อำเภอเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 6 ลำดับ 50001-10000
อำเภอเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 6 ลำดับ 50001-10000 เรียงอักษรตามชื่อ

5001 นาย โอภาส ปิ่นโมรา บางหลวง 67/3 หมู่ที่ 5
5002 นาง ไพรินทร์ อื้อกงฮะ บางหลวง 67/4 หมู่ที่ 5
5003 นาย ไพฑูรย์ คนไทย บางหลวง 68 หมู่ที่ 5
5004 นาย จำเริญ คนไทย บางหลวง 68/1 หมู่ที่ 5
5005 นาย ชาญชัย เรืองสุวรรณ บางหลวง 69/1 หมู่ที่ 5
5006 นาย สำราญ เรืองสุวรรณ บางหลวง 69/3 หมู่ที่ 5
5007 นาย ภิรมย์ เรืองสุวรรณ บางหลวง 69/4 หมู่ที่ 5
5008 นาย อำนาจ ธนะทิพานนท์ บางหลวง 69/5 หมู่ที่ 5
5009 นาง นันทวรรณ อารีราช บางหลวง 69/6 หมู่ที่ 5
5010 นาย สุทิน ชุ่มเพ็งพัน บางหลวง 69/7 หมู่ที่ 5
5011 นาย สัมฤทธิ์ เลี้ยงอยู่ บางหลวง 70 หมู่ที่ 5
5012 นาย ไสว ดาวราย บางหลวง 71 หมู่ที่ 5
5013 นาย ชุบ ปิ่นโมรา บางหลวง 71/1 หมู่ที่ 5
5014 นาย ณรงค์ วงษ์ทองแย้ม บางหลวง 71/2 หมู่ที่ 5
5015 นาย สมาน ดาวราย บางหลวง 71/3 หมู่ที่ 5
5016 นาย ทองดี ดาวราย บางหลวง 71/4 หมู่ที่ 5
5017 นาย อนุชา ดาวราย บางหลวง 71/6 หมู่ที่ 5
5018 นาย ตรี ดาวราย บางหลวง 72 หมู่ที่ 5
5019 นาย สวัสดิ์ เรืองสุวรรณ์ บางหลวง 72/1 หมู่ที่ 5
5020 นาย สังวาลย์ วันทา บางหลวง 72/2 หมู่ที่ 5
5021 นาง อำนวย เนินกร่าง บางหลวง 72/3 หมู่ที่ 5
5022 นาย สว่าง ช่อปทุมมา บางหลวง 72/4 หมู่ที่ 5
5023 นาย บุญมาก เนินกร่าง บางหลวง 72/5 หมู่ที่ 5
5024 นางสาว ซู่งิ้ม แซ่โง้ว บางหลวง 72/7 หมู่ที่ 5
5025 นาง อนงค์ กันทะจันทร์ บางหลวง 72/8 หมู่ที่ 5
5026 นางสาว จรรยณัฐ เลี้ยงอยู่ บางหลวง 72/9 หมู่ที่ 5
5027 นาย อนันต์ ดาวราย บางหลวง 72/10 หมู่ที่ 5
5028 นางสาว จำเนียร วันทา บางหลวง 73 หมู่ที่ 5
5029 นาย เทียร วันทา บางหลวง 73/1 หมู่ที่ 5
5030 นาย บัญญัติ มิ่งผล บางหลวง 75 หมู่ที่ 5
5031 นาย ประยูร มิ่งผล บางหลวง 76 หมู่ที่ 5
5032 นางสาว ลำไย มิ่งผล บางหลวง 77 หมู่ที่ 5
5033 นาง ณัฏฐ์ปัณชญา บุลภรณ์นิจวิภา บางหลวง 77/1 หมู่ที่ 5
5034 นาย สุชาติ มิ่งผล บางหลวง 78 หมู่ที่ 5
5035 นาย สุริยา ลอยแก้ว บางหลวง 78/1 หมู่ที่ 5
5036 นางสาว สมจิตร ผึ้งสำราญ บางหลวง 78/2 หมู่ที่ 5
5037 นาย ศักดิ์ชัย แซ่โง้ว บางหลวง 78/3 หมู่ที่ 5
5038 นาย วัฒนา มิ่งผล บางหลวง 78/5 หมู่ที่ 5
5039 นางสาว บุณนุช ลอยแก้ว บางหลวง 78/6 หมู่ที่ 5
5040 นาย เหน่งเกียง แซ่โง้ว บางหลวง 79 หมู่ที่ 5
5041 นาย กิตติชัย แซ่โง้ว บางหลวง 79/1 หมู่ที่ 5
5042 นาง ฉลวย แซ่โอ บางหลวง 80 หมู่ที่ 5
5043 นาย ศักดิ์ชัย นิธิธนิโยปกรณ์ บางหลวง 81 หมู่ที่ 5
5044 นางสาว นันทา ห้วยหงษ์ทอง บางหลวง 83 หมู่ที่ 5
5045 นางสาว วันเพ็ญ แซ่โง้ว บางหลวง 83/1 หมู่ที่ 5
5046 นาง ยู่เลี๊ยบ ห้วยหงษ์ทอง บางหลวง 83/2 หมู่ที่ 5
5047 นาย ธานี จรัสโสภณ บางหลวง 84 หมู่ที่ 5
5048 นางสาว เหวย ผ่องพันธ์ บางหลวง 85 หมู่ที่ 5
5049 นางสาว นพรัตน์ ดิสบัวเฉื่อย บางหลวง 85/1 หมู่ที่ 5
5050 นางสาว บรรจบ ดิสบัวเฉื่อย บางหลวง 85/3 หมู่ที่ 5
5051 นาง สุภาพ โพธิ์เตี้ย บางหลวง 85/5 หมู่ที่ 5
5052 นางสาว จาบ ผ่องพันธ์ บางหลวง 85/6 หมู่ที่ 5
5053 นางสาว บุญภาค จอมเดช บางหลวง 85/7 หมู่ที่ 5
5054 นาง รุม วันทา บางหลวง 86/2 หมู่ที่ 5
5055 นางสาว นิภา เลี้ยงอยู่ บางหลวง 86/3 หมู่ที่ 5
5056 นางสาว สมปอง งามตา บางหลวง 87 หมู่ที่ 5
5057 นาย สิน ผ่องพันธ์ บางหลวง 89 หมู่ที่ 5
5058 นาย ทองสุข สุทธิลักษมี บางหลวง 89/1 หมู่ที่ 5
5059 นาง ประจวบ กลิ่นชั้น บางหลวง 89/2 หมู่ที่ 5
5060 นาย สมนึก ผลเจริญ บางหลวง 89/3 หมู่ที่ 5
5061 นาง ฉลวย อิ่มเงิน บางหลวง 90 หมู่ที่ 5
5062 นาย บุญมี คนไทย บางหลวง 90/1 หมู่ที่ 5
5063 นาย คล้อย มัลลิกานนท์ บางหลวง 91/1 หมู่ที่ 5
5064 นาง เยื้อน มัลลิกานนท์ บางหลวง 92 หมู่ที่ 5
5065 นาย สมยศ มะลิกานนท์ บางหลวง 92/1 หมู่ที่ 5
5066 นาง จำลอง ทองคำ บางหลวง 92/2 หมู่ที่ 5
5067 นาย บุญธรรม วรรณสิทธิ์ บางหลวง 92/3 หมู่ที่ 5
5068 นาย เล็ก มัลลิกานนท์ บางหลวง 93 หมู่ที่ 5
5069 นางสาว มณฑา คนไทย บางหลวง 94 หมู่ที่ 5
5070 นาง สละ หาญขยันกิจ บางหลวง 94/1 หมู่ที่ 5
5071 นาย ธงชัย จิวยิ้น บางหลวง 94/2 หมู่ที่ 5
5072 นาย ประวิทย์ คนไทย บางหลวง 94/3 หมู่ที่ 5
5073 นาย ศักดิ์ชัย ไร่ทิม บางหลวง 95 หมู่ที่ 5
5074 นางสาว เฉลิม แก้วสี บางหลวง 99/2 หมู่ที่ 5
5075 นาย ประสิทธิ์ พุ่มชะเอม บางหลวง 99/4 หมู่ที่ 5
5076 นาย สุรินทร์ เด่นอมร บางหลวง 100 หมู่ที่ 5
5077 นาย พอง โตสิงห์ บางหลวง 516 หมู่ที่ 5
5078 นาย สมยศ ฟักทอง บางหลวง หมู่ที่ 5
5079 นางสาว พยุงค์ วันทา บางหลวง หมู่ที่ 5
5080 นาย สมบัติ งามตา บางหลวง หมู่ที่ 5
5081 นาย สมควร เรืองสุวรรณ บางหลวง หมู่ที่ 5
5082 นางสาว อำนวย แผนสมบูรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5083 นาง สวัสดิ์ เริ่มสอน บางหลวง หมู่ที่ 5
5084 นาง ลำใย โพธิ์แตง บางหลวง หมู่ที่ 5
5085 นาง กิมเสียง บริบูรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5086 นาย วิวัฒน์ พลอยสีขำ บางหลวง หมู่ที่ 5
5087 นาย ธนพล นิงสานนท์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5088 นางสาว ภัทราภรณ์ ปุ่นแก้ว บางหลวง หมู่ที่ 5
5089 นาย บุญเทียน ต่างแสง บางหลวง หมู่ที่ 5
5090 นาง ศิริ ลอยแก้ว บางหลวง หมู่ที่ 5
5091 นางสาว นุจริญ ด้วงเงิน บางหลวง หมู่ที่ 5
5092 นาง ทองอยู่ ปิ่นโมรา บางหลวง หมู่ที่ 5
5093 นาย สำเริง ปัญญาลักษณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5094 นาย บันลือ แสวงผล บางหลวง หมู่ที่ 5
5095 นาย จันทร์ ทองหล่อ บางหลวง หมู่ที่ 5
5096 นาง ปรียา ตะกรุดเงิน บางหลวง หมู่ที่ 5
5097 นางสาว ลำดวน คนไทย บางหลวง หมู่ที่ 5
5098 นาย บุญเรือง เรืองสุวรรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5099 นาง วันเพ็ญ เรืองสุวรรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5100 นาง ดรุณี ปิ่นโมรา บางหลวง หมู่ที่ 5
5101 นางสาว อุษา วงษ์ทองแย้ม บางหลวง หมู่ที่ 5
5102 นาง บุญธรรม วงษ์ทองแย้ม บางหลวง หมู่ที่ 5
5103 นาง ปทุมทิพย์ ดาวราย บางหลวง หมู่ที่ 5
5104 นาง ปทุม เรืองสุวรรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5105 นาง สมศรี มิ่งผล บางหลวง หมู่ที่ 5
5106 นาง สมบุญ มิ่งผล บางหลวง หมู่ที่ 5
5107 นางสาว สมลักษณ์ ผึ้งสำราญ บางหลวง หมู่ที่ 5
5108 นาง บุญเรือง นิธิธนิโยปกรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5109 นาง วิมล โพธิ์แตง บางหลวง หมู่ที่ 5
5110 นาย สุเทพ จิระกิตติดุลย์ บางหลวง หมู่ที่ 5
5111 นาย สุนทร สุขกระจ่าง บางหลวง หมู่ที่ 5
5112 นางสาว เกสร ฟักทอง บางหลวง หมู่ที่ 5
5113 นาง สุวิน ร่มโพธิ์ บางหลวง 31/61 หมู่ที่ 5
5114 นาง สมศรี เรืองสุวรรณ บางหลวง 31/2 หมู่ที่ 5
5115 นาง พยุง ทองคำ บางหลวง 1 หมู่ที่ 6
5116 นาง สำราญ โสภา บางหลวง 2 หมู่ที่ 6
5117 นาย บุญชอบ โสภา บางหลวง 2/2 หมู่ที่ 6
5118 นาย ธงชัย ประดับนิล บางหลวง 3 หมู่ที่ 6
5119 นาย เจริญสุข ทองคำ บางหลวง 3/1 หมู่ที่ 6
5120 นาย แฉล้ม คงขาว บางหลวง 3/2 หมู่ที่ 6
5121 นาง บุญสม ใหม่คามิ บางหลวง 3/3 หมู่ที่ 6
5122 นาย ประสงค์ ประดับนิล บางหลวง 3/4 หมู่ที่ 6
5123 นาย คำรณ งามประเสริฐ บางหลวง 4 หมู่ที่ 6
5124 นาง ไสว เข็มทอง บางหลวง 5 หมู่ที่ 6
5125 นาง มารศรี ปรีชาธีรศาสตร์ บางหลวง 6 หมู่ที่ 6
5126 นาย บุญช่วย ชั้วทอง บางหลวง 7 หมู่ที่ 6
5127 นางสาว อุไร ทำดี บางหลวง 8 หมู่ที่ 6
5128 นาย โอบณิธี ถี่ถ้วน บางหลวง 8/5 หมู่ที่ 6
5129 นาย กระบวน ถี่ถ้วน บางหลวง 8/6 หมู่ที่ 6
5130 นาง สุนทรี ถี่ถ้วน บางหลวง 8/7 หมู่ที่ 6
5131 นาง ยุภา แซ่เตียว บางหลวง 8/8 หมู่ที่ 6
5132 นาง ฐิติกานต์ เพ็งทองหลาง บางหลวง 8/9 หมู่ที่ 6
5133 นางสาว สุภาวิดา จูมสัก บางหลวง 8/11 หมู่ที่ 6
5134 นาง ราตรี จันทร์โท บางหลวง 8/14 หมู่ที่ 6
5135 นาย อนันต์ พรมเดช บางหลวง 8/19 หมู่ที่ 6
5136 นาย สาคร จินะโกฎิ บางหลวง 8/20 หมู่ที่ 6
5137 นางสาว เบญจวรรณ บังครัน บางหลวง 8/25 หมู่ที่ 6
5138 นาย วิชัย หาญแก้วยิ่ง บางหลวง 8/26 หมู่ที่ 6
5139 นาง ทองศรี คำล้วน บางหลวง 8/29 หมู่ที่ 6
5140 นาย สมนึก เกิดแก้ว บางหลวง 8/34 หมู่ที่ 6
5141 นาย ประสงค์ ลาท่าทราย บางหลวง 8/36 หมู่ที่ 6
5142 นาย ชัยวัฒน์ องอาจ บางหลวง 8/37 หมู่ที่ 6
5143 นาง บุบผา อาจองค์ บางหลวง 8/39 หมู่ที่ 6
5144 นาย ละออง จารัตน์ บางหลวง 8/42 หมู่ที่ 6
5145 นางสาว บุญเรือน ดีเถื่อน บางหลวง 8/43 หมู่ที่ 6
5146 นาย สมพงษ์ ชุติกุลกิจ บางหลวง 8/44 หมู่ที่ 6
5147 นางสาว วิลัยรักษ์ เคิกศิริ บางหลวง 8/45 หมู่ที่ 6
5148 นาง บุญลอง หน่องคำลาง บางหลวง 8/46 หมู่ที่ 6
5149 นาย ต้อย หลวงเทียม บางหลวง 8/49 หมู่ที่ 6
5150 นาย ดอน หีบทอง บางหลวง 8/51 หมู่ที่ 6
5151 นาย หนูจ้อม ยิ่งจำเริญ บางหลวง 8/55 หมู่ที่ 6
5152 นาย ธรรมนูญ ทานวัน บางหลวง 8/57 หมู่ที่ 6
5153 นางสาว ชวลา คงเหลี่ยม บางหลวง 8/59 หมู่ที่ 6
5154 นาย ไพศาล นกคุ้ม บางหลวง 8/61 หมู่ที่ 6
5155 นางสาว นุ้ม ภูหัตถการ บางหลวง 8/84 หมู่ที่ 6
5156 นางสาว ขวัญเรือน มะยมทอง บางหลวง 8/85 หมู่ที่ 6
5157 นาย วีระศักดิ์ สำเนียงเสนาะ บางหลวง 8/90 หมู่ที่ 6
5158 นาย บุญเลิศ แดงโชติ บางหลวง 8/93 หมู่ที่ 6
5159 นาย พิเชษฐ หาญแก้วยิ่ง บางหลวง 8/98 หมู่ที่ 6
5160 นาง พิราภรณ์ รอบรู้ บางหลวง 8/99 หมู่ที่ 6
5161 นาง ขวัญใจ คำโพธิ์ทอง บางหลวง 8/105 หมู่ที่ 6
5162 นาง สุนทร สีนาก บางหลวง 8/109 หมู่ที่ 6
5163 นาง บุญล้อม ภูกลิ่นหอม บางหลวง 8/120 หมู่ที่ 6
5164 นาย สิทธิชัย ทีจันทึก บางหลวง 8/123 หมู่ที่ 6
5165 นางสาว พันมหา สันแสง บางหลวง 8/124 หมู่ที่ 6
5166 นาย ประชุม นันตา บางหลวง 8/129 หมู่ที่ 6
5167 นางสาว เนตรภัทร กล่ำบัว บางหลวง 8/137 หมู่ที่ 6
5168 นาย วิฑูรย์ เจตนาเสน บางหลวง 8/138 หมู่ที่ 6
5169 นาย ไพบูลย์ ดวงจำปา บางหลวง 8/139 หมู่ที่ 6
5170 นาย สำรวย รุ่งโรจน์ บางหลวง 8/140 หมู่ที่ 6
5171 นาง สายทอง แสงสุวรรณ์ บางหลวง 8/149 หมู่ที่ 6
5172 นาง โฉมยง ขาวโต บางหลวง 8/151 หมู่ที่ 6
5173 นาย กิตติ เหลืองถิรชำนัญ บางหลวง 8/152 หมู่ที่ 6
5174 นาง ไพลิน จันทรมณี บางหลวง 8/156 หมู่ที่ 6
5175 นาย มานะ เต็มมาก บางหลวง 8/168 หมู่ที่ 6
5176 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีภุมมา บางหลวง 8/171 หมู่ที่ 6
5177 นาย สุวัฒน์ เน็งไธสง บางหลวง 8/175 หมู่ที่ 6
5178 นางสาว อัญชณา มุทุตา บางหลวง 8/178 หมู่ที่ 6
5179 นาย เจริญ อินทร์มา บางหลวง 8/182 หมู่ที่ 6
5180 นาง ทองอิน อินทร์มา บางหลวง 8/186 หมู่ที่ 6
5181 นาง สุพรรณี ทองแม้น บางหลวง 8/191 หมู่ที่ 6
5182 นาง พวงเงิน หงษ์แก้ว บางหลวง 9 หมู่ที่ 6
5183 นาย ธาตรี หงษ์แก้ว บางหลวง 9/1 หมู่ที่ 6
5184 นาง อัปสร ปรีชานุวัฒน์ บางหลวง 11 หมู่ที่ 6
5185 นาย ดำรงค์ ปรีชานุวัฒน์ บางหลวง 11/1 หมู่ที่ 6
5186 นาง ประนอม ถนอมทอง บางหลวง 12 หมู่ที่ 6
5187 นาย ประเสริฐ ปลื้มจิตต์ บางหลวง 12/1 หมู่ที่ 6
5188 นาย มนตรี ปลื้มจิตต์ บางหลวง 12/2 หมู่ที่ 6
5189 นาย ทวี ปลื้มจิตต์ บางหลวง 12/3 หมู่ที่ 6
5190 นาย สมภพ เลาหรุ่งชัยฤทธิ์ บางหลวง 12/4 หมู่ที่ 6
5191 นาย วิรัช วงษ์สมาจารย์ บางหลวง 12/5 หมู่ที่ 6
5192 นาย บุญรวม เกษสถล บางหลวง 13 หมู่ที่ 6
5193 นาง อำพร บู่บาง บางหลวง 13/1 หมู่ที่ 6
5194 นาง มะลิ ชูพุทธพงษ์ บางหลวง 13/2 หมู่ที่ 6
5195 นาย ปราณี งามประเสริฐ บางหลวง 13/3 หมู่ที่ 6
5196 นาย ส่วน เกษสถล บางหลวง 13/4 หมู่ที่ 6
5197 นาย ประชุม เกษสถล บางหลวง 14 หมู่ที่ 6
5198 นาย อาทร เกษสถล บางหลวง 14/1 หมู่ที่ 6
5199 นางสาว นุชจรีย์ เกษสถล บางหลวง 14/2 หมู่ที่ 6
5200 นาง รัชนี อาจหาญ บางหลวง 14/3 หมู่ที่ 6
5201 นาย สมนึก อาจน้อย บางหลวง 15 หมู่ที่ 6
5202 นาย ประจักษ์ เหมือนดอกไม้ บางหลวง 17 หมู่ที่ 6
5203 นาง เพี้ยน สุดรุ่ง บางหลวง 18 หมู่ที่ 6
5204 นาย มานะ สุดรุ่ง บางหลวง 18/1 หมู่ที่ 6
5205 นาง ทองอยู่ ชมเกษร บางหลวง 18/2 หมู่ที่ 6
5206 นาย อำไพ บู่บาง บางหลวง 19 หมู่ที่ 6
5207 นาย เสนาะ สมรูป บางหลวง 19/1 หมู่ที่ 6
5208 นางสาว สมจิตร สมรูป บางหลวง 19/2 หมู่ที่ 6
5209 นาง ยง เหมือนดอกไม้ บางหลวง 20 หมู่ที่ 6
5210 นางสาว บุญนาค เหมือนดอกไม้ บางหลวง 20/1 หมู่ที่ 6
5211 นาย บุญส่ง เหมือนดอกไม้ บางหลวง 20/2 หมู่ที่ 6
5212 นาย ปั่น เหมือนดอกไม้ บางหลวง 20/3 หมู่ที่ 6
5213 นาง อำพัน แก่นจันทร์ บางหลวง 21 หมู่ที่ 6
5214 นาง สมปอง เต็มมาก บางหลวง 22 หมู่ที่ 6
5215 นาย ชาญ จำปาทอง บางหลวง 22/1 หมู่ที่ 6
5216 นาง อ้อย ประสพผล บางหลวง 22/2 หมู่ที่ 6
5217 นาย มานิต อินทร์คง บางหลวง 22/3 หมู่ที่ 6
5218 นาย พินิจ ดินปราง บางหลวง 22/4 หมู่ที่ 6
5219 นาย สว่าง พื้นม่วง บางหลวง 22/5 หมู่ที่ 6
5220 นาง สมใจ ชื่นจิตร บางหลวง 24 หมู่ที่ 6
5221 นาง ทองย้อย ประสพผล บางหลวง 24/1 หมู่ที่ 6
5222 นาง สมจิตร เกาะทอง บางหลวง 24/2 หมู่ที่ 6
5223 นางสาว ศรีทิพย์ จำปาทอง บางหลวง 24/3 หมู่ที่ 6
5224 นาง อำไพ ประสพผล บางหลวง 24/4 หมู่ที่ 6
5225 นาง สมจิตร ชื่นจิตร บางหลวง 24/5 หมู่ที่ 6
5226 นาย วินัย เกาะทอง บางหลวง 24/6 หมู่ที่ 6
5227 นาย สมพร โพธิ์วิพุทธ บางหลวง 24/7 หมู่ที่ 6
5228 นาย เล็ก ชื่นจิตร บางหลวง 24/8 หมู่ที่ 6
5229 นาย จีระทิพย์ เสมอจิต บางหลวง 24/9 หมู่ที่ 6
5230 นางสาว รำพา ประสพผล บางหลวง 25 หมู่ที่ 6
5231 นาย ไพรัช เต็มมาก บางหลวง 25/1 หมู่ที่ 6
5232 นาง กถิน ทองเล็ก บางหลวง 25/2 หมู่ที่ 6
5233 นาย เสถียร ทองเล็ก บางหลวง 25/3 หมู่ที่ 6
5234 นางสาว ทองสุข จำปาทอง บางหลวง 26 หมู่ที่ 6
5235 นาย ถนอม ประสพผล บางหลวง 26/1 หมู่ที่ 6
5236 นาย วิเชียร จำปาทอง บางหลวง 26/2 หมู่ที่ 6
5237 นาย สุรศักดิ์ ทำดี บางหลวง 27 หมู่ที่ 6
5238 นาง วันเพ็ญ กระจับเงิน บางหลวง 28/1 หมู่ที่ 6
5239 นางสาว สายพิณ กล้าหาญ บางหลวง 28/2 หมู่ที่ 6
5240 นาย ถวัลย์ บริบูรณ์ บางหลวง 29 หมู่ที่ 6
5241 นาย วิรัตน์ พูลสุขเลิศ บางหลวง 33 หมู่ที่ 6
5242 นาย เพียร เลี้ยงอยู่ บางหลวง 33/1 หมู่ที่ 6
5243 พล.ต.ต. มณเฑียร ประทีปปะวณิช บางหลวง 35 หมู่ที่ 6
5244 ศ. วิบูลย์ ลี้สุวรรณ บางหลวง 35/3 หมู่ที่ 6
5245 นาง ละม่อม จิตรีโท บางหลวง 37 หมู่ที่ 6
5246 น.อ. สุจินต์ แก้วสว่าง บางหลวง 37/1 หมู่ที่ 6
5247 นางสาว ลำแพน ป้อมจาด บางหลวง 38 หมู่ที่ 6
5248 นางสาว สาลี ยิ้มเล็ก บางหลวง 39 หมู่ที่ 6
5249 นาย สมบัติ โสภา บางหลวง 39/1 หมู่ที่ 6
5250 นาย ประยงค์ โสภา บางหลวง 39/3 หมู่ที่ 6
5251 นาย บุญรัก ยิ้มเล็ก บางหลวง 41 หมู่ที่ 6
5252 นางสาว จริน มาดทอง บางหลวง 42 หมู่ที่ 6
5253 นาย ยุทธ เพ็งเอี่ยม บางหลวง 43 หมู่ที่ 6
5254 นาย รำพึง ป้อมลา บางหลวง 43/1 หมู่ที่ 6
5255 นาย สุรสิทธิ์ แก้วสี บางหลวง 43/2 หมู่ที่ 6
5256 นาย ประโยชน์ มาดทอง บางหลวง 43/3 หมู่ที่ 6
5257 นาย บุญยัง หนูสี บางหลวง 44 หมู่ที่ 6
5258 นาย จำลอง หนูสี บางหลวง 46 หมู่ที่ 6
5259 นาย เศรณี อินเดอะเซ็น บางหลวง 46/2 หมู่ที่ 6
5260 นาย พัน เลี้ยงอยู่ บางหลวง 46/3 หมู่ที่ 6
5261 นาย อัมพร หวังสุข บางหลวง 46/4 หมู่ที่ 6
5262 นาง ประเทือง เหมือนดอกไม้ บางหลวง 46/5 หมู่ที่ 6
5263 นางสาว รุ่งนภา เหมือนดอกไม้ บางหลวง หมู่ที่ 6
5264 นางสาว ขันทอง หนูสี บางหลวง 46/6 หมู่ที่ 6
5265 นาย จำเนียร น้ำเลี้ยงขัน บางหลวง 47 หมู่ที่ 6
5266 นาย สนิท น้ำเลี้ยงขัน บางหลวง 47/1 หมู่ที่ 6
5267 นาง มณฑา แก้วสี บางหลวง 48 หมู่ที่ 6
5268 นางสาว สุวรรณี บุญมาก บางหลวง 48/1 หมู่ที่ 6
5269 นาง มะลิ แก้วสี บางหลวง 49 หมู่ที่ 6
5270 นาย สละ แก้วสี บางหลวง 49/1 หมู่ที่ 6
5271 นางสาว ศิรดา แก้วสี บางหลวง 49/2 หมู่ที่ 6
5272 นาย ส่ง ยิ้มเล็ก บางหลวง 49/4 หมู่ที่ 6
5273 นาย สุชาติ สมพงษ์ บางหลวง 50/1 หมู่ที่ 6
5274 นาง จุรารัตน์ โปร่งใจ บางหลวง 50/2 หมู่ที่ 6
5275 นาง ประยูร พรหมเดช บางหลวง 50/3 หมู่ที่ 6
5276 นาง สอาด เชียงน้อย บางหลวง 50/4 หมู่ที่ 6
5277 นาย สายัญ พรหมแหร่ม บางหลวง 50/5 หมู่ที่ 6
5278 นาย วิน สำเนียงเสนาะ บางหลวง 50/7 หมู่ที่ 6
5279 นาย ชาญชัย แตงผึ้ง บางหลวง 50/8 หมู่ที่ 6
5280 นาย รมิดา กัณฑโชติ บางหลวง 50/9 หมู่ที่ 6
5281 นางสาว ภัทราพร ยิ้มเล็ก บางหลวง 50/10 หมู่ที่ 6
5282 นาง สมบูรณ์ โสภา บางหลวง 50/12 หมู่ที่ 6
5283 นาย ธิติ แก่นจันทร์ดา บางหลวง 50/14 หมู่ที่ 6
5284 นางสาว สุวิมล ไกรจินดา บางหลวง 50/15 หมู่ที่ 6
5285 นาง จุไรรัตน์ แวววงค์ทอง บางหลวง 50/16 หมู่ที่ 6
5286 นาย มงคล จิตร์พรหม บางหลวง 50/18 หมู่ที่ 6
5287 นาย นิติพัฒน์ วงศ์ศิริธร บางหลวง 50/19 หมู่ที่ 6
5288 นาย ศราวุธ ชยางกูรกีรติกร บางหลวง 50/20 หมู่ที่ 6
5289 นางสาว พัดชา บุณยะโหตระ บางหลวง 50/23 หมู่ที่ 6
5290 นางสาว อิงอร สุขสมโสตร บางหลวง 50/24 หมู่ที่ 6
5291 นางสาว สีเทียน พลสว่าง บางหลวง 50/25 หมู่ที่ 6
5292 นาย วิทยา สุขสมโสตร บางหลวง 50/28 หมู่ที่ 6
5293 นางสาว สำราญ อินทร์สุข บางหลวง 50/29 หมู่ที่ 6
5294 นางสาว แตงอ่อน แก้วกล้า บางหลวง 50/30 หมู่ที่ 6
5295 นาย สาคร กลิ่นจำปา บางหลวง 50/31 หมู่ที่ 6
5296 นาย สงกรานต์ ยอดชัย บางหลวง 50/32 หมู่ที่ 6
5297 นาย ทศภพ ช่วยประสิทธิ์ บางหลวง 50/33 หมู่ที่ 6
5298 ร.ต. ณัฐวัฒน์ บำรุงกิจ บางหลวง 50/34 หมู่ที่ 6
5299 นาง มุณีพัชร์ เกิดประดิษฐ์ บางหลวง 50/36 หมู่ที่ 6
5300 นาง วันเพ็ญ เสริมผล บางหลวง 50/40 หมู่ที่ 6
5301 นาง สุธารส ประสพผล บางหลวง 50/41 หมู่ที่ 6
5302 นาย นายสมชาย บรรจงปรุ บางหลวง 92 หมู่ที่ 6
5303 นางสาว ดลนภัส ประดับนิล บางหลวง หมู่ที่ 6
5304 นางสาว วิลาวัลย์ ทายัง บางหลวง หมู่ที่ 6
5305 นาง มาลา บัวบาน บางหลวง 2 หมู่ที่ 7
5306 นาง สังวาลย์ กังศรี บางหลวง 2/1 หมู่ที่ 7
5307 นาง สุชาดา บัวสี บางหลวง 3 หมู่ที่ 7
5308 นาง สุวรรณ เกาะทอง บางหลวง 4 หมู่ที่ 7
5309 นาย พรเทพ ชาติรักวงศ์ บางหลวง 5/1 หมู่ที่ 7
5310 นาย สุชาติ ชาติรักวงศ์ บางหลวง 5/2 หมู่ที่ 7
5311 นาย อภิสิทธิ์ วิวัฒน์จิตเจริญ บางหลวง 5/3 หมู่ที่ 7
5312 นาย นิกร บริบูรณ์วิกกัย บางหลวง 5/4 หมู่ที่ 7
5313 นางสาว ละม้าย คุ้มบาง บางหลวง 6 หมู่ที่ 7
5314 นาย นิต วงสุวรรณ์ บางหลวง 7/1 หมู่ที่ 7
5315 นางสาว สมปอง ภิราสอน บางหลวง 7/2 หมู่ที่ 7
5316 นาย สมศักดิ์ ไกรสิงสม บางหลวง 8 หมู่ที่ 7
5317 นาง ส่งศรี ฟูเหลือ บางหลวง 8/1 หมู่ที่ 7
5318 นางสาว สมหมาย ไกรสิงสม บางหลวง 8/2 หมู่ที่ 7
5319 นาย แทน รุ่งเรือง บางหลวง 8/3 หมู่ที่ 7
5320 นางสาว บุญทิน รุ่งเรือง บางหลวง 8/4 หมู่ที่ 7
5321 นางสาว ลัดดา พรรณจันทร์ บางหลวง 9 หมู่ที่ 7
5322 นางสาว ปาริฉัตร พันธ์คง บางหลวง 9/1 หมู่ที่ 7
5323 นาง สมบูรณ์ พันธ์คง บางหลวง 9/2 หมู่ที่ 7
5324 นาย พิเชษฐ พันธ์คง บางหลวง 10 หมู่ที่ 7
5325 นาย สมชาติ ทองพลอย บางหลวง 10/1 หมู่ที่ 7
5326 นาย สมเกียรติ ทองพลอย บางหลวง 10/3 หมู่ที่ 7
5327 นาย ไชยเดช ทองพลอย บางหลวง 10/4 หมู่ที่ 7
5328 นาย ภาสกร ทองพลอย บางหลวง 10/5 หมู่ที่ 7
5329 นาย วิชัย มะโนน้อม บางหลวง 11 หมู่ที่ 7
5330 นาง ขันทอง คมสัน บางหลวง 11/1 หมู่ที่ 7
5331 นาย สนิท ชื่นจิตร บางหลวง 11/2 หมู่ที่ 7
5332 นาย ภาณุ อัมรปาล บางหลวง 11/3 หมู่ที่ 7
5333 นางสาว วลัยพร ทองพลอย บางหลวง 12/1 หมู่ที่ 7
5334 นาย นิรุตติ้ ศรีจันทร์ดร บางหลวง 12/2 หมู่ที่ 7
5335 นาย สมศักดิ์ พานทอง บางหลวง 13 หมู่ที่ 7
5336 นาง ถาวร ทรัพย์พูล บางหลวง 13/1 หมู่ที่ 7
5337 นาง สุภา ออมสิน บางหลวง 13/2 หมู่ที่ 7
5338 นาง สุนีย์ ฟักเจริญ บางหลวง 14 หมู่ที่ 7
5339 นาย จรัญ เจริญสุข บางหลวง 14/1 หมู่ที่ 7
5340 นางสาว สมหมาย รุ่งเรือง บางหลวง 15 หมู่ที่ 7
5341 นาย บุญลือ รุ่งเรือง บางหลวง 15/1 หมู่ที่ 7
5342 นาย ฉลาด บำรุงราษฏร บางหลวง 16 หมู่ที่ 7
5343 นาย หลุย รุ่งเรือง บางหลวง 16/1 หมู่ที่ 7
5344 นาย ประยูร อยู่ดี บางหลวง 17 หมู่ที่ 7
5345 นาง ราตรี กลิ่นกลั่น บางหลวง 18 หมู่ที่ 7
5346 นาย สกล ชมเกษร บางหลวง 19/1 หมู่ที่ 7
5347 นาย ชุชาติ เอกสุขเอิบ บางหลวง 19/2 หมู่ที่ 7
5348 นางสาว อุบล ชมเกษร บางหลวง 19/3 หมู่ที่ 7
5349 นาง รัชนี ระย้าเพ็ชร บางหลวง 19/4 หมู่ที่ 7
5350 นาย ยศ ถนอมจิต บางหลวง 22 หมู่ที่ 7
5351 นาย ชุมพล กัลยาสกุล บางหลวง 23 หมู่ที่ 7
5352 นาย สัมพันธ์ กัลยาสกุล บางหลวง 24 หมู่ที่ 7
5353 นาง เกสร ผินใหม่ บางหลวง 25 หมู่ที่ 7
5354 นาย วิรัตน์ ชื่นจิตร บางหลวง 25/1 หมู่ที่ 7
5355 นาง นัยนา บางม่วง บางหลวง 25/2 หมู่ที่ 7
5356 นางสาว ทองใบ รักไทย บางหลวง 27 หมู่ที่ 7
5357 นาง สมใจ ชื่นจิตร บางหลวง 27/1 หมู่ที่ 7
5358 นาย สำราญ รักไทย บางหลวง 27/2 หมู่ที่ 7
5359 นาย สุรินทร์ รักไทย บางหลวง 27/3 หมู่ที่ 7
5360 นาย สุบินทร์ รักไทย บางหลวง 29 หมู่ที่ 7
5361 นาย เสริมศักดิ์ รักไทย บางหลวง 29/1 หมู่ที่ 7
5362 นาย เสมอ คุ้มบาง บางหลวง 30 หมู่ที่ 7
5363 นาย สนิท มณีโชติ บางหลวง 31 หมู่ที่ 7
5364 นาย ถวิล บัวทอง บางหลวง 31/1 หมู่ที่ 7
5365 นางสาว พิศมัย กลมกล่อม บางหลวง 31/2 หมู่ที่ 7
5366 นาย ไพโรจน์ บัวทอง บางหลวง 31/3 หมู่ที่ 7
5367 นาง นิภา มณีโชติ บางหลวง 31/5 หมู่ที่ 7
5368 นาย ชาญวิทย์ เต็มมาก บางหลวง 32 หมู่ที่ 7
5369 นาง ทิพย์ บัวทอง บางหลวง 33 หมู่ที่ 7
5370 นาย อุดม บัวทอง บางหลวง 33/1 หมู่ที่ 7
5371 นาย ไพรงาม แก้วเนตร บางหลวง 34 หมู่ที่ 7
5372 นางสาว ณัฑลิดา อธิวัฒนา บางหลวง 35 หมู่ที่ 7
5373 นาย อรุณ จำปาสี บางหลวง 36 หมู่ที่ 7
5374 นาย พรชัย จี้เพชร บางหลวง 36/1 หมู่ที่ 7
5375 นาง นันทา รัตนายน บางหลวง 38 หมู่ที่ 7
5376 นาง ประยูร อินทรีย์ บางหลวง 39 หมู่ที่ 7
5377 นางสาว สนั่น อินทรีย์ บางหลวง 40 หมู่ที่ 7
5378 นาย ทวี อินทรีย์ บางหลวง 40/1 หมู่ที่ 7
5379 นาย เพ็ชร มีเฉย บางหลวง 41 หมู่ที่ 7
5380 นาย สมนึก เจริญสุข บางหลวง 41/1 หมู่ที่ 7
5381 นางสาว บัวทอง อินทรีย์ บางหลวง 41/2 หมู่ที่ 7
5382 นาย สุดใจ จานแบน บางหลวง 41/3 หมู่ที่ 7
5383 นาย สง่า งามตา บางหลวง 42 หมู่ที่ 7
5384 นาย สุเทพ โพธิ์ทอง บางหลวง 43 หมู่ที่ 7
5385 นาย วีระชัย วัฒนมณี บางหลวง 44 หมู่ที่ 7
5386 นาง มารินทร์ ไวทยานุวัตติ บางหลวง 45 หมู่ที่ 7
5387 นาย บุญเลิศ รุ่งดำรงค์ บางหลวง 47 หมู่ที่ 7
5388 นาง พิกุล ชื่นจิตร บางหลวง 49 หมู่ที่ 7
5389 นาย อักษร อภิเมธากุล บางหลวง 51/16 หมู่ที่ 7
5390 นาง บุผา สมบุญ บางหลวง 52 หมู่ที่ 7
5391 นาง ขวัญชนก จักรพันธ์ บางหลวง 53 หมู่ที่ 7
5392 นาย อานันท์ กุลวิจิตร บางหลวง 56 หมู่ที่ 7
5393 นางสาว วงษ์เดือน นามลทา บางหลวง 59 หมู่ที่ 7
5394 นางสาว กัญญาพร กอกุ้ย บางหลวง 99 หมู่ที่ 7
5395 นาย เสนาะ อินทรีย์ บางหลวง หมู่ที่ 7
5396 นาง ประกอบ สร้อยระย้า บางหลวง หมู่ที่ 7
5397 นาย สมาน กลมกล่อม บางหลวง หมู่ที่ 7
5398 นาย บุญเชิด กังศรี บางหลวง หมู่ที่ 7
5399 นาง นันทา พงษ์สุวรรณ์ บางหลวง หมู่ที่ 7
5400 นาง อุษา สร้อยระย้า บางหลวง หมู่ที่ 7
5401 นางสาว ประเทือง กลมกล่อม บางหลวง หมู่ที่ 7
5402 นาย เชาวน์ บำรุงราษฏร์ บางหลวง หมู่ที่ 7
5403 นาง กานดา ชมเกษร บางหลวง หมู่ที่ 7
5404 นาย วิรัตน์ พรรณจันทร์ บางหลวง หมู่ที่ 7
5405 นาง ประหยัด มีชานาญ บางหลวง หมู่ที่ 7
5406 นาย ชวน เกาะทอง บางหลวง หมู่ที่ 7
5407 นาย รัตนพงษ์ อยู่ดี บางหลวง หมู่ที่ 7
5408 นางสาว รุ่งฤดี กลมกล่อม บางหลวง หมู่ที่ 7
5409 นาง จันทร์ กลมกล่อม บางหลวง หมู่ที่ 7
5410 นาง จิราพร มีชำนาญ บางหลวง หมู่ที่ 7
5411 นางสาว ลำภา ไกรสิงสม บางหลวง หมู่ที่ 7
5412 นางสาว นภัสนันท์ ทรัพย์พูล บางหลวง หมู่ที่ 7
5413 นาง ทิพยวรรณ คำภูเมือง บางหลวง หมู่ที่ 7
5414 นาย ประหยัด จานแบน บางหลวง หมู่ที่ 7
5415 นางสาว วิไล ยอดศรี บางหลวง หมู่ที่ 7
5416 นางสาว มยุรี งามประเสริฐ บางหลวง หมู่ที่ 7
5417 นาย แฉล้ม ภู่ระหงษ์ บ้านใหม่ 41/45 หมู่ที่ 4
5418 นาย วีระยุทธ์ ภู่ระหงษ์ บ้านใหม่ 41/93 หมู่ที่ 4
5419 นาย บุญชู เบี้ยวอุ้ย บ้านใหม่ หมู่ที่ 4
5420 นาย ชูศักดิ์ สุขสมเขตร์ บ้านใหม่ 59/1 หมู่ที่ 4
5421 นาง สมคิด รอบบุตร บ้านใหม่ 41/18 หมู่ที่ 4
5422 นาย อุดร รอบบุตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 4
5423 นางสาว วิไลวรรณ แซ่ตั้ง บ้านใหม่ 41/39 หมู่ที่ 4
5424 นาง จำนงค์ ทรงศักดิ์ผล บ้านใหม่ 53/1 หมู่ที่ 4
5425 นาย หนู พุ่มโพธิ์ บ้านใหม่ 60/2 หมู่ที่ 4
5426 นาง นิตยา ชื่นบาน บ้านใหม่ 41/32 หมู่ที่ 4
5427 นาย ภานุกรณ์ ชื่นบาน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4
5428 นางสาว บังอร รอดทอง บ้านใหม่ 41/61 หมู่ที่ 4
5429 นางสาว สอาด รอดทอง บ้านใหม่ 41/62 หมู่ที่ 4
5430 นางสาว อารีรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4
5431 นางสาว สุรี รอดทอง บ้านใหม่ หมู่ที่ 4
5432 นาย เป้า พรมอ่อน บ้านใหม่ 9 หมู่ที่ 4
5433 นาง หอมหวล ผดุงพัก บ้านใหม่ 8 หมู่ที่ 4
5434 นาย ประดิษฐ์ ธรรมโม บ้านใหม่ 146 หมู่ที่ 5
5435 นาย ธีรวัฒน์ หริตภักดิ์ บ้านใหม่ 111 หมู่ที่ 5
5436 นาย ธนาชัย อ้นบู่ บ้านใหม่ 113 หมู่ที่ 5
5437 นาย วิชัย สุขสำราญ บ้านใหม่ 114 หมู่ที่ 5
5438 นาง วาสนา โสกันธิกา บ้านใหม่ 114/4 หมู่ที่ 5
5439 นาง บังอร ร่มโพธิ์ไทร บ้านใหม่ 142 หมู่ที่ 5
5440 นาง สมศรี ชำนาญกิจ บ้านฉาง 5/1 หมู่ที่ 3
5441 นาง เยาวลักษณ์ ทองมอญ บ้านฉาง 9/2 หมู่ที่ 3
5442 นาย ธนกฤต อาชีวะประดิษฐ บ้านฉาง 9/3 หมู่ที่ 3
5443 นาง บุญเหลือ จันทร์พันธุ์ บ้านฉาง 10 หมู่ที่ 3
5444 นาง สุคนธ์ คลังสิน บ้านฉาง 10/3 หมู่ที่ 3
5445 นาย ลำใย บุญส่ง บ้านฉาง 11 หมู่ที่ 3
5446 นาย สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์ บ้านฉาง 14 หมู่ที่ 3
5447 นางสาว วัฒนา พรหมมาศ บ้านฉาง 15 หมู่ที่ 3
5448 นาง ลำจวน บุญนาค บ้านฉาง 15/1 หมู่ที่ 3
5449 นาย สมบัติ จี้เพ็ชร์ บ้านฉาง 15/2 หมู่ที่ 3
5450 นาย บุญส่ง บุญนาค บ้านฉาง 15/4 หมู่ที่ 3
5451 นาย สุพัฒน์ บุญนาค บ้านฉาง 15/5 หมู่ที่ 3
5452 นาง บรรจง บุญนาค บ้านฉาง 15/6 หมู่ที่ 3
5453 นาย ราเมศ นบนอบ บ้านฉาง 20/2 หมู่ที่ 3
5454 นาย ยืนยง บุญนาค บ้านฉาง 21 หมู่ที่ 3
5455 นาย ธนนวัตน์ พุทธโชติสิริกุล บ้านฉาง 38/4 หมู่ที่ 3
5456 นางสาว เจียน กระจับเงิน บ้านฉาง 38/9 หมู่ที่ 3
5457 นาง วรินยุพา ขอดทอง บ้านฉาง 38/12 หมู่ที่ 3
5458 นาย ทองเจือ กระจับเงิน บ้านฉาง 39 หมู่ที่ 3
5459 นาย สรวิศิษฏ์ พาณิชย์เจริญรัตน์ บ้านฉาง 40/10 หมู่ที่ 3
5460 นางสาว บุญล้อม มุขดอกไม้ บ้านฉาง 40/12 หมู่ที่ 3
5461 นาย สิทธิ แซ่โง้ว บ้านฉาง 40/21 หมู่ที่ 3
5462 นาย วิเชษฐ์ พงษ์พานิช บ้านฉาง 42 หมู่ที่ 3
5463 นาย อัมรินทร์ จรัสบุญเสรี บ้านฉาง 42/5 หมู่ที่ 3
5464 นาง ณัฐชา ช่างไม้งาม บ้านฉาง 51 หมู่ที่ 3
5465 นาย วิบูลย์ บางหลวง บ้านฉาง 51/18 หมู่ที่ 3
5466 นาง ชนิภรณ์ หาญยานนท์ บ้านฉาง 58/9 หมู่ที่ 3
5467 นาง ยุพา ธ้ญญะประเสริฐ บ้านฉาง 58/19 หมู่ที่ 3
5468 พ.ต.ท. มาโนช กันเกลา บ้านฉาง 58/20 หมู่ที่ 3
5469 นาย สามารถ กันเกลา บ้านฉาง 58/23 หมู่ที่ 3
5470 นาง เรวดี กันเกลา บ้านฉาง 58/52 หมู่ที่ 3
5471 นาย ทวีศักดิ์ พาฬเสวต บ้านฉาง 58/66 หมู่ที่ 3
5472 นาง อุดม เพิงระนัย บ้านฉาง 58/67 หมู่ที่ 3
5473 นาย ปันนา เชี่ยวสาริกิจ บ้านฉาง 58/68 หมู่ที่ 3
5474 นาง นฤมล เชี่ยวสาริกิจ บ้านฉาง 58/82 หมู่ที่ 3
5475 นาง สุมาลี ผิวอ่อน บ้านฉาง 58/87 หมู่ที่ 3
5476 นาง เบญจวรรณ ธงกิ่ง บ้านฉาง 58/89 หมู่ที่ 3
5477 นาง วัฒนีย์ แหวนเงิน บ้านฉาง 58/92 หมู่ที่ 3
5478 นางสาว ไพรินทร์ พวงประเสริฐ บ้านฉาง 58/94 หมู่ที่ 3
5479 นาง กรรณิกา พันธุลาภ บ้านฉาง 58/95 หมู่ที่ 3
5480 นาง ระเบียบ ไทรแก้วประดับ บ้านฉาง 58/101 หมู่ที่ 3
5481 นาง นิลวรรณ ศินาคม บ้านฉาง 58/104 หมู่ที่ 3
5482 นาย อภิวัฒน์ เภาจี๋ บ้านฉาง 58/108 หมู่ที่ 3
5483 นาง พรทิพย์ ดวนใหญ่ บ้านฉาง 58/110 หมู่ที่ 3
5484 นางสาว อาคิรา เอี่ยมประโคน บ้านฉาง 58/113 หมู่ที่ 3
5485 นางสาว จันทร์พิมพ์ พุกรอด บ้านฉาง 58/117 หมู่ที่ 3
5486 นาย วินัย ฤทธิ์เดช บ้านฉาง 58/119 หมู่ที่ 3
5487 นาย พิเชษฐ รุ่งเรือง บ้านฉาง 58/120 หมู่ที่ 3
5488 นางสาว ชวนพิศ นัคเร บ้านฉาง 58/126 หมู่ที่ 3
5489 นางสาว อำพร หงษ์ทอง บ้านฉาง 58/133 หมู่ที่ 3
5490 นาง ภูไทย ฐานวิเศษ บ้านฉาง 59/8 หมู่ที่ 3
5491 นางสาว อัญชลี ฐานวิเศษ บ้านฉาง 59/9 หมู่ที่ 3
5492 นาย มานิตย์ ดีฤทัย บ้านฉาง 59/12 หมู่ที่ 3
5493 นาย นุกูลกิจ สว่างศรีพรชัย บ้านฉาง 59/18 หมู่ที่ 3
5494 นางสาว จิตนภา วาณิชวโรตม์ บ้านฉาง 59/28 หมู่ที่ 3
5495 นางสาว สมทรง อยู่ดี บ้านฉาง 59/34 หมู่ที่ 3
5496 นาย สมศักดิ์ แดนสุวรรณฉัตร บ้านฉาง 59/36 หมู่ที่ 3
5497 นางสาว ชลธิชา พุทธโชติ บ้านฉาง 59/38 หมู่ที่ 3
5498 นาง นัยนา บางพาน บ้านฉาง 59/40 หมู่ที่ 3
5499 นางสาว เปรมวดี สว่างเมฆ บ้านฉาง 59/41 หมู่ที่ 3
5500 นาง มรกต สะสม บ้านฉาง 59/42 หมู่ที่ 3
5501 นาย ณรงค์ ผลงาม บ้านฉาง 59/43 หมู่ที่ 3
5502 นาย ลิขิต รู้ทำนอง บ้านฉาง 59/44 หมู่ที่ 3
5503 นางสาว พรรณกาญจน์ สินปรุ บ้านฉาง 59/45 หมู่ที่ 3
5504 นางสาว มานี ขาวละออ บ้านฉาง 59/49 หมู่ที่ 3
5505 นาง วลี สายเนตรงาม บ้านฉาง 59/51 หมู่ที่ 3
5506 นาย วีรวัฒน์ แซ่อุ้ย บ้านฉาง 59/52 หมู่ที่ 3
5507 นาง ศศิประภา ใจเกื้อ บ้านฉาง 59/68 หมู่ที่ 3
5508 นาย สำราญ แช่มช้อย บ้านฉาง 59/70 หมู่ที่ 3
5509 นางสาว เดือนเพ็ญ ถนอมทอง บ้านฉาง 59/72 หมู่ที่ 3
5510 นาย เพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง บ้านฉาง 59/73 หมู่ที่ 3
5511 นาง บุญเกตุ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/88 หมู่ที่ 3
5512 นาย เม้ง จันทร์คงสุวรรณ บ้านฉาง 59/89 หมู่ที่ 3
5513 นาย โกสินทร์ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/104 หมู่ที่ 3
5514 นาย นรงค์ วัฒนวิศิษฏ์สิริ บ้านฉาง 59/106 หมู่ที่ 3
5515 นาง เรณู จันทร์คงสุวรรณ บ้านฉาง 59/107 หมู่ที่ 3
5516 นาง สุรีย์ เกิดผล บ้านฉาง 59/108 หมู่ที่ 3
5517 นางสาว ณัฐชลัยย์ เพชรไพรินทร์ บ้านฉาง 59/113 หมู่ที่ 3
5518 นาย สุเทพ วัฒนะ บ้านฉาง 59/116 หมู่ที่ 3
5519 นาง คนึงนิตย์ วรรณพฤกษ์ บ้านฉาง 59/120 หมู่ที่ 3
5520 นางสาว จิราภรณ์ สุขสิงห์ บ้านฉาง 59/122 หมู่ที่ 3
5521 นาย ดุลยฤทธิ์ ดุลยปวีณ บ้านฉาง 59/129 หมู่ที่ 3
5522 นาง บังเอิญ สุรชัยมณีวงศ์ บ้านฉาง 59/130 หมู่ที่ 3
5523 นาย ละออง ทองอนันท์ บ้านฉาง 59/132 หมู่ที่ 3
5524 นาง ธัญชนก คัมภิรานนท์ บ้านฉาง 59/133 หมู่ที่ 3
5525 นาง กัลยา โชติจันทร์ บ้านฉาง 59/140 หมู่ที่ 3
5526 นาง ถวิล นาเอี่ยม บ้านฉาง 59/142 หมู่ที่ 3
5527 นาย สมยศ ธรรมประเสริฐ บ้านฉาง 59/146 หมู่ที่ 3
5528 นาย ชัยยศ แป้งใส บ้านฉาง 59/148 หมู่ที่ 3
5529 นางสาว สอิ้ง แป้งใส บ้านฉาง 59/149 หมู่ที่ 3
5530 นาย สมเกียรติ ธรรมประเสริฐ บ้านฉาง 59/150 หมู่ที่ 3
5531 นาย ชูเลิศ ลี้สุวรรณกุล บ้านฉาง 59/152 หมู่ที่ 3
5532 นาง สมใจ รักษาสัตย์ บ้านฉาง 59/153 หมู่ที่ 3
5533 นาง ญาณิฐา เนียมปาน บ้านฉาง 59/164 หมู่ที่ 3
5534 นาย จิระพงษ์ คำตะลบ บ้านฉาง 59/165 หมู่ที่ 3
5535 นาง นงลักษณ์ ศรีสร้อย บ้านฉาง 59/176 หมู่ที่ 3
5536 นาย ธเรศ พฤกษนันต์ บ้านฉาง 59/177 หมู่ที่ 3
5537 นางสาว บุญตา ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/186 หมู่ที่ 3
5538 นาย สมเกียรติ เปฏพันธุ์ บ้านฉาง 59/189 หมู่ที่ 3
5539 นาย ภิญโญ นาคขาณุ บ้านฉาง 59/190 หมู่ที่ 3
5540 นาง มะลิ ไชยมาดี บ้านฉาง 59/195 หมู่ที่ 3
5541 นาง สุดารัตน์ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/201 หมู่ที่ 3
5542 นาง สมศรี จันทมูล บ้านฉาง 59/203 หมู่ที่ 3
5543 นาย ประดิษฐ์ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/204 หมู่ที่ 3
5544 นาย สมศักดิ์ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/205 หมู่ที่ 3
5545 นาง ผกากรอง วิลเลี่ยมส์ บ้านฉาง 59/212 หมู่ที่ 3
5546 นางสาว สุนันท์ เกษรเกิด บ้านฉาง 59/231 หมู่ที่ 3
5547 นาง มณฑา ศรีสังข์งาม บ้านฉาง 59/235 หมู่ที่ 3
5548 นาย สุขสันต์ ศรีอ่ำดี บ้านฉาง 59/236 หมู่ที่ 3
5549 นาง ม้วน บุตรนิล บ้านฉาง 59/264 หมู่ที่ 3
5550 นาย สันติ ล้อสังวาลย์ บ้านฉาง 59/289 หมู่ที่ 3
5551 นางสาว สุเพ็ญ แววบัณฑิต บ้านฉาง 59/291 หมู่ที่ 3
5552 นาง สุนันท์ แววบัณฑิต บ้านฉาง 59/292 หมู่ที่ 3
5553 นาง ทิศาพร เจียกใจ บ้านฉาง 60/1 หมู่ที่ 3
5554 นาง ปราณี ประเสริฐพาณิชย์ บ้านฉาง 60/3 หมู่ที่ 3
5555 นาย วิมลสาร ศรีตะโกเศศ บ้านฉาง 60/6 หมู่ที่ 3
5556 นาง ยุพิน ป่วนเทียน บ้านฉาง 60/19 หมู่ที่ 3
5557 นาย สิทธิชัย ผู้เรียนศิลป์ บ้านฉาง 60/20 หมู่ที่ 3
5558 นาย วิศาล เชี่ยวสาริกิจ บ้านฉาง 60/22 หมู่ที่ 3
5559 นาง นิลวรรณ วงษ์จันที บ้านฉาง 60/24 หมู่ที่ 3
5560 นาง ดรุณี ราตรีวิจิตร์ บ้านฉาง 60/25 หมู่ที่ 3
5561 นาย สุรินทร์ สุขจร บ้านฉาง 60/27 หมู่ที่ 3
5562 นาย ขจรศักดิ์ ภิญโญชีพ บ้านฉาง 60/31 หมู่ที่ 3
5563 นาง มาลี หนสมสุข บ้านฉาง 60/47 หมู่ที่ 3
5564 นาง วัฒนารมณ์ โตสกุล บ้านฉาง 60/48 หมู่ที่ 3
5565 นาย พรหมมาศ สมบัติ บ้านฉาง 60/56 หมู่ที่ 3
5566 นาย ประสิทธิ์ ตุตะพะ บ้านฉาง 60/59 หมู่ที่ 3
5567 นาง ทองดี อินทร์สุข บ้านฉาง 60/65 หมู่ที่ 3
5568 นางสาว สุกัญญา อุ่นน้อย บ้านฉาง 60/69 หมู่ที่ 3
5569 นาง พัทธ์มนวรรณ แสงกระสินธุ์ บ้านฉาง 60/72 หมู่ที่ 3
5570 นาย ฉัตรชัย วนเวียน บ้านฉาง 60/73 หมู่ที่ 3
5571 นาย สาม ทันจังหรีด บ้านฉาง 60/75 หมู่ที่ 3
5572 นาง ณัฐนก กฤตมาทรัพย์ บ้านฉาง 60/81 หมู่ที่ 3
5573 นางสาว วัชรินทร์ ระดิ่งหิน บ้านฉาง 60/83 หมู่ที่ 3
5574 นาย โสภิต วัฒนะ บ้านฉาง 60/85 หมู่ที่ 3
5575 นาย อภิชา บุญญะรังกิจ บ้านฉาง 60/86 หมู่ที่ 3
5576 นาย สาลี่ มิตรบ้านยาง บ้านฉาง 60/88 หมู่ที่ 3
5577 นาย วันชัย แก้วกียูร บ้านฉาง 60/89 หมู่ที่ 3
5578 นางสาว บัวแดง ศรีโคตร บ้านฉาง 60/92 หมู่ที่ 3
5579 นาย อลงกรณ์ ทิพเนตร บ้านฉาง 60/94 หมู่ที่ 3
5580 นาง ทิพย์รัตน์ จริตพันธ์ บ้านฉาง 60/98 หมู่ที่ 3
5581 นาย สมชาย ถีระแก้ว บ้านฉาง 60/102 หมู่ที่ 3
5582 นาย วุฒิเดช ดุริยะพันธ์ บ้านฉาง 60/105 หมู่ที่ 3
5583 นาย ประสาท แสงทอง บ้านฉาง 60/106 หมู่ที่ 3
5584 นาย จำนงค์ ชอบสว่าง บ้านฉาง 60/110 หมู่ที่ 3
5585 นาย สมศักดิ์ ยะถาคาร บ้านฉาง 60/112 หมู่ที่ 3
5586 นางสาว เดือนเพ็ญ อาชญาทา บ้านฉาง 60/114 หมู่ที่ 3
5587 นาย ประเพศ แสนโคตร บ้านฉาง 60/115 หมู่ที่ 3
5588 นาย เกียรติพงศ์ สละทองตรง บ้านฉาง 60/116 หมู่ที่ 3
5589 นาย กรชวิศ สละทองตรง บ้านฉาง 60/120 หมู่ที่ 3
5590 จ.ส.อ. ปรัชญา แผลงสูงเนิน บ้านฉาง 60/124 หมู่ที่ 3
5591 นางสาว ไพลิน สุทธิใจ บ้านฉาง 60/125 หมู่ที่ 3
5592 นาย สังวาลย์๘ปัญญาดี บ้านฉาง 60/126 หมู่ที่ 3
5593 นางสาว อิศราภรณ์ พาณิชย์เจริญรัตน์ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5594 นางสาว พัชรินทร์ แซ่ฉิน บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5595 นาย เพียร แก้วเกตุ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5596 นาย บุญมี คำมี บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5597 นางสาว ศรันภัทร อำคำ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5598 นาย อุทัย ชัยวิชา บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5599 นางสาว โดมวิฐา กิริวรรณา บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5600 นาย ซ้ำ แซ่หลุ่ย บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5601 นางสาว สมหมาย ขาวงาม บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5602 นาย ปัด แจ้งถิ่นป่า บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5603 นาย อภินพ แซ่อุ้ย บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5604 นาย ประทวน นะน่าน บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5605 นาย ธนาวุฒิ แซ่อุ้ย บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5606 นาย กวิน พาณิชย์เจริญรัตน์ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5607 นางสาว ละออ คงทน บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5608 นาย มงคล จิตรโสภิณ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5609 นาย ธานี หาญยานนท์ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5610 นาย ฟาง เรืองไชย บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5611 นาง สุนันท์ มีมุ่งบุญ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5612 นางสาว ซ่อนกลิ่น บุญชู บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5613 นางสาว นุชจิรา กล้าหาญ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5614 นาย ทองจันทร์ โคกสีนอก บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5615 นางสาว รุ่งนภา จีบโพธิ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5616 นางสาว สุภาวดี พุ่มโต บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5617 นาย มานพ จันทร บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5618 นาย สัญชัย ปิ่นสุภา บ้านฉาง หมู่ที่ 3
5619 นาย เอกรัตน์ ราตรี บ้านฉาง 28 หมู่ที่ 4
5620 นาย ยงยุทธ วรชุน บ้านฉาง 86/3 หมู่ที่ 4
5621 นาย สมศักดิ์ หลีนวรัตน์ บ้านฉาง 88/4 หมู่ที่ 4
5622 นาง ปรียา หลีนวรัตน์ บ้านฉาง 88/5 หมู่ที่ 4
5623 นาง นิธิรา อาชีวะประดิษฐ บ้านฉาง 88/10 หมู่ที่ 4
5624 นาย นิธาน จิตหนักแน่น บ้านฉาง 88/11 หมู่ที่ 4
5625 นางสาว นงเยาว์ ศรีดอกจันทร์ บ้านฉาง 88/14 หมู่ที่ 4
5626 นางสาว ลัดดา แต่งทรัพย์ บ้านฉาง 88/16 หมู่ที่ 4
5627 นาย จงปวุฒิ พรคูสุวรรณ บ้านฉาง 88/19 หมู่ที่ 4
5628 นาย วิชัย จิตหนักแน่น บ้านฉาง 88/21 หมู่ที่ 4
5629 นางสาว มะปราง สวัสดี บ้านฉาง 88/22 หมู่ที่ 4
5630 นาง ณัฐธยาน์ ภมรกุล บ้านฉาง 88/33 หมู่ที่ 4
5631 นาย สมบัติ ยอดดี บ้านฉาง 88/34 หมู่ที่ 4
5632 นางสาว พาณี เจนหรรษา บ้านฉาง 88/35 หมู่ที่ 4
5633 นาย กิตติพร คงพัฒน์ยืน บ้านฉาง 90/6 หมู่ที่ 4
5634 นางสาว ระวีวรรณ หลีนวรัตน์ บ้านฉาง 90/31 หมู่ที่ 4
5635 นาย ปัญญา หลีนวรัตน์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5636 นางสาว ศิริพร แซ่กอ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5637 นางสาว รัตนา เจียระแม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5638 นางสาว สังเวียน ห้อยแดง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5639 นาย ณรงค์ศักดิ์ ป้อกระโทก บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5640 นางสาว ไหม มาสุข บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5641 นาย พิชัย โปร่งใจ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5642 นาง ทวน อารีรักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5643 นางสาว แก้วตา คล้ายสุบรรณ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5644 นางสาว โอภาศ ไพรวรรณ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5645 นาย ทองพูล หินอ่อน บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5646 นาย ศักดา พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5647 นางสาว ลาวัลย์ พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5648 นาย จุมพล อินทรเมรี บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5649 นางสาว ทัศนียา มูลเหลา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5650 นางสาว บุญมา บุญหลวง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5651 นาย คูณ นันทะวงค์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5652 นาง สุนีย์ ภักดี บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5653 นาย สนธยา ช่วยหนู บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5654 นาย สำราญ บุตรวงษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5655 นาย พิชัย ทวีจันทร์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5656 นาย บุญชุบ อินทร์สุข บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5657 นาย ธวัชชัย ไพรวรรณ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5658 นาย สุภี พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5659 นาย วิชัย สวนสง่า บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5660 นาย วิวัฒน์ แจ่มจำรัส บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5661 นาย บุรินทร์ วารีตุ้ม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5662 นาย ปรีชา พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5663 นาย พิเชต แสนสิงห์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5664 นางสาว สุรินทร์ ทรัพย์แจ้ง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5665 นางสาว ทองหล่อ พุทธา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5666 นาย ชาญชัย แสนสิงห์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5667 นาย วิชิน แจ่มจำรัส บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5668 นาย สมศักดิ์ มูลเหลา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5669 นาย ทอง อุทธิยา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5670 นาย สัมฤทธิ์ ทองเพ็ง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5671 นาย หนูการณ์ พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5672 นาย บุญหลาย จันโยธา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5673 นาย บุญยัง แข็งนอก บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5674 นาย สมนึก เอื้อเฟื้อ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5675 นางสาว พิมผกา พุทธมารักษ์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5676 นาง เดือนเพ็ญ วารีตุ้ม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5677 นางสาว มะปราง พึ่งแจ้ง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5678 นาย อุดร วงศ์ทอง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5679 นางสาว สิรัญญา สีสะใบ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5680 นาย สมภพ สุดเส้นผม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5681 นาย สมศักดิ์ ขวัญเรือง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5682 นาย เล็ก พานทอง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5683 นาย สมนึก เขียวเคลือบ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5684 นาย บัวไล ตรีสาต บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5685 นาย ประทีป บุญมาเลิศ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5686 นาง วรรณา ดวงเดือน บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5687 นางสาว สมควร จำนงค์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5688 นาย สุวิชัย อิ่มน่วม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5689 นาง หนูทัด ไพฑูรย์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5690 นาย สมพร วิเศษวงษา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5691 นาย สมยงค์ เพ็ชรจิตต์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5692 นาย บุญส่ง พันธ์ขาว บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5693 นางสาว บุษบา หล้าสรวย บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5694 นาง บุญคาย สินสุนทรไชย บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5695 นาย เชิดชัย ศรีทาดี บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5696 นาง สุกัญญา สนโต บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5697 นาย ปรีชา แจ้งบ้าน บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5698 นาย วีระศักดิ์ สุวรรณหาร บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5699 นาย วิรุธ หนันตะ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5700 นาย เกรียงศักดิ์ ไยบัว บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5701 นางสาว มนัสนันท์ ศรีไสย์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5702 นาย ลับ ชนชนะกุล บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5703 นาง น้ำเชื่อม ทัพผดุง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5704 นาย สุนทร ตาลป๊อก บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5705 นางสาว สุวรรณา โชคชะตา บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5706 นาย บุญธรรม ตรีวิมล บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5707 นางสาว อารีย์ บุญเติม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5708 นางสาว ขำ เทพสุรินทร์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5709 นาย บรรเจิด ศรีฮาตร บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5710 นางสาว วาสนา โสภากุล บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5711 นางสาว บุญเสริม สุขรื่น บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5712 นาย สมจิตร แสนงาม บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5713 นาย บุญเลิศ พวงคำ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5714 นาง ชุติมา พลศรี บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5715 นาย สายชล วิบูลย์วัฒน์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5716 นาย กัณหา นวลอินทร์ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5717 นาย สุพงษ์ เชื้อหาญ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5718 นางสาว สว่าง แวงเลิศ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5719 นาย บุญเวียง ไชยศรีเมือง บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5720 นางสาว บุญมี อะสุชีวะ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5721 นาย สมชาย เจริญหลาย บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5722 นาย วรวิทย์ อินทะวัน บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5723 นาย อนุรักษ์ อักษรมัต บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5724 นาย บรรจง ศรีระทัด บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5725 นาย โกพบ ยศธะสาร บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5726 นางสาว นวลจันทร์ ชนชนะกุล บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5727 นาย ทวีป ว่องวิทย์การ บ้านฉาง หมู่ที่ 4
5728 นาย จิรวัฒน์ ชูทอง บางหลวง 14/5 หมู่ที่ 2
5729 นาง ศิริพร ศิลาโรจน์ บางหลวง 14/10 หมู่ที่ 2
5730 นาย ชัยชาญ ตั้งวรรณสุข บางหลวง 14/17 หมู่ที่ 2
5731 นาง ศรีประไพ คำพล บางหลวง 14/19 หมู่ที่ 2
5732 นาย วิบูลย์ สามัคคี บางหลวง 14/29 หมู่ที่ 2
5733 นาง ชุนเฮียง แซ่อึ๊ง บางหลวง 14/40 หมู่ที่ 2
5734 นาย อนันต์ แซ่ตั้น บางหลวง 14/41 หมู่ที่ 2
5735 นาย เฉลิมเกียรติ วีระถาวร บางหลวง 15/4 หมู่ที่ 2
5736 นาย จำนงค์ บรรลือฤทธิ์ บางหลวง 17 หมู่ที่ 2
5737 นาย ณรงค์ บรรลือฤทธิ์ บางหลวง 17/1 หมู่ที่ 2
5738 นาย เกษม ไสยสมบัติ บางหลวง 17/4 หมู่ที่ 2
5739 นาง พรพัฒนา วัจฉลพงษ์ บางหลวง 17/5 หมู่ที่ 2
5740 นาง ศิริรัตน์ ชีวะพฤกษ์ บางหลวง 17/6 หมู่ที่ 2
5741 นาง กรรณิการ์ ปั้นบำรุงกิจ บางหลวง 17/8 หมู่ที่ 2
5742 นาง จุไรรัตน์ ชีวะพฤกษ์ บางหลวง 17/9 หมู่ที่ 2
5743 นาย เรืองวิทย์ วัจฉลพงษ์ บางหลวง 17/14 หมู่ที่ 2
5744 นาง อารีรัตน์ ปิยะเจริญวัฒนา บางหลวง 17/15 หมู่ที่ 2
5745 นาง ภาวนา ไสยสมบัติ บางหลวง 17/19 หมู่ที่ 2
5746 นาย ปรีชา เพชรพลอย บางหลวง 18 หมู่ที่ 2
5747 นาย ชวลิต บุญเซ บางหลวง 18/3 หมู่ที่ 2
5748 นาย เล็ก บางหลวง บางหลวง 18/6 หมู่ที่ 2
5749 นาง สุนีย์ บุตรทอง บางหลวง 19 หมู่ที่ 2
5750 นางสาว สมบูรณ์ เพ็ญประทุม บางหลวง 20 หมู่ที่ 2
5751 นาง ประกอบ สุขประดิษฐ บางหลวง 20/3 หมู่ที่ 2
5752 นาย รังสรรค์ ชาวนา บางหลวง 20/9 หมู่ที่ 2
5753 นาย เสงี่ยม บางหลวง บางหลวง 20/11 หมู่ที่ 2
5754 นาง สำรวย ชมสุดา บางหลวง 20/12 หมู่ที่ 2
5755 นาง ลำพึง โรจนาวี บางหลวง 20/13 หมู่ที่ 2
5756 นาย สัญชัย ผลละออ บางหลวง 20/14 หมู่ที่ 2
5757 นาง สมจิตร ผลละออ บางหลวง 20/16 หมู่ที่ 2
5758 นาย สายัน ถือทอง บางหลวง 20/17 หมู่ที่ 2
5759 นาย สถิต ใจเป็นใหญ่ บางหลวง 20/19 หมู่ที่ 2
5760 นาย สนิท ใจเป็นใหญ่ บางหลวง 20/20 หมู่ที่ 2
5761 นาย สมพล ประเสริฐ บางหลวง 20/23 หมู่ที่ 2
5762 นาง สุมล นุ่มโต บางหลวง 20/24 หมู่ที่ 2
5763 นาง สรญา สมบัติโอฬาร บางหลวง 20/25 หมู่ที่ 2
5764 นางสาว จุฑามาศ ไล่เลย บางหลวง 20/26 หมู่ที่ 2
5765 นาย สมบัติ ชมสุดา บางหลวง 20/27 หมู่ที่ 2
5766 นางสาว ฐิตารีย์ สมบัติโอฬาร บางหลวง 20/33 หมู่ที่ 2
5767 นาย สมศักดิ์ ปานย้อย บางหลวง 20/34 หมู่ที่ 2
5768 นาง ตรีนุช มณีพันธ์ บางหลวง 21 หมู่ที่ 2
5769 นางสาว สุดใจ บางหลวง บางหลวง 21/4 หมู่ที่ 2
5770 นาย อุทัย อุ่นผล บางหลวง 22/2 หมู่ที่ 2
5771 นางสาว กัญญา จุ้ยเตย บางหลวง 25/4 หมู่ที่ 2
5772 นาง บุญธรรม จุ้ยเตย บางหลวง 25/11 หมู่ที่ 2
5773 นาง ราณี ชื่นสุวรรณ์ บางหลวง 25/18 หมู่ที่ 2
5774 นางสาว สุพัตตรา จุ้ยเตย บางหลวง 25/31 หมู่ที่ 2
5775 นาง มณทา บุญย่อง บางหลวง 25/32 หมู่ที่ 2
5776 นาย วินัย เกษพิมล บางหลวง 25/34 หมู่ที่ 2
5777 นางสาว จินดา เพชรพลอย บางหลวง 25/41 หมู่ที่ 2
5778 นาย เกษม สว่างพลอย บางหลวง 25/45 หมู่ที่ 2
5779 นางสาว นีรนุช จุ้ยเตย บางหลวง 25/50 หมู่ที่ 2
5780 นาง รำไพ เยาว์แสงแซงสนิท บางหลวง 27 หมู่ที่ 2
5781 นาย จรูญ มีมุ่งบุญ บางหลวง 28/4 หมู่ที่ 2
5782 นาย วิวัฒน์ มีมุ่งบุญ บางหลวง 28/5 หมู่ที่ 2
5783 นาง บุญกอง ผลละออ บางหลวง 28/18 หมู่ที่ 2
5784 นาย มงคล เย็นเยือก บางหลวง 29/2 หมู่ที่ 2
5785 นาง ชด บุญเซ บางหลวง 30/1 หมู่ที่ 2
5786 นาง แสวง แก้วม่วง บางหลวง 35 หมู่ที่ 2
5787 นาย สุวรรณ์ เชื้อจีน บางหลวง 39/1 หมู่ที่ 2
5788 นางสาว วามริน ไทยแท้ บางหลวง 39/3 หมู่ที่ 2
5789 นาง สุกัญญา ไทยแท้ บางหลวง 39/4 หมู่ที่ 2
5790 นาย วิชัย ไทยแท้ บางหลวง 39/5 หมู่ที่ 2
5791 นางสาว เจริญ ศรีดา บางหลวง 39/9 หมู่ที่ 2
5792 นาย ยุทธนา ภุมรัช บางหลวง 39/10 หมู่ที่ 2
5793 นาง สถาพร สอนพงษ์ บางหลวง 39/15 หมู่ที่ 2
5794 นาย ชนินทร์ ศุภวาสน์ บางหลวง 42 หมู่ที่ 2
5795 นางสาว ชลพรรณ ศิรินาม บางหลวง 46 หมู่ที่ 2
5796 นาย สม ไทยแท้ บางหลวง 46/1 หมู่ที่ 2
5797 นาย ทุย เรืองสุวรรณ บางหลวง 46/2 หมู่ที่ 2
5798 นาย รุ่ง ช้างพลายจิต บางหลวง 46/4 หมู่ที่ 2
5799 นางสาว สำรวย พลอยประดับ บางหลวง 47/1 หมู่ที่ 2
5800 นาย สุดเขตต์ อัมรสุคนธ์ บางหลวง 47/2 หมู่ที่ 2
5801 นาย ประสาท อัมรสุคนธ์ บางหลวง 48/1 หมู่ที่ 2
5802 นาง ไพริน นาคทองกุล บางหลวง 48/2 หมู่ที่ 2
5803 นาง อำพา ทับทิมแดง บางหลวง 48/6 หมู่ที่ 2
5804 นาง ประจวบ ทับทิมแดง บางหลวง 48/7 หมู่ที่ 2
5805 นาง ส้มลิ้ม เพ็ญประทุม บางหลวง 52/1 หมู่ที่ 2
5806 นางสาว สุมนา รัศมิภูติ บางหลวง 52/2 หมู่ที่ 2
5807 นางสาว สีลา แห่งพิษ บางหลวง 52/3 หมู่ที่ 2
5808 นาย ทวีศักดิ์ ธรรมาวุฒิ บางหลวง 62/2 หมู่ที่ 2
5809 นาง เอื้อมพร มั่นศิลป บางหลวง 62/3 หมู่ที่ 2
5810 นาย สัมฤทธิ์ มาคุ้ม บางหลวง 79/2 หมู่ที่ 2
5811 นาง อุทัย พิจารย์ บางหลวง 79/8 หมู่ที่ 2
5812 นาง อำนวย ใจแสวง บางหลวง 79/9 หมู่ที่ 2
5813 นาย วิสูตร นบนอบ บางหลวง 79/19 หมู่ที่ 2
5814 นาย เพ็ชรัช ตรีสิน บางหลวง 79/25 หมู่ที่ 2
5815 นางสาว รักษา หงษ์ประดับ บางหลวง 79/42 หมู่ที่ 2
5816 นาย วิพล แย้มบุญมี บางหลวง 79/48 หมู่ที่ 2
5817 นาย ชัยรัตน์ สัตตะนันท์ บางหลวง 79/49 หมู่ที่ 2
5818 นาย สุนันท์ ดอกแก้ว บางหลวง 79/71 หมู่ที่ 2
5819 นาย ปกรณ์ นามงาม บางหลวง 79/72 หมู่ที่ 2
5820 นางสาว ละม้าย ปานแก้ว บางหลวง 79/73 หมู่ที่ 2
5821 นาง ประไพ อุ่นเรือน บางหลวง 79/78 หมู่ที่ 2
5822 นาย สุรัตน์ จริงสูงเนิน บางหลวง 79/83 หมู่ที่ 2
5823 นาย นฤทัย หน่อทอง บางหลวง 79/85 หมู่ที่ 2
5824 นาย อุดม จงใจ บางหลวง 79/88 หมู่ที่ 2
5825 นาย มณฑล ปานแก้ว บางหลวง 79/89 หมู่ที่ 2
5826 นาย ชยุต เครือเอม บางหลวง 79/90 หมู่ที่ 2
5827 นาง สุรียา ศรีเมือง บางหลวง 79/93 หมู่ที่ 2
5828 นางสาว กรอุมา แก้วสุทธา บางหลวง 79/114 หมู่ที่ 2
5829 นางสาว เจนจิรา ปิ่นตัน บางหลวง 79/127 หมู่ที่ 2
5830 นาย สุขสรร ช่วยณรงค์ บางหลวง 85-86 หมู่ที่ 2
5831 นาย ณัฐพล รัตโนภาส บางหลวง 88/8 หมู่ที่ 2
5832 นาย สวัสดิ์ ธรรมโกศล บางหลวง 90 หมู่ที่ 2
5833 นาง กิมเฮง นวลวันดี บางหลวง 92 หมู่ที่ 2
5834 นาง สายสมร พรมมา บางหลวง 93 หมู่ที่ 2
5835 นาย ธีระเดช ศรีนวลกราย บางหลวง 96/7 หมู่ที่ 2
5836 นาย วิรัช อ่อนขจร บางหลวง 96/8 หมู่ที่ 2
5837 นางสาว สุพรรณี นิธิยานนทกิจ บางหลวง 96/14 หมู่ที่ 2
5838 นาง สาคร พิมพ์สอน บางหลวง 96/15 หมู่ที่ 2
5839 นาย อัฎศนัฐ เลิศพิทักษ์พงศ์ บางหลวง 96/17 หมู่ที่ 2
5840 นาง ณัฏฐ์ อ่อนนามวงศ์ บางหลวง 96/18 หมู่ที่ 2
5841 นาย ชาญชัย มาลัยทอง บางหลวง 96/19 หมู่ที่ 2
5842 นางสาว ใจยา นุ่มประเสริฐ บางหลวง 96/20 หมู่ที่ 2
5843 นาง พรรณี พร้อมมูล บางหลวง 96/22 หมู่ที่ 2
5844 นาย บุญส่ง ยิ้มเสมียน บางหลวง 96/23 หมู่ที่ 2
5845 นาง ทับทิม รตานนท์ บางหลวง 96/25 หมู่ที่ 2
5846 นาง ลัดดา ชูวาลา บางหลวง 96/27 หมู่ที่ 2
5847 นาง สุณีย์ ปิยรัตนจารุ บางหลวง 96/29 หมู่ที่ 2
5848 นาย พิชัย พงภมร บางหลวง 96/30 หมู่ที่ 2
5849 นาง ลักษณ์นาถ สมพรบริบูรณ์ บางหลวง 96/32 หมู่ที่ 2
5850 นาง นงนุช ทิพย์ประเสิรฐ บางหลวง 96/33 หมู่ที่ 2
5851 นาย มิตร ทาปัน บางหลวง 96/34 หมู่ที่ 2
5852 นาย เพชร ไชยชาติ บางหลวง 96/36 หมู่ที่ 2
5853 นาง เพลินพิศ ราตรีโชติ บางหลวง 96/37 หมู่ที่ 2
5854 นางสาว อัญชลี จริยารังษีโรจน์ บางหลวง 96/39 หมู่ที่ 2
5855 นาย ชัยพร ชุนดี บางหลวง 96/40 หมู่ที่ 2
5856 นาย ฐปพฤกษ์ ชุนดี บางหลวง 96/42 หมู่ที่ 2
5857 นางสาว จรรยาพร จันทเสน บางหลวง 96/50 หมู่ที่ 2
5858 นาย ณัฐภพ ธรรมบุญศิลป์ บางหลวง 96/63 หมู่ที่ 2
5859 นาย สุพจน์ สุกใส บางหลวง 96/65 หมู่ที่ 2
5860 นาย สุชาติ บางหลวง บางหลวง หมู่ที่ 2
5861 นางสาว ฐิตินันท์ พุ่มจันทร์ บางหลวง หมู่ที่ 2
5862 นาง คำนึง ธรรมาวุฒิ บางหลวง หมู่ที่ 2
5863 นาย สุริยันต์ วงศ์ทา บางหลวง หมู่ที่ 2
5864 นาย ประมุข ด้วงตะกั่ว บางหลวง หมู่ที่ 2
5865 นางสาว นวลละออง จันทร์มาลา บางหลวง หมู่ที่ 2
5866 นาย สมชาติ รัตนากร บางหลวง หมู่ที่ 2
5867 นาง กาณฑ์เกตุ ชุนดี บางหลวง หมู่ที่ 2
5868 นาย วิมล แก้วเจริญ บางหลวง หมู่ที่ 2
5869 นาง อัญชลี สุขรุ่งเรือง บางหลวง หมู่ที่ 2
5870 นาง วรญา วิลาทอง บางหลวง หมู่ที่ 2
5871 นาย ธวัชชัย หลีซุ้ย บางหลวง หมู่ที่ 2
5872 นาย ประจักร์ จันทร์อิ่ม บางหลวง หมู่ที่ 2
5873 นาง เกสร อิ่มเขียน บางหลวง หมู่ที่ 2
5874 นางสาว บัวภา คำทรัพย์ บางหลวง หมู่ที่ 2
5875 นางสาว ถนอม สลับแสง บางหลวง หมู่ที่ 2
5876 นาย ชานนท์ อิ่มเขียน บางหลวง หมู่ที่ 2
5877 นางสาว ขาว พิมพ์แก้ว บางหลวง หมู่ที่ 2
5878 นางสาว ประโลม บุญเซ บางหลวง หมู่ที่ 2
5879 นางสาว ประเทือง ชาชมราช บางหลวง หมู่ที่ 2
5880 นาย ประทีป เจริญกลิ่น บางหลวง หมู่ที่ 2
5881 นาย ปฎิวัติ จำปาคำ บางหลวง หมู่ที่ 2
5882 นาย สังเวียน พันธ์บุตร บางหลวง หมู่ที่ 2
5883 นาย ไกรศร แดนสมบัติ บางหลวง หมู่ที่ 2
5884 นาย วิษณุกร นิ่มแสง บางหลวง หมู่ที่ 2
5885 นาย ไพสาร อยู่เย็น บางหลวง หมู่ที่ 2
5886 นาง เสมียน จันทร์แป้น บางหลวง หมู่ที่ 2
5887 นาย ชาชาญ อ่อนนามวงศ์ บางหลวง หมู่ที่ 2
5888 นาย สมเกียรติ ทรัพย์สิน บางหลวง หมู่ที่ 2
5889 นาย สมพงษ์ จันทร์นวล บางหลวง หมู่ที่ 2
5890 นาย กำจัด แจ่มใส บางหลวง หมู่ที่ 2
5891 นาย สมพร แดนสมบัติ บางหลวง หมู่ที่ 2
5892 นาย วันชัย บัวศรี บางหลวง หมู่ที่ 2
5893 นาย ปริยะ จำปาดำ บางหลวง หมู่ที่ 2
5894 นางสาว ชนันรัตน์ เอี๊ยบพันธ์ บางหลวง 9/2 หมู่ที่ 4
5895 นางสาว รังสินี ฤทธิ์รื่น บางหลวง 9/3 หมู่ที่ 4
5896 นาย ทองชัย ลิมปกานนท์ บางหลวง 9/10 หมู่ที่ 4
5897 นาย สมพร ดอกจำปา บางหลวง 9/17 หมู่ที่ 4
5898 นาย สมเจตน์ นรเดชานนท์ บางหลวง 9/30 หมู่ที่ 4
5899 นาย สมพงษ์ เอี๊ยบพันธ์ บางหลวง 9/31 หมู่ที่ 4
5900 นางสาว จินดารัตน์ เอี๊ยบพันธ์ บางหลวง 9/32 หมู่ที่ 4
5901 นาง สุวีร์ณัช ฐิติกรโยธิน บางหลวง 9/35 หมู่ที่ 4
5902 นาง กฤษณา ลู บางหลวง 9/77 หมู่ที่ 4
5903 นาย ประนอม โกมุข บางหลวง 9/80 หมู่ที่ 4
5904 นาย วงษ์ธวัช ศรีธรรมพินิจ บางหลวง 9/81 หมู่ที่ 4
5905 นาง ไฉ่ อิงคามระธร บางหลวง 9/82 หมู่ที่ 4
5906 นาย บุญเชิด อิงคามระธร บางหลวง 9/83 หมู่ที่ 4
5907 นาง อุบลวรรณ มงคลางกูร บางหลวง 9/85 หมู่ที่ 4
5908 นาย ชลาพันธุ์ ลิ้มชุณหนุกูล บางหลวง 9/86 หมู่ที่ 4
5909 นาง ประภาศิริ โกศลศักดิ์ บางหลวง 9/89 หมู่ที่ 4
5910 นาย วีรยุทธ์ ยังสิริกุล บางหลวง 9/91 หมู่ที่ 4
5911 นาง อรัญญา ชื้นประไพ บางหลวง 9/97 หมู่ที่ 4
5912 นาง ศิริณา หาญธนศักดิ์ บางหลวง 9/101 หมู่ที่ 4
5913 นาง ณัฐกมล กลั่นแก่นบุญ บางหลวง 9/102 หมู่ที่ 4
5914 นาง นัยนา วิบูลย์พันธ์ บางหลวง 9/105 หมู่ที่ 4
5915 นาย ธนัชวิศิษฎ์ พิมพ์ทอง บางหลวง 9/107 หมู่ที่ 4
5916 นาย เจต หลวงนา บางหลวง 9/111 หมู่ที่ 4
5917 นาง สมลักษณ์ นิโครธา บางหลวง 9/114 หมู่ที่ 4
5918 นางสาว ปณิชา อรัญธนวงศ์ บางหลวง 9/115 หมู่ที่ 4
5919 นางสาว ทิพวัลย์ พูนผล บางหลวง 9/116 หมู่ที่ 4
5920 นาย ตติย เอี๊ยบพันธ์ บางหลวง 9/117 หมู่ที่ 4
5921 นาง ปทิตตา สุภกิจ บางหลวง 9/120 หมู่ที่ 4
5922 นาง วรินทร์เณรี ฉันทกรศุภวิชญ์ บางหลวง 9/122 หมู่ที่ 4
5923 นาย ประพันธ์ คำเรือง บางหลวง 9/123 หมู่ที่ 4
5924 นาย อโนดาษ รัมพาภรณ์ บางหลวง 9/124 หมู่ที่ 4
5925 ร.ต. ทวี พันธุ์นิยม บางหลวง 28 หมู่ที่ 4
5926 นาย ทองเจือ อิ่มเงิน บางหลวง 31 หมู่ที่ 4
5927 นาง ปาริชาติ จาตุนิตานนท์ บางหลวง 32/1 หมู่ที่ 4
5928 นางสาว วรรณพร ถนอมลิขิต บางหลวง 33/2 หมู่ที่ 4
5929 นาย สมคิด อยู่นาน บางหลวง 33/3 หมู่ที่ 4
5930 นาย ชาญณรงค์ วันทา บางหลวง 33/4 หมู่ที่ 4
5931 นาย สุพจน์ เชาวัน บางหลวง 36 หมู่ที่ 4
5932 นาง พวง เชาวัน บางหลวง 36/3 หมู่ที่ 4
5933 นางสาว เพ็ญ คนไทย บางหลวง 36/5 หมู่ที่ 4
5934 นาย สมพงษ์ เชาวัน บางหลวง 36/6 หมู่ที่ 4
5935 นาง อารี ชาวนา บางหลวง 36/7 หมู่ที่ 4
5936 นาย สมร คนไทย บางหลวง 41 หมู่ที่ 4
5937 นาย จำนงค์ศักดิ์ โชติดิลก บางหลวง 42 หมู่ที่ 4
5938 นาง มณี โชติดิลก บางหลวง 42/1 หมู่ที่ 4
5939 นาย สนั่น ปัญญาประดิษฐ์ บางหลวง 44 หมู่ที่ 4
5940 นางสาว สรวย อุปรี บางหลวง 44/1 หมู่ที่ 4
5941 นางสาว ซู่เตียง แซ่โง้ว บางหลวง 46/2 หมู่ที่ 4
5942 นาง กนกวรรณ จันทร์กระจ่าง บางหลวง 46/3 หมู่ที่ 4
5943 นาย อำนวย คนไทย บางหลวง 46/4 หมู่ที่ 4
5944 นาย อุทิศ อึ้งทองแท้ บางหลวง 46/6 หมู่ที่ 4
5945 นางสาว สุรณีย์ จิตรธรรม บางหลวง 47 หมู่ที่ 4
5946 นาย อนันต์ ชำนาญกิจ บางหลวง 50 หมู่ที่ 4
5947 นาง สมร รักแหยม บางหลวง 50/1 หมู่ที่ 4
5948 นาง มะลิ สอาดหลง บางหลวง 52 หมู่ที่ 4
5949 นาง สมบุญ สอาดหลง บางหลวง 52/1 หมู่ที่ 4
5950 นาย ผดุงศักดิ์ วันทา บางหลวง 55 หมู่ที่ 4
5951 นาย บุญสืบ วันทา บางหลวง 55/1 หมู่ที่ 4
5952 นาง พัด วันทา บางหลวง 55/2 หมู่ที่ 4
5953 นาง สอาด ประเสริฐพาณิชย์ บางหลวง 55/3 หมู่ที่ 4
5954 นาย ชัชวาล วันทา บางหลวง 55/4 หมู่ที่ 4
5955 นาย เจริญ ชาตะศิริกุล บางหลวง 55/6 หมู่ที่ 4
5956 นาย ทรงศักดิ์ วันทา บางหลวง 57/1 หมู่ที่ 4
5957 นาย เอกราช นาสมใจ บางหลวง 57/2 หมู่ที่ 4
5958 นาย สุนทร ผาดไพบูลย์ บางหลวง 63/2 หมู่ที่ 4
5959 นางสาว ณัฐกาญ สุขณพงศ์ บางหลวง 67 หมู่ที่ 4
5960 นางสาว สมใจ ปริยสกุล บางหลวง 68/1 หมู่ที่ 4
5961 นาย สมชาย แซ่โง้ว บางหลวง 69 หมู่ที่ 4
5962 นาย ประดิษฐ์ แซ่โง้ว บางหลวง 69/1 หมู่ที่ 4
5963 นาง สุณีย์ โชคเหรียญสุขชัย บางหลวง 71/2 หมู่ที่ 4
5964 นาย อุดม วงศ์อนุ บางหลวง 71/3 หมู่ที่ 4
5965 นาย ชัชวาลย์ เลนีย์ บางหลวง 71/4 หมู่ที่ 4
5966 นาย ประกอบ แซ่โง้ว บางหลวง 71/7 หมู่ที่ 4
5967 นาง เสาวนี คันทวี บางหลวง 71/10 หมู่ที่ 4
5968 นางสาว สุวิมล ถนอมลิขิต บางหลวง 71/12 หมู่ที่ 4
5969 นาย หิรัญ วงษ์แก้ว บางหลวง 71/13 หมู่ที่ 4
5970 นาง อุไร พุ่มแก้ว บางหลวง 74/14 หมู่ที่ 4
5971 นาย มาฮู้ บัวทองรังสิมา บางหลวง 73 หมู่ที่ 4
5972 นาง สุธินี ถนอมลิขิต บางหลวง 73/4 หมู่ที่ 4
5973 นาง กนกพร ภาคนารี บางหลวง 73/5 หมู่ที่ 4
5974 นาย สมศักดิ์ คงเพ็ง บางหลวง 73/7 หมู่ที่ 4
5975 นาย พงษ์ศักดิ์ สุขประเสริฐชัย บางหลวง 74/18 หมู่ที่ 4
5976 นางสาว อำพร วันทา บางหลวง 77 หมู่ที่ 4
5977 นางสาว อำพัน วันทา บางหลวง 77/1 หมู่ที่ 4
5978 นางสาว สุวพัตร ทิพย์รักษ์ บางหลวง 99/1 หมู่ที่ 4
5979 นาย โชคชัย จรเจนวุฒิ บางหลวง 99/2 หมู่ที่ 4
5980 นาย พยัพ ปฏิยุทธ์ชูชัย บางหลวง 99/3 หมู่ที่ 4
5981 นางสาว ปาริชาติ เอี่ยมสิน บางหลวง 99/4 หมู่ที่ 4
5982 นาย ศุภลักษณ์ หงษ์นคร บางหลวง 99/5 หมู่ที่ 4
5983 นาย เสน่ห์ ท้วมคนชม บางหลวง 99/6 หมู่ที่ 4
5984 นาง พรรณี หนูเดช บางหลวง 99/7 หมู่ที่ 4
5985 นาย ประยูร โชคบัณฑิต บางหลวง 99/8 หมู่ที่ 4
5986 นาย กิตติกร บุญสู บางหลวง 99/9 หมู่ที่ 4
5987 นาย จุ้ย วรวุฒิวัฒนศักดิ์ บางหลวง 99/10 หมู่ที่ 4
5988 นาย อุดม ยันฝาก บางหลวง 99/19 หมู่ที่ 4
5989 นาย วัชรินทร์ งามภักดีกุล บางหลวง 99/20 หมู่ที่ 4
5990 นาย ปฎิภาณ พุกรักษา บางหลวง 99/22 หมู่ที่ 4
5991 นาย กิตติพร ไพบูลย์ธนชัย บางหลวง 99/23 หมู่ที่ 4
5992 นาย กวี แสงฤทธิ์ บางหลวง 99/24 หมู่ที่ 4
5993 นางสาว สมฤดี รัตนะ บางหลวง 99/26 หมู่ที่ 4
5994 นาย นพดล มาตย์วิเศษ บางหลวง 99/28 หมู่ที่ 4
5995 นาย ชัยสันต์ สุวรรณห้อย บางหลวง 99/30 หมู่ที่ 4
5996 นาย อนงค์ ประเสริฐสังข์ บางหลวง 99/31 หมู่ที่ 4
5997 นาย เลอศักดิ์ หนูเดช บางหลวง 99/32 หมู่ที่ 4
5998 นาย ธันยพงศ์ โกสมิง บางหลวง 99/34 หมู่ที่ 4
5999 นางสาว เรณู ทองมี บางหลวง 99/36 หมู่ที่ 4
6000 นาย ไพรวัน สระแก้ว บางหลวง 99/38 หมู่ที่ 4
6001 นาย วีรศักดิ์ พลภักดี บางหลวง 99/39 หมู่ที่ 4
6002 นาง ประภา บุญส่ง บางหลวง 99/40 หมู่ที่ 4
6003 นางสาว พักตร์วิภา เสือโพธิ์ บางหลวง 99/42 หมู่ที่ 4
6004 นาง ชุติมา อำนาจบัณฑิต บางหลวง 99/48 หมู่ที่ 4
6005 นาง ลัดดา แสงศรี บางหลวง 99/49 หมู่ที่ 4
6006 นาย หอมหวล มีเดช บางหลวง 99/51 หมู่ที่ 4
6007 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วเวหา บางหลวง 99/52 หมู่ที่ 4
6008 นาง ชูศรี ลาวเกษม บางหลวง 99/53 หมู่ที่ 4
6009 นาง จิตรา หลิมออปุน บางหลวง 99/54 หมู่ที่ 4
6010 นาย สมหมาย แอลเฟรด บางหลวง 99/55 หมู่ที่ 4
6011 นาง อลิษา สายมาตร์ บางหลวง 99/56 หมู่ที่ 4
6012 นาย ธีระเดช มูลการณ์ บางหลวง 99/57 หมู่ที่ 4
6013 นาย สุวิทย์ บำรุงศักดิ์ บางหลวง 99/58 หมู่ที่ 4
6014 นาย สมชาย ประยงค์ บางหลวง 99/60 หมู่ที่ 4
6015 นาย อุดร จันทร์เกิด บางหลวง 99/61 หมู่ที่ 4
6016 นาง ดวงใจ เผือกยิ้ม บางหลวง 99/62 หมู่ที่ 4
6017 นาง หวานเมือง โม้ผา บางหลวง 99/64 หมู่ที่ 4
6018 นาย วิโรจน์ โม้ผา บางหลวง 99/65 หมู่ที่ 4
6019 นาย ไพโรจน์ บุญส่ง บางหลวง 99/67 หมู่ที่ 4
6020 นาย สวิง พลอยเจ๊ก บางหลวง 99/68 หมู่ที่ 4
6021 นาย อนุรักษ์ พิพัฒน์รัตนชัย บางหลวง 99/69 หมู่ที่ 4
6022 นาย อำนาจ นามแก้ว บางหลวง 99/70 หมู่ที่ 4
6023 นางสาว จันทร์ฉาย วินทะไชย บางหลวง 99/71 หมู่ที่ 4
6024 นางสาว ขาวสอาด ทรงเล็กสิงห์ บางหลวง 99/72 หมู่ที่ 4
6025 นาย สุชาติ ยิ้มพยัคฆ์ บางหลวง 99/73 หมู่ที่ 4
6026 นาย จันทร์ ชาวศรี บางหลวง 99/75 หมู่ที่ 4
6027 นาย อุทิศ ไพรบึง บางหลวง 99/76 หมู่ที่ 4
6028 นาง สุภัค ยอดนุ่น บางหลวง 99/77 หมู่ที่ 4
6029 นาย สำเนียง เปลี่ยนสี บางหลวง 99/78 หมู่ที่ 4
6030 นาย ผดล สายพันธ์ บางหลวง 99/79 หมู่ที่ 4
6031 นาง สนอง เถามุ้ย บางหลวง 99/83 หมู่ที่ 4
6032 นาย เพทาย ฤทธิจีน บางหลวง 99/84 หมู่ที่ 4
6033 นางสาว เนตรนภา เจริญศร บางหลวง 99/85 หมู่ที่ 4
6034 ร.ต. น้อม กันรงค์ บางหลวง 99/111 หมู่ที่ 4
6035 นาย พิเชฐ สยามรัฐ บางหลวง 99/113 หมู่ที่ 4
6036 นาย อาณัติ ปริวิสุทธาวงษ์ บางหลวง 99/114 หมู่ที่ 4
6037 นางสาว ปิติพร อากาศวิภาค บางหลวง 99/115 หมู่ที่ 4
6038 นาย สมศักดิ์ สิงห์ยะบุศย์ บางหลวง 99/116 หมู่ที่ 4
6039 นาย รุ่งเรือง เทพาสิต บางหลวง 99/118 หมู่ที่ 4
6040 นาย ดิน สมจิตร์ บางหลวง 99/119 หมู่ที่ 4
6041 นาย เรวัต นวลคำ บางหลวง 99/120 หมู่ที่ 4
6042 นาย สุวิมล ใจกว้าง บางหลวง 99/121 หมู่ที่ 4
6043 นาย นรินทร์ จันทร์ศิลา บางหลวง 99/122 หมู่ที่ 4
6044 นาง ศิริรัตน์ จันสำราญ บางหลวง 99/123 หมู่ที่ 4
6045 นาย ไพร คล้อยศรี บางหลวง 99/124 หมู่ที่ 4
6046 นางสาว อรวรรณ พึ่งมี บางหลวง 99/126 หมู่ที่ 4
6047 นาย จำเนียร จินดา บางหลวง 99/128 หมู่ที่ 4
6048 นางสาว มะลิ โสดคล้า บางหลวง หมู่ที่ 4
6049 นาง ฉลอง ท้วมคนชม บางหลวง หมู่ที่ 4
6050 นางสาว จารุวรรณ อินทร์นอก บางหลวง หมู่ที่ 4
6051 นาย ดิเรก เร่งเงียบ บางหลวง หมู่ที่ 4
6052 นาง สำอางค์ จุลพันธ์ บางหลวง หมู่ที่ 4
6053 นางสาว สุวรรณา ใจหาญ บางหลวง หมู่ที่ 4
6054 นาย ชาญยุทธ พงศ์พุฒินันท์ บางหลวง หมู่ที่ 4
6055 นาย สิริชัย ทบศรี บางหลวง หมู่ที่ 4
6056 นาย ดำรงศักดิ์ ชัยสอง บางหลวง หมู่ที่ 4
6057 นางสาว รวินันท์ เจริญโชคพาณิชย์ บางหลวง หมู่ที่ 4
6058 นาย สิทธิพล แซ่ลี้ บางหลวง หมู่ที่ 4
6059 นางสาว ขวัญใจ ศิริ บางหลวง หมู่ที่ 4
6060 นาย เฉลิมพันธ์ ไวยารัตน์ บางหลวง หมู่ที่ 4
6061 นาง ปรีดา หรีกประโคน บางหลวง หมู่ที่ 4
6062 นาย หลอด สีสูงเนิน บางหลวง หมู่ที่ 4
6063 นาย มนัส เพ็งสั้น บางหลวง หมู่ที่ 4
6064 นางสาว อัมพร ลาภเจียม บางหลวง หมู่ที่ 4
6065 นางสาว ลำดวน ธรรมสอน บางหลวง หมู่ที่ 4
6066 นาย ทวี โพธิ์ศรี บางหลวง หมู่ที่ 4
6067 นางสาว บุษกร แซ่พ่าน บางหลวง หมู่ที่ 4
6068 นางสาว น้ำทิพย์ หิรัญ บางหลวง หมู่ที่ 4
6069 นางสาว ไพรินทร์ ดีเพ็ง บางหลวง หมู่ที่ 4
6070 นาย ธัช เม่นพรม บางหลวง หมู่ที่ 4
6071 นางสาว กัลยา อ่อนโพธิ์ชา บางหลวง หมู่ที่ 4
6072 นางสาว เฉลิมพร พึ่งสาย บางหลวง หมู่ที่ 4
6073 นางสาว ทรรศนีย์ นิลฉ่ำ บางหลวง หมู่ที่ 4
6074 นางสาว ทองใบ ตรวจนอก บางหลวง หมู่ที่ 4
6075 นาย สว่าง โสนาพูน บางหลวง หมู่ที่ 4
6076 นาย วิธี สายสวาสดิ์ บางหลวง หมู่ที่ 4
6077 นาย สุริยา บุญวิเทือน บางหลวง หมู่ที่ 4
6078 นาย บุญส่ง อักษรศรี บางหลวง หมู่ที่ 4
6079 นางสาว มโนรส สาอาจ บางหลวง หมู่ที่ 4
6080 นางสาว จิราพร เดชครอบ บางหลวง หมู่ที่ 4
6081 นาย ประมูล เดชครอบ บางหลวง หมู่ที่ 4
6082 นาย พัลลภ กาญจันดา บางหลวง หมู่ที่ 4
6083 นางสาว วันทนา โปร่งใจ บางเดื่อ 4/2 หมู่ที่ 4
6084 นาง สุรีย์ อำไพ บางเดื่อ 7/1 หมู่ที่ 4
6085 นาย วัฒนชัย กางกองจับ บางเดื่อ 7/4 หมู่ที่ 4
6086 นาง เพลิน รักอยู่ประเสริฐ บางเดื่อ 9/2 หมู่ที่ 4
6087 นาง อุษา เสถียรอินทร์ บางเดื่อ 10 หมู่ที่ 4
6088 นาง เง็กลั้ง แซ่อั๊ง บางเดื่อ 10/1 หมู่ที่ 4
6089 นาย ศุภกิจ โชคเหรียญสุขชัย บางเดื่อ 10/2 หมู่ที่ 4
6090 นาย วุฒิ ขันจอก บางเดื่อ 10/3 หมู่ที่ 4
6091 นางสาว อุไรวรรณ โชคเหรียญสุขชัย บางเดื่อ 10/5 หมู่ที่ 4
6092 นาย สุวัฒน์ ทองธีราฤทธิ์ บางเดื่อ 10/6 หมู่ที่ 4
6093 นาย วิเชียร เมตตานุภาพ บางเดื่อ 13 หมู่ที่ 4
6094 นาง ประทิน เฟื่องฟูลอย บางเดื่อ 17 หมู่ที่ 4
6095 นาง เอมอร จันทร์เที่ยง บางเดื่อ 25/1 หมู่ที่ 4
6096 นางสาว สดศรี แซ่อั๊ง บางเดื่อ 28 หมู่ที่ 4
6097 นางสาว สุภา ปิยรัตนจารุ บางเดื่อ 29 หมู่ที่ 4
6098 นาย บุญมี กมลลิ้มรัตน์ บางเดื่อ 34/10 หมู่ที่ 4
6099 นาย รุ่งระวี อัฏฏตาลคุปต์ บางเดื่อ 44 หมู่ที่ 4
6100 นาง ทิพย์วัลย์ ชมจันทร์ บางเดื่อ 48 หมู่ที่ 4
6101 นาย หรั่ง ผึ้งด้วง บางเดื่อ 75 หมู่ที่ 4
6102 นาย สมศักดิ์ เย็นทรวง บางเดื่อ 80 หมู่ที่ 4
6103 นาง ศรีประภา ผูกพันธ์ บางเดื่อ 81 หมู่ที่ 4
6104 นางสาว สมจิตต์ ละการชั่ว บางเดื่อ 82/1 หมู่ที่ 4
6105 นาง กอบลาบ ชะนะมา บางเดื่อ 82/2 หมู่ที่ 4
6106 นาง ประเทือง ขาวละเอียด บางเดื่อ 83 หมู่ที่ 4
6107 นาง อุไร เขียวเปี่ยม บางเดื่อ 83/1 หมู่ที่ 4
6108 นาย สำรวย โพธิ์ทอง บางเดื่อ 84 หมู่ที่ 4
6109 นาย ประสิทธิ์ บัวชูใบ บางเดื่อ 85 หมู่ที่ 4
6110 นาย มนตรี เสถียรอินทร์ บางเดื่อ 85/2 หมู่ที่ 4
6111 นางสาว อะนงค์นุช ศรีษะแก้ว บางเดื่อ 85/3 หมู่ที่ 4
6112 นาง ภิญญาดา เบรแฮร์ บางเดื่อ 86 หมู่ที่ 4
6113 นาย เกษม จันทา บางเดื่อ 86/1 หมู่ที่ 4
6114 นาง หนู สมใจ บางเดื่อ 86/2 หมู่ที่ 4
6115 นาง ปราณี มันเลาะ บางเดื่อ 89/1 หมู่ที่ 4
6116 นางสาว เพ็ญศรี แสงมุข บางเดื่อ 90/1 หมู่ที่ 4
6117 นางสาว อุทัยวรรณ แย้มบุญนาค บางเดื่อ 91/2 หมู่ที่ 4
6118 นาง เฟ้อ ปัญญาประดิษฐ์ บางเดื่อ 92 หมู่ที่ 4
6119 นางสาว สายหยุด ใจมั่น บางเดื่อ 92/1 หมู่ที่ 4
6120 นางสาว ภาณี คนซื่อ บางเดื่อ 93 หมู่ที่ 4
6121 นาง เหมียน สงวนพงษ์ บางเดื่อ 93/1 หมู่ที่ 4
6122 นาย ประสิทธิ์ วันทา บางเดื่อ 93/2 หมู่ที่ 4
6123 นาย สุทิน สงวนพงษ์ บางเดื่อ 93/4 หมู่ที่ 4
6124 นางสาว กัลยาณี คนซื่อ บางเดื่อ 93/5 หมู่ที่ 4
6125 นาย จำลอง พิมพ์จันทร์ บางเดื่อ 94 หมู่ที่ 4
6126 นาย ภาณุทัต ไทยแท้ บางเดื่อ 95 หมู่ที่ 4
6127 นาง มาลี พานิชย์ บางเดื่อ 96/1 หมู่ที่ 4
6128 นาย ทวี คนไทย บางเดื่อ 97 หมู่ที่ 4
6129 นาง วรรณี สาธิตวรรธนะ บางเดื่อ 98 หมู่ที่ 4
6130 นาง วิมล รักน้อย บางเดื่อ 99 หมู่ที่ 4
6131 นาย วีรชัย ปั้นพึ่งบุญ บางเดื่อ 99/1 หมู่ที่ 4
6132 นาย ประกอบ ปั้นพึ่งบุญ บางเดื่อ 99/2 หมู่ที่ 4
6133 นางสาว กมลวรรณ นนทวัฒน์ บางเดื่อ 99/3 หมู่ที่ 4
6134 นาย เสน่ห์ คนไทย บางเดื่อ 100 หมู่ที่ 4
6135 นางสาว โชติมณี ฟุ้งเฟื่อง บางเดื่อ 101 หมู่ที่ 4
6136 นาง สมจิตร เขียวหวาน บางเดื่อ 101/1 หมู่ที่ 4
6137 นางสาว บุญเทียน ฟุ้งเฟื่อง บางเดื่อ 101/2 หมู่ที่ 4
6138 นางสาว กิ่งจันทร์ สาธิตวรรธนะ บางเดื่อ 101/3 หมู่ที่ 4
6139 นาย บุญชู ฟุ้งเฟื่อง บางเดื่อ 102 หมู่ที่ 4
6140 นาย องอาจ คนไทย บางเดื่อ 102/2 หมู่ที่ 4
6141 นางสาว ลัดดา เรืองสุวรรณ์ บางเดื่อ 105 หมู่ที่ 4
6142 นางสาว นวล เรืองสุวรรณ์ บางเดื่อ 105/1 หมู่ที่ 4
6143 นาง ศรีไพร วงษ์เกตุ บางเดื่อ 106/1 หมู่ที่ 4
6144 นางสาว ทองทรัพย์ ไล่เลย บางเดื่อ 106/2 หมู่ที่ 4
6145 นาย ทศพร อาจอินทร์ บางเดื่อ 107 หมู่ที่ 4
6146 นาง นัยนา คงเพชร บางเดื่อ 107/1 หมู่ที่ 4
6147 นาย สมบัติ ไหมสมบุญ บางเดื่อ 107/2 หมู่ที่ 4
6148 นางสาว วราภรณ์ จอกเขียว บางเดื่อ 107/3 หมู่ที่ 4
6149 นางสาว ชุลีพร ยอดสมุทร บางเดื่อ 108 หมู่ที่ 4
6150 นาง ท้วม ประสงค์เจริญ บางเดื่อ 108/1 หมู่ที่ 4
6151 นางสาว สมัย อุ่นผล บางเดื่อ 108/2 หมู่ที่ 4
6152 นาย ฤทธิ์ ประสงค์เจริญ บางเดื่อ 108/3 หมู่ที่ 4
6153 นาง ประกอบ อิ่มเงิน บางเดื่อ 110 หมู่ที่ 4
6154 นาย ธงชัย ยอดสมุทร บางเดื่อ 111 หมู่ที่ 4
6155 นาง อัจฉรากร ม่วงหวัง บางเดื่อ 111/1 หมู่ที่ 4
6156 นาย เอกชัย แซ่โง้ว บางเดื่อ 116 หมู่ที่ 4
6157 นาง พรทิพย์ แซ่โง้ว บางเดื่อ 117 หมู่ที่ 4
6158 นาย ประสงค์ ปึกขาว บางเดื่อ 118 หมู่ที่ 4
6159 นาย บรรพต พานทอง บางเดื่อ 120 หมู่ที่ 4
6160 นาย เตียวคุณ ปิยรัตนจารุ บางเดื่อ 122 หมู่ที่ 4
6161 นาย สมศักดิ์ วิจิตรประชา บางเดื่อ 125 หมู่ที่ 4
6162 นาย อภิชาติ ปิยรัตนจารุ บางเดื่อ 129 หมู่ที่ 4
6163 นาย ชัยยงค์ เบญจธรรมกุล บางเดื่อ 129/2 หมู่ที่ 4
6164 นาง ผาณิต แซ่เฮ้ง บางเดื่อ 130/4 หมู่ที่ 4
6165 นางสาว ขนิษฐา เขียวเปี่ยม บางเดื่อ 130/5 หมู่ที่ 4
6166 นางสาว รุ่งทิพย์ พ่วงทรัพย์ บางเดื่อ 130/6 หมู่ที่ 4
6167 นาง ละมัย รักการ บางเดื่อ 130/7 หมู่ที่ 4
6168 นางสาว เจียรจิรา สายบัว บางเดื่อ 130/8 หมู่ที่ 4
6169 นาย ทองใบ สืบประวัติ บางเดื่อ 130/9 หมู่ที่ 4
6170 นาย สมศักดิ์ กอสินประเสริฐ บางเดื่อ 130/12 หมู่ที่ 4
6171 นางสาว วิไลลักษณ์ รุนเฉื่อย บางเดื่อ 130/15 หมู่ที่ 4
6172 นาง กิมเหรียญ ทรัพย์สิน บางเดื่อ 130/18 หมู่ที่ 4
6173 นางสาว กิตติชนก กมลลิ้มรัตน์ บางเดื่อ 130/19 หมู่ที่ 4
6174 นาย มนัส เกตุพันธ์ บางเดื่อ 130/20 หมู่ที่ 4
6175 นาง สุวรรณ สาระพา บางเดื่อ 130/27 หมู่ที่ 4
6176 นาย มงคล เพิ่มผลมงคล บางเดื่อ 130/29 หมู่ที่ 4
6177 นาย โสธร อยู่แดง บางเดื่อ 131/11 หมู่ที่ 4
6178 นาย โปรย นาคจินวงษ์ บางเดื่อ 131/15 หมู่ที่ 4
6179 นาย สมศักดิ์ กาฬวงศ์ บางเดื่อ 131/19 หมู่ที่ 4
6180 นาง สายฝน โชคสกุล บางเดื่อ 131/21 หมู่ที่ 4
6181 นาย ปรีชา เกศจุฑารัตน์ บางเดื่อ 131/23 หมู่ที่ 4
6182 นาย อัมพร ศรีแสงทรัพย์ บางเดื่อ 131/26 หมู่ที่ 4
6183 นาง กรณิศ ชีวะพฤกษ์ บางเดื่อ 131/30 หมู่ที่ 4
6184 นางสาว มาลี กมลลิ้มรัตน์ บางเดื่อ 132/1 หมู่ที่ 4
6185 นาย สมชาย กัณหา บางเดื่อ 133/1 หมู่ที่ 4
6186 นาย อัทธ์พิสิษฐ์ ผลเพิ่ม บางเดื่อ 134 หมู่ที่ 4
6187 นาย สมคิด ลาภเจริญ บางเดื่อ 134/3 หมู่ที่ 4
6188 นาง ขนิษฐา ผลเพิ่ม บางเดื่อ 134/4 หมู่ที่ 4
6189 นาง สุคนธ์ ผลเพิ่ม บางเดื่อ 134/5 หมู่ที่ 4
6190 นาย สุพจน์ จิระกิตติดุลย์ บางเดื่อ 135 หมู่ที่ 4
6191 นาง จำเนียร ทองบ้านเกาะ บางเดื่อ 135/2 หมู่ที่ 4
6192 นาง ทองอยู่ รุนเฉื่อย บางเดื่อ 136 หมู่ที่ 4
6193 นางสาว สมจิต โปร่งใจ บางเดื่อ 138 หมู่ที่ 4
6194 นาย พรชัย ทองสินกอบกิจ บางเดื่อ 138/1 หมู่ที่ 4
6195 นางสาว สมปอง ศรีสันดอน บางเดื่อ 138/2 หมู่ที่ 4
6196 นาง เฉลียว ชาวนา บางเดื่อ 139/1 หมู่ที่ 4
6197 นาย ไสว ทองสินกอบกิจ บางเดื่อ 139/2 หมู่ที่ 4
6198 นาย เฉลี่ย ชาวนา บางเดื่อ 139/3 หมู่ที่ 4
6199 นาย พงศวัฒน์ ทองสินกอบกิจ บางเดื่อ 140 หมู่ที่ 4
6200 นาย สัมพันธ์ กระจับเงิน บางเดื่อ 147 หมู่ที่ 4
6201 นาย ถนอม เทพพั้ว บางเดื่อ 147/2 หมู่ที่ 4
6202 นาย บุญเลิศ เย็นทรวง บางเดื่อ 161 หมู่ที่ 4
6203 นาง มาณี แซ่เตียว บางเดื่อ 161/1 หมู่ที่ 4
6204 นาย วิชัย แววบัณฑิต บางเดื่อ 161/3 หมู่ที่ 4
6205 นาย อำพัน เรืองสุวรรณ บางเดื่อ 164 หมู่ที่ 4
6206 นาง ล้วน อ้นองอาจ บางเดื่อ 165 หมู่ที่ 4
6207 นางสาว วนิดา สุขวนชัย บางเดื่อ 169/7 หมู่ที่ 4
6208 นาย พันธ์ยศ ไวยากรณ์วิลาศ บางเดื่อ 169/8 หมู่ที่ 4
6209 นาง ออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ บางเดื่อ 169/9 หมู่ที่ 4
6210 นาย หรรษา ชีวะพฤกษ์ บางเดื่อ 169/10 หมู่ที่ 4
6211 นางสาว จิรวัฒนา ชีวะพฤกษ์ บางเดื่อ 169/11 หมู่ที่ 4
6212 นาย เงินมา ชีวะพฤกษ์ บางเดื่อ 169/12 หมู่ที่ 4
6213 นางสาว ภาฝัน โปร่งใจ บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6214 นาย สุรศักดิ์ คนไทย บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6215 นาย แฉล้ม สมใจ บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6216 นาง สุนทรี ไทยแท้ บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6217 นางสาว อุษา ปั้นพึ่งบุญ บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6218 นาย สาย ดวงแก้ว บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6219 นาย นิติชัย แววบัณฑิต บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6220 นาย วิรัช แววบัณฑิต บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6221 นาง ดวงหทัย แววบัณฑิต บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6222 นาย วิโรจน์ บุญก่อ บางเดื่อ หมู่ที่ 4
6223 นาง ดวงพร ผาสุขจิตต์ บางพูด 1 หมู่ที่ 1
6224 นาย ชูวิทย์ นวลเงิน บางพูด 1/4 หมู่ที่ 1
6225 นาย สน พิกุล บางพูด 2 หมู่ที่ 1
6226 นาย สมชาย ชมเชย บางพูด 3 หมู่ที่ 1
6227 นาง วันเพ็ญ ชื่นตระกูล บางพูด 3/1 หมู่ที่ 1
6228 นาย ทองอยู่ มีผล บางพูด 5 หมู่ที่ 1
6229 นาย วิมล พิกุล บางพูด 6 หมู่ที่ 1
6230 นาง นันทา เทือกเทียน บางพูด 7 หมู่ที่ 1
6231 นาง จิราพร กิ่มแสง บางพูด 8 หมู่ที่ 1
6232 นาย ณัฐวัชร์ พลายบัว บางพูด 10 หมู่ที่ 1
6233 นาย แจ่มศรี แสงแจ่ม บางพูด 11 หมู่ที่ 1
6234 นาย สัจจา วงษ์พิบูลย์ บางพูด 12 หมู่ที่ 1
6235 นางสาว จงจิตต์ แจ้งหมื่นไวย์ บางพูด 13 หมู่ที่ 1
6236 นาย นิตย์ คนไทย บางพูด 14 หมู่ที่ 1
6237 นาง เรือนบุญ เส้งแก้ว บางพูด 15 หมู่ที่ 1
6238 นางสาว อมรรัตน์ เทพภิบาล บางพูด 16 หมู่ที่ 1
6239 นาง รมย์วลี ชมบุญ บางพูด 18 หมู่ที่ 1
6240 นาง สุวิมล แสนยากร บางพูด 19 หมู่ที่ 1
6241 นาย สง่า จันทิมาทร บางพูด 20 หมู่ที่ 1
6242 นาย ปัญญา โตชัยภูมิ บางพูด 21 หมู่ที่ 1
6243 นาย อ้น เหล็กจีน บางพูด 22 หมู่ที่ 1
6244 นาย อาคม แก้วโผงเผง บางพูด 23 หมู่ที่ 1
6245 นาย อภิรมย์ มีผล บางพูด 24 หมู่ที่ 1
6246 นาย เกียรติศักดิ์ ไม้จันทร์ บางพูด 25 หมู่ที่ 1
6247 นาย ช่อ พวงยาว บางพูด 26 หมู่ที่ 1
6248 นาย กิตติพร วัจนะรัตน์ บางพูด 28 หมู่ที่ 1
6249 นาง ลออง ทองดี บางพูด 28/1 หมู่ที่ 1
6250 นาง ประยงค์ พลายบัว บางพูด 29 หมู่ที่ 1
6251 นาย ประชุม พวงยาว บางพูด 30 หมู่ที่ 1
6252 นาย ประเทือง แก้วโผงเผง บางพูด 32 หมู่ที่ 1
6253 นาย ชวน แก้วโผงเผง บางพูด 32/3 หมู่ที่ 1
6254 นาง ฉวี ผาสุขจิตต์ บางพูด 34 หมู่ที่ 1
6255 นาง เพ็ญนภา พงจ์แก่น บางพูด 35 หมู่ที่ 1
6256 นาง สำราญ ชมบุญ บางพูด 36 หมู่ที่ 1
6257 นางสาว เสาวนีย์ พงจ์แก่น บางพูด 36/1 หมู่ที่ 1
6258 นาง สุพรรณี ชอุ่มเสน บางพูด 36/2 หมู่ที่ 1
6259 นาย โปร่ง มีผล บางพูด 37 หมู่ที่ 1
6260 นางสาว ชุติมา จันจั่นเพ็ชร์ บางพูด 38 หมู่ที่ 1
6261 นาย เชิด แสงตะวัน บางพูด 38/1 หมู่ที่ 1
6262 นางสาว เปล่งศรี กลิ่นหอม บางพูด 40 หมู่ที่ 1
6263 นาย พัฒนชัย ลำกะ บางพูด 40/2 หมู่ที่ 1
6264 นาย บุญเลิศ สุขกำเนิด บางพูด 41 หมู่ที่ 1
6265 นางสาว ประเทือง ดีในจิตร บางพูด 42 หมู่ที่ 1
6266 นาง ระเบียบ ไม้จันทร์ บางพูด 43 หมู่ที่ 1
6267 นาย อรรถกร แสงท้วม บางพูด 43/1 หมู่ที่ 1
6268 นาย จุลพน เมฆอ่อน บางพูด 43/2 หมู่ที่ 1
6269 นาง วิยะดา วังกระพันธ์ บางพูด 43/3 หมู่ที่ 1
6270 นาย สันติ ปานสมัย บางพูด 44 หมู่ที่ 1
6271 นาย พยนต์ ขาวแม้นจันทร์ บางพูด 44/1 หมู่ที่ 1
6272 นาง มาลี ฉายยา บางพูด 44/2 หมู่ที่ 1
6273 นาง เตียง ชูอารมย์ บางพูด 45/1 หมู่ที่ 1
6274 นาง พรรณี สุวรรณัง บางพูด 45/2 หมู่ที่ 1
6275 นาง อุไร เมฆชอุ่ม บางพูด 45/3 หมู่ที่ 1
6276 นาย จำรัส ชูอารมย์ บางพูด 46 หมู่ที่ 1
6277 นางสาว จำเรียง ชูอารมย์ บางพูด 47 หมู่ที่ 1
6278 นาย สนาม วัฒนธงชัย บางพูด 48 หมู่ที่ 1
6279 นาง ลิ้นจี่ เส็งดอนไพร บางพูด 49 หมู่ที่ 1
6280 นาง รำพึง พงศ์เกตุ บางพูด 49/1 หมู่ที่ 1
6281 นาง นิตยา บุญรอด บางพูด 50 หมู่ที่ 1
6282 นาย เมธี ดีอ่อน บางพูด 51 หมู่ที่ 1
6283 นาง นพมณี เรืองเนตร บางพูด 52 หมู่ที่ 1
6284 นาง วรวัฒน์ เกษมสินธุ์ บางพูด 52/1 หมู่ที่ 1
6285 นางสาว สำอางค์ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 53 หมู่ที่ 1
6286 นาย สมชาย คำโสภา บางพูด 54 หมู่ที่ 1
6287 นาย เรืองฤทธิ์ ทองสมัย บางพูด 54/1 หมู่ที่ 1
6288 นางสาว เพ็ญรุ่ง ทองสมัย บางพูด 54/2 หมู่ที่ 1
6289 นาย อนันต์ ฉายยา บางพูด 54/3 หมู่ที่ 1
6290 นาง ประภา สิทธิกล บางพูด 54/4 หมู่ที่ 1
6291 นาย อนันต์ ชูอารมย์ บางพูด 55 หมู่ที่ 1
6292 นาย ธีรเดช ฤทธิชาวนา บางพูด 56 หมู่ที่ 1
6293 นาง วันนา ดีอ่อน บางพูด 57 หมู่ที่ 1
6294 นาย เต็ม ตรีครุธพันธ์ บางพูด 58 หมู่ที่ 1
6295 นาย เทียนชัย สุนทรวิทยาคม บางพูด 59 หมู่ที่ 1
6296 นาย ปกิจ รื่นชาญ บางพูด 59/1 หมู่ที่ 1
6297 นางสาว สุดาพร รอดอุไร บางพูด 59/2 หมู่ที่ 1
6298 นาย เทิดศักดิ์ ชมสินธุ์ บางพูด 60 หมู่ที่ 1
6299 นางสาว ศรีสุดา บังเกิดไทย บางพูด 61 หมู่ที่ 1
6300 นาง เฉลียว กูดฮั้ว บางพูด 62 หมู่ที่ 1
6301 นาง ฉันทนุช อาจประจัญ บางพูด 63/1 หมู่ที่ 1
6302 นาย รัตนชัย รื่นชาญ บางพูด 64 หมู่ที่ 1
6303 นางสาว อุไร สุวรรณพันธ์ บางพูด 66 หมู่ที่ 1
6304 นาง ละม้าย ด้วงติลี บางพูด 67 หมู่ที่ 1
6305 นาง นวรัตน์ โยชิซาวา บางพูด 68 หมู่ที่ 1
6306 นางสาว ยุพิน แซ่ลิ้ม บางพูด 69 หมู่ที่ 1
6307 นาย ธนชัย แสงท้วม บางพูด 70 หมู่ที่ 1
6308 นาง สุรินทร์ ไวยภารา บางพูด 72/1 หมู่ที่ 1
6309 นาง มงคล ชมบุญ บางพูด 73/1 หมู่ที่ 1
6310 นางสาว ณัฐกมล นาชีวะ บางพูด 75 หมู่ที่ 1
6311 พลฯ พิชัย เสนาะเสียง บางพูด 79 หมู่ที่ 1
6312 นาย บุญยะศักดิ์ ภู่เจริญยศ บางพูด 80 หมู่ที่ 1
6313 นาง วันทนาพรณ์ ศิรินันทวิทยา บางพูด 80/1 หมู่ที่ 1
6314 นาย พีระพงษ์ สุขท้วม บางพูด 88 หมู่ที่ 1
6315 นาย พิชชา ถาวรรัตน์ บางพูด 89/1 หมู่ที่ 1
6316 นางสาว สมสมัย โตทอง บางพูด 90 หมู่ที่ 1
6317 นาง อัสณี แสงดี บางพูด 94 หมู่ที่ 1
6318 พ.อ.อ. สายชล ชมเชย บางพูด 95 หมู่ที่ 1
6319 นาง อุไร พุ่มพวง บางพูด 96 หมู่ที่ 1
6320 นางสาว กนกรัตน์ ตัดจินดา บางพูด 97 หมู่ที่ 1
6321 นางสาว สุกัลยา วงศ์ชมบุญ บางพูด 98 หมู่ที่ 1
6322 นาง พยนต์ สายสินธุ์ บางพูด 99 หมู่ที่ 1
6323 นางสาว สมใจ พวงยาว บางพูด 100/1 หมู่ที่ 1
6324 นาย ทองเจือ ม่วงอิน บางพูด 101 หมู่ที่ 1
6325 นาง บรรญัติ ม่วงอิน บางพูด 101/2 หมู่ที่ 1
6326 นาย สมศักดิ์ ชูรังษี บางพูด 103 หมู่ที่ 1
6327 นางสาว ทองห่อ แก้วโผงเผง บางพูด 104 หมู่ที่ 1
6328 นาย พรชัย ภัทรโกมล บางพูด 104/2 หมู่ที่ 1
6329 นาย สังวาลย์ แก้วโผงเผง บางพูด 104/3 หมู่ที่ 1
6330 นางสาว อารีย์ พิกุล บางพูด 105 หมู่ที่ 1
6331 นาย จำนงค์ ชูอารมย์ บางพูด 105/1 หมู่ที่ 1
6332 นาง สุดใจ พิกุล บางพูด 105/2 หมู่ที่ 1
6333 นาย ประจวบ พิกุล บางพูด 105/3 หมู่ที่ 1
6334 นาย ประเจต พิกุล บางพูด 105/4 หมู่ที่ 1
6335 นาย สุพจน์ พิกุล บางพูด 105/5 หมู่ที่ 1
6336 นาย เล็ก พวงยาว บางพูด 107 หมู่ที่ 1
6337 นาย ประเชิญ มหาสุภาพ บางพูด 107/1 หมู่ที่ 1
6338 นาง ทับทิม ชะอุ่มเสน บางพูด 107/2 หมู่ที่ 1
6339 นาย สุรเมศวร์ พิกุล บางพูด 108 หมู่ที่ 1
6340 นาง ทับทิม วงษ์พิบูลย์ บางพูด 109/1 หมู่ที่ 1
6341 นาย สมศักดิ์ วงษ์พิบูลย์ บางพูด 109/2 หมู่ที่ 1
6342 นาง นภาทิพย์ สุขเจริญ บางพูด 109/3 หมู่ที่ 1
6343 จ.ส.ต. ลิขิต วงศ์ชมบุญ บางพูด 111/1 หมู่ที่ 1
6344 นาง สุดใจ เครือทอง บางพูด 111/3 หมู่ที่ 1
6345 นางสาว สุนิดา อำพิน บางพูด 111/4 หมู่ที่ 1
6346 นาง วิมล ตุ้มทอง บางพูด 111/5 หมู่ที่ 1
6347 นาง ทองดี นาถะพินธุ บางพูด 112/1 หมู่ที่ 1
6348 นาย สุทัศน์ พุ่มบุตร บางพูด 112/2 หมู่ที่ 1
6349 นาง ปรกเกตุ พรรณสมัย บางพูด 113 หมู่ที่ 1
6350 นาง ทัศนีย์ สุขกล่ำ บางพูด 115 หมู่ที่ 1
6351 นาย ประหยัด พลายบัว บางพูด 116 หมู่ที่ 1
6352 นาย วรเวทย์ หงษ์ศิริกุลกิจ บางพูด 116/2 หมู่ที่ 1
6353 นาง แกะ พร้อมเชื้อแก้ว บางพูด 116/3 หมู่ที่ 1
6354 นาง อำไพ เพ็งสวรรค์ บางพูด 116/4 หมู่ที่ 1
6355 นางสาว วันเพ็ญ มีผล บางพูด 116/6 หมู่ที่ 1
6356 นาย ชนะ ฉายยะพร บางพูด 116/7 หมู่ที่ 1
6357 นาย จุ้ย ชมบุญ บางพูด 116/8 หมู่ที่ 1
6358 นาย โสภัณ พิกุล บางพูด 116/9 หมู่ที่ 1
6359 นาย พัว ผาสุขจิตต์ บางพูด 116/10 หมู่ที่ 1
6360 พ.อ.อ. สวง เมฆอ่อน บางพูด 117 หมู่ที่ 1
6361 นาย สรรเสริญ แจ้งหมื่นไวย์ บางพูด 117/1 หมู่ที่ 1
6362 นาง ทองสา วาทยะกร บางพูด 118 หมู่ที่ 1
6363 นาย เสนาะ โต๊ะทอง บางพูด 120 หมู่ที่ 1
6364 นาย วิรัชต์ สุขรุ่งเรือง บางพูด 121 หมู่ที่ 1
6365 นางสาว ลมัย เข็มทอง บางพูด 122 หมู่ที่ 1
6366 นาง สังวาลย์ ชมบุญ บางพูด 123/1 หมู่ที่ 1
6367 นาง สุพัตร นวลเงิน บางพูด 123/2 หมู่ที่ 1
6368 นาง รำไพ ระดมกิจ บางพูด 123/3 หมู่ที่ 1
6369 นาง เพ็ญศรี ทุเลา บางพูด 123/4 หมู่ที่ 1
6370 นาง พิศมัย สีแก้ว บางพูด 123/5 หมู่ที่ 1
6371 นาย อำนวย นวลเงิน บางพูด 123/6 หมู่ที่ 1
6372 นาง สุภาพร ทางธรรม บางพูด 123/7 หมู่ที่ 1
6373 นาย จรัญ พวงเจริญพร บางพูด 125 หมู่ที่ 1
6374 นาง รัตนา บุญนรา บางพูด 126 หมู่ที่ 1
6375 นาย ปัญญา สมบุญ บางพูด 126/1 หมู่ที่ 1
6376 นาย จำนงค์ อุ่นเผื่อน บางพูด 126/3 หมู่ที่ 1
6377 นาง บังอร มณีนิล บางพูด 126/4 หมู่ที่ 1
6378 นาง นิตยา กลิ่นโกมล บางพูด 127 หมู่ที่ 1
6379 นางสาว ศิริเลิศ บุญนรา บางพูด 128 หมู่ที่ 1
6380 นาย กฤชกวี บุญนรา บางพูด 129 หมู่ที่ 1
6381 นาง พร นิ่มนวน บางพูด 130 หมู่ที่ 1
6382 นาย อนุสาสน์ ชื่นทรัพย์ บางพูด 131 หมู่ที่ 1
6383 นาง สุภาวดี กุลวิทย์รุจี บางพูด 132 หมู่ที่ 1
6384 นาง อนัฐพร เกษศรีสังข์ บางพูด 132/1 หมู่ที่ 1
6385 นางสาว ศิวพร จันจั่นเพ็ชร์ บางพูด 132/5 หมู่ที่ 1
6386 นาย กิจติพงค์ ชูราศรี บางพูด หมู่ที่ 1
6387 นางสาว นิพรพันธ์ สร้อยสุวรรณ บางพูด หมู่ที่ 1
6388 นางสาว เนื่อง ชอุ่มเสน บางพูด หมู่ที่ 1
6389 นาย สุวิชชา เนืองนิตย์ บางพูด หมู่ที่ 1
6390 นาย คมศร จันจั่นเพ็ชร์ บางพูด หมู่ที่ 1
6391 นาย ณรงค์ ดีใจจิตร บางพูด หมู่ที่ 1
6392 นางสาว พเยาว์ ขาวแม้นจันทร์ บางพูด หมู่ที่ 1
6393 นาย เสน่ห์ ชูอารมย์ บางพูด หมู่ที่ 1
6394 นางสาว สุรินทร์ ม่วงงาม บางพูด หมู่ที่ 1
6395 นางสาว นราวดี นาถะพินธุ บางพูด หมู่ที่ 1
6396 นาง สมศรี ทุเลา บางพูด หมู่ที่ 1
6397 นาย วีรกิจ พจน์แก่น บางพูด หมู่ที่ 1
6398 นาง เมตตา คงสุข บางพูด หมู่ที่ 1
6399 นางสาว ปราณี ชมเชย บางพูด หมู่ที่ 1
6400 นาย บุญชง วัฒนธรรมรัตน์ บางพูด หมู่ที่ 1
6401 นาย เตือนใจ สิมมาจันทร์ บางพูด หมู่ที่ 1
6402 นาย วีรศักดิ์ จำปาทอง บางพูด หมู่ที่ 1
6403 นาย นิวัตติ การะเวก บางพูด หมู่ที่ 1
6404 นาง การ์ตูน บัวเนตร บางพูด หมู่ที่ 1
6405 นาย เรวัติ สินอยู่ บางพูด หมู่ที่ 1
6406 นาง เฉลียว สังข์ปิ่น บางพูด หมู่ที่ 1
6407 นาง ทุเรียน พุ่มแพร บางพูด หมู่ที่ 1
6408 นาย อนันต์ เตชะวีรากร บางพูด หมู่ที่ 1
6409 นาง เอี้ยง จรหนู บางพูด หมู่ที่ 1
6410 นาง สุนี สิงห์ทอง บางพูด หมู่ที่ 1
6411 นาง บัวลอย ช่วงดอนไพร บางพูด หมู่ที่ 1
6412 นางสาว ศิริวรรณ พิรมย์ศรี บางพูด หมู่ที่ 1
6413 นางสาว หัสธยา ชมบุญ บางพูด หมู่ที่ 1
6414 นาย วิศวกร แสงกริด บางพูด หมู่ที่ 1
6415 นาง สุดารัตน์ ม่วงงาม บางพูด หมู่ที่ 1
6416 นางสาว พรทิพย์ แสงเรือง บางพูด หมู่ที่ 1
6417 นาย โสพล เนาวราช บางพูด หมู่ที่ 1
6418 นาง ผุสดี มหาสุภาพ บางพูด หมู่ที่ 1
6419 นาย สาธิต ล้ำเลิศ บางพูด หมู่ที่ 1
6420 นาย สกาย ดวงมาลา บางพูด หมู่ที่ 1
6421 นาง วลัยภรณ์ พูลเขตร์กิจ บางพูด หมู่ที่ 1
6422 นาย สุวันชัย เจนสัญญายุทธ บางพูด หมู่ที่ 1
6423 นาย พุททัย ทองสวัสดิ์ บางพูด หมู่ที่ 1
6424 นางสาว ทิพยวัน ออมทรัพย์ บางพูด หมู่ที่ 1
6425 นาง บุญเลิศ เหล่าแสงไทย บางพูด หมู่ที่ 1
6426 นาย ธนกร ไวยบุรี บางพูด หมู่ที่ 1
6427 นาย สุวรรณ โฉมสุวรรณ บางพูด หมู่ที่ 1
6428 นางสาว วิลัยพร ทองชื่น บางพูด หมู่ที่ 1
6429 นาย ทองปอนด์ สุขค่า บางพูด หมู่ที่ 1
6430 นางสาว อโณทัย พงศ์ บางพูด หมู่ที่ 1
6431 นาง ทองหล่อ เพชรเจียม บางพูด หมู่ที่ 1
6432 นางสาว สอย เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 1 หมู่ที่ 2
6433 นางสาว อุไร พึ่งมั่น บางพูด 2 หมู่ที่ 2
6434 นาย บุญเรือง พึ่งมั่น บางพูด 2/1 หมู่ที่ 2
6435 นาย วันชัย พึ่งมั่น บางพูด 2/2 หมู่ที่ 2
6436 นาย สอิ้ง พลอยมุข บางพูด 2/3 หมู่ที่ 2
6437 นาย จรัล พึ่งมั่น บางพูด 2/4 หมู่ที่ 2
6438 นาง ประมวล มีสุข บางพูด 2/5 หมู่ที่ 2
6439 ส.ต.ต. น้อม แจ่มแป้น บางพูด 3 หมู่ที่ 2
6440 นาย เสนาะ แจ่มแป้น บางพูด 3/1 หมู่ที่ 2
6441 นาย ธนกร แจ่มแป้น บางพูด 3/2 หมู่ที่ 2
6442 นาย เอี้ยง คำศรี บางพูด 4 หมู่ที่ 2
6443 นาง รุ่งนภา คำศรี บางพูด 4/1 หมู่ที่ 2
6444 จ.อ. สุรศักดิ์ เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 5 หมู่ที่ 2
6445 นาง สมจิตร เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 5/1 หมู่ที่ 2
6446 นาย กิตติ เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 5/2 หมู่ที่ 2
6447 นาง กาญจนา สุขกล่ำ บางพูด 5/3 หมู่ที่ 2
6448 นาย อนุวัฒน์ เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 5/4 หมู่ที่ 2
6449 นาย ฉัตรเฉลิม เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 6 หมู่ที่ 2
6450 นาง หนุน เรืองเนตร บางพูด 6/1 หมู่ที่ 2
6451 นาย ประสิทธิ์ เพ่งงาม บางพูด 7 หมู่ที่ 2
6452 นาย วรวิทย์ เพ่งงาม บางพูด 7/1 หมู่ที่ 2
6453 นาย สุวัจชัย เพไร บางพูด 7/2 หมู่ที่ 2
6454 นาง นาตยา อาจสำอางค์ บางพูด 7/3 หมู่ที่ 2
6455 นาง สำอางค์ เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 8 หมู่ที่ 2
6456 นางสาว อนงค์ เจริญนา บางพูด 9 หมู่ที่ 2
6457 นาย เสน่ห์ เจริญนา บางพูด 9/1 หมู่ที่ 2
6458 ร.อ. สมพงษ์ ศรีประสิทธิ์ บางพูด 9/2 หมู่ที่ 2
6459 นาย สนั่น เจริญนา บางพูด 9/3 หมู่ที่ 2
6460 นาย สนาม เจริญนา บางพูด 9/4 หมู่ที่ 2
6461 นางสาว เยาวลักษณ์ เพ่งทรัพย์ บางพูด 9/5 หมู่ที่ 2
6462 นางสาว อพิษฏา ลิมปิทีการ บางพูด 9/6 หมู่ที่ 2
6463 นาง ทองหล่อ ฉายยา บางพูด 10 หมู่ที่ 2
6464 นาง ชุบ อิ่มอกใจ บางพูด 10/1 หมู่ที่ 2
6465 นาย กิติพงษ์ แก้วโผงเผง บางพูด 11 หมู่ที่ 2
6466 นาง แจ่มจันทร์ รุ่งเรือง บางพูด 11/1 หมู่ที่ 2
6467 นาย เฉลียง กุนแจ่ม บางพูด 11/3 หมู่ที่ 2
6468 นางสาว พเยาว์ ไม้ตรา บางพูด 12 หมู่ที่ 2
6469 นาง พยุง ถนอมพงษ์ บางพูด 12/1 หมู่ที่ 2
6470 นาย วิชาญ ไม้ตรา บางพูด 12/2 หมู่ที่ 2
6471 นางสาว ลมัย อิ่มอกใจ บางพูด 15 หมู่ที่ 2
6472 นาย แฉล้ม ถนอมสวย บางพูด 16 หมู่ที่ 2
6473 จ.ส.อ. บรรเจิด แก้วมุข บางพูด 16/1 หมู่ที่ 2
6474 นาง เต็มใจ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 16/2 หมู่ที่ 2
6475 นาย สมพล ชมพันธ์ บางพูด 16/3 หมู่ที่ 2
6476 นาย ชาญชัย มุขประดับ บางพูด 17 หมู่ที่ 2
6477 นาง แฉล้ม อิ่มอกใจ บางพูด 17/1 หมู่ที่ 2
6478 นาย เรืองเดช เพิ่มทรัพย์ บางพูด 18 หมู่ที่ 2
6479 นางสาว บุญเหลือ ช่อผกา บางพูด 19 หมู่ที่ 2
6480 นาย ประจวบ เนิดน้อย บางพูด 19/2 หมู่ที่ 2
6481 นางสาว อิ่มใจ รุ่งเรือง บางพูด 19/3 หมู่ที่ 2
6482 นางสาว กิติพร แก้วโผงเผง บางพูด 19/4 หมู่ที่ 2
6483 นาง สมคิด จันตะเรือง บางพูด 19/6 หมู่ที่ 2
6484 นาย จำนงค์ แจ่มแป้น บางพูด 19/7 หมู่ที่ 2
6485 นางสาว สังเวียน รุ่งเรือง บางพูด 19/8 หมู่ที่ 2
6486 นาย อุทัย ผาดสูงเนิน บางพูด 19/9 หมู่ที่ 2
6487 นาย สุรกิจ มีลาภ บางพูด 19/11 หมู่ที่ 2
6488 นางสาว อำพร ใจรัตน์ บางพูด 19/12 หมู่ที่ 2
6489 นาย อัฐพล พิมเสน บางพูด 19/13 หมู่ที่ 2
6490 นาย บุญชู รุ่งเรือง บางพูด 19/15 หมู่ที่ 2
6491 นางสาว อรวรรณ์ รุ่งเรือง บางพูด 19/16 หมู่ที่ 2
6492 นางสาว รุ่งทิพย์ รุ่งเรือง บางพูด 19/17 หมู่ที่ 2
6493 นางสาว เยาวเรศ รุ่งเรือง บางพูด 19/18 หมู่ที่ 2
6494 นางสาว ราตรี รุ่งเรือง บางพูด 19/19 หมู่ที่ 2
6495 นาย อานนท์ เพร์ชพัก บางพูด 19/20 หมู่ที่ 2
6496 นาย สำราญ ช่อผกา บางพูด 20 หมู่ที่ 2
6497 นาง ปราณี ทาทำนุก บางพูด 20/1 หมู่ที่ 2
6498 นางสาว พะเยาว์ อิ่มใจ บางพูด 21 หมู่ที่ 2
6499 นาง สาคร เชื้อวงษ์ บางพูด 22 หมู่ที่ 2
6500 นาย ชาติชาย เชื้อวงษ์ บางพูด 22/1 หมู่ที่ 2
6501 นาง อรอนงค์ บุญมาวัตร์ บางพูด 22/2 หมู่ที่ 2
6502 นางสาว สาววันดี อิ่มใจ บางพูด 23 หมู่ที่ 2
6503 นาง ดารา รื่นชาญ บางพูด 23/1 หมู่ที่ 2
6504 นาง ส้มโอ อิ่มใจ บางพูด 24 หมู่ที่ 2
6505 นาย กริชพล เผือกทองใบ บางพูด 25 หมู่ที่ 2
6506 นางสาว สมพร เจริญสัตย์ บางพูด 26 หมู่ที่ 2
6507 นาย เฉลิม เจริญสัตย์ บางพูด 26/2 หมู่ที่ 2
6508 นาง จำเนียร อ้นสืบสาย บางพูด 26/3 หมู่ที่ 2
6509 นาย วิรัตน์ เจริญสัตย์ บางพูด 26/4 หมู่ที่ 2
6510 นาย สุพจน์ ขวัญเรืองแสง บางพูด 26/5 หมู่ที่ 2
6511 นางสาว อุไร เจริญสัตย์ บางพูด 26/6 หมู่ที่ 2
6512 นาย ท้วม ดีมาก บางพูด 27 หมู่ที่ 2
6513 นาย มานะ ลิ้มอารีธรรม บางพูด 28 หมู่ที่ 2
6514 นาง จำเนียร ช่อผกา บางพูด 29 หมู่ที่ 2
6515 นาย พลี ชื่นเงิน บางพูด 29/1 หมู่ที่ 2
6516 นาง มณี สังวรศิลป์ บางพูด 29/2 หมู่ที่ 2
6517 นาย อนันต์ แจ่มแป้น บางพูด 29/3 หมู่ที่ 2
6518 นาย สมศักดิ์ อำนวยพานิช บางพูด 29/4 หมู่ที่ 2
6519 นาง ทองใบ ดิษฐ์บรรจง บางพูด 30 หมู่ที่ 2
6520 นาง วงเดือน โพธิ์มณี บางพูด 30/1 หมู่ที่ 2
6521 นางสาว มณฑา ชื่นเงิน บางพูด 31 หมู่ที่ 2
6522 นาย วันชัย บัวศรี บางพูด 31/1 หมู่ที่ 2
6523 ร.ต.อ. ประเทือง ชื่นเงิน บางพูด 31/2 หมู่ที่ 2
6524 นาย ผ่อง ถนอมสวย บางพูด 32 หมู่ที่ 2
6525 นาย พิชัย ถนอมสวย บางพูด 32/1 หมู่ที่ 2
6526 นาย ไพรัช อิ่มปรีดา บางพูด 33 หมู่ที่ 2
6527 นาง บุญรอด กวีธรรม บางพูด 33/1 หมู่ที่ 2
6528 นาย ประพันธ์ กวีธรรม บางพูด 33/2 หมู่ที่ 2
6529 นาย สามารถ ชื่นเงิน บางพูด 34 หมู่ที่ 2
6530 นางสาว เพียงใจ ชื่นเงิน บางพูด 34/1 หมู่ที่ 2
6531 นางสาว พิศมัย ชมเชย บางพูด 35 หมู่ที่ 2
6532 นาย สายหยุด รุจิกิจ บางพูด 36 หมู่ที่ 2
6533 นาย วีระ เพิ่มทรัพย์ บางพูด 36/1 หมู่ที่ 2
6534 นาย สุด เพิ่มทรัพย์ บางพูด 36/2 หมู่ที่ 2
6535 นาย ประจักษ์ เพิ่มทรัพย์ บางพูด 37 หมู่ที่ 2
6536 นาย ประสิทธิ์ ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 37/1 หมู่ที่ 2
6537 นาย อนันต์ เรืองเนตร บางพูด 37/3 หมู่ที่ 2
6538 นางสาว นงนภัส เผือกทองใบ บางพูด 37/4 หมู่ที่ 2
6539 นาย เชิง รุจิกิจ บางพูด 37/5 หมู่ที่ 2
6540 นาย ธงชัย ถนอมสวย บางพูด 37/7 หมู่ที่ 2
6541 นาง บุษบา เชื้อวงศ์ บางพูด 37/8 หมู่ที่ 2
6542 นางสาว สายัณต์ โต๊ะทอง บางพูด 37/9 หมู่ที่ 2
6543 นาง สมบัติ บัวขำ บางพูด 37/11 หมู่ที่ 2
6544 นาย ระเด่น บัวขำ บางพูด 37/12 หมู่ที่ 2
6545 นาย สมอาง เกตุชาวนา บางพูด 37/13 หมู่ที่ 2
6546 นาง ขันนาค เรืองเนตร บางพูด 37/15 หมู่ที่ 2
6547 นาง ศิริ บุญมานอก บางพูด 37/16 หมู่ที่ 2
6548 นาย เทพกร เศษกิจ บางพูด 37/17 หมู่ที่ 2
6549 นาง จิตนภา โต๊ะทอง บางพูด 37/18 หมู่ที่ 2
6550 นาย ปทุม ชื่นเงิน บางพูด 38 หมู่ที่ 2
6551 นาย จำลอง ยิ่งประเสริฐ บางพูด 38/1 หมู่ที่ 2
6552 นาย กิตติศักดิ์ กรองกรุด บางพูด 39 หมู่ที่ 2
6553 นาย ประเทือง ลางคุณเสน บางพูด 40 หมู่ที่ 2
6554 พลฯ สรรเสริญ สมใจ บางพูด 40/1 หมู่ที่ 2
6555 นาย ทรัพย์ ฮกเจริญ บางพูด 40/2 หมู่ที่ 2
6556 นาย ประเสริฐ ฮกเจริญ บางพูด 40/3 หมู่ที่ 2
6557 นาย ประกิจ ภาคกินนร บางพูด 41 หมู่ที่ 2
6558 นาย ชาลี กล่อมเกลี้ยง บางพูด 42 หมู่ที่ 2
6559 นางสาว พริ้งเพรา ดีมาก บางพูด 42/1 หมู่ที่ 2
6560 พ.อ.อ. จิรวัชร สังข์สุวรรณ บางพูด 42/2 หมู่ที่ 2
6561 นาง กัญญกร สังข์สุวรรณ บางพูด 42/3 หมู่ที่ 2
6562 นาง สำเภา ดีมาก บางพูด 43 หมู่ที่ 2
6563 นาง อำนวย สุยังกุล บางพูด 47 หมู่ที่ 2
6564 นาง วันฤกษ์ ช่อผกา บางพูด 48 หมู่ที่ 2
6565 นาย บุญธรรม ศรีแก้ว บางพูด 48/1 หมู่ที่ 2
6566 นาย ศรัณย์ จันทรอำพร บางพูด 48/2 หมู่ที่ 2
6567 นาง สายยันต์ อิ่มอกใจ บางพูด 48/3 หมู่ที่ 2
6568 นาย วรวุฒิ ช่อผกา บางพูด 48/4 หมู่ที่ 2
6569 นางสาว วริศรา ช่อผกา บางพูด 48/5 หมู่ที่ 2
6570 นาง ทองมั่น ขาวแม้นจันทร์ บางพูด 50 หมู่ที่ 2
6571 นางสาว พัชรา ดิษฐขำ บางพูด 51 หมู่ที่ 2
6572 นาง รัตนาภรณ์ แพงจันทร์ บางพูด 52 หมู่ที่ 2
6573 นาย เทิ้ม ดีมาก บางพูด 52/1 หมู่ที่ 2
6574 นาย สมนึก เรืองเนตร บางพูด 54 หมู่ที่ 2
6575 นาง กฤตชญา ทองพิทักษ์ บางพูด 54/1 หมู่ที่ 2
6576 นางสาว ลำใย ฉายยา บางพูด 55 หมู่ที่ 2
6577 นางสาว จำรัส ฉายยา บางพูด 56 หมู่ที่ 2
6578 นาย ฉลวย ฉายยา บางพูด 56/1 หมู่ที่ 2
6579 นาง ปทุม โต๊ะทอง บางพูด 56/2 หมู่ที่ 2
6580 นาย สำเนียง ฉายยา บางพูด 57 หมู่ที่ 2
6581 นาง จำเนียร นะโรภาส บางพูด 57/1 หมู่ที่ 2
6582 นาย ธวัชชัย ฉายยา บางพูด 57/2 หมู่ที่ 2
6583 นาย สนอง ฉายยา บางพูด 57/3 หมู่ที่ 2
6584 นาง วนิดา ฉายยา บางพูด 57/4 หมู่ที่ 2
6585 นาย จงกล ฉายยา บางพูด 58 หมู่ที่ 2
6586 นาง ก้านตอง อารีประยูรกิจ บางพูด 58/1 หมู่ที่ 2
6587 นาง สายสุณี ฉายยา บางพูด 58/2 หมู่ที่ 2
6588 นาย ประสาร หวังดี บางพูด 58/3 หมู่ที่ 2
6589 นาง บุญธรรม พงศ์เกตุ บางพูด 58/4 หมู่ที่ 2
6590 นางสาว สำรวย เผือกทองใบ บางพูด 58/5 หมู่ที่ 2
6591 นาย คมขำ ศรีกมล บางพูด 58/6 หมู่ที่ 2
6592 นาง คำกอง เจียมรักษา บางพูด 58/7 หมู่ที่ 2
6593 นางสาว ยุพิน เพ็ชร์พวง บางพูด 58/8 หมู่ที่ 2
6594 นาย ตรีพล เผือกทองใบ บางพูด 58/9 หมู่ที่ 2
6595 นางสาว สาหร่าย สุดพรม บางพูด 59 หมู่ที่ 2
6596 นาง มาลี กลิ่นหอม บางพูด 59/1 หมู่ที่ 2
6597 นางสาว ลำภาว์ พึ่งศรี บางพูด 60 หมู่ที่ 2
6598 นาง สมบุญ สุดพรหม บางพูด 60/1 หมู่ที่ 2
6599 พ.อ.อ. สมนึก สุดพรหม บางพูด 60/2 หมู่ที่ 2
6600 ร.ท. สุนทร ศรีทองทิม บางพูด 60/3 หมู่ที่ 2
6601 นาย วิญญะวัฒน์ ภิญญะวัย บางพูด 61 หมู่ที่ 2
6602 นางสาว ละออ วงศ์พระสุธา บางพูด 62 หมู่ที่ 2
6603 นาย ละออ สุขสมนิตย์ บางพูด 62/1 หมู่ที่ 2
6604 นาง อำพัน ขวัญเรืองแสง บางพูด 62/2 หมู่ที่ 2
6605 นาง ปรุง เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 62/3 หมู่ที่ 2
6606 นาย บุญเลิศ วงศ์พระสุธา บางพูด 62/4 หมู่ที่ 2
6607 นาง ละเอียด รุ่งเรือง บางพูด 62/6 หมู่ที่ 2
6608 นาย ศึกษา เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด 62/7 หมู่ที่ 2
6609 นาง อาภรณ์ ศรีจันทร์ บางพูด 62/8 หมู่ที่ 2
6610 นาง สะอาด เรืองเนตร บางพูด 62/9 หมู่ที่ 2
6611 นาย สมศักดิ์ เขมาปทุมศักดิ์ บางพูด 62/10 หมู่ที่ 2
6612 นาย ศักดิ์ดา วงศ์พระสุธา บางพูด 62/11 หมู่ที่ 2
6613 นาย อรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ บางพูด 62/12 หมู่ที่ 2
6614 นาย อุรพันธุ์ สุขสมนิตย์ บางพูด 62/13 หมู่ที่ 2
6615 นางสาว ชุบ จีนพันธ์ บางพูด 63 หมู่ที่ 2
6616 นาย สมชัย สุดประเสริฐ บางพูด 63/1 หมู่ที่ 2
6617 นาง นางละเมียด เขาแก้ว บางพูด 64 หมู่ที่ 2
6618 นางสาว อนงค์ อ่อนลออ บางพูด 64/1 หมู่ที่ 2
6619 นาย ทนง คนการ บางพูด 64/3 หมู่ที่ 2
6620 นางสาว ลันทม ทำสดวก บางพูด 65 หมู่ที่ 2
6621 นาง ประทวน แก่นสุข บางพูด 65/1 หมู่ที่ 2
6622 นางสาว ลัดดา ช่อผกา บางพูด 65/2 หมู่ที่ 2
6623 นาย ศิริ ช่อผกา บางพูด 65/3 หมู่ที่ 2
6624 นาง จินดา อาจธัญกิจ บางพูด 67 หมู่ที่ 2
6625 นาย สมชาย ขาวเมฆ บางพูด 67/1 หมู่ที่ 2
6626 นาย พิชัช ขาวเมฆ บางพูด 67/2 หมู่ที่ 2
6627 นาย สมพงษ์ เรืองเนตร บางพูด 67/3 หมู่ที่ 2
6628 นาย วินัย เรืองเนตร บางพูด 68 หมู่ที่ 2
6629 นาง สุดใจ ทัศนสุวรรณ บางพูด 68/1 หมู่ที่ 2
6630 นาย บุญเชิด ทัศนสุวรรณ บางพูด 68/2 หมู่ที่ 2
6631 นาง จอน สมุดทอง บางพูด 69 หมู่ที่ 2
6632 นาย วิฑูรย์ จำรูญรักษ์สุกิจ บางพูด 69/2 หมู่ที่ 2
6633 นาย สุชาติ สมุดทอง บางพูด 69/3 หมู่ที่ 2
6634 นางสาว สำรวย สมุดทอง บางพูด 69/4 หมู่ที่ 2
6635 นางสาว ลม้าย กลิ่นจันทร บางพูด 69/5 หมู่ที่ 2
6636 นางสาว สายใจ รังรักษ์ บางพูด 70 หมู่ที่ 2
6637 นาย ประเสริฐ รังรักษ์ บางพูด 70/1 หมู่ที่ 2
6638 นาย ประเทือง รังรักษ์ บางพูด 70/2 หมู่ที่ 2
6639 นางสาว กาญจนา ช่อผกา บางพูด 71 หมู่ที่ 2
6640 นาง เฉลียว เรืองเนตร บางพูด 71/1 หมู่ที่ 2
6641 นาง ฉลวย น้อยสุภาพ บางพูด 71/2 หมู่ที่ 2
6642 นางสาว กุหลาบ เรืองเนตร บางพูด 71/3 หมู่ที่ 2
6643 นางสาว ลำดวน ศรสาเกตุ บางพูด 71/4 หมู่ที่ 2
6644 นาย จรัญ เรืองเนตร บางพูด 71/5 หมู่ที่ 2
6645 นาย อธิปปรัชญ์ ชื่นเงิน บางพูด 71/6 หมู่ที่ 2
6646 นาย ส่วน เถื่อนบุญ บางพูด 72/3 หมู่ที่ 2
6647 นาย บุญเสริม ฮกเจริญ บางพูด 72/4 หมู่ที่ 2
6648 นาง สังเวียน ฮกเจริญ บางพูด 72/5 หมู่ที่ 2
6649 นางสาว ดอกอ้อ เถื่อนบุญ บางพูด 72/6 หมู่ที่ 2
6650 นาย ประยุทธ ภัสสรวิชาญ บางพูด 72/7 หมู่ที่ 2
6651 นาง ชวัลพร ศรีประสิทธิ์ บางพูด หมู่ที่ 2
6652 นางสาว กรรณิการ์ รังรักษ์ บางพูด หมู่ที่ 2
6653 นาย วีระวุธ เพ็ชรบัว บางพูด หมู่ที่ 2
6654 นาย ควง คงทน บางพูด หมู่ที่ 2
6655 นาย ไตรรงค์ อิ่มอกใจ บางพูด หมู่ที่ 2
6656 นาย ไตรรัตน์ อิ่มอกใจ บางพูด หมู่ที่ 2
6657 พ.อ.อ. สุริเยนทร์ แจ่มแป้น บางพูด หมู่ที่ 2
6658 นางสาว กัลยาณี ลิ้มอารีธรรม บางพูด หมู่ที่ 2
6659 นางสาว วันดี บัวขำ บางพูด หมู่ที่ 2
6660 นาย ศักดิ์ชัย ภาคกินนร บางพูด หมู่ที่ 2
6661 นาย กฤษฏา กล่อมเกลี้ยง บางพูด หมู่ที่ 2
6662 จ.ต. สนั่นเดช ดีมาก บางพูด หมู่ที่ 2
6663 นาย วรุต ช่อผกา บางพูด หมู่ที่ 2
6664 นางสาว วัชราวรรณ ช่อผกา บางพูด หมู่ที่ 2
6665 นาง อมรรัตน์ ช่อผกา บางพูด หมู่ที่ 2
6666 นาย สุชาติ ช่อผกา บางพูด หมู่ที่ 2
6667 นาย สมพร เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 2
6668 นางสาว กาญจนา อิ่มอกใจ บางพูด หมู่ที่ 2
6669 นาย วุฒิชัย ชื่นเงิน บางพูด หมู่ที่ 2
6670 นาย สถาพร ฉายยา บางพูด หมู่ที่ 2
6671 นาง บรรจง ดีมาก บางพูด หมู่ที่ 2
6672 นางสาว น้ำอ้อย เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 2
6673 นาย ศักดา เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 2
6674 นาย อมรเทพ บัวศรี บางพูด หมู่ที่ 2
6675 นางสาว สุนทรี ยิ่งประเสริฐ บางพูด หมู่ที่ 2
6676 นางสาว พจนา จิโน บางพูด หมู่ที่ 2
6677 นาย สมนึก เจริญนา บางพูด หมู่ที่ 2
6678 นาย สิทธิพงษ์ กองดิน บางพูด หมู่ที่ 2
6679 นางสาว มารินทร์ เถื่อนประดิษฐ์ บางพูด หมู่ที่ 2
6680 นางสาว มารินทร์ อาจธัญกิจ บางพูด หมู่ที่ 2
6681 นาง มาลี มาหา บางพูด หมู่ที่ 2
6682 นางสาว วรรณา เงางาม บางพูด หมู่ที่ 2
6683 นาง บุญไกร คัณทะนาต์ บางพูด หมู่ที่ 2
6684 นาย สายชล ผลโภชน์ บางพูด หมู่ที่ 2
6685 นาง รุ่งทิพย์ โหมดสันเทียะ บางพูด หมู่ที่ 2
6686 นาง ประชุมพร กลิ่นอาจ บางพูด หมู่ที่ 2
6687 นางสาว อนงค์ สังสุด บางพูด หมู่ที่ 2
6688 นางสาว มยุรา เบี้ยเลี่ยม บางพูด หมู่ที่ 2
6689 นาง ดลนภา ชมะผลิน บางพูด หมู่ที่ 2
6690 นาย สุภชัย สีสังข์ บางพูด หมู่ที่ 2
6691 นาย วิรัตน์ เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 2
6692 นางสาว สมพร อาบครบุรี บางพูด หมู่ที่ 2
6693 นาง ละเอียด แก้วกิ่งจัน บางพูด หมู่ที่ 2
6694 นาง พวน แก้วโผงเผง บางพูด หมู่ที่ 2
6695 นาย ลาวิน อ่อนกลาง บางพูด หมู่ที่ 2
6696 นาย เอกพงษ์ แก้วกิ่งจัน บางพูด หมู่ที่ 2
6697 นาย โสพล สุริวงศ์ บางพูด หมู่ที่ 2
6698 นาง กฤษณา สุขเกษม บางพูด หมู่ที่ 2
6699 นาย อำนวย เจริญนา บางพูด หมู่ที่ 2
6700 นาง เฉลา หอมชู บางพูด หมู่ที่ 2
6701 นาย ชาญ พิมพ์สาร บางพูด หมู่ที่ 2
6702 นาย อภิภัฒน์ เนียมโฮ้ บางพูด หมู่ที่ 2
6703 นางสาว รัชพร เผือกทองใบ บางพูด หมู่ที่ 2
6704 นาย ธนากร เผือกทองใบ บางพูด หมู่ที่ 2
6705 นางสาว ช่อทิพย์ น่วมดี บางพูด 76 หมู่ที่ 3
6706 นางสาว รำพึง เจริญสุข บางพูด 77 หมู่ที่ 3
6707 นางสาว นฤมล สังข์แก้ว บางพูด 78 หมู่ที่ 3
6708 นางสาว ล้วน บางน้อย บางพูด 79 หมู่ที่ 3
6709 นาง วันเพ็ญ สมุดทอง บางพูด 80 หมู่ที่ 3
6710 นาย บุญนะ ธูปกระจ่าง บางพูด 81 หมู่ที่ 3
6711 นาย พรพล ธูปกระจ่าง บางพูด 81/ 1 หมู่ที่ 3
6712 นาง ชุลี วงษ์เนียม บางพูด 82 หมู่ที่ 3
6713 นาง เพ็ชรา วัฒทะนะ บางพูด 82/1 หมู่ที่ 3
6714 นางสาว อุไร เจริญสุข บางพูด 83 หมู่ที่ 3
6715 นางสาว กาญจนา มีสุข บางพูด 84 หมู่ที่ 3
6716 นาง บุญส่ง สังข์กลัด บางพูด 87 หมู่ที่ 3
6717 นาง เฉลา แก้วกอง บางพูด 88 หมู่ที่ 3
6718 นาย ฉอ้อน หอมทวี บางพูด 89 หมู่ที่ 3
6719 นาง เพชรัตน์ มารูปหมอก บางพูด 90 หมู่ที่ 3
6720 นาง นารินทร์ อุทัยวรรณ บางพูด 90/1 หมู่ที่ 3
6721 นาย บุญยืน ทวีมูล บางพูด 91 หมู่ที่ 3
6722 นาง นุชนาถ รอดเพียร บางพูด 92 หมู่ที่ 3
6723 นาย ยนต์ รอดเพียร บางพูด 92/1 หมู่ที่ 3
6724 นาง สมจิต มีแท้ บางพูด 93 หมู่ที่ 3
6725 นาง มาลี เผือกทองใบ บางพูด 94 หมู่ที่ 3
6726 นางสาว สุปราณี สังข์กลัด บางพูด 95 หมู่ที่ 3
6727 นาง พนิดา ผ่องพัก บางพูด 95/1 หมู่ที่ 3
6728 นาย สุระพล สังข์กลัด บางพูด 95/2 หมู่ที่ 3
6729 นาง ชลอ ศริยานนท์พินิจ บางพูด 97 หมู่ที่ 3
6730 ร.ต. อภินันท์ พูลสมบัติ บางพูด 97/1 หมู่ที่ 3
6731 นาง จินตนา เกตุสุด บางพูด 97/2 หมู่ที่ 3
6732 นาง รสริน แสงศิริ บางพูด 98 หมู่ที่ 3
6733 นางสาว กัญญา ดิษฐบรรจง บางพูด 99 หมู่ที่ 3
6734 นางสาว ธนัฐชา เครือแตง บางพูด 99/1 หมู่ที่ 3
6735 นางสาว วาสนา เครือแตง บางพูด 99/2 หมู่ที่ 3
6736 นาง บุญเพ็ง พันโสรี บางพูด 99/3 หมู่ที่ 3
6737 นางสาว มาลี ชูมณี บางพูด 100 หมู่ที่ 3
6738 นางสาว พยุง ดิษฐบรรจง บางพูด 101 หมู่ที่ 3
6739 นาย วิริยะ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 101/3 หมู่ที่ 3
6740 นาง สายใจ สมาศิลป บางพูด 102 หมู่ที่ 3
6741 นาย บัญชา ร้อยกอง บางพูด 103 หมู่ที่ 3
6742 นางสาว วิจิตรา ศะศิบุตร บางพูด 104 หมู่ที่ 3
6743 นาย วีรวัฒน์ วรรยากูล บางพูด 105/1 หมู่ที่ 3
6744 นาย พัน เพไร บางพูด 105/2 หมู่ที่ 3
6745 นาง สายใจ เครือแตง บางพูด 106 หมู่ที่ 3
6746 นาง มารศรี เครือทอง บางพูด 106/1 หมู่ที่ 3
6747 นาย ณรงค์ เผือกทองใบ บางพูด 106/3 หมู่ที่ 3
6748 นาย ฉลวย มีสุข บางพูด 106/4 หมู่ที่ 3
6749 นาง เฉลียว ผ่องใส บางพูด 106/6 หมู่ที่ 3
6750 นาง กรกนก ประพาสโสภณ บางพูด 106/8 หมู่ที่ 3
6751 นาง มาเรียม ธูปกระจ่าง บางพูด 106/9 หมู่ที่ 3
6752 นาย ประสงค์ เจริญสุข บางพูด 106/11 หมู่ที่ 3
6753 นาง วันดี ทับอิ่ม บางพูด 106/12 หมู่ที่ 3
6754 นาง วัชรี สุนทรวร บางพูด 106/13 หมู่ที่ 3
6755 นาง กนิษฐ จันทพงษ์ บางพูด 106/14 หมู่ที่ 3
6756 นางสาว วิไล มีสุข บางพูด 106/15 หมู่ที่ 3
6757 นาย บัญชา สาบุญธรรม บางพูด 106/16 หมู่ที่ 3
6758 นาง สุคนธ์ทิพย์ โฮ บางพูด 106/17 หมู่ที่ 3
6759 นาย นิรันด์ มีสุข บางพูด 106/18 หมู่ที่ 3
6760 นาย วัชรินทร์ มีสุข บางพูด 106/19 หมู่ที่ 3
6761 นางสาว สุมามาน ไวเลิศ บางพูด 106/20 หมู่ที่ 3
6762 นางสาว รุ่งนภา แก้วสีหมอก บางพูด 106/21 หมู่ที่ 3
6763 นาง อำไพ ทัดบัวขำ บางพูด 107 หมู่ที่ 3
6764 นาย ประดิษฐ์ น้ำดอกไม้ บางพูด 107/1 หมู่ที่ 3
6765 นาย ธวัชชัย น้ำดอกไม้ บางพูด 107/2 หมู่ที่ 3
6766 นาย ยุพิน โพธิ์คง บางพูด 107/3 หมู่ที่ 3
6767 นาย ไพรัตน์ ทัดบัวขำ บางพูด 107/4 หมู่ที่ 3
6768 นาย วรวัฒน์ โพธิ์คง บางพูด 107/5 หมู่ที่ 3
6769 นาย ไพโรจน์ สำเภา บางพูด 107/6 หมู่ที่ 3
6770 นางสาว นตรนภา เจริญสุข บางพูด 108 หมู่ที่ 3
6771 นาย ประสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ บางพูด 108/1 หมู่ที่ 3
6772 นาย ทัน น่วมดี บางพูด 108/2 หมู่ที่ 3
6773 นาง พรกมล เจริญสุข บางพูด 108/3 หมู่ที่ 3
6774 นาย เดชชนะ เจริญสุข บางพูด 108/4 หมู่ที่ 3
6775 นางสาว ส้มลิ้ม มากแสง บางพูด 109 หมู่ที่ 3
6776 นางสาว วิเชียร มากแสง บางพูด 109/1 หมู่ที่ 3
6777 นาย ชูชาติ มากแสง บางพูด 109/2 หมู่ที่ 3
6778 นางสาว สาลี่ มากแสง บางพูด 109/3 หมู่ที่ 3
6779 นางสาว สาลี มากแสง บางพูด 109/4 หมู่ที่ 3
6780 นาย รักชาติ มีสิน บางพูด 109/5 หมู่ที่ 3
6781 นาย ชาติ จาดโห้ บางพูด 109/6 หมู่ที่ 3
6782 นาง อัญชลี แสงสวย บางพูด 110/1 หมู่ที่ 3
6783 นางสาว พรรัตน์ กังแฮ บางพูด 110/2 หมู่ที่ 3
6784 นางสาว ยุภา โตอ่วม บางพูด 110/3 หมู่ที่ 3
6785 นางสาว ธนิดา เจริญสุข บางพูด 111 หมู่ที่ 3
6786 นางสาว จุฑาภรณ์ ราไม้ บางพูด 111/1 หมู่ที่ 3
6787 นาย ประสาร เจริญสุข บางพูด 111/2 หมู่ที่ 3
6788 นางสาว สมบุญ เจริญสุข บางพูด 111/3 หมู่ที่ 3
6789 นางสาว ทองสุข ชูฉ่ำ บางพูด 113 หมู่ที่ 3
6790 นาง พยุง ยี่สุ่นแก้ว บางพูด 113/1 หมู่ที่ 3
6791 นางสาว ศิริลักษณ์ เปล่งศรีเกิด บางพูด 113/3 หมู่ที่ 3
6792 นาย สวง โตอ่วม บางพูด 114 หมู่ที่ 3
6793 นาย เพ็ง โตอ่วม บางพูด 114/1 หมู่ที่ 3
6794 นางสาว สิรินันท์ โตอ่วม บางพูด 115 หมู่ที่ 3
6795 นาย ไสว โตอ่วม บางพูด 115/1 หมู่ที่ 3
6796 นาย สันติ สิริลาภพูนผล บางพูด 115/2 หมู่ที่ 3
6797 นางสาว พะเยาว์ โตอ่วม บางพูด 115/3 หมู่ที่ 3
6798 นาย สมเกียรติ โตอ่วม บางพูด 115/4 หมู่ที่ 3
6799 นาย อาคม เรืองอ่อน บางพูด 115/5 หมู่ที่ 3
6800 นาย เกรียงศักดิ์ โตอ่วม บางพูด 115/6 หมู่ที่ 3
6801 นาง อัณธิกา โตอ่วม บางพูด 115/7 หมู่ที่ 3
6802 นาย วัชรพงษ์ ชัยชนะ บางพูด 115/8 หมู่ที่ 3
6803 นางสาว สุดารัตน์ สิทธิรส บางพูด 115/11 หมู่ที่ 3
6804 นาง อำภา ทัศบูรณะ บางพูด 115/12 หมู่ที่ 3
6805 นางสาว อรอุมา บุญวิจิตร บางพูด 115/13 หมู่ที่ 3
6806 นางสาว สุวรรณา ทิพยสร บางพูด 115/14 หมู่ที่ 3
6807 นางสาว ปทิดา พุณพิมพ์ บางพูด 115/15 หมู่ที่ 3
6808 นางสาว สุดารัตน์ แพ่งสุภา บางพูด 115/16 หมู่ที่ 3
6809 นางสาว ปิยฉัตร เพียงสุวรรณ์ บางพูด 115/17 หมู่ที่ 3
6810 นาย จำปี ทองทิพย์ บางพูด 115/18 หมู่ที่ 3
6811 นาง นิภา พรมหมตรุษ บางพูด 115/19 หมู่ที่ 3
6812 นาย ป้อม แววมณี บางพูด 115/20 หมู่ที่ 3
6813 นาย อนันต์ เสือเปรียว บางพูด 115/21 หมู่ที่ 3
6814 นาย เสถียร อู่เงิน บางพูด 115/22 หมู่ที่ 3
6815 นาง อภิชญา ทองห่อ บางพูด 115/23 หมู่ที่ 3
6816 นางสาว วราภรณ์ ตันตระกูล บางพูด 115/24 หมู่ที่ 3
6817 นาง พวง ปิ่นทอง บางพูด 115/25 หมู่ที่ 3
6818 นาย เจิมวิทย์ พิรัตน์ บางพูด 115/26 หมู่ที่ 3
6819 นาย ภวัติ งามคุณธรรม บางพูด 115/29 หมู่ที่ 3
6820 นาย สุกิจ กลิ่นหอม บางพูด 115/30 หมู่ที่ 3
6821 นางสาว วรรณี ชวาลรัตน์ บางพูด 115/37 หมู่ที่ 3
6822 นางสาว ยุพิน ผ่องแผ้ว บางพูด 116 หมู่ที่ 3
6823 นาง จำเริญ สังข์ป่า บางพูด 116/1 หมู่ที่ 3
6824 นางสาว อรนุช นุชผุดผ่อง บางพูด 117 หมู่ที่ 3
6825 นาง บุญชู บัวก้านทอง บางพูด 118 หมู่ที่ 3
6826 นาง แอ๋ว โตอ่วม บางพูด 118/1 หมู่ที่ 3
6827 นาย อภิสิทธิ์ กรีทรัพย์ บางพูด 119 หมู่ที่ 3
6828 นางสาว สุชาครีย์ มะลิทอง บางพูด 119/1 หมู่ที่ 3
6829 นางสาว พัชอร รักสีบุตรสา บางพูด 120 หมู่ที่ 3
6830 นาย ณรงค์ อาดน้อย บางพูด 120/1 หมู่ที่ 3
6831 นาย มงคล ทรัพย์ยิ่ง บางพูด 121 หมู่ที่ 3
6832 นางสาว ทองขาว ทับนิล บางพูด 123 หมู่ที่ 3
6833 นาง พยอม แม้นชื่น บางพูด 123/1 หมู่ที่ 3
6834 นางสาว สัชฌุกาญจน์ โคจรสวัสดิ์ บางพูด 123/2 หมู่ที่ 3
6835 นาง ธราภรณ์ เริงรื่น บางพูด 123/3 หมู่ที่ 3
6836 นาง ศิริ โหมกกุฬา บางพูด 123/4 หมู่ที่ 3
6837 นางสาว ลดา ยิ้มเนตร บางพูด 124 หมู่ที่ 3
6838 นาย ปรีชา พิณยะพันธ์ บางพูด 125 หมู่ที่ 3
6839 นางสาว สุพรรณี โตอ่วม บางพูด 126 หมู่ที่ 3
6840 นาย เปล่ง ภูมิจันทร์ บางพูด 127 หมู่ที่ 3
6841 นาง แพรว วิจิตรประชา บางพูด 127/1 หมู่ที่ 3
6842 นาย เล็ก ภูมิจันทร์ บางพูด 127/2 หมู่ที่ 3
6843 นาง ละเมียด ภูมิจันทร์ บางพูด 127/3 หมู่ที่ 3
6844 นาง วัฒนา ชื่นอารมณ์ บางพูด 127/4 หมู่ที่ 3
6845 นาย พันธ์รพ อ่ำภิรมย์ บางพูด 127/5 หมู่ที่ 3
6846 นาย บุญเลิศ ภูมิจันทร์ บางพูด 127/6 หมู่ที่ 3
6847 นาย ปราโมทย์ ภูมิจันทร์ บางพูด 127/7 หมู่ที่ 3
6848 นาย สุชาติ ภูมิจันทร์ บางพูด 127/8 หมู่ที่ 3
6849 นาย ไพโรจน์ ภูมิจันทร์ บางพูด 127/10 หมู่ที่ 3
6850 นาย สม ภูมิจันทร์ บางพูด 127/11 หมู่ที่ 3
6851 นาย สมจิตต์ อินม่วง บางพูด 128/2 หมู่ที่ 3
6852 นางสาว พิมพ์ ภูมิจันทร์ บางพูด 129 หมู่ที่ 3
6853 นางสาว สมจิตร ยิ้มเนตร์ บางพูด 129/1 หมู่ที่ 3
6854 นาย ศักด์สิทธิ์ ฤทธิมหันต์ บางพูด 129/3 หมู่ที่ 3
6855 นาย ประสาร กลิ่นจันทร์ บางพูด 129/5 หมู่ที่ 3
6856 นาย ชำนาญ ภูมิจันทร์ บางพูด 129/6 หมู่ที่ 3
6857 นาย ถวิล พึ่งมั่น บางพูด 129/7 หมู่ที่ 3
6858 นาย เด่น ภูมิจันทร์ บางพูด 129/8 หมู่ที่ 3
6859 นาง ประเทือง กลิ่นจันทร์ บางพูด 129/12 หมู่ที่ 3
6860 นาง สุดใจ ชูสว่าง บางพูด 129/13 หมู่ที่ 3
6861 นาง ปริญดา พวงผกา บางพูด 130 หมู่ที่ 3
6862 นาย ประทิน กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/1 หมู่ที่ 3
6863 นาย ฉัตร์ กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/2 หมู่ที่ 3
6864 นางสาว ศรีนวล กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/3 หมู่ที่ 3
6865 นาย นัด เรืองเนตร บางพูด 130/4 หมู่ที่ 3
6866 นาย พยอม ธรรมทันตา บางพูด 130/5 หมู่ที่ 3
6867 นาง แน่งน้อย พันธ์หว้า บางพูด 130/6 หมู่ที่ 3
6868 นาย บันเทิง กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/7 หมู่ที่ 3
6869 นาง วงเดือน กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/8 หมู่ที่ 3
6870 นาง วันทนา กลิ่นจันทร์ บางพูด 130/9 หมู่ที่ 3
6871 นาง สำรวย อิ่มอกใจ บางพูด 130/10 หมู่ที่ 3
6872 นาง บรรจง เทียนดำ บางพูด 130/11 หมู่ที่ 3
6873 นาง วัชรี ชื่นชมน้อย บางพูด 130/12 หมู่ที่ 3
6874 นางสาว นงลักษ์ เรืองเนตร บางพูด 130/13 หมู่ที่ 3
6875 นาย สมชาย ปลื้มใจ บางพูด 130/14 หมู่ที่ 3
6876 นางสาว สมจิตต์ เรืองเนตร บางพูด 130/15 หมู่ที่ 3
6877 นาย อรรถพล โดนหมั้น บางพูด 130/16 หมู่ที่ 3
6878 นาง วิภาวี รังรักษ์ บางพูด 131 หมู่ที่ 3
6879 นาย ปองภพ กรีทรัพย์ บางพูด 131/1 หมู่ที่ 3
6880 นาง ละมัย ยินดีโภชน์ บางพูด 131/2 หมู่ที่ 3
6881 นาย ศราวุฒิ จันทร์ชัยภูมิ บางพูด 131/3 หมู่ที่ 3
6882 นาย ทรงพล นิลทรัพย์ บางพูด 131/4 หมู่ที่ 3
6883 นาย ประสิทธิ์ ทำสะดวก บางพูด 132 หมู่ที่ 3
6884 นาย สัมพันธ์ ทำสะดวก บางพูด 132/1 หมู่ที่ 3
6885 นาย เสถียร เรืองเนตร บางพูด 133 หมู่ที่ 3
6886 นาย หาญณรงค์ อัมระปาล บางพูด 133/1 หมู่ที่ 3
6887 นาง นงลักษณ์ นวลสอาด บางพูด 133/2 หมู่ที่ 3
6888 นาย วีระ จันทะโน บางพูด 133/3 หมู่ที่ 3
6889 นาง ขวัญตา หวังสุข บางพูด 134 หมู่ที่ 3
6890 นาง บุญมี เพื่อนนัด บางพูด 134/1 หมู่ที่ 3
6891 นาง ซ่อนกลิ่น ชูวงษ์ บางพูด 135 หมู่ที่ 3
6892 นาย ธีรเดช ภูมิจันทร์ บางพูด 135/1 หมู่ที่ 3
6893 นาย สายชล มีสุข บางพูด 136 หมู่ที่ 3
6894 นาย ธัญญ์นาชัย ธเนศธัญนันทน์ บางพูด 137 หมู่ที่ 3
6895 นาย สำราญ เผือกทองใบ บางพูด 138 หมู่ที่ 3
6896 นาย ทวีศักดิ์ วัฒนวิฑูรเสถียร บางพูด 138/1 หมู่ที่ 3
6897 นาง วศินีพร ศิริพร บางพูด 139 หมู่ที่ 3
6898 นาง วนิดา แสงท้วม บางพูด 141 หมู่ที่ 3
6899 นาย สุบิน ลือสถาน บางพูด 142 หมู่ที่ 3
6900 นาย สาคร ชื่นกลิ่น บางพูด 144 หมู่ที่ 3
6901 นาย แสวง อิ่มใจ บางพูด 145 หมู่ที่ 3
6902 นางสาว สายพิณ สุขประเสิรฐ บางพูด 146 หมู่ที่ 3
6903 นาง สังวาลย์ บุญส่ง บางพูด 147 หมู่ที่ 3
6904 นางสาว วรรณา เย็นสุข บางพูด 148 หมู่ที่ 3
6905 นางสาว น้ำผึ้ง วัชรพันธ์ บางพูด 149 หมู่ที่ 3
6906 นาง ภัณทิรา อินทร์โชติ บางพูด 150 หมู่ที่ 3
6907 นาย สุวรรณ ขำเพ็ง บางพูด 151 หมู่ที่ 3
6908 นาย จงรัก ฉายยา บางพูด 152 หมู่ที่ 3
6909 นางสาว เกศรินทร์ ถาดทอง บางพูด 153 หมู่ที่ 3
6910 นางสาว เดือน ชาติพันธ์ บางพูด 155 หมู่ที่ 3
6911 นาย ไพรสัน ถาดทอง บางพูด 156 หมู่ที่ 3
6912 นาย พร ชาติพันธ์ บางพูด 157 หมู่ที่ 3
6913 นางสาว สมบัติ ขำเพ็ง บางพูด 158 หมู่ที่ 3
6914 นาง ลำดวน รู้บุญ บางพูด 159 หมู่ที่ 3
6915 นางสาว เล็ก แก้วมุข บางพูด 160 หมู่ที่ 3
6916 นางสาว ปราณี โตอ่วม บางพูด หมู่ที่ 3
6917 นาง แตน ทับนิล บางพูด หมู่ที่ 3
6918 นางสาว กมลวรรณ อาจคงหาญ บางพูด หมู่ที่ 3
6919 นาย สุรเชษฐ์ โตอ่วม บางพูด หมู่ที่ 3
6920 นางสาว ชนัฐกานต์ เขียวอ่อน บางพูด หมู่ที่ 3
6921 นาง จรินทร์ ยิ่งประเสริฐ บางพูด หมู่ที่ 3
6922 นางสาว วรรณา เผือกทองใบ บางพูด หมู่ที่ 3
6923 นาย ผ่อง อินพรม บางพูด หมู่ที่ 3
6924 นาย สมศักดิ์ เจริญสุข บางพูด หมู่ที่ 3
6925 นาย อดิศักดิ์ โพธิ์คง บางพูด หมู่ที่ 3
6926 นาย ศักดา พิณยะพันธ์ บางพูด หมู่ที่ 3
6927 นาง บรรจง มีสุข บางพูด หมู่ที่ 3
6928 นาง พรชนก หงอสกุล บางพูด หมู่ที่ 3
6929 นาง วงเดือน แก้วมุข บางพูด หมู่ที่ 3
6930 นาย เนย สว่างเถื่อน บางพูด 1 หมู่ที่ 4
6931 นาง สมใจ ภักเรือนดี บางพูด 1/1 หมู่ที่ 4
6932 นางสาว นวลสี สว่างเถื่อน บางพูด 1/4 หมู่ที่ 4
6933 นาย บุญเลิศ สว่างเถื่อน บางพูด 1/5 หมู่ที่ 4
6934 นางสาว สายพิณ สว่างเถื่อน บางพูด 1/6 หมู่ที่ 4
6935 นาย วารินทร์ กลิ่นจันทร์ บางพูด 1/7 หมู่ที่ 4
6936 นาย อนันต์ สายประยงค์ บางพูด 1/8 หมู่ที่ 4
6937 นาง วารี หวังสุข บางพูด 1/9 หมู่ที่ 4
6938 นาง จริยา กลิ่นจันทร์ บางพูด 1/10 หมู่ที่ 4
6939 นาย ประเสียน วงษ์สุวรรณ บางพูด 1/11 หมู่ที่ 4
6940 นาย ชลทิพย์ กลิ่นจันทร์ บางพูด 1/12 หมู่ที่ 4
6941 นาง สิริยา สว่างเถื่อน บางพูด 1/13 หมู่ที่ 4
6942 นาย สมบัติ สว่างเถื่อน บางพูด 2 หมู่ที่ 4
6943 นาย มานิตย์ สว่างเถื่อน บางพูด 2/1 หมู่ที่ 4
6944 นาง จิตมณี อู่ผลเจริญ บางพูด 3 หมู่ที่ 4
6945 นาย ชอุ่ม กล่อมเกลี้ยง บางพูด 6 หมู่ที่ 4
6946 นาง สำราญ พิศวง บางพูด 7 หมู่ที่ 4
6947 นาย อนันต์ พิศวง บางพูด 7/1 หมู่ที่ 4
6948 นาง ปรานอม อาดน้อย บางพูด 7/2 หมู่ที่ 4
6949 นาง ปทิตตา พิศวง บางพูด 7/3 หมู่ที่ 4
6950 นางสาว กลิ่น สว่างเถื่อน บางพูด 8 หมู่ที่ 4
6951 นาย ปัญญา พึ่งศรี บางพูด 8/1 หมู่ที่ 4
6952 นาย บรรจง ว่านกระ บางพูด 9 หมู่ที่ 4
6953 นาย ประหยัด สว่างพงษ์ บางพูด 9/1 หมู่ที่ 4
6954 นาง ปราณี หางหงษ์ บางพูด 10 หมู่ที่ 4
6955 นาง ชลอ เกิดกัน บางพูด 10/1 หมู่ที่ 4
6956 นาย ณรงค์ หางหงษ์ บางพูด 10/2 หมู่ที่ 4
6957 นาย วิชาญ หางหงษ์ บางพูด 10/3 หมู่ที่ 4
6958 นาง สถิตย์ หางหงษ์ บางพูด 10/4 หมู่ที่ 4
6959 นาง เสมอ แสงทอง บางพูด 10/5 หมู่ที่ 4
6960 นาง ยุพิน ศรีวิลัย บางพูด 10/6 หมู่ที่ 4
6961 นาย นิคม พิศวง บางพูด 11 หมู่ที่ 4
6962 นาง ทองคำ รัตนสุวรรณ บางพูด 12 หมู่ที่ 4
6963 นาง นุชนารถ รักประเสริฐ บางพูด 13 หมู่ที่ 4
6964 นาย ฉัตร กล่อมเกลี้ยง บางพูด 14 หมู่ที่ 4
6965 นาย ณรงค์ คงรวมญาติ บางพูด 14/1 หมู่ที่ 4
6966 นาย พิเชษฐ กล่อมเกลี้ยง บางพูด 14/2 หมู่ที่ 4
6967 นาย สุวรรณ กล่อมเกลี้ยง บางพูด 14/3 หมู่ที่ 4
6968 นางสาว อนงค์ พรมมา บางพูด 14/5 หมู่ที่ 4
6969 นาง สมคิด คำอ้อน บางพูด 15 หมู่ที่ 4
6970 นาง สมควร สุภาพ บางพูด 15/2 หมู่ที่ 4
6971 นางสาว ศศิการย์ คำสอน บางพูด 15/3 หมู่ที่ 4
6972 นางสาว สมหมาย สุภาพ บางพูด 15/4 หมู่ที่ 4
6973 นาง เฉลียว ธุระเสน บางพูด 16 หมู่ที่ 4
6974 นาง มาลี กิมอูน บางพูด 17 หมู่ที่ 4
6975 นาง สีนวน กล่อมเกลี้ยง บางพูด 17/1 หมู่ที่ 4
6976 นาง เสงี่ยม รัตนปันตี บางพูด 18 หมู่ที่ 4
6977 นาย ชัยยุทธ รัตนปันตี บางพูด 18/1 หมู่ที่ 4
6978 นาย สวัสดิ์ เขียวแก้ว บางพูด 19 หมู่ที่ 4
6979 นาง สมบัติ กิมอูน บางพูด 20 หมู่ที่ 4
6980 นาย บุญช่วย สุภาพ บางพูด 20/1 หมู่ที่ 4
6981 นาย วิเชียร สุภาพ บางพูด 20/2 หมู่ที่ 4
6982 นาย ชัชวาลย์ กล่อมเกลี้ยง บางพูด 21 หมู่ที่ 4
6983 นาย สมศักดิ์ เอี่ยมสำอางค์ บางพูด 21/1 หมู่ที่ 4
6984 นาย จรัล กล่อมเกลี้ยง บางพูด 21/2 หมู่ที่ 4
6985 นาง สำอางค์ รัตนปันตี บางพูด 21/3 หมู่ที่ 4
6986 นาย สมโชค เอี่ยมสำอางค์ บางพูด 21/4 หมู่ที่ 4
6987 นาย กาหลง แสงเรือง บางพูด 22 หมู่ที่ 4
6988 นาย ประยุทธ แสงเรือง บางพูด 22/1 หมู่ที่ 4
6989 นาย เชื้อ ว่านกระ บางพูด 23 หมู่ที่ 4
6990 นาย สมชาย สุภาพ บางพูด 25 หมู่ที่ 4
6991 นาง พูนสุข สุภาพ บางพูด 25/1 หมู่ที่ 4
6992 นาย สกล ผาเพ็ชร บางพูด 27/1 หมู่ที่ 4
6993 นางสาว บุญชู กุลี บางพูด 27/2 หมู่ที่ 4
6994 นาย วิรัช จรัสศรีธำรง บางพูด 27/3 หมู่ที่ 4
6995 นาย ศุภเดช แฝดสูงเนิน บางพูด 27/4 หมู่ที่ 4
6996 นาง อรุณี ปิ่นทอง บางพูด 27/5 หมู่ที่ 4
6997 นาย มานิตย์ แสงงาม บางพูด 27/6 หมู่ที่ 4
6998 นาย พนัส ปั้นยศ บางพูด 27/7 หมู่ที่ 4
6999 นาง นิตยา ปั้นยศ บางพูด 27/8 หมู่ที่ 4
7000 นาย สุรชาติ ปั้นยศ บางพูด 27/9 หมู่ที่ 4
7001 นางสาว ดวงใจ วิมาโน บางพูด 27/10 หมู่ที่ 4
7002 นางสาว มณเฑียร วงศ์เอี่ยม บางพูด 27/13 หมู่ที่ 4
7003 นาย สันต์ ปัสสาวะสัง บางพูด 27/14 หมู่ที่ 4
7004 นาย นูน แดงเผ่า บางพูด 27/15 หมู่ที่ 4
7005 นาย สุนัน แดงเผ่า บางพูด 27/16 หมู่ที่ 4
7006 นาง ทัศนา ขำวงษ์ บางพูด 27/17 หมู่ที่ 4
7007 นาย วิชาญ อุตขันจริง บางพูด 27/18 หมู่ที่ 4
7008 นาย ประสิทธิ์ ภูมิแดง บางพูด 27/19 หมู่ที่ 4
7009 นาย ชัยยา แสงดารา บางพูด 27/20 หมู่ที่ 4
7010 นางสาว บุปผา กล่อมเกลี้ยง บางพูด 28 หมู่ที่ 4
7011 นาง พยุง แสงสิริ บางพูด 28/1 หมู่ที่ 4
7012 นาย เล็ก ยิ่งประเสริฐ บางพูด 29 หมู่ที่ 4
7013 นาย สามารถ นะโรภาส บางพูด 30 หมู่ที่ 4
7014 นาย สันติ ชมเพลิน บางพูด 31 หมู่ที่ 4
7015 นาย บุญชู ปทุมทอง บางพูด 33 หมู่ที่ 4
7016 นาย บุญปลูก ฉลวย บางพูด 33/1 หมู่ที่ 4
7017 นาง สนิท จาดน้อย บางพูด 34 หมู่ที่ 4
7018 นาง ประทิน ภู่ทอง บางพูด 34/1 หมู่ที่ 4
7019 นาย บุญถิ่น จาดน้อย บางพูด 34/2 หมู่ที่ 4
7020 นาย ยิ้ม จันทร์แถม บางพูด 34/3 หมู่ที่ 4
7021 นาง แสงทอง เจริญทรัพย์ บางพูด 35 หมู่ที่ 4
7022 นาย หิรัญ ฉิมแป้น บางพูด 36/1 หมู่ที่ 4
7023 นาย บุญส่ง สำเนียงเสนาะ บางพูด 36/2 หมู่ที่ 4
7024 นาง สมใจ เลิศจตุพรไชย บางพูด 36/3 หมู่ที่ 4
7025 นาย สมชาย สุริยันต์ บางพูด 36/4 หมู่ที่ 4
7026 นาง สมฤดี เลิศจตุพรไชย บางพูด 36/5 หมู่ที่ 4
7027 นางสาว เพียงจันทร์ อินทสุระ บางพูด 37 หมู่ที่ 4
7028 นาย มานัส ชูอารมณ์ บางพูด 37/1 หมู่ที่ 4
7029 นาย อำนวย สุภาพ บางพูด 38 หมู่ที่ 4
7030 นาย ธันวา ผลเหม บางพูด 40/2 หมู่ที่ 4
7031 นาย ปทุม รัตนปันตี บางพูด 41 หมู่ที่ 4
7032 นางสาว สุนันท์ แววมณี บางพูด 42 หมู่ที่ 4
7033 นาย ธานี เอี่ยมเอิบ บางพูด 42/1 หมู่ที่ 4
7034 นาย ปัญญา แววมณี บางพูด 42/2 หมู่ที่ 4
7035 นาย ชาญวิทย์ แววมณี บางพูด 42/3 หมู่ที่ 4
7036 นาง สุวรรณ์ งามอุดม บางพูด 43 หมู่ที่ 4
7037 นาง จำเริญ งามอุดม บางพูด 43/1 หมู่ที่ 4
7038 นาย วันชัย กล่อมเกลี้ยง บางพูด 44 หมู่ที่ 4
7039 นาย มงคล มหาแก้ว บางพูด 44/1 หมู่ที่ 4
7040 นางสาว ประไพ เกสระ บางพูด 45 หมู่ที่ 4
7041 นาย ประกาศ เกสระ บางพูด 45/1 หมู่ที่ 4
7042 นาย ทัน ท้องคุ้ง บางพูด 45/3 หมู่ที่ 4
7043 นาง คูณ แสงเรือง บางพูด 47 หมู่ที่ 4
7044 นาย ณัฐวัฒน์ เผือกทองใบ บางพูด 49 หมู่ที่ 4
7045 นาง วรุนสิริ โพธิ์เดช บางพูด 49/1 หมู่ที่ 4
7046 นาง สมใจ เผือกทองใบ บางพูด 49/2 หมู่ที่ 4
7047 นาง ลัดดา แย้มพลาย บางพูด 49/3 หมู่ที่ 4
7048 นาย สมชาย สุภาพ บางพูด 49/4 หมู่ที่ 4
7049 นางสาว นุชนาถ พู่ระหง บางพูด 50 หมู่ที่ 4
7050 นาย ประมวล สัจจาเจริญชัย บางพูด 52 หมู่ที่ 4
7051 นาง สุวรรณ เกสระ บางพูด 52/1 หมู่ที่ 4
7052 นางสาว กานต์สิริ เกสระ บางพูด 52/3 หมู่ที่ 4
7053 นางสาว แฉล้ม สว่างเถื่อน บางพูด 53 หมู่ที่ 4
7054 นาย กำจัด สว่างเถื่อน บางพูด 53/1 หมู่ที่ 4
7055 นาง อำไพ เกตสุวรรณ บางพูด 53/2 หมู่ที่ 4
7056 นาง เสงี่ยม เพลินจิตต์ บางพูด 54/1 หมู่ที่ 4
7057 นาย วิมล เพลินจิตต์ บางพูด 54/2 หมู่ที่ 4
7058 นาง อรวรรณ อยู่เจริญ บางพูด 57 หมู่ที่ 4
7059 นาย ชาติชาย แววมณี บางพูด 57/2 หมู่ที่ 4
7060 นางสาว บุญมี จันฟัก บางพูด 57/3 หมู่ที่ 4
7061 นาย นาริน กล่อมเกลี้ยง บางพูด 58 หมู่ที่ 4
7062 นาย ทองสุข กล่อมเกลี้ยง บางพูด 58/1 หมู่ที่ 4
7063 นางสาว นงเยาว์ กล่อมเกลี้ยง บางพูด 58/3 หมู่ที่ 4
7064 นาง มะลิ อมรสิน บางพูด 59 หมู่ที่ 4
7065 นางสาว นภาลัย แสงอำไพ บางพูด 59/1 หมู่ที่ 4
7066 นาง ชลอ แสงอำไพ บางพูด 59/3 หมู่ที่ 4
7067 นางสาว มานิตย์ ลอยแก้ว บางพูด 60 หมู่ที่ 4
7068 นาง ระเบียบ เรืองเนตร บางพูด 60/1 หมู่ที่ 4
7069 นาย ประกอบ ลอยแก้ว บางพูด 60/2 หมู่ที่ 4
7070 นาย สมศรี วงษา บางพูด 60/3 หมู่ที่ 4
7071 นางสาว บุญสม ธาราทรัพย์ บางพูด 60/4 หมู่ที่ 4
7072 นาง ทิม ลอยแก้ว บางพูด 63 หมู่ที่ 4
7073 นางสาว เลียม ลอยแก้ว บางพูด 63/1 หมู่ที่ 4
7074 นาย พิชิต รับเงิน บางพูด 65 หมู่ที่ 4
7075 นาย ประชา รับเงิน บางพูด 65/1 หมู่ที่ 4
7076 นางสาว จุไรรัตน์ วงษ์เพ็ง บางพูด 67 หมู่ที่ 4
7077 นาย ฉาย พันธุ์หว้า บางพูด 68 หมู่ที่ 4
7078 นางสาว แสงรัตน์ ทองมา บางพูด 69 หมู่ที่ 4
7079 นาย สมชาติ ดีมั่งมี บางพูด 69/1 หมู่ที่ 4
7080 นาง พัน แสงเรือง บางพูด 70 หมู่ที่ 4
7081 นาง บุญช่วย ลอยแก้ว บางพูด 70/2 หมู่ที่ 4
7082 นาย ชั้น ทองจันทร์ บางพูด 70/4 หมู่ที่ 4
7083 นาย ประทุม ไม้เขียว บางพูด 70/5 หมู่ที่ 4
7084 นาง มาลีวรรณ ไม้เขียว บางพูด 70/6 หมู่ที่ 4
7085 นาย สมชาย ไผ่พงษ์ บางพูด 70/7 หมู่ที่ 4
7086 นางสาว ฉลวย แสงพราว บางพูด 71 หมู่ที่ 4
7087 นาง สุดใจ สว่างเถื่อน บางพูด 71/1 หมู่ที่ 4
7088 นาย พุฒ ใจเกื้อ บางพูด 72 หมู่ที่ 4
7089 นางสาว สำอาง แซ่เอีย บางพูด 72/1 หมู่ที่ 4
7090 นางสาว ทองคำ แววมณี บางพูด 74 หมู่ที่ 4
7091 นางสาว สมฤทัย ฉลวย บางพูด 74/1 หมู่ที่ 4
7092 นาย จำนง ธนะโภค บางพูด 76 หมู่ที่ 4
7093 นาง ปัญจรัตน์ เจริญสัตย์ บางพูด 76/1 หมู่ที่ 4
7094 นาย สมพงษ์ จูมจา บางพูด 77/5 หมู่ที่ 4
7095 นางสาว สุพรรณี นบนอบ บางพูด 79/1 หมู่ที่ 4
7096 นาง ศกุนตลา สุขปัญญา บางพูด 79/4 หมู่ที่ 4
7097 นาย สายชล เกตุสวัสดิ์สมควร บางพูด 79/11 หมู่ที่ 4
7098 พ.ต.ท. สมชาย เผ่าไทย บางพูด 79/18 หมู่ที่ 4
7099 นาง ยุวดี ปัญวณิช บางพูด 79/50 หมู่ที่ 4
7100 นาย ธนกร อารีย์มิตร บางพูด 79/51 หมู่ที่ 4
7101 นาง อภิรัชต์ หลงศรีภูมิ บางพูด 79/55 หมู่ที่ 4
7102 นาง สมปอง สาตจีนพงษ์ บางพูด 79/56 หมู่ที่ 4
7103 นาย กฤษชัย จิรบรรจงกิจ บางพูด 79/57 หมู่ที่ 4
7104 นาง พัลลภา นวราช บางพูด 79/58 หมู่ที่ 4
7105 นาง ทองหลา ผลาหาร บางพูด 79/59 หมู่ที่ 4
7106 นาง จุลลดา เลียมไธสง บางพูด 79/62 หมู่ที่ 4
7107 นาย บุญชัย ศรีมงคล บางพูด 79/72 หมู่ที่ 4
7108 นาย พิชญะ ผาติอมร บางพูด 79/77 หมู่ที่ 4
7109 นางสาว ทยิดา ทวกสูงเนิน บางพูด 79/79 หมู่ที่ 4
7110 นางสาว กนกนันท์ ประเสริฐพัฒนกุล บางพูด 79/152 หมู่ที่ 4
7111 นาย ลักษ์ ธนารัตน์สุทธิกุล บางพูด 79/153 หมู่ที่ 4
7112 นาง รวิพร เลซี่ บางพูด 79/154 หมู่ที่ 4
7113 นางสาว วาสนา แสนสุด บางพูด 79/157 หมู่ที่ 4
7114 นาย มงคล เชียงหลิว บางพูด 79/166 หมู่ที่ 4
7115 นางสาว กรรณิการ์ วิรัชศิลป์ บางพูด 79/169 หมู่ที่ 4
7116 นาง กัญญานันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ์ บางพูด 79/263 หมู่ที่ 4
7117 นาง ภัทรศยา แดงสาย บางพูด 79/265 หมู่ที่ 4
7118 นาย สุชาติ เข็มเพ็ชร บางพูด 80 หมู่ที่ 4
7119 นาย สุชิน ธิเขียว บางพูด 82/1 หมู่ที่ 4
7120 นาย กมล แซ่โบ้ย บางพูด 83 หมู่ที่ 4
7121 นาย พรศักดิ์ อัมราใบ บางพูด 90 หมู่ที่ 4
7122 ด.ต. วัลลภ แสงทับทิม บางพูด 90/1 หมู่ที่ 4
7123 นาย สมศักดิ์ ขำศิริ บางพูด 1 หมู่ที่ 5
7124 นาย อนันต์ สุนทรวิทยาคม บางพูด 1/1 หมู่ที่ 5
7125 นาย มาโนช ขาวเมฆ บางพูด 1/2 หมู่ที่ 5
7126 นาง ระวิวรรณ ขาวเมฆ บางพูด 1/3 หมู่ที่ 5
7127 นาย แดง แก่นแฉ่ง บางพูด 2 หมู่ที่ 5
7128 นาย เคลิ้ม ทองมอญ บางพูด 2/1 หมู่ที่ 5
7129 นางสาว วิไลวรรณ คงสุข บางพูด 3 หมู่ที่ 5
7130 นาง สมพร สังอยุธ บางพูด 4 หมู่ที่ 5
7131 นางสาว ภาระดี สังอยุธ บางพูด 4/1 หมู่ที่ 5
7132 นางสาว วรรณี สังอยุธ บางพูด 4/2 หมู่ที่ 5
7133 ว่าที่ ร.ต. จำนงค์ ชมบุญ บางพูด 5/1 หมู่ที่ 5
7134 นาง จิราพร ทองมอญ บางพูด 6 หมู่ที่ 5
7135 นาง สุนันท์ ชมบุญ บางพูด 6/1 หมู่ที่ 5
7136 นาย พิสิฏฐ์ ทองมอญ บางพูด 6/2 หมู่ที่ 5
7137 นาย ถนอม ชมบุญ บางพูด 7 หมู่ที่ 5
7138 นาย ชาญณรงค์ ชมบุญ บางพูด 7/1 หมู่ที่ 5
7139 นาง อลงกรณ์ ชมบุญ บางพูด 8 หมู่ที่ 5
7140 นาย สุทธิพงษ์ ชมบุญ บางพูด 8/1 หมู่ที่ 5
7141 นาง สมร พรปัญจะ บางพูด 10 หมู่ที่ 5
7142 นาย ละออง นวลสมบูรณ์ บางพูด 10/1 หมู่ที่ 5
7143 นาย สมศักดิ์ ฤกษ์ดี บางพูด 10/2 หมู่ที่ 5
7144 นาง จรินทร์พร นวลสมบูรณ์ บางพูด 10/3 หมู่ที่ 5
7145 นาย จันทร์ ชมบุญ บางพูด 11 หมู่ที่ 5
7146 นาย พงศกร รอดบ้านเกาะ บางพูด 11/1 หมู่ที่ 5
7147 นางสาว สุกัญญา อำพัน บางพูด 12 หมู่ที่ 5
7148 นาย โสพร นาถะพินธุ บางพูด 12/1 หมู่ที่ 5
7149 นาง วิภา ใหม่อ่อง บางพูด 12/2 หมู่ที่ 5
7150 นาง วนิดา สุขกล่ำ บางพูด 12/3 หมู่ที่ 5
7151 นาย วัฒนา ชมบุญ บางพูด 12/4 หมู่ที่ 5
7152 นาย ธานี ชมบุญ บางพูด 13 หมู่ที่ 5
7153 นาง พรประภา ศรีแย้ม บางพูด 13/1 หมู่ที่ 5
7154 นางสาว เมตตา ชมบุญ บางพูด 13/2 หมู่ที่ 5
7155 นาย สำรวย ฤกษ์ดี บางพูด 14 หมู่ที่ 5
7156 นางสาว พัชรี ฤกษ์ดี บางพูด 15 หมู่ที่ 5
7157 นาง วิไล ฤกษ์ดี บางพูด 15/1 หมู่ที่ 5
7158 นาย เสน่ห์ ฤกษ์ดี บางพูด 15/2 หมู่ที่ 5
7159 นาย มนัส ฤกษ์ดี บางพูด 15/3 หมู่ที่ 5
7160 นางสาว พิณมณี ฤกษ์ดี บางพูด 15/4 หมู่ที่ 5
7161 นางสาว สุขอารมย์ ชมบุญ บางพูด 16 หมู่ที่ 5
7162 นาย อารักษ์ ชมบุญ บางพูด 16/1 หมู่ที่ 5
7163 นาง วาสนา ชมบุญ บางพูด 17 หมู่ที่ 5
7164 นาง สายฝน อำพันศรี บางพูด 18 หมู่ที่ 5
7165 นาง ประจวบ ยวนเพ็ง บางพูด 18/1 หมู่ที่ 5
7166 นาง มาลี พิกุล บางพูด 18/2 หมู่ที่ 5
7167 นาง สำเริง มีชัยอุดมเดช บางพูด 18/3 หมู่ที่ 5
7168 นาย ชัยณรงค์ อำพันศรี บางพูด 18/4 หมู่ที่ 5
7169 นาย สมชาย อำพันศรี บางพูด 18/5 หมู่ที่ 5
7170 นาย ทวี ไวยฉายี บางพูด 19 หมู่ที่ 5
7171 นางสาว สมนึก พิกุล บางพูด 22 หมู่ที่ 5
7172 นาย พิชิต แจ้งพลอย บางพูด 23 หมู่ที่ 5
7173 นางสาว ประเสริฐ ชมบุญ บางพูด 24 หมู่ที่ 5
7174 นาง คอน ชมบุญ บางพูด 25 หมู่ที่ 5
7175 นาย อำนวย ชมบุญ บางพูด 25/1 หมู่ที่ 5
7176 พลฯ สนั่น ชมบุญ บางพูด 26 หมู่ที่ 5
7177 นาง จิราภรณ์ เทพวงค์ บางพูด 26/1 หมู่ที่ 5
7178 นาง ไสว พิกุล บางพูด 27 หมู่ที่ 5
7179 นางสาว สังเวียน พิกุล บางพูด 28 หมู่ที่ 5
7180 นาย ภารดร สุทรวิทยาคม บางพูด 28/2 หมู่ที่ 5
7181 นาย ฮวด เอกกุล บางพูด 28/3 หมู่ที่ 5
7182 นาง วีระ บุครอุบล บางพูด 29 หมู่ที่ 5
7183 นางสาว สมควร ส้มม่วง บางพูด 30 หมู่ที่ 5
7184 นางสาว จารุวรรณ แจ้งประจักษ์ บางพูด 31 หมู่ที่ 5
7185 นาย ผวน แจ้งประจักษ์ บางพูด 31/2 หมู่ที่ 5
7186 นาย เฟื่อง ทองใบ บางพูด 31/3 หมู่ที่ 5
7187 นาง ลออง พวงเจริญพร บางพูด 74 หมู่ที่ 5
7188 นางสาว เฉลา พวงเจริญพร บางพูด 74/1 หมู่ที่ 5
7189 นาง ฉลวย ใจมีวงศ์ บางพูด 74/2 หมู่ที่ 5
7190 จ.อ. ธนา ทองมอญ บางพูด 75 หมู่ที่ 5
7191 นาย สมประสงค์ จานทอง บางพูด 76 หมู่ที่ 5
7192 พล.อ.ท. ถวิล พจนเสนี บางพูด 76/1 หมู่ที่ 5
7193 นาย อำนวย พวงยาว บางพูด 76/2 หมู่ที่ 5
7194 นาย ปัญญา พวงยาว บางพูด 76/3 หมู่ที่ 5
7195 นาย สนม แก้วโผงเผง บางพูด 76/4 หมู่ที่ 5
7196 นาย ธิติพงศ์ พวงยาว บางพูด 77 หมู่ที่ 5
7197 นาย สุริยา อาจสำอางค์ บางพูด 77/1 หมู่ที่ 5
7198 นางสาว กมลชนก พวงยาว บางพูด 77/2 หมู่ที่ 5
7199 นาง จิตพร วงค์งาม บางพูด 77/3 หมู่ที่ 5
7200 นาย ประสาร ยอดอิ่ม บางพูด 78 หมู่ที่ 5
7201 นาง ศิริ รอดบ้านเกาะ บางพูด 80 หมู่ที่ 5
7202 นางสาว ละเอียด เอี่ยมสอาด บางพูด 80/1 หมู่ที่ 5
7203 นาย รุ่งโรจน์ จานทอง บางพูด 82/1 หมู่ที่ 5
7204 นาย สำเริง จานทอง บางพูด 82/2 หมู่ที่ 5
7205 นาง ยุพิน เอี่ยมสอาด บางพูด 83 หมู่ที่ 5
7206 นาย เจริญ สุดสระ บางพูด 83/1 หมู่ที่ 5
7207 นาง บุญสม เล็กมนตรา บางพูด 83/2 หมู่ที่ 5
7208 นาย สำรวย สุดสระ บางพูด 84 หมู่ที่ 5
7209 นาย ผิน สายใย บางพูด 84/1 หมู่ที่ 5
7210 นาย สมจิตร์ ธรรมรถ บางพูด 84/2 หมู่ที่ 5
7211 นาย พร สายใย บางพูด 84/3 หมู่ที่ 5
7212 นาง ปิ่น สายใย บางพูด 84/4 หมู่ที่ 5
7213 นาย สมศักดิ์ สว่างเถื่อน บางพูด 84/5 หมู่ที่ 5
7214 นาย สำราญ สุดสระ บางพูด 84/6 หมู่ที่ 5
7215 นาย อนันต์ สุดสระ บางพูด 84/7 หมู่ที่ 5
7216 นาง บุศรินทร์ สุดสระ บางพูด 84/8 หมู่ที่ 5
7217 นาง ทองสุข สุดสระ บางพูด 84/9 หมู่ที่ 5
7218 นาง จำเนียร น้อยราษฎร์ บางพูด 85/1 หมู่ที่ 5
7219 นางสาว มณฑา สุดสระ บางพูด 86 หมู่ที่ 5
7220 นาง ยุพา สุดสระ บางพูด 86/1 หมู่ที่ 5
7221 นาย สมบัติ เวียงบัติ บางพูด 86/2 หมู่ที่ 5
7222 นาง ประทิน จันคำ บางพูด 86/3 หมู่ที่ 5
7223 นาย สุนทร สุดสระ บางพูด 86/4 หมู่ที่ 5
7224 นาง นัชธ์ชนัน แสงรส บางพูด 86/5 หมู่ที่ 5
7225 นาง กฤษณา เพ็ชรรอด บางพูด 88 หมู่ที่ 5
7226 นาย บุญช่วย โพธิ์จันทร์ บางพูด 90/1 หมู่ที่ 5
7227 นาง ม้วน สมบุญ บางพูด 90/4 หมู่ที่ 5
7228 นาง สุทธิลักษณ์ เปรมโปรย บางพูด 90/5 หมู่ที่ 5
7229 นาง อำไพ โพธิ์จันทร์ บางพูด 90/6 หมู่ที่ 5
7230 นาย วัลลภ สว่างเถื่อน บางพูด 90/7 หมู่ที่ 5
7231 นาย ระเบียบ สุขกำเหนิด บางพูด 90/8 หมู่ที่ 5
7232 นาย สมบัติ สุขกำเหนิด บางพูด 90/9 หมู่ที่ 5
7233 นาง บานเย็น แก้วแฝก บางพูด 91 หมู่ที่ 5
7234 นาง บุญเยี่ยม อุ่นอก บางพูด 91/1 หมู่ที่ 5
7235 นาง แป้น ธรรมทันตา บางพูด 92 หมู่ที่ 5
7236 นาย บุญมี สอนสีดา บางพูด 92/1 หมู่ที่ 5
7237 นาง ทวี อยู่เกตุ บางพูด 92/2 หมู่ที่ 5
7238 นาง สมบุญ เมืองลำเจียก บางพูด 93 หมู่ที่ 5
7239 นาย กระแสร์ เมืองลำเจียก บางพูด 93/1 หมู่ที่ 5
7240 นาง สมบัติ ดีขำ บางพูด 93/2 หมู่ที่ 5
7241 นางสาว พะเยาว์ เมืองลำเจียก บางพูด 94 หมู่ที่ 5
7242 นาย สมจิตร เมืองลำเจียก บางพูด 94/1 หมู่ที่ 5
7243 นาย เล็ก เมืองลำเจียก บางพูด 94/2 หมู่ที่ 5
7244 นาย บรรจบ เมืองลำเจียก บางพูด 94/3 หมู่ที่ 5
7245 นาง กุหลาบ เขียวนิล บางพูด 94/4 หมู่ที่ 5
7246 นาย ธงรบ พุ่มแพร บางพูด 94/5 หมู่ที่ 5
7247 นาง วิมล สุดสระ บางพูด 95 หมู่ที่ 5
7248 นาย กุศล สุดสระ บางพูด 95/1 หมู่ที่ 5
7249 นาง ละมูล จานทอง บางพูด 95/2 หมู่ที่ 5
7250 นาย บุญสม สุดสระ บางพูด 95/3 หมู่ที่ 5
7251 นาย เพลิน เอี่ยวเจริญ บางพูด 95/4 หมู่ที่ 5
7252 นาย รุ่งรัตน์ สุดสระ บางพูด 95/5 หมู่ที่ 5
7253 นาง จรรยา ทองไพจิตร บางพูด 95/6 หมู่ที่ 5
7254 นาย สำเริง สุดสระ บางพูด 95/7 หมู่ที่ 5
7255 นาย อำนวย พานทอง บางพูด 96 หมู่ที่ 5
7256 นาย ล้อม พวงเจริญพร บางพูด 96/1 หมู่ที่ 5
7257 นางสาว บังอร พานทอง บางพูด 96/2 หมู่ที่ 5
7258 นาย สงกรานต์ พานทอง บางพูด 96/3 หมู่ที่ 5
7259 นาย จำนงค์ พานทอง บางพูด 96/4 หมู่ที่ 5
7260 นางสาว เฉลียว พวงเจริญพร บางพูด 96/5 หมู่ที่ 5
7261 นาย ชิต จันทร์หอม บางพูด 97 หมู่ที่ 5
7262 นาย เสริม สุดสระ บางพูด 98 หมู่ที่ 5
7263 นาง ลมัย โต๊ะทอง บางพูด 98/1 หมู่ที่ 5
7264 นาง ปทุม สุดสระ บางพูด 98/2 หมู่ที่ 5
7265 นาย แถม สุดสระ บางพูด 98/3 หมู่ที่ 5
7266 นาย นาโรม สุดสระ บางพูด 98/4 หมู่ที่ 5
7267 นาง มาลี สุดสระ บางพูด 98/5 หมู่ที่ 5
7268 นาย ชมเลี้ยง ภาคแสวง บางพูด 99 หมู่ที่ 5
7269 นาย บุญช่วย สมบุญ บางพูด 99/1 หมู่ที่ 5
7270 นาง เพลิน เมืองลำเจียก บางพูด 99/2 หมู่ที่ 5
7271 นางสาว วันเพ็ญ สายใย บางพูด 99/3 หมู่ที่ 5
7272 นาย ฉลอง สว่างเถื่อน บางพูด 99/4 หมู่ที่ 5
7273 นาย กิจติยา สว่างเถื่อน บางพูด 99/5 หมู่ที่ 5
7274 นางสาว ไข่มุกข์ สายใย บางพูด 99/6 หมู่ที่ 5
7275 นาย เกรียงศักดิ์ ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 99/7 หมู่ที่ 5
7276 นางสาว เหนือขวัญ ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 99/8 หมู่ที่ 5
7277 นางสาว ฉลาลัย สว่างเถื่อน บางพูด 99/9 หมู่ที่ 5
7278 นาย บัญชา สมบุญ บางพูด 99/10 หมู่ที่ 5
7279 นาง วัลลภา เหลื่อมเจริญ บางพูด 128 หมู่ที่ 5
7280 นางสาว เขมิกา ขาวมั่นคง บางพูด 129 หมู่ที่ 5
7281 พลฯ สุเทพ ขาวมั่นคง บางพูด 129/1 หมู่ที่ 5
7282 นาย อานนท์ ขุนพรหม บางพูด 129/2 หมู่ที่ 5
7283 นาย สุรเนตร ขาวเมฆ บางพูด 130 หมู่ที่ 5
7284 นาย นิพนธ์ พลบุบผา บางพูด 130/2 หมู่ที่ 5
7285 นาง แสงประทีป ขาวเมฆ บางพูด 131 หมู่ที่ 5
7286 นาย ทิพประโชติ ฟักเฟื่องผล บางพูด 131/1 หมู่ที่ 5
7287 นาง บุญช่วย ขาวเมฆ บางพูด 131/2 หมู่ที่ 5
7288 นางสาว วารินทร์ ขาวเมฆ บางพูด 131/4 หมู่ที่ 5
7289 นาง พรรณี ขาวเมฆ บางพูด 131/5 หมู่ที่ 5
7290 นาง ทิพย์ประภา คงแก้ว บางพูด 131/6 หมู่ที่ 5
7291 นางสาว ถมยา ยอดอิ่ม บางพูด 133 หมู่ที่ 5
7292 นาง อำไพ ขันขจร บางพูด 134 หมู่ที่ 5
7293 นางสาว ขนิษฐา โต๊ะทอง บางพูด 134/1 หมู่ที่ 5
7294 นาย เสน่ห์ พวงยาว บางพูด 134/2 หมู่ที่ 5
7295 นาย ประพันธ์ จานทอง บางพูด 134/3 หมู่ที่ 5
7296 นาย วิชัย โต๊ะทอง บางพูด 134/4 หมู่ที่ 5
7297 นาย สมนึก พวงยาว บางพูด 134/5 หมู่ที่ 5
7298 นาย แช่ม โต๊ะทอง บางพูด 134/6 หมู่ที่ 5
7299 นาย นำชัย พวงยาว บางพูด 134/7 หมู่ที่ 5
7300 นาย ทองสุก พักผ่อน บางพูด 134/8 หมู่ที่ 5
7301 นางสาว นริศรา พวงยาว บางพูด 134/9 หมู่ที่ 5
7302 นาย สำเนา โต๊ะทอง บางพูด 134/10 หมู่ที่ 5
7303 นาง สวิง คชทอง บางพูด 134/11 หมู่ที่ 5
7304 นางสาว อลวรรณ เสนีย์วงศ์ บางพูด 134/12 หมู่ที่ 5
7305 นาง อัมพร อยู่เกตุ บางพูด 134/13 หมู่ที่ 5
7306 นาง สวาสดิ์ หงษ์โต บางพูด 134/14 หมู่ที่ 5
7307 นาง ถนอม โต๊ะทอง บางพูด 134/16 หมู่ที่ 5
7308 นาง สมร ปรีกราน บางพูด 134/17 หมู่ที่ 5
7309 นาย ดิเรก เอื้อดี บางพูด 134/18 หมู่ที่ 5
7310 นาย อภินันต์ พ่วงยาว บางพูด 134/19 หมู่ที่ 5
7311 นางสาว ชนาวรรณ โต๊ะทอง บางพูด 134/20 หมู่ที่ 5
7312 นางสาว ปราณี โต๊ะทอง บางพูด 135 หมู่ที่ 5
7313 นาย อุทัย โต๊ะทอง บางพูด 135/1 หมู่ที่ 5
7314 นางสาว ประเสริฐ เพิ่มทรัพย์ บางพูด 135/2 หมู่ที่ 5
7315 นาย ฉัตรมงคล เพิ่มทรัพย์ บางพูด 135/3 หมู่ที่ 5
7316 นาย สว่าง โต๊ะทอง บางพูด 135/4 หมู่ที่ 5
7317 นาย ชัยวัฒน์ เพิ่มทรัพย์ บางพูด 135/6 หมู่ที่ 5
7318 นางสาว รัชนีวรรณ มูลสวัสดิ์ บางพูด 136 หมู่ที่ 5
7319 นาย บุญน้อย ธัมรูปา บางพูด 137 หมู่ที่ 5
7320 นาง เล็ก อาจสำอางค์ บางพูด 137/3 หมู่ที่ 5
7321 นางสาว พยุง ธรรมรูปา บางพูด 138 หมู่ที่ 5
7322 นาง มณี เรือนดี บางพูด 138/1 หมู่ที่ 5
7323 นาย คคนันต์ ธรรมทันตา บางพูด 139 หมู่ที่ 5
7324 นาง พะเยาว์ ธีระวัฒน์ บางพูด 139/1 หมู่ที่ 5
7325 นาง ละมัย ธรรมมังษา บางพูด 139/3 หมู่ที่ 5
7326 นาย อุไร ศรีบุญมี บางพูด 139/4 หมู่ที่ 5
7327 นางสาว ชรินทร์ ธรรมทันตา บางพูด 139/5 หมู่ที่ 5
7328 นางสาว เขมจิรา ธรรมทันตา บางพูด 139/6 หมู่ที่ 5
7329 นาย ผัน ดวงจันทร์ บางพูด 141 หมู่ที่ 5
7330 นาย ธงชัย ฟักเฟื่องผล บางพูด หมู่ที่ 5
7331 นางสาว ชูศรี ธรรมรูปา บางพูด หมู่ที่ 5
7332 นางสาว จำนงค์ ธัมรูปา บางพูด หมู่ที่ 5
7333 นาย ประดิษฐ์ น้อยราษฏร์ บางพูด หมู่ที่ 5
7334 นางสาว จุฑารัตน์ สว่างเถื่อน บางพูด หมู่ที่ 5
7335 นาย สกล เขียวนิล บางพูด หมู่ที่ 5
7336 นาย ธีระพล พุฒซ้อน บางพูด หมู่ที่ 5
7337 นางสาว สุภาพันธ์ พานทอง บางพูด หมู่ที่ 5
7338 นาย สุริโย พวงเจริญพร บางพูด หมู่ที่ 5
7339 นาง อุบล จันทร์หอม บางพูด หมู่ที่ 5
7340 นาย นพรัตน์ สุดสระ บางพูด หมู่ที่ 5
7341 นาย สุชิน ธรรมรูปา บางพูด หมู่ที่ 5
7342 นาย องอาจ ชมบุญ บางพูด หมู่ที่ 5
7343 นาย ทองใบ กลิ่นจันทร์ บางพูด 1 หมู่ที่ 6
7344 นาย ประจวบ กลิ่นจันทร์ บางพูด 1/2 หมู่ที่ 6
7345 นาย วิทวัส หวังสุข บางพูด 1/3 หมู่ที่ 6
7346 นาย ประจักษ์ กลิ่นจันทร์ บางพูด 1/4 หมู่ที่ 6
7347 นาง เบญจา เรืองคำพัฒน์ บางพูด 1/5 หมู่ที่ 6
7348 นาง บรรจง พิมลภัทรกุล บางพูด 1/6 หมู่ที่ 6
7349 นางสาว อัมพร กล่อมเกลี้ยง บางพูด 2 หมู่ที่ 6
7350 นาย สโรช เรื่ยวแรง บางพูด 2/1 หมู่ที่ 6
7351 นาย บรรจบ กล่อมเกลี้ยง บางพูด 3/1 หมู่ที่ 6
7352 นาย จรัล คราประยูร บางพูด 3/3 หมู่ที่ 6
7353 นาย ชูชีพ คราประยูร บางพูด 4 หมู่ที่ 6
7354 นาย หยวน คราประยูร บางพูด 5 หมู่ที่ 6
7355 นาย สายชล ชูวงษ์ บางพูด 6 หมู่ที่ 6
7356 นาย เฉลียว เจริญสัตย์ บางพูด 6/1 หมู่ที่ 6
7357 นางสาว ขวัญตา ชูวงษ์ บางพูด 6/2 หมู่ที่ 6
7358 นางสาว นงลักษณ์ ชาติพันธ์ บางพูด 16 หมู่ที่ 6
7359 นาย ดวง ชาติพันธ์ บางพูด 16/1 หมู่ที่ 6
7360 นาย เรวัต ดวงแสง บางพูด 18 หมู่ที่ 6
7361 นาย ธีระพล ผลฟักแฟง บางพูด 18/2 หมู่ที่ 6
7362 นาย จำลอง ไล้สุวรรณ บางพูด 18/3 หมู่ที่ 6
7363 นาย ประสิทธิ์ เจริญผล บางพูด 18/4 หมู่ที่ 6
7364 นาย ไพโรจน์ ดวงแสง บางพูด 18/5 หมู่ที่ 6
7365 นาย อารมณ์ดี แดงเดช บางพูด 18/6 หมู่ที่ 6
7366 นาง ธันยภฤศ โนกูชิ บางพูด 18/7 หมู่ที่ 6
7367 นาง เพ็ญศิริ สว่างศิริพรชัย บางพูด 18/8 หมู่ที่ 6
7368 นาย ทองดี สุขสม บางพูด 18/9 หมู่ที่ 6
7369 นาง ช่อผกา สว่างศิริพรชัย บางพูด 18/11 หมู่ที่ 6
7370 นางสาว รัตนา ชูวงษ์ บางพูด 19 หมู่ที่ 6
7371 นาง บังอร จับจิตร บางพูด 19/1 หมู่ที่ 6
7372 นาง สนิท ขันจิตร บางพูด 19/2 หมู่ที่ 6
7373 นาย เสนาะ สว่างศรีพรชัย บางพูด 19/3 หมู่ที่ 6
7374 นางสาว นิจจา ชูวงษ์ บางพูด 19/4 หมู่ที่ 6
7375 นาง วันดี หยวกขาวดี บางพูด 21 หมู่ที่ 6
7376 นาย สำอางค์ พลอยเจริญกิจ บางพูด 21/1 หมู่ที่ 6
7377 นาง วรรณะ พันเต๊ะ บางพูด 21/2 หมู่ที่ 6
7378 นาย จรัล แสงเพ็ชร์ บางพูด 22 หมู่ที่ 6
7379 นาง ทองปลิว สร้อยเสือ บางพูด 22/2 หมู่ที่ 6
7380 นาง วรลักษณ์ กรเที่ยงธรรม บางพูด 22/3 หมู่ที่ 6
7381 นาง ประเทือง ครามเขียว บางพูด 23 หมู่ที่ 6
7382 นาย สง่า สว่างศิริพรชัย บางพูด 24 หมู่ที่ 6
7383 นาย ณรงค์ เกิดแสง บางพูด 24/1 หมู่ที่ 6
7384 นางสาว สมจิตร สร้อยมาลา บางพูด 25 หมู่ที่ 6
7385 นาง บุญส่ง หว่างอุ่น บางพูด 25/1 หมู่ที่ 6
7386 นางสาว วันเพ็ญ เจริญสัตย์ บางพูด 25/2 หมู่ที่ 6
7387 นาง ละออง ประทุมทอง บางพูด 26 หมู่ที่ 6
7388 นาย วิชิต ประทุมทอง บางพูด 26/1 หมู่ที่ 6
7389 นาง นนทลี ประทุมทอง บางพูด 26/2 หมู่ที่ 6
7390 นาย พรชัย แย้มนาก บางพูด 27 หมู่ที่ 6
7391 นาง เตชา แย้มนาก บางพูด 27/1 หมู่ที่ 6
7392 นาย ชัชวาลย์ แย้มนาก บางพูด 27/2 หมู่ที่ 6
7393 พ.อ.อ. สมชาย ชัยมั่นคง บางพูด 27/3 หมู่ที่ 6
7394 นาย สราวุธ แย้มนาก บางพูด 27/4 หมู่ที่ 6
7395 นาย ครรชิต แย้มนาก บางพูด 27/5 หมู่ที่ 6
7396 นางสาว จรูญ ยูซพ บางพูด 28 หมู่ที่ 6
7397 ร.ต. เสงี่ยม ยูซพ บางพูด 28/1 หมู่ที่ 6
7398 นาง แฉล้ม แช่มชื่น บางพูด 28/2 หมู่ที่ 6
7399 นาย สมบุญ ยูซพ บางพูด 28/3 หมู่ที่ 6
7400 นาย โชคชัย แย้มบุญนาก บางพูด 29 หมู่ที่ 6
7401 นาง สมโภชน์ แย้มบุญนาก บางพูด 29/1 หมู่ที่ 6
7402 นางสาว แว่นแก้ว แย้มบุญนาค บางพูด 30 หมู่ที่ 6
7403 นาย ยศนันทน์ จินดาอินทร์ บางพูด 30/1 หมู่ที่ 6
7404 นาง บุญชู จินดาอินทร์ บางพูด 30/2 หมู่ที่ 6
7405 นาย ณรงค์ แย้มนาก บางพูด 31/1 หมู่ที่ 6
7406 นางสาว สมบัติ ชาติพันธ์ บางพูด 31/2 หมู่ที่ 6
7407 นางสาว วันทนา กลัดจำปี บางพูด 31/3 หมู่ที่ 6
7408 นาย สันติ ทองเอม บางพูด 31/5 หมู่ที่ 6
7409 นาย สมปอง ชาติพันธ์ บางพูด 32 หมู่ที่ 6
7410 นาง อำไพ อำนวยพานิช บางพูด 32/1 หมู่ที่ 6
7411 นางสาว จำรัส อำนวยพานิช บางพูด 32/2 หมู่ที่ 6
7412 นางสาว พยุง ชาติพันธ์ บางพูด 32/3 หมู่ที่ 6
7413 นาย สัมภาษ กรุดสายสอาด บางพูด 33 หมู่ที่ 6
7414 นาย สำราญ เจริญสัตย์ บางพูด 34 หมู่ที่ 6
7415 นาย พบ กรุดสายสอาด บางพูด 34/1 หมู่ที่ 6
7416 นาง สุวรรณ อุ่นใจ บางพูด 34/2 หมู่ที่ 6
7417 นางสาว ลินดา กรุดสายสอาด บางพูด 34/3 หมู่ที่ 6
7418 นาย สมจิตร์ เผือกฟัก บางพูด 34/4 หมู่ที่ 6
7419 นาง มาลี เผือกฟัก บางพูด 34/5 หมู่ที่ 6
7420 นางสาว ชลอ เจริญสัตย์ บางพูด 34/6 หมู่ที่ 6
7421 นาง จินดา กรุดสายสอาด บางพูด 34/8 หมู่ที่ 6
7422 นาย จรัล เจริญสัตย์ บางพูด 34/9 หมู่ที่ 6
7423 นาง ทิพย์ กลัดจำปี บางพูด 35 หมู่ที่ 6
7424 นาย พีระวิทย์ หุ่นฉายศรี บางพูด 35/1 หมู่ที่ 6
7425 นางสาว ขวัญใจ ทองเอม บางพูด 35/2 หมู่ที่ 6
7426 นาง อารียา เพ่งสุวรรณ บางพูด 35/3 หมู่ที่ 6
7427 นาย กมล กลัดจำปี บางพูด 35/6 หมู่ที่ 6
7428 นาย มานะ กลัดจำปี บางพูด 35/7 หมู่ที่ 6
7429 นาย เสนาะ แจ่มแป้น บางพูด 35/8 หมู่ที่ 6
7430 นางสาว ธัญญลักษณ์ สำลีขาว บางพูด 35/9 หมู่ที่ 6
7431 นาย สุชาติ เรืองเนตร บางพูด 35/10 หมู่ที่ 6
7432 นาง มะลิวัลย์ พานทอง บางพูด 35/11 หมู่ที่ 6
7433 นางสาว ขวัญจิตร ทองเอม บางพูด 35/12 หมู่ที่ 6
7434 นาย เจริญ กลัดจำปี บางพูด 35/13 หมู่ที่ 6
7435 นาย สายัณห์ กลัดจำปี บางพูด 35/14 หมู่ที่ 6
7436 นาง อุไร อวยพรส่ง บางพูด 36 หมู่ที่ 6
7437 นาย ไกวัลย์ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 36/4 หมู่ที่ 6
7438 นาง มาลัย เนียมไทย บางพูด 38 หมู่ที่ 6
7439 นาย เช็ง ลายบัว บางพูด 38/1 หมู่ที่ 6
7440 นาง วิสุชาติ พูนโภค บางพูด 38/2 หมู่ที่ 6
7441 นาย ปทุม ดีในจิตร บางพูด 38/3 หมู่ที่ 6
7442 นาง ลำใย หุ่นฉายศรี บางพูด 38/4 หมู่ที่ 6
7443 นาย สมดุลย์ พูนโภค บางพูด 38/5 หมู่ที่ 6
7444 นางสาว ทองใบ พูนโภค บางพูด 38/6 หมู่ที่ 6
7445 นางสาว วนัชพร ลายบัว บางพูด 38/7 หมู่ที่ 6
7446 นาง วงเดือน ลายคราม บางพูด 39 หมู่ที่ 6
7447 นาย สาโรจน์ เนียมไทย บางพูด 39/1 หมู่ที่ 6
7448 นาย สมหมาย สีทอง บางพูด 39/2 หมู่ที่ 6
7449 นาย วัฒนะ เนียมไทย บางพูด 39/3 หมู่ที่ 6
7450 นาย องอาจ สุทธิแย้ม บางพูด 39/4 หมู่ที่ 6
7451 นาย กมลเวช เนียมไทย บางพูด 40 หมู่ที่ 6
7452 นางสาว เกษกาญจน์ เรืองเนตร บางพูด 40/1 หมู่ที่ 6
7453 นาง ทองสืบ กลิ่นจันทร์ บางพูด 40/2 หมู่ที่ 6
7454 นาย สุวิทย์ จุ้ยเจริญ บางพูด 40/3 หมู่ที่ 6
7455 นาง จำรูญ สมเกียรติวัฒนา บางพูด 42 หมู่ที่ 6
7456 นาง กาญจนา จ่าสอาด บางพูด 42/1 หมู่ที่ 6
7457 นาย สมเกียรติ สมเกียรติวัฒนา บางพูด 42/2 หมู่ที่ 6
7458 นาย อารี พูลโภค บางพูด 42/3 หมู่ที่ 6
7459 นางสาว ประยูร พูลโภค บางพูด 43 หมู่ที่ 6
7460 นาย สำเร็จ มิ่งขวัญมา บางพูด 43/1 หมู่ที่ 6
7461 นาง ชั้น ตรีครุธพันธ์ บางพูด 46 หมู่ที่ 6
7462 นาย สมเกียต สว่างเถื่อน บางพูด 47 หมู่ที่ 6
7463 นาง จำรัส สว่างเถื่อน บางพูด 47/1 หมู่ที่ 6
7464 นาง เพลงพิณ มีดี บางพูด 47/2 หมู่ที่ 6
7465 นาย น้อม สว่างเถื่อน บางพูด 47/3 หมู่ที่ 6
7466 นาย ฉลองศักดิ์ พูลโภค บางพูด 48 หมู่ที่ 6
7467 นางสาว ดวงใจ อาจณรงค์ บางพูด 49 หมู่ที่ 6
7468 นาง ลัดดา สุภาพ บางพูด 50 หมู่ที่ 6
7469 นาย ชินวงษ์ พึ่งศรี บางพูด 50/1 หมู่ที่ 6
7470 นาง ประมวล จ่าพงษ์กิจ บางพูด 50/2 หมู่ที่ 6
7471 นางสาว อัมพวัน พึ่งศรี บางพูด 50/3 หมู่ที่ 6
7472 นางสาว ยิ่งรัก พึ่งศรี บางพูด 50/4 หมู่ที่ 6
7473 นางสาว สร้อยทิพย์ ภูมิจันทร์ บางพูด 51 หมู่ที่ 6
7474 นาง พรทิพย์ เจริญสัตย์ บางพูด 51/12 หมู่ที่ 6
7475 นางสาว สนใจ เจริญสัตย์ บางพูด 53/2 หมู่ที่ 6
7476 นางสาว ลัดดา ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 53/3 หมู่ที่ 6
7477 นาย จำลอง เจริญสัตย์ บางพูด 53/4 หมู่ที่ 6
7478 นาง วรรณดี นบนอบ บางพูด 53/5 หมู่ที่ 6
7479 นาย ไพศาล เจริญสัตย์ บางพูด 53/6 หมู่ที่ 6
7480 นาย ไพบูลย์ ทองประเสริฐ บางพูด 53/8 หมู่ที่ 6
7481 นางสาว บรรจง พงษ์สุกรี บางพูด 53/9 หมู่ที่ 6
7482 นาย สุรินทร์ เจริญสัตย์ บางพูด 54 หมู่ที่ 6
7483 นางสาว สุนทราภรณ์ เจริญสัตย์ บางพูด 54/1 หมู่ที่ 6
7484 นาย สายัณห์ ครามเขียว บางพูด 55 หมู่ที่ 6
7485 นางสาว ปิยดา ปาเลย์ บางพูด 55/1 หมู่ที่ 6
7486 นาง ประทิน เนิดน้อย บางพูด 55/2 หมู่ที่ 6
7487 นาย สัมฤทธิ์ ผลดี บางพูด 55/3 หมู่ที่ 6
7488 นาง สมบัติ งามภักดิ์ บางพูด 56 หมู่ที่ 6
7489 นาย จำรูญ สว่างเถื่อน บางพูด 56/1 หมู่ที่ 6
7490 นางสาว ยุวดี งามภักดิ์ บางพูด 56/2 หมู่ที่ 6
7491 นาง ประมวล อวยพรส่ง บางพูด 57 หมู่ที่ 6
7492 นาย อำนวย เจริญสัตย์ บางพูด 57/2 หมู่ที่ 6
7493 นาง เย็น สายใย บางพูด 58 หมู่ที่ 6
7494 นาง พยงค์ ผ่องแผ้ว บางพูด 58/1 หมู่ที่ 6
7495 นาย บุญยืน สายใย บางพูด 58/2 หมู่ที่ 6
7496 นางสาว วันดี จอกทอง บางพูด 58/3 หมู่ที่ 6
7497 นาย ผะเอิน พ่วงจีน บางพูด 58/4 หมู่ที่ 6
7498 นาง อุบล ทองลอย บางพูด 58/5 หมู่ที่ 6
7499 นางสาว ถาวร บุญส่ง บางพูด 58/7 หมู่ที่ 6
7500 นาง นิตย์ คงอุตส่าห์ บางพูด 58/9 หมู่ที่ 6
7501 นาง ประทิน สุทธิแย้ม บางพูด 58/10 หมู่ที่ 6
7502 นางสาว สมนึก สว่างเถื่อน บางพูด 59 หมู่ที่ 6
7503 นาย สนอง เข็มทอง บางพูด 59/1 หมู่ที่ 6
7504 นาย ประดิษฐ สว่างเถื่อน บางพูด 59/2 หมู่ที่ 6
7505 นาง สุนีทิพย์ ละออผล บางพูด 59/3 หมู่ที่ 6
7506 นาย ทวี สว่างเถื่อน บางพูด 59/4 หมู่ที่ 6
7507 นาง อำไพ กิตติญาณ บางพูด 59/5 หมู่ที่ 6
7508 นาย พยนต์ สายใย บางพูด 59/6 หมู่ที่ 6
7509 นางสาว อันชัน ครามเขียว บางพูด 60 หมู่ที่ 6
7510 นาย ลำดวน เจริญสัตย์ บางพูด 60/1 หมู่ที่ 6
7511 นางสาว จันทนี พิลึก บางพูด 60/2 หมู่ที่ 6
7512 นาง สมพร งิ้วราย บางพูด 60/3 หมู่ที่ 6
7513 นาย ศุภเดช บรรพชาติ บางพูด 60/4 หมู่ที่ 6
7514 นาง บุญตา เจริญสัตย์ บางพูด 61 หมู่ที่ 6
7515 นาง ลม้าย เจริญสัตย์ บางพูด 61/1 หมู่ที่ 6
7516 นาย สุนทร อวยพร บางพูด 61/2 หมู่ที่ 6
7517 นางสาว ประเทือง เจริญสัตย์ บางพูด 61/3 หมู่ที่ 6
7518 นาย สุเมธ จันทร์หอม บางพูด 61/4 หมู่ที่ 6
7519 นาย สมศักดิ์ แก้วมุข บางพูด 61/6 หมู่ที่ 6
7520 นาย ชัชนันท์ เจริญสัตย์ บางพูด 61/7 หมู่ที่ 6
7521 นางสาว น้อย สว่างเถื่อน บางพูด 61/8 หมู่ที่ 6
7522 นาย สำราญ สว่างเถื่อน บางพูด 61/9 หมู่ที่ 6
7523 นาย พิเชษฐ ศรีโหมดสุข บางพูด 61/10 หมู่ที่ 6
7524 นาง ฉลอม เจริญสัตย์ บางพูด 61/11 หมู่ที่ 6
7525 นางสาว เฉลิม เจริญสัตย์ บางพูด 61/12 หมู่ที่ 6
7526 นาย บุญพา อวยพร บางพูด 61/13 หมู่ที่ 6
7527 นาย สมพงษ์ ดอกแดง บางพูด 62 หมู่ที่ 6
7528 นาย อาธร อวยพร บางพูด 62/1 หมู่ที่ 6
7529 นางสาว สำเริง พันธ์ไม้สี บางพูด 62/2 หมู่ที่ 6
7530 นาง น้ำค้าง หินกลาง บางพูด 63/2 หมู่ที่ 6
7531 นาย บุญมา จูกระโทก บางพูด 63/3 หมู่ที่ 6
7532 นางสาว สมพร เพื่อนนัด บางพูด 63/4 หมู่ที่ 6
7533 นาย ศักดิ์ชาย เพื่อนนัด บางพูด 63/7 หมู่ที่ 6
7534 นาย นิตย์ เพื่อนนัด บางพูด 63/8 หมู่ที่ 6
7535 นางสาว ทองสุข เทียมมณี บางพูด 63/9 หมู่ที่ 6
7536 นางสาว สมควร เพื่อนนัด บางพูด 63/10 หมู่ที่ 6
7537 นาง สำราญ เจริญสัตย์ บางพูด 64 หมู่ที่ 6
7538 นาย นิพัฒน์ พันธ์ไม้สี บางพูด 64/1 หมู่ที่ 6
7539 นาย สำรวย พันธ์ไม้สี บางพูด 64/2 หมู่ที่ 6
7540 ส.ต. ประสิทธิ์ ไวเลิศ บางพูด 65 หมู่ที่ 6
7541 นาง สำลี ทับทิม บางพูด 66 หมู่ที่ 6
7542 นางสาว กาญจนา มาศทอง บางพูด 66/1 หมู่ที่ 6
7543 นางสาว ทรัพย์ มาศทอง บางพูด 66/2 หมู่ที่ 6
7544 นาง ชรินทร์ เลี้ยงตน บางพูด 67 หมู่ที่ 6
7545 นาง พระพรึง จันทร์หอม บางพูด 70/1 หมู่ที่ 6
7546 นาง นิตยา จีนพันธ์ บางพูด 70/6 หมู่ที่ 6
7547 นาง นิยม ปานคง บางพูด 72 หมู่ที่ 6
7548 นาง ระเบียบ สว่างดี บางพูด 73 หมู่ที่ 6
7549 นาง ประภา ชูอารมย์ บางพูด 73/1 หมู่ที่ 6
7550 นาง อัมพร ไวเลิศ บางพูด 74 หมู่ที่ 6
7551 นาง บุญปลูก จันทบาล บางพูด 75 หมู่ที่ 6
7552 นาย วัชพงษ์ เรืองเนตร บางพูด 75/2 หมู่ที่ 6
7553 นาย โชติ ครามเขียว บางพูด 75/3 หมู่ที่ 6
7554 นาย สราวุธ ไวเลิศ บางพูด 75/4 หมู่ที่ 6
7555 นาย บุญช่อ เบี้ยเลี่ยม บางพูด 75/5 หมู่ที่ 6
7556 นาย สัญญา ชูวงค์ บางพูด 75/7 หมู่ที่ 6
7557 นาง ชนารดี จันทบาล บางพูด 75/9 หมู่ที่ 6
7558 นาย วิบูลย์ เรืองเนตร บางพูด 75/10 หมู่ที่ 6
7559 นาง กัลยา กิตติญาณ บางพูด 76 หมู่ที่ 6
7560 นาง สายพิณ กลิ่นจันทร์ บางพูด 76/2 หมู่ที่ 6
7561 นาย สงัด ชูอารมย์ บางพูด 76/3 หมู่ที่ 6
7562 นาย สมพร งามรูป บางพูด 76/5 หมู่ที่ 6
7563 นาง ศิริรัตน์ สงพิลา บางพูด 76/6 หมู่ที่ 6
7564 นาย จักรินทร์ จันทร์หอม บางพูด 76/7 หมู่ที่ 6
7565 นาย ณรงค์ เรืองเนตร บางพูด 76/8 หมู่ที่ 6
7566 นาง เล็ก มะโหฬาร บางพูด 76/10 หมู่ที่ 6
7567 นาย จิตรกร จันทบาล บางพูด 76/11 หมู่ที่ 6
7568 นาย ณรงค์ สุภาพ บางพูด 76/12 หมู่ที่ 6
7569 นาย สายชวน ครามเขียว บางพูด 76/13 หมู่ที่ 6
7570 นาย ตรีเทพ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 76/14 หมู่ที่ 6
7571 นางสาว บุศรา จันทบาล บางพูด 76/15 หมู่ที่ 6
7572 นาย สุธีร์ จันทบาล บางพูด 76/16 หมู่ที่ 6
7573 นาง ประนอม เจริญสัตย์ บางพูด 77/1 หมู่ที่ 6
7574 นาง กรรณิกา จันทบาล บางพูด 77/2 หมู่ที่ 6
7575 นาย สงบ ชูอารมย์ บางพูด 77/3 หมู่ที่ 6
7576 นาย สวิก ตะเพียนทอง บางพูด 77/4 หมู่ที่ 6
7577 นาง ฐิตารีย์ พิทันโชติ บางพูด 77/7 หมู่ที่ 6
7578 นาง ปทุม บานชื่น บางพูด 77/8 หมู่ที่ 6
7579 นาง วิภา นครธรรม บางพูด 78 หมู่ที่ 6
7580 นาย ไกรสีห์ ตรีครุธพันธ์ บางพูด 78/2 หมู่ที่ 6
7581 นาง ปราณี ปิ่นประดับ บางพูด 79/1 หมู่ที่ 6
7582 นางสาว ปราณี เพ็ชรุจิ บางพูด 79/2 หมู่ที่ 6
7583 นางสาว นิภา เจริญสัตย์ บางพูด 79/3 หมู่ที่ 6
7584 นาง หรั่ง ครามเขียว บางพูด 79/4 หมู่ที่ 6
7585 นางสาว หทัยชนก ศรสาเกตุ บางพูด 79/5 หมู่ที่ 6
7586 นาง บุญช่วย เบี้ยเลี่ยม บางพูด 79/6 หมู่ที่ 6
7587 นาง พลอย ถนอมสุข บางพูด 79/7 หมู่ที่ 6
7588 นาง กรรณิกา นะสุวรรณโน บางพูด 79/9 หมู่ที่ 6
7589 นาง ปราณี ถนอมสุข บางพูด 79/10 หมู่ที่ 6
7590 นาย โชคเกษม สุวรรณพันธ์ บางพูด 79/11 หมู่ที่ 6
7591 นางสาว รสรินทร์ แก้วกอง บางพูด 79/12 หมู่ที่ 6
7592 นางสาว วันเพ็ญ เนียมไทย บางพูด 79/13 หมู่ที่ 6
7593 นาง สาลี่ เพ็ชรบัว บางพูด 80 หมู่ที่ 6
7594 นาย ปราชัย เบี้ยเลี่ยม บางพูด 80/1 หมู่ที่ 6
7595 นาย ถาวร ชูวงษ์ บางพูด 80/4 หมู่ที่ 6
7596 นาง นารา ขรณี บางพูด 80/7 หมู่ที่ 6
7597 นาง สุวรรณา ภาชีฉาย บางพูด 80/8 หมู่ที่ 6
7598 นาง เกษรศรี แก้วมุข บางพูด 82/1 หมู่ที่ 6
7599 นาย ประชา สุภาพันธ์ บางพูด 82/2 หมู่ที่ 6
7600 นาย สม ถนอมสุข บางพูด 82/3 หมู่ที่ 6
7601 นาย สมคิด เจริญจิต บางพูด 83 หมู่ที่ 6
7602 นาง ทวี อัมราใบ บางพูด 84 หมู่ที่ 6
7603 นาง พัชรี อัมราใบ บางพูด 84/1 หมู่ที่ 6
7604 นาง ทวี อัมราใบ บางพูด 84/2 หมู่ที่ 6
7605 นาง นงนุช ไพบูลย์กิตติพงศ์ บางพูด 84/3 หมู่ที่ 6
7606 นาง เอิบ เจริญจิต บางพูด 85 หมู่ที่ 6
7607 นาย สงคราม เจริญจิต บางพูด 85/1 หมู่ที่ 6
7608 นาย วิวัฒน์ เจริญจิต บางพูด 85/2 หมู่ที่ 6
7609 นาย อดุล เจริญจิต บางพูด 85/3 หมู่ที่ 6
7610 นาง เพชรรัตน์ ทองชุบ บางพูด 85/4 หมู่ที่ 6
7611 นาย อดุลย์ พระเทพ บางพูด 85/5 หมู่ที่ 6
7612 นาย อาคม พระเทพ บางพูด 85/6 หมู่ที่ 6
7613 นางสาว จินตนา เจริญจิต บางพูด 85/7 หมู่ที่ 6
7614 นางสาว สุนีย์ เจริญนา บางพูด 87 หมู่ที่ 6
7615 นาง วรรณา นาคเลี้ยง บางพูด 87/1 หมู่ที่ 6
7616 นางสาว พรรณทิพย์ พึ่งศรี บางพูด 88 หมู่ที่ 6
7617 นาง ลำดวน ธงไชย บางพูด 89 หมู่ที่ 6
7618 นาย บุญรอด พึ่งศรี บางพูด 89/1 หมู่ที่ 6
7619 นาย สมศักดิ์ พึ่งศรี บางพูด 89/2 หมู่ที่ 6
7620 นาย สมใจ แก้วมุข บางพูด 89/3 หมู่ที่ 6
7621 นาย สุนทร ปานรุ่ง บางพูด 90 หมู่ที่ 6
7622 นางสาว สมปอง ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 90/1 หมู่ที่ 6
7623 นาย อาวุธ วัชรพิบูลย์ บางพูด 90/2 หมู่ที่ 6
7624 นาง สมพงษ์ พึ่งศรี บางพูด 90/3 หมู่ที่ 6
7625 นาง กุหลาบ ตังสกุล บางพูด 90/4 หมู่ที่ 6
7626 นาง ปาน พันธ์พุ่ม บางพูด 90/5 หมู่ที่ 6
7627 นาย ไมตรี สว่างเถื่อน บางพูด 90/6 หมู่ที่ 6
7628 นางสาว หน่อย ขาวบริสุทธิ์ บางพูด 90/8 หมู่ที่ 6
7629 น.อ. สุภาค จีรังกุล บางพูด 92 หมู่ที่ 6
7630 นางสาว พรรณิภา สิทธาวานิชกุล บางพูด 93 หมู่ที่ 6
7631 นาง บัวหลวง พรหมรักษา บางพูด 99/1 หมู่ที่ 6
7632 นางสาว วงเดือน อวยพรส่ง บางพูด 102 หมู่ที่ 6
7633 นาง นกแก้ว หิรัญพฤกษ์ บางพูด 103 หมู่ที่ 6
7634 นาย ประเสริฐ พึ่งศรี บางพูด 105 หมู่ที่ 6
7635 นางสาว มานิต สว่างเถื่อน บางพูด 106 หมู่ที่ 6
7636 นาง เขียน เรียบเรียง บางพูด 107 หมู่ที่ 6
7637 นางสาว พิสมัย อวยพรส่ง บางพูด 108 หมู่ที่ 6
7638 นาง ฉวี ขันทอง บางพูด 109 หมู่ที่ 6
7639 นาย จรูญ อวยพรส่ง บางพูด 116 หมู่ที่ 6
7640 นางสาว นงลักษณ์ เลือนดี บางพูด 118 หมู่ที่ 6
7641 นางสาว ปรานอม เลือนดี บางพูด 119 หมู่ที่ 6
7642 นาย สมจิตร ทองอ่อน บางพูด 120 หมู่ที่ 6
7643 นาง สุลัดดา ผะอบสุวรรณ์ บางพูด 122 หมู่ที่ 6
7644 นางสาว สมหมาย ตรีโอสถ บางพูด 125 หมู่ที่ 6
7645 นาง ทุม เลี่ยมเงิน บางพูด 9809 หมู่ที่ 6
7646 นาย สนาน คราประยูร บางพูด หมู่ที่ 6
7647 นางสาว คนึงนิตย์ ไล้สุวรรณ บางพูด หมู่ที่ 6
7648 นางสาว จินตนา เลือนดี บางพูด หมู่ที่ 6
7649 นางสาว น้ำอ้อย สว่างเถื่อน บางพูด หมู่ที่ 6
7650 นาย มนัส อวยพรส่ง บางพูด หมู่ที่ 6
7651 นางสาว อุดมพร เขียวอร่าม บางพูด หมู่ที่ 6
7652 นาย ทอด พันธ์ไม้สี บางพูด หมู่ที่ 6
7653 นางสาว สมศรี เรืองเนตร์ บางพูด หมู่ที่ 6
7654 นาง ละออง ถาดทอง บางพูด หมู่ที่ 6
7655 นางสาว จินตนา ทองเอม บางพูด หมู่ที่ 6
7656 นางสาว สังวาลย์เพชร เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 6
7657 นางสาว วารินทร์ พูลโภค บางพูด หมู่ที่ 6
7658 นางสาว นิภาพร สว่างเถื่อน บางพูด หมู่ที่ 6
7659 นาย วิญญู แย้มนาก บางพูด หมู่ที่ 6
7660 นาย โกศล เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 6
7661 นาย ประสิทธิ์ สว่างเถื่อน บางพูด หมู่ที่ 6
7662 นางสาว ภูมิจิต ภูมิจันทร์ บางพูด หมู่ที่ 6
7663 นางสาว ทองแม้น สีทอง บางพูด หมู่ที่ 6
7664 นาง ดาวเรือง เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 6
7665 นาย ยอด เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 6
7666 นาง วงเดือน เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 6
7667 นางสาว ปาริฉัตร เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 6
7668 นาย สมนึก เจริญสัตย์ บางพูด หมู่ที่ 6
7669 นาย อ๊อด เพื่อนนัด บางพูด หมู่ที่ 6
7670 นาย สมพงษ์ เพื่อนนัด บางพูด หมู่ที่ 6
7671 นางสาว วันเพ็ญ เพื่อนนัด บางพูด หมู่ที่ 6
7672 นางสาว กรรณิกา ประยูรวงษ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7673 น.ท. เดโช เนิดน้อย บางพูด หมู่ที่ 6
7674 นาย เหลือง ขาวบริสุทธิ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7675 นาย ไพฑูร ขาวบริสุทธิ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7676 นาง อารีย์ อ่องวงค์ บางพูด หมู่ที่ 6
7677 นาย เอกภพ ครามเขียว บางพูด หมู่ที่ 6
7678 นางสาว พเยาว์ ขาวบริสุทธิ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7679 นาย เอนก เบี้ยเลี่ยม บางพูด หมู่ที่ 6
7680 นาย ลิขิต สังข์กลัด บางพูด หมู่ที่ 6
7681 นาย อานนท์ คราประยูร บางพูด หมู่ที่ 6
7682 นาย นพดล สว่างดี บางพูด หมู่ที่ 6
7683 นางสาว สมพงษ์ ไวยเลิศ บางพูด หมู่ที่ 6
7684 นางสาว ภัทรา เลี้ยงตน บางพูด หมู่ที่ 6
7685 นาย อภิชัย ชูวงษ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7686 นางสาว วิมลรัตน์ ผะอบสุวรรณ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7687 นาย สันติ ลำลีขาว บางพูด หมู่ที่ 6
7688 นาย วรพล พึ่งศรี บางพูด หมู่ที่ 6
7689 นาย ไผ่ สีทอง บางพูด หมู่ที่ 6
7690 นางสาว กมลชนก หินกลาง บางพูด หมู่ที่ 6
7691 นางสาว รสลิน วินิจสร บางพูด หมู่ที่ 6
7692 นางสาว สุชามาศ ไวยเมธี บางพูด หมู่ที่ 6
7693 นางสาว ขวัญชนก ผ่องแผ้ว บางพูด หมู่ที่ 6
7694 นาย วัลลภ งามภักดิ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7695 นาย วินัย บัวอ่อน บางพูด หมู่ที่ 6
7696 นาย สถาพร ศรีโสภา บางพูด หมู่ที่ 6
7697 นาง อนงค์ สุขแซว บางพูด หมู่ที่ 6
7698 นางสาว วารุณี เรืองเนตร บางพูด หมู่ที่ 6
7699 นาง ปราณี งามรูป บางพูด หมู่ที่ 6
7700 นาย แสงทอง เรืองรัตนรายณ์ บางพูด หมู่ที่ 6
7701 นาง สุจิตรา มาลัยวงศ์ สวนพริกไทย 1 หมู่ที่ 1
7702 นาย ชุบ หวังดี สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 1
7703 นาย ยง ถนอมสุข สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 1
7704 นาง เอี่ยม ราษี สวนพริกไทย 2/1 หมู่ที่ 1
7705 นาย บุญยัง ถนอมสุข สวนพริกไทย 2/2 หมู่ที่ 1
7706 นาย นิคม ธารีศักดิ์ สวนพริกไทย 2/3 หมู่ที่ 1
7707 นาย เอกลักษณ์ สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 1
7708 นาง ละมัย บุญรับ สวนพริกไทย 3/1 หมู่ที่ 1
7709 นาง แฉล้ม ถนอมสุข สวนพริกไทย 3/2 หมู่ที่ 1
7710 นาย ปัญญา ถนอมสุข สวนพริกไทย 3/3 หมู่ที่ 1
7711 นาง เนย แตงวิเชียร สวนพริกไทย 3/4 หมู่ที่ 1
7712 นาง อารีลักษณ์ ถาวรชีวิน สวนพริกไทย 3/5 หมู่ที่ 1
7713 นาง ศรีเมือง ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 4 หมู่ที่ 1
7714 นาย มงคล ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 4/1 หมู่ที่ 1
7715 นาย กิตติ เพลินจิตต์ สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 1
7716 นาย ประเสริฐ ระย้า สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 1
7717 นาย บัญชา นิยมมาก สวนพริกไทย 6 หมู่ที่ 1
7718 นาง บุญช่วย ลอยแก้ว สวนพริกไทย 6/1 หมู่ที่ 1
7719 นาง นิลุบล เพ็ชรมณี สวนพริกไทย 6/2 หมู่ที่ 1
7720 นาย ประจวบ มาลัยวงศ์ สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 1
7721 นาง ชะลอ โพธิ์ทอง สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 1
7722 นาย วิชัย เชียรรัมย์ สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 1
7723 นาง รินจง โพธิ์ทอง สวนพริกไทย 8/2 หมู่ที่ 1
7724 นางสาว นาฎอนงค์ สุขเกษม สวนพริกไทย 8/3 หมู่ที่ 1
7725 นาย หยด ราษี สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 1
7726 นางสาว มณฑา ราษี สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 1
7727 นาย โยธิน แสงเรือง สวนพริกไทย 9/9 หมู่ที่ 1
7728 นาย ประมวล หวังดี สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 1
7729 นาย สุนทร หวังดี สวนพริกไทย 10/1 หมู่ที่ 1
7730 นาย เมียด หวังดี สวนพริกไทย 10/2 หมู่ที่ 1
7731 นาง ฉลวย สังข์เพ็ชร สวนพริกไทย 10/3 หมู่ที่ 1
7732 นาย นาด จับจิตต์ สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 1
7733 นาย พรชัย ยี่สุ่นทอง สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 1
7734 นาย ประจวบ ยี่สุ่นทอง สวนพริกไทย 12/1 หมู่ที่ 1
7735 นาย วัลลภ เข็มทอง สวนพริกไทย 12/2 หมู่ที่ 1
7736 นางสาว รัตติกาล ยี่สุ่นทอง สวนพริกไทย 12/3 หมู่ที่ 1
7737 นางสาว ทองคำ หวังสุข สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 1
7738 นาง อำไพ ถนอมสุข สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 1
7739 นาง ทม พรมแดง สวนพริกไทย 15/5 หมู่ที่ 1
7740 นาย เจือ แก้วนิยม สวนพริกไทย 16 หมู่ที่ 1
7741 นาย อัศวิน แก้วนิยม สวนพริกไทย 16/1 หมู่ที่ 1
7742 นาย ทองใบ แก้วนิยม สวนพริกไทย 16/2 หมู่ที่ 1
7743 นาง ละมัย แก้วนิยม สวนพริกไทย 16/3 หมู่ที่ 1
7744 นาง สมบุญ สีดอกพุด สวนพริกไทย 18 หมู่ที่ 1
7745 นางสาว กัญจน์รัตน์ ลือวัฒนะ สวนพริกไทย 18/1 หมู่ที่ 1
7746 นาย เผชิญ ลือวัฒนะ สวนพริกไทย 18/2 หมู่ที่ 1
7747 นาย เสริม พึ่งสุข สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 1
7748 นาย ธนกร พึ่งสุข สวนพริกไทย 19/1 หมู่ที่ 1
7749 นาง ฟุ้ง พึ่งสุข สวนพริกไทย 19/2 หมู่ที่ 1
7750 นาง สุกัญญา คำอิ่ม สวนพริกไทย 19/3 หมู่ที่ 1
7751 นาง ลินดา นิยมมาก สวนพริกไทย 19/9 หมู่ที่ 1
7752 นาย ฉ่อง ถนอมทอง สวนพริกไทย 20 หมู่ที่ 1
7753 นาง สำราญ บัวก้านทอง สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 1
7754 นาย สมพงษ์ เอี่ยมสังข์ สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 1
7755 นาย บุญเฉียบ ถนอมทอง สวนพริกไทย 20/3 หมู่ที่ 1
7756 นาย ละออง สีดอกพุด สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 1
7757 นาง มณี สำเนียงเสนาะ สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 1
7758 นาย สมบุญ สุดยินดี สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 1
7759 นางสาว พรรณทิวา หวังสุข สวนพริกไทย 24/1 หมู่ที่ 1
7760 นาย นเรศ ธูปหอม สวนพริกไทย 24/2 หมู่ที่ 1
7761 นาง จันทิพย์ สุดยินดี สวนพริกไทย 24/3 หมู่ที่ 1
7762 นาย ยนต์ ถนอมสุข สวนพริกไทย 24/4 หมู่ที่ 1
7763 นาย สนอง พรมแดง สวนพริกไทย 25 หมู่ที่ 1
7764 นาย อุ่ม พรมแดง สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 1
7765 นาย อุดม ถนอมงาม สวนพริกไทย 25/3 หมู่ที่ 1
7766 นาง สำเนียง ราษี สวนพริกไทย 25/4 หมู่ที่ 1
7767 นาย สมเกียรติ พรมแดง สวนพริกไทย 25/5 หมู่ที่ 1
7768 น.ท. จำนอง พรมแดง สวนพริกไทย 25/6 หมู่ที่ 1
7769 นาย บรรจง พรมแดง สวนพริกไทย 25/9 หมู่ที่ 1
7770 นาย นพพร มีสมภพ สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 1
7771 นาย ณัฐกฤษณ์ วิโรจน์สกุล สวนพริกไทย 26/1 หมู่ที่ 1
7772 นาง อัคริษฐา วิโรจน์สกุล สวนพริกไทย 26/9 หมู่ที่ 1
7773 นาง สำริด จาดน้อย สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 1
7774 นาง ต้อย บุญมาก สวนพริกไทย 27/1 หมู่ที่ 1
7775 นาย ถวัลย์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 27/2 หมู่ที่ 1
7776 จ.ส.อ. ณรงค์ แก้วแหวน สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 1
7777 นาย สวัสดิ์ เข็มทอง สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 1
7778 นาย ชาตรี ศรีหงษ์ สวนพริกไทย 29/1 หมู่ที่ 1
7779 นาย ลำไย อินไข่ สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 1
7780 นางสาว ฉวี รอดทอง สวนพริกไทย 30/1 หมู่ที่ 1
7781 นาย ทวี รอดทอง สวนพริกไทย 30/2 หมู่ที่ 1
7782 นาง บุญเรือน ไม่มีทุกข์ สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 1
7783 นาย ศิชัย ถนอมสวย สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 1
7784 นาง ศิวิไล ถนอมสวย สวนพริกไทย 32/1 หมู่ที่ 1
7785 นาย สำราญ สมสมัย สวนพริกไทย 33 หมู่ที่ 1
7786 นาย บุญธรรม จุลสำลี สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 1
7787 นาง สมบัติ สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 33/2 หมู่ที่ 1
7788 นางสาว สีนวล สมสมัย สวนพริกไทย 33/3 หมู่ที่ 1
7789 นาย พีระ วิเศษรัตน์ สวนพริกไทย 33/4 หมู่ที่ 1
7790 นาย บุญชู จับจิตต์ สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 1
7791 นาง พวง ถนอมงาม สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 1
7792 นาย จำลอง นกสุก สวนพริกไทย 36 หมู่ที่ 1
7793 นาย พิศิษฐ์ ภัทรพรวิวัฒน์ สวนพริกไทย 36/1 หมู่ที่ 1
7794 นาย บุญชู หวังดี สวนพริกไทย 36/2 หมู่ที่ 1
7795 นาย อิทธิพัทธ์ ภัทรพรวิวัฒน์ สวนพริกไทย 36/3 หมู่ที่ 1
7796 นาง สำรวย แก้วนิยม สวนพริกไทย 37 หมู่ที่ 1
7797 นาง บัวขาว สุวรรณเนตร สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 1
7798 นาย สนั่น ดาวกระจ่าง สวนพริกไทย 38/1 หมู่ที่ 1
7799 นาย สุวรรณ ทันเจริญ สวนพริกไทย 38/2 หมู่ที่ 1
7800 นางสาว ปริยาภัทร ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 38/3 หมู่ที่ 1
7801 นาง ทองหยิบ มงคลสวัสดิ์ สวนพริกไทย 38/4 หมู่ที่ 1
7802 นาย อำนวย เดชบุญ สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 1
7803 นางสาว เนตรนภา โพธิ์ทอง สวนพริกไทย 41 หมู่ที่ 1
7804 นาย ธวัช รอดทอง สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 1
7805 นางสาว ณัฐพร แก้วแหวน สวนพริกไทย 43 หมู่ที่ 1
7806 นาย เด่น เสนาช่วย สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 1
7807 นาย ไพรัช ชะโนภาส สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 1
7808 นาย ธนสาร กรรเจียกพงศ์ สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 1
7809 นาย บรรณสิทธิ์ พึ่งสาย สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 1
7810 นาย อัชรา บัวก้านทอง สวนพริกไทย 49/2 หมู่ที่ 1
7811 นาง ประเสริฐ สุภาพ สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 1
7812 นาย มานิตย์ ชูพันธ์ สวนพริกไทย 52 หมู่ที่ 1
7813 นาย พรนารายณ์ เอี่ยมสังข์ สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 1
7814 นาง สมคิด จาดน้อย สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 1
7815 นาย อำนวย ทองพันธ์ สวนพริกไทย 55/1 หมู่ที่ 1
7816 นาง รุจิรา โตลำ สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 1
7817 นาง วิไลวรรณ ถนอมงาม สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 1
7818 นาง ตอง เอี่ยมสังข์ สวนพริกไทย 58/1 หมู่ที่ 1
7819 นาย บุญธรรม บุญมาก สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 1
7820 นาง วัลยา ถนอมงาม สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 1
7821 นาย สำเริง บัวก้านทอง สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 1
7822 นางสาว สิริษา ทันเจริญ สวนพริกไทย 67 หมู่ที่ 1
7823 นาย บุญน้อย ราษี สวนพริกไทย 68 หมู่ที่ 1
7824 นาย ณัฐพล พิศาลสาธุกิจ สวนพริกไทย 69 หมู่ที่ 1
7825 นาง ลำดวน แก้วแหวน สวนพริกไทย 70 หมู่ที่ 1
7826 นาย เสนาะ ราษี สวนพริกไทย 72 หมู่ที่ 1
7827 นางสาว สำรวย แก้วนิยม สวนพริกไทย 73 หมู่ที่ 1
7828 นางสาว วิภาวี สีสว่าง สวนพริกไทย 74 หมู่ที่ 1
7829 นาง สุรินทิพย์ แก้วแหวน สวนพริกไทย 75 หมู่ที่ 1
7830 นาย กิตติ จะโนภาษ สวนพริกไทย 76 หมู่ที่ 1
7831 นาง นพนันท์ ธนพลกฤต สวนพริกไทย 77 หมู่ที่ 1
7832 นาง ทัดดา แจขจัด สวนพริกไทย 78 หมู่ที่ 1
7833 นาง นงเยาว์ สายด้วง สวนพริกไทย 79 หมู่ที่ 1
7834 นาย สมบัติ สีดอกพุด สวนพริกไทย 80 หมู่ที่ 1
7835 นาย ใบ รักอ่อน สวนพริกไทย 81 หมู่ที่ 1
7836 นาง สุพรรณี สมุติรัมย์ สวนพริกไทย 82 หมู่ที่ 1
7837 นาย ประดิษฐ์ ธรรมวงษ์ สวนพริกไทย 82/1 หมู่ที่ 1
7838 นาย พงษ์รัตน์ อุปนิสากร สวนพริกไทย 83 หมู่ที่ 1
7839 นาย ประสาน สรหงษ์ สวนพริกไทย 85 หมู่ที่ 1
7840 นาง คำผัด ศรีเตชะ สวนพริกไทย 87 หมู่ที่ 1
7841 นาย เสนาะ เส็งเอี่ยม สวนพริกไทย 88 หมู่ที่ 1
7842 นาย ประสงค์ ป้องกระโทก สวนพริกไทย 89 หมู่ที่ 1
7843 นาง สมพร ชอบสุข สวนพริกไทย 99 หมู่ที่ 1
7844 นาง ศศิประภา บัวก้านทอง สวนพริกไทย 99/1 หมู่ที่ 1
7845 นาย อนุภาพ เพ็ชรมณี สวนพริกไทย 99/9 หมู่ที่ 1
7846 นาย จรัญ พิมพา สวนพริกไทย 100 หมู่ที่ 1
7847 นาง พยอม ทันเจริญ สวนพริกไทย 101 หมู่ที่ 1
7848 นางสาว ปวริศา ทันเจริญ สวนพริกไทย 101/1 หมู่ที่ 1
7849 นางสาว พรทิพย์ อัมราใบ สวนพริกไทย 102/1 หมู่ที่ 1
7850 นาง แวว หมื่นแก้ว สวนพริกไทย 103 หมู่ที่ 1
7851 ร.ต. เฉลียว บัวก้านทอง สวนพริกไทย 105 หมู่ที่ 1
7852 นางสาว โชติกา ทองห่อ สวนพริกไทย 112 หมู่ที่ 1
7853 นาย อำนวย สมประสงค์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7854 นาย ธวัช ถนอมงาม สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7855 นาง วันดี หวังดี สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7856 นาย ไสว ศรีหงษ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7857 นาง อนงค์ ถนอมทอง สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7858 นาย บรรฑิต แก้วนิยม สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7859 นาง สำรอง สีกลม สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7860 นาย เกรียงไกร ชูฉ่ำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7861 นาย จักรภัทร แก้วโพธิ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7862 นาย ไพโรจน์ เพียรยาการ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7863 นาย สุพี ศรีแก้ว สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7864 นาง ประภาดา กล่ำดิษฐ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7865 นาย นนทเศรษฐ บุญมี สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7866 นาง ขวัญฤดี ปลุกชาลี สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7867 นาย ภาณุ จำปา สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7868 นาง ประภาพร วอนศิริ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7869 นาย รินทร์ เพิ่มพูน สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7870 นาย อมรศักดิ์ รัตนวราภรณ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7871 นางสาว อ้อม ญาติสังกัด สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7872 นางสาว นฤมล แก้วนิยม สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7873 นาย ขจรเดช ชูฉ่ำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7874 นางสาว ทิพวรรณ ราษี สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7875 นางสาว กวาง ผสมสี สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7876 นาย มนตรี ไผ่เขียว สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7877 นาง สมปอง จาดน้อย สวนพริกไทย หมู่ที่ 1
7878 นาง นฤมล อินทรประวัติ สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 2
7879 นาย ยุทธนา กลิ่นหอม สวนพริกไทย 1/2 หมู่ที่ 2
7880 นาย สมยศ พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 2
7881 นางสาว บุญมี ทองมั่น สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 2
7882 นาย บุญธรรม พุ่มบัว สวนพริกไทย 3/5 หมู่ที่ 2
7883 นาง ศิริพร ไผ่พงษ์ สวนพริกไทย 3/9 หมู่ที่ 2
7884 นาง สุภาพร จันทร์หอม สวนพริกไทย 4 หมู่ที่ 2
7885 นาย บุญสม จันทร์หอม สวนพริกไทย 4/1 หมู่ที่ 2
7886 นาย สำเริง จันทร์หอม สวนพริกไทย 4/2 หมู่ที่ 2
7887 นาง ละออ ศรีนวล สวนพริกไทย 4/3 หมู่ที่ 2
7888 นาย สุรินทร์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 4/4 หมู่ที่ 2
7889 นาง จันทร์เพ็ญ จันทร์หอม สวนพริกไทย 4/5 หมู่ที่ 2
7890 นาง จำรัส บุญวัน สวนพริกไทย 4/6 หมู่ที่ 2
7891 นาย เหรียญ นงนุช สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 2
7892 นาง วรรณา ผิวจันทร์ สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 2
7893 นาย มาโนช นงนุช สวนพริกไทย 5/2 หมู่ที่ 2
7894 นาย คำนึง นงนุช สวนพริกไทย 5/3 หมู่ที่ 2
7895 นาง ประนอม ทัศนา สวนพริกไทย 5/5 หมู่ที่ 2
7896 นาย สุเทพ เหลืองเรือง สวนพริกไทย 5/6 หมู่ที่ 2
7897 นาย นิคม นงนุช สวนพริกไทย 5/7 หมู่ที่ 2
7898 นาย มานะ นงนุช สวนพริกไทย 5/9 หมู่ที่ 2
7899 นาย อนันต์ ปัญญาสมบัติ สวนพริกไทย 6 หมู่ที่ 2
7900 นาง วรรณา บุญคุ้ม สวนพริกไทย 6/1 หมู่ที่ 2
7901 นาง อิงอร ปัญญาสมบัติ สวนพริกไทย 6/2 หมู่ที่ 2
7902 นาง เล็ก แก้วใส สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 2
7903 นาง สมนึก กังวาฬศัพท์ สวนพริกไทย 7/2 หมู่ที่ 2
7904 นาย อนันท์ แก้วใส สวนพริกไทย 7/3 หมู่ที่ 2
7905 นาย ธเนศ กังวาฬศัพท์ สวนพริกไทย 7/5 หมู่ที่ 2
7906 นาย จิระ ทองสุข สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 2
7907 นาง เบญจวรรณ ปานสมัย สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 2
7908 นาง มาลัย แสงพราว สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 2
7909 นาย สุชาติ หยวกขาวดี สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 2
7910 นาง สมบุญ อุปปาจันโท สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 2
7911 นาย ประจวบ หยวกขาวดี สวนพริกไทย 10/1 หมู่ที่ 2
7912 นางสาว ปราณี อยู่ถาวร สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 2
7913 นาง สอาด หวังมาก สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 2
7914 นาย คมกริช วรงค์ สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 2
7915 นางสาว สมใจ หวังมาก สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 2
7916 นาง หนูแดง โสน้อย สวนพริกไทย 15/2 หมู่ที่ 2
7917 นาย เลาะ หวังมาก สวนพริกไทย 16 หมู่ที่ 2
7918 นาย ทิวา ชาวหน้าไม้ สวนพริกไทย 16/1 หมู่ที่ 2
7919 นาย ประเสริฐ จาดน้อย สวนพริกไทย 16/2 หมู่ที่ 2
7920 นาง ประชุม หวังมาก สวนพริกไทย 16/3 หมู่ที่ 2
7921 นาย วิเชียร ถนอมงาม สวนพริกไทย 16/4 หมู่ที่ 2
7922 นาย ประมวญ บัวก้านทอง สวนพริกไทย 16/5 หมู่ที่ 2
7923 นาย วิชัย กฤษฎานิมิตร สวนพริกไทย 16/6 หมู่ที่ 2
7924 นาง สำรวย อุ่มญาติ สวนพริกไทย 17 หมู่ที่ 2
7925 นาย วิรัตน์ มนต์ทอง สวนพริกไทย 17/1 หมู่ที่ 2
7926 นาย พรเทพ ขาวดารา สวนพริกไทย 17/2 หมู่ที่ 2
7927 นาย ลพชัย อิทธิศร สวนพริกไทย 17/3 หมู่ที่ 2
7928 นาย สนธิ์ กิ่งสอน สวนพริกไทย 17/4 หมู่ที่ 2
7929 นาย สามารถ ทองมั่น สวนพริกไทย 18 หมู่ที่ 2
7930 นางสาว กฤษณี ทองมั่น สวนพริกไทย 18/1 หมู่ที่ 2
7931 นาง บุญธรรม แสงอรุณ สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 2
7932 นาย สุรศักดิ์ แสงอรุณ สวนพริกไทย 19/1 หมู่ที่ 2
7933 นาง เชย ถนอมรูป สวนพริกไทย 20 หมู่ที่ 2
7934 นางสาว วรรณรัตน์ ถนอมรูป สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 2
7935 นาง ไพรบูรณ์ หวังมาก สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 2
7936 นางสาว วิยะดา ราศรีสวัสดิ์ สวนพริกไทย 20/3 หมู่ที่ 2
7937 นาง มาลี แสงอรุณ สวนพริกไทย 21 หมู่ที่ 2
7938 นาย ทวี แสงอรุณ สวนพริกไทย 21/1 หมู่ที่ 2
7939 นาง สมพิศ พันธุ์ไม้สี สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 2
7940 นาย ปรีชา ทองสุข สวนพริกไทย 22/1 หมู่ที่ 2
7941 นาย เป๋า แซมกระโทก สวนพริกไทย 22/2 หมู่ที่ 2
7942 นาง สุนันท์ ทองสุข สวนพริกไทย 22/3 หมู่ที่ 2
7943 นาย สิน เกิดสมจิตต์ สวนพริกไทย 22/4 หมู่ที่ 2
7944 นาง สุทิน ผู้มีบุญ สวนพริกไทย 22/5 หมู่ที่ 2
7945 นาย วีระ หวังสุข สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 2
7946 นาย สมชาย มุ่งเจริญ สวนพริกไทย 23/1 หมู่ที่ 2
7947 นาง การะเกด หวังสุข สวนพริกไทย 23/2 หมู่ที่ 2
7948 นางสาว วิภาวรรณ มุ่งเจริญ สวนพริกไทย 23/3 หมู่ที่ 2
7949 นาย ชุมพร ผันจรูญ สวนพริกไทย 23/5 หมู่ที่ 2
7950 นางสาว อุทัย สุกาวิน สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 2
7951 นาย สำรวย สุกาวิน สวนพริกไทย 24/2 หมู่ที่ 2
7952 นาง ฉวี พันธุ์ไม้สี สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 2
7953 นาย ชื่น แสงอรุณ สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 2
7954 นาง บานเย็น หวังสุข สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 2
7955 นาง สรยา แสงอรุณ สวนพริกไทย 27/1 หมู่ที่ 2
7956 นาง เจียร จาดน้อย สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 2
7957 นาย เจียก จาดน้อย สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 2
7958 นาย บรรจบ แสงพราว สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 2
7959 นาย ชิด เกิดประเสริฐ สวนพริกไทย 30/1 หมู่ที่ 2
7960 นาง สมาน เกิดประเสริฐ สวนพริกไทย 30/2 หมู่ที่ 2
7961 นาย อาจินต์ แสงพราว สวนพริกไทย 30/3 หมู่ที่ 2
7962 นาย สัจจะ แสงพราว สวนพริกไทย 30/4 หมู่ที่ 2
7963 นางสาว สมบัติ แก้วนิยม สวนพริกไทย 30/5 หมู่ที่ 2
7964 นาย บัวคลี่ เอกจีน สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 2
7965 นาง เพียงใจ เฮงเคล สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 2
7966 นาง สมศรี เทียนทอง สวนพริกไทย 32/1 หมู่ที่ 2
7967 นาย วิโรจน์ สุ่มใหญ่ สวนพริกไทย 32/3 หมู่ที่ 2
7968 นาย เจริญ สุ่มใหญ่ สวนพริกไทย 32/4 หมู่ที่ 2
7969 นาย สุรินทร์ หวังมาก สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 2
7970 นางสาว พะเยาว์ หวังมาก สวนพริกไทย 60/1 หมู่ที่ 2
7971 นาย พิมพ์ งาหอม สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7972 นาย วินัย นงนุช สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7973 นาย บุญส่ง ธาระเลิศ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7974 นาย ชลธิศ โยคะสิงห์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7975 นาย สมาน ทองมั่น สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7976 นางสาว จันท แสงอรุณ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7977 นาย ธีรเดช ทองสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7978 นาย สำเริง แซมกระโทก สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7979 นาย ยอดชาย หวังสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7980 นางสาว ฐานิสร มุ่งเจริญ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7981 นางสาว เตือนใจ จาดน้อย สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7982 นางสาว ธีราพร แสงวัฒนานุกิจ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7983 นาย บรรเจิด หยวกขาวดี สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7984 นาย เสด็จ สีลาวงศ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7985 นาง ประกายมาศ จันทร์พิลา สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7986 นาย พันทิพย์ แก้วใส สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7987 นาย โสภณ ทองมั่น สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7988 นาย ณรงค์ สว่างจิตต์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7989 นาง โสภา วันคำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 2
7990 นางสาว วาสนา ทองสุข สวนพริกไทย 1 หมู่ที่ 3
7991 นางสาว สมาน ทองห่อ สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 3
7992 นาย สนอง ทองห่อ สวนพริกไทย 1/2 หมู่ที่ 3
7993 นาย สมหมาย ทองห่อ สวนพริกไทย 1/3 หมู่ที่ 3
7994 นาย ณัฐวุฒิ ทองสุข สวนพริกไทย 1/4 หมู่ที่ 3
7995 นาง มะลิ ทองห่อ สวนพริกไทย 1/5 หมู่ที่ 3
7996 นาย ภานุมาศ ทองห่อ สวนพริกไทย 1/6 หมู่ที่ 3
7997 นาย สมิทธิ ทองสุข สวนพริกไทย 1/7 หมู่ที่ 3
7998 นาง คชาภรณ์ พึ่งสุธา สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 3
7999 นาง สายทอง เสมสว่าง สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 3
8000 นาย บุญสม มนตรี สวนพริกไทย 4/1 หมู่ที่ 3
8001 นาย จำเนียร คงคา สวนพริกไทย 4/2 หมู่ที่ 3
8002 นาง วิไล ปิ่นภู่ สวนพริกไทย 4/3 หมู่ที่ 3
8003 นาย สายัณต์ พาโพธิ์ สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 3
8004 นางสาว สินีนาถ ฟักแฟง สวนพริกไทย 6 หมู่ที่ 3
8005 นาง บุญสม ถ้ำโพธิ์ สวนพริกไทย 6/1 หมู่ที่ 3
8006 นางสาว ปราณี สุขสุนิตย์ สวนพริกไทย 6/2 หมู่ที่ 3
8007 นาง สุภาพ พูนผล สวนพริกไทย 6/3 หมู่ที่ 3
8008 นาย นิรันดร์ กลิ่นหอม สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 3
8009 นางสาว วันดี แสงอรุณ สวนพริกไทย 7/1 หมู่ที่ 3
8010 นาย สมพงษ์ น้ำเต้าทอง สวนพริกไทย 7/2 หมู่ที่ 3
8011 นางสาว จำเริญ อ่อนจันทร์ สวนพริกไทย 7/3 หมู่ที่ 3
8012 นาย ชัยยุทธ กลิ่นหอม สวนพริกไทย 7/5 หมู่ที่ 3
8013 นาย บรรจบ อินม่วง สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 3
8014 นางสาว พยอม เจริญรอด สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 3
8015 นาง สมจิตต์ สว่างศรี สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 3
8016 นาย ประเกียรติ ประเสริฐโถ สวนพริกไทย 10/6 หมู่ที่ 3
8017 นางสาว บำรุง วงษ์ใหญ่ สวนพริกไทย 10/7 หมู่ที่ 3
8018 นาย ประจวบ สีคุ้ม สวนพริกไทย 10/9 หมู่ที่ 3
8019 นาย จักรินทร์ สีคุ้ม สวนพริกไทย 10/10 หมู่ที่ 3
8020 นาง จุฑาทิพย์ สมแสง สวนพริกไทย 10/13 หมู่ที่ 3
8021 นาย มนตรี สัตย์ตรง สวนพริกไทย 10/14 หมู่ที่ 3
8022 นาง ภาชิตา สีลาเวียง สวนพริกไทย 10/15 หมู่ที่ 3
8023 นาง จำเนียร สมกำเนิด สวนพริกไทย 10/16 หมู่ที่ 3
8024 นาย จำอวด ตั้งมั่น สวนพริกไทย 10/19 หมู่ที่ 3
8025 นาง สิริลักษณ์ เกตุงามขำ สวนพริกไทย 10/23 หมู่ที่ 3
8026 นาย ธนพล ผุดผ่อง สวนพริกไทย 10/24 หมู่ที่ 3
8027 จ.อ. ณัฐภัฒน์ ทิพวัฒน์ สวนพริกไทย 10/25 หมู่ที่ 3
8028 นาง บุญเตือน ประพฤติบัตร์ สวนพริกไทย 10/27 หมู่ที่ 3
8029 นางสาว เกศรา แจ่มจรูญ สวนพริกไทย 10/29 หมู่ที่ 3
8030 นาง สุจิตรา คุ้มพันธุ์ สวนพริกไทย 10/30 หมู่ที่ 3
8031 นาย วิศิษฏ์ วงศ์วิฑูรยาพร สวนพริกไทย 10/31 หมู่ที่ 3
8032 นาง ณัฐวัน หลยสัญญาลักษณ์ สวนพริกไทย 10/33 หมู่ที่ 3
8033 นางสาว สุวณิต เทศเรือง สวนพริกไทย 10/34 หมู่ที่ 3
8034 นาย วรศักดิ์ สุขเกษม สวนพริกไทย 10/35 หมู่ที่ 3
8035 นางสาว ณัฐชฎา อินทโสภา สวนพริกไทย 10/36 หมู่ที่ 3
8036 นาย จันที แนวจำปา สวนพริกไทย 10/37 หมู่ที่ 3
8037 นาย สุพรรณ์ มณีภาค สวนพริกไทย 10/38 หมู่ที่ 3
8038 นาง พัทธนันท์ นพคุณ สวนพริกไทย 10/39 หมู่ที่ 3
8039 นาง พิกุล วันนิจ สวนพริกไทย 10/40 หมู่ที่ 3
8040 นาย นพพร วงศ์สุขดี สวนพริกไทย 10/41 หมู่ที่ 3
8041 นาย วินัย ทองกร สวนพริกไทย 10/42 หมู่ที่ 3
8042 นางสาว พรทิพย์ พรพัฒน์พิบูล สวนพริกไทย 10/43 หมู่ที่ 3
8043 นางสาว จิณารัตน์ ซุ้นเจริญ สวนพริกไทย 10/44 หมู่ที่ 3
8044 นาง อวยพร ดอกสน สวนพริกไทย 10/46 หมู่ที่ 3
8045 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เป้าทอง สวนพริกไทย 10/47 หมู่ที่ 3
8046 นางสาว เพชรา แก้วสุรินทร์ สวนพริกไทย 10/49 หมู่ที่ 3
8047 นาย ประวิทย์ นาโสก สวนพริกไทย 10/50 หมู่ที่ 3
8048 นาง พเยาว์ ทองคำ สวนพริกไทย 10/53 หมู่ที่ 3
8049 นาย วิศรุต ทองคำ สวนพริกไทย 10/54 หมู่ที่ 3
8050 นางสาว กอแก้ว แก้วจะระ สวนพริกไทย 10/55 หมู่ที่ 3
8051 นางสาว พรธิชา รุ่งแสง สวนพริกไทย 10/56 หมู่ที่ 3
8052 นาง ลออ ดอกชะเอม สวนพริกไทย 10/57 หมู่ที่ 3
8053 นางสาว ลัดดา นิทรัพย์ สวนพริกไทย 10/58 หมู่ที่ 3
8054 นาย สุพจน์ ธิติธัญธวัช สวนพริกไทย 10/59 หมู่ที่ 3
8055 พลฯ ศุษิล ศุษิลวรณ์ สวนพริกไทย 10/60 หมู่ที่ 3
8056 นาง ปราณี ศรีศุภสันต์ สวนพริกไทย 10/61 หมู่ที่ 3
8057 นาย ภราดร จำปาถิ่น สวนพริกไทย 10/62 หมู่ที่ 3
8058 นาง อรวรรณ ชูฤกษ์ สวนพริกไทย 10/65 หมู่ที่ 3
8059 นาง มณฑิชา ทองสิมา สวนพริกไทย 10/66 หมู่ที่ 3
8060 นาย สำรวย กันวิชา สวนพริกไทย 10/68 หมู่ที่ 3
8061 นางสาว มณีรัตน ชุมสังข์ สวนพริกไทย 10/70 หมู่ที่ 3
8062 นาง ศุภศิริ คงชัยกร สวนพริกไทย 10/71 หมู่ที่ 3
8063 นาง ชนัญญา วงศ์ษาไชย สวนพริกไทย 10/72 หมู่ที่ 3
8064 นาง กึ๊นอุ่น สาตรจีนพงษ์ สวนพริกไทย 10/73 หมู่ที่ 3
8065 นาย ศวิตชาต แซลิม สวนพริกไทย 10/74 หมู่ที่ 3
8066 นาง อรสา เดชบุญ สวนพริกไทย 10/75 หมู่ที่ 3
8067 นาย ประสพโชค ประสมทอง สวนพริกไทย 10/76 หมู่ที่ 3
8068 นางสาว นัฏฐริกา คงชอบ สวนพริกไทย 10/77 หมู่ที่ 3
8069 นางสาว มัลลิกา จันทร สวนพริกไทย 10/78 หมู่ที่ 3
8070 นาย พิทักษ์ชัย ศิริวิโรจน์ สวนพริกไทย 10/79 หมู่ที่ 3
8071 นาง เพียงใจ ประทุม สวนพริกไทย 10/80 หมู่ที่ 3
8072 นางสาว ปภารัตน์ สรสิทธิ์ สวนพริกไทย 10/81 หมู่ที่ 3
8073 นาง กิตญาภัทร รอดเพียร สวนพริกไทย 10/82 หมู่ที่ 3
8074 นาย บรรญัติ ปลอดไหม สวนพริกไทย 10/83 หมู่ที่ 3
8075 นาง สุรางค์พิบล หนูอนันต์ สวนพริกไทย 10/84 หมู่ที่ 3
8076 นาย ชำนาญ สังข์บูรณ์ สวนพริกไทย 10/85 หมู่ที่ 3
8077 นางสาว นุชนาฏ มีสัมฤทธิ์ สวนพริกไทย 10/86 หมู่ที่ 3
8078 นาย อาทิตย์ ดวงดารา สวนพริกไทย 10/87 หมู่ที่ 3
8079 นาง อริตาล คิดงาม สวนพริกไทย 10/88 หมู่ที่ 3
8080 นางสาว จริวัฒน์ ชื่นชิด สวนพริกไทย 10/89 หมู่ที่ 3
8081 นางสาว ทฤญมน รอดเพียร สวนพริกไทย 10/90 หมู่ที่ 3
8082 นาง กิติยารัตน์ จันทร์ชู สวนพริกไทย 10/91 หมู่ที่ 3
8083 นาย พงศกร ถนอมมิตร สวนพริกไทย 10/92 หมู่ที่ 3
8084 นาง สงกรานต์ แก้วขำ สวนพริกไทย 10/93 หมู่ที่ 3
8085 นาย บุญมา ประจักษ์วรวิทย์ สวนพริกไทย 10/95 หมู่ที่ 3
8086 นาง ทิพย์พาภรณ์ ค้าทอง สวนพริกไทย 10/96 หมู่ที่ 3
8087 นาง ชนิดา ค้าทอง สวนพริกไทย 10/97 หมู่ที่ 3
8088 นาง ปราณี ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 10/98 หมู่ที่ 3
8089 นาง สุชิน เหลืองสมบูรณ์ สวนพริกไทย 10/99 หมู่ที่ 3
8090 นาง ภูมิ ทองอาบ สวนพริกไทย 10/100 หมู่ที่ 3
8091 นาง ดวงใจ เสนศรี สวนพริกไทย 10/101 หมู่ที่ 3
8092 นาย สด พรมมูลศร สวนพริกไทย 10/102 หมู่ที่ 3
8093 นางสาว สุพรรณ์ ก้อนแก้ว สวนพริกไทย 10/103 หมู่ที่ 3
8094 นาง สมพงษ์ นิยมคุณ สวนพริกไทย 10/104 หมู่ที่ 3
8095 นาง อรุณี หัวรักกิจ สวนพริกไทย 10/105 หมู่ที่ 3
8096 นาย พงศพร ไชยลือเลิศ สวนพริกไทย 10/106 หมู่ที่ 3
8097 นาง ไสว อะโรคา สวนพริกไทย 10/107 หมู่ที่ 3
8098 นาย สมครวน คงษร สวนพริกไทย 10/108 หมู่ที่ 3
8099 นาง เครือวัลย์ ขาวผ่อง สวนพริกไทย 10/109 หมู่ที่ 3
8100 นางสาว สุนันทา มีแท้ สวนพริกไทย 10/110 หมู่ที่ 3
8101 นาย สุทัศน์ ยศสุนทร สวนพริกไทย 10/111 หมู่ที่ 3
8102 นาย ทองพูน จำนิล สวนพริกไทย 10/112 หมู่ที่ 3
8103 นาง สรสิชา สุดตาธิคุณ สวนพริกไทย 10/113 หมู่ที่ 3
8104 นาย ประจน จันทจร สวนพริกไทย 10/114 หมู่ที่ 3
8105 นาย โยธิน ชูรักษ์มโหสถ สวนพริกไทย 10/115 หมู่ที่ 3
8106 นางสาว สินีนาฏ วงษ์วิจารณ์ สวนพริกไทย 10/116 หมู่ที่ 3
8107 จ.ส.อ. หญิงแน่งน้อย ตัณฑะผลิน สวนพริกไทย 10/118 หมู่ที่ 3
8108 นาง สฤษธ์ ราชคมน์ สวนพริกไทย 10/119 หมู่ที่ 3
8109 นางสาว ดาริณี ภูมิเมือง สวนพริกไทย 10/121 หมู่ที่ 3
8110 นาง เฉลียว ขาวขำ สวนพริกไทย 10/122 หมู่ที่ 3
8111 นางสาว กาญจนา ไหมจุ้ย สวนพริกไทย 10/123 หมู่ที่ 3
8112 นางสาว กรกนก บุญหาญ สวนพริกไทย 10/124 หมู่ที่ 3
8113 นาย อโณทัย สุขสนิท สวนพริกไทย 10/125 หมู่ที่ 3
8114 นางสาว มลิวรรณ ตรีศรี สวนพริกไทย 10/126 หมู่ที่ 3
8115 นาย ธนภัทร วันดี สวนพริกไทย 10/127 หมู่ที่ 3
8116 นาย กณวรรธ เพลียซ้าย สวนพริกไทย 10/128 หมู่ที่ 3
8117 นางสาว สมคิด นามกร สวนพริกไทย 10/130 หมู่ที่ 3
8118 นาย มานะ มีปัญญา สวนพริกไทย 10/131 หมู่ที่ 3
8119 นางสาว พิมพา สุวรรณสาร สวนพริกไทย 10/132 หมู่ที่ 3
8120 นาย ยม ทรัพย์เจริญ สวนพริกไทย 10/133 หมู่ที่ 3
8121 นาย สุธาศักดิ์ เพียรเจริญศักดิ์ สวนพริกไทย 10/134 หมู่ที่ 3
8122 นาย ไชยพงศ์ ทองสุข สวนพริกไทย 10/135 หมู่ที่ 3
8123 นาง เจียดศักดิ์ นิลใบ สวนพริกไทย 10/136 หมู่ที่ 3
8124 นางสาว รัชดาภรณ์ ขวัญยาว สวนพริกไทย 10/138 หมู่ที่ 3
8125 นางสาว ระดา แสวงสาย สวนพริกไทย 10/139 หมู่ที่ 3
8126 นางสาว วัลภา สิงห์ทัต สวนพริกไทย 10/140 หมู่ที่ 3
8127 นาง ปราณี แสงดารา สวนพริกไทย 10/141 หมู่ที่ 3
8128 นางสาว ปัทมาพร สุดสงวน สวนพริกไทย 10/142 หมู่ที่ 3
8129 นาง วิรัตน์ แจ่มจำรัส สวนพริกไทย 10/143 หมู่ที่ 3
8130 นาง นิภาภัทร โต๊ะสกุล สวนพริกไทย 10/144 หมู่ที่ 3
8131 นาง พรทิพย์ เผือกทอง สวนพริกไทย 10/145 หมู่ที่ 3
8132 นาง อารม สามสี สวนพริกไทย 10/146 หมู่ที่ 3
8133 นาง เสาวลักษณ์ สมเชย สวนพริกไทย 10/147 หมู่ที่ 3
8134 นาย สมจิต วัฒนจันทร์ สวนพริกไทย 10/148 หมู่ที่ 3
8135 นางสาว ศิรินญา อินทแพทย์ สวนพริกไทย 10/149 หมู่ที่ 3
8136 นาย ชัยรัตน์ ดวงตา สวนพริกไทย 10/150 หมู่ที่ 3
8137 นางสาว สมถวิล คงวุฒิ สวนพริกไทย 10/151 หมู่ที่ 3
8138 นาง เซ็งเฮียง แซ่เล็ก สวนพริกไทย 10/152 หมู่ที่ 3
8139 นางสาว ขนิษฐา ชาญช่าง สวนพริกไทย 10/153 หมู่ที่ 3
8140 นาย มานพ เทพทอง สวนพริกไทย 10/154 หมู่ที่ 3
8141 นาย วิรัตน์ แท่นหอม สวนพริกไทย 10/156 หมู่ที่ 3
8142 นาง สุพนิดา ทับทิมใส สวนพริกไทย 10/157 หมู่ที่ 3
8143 นางสาว เกษรา ประทุมพุด สวนพริกไทย 10/158 หมู่ที่ 3
8144 นาย สุบิน เครือแดง สวนพริกไทย 10/159 หมู่ที่ 3
8145 นาย สุพัฒร์ เคณาภูมิ์ สวนพริกไทย 10/160 หมู่ที่ 3
8146 นาย สมเกียรติ บุญคำเมือง สวนพริกไทย 10/161 หมู่ที่ 3
8147 นาย อภิศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ สวนพริกไทย 10/162 หมู่ที่ 3
8148 นาย วิศิษฏ์ พิทักษ์ตรานนท์ สวนพริกไทย 10/163 หมู่ที่ 3
8149 นาย ธนธัส สนาม สวนพริกไทย 10/164 หมู่ที่ 3
8150 นางสาว พัตชราภรณ์ แจ้งสว่าง สวนพริกไทย 10/167 หมู่ที่ 3
8151 นาย ชด เขียนสุวรรณ สวนพริกไทย 10/170 หมู่ที่ 3
8152 นาง เปรมกมล อิชิงิโระ สวนพริกไทย 10/171 หมู่ที่ 3
8153 นาง ประนอม คงชอบ สวนพริกไทย 10/172 หมู่ที่ 3
8154 นาย ลำจวน สนริ้ว สวนพริกไทย 10/173 หมู่ที่ 3
8155 นาย ธานี สนริ้ว สวนพริกไทย 10/174 หมู่ที่ 3
8156 นางสาว ขนิษฐา เสือเล็ก สวนพริกไทย 10/175 หมู่ที่ 3
8157 นางสาว วนิดา โคเช็ก สวนพริกไทย 10/177 หมู่ที่ 3
8158 นางสาว กัลยา พันประสงค์ สวนพริกไทย 10/179 หมู่ที่ 3
8159 นาง ปรียา คำภีระ สวนพริกไทย 10/181 หมู่ที่ 3
8160 นาง เสงี่ยม แพฟัน สวนพริกไทย 10/182 หมู่ที่ 3
8161 นาย สมชาย ปานอำพันธ์ สวนพริกไทย 10/186 หมู่ที่ 3
8162 นาง จีรนันท์ ทองนอก สวนพริกไทย 10/187 หมู่ที่ 3
8163 นาย เฉลิม หยองเอ่น สวนพริกไทย 10/189 หมู่ที่ 3
8164 นาย สาธิต ศรีเสงี่ยม สวนพริกไทย 10/190 หมู่ที่ 3
8165 นาง เสาวลักษณ์ ศรีผุดผ่อง สวนพริกไทย 10/191 หมู่ที่ 3
8166 นาย เรืองฤทธิ์ รามศรี สวนพริกไทย 10/193 หมู่ที่ 3
8167 นาย วิโรจน์ เอี่ยมเวช สวนพริกไทย 10/194 หมู่ที่ 3
8168 นาย ชลธี พรรณอาราม สวนพริกไทย 10/195 หมู่ที่ 3
8169 นางสาว มลิกลอน ศรีทัน สวนพริกไทย 10/196 หมู่ที่ 3
8170 นาง รุ่งทิพย์ จิตร์หาญ สวนพริกไทย 10/198 หมู่ที่ 3
8171 นาย สุริยะ สุคันโท สวนพริกไทย 10/199 หมู่ที่ 3
8172 นางสาว กุศล จงอักษร สวนพริกไทย 10/201 หมู่ที่ 3
8173 นาย ชัยพร ศรีนวนอินทร์ สวนพริกไทย 10/202 หมู่ที่ 3
8174 นาง นิชาภา หลวงวัง สวนพริกไทย 10/203 หมู่ที่ 3
8175 นาง ประไพ ตั้งมั่น สวนพริกไทย 10/204 หมู่ที่ 3
8176 นาง ฐิตาดาภร พุ่มบัว สวนพริกไทย 10/205 หมู่ที่ 3
8177 นาย ไพโรจน์ คงขยบ สวนพริกไทย 10/206 หมู่ที่ 3
8178 นางสาว กรรวี สุทธิรอด สวนพริกไทย 10/208 หมู่ที่ 3
8179 นาย สมาน เลื่อนสันเทียะ สวนพริกไทย 10/209 หมู่ที่ 3
8180 นาย สุชาติ จันทราลักษณ์ สวนพริกไทย 10/210 หมู่ที่ 3
8181 นาง มนฑา พันธ์ปุระ สวนพริกไทย 10/211 หมู่ที่ 3
8182 นาง วรรณา จันปา สวนพริกไทย 10/212 หมู่ที่ 3
8183 นาย วินัย จันปา สวนพริกไทย 10/213 หมู่ที่ 3
8184 นาย วิจิตร สีลาเกิ่ง สวนพริกไทย 10/215 หมู่ที่ 3
8185 นาง พรรณลักษณ์ ทันเสงี่ยม สวนพริกไทย 10/216 หมู่ที่ 3
8186 นางสาว พวงเพ็ชร ตุษยะเดช สวนพริกไทย 10/218 หมู่ที่ 3
8187 นาง คนึง วัฒนจันทร์ สวนพริกไทย 10/219 หมู่ที่ 3
8188 นางสาว กนกวรรณ ลิ้มอารีธรรม สวนพริกไทย 10/220 หมู่ที่ 3
8189 นาย ดนัย พูนศิลป์ สวนพริกไทย 10/222 หมู่ที่ 3
8190 ร.ต. มนต์ชัย ปานภักดี สวนพริกไทย 10/224 หมู่ที่ 3
8191 นาย เก่งชัย เมืองแก้ว สวนพริกไทย 10/225 หมู่ที่ 3
8192 นาง กิรณา เกษตรสมบูรณ์ สวนพริกไทย 10/226 หมู่ที่ 3
8193 นาย บุญธรรม กุศลเหลือ สวนพริกไทย 10/227 หมู่ที่ 3
8194 นาย ชญาสิทธิ์ จำนงเพียร สวนพริกไทย 10/229 หมู่ที่ 3
8195 นาย พิสัย ไชยมโน สวนพริกไทย 10/230 หมู่ที่ 3
8196 นาย ศิริศักดิ์ คำผา สวนพริกไทย 10/231 หมู่ที่ 3
8197 ส.อ. บัญญัติ ธิเขียว สวนพริกไทย 10/232 หมู่ที่ 3
8198 นาย พรกฤษณ์ แท่นแก้ว สวนพริกไทย 10/233 หมู่ที่ 3
8199 นาย วศิน เปรมพงษ์สวัสดิ์ สวนพริกไทย 10/234 หมู่ที่ 3
8200 น.ต. วีระ อุดมสินธ์ สวนพริกไทย 10/236 หมู่ที่ 3
8201 นาย บุญส่ง ปิ่นแก้ว สวนพริกไทย 10/238 หมู่ที่ 3
8202 นางสาว มลพร ชาติชำนิ สวนพริกไทย 10/239 หมู่ที่ 3
8203 นาง สำราญ จับจิตต์ สวนพริกไทย 10/240 หมู่ที่ 3
8204 นาง ธิราพร พร้อมประเสริฐ สวนพริกไทย 10/243 หมู่ที่ 3
8205 นาง จิดาภา กลิ่นศรีสุข สวนพริกไทย 10/244 หมู่ที่ 3
8206 นาย สุพจน์ วุฒิโภค สวนพริกไทย 10/245 หมู่ที่ 3
8207 นาย บรรลือศักดิ์ วีระกานนท์ สวนพริกไทย 10/246 หมู่ที่ 3
8208 นางสาว จิตราภรณ์ มูลวงศ์ สวนพริกไทย 10/247 หมู่ที่ 3
8209 นางสาว ทิวัชญาน์ พูลสวัสดิ์ สวนพริกไทย 10/248 หมู่ที่ 3
8210 นางสาว พงศ์รัก สว่างดี สวนพริกไทย 10/249 หมู่ที่ 3
8211 นาง ลดาวัลย์ กุมภวงค์ สวนพริกไทย 10/250 หมู่ที่ 3
8212 พลฯ ธรรมนูญ ลี้สุวรรณ สวนพริกไทย 10/251 หมู่ที่ 3
8213 นาง อัญชลี เกสร สวนพริกไทย 10/252 หมู่ที่ 3
8214 นาย ชาญชัย อุรัจจเสวก สวนพริกไทย 10/256 หมู่ที่ 3
8215 นาย สิริพงษ์ จันทร์งาม สวนพริกไทย 10/257 หมู่ที่ 3
8216 นางสาว กรรณิการ์ ปานะศิริศิลป์ สวนพริกไทย 10/258 หมู่ที่ 3
8217 นาง ชุติกาญจน์ สอนมานะ สวนพริกไทย 10/259 หมู่ที่ 3
8218 นาง ธมนวรรณ สมใจ สวนพริกไทย 10/261 หมู่ที่ 3
8219 พล.ต. สมเกียรติ ธิติศักดิ์ สวนพริกไทย 10/262 หมู่ที่ 3
8220 นาง ไสว โขมพัฒน์ สวนพริกไทย 10/263 หมู่ที่ 3
8221 นางสาว บุปผา บุญประเดิม สวนพริกไทย 10/265 หมู่ที่ 3
8222 นาย ธันวา กวีศิลปะ สวนพริกไทย 10/266 หมู่ที่ 3
8223 นางสาว ปิยะนาฏ คล้ายทับ สวนพริกไทย 10/267 หมู่ที่ 3
8224 นาย ไพบูลย์ พจน์ฉิมพลี สวนพริกไทย 10/268 หมู่ที่ 3
8225 นาย ชลิต เจริญไพฑูรย์ สวนพริกไทย 10/269 หมู่ที่ 3
8226 นาง ศิริลักษณ์ คุ้มวงศ์ สวนพริกไทย 10/270 หมู่ที่ 3
8227 นาง พัชรินทร์ ศรีพิชัย สวนพริกไทย 10/271 หมู่ที่ 3
8228 นาย พีระพงษ์ บุญทรัพย์ สวนพริกไทย 10/272 หมู่ที่ 3
8229 นาง ประพา สุทธินวรัตน์ สวนพริกไทย 10/274 หมู่ที่ 3
8230 นาย ภัทรพล พุทธสุวรรณ สวนพริกไทย 10/275 หมู่ที่ 3
8231 นาย พจน์ พรหมวงศ์สกุล สวนพริกไทย 10/276 หมู่ที่ 3
8232 นาง จุฑาภรณ์ แววแก้ว สวนพริกไทย 10/277 หมู่ที่ 3
8233 นาย สุวรรณพงศ์ บุญประเสริฐ สวนพริกไทย 10/278 หมู่ที่ 3
8234 นาย ทรรศนะศักดิ์ บุญประเสริฐ สวนพริกไทย 10/279 หมู่ที่ 3
8235 นาย เชาวรินทร์ สุกรินทร์ สวนพริกไทย 10/280 หมู่ที่ 3
8236 นาย จิรวัฒน์ นาคพีระยุทธ สวนพริกไทย 10/281 หมู่ที่ 3
8237 นาง ชลอ สุขปลื้มถาวร สวนพริกไทย 10/282 หมู่ที่ 3
8238 พล.ท. สมบูรณ์ พันธุวัฒนา สวนพริกไทย 10/283 หมู่ที่ 3
8239 นาย ฉัตรชัย ประจันตะเสน สวนพริกไทย 10/284 หมู่ที่ 3
8240 นาง กฤษณา ชวลิตศิลป์ สวนพริกไทย 10/285 หมู่ที่ 3
8241 นาย นพฉัตร คำสอน สวนพริกไทย 10/286 หมู่ที่ 3
8242 นาง อินทิรา ขายสุวรรณ สวนพริกไทย 10/287 หมู่ที่ 3
8243 นางสาว ภาคินี พรชุมพล สวนพริกไทย 10/288 หมู่ที่ 3
8244 นาย จรูญศักดิ์ ฉวีวัฒน์ สวนพริกไทย 10/289 หมู่ที่ 3
8245 นาย ธณิษฐ์ พิทักษ์ธนวิชญ์ สวนพริกไทย 10/290 หมู่ที่ 3
8246 นางสาว วรรษมน อินปาน สวนพริกไทย 10/291 หมู่ที่ 3
8247 นาย สนม ตะกรุดแก้ว สวนพริกไทย 10/292 หมู่ที่ 3
8248 นาย เจิด ผลบาน สวนพริกไทย 10/293 หมู่ที่ 3
8249 นางสาว วัลภา บัวคำ สวนพริกไทย 10/294 หมู่ที่ 3
8250 นาย กฤษณะ เลิศวิชานันท์ สวนพริกไทย 10/295 หมู่ที่ 3
8251 นาย นพดล สว่างจิต สวนพริกไทย 10/296 หมู่ที่ 3
8252 นาง ภานุมาศ สัตยาพิทักษ์ สวนพริกไทย 10/297 หมู่ที่ 3
8253 นาย ธนกร อยู่โต สวนพริกไทย 10/298 หมู่ที่ 3
8254 นาย สมศักดิ์ เฮ้งสวัสดิ์ สวนพริกไทย 10/300 หมู่ที่ 3
8255 นาย ศักรินทร์ วงศ์วิวัฒนา สวนพริกไทย 10/301 หมู่ที่ 3
8256 นาง สหัทยา แสนศิริพันธ์ สวนพริกไทย 10/302 หมู่ที่ 3
8257 นาย ยุทธยา ปัญญาคำ สวนพริกไทย 10/303 หมู่ที่ 3
8258 นางสาว สิริกุล ทัพภะทัต สวนพริกไทย 10/304 หมู่ที่ 3
8259 นาย สุรชัย เพ็ญศิรินภา สวนพริกไทย 10/306 หมู่ที่ 3
8260 นาง นิตยา หาคำ สวนพริกไทย 10/307 หมู่ที่ 3
8261 นางสาว พรรณธิภา จินดาเสถียร สวนพริกไทย 10/308 หมู่ที่ 3
8262 นาย ธวัช สงโสม สวนพริกไทย 10/310 หมู่ที่ 3
8263 นาง ชลธิชา จุลเจือ สวนพริกไทย 10/311 หมู่ที่ 3
8264 น.อ. อำนวย การโชค รน. สวนพริกไทย 10/312 หมู่ที่ 3
8265 นาย ภาคย์ กลั่นบุศย สวนพริกไทย 10/313 หมู่ที่ 3
8266 นาย ทนงศักดิ์ ภัทรเดชาธร สวนพริกไทย 10/314 หมู่ที่ 3
8267 นาง สมพิศ เฉลยนาค สวนพริกไทย 10/315 หมู่ที่ 3
8268 นางสาว ยุพา เฉยสอาด สวนพริกไทย 10/316 หมู่ที่ 3
8269 นาย วิชัย วนรังสิกุล สวนพริกไทย 10/317 หมู่ที่ 3
8270 นาย ชยากรณ์ สุขปลิ้มถาวร สวนพริกไทย 10/318 หมู่ที่ 3
8271 นาย การุณ แก้วกาญจน์ สวนพริกไทย 10/319 หมู่ที่ 3
8272 นาย ชาญณรงค์ แสงศรี สวนพริกไทย 10/320 หมู่ที่ 3
8273 นางสาว อุไรรัตน์ แสงอรุณ สวนพริกไทย 10/321 หมู่ที่ 3
8274 ว่าที่ ร.ต. สุเทพ อินทรวิเชียร สวนพริกไทย 10/322 หมู่ที่ 3
8275 นางสาว นงลักษณ์ นาคมั่น สวนพริกไทย 10/323 หมู่ที่ 3
8276 น.พ. โสภิณ กาญจนาคพันธ์ สวนพริกไทย 10/324 หมู่ที่ 3
8277 นาย พิสิฐ เดอซิลวา สวนพริกไทย 10/325 หมู่ที่ 3
8278 นาย ปิยศิริ สมุทยานนท์ สวนพริกไทย 10/327 หมู่ที่ 3
8279 นาย วัลลภ ทับฤทธิ์ สวนพริกไทย 10/328 หมู่ที่ 3
8280 นางสาว รัตติยากร แป้นเงิน สวนพริกไทย 10/329 หมู่ที่ 3
8281 นางสาว วัชราวดี บำเรอทอง สวนพริกไทย 10/330 หมู่ที่ 3
8282 นางสาว ธินิตา เดอซิลวา สวนพริกไทย 10/331 หมู่ที่ 3
8283 นาย ไชยา ไม่แพ้ สวนพริกไทย 10/333 หมู่ที่ 3
8284 นาย จรินทร์ ยาใจ สวนพริกไทย 10/336 หมู่ที่ 3
8285 นาย สมยศ ยาหยี สวนพริกไทย 10/338 หมู่ที่ 3
8286 นาย ประเสริฐ ตันมี สวนพริกไทย 10/339 หมู่ที่ 3
8287 นาง รุ่งนภา สามารถ สวนพริกไทย 10/340 หมู่ที่ 3
8288 นาง วัลธนี บุญมาส่งทรง สวนพริกไทย 10/342 หมู่ที่ 3
8289 นางสาว นงลักษณ์ พรสืบวงศ์ สวนพริกไทย 10/343 หมู่ที่ 3
8290 นาย ณฐวัฒน์ ปิ่นฤดี สวนพริกไทย 10/344 หมู่ที่ 3
8291 นาย วิชัย มะลิรัตน์ สวนพริกไทย 10/345 หมู่ที่ 3
8292 นาย นุกูลกิจ คำรบธนสาร สวนพริกไทย 10/346 หมู่ที่ 3
8293 นาย พิธีวัฒน์ ตันริโยธกุล สวนพริกไทย 10/347 หมู่ที่ 3
8294 นาง สมพิศ ขยันโต สวนพริกไทย 10/348 หมู่ที่ 3
8295 นาง ดาหวัน คุ้มทรัพย์ สวนพริกไทย 10/351 หมู่ที่ 3
8296 นางสาว ธิดารัตน์ เครือพิมล สวนพริกไทย 10/352 หมู่ที่ 3
8297 นาง ปราณี หยกพิทักษ์โชค สวนพริกไทย 10/353 หมู่ที่ 3
8298 นาย ธนพล ตั้งพิเชษฐโชติ สวนพริกไทย 10/355 หมู่ที่ 3
8299 นาย สุทิน ภูยานนท์ สวนพริกไทย 10/356 หมู่ที่ 3
8300 นาง สุพัตรา เสือสมิง สวนพริกไทย 10/357 หมู่ที่ 3
8301 นาย กิตติ แสงน้ำ สวนพริกไทย 10/358 หมู่ที่ 3
8302 นาย สมโภชน์ พลอยประดับ สวนพริกไทย 10/359 หมู่ที่ 3
8303 นาง กัลยาศิริ ภูระหงษ์ สวนพริกไทย 10/360 หมู่ที่ 3
8304 นาย ดิสนัย คุ้มทรัพย์ สวนพริกไทย 10/361 หมู่ที่ 3
8305 นาง รัชนี ทองพรรณ สวนพริกไทย 10/362 หมู่ที่ 3
8306 นาย สุวรรณ ผลละมุด สวนพริกไทย 10/363 หมู่ที่ 3
8307 นาย จวง เดชบุญ สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 3
8308 นาง ประนอม เดชบุญ สวนพริกไทย 11/1 หมู่ที่ 3
8309 นางสาว สมจิตร์ เดชบุญ สวนพริกไทย 11/2 หมู่ที่ 3
8310 นาง ระเบียบ อยู่ยืน สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 3
8311 นาง สุกัญญา ทองสุข สวนพริกไทย 12/1 หมู่ที่ 3
8312 นาย ประหยัด ทองสุข สวนพริกไทย 12/2 หมู่ที่ 3
8313 นาง ละเอียด ชมภูอ่อน สวนพริกไทย 12/3 หมู่ที่ 3
8314 นาย บุญฤทธิ์ เสมอภาค สวนพริกไทย 12/4 หมู่ที่ 3
8315 นาย พิษณุ อังคะนาวิน สวนพริกไทย 12/5 หมู่ที่ 3
8316 นาย โกศัย ทองสุข สวนพริกไทย 12/6 หมู่ที่ 3
8317 นาง ละออง แก้วทองไทย สวนพริกไทย 12/7 หมู่ที่ 3
8318 นาง จันทร์ ทองสุข สวนพริกไทย 12/8 หมู่ที่ 3
8319 นางสาว พชรพร วงค์ษาไชย สวนพริกไทย 12/9 หมู่ที่ 3
8320 นาย ต้น บุญญจักร์ สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 3
8321 นาง บุญพิทักษ์ พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 13/1 หมู่ที่ 3
8322 นาง อุบล ผึ้งแก้ว สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 3
8323 นางสาว สุบิน ไทยวัฒน์ สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 3
8324 จ.ส.อ. สามารถ ไทยวัฒน์ สวนพริกไทย 15/1 หมู่ที่ 3
8325 นาง จ่าง สุพี สวนพริกไทย 16 หมู่ที่ 3
8326 นางสาว สมบูรณ์ พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 16/1 หมู่ที่ 3
8327 นาง นิภา พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 16/2 หมู่ที่ 3
8328 นาย ประหยัด เกสระ สวนพริกไทย 16/3 หมู่ที่ 3
8329 นาง ภคอร พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 16/4 หมู่ที่ 3
8330 ร.ต. วินัย ชมภูอ่อน สวนพริกไทย 16/5 หมู่ที่ 3
8331 นาง จำรัส เวทมนต์ สวนพริกไทย 17 หมู่ที่ 3
8332 นาง มะลิ ช่างไม้ สวนพริกไทย 17/1 หมู่ที่ 3
8333 นางสาว อนันต์ กุลอินทร์ สวนพริกไทย 17/2 หมู่ที่ 3
8334 นาง นุชจรินทร์ กุลอินทร์ สวนพริกไทย 17/3 หมู่ที่ 3
8335 นาย มนูญธรรม มีแสง สวนพริกไทย 17/4 หมู่ที่ 3
8336 นาง อำนวย กุลอินทร์ สวนพริกไทย 17/5 หมู่ที่ 3
8337 นาย สังวาลย์ น้ำเต้าทอง สวนพริกไทย 18 หมู่ที่ 3
8338 นาง สุนทร หัสธรรม สวนพริกไทย 18/1 หมู่ที่ 3
8339 นาย ชาญ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 18/2 หมู่ที่ 3
8340 นาง ทัศนีย์ บัวสด สวนพริกไทย 18/4 หมู่ที่ 3
8341 นาง ซ่อนกลิ่น โรจน์บุญชู สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 3
8342 นาย สุรินทร์ ไทยวัฒน์ สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 3
8343 นาง บุญธรรม โรจน์บุญชู สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 3
8344 นางสาว บุญส่ง กลิ่นขจร สวนพริกไทย 21 หมู่ที่ 3
8345 นาย นพดล วงเวียน สวนพริกไทย 21/1 หมู่ที่ 3
8346 นาง แจ่ม พันธ์หว้า สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 3
8347 นาย แก้ว พันธ์หว้า สวนพริกไทย 22/1 หมู่ที่ 3
8348 นาย อิทธิพล บุญแทรก สวนพริกไทย 22/2 หมู่ที่ 3
8349 นางสาว ประกอบ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 22/4 หมู่ที่ 3
8350 นาย บุญเลิศ หัสธรรม สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 3
8351 นาง บรรทม ตรีสุขี สวนพริกไทย 23/1 หมู่ที่ 3
8352 นาง วารีย์ สงวนหิรัญสกุล สวนพริกไทย 23/2 หมู่ที่ 3
8353 นาย พลศักด์ มาสุข สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 3
8354 นาย สุรศักดิ์ สถิตย์ขราณี สวนพริกไทย 24/1 หมู่ที่ 3
8355 นาง สม กลิ่นขจร สวนพริกไทย 24/2 หมู่ที่ 3
8356 นาง ณัทธา กลิ่นขจร สวนพริกไทย 24/3 หมู่ที่ 3
8357 นาง มนสกรณ์ กลิ่นขจรสีรี สวนพริกไทย 24/5 หมู่ที่ 3
8358 นาย ชูชาติ กรุดเงิน สวนพริกไทย 25 หมู่ที่ 3
8359 นาง จำปา ศาสตร์ปรีดี สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 3
8360 นาง นิภาพร กันโอภาส สวนพริกไทย 25/2 หมู่ที่ 3
8361 นาย ปรีดี ศาสตร์ปรีดี สวนพริกไทย 25/4 หมู่ที่ 3
8362 นาย ปรีดา ศาสตร์ปรีดี สวนพริกไทย 25/5 หมู่ที่ 3
8363 นาย ณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมนาม สวนพริกไทย 25/9 หมู่ที่ 3
8364 นาง บงกช มาสุข สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 3
8365 นาย บุญมา อุ้มญาติ สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 3
8366 นาง ฉัตร รักษ์พงษ์ สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 3
8367 นางสาว วิภาดา สืบสาย สวนพริกไทย 28/1 หมู่ที่ 3
8368 นางสาว สมจิตต์ อุ้มญาติ สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 3
8369 นาย สุวรรณ ธนีเจริญ สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 3
8370 นางสาว คำน้อย ศรีเทพ สวนพริกไทย 30/1 หมู่ที่ 3
8371 นางสาว ปรารถนา เกษมสุข สวนพริกไทย 30/2 หมู่ที่ 3
8372 นาย จารุวัฒน์ การกระสัง สวนพริกไทย 30/3 หมู่ที่ 3
8373 นาย สำราญ วงษาไฮ สวนพริกไทย 30/5 หมู่ที่ 3
8374 นางสาว เพชรรัตน์ เกตุสถล สวนพริกไทย 30/6 หมู่ที่ 3
8375 นาย อานนท์ บุญปิ่น สวนพริกไทย 30/9 หมู่ที่ 3
8376 นาง วิภาดา แหลมภู่ สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 3
8377 นาย สมาน ถนอมงาม สวนพริกไทย 31/1 หมู่ที่ 3
8378 นาง สมบัติ สายเจริญ สวนพริกไทย 31/3 หมู่ที่ 3
8379 นาย สุพจน์ รุ่งเจริญ สวนพริกไทย 31/5 หมู่ที่ 3
8380 นาง สมจิต รัชตะ สวนพริกไทย 31/6 หมู่ที่ 3
8381 นาง สมถวิล สวนศรี สวนพริกไทย 31/7 หมู่ที่ 3
8382 นาง ฉวี พุ่มมาก สวนพริกไทย 31/8 หมู่ที่ 3
8383 พลฯ ประสิทธิ์ สายเจิรญ สวนพริกไทย 31/9 หมู่ที่ 3
8384 จ.ส.อ. ทองอินทร์ บุญเต็ม สวนพริกไทย 31/10 หมู่ที่ 3
8385 นาย ฉลาด ทองแจ่ม สวนพริกไทย 31/11 หมู่ที่ 3
8386 นาย ชาญศักดิ์ พุ่มมาก สวนพริกไทย 31/12 หมู่ที่ 3
8387 นาง วรกาญจน์ แก้วอบเชย สวนพริกไทย 31/13 หมู่ที่ 3
8388 นาย วิมล ถนอมงาม สวนพริกไทย 31/14 หมู่ที่ 3
8389 นาย บวร จอกทอง สวนพริกไทย 31/15 หมู่ที่ 3
8390 นาย ประเทือง บุญอินทร์ สวนพริกไทย 31/16 หมู่ที่ 3
8391 นาง ประเสริฐ สลัดทุกข์ สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 3
8392 นาง จีรวัฒน์ เสือม่วง สวนพริกไทย 32/1 หมู่ที่ 3
8393 นาง จำรัส แจ่มศิริพรหม สวนพริกไทย 33 หมู่ที่ 3
8394 นาง ยุพา สอนสุภาพ สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 3
8395 นาย สุทิน สุขเหลือง สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 3
8396 นาง ประเทือง เนรมิตร์ สวนพริกไทย 35/1 หมู่ที่ 3
8397 นาง ดวงฤดี ศิวารินทร์ สวนพริกไทย 35/2 หมู่ที่ 3
8398 นาย เกรียงศักดิ์ อิ่มเอิบ สวนพริกไทย 36 หมู่ที่ 3
8399 นาย ประเสริฐ อิ่มเอิบ สวนพริกไทย 36/1 หมู่ที่ 3
8400 นาย ชูชาติ แก้วเชือกหนัง สวนพริกไทย 36/2 หมู่ที่ 3
8401 นาง ลออ ฉัตรแก้ว สวนพริกไทย 37 หมู่ที่ 3
8402 นาย อ๊อด พลเตย สวนพริกไทย 37/1 หมู่ที่ 3
8403 นาย ชูศักดิ์ ฤกิจ สวนพริกไทย 37/2 หมู่ที่ 3
8404 นาง ตุ๊กตา นิ่มนวล สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 3
8405 นาย อดิศักดิ์ ดีฉาย สวนพริกไทย 38/3 หมู่ที่ 3
8406 นาย โพธิ์ พูลโภค สวนพริกไทย 39 หมู่ที่ 3
8407 นาย เด่นประยูร พลอยมุกดา สวนพริกไทย 39/1 หมู่ที่ 3
8408 นาย อุดม พูลโภค สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 3
8409 นาง ตุ่ม อากาศเย็น สวนพริกไทย 40/3 หมู่ที่ 3
8410 นางสาว วรรณิศา พูลโภค สวนพริกไทย 40/4 หมู่ที่ 3
8411 นางสาว สมจิตร์ วงษ์รอด สวนพริกไทย 40/7 หมู่ที่ 3
8412 นาง หนึ่งฤทัย สัมมะวิชัย สวนพริกไทย 40/8 หมู่ที่ 3
8413 นาย แป๊ะ ศรีอรุณ สวนพริกไทย 41 หมู่ที่ 3
8414 นาง ศิริ เนียมทอง สวนพริกไทย 41/1 หมู่ที่ 3
8415 นาย รังสรรค์ ศิริบุตระพันธุ์ สวนพริกไทย 41/2 หมู่ที่ 3
8416 นาย ดนตรี ศรีอรุญ สวนพริกไทย 41/3 หมู่ที่ 3
8417 นาง จำนงค์ ฐานวัฒนประเสริฐ สวนพริกไทย 41/4 หมู่ที่ 3
8418 นาย มนัส เนียมทอง สวนพริกไทย 41/5 หมู่ที่ 3
8419 นาง เรณู ฤกษ์กำยี สวนพริกไทย 41/7 หมู่ที่ 3
8420 นางสาว นฤมนต์ มรรคผล สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 3
8421 นาย แดง ทำนา สวนพริกไทย 42/1 หมู่ที่ 3
8422 นาง สำเริง เทศทอง สวนพริกไทย 42/3 หมู่ที่ 3
8423 นาง พยอม สายสวาท สวนพริกไทย 43 หมู่ที่ 3
8424 นาย ทวีป ตาวงษ์ สวนพริกไทย 43/3 หมู่ที่ 3
8425 นาง นิตยา ธงทอง สวนพริกไทย 43/4 หมู่ที่ 3
8426 นาย พร สุทธิทัศนานนท์ สวนพริกไทย 43/5 หมู่ที่ 3
8427 นางสาว มณีรัตน์ หัตถ์เพชร สวนพริกไทย 43/6 หมู่ที่ 3
8428 นาง แต๋ว บริสุทธิ์ สวนพริกไทย 43/9 หมู่ที่ 3
8429 นาย บรรจง สุภายุทธ์ สวนพริกไทย 43/10 หมู่ที่ 3
8430 นาย สมศักดิ์ ฮวดสวัสดิ์ สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 3
8431 นาง วราภรณ์ กุมพันธุ์ สวนพริกไทย 44/1 หมู่ที่ 3
8432 นาย สวาท เรืองขำ สวนพริกไทย 44/2 หมู่ที่ 3
8433 นาย อัมพันธ์ ภาระเกตุ สวนพริกไทย 45 หมู่ที่ 3
8434 นาย สุนทร ก้อนมณี สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 3
8435 นาง เพลินพิศ แสงมณี สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 3
8436 นาย อำนวย ไชยยะ สวนพริกไทย 48 หมู่ที่ 3
8437 นาย เสนาะ สุขมาก สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 3
8438 นาง สำราญ พึ่งมั่น สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 3
8439 นาย ขุนพล ธูปกระจ่าง สวนพริกไทย 50/1 หมู่ที่ 3
8440 นาง จุไรรัตน์ พึ่งมั่น สวนพริกไทย 50/2 หมู่ที่ 3
8441 นาย วิเชียร พันลำดวน สวนพริกไทย 50/9 หมู่ที่ 3
8442 นางสาว ภาวินี อุ้มชู สวนพริกไทย 51 หมู่ที่ 3
8443 นาย เรืองเดช พึ่งมั่น สวนพริกไทย 51/1 หมู่ที่ 3
8444 นาย ธวัชชัย นาคเกี้ยว สวนพริกไทย 51/2 หมู่ที่ 3
8445 นาง ผัน ยังศรี สวนพริกไทย 53 หมู่ที่ 3
8446 นาง ภรรยาณี เรืองวงศ์ สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 3
8447 นาง รัญจวน น้ำจันทร์เจริญ สวนพริกไทย 54/1 หมู่ที่ 3
8448 นาย กำพล โสภา สวนพริกไทย 54/2 หมู่ที่ 3
8449 นาย สมพิศ หงส์ไทร สวนพริกไทย 54/3 หมู่ที่ 3
8450 นาย เสถียร พูดสงคราม สวนพริกไทย 54/5 หมู่ที่ 3
8451 นางสาว เสวนี เฉลิมสิน สวนพริกไทย 54/7 หมู่ที่ 3
8452 นาง เพ็ญผกา กรวยทอง สวนพริกไทย 54/9 หมู่ที่ 3
8453 นาย ทองเติม หวังอาษา สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 3
8454 นาย สานนท์ เรืองกุศล สวนพริกไทย 57 หมู่ที่ 3
8455 นาย เสน่ห์ เรืองกุศล สวนพริกไทย 57/1 หมู่ที่ 3
8456 นาง ดลพร สิทธิฤกษ์ สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 3
8457 นาง ทิพย์วรรณ์ จงเจริญ สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 3
8458 นาง ยุพิน โกสุมสวรรค์ สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 3
8459 นาย ทองใบ ลมั่งทอง สวนพริกไทย 61/1 หมู่ที่ 3
8460 นาง ทองม้วน น้อยสุขะ สวนพริกไทย 63 หมู่ที่ 3
8461 นางสาว รัชนี ชินคานันต๊ะ สวนพริกไทย 63/1 หมู่ที่ 3
8462 นาง พั้ว โพธิ์หอม สวนพริกไทย 63/2 หมู่ที่ 3
8463 นาย เพน เดชสันเทียะ สวนพริกไทย 63/3 หมู่ที่ 3
8464 นาย โสภณ สุเมธี สวนพริกไทย 64 หมู่ที่ 3
8465 นาง ประภาพรรณ เรืองกุศล สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 3
8466 นาย ศักดิ์ดา รอดเลี้ยง สวนพริกไทย 66 หมู่ที่ 3
8467 นางสาว อาภรณ์ รามวนิช สวนพริกไทย 70 หมู่ที่ 3
8468 นาย รุ่งสุริยา จันทะโคตร สวนพริกไทย 71 หมู่ที่ 3
8469 นาง โชติรส เบอร์ทา สวนพริกไทย 72 หมู่ที่ 3
8470 นาย วิชัย บุญมาก สวนพริกไทย 73 หมู่ที่ 3
8471 นาย ชัชวาลย์ เจริญชอบ สวนพริกไทย 74 หมู่ที่ 3
8472 นาง บุญเรือน จิตตพงศ์ สวนพริกไทย 79 หมู่ที่ 3
8473 นาย บุญเลิศ น้ำจันทร์เจริญ สวนพริกไทย 80 หมู่ที่ 3
8474 นาง เบญจวรรณ บุญปันเชื้อ สวนพริกไทย 9/9 หมู่ที่ 3
8475 นาง ทิพย์วรรณ วงศ์สุขดี สวนพริกไทย 10/51 หมู่ที่ 3
8476 นางสาว ณัชชา วงศ์สุขดี สวนพริกไทย 10/52 หมู่ที่ 3
8477 นาง โสภณ มีวงศ์ปานษ์ สวนพริกไทย 31/17 หมู่ที่ 3
8478 นาง ผ่องพรรณ พุฒพวง สวนพริกไทย 31/19 หมู่ที่ 3
8479 นาง มยุรี บัณย์ดิษฐ์ไทย สวนพริกไทย 81 หมู่ที่ 3
8480 นาย ทรงเดช โฉมยา สวนพริกไทย 1 หมู่ที่ 4
8481 นาย น่วม แจ่มจรูญ สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 4
8482 นาย สมพงษ์ แก้วนิยม สวนพริกไทย 1/2 หมู่ที่ 4
8483 นาย สุนทร ราชคฤห์ สวนพริกไทย 1/3 หมู่ที่ 4
8484 นางสาว สายสมร ทองสุข สวนพริกไทย 1/5 หมู่ที่ 4
8485 นาย วิโรจน์ เครือรัตน์ สวนพริกไทย 1/7 หมู่ที่ 4
8486 นาย สมหมาย โฉมยา สวนพริกไทย 1/8 หมู่ที่ 4
8487 นาง กิ่งกาญจน์ วัฒนะ สวนพริกไทย 1/9 หมู่ที่ 4
8488 นาย ศิริ วัฒนะ สวนพริกไทย 1/10 หมู่ที่ 4
8489 นาย สมปอง นิลมังกร สวนพริกไทย 1/11 หมู่ที่ 4
8490 นาย วรารัตน์ วัฒนะ สวนพริกไทย 1/12 หมู่ที่ 4
8491 นาย สำเภา อยู่คุ้มญาติ สวนพริกไทย 1/13 หมู่ที่ 4
8492 นางสาว จิตต์ อรุณโรจน์ สวนพริกไทย 1/14 หมู่ที่ 4
8493 นาย สุบิน เกษมศักดิ์ สวนพริกไทย 1/15 หมู่ที่ 4
8494 นาง เจียม เกยพยา สวนพริกไทย 1/16 หมู่ที่ 4
8495 นางสาว จันทร์เพ็ญ แต่งดี สวนพริกไทย 2/1 หมู่ที่ 4
8496 นาง บุญชู ทรัพย์สิน สวนพริกไทย 2/2 หมู่ที่ 4
8497 นาย จันทร์ บุญส่งศรี สวนพริกไทย 2/3 หมู่ที่ 4
8498 นาย สมศักดิ์ หวังสุข สวนพริกไทย 2/4 หมู่ที่ 4
8499 นาย เติมศักดิ์ แต่งดี สวนพริกไทย 2/5 หมู่ที่ 4
8500 นาย ประวิทย์ ทองสุข สวนพริกไทย 2/6 หมู่ที่ 4
8501 นาง ลำพวน บุญหล้า สวนพริกไทย 2/7 หมู่ที่ 4
8502 นางสาว ถวิล ทรัพย์สินธ์ สวนพริกไทย 2/8 หมู่ที่ 4
8503 นาง ณัฐชไม ตันเจริญ สวนพริกไทย 2/9 หมู่ที่ 4
8504 นางสาว สุรีย์ ทรัพย์สิน สวนพริกไทย 2/10 หมู่ที่ 4
8505 นาง หนูจวง หอมปิ่น สวนพริกไทย 2/11 หมู่ที่ 4
8506 นาง ชนรรถพร ธรรมมา สวนพริกไทย 2/14 หมู่ที่ 4
8507 นาย สมาน คมพานิช สวนพริกไทย 2/15 หมู่ที่ 4
8508 นาย ณรงค์ สิงห์เผือก สวนพริกไทย 2/16 หมู่ที่ 4
8509 ส.อ. ผิว คดสำโรง สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 4
8510 นาง อำพัน แม้นแก้ว สวนพริกไทย 3/1 หมู่ที่ 4
8511 นาง ประจวบ รักสุข สวนพริกไทย 3/2 หมู่ที่ 4
8512 นาง ยุพิน สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 3/3 หมู่ที่ 4
8513 นางสาว รัตยา ทองสุข สวนพริกไทย 3/4 หมู่ที่ 4
8514 นาง แฉล้ม คดสำโรง สวนพริกไทย 3/5 หมู่ที่ 4
8515 นาย บุญเตือน หวังสุข สวนพริกไทย 4 หมู่ที่ 4
8516 นางสาว สมจิตร ไม้งิ้ว สวนพริกไทย 4/2 หมู่ที่ 4
8517 นาย สุวิทย์ สมบูรณ์ผล สวนพริกไทย 4/3 หมู่ที่ 4
8518 นาง ผิน สายเนตรงาม สวนพริกไทย 4/7 หมู่ที่ 4
8519 นาย สุรินทร์ พงษ์สิงห์ สวนพริกไทย 4/8 หมู่ที่ 4
8520 นาย ธนบูลย์ ตาบทอง สวนพริกไทย 4/10 หมู่ที่ 4
8521 นาย วิสิทธิ์ สายเนตรงาม สวนพริกไทย 4/11 หมู่ที่ 4
8522 นาง จินตนา แก้วสะอาด สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 4
8523 นาย ประสาท หวังสุข สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 4
8524 นาง ยุพา คามเขียว สวนพริกไทย 5/2 หมู่ที่ 4
8525 นาง รำเพย จันทร์นิมิต สวนพริกไทย 5/4 หมู่ที่ 4
8526 นาย ทองไสย พรมพุ้ย สวนพริกไทย 5/5 หมู่ที่ 4
8527 นาย เกรียงไกร ขาวขำ สวนพริกไทย 5/6 หมู่ที่ 4
8528 นาง มุกดา กลิ่นหอม สวนพริกไทย 5/7 หมู่ที่ 4
8529 นาย โกศล แก้วสะอาด สวนพริกไทย 5/8 หมู่ที่ 4
8530 นางสาว จรรยา หวังสุข สวนพริกไทย 5/9 หมู่ที่ 4
8531 นาย บุญช่วย โรจน์บุญชู สวนพริกไทย 6 หมู่ที่ 4
8532 นาย สมพร วัยบริสุทธิ์ สวนพริกไทย 6/3 หมู่ที่ 4
8533 นาย สายันต์ มีเดช สวนพริกไทย 6/4 หมู่ที่ 4
8534 นาย บุญเชิด ชื่นงาม สวนพริกไทย 6/5 หมู่ที่ 4
8535 นางสาว กัณฐิกา เกตุแก้ว สวนพริกไทย 6/6 หมู่ที่ 4
8536 นางสาว รุ่งนภา ศาสตร์จันทร์ สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 4
8537 นางสาว สมใจ แจ่มไว สวนพริกไทย 7/1 หมู่ที่ 4
8538 นาย เปรม พันธ์หว้า สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 4
8539 นาย ไปล่ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 4
8540 นาย ปลื้ม พันธ์หว้า สวนพริกไทย 8/2 หมู่ที่ 4
8541 นาง ออมทรัพย์ ดอกปีบ สวนพริกไทย 8/3 หมู่ที่ 4
8542 นาย เกษม งามพริ้ง สวนพริกไทย 8/5 หมู่ที่ 4
8543 นาง พัชรียา งามพริ้ง สวนพริกไทย 8/6 หมู่ที่ 4
8544 นาย อำนาจศักดิ์ งามพริ้ง สวนพริกไทย 8/7 หมู่ที่ 4
8545 นาย ถวิล ดาศรี สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 4
8546 นาย บันลือ โตมิ สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 4
8547 นางสาว ชิด พันธ์หว้า สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 4
8548 นาย สด หวังสุข สวนพริกไทย 10/1 หมู่ที่ 4
8549 นาย วิจิตร์ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 10/2 หมู่ที่ 4
8550 นาง อุไร พรมพุ้ย สวนพริกไทย 10/3 หมู่ที่ 4
8551 นาย เสนาะ แต่งดี สวนพริกไทย 10/4 หมู่ที่ 4
8552 นาย จอม พันธ์หว้า สวนพริกไทย 10/5 หมู่ที่ 4
8553 นาย สมชาย พันธ์หว้า สวนพริกไทย 10/6 หมู่ที่ 4
8554 นางสาว สะอาด อยู่นาน สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 4
8555 นาย สุรินทร์ แสงเดือน สวนพริกไทย 11/1 หมู่ที่ 4
8556 นาย สนิท แก้วใส สวนพริกไทย 11/2 หมู่ที่ 4
8557 นาย ชิตณรงค์ พัดทอง สวนพริกไทย 11/5 หมู่ที่ 4
8558 นางสาว ลำพวน นิยมมาก สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 4
8559 นาย น้อย มุ่งสุข สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 4
8560 นาง เกษร สองสมาน สวนพริกไทย 13/1 หมู่ที่ 4
8561 นาย ไพรัช มุ่งสุข สวนพริกไทย 13/2 หมู่ที่ 4
8562 นาย โสฬส สุขดี สวนพริกไทย 13/3 หมู่ที่ 4
8563 นาย เกรียงศักดิ์ เมฆรารัตน์ สวนพริกไทย 13/4 หมู่ที่ 4
8564 นาง บำรุง เที่ยงเกษม สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 4
8565 นาย สำแล ฉิมเย็น สวนพริกไทย 14/1 หมู่ที่ 4
8566 นางสาว สำลี ฉิมเย็น สวนพริกไทย 14/3 หมู่ที่ 4
8567 นาย บรรจบ ท้วมหลุ่ม สวนพริกไทย 14/4 หมู่ที่ 4
8568 นาย สถิต ชมจันทร์ สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 4
8569 นางสาว ดวงพร เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 16 หมู่ที่ 4
8570 นาย ดำเนิน สุนา สวนพริกไทย 16/1 หมู่ที่ 4
8571 นาง บุญนาค เพิ่มทรัพย์ สวนพริกไทย 16/2 หมู่ที่ 4
8572 นาย จำนงค์ เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 16/3 หมู่ที่ 4
8573 นาง มนัสนันท์ แสงทอง สวนพริกไทย 16/4 หมู่ที่ 4
8574 พลฯ โกสินทร์ มหาชัย สวนพริกไทย 16/6 หมู่ที่ 4
8575 นาง วรรณดา ซำศิริ สวนพริกไทย 16/7 หมู่ที่ 4
8576 นาย หมง นิลลิต สวนพริกไทย 16/8 หมู่ที่ 4
8577 นาย จิตติพงษ์ ผมงาม สวนพริกไทย 16/9 หมู่ที่ 4
8578 นาง มะลิ เรืองเดช สวนพริกไทย 16/10 หมู่ที่ 4
8579 นาย จำรัส ศรีแสงทรัพย์ สวนพริกไทย 16/12 หมู่ที่ 4
8580 นางสาว ละออ ไวยฤทธิ์ สวนพริกไทย 16/13 หมู่ที่ 4
8581 นาย สมพงษ์ น้ำดอกไม้ สวนพริกไทย 16/14 หมู่ที่ 4
8582 นางสาว วิไลพร ผมงาม สวนพริกไทย 16/15 หมู่ที่ 4
8583 นางสาว สำรวย สุนา สวนพริกไทย 16/16 หมู่ที่ 4
8584 นาย สมเกียรติ์ ตาวิยะ สวนพริกไทย 16/17 หมู่ที่ 4
8585 นาง สีนวน ทองคำสุขราช สวนพริกไทย 16/20 หมู่ที่ 4
8586 นาย สมปอง พันธ์บัว สวนพริกไทย 17 หมู่ที่ 4
8587 นาง ช้อย สีเขียว สวนพริกไทย 17/2 หมู่ที่ 4
8588 นาง สมบูรณ์ เนาวภาส สวนพริกไทย 18 หมู่ที่ 4
8589 นางสาว วนัชพร ถนอมงาม สวนพริกไทย 18/1 หมู่ที่ 4
8590 นาย สนธยา ถนอมงาม สวนพริกไทย 18/2 หมู่ที่ 4
8591 นาย สุดใจ พันธ์ปทุม สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 4
8592 นาง แฉล้ม อินทร์กลัด สวนพริกไทย 19/1 หมู่ที่ 4
8593 นาย สละ อินทรกลัด สวนพริกไทย 19/2 หมู่ที่ 4
8594 นางสาว ณสิกาญจน์ เด็ดแก้วสิทธินนท์ สวนพริกไทย 19/3 หมู่ที่ 4
8595 นาย บุญเลิศ ผมงาม สวนพริกไทย 19/4 หมู่ที่ 4
8596 นาย เฉลิม อินทร์กลัด สวนพริกไทย 19/5 หมู่ที่ 4
8597 นาง มณฑิรา ทองเพ็ชรมะดัน สวนพริกไทย 19/6 หมู่ที่ 4
8598 นาง มาลัย สุคันธรัตน์ สวนพริกไทย 19/7 หมู่ที่ 4
8599 นาง นิสาชล รัตนบุรี สวนพริกไทย 19/9 หมู่ที่ 4
8600 นางสาว ศิริเพ็ญ จันทร์มีทรัพย์ สวนพริกไทย 20 หมู่ที่ 4
8601 นาย สรายุทธ์ ทองหล่อ สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 4
8602 นาย วรวุฒิ แสนกว้าง สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 4
8603 นาง ส้มจีน พันธ์บัว สวนพริกไทย 21 หมู่ที่ 4
8604 นาย ทองคำ ฉิมเย็น สวนพริกไทย 21/1 หมู่ที่ 4
8605 นาง วัลละออ นงนุช สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 4
8606 นาง ทิวา พรรณบัว สวนพริกไทย 22/1 หมู่ที่ 4
8607 นาย สายันต์ พยุงแก้ว สวนพริกไทย 22/3 หมู่ที่ 4
8608 นาย ไพรสนธิ์ ปัญจะ สวนพริกไทย 22/4 หมู่ที่ 4
8609 นาง ศิริธร ขาวศาลา สวนพริกไทย 22/5 หมู่ที่ 4
8610 นาย สมศักดิ์ เครือเนียม สวนพริกไทย 22/7 หมู่ที่ 4
8611 นาย สุรินทร์ อยู่คุ้มญาติ สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 4
8612 นาย สุระชัย หวังสุข สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 4
8613 นาย แดง หวังสุข สวนพริกไทย 24/1 หมู่ที่ 4
8614 นาง ศศิธร ถือธรรม สวนพริกไทย 24/2 หมู่ที่ 4
8615 นาย บุญยืน ตลับทอง สวนพริกไทย 24/3 หมู่ที่ 4
8616 นาย เทอดศักดิ์ โอมะคุปต์ สวนพริกไทย 25 หมู่ที่ 4
8617 นาย สุรศักดิ์ สิทธิธรรม สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 4
8618 นาย วิรัช หวังสุข สวนพริกไทย 25/3 หมู่ที่ 4
8619 นาง อภิรญา แกล้วกล้า สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 4
8620 นาง สุดใจ นะคะจัด สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 4
8621 นาง ประวิง สายเนตรงาม สวนพริกไทย 27/1 หมู่ที่ 4
8622 นาย ประจักร หอมแขก สวนพริกไทย 27/2 หมู่ที่ 4
8623 นาง ประยูร รักเงิน สวนพริกไทย 27/3 หมู่ที่ 4
8624 นาง พานตะวัน สายเนตรงาม สวนพริกไทย 27/4 หมู่ที่ 4
8625 นาย นะมิตร หงษ์กลาง สวนพริกไทย 27/6 หมู่ที่ 4
8626 นางสาว สมถวิล เอี่ยมเกิด สวนพริกไทย 27/7 หมู่ที่ 4
8627 นางสาว แช่ม พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 4
8628 นางสาว ผจง เช็ก สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 4
8629 นาย วิชัย ต้องรักโรจน์ สวนพริกไทย 29/2 หมู่ที่ 4
8630 นาง สุด สีแจ่ม สวนพริกไทย 30/1 หมู่ที่ 4
8631 นางสาว สะอาด ภู่เงิน สวนพริกไทย 30/2 หมู่ที่ 4
8632 นาย บุญช่วย สาพาที สวนพริกไทย 30/3 หมู่ที่ 4
8633 นาย สมพงษ์ ร่มไทร สวนพริกไทย 30/4 หมู่ที่ 4
8634 นาย พงษ์ศักดิ์ พวงศิลป์ สวนพริกไทย 30/6 หมู่ที่ 4
8635 นาง จิราวรรณ วังเมือง สวนพริกไทย 30/7 หมู่ที่ 4
8636 นาง หนูรี่ น้อยพุทธา สวนพริกไทย 30/8 หมู่ที่ 4
8637 นาย โสพล ธรรมสะดวก สวนพริกไทย 30/9 หมู่ที่ 4
8638 นาง สมหมาย มรรคผล สวนพริกไทย 30/10 หมู่ที่ 4
8639 นาย จารุ สุวรรณ สวนพริกไทย 30/11 หมู่ที่ 4
8640 นาย วสรรณ แสนสุขสันติ สวนพริกไทย 30/12 หมู่ที่ 4
8641 นางสาว ลำพันธ์ โพชะโน สวนพริกไทย 30/14 หมู่ที่ 4
8642 นาง พะเยาว์ ธรรมสะดวก สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 4
8643 นาง สุวัณณา แต่งดี สวนพริกไทย 31/1 หมู่ที่ 4
8644 นางสาว สมจิต ขวัญแพ สวนพริกไทย 31/2 หมู่ที่ 4
8645 นาย ชิต พูลผล สวนพริกไทย 31/3 หมู่ที่ 4
8646 นาย แสวง กลัดมี สวนพริกไทย 31/4 หมู่ที่ 4
8647 นาย ชลอ ธะนะศักดิ์ สวนพริกไทย 31/5 หมู่ที่ 4
8648 นาง ทองมี บัวสิงห์ สวนพริกไทย 31/6 หมู่ที่ 4
8649 นาง จอมศรี ดีทั่ว สวนพริกไทย 31/7 หมู่ที่ 4
8650 นางสาว ยุพา ธะนะศักดิ์ สวนพริกไทย 31/8 หมู่ที่ 4
8651 นาย วิเชียร ขวัญแพ สวนพริกไทย 31/9 หมู่ที่ 4
8652 นางสาว สมศรี ขวัญแพ สวนพริกไทย 31/10 หมู่ที่ 4
8653 นาย สมชาย ขวัญแพ สวนพริกไทย 31/11 หมู่ที่ 4
8654 นาย จำลอง เพ่งงาม สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 4
8655 นางสาว ภัสราภรณ์ พงษ์ธรรมสถิต สวนพริกไทย 32/2 หมู่ที่ 4
8656 นาง อุไร ฉิมเย็น สวนพริกไทย 32/3 หมู่ที่ 4
8657 นาง ละเอียด งามฉวี สวนพริกไทย 32/6 หมู่ที่ 4
8658 นางสาว มณี ขวัญแพ สวนพริกไทย 32/7 หมู่ที่ 4
8659 นางสาว ทศพร สาเกตุ สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 4
8660 นาย แหล่ม มุ่งสุข สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 4
8661 นาย ชรินทร์ มุ่งสุข สวนพริกไทย 34/1 หมู่ที่ 4
8662 นาย สมนึก เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 4
8663 นาย มนัส เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 35/1 หมู่ที่ 4
8664 นาย นิคม กลมกล่อม สวนพริกไทย 36 หมู่ที่ 4
8665 นาง เสมอ ภู่ซ้อน สวนพริกไทย 37/1 หมู่ที่ 4
8666 นาง นภาวรรณ พรหมทอง สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 4
8667 นางสาว มาลัย เอี่ยมฉลวย สวนพริกไทย 38/1 หมู่ที่ 4
8668 นาง สาลี่ จันทา สวนพริกไทย 39 หมู่ที่ 4
8669 นาย ชัยวุฑ ฤทธิ์เทพ สวนพริกไทย 39/2 หมู่ที่ 4
8670 นาย ฉัตรชัย มานพ สวนพริกไทย 39/8 หมู่ที่ 4
8671 นางสาว วาสนา เพ็ชร์สุข สวนพริกไทย 39/9 หมู่ที่ 4
8672 นาย ส่ง บุตรเพชร สวนพริกไทย 39/10 หมู่ที่ 4
8673 นาง สรัญญา เมาเรีย สวนพริกไทย 39/29 หมู่ที่ 4
8674 นาย จตุรงค์ พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 4
8675 นาง ณัฐพร นาคเกิด สวนพริกไทย 41 หมู่ที่ 4
8676 นางสาว ชัชชณา หิรัญสุนทร สวนพริกไทย 41/2 หมู่ที่ 4
8677 นางสาว จำลอง บุญธรรม สวนพริกไทย 41/3 หมู่ที่ 4
8678 นางสาว ลมัยพร เที่ยงสันเทียะ สวนพริกไทย 41/4 หมู่ที่ 4
8679 นาง แสงจันทร์ ประกอบ สวนพริกไทย 41/5 หมู่ที่ 4
8680 นาย ศรายุทธ ธรรมชัย สวนพริกไทย 41/6 หมู่ที่ 4
8681 ด.ต. ทวีป เพชรคุ้ม สวนพริกไทย 41/7 หมู่ที่ 4
8682 นาย สิงหาสน์ ศิลปพันธ์ สวนพริกไทย 41/8 หมู่ที่ 4
8683 นาย สมหวัง ธรรมเขาแดง สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 4
8684 นาง มะลิวัลย์ จีนเจือ สวนพริกไทย 43 หมู่ที่ 4
8685 นาง สุวรรณา ฟักเหลือง สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 4
8686 นาย ชด พันธ์หว้า สวนพริกไทย 45 หมู่ที่ 4
8687 นางสาว สมทรง เกตุเนียม สวนพริกไทย 45/2 หมู่ที่ 4
8688 นาง ประชิตร พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 4
8689 นางสาว ประนีย์ เหม็งสกุล สวนพริกไทย 46/2 หมู่ที่ 4
8690 นางสาว ประเทือง ผันผ่อน สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 4
8691 นาง ละม้าย อนุไพร สวนพริกไทย 48 หมู่ที่ 4
8692 นาง สวาท ราชคฤห์ สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 4
8693 ร.ต. ปรีชา นงนุช สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 4
8694 นาง มณี โตสงคราม สวนพริกไทย 50/1 หมู่ที่ 4
8695 นาย วิเชียร พุ่มเก่า สวนพริกไทย 50/2 หมู่ที่ 4
8696 นาย เชิด มีแขก สวนพริกไทย 50/3 หมู่ที่ 4
8697 นาง พรสวรรค์ เรืองฤทธิ์ สวนพริกไทย 50/4 หมู่ที่ 4
8698 นาง สุรีย์ ปัญญะวิก สวนพริกไทย 50/5 หมู่ที่ 4
8699 นาย กมล ปัญญะวิก สวนพริกไทย 50/7 หมู่ที่ 4
8700 นาง สุณี เมฆพะโยม สวนพริกไทย 51 หมู่ที่ 4
8701 นาง ย้อย สลับสี สวนพริกไทย 52 หมู่ที่ 4
8702 นาย สมบูรณ์ แสนสุขสันติ สวนพริกไทย 53 หมู่ที่ 4
8703 นาง ภัทราพร แสนสุขสันติ สวนพริกไทย 53/1 หมู่ที่ 4
8704 นาย สันติ แสนสุขสันติ สวนพริกไทย 53/2 หมู่ที่ 4
8705 นาย ชาญ พานโพธิ์ สวนพริกไทย 53/4 หมู่ที่ 4
8706 นางสาว จำปี แจ่มไว สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 4
8707 นาง จวน แจ่มไว สวนพริกไทย 54/1 หมู่ที่ 4
8708 นาย พนม โพธิ์แก้ว สวนพริกไทย 54/2 หมู่ที่ 4
8709 นาย พิทักษ์ ชมชาติ สวนพริกไทย 54/3 หมู่ที่ 4
8710 นาย ประกอบ แป้นทรัพย์ สวนพริกไทย 54/4 หมู่ที่ 4
8711 นางสาว ณัฐธยาน์ ศรีบางจาด สวนพริกไทย 54/5 หมู่ที่ 4
8712 นาย นิคม ศรีสังข์ สวนพริกไทย 54/6 หมู่ที่ 4
8713 นาย พัฒนชัย มีมา สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 4
8714 นาง ประภา ตามสีวัน สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 4
8715 นาง นุชจรี แป้นประเสริฐ สวนพริกไทย 56/1 หมู่ที่ 4
8716 นาย สมหมาย เนียมสวัสดิ์ สวนพริกไทย 57 หมู่ที่ 4
8717 นาง ประชิน ขำบัณฑิตย์ สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 4
8718 นาย สมชาย พงษ์สุพรรณ สวนพริกไทย 58/1 หมู่ที่ 4
8719 นาง วัชรี พงษ์สุพรรณ สวนพริกไทย 58/2 หมู่ที่ 4
8720 นาย สมพงษ์ เนียมสวัสดิ์ สวนพริกไทย 59 หมู่ที่ 4
8721 นาย สุรัตน์ ก้อนมณี สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 4
8722 นาย ชู ศรีคำ สวนพริกไทย 60/1 หมู่ที่ 4
8723 นาง ก้อนทอง ผิวอ่ำ สวนพริกไทย 60/5 หมู่ที่ 4
8724 นาง รัชนี บัวทอง สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 4
8725 นาย ใหล โตจาด สวนพริกไทย 63 หมู่ที่ 4
8726 นางสาว อมรา ผลจันทร์งาม สวนพริกไทย 63/1 หมู่ที่ 4
8727 นาย สมศักดิ์ ลิ้มเสรี สวนพริกไทย 63/2 หมู่ที่ 4
8728 นาย แสงอรุณ พยุงแก้ว สวนพริกไทย 64 หมู่ที่ 4
8729 นาย สมศักดิ์ วิจิตร สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 4
8730 นาย ฉลอง อิ่มอกใจ สวนพริกไทย 66 หมู่ที่ 4
8731 นาย ศรีทอง มูลคำ สวนพริกไทย 67 หมู่ที่ 4
8732 นาง นฤมล สิบพุด สวนพริกไทย 67/1 หมู่ที่ 4
8733 นาง สำรวย สงค์อุบล สวนพริกไทย 67/2 หมู่ที่ 4
8734 นาง ชีพ มูลคำ สวนพริกไทย 67/3 หมู่ที่ 4
8735 นาย สุนทร ทรัพย์ประเสริฐ สวนพริกไทย 68/1 หมู่ที่ 4
8736 นาง มาลี ทาโส สวนพริกไทย 68/2 หมู่ที่ 4
8737 นางสาว นฤมล เอี่ยมเกิด สวนพริกไทย 69 หมู่ที่ 4
8738 นางสาว ลักษณา บุญประดับ สวนพริกไทย 70 หมู่ที่ 4
8739 นาย สุชาติ ตั้งเจริญ สวนพริกไทย 70/1 หมู่ที่ 4
8740 นาย วิรัตน์ วงษ์แสง สวนพริกไทย 71 หมู่ที่ 4
8741 นาย สำรวย คงชอบ สวนพริกไทย 72 หมู่ที่ 4
8742 นาย เฉลิม คงชอบ สวนพริกไทย 72/1 หมู่ที่ 4
8743 นาง หลงรัก เทพหัสดิน ณ อยุธยา สวนพริกไทย 73 หมู่ที่ 4
8744 นางสาว นิรมล วิรัชสกุลทิพย์ สวนพริกไทย 73/1 หมู่ที่ 4
8745 นาย ภาณุเดช บัวศรี สวนพริกไทย 74 หมู่ที่ 4
8746 นางสาว ณัฐญา ดวงดี สวนพริกไทย 75 หมู่ที่ 4
8747 นาง สมวงษ์ ชื่นอารมย์ สวนพริกไทย 76 หมู่ที่ 4
8748 นาย เจริญ ขามดี สวนพริกไทย 77 หมู่ที่ 4
8749 นาง จันทร์เพ็ญ ช้างนาค สวนพริกไทย 77/1 หมู่ที่ 4
8750 นาย เกรียงศักดิ์ ทองเขียน สวนพริกไทย 77/2 หมู่ที่ 4
8751 นาง สมควร ฉัตรทอง สวนพริกไทย 78 หมู่ที่ 4
8752 นาง ก้อนดิน มอนศรี สวนพริกไทย 79 หมู่ที่ 4
8753 นางสาว กนกอร อ่อนสุข สวนพริกไทย 79/2 หมู่ที่ 4
8754 นางสาว คะนึง ใยชม สวนพริกไทย 79/3 หมู่ที่ 4
8755 นางสาว ศิวพร ท้วมเทศ สวนพริกไทย 79/4 หมู่ที่ 4
8756 นาย ละม่อม ภูมี สวนพริกไทย 80 หมู่ที่ 4
8757 นาย ขจร อุ่นจิตร์ สวนพริกไทย 81 หมู่ที่ 4
8758 นาย จันทร์ แก่งอินทร์ สวนพริกไทย 81/1 หมู่ที่ 4
8759 นาง แก้ว เอี่ยมสุทธิปัญญา สวนพริกไทย 82 หมู่ที่ 4
8760 นาย สุนทร กริ่มใจ สวนพริกไทย 82/3 หมู่ที่ 4
8761 นาง เฉลียว ชนะศักดิ์ สวนพริกไทย 83 หมู่ที่ 4
8762 นาย สมศักดิ์ สุพบุตร สวนพริกไทย 83/1 หมู่ที่ 4
8763 นาย สมคิด โพทอง สวนพริกไทย 85 หมู่ที่ 4
8764 นาง สำเนียง พันธุศรี สวนพริกไทย 85/1 หมู่ที่ 4
8765 นาย มนู งามฉวี สวนพริกไทย 85/2 หมู่ที่ 4
8766 นาง จรูญ นุชเทศ สวนพริกไทย 86 หมู่ที่ 4
8767 นาย บุญทำ แก้วปู่ สวนพริกไทย 86/1 หมู่ที่ 4
8768 นาย ประเสริฐ ชนะศักดิ์ สวนพริกไทย 86/3 หมู่ที่ 4
8769 นาย สมควร สุทธิประภา สวนพริกไทย 87 หมู่ที่ 4
8770 นาย ละออง เอี่ยมเกิด สวนพริกไทย 88 หมู่ที่ 4
8771 นางสาว จำรัส นิ่มเทียนคะ สวนพริกไทย 88/2 หมู่ที่ 4
8772 นาย ทวี พรหมสุวรรณ์ สวนพริกไทย 90 หมู่ที่ 4
8773 นาง สมศรี วรพุฒ สวนพริกไทย 92 หมู่ที่ 4
8774 นาง จินตนา มณีวรรณ สวนพริกไทย 93 หมู่ที่ 4
8775 นาย ฤทธิชัย วงศวิหค สวนพริกไทย 93/1 หมู่ที่ 4
8776 นาย ชายชาตรี คงเจริญถิ่น สวนพริกไทย 93/4 หมู่ที่ 4
8777 นาง ประไพศรี ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 94 หมู่ที่ 4
8778 นาย สุชาติ ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 94/1 หมู่ที่ 4
8779 นาง อัจฉรา ยอดเถื่อน สวนพริกไทย 95 หมู่ที่ 4
8780 นาง สุวรรณ์ ทองน้อย สวนพริกไทย 96 หมู่ที่ 4
8781 นาย ชนะภัย กลมกระโทก สวนพริกไทย 97 หมู่ที่ 4
8782 นางสาว กนกวรรณ ระแวง สวนพริกไทย 98 หมู่ที่ 4
8783 นาง วิภารัตน์ ศรีรัตน์ สวนพริกไทย 99 หมู่ที่ 4
8784 นาย ณรงค์ เพ่งงาม สวนพริกไทย 99/1 หมู่ที่ 4
8785 นางสาว น้ำฝน สายโคกสูง สวนพริกไทย 99/2 หมู่ที่ 4
8786 นาย วิภาช เชียงสกุล สวนพริกไทย 101 หมู่ที่ 4
8787 นาง เกสร จันทร์งาม สวนพริกไทย 102 หมู่ที่ 4
8788 นาย สัมฤทธิ์ ผาสุก สวนพริกไทย 104 หมู่ที่ 4
8789 นาย มนัส เจริญนา สวนพริกไทย 104/1 หมู่ที่ 4
8790 นาง ประนอม วิเศษดอนหวาย สวนพริกไทย 105 หมู่ที่ 4
8791 นาย จำลอง ปุราสะกัง สวนพริกไทย 106 หมู่ที่ 4
8792 นาง ซ่อนกลิ่น วิมุตศรี สวนพริกไทย 108 หมู่ที่ 4
8793 นาย โชคชัย ทองเปลว สวนพริกไทย 109 หมู่ที่ 4
8794 นาง นัยนา สุคนธ์นิตย์ สวนพริกไทย 111 หมู่ที่ 4
8795 นาง เต็ม มะธีนี สวนพริกไทย 113 หมู่ที่ 4
8796 นาย สมบัติ มะธีนี สวนพริกไทย 113/1 หมู่ที่ 4
8797 นาย รุ่งเรือง แหมสูงเนิน สวนพริกไทย 113/2 หมู่ที่ 4
8798 นาย นวน กันนิกากลาง สวนพริกไทย 114 หมู่ที่ 4
8799 นาง สรณ์สิริ เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 114/1 หมู่ที่ 4
8800 นาง ประนอม บัวก้านทอง สวนพริกไทย 114/2 หมู่ที่ 4
8801 นาง พิสมัย โรจน์มงคล สวนพริกไทย 115 หมู่ที่ 4
8802 นาง แฉล้ม โรจนมงคล สวนพริกไทย 116 หมู่ที่ 4
8803 นาย วัฒนา ชุ่มใจ สวนพริกไทย 117 หมู่ที่ 4
8804 พ.อ.ต. ส่งเสริม ฉิมเย็น สวนพริกไทย 118 หมู่ที่ 4
8805 พ.ต. สำเริง พูลศิลป์ สวนพริกไทย 118/2 หมู่ที่ 4
8806 นาง เขมิกา ไม้จันทร์ สวนพริกไทย 119 หมู่ที่ 4
8807 นาย สนั่น เนียมสวัสดิ์ สวนพริกไทย 119/1 หมู่ที่ 4
8808 นาย ช่อ บุญครุฑ สวนพริกไทย 120 หมู่ที่ 4
8809 นาง สมใจ เพาพาน สวนพริกไทย 120/1 หมู่ที่ 4
8810 นางสาว อมรวรรณ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 120/2 หมู่ที่ 4
8811 นาย ละออ แจ่มยิ่ง สวนพริกไทย 121 หมู่ที่ 4
8812 นาย สมชาย ขาวมั่นคง สวนพริกไทย 123 หมู่ที่ 4
8813 นาย วิชัย หวังสุข สวนพริกไทย 124 หมู่ที่ 4
8814 นาง ขวัญใจ ป้อมสุวรรณ สวนพริกไทย 124/1 หมู่ที่ 4
8815 นาง ประทิน ชัยสาร สวนพริกไทย 124/2 หมู่ที่ 4
8816 นาง สรณ์ธธัญ เกิดทวี สวนพริกไทย 124/3 หมู่ที่ 4
8817 นาย บุญปลูก ชมนิ่ม สวนพริกไทย 124/4 หมู่ที่ 4
8818 นาย สรไกร ภูริเกียรติ สวนพริกไทย 124/5 หมู่ที่ 4
8819 นาย ศักดิ์สิฐ์ศรัญยู จรัสรัตนสาโรส สวนพริกไทย 124/6 หมู่ที่ 4
8820 นาง ไสว เอิบโคกสูง สวนพริกไทย 124/7 หมู่ที่ 4
8821 นาง คารม ไวยจินดา สวนพริกไทย 124/8 หมู่ที่ 4
8822 นาย ดนุพล ตระกูลเศรษฐสิริ สวนพริกไทย 124/9 หมู่ที่ 4
8823 นาง กันยาสิริ ฉิมเย็น สวนพริกไทย 124/10 หมู่ที่ 4
8824 นาย ทวัฒน์ บุญแก้วศรีชัย สวนพริกไทย 124/11 หมู่ที่ 4
8825 นาง รติกร สตีเฟ่น สวนพริกไทย 124/12 หมู่ที่ 4
8826 นาย บุญมา ฐิติเรืองเกียรติ สวนพริกไทย 124/13 หมู่ที่ 4
8827 นาง ปวีณา จันทร์วิรัช สวนพริกไทย 124/14 หมู่ที่ 4
8828 จ.ส.อ. วิชาญ ฉายบาง สวนพริกไทย 124/16 หมู่ที่ 4
8829 นาย ธนวัฒน์ พฤกษอาภรณ์ สวนพริกไทย 124/17 หมู่ที่ 4
8830 นาง วรารัตน์ พฤกษอาภรณ์ สวนพริกไทย 124/18 หมู่ที่ 4
8831 นาย สามารถ นาคทั่ง สวนพริกไทย 124/19 หมู่ที่ 4
8832 นาย วุฒิรัฐ จึงแสงสถิตย์พร สวนพริกไทย 124/20 หมู่ที่ 4
8833 นาย สุชาติ ด้วงพรหม สวนพริกไทย 124/21 หมู่ที่ 4
8834 นาง สุภัสสรา ผลาทร สวนพริกไทย 124/22 หมู่ที่ 4
8835 นาย ธวัชชัย มีสมชาติ สวนพริกไทย 124/23 หมู่ที่ 4
8836 นาย วิเชียร ยิ้มแฉ่ง สวนพริกไทย 124/24 หมู่ที่ 4
8837 นาย เอกราช ชากร สวนพริกไทย 124/25 หมู่ที่ 4
8838 นาง วัชรา พวงทอง สวนพริกไทย 124/26 หมู่ที่ 4
8839 นาย วิชัย ผิวดำ สวนพริกไทย 124/27 หมู่ที่ 4
8840 นางสาว ราตรี จินดาพันธ์ สวนพริกไทย 124/28 หมู่ที่ 4
8841 นาง อธิชา แซฟเท็นเบอร์เกอร์ สวนพริกไทย 124/30 หมู่ที่ 4
8842 นาย สถาปน์ ประชุมญาติ สวนพริกไทย 124/31 หมู่ที่ 4
8843 นาง อรุณี อังกาบศรี สวนพริกไทย 124/32 หมู่ที่ 4
8844 นาง จันทร มีแถม สวนพริกไทย 124/33 หมู่ที่ 4
8845 นาย ยุทธนา บูรณ์โภคา สวนพริกไทย 124/34 หมู่ที่ 4
8846 นาง กิตติยา เด็ดแก้ว สวนพริกไทย 124/35 หมู่ที่ 4
8847 นาย อเนก รอดผึ้ง สวนพริกไทย 124/36 หมู่ที่ 4
8848 นาง สมปอง สีขุมเหล็ก สวนพริกไทย 124/37 หมู่ที่ 4
8849 นาง พิมพ์มศร เห็นงาม สวนพริกไทย 124/38 หมู่ที่ 4
8850 นาย วิศิษฏ์ ปาณิกวงษ์ สวนพริกไทย 124/39 หมู่ที่ 4
8851 นาย บุญเลิศ พี่พานิช สวนพริกไทย 124/40 หมู่ที่ 4
8852 นาย วิโรจน์ ใจการณ์ สวนพริกไทย 124/41 หมู่ที่ 4
8853 นางสาว อรทัย เจริญเรืองเดช สวนพริกไทย 124/42 หมู่ที่ 4
8854 นางสาว ณิชาภัศ แสงเรือง สวนพริกไทย 124/43 หมู่ที่ 4
8855 นาย ชัชวาล เจริญเรืองเดช สวนพริกไทย 124/44 หมู่ที่ 4
8856 นาย สุนทร แสงแก้ว สวนพริกไทย 124/45 หมู่ที่ 4
8857 นาย โอฬาร สูตะบุตร สวนพริกไทย 124/46 หมู่ที่ 4
8858 นาย สุรศักดิ์ อยู่เอียง สวนพริกไทย 124/47 หมู่ที่ 4
8859 นาง รวีวรรณ จันทรเศรษฐ์ สวนพริกไทย 124/48 หมู่ที่ 4
8860 นางสาว กานธญาณีย์ กังวานสถาพงศ์ สวนพริกไทย 124/49 หมู่ที่ 4
8861 พ.อ. กิตติ วรวิทย์สัตถญาณ สวนพริกไทย 124/50 หมู่ที่ 4
8862 นาย รังสิต กมลกิจไพบูลย์ สวนพริกไทย 124/53 หมู่ที่ 4
8863 นาย ประยุทธ ผลาทร สวนพริกไทย 124/54 หมู่ที่ 4
8864 นาย โฆษิต รัตนสุต สวนพริกไทย 124/55 หมู่ที่ 4
8865 นาง นรีนุช ยกเลี้ยน สวนพริกไทย 124/56 หมู่ที่ 4
8866 นางสาว นุชนารถ ฉิมพัฒน์ สวนพริกไทย 125 หมู่ที่ 4
8867 นาย นิพนธ์ ปัญญาธนทรัพย์ สวนพริกไทย 125/3 หมู่ที่ 4
8868 นาง ชัชชญา ชูวงษ์ สวนพริกไทย 125/4 หมู่ที่ 4
8869 นาย ชาญวิทย์ กัณหะยุวะ สวนพริกไทย 125/7 หมู่ที่ 4
8870 นางสาว วรรณริการ์ ทองอำภา สวนพริกไทย 125/8 หมู่ที่ 4
8871 นาย เอกรัตน์ ขันดำรงรัตน์ สวนพริกไทย 125/12 หมู่ที่ 4
8872 นาย ไตรรัตน์ สิทธิทูล สวนพริกไทย 125/13 หมู่ที่ 4
8873 นาง วารุณี กิติศรีปัญญา สวนพริกไทย 125/14 หมู่ที่ 4
8874 นาย สุทัศน์ ปาละมะ สวนพริกไทย 125/17 หมู่ที่ 4
8875 นาย รัตนะ ชีนะเภท สวนพริกไทย 125/19 หมู่ที่ 4
8876 นาง ทองสร้อย โพธิ์ศรี สวนพริกไทย 125/20 หมู่ที่ 4
8877 นาย ก้องสยาม อาจวิชัย สวนพริกไทย 125/21 หมู่ที่ 4
8878 นาย สมพงษ์ คิดสม สวนพริกไทย 125/23 หมู่ที่ 4
8879 นางสาว นวลจันทร์ สีลากลาง สวนพริกไทย 125/24 หมู่ที่ 4
8880 นาง ทิชา จันทร์รักงาม สวนพริกไทย 125/25 หมู่ที่ 4
8881 นาย อำพร หนองแสง สวนพริกไทย 125/29 หมู่ที่ 4
8882 นางสาว ธิดาวัลย์ ดวงดี สวนพริกไทย 125/31 หมู่ที่ 4
8883 นาง เพ็ญ สุขเจริญ สวนพริกไทย 125/36 หมู่ที่ 4
8884 นาย วชิรศักดิ์ สัมมาโพธิ์ สวนพริกไทย 125/37 หมู่ที่ 4
8885 นาย พุฒิธร อภิสฤษฏิ์ สวนพริกไทย 125/39 หมู่ที่ 4
8886 นาง ศรีนวล จันทรจตุรงค์ สวนพริกไทย 125/45 หมู่ที่ 4
8887 นาย วันชัย ภาสุรพงศ์พันธุ์ สวนพริกไทย 125/46 หมู่ที่ 4
8888 นาย ประสพ เสถียรพันธุ์ สวนพริกไทย 125/47 หมู่ที่ 4
8889 นาย บุญมี โพธิ์ใต้ สวนพริกไทย 125/48 หมู่ที่ 4
8890 นาย ชันวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ สวนพริกไทย 125/49 หมู่ที่ 4
8891 นางสาว อุไรวรรณ มากทอง สวนพริกไทย 125/50 หมู่ที่ 4
8892 นาง สุมาลี มีแถม สวนพริกไทย 125/55 หมู่ที่ 4
8893 นาย วิรัตน์ มาตระกูล สวนพริกไทย 125/56 หมู่ที่ 4
8894 นาย วิฑูร์ สันธนะวิทย์ สวนพริกไทย 125/58 หมู่ที่ 4
8895 น.ท. ภิรมย์ ฉายทองดี สวนพริกไทย 125/59 หมู่ที่ 4
8896 นาย มนต์ชัย เศรษฐเชื้อ สวนพริกไทย 125/60 หมู่ที่ 4
8897 พ.ท. รังสรรค์ โรจนบุรานนท์ สวนพริกไทย 125/61 หมู่ที่ 4
8898 นาง อรพรรณ พรฤกิจ สวนพริกไทย 125/62 หมู่ที่ 4
8899 นาย ธนิต ดีคำ สวนพริกไทย 125/63 หมู่ที่ 4
8900 นาย ประเสริฐ แก้วกำชัย สวนพริกไทย 125/64 หมู่ที่ 4
8901 นาย ไพรัช วิมลจันทร์ สวนพริกไทย 125/65 หมู่ที่ 4
8902 นางสาว สุพัตรา ขุมทอง สวนพริกไทย 125/66 หมู่ที่ 4
8903 นาย อนุรักษ์ เจียมทรัพย์ สวนพริกไทย 125/68 หมู่ที่ 4
8904 นาง ทองดี ธิบูรณ์บุญ สวนพริกไทย 125/69 หมู่ที่ 4
8905 นาย เชิดเกียรติ ศรีวิโรจน์ สวนพริกไทย 125/70 หมู่ที่ 4
8906 นางสาว ศิริพรรณ ซิระเซ็น สวนพริกไทย 125/71 หมู่ที่ 4
8907 นาย ฐาณุพงศ์ ไตรเลิศธนภัทร์ สวนพริกไทย 125/72 หมู่ที่ 4
8908 นาย มงคลเทพ แสนสุข สวนพริกไทย 125/73 หมู่ที่ 4
8909 นาย ธีรเดช อู่เงิน สวนพริกไทย 125/74 หมู่ที่ 4
8910 นาง น้ำฝน สาเอิ้ง สวนพริกไทย 125/75 หมู่ที่ 4
8911 นาง รวิพรรณ์ ปิ่นวิเศษ สวนพริกไทย 125/76 หมู่ที่ 4
8912 นางสาว สายทอง ประภาศักดิ์ สวนพริกไทย 125/78 หมู่ที่ 4
8913 นางสาว สุมาลี ดาประเสริฐ สวนพริกไทย 125/79 หมู่ที่ 4
8914 นาย อัครวัฒน์ พิมพ์แสง สวนพริกไทย 125/80 หมู่ที่ 4
8915 นาย วิวัฒน์ เจริญฉ่ำ สวนพริกไทย 125/81 หมู่ที่ 4
8916 นาย มนตรี กล้าการขาย สวนพริกไทย 125/85 หมู่ที่ 4
8917 นาย อนุวัฒน์ แพ่งกลิ่น สวนพริกไทย 125/86 หมู่ที่ 4
8918 นาย พันเลิศ คงรอดเพ็ง สวนพริกไทย 125/87 หมู่ที่ 4
8919 นาย สันต์ ทรงสนาน สวนพริกไทย 125/88 หมู่ที่ 4
8920 นางสาว บุลภร คันทักษ์ สวนพริกไทย 125/89 หมู่ที่ 4
8921 นาง ลภัส เจริญเลิศยศ สวนพริกไทย 125/90 หมู่ที่ 4
8922 นาย ประพันธ์ วงศ์น้ำนอง สวนพริกไทย 125/92 หมู่ที่ 4
8923 นาง ณณิชกุล กันตพัฒนกุล สวนพริกไทย 125/93 หมู่ที่ 4
8924 นางสาว ศิริเพ็ญร์ พรฤกิจ สวนพริกไทย 125/94 หมู่ที่ 4
8925 นาย วิเชียร เหล็กเพ็ชร สวนพริกไทย 125/95 หมู่ที่ 4
8926 นาง บรรลุผล เชื้อวงษ์ สวนพริกไทย 125/96 หมู่ที่ 4
8927 นาย ประจักษ์ ประทุมชัย สวนพริกไทย 125/97 หมู่ที่ 4
8928 นาย อุทัย ไพรสันต์ สวนพริกไทย 125/99 หมู่ที่ 4
8929 นาง เพชรรัตน์ นิลเหลือง สวนพริกไทย 125/100 หมู่ที่ 4
8930 นาย รัชชัย เชยประทุม สวนพริกไทย 125/101 หมู่ที่ 4
8931 นาย จรัส ศรีขุ่ยอ๊อด สวนพริกไทย 125/102 หมู่ที่ 4
8932 นางสาว ศรัยพร ศรีเจริญ สวนพริกไทย 125/103 หมู่ที่ 4
8933 พ.อ. กฤษดา สาลิกา สวนพริกไทย 125/104 หมู่ที่ 4
8934 นาย สุชิน พันธุ์เอก สวนพริกไทย 125/105 หมู่ที่ 4
8935 นาง ชุษณี ชูสร้อย สวนพริกไทย 125/106 หมู่ที่ 4
8936 นาย วชิระ เภาโฉมยงค์ สวนพริกไทย 125/107 หมู่ที่ 4
8937 นางสาว ทิพรัตน์ ทองม่วง สวนพริกไทย 125/109 หมู่ที่ 4
8938 นางสาว ลินจง สมมุ่ง สวนพริกไทย 125/110 หมู่ที่ 4
8939 นาง ทิพย์วัลย์ ฮุสเตด สวนพริกไทย 125/112 หมู่ที่ 4
8940 นางสาว อมรทิพย์ เมืองพรหม สวนพริกไทย 125/114 หมู่ที่ 4
8941 จ.ส.อ. ลำพอง หอยสังข์ทอง สวนพริกไทย 125/115 หมู่ที่ 4
8942 นาง วัฒนา อนันตผล สวนพริกไทย 125/117 หมู่ที่ 4
8943 พ.อ.อ. ประสงค์ สุริยะสา สวนพริกไทย 125/118 หมู่ที่ 4
8944 นาย ประกิจ วงษ์ภาษ สวนพริกไทย 125/119 หมู่ที่ 4
8945 นาย อนิรุจน์ นุชพันธ์ สวนพริกไทย 125/120 หมู่ที่ 4
8946 นาง สุภาวดี วุฒิเฑียร สวนพริกไทย 125/121 หมู่ที่ 4
8947 นางสาว ประชุมพร นวลอุไร สวนพริกไทย 125/122 หมู่ที่ 4
8948 นาย อนุเทพ ปูนมาก สวนพริกไทย 125/123 หมู่ที่ 4
8949 นาย อนันต์ เข็มกลัด สวนพริกไทย 125/125 หมู่ที่ 4
8950 นาย เกรียงศักดิ์ หวังพัฒน์ สวนพริกไทย 125/126 หมู่ที่ 4
8951 นาง วราพร ทานากะ สวนพริกไทย 125/127 หมู่ที่ 4
8952 นาย เดชาธร มณีขาว สวนพริกไทย 125/128 หมู่ที่ 4
8953 นาง ปฑิตตา วงษ์ประดิษฐ์ สวนพริกไทย 125/129 หมู่ที่ 4
8954 นาย พิรุณ ศิรินารถ สวนพริกไทย 125/131 หมู่ที่ 4
8955 นาย สุชิน ดนมินทร์ สวนพริกไทย 125/132 หมู่ที่ 4
8956 นาย ยงยุทธ คุรุอังกูร สวนพริกไทย 125/133 หมู่ที่ 4
8957 นาง วรางคณางค์ บางทอง สวนพริกไทย 125/134 หมู่ที่ 4
8958 นาย สมบัติ ข่ายป้องค่าย สวนพริกไทย 125/135 หมู่ที่ 4
8959 นาย ธวิช มีสมชาติ สวนพริกไทย 126 หมู่ที่ 4
8960 นาย ประมุข เกิดทรัพย์ สวนพริกไทย 126/1 หมู่ที่ 4
8961 นางสาว กนกกาญจน์ เพชรชู สวนพริกไทย 126/2 หมู่ที่ 4
8962 นาง อมรรัตน์ ปิยะภาณี สวนพริกไทย 126/3 หมู่ที่ 4
8963 นางสาว ปารมี ขันคำนันต๊ะ สวนพริกไทย 126/5 หมู่ที่ 4
8964 นาย วัชรมัย ชลอศรีทอง สวนพริกไทย 126/6 หมู่ที่ 4
8965 นาย นีรมิตร รักษาแก้ว สวนพริกไทย 126/7 หมู่ที่ 4
8966 นาง สิริพันธ์ ฉายวิเชียร สวนพริกไทย 126/8 หมู่ที่ 4
8967 นาย พิจักษณ์ พรหมมินทร์ สวนพริกไทย 126/9 หมู่ที่ 4
8968 นาย สันติ จันทะรี สวนพริกไทย 126/10 หมู่ที่ 4
8969 นาย สายันต์ สว่างศรี สวนพริกไทย 126/13 หมู่ที่ 4
8970 นางสาว ชูขวัญ จรัสฉัตรแก้ว สวนพริกไทย 126/14 หมู่ที่ 4
8971 นาง เกสร ยิ่งยงดำรงสกุล สวนพริกไทย 126/15 หมู่ที่ 4
8972 นาย ชลารณ พัฒนเธียร สวนพริกไทย 126/16 หมู่ที่ 4
8973 ส.ต.ท. หญิงชดาษา อิ่มสำราญ สวนพริกไทย 126/17 หมู่ที่ 4
8974 นางสาว นุภาวรรณ โจมฤทธิ์ สวนพริกไทย 126/18 หมู่ที่ 4
8975 นาย สมะพรรณ สัมฤทธิ์ สวนพริกไทย 126/22 หมู่ที่ 4
8976 นาง ลัดดาวัลย์ ฟักแฟง สวนพริกไทย 126/23 หมู่ที่ 4
8977 นางสาว จิตติมา ฐานเพิ่มพูน สวนพริกไทย 126/24 หมู่ที่ 4
8978 นาย เกียรติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย สวนพริกไทย 126/25 หมู่ที่ 4
8979 นาย สุเทพ รุ่งเรือง สวนพริกไทย 126/27 หมู่ที่ 4
8980 นางสาว ณภัทร พงษ์พรรณา สวนพริกไทย 126/35 หมู่ที่ 4
8981 นาง ชุติกาญจน์ มรกฏ สวนพริกไทย 126/37 หมู่ที่ 4
8982 นางสาว เพียงพิศ อารีราษฏร์ สวนพริกไทย 126/42 หมู่ที่ 4
8983 นาง ไพบูลย์ ศรีคำ สวนพริกไทย 127 หมู่ที่ 4
8984 นาย ชาลี เลิศชัยประเสริฐ สวนพริกไทย 128 หมู่ที่ 4
8985 นาง ปรีดา ภักดีนารถ สวนพริกไทย 130 หมู่ที่ 4
8986 นาง สะอิ้ง ทองห่อ สวนพริกไทย 131 หมู่ที่ 4
8987 นางสาว ณัฐชา ทองห่อ สวนพริกไทย 131/1 หมู่ที่ 4
8988 นาย สอาด ทองห่อ สวนพริกไทย 131/2 หมู่ที่ 4
8989 นาย พยงค์ รักเงิน สวนพริกไทย 132 หมู่ที่ 4
8990 นางสาว กร พึ่งคุ้ม สวนพริกไทย 133 หมู่ที่ 4
8991 นาง ลำจวน สัมพันธ์เวชกุล สวนพริกไทย 134 หมู่ที่ 4
8992 นาย สมบูรณ์ กิ่งชา สวนพริกไทย 134/1 หมู่ที่ 4
8993 นาย ชัยรัตน์ สัมพันธ์เวชกุล สวนพริกไทย 134/2 หมู่ที่ 4
8994 นาย เทิดศักดิ์ แดงธรรมชาติ สวนพริกไทย 135 หมู่ที่ 4
8995 นาง สำราญ ศักดิ์ชาญ สวนพริกไทย 136 หมู่ที่ 4
8996 นาง มาลัย นุ่มโต สวนพริกไทย 136/1 หมู่ที่ 4
8997 นาง ปราณี แก้วเพชร สวนพริกไทย 137 หมู่ที่ 4
8998 นาง ชุดากรณ์ นุตตะรังค์ สวนพริกไทย 137/1 หมู่ที่ 4
8999 นาย วิเชียน แจ่มจรูญ สวนพริกไทย 137/2 หมู่ที่ 4
9000 นาง จำเนียร โกสุมภ์ สวนพริกไทย 137/3 หมู่ที่ 4
9001 นาง สุรารักษ์ แสนสุขสันติ สวนพริกไทย 138 หมู่ที่ 4
9002 นาย ธีระนันท์ สักกีพันธ์ สวนพริกไทย 139 หมู่ที่ 4
9003 นาง พิมพ์สุชา ชัยประสิทธิ์ สวนพริกไทย 139/1 หมู่ที่ 4
9004 นางสาว สมลักษณ์ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 140 หมู่ที่ 4
9005 นาย พีรพล คำภิละปาวงศ์ สวนพริกไทย 141 หมู่ที่ 4
9006 นาง รตนนล ศรียาภัย สวนพริกไทย 142 หมู่ที่ 4
9007 นาง ชนิษฐา แสงเทียนมงคล สวนพริกไทย 143 หมู่ที่ 4
9008 นาย กิติพล ขวัญสง สวนพริกไทย 144 หมู่ที่ 4
9009 นางสาว วรางค์คณา สิงห์สุข สวนพริกไทย 144/1 หมู่ที่ 4
9010 นาย ธวัชชัย สาเกตุ สวนพริกไทย 144/2 หมู่ที่ 4
9011 นางสาว ปรารถนา ขวัญสง สวนพริกไทย 144/3 หมู่ที่ 4
9012 นาย ธนวัฒน์ ขวัญสง สวนพริกไทย 144/5 หมู่ที่ 4
9013 นาง อัมพร วิเศษพจนกิจ สวนพริกไทย 145 หมู่ที่ 4
9014 นาง วรรณา รอดทอง สวนพริกไทย 146 หมู่ที่ 4
9015 นาย จิระพงค์ ระเบียบ สวนพริกไทย 147 หมู่ที่ 4
9016 นาง สุมนทิพย์ ธรรมกุลา สวนพริกไทย 148 หมู่ที่ 4
9017 นาย สมาน เพลงดี สวนพริกไทย 149/1 หมู่ที่ 4
9018 นาย เสนอ แย้มวาที สวนพริกไทย 149/2 หมู่ที่ 4
9019 นาย ธนะเมศฐ์ สิทธิอมรกิตติ์ สวนพริกไทย 152 หมู่ที่ 4
9020 นาง วรินกาญจน์ วรภัทรศิลาวงษ์ สวนพริกไทย 153 หมู่ที่ 4
9021 น.อ. ณรงค์ เงินสะอาด สวนพริกไทย 154 หมู่ที่ 4
9022 นาย บุญนาน เหมือนสร้อย สวนพริกไทย 155 หมู่ที่ 4
9023 นาย จำรูญ อินต๊ะกัน สวนพริกไทย 159 หมู่ที่ 4
9024 นาย ไพทูล ต่างจงราช สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9025 นาย พิษณุภูล พรมมา สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9026 นาง วรรณา อาลี สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9027 นาย อาทิตย์ เพ็ญญะ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9028 นางสาว สุดใจ โทธิธรรม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9029 นาย สำเริง ช่วงดอนไพร สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9030 นางสาว พาณิต แสวงดี สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9031 นาย พงษ์พรรณ เจิมจุล สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9032 นาย สมบูรณ์ บุญเพิ่ม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9033 นาย อำพล ดาปาน สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9034 นาย พิสิทธ์ บุญสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9035 นางสาว กรรณิกา โพธิ์แก้ว สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9036 นางสาว สุเพียร สมศรี สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9037 นางสาว ณภัทร ชิ้นงูเหลือม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9038 นาย ศิลา รัตนวัฒน์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9039 นาง สุรีรักษ์ เจริญสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9040 นางสาว สกุณา พระเขียว สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9041 นาย ประภาส นนทะราช สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9042 นางสาว สมนึก ผลเหม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9043 นางสาว บุญมา แซ่ลี้ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9044 นาย เดช พันธุ์เจริญ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9045 นางสาว สวรรค์ สุนทร สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9046 นาย มเหศวร จันทร์ฮาด สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9047 นาง ลำดวน ธะนะศักดิ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9048 นางสาว จำลอง ผลธรรม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9049 นาย สามารถ บุญสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9050 นาง มาลัย ผลธรรม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9051 นางสาว วนิดา ปัญญะวิก สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9052 นาย ทวี อิบรอฮิม สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9053 นาย นิคม ศรีสังค์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9054 นาย วิชาญ โพธ์โบ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9055 นาย สุนันท์ ศรีไพร สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9056 นาง กมลรัตน์ บุญพิศน์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9057 นาย ศักดิ์ดา ถิ่นนาเมือง สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9058 นางสาว ศุภลักษณ์ เจริญสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9059 นางสาว เจริญสุข คมพานิช สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9060 นาย สมนึก กลิ่นจันทร์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9061 นาย วสันต์ ผึ่งผดุง สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9062 นาย คำพร ผุดผ่องใส สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9063 นาย ชำนาญ ดอกจอก สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9064 นาย ปัญญา สุขสุวรรณ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9065 นาย นวพล ฉายสินสอน สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9066 นาย สุเทพ อินจำปา สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9067 นางสาว สุกานดา หวังสุข สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9068 นางสาว นิด ระนะศักดิ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9069 นางสาว สมใจ เซ็ก สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9070 นาง ศรินภัสร์ สิทธิอมรกิตต์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9071 นาย วีระ เกิดทรัพย์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9072 นาย พนม ชมภูนิมติต สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9073 นาย สายชล แก้วบุญขุน สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9074 นาง ต่วน อรุณดง สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9075 นาง สำเริง หอมแขก สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9076 นาย สุรีย์ ศรีเพ็ง สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9077 นาย สติศักดิ์ แดงประเสริฐ สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9078 นางสาว สุดาวดี ตันสงวน สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9079 นาย สมชาย แก้วม่วงพะเนา สวนพริกไทย หมู่ที่ 4
9080 นางสาว ธิติพร เหรียญทอง สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 5
9081 นาย บรรเทิง จับจิตต์ สวนพริกไทย 1/12 หมู่ที่ 5
9082 นาง กัญจนา วิลัยรัตน์ สวนพริกไทย 1/21 หมู่ที่ 5
9083 นาย ไพศาล เรืองเนตร สวนพริกไทย 1/40 หมู่ที่ 5
9084 นาย เปรื่อง ถนอมรูป สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 5
9085 นาย สวาท บัวแก้ว สวนพริกไทย 2/2 หมู่ที่ 5
9086 นาย อดิศักดิ์ ศรีรักษา สวนพริกไทย 2/6 หมู่ที่ 5
9087 นาย สุภา สาลิกา สวนพริกไทย 2/8 หมู่ที่ 5
9088 นาย สุเทพ มุทนาเวช สวนพริกไทย 2/9 หมู่ที่ 5
9089 นาย บันลือ อุทัยนาง สวนพริกไทย 2/10 หมู่ที่ 5
9090 ส.ต.ต. สมศักดิ์ แห่กาฬสินธุ์ สวนพริกไทย 2/11 หมู่ที่ 5
9091 นาย ชัยรัตน์ สิริทวีอรรจน์ สวนพริกไทย 2/15 หมู่ที่ 5
9092 นาย อนุวัฒน์ ลีลา สวนพริกไทย 2/16 หมู่ที่ 5
9093 นาย คุณากร ชิณรินทร์ สวนพริกไทย 2/17 หมู่ที่ 5
9094 นาย วาสนา มีสวิสดิ์ สวนพริกไทย 2/19 หมู่ที่ 5
9095 นาย ทองสุข ศรีสารคาม สวนพริกไทย 2/20 หมู่ที่ 5
9096 นาย สมโภชน์ สรรค์ทรัพย์ สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 5
9097 นาง ศรีวิกา เหรียญทอง สวนพริกไทย 3/1 หมู่ที่ 5
9098 นาย ประพาส รัชอินทร์ สวนพริกไทย 3/2 หมู่ที่ 5
9099 นาย สรยศ รักสุข สวนพริกไทย 3/3 หมู่ที่ 5
9100 นาย ทวีศักดิ์ ถนอมรูป สวนพริกไทย 3/4 หมู่ที่ 5
9101 นางสาว คคนันต์ ผลฟักแฟง สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 5
9102 นางสาว พรทิพย์ ผลฟักแฟง สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 5
9103 ร.ท. ธวัชชัย รองเย็น สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 5
9104 นาย สมศักดิ์ เข็มทอง สวนพริกไทย 7/1 หมู่ที่ 5
9105 นาย สุรินทร์ เข็มทอง สวนพริกไทย 7/2 หมู่ที่ 5
9106 นาย สมพงศ์ เข็มทอง สวนพริกไทย 7/3 หมู่ที่ 5
9107 นาย ชรัตร์ เข็มทอง สวนพริกไทย 7/4 หมู่ที่ 5
9108 นาง นิชาภา ทวีโชติธำรงค์ สวนพริกไทย 7/5 หมู่ที่ 5
9109 นาย เกชา เข็มทอง สวนพริกไทย 7/6 หมู่ที่ 5
9110 นาง จำแลง เดชวิชัย สวนพริกไทย 7/7 หมู่ที่ 5
9111 นาย เสกสรร เข็มทอง สวนพริกไทย 7/8 หมู่ที่ 5
9112 นาง อุไรวรรณ อุทัยนาง สวนพริกไทย 7/11 หมู่ที่ 5
9113 นาง จำเริญ ภัทรพักตร์ สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 5
9114 นางสาว สกุณา วงษ์ลา สวนพริกไทย 8/2 หมู่ที่ 5
9115 นาง บัญญัติ ถนอมรูป สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 5
9116 นาย ณรงค์ ถนอมรูป สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 5
9117 นาง วรรณา สีแจ่ม สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 5
9118 นาย บุญเชิด ทองชมภูนุช สวนพริกไทย 11/1 หมู่ที่ 5
9119 นางสาว ธนัทพร แสงอรุณรัตน์ สวนพริกไทย 11/5 หมู่ที่ 5
9120 นาย เสวก สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 5
9121 นาย วราพันธ์ มณีอินทร์ สวนพริกไทย 12/1 หมู่ที่ 5
9122 นางสาว บุญฑริกา ชีพอาภรณ์ สวนพริกไทย 12/2 หมู่ที่ 5
9123 นาย วิทยา มณีอินทร์ สวนพริกไทย 12/3 หมู่ที่ 5
9124 นางสาว กฤษณี มณีอินทร์ สวนพริกไทย 12/4 หมู่ที่ 5
9125 นาง สมนึก จันทร์ขจร สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 5
9126 นาย สมคิด เกษมศักดิ์ชัย สวนพริกไทย 13/1 หมู่ที่ 5
9127 นาง สนิท อร่ามรัก สวนพริกไทย 13/2 หมู่ที่ 5
9128 นางสาว จารุณี ผาสิงห์ สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 5
9129 นาย วันชัย ถนอมสุด สวนพริกไทย 14/1 หมู่ที่ 5
9130 นาง อังคณา ถนอมสุด สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 5
9131 นางสาว อมรรัตน์ ขำสุด สวนพริกไทย 15/1 หมู่ที่ 5
9132 นาย ธานินทร์ ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 15/2 หมู่ที่ 5
9133 นาง วันเพ็ญ เผือกฟัก สวนพริกไทย 15/3 หมู่ที่ 5
9134 นาง วาธินี ขำสุด สวนพริกไทย 15/17 หมู่ที่ 5
9135 นาย ประสงค์ โสวรรณนีย์ สวนพริกไทย 16 หมู่ที่ 5
9136 นาง เล็ก ถนอมเงิน สวนพริกไทย 17 หมู่ที่ 5
9137 นาง เฟื่อง ว่านกระ สวนพริกไทย 17/1 หมู่ที่ 5
9138 นาย ประดิษฐ์ กันนะลา สวนพริกไทย 17/2 หมู่ที่ 5
9139 นาง สุลี ว่านกระ สวนพริกไทย 17/3 หมู่ที่ 5
9140 นาง แฉล้ม ภู่เงิน สวนพริกไทย 18 หมู่ที่ 5
9141 นาง ศรีอุทัย ปรีรัตน์ สวนพริกไทย 18/1 หมู่ที่ 5
9142 นาย วันชัย ปรีรัตน์ สวนพริกไทย 18/2 หมู่ที่ 5
9143 นาย ชวลิต ขำงาม สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 5
9144 นาง เทียม ถนอมทอง สวนพริกไทย 19/1 หมู่ที่ 5
9145 นาย ฉัตร กลิ่นหอม สวนพริกไทย 19/2 หมู่ที่ 5
9146 นาย สุทธิสาร ถนอมทอง สวนพริกไทย 19/3 หมู่ที่ 5
9147 นางสาว ประทุม ถนอมทอง สวนพริกไทย 19/4 หมู่ที่ 5
9148 นาง อัมพันธ์ ถนอมจิต สวนพริกไทย 20 หมู่ที่ 5
9149 นาย ขาว เข็มทอง สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 5
9150 นาง ลำพวน ทองมา สวนพริกไทย 20/3 หมู่ที่ 5
9151 นาย สวาท เย็นวารี สวนพริกไทย 20/4 หมู่ที่ 5
9152 นาง อำนวย เจียวมาลี สวนพริกไทย 20/5 หมู่ที่ 5
9153 นาง ธนพรรณ ธวัชบัณฑิต สวนพริกไทย 20/7 หมู่ที่ 5
9154 นาย ศิริชัย บวรสิริเกษม สวนพริกไทย 20/8 หมู่ที่ 5
9155 นาง สุภาภรณ์ ปรีสงค์ สวนพริกไทย 20/9 หมู่ที่ 5
9156 นาย สมคิด เข็มทอง สวนพริกไทย 20/10 หมู่ที่ 5
9157 นาย ชาญ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 21 หมู่ที่ 5
9158 นาง ชุป เต่าจันทร์ สวนพริกไทย 21/1 หมู่ที่ 5
9159 นางสาว บุญส่ง เหล็งทอง สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 5
9160 นาย อำนวย บุตรน้ำเพ็ชร สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 5
9161 นางสาว อังคนา บุตรน้ำเพ็ชร สวนพริกไทย 23/1 หมู่ที่ 5
9162 นางสาว ศศิ บุตรน้ำเพ็ชร สวนพริกไทย 23/2 หมู่ที่ 5
9163 นางสาว วราภรณ์ บรรณวิทย์ สวนพริกไทย 23/3 หมู่ที่ 5
9164 นาง ทองคำ กลิ่นอุบล สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 5
9165 นางสาว ยุรี วันเพ็ญ สวนพริกไทย 24/3 หมู่ที่ 5
9166 นาง อัมพวัน เขมะเพ็ชร สวนพริกไทย 24/4 หมู่ที่ 5
9167 นาย ณรงค์ กลิ่นอุบล สวนพริกไทย 24/5 หมู่ที่ 5
9168 นาย นภดล พงษ์ไพกูล สวนพริกไทย 24/6 หมู่ที่ 5
9169 นางสาว นฤมล กลิ่นอุบล สวนพริกไทย 24/7 หมู่ที่ 5
9170 นางสาว ธนวรรณ กลิ่นอุบล สวนพริกไทย 24/8 หมู่ที่ 5
9171 นาง พวง แก้วนิยม สวนพริกไทย 25 หมู่ที่ 5
9172 นาง สมพร ใจสงฆ์ สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 5
9173 นาย ปรีชา พูนดี สวนพริกไทย 25/2 หมู่ที่ 5
9174 นาย วุฒิชัย แก้วนิยม สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 5
9175 นาย เศกสรรค์ ค้าเจริญ สวนพริกไทย 26/2 หมู่ที่ 5
9176 นาย เอกราช ชาติเชื้อ สวนพริกไทย 26/3 หมู่ที่ 5
9177 นางสาว อรุณกมล คุ้ยเจริญ สวนพริกไทย 26/4 หมู่ที่ 5
9178 นางสาว วันเพ็ญ คำสอน สวนพริกไทย 26/5 หมู่ที่ 5
9179 นาง ปทุมทิพย์ ปทุมรัตน์วรกุล สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 5
9180 นาย ชำนาญ แก้วสุวรรณ สวนพริกไทย 28/1 หมู่ที่ 5
9181 นาง สายหยุด แก้วสุวรรณ สวนพริกไทย 28/2 หมู่ที่ 5
9182 นาง ชุติมา แก้วสุวรรณ สวนพริกไทย 28/3 หมู่ที่ 5
9183 นาง ทองเติม ถนอมทอง สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 5
9184 นาย เลื่อน สมสมัย สวนพริกไทย 29/1 หมู่ที่ 5
9185 นาย สุนันท์ บริสวา สวนพริกไทย 29/2 หมู่ที่ 5
9186 นาย สังวาล ถนอมทอง สวนพริกไทย 29/3 หมู่ที่ 5
9187 นาง ชูศรี ถนอมทอง สวนพริกไทย 29/4 หมู่ที่ 5
9188 นางสาว วัง ศรีปรุ สวนพริกไทย 29/5 หมู่ที่ 5
9189 นาง ดวงกมล สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 29/7 หมู่ที่ 5
9190 นางสาว วรรณา ทองโอ สวนพริกไทย 29/8 หมู่ที่ 5
9191 นาง สมนึก กลิ่นอุบล สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 5
9192 นางสาว อนงค์ อยู่ผาสุข สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 5
9193 นาง จำเนียร รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 31/1 หมู่ที่ 5
9194 นาย ทองสุข ปู่กลิ่น สวนพริกไทย 31/2 หมู่ที่ 5
9195 นาง ประไพศรี ทองชมภูนุช สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 5
9196 นางสาว วิไล เสียงแจ้ว สวนพริกไทย 33 หมู่ที่ 5
9197 นาง พิมพ์ ทองโอ่ สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 5
9198 นาง วิเชียร กลิ่นผกา สวนพริกไทย 33/2 หมู่ที่ 5
9199 นาย สุพล ทองโอ่ สวนพริกไทย 33/3 หมู่ที่ 5
9200 นาย พิด ทองโอ่ สวนพริกไทย 33/4 หมู่ที่ 5
9201 นาย ทอง สีนนเอียง สวนพริกไทย 33/5 หมู่ที่ 5
9202 นาย จำลอง โพธิ์แจ่ม สวนพริกไทย 33/6 หมู่ที่ 5
9203 นางสาว แพรว สุขสำแดง สวนพริกไทย 33/7 หมู่ที่ 5
9204 นาย สำราญ ร่มตาล สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 5
9205 นางสาว สิริพร ร่มตาล สวนพริกไทย 34/1 หมู่ที่ 5
9206 นาง ทองหล่อ นิยมมาก สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 5
9207 นาย เพี้ยน คำสี สวนพริกไทย 36 หมู่ที่ 5
9208 นาย บุญเรือง บุญธรรม สวนพริกไทย 36/1 หมู่ที่ 5
9209 นาย แจะ ม่วงทองใบ สวนพริกไทย 37 หมู่ที่ 5
9210 นาย ไชยยศ พูนดี สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 5
9211 นาง หัสยา แพรพิชัย สวนพริกไทย 39/1 หมู่ที่ 5
9212 นาย พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศิลป์ สวนพริกไทย 39/2 หมู่ที่ 5
9213 ส.อ. อดิศักดิ์ แพรพิชัย สวนพริกไทย 39/3 หมู่ที่ 5
9214 นาง ถาวร ทุมนิมิตร สวนพริกไทย 39/4 หมู่ที่ 5
9215 นางสาว พวงทอง แสงทอง สวนพริกไทย 39/5 หมู่ที่ 5
9216 นาง บุญเรือน ปริรัตน์ สวนพริกไทย 39/6 หมู่ที่ 5
9217 นางสาว พรรณี เกิดสุขผล สวนพริกไทย 39/7 หมู่ที่ 5
9218 นาง ราตรี ยุวะเวช สวนพริกไทย 39/8 หมู่ที่ 5
9219 นาง สมใจ ชูวงษ์ สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 5
9220 นาง อมรา ขำสุด สวนพริกไทย 40/1 หมู่ที่ 5
9221 นางสาว รัตนาภา ขำสุด สวนพริกไทย 40/9 หมู่ที่ 5
9222 นาย ศุภชัย สุขสัมพันธ์ สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 5
9223 นาง นวลละออ วันเพ็ญ สวนพริกไทย 43 หมู่ที่ 5
9224 นางสาว พิสัย แก้วนิยม สวนพริกไทย 43/1 หมู่ที่ 5
9225 นาย สมชาติ พูนดี สวนพริกไทย 43/2 หมู่ที่ 5
9226 นาย บุญชู นิยมมาก สวนพริกไทย 43/3 หมู่ที่ 5
9227 นาง เฉลียว แก้วนิยม สวนพริกไทย 43/4 หมู่ที่ 5
9228 นาง ประสาร ถนอมสวย สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 5
9229 นาง แหวน ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 45 หมู่ที่ 5
9230 นาง นฤมล ฝักใฝ่ สวนพริกไทย 45/1 หมู่ที่ 5
9231 นาง ราวรรณ เกตุสร้อย สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 5
9232 นาง สมนึก ศรีคำภา สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 5
9233 นาย บุญเชิด สีแจ่ม สวนพริกไทย 47/1 หมู่ที่ 5
9234 นาง สังวาล สีแจ่ม สวนพริกไทย 47/2 หมู่ที่ 5
9235 นาย สมชาย สีแจ่ม สวนพริกไทย 47/3 หมู่ที่ 5
9236 นาย ศุภชัย เข็มทอง สวนพริกไทย 48 หมู่ที่ 5
9237 นาง สายหยุด เข็มทอง สวนพริกไทย 48/1 หมู่ที่ 5
9238 นางสาว ลัดดาวัลย์ บีณฑูรสวัสดิ์ สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 5
9239 นาง ประทีป ใจเกื้อ สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 5
9240 นาย สมศักดิ์ พูนดี สวนพริกไทย 51 หมู่ที่ 5
9241 นาย บุญเรือน เข็มทอง สวนพริกไทย 51/1 หมู่ที่ 5
9242 นางสาว สมควร เข็มทอง สวนพริกไทย 51/2 หมู่ที่ 5
9243 นาง เหลี่ยม ถนอมสวย สวนพริกไทย 52 หมู่ที่ 5
9244 นาย สายหยุด ถนอมสวย สวนพริกไทย 52/1 หมู่ที่ 5
9245 นาย ทิพย์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 53 หมู่ที่ 5
9246 นางสาว สมพร เข็มทอง สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 5
9247 นาย สมศักดิ์ พูนดี สวนพริกไทย 54/1 หมู่ที่ 5
9248 นาย ณรงค์ เข็มทอง สวนพริกไทย 54/2 หมู่ที่ 5
9249 นาง จำเรียง จันทร์เรือง สวนพริกไทย 54/3 หมู่ที่ 5
9250 นาย สมใจ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 5
9251 นางสาว สำอาง ความสุข สวนพริกไทย 55/1 หมู่ที่ 5
9252 นาง ลำเจียก เกษมศิลป์ สวนพริกไทย 55/2 หมู่ที่ 5
9253 นาย สมจิตต์ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 55/3 หมู่ที่ 5
9254 นางสาว ชิดาภาณ์ ความสุข สวนพริกไทย 55/4 หมู่ที่ 5
9255 นาย ถิน เข็มทอง สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 5
9256 นาย อัชณา พูนดี สวนพริกไทย 56/1 หมู่ที่ 5
9257 นาง สังวร นิสสัยเจริญ สวนพริกไทย 57 หมู่ที่ 5
9258 นาย บุญรอด นิสสัยเจริญ สวนพริกไทย 57/1 หมู่ที่ 5
9259 นาย สมบุญ ลอยแก้ว สวนพริกไทย 57/2 หมู่ที่ 5
9260 นาง จันทิมา ใหม่ผุย สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 5
9261 นาย ประเสริฐ พูนดี สวนพริกไทย 58/2 หมู่ที่ 5
9262 นางสาว รัตนา โรจนะประดิษฐ์ สวนพริกไทย 58/3 หมู่ที่ 5
9263 นาย สมชาย จอกลอย สวนพริกไทย 58/4 หมู่ที่ 5
9264 นาง ลันทม ถนอมสุข สวนพริกไทย 59 หมู่ที่ 5
9265 นางสาว สำเนียง ถนอมสุข สวนพริกไทย 59/1 หมู่ที่ 5
9266 นาย ปรีชา ถนอมสุข สวนพริกไทย 59/2 หมู่ที่ 5
9267 นาง มาลี เรืองเนตร สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 5
9268 นาย ชิน พึ่งสุข สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 5
9269 นาง สนิท ถนอมงาม สวนพริกไทย 61/1 หมู่ที่ 5
9270 นาง พัด เสียงแจ้ว สวนพริกไทย 61/2 หมู่ที่ 5
9271 นาง พูน วงษ์รักษ์ สวนพริกไทย 61/3 หมู่ที่ 5
9272 นาง เพลิน สุขสำแดง สวนพริกไทย 61/4 หมู่ที่ 5
9273 นาย สุรพล ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 61/5 หมู่ที่ 5
9274 นาย ไวพจน์ ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 61/6 หมู่ที่ 5
9275 นาง มาลินทร์ คุณโฑ สวนพริกไทย 62 หมู่ที่ 5
9276 นาย กำพล นุชน้อย สวนพริกไทย 62/1 หมู่ที่ 5
9277 นาง แผ้ว ไม้แก้ว สวนพริกไทย 63 หมู่ที่ 5
9278 นาย ฤทธี สีดอกพุด สวนพริกไทย 64 หมู่ที่ 5
9279 นาย สุชิน กล่อมเกลี้ยง สวนพริกไทย 64/1 หมู่ที่ 5
9280 นาย สิงห์ ศรีสุพรรณ สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 5
9281 นาย เฉลย ขำสะอาด สวนพริกไทย 67/1 หมู่ที่ 5
9282 นาย ชูชาติ สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 67/2 หมู่ที่ 5
9283 นาง อำไพ สมหวัง สวนพริกไทย 67/3 หมู่ที่ 5
9284 นาง กัลยรัตน์ เดชผิว สวนพริกไทย 67/4 หมู่ที่ 5
9285 นาย ภูสิทธิ เปี่ยมมงคล สวนพริกไทย 67/5 หมู่ที่ 5
9286 นางสาว ภัณฑิรา สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 67/6 หมู่ที่ 5
9287 นาย บุญเลิศ มีสมสังข์ สวนพริกไทย 68 หมู่ที่ 5
9288 นางสาว รัชฎา ถนอมงาม สวนพริกไทย 68/1 หมู่ที่ 5
9289 ร.ต.ต. แกะ คำแผง สวนพริกไทย 68/2 หมู่ที่ 5
9290 นาย สมบัติ ลิ้มอารีธรรม สวนพริกไทย 68/3 หมู่ที่ 5
9291 นางสาว ไพลิน คล้ายคลึง สวนพริกไทย 68/4 หมู่ที่ 5
9292 นาย อนันทพร ลิ้มอารีธรรม สวนพริกไทย 68/5 หมู่ที่ 5
9293 นาง บัวเร็ว ลิ้มอารีธรรม สวนพริกไทย 68/6 หมู่ที่ 5
9294 นาย ชั้น ผ่องใส สวนพริกไทย 68/7 หมู่ที่ 5
9295 นาย บรรพรต พันธุ์กล้วย สวนพริกไทย 68/9 หมู่ที่ 5
9296 นาย บุญเย็น กำจารี สวนพริกไทย 69 หมู่ที่ 5
9297 นาย ศุภชัย ธรรมปรีชา สวนพริกไทย 70 หมู่ที่ 5
9298 นาย ชาตรี ธรรมปรีชา สวนพริกไทย 70/1 หมู่ที่ 5
9299 นาย เทิ้ม ถนอมทอง สวนพริกไทย 71 หมู่ที่ 5
9300 นาง ชลนิชา สว่างดี สวนพริกไทย 71/3 หมู่ที่ 5
9301 นาย เจียก เนียมเล็ก สวนพริกไทย 71/4 หมู่ที่ 5
9302 นางสาว มาลี เนียมเล็ก สวนพริกไทย 71/5 หมู่ที่ 5
9303 นาง เพิ่มทรัพย์ ตั้งจิตมณีศักดา สวนพริกไทย 71/6 หมู่ที่ 5
9304 นาง วันนา เกตุทองมา สวนพริกไทย 71/7 หมู่ที่ 5
9305 นางสาว อิงออน มะสกุล สวนพริกไทย 71/8 หมู่ที่ 5
9306 นาย บุญโฮม สีสังข์ สวนพริกไทย 80/1 หมู่ที่ 5
9307 นางสาว สายใจ ทองแจ่ม สวนพริกไทย 80/2 หมู่ที่ 5
9308 นาย พล ทองแจ่ม สวนพริกไทย 80/3 หมู่ที่ 5
9309 นาย สมจิตร์ ทองโอ่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 5
9310 นาย วิโรจน์ เสียงแจ้ว สวนพริกไทย หมู่ที่ 5
9311 นางสาว บุญชู ธรรมปรีชา สวนพริกไทย หมู่ที่ 5
9312 นาย วิชิต สงสาร สวนพริกไทย หมู่ที่ 5
9313 นาง อุบล พูนดี สวนพริกไทย 7/9 หมู่ที่ 5
9314 นาง นิพาพร พันธุศิลา สวนพริกไทย 49/1 หมู่ที่ 5
9315 พ.ต.ต. บรรเทิง รุ่งมณี สวนพริกไทย 2/13 หมู่ที่ 5
9316 พ.ต.ท. สรวุฒิ เนตริยานนท์ สวนพริกไทย 2/3 หมู่ที่ 5
9317 นาง มาลินี ถนอมทอง สวนพริกไทย 58/6 หมู่ที่ 5
9318 นางสาว อักษรกร วาดเขียน สวนพริกไทย 1 หมู่ที่ 6
9319 นาย มงคล แสงอรุณ สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 6
9320 นาง อารีย์ ถนอมซื่อ สวนพริกไทย 1/2 หมู่ที่ 6
9321 นางสาว ดลนภัส สายรัตน์ สวนพริกไทย 1/3 หมู่ที่ 6
9322 นาย พนม เกิดทรัพย์ สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 6
9323 นาย สมพงษ์ ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 6
9324 นาง เฮ้งฮง แซ่กี้ สวนพริกไทย 3/3 หมู่ที่ 6
9325 นาง ทวีพร ตรงดี สวนพริกไทย 3/5 หมู่ที่ 6
9326 นาย เหมือน ถนอมวงษ์ สวนพริกไทย 4 หมู่ที่ 6
9327 นาง สมหมาย เอี่ยมอากาศ สวนพริกไทย 4/1 หมู่ที่ 6
9328 นางสาว สุภาภรณ์ เอี่ยมอากาศ สวนพริกไทย 4/2 หมู่ที่ 6
9329 นาย กันตพงศ์ เอี่ยมอากาศ สวนพริกไทย 4/5 หมู่ที่ 6
9330 นางสาว ศศิวิมล ตระกูลเขียว สวนพริกไทย 4/6 หมู่ที่ 6
9331 นาย สุวิทย์ นิยมมาก สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 6
9332 นาย อวยชัย ถนอมงาม สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 6
9333 นางสาว ประทีป ตระกรุดทอง สวนพริกไทย 6 หมู่ที่ 6
9334 นาย ทิพย์ ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 6/1 หมู่ที่ 6
9335 นางสาว สุพรรณ ขาวหน้าไม้ สวนพริกไทย 6/2 หมู่ที่ 6
9336 นางสาว กชกร ขาวหน้าไม้ สวนพริกไทย 6/3 หมู่ที่ 6
9337 นาย เฉลียว ถนอมงาม สวนพริกไทย 6/4 หมู่ที่ 6
9338 นาย สุทิน ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 6/5 หมู่ที่ 6
9339 นาง ไพศาล เรืองศรี สวนพริกไทย 6/6 หมู่ที่ 6
9340 นาย วินัย ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 6/7 หมู่ที่ 6
9341 นางสาว จิดาภา ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 6/8 หมู่ที่ 6
9342 นาง สุนทร ถนอมงาม สวนพริกไทย 6/9 หมู่ที่ 6
9343 นาย ฉลอง สุภาษร สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 6
9344 นาง ทองคำ เข็มทอง สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 6
9345 นางสาว อัมพรรณ เนียมมั่นคง สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 6
9346 นาง พิมพ์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 8/2 หมู่ที่ 6
9347 นาย ศิริชัย อ่างไม้ สวนพริกไทย 8/3 หมู่ที่ 6
9348 นาย อภิสิทธิ์ สถานนท์ สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 6
9349 นาง เพ็ญศรี ศรีวงษ์ สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 6
9350 นาย ณรงค์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 9/2 หมู่ที่ 6
9351 นาย บุญเรือง ถนอมงาม สวนพริกไทย 9/3 หมู่ที่ 6
9352 นาย บุญเลิศ ถนอมงาม สวนพริกไทย 9/5 หมู่ที่ 6
9353 นาย สำรวย ถนอมงาม สวนพริกไทย 9/6 หมู่ที่ 6
9354 นาย อุลลุม ถนอมงาม สวนพริกไทย 9/7 หมู่ที่ 6
9355 นาง วัลลภา ถนอมงาม สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 6
9356 นาย ประยูร สุขเหลือง สวนพริกไทย 10/1 หมู่ที่ 6
9357 นาง ปรีดาวรรณ อ่องกลิ่น สวนพริกไทย 10/2 หมู่ที่ 6
9358 นาง สายพรวน ถนอมงาม สวนพริกไทย 10/3 หมู่ที่ 6
9359 นาย ชัยยงค์ สุขเหลือง สวนพริกไทย 10/4 หมู่ที่ 6
9360 นาย หนบ พรหมแดง สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 6
9361 นาย สมศักดิ์ บุญประเสริฐ สวนพริกไทย 11/1 หมู่ที่ 6
9362 นางสาว เพ็ญนภา ถนอมงาม สวนพริกไทย 11/2 หมู่ที่ 6
9363 นาง จินดารัตน์ พูนดี สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 6
9364 นาย ชิษณุพงษ์ ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 6
9365 นาย สมฤกษ์ ธรรมสวัสดิ์ สวนพริกไทย 13/1 หมู่ที่ 6
9366 นางสาว นิยดา แดงศิริ สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 6
9367 นาง สมปอง พูหะหมัดอารี สวนพริกไทย 15 หมู่ที่ 6
9368 นาง ชญฉนก ใยสามเสน สวนพริกไทย 15/1 หมู่ที่ 6
9369 นาย ปรีชา สมสมัย สวนพริกไทย 15/2 หมู่ที่ 6
9370 นาง ชูศรี สมสมัย สวนพริกไทย 15/3 หมู่ที่ 6
9371 นาย บรรหาร สมสมัย สวนพริกไทย 15/4 หมู่ที่ 6
9372 นางสาว ปาริชาติ นาคเวก สวนพริกไทย 19 หมู่ที่ 6
9373 นาง ประทวน ทองเพชร สวนพริกไทย 19/1 หมู่ที่ 6
9374 นาง เรียม ถนอมงาม สวนพริกไทย 19/2 หมู่ที่ 6
9375 นาง มณฑา ถนอมงาม สวนพริกไทย 19/3 หมู่ที่ 6
9376 นาง มาลี สนริ้ว สวนพริกไทย 19/4 หมู่ที่ 6
9377 นาง สมศรี คงเฉนียร สวนพริกไทย 19/5 หมู่ที่ 6
9378 นางสาว สุพีร์ ถนอมสวย สวนพริกไทย 19/6 หมู่ที่ 6
9379 นาง อุทัย ประสพทรพัย์ สวนพริกไทย 19/7 หมู่ที่ 6
9380 นาย เกรียงไกร ถนอมงาม สวนพริกไทย 19/8 หมู่ที่ 6
9381 จ.ท. คนึง แย้มนก สวนพริกไทย 20 หมู่ที่ 6
9382 นาง อุดม แย้มนก สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 6
9383 นางสาว ผาณิต แย้มนก สวนพริกไทย 20/2 หมู่ที่ 6
9384 นาง เจริญ จุ๊ยพันธ์ สวนพริกไทย 21 หมู่ที่ 6
9385 นาง ประนอม สว่างเถื่อน สวนพริกไทย 21/1 หมู่ที่ 6
9386 นาย ทองอยู่ เกิดเที่ยง สวนพริกไทย 22 หมู่ที่ 6
9387 นาย คนองศักดิ์ สุขสาคร สวนพริกไทย 22/1 หมู่ที่ 6
9388 นาย ชาติชาย พูนดี สวนพริกไทย 23 หมู่ที่ 6
9389 นาย หนึ่งฤทัย ใจเหมือน สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 6
9390 นาย อนันต์ ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 24/1 หมู่ที่ 6
9391 นาย อำนาจ ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 24/3 หมู่ที่ 6
9392 นาย เปรื่อง ถนอมซื่อ สวนพริกไทย 25 หมู่ที่ 6
9393 นาย อนันต์ พันธ์หว้า สวนพริกไทย 25/1 หมู่ที่ 6
9394 นาง วิภาวรรณ เสียงแจ้ว สวนพริกไทย 25/2 หมู่ที่ 6
9395 นาง สุวรรณี สีสุวรรณ์ สวนพริกไทย 25/3 หมู่ที่ 6
9396 นาง รัตนา ปรีชานุกูล สวนพริกไทย 25/4 หมู่ที่ 6
9397 นางสาว สมศรี ทวีผล สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 6
9398 นาย วิสูตร พูนดี สวนพริกไทย 26/1 หมู่ที่ 6
9399 นางสาว แววดาว พูนดี สวนพริกไทย 26/2 หมู่ที่ 6
9400 นาย วีระ พูนดี สวนพริกไทย 26/3 หมู่ที่ 6
9401 นาง ทรงฤทธิ์ ทวีผล สวนพริกไทย 26/4 หมู่ที่ 6
9402 นาง วิจิตต์ เตชนิรันดร สวนพริกไทย 26/7 หมู่ที่ 6
9403 นางสาว วนิษา ผูกพา สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 6
9404 นาย ธานี พูนดี สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 6
9405 นางสาว ชฎาพร ปัทสีสร้อย สวนพริกไทย 28/3 หมู่ที่ 6
9406 นาย ธัชพงศ์ สีแจ่ม สวนพริกไทย 28/4 หมู่ที่ 6
9407 นาย อานนท์ ศรีแจ่ม สวนพริกไทย 28/5 หมู่ที่ 6
9408 นาย อรรนพ พิบูลย์สวัสดิ์ สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 6
9409 พลฯ สีนวล สีแจ่ม สวนพริกไทย 29/1 หมู่ที่ 6
9410 นาง ชฎาพร บัวบานพร้อม สวนพริกไทย 29/2 หมู่ที่ 6
9411 นาง บุญมา ทันเจริญ สวนพริกไทย 29/3 หมู่ที่ 6
9412 นาย กิตติเดช ขวัญเจริญ สวนพริกไทย 29/4 หมู่ที่ 6
9413 นาย ชัยพร นาฎะคายี สวนพริกไทย 29/5 หมู่ที่ 6
9414 นางสาว สำอาง อินมะนี สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 6
9415 นาง วรรณา เอี่ยมประดิษฐ์ สวนพริกไทย 31/1 หมู่ที่ 6
9416 นาย ประสงค์ เอี่ยมประดิษฐ์ สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 6
9417 นาย สม เอี่ยมประดิษฐ์ สวนพริกไทย 32/1 หมู่ที่ 6
9418 นาง อุษา เอี่ยมประดิษฐ์ สวนพริกไทย 32/2 หมู่ที่ 6
9419 นาง อุบล เอี่ยมประดิษฐ์ สวนพริกไทย 32/3 หมู่ที่ 6
9420 นาย ประสิทธิ์ บุญมี สวนพริกไทย 32/4 หมู่ที่ 6
9421 นางสาว สมคิด เข็มทอง สวนพริกไทย 33 หมู่ที่ 6
9422 ส.อ. ทวี เข็มทอง สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 6
9423 นาง สมบั้ติ ลิ้มอารีธรรม สวนพริกไทย 33/2 หมู่ที่ 6
9424 นาง ลมูล กลิ่นผะกา สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 6
9425 นาง สานิต ถนอมงาม สวนพริกไทย 34/1 หมู่ที่ 6
9426 นาง คำนึง พูนดี สวนพริกไทย 34/2 หมู่ที่ 6
9427 นาย พุฒ เววนิล สวนพริกไทย 34/3 หมู่ที่ 6
9428 นาย นิรุต สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 34/4 หมู่ที่ 6
9429 นาย นรา ธูปหอม สวนพริกไทย 34/6 หมู่ที่ 6
9430 นาย ประสิทธิ์ พูนดี สวนพริกไทย 34/7 หมู่ที่ 6
9431 นาย ชวลิต พูนดี สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 6
9432 นางสาว อุไรวรรณ ถนอมงาม สวนพริกไทย 35/2 หมู่ที่ 6
9433 นาง ประคอง มุขแจ้ สวนพริกไทย 37 หมู่ที่ 6
9434 นาย ขุนชาญ ถนอมงาม สวนพริกไทย 37/1 หมู่ที่ 6
9435 นาง มะลิ ผู้มีบุญ สวนพริกไทย 37/2 หมู่ที่ 6
9436 นาย มะนัส สมจิตร์ สวนพริกไทย 37/3 หมู่ที่ 6
9437 นาย ถาวร มุขแจ้ง สวนพริกไทย 37/4 หมู่ที่ 6
9438 นาย พงษ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย สวนพริกไทย 37/6 หมู่ที่ 6
9439 นางสาว บุญมา ถนอมสวย สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 6
9440 นางสาว จันทร์ ถนอมสวย สวนพริกไทย 38/1 หมู่ที่ 6
9441 นางสาว จง ถนอมสวย สวนพริกไทย 38/2 หมู่ที่ 6
9442 นาย สุริยา ถนอมสุข สวนพริกไทย 38/3 หมู่ที่ 6
9443 นาย ประชารักษ์ คำภักดี สวนพริกไทย 38/5 หมู่ที่ 6
9444 นาย ลภ เข็มทอง สวนพริกไทย 38/6 หมู่ที่ 6
9445 นาย ทองใบ ถนอมสวย สวนพริกไทย 39 หมู่ที่ 6
9446 นาย วิรัช เข็มทอง สวนพริกไทย 39/1 หมู่ที่ 6
9447 นางสาว กาญจนา ถนอมสวย สวนพริกไทย 39/2 หมู่ที่ 6
9448 นาย ชิน ถนอมงาม สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 6
9449 นางสาว สุนทร ถนอมงาม สวนพริกไทย 40/1 หมู่ที่ 6
9450 นาย เชาว์ ถนอมงาม สวนพริกไทย 40/2 หมู่ที่ 6
9451 นาง วันเพ็ญ เอี่ยมสำอางค์ สวนพริกไทย 41 หมู่ที่ 6
9452 นางสาว วรรณพร ทองสุข สวนพริกไทย 41/1 หมู่ที่ 6
9453 นางสาว สำอาง ทองสุข สวนพริกไทย 41/2 หมู่ที่ 6
9454 นาง ผิน ถนอมงามท สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 6
9455 นาง จำปา สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 43 หมู่ที่ 6
9456 นาย จำนง สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 43/1 หมู่ที่ 6
9457 นาง ลำพวน ถนอมซื่อ สวนพริกไทย 43/2 หมู่ที่ 6
9458 นางสาว รำพัน ถนอมซื่อ สวนพริกไทย 43/3 หมู่ที่ 6
9459 นาง ติ๋ว ตะกรุดทอง สวนพริกไทย 43/4 หมู่ที่ 6
9460 นาย วิเชียร ถนอมงาม สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 6
9461 นาย ชลอ ถนอมงาม สวนพริกไทย 44/1 หมู่ที่ 6
9462 นางสาว อรษา ถนอมงาม สวนพริกไทย 44/2 หมู่ที่ 6
9463 นาง ศรัญญา เข็มทอง สวนพริกไทย 45 หมู่ที่ 6
9464 นาง สงัด เข็มทอง สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 6
9465 นาง บุญลือ เข็มทอง สวนพริกไทย 46/1 หมู่ที่ 6
9466 นาง จงรัก กะปุกนาก สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 6
9467 นาง อิศราภรณ์ สีแจ่ม สวนพริกไทย 47/1 หมู่ที่ 6
9468 นาง ถวิล เกตุพันธ์ สวนพริกไทย 47/2 หมู่ที่ 6
9469 นาย ไชยภร ภู่เงิน สวนพริกไทย 47/3 หมู่ที่ 6
9470 นาง สมปอง กมลกิจไพบูลย์ สวนพริกไทย 47/4 หมู่ที่ 6
9471 นาย สมพร เกตุพันธ์ สวนพริกไทย 47/5 หมู่ที่ 6
9472 นาง ทองจันทร์ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 48 หมู่ที่ 6
9473 นาย โชคอนันต์ ภู่เงิน สวนพริกไทย 48/1 หมู่ที่ 6
9474 นาย สุริชัย เจิรญพันธ์ สวนพริกไทย 48/2 หมู่ที่ 6
9475 นาง ลำพู สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 6
9476 นางสาว กฤษณา กล่อมจิตต์ สวนพริกไทย 49/2 หมู่ที่ 6
9477 นางสาว นภาวรรณ สีดา สวนพริกไทย 49/3 หมู่ที่ 6
9478 นางสาว วันดี ถนอมงาม สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 6
9479 นาง โมนา โชติกเสถียร สวนพริกไทย 51/1 หมู่ที่ 6
9480 นางสาว เกสร กิ่งรุ้งเพชร์ สวนพริกไทย 52/1 หมู่ที่ 6
9481 นาย มานิตย์ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 53 หมู่ที่ 6
9482 นาย วิทยา ภู่เงิน สวนพริกไทย 53/2 หมู่ที่ 6
9483 นาย อิศรากร ภู่เงิน สวนพริกไทย 53/3 หมู่ที่ 6
9484 นาย วินัย สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 53/4 หมู่ที่ 6
9485 นาย อุดม พุทธสอน สวนพริกไทย 53/5 หมู่ที่ 6
9486 นาย อุบล รักสุข สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 6
9487 นาย สัมพันธ์ รักสุข สวนพริกไทย 54/1 หมู่ที่ 6
9488 นาง รำภา รักสุข สวนพริกไทย 54/2 หมู่ที่ 6
9489 นาง สมพงษ์ รักสุข สวนพริกไทย 54/3 หมู่ที่ 6
9490 นาย สรกฤต บุญตานนท์ สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 6
9491 นางสาว ชนาภา จันทร สวนพริกไทย 55/1 หมู่ที่ 6
9492 นาย ฤทธิไกร เกษแก้ว สวนพริกไทย 55/2 หมู่ที่ 6
9493 นาย บุศรินทร์ ติปยานนท์ สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 6
9494 นาย บุณยฤทธิ์ ติปยานนท์ สวนพริกไทย 56/1 หมู่ที่ 6
9495 นาย ชูชาติ เอี่ยมเกิด สวนพริกไทย 57 หมู่ที่ 6
9496 นางสาว บุพพัณห์ ติปยานนท์ สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 6
9497 นาย บัญญัติ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 58/1 หมู่ที่ 6
9498 นาย วิวัฒน์ อยู่ผาสุข สวนพริกไทย 58/2 หมู่ที่ 6
9499 นางสาว สุเนตร์ สีแจ่ม สวนพริกไทย 59 หมู่ที่ 6
9500 นาย ละออง ปิ่นทอง สวนพริกไทย 59/1 หมู่ที่ 6
9501 นาง อนงค์ ปิ่นทอง สวนพริกไทย 59/2 หมู่ที่ 6
9502 พ.ต.อ. บัญชา ติปยานนท์ สวนพริกไทย 60/1 หมู่ที่ 6
9503 นาย ปริญญา ลิงห์เส สวนพริกไทย 60/2 หมู่ที่ 6
9504 นาง ลำพึง ศรีสุภา สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 6
9505 ร.ต. อำนวย ถนอมงาม สวนพริกไทย 61/1 หมู่ที่ 6
9506 นาง สมนึก กลางทัพ สวนพริกไทย 61/2 หมู่ที่ 6
9507 นาย สมพงษ์ พูลดี สวนพริกไทย 61/3 หมู่ที่ 6
9508 นางสาว สมถวิล กลางทัพ สวนพริกไทย 61/5 หมู่ที่ 6
9509 นาย อรรณพ ถนอมงาม สวนพริกไทย 61/6 หมู่ที่ 6
9510 นาย อุกฤษณ์ สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 62/1 หมู่ที่ 6
9511 นาง อุดม สุทธิแย้ม สวนพริกไทย 62/2 หมู่ที่ 6
9512 นาย ต๊วด ชาติเชื้อ สวนพริกไทย 63 หมู่ที่ 6
9513 นาย ช้วน บุญดวง สวนพริกไทย 63/1 หมู่ที่ 6
9514 นาย วิชัย ช่อขุนทด สวนพริกไทย 63/4 หมู่ที่ 6
9515 นาย พรชัย สิริวัฒนรัชต์ สวนพริกไทย 64 หมู่ที่ 6
9516 นาย จำรัส สุภาษร สวนพริกไทย 64/2 หมู่ที่ 6
9517 นาง จำเรียง วิจิตรอัศวิน สวนพริกไทย 64/3 หมู่ที่ 6
9518 นาง ทิพย์วิมล สวัสดิ์รัตติกุล สวนพริกไทย 64/4 หมู่ที่ 6
9519 นางสาว วราภรณ์ ยูรประดิษฐ์ สวนพริกไทย 64/5 หมู่ที่ 6
9520 นาย วันชัย ชาติเชื้อ สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 6
9521 นาย นันทวัฒน์ ฤกษ์ดี สวนพริกไทย 65/2 หมู่ที่ 6
9522 นาง วรรณา ชาติเชื้อ สวนพริกไทย 65/3 หมู่ที่ 6
9523 นาง ปุณญนุช ชาติเชื้อ สวนพริกไทย 65/4 หมู่ที่ 6
9524 นาง พนารัตน์ จันทร์หอม สวนพริกไทย 65/5 หมู่ที่ 6
9525 นางสาว รัตนาภรณ์ ภู่เงิน สวนพริกไทย 65/6 หมู่ที่ 6
9526 นาง วงเดือน ชะโนภาษ สวนพริกไทย 66 หมู่ที่ 6
9527 นาย บัณฑติ กล่อมจิตต์ สวนพริกไทย 67 หมู่ที่ 6
9528 นางสาว รัดดา ฉิมเทศ สวนพริกไทย 68 หมู่ที่ 6
9529 นาง จุฑามาศ ทาลิมมา สวนพริกไทย 68/1 หมู่ที่ 6
9530 นาง จำปา รักตระกูลสดใส สวนพริกไทย 68/2 หมู่ที่ 6
9531 นาย ธรรมภู อาชีววณิช สวนพริกไทย 69 หมู่ที่ 6
9532 นาง รักชนก วานนท์ สวนพริกไทย 70/1 หมู่ที่ 6
9533 นาง พรทิพกย์ แก้วงาม สวนพริกไทย 70/2 หมู่ที่ 6
9534 นาย บุญชูต้อย สมสมัย สวนพริกไทย 71/1 หมู่ที่ 6
9535 นาง หมวยเล็ก ป้อมแก้ว สวนพริกไทย 71/2 หมู่ที่ 6
9536 นาย ประสาน หวังสุข สวนพริกไทย 72 หมู่ที่ 6
9537 นาย สุวรรณ เนื่องโนราช สวนพริกไทย 72/1 หมู่ที่ 6
9538 นาย สวัสดิ์ พงษ์วัชรารักษ์ สวนพริกไทย 73 หมู่ที่ 6
9539 นาง กุหลาบ ปิ่นวิเชียร สวนพริกไทย 74 หมู่ที่ 6
9540 นาย วินัย ถนอมสวย สวนพริกไทย 75 หมู่ที่ 6
9541 นาย นคร เข็มทอง สวนพริกไทย 77 หมู่ที่ 6
9542 นาง มนฤดี ขอพร สวนพริกไทย 78 หมู่ที่ 6
9543 นาย โพธิ์ คล้ายหงษ์ สวนพริกไทย 78/1 หมู่ที่ 6
9544 นางสาว ลำเจียก ถนอมสวย สวนพริกไทย 79 หมู่ที่ 6
9545 นางสาว อณัณฐ์สิรี ชัยพารา สวนพริกไทย 81 หมู่ที่ 6
9546 นาย สมพร ทับคำหอม สวนพริกไทย 81/1 หมู่ที่ 6
9547 นางสาว ดารุณี สวารัตน์ สวนพริกไทย 82 หมู่ที่ 6
9548 นาย สานิต เข็มทอง สวนพริกไทย 82/1 หมู่ที่ 6
9549 นาย ช่อ รอดวินิจ สวนพริกไทย 82/2 หมู่ที่ 6
9550 นาย สุวิทย์ ถนอมสวย สวนพริกไทย 83 หมู่ที่ 6
9551 นางสาว ศิริศิต คิตโสดา สวนพริกไทย 85 หมู่ที่ 6
9552 นาย สิทธิชัย คิตโสดา สวนพริกไทย 85/1 หมู่ที่ 6
9553 นาย พจน์ ถนอมสวย สวนพริกไทย 86 หมู่ที่ 6
9554 นาง น้ำทิพย์ กลิ่นเกษร สวนพริกไทย 86/1 หมู่ที่ 6
9555 นาย วิชาญ พูลเขตกิจ สวนพริกไทย 87 หมู่ที่ 6
9556 นาย สกล แสงทอง สวนพริกไทย 99 หมู่ที่ 6
9557 นาย มะซัน อาดำ สวนพริกไทย 1/1 หมู่ที่ 7
9558 นาย มะยาดี เจนกระบี่ สวนพริกไทย 2 หมู่ที่ 7
9559 นาย มะดานิง เจนกระบี่ สวนพริกไทย 2/1 หมู่ที่ 7
9560 นาย สมชาย ปักษิณ สวนพริกไทย 2/2 หมู่ที่ 7
9561 นาย สมศักดิ์ มะหะหมัด สวนพริกไทย 2/3 หมู่ที่ 7
9562 นาย อาหมัด หวังแจ๊ะ สวนพริกไทย 3 หมู่ที่ 7
9563 นาง รัชนี พลีบัตร สวนพริกไทย 3/3 หมู่ที่ 7
9564 นางสาว แสงดาว หวังแจ๊ะ สวนพริกไทย 3/4 หมู่ที่ 7
9565 นาย สะและ วงษ์ยีเมาะ สวนพริกไทย 3/5 หมู่ที่ 7
9566 นางสาว อาลีมุ อาดำ สวนพริกไทย 5 หมู่ที่ 7
9567 นาง เซาะ ถนอมใจ สวนพริกไทย 5/1 หมู่ที่ 7
9568 นาย วิทยา สามารถ สวนพริกไทย 6/2 หมู่ที่ 7
9569 นาง อรพิน ถนอมใจ สวนพริกไทย 7 หมู่ที่ 7
9570 นาย สมชาย ขวัญปิยพรประชา สวนพริกไทย 8 หมู่ที่ 7
9571 นาย บักฮั้ว แซ่เตียว สวนพริกไทย 8/1 หมู่ที่ 7
9572 นาย สุทธิ์ อนุสรณ์ประทีป สวนพริกไทย 9 หมู่ที่ 7
9573 นางสาว อณุโณ มิตรานนท์ สวนพริกไทย 9/1 หมู่ที่ 7
9574 นางสาว ช่อทิพย์ แซ่เตี้ยะ สวนพริกไทย 9/2 หมู่ที่ 7
9575 นาง วนิดา บุญประคอง สวนพริกไทย 9/4 หมู่ที่ 7
9576 นาย สุเทพ พันธ์สำราญสุข สวนพริกไทย 9/5 หมู่ที่ 7
9577 นาย มาน อาดำ สวนพริกไทย 10 หมู่ที่ 7
9578 นาย ยาลาลุกดิน อาดำ สวนพริกไทย 10/2 หมู่ที่ 7
9579 นาย สมบัติ โมหะหมัด สวนพริกไทย 10/3 หมู่ที่ 7
9580 นางสาว แน่งน้อย เจนกะบี่ สวนพริกไทย 11 หมู่ที่ 7
9581 นาง ลลิตา สวัสดี สวนพริกไทย 11/1 หมู่ที่ 7
9582 นางสาว สะนิ อาดำ สวนพริกไทย 11/2 หมู่ที่ 7
9583 นางสาว นงลักษณ์ ไกลสรเจริญ สวนพริกไทย 11/3 หมู่ที่ 7
9584 นาง กระซง เจนกระบี่ สวนพริกไทย 12 หมู่ที่ 7
9585 นาย ชูชาติ เจนกระบี่ สวนพริกไทย 12/1 หมู่ที่ 7
9586 นางสาว เยาะ เจนกระบี่ สวนพริกไทย 13 หมู่ที่ 7
9587 นาง เซาะ เจนกระบี่ สวนพริกไทย 14 หมู่ที่ 7
9588 นาย วิเชียร ปักษิณ สวนพริกไทย 14/1 หมู่ที่ 7
9589 นาย สุชาติ ถนอมใจ สวนพริกไทย 20/1 หมู่ที่ 7
9590 นางสาว อามีนะ แจะแว สวนพริกไทย 24 หมู่ที่ 7
9591 นาย มะหะหมัด นิยม สวนพริกไทย 24/1 หมู่ที่ 7
9592 นาย อิสมาอิน นิยม สวนพริกไทย 24/2 หมู่ที่ 7
9593 นาย สุการี มะหะหมัด สวนพริกไทย 26 หมู่ที่ 7
9594 นางสาว กาละซง มะหะหมัด สวนพริกไทย 26/1 หมู่ที่ 7
9595 นาย ซะมาอิน มะหะหมัด สวนพริกไทย 27 หมู่ที่ 7
9596 นาย รุ่งโรจน์ ลือสกุล สวนพริกไทย 28 หมู่ที่ 7
9597 นางสาว มยุรา บาปะกา สวนพริกไทย 29 หมู่ที่ 7
9598 นาย มะนุวัน มะหะหมัด สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 7
9599 นาย สมศักดิ์ โมหะหมัด สวนพริกไทย 30/1 หมู่ที่ 7
9600 นาย กรวิทย์ โมหะหมัด สวนพริกไทย 30/2 หมู่ที่ 7
9601 นาง ฟาติเมาะ โมหะหมัด สวนพริกไทย 30/3 หมู่ที่ 7
9602 นาง วนิดา มะหะหมัด สวนพริกไทย 30/4 หมู่ที่ 7
9603 นาย ดำรง ยิ่งนิยม สวนพริกไทย 31 หมู่ที่ 7
9604 นางสาว ทอง ยิ่งนิยม สวนพริกไทย 31/1 หมู่ที่ 7
9605 นาย ไพซ้อน ยิ่งนิยม สวนพริกไทย 31/2 หมู่ที่ 7
9606 พลฯ โมหะหมัด เต่าพาลี สวนพริกไทย 31/3 หมู่ที่ 7
9607 นาย สุจินดา เจือนรัมย์ สวนพริกไทย 32 หมู่ที่ 7
9608 นาย สักรินทร์ แซ่โต้ว สวนพริกไทย 32/1 หมู่ที่ 7
9609 นาง ขนิษฐา วนขจรไกล สวนพริกไทย 32/2 หมู่ที่ 7
9610 นาย อับดุลลา อับดุลเลาะ สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 7
9611 นางสาว อามีนะ อับดุลเลาะ สวนพริกไทย 34/1 หมู่ที่ 7
9612 นางสาว พาติมะ อับดุลเลาะ สวนพริกไทย 34/2 หมู่ที่ 7
9613 นางสาว นาวาเลาะ อัลดุลเลาะ สวนพริกไทย 34/3 หมู่ที่ 7
9614 นางสาว เยนะ อัลดุลเลาะ สวนพริกไทย 34/4 หมู่ที่ 7
9615 นาย สมนึก เจนกระบี่ สวนพริกไทย 37/1 หมู่ที่ 7
9616 นางสาว สมใจ เจนกระบี่ สวนพริกไทย 37/2 หมู่ที่ 7
9617 นาง ลวยริน เจนกระบี่ สวนพริกไทย 37/3 หมู่ที่ 7
9618 นางสาว รัชนี แซ่แบ้ สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 7
9619 นาย วรนนท์ สมลาภอาภร สวนพริกไทย 38/1 หมู่ที่ 7
9620 นางสาว จรีย์ เสร็จธุระ สวนพริกไทย 38/2 หมู่ที่ 7
9621 นาย บุญส่ง แซ่เบ้ สวนพริกไทย 38/3 หมู่ที่ 7
9622 นาย มานพ รักษาแก้ว สวนพริกไทย 38/4 หมู่ที่ 7
9623 นางสาว มยุรี แซ่เบ้ สวนพริกไทย 38/5 หมู่ที่ 7
9624 นางสาว แสงแข รักษาแก้ว สวนพริกไทย 38/6 หมู่ที่ 7
9625 นาง พจนา พรโชคชัย สวนพริกไทย 39 หมู่ที่ 7
9626 นาย มนู แซ่อึ้ง สวนพริกไทย 40 หมู่ที่ 7
9627 นางสาว สุชัญญา แก้วเจริญสุข สวนพริกไทย 40/1 หมู่ที่ 7
9628 นาง กลมรัตน์ สันติจริยางกูล สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 7
9629 นางสาว นิตยา พูลสมจิต สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 7
9630 พล.อ. พิชัย สิริพิบูลย์ สวนพริกไทย 54 หมู่ที่ 7
9631 นาง อารีรัตน์ กวีวัฒนา สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 7
9632 นาย ไตรรัตน์ จันทร์โชติยาณ สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 7
9633 นาย ไตรรงค์ จันทร์โชติยาณ สวนพริกไทย 56/1 หมู่ที่ 7
9634 นาย สมชาย แสงสุวรรณ สวนพริกไทย 59 หมู่ที่ 7
9635 นาย ชนินทร์ ภูเผ่า สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 7
9636 นาย นิพนธ์ โชวิวัฒนา สวนพริกไทย 66 หมู่ที่ 7
9637 นาง อำพร นภาโชติสิริ สวนพริกไทย 67 หมู่ที่ 7
9638 นางสาว วิไลวรรณ นันต๊ะยานา สวนพริกไทย 68 หมู่ที่ 7
9639 นาย ชุมพล มิลินทจินดา สวนพริกไทย 68/1 หมู่ที่ 7
9640 นางสาว จิดาภา คันธรส สวนพริกไทย 68/4 หมู่ที่ 7
9641 นางสาว บรัศมี สังครัตน์ สวนพริกไทย 68/7 หมู่ที่ 7
9642 นาง ภัสสรนิษฐ์ บุญอาจ สวนพริกไทย 68/8 หมู่ที่ 7
9643 นางสาว ปิยะนุช นันทาภิรัตน์ สวนพริกไทย 68/9 หมู่ที่ 7
9644 นางสาว อรสุดา นิธิวโรปกรณ์ สวนพริกไทย 68/11 หมู่ที่ 7
9645 ด.ต. ภัสพงษ์ ฐานุชัยวงศ์ สวนพริกไทย 68/12 หมู่ที่ 7
9646 นาย ณัฎฐชัย ไชยศิริ สวนพริกไทย 68/15 หมู่ที่ 7
9647 นางสาว จำเนียร ทัศนา สวนพริกไทย 68/16 หมู่ที่ 7
9648 นาง จรรยาพร หุ้มใย สวนพริกไทย 68/19 หมู่ที่ 7
9649 นาย ศุภเชฐ ขันทอง สวนพริกไทย 68/22 หมู่ที่ 7
9650 นาง ศิริลักษณ์ ปั้นทอง สวนพริกไทย 68/24 หมู่ที่ 7
9651 นางสาว อารียา ภูพีระสุพงษ์ สวนพริกไทย 68/30 หมู่ที่ 7
9652 นางสาว วิไลรัตน์ กฤตนิรัติศัย สวนพริกไทย 68/31 หมู่ที่ 7
9653 นาย องอาจ กิจเฉลา สวนพริกไทย 77 หมู่ที่ 7
9654 นาง มาลีลำ เจนกระบี่ สวนพริกไทย 9809 หมู่ที่ 7
9655 นาง สมหมาย ทองมั่น สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9656 นาง สรรชนี สมญาติ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9657 นาย สมชาย เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9658 นาย สมนึก ดีขาย สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9659 นาย วิเชียร สุวรรณโณ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9660 นาง ฮาลีมุ มะหะหมัด สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9661 นาง นภาพรรณ เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9662 นาย วิเชียร เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9663 นางสาว วิไลรัตน์ เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9664 นาย ศักดิ์ชัย อาดำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9665 นาย วันชัย อาดำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9666 นาย สมนึก เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9667 นางสาว จำลอง เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9668 นาง ละเมี่ยด เจนกระบี่ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9669 นาย รุ่งกิจ ลือสกุลรุ่งโรจน์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9670 นาย สุดิน นิยม สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9671 นางสาว จินดา พูลสวัสดิ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9672 นาง กัลยา โมหะหมัด สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9673 นาย สุพรรณ บุญมาก สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9674 นาย ทองเปลว โคตะ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9675 นาย สำรวย ศักดี สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9676 นางสาว ชุตินันนท์ ช้าสนิท สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9677 นาง วิไล แซ่ลิ้ม สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9678 นางสาว ฐิติวรรณ วนขจรไกล สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9679 นาย สุวิทย์ สุวรรณหงษ์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9680 นาย สมชาย มะหะหมัด สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9681 นาย อโนชา อาดำ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9682 นาย เลาะ ถนอมใจ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9683 นางสาว ยาใจ วงเป้น สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9684 นาย สมบัติ ไพรัชศุภวัน สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9685 นาย ทิม เติมศิล สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9686 นาย บรรพจ กิจเฉลา สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9687 นางสาว กาญนา ศักดี สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9688 นาย วิโรจน์ ยีสะหมัน สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9689 นาย วัชรลักษ์ ณปัณณ์พส สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9690 นางสาว ชุติมา คงมั่น สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9691 นาย ศักดิ์ เหขุนทด สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9692 นาย วราวุฒิ ปานศิรา สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9693 นาย สมานศักดิ์ สนั่นเวียง สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9694 นาย เอกชัย พืชสิงห์ สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9695 นาง เสาร์วรรณี ชัยชมภู สวนพริกไทย หมู่ที่ 7
9696 นางสาว ศุภร วันเพ็ญ สวนพริกไทย 30 หมู่ที่ 8
9697 นาย ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ สวนพริกไทย 33/1 หมู่ที่ 8
9698 นางสาว สมใจ โรจนสิทธิกิจ สวนพริกไทย 33/3 หมู่ที่ 8
9699 นาย จักรพงศ์ เพ็งไธสง สวนพริกไทย 33/4 หมู่ที่ 8
9700 นาง ปราณี บัวแก้ว สวนพริกไทย 33/5 หมู่ที่ 8
9701 นางสาว จีรวรรณ ยอดสมุทร สวนพริกไทย 33/7 หมู่ที่ 8
9702 นาย เอกชัย เหล็กดี สวนพริกไทย 33/8 หมู่ที่ 8
9703 นางสาว อัญชลี บุตรโพธิ์ศรี สวนพริกไทย 33/9 หมู่ที่ 8
9704 นาย บรรเจิด เวียงจันทร์ สวนพริกไทย 33/33 หมู่ที่ 8
9705 นาย ณรงค์ สังข์ทรัพย์ สวนพริกไทย 34 หมู่ที่ 8
9706 นาย ประเสริฐ แถมสุข สวนพริกไทย 35 หมู่ที่ 8
9707 นาง อานันท์ ต่วนบุต สวนพริกไทย 35/1 หมู่ที่ 8
9708 นาย จักรา ดัดสร สวนพริกไทย 35/2 หมู่ที่ 8
9709 นาย ประจักร์ ฤกษ์กำยี สวนพริกไทย 35/3 หมู่ที่ 8
9710 นาย ชัญพร ฉิมพัฒน์ สวนพริกไทย 36 หมู่ที่ 8
9711 นางสาว แทน แถมสุข สวนพริกไทย 37/2 หมู่ที่ 8
9712 นาย แทน ธัญญผล สวนพริกไทย 37/3 หมู่ที่ 8
9713 นาย ชอบ สุขสว่าง สวนพริกไทย 37/4 หมู่ที่ 8
9714 นาย อำพล แซ่เอี๊ยบ สวนพริกไทย 37/5 หมู่ที่ 8
9715 นาย วิเชียร บริสุทธิ์ สวนพริกไทย 38 หมู่ที่ 8
9716 นาง หวล พึ่งมั่น สวนพริกไทย 38/1 หมู่ที่ 8
9717 นาง สอง พึ่งมั่น สวนพริกไทย 38/2 หมู่ที่ 8
9718 นาง อุดร คุ้มรักษา สวนพริกไทย 38/4 หมู่ที่ 8
9719 นาย บรรจบ หอมแขก สวนพริกไทย 39 หมู่ที่ 8
9720 นาง ฉวีวรรณ เด่นงามเมือง สวนพริกไทย 39/2 หมู่ที่ 8
9721 นาย ก้องกฤษณ์ ปราบพยัคฆา สวนพริกไทย 39/4 หมู่ที่ 8
9722 นาย ณรงค์ หอมแขก สวนพริกไทย 40/1 หมู่ที่ 8
9723 นาง ฉ่ำ สุริยันต์ สวนพริกไทย 41/1 หมู่ที่ 8
9724 นาย สุนทร พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 42 หมู่ที่ 8
9725 นาย ประชุม บุนเผ่ สวนพริกไทย 42/1 หมู่ที่ 8
9726 นาง พิมพ์ใจ กองช่าง สวนพริกไทย 42/3 หมู่ที่ 8
9727 นาย สมพงษ์ วงษ์เสนา สวนพริกไทย 42/4 หมู่ที่ 8
9728 นาย พาณิภัค เปลื้องสันเทียะ สวนพริกไทย 42/5 หมู่ที่ 8
9729 นางสาว มณี รุ่งสว่าง สวนพริกไทย 43/1 หมู่ที่ 8
9730 นาง อรวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ สวนพริกไทย 43/3 หมู่ที่ 8
9731 นาง ละออ ข้องเกี่ยวพันธุ์ สวนพริกไทย 44 หมู่ที่ 8
9732 นางสาว นิตยา พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 44/1 หมู่ที่ 8
9733 นาย วิชาญ พวงเพ็ชร สวนพริกไทย 44/2 หมู่ที่ 8
9734 นาย วิเชียร พวงเพ็ชร สวนพริกไทย 44/3 หมู่ที่ 8
9735 นาง สนิท พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 45 หมู่ที่ 8
9736 นาง เตือนใจ ฉัตรไทย สวนพริกไทย 45/1 หมู่ที่ 8
9737 นาง ทรฤดี เขียวอำพร สวนพริกไทย 45/2 หมู่ที่ 8
9738 นาย กานต์ วรวุฒิ สวนพริกไทย 45/3 หมู่ที่ 8
9739 นาง พยุง เกตวิการณ์ สวนพริกไทย 45/4 หมู่ที่ 8
9740 นาย ทนงชัย พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 45/5 หมู่ที่ 8
9741 นาย ธนบดี พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 45/9 หมู่ที่ 8
9742 นางสาว สมจิต สังคพันธ์ สวนพริกไทย 46 หมู่ที่ 8
9743 นาย สังวาล เอี่ยมเกิด สวนพริกไทย 46/1 หมู่ที่ 8
9744 นาย พล ท้ายเมือง สวนพริกไทย 46/2 หมู่ที่ 8
9745 นางสาว สุดใจ สังคพันธ์ สวนพริกไทย 46/5 หมู่ที่ 8
9746 นาย มาลี จันตะพา สวนพริกไทย 47 หมู่ที่ 8
9747 นาย ดอกรัก คำมิ่ง สวนพริกไทย 47/2 หมู่ที่ 8
9748 นาย กิตติภูมิ พุ่มเรือง สวนพริกไทย 47/4 หมู่ที่ 8
9749 นาง สมบูรณ์ บุญมี สวนพริกไทย 47/5 หมู่ที่ 8
9750 นาง ชุบ โพชน์ประดิษฐ สวนพริกไทย 48 หมู่ที่ 8
9751 นาย ประหยัด เพิ่มทรัพย์ สวนพริกไทย 48/2 หมู่ที่ 8
9752 นาย หวั่น โพชน์ประดิษฐ สวนพริกไทย 48/3 หมู่ที่ 8
9753 นาง ทองคำ หอมแขก สวนพริกไทย 49 หมู่ที่ 8
9754 นาง อำพรรัส คอมโม สวนพริกไทย 49/1 หมู่ที่ 8
9755 นางสาว ปราณี พันธ์หว้า สวนพริกไทย 50 หมู่ที่ 8
9756 นาย ยง ทัศนประดิษฐ์ สวนพริกไทย 50/1 หมู่ที่ 8
9757 นาง เสน่ห์ พวงเพ็ชร สวนพริกไทย 50/2 หมู่ที่ 8
9758 นาย วรพิสิษฐ์ มั่นยืน สวนพริกไทย 50/3 หมู่ที่ 8
9759 นาย นิรั้นดร์ กลิ่นหอม สวนพริกไทย 50/4 หมู่ที่ 8
9760 นาง ประทุม สีแจ่ม สวนพริกไทย 51 หมู่ที่ 8
9761 นางสาว ชะลอ ชูฉ่ำ สวนพริกไทย 52 หมู่ที่ 8
9762 นาง สายหยุด ชื่นชมน้อย สวนพริกไทย 52/1 หมู่ที่ 8
9763 นาย ประยูร ทรัพย์ชิด สวนพริกไทย 52/2 หมู่ที่ 8
9764 นาง วรรณี เทียนทอง สวนพริกไทย 52/3 หมู่ที่ 8
9765 นาย บรรดิษฐ ยนต์จอหอ สวนพริกไทย 52/4 หมู่ที่ 8
9766 นาง สมทรง เชาว์สุวรรณ สวนพริกไทย 53 หมู่ที่ 8
9767 นาย วารินทร์ ปั้นเมืองสิงห์ สวนพริกไทย 53/1 หมู่ที่ 8
9768 นาง ระเบียบ ชื่นชมน้อย สวนพริกไทย 53/2 หมู่ที่ 8
9769 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กรีอารีย์ สวนพริกไทย 53/4 หมู่ที่ 8
9770 นาง ชะลอ กรีอารีย์ สวนพริกไทย 53/5 หมู่ที่ 8
9771 นาย เมธี กำลังศร สวนพริกไทย 53/7 หมู่ที่ 8
9772 นาง สมอน ปีกขาว สวนพริกไทย 53/10 หมู่ที่ 8
9773 นาง สมศิริ โตอ่วม สวนพริกไทย 55 หมู่ที่ 8
9774 นางสาว สมสมัย ไชยหนองจอก สวนพริกไทย 55/1 หมู่ที่ 8
9775 นาย ณัฐพล พันธ์หว้า สวนพริกไทย 55/2 หมู่ที่ 8
9776 นาง สมบัติ พวงเพ็ชร์ สวนพริกไทย 55/3 หมู่ที่ 8
9777 นาง ลัดดา สุกปานแก้ว สวนพริกไทย 55/4 หมู่ที่ 8
9778 นาย บัณฑิต ปานแก้ว สวนพริกไทย 55/5 หมู่ที่ 8
9779 นาง ประดับ สลุงอยู่ สวนพริกไทย 55/6 หมู่ที่ 8
9780 นาย ธีร พันธ์หว้า สวนพริกไทย 55/7 หมู่ที่ 8
9781 นาย มนัส พันธ์หว้า สวนพริกไทย 55/8 หมู่ที่ 8
9782 นาย นภดล พันธ์หว้า สวนพริกไทย 55/9 หมู่ที่ 8
9783 นาย สายัณย์ กลิ่นขจร สวนพริกไทย 55/10 หมู่ที่ 8
9784 นาง ทุเรียน บัวก้านทอง สวนพริกไทย 56 หมู่ที่ 8
9785 นาย สมบูรณ์ บัวก้านทอง สวนพริกไทย 56/1 หมู่ที่ 8
9786 นางสาว ประยูร บัวก้านทอง สวนพริกไทย 56/2 หมู่ที่ 8
9787 นาย มนตรี บัวก้านทอง สวนพริกไทย 56/3 หมู่ที่ 8
9788 นาง เนย ทำสะดวก สวนพริกไทย 57 หมู่ที่ 8
9789 นาย วิโรจน์ ชมภูอ่อน สวนพริกไทย 57/1 หมู่ที่ 8
9790 นาย สมหมาย นาคโต สวนพริกไทย 57/2 หมู่ที่ 8
9791 นาง สุนันทา เขียวเล็ก สวนพริกไทย 57/4 หมู่ที่ 8
9792 นาง สุนันท์ แก้วนิยม สวนพริกไทย 57/5 หมู่ที่ 8
9793 นาง สุทิน โพลัค สวนพริกไทย 57/6 หมู่ที่ 8
9794 นาง ทัศนีย์ เขียวเล็ก สวนพริกไทย 57/7 หมู่ที่ 8
9795 นาง เล็ก อาดน้อย สวนพริกไทย 58 หมู่ที่ 8
9796 นางสาว มะลิ แก้วนิยม สวนพริกไทย 58/1 หมู่ที่ 8
9797 นางสาว วศินี คุณะนิติสาร สวนพริกไทย 58/2 หมู่ที่ 8
9798 นาย ชะเอม ภู่เกลี้ยง สวนพริกไทย 59 หมู่ที่ 8
9799 นาง สุมาลี ภู่เกลี้ยง สวนพริกไทย 59/1 หมู่ที่ 8
9800 นาย ลันทม ภู่เกลี้ยง สวนพริกไทย 59/2 หมู่ที่ 8
9801 นาย เอี่ยม ภู่เกลี้ยง สวนพริกไทย 59/3 หมู่ที่ 8
9802 นาย ประเทือง ภู่เกลี้ยง สวนพริกไทย 59/4 หมู่ที่ 8
9803 นาย ปราณ ประดิษฐ์ สวนพริกไทย 59/5 หมู่ที่ 8
9804 นาย เชาว์ บัวก้านทอง สวนพริกไทย 60 หมู่ที่ 8
9805 นาง วิไล บัวก้านทอง สวนพริกไทย 60/1 หมู่ที่ 8
9806 นาย สมบัติ รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 61 หมู่ที่ 8
9807 นาง ทองเสมอ พรหมสุวรรณ์ สวนพริกไทย 61/2 หมู่ที่ 8
9808 นาง รัชนีบูล แก้วสอนดี สวนพริกไทย 62 หมู่ที่ 8
9809 นาง นวลจันทร์ จินดาน้อม สวนพริกไทย 62/1 หมู่ที่ 8
9810 นาย ไพโรจน์ จินดาน้อม สวนพริกไทย 62/2 หมู่ที่ 8
9811 นาย พนม แก้วนิยม สวนพริกไทย 63 หมู่ที่ 8
9812 นาย สมชาย ไตรรงค์ สวนพริกไทย 63/1 หมู่ที่ 8
9813 นาง อำไพ วงศ์สมบัติ สวนพริกไทย 64 หมู่ที่ 8
9814 นาง พรสิริ ทรงลำเจียก สวนพริกไทย 64/1 หมู่ที่ 8
9815 นาง ทองหนัก กางสี สวนพริกไทย 65 หมู่ที่ 8
9816 นาย สมจิตร์ รื่นเมธี สวนพริกไทย 65/1 หมู่ที่ 8
9817 นาย ลมัย เอมอิ่ม สวนพริกไทย 65/2 หมู่ที่ 8
9818 นาง ศิรินันท์ สนหอม สวนพริกไทย 65/3 หมู่ที่ 8
9819 นาย โสภณ กล้าหาญ สวนพริกไทย 65/4 หมู่ที่ 8
9820 นาง สมหมาย ฤทธิ์เต็ม สวนพริกไทย 65/5 หมู่ที่ 8
9821 นาง สมร ทักษิณ สวนพริกไทย 65/6 หมู่ที่ 8
9822 นาย มานิจ เอมอิ่ม สวนพริกไทย 65/7 หมู่ที่ 8
9823 นาง พุมริน เฉลยเสนาะ สวนพริกไทย 65/8 หมู่ที่ 8
9824 นาย สมคิด รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 67 หมู่ที่ 8
9825 นาง ผกา รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 67/1 หมู่ที่ 8
9826 นาย สมยศ รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 67/2 หมู่ที่ 8
9827 นาย ประเทือง รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 67/3 หมู่ที่ 8
9828 นาง ปราณี บัวก้านทอง สวนพริกไทย 67/4 หมู่ที่ 8
9829 นางสาว บุญชู รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 68 หมู่ที่ 8
9830 นาย สมเกียรติ รุ่งแจ่ม สวนพริกไทย 68/1 หมู่ที่ 8
9831 นางสาว ล้อม เริงรื่น สวนพริกไทย 69 หมู่ที่ 8
9832 นาย สม ดิษฐเนตร สวนพริกไทย 69/1 หมู่ที่ 8
9833 นาง น้ำค้าง เริงรื่น สวนพริกไทย 69/2 หมู่ที่ 8
9834 นาย อุดมศักดิ์ คำหนุน สวนพริกไทย 69/3 หมู่ที่ 8
9835 นาง สมถวิล ตีทะเนตร์ สวนพริกไทย 69/4 หมู่ที่ 8
9836 พ.อ. ถนัด รักษ์พงษ์ สวนพริกไทย 69/5 หมู่ที่ 8
9837 นาง สะอิ้ง เขียวเล็ก สวนพริกไทย 70 หมู่ที่ 8
9838 นาย ณรงค์ เขียวเล็ก สวนพริกไทย 71 หมู่ที่ 8
9839 นาย จำลอง เขียวเล็ก สวนพริกไทย 71/2 หมู่ที่ 8
9840 นางสาว บุษบา เขียวเล็ก สวนพริกไทย 71/3 หมู่ที่ 8
9841 นาย สำราญ เขียวเล็ก สวนพริกไทย 71/4 หมู่ที่ 8
9842 นาง แก้ว เผือกกันสี สวนพริกไทย 72 หมู่ที่ 8
9843 นางสาว พเยาว์ โพธิ์โน สวนพริกไทย 75 หมู่ที่ 8
9844 นาง พะยอม งามแท้ สวนพริกไทย 75/1 หมู่ที่ 8
9845 นาย สนิท ทำสะดวก สวนพริกไทย 76/1 หมู่ที่ 8
9846 นาย ฉัตร ทำสะดวก สวนพริกไทย 76/2 หมู่ที่ 8
9847 นาย จำรัส เขียวเล็ก สวนพริกไทย 77 หมู่ที่ 8
9848 นาง ทองสุข แก่นสุข สวนพริกไทย 78 หมู่ที่ 8
9849 นาง นงค์ สีแจ่ม สวนพริกไทย 78/1 หมู่ที่ 8
9850 นาย ชำนาญ สายเนตรงาม สวนพริกไทย 78/2 หมู่ที่ 8
9851 นางสาว ศรีจันทร์ แก่นสุข สวนพริกไทย 78/3 หมู่ที่ 8
9852 นาย สมบัติ สีแจ่ม สวนพริกไทย 78/4 หมู่ที่ 8
9853 นาย สมานนท์ ฟักขำ สวนพริกไทย 79/1 หมู่ที่ 8
9854 นางสาว ช่อเพ็ชร หนูน้อย สวนพริกไทย 80 หมู่ที่ 8
9855 นาง สุพรรษา การเกตุ สวนพริกไทย 80/1 หมู่ที่ 8
9856 นาย วินัย จั่นพานทอง สวนพริกไทย 80/3 หมู่ที่ 8
9857 นาง ประมวล โพธิ์ทอง สวนพริกไทย 82/1 หมู่ที่ 8
9858 นาง เทียน สายเนตรงาม สวนพริกไทย 82/2 หมู่ที่ 8
9859 นาย วินัย นงนุช สวนพริกไทย 82/3 หมู่ที่ 8
9860 นาง เยาวรัตน์ สายเนตรงาม สวนพริกไทย 82/4 หมู่ที่ 8
9861 นาง ทอง แซ่ลี้ สวนพริกไทย 82/5 หมู่ที่ 8
9862 นาง สายทอง ทองไชย สวนพริกไทย 83 หมู่ที่ 8
9863 นาย จรัล น้อยบุญลือ สวนพริกไทย 83/2 หมู่ที่ 8
9864 นาย จเร น้อยบุญลือ สวนพริกไทย 83/3 หมู่ที่ 8
9865 นางสาว มาดี ทองไชย สวนพริกไทย 83/4 หมู่ที่ 8
9866 นาง จำลอง พึ่งมั่น สวนพริกไทย 84 หมู่ที่ 8
9867 นาย คล้าย พึ่งมั่น สวนพริกไทย 84/1 หมู่ที่ 8
9868 นาย ประเสริฐ พึ่งมั่น สวนพริกไทย 84/2 หมู่ที่ 8
9869 นาง บุญเรือน ขำสุด สวนพริกไทย 84/3 หมู่ที่ 8
9870 นาย บุญเลิศ พึ่งมั่น สวนพริกไทย 84/4 หมู่ที่ 8
9871 นาย อนุสรณ์ อ่อนอารีย์ สวนพริกไทย 84/5 หมู่ที่ 8
9872 นาง แวว จิตระทศ สวนพริกไทย 84/6 หมู่ที่ 8
9873 นาง ทองใส ทักษิณ สวนพริกไทย 85/5 หมู่ที่ 8
9874 นาย สมศักดิ์ ตันเทียว สวนพริกไทย 86 หมู่ที่ 8
9875 นาง บุญรอด เริงรื่น สวนพริกไทย 87 หมู่ที่ 8
9876 นาง ทองใบ เริงรื่น สวนพริกไทย 87/1 หมู่ที่ 8
9877 นาย สมชาย บัวทอง สวนพริกไทย 89 หมู่ที่ 8
9878 นาง นวลจันทร์ พันธ์ไม้สี สวนพริกไทย 90 หมู่ที่ 8
9879 นาง ศิริพร ขำจริง สวนพริกไทย 91 หมู่ที่ 8
9880 นาง สุพัตรา บัวก้านทอง สวนพริกไทย 93 หมู่ที่ 8
9881 นาง มาลี งามขำ สวนพริกไทย 93/1 หมู่ที่ 8
9882 นาย สุชาติ บัวก้านทอง สวนพริกไทย 93/2 หมู่ที่ 8
9883 นาย ประพันธ์ นิ่มนวล สวนพริกไทย 94 หมู่ที่ 8
9884 นาง เฉลิมวรรณ สิงห์ทอง สวนพริกไทย 95 หมู่ที่ 8
9885 นาย มนู คล้ายประยูร สวนพริกไทย 95/1 หมู่ที่ 8
9886 นาย วีระ บัวแทน สวนพริกไทย 95/2 หมู่ที่ 8
9887 นาง สุกัญญามาศ จำเริญ สวนพริกไทย 95/3 หมู่ที่ 8
9888 นาง กัญญารัตน์ โกศล สวนพริกไทย 95/4 หมู่ที่ 8
9889 นาย สุรัตน์ แตงอ่อน สวนพริกไทย 95/5 หมู่ที่ 8
9890 นาง สัมฤทธิ์ เพ็ชรสันทัด สวนพริกไทย 95/6 หมู่ที่ 8
9891 นาย บัวไข จาติ สวนพริกไทย 96 หมู่ที่ 8
9892 นาย อนัน พรหมณี สวนพริกไทย 96/1 หมู่ที่ 8
9893 นางสาว ดวงจันทร์ บุญอยู่ สวนพริกไทย 97 หมู่ที่ 8
9894 นาย ฉัตร ขุนนุชนารถ สวนพริกไทย 98 หมู่ที่ 8
9895 นาย เอกพล ล่ำสัน สวนพริกไทย 98/1 หมู่ที่ 8
9896 นาย ทวี ดิษฐประเสริฐ สวนพริกไทย 98/2 หมู่ที่ 8
9897 นาย ชื้น วัดสง่า สวนพริกไทย 99 หมู่ที่ 8
9898 นาง ประคอง มิ่งขวัญ สวนพริกไทย 100 หมู่ที่ 8
9899 นาง ศศิธร คูณมี สวนพริกไทย 101/2 หมู่ที่ 8
9900 นาง สมหมาย หงษ์ทองคำ สวนพริกไทย 102 หมู่ที่ 8
9901 นาง ศรีวัน สงวนธรรม บางกะดี หมู่ที่ 1
9902 นาย พนม จันทร์ทัศน์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9903 นางสาว ถวิล หอยสังข์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9904 นางสาว หญิง แซ่โป่ว บางกะดี หมู่ที่ 1
9905 นางสาว อรวรรณ แซ่โป่ว บางกะดี หมู่ที่ 1
9906 นาง ริม ไพโรจน์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9907 นางสาว สมบูรณ์ หวายโป่ง บางกะดี หมู่ที่ 1
9908 นาง จำนง คะโลรัมย์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9909 นาย แดง ศรีแก้ว บางกะดี หมู่ที่ 1
9910 นาง อุมาพร จันทร์คำ บางกะดี หมู่ที่ 1
9911 นาย วินัย จันทร์คำ บางกะดี หมู่ที่ 1
9912 นาย จีรยุทธ เกิงฝาก บางกะดี หมู่ที่ 1
9913 นาง พิณทอง ดวงพรหม บางกะดี หมู่ที่ 1
9914 นางสาว อมรพรรณ แก้วจริง บางกะดี หมู่ที่ 1
9915 นาย ปรีดี แพรกระทุ่ม บางกะดี 72/4 หมู่ที่ 1
9916 นาง สงวน ธรรมโม บางกะดี หมู่ที่ 1
9917 นาย สมชาย กียรติพวงชัย บางกะดี หมู่ที่ 1
9918 นางสาว วริยา วิรุณพันธ์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9919 นาง สมบัติ มั่นพุฒ บางกะดี หมู่ที่ 1
9920 นาย สิทธิชัย แสงพรหม บางกะดี หมู่ที่ 1
9921 นาย บริบูรณ์ แยบกสิกรรม บางกะดี หมู่ที่ 1
9922 นาย อนุรุท จันทร์ศรี บางกะดี หมู่ที่ 1
9923 นางสาว เดือนย้อย สวัสดี บางกะดี หมู่ที่ 1
9924 นาย สุวิทย์ จุลลี บางกะดี หมู่ที่ 1
9925 นางสาว อโนทัย สานนท์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9926 นาย ถวิล เทียงตา บางกะดี หมู่ที่ 1
9927 นางสาว ขุนทอง โพชะโน บางกะดี หมู่ที่ 1
9928 นาย ชัยวุฒิ บุตรลักษณ์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9929 นางสาว จำปี นาใต้ บางกะดี หมู่ที่ 1
9930 นางสาว สุนทร ขันตี บางกะดี หมู่ที่ 1
9931 นาย สฤษดิ์ เย็นทรวง บางกะดี 57/4 หมู่ที่ 1
9932 นาง ภิชชาภรณ์ มะลิทอง บางกะดี 66/6 หมู่ที่ 1
9933 นาย บุญรวย จุลวัจน์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9934 นาง ชัชนี ธาชบึ บางกะดี 9/11 หมู่ที่ 1
9935 นางสาว อุไรวรรณ สีแก้วน้ำใส บางกะดี 39/1 หมู่ที่ 1
9936 นาย ไกรสร กำลังมาก บางกะดี หมู่ที่ 1
9937 นางสาว นิตยา เกิงฝาก บางกะดี 50/1 หมู่ที่ 1
9938 นางสาว รุ้งนภา เกิงฝาก บางกะดี 50/4 หมู่ที่ 1
9939 นางสาว สุนิสา ภู่ภมร บางกะดี หมู่ที่ 1
9940 นาง ขวัญเรือน คนดี บางกะดี 9/9 หมู่ที่ 1
9941 นาย เวก ดีสม บางกะดี 9/9 หมู่ที่ 1
9942 นางสาว กฤษณา ล้อมลาย บางกะดี 9/9 หมู่ที่ 1
9943 นางสาว สมจิตต์ รามัญจิต บางกะดี 17/4 หมู่ที่ 1
9944 นาย ทอง รามัญจิต บางกะดี 17 หมู่ที่ 1
9945 นาย อำพร มองเชิง บางกะดี หมู่ที่ 1
9946 นาย ชำนาญ เย็นทรวง บางกะดี 88/6 หมู่ที่ 1
9947 นางสาว พิมใจ คำแคว่น บางกะดี หมู่ที่ 1
9948 นาย สมพร ใจแสน บางกะดี หมู่ที่ 1
9949 นาง ลำจวน ลาโม้ บางกะดี 92/2 หมู่ที่ 1
9950 นาย สุรินทร์ ลาโม้ บางกะดี 87/3 หมู่ที่ 1
9951 นาย แมนสรวง แทพภิบาล บางกะดี หมู่ที่ 1
9952 นาง สุภาวดี เย็นทรวง บางกะดี 88/3 หมู่ที่ 1
9953 นางสาว เบญจมาศ เกษจัทร์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9954 นาย สมพร ทองเนียม บางกะดี 87/1 หมู่ที่ 1
9955 นาง ผล จารุจันทร์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9956 นางสาว เย็นจิตร จารุจันทร์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9957 นาย จันทรัตน์ ใยเพ็ง บางกะดี หมู่ที่ 1
9958 นาง สารภี ศิริศิลป์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9959 นาง จริยา วิชาสี บางกะดี หมู่ที่ 1
9960 นาย สำราญ จีนจันทร์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9961 นางสาว วิภาภรณ์ วัฒนภักดี บางกะดี 76/2 หมู่ที่ 1
9962 นาย สุรชัย แพรกระทุ่ม บางกะดี 75 หมู่ที่ 1
9963 นางสาว กนกวรรณ โพธิ์สุวรรณ บางกะดี หมู่ที่ 1
9964 นาย สำราญ รัตนภักดี บางกะดี 76/1 หมู่ที่ 1
9965 นาย สายยันต์ ถือแก้ว บางกะดี หมู่ที่ 1
9966 นาง บัวเขียว มนกลม บางกะดี หมู่ที่ 1
9967 นาง สมบัติ ศรีสุวรรณรัตน์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9968 นาย ฉลอง มีสุโข บางกะดี หมู่ที่ 1
9969 นาย เฉลิมพงศ์ ศรีเมือง บางกะดี หมู่ที่ 1
9970 นาย อัฐ ปรีชาชาญ บางกะดี หมู่ที่ 1
9971 นาง สริยา เอี่ยมทัพ บางกะดี หมู่ที่ 1
9972 นาย สมอชัย ศรีสุราช บางกะดี หมู่ที่ 1
9973 นาย คำมูล หม่องเหล็ก บางกะดี หมู่ที่ 1
9974 นาย สีไทย สุทธิสาร บางกะดี หมู่ที่ 1
9975 นางสาว ไพจิตร สีดาพันธ์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9976 นางสาว ขนิษฐา ยูรขุนทด บางกะดี หมู่ที่ 1
9977 นางสาว จันทร์จิรา วิโรจน์ บางกะดี 27/2 หมู่ที่ 1
9978 นาย สายันต์ กองทาโคตร บางกะดี 27 หมู่ที่ 1
9979 นางสาว นุชจรี ทองเนียม บางกะดี หมู่ที่ 1
9980 นาง แอน คงเมือง บางกะดี หมู่ที่ 1
9981 นาง พรทิพย์ ขุนสมุทร บางกะดี หมู่ที่ 1
9982 นางสาว บำเพ็ญ โพธิ์ศรี บางกะดี หมู่ที่ 1
9983 นาง กนกวรรณ เขตรกัน บางกะดี หมู่ที่ 1
9984 นาง จอย แตงโตนด บางกะดี หมู่ที่ 1
9985 นาย ไพรัตน์ เทมทงษ์ บางกะดี หมู่ที่ 1
9986 นางสาว จำปี พรมแย้ม บางกะดี หมู่ที่ 1
9987 นาย ธนิต กลิ่นขจร บางกะดี หมู่ที่ 1
9988 นาง สุภาพร ตรากิจธรกุล บางกะดี 80/1 หมู่ที่ 1
9989 นาง อรุณ โพธิ์เขียว บางกะดี 69/2 หมู่ที่ 1
9990 นาง พันธ์ กางโคต บางกะดี หมู่ที่ 1
9991 นางสาว ศิริลักษณ์ ตรากิจธรกุล บางกะดี 80/8 หมู่ที่ 1
9992 นาย นิติ ตรากิจธรกุล บางกะดี 80/2 หมู่ที่ 1
9993 นางสาว พิมพา คิดตะโก บางกะดี หมู่ที่ 1
9994 นางสาว สมคิด ทาเสียง บางกะดี หมู่ที่ 1
9995 นาย ชำนาญ เย็นทรวง บางกะดี 88/6 หมู่ที่ 1
9996 นาง ประไพ บัวบังใบ บางกะดี 44/14 หมู่ที่ 2
9997 นาง เสาสงวน แก่นจันทร์ บางกะดี 86/15 หมู่ที่ 2
9998 นาง กัลยาณี ฝางคำ บางกะดี 44/37 หมู่ที่ 2
9999 นางสาว สุพัตรา แสงเมือง บางกะดี 84/42 หมู่ที่ 2
10000 นางสาว มัธนา อุ่นอก บางกะดี 44/18 หมู่ที่ 2