ชมภูจันทร์ 3558 นาย คลองพระอุดม 22/27 หมู่ที่ 3
พคิน ทองสุก 266 นาย หน้าไม้ 75/23 หมู่ที่ 2
พงค์ศักดิ์ เต็มแก้ว 4472 นาย คลองพระอุดม 58/395 หมู่ที่ 7
พงศกร กาวินคำ 4948 นาย คูขวาง 60/19 หมู่ที่ 1
พงศกร ชาญสมา 3551 นาย คลองพระอุดม 22/8 หมู่ที่ 3
พงศกร วงรักษา 25 นาย หน้าไม้ 78/18 หมู่ที่ 2
พงศ์เทพ แพงคำอ้วน 1254 นาย หน้าไม้ 112/83 หมู่ที่ 7
พงศ์พันธ์ แก้วญาติ 1905 นาย ลาดหลุมแก้ว 25/3 หมู่ที่ 3
พงศ์พันธ์ นุ่นนาค 2227 ว่าที่ ร.ต. ลาดหลุมแก้ว 111/52 หมู่ที่ 4
พงศ์ศรัณย์ สังข์สำราญ 3004 นาย คลองพระอุดม 9/2 หมู่ที่ 1
พงษ์พันธุ์ กิมบุญ 5157 นาย คูขวาง 84 หมู่ที่ 1
พงษ์ศักดิ์ ตรีรัตน์ 1262 นาย หน้าไม้ 112/93 หมู่ที่ 7
พงษ์ศักดิ์ ทับสีสด 3292 นาย คลองพระอุดม 15/188 หมู่ที่ 2
พงษ์ศักดิ์ บัณฑิตษร 4106 นาย คลองพระอุดม 16/9 หมู่ที่ 7
พงษ์ศักดิ์ บุญทัพ 356 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พงษ์ศักดิ์ รัตนา 1112 นาย หน้าไม้ 107/36 หมู่ที่ 7
พงสวัสดิ์ หน่อแก้ว 4409 นาย คลองพระอุดม 58/321 หมู่ที่ 7
พจน์ เพชรพรหม 1250 นาย หน้าไม้ 112/78 หมู่ที่ 7
พจน์ เสียงลอย 4787 นาย คูขวาง 22/2 หมู่ที่ 1
พจนกร สุทธาวาศ 4674 นาย คลองพระอุดม 99/1 หมู่ที่ 7
พจนา โชติวัฒนพงศ์ 1381 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
พจนา สระบัว 3279 นาง คลองพระอุดม 15/171 หมู่ที่ 2
พจนีย์ จิตต์สม 286 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พจนีย์ สีโห้มี 1536 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
พจมาน พรหมสาขา ณ สกลนคร 3988 นาง คลองพระอุดม 7/63 หมู่ที่ 7
พจมาศ โชติชินเชาวน์ 4680 นาง คลองพระอุดม 99/137 หมู่ที่ 7
พน บุญทับ 2152 นาย ลาดหลุมแก้ว 65/1 หมู่ที่ 4
พนม ก๊กอึ้ง 435 นาย หน้าไม้ 22/13 หมู่ที่ 3
พนม จันทร์พุณ 1115 นาย หน้าไม้ 107/44 หมู่ที่ 7
พนมกร ไทยสันติสุข 4673 นาย คลองพระอุดม 99/147 หมู่ที่ 7
พนมพร วงษ์ปาน 1096 นาย หน้าไม้ 107/9 หมู่ที่ 7
พนัส วิสุทธิรังสี 4159 นาย คลองพระอุดม 31 หมู่ที่ 7
พนิดา ดวงแข 2740 นาง ลาดหลุมแก้ว 49/1 หมู่ที่ 7
พนิดา หนูเล็ก 2809 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
พยงค์ แก่นจันทร์ 2684 นาย ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 7
พยงค์ เข็มประดับ 5707 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
พยงค์ นามคง 417 นาย หน้าไม้ 19/9 หมู่ที่ 3
พยนต์ สนเล็ก 3840 นาย คลองพระอุดม 26/1 หมู่ที่ 6
พยอม เชิดชู 3534 นาย คลองพระอุดม 15/2 หมู่ที่ 3
พยอม บุญฉิม 687 นาย หน้าไม้ 54/3 หมู่ที่ 6
พยอม ปานปิ่น 469 นาย หน้าไม้ 28/5 หมู่ที่ 3
พยอม แผ่พร 541 นาย หน้าไม้ 2 หมู่ที่ 6
พยอม อ่อนละมัย 1613 นาง ลาดหลุมแก้ว 21/1 หมู่ที่ 2
พยับ โตเมส 5081 นาย คูขวาง 69/14 หมู่ที่ 1
พยับ บำรุงทรัพย์ 1608 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/3 หมู่ที่ 2
พยัพ แก้วประเสริฐ 2952 นาย ระแหง 26/21 หมู่ที่ 9
พยุง เชิดชู 3535 นาย คลองพระอุดม 15/3 หมู่ที่ 3
พยุง มยุเรศ 1829 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/26 หมู่ที่ 3
พยุงศักดิ์ โชติเวที 5697 นาย คูขวาง 58 หมู่ที่ 2
พยูร กล้กแก้ว 494 นาง หน้าไม้ 40 หมู่ที่ 3
พเยาว์ กลิ่นจันทร์ 1842 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/41 หมู่ที่ 3
พเยาว์ นามคง 421 นางสาว หน้าไม้ 19/18 หมู่ที่ 3
พเยาว์ บางนาค 2586 นาย ลาดหลุมแก้ว 77 หมู่ที่ 6
พเยาว์ สนเล็ก 3842 นาง คลองพระอุดม 26/3 หมู่ที่ 6
พเยาว์ แสงอ่อน 3958 นาย คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 7
พเยาว์ อ่วมนิ่ม 4835 นาง คูขวาง 35/8 หมู่ที่ 1
พร แสงอ่อน 4119 นาย คลองพระอุดม 20/1 หมู่ที่ 7
พรกนก บุญเพ็ง 2253 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/97 หมู่ที่ 4
พรฉวี บัวสุข 4333 นางสาว คลองพระอุดม 58/215 หมู่ที่ 7
พรชนก ทิพย์ศรีมงคล 4777 นางสาว คูขวาง 19/3 หมู่ที่ 1
พรชนก นาคนิล 1154 นางสาว หน้าไม้ 110/38 หมู่ที่ 7
พรชนก เผื่อนภิญโญ 4091 นางสาว คลองพระอุดม 14/9 หมู่ที่ 7
พรชนก หลีแก้วสาย 5727 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
พรชัย ก้านทอง 1391 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/2 หมู่ที่ 1
พรชัย ชอบนา 4312 นาย คลองพระอุดม 58/175 หมู่ที่ 7
พรชัย ประคองทรัพย์ 5861 นาย คูขวาง 43/11 หมู่ที่ 3
พรชัย ไม้เขียว 2725 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/4 หมู่ที่ 7
พรชัย เรืองเขตกัน 2786 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
พรไชยลักษณ์ เฉื่อยฉ่ำ 2695 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/3 หมู่ที่ 7
พรทิพย์ เกตุเงิน 1530 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
พรทิพย์ จันทรังษี 3478 นางสาว คลองพระอุดม 79/8 หมู่ที่ 2
พรทิพย์ จันทิมา 5098 นาง คูขวาง 69/39 หมู่ที่ 1
พรทิพย์ จารุจารีต 4315 นาง คลองพระอุดม 58/179 หมู่ที่ 7
พรทิพย์ นภากาญจน์ 58 นาง หน้าไม้ 81/20 หมู่ที่ 2
พรทิพย์ นาคอารี 2262 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/117 หมู่ที่ 4
พรทิพย์ แพน้อย 4812 นาง คูขวาง 30/1 หมู่ที่ 1
พรทิพย์ เล็กรังสี 2301 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 59/5 หมู่ที่ 4
พรทิพย์ ศรีวงศ์วัฒนา 2124 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 48/2 หมู่ที่ 4
พรทิพย์ สุดรุ่ง 3500 นาง คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 3
พรทิมย์ เจ้ะเอเลาะ 124 นาง หน้าไม้ 41 หมู่ที่ 2
พรเทพ เชยบุบผา 1044 นาย หน้าไม้ 101/1 หมู่ที่ 7
พรเทพ สืบประเสริฐศักดิ์ 3164 นาย คลองพระอุดม 15/19 หมู่ที่ 2
พรธิดา วิโพยนอก 5753 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
พรนพัต เมฆอรุณ 2277 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/177 หมู่ที่ 4
พรนภา หนองจอก 4740 นางสาว คูขวาง 1/3 หมู่ที่ 1
พรนิภา นฤเบศร์ไกรสีห์ 1491 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 42/8 หมู่ที่ 1
พรประภา ฮุนตระกูล 5243 นาง คูขวาง 118/11 หมู่ที่ 1
พรพร ขจรคติมา 4652 นาง คลองพระอุดม 99/139 หมู่ที่ 7
พรพรรณ ขันธศรี 2863 นาง ระแหง 111/551 หมู่ที่ 1
พรพรรณ พ่วงอร่าม 4314 นาง คลองพระอุดม 58/178 หมู่ที่ 7
พรพรรณ ฤทธิ์สการ 153 นางสาว หน้าไม้ 77/25 หมู่ที่ 2
พรพรรณ วิโรจน์วงศ์ 3178 นาง คลองพระอุดม 15/38 หมู่ที่ 2
พรพรรณ สาระฤทธิ์ 2837 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
พรพรรณ สิงห์กล้า 4034 นางสาว คลองพระอุดม 7/175 หมู่ที่ 7
พรพรรณ อ่อนเพ็ง 2547 นาง ลาดหลุมแก้ว 55/2 หมู่ที่ 6
พรพรรณี สันติภาพนิโลบล 4422 นางสาว คลองพระอุดม 58/336 หมู่ที่ 7
พรพรหม ดำธรุจิตต์ 509 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พรพิชิต ธรรมรักษา 5293 นาย คูขวาง 135 หมู่ที่ 1
พรพิมพ์ วีระพัฒน์ 3296 นาง คลองพระอุดม 15/196 หมู่ที่ 2
พรพิมล เขตต์นนท์ 3659 นางสาว คลองพระอุดม 18/3 หมู่ที่ 4
พรพิมล คุ้มพร้อม 5531 นางสาว คูขวาง 9/42 หมู่ที่ 2
พรพิมล ไตรสินธ์ 4273 นาง คลองพระอุดม 58/119 หมู่ที่ 7
พรพิมล ท้วมประถม 105 นาง หน้าไม้ 47/10 หมู่ที่ 2
พรพิศ คลับคล้าย 2036 นาง ลาดหลุมแก้ว 13 หมู่ที่ 4
พรพุทธ สมุนเฑียร 4588 นาย คลองพระอุดม 58/670 หมู่ที่ 7
พรเพ็ญ ชมมี 1095 นางสาว หน้าไม้ 107/5 หมู่ที่ 7
พรเพ็ญ มานะ 4441 นางสาว คลองพระอุดม 58/359 หมู่ที่ 7
พรไพร แสงจันทร์ 2419 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/2 หมู่ที่ 5
พรภิรมณ์ ศรีทองคำ 3481 นาย คลองพระอุดม 79/12 หมู่ที่ 2
พรม ปานดวง 4323 นาง คลองพระอุดม 58/190 หมู่ที่ 7
พรมเยาว์ เสนสวย 1132 นางสาว หน้าไม้ 110/3 หมู่ที่ 7
พรรณ๊ เอี่ยมสอาด 4536 นาง คลองพระอุดม 58/475 หมู่ที่ 7
พรรณธิณี มีสัมฤทธิ์ 1083 นางสาว หน้าไม้ 105/10 หมู่ที่ 7
พรรณภัสสา สุพิมน 5395 นางสาว คูขวาง 178/14 หมู่ที่ 1
พรรณี วิเศษกุล 4357 นางสาว คลองพระอุดม 58/247 หมู่ที่ 7
พรรรี โสภา 2414 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 31/1 หมู่ที่ 5
พรรษนันท์ จันทร์แจ่มใส 4733 นางสาว คลองพระอุดม 99/122 หมู่ที่ 7
พรศักดิ์ กล่ำโทก 2686 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/1 หมู่ที่ 7
พรศักดิ์ พิมพิลา 946 นาย หน้าไม้ 92/98 หมู่ที่ 7
พรสวรรค์ คงหิรัญ 1245 นาง หน้าไม้ 112/68 หมู่ที่ 7
พรสันต์ แซ่หว่อง 1380 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
พรสุนีย์ พิสุทธิ์โสภา 1835 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/34 หมู่ที่ 3
พรหมณี ศรีม่วง 2452 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/4 หมู่ที่ 6
พรหมประเสริฐ สุรินทร์ 3358 นาย คลองพระอุดม 15/282-2 หมู่ที่ 2
พรหมพัฒน์ ทองทรัพย์ 5593 นาย คูขวาง 29/8 หมู่ที่ 2
พรหมมา ชาฎา 76 นาย หน้าไม้ 81/11 หมู่ที่ 2
พรหมเมศ ชงัดเวช 4569 นาย คลองพระอุดม 58/639 หมู่ที่ 7
พรหมสิงห์ เหมือนเผ่าพงศ์ 2909 นาย ระแหง 111/732 หมู่ที่ 1
พริ้ง แสงเทียน 788 นาย หน้าไม้ 2/31 หมู่ที่ 7
พล ต่วนใจ 3400 นาย คลองพระอุดม 33 หมู่ที่ 2
พล แผ่พร 580 นาย หน้าไม้ 16 หมู่ที่ 6
พลนิกร จันทร์งาม 1249 นาย หน้าไม้ 112/74 หมู่ที่ 7
พลพร ไชยานนท์ 222 นาย หน้าไม้ 29/33 หมู่ที่ 2
พลวัต โพธิอรรถ 2733 นาย ลาดหลุมแก้ว 43/1 หมู่ที่ 7
พลอย แช่มช้อย 1553 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
พลัง เนาสราญ 3768 นาย คลองพระอุดม 2/7 หมู่ที่ 6
พลากร ฮะวังจู 4259 นาย คลองพระอุดม 58/78 หมู่ที่ 7
พลาย จิตประสิทธิ์ 5669 นาย คูขวาง 45/6 หมู่ที่ 2
พลายงาม แป้นใหญ่ 843 นาย หน้าไม้ 31/1 หมู่ที่ 7
พวง กลัดหวาด 3833 นาย คลองพระอุดม 25/4 หมู่ที่ 6
พวง จำปาศรี 2313 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
พวง ทองบุญ 2546 นาย ลาดหลุมแก้ว 55/1 หมู่ที่ 6
พวง สวนทรัพย์ 2366 นาง ลาดหลุมแก้ว 10/1 หมู่ที่ 5
พวง สิทธิคำ 2529 นาย ลาดหลุมแก้ว 46 หมู่ที่ 6
พวงบุปผา เหยือกเงิน 820 นาง หน้าไม้ 21/3 หมู่ที่ 7
พวงประสิทธิ์ ชิณโชติ 5886 นาย คูขวาง 51/11 หมู่ที่ 3
พ้อง ปานเสียง 1970 นาง ลาดหลุมแก้ว 54/2 หมู่ที่ 3
พอใจ ทองสุรีเดช 5168 นาง คูขวาง 90/1 หมู่ที่ 1
พะยอม บุญส่ง 5496 นาย คูขวาง 6 หมู่ที่ 2
พะยอม เบิกบาน 4906 นาง คูขวาง 45/10 หมู่ที่ 1
พะยอม สิทธิคำ 2563 นาย ลาดหลุมแก้ว 61/2 หมู่ที่ 6
พะยอม เหว่าหวา 3635 นาย คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 4
พะเยา คงขำ 2493 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/3 หมู่ที่ 6
พะเยาว์ เขตต์นนท์ 1707 นาง ลาดหลุมแก้ว 58/1 หมู่ที่ 2
พะเยาว์ ธูปแก้ว 2564 นาง ลาดหลุมแก้ว 62 หมู่ที่ 6
พะเยาว์ ปอนเจริญ 611 นาง หน้าไม้ 24 หมู่ที่ 6
พะหม สองรักษ์ 3158 นาย คลองพระอุดม 15/7 หมู่ที่ 2
พัชฐณัฐ แสงเทียน 1339 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
พัชนี มีเฉย 6191 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
พัชรธร สุภชีพศิริ 2798 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
พัชรบูรณ์ จุลบุตร 614 นาง หน้าไม้ 26/1 หมู่ที่ 6
พัชรา โต๊ะกา 326 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พัชรา อุ่นจิตรเลิศ 3220 นาง คลองพระอุดม 15/94 หมู่ที่ 2
พัชริตา เดชากร 1805 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
พัชรินทร์ นิลภา 2249 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/86 หมู่ที่ 4
พัชรินทร์ แสงงาม 1916 นาง ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 3
พัชรินทร์ แสงเทียน 789 นางสาว หน้าไม้ 2/32 หมู่ที่ 7
พัชรี ขอนพันธ์ 3477 นางสาว คลองพระอุดม 79/7 หมู่ที่ 2
พัชรี อุตสาหวรารัตน์ 4822 นางสาว คูขวาง 33/3 หมู่ที่ 1
พัชรีพร แก้วแจ่ม 6022 นาง คูขวาง 25/27 หมู่ที่ 5
พัชลี บุราโส 3277 นางสาว คลองพระอุดม 15/167 หมู่ที่ 2
พัฒน์ชนัน เสน่ห์ไทย 4691 ว่าที่ ร.ต.หญิง คลองพระอุดม 99/250 หมู่ที่ 7
พัฒนวงศ์ บัวจงกล 1079 นาย หน้าไม้ 105/2 หมู่ที่ 7
พัฒนา อยู่ดี 6211 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 13
พัทชรี เชิดเชี่ยว 3447 นางสาว คลองพระอุดม 50/9 หมู่ที่ 2
พัทธนากานต์ เกตุแก้ว 3341 นางสาว คลองพระอุดม 15/261 หมู่ที่ 2
พัทธพล ฉิมมณี 1549 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
พันธ์ แสงอ่อน 4227 นาย คลองพระอุดม 54/3 หมู่ที่ 7
พันธมิตร พาวินิจ 5736 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
พันธ์ศักดิ์ ศรีพุฒ 459 นาย หน้าไม้ 26/1 หมู่ที่ 3
พันธินา รัตนอมรพิน 5548 นางสาว คูขวาง 13/4 หมู่ที่ 2
พัลลภ ขาวละเอียด 827 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
พัลลภา นพพันธ์ 522 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พัว เตมียชาติ 2367 นาย ลาดหลุมแก้ว 10/2 หมู่ที่ 5
พัสกร พรประสิทธิ์ 5043 นาย คูขวาง 60/174 หมู่ที่ 1
พา พึ่งไป 3720 นาง คลองพระอุดม 8 หมู่ที่ 5
พา แสงบุตร 4924 นางสาว คูขวาง 49/15 หมู่ที่ 1
พาน แสงเทียน 1341 นาง หน้าไม้ 52/1 หมู่ที่ 7
พาฝัน การนาดี 5010 นาง คูขวาง 60/124 หมู่ที่ 1
พารินทร์ แก้วสวัสดิ์ 5109 นาย คูขวาง 69/61 หมู่ที่ 1
พิกุล ชัยไหวพริบ 308 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
พิกุล เทพรัตน์ 2153 นาง ลาดหลุมแก้ว 67 หมู่ที่ 4
พิชญา ศิลปกอน 5398 นางสาว คูขวาง 178/19 หมู่ที่ 1
พิชัย แซ่โง้ว 3134 นาย คลองพระอุดม 8/7 หมู่ที่ 2
พิชัย บินรามัน 404 นาย หน้าไม้ 18/2 หมู่ที่ 3
พิชัย ผลฝรั่ง 5966 นาย คูขวาง 22/2 หมู่ที่ 4
พิชัย พุ่มมาก 2561 นาย ลาดหลุมแก้ว 60/5 หมู่ที่ 6
พิชัย ศรีเมือง 3489 นาย คลองพระอุดม 1/5 หมู่ที่ 3
พิชัย สาระไพทูรย์ 6083 นาย คูขวาง 39/39 หมู่ที่ 5
พิชัย เอี่ยมศรีสุนทร 731 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
พิชาภา ลืมไมมิตร 5013 นางสาว คูขวาง 60/130 หมู่ที่ 1
พิชามญช์ ขาวละเอียด 835 นาง หน้าไม้ 29/2 หมู่ที่ 7
พิชิต คมกริช 3644 นาย คลองพระอุดม 12/9 หมู่ที่ 4
พิชิต คล้อยตาม 6231 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-6
พิชิต ลีขาว 5761 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
พิเชฐ จิตผล 634 นาย หน้าไม้ 34/5 หมู่ที่ 6
พิเชฐ สงวนศรี 4790 นาย คูขวาง 22/5 หมู่ที่ 1
พิเชษ อินทร์สว่าง 2822 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
พิเชษฐ ธนารัตน์สุทธิกุล 5518 นาย คูขวาง 9/22 หมู่ที่ 2
พิเชษฐ์ แผ่พร 545 นาย หน้าไม้ 2/6 หมู่ที่ 6
พิเชษฐ์ พานเที่ยง 4963 นาย คูขวาง 60/51 หมู่ที่ 1
พิเชษฐ เรืองศรี 2562 นาย ลาดหลุมแก้ว 61 หมู่ที่ 6
พิญญาดา ชัณธนันท์ 2193 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/3 หมู่ที่ 4
พิตร จ้อยใจ 3673 นาง คลองพระอุดม 28 หมู่ที่ 4
พิทยา วัฒนศัพท์ 4708 นาย คลองพระอุดม 99/46 หมู่ที่ 7
พิทักษ์ โชติจรุญ 3602 นาย คลองพระอุดม 29/43 หมู่ที่ 3
พิทักษ์ โชติเวที 5698 นาย คูขวาง 59 หมู่ที่ 2
พิทักษ์ ทองขาว 2746 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/16 หมู่ที่ 7
พิทักษ์ ศรีเลิศ 900 นาย หน้าไม้ 71/1 หมู่ที่ 7
พิน กลมเกลา 849 นาย หน้าไม้ 34 หมู่ที่ 7
พิน บางยาง 3487 นาย คลองพระอุดม 1/3 หมู่ที่ 3
พิน มยุเรศ 1845 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/44 หมู่ที่ 3
พิน รุ่งเจริญ 2292 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/3 หมู่ที่ 4
พิน ศรีสังข์ 1471 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/4 หมู่ที่ 1
พินิจ ธูปแก้ว 2706 นาย ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 7
พิพัฒน์ แม้นเผือก 2175 นาย ลาดหลุมแก้ว 73/1 หมู่ที่ 4
พิพัฒน์สิน สมเผือก 3894 นาย คลองพระอุดม 44/4 หมู่ที่ 6
พิภพ ก้อนทอง 1563 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
พิภพ กางกรณ์ 4417 นาย คลองพระอุดม 58/329 หมู่ที่ 7
พิมพ์ จินเต 902 นาง หน้าไม้ 66/8 หมู่ที่ 7
พิมพ์ ลมลอย 889 นาย หน้าไม้ 80 หมู่ที่ 7
พิมพ์ขจร นคร 1375 นางสาว หน้าไม้ 112/69 หมู่ที่ 7
พิมพ์ชนก อติสุคนธ์ 2243 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/79 หมู่ที่ 4
พิมพ์ธัญญา ตระกูณแพทย์ 4726 นาง คลองพระอุดม 99/78 หมู่ที่ 7
พิมพ์นารา พิมเสน 2849 นาง ระแหง 36/191 หมู่ที่ 1
พิมพ์พิศา น้อยเกิด 1851 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/51 หมู่ที่ 3
พิมพร อดุลเดช 1329 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
พิมพรรณ บุญญฤทธิ์ 4489 นาง คลองพระอุดม 58/415 หมู่ที่ 7
พิมพ์สาน จอมเข็ม 1145 นาย หน้าไม้ 110/27 หมู่ที่ 7
พิมพาภรณ์ อินทร์สะอาด 4640 นาง คลองพระอุดม 99/54 หมู่ที่ 7
พิศ ต่วนใจ 3011 นาย คลองพระอุดม 12 หมู่ที่ 1
พิศณุ ศรีเจริญประมง 4087 นาย คลองพระอุดม 14/5 หมู่ที่ 7
พิศน์ชญาณ์ ประสานศิลป์ 2026 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 4
พิศลย์ มงคลธัญญทิพย์ 5943 นาย คูขวาง 16/1 หมู่ที่ 4
พิศัย บัวเขียว 3884 นาย คลองพระอุดม 38/5 หมู่ที่ 6
พิศิษฐ กันหาทอง 160 นาย หน้าไม้ 78/10 หมู่ที่ 2
พิศิษฐ์ วีรบรรจบ 647 นาย หน้าไม้ 40 หมู่ที่ 6
พิษณุ พุณสันเทียะ 1192 นาย หน้าไม้ 111/44 หมู่ที่ 7
พิษณุ อ่วมรอด 3287 นาย คลองพระอุดม 15/181 หมู่ที่ 2
พิสมัย คำเลิศ 5740 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
พิสมัย งามตรง 4156 นางสาว คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 7
พิสมัย ท้วมโธสง 1010 นางสาว หน้าไม้ 96/6 หมู่ที่ 7
พิสมัย พิ่มพ์จันทร์ 4747 นาง คูขวาง 1/11 หมู่ที่ 1
พิสิทธ์ เกิดศรี 3727 นาย คลองพระอุดม 12 หมู่ที่ 5
พิสิษฐ มากแก้ว 4296 นาย คลองพระอุดม 58/151 หมู่ที่ 7
พิสุทธิ์ แก้วเต็ม 4446 นาย คลองพระอุดม 58/364 หมู่ที่ 7
พี สวัสดี 1423 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/2 หมู่ที่ 1
พีรพล ดอกลำเจียก 5390 นาย คูขวาง 178/6 หมู่ที่ 1
พีรภัทร เย็นเป็นสุข 1813 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/7 หมู่ที่ 3
พีระ นิ่มสมบุญ 1198 นาย หน้าไม้ 111/50 หมู่ที่ 7
พีระพล สมมิตร 2769 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
พีระพล สังข์สำราญ 3003 นาย คลองพระอุดม 9/1 หมู่ที่ 1
พีระพันธ์ ภิมล 3153 นาย คลองพระอุดม 15/1 หมู่ที่ 2
พีราฉัตร์ ฤทธิ์ศิริ 1253 นางสาว หน้าไม้ 112/82 หมู่ที่ 7
พุทธชาด ฉิมพลี 1634 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 32/6 หมู่ที่ 2
พุทธชาด ชูพุทธพงศ์ 3523 นาย คลองพระอุดม 12/2 หมู่ที่ 3
พุทธพร สุนทรวงษ์ 3316 นางสาว คลองพระอุดม 15/223 หมู่ที่ 2
พุทธรักษา พุ่มคง 1646 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/18 หมู่ที่ 2
พุทธลักษ์ เชื้อคำเพ็ง 5264 นางสาว คูขวาง 126/1 หมู่ที่ 1
พุทธา กะการตี 482 นาย หน้าไม้ 33/5 หมู่ที่ 3
พุธ ล่าลับ 936 นาย หน้าไม้ 92/80 หมู่ที่ 7
พูน จุใจ 4866 นาง คูขวาง 40 หมู่ที่ 1
พูนทิพย์ จรัลปรัชญานนท์ 784 นางสาว หน้าไม้ 2/23 หมู่ที่ 7
พูลศักดิ์ กลมเกลา 707 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
เพชร คุณประทุม 274 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
เพ็ชร์ เนียมแผน 1093 นาย หน้าไม้ 107/3 หมู่ที่ 7
เพชร ปิ่นบัววัน 2215 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/37 หมู่ที่ 4
เพชร ยุติธรรมพิทักษ์ 1016 นาย หน้าไม้ 97 หมู่ที่ 7
เพชร สอนทอง 995 นาย หน้าไม้ 95/1 หมู่ที่ 7
เพชรชรัตน์ คงคะนันท์ 4055 นางสาว คลองพระอุดม 7/221 หมู่ที่ 7
เพชรดี พรมชิน 1801 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
เพชรรัช แก้วเกศ 791 นาง หน้าไม้ 2/34 หมู่ที่ 7
เพชรา ถิ่นกำแพง 4486 นาง คลองพระอุดม 58/412 หมู่ที่ 7
เพชรา เปลี่ยนสะอาด 3235 นางสาว คลองพระอุดม 15/115 หมู่ที่ 2
เพ็ญณลีน์ เล่าสูงเนิน 1175 นาง หน้าไม้ 111/13 หมู่ที่ 7
เพ็ญนภา บ๊ะซา 6138 นางสาว คูขวาง 73/4 หมู่ที่ 5
เพ็ญประภา บางยาง 3671 นางสาว คลองพระอุดม 26 หมู่ที่ 4
เพ็ญพรรณ ขวัญพรม 5355 นาง คูขวาง 161/2 หมู่ที่ 1
เพ็ญภักดิ์ นาเมืองรักษ์ 5150 นาง คูขวาง 83/1 หมู่ที่ 1
เพ็ญศรี ตั้นเส็ง 1062 นาง หน้าไม้ 103/2 หมู่ที่ 7
เพ็ญศรี พรมเกิด 1445 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/5 หมู่ที่ 1
เพ็ญศรี พิณดิษฐ 5314 นางสาว คูขวาง 146/1 หมู่ที่ 1
เพ็ญศรี ศีรขจร 1015 นางสาว หน้าไม้ 96/12 หมู่ที่ 7
เพ็ญศรี สนคงนอก 3013 นาย คลองพระอุดม 13/1 หมู่ที่ 1
เพ็ญศรี สุขเปรม 2322 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/98 หมู่ที่ 4
เพ็ญศรี หุ่นทอง 4012 นาง คลองพระอุดม 7/116 หมู่ที่ 7
เพ็ญศรี หุบทอง 244 นางสาว หน้าไม้ 36 หมู่ที่ 2
เพ็ญศิริ พรหมจินดา 4962 นางสาว คูขวาง 60/50 หมู่ที่ 1
เพยาว์ สิทธิเอี่ยมศักดิ์ 3033 นาง คลองพระอุดม 21/2 หมู่ที่ 1
เพรียว พีรี 2552 นาย ลาดหลุมแก้ว 55/20 หมู่ที่ 6
เพไร แสงจันทร์ 2382 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/6 หมู่ที่ 5
เพลิน เกิดศิริ 1174 นางสาว หน้าไม้ 111/12 หมู่ที่ 7
เพลิน ขาวขำ 6110 นางสาว คูขวาง 59 หมู่ที่ 5
เพลินใจ เรือนขำ 2981 นางสาว คลองพระอุดม 4/4 หมู่ที่ 1
เพลินตา จอนเข็ม 5115 นางสาว คูขวาง 69/67 หมู่ที่ 1
เพิกฮัน แซ่ลิ้ม 1111 นาย หน้าไม้ 107/35 หมู่ที่ 7
เพิ่มศักดิ์ จันทร์ทอง 3589 นาย คลองพระอุดม 29/18 หมู่ที่ 3
เพียงใจ ลมดี 5510 นาง คูขวาง 9/3 หมู่ที่ 2
เพี้ยงเดือน นิ่มเนียว 285 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เพียร ชนะวงค์ 3982 นาย คลองพระอุดม 7/49 หมู่ที่ 7
เพียร บุญมาก 1998 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
เพียร สระเงินสิงห์ 531 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านพักคนงาน
แพง พิมเสน 723 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
โพธิ์ ศรีชอบ 1545 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
โพยม วริวัง 1982 นาย ลาดหลุมแก้ว 60 หมู่ที่ 3
ไพกฤต โคกกล่ำ 2744 พ.ต.ท. ลาดหลุมแก้ว 51 หมู่ที่ 7
ไพจิตร ตียะวาพร 977 นาง หน้าไม้ 93/4 หมู่ที่ 7
ไพฑรูย์ เอี่ยมแดง 3103 นาย คลองพระอุดม 3/1 หมู่ที่ 2
ไพฑูร ทองงาม 893 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ไพฑูรย์ ดวงราษี 332 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ไพฑูรย์ บางกระ 3948 นาย คลองพระอุดม 1/4 หมู่ที่ 7
ไพฑูรย์ พงษ์ฉาย 5874 นาง คูขวาง 48/6 หมู่ที่ 3
ไพฑูรย์ เพ็ชร์เสาร์ 3495 นาย คลองพระอุดม 1/11 หมู่ที่ 3
ไพฑูรย์ ศรีเพชร 5831 นาย คูขวาง 31 หมู่ที่ 3
ไพฑูรย์ สุขต่าย 3546 นาย คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 3
ไพฑูรย์ เสียงลอย 4910 นาย คูขวาง 46/5 หมู่ที่ 1
ไพฑูรย์ หยู่สี 5302 นาย คูขวาง 139/8 หมู่ที่ 1
ไพฑูรย์ อ่อนเพ็ง 5473 นาย คูขวาง 178/136 หมู่ที่ 1
ไพฑูรย์ เอี่ยมถอด 2866 นาย ระแหง 111/773 หมู่ที่ 1
ไพทูรย์ บุญรอด 2315 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
ไพบุรณ ผ่องแผ้ว 5271 นาย คูขวาง 126/9 หมู่ที่ 1
ไพบูล อินทแพทย์ 1723 นาย ลาดหลุมแก้ว 65 หมู่ที่ 2
ไพบูลย์ แจ่มวิญญู 4063 นาย คลองพระอุดม 8/4 หมู่ที่ 7
ไพบูลย์ ชมเกษร 3075 นาย คลองพระอุดม 40 หมู่ที่ 1
ไพบูลย์ ชมทอง 3817 นาย คลองพระอุดม 21 หมู่ที่ 6
ไพบูลย์ ช้างปั้น 1484 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/4 หมู่ที่ 1
ไพบูลย์ ตันติบริบูรณ์ 4997 นาย คูขวาง 60/108 หมู่ที่ 1
ไพบูลย์ ทายิดา 3536 นาย คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 3
ไพบูลย์ พันสาริกิจ 3115 นาย คลองพระอุดม 5/7 หมู่ที่ 2
ไพบูลย์ วงษ์หงษ์ 4687 นาย คลองพระอุดม 99/114 หมู่ที่ 7
ไพบูลย์ ศรีกัลยา 981 นาย หน้าไม้ 93/14 หมู่ที่ 7
ไพบูลย์ สมบุญรอด 4361 นาย คลองพระอุดม 58/257 หมู่ที่ 7
ไพบูลย์ สุชาติกุลวิทย์ 415 นาย หน้าไม้ 19/7 หมู่ที่ 3
ไพบูลย์ หมื่นนารายณ์ 5741 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
ไพพันธ์ สายแวว 2309 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
ไพรบูลย์ พักผ่อน 1789 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ไพรสาร สีจันเคน 3480 นาย คลองพระอุดม 79/11 หมู่ที่ 2
ไพรัช บุญเรือง 2827 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
ไพรัช มิ่งผล 4383 นาย คลองพระอุดม 58/287 หมู่ที่ 7
ไพรัช มีเฉย 1525 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ไพรัช วิจิตรหงษ์ 4679 นาย คลองพระอุดม 99/80 หมู่ที่ 7
ไพรัตน์ คลองแถว 3071 นาย คลองพระอุดม 39/4 หมู่ที่ 1
ไพรัตน์ ทองดี 4603 นาย คลองพระอุดม 59/2 หมู่ที่ 7
ไพรัตน์ ศิริพันธ์ 5163 นาย คูขวาง 84/8 หมู่ที่ 1
ไพรัตน์ สายด้วง 6013 นาย คูขวาง 25/12 หมู่ที่ 5
ไพรัตน์ แสงวิชัน 2659 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 17/7 หมู่ที่ 7
ไพริณ ปั้นอุบล 604 นางสาว หน้าไม้ 22/3 หมู่ที่ 6
ไพริน เริ่มสอน 2079 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 4
ไพรินทร์ สายสิงห์ 5353 นาง คูขวาง 161 หมู่ที่ 1
ไพรุ่ง แก้วเพ็ชร 2730 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/2 หมู่ที่ 7
ไพโรจน์ แก้วเพ็ชร 2729 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/1 หมู่ที่ 7
ไพโรจน์ โกษีอำนวย 502 นาย หน้าไม้ 42/1 หมู่ที่ 3
ไพโรจน์ คำวงศ์ษา 3093 นาย คลองพระอุดม 47/4 หมู่ที่ 1
ไพโรจน์ เจ้ะเอเลาะ 125 นาย หน้าไม้ 42 หมู่ที่ 2
ไพโรจน์ ชูเลิศ 254 นาย หน้าไม้ 55/7 หมู่ที่ 2
ไพโรจน์ ดำรงค์เวช 2195 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/6 หมู่ที่ 4
ไพโรจน์ เย็นเพ็ชร 2931 นาย ระแหง 18/44 หมู่ที่ 1
ไพโรจน์ ศรีกำเนิด 1137 นาย หน้าไม้ 110/13 หมู่ที่ 7
ไพโรจน์ ศาสนกุล 205 นาย หน้าไม้ 28/5 หมู่ที่ 2
ไพโรจน์ สุขะวิริยะ 1788 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ไพโรจน์ แสงจันทร์ 84 นาย หน้าไม้ 62 หมู่ที่ 2
ไพโรจน์ อยู่วารีรักษ์ 5465 นาย คูขวาง 178/123 หมู่ที่ 1
ไพลิน กลิ่นหอม 6221 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 3
ไพเลาะห์ เขียวอ่อน 147 นาย หน้าไม้ 37/6 หมู่ที่ 2
ไพวรรณ แซ่อื้อ 2161 นาย ลาดหลุมแก้ว 70 หมู่ที่ 4
ไพศาล ผนิศวรนันท์ 128 นาย หน้าไม้ 45/1 หมู่ที่ 2
ไพศาล พรหมเกิด 1822 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/19 หมู่ที่ 3
ไพศาล สังข์เพ็ชร์ 1677 นาย ลาดหลุมแก้ว 45 หมู่ที่ 2
ไพศาล เอมโอด 2006 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/2 หมู่ที่ 3
ไพัที้ พิชัยสวัสดิ์ 385 นาย หน้าไม้ 6/1 หมู่ที่ 3
ฟรี จันกระ 6243 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ฟัก ยี่สมบุญ 546 นาง หน้าไม้ 3 หมู่ที่ 6
ฟาติมะ มะหะหมัด 6137 นางสาว คูขวาง 73/1 หมู่ที่ 5
ฟาตีม๊ะ ชื่นกมล 6068 นาง คูขวาง 36 หมู่ที่ 5
ฟาตีมุ๊ มะหะหมัด 6167 นาง คูขวาง 82/26 หมู่ที่ 5
ฟารีดา สุโง๊ะ 184 นางสาว หน้าไม้ 25/1 หมู่ที่ 2
ฟียะ กุนเหล็ง 239 นาง หน้าไม้ 30/1 หมู่ที่ 2
ฟื้น วงศ์สมุทร 3094 นาย คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 2
ภควัฒน์ รัชตารมย์ 31 นาย หน้าไม้ 79/6 หมู่ที่ 2
ภรศศิร อรัญญา 103 นางสาว หน้าไม้ 74/18 หมู่ที่ 2
ภวาย สุวรรณริน 1567 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ภวาสา โพธิ์ศรีทอง 3552 นาย คลองพระอุดม 22/21 หมู่ที่ 3
ภักดิ์ เชิดเชี่ยว 3441 นาง คลองพระอุดม 50/1 หมู่ที่ 2
ภัควรัท เพ็ชรชนะ 3172 นางสาว คลองพระอุดม 15/30 หมู่ที่ 2
ภัณฑิรา คเชนทรพรรค 4670 นางสาว คลองพระอุดม 99/289 หมู่ที่ 7
ภัทรดา วงศ์สิงห์ 3275 นางสาว คลองพระอุดม 15/165 หมู่ที่ 2
ภัทรพร นิคำ 2208 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/22 หมู่ที่ 4
ภัทรภร เรืองฤทธิ์ 4456 นางสาว คลองพระอุดม 58/377 หมู่ที่ 7
ภัทรวดี โอบนิธิภูธน 3610 นางสาว คลองพระอุดม 29/71 หมู่ที่ 3
ภัทรา ทองแลบ 1936 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/1 หมู่ที่ 3
ภัทรา ภู่ทอง 998 นางสาว หน้าไม้ 95/5 หมู่ที่ 7
ภัทรา มิ่งผล 4384 นาง คลองพระอุดม 58/288 หมู่ที่ 7
ภัทราพร พรหมบุตร 574 นาง หน้าไม้ 13/2 หมู่ที่ 6
ภัทราพร พันธุ์รัศมีทอง 3254 นางสาว คลองพระอุดม 15/135 หมู่ที่ 2
ภัทราวรรณ เถือนคำ 2321 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/102 หมู่ที่ 4
ภัพทิลา จักปั่น 4828 นางสาว คูขวาง 35/1 หมู่ที่ 1
ภัสรา เทพอินทร์ 3446 นาง คลองพระอุดม 50/8 หมู่ที่ 2
ภาคภูมิ อุ่นเพชร 1340 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ภาคิน ธนวิกรัย 712 นาย หน้าไม้ 19/3 หมู่ที่ 6
ภาณุพงษ์ เกาะเทียน 5036 นาย คูขวาง 60/164 หมู่ที่ 1
ภาณุมาศ นิ่มสมบุญ 1199 นาย หน้าไม้ 111/51 หมู่ที่ 7
ภาณุวัฒน์ อินทร์ประสิทธิ์ 2943 นาย ระแหง หมู่ที่ 5
ภานุรัตน์ ผ่องแผ้ว 3333 นาย คลองพระอุดม 15/252 หมู่ที่ 2
ภานุวัฒน์ ปานปิ่น 472 นาย หน้าไม้ 28/10 หมู่ที่ 3
ภาวณี สะอาดเอี่ยม 5607 นางสาว คูขวาง 32 หมู่ที่ 2
ภาวิณี เขมาปทุมศักดิ์ 4946 นางสาว คูขวาง 60/15 หมู่ที่ 1
ภาวิณี ดอกแก้ว 3665 นาง คลองพระอุดม 19/19 หมู่ที่ 4
ภาวินี ชัยสิน 5377 นาง คูขวาง 168 หมู่ที่ 1
ภิญญดา เต๊ะอั้น 4322 นางสาว คลองพระอุดม 58/189 หมู่ที่ 7
ภิญญา จันทร์โท 3305 นาง คลองพระอุดม 15/211 หมู่ที่ 2
ภิรดา จิรวัชราธิกุล 2108 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/3 หมู่ที่ 4
ภิรมย์ ดอกราตรี 5148 นาง คูขวาง 81 หมู่ที่ 1
ภิรมย์ เพ็ญพวงสินธุ์ 5179 นาง คูขวาง 91/7 หมู่ที่ 1
ภิรมย์รัต วิรัตน์ 3675 นาง คลองพระอุดม 29/9 หมู่ที่ 4
ภิเศษ ยิ้มแย้ม 1612 นาย ลาดหลุมแก้ว 24 หมู่ที่ 2
ภูพาน รัตนภักดี 2741 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/5 หมู่ที่ 7
ภูริเดช กิตติวัชระชัย 4942 นาย คูขวาง 59/7 หมู่ที่ 1
ภูริทัต ทองแก้ว 3335 นาย คลองพระอุดม 15/254 หมู่ที่ 2
ภูริพันธ์ พิชัยชัยพจน์ 1147 นาย หน้าไม้ 110/24 หมู่ที่ 7
ภูวดล ทองกล่ำ 6240 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ภูษิต สารีคำ 5439 นาย คูขวาง 178/82 หมู่ที่ 1
ภูสิทธ์ นำสุวรรณ 5422 นาย คูขวาง 178/57 หมู่ที่ 1
มงคล คุ้มคอน 2652 นาย ลาดหลุมแก้ว 15 หมู่ที่ 7
มงคล ชุ่มเพ็งพันธ์ 1534 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
มงคล บุญเลิศ 2059 นาย ลาดหลุมแก้ว 25/3 หมู่ที่ 4
มงคล พุ่มพวง 4339 นาย คลองพระอุดม 58/223 หมู่ที่ 7
มงคล มีทำ 6219 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 7
มงคล เย็นทรวง 5594 นาย คูขวาง 29/10 หมู่ที่ 2
มงคล วงษ์นู 75 นาย หน้าไม้ 81/10 หมู่ที่ 2
มงคล สุขแล้ว 2693 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/1 หมู่ที่ 7
มณฐิชา พวงทอง 1219 นาง หน้าไม้ 112/28 หมู่ที่ 7
มณฑล บุญส่ง 5498 นาย คูขวาง 6/2 หมู่ที่ 2
มณฑา คล้ายสี 4769 นาย คูขวาง 15 หมู่ที่ 1
มณฑา เงาะงาม 664 นางสาว หน้าไม้ 43/2 หมู่ที่ 6
มณฑา ปริพิทักษ์ 489 นาง หน้าไม้ 38/5 หมู่ที่ 3
มณฑา ศรีเพชร 5646 นาง คูขวาง 40/13 หมู่ที่ 2
มณฑา สำราญ 5703 นาง คูขวาง 61/1 หมู่ที่ 2
มณี ชูพุทธพงศ์ 2480 นาง ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 6
มณี เดชดี 808 นาย หน้าไม้ 11 หมู่ที่ 7
มณี บัวทอง 3718 นาย คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 5
มณี บุญเพ็ง 134 นาง หน้าไม้ 37/15 หมู่ที่ 2
มณี มธุรส 1004 นาง หน้าไม้ 95/15 หมู่ที่ 7
มณี ไวยเนตร 5312 นาง คูขวาง 145 หมู่ที่ 1
มณี อาจหาญ 6173 นางสาว คูขวาง 83/4 หมู่ที่ 5
มณีนุช ป้อมเมือง 3250 นาง คลองพระอุดม 15/131 หมู่ที่ 2
มณีรัตน์ ถนอมรัก 6080 นางสาว คูขวาง 37/10 หมู่ที่ 5
มณีรัตน์ ทีนเนอร์ 2296 นาง ลาดหลุมแก้ว 22/3 หมู่ที่ 4
มณีรัตน์ รุ่งเรือง 689 นางสาว หน้าไม้ 54/8 หมู่ที่ 6
มณีรัตน์ วงษ์เจริย 3797 นาง คลองพระอุดม 11/9 หมู่ที่ 6
มณีวรรณ ทรัพย์ปรีชา 5369 นาง คูขวาง 167/5 หมู่ที่ 1
มณู จันทพงษ์ 976 นาย หน้าไม้ 93/1 หมู่ที่ 7
มณู วิไลรัศมี 5405 นาย คูขวาง 178/33 หมู่ที่ 1
มนต์จตุรพิธพร บุญประสม 100 นาย หน้าไม้ 74/12 หมู่ที่ 2
มนตรี คุ้มด้วง 1353 นาง หน้าไม้ 48/2 หมู่ที่ 7
มนตรี งามประเสริฐ 3083 นาย คลองพระอุดม 40/12 หมู่ที่ 1
มนตรี จันทร์พา 708 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
มนตรี ชมแก้วพลอย 1685 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/10 หมู่ที่ 2
มนตรี ชื่นกมล 6070 นาย คูขวาง 36/2 หมู่ที่ 5
มนตรี ไชยโคตร 4665 นาย คลองพระอุดม 99/260 หมู่ที่ 7
มนตรี โต๊ะนิ 80 นาย หน้าไม้ 58/1 หมู่ที่ 2
มนตรี ทับทิม 90 นาย หน้าไม้ 72/1 หมู่ที่ 2
มนตรี นูระบ๊าฟ 6181 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
มนตรี ผลเหม 5852 นาย คูขวาง 43/1 หมู่ที่ 3
มนตรี พูนอ้อย 1098 นาย หน้าไม้ 107/12 หมู่ที่ 7
มนตรี รักษาแก้ว 868 นาย หน้าไม้ 23/17 หมู่ที่ 7
มนตรี อยู่สุ่น 1921 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/7 หมู่ที่ 3
มนต์สิทธิ์ กันสุข 3222 นาย คลองพระอุดม 15/97 หมู่ที่ 2
มนทิรัตน์ ประพัฒน์ทอง 1218 นาย หน้าไม้ 112/26 หมู่ที่ 7
มนัญ กล่ำโทก 2688 ส.ต. ลาดหลุมแก้ว 22/3 หมู่ที่ 7
มนัตชัย ชูเนตร 3197 นาย คลองพระอุดม 15/58 หมู่ที่ 2
มนันญา ดิรัตชานนท์ 4792 นาง คูขวาง 22/8 หมู่ที่ 1
มนัส ขนุนก้อน 1909 นาย ลาดหลุมแก้ว 27 หมู่ที่ 3
มนัส ขันเพ็ชร 1519 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
มนัส คุ้มคอน 2653 นาย ลาดหลุมแก้ว 15/1 หมู่ที่ 7
มนัส เคนคำ 4003 นาย คลองพระอุดม 7/92 หมู่ที่ 7
มนัส งามสอาด 3047 นาย คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 1
มนัส จำปาศรี 2158 นาย ลาดหลุมแก้ว 69/1 หมู่ที่ 4
มนัส ดำรงค์ 4880 นาย คูขวาง 42/3 หมู่ที่ 1
มนัส ทองพูล 5158 นาย คูขวาง 84/2 หมู่ที่ 1
มนัส ท้าวดี 5155 นาย คูขวาง 83/9 หมู่ที่ 1
มนัส ธันยบูรณ์เวช 4596 นาย คลองพระอุดม 58/682 หมู่ที่ 7
มนัส นพพันธ์ 717 นาย หน้าไม้ 39/16 หมู่ที่ 6
มนัส บัวชมพู 2657 นาย ลาดหลุมแก้ว 17 หมู่ที่ 7
มนัส บางเพ็ง 3366 นาย คลองพระอุดม 17/4 หมู่ที่ 2
มนัส ปานดี 665 นาย หน้าไม้ 43/3 หมู่ที่ 6
มนัส ปานเฟือง 3499 นาย คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 3
มนัส พัดปุย 1734 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/4 หมู่ที่ 2
มนัส เพ็ชรช้าง 4654 ส.ต. คลองพระอุดม 99/145 หมู่ที่ 7
มนัส มายะนันท์ 5309 นาย คูขวาง 140/6 หมู่ที่ 1
มนัส รุ่งปิ่น 3646 นาย คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 4
มนัส สังข์สำราญ 1569 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/1 หมู่ที่ 2
มนานพ จันทร์เต็ม 5165 นาย คูขวาง 85 หมู่ที่ 1
มนิดา แซ่เฮ้ง 2171 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 72/1 หมู่ที่ 4
มนู สังข์สำราญ 3118 นาย คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 2
มนูญ ทิมเม่น 5285 นาย คูขวาง 133/1 หมู่ที่ 1
มนูญ บรรจงช่วย 3971 นาย คลองพระอุดม 7/19 หมู่ที่ 7
มนูญ วงศ์ทองดี 3560 นาย คลองพระอุดม 22/29 หมู่ที่ 3
มนูญ ศิลาขาว 5649 นาย คูขวาง 41/1 หมู่ที่ 2
มนูญ สวัสดี 5834 นาย คูขวาง 33/1 หมู่ที่ 3
มโน ธนะสิน 4781 นาย คูขวาง 19/30 หมู่ที่ 1
มโนช ขนุนก้อน 2129 นาย ลาดหลุมแก้ว 55 หมู่ที่ 4
มยุรี เย็นทรวง 5584 นาง คูขวาง 28/3 หมู่ที่ 2
มยุรี แสงเทียน 6190 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
มรกต มองเพชร 4286 นาย คลองพระอุดม 58/135 หมู่ที่ 7
มล มณีจร 5512 นาย คูขวาง 9/7 หมู่ที่ 2
มลรพี ปัทมภาสพงษ์ 3173 นางสาว คลองพระอุดม 15/31 หมู่ที่ 2
มลฤดี กวีวัจน์ 825 นาง หน้าไม้ 25 หมู่ที่ 7
มลฤดี ปั้นแหน่งเพ็ชร 2807 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
มลฤดี ศรีสวัสดิ์ 5213 นางสาว คูขวาง 105/9 หมู่ที่ 1
มลฤดี สั่งสอน 2588 นาย ลาดหลุมแก้ว 79 หมู่ที่ 6
ม้วน คงวิเชียร 1319 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ม้วน พัดปุย 3397 นาย คลองพระอุดม 30/3 หมู่ที่ 2
มหรรณพ รักกุศล 5003 นาย คูขวาง 60/117 หมู่ที่ 1
มอเซาะ อาดำ 6153 นาง คูขวาง 79/1 หมู่ที่ 5
มะ มะหะหมัด 6163 นาย คูขวาง 82/21 หมู่ที่ 5
มะ หอมจันทร์ 6133 นาง คูขวาง 71/15 หมู่ที่ 5
มะณี คลับคล้าย 1506 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 46 หมู่ที่ 1
มะนิต คล้ายคลึง 4757 นาย คูขวาง 6/5 หมู่ที่ 1
มะนิตย์ ปลื้มจิตต์ 1236 นาย หน้าไม้ 112/53 หมู่ที่ 7
มะโนทัย โสพุ้ย 5781 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
มะลิ กระไหล่เงิน 4073 นาง คลองพระอุดม 12/1 หมู่ที่ 7
มะลิ ชุ่มชื่น 2526 นาง ลาดหลุมแก้ว 43 หมู่ที่ 6
มะลิ โชติมณี 5742 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
มะลิ นิมา 375 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
มะลิ บำรุงราษฎร์ 4921 นางสาว คูขวาง 49/10 หมู่ที่ 1
มะลิ ผักผ่อน 2715 นาย ลาดหลุมแก้ว 35 หมู่ที่ 7
มะลิ พุกสังข์ทอง 5849 นาง คูขวาง 41/1 หมู่ที่ 3
มะลิ รัชดาศิวะกุล 4625 นาง คลองพระอุดม 99/11 หมู่ที่ 7
มะลิ ศาลา 5642 นาง คูขวาง 40/8 หมู่ที่ 2
มะลิ สงเปรื่อง 858 นาง หน้าไม้ 69/2 หมู่ที่ 7
มะลิ สีมันตะ 3367 นาง คลองพระอุดม 18/1 หมู่ที่ 2
มะลิ สุนทร 1406 นาง ลาดหลุมแก้ว 10/1 หมู่ที่ 1
มะลิ แสงอ่อน 4605 นางสาว คลองพระอุดม 60 หมู่ที่ 7
มะลิ อินทปาน 2990 นางสาว คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 1
มะลิวัลย์ ปทุมแก้ว 2022 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 7/3 หมู่ที่ 4
มะลิวัลย์ สมมิตตะ 2286 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/128 หมู่ที่ 4
มัด มะหะหมัด 6032 นาย คูขวาง 26/16 หมู่ที่ 5
มัทนาลัย จิระปัญญาเลิศ 4133 นาง คลองพระอุดม 21/12 หมู่ที่ 7
มัทนี ตปนียางกูร 2405 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 27/3 หมู่ที่ 5
มั่น คงยืน 846 นาย หน้าไม้ 31/4 หมู่ที่ 7
มาก ลาโพ 3781 นาย คลองพระอุดม 5/8 หมู่ที่ 6
มาณพ เลิศล้ำศรีเทียน 866 นาย หน้าไม้ 23/6 หมู่ที่ 7
มาด งามตรง 4149 นางสาว คลองพระอุดม 25/11 หมู่ที่ 7
มาน อาดำ 6134 นาย คูขวาง 72 หมู่ที่ 5
มานพ จำรัส 4335 นาย คลองพระอุดม 58/217 หมู่ที่ 7
มานพ เชื้อไทย 5547 นาย คูขวาง 13/3 หมู่ที่ 2
มานพ ดวงศรี 5994 นาย คูขวาง 9 หมู่ที่ 5
มานพ ธูปแก้ว 2707 นาย ลาดหลุมแก้ว 30/1 หมู่ที่ 7
มานพ บางเพ็ง 3112 นาย คลองพระอุดม 5/3 หมู่ที่ 2
มานพ ป้อมเมือง 3251 นาย คลองพระอุดม 15/132 หมู่ที่ 2
มานพ พ่วงพันธ์ 568 นาย หน้าไม้ 11 หมู่ที่ 6
มานพ พิมโส 349 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
มานพ เรืองฉาย 3748 นาย คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 5
มานพ หวังสุข 5954 นาย คูขวาง 20/2 หมู่ที่ 4
มานะ เกษทอง 3792 นาย คลองพระอุดม 11/3 หมู่ที่ 6
มานะ จายทองคำ 1085 นาย หน้าไม้ 106 หมู่ที่ 7
มานะ ตั้งจริยา 477 นาย หน้าไม้ 29/5 หมู่ที่ 3
มานะ ประคองทรัพย์ 5887 นาย คูขวาง 51/12 หมู่ที่ 3
มานะ วราหะ 1001 นาย หน้าไม้ 95/8 หมู่ที่ 7
มานะ ศรีพุฒ 429 นาย หน้าไม้ 22 หมู่ที่ 3
มานะ หนูน่วม 2531 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/2 หมู่ที่ 6
มานะ ห่อผล 579 นาย หน้าไม้ 15 หมู่ที่ 6
มานะ อ่อนโชน 1297 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
มานัตย์ สุกดี 4934 นาย คูขวาง 52/1 หมู่ที่ 1
มานัส แก้วกอง 3623 นาย คลองพระอุดม 3/1 หมู่ที่ 4
มานิช สิงหรัตน์ 3432 นาย คลองพระอุดม 43 หมู่ที่ 2
มานิต ศาสนกุล 240 นาย หน้าไม้ 30/2 หมู่ที่ 2
มานิตย์ แก้วกอง 3613 นาย คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 4
มานิตย์ คล้านกุล 989 นาย หน้าไม้ 94/10 หมู่ที่ 7
มาโนช แก้วแจ่ม 6095 นาย คูขวาง 49/1 หมู่ที่ 5
มาโนช ขำเขียว 5881 นาย คูขวาง 51/6 หมู่ที่ 3
มาโนช ใจเก่งดี 6210 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 15
มาโนช ชวนชื่น 1619 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/1 หมู่ที่ 2
มาโนช ชอบใจ 832 นาย หน้าไม้ 27/2 หมู่ที่ 7
มาโนช พวงทอง 686 นาย หน้าไม้ 54/2 หมู่ที่ 6
มาโนช พูลหอม 2874 นาย ระแหง 36/183 หมู่ที่ 1
มาโนช เรือนขำ 2980 นาย คลองพระอุดม 4/3 หมู่ที่ 1
มาโนด เจิมศรี 5665 นาย คูขวาง 45/1 หมู่ที่ 2
มาโนทย์ คงวิเชียร 1379 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
มารยาท งามพริ้ง 5559 นางสาว คูขวาง 15/1 หมู่ที่ 2
มารศรี อึ้งประภากร 5070 นาง คูขวาง 60/213 หมู่ที่ 1
มารีเย๊าะ มะหะหมัด 6031 นาง คูขวาง 26/2 หมู่ที่ 5
มารุต ธรรมโวหาร 2207 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/21 หมู่ที่ 4
มาเรียม เกิดศรี 3744 นางสาว คลองพระอุดม 19/5 หมู่ที่ 5
มาเรียม ชมเพลินใจ 6087 นาย คูขวาง 40/11 หมู่ที่ 5
มาเรียม ชื่นกมล 6030 นางสาว คูขวาง 26 หมู่ที่ 5
มาเรียม ภู่สกุล 4546 นาง คลองพระอุดม 58/486 หมู่ที่ 7
มาเรียม มะลีลี 164 นางสาว หน้าไม้ 53 หมู่ที่ 2
มาเรียม มะหะหมัด 6024 นางสาว คูขวาง 25/29 หมู่ที่ 5
มาเรียม มีโชคชัย 5878 นางสาว คูขวาง 51/3 หมู่ที่ 3
มาเรียม มูหะหมัด 6183 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
มาลัย แก้วญาติ 1904 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/2 หมู่ที่ 3
มาลัย จำปาศรี 2907 นางสาว ระแหง 111/284 หมู่ที่ 1
มาลัย ช่อผะกา 5855 นาง คูขวาง 43/4 หมู่ที่ 3
มาลัย เซี่ยงหว่อง 5854 นางสาว คูขวาง 43/3 หมู่ที่ 3
มาลัย ดาวทอง 3362 นาง คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 2
มาลัย ปานเสียง 1928 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 3
มาลัย ปานเสียง 1943 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 41 หมู่ที่ 3
มาลัย ปานเสียง 1945 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 41/3 หมู่ที่ 3
มาลัย เลื่อนลอย 2848 นางสาว ระแหง 18/138 หมู่ที่ 1
มาลัย ศรีนวน 884 นาย หน้าไม้ 85 หมู่ที่ 7
มาลัย สมจิตต์ 2141 นาง ลาดหลุมแก้ว 62/3 หมู่ที่ 4
มาลัย หุบทอง 135 นางสาว หน้าไม้ 37/16 หมู่ที่ 2
มาลัยพร เกษสุวรรณ์ 2105 นาง ลาดหลุมแก้ว 42/6 หมู่ที่ 4
มาลัยพร ตันวงศ์ 2270 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/131 หมู่ที่ 4
มาลา แก้วกาหลง 5722 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
มาลา รัดแรง 2393 นาง ลาดหลุมแก้ว 24/2 หมู่ที่ 5
มาลา อ่อนโยธา 6227 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-9
มาลี กีฬา 3837 นาง คลองพระอุดม 25/8 หมู่ที่ 6
มาลี แก่นประชา 1821 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/18 หมู่ที่ 3
มาลี แก้วจันทร์เถิน 772 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
มาลี จริตงาม 5782 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
มาลี ฉิมภักดี 3199 นางสาว คลองพระอุดม 15/61 หมู่ที่ 2
มาลี ชมเกษร 3126 นาง คลองพระอุดม 7/10 หมู่ที่ 2
มาลี ช้างใหญ่ 1979 นาง ลาดหลุมแก้ว 59/1 หมู่ที่ 3
มาลี แซ่แต้ 3691 นางสาว คลองพระอุดม 59 หมู่ที่ 4
มาลี ดาวทอง 3007 นางสาว คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 1
มาลี ทับทิมหิน 5879 นาง คูขวาง 51/4 หมู่ที่ 3
มาลี ไทยสันเทียะ 5686 นาง คูขวาง 51/8 หมู่ที่ 2
มาลี ไทรสงวน 392 นาง หน้าไม้ 11/1 หมู่ที่ 3
มาลี ผลพิบูลย์ 1924 นาง ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 3
มาลี ศาสนกุล 201 นาง หน้าไม้ 28/1 หมู่ที่ 2
มาลี หุบทอง 133 นางสาว หน้าไม้ 37/14 หมู่ที่ 2
มาลี หุบทอง 140 นางสาว หน้าไม้ 39 หมู่ที่ 2
มาลี อาดำ 6139 นางสาว คูขวาง 73/5 หมู่ที่ 5
มาลีฟิน มะหะหมัด 6046 นาย คูขวาง 28/1 หมู่ที่ 5
มาเลียม เอี่ยมรอด 2039 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/2 หมู่ที่ 4
มิตร คำมัน 2958 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
มิตร ศรีเมือง 3493 นาย คลองพระอุดม 1/9 หมู่ที่ 3
มี มากทอง 1439 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/1 หมู่ที่ 1
มีนะ เงินงาม 245 นางสาว หน้าไม้ 36/2 หมู่ที่ 2
มีนา กิติพันธ์ 956 นาง หน้าไม้ 92/122 หมู่ที่ 7
มีนา ชูเลิศ 251 นางสาว หน้าไม้ 55/4 หมู่ที่ 2
มีนา อาดำ 6076 นางสาว คูขวาง 37/6 หมู่ที่ 5
มีนุ๊ มะหะหมัด 6047 นาง คูขวาง 28/2 หมู่ที่ 5
มีนุ๊ มะหะหมัด 6054 นาง คูขวาง 31 หมู่ที่ 5
มุขแสง อนันต์ศิริประภา 1162 นาย หน้าไม้ 110/46 หมู่ที่ 7
มุทิตา ทับมณเฑียร 3188 นางสาว คลองพระอุดม 15/47 หมู่ที่ 2
มุทิตา โพธิ์ถนอม 3360 นางสาว คลองพระอุดม 15/300 หมู่ที่ 2
มุหะหมัด เที่ยงแท้ 6062 นาย คูขวาง 34/1 หมู่ที่ 5
มูล แสงเทียน 821 นาย หน้าไม้ 21/4 หมู่ที่ 7
มูหะหมัด โต๊ะนิ 175 นาย หน้าไม้ 20/4 หมู่ที่ 2
มูฮำหมัดสุกรี มะหะหมัด 6126 นาย คูขวาง 68/11 หมู่ที่ 5
เมธา บัวจักร์ 1591 นาย ลาดหลุมแก้ว 13/1 หมู่ที่ 2
เมธาวี ศิริรักษ์ 1684 นาง ลาดหลุมแก้ว 45/9 หมู่ที่ 2
เมธาวี ศิลาขาว 5652 นางสาว คูขวาง 41/9 หมู่ที่ 2
เมธินี จาดบุญนาค 1627 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 31/1 หมู่ที่ 2
เมธี จำปาศรี 2705 นาย ลาดหลุมแก้ว 29 หมู่ที่ 7
เมธี ภูกัน 750 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
เมษยา กลมเกลา 757 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
เมษา เติมทอง 4524 นาง คลองพระอุดม 58/458 หมู่ที่ 7
เมี้ยน คงวิเชียร 1308 นาย หน้าไม้ 55 หมู่ที่ 7
เมืองมนต์ สมภารวงศ์ 5464 นาย คูขวาง 178/122 หมู่ที่ 1
แม้น ตองอ่อน 3 นาย หน้าไม้ 9 หมู่ที่ 2
แม้น พึ่งเทียน 5937 นาย คูขวาง 11/1 หมู่ที่ 4
แม้น แสงพยับ 2633 นาย ลาดหลุมแก้ว 7 หมู่ที่ 7
แมะยะ ซำลำ 79 นาง หน้าไม้ 58 หมู่ที่ 2
แมะสนิ เรียบร้อย 173 นางสาว หน้าไม้ 20/2 หมู่ที่ 2
ไมชม มะหะหมัด 6160 นาง คูขวาง 82/3 หมู่ที่ 5
ไมตรี เทพคนดี 6244 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ไมตรี ศรีพร้อม 2044 นาย ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 4
ไมตรี สว่างเนตร 3406 นาย คลองพระอุดม 35/2 หมู่ที่ 2
ยงยุทธ จูปรางค์ 5306 นาย คูขวาง 139/13 หมู่ที่ 1
ยงยุทธ นุตรักษ์ 986 นาย หน้าไม้ 94/5 หมู่ที่ 7
ยงยุทธ รักแผน 925 นาย หน้าไม้ 92/53 หมู่ที่ 7
ยงยุทธ์ แสวงสุข 1005 นาย หน้าไม้ 96 หมู่ที่ 7
ยนต์ ขาวละเอียด 2037 นาย ลาดหลุมแก้ว 15 หมู่ที่ 4
ยวง เชิดชู 3533 นาย คลองพระอุดม 15 หมู่ที่ 3
ยวนพิศ คำคูณ 6218 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 8
ยโสธร พาลพล 2832 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ยอดรัก สานุ 5550 นาย คูขวาง 13/7 หมู่ที่ 2
ยัง ชูวงค์วุฒิ 3032 นาย คลองพระอุดม 21/1 หมู่ที่ 1
ยัง ตรงดี 3805 นาย คลองพระอุดม 14/6 หมู่ที่ 6
ยา อาดำ 6135 นาย คูขวาง 72/1 หมู่ที่ 5
ยาฮะยา มะหะหมัด 6155 นาย คูขวาง 81 หมู่ที่ 5
ยิ่งลักษณ์ เชี่ยวชาญ 927 นาง หน้าไม้ 92/55 หมู่ที่ 7
ยินดี เชื้อไทย 5690 นาย คูขวาง 52/1 หมู่ที่ 2
ยิ้ม งามพริ้ง 5558 นาย คูขวาง 15 หมู่ที่ 2
ยีมีละ มะหะหมัด 6034 นางสาว คูขวาง 27/1 หมู่ที่ 5
ยืน ปานดี 1348 นาย หน้าไม้ 53/2 หมู่ที่ 7
ยุทธ ชูวงค์วุฒิ 3029 นาย คลองพระอุดม 20/4 หมู่ที่ 1
ยุทธ พะวงษ์ 5055 นาย คูขวาง 60/190 หมู่ที่ 1
ยุทธนา ไชยมงคล 3550 นาย คลองพระอุดม 22/7 หมู่ที่ 3
ยุทธนา บางม่วง 1655 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/1 หมู่ที่ 2
ยุทธนา มาดาเบนทร์ 5945 นาย คูขวาง 17/3 หมู่ที่ 4
ยุทธนา สุคำภา 3137 นาย คลองพระอุดม 9/2 หมู่ที่ 2
ยุทธนา เอียดเกาะสมุย 4972 นาย คูขวาง 60/69 หมู่ที่ 1
ยุทธศักดิ์ อุบล 5585 นาย คูขวาง 28/4 หมู่ที่ 2
ยุพดี แป้นเพ็ชร 1881 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/1 หมู่ที่ 3
ยุพเรศ ทองดี 276 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 2
ยุพา ทรัพย์วิลัย 3966 นาง คลองพระอุดม 7/5 หมู่ที่ 7
ยุพาวะดี อินมาเมือง 2420 นาง ลาดหลุมแก้ว 32/3 หมู่ที่ 5
ยุพิณ ลาภศิริพาณิชกุล 5149 นางสาว คูขวาง 82 หมู่ที่ 1
ยุพิณร์ ขำใบ 2145 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 63/2 หมู่ที่ 4
ยุพิน กรดงาม 5661 นางสาว คูขวาง 43/3 หมู่ที่ 2
ยุพิน แก้วกันหา 5769 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ยุพิน จันทร์สน 1038 นางสาว หน้าไม้ 99/11 หมู่ที่ 7
ยุพิน จันหวาน 1531 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ยุพิน จับบัง 2368 นาง ลาดหลุมแก้ว 10/3 หมู่ที่ 5
ยุพิน จิตผล 660 นาย หน้าไม้ 42/2 หมู่ที่ 6
ยุพิน จุ้ยงาม 4313 นางสาว คลองพระอุดม 58/177 หมู่ที่ 7
ยุพิน เชื้อไทย 5544 นาง คูขวาง 13 หมู่ที่ 2
ยุพิน แต้สกุลรุ่ง 5904 นางสาว คูขวาง 53/4 หมู่ที่ 3
ยุพิน ทุมภู 3252 นางสาว คลองพระอุดม 15/133 หมู่ที่ 2
ยุพิน โพธิ์คาย 4303 นางสาว คลองพระอุดม 58/161 หมู่ที่ 7
ยุพิน มภิรานนท์ 2440 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 5
ยุพิน เล็กฟู 2754 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ยุพิน สอนคำปี 1173 นางสาว หน้าไม้ 111/11 หมู่ที่ 7
ยุพิน สุขปรุง 2745 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/15 หมู่ที่ 7
ยุพิน แสงเรืองรอง 5940 นางสาว คูขวาง 13 หมู่ที่ 4
ยุภา อินปาน 1617 นาย ลาดหลุมแก้ว 25 หมู่ที่ 2
ยุภาภร ผลพิบูลย์ 1902 นาง ลาดหลุมแก้ว 25 หมู่ที่ 3
ยุ้ย จำปาศรี 2090 นาย ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 4
ยุ้ย พัดปุย 2673 นาย ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 7
ยุวดี ภิรมย์นิ่ม 5960 นาง คูขวาง 21 หมู่ที่ 4
ยุวดี เสียงลอย 5763 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
ยุวลี อินทรแพทย์ 1755 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ยูซูบ ถนอมรัฐ 6182 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ยูโซ๊ะ อาดำ 6071 นาย คูขวาง 37 หมู่ที่ 5
เย็น เกสทอง 4193 นาย คลองพระอุดม 45/6 หมู่ที่ 7
เยาวเรศ เจิมศรี 4802 นางสาว คูขวาง 27/2 หมู่ที่ 1
เยาวลักษ์ จันทร์ชอน 586 นาง หน้าไม้ 18/5 หมู่ที่ 6
เยาะ เที่ยงแท้ 6063 นาง คูขวาง 34/2 หมู่ที่ 5
เยื้อน จารุพันธ์ 3363 นาย คลองพระอุดม 17 หมู่ที่ 2
แย้ม จำปาศรี 1503 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/2 หมู่ที่ 1
แย้ม เรืองลำภู 1610 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 2
แย้ม เลี้ยงจำปา 3637 นาง คลองพระอุดม 10/2 หมู่ที่ 4
แย้ม สะและ 3526 นาง คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 3
แย้ม สาดส่าง 3942 นาย คลองพระอุดม 62 หมู่ที่ 6
โยธิน กระแสทรง 4466 นาย คลองพระอุดม 58/388 หมู่ที่ 7
โยธิน นิลรัตน์ 2191 นาย ลาดหลุมแก้ว 86 หมู่ที่ 4
ใยน๊ะ มะหะหมัด 6132 นางสาว คูขวาง 70/6 หมู่ที่ 5
รก พ้นภัย 1473 นาย ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 1
รจนา อุดรธรณ์ 1027 นางสาว หน้าไม้ 98/2 หมู่ที่ 7
รจเรข ภูเขาแก้ว 4571 นาง คลองพระอุดม 58/642 หมู่ที่ 7
รณชัย พร้อมจันทึก 5441 นาย คูขวาง 178/85 หมู่ที่ 1
รณภพ แสงอ่อน 3858 นาย คลองพระอุดม 32 หมู่ที่ 6
รสสุคนธ์ พรผ่อง 3249 นางสาว คลองพระอุดม 15/130 หมู่ที่ 2
รอด อ่อนโชน 1367 นาย หน้าไม้ 40 หมู่ที่ 7
รอฟียะ แสงจันทร์ 181 นาง หน้าไม้ 23/4 หมู่ที่ 2
รอมะละ มะหะหมัด 6055 นางสาว คูขวาง 31/1 หมู่ที่ 5
รอมาระ มะหะหมัด 6123 นางสาว คูขวาง 68/6 หมู่ที่ 5
รอยพิมพ์ จินดานิล 4549 นาง คลองพระอุดม 58/489 หมู่ที่ 7
ระเบียบ งามตรง 4614 นาย คลองพระอุดม 64/1 หมู่ที่ 7
ระเบียบ ใจเอื้อเฟื้อ 3423 นาง คลองพระอุดม 39/7 หมู่ที่ 2
ระเบียบ ณ นคร 2932 นาง ระแหง 18/85 หมู่ที่ 1
ระเบียบ พรมเกิด 1443 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/3 หมู่ที่ 1
ระเบียบ ยิ้มแย้ม 1656 นาง ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 2
ระเบียบ สมใจ 4161 นางสาว คลองพระอุดม 32 หมู่ที่ 7
ระพีพร ประยงค์หอม 5760 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ระพีพัฒน์ ผาดไพบูลย์ 2710 นาย ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 7
ระวิ ชุมเมืองปักษ์ 2214 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/36 หมู่ที่ 4
ระวิ แพรัตน์ 5223 ร.ต. คูขวาง 111/8 หมู่ที่ 1
รักชนก เนียมเงิน 4240 นาง คลองพระอุดม 58/43 หมู่ที่ 7
รังสรรค์ เขียวเมือง 4527 นาย คลองพระอุดม 58/462 หมู่ที่ 7
รังสรรค์ วรรณสุทธิ 4644 นาย คลองพระอุดม 99/116 หมู่ที่ 7
รังสรรค์ ศิลาขาว 4839 นาย คูขวาง 35/20 หมู่ที่ 1
รังสรรค์ อุดมวรทรัพย์ 5858 นาย คูขวาง 43/8 หมู่ที่ 3
รัชฎา สินโน 92 นางสาว หน้าไม้ 73/1 หมู่ที่ 2
รัชนี แก้วขาว 2924 นางสาว ระแหง 111/409 หมู่ที่ 1
รัชนี แก้วขาว 2925 นางสาว ระแหง 111/597 หมู่ที่ 1
รัชนี ขำคม 6205 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
รัชนี จันดี 2908 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
รัชนี ทนทะนาน 6001 นางสาว คูขวาง 19/2 หมู่ที่ 5
รัชนี พงษ์ประเทศ 2922 นางสาว ระแหง 111/286 หมู่ที่ 1
รัชนี พรมเกิด 1603 นาง ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 2
รัชนี อินทะขีณี 5483 นาง คูขวาง 188 หมู่ที่ 1
รัชนี อุดมเดช 992 นาง หน้าไม้ 94/14 หมู่ที่ 7
รัชพล สมิโตบล 3159 นาย คลองพระอุดม 15/8 หมู่ที่ 2
รัฐนันท์ โพธิอุไร 2776 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/9 หมู่ที่ 7
รัตตะพล แซ่เหง่า 5503 นาย คูขวาง 7/6 หมู่ที่ 2
รัตติกาล ศรียาภัย 1290 นาง หน้าไม้ 62/2 หมู่ที่ 7
รัตตินันท์ วัลลวรรณรักษ์ 1221 นางสาว หน้าไม้ 112/30 หมู่ที่ 7
รัตน์ประดิษฐ์ ตรงดี 3772 นาย คลองพระอุดม 4/1 หมู่ที่ 6
รัตนพล รัศมิทัต 5029 นาย คูขวาง 60/155 หมู่ที่ 1
รัตนรักษ์ ศรียาภัย 1291 นางสาว หน้าไม้ 62/3 หมู่ที่ 7
รัตนเรชา ชมทอง 3761 นางสาว คลองพระอุดม 1/1 หมู่ที่ 6
รัตนา เกิงฝาก 5581 นางสาว คูขวาง 28 หมู่ที่ 2
รัตนา ใขแสง 2281 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/188 หมู่ที่ 4
รัตนา ฉายอ่วม 1783 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
รัตนา ชวนสมบูรณ์ 59 นาง หน้าไม้ 81/21 หมู่ที่ 2
รัตนา โตสกุล 5627 นางสาว คูขวาง 38/3 หมู่ที่ 2
รัตนา ทองปาน 4705 นาง คลองพระอุดม 99/292 หมู่ที่ 7
รัตนา ผนิศวรนันท์ 127 นางสาว หน้าไม้ 45 หมู่ที่ 2
รัตนา ระวังดี 2068 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/5 หมู่ที่ 4
รัตนา สงวนจินต์ 1188 นาง หน้าไม้ 111/38 หมู่ที่ 7
รัตนา หงวนเสงี่ยม 5810 นาง คูขวาง 17 หมู่ที่ 3
รัตนาภรณ์ ใจจิตต์ 2850 นางสาว ระแหง 18/137 หมู่ที่ 1
รัตนาภรณ์ ใสสุทธิกุล 1682 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/6 หมู่ที่ 2
รัตนาวรรณ ชมโลก 3854 นางสาว คลองพระอุดม 30/1 หมู่ที่ 6
รันทม หอมจันทร์ 6122 นางสาว คูขวาง 68/5 หมู่ที่ 5
รัศมี ศรีวิรัตน์ 578 นาง หน้าไม้ 14/3 หมู่ที่ 6
ราชัน อินทร์สิทธุ์ 2788 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ราชันย์ เสงี่ยม 2814 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ราเชน เชษฐานันท์ 2794 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ราเชนร์ สำเภาทอง 5944 นาย คูขวาง 17 หมู่ที่ 4
ราเชลล์ สนธิ 4376 นาย คลองพระอุดม 58/277 หมู่ที่ 7
ราตรี กลมเกลา 539 นางสาว หน้าไม้ 1/3 หมู่ที่ 6
ราตรี เกาะส้ม 1992 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
ราตรี ขำใบ 2755 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ราตรี เตยอ่อน 3198 นางสาว คลองพระอุดม 15/59 หมู่ที่ 2
ราตรี ทองทรัพย์ 5592 นาง คูขวาง 29/7 หมู่ที่ 2
ราตรี บุญน้อย 4878 นาง คูขวาง 42/1 หมู่ที่ 1
ราตรี ปลัดแสง 2854 นางสาว ระแหง 111/356 หมู่ที่ 1
ราตรี พิมพ์ทอง 4618 นางสาว คลองพระอุดม 66/2 หมู่ที่ 7
ราตรี เวชการ 815 นางสาว หน้าไม้ 17 หมู่ที่ 7
ราตรี ศภวงศ์ 123 นาง หน้าไม้ 40/1 หมู่ที่ 2
ราตรี สุขเรือน 1181 นาย หน้าไม้ 111/29 หมู่ที่ 7
ราม ทองหล่อ 1343 นาย หน้าไม้ 53/1 หมู่ที่ 7
รำพึง งามตรง 4613 นาง คลองพระอุดม 64 หมู่ที่ 7
รำพึง เจริญสุขเช้า 2307 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
รำเพย ปั้นคล้าย 1237 นางสาว หน้าไม้ 112/54 หมู่ที่ 7
รำเพย พึ่งมา 3664 นาง คลองพระอุดม 19/4 หมู่ที่ 4
รำเพย ห่อผล 1647 นาง ลาดหลุมแก้ว 35 หมู่ที่ 2
รินนา บุญหนู 4476 นางสาว คลองพระอุดม 58/399 หมู่ที่ 7
รุ่ง สีสุข 5773 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
รุ่งทิพย์ โยคี 928 นาง หน้าไม้ 92/60 หมู่ที่ 7
รุ่งทิวา ธานี 4434 นางสาว คลองพระอุดม 58/352 หมู่ที่ 7
รุ่งทิวา อวมศิลป์ 517 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
รุ่งธิวา แจ้งดี 2128 นาง ลาดหลุมแก้ว 50/1 หมู่ที่ 4
รุ่งนภา จำปาศรี 2024 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 8 หมู่ที่ 4
รุ่งนภา ไชยเสถถา 1772 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
รุ่งนภา แซ่ฉั่ว 3609 นางสาว คลองพระอุดม 29/69 หมู่ที่ 3
รุ่งนภา พุ่มมาก 2524 นาง ลาดหลุมแก้ว 42/5 หมู่ที่ 6
รุ่งนภา มูลเคน 2465 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 6
รุ่งนภา ยิ่งตระการณ์ 4410 นางสาว คลองพระอุดม 58/322 หมู่ที่ 7
รุ่งนภา สุริวงศ์ 912 นาง หน้าไม้ 58/4 หมู่ที่ 7
รุ่งนิรัณร์ คงขำ 2492 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/2 หมู่ที่ 6
รุ่งเพชร นามนิล 338 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
รุ่งไพศาล วงศ์สมุทร 3108 นาย คลองพระอุดม 4/2 หมู่ที่ 2
รุ่งมณี แสงทองล้อน 1050 นางสาว หน้าไม้ 101/10 หมู่ที่ 7
รุ่งรัศมี สีขาว 4582 นางสาว คลองพระอุดม 58/660 หมู่ที่ 7
รุ่งโรจ ศิริประภาภรณ์ 4912 นาย คูขวาง 48 หมู่ที่ 1
รุ่งโรจน์ คนันพรานนท์ 1006 นาย หน้าไม้ 96/1 หมู่ที่ 7
รุ่งโรจน์ จิเจริญ 3359 ว่าที่ ร.ต. คลองพระอุดม 15/282-3 หมู่ที่ 2
รุ่งโรจน์ ด้วงน้อย 1797 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
รุ่งโรจน์ ตาจันทร์ 1186 นาย หน้าไม้ 111/36 หมู่ที่ 7
รุ่งโรจน์ ทองมา 848 นาย หน้าไม้ 33/2 หมู่ที่ 7
รุ่งโรจน์ ปัทมโรจน์ 5876 นาย คูขวาง 51 หมู่ที่ 3
รุ่งโรจน์ พัดปุย 1759 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
รุ่งโรจน์ สิทธิประสงค์ 4714 นาย คลองพระอุดม 99/181 หมู่ที่ 7
รุ่งฤดี เชียงทอง 2772 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
รุ่งศักดิ์ พลายงาม 4274 ร.อ. คลองพระอุดม 58/120 หมู่ที่ 7
รุ่งศักดิ์ พีระพันธ์วิรุฬ 4579 นาย คลองพระอุดม 58/656 หมู่ที่ 7
รุ่งศิริ ลิ้มพุทธอักษร 4341 นาง คลองพระอุดม 58/225 หมู่ที่ 7
รุ่งสาง เกตุแก้ว 5667 นาง คูขวาง 45/4 หมู่ที่ 2
รุจิรา เชื้ออินต๊ะ 3206 นางสาว คลองพระอุดม 15/73 หมู่ที่ 2
รุทธิ์ เทียนศรี 1866 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/8 หมู่ที่ 3
รุ่น สวยที่สุด 3513 นาย คลองพระอุดม 8/1 หมู่ที่ 3
เรณุ นาคพุ่ม 1556 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
เรณู เสือลาย 1267 นาง หน้าไม้ 112/104 หมู่ที่ 7
เรณู อยู่บางปราโคน 535 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านพักคนงาน
เรวดี ตรงดี 3810 นาง คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 6
เรวดี ตีระวนิช 4968 นาง คูขวาง 60/62 หมู่ที่ 1
เราะมะห์ มูหะหมัด 6150 นางสาว คูขวาง 78 หมู่ที่ 5
เริงศักดิ์ เกสทอง 3762 นาย คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 6
เรียง ปั้นอุบล 670 นาง หน้าไม้ 45/1 หมู่ที่ 6
เรียม เชิดเชี่ยว 3442 นาย คลองพระอุดม 50/2 หมู่ที่ 2
เรียม มะหะหมัด 6144 นาง คูขวาง 74/3 หมู่ที่ 5
เรียม ศาสนกุล 242 นางสาว หน้าไม้ 30/5 หมู่ที่ 2
เรืองรัตน์ เพริศพรรณราย 4219 นาย คลองพระอุดม 52/3 หมู่ที่ 7
เรืองวิทย์ หงษ์กำเนิด 4701 นาย คลองพระอุดม 99/117 หมู่ที่ 7
ฤชุตา พิเชษธรมมสาร 5137 นาง คูขวาง 76/3 หมู่ที่ 1
ฤดี ศรีหนองบัว 4487 นางสาว คลองพระอุดม 58/413 หมู่ที่ 7
ฤทัยชนก ศรีสงวน 4393 นางสาว คลองพระอุดม 58/302 หมู่ที่ 7
ฤทัยรัตน์ มั่นคง 4327 นาง คลองพระอุดม 58/207 หมู่ที่ 7
ฤาชัย เรืองราย 3723 นาย คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 5
ลฎาภา รัตพินิจ 3404 นาง คลองพระอุดม 34/2 หมู่ที่ 2
ลดาวัลย์ นาคปาน 1811 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/5 หมู่ที่ 3
ลภิษรา ชูพุทธพงศ์ 3612 นาง คลองพระอุดม 44 หมู่ที่ 3
ลม่อม ชุมแสง ณ อยุธยา 4770 นาง คูขวาง 16 หมู่ที่ 1
ลมัย สุขบัว 911 นาย หน้าไม้ 58 หมู่ที่ 7
ลมูน เกษรา 381 นาง หน้าไม้ 1/2 หมู่ที่ 3
ลลนา หนีโหมด 4998 นางสาว คูขวาง 60/109 หมู่ที่ 1
ลลิดา แดงดี 4565 นางสาว คลองพระอุดม 58/508 หมู่ที่ 7
ลวณา อภิสริยะกุล 4653 นางสาว คลองพระอุดม 99/143 หมู่ที่ 7
ล้วน แก้วศรี 1313 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
ล้วน คำศรี 4406 นาย คลองพระอุดม 58/318 หมู่ที่ 7
ล้วน เงาะงาม 466 นาย หน้าไม้ 28/2 หมู่ที่ 3
ล้วน รักผล 3950 นาง คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 7
ล้อม ชูเลิศ 380 นาง หน้าไม้ 1 หมู่ที่ 3
ล้อมเดช ทองเลือนดี 4431 นาย คลองพระอุดม 58/347 หมู่ที่ 7
ลออ ชื่นจิตต์ 3861 นาง คลองพระอุดม 34/2 หมู่ที่ 6
ลออ ไทยแท้ 5565 นาง คูขวาง 19 หมู่ที่ 2
ลอองดาว คำพันธ์ 1528 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ละนอง นินโท 3814 นาย คลองพระอุดม 20/3 หมู่ที่ 6
ละม่อม แผ่พร 801 นาง หน้าไม้ 7 หมู่ที่ 7
ละมัย ชอบเรียบร้อย 5883 นาง คูขวาง 51/8 หมู่ที่ 3
ละมัย เรืองเขตกัน 2791 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ละมูล แจ้งดี 2779 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ละเมียด บ่อน้ำเชี่ยว 2664 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/1 หมู่ที่ 7
ละเมียด เย็นใจ 2066 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/2 หมู่ที่ 4
ละเมียด แสงอ่อน 4188 นาง คลองพระอุดม 42/1 หมู่ที่ 7
ละไม้ ชูทอง 690 นาง หน้าไม้ 55 หมู่ที่ 6
ละไม แสงอ่อน 4140 นาย คลองพระอุดม 25/1 หมู่ที่ 7
ละอ้อ ทองประไพ 65 นางสาว หน้าไม้ 79/26 หมู่ที่ 2
ละออง เกษร 905 นาง หน้าไม้ 65 หมู่ที่ 7
ละออง คงกระจง 5853 นางสาว คูขวาง 43/2 หมู่ที่ 3
ละออง แจ่มเหมือน 3459 นาง คลองพระอุดม 55/1 หมู่ที่ 2
ละออง ใจเอื้อ 4881 นาง คูขวาง 42/4 หมู่ที่ 1
ละออง มากคำ 2595 นาง ลาดหลุมแก้ว 83/1 หมู่ที่ 6
ละออง มารอด 5965 นาย คูขวาง 22/1 หมู่ที่ 4
ละออง แย้มกลีบ 4914 นาย คูขวาง 49/2 หมู่ที่ 1
ละเอียด กวีวัจน์ 5997 นาย คูขวาง 14 หมู่ที่ 5
ละเอียด เกิดผล 674 นาง หน้าไม้ 48 หมู่ที่ 6
ละเอียด งามตรง 3955 นางสาว คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 7
ละเอียด งามตรง 4131 นาง คลองพระอุดม 21/10 หมู่ที่ 7
ละเอียด จีนเพ็ชร 3868 นาย คลองพระอุดม 36/2 หมู่ที่ 6
ละเอียด ประทุมแก้ว 1983 นาง ลาดหลุมแก้ว 60/2 หมู่ที่ 3
ละเอียด โพธิ์มั่น 2490 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24 หมู่ที่ 6
ละเอียด รุ่งเรือง 3775 นาง คลองพระอุดม 4/4 หมู่ที่ 6
ลักขณา ประดิษฐ์งาม 3236 นาง คลองพระอุดม 15/116 หมู่ที่ 2
ลักขณา เล็กแหลมหลัก 4576 นางสาว คลองพระอุดม 58/647 หมู่ที่ 7
ลักษณารีย์ เปรมประเสริฐ 5265 นางสาว คูขวาง 126/2 หมู่ที่ 1
ลักษมี เคนคำภา 3347 นางสาว คลองพระอุดม 15/268 หมู่ที่ 2
ลักษมี งานสะอาด 2431 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 41 หมู่ที่ 5
ลักษมี มุ่งหมาย 5715 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ลักษมีพร หอมคำ 4642 นางสาว คลองพระอุดม 99/113 หมู่ที่ 7
ลัดดา จะบัง 1994 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
ลัดดา จินเต 2600 นาง ลาดหลุมแก้ว 84 หมู่ที่ 6
ลัดดา แซ่เตียว 6014 นางสาว คูขวาง 25/15 หมู่ที่ 5
ลัดดา บังเกิด 5947 นางสาว คูขวาง 17/5 หมู่ที่ 4
ลัดดา พักผ่อน 1812 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/6 หมู่ที่ 3
ลัดดา ม่วงจีบ 3698 นาง คลองพระอุดม 2/3 หมู่ที่ 5
ลัดดา ม่วงทอง 4347 นาง คลองพระอุดม 58/233 หมู่ที่ 7
ลัดดา เย็นใจ 2051 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 22/1 หมู่ที่ 4
ลัดดา เลิศลักษณ์ 3195 นาง คลองพระอุดม 15/56 หมู่ที่ 2
ลัดดา สุวรรณจันทร์ 3391 นางสาว คลองพระอุดม 28/6 หมู่ที่ 2
ลัดดาวรรณ ศศิจันทรา 5990 นางสาว คูขวาง 5/7 หมู่ที่ 5
ลัดดาวัลย์ เพชรทอง 1239 นางสาว หน้าไม้ 112/57 หมู่ที่ 7
ลัดดาวัลย์ ยอดวงษ์ษา 1793 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ลัดดาวัลย์ สันติปาตี 3714 นาง คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 5
ลั่นทม ชูเลิศ 163 นางสาว หน้าไม้ 52/16 หมู่ที่ 2
ลั่นทม ตรงดี 3939 นาง คลองพระอุดม 60/1 หมู่ที่ 6
ลั่นทม ถนอมเงิน 6114 นาง คูขวาง 64 หมู่ที่ 5
ลั่นทม ปานทอง 5520 นางสาว คูขวาง 9/24 หมู่ที่ 2
ลั่นทม รอดอยู่ 3945 นาง คลองพระอุดม 1/1 หมู่ที่ 7
ลันทม รู้บุญ 3731 นาย คลองพระอุดม 15/1 หมู่ที่ 5
ลั่นทม รู้บุญ 3694 นาง คลองพระอุดม 1/5 หมู่ที่ 5
ลั่นทม สวนทรัพย์ 2590 นาย ลาดหลุมแก้ว 80/2 หมู่ที่ 6
ลัมภนีย์ กุลวัฒน์วัฒนา 4852 นางสาว คูขวาง 36/13 หมู่ที่ 1
ลาวัลย์ เขียวไสว 5336 นางสาว คูขวาง 153/9 หมู่ที่ 1
ลาวัลย์ เดชากร 1804 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ลาวัลย์ นิจจันทร์ 1495 นาง ลาดหลุมแก้ว 42/33 หมู่ที่ 1
ลำจวน ดวงพลอย 4873 นาง คูขวาง 41/8 หมู่ที่ 1
ลำเจียก กลมเกลา 836 นางสาว หน้าไม้ 29/3 หมู่ที่ 7
ลำเจียก ธนะสมบูรณ์ 3519 นาง คลองพระอุดม 10/1 หมู่ที่ 3
ลำดวน กล่ำเสือ 1459 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 1
ลำดวน ขำใบ 2416 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/3 หมู่ที่ 5
ลำดวน ค้ำคูณ 2886 นาง ระแหง 36/163 หมู่ที่ 1
ลำดวน ด้วงน้อย 2576 นาง ลาดหลุมแก้ว 74/1 หมู่ที่ 6
ลำดวน โตชมบุญ 754 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
ลำดวน พันธุ์งาม 1803 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ลำดวน สีดา 1819 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/16 หมู่ที่ 3
ลำดวน หงษ์น้อย 1622 นาง ลาดหลุมแก้ว 29 หมู่ที่ 2
ลำดวน อินทร์เลิศ 2970 นาง คลองพระอุดม 1/2 หมู่ที่ 1
ลำนาน หงษ์ทวี 964 จ.ส.ต. หน้าไม้ 92/142 หมู่ที่ 7
ลำพวน แจ้งดี 2485 นาย ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 6
ลำพวน ชมเกษร 3025 นาง คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 1
ลำพวน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 5134 นาง คูขวาง 70/5 หมู่ที่ 1
ลำพวน แสงจันทร์ 335 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ลำพอง จันดง 1999 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
ลำพัน อยู่สบาย 3567 นาย คลองพระอุดม 22/55 หมู่ที่ 3
ลำพันธ์ รักเดช 86 นาย หน้าไม้ 62/2 หมู่ที่ 2
ลำพิง งามประเสริฐ 3875 นาง คลองพระอุดม 37/5 หมู่ที่ 6
ลำพึง ชูพุทธพงษ์ 576 นาง หน้าไม้ 14 หมู่ที่ 6
ลำพึง เล็กฟู 2703 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 28/4 หมู่ที่ 7
ลำพึง วิสัชนาม 4688 นาง คลองพระอุดม 99/71 หมู่ที่ 7
ลำพึง ศุภานุสนธิ์ 2543 นาย ลาดหลุมแก้ว 54 หมู่ที่ 6
ลำพึง แสงอ่อน 4118 นาย คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 7
ลำเพย ชูวงค์วุฒิ 3027 นางสาว คลองพระอุดม 20/2 หมู่ที่ 1
ลำเพย แสงเทียน 1355 นาย หน้าไม้ 49/1 หมู่ที่ 7
ลำเพลิน แก้วผ่องศรี 5326 นาย คูขวาง 147/9 หมู่ที่ 1
ลำไพ ประเสริฐสุข 3165 นางสาว คลองพระอุดม 15/20 หมู่ที่ 2
ลำภา ยนต์อยู่ 5806 นางสาว คูขวาง 14 หมู่ที่ 3
ลำภู ขามโชคชัย 571 นาง หน้าไม้ 12/2 หมู่ที่ 6
ลำยวร มยุเรศ 1836 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/35 หมู่ที่ 3
ลำยอง ส้มเพ็ชร 2912 นาง ระแหง 111/775 หมู่ที่ 1
ลำไย จินเต 2113 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 44/2 หมู่ที่ 4
ลำไย บัวแย้ม 3031 นาง คลองพระอุดม 21 หมู่ที่ 1
ลำไย บุญรอด 2151 นาย ลาดหลุมแก้ว 65 หมู่ที่ 4
ลำไย พ้นภัย 1467 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 1
ลำไย มากคำ 2441 นาง ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 6
ลิ เกสทอง 3763 นาย คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 6
ลิขิต ผลพิบูลย์ 3458 นาย คลองพระอุดม 55 หมู่ที่ 2
ลินจง วงศ์ยา 837 นาง หน้าไม้ 29/4 หมู่ที่ 7
ลิ้นจี่ ปานเฟือง 1990 นาง ลาดหลุมแก้ว 65 หมู่ที่ 3
ลุติเทพ ปากดี 30 นาย หน้าไม้ 79/3 หมู่ที่ 2
ลูกจันทร์ ธัญญเจริญ 1670 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 43/3 หมู่ที่ 2
เล็ก จันทร์ดิษฐ์ 649 นาง หน้าไม้ 40/2 หมู่ที่ 6
เล็ก จีนโต 3527 นาง คลองพระอุดม 13/1 หมู่ที่ 3
เล็ก เชิดเชี่ยว 3520 นาย คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 3
เล็ก แซ่อึ้ง 652 นาง หน้าไม้ 40/7 หมู่ที่ 6
เล็ก ทนทะนาน 5985 นาย คูขวาง 4/2 หมู่ที่ 5
เล็ก นบนอบ 6093 นาง คูขวาง 48 หมู่ที่ 5
เล็ก ผลเหม 5953 นาย คูขวาง 20/1 หมู่ที่ 4
เล็ก พักผ่อน 1807 นาย ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 3
เล็ก พึ่งเดช 372 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เล็ก เพริศพรรณราย 4214 นาย คลองพระอุดม 51/5 หมู่ที่ 7
เล็ก ไพศาลสิทธิ์ 5612 นาย คูขวาง 34 หมู่ที่ 2
เล็ก ยอดศรี 3829 นาย คลองพระอุดม 23/1 หมู่ที่ 6
เล็ก ยอดหาญ 4896 จ.ส.ต. คูขวาง 44 หมู่ที่ 1
เล็ก ลมดี 5908 นาง คูขวาง 54/1 หมู่ที่ 3
เล็ก สังข์สำราญ 2972 นาง คลองพระอุดม 2 หมู่ที่ 1
เล็ก สุขขัง 879 นาย หน้าไม้ 57 หมู่ที่ 7
เล็ก แสงเทียน 813 นางสาว หน้าไม้ 16 หมู่ที่ 7
เล็ก แสงเทียน 855 นาย หน้าไม้ 67 หมู่ที่ 7
เล็ก อำหลิม 1002 นาย หน้าไม้ 95/12 หมู่ที่ 7
เล้งกัง แซ่ลิ้ม 3940 นาย คลองพระอุดม 61 หมู่ที่ 6
เลิ๊บ สมนอก 739 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
เลิศเดช กำเหนิดแก้ว 5772 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
เลิศลักษณ์ บุญชู 5399 นางสาว คูขวาง 178/20 หมู่ที่ 1
เลี่ยม แก้วเพ็ชร 2728 นาย ลาดหลุมแก้ว 41 หมู่ที่ 7
เลื่อน สีทำบุญ 261 นาย หน้าไม้ 75/8 หมู่ที่ 2
ไล้ ผาดไพบูลย์ 2712 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/2 หมู่ที่ 7
วงค์ ใจจิตร์ 3099 นาย คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 2
วงเดือน กล้าแข็ง 5991 นางสาว คูขวาง 5/8 หมู่ที่ 5
วงเดือน เบญจธรรมจันที 3200 นาง คลองพระอุดม 15/62 หมู่ที่ 2
วงเดือน มาน้อย 5192 นาง คูขวาง 98/3 หมู่ที่ 1
วงศกร ชัยชนะ 282 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
วงศ์พัทธ์ คาร 45 นาย หน้าไม้ 77/10 หมู่ที่ 2
วงษ์ รู้บุญ 3730 นาง คลองพระอุดม 15 หมู่ที่ 5
วชิราภรณ์ อุทธสาร 4720 นาง คลองพระอุดม 99/167 หมู่ที่ 7
วน ปานปูน 4162 นาย คลองพระอุดม 32/1 หมู่ที่ 7
วนิชา มนัสช่วง 5750 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
วนิดา ชนพร่อง 5497 นางสาว คูขวาง 6/1 หมู่ที่ 2
วนิดา แซ่ลิ้ม 348 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วนิดา แฝงพุทธา 1025 นางสาว หน้าไม้ 98 หมู่ที่ 7
วนิดา วานิกานุกุล 864 นางสาว หน้าไม้ 9/1 หมู่ที่ 7
วนิดา เศฎฐรังสี 4908 นาง คูขวาง 46/1 หมู่ที่ 1
วนิดา สุวรรณมณี 4945 นางสาว คูขวาง 60/4 หมู่ที่ 1
วนิดา ใสแจ่ม 1420 นาง ลาดหลุมแก้ว 19/3 หมู่ที่ 1
วนิดา อารักษ์ 4350 นางสาว คลองพระอุดม 58/239 หมู่ที่ 7
วรกฤษ ชัยธนาพร 588 นาย หน้าไม้ 18/8 หมู่ที่ 6
วรกาญณ์ วรนาม 2900 นาง ระแหง 111/669 หมู่ที่ 1
วรการ ใจหมั่น 4974 นาย คูขวาง 60/71 หมู่ที่ 1
วรงค์ สมาน 3240 นาย คลองพระอุดม 15/120 หมู่ที่ 2
วรชิต รัตนวงษ์ 3297 นาย คลองพระอุดม 15/198 หมู่ที่ 2
วรเทพ อรุณรัศมีโสภา 1643 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/12 หมู่ที่ 2
วรนุช นทีทองรุ่งศักดิ์ 4850 นาง คูขวาง 36/11 หมู่ที่ 1
วรพงษ์ แข่งเดือน 4285 นาย คลองพระอุดม 58/134 หมู่ที่ 7
วรภพ ขาวเหลือง 2192 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/1 หมู่ที่ 4
วรภรณ์ ตรงต่อเจ้า 1557 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
วรรณกร ศรแก้ว 5020 นางสาว คูขวาง 60/141 หมู่ที่ 1
วรรณกานต์ นวนพิจันทร์ 2429 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 40/1 หมู่ที่ 5
วรรณดี รอดหลำ 4298 นาง คลองพระอุดม 58/156 หมู่ที่ 7
วรรณทนา อุปคุต 5708 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
วรรณพร โพธิ์มล 1123 นางสาว หน้าไม้ 107/59 หมู่ที่ 7
วรรณภา ทิวะศศิธร 3899 นาง คลองพระอุดม 45/6 หมู่ที่ 6
วรรณรัตน์ วิเศษสิงห์ 378 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วรรณรัตน์ แสนวัง 6234 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-2
วรรณวนัช สัตยวงศ์ 5276 นางสาว คูขวาง 130 หมู่ที่ 1
วรรณวิภา แจ้งนคร 3193 นางสาว คลองพระอุดม 15/53 หมู่ที่ 2
วรรณวิภา ปานุเอม 700 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
วรรณะ รอดเรืองศักดิ์ 1437 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/4 หมู่ที่ 1
วรรณา กัจฉปานนท์ 5005 นาง คูขวาง 60/119 หมู่ที่ 1
วรรณา การะนุต 6089 นางสาว คูขวาง 42 หมู่ที่ 5
วรรณา แก้วพรรณา 2739 นาง ลาดหลุมแก้ว 49 หมู่ที่ 7
วรรณา คงสินธุ์ 4453 นาง คลองพระอุดม 58/374 หมู่ที่ 7
วรรณา คำพู 3356 นาง คลองพระอุดม 15/280 หมู่ที่ 2
วรรณา จอมเปล่ง 1243 นาง หน้าไม้ 112/65 หมู่ที่ 7
วรรณา แจ้งพรม 6050 นาง คูขวาง 28/6 หมู่ที่ 5
วรรณา แป้นใหญ่ 847 นางสาว หน้าไม้ 31/5 หมู่ที่ 7
วรรณา มะหะหมัด 6078 นางสาว คูขวาง 37/8 หมู่ที่ 5
วรรณา มะหะหมัด 6154 นางสาว คูขวาง 79/2 หมู่ที่ 5
วรรณา สามงามยา 1155 นาง หน้าไม้ 110/39 หมู่ที่ 7
วรรณา อาซัน 6079 นาง คูขวาง 37/9 หมู่ที่ 5
วรรณา เอี่ยมโคกสูง 2735 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45 หมู่ที่ 7
วรรณิศา ทิพจ้อย 5087 นาง คูขวาง 69/27 หมู่ที่ 1
วรรณี รัตนศิริพฤกษ์ 5606 นางสาว คูขวาง 31/9 หมู่ที่ 2
วรรณี ศรีเพชร 5524 นาง คูขวาง 9/30 หมู่ที่ 2
วรรณี อ่อนเมืองดง 5290 นาง คูขวาง 133/8 หมู่ที่ 1
วรรษมน มิตรเจริญรัตน์ 336 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วรวรรณ กุนามาต 4366 นาง คลองพระอุดม 58/263 หมู่ที่ 7
วรวรรณ แซ่ลิ้ม 2677 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/5 หมู่ที่ 7
วรวิทย์ มาลัยทอง 5423 นาย คูขวาง 178/58 หมู่ที่ 1
วรวุฒิ ทองแพง 1214 นาย หน้าไม้ 112/21 หมู่ที่ 7
วรษา รัชต์ธนกฤต 3595 นางสาว คลองพระอุดม 29/32 หมู่ที่ 3
วรัญชน์พร ศิริพัชรมนต์ 4590 นางสาว คลองพระอุดม 58/675 หมู่ที่ 7
วรัญชา ปัทถาพงษ์ 3219 นาย คลองพระอุดม 15/93 หมู่ที่ 2
วรัญญา ชัยสงค์ 39 นาง หน้าไม้ 79/18 หมู่ที่ 2
วรัญญา มานะกุล 4300 นาง คลองพระอุดม 58/158 หมู่ที่ 7
วรางคณา พันธุ์สมบัติ 564 นาง หน้าไม้ 7/1 หมู่ที่ 6
วราพร พงษ์ปลัด 5840 นาง คูขวาง 35/3 หมู่ที่ 3
วราพร เวหนะรัตย์ 2670 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 19/7 หมู่ที่ 7
วราพรรณ ผลพิบูลย์ 1654 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 2
วราภรณ์ กิติวรวัฒน์ 4344 นางสาว คลองพระอุดม 58/230 หมู่ที่ 7
วราภรณ์ คงวิเชียร 698 นางสาว หน้าไม้ 51/1 หมู่ที่ 6
วราภรณ์ จันพา 2410 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 29/1 หมู่ที่ 5
วราภรณ์ เทวิน 5683 นาง คูขวาง 51/5 หมู่ที่ 2
วราภรณ์ นีละรัตนานนท์ 1204 นางสาว หน้าไม้ 112/5 หมู่ที่ 7
วรินทร์ทิพย์ เลิศสุขีเกษม 785 นาง หน้าไม้ 2/24 หมู่ที่ 7
วริศศรุตา แผ่พร 590 นางสาว หน้าไม้ 18/10 หมู่ที่ 6
วฤทธิ์ ง่ายดี 729 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
วลี ขอบุญส่งเสริม 5066 นาง คูขวาง 60/204 หมู่ที่ 1
วไลลักษณ์ จันทรโรจน์ 924 นาง หน้าไม้ 92/51 หมู่ที่ 7
วศินี โพธิ์แดง 4879 นาง คูขวาง 42/2 หมู่ที่ 1
วสันต์ แจ้งแสงทอง 3324 นาย คลองพระอุดม 15/237 หมู่ที่ 2
วสันต์ มารอด 6102 นาย คูขวาง 52 หมู่ที่ 5
วสันต์ ศรีเพ็ง 2933 นาย ระแหง 36/113 หมู่ที่ 1
วสันต์ ศิลปวานิชย์ 3741 นาย คลองพระอุดม 19/2 หมู่ที่ 5
วสันติ เดชดี 809 นาย หน้าไม้ 11/1 หมู่ที่ 7
วสุ แดะสุงเพิน 1058 นาย หน้าไม้ 102/9 หมู่ที่ 7
วะนิดา สังข์สำราญ 3379 นาง คลองพระอุดม 22/1 หมู่ที่ 2
วัชชัย สกลนุรักษ์ 22 นาย หน้าไม้ 78/14 หมู่ที่ 2
วัชรเทพ เชื้อไทย 5554 นาย คูขวาง 13/17 หมู่ที่ 2
วัชรพงษ์ ตุ้มทอง 5245 นาย คูขวาง 119/1 หมู่ที่ 1
วัชรพงษ์ อินทะขีณี 5385 นาย คูขวาง 177 หมู่ที่ 1
วัชรศักดิ์ สมฤดี 4675 นาย คลองพระอุดม 99/77 หมู่ที่ 7
วัชระ ทรัพย์พงศ์ปทีป 640 นาย หน้าไม้ 39/6 หมู่ที่ 6
วัชระ พรพงษ์สุริยา 2186 นาย ลาดหลุมแก้ว 79 หมู่ที่ 4
วัชระ หวลประไพ 4374 นาย คลองพระอุดม 58/275 หมู่ที่ 7
วัชระ ออมชัยภูมิ 2842 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
วัชรากร ชัยไหวพริบ 370 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วัชรากร ชุณหอุไร 5008 นาย คูขวาง 60/122 หมู่ที่ 1
วัชรินทร์ นิ่มอนงค์ 358 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วัชรินทร์ บุญคำภา 2974 นาย คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 1
วัชรี กุศลล้ำ 5234 นางสาว คูขวาง 115 หมู่ที่ 1
วัชรี ไวทยานุวัตติ 4062 นางสาว คลองพระอุดม 8/3 หมู่ที่ 7
วัฒนา กฤษฏาชาตรี 4707 นาย คลองพระอุดม 99/17 หมู่ที่ 7
วัฒนา กองทอง 2276 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/176 หมู่ที่ 4
วัฒนา นวลณรงค์ 1151 นาย หน้าไม้ 110/35 หมู่ที่ 7
วัฒนา โนนไธสง 5241 นาย คูขวาง 118/9 หมู่ที่ 1
วัทนา ชาติเผือก 1053 นางสาว หน้าไม้ 102/1 หมู่ที่ 7
วัน จานทอง 388 นาง หน้าไม้ 9 หมู่ที่ 3
วัน แจ่มเหมือน 2496 นาย ลาดหลุมแก้ว 29/1 หมู่ที่ 6
วัน ปานทอง 3058 นาย คลองพระอุดม 34/1 หมู่ที่ 1
วันชัย กลมกล่อม 2412 นาย ลาดหลุมแก้ว 30/1 หมู่ที่ 5
วันชัย คงศักดิ์ไพบูลย์ 587 นาย หน้าไม้ 18/6 หมู่ที่ 6
วันชัย จันมณี 5295 นาย คูขวาง 138 หมู่ที่ 1
วันชัย ชูเจริญ 2916 นาย ระแหง 111/586 หมู่ที่ 1
วันชัย ชูพุทธพงศ์ 3537 นาย คลองพระอุดม 17/1 หมู่ที่ 3
วันชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์ 5699 นาย คูขวาง 59/9 หมู่ที่ 2
วันชัย นาคใหญ่ 5203 นาย คูขวาง 104/2 หมู่ที่ 1
วันชัย รัดแรง 570 นาย หน้าไม้ 12/1 หมู่ที่ 6
วันชัย วงศ์อัมพรวิมาน 2983 นาย คลองพระอุดม 5/1 หมู่ที่ 1
วันชัย สุรเดชาวุธ 4869 นาย คูขวาง 41/2 หมู่ที่ 1
วันชัย อ่อนโชน 1370 นาย หน้าไม้ 39/1 หมู่ที่ 7
วันณา อาดำ 6169 นาง คูขวาง 82/28 หมู่ที่ 5
วันดี ขาวขำ 5071 นาง คูขวาง 60/215 หมู่ที่ 1
วันดี เค้าแคน 2312 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
วันดี จูน้อย 3687 นาง คลองพระอุดม 37/9 หมู่ที่ 4
วันดี ชัยพรคุณ 1796 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
วันดี บุนนาค 3184 นาง คลองพระอุดม 15/43 หมู่ที่ 2
วันดี วุฒิเดช 2356 นาง ลาดหลุมแก้ว 8/15 หมู่ที่ 5
วันดี สงค์อุบล 2058 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 25/2 หมู่ที่ 4
วันดี เหร่าเผ่าพันธ์ 1117 นาง หน้าไม้ 107/47 หมู่ที่ 7
วันเดือน วุฒิวิทิตปรีดา 540 นาง หน้าไม้ 1/4 หมู่ที่ 6
วันทณา จันทร์หอม 1306 นาง หน้าไม้ 50/2 หมู่ที่ 7
วันทนา ยุดดร 5912 นาง คูขวาง หมู่ที่ 3
วันทนี จันทร์ตา 1170 นาง หน้าไม้ 111/8 หมู่ที่ 7
วันทะนี จำนงพันธ์ 1511 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 100 หมู่ที่ 1
วันเพ็ญ กรุณา 5847 นาง คูขวาง 40/2 หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ กลิ่นเดช 3655 นาง คลองพระอุดม 17/6 หมู่ที่ 4
วันเพ็ญ แก้วฉ่ำ 2228 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/53 หมู่ที่ 4
วันเพ็ญ คงยืน 510 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ เฉยดี 2699 นาง ลาดหลุมแก้ว 27 หมู่ที่ 7
วันเพ็ญ ช้างใหญ่ 1954 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 44/1 หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ ดอนแก้ว 3974 นางสาว คลองพระอุดม 7/28 หมู่ที่ 7
วันเพ็ญ แดงสังวาลย์ 298 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ นิยม 151 นางสาว หน้าไม้ 37/10 หมู่ที่ 2
วันเพ็ญ ผลเหม 5958 นางสาว คูขวาง 20/7 หมู่ที่ 4
วันเพ็ญ พลายแก้ว 6124 นาง คูขวาง 68/7 หมู่ที่ 5
วันเพ็ญ พิมพ์กระจ่าง 1273 นาง หน้าไม้ 112/110 หมู่ที่ 7
วันเพ็ญ เพ็ชรจิ๋ว 1402 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 8/3 หมู่ที่ 1
วันเพ็ญ เพ็ญเรือง 526 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ โพธิ์รัตนะ 108 นาง หน้าไม้ 49/5 หมู่ที่ 2
วันเพ็ญ รอดภัย 313 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วันเพ็ญ เรือนขำ 3104 นาง คลองพระอุดม 3/2 หมู่ที่ 2
วันเพ็ญ ศรีเกิดครื่น 1494 นาง ลาดหลุมแก้ว 42/20 หมู่ที่ 1
วันเพ็ญ ศรีภูมิ 2374 นาง ลาดหลุมแก้ว 17/1 หมู่ที่ 5
วันเพ็ญ ศรีแสนสุข 2923 นางสาว ระแหง 111/322 หมู่ที่ 1
วันเพ็ญ สวัสดิ์ศรี 4756 นาง คูขวาง 6/4 หมู่ที่ 1
วันเพ็ญ สิงหารุณ 1142 นาง หน้าไม้ 110/21 หมู่ที่ 7
วันเพ็ญ อ้วนศรี 4532 นาง คลองพระอุดม 58/469 หมู่ที่ 7
วันเพ็ญ อ่อนอึ่ง 5938 นาง คูขวาง 11/2 หมู่ที่ 4
วันเพ็ญ อุณาพรหม 3557 นางสาว คลองพระอุดม 22/26 หมู่ที่ 3
วัลลภ เปล่งเสียง 1042 นาย หน้าไม้ 100/10 หมู่ที่ 7
วัลลภ วัชรปิยะกุล 2447 นาย ลาดหลุมแก้ว 5 หมู่ที่ 6
วัลลภา มานุช 5352 นาง คูขวาง 160/13 หมู่ที่ 1
วาชินี ญาติกระโทก 3121 นาง คลองพระอุดม 7/4 หมู่ที่ 2
วาระ รัญแอ 4255 นาย คลองพระอุดม 58/66 หมู่ที่ 7
วารินทร์ จินดามัง 5129 นางสาว คูขวาง 69/83 หมู่ที่ 1
วารินทร์ ชวนชม 1922 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 32 หมู่ที่ 3
วารินทรื หงต์ยนต์ 1515 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
วาริสา นิมา 403 นาง หน้าไม้ 18/1 หมู่ที่ 3
วารี ทรัพย์ยิ่ง 4851 นาง คูขวาง 36/12 หมู่ที่ 1
วารุณี วงศ์ปรีดี 4727 นาง คลองพระอุดม 99/72 หมู่ที่ 7
วารุณี สอนทอง 4920 นาง คูขวาง 49/9 หมู่ที่ 1
วารุณี ไหมสมบุญ 4519 นาง คลองพระอุดม 58/453 หมู่ที่ 7
วาสนา เก็บดี 2238 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/65 หมู่ที่ 4
วาสนา เกาะแก้ว 2475 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/1 หมู่ที่ 6
วาสนา ใจซื่อ 5406 นาง คูขวาง 178/34 หมู่ที่ 1
วาสนา ชินวงศ์ 4562 นางสาว คลองพระอุดม 58/505 หมู่ที่ 7
วาสนา ชูพุทธพงศ์ 2482 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 19/2 หมู่ที่ 6
วาสนา เชี่ยวธัญญกิจ 2551 นาง ลาดหลุมแก้ว 55/15 หมู่ที่ 6
วาสนา ทรงเดช 1942 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 40/3 หมู่ที่ 3
วาสนา ทองสุก 3445 นาง คลองพระอุดม 50/6 หมู่ที่ 2
วาสนา น้ำผึ้ง 3963 นางสาว คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 7
วาสนา บัวเกา 2467 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 12 หมู่ที่ 6
วาสนา บัวทอง 216 นาง หน้าไม้ 29/9 หมู่ที่ 2
วาสนา บัวทอง 2989 นาง คลองพระอุดม 5/7 หมู่ที่ 1
วาสนา บุญปัญญา 3571 นางสาว คลองพระอุดม 22/63 หมู่ที่ 3
วาสนา พึ่งสุข 5131 นาง คูขวาง 69/85 หมู่ที่ 1
วาสนา ยิ้มด้วง 3344 นางสาว คลองพระอุดม 15/264 หมู่ที่ 2
วาสนา ระนาดแก้ว 609 นางสาว หน้าไม้ 23/4 หมู่ที่ 6
วาสนา ล้วนทอง 5093 นางสาว คูขวาง 69/34 หมู่ที่ 1
วาสนา สุขเครือ 4318 นาง คลองพระอุดม 58/185 หมู่ที่ 7
วาสนา สุขอนันต์ 4818 นางสาว คูขวาง 32/2 หมู่ที่ 1
วาสนา อมรสันติกุล 3629 นางสาว คลองพระอุดม 6/6 หมู่ที่ 4
วาสนา เอนอ่อน 5268 นาง คูขวาง 126/6 หมู่ที่ 1
วิกานดา คุ้มรักษา 1413 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 13/2 หมู่ที่ 1
วิกานดา หลักคำ 4420 นางสาว คลองพระอุดม 58/333 หมู่ที่ 7
วิฃัย เจิมศรี 5539 นาง คูขวาง 12 หมู่ที่ 2
วิฃัย บุญส่ง 5641 นาย คูขวาง 40/7 หมู่ที่ 2
วิง บางจริง 3409 นาย คลองพระอุดม 36/1 หมู่ที่ 2
วิจารญ์ โพธิ์ทองมา 5044 นาย คูขวาง 60/177 หมู่ที่ 1
วิจิตร อุ้มญาติ 4741 นาย คูขวาง 1/5 หมู่ที่ 1
วิจิตรา อยู่วารีรักษ์ 5135 นาง คูขวาง 76 หมู่ที่ 1
วิชชากร ตุลาทอง 3937 นาย คลองพระอุดม 59/6 หมู่ที่ 6
วิชญ ยุดดร 4855 นาย คูขวาง 38 หมู่ที่ 1
วิชญ์ภาส อุ่นจันทร์ 4295 นาย คลองพระอุดม 58/150 หมู่ที่ 7
วิชญาดา ปิยะชาติ 1036 นางสาว หน้าไม้ 99/8 หมู่ที่ 7
วิชัย กล่ำเสือ 4739 นาย คูขวาง 1/1 หมู่ที่ 1
วิชัย เขียวอ่อน 150 นาย หน้าไม้ 37/9 หมู่ที่ 2
วิชัย งามละมัย 5804 นาย คูขวาง 12/1 หมู่ที่ 3
วิชัย จันทร์มาลา 1134 นาย หน้าไม้ 110/9 หมู่ที่ 7
วิชัย จันทาพูน 1559 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
วิชัย เจริญกระจ่าง 5458 นาย คูขวาง 178/108 หมู่ที่ 1
วิชัย เจริญสวัสดิ์ 4136 นาย คลองพระอุดม 22/5 หมู่ที่ 7
วิชัย ใจเอื้อเฟื้อ 3872 นาย คลองพระอุดม 37/2 หมู่ที่ 6
วิชัย ชุ่มวะพล 1827 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/24 หมู่ที่ 3
วิชัย เชียงทอง 1264 นาย หน้าไม้ 112/100 หมู่ที่ 7
วิชัย ตรงดี 3798 นาย คลองพระอุดม 11/10 หมู่ที่ 6
วิชัย โต๊ะกา 248 นาย หน้าไม้ 55/1 หมู่ที่ 2
วิชัย ถนอมจิตร 5311 นาย คูขวาง 144 หมู่ที่ 1
วิชัย ทองศรีสังข์ 5145 ส.อ. คูขวาง 77/9 หมู่ที่ 1
วิชัย ธูปแก้ว 3102 นาย คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 2
วิชัย บุญฉลวย 4555 ร.อ. คลองพระอุดม 58/498 หมู่ที่ 7
วิชัย บุญทับ 2383 นาย ลาดหลุมแก้ว 23 หมู่ที่ 5
วิชัย ปานเสียง 1931 นาย ลาดหลุมแก้ว 35 หมู่ที่ 3
วิชัย ผลมะตาด 5933 นาย คูขวาง 8/6 หมู่ที่ 4
วิชัย มะหะหมัด 6195 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
วิชัย วงค์ขดิฐ 347 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วิชัย วงษ์บัณฑิต 221 นาย หน้าไม้ 29/32 หมู่ที่ 2
วิชัย สุขชูศรี 1841 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/40 หมู่ที่ 3
วิชัย หวังชม 131 นาย หน้าไม้ 37/12 หมู่ที่ 2
วิชัย อนันต์ณัฏฐพงค์ 2778 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
วิชัย เอี่ยมเหล็ก 2949 ด.ต. ระแหง 19/1 หมู่ที่ 7
วิชาญ ฉายอ่วม 1674 พลฯ ลาดหลุมแก้ว 44/3 หมู่ที่ 2
วิชาญ ชมเกษร 3064 นาย คลองพระอุดม 38 หมู่ที่ 1
วิชาญ มาพันธุ์ 1257 นาย หน้าไม้ 112/86 หมู่ที่ 7
วิชาญ แสงคำ 4633 นาย คลองพระอุดม 99/36 หมู่ที่ 7
วิชาญ หาญวิริยะกุล 4407 นาย คลองพระอุดม 58/319 หมู่ที่ 7
วิชาญ เอี่ยมแดง 3105 นาย คลองพระอุดม 3/9 หมู่ที่ 2
วิชิต ยุดดร 5557 นาย คูขวาง 14/6 หมู่ที่ 2
วิชุดา รักจันทร์ 3604 นางสาว คลองพระอุดม 29/60 หมู่ที่ 3
วิเชษฐ์ ขุนอินทร์ 3633 นาย คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 4
วิเชษฐ์ ระย้างาม 5180 นาย คูขวาง 91/9 หมู่ที่ 1
วิเชษฐ ศุภเอกจันท์ 5426 นาย คูขวาง 178/61 หมู่ที่ 1
วิเชษฐ์ เสตพงศ์พันธ์กุล 5304 นาย คูขวาง 139/11 หมู่ที่ 1
วิเชียร เกษทอง 3795 นาย คลองพระอุดม 11/6 หมู่ที่ 6
วิเชียร แก้วกนก 4530 นาย คลองพระอุดม 58/466 หมู่ที่ 7
วิเชียร ขุนสิทธิ์ 3970 นาย คลองพระอุดม 7/17 หมู่ที่ 7
วิเชียร เขมาปทุมศักดิ์ 5977 นาย คูขวาง 1/4 หมู่ที่ 5
วิเชียร คุณธนาพาณิช 5471 นาย คูขวาง 178/134 หมู่ที่ 1
วิเชียร ชมดอกไม้ 3639 นาย คลองพระอุดม 10/4 หมู่ที่ 4
วิเชียร แซ่คู 3189 นาย คลองพระอุดม 15/48 หมู่ที่ 2
วิเชียร ต่วนใจ 3650 นาย คลองพระอุดม 17/1 หมู่ที่ 4
วิเชียร โต๊ะกา 169 นาย หน้าไม้ 54/5 หมู่ที่ 2
วิเชียร ผลพิบูลย์ 2060 นาย ลาดหลุมแก้ว 25/4 หมู่ที่ 4
วิเชียร พานเที่ยง 5197 นาง คูขวาง 98/10 หมู่ที่ 1
วิเชียร พิลาแก้ว 5099 นาย คูขวาง 69/40 หมู่ที่ 1
วิเชียร ยืนนาน 3218 นาง คลองพระอุดม 15/91 หมู่ที่ 2
วิเชียร รอดชีวิน 554 นาย หน้าไม้ 5/8 หมู่ที่ 6
วิเชียร วงสมิง 1580 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/2 หมู่ที่ 2
วิเชียร วิเชียรวรรณ 5160 นาย คูขวาง 84/4 หมู่ที่ 1
วิเชียร แวนนาราช 3186 นาย คลองพระอุดม 15/45 หมู่ที่ 2
วิเชียร ศาสนกุล 197 นาย หน้าไม้ 27/3 หมู่ที่ 2
วิเชียร สุขสว่าง 3428 นาย คลองพระอุดม 41/3 หมู่ที่ 2
วิเชียร สุทธิประภา 5899 นาย คูขวาง 52/8 หมู่ที่ 3
วิเชียร สุริยา 919 นาย หน้าไม้ 92/45 หมู่ที่ 7
วิเชียร หนูน่วม 2360 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/2 หมู่ที่ 5
วิเชียร อยู่มงคล 4183 นาย คลองพระอุดม 39/5 หมู่ที่ 7
วิญญู เที่ยงแท้ 6064 นาย คูขวาง 34/3 หมู่ที่ 5
วิฑูรย์ พิมอ้อน 4686 นาย คลองพระอุดม 99/124 หมู่ที่ 7
วิฑูรย์ ไพบูลย์นรากร 1292 นาย หน้าไม้ 62/5 หมู่ที่ 7
วิถี จันกระ 6204 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
วิทยา ภูจอมเพชร 5759 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
วิทยา เริ่มรู้ 878 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
วิทูล เณรพรม 4429 นาย คลองพระอุดม 58/343 หมู่ที่ 7
วิน เจริญผล 5803 นาง คูขวาง 12 หมู่ที่ 3
วิน ปานปูน 4077 นาย คลองพระอุดม 13/3 หมู่ที่ 7
วินัฎศรา รักษาชาติ 5053 นาง คูขวาง 60/188 หมู่ที่ 1
วินัดดา มายัง 3611 นางสาว คลองพระอุดม 33 หมู่ที่ 3
วินัย คงวิเชียร 1309 นาย หน้าไม้ 55/2 หมู่ที่ 7
วินัย เจิมศรี 5640 นาย คูขวาง 40/6 หมู่ที่ 2
วินัย ใจตรง 2830 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
วินัย ใจอิ่ม 5971 นาย คูขวาง หมู่ที่ 4
วินัย บ่อน้ำเชี่ยว 5501 ร.ต.ท. คูขวาง 7/4 หมู่ที่ 2
วินัย บำรุงจิตร์ 5320 นาย คูขวาง 146/8 หมู่ที่ 1
วินัย บุญรอด 2400 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/8 หมู่ที่ 5
วินัย ยีมิน 6168 นาย คูขวาง 82/27 หมู่ที่ 5
วินัย ยุดดร 4857 นาย คูขวาง 38/2 หมู่ที่ 1
วินัย เรืองฉาย 3737 นาย คลองพระอุดม 17/2 หมู่ที่ 5
วินัย ศรีทับทิม 5272 นาย คูขวาง 126/10 หมู่ที่ 1
วินัย ศุภสมุทร 13 นาย หน้าไม้ 76/16 หมู่ที่ 2
วินัย สังข์เจริญ 561 นาย หน้าไม้ 6/4 หมู่ที่ 6
วินัย เสน่หา 1722 นาย ลาดหลุมแก้ว 64 หมู่ที่ 2
วินัย แสงพยับ 2507 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/2 หมู่ที่ 6
วินัย อยู่มงคล 4182 นาย คลองพระอุดม 39/4 หมู่ที่ 7
วินัย อู่ทอง 6006 นาย คูขวาง 21/7 หมู่ที่ 5
วินา คล้ายแก้ว 6008 นาย คูขวาง 25/2 หมู่ที่ 5
วินิจ ลิมบนสิทธิชัย 5319 นาย คูขวาง 146/7 หมู่ที่ 1
วิบูรณ์เพ็ญ สุ่มทรัพย์ 3553 นาง คลองพระอุดม 22/22 หมู่ที่ 3
วิบูรณื ผลพิบูลย์ 1604 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/1 หมู่ที่ 2
วิบูลย์ บ่อน้ำเชี่ยว 2663 นาย ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 7
วิภา บุญประดับ 300 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วิภา แป้งสี 5040 นาง คูขวาง 60/171 หมู่ที่ 1
วิภา สีทำบุญ 262 นางสาว หน้าไม้ 75/10 หมู่ที่ 2
วิภา อยู่ประโดน 152 นางสาว หน้าไม้ 77/23 หมู่ที่ 2
วิภาทิพย์ จิระพัฒนสมบัติ 2401 นาง ลาดหลุมแก้ว 26/9 หมู่ที่ 5
วิภาพร แซ่ฉั่ว 498 นาง หน้าไม้ 40/5 หมู่ที่ 3
วิภาพร ธานิตสรณ์ 294 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วิภาพร โภคาลัย 4973 นางสาว คูขวาง 60/70 หมู่ที่ 1
วิภาภรณ์ ภูชัยแสง 5725 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
วิภารัตน์ ชื่นเพ็ชร 1190 นาง หน้าไม้ 111/40 หมู่ที่ 7
วิภาวดี วิชาคำ 6212 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 9
วิภาวี ศรีจันทรนิตย์ 4408 นาง คลองพระอุดม 58/320 หมู่ที่ 7
วิมล ปานปิ่น 457 นางสาว หน้าไม้ 25 หมู่ที่ 3
วิมล ผึ้งจะแย้ม 2324 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/103 หมู่ที่ 4
วิมล พ้นภัย 1478 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/5 หมู่ที่ 1
วิมล พาพิทักษ์ 5128 นาย คูขวาง 69/81 หมู่ที่ 1
วิมล รักดี 1564 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
วิมล เสภา 5797 นาย คูขวาง 9 หมู่ที่ 3
วิมลทิพย์ ริศเบอร์ท 1226 นาง หน้าไม้ 112/35 หมู่ที่ 7
วิมลนันท์ ใจดี 3578 นาง คลองพระอุดม 22/83 หมู่ที่ 3
วิมลรัตน์ ผลวัฒนาไพศาล 944 นางสาว หน้าไม้ 92/95 หมู่ที่ 7
วิมลศิริ จันทร์แจ่ม 5211 นางสาว คูขวาง 105/4 หมู่ที่ 1
วิยดา ขุนทอง 4883 นาง คูขวาง 42/6 หมู่ที่ 1
วิยะดา ชิระวานิชผล 1091 นางสาว หน้าไม้ 107/1 หมู่ที่ 7
วิระ งามสอาด 3048 นาย คลองพระอุดม 27/1 หมู่ที่ 1
วิระชิต วงศา 1802 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
วิรัช เปี่ยมอุดมสุข 5504 นาย คูขวาง 7/7 หมู่ที่ 2
วิรัช แผ่พร 711 นาย หน้าไม้ 18/1 หมู่ที่ 6
วิรัช พัฒนกสิ 3783 นาย คลองพระอุดม 5/10 หมู่ที่ 6
วิรัช รัตนวิชิตสวรรค์ 5404 นาย คูขวาง 178/31 หมู่ที่ 1
วิรัช วิสุทธิรังสี 4160 นาย คลองพระอุดม 31/1 หมู่ที่ 7
วิรัช ศรีภูมิ 2375 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/3 หมู่ที่ 5
วิรัตน์ กรเที่ยงธรรม 4290 นาย คลองพระอุดม 58/142 หมู่ที่ 7
วิรัตน์ เกษร 766 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
วิรัตน์ จันทองพูน 3307 นาย คลองพระอุดม 15/213 หมู่ที่ 2
วิรัตน์ บุญริ้ว 2498 นาย ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 6
วิรัตน์ บุยรอด 2183 นาย ลาดหลุมแก้ว 78 หมู่ที่ 4
วิรัตน์ เพ็ชรช่อจินดา 2174 นาย ลาดหลุมแก้ว 73 หมู่ที่ 4
วิรัตน์ เล็กฟู 2574 นาย ลาดหลุมแก้ว 65/6 หมู่ที่ 6
วิรัตน์ สังกะเพศ 4325 นาย คลองพระอุดม 58/202 หมู่ที่ 7
วิรัตน์ สิทธิการนา 5052 นาย คูขวาง 60/187 หมู่ที่ 1
วิรัลพัชร วงศ์สมุทร 3095 นางสาว คลองพระอุดม 1/1 หมู่ที่ 2
วิรุธ แอ๋วกอง 732 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
วิโรจน์ คงศักดิ์ไพบูลย์ 716 นาย หน้าไม้ 18/14 หมู่ที่ 6
วิโรจน์ น้อยสารบัน 2078 นาย ลาดหลุมแก้ว 34 หมู่ที่ 4
วิโรจน์ บุญเกิด 5279 นาย คูขวาง 132/2 หมู่ที่ 1
วิโรจน์ บุญรอด 2035 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/3 หมู่ที่ 4
วิโรจน์ ฝาดสูงเนิน 4367 นาย คลองพระอุดม 58/264 หมู่ที่ 7
วิโรจน์ เรียบร้อย 3243 นาย คลองพระอุดม 15/123 หมู่ที่ 2
วิโรจน์ แหยมปิ่ง 4266 นาย คลองพระอุดม 58/111 หมู่ที่ 7
วิลัย จันสุข 289 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วิลัยรักษ์ บังเกิด 5974 นาง คูขวาง หมู่ที่ 4
วิลัยศักดิ์ สะอาด 256 นาย หน้าไม้ 56/2 หมู่ที่ 2
วิลาวรรณ บริบูรณ์ 5054 นาง คูขวาง 60/189 หมู่ที่ 1
วิลาวรรณ สุขเอม 4995 นาง คูขวาง 60/104 หมู่ที่ 1
วิลาวัณย์ กุลโสภณพงศ์ 1771 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
วิลาวัณย์ หวังสละ 207 นาง หน้าไม้ 28/7 หมู่ที่ 2
วิลาวัลณย์ แสงเทียน 857 นาง หน้าไม้ 69 หมู่ที่ 7
วิลาวัลย์ จันทร์หอม 228 นางสาว หน้าไม้ 76/5 หมู่ที่ 2
วิลาวัลย์ พ้นภัย 1464 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 36 หมู่ที่ 1
วิลาวัลย์ โพธิ์มั่น 2505 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 33/3 หมู่ที่ 6
วิลาวัลย์ ศิลา 5415 นางสาว คูขวาง 178/46 หมู่ที่ 1
วิลาสินี กลับใจ 6099 นางสาว คูขวาง 51 หมู่ที่ 5
วิไล จวิเสน 5477 นาง คูขวาง 181 หมู่ที่ 1
วิไล แซ่ตั้น 3322 นางสาว คลองพระอุดม 15/234 หมู่ที่ 2
วิไล บัวจักร์ 1590 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 13 หมู่ที่ 2
วิไล บานแย้ม 1023 นางสาว หน้าไม้ 97/10 หมู่ที่ 7
วิไล พุ่มพฤกษ์ 3454 นาง คลองพระอุดม 53/1 หมู่ที่ 2
วิไล แมงกลาง 102 นาง หน้าไม้ 74/17 หมู่ที่ 2
วิไล รอดทอง 1421 นาย ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 1
วิไล สนิทงาม 4656 นางสาว คลองพระอุดม 99/177 หมู่ที่ 7
วิไล สารพัด 982 นาง หน้าไม้ 94 หมู่ที่ 7
วิไลพร บุญมาก 2267 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/124 หมู่ที่ 4
วิไลลักษ์ เกษมศรี 5050 นางสาว คูขวาง 60/185 หมู่ที่ 1
วิไลวรรณ บุญคำภา 3402 นาง คลองพระอุดม 33/2 หมู่ที่ 2
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ์ 5481 นาง คูขวาง 186 หมู่ที่ 1
วิไลวรรณ วงศา 1798 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
วิไลวรรณ สัจจะสกุลรัตน์ 3332 นาง คลองพระอุดม 15/249 หมู่ที่ 2
วิวรรธน์ แท่นแก้ว 4658 นาย คลองพระอุดม 99/244 หมู่ที่ 7
วิวัฒน์ ชีพเพียรพิชิต 2612 นาย ลาดหลุมแก้ว 86 หมู่ที่ 6
วิวัฒน์ บุญศรีภิรัตน์ 4608 นาย คลองพระอุดม 60/4 หมู่ที่ 7
วิวัฒน์ บูรณะชาต 2355 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/10 หมู่ที่ 5
วิวัฒน์ โพนพิมูล 3563 นาย คลองพระอุดม 22/47 หมู่ที่ 3
วิวัฒน์ มะลิวรรณ 3010 นาย คลองพระอุดม 11/3 หมู่ที่ 1
วิวัฒน์ วัตถุทอง 5794 ร.ต. คูขวาง 8 หมู่ที่ 3
วิวัฒน์ สอนธรรม 4872 นาย คูขวาง 41/7 หมู่ที่ 1
วิวัฒิน์ กระดังงา 5674 นาย คูขวาง 47/3 หมู่ที่ 2
วิเวก สุปินะ 5383 นาย คูขวาง 175 หมู่ที่ 1
วิศิษฐ แก้วประกิจ 4320 นาย คลองพระอุดม 58/187 หมู่ที่ 7
วิเศษ เจริญเชื้อ 57 นาย หน้าไม้ 81/17 หมู่ที่ 2
วิเศษ พรมลี 3227 นาย คลองพระอุดม 15/103 หมู่ที่ 2
วิษณุ จันทร์หอมสิน 5292 นาย คูขวาง 133/11 หมู่ที่ 1
วิษณุ แย้มประยงค์ 2836 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
วิษุวัต คามพิทักษ์ 5048 นาย คูขวาง 60/181 หมู่ที่ 1
วิษุวัติ พีสะระ 4621 นาย คลองพระอุดม 99/6 หมู่ที่ 7
วิสันต์ ละอองศรี 963 นาย หน้าไม้ 92/141 หมู่ที่ 7
วิสิทธิ์ อินต๊ะเทพ 5256 นาย คูขวาง 125/3 หมู่ที่ 1
วิสุทธิ์ ธนูศิลป์ 283 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วิสูตร ขาวขำ 6086 นาย คูขวาง 40/2 หมู่ที่ 5
วิสูตร ผลมะตูม 5961 นาย คูขวาง 21/2 หมู่ที่ 4
วี อินปาน 1616 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/4 หมู่ที่ 2
วีกิจ จิรวานิชเชฐ 6011 นาย คูขวาง 25/9 หมู่ที่ 5
วีณา ชูพุทธพงศ์ 3532 นาง คลองพระอุดม 14 หมู่ที่ 3
วีนัส จั่นทิม 3300 นางสาว คลองพระอุดม 15/203 หมู่ที่ 2
วีนัสนันท์ อ่อนศิระ 4261 นาง คลองพระอุดม 58/85 หมู่ที่ 7
วีรชน บุญถนอม 51 นาย หน้าไม้ 77/19 หมู่ที่ 2
วีรเดช เจษฎารมย์ 1172 นาย หน้าไม้ 111/10 หมู่ที่ 7
วีระ ชมเพลินใจ 5939 นาย คูขวาง 12 หมู่ที่ 4
วีระ ชาญชัย 4805 นาย คูขวาง 27/5 หมู่ที่ 1
วีระ เชิดเชี่ยว 3857 นาง คลองพระอุดม 31/1 หมู่ที่ 6
วีระ นิลแก้ว 2311 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
วีระ บางยาง 3485 นาย คลองพระอุดม 1/1 หมู่ที่ 3
วีระ พัฒนกสิ 3782 นาย คลองพระอุดม 5/9 หมู่ที่ 6
วีระ เพียรหา 2116 นาย ลาดหลุมแก้ว 46 หมู่ที่ 4
วีระ มังกรพานิชย์ 831 นาย หน้าไม้ 27/1 หมู่ที่ 7
วีระ เล็กฟู 2704 นาย ลาดหลุมแก้ว 28/5 หมู่ที่ 7
วีระ สังฆโต 2255 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/107 หมู่ที่ 4
วีระชัย สีสังข์ 318 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วีระชาติ กระจับเงิน 3787 นาย คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 6
วีระชาติ สุนทรียาอาภรณ์ 713 นาย หน้าไม้ 14/6 หมู่ที่ 6
วีระเชษฐ์ สงบ 1171 ร.ต. หน้าไม้ 111/9 หมู่ที่ 7
วีระพงค์ คงศักดิ์ไพบูลย์ 585 นาย หน้าไม้ 18/4 หมู่ที่ 6
วีระพจน์ บัวขำ 6229 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-8
วีระพรรณ์ วิเศษสิงห์ 377 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
วีระพล ชูพุทธิพงศ์ 3582 นาย คลองพระอุดม 24 หมู่ที่ 3
วีระพล รักพ่วง 5484 นาย คูขวาง 188/3 หมู่ที่ 1
วีระพล เสียงใส 5035 นาย คูขวาง 60/163 หมู่ที่ 1
วีระวัฒน์ ศิลาขาว 5653 ว่าที่ ร.ต. คูขวาง 41/10 หมู่ที่ 2
วีระศักดิ์ กระจับเงิน 3788 นาย คลองพระอุดม 7/2 หมู่ที่ 6
วีระศักดิ์ เกษมศรี 5023 นาย คูขวาง 60/144 หมู่ที่ 1
วีระศักดิ์ ทองมอญ 4937 นาย คูขวาง 56/1 หมู่ที่ 1
วีลาวรรณ นวลนิ่ม 4584 นาง คลองพระอุดม 58/662 หมู่ที่ 7
วีสิทธิ์ ตันศิริเศรษฐ์ 5447 นาย คูขวาง 178/95 หมู่ที่ 1
วุฒิชัย กุลวนาโรจน์ 5287 นาย คูขวาง 133/4 หมู่ที่ 1
วุฒิชัย เกิดผล 765 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
วุฒิชาติ พลายภู่ 2959 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
เวก เพ่งพิศ 5807 นาย คูขวาง 15 หมู่ที่ 3
เวียน หมายสุข 3381 นาย คลองพระอุดม 23/3 หมู่ที่ 2
ศมิษฐา เขียวม่วง 4703 นางสาว คลองพระอุดม 99/14 หมู่ที่ 7
ศรชัย จันตา 5082 นาย คูขวาง 69/15 หมู่ที่ 1
ศรณรงค์ สืบสำราญ 4577 นาย คลองพระอุดม 58/650 หมู่ที่ 7
ศรทิพย์ ก๊กอึ้ง 432 นาง หน้าไม้ 22/3 หมู่ที่ 3
ศรบุญญาฤทธิ์ ศรหนองถุง 931 นาย หน้าไม้ 92/66 หมู่ที่ 7
ศรศักดิ์ สารีภัทรกุล 6189 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
ศรัญญา นพพันธ์ 520 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ศรัณย์ หงษ์ยั้งยืน 5207 นาย คูขวาง 104/9 หมู่ที่ 1
ศรัณยพงค์ สุสุข 5143 นาย คูขวาง 77/3 หมู่ที่ 1
ศรายุทธ สุขีวุฒิ 4737 นาย คลองพระอุดม 99/12 หมู่ที่ 7
ศราวุฒิ ว่องใจ 360 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ศราวุฒิ สีอ่อนรอด 5402 นาย คูขวาง 178/28 หมู่ที่ 1
ศราวุธ รุ่งโรจันทร์ 3412 นาย คลองพระอุดม 36/4 หมู่ที่ 2
ศริญญา ตีระวนิช 2248 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/85 หมู่ที่ 4
ศริตวรรธน์ สริยเสนีย์ 499 นาย หน้าไม้ 41 หมู่ที่ 3
ศรินยา ชโลธร 4875 นางสาว คูขวาง 41/11 หมู่ที่ 1
ศรี จับบัง 619 นาย หน้าไม้ 31/1 หมู่ที่ 6
ศรีกมล จันระมาด 5014 นาง คูขวาง 60/131 หมู่ที่ 1
ศรีคำ คำนิมิตร 1138 นางสาว หน้าไม้ 110/16 หมู่ที่ 7
ศรีจันทร์ นิ้วประสิทธิ์ 962 นาง หน้าไม้ 92/137 หมู่ที่ 7
ศรีจันทร์ ปิงยศ 4986 นาง คูขวาง 60/89 หมู่ที่ 1
ศรีจันทร์ ผาพรม 1642 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/8 หมู่ที่ 2
ศรีชัย ถ่อนสันเทียะ 26 นาย หน้าไม้ 78/21 หมู่ที่ 2
ศรีนวล ขำอาจ 412 นาย หน้าไม้ 19/4 หมู่ที่ 3
ศรีนวล นิ่มสกุล 2057 นาง ลาดหลุมแก้ว 24/1 หมู่ที่ 4
ศรีนวล บุยรอด 2182 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 77 หมู่ที่ 4
ศรีนวล เรืองลำภู 829 นาง หน้าไม้ 25/3 หมู่ที่ 7
ศรีนวล อ่อนละมัย 1744 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ศรีเพ็ญ ยามะศักดิ์ 2936 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
ศรีเพทาย คุ้มคอน 1743 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ศรีไพร ดุจจานุทัศน์ 155 นาย หน้าไม้ 78/2 หมู่ที่ 2
ศรีรวย รักกลาง 5748 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
ศรีลัดดา นิ่มกุล 5339 นาง คูขวาง 154/6 หมู่ที่ 1
ศรีวารี ทองบุตร 2221 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/44 หมู่ที่ 4
ศรีสุดา อุ่นนุช 3192 นางสาว คลองพระอุดม 15/52 หมู่ที่ 2
ศรีสุพรรณ ไชยะรักษ์ 1645 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/17 หมู่ที่ 2
ศรุชา สลุงสุข 5323 นาง คูขวาง 147/5 หมู่ที่ 1
ศฤงคาร ต๊ะวงศ์ 4989 นาย คูขวาง 60/93 หมู่ที่ 1
ศวน หวังกลับ 5864 นางสาว คูขวาง 47 หมู่ที่ 3
ศวมนต์ คงปรีชา 260 นาง หน้าไม้ 75/7 หมู่ที่ 2
ศวิตรา โพธิ์พันธุ์ทิพย์ 4301 นางสาว คลองพระอุดม 58/159 หมู่ที่ 7
ศศิกร ชัยชนะธรรม 3999 นางสาว คลองพระอุดม 7/83 หมู่ที่ 7
ศศิชา นามโคตร 5167 นางสาว คูขวาง 89 หมู่ที่ 1
ศศิณีย์ ธิติกิตติพงศ์ 4599 นาง คลองพระอุดม 58/685 หมู่ที่ 7
ศศิธร เต่าอยู่ 5418 นาง คูขวาง 178/49 หมู่ที่ 1
ศศิธร มลิวัลย์ 3237 นาง คลองพระอุดม 15/117 หมู่ที่ 2
ศศิธร สวนทรัพย์ 2582 นาง ลาดหลุมแก้ว 75/2 หมู่ที่ 6
ศศินาถ เชื้อไทย 5551 นางสาว คูขวาง 13/9 หมู่ที่ 2
ศศิพิมล ทองวิลัย 4421 นางสาว คลองพระอุดม 58/334 หมู่ที่ 7
ศศิภา มาดี 4002 นางสาว คลองพระอุดม 7/87 หมู่ที่ 7
ศศิมา เรืองเกษม 4632 นางสาว คลองพระอุดม 99/35 หมู่ที่ 7
ศศิวัณย์ ศรีรัตนานนท์ 4692 นาง คลองพระอุดม 99/101 หมู่ที่ 7
ศศิวิมล จิตต์ประวัติ 2808 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
ศักดา พงษ์แก้ว 5407 นาย คูขวาง 178/36 หมู่ที่ 1
ศักดาวุฒิ ชูยศ 2889 นาย ระแหง 111/261 หมู่ที่ 1
ศักดิ์กานต์ เอี่ยมอุ่น 4020 นาย คลองพระอุดม 7/134 หมู่ที่ 7
ศักดิ์ชัย วันเอเลาะ 199 นาย หน้าไม้ 27/7 หมู่ที่ 2
ศักดิ์ดา จับบัง 622 นาย หน้าไม้ 31/6 หมู่ที่ 6
ศักดิ์ดา ทามุดดา 61 นาย หน้าไม้ 81/24 หมู่ที่ 2
ศักดิ์ดารักษ์ ธรรนาทิตยาสกุล 4326 นาย คลองพระอุดม 58/205 หมู่ที่ 7
ศักดิ์นันท์ เหล่าบัวลี 5299 นาย คูขวาง 139/3 หมู่ที่ 1
ศักดิ์ศิป์ เพเทพ 4499 นาย คลองพระอุดม 58/427 หมู่ที่ 7
ศักดิ์สิทธิ์ สอนแสงสุข 5329 นาย คูขวาง 147/12 หมู่ที่ 1
ศักสิทธิ์ กงภูเวศน์ 6224 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 2
ศิระชัย พิทักษ์แก้วกนก 5102 นาย คูขวาง 69/43 หมู่ที่ 1
ศิราณี ชูเลิศ 253 นางสาว หน้าไม้ 55/6 หมู่ที่ 2
ศิราณี บัณฑิตสิงห์ 3616 นาง คลองพระอุดม 1/5 หมู่ที่ 4
ศิริ กลมเกลา 525 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ศิริ เกาะแก้ว 2742 นาย ลาดหลุมแก้ว 40587 หมู่ที่ 7
ศิริ จิตต์กระจ่าง 5841 นาง คูขวาง 36 หมู่ที่ 3
ศิริ เรือนขำ 5756 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ศิริ สมใจ 3677 นาง คลองพระอุดม 30 หมู่ที่ 4
ศิริ แสงจันทร์ 2379 นาย ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 5
ศิริขวัญ เหมฤดี 4433 นางสาว คลองพระอุดม 58/350 หมู่ที่ 7
ศิริญา คงอยู่ 4452 นาง คลองพระอุดม 58/370 หมู่ที่ 7
ศิริเทพ ใหญ่เจริญ 4917 นาย คูขวาง 49/5 หมู่ที่ 1
ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนโชน 1298 นางสาว หน้าไม้ 38/8 หมู่ที่ 7
ศิรินภา ผลภาษี 2176 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 73/2 หมู่ที่ 4
ศิรินุช แสงแป้น 5178 นางสาว คูขวาง 91/5 หมู่ที่ 1
ศิริพงษ์ ปะมะคัง 4484 นาย คลองพระอุดม 58/409 หมู่ที่ 7
ศิริพงษ์ มีเมือง 4763 นาย คูขวาง 11/1 หมู่ที่ 1
ศิริพงษ์ วางแรม 985 นาย หน้าไม้ 94/4 หมู่ที่ 7
ศิริพร เจริญพร 317 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ศิริพร ถาวรพันธุ์ 6235 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-4
ศิริพร ทรัพย์ประเสริฐ 1906 นาง ลาดหลุมแก้ว 26 หมู่ที่ 3
ศิริพร ทองแลบ 1753 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
ศิริพร พงศ์เลิศสกุล 5429 นางสาว คูขวาง 178/64 หมู่ที่ 1
ศิริพร พยอม 5229 นางสาว คูขวาง 112/8 หมู่ที่ 1
ศิริพร มะหะหมัด 6193 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
ศิริพร มาสวัสดิ์ 2915 นาง ระแหง 36/90 หมู่ที่ 1
ศิริพร อ่อนกล่ำ 4663 นางสาว คลองพระอุดม 99/256 หมู่ที่ 7
ศิริภัทร พลายงาม 4438 นางสาว คลองพระอุดม 58/356 หมู่ที่ 7
ศิริมาศ จั่นประดิษฐ์ 4493 นางสาว คลองพระอุดม 58/420 หมู่ที่ 7
ศิริรักษ์ ไตรพล 4353 นาง คลองพระอุดม 58/242 หมู่ที่ 7
ศิริรัตน์ จ้อยบำรุง 5092 นางสาว คูขวาง 69/33 หมู่ที่ 1
ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ 1543 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ศิริลักษณ์ สมบูรณ์สิงห์ 38 นางสาว หน้าไม้ 79/15 หมู่ที่ 2
ศิริลักษณ์ สุชาโต 3676 นางสาว คลองพระอุดม 29/10 หมู่ที่ 4
ศิริวรรณ โชคชัยสิริ 5995 นาง คูขวาง 9/9 หมู่ที่ 5
ศิริวรรณ ใช้ฮวดเจริญ 4371 นาง คลองพระอุดม 58/272 หมู่ที่ 7
ศิริวรรณ ยนต์อยู่ 5791 นางสาว คูขวาง 7 หมู่ที่ 3
ศิริวัฒน์ งามแสงแข 2094 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/5 หมู่ที่ 4
ศิริวัฒน์ แพงวัด 3756 นางสาว คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 5
ศิริวัฒน์ สิงขรอาจ 278 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
ศิริวัฒน์ เอี่ยมเที่ยง 5083 นาย คูขวาง 69/16 หมู่ที่ 1
ศิริศักดิ์ หนองหาร 5000 นาย คูขวาง 60/111 หมู่ที่ 1
ศิริอร โตวัฒนา 5737 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
ศิลปชัย ฉันท์ผ่อง 1071 นาย หน้าไม้ 104/3 หมู่ที่ 7
ศิวาพร ศิริเลข 1524 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ศิวิลัย ซื่อดี 1485 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 40/1 หมู่ที่ 1
ศุณัญญา ศรีโท 2234 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/60 หมู่ที่ 4
ศุภกร พงษ์เถื่อน 1074 นาย หน้าไม้ 104/10 หมู่ที่ 7
ศุภกัญญา ตันติวิชัย 4244 นาง คลองพระอุดม 58/50 หมู่ที่ 7
ศุภกานต์ พงษ์ประดิษฐ์ 2878 นาง ระแหง 36/48 หมู่ที่ 1
ศุภกิจ เชี่ยวชาญ 1544 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
ศุภชัย เชื้อไทย 5552 นาย คูขวาง 13/11 หมู่ที่ 2
ศุภชัย ทรัพย์มิตร 2918 นาย ระแหง 111/260 หมู่ที่ 1
ศุภชัย ลาสูงเนิน 4930 นาย คูขวาง 50/4 หมู่ที่ 1
ศุภชัย ลำเพยผล 5291 นาย คูขวาง 133/9 หมู่ที่ 1
ศุภชัย วิชุประภา 4957 นาย คูขวาง 60/37 หมู่ที่ 1
ศุภชัย ศิลาขาว 4814 นาย คูขวาง 31/1 หมู่ที่ 1
ศุภโชติ มิ่งศิริวัฒนกุล 4234 นาย คลองพระอุดม 58/37 หมู่ที่ 7
ศุภนัชฐ์ บังไซ 5031 นาง คูขวาง 60/157 หมู่ที่ 1
ศุภมิตร สุวรรณจุฑามณี 1889 พลฯ ลาดหลุมแก้ว 18/1 หมู่ที่ 3
ศุภรัตน์ ตรีเดชา 5463 นาย คูขวาง 178/117 หมู่ที่ 1
ศุภลักษณ์ บัวลา 3320 นางสาว คลองพระอุดม 15/230 หมู่ที่ 2
ศุภวัฒน์ ศรีประภาพัฒน์ 2167 นาย ลาดหลุมแก้ว 71/8 หมู่ที่ 4
ศุภารัสมิ์ ขาวละเอียด 4123 นาง คลองพระอุดม 21 หมู่ที่ 7
โศภิษฐ์ ดาวทอง 3508 นางสาว คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 3
สกล เอกเอี่ยม 6017 นาย คูขวาง 25/18 หมู่ที่ 5
สกลเดช ศรีปีตา 749 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สกาวรัตน์ กิจรอบคอบ 5094 นางสาว คูขวาง 69/35 หมู่ที่ 1
สกาวรัตน์ เจริญวุฒิกิจ 3923 นางสาว คลองพระอุดม 56/48 หมู่ที่ 6
สกุลแก้ว แก้วมุลกิจ 3024 นาย คลองพระอุดม 19/4 หมู่ที่ 1
สกุลไทย จินดากุล 4319 นาง คลองพระอุดม 58/186 หมู่ที่ 7
สงกรานต์ ไทยลี 3087 นาง คลองพระอุดม 45 หมู่ที่ 1
สงกรานต์ นารา 5337 นาง คูขวาง 154 หมู่ที่ 1
สงคราม ฉุนเจริญ 5196 นาย คูขวาง 98/9 หมู่ที่ 1
สงบ จักปั่น 1453 นาย ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 1
สงบ พุ่มพฤกษ์ 3456 นาง คลองพระอุดม 54/1 หมู่ที่ 2
สงบ สังข์เสวก 3976 นางสาว คลองพระอุดม 7/38 หมู่ที่ 7
สงวน กลิ่นสวัสดิ์ 330 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สงวน กันหาบาง 1013 นาย หน้าไม้ 96/9 หมู่ที่ 7
สงวน จงจิตต์ 2454 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 7/6 หมู่ที่ 6
สงวน เจริญสุขเช้า 2138 นาย ลาดหลุมแก้ว 60/2 หมู่ที่ 4
สงวน นิยม 149 นาง หน้าไม้ 37/8 หมู่ที่ 2
สงวน บุญเที่ยง 5254 นาง คูขวาง 125/1 หมู่ที่ 1
สงวน บุตรเพ็ชร์ 3012 นาง คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 1
สงวน ปานเฟือง 2029 นาย ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 4
สงวน แป้นเพ็ชร 1894 นาย ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 3
สงวน โพธิ์มั่น 2516 นาย ลาดหลุมแก้ว 40 หมู่ที่ 6
สงวน ยุดดร 5610 นาง คูขวาง 33 หมู่ที่ 2
สงวน สุขสุแพทย์ 3944 นาง คลองพระอุดม 1 หมู่ที่ 7
สงวน อินสืบวงศ์ 1360 นาย หน้าไม้ 54 หมู่ที่ 7
สงวาล หารสี 327 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สง่า กรดงาม 4829 นาง คูขวาง 35/2 หมู่ที่ 1
สง่า กลิ่นเดช 3930 นาย คลองพระอุดม 58/2 หมู่ที่ 6
สง่า เกาะแก้ว 2474 นาง ลาดหลุมแก้ว 15 หมู่ที่ 6
สง่า แจ้งน้อย 5788 นาย คูขวาง 5 หมู่ที่ 3
สง่า ชูช่วย 2007 นาง ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 4
สง่า โต๊ะเถื่อน 166 นาย หน้าไม้ 54/1 หมู่ที่ 2
สง่า ศรีภูมิ 2370 นาง ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 5
สง่า สนทนา 2445 นาง ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 6
สง่า สวนทรัพย์ 2347 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/3 หมู่ที่ 5
สง่า สาลีผล 5696 นางสาว คูขวาง 57 หมู่ที่ 2
สง่า สิทธิรักษ์ 1113 นาง หน้าไม้ 107/38 หมู่ที่ 7
สญชัย คล้ายแก้ว 6029 นาย คูขวาง 25/35 หมู่ที่ 5
สดชื่น ปิตานุสร 4634 นางสาว คลองพระอุดม 99/39 หมู่ที่ 7
สตาร์ เฮงสงเคราะห์ 374 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สถาพร เจริญฤทธิ์ 5374 นาย คูขวาง 167/12 หมู่ที่ 1
สถาพร ชุ่มใจ 483 นาย หน้าไม้ 33/9 หมู่ที่ 3
สถาพร พักผ่อน 1877 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 12/2 หมู่ที่ 3
สถาพร ร้อยแก้ว 743 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สถาพร สุขสำราญ 2843 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สถาพร แสงเทียน 1368 นาย หน้าไม้ 38/7 หมู่ที่ 7
สถิตย์ วงษ์ศิลป์ 3291 นาย คลองพระอุดม 15/187 หมู่ที่ 2
สเถียรพล จรเทศ 5046 ว่าที่ พ.ต.ท. คูขวาง 60/179 หมู่ที่ 1
สน บุญส่ง 5664 นาย คูขวาง 45 หมู่ที่ 2
สน ผ่องผุด 2148 นาย ลาดหลุมแก้ว 63/5 หมู่ที่ 4
สน ภู่บัว 3008 นาย คลองพระอุดม 11/1 หมู่ที่ 1
สนชัย สายสังข์ 2471 นาย ลาดหลุมแก้ว 13 หมู่ที่ 6
สนทยา เทวา 4810 นาย คูขวาง 29/5 หมู่ที่ 1
สนทยา ปัญจมณี 4831 นาย คูขวาง 35/4 หมู่ที่ 1
สนทะยา แป้นใหญ่ 823 นาย หน้าไม้ 22 หมู่ที่ 7
สนธยา ธรรมชาติ 4115 นาย คลองพระอุดม 17/10 หมู่ที่ 7
สนธิ์ คล้ายวงศ์ 2940 นาย ระแหง 1/2 หมู่ที่ 5
สนธิ์ ปานปูน 3905 นาย คลองพระอุดม 48/2 หมู่ที่ 6
สนธิวิทย์ ทวีทอง 3194 นาย คลองพระอุดม 15/54 หมู่ที่ 2
สนม เงาะงาม 491 นาย หน้าไม้ 39/1 หมู่ที่ 3
สนม ฉลองบุญ 1408 นาย ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 1
สนอง กลิ่นเดช 3653 นาย คลองพระอุดม 17/4 หมู่ที่ 4
สนอง แก้วปทุม 1577 นาย ลาดหลุมแก้ว 6/1 หมู่ที่ 2
สนอง คงกมล 4845 พลฯ คูขวาง 36/5 หมู่ที่ 1
สนอง เงาะงาม 490 นาย หน้าไม้ 39 หมู่ที่ 3
สนอง จิตร์สมสุข 3541 นาย คลองพระอุดม 19/2 หมู่ที่ 3
สนอง เชื้อไทย 5545 นาย คูขวาง 13/1 หมู่ที่ 2
สนอง ฐิติคุณวรพงศ์ 3334 นาย คลองพระอุดม 15/253 หมู่ที่ 2
สนอง ถนอมจิตร 1327 นาย หน้าไม้ 56/4 หมู่ที่ 7
สนอง ทองอยู่ 5574 นางสาว คูขวาง 26 หมู่ที่ 2
สนอง ผิวเหลือง 2962 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
สนอง ราษฎร์ดุษดี 4762 นาย คูขวาง 11 หมู่ที่ 1
สนั่น จับบาง 454 นาย หน้าไม้ 24/3 หมู่ที่ 3
สนั่น เชื้อไทย 5549 นาย คูขวาง 13/6 หมู่ที่ 2
สนั่น ทองห่อ 762 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สนั่น ปิ่นสุวรรณ 4283 นาย คลองพระอุดม 58/132 หมู่ที่ 7
สนั่น มณี 4836 พ.อ.อ. คูขวาง 35/9 หมู่ที่ 1
สนั่น สมทรัพย์ 666 นาย หน้าไม้ 44 หมู่ที่ 6
สนั่น สุกกล่ำ 4772 นาย คูขวาง 18 หมู่ที่ 1
สนั่น สุโง๊ะ 185 นาย หน้าไม้ 25/2 หมู่ที่ 2
สนั่น แสงพยับ 2448 นาย ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 6
สนิท กลิ่นเดช 3933 นาย คลองพระอุดม 58/5 หมู่ที่ 6
สนิท เกตุเอี่ยม 5942 นาง คูขวาง 16 หมู่ที่ 4
สนิท จันทร์ผ่อง 3708 นาง คลองพระอุดม 5/1 หมู่ที่ 5
สนิท ชูเงิน 2628 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 4/5 หมู่ที่ 7
สนิท พรมเกิด 1568 นาง ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 2
สนิท วงษ์ดนตรี 4784 นาย คูขวาง 21 หมู่ที่ 1
สภัสร สมุดน้อย 68 นาง หน้าไม้ 77/9 หมู่ที่ 2
สภาพัช ฆนสุวรรณ 594 นาง หน้าไม้ 19 หมู่ที่ 6
สภีร์ สิงห์ปั้น 1839 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/38 หมู่ที่ 3
สมเกียรติ กระดิ่งสาย 331 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมเกียรติ แก้วกอง 2555 นาย ลาดหลุมแก้ว 57/1 หมู่ที่ 6
สมเกียรติ ขันรุ่ง 2402 นาย ลาดหลุมแก้ว 27 หมู่ที่ 5
สมเกียรติ จรูญชนม์ 363 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมเกียรติ ไชยผล 5666 นาย คูขวาง 45/3 หมู่ที่ 2
สมเกียรติ ดอกไม้ 5249 นาย คูขวาง 119/10 หมู่ที่ 1
สมเกียรติ ตรงจิตธรรม 1686 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/12 หมู่ที่ 2
สมเกียรติ บุญปกครอง 4481 นาย คลองพระอุดม 58/405 หมู่ที่ 7
สมเกียรติ บุญริ้ว 2499 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/1 หมู่ที่ 6
สมเกียรติ มีแป้น 5767 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สมเกียรติ วิสูตรรุจิรา 441 นาย หน้าไม้ 23/11 หมู่ที่ 3
สมเกียรติ สดพจน์ 1768 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สมเกียรติ สร้อยสน 4698 นาย คลองพระอุดม 99/38 หมู่ที่ 7
สมเกียรติ แสงสัมฤทธิ์ 3247 นาย คลองพระอุดม 15/128 หมู่ที่ 2
สมควร แก้วกระจ่าง 3294 นาย คลองพระอุดม 15/191 หมู่ที่ 2
สมควร ไกยราษฎร 4382 นาย คลองพระอุดม 58/286 หมู่ที่ 7
สมควร ขาวพวง 5400 นาย คูขวาง 178/21 หมู่ที่ 1
สมควร ดนตรีเจริญ 5457 นาย คูขวาง 178/107 หมู่ที่ 1
สมควร ผาดไพบูลย์ 3392 นาง คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 2
สมควร มาเสมอ 2100 นาย ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 4
สมคิด กรกนก 2870 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 1
สมคิด กลิ่นเดช 3931 นาย คลองพระอุดม 58/3 หมู่ที่ 6
สมคิด งามตรง 4080 นาย คลองพระอุดม 13/7 หมู่ที่ 7
สมคิด จูบาง 5900 นาง คูขวาง 52/10 หมู่ที่ 3
สมคิด เชษฐ์ขุนทด 3545 นาย คลองพระอุดม 19/9 หมู่ที่ 3
สมคิด ไชยเสนา 5371 นาย คูขวาง 167/8 หมู่ที่ 1
สมคิด ณ โมรา 3549 นาย คลองพระอุดม 22/4 หมู่ที่ 3
สมคิด ทองบุญ 2572 นาง ลาดหลุมแก้ว 67/1 หมู่ที่ 6
สมคิด ไทยรี 1693 นาย ลาดหลุมแก้ว 50 หมู่ที่ 2
สมคิด ไทยลี 4148 นาย คลองพระอุดม 25/10 หมู่ที่ 7
สมคิด ปานเพ็ง 3145 นาย คลองพระอุดม 13/1 หมู่ที่ 2
สมคิด โพธิ์เตี้ย 656 นาย หน้าไม้ 41/3 หมู่ที่ 6
สมคิด มาเกิด 4207 นาง คลองพระอุดม 50 หมู่ที่ 7
สมคิด มูหะหมัด 6148 นาย คูขวาง 76/2 หมู่ที่ 5
สมคิด โยนกรอง 4758 นาย คูขวาง 6/8 หมู่ที่ 1
สมคิด รุจิชิตร์ 4801 นางสาว คูขวาง 27/1 หมู่ที่ 1
สมคิด สายปั้น 6228 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-11
สมคิด สุกพันธ์ดี 4460 นาย คลองพระอุดม 58/382 หมู่ที่ 7
สมคิด สุขเดช 3020 นาย คลองพระอุดม 18 หมู่ที่ 1
สมคิด อานุภาพศรีธาดา 4166 นาง คลองพระอุดม 34/2 หมู่ที่ 7
สมจิต จินเต 2080 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/2 หมู่ที่ 4
สมจิต โต๊ะกา 174 นาง หน้าไม้ 20/3 หมู่ที่ 2
สมจิต เพชรกาญจน์ 4798 นาง คูขวาง 25 หมู่ที่ 1
สมจิต สมตัว 515 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมจิต สวัสดิ์ชัย 115 นาง หน้าไม้ 47/2 หมู่ที่ 2
สมจิต สิกขา 1060 นาง หน้าไม้ 103 หมู่ที่ 7
สมจิต สินธมหันต์ 5560 นาง คูขวาง 16/3 หมู่ที่ 2
สมจิตต์ บุญริ้ว 2627 นาง ลาดหลุมแก้ว 4/4 หมู่ที่ 7
สมจิตต์ พ่วงหรั่ง 3806 นางสาว คลองพระอุดม 14/7 หมู่ที่ 6
สมจิตต์ แสงอ่อน 3938 นาง คลองพระอุดม 60 หมู่ที่ 6
สมจิตต์ เหรียญทอง 1120 นาย หน้าไม้ 107/54 หมู่ที่ 7
สมจิตร กลิ่นกลัด 1347 นาย หน้าไม้ 53/3 หมู่ที่ 7
สมจิตร ขำบริสุทธิ์ 6061 นางสาว คูขวาง 34 หมู่ที่ 5
สมจิตร จาดบุญนาค 2569 นาง ลาดหลุมแก้ว 64/3 หมู่ที่ 6
สมจิตร นูระบ๊าฟ 6038 นางสาว คูขวาง 27/5 หมู่ที่ 5
สมจิตร บำรุงทรัพย์ 4819 นาง คูขวาง 32/3 หมู่ที่ 1
สมจิตร ปรากฎผล 5316 นาง คูขวาง 146/4 หมู่ที่ 1
สมจิตร พรหมเกิด 888 นาย หน้าไม้ 81 หมู่ที่ 7
สมจิตร์ มารอด 5918 นาย คูขวาง 2/1 หมู่ที่ 4
สมจิตร วงษ์ตระกูล 3169 นาย คลองพระอุดม 15/27 หมู่ที่ 2
สมจิตร์ สารีภัทรกุล 6015 นาง คูขวาง 25/16 หมู่ที่ 5
สมจิตร สิงหะภูกาม 549 นาง หน้าไม้ 5 หมู่ที่ 6
สมเจตน์ ใยมา 4859 นาย คูขวาง 38/14 หมู่ที่ 1
สมเจตน์ รอดอารมณ์ 3615 นาย คลองพระอุดม 1/4 หมู่ที่ 4
สมเจน ปานทอง 3062 นาย คลองพระอุดม 34/5 หมู่ที่ 1
สมใจ กล่อมจันทึก 6042 นาง คูขวาง 27/11 หมู่ที่ 5
สมใจ เกาะส้ม 1959 นาย ลาดหลุมแก้ว 51 หมู่ที่ 3
สมใจ คงวิเชียร 1346 นาง หน้าไม้ 53 หมู่ที่ 7
สมใจ คำมูล 2594 นาย ลาดหลุมแก้ว 82 หมู่ที่ 6
สมใจ ช้างจริญ 56 นาย หน้าไม้ 81/15 หมู่ที่ 2
สมใจ ชาสิงห์ 4478 นาย คลองพระอุดม 58/402 หมู่ที่ 7
สมใจ ทรงเดช 1940 นาย ลาดหลุมแก้ว 40 หมู่ที่ 3
สมใจ นาดำ 2781 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สมใจ บุญรอด 2392 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/1 หมู่ที่ 5
สมใจ ปิ่นทอง 1049 นาย หน้าไม้ 101/8 หมู่ที่ 7
สมใจ พึ่งศรี 3619 นาง คลองพระอุดม 2/1 หมู่ที่ 4
สมใจ มาน้อย 695 นาย หน้าไม้ 54/1 หมู่ที่ 6
สมใจ รามัญจิตร์ 4768 นาง คูขวาง 13 หมู่ที่ 1
สมใจ เรืองเดช 2852 นาย ระแหง 111/184 หมู่ที่ 1
สมใจ สนามทอง 3035 นาง คลองพระอุดม 21/4 หมู่ที่ 1
สมใจ สะและ 3528 นาย คลองพระอุดม 13/2 หมู่ที่ 3
สมใจ สังข์ประเสริฐ 1680 นาง ลาดหลุมแก้ว 45/4 หมู่ที่ 2
สมใจ อนงค์รัตน์ 273 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 2
สมชนก จารุวัสตร์ร.น. 2724 น.อ. ลาดหลุมแก้ว 38/3 หมู่ที่ 7
สมชนก ชอบเพื่อน 4677 นางสาว คลองพระอุดม 99/102 หมู่ที่ 7
สมชัย ขนุนก้อน 1770 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สมชัย บำรุงทรัพย์ 3911 นาย คลองพระอุดม 50/1 หมู่ที่ 6
สมชัย ปานประเสริฐ 5277 ร.ท. คูขวาง 132 หมู่ที่ 1
สมชัย รามัญจิตร์ 4928 นาย คูขวาง 50/2 หมู่ที่ 1
สมชัย ราษฎร์ดุษดี 4764 นาย คูขวาง 11/3 หมู่ที่ 1
สมชัย สรรพอาษา 98 นาย หน้าไม้ 74/9 หมู่ที่ 2
สมชัย สุขสว่าง 3425 นาย คลองพระอุดม 41 หมู่ที่ 2
สมชาติ หวังชม 132 นาย หน้าไม้ 37/13 หมู่ที่ 2
สมชาย กระจับเงิน 4176 นาย คลองพระอุดม 37/3 หมู่ที่ 7
สมชาย เกาะทอง 3739 พลฯ คลองพระอุดม 18 หมู่ที่ 5
สมชาย เขตต์นนท์ 3704 นาย คลองพระอุดม 3/4 หมู่ที่ 5
สมชาย งามตรง 3820 นาย คลองพระอุดม 21/3 หมู่ที่ 6
สมชาย ซื่อดี 1483 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/3 หมู่ที่ 1
สมชาย โต๊ะกา 250 นาย หน้าไม้ 55/3 หมู่ที่ 2
สมชาย โต๊ะเถิอน 171 นาย หน้าไม้ 54/7 หมู่ที่ 2
สมชาย ทองงาม 903 นาย หน้าไม้ 65/5 หมู่ที่ 7
สมชาย ทาสิทธิ์ 4651 นาย คลองพระอุดม 99/131 หมู่ที่ 7
สมชาย ธะสะกาด 1737 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/6 หมู่ที่ 2
สมชาย นกบิน 2982 นาย คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 1
สมชาย บางภูมิ 2469 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/2 หมู่ที่ 6
สมชาย บุตรวงษ์ 272 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
สมชาย ประเสริฐศรี 3269 นาย คลองพระอุดม 15/153 หมู่ที่ 2
สมชาย ผลมะขาม 5872 นาย คูขวาง 48/4 หมู่ที่ 3
สมชาย พารอด 1971 นาย ลาดหลุมแก้ว 55 หมู่ที่ 3
สมชาย พุ่มพฤกษ์ 3457 นาย คลองพระอุดม 54/2 หมู่ที่ 2
สมชาย ไพรบุญสุข 2027 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/2 หมู่ที่ 4
สมชาย มะหะหมัด 6021 นาย คูขวาง 25/26 หมู่ที่ 5
สมชาย มะหะหมัด 6044 นาย คูขวาง 27/14 หมู่ที่ 5
สมชาย มาดี 4001 นาย คลองพระอุดม 7/86 หมู่ที่ 7
สมชาย โมกข์งาม 4381 นาย คลองพระอุดม 58/285 หมู่ที่ 7
สมชาย ยุดดร 5691 นาย คูขวาง 52/3 หมู่ที่ 2
สมชาย เย็นใจ 2332 นาย ลาดหลุมแก้ว 2/7 หมู่ที่ 5
สมชาย แย้มสร้อย 1265 นาย หน้าไม้ 112/101 หมู่ที่ 7
สมชาย เริ่มรู้ 1305 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สมชาย เล็กดี 246 นาย หน้าไม้ 54/8 หมู่ที่ 2
สมชาย วณิชพงศ์พันธุ์ 504 นาย หน้าไม้ 43 หมู่ที่ 3
สมชาย สวยงาม 3897 นาย คลองพระอุดม 45/2 หมู่ที่ 6
สมชาย สังข์เพ็ชร์ 1599 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/1 หมู่ที่ 2
สมชาย แสงจันทร์ 87 นาย หน้าไม้ 62/3 หมู่ที่ 2
สมชาย แสงอ่อน 3770 นาย คลองพระอุดม 3/2 หมู่ที่ 6
สมชาย หอมสิน 1260 นาย หน้าไม้ 112/90 หมู่ที่ 7
สมชาย อรุโรทยานนท์ 452 นาย หน้าไม้ 24/1 หมู่ที่ 3
สมชาย อ่องละออ 3451 นาย คลองพระอุดม 51/4 หมู่ที่ 2
สมชาย อาจหาญ 6170 นาย คูขวาง 83 หมู่ที่ 5
สมโชค ผกากรอง 236 นาง หน้าไม้ 29/40 หมู่ที่ 2
สมเดช ชมทอง 3819 นาย คลองพระอุดม 21/2 หมู่ที่ 6
สมเดช อินทร์ม่วง 533 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านพักคนงาน
สมถวิล เจ็กรวย 1450 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 29 หมู่ที่ 1
สมถวิล ทะเลทราย 5629 นาง คูขวาง 39/1 หมู่ที่ 2
สมถวิล ธีระชาติ 1146 นาง หน้าไม้ 110/28 หมู่ที่ 7
สมถวิล เริ่มรู้ 1342 นาย หน้าไม้ 56/2 หมู่ที่ 7
สมทรง กุลสิงห์ 376 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมทรง จำปาศรี 1899 นาย ลาดหลุมแก้ว 23 หมู่ที่ 3
สมทรง จำเริญ 3786 นาย คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 6
สมทรง ทองขวัญแก้ว 1955 นาย ลาดหลุมแก้ว 48 หมู่ที่ 3
สมทรง เทียนงาม 1097 นาย หน้าไม้ 107/10 หมู่ที่ 7
สมทรง บานแย้ม 42 นาง หน้าไม้ 73/3 หมู่ที่ 2
สมทรง พันธุ์มงคล 1011 นาง หน้าไม้ 96/7 หมู่ที่ 7
สมทรง โพธิ์มั่น 3123 นาย คลองพระอุดม 7/6 หมู่ที่ 2
สมทรง รกรากทอง 5675 นาย คูขวาง 48 หมู่ที่ 2
สมทรง รองเย็น 3915 นาย คลองพระอุดม 54/1 หมู่ที่ 6
สมทรง แสงเทียน 909 นาย หน้าไม้ 64/1 หมู่ที่ 7
สมทิพย์ ประเสริฐ 3886 นางสาว คลองพระอุดม 39 หมู่ที่ 6
สมนึก กลิ่นเดช 3649 นาย คลองพระอุดม 17 หมู่ที่ 4
สมนึก ขำใบ 2417 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/4 หมู่ที่ 5
สมนึก งามสอาด 3396 นาย คลองพระอุดม 30/2 หมู่ที่ 2
สมนึก จานแบน 628 นาย หน้าไม้ 33/2 หมู่ที่ 6
สมนึก ใจอารีย์ 4779 นาย คูขวาง 19/15 หมู่ที่ 1
สมนึก ชมดี 1020 นาย หน้าไม้ 97/5 หมู่ที่ 7
สมนึก ตะละ 1566 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สมนึก บางยาง 2764 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สมนึก บุญมี 5570 นาย คูขวาง 22/4 หมู่ที่ 2
สมนึก พึ่งยัง 495 นาย หน้าไม้ 40/1 หมู่ที่ 3
สมนึก ภิรมย์พุ่ม 5639 นาง คูขวาง 40/5 หมู่ที่ 2
สมนึก มะเด็น 136 นาย หน้าไม้ 37/17 หมู่ที่ 2
สมนึก มะหะหมัด 6140 นาย คูขวาง 73/6 หมู่ที่ 5
สมนึก มีใย 3925 นาย คลองพระอุดม 57/1 หมู่ที่ 6
สมนึก รามัญจิตร์ 5598 นางสาว คูขวาง 30 หมู่ที่ 2
สมนึก สุขสะอาด 5677 นาย คูขวาง 49/1 หมู่ที่ 2
สมนึก แสงเพ็ญ 2323 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/173 หมู่ที่ 4
สมนึก แสงอ่อน 4117 นาย คลองพระอุดม 19/1 หมู่ที่ 7
สมบัติ กรุดเงิน 4842 นาย คูขวาง 36/2 หมู่ที่ 1
สมบัติ กัลยากิติ 1268 นาย หน้าไม้ 112/105 หมู่ที่ 7
สมบัติ คล้อยเอี่ยม 1662 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/2 หมู่ที่ 2
สมบัติ จอมทอง 4529 นาย คลองพระอุดม 58/465 หมู่ที่ 7
สมบัติ ชาวศรีษะเกษ 4110 นาย คลองพระอุดม 17/3 หมู่ที่ 7
สมบัติ ใชยชะนะ 2242 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/78 หมู่ที่ 4
สมบัติ ทรัพย์ประเสริฐ 5273 นาย คูขวาง 127 หมู่ที่ 1
สมบัติ นาบุญ 1810 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/4 หมู่ที่ 3
สมบัติ นินโท 3811 นาย คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 6
สมบัติ นูระบ๊าฟ 6041 นาย คูขวาง 27/10 หมู่ที่ 5
สมบัติ บุญมี 4172 นาย คลองพระอุดม 35/2 หมู่ที่ 7
สมบัติ บุตรศรีภูมิ 2265 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/122 หมู่ที่ 4
สมบัติ ผลมะขาม 5873 นาง คูขวาง 48/5 หมู่ที่ 3
สมบัติ พ้นภัย 1476 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/3 หมู่ที่ 1
สมบัติ พักผ่อน 1817 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/13 หมู่ที่ 3
สมบัติ เพิ่มพูน 3059 นาย คลองพระอุดม 34/2 หมู่ที่ 1
สมบัติ รู้บุญ 3705 นาย คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 5
สมบัติ สังข์ทอง 2818 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สมบัติ สันติปาตี 3713 นางสาว คลองพระอุดม 6 หมู่ที่ 5
สมบัติ สุดจ่าชารี 1031 นาย หน้าไม้ 98/10 หมู่ที่ 7
สมบัติ แหวนวงษ์ 5037 นางสาว คูขวาง 60/166 หมู่ที่ 1
สมบุญ ชมดอกไม้ 3864 นาง คลองพระอุดม 35 หมู่ที่ 6
สมบุญ ชแรมรัมย์ 4876 นาง คูขวาง 41/12 หมู่ที่ 1
สมบุญ ปัญจวรรณ 2856 นาง ระแหง 111/580 หมู่ที่ 1
สมบุญ แผนรัก 4050 นาย คลองพระอุดม 7/215 หมู่ที่ 7
สมบุญ พุกสังข์ทอง 4893 นาย คูขวาง 43/1 หมู่ที่ 1
สมบุญ สาวก 4767 นาย คูขวาง 12/1 หมู่ที่ 1
สมบุญ หนูน่วม 2376 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/4 หมู่ที่ 5
สมบุญ เหมือนฤทธิ 97 นาง หน้าไม้ 74/8 หมู่ที่ 2
สมบุญ เอี่ยมเอิบ 5789 นาย คูขวาง 5/2 หมู่ที่ 3
สมบูรณ์ กิ่งแก้ว 2965 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
สมบูรณ์ จำปาศรี 1900 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/1 หมู่ที่ 3
สมบูรณ์ แช่มช้อย 64 นาย หน้าไม้ 79/25 หมู่ที่ 2
สมบูรณ์ ทวมกระจ่าง 1418 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/1 หมู่ที่ 1
สมบูรณ์ ทองทรัพย์ทวี 2345 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/1 หมู่ที่ 5
สมบูรณ์ บังเกิด 5925 นาย คูขวาง 6/5 หมู่ที่ 4
สมบูรณ์ ปานปูน 3927 นาย คลองพระอุดม 57/3 หมู่ที่ 6
สมบูรณ์ ผลพิบูลย์ 2951 นาย ระแหง 4/4 หมู่ที่ 8
สมบูรณ์ พลอยสูงเนิน 5343 นาย คูขวาง 157 หมู่ที่ 1
สมบูรณ์ รูปสูง 4630 นาย คลองพระอุดม 99/31 หมู่ที่ 7
สมบูรณ์ วัดอักษร 5731 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สมบูรณ์ ศิลาขาว 5648 นาง คูขวาง 41 หมู่ที่ 2
สมประสงค์ แดงสังวาลย์ 399 นาย หน้าไม้ 17/1 หมู่ที่ 3
สมประสงค์ ทองบุญ 2479 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/1 หมู่ที่ 6
สมประสงค์ พรวรรณะศิริเวช 4079 นาง คลองพระอุดม 13/6 หมู่ที่ 7
สมประสงค์ มาฆะวงศ์ 2906 นาย ระแหง 111/264 หมู่ที่ 1
สมประสงค์ เรืองศรี 193 นาย หน้าไม้ 26/2 หมู่ที่ 2
สมปอง กุลจรัสเวช 3268 นาย คลองพระอุดม 15/152 หมู่ที่ 2
สมปอง คงกมล 5172 นาย คูขวาง 90/9 หมู่ที่ 1
สมปอง คนตรง 117 นางสาว หน้าไม้ 47/4 หมู่ที่ 2
สมปอง คล้ายบัวผัน 2021 นาง ลาดหลุมแก้ว 7/1 หมู่ที่ 4
สมปอง บัวผัด 5033 นาง คูขวาง 60/160 หมู่ที่ 1
สมปอง เผือดจันทึก 5780 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สมปอง สายสิงห์ 5500 นาย คูขวาง 7/2 หมู่ที่ 2
สมปอง หลำชาวนา 5783 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
สมพงค์ บำรุงทรัพย์ 4199 นาย คลองพระอุดม 47 หมู่ที่ 7
สมพงศ์ เกสทอง 3778 นาย คลองพระอุดม 5/3 หมู่ที่ 6
สมพงศ์ เพ็ชรสุกใส 5365 นาย คูขวาง 165 หมู่ที่ 1
สมพงศ์ ม่วงกราม 4713 นาย คลองพระอุดม 99/47 หมู่ที่ 7
สมพงษ์ ขันทองหล่อ 3586 นาย คลองพระอุดม 29/15 หมู่ที่ 3
สมพงษ์ คงยืน 493 นาย หน้าไม้ 39/5 หมู่ที่ 3
สมพงษ์ คงศิลป์ 2008 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/1 หมู่ที่ 4
สมพงษ์ คำใบใหญ่ 5930 นาย คูขวาง 8/2 หมู่ที่ 4
สมพงษ์ งามดี 3281 นาย คลองพระอุดม 15/173 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ จริตอิทธิพร 3319 นาย คลองพระอุดม 15/229 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ จับบัง 591 นาย หน้าไม้ 18/11 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ จำปาศรี 1510 นาย ลาดหลุมแก้ว 48/1 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ ฉายครื้น 5701 จ.อ. คูขวาง 60/3 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ ช่างคิด 2188 นาย ลาดหลุมแก้ว 82/1 หมู่ที่ 4
สมพงษ์ ช้างใหญ่ 2172 นาย ลาดหลุมแก้ว 72/2 หมู่ที่ 4
สมพงษ์ ดวงมิ่ง 600 นาย หน้าไม้ 21/2 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ ดีขุนทด 4563 นาย คลองพระอุดม 58/506 หมู่ที่ 7
สมพงษ์ นาคศรีจันทร์ 2463 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/2 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ นุ่มนาค 1639 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/3 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ ปรากฎผล 5260 นาย คูขวาง 125/8 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ ปานเพ็ง 3365 นาย คลองพระอุดม 17/2 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ ผลพิบูลย์ 1864 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/6 หมู่ที่ 3
สมพงษ์ ผ่องผุด 2589 นาย ลาดหลุมแก้ว 80/1 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ พริกภิรมย์ 4744 นาย คูขวาง 1/8 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ พุกสังข์ทอง 5850 นาย คูขวาง 41/2 หมู่ที่ 3
สมพงษ์ โพธิ์อุลัย 1409 ส.ต.ต. ลาดหลุมแก้ว 12/2 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ เย็นทรวง 5590 นาย คูขวาง 29/3 หมู่ที่ 2
สมพงษ์ รอดผล 2478 นาย ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ เรืองฉาย 4616 นาย คลองพระอุดม 65 หมู่ที่ 7
สมพงษ์ เรืองศรี 1361 นาย หน้าไม้ 47 หมู่ที่ 7
สมพงษ์ ศรีงาม 1458 นาย ลาดหลุมแก้ว 34 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ ศรีเจริญสุข 1472 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/5 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ หรั่งศรี 565 นาย หน้าไม้ 7/2 หมู่ที่ 6
สมพงษ์ อ่อนละออ 5242 นาย คูขวาง 118/10 หมู่ที่ 1
สมพงษ์ อุดมโชค 4543 นาย คลองพระอุดม 58/483 หมู่ที่ 7
สมพร กีรติกานต์ชัย 5104 นาย คูขวาง 69/55 หมู่ที่ 1
สมพร เกสทอง 4095 นาย คลองพระอุดม 15/1 หมู่ที่ 7
สมพร แก้วดี 5147 นาย คูขวาง 80 หมู่ที่ 1
สมพร ขาวละเอียด 826 นาย หน้าไม้ 25/1 หมู่ที่ 7
สมพร ขำใบ 2149 นาย ลาดหลุมแก้ว 63/6 หมู่ที่ 4
สมพร เขียวอ่อน 641 นางสาว หน้าไม้ 39/7 หมู่ที่ 6
สมพร คงยืน 2944 นาย ระแหง หมู่ที่ 5
สมพร งามสอาด 3419 นาง คลองพระอุดม 38/1 หมู่ที่ 2
สมพร จารุพันธ์ 1583 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 9 หมู่ที่ 2
สมพร ใจจ่าง 3504 นาง คลองพระอุดม 5/1 หมู่ที่ 3
สมพร ชมทอง 1586 นาย ลาดหลุมแก้ว 11/1 หมู่ที่ 2
สมพร ชวา 154 นางสาว หน้าไม้ 77/26 หมู่ที่ 2
สมพร ชาวประไมล์ 5709 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สมพร ท้วนทอง 5486 ร.ท. คูขวาง 188/5 หมู่ที่ 1
สมพร เบิกบาน 5897 นาง คูขวาง 52/5 หมู่ที่ 3
สมพร ผลฝรั่ง 5952 นาย คูขวาง 20 หมู่ที่ 4
สมพร ผลสาลี 3041 นาง คลองพระอุดม 24/1 หมู่ที่ 1
สมพร แผ่พร 631 นาย หน้าไม้ 34/2 หมู่ที่ 6
สมพร เพชรตระกูลราษฎร์ 2231 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/56 หมู่ที่ 4
สมพร ยิ้มแย้ม 1739 นาง ลาดหลุมแก้ว 13/9 หมู่ที่ 2
สมพร เรืองชัย 1778 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สมพร เรืองศรี 6239 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
สมพร วังแก้ว 2767 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สมพร ศรีเพ็ชร 3561 นาย คลองพระอุดม 22/30 หมู่ที่ 3
สมพร ศรีม่วง 2450 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/2 หมู่ที่ 6
สมพร สัมฤทธิ์ 6187 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
สมพร สีเสือ 5305 นาย คูขวาง 139/12 หมู่ที่ 1
สมพร สุขกิจ 5358 นางสาว คูขวาง 161/10 หมู่ที่ 1
สมพร หนูอนันต์ 1815 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/9 หมู่ที่ 3
สมพร อุบลกลิ่น 1696 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 50*/4 หมู่ที่ 2
สมพล ปิ่นเปีย 4522 นาย คลองพระอุดม 58/456 หมู่ที่ 7
สมพิศ จันทร์ฉ่ำ 4236 นางสาว คลองพระอุดม 58/39 หมู่ที่ 7
สมพิศ พันธ์สมบูรณ์ 4672 นาย คลองพระอุดม 99/291 หมู่ที่ 7
สมพิศ รุ่งเรือง 4047 นาง คลองพระอุดม 7/206 หมู่ที่ 7
สมพิศ แสงอ่อน 3807 นาย คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 6
สมพูล เหลือบแล 3600 นาย คลองพระอุดม 29/40 หมู่ที่ 3
สมภพ แตงไทย 1480 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/7 หมู่ที่ 1
สมภร จันทร์ศรี 1180 นาย หน้าไม้ 111/26 หมู่ที่ 7
สมโภชน์ ชวนชื่น 1661 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 2
สมโภชน์ มณีอาพันธ์ 1562 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สมโภชน์ รอดวงษ์ 4368 ว่าที่ ร.ต. คลองพระอุดม 58/267 หมู่ที่ 7
สมโภชน์ ลมลอย 2996 พ.จ.อ. คลองพระอุดม 7 หมู่ที่ 1
สมมาตร์ จันทร์แพทย์รักษ์ 4731 นาย คลองพระอุดม 99/29 หมู่ที่ 7
สมมาตร์ แพน้อย 952 นาย หน้าไม้ 92/113 หมู่ที่ 7
สมมารถ เปลี่ยนน่วม 5237 นาย คูขวาง 118/4 หมู่ที่ 1
สมยศ ฉาบเพ็ชร 5915 นาย คูขวาง หมู่ที่ 3
สมยศ โฉนสม 5266 นาย คูขวาง 126/3 หมู่ที่ 1
สมยศ มากคำ 2101 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/1 หมู่ที่ 4
สมยศ วงค์สมุทร 1699 นาย ลาดหลุมแก้ว 51/1 หมู่ที่ 2
สมยศ อาดำ 6048 นาย คูขวาง 28/3 หมู่ที่ 5
สมยศ อินทร์แพทย์ 1671 นาย ลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 2
สมยา ตุ้มทอง 3746 นางสาว คลองพระอุดม 20/1 หมู่ที่ 5
สมยา เป้าศรี 3753 นาย คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 5
สมร แก้วกาญจน์ 1300 นาย หน้าไม้ 35 หมู่ที่ 7
สมร ขนุนก้อน 676 นาง หน้าไม้ 50/1 หมู่ที่ 6
สมร เข็มทอง 3866 นาง คลองพระอุดม 36 หมู่ที่ 6
สมร เจ๊ะเซ็น 6128 นางสาว คูขวาง 68/13 หมู่ที่ 5
สมร ใจเอื้อเฟื้อ 3876 นางสาว คลองพระอุดม 37/7 หมู่ที่ 6
สมร บุญมี 4083 นาง คลองพระอุดม 14/1 หมู่ที่ 7
สมร บุญรอด 2300 นาง ลาดหลุมแก้ว 71/7 หมู่ที่ 4
สมร พ้นภัย 1475 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/2 หมู่ที่ 1
สมร พรสุวรรณ์ 339 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมร ศิลาขาว 4907 นาย คูขวาง 46 หมู่ที่ 1
สมรส บุญเลิศ 290 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมรัก ขาวขำ 5072 นางสาว คูขวาง 60/217 หมู่ที่ 1
สมรัตน์ เรืองบุญ 5468 ว่าที่ ร.ต. คูขวาง 178/129 หมู่ที่ 1
สมรัตน์ ใหม่คามิ 5764 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
สมฤกษ์ กาลวิวัฒน์ 2775 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/8 หมู่ที่ 7
สมฤกษ์ นิพนธ์สุขโชติ 488 นาย หน้าไม้ 38/4 หมู่ที่ 3
สมฤดี รัชตะนาวิน 2920 นางสาว ระแหง 36/64 หมู่ที่ 1
สมลักษณ์ ยุดดร 5555 นางสาว คูขวาง 14 หมู่ที่ 2
สมลักษณ์ รกรากทอง 5695 นาย คูขวาง 55/2 หมู่ที่ 2
ส้มลิ้น รอดย้อย 1997 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
สมลิ้ม ส้มเก็บ 5655 นาง คูขวาง 42/1 หมู่ที่ 2
สมวงศ์ เชี่ยวชาญ 2119 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/3 หมู่ที่ 4
สมศรี เคียงประคอง 2166 นาง ลาดหลุมแก้ว 71/6 หมู่ที่ 4
สมศรี งามประเสริฐ 3080 นางสาว คลองพระอุดม 40/8 หมู่ที่ 1
สมศรี จรูญแสง 4490 นาย คลองพระอุดม หมู่ที่ 7
สมศรี แจ่มศิริ 3045 นาย คลองพระอุดม 26/1 หมู่ที่ 1
สมศรี เชษฐนรกุล 1133 นาง หน้าไม้ 110/8 หมู่ที่ 7
สมศรี แซ่ลี้ 1114 นางสาว หน้าไม้ 107/39 หมู่ที่ 7
สมศรี นาคนิค 780 นาง หน้าไม้ 2/5 หมู่ที่ 7
สมศรี ผลสุวรรณ 955 นางสาว หน้าไม้ 92/120 หมู่ที่ 7
สมศรี ศิลาไร่ 1517 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ กระจับเงิน 4175 นาย คลองพระอุดม 37/2 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ เกาะแก้ว 2464 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/3 หมู่ที่ 6
สมศักดิ์ คงวิเชียร 1307 นาย หน้าไม้ 54/1 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ คงศิลป์ 2023 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/4 หมู่ที่ 4
สมศักดิ์ คลับคล้าย 1750 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ งดสันเนื่อย 94 นาย หน้าไม้ 74/1 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ จันทร์แจ่ม 1398 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/3 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ จำปาศรี 1966 นาย ลาดหลุมแก้ว 53/5 หมู่ที่ 3
สมศักดิ์ จิตผล 661 นาย หน้าไม้ 42/3 หมู่ที่ 6
สมศักดิ์ ใจกล้า 2812 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ ใจเอื้อ 4886 นาย คูขวาง 42/11 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ ฉลองวงศ์ 2993 นาย คลองพระอุดม 6/4 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ ชูช่วย 3679 นาย คลองพระอุดม 30/2 หมู่ที่ 4
สมศักดิ์ เชื่อผู้ดี 118 นาย หน้าไม้ 47/6 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ แซ่อึ้ง 787 นาย หน้าไม้ 2/29 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ ตะระสิน 3427 นาย คลองพระอุดม 41/2 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ โต๊ะเถื่อน 168 พลฯ หน้าไม้ 54/4 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ ทองทับ 237 นาย หน้าไม้ 29/49 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ ทองหล่อ 1357 นาย หน้าไม้ 49/3 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ บัวแย้ม 3037 นาย คลองพระอุดม 22/1 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ บุญเรือง 2826 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สมศักดิ์ ปรีชานุกูล 5351 ร.ต.อ. คูขวาง 160/10 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ ปานเสียง 1860 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/2 หมู่ที่ 3
สมศักดิ์ ผลพิบูลย์ 1883 นาย ลาดหลุมแก้ว 15/3 หมู่ที่ 3
สมศักดิ์ พัฒนคุณเจริญกิจ 3631 นาย คลองพระอุดม 6/9 หมู่ที่ 4
สมศักดิ์ พัดน้อย 3233 นาย คลองพระอุดม 15/112 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ โพธิ์พันธุ์ 920 นาย หน้าไม้ 92/46 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ ภู่สมใจ 2515 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 6
สมศักดิ์ มะหะหมัด 6196 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สมศักดิ์ เรืองฉาย 4208 นาย คลองพระอุดม 50/2 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ ลายโต๊ะ 4774 นาย คูขวาง 18/2 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ ล่าลับ 1349 นาย หน้าไม้ 52/2 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ วงศ์จำนงค์ 4803 นาย คูขวาง 27/3 หมู่ที่ 1
สมศักดิ์ วรรณสุทธิ 4097 นาย คลองพระอุดม 15/4 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ สวนทรัพย์ 2357 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/17 หมู่ที่ 5
สมศักดิ์ สาปาน 1211 นาย หน้าไม้ 112/13 หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ หม่องคำหมื่น 225 นาย หน้าไม้ 75/26 หมู่ที่ 2
สมศักดิ์ เหงาพุ่ม 406 นาง หน้าไม้ 18/4 หมู่ที่ 3
สมศักดิ์ อาจหาญ 6198 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สมศักดิ์ อุปโคต 2579 นาย ลาดหลุมแก้ว 74/4 หมู่ที่ 6
สมศิริ บุญญฤทธิ์ 3994 นางสาว คลองพระอุดม 7/75 หมู่ที่ 7
สมสมร โฆษคำ 1128 นาง หน้าไม้ 107/66 หมู่ที่ 7
สมสมัย ฉายรักษา 4058 นาง คลองพระอุดม 7/227 หมู่ที่ 7
สมสระ ศุภระรัศมี 2177 นาง ลาดหลุมแก้ว 73/5 หมู่ที่ 4
สมส่วน พรมชัย 5011 นาย คูขวาง 60/125 หมู่ที่ 1
สมสุข ก้านทอง 1535 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สมหมาย กัลยาณศีล 4526 นาย คลองพระอุดม 58/460 หมู่ที่ 7
สมหมาย คล้อยเอี่ยม 2624 นาง ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 7
สมหมาย เจิมศรี 5541 นางสาว คูขวาง 12/2 หมู่ที่ 2
สมหมาย ซิ้มประเสริฐ 5981 นาย คูขวาง 2 หมู่ที่ 5
สมหมาย ดวงพลอย 4926 นาง คูขวาง 50 หมู่ที่ 1
สมหมาย ตันดำรง 1390 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1 หมู่ที่ 1
สมหมาย โต๊ะนิ 172 นาย หน้าไม้ 20/1 หมู่ที่ 2
สมหมาย บุญเกิด 4925 นาง คูขวาง 49/16 หมู่ที่ 1
สมหมาย ผ่ายจังหาร 352 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมหมาย ไผ่เจริญ 1082 นางสาว หน้าไม้ 105/9 หมู่ที่ 7
สมหมาย โพธิ์แดง 2956 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
สมหมาย โพธิ์มั่น 2504 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/2 หมู่ที่ 6
สมหมาย ฟักแฟง 5884 นาย คูขวาง 51/9 หมู่ที่ 3
สมหมาย เวชการ 1980 นาง ลาดหลุมแก้ว 59/2 หมู่ที่ 3
สมหมาย ศรีทอง 2319 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/113 หมู่ที่ 4
สมหมาย สาครบุรี 967 นาย หน้าไม้ 92/147 หมู่ที่ 7
สมหมาย หวานล้ำ 778 นาย หน้าไม้ 2/3 หมู่ที่ 7
สมหมาย อ่วมเจริญ 581 นาย หน้าไม้ 17/1 หมู่ที่ 6
สมหมาย อาจหาญ 6174 นาย คูขวาง 83/5 หมู่ที่ 5
สมหวัง ใบประดู่ 5891 นาย คูขวาง 51/16 หมู่ที่ 3
สมหวัง พิมขาว 4372 จ.ส.อ. คลองพระอุดม 58/273 หมู่ที่ 7
สมหวัง และเซ็น 121 นาย หน้าไม้ 39/2 หมู่ที่ 2
สมหวัง ศรีหอม 6215 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 11
สมอน โพธิ์กระสังข์ 646 นางสาว หน้าไม้ 39/13 หมู่ที่ 6
สมอลักษ์ สุขขี 5857 นางสาว คูขวาง 43/6 หมู่ที่ 3
สมัค ภาคสันเทียะ 735 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สมัชชา ขำใบ 2535 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/6 หมู่ที่ 6
สมัย คำหลง 1148 นาย หน้าไม้ 110/30 หมู่ที่ 7
สมัย จันบัว 232 นาย หน้าไม้ 76/11 หมู่ที่ 2
สมัย จำปาศรี 2014 นาย ลาดหลุมแก้ว 3 หมู่ที่ 4
สมัย จินเต 2125 นาย ลาดหลุมแก้ว 49/1 หมู่ที่ 4
สมัย ชุ่มคำ 5901 นาย คูขวาง 53 หมู่ที่ 3
สมัย แดงฉ่ำ 5116 นาย คูขวาง 69/68 หมู่ที่ 1
สมัย โต๊ะนิ 177 นางสาว หน้าไม้ 20/6 หมู่ที่ 2
สมัย ทองห่อ 763 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สมัย ปั้นจันทร์ 354 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สมัย พรหมเกิด 1668 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/1 หมู่ที่ 2
สมัย พวงผกา 183 นาง หน้าไม้ 24 หมู่ที่ 2
สมาน เงินงาม 145 นาย หน้าไม้ 37/4 หมู่ที่ 2
สมาน เจนกระบี่ 6073 นาย คูขวาง 37/2 หมู่ที่ 5
สมาน ฉ่างสูงเนิน 980 นาง หน้าไม้ 93/10 หมู่ที่ 7
สมาน ซ่อแบก 186 นาย หน้าไม้ 25/3 หมู่ที่ 2
สมาน ทองรักษ์ 3337 นางสาว คลองพระอุดม 15/256 หมู่ที่ 2
สมาน ทองหล่อ 1335 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สมาน มณี 4846 นาย คูขวาง 36/6 หมู่ที่ 1
สมาน มะเด็น 137 นาย หน้าไม้ 37/18 หมู่ที่ 2
สมาน เรืองฉาย 3735 นาย คลองพระอุดม 17 หมู่ที่ 5
สมาน สืบสายทองคำ 4894 นาย คูขวาง 43/2 หมู่ที่ 1
สมาภรณ์ จันทร์พา 2344 นาง ลาดหลุมแก้ว 7 หมู่ที่ 5
สมิง จำปาศรี 2015 นาย ลาดหลุมแก้ว 3/1 หมู่ที่ 4
สมุทร บัวแย้ม 3036 นาย คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 1
สเมะ บุญเพ็ชร 126 นางสาว หน้าไม้ 44 หมู่ที่ 2
สยาม เจริญทัศน์ 3288 นาย คลองพระอุดม 15/183 หมู่ที่ 2
สยาม ทองคำ 4610 นาย คลองพระอุดม 61/1 หมู่ที่ 7
สยาม วังโสภา 5704 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สยุมพร นิลแก้ว 800 นางสาว หน้าไม้ 6/3 หมู่ที่ 7
สรนันท์ แซ่งุ่ย 5724 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
สรพงศ์ สินพรม 1261 นาย หน้าไม้ 112/91 หมู่ที่ 7
สรศักดิ์ ชาวชัย 5373 นาย คูขวาง 167/11 หมู่ที่ 1
สรศักดิ์ สนเล็ก 3429 นาย คลองพระอุดม 41/4 หมู่ที่ 2
สร้อยลัดดา เกื้อสกุล 4483 นาง คลองพระอุดม 58/407 หมู่ที่ 7
สรัญญู ดีเดิน 5123 นาง คูขวาง 69/76 หมู่ที่ 1
สราญจิต แสนราช 2213 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/34 หมู่ที่ 4
สราญจิตต์ บัวภิบาล 720 นาง หน้าไม้ 5/3 หมู่ที่ 6
สรายุธ จิรวานิชเชฐ 6184 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สรายุธ สิงห์โสดา 4475 นาย คลองพระอุดม 58/398 หมู่ที่ 7
สราวุฒิ เชื่อผู้ดี 120 นาย หน้าไม้ 47/8 หมู่ที่ 2
สราวุทธ สินธุโร 5235 นาย คูขวาง 117 หมู่ที่ 1
สราวุธ เกาะแก้ว 2649 จ.ส.อ. ลาดหลุมแก้ว 13 หมู่ที่ 7
สราวุธ ตั้งตรงสิทธิ์ 394 นาย หน้าไม้ 15 หมู่ที่ 3
สราวุธ ทองประชุม 1283 นาย หน้าไม้ 112/123 หมู่ที่ 7
สริม พารอด 1498 นาย ลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 1
สลวย จันดี 2617 นาย ลาดหลุมแก้ว 11/1 หมู่ที่ 6
สละ พึ่งเดช 2568 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 64/1 หมู่ที่ 6
สละ เพชรงาม 1716 นาง ลาดหลุมแก้ว 60/1 หมู่ที่ 2
สละ รักถึง 5435 นาย คูขวาง 178/74 หมู่ที่ 1
สลักฤทัย การีซอ 122 นาง หน้าไม้ 40 หมู่ที่ 2
สลักษจิต สรีวรสาร 5461 นางสาว คูขวาง 178/115 หมู่ที่ 1
สลิลทิพย์ พุ่นพรม 4379 นาง คลองพระอุดม 58/283 หมู่ที่ 7
สลิลทิพย์ ศรีนาค 18 นางสาว หน้าไม้ 76/25 หมู่ที่ 2
สวง จารุพันธื 1715 นาย ลาดหลุมแก้ว 60 หมู่ที่ 2
สวง ชวนชม 1923 นาง ลาดหลุมแก้ว 32/1 หมู่ที่ 3
สวง เผือกมัน 3642 นาย คลองพระอุดม 12 หมู่ที่ 4
สวง ศรีงาม 1435 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/2 หมู่ที่ 1
สวงษ์ เปลี่ยนสีนวล 2532 นาง ลาดหลุมแก้ว 46/3 หมู่ที่ 6
สวรรค์ เจริญทัพ 5446 นาย คูขวาง 178/93 หมู่ที่ 1
สวอง เกิดผล 673 นาย หน้าไม้ 46/1 หมู่ที่ 6
สวัสดิ์ งามตรง 2646 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/2 หมู่ที่ 7
สวัสดิ์ ชัดใจ 2310 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
สวัสดิ์ ชื่นจิตร์ 3828 นาย คลองพระอุดม 22/4 หมู่ที่ 6
สวัสดิ์ เชื้อไทย 5572 นาย คูขวาง 25 หมู่ที่ 2
สวัสดิ์ เทพวงศ์ 1248 นาย หน้าไม้ 112/73 หมู่ที่ 7
สวัสดิ์ เที่ยงอ่ำ 2897 นาย ระแหง 111/507 หมู่ที่ 1
สวัสดิ์ บุญรอด 2061 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/5 หมู่ที่ 4
สวัสดิ์ เป้าศรี 3754 นาย คลองพระอุดม 25/1 หมู่ที่ 5
สวัสดิ์ ผลตูม 5968 นาย คูขวาง 24 หมู่ที่ 4
สวัสดิ์ พึ่งใหญ่ 2065 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/1 หมู่ที่ 4
สวัสดิ์ โพธิ์มั่น 2502 นาย ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 6
สวัสดิ์ มีพลอย 1629 นาย ลาดหลุมแก้ว 32 หมู่ที่ 2
สวัสดิ์ เย็นทรวง 5582 นาย คูขวาง 28/1 หมู่ที่ 2
สวัสดิ์ รอมลี 6143 นาย คูขวาง 74/2 หมู่ที่ 5
สวัสดิ์ เสียงสมบัติดี 1364 นาง หน้าไม้ 38/4 หมู่ที่ 7
สวัสดิ์ เสือณรงค์ 4650 นาย คลองพระอุดม 99/130 หมู่ที่ 7
สวัสดิชัย ตันติโรจนาเมธ 5996 นาย คูขวาง 13 หมู่ที่ 5
สว่าง บุญรอด 451 นางสาว หน้าไม้ 24 หมู่ที่ 3
สว่าง เรืองฉาย 3701 นาย คลองพระอุดม 3/1 หมู่ที่ 5
สว่าง ละออศรี 806 นาย หน้าไม้ 10/1 หมู่ที่ 7
สว่าง สุขรอด 3968 นาง คลองพระอุดม 7/10 หมู่ที่ 7
สวาท ครุฑประภา 3023 นาง คลองพระอุดม 19/2 หมู่ที่ 1
สวาท แจ้งดี 1542 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สวาท แจ้งน้อย 5801 นาย คูขวาง 11 หมู่ที่ 3
สวิง เกิดผล 669 นาย หน้าไม้ 45 หมู่ที่ 6
สวิง ใจระห้อย 2034 นาง ลาดหลุมแก้ว 12/2 หมู่ที่ 4
สวิง ชัดใจ 2086 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 4
สวิง ทองงาม 882 นาย หน้าไม้ 89/1 หมู่ที่ 7
สวิง พรมเกิด 1440 นาง ลาดหลุมแก้ว 26 หมู่ที่ 1
สวิง เรืองฉาย 3726 นาย คลองพระอุดม 11/1 หมู่ที่ 5
สวิง สารอูป 23 นาย หน้าไม้ 78/15 หมู่ที่ 2
สวิง แสงเทียน 1316 นาย หน้าไม้ 51/1 หมู่ที่ 7
สวิง อยู่ยังยืน 1708 นาง ลาดหลุมแก้ว 59/1 หมู่ที่ 2
สวิตต์ รักเกื้อ 5232 นาย คูขวาง 113 หมู่ที่ 1
สวิตตา บุญญะเปี่ยม 3361 นาง คลองพระอุดม 15/301 หมู่ที่ 2
สวิถา อรรถพันธ์ 1127 นาง หน้าไม้ 107/63 หมู่ที่ 7
สหชาติ ประถิ่น 63 นาย หน้าไม้ 81/26 หมู่ที่ 2
สหรัง บัวภิบาล 681 นาง หน้าไม้ 53 หมู่ที่ 6
สหรัตน์ งามจรัลศรีวิชัย 2736 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/1 หมู่ที่ 7
สอน ทธิศักดิ์นาวิน 2403 พ.จ.อ. ลาดหลุมแก้ว 27/1 หมู่ที่ 5
สอน ปานปูน 3771 นาง คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 6
สอน ปานปูน 3901 นางสาว คลองพระอุดม 46 หมู่ที่ 6
สอน ผ่องผุด 2146 นาย ลาดหลุมแก้ว 63/3 หมู่ที่ 4
สอน อรุณรัตน์ 3452 นาง คลองพระอุดม 52 หมู่ที่ 2
สอาด เกิดน้อย 3141 นาย คลองพระอุดม 11 หมู่ที่ 2
สอาด คล้ายทอง 4100 นาง คลองพระอุดม 15/8 หมู่ที่ 7
สอาด เพ่งพิศ 5808 นาง คูขวาง 15/1 หมู่ที่ 3
สอาด แสงพิทักษ์ 4474 นางสาว คลองพระอุดม หมู่ที่ 7
สอาด แสงอ่อน 3848 นาย คลองพระอุดม 28/1 หมู่ที่ 6
สอิ้ง ราศรี 4717 นาง คลองพระอุดม 99/67 หมู่ที่ 7
สะมะจารี สมพงษ์ 2133 นาง ลาดหลุมแก้ว 59 หมู่ที่ 4
สะมะอึ อาดำ 6053 นาย คูขวาง 30 หมู่ที่ 5
สะสม ใจแจ้ง 5425 นาย คูขวาง 178/60 หมู่ที่ 1
สะสม อู่ทอง 6003 นางสาว คูขวาง 20/1 หมู่ที่ 5
สะอาด แจ้งดี 2421 นาย ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 5
สะอาด แจ้งสว่าง 5485 นางสาว คูขวาง 188/4 หมู่ที่ 1
สะอาด ใจจิต 2056 นาย ลาดหลุมแก้ว 24 หมู่ที่ 4
สะอาด ทองนาค 5038 นาย คูขวาง 60/167 หมู่ที่ 1
สะอาด ทองนาคะ 2883 นาย ระแหง 36/172 หมู่ที่ 1
สะอาด บัวแย้ม 3034 นางสาว คลองพระอุดม 21/3 หมู่ที่ 1
สะอาด พงษ์ธูป 3606 นาย คลองพระอุดม 29/65 หมู่ที่ 3
สังข์ จับบัง 2585 นาย ลาดหลุมแก้ว 76/1 หมู่ที่ 6
สังข์ ภิรมย์พุ่ม 5684 นาย คูขวาง 51/6 หมู่ที่ 2
สังข์ อินทแพทย์ 1669 นาย ลาดหลุมแก้ว 43/1 หมู่ที่ 2
สังวงศ์ กัลยาเพ็ชร 4755 นาย คูขวาง 6/3 หมู่ที่ 1
สังวร กลิ่นหอม 5267 นาย คูขวาง 126/5 หมู่ที่ 1
สังวร หวังกลับ 5865 นาย คูขวาง 47/1 หมู่ที่ 3
สังวาล กรดงาม 5672 นาย คูขวาง 46/2 หมู่ที่ 2
สังวาล ขำใบ 2413 นาย ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 5
สังวาล เฃื้อไทย 5493 นาง คูขวาง 4/2 หมู่ที่ 2
สังวาล คลับคล้าย 1507 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/1 หมู่ที่ 1
สังวาล ภิรมย์พุ่ม 5688 นาย คูขวาง 51/29 หมู่ที่ 2
สังวาลย์ ทองห่อ 630 นาย หน้าไม้ 34/1 หมู่ที่ 6
สังวาลย์ สุทธิเสน 2287 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/195 หมู่ที่ 4
สังวาลย์ หวังกลับ 5866 จ.ส.ต. คูขวาง 47/2 หมู่ที่ 3
สังเวียน ก้านทอง 2975 นาย คลองพระอุดม 2/3 หมู่ที่ 1
สังเวียน ชนะศักดิ์ 4025 นาง คลองพระอุดม 7/147 หมู่ที่ 7
สังเวียน ตันพานิช 5580 นาง คูขวาง 27/7 หมู่ที่ 2
สังเวียน ทองคำ 2497 นาง ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 6
สังเวียน ภิรมย์พุ่ม 5681 นาย คูขวาง 51/1 หมู่ที่ 2
สังเวียน สุริวงศ์ 2565 นาง ลาดหลุมแก้ว 62/1 หมู่ที่ 6
สังเวียน อยู่บางประโคน 2665 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/2 หมู่ที่ 7
สัญชัย เพ็ชรจิ๋ว 1399 นาย ลาดหลุมแก้ว 7 หมู่ที่ 1
สัญชัย ลิ้มวานิช 2237 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/64 หมู่ที่ 4
สัญญา ปัญญาอรรถ 4491 นาย คลองพระอุดม 58/417 หมู่ที่ 7
สัญญา พูลพอกสิน 213 นาย หน้าไม้ 29/2 หมู่ที่ 2
สัญญา สมจิตร์ 1078 นาย หน้าไม้ 105 หมู่ที่ 7
สัญญา สองรักษ์ 3216 นาย คลองพระอุดม 15/89 หมู่ที่ 2
สัญญา สุขปรุง 2303 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/8 หมู่ที่ 4
สันต์ อู่สุวรรณ์ 2820 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สันติ กระแจะจันทร์ 560 นาย หน้าไม้ 6/3 หมู่ที่ 6
สันติ ชัยสิกุล 1784 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สันติ แซ่เอี๊ย 5230 นาย คูขวาง 112/9 หมู่ที่ 1
สันติ บริการกุล 3213 นาย คลองพระอุดม 15/84 หมู่ที่ 2
สันติ พรหมเกิด 1809 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/3 หมู่ที่ 3
สันติ ระดาฤทธิ์ 1231 นาย หน้าไม้ 112/41 หมู่ที่ 7
สันติ ฤทธิขาบ 1 นาย หน้าไม้ 1 หมู่ที่ 2
สันติภาพ เทพลิบ 1452 นาย ลาดหลุมแก้ว 29/2 หมู่ที่ 1
สันษนีย์ สุ่มมาตย์ 2759 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สัมผัส ฉายาทัพ 1441 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/1 หมู่ที่ 1
สัมพันธ์ กงสิน 161 นาย หน้าไม้ 36/3 หมู่ที่ 2
สัมพันธ์ กาญจนเกษร 3630 นาย คลองพระอุดม 6/7 หมู่ที่ 4
สัมพันธ์ คำอ่อนสา 4363 นาย คลองพระอุดม 58/259 หมู่ที่ 7
สัมพันธ์ ทรัพย์กลิ่น 1691 นาย ลาดหลุมแก้ว 49 หมู่ที่ 2
สัมพันธ์ บุญชู 3997 นาย คลองพระอุดม 7/81 หมู่ที่ 7
สัมพันธ์ ศรีพิพัฒน์ 5088 นาย คูขวาง 69/28 หมู่ที่ 1
สัมพันธ์ เหมเวียงจันทร์ 4464 นาย คลองพระอุดม 58/386 หมู่ที่ 7
สัมพันธ์ อนันต์โฆสิต 5389 นาย คูขวาง 178/5 หมู่ที่ 1
สัมฤทธิ์ เกตุแก้ว 1287 นาย หน้าไม้ 148/80 หมู่ที่ 7
สัมฤทธิ์ คงศักดิ์โพบูลย์ 710 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สัมฤทธิ์ คล้อยเอี่ยม 4204 นาย คลองพระอุดม 48 หมู่ที่ 7
สัมฤทธิ์ คำใส 5920 นาง คูขวาง 3 หมู่ที่ 4
สัมฤทธิ์ คิ้มยะราช 4439 นาย คลองพระอุดม 58/357 หมู่ที่ 7
สัมฤทธิ์ ชูช่วย 1497 นาง ลาดหลุมแก้ว 43 หมู่ที่ 1
สัมฤทธิ์ ทองมา 73 นาย หน้าไม้ 81/6 หมู่ที่ 2
สัมฤทธิ์ พุกพัก 1504 นาย ลาดหลุมแก้ว 45/3 หมู่ที่ 1
สัมฤทธิ์ ศาลารมย์ 4026 นาง คลองพระอุดม 7/154 หมู่ที่ 7
สัมฤทธิ์ หนองประทุม 287 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สัมฤทธิ์ อดุลเดช 1303 นาง หน้าไม้ 48 หมู่ที่ 7
สา จับบัง 2581 นาย ลาดหลุมแก้ว 75/1 หมู่ที่ 6
สาคร นาทอง 5334 นาง คูขวาง 153/7 หมู่ที่ 1
สาคร มะหะหมัด 6081 นางสาว คูขวาง 38 หมู่ที่ 5
สาคร ยาสาธร 486 นางสาว หน้าไม้ 36/4 หมู่ที่ 3
สาคร ศรบริสุทธิ์ 5892 นาง คูขวาง 52 หมู่ที่ 3
สาคร สาบลอด 224 นาย หน้าไม้ 75/25 หมู่ที่ 2
สาทิตย์ บางม่วง 1579 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/1 หมู่ที่ 2
สาธิต ทองหยด 5599 นาย คูขวาง 30/1 หมู่ที่ 2
สาธิต อินทแพทย์ 1913 นาย ลาดหลุมแก้ว 29/1 หมู่ที่ 3
สานนท์ อารีย์ชม 5105 นาย คูขวาง 69/57 หมู่ที่ 1
สานิตร แก้วพันธ์ 2766 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สามารถ คนตรง 116 นาย หน้าไม้ 47/3 หมู่ที่ 2
สามารถ คูรัมย์ 4516 นาย คลองพระอุดม 58/449 หมู่ที่ 7
สามารถ วงศ์สวัสดิ์ 988 นาย หน้าไม้ 94/8 หมู่ที่ 7
สามารถ ศรีมงคล 2950 นาย ระแหง 28/3 หมู่ที่ 7
สามารถ อมรวรสิน 2422 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/3 หมู่ที่ 5
สามารถ อาจหาญ 6171 นาย คูขวาง 83/1 หมู่ที่ 5
สาย คุ้มคอน 2726 นาย ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 7
สาย สว่างเนตร 3022 นาย คลองพระอุดม 19/1 หมู่ที่ 1
สาย สุจริต 2675 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/2 หมู่ที่ 7
สาย เสียงลอย 4909 นาย คูขวาง 46/3 หมู่ที่ 1
สายใจ ขำขัน 511 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สายใจ ตุมร 6207 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-5
สายชน อินทศักดิ์ 4424 นางสาว คลองพระอุดม 58/338 หมู่ที่ 7
สายชล ขจรบุญ 4990 นาง คูขวาง 60/95 หมู่ที่ 1
สายชล ชูทรัพย์ 740 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สายชล ปานเพียร 2816 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สายชล ปานย้อย 4135 นาย คลองพระอุดม 22/1 หมู่ที่ 7
สายชล ปิ่นทอง 760 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สายชล วารี 4276 นางสาว คลองพระอุดม 58/123 หมู่ที่ 7
สายชล ศรีธรักษา 5349 นาย คูขวาง 160/7 หมู่ที่ 1
สายทอง ศุภโรจนี 4375 นางสาว คลองพระอุดม 58/276 หมู่ที่ 7
สายทิพย์ บุญเหลือ 6092 นางสาว คูขวาง 47/2 หมู่ที่ 5
สายฝน จำปาศรี 1957 นาง ลาดหลุมแก้ว 49 หมู่ที่ 3
สายฝน ดวงคำ 301 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สายฝน ตุ้มทอง 3745 นางสาว คลองพระอุดม 20 หมู่ที่ 5
สายฝน ภู่พรม 3973 นางสาว คลองพระอุดม 7/26 หมู่ที่ 7
สายฝน มะนาวหวาน 5765 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
สายฝน อินปาน 1757 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สายพิณ เกิดสำราญ 5278 นางสาว คูขวาง 132/1 หมู่ที่ 1
สายพิณ ฉลูทอง 736 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สายพิน จัดนอก 5868 นาง คูขวาง 47/4 หมู่ที่ 3
สายพิน วัฒนภราดร 1019 นางสาว หน้าไม้ 97/4 หมู่ที่ 7
สายพิน เอี่ยมใส 1767 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สายยนต์ สอาดเอี่ยม 1176 นาย หน้าไม้ 111/19 หมู่ที่ 7
สายยันธ์ ทนทะนาน 5127 นาย คูขวาง 69/80 หมู่ที่ 1
สายยูรณ์ แดนนาเลิศ 1780 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สายรุ่ง คำเมือง 461 นาง หน้าไม้ 26/3 หมู่ที่ 3
สายรุ้ง ร่มไทร 4164 นางสาว คลองพระอุดม 34 หมู่ที่ 7
สายสมร อินทะขีณี 5475 นาง คูขวาง 179 หมู่ที่ 1
สายสุริยา พรหมสุริยา 5024 นางสาว คูขวาง 60/145 หมู่ที่ 1
สายหยุด คำใบใหญ่ 5934 นางสาว คูขวาง 8/7 หมู่ที่ 4
สายหยุด ทองไข่ 2787 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สายหยุด ไพศาลสิทธิ์ 5613 นาย คูขวาง 34/1 หมู่ที่ 2
สายหยุด มีพลอย 1897 นาง ลาดหลุมแก้ว 21/1 หมู่ที่ 3
สายหยุด ศรีสวัสดิ์ 1758 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สายหยุด สมจิตต์ 2329 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 2/4 หมู่ที่ 5
สายหยุด สวยงาม 1448 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 27 หมู่ที่ 1
สายัญ เจิมศรี 4800 นาง คูขวาง 27 หมู่ที่ 1
สายัญ ศิริ 475 นาย หน้าไม้ 29/2 หมู่ที่ 3
สายัณต์ ช่างนำ 680 นาย หน้าไม้ 52/4 หมู่ที่ 6
สายัณต์ ผลมะขาม 5869 นาย คูขวาง 48 หมู่ที่ 3
สายัณต์ รอดพล 2477 นาย ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 6
สายัณห์ นามคง 414 นาย หน้าไม้ 19/6 หมู่ที่ 3
สายัณห์ เรืองเดช 5488 นาย คูขวาง 188/7 หมู่ที่ 1
สายันณ์ กงสิน 2714 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 7
สายันต์ ปานดี 852 นาย หน้าไม้ 34/3 หมู่ที่ 7
สายันต์ ปานปิ่น 470 นาย หน้าไม้ 28/7 หมู่ที่ 3
สารภี ดวนใหญ่ 2444 นาง ลาดหลุมแก้ว 2 หมู่ที่ 6
สารี่ ทองพูน 3995 นาง คลองพระอุดม 7/77 หมู่ที่ 7
สาโรจน์ ศรีเมือง 1633 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/4 หมู่ที่ 2
สาโรช เกสร 1422 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/1 หมู่ที่ 1
สาลี่ ภูผา 1487 นาย ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 1
สาวิตรี จันทร์ประสาท 4445 นางสาว คลองพระอุดม 58/363 หมู่ที่ 7
สาวิภา พงษ์จันโอ 4511 นาง คลองพระอุดม 58/444 หมู่ที่ 7
สาสี่ บุษมาลี 5514 นาง คูขวาง 9/12 หมู่ที่ 2
สาหร่าย แจ่มแจ้ง 1246 นาง หน้าไม้ 112/70 หมู่ที่ 7
สาหร่าย องอาจ 4808 นาง คูขวาง 28/1 หมู่ที่ 1
สำนวน มาน้อย 1526 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สำนวน เรือนขำ 3364 นาง คลองพระอุดม 17/1 หมู่ที่ 2
สำนวน แสงอ่อน 4101 นาย คลองพระอุดม 16 หมู่ที่ 7
สำนึก กลมเกลา 854 นาย หน้าไม้ 45 หมู่ที่ 7
สำเนา เขียวเอี่ยม 5978 นางสาว คูขวาง 1/12 หมู่ที่ 5
สำเนา เพชรฉวี 2587 นาย ลาดหลุมแก้ว 78/1 หมู่ที่ 6
สำเนียง แป้นใหญ่ 365 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สำเนียง พรรณรายณ์ 368 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สำเนียง โวหาร 1514 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สำเนียง สอนปัญญา 1695 นาย ลาดหลุมแก้ว 50/3 หมู่ที่ 2
สำเนียง หวังชม 143 นาง หน้าไม้ 37/2 หมู่ที่ 2
สำเภา เขียวทอง 3026 นาง คลองพระอุดม 20/1 หมู่ที่ 1
สำเภา คล้อยเอี่ยม 2623 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/1 หมู่ที่ 7
สำเภา เจิมศรี 5637 นาง คูขวาง 40/2 หมู่ที่ 2
สำเภา พุ่มพฤกษ์ 3453 นางสาว คลองพระอุดม 53 หมู่ที่ 2
สำเภา หรุ่นบุญลือ 2833 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สำเภา แหลมภู่ 2941 นาย ระแหง 29/5 หมู่ที่ 5
สำรวจ บุญเพ็ง 1533 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สำรวย ขาวละเอียด 2040 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 15/4 หมู่ที่ 4
สำรวย งามศรี 3386 นาย คลองพระอุดม 26/2 หมู่ที่ 2
สำรวย จรูญชนม์ 465 นางสาว หน้าไม้ 28 หมู่ที่ 3
สำรวย จานทอง 389 นาง หน้าไม้ 9/1 หมู่ที่ 3
สำรวย จิตสมสุข 3124 นางสาว คลองพระอุดม 7/8 หมู่ที่ 2
สำรวย ซื่อดี 1541 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สำรวย นกบิน 3005 นางสาว คลองพระอุดม 10 หมู่ที่ 1
สำรวย บุญชู 2619 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/1 หมู่ที่ 7
สำรวย ผลพิบูลย์ 2076 นาง ลาดหลุมแก้ว 33 หมู่ที่ 4
สำรวย พ้นภัย 1474 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38/1 หมู่ที่ 1
สำรวย พรมประไพ 5685 นาง คูขวาง 51/7 หมู่ที่ 2
สำรวย พูลสวัสดิ์ 2341 นาง ลาดหลุมแก้ว 4/3 หมู่ที่ 5
สำรวย ภาษิต 5328 นาย คูขวาง 147/11 หมู่ที่ 1
สำรวย ภู่พะเนียด 2411 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 5
สำรวย เมษา 2336 นาง ลาดหลุมแก้ว 3/3 หมู่ที่ 5
สำรวย เลิศจังหรีด 3228 นาย คลองพระอุดม 15/104 หมู่ที่ 2
สำรวย สมบุญเจริญ 5073 นาง คูขวาง 60/221 หมู่ที่ 1
สำรวย สุขปรุง 1876 นาง ลาดหลุมแก้ว 12/1 หมู่ที่ 3
สำรวย หวังโส 1892 นาย ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 3
สำรวย อยู่เย็น 3785 นาย คลองพระอุดม 6/1 หมู่ที่ 6
สำรวย อินทรีย์ 2578 นาง ลาดหลุมแก้ว 74/3 หมู่ที่ 6
สำรอง สามารถกุล 1063 นาย หน้าไม้ 103/5 หมู่ที่ 7
สำราญ แก่นจันทร์ 4078 นาง คลองพระอุดม 13/4 หมู่ที่ 7
สำราญ เขียวเอี่ยม 6016 นางสาว คูขวาง 25/17 หมู่ที่ 5
สำราญ แจ้งดี 2361 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/3 หมู่ที่ 5
สำราญ ฉิมแช่ม 2757 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สำราญ ทานา 2676 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/3 หมู่ที่ 7
สำราญ นาดี 5443 นาย คูขวาง 178/87 หมู่ที่ 1
สำราญ นินโท 3813 นาย คลองพระอุดม 20/2 หมู่ที่ 6
สำราญ นิลแก้ว 2577 นาง ลาดหลุมแก้ว 74/2 หมู่ที่ 6
สำราญ นุชน้อย 3684 นาย คลองพระอุดม 34 หมู่ที่ 4
สำราญ เนื่องชูจิตต์ 2338 นาย ลาดหลุมแก้ว 4 หมู่ที่ 5
สำราญ บุญมี 643 นางสาว หน้าไม้ 39/10 หมู่ที่ 6
สำราญ บุญส่ง 5663 นางสาว คูขวาง 44 หมู่ที่ 2
สำราญ ปานปูน 4072 นาย คลองพระอุดม 12 หมู่ที่ 7
สำราญ ปานเสียง 1925 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/1 หมู่ที่ 3
สำราญ พรมมี 2872 นาง ระแหง 36/36 หมู่ที่ 1
สำราญ โพธิ์แดง 4897 นาย คูขวาง 44/1 หมู่ที่ 1
สำราญ โพธิ์แย้ม 5972 นาย คูขวาง หมู่ที่ 4
สำราญ ภิรมย์พุ่ม 5687 นาย คูขวาง 51/28 หมู่ที่ 2
สำราญ วงศ์สมุทร 3109 นาง คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 2
สำราญ สดสี 4496 นาย คลองพระอุดม 58/423 หมู่ที่ 7
สำราญ สวยที่สุด 3490 นางสาว คลองพระอุดม 1/6 หมู่ที่ 3
สำราญ สุกดี 4927 นาง คูขวาง 50/1 หมู่ที่ 1
สำราญ สุขปรุง 1728 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 88 หมู่ที่ 2
สำราญ เสริมใส 2045 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 19 หมู่ที่ 4
สำราญ หนูหน่าย 2459 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/4 หมู่ที่ 6
สำราญ ใหม่สุข 2048 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/2 หมู่ที่ 4
สำริด บุญคำภา 1576 นาย ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 2
สำริทธิ์ เกิศรี 3742 นางสาว คลองพระอุดม 19/3 หมู่ที่ 5
สำเริง กรนาค 2297 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/3 หมู่ที่ 4
สำเริง กลิ่นกลัด 5913 นาย คูขวาง หมู่ที่ 3
สำเริง แก้วมณี 4007 นาย คลองพระอุดม 7/107 หมู่ที่ 7
สำเริง คำกิ่ง 447 นาย หน้าไม้ 23/25 หมู่ที่ 3
สำเริง ชมดอกไม้ 3898 นาย คลองพระอุดม 45/3 หมู่ที่ 6
สำเริง ช่วยบุญเทียม 2527 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/1 หมู่ที่ 6
สำเริง เนียมแสง 4279 นาย คลองพระอุดม 58/126 หมู่ที่ 7
สำเริง บุญรอด 2378 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/2 หมู่ที่ 5
สำเริง พัดปุย 1625 นาย ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 2
สำเริง ภู่ระหงษ์ 3211 นาย คลองพระอุดม 15/82 หมู่ที่ 2
สำเริง มีโชคชัย 5889 นาย คูขวาง 51/14 หมู่ที่ 3
สำเริง ร่มไทร 4167 นาง คลองพระอุดม 34/3 หมู่ที่ 7
สำเริง เริ่มรู้ 834 นาย หน้าไม้ 29/1 หมู่ที่ 7
สำเริง วงศ์สมุทร 3113 นาย คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 2
สำเริง สาขาว 4271 นาย คลองพระอุดม 58/117 หมู่ที่ 7
สำเริง สิตตะวิบูล 1251 นาย หน้าไม้ 112/79 หมู่ที่ 7
สำเริง เอี่ยมเอิบ 5941 นางสาว คูขวาง 14/1 หมู่ที่ 4
สำลี เกิดศรี 3743 นางสาว คลองพระอุดม 19/4 หมู่ที่ 5
สำลี บุญเพ็ง 1993 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
สำลี ปานเสียง 1926 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/2 หมู่ที่ 3
สำแล เพิ่งพิศ 5805 นาย คูขวาง 13 หมู่ที่ 3
สำอาง ชลายนนาวิน 1659 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38/3 หมู่ที่ 2
สำอาง ดีเดิน 1872 นาง ลาดหลุมแก้ว 9/1 หมู่ที่ 3
สำอาง พรมเกิด 1373 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สำอาง สุขะวิริยะ 1570 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/2 หมู่ที่ 2
สำอางค์ ชมทอง 3824 นาย คลองพระอุดม 22 หมู่ที่ 6
สำอางค์ มานะน่วม 1958 นาย ลาดหลุมแก้ว 49/1 หมู่ที่ 3
สิงห์ คำศรี 1157 นาย หน้าไม้ 110/41 หมู่ที่ 7
สิงห์ บังเกิด 5800 นาย คูขวาง 10/1 หมู่ที่ 3
สิงห์ พันธุรัตน์ 2067 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/3 หมู่ที่ 4
สิงห์ อิ่มทอง 3317 นาย คลองพระอุดม 15/227 หมู่ที่ 2
สิงห์ฟ้า หมวดผา 2614 นาย ลาดหลุมแก้ว 99/2 หมู่ที่ 6
สิทธิ์ มณีวัน 5132 นาย คูขวาง 69/86 หมู่ที่ 1
สิทธิกร วัฒนะกุล 954 นาย หน้าไม้ 92/117 หมู่ที่ 7
สิทธิชัย กล้าสมุทร 4944 นาย คูขวาง 60/2 หมู่ที่ 1
สิทธิชัย พวงสมบัติ 5086 นาย คูขวาง 69/26 หมู่ที่ 1
สิทธิชัย สัมฤทธิ์ 5921 นาย คูขวาง 4 หมู่ที่ 4
สิทธิชัย อินทร์เอม 4494 นาย คลองพระอุดม 58/421 หมู่ที่ 7
สิทธิเดช จันทร์ศรี 4627 นาย คลองพระอุดม 99/18 หมู่ที่ 7
สิทธิเดช ธนะศรีสุธารัตน์ 4587 นาย คลองพระอุดม 58/668 หมู่ที่ 7
สิทธิผล เย็นเป็นสุข 1276 นาย หน้าไม้ 112/114 หมู่ที่ 7
สิทธิพล ชัยมงคล 3355 นาย คลองพระอุดม 15/279 หมู่ที่ 2
สิทธิศักดิ์ การะนุต 5757 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สิทธิศักดิ์ เสนาะคำ 3179 นาย คลองพระอุดม 15/39 หมู่ที่ 2
สิน ขาวขำ 6185 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สิน งามสอาด 3372 นาย คลองพระอุดม 20/2 หมู่ที่ 2
สิน รอดพล 2591 นาง ลาดหลุมแก้ว 81 หมู่ที่ 6
สิน เสนีย์วงศ์ 4752 นาง คูขวาง 6 หมู่ที่ 1
สิน อุทัยอัน 6216 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 12
สินชัย ผลพิบูลย์ 2328 นาย ลาดหลุมแก้ว 2/3 หมู่ที่ 5
สินธุ์ชัย รุ่งเรือง 3774 นาย คลองพระอุดม 4/3 หมู่ที่ 6
สิมพร ชาตรี 2198 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/9 หมู่ที่ 4
สิมาพร ผาทอง 3663 นาง คลองพระอุดม 19/3 หมู่ที่ 4
สิรพัชร์ ศรีสิตางศ์ 4629 นาง คลองพระอุดม 99/30 หมู่ที่ 7
สิรภพ จรัสโรจน์วุฒิกุล 4952 นาย คูขวาง 60/31 หมู่ที่ 1
สิรวิชญ์ ฐิติวุฒิพงศ์ 648 นาย หน้าไม้ 40/1 หมู่ที่ 6
สิริชัย ยั่งยืน 3002 นาย คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 1
สิริธร วงค์หลี 3163 นางสาว คลองพระอุดม 15/15 หมู่ที่ 2
สิริธร สินรัตน์นนท์ 2799 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สิรินาถ ดิษผล 1272 นาง หน้าไม้ 112/109 หมู่ที่ 7
สิริพร โดมายาชิ 95 นาง หน้าไม้ 74/4 หมู่ที่ 2
สิริพร ศรวันเพ็ญ 3306 นาง คลองพระอุดม 15/212 หมู่ที่ 2
สิริภัทร จันทร์วิเศษ 1014 นาง หน้าไม้ 96/10 หมู่ที่ 7
สิริภา ปัญญาชัย 2929 นางสาว ระแหง 111/85 หมู่ที่ 1
สิริมาศ อัศจรรย์ 5063 นาง คูขวาง 60/199 หมู่ที่ 1
สิริรัตน์ ทองน้อย 4689 นาง คลองพระอุดม หมู่ที่ 7
สิริวัฒน์ จุลกนก 4411 นาย คลองพระอุดม 58/323 หมู่ที่ 7
สิรีธรณ์ พราหมณ์โสภา 263 นาง หน้าไม้ 75/15 หมู่ที่ 2
สี ชูวงค์วุฒ 3038 นาง คลองพระอุดม 23 หมู่ที่ 1
สีนวน แมลงภู่ 608 นางสาว หน้าไม้ 23/3 หมู่ที่ 6
สีนวน เสือสิ 3707 นางสาว คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 5
สีนวล ปานเฟือง 2082 นาง ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 4
สีนวล มงคลไช 1041 นาง หน้าไม้ 100/7 หมู่ที่ 7
สีวัน สุคันธ์ 226 นาย หน้าไม้ 76 หมู่ที่ 2
สืบพงษ์ แย้มพลาย 3605 นาย คลองพระอุดม 29/63 หมู่ที่ 3
สื่อ ลิ้มมงคล 3078 นาย คลองพระอุดม 40/4 หมู่ที่ 1
สือกาญจน์ เขตต์นนท์ 3918 นางสาว คลองพระอุดม 56/1 หมู่ที่ 6
สุกรรณ์ ไชยปัญญา 5562 นาย คูขวาง 16/7 หมู่ที่ 2
สุกรี ปานกล่ำ 3349 ส.อ. คลองพระอุดม 15/270 หมู่ที่ 2
สุกฤตา พูลดี 5601 นาง คูขวาง 31/1 หมู่ที่ 2
สุกฤตา หลอดแก้ว 4416 นางสาว คลองพระอุดม 58/328 หมู่ที่ 7
สุกัญญา กุลดิลกสัมพันธ์ 4345 นาง คลองพระอุดม 58/231 หมู่ที่ 7
สุกัญญา เคอร์บี 3210 นาง คลองพระอุดม 15/81-1 หมู่ที่ 2
สุกัญญา ใจอารีย์ 5252 นาง คูขวาง 122 หมู่ที่ 1
สุกัญญา ไพรี 4302 นางสาว คลองพระอุดม 58/160 หมู่ที่ 7
สุกัญญา ยิ้มสะอาด 5988 นางสาว คูขวาง 4/6 หมู่ที่ 5
สุกัญญา รวยสูงเนิน 2844 นางสาว ระแหง 18/9 หมู่ที่ 1
สุกัญญา ศรีบัวเทพ 3548 นางสาว คลองพระอุดม 22/3 หมู่ที่ 3
สุกัญญา สังแดนพรม 1256 นางสาว หน้าไม้ 112/85 หมู่ที่ 7
สุกัญญา หวังกลับ 5813 นางสาว คูขวาง 19/1 หมู่ที่ 3
สุกัญญา เหมือนนาค 1702 นาง ลาดหลุมแก้ว 53/1 หมู่ที่ 2
สุกันยา เอนอ่อน 492 นางสาว หน้าไม้ 39/4 หมู่ที่ 3
สุกานต์ดา อยู่ยั่งยืน 1592 นาง ลาดหลุมแก้ว 13/2 หมู่ที่ 2
สุไกรราม ซิงห์ 2911 นาย ระแหง 111/421 หมู่ที่ 1
สุข กระทาง 5532 นาย คูขวาง 9/45 หมู่ที่ 2
สุข แก้วดี 2205 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/19 หมู่ที่ 4
สุข แก้วสนธิ 3522 นาย คลองพระอุดม 12/1 หมู่ที่ 3
สุข ซางแดง 2041 นาย ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 4
สุข ซื่อสัตย์ 1874 นาย ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 3
สุข เสียงลอย 4813 นาย คูขวาง 31 หมู่ที่ 1
สุข หล้าอินเชื้อ 6237 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สุขเกษม สุขปรุง 1733 นาย ลาดหลุมแก้ว 66 หมู่ที่ 2
สุขเกษม หาญยุทธ 4595 นาย คลองพระอุดม 58/681 หมู่ที่ 7
สุขญา ชัยทิพย์ 4685 นาง คลองพระอุดม 99/76 หมู่ที่ 7
สุขพิพัฒน์ ศรีศิริ 2350 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/7 หมู่ที่ 5
สุขะ มีลาภ 4541 นาง คลองพระอุดม 58/481 หมู่ที่ 7
สุขิน จิตรเจริญโอภาส 5487 นาย คูขวาง 188/6 หมู่ที่ 1
สุขุม จิตรีงาม 4309 นาย คลองพระอุดม 58/171 หมู่ที่ 7
สุขุม แจ่มศิริ 3046 นาย คลองพระอุดม 26/2 หมู่ที่ 1
สุคนธ์ กรดงาม 5680 นาย คูขวาง 50/9 หมู่ที่ 2
สุคนธ์ เกื้อปัญญา 2888 นาง ระแหง 111/42 หมู่ที่ 1
สุคนธ์ แก้วกาญจน์ 1301 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุคนธ์ ผลพิบูลย์ 1886 นาง ลาดหลุมแก้ว 17/1 หมู่ที่ 3
สุคล จันทร์แปง 1223 นาย หน้าไม้ 112/32 หมู่ที่ 7
สุจิตตรา วงศ์ซื่อ 3285 นางสาว คลองพระอุดม 15/178 หมู่ที่ 2
สุจิตร เขตต์นนท์ 3658 นาย คลองพระอุดม 18/2 หมู่ที่ 4
สุจิตร์ แพงสมศรี 4544 นาย คลองพระอุดม 58/484 หมู่ที่ 7
สุจิตรา ประเสริฐสม 573 นาง หน้าไม้ 13/1 หมู่ที่ 6
สุจิตรา มั่นคง 2217 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/40 หมู่ที่ 4
สุจิตรา มีศิริ 790 นางสาว หน้าไม้ 2/33 หมู่ที่ 7
สุจิตรา วรวงศ์เธอ 1119 นางสาว หน้าไม้ 107/52 หมู่ที่ 7
สุจิน จันทร์เกตุ 921 นาย หน้าไม้ 92/47 หมู่ที่ 7
สุจิน หนูอนันต์ 1830 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/27 หมู่ที่ 3
สุจินดา สาลี 5771 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
สุชัญญา ไขขุนทด 1323 นาง หน้าไม้ 54/9 หมู่ที่ 7
สุชัน เป้าพันธ์ดี 1275 นาย หน้าไม้ 112/112 หมู่ที่ 7
สุชาดา จตุเทน 5058 นาง คูขวาง 60/193 หมู่ที่ 1
สุชาดา จันทร์ดี 5716 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
สุชาดา จันทร์ลอย 5768 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
สุชาดา ตีรวรศักดิ์ 4628 นาง คลองพระอุดม 99/26 หมู่ที่ 7
สุชาดา ยิ้มไทย 5434 นางสาว คูขวาง 178/73 หมู่ที่ 1
สุชาติ จำปาศรี 2620 นาย ลาดหลุมแก้ว 2 หมู่ที่ 7
สุชาติ เจ๊ะเอเลาะ 210 นาย หน้าไม้ 28/10 หมู่ที่ 2
สุชาติ ช้างใหญ่ 2071 นาย ลาดหลุมแก้ว 28/3 หมู่ที่ 4
สุชาติ ทองหล่อ 1322 นาย หน้าไม้ 49/17 หมู่ที่ 7
สุชาติ ปานเสียง 1946 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/4 หมู่ที่ 3
สุชาติ รู้บุญ 4612 นาย คลองพระอุดม 63 หมู่ที่ 7
สุชาติ ว่องไวตระการ 3483 นาย คลองพระอุดม 88/5 หมู่ที่ 2
สุชาติ ศรีสุข 4844 นาย คูขวาง 36/4 หมู่ที่ 1
สุชาติ สดภิบาล 397 นาย หน้าไม้ 16 หมู่ที่ 3
สุชาติ สวนนุ่น 5752 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สุชานาฎ สมหวัง 1240 นางสาว หน้าไม้ 112/58 หมู่ที่ 7
สุชาวดี โตทอง 5964 นาง คูขวาง 21/5 หมู่ที่ 4
สุชิตา ภู่บัว 3086 นาง คลองพระอุดม 41/1 หมู่ที่ 1
สุชิน จำปาศรี 1935 นาย ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 3
สุชิน ทองใบ 1760 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สุชิน นิลแก้ว 2053 นาย ลาดหลุมแก้ว 22/4 หมู่ที่ 4
สุชิน พูลวงศ์ 5431 นาย คูขวาง 178/69 หมู่ที่ 1
สุชิน วิเศษชาญชัย 5586 นาย คูขวาง 28/5 หมู่ที่ 2
สุชิน สุขกลาง 3443 นาย คลองพระอุดม 50/3 หมู่ที่ 2
สุชินรัด รัดแรง 2394 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/3 หมู่ที่ 5
สุชีรา ศรีวิลาส 1410 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 12/5 หมู่ที่ 1
สุเชษฐ์ ศรีสุภา 3260 นาย คลองพระอุดม 15/142 หมู่ที่ 2
สุเชาว์ ถะเถิงสุข 2252 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/93 หมู่ที่ 4
สุณี ช้างใหญ่ 1333 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุณี นิลรัก 3596 นางสาว คลองพระอุดม 29/33 หมู่ที่ 3
สุณี เย็นใจ 2064 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26 หมู่ที่ 4
สุณีย์ บุณนาค 5387 นางสาว คูขวาง 178/2 หมู่ที่ 1
สุดเขต ศรีบุญเกิด 948 นาย หน้าไม้ 92/102 หมู่ที่ 7
สุดใจ โกษีอำนวย 503 นาง หน้าไม้ 42/2 หมู่ที่ 3
สุดใจ ขันทอง 1222 นาย หน้าไม้ 112/31 หมู่ที่ 7
สุดใจ ดำมา 1462 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/1 หมู่ที่ 1
สุดใจ ผลให้ 2913 นาย ระแหง 111/649 หมู่ที่ 1
สุดใจ พรมมาอินทร์ 5261 นาย คูขวาง 125/9 หมู่ที่ 1
สุดใจ วิสิทธิสาตร์ 508 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สุดใจ ศรีพุฒ 430 นาง หน้าไม้ 22/1 หมู่ที่ 3
สุดสวาท บุตรสงเคราะห์ 1720 นาง ลาดหลุมแก้ว 62 หมู่ที่ 2
สุดสาคร ปานเฟือง 2042 นาง ลาดหลุมแก้ว 17/1 หมู่ที่ 4
สุดสายชล งามละมัย 4895 นาย คูขวาง 43/6 หมู่ที่ 1
สุดาพร นุชแป้น 2698 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/2 หมู่ที่ 7
สุดารัตน์ ผลพิบูลย์ 1887 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 17/2 หมู่ที่ 3
สุตพงษ์ กนิษฐนาคะ 4664 นาย คลองพระอุดม 99/258 หมู่ที่ 7
สุตรัตน์ พิศุทธิ์ฤทัยชาญ 264 นาง หน้าไม้ 75/16 หมู่ที่ 2
สุถาพร สุขสันต์รุ่งเรือง 1834 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/33 หมู่ที่ 3
สุทธิ เกษร 899 นาย หน้าไม้ 72 หมู่ที่ 7
สุทธิ แก้วอุ่นเรีอน 259 นาย หน้าไม้ 75/1 หมู่ที่ 2
สุทธิโท อิงควราภรณ์กุล 862 นาย หน้าไม้ 5/4 หมู่ที่ 7
สุทธิธรรม สุทธิแย้ม 2927 นาย ระแหง 111/737 หมู่ที่ 1
สุทธิพงษ์ กาญจนเกษร 3656 นาย คลองพระอุดม 17/9 หมู่ที่ 4
สุทธิพร นันที 4979 นาย คูขวาง 60/79 หมู่ที่ 1
สุทธิภรณ์ วงษ์หิรัญภิญโญ 5795 นาง คูขวาง 8/1 หมู่ที่ 3
สุทน พิมพ์อ้วน 3497 นาย คลองพระอุดม 1/13 หมู่ที่ 3
สุทัช บุญเรือง 2823 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สุทัศน์ กำมหาวงษ์ 4722 นาย คลองพระอุดม 99/121 หมู่ที่ 7
สุทัศน์ ช้างใหญ่ 1977 นาย ลาดหลุมแก้ว 58/2 หมู่ที่ 3
สุทัศน์ ศิริพิณ 5126 นาย คูขวาง 69/79 หมู่ที่ 1
สุทัศน์ สร้อยสน 5836 นางสาว คูขวาง 34 หมู่ที่ 3
สุทัศน์ โสมาศรี 2550 นาย ลาดหลุมแก้ว 55/12 หมู่ที่ 6
สุทัศน์ หมู่ดี 5826 นาง คูขวาง 28/2 หมู่ที่ 3
สุทิน จับบัง 621 นาย หน้าไม้ 31/3 หมู่ที่ 6
สุทิน เจริญนา 5824 นางสาว คูขวาง 28 หมู่ที่ 3
สุทิน นิตราทอง 1012 นาย หน้าไม้ 96/8 หมู่ที่ 7
สุทิน บัวอ่อน 4436 นาย คลองพระอุดม 58/354 หมู่ที่ 7
สุทิน บางจริง 3416 นาย คลองพระอุดม 37/2 หมู่ที่ 2
สุทิน พิมพ์อ้วน 3491 นาง คลองพระอุดม 1/7 หมู่ที่ 3
สุทิน โพธิ์พันธุ์ 5413 นาย คูขวาง 178/42 หมู่ที่ 1
สุทิน ยุดดร 4856 นาย คูขวาง 38/1 หมู่ที่ 1
สุทิน รอดพล 2602 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 84/2 หมู่ที่ 6
สุทิน ศรีประไชย 6206 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 18
สุทิน แสงหิรัญ 4533 นาย คลองพระอุดม 58/470 หมู่ที่ 7
สุทิน อาษาสิงห์ 3205 นาง คลองพระอุดม 15/71 หมู่ที่ 2
สุทินทร์ กาลรมย์ 1726 นาง ลาดหลุมแก้ว 68 หมู่ที่ 2
สุทิศา ภู่บัว 3865 นางสาว คลองพระอุดม 35/2 หมู่ที่ 6
สุเทพ เขียวพลอย 312 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สุเทพ คงวิเชียร 2102 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/2 หมู่ที่ 4
สุเทพ จิ๋วมา 4324 นาย คลองพระอุดม 58/201 หมู่ที่ 7
สุเทพ ฉลองบุญ 1666 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/1 หมู่ที่ 2
สุเทพ ชูวานิชวงศ์ 5522 นาย คูขวาง 9/28 หมู่ที่ 2
สุเทพ ดิษทะนงค์ 4015 นาย คลองพระอุดม 7/123 หมู่ที่ 7
สุเทพ นามสวัสดิ์วงษ์ 5436 นาย คูขวาง 178/77 หมู่ที่ 1
สุเทพ นายวร 5220 นาย คูขวาง 111/4 หมู่ที่ 1
สุเทพ บุญรอด 2160 นาย ลาดหลุมแก้ว 69/3 หมู่ที่ 4
สุเทพ บุษษะ 3257 นาย คลองพระอุดม 15/139 หมู่ที่ 2
สุเทพ ผลพิบูลย์ 1609 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/4 หมู่ที่ 2
สุเทพ มากศรี 5711 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
สุเทพ ลุนหล้า 3196 นาย คลองพระอุดม 15/57 หมู่ที่ 2
สุเทพ ศาสนกุล 209 นาย หน้าไม้ 28/9 หมู่ที่ 2
สุเทพ สุธานี 5363 นาย คูขวาง 163 หมู่ที่ 1
สุเทพ แสงอ่อน 4609 นาย คลองพระอุดม 60/6 หมู่ที่ 7
สุเทียน ขอสุข 2396 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/6 หมู่ที่ 5
สุธา รัชรพงศ์ 2179 นาย ลาดหลุมแก้ว 73/9 หมู่ที่ 4
สุธา เอี่ยมอุ่น 4031 นาง คลองพระอุดม 7/164 หมู่ที่ 7
สุธาทิพย์ ต้นลาภเจริญ 5370 นางสาว คูขวาง 167/7 หมู่ที่ 1
สุธิชา กิ่งศักดิ์ 1849 นาง ลาดหลุมแก้ว 1/48 หมู่ที่ 3
สุธิรักษ์ เปลี่ยนพิทักษ์ 1660 นาย ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 2
สุธี เชิ้อไทย 5622 นาย คูขวาง 37/1 หมู่ที่ 2
สุนทร คำยา 268 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
สุนทร พรมแก้ว 5016 นาย คูขวาง 60/135 หมู่ที่ 1
สุนทร มารอด 5922 นาย คูขวาง 6 หมู่ที่ 4
สุนทรี ทุริยานนท์ 4550 นางสาว คลองพระอุดม 58/490 หมู่ที่ 7
สุนทรี ธีรานนท์ 4004 นาง คลองพระอุดม 7/95 หมู่ที่ 7
สุนทรี บุญสถิตย์ 4760 นาง คูขวาง 7 หมู่ที่ 1
สุนทรี ววิธโนทัย 4601 นาง คลองพระอุดม 59 หมู่ที่ 7
สุนทรี สาระภา 5182 นางสาว คูขวาง 92 หมู่ที่ 1
สุนทรี แสนเกษม 4046 นางสาว คลองพระอุดม 7/203 หมู่ที่ 7
สุนัน ชื่นชุ่มทรัพย์ 206 นาย หน้าไม้ 28/6 หมู่ที่ 2
สุนัน อินทร์โสภา 1776 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สุนันชา เรืองฉาย 3703 นาย คลองพระอุดม 3/3 หมู่ที่ 5
สุนันต์ ขวัญเมือง 2147 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 63/4 หมู่ที่ 4
สุนันต์ แจ่มเหมือน 2495 นาง ลาดหลุมแก้ว 25/1 หมู่ที่ 6
สุนันท์ จะบัง 1917 นาง ลาดหลุมแก้ว 31/1 หมู่ที่ 3
สุนันท์ ชมเพลินใจ 5499 นางสาว คูขวาง 7/1 หมู่ที่ 2
สุนันท์ ผลมะตาด 5956 นาย คูขวาง 20/5 หมู่ที่ 4
สุนันท์ พุ่มพฤกษ์ 3917 นาง คลองพระอุดม 56 หมู่ที่ 6
สุนันท์ ลมลอย 890 นาย หน้าไม้ 78 หมู่ที่ 7
สุนันท์ สังขรัตน์ 3388 นางสาว คลองพระอุดม 27/1 หมู่ที่ 2
สุนันท์ สิงข์ทรัพย์ 1328 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุนันท์ อู่ทอง 6004 นาย คูขวาง 21 หมู่ที่ 5
สุนันทฒน์ อมรภวีฒน์ 271 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 2
สุนันทา ไกรโสภา 5975 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 4
สุนันทา ใจเที่ยง 5354 นางสาว คูขวาง 161/1 หมู่ที่ 1
สุนันทา เทวรังษี 43 นาง หน้าไม้ 73/4 หมู่ที่ 2
สุนันทา บุตรน้ำเพชร 929 นาง หน้าไม้ 92/61 หมู่ที่ 7
สุนันทา มนีสวกุล 114 นางสาว หน้าไม้ 46/2 หมู่ที่ 2
สุนันทา ศรีสุข 1317 นาง หน้าไม้ 51/4 หมู่ที่ 7
สุนารี คล้อยเอี่ยม 1855 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 2/2 หมู่ที่ 3
สุนาวิน พัดปุย 2696 นาย ลาดหลุมแก้ว 25 หมู่ที่ 7
สุนิตา ปรุงทองดี 1282 นางสาว หน้าไม้ 112/122 หมู่ที่ 7
สุนิตา สุทธิศักดิ์นาวิน 2407 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 27/6 หมู่ที่ 5
สุนิสา ปานปูน 4081 นาง คลองพระอุดม 13/8 หมู่ที่ 7
สุนิสา ปิ่นแดง 5119 นาง คูขวาง 69/71 หมู่ที่ 1
สุนิสา เรืองประโคน 1389 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุนี ตระสิน 3405 นางสาว คลองพระอุดม 35 หมู่ที่ 2
สุนีย์ งามประเสริฐ 3081 นางสาว คลองพระอุดม 40/10 หมู่ที่ 1
สุนีย์ แตงนุ้ย 1228 นางสาว หน้าไม้ 112/38 หมู่ที่ 7
สุนีย์ ไทยสยาม 4832 นาง คูขวาง 35/5 หมู่ที่ 1
สุนีย์ ผาสุก 1890 นาง ลาดหลุมแก้ว 18/2 หมู่ที่ 3
สุนีย์ ศาสนกุล 202 นางสาว หน้าไม้ 28/2 หมู่ที่ 2
สุนีย์ หมวกทิม 3265 นาง คลองพระอุดม 15/147 หมู่ที่ 2
สุเนตร เพ็ชรรุณ 3314 นาย คลองพระอุดม 15/221 หมู่ที่ 2
สุบิน แก้วกูลธง 1177 นาย หน้าไม้ 111/22 หมู่ที่ 7
สุบินทร์ สอนโพธิ์ 3574 นาง คลองพระอุดม 22/67 หมู่ที่ 3
สุปราณี คำฟู 297 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สุปราณี รักษาพล 4860 นางสาว คูขวาง 38/24 หมู่ที่ 1
สุปราณี อรุณรัศมีโสภา 1644 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 34/16 หมู่ที่ 2
สุปรียา จังพล 4987 นางสาว คูขวาง 60/91 หมู่ที่ 1
สุปัญญา เลิศวงค์ 4263 นาย คลองพระอุดม 58/108 หมู่ที่ 7
สุพจน์ จานทอง 390 นาย หน้าไม้ 9/2 หมู่ที่ 3
สุพจน์ เจริญนา 6192 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
สุพจน์ เจริญผล 2930 นาย ระแหง 18/140 หมู่ที่ 1
สุพจน์ เดชพันธุ์ 4699 นาย คลองพระอุดม 99/119 หมู่ที่ 7
สุพจน์ สุขปรุง 2771 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สุพจน์ เอี่ยมสำอางค์ 4553 นาย คลองพระอุดม 58/496 หมู่ที่ 7
สุพร ว่องไวตระการ 3482 นาย คลองพระอุดม 88 หมู่ที่ 2
สุพรรณ บัวบังใบ 703 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุพรรณ ประคองทรัพย์ 5596 นาย คูขวาง 29/12 หมู่ที่ 2
สุพรรณี กล่ำโทก 2685 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 22 หมู่ที่ 7
สุพรรณี จันทพานิช 1457 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 33/5 หมู่ที่ 1
สุพรรณี ถั่วทอง 5114 นางสาว คูขวาง 69/66 หมู่ที่ 1
สุพรรณี นนกระโทก 37 นางสาว หน้าไม้ 79/13 หมู่ที่ 2
สุพรรณี ประสงค์ 1130 นาย หน้าไม้ 107/68 หมู่ที่ 7
สุพรรณี พรมประโคน 6208 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 16
สุพรรษา ลิมบนสิทธิชัย 5317 นางสาว คูขวาง 146/5 หมู่ที่ 1
สุพรัตน์ พรายศรี 1164 นาย หน้าไม้ 111/1 หมู่ที่ 7
สุพล ชูวานิชวงศ์ 5519 นาย คูขวาง 9/23 หมู่ที่ 2
สุพล ปานทอง 3060 นาย คลองพระอุดม 34/3 หมู่ที่ 1
สุพัฒน์ แจ่มเจริญ 4704 นาย คลองพระอุดม 99/9 หมู่ที่ 7
สุพัฒน์ ดุนขุนทด 2819 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สุพัตรา แจ้งดี 2337 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/5 หมู่ที่ 5
สุพัตรา เชื้อดี 277 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 2
สุพัตรา ทับการ 15 นางสาว หน้าไม้ 76/18 หมู่ที่ 2
สุพัตรา นาคนิล 1141 นางสาว หน้าไม้ 110/19 หมู่ที่ 7
สุพัตรา วงศ์สิงห์ 4048 นางสาว คลองพระอุดม 7/209 หมู่ที่ 7
สุพัตรา สาคร 5615 นาง คูขวาง 35/1 หมู่ที่ 2
สุพาณี ยิ้มแย้ม 2622 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/1 หมู่ที่ 7
สุพิชชา อินทร์ทอง 744 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุพิชฌาย์ ศรีษะนัง 722 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุพิชัย โครตสมบูรณ์ 2938 นาย ระแหง หมู่ที่ 1
สุพิน ทองพลอย 4120 นาง คลองพระอุดม 20/2 หมู่ที่ 7
สุพิน นิลแก้ว 2443 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/2 หมู่ที่ 6
สุพิศ ยงไธสง 4451 นางสาว คลองพระอุดม 58/369 หมู่ที่ 7
สุพียาน มะหะหมัด 6120 นาย คูขวาง 68/2 หมู่ที่ 5
สุไพรินทร์ ชูเลิศ 111 นาง หน้าไม้ 52/4 หมู่ที่ 2
สุภภวลี โสภณไพศาลกิจ 2085 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 35/5 หมู่ที่ 4
สุภรัตน์ น้อยสุวรรณ 1447 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/7 หมู่ที่ 1
สุภัชชา ทองเกิด 1034 นาง หน้าไม้ 99/3 หมู่ที่ 7
สุภัทรา กองสัมฤทธิ์ 5248 นางสาว คูขวาง 119/8 หมู่ที่ 1
สุภัทรา แซ่อึ้ง 2084 นาง ลาดหลุมแก้ว 35/3 หมู่ที่ 4
สุภัทรา พึ่งเนียม 2681 นาง ลาดหลุมแก้ว 20/11 หมู่ที่ 7
สุภัสวรีย์ รถรุ่งโรจน์ 1104 นาง หน้าไม้ 107/21 หมู่ที่ 7
สุภัสสร ตันติกิจ 5411 นาง คูขวาง 178/40 หมู่ที่ 1
สุภา กรดงาม 5679 นาง คูขวาง 50/1 หมู่ที่ 2
สุภา ตรีทิพย์มาส 1704 นาง ลาดหลุมแก้ว 55 หมู่ที่ 2
สุภา ต่วนใจ 3401 นางสาว คลองพระอุดม 33/1 หมู่ที่ 2
สุภา ผลพิบูลย์ 1880 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 15 หมู่ที่ 3
สุภา เลี่ยมทอง 3862 นางสาว คลองพระอุดม 34/3 หมู่ที่ 6
สุภา สัตยานุวัตน์ 5233 นาง คูขวาง 114 หมู่ที่ 1
สุภางค์ ชงัดเวช 4573 นางสาว คลองพระอุดม 58/644 หมู่ที่ 7
สุภาชัย วีระศักดิ์ 3190 นาย คลองพระอุดม 15/49 หมู่ที่ 2
สุภาณี บุณยอุดมศาสตร์ 2904 นาง ระแหง 111/160 หมู่ที่ 1
สุภานันท์ ใจดี 4426 นางสาว คลองพระอุดม 58/340 หมู่ที่ 7
สุภาพ ขวัญเจริญทรัพย์ 3912 นาย คลองพระอุดม 50/2 หมู่ที่ 6
สุภาพ คำผิว 3576 นาย คลองพระอุดม 22/69 หมู่ที่ 3
สุภาพ จำปาศรี 3466 นางสาว คลองพระอุดม 56/1 หมู่ที่ 2
สุภาพ ชมหว้า 2806 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สุภาพ ชาวนา 678 นาย หน้าไม้ 52/1 หมู่ที่ 6
สุภาพ ดีทอม 1732 นาย ลาดหลุมแก้ว 50/1 หมู่ที่ 2
สุภาพ นาโนนกอก 1183 นาย หน้าไม้ 111/32 หมู่ที่ 7
สุภาพ ปัญจมณี 2446 นาง ลาดหลุมแก้ว 4/1 หมู่ที่ 6
สุภาพ ปานทอง 3061 นาย คลองพระอุดม 34/4 หมู่ที่ 1
สุภาพ สินบังเกิด 1284 นาย หน้าไม้ 148/1 หมู่ที่ 7
สุภาพ แสงขาว 2795 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สุภาพ อาจน้อย 1871 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 6/3 หมู่ที่ 3
สุภาพร กรอบบาง 4435 นาง คลองพระอุดม 58/353 หมู่ที่ 7
สุภาพร ช่างนำ 2109 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/4 หมู่ที่ 4
สุภาพร ไชยรัตน์ 2501 นาง ลาดหลุมแก้ว 32/1 หมู่ที่ 6
สุภาพร บุญเกิด 1032 นางสาว หน้าไม้ 99/1 หมู่ที่ 7
สุภาพร บุญส่ง 4799 นาง คูขวาง 26 หมู่ที่ 1
สุภาพร แผ่พร 1270 นางสาว หน้าไม้ 112/107 หมู่ที่ 7
สุภาพร พุ่มมาก 2525 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 42/6 หมู่ที่ 6
สุภาพร มะหะหมัด 6084 นาง คูขวาง 39/40 หมู่ที่ 5
สุภาพร โยเหลา 5450 นางสาว คูขวาง 178/99 หมู่ที่ 1
สุภาพร สุดใจ 721 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุภาพร สุวรรณโท 4194 นางสาว คลองพระอุดม 45/7 หมู่ที่ 7
สุภาเพ็ญ สิงหนาท 3321 นางสาว คลองพระอุดม 15/233 หมู่ที่ 2
สุภาภรณ์ คำปัน 1790 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สุภาภรณ์ เมธีนันท์ 3187 นาง คลองพระอุดม 15/46 หมู่ที่ 2
สุภาวณี จันทร์ซ้าย 2290 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/186 หมู่ที่ 4
สุภาวดี กลิ่นนาค 5619 นางสาว คูขวาง 35/6 หมู่ที่ 2
สุภาวดี บุตรวงศ์ 3914 นาง คลองพระอุดม 54 หมู่ที่ 6
สุภาวดี ปากวิเศษ 4999 นาง คูขวาง 60/110 หมู่ที่ 1
สุภาวดี ร่มโพธิ์ 4076 นาง คลองพระอุดม 13/2 หมู่ที่ 7
สุภาวดี รุ่งแจ้ง 1522 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/3 หมู่ที่ 1
สุภาวดี สุวรรณไตรย์ 5776 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
สุภิตรา พลเวียง 2263 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 111/120 หมู่ที่ 4
สุภิศ จันทร 2853 นาง ระแหง 111/273 หมู่ที่ 1
สุมณฑา ไวลิขิต 2828 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านพักคนงาน
สุมน จวงเจิม 777 นาง หน้าไม้ 1/1 หมู่ที่ 7
สุมนต์ เชี่ยวชาญ 2122 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/6 หมู่ที่ 4
สุมนรัตน์ เอี่ยมละออ 5228 นางสาว คูขวาง 112/7 หมู่ที่ 1
สุมลฑา เกิดศรี 3706 นาง คลองพระอุดม 4/1 หมู่ที่ 5
สุมลี บุญโต 1056 นางสาว หน้าไม้ 102/4 หมู่ที่ 7
สุมารี โคตรทิพย์ 709 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุมาลี เกษแก้ว 2299 นาง ลาดหลุมแก้ว 23/3 หมู่ที่ 4
สุมาลี เที่ยงแท้ 6065 นางสาว คูขวาง 34/5 หมู่ที่ 5
สุมาลี บุญฉิม 688 นาง หน้าไม้ 54/6 หมู่ที่ 6
สุมาลี โพธิอุลัย 1407 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 10/2 หมู่ที่ 1
สุมาลี สิทธิคำ 2520 นาง ลาดหลุมแก้ว 41/1 หมู่ที่ 6
สุมิตร ยางศรี 3559 นาย คลองพระอุดม 22/28 หมู่ที่ 3
สุมิตร ศาสนกุล 208 นาย หน้าไม้ 28/8 หมู่ที่ 2
สุมิตรา สุขสุมิตร 5084 นาง คูขวาง 69/24 หมู่ที่ 1
สุเมธ มะลิซ้อน 310 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
สุเมธ หิรัญวิญญู 4638 นาย คลองพระอุดม 99/48 หมู่ที่ 7
สุเมศ พ่วงจินดา 3246 จ.ต. คลองพระอุดม 15/127 หมู่ที่ 2
สุแมน สุขมูลศิริ 3091 นาย คลองพระอุดม 47/1 หมู่ที่ 1
สุรกิจ นิลสาริกา 1518 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
สุรเจตน์ แจ้งดี 2903 นาย ระแหง 111/127 หมู่ที่ 1
สุรชัย ใจเย็น 3435 นาย คลองพระอุดม 47 หมู่ที่ 2
สุรชัย เชียงหว่อง 1220 นาย หน้าไม้ 112/29 หมู่ที่ 7
สุรชัย สุชาติกลวิทย์ 479 นาย หน้าไม้ 30/3 หมู่ที่ 3
สุรชัย สุรวัฒนวิเศษ 4826 นาย คูขวาง 34/2 หมู่ที่ 1
สุรชัย สุริยะวงค์ 5025 นาย คูขวาง 60/147 หมู่ที่ 1
สุรชัย หักกะยานนท์ 2964 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
สุรชาญ เสียงลอย 4815 นาย คูขวาง 31/2 หมู่ที่ 1
สุรณรงค์ ทองรับแก้ว 4662 นาย คลองพระอุดม 99/254 หมู่ที่ 7
สุรเดช แก้วใจ 1920 นาย ลาดหลุมแก้ว 31/4 หมู่ที่ 3
สุรเดช ตรีเดชา 5176 นาย คูขวาง 91/3 หมู่ที่ 1
สุรบดี กลิ่นจันทร์ 4956 นาย คูขวาง 60/36 หมู่ที่ 1
สุรพงษ์ ตติไตรสกุล 4888 นาย คูขวาง 42/13 หมู่ที่ 1
สุรพงษ์ ลิ้มธนาวานิชย์ 3467 นาย คลองพระอุดม 56/2 หมู่ที่ 2
สุรพล กลิ่นนาค 5618 นาย คูขวาง 35/5 หมู่ที่ 2
สุรพล กุนเหล็ง 196 นาย หน้าไม้ 27/2 หมู่ที่ 2
สุรพล งามธนวิโรจน์ 1652 นาย ลาดหลุมแก้ว 36/1 หมู่ที่ 2
สุรพล ไวยศิลป์ 203 นาย หน้าไม้ 28/3 หมู่ที่ 2
สุรภา อุนทะยานนท์ 4442 นาง คลองพระอุดม 58/360 หมู่ที่ 7
สุรภี หวังกลับ 5133 นาง คูขวาง 70/4 หมู่ที่ 1
สุรวดี คำเพราะ 96 นางสาว หน้าไม้ 74/6 หมู่ที่ 2
สุรศักดิ์ เกษรา 505 นาย หน้าไม้ 43/1 หมู่ที่ 3
สุรศักดิ์ จะทำ 738 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุรศักดิ์ ทองแจ่ม 4485 นาย คลองพระอุดม 58/411 หมู่ที่ 7
สุรศักดิ์ ระภักดี 4981 นาย คูขวาง 60/81 หมู่ที่ 1
สุรศักดิ์ ศรีสาร 1088 นาย หน้าไม้ 106/4 หมู่ที่ 7
สุรศักดิ์ สุเหร็น 1209 นาย หน้าไม้ 112/11 หมู่ที่ 7
สุรศักดิ์ แสงแก้ว 867 นาย หน้าไม้ 23/16 หมู่ที่ 7
สุรสิทธิ เทียนทอง 1787 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สุรสิทธิ์ นิลเสถียร 2747 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/17 หมู่ที่ 7
สุระ พรมวัง 1195 นาย หน้าไม้ 111/47 หมู่ที่ 7
สุระชัย นิสสัยดี 27 นาย หน้าไม้ 78/22 หมู่ที่ 2
สุรัชญา อินทมรักษา 5171 นางสาว คูขวาง 90/8 หมู่ที่ 1
สุรัชดา โฉมศรี 1451 นาง ลาดหลุมแก้ว 29/1 หมู่ที่ 1
สุรัชนา ศรีตระการ 5388 นางสาว คูขวาง 178/3 หมู่ที่ 1
สุรัตน์ แก้วภมร 1212 นาย หน้าไม้ 112/16 หมู่ที่ 7
สุรัตน์ เชื้อไทย 5693 นาย คูขวาง 54 หมู่ที่ 2
สุรัตน์ แนมใจ 4142 นาย คลองพระอุดม 25/3 หมู่ที่ 7
สุรัตน์ มงคลรัตน์ 2418 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/1 หมู่ที่ 5
สุรัตน์ อยู่สำราญ 984 นาง หน้าไม้ 94/2 หมู่ที่ 7
สุรัตน์ อ่อนละมัย 1745 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
สุรัตน์ อุไรอำไพ 957 นาย หน้าไม้ 92/127 หมู่ที่ 7
สุรัตนา ชูเลิศ 247 นาง หน้าไม้ 55 หมู่ที่ 2
สุรัสสา อยู่ชมสุข 4043 นางสาว คลองพระอุดม 7/197 หมู่ที่ 7
สุรางค์ กระดังงา 4840 นาง คูขวาง 35/30 หมู่ที่ 1
สุรางค์ บำรุงทรัพย์ 3683 นางสาว คลองพระอุดม 33 หมู่ที่ 4
สุรางค์ บุญสอาด 1690 นาง ลาดหลุมแก้ว 47/3 หมู่ที่ 2
สุรินทร์ กลัดสุข 2142 นาย ลาดหลุมแก้ว 62/4 หมู่ที่ 4
สุรินทร์ เกษทอง 3936 นาย คลองพระอุดม 59/3 หมู่ที่ 6
สุรินทร์ เขมาปทุมศักดิ์ 6012 นาง คูขวาง 25/10 หมู่ที่ 5
สุรินทร์ คล้อยเอี่ยม 1929 นาย ลาดหลุมแก้ว 34/2 หมู่ที่ 3
สุรินทร์ จงภักดีพงศ์ 436 นาย หน้าไม้ 22/20 หมู่ที่ 3
สุรินทร์ ชมดอกไม้ 2545 นาย ลาดหลุมแก้ว 55 หมู่ที่ 6
สุรินทร์ แซ่ตั้ง 5597 นาง คูขวาง 29/13 หมู่ที่ 2
สุรินทร์ โตสวงษ์ 4877 นาง คูขวาง 42 หมู่ที่ 1
สุรินทร์ ทองขวัญแก้ว 1912 นาง ลาดหลุมแก้ว 29 หมู่ที่ 3
สุรินทร์ บาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3204 นาง คลองพระอุดม 15/70 หมู่ที่ 2
สุรินทร์ ผลเหม 6118 นาย คูขวาง 67/11 หมู่ที่ 5
สุรินทร์ มะลิ 3142 นาย คลองพระอุดม 12/1 หมู่ที่ 2
สุรินทร์ ยอดหาญ 4900 นางสาว คูขวาง 44/9 หมู่ที่ 1
สุรินทร์ รู้บุญ 3832 นาง คลองพระอุดม 25/3 หมู่ที่ 6
สุรินทร์ เล็กรัง 2134 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/1 หมู่ที่ 4
สุรินทร์ ศรีภูมิ 2373 นาย ลาดหลุมแก้ว 17 หมู่ที่ 5
สุรินทร์ ศิริวัฒน์ 3511 นาย คลองพระอุดม 7/2 หมู่ที่ 3
สุรินทร์ แสงอ่อน 4611 นาย คลองพระอุดม 62/1 หมู่ที่ 7
สุรินทร์ทิพย์ ขวัญจิต 2583 นาง ลาดหลุมแก้ว 75/4 หมู่ที่ 6
สุริยน ฉัตร์ตระกูล 1986 นาย ลาดหลุมแก้ว 62 หมู่ที่ 3
สุริยะ ธรรมรส 5122 นาย คูขวาง 69/75 หมู่ที่ 1
สุริยะ รักษ์คิด 5090 นางสาว คูขวาง 69/30 หมู่ที่ 1
สุริยา ทับทิม 188 นาย หน้าไม้ 25/5 หมู่ที่ 2
สุริยา เภาแสน 4396 นาย คลองพระอุดม 58/306 หมู่ที่ 7
สุริยา อินทแพทย์ 1589 นาง ลาดหลุมแก้ว 12/1 หมู่ที่ 2
สุริยาศักดิ์ ทองทา 3223 นาย คลองพระอุดม 15/98 หมู่ที่ 2
สุรีชัย ยินดี 4448 นาย คลองพระอุดม 58/366 หมู่ที่ 7
สุรีย์ ฉ่ำแดง 6203 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
สุรีย์ ปานเสียง 2603 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 84/3 หมู่ที่ 6
สุรีย์ มาลีเมาะ 6039 นาง คูขวาง 27/7 หมู่ที่ 5
สุรีย์ รัตนะ 2734 นาง ลาดหลุมแก้ว 43/2 หมู่ที่ 7
สุรีย์ เลาะหะหมัด 6049 นาง คูขวาง 28/4 หมู่ที่ 5
สุรีย์ วุฒิรัตน์ 4847 นาง คูขวาง 36/7 หมู่ที่ 1
สุรีย์ ศรชัย 3293 นาง คลองพระอุดม 15/189 หมู่ที่ 2
สุรีย์พร ปานเสียง 2002 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
สุรีย์พร เสียงลอย 5634 นางสาว คูขวาง 39/7 หมู่ที่ 2
สุรีย์ภรณ์ ศรีวิชิต 220 นางสาว หน้าไม้ 29/30 หมู่ที่ 2
สุรีย์มาศ อาจหยุด 4269 นาง คลองพระอุดม 58/115 หมู่ที่ 7
สุรีย์แสง เปล่งเสียง 1045 นางสาว หน้าไม้ 101/3 หมู่ที่ 7
สุรีรักษ์ พูลเอี่ยม 5206 นางสาว คูขวาง 104/6 หมู่ที่ 1
สุรีรัตน์ คงเย่า 1166 นางสาว หน้าไม้ 111/3 หมู่ที่ 7
สุรีรัตน์ คุ้มคอน 2655 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/3 หมู่ที่ 7
สุรีรัตน์ สุนทรธรรมรัต 3290 นางสาว คลองพระอุดม 15/186 หมู่ที่ 2
สุวดี ชิตชลธาร 3327 นาง คลองพระอุดม 15/244 หมู่ที่ 2
สุวดี บุญโชติ 4765 นาง คูขวาง 11/4 หมู่ที่ 1
สุวดี มงคลเสรีชัย 5424 นาง คูขวาง 178/59 หมู่ที่ 1
สุวนีย์ อาจน้อย 1808 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/1 หมู่ที่ 3
สุวภัทร ลาแดง 5124 นางสาว คูขวาง 69/77 หมู่ที่ 1
สุวรรณ แจ้งดี 2114 นาง ลาดหลุมแก้ว 44/3 หมู่ที่ 4
สุวรรณ ฉลองบุญ 2092 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 4
สุวรรณ น้อยชมภู 1065 นาย หน้าไม้ 103/7 หมู่ที่ 7
สุวรรณ บัวภิบาล 761 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
สุวรรณ พุกพัก 2631 นาย ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 7
สุวรรณ ยุดดร 5556 นาย คูขวาง 14/5 หมู่ที่ 2
สุวรรณ ศรีสวัสดิ์นาวิน 616 นาย หน้าไม้ 29/1 หมู่ที่ 6
สุวรรณ สถาปิตานนท์ 2851 นาย ระแหง 18/188 หมู่ที่ 1
สุวรรณ สนใจยิ่ง 1449 นาง ลาดหลุมแก้ว 28 หมู่ที่ 1
สุวรรณ แสงจันทร์ 2330 นาง ลาดหลุมแก้ว 2/5 หมู่ที่ 5
สุวรรณ เอมครุธ 4045 นาย คลองพระอุดม 7/202 หมู่ที่ 7
สุวรรณณี ละออศรี 1378 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุวรรณา เกาะทอง 3749 นาง คลองพระอุดม 23 หมู่ที่ 5
สุวรรณา ถวิลทรัพย์ 3301 นาง คลองพระอุดม 15/205 หมู่ที่ 2
สุวรรณา พรหมประกาย 4336 นาง คลองพระอุดม 58/218 หมู่ที่ 7
สุวรรณา สุขขัง 943 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 7
สุวรรณี กัลยาณศีล 4525 นาง คลองพระอุดม 58/459 หมู่ที่ 7
สุวรา สุริโย 3161 นางสาว คลองพระอุดม 15/11 หมู่ที่ 2
สุวเวช ประดุจชนม์ 44 ว่าที่ ร.ต. หน้าไม้ 73/7 หมู่ที่ 2
สุวัชชัย ไกรสิทธิ์ 3282 นาย คลองพระอุดม 15/174 หมู่ที่ 2
สุวัฒน์ งามพริ้ง 3072 นาย คลองพระอุดม 39/5 หมู่ที่ 1
สุวัฒน์ จำปา 2288 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/199 หมู่ที่ 4
สุวัฒน์ แซ่ตั่น 2210 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/27 หมู่ที่ 4
สุวัฒน์ ตั้งปอง 1072 นาย หน้าไม้ 104/4 หมู่ที่ 7
สุวัฒน์ มีพลอย 1630 นาย ลาดหลุมแก้ว 32/1 หมู่ที่ 2
สุวารินทร์ แผ่พร 632 นางสาว หน้าไม้ 34/3 หมู่ที่ 6
สุวิชชา ชฎามหาสกุล 934 นาย หน้าไม้ 92/74 หมู่ที่ 7
สุวิทย์ กรุดไทย 3074 นาย คลองพระอุดม 39/7 หมู่ที่ 1
สุวิทย์ จำนง 47 นาย หน้าไม้ 77/14 หมู่ที่ 2
สุวิทย์ พันนวน 3176 นาย คลองพระอุดม 15/34 หมู่ที่ 2
สุวิทย์ มาหมื่นไวย 5393 นาย คูขวาง 178/12 หมู่ที่ 1
สุวิทย์ มีเฉย 2758 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
สุวินัย กระจับเงิน 1624 นาย ลาดหลุมแก้ว 29/2 หมู่ที่ 2
สุวิมล พานิชพันธ์ 3577 นาง คลองพระอุดม 22/81 หมู่ที่ 3
เสก ชูช่วย 3496 นาย คลองพระอุดม 1/12 หมู่ที่ 3
เสกสรร แววศรี 2953 นาย ระแหง 29/28 หมู่ที่ 9
เส็ง จันทะแลง 329 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เสงี่ยม กลิ่นเดช 3928 นาย คลองพระอุดม 58 หมู่ที่ 6
เสงี่ยม เกาะแก้ว 2461 นาง ลาดหลุมแก้ว 9 หมู่ที่ 6
เสงี่ยม คล้ายวงศ์ 2946 นาง ระแหง 15/1 หมู่ที่ 5
เสงี่ยม บัวเกา 2472 นาง ลาดหลุมแก้ว 14 หมู่ที่ 6
เสงี่ยม บางจริง 3410 นาย คลองพระอุดม 36/2 หมู่ที่ 2
เสงี่ยม มะลิ 3144 นาย คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 2
เสงี่ยม แสงนิล 2342 นาง ลาดหลุมแก้ว 6 หมู่ที่ 5
เสงื่ยม เรือนนา 3221 นางสาว คลองพระอุดม 15/96 หมู่ที่ 2
เสฎฐวุฒิ จันทบาล 2250 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/88 หมู่ที่ 4
เสถียร แจ้งดี 2708 นาย ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 7
เสถียร นวลแย้ม 5754 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
เสน่ห์ คุ้มคอน 2654 นาย ลาดหลุมแก้ว 15/2 หมู่ที่ 7
เสน่ห์ จักษุกัน 875 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 7
เสน่ห์ จำปาศรี 1934 นาย ลาดหลุมแก้ว 37 หมู่ที่ 3
เสน่ห์ ชื่นจิตร 3893 นาย คลองพระอุดม 44/2 หมู่ที่ 6
เสน่ห์ ชูพุทธพงศ์ 2483 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/3 หมู่ที่ 6
เสน่ห์ ดาวทอง 3643 นาย คลองพระอุดม 12/2 หมู่ที่ 4
เสน่ห์ ทองอยู่ 5575 นาย คูขวาง 26/1 หมู่ที่ 2
เสน่ห์ นาคศรีจันทร์ 4887 นาย คูขวาง 42/12 หมู่ที่ 1
เสน่ห์ บัวทอง 3719 นาย คลองพระอุดม 7/1 หมู่ที่ 5
เสน่ห์ ปิติกมลจิต 4064 นาย คลองพระอุดม 8/5 หมู่ที่ 7
เสน่ห์ พงษ์บ้านไร่ 5495 นาย คูขวาง 5/1 หมู่ที่ 2
เสน่ห์ พรมมาตร 1584 นาย ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 2
เสน่ห์ โพธิ์มั่น 2517 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/1 หมู่ที่ 6
เสน่ห์ ภิรมย์พุ่ม 5662 นาย คูขวาง 43/4 หมู่ที่ 2
เสน่ห์ มะหะหมัด 6051 นาย คูขวาง 28/10 หมู่ที่ 5
เสน่ห์ แสงเทียน 1269 นาง หน้าไม้ 112/106 หมู่ที่ 7
เสน่ห์ อ่อนเพ็ง 2566 นาย ลาดหลุมแก้ว 63 หมู่ที่ 6
เสนอ กลิ่นเดช 3654 นาย คลองพระอุดม 17/5 หมู่ที่ 4
เสนอ แก้วชุมภู 4450 นาย คลองพระอุดม 58/368 หมู่ที่ 7
เสนาะ ตรงดี 3804 นาย คลองพระอุดม 14/5 หมู่ที่ 6
เสนาะ เล็กดี 170 นาย หน้าไม้ 54/6 หมู่ที่ 2
เสนาะ แสงสุวรรณ์ 1315 นาง หน้าไม้ 51/3 หมู่ที่ 7
เสนีย์ ผนิศวรนันท์ 129 นาย หน้าไม้ 45/2 หมู่ที่ 2
เสม จับบัง 2038 นาย ลาดหลุมแก้ว 15/1 หมู่ที่ 4
เสมอ ขาวขำ 6106 นาย คูขวาง 54 หมู่ที่ 5
เสมอ เต้าปั้น 5809 นางสาว คูขวาง 16 หมู่ที่ 3
เสริม จับบัง 2033 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/1 หมู่ที่ 4
เสริม บางภูมิ 2470 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/3 หมู่ที่ 6
เสริม ปานเฟือง 2592 นาง ลาดหลุมแก้ว 81/1 หมู่ที่ 6
เสริม เผือกมัน 3505 นาย คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 3
เสริม เรือนขำ 2721 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 38 หมู่ที่ 7
เสริม วุฒิสันเทียะ 4564 นาย คลองพระอุดม 58/507 หมู่ที่ 7
เสริม สามลา 642 นาง หน้าไม้ 39/9 หมู่ที่ 6
เสริมทรง สุดใจ 1748 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
เสริมศรี แก้วสนธิ 3525 นางสาว คลองพระอุดม 12/4 หมู่ที่ 3
เสรี ไกรยา 6217 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 5
เสรี คลังทรัพย์ 1124 นาย หน้าไม้ 107/60 หมู่ที่ 7
เสรี น้ำเงิน 5843 นาย คูขวาง 37/1 หมู่ที่ 3
เสรี พุ่มชนะโชคชัย 3208 นาย คลองพระอุดม 15/77 หมู่ที่ 2
เสรี โยกันยา 2230 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/55 หมู่ที่ 4
เสวก ละออศรี 1187 นาย หน้าไม้ 111/37 หมู่ที่ 7
เสวก ศรีชอุ่ม 5654 นาย คูขวาง 42 หมู่ที่ 2
เสวก เฮงประเสริฐ 2369 นาย ลาดหลุมแก้ว 10/4 หมู่ที่ 5
เสวย เชื้อไทย 5573 นาย คูขวาง 25/2 หมู่ที่ 2
เสวียน บุตรสวเคราะห์ 3377 นาย คลองพระอุดม 21/4 หมู่ที่ 2
เสวียน รู้บุญ 3693 นางสาว คลองพระอุดม 1/2 หมู่ที่ 5
เสาวคน เหตุผล 5294 นางสาว คูขวาง 137 หมู่ที่ 1
เสาวณี สิงห์เจริญ 41 นางสาว หน้าไม้ 79/22 หมู่ที่ 2
เสาวนีย์ ขาวละเอียด 1861 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 4/3 หมู่ที่ 3
เสาวนีย์ แซ่หลาย 5138 นางสาว คูขวาง 76/4 หมู่ที่ 1
เสาวนีย์ บังเกิด 4899 นาง คูขวาง 44/3 หมู่ที่ 1
เสาวนีย์ บุคดีเหมือน 1884 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/4 หมู่ที่ 3
เสาวพิศ ฤทธิ์รุ่ง 5296 นางสาว คูขวาง 139 หมู่ที่ 1
เสาวรส โพธิ์มั่น 2500 นาย ลาดหลุมแก้ว 32 หมู่ที่ 6
เสาวะรี ประสพผล 3954 นาง คลองพระอุดม 2/5 หมู่ที่ 7
แสง นพพันธ์ 519 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
แสง บางยาง 3648 นาง คลองพระอุดม 15/1 หมู่ที่ 4
แสง พรหมเกิด 1667 นาง ลาดหลุมแก้ว 42 หมู่ที่ 2
แสง สุรเนตร 1395 นาย ลาดหลุมแก้ว 3/3 หมู่ที่ 1
แสง เสือพิทักษ์ 1087 นาย หน้าไม้ 106/2 หมู่ที่ 7
แสงแข เหนียงแจ่ม 2868 นางสาว ระแหง 18/157 หมู่ที่ 1
แสงคำ จีเวิน 4044 นางสาว คลองพระอุดม 7/201 หมู่ที่ 7
แสงจันทร์ โมกไธสง 4053 นาง คลองพระอุดม 7/219 หมู่ที่ 7
แสงเดือน มุดดำ 252 นาง หน้าไม้ 55/5 หมู่ที่ 2
แสงเดือน ศรีสุข 1911 นาง ลาดหลุมแก้ว 27/2 หมู่ที่ 3
แสงเพชร อินทร์สะอาด 4709 นาย คลองพระอุดม 99/56 หมู่ที่ 7
แสงระวี ศรีมันตะ 2456 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 8/1 หมู่ที่ 6
แสงวัน อักษรศรี 3217 นาง คลองพระอุดม 15/90 หมู่ที่ 2
แสนศักดิ์ ปักษีสิงห์ 3593 นาย คลองพระอุดม 29/23 หมู่ที่ 3
แสวง คงวิเชียร 1359 นาย หน้าไม้ 54/3 หมู่ที่ 7
แสวง งามตรง 2645 นาย ลาดหลุมแก้ว 12/1 หมู่ที่ 7
แสวง เงาะงาม 405 นาง หน้าไม้ 18/3 หมู่ที่ 3
แสวง จิตรสมสุข 2999 นาย คลองพระอุดม 7/4 หมู่ที่ 1
แสวง แจ่มเหมือน 2748 นาย ลาดหลุมแก้ว 8/2 หมู่ที่ 7
แสวง ใจจิตร์ 3097 นาย คลองพระอุดม 1/3 หมู่ที่ 2
แสวง ทองน่วม 4173 นางสาว คลองพระอุดม 36 หมู่ที่ 7
แสวง บุญรอด 455 นาย หน้าไม้ 24/5 หมู่ที่ 3
แสวง บุญรอด 2358 นาง ลาดหลุมแก้ว 9 หมู่ที่ 5
แสวง เรืองฉาย 4221 นาง คลองพระอุดม 53/1 หมู่ที่ 7
แสวง วงษ์แก้ว 1489 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 42/6 หมู่ที่ 1
แสวง ศรีษะแก้ว 3747 นาย คลองพระอุดม 21/1 หมู่ที่ 5
แสวง สว่างเนตร 3021 นาย คลองพระอุดม 19 หมู่ที่ 1
แสวง สืบสงัด 5963 นางสาว คูขวาง 21/4 หมู่ที่ 4
แสวง แสงเทียน 910 นาง หน้าไม้ 64 หมู่ที่ 7
โสภณ เขมาปทุมศักดิ์ 6023 นาย คูขวาง 25/28 หมู่ที่ 5
โสภณ คล้ายวงษ์ 3983 นาย คลองพระอุดม 7/51 หมู่ที่ 7
โสภณา ธูปะเตมีย์ 5047 นาง คูขวาง 60/180 หมู่ที่ 1
โสภา จามรี 5779 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
โสภา ชลายันต์ 775 นาย หน้าไม้ 2/2 หมู่ที่ 7
โสภา บุญสัตย์ 4036 นาง คลองพระอุดม 7/180 หมู่ที่ 7
โสภา ปานเปีย 2905 นาง ระแหง 111/622 หมู่ที่ 1
โสภา ฟุ้งสกุล 2815 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
โสฬส เกื้อกูล 3345 นางสาว คลองพระอุดม 15/267 หมู่ที่ 2
ใส ผ่องผุด 2144 นาย ลาดหลุมแก้ว 63/1 หมู่ที่ 4
ไสล เจิมศรี 5678 นาย คูขวาง 50 หมู่ที่ 2
ไสว เกิดผล 672 นาย หน้าไม้ 46 หมู่ที่ 6
ไสว แก้วเกตุ 345 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
ไสว เขตต์นนท์ 3645 นาง คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 4
ไสว เขตต์นนท์ 3702 นาย คลองพระอุดม 3/2 หมู่ที่ 5
ไสว งามตรง 2644 นาย ลาดหลุมแก้ว 12 หมู่ที่ 7
ไสว งามละมัย 5862 นาง คูขวาง 44 หมู่ที่ 3
ไสว จิตรสมสุข 3000 นาง คลองพระอุดม 7/5 หมู่ที่ 1
ไสว ชัดใจ 2088 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/2 หมู่ที่ 4
ไสว บวรสัมฤทธิ์ 4771 นาง คูขวาง 17 หมู่ที่ 1
ไสว บัวเกา 2519 นาย ลาดหลุมแก้ว 41 หมู่ที่ 6
ไสว บุญคำภา 1575 นาง ลาดหลุมแก้ว 5 หมู่ที่ 2
ไสว บุญส่ง 4807 นางสาว คูขวาง 28 หมู่ที่ 1
ไสว ประทุมแก้ว 2154 นาย ลาดหลุมแก้ว 67/1 หมู่ที่ 4
ไสว เปรุนาวิน 1893 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/1 หมู่ที่ 3
ไสว ผลเหลือง 6097 นาย คูขวาง 50/2 หมู่ที่ 5
ไสว แผ่พร 797 นาง หน้าไม้ 6 หมู่ที่ 7
ไสว รอดมา 1869 นาง ลาดหลุมแก้ว 6/1 หมู่ที่ 3
ไสว ศรีเมือง 1626 นาง ลาดหลุมแก้ว 31 หมู่ที่ 2
ไสว ศรีหอม 5364 นาย คูขวาง 164 หมู่ที่ 1
ไสว สวัสดี 5844 นาง คูขวาง 39 หมู่ที่ 3
ไสว สุขอนันต์ 4821 นาย คูขวาง 33 หมู่ที่ 1
ไสว แสงดาว 2530 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/1 หมู่ที่ 6
ไสว หวังกลับ 5867 นาย คูขวาง 47/3 หมู่ที่ 3
หงษ์สวัสดิ์ นาทอง 53 นาย หน้าไม้ 81/12 หมู่ที่ 2
หทัยถวิล จำปาศรี 3088 นาง คลองพระอุดม 45/1 หมู่ที่ 1
หทัยทิพย์ นุชทองม่วง 3979 นางสาว คลองพระอุดม 7/42 หมู่ที่ 7
หทัยภัทร จีนสุทธิ์ 2093 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 39/4 หมู่ที่ 4
หนองเหล็ก แม่นรัมย์ 2839 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
หน่อย บางเพ็ง 3450 นาย คลองพระอุดม 51/2 หมู่ที่ 2
หนามเตย สังข์สำราญ 3039 นางสาว คลองพระอุดม 23/1 หมู่ที่ 1
หนึ่ง ดวงงาม 1650 นาย ลาดหลุมแก้ว 35/4 หมู่ที่ 2
หนึ่งนุช สวนทรัพย์ 5894 นาง คูขวาง 52/2 หมู่ที่ 3
หนู เกตุมาลา 5875 นาง คูขวาง 49 หมู่ที่ 3
หนู อนุธาตุ 35 นาย หน้าไม้ 79/11 หมู่ที่ 2
หนูจันทร์ เนืองชมภู 3986 นางสาว คลองพระอุดม 7/55 หมู่ที่ 7
หนูพัฒน์ ธรรมวงค์ 658 นาง หน้าไม้ 42 หมู่ที่ 6
หนูไพ ประสงสันติ 2269 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/127 หมู่ที่ 4
หนูไพ เปรมประชา 5916 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 10
หนูรักษ์ ภู่กิ่งเงิน 1774 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
หมัด สะอาด 255 นาย หน้าไม้ 56/1 หมู่ที่ 2
หยด เจริญนา 5832 นาย คูขวาง 32 หมู่ที่ 3
หยด วงศ์สมุทร 3106 นาย คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 2
หยด สนใจยิ่ง 635 นาง หน้าไม้ 35 หมู่ที่ 6
หยวก เริ่มรู้ 1345 นาง หน้าไม้ 46 หมู่ที่ 7
หยัด ปานดี 850 นาย หน้าไม้ 34/1 หมู่ที่ 7
หยุด บุญสอาด 1688 นาย ลาดหลุมแก้ว 47/1 หมู่ที่ 2
หริรักษ์ ภูริทัต 395 นาย หน้าไม้ 15/3 หมู่ที่ 3
หลบ วรรณขาว 3017 นาย คลองพระอุดม 15/1 หมู่ที่ 1
หล่อน ประเดิม 5774 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
ห่วง พันธ์น้อย 583 นาง หน้าไม้ 18/2 หมู่ที่ 6
หวน แก้วสว่าง 1548 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
หวล งามตรง 4096 นาง คลองพระอุดม 15/3 หมู่ที่ 7
หวล ชูพุทธพงษ์ 107 นาย หน้าไม้ 49/3 หมู่ที่ 2
หวล มาเสมอ 1502 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 45/1 หมู่ที่ 1
หวล รอดพล 2409 นาย ลาดหลุมแก้ว 29 หมู่ที่ 5
หวาน ซื่อสัตย์ 1823 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/20 หมู่ที่ 3
หวาน ม่วงจีบ 3697 นาง คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 5
หวาน วงศ์อนันต์ 1118 นาง หน้าไม้ 107/50 หมู่ที่ 7
หวาน สีอ่อน 4229 นาง คลองพระอุดม 56 หมู่ที่ 7
หอม อ่อนน้อม 2426 นาย ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 5
หอมหวน แซ่โง้ว 5175 นาง คูขวาง 91/1 หมู่ที่ 1
หะลีมุ๊ มะหะหมัด 6151 นางสาว คูขวาง 78/1 หมู่ที่ 5
หัตฐกิจ รอดอภิวงษ์ 2305 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
หันตรา เวชชศาสตร์ 5396 นางสาว คูขวาง 178/17 หมู่ที่ 1
หัสดิน โสดา 4823 นาย คูขวาง 33/4 หมู่ที่ 1
หาญชัย อภิญญามนตรี 5205 นาย คูขวาง 104/4 หมู่ที่ 1
หิรัญ จันทนะ 4186 นาย คลองพระอุดม 41 หมู่ที่ 7
หิรัญ ฉายยา 5898 นาย คูขวาง 52/7 หมู่ที่ 3
หิรัญ อิทรศร 1593 นาย ลาดหลุมแก้ว 13/3 หมู่ที่ 2
หุ้มพับ งามพริ้ง 5628 นาง คูขวาง 39 หมู่ที่ 2
เหม คำใบใหญ่ 5928 นาย คูขวาง 8 หมู่ที่ 4
เหมือน บุญตา 5962 นาย คูขวาง 21/3 หมู่ที่ 4
เหรียญ โพธิ์แดง 3077 นาง คลองพระอุดม 40/2 หมู่ที่ 1
เหลิม ถนอมพืช 4224 นางสาว คลองพระอุดม 54 หมู่ที่ 7
แหวน บังเกิด 5927 นาง คูขวาง 7/1 หมู่ที่ 4
แหวน พัดปุย 1637 นาง ลาดหลุมแก้ว 34/1 หมู่ที่ 2
ใหล แดงพราน 5999 นาง คูขวาง 16/1 หมู่ที่ 5
องค์ หาญจิตร 1846 ส.อ. ลาดหลุมแก้ว 1/45 หมู่ที่ 3
องอาจ เลื่อนลอย 1405 นาย ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 1
องุ่น ปานเสียง 1972 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 56 หมู่ที่ 3
อชิพัฒน์ โคบาล 575 ด.ต. หน้าไม้ 13/3 หมู่ที่ 6
อชีรณา สุวาส 1384 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
อดิเรก ขาวขำ 6177 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
อดิเรก บางจริง 3424 นาย คลองพระอุดม 39/9 หมู่ที่ 2
อดิศักดิ์ กลมกล่อม 2362 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/4 หมู่ที่ 5
อดิศักดิ์ สมจิตร 5980 นาย คูขวาง 1/16 หมู่ที่ 5
อดิศักดิ์ สินสมุทร 3961 นาย คลองพระอุดม 5/5 หมู่ที่ 7
อดุล มูลมัง 2398 นาย ลาดหลุมแก้ว 26/4 หมู่ที่ 5
อดุลย์ ห่อผล 1427 นาย ลาดหลุมแก้ว 21/1 หมู่ที่ 1
อตินุช รังสิยานนท์ 3353 นางสาว คลองพระอุดม 15/276 หมู่ที่ 2
อธีพัชร์ วรรัฐภูววัฒน์ 4321 นาย คลองพระอุดม 58/188 หมู่ที่ 7
อนง ลุนสำโรง 5735 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
อนงค์ แป้นใหญ่ 842 นาง หน้าไม้ 31 หมู่ที่ 7
อนงค์ ภักดีโต 5474 นางสาว คูขวาง 178/137 หมู่ที่ 1
อนงค์ สุกกล่ำ 5870 นาง คูขวาง 48/2 หมู่ที่ 3
อนงค์รภัส โวลา 5307 นาง คูขวาง 140/2 หมู่ที่ 1
อนนคพล บุญช่วยชู 1129 พ.อ.อ. หน้าไม้ 107/67 หมู่ที่ 7
อนนท์ จินเต 2025 นาย ลาดหลุมแก้ว 9 หมู่ที่ 4
อนนท์ บุญทับ 2435 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/11 หมู่ที่ 5
อนพิน มัคลิง 5359 นาง คูขวาง 161/11 หมู่ที่ 1
อนัญญา เยาวสุต 5505 นาง คูขวาง 8/1 หมู่ที่ 2
อนันต์ กิจสุวรรณ 3191 นาย คลองพระอุดม 15/50 หมู่ที่ 2
อนันต์ ชัยฤทธิ์ 2917 นาย ระแหง 36/146 หมู่ที่ 1
อนันต์ ทองแดง 1765 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อนันต์ เทียมสอาด 458 นางสาว หน้าไม้ 26 หมู่ที่ 3
อนันต์ ธีรสิริโรจน์ 3276 นาย คลองพระอุดม 15/166 หมู่ที่ 2
อนันต์ บังศรี 322 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อนันต์ ปิ่นแก้ว 5713 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
อนันต์ ร่วมพร 1153 นาย หน้าไม้ 110/37 หมู่ที่ 7
อนันต์ เรืองฉาย 3736 นาย คลองพระอุดม 17/1 หมู่ที่ 5
อนันต์ วงศ์พันธ์ 3209 นาย คลองพระอุดม 15/78 หมู่ที่ 2
อนันต์ วันแอเลาะ 215 นาย หน้าไม้ 29/4 หมู่ที่ 2
อนันท์ บุญทับ 2389 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/7 หมู่ที่ 5
อนันท์ ลมลอย 2390 นาย ลาดหลุมแก้ว 23/8 หมู่ที่ 5
อนัส นิทรัพย์ 144 นาย หน้าไม้ 37/3 หมู่ที่ 2
อนิวัตร์ ขาวละเอียด 2709 นาย ลาดหลุมแก้ว 32 หมู่ที่ 7
อนุ งามเหมาะ 5210 นางสาว คูขวาง 105/3 หมู่ที่ 1
อนุชา คุ้มคอน 2727 นาย ลาดหลุมแก้ว 39/1 หมู่ที่ 7
อนุชา จันกระ 6007 นาย คูขวาง 23 หมู่ที่ 5
อนุชา ชาญสมา 3580 นาย คลองพระอุดม 22/100 หมู่ที่ 3
อนุชา ดวงแข 2738 นาย ลาดหลุมแก้ว 48 หมู่ที่ 7
อนุชา มูฮ้าหมัด 194 นาย หน้าไม้ 27 หมู่ที่ 2
อนุชิต แก้วอุดม 304 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อนุชิต พิสุทธิ์เลิศมานะ 3591 นาย คลองพระอุดม 29/21 หมู่ที่ 3
อนุชิต แสงอ่อน 3348 นาย คลองพระอุดม 15/269 หมู่ที่ 2
อนุตตรินทร์ จันทร์แสงวัฒนา 139 นาง หน้าไม้ 38 หมู่ที่ 2
อนุน คำทา 953 นาย หน้าไม้ 92/116 หมู่ที่ 7
อนุพงศ์ วิชิตะกุล 4284 นาย คลองพระอุดม 58/133 หมู่ที่ 7
อนุรักษ์ โมฆรัตน์ 4356 นาย คลองพระอุดม 58/246 หมู่ที่ 7
อนุรัตน์ พรมกมล 4863 นางสาว คูขวาง 38/30 หมู่ที่ 1
อนุรุทธิ์ บุญกูล 4575 นาย คลองพระอุดม 58/646 หมู่ที่ 7
อนุวัฒน์ เชื้อแถว 2204 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/18 หมู่ที่ 4
อนุศักดิ์ ตุ้มคร้าม 1496 นาย ลาดหลุมแก้ว 42/34 หมู่ที่ 1
อนุศักดิ์ บุญอุ้ม 2316 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 4
อนุศักดิ์ มะโนวรรณ์ 3597 นาย คลองพระอุดม 29/34 หมู่ที่ 3
อนุสรณ์ กันคำ 5331 นาย คูขวาง 150 หมู่ที่ 1
อนุสรณ์ เฟื่องฟู 3514 นาย คลองพระอุดม 8/2 หมู่ที่ 3
อเนก การสมพิศ 2961 นาย ระแหง หมู่ที่ 9 บ้านพักคนงาน
อเนก นุชศิริ 3987 นาย คลองพระอุดม 7/59 หมู่ที่ 7
อโนทัย จำปาศรี 3085 นางสาว คลองพระอุดม 41 หมู่ที่ 1
อภัสรา รอดสง 1207 นางสาว หน้าไม้ 112/8 หมู่ที่ 7
อภิชญา นุชนิดาวัลย์ 3177 นางสาว คลองพระอุดม 15/36 หมู่ที่ 2
อภิชัย ผลพิบูลย์ 2847 นาย ระแหง 45/1 หมู่ที่ 1
อภิชัย พัดปุย 2678 นาย ลาดหลุมแก้ว 20/6 หมู่ที่ 7
อภิชัย พึ่งสุข 4725 นาย คลองพระอุดม 99/175 หมู่ที่ 7
อภิชาต ใจเอื้อเฟื้อ 3878 นาย คลองพระอุดม 37/9 หมู่ที่ 6
อภิชาต นาคประสงค์ 6214 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ 17
อภิชาต สงวนวงษ์ 4864 นาย คูขวาง 38/31 หมู่ที่ 1
อภิชาติ มาแต้ม 1139 นาย หน้าไม้ 110/17 หมู่ที่ 7
อภิชาติ ลี้ชัยสิทธิ์ 5198 นาย คูขวาง 98/11 หมู่ที่ 1
อภิเชษฐ พฤกษกุลฑล 4795 นาย คูขวาง 23/2 หมู่ที่ 1
อภิญญา ตาเพ็ชร 5259 นางสาว คูขวาง 125/6 หมู่ที่ 1
อภิญญา ปานแย้ม 2610 นาง ลาดหลุมแก้ว 53/2 หมู่ที่ 6
อภิเดช แผ่พร 542 นาย หน้าไม้ 2/1 หมู่ที่ 6
อภิเดช เพ็ญสุข 2271 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/134 หมู่ที่ 4
อภินันท์ ธรรมสัตย์ 1826 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/23 หมู่ที่ 3
อภินันท์ มะลิ 3376 นาย คลองพระอุดม 21/3 หมู่ที่ 2
อภิรัฐ เดชใด 5658 นาย คูขวาง 42/4 หมู่ที่ 2
อภิวัฒน์ เทศน์แก้ว 4964 นาย คูขวาง 60/53 หมู่ที่ 1
อภิสรธรณ์ องอาจอุดมรัตน์ 5536 นางสาว คูขวาง 10/2 หมู่ที่ 2
อภิสาร ดิลกสรวิภู 5144 นาย คูขวาง 77/5 หมู่ที่ 1
อภิสิทธิ์ มารอด 5923 นาย คูขวาง 6/3 หมู่ที่ 4
อมร กิติวงค์ 4414 นาย คลองพระอุดม 58/326 หมู่ที่ 7
อมร เทพา 5902 นาง คูขวาง 53/2 หมู่ที่ 3
อมร ล้วนปรีดา 3274 นาย คลองพระอุดม 15/163 หมู่ที่ 2
อมรทิพย์ วงนะธี 1081 นาง หน้าไม้ 105/5 หมู่ที่ 7
อมรพรรณ ลิมปนสิทธิชัย 5318 นาง คูขวาง 146/6 หมู่ที่ 1
อมรรัตน์ บางเพ็ง 2630 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 5/1 หมู่ที่ 7
อมรรัตน์ ผลพิบูลย์ 1605 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20 หมู่ที่ 2
อมรรัตน์ พรวัฒนโยธิน 4093 นาง คลองพระอุดม 14/199 หมู่ที่ 7
อมรรัตน์ ศิริพรศรี 5476 นางสาว คูขวาง 179/1 หมู่ที่ 1
อมรา ทรัพย์พานิช 1160 นาง หน้าไม้ 110/44 หมู่ที่ 7
อมรินทร์ ศรจันทร์ 445 นาย หน้าไม้ 23/21 หมู่ที่ 3
อรชร สุขขี 5706 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อรชร สุขขี 5714 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อรณี หาญจิตร 4508 นาง คลองพระอุดม 58/440 หมู่ที่ 7
อรทัย ขาวละเอียด 1988 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 64 หมู่ที่ 3
อรทัย คำหลง 1193 นางสาว หน้าไม้ 111/45 หมู่ที่ 7
อรทัย ไพจิตร์ 448 นางสาว หน้าไม้ 23/31 หมู่ที่ 3
อรทัย ศรีทาบุตร 1285 นางสาว หน้าไม้ 148/8 หมู่ที่ 7
อรทัย หวายฤทธิ์ 5738 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อรไท เจริญเขตร 1777 นาง ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อรไท ไชเดช 5280 นาง คูขวาง 132/4 หมู่ที่ 1
อรนลิน จันบัว 1215 นางสาว หน้าไม้ 112/22 หมู่ที่ 7
อรนุช ภิรมย์โต 1021 นาง หน้าไม้ 97/6 หมู่ที่ 7
อรพรรณ วงศ์ลา 303 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อรพันธ์ จีนโต 5762 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ 1908 นาง ลาดหลุมแก้ว 26/2 หมู่ที่ 3
อรรถพร พฤกษาชื่น 1017 นางสาว หน้าไม้ 97/1 หมู่ที่ 7
อรรถพล พันธุ์อินทร์ 2875 นาย ระแหง 36/185 หมู่ที่ 1
อรรถวุฒิ จุลเชาว์ 557 นาย หน้าไม้ 6 หมู่ที่ 6
อรวรรณ จันทร์สูรย์ 1266 นางสาว หน้าไม้ 112/102 หมู่ที่ 7
อรวรรณ ฉัตรอินทร์ 4645 นาง คลองพระอุดม 99/118 หมู่ที่ 7
อรศักดิ์ คงกมล 5342 นาย คูขวาง 156 หมู่ที่ 1
อรษา มาฆะวงศ์ 2887 นางสาว ระแหง 111/265 หมู่ที่ 1
อรสา กลมเกลา 295 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อรสา ชมเจริญ 544 นาง หน้าไม้ 2/4 หมู่ที่ 6
อรสา มังกรพานิชย์ 830 นาง หน้าไม้ 27 หมู่ที่ 7
อรหทัย กมลสิมรัตน์ 2258 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/113 หมู่ที่ 4
อรอนงค์ แซ่เตียว 5027 นาง คูขวาง 60/149 หมู่ที่ 1
อรอุมา พุทธิระ 1587 นาง ลาดหลุมแก้ว 11/2 หมู่ที่ 2
อรอุมา สุขปรุง 1794 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อรัญชัย ม้ารุ่งเรือง 3183 นาย คลองพระอุดม 15/42 หมู่ที่ 2
อรัญญา ซำลำ 83 นางสาว หน้าไม้ 60 หมู่ที่ 2
อรัญญา ปานกรด 4637 นางสาว คลองพระอุดม 99/44 หมู่ที่ 7
อรัญญา สุรเดชาวุธ 5689 นางสาว คูขวาง 52 หมู่ที่ 2
อร่าม ฝางแก้ว 4463 นาย คลองพระอุดม 58/385 หมู่ที่ 7
อร่ามศรี เจริญวงศ์ 3628 นาง คลองพระอุดม 6/4 หมู่ที่ 4
อริศรา อินทร์เสรี 5438 นางสาว คูขวาง 178/81 หมู่ที่ 1
อริสา สิทธิชัย 5527 นางสาว คูขวาง 9/33 หมู่ที่ 2
อรุญ ชูเงิน 2626 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/3 หมู่ที่ 7
อรุณ ดาวแสง 3780 นาง คลองพระอุดม 5/5 หมู่ที่ 6
อรุณ นนทรี 1878 ว่าที่ ร.ต. ลาดหลุมแก้ว 12/3 หมู่ที่ 3
อรุณ บางยาง 3666 นาย คลองพระอุดม 20/2 หมู่ที่ 4
อรุณ มิ่งขวัญ 5784 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อรุณ สุขปรุง 2722 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/1 หมู่ที่ 7
อรุณ อ่วมสิน 3073 นาย คลองพระอุดม 39/6 หมู่ที่ 1
อรุณยุพา ทรัพย์น้อย 3444 นาง คลองพระอุดม 50/4 หมู่ที่ 2
อรุณรัตน์ เกสร 5720 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
อรุณรัตน์ พึ่งจิตรัตน์ 2091 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 4
อรุณรัศม์ แสนคำ 5427 นาง คูขวาง 178/62 หมู่ที่ 1
อรุณรัศมี สุขดี 5456 นาง คูขวาง 178/106 หมู่ที่ 1
อรุณวรรณ จันทร์เสนา 2895 นางสาว ระแหง 111/19 หมู่ที่ 1
อรุณศรี อารีรัตน์ 5217 นาง คูขวาง 108 หมู่ที่ 1
อรุณี คำดี 4660 นาง คลองพระอุดม 99/248 หมู่ที่ 7
อรุณี เหล็กกล้า 5432 นางสาว คูขวาง 178/70 หมู่ที่ 1
อรุณีย์ วัฒนะ 3052 นางสาว คลองพระอุดม 31/1 หมู่ที่ 1
อลงกรณ์ ใจวงษ์ 2229 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/54 หมู่ที่ 4
อลิสา งามแป้น 5428 นาง คูขวาง 178/63 หมู่ที่ 1
อวยชัย พัดปุย 1795 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อวิรุทธ์ ภูษิต 2884 นาย ระแหง 36/133 หมู่ที่ 1
อ้อ แตงเอี่ยม 1252 นาง หน้าไม้ 112/81 หมู่ที่ 7
อ๋อ เริ่มรู้ 1321 นาย หน้าไม้ 50/1 หมู่ที่ 7
อ๊อด แจ้งดี 2115 นาย ลาดหลุมแก้ว 44/4 หมู่ที่ 4
ออต สอนแก้ว 1838 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/37 หมู่ที่ 3
อ่อน ชมดอกไม้ 3891 นาง คลองพระอุดม 44 หมู่ที่ 6
อ่อนตา สดมพฤกษ์ 3352 นาย คลองพระอุดม 15/275 หมู่ที่ 2
อ้อมเดือน แสงตาล 2121 นาง ลาดหลุมแก้ว 46/5 หมู่ที่ 4
อ้อมทิพย์ เชื้อไทย 5623 นางสาว คูขวาง 37/2 หมู่ที่ 2
ออมสิน จันทร์ใจ 4008 นาง คลองพระอุดม 7/109 หมู่ที่ 7
ออมสิน จุนจู 4649 นาย คลองพระอุดม 99/129 หมู่ที่ 7
ออมสิน เชี่ยวชาญ 1393 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/1 หมู่ที่ 1
อ้อย แก้วเพลียท้าว 5247 นาง คูขวาง 119/4 หมู่ที่ 1
อ้อย ดิษสิงษ์ 991 นาง หน้าไม้ 94/13 หมู่ที่ 7
อ้อย นามสิมมา 5525 นาง คูขวาง 9/31 หมู่ที่ 2
อะเซาะ มะหะหมัด 6060 นางสาว คูขวาง 33/1 หมู่ที่ 5
อะโยศิลป์ กล้าสมุทร 5579 นาย คูขวาง 27/4 หมู่ที่ 2
อะหงุ่น โต๊ะนิ 9 นางสาว หน้าไม้ 19/3 หมู่ที่ 2
อัครเดช มังสัง 5120 นาย คูขวาง 69/73 หมู่ที่ 1
อัครพร สาระฤทธิ์ 2834 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
อัครัช ดวงดี 3608 นาย คลองพระอุดม 29/67 หมู่ที่ 3
อังคณา แซ่เล้า 5187 นาง คูขวาง 97/8 หมู่ที่ 1
อังคณากร ชูพุทธพงศ์ 2395 นาง ลาดหลุมแก้ว 24/5 หมู่ที่ 5
อังคะนา ทองมา 3564 นาง คลองพระอุดม 22/49 หมู่ที่ 3
อัจจิมา โดดสังข์ 1799 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อัจจิมา บุญจิตร์ 3368 นาง คลองพระอุดม 18/2 หมู่ที่ 2
อัจฉรา ขวัญเมือง 2945 นางสาว ระแหง หมู่ที่ 5
อัจฉรา ชมทอง 1735 นาง ลาดหลุมแก้ว 11/3 หมู่ที่ 2
อัจฉรา ซิ้มประเสริฐ 5982 นางสาว คูขวาง 2/9 หมู่ที่ 5
อัจฉรา แซ่อึ้ง 782 นางสาว หน้าไม้ 2/15 หมู่ที่ 7
อัจฉรา พักผ่อน 1858 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3/4 หมู่ที่ 3
อัจฉรา แสงท้วม 2132 นาง ลาดหลุมแก้ว 56/6 หมู่ที่ 4
อัจฉรียา ฟักโต 4982 นางสาว คูขวาง 60/85 หมู่ที่ 1
อัญชรี อ่อนละมัย 1746 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
อัญชลี คงดี 5297 นางสาว คูขวาง 139/1 หมู่ที่ 1
อัญชลี เฉลิมวงศ์ 460 นาง หน้าไม้ 26/2 หมู่ที่ 3
อัญชลี ทิมไสว 4586 นาง คลองพระอุดม 58/664 หมู่ที่ 7
อัญชลี ไทยอุส่าห์ 3554 นาง คลองพระอุดม 22/23 หมู่ที่ 3
อัญชสา นิลเพ็ชร 5453 นางสาว คูขวาง 178/102 หมู่ที่ 1
อัญชสา เพชรทองเจริญ 4243 นางสาว คลองพระอุดม 58/48 หมู่ที่ 7
อัญชัญ ช้างใหญ่ 1991 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 3
อัญชัญ ชูชัย 4560 นาง คลองพระอุดม 58/503 หมู่ที่ 7
อัญชุลี แย้มพยนต์ 1165 นางสาว หน้าไม้ 111/2 หมู่ที่ 7
อัญาภัทร อุดมทรัพย์ 6226 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-13
อัดนานต์ อาดำ 6074 นาย คูขวาง 37/3 หมู่ที่ 5
อับดุลเลาะ มะหะหมัด 6164 นาย คูขวาง 82/23 หมู่ที่ 5
อับดุลเลาะ หอมจันทร์ 6052 นาย คูขวาง 29 หมู่ที่ 5
อัปสร ดาผา 4683 นางสาว คลองพระอุดม 99/171 หมู่ที่ 7
อัพดุล อวนวัง 5745 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
อัมพร ดีเลิศยืนยง 234 นางสาว หน้าไม้ 74/3 หมู่ที่ 2
อัมพร เปิดปัญญา 1938 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/3 หมู่ที่ 3
อัมพร รุจิชิตร์ 4804 นาง คูขวาง 27/4 หมู่ที่ 1
อัมพร ศรีรักษ์สัตย์ 4151 นาย คลองพระอุดม 27 หมู่ที่ 7
อัมพร แสงเทียน 907 นาง หน้าไม้ 64/3 หมู่ที่ 7
อัมพล จันทานนท์ 844 นาย หน้าไม้ 31/2 หมู่ที่ 7
อัมพวัน ทองห่อ 706 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 6
อัศวิน เพียรหา 2120 นาย ลาดหลุมแก้ว 46/4 หมู่ที่ 4
อาคม ทองไข่ 2790 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
อาคม เทียนหอม 1416 นาย ลาดหลุมแก้ว 16 หมู่ที่ 1
อาคม ประจิตร 1560 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1
อาคม สองรักษ์ 2751 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/10 หมู่ที่ 7
อาจหาญ คงรอต 4600 นาย คลองพระอุดม 58/687 หมู่ที่ 7
อาซีซ๊ะ มะหะหมัด 6194 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
อาซียะ มะหะหมัด 6199 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
อาซียะห์ อาดำ 6131 นาง คูขวาง 70/2 หมู่ที่ 5
อาซีเยาะห์ มะหะหมัด 6141 นางสาว คูขวาง 73/20 หมู่ที่ 5
อาเดียว บุญคำภาว์ 1729 นาย ลาดหลุมแก้ว 99 หมู่ที่ 2
อาทร ปรีชาวัฒนชัย 162 นาย หน้าไม้ 52/5 หมู่ที่ 2
อาทิตย์ นาชัยนาค 16 นาย หน้าไม้ 76/19 หมู่ที่ 2
อาทิตย์ บริบูรณ์ 4338 ส.ต. คลองพระอุดม 58/221 หมู่ที่ 7
อาทิตย์ วิเศษยา 1067 นาย หน้าไม้ 103/9 หมู่ที่ 7
อานนท์ เดชดี 810 นาย หน้าไม้ 11/2 หมู่ที่ 7
อานนท์ แผ่พร 724 นาย หน้าไม้ 5/11 หมู่ที่ 6
อานันต์ หลอดศิริ 2225 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/50 หมู่ที่ 4
อาภรณ์ แจ้งนคร 3310 นาง คลองพระอุดม 15/217 หมู่ที่ 2
อาภรณ์ ชัยพืช 4432 นาง คลองพระอุดม 58/349 หมู่ที่ 7
อาภรณ์ นิลพฤกษ์ 2606 นาง ลาดหลุมแก้ว 88 หมู่ที่ 6
อาภรณ์ พึงชัย 553 นาง หน้าไม้ 5/5 หมู่ที่ 6
อาภาพรรณ เงินนิ่ม 2928 นางสาว ระแหง 111/749 หมู่ที่ 1
อามัด มะหะหมัด 6161 นาย คูขวาง 82/4 หมู่ที่ 5
อามีน๊ะ มะหะหมัด 6162 นางสาว คูขวาง 82/20 หมู่ที่ 5
อามีน๊ะ อาดำ 6069 นาง คูขวาง 36/1 หมู่ที่ 5
อามีนุ๊ มะหะหมัด 6082 นาง คูขวาง 39 หมู่ที่ 5
อายุรี เวชปาน 979 นาง หน้าไม้ 93/8 หมู่ที่ 7
อารพ อมาตยกุล 2098 นาย ลาดหลุมแก้ว 41/1 หมู่ที่ 4
อารม แก้วทอง 3850 นาง คลองพระอุดม 29 หมู่ที่ 6
อารมณ์ กลมเกลา 1299 นาง หน้าไม้ 35/1 หมู่ที่ 7
อารมณ์ กิ่งตุ้ม 4116 นาง คลองพระอุดม 18 หมู่ที่ 7
อารมณ์ ขยันดี 4287 นาย คลองพระอุดม 58/136 หมู่ที่ 7
อารมณ์ ขำเปลี่ยน 5204 นาง คูขวาง 104/3 หมู่ที่ 1
อารมณ์ ฤทธิ์ชื่นชม 3670 นาย คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 4
อารมณ์ สังข์สำราญ 3394 นางสาว คลองพระอุดม 30 หมู่ที่ 2
อาริสา พิชยามาศ 1279 นางสาว หน้าไม้ 112/119 หมู่ที่ 7
อารี ถนอมรัก 6077 นาย คูขวาง 37/7 หมู่ที่ 5
อารี มะหะหมัด 6066 นาง คูขวาง 34/6 หมู่ที่ 5
อารี มะหะหมัด 6166 นาย คูขวาง 82/25 หมู่ที่ 5
อารี สุทธิภักดี 5019 นาง คูขวาง 60/140 หมู่ที่ 1
อารีย์ เชียงจง 959 นางสาว หน้าไม้ 92/133 หมู่ที่ 7
อารีย์ วันแอเลาะ 7 นาย หน้าไม้ 19/1 หมู่ที่ 2
อารีย์ สุตานนท์ 5538 นางสาว คูขวาง 11 หมู่ที่ 2
อารียะ มะหะหมัด 6159 นางสาว คูขวาง 82/1 หมู่ที่ 5
อารียา ทองสูงเนิน 325 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อารีเย๊าะ มะหะหมัด 6072 นาง คูขวาง 37/1 หมู่ที่ 5
อารีรัตน์ ก้านทอง 3107 นาง คลองพระอุดม 4/1 หมู่ที่ 2
อารีรัตน์ แซ่อุ้ย 344 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อารีรัตน์ เสียงลอย 4791 นาง คูขวาง 22/6 หมู่ที่ 1
อารีรัตน์ อื่มสุทธิ์ 1939 นาง ลาดหลุมแก้ว 38/4 หมู่ที่ 3
อารีวรรณ โต๊ะเถื่อน 167 นางสาว หน้าไม้ 54/2 หมู่ที่ 2
อารีวรรณ ทองมณ 1875 นาง ลาดหลุมแก้ว 11/2 หมู่ที่ 3
อารีวรรณ ประสูตรนาวิน 5346 นางสาว คูขวาง 160/1 หมู่ที่ 1
อาลีมุ๊ มะหะหมัด 6179 นาง คูขวาง หมู่ที่ 5
อาสา ศิริปัญโญ 1486 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/21 หมู่ที่ 1
อาหะหมัด มะหะหมัด 6197 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5
อาอีเซาะ มะหะหมัด 6145 นางสาว คูขวาง 75 หมู่ที่ 5
อำนวย เกาะแก้ว 2513 นาย ลาดหลุมแก้ว 38/1 หมู่ที่ 6
อำนวย จันทร์สามเรือน 5516 นาง คูขวาง 9/15 หมู่ที่ 2
อำนวย จันทร์สุวรรณ์ 5815 นาย คูขวาง 21 หมู่ที่ 3
อำนวย จินดานิล 4307 นาย คลองพระอุดม 58/168 หมู่ที่ 7
อำนวย ช้างใหญ่ 1978 นาง ลาดหลุมแก้ว 59 หมู่ที่ 3
อำนวย ชุ่มดี 974 นาง หน้าไม้ 92/172 หมู่ที่ 7
อำนวย ถมปัด 4918 นาย คูขวาง 49/6 หมู่ที่ 1
อำนวย นวลวิลัย 1205 นาย หน้าไม้ 112/6 หมู่ที่ 7
อำนวย นาคกนิษฐ 3688 นาย คลองพระอุดม 39 หมู่ที่ 4
อำนวย พูลสุข 566 นาย หน้าไม้ 8 หมู่ที่ 6
อำนวย เมฆเวียน 2077 นาย ลาดหลุมแก้ว 33/1 หมู่ที่ 4
อำนวย ยิ้มแย้ม 1615 นาย ลาดหลุมแก้ว 24/3 หมู่ที่ 2
อำนวย โยนกรอง 4753 นาย คูขวาง 6/1 หมู่ที่ 1
อำนวย เรืองฉาย 4203 นาย คลองพระอุดม 47/5 หมู่ที่ 7
อำนวย วุฒิเดช 922 ด.ต. หน้าไม้ 92/48 หมู่ที่ 7
อำนวย เศรษฐีสมบัติ 2533 นาง ลาดหลุมแก้ว 46/4 หมู่ที่ 6
อำนวย สังข์ประเสริฐ 4230 นาย คลองพระอุดม 57 หมู่ที่ 7
อำนวย สังข์รัตน์ 1602 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/2 หมู่ที่ 2
อำนวย สังข์สำราญ 1814 นาย ลาดหลุมแก้ว 1/8 หมู่ที่ 3
อำนวย สำแดงศรี 4042 นาง คลองพระอุดม 7/196 หมู่ที่ 7
อำนวย อนุมาตย์ 3799 นาย คลองพระอุดม 13 หมู่ที่ 6
อำนวย อิ่มบุญ 5459 นาย คูขวาง 178/110 หมู่ที่ 1
อำนาจ เกิดผล 671 นาย หน้าไม้ 45/2 หมู่ที่ 6
อำนาจ เขียวสมอ 4019 นาย คลองพระอุดม 7/131 หมู่ที่ 7
อำนาจ เงินพลับพลา 1882 นาย ลาดหลุมแก้ว 15/2 หมู่ที่ 3
อำนาจ ชุ่มดี 930 นาย หน้าไม้ 92/64 หมู่ที่ 7
อำนาจ บุญชู 5470 นาย คูขวาง 178/133 หมู่ที่ 1
อำนาจ ประพันธ์ 3599 นาย คลองพระอุดม 29/39 หมู่ที่ 3
อำนาจ ผลเหม 5880 นาย คูขวาง 51/5 หมู่ที่ 3
อำนาจ พงษ์จินดา 4465 นาย คลองพระอุดม 58/387 หมู่ที่ 7
อำนาจ ภูสุพา 5244 นาย คูขวาง 119 หมู่ที่ 1
อำนาจ เลียบปรีชา 341 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อำนาจ วงษา 5209 นาย คูขวาง 105/2 หมู่ที่ 1
อำนาจ ศรีสมาน 2246 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/82 หมู่ที่ 4
อำนาท จีนโต 3531 นาย คลองพระอุดม 13/9 หมู่ที่ 3
อำพน กองเกิน 257 นาย หน้าไม้ 74/21 หมู่ที่ 2
อำพร เกษร 906 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 7
อำพร ขนุนก้อน 601 นางสาว หน้าไม้ 22 หมู่ที่ 6
อำพร แจ่มเหมือน 3462 นาย คลองพระอุดม 55/4 หมู่ที่ 2
อำพร ใจจิตร์ 3100 นาง คลองพระอุดม 2/2 หมู่ที่ 2
อำพร แซ่ล้อ 3241 นางสาว คลองพระอุดม 15/121 หมู่ที่ 2
อำพร ทองบุญ 2571 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 67 หมู่ที่ 6
อำพร มุขทอง 507 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อำพร รักเดช 88 นางสาว หน้าไม้ 62/4 หมู่ที่ 2
อำพร ไรดี 624 นาง หน้าไม้ 31/8 หมู่ที่ 6
อำพร เละเซ็น 179 นางสาว หน้าไม้ 23 หมู่ที่ 2
อำพร สาระภา 5177 นางสาว คูขวาง 91/4 หมู่ที่ 1
อำพร แสงเทียน 814 นาย หน้าไม้ 16/1 หมู่ที่ 7
อำพล เงาะงาม 759 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 6
อำพล ทนันชัย 4994 นาย คูขวาง 60/101 หมู่ที่ 1
อำพล ปั้นอุบล 603 นาย หน้าไม้ 22/2 หมู่ที่ 6
อำพล ปานดี 462 นาย หน้าไม้ 27 หมู่ที่ 3
อำพล มีมั่งคั่ง 4030 นาย คลองพระอุดม 7/162 หมู่ที่ 7
อำพล เลี้ยงจำปา 3640 นาย คลองพระอุดม 10/5 หมู่ที่ 4
อำพัน เข็มทอง 3049 นาง คลองพระอุดม 28 หมู่ที่ 1
อำพัน คล้ายเพชร 3941 นาง คลองพระอุดม 61/1 หมู่ที่ 6
อำพัน แสงมณี 2365 นาง ลาดหลุมแก้ว 10 หมู่ที่ 5
อำพันธ์ เกสทอง 3777 นาย คลองพระอุดม 5/2 หมู่ที่ 6
อำพา แสงอ่อน 3957 นาง คลองพระอุดม 5 หมู่ที่ 7
อำไพ กลิ่นกลัด 1873 นาย ลาดหลุมแก้ว 9/2 หมู่ที่ 3
อำไพ ขาวขำ 6107 นางสาว คูขวาง 54/2 หมู่ที่ 5
อำไพ คงครัน 4122 นาง คลองพระอุดม 20/4 หมู่ที่ 7
อำไพ คุณความดี 2893 นาง ระแหง 111/797 หมู่ที่ 1
อำไพ ใจจิตร์ 3101 นาง คลองพระอุดม 2/4 หมู่ที่ 2
อำไพ เฉลิมลบ 2593 นาง ลาดหลุมแก้ว 81/2 หมู่ที่ 6
อำไพ ชาญชัย 4742 นาง คูขวาง 1/6 หมู่ที่ 1
อำไพ เชื้อไทย 5621 นาง คูขวาง 37 หมู่ที่ 2
อำไพ ทองมั่ง 5286 นางสาว คูขวาง 133/2 หมู่ที่ 1
อำไพ ปานเสียง 1930 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 34/3 หมู่ที่ 3
อำไพ พัดปุย 1621 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 28 หมู่ที่ 2
อำไพ ศรีเหรา 4174 นาง คลองพระอุดม 37 หมู่ที่ 7
อำไพ ใหม่ดี 2752 นาง ลาดหลุมแก้ว 49/2 หมู่ที่ 7
อำไพรัตน์ อาจเจริญ 2476 นาง ลาดหลุมแก้ว 15/2 หมู่ที่ 6
อำภา ก้อนทอง 2388 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 23/6 หมู่ที่ 5
อำภาพร ยิ้มแย้ม 1730 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 24/5 หมู่ที่ 2
อิฎดา เทียบเทียม 2280 นาง ลาดหลุมแก้ว 111/183 หมู่ที่ 4
อิทธิพล รุ่งเรือง 2549 นาย ลาดหลุมแก้ว 55/10 หมู่ที่ 6
อิน งามตรง 4124 นาย คลองพระอุดม 21/1 หมู่ที่ 7
อิน น้อยสอาด 512 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อินทร์ งามศรี 3384 นาง คลองพระอุดม 25 หมู่ที่ 2
อินทร บุญกูล 4574 นาย คลองพระอุดม 58/645 หมู่ที่ 7
อินทร์ธร แสงเดือน 2004 นาย ลาดหลุมแก้ว 19/2 หมู่ที่ 3
อินทร์แปลง ด่านเทศ 5747 นาย คูขวาง หมู่ที่ 2
อินเนตร์ ทุมแต้ม 3573 นาง คลองพระอุดม 22/66 หมู่ที่ 3
อินสอน โมรินทร์ 4695 นาย คลองพระอุดม 99/128 หมู่ที่ 7
อิรชิต วงษ์เจริญ 3791 นาง คลองพระอุดม 11/2 หมู่ที่ 6
อิศรา สโรบล 3350 นางสาว คลองพระอุดม 15/272 หมู่ที่ 2
อี้ฃวน หลิว 5700 นางสาว คูขวาง 60 หมู่ที่ 2
อีซา มะหะหมัด 6057 นาย คูขวาง 31/5 หมู่ที่ 5
อุกฤษ กลัดถวิล 1244 นาย หน้าไม้ 112/66 หมู่ที่ 7
อุดม กลีบกลางดอน 2841 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
อุดม ก้านลาย 4592 นาง คลองพระอุดม 58/677 หมู่ที่ 7
อุดม คำใบใหญ่ 5931 นาย คูขวาง 8/4 หมู่ที่ 4
อุดม งามสอาด 2660 นาย ลาดหลุมแก้ว 18 หมู่ที่ 7
อุดม จีนเพ็ชร 3821 นาย คลองพระอุดม 21/4 หมู่ที่ 6
อุดม ใจเอื้อเฟื้อ 3873 นาย คลองพระอุดม 37/3 หมู่ที่ 6
อุดม ชมทอง 3822 นาย คลองพระอุดม 21/5 หมู่ที่ 6
อุดม ชัดใจ 2072 นาย ลาดหลุมแก้ว 30 หมู่ที่ 4
อุดม ไชยทัพ 4360 นาย คลองพระอุดม 58/256 หมู่ที่ 7
อุดม นพพันธ์ 1969 นาง ลาดหลุมแก้ว 54/1 หมู่ที่ 3
อุดม นิ่มละมูล 5818 นาย คูขวาง 24/1 หมู่ที่ 3
อุดม ปานปูน 3926 นาย คลองพระอุดม 57/2 หมู่ที่ 6
อุดม เปาป่า 138 นาย หน้าไม้ 37/19 หมู่ที่ 2
อุดม พุทธัสสะ 5825 นาย คูขวาง 28/1 หมู่ที่ 3
อุดม ยี่สมบุญ 563 นาย หน้าไม้ 7 หมู่ที่ 6
อุดม เย็นทรวง 5589 นางสาว คูขวาง 29/2 หมู่ที่ 2
อุดม เรืองยศ 2266 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/123 หมู่ที่ 4
อุดม ล่าลับ 901 นาย หน้าไม้ 71 หมู่ที่ 7
อุดม ลิ้มธนาวานิชย์ 3089 นาย คลองพระอุดม 45/3 หมู่ที่ 1
อุดม วงค์นุ้ย 6125 นาง คูขวาง 68/8 หมู่ที่ 5
อุดม อินทร์เลิศ 2977 นาย คลองพระอุดม 4 หมู่ที่ 1
อุดมพร ธรรมนิตยกุล 4070 นาง คลองพระอุดม 10/4 หมู่ที่ 7
อุดมศักดิ์ โพธิ์แดง 4936 พลฯ คูขวาง 53 หมู่ที่ 1
อุดมศักดิ์ เฮ้งรักษา 4518 นาย คลองพระอุดม 58/452 หมู่ที่ 7
อุดร ใจอารีย์ 5251 นาย คูขวาง 121 หมู่ที่ 1
อุดร นิมา 521 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อุดร ฤทธิ์ชื่นชม 3122 นาย คลองพระอุดม 7/5 หมู่ที่ 2
อุทัย ทองทรัพย์ทวี 2346 นาย ลาดหลุมแก้ว 7/2 หมู่ที่ 5
อุทัย บุญรอด 2187 นาย ลาดหลุมแก้ว 82 หมู่ที่ 4
อุทัย พรชัยวิรัช 1862 นาย ลาดหลุมแก้ว 4/4 หมู่ที่ 3
อุทัย สิงหะภูกาม 597 นาย หน้าไม้ 19/4 หมู่ที่ 6
อุทัย แสนโม่ 4294 นาย คลองพระอุดม 58/148 หมู่ที่ 7
อุทัย ใหญ่เจริญ 4935 นาย คูขวาง 52/2 หมู่ที่ 1
อุทัยวรรณ ปัตถมย์ 5726 นาง คูขวาง หมู่ที่ 2
อุทัยวรรณ สายลอด 293 นาง หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อุทิศ กรุณา 5828 นาย คูขวาง 28/4 หมู่ที่ 4
อุทิศ กรุณา 5829 นาย คูขวาง 29 หมู่ที่ 3
อุทิศ ถิ่นปากบาง 2232 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/57 หมู่ที่ 4
อุทิศ เพื่มพูน 1915 นาง ลาดหลุมแก้ว 30/1 หมู่ที่ 3
อุทิศ ศรีบุญขาม 2800 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
อุทุมพร กุลโสภณพงศ์ 1573 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 3 หมู่ที่ 2
อุเทน ประนัดโส 6230 นาย คูขวาง หมู่ที่ 5 ห้องที่ B-10
อุเทน ศรีเพชรรัตน์ 4721 นาย คลองพระอุดม 99/187 หมู่ที่ 7
อุเทนี เขียวเจริญ 869 นางสาว หน้าไม้ 23/20 หมู่ที่ 7
อุ่นเรือน ชัยยอด 5107 นางสาว คูขวาง 69/59 หมู่ที่ 1
อุบล กาอิน 941 นางสาว หน้าไม้ 92/92 หมู่ที่ 7
อุบล เกิดกำลัง 3993 นาย คลองพระอุดม 7/70 หมู่ที่ 7
อุบล เงาะงาม 663 นาง หน้าไม้ 43/1 หมู่ที่ 6
อุบล จันทร์แจ่ม 3135 นาง คลองพระอุดม 9 หมู่ที่ 2
อุบล จำปาศรี 2046 นาง ลาดหลุมแก้ว 21 หมู่ที่ 4
อุบล นอสิทธิ์ 1828 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 1/25 หมู่ที่ 3
อุบล วงศ์บุญเรือง 3212 นาง คลองพระอุดม 15/83 หมู่ที่ 2
อุบล สังข์เสวก 142 นาง หน้าไม้ 37/1 หมู่ที่ 2
อุบล สินธุโร 5236 นาง คูขวาง 118 หมู่ที่ 1
อุบลกาณย์ ทองสุพรรณ 4289 นางสาว คลองพระอุดม หมู่ที่ 7
อุบลรัตน์ ชาวสีสะเกษ 4105 นางสาว คลองพระอุดม 16/5 หมู่ที่ 7
อุมา เชื้อดี 1061 นาง หน้าไม้ 103/1 หมู่ที่ 7
อุมาพร พรหมเมือง 4641 นางสาว คลองพระอุดม 99/104 หมู่ที่ 7
อุมาพร สุขนิมิตร 514 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
อุย กองชัย 3054 นาย คลองพระอุดม 32/1 หมู่ที่ 1
อุไร กรุณา 5845 นางสาว คูขวาง 40 หมู่ที่ 3
อุไร คุ้มรักษา 1411 นาง ลาดหลุมแก้ว 12 หมู่ที่ 1
อุไร งามศรี 3385 นาง คลองพระอุดม 26/1 หมู่ที่ 2
อุไร ธรณี 4505 นาง คลองพระอุดม 58/437 หมู่ที่ 7
อุไร นรเศรษฐาภรณ์ 5819 นาง คูขวาง 25/4 หมู่ที่ 3
อุไร นาคนิค 779 นางสาว หน้าไม้ 2/4 หมู่ที่ 7
อุไร บุตรจินดา 5381 นาง คูขวาง 173 หมู่ที่ 1
อุไร ปลื้มกาง 74 นาย หน้าไม้ 81/8 หมู่ที่ 2
อุไร ปิ่นแก้ว 4746 นาง คูขวาง 1/10 หมู่ที่ 1
อุไร ล่าลัม 2184 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 78/1 หมู่ที่ 4
อุไร หงส์น้อย 2030 นาง ลาดหลุมแก้ว 11 หมู่ที่ 4
อุไรวรรณ ก้านทอง 2643 นาง ลาดหลุมแก้ว 11/1 หมู่ที่ 7
อุไรวรรณ แก้วศรี 1324 นาง หน้าไม้ 60/3 หมู่ที่ 7
อุไรวรรณ เขียวไสว 5705 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 2
อุไรวรรณ แซ่อึ้ง 2835 นางสาว ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 7
อุไรวรรณ เป็นสุข 2894 นางสาว ระแหง 111/63 หมู่ที่ 1
อุลัย บุเลตัง 4362 นาย คลองพระอุดม 58/258 หมู่ที่ 7
อุษณีย์ นพพันธ์ 5462 นาง คูขวาง 178/116 หมู่ที่ 1
อุษา คุปตะพันธ์ 3336 นาง คลองพระอุดม 15/255 หมู่ที่ 2
อุษารัฐ จิตต์เอื้อ 2434 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 26/11 หมู่ที่ 5
เอก สนิทพจน์ 2279 นาย ลาดหลุมแก้ว 111/181 หมู่ที่ 4
เอก หนูหน่าย 2518 นาย ลาดหลุมแก้ว 40/2 หมู่ที่ 6
เอกชัย จักปั่น 5103 นาย คูขวาง 69/44 หมู่ที่ 1
เอกชัย ทิมน้อย 3849 นาย คลองพระอุดม 28/2 หมู่ที่ 6
เอกชัย พูลขวัญ 1782 นาย ลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 2
เอกนรินทร์ เกียรติมีแสง 4583 นาย คลองพระอุดม 58/661 หมู่ที่ 7
เอกพจน์ ใจสุข 269 นาย หน้าไม้ หมู่ที่ 2
เอกพนธ์ สอนทิ้ง 5281 นาย คูขวาง 132/6 หมู่ที่ 1
เอกยุทร แนวพานิช 2658 นาย ลาดหลุมแก้ว 17/6 หมู่ที่ 7
เอกรัฐ ชัดใจ 2089 นาย ลาดหลุมแก้ว 37/3 หมู่ที่ 4
เอกราช บำรุงสงฆ์ 4239 นาย คลองพระอุดม 58/42 หมู่ที่ 7
เอกลักษณ์ นามบุญ 3946 นาย คลองพระอุดม 1/2 หมู่ที่ 7
เอกลักษณ์ พงษ์ทอง 5611 นาย คูขวาง 33/1 หมู่ที่ 2
เอกลักษณ์ ศรีจันทร์ 3043 นาย คลองพระอุดม 25/2 หมู่ที่ 1
เอกสิทธิ์ คลองข่อย 3700 นาย คลองพระอุดม 3 หมู่ที่ 5
เอกอนันต์ นุ่นหยู่ 4232 นาย คลองพระอุดม 58/22 หมู่ที่ 7
เอง กฤตเจริญนนท์ 584 นาง หน้าไม้ 18/3 หมู่ที่ 6
เอนก ผ่องพันธ์ 3721 นาย คลองพระอุดม 8/2 หมู่ที่ 5
เอ็นดู กล่ำเสือ 2683 นางสาว ลาดหลุมแก้ว 20/13 หมู่ที่ 7
เอม ภู่สมใจ 2514 นาย ลาดหลุมแก้ว 39 หมู่ที่ 6
เอมวิภา จันทร์สุตะ 333 นางสาว หน้าไม้ หมู่ที่ 3
เอียง แซ่โง้ว 3390 นาย คลองพระอุดม 28/4 หมู่ที่ 2
เอี่ยม ใจเอื้อเฟื้อ 3415 นาย คลองพระอุดม 37/1 หมู่ที่ 2
เอี่ยม ทองงาม 892 นาย หน้าไม้ 77 หมู่ที่ 7
เอียว บุญส่ง 4867 นาย คูขวาง 41 หมู่ที่ 1
เอื้อมพร ยะยันรัมย์ 3556 นางสาว คลองพระอุดม 22/25 หมู่ที่ 3
เอื้อมพร รักผล 4226 นางสาว คลองพระอุดม 54/2 หมู่ที่ 7
เอื้อมพร รัตนศิริพฤกษ์ 5026 นางสาว คูขวาง 60/148 หมู่ที่ 1
แอ็ด ปานเสียง 1927 นาย ลาดหลุมแก้ว 34 หมู่ที่ 3
แอนนา พรมชาติ 426 นางสาว หน้าไม้ 20/10 หมู่ที่ 3
แอบ ระชะตะ 5932 นาย คูขวาง 8/5 หมู่ที่ 4
โอกาส ขนุนก้อน 602 นาย หน้าไม้ 22/1 หมู่ที่ 6
โอกาส ภูโจ้ 945 นาย หน้าไม้ 92/96 หมู่ที่ 7
โอกาส มาตรง 950 ร.อ. หน้าไม้ 92/107 หมู่ที่ 7
โอภาส ฆนสุวรรณ 596 นาย หน้าไม้ 19/2 หมู่ที่ 6
โอภาส พิมพ์มาก 3506 นาย คลองพระอุดม 5/4 หมู่ที่ 3
โอภาส เล็กรังสี 2136 นาย ลาดหลุมแก้ว 59/4 หมู่ที่ 4
โอภาส สุวรรณจุฑามณี 1891 นาย ลาดหลุมแก้ว 18/3 หมู่ที่ 3
โอรส ปิ้กสันเทียะ 2180 นาย ลาดหลุมแก้ว 73/12 หมู่ที่ 4
ไอเซาะ มะหะหมัด 6146 นางสาว คูขวาง 76 หมู่ที่ 5
ไอรดา พันธุ์พฤกษ์ 1197 นางสาว หน้าไม้ 111/49 หมู่ที่ 7
ไอรดา ลัยแล 5194 นางสาว คูขวาง 98/6 หมู่ที่ 1
ฮับ อาดำ 6130 นาย คูขวาง 70 หมู่ที่ 5
ฮับดอรอมาน ถนอมรัฐ 6136 นาย คูขวาง 73 หมู่ที่ 5
ฮามัด นูระบ๊าฟ 6033 นาย คูขวาง 27 หมู่ที่ 5
ฮามีด๊ะ เละเซ็น 182 นางสาว หน้าไม้ 23/5 หมู่ที่ 2
ฮาลีซะ อาดำ 6037 นาง คูขวาง 27/4 หมู่ที่ 5
ฮาลีมุ ขยันหา 6200 นางสาว คูขวาง หมู่ที่ 5
ฮาลีเมาะ มะหะหมัด 6158 นางสาว คูขวาง 82 หมู่ที่ 5
ฮิบระเฮม มะหะหมัด 6157 นาย คูขวาง 81/2 หมู่ที่ 5
เฮม ขาวโยธา 141 นาย หน้าไม้ 37 หมู่ที่ 2