เขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3
เขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาย นายสุรินทร์ กิจประกอบ คลองชักพระ 930
2 นางสาว ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน คลองชักพระ 145/1
3 นางสาว นิตยา วิไลสูงเนิน คลองชักพระ 154
4 นางสาว จันทนา วงศ์สำฤทธิ์ คลองชักพระ 622/146
5 นางสาว วิไลวรรณ ริมผดี คลองชักพระ 386/2
6 นาง นภารัตน์ สุขพัฒน์ คลองชักพระ 258
7 นาย เรืองศักดิ์ ริมผดี คลองชักพระ 376
8 นาย ธนรัตน์ เหมศิลปิน คลองชักพระ 550
9 นางสาว ศศิธร ปรียานนท์ คลองชักพระ 89
10 นาง ดวงใจ วู คลองชักพระ 355
11 นาย พนม จันทรเทศ คลองชักพระ 135
12 นาง ลัดดา ศรพรหมฉาย คลองชักพระ 10
13 นางสาว อุษณี โพธเดชขจร คลองชักพระ 710/9
14 นาย ชูวิทย์ จิระนารักษ์ คลองชักพระ 49
15 นาง โสภา หว่อง คลองชักพระ 490
16 นาย ทินกร เตชะมโนรมย์ คลองชักพระ 702/108
17 นาง นนท์สภรณ์ อ้นองอาจ คลองชักพระ 368/30
18 นาย เอกวุฒิ หมวกแก้ว คลองชักพระ 704/1
19 นาง วรรณะ จันทเพ็ชร์ คลองชักพระ 380
20 นาย ศุภสวัสดิ์ ตี๋จรูญ คลองชักพระ 434/16
21 นาย ละเอียด สุดสอาด คลองชักพระ 836
22 นาย อำนวย เรืองปทีปวิจิตร คลองชักพระ 748/63
23 นาย เนรมิตร ทองภา คลองชักพระ 608/5
24 นาย ดาวรุ่ง อินนอก คลองชักพระ 710/40
25 นาย กนก สวัสดี คลองชักพระ 710/86
26 นาย อภินันท์ แย้มงามเหลือ คลองชักพระ 790/1
27 นาย ณรงค์ พึ่งอุทัย คลองชักพระ 422/1
28 นาย เริงชัย อักษรกิตติศักดิ์ คลองชักพระ 68
29 นางสาว เปรมฤดี ตฤษณะศุขะ คลองชักพระ 125/1
30 นาย บรรจง ตรีบุรุษ คลองชักพระ 490/37
31 นาย บรรจง ชีวะดุษฏี คลองชักพระ 538
32 นาย สมชาย พรนันทารัตน์ คลองชักพระ 702/152
33 นาย ทองดี กันตะศรี คลองชักพระ 546/7
34 นางสาว สุชาดา เฉลิมพันธ์ คลองชักพระ 368/31
35 นาย อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์ คลองชักพระ 490/57
36 นาง สุรีย์พร สกุลวรเดช คลองชักพระ 710/251
37 นาง มานิตย์ จันทการ คลองชักพระ 622/137
38 นาง สุภาพ มีลาภล้น คลองชักพระ 60
39 นาง ไพจิตร ศรีอนันต์ คลองชักพระ 696/5
40 นาง ธันยาวรรณ ฐิติพัทธ์ฐากูร คลองชักพระ 710/154
41 นางสาว พูนทรัพย์ กลิ่นสุคนธ์ คลองชักพระ 434/13
42 นาย พีระวัฒน์ จินต์เจตน์พร คลองชักพระ 455
43 นาย วิโรจน์ เดชะวราฤทธิ์ คลองชักพระ 622/19
44 นาย แฉล้ม ตั้งเจริญกิจการ คลองชักพระ 710/247
45 นาง วณี หมวกแก้ว คลองชักพระ 710/279
46 นาย วันชัย กรดนิยมชัย คลองชักพระ 622/35
47 นาย วีระพันธ์ ม่วงมิ่งสุข คลองชักพระ 10
48 นางสาว ดารณี ม่วงมิ่งสุข คลองชักพระ 258
49 นาย ไพฑูรย์ ศรีแสง คลองชักพระ 932/1
50 นาง สุชาดา ปั้นอยู่ คลองชักพระ 702/198
51 นาย ยุทธนา ดำรงภวทรัพย์ คลองชักพระ 6
52 นาย บุญเสริฐ เสถียรธรรมวิทย์ คลองชักพระ 428
53 นาง ศิริวรรณ สุประจิตรา คลองชักพระ 360/11
54 นาย จิรชัย มีแก้ว คลองชักพระ 117
55 นาย ประกาศิต บุญยะวนิชๆ คลองชักพระ 692/47
56 นางสาว อัจฉรา ติปยานนท์ คลองชักพระ 418/7
57 นาง ถวิล โกมลมาลย์ คลองชักพระ 614/3
58 นางสาว สมพร พิพิธวิจิตรการ คลองชักพระ 636
59 นาย วิจิตร พจนวิชัย คลองชักพระ 622/77
60 นาง สลักจิต พุ่มสกุล คลองชักพระ 622/7
61 นางสาว อารยา ผังเจริญกุล คลองชักพระ 466
62 นางสาว พยงค์ ปัญจวิลาศลักษณ์ คลองชักพระ 702/8
63 นาง ขนิษฐา ประดิษฐ์วณิช คลองชักพระ 622/6
64 นาง บุญนาค ราหุลทัต คลองชักพระ 850
65 นางสาว วิลาสินี เลิศคงคาทิพย์ คลองชักพระ
66 ร.ท. ดำรงค์ มีศิริ คลองชักพระ 210/6
67 นาง ทวีวัฒนา เกียรติก้อง คลองชักพระ 592/1
68 นาง รุ่งนภา พงษ์โสภณ ตลิ่งชัน 45/18
69 นางสาว สถาพร ม่วงอ่อน ตลิ่งชัน 15/5
70 นางสาว ยุพิน มุ่งธัญญา ตลิ่งชัน 142/39
71 นางสาว สิริสุภางค์ เงินศิริ ตลิ่งชัน 9/3
72 นาย ทองปิ่น จันทร์แปลง ตลิ่งชัน 15/2
73 นาย ชูศักดิ์ สินเสรีกุล ตลิ่งชัน 55/10
74 นาง สุรินทร์ ผาสุข ตลิ่งชัน 41/2
75 นาย ปรีชา สีบุญเรือง ตลิ่งชัน 31/4
76 นาง นีรดา กอจิตตวนิจ ตลิ่งชัน 31/3
77 นาย ประทีป ศรีสุข ตลิ่งชัน 41/1
78 นางสาว นวลละออง ดวงแก้ว ตลิ่งชัน 31/33
79 นาย รัตตชัย จำรัสศิลป์ ตลิ่งชัน 79/53
80 นาวาอากาศเอก ณรัตน์ อุทโยภาส ตลิ่งชัน 156/2
81 นาย ณัฐพร พูนขำ ตลิ่งชัน 63/3
82 นางสาว พวงทอง ทองโสภิต ตลิ่งชัน 46/1
83 นาง เนตรชนก พิมลมิตร ตลิ่งชัน 5/22
84 ส.อ. ประโชติ จันทร์เจริญ ตลิ่งชัน 293/41
85 นาง อุษา ดิษฐรักษ์ ตลิ่งชัน 79/67
86 นาย สำรวย ด่อนสีดั่น ตลิ่งชัน 82/5
87 นางสาว สมสมร แจ่มสว่าง ตลิ่งชัน 43
88 นาย สมศักดิ์ เกี๊ยะทอง ตลิ่งชัน 73/16
89 นางสาว สุณี แซ่เฮง ตลิ่งชัน 18/1
90 นางสาว ณัฐชนนท์ ชัยนิพรพันธ์ ตลิ่งชัน 60
91 นาง พัชราลักษณ์ ภาสะประหาส ตลิ่งชัน 224/1
92 นาย ศิริ เอมอ่อง ตลิ่งชัน 6/11
93 นาย นิสสัย ทองแจ่ม ตลิ่งชัน 23/1
94 นาง รัตนา อินทรทูต ตลิ่งชัน 82/74
95 นาย สมพงศ์ เปลี่ยนใจสุข ตลิ่งชัน 56/58
96 นาย สมศักดิ์ รัศมีรณชัย ตลิ่งชัน 32/16
97 นาย ชัชวาลย์ ปลึ้มเจริญ ตลิ่งชัน 73
98 นางสาว รวงทอง ปานบำรุง ตลิ่งชัน 37/23
99 นางสาว รุ่งนภา แย้มสวย ตลิ่งชัน 12/1
100 นาง บังอร ตระกูลนี ตลิ่งชัน 28/2
101 นาย เกรียงศักดิ์ พึ่งภัย ตลิ่งชัน 69
102 นางสาว สมัย อ่อนตานา ตลิ่งชัน 70/1
103 นาย สรยุต จันทร์พุ่ม ตลิ่งชัน 33/3
104 นาย วรภาส รุจิโภชน์ ตลิ่งชัน 142/76
105 พ.ท. ทอง ศิริพลานนท์ ตลิ่งชัน 63/9
106 นาย สมชาย บัวชื่น ตลิ่งชัน 37/15
107 นางสาว พิมจันทร์ พูนมากสถิตย์ ตลิ่งชัน 94
108 นาง สุกัญญา โตอุรวงศ์ ตลิ่งชัน 16
109 นางสาว วรัญสิพร วรภัสบวรวิชญ์ ตลิ่งชัน 40/4
110 นาย เดชา พึ่งแย้ม ตลิ่งชัน 32/1
111 ม.ร.ว. อนุจิตต์ จักรพันธุ์ ตลิ่งชัน 79/66
112 นาง เกล็ดแก้ว จักรพันธุ์ ตลิ่งชัน 79/76
113 นาง ลิ้ม แจ้งมงคล ตลิ่งชัน 13/5
114 นาย วิเชียร สรรค์คุณธรรม ตลิ่งชัน 145/40
115 นางสาว สมพงษ์ สุดใจ ตลิ่งชัน 99/22
116 นาย ประเสริฐ จีนสุข ตลิ่งชัน 99/29
117 นาง รุจิรา จีนสุข ตลิ่งชัน 99/11
118 นาย สุวรรณ ดวงทิพย์ ตลิ่งชัน 32/9
119 นาง จำเรียง กาญจนภักดี ตลิ่งชัน 76ก
120 นาง จรุญรัตน์ สีชมภู ตลิ่งชัน 15
121 นาย ทวีศักดิ์ วัชระานนท์ ตลิ่งชัน 291/57
122 นาง สัมฤทธิ์ เอี่ยมนาคะ ตลิ่งชัน 295/4
123 นาง ทองเจือ นกยอด ตลิ่งชัน 42/5
124 นาง สุชาดา ศรศรี ตลิ่งชัน 40/59
125 นาย เดโช บุญชิด ตลิ่งชัน 39/6
126 นาง วรรณา สุขสุโฉม ตลิ่งชัน 40/51
127 นาย สมศักดิ์ สุมาภรณ์ ตลิ่งชัน 77/3
128 นางสาว ชูศรี สุดถนอม ตลิ่งชัน 290/37
129 นาย ทรงพร มั่นโสด ตลิ่งชัน 27/11
130 นาย ธงชัย โพธิ์ทอง ตลิ่งชัน 73/15
131 นาง ขันทอง กัณหนาค ตลิ่งชัน 2/3
132 นาง จำปา เนียมศิริ ตลิ่งชัน 13/1
133 นาย สม งามละม้าย ตลิ่งชัน 17/6
134 นาย สมบูรณ์ เสียงเย็น ตลิ่งชัน 78/3
135 นางสาว หยกศรี จิโรจน์สกุล ตลิ่งชัน 24/2
136 นางสาว แป้ว ม่วงแสง ตลิ่งชัน 12/9
137 นาง ทองสุข โพนวงษ์ ตลิ่งชัน 40/63
138 นาง พวงศรี พิทักษ์บูรพา ตลิ่งชัน 25/14
139 นางสาว อนงค์ ม่วงแสง ตลิ่งชัน 12
140 นาย ไตรมาศ กู้สมทรัพย์ ตลิ่งชัน 144/28
141 นางสาว ภักจิรา ศรีอำการ ตลิ่งชัน 145/29
142 นาง ประภา อ่อนเรียบร้อย ตลิ่งชัน 23
143 นาย เพชรล้อมทอง อ่อนเรียบร้อย ตลิ่งชัน 26
144 นางสาว บุญส่ง เกิดเจริญ ตลิ่งชัน 11
145 นาง จรูญ มหาถาวร ตลิ่งชัน 13
146 นาง ลมัย พลายแสงแก้ว ตลิ่งชัน 159/8
147 นาย วันชัย แซ่เตียว ตลิ่งชัน 189
148 นาง จารุณี บุญถึง ตลิ่งชัน 190/3
149 นาย เจือ สมทรัพย์ ตลิ่งชัน 153
150 นาย อนุรักษ์ ศุภฤกษ์โยธิน ตลิ่งชัน 65
151 นางสาว ศิริ จันทร์หอมชื่น ตลิ่งชัน 184/15
152 นางสาว กานต์รวี ผลอินทร์ ตลิ่งชัน 75
153 นาย เรือง เพชรแต่ง ตลิ่งชัน 40/13
154 นาง จุฑาทิพ เดชาจือเกร็ด ตลิ่งชัน 71
155 นาย เพชรฉัตรไชย เชียรประภา ตลิ่งชัน 40/29
156 นาย ชด ปิ่นประเสริฐ ตลิ่งชัน 44
157 นาย วิเชียร สุขสง่า ตลิ่งชัน 6/8
158 นาง ระวีวรรณ ตรีอำนรรค ตลิ่งชัน 17/15
159 นาย สมพงษ์ ชินศูนย์ ตลิ่งชัน 12
160 นาง ผ่องศรี ดารากร ณ อยุธยา ตลิ่งชัน 44/29
161 นาย กิตติชัย ชีวโมกข์ ตลิ่งชัน 9
162 นาย เยื่อ ปานสอาด ตลิ่งชัน 3
163 นาง นงค์นุช หนูล้วน ตลิ่งชัน 31/20
164 นาง นกแก้ว สนธิพร ตลิ่งชัน 23/10
165 นาย ภักตร์ เกิดเจริญ ตลิ่งชัน 21
166 นาย พนัส มะละกา ตลิ่งชัน 36/15
167 นางสาว พรพิมล เครือวรรณ ตลิ่งชัน 72
168 นาย บุญธรรม ภักดีลิขิต ตลิ่งชัน 79/9
169 นาง ชโนทัย ศรีอำการ ตลิ่งชัน 10/30
170 นางสาว นงนุช ทองชื่น ตลิ่งชัน 25
171 นาย ธนดล ประเสริฐสังข์ ตลิ่งชัน 40/75
172 นาย บุญชนะ สร้อยชายขาว ตลิ่งชัน 78/2
173 นาย วันชัย ขำกว้าง ตลิ่งชัน 26/7
174 นาย วิเชียร เกษมจิตต์ ตลิ่งชัน 39
175 นาย สุชาติ ผดุงพันธุ์ ตลิ่งชัน 7/8
176 นาย มนตรี ทองพูน ตลิ่งชัน 189/1
177 นาย ณรงค์ จุ้ยประเสริฐ ฉิมพลี 40
178 นาง รุ่งทิพย์ กันทรวรากร ฉิมพลี 151
179 นาง บุญมัย ศิริเลิศ ฉิมพลี 29
180 นาย สมวิทย์ ฟุ้งสุวรรณ ฉิมพลี 23/7
181 นางสาว อำไพ แซ่ซื้อ ฉิมพลี
182 นาง สายพิณ การแก้ว ฉิมพลี
183 นาย ชัยวัฒน์ ศรีม่วง ฉิมพลี 77/22
184 นาย ภาคภูมิ คล้ายเสน ฉิมพลี
185 นางสาว ฐิตาภรณ์ กุลไพบูลย์ ฉิมพลี 57/45
186 นางสาว บงกช สิงหลกะ ฉิมพลี 85/46
187 นาง พรทิพย์ ทัพพันธ์ชัย ฉิมพลี 44/1
188 นาง มาริษา อริยะสุข ฉิมพลี 10/7
189 นาง วัลยา พรหมมาศ ฉิมพลี 24/1
190 นาย ภัทรกร ธีระวัฒนชัย ฉิมพลี 63/42
191 นาย เชิด อินทรกำแหง ฉิมพลี 102
192 นาย ชนก สุกแสง ฉิมพลี 16/7
193 นาง อนงค์ บูรณะพงษ์ ฉิมพลี 103/18
194 นาย นพรัตน์ เรืองสวัสดิ์ ฉิมพลี
195 นาง วัฒนา พาชัยยุทธ ฉิมพลี 83/6
196 นาย ณรงค์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ฉิมพลี 64/77
197 นาย วันชัย วงษ์อนันต์ ฉิมพลี
198 นาง ศศิ ชมภูพงษ์ ฉิมพลี 17/78
199 นางสาว ภัทราวรรณ เฮงสมบูรณ์ ฉิมพลี 20/153
200 นาย สมชาย เกตุน้ำเที่ยง ฉิมพลี
201 นาย ประสาน แดงเจริญ ฉิมพลี 44/1
202 นางสาว สุมิตรา ขอร่ม ฉิมพลี 57
203 นาง เง็กง้อ พูลเกิด ฉิมพลี 70
204 นางสาว อรนุช น้อยบุญเติม ฉิมพลี 85/114
205 นาย มีชัย ชาวสวน ฉิมพลี 54/4
206 นาย สมพล นพสันติ ฉิมพลี 75/1
207 นาง ประนอม เมฆฉิม ฉิมพลี 16/2
208 นาย วิรัตน์ ธรรมวงษ์ ฉิมพลี 115/29
209 นาย ชาญณรงค์ สงวนจิรพันธุ์ ฉิมพลี 32/50
210 นาง นนทพร แสนสุข ฉิมพลี 222/26
211 นางสาว กรองแก้ว พูลสวัสดิ์ ฉิมพลี 25/23
212 นางสาว จารุวรรณ จูจัอย ฉิมพลี 26/16
213 นางสาว ปาณิสรา ติณธรานนท์ ฉิมพลี 84
214 นาง เรณู วิลถนอม ฉิมพลี 26/1
215 นาง กชกร บุณยการ ฉิมพลี 73/20
216 นางสาว เดือนเพ็ญ กลกิจ ฉิมพลี 36/239
217 นาย จำเริญ บุณยรังษี ฉิมพลี 80/8
218 นาง ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ ฉิมพลี 69/10
219 นาย บุญเติม บุณยะกาญจน ฉิมพลี 4/50
220 นาย ปัณฑิต มงคลกุล ฉิมพลี 4/5
221 นาย ภาณุ ธีรธัชกุล ฉิมพลี 28/5
222 นาย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ฉิมพลี 222/22
223 นาย โสภณ นุชห่วง ฉิมพลี
224 นาง ไฉไล บุญญะสุระ ฉิมพลี 16/5
225 นาง พจมาลย์ ใยโพธิ์ทอง ฉิมพลี 92
226 นาง ทองใบ รุ่งเรือง ฉิมพลี 34/48
227 นาง ศิริ คงศิลา ฉิมพลี 16
228 นาย ญาณพล เกตุบุญลือ ฉิมพลี 218/88
229 นางสาว ฉวีเพ็ญ คงสินทรัพย์ ฉิมพลี 36/197
230 นางสาว นันทินี มีผิว ฉิมพลี 104/199/1
231 นาย ประสงค์ โภคฐิติยุกต์ ฉิมพลี 4/95
232 นาย สิงห์ เอนกอนันต์ ฉิมพลี 30
233 นาย ณรงค์ศักดิ์ นิธิธนิโยปกรณ์ ฉิมพลี 75/4
234 นาง สุนันทา พึ่งวังทอง ฉิมพลี 21/4
235 นาย วินัย สุชาติล้ำพงศ์ ฉิมพลี 218/63
236 นางสาว วิชชุดา วุฒิยางกูร ฉิมพลี 34/144
237 นาง กานดา อิ่มใจ ฉิมพลี 12
238 นางสาว ศุภิสรา คล้ายเสม ฉิมพลี 13/9
239 นาย นายพัลลภ จุลเสวก ฉิมพลี 4/15
240 นาง สมจิต จุ้ยชุ่ม ฉิมพลี 41/1
241 นางสาว ตุลยา กลิ่นอวล ฉิมพลี 85/155
242 นาง ลภัสรดา พุ่มมะเดื่อ ฉิมพลี 22/5
243 นางสาว พิมพวรรณ ถาวรกูล ฉิมพลี 15/13
244 นาง อรชา บัวคีรี ฉิมพลี 85/166
245 นาย สวัสดิ์ ธีระวัฒนชัย ฉิมพลี 59/4
246 นาง ฉัตร ทรงโฉม ฉิมพลี 41
247 นาง เสาวลักษณ์ พันธุ์เณร ฉิมพลี 64/107
248 นาง แจ่ม ผันทอง ฉิมพลี 29
249 นาง ณัชชา โชติพนัส ฉิมพลี 32/8
250 นาง วิไล กล่ำพินิจ ฉิมพลี 66/42
251 นาย ธนดล เกตุเจริญ ฉิมพลี 14/1
252 นาย วิฑูรย์ ไชยปัญญา ฉิมพลี 79/39
253 นาย อุ่น ประกอบสุข ฉิมพลี 37
254 นาย กิตติ ปุริมาพันธ์ ฉิมพลี 15/30
255 นาย ชูเกียรติ มเหสักข์อิทธิชัย ฉิมพลี 36/220
256 นาย สนอง เป็นสุข ฉิมพลี 64/49
257 นาง วันเพ็ญ สุวรรณวารี ฉิมพลี 64/48
258 นาย ยงยุทธ สหัสกุล ฉิมพลี 76/3
259 นาง ดวงดาว อ้นเพ็ง ฉิมพลี 15/10
260 นางสาว เพ็ญศรี แซ่ลิ้ม ฉิมพลี 13/5
261 นาย กิตติกุล สรรพัชญพงษ์ ฉิมพลี 104/214
262 นาง ลัดดา จุ้ยประเสริฐ ฉิมพลี 5/3
263 นาง แดง บุญเซ ฉิมพลี 41/6
264 นาย สุดจิตต์ ณ สงขลา ฉิมพลี 105/13
265 นางสาว ศิรัญญา รังสิมันตศิริ ฉิมพลี 159/9
266 นาย นิรุธ รังสิมันตศิริ ฉิมพลี 158/15
267 นาง ประไพ ทับทิมแดง ฉิมพลี 3/8
268 นาง บุยศรี เศวตจามร ฉิมพลี 12/8
269 นาย สมพร เศวตจามร ฉิมพลี 12/9
270 นาย ไผ คำชัย ฉิมพลี 94
271 นาง สุชีรา ทวนทอง ฉิมพลี 140
272 นาย มนัส จำลองปั้น ฉิมพลี 32/66
273 นาย วันชัย แก้วมาก ฉิมพลี 16/3
274 นาง บุญเกิด เจริญใหม่ ฉิมพลี 27/1
275 นาง จุไรรัตน์ ศิลปอุไร ฉิมพลี 41/8
276 นาย ทวี ปกทิม ฉิมพลี 75/9
277 นาย อาทร อ่อนน้อม ฉิมพลี 73/12
278 นาย เรืองยศ จิระวิชิตชัย ฉิมพลี 22/7
279 นาย พินัย นิลสิทธิ์ ฉิมพลี 232/43
280 นาง สมพร จิระวิชิตชัย ฉิมพลี 41/9
281 นาย ประพันธ์ โสตถิสรรเสริญ ฉิมพลี 6
282 นาย เอกรินทร์ กลั่นขจร ฉิมพลี 15/41
283 นาย ณรงค์ เนื่องศาสตร์ศรี ฉิมพลี 63/54
284 นาง ศิริวรรณ พมเนา ฉิมพลี 8/10
285 นาง เงิน เนื่องศาสน์ศรี ฉิมพลี 63/38
286 นาง พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม ฉิมพลี 34/114
287 นาย พิชัย หอมพญา ฉิมพลี 218/150
288 นางสาว ณัชชดา เพียรสุขสันติ ฉิมพลี 8/12
289 นาย สมาน ระรวยทรง ฉิมพลี
290 นาง อารีย์ หวังสิริเลิศกุล ฉิมพลี 4/1
291 นาง ฉลวย นิลถมยา ฉิมพลี 35/8
292 นาย ปริญญา ปกรณ์แก้ว ฉิมพลี 4/76
293 นาย เสมอ เกลี้ยงมีศรี ฉิมพลี 4
294 นาย ทวี แก้วฉาย ฉิมพลี 2/7
295 นาย มนตร แอบเนียม ฉิมพลี 95
296 นาง พิมล สาหร่าย ฉิมพลี 104/112
297 นางสาว มลทิพย์ ตรีณรงค์ ฉิมพลี 85/1
298 นาย เสมา เสมามอญ ฉิมพลี 10
299 นางสาว มิ่งขวัญ แก้วฉาย ฉิมพลี 2/6
300 นาย ดิเรก ยิ้มใจบุญ ฉิมพลี 64/262
301 นาง สมหมาย อุยยานุกูล ฉิมพลี 45/2
302 นางสาว นิชานันท์ ธัญจิราโชติ ฉิมพลี 80/1
303 นาย จักรี สุธรรมชัย ฉิมพลี 34/78
304 นาง พัชรา สีสวด ฉิมพลี 104/95
305 นาย สุธา วิเศษสุวรรณภูมิ ฉิมพลี 79/40
306 นาย กำพล เวชสุทัศน์ ฉิมพลี 79/45
307 นาย ทวี มณีกุล ฉิมพลี 31/21
308 นาง โสภา วสีวิวัฒน์ ฉิมพลี 115/99
309 นาย สมศํกดิ์ เต็มอุดมสมบูรณ์ ฉิมพลี 36/170
310 นาย พงศ์สยาม อินทรบุญ ฉิมพลี 217/2
311 นาย ปรีชา กุลสืบบุญพงษ์ ฉิมพลี 71
312 นาย จุมพล นาคสุวรรณ ฉิมพลี 227/18
313 นาง จันทร์เพ็ญ เปี่ยมสะอาด ฉิมพลี 78/1
314 นางสาว ปาลิดา คุ้มภัย ฉิมพลี 17/97
315 นาง สมทรง ศรีสวัสดิ์ ฉิมพลี 32
316 นาย สมภพ อินทรจันทร์ ฉิมพลี 21/2
317 นาง กมลทิตย์ อินทรจันทร์ ฉิมพลี 39/50
318 นาย ศักดิ์ชัย นิลนาวี ฉิมพลี 71
319 นาย สันติ พุ่มทิม ฉิมพลี 22/2
320 นาย สุวัฒน์ น้อมศิริ ฉิมพลี 7
321 นาง สุภาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ฉิมพลี 37/1
322 นาย อุรวิศ ฉัตรเกษ ฉิมพลี 5
323 นาย อุดม กิตติสุข ฉิมพลี 20/84
324 นาง บุญชู สุขล้อม ฉิมพลี 50/5
325 นาง ลออง จันทร์รังษี ฉิมพลี 32/4
326 นาง แฉล้ม มาฟัก ฉิมพลี 66/3
327 นาย เอกรัฐ แก้วรัตนปัทมา ฉิมพลี 20/195
328 นาง ประทิน แสงแจ่ม ฉิมพลี 44
329 นาย บุญเชิด ศรีสุริยา ฉิมพลี 89/38
330 นาง กาญจนา อ่อนน้อม ฉิมพลี 65/32
331 นางสาว พรพรรณ พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 28/2
332 นาง วรรณา สุทธิศักดิ์ ฉิมพลี 46/1
333 นาย เกรียงศักดิ์ คำภิระแปง ฉิมพลี 20/7
334 นาง กฤษณา กระท่อมทอง ฉิมพลี 15/11
335 นาง สมบุญ คำภิระแปง ฉิมพลี 20
336 นาง ละเมียด ศรีมีชัย ฉิมพลี 85/11
337 นาง เล็ก กลิ่นลำยงค์ ฉิมพลี 71/14
338 นาย สมศักดิ์ อรรถยุกติ ฉิมพลี 224/18
339 นาย สุทัศน์ กลิ่นลำยงค์ ฉิมพลี 71/67
340 นาย ชาติชาย หงษ์สาวดี ฉิมพลี 47/1
341 นาย วินันท์ รัตนารกร ฉิมพลี 36/193
342 นาง อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ฉิมพลี 36/152
343 นาง สุดจิตร ชูบุุญราษฎร์ ฉิมพลี 64/38
344 นาง พรทิพย์ สุขศิริ ฉิมพลี 52
345 นาง อาภา คัมภีรศาสตร์ ฉิมพลี 15/24
346 นาย สายันต์ มูลทองชุน ฉิมพลี 32/10
347 นาง ธนินท์ธร งามปลั่ง ฉิมพลี 67/1
348 นางสาว เที่ยง นิลท้วม ฉิมพลี 56
349 นาย สุชาติ บุญเพ็ชร์ ฉิมพลี 13
350 นางสาว จันทนา เชี่ยววิทย์ ฉิมพลี 64/14
351 นาย จิรกิตติ์ แสนน้อย ฉิมพลี 70/135
352 นาย พิชิต อมัติรัตนะ ฉิมพลี 20/58
353 นาย วารินทร์ บุระตะ ฉิมพลี 104/123
354 นางสาว รภีพร รัตนชื่น ฉิมพลี 218/74
355 นาย นคร ณรงค์อินทร์ ฉิมพลี 103/7
356 นาย ทองหล่อ ปั้นหลง ฉิมพลี 17
357 นาย โปรย รัตนชื่น ฉิมพลี 218
358 นาย สมชาย สาตสี ฉิมพลี 7/9
359 นางสาว โสภิส โสภณพงษ์ ฉิมพลี 12/10
360 นาย สนิท นรมั่ง ฉิมพลี 49/5
361 นาย มารุต เต็มสงสัย ฉิมพลี 17/125
362 นาย พีระ ทองรัตน์ ฉิมพลี 4/1
363 นาง ภัทรพร น้อยเล็ก ฉิมพลี 34/187
364 นางสาว อำพร สุทธิพงค์เกียรติ์ ฉิมพลี 57/4
365 นางสาว แหวน แซ่เตียว ฉิมพลี 7/1
366 นาง บุหงา อรัญยกานนท์ ฉิมพลี 42
367 นาย พล ขำอาจ ฉิมพลี 49/8
368 นางสาว ลำยอง เพชรน่วม ฉิมพลี 34/100
369 นาง สมบรูณ์ วอนวงษ์ ฉิมพลี 60
370 นาง ดวงกมล โชคสกุลพันธ์ ฉิมพลี 4/109
371 นาย สุชาติ แสงเถกิง ฉิมพลี 51/9
372 นาง สุดจิตต์ เกตุสะอาด ฉิมพลี 26/8
373 นาย โยทิน เพ็ชรสุริยา ฉิมพลี 4/24
374 นาย อภิชาติ คัมภีรศาสตร์ ฉิมพลี 15/31
375 นาย มณี น้อยวิเศษ ฉิมพลี 66
376 นาย กิตติพันธ์ เอี่ยมธัญนพ ฉิมพลี 68/2
377 นาง ยุพา ดำรงกุล ฉิมพลี 87/113
378 นาย พิพัฒน์ รัตนโภคา ฉิมพลี 4/82
379 นาง ฐิติรัตน์ จิตจินดารัตน์ ฉิมพลี 39/21
380 นาย มานิตย์ ผ่องจิตต์ ฉิมพลี 42/20
381 นางสาว สุภาพ สังข์จิ๋ว ฉิมพลี 46/11
382 นาง ศิริพร ผ่องจิตต์ ฉิมพลี 42/15
383 นาง กัญวรรณ ศีัวชิราเศรษฐ์ ฉิมพลี 87/111
384 นาย สุขเกษม นิ่มนุช ฉิมพลี 104/222
385 นาง สิริลักษณ์ สระจันทร์ ฉิมพลี 44/24
386 นาย สมศักดิ์ เชยกลิ่น ฉิมพลี 50/1
387 นาง ดรุณี แจ้งพลู ฉิมพลี 25/26
388 นาง อภิรดี ชยางกูร ฉิมพลี 8/24
389 นาย สมชัย พิพัฒน์เอนก ฉิมพลี 186
390 นาง ยุพิน มีสวัสดิ์ ฉิมพลี 16
391 นางสาว ศิริมา เตชะวงค์ธรรม ฉิมพลี 224/14
392 นาง กาญจนา เตชะวงค์ธรรม ฉิมพลี 224/15
393 นาย กิตติ ขนบธรรมชัย ฉิมพลี 75/19
394 นาย ศตวรรษ นามโคตร ฉิมพลี 34/105
395 นาง พรพรรณ จันทร์ประเทศ ฉิมพลี 76/21
396 นาย พิชัย แย้มละออ ฉิมพลี 17/163
397 นาง จันทน์ทิพย์ อนุกูล ฉิมพลี 184/7
398 นาย สงคราม เรืองเจริญวุฒิ ฉิมพลี 64/226
399 นาง เรณู สราญจิตร์ ฉิมพลี 44/12
400 นาย สานิต ประสิทธิพงศ์ ฉิมพลี 85/22
401 นางสาว มัลลวีร์ ธัญวรรณ์ ฉิมพลี 4/5
402 นาง ชอบ ขำกลัด ฉิมพลี 85/106
403 นางสาว บุญยืน สร้อยเงิน ฉิมพลี 40/3
404 นาย พ.ท.บรรจง ชาวสวน ฉิมพลี 54/2
405 นาง ประไพ ปิ่นประเสริฐ ฉิมพลี 74/5
406 นาย ปราโมทย์ มากอ้น ฉิมพลี 7
407 นาย ไพบูลย์ ปั้นประสาท ฉิมพลี 46/1
408 นาย ประยูร คุ้มชนะ ฉิมพลี 85/171
409 นาง อรรชกาพัชร สุวรรณากาศ ฉิมพลี 80
410 นาง ชลิต พิมพะพันธุ์ ฉิมพลี 68/18
411 นาง ลำเพย ไม่น้อยทรัพย์ ฉิมพลี 51/11
412 นาย ธวัชชัย ผลัดธุระ ฉิมพลี 15/4
413 นาง สมปอง สมบัติอนันต์ ฉิมพลี 32/80
414 นาย ยงยุทธ มาลาพิทักษ์ ฉิมพลี 74/2
415 นาง สุภาวรรณ โตโอฬารไชย ฉิมพลี 21/35
416 นาย เดชา ใจคง ฉิมพลี 20/9
417 นาง วรรณี บุญช่วย ฉิมพลี 8/7
418 นาย สมยศ อิศวิลานนท์ ฉิมพลี 36/168
419 นาย ณรงค์ ลมลอย ฉิมพลี 20/1
420 นางสาว จิราภรณ์ โพธิวราพรรณ ฉิมพลี 42/14
421 นาย บูญธรรม เพียรสุขสันติ ฉิมพลี 8/4
422 นาง ยุภา คงเจริญ ฉิมพลี 37/6
423 นาง ทองสุข เตโชปฏิมากร ฉิมพลี 16/4
424 นาย สรยุทธ แสงเฟื่อง ฉิมพลี 6/1
425 นาย อุดม แสงเฟื่อง ฉิมพลี 6
426 นาง บุญช่วย ยิ้มโสด ฉิมพลี 19/1
427 นาง สารภี นวลแจ่ม ฉิมพลี 8
428 นาย โรจน์ แก้วกาญจนเศรษฐ์ ฉิมพลี 18/1
429 นาย มงคล ศรช่วย ฉิมพลี 3/2
430 นาง พจนี บุญช่วย ฉิมพลี 127/4
431 นางสาว นวรัตน์ ต่อมยิ้ม ฉิมพลี 85/93
432 นาย ส.อ.วินัย บุญพูล ฉิมพลี 36/11
433 นาง ทิพย์วรรณ เย็นสำราญ ฉิมพลี 2/13
434 นาย ภิญโญ คำหวาน ฉิมพลี 33/3
435 นาย ทองคำ ปลื้มเงิน ฉิมพลี 36/5
436 นาง กิติรัตน์ มาสุจันทร์ ฉิมพลี 73/9
437 นาย สุวรรณ นวลแจ่ม ฉิมพลี 85
438 นาย กิติศักดิ์ แสงสกุล ฉิมพลี 23
439 นาย ประภาศ บุญพันธ์ ฉิมพลี 104/166
440 นาง เฉิดโฉม ปัทมานุช ฉิมพลี 17/137
441 นาย มงคล เบญจาภิบาล ฉิมพลี 63/3
442 นาย สมชัย ปิยสุภรสกุล ฉิมพลี 240/4
443 นางสาว สวง อิ่มใจ ฉิมพลี 17
444 นางสาว ทวีป พูลศรี ฉิมพลี 25/7
445 นาย จิระศักดิ์ อำพันท์ทอง ฉิมพลี 21/42
446 นาง เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ ฉิมพลี 115/135
447 นางสาว ปฎิญญา ตั้งตาเจริญ ฉิมพลี 196/1
448 นาย บุญส่ง วิสุทธินนท์ ฉิมพลี 67/66
449 นางสาว สมปอง ละมาตร ฉิมพลี 57/21
450 นาย สมชาติ แสงเลิศศิลป์ชัย ฉิมพลี 4/137
451 นาย สันต์ สัตยบัณฑิต ฉิมพลี 64/6
452 นาง ละออง สายสืบ ฉิมพลี 4/61
453 นาง ละออง พิทักษ์ด่านธรรม ฉิมพลี 2/2
454 นาง วราภรณ์ ภาตั้งใจจริง ฉิมพลี 75/4
455 นาย สมชาย แสงเลิศศิลปชัย ฉิมพลี 75/21
456 นาง สุภนี ประทีปศิริปัญญา ฉิมพลี 85/128
457 นาง สุนีย์ อรัณยกานนท์ ฉิมพลี 3/9
458 นาย อนันต์ ถาวรรณา ฉิมพลี 240/1
459 พ.ท.หญิง มณฑา สายสืบ ฉิมพลี 12/3
460 นาย สมหมาย สายสืบ ฉิมพลี 12/4
461 นาย สังวาลย์ อิ่มอ้น ฉิมพลี 223/2
462 นาย ประโยชน์ วราภิพงศ์ ฉิมพลี 87/58
463 นาง ประเสริฐ งามหยอย้อย ฉิมพลี 27
464 นาง ยุพิน อิ่มอ้น ฉิมพลี 223/18
465 นาง ไพลิน ยวงใย ฉิมพลี 40
466 นาย ฤาชา ชาวสวน ฉิมพลี 65/37
467 นาย สำรวย นาคถนอม ฉิมพลี 4/55
468 นางสาว สุวิมล ฉันทวิจิตร ฉิมพลี 133
469 นาย อาชันย์ สร้างสมวงษ์ ฉิมพลี 64/38
470 นาย พัว สุขล้อม ฉิมพลี 2473
471 นาย สวัสดิ์ รักษาศักดิ์ ฉิมพลี 4/25
472 นางสาว รุ่งรัตน์ พิเชฎฐไพบูลย์ ฉิมพลี 47/2
473 นาง ธนวรรณ โชติ ฉิมพลี 103/16
474 นาง นงลักษณ์ น้ำดอกไม้ ฉิมพลี
475 นางสาว เกษร อุ่นเจริญ ฉิมพลี 79/43
476 นาย สัญชัย สิงห์โตอ่อน ฉิมพลี 59/2
477 นาง เกศิณี แซ่เด็ง ฉิมพลี 49/18
478 นาย สำเนียง ลิมป์ศิลาทอง ฉิมพลี 17/1
479 นาย พลัฎฐ์ โสตถิสรรเสริญ ฉิมพลี 2/14
480 นาย วีรศักดิ์ ผลบุญ ฉิมพลี 15/11
481 นาง ลำใย ทิมประเสริฐ ฉิมพลี 65
482 นาย ประสาน ปั้นประสาท ฉิมพลี 4
483 นาย โพ รอดเทศ ฉิมพลี 8
484 นาง ปราง รอดเทศ ฉิมพลี 87/45
485 นางสาว นรินทร์ ตุ่มทอง ฉิมพลี
486 นาย วิรัช กิตติวินิชนันท์ ฉิมพลี 65/58
487 นาย ไพฑูรย์ แก้วสุวรรณ ฉิมพลี 42/11
488 นาย กิติพงศ์ เดชะพิมล ฉิมพลี 36/90
489 นาย พลพล สิงห์สูง ฉิมพลี 36/22
490 นาง อัญชฎา สวนขยัน ฉิมพลี 18
491 นางสาว พัชรินทร์ พูลเกิด ฉิมพลี 6/1
492 นาง กุหลาบ ฤทธิ์ดี ฉิมพลี 9/4
493 นาย วิสูตร์ ฤทธิ์ธาอภินันท์ ฉิมพลี 57/86
494 นางสาว สุภาพร วงค์เกิด ฉิมพลี 52/7
495 นาย จักรกฤช สอิ้งทอง ฉิมพลี 63/24
496 นาย ศักย์ศรณ์ ฉัตรช่อวิไล ฉิมพลี 20/104
497 นาย ชุบ พลับสอาด ฉิมพลี 72
498 นาย จารุชัย เกียรติเจริญผล ฉิมพลี 33/69
499 นาย ทรงภพ เกียรติเจริญผล ฉิมพลี 86/28
500 นาง นาที จูถนอม ฉิมพลี 65/34
501 น.อ. เฉลียว สุคนธมัต ฉิมพลี 86
502 นางสาว ญาณิศา ข่ายทอง ฉิมพลี 34/70
503 นาง ทองคำ แก้วเงิน ฉิมพลี 44/5
504 นาย กวี โสนน้อย ฉิมพลี 48/2
505 นาย สุจินต์ เอ่งฉ้วน ฉิมพลี 222/41
506 นาง กุหลาบ วัฒนลออสมบุญ ฉิมพลี 87/17
507 นาย สุรินทร์ ม่วงสวย ฉิมพลี 49/1
508 นางสาว สุนิสา สุขล้อม ฉิมพลี
509 นาง รจิวิวรรณ แสงจันทร์ศิริพร ฉิมพลี 115/203
510 นาง กัลยกร ชีพเป็นสุข ฉิมพลี 115/204
511 นางสาว ณิชา ต่ายจันทร์ ฉิมพลี 21/1
512 นาง ประยูร ไม้สุวรรณ ฉิมพลี 21/3
513 นาย คงศักดิ์ ผลัดธุระ ฉิมพลี
514 นาย สมศักดิ์ กุลฉันท์วิทย์ ฉิมพลี 104/195
515 นาย จรูญ ขุนทองแก้ว ฉิมพลี
516 นางสาว ปราณี ศิริอัฐ ฉิมพลี 57
517 นาย ณรงค์ วัชรพงศ์ ฉิมพลี 4/84
518 นาง มาลี เปี่ยมคุ้ม ฉิมพลี 6/14
519 นาง จิตสมาน แซ่กู้ ฉิมพลี 222/9
520 นางสาว มนัสวี พลอยสุขใส ฉิมพลี 55/2
521 นาง จารุพรรณ์ ฉัตรสถาพรพงศ์ ฉิมพลี 103/13
522 นาย ภาณุ วิจิตรานนท์ ฉิมพลี 29/21
523 นาวาตรี ธำรงศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ฉิมพลี 37/2
524 นาง น้ำวุ้น รุ่งอรุณธารา ฉิมพลี 3/12
525 นางสาว ทศพร เกียรติเจริญผล ฉิมพลี 86/27
526 นาย ศิริวัฒน์ ปรัชณวิทยากร ฉิมพลี 57/3
527 นาย พันธุ์ชัย พันธุ์วินิชกุล ฉิมพลี 34/47
528 นาง นนทิยา เรียงแหลม ฉิมพลี 137
529 นาย จิระชัย แววพหูสูต ฉิมพลี 52/1
530 นาง จรียา เพ็งสว่าง ฉิมพลี 24/1
531 นาย เบญจพนธ์ มีเงิน ฉิมพลี 12/38
532 นาย ยศธน คันธรรจง ฉิมพลี 31/4
533 นาง รัชดา นารินนท์ ฉิมพลี 55
534 นาง ศิรินทร ทองดอนหัน ฉิมพลี 65/3
535 นาง ดวงสุดา ปันแปง ฉิมพลี 34/195
536 นาง ประภา อุดมโชคภิญโญ ฉิมพลี
537 นางสาว วัลลภา สุวรรณกาศ ฉิมพลี 79/8
538 นาง สมพิศ พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 55
539 นาง นิด วุสันเทียะ ฉิมพลี 4/44
540 นาง อัจฉรา กองแก้ว ฉิมพลี 89/35
541 นาย ทุเรียน ลัมภเวช ฉิมพลี 6/1
542 นาย สมคิด จันดานิล ฉิมพลี 68/2
543 นางสาว สายทิพย์ นุกูลกิจ ฉิมพลี 4/180
544 นาย นิวัฒน์ เทียนมาศ ฉิมพลี 26/1
545 นาง สิรินทิพย์ ร่างสม ฉิมพลี 65/41
546 นาย ธีระพันธ์ เพียรเลิศ ฉิมพลี 217/1
547 นาย นรินทร์ โทรฟัก ฉิมพลี 4/158
548 นางสาว แก้วนภา ทรรทรานนท์ ฉิมพลี 34/139
549 นาง สมหญิง โสมมาก ฉิมพลี 63/12
550 นาง สะอาด บุญจันทร์ ฉิมพลี 16/2
551 นาย อรุณ พุฒยางกูร ฉิมพลี 40/4
552 นาย ประทุม บุญจันทร์ ฉิมพลี 16/4
553 นางสาว จิตรา อยู่คุ้มญาติ ฉิมพลี 71
554 นาง ขนิษฐา ท้วมเสม ฉิมพลี 20
555 นาย อรรถวุฒิ วงศ์ฤทธิ์ ฉิมพลี 36/116
556 นาย ธนากร ทัศนโกศล ฉิมพลี 104/235
557 นาย ปรีดี มนตรีกิตติพันธุ์ ฉิมพลี 81/1
558 นาย ชูชัย อภิศักดิ์ศิริกุล ฉิมพลี 1
559 นาย พงศ์วิรัชย์ ยงสกุลจินดา ฉิมพลี 8/64
560 นาย ดำรงค์ ทรัพยผล ฉิมพลี 39/37
561 นาย ชัยวัฒน์ สายประสม ฉิมพลี 31/2
562 นางสาว ผ่องศรี นันทศร ฉิมพลี 31/16
563 นางสาว สุนีย์ นาให้ผล ฉิมพลี
564 นางสาว นุสรา มัจฉากล่ำ ฉิมพลี 4/26
565 นาง มาลี มัจฉากล่ำ ฉิมพลี 4/123
566 นาย ไพรัช ชนะวีรวรรณ ฉิมพลี 18/50
567 นาย จิระเดช นิยม ฉิมพลี 55/6
568 นางสาว กชพร ร่มรื่น ฉิมพลี 64/67
569 นาย ศราวุฒ บัวประเสริฐ ฉิมพลี 36/166
570 นาย สัมนา กระปุกทอง ฉิมพลี 115/208
571 นางสาว ฉัตรชนก โคทอง ฉิมพลี 218/59
572 นาย ภูกิจธัช สกุลศุภรัฐ ฉิมพลี 20/10
573 นางสาว วนิดา กฤษสุวรรณ์ ฉิมพลี 104/91
574 นาง สุรีย์ เกียรติเศษ ฉิมพลี 31/169
575 นาย สุรัตน์ นุตยะกุล ฉิมพลี 65/44
576 นาย พิธาน เชิญถนอมวงศ์ ฉิมพลี 115/128
577 นาย ไพโรจน์ คำอ่อน ฉิมพลี 44/76
578 นาง ประภา มีสิงขร ฉิมพลี 104/202
579 นางสาว เพ็ญสินี ปั้นผึ้ง ฉิมพลี 15/7
580 นาง สุภรณ์ มนตรีโชค ฉิมพลี 89/40
581 นาย กิติธัช มนตรีโชค ฉิมพลี 224/25
582 นาย ชะอ้อน สุขจิต ฉิมพลี 32/71
583 นาย สมเกรียรติ สถาผล ฉิมพลี 10/22
584 นาย ณรงค์ จำหลัก ฉิมพลี 61
585 นาย โกวิทย์ สิงหะไกรวรรณ ฉิมพลี 17/122
586 นาย นฤทธิ์ มัยรัตน์ ฉิมพลี 17/116
587 นาง เสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ ฉิมพลี 17/99
588 นาง บุญชื่น คงจรูญ ฉิมพลี 64/192
589 นาย ประมวล จันทรสมบัติ ฉิมพลี 64/74
590 นาง อาภา ศรีงามผ่อง ฉิมพลี 64/202
591 นาย ปรีชา ใจคง ฉิมพลี 20
592 นาง คนึงนิตย์ ใจชื่น ฉิมพลี
593 นาย อำนาจ รุ่งสอาด ฉิมพลี 25
594 นาย คชเดช พิมพ์สมาน ฉิมพลี 69/25
595 นาง สุวิภา ซัมมิต ปาเวีย ฉิมพลี 31/50
596 นาย กวิตพัน วชิรบัณฑูร ฉิมพลี 19
597 นาง อาพรรณี กรทองสกล ฉิมพลี 21
598 นาย ภูริภัทร สุวรรณคำ ฉิมพลี 31/47
599 นาง กรรณิการ์ บัวเงิน ฉิมพลี 4/11
600 นาย พีระพงษ์ พงษ์วิพันธุ์ ฉิมพลี 47
601 นาย ประสงค์ นาวาผล ฉิมพลี 14/4
602 นาง อำพัน ขจรกลิ่น ฉิมพลี 31/7
603 นาง จิตรา พรมไหมทอง ฉิมพลี 158/4
604 คุณหญิง สมจันทร์ โปรียานนท์ ฉิมพลี 74/19
605 นาย วัลลภ สายสืบ ฉิมพลี 4/41
606 นาย ไพโรจน์ ทันใจ ฉิมพลี 236
607 นาย สุนิชัย กาญจนเวฬุ ฉิมพลี 64/17
608 นาง สรัชนันท์ วีรธนวิทย์ ฉิมพลี 55/99
609 นาย ธีระ สายสืบ ฉิมพลี 4/93
610 พ.อ. ชวลิต โพธิ์ถาวร ฉิมพลี 73/34
611 นาง วิภาพร เตชะนิรัติศัย ฉิมพลี 81/25
612 นาง จำเนียร ภุชงค์ ฉิมพลี 25/1
613 นาย สนิท เทพช่วย ฉิมพลี 18/47
614 นาง สมบูรณ์ แย้มอุบล ฉิมพลี 104/41
615 นาง อรคนึง โพธิ์ศรีสุข ฉิมพลี 33/3
616 นาง วรพรรณ ล่องทอง ฉิมพลี 39/26
617 นาย ณรงค์ศักดิ์ มณีหงษ์ ฉิมพลี 20/1
618 นาย บุญธรรม คงสวัสดิ์ ฉิมพลี 115/122
619 นาง กัญญา กลีบมาลัย ฉิมพลี 87
620 นาง พึงใจ คีรีวรรณมาศ ฉิมพลี 63/17
621 นาง สมพร เพ็งสว่าง ฉิมพลี 17/1
622 นาย ประนอม จุ้ยประเสริฐ ฉิมพลี 115/55
623 นาง กัญญา ประทุมสินธุ์ ฉิมพลี 115/206
624 นาง อุบล สุดใจแจ่ม ฉิมพลี 223/6
625 นาย แปง บุญปอง ฉิมพลี 80/14
626 นางสาว เกษมสุข พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 55/16
627 นางสาว ยุวดี มะลิวัลย์ ฉิมพลี
628 นาง ศศิวิมล อยู่คงแก้ว ฉิมพลี 115/195
629 นาย กำพล ทองอร่าม ฉิมพลี 46/16
630 นาง จิราภรณ์ จันทร์ติ๊บ ฉิมพลี 104/50
631 นาง อัญชนา กิจเจริญนุกูล ฉิมพลี 55/11
632 นางสาว สุพิน ใจชื่น ฉิมพลี 31/25
633 นาย พิชัย ธันยะนุช ฉิมพลี 28/6
634 นาย คณิต ปีติยา ฉิมพลี 196
635 นาย สุรชัย ปริยประพันธ์ ฉิมพลี 64/7
636 นาย นที เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ฉิมพลี 37/6
637 นาง อรพิน เวชพิทักษ์ ฉิมพลี 23/3
638 นางสาว สุจิรา หลวงจอก ฉิมพลี 104/35
639 นาง อุไร สุดใจแจ่ม ฉิมพลี 115/207
640 นาย พิรัตน์ ผุดพัฒน์ ฉิมพลี 85/17
641 นางสาว ศิริลักษณ์ วิทยศิลป์ ฉิมพลี 36/117
642 นาง สายหยุด ฉายแสงโชติ ฉิมพลี 71/6
643 นาย พิชัย กิจถาวรชัยสกุล ฉิมพลี 22/4
644 นาย จุมพล เปี่ยมคุ้ม ฉิมพลี 6/7
645 นางสาว ชาลิดา นะโรภาส ฉิมพลี 5/1
646 นาง ต้องจิตร์ ชัยเลิศ ฉิมพลี 104/143
647 พ.ต.อ. ยงยุทธ ภักดีมงคล ฉิมพลี 65/56
648 นางสาว รษา สินวัฒนาเกษม ฉิมพลี 103/19
649 นางสาว จิติรัตน์ จารุดลไพบูลย์ ฉิมพลี 34/81
650 นางสาว วรรณดี จุ้ยประเสริฐ ฉิมพลี 12
651 นาย ปริญญา เกลี้ยงมีศรี ฉิมพลี 43/30
652 นาย พนม ธรรมโกวิท ฉิมพลี 19/4
653 นาง พรทิพย์ ครุธวงษ์ ฉิมพลี 222/7
654 นาง อุไรวรรณ ศรีสัมพันธ์ ฉิมพลี 19/3
655 นาย ดิเรก ฮุ่นตระกูล ฉิมพลี 31/32
656 นาง กำพร พิทักษ์ชาติ ฉิมพลี 89/1
657 นาง วาสนา เพียรเศรษฐกิจๆ ฉิมพลี 19/8
658 นาง สายสมร รัตนโรจนากุล ฉิมพลี 27/19
659 นาย ศิรัส สุวัตถี ฉิมพลี 115/159
660 นาย ทวีศักดิ์ กุศลส่ง ฉิมพลี 115/173
661 นางสาว บุญฉวี ตั้งตระกูล ฉิมพลี 115/14
662 นาง สมหญิง ลมัยจันทร์ ฉิมพลี 44/11
663 นาง สริมน ลัมภเวช ฉิมพลี 32
664 นางสาว พรจรัส สกุลวีระ ฉิมพลี 65/38
665 นางสาว ชนิตา สระทองล้อม ฉิมพลี 17/139
666 นาย ศุภัช สิวารักษ์กานกุล ฉิมพลี 102/10
667 นาย ไกรวุฒิ ตั้งกิจวนิชกุล ฉิมพลี 71/59
668 นางสาว สำอางค์ พวงประดับ ฉิมพลี 104/78/2
669 นาง มยุรี ศิลารักษ์ ฉิมพลี 7/9
670 น.ท.หญิง วนิชา เหล่าจำรูญ ฉิมพลี 31
671 นาง ระเบียบ ศาสตร์ประเสริฐ ฉิมพลี 45/4
672 นาย สนั่น เสือเขียว ฉิมพลี 115/15
673 นาง ยุพิน พฤฒิสืบ ฉิมพลี 20/107
674 นาย สุรเดช ตั้งใจทองดี ฉิมพลี 4/85
675 นางสาว บุญเรือง วิทยางกุล ฉิมพลี 6
676 นาย สมศักดิ์ วชิรไชยการ ฉิมพลี 4/127
677 นาง สมทรง หอมนิยม ฉิมพลี 64/56
678 ด.ญ. ชนิกานต์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ฉิมพลี 5/8
679 นาย สมสุด บุญเพ็ชร์ ฉิมพลี 25/8
680 นาง บังอร สาวน้อย ฉิมพลี 3/35
681 นาง ทวี สุขน้อย ฉิมพลี 30/1
682 นางสาว สุดารัตน์ ศรีดาวเรือง ฉิมพลี 20/6
683 จ.ส.อ. สุชาติ พวงนางแย้ม ฉิมพลี 139
684 นาง เนาวรัตน์ เสาธงชัย ฉิมพลี 64/5
685 นาง อารีย์วัลย์ พรหมขาม ฉิมพลี 74/4
686 นาง ฉวีวรรณ ม่วงคร้าม ฉิมพลี 2/5
687 นาย ราเชน อ่อนยิ่ง ฉิมพลี 73/51
688 นางสาว วชิรา โพธิจินดา ฉิมพลี 34/109
689 นางสาว วารี วงค์อาษา ฉิมพลี 110
690 นาย โฆษิต ลำไย ฉิมพลี 132
691 นาย สมัคร มาตมุนโท ฉิมพลี 88/34
692 นาย สุรศักดิ์ นาคสุขปาน ฉิมพลี 12/36
693 นาง ภัทรพร อนันตโชค ฉิมพลี 240/9
694 นาง สุวรรณา ตัณฑ์พูนเกียรติ ฉิมพลี 64/197
695 นาย จิราภรณ์ มันทรานนท์ ฉิมพลี 4/54
696 นาย สุวพันธ์ ผลวงศ์ ฉิมพลี 77/7
697 นาง ขวัญเรือน เลิศหลัก ฉิมพลี 21/4
698 นาย เสกสรร สิทธาคม ฉิมพลี 102/13
699 นาง อารมณ์ สุขกรี ฉิมพลี 14/2
700 นาง สายสุนี บุญญะริกพันธุ์ชัย ฉิมพลี 199/6
701 นางสาว สุภาภรณ์ ขาวสำอาง ฉิมพลี 27/7
702 นาย เที่ยง กล้าหาญ ฉิมพลี 47
703 นางสาว วนิดา อัมภาโรจน์ ฉิมพลี 85/77
704 นางสาว กนกวรรณ ตันสงวน ฉิมพลี 66/13
705 นาย เดชา ละออซุ่นใช้ ฉิมพลี 49/1
706 นางสาว ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์ ฉิมพลี 9/21
707 นางสาว โสภา บูญสมาน ฉิมพลี 54
708 นาย จัตุณกร นาคทั่ง ฉิมพลี 21/2
709 นาย พ.ต.ท.ภัทรศักดิ์ รักการ ฉิมพลี 70/23
710 นาง ศิริพร โรจน์เกตุ ฉิมพลี 20/55
711 นาย ชัชวาลย์ คงวัธนา ฉิมพลี 4/22
712 นาง เฉลียว ทวีแสง ฉิมพลี 22/4
713 นาง ประยงค์ รัตนคุปต์ ฉิมพลี 79
714 นาย ณรงค์ศักดิ์ โรจน์เกตุ ฉิมพลี 20/57
715 นาง ปราณีต อรุณนันทพานิช ฉิมพลี 20
716 นาย สมศักดิ์ จิรบันดาลสุข ฉิมพลี 63/18
717 นาง ณฐา ฉายศักดาคุณากร ฉิมพลี 4/55
718 นางสาว จรีย์ สุขล้อม ฉิมพลี 50/1
719 นาย บุญธรรม สวนขยัน ฉิมพลี 42
720 นาง ฉลวย เนียมลมูล ฉิมพลี 21/5
721 นาย นพดล ยันตรพินิจ ฉิมพลี 34/197
722 นาง ทองเปลว จุลเสวก ฉิมพลี 14
723 นางสาว สุนันทา นิทรัพย์ ฉิมพลี 4/38
724 นางสาว ยุภาพร ขุนเปีย ฉิมพลี 55/77
725 นาง ปัทมาภรณ์ ปัจฉิมหิหงค์ ฉิมพลี 115/244
726 นาย อิสรา กิ่งแก้วห้อย ฉิมพลี 50/16
727 นาย ฉัตรชัย ศรพิทักษ์ ฉิมพลี 99/1
728 นาย สุริยัณ แสนสุข ฉิมพลี 222/25
729 นาง ม.ล.รัชนี ชยางกูร ฉิมพลี 8/19
730 นาย ปราโมทย์ ทองเหลี่ยม ฉิมพลี 13/4
731 นาง วรดา สุทธิไตรรงค์ ฉิมพลี 169
732 นาย ม.ล.อัมพร ชยางกูร ฉิมพลี 8/22
733 นาง พัน เปี่ยมปฐม ฉิมพลี 40
734 นาย สุรพงษ์ กิจจะการะ ฉิมพลี 20/129
735 นาง ขวัญเรือน กรานวงศ์ ฉิมพลี 44/22
736 นาง จิตรา ประยูรศุข ฉิมพลี 12/2
737 นาย ศิริบรรเจิด จันทร์แปลง ฉิมพลี 87/117
738 นาย ทวี ทองหว่าง ฉิมพลี 44/5
739 นาย วิชาญกิติ์ โกศลพิเนต ฉิมพลี 104/110
740 นางสาว ต้อย ศรีพิณ ฉิมพลี 25/3
741 นาง พรรณราย ไวทยะวงค์ ฉิมพลี 72/1
742 นาย ไพรัตน์ เวชพิทักษ์ ฉิมพลี 32/62
743 นาย นิจธร ยมนา ฉิมพลี 44/50
744 นาง สุนันท์ เทพอาสน์ ฉิมพลี 85/174
745 นาง ดารินทร์ อติชาดศรีสกุล ฉิมพลี 44/3
746 นางสาว รัฐญา ศรีพิณ ฉิมพลี 25/1
747 นาย ณรงค์ แย้มประเสริฐ ฉิมพลี 64/11
748 นาย เติม พ่วงปรีชา ฉิมพลี 11/2
749 นาง จิตรา เจริญทิพย์ ฉิมพลี 71/4
750 นางสาว ภัทรภร ศรีตงกุล ฉิมพลี 76/24
751 นางสาว ชนพร ปรัชญาอาภรณ์ ฉิมพลี 8/14
752 นาง ผิน วิบูลชาติ ฉิมพลี 21/2
753 นาง สมศรี อยู่เจริญ ฉิมพลี 19
754 นาง มะลิวัลย์ เมืองฤทธิ์ ฉิมพลี 227/5
755 นาย ชาญ คงวัธนา ฉิมพลี 4/33
756 นาง สมจิตร์ ประกอบสุข ฉิมพลี 46/3
757 นาง อรวรรณ อริยะสุข ฉิมพลี 10/8
758 นาง พรศรี แซ่เตี้ยว ฉิมพลี 71/23
759 นางสาว รุ่งทิวาภรณ์ สอ้าง ฉิมพลี 4/59
760 นาง เกษณี สุขธรรมรัตน์ ฉิมพลี 63/19
761 นาย สนั่น พลูโภคัยกุล ฉิมพลี 27/24
762 นางสาว สุพรรณี บุศยมงคล ฉิมพลี 31/19
763 นาง ประกอบ เลาหะจินดา ฉิมพลี 4/15
764 นาย ปริญญา เลิศบางพลัด ฉิมพลี 66/19
765 นาง อารยา พิมพ์สกุล ฉิมพลี 71/54
766 นาย ศักดิ์ชัย ทรัพย์ไพฑูรย์ ฉิมพลี 9/7
767 นางสาว เบญจา เกตุแก้ว ฉิมพลี 71/56
768 นาง สายสมร จุลมัจฉา ฉิมพลี 28/4
769 นางสาว หทัยชนก บุญญฤทธิ์ ฉิมพลี 127
770 นาย บุสรินทร์ เจริญทิพย์ ฉิมพลี 7/13
771 นาย ทองสุข ยิ้มโสด ฉิมพลี 19/2
772 นาย เก็ง แซ่ลิ้ม ฉิมพลี 15/7
773 นางสาว ปราณี สาตสี ฉิมพลี 71/21
774 นาง ชูศรี โกมลวัจนะ ฉิมพลี 17/27
775 นาง สุพัฒน์ ประสพศิลป ฉิมพลี 88/20
776 นาย ดวง เนียมมูล ฉิมพลี 66/7
777 นาง พรพรรณ หาญสุวานนท์ ฉิมพลี 23
778 นาง นิตยา เด่นเมฆา ฉิมพลี 115/216
779 นางสาว นวล ทางสกุล ฉิมพลี 50/15
780 นางสาว นัยนา แจ่มศรี ฉิมพลี 19/23
781 นาง กลอยใจ อินทุจันทร์ยง ฉิมพลี 223/50
782 นางสาว นริสา สาตสี ฉิมพลี 71/40
783 นางสาว ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ฉิมพลี 223/51
784 นาง นภา สุภานุรัตน์ ฉิมพลี 75/10
785 นาย ทรงธรรม แก้วศรี ฉิมพลี 66/9
786 นาย สมชาย ตั้งชูทองชัย ฉิมพลี 64/56
787 นาง นาถลดา ธนจรูญรัตน์ ฉิมพลี 7/4
788 นาง ขนิษฐา จันทร์หอม ฉิมพลี 236/1
789 นาง จรรยา ดำจันทร์ ฉิมพลี 7/5
790 นาง สมพิศ มุขะวาทิน ฉิมพลี 25/4
791 นางสาว จิราพร เทพประถม ฉิมพลี 57
792 นาย เอกชัย พันธุ์ภักดี ฉิมพลี 34/122
793 นาง ขนิษฐา เสาน้อย ฉิมพลี 57/121
794 นาง สุนี กลิ่นหอม ฉิมพลี 104/174
795 นาง เล็ก ภู่อ่วม ฉิมพลี 45
796 นางสาว สมใจ โลพัศสถิตย์ ฉิมพลี 171
797 นาย บุรินทร์ สิงห์โตอาจ ฉิมพลี 1-
798 นาง สุวัฒนา แสงทับทิม ฉิมพลี 89/30
799 นาง สมหมายประภา มลิวัลย์ ฉิมพลี 9
800 นาง สุภาวดี เทพไพฑูรย์ ฉิมพลี 39/56
801 นาย ประสิทธิ์ แสงบุญเกิด ฉิมพลี 64/2
802 นางสาว สุวรรณี ชัยลือกิจ ฉิมพลี 64/150
803 นาย สายัณห์ เกลี้ยงมีศรี ฉิมพลี 2
804 นาย ไพรัช อังกูรานนท์ ฉิมพลี 73/57
805 นาง ทองใบ เกษรนวล ฉิมพลี 32
806 นาง ละออ ขำภิบาล ฉิมพลี 25
807 นาง อัญชลี สุขศรีวรรณ ฉิมพลี 126
808 นาง นภาภรณ์ ติวุตานนท์ ฉิมพลี 71/30
809 นาย วรพจน์ อินทรชิต ฉิมพลี 104/82
810 นางสาว ประยูร ปักสันเทียะ ฉิมพลี 104/31
811 นาย อรุณ สงวนพัฒน์ ฉิมพลี 104/30
812 นางสาว อริญา สวงนพัฒน์ ฉิมพลี 103/24
813 นาง จรูญ กบิลคาม ฉิมพลี 103/23
814 น.ต. ปภณพรรษ ศรีทอง ฉิมพลี 104/81
815 นาย ไรวินทร์ จิรัฐรุ่งโรจน์ ฉิมพลี 12/60
816 นาง เนาวนิจ วิวัฒน์วานิช ฉิมพลี 18/10
817 นาย ทวิทย์ ปั้นงาม ฉิมพลี 104/68
818 นางสาว อรอนงค์ อิ่มกมล ฉิมพลี 56/4
819 นางสาว นวลฉาย เอี่ยมรักษา ฉิมพลี 115/211
820 นาย บุญลือ ธรรมขันธ์ ฉิมพลี 59/6
821 นาย ชมพล แสงมณี ฉิมพลี 36/57
822 นาย พรศักดิ์ กิจจารุวัมนากูล ฉิมพลี 218/89
823 นางสาว สุชาดา รังสิมาการ ฉิมพลี 79/13
824 นาย สายัณห์ โรจน์เกตุ ฉิมพลี 20/48
825 นาย วิสุทธิ์ สุทธิเจต ฉิมพลี 34/66
826 นางสาว สวิง แดงวิสุทธิ์ ฉิมพลี 6/2
827 นางสาว สะการะ บัวชาติ ฉิมพลี 36/42
828 นาง ศิลารักษ์ กิจเฉลา ฉิมพลี 104/242
829 นาง ชุลีรัตน์ พิพิธภักดี ฉิมพลี 4/51
830 นาง แสงเรือง โกมลมาลัย ฉิมพลี 104/75
831 นาง ศศชล วัชโรบล ฉิมพลี 115/131
832 นางสาว สุทัตตา หนูนุรัตน์ ฉิมพลี 64/91
833 นางสาว นิสา แก้วเบญจกานต์ ฉิมพลี 64/60
834 นาง หวาน นุตยะสกุล ฉิมพลี 65/70
835 นาง เรไร บุตรชัยงาม ฉิมพลี 41/14
836 นาย ประจักษ์ เหล่าวรรธฯฏุล ฉิมพลี 74/1
837 นาย ณธรรมพงศ์ วานิชผดุงธรรม ฉิมพลี 57/11
838 นาย รณเดช ชมสวน ฉิมพลี 8/89
839 นางสาว อมรา หวลประไพ ฉิมพลี 115/190
840 นาย บุยประเสริฐ สุทธิไตรรงค์ ฉิมพลี 36/44
841 นาย ปาลวัฒน์ ชัยประสาธน์ ฉิมพลี 221
842 นาย สราวุฒิ เมฆินสุรคุปต์ ฉิมพลี 95
843 นางสาว ขันแก้ว ทองกัน ฉิมพลี 5
844 นางสาว ปิยนาถ พรหมชุติมา ฉิมพลี 229/3
845 นาง นฤมล รัตนโกมุท ฉิมพลี 41/21
846 นาย จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง ฉิมพลี 52/2
847 นาย วิเชียร นาคสุกปาน ฉิมพลี 16/1
848 นาย สง่า สกุลนา ฉิมพลี 46
849 นาย สมพล พันธ์บุญปลูก ฉิมพลี 28/1
850 นาง วรรณรัตน์ เตชะธนาลัย ฉิมพลี 79
851 นาง สมภักดิ์ พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 28/5
852 นาย สมพงษ์ พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 87
853 นาง วัฒนา รุ่งพันธุ์ ฉิมพลี 79/1
854 นาย อำพันธื พันธุ์บุญปลูก ฉิมพลี 55/1
855 นางสาว พรธิภา คุณสมบัติ ฉิมพลี 20/47
856 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญเรศ ฉิมพลี 74
857 นาย สมพิษ บุญปาน ฉิมพลี 59/16
858 นางสาว ชัชฎา พรหมเลิศ ฉิมพลี 52/7
859 นาง ทิพวรรณ ไล่ประเสริฐ ฉิมพลี 35/1
860 นาย ประพันธ์ บุญประเสริฐ ฉิมพลี 40/5
861 นาง วันดี แสงพระวงค์ ฉิมพลี 35/12
862 นาง นุชหงษ์ งิ้วราย ฉิมพลี 9/1
863 นาย สวัสดิ์ เนียมศิริ ฉิมพลี 2
864 นาง รสสุคนธ์ พิเชฐวงศ์ ฉิมพลี 85/16
865 นาย สุวภร แสงสุวรรณ ฉิมพลี 130
866 นาย เริ่มรัตน์ คงกล่อม ฉิมพลี 61/2
867 นาย ร.ต.ท.เพริศ แก้วสถิตย์ ฉิมพลี 67/80
868 นาย กฤตบุญ ธรรมเจริญสถิต ฉิมพลี 155
869 นาย ณัฐพงศ์ สุขเสน ฉิมพลี 20/49
870 นาง จินดารัตน์ ไทยยานันท์ ฉิมพลี 115/147
871 นาย ณัฐคม หาญอมรเศรษฐ์ ฉิมพลี 74/2
872 นาง วรารักษ์ คงธะรังษี ฉิมพลี 104/106
873 นางสาว แม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์ ฉิมพลี 69/9
874 นาง ศิริมา คล้ายเครือ ฉิมพลี 69/8
875 นาย สมศักดิ์ รัตนโรจนธรรม ฉิมพลี 36/97
876 นาง สมพร เจริญวัย ฉิมพลี 64/15
877 นางสาว ณัฐกาญจน์ แซ่ลี้ ฉิมพลี 104/179
878 นาง ธนาภรณ์ ภู่ประเสริฐ ฉิมพลี 86/29
879 นาง เรียม มากพันธ์ผล ฉิมพลี 5/3
880 นาย ทวีศักดิ์ กลิ่นขจร ฉิมพลี 28/4
881 นาย ประพัฒน์ พงษ์สัมณะ ฉิมพลี 28/2
882 นาย ธนากร อรรถสิษฐ์ ฉิมพลี 46/8
883 นาง ละออง กุลแพทย์ ฉิมพลี 35/2
884 นาย สุพจน์ ฟุ้งเฟื่อง บางพรม 32/2
885 นางสาว พัชรภัสสร ภาคทรัพย์ศรี บางพรม 16/25
886 นางสาว สนม วีระสูตร์ บางพรม 17/2
887 นาย พิมล เสียงเพราะดี บางพรม 51/6
888 นาย สืบศักดิ์ วีระสูตร์ บางพรม 7
889 นาง สมจิตร์ เส็งสมาน บางพรม 53/1
890 นางสาว กานดา เอี่ยมละออง บางพรม 20/6
891 นาง กัญญาภัค จินตนา บางพรม 54/45
892 นาง อุไร ชูเมือง บางพรม 52/17
893 นาย ไพฑูรย์ อยู่ยง บางพรม 24/1
894 นาง เบญจวรรณ บัวอ่อน บางพรม 51/2
895 นาง มาลี พึ่งสมยา บางพรม 76/4
896 นาง ระเบียบ คล้ายคลึงดี บางพรม 54/26
897 นาย สุรัตน์ ใจสูงเนิน บางพรม 45/89
898 นาง ลำยงค์ บุญศิริ บางพรม 16/4
899 นาง คล้อย หอมจันทร์ บางพรม 53/3
900 นาย สมชาย พูลสมบัติ บางพรม 3/25
901 นาย สุชิน กลิ่นเจริญกุล บางพรม 51/2
902 นางสาว เกษร ไถสุงเนิน บางพรม 25/1
903 นาย แสวง ทองรุ่ง บางพรม 73/2
904 นาย สังข์ เทพสุวรรณ บางพรม 61/3
905 นาย เอนก แย้มขจร บางพรม 12
906 นาง มลิษา กันพุ่ม บางพรม 36/2
907 นาย นัทธี หรั่งเทศ บางพรม 41/6
908 นางสาว ปิยะดา ดาดาษ บางพรม 44/20
909 นาย เสรี ทวีกาญจน์ บางพรม 35/4
910 นางสาว ลำยอง สุขสาคร บางพรม 51/28
911 นาย สวัสดิ์ แช่มช้อย บางพรม 39
912 นาง ลาวัลย์ วงษ์ยืน บางพรม 33
913 นาง นิภา ศรีสุทธิ์ บางพรม 33/7
914 นางสาว อรทัย เพชรวงษ์ บางพรม 1/50
915 นาง วันชู อยู่คง บางพรม 1
916 นาย วีระพล ไกรเนตร บางพรม 6
917 นาย ไพศาล โอภาศ บางพรม 5/23
918 นาง พรรณวดี อัครพินท์ บางพรม 4/12
919 นางสาว รัตนา เทียมทอง บางพรม 4/5
920 นาย กฤตภาส ธนาปวรุตม์ บางพรม 48/53
921 นาง อำไพวรรณ แก้วกระจ่าง บางพรม 38/12
922 นาง ญาณี หวานชะเอม บางพรม 4/4
923 นาง อัมพร หอมจันทร์ บางพรม 53/1
924 นางสาว บุญชู พวงวิจิตร บางพรม 35
925 นางสาว นวลอนงค์ สุนารัตน์ บางพรม 53/4
926 นางสาว ศิริพร พรหมมาศ บางพรม 1/1
927 นางสาว ศิริพร บุญช่วย บางพรม 35/2
928 นางสาว พรรณพร เดชวัน บางพรม 30/31
929 นาง กัญญา รอดพุฒ บางพรม 25/3
930 นาง นพรัตน์ ไชยนาเคนทร์ บางพรม 8/3
931 นาง ชูจิตต์ สิงห์โต บางพรม 38/5
932 นาย นพสิทธิ์ เหล่าเพ็ชรรัตน์ บางพรม 23
933 นาย ชอบ ราเลิศ บางพรม 76/1
934 นาง จำนงค์ เดชบุญคุปต์ บางพรม 67/8
935 นาง กนกวรรณ เลิศบุรุษ บางพรม 37
936 นางสาว อารมย์ บุญคุ้ม บางพรม 15/4
937 นาง นริศรา จิรโชติกุลธร บางพรม 56/31
938 นาย เฉลิม ศรีสวัสดิ์ บางพรม 54/21
939 นาย มงคล จิรโชติกุลธร บางพรม 56/34
940 นาย สมพงษ์ ภิญโญ บางพรม 32/29
941 นาย อำนาจ อยู่บรรยงค์ บางพรม 41/2
942 นางสาว อุบล กลั่นประเสริฐ บางพรม 1/16
943 นาย ประสาน วงษ์สุวรรณ บางพรม 52/23
944 นาย วินัย ชื่นจิตร บางพรม 34
945 นาย วันชัย ชูตจันทร์ บางพรม 48/16
946 นาย จรัล สมะโน บางพรม 9/1
947 นาย ประจบ ปักประจำ บางพรม 10/1
948 นาย สุชิน ดวงจิตร บางพรม 38/1
949 นาง ประชุม ขาวเจริญ บางพรม 19/3
950 นางสาว ประเชิญ แดงเดช บางพรม 54/2
951 นาย ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา บางพรม 48/55
952 นาย ประยุทธ์ เจือจารุศักดิ์ บางพรม 12/18
953 นาง นลินรัตน์ กระชวยชื่น บางพรม 53
954 นาง ชุลีวรรณ จงรักกษ์ บางพรม 37/14
955 นาย ทวีศักดิ์ จงรักษ์ บางพรม 37/13
956 นาย ธนา รีเจริญ บางพรม 5/9
957 นาง อนงค์ รีเจริญ บางพรม 5/29
958 นาง ประไพ หิรัญรัตน์ บางพรม 97
959 นาย ประพัฒน์ เกตุชาญชัย บางพรม 30/23
960 นาง ชุติมา กุลโกวิท บางพรม 44/1
961 นาย วิลาศ จงรักษ์ บางพรม 37/8
962 นาง วราภรณ์ วิจิตรสมบัติ บางพรม 48/20
963 นาง สำราญ ใจเจตน์สุข บางพรม 48/21
964 นางสาว จิราวรรณ ทำดี บางพรม 48/5
965 นาย วุธ บุญประทะทอง บางพรม 34/3
966 นางสาว วรรณพร สุกีธร บางพรม 8/6
967 นาง กานต์นรี ชาญวิทย์การ บางพรม 42/4
968 นาย ฉลองชัย สว่างอารมณ์ บางพรม 31/12
969 นาย ประกิจ กลิ่นเสือ บางพรม 1/5
970 นางสาว อุพรรณพร จันทวงศ์ บางพรม 45/1
971 นางสาว อุบล บุญประสงค์ บางพรม 67/5
972 นาย ปรีชา เลิศสมิตพร บางพรม 47/8
973 นางสาว ธิดารัตน์ มหาธนานุสรณ์ บางพรม 48/12
974 นาง สำราญ เจริญตั้งประเสริฐ บางพรม 21/7
975 นาง ณัฏฐินี บุญลือ บางพรม 48/3
976 นางสาว สุรีรัตน์ จูถนอม บางพรม 27
977 นาง ศิรินทร์ วงศ์เสนาอารี บางพรม 31/5
978 นางสาว จิตรา ฐิติชัยศรี บางพรม 51/12
979 นาย วีระ มาเกิด บางพรม 36/17
980 นาง ปราณี นาคขาว บางพรม 20/10
981 นางสาว วารุณี แก้วถวิล บางพรม 1/3
982 นาง วิภาวรรณ วิโรจนะ บางพรม 48/23
983 นาง พเยาว์ รื่นไกรฤกษ์ บางพรม 22
984 นาง ศรีน้อย สุจริตกุล บางพรม 54/120
985 นางสาว จันทร์เพ็ญ ธนัครสิทธิ์สกุล บางพรม 48/33
986 นาย เอนก โพคง บางพรม 34/9
987 นาย ปรีชา เหล่าเพ็ชรรัตน์ บางพรม 23/2
988 นาง จินตนา หิรัญสุข บางพรม 1
989 นาย สมนึก ใหม่จรูญ บางพรม 41
990 นางสาว สาคร เนตรประจักษ์ บางพรม 22/16
991 นาย จักรกฤษ ใหม่จรูญ บางพรม 7/5
992 นาง ประจวบ มาหาลาภ บางพรม 31/8
993 นาง ลั่นทม ชัยเวช บางพรม 7
994 นาย สุชิน พูลแสง บางพรม 41/5
995 นาง สายหยุด แสงทอง บางพรม 25/8
996 นางสาว ทาริกา คงนิล บางพรม 37/7
997 นาย สมเกียรติ จงรักษ์ บางพรม 37/15
998 นาง พิมผกาวันดี รุ่งศิริวัฒนา บางพรม 49/4
999 นาง สมพร เทศธรรมรัตน บางพรม 37/11
1000 นาง สุนันท์ แซ่ปัง บางพรม 37/22
1001 นาง ศุภมาส นัยนภาเลิศ บางพรม 5/4
1002 นาย นุสร เสริมทรัพย์ บางพรม 45/10
1003 นางสาว จินดา ภิญโญ บางพรม 5/9
1004 นาง อรอนงค์ จันทวงศ์ บางพรม 45/12
1005 นาง ธนพร จิตตภิรัต บางพรม 65/9
1006 นาง อรทัย เถียรถาวร บางพรม 71/2
1007 นางสาว จิรภา จันทวงศ์ บางพรม 45/16
1008 นางสาว พิศมัย อยู่เจริญ บางพรม 42/15
1009 นาย ศักดิ์ดา ราหุลทัต บางพรม 19/15
1010 นาย ไมตรี ชูมนตรี บางพรม 15/22
1011 นาง ศิริพร ศรีทอง บางพรม 1/1
1012 นาง จิตรา สว่างอารมณ์ บางพรม 31/6
1013 นาง จันทร์ ทับทิม บางพรม 34/5
1014 นาง จารุวรรณ เลิศแสง บางพรม 71/20
1015 นางสาว วราภรณ์ ทับทอง บางพรม 38/1
1016 นาย ประสิทธิ์ ชูทรัพย์ บางพรม 12/4
1017 นาย สมนึก แช่มช้อย บางพรม 39/5
1018 นาย คุณัชญ์ สนธิเพชร บางพรม 19/1
1019 นาย อนุชา รีเจริญ บางพรม 5/10
1020 นาย เสนาะ ชุ่มคุมสิน บางพรม 51
1021 นางสาว ทิพย์วรรณ ศรีสุวรรณ บางพรม 33
1022 นาย มงคล เลิศสลัก บางพรม 45/18
1023 นาย สมชาย สิงห์โต บางพรม 38/6
1024 นาย เชาว์ เนตรทองคำ บางพรม 5/24
1025 นาง สุชาดา ชมภูผล บางพรม 53/4
1026 นาย สวง รัดรอดกิจ บางพรม 5/13
1027 นาง มาลี บุญพูล บางพรม 48/23
1028 นาย ทรงสวัสดิ์ สมบูรณ์วรกิจ บางพรม 30/33
1029 นาย ประดิษฐ์ บุณพูล บางพรม 48/48
1030 นาย วสันต์ พีรานนท์ บางพรม 58/24
1031 นางสาว นภัสวรรณ เพชรสุข บางพรม 20/2
1032 นาย ธรรมรักษ์ ปัญญสุทธิ์ บางพรม 22/19
1033 นาง เรณุกา อรัญ บางพรม 71/19
1034 นางสาว ปุณฑรา สมมโนศักดิ์ บางพรม 9/39
1035 นาง ปิยนันท์ จิ๋วรักษา บางพรม 20/7หมู่ 7
1036 นาง กัญมน ท่าจีน บางพรม 24/1 หมู่ 3
1037 นาง ฐิติมา สุขเกษม บางพรม 45/54
1038 นาย ปราโมทย์ สุกใส บางพรม 48/26 หมู่ 13
1039 นาง สอางค์ สมบัติเปี่ยม บางพรม 19/11
1040 นาย ธวัช บัวประเสริฐ บางพรม 22
1041 นาย มนตรี เกตุแก้ว บางพรม 20
1042 นาย อภินันท์ อุปการะกุล บางพรม 11
1043 นาง สอิ้ง จ้อยเจือ บางพรม 18
1044 นาง รมยพร โมลีกุล บางพรม 1/61
1045 นาง รัตนา ตามเพิ่ม บางพรม 30/51
1046 นางสาว ณัฐชยา เลิศสมิตพร บางพรม 48/18
1047 นาย ประวิทย์ เลิศสมิตพร บางพรม 48/17
1048 นาย ไพศาล ดุลยานันต์ บางพรม 48/43
1049 นาย มงคล เถียรถาวร บางพรม 36
1050 นาย ประทีป แฝกสมุทร บางพรม 37/3
1051 นาย อานนท์ณัฏฐ์ พรหมภักดี บางพรม 48/30
1052 นาย กชการต์ สินลักษณทิพย์ บางพรม 48/31
1053 นาง จิตรา ส่งพิริยะกิจ บางพรม 48/32
1054 นาย อรรถพล สัมมาทิพย์ บางพรม 49/14
1055 นางสาว จันทนา ยางนิ่ม บางพรม 48/37
1056 นาง ธนพร จันฉิม บางพรม 48/3
1057 นางสาว สุพินดา ครองเพชร บางพรม 30/11
1058 นาง พิมพรรณ ไชยพุฒ บางพรม 71/11
1059 นาง จินตนา ไหยพิทักษ์ บางพรม 47/5
1060 นางสาว เพ็ญศรี เต็มรัก บางพรม 48/42
1061 นาย อนุกูล ปทุมสูติ บางพรม 2/2
1062 นาง วารุณี ตุ้มเลี้ยง บางพรม 4/3
1063 นาย ชื้น ตุ้มเลี้ยง บางพรม 4
1064 นาย นีรนุช พุ่มนิล บางพรม 5
1065 นาย วันชัย ผ่องวรรณโณ บางพรม 11/1
1066 นางสาว ศริยาภรณ์ ศรีตนชัย บางพรม 2/4
1067 นางสาว ฐาปนี ภาคีรุณห์ บางพรม 37/25
1068 นาง ลัดดาวัลย์ ดุลยสิทธิ์ บางพรม 48/22
1069 นาย สุรพล ดุลยสิทธิ์ บางพรม 48/43
1070 นาย จำปา ยาเณร บางพรม 89
1071 นางสาว คณึงนิจ ปั่นทระนาถ บางพรม 19
1072 นาย เสนาะ อินอ่อน บางพรม 9
1073 นาง จิตปทุม พรหมภัทรา บางพรม 35/2
1074 นาง ไพรัช ม่วงเจริญ บางพรม 76
1075 นาง สำเภา อินอ่อน บางพรม 12
1076 นาย พร้อมพันธุ์ ผุงตุ้ย บางพรม 76/3
1077 นาย ไพบูรณ์ เสือนาค บางพรม 15/3
1078 นาง สมฤดี กล้ากรกิจ บางพรม 9/1
1079 นาง อินทรดา งามปลั่ง บางพรม 54/101
1080 นาย เฮงฮวด สุขไพเราะ บางพรม 62/4
1081 นาย อุดม พุทธจรรยา บางพรม 12/3
1082 นาย บุญสม หอมหวล บางพรม 12/2
1083 นาง ปรียา ผุดอักษร บางพรม 39/7
1084 นาย ดวง สิทธิศักดิ์ บางพรม 44/10
1085 นาย สมชาย เลิศรักษาดี บางพรม 9/44
1086 นาย มาโนช ศรีเกิด บางพรม 50 หมู่ 3
1087 นาย สรัช สิริวิชัย บางพรม 88/2
1088 นาย ทวีศักดิ์ บัวใจบุญ บางพรม 39/1 หมู่ 11
1089 นางสาว ประภัสสร สิริวิชัย บางพรม 88/1
1090 นางสาว ชวนพิศ เปลี่ยนเชาว์พลัน บางพรม 15
1091 นาง สุนันทา บุญเวช บางพรม 11/35
1092 นางสาว สุปราณี แซ่อื้อ บางพรม 35/4
1093 นาย ทวี โรจน์วรารักษ์ บางพรม 25/11 หมู่ 10
1094 นาย วิเชียร ขาวเจริญ บางพรม 19
1095 นาย พรชัย บริบูรณ์เศรษฐ์ บางพรม 1/6 หมู่ 15
1096 นาย มะเห อ่อนละออ บางพรม 90/1
1097 นาง บุญเรือน กัลยาณสิทธิ์ บางพรม 34/11 หมู่ 9
1098 นางสาว แสงจันทร์ คงอินทร์ บางพรม 9
1099 นาง อารี เลิศไกร บางพรม 11/8 หมู่ 10
1100 นาย พิษณุ อิทธิปรัชญาบุญ บางพรม 12
1101 นาย นิรันต์ ปัทมวิภาต บางพรม 31/5 หมู่ 1
1102 นาง อุทิศ จันทรเนตร์ บางพรม 1 หมู่ 4
1103 นาง อรอินทร์ สัมปุรณะพันธุ์ บางพรม 44/22
1104 นางสาว พะเยาว์ จุ้ยจำรัส บางพรม 33 หมู่ 3
1105 นางสาว สุภาภรณ์ อังคาวุธ บางพรม 17/1 หมู่ 4
1106 นาง วราภรณ์ เหลืองวิลัย บางพรม 49/7
1107 นางสาว ปราณี แสงจิตร บางพรม 19/4
1108 นาย วีระชัย อารมย์สุข บางพรม 12/2 หมู่ 8
1109 นาง จุฑามาส หวังพรม บางพรม 12/2
1110 นาย ไพรัชต์ เย็นเป็นสุข บางพรม 68/5 หมู่ 5
1111 นางสาว เยาวลักษณ์ จั่วแจ่มใส บางพรม 61/4
1112 นางสาว วรรณนิภา เย็นเป็นสุข บางพรม 65/4 หมู่ 5
1113 นางสาว รัตนา ผ่องแผ้ว บางพรม 21/1 หมู่ 5
1114 นาง ปราณี จ้อยเจริญ บางพรม 15/2
1115 นาง ปราณีต คุ้มครอง บางพรม 1/11
1116 พล.ร.ต. สนธยา น้อยฉายา บางพรม 35/8 หมู่ 13
1117 นาง กาญจนา ทิมอ่ำ บางพรม 43/6 หมู่ 4
1118 นาง สุณี เมธิยานนท์ บางพรม 11/40
1119 นาย สำรวย ประสพสินธ์ บางพรม 2/1 หมู่ 1
1120 นาย อนุพงษ์ น้อยฉายา บางพรม 35/12 หมู่ 13
1121 นาย สมศักดิ์ สมบูรณ์ผล บางพรม 13/6
1122 นาง สำเนียง น้อยฉายา บางพรม 35/11 หมู่ 13
1123 นาง สุปราณี ชมโฉม บางพรม 65/3 หมู่ 5
1124 นางสาว มณีรัตน์ ใหม่จรูญ บางพรม 7/6
1125 นาง พิมพ์กมน ศิรเจริญรังสี บางพรม 21/8 หมู่ 5
1126 นาย สมเกียรติ มั่งแย้ม บางพรม 1/7
1127 นาย บุญลือ เจริญตั้งประเสริฐ บางพรม 21/2 หมู่ 5
1128 นางสาว อัครนิจ กิติบุญทอง บางพรม 51/32
1129 นาย ปลิว เจริญตั้งประเสริฐ บางพรม 21 หมู่ 5
1130 นาย บุญศร บุญประทะทอง บางพรม 61
1131 นาง บุญเรือน เจริญตั้งประเสริฐ บางพรม 21/3 หมู่ 5
1132 นางสาว วรรณา สุขศิริกุล บางพรม 71
1133 นาง บุญเลี้ยง ผ่องแผ้ว บางพรม 21/6 หมู่ 5
1134 นาย น้อม ปิตะนีลวัตร บางพรม 41/12
1135 นาง นภาพร จารุเหตุ บางพรม 6/1
1136 นาง พวง สะทองแก้ว บางพรม 54/133
1137 ร.ต. อำนวย ทองสุโชติ บางพรม 71/5
1138 นาย ลอย สระสมทรัพย์ บางพรม 2/4 หมู่ 6
1139 นาย เฉลิมพันธ์ วิลรัฐเสถียร บางพรม 71/4
1140 นางสาว กฤตยา อุปวรรณ บางพรม 29/9
1141 นาง สุมาลี ก้อนทองคำ บางพรม 29/14
1142 นาง วันดี รื่นบุตร บางพรม 50 หมู่ 7
1143 นาง สมพร พรหมมาศ บางพรม 1
1144 นางสาว พัชรีวรรณ บริบูรณ์เศรษฐ์ บางพรม 1/5 หมู่ 15
1145 นาง สุวรรณ. คดดี บางพรม 1/15
1146 นาย บรรเจิด หนูเล็ก บางพรม 49/2
1147 นาง นิภา อู๊ดน้อย บางพรม 64/4 หมู่ 2
1148 นาย ขวัญยืน สาตสำอางค์ บางพรม 47/3
1149 นาย จรินทร์ หอมจันทร์ บางพรม 32/5
1150 นาย อุทัย เกิดบรรณดิษฐ์ บางพรม 7/14 หมู่ 11
1151 จ.ส.อ. สายัณ พุกทอง บางพรม 17/4
1152 นาง สายทิพย์ เผือกนวล บางพรม 16/13
1153 นางสาว สมจิต อุรวรรณชัย บางพรม 9/2
1154 นางสาว อมรรัตน์ แก้วเนิน บางพรม 29/5
1155 นาย สุวัฒน์ ศิริอาภานนท์ บางพรม 37/8
1156 นาง พิศมัย บัวศรี บางพรม 5/26
1157 นาย สุมิตร บุญบางยาง บางพรม 53/10
1158 นางสาว สมคิด ธรรมเนียมดี บางพรม 45/66
1159 นาย ชัยณรงค์ เข็มทอง บางพรม 44/23
1160 นาย สมชาย เถื่อนถาด บางพรม 10/3
1161 พ.จ.อ. ประนอม พรฉายา บางพรม 41/13
1162 นางสาว วิจิตรา พิมคงคา บางพรม 45/50
1163 นาง จงรัก ศรีละโคตร บางพรม
1164 นาง เลี๊ยบ โอฬารนัฎ บางพรม 11
1165 นาย ฟัก นิราศภัย บางพรม 43/7 หมู่ 11
1166 นาง เปรื่อง นาคงาม บางพรม 54/52 หมู่ 10
1167 นาง ผุสดี สวนตะโก บางพรม 36/14
1168 นาย สายันต์ ทองกล่ำ บางพรม 51/2 หมู่ 14
1169 นาง วฤดี ทองรุ่ง บางพรม 4/3 หมู่ 5
1170 นาย พิเชฎฐ์ รัศมีเจริญชัย บางพรม 56/9
1171 นางสาว สมพร ทองดี บางพรม 16/1 หมู่ 15
1172 นาย ชนะสาร ปานพรม บางพรม 16 หมู่ 15
1173 นาง ภาสวรรณ ตันมิ่งมล บางพรม 1/51 หมู่ 8
1174 นางสาว มณฑา แสงทอง บางพรม 9/41
1175 นาย บรรชัย สมาทอง บางพรม 12/11 หมู่ 15
1176 นาย สายัณต์ ด้วงสอาด บางพรม 12/16
1177 นาย สุเทพ หยุนแดง บางพรม 11/8
1178 นาย ไฉน ปั้นจีน บางพรม 53 หมู่ 10
1179 นาย คุณากร สงบธนวงศ์ บางพรม 30/36
1180 นาง ละมัย เชื้อสุต บางพรม 53
1181 นาง บุบผา เนียมฉาย บางพรม 42/11
1182 นาย ยงยุทธ ศรีสิงห์ บางพรม 69/1
1183 นางสาว ทองสุข ศรีแก้ว บางพรม 50/4
1184 นาง จรรยา ท้วมเจริญ บางพรม 3 หมู่ 10
1185 นางสาว นวลจันทร์ คิดชอบ บางพรม 38
1186 นาย โชติ ชลอวงศ์ บางพรม 14/7
1187 นาย ปรีชา พันธ์แก้ว บางพรม 33/10
1188 นาย โยธิน โรจน์วรารักษ์ บางพรม 25/16
1189 นาง เจียน เพ็ชรพันธุ์ บางพรม 28/1
1190 นาง ลำใย หอมหวล บางพรม 44/16
1191 นางสาว ฉันทนา อยู่เย็น บางพรม 19/19
1192 นาง สมพร วงษ์แววจิตร บางพรม 25/2
1193 นางสาว สมศรี สุขไพเราะ บางพรม 39/18
1194 นาง วันทนี สงกรานตานนท์ บางพรม 56/18 หมู่ 8
1195 นาย สมศักดิ์ กระปุกทอง บางพรม 52
1196 นาย ประเสริฐ คงแสง บางพรม 53/1
1197 นาง สมบัติ เซียวศิริ บางพรม 42/4 หมู่ 2
1198 นางสาว ศรุดา อู๊ดน้อย บางพรม 59
1199 นาย บุญส่ง พึ่งแย้ม บางพรม 25
1200 นาง สาลี่ รักนักเรียน บางพรม 5/2 หมู่ 13
1201 นาย ประเสริฐ ราเลิศ บางพรม 76/5
1202 นางสาว นภวรรณ ชาตรูประชีวิน บางพรม 25/1
1203 นาง ยุพิน นิราศภัย บางพรม 44/1 หมู่ 11
1204 นางสาว ชยาภรณ์ อินทิม บางพรม 1/54
1205 นาย คมรัฐ เกียรติประทุม บางพรม 73/6
1206 นาง เพ็ญรุ่ง ธรรมรักษา บางพรม 49/1
1207 นาย ประศักดิ์ วิไลธัญญา บางพรม 30/4 หมู่ 6
1208 นาย มนต์ศิลป์ ปฏิทิน บางพรม 54/53
1209 นางสาว จำปี อบเชย บางพรม 52/45
1210 นาง เป้า ใจซื่อ บางพรม 36
1211 นาง มุกดา คชชากร บางพรม 58/25
1212 นางสาว กฤษณา รัตนโอฬาร บางพรม 15/17
1213 นาย บริบูรณ์ เชื้อพุทธ บางพรม 19/7 หมู่ 14
1214 นาย สุเทพ นุ่มน้อย บางพรม 68/2
1215 นางสาว วาสนา เขียนเอี่ยม บางพรม 30/5 หมู่ 6
1216 พันโท สุมทุม สมบัติเปี่ยม บางพรม 23/1
1217 นาง สมใจ เพ็มพูนพร้อม บางพรม 8/1
1218 นาง บังอร ฉายยะ บางพรม 36/1
1219 นาง ศิริรัตน์ เอี่ยมประเสริฐ บางพรม 51/22
1220 นาง พิศ อินทร์เผ่าพงษ์ บางพรม 80
1221 นาย ธำรงค์ พันธุโพธิ์ บางพรม 1/37
1222 นาย ไพโรจน์ หนึ่งฤทัย บางพรม 18/8
1223 นาง นิยม ชวเลขยางกูร บางพรม 4/4
1224 นาย มนูญทัต พิพัฒน์บัณฑิต บางพรม 27/18
1225 นาย ชาติชาย ทองม่วง บางพรม 56/38
1226 นาย โชคชัย วงศ์ชื่นสุนทร บางพรม 10/17
1227 นาง ปัณฑารีย์ ณ สงขลา บางพรม 29/3
1228 นาย จักรกฤช ทับเทศ บางพรม 37/11
1229 นาย ชาญชัย พิทักษ์วรรัตน์ บางพรม 44/6
1230 นาง สมพร นิ่มน้อย บางพรม 42/3 หมู่ 2
1231 นาง รุ่งนภา ส่งแสง บางพรม 11
1232 นาย สุเมธ ทองสมุทร บางพรม 11/3
1233 นาย ฉลองชัย พรมโต บางพรม 11/2
1234 นาง ธนพจน์กนก บรรสานวิชาเชาว์ บางพรม 48/24
1235 นาย ทัศนะ กิจจานุมาศ บางพรม 29/6
1236 นางสาว กฤษณา พิชิตพร บางพรม 17/23
1237 นาง ศิวนาถ ทองประศรี บางพรม 36/1 หมู่ 6
1238 นาย วิชิต ปฎิพัทธ์วศิน บางพรม 10/18
1239 นาย คิดปริพัฒน์ โอมสิทธิพรถาวร บางพรม 57/3
1240 นางสาว สมศรี อู๊ดน้อย บางพรม 42/2
1241 นางสาว กุลการ ฉายอิน บางพรม 48/71
1242 นาย ไพโรจน์ การดี บางพรม 11/52
1243 นาย สง่า ปานพรม บางพรม 15 หมู่ 15
1244 นางสาว หนูบาง โคตรคำ บางพรม 20/14
1245 พ.ท.หญิง อังคณา พิชิตพร บางพรม 17/8
1246 นาง วิไลวรรณ ทองคำ บางพรม 18/2 หมู่ 11
1247 นาง อุษา เครือรัตน์ บางพรม 53/5
1248 นางสาว วาสนา เพ็งพลอย บางพรม 1/27 หมู่ 8
1249 นาง มะลิ ห่วงทอง บางพรม 1/76
1250 นาย กิตติพันธุ์ เขียวสวิง บางพรม 17/12
1251 นาง นฤมล ภาคีรุณห์ บางพรม 46
1252 นาย ปรีชา เข็มทอง บางพรม 52/36
1253 นาย วสุ วัชรเดชาพงษ์ บางพรม 43/5
1254 นางสาว นุขรีย์ แก้วชำนาญ บางพรม 29/9
1255 นาง นัยรัตน์ จีรดีมั่นคงวณิช บางพรม 38/5
1256 นาย ชราวุฒิ แสงคำ บางพรม 11
1257 นาย จตุรงค์ ศรีธนธรรม บางพรม 16/16
1258 นาวาโทหญิง สุมณฑา เชื้อพุทธ บางพรม 19/9
1259 นาง วิไล อ่อนน้อม บางพรม 66/17
1260 นาง จารุรัตน์ วิริยะพันธ์ บางพรม 44/34
1261 นาง จันทนา ปายเยท์ บางพรม 57/11
1262 นาย นคร ศิลปศร บางพรม 48/4
1263 นาย สุชาติ เถื่อนถาด บางพรม 31/7
1264 นาย จตุรงค์ เร่บ้านเกาะ บางพรม 19/2
1265 นาย มานิตย์ ศรีสิงห์ บางพรม 69/2
1266 นาง พัชรา สมบุญตนนท์ บางพรม 30/39
1267 นางสาว อุบล แสงจิตร บางพรม 63
1268 นาย สงคราม บุญชนะ บางพรม 9
1269 นาง กิตติมา ชาตรูประชีวิน บางพรม 25/2
1270 นาย วิเชียร กิจสงวน บางพรม 23/7
1271 นาย สุริพล พลเสนา บางพรม 5/25
1272 นาย สมยศ เทพพิทักษ์ บางพรม 23
1273 นาย เสนีย์ กาญจนสุนทร บางพรม 22/24
1274 ร.ต.ต. เชื้อ เพ็ชรน้ำเงิน บางพรม 54/42
1275 นาย กฤษณะ ใจเพ็ชร์ บางพรม 71/12
1276 นาง สุรัญญา พิริยสถิต บางพรม 1/28
1277 นาง รำภา ทองบุญเนือง บางพรม 53/11
1278 นาวาเอก สรายุทธิ์ ทับเทศ บางพรม 64/2
1279 นางสาว นัฏฐิกา อัศวรัตนภักดี บางพรม 10/12
1280 นางสาว พรทิพา ม่วงทิม บางพรม 61/5
1281 นาย ณธกร ธาดาอัครนนท์ บางพรม 48/14
1282 นางสาว ทองคำ วงษ์สุวรรณ บางพรม 52/37
1283 นาง สุกัญญา ตั้งศรีศักดิ์ บางพรม 3/1
1284 นาย จงรักษ์ สุคันธมาลี บางพรม 45/57
1285 นาง สุนีย์รัตน์ อักษรภักดี บางพรม 40
1286 นาง อนงค์ คำหวาน บางพรม 7
1287 นาง วิชุลดา ทับทอง บางพรม 27/11
1288 นาย วิโรจน์ ศรีสุวรรณ์ บางพรม 27/8
1289 นาง บุญธรรม ส่งศรีเมฆ บางพรม 29/6
1290 นาย สมพล สมบูรณ์ บางพรม 80/7
1291 น.ต. สุรินทร์ สำเร็จผล บางพรม 54/36
1292 นาย ภูเบศ ศรีสาคร บางพรม 11/7
1293 นาย สุทธินันท์ ทรัพย์บำเรอ บางพรม 41/1
1294 นาย เชื้อ สุนทรภักดิ์ บางพรม 45/6
1295 นาย ปรีชา เขียนเอี่ยม บางพรม 70/4
1296 นาง อนงค์ กลางถิ่น บางพรม 45/25
1297 นาง สอิ้ง ไวยนาคร บางพรม 20/4
1298 นาง เปลว ภูมิดล บางพรม 54/102
1299 นาง รำไพ อยู่กร บางพรม 20/2
1300 นาย ธานี พาเจริญ บางพรม 20/6
1301 นาง อรพรรณ อิทธิปิยะนิธิ บางพรม 20/8
1302 นาย กฤษณะ อยู่กร บางพรม 20/17
1303 นาง อรุณี ยิ้มอยู่ บางพรม 20/19
1304 นาย สำเนา มณีธนู บางพรม 22
1305 นาง แดงต้อย คงอยู่ บางพรม 11/15
1306 นาง สุวิมล ทองย้อย บางพรม 4/5
1307 นาง อวยพร นิราศภัย บางพรม 8
1308 นาย สุบิน พงศ์พันธุ์มีสุข บางพรม 29
1309 นาง อรุณรัตน์ อินทรประจักษ์ บางพรม 53/6
1310 นาย พัลลภ บัวขาว บางพรม 48/2
1311 นางสาว อรอรัญญา หอนิรันดร์พงศ์ บางพรม 35/3
1312 นาง ตวงทิพย์ สบายสมัย บางพรม 57/3
1313 นาย ณรงค์ ขาวเจริญ บางพรม 19/1
1314 นาย ฉกาจ บำเรอหน่อทหาร บางพรม 11/20
1315 นาย ชนะ อู๊ดน้อย บางพรม 42/2
1316 นาง อรนุช จันทร์เจริญ บางพรม 64/7
1317 นาย วรรณศักดิ์ ทรายแก้ว บางพรม 59/10
1318 นาย ประภัศร อนันตไกรวาท บางพรม 71/21
1319 นาง บุญส่ง อ่วมดีเจียม บางพรม 11/2
1320 นาง จำปา ชมทวี บางพรม 5
1321 นาง เจียน จิ๋วรักษา บางพรม 26
1322 นาง สำอางค์ นวลไธสง บางพรม 45/22
1323 นาย วิษณุ เอมประณีตร์ บางพรม 19
1324 นาย พนม เอี่ยมผดุง บางพรม 36/1
1325 นาง วิเชียร ทองคำ บางพรม 20/4
1326 นาย กิตติภีทร์ อภิธนารักษ์ บางพรม 22/17
1327 นาย จิรพล ขำขัน บางพรม 28/2
1328 นาย เริง หวินกำปัง บางพรม 5/8
1329 นาย เสวี จีนเลิศ บางพรม 2/2
1330 นาง ทองย้อย ขำเลิศ บางพรม 9/1
1331 นาย วิจารณ์ เพ็ชรพันธุ์ บางพรม 49/2
1332 นาง ณัฐนพิน แจ่มศรี บางพรม 10/2
1333 นาง ฉวีวรรณ สุภโตยะ บางพรม 4/9
1334 นาง บุบผา จันทวงศ์ บางพรม 45/2
1335 นาย สมบูรณ์ ปาริจฉัตต์ บางพรม 18/3
1336 นางสาว สมบูรณ์ ขำจันทร์ บางพรม 47/26
1337 นาย สุริน งามขำ บางพรม 37/46
1338 นาย อดุลย์ อู๊ดน้อย บางพรม 42/9
1339 นาง จตุพร กาญจนนท์ บางพรม 22/11
1340 นางสาว โสรัฐจิกา กาญจนนท์ บางพรม 22/1
1341 นาง รัตนา สุนนทราช บางพรม 10
1342 นาง ฉวีวรรณ เอี่ยมละออ บางพรม 48/9
1343 นาย สมศักดิ์ สุดใจ บางพรม 54/8
1344 นาย วัฒนา ปิ่นทอง บางพรม 57
1345 นางสาว ทองดี หมดมลทิล บางพรม 1/8
1346 นาง พัทธนันท์ ศรีรวิพันธุ์ บางพรม 9/43
1347 นาง ศิรินารถ รัตนดิเรก บางพรม 1/2
1348 นาง จงรัก เสริมทรัพย์ บางพรม 48/1
1349 นาย ศักดิ์ชัย แซ่เตีย บางพรม 26
1350 นาย มงคล แก้วกลม บางพรม 13/2
1351 นางสาว กันยามาศ พึ่งโพธิ์ บางพรม 5/5
1352 นางสาว ฤดี ตุ้มท่าไม้ บางพรม 58/5
1353 นางสาว ละเอียด คงสอน บางพรม 17/2
1354 นาง ละออ คงสอน บางพรม 17
1355 นาย แสน สระทองอ้าย บางพรม 53/5
1356 นาย เสริม ม่วงทอง บางพรม 31/11
1357 นางสาว สุริย์ภรณ์ วัฒนาการค้าดี บางพรม 52/7
1358 นาง ช้วน กุสุโมทย์ บางพรม 11/3
1359 นาย วิรัช เมฆสุวรรณ บางพรม 58/2
1360 นาง วรรณภา ติวิรัช บางพรม 3/4
1361 นาง เตือนใจ พรมเสนา บางพรม 1/11
1362 นาง วงเดือน พุกะทรัพย์ บางพรม 12/4
1363 นาย ดิเรก หยุนแดง บางพรม 14
1364 นาง อุษา กันอริ บางพรม 40/2
1365 นาย ฉลวย ปานนาค บางพรม 29/3
1366 นาง บุญล้อม กาญจนจันทร์ บางพรม 16/21
1367 นาย ณัทชากิจ ศิริวรางกูร บางพรม 45/59
1368 นาย พีรวัส เกิดบัณฑิต บางพรม 54/4
1369 นางสาว ลัดดา แสงจิตร์ บางพรม 64
1370 นาย สวง ศรีทรัพย์ บางพรม 45/1
1371 นางสาว จันทร์ทิพย์ จันทร์ฉาย บางพรม 30/7
1372 นาง จันทรา วงษาพล บางพรม 55/23
1373 นางสาว บุญเตือน เสียงเพราะดี บางพรม 54/71
1374 นาย แสน แดงกระสันต์ บางพรม 11/57
1375 นาง หม่อง พะเวก บางระมาด 37/17
1376 นาง สุมาลี เชี่ยววิทย์ บางระมาด 169
1377 นาง นางธนกมล วิเชียรเกื้อ บางระมาด 33/2
1378 นาง วิไลพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม บางระมาด 68/73
1379 นาย เฉลียว ปลั่งศรี บางระมาด 10/1
1380 นาง พิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย บางระมาด 10/4
1381 นาย โกมล ปลั่งศรี บางระมาด 10/2
1382 นาย ประจิม ประทับศร บางระมาด 25/3
1383 นางสาว รัตติกาล สุขสี บางระมาด 21
1384 นาง วารี กัลย์จารึก บางระมาด 182
1385 นางสาว ชุติมณฑน์ ขำภิบาล บางระมาด 197/7
1386 นางสาว ภัทรา พุทธิโรดม บางระมาด 96/121
1387 นาง ศุภมาส เจ็ง บางระมาด 63/284
1388 นางสาว โชติกา คงสุข บางระมาด 367
1389 นาง บุญช่วย สุขสมเมตต์ บางระมาด 28/2
1390 นาย คำนึง อ่อนจันทร์ บางระมาด 46/4
1391 นาง รำพึง ทรงเผ่า บางระมาด 16/6
1392 นาย นิสิต อ่อนจันทร์ บางระมาด 46/6
1393 นาง สุวรรณา สิงห์ซื่อ บางระมาด 6/1
1394 นาง เพ็ญณี แสงเสนาะ บางระมาด 10
1395 นาง พัชรี สายประสม บางระมาด 1/1
1396 นาย รัฏฐกร ฟ้องเสียง บางระมาด 189
1397 นาง ศิริวรรณ จันตา บางระมาด 3
1398 นางสาว สัมฤทธิ์ ฉายสุริยะ บางระมาด 15
1399 นาย สุมล ดีเดช บางระมาด 5/3
1400 นาย ประสิทธ์ จ้าเสียง บางระมาด 23/2
1401 นาย ทวีวัฒน์ นำสวัสดิ์ บางระมาด 197/6
1402 นาง พะเยาว์ มั่งอุดม บางระมาด 9
1403 นาย พงษ์ศักดิ์ เร่งสำประทวน บางระมาด 170/3
1404 นาย ดำรงค์ ทิมประเสริฐ บางระมาด 32/1
1405 นาง เขมจิรา ภู่แต่ง บางระมาด 13/1
1406 นาย ณัฎฐ อรุณวร บางระมาด 395/3
1407 นาย รังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ บางระมาด 20/6
1408 นาย สมชาย เจียมตน บางระมาด 16/16
1409 นาย ชุด รสรื่น บางระมาด 17
1410 นางสาว พิมพร ยี่เจริญ บางระมาด 139
1411 นาย วิสูตร บุญปองหา บางระมาด 32/7
1412 นาย ชำนาญ เอกวิไล บางระมาด 47/5
1413 นาย สุรชัย ศรีพลอย บางระมาด 35/39
1414 นาย สายันต์ พรหมบุรมย์ บางระมาด 35/14
1415 นาง อรพรรณ ไทยสำราญ บางระมาด 19/35
1416 นาง มนันยา วิบูลย์ปัญญากุล บางระมาด 24/37
1417 ร.ต. ช้อย จันทร์ดิษฐ บางระมาด 6/1
1418 นาง จิตรา เอกวิไล บางระมาด 47/1
1419 นาย สงัด ใจอารีย์ บางระมาด 27/8
1420 นาย แสวง ชมโฉม บางระมาด 11/1
1421 นาง พรพิมล ชากะสัพ บางระมาด 21/79
1422 นาย สำเริง โพธิ์ฆะวิวัฒน์ บางระมาด 27/1
1423 นางสาว นุกูล เงินงาม บางระมาด 16/9
1424 นาง ประภาพันธ์ แซ่อ้วง บางระมาด 9/5
1425 นาย เสถียร เสนใย บางระมาด 27
1426 นาย สาธร เสนใย บางระมาด 27/1
1427 นาง ลาวัณย์ ภัทรภาณุ บางระมาด 16/1
1428 นาง บุญศรี ทองยัง บางระมาด 4/1
1429 นาย ทวีศักดิ์ ปลั่งศรี บางระมาด 28/1
1430 นางสาว ธัญญพัทธ์ หิรัญยศวัฒน์ บางระมาด 70/79
1431 นางสาว สมจิตร์ กุลฉันท์วิทย์ บางระมาด 16
1432 นาย ไพโรจน์ ปิณฑะบุตร บางระมาด 78/42
1433 นาง สุวรรณา แซ่อ้วง บางระมาด 9/8
1434 นางสาว เมตตา โพธิ์ฆะวิวัฒน์ บางระมาด 21/105
1435 นาง รุ่งฟ้า โพธิ์ฆะวิวัฒน์ บางระมาด 21/103
1436 นางสาว จีระรัตน์ จงไกรจักร์ บางระมาด 70/70
1437 นาย ประเสริฐ ปิยะนุกูล บางระมาด 70/116
1438 นาง ปราณี มาพบสุข บางระมาด 35/101
1439 นาย อวิหิงส์ จันทสิงห์ บางระมาด 24/9
1440 นาง บุญมี นวลแจ่ม บางระมาด 53
1441 นาย เสน่ห์ ขำเลิศ บางระมาด 3/2
1442 นางสาว วรรณี ตีระนันทิพันธ์ บางระมาด 34/4
1443 นาง สมหมาย กล่อมกลิ่น บางระมาด 1/1
1444 นางสาว ปริญญา หว่างจันทร์ บางระมาด 27/6
1445 นาง จำรัส รสรื่น บางระมาด 14
1446 นาง สุพรศิริ พูลศรีสวัสดิ์ บางระมาด 24/10
1447 นาง จวง โพธิ์สุข บางระมาด 21/1
1448 นาย โกสินทร์ วัดฟุ้งเฟื่อง บางระมาด 13/4
1449 นางสาว กนกพรรณ อ่อนศรี บางระมาด 20/4
1450 นาย เดชาวัต นวลแจ่ม บางระมาด 7/4
1451 นาง ลมุด อ่อนศรี บางระมาด 20/2
1452 นาย สุทิน เคลือบแก้ว บางระมาด 42/57
1453 นาง ปราณี เขียวคำปัน บางระมาด 45/6
1454 นาง วาสนา ตัณฑ์กำเนิด บางระมาด 99
1455 นาย โยธิน ทองอาจ บางระมาด 49/9
1456 นางสาว จีรณา ตัณฑ์กำเนิด บางระมาด 78/61
1457 นาย กิตติ ชื่นทรวง บางระมาด 21/109
1458 นาง อุไรวรรณ บุญทอง บางระมาด 170/4
1459 นาง วัชรินทร์ ปาริสุทธิกมล บางระมาด 15/3
1460 นาง รัตนา ชูมณีโชติ บางระมาด 43/2
1461 นางสาว ธันยพัต ชุมชู บางระมาด 131
1462 นาย บุญธรรม จงถวิล บางระมาด 4/1
1463 นางสาว ศิริรัตน์ หรั่งมาก บางระมาด 30/1
1464 นาย บุญรอด โทนประยูร บางระมาด 129
1465 นาย ปรีชา ปานทอง บางระมาด 32/6
1466 นาย ทองหล่อ สุขมาก บางระมาด 29
1467 นางสาว ปัทมา ศรีทอง บางระมาด 79/35
1468 นาย พยุง จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 14
1469 นาง วันเพ็ญ จันทร์จับ บางระมาด 62
1470 นาง ชะบา มงคลสวัสดิ์ บางระมาด 50/8
1471 นางสาว กนิษฐา เชี่ยววิทย์ บางระมาด 170
1472 นาย บดินทร์ ภาคย์ประเสริฐ บางระมาด 7/77
1473 นาง ชนิศา วัฒนกุล บางระมาด 7/9
1474 นางสาว วันทนา อามีน บางระมาด 7/71
1475 นาง ประภา จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 2/15
1476 นาง บังอร เหลืองอำพันพงศ์ บางระมาด 16/7
1477 นางสาว นงนุช สุขประเสริฐ บางระมาด 35
1478 นาย อำนวย เติมพานิชดี บางระมาด 600
1479 นางสาว ณัฐนรี กู้เกียรติศักดิ์ บางระมาด 9/29
1480 นางสาว อรพินท์ ศุภเกตุ บางระมาด 21/8
1481 นาย ปัญญา ชื่นภิรมย์ บางระมาด 3
1482 นาย ศุภกิจ บุญสร้าง บางระมาด 64/4
1483 นาย ธงชัย จิตต์ประสงค์ บางระมาด 37/18
1484 นาง วารี เกิดสุข บางระมาด 40/83
1485 นางสาว วันทนีย์ ว่องปฏิบัติการ บางระมาด
1486 นาย สมควร ใจละม่อม บางระมาด 3
1487 นาย สังเวียน เล็กเทศ บางระมาด 22/2
1488 พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ บางระมาด 42/59
1489 นาย ทองสุข เตมียสูตร บางระมาด 19/4
1490 นาย วรพงษ์ ชื่นใจ บางระมาด 3/3
1491 นาย ชวลิต ผู้เรียนศิลป์ บางระมาด 17/1
1492 นาง พวง ฟักเอี้ยง บางระมาด 13
1493 นาย อำพันธ์ นาคามะดี บางระมาด
1494 นาง อนงค์ คุณเดชาชาญ บางระมาด 17/22
1495 นาย ปราศรัย จิตรธาน บางระมาด 36/68
1496 นาง อรอาภา แก้วจู บางระมาด 18/5
1497 นาง ผาสุข พลับศิริ บางระมาด 201
1498 นางสาว มณี สุขกาย บางระมาด 40
1499 นาง บุศรา คนซื่อ บางระมาด 3/4
1500 นาย ไพรัช กลิ่นเกษร บางระมาด 99/72
1501 นาย ประชุม ตินตานนท์ บางระมาด 21
1502 นาง พัชรินทร์ นวลประเสริฐ บางระมาด 78
1503 นางสาว สรัญพร แสงอุทัย บางระมาด 31/6
1504 นาย สะอาด หมีวร บางระมาด 40/25
1505 นาย ผดุงศักดิ์ เพ็งกรุด บางระมาด 20/1
1506 นาง ปรียานุช สาดประเสริฐ บางระมาด
1507 นางสาว ลำใย โพธิ์เทียน บางระมาด 34/8
1508 นาง ศิริวรรณ อร่ามรจน์ บางระมาด 22/1
1509 นาง อุทัยวรรณ แจ้งเจริญ บางระมาด 80/10
1510 นาย สุพจน์ แสงสมเรือง บางระมาด 27/8
1511 นาง เพ็ญนภา อุดมผล บางระมาด 452
1512 นาย อารีย์ เพ็งกรุด บางระมาด 50/4
1513 นาง วิลัย หมีวร บางระมาด 40/13
1514 นาง รัตนา แก้วสว่าง บางระมาด 78/35
1515 นางสาว เฉลิมจันทร์ สรรซิกร บางระมาด 2/3
1516 นาย สิงห์ สุชกาย บางระมาด 36
1517 นาง ประยงค์ สิมมาสุข บางระมาด 195/11
1518 นาย สมมาตร์ วัฒนะเสวี บางระมาด 19/15
1519 นาย นิสัย สุขกาย บางระมาด 37/2
1520 นางสาว อาภิตยา มณีกุล บางระมาด 35/41
1521 นาง อำไพ ขำเลิศ บางระมาด 43/3
1522 นาง พยอม ผาสุขทรัพย์ บางระมาด 37/19
1523 นาย ศักดา สินสวัสดิ์ บางระมาด 37/5
1524 นาง เสาวลักษณ์ อรุณรักษ์ติชัย บางระมาด 37/1
1525 นางสาว จิราภรณ์ ปลื้มจิตร บางระมาด 29/1
1526 นาง วรรณิชา เอียมบำรุง บางระมาด 37/51
1527 นาง มยุรี สงวนบุญ บางระมาด 36/89
1528 นาง นฤมล วงศ์สุขศรี บางระมาด 19/68
1529 นาย ชาญ นาครอด บางระมาด 18
1530 นาย มนัส มณีจักร บางระมาด 183/2
1531 นาง ประภาศรี แจ่มศรี บางระมาด
1532 นาย ชลอ ดีเดช บางระมาด 5
1533 นาย วิสูตร เหล็กกล้า บางระมาด 114
1534 นางสาว ชื่นจิตร แสงทอง บางระมาด 9
1535 นาย ดุลยรัตน์ นิธิกฤตานุสรณ์ บางระมาด 196/4
1536 พระ สำราญ แย้มนื่มนวล บางระมาด 26/1
1537 นาง แสงจันทร์ นุชเกษม บางระมาด 37/8
1538 นาย สมพร ปานปรีดา บางระมาด 14
1539 นาง ปราณีต พลสุวรรณ บางระมาด 7
1540 นางสาว รำพึง อุบลบุตร บางระมาด 29
1541 นาย นพพร สร้อยจันทร์ บางระมาด 17/4
1542 นางสาว เสวียน พุธทา บางระมาด 42/23
1543 นาย บุญสืบ สุขกาย บางระมาด 35
1544 นาย นพพล สุทัศน์ ณ อยุธยา บางระมาด 21/26
1545 นาย ประเสริฐ เหมือนโพธิ์ บางระมาด 33/3
1546 นาง ทองใบ มีสัตย์ บางระมาด 16/1
1547 นาย เสน่ห์ วาดอุดม บางระมาด 20/3
1548 นาง กันยารัตน์ รอดประเสริฐ บางระมาด 19/11
1549 นาง สุนันท์ ขำหุ่น บางระมาด 1
1550 นาง ยุภา ผ่องบุรุษ บางระมาด 21/92
1551 นาย ผดุง ปานนาค บางระมาด 37/4
1552 นาย วัชชัย ระเบียบ บางระมาด 1/2
1553 นาย เฉลิมชัย จันทรบุตร บางระมาด 40/16 ม.2
1554 พล.ต. เทียนชัย รับพร บางระมาด 177
1555 นางสาว ดวงพร สมพงษ์ บางระมาด 39/38
1556 นาย ธเนตร์ พงษ์เจริญสุข บางระมาด 36/11
1557 นาง พัชราวรรณ สารัตน์ บางระมาด 4/1
1558 นาย พรเทพ ทองสถิตย์ บางระมาด 68/21
1559 นางสาว ชูศรี สุขกาย บางระมาด 37/2
1560 นาง อุบลศรี คุ้มทรัพย์ บางระมาด 38/52
1561 นาง อัญชลี กาญจนวาหะ บางระมาด 31/3
1562 นาย อัศวิน ชื่นสนธิ บางระมาด 18
1563 นาง ละออ สุขกาย บางระมาด 37
1564 นาง จงกลณี เกิดกฤษฎานนท์ บางระมาด 78/45
1565 นาง นงเยาว์ เพ็งสอาด บางระมาด 21/23
1566 นาย ประภัสร์ กล้าหาญ บางระมาด 27/5
1567 นางสาว ชนากานต์ ใจวงศา บางระมาด 38
1568 นางสาว วารี ดลกิจผาสุข บางระมาด 28/6
1569 นางสาว นันทวัน เดชงาม บางระมาด 21/51
1570 นาง กฤษณา มหิทธิบุรินทร์ บางระมาด 36/74
1571 พ.ท. ชูชาติ พจนรังษี บางระมาด 35/103
1572 นาย ล้วน พงษ์สวรรค์ บางระมาด 21/129
1573 นางสาว สุนทรี ศรีณรงค์เวทย์ บางระมาด 17/23
1574 นาง ณัฐชยา ชยาภรณ์โสภณ บางระมาด 78/79
1575 นาย มนัส เสน่ห์นุช บางระมาด 31
1576 นาย สัณฑ์ ทองแท้ บางระมาด 21/65
1577 นาง วิภารัตน์ สำเภา บางระมาด 19/5
1578 นาย นิพนธ์ ฉันท์ทอง บางระมาด 16/6
1579 นาง มาลี พันธเสน บางระมาด 171
1580 นาง บรรเจิด ดิษฐผึ่ง บางระมาด 48/2
1581 นาย สมิต คงสวัสดิ์ บางระมาด 47/6
1582 นางสาว จารุวรรณ ธรรมวิทย์ บางระมาด 36/53
1583 นาย ผจญ ดิษฐผึ้ง บางระมาด 37/41
1584 นาย จีรศักดิ์ สุดทิม บางระมาด 19/188
1585 นาง จุฑารัตน์ สำเร็จผล บางระมาด 45/7
1586 นาง อรุณี ไฮม์ม บางระมาด 19/166
1587 นาง ศรีสุข สัมมาทิตย์ บางระมาด 194/1
1588 นาย กำธร ศรีฉ่อย บางระมาด 29/3
1589 นาย สุวัฒน์ หิรัญวัฒน์วนิช บางระมาด 63/103
1590 นาง ทองหล่อ เกิดอรุณ บางระมาด 1/12
1591 นาย นิวัฒน์ ชุตาภา บางระมาด 27/6
1592 นาย ละออง สุขประเสริฐ บางระมาด 84/3
1593 พ.ท. วิชาญ ชูจันทร์ บางระมาด 30/2
1594 นาง อำไพ มีประวัติ บางระมาด 96/3
1595 นาย กิตติพัฒน์ เทพไพฑูรย์ บางระมาด 35/24
1596 นางสาว วนิดา ทองเจริญ บางระมาด
1597 นาง อำพร ฉิมคุณ บางระมาด 37/35
1598 นาย ณฐกร เย็นเป็นสุข บางระมาด 17/2
1599 นาย จงโฮก แซ่โค้ว บางระมาด 56
1600 นาง ลั่นทม แสงเฟื่อง บางระมาด 27/11
1601 นางสาว จิตริณี แช่มวงศ์ บางระมาด 193
1602 นาง พยอม เปี่ยมวิไล บางระมาด 69/3
1603 นางสาว อุบล ปานกลั่น บางระมาด 10
1604 นาย สมชาย โตไหล บางระมาด 50/6
1605 นาย วีระชัย ม่วงเจริญ บางระมาด 19/4
1606 นาย อนันต์ ใจอารีย์ บางระมาด 27/6
1607 นางสาว ตุ้งหลิง อินทรกลัศ บางระมาด 32
1608 จ.อ. นิรันดร์ เกษะโกมล บางระมาด 2/3
1609 นาย สมชาย พูนทอง บางระมาด
1610 นาง ภรรดา เย็นเป็นสุข บางระมาด 25/2
1611 พลฯ สังเวียน เอมแจ้ง บางระมาด 16
1612 นาย สมร สารสัมฤทธิ์กุล บางระมาด 42/1
1613 นาง ณัฏฐ์ฐิภา พิรัญเจริญ บางระมาด 34/41
1614 นางสาว อมรา พุ่มพวงแก้ว บางระมาด 37/18
1615 นาง ประทุม สุขจิตร บางระมาด 18/12
1616 นางสาว ประยงค์ เสาวภาพ บางระมาด 21/3
1617 นาย สุพันธ์ ช่วยคง บางระมาด 45
1618 นาย อนุสรณ์ ตาทฤศโธรัยห์ บางระมาด 124
1619 นาง ทัศนีย์ รอดไพฑูรย์ บางระมาด 9/3
1620 นาง สุนันทา ญาณศีล บางระมาด 2
1621 นาง เดือนฉาย มณีชัชวาลสกุล บางระมาด 42/2
1622 นาง สุพิชชส เพ็งสุวรรณ บางระมาด 9/1
1623 นาง บัญญัติ คล้ายเสม บางระมาด 52
1624 นาย ศิริ พุกกะรัตน์ บางระมาด 34/2
1625 นาย ชารี ปานทอง บางระมาด 1
1626 นาง อำนวย พุ่มทอง บางระมาด 19
1627 นางสาว สุภาภรณ์ ถีปถัมภ์ บางระมาด 34/22
1628 นาย เกรียงสวัสดิ์ วู้ฉาย บางระมาด 7/46
1629 นาย หวล นันทรุจิ บางระมาด 21/1
1630 นางสาว มาลัย จันทร์บำรุง บางระมาด 28/2
1631 นาง สรินทร์รัชต์ เกตุขาว บางระมาด 21/12
1632 นาง มะลิ แอบเนียม บางระมาด 3/1
1633 นาง แววเดือน ชื่นสมบุญ บางระมาด 109
1634 นาย ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ บางระมาด 31/8
1635 นาง ปัทมา กิตติผดุงกุล บางระมาด 63/24
1636 นาย วันชัย เหลืองอำพันพงศ์ บางระมาด 16/8
1637 นาย ฉุน ดิษฐจันทร์ บางระมาด 33/8
1638 นางสาว พรรษา ช่วยเกิด บางระมาด 23/5
1639 นาง รำพึง ต้นสายเพชร บางระมาด 6/4
1640 นาย ดนัย แย้มสอาด บางระมาด 28/3
1641 นาย ชัยวิทย์ วงศ์หิรัญวัฒน์ บางระมาด 37/16
1642 นาย วิเชียร ดาราแจ้ง บางระมาด 22/5
1643 นาย มานัส มานพสิทธิ์ บางระมาด 64/216
1644 นางสาว รุ่งทิพย์ งามวงษ์ บางระมาด 28/8
1645 นาง ประจวบ สังข์วัตร์ บางระมาด 25/2
1646 นาง สุภาพร เวทีกูล บางระมาด 195/4
1647 นาย วิทยา ค้าไกล บางระมาด 30
1648 นางสาว อุบล ศรีฉ่อง บางระมาด 29
1649 นาย อำนาจ ฟักแฟง บางระมาด 22
1650 นาง จินตนา ลีลานภากาศ บางระมาด 19/151
1651 นาง กมลวรรณ ทองศรีสุข บางระมาด 19/55
1652 นาย ประยุทธ ชื่นภิรมย์ บางระมาด 3/3
1653 นางสาว จิรา ตีระนันทิพันธ์ บางระมาด 44
1654 นางสาว สุนี ทุเรียนสุก บางระมาด 15/8
1655 นาง สุนันท์ ศิริอัฐ บางระมาด 88/37
1656 นาง พลอย เพ็งสว่าง บางระมาด 25
1657 นาย อาคม พุกกะณะสุต บางระมาด 16/1
1658 นาง กิตติยา ชนะสิทธิ์ บางระมาด 127
1659 นาย พยงค์ แย้มสิงห์ บางระมาด 16
1660 นางสาว สุดา มณีสุวรรณ บางระมาด 126
1661 ส.อ. พิเชษฐ โหละบุตร บางระมาด 31/9
1662 นาย บุญธรรม ปานนาค บางระมาด 9/2
1663 นาง ละออ เพ็งสว่าง บางระมาด 21
1664 นาย สุรัตน์ สิงห์ซื่อ บางระมาด 6/3
1665 นาย สุริยันต์ มั่งอุดม บางระมาด 9/7
1666 นาง นภัทร โพธิ์จันทร์ บางระมาด 127
1667 นาง ดาราพรรณ สิงห์ซื่อ บางระมาด 6/4
1668 นาง อรัญญา สองบาง บางระมาด 6
1669 นาย บุญช่วย ทิมทอง บางระมาด 76
1670 นาย พิรชัช สมปาง บางระมาด 6/5
1671 นาย ประเทือง อนุรักษ์ บางระมาด 32/11
1672 นางสาว นันทนา พรดำรงกิจ บางระมาด 36/24
1673 นาย สัมฤทธิ์ โต๊ะหิรัญ บางระมาด 21
1674 นางสาว สุวรรณา จันทรส บางระมาด 34/3
1675 นาง สุนทรี งามดี บางระมาด 21/1
1676 นาง เรณู ทองคำสุก บางระมาด 39/4
1677 นาง วีรญา สวนศรี บางระมาด 25/19
1678 นาย จักรภพ นุชกลาง บางระมาด 19/22
1679 นาง ปานตะวัน ขำเลิศ บางระมาด 25/7
1680 นาง ศิริมา ขุนทองแก้ว บางระมาด 21/130
1681 นาย พรณรงค์ โสนรินทร์ บางระมาด 25/18
1682 นาย มนูญ เมืองศิริ บางระมาด 127/10
1683 นาง สุกานดา รัตนสุมาลย์ บางระมาด 78/2
1684 นาย ผ่าน หลาบเจริญ บางระมาด 14
1685 นาย สมศักดิ์ พานิช บางระมาด 21/74
1686 นางสาว รุจิวรรณ อุตราภรณ์ บางระมาด 64/185
1687 นาย สันติ ทองเดชศรี บางระมาด 42/22
1688 นาย สุวัธชัย กรเจริญสุข บางระมาด 45/1
1689 นาง อรุณรัตน์ ยิ้มเกียรติวงศ์ บางระมาด 34/31
1690 นาง ฉวีวรรณ สังขกนิษฐ์ บางระมาด 26/8
1691 นางสาว สมศรี ขำเลิศ บางระมาด 3/3
1692 นาง มนทิรา กล้าหาญ บางระมาด 52/14
1693 นาง ปรียา สุขล้อม บางระมาด 78/5
1694 นางสาว ปิยาภรณ์ เพ็งสิริวัฒนานนท์ บางระมาด 11/10
1695 นาง มุกดา จึงสมาน บางระมาด 71/5
1696 นาง วันทนีย์ ปลูกจิตรสม บางระมาด 35/67
1697 นาย คมกฤช จิตร์แก้ว บางระมาด 11/2
1698 นาย วัลลภ สุดสอาด บางระมาด 10
1699 นาย นาวิน จิตร์แก้ว บางระมาด 11/1
1700 นาง นิ่ม สถิตย์ชาติ บางระมาด 21/11
1701 นางสาว ณัฐนันท์ มุ่งธัญญา บางระมาด 11
1702 นาย ธงชัย เนียมคุ้ม บางระมาด 69/1
1703 นาย สุชาติ เจิ้นสว่าง บางระมาด 52/5
1704 นาย วิรัช จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 50/7
1705 นาง ทิม เย็นเป็นสุข บางระมาด 20/3
1706 นาง ศิริขวัญ แช่มวงศ์ บางระมาด 197/1
1707 นาย สุรินทร์ วันสาตร์ บางระมาด 16/2
1708 นาย สุนันท์ เหมปั้น บางระมาด 45/2
1709 นาง สุรางค์ เลิศบางพลัด บางระมาด 11/3
1710 นาง นิ่ม กลั่นรส บางระมาด 21/35
1711 นางสาว จำลอง นาคามะดี บางระมาด 30/1
1712 นาง มณฑา คงมี บางระมาด 11/1
1713 นางสาว สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ์ บางระมาด 161
1714 นาย สมนึก ใจวงศา บางระมาด 37/1
1715 นางสาว เพ็ญศรี ยินดีโรจน์ บางระมาด 37/8
1716 นาง เยาวลักษณ์ ทิพนันท์ บางระมาด 11/6
1717 นาง สมพร แจ่มศรี บางระมาด 197/14
1718 นาง กาญจนา รุ่งสกุล บางระมาด 193
1719 นาย สมทรง ยินดีโรจน์ บางระมาด 37/42
1720 นาง กาญจนา โหสุวรรณ บางระมาด 33/3
1721 พ.อ. บรรณวัฒน์ มาโกมล บางระมาด 147
1722 นาย ทองใบ พูนทอง บางระมาด 33
1723 นาย จรัญ สุขอ้น บางระมาด 32/11
1724 นาย อนันตพร กุลดิลก บางระมาด 37/33
1725 นาง สุวรรณา ขำพึ่งสน บางระมาด 37/30
1726 นาง จิราภรณ์ มาลากาญจน์ บางระมาด 395/2
1727 นาย พรชัย ไชยสิงห์แก้ว บางระมาด 22/2
1728 นาย บำรุง พานิช บางระมาด 32/2
1729 นาย ปราโมทย์ เปี่ยมปฐม บางระมาด 2/2
1730 นาย สังเวียน จั่นเอี่ยม บางระมาด 15/4
1731 นาย วัชระ แสงสุริยะฉัตร บางระมาด 159/5
1732 นาง มณเฑียร พันธุพิพัฒน์ บางระมาด 21/49
1733 นาง ประไพ จั่นเอี่ยม บางระมาด 15/3
1734 นาง กานดา ปานนาค บางระมาด 40/1
1735 นาง ไขศรี บัวรุ่งรังษี บางระมาด 68
1736 นาย ยุทธศักดิ์ สังข์วัตร์ บางระมาด 25/6
1737 นาย เริงชัย หมื่นชนะ บางระมาด 35/22
1738 นาย สังวาลย์ ใจชื้น บางระมาด
1739 นาย สัน ทิมประเสริฐ บางระมาด 13
1740 นาง ลักขณา ควรรำพึง บางระมาด 2/1
1741 นาย วรวุฒิ หาญวิทยาพันธ์ บางระมาด 190
1742 นางสาว เสริมสุข เปี่ยมปฐม บางระมาด 31
1743 นาย ปราโมทย์ เนียมฉาย บางระมาด 13/2
1744 นาง อารยา พงษ์สวัสดิ์ บางระมาด 9/1
1745 นางสาว สุนทร แก้วคำ บางระมาด 4/3
1746 นาง ทองอยู่ เรียนรู้ บางระมาด 6
1747 นาย มั่นคง ประทับศร บางระมาด 25/4
1748 นาย ไฉน แก้วคำ บางระมาด 4/2
1749 นาง ชนากานต์ วงษ์จริต บางระมาด 42/1
1750 นาย ถวิล เหมือนคต บางระมาด 33
1751 นาย วิทวัฒน์ ใจคลาย บางระมาด 35/83
1752 นาย กฤช กลิ่นหอม บางระมาด 116
1753 นาย วิโรจน์ โตสิงห์ชัย บางระมาด 7/2
1754 นาย สมยศ พงษ์สวัสดิ์ บางระมาด 35/5
1755 นาง รัตนา พลสิงหะ บางระมาด 16
1756 นาย สำราญ พรไพบูลย์วณิช บางระมาด 21/84
1757 นาง พรทิพย์ สมบัติเปี่ยม บางระมาด 16
1758 นาง ศิริวิมล แย้มสิงห์ บางระมาด 11/14
1759 นาง ทวี สังข์ทอง บางระมาด 52
1760 นาง สมพร วันสาตร์ บางระมาด 12
1761 นาง บุษบา รอดประสงค์ บางระมาด 72
1762 นาง อรวรรณ จันอินทร์ บางระมาด 75/12
1763 นางสาว สว่าง อิ่มใจ บางระมาด
1764 นาง อุไร คงสอน บางระมาด 9/9
1765 นาย วัน เฟื่องฟู บางระมาด 1/1
1766 นาย บุญสั่ง กุลฉันท์วิทย์ บางระมาด 17
1767 นาย สรศักดิ์ ไทยแท้ บางระมาด 38/22
1768 นาง จิตราพรรณ พฤกษชาติ บางระมาด 29/2
1769 นาง สุนี ปานบรรจง บางระมาด 38/23
1770 นาง บุญนาค เอมปราณีต บางระมาด 34
1771 นาย สกุล นวลแจ่ม บางระมาด 84/5
1772 นางสาว พิศมัย มุ่งถิ่น บางระมาด 206
1773 นาย ภาคภูมิ ชวนไชยะกูล บางระมาด 38/21
1774 นาย วสันต์ ทิมประเสริฐ บางระมาด 84
1775 นาย ณรงค์ วันสาตร์ บางระมาด 16/1
1776 นาย ชัยสิทธิ์ ตินตานนท์ บางระมาด 21/2
1777 นาย สุรินทร์ แสงสุริยา บางระมาด 37/34
1778 นาง กิมไล้ เหลืองอำพันพงศ์ บางระมาด 16/1
1779 นาย ชุมพล รัตนวิมล บางระมาด 24/1
1780 นาย ชูศักดิ์ กิ่งแก้วห้อย บางระมาด 9
1781 นาง อารีรัตน์ นิรุตติศาสตร์ บางระมาด 96/193
1782 นาย สุกิจ สุขล้อม บางระมาด 78/6
1783 นาย ประสิทธิ์ ทางสกุล บางระมาด 34/1
1784 นาย อภิชาติ ดุละลัมพะ บางระมาด 35/3
1785 นาง วิมล เวชชาชีวะ บางระมาด 78/10
1786 นาย ประวิทย์ อึ๊งพานิชย์ บางระมาด 36/8
1787 นาย สิชล บุญญะบัญชา บางระมาด 9/8
1788 นาย กิติคุณ บุญมี บางระมาด 5/11
1789 นางสาว ชญานนท์ สุขน้อย บางระมาด 32/15
1790 นาย ประชา แก้วเกิด บางระมาด 39/3
1791 นาย ณรงค์ สุดทิม บางระมาด 19/184
1792 นาง วันทนา ชอบลิ้ม บางระมาด 37/2
1793 นาย วิเชียร ธรรมตระกูล บางระมาด 96/132
1794 นาย ยิ้ม แสงสมเรือง บางระมาด 22
1795 นาย เกษม สุขล้อม บางระมาด 78/4
1796 นาย ประสิทธิ์ คันธบรรจง บางระมาด 10/7
1797 นาย หลุย กล้าหาญ บางระมาด 42
1798 นางสาว พิม ธรรมกูล บางระมาด 42/94
1799 นาย สรพันธ์ วัฒกียานนท์ บางระมาด 2
1800 นางสาว รัญญาภัทร์ เชาว์กมลพัชร์ บางระมาด 40
1801 พท. บรรพต เสถียรดี บางระมาด 5/3
1802 นาย อำนวย ปลั่งศรี บางระมาด 11
1803 นาย ชัยสมพล เทศศิริ บางระมาด 78/13
1804 นาย วิรัตน์ ทิมประเสริฐ บางระมาด 6/3
1805 นาง สวาท เหลี่ยมทอง บางระมาด 28
1806 นาง มนต์ชิตา นุ่มพยา บางระมาด 41/1
1807 นาย วันชัย พลับศิริ บางระมาด 6/2
1808 นางสาว สาวิตรี บุญปองหา บางระมาด 26
1809 นาง กาญจนาพร ทิมประเสริฐ บางระมาด 3
1810 นาย วันเพ็ญ กลิ่นสังข์ บางระมาด 21/133
1811 นาง ปราณี พลับศิริ บางระมาด 14/9
1812 นางสาว มุทิตา มีสัตย์ บางระมาด 9
1813 นาง สุจินดา บุญเลิศฟ้า บางระมาด 21/22
1814 นาย ศรีเดช ตากล่ำทอง บางระมาด 19
1815 นาง ภัทรจิตรา โชติกุลธนชัย บางระมาด 121
1816 นาย วิรัช พรหมประเทศ บางระมาด 2/2
1817 นาย ศรัณย์ศักดิ์ ด่านเพียรนาท บางระมาด 20/35
1818 นาง สุชาดา จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 2/9
1819 นาง บำรุง ชื่นภิรมย์ บางระมาด 5
1820 นาย สุพจน์ เนียมถนอม บางระมาด 29/1
1821 นาย ธิติ โพธิ์ศรีปัทมากุล บางระมาด 11/8
1822 นาย อาทิตย์ เอกุทัพ บางระมาด 37/4
1823 นาย ชวลิต ศรช่วย บางระมาด 3/1
1824 นาง ประยูร จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 14/1
1825 นาย นำพร อุดมกัน บางระมาด 1
1826 นางสาว สิริรักษ์ เจริญผลพาณิช บางระมาด 155
1827 นาง ฉวีวรรณ คงสมุทร บางระมาด 29/1
1828 นาย ชนาภา แจ่มปัญญา บางระมาด 164
1829 นาย สาธิต หงษ์ทอง บางระมาด 10/5
1830 นาง สุวรรณ คดดี บางระมาด 4/2
1831 นาง ยุพา เสถียรดี บางระมาด 14/8
1832 นาย สุทธิ สุขกาย บางระมาด 37/4
1833 นาง วันเพ็ญ จนะอินทร์ บางระมาด 14/22
1834 นาง พรทิพย์ การสมดี บางระมาด 42/3
1835 นาย สน ทิมประเสริฐ บางระมาด 6/1
1836 นาง อำพร พนาดร บางระมาด 42/95
1837 นาย สมาน มิ่งขวัญ บางระมาด 8
1838 นาง ปัทมา เสาวรส บางระมาด 42/72
1839 นาง สมศรี โพธิ์จันทร์ บางระมาด 37/3
1840 นาย วีระชัย ลีวรรณกิตติกุล บางระมาด 810
1841 นาย โปรด โพธิ์จันทร์ บางระมาด 37
1842 นางสาว พลูศรี ศิริสุข บางระมาด 38/78
1843 นาย บริบูรณ์ พึงประสพ บางระมาด 40/5
1844 นาย จำรัส นาคามะดี บางระมาด 30
1845 นาง เพ็ญพิศ ขุนศรี บางระมาด 19/117
1846 นาย สรวงสุดา ร้อยศร บางระมาด 78/40
1847 นางสาว จินดา อ่วมประเสริฐ บางระมาด 27/2
1848 นาย สถาพร คล้ายประเสริฐ บางระมาด 78
1849 พลฯ ปราโมทย์ แย้มสอาด บางระมาด 69/7
1850 นางสาว บุศริน อ่อนศรี บางระมาด 16/35
1851 นาย พรชัย ปรีดาชัยโรจน์กุล บางระมาด 42/39
1852 นาง อังคนา แย้มคลี่ บางระมาด 43/1
1853 นาย ประเสริฐ เสนาะพิน บางระมาด 19/10
1854 นางสาว ปราณ๊ นวลแจ่ม บางระมาด 24
1855 นาง เยื่อ ฟักเจริญ บางระมาด 21/41
1856 นางสาว ปภาวดี ปั้นประสาท บางระมาด 80/7
1857 นาย ธนนท์ กิติสิน บางระมาด 36/78
1858 นาย เจริญ เลิศศิริ บางระมาด 74
1859 นางสาว กัลยา จันทร์สุข บางระมาด 40/47
1860 นาย เจริญ กุหลาบทิพย์ บางระมาด 37/2
1861 นาย จงรักษ์ ทองมาก บางระมาด 9/3
1862 นาง นพวรรณ ศรีผุดผ่อง บางระมาด 42/43
1863 นาย วีรวุฒิ โพธิเกษม บางระมาด 68/22
1864 นาย จิรยุทธ พุ่มจันทร์ บางระมาด 36/150
1865 นางสาว ตติยา อุงอำรุง บางระมาด 195/14
1866 นางสาว อธัญญา จันทิมา บางระมาด 78/73
1867 นางสาว ทิพย์วารี หาญศิริสาธิต บางระมาด 64/156
1868 นางสาว อาภาพร เหมปั้น บางระมาด 45/11
1869 นาง สุวพร สำเภาทอง บางระมาด 36/54
1870 นาย สมศักดิ์ ชมไพบูลย์ บางระมาด 173
1871 นาง ไพเราะ เหมปั้น บางระมาด 45/4
1872 นาย สำราญ ปานทอง บางระมาด 80/3
1873 นาย สุรวุฒิ รัตนมณี บางระมาด 78/33
1874 นาย นิพนธ์ เวทีกูล บางระมาด 19/71
1875 นาง สำรี ไชยเสนา บางระมาด 21/111
1876 นาง ทวี ผดุงนาค บางระมาด 63
1877 นาง กรรณิกา หาญเวช บางระมาด 78/6
1878 นาย สุวัฒน์ อยู่เจริญ บางระมาด 14/1
1879 นาง ธัญพร ขาวสำอางค์ บางระมาด 68/49
1880 นาง รำไพ อย บางระมาด 14/2
1881 นาย ธารา บุญยะวนิช บางระมาด 197/4
1882 นาง ประนอม ธันยะนุช บางระมาด 41/1
1883 นาย มหิปพรรณ์ วงศ์พยัคฆ์ บางระมาด 32/8
1884 นาย สุดจิตต์ โตไหล บางระมาด 5
1885 นาง อัญชลี ศรีเล็ก บางระมาด 33/4
1886 นาง ลาวัณณ์ มณีเหล็ก บางระมาด 21/44
1887 นาง บุญเสริม อ่อนศรี บางระมาด 2
1888 นาง อารีย์ วัฒนาชัยสิทธิ์ บางระมาด 157
1889 นางสาว อรนันท์ อาจริยะพร บางระมาด 34/39
1890 นาย ไพฑูรย์ ทองนาค บางระมาด 34/15
1891 นาย เผ่าพงศ์ ศรีฟ้า บางระมาด 19/26
1892 นางสาว มณที เมืองสมบัติ บางระมาด 45/3
1893 นาง เล็ก ประสาทศิลป์ บางระมาด 16/33
1894 นาง บุญช่วย กลั่นสุคนธ์ บางระมาด 5
1895 นาง วรรณา ภู่ทอง บางระมาด 23
1896 นาย มรกต ปาละกูล บางระมาด 46/5
1897 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ น้อยจีน บางระมาด 127/9
1898 นางสาว วันเพ็ญ โรจนธรรม บางระมาด 37/19
1899 นาย วันชัย ศรีสิทธิพันธ์ บางระมาด 21/12
1900 นาง ชนิดา ยอดคง บางระมาด 40/52
1901 นาย ธนพล มากสิน บางระมาด 11/7
1902 จ.อ.หญิง สมพร มากสิน บางระมาด 11/5
1903 นาย ภูดิท สร้อยทอง บางระมาด 163
1904 นาง กัลยา อาจหาญ บางระมาด 16/11
1905 นาย แฉล้ม เณรพงษ์ บางระมาด 16/4
1906 นาย ยงยุทธ เอมรักษา บางระมาด 16/12
1907 น.อ.พิเศษ ไพศิลป์ แหล่งสนาม บางระมาด 68/48
1908 นางสาว ประภา ภูริพัฒนกุล บางระมาด 16/10
1909 นาย ยศพงศ์ วัฒนวุฒิพงศ์ บางระมาด 63/165
1910 นาย บุญสันติ์ แจ้งจรัส บางระมาด 16/5
1911 นาง นิตยา เทียนทอง บางระมาด 16/6
1912 นาย เปลื้อง ยศไกร บางระมาด 37/20
1913 นาง ประยงค์ เงินยิ่งสุข บางระมาด 16/5
1914 นาง วิรยา ศิริรักษ์ บางระมาด 43/17
1915 นาย บุญรอด ยิ้มงาม บางระมาด 8
1916 นาย อภิพล พยับวาริน บางระมาด 9
1917 นาง แช่ม พินทอง บางระมาด 21/89
1918 นาย ทรง เตมียสูตร บางระมาด 19
1919 นาย เฉลียว เฉลิมวงศ์ บางระมาด 23/1
1920 นาง เกษร บางยี่ขัน บางระมาด 33
1921 นางสาว อารีย์ องค์ตระกูลกิจ บางระมาด 17/9
1922 นาง ธิดาพร คำจีน บางระมาด 21/25
1923 นาง วิภาวี ช้างเขียว บางระมาด 24/12
1924 นางสาว ทองพรรณ ณ นคร บางระมาด 9/1
1925 นาย ธวัช เบญจาทิกุล บางระมาด 254
1926 นาง อมรา มีพืชน์ บางระมาด 36/4
1927 นาย ไกรสร เหล่าสุวรรณพงษ์ บางระมาด 571
1928 นาง จิรภัทร คงถาวร บางระมาด 467
1929 นาย วิรัช เกตุพิทยา บางระมาด 36/25
1930 นาย รังสี นิลโถม บางระมาด 7/2
1931 นางสาว ปิยดา ค้าวรรธนะกูล บางระมาด 86
1932 นาง ศิรินันท์ ขุมทอง บางระมาด 197/2
1933 นางสาว ณาตยา ทรัพย์สินธรรม บางระมาด 197/3
1934 นางสาว เพลินจันทร์ แสงเจริญตระกูล บางระมาด 71/24
1935 นางสาว สุชาดา สมังคีพิพัฒน์ บางระมาด 37/28
1936 นาง ลาวัลย์ ศิรธรรมธร บางระมาด 31/6
1937 นาง ศุภลักษณ์ นาคสุขสกุล บางระมาด 36/41
1938 นาง พิมพา ชาญใช้จักร บางระมาด 31/5
1939 นาง พวงพร จาตุรพิทักษ์กุล บางระมาด 51/7
1940 นาง ศกุนตลา ชื่นชอบ บางระมาด 19/170
1941 นาย ภากร ชวาลไพบูลย์ บางระมาด 638
1942 นาย ชูศักดิ์ พรไพบูลย์วณิช บางระมาด 18/13
1943 นาย กิตติศักดิ์ สถาพร บางระมาด 45/1
1944 นาย สมเด็จ คงเจริญ บางระมาด 337
1945 นาย ปริญญา พงษ์เจริญสุข บางระมาด 35/53
1946 นาง สายฝน ชวาลไพบูลย์ บางระมาด 311
1947 นาง พัชรินทร์ เพ็งสว่าง บางระมาด 2/8
1948 นาย บุญเลิศ ศรีสม บางระมาด 31
1949 นางสาว สุภาภรณ์ เกตุเอม บางระมาด 170/2
1950 นาง รัชนี วงศ์ธนะบูรณ์ บางระมาด 222
1951 นาย สมศักดิ์ ตีระนันทิพันธ์ บางระมาด 70/115
1952 นาย อดิศักดิ์ ธีระชีพ บางระมาด 34/44
1953 น.อ. ระเด่น ส้มอยู่ บางระมาด 8/1
1954 นางสาว ธนาภา รัตนจันทา บางระมาด 7/22
1955 นาย วิทยา สุขล้อม บางระมาด 65/3
1956 นาง สุดารัตน์ ชัยเวส บางระมาด 38/11
1957 นางสาว กุณฑิกา วรรณศิริไพจิตร บางระมาด 7/31
1958 นาย สมบุญ ศรศรี บางระมาด 16/21
1959 นาย ชาญกสิน จิระชีวะนันท์ บางระมาด 19/93
1960 นางสาว จินดารัตน์ กุลพรไพศาล บางระมาด 19/25
1961 นาย สมศักดิ์ นาคทอง บางระมาด 77/1
1962 นาย วิเชียร คุ้มมะณี บางระมาด 52/13
1963 นาย วิรัช เล็กเทศ บางระมาด 22/3
1964 นาย วันชัย พานแก้ว บางระมาด 78
1965 นาย สมพงษ์ นาคทอง บางระมาด 77
1966 นาง นิศารัตนฺ อินสุข บางระมาด 8/3
1967 นาย อารีย์ มุสิกะพงษ์ บางระมาด 45/10
1968 นาย ทองจันทร์ ยิ้มโสตร์ บางระมาด 33/3
1969 นาย ทนง เทศแก้ว บางระมาด 14/6
1970 นาง วรรณา ไวยกูล บางระมาด 14/3
1971 นางสาว อรอุมา เสริมสุข บางระมาด 40/46
1972 นาย เฉลิม สารคาม บางระมาด 78/84
1973 นาง ศิลาภรณ์ เทพธรณี บางระมาด 78/75
1974 นาง ณัฐพัชร์ วราธรสกุล บางระมาด 184
1975 นาย สมบัติ กลับกลายดี บางระมาด 137
1976 นาง เหมือน หอมสินธุ์ บางระมาด 7/1
1977 นาง ศิริรัตน์ พรหมประวัติ บางระมาด 78/62
1978 นาง รัชนี ตั้งจิตพิมล บางระมาด 78/86
1979 นาง สิริพร มีเพียร บางระมาด 21/124
1980 นาง ยุพิน ใจละม่อม บางระมาด 3/2
1981 นาง ปราณี ทองแกมนาค บางระมาด 3/9
1982 นาย พชร คณารมย์ บางระมาด 21/33
1983 นาย สาโรจน์ ตระกูลเพิ่มพูลสุข บางระมาด 16/26
1984 นาย วัลลภ ธรรมปิติกุล บางระมาด 78/85
1985 นาย เอนก ชาวสวน บางระมาด 23
1986 นาย ประคองสี ศรีเสริม บางระมาด 47/7
1987 นาง ลำยอง เจริญนาม บางระมาด 45/12
1988 นาง ชัญกัณ ภูมิเมือง บางระมาด 1/2
1989 นาย เวช วงษ์ชารี บางระมาด 74
1990 นาย ชโลธร์ ศิริภาคย์ บางระมาด 196
1991 นาย วัลลภ สุทัศน์ บางระมาด 21/24
1992 นาย ไพศาล บัวหลวง บางระมาด 10/2
1993 นาย สมศักดิ์ ฉ่ำเฉื่อย บางระมาด 29/1
1994 นาย ประเสริฐ ทองประสพ บางระมาด 10/2
1995 นาย เอนก ลาภเวที บางระมาด
1996 นาง พุก ชะเอมไทย บางระมาด 9
1997 นาย บุญลือ เตมียสูตร บางระมาด 19/1
1998 นาย ประสิทธิ์ คงสวัสดิ์ บางระมาด 23/1
1999 นาย สุรินทร์ สุขอ้น บางระมาด 32/4
2000 นาง วรรณี พิลาคุณ บางระมาด 21/4
2001 นาย ชิต กำพลมาศ บางระมาด 19/12
2002 นาง ปัญจรีย์ ฤกษ์เย็น บางระมาด 10/1
2003 นาย ณรงค์ศักดิ์ บัวแย้ม บางระมาด 85/1
2004 นางสาว บุศรินทร์ ภานุรัตน์ บางระมาด 4/3
2005 นาง จินดา ทิมประเสริฐ บางระมาด 24/1
2006 นาย สุรใจ จุลเสวก บางระมาด 9/6
2007 นาง ชั้น แสงไฟ บางระมาด 60/1
2008 นาย สรวุฒิ ศรีอุทก บางระมาด 147
2009 นาย วิวัติ ขำเนตร บางระมาด 3/8
2010 นางสาว เฉลิมรัตน์ รักษ์สมบูรณ์ บางระมาด 34/42
2011 นาย เดชา แอบเนียม บางระมาด 4/1
2012 นาย สนอง ฉ่ำคร้าม บางระมาด 19/149
2013 นาย วรวุฒิ เนียรสุพรพรรณ บางระมาด 35/71
2014 นาย สมชาย ทิมประเสริฐ บางระมาด 60/2
2015 นาย ไพโรจน์ คุปตะวาทิน บางระมาด 35/47
2016 นาง ประชิต ยิ่งประเสริฐ บางระมาด 27
2017 นางสาว บัวลอย สุขน้อย บางระมาด 13/8
2018 นาง สุภีร์ สุทธิกุล บางระมาด 21/15
2019 นาย พศวัต ป้อมน้อย บางระมาด 49/8
2020 นางสาว แฉล้ม จันทร์เจริญ บางระมาด 60
2021 นาง ทองคำ กล่อมกลิ่น บางระมาด 17/1
2022 นาย วีระพล ชูลิกรณ์ บางระมาด 35/21
2023 นาย ยุทธิชัย เฟื่องฟุ้ง บางระมาด 195/3
2024 นาง เสนาะ สุเดชะ บางระมาด 42/89
2025 นาย บุญยฤทธิ์ ชื่นสุชน บางระมาด 64/217/1
2026 พลฯ สมพงษ์ คงสอน บางระมาด 60/5
2027 นาย พิสิษฐ บุญช่วง บางระมาด 36/92
2028 นาย สนิท ขำเลิศ บางระมาด 3/1
2029 นาย วิเชียร อุบลแย้ม บางระมาด 21/54
2030 นาย นพดล ขำเลิศ บางระมาด 3/8
2031 นาง สำรวย สิริบูรณการ บางระมาด 51/18
2032 นาย วิทยา ทองอ่วมใหญ่ บางระมาด 145
2033 นาย ศักดา แกะสุวรรณ บางระมาด 51/11
2034 นาง ชาลี เงินประเสริฐ บางระมาด 21/122
2035 นาย ชนินทร์ ชาญพิทยกิจ บางระมาด 31/2
2036 นาง บุญยงค์ เนียมแสง บางระมาด 4
2037 พ.ท. นภดล สุวรรณสมบัติ บางระมาด 35/75
2038 นาย เอื้อน ทองนาค บางระมาด 7
2039 นาง สมลักษณ์ จิวะกุลชัยนันท์ บางระมาด 34
2040 นาง สุภาพร ขาวรุ่งเรือง บางระมาด 7/29
2041 นาง บุษราภรณ์ ร่มเลิศสุข บางระมาด 3/5
2042 นาย ประสาน เจนดำรง บางระมาด 280
2043 นางสาว โชษิตา ศิริตันหนึง บางระมาด 19/35
2044 นาย บรรจง วิจิตรรัตน์ บางระมาด 36
2045 นาง สายพิณ คำแก้ว บางระมาด 60
2046 นาย อาพัทธ์นิธิ ติ่งแย้มศรี บางระมาด 19/2
2047 นาย สนั่น เหมือนโพธิ์ บางระมาด 19/94
2048 นาง สำอางค์ คล้ายวร บางระมาด 14
2049 นาง สมฤทัย คันธบรรจง บางระมาด 10/4
2050 นาง กิมเฮี้ยะ แซ่ซื้อ บางระมาด 45/6
2051 นาง สุดฉอ้อน จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 26
2052 นาย วันชาติ อยู่เย็น บางระมาด 7/3
2053 นางสาว จันทร์แรม จาดแหยม บางระมาด 27/4
2054 นาง ลมูล เพ็งสว่าง บางระมาด 32/5
2055 นาง ละเมียด หรั่งมาก บางระมาด 32/2
2056 นางสาว ปัทยา จุลเสวก บางระมาด 16/5
2057 นาง ศรีวรรณา ลิ่มประพันธ์ บางระมาด 125
2058 นาง จุฑาทิพ ราชาชาญ บางระมาด 65/6
2059 นาง ถนวน จันทร์แจ่ม บางระมาด 65
2060 นาย เดชจรัส พุฒซ้อน บางระมาด 26
2061 นาย มนตรี วรประดิษฐ์ บางระมาด 19/24
2062 นาง สมบัติ กลิ่นโอชา บางระมาด 2/1
2063 นาย สมพล ใหลสกุล บางระมาด 64/132/1
2064 นาง ประยงค์ ลักษณิยานนท์ บางระมาด 51/15
2065 นางสาว สุวิมล ลักษณิยานนท์ บางระมาด 17/2
2066 นาย สมบูรณ์ หล่อประเสริฐ บางระมาด 40/45
2067 นาย ทิพเนตร อาจทรัพย์ บางระมาด 19/19
2068 นาง ศรีอรุณ จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 14/7
2069 นาย เสน่ห์ พุฒทองคำ บางระมาด 10/11
2070 นาง ปราณี พุฒทองคำ บางระมาด 10/9
2071 นาง ทองสุข คันธบรรจง บางระมาด 10
2072 นางสาว ฐิติพร อ่วมเรืองศรี บางระมาด 50/4
2073 นาย ถนัด สำเนียงดี บางระมาด 21/68
2074 นาย ทินศักดิ์ พุกคล้าย บางระมาด 73/1
2075 นาย กฤศ โบสุวรรณ บางระมาด 66/6
2076 นางสาว สุภาภรณ์ ภูมิศรีรัตนชัย บางระมาด 37/12
2077 นาย ถวิล เพชโรภาส บางระมาด 36/138
2078 นาย ปยะยงค์ โภคัยวณิช บางระมาด 37/54
2079 นางสาว ฐิรญาดา ปิ่นทอง บางระมาด 187
2080 นาง กาญจนวรรณ สิริศักดิ์โกศล บางระมาด 63/216
2081 นาง มุกดา คำนวร บางระมาด 20
2082 นาง อัจฉรา แต้ตระกูล บางระมาด 12
2083 นาง ประนอม สุขอ้น บางระมาด 8/5
2084 นาย เกริกชัย คงสุวรรณ บางระมาด 19/48
2085 นาง อร่ามโรจน์ กิจบำรุงสาสน์ บางระมาด 232
2086 นาง สนิท บัวแย้ม บางระมาด 69/4
2087 นาง มณี สังข์ปาน บางระมาด 21/1
2088 นาย สมพงษ์ พลอยเจริญ บางระมาด 37/21
2089 นาง ภมรมาศ นาคะยืนยงสุข บางระมาด 19/41
2090 นางสาว สาวิกา ท่านทรัพย์ บางระมาด 203
2091 นางสาว ลำยอง คดดี บางระมาด 51/17
2092 นาง ทองหยด กิ่งแก้ว บางระมาด 17/1
2093 นาง บุญช่วย อังสุมาลี บางระมาด 32/10
2094 นาย สมพร ยิ่งยง บางระมาด 1/3
2095 นาย วีรพันธ์ สวัสดิ์เวทิน บางระมาด 5/2
2096 นาง บัวสี นรมาศ บางระมาด 75/6
2097 นาย แคล้ว สุขอ้น บางระมาด 32/12
2098 นาง ปณธร เนียมถนอม บางระมาด 32/1
2099 นางสาว สุวรรณา นันทวัฒนกุล บางระมาด 21/108
2100 นาง สวง ฤกษ์บางพลัด บางระมาด 27/1
2101 นางสาว สวาท ฤกษ์บางพลัด บางระมาด 27
2102 นาย ภูมิเอก ริมผดี บางระมาด 71/69
2103 นาย จำปี กล่ำรื่น บางระมาด 25/3
2104 นางสาว รัชวัลย์ ประสงค์สุข บางระมาด 14/1
2105 นาย เรี่ยม ประดับแดง บางระมาด 42
2106 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนพูนุท นาครอด บางระมาด 36
2107 นาย ประพจน์ เอี่ยมพันธ์ บางระมาด 36/52
2108 นาย อนนต์ สุขอ้น บางระมาด 8/2
2109 นางสาว เยาวดี เปี่ยมศิริ บางระมาด 36/1
2110 นาย เฉลิมพงษ์ ถนอมรัตน์ บางระมาด 78/28
2111 นาง วัชรา อุดร บางระมาด 68/67
2112 นาย จิตต์ เกรียงตระกูล บางระมาด 21/48
2113 นาง รวิสรา สุทธาชีวกุล บางระมาด 75/7
2114 นาง ละเอียด กัณหา บางระมาด 8
2115 นาย สมพงษ์ จินตรุ่งเรืองชัย บางระมาด 20/130
2116 นาง ประภา สารัตน์ บางระมาด 8/1
2117 นาง กัลยาณี ชนะสิทธิ์ บางระมาด 127/12
2118 นาง วิลัยภรณ์ วิชัยกุล บางระมาด 66/18
2119 นาย ชินวร กิจไพบูลย์ บางระมาด 23/26
2120 นาย บุญเชิด คล้ายวร บางระมาด 14/1
2121 นาย ประทีป จิตต์ชื้น บางระมาด 16/24
2122 นาง สมศรี แก้วเกิด บางระมาด 39/2
2123 นาง เสาวลักษณ์ พุกกะเวส บางระมาด 66/4
2124 นาง ปรภร ชมชีพ บางระมาด 180
2125 นาย สุรศักดิ์ พูลดิษฐ บางระมาด 29/1
2126 นาย สังวาลย์ พูลดิษฐ บางระมาด 29
2127 นางสาว สุกัญญา พูลดิษฐ บางระมาด 29/3
2128 นาย ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ บางระมาด 36/93
2129 นาย สุรินทร์ คันธชาติศิริกุล บางระมาด 28/1
2130 นาย สันติ สันทัดการ บางระมาด 17/4
2131 นาง อัจฉรา เอี่ยมทับทิม บางระมาด 162
2132 นางสาว จรูญศรี แซ่เจ็ง บางระมาด 60
2133 นาย อุดร วันอุดม บางระมาด 13
2134 นาย สุรศักดิ์ ด่านชลวิจิตร บางระมาด 196/8
2135 นาย มานิตย์ อุทัยฉาย บางระมาด 35/5
2136 นาย อรุณ โภคา บางระมาด 19/37
2137 นาย เฉลียว กิจภาษิต บางระมาด 42/10
2138 น.ต. สุพจน์ สมพงษ์ บางระมาด 71/41
2139 นางสาว พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ บางระมาด 466
2140 นาง สมบัติ อ่วมเรืองศรี บางระมาด 50/2
2141 นาย ประทีป คงวิโรจน์ บางระมาด 22/2
2142 นาย จรูญ แจ้งจรัส บางระมาด 16/2
2143 นางสาว เอื้อมพร แจ้งจรัส บางระมาด 15
2144 นาย สมไชย อัมพวา บางระมาด 42/64
2145 พ.ต. กิตติวัตร อุ่นบุญเรือง บางระมาด 78/39
2146 นาง มณฑา เขียนประเสริฐ บางระมาด 21/15
2147 นาย อดิศัย รุจิรกาล บางระมาด 78/52
2148 นางสาว อภิญญา เสียงก้อง บางระมาด 42/42
2149 นาย สงบ แคล้วปลอดทุกข์ บางระมาด 21
2150 นาง สมศรี อยู่ไสว บางระมาด 21/75
2151 นาย เจียมศักดิ์ มัณฑะวงศ์ บางระมาด 56
2152 นาย ประสิทธิ์พร สว่างจิตต์ บางระมาด 45/5
2153 นาย กุลชาติ มงคลศิริเกียรติ บางระมาด 846
2154 นาย อภิลักษณ์ ตินตานนท์ บางระมาด 21/1
2155 นาย ประพันธ์ ดิษผึ้ง บางระมาด 19/6
2156 นาย หาญ บัวอรุณ บางระมาด 6/8
2157 นาง จินดา มีชัยชนะ บางระมาด 14/2
2158 นาง สำรวย ยิ้มอินทร์ บางระมาด 17/6
2159 นาง สังเวียน สาดประเสริฐ บางระมาด 16/12
2160 นาง สมจินต์ สุขสุวรรณ บางระมาด 7/51
2161 นาง ส้ม พูลดิษฐ บางระมาด 29/4
2162 นาย สมพงษ์ คุณอักษร บางระมาด 20/81
2163 นาย สายชล กล่ำรื่น บางระมาด 25/2
2164 นาย สมพล อันสมศรี บางระมาด 35/69
2165 นาง ศันสนี เมฆาพร บางระมาด 188
2166 นาย สวัสดิ์ เชียงกา บางระมาด 19/6
2167 นาย รัฐพล อ่ำสอาด บางระมาด 32/1
2168 นาย ชูชาติ ยิ้มงาม บางระมาด 16/7
2169 นาง สวาล ผลพิมาย บางระมาด 36/2
2170 นาย ธวัชชัย สุทธิเวสน์วรากุล บางระมาด 554
2171 นาย พิชัย พรสุมานนท์ บางระมาด 19/26
2172 นางสาว วลัยรัชต์ จันทร์สมบูรณ์ บางระมาด 3/6
2173 นาย ศักดิ์ชัย รัตนแสงทิพย์ บางระมาด 20/140
2174 นาง วินันท์ แซ่อุ่ย บางระมาด 78/17
2175 นาง ปราณี ลีนะธรรม บางระมาด 37/3
2176 นาง พัชรี มหาไตรภพ บางระมาด 70/43
2177 นาย ยอง ผลพิมาย บางระมาด 42
2178 นาย ก้องเกียรติ รักทำนอง บางระมาด 5/3
2179 นาย ปัญญา อยู่คำ บางระมาด 11/3
2180 นาง สงวน หาญชัยชาญ บางระมาด 19/171
2181 นาย วรพนธ์ ศุภพล บางระมาด 455
2182 นางสาว ยุพา กงสำโรง บางระมาด 7/25
2183 นาย พรเทพ ทิพปภารัตน์ บางระมาด 21/6
2184 นาย มาตรา เต็งทอง บางระมาด 21/27
2185 นางสาว กรรณิกา พุ่มพฤกษ์ บางระมาด 21/95
2186 นาย จำลอง จุ้ยประเสริฐ บางระมาด 14/1
2187 นางสาว พวงเพ็ญ ดิษดี บางระมาด 23/7
2188 นางสาว หทัยรัตน์ วัฒนดิษฐ์จันทร์ บางระมาด 25/1
2189 นางสาว สุรียา ปั่นแก้ว บางระมาด 18/7
2190 นาง อำไพ คงสวัสดิ์ บางระมาด 32/1
2191 นาง ยุพิน อัศวพรรณราย บางระมาด 78/5
2192 นาง จันทิมา คงสุวรรณ บางระมาด 194/14
2193 นาง ตรีสุคนธ์ แก้วทอง บางระมาด 63/291
2194 นาย อาทร วงศ์ธนกุล บางระมาด 70/5
2195 นาย สิทธิพงษ์ ขจรกลิ่น บางระมาด 1/1
2196 นางสาว วรินวิตตา ดารามาตร์ บางระมาด 68/45
2197 นาง ประจวบ โตเรืองศรี บางระมาด 21
2198 นาย วรรณะ ตั้งวิชชุปกรณ์ บางระมาด 21/8
2199 นาย สมชาย ศิริสมฤทัย บางระมาด 63/120
2200 นาง สมจิตร เงาะสูงเนิน บางระมาด 11/5
2201 นาย อำนาจ ลี้ศัตรูพาล บางระมาด 19/47
2202 นาย เฉลิม ตรีไพบูลย์ บางระมาด 19/146
2203 นาย วารี เชวงโชติ บางระมาด 19/82
2204 นาย บุญทรง จันกลิ่น บางระมาด 35/40
2205 นาง ยุพา มงคลสุข บางระมาด 78/32
2206 นางสาว ปราณี เนียมถนอม บางระมาด 18
2207 นาง มณีวรรณ ภู่เกตุ บางระมาด 28
2208 นาง บุศรินทร์ จุ้ยชุ่ม บางระมาด 18
2209 นาง ชาดา ดีเดช บางระมาด 17/2
2210 นางสาว อนงค์พันธุ์ แม้นอิ่ม บางระมาด 68/88
2211 นาย ชำนาญ เถียรถาวร บางระมาด 21/1
2212 นาง สิริยุพา สังข์ปาน บางระมาด 8
2213 นาย สำราญ แม้นอิ่ม บางระมาด 68/42
2214 นาง นัยนา สิริอุดมศักดิ์ บางระมาด 35/7
2215 นาย มาโนช ทิมปรางค์ บางระมาด 5/5
2216 นาย บรรเจิด พรมมีสี บางระมาด 64
2217 นาง พิจิตร์ มีสว่าง บางระมาด 40/11
2218 นาง วันทนา ปานศรี บางระมาด 23/2
2219 นาย ณัฐพล กรนรา บางระมาด 78/68
2220 นาง ไพรินทร์ ภู่อารีย์ บางระมาด 8
2221 นาง สมบุญ สาลี บางระมาด 37/45
2222 นาย ธนาธิป ภู่อารีย์ บางระมาด 8/1
2223 นาย สมพล เกษตรกุลชีพ บางระมาด 39/1
2224 นางสาว บุญช่วย ทิมประเสริฐ บางระมาด 5/1
2225 นาย วิรัช วัชราไทย บางระมาด 19/54
2226 นาง รพีพรรณ เตโชพันธ์ บางระมาด 4
2227 นาย บุญเลิศ มานุด บางระมาด 149
2228 นางสาว ชุติมา แก้วพันธุ์ บางระมาด 282
2229 นาย ประธาน พึ่งวุฒิ บางระมาด 78/3
2230 นาย อุทัย ดุลยเกษม บางระมาด 22/10
2231 นาง ปรุงทิพย์ หนูหมื่น บางระมาด 68/11
2232 นาย อภิญญา จิตร์ภิรมย์ศรี บางระมาด 35/2
2233 นาย เริงศักดิ์ ปานทอง บางระมาด 80/2
2234 นาย วีรพล กล่อมเกลี้ยง บางระมาด 6/3
2235 นาง รัตนา หอมสิน บางระมาด 21/70
2236 นางสาว รพีพรรณ กล่อมเกลี้ยง บางระมาด 6/2
2237 นางสาว อรพิณ เปรมสำราญ บางระมาด 46
2238 นาย สมศักดิ์ บัวอรุณ บางระมาด 36/14
2239 นางสาว ธีรนันท์ ธีระธนากร บางระมาด 19/8
2240 นางสาว บังอร ริดใจบุญ บางระมาด 42/44
2241 นาย ประวิทย์ ริดใจบุญ บางระมาด 42/46
2242 นาง กัลยา ศรีมีชัย บางระมาด 68/82
2243 นาง สุณี แฝงฤทธิ์ บางระมาด 32
2244 นาย วิชัย ธีระธนากร บางระมาด 19/21
2245 นางสาว น้อย ลาเลิศไล้ บางระมาด 45/7
2246 นางสาว สังวาลย์ ยอดกาวี บางระมาด 37
2247 นาย สิมะ จินดากุล บางระมาด 19/150
2248 นาง อัญชลาภรณ์ จัน บางระมาด 46/127
2249 นางสาว วรรณา โก๋งน้อย บางระมาด 39/61
2250 นาย ศิริศักดิ์ เสนะศิริ บางระมาด 287
2251 นาย ไมตรี สุทธานนท์กุล บางระมาด 10/2
2252 นาย วัฒนชัย มลศิริ บางระมาด 19/4
2253 นาง อัมพร เม้ามีทรัพย์ บางระมาด 37/22
2254 นาง ทองสว่าง เอมแจ้ง บางระมาด 15
2255 นาง ไพบูลย์ เกียรติเศษ บางระมาด 11/7
2256 นาย ถาวร อมตกิตติ์ บางระมาด 68/112
2257 นางสาว เขียวหวาน สมรรคนัฏ บางระมาด 20
2258 นาง สำอางค์ เข็มทอง บางระมาด 40/24
2259 นาย สมศักดิ์ ศรีสมุทร บางระมาด 23
2260 นางสาว สุวรรณา ทองแกมนาค บางระมาด 9/2
2261 นางสาว สำอางค์ พีพืช บางระมาด 40/31
2262 นาย เจริญ สุดทิม บางระมาด 28/5
2263 นาย มณเฑียร ทองนิตย์ บางระมาด 274
2264 นาย วินัย โกมลมาลย์ บางระมาด 6/2
2265 นาย สมบัติ ตั้งรัตนโชติกุล บางระมาด 33/4
2266 นาย พสิษฐ์ ฉันธนารัตน์ บางระมาด 38/28
2267 นางสาว เรวดี ขันจันทร์แสง บางระมาด 19/63
2268 นางสาว ณัฐฐา งามจินดาสกุล บางระมาด 325
2269 นาย รุ่งเรือง ดียิ่ง บางระมาด 31/5
2270 นางสาว เฉลิมวัน โพธิ์ทอง บางระมาด 183
2271 นาง วรรณพร พรมกลาง บางระมาด 23/24
2272 นาย บุญช่วย สำรวมดี บางระมาด 32/3
2273 นาง สุจิตรา แจ่มเมฆ บางระมาด 19/111
2274 นาย ธำรงค์ จั่นพงษ์ บางระมาด 13
2275 นาย อุดมสิน กลมแป้น บางระมาด 37/25
2276 นาง วชิราภรณ์ หมั่นค้าประเสริฐ บางระมาด 78/65
2277 นาง องุ่น บุญพิทักษ์ บางระมาด 30
2278 นางสาว วาสนา ทับทอง บางระมาด 15/1
2279 นาง มาเรียม แสงผาด บางระมาด 21/80
2280 นาย พิศาล แซ่พ่าน บางระมาด 24/1
2281 นาย สุรชัย สีบุญเรือง บางระมาด 96/59
2282 นาย สุรพจ สีบุญเรือง บางระมาด 64/115
2283 นาย ณพณัฎฐ์ นาควัชระ บางเชือกหนัง 14/111 หมู่ 6
2284 นาง ศิริวรรณ ประสมบูรณ์ บางเชือกหนัง 32/17 หมู่ 3
2285 นางสาว ณัฐฐิกานต์ ทองลาย บางเชือกหนัง 8/65 หมู่ 12
2286 นางสาว เพ็ญพักตร์ พรหมหนู บางเชือกหนัง 20/189 หมู่ 11
2287 นาย อุทิน อานุภาพสโมสร บางเชือกหนัง 5/111 หมู่ 12
2288 นาย จรูญ พรหมหนู บางเชือกหนัง 20/208 หมู่ 11
2289 นาย จำลอง ภู่ช้าง บางเชือกหนัง 21/1 หมู่ 1
2290 นางสาว นิทรา หล่อทอง บางเชือกหนัง 11/84 หมู่ 6
2291 นางสาว พรทิพย์ ธูปทอง บางเชือกหนัง
2292 นางสาว โสภา พิมพี บางเชือกหนัง 20/318 หมู่ 11
2293 นาย สุรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ บางเชือกหนัง 20/9 หมู่ 1
2294 นาง สมศรี ชุมพลกูลวงศ์ บางเชือกหนัง 20/10 หมู่ 1
2295 นางสาว วันทนีย์ เต็งประวัติ บางเชือกหนัง 24/2 หมู่ 10
2296 นาง มาลี บัวเทศ บางเชือกหนัง 37/10 หมู่ 3
2297 นาง ลักขณา ทิพย์วารีรมย์ บางเชือกหนัง 5/52 หมู่ 12
2298 นาย เอื้อ ทองน้อย บางเชือกหนัง 5/28 หมู่ 12
2299 นาง อำพัน สุดฟุ้งเฟื่อง บางเชือกหนัง 52 หมู่ 2
2300 นาง สุดาพร พัวพันธ์พงษ์ บางเชือกหนัง 5/63 หมู่ 12
2301 นาย สุรศักดิ์ สุธาชีวะ บางเชือกหนัง 32/11 หมู่ 3
2302 นาง อรอนงค์ สกุลรัตน์ บางเชือกหนัง 25/5 หมู่ 11
2303 นาง ฉลวย เรียงขันธ์ บางเชือกหนัง 25/1 หมู่ 11
2304 นาย ประสงค์ กุลผดุงถิ่น บางเชือกหนัง 20/8 หมู่ 1
2305 นาย สมเกียรติ ทรัพย์ศุกล บางเชือกหนัง 11/8 หมู่ 9
2306 นาย สมชาย หวังสัจจะโชค บางเชือกหนัง 31/41 หมู่ 10
2307 นาย บุญเกื้อ ทุ่งบางน้อย บางเชือกหนัง 23/2 หมู่ 11
2308 นาย สว่าง จูถนอม บางเชือกหนัง 63/1 หมู่ 2
2309 นาย สำรวย กุมขุนทด บางเชือกหนัง 31/20 หมู่ 3
2310 นางสาว เปิ้ล เขียวรอดไพร บางเชือกหนัง 18/92 หมู่ 7
2311 นางสาว สายใจ ใจขันธ์ บางเชือกหนัง 9/36 หมู่ 12
2312 นาย ไพฑูรย์ บันดาลสิน บางเชือกหนัง 1/15 หมู่ 7
2313 นาง สุภาพ เฉลิมทรัพย์ บางเชือกหนัง 5/120 หมู่ 12
2314 นาง เพ็ญแข ฉิมพลี บางเชือกหนัง 13/6 หมู่ 12
2315 นาง สมพร ยิ้มดี บางเชือกหนัง 13/1 หมู่ 12
2316 นาย พงษ์ศักดิ์ ชัยผาติกานต์ บางเชือกหนัง 20/64 หมู่ 11
2317 นาย บัญชา ปิ่นรัตน์ บางเชือกหนัง 14/7 หมู่ 5
2318 นาย ชวลิต สมนาค บางเชือกหนัง 20/84 หมู่ 11
2319 นาย ปัญญา จันทร์อิ่ม บางเชือกหนัง 8/102 หมู่ 12
2320 นางสาว ทองคำ สุวรรณรัตน์ บางเชือกหนัง 10/2 หมู่ 5
2321 นางสาว ปณิตา มีศิลป์ บางเชือกหนัง 2 หมู่ 8
2322 นางสาว น้อยใจ ชาตะพันธ์ บางเชือกหนัง 18/42 หมู่ 7
2323 นาย เจริญชัย พูนบำเพ็ญ บางเชือกหนัง 17 หมู่ 2
2324 นาง จินตนา หง์ทอง บางเชือกหนัง 48 หมู่ 11
2325 นาง เกศวรางค์ คัยนันทน์ บางเชือกหนัง 1/86 หมู่ 11
2326 นาย เสน่หื โภคเจริญ บางเชือกหนัง 14/71 หมู่ 6
2327 นางสาว สุณี สั้นศรี บางเชือกหนัง 6/1 หมู่ 5
2328 นาย เจริญ สอนเกตุ บางเชือกหนัง 11 หมู่ 6
2329 จ.ส.อ. ฉาย เหลือโกศล บางเชือกหนัง 80 หมู่ 2
2330 นาง วิจิตรา ปั้นเก่า บางเชือกหนัง 4 หมู่ 7
2331 นาง ประเจียด สีสวย บางเชือกหนัง 74/2 หมู่ 2
2332 พ.อ.อ. สุชาติ อยู่เย็น บางเชือกหนัง 31/58 หมู่ 3
2333 นาย พลชัย ศักดิ์สกุลสูง บางเชือกหนัง 1/58 หมู่ 11
2334 นางสาว กำไร ฮะฮีร์ บางเชือกหนัง 11/22 หมู่ 12
2335 นาย ธวัชชัย เอี่ยมสุวรรณใส บางเชือกหนัง 47 หมู่ 10
2336 นาง ปารีณา ศรีชนบท บางเชือกหนัง 20/216 หมู่ 11
2337 นาย ณรงค์ รัตนเกษตร บางเชือกหนัง 35/1 หมู่ 3
2338 นาง เฉลียว คงอินทร์ บางเชือกหนัง 20 หมู่ 10
2339 นาง ศรีเวียง ทองสุข บางเชือกหนัง 25/6 หมู่ 12
2340 นางสาว สุจิตรา ตันติรักษ์ บางเชือกหนัง 13/1 หมู่ 3
2341 นาย วิจิตร ตันติรักษ์ บางเชือกหนัง 13 หมู่ 3
2342 นาย ประมวล สุขประสม บางเชือกหนัง 13/5 หมู่12
2343 นาง มาลัย ลิ้มสกุล บางเชือกหนัง 23/1 หมู่ 3
2344 นาย ธนัช ศิริปาณี บางเชือกหนัง 5/136 หมู่ 12
2345 นาง วาสนา ค้านิยมดี บางเชือกหนัง 13/28 หมู่ 8
2346 นาย ฮารดีบซิงห์ ค้านิยมดี บางเชือกหนัง 16/30 หมู่ 8
2347 นาง อรวรรณ วิชชุคม บางเชือกหนัง 11/48 หมู่ 9
2348 นางสาว ชั้น สั้นศรี บางเชือกหนัง 4 หมู่ 5
2349 นาง สุธาทิพย์ ตังธนาวิรุตม์ บางเชือกหนัง 34/6 หมู่ 3
2350 นาง กมลวรรณ เสือกล้า บางเชือกหนัง 7/1 หมู่ 8
2351 นาย นฤพล มหาศาลกุล บางเชือกหนัง 11/44 หมู่ 9
2352 นาย บุญปลูก สุขเจริญ บางเชือกหนัง 35/7 หมู่ 3
2353 พ.จ.อ. ประสิทธิ์ อินนวล บางเชือกหนัง 126 หมู่ 2
2354 นาย จุมพล พูลบำเพ็ญ บางเชือกหนัง 22
2355 นางสาว อุไร ชุมพล บางเชือกหนัง 50
2356 นาย สมพร ชลอวงค์ บางเชือกหนัง 26/2
2357 นาย สมจิตร์ ทุ่งบางน้อย บางเชือกหนัง 23/9
2358 นางสาว สุนทรี เดระดาษ บางเชือกหนัง 28/3
2359 นาง วัฒนา ดอนยังภัย บางเชือกหนัง 42/1
2360 นาง วาสนา บุญเพ็ญ บางเชือกหนัง 115/3
2361 นาง ละม่อม ภู่ประดับ บางเชือกหนัง 52
2362 นางสาว มาลี กันพูล บางเชือกหนัง 36/8
2363 นาง วิไลวรรณ บุญฤทธิ์มนตรี บางเชือกหนัง 25/5
2364 นาย มนต์ธเนศ ม่วงคุ้ม บางเชือกหนัง 32/8
2365 นาง อำไพ สกุลรัตน์ บางเชือกหนัง 23
2366 นางสาว เสาวลักษณ์ สกุลรัตน์ บางเชือกหนัง 11
2367 นาง พัชรินทร์ ตระกูลพูนลาภ บางเชือกหนัง
2368 นาย ศิริ วัฒนดิษฐจันทร์ บางเชือกหนัง 7/3
2369 นาย ประสิทธิ์ รักชาติ บางเชือกหนัง 11/79
2370 นาย สามารถ เล็กยินดี บางเชือกหนัง
2371 นาง อุฬาริน ทองอ่อน บางเชือกหนัง
2372 นาง จรูญ ศิริพงษ์ บางเชือกหนัง 1
2373 นาง จันทร์เพ็ญ โลศิริ บางเชือกหนัง
2374 นาย จีระพล เมืองมั่น บางเชือกหนัง 5/83
2375 นาย ธนาวุฒิ จิรองอาจ บางเชือกหนัง 11/34
2376 นาง วิมล หัวใจแก้ว บางเชือกหนัง 8/103
2377 นาง มาลี ภู่อร่าม บางเชือกหนัง 17/25
2378 นางสาว บุญธรรม นุตาคม บางเชือกหนัง 15
2379 นาง พรทิพย์ ชีพเพียรพิชิต บางเชือกหนัง 20/45
2380 นาย เฟือง พลับนิ่ม บางเชือกหนัง 55/1
2381 นาย ประสงค์ คงเทียน บางเชือกหนัง 21/3
2382 นาย ชาญชัย คงเทียน บางเชือกหนัง 21/4
2383 นาง เพียงจันทร์ แตงแก้ว บางเชือกหนัง 14/13
2384 นาย สุชาติ คิ้วสุวรรณสุข บางเชือกหนัง 38
2385 นาย ประเวทย์ ชื่นหิรัญ บางเชือกหนัง 53
2386 นาง อำภา กุลธรรมโยธิน บางเชือกหนัง 20/114
2387 นาง จรูญศรี เตรียมชนะ บางเชือกหนัง 14/19
2388 นาย ไพบูลย์ วชิระประสิทธิกุล บางเชือกหนัง 14/103
2389 นาง พรสินี ศรสุข บางเชือกหนัง 210
2390 นาย ปุ๋ย บุอร บางเชือกหนัง 52/4
2391 นาย มณเทียร หนึ่งน้อย บางเชือกหนัง
2392 นาย สมชัย ไม้หอม บางเชือกหนัง
2393 นาย ประพลี เมืองมั่น บางเชือกหนัง 1/17
2394 นาย วิสุทธิ์ ลาภทรัพย์ทวี บางเชือกหนัง 14/21
2395 นาง อุไร แก้วคำ บางเชือกหนัง 74/3
2396 นางสาว นิภาพร สังข์ทอง บางเชือกหนัง 13/6
2397 นางสาว มะลิไล แก้วมาดีงาม บางเชือกหนัง 18/9
2398 นางสาว ฐาปนาพร จงพิพัฒน์วณิชย์ บางเชือกหนัง 18/6
2399 นาย วิทยา ปิ่นแก้ว บางเชือกหนัง
2400 นาง สาระภี คิ้วสุวรรณสุข บางเชือกหนัง 38
2401 นาย วิรัต ยิ้มระหงษ์ บางเชือกหนัง 3/9
2402 นาย ธีระ อุ่นประเสริฐสุข บางเชือกหนัง 5/116
2403 นางสาว สุชญา คุ้มจีน บางเชือกหนัง 16
2404 นาย สมชาย ลักษณะนิยม บางเชือกหนัง
2405 นางสาว มุกข์ดา นาคจาด บางเชือกหนัง
2406 นางสาว ภัคภร คงคาเขตร บางเชือกหนัง
2407 นาย บุญสม วิมุกตานนท์ บางเชือกหนัง 55/2
2408 นาย อภินัทธ์ นทีมหาคุณ บางเชือกหนัง 8/92
2409 นางสาว สุรีย์พร แก้วผลิก บางเชือกหนัง 20/345
2410 นาย สมพงษ์ ไม้หอม บางเชือกหนัง
2411 นาย สงวน ไม้หอม บางเชือกหนัง 87
2412 นาย สุขสัน เที่ยงตรง บางเชือกหนัง
2413 นาง สุวรรณา จันทวงษ์ บางเชือกหนัง 24/1
2414 นางสาว รวีวรรณ ทองม่วง บางเชือกหนัง 9/6
2415 นาย ศักดิ์ชัย บุญยกิตานนท์ บางเชือกหนัง 28/1
2416 นาย ยิ้ม บัวจันทร์ บางเชือกหนัง 43
2417 นางสาว สมนึก จูถนอม บางเชือกหนัง 43
2418 นางสาว ปัญนธัชช์ บูคะธรรม บางเชือกหนัง
2419 นาย พรชัย อัศวถาวรเศรษฐ์ บางเชือกหนัง 20/14
2420 นาย สุรศักดิ์ เอื้บุญประเสริฐ บางเชือกหนัง 20/76
2421 นางสาว พรทิพย์ หนูคง บางเชือกหนัง 18/86
2422 นาย ชัชวาลย์ ทนุธรรมโชติกุล บางเชือกหนัง 18/52
2423 นางสาว วันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์ บางเชือกหนัง 31
2424 นางสาว ฐานิต กิจเจริญโรจน์ บางเชือกหนัง 1/64
2425 นาย เสถียร บัวคลี่ บางเชือกหนัง 20/68
2426 นาง สุพิศ ปลั่งศรี บางเชือกหนัง 34/2
2427 นางสาว ริททู กัมบีร์ บางเชือกหนัง 20/72
2428 นางสาว อุชาราณี ปาเตีย บางเชือกหนัง 20/74
2429 นางสาว ภาสิณี สั้นศรี บางเชือกหนัง 40
2430 นาง มะลิ บุญใช้ บางเชือกหนัง 32/1
2431 นาย บุญส่ง สุขเจริญ บางเชือกหนัง 17
2432 นาย สมเดช สุขเจริญ บางเชือกหนัง 44/2
2433 นาย ธีรานนท์ จงรัตน์ศรีกุล บางเชือกหนัง 20/228
2434 นางสาว สุธาสินี ช่างสุวรรณ บางเชือกหนัง 16/32
2435 นาง นิลุบล ธรรมแสง บางเชือกหนัง 8/82
2436 นางสาว พัชรี พิมพ์อัปสร บางเชือกหนัง 18/93
2437 นาย ประยูร บุญสงวน บางเชือกหนัง 2
2438 นาง ฉวี สมทรง บางเชือกหนัง 37
2439 นาย ประพนธ์ แสงอรุณไพศาล บางเชือกหนัง
2440 นาง วารี บัวภูมิ บางเชือกหนัง 14/123
2441 นาย สุภา มงคล บางเชือกหนัง 25
2442 นาย สวาท สั่งใหม่ บางเชือกหนัง 11/38
2443 นาง สุพิณ แสงสุข บางเชือกหนัง 31/72
2444 นาง สมพร พิมพ์พงษ์ บางเชือกหนัง
2445 นาง กรรณิกา ไตรพิพัฒน์ บางเชือกหนัง 14
2446 นาง ดารัต บุญรอด บางเชือกหนัง 20/82
2447 นาง พิศมัย มากเหมือน บางเชือกหนัง 44
2448 นาง ประจุพร แก้วใส่หุ่น บางเชือกหนัง 50
2449 นาง วรรณา พาชยมัย บางเชือกหนัง 20/130
2450 นาวาเอกหญิง กรสิตาศ์ สามารถ บางเชือกหนัง 14/18
2451 นางสาว ทองอยู่ ปีตะนีละวัตร บางเชือกหนัง 24
2452 นาย ธวัช หอมทวนลม บางเชือกหนัง 23/12
2453 นาย อธิพัฒน์ ประกอบผล บางเชือกหนัง 31/12
2454 นาย วรพล วงษ์ชัยวัฒนกุล บางเชือกหนัง 23/21
2455 นาย บัณฑิต กล่อมเกลี้ยง บางเชือกหนัง 23/4
2456 นาย อาทร ตรรกนิพนธ์ บางเชือกหนัง 79/32
2457 นางสาว อารีย์ จันทรักษา บางเชือกหนัง 16/32
2458 นางสาว อุษารมย์ ไพลมาสย์ บางเชือกหนัง 133
2459 นาย ธนทัตต์ ฤทธิประภา บางเชือกหนัง 20/48
2460 นาย สมเกียรติ กัลปสุข บางเชือกหนัง 6/4
2461 นาย วิเชียร มาประสพ บางเชือกหนัง 36/3
2462 นางสาว เพ็ญศิณี พันเลิศกิตติกุล บางเชือกหนัง 11/23
2463 นาย ทรงกลด กัลปสุข บางเชือกหนัง 6/2
2464 นาย บดินทร์ ชัยสันธนะ บางเชือกหนัง 22/9
2465 นาง โชติกา ขวัญพราย บางเชือกหนัง 35
2466 นางสาว นิตยา สิมะสุนทร บางเชือกหนัง 35/14
2467 นาง ชลัลย์กร แสงอรุณ บางเชือกหนัง 3
2468 นางสาว เยาวพา พลเพ็ชร บางเชือกหนัง 1/37
2469 นาง อำภัย พรหมหนู บางเชือกหนัง 5/56
2470 นาง เจริญพร ฤทธิ์ประภา บางเชือกหนัง 20/46
2471 นาย วินัย ศรีทรัพย์แสง บางเชือกหนัง 18/39
2472 นาย ธนาเดช ศรีดานนท์ บางเชือกหนัง 5/214
2473 นาย สุรินทร์ ฉิมสุวรรณ บางเชือกหนัง 20/44
2474 นาง จรัสศรี หงษ์ทอง บางเชือกหนัง 25
2475 นางสาว กิรณา ศรีทรัพย์แสง บางเชือกหนัง 5/67
2476 นางสาว สารภี เอี่ยมผดุง บางเชือกหนัง 53/2
2477 นาย อรรถพล สิงห์เจริญชัย บางเชือกหนัง 11/185
2478 นาย สังเวียน พันธ์ใจธรรม บางเชือกหนัง 20/339
2479 นาง กองศรี สูงหางหว้า บางเชือกหนัง 20/420
2480 นาง วัฒนา ภู่ระย้า บางเชือกหนัง 37
2481 นาง พิชาภรณ์ ดำรงโรจน์วัฒนา บางเชือกหนัง 20/115
2482 นาย ณรงค์ จำปา บางเชือกหนัง 16
2483 นาง บรรจง จำปา บางเชือกหนัง 16/1
2484 นาย นิรันดร์ จันทร์เขียว บางเชือกหนัง 31/7
2485 นาง วนิษษา สุขสว่าง บางเชือกหนัง 18/14
2486 นาย ทม สาแสง บางเชือกหนัง 4
2487 นางสาว จำแลง ปั้นสีสด บางเชือกหนัง 19
2488 พ.ต. อโนทัย มีศรีรอด บางเชือกหนัง 1/73
2489 นาง ประไพ มีศรีรอด บางเชือกหนัง 14/33
2490 นางสาว หงษ์นภา พรสกุลไพศาล บางเชือกหนัง 1/10
2491 นาย พิชัย หืรัญเจริญลาภ บางเชือกหนัง 11/174
2492 นาง ละเมียด น้ำทิพย์ บางเชือกหนัง 14/14
2493 นาง จันทรรัตน์ ท้วมทองดี บางเชือกหนัง 20/10
2494 นางสาว สุนีรัตน์ หนูสมจิตร บางเชือกหนัง 1/72
2495 นาย สุชาย สุรมนสิการ บางเชือกหนัง 14/29
2496 นาย อนุรัตน์ น้อยแก้ว บางเชือกหนัง 8/8
2497 นาง สมพร เหลืองคงอยู่ บางเชือกหนัง
2498 นาย สมเกียรติ เลิศรุ่ง บางเชือกหนัง 22/8
2499 นาย สมชาย ลิ่มทองวัฒนาชัย บางเชือกหนัง
2500 นางสาว ชนากานต์ โกเมนกุล บางเชือกหนัง 20/327
2501 นาย สุนทร แม้นทิม บางเชือกหนัง 1/48
2502 นางสาว กรุณารัศมิ์ ยิ้มธนาวงศา บางเชือกหนัง 3/11
2503 นางสาว นันทนา บุตรแสน บางเชือกหนัง 8/77
2504 นางสาว หนูแดง นิลพันธ์ บางเชือกหนัง
2505 นาง สุนทรี ภัชประดุจแก้ว บางเชือกหนัง 26/49
2506 นาย ไพบูลย์ อารีย์สว่างกิจ บางเชือกหนัง 28/5
2507 นาย ชาตรี นิลขำ บางเชือกหนัง 57/21
2508 นางสาว พัชรี อุณาภาค บางเชือกหนัง 18/99
2509 นาย พิษณุ ศรีม่วง บางเชือกหนัง 35/3
2510 นาย ชวลิต วงศ์รัตนาวิน บางเชือกหนัง 5/65
2511 นาย กำพล บุญชู บางเชือกหนัง 48/12
2512 นาง ศรีวรรณ เสลาคุณ บางเชือกหนัง 15
2513 นางสาว พัชรมนทร์ ศิริสวัสดิ์ บางเชือกหนัง 9/47
2514 นาย บุญส่ง โตอุส่าห์ บางเชือกหนัง 26/10
2515 นาง อุไรวรรณ ทรัพย์ใหญ่ บางเชือกหนัง 6
2516 นางสาว รุ่งทิพย์ ขำเลิศ บางเชือกหนัง 11/7
2517 นาย กูลซาน ดีฟ ซิงห์ บางเชือกหนัง 16/33
2518 นาย ณรงค์ อุทยะวานิช บางเชือกหนัง 6/2
2519 นาย สุรินทร์ สุภาพทรง บางเชือกหนัง 20/110
2520 นาง ชั้น นิตทิม บางเชือกหนัง 19
2521 นาง รุ่งนภา กระปุกทอง บางเชือกหนัง 10/2
2522 นางสาว สัมฤทธิ์ พูนทรัพย์ บางเชือกหนัง 13
2523 นาง มงคล กุรุง บางเชือกหนัง 20/323
2524 นาง ผ่องทิพย์ นิติการ บางเชือกหนัง 31/16
2525 นางสาว บุญช่วย คำคม บางเชือกหนัง 34/7
2526 นาง แฉล้ม ศรีเกิด บางเชือกหนัง 99/2
2527 นางสาว ณัฐดาวรรณ ประกอบสุข บางเชือกหนัง 34/11
2528 นาย ประเสริฐ คงเทียน บางเชือกหนัง 21
2529 นางสาว อุบล แสงเพ็ง บางเชือกหนัง 1/43
2530 นาง ทองดี นาควิจิตร บางเชือกหนัง 1/6
2531 นาย พงษ์ศักดิ์ สิทธิวิชาภิญโญ บางเชือกหนัง 8/139
2532 นาย ต่อศักดิ์ ใจปลื้ม บางเชือกหนัง 12/2
2533 นาย เดชา หวังสัจจะโชค บางเชือกหนัง 57/39
2534 นาย เสน่ห์ ภัทรเมธาชัย บางเชือกหนัง 1/17
2535 นาง พลอย จันทร์หอม บางเชือกหนัง 20/392
2536 นาย ตะยินเดอร์ปาลซิงห์ เจาลา บางเชือกหนัง 20/163
2537 นาย สวรรค์ เพ็งสวัสดิ์ บางเชือกหนัง 115
2538 นาย สมโภชน์ ชุ่มมี บางเชือกหนัง 20/340
2539 นาย จิระศักดิ์ หงษ์ทอง บางเชือกหนัง 21/1
2540 นาย วัฒนา คนซื่อ บางเชือกหนัง 12
2541 นาง ผัน เจียรบำรุงพันธ์ บางเชือกหนัง
2542 นาง แผ้ว กระปุกทอง บางเชือกหนัง 39/1
2543 นาง แย้ม หงษ์ทอง บางเชือกหนัง 47
2544 นาย ขัน เอี่ยมแทน บางเชือกหนัง 42
2545 นาย ไสว เพ็งสวัสดิ์ บางเชือกหนัง 115/2
2546 นางสาว สุนันทา มาเหมาะโชค บางเชือกหนัง 30/3
2547 นาง ณัฐพร ลิมปสถาพร บางเชือกหนัง 35/11
2548 นาย พงษ์ศักดิ์ เมธาวงศ์วณิช บางเชือกหนัง 57/19
2549 นาง สุชารัตน์ พรมโต บางเชือกหนัง 8/4
2550 นางสาว กรรณิกา กิติกำจาย บางเชือกหนัง 57/44
2551 นาย เสริมศักดิ์ ดวงเนตร บางเชือกหนัง 20/335
2552 นาย คมเดช มหาโภไคย บางเชือกหนัง 20/128
2553 นาง จรรยา บุญชนะ บางเชือกหนัง 57/28
2554 นาย สมชาย ใจปลื้ม บางเชือกหนัง 12
2555 นาย เกรียงศักดิ์ สระสม บางเชือกหนัง
2556 นาง อารียา สุริโย บางเชือกหนัง 8/97
2557 นางสาว กาญจนาพร บุญชู บางเชือกหนัง
2558 นางสาว ละเมียด พูลทรัพย์ บางเชือกหนัง 18
2559 นางสาว มณทิยา ยิ้มดี บางเชือกหนัง 13/9
2560 นาง ภรภัทร ดาวดวงน้อย บางเชือกหนัง 20/75
2561 นางสาว ปานทิพย์ ชื่นชม บางเชือกหนัง 10/2
2562 นาย บรรจง ร่มสบาย บางเชือกหนัง 1/26
2563 นาย สุรินทร์ นิ่มน้อย บางเชือกหนัง 48/3
2564 นางสาว นภาพร เดิมบางชัน บางเชือกหนัง 1/28
2565 นางสาว กัลยา ศิริมงคล บางเชือกหนัง 5/99
2566 นาง กัลยานิษฐ์ เจริญทรัพย์ บางเชือกหนัง 20/182
2567 นาง วินิจ แสงจันทร์ บางเชือกหนัง 38/3
2568 นาย นิมิตร อ่อนน้อม บางเชือกหนัง 20/354
2569 นางสาว สมถวิล สุขเจริญ บางเชือกหนัง
2570 นางสาว แสงจันทร์ ไชยคำ บางเชือกหนัง
2571 นาย มารุต เกตุแก้ว บางเชือกหนัง 31/43
2572 นาย ยงยุทธ คำสม บางเชือกหนัง 9/4
2573 นางสาว บุญญิสา ลุมาดกมลพันธ์ บางเชือกหนัง 11/31
2574 นางสาว สายรุ้ง รักดี บางเชือกหนัง 1/23
2575 นาย ขวัญชัย รัตนเกษตร บางเชือกหนัง 26
2576 นางสาว สมพักตร์ สิงห์ทอง บางเชือกหนัง 26/4
2577 นาง สำรวม นิ่มน้อย บางเชือกหนัง 22/1
2578 นาง แสงดาว สงศิริ บางเชือกหนัง 5/32
2579 นาง ณัฐกฤตา ทรงปัญญา บางเชือกหนัง 8/17
2580 นาย วัชระ ชมสุข บางเชือกหนัง 18/30
2581 นาย ผ่อง ขาวผ่องศรี บางเชือกหนัง 2/2
2582 นาง วิภา สังขรัตน์ บางเชือกหนัง 2/11
2583 นาย อารมย์ ภิรมย์แก้ว บางเชือกหนัง 124/5
2584 นางสาว เกษแก้ว หิรัญยะนันท์ บางเชือกหนัง 12/9
2585 นาง ธันยนันท์ จารุวัฒน์สุรกุล บางเชือกหนัง 40/1
2586 นางสาว นิตยา บัวเกิด บางเชือกหนัง 78/1
2587 นาย อนุสิษฐ์ คล้อยเคลื่อน บางเชือกหนัง 26
2588 นางสาว ญาณอาภา ทับทิมทอง บางเชือกหนัง 28/1
2589 นาง วันทนา สิมะสุนทร บางเชือกหนัง 41/2
2590 นาย ทองสุก กลิ่นฉุย บางเชือกหนัง 32/13
2591 นาง วิภาวี วิสาวะโท บางเชือกหนัง 15/4
2592 นาย สาคร คงเทียน บางเชือกหนัง 79
2593 นางสาว พิชญะวรรณ โรจน์วิเธียร บางเชือกหนัง 8/118
2594 นาง กัลยกร ชลากรพิทยา บางเชือกหนัง 31/40
2595 นาย สอาด สุขนันทศักดิ์ บางเชือกหนัง 16/7
2596 นาย สมศักดิ์ ใจชื้น บางเชือกหนัง 140/3
2597 นาย นพพร รำพึงกิจ บางเชือกหนัง 26/26
2598 นาย ปริญญา ทองหน้าศาล บางเชือกหนัง 18/34
2599 นาย วรพจน์ สวรรค์โพธิพันธุ์ บางเชือกหนัง 8/32
2600 นาง องุ่น ดงกระพันธ์ บางเชือกหนัง 37
2601 นางสาว บังอร ชวยกระจ่าง บางเชือกหนัง 31/52
2602 นาย สมชาย เพ็ชรพงษ์ บางเชือกหนัง 20/147
2603 นางสาว พิกุล เอี่ยมผดุง บางเชือกหนัง 53/1
2604 นาย นพพร ปุยทอง บางเชือกหนัง 20/100
2605 นาง นันทา ศรีพิทักษ์ บางเชือกหนัง 31/48
2606 นาง รัตนา บุญใช้ บางเชือกหนัง 32
2607 นาย สังเวียน ทองรุ่ง บางเชือกหนัง 14/118
2608 นาย สมคิด แฟงจะโปะ บางเชือกหนัง 18/27
2609 นาย อภิชาติ หัวใจแก้ว บางเชือกหนัง 8/121
2610 นาย สิทธิชัย สิทธิสงค์ บางเชือกหนัง 54/3
2611 นาย สุวรรณ พงษ์สังข์ บางเชือกหนัง 18/26
2612 นาง นุสรา มีคาม บางเชือกหนัง 12/5
2613 นาง จีระวรรณ สุดแปดริ้ว บางเชือกหนัง 29/1
2614 นาย สนธยา คงเทียน บางเชือกหนัง 67/2
2615 นาย อำนาจ จูปั้น บางเชือกหนัง 29
2616 นางสาว พัทธีรา สรรพคุณ บางเชือกหนัง 93/2
2617 นาง นวรัตน์ จูปั้น บางเชือกหนัง 29/2
2618 นาย ณรงค์ วิวัฒน์วานิชกุล บางเชือกหนัง 16/12
2619 นาง ยุพดี ขจรกิจอภิรักษ์ บางเชือกหนัง 7/40
2620 นาย สมพงษ์ ทับเพรียง บางเชือกหนัง 123/1
2621 นาย สำเร็จ พูนรัตน์ บางเชือกหนัง 38/1
2622 นาง นันท์พิน โชติทรัพย์ธนดล บางเชือกหนัง 20/422
2623 นาง ฐิติมา กัลยายะ บางเชือกหนัง 7/33
2624 นางสาว ปิ่นนรา พุ่มฉายา บางเชือกหนัง 44/1