อำเภอบางกรวย ครั้งที่ 11
อำเภอบางกรวย ครั้งที่ 11 เรียงอักษรตามชื่อ

1 นาง อุบล อินทรฤทธิ์ มหาสวัสดิ์ 2 หมู่ 3
2 นาย ปรีชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา มหาสวัสดิ์ 2/1 หมู่ 3
3 นาง ไสว จันทนะกูล มหาสวัสดิ์ 3 หมู่ 3
4 นาง ผกาวรรณ โตสวน มหาสวัสดิ์ 3/2 หมู่ 3
5 นาย จำนงค์ โตสวน มหาสวัสดิ์ 3/4 หมู่ 3
6 นาย สุชาดา โตสวน มหาสวัสดิ์ 5 หมู่ 3
7 นางสาว เพลินพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา มหาสวัสดิ์ 9 หมู่ 3
8 นาย พูน พุ่มบุญ มหาสวัสดิ์ 12 หมู่ 3
9 นางสาว อรุณ อ่อนลมูล มหาสวัสดิ์ 14 หมู่ 3
10 นาง เมธิรา อ่อนละมูล มหาสวัสดิ์ 14/1 หมู่ 3
11 นาง วิไลภรณ์ หัดโท มหาสวัสดิ์ 14/2 หมู่ 3
12 นาย ลัดดา ยุพากิ่ง มหาสวัสดิ์ 14/4 หมู่ 3
13 นาง เพลิน โตสวน มหาสวัสดิ์ 14/5 หมู่ 3
14 นาย มาโนช ทิมรัตน์ มหาสวัสดิ์ 15 หมู่ 3
15 นาย จำเนียร สวัสดี มหาสวัสดิ์ 15/1 หมู่ 3
16 นาง บุญส่ง นุชน้อย มหาสวัสดิ์ 15/2 หมู่ 3
17 นาง โสภี ทองบัสโณว์ มหาสวัสดิ์ 15/3 หมู่ 3
18 นาง ทองสุข มากมี มหาสวัสดิ์ 15/4 หมู่ 3
19 นาง ทองอยู่ วงษ์สุวรรณ มหาสวัสดิ์ 15/6 หมู่ 3
20 นาย วันชัย ศรีสำอาง มหาสวัสดิ์ 16 หมู่ 3
21 นาย ทำเนียบ ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 17 หมู่ 3
22 นาย ทองสุข อ้นตรง มหาสวัสดิ์ 17/1 หมู่ 3
23 นาย วันดี กันบัว มหาสวัสดิ์ 18/5 หมู่ 3
24 นางสาว เพ็ญจันทร์ ผุดจั่น มหาสวัสดิ์ 19 หมู่ 3
25 นาย ประวิทย์ ผุดจั่น มหาสวัสดิ์ 19/1 หมู่ 3
26 นางสาว นวนจันทร์ อ่อนจันทร์ มหาสวัสดิ์ 20 หมู่ 3
27 นาย พยอม อ่อนจันทร์ มหาสวัสดิ์ 20/1 หมู่ 3
28 นาย อุดม อ่อนจันทร์ มหาสวัสดิ์ 20/2 หมู่ 3
29 นาย สนธยา โพธิ์แดง มหาสวัสดิ์ 21 หมู่ 3
30 นาง อุไร เพ็งทำมา มหาสวัสดิ์ 21/1 หมู่ 3
31 นาย สุวิทย์ โพธิ์แดง มหาสวัสดิ์ 21/2 หมู่ 3
32 นาง บุปผา อ่อนจันทร์ มหาสวัสดิ์ 21/3 หมู่ 3
33 นาย สุรินทร์ อ่อนจันทร์ มหาสวัสดิ์ 23 หมู่ 3
34 นาง ลออ อัชเศรษฐ มหาสวัสดิ์ 26 หมู่ 3
35 นาย ธนพล เจริญวงศ์ มหาสวัสดิ์ 30 หมู่ 3
36 นาย สมชาย บัวทอง มหาสวัสดิ์ 34 หมู่ 3
37 นาง อรวรรณ เนียมเฟือง มหาสวัสดิ์ 35 หมู่ 3
38 นางสาว สอาด สักกระจ่าง มหาสวัสดิ์ 36 หมู่ 3
39 นาง พิมพ์ใจ เจริญวงศ์ มหาสวัสดิ์ 37 หมู่ 3
40 นาง กัญญา จันทร์เอี่ยม มหาสวัสดิ์ 37/2 หมู่ 3
41 นาย ประสม ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 40 หมู่ 3
42 นาย วิรัช สุวรรณคี มหาสวัสดิ์ 40/1 หมู่ 3
43 นาย บุญส่ง เกตุมอญ มหาสวัสดิ์ 40/3 หมู่ 3
44 นางสาว สนิท ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 40/5 หมู่ 3
45 นาง ชุวรรณดี อมรรัตน์มงคง มหาสวัสดิ์ 40/6 หมู่ 3
46 นางสาว จินตนา นาคะปักษิณ มหาสวัสดิ์ 41 หมู่ 3
47 นาย มานพ บำรุงทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 41/1 หมู่ 3
48 พ.อ. สมบัติ บ้านใหม่ มหาสวัสดิ์ 41/2 หมู่ 3
49 นาง วาสนา วงศ์ยาแดง มหาสวัสดิ์ 41/5 หมู่ 3
50 นาง นพณัฐ วงศ์ยาแดง มหาสวัสดิ์ 41/6 หมู่ 3
51 นาง รัตนาวดี ทองจินดา มหาสวัสดิ์ 41/7 หมู่ 3
52 นาง กรกานต์ บ้านใหม่ มหาสวัสดิ์ 41/8 หมู่ 3
53 นาง สุวรรณา ทองชมพู มหาสวัสดิ์ 45/7 หมู่ 3
54 นาย ชัยวัฒน์ ทองประเสริฐ มหาสวัสดิ์ 46/1 หมู่ 3
55 นางสาว เบญจางค์ สังข์แป้น มหาสวัสดิ์ 47 หมู่ 3
56 นาย นายผจญ สังข์แป้น มหาสวัสดิ์ 47/1 หมู่ 3
57 นาง วันธนา ฉิมเกตุ มหาสวัสดิ์ 50 หมู่ 3
58 นาย ศุภฤกษ์ เอี่ยมลิ้ม มหาสวัสดิ์ 54 หมู่ 3
59 นางสาว ขนิษฐา จันทร์สวย มหาสวัสดิ์ 57 หมู่ 3
60 นาง พาขวัญ สิริวิลัยกุล มหาสวัสดิ์ 57/5 หมู่ 3
61 นาง ทวี จันทร์สวย มหาสวัสดิ์ 58 หมู่ 3
62 นาย ทำนุ คล้ายหาญ มหาสวัสดิ์ 69 หมู่ 3
63 นาย สุรชัย พรหมประสิทธิ์ มหาสวัสดิ์ 69/1 หมู่ 3
64 นาย พงษ์พันธ์ ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 69/3 หมู่ 3
65 นาง จินดา คล้ายหาญ มหาสวัสดิ์ 69/4 หมู่ 3
66 นางสาว นัฎชา ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 69/8 หมู่ 3
67 นาย อนุชา คล้ายมณี มหาสวัสดิ์ 70/5 หมู่ 3
68 นาง สุดใจ ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 72/3 หมู่ 3
69 นางสาว สุทธิทิพย์ ชื่นฉ่ำ มหาสวัสดิ์ 72/5 หมู่ 3
70 นาง ลัดดา ชื่นฉ่ำ มหาสวัสดิ์ 72/7 หมู่ 3
71 นาง พรศิริ บุญญพันธุ์ มหาสวัสดิ์ 72/6 หมู่ 3
72 นาง ศิริธร ชมศรี มหาสวัสดิ์ 72/8 หมู่ 3
73 นาง สุนัน มานะพิมพ์ มหาสวัสดิ์ 73 หมู่ 3
74 นาย นางสุดา อุบลบาน มหาสวัสดิ์ 77 หมู่ 3
75 นาย มาโนช แย้มพันธ์ มหาสวัสดิ์ 80 หมู่ 3
76 นางสาว ชอุ่ม แย้มพันธ์ มหาสวัสดิ์ 80/1 หมู่ 3
77 นาง ทับทิม ธันคะรพ มหาสวัสดิ์ 81/1 หมู่ 3
78 นาง ช้วน สมบูรณ์ มหาสวัสดิ์ 82/1 หมู่ 3
79 นาง ยุพิน ผลไพบูลย์ มหาสวัสดิ์ 86 หมู่ 3
80 นาย สุนันทา ชมโท มหาสวัสดิ์ 87 หมู่ 3
81 นาง อำพร ขันธ์แก้ว มหาสวัสดิ์ 93 หมู่ 3
82 นาย บุญนเรศ ต่วนสูง มหาสวัสดิ์ 94 หมู่ 3
83 นางสาว ปานใจ ต่วนสูง มหาสวัสดิ์ 94/1 หมู่ 3
84 นาย พิทักษ์พงษ์ บงกชเกิด มหาสวัสดิ์ 98/1 หมู่ 3
85 นาง บุญมี สวัสดิ์เวช มหาสวัสดิ์ 99 หมู่ 3
86 นาย ปฐมภรณ์ สวัสดิ์เวช มหาสวัสดิ์ 99/1 หมู่ 3
87 นาย บุญฤทธิ์ สวัสดิ์เวช มหาสวัสดิ์ 99/2 หมู่ 3
88 นางสาว วงจันทร์ ใจหาญ มหาสวัสดิ์ 99/3 หมู่ 3
89 นางสาว สุจิตรา รัศมีแพทย์ มหาสวัสดิ์ 106 หมู่ 3
90 นางสาว ปรารถนา ชื่นวัฒนา มหาสวัสดิ์ 107/1 หมู่ 3
91 นาง สิริสุข กลิ่นส่ง มหาสวัสดิ์ 108 หมู่ 3
92 นาย ธีรนิตย์ บุญชู มหาสวัสดิ์ 108/2 หมู่ 3
93 รท. บุญช่วย กลิ่นส่ง มหาสวัสดิ์ 108/3 หมู่ 3
94 นาย สงวน คุ้มครอง มหาสวัสดิ์ 112 หมู่ 3
95 นาย เส่ย เชาว์สุวรรณ มหาสวัสดิ์ หมู่ 3
96 นาย สิทธิพร เยาวนานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 3
97 นาย ชาญณรงค์ สร่างโศรก มหาสวัสดิ์ หมู่ 3
98 นาย ไพบูลย์ คำใจคง มหาสวัสดิ์ หมู่ 3
99 นาย จิรศักดิ์ รวมศิลป์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 3
100 นางสาว สุรีย์ จันทร์สวย มหาสวัสดิ์ 1/2 หมู่ 4
101 นาง ผ่องศรี โตแจ้ง มหาสวัสดิ์ 1/3 หมู่ 4
102 นางสาว กมลวรรณ วิมูลคะ มหาสวัสดิ์ 1/14 หมู่ 4
103 นางสาว ทิพวรรณ ทิมฉิม มหาสวัสดิ์ 3/5 หมู่ 4
104 นางสาว เพ็ญศรี แซ่กี้ มหาสวัสดิ์ 5 หมู่ 4
105 นางสาว มาลี แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 7 หมู่ 4
106 นางสาว เสาวนีย์ เหลืองสุนทรชัย มหาสวัสดิ์ 8 หมู่ 4
107 นาง บุญชู แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 8/1 หมู่ 4
108 นางสาว สุกัญญา นิลกิจ มหาสวัสดิ์ 8/2 หมู่ 4
109 นาย ยงยุทธ์ วีระวิชัย มหาสวัสดิ์ 9 หมู่ 4
110 นาง จันทนา ฉันสำราญ มหาสวัสดิ์ 11 หมู่ 4
111 นาย สมทรง สังข์พราหมณ์ มหาสวัสดิ์ 12/1 หมู่ 4
112 นาย สุรริศ ศรีอำการ มหาสวัสดิ์ 12/2 หมู่ 4
113 นาย สุรศักดิ์ เกตุไนย มหาสวัสดิ์ 12/3 หมู่ 4
114 นาง กัลย์ภณี เกิดภิญโญวิลับ มหาสวัสดิ์ 12/4 หมู่ 4
115 นาง จำเนียร อ่อนละมูล มหาสวัสดิ์ 13 หมู่ 4
116 นาง ประทุม อ้นสำราญ มหาสวัสดิ์ 13/1 หมู่ 4
117 นาง จำเรียง พึ่งแย้ม มหาสวัสดิ์ 13/2 หมู่ 4
118 นาย ปฏิภาณ อ่อนละมูล มหาสวัสดิ์ 13/3 หมู่ 4
119 นาง บุญเรือน กลิ่นทิพย์ มหาสวัสดิ์ 15/6 หมู่ 4
120 นาย บรรจบ ชัยประกายวรรณ์ มหาสวัสดิ์ 17/1 หมู่ 4
121 นาง บุญเลี่ยม หลิ่วรุ่งเรือง มหาสวัสดิ์ 17/13 หมู่ 4
122 นาย กุ้ยฮั้ว โสภายนต์ มหาสวัสดิ์ 19/1 หมู่ 4
123 นาง อนันต์ กล่ำคล้าย มหาสวัสดิ์ หมู่ 4
124 นาย ธนกิจ โสภายนต์ มหาสวัสดิ์ 19/26 หมู่ 4
125 นาย มงคล เหลืองจรุงรัตน์ มหาสวัสดิ์ 20/1 หมู่ 4
126 นางสาว กมลรัตน์ สิรินันทพงศ์ มหาสวัสดิ์ 39 หมู่ 4
127 นางสาว บ๊วย แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 43/1 หมู่ 4
128 นางสาว สุรีฟ้า เจริญสุทธิโยธิน มหาสวัสดิ์ 44 หมู่ 4
129 นางสาว เล็ก แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 43 หมู่ 4
130 นาง นลินทิพย์ อนันต์พิบูลย์ มหาสวัสดิ์ 56 หมู่ 4
131 นางสาว ทัศนีย์ ยศสกุลเลิศ มหาสวัสดิ์ 56/7 หมู่ 4
132 นางสาว ลัดดา ยศสกุลเลิศ มหาสวัสดิ์ 59 หมู่ 4
133 นาง น้อม สังข์แป้น มหาสวัสดิ์ 61 หมู่ 4
134 นาย เชิดศักดิ์ แก้วสว่าง มหาสวัสดิ์ 61/3 หมู่ 4
135 นาย วัฒนา สื่อสวัสดิ์สถาพร มหาสวัสดิ์ หมู่ 4
136 นาง นพวรรณ กลิ่นทิพย์ มหาสวัสดิ์ 64/2 หมู่ 4
137 นางสาว นิฐิมา ไทยเดชา มหาสวัสดิ์ หมู่ 4
138 นาย บุญเสริม อ่ำมาก มหาสวัสดิ์ 5 หมู่ 5
139 นาย ณรงค์ จิตรพร มหาสวัสดิ์ 5/3 หมู่ 5
140 นาย ภาวิต เมืองภักดี มหาสวัสดิ์ 5/1 หมู่ 5
141 นาง นิตย์ มั่งบางยาง มหาสวัสดิ์ 6/4 หมู่ 5
142 นาง นันทิยา ศรีคำภา มหาสวัสดิ์ 7/3 หมู่ 5
143 นาง อนงค์ ลักษณะวิริยะกุล มหาสวัสดิ์ 10/1 หมู่ 5
144 นาง สุชาดา ใจจันทร์ มหาสวัสดิ์ 10/2 หมู่ 5
145 นาย สมหมาย มั่งบางยาง มหาสวัสดิ์ 10/3 หมู่ 5
146 นาย สว่าง จงจิตวิบูลย์ผล มหาสวัสดิ์ 18 หมู่ 5
147 นาง ลักขณา จงจิตวิบูลย์ผล มหาสวัสดิ์ 18/1 หมู่ 5
148 นาง สมบัติ จงวิมานสินธ์ มหาสวัสดิ์ 19 หมู่ 5
149 นาย อนันต์ จันทร์จรัสทอง มหาสวัสดิ์ 19/1 หมู่ 5
150 นาย ไพรัช แซเตียว มหาสวัสดิ์ 19/2 หมู่ 5
151 นาย สมพร จันทร์จรัสทอง มหาสวัสดิ์ 20 หมู่ 5
152 นางสาว พรพิมล โรจนวิชัย มหาสวัสดิ์ 21 หมู่ 5
153 นาง จำปี จันทร์จรัสทอง มหาสวัสดิ์ 22/1 หมู่ 5
154 นางสาว ดีใจ แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 24 หมู่ 5
155 นาย ดำรงศักดิ์ จันทร์อำนวยพร มหาสวัสดิ์ 24/1 หมู่ 5
156 นาง เพ็ญนภา จันทร์จรัสทอง มหาสวัสดิ์ 26 หมู่ 5
157 นางสาว ประภานิช แผนสท้าน มหาสวัสดิ์ 37 หมู่ 5
158 นางสาว กมลพร แผนสท้าน มหาสวัสดิ์ 37/3 หมู่ 5
159 นางสาว ยุพา จงมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ 38 หมู่ 5
160 นางสาว บุญช่วย แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 39 หมู่ 5
161 นาย รังสิมันต์ แสนสุขโรจน์ มหาสวัสดิ์ 43 หมู่ 5
162 นางสาว ประเสริฐ แซ่ปึง มหาสวัสดิ์ 44 หมู่ 5
163 นาย ศักดิ์ชัย แซ่ปึง มหาสวัสดิ์ 44/1 หมู่ 5
164 นาย สมศักดิ์ ปัทมศุภโชค มหาสวัสดิ์ 44/2 หมู่ 5
165 นาย สุรพล อินเอี่ยม มหาสวัสดิ์ 45/1 หมู่ 5
166 นาง ทองดี แซ่เจา มหาสวัสดิ์ 46 หมู่ 5
167 นาง ประหยัด ไทรแก้ว มหาสวัสดิ์ 55/1 หมู่ 5
168 นาย ประสิทธิ์ วิวัฒน์จิตเจริญ มหาสวัสดิ์ 61 หมู่ 5
169 นาย วิชัย กมลรัตนา มหาสวัสดิ์ 73 หมู่ 5
170 นาย เผ่าชัย จิตบานชื่น มหาสวัสดิ์ 77 หมู่ 5
171 นาย เซี้ยงใฮ้ สรัณยานนท์ มหาสวัสดิ์ 78 หมู่ 5
172 นางสาว ชดช้อย แซ่ลิ้ม มหาสวัสดิ์ 87 หมู่ 5
173 นาง รำเพย สาสิงห์ มหาสวัสดิ์ 126/4 หมู่ 5
174 นาย วิเชฐ โตอินทร์ มหาสวัสดิ์ 129 หมู่ 5
175 นาย ชูชัย ปัทมศุภโชค มหาสวัสดิ์ หมู่ 5
176 นาย แฉล้ม บัวม่วง บางสีทอง 60 หมู่ 1
177 นาย ประสงค์ พันธ์จันทร์ บางสีทอง 60/1 หมู่ 1
178 นาย นฤพนธ์ ยอดนิล บางสีทอง 60/2 หมู่ 1
179 นางสาว ศิริพันธ์ สุขมาก บางสีทอง 64 หมู่ 1
180 นาง พิมพ์สิริ ทองอ่อน บางสีทอง 64/1 หมู่ 1
181 นางสาว หทัยวรรณ โตตาบ บางสีทอง 65 หมู่ 1
182 นาง ธนพร มิตรวงศ์ปรีดา บางสีทอง 67 หมู่ 1
183 นาย นิพนธ์ แดดภู่ บางสีทอง 74/1 หมู่ 1
184 นาย ประคอง สายพิทักษ์ บางสีทอง 75 หมู่ 1
185 นาง อรุณวรรณ โอปมาวุฒิกุล บางสีทอง 76 หมู่ 1
186 นาง อรุณี ใจแย้ม บางสีทอง 76/1 หมู่ 1
187 นาย สมิธ เนยกัญญา บางสีทอง 77 หมู่ 1
188 นาย เชวงศักดิ์ ทองภู่ บางสีทอง 78 หมู่ 1
189 นาง พเยาว์ นุ่มอ่อน บางสีทอง 78/2 หมู่ 1
190 นาย ชัยยันต์ ทองภู่ บางสีทอง 78/3 หมู่ 1
191 นาง มาลี ทองภู่ บางสีทอง 78/5 หมู่ 1
192 นาย อนันต์ สุขมาก บางสีทอง 78/11 หมู่ 1
193 นาย ศุภณัฐ ทองภู่ บางสีทอง 78/13 หมู่ 1
194 นาย สมยุทธ แก้วบัวดี บางสีทอง 85/3 หมู่ 1
195 นาย สมนึก น่วมอยู่ บางสีทอง 96 หมู่ 1
196 นางสาว ศรีสมร คล้ายหาญ บางสีทอง 102/1 หมู่ 1
197 นาง วัชรินทร์ ประเสริฐสุทธิ์ บางสีทอง 110 หมู่ 1
198 นาย ทองสืบ วงศ์จำนงค์ บางสีทอง 112/1 หมู่ 1
199 นาง สมศรี เชื้อสิงห์ บางสีทอง 112/2 หมู่ 1
200 นาย รังสรรญ หงวนเสงี่ยม บางสีทอง 114/2 หมู่ 1
201 นาง ทิพวัลย์ พูนขำ บางสีทอง หมู่ 1
202 นาย วุธิชัย ทองภู่ บางสีทอง หมู่ 1
203 นาง บุญเรือน ไทยเจริญ บางสีทอง หมู่ 1
204 นาย เสริมศักดิ์ อัมพรสุวรรณ บางสีทอง หมู่ 1
205 นาย อาณัติ ชูกุล บางสีทอง หมู่ 1
206 นาง แสงเดือน เจริญสาริกิจ บางสีทอง หมู่ 1
207 นาย ทองสูรย์ พันธ์งาม บางสีทอง หมู่ 1
208 นาง วิไล ราศรีวงษ์ บางสีทอง หมู่ 1
209 นาย สา สีทอง บางสีทอง หมู่ 1
210 นาย ดนุพล บรรจง บางสีทอง หมู่ 1
211 นางสาว วันดี เพ็งมา บางสีทอง หมู่ 1
212 นาย นพดล ห่อหอม บางสีทอง หมู่ 1
213 นาย ทิวา บ่างพัฒนาศิริ บางสีทอง 1 หมู่ 2
214 นาย สมยศ ขำพักตร์ บางสีทอง 2 หมู่ 2
215 นางสาว ศรีสุดา ขำพักตร์ บางสีทอง 3 หมู่ 2
216 นาง พรรณศิริ ขำพักตร์ บางสีทอง 3/1 หมู่ 2
217 นาย ทัน โรจนเสถียร บางสีทอง 5 หมู่ 2
218 นาย ธงชัย โรจนเสถียร บางสีทอง 6/2 หมู่ 2
219 นาง ประทุม แย้มเมืองไชย บางสีทอง หมู่ 2
220 นางสาว คำแพง แปนนอก บางสีทอง 7/2 หมู่ 2
221 นาย สุนทร ชูศรี บางสีทอง 12 หมู่ 2
222 นาง มาลี วรรณไกรรุ่ง บางสีทอง 12/2 หมู่ 2
223 นางสาว สมบูรณ์ แผ้วสกุล บางสีทอง 14 หมู่ 2
224 นาง จุไร พวงพ่วงรอด บางสีทอง 15 หมู่ 2
225 นาง สังเวียน ขำภักตร์ บางสีทอง 17/1 หมู่ 2
226 นางสาว วรนุช จันทร์ฟัก บางสีทอง 17/2 หมู่ 2
227 นาง รัชนี ทองมอญ บางสีทอง 17/3 หมู่ 2
228 นาง ลาวัลย์ จันทร์ฟัก บางสีทอง 18 หมู่ 2
229 นางสาว ประเสริฐ รอดปาน บางสีทอง 22 หมู่ 2
230 นางสาว จินตนา อ้นนวล บางสีทอง 22/1 หมู่ 2
231 นางสาว ศรีอัมพร ปรางแฉ่ง บางสีทอง 22/2 หมู่ 2
232 นาง ฉลวย นาคสุข บางสีทอง 23 หมู่ 2
233 นาย พัฒน์พงศ์ หอมพูล บางสีทอง 24 หมู่ 2
234 นาง แววดาว นิ่งใจเย็น บางสีทอง 25/1 หมู่ 2
235 นาง อุบล รอดปาน บางสีทอง 26/1 หมู่ 2
236 นาย พรสำฤทธิ์ ฟักเย็น บางสีทอง 27 หมู่ 2
237 นาย ประทิน สังขะเกตุ บางสีทอง 27/1 หมู่ 2
238 นาง สุนิสา แก้วงาม บางสีทอง 28 หมู่ 2
239 นาง นงลักษณ์ เรืองรัตน์สุนทร บางสีทอง 29 หมู่ 2
240 นาย สมเจตน์ ทับทิม บางสีทอง 29/1 หมู่ 2
241 นาง แอบ โหมดเทศน์ บางสีทอง 31 หมู่ 2
242 นางสาว พรรณี สานิเทศน์ บางสีทอง 32 หมู่ 2
243 นาง สุมล นาคสุข บางสีทอง 33 หมู่ 2
244 นางสาว บุญมี เทียมเมือง บางสีทอง 35 หมู่ 2
245 นาย บรรจง อินทรสุข บางสีทอง 36 หมู่ 2
246 นาง สมทรง มานิกบุตร บางสีทอง 37 หมู่ 2
247 นาง เจรียง วิมานรัตน์ บางสีทอง 38 หมู่ 2
248 นางสาว ละเอียด โตตาบ บางสีทอง 39 หมู่ 2
249 นางสาว ลัดดา โตตาบ บางสีทอง 39/1 หมู่ 2
250 นาง วารี บุตรยัง บางสีทอง 41/1 หมู่ 2
251 นางสาว สุรณี ธัมมารักขิตานนท์ บางสีทอง 42 หมู่ 2
252 นาง มาลัย พ่วงแต้ม บางสีทอง 45/1 หมู่ 2
253 นาย พนัสชัย ช้างเอม บางสีทอง 45/2 หมู่ 2
254 นางสาว ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ บางสีทอง 46 หมู่ 2
255 นาง ประสิทธิ์ เปี่ยมเจียก บางสีทอง 47/1 หมู่ 2
256 นาย วิโชติ เปี่ยมเจียก บางสีทอง 47/2 หมู่ 2
257 นาง ช้อย ทองมอญ บางสีทอง 48 หมู่ 2
258 นาง วงศ์ เงินทองขำ บางสีทอง 49 หมู่ 2
259 นาง สมใจ เงินทองขำ บางสีทอง 51 หมู่ 2
260 นางสาว วันดี กำหนดศรี บางสีทอง 52 หมู่ 2
261 นาง สุวรีย์ เกิดเกษ บางสีทอง 54 หมู่ 2
262 นาย ไพโรจน์ กลิ่นดิษฐ บางสีทอง 56 หมู่ 2
263 นาง สุจินต์ ไชยโรจน์ บางสีทอง 57 หมู่ 2
264 นาย วิจิตร สานิเทศ บางสีทอง 57/1 หมู่ 2
265 นาย วุฒินันท์ นันทวัฒกี บางสีทอง 58 หมู่ 2
266 นาง อ้อ นันทวัฒกี บางสีทอง 58/1 หมู่ 2
267 นางสาว นราวัลลภ์ กล่ำคำ บางสีทอง 59 หมู่ 2
268 นางสาว ภัททิกา บุญสระ บางสีทอง 62 หมู่ 2
269 นาง สมพร แผ้วสกุล บางสีทอง 65 หมู่ 2
270 นาง ประยูรศรี รุ่งเรือง บางสีทอง 65/1 หมู่ 2
271 นาง วันวิสาข์ รุ่งเรือง บางสีทอง 65/2 หมู่ 2
272 นาง วันเพ็ญ ปานเพ็ง บางสีทอง 66 หมู่ 2
273 นางสาว บุญส่ง เกิดมา บางสีทอง 67 หมู่ 2
274 นาย อิศรา บัวนุช บางสีทอง 68 หมู่ 2
275 นาง ประพิมพร จิณณาสา บางสีทอง 69 หมู่ 2
276 พ.ท.หญิง วัฒนา สานิเทศน์ บางสีทอง 69/1 หมู่ 2
277 นาง สังวิน ยันตรปกรณ์ บางสีทอง 73 หมู่ 2
278 นางสาว จารุณี อ่ำแสง บางสีทอง 74 หมู่ 2
279 นาย สมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา บางสีทอง 74/1 หมู่ 2
280 นาง สุนทรี นันทวัฒกี บางสีทอง 75 หมู่ 2
281 นาย อนันท์ เกิดมา บางสีทอง 76 หมู่ 2
282 นาย เดชา ฉิมคล้าย บางสีทอง 80 หมู่ 2
283 นาง กุหลาบ ทวีวงษ์ บางสีทอง 80/1 หมู่ 2
284 นาง กมลนารถ พันธ์บำรุง บางสีทอง 80/2 หมู่ 2
285 นาง ถาวร ธนีวุฒิ บางสีทอง 80/3 หมู่ 2
286 นาย สมชาติ พุ่มเรืองนาม บางสีทอง 80/4 หมู่ 2
287 นาง ภคนิตย์ สิมมา บางสีทอง 80/5 หมู่ 2
288 นาย จิรภัทร ธวีวุฒิ บางสีทอง 80/6 หมู่ 2
289 นาง สังเวียน เม่นขำ บางสีทอง 84/1 หมู่ 2
290 นาง สระแก้ว ดุริยะชีวิน บางสีทอง 94/2 หมู่ 2
291 นาง มาลี กิ่งแก้ว บางสีทอง 97 หมู่ 2
292 นาย รังสี เย็นวอน บางสีทอง 110/3 หมู่ 2
293 นาง สุกัญญา กัลยา บางสีทอง 110/8 หมู่ 2
294 นาง อุบล ช้างเอม บางสีทอง 115/13 หมู่ 2
295 นาย ฤทธิรงค์ รอดนาค บางสีทอง 9809 หมู่ 2
296 นาย ปกรณ์ ชูฉลาด บางสีทอง 6 หมู่ 3
297 นาย ยรรยงค์ พรหุ่น บางสีทอง 6/1 หมู่ 3
298 นาง พรรณี ศิริมิลินทร์ บางสีทอง 6/2 หมู่ 3
299 นาย วิเชียร ชูฉลาด บางสีทอง 6/3 หมู่ 3
300 นาย ถนอม ฉิมคล้าย บางสีทอง 7 หมู่ 3
301 นาง สุปราณี เม่นขำ บางสีทอง 7/1 หมู่ 3
302 นาง ปรางค์ทิพย์ จวบความสุข บางสีทอง 8 หมู่ 3
303 นางสาว สุภาพร ศิริโสภณ บางสีทอง 10 หมู่ 3
304 นาง อุทัย รอดหลัก บางสีทอง 14/18 หมู่ 3
305 นาย ก๊อฟ แย้มเพียร บางสีทอง 14/20 หมู่ 3
306 นาย จำนงค์ นิลทัพ บางสีทอง 14/21 หมู่ 3
307 นาง นิลละวรรณ กาญจนวาส บางสีทอง 14/23 หมู่ 3
308 นาง จวง แย้มเพียร บางสีทอง 14/25 หมู่ 3
309 นาง โต๊ะ ล้ำเลิศ บางสีทอง 14/26 หมู่ 3
310 นาง ผัน กลิ่นหอม บางสีทอง 14/27 หมู่ 3
311 นาย บุตดี คัมภีรพงษ์ บางสีทอง 14/28 หมู่ 3
312 นาย สมรักษ์ ชื่นคล้าย บางสีทอง 14/43 หมู่ 3
313 นาย สนอง พูลสวัสดิ์ บางสีทอง 14/49 หมู่ 3
314 นาง สุดา พรายภู่ บางสีทอง 14/52 หมู่ 3
315 นาง พิสมัย กลิ่นหอม บางสีทอง 14/60 หมู่ 3
316 นาย สมุท เขื่อนแก้ว บางสีทอง 14/75 หมู่ 3
317 นาง เกตน์สิรี อิ่นสุข บางสีทอง 16 หมู่ 3
318 นาง ราตรี แก่นจันทร์ บางสีทอง 17/1 หมู่ 3
319 นาง บุญเรือน เงินแย้ม บางสีทอง 18 หมู่ 3
320 นาง นงเยาว์ เอมบุตร บางสีทอง 19 หมู่ 3
321 นาย สาธิต จ้อยบรรดิษฐ์ บางสีทอง 20 หมู่ 3
322 นาง อ่างทอง ช่องสว่าง บางสีทอง 21/2 หมู่ 3
323 นาง วัชสุรี สุขเติม บางสีทอง 25 หมู่ 3
324 นาง สุภาพ จันฉ่ำ บางสีทอง 25/2 หมู่ 3
325 นาย สง่า ศรีสุทธิวรรณ บางสีทอง 26 หมู่ 3
326 นาง จินดา ศุภจินดา บางสีทอง 29 หมู่ 3
327 นาย พิทักษ์ ปรางแฉ่ง บางสีทอง 29/1 หมู่ 3
328 นาง สมถวิล โตเข็ม บางสีทอง 29/2 หมู่ 3
329 นาง จรัส โหมดเทศ บางสีทอง 30 หมู่ 3
330 นาย ธนพัฒน์ โหมดเทศน์ บางสีทอง 31 หมู่ 3
331 นาย พิชัย ธัมมารักขิตานนท์ บางสีทอง 31/3 หมู่ 3
332 นาง ระวีวรรณ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ บางสีทอง 31/4 หมู่ 3
333 พ.ท.หญิง สมภักดิ์ สุวรรณรัตน์ บางสีทอง 31/5 หมู่ 3
334 นาง ประไพ นุตรักษา บางสีทอง 32 หมู่ 3
335 นาง ลัดดา ไทยครองธรรม บางสีทอง 32/1 หมู่ 3
336 นาง สมใจ เหมือนสวัสดิ์ บางสีทอง 32/2 หมู่ 3
337 นาง ประจวบ เปี่ยมเจียก บางสีทอง 35 หมู่ 3
338 นาย สถาพร เปี่ยมเจียก บางสีทอง 35/1 หมู่ 3
339 นาง พิศมัย ทองเปี่ยม บางสีทอง 35/2 หมู่ 3
340 นาย ประสิทธิ์ ผลไม้ บางสีทอง 35/3 หมู่ 3
341 นาย เจือ เหลี่ยมแก้ว บางสีทอง 36 หมู่ 3
342 นาย ขจิตศักดิ์ แววเส็ง บางสีทอง 40 หมู่ 3
343 นาง ปวีณา กลิ่นหอม บางสีทอง 40/1 หมู่ 3
344 นางสาว นิตยา แก้วขาว บางสีทอง 40/4 หมู่ 3
345 นาย มนูญ งอกอ่อน บางสีทอง 40/7 หมู่ 3
346 นาง ฉันทนา มักเฮง บางสีทอง 40/9 หมู่ 3
347 นาย ฉลอง เงินบำรุง บางสีทอง 40/14 หมู่ 3
348 นาง พรพรรณ รอดภัย บางสีทอง 40/16 หมู่ 3
349 นาง นิพัทธา สมพงษ์ บางสีทอง 40/17 หมู่ 3
350 นางสาว สนทยา อยู่กลิ่น บางสีทอง 40/21 หมู่ 3
351 นางสาว วันทนีย์ แก้วขาว บางสีทอง 40/22 หมู่ 3
352 นาง ปราณี พาอ่อง บางสีทอง 40/23 หมู่ 3
353 นาย อิทธิชัย จันทร์กระจ่าง บางสีทอง 40/27 หมู่ 3
354 นาย นนทรัตน์ วรนัฐสุนทร บางสีทอง 40/34 หมู่ 3
355 นาง กาญจนา ยอดเงิน บางสีทอง 40/35 หมู่ 3
356 นาง จุฑามาศ ประสาทเงิน บางสีทอง 40/36 หมู่ 3
357 นาย เด่น จีนนะ บางสีทอง 40/38 หมู่ 3
358 นางสาว ประสพ โพสัย บางสีทอง 40/39 หมู่ 3
359 นางสาว กัญญภัสน์ ชื่นคล้าย บางสีทอง 40/40 หมู่ 3
360 นาย นิพนธ์ ตันเฮง บางสีทอง 40/43 หมู่ 3
361 นางสาว แต๋ว พิมยะพันธ์ บางสีทอง 40/45 หมู่ 3
362 นาง เบญจพร อินทร์สอน บางสีทอง 40/46 หมู่ 3
363 นาย สมพร ประสาทเงิน บางสีทอง 40/47 หมู่ 3
364 นาง ธนาภรณ์ แก่นแสง บางสีทอง 40/48 หมู่ 3
365 นาย ชาตรี จำรูญเสถียร บางสีทอง 40/50 หมู่ 3
366 นาย สมชาย ฉิมฉลาด บางสีทอง 41/2 หมู่ 3
367 นาง นเรนทร์ กระจอนนาค บางสีทอง 41/3 หมู่ 3
368 นาง สุดใจ โพธิสิงห์ บางสีทอง 41/4 หมู่ 3
369 นางสาว สำอางค์ พิมยะพันธ์ บางสีทอง 45 หมู่ 3
370 นาย บุญเลิศ พิมยะพันธ์ บางสีทอง 45/3 หมู่ 3
371 นาง สมบูรณ์ พันธ์บุญ บางสีทอง 45/4 หมู่ 3
372 นาย ลือชัย หนูเล็ก บางสีทอง 45/5 หมู่ 3
373 นาย ดำรงศักดิ์ เม่นขำ บางสีทอง 51 หมู่ 3
374 นาย ชุมพล นนทดิษฐ์ บางสีทอง 52 หมู่ 3
375 นาง มานิต เกียรติประเสริฐ บางสีทอง 52/1 หมู่ 3
376 นาง ประไพรัตน์ เข็มทอง บางสีทอง 53 หมู่ 3
377 นาง แน่งน้อย แซ่ลี้ บางสีทอง 55 หมู่ 3
378 นาง ลำไพ ใคร่ภูเขียว บางสีทอง หมู่ 3
379 นาย สุรพล ภู่เสือ บางสีทอง 3/1 หมู่ 4
380 นาย ฉลาด ศรีแตงทอง บางสีทอง 5/3 หมู่ 4
381 นาง เปรม ไตรวิชา บางสีทอง 11 หมู่ 4
382 นาย พร ช้อยโทน บางสีทอง 13 หมู่ 4
383 นาย วันชัย ศรีสวัสดิ์ บางสีทอง 26/4 หมู่ 4
384 นาย ชรัตชัย ศรีแตงทอง บางสีทอง 69/16 หมู่ 4
385 นาง ประยงค์ พุ่มอยู่ บางสีทอง 70 หมู่ 4
386 นาย สุระ ทรงอยู่ บางสีทอง 23/2 หมู่ 5
387 นาย วิรัช บัวม่วง บางสีทอง 69 หมู่ 5
388 นาง สุดา ทรงอยู่ บางสีทอง 69/2 หมู่ 5
389 นาง นันทา บัวม่วง บางสีทอง 69/7 หมู่ 5
390 นาง บุญเตือน วงศ์หงส์ บางสีทอง 114 หมู่ 5
391 นาง สังเวียน เกิดโภคา บางสีทอง 114/2 หมู่ 5
392 นางสาว สมใจ วงศ์หงส์ บางสีทอง 114/4 หมู่ 5
393 นาง อุดร สัตย์ซื่อ บางสีทอง 116/1 หมู่ 5
394 นาย วัชระ พันธ์จันทร์ บางสีทอง 116/4 หมู่ 5
395 นาง เจียม กระแสร์ฉาย บางสีทอง 117 หมู่ 5
396 นาย เอกสิทธิ์ ปฏิพงศ์วัฒนา บางสีทอง หมู่ 5
397 นาย ผ่อง ช้างเจริญ บางสีทอง หมู่ 5
398 นางสาว พัชรินทร์ ช้างเจริญ บางสีทอง หมู่ 5
399 นางสาว มะลิวัลย์ เม่นขำ บางขนุน 22 หมู่ 1
400 นาง พรทิพย์ นักขะฤกษ์ บางขนุน 23 หมู่ 1
401 นาย ประสิทธ์ สาสิงห์ บางขนุน 27 หมู่ 1
402 นาง ขนิษฐา หนูเปีย บางขนุน 28 หมู่ 1
403 นางสาว เฉวียง ร่มรื่น บางขนุน 28/1 หมู่ 1
404 นาย ประวิทย์ อ้นเงิน บางขนุน 31 หมู่ 1
405 นาย สนาน ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 32 หมู่ 1
406 นางสาว สุชีราพันธ์ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 32/1 หมู่ 1
407 นาง จิรพรรณ สังข์สิงห์ บางขนุน 32/2 หมู่ 1
408 นางสาว วิลาวรรณ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 32/3 หมู่ 1
409 นาย ไพศิลป์ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 32/4 หมู่ 1
410 นาย ปรีชา ขาวหนูนา บางขนุน 32/5 หมู่ 1
411 นาง กัญรัตน์ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 32/6 หมู่ 1
412 นาย มีชัย เงินแย้ม บางขนุน 35 หมู่ 1
413 นางสาว อรไท สานิเทศ บางขนุน 37/1 หมู่ 1
414 นาย นรสิงห์ ฉิมชาญเวช บางขนุน 37/2 หมู่ 1
415 นางสาว พิไลวรรณ นาคพลั้ง บางขนุน 42 หมู่ 1
416 นาง บุญเรือน คงเจริญ บางขนุน 51/1 หมู่ 1
417 นาง สุรัตนวดี สุวรรณลาภา บางขนุน 51/3 หมู่ 1
418 นางสาว พเยาว์ สุพงษ์ บางขนุน 87 หมู่ 1
419 นาง ภัทรธิดา โพธิ์กลิ่น บางขนุน 56/2 หมู่ 1
420 นางสาว บุญรอด ต่ายเทศ บางขนุน 51 หมู่ 1
421 นางสาว พัชรินทร์ ฉิมชาญเวช บางขนุน 58 หมู่ 1
422 นาง สมทรง คล้ายยา บางขนุน 58/1 หมู่ 1
423 นาย นิรุทน์ ไทรชมภู บางขนุน 57 หมู่ 1
424 นาย เติม อินเอี่ยม บางขนุน 62 หมู่ 1
425 นางสาว นฤมล ผึ้งเผือก บางขนุน 57/1 หมู่ 1
426 นาง ภาวนา ฉิมชาญเวช บางขนุน 61 หมู่ 1
427 นาง ชานิกา จ้อยยังสุข บางขนุน 52 หมู่ 1
428 นาย สุชาติ ภิรมย์ทอง บางขนุน 55 หมู่ 1
429 นาย บุญเหลือ ศรพรหมมาศ บางขนุน 76 หมู่ 1
430 นาง สม พุ่มเพ็ง บางขนุน 48 หมู่ 1
431 นางสาว อิชยา ศาสตร์ประเสริฐ บางขนุน 56 หมู่ 1
432 นาง ฉวี กลีบผึ้ง บางขนุน 63 หมู่ 1
433 นาง แฉล้ม คชเพ็ชร์ บางขนุน 71/3 หมู่ 1
434 นางสาว อวยพร ดีสี บางขนุน 76/2 หมู่ 1
435 นาย ประยุทธ ดีสี บางขนุน 76/6 หมู่ 1
436 นาง จินดา แย้มทรัพย์ บางขนุน 42/1 หมู่ 1
437 นาง จินตนา คล้ายปาน บางขนุน 53 หมู่ 1
438 นาย ธารัตน์ เม่นขำ บางขนุน 63/1 หมู่ 1
439 นางสาว จิระวรรณ เม่นขำ บางขนุน 62/2 หมู่ 1
440 นาง พวงเพชร สุนทอง บางขนุน หมู่ 1
441 นาง ถม ขุนกอง บางขนุน 48/1 หมู่ 1
442 นาง บุญธรรม ปิ่นแก้ว บางขนุน 54/1 หมู่ 1
443 นาย ธนัยนนท์ สุทธิชื่นตรีกุล บางขนุน 74 หมู่ 1
444 นาย สำราญ ทองประเสริฐ บางขนุน 24/1 หมู่ 2
445 นาย ดำรงค์ เรืองแก้ว บางขนุน 10 หมู่ 2
446 นางสาว จรูญ เรืองแก้ว บางขนุน 11/1 หมู่ 2
447 นาย สมัคร จันดิษ บางขนุน 5 หมู่ 2
448 นาย นิเวศ รอดไหน บางขนุน 9 หมู่ 2
449 นางสาว สมบูรณ์ ศิริมิรินทร์ บางขนุน 23/3 หมู่ 2
450 นาง ลัดดา มาแจ้ง บางขนุน 23 หมู่ 2
451 นาง ลำไย หลั่งปรางค์ บางขนุน 21/1 หมู่ 2
452 นางสาว สุทธิศิริ ศิริบุญ บางขนุน 38 หมู่ 2
453 นาง เรณุกา โตอินทร์ บางขนุน 29/1 หมู่ 2
454 นางสาว นฤมล คงสุวรรณ บางขนุน 24 หมู่ 2
455 นางสาว นงลักษณ์ เมืองสกุล บางขนุน 29 หมู่ 2
456 นาง ทองดี ติยานนท์สุขา บางขนุน 23/1 หมู่ 2
457 นาย ยุทธศักดิ์ ช้างเกิด บางขนุน 8 หมู่ 2
458 นาง กุหลาบ อังศุละโยธิน บางขนุน 58 หมู่ 2
459 นาย ธำรงค์ เนตรหิน บางขนุน 27 หมู่ 2
460 นาย พรศักดิ์ พงศ์บุปผาชาติ บางขนุน 20 หมู่ 2
461 นาย ประสิทธิ์ นิลอ่างทอง บางขนุน 19/1 หมู่ 2
462 นาง ดารัส คงกล่ำ บางขนุน 20/1 หมู่ 2
463 นางสาว อรวรรณ คล้ายบุญแย้ม บางขนุน 19 หมู่ 2
464 นาย ณรงค์ สาสิงห์ บางขนุน 25 หมู่ 2
465 นาง บัว เลี่ยมนุช บางขนุน 19/2 หมู่ 2
466 นาย ปรีชา สาสิงห์ บางขนุน 20/3 หมู่ 2
467 นาย ณัฐพล คล้ายบุญแย้ม บางขนุน 20/2 หมู่ 2
468 นาย ธนารักษ์ สระวิญญู บางขนุน 31 หมู่ 2
469 นางสาว ระเบียบ ศรีสุข บางขนุน 2 หมู่ 2
470 นาย มนตรี แย้มทรัพย์ บางขนุน 27/1 หมู่ 2
471 นาง เสน่ห์ งามขำ บางขนุน 11 หมู่ 2
472 นาง จิราวรรณ งามขำ บางขนุน หมู่ 2
473 นาง ยุพิน เกาะหวาย บางขนุน 49 หมู่ 2
474 นาง วันทณี ใจเที่ยง บางขนุน 45/3 หมู่ 2
475 นาย วิชัย แสงสุ่ม บางขนุน 43 หมู่ 2
476 นาง เพ็ญ เสือคล้าย บางขนุน 45/1 หมู่ 2
477 นางสาว ตรีนุช แซ่อึ้ง บางขนุน 59 หมู่ 2
478 นางสาว สุดใจ ทองเอี่ยม บางขนุน 40 หมู่ 2
479 นาง จำเนียร กลีบผึ้ง บางขนุน 54/2 หมู่ 2
480 นาย ชุมพล ภู่พลับ บางขนุน 45/5 หมู่ 2
481 นาง พัจจนา ยุคลคร้าม บางขนุน 41 หมู่ 2
482 นาย สม ปิ่นแก้ว บางขนุน 48/2 หมู่ 2
483 นาย กิ่ง ไทรแก้ว บางขนุน 55 หมู่ 2
484 นาง ดวงกมล พลับนิ่ม บางขนุน 48 หมู่ 2
485 นาย โชติ สาสิงห์ บางขนุน 4 หมู่ 2
486 นางสาว นิจ ชื่นชม บางขนุน 4/1 หมู่ 2
487 นางสาว เพ็ญจันทร์ สังข์โต บางขนุน 7 หมู่ 2
488 นาย จรัญ เทียนสวัสดิ์ บางขนุน 49 หมู่ 3
489 นางสาว กันยา จั่นเพชร บางขนุน 53 หมู่ 3
490 นางสาว วจี เกตุเทียน บางขนุน 52 หมู่ 3
491 นาง เทพ เนตรหิน บางขนุน 50 หมู่ 3
492 นาง ศิริ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 41 หมู่ 3
493 นาง แก้ว บุญมี บางขนุน 41/1 หมู่ 3
494 นาง พัวพัน โตแจ้ง บางขนุน 42 หมู่ 3
495 นางสาว นารีรัตน์ ฉิมทับ บางขนุน 45 หมู่ 3
496 นาย วิบูลย์ชัย คุ้มครองโยง บางขนุน 33 หมู่ 3
497 นาย ชูชาติ อยู่ผลเพิ่ม บางขนุน 60 หมู่ 3
498 นาย วิลาศ ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 40/1 หมู่ 3
499 นาง วรางคณา ม่วงวิโรจน์ บางขนุน 40/2 หมู่ 3
500 นาย สำราญ ท้วมปุย บางขนุน 37 หมู่ 3
501 นาง ประไพ รื่นเริง บางขนุน 79/7 หมู่ 3
502 นางสาว ปรานอม นาคสุข บางขนุน 62 หมู่ 3
503 นางสาว รุ่งเรือง เนตรหิน บางขนุน 61 หมู่ 3
504 นางสาว ศิริพร มากบริบูรณ์ บางขนุน 63 หมู่ 3
505 นางสาว ชื่น รุ่งเรือง บางขนุน 53/3 หมู่ 4
506 นาง มัลลิกา ยิ้มกล่ำ บางขนุน 67/2 หมู่ 4
507 นาง สุดใจ ธเนศถาวรกุล บางขนุน 46 หมู่ 4
508 นาย สวัสดิ์ อ้นเงิน บางขนุน 64/4 หมู่ 4
509 นาย ณเรศ ทองรอด บางขนุน 67/4 หมู่ 4
510 นางสาว พรสรรค์ โรจนกิติ บางขนุน 7 หมู่ 5
511 ร.ต.ต. ถนอม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา บางขนุน 18 หมู่ 5
512 นางสาว ประไพ โกศินานนท์ บางขนุน 20 หมู่ 5
513 นาง สุดใจ ช่วงชื่น บางขนุน 20/1 หมู่ 5
514 นาง ลัดดา กลีบผึ้ง บางขนุน 22/2 หมู่ 5
515 นางสาว กชพรรณ สุทธิเรือง บางขนุน 30 หมู่ 5
516 นาย จำรูญ ฉิบทับ บางขนุน 30/1 หมู่ 5
517 นางสาว ประนอม น้อยโภยภัย บางขนุน 30/2 หมู่ 5
518 นาง ศรีเบ็ญจา สุขสุด บางขนุน 33 หมู่ 5
519 นาย สันติ เกศจุฑารัตน์ บางขนุน 49 หมู่ 5
520 นาง แตงนวล พ่วงพลับ บางขนุน 48/1 หมู่ 5
521 นาย นวลละออ สัมผัสสุข บางขนุน 48/2 หมู่ 5
522 นาย สุธี เกศจุฑารัตน์ บางขนุน 49/3 หมู่ 5
523 นาย สุรัตน์ เกศจุฑารัตน์ บางขนุน 49/1 หมู่ 5
524 นาง ศิริพร กาญจนากาศ บางขนุน 51/3 หมู่ 5
525 นางสาว โชติกา มั่งเจริญ บางขนุน 56 หมู่ 5
526 นาง อำพร สบายดี บางขนุน 69/1 หมู่ 5
527 นางสาว มะลิ กลีบผึ้ง บางขนุน 70 หมู่ 5
528 นาย ฉัตรมงคล อัศวธิวากร บางขนุน 72 หมู่ 5
529 นาย สมจิตต์ ศิริมิรินทร์ บางขนุน 72/1 หมู่ 5
530 นาง พิสมัย ทองวรรณ บางขนุน 80 หมู่ 5
531 นาง สวาท คำคง บางขนุน 16 หมู่ 5
532 นาย อาคม เหลี่ยมแก้ว บางขนุน 75 หมู่ 5
533 นางสาว ฉลวย พวงพ่วงรอด บางขนุน 63 หมู่ 5
534 นาง เฉลา ไกรสุภา บางขนุน หมู่ 5
535 นาย สำรวม พวงพ่วงรอด บางขนุน หมู่ 5
536 นาย ขวัญชัย ผ่องพันธ์พิทักษ์ บางขนุน 43/1 หมู่ 5
537 นางสาว บุญเชิด รุ่งเรือง บางขนุน 42/2 หมู่ 5
538 นาย สมเจต นิ่งใจเย็น บางขนุน 69 หมู่ 5
539 นาง ชูศรี เทียนสวัสดิ์ บางขนุน 74 หมู่ 5
540 นาย ปกรณ์ ลิลา บางคูเวียง หมู่ 1
541 นาย สุรศักดิ์ ลิลา บางคูเวียง หมู่ 1
542 นาย ปิ่นอนงค์ ลิลา บางคูเวียง หมู่ 1
543 นาง อารี บำรุงราษฎร์ บางคูเวียง หมู่ 1
544 นาง บัวขาว มุสิกาติ บางคูเวียง หมู่ 1
545 นาย ประยูร ทองเปลี่ยน บางคูเวียง หมู่ 1
546 นาย มนูญ พึ่งนุ่ม บางคูเวียง หมู่ 1
547 นาย สำเนียง พึ่งจีน บางคูเวียง 1 หมู่ 1
548 นาง ถนอม ยิ้มอ่อน บางคูเวียง 1/1 หมู่ 1
549 นาย อนุรักษ์ ฉิมน้อย บางคูเวียง 1/2 หมู่ 1
550 นาย บรรลือ แก้วงาม บางคูเวียง 2 หมู่ 1
551 นางสาว สุปราณี ทินกร บางคูเวียง 8 หมู่ 1
552 นาย บัญญัติ จีนเสน บางคูเวียง 9 หมู่ 1
553 นาง โสภี แสงทิพย์ บางคูเวียง 10 หมู่ 1
554 นาง ทองอยู่ สาระบุตร บางคูเวียง 10/1 หมู่ 1
555 นาง วิภา สุวรรณลาภา บางคูเวียง 10/2 หมู่ 1
556 นาง ถวิล จันทรคีรี บางคูเวียง 11 หมู่ 1
557 นางสาว มณฑา ครุฑธะ บางคูเวียง 11/1 หมู่ 1
558 นาง ภรภัทร เนตรสว่าง บางคูเวียง 13 หมู่ 1
559 นาง สมบุญ เนตรสว่าง บางคูเวียง 14 หมู่ 1
560 นาง วอง แก้วฉิม บางคูเวียง 14/1 หมู่ 1
561 นาง ทวี ฟุ้งเฟื่อง บางคูเวียง 14/2 หมู่ 1
562 นาง หวาน ขำภู่ บางคูเวียง 15 หมู่ 1
563 นาย สมชัย มั่นทิม บางคูเวียง 15/1 หมู่ 1
564 นาย สิทธิชัย ทองเผือก บางคูเวียง 16/1 หมู่ 1
565 นาย กล้า รุ่งสว่าง บางคูเวียง 22 หมู่ 1
566 นาง บุญล้อม ทองสุกมาก บางคูเวียง 23 หมู่ 1
567 นาย นิยม แสงทิพย์ บางคูเวียง 24 หมู่ 1
568 นาย ประยงค์ แสงทิพย์ บางคูเวียง 24/1 หมู่ 1
569 นางสาว สำรวย แสงทิพย์ บางคูเวียง 24/2 หมู่ 1
570 นางสาว นิตยา แสงทิพย์ บางคูเวียง 24/3 หมู่ 1
571 นางสาว เจนจิรา ทองสุกมาก บางคูเวียง 25 หมู่ 1
572 นาง ประภา พรมขุนทด บางคูเวียง 26 หมู่ 1
573 นาง มาลี อ้นอุ่น บางคูเวียง 29 หมู่ 1
574 นาย เพลิน สว่างอารมณ์ บางคูเวียง 30/1 หมู่ 1
575 นาง พิศเพลิน ทองสวัสดิ์ บางคูเวียง 30/2 หมู่ 1
576 นางสาว สมทรง ภู่คำ บางคูเวียง 30/3 หมู่ 1
577 นาย สาคร มีลือวัน บางคูเวียง 30/5 หมู่ 1
578 นาย แถม แจ้งพูล บางคูเวียง 32 หมู่ 1
579 นาย สุรชาติ เกตุเอี่ยม บางคูเวียง 32/1 หมู่ 1
580 นางสาว กิมเหรียญ เลิศพนาสิน บางคูเวียง 32/2 หมู่ 1
581 นาย สุชิน ลิขิตตระกูล บางคูเวียง 32/3 หมู่ 1
582 นางสาว ปริศนา โภคทรัพย์ บางคูเวียง 32/5 หมู่ 1
583 นาง ทวาย ม่วงอ้น บางคูเวียง 32/6 หมู่ 1
584 นาง อุไร มีแจ้ง บางคูเวียง 32/7 หมู่ 1
585 นาง พิศพร วรรณา บางคูเวียง 32/8 หมู่ 1
586 นาง อรวรรณ ฤกษ์สำราญ บางคูเวียง 32/9 หมู่ 1
587 นาง อุบล มีแจ้ง บางคูเวียง 34 หมู่ 1
588 นาง อรณี อู่อรุณ บางคูเวียง 34/1 หมู่ 1
589 นางสาว ฟัว โล่ทัพ บางคูเวียง 35 หมู่ 1
590 นาง ทองย้อย เทศแก้ว บางคูเวียง 36 หมู่ 1
591 นาง สุจันยา ตาดคร้าม บางคูเวียง 37 หมู่ 1
592 นาย อุ่ม ลิลา บางคูเวียง 39/4 หมู่ 1
593 นางสาว ศิริวรรณ เปรมศิริ บางคูเวียง 42 หมู่ 1
594 นาย ขวัญเมือง เกิดแย้ม บางคูเวียง 45/2 หมู่ 1
595 นาย อร่าม แช่มโชติ บางคูเวียง 46/1 หมู่ 1
596 นางสาว วรรณิดา พุ่มปัญญา บางคูเวียง 46/2 หมู่ 1
597 นาย พิศ พุ่มปัญญา บางคูเวียง 46/3 หมู่ 1
598 นาง พึ่งพิศ เปียปิ่มบุญ บางคูเวียง 47 หมู่ 1
599 นาย สมพร คงเพ็ชร์ บางคูเวียง 47/1 หมู่ 1
600 นาง อัจฉรา กันอ่วม บางคูเวียง 47/2 หมู่ 1
601 นางสาว วันทนา สุขสมัคร บางคูเวียง 48/1 หมู่ 1
602 นาย เกรียงไกร ต่ายคำ บางคูเวียง 48/2 หมู่ 1
603 นาง ลินดา ตั้งอาชีวะเลิศ บางคูเวียง 48/3 หมู่ 1
604 นาง ระเบียบ ต่ายคำ บางคูเวียง 48/5 หมู่ 1
605 นาง อำนวย ฤทธิ์เดช บางคูเวียง 51 หมู่ 1
606 นาย กมล ปานวุ่น บางคูเวียง 51/1 หมู่ 1
607 นาง สุกัญญา ทองเอม บางคูเวียง 51/2 หมู่ 1
608 นาง จำเรียง กล่อมกลิ่นสุข บางคูเวียง 52 หมู่ 1
609 นาง แหวน เมฆฉิม บางคูเวียง 55 หมู่ 1
610 นาย กิตติคุณ ภู่โพธิ์ บางคูเวียง 57 หมู่ 1
611 นาย ปิ่น ภู่โพธิ์ บางคูเวียง 58 หมู่ 1
612 นาย ปรีชา ทองสุกมาก บางคูเวียง 59 หมู่ 1
613 นาง ทัศนีย์ ชัยสิริรุ่งตระกูล บางคูเวียง 59/1 หมู่ 1
614 นางสาว รัชชนีย์ นุ่มนาก บางคูเวียง 62 หมู่ 1
615 นาย ไพศาล พอนรอด บางคูเวียง 63 หมู่ 1
616 นางสาว สวิง เปรมศิริ บางคูเวียง 64 หมู่ 1
617 นาง จรินทร์ พุทธะ บางคูเวียง 65/1 หมู่ 1
618 นางสาว สุรีพร พอนอ่วม บางคูเวียง 65/3 หมู่ 1
619 นาย สุทธวิทย์ โฉมสวัสดิ์ บางคูเวียง 73 หมู่ 1
620 นาย เอิบ ด้วงแก้ว บางคูเวียง 73/1 หมู่ 1
621 นางสาว สุวรรณ์ อ่ำปาน บางคูเวียง 76 หมู่ 1
622 นาย จรัส อ่อนอ้น บางคูเวียง 79 หมู่ 1
623 นาย มณี พิพัฒน์เฉลิมศรี บางคูเวียง 80 หมู่ 1
624 นางสาว มาลี บุญสำราญ บางคูเวียง 81 หมู่ 1
625 นาย บุญเลิศ สุขรัก บางคูเวียง 83 หมู่ 1
626 นาย สมใจ สุขรัก บางคูเวียง 83/1 หมู่ 1
627 นาย สมศักดิ์ พิจิตร์ บางคูเวียง 83/2 หมู่ 1
628 นาย สังเวียน พิจิตร์ บางคูเวียง 83/3 หมู่ 1
629 นางสาว เพ็ญรุ่ง บุญธรรม บางคูเวียง 86 หมู่ 1
630 นางสาว วราภรณ์ ยังสุดใจ บางคูเวียง 86/1 หมู่ 1
631 นางสาว สุวรา นิดสวน บางคูเวียง 86/2 หมู่ 1
632 นาย ประยุทธ ยังสุดใจ บางคูเวียง 86/3 หมู่ 1
633 นางสาว ดวงมณี เนียมเนตร บางคูเวียง 88/1 หมู่ 1
634 นาย บุญมาก ทรัพย์เกษม บางคูเวียง 89 หมู่ 1
635 นาย จำลอง ใจดี บางคูเวียง 89/1 หมู่ 1
636 นาง มาลี ทรัพย์เกษม บางคูเวียง 89/2 หมู่ 1
637 นางสาว วราภรณ์ นาคสุขปาน บางคูเวียง 90 หมู่ 1
638 นางสาว ผ่อง อ้นเพ็ง บางคูเวียง 90/1 หมู่ 1
639 นางสาว สำลี วิเชียรรัมย์ บางคูเวียง 90/2 หมู่ 1
640 นางสาว อัฒฑนี ทรัพย์เกษม บางคูเวียง 89/4 หมู่ 1
641 นาย อนุรัตน์ ทรัพย์เกษม บางคูเวียง 89/5 หมู่ 1
642 นาง สมุย อาจฟัก บางคูเวียง 91 หมู่ 1
643 นาง วัจนี พันธุ์ดี บางคูเวียง 91/1 หมู่ 1
644 นาง อารีย์ คำผาย บางคูเวียง 91/2 หมู่ 1
645 นาย กมล อาจฟัก บางคูเวียง 91/3 หมู่ 1
646 นาง บัวเร็ว อยู่เล็ก บางคูเวียง 91/7 หมู่ 1
647 นาง นิตยา ศรีแพรศรี บางคูเวียง 92 หมู่ 1
648 นางสาว สอาด แตงกลับ บางคูเวียง 92/1 หมู่ 1
649 นาย เอนก แผ่พร บางคูเวียง 99 หมู่ 1
650 นาง จรูญ เงินอ้น บางคูเวียง 99/1 หมู่ 1
651 นาย ชูชาติ รัตนกำเนิด บางคูเวียง 99/3 หมู่ 1
652 นางสาว สมบัติ เงินอ้น บางคูเวียง 99/4 หมู่ 1
653 นาย จำลอง เงินอ้น บางคูเวียง 99/5 หมู่ 1
654 นางสาว สุขใจ นุ่มกลิ่น บางคูเวียง 99/8 หมู่ 1
655 นาง ทองเปลว โพธิ์ทอง บางคูเวียง 101 หมู่ 1
656 นางสาว สมพิศ กนกกาญจนะ บางคูเวียง 101/1 หมู่ 1
657 นาง วิภา แก้วพฤกษ์ บางคูเวียง 101/2 หมู่ 1
658 นาย สมพันธ์ โพธิ์ทอง บางคูเวียง 101/3 หมู่ 1
659 นาย มานัต เพ็ชร์ปุ่น บางคูเวียง 102/1 หมู่ 1
660 นางสาว ลำจวน แย้มเผือก บางคูเวียง 103 หมู่ 1
661 นาง นิยม แย้มเผือก บางคูเวียง 103/1 หมู่ 1
662 นาย ณัฐพงษ์ เต่อเอม บางคูเวียง 106 หมู่ 1
663 นาย สุชาติ ก้อนทอง บางคูเวียง 108/1 หมู่ 1
664 นาย ชัชวาลย์ ช้างศรี บางคูเวียง 112/1 หมู่ 1
665 นาง เครือวัลย์ เสาน้อย บางคูเวียง 113 หมู่ 1
666 นาง สุภาพ ยิ้มเรือน บางคูเวียง 113/1 หมู่ 1
667 นาง ระเบียบ ศรศิลป์ บางคูเวียง 114 หมู่ 1
668 นางสาว สมมาตร ก้อนทอง บางคูเวียง 115 หมู่ 1
669 นางสาว เรียม ชมภูแสง บางคูเวียง 117 หมู่ 1
670 นางสาว สมหวัง พึ่งจีน บางคูเวียง 117/1 หมู่ 1
671 นางสาว พิศมัย เอมสุข บางคูเวียง 119 หมู่ 1
672 นาง บรรจง ทองเปลี่ยน บางคูเวียง 121 หมู่ 1
673 นางสาว วัฒนา เพ็งจิ๋ว บางคูเวียง 121/1 หมู่ 1
674 นางสาว มลฑา ศรีคำยงค์ บางคูเวียง 122 หมู่ 1
675 นาง พลอยพรรณ ศรีคำยงค์ บางคูเวียง 122/1 หมู่ 1
676 นาง สมพงษ์ แพทย์ไทย บางคูเวียง 123 หมู่ 1
677 นาง สุข แพทย์ไทย บางคูเวียง 123/1 หมู่ 1
678 นาย วน สีดำวงษ์ บางคูเวียง 124/1 หมู่ 1
679 นาย ประยูร อ่อนใจงาม บางคูเวียง 124/2 หมู่ 1
680 นาย ชัยยุทธ ทองอุ่ม บางคูเวียง 125 หมู่ 1
681 นาย ทวีป จันทร์พุ่ม บางคูเวียง 125/1 หมู่ 1
682 นาย สมภาค เกิดสมจิตร์ บางคูเวียง 125/2 หมู่ 1
683 นาย วิรัช จันทร์พุ่ม บางคูเวียง 125/3 หมู่ 1
684 นาง ถนอม เงินแย้ม บางคูเวียง 126 หมู่ 1
685 นาย สายันต์ เงินแย้ม บางคูเวียง 126/1 หมู่ 1
686 นาง สนิท เที่ยงตรง บางคูเวียง 126/2 หมู่ 1
687 นางสาว จันทร์จิรา ช้างวัล บางคูเวียง 126/3 หมู่ 1
688 นาง สัมพันธ์ อยู่สำราญ บางคูเวียง 126/4 หมู่ 1
689 นาง แอบ สุขเอม บางคูเวียง 127 หมู่ 1
690 นาง ราวรรณ์ เหลืองสกุลพงษ์ บางคูเวียง 127/1 หมู่ 1
691 นางสาว วันเพ็ญ สินธุไชย บางคูเวียง 127/3 หมู่ 1
692 นางสาว ฉวี สุขเอม บางคูเวียง 127/4 หมู่ 1
693 นางสาว ถวิล สุขเอม บางคูเวียง 127/5 หมู่ 1
694 นาย โฉม สุขเอม บางคูเวียง 127/6 หมู่ 1
695 นาย สุวิทย์ สุขเอม บางคูเวียง 127/7 หมู่ 1
696 นาง นิภา เพิ่มกุศล บางคูเวียง 129 หมู่ 1
697 นาย วินัย สาตร์เพ็ชร บางคูเวียง 129/1 หมู่ 1
698 นาง ประยูร ท้วมสม บางคูเวียง 130 หมู่ 1
699 นาย ประเทือง เพิ่มกุศล บางคูเวียง 130/1 หมู่ 1
700 นาย ไสว เพิ่มกุศล บางคูเวียง 131 หมู่ 1
701 นาย สวัสดิ์ เพิ่มกุศล บางคูเวียง 132 หมู่ 1
702 นางสาว มัลลิกา แม้นเหมือน บางคูเวียง 132/1 หมู่ 1
703 นาย สมัคร มูลประมุข บางคูเวียง 45/1 หมู่ 2
704 นาง ณัชชา ขำท้วม บางคูเวียง 45/2 หมู่ 2
705 นาย เสริม มูลประมุข บางคูเวียง 46 หมู่ 2
706 นาย ทวี ชูเทียน บางคูเวียง 46/1 หมู่ 2
707 นาง บุญโสภิต แดงเอม บางคูเวียง 47/2 หมู่ 2
708 นาย สมพิศ เนียมเกิด บางคูเวียง 47/3 หมู่ 2
709 นาย ชูชาติ นามเมือง บางคูเวียง 48 หมู่ 2
710 นาง บุญช่วย นามเมือง บางคูเวียง 48/1 หมู่ 2
711 นาย สมหมาย มูลประมุข บางคูเวียง 49 หมู่ 2
712 นาง เรียม นุ่มแป้น บางคูเวียง 49/1 หมู่ 2
713 นาง มาลี มูลประมุข บางคูเวียง 49/3 หมู่ 2
714 นางสาว ทวี เนียมนิล บางคูเวียง 51 หมู่ 2
715 นางสาว วิสาสินี กิจทรัพย์ บางคูเวียง 51/1 หมู่ 2
716 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ เนียมนิล บางคูเวียง 51/2 หมู่ 2
717 นาง สนิท จันทร์เนียม บางคูเวียง 54 หมู่ 2
718 นาง อุษณีย์ จันทร์เนียม บางคูเวียง 54/3 หมู่ 2
719 นาง รัตนา เปียใย บางคูเวียง 54/5 หมู่ 2
720 นาย ทวน จันทร์เนียม บางคูเวียง 54/6 หมู่ 2
721 นาย จรูญ รนต์ละออง บางคูเวียง 55 หมู่ 2
722 นาง สุนีย์ นามเมือง บางคูเวียง 56/1 หมู่ 2
723 นาย จรูญ นามเมือง บางคูเวียง 57 หมู่ 2
724 นาง จำรัส แก้วสว่าง บางคูเวียง 59 หมู่ 2
725 นาง สงวน แก้วสว่าง บางคูเวียง 61 หมู่ 2
726 นาย ณรงค์ เกิดเรือง บางคูเวียง 69/6 หมู่ 2
727 นาย สุทัศน์ กลิ่นพันธุ์ บางคูเวียง 70 หมู่ 2
728 นางสาว อัมพร เรืองวีระ บางคูเวียง 70/1 หมู่ 2
729 นาย ณภัทร เรืองวีระ บางคูเวียง 70/2 หมู่ 2
730 นาง ชื้น ทรัพย์เพลง บางคูเวียง 71 หมู่ 2
731 นาย มานัส ด้วงแก้ว บางคูเวียง 72 หมู่ 2
732 นางสาว อรทัย เสมคำ บางคูเวียง 73 หมู่ 2
733 นางสาว สอาด ด้วงแก้ว บางคูเวียง 74 หมู่ 2
734 นาย จงกล อ้นประดิษฐ บางคูเวียง 74/1 หมู่ 2
735 นาย ประมวล นามเมือง บางคูเวียง 76/2 หมู่ 2
736 นาง มณี ดวงแก้ว บางคูเวียง 76/4 หมู่ 2
737 นาย หยิน ดำรงวรรณวงศ์ บางคูเวียง 79 หมู่ 2
738 นาย ธนกร ดำรงวรรณวงศ์ บางคูเวียง 79/1 หมู่ 2
739 นาง ทองหล่อ คล้ายแย้ม บางคูเวียง 80 หมู่ 2
740 นาย ทองใบ ปานเกตุ บางคูเวียง 83 หมู่ 2
741 นางสาว เสาวนีย์ นามเมือง บางคูเวียง 83/1 หมู่ 2
742 นาย ปณดล บุญเกษมกุล บางคูเวียง 88 หมู่ 2
743 นางสาว ธนัตถ์นันท์ จินดาวงษ์ บางคูเวียง 88/2 หมู่ 2
744 นางสาว พรพิมล สุขม่วง บางคูเวียง 88/3 หมู่ 2
745 นาง สมพร สุขม่วง บางคูเวียง 88/4 หมู่ 2
746 นาง เมตตา นุ่มแป้น บางคูเวียง 99 หมู่ 2
747 นาย ประวัติ รวมทรัพย์มาก บางคูเวียง 9809 หมู่ 2
748 นาง สุภาวิตา เณรคล้าย บางคูเวียง หมู่ 2
749 นาง ประนอม เณรคล้าย บางคูเวียง หมู่ 2
750 นางสาว อัญชลี ยิ้มระยับ บางคูเวียง 1 หมู่ 2
751 นาง อนุช ทิพนา บางคูเวียง 1/3 หมู่ 2
752 นาง ศุจีภรณ์ ทิพนา บางคูเวียง 1/4 หมู่ 2
753 นาย อนันต์ เทศนาบุญ บางคูเวียง 1/5 หมู่ 2
754 นาง สมร พรหมแหร่ม บางคูเวียง 2 หมู่ 2
755 นางสาว สมหมาย นุ่มแป้น บางคูเวียง 2/1 หมู่ 2
756 นาย ธงชัย นุ่มแป้น บางคูเวียง 2/2 หมู่ 2
757 นาย นิมิต พรหมแหร่ม บางคูเวียง 2/3 หมู่ 2
758 นาง ปวีณ์ณุช คุ้มสิน บางคูเวียง 2/4 หมู่ 2
759 นางสาว ลัดดาวัลย์ นุ่มแป้น บางคูเวียง 3 หมู่ 2
760 นาง ทัศนีย์ ปิ่นอ่ำ บางคูเวียง 3/1 หมู่ 2
761 นาย พิศณุพงศ์ นวลยงค์ บางคูเวียง 3/2 หมู่ 2
762 นาย ภาณุภัณฑ์ นวลยงค์ บางคูเวียง 3/3 หมู่ 2
763 นาง ปวีณวัสสา ทองเผือกปภากุล บางคูเวียง 3/4 หมู่ 2
764 นางสาว มณสุพิชญ์ แสงณรงค์ บางคูเวียง 5/1 หมู่ 2
765 จ.ส.อ. สุวัฒน์ เนียมฉ่ำ บางคูเวียง 6/3 หมู่ 2
766 นาย สันติ น่วมแหว่ว บางคูเวียง หมู่ 2
767 นาย ธรรมศักดิ์ เณรคล้าย บางคูเวียง 9 หมู่ 2
768 นาย สมพงษ์ อินลัดดา บางคูเวียง 13 หมู่ 2
769 นาย ประสิทธิ์ ศรทัตต์ บางคูเวียง 13/3 หมู่ 2
770 นาง อี๊ด แซ่อื้อ บางคูเวียง 13/7 หมู่ 2
771 นาง กฤตติกา หลำรอด บางคูเวียง 13/8 หมู่ 2
772 นาง อัมพร คงกล่อม บางคูเวียง 13/9 หมู่ 2
773 นางสาว ปราชญา ลิ้มศิริ บางคูเวียง 13/19 หมู่ 2
774 นาย ณัฐวุฒิ เณรคล้าย บางคูเวียง 14 หมู่ 2
775 นาง พงค์ ต่ายแสง บางคูเวียง 14/2 หมู่ 2
776 นาง ชวนพิศ ปั้นหุ่น บางคูเวียง 15 หมู่ 2
777 นางสาว เพชรลักษณ์ จริยโสภณสกุล บางคูเวียง 15/1 หมู่ 2
778 นาง สมลักษณ์ ปั้นหุ่น บางคูเวียง 15/2 หมู่ 2
779 นาง นัทธมน เล่าเปี่ยม บางคูเวียง 15/5 หมู่ 2
780 นางสาว ชยานันต์ ปั้นหุ่น บางคูเวียง 15/7 หมู่ 2
781 นาง ชลอ กิจศึกษา บางคูเวียง 16/1 หมู่ 2
782 นาง ทองสุข อู่สำราญ บางคูเวียง 18 หมู่ 2
783 นาย ประมวญ เผนานนท์ บางคูเวียง 18/1 หมู่ 2
784 นาง สุพัตรา สมนิล บางคูเวียง 18/2 หมู่ 2
785 นาง ศศิเพ็ญ เผนานนท์ บางคูเวียง 18/11 หมู่ 2
786 นาง จำนงค์ รอดเจริญ บางคูเวียง 20 หมู่ 2
787 นาง ศรีวรรณ รังสิตพล บางคูเวียง 20/1 หมู่ 2
788 นางสาว อารี เปรมวิสิษฐ์ บางคูเวียง 28 หมู่ 2
789 นาย อรรถพล สมชู บางคูเวียง 28/1 หมู่ 2
790 นาย บุญส่ง สมชู บางคูเวียง 28/2 หมู่ 2
791 นาง เวียงแก้ว มุสิกบุตร บางคูเวียง 30 หมู่ 2
792 นาย เสน่ห์ ประแจกัน บางคูเวียง 30/1 หมู่ 2
793 นาง อำไพ โอรักษ์ บางคูเวียง 30/8 หมู่ 2
794 นาย ประภาส ยุพาพิน บางคูเวียง 32/3 หมู่ 2
795 นาง คนึงนิตย์ ชัยศรีเวียง บางคูเวียง 32/7 หมู่ 2
796 นาง ทุเรียน ยุพาพิน บางคูเวียง 32/8 หมู่ 2
797 นางสาว พิศมัย ปิ่นเย็น บางคูเวียง 33 หมู่ 2
798 นาง ลออง ปิ่นเย็น บางคูเวียง 33/1 หมู่ 2
799 นาย จำรัส สุอังคะวาทิน บางคูเวียง 33/2 หมู่ 2
800 นาย ยม สีสลับ บางคูเวียง 33/6 หมู่ 2
801 นาย ชม ชันศรี บางคูเวียง 33/7 หมู่ 2
802 นาง ชญาณ์นันท์ อุทัยพิบูลย์ บางคูเวียง 33/9 หมู่ 2
803 นาง ปุณญิสา เรืองเดช บางคูเวียง 33/10 หมู่ 2
804 นาง เรียม ผลาเผือก บางคูเวียง 33/11 หมู่ 2
805 นาง สำเริง ยุพาพิน บางคูเวียง 33/13 หมู่ 2
806 นาย สมพงษ์ เรียงผา บางคูเวียง 33/14 หมู่ 2
807 นางสาว ระวีวรรณ แมรา บางคูเวียง 34/1 หมู่ 2
808 นาง พัชรินทร์ สมนึก บางคูเวียง 35/1 หมู่ 2
809 นาง ลำจวน อุนาวรณ์ บางคูเวียง 35/2 หมู่ 2
810 นาง มาลัยแก้ว พันธ์แดง บางคูเวียง 35/3 หมู่ 2
811 นาย เดโชชัย รุจิเทศ บางคูเวียง 35/4 หมู่ 2
812 นาง ละเมียด ดาราเมือง บางคูเวียง 35/24 หมู่ 2
813 นาย ศุภากร ปั้นหุ่น บางคูเวียง 35/25 หมู่ 2
814 นางสาว สุชาดา ปั้นหุ่น บางคูเวียง 35/26 หมู่ 2
815 ร.ต.ต. เปรม แก้วสว่าง บางคูเวียง 37 หมู่ 2
816 นาย วิโรจน์ คมขำ บางคูเวียง 38 หมู่ 2
817 นาง ประไพศรี โพธิ์กุล บางคูเวียง 38/3 หมู่ 2
818 นางสาว นันทพร ทิศกำเนิด บางคูเวียง 38/5 หมู่ 2
819 นาง อัญชลี ด้วงแก้ว บางคูเวียง 38/7 หมู่ 2
820 นาง มาลี พรหมมงคล บางคูเวียง 38/8 หมู่ 2
821 นาง ศิริรัตน์ สุขดี บางคูเวียง 38/9 หมู่ 2
822 นาง รัชดาวรรณ พูลสวัสดิ์ บางคูเวียง 39 หมู่ 2
823 นาง วรรณพร แสงพยัคฆ์ บางคูเวียง 39/1 หมู่ 2
824 นาง รังษิยา ธูปหอม บางคูเวียง 39/3 หมู่ 2
825 นาย นคร พอกพูลขำ บางคูเวียง 39/4 หมู่ 2
826 นาง ปานทิพย์ คงเพ็ชร์ บางคูเวียง 39/5 หมู่ 2
827 นาย สมเดช เสือดุร้าย บางคูเวียง 40/1 หมู่ 2
828 นาย จรัญ คมขำ บางคูเวียง 40/3 หมู่ 2
829 นาย นิทัศน์ โยมเยี่ยม บางคูเวียง 40/5 หมู่ 2
830 นางสาว รัฐกรณ์ จันทร์ตราแจ่ม บางคูเวียง 40/7 หมู่ 2
831 นางสาว ชุติพัฒน์ หนูเปีย บางคูเวียง 40/8 หมู่ 2
832 นาย กำพล ชะเวิงรัมย์ บางคูเวียง 42 หมู่ 2
833 นางสาว นวรัตน์ ไกรทองสุข บางคูเวียง 42/2 หมู่ 2
834 นาย ภานุวัฒน์ เขียวเม่น บางคูเวียง 42/3 หมู่ 2
835 นาง เฉลา สุขทับ บางคูเวียง 42/4 หมู่ 2
836 นาย สนอง ทิพนา บางคูเวียง 42/6 หมู่ 2
837 นางสาว อรวรรณ ขาววงศ์ บางคูเวียง 42/7 หมู่ 2
838 นาย สมชาย ไกรทองสุข บางคูเวียง 42/10 หมู่ 2
839 นางสาว บุญชู เฉยนิล บางคูเวียง 43/3 หมู่ 2
840 นาย แดง จิตต์รักษ์ บางคูเวียง 43/4 หมู่ 2
841 นาง อรสา แก้วประเสริฐ บางคูเวียง 44 หมู่ 2
842 นาย สิทธิชัย รุ่งสิริกมล บางคูเวียง 44/2 หมู่ 2
843 นาย เมี้ยน นาคสุกปาน บางคูเวียง 44/3 หมู่ 2
844 นาง สา มีเปรม บางคูเวียง 44/4 หมู่ 2
845 นาย สมยศ มีแป้น บางคูเวียง 44/5 หมู่ 2
846 นาย นิพนธ์ ยิ้มถิน บางคูเวียง 44/6 หมู่ 2
847 นาง กรวรรณ พันธุ์สะอาด บางคูเวียง 45 หมู่ 2
848 นาง ทิพย์วัลย์ มีสมลาภ บางคูเวียง หมู่ 3
849 นาง พยอม สัมภาลี บางคูเวียง หมู่ 3
850 นาย อนุภัทร บูรพากุล บางคูเวียง หมู่ 3
851 นาง อุไรวรรณ พึ่งสาระ บางคูเวียง 1/1 หมู่ 3
852 นางสาว วราภรณ์ คล้ายทิม บางคูเวียง 2 หมู่ 3
853 นาง สุวณี นิลสอน บางคูเวียง 3/1 หมู่ 3
854 นาง อรุณศรี เหลืองไทยงาม บางคูเวียง 5 หมู่ 3
855 นาย พีรพงค์ กลิ่นบุญนาค บางคูเวียง 6 หมู่ 3
856 นางสาว บังอร พอนอ่วม บางคูเวียง 7 หมู่ 3
857 นางสาว อวยพร พอนอ่วม บางคูเวียง 9 หมู่ 3
858 นาง ขวัญอยู่ แสงทอง บางคูเวียง 10 หมู่ 3
859 นาย มนัส สุขสีทอง บางคูเวียง 11 หมู่ 3
860 นางสาว วาสนา โพธิ์งามพุ่ม บางคูเวียง 12 หมู่ 3
861 นาย สุรพล แตงสวัสดิ์ บางคูเวียง 13/2 หมู่ 3
862 นาย วันชัย ประดิษฐ์แสงทอง บางคูเวียง 17 หมู่ 3
863 นาย ตี๋ แซ่อื้อ บางคูเวียง 18 หมู่ 3
864 นาง บุญส่ง เกิดศิริบุตร์ บางคูเวียง 21/1 หมู่ 3
865 นางสาว มาลัย เกิดศิริบุตร์ บางคูเวียง 22 หมู่ 3
866 นาง สายหยุด เกิดศิริบุตร์ บางคูเวียง 23 หมู่ 3
867 นาย อัมพร จันทร์เกิด บางคูเวียง 27 หมู่ 3
868 นางสาว กิตติมา สุนทรวนิช บางคูเวียง 30 หมู่ 3
869 นาย ชยพล แซ่ตั้ง บางคูเวียง 32 หมู่ 3
870 นาย ชาตรี บุญเกิด บางคูเวียง 32/1 หมู่ 3
871 นาย พรชัย สีโสฬสสกุล บางคูเวียง 32/2 หมู่ 3
872 นาย ประวิทย์ นุชทองม่วง บางคูเวียง 32/3 หมู่ 3
873 นาย พรพจน์ สีโสฬสสกุล บางคูเวียง 32/4 หมู่ 3
874 นาง สมคิด จงกาญจนาสุนทร บางคูเวียง 33 หมู่ 3
875 นาย อนุวัตร แซ่เจ็ง บางคูเวียง 35 หมู่ 3
876 นางสาว สมศรี จงกาญจนาสุนทร บางคูเวียง 35/1 หมู่ 3
877 นาย สมชัย เกิดศิริบุตร์ บางคูเวียง 40 หมู่ 3
878 นาง ประไพศรี เทศกิ่ม บางคูเวียง 42/1 หมู่ 3
879 นางสาว อรวรรณ วรรธโนรมณ์ บางคูเวียง 46 หมู่ 3
880 นาย สำรอง เสนีย์วงศ์ บางคูเวียง 48 หมู่ 3
881 นาง มณี แจ่มทิม บางคูเวียง 48/2 หมู่ 3
882 นาง ธิดา ขำเมือง บางคูเวียง 49 หมู่ 3
883 นาง ชะลอ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บางคูเวียง 49/1 หมู่ 3
884 นาย อเนก สายศรีนิล บางคูเวียง 50 หมู่ 3
885 นาย สุวิทย์ โสภารัตน์ บางคูเวียง 53/1 หมู่ 3
886 นาย จตุพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บางคูเวียง 54 หมู่ 3
887 นาย เจิมศักดิ์ จันทร์พิมพ์ บางคูเวียง 54/1 หมู่ 3
888 นาย ชม ต่ายจันทร์ บางคูเวียง 54/2 หมู่ 3
889 นาย ไพรัช แย้มทรัพย์ บางคูเวียง 54/4 หมู่ 3
890 นาง อุบล ฤทธิ์ทวี บางคูเวียง 54/5 หมู่ 3
891 นาง ไพเราะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บางคูเวียง 54/6 หมู่ 3
892 นาย รุ่งเรือง แจ่มทิม บางคูเวียง 54/7 หมู่ 3
893 นาย บรรลือศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บางคูเวียง 54/8 หมู่ 3
894 นาง บุญชุบ จันทร์พิมพ์ บางคูเวียง 55/3 หมู่ 3
895 นาง จือลั้ง ยะอนันต์ บางคูเวียง 55/4 หมู่ 3
896 นาย สมศักดิ์ พรสี่ บางคูเวียง 55/5 หมู่ 3
897 นาย วีระศักดิ์ จันทร์พิมพ์ บางคูเวียง 55/6 หมู่ 3
898 นางสาว อนุสรา ภาคอินทรีย์ บางคูเวียง 55/8 หมู่ 3
899 นาง กฤษติญาภรณ์ ขุนประเสริฐ บางคูเวียง 55/10 หมู่ 3
900 นาง ชูศรี ช่วงโชติ บางคูเวียง 58/1 หมู่ 3
901 นาย จตุพร บัวสัมฤทธิ์ บางคูเวียง 62 หมู่ 3
902 นาง เตือนจิตต์ กลิ่นบุญนาค บางคูเวียง 63 หมู่ 3
903 นาย ประกิจ สุวรรณโชติ บางคูเวียง 64 หมู่ 3
904 นาย สมพงษ์ เอี่ยมสกุล บางคูเวียง 66 หมู่ 3
905 นาย บุญเพ็ง สุขสีทอง บางคูเวียง 67/2 หมู่ 3
906 นาง ทรัพย์ ทองสุขมาก บางคูเวียง 68 หมู่ 3
907 นาย อำพัน ทองสุขมาก บางคูเวียง 68/1 หมู่ 3
908 นาง พักตรา เล็กเลอสรรค์ บางคูเวียง 68/2 หมู่ 3
909 นาง ชูศรี กะไหล่เงิน บางคูเวียง 68/4 หมู่ 3
910 นาง ยุพิน ทองหนู บางคูเวียง 70 หมู่ 3
911 นาย สำราญ จาดเอี้ยง บางคูเวียง 71 หมู่ 3
912 นาย อนุชา ด้วงมี บางคูเวียง 71/1 หมู่ 3
913 นาง กุลรภัส เมืองจุ้ย บางคูเวียง 71/2 หมู่ 3
914 นาย บุญช่วย พุ่มตาด บางคูเวียง 73 หมู่ 3
915 นางสาว สมบูรณ์ พลอยอุไร บางคูเวียง 73/1 หมู่ 3
916 นาง อังคณีย์ เกิดสมจิตต์ บางคูเวียง 73/3 หมู่ 3
917 นาง กำไล อิ่มอารมณ์ บางคูเวียง 73/4 หมู่ 3
918 นาย ประคอง ชาญชัญศรี บางคูเวียง 73/5 หมู่ 3
919 นางสาว สุนีย์ หรั่งชั้น บางคูเวียง 74 หมู่ 3
920 นาง บุญช่วย อ่ำเล็ก บางคูเวียง 77 หมู่ 3
921 นาง จิรภรณ์ อ่ำเล็ก บางคูเวียง 77/1 หมู่ 3
922 นางสาว อำพัน หรั่งชั้น บางคูเวียง 77/3 หมู่ 3
923 นาง สมหมาย สหสันติเวช บางคูเวียง 77/5 หมู่ 3
924 นาย วิศิษฐ์ อ่ำเล็ก บางคูเวียง 77/6 หมู่ 3
925 นาย ชลิต อ่ำเล็ก บางคูเวียง 77/8 หมู่ 3
926 นาง รัชนี ยิ้มอ่อน บางคูเวียง 78 หมู่ 3
927 นาย กิตติพรรณ ขันทีโมกข์ บางคูเวียง 78/1 หมู่ 3
928 นาย สุรสิทธิ์ จิตต์แช่มชื่น บางคูเวียง 79/1 หมู่ 3
929 นางสาว เผือด ทองชัย บางคูเวียง 81 หมู่ 3
930 นาย ไพโรจน์ วิริยะบุญญาภิวาทย์ บางคูเวียง 82 หมู่ 3
931 นางสาว นลินรัตน์ เหลือจันทร์ บางคูเวียง 83 หมู่ 3
932 นาย สมปอง บัวชูจิตร บางคูเวียง 83/2 หมู่ 3
933 นาง พรเพ็ญ ไชยศรี บางคูเวียง 83/3 หมู่ 3
934 นาย สมนึก นพขำ บางคูเวียง 83/4 หมู่ 3
935 นาง ทองคำ แก้วเปี่ยม บางคูเวียง 84 หมู่ 3
936 นาย ชัชวาล อ่ำเล็ก บางคูเวียง 85 หมู่ 3
937 นาง สุกัญญา ภิรมย์เนตร์ บางคูเวียง 85/2 หมู่ 3
938 นาง น้อย หลงสวัสดิ์ บางคูเวียง 86/2 หมู่ 3
939 นาง สมจิตต์ สหัสคุณไพศาล บางคูเวียง 86/3 หมู่ 3
940 นาง สำเนียง จิตต์รักษ์ บางคูเวียง 86/4 หมู่ 3
941 นางสาว ประไพ หรั่งปั้น บางคูเวียง 86/5 หมู่ 3
942 นาง สมพร อารีราษฏร์ บางคูเวียง 86/6 หมู่ 3
943 นาย คงศักดิ์ ผลเจริญ บางคูเวียง 86/9 หมู่ 3
944 นาง สุดารัตน์ ลิ้มเสรี บางคูเวียง 87 หมู่ 3
945 นางสาว จำนง อ่ำเล็ก บางคูเวียง 87/1 หมู่ 3
946 นาง จรูญ เทศกิ่ม บางคูเวียง 88/1 หมู่ 3
947 นาย วีระพงษ์ รุ่งจันทร์ บางคูเวียง 88/3 หมู่ 3
948 นาย สงวน จันทร์หลง บางคูเวียง 88/6 หมู่ 3
949 นาย เรวัตร์ คุณลักษณ์ บางคูเวียง 88/7 หมู่ 3
950 นาง ไสว ผลเอนกชัย บางคูเวียง 88/8 หมู่ 3
951 นาง สุนทรีย์ ธรรมสโรช บางคูเวียง 88/9 หมู่ 3
952 นาง ดอกไม้ หมุนโคกสูง บางคูเวียง 88/10 หมู่ 3
953 นางสาว มารศรี น้อยวังคลัง บางคูเวียง 88/12 หมู่ 3
954 นาย ศรัณย์ ไม่ลืมหลง บางคูเวียง 88/13 หมู่ 3
955 นาง หนูไกร สิมาฤทธิ์ บางคูเวียง 88/14 หมู่ 3
956 นาง สารภี รุ่งจันทร์ บางคูเวียง 88/16 หมู่ 3
957 นางสาว อำไพ หมีสุนทร บางคูเวียง 88/17 หมู่ 3
958 นางสาว ฤทัย อรัณยกานนท์ บางคูเวียง 88/19 หมู่ 3
959 นาย ชารี ทองผิว บางคูเวียง 88/21 หมู่ 3
960 นางสาว ทัตตราทิพย์ นาคสุข บางคูเวียง 88/23 หมู่ 3
961 นาย บุญลือ ใจช้า บางคูเวียง 88/24 หมู่ 3
962 นาง พเยาว์ จิตรัก บางคูเวียง 88/25 หมู่ 3
963 นางสาว กัญญา สุขะรูป บางคูเวียง 88/26 หมู่ 3
964 นางสาว ปนัดดา โรจนวิชัย บางคูเวียง 88/27 หมู่ 3
965 นาย บุญชัย ชีวาพัฒน์ บางคูเวียง 88/28 หมู่ 3
966 นาย สละ จันทร์แก้ว บางคูเวียง 88/29 หมู่ 3
967 นาย เสนาะ มูลประดิษฐ์ บางคูเวียง 88/30 หมู่ 3
968 นางสาว แพงตา เพาโพธิ์ บางคูเวียง 88/31 หมู่ 3
969 นาย วรรชัย กุลทนบุตร์ บางคูเวียง 88/34 หมู่ 3
970 นาง โสภิตสุดา บริสุทธิ์ บางคูเวียง 88/88 หมู่ 3
971 นางสาว ศรัญญา เนียมปาน บางคูเวียง 88/89 หมู่ 3
972 นาย ทศพร ยุคุณธร บางคูเวียง 88/90 หมู่ 3
973 นาย ฉลอง เทศกิ่ม บางคูเวียง 88/91 หมู่ 3
974 นาย มาโนชญ์ ยิ้มขลิบ บางคูเวียง 89 หมู่ 3
975 นาง วัจณีย์ หงษ์ทอง บางคูเวียง 89/2 หมู่ 3
976 นาง ลมัย พิเชียรประเสริฐ บางคูเวียง 89/3 หมู่ 3
977 นาง สมรวย แก้วใสปาน บางคูเวียง 89/5 หมู่ 3
978 นางสาว รัตนา บรรจงเนตร บางคูเวียง 89/6 หมู่ 3
979 นาย วิรัต ชัยสิทธิ์ บางคูเวียง 89/7 หมู่ 3
980 นางสาว นันทิยา ขำแจ่ม บางคูเวียง 90 หมู่ 3
981 นางสาว ทองม้วน ภู่คำ บางคูเวียง 93 หมู่ 3
982 นาง แม้น แก้วกำพล บางคูเวียง 93/1 หมู่ 3
983 นาย วรภพ เกิดสมจิตต์ บางคูเวียง 95 หมู่ 3
984 นาย สรรเสริญ อินทรสุวรรณ บางคูเวียง 97 หมู่ 3
985 นาย บุญเลิศ แจ้งไข่ บางคูเวียง 97/1 หมู่ 3
986 นาง สมจิตร์ แสงเพลิงฉาย บางคูเวียง 100 หมู่ 3
987 นางสาว ลัดดา สหฐิตาธรรม บางคูเวียง 100/1 หมู่ 3
988 นาง ทองดี เต่าทอง บางคูเวียง 102/1 หมู่ 3
989 นาย ฟื้น วงษ์บุญเพ็ง บางคูเวียง 102/2 หมู่ 3
990 นาย อรุณ สุอังคะวาทิน บางคูเวียง 103 หมู่ 3
991 นางสาว เรียม คำสาย บางคูเวียง 104 หมู่ 3
992 นางสาว ศุภลักษณ์ สุอังคะวาทิน บางคูเวียง 105 หมู่ 3
993 นาย สุภเวช ปิ่นก้อน บางคูเวียง 105/1 หมู่ 3
994 นางสาว ปนัดดา สุอังคะวาทิน บางคูเวียง 105/2 หมู่ 3
995 นาง ระภีพิลัย พาหุรักษ์ บางคูเวียง 105/3 หมู่ 3
996 นาย สุรศักดิ์ ปิ่นก้อน บางคูเวียง 105/4 หมู่ 3
997 นางสาว ปิยะนุช ทองหนู บางคูเวียง 105/5 หมู่ 3
998 นางสาว อัจฉรา เทศกิ่ม บางคูเวียง 106/1 หมู่ 3
999 นาย ศิริ จาดเอี้ยง บางคูเวียง 107 หมู่ 3
1000 นางสาว อุทัย จาดเอี้ยง บางคูเวียง 107/1 หมู่ 3
1001 นาง เพลินพิศ จาดเอี้ยง บางคูเวียง 107/2 หมู่ 3
1002 นาง ศรีสมัย พูลรัตน์ บางคูเวียง 109 หมู่ 3
1003 นาย ประสิทธิ์ พูลรัตน์ บางคูเวียง 109/1 หมู่ 3
1004 นาง จันทร์ทิพย์ มัณยัษเฐียร บางคูเวียง 109/2 หมู่ 3
1005 นาง พยุพร สุอังคะวาทิน บางคูเวียง 110/1 หมู่ 3
1006 นาย บุญช่วย ทองผิว บางคูเวียง 111 หมู่ 3
1007 นาย บุญส่ง แจ้งไข่ บางคูเวียง 111/1 หมู่ 3
1008 นาย วิม เพ็ชรสุขใส บางคูเวียง 111/2 หมู่ 3
1009 นาย เอนก พรมแย้ม บางคูเวียง 111/3 หมู่ 3
1010 นาง เบญจวรรณ น้อยสอาด บางคูเวียง 111/4 หมู่ 3
1011 นางสาว เฉลียว จันคชา บางคูเวียง 112 หมู่ 3
1012 นาง อารี ดีไพศาลสกุล บางคูเวียง 112/1 หมู่ 3
1013 นาง กาญจนา เอกเอี่ยมวัฒนกุล บางคูเวียง 115 หมู่ 3
1014 นาง วณี ลี้ตระกูล บางคูเวียง 115/1 หมู่ 3
1015 นาย ฟื้น แสงไสว บางคูเวียง 117 หมู่ 3
1016 นาย ธนู แสงไสว บางคูเวียง 117/1 หมู่ 3
1017 นางสาว วาสนา แสงไสว บางคูเวียง 117/2 หมู่ 3
1018 นาย ประทีป กรีประกอบ บางคูเวียง 118 หมู่ 3
1019 นางสาว รัศมี คันที บางคูเวียง 118/1 หมู่ 3
1020 นาย นิยม ฤทธิ์คำรณ บางคูเวียง 119/1 หมู่ 3
1021 นางสาว บานชื่น โตวาท บางคูเวียง 120 หมู่ 3
1022 นาง ช้อย แจ่มชำ บางคูเวียง 121 หมู่ 3
1023 นางสาว ชิดเชื้อ แจ่มขำ บางคูเวียง 121/1 หมู่ 3
1024 นางสาว สมบัติ ภิรมย์สินธ์ บางคูเวียง 123 หมู่ 3
1025 นางสาว วรรณา เชื้อสุวรรณ บางคูเวียง 124/1 หมู่ 3
1026 นางสาว ณัฐพิมล แช่มโชติ บางคูเวียง 124/2 หมู่ 3
1027 นางสาว เก็บ ช้างแย้ม บางคูเวียง 125 หมู่ 3
1028 นางสาว วาสนา ปานกลั่น บางคูเวียง 127 หมู่ 3
1029 นาย ไสว วอนเพียร บางคูเวียง 128 หมู่ 3
1030 นาง สมพงษ์ จิตรัก บางคูเวียง 129/1 หมู่ 3
1031 นาย ทองอยู่ จิตรัก บางคูเวียง 129/3 หมู่ 3
1032 นางสาว สุภางค์ นาคพลัง บางคูเวียง 129/4 หมู่ 3
1033 นาย สมบูรณ์ รักเหลือ บางคูเวียง 130/2 หมู่ 3
1034 นาย สุชิน จาดเอี้ยง บางคูเวียง 131 หมู่ 3
1035 นาย ประทุม ทองสุข บางคูเวียง 132 หมู่ 3
1036 นางสาว ภัทรพร จิตรัก บางคูเวียง 132/1 หมู่ 3
1037 นาง สุณี ปานกลั่น บางคูเวียง 134/1 หมู่ 3
1038 นาย เฉลิม ดิษฐเล็ก บางคูเวียง 136/1 หมู่ 3
1039 นางสาว ศศิพรรณ ต่ายจันทร์ บางคูเวียง 136/2 หมู่ 3
1040 นางสาว ธนวันต์ อาจฟัก บางคูเวียง 137 หมู่ 3
1041 นาย วิรัติ พุ่มแก้ว บางคูเวียง 144/2 หมู่ 3
1042 นาง สนทยา เทศกิ่ม บางคูเวียง 146/2 หมู่ 3
1043 นาง กนกเงิน ตาดคร้าม บางคูเวียง 146/3 หมู่ 3
1044 นาง ชวนพิศ ขันดี บางคูเวียง 146/4 หมู่ 3
1045 นาง อนงค์ ถาวรศิลป์ บางคูเวียง 146/5 หมู่ 3
1046 นาย สมชาย จันทร์หลง บางคูเวียง 146/6 หมู่ 3
1047 นาย วิชัย โต๊ะยีบอ บางคูเวียง 146/8 หมู่ 3
1048 นาย เฉลิม ภู่ทิม บางคูเวียง 148 หมู่ 3
1049 นาง ลำเพย ตราภูมิ บางคูเวียง 148/1 หมู่ 3
1050 นาย ชิต ทองสุข บางคูเวียง 149 หมู่ 3
1051 นาง อุไร ขำแจ่ม บางคูเวียง หมู่ 4
1052 นาย สปุญญ์ภัส ขวัญประสาร บางคูเวียง หมู่ 4
1053 นาย บรรจง สุทธิเสวันต์ บางคูเวียง 3 หมู่ 4
1054 นางสาว ประทุม ทรัพย์สุวรรณ บางคูเวียง 4 หมู่ 4
1055 นาง รำภา แม้นมรกต บางคูเวียง 4/1 หมู่ 4
1056 นาย ประสิทธิ์ พูลวัฒนสมบัติ บางคูเวียง 5/1 หมู่ 4
1057 นาย ประเวส มฤคินทร์ บางคูเวียง 6/1 หมู่ 4
1058 นางสาว จารุณี เรืองชู บางคูเวียง 7 หมู่ 4
1059 นางสาว จิมลมาศ นุ่มประสงค์ บางคูเวียง 8 หมู่ 4
1060 นาย จิตติ นุ่มประสงค์ บางคูเวียง 8/2 หมู่ 4
1061 นาย สมชาย ด้วงมี บางคูเวียง 8/4 หมู่ 4
1062 นาย บุญช่วย สุขศรีทอง บางคูเวียง 12 หมู่ 4
1063 นางสาว กฤตยา จันทร์หลง บางคูเวียง 12/1 หมู่ 4
1064 นาง ปลีก บัวรอด บางคูเวียง 17 หมู่ 4
1065 นางสาว สมเชื้อ บัวรอด บางคูเวียง 17/1 หมู่ 4
1066 นาง ดวงแก้ว แจ้งไข่ บางคูเวียง 17/2 หมู่ 4
1067 นาย วิสิทธิ์ พูลวัฒนสมบัติ บางคูเวียง 18 หมู่ 4
1068 นาย ถนัด เอี่ยมอธิพงษ์ บางคูเวียง 18/1 หมู่ 4
1069 นางสาว เสงี่ยม ขำเมือง บางคูเวียง 19/1 หมู่ 4
1070 นาย ชด ใจสอาด บางคูเวียง 21 หมู่ 4
1071 นาย พรกิตติ์ บุญโญโสภณ บางคูเวียง 21/1 หมู่ 4
1072 นาย ลือชา ใจสอาด บางคูเวียง 21/2 หมู่ 4
1073 นาย วิเชียร ต่ายจันทร์ บางคูเวียง 22 หมู่ 4
1074 นาย ประเสริฐ กันพุ่ม บางคูเวียง 22/1 หมู่ 4
1075 นาย ชาญ ต่ายจันทร์ บางคูเวียง 22/2 หมู่ 4
1076 นาง สุนัน กันพุ่ม บางคูเวียง 22/3 หมู่ 4
1077 นาง ทองคำ เต่าทอง บางคูเวียง 23 หมู่ 4
1078 นาย ทรงพล เต่าทอง บางคูเวียง 23/1 หมู่ 4
1079 นาง วิไล เสนีวงศ์ บางคูเวียง 27 หมู่ 4
1080 นาย เป้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บางคูเวียง 28/1 หมู่ 4
1081 นาย เมธี แก้วดวงเด่น บางคูเวียง 29 หมู่ 4
1082 นาง สมบูรณ์ บัวเล็ก บางคูเวียง 29/1 หมู่ 4
1083 นางสาว ละออง เขียวโมรา บางคูเวียง 31 หมู่ 4
1084 นางสาว ละม่อม เขียวโมรา บางคูเวียง 31/1 หมู่ 4
1085 นาง บังอร เลิศเด่นธรรม บางคูเวียง 31/2 หมู่ 4
1086 นาย เต็ม กาเหว่าดำ บางคูเวียง 36 หมู่ 4
1087 นางสาว สุระศรี สะวะนะ บางคูเวียง 36/2 หมู่ 4
1088 นาย แจ้ง ประเสริฐ บางคูเวียง 36/3 หมู่ 4
1089 นาย สุนทร อามาตสมบัติ บางคูเวียง 36/4 หมู่ 4
1090 นางสาว สาย ขวัญอ่วม บางคูเวียง 38 หมู่ 4
1091 นาย ถาวรศักดิ์ วรศาสตร์ บางคูเวียง 38/1 หมู่ 4
1092 นาย วิโรจน์ กลัดแพ บางคูเวียง 39 หมู่ 4
1093 นาง ปราณี พอนอ่วม บางคูเวียง 40/2 หมู่ 4
1094 นาย ชอบ กลัดแพ บางคูเวียง 41/1 หมู่ 4
1095 นาง อรุณ วัดชาวนา บางคูเวียง 42/1 หมู่ 4
1096 นาง ประเสริฐ จิตรัก บางคูเวียง 42/2 หมู่ 4
1097 นาง นฤมล อ่ำเล็ก บางคูเวียง 42/3 หมู่ 4
1098 นาย ประกิต หอมฟัก บางคูเวียง 42/4 หมู่ 4
1099 นาง สง่า ดอกไม้งาม บางคูเวียง 42/6 หมู่ 4
1100 นาย ชัยยัณห์ ขำแจ่ม บางคูเวียง 42/7 หมู่ 4
1101 นาย อุดม โกฮวด บางคูเวียง 42/8 หมู่ 4
1102 นาง พรวิลัย ลานทอง บางคูเวียง 42/9 หมู่ 4
1103 นาย อำพัน สมจู บางคูเวียง 42/10 หมู่ 4
1104 นาง ชัชรินทร์ เสนีวงค์ บางคูเวียง 42/11 หมู่ 4
1105 นาง ศรัณย์รัสย์ เลิศอภิลักษกุล บางคูเวียง 42/12 หมู่ 4
1106 นางสาว ไพลิน จุ้ยงาม บางคูเวียง 42/13 หมู่ 4
1107 นาง กำพร้า ทองสุข บางคูเวียง 42/14 หมู่ 4
1108 นาง จงใจ เสนีวงค์ บางคูเวียง 42/15 หมู่ 4
1109 นาง ไพรวัลย์ บุญวาสนา บางคูเวียง 42/16 หมู่ 4
1110 นาย สินพร จันทร์หลง บางคูเวียง 42/17 หมู่ 4
1111 นาย ประสิทธิ์ ผิวเผือก บางคูเวียง 42/18 หมู่ 4
1112 นาง เฉลิมจิต ตาดคร้าม บางคูเวียง 43 หมู่ 4
1113 นาย สันติ คงคล้าย บางคูเวียง 44 หมู่ 4
1114 นาง เทียมจันทร์ แซ่ตั้ง บางคูเวียง 45/1 หมู่ 4
1115 นางสาว ชูจิตร์ จันทร์เปล่งแก้ว บางคูเวียง 46 หมู่ 4
1116 นางสาว พรรณธิพา พึ่งแสง บางคูเวียง 49/1 หมู่ 4
1117 นาง ชื้น จิตรัก บางคูเวียง 51 หมู่ 4
1118 นาง ชารินทร์ เนตรวิจิตร์ บางคูเวียง 53/1 หมู่ 4
1119 นาง ระเบียบ หวานคำพร บางคูเวียง 54 หมู่ 4
1120 นางสาว สมคิด เสนีวงค์ บางคูเวียง 56 หมู่ 4
1121 นาย ประเมียด เสนีวงค์ บางคูเวียง 56/1 หมู่ 4
1122 นาย เวช เสนีวงศ์ บางคูเวียง 56/2 หมู่ 4
1123 นาง นรินทิพย์ แดงทองดี บางคูเวียง 57 หมู่ 4
1124 นาย สุพจน์ เอี่ยมเขียว บางคูเวียง 57/1 หมู่ 4
1125 นาง เทียบ ปานพุ่ม บางคูเวียง 58 หมู่ 4
1126 นาย สุรัตน์ ปานจีน บางคูเวียง 58/1 หมู่ 4
1127 ส.ต.ท. วิรัต ทิมกลั่น บางคูเวียง 58/2 หมู่ 4
1128 นาย สุข บุบผาตระกูล บางคูเวียง 58/3 หมู่ 4
1129 ด.ต. เปี่ยม ปานจีน บางคูเวียง 58/4 หมู่ 4
1130 นาง นฤชล อ่อนอุระ บางคูเวียง 58/5 หมู่ 4
1131 นาง ฐานนันท์ ปานจีน บางคูเวียง 58/7 หมู่ 4
1132 นางสาว ศศิวิมล ภิรมย์เนตร บางคูเวียง 59 หมู่ 4
1133 นาง ประภาศรี จันทร์รัสมี บางคูเวียง 59/2 หมู่ 4
1134 นาย อัคโรจน์ชัย นาคพลั้ง บางคูเวียง 65 หมู่ 4
1135 นางสาว ศิรินทิพย์ นาคพลั้ง บางคูเวียง 65/1 หมู่ 4
1136 นางสาว สุชาดา กิมทรง บางคูเวียง 69 หมู่ 4
1137 นาย สมศักดิ์ กิมทรง บางคูเวียง 69/1 หมู่ 4
1138 นาย สุวิชัย เกตุจันทร์ บางคูเวียง 69/2 หมู่ 4
1139 นาย ประสิทธิ์ กิมทรง บางคูเวียง 69/3 หมู่ 4
1140 นางสาว อุไรรัตน์ บัวชูจิตร บางคูเวียง 70 หมู่ 4
1141 นางสาว ยุวดี เมฆสุวรรณ บางคูเวียง 9809 หมู่ 4
1142 นาย สุนิติ เทียบปัด บางคูเวียง 73 หมู่ 5
1143 นาย บุญเกิด ดิษรัก บางคูเวียง 82 หมู่ 5
1144 นาง สิน พึ่งจีน บางคูเวียง 83 หมู่ 5
1145 นาย ปฐม เชยกลิ่นพุฒ บางคูเวียง 83/1 หมู่ 5
1146 นาย พิเชฐ พึ่งจีน บางคูเวียง 83/2 หมู่ 5
1147 นางสาว ทองเครือ ตันลือนาม บางคูเวียง 89 หมู่ 5
1148 นาย จเร นิ่มนวล บางคูเวียง 89/1 หมู่ 5
1149 นาง สังเวียน บุญเลิศ บางคูเวียง 89/2 หมู่ 5
1150 นาง ขวัญ นาให้ผล บางคูเวียง 91 หมู่ 5
1151 นาย จูเตี้ยน อัครจิตตานนท์ บางคูเวียง 91/1 หมู่ 5
1152 นางสาว วันดี ศรีน้อย บางคูเวียง 93/1 หมู่ 5
1153 นาง พยุง อาจฟัก บางคูเวียง 93/2 หมู่ 5
1154 นาย ณรงค์เดช เอกชัยพร บางคูเวียง 93/3 หมู่ 5
1155 นาง รมิดา สิงห์วี บางคูเวียง 94 หมู่ 5
1156 นาง ทองดี แดงเสม บางคูเวียง 94/1 หมู่ 5
1157 นาง กาญจนา แดงเสม บางคูเวียง 94/2 หมู่ 5
1158 นาย ปรีชา แดงเสม บางคูเวียง 94/3 หมู่ 5
1159 นาง สุรางค์ ศรีสันต์ บางคูเวียง 96 หมู่ 5
1160 นางสาว สนอง แช่มขลิบ บางคูเวียง 106 หมู่ 5
1161 นาย สนอง ภักดิ์พิน บางคูเวียง 106/1 หมู่ 5
1162 นาง โปรย คงพูลสิน บางคูเวียง 109 หมู่ 5
1163 นาย สุธี ดีเหนี่ยง บางคูเวียง 111 หมู่ 5
1164 นาง บรรจง เกิดรอด บางคูเวียง 112 หมู่ 5
1165 นางสาว ลำเจียก ซื่อสัตย์ บางคูเวียง 96/2 หมู่ 5
1166 นาย ณกฤตชัย เตี้ยสุด บางคูเวียง 1 หมู่ 6
1167 นาย บุญลือ ลัมภเวช บางคูเวียง 2/1 หมู่ 6
1168 นางสาว อนงค์ ปิ่นแสง บางคูเวียง 3 หมู่ 6
1169 นาย ถวิล เครือบสุวรรณ์ บางคูเวียง 3/1 หมู่ 6
1170 นาย ธเนษฐ์ เอื้อไพบูลย์ บางคูเวียง 3/4 หมู่ 6
1171 นาง สมนึก ประมาณานนท์ บางคูเวียง 4 หมู่ 6
1172 นาง จำเลียง ศรีสุวรรณ บางคูเวียง 4/1 หมู่ 6
1173 นางสาว จำรูญ บัวเหม บางคูเวียง 4/2 หมู่ 6
1174 นาย ธนะรัชต์ บัวเหม บางคูเวียง 4/3 หมู่ 6
1175 นางสาว จำลอง บัวเหม บางคูเวียง 4/4 หมู่ 6
1176 นางสาว วราภรณ์ ศรีสุวรรณ บางคูเวียง 4/5 หมู่ 6
1177 นางสาว นงนุช ยอดขอ บางคูเวียง 4/6 หมู่ 6
1178 นาง นงนุช น้อยนนท์ บางคูเวียง 4/7 หมู่ 6
1179 นางสาว ช่อ รอดหลัก บางคูเวียง 5 หมู่ 6
1180 นางสาว ประพาศ ปานโต บางคูเวียง 6 หมู่ 6
1181 นาง เพชรรัตน์ เฉลยทอง บางคูเวียง 6/1 หมู่ 6
1182 นาง เรณู แก้วทัต บางคูเวียง 6/2 หมู่ 6
1183 นางสาว ยุพิน แก้วทัต บางคูเวียง 6/3 หมู่ 6
1184 นาง พยงค์ ไม้สุวรรณ บางคูเวียง 8 หมู่ 6
1185 นางสาว สุนันทา โพธิ์ไพโรจน์ บางคูเวียง 8/2 หมู่ 6
1186 นาย ธนชัย โพธิ์ไพโรจน์ บางคูเวียง 8/3 หมู่ 6
1187 นาง สอาด แดงจันทร์ บางคูเวียง 8/4 หมู่ 6
1188 นางสาว สมบูรณ์ ไม้สุวรรณ บางคูเวียง 8/5 หมู่ 6
1189 นาง วันเพ็ญ เอี่ยมใจตรง บางคูเวียง 8/6 หมู่ 6
1190 นาง ผาสุก สมตน บางคูเวียง 8/7 หมู่ 6
1191 นาย วิเชียร นาคแสง บางคูเวียง 10 หมู่ 6
1192 นางสาว เล็ก แก้วทัต บางคูเวียง 10/1 หมู่ 6
1193 นางสาว พรรณชนก ไชยฤกษ์ บางคูเวียง 10/2 หมู่ 6
1194 นางสาว สนอง แก้วทัต บางคูเวียง 10/4 หมู่ 6
1195 นาย บุญชอบ แก้วทัต บางคูเวียง 10/5 หมู่ 6
1196 นาง เฉลียว หงษ์น้อย บางคูเวียง 11 หมู่ 6
1197 นาย ธวัชชัย แก้วสว่าง บางคูเวียง 11/1 หมู่ 6
1198 พ.อ.อ. เฉลิม ดีฉลาด บางคูเวียง 11/2 หมู่ 6
1199 นาง รัชนีวรรณ ฉิมคล้าย บางคูเวียง 11/3 หมู่ 6
1200 นาง เจริญ แดงจันทร์ บางคูเวียง 17 หมู่ 6
1201 นาย กิตติ คมขำ บางคูเวียง 17/1 หมู่ 6
1202 นาย มนตรี มิ่งขวัญ บางคูเวียง 19/3 หมู่ 6
1203 นาย สวัสดิ์ มิ่งขวัญ บางคูเวียง 19/5 หมู่ 6
1204 นาง ละเอียด พอกพูนขำ บางคูเวียง 22 หมู่ 6
1205 นางสาว ละออ สุขเอี่ยม บางคูเวียง 22/1 หมู่ 6
1206 นาง ผาด เนียมจ้อย บางคูเวียง 22/2 หมู่ 6
1207 นาง อำพัน เงินสุด บางคูเวียง 22/3 หมู่ 6
1208 นางสาว เลี่ยม จันทร์เนียม บางคูเวียง 22/4 หมู่ 6
1209 นางสาว สายพิณ เงินสุด บางคูเวียง 22/5 หมู่ 6
1210 นาย ประหยัด แตงสะอาด บางคูเวียง 22/6 หมู่ 6
1211 นาย วิชัย เนียมจ้อย บางคูเวียง 22/7 หมู่ 6
1212 นางสาว นิภา แตงสะอาด บางคูเวียง 22/8 หมู่ 6
1213 นาย สมพัชน์ เอื้อเฟื้อ บางคูเวียง 22/9 หมู่ 6
1214 นาย ประจวบ ดิษฐรักษ์ บางคูเวียง 22/10 หมู่ 6
1215 นางสาว บุษบา เนียมจ้อย บางคูเวียง 22/11 หมู่ 6
1216 นาง ลำจวง อดิสรณกุล บางคูเวียง 23 หมู่ 6
1217 นาง บุญสุขดี พ่วงแดง บางคูเวียง 24 หมู่ 6
1218 นาย วัลลพ ด้วงเอี้ยง บางคูเวียง 25 หมู่ 6
1219 นาย เล็ก ยิ่งวัฒนะชาติ บางคูเวียง 25/1 หมู่ 6
1220 นาย บุญเหลือ ว่องเจริญ บางคูเวียง 25/2 หมู่ 6
1221 นาง สมปอง ด้วงเอี้ยง บางคูเวียง 25/3 หมู่ 6
1222 นางสาว ปิ่น ด้วงเอี้ยง บางคูเวียง 25/4 หมู่ 6
1223 นาย วีระชาติ วารีเวส บางคูเวียง 28 หมู่ 6
1224 นาง สำลี อยู่รอด บางคูเวียง 28/1 หมู่ 6
1225 นาง พรพรรณ วิวิธคุณ บางคูเวียง 28/3 หมู่ 6
1226 นาง ชุติมา วารีเวส บางคูเวียง 28/4 หมู่ 6
1227 นาย กรวิวัฒน์ ธนเดชไชยธวัชน์ บางคูเวียง 28/5 หมู่ 6
1228 นาย สุทธิวา หลานเดช บางคูเวียง 29 หมู่ 6
1229 นาย ทองหล่อ ปิ่นแสง บางคูเวียง 30/1 หมู่ 6
1230 นาง เขียน อ้นดิสถ์ บางคูเวียง 30/2 หมู่ 6
1231 นาง ถวิล ม่วงแจ่ม บางคูเวียง 30/4 หมู่ 6
1232 นางสาว ประจวบ ไล้สมุทร์ บางคูเวียง 30/5 หมู่ 6
1233 นางสาว ละออง อยู่รอด บางคูเวียง 33/1 หมู่ 6
1234 นาย ทิวา อยู่รอด บางคูเวียง 33/2 หมู่ 6
1235 นาย รังสรรค์ แก่นประกอบ บางคูเวียง 34 หมู่ 6
1236 นาง ยุพิน ภู่ด้วง บางคูเวียง 34/1 หมู่ 6
1237 นางสาว สำอางค์ ภู่ด้วง บางคูเวียง 34/2 หมู่ 6
1238 นาง สมศรี แก่นประกอบ บางคูเวียง 34/3 หมู่ 6
1239 นาย ศุภชัย แก่นโกมินทร์ บางคูเวียง 34/4 หมู่ 6
1240 นาย ธนะสิทธิ์ ธนสิทธิ์พิธากุล บางคูเวียง 35 หมู่ 6
1241 นางสาว คณาพร ธนสิทธิ์พิธากุล บางคูเวียง 36 หมู่ 6
1242 นางสาว หยัด กลิ่นกรอง บางคูเวียง 42 หมู่ 6
1243 นางสาว เจริญศรี มาตร์อยู่เย็น บางคูเวียง 43 หมู่ 6
1244 นาง เขียน แก้วแดง บางคูเวียง 44 หมู่ 6
1245 นาง วันเพ็ญ พุ่มจำรัส บางคูเวียง 44/1 หมู่ 6
1246 นาย เกียรติยศ เปียจัน บางคูเวียง 44/3 หมู่ 6
1247 นาย สุพร แก้วแดง บางคูเวียง 44/4 หมู่ 6
1248 นาง รำพึง แก้วแดง บางคูเวียง 44/5 หมู่ 6
1249 นางสาว พะเยาว์ สีสันต์ บางคูเวียง 44/6 หมู่ 6
1250 นาย บุญช่วย สดขุนเณร บางคูเวียง 47 หมู่ 6
1251 นาง ทองคำ สดขุนเณร บางคูเวียง 47/1 หมู่ 6
1252 นาง สงวน แจ่มขำ บางคูเวียง 47/2 หมู่ 6
1253 นางสาว รำพึง ยิ้มโสด บางคูเวียง 48/1 หมู่ 6
1254 นาย ประนอม สิงห์วัน บางคูเวียง 48/2 หมู่ 6
1255 นาง กรรจนา ฤทธิ์สำอางค์ บางคูเวียง 48/4 หมู่ 6
1256 นางสาว สายฝน หงษ์ทอง บางคูเวียง 51 หมู่ 6
1257 นางสาว บุญช่วย เกตุแย้ม บางคูเวียง 52 หมู่ 6
1258 นาง อุษา สืบสุภาพ บางคูเวียง 52/15 หมู่ 6
1259 นาย บุญเลิศ ปานุ่ม บางคูเวียง 53 หมู่ 6
1260 นาย พิชัย เกตุแย้ม บางคูเวียง 53/1 หมู่ 6
1261 นาง ทองใบ สังข์ป่า บางคูเวียง 54 หมู่ 6
1262 นาง ชุลีย์ รักราย บางคูเวียง 60 หมู่ 6
1263 นางสาว พรภิรม ทัดไทย บางคูเวียง 60/1 หมู่ 6
1264 นางสาว สมคิด ทัดไทย บางคูเวียง 60/2 หมู่ 6
1265 นาง สมนึก ทัดไทย บางคูเวียง 60/3 หมู่ 6
1266 นาง อุดร ยูซบ บางคูเวียง 60/4 หมู่ 6
1267 นาง สมศรี ฉัตรพันธ์ บางคูเวียง 60/5 หมู่ 6
1268 นาง อาทิตยา เลิศสกุลทอง บางคูเวียง 60/6 หมู่ 6
1269 นาง วรารัตน์ ทัดไทย บางคูเวียง 60/8 หมู่ 6
1270 นาง นงนุช กลิ่นกรอง บางคูเวียง 60/9 หมู่ 6
1271 นาง รำพรรณ เกิดประเสริฐ บางคูเวียง 61 หมู่ 6
1272 นาย แช่ม มากแพทย์ บางคูเวียง 61/1 หมู่ 6
1273 นาง ปรียาภรณ์ นวนบุญ บางคูเวียง 61/2 หมู่ 6
1274 นาย วิเชียร มากแพทย์ บางคูเวียง 61/3 หมู่ 6
1275 นาย เจริญ มากแพทย์ บางคูเวียง 61/4 หมู่ 6
1276 นาง ชวนพิศ มากแพทย์ บางคูเวียง 61/5 หมู่ 6
1277 นาง จันทร์ทิพย์ จำเชื้อ บางคูเวียง 62 หมู่ 6
1278 นาย สมจิต มากแพทย์ บางคูเวียง 63 หมู่ 6
1279 นาง รำพึง สุ่มอุดม บางคูเวียง 63/1 หมู่ 6
1280 นาย ทวีศักดิ์ กลิ่นกรอง บางคูเวียง 63/2 หมู่ 6
1281 นาย สมบัติ มากแพทย์ บางคูเวียง 63/3 หมู่ 6
1282 นาย วินัย จันทร์สำราญ บางคูเวียง 63/4 หมู่ 6
1283 นางสาว ประเสริฐ สุระชาติ บางคูเวียง 64 หมู่ 6
1284 นาย สถาพร แสงเชย บางคูเวียง 64/1 หมู่ 6
1285 นาย ธัญธวัชร์ พันแสงเชยชัย บางคูเวียง 64/2 หมู่ 6
1286 นางสาว เขียน แสงเชย บางคูเวียง 64/3 หมู่ 6
1287 นาย สุพรชัย แสงเชย บางคูเวียง 64/4 หมู่ 6
1288 นาย ณัฐพล สุ่มอุดม บางคูเวียง 64/5 หมู่ 6
1289 นาย สว่าง ภู่ด้วง บางคูเวียง 65 หมู่ 6
1290 นาย กฤษณะ แก้วแดง บางคูเวียง 123 หมู่ 6
1291 นางสาว อำนวย แก้วแดง บางคูเวียง 123/1 หมู่ 6
1292 นาง พรจิตต์ แก้วแดง บางคูเวียง 123/2 หมู่ 6
1293 นางสาว ปราโมติ แก้วแดง บางคูเวียง 123/3 หมู่ 6
1294 นาย ปรีชา แก้วแดง บางคูเวียง 123/4 หมู่ 6
1295 นาง พัชรา เสมวิลัย บางคูเวียง 123/5 หมู่ 6
1296 นาง สมจิต มุ้ยจีน บางคูเวียง 127 หมู่ 6
1297 นาย จำลอง ทัดไทย บางคูเวียง 127/1 หมู่ 6
1298 นาง เลียม ฉิมวงษ์ขอบ บางคูเวียง 127/2 หมู่ 6
1299 นางสาว สมใจ ด้วงเอี่ยม บางคูเวียง 127/5 หมู่ 6
1300 นาย จำรัส ด้วงเอี่ยม บางคูเวียง 127/6 หมู่ 6
1301 นาง วันเพ็ญ สถาพรพานิช บางคูเวียง 90 หมู่ 7
1302 นาย สุวิทย์ นิ่มนวล บางคูเวียง 90/1 หมู่ 7
1303 นาง สุวรรณ ภาคนะภา บางคูเวียง 100/1 หมู่ 7
1304 นาย ศรชัย วอนฤทธิ์ บางคูเวียง 100/2 หมู่ 7
1305 นางสาว สมพร อยู่เล็ก บางคูเวียง 101 หมู่ 7
1306 นางสาว สมถวิล เอี่ยมโก๋ บางคูเวียง 101/1 หมู่ 7
1307 นางสาว ผ่อง อยู่เล็ก บางคูเวียง 101/3 หมู่ 7
1308 นาย สุวิทย์ เอี่ยมโก๋ บางคูเวียง 101/4 หมู่ 7
1309 นาง กรวรรณ อภิชุติเมธ บางคูเวียง 101/5 หมู่ 7
1310 พระครู สมุห์เจิม ฉนทโก บางคูเวียง 102 หมู่ 7
1311 นาย เจตนา ฟักผึ้ง บางคูเวียง 102/1 หมู่ 7
1312 นางสาว บังอร แสงสุวรรณ บางคูเวียง 102/3 หมู่ 7
1313 นางสาว เพ็ญศรี แดงพงษ์ บางคูเวียง 102/4 หมู่ 7
1314 นาย ดำรงค์ กลั่นด้วง บางคูเวียง 102/5 หมู่ 7
1315 นางสาว สำราญ แตงไทย บางคูเวียง 102/9 หมู่ 7
1316 นาย เฉลิมพร อิ่มอารมณ์ บางคูเวียง 102/11 หมู่ 7
1317 นาย เอกชัย ทรัพย์ประสม บางคูเวียง 102/13 หมู่ 7
1318 นาง สำรวย ไพรวัลย์ บางคูเวียง 102/15 หมู่ 7
1319 นาง เย็น ยมพาลไพ่ บางคูเวียง 102/16 หมู่ 7
1320 นางสาว ชนิสลา ศรีแสงยศ บางคูเวียง 102/18 หมู่ 7
1321 นาง บุญยัง โพธิวุฒิ บางคูเวียง 102/19 หมู่ 7
1322 นางสาว อรพิน นาคทับทอง บางคูเวียง 102/20 หมู่ 7
1323 นาย สำเริง เสงหะพันธ์ บางคูเวียง 102/21 หมู่ 7
1324 นาง อุษา ธาดาสีห์ บางคูเวียง 102/23 หมู่ 7
1325 นางสาว ลักษิกา รุ่งเกียรติขจร บางคูเวียง 102/25 หมู่ 7
1326 นาง อารีย์ โพธิ์แก้ว บางคูเวียง 102/26 หมู่ 7
1327 นาง ประเทือง ฤทธินาคา บางคูเวียง 102/27 หมู่ 7
1328 นางสาว เนตรนภา พลายแก้ว บางคูเวียง 102/28 หมู่ 7
1329 นางสาว อารีย์ ช้อยคล้าย บางคูเวียง 102/33 หมู่ 7
1330 นาย วิสุทธิ์ ปั้นยศ บางคูเวียง 102/35 หมู่ 7
1331 นางสาว จีรนุช สุขสวัสดิ์ภักดี บางคูเวียง 102/37 หมู่ 7
1332 นาย เอกชัย ทรัพย์เพลง บางคูเวียง 102/40 หมู่ 7
1333 นางสาว ลักษณา เดชแพ บางคูเวียง 102/41 หมู่ 7
1334 นาย สมพงษ์ ล้อมวงษ์ บางคูเวียง 102/43 หมู่ 7
1335 นาง สิริรัตน์ ศรีหนู บางคูเวียง 102/45 หมู่ 7
1336 นาง สมศรี พุกชาญค้า บางคูเวียง 102/50 หมู่ 7
1337 นางสาว อำพร งามสมถ้อย บางคูเวียง 102/54 หมู่ 7
1338 นาย ทองอยู่ ขำแจ่ม บางคูเวียง 102/57 หมู่ 7
1339 นาง อนงค์ จิตปราณี บางคูเวียง 102/58 หมู่ 7
1340 นางสาว อริยา สวัสดิรักษ์ บางคูเวียง 102/59 หมู่ 7
1341 นาง ประนอม ชาติพุก บางคูเวียง 102/61 หมู่ 7
1342 นาง พนารัตน์ แสงตรง บางคูเวียง 102/63 หมู่ 7
1343 นางสาว สุพิน ชูวา บางคูเวียง 102/64 หมู่ 7
1344 นาย สุเทพ มะแม้น บางคูเวียง 102/67 หมู่ 7
1345 นาง วารุณี แจ่มขำ บางคูเวียง 102/70 หมู่ 7
1346 นาง เรณู พลายแก้ว บางคูเวียง 102/72 หมู่ 7
1347 นาย วินัย มะแม้น บางคูเวียง 102/73 หมู่ 7
1348 นาย ธีระ รอดศรี บางคูเวียง 102/74 หมู่ 7
1349 นางสาว ปราณี จิตรถวิล บางคูเวียง 102/76 หมู่ 7
1350 นาง วารีรัตน์ กลั่นด้วง บางคูเวียง 102/85 หมู่ 7
1351 นาย บุญมา ยมพาลไพ่ บางคูเวียง 102/90 หมู่ 7
1352 นาง สร้อยลัดดา กลั่นด้วง บางคูเวียง 102/91 หมู่ 7
1353 นาง อำภาวัล อยู่คำ บางคูเวียง 102/92 หมู่ 7
1354 นาย วสันต์ คุ้มชาติ บางคูเวียง 102/93 หมู่ 7
1355 นาย บุญสม ปานกลั่ม บางคูเวียง 105 หมู่ 7
1356 นาย ชิษณุกร ทรัพย์เนตร บางคูเวียง 105/2 หมู่ 7
1357 นางสาว พิกุล โชคพุก บางคูเวียง 107 หมู่ 7
1358 นางสาว อารีย์ ทองสุข บางคูเวียง 107/1 หมู่ 7
1359 นางสาว นิภาภรณ์ โชคพุก บางคูเวียง 107/2 หมู่ 7
1360 นางสาว พรรณราย ปฐมบัวทอง บางคูเวียง 107/3 หมู่ 7
1361 นาย อนิรุตต์ โพธิ์เชย บางคูเวียง 113 หมู่ 7
1362 นาย สัจจาสิทธิ์ สิงหเพ็ชร์ บางคูเวียง 116/5 หมู่ 7
1363 นาง เกสร สิงหเพ็ชร์ บางคูเวียง 116/8 หมู่ 7
1364 นาง นัยนา ตาดคร้าม บางคูเวียง 117 หมู่ 7
1365 นาย ชูชาติ สวัสดิรักษ์ บางคูเวียง 117/1 หมู่ 7
1366 นาง ชูศรี คงแสงชาติ บางคูเวียง 117/2 หมู่ 7
1367 นางสาว บัวน้อย สวัสดิรักษ์ บางคูเวียง 118 หมู่ 7
1368 นาง นพศร สินธิสวน บางคูเวียง 118/1 หมู่ 7
1369 นาย ประวิทย์ พุ่มแก้ว บางคูเวียง 118/2 หมู่ 7
1370 นาง ลำจวน นาคหมื่นไวย์ บางคูเวียง 118/3 หมู่ 7
1371 นาย จำเริญ กลั่นด้วง บางคูเวียง 119 หมู่ 7
1372 นางสาว ประทิน เขมสุข บางคูเวียง 120/2 หมู่ 7
1373 นางสาว สมรัก จาดเอี้ยง บางคูเวียง 120/4 หมู่ 7
1374 นาง สร้อย ปานสวัสดิ์ บางคูเวียง 122 หมู่ 7
1375 นาย สุทธิพล ทองสุขมาก บางคูเวียง 123 หมู่ 7
1376 นาย สราวุธ คุ้มครอง บางคูเวียง 123/2 หมู่ 7
1377 นาง พัทรา ทองสุขมาก บางคูเวียง 124 หมู่ 7
1378 นาย นาวิน คุ้มครอง บางคูเวียง 124/1 หมู่ 7
1379 นาย ประทีป แก้วแดง บางคูเวียง 129 หมู่ 7
1380 นางสาว ปภาณ เนียมนิล บางคูเวียง 130/1 หมู่ 7
1381 นาย บุญสืบ แสงพงษ์พันธ์ บางคูเวียง 130/2 หมู่ 7
1382 นาง เช้า กังวานเจษฎา บางคูเวียง 130/3 หมู่ 7
1383 นาง พัฒน์นรี เอี่ยมลิ้ม บางคูเวียง 130/4 หมู่ 7
1384 นางสาว บุญชู เนียมนิล บางคูเวียง 130/5 หมู่ 7
1385 นางสาว วิภาดา เอี่ยมลิ้ม บางคูเวียง 130/6 หมู่ 7
1386 นาย เกษม อ่ำเล็ก บางคูเวียง 132 หมู่ 7
1387 นาย บุญชนะชัย เนียมนิล บางคูเวียง 132/3 หมู่ 7
1388 นาย ศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ บางคูเวียง 134/1 หมู่ 7
1389 นาย สมบัติ พลายใย บางคูเวียง 135 หมู่ 7
1390 นางสาว สมบูรณ์ พลายใย บางคูเวียง 135/1 หมู่ 7
1391 นาย สมพร ใยบัว บางคูเวียง 135/2 หมู่ 7
1392 นางสาว อำพร โป๊ะพิมพ์ บางคูเวียง 138 หมู่ 7
1393 นางสาว สุดเฉลียว เรืองวีระ บางคูเวียง 140 หมู่ 7
1394 นาย เจริญ ยิ้มถิน บางคูเวียง 141/2 หมู่ 7
1395 นาง อรุณ แก้วจันทร์ บางคูเวียง 141/3 หมู่ 7
1396 นางสาว ประทุม ยิ้มถิน บางคูเวียง 142 หมู่ 7
1397 นางสาว สำราญ ยิ้มถิน บางคูเวียง 142/1 หมู่ 7
1398 นางสาว สุนทรี แก้วกาญจนเศรษฐ์ บางคูเวียง 145/1 หมู่ 7
1399 นาง สุนีย์ ทองประดับ บางคูเวียง 145/2 หมู่ 7
1400 นาย สัมฤทธิ์ ภักดีหุ่น บางคูเวียง 148/1 หมู่ 7
1401 นาย เยื้อน สุขสำราญ บางคูเวียง 149 หมู่ 7
1402 นาย เอกชัย สวนมาลา บางคูเวียง 150 หมู่ 7
1403 นาย จำนงค์ สุขสำราญ บางคูเวียง 150/2 หมู่ 7
1404 นาง พรชนก ปั้นพึ่งบุญ บางคูเวียง 152/1 หมู่ 7
1405 นางสาว สุวพรรณ ตันสกุล บางคูเวียง 152/2 หมู่ 7
1406 นาง ภัทราพร สมบุญดี บางคูเวียง 152/3 หมู่ 7
1407 นาง กานดามณี นาคสุขปาน บางคูเวียง 153 หมู่ 7
1408 นาย นะลิต ฤกษ์ภู บางคูเวียง 154 หมู่ 7
1409 นาย สวิก แก้วสว่าง บางคูเวียง 154/1 หมู่ 7
1410 นาย วิชิต คล้ายเอม บางคูเวียง 157 หมู่ 7
1411 นาย ชุมพล ทับสุข บางคูเวียง 158/1 หมู่ 7
1412 นาย สวัสดิ์ หลำรอด บางคูเวียง 158 หมู่ 7
1413 นาง จำเนียร ทับสุข บางคูเวียง 158/2 หมู่ 7
1414 นาย นิธิ กลิ่นพันธุ์ บางคูเวียง 159/1 หมู่ 7
1415 นางสาว ชวนชม แช่มช้อย บางคูเวียง 161 หมู่ 7
1416 นางสาว บุญชู ชังสี บางคูเวียง 162 หมู่ 7
1417 นางสาว ยุพิน นุ่มกลิ่น บางคูเวียง 166 หมู่ 7
1418 นางสาว วาสนา แก้วจันทร์ บางคูเวียง 166/1 หมู่ 7
1419 นางสาว ลัดดา นุ่มแป้น บางคูเวียง 166/2 หมู่ 7
1420 นาย วีระ สุ่มกลั่น บางคูเวียง 166/4 หมู่ 7
1421 นาง กัญญาภัค เลขาวิจิตร บางคูเวียง 166/5 หมู่ 7
1422 นางสาว อริสา ศรีปฐมสายชล บางคูเวียง 166/6 หมู่ 7
1423 นาง อำไพพรรณ ชมลิ้ม บางคูเวียง 166/7 หมู่ 7
1424 นาง ส้มลิ้ม ทองเอม บางคูเวียง 167 หมู่ 7
1425 นาง กรรณิการ์ นุ่มกลิ่น บางคูเวียง 167/1 หมู่ 7
1426 นาย ภัทรพล ทองอยู่ ปลายบาง 3/1 หมู่ 1
1427 นางสาว อุบล จิวตระกูล ปลายบาง 3/4 หมู่ 1
1428 นาง จำรัส จัดกระบวนพล ปลายบาง 6 หมู่ 1
1429 นาง ณฏฐวรรณ เลิศธรรมสถิต ปลายบาง 7 หมู่ 1
1430 นาง นวลจันทร์ เพ็งสว่าง ปลายบาง 7/3 หมู่ 1
1431 นาง ชาลินี ปิ่นแสง ปลายบาง 9 หมู่ 1
1432 นางสาว สมหวัง ชั่งชุน ปลายบาง 9/1 หมู่ 1
1433 นางสาว สมร ถินรัตน์ ปลายบาง 10 หมู่ 1
1434 นางสาว สุนีย์ สุขม่วง ปลายบาง 10/1 หมู่ 1
1435 นางสาว เจนจิรา ปลื้มใจ ปลายบาง 11/2 หมู่ 1
1436 นาง สำเนา จันทร์เงิน ปลายบาง 11/3 หมู่ 1
1437 นาง สมปอง พูลสี ปลายบาง 11/5 หมู่ 1
1438 นาง ลัดดา ปลื้มใจ ปลายบาง 11/6 หมู่ 1
1439 นาย สุรินทร์ เสถียร ปลายบาง 11/7 หมู่ 1
1440 นาย ทอง ยนตราชีวะ ปลายบาง 12/1 หมู่ 1
1441 นาย ปั้น เขียวขำ ปลายบาง 14 หมู่ 1
1442 นาง ประทุม เรืองสูง ปลายบาง 19 หมู่ 1
1443 นางสาว ประทุม สมมาก ปลายบาง 19/1 หมู่ 1
1444 นางสาว ศิริพร สุขเจริญ ปลายบาง 21 หมู่ 1
1445 นางสาว โสภา ภาณุโสภณ ปลายบาง 23/1 หมู่ 1
1446 นาย สิน ยนตราชีวะ ปลายบาง 24 หมู่ 1
1447 นาย บุญช่วย คงเจริญ ปลายบาง 27/1 หมู่ 1
1448 นางสาว สุกัญญา สาดศรี ปลายบาง 27/3 หมู่ 1
1449 นาง ชิด สิงใหญ่ ปลายบาง 27/5 หมู่ 1
1450 นาง รัชนี นกวอน ปลายบาง 28/2 หมู่ 1
1451 นาง สังวาลย์ คงเจริญ ปลายบาง 31 หมู่ 1
1452 นางสาว นฤมล ชมภูประทีป ปลายบาง 33 หมู่ 1
1453 นาย ธงชัย เสือศรี ปลายบาง 36 หมู่ 1
1454 นาย ชาญ แซ่หลิว ปลายบาง 37 หมู่ 1
1455 นางสาว วิลัย ชมภูประทีป ปลายบาง 38/1 หมู่ 1
1456 นาง เขมิกา โถน้อย ปลายบาง 39 หมู่ 1
1457 นางสาว ยุวารี กันตี ปลายบาง 39/1 หมู่ 1
1458 นางสาว ศรีศศิร์อร เผือกละออ ปลายบาง 39/2 หมู่ 1
1459 นาย อภิสิทธิ์ กลิ่นพูล ปลายบาง 39/3 หมู่ 1
1460 นาง ภณัปสร กลิ่นพูล ปลายบาง 39/4 หมู่ 1
1461 นาย สมบูรณ์ นิมิตสิริสกุลพร ปลายบาง 40 หมู่ 1
1462 นางสาว นพวรรณ เกตุประทุม ปลายบาง 41/1 หมู่ 1
1463 นางสาว พรวิมล ผอบสิน ปลายบาง 42 หมู่ 1
1464 นาง อุบล ขำลำภู ปลายบาง 44 หมู่ 1
1465 นาย เสถียร ชื่นบาน ปลายบาง 45 หมู่ 1
1466 นางสาว ปิรัญญา รุ่งจันทร์ ปลายบาง 45/1 หมู่ 1
1467 นาย ปลอด น้อยสะอาด ปลายบาง 46/2 หมู่ 1
1468 นาง อาภรณ์ เหมหงษา ปลายบาง 48 หมู่ 1
1469 นาง นันทพร เกตุประทุม ปลายบาง 49 หมู่ 1
1470 นางสาว ทองสุข แซ่เจียม ปลายบาง 49/1 หมู่ 1
1471 นาง ศิรินันท์ อนุประเสริฐ ปลายบาง 50 หมู่ 1
1472 นางสาว พีรยา ขำลำภู ปลายบาง 52 หมู่ 1
1473 นางสาว ฐิติมา นนทกิจไพศาล ปลายบาง 56 หมู่ 1
1474 นางสาว อุษา โชคชัย ปลายบาง 59 หมู่ 1
1475 นางสาว ประไพ เกียรติโรจนกำธร ปลายบาง 60 หมู่ 1
1476 นาง รุจิตรา ยามแย้ม ปลายบาง 62/1 หมู่ 1
1477 นาง เขียว โชคชัยรุ่งเรือง ปลายบาง 63 หมู่ 1
1478 นาง แสวง ศรีเรือนงาม ปลายบาง 63/1 หมู่ 1
1479 นาย อาคม วัฒนะเสวี ปลายบาง 65/1 หมู่ 1
1480 นาง พเยาว์ สุขวิทยี ปลายบาง 65/3 หมู่ 1
1481 นาง ละออ สีกล่ำ ปลายบาง 65/4 หมู่ 1
1482 นางสาว อำไพ อนุประเสริฐ ปลายบาง 65/5 หมู่ 1
1483 นาง รนิดา โสขุมา ปลายบาง 65/6 หมู่ 1
1484 นางสาว ลัดดาวัลย์ วัฒนะเสวี ปลายบาง 65/12 หมู่ 1
1485 นาง นวล อนุประเสริฐ ปลายบาง 67 หมู่ 1
1486 นางสาว สมพร คงเจริญ ปลายบาง 71 หมู่ 1
1487 นาง บุญเรือน ชื่นบาน ปลายบาง 72 หมู่ 1
1488 นาย บุญเสริม แก้วนิ่ม ปลายบาง 74 หมู่ 1
1489 นาย เสียมเต็ก ศิริวัฒน์ ปลายบาง 74/1 หมู่ 1
1490 นาย ประเสริฐ เลาหรุ่งพิสิฐ ปลายบาง 77/1 หมู่ 1
1491 นางสาว นวพร อาจยุทธ ปลายบาง 77/2 หมู่ 1
1492 นางสาว มาลิณี รุ่งจันทร์ ปลายบาง 78 หมู่ 1
1493 นาย มณฑล คุ้มกัน ปลายบาง 78/1 หมู่ 1
1494 นาย ประสิทธิ์ มงคลอัตตะสาร ปลายบาง 79 หมู่ 1
1495 นางสาว ชัญญานุช สิงห์ใหญ่ ปลายบาง 83 หมู่ 1
1496 นางสาว ไพบูลย์ คงทอง ปลายบาง 83/1 หมู่ 1
1497 นาย ณัฐสมพล เลาหรุ่งพิสิฐ ปลายบาง 84 หมู่ 1
1498 นาย นิรันดร์ แซ่เตียว ปลายบาง 85 หมู่ 1
1499 นาง วงศ์ ขำท้วม ปลายบาง 87 หมู่ 1
1500 นางสาว อรพรรณ แซ่เตียว ปลายบาง 88 หมู่ 1
1501 นางสาว ทองเจือ คงเจริญ ปลายบาง 89 หมู่ 1
1502 นางสาว กชพร โชคชัยรุ่งเรือง ปลายบาง 93 หมู่ 1
1503 นางสาว ณัฐชนัน บุลคร ปลายบาง หมู่ 1
1504 นางสาว วันเพ็ญ โชติเรือง ปลายบาง 103 หมู่ 1
1505 นาย สุรชัย โชคสกุลวงษ์ ปลายบาง 104 หมู่ 1
1506 นางสาว วรรณธนา สีงาม ปลายบาง 104/1 หมู่ 1
1507 นาง สวย ร่วมสันเทียะ ปลายบาง 104/2 หมู่ 1
1508 นางสาว สุรีย์ โชคสกุลวงษ์ ปลายบาง 105 หมู่ 1
1509 นาย วน กลิ่นพูล ปลายบาง 106 หมู่ 1
1510 นาย ประสิทธิ์ กลิ่นพูล ปลายบาง 106/1 หมู่ 1
1511 นาย ทรงศักดิ์ กลิ่นพูล ปลายบาง 106/2 หมู่ 1
1512 นาย โชติ ศรีปู่ ปลายบาง 106/3 หมู่ 1
1513 นาง บุษบา กลิ่นศรีทอง ปลายบาง 106/4 หมู่ 1
1514 นาย ทศพล รัตนพิมพ์พรรณ ปลายบาง 108 หมู่ 1
1515 นางสาว ศิริวรรณ อัครวนสกุล ปลายบาง 110 หมู่ 1
1516 นาง กนกพร จิตอนงค์ ปลายบาง 115 หมู่ 1
1517 นาง สมหวัง แดงชัง ปลายบาง 115/1 หมู่ 1
1518 นาง เยาวรัตน์ สาทิม ปลายบาง 115/2 หมู่ 1
1519 นาย เอนก อิ่มทรัพย์ ปลายบาง 115/3 หมู่ 1
1520 นางสาว ศรัณญา บุญจันทร์ ปลายบาง 115/4 หมู่ 1
1521 นาย เสน่ห์ อิ่มทรัพย์ ปลายบาง 115/5 หมู่ 1
1522 นาย สันติ เธียรนิทัศน์ ปลายบาง 115/6 หมู่ 1
1523 นาง ภาวินี เงินแย้ม ปลายบาง 115/7 หมู่ 1
1524 นาย พิศิษฐ์ จงทวีลาภ ปลายบาง 119/1 หมู่ 1
1525 นางสาว ณิชารี จงทวีลาภ ปลายบาง 119/4 หมู่ 1
1526 นางสาว ละมัย เกตุวัน ปลายบาง 120 หมู่ 1
1527 นาง ชูศรี พูลศิริ ปลายบาง 120/1 หมู่ 1
1528 นาย ละมูล เกตุวัน ปลายบาง 120/2 หมู่ 1
1529 นาย วิษณุรักษ์ วานิชกร ปลายบาง 121 หมู่ 1
1530 นางสาว วิสุนตรี ไทยน้อย ปลายบาง 121/2 หมู่ 1
1531 นาง สมพร วิเศษสังข์ ปลายบาง 122 หมู่ 1
1532 นาง นวลสมร ดิษฐประเสริฐ ปลายบาง 122/1 หมู่ 1
1533 นางสาว ถวิล ขำท้วม ปลายบาง 124 หมู่ 1
1534 นาง สังเวียน ขำท้วม ปลายบาง 124/1 หมู่ 1
1535 นาง สมจิตร วานิชกร ปลายบาง 124/2 หมู่ 1
1536 นาย สม ขำท้วม ปลายบาง 124/3 หมู่ 1
1537 นาย พิชิตชัย ขำท้วม ปลายบาง 124/4 หมู่ 1
1538 นาย วิสูติศักดิ์ วานิชกร ปลายบาง 124/5 หมู่ 1
1539 นาง สายบัว ปิ่นเย็น ปลายบาง 125 หมู่ 1
1540 นาง พิมพ์ อ่อนศรี ปลายบาง 125/2 หมู่ 1
1541 นาง สมพร สว่างแสง ปลายบาง 125/3 หมู่ 1
1542 นาง ธรณ์ธันย์ ปิ่นเย็น ปลายบาง 126 หมู่ 1
1543 นาง ละเอียด ปลื้มใจรักษ์ ปลายบาง 126/1 หมู่ 1
1544 นางสาว อันชลี พันธ์แตง ปลายบาง 126/2 หมู่ 1
1545 นาง ฉลวย แก้วสำอางค์ ปลายบาง 131 หมู่ 1
1546 นาง สมจิตร องอาจ ปลายบาง 133/3 หมู่ 1
1547 นางสาว กมลทิพย์ สีปู่ ปลายบาง 134/2 หมู่ 1
1548 นาย บุญช่วย นราแก้ว ปลายบาง 134/3 หมู่ 1
1549 นางสาว สุพรรณ์ ใจรักษ์ ปลายบาง 134/4 หมู่ 1
1550 นาย เชิด โชคชัย ปลายบาง 134/13 หมู่ 1
1551 นางสาว ยุพยง ไม้สุวรรณ ปลายบาง 136/1 หมู่ 1
1552 นาง ไพรินทร์ แก้วจันทร์ ปลายบาง 136/2 หมู่ 1
1553 นาย ปัญญา แจ้งเจริญ ปลายบาง 140/2 หมู่ 1
1554 นางสาว จำรัส แตงมาก ปลายบาง 140/3 หมู่ 1
1555 นาย สุชาติ พึ่งจีน ปลายบาง 145/1 หมู่ 1
1556 นาง น้อย มีน้ำนวล ปลายบาง 145/2 หมู่ 1
1557 นางสาว สมาน พึ่งจีน ปลายบาง 145/4 หมู่ 1
1558 นาย สมชาย กิจประเสริฐศิลป์ ปลายบาง 147/1 หมู่ 1
1559 นางสาว สุชาดา แซ่เตียว ปลายบาง 147/2 หมู่ 1
1560 นางสาว มะลิ แซ่เตียว ปลายบาง 147/3 หมู่ 1
1561 นางสาว วาณี สืบมาก ปลายบาง 147/5 หมู่ 1
1562 นาย สมคิด เย็นสุดใจ ปลายบาง 147/9 หมู่ 1
1563 นางสาว วิวิศนา เลาหรุ่งพิสิฐ ปลายบาง 147/11 หมู่ 1
1564 นางสาว ศรีนวล กลิ่นพลู ปลายบาง 149 หมู่ 1
1565 นาง ชุ่ม โกศลนัฏ ปลายบาง 153 หมู่ 1
1566 นาง หนู ยิ้มแย้ม ปลายบาง 153/1 หมู่ 1
1567 นาง สมจิตต์ เขมะเศรษฐศิริ ปลายบาง 156 หมู่ 1
1568 นาย โชติ ภิญโญ ปลายบาง 159 หมู่ 1
1569 นางสาว อารยา แซ่อึ้ง ปลายบาง 159/1 หมู่ 1
1570 นาย สมศักดิ์ ใจเจริญ ปลายบาง 161 หมู่ 1
1571 นางสาว อัมพร คล้ายสอน ปลายบาง 161/1 หมู่ 1
1572 นาย มณฑล เกตุประทุม ปลายบาง 162 หมู่ 1
1573 นางสาว บังอร ฟักเล็ก ปลายบาง 167/3 หมู่ 1
1574 นางสาว กนกพร ฟักเล็ก ปลายบาง 167/7 หมู่ 1
1575 นาย สมร พึ่งจีน ปลายบาง 168 หมู่ 1
1576 นางสาว บุญมี สุขเจริญ ปลายบาง 9809 หมู่ 1
1577 นางสาว พวงเพชร สุขเจริญ ปลายบาง หมู่ 1
1578 นางสาว กุลปราณี แสงมาศ ปลายบาง หมู่ 1
1579 นางสาว เอี้ยมฮวย แซ่เตียว ปลายบาง หมู่ 1
1580 นางสาว ทองใบ แซ่อึ้ง ปลายบาง หมู่ 1
1581 นาย บุญชู คงเจริญ ปลายบาง หมู่ 1
1582 นาง กัลยา ครุฑบางยาง ปลายบาง หมู่ 1
1583 นาย พรชัย ทองทรง ปลายบาง หมู่ 1
1584 นาง ประสาท เทศกิ่ม ปลายบาง 1 หมู่ 2
1585 นางสาว พรพรรณ เทศกิ่ม ปลายบาง 1/1 หมู่ 2
1586 นาง บุญชู ชื่นบาน ปลายบาง 1/2 หมู่ 2
1587 นาย พรสิทธิ์ แสงเทียน ปลายบาง 2 หมู่ 2
1588 นาง เบญจมาศ แสงเทียน ปลายบาง 2/1 หมู่ 2
1589 นาย สมบูรณ์ คำจ้อย ปลายบาง 2/2 หมู่ 2
1590 นาย ชาญณรงค์ ชาวบ้านกร่าง ปลายบาง 2/3 หมู่ 2
1591 นางสาว วิภารัตน์ ศรีเจริญ ปลายบาง 3 หมู่ 2
1592 นาย ชัชวาลย์ โชคชัย ปลายบาง 4 หมู่ 2
1593 นาย ปราโมทย์ พรหมมีศรี ปลายบาง 4/1 หมู่ 2
1594 นาย ชูชาติ คล้ายน้อย ปลายบาง 4/2 หมู่ 2
1595 นาง สุข ธนากาศ ปลายบาง 5 หมู่ 2
1596 นาย ประเสริฐ แจ้งเจริญ ปลายบาง 6 หมู่ 2
1597 นาง วินัย แจ้งเจริญ ปลายบาง 6/2 หมู่ 2
1598 นาย ทอง แซ่เตียว ปลายบาง 6/3 หมู่ 2
1599 นางสาว สุณี ตันหยง ปลายบาง 7 หมู่ 2
1600 นาย สังคม ตันหยง ปลายบาง 7/1 หมู่ 2
1601 นาง ชื่นใจ คุ้มกัน ปลายบาง 7/2 หมู่ 2
1602 นาง วรรณรี ศิลาวงษ์ ปลายบาง 9 หมู่ 2
1603 นาย บุญชู ฟักจีน ปลายบาง 9/1 หมู่ 2
1604 นางสาว จำเรียง ปิ่นปัก ปลายบาง 9/2 หมู่ 2
1605 นางสาว อินทร์ จารุภูมิ ปลายบาง 10 หมู่ 2
1606 นาง สมทรง จารุภูมิ ปลายบาง 10/1 หมู่ 2
1607 นาง เพ็ญพิมพ์ ศรีสัน ปลายบาง 12 หมู่ 2
1608 นาย ทินกร อ่อนมั่ง ปลายบาง 12/1 หมู่ 2
1609 นางสาว จินตนา เต่อเอม ปลายบาง 13 หมู่ 2
1610 นาง กาญจนา กุหลาบ ปลายบาง 15 หมู่ 2
1611 นาย บุญส่ง ฟักทรัพย์ ปลายบาง 15/1 หมู่ 2
1612 นาง จารี ฟักทรัพย์ ปลายบาง 15/2 หมู่ 2
1613 นาง อำไพ กุหลาบ ปลายบาง 15/5 หมู่ 2
1614 นาย ประเสริฐ พุ่มกรุด ปลายบาง 17 หมู่ 2
1615 นางสาว สมใจ พุ่มกรุด ปลายบาง 17/1 หมู่ 2
1616 นาย พิลาป น้อยสะอาด ปลายบาง 20 หมู่ 2
1617 นางสาว สมพร แก้วแตง ปลายบาง 24 หมู่ 2
1618 นาย ธวัชชัย กันเรืองชัย ปลายบาง 24/1 หมู่ 2
1619 นาง ศิริวรรณ กันเรืองชัย ปลายบาง 24/2 หมู่ 2
1620 นาง ประไพ ทองเต๊า ปลายบาง 25 หมู่ 2
1621 นางสาว บุญส่ง ศรีสมบัติ ปลายบาง 27 หมู่ 2
1622 นาย เปรมจิตต์ นุชสำเนียง ปลายบาง 33 หมู่ 2
1623 นาย จำเนียร บัวสัมฤทธิ์ ปลายบาง 35 หมู่ 2
1624 นาง เฉลา คำเรียบร้อย ปลายบาง 36/3 หมู่ 2
1625 นาย บรรจง ฟักจีน ปลายบาง 37 หมู่ 2
1626 นางสาว พเยาว์ ภักตร์กระจ่าง ปลายบาง 38 หมู่ 2
1627 พ.ต.ท. จรูญ มหากายิน ปลายบาง 39 หมู่ 2
1628 นาย พงษ์เทพ มหากายิน ปลายบาง 39/1 หมู่ 2
1629 นาย เลิศ เกิดเรือง ปลายบาง 40 หมู่ 2
1630 นาง สุดา จิตต์สอาด ปลายบาง 40/1 หมู่ 2
1631 นางสาว ละเมียด เนียมฉ่ำ ปลายบาง 42 หมู่ 2
1632 นาย เชาว์ เนียมฉ่ำ ปลายบาง 42/1 หมู่ 2
1633 นางสาว ลมูล เนียมฉ่ำ ปลายบาง 42/3 หมู่ 2
1634 นาง ประคองศรี มีมุ่งธรรม ปลายบาง 43 หมู่ 2
1635 นาง พัฒนา โพธิ์ทอง ปลายบาง 44 หมู่ 2
1636 นาง จรินท์ บุญเพ็ชร์ ปลายบาง 45 หมู่ 2
1637 นาง นุชศรา สมชู ปลายบาง 46 หมู่ 2
1638 นาย ศิริชัย บุญเพ็ชร์ ปลายบาง 46/1 หมู่ 2
1639 นาย จตุพร สมชู ปลายบาง 46/2 หมู่ 2
1640 นาง สำเนียง ช่างชุน ปลายบาง 48 หมู่ 2
1641 นาย ฉ่ำ สุวรรณวงศ์ ปลายบาง 48/1 หมู่ 2
1642 นาง มาลี อ่องหร่าย ปลายบาง 49 หมู่ 2
1643 นาย แฉล้ม ลัมภเวช ปลายบาง 50 หมู่ 2
1644 นางสาว จุฑามาส อุดล ปลายบาง 50/1 หมู่ 2
1645 นาย ประกอบ ชมสุดา ปลายบาง 53 หมู่ 2
1646 นางสาว จันทร์ ท้วมสม ปลายบาง 53/1 หมู่ 2
1647 นาย ประเสริฐ ชมสุดา ปลายบาง 53/2 หมู่ 2
1648 นางสาว รพีพร เกลียวนาก ปลายบาง 53/3 หมู่ 2
1649 นาง ละเบียบ ชมสุดา ปลายบาง 53/4 หมู่ 2
1650 นาง ละเมียด ชมสุดา ปลายบาง 54 หมู่ 2
1651 นาง ช่อ มูลประมุข ปลายบาง 55 หมู่ 2
1652 นาง ผิน ปิ่นเย็น ปลายบาง 56 หมู่ 2
1653 นางสาว ปราณีต สมจู ปลายบาง 57 หมู่ 2
1654 นาย สมยศ สมจู ปลายบาง 57/1 หมู่ 2
1655 นาง ลูกอินทร์ ปั้นบุญ ปลายบาง 58 หมู่ 2
1656 นาง เผื่อน ปั้นบุญ ปลายบาง 58/1 หมู่ 2
1657 นาง พิกุล ไหลหลั่ง ปลายบาง 59 หมู่ 2
1658 นาง ปัทมกร นกวอน ปลายบาง 60/1 หมู่ 2
1659 นางสาว ศรีวรรณ ปิ่นเย็น ปลายบาง 63 หมู่ 2
1660 นางสาว อุไร หอมกลิ่น ปลายบาง 65 หมู่ 2
1661 นาง สำอางค์ หอมกลิ่น ปลายบาง 65/1 หมู่ 2
1662 นาง เพ็ญนภา นาครักษ์ ปลายบาง 65/2 หมู่ 2
1663 นาง พรพิไล สิริวรา ปลายบาง 65/3 หมู่ 2
1664 นางสาว คณนาถ หอมกลิ่น ปลายบาง 65/10 หมู่ 2
1665 นาย ขวัญชัย ทองเต๊า ปลายบาง 66 หมู่ 2
1666 นางสาว จำเริญศรี แดงวิสุทธิ์ ปลายบาง 67 หมู่ 2
1667 นาย สมประสงค์ แดงวิสุทธิ์ ปลายบาง 67/2 หมู่ 2
1668 นางสาว น้อย กล่ำเอม ปลายบาง 68 หมู่ 2
1669 นาง ชุมพร กล่ำเอม ปลายบาง 68/2 หมู่ 2
1670 นางสาว วัลภา ท่วมพุดซา ปลายบาง 68/5 หมู่ 2
1671 นาง ทิม ดวงแก้ว ปลายบาง 69 หมู่ 2
1672 นาย สมนึก โตพูล ปลายบาง 69/1 หมู่ 2
1673 นาย บุญเชิด ขำงิ้ว ปลายบาง 69/2 หมู่ 2
1674 นาง วราพร บุญนิธิ ปลายบาง 69/4 หมู่ 2
1675 นาง เพ็ญพักตร์ โตพูล ปลายบาง 69/5 หมู่ 2
1676 นาง ทวีวรรณ ขำงิ้ว ปลายบาง 69/6 หมู่ 2
1677 นาย สวัสดิ์ แก้วสว่าง ปลายบาง 70 หมู่ 2
1678 นาง สายสมร ช่วยศรีนวล ปลายบาง 70/1 หมู่ 2
1679 นาง สุมาลี บัวเหม ปลายบาง 70/2 หมู่ 2
1680 นาย วัชระ กรอบเพ็ชร ปลายบาง 70/3 หมู่ 2
1681 นางสาว ปุณณภา ปิ่นเย็น ปลายบาง 72 หมู่ 2
1682 นาง พุทธา ภู่ด้วง ปลายบาง 73 หมู่ 2
1683 นางสาว รุ่งทิวา มิ่งขวัญ ปลายบาง 73/1 หมู่ 2
1684 นางสาว เทวี มิ่งขวัญ ปลายบาง 73/2 หมู่ 2
1685 นาง สมบัติ ขันตรีโมกข์ ปลายบาง 76/1 หมู่ 2
1686 นาย ชะโอด สุขเอม ปลายบาง 1/1 หมู่ 3
1687 นาย ไพรัช สังข์โพธิ์ ปลายบาง 1/2 หมู่ 3
1688 นางสาว พรทิพย์ ทองทรง ปลายบาง 1/8 หมู่ 3
1689 นาย ชิน ทองทรง ปลายบาง 1/9 หมู่ 3
1690 นาย ปรีชา ทองคำ ปลายบาง 1/14 หมู่ 3
1691 นาง พยุง ทองคำ ปลายบาง 1/19 หมู่ 3
1692 นาย เฉลิมชัย เกิดไทย ปลายบาง 2 หมู่ 3
1693 นาง ฉลวย น่วมสุข ปลายบาง 2/1 หมู่ 3
1694 นาง อุไรวรรณ ด้วงโสน ปลายบาง 2/3 หมู่ 3
1695 นาง ณัฐชา ไหลหลั่ง ปลายบาง 2/4 หมู่ 3
1696 นางสาว นพวรรณ สุขยวง ปลายบาง 3/1 หมู่ 3
1697 นาย อิทธิศักดิ์ นิมิตสิริสกุลพร ปลายบาง 4 หมู่ 3
1698 นางสาว ทับทิม ตุ้มจู ปลายบาง 6/1 หมู่ 3
1699 นาง บุญช่วย น่วมแหวว ปลายบาง 7 หมู่ 3
1700 นาย วัลลภ น่วมแหวว ปลายบาง 7/3 หมู่ 3
1701 นาง สาคร จันทร์เนียม ปลายบาง 9 หมู่ 3
1702 นาย สมศักดิ์ กลั่นเปา ปลายบาง 9/1 หมู่ 3
1703 นาย ทองสุข คำสม ปลายบาง 11 หมู่ 3
1704 นางสาว สมปอง พวงเล็ก ปลายบาง 12 หมู่ 3
1705 นาย ปราง พวงเล็ก ปลายบาง 12/1 หมู่ 3
1706 นาง พิศเล็ก แก้วทัด ปลายบาง 14 หมู่ 3
1707 นาง บุญมา แดงเอม ปลายบาง 14/1 หมู่ 3
1708 นาง สมปอง บรรหาร ปลายบาง 15 หมู่ 3
1709 นาย โชติพงษ์ อ้อเอก ปลายบาง 15/3 หมู่ 3
1710 นาง กัลยา ปั้นทองสุข ปลายบาง 15/5 หมู่ 3
1711 นาง โสภา นาเทวี ปลายบาง 15/6 หมู่ 3
1712 นาย สุวิทย์ เสนารัตน์ ปลายบาง 15/7 หมู่ 3
1713 นาย ชอบ คงเปี่ยม ปลายบาง 16/2 หมู่ 3
1714 นาง เผชิญ ทรัพย์เพลง ปลายบาง 16/3 หมู่ 3
1715 นาย ชาญ คำสม ปลายบาง 16/4 หมู่ 3
1716 นางสาว จิรวรรณ แจ้งเจริญ ปลายบาง 19 หมู่ 3
1717 นางสาว จิตรติมา คำคม ปลายบาง 19/2 หมู่ 3
1718 นาย ไสว คำคม ปลายบาง 19/4 หมู่ 3
1719 นาง วรวัลล์ ชัยธรวิรัชต์ ปลายบาง 20/1 หมู่ 3
1720 นาย เงิน สำราญ ปลายบาง 20/3 หมู่ 3
1721 นางสาว ณิชานันท์ อุทัยพิบูลย์ ปลายบาง 20/4 หมู่ 3
1722 นาย ภาสุ น้ำทิพย์ ปลายบาง 20/5 หมู่ 3
1723 นางสาว ทองสุก ทองเกิดหลวง ปลายบาง 21 หมู่ 3
1724 นาย นิธิ ด้วงเอี้ยง ปลายบาง 21/1 หมู่ 3
1725 นาย บุญส่ง เรืองแก้ว ปลายบาง 23 หมู่ 3
1726 นาย กิตติศักดิ์ ทองขวาง ปลายบาง 24 หมู่ 3
1727 นางสาว รำเพย เขียวดี ปลายบาง 24/1 หมู่ 3
1728 นาย ส่ง สุขสำราญ ปลายบาง 25 หมู่ 3
1729 นาย เจริญ สุขสำราญ ปลายบาง 25/2 หมู่ 3
1730 นางสาว นิภา ทองสุขมาก ปลายบาง 25/3 หมู่ 3
1731 นางสาว สมร แย้มแฟง ปลายบาง 26/2 หมู่ 3
1732 นาย ฉาบ พัวพัน ปลายบาง 27 หมู่ 3
1733 นาง สมัย พุ่มเรือง ปลายบาง 27/1 หมู่ 3
1734 นาง สอิ้ง ศรีกล่ำ ปลายบาง 27/2 หมู่ 3
1735 นาง สุนันท์ อ่อนลมูล ปลายบาง 27/3 หมู่ 3
1736 นาย สุพจน์ พัวพัน ปลายบาง 27/4 หมู่ 3
1737 นางสาว เบญจวรรณ อยู่โต ปลายบาง 30/6 หมู่ 3
1738 นางสาว ฉลอง แก้วสุข ปลายบาง 30/7 หมู่ 3
1739 นาง ระเบียบ พิรุณโปรย ปลายบาง 31 หมู่ 3
1740 นาย สร้อย เผือกเอม ปลายบาง 31/1 หมู่ 3
1741 นาง สุรินทร์ เผือกเอม ปลายบาง 31/5 หมู่ 3
1742 นาง สวิง แก้วจันทร์ ปลายบาง 32 หมู่ 3
1743 นาย พิทักษ์ วงศ์ละคร ปลายบาง 33/2 หมู่ 3
1744 นาย สนั่น โมรา ปลายบาง 33/3 หมู่ 3
1745 นางสาว วรรณา ลูกอินทับทิม ปลายบาง 33/4 หมู่ 3
1746 นาง อมรรัตน์ พงษ์ธัญการ ปลายบาง 33/17 หมู่ 3
1747 นาง อัจฉรา สืบสังข์ ปลายบาง หมู่ 3
1748 นาง วิไลรัตน์ โชติสัมพันธ์ ปลายบาง 33/21 หมู่ 3
1749 นาง เพ็ญแข น้อยคำภา ปลายบาง 34 หมู่ 3
1750 นาง สมจิต พยอมแย้ม ปลายบาง 34/2 หมู่ 3
1751 นางสาว นิภาวดี โตพูล ปลายบาง 35 หมู่ 3
1752 นาง นิตยา โตพูล ปลายบาง 35/1 หมู่ 3
1753 นาง ประนอม อ่ำมาก ปลายบาง 35/2 หมู่ 3
1754 นางสาว รำยอง มาน้อย ปลายบาง 35/3 หมู่ 3
1755 นาง สมพร มาน้อย ปลายบาง 35/5 หมู่ 3
1756 นาง พิกุล มาน้อย ปลายบาง 35/6 หมู่ 3
1757 นาย อาทิตย์ มาน้อย ปลายบาง 35/9 หมู่ 3
1758 นางสาว ชนิตา เนียมรุ่งเรือง ปลายบาง 37 หมู่ 3
1759 นางสาว สมจิตร ศรีสันต์ ปลายบาง 38 หมู่ 3
1760 นาง วาสนา สุขเพชร ปลายบาง 38/1 หมู่ 3
1761 นางสาว สมหมาย อ่อนมั่ง ปลายบาง 39 หมู่ 3
1762 นาง ทองใบ พึ่งนุ่ม ปลายบาง 39/1 หมู่ 3
1763 นาง นพวรรณ อ่อนมั่ง ปลายบาง 39/5 หมู่ 3
1764 นางสาว สมทรง พึ่งนุ่ม ปลายบาง 39/10 หมู่ 3
1765 นางสาว พัฒ อินทร์สีเมือง ปลายบาง 39/12 หมู่ 3
1766 นาง บุญสุขใจ สินสัมพันธ์ฤทธิ์ ปลายบาง 39/13 หมู่ 3
1767 นาง สวง เนียมรุ่งเรือง ปลายบาง 42 หมู่ 3
1768 นางสาว ฉัตรมณี พรหมงาม ปลายบาง 42/5 หมู่ 3
1769 นาง อรวรรยา เอี่ยมรักษา ปลายบาง 42/6 หมู่ 3
1770 นาง สำเนียง จันทร์งาม ปลายบาง 42/8 หมู่ 3
1771 นาง มลิ พุฒจันทร์ ปลายบาง 42/10 หมู่ 3
1772 นางสาว นิตยา เนียมรุ่งเรือง ปลายบาง 42/16 หมู่ 3
1773 นางสาว ศิริทิพย์ เรืองโชติ ปลายบาง 44 หมู่ 3
1774 นาง กัลยกร บุญสวาท ปลายบาง 44/3 หมู่ 3
1775 นาง กัญญาวรรณ พุฒจันทร์ ปลายบาง 44/5 หมู่ 3
1776 นาย อุบล สุขสำราญ ปลายบาง 45 หมู่ 3
1777 นาง ไสว บุญดี ปลายบาง 45/1 หมู่ 3
1778 นางสาว อุไร บุญดี ปลายบาง 45/2 หมู่ 3
1779 นาย บัญญัติ บุญดี ปลายบาง 45/5 หมู่ 3
1780 นาง จุฑาทิพย อยู่รอด ปลายบาง 45/6 หมู่ 3
1781 นาย แสวง บุญดี ปลายบาง 45/7 หมู่ 3
1782 นาย พุฒ โถน้อย ปลายบาง 46 หมู่ 3
1783 นางสาว ชลัทภรณ์ ยิ้มโสด ปลายบาง 51/1 หมู่ 3
1784 นาย พรเทพ ยิ้มโสด ปลายบาง 51/2 หมู่ 3
1785 นาง ฟื้น พึ่งเกิด ปลายบาง 52 หมู่ 3
1786 นาง ช้องมาศ สุขสำราญ ปลายบาง 55 หมู่ 3
1787 นาง ละเมียด อยู่หนู ปลายบาง 56/1 หมู่ 3
1788 นาง เฉลิม สุขสำราญ ปลายบาง 56/2 หมู่ 3
1789 นาง สมบูรณ์ ทะนันชัย ปลายบาง 56/7 หมู่ 3
1790 นาง แพรว ทัสนานุตริยภรณ์ ปลายบาง 56/10 หมู่ 3
1791 นาย ศรชัย สมบัติอนันต์ ปลายบาง 56/12 หมู่ 3
1792 นางสาว พจีมาศ อภิโชติสกุลวงศ์ ปลายบาง 56/13 หมู่ 3
1793 นาง ดำดี สิงห์เสนา ปลายบาง 56/14 หมู่ 3
1794 นาย ไพศาล ไหลหลั่ง ปลายบาง 56/15 หมู่ 3
1795 นาย ชาติชาย อนุกูลเรืองรุ่ง ปลายบาง 56/16 หมู่ 3
1796 นาง ขวัญเรือน อยู่หนู ปลายบาง 56/18 หมู่ 3
1797 นาย สุรพล ภู่สาย ปลายบาง 56/19 หมู่ 3
1798 นาง อารีย์ ฟุ้งเฟื่องวรชัย ปลายบาง 56/21 หมู่ 3
1799 นางสาว ทองสุก แห่ห้อม ปลายบาง 56/23 หมู่ 3
1800 นาย ไพ ประมวลวงศ์ ปลายบาง 63/10 หมู่ 3
1801 นาย ชาตรี วิภาสกรกิจ ปลายบาง 64 หมู่ 3
1802 นางสาว ธัญลักษณ์ ภิรมย์หวาด ปลายบาง 65 หมู่ 3
1803 นาง สมจิตร ขำคำ ปลายบาง 65/1 หมู่ 3
1804 นาง ช้วน ศรีน้อย ปลายบาง 65/12 หมู่ 3
1805 นางสาว จำเนียร ช้างอ้น ปลายบาง 67/3 หมู่ 3
1806 นาง มนัส ช้างอ้น ปลายบาง 67/4 หมู่ 3
1807 นางสาว อำนวย ใจทัศน์กุล ปลายบาง 70/1 หมู่ 3
1808 นาง ขนิษฐา พอกพูลขำ ปลายบาง 70/2 หมู่ 3
1809 นางสาว ประจง ท้วมสม ปลายบาง 71 หมู่ 3
1810 นางสาว ทองคำ แก่นภิรมย์ ปลายบาง 71/1 หมู่ 3
1811 นาย ศิริ ท้วมสม ปลายบาง 71/2 หมู่ 3
1812 นาง สาย สีกล่ำ ปลายบาง 72 หมู่ 3
1813 นาง ประเสริฐ อยู่รอด ปลายบาง 72/1 หมู่ 3
1814 นาย สายันห์ พึ่งแสง ปลายบาง 72/2 หมู่ 3
1815 นาย ศุภชัย เลิศปิยนนทคุณ ปลายบาง 72/3 หมู่ 3
1816 นางสาว ณัฏฐิมา ทิพย์ธน ปลายบาง 72/4 หมู่ 3
1817 นางสาว สมบัติ สีกล่ำ ปลายบาง 72/6 หมู่ 3
1818 นางสาว อารมย์ ประมวญวงศ์ ปลายบาง 74/2 หมู่ 3
1819 นาง อมรรัตน์ ชุ่มมะโน ปลายบาง 76 หมู่ 3
1820 นางสาว พัชรี สมคง ปลายบาง 77 หมู่ 3
1821 นาย บุญส่ง สุขยวง ปลายบาง 79/11 หมู่ 3
1822 นาง ผ่อน สุขยวง ปลายบาง 79/12 หมู่ 3
1823 นาย สมร สุขยวง ปลายบาง 79/13 หมู่ 3
1824 นาย ประสงค์ สิงห์ใหญ่ ปลายบาง 79/16 หมู่ 3
1825 นางสาว ประเทือง รอดปั้น ปลายบาง 80 หมู่ 3
1826 นางสาว ปวีณา วงษ์สุดิน ปลายบาง 81/10 หมู่ 3
1827 นางสาว ละม่อม ลิลา ปลายบาง 82 หมู่ 3
1828 นางสาว พิมพ์ ก่องกาญจนา ปลายบาง 82/1 หมู่ 3
1829 นาย สะอาด เปียใย ปลายบาง 83 หมู่ 3
1830 นางสาว ฉวี เปียใย ปลายบาง 83/3 หมู่ 3
1831 นางสาว จำนงค์ เกตุเอก ปลายบาง 84 หมู่ 3
1832 นาย ชั้น เปียใย ปลายบาง 84/3 หมู่ 3
1833 นาย นิวัฒน์ บุญอาษา ปลายบาง 84/10 หมู่ 3
1834 นาย พร เกตุเอก ปลายบาง 84/11 หมู่ 3
1835 นางสาว อังคณา ฝอยทอง ปลายบาง 84/13 หมู่ 3
1836 นาย สมนึก โถน้อย ปลายบาง 84/17 หมู่ 3
1837 นาย จำนงค์ โถน้อย ปลายบาง 84/15 หมู่ 3
1838 นาย มานพ ชั่งทอง ปลายบาง 84/16 หมู่ 3
1839 นาง มาณี จ่างแสง ปลายบาง 86 หมู่ 3
1840 นางสาว ประภาศรี ขันธาฤทธิ์ ปลายบาง 88 หมู่ 3
1841 นาง ประพรรณ คงสวัสดิ์ ปลายบาง 88/1 หมู่ 3
1842 นางสาว จำปา อ่ำมาก ปลายบาง 91 หมู่ 3
1843 นาย คิ้มน้ำ แซ่ลิ้ม ปลายบาง 95 หมู่ 3
1844 นาง เปลื้อง เกตุแก้ว ปลายบาง 96 หมู่ 3
1845 นางสาว สาวิตรี อ่ำมาก ปลายบาง 96/2 หมู่ 3
1846 นาง พยุง อ่ำเล็ก ปลายบาง 96/3 หมู่ 3
1847 นางสาว อุบล เกตุแก้ว ปลายบาง 96/6 หมู่ 3
1848 นางสาว ประสิทธิ์ สายบัว ปลายบาง 96/25 หมู่ 3
1849 นาง จรูญ คุ้มกัน ปลายบาง 97 หมู่ 3
1850 นาง สอน สว่างชม ปลายบาง 97/3 หมู่ 3
1851 นางสาว นิทรา ภู่ด้วง ปลายบาง หมู่ 3
1852 นาย วิฑูรย์ ตั๋นคิด ปลายบาง หมู่ 3
1853 นางสาว บังอร ชูเทียน ปลายบาง 10 หมู่ 4
1854 นาง สุรินทร์ สุขวิทยี ปลายบาง 13 หมู่ 4
1855 นาย จรูญ จูรัตน์ ปลายบาง 13/1 หมู่ 4
1856 นาย ประจวบ ชมสุดา ปลายบาง 13/2 หมู่ 4
1857 นาง กาญจนา ธนกิจปรีชา ปลายบาง 13/5 หมู่ 4
1858 นาง ย้วน อยู่รอด ปลายบาง 14 หมู่ 4
1859 นาย สุรพล ปิ่นแก้ว ปลายบาง 14/7 หมู่ 4
1860 นาย พิเชษฐ์ สุขแพทย์ ปลายบาง 14/8 หมู่ 4
1861 นาย ณรงค์ อยู่รอด ปลายบาง 14/9 หมู่ 4
1862 นางสาว สวง จันทร์เนียม ปลายบาง 15 หมู่ 4
1863 นาง สมจิตร์ จันทร์เนียม ปลายบาง 15/1 หมู่ 4
1864 นาง สมโภช บัวจันทร์ ปลายบาง 15/2 หมู่ 4
1865 นาง นงลักษณ์ ปิ่นแสง ปลายบาง 17/1 หมู่ 4
1866 นาง ละเมียด ประจันทร์ ปลายบาง 18 หมู่ 4
1867 นาง สลักจิตร บัวเหม ปลายบาง 18/1 หมู่ 4
1868 นาง ถมยา ขุนคล้าย ปลายบาง 21 หมู่ 4
1869 นาย ประยงค์ ขุนคล้าย ปลายบาง 21/2 หมู่ 4
1870 นาย ประยูร ขุนคล้าย ปลายบาง 21/3 หมู่ 4
1871 นาย วันชัย เนียมจ้อย ปลายบาง 23 หมู่ 4
1872 นางสาว จวน เขียวดี ปลายบาง 24 หมู่ 4
1873 นางสาว จำเนียร วอนเหมือน ปลายบาง 24/1 หมู่ 4
1874 นาย ตนุภัทร แสงเทียน ปลายบาง 24/2 หมู่ 4
1875 นางสาว บุญเรือน แสงเทียน ปลายบาง 24/3 หมู่ 4
1876 นาง กฤษณา ภู่ด้วง ปลายบาง 28 หมู่ 4
1877 นางสาว ทัมขึ้น ภู่ด้วง ปลายบาง 29 หมู่ 4
1878 นางสาว ทองคำ เผือกเอม ปลายบาง 32 หมู่ 4
1879 นาง ทองหล่อ โถน้อย ปลายบาง 35 หมู่ 4
1880 นาย สำเนียง รื่นเสือ ปลายบาง 35/1 หมู่ 4
1881 นาย สุวรรณ จันทร์เนียม ปลายบาง 38 หมู่ 4
1882 นาง กุลชะลี บัวเหม ปลายบาง 43 หมู่ 4
1883 นางสาว สุรินทร์ อ่ำมาก ปลายบาง 43/1 หมู่ 4
1884 นาย เอกสิทธิ์ มาน้อย ปลายบาง 43/2 หมู่ 4
1885 นางสาว เดือน พาลี ปลายบาง 43/16 หมู่ 4
1886 นางสาว ละเอียด สุขเอม ปลายบาง 44 หมู่ 4
1887 นาง ละออ สุขเอม ปลายบาง 44/1 หมู่ 4
1888 นาย ประเสริฐ แจ้งไผ่ ปลายบาง 45 หมู่ 4
1889 นาง เหมือนใจ แก้วนารายณ์ ปลายบาง 46 หมู่ 4
1890 นาง วิไลวรรณ แจ้งไผ่ ปลายบาง 46/1 หมู่ 4
1891 นาย โปรย นาคแสง ปลายบาง 49 หมู่ 4
1892 นางสาว ลำเจียก ปิ่นแสง ปลายบาง 51 หมู่ 4
1893 นาย เอนก ปิ่นแสง ปลายบาง 57 หมู่ 4
1894 นาย สังวาลย์ เผือกพุก ปลายบาง 57/1 หมู่ 4
1895 นาง ผัน พูลปาน ปลายบาง 57/3 หมู่ 4
1896 นาย มาโนด ปิ่นแสง ปลายบาง 57/4 หมู่ 4
1897 นาย เกษม แจ้งจั่น ปลายบาง 57/5 หมู่ 4
1898 พ.อ.อ. ไพโรจน์ เผือกพุก ปลายบาง 57/7 หมู่ 4
1899 นาย หลง แจ้งจั่น ปลายบาง 60/2 หมู่ 4
1900 นางสาว สุภาภรณ์ สวนเกิด ปลายบาง 60/9 หมู่ 4
1901 นาย มาวิม เนียมหมวด ปลายบาง 61/2 หมู่ 4
1902 นาย เล็ก ศรีสัน ปลายบาง 61/13 หมู่ 4
1903 นางสาว จำลอง คล้ายน้อย ปลายบาง 61/14 หมู่ 4
1904 นางสาว สมบุญ แก้วทองศรี ปลายบาง 61/20 หมู่ 4
1905 นาย สมศักดิ์ ปานเณร ปลายบาง 62 หมู่ 4
1906 นาง สมบูรณ์ แซ่อึ้ง ปลายบาง 62/1 หมู่ 4
1907 นาย สายชล บัวเหม ปลายบาง 64/1 หมู่ 4
1908 นาง จีบ ศิริวัฒน์ ปลายบาง 67/5 หมู่ 4
1909 นาง สุพัฒน์ ปานยงค์ ปลายบาง 67/34 หมู่ 4
1910 นาง ปราณี สุขเกษม ปลายบาง 67/35 หมู่ 4
1911 นาย มงคล กิตติศักดิ์ดำเกิง ปลายบาง 67/36 หมู่ 4
1912 นาย ผล คงเพ็ชร์ ปลายบาง 67/38 หมู่ 4
1913 นาย ถวิล เกลี้ยงหนามเตย ปลายบาง 67/73 หมู่ 4
1914 นางสาว นงนุช ภู่แพร ปลายบาง 141 หมู่ 4
1915 นางสาว ฟื้น ภู่แพร ปลายบาง 142 หมู่ 4
1916 นาง มาลี ทองขวาง ปลายบาง 57 หมู่ 5
1917 นาย สุชิน เกิดลาภ ปลายบาง 57/4 หมู่ 5
1918 นาย เชษฐา สุดชม ปลายบาง 57/5 หมู่ 5
1919 นาง ละเมียด สุนากร ปลายบาง 57/8 หมู่ 5
1920 นางสาว วัน ขำน้อย ปลายบาง 59/1 หมู่ 5
1921 นาย สนั่น โฉมอยู่ ปลายบาง 59/2 หมู่ 5
1922 นาย องอาจ ทองประดับ ปลายบาง 59/10 หมู่ 5
1923 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสัน ปลายบาง 60 หมู่ 5
1924 นาง ปลื้ม ลีจาด ปลายบาง 61 หมู่ 5
1925 นาย ทวี แสงสุวรรณ์ ปลายบาง 61/3 หมู่ 5
1926 นาย สุนทร ช้างแดง ปลายบาง 61/5 หมู่ 5
1927 นาง พูล น้อยปั่น ปลายบาง 62 หมู่ 5
1928 นางสาว เวียน สิงห์อยู่ ปลายบาง 68 หมู่ 5
1929 นาย ชานนท์ เกตุสะอาด ปลายบาง 68/1 หมู่ 5
1930 นาย พล สิงห์อยู่ ปลายบาง 70 หมู่ 5
1931 นางสาว สมพิศ พรแสง ปลายบาง 71 หมู่ 5
1932 นาง ทองเจือ เกตุสะอาด ปลายบาง 71/1 หมู่ 5
1933 นาย ประสิทธิ์ เดชแพ ปลายบาง 73 หมู่ 5
1934 นาย สุชิน มิเอม ปลายบาง 76 หมู่ 5
1935 นางสาว บุญผล มิเอม ปลายบาง 76/1 หมู่ 5
1936 นาง ไข่ มิเอม ปลายบาง 77 หมู่ 5
1937 นางสาว ทวี สิงห์อยู่ ปลายบาง 78 หมู่ 5
1938 นาง บุญช่วย แม้นศรี ปลายบาง 78/1 หมู่ 5
1939 นาง บุญช่วย สิงห์อยู่ ปลายบาง 79 หมู่ 5
1940 นาย ประยงค์ สิงห์อยู่ ปลายบาง 80 หมู่ 5
1941 นาง บุบผา อ้นดิสถ์ ปลายบาง 82 หมู่ 5
1942 นาง ม้วน ลีจาด ปลายบาง 84 หมู่ 5
1943 นาง ฉวี จันทับ ปลายบาง 87 หมู่ 5
1944 นาง ผวน สุขสอาด ปลายบาง 90 หมู่ 5
1945 นาง ภิญญา สุขสอาด ปลายบาง 90/1 หมู่ 5
1946 นาย ทองสุข แก้วแดง ปลายบาง 91 หมู่ 5
1947 นาย ประสิทธิ์ ยิ้มโสด ปลายบาง 91/4 หมู่ 5
1948 นาย สมนึก สีสันต์ ปลายบาง 92 หมู่ 5
1949 นาย สมศักดิ์ พูลปาน ปลายบาง 93 หมู่ 5
1950 นาย ประวัตร เอี่ยมแจ้ง ปลายบาง 93/1 หมู่ 5
1951 นาง จง มิเอม ปลายบาง 94 หมู่ 5
1952 นาง เนย ช้างพุ่ม ปลายบาง 95 หมู่ 5
1953 นาย เชษฐ์ ลีจาด ปลายบาง 96 หมู่ 5
1954 นาง เพ็ญ ทิมจาด ปลายบาง 97 หมู่ 5
1955 นาย กมล ทิมจาด ปลายบาง 97/1 หมู่ 5
1956 นาง เรียม ยาประดิษฐ ปลายบาง 97/2 หมู่ 5
1957 นางสาว มาลินี ทิมจาด ปลายบาง 97/3 หมู่ 5
1958 นาย ไพฑูรย์ เดชแจ่ม ปลายบาง 98 หมู่ 5
1959 นาง ธันสิริ ไม้ตะเภา ปลายบาง 98/1 หมู่ 5
1960 นาง อุบลวรรณ ไชยเทศ ปลายบาง 98/2 หมู่ 5
1961 นาง สอาด เผือกเพิก ปลายบาง 99 หมู่ 5
1962 นางสาว ละเอียด เผือกเพิก ปลายบาง 99/1 หมู่ 5
1963 นาง จำนงค์ สังข์ป่า ปลายบาง 100 หมู่ 5
1964 นาง เตือน สุขใย ปลายบาง 101/2 หมู่ 5
1965 นาย ประจวบ เกียผึ้ง ปลายบาง 101/3 หมู่ 5
1966 นาง รัตนา เข็มกลัด ปลายบาง 103 หมู่ 5
1967 นาง สืบวงค์ ดีสวัสดิ์ ปลายบาง 104 หมู่ 5
1968 นาย มาลัย เกตุสะอาด ปลายบาง 108 หมู่ 5
1969 นาง สุพัตร ชูแสง ปลายบาง 111 หมู่ 5
1970 นาย วชิระ น้อยปั่น ปลายบาง 111/1 หมู่ 5
1971 นาง สังเวียน ด้วงเอี้ยง ปลายบาง 112/1 หมู่ 5
1972 นาย สมมาตร สกุลพงศ์ชัย ปลายบาง 113 หมู่ 5
1973 นาย พนมเทียน ช้างแดง ปลายบาง 113/3 หมู่ 5
1974 นาง ยุพา เล่าทองเผ่า ปลายบาง 115/1 หมู่ 5
1975 นาง สมศรี ฟองฤทธิ์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1976 นางสาว รุ่งนภา วิชิตตานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1977 นางสาว วิไล วิชิตตานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1978 นางสาว นิศา ฟองฤทธิ์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1979 นาย วิศรุต ยอดสุวรรณ์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1980 นาย วิรัช วิชิตตานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1981 นาง ทัศนีย์ เทศแก้ว มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1982 นาย สุชาติ อินทุสมิต มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1983 นางสาว เวียน ยางสองใจ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1984 นาย สุพัฒร์ ทองน้อย มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1985 นางสาว น้อย พลูเพิ่ม มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1986 นางสาว สมใจ สมจันทร์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1987 นาย ธวัชชัย รากพุดซา มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1988 นางสาว วิภา วิชิตตานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1989 นางสาว สมใจ วิชิตตานนท์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1990 นางสาว แจ๋วแหว๋ว อิ่มแดง มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1991 นาย ประสงค์ ภักษ์ทึงเจริญ มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1992 นาย นิรันทร์ อิ่มแดง มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1993 นาง วันทา สร้อยพวง มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1994 นางสาว วันวิสาข์ สุชีเพช็ร มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1995 นาย ชาญชัย ชุมพล มหาสวัสดิ์ หมู่ 1
1996 นาง พูนทรัพย์ พอนอ่วม มหาสวัสดิ์ 70 หมู่ 1
1997 นางสาว ระพีพรรณ พอนออ่วม มหาสวัสดิ์ 70/1 หมู่ 1
1998 นางสาว เนตรชนก ฤทธิ์เดช มหาสวัสดิ์ 71/1 หมู่ 1
1999 นาย กำจัด เทียนแก้ว มหาสวัสดิ์ 72 หมู่ 1
2000 นาง จินตนา นวลยงค์ มหาสวัสดิ์ 72/1 หมู่ 1
2001 นาง ลิ้นจี่ ทองเอม มหาสวัสดิ์ 73 หมู่ 1
2002 นาง รัชนี ทองเอม มหาสวัสดิ์ 73/1 หมู่ 1
2003 นาง สุรี นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 75 หมู่ 1
2004 นาย ทวี ทองเอม มหาสวัสดิ์ 75/2 หมู่ 1
2005 นาง ชญาภา ต่ายจันทร์ มหาสวัสดิ์ 76/1 หมู่ 1
2006 นาย ศิริ ทรัพย์พญา มหาสวัสดิ์ 76/2 หมู่ 1
2007 นาง ฟ้อย ภูพันธ์ มหาสวัสดิ์ 79 หมู่ 1
2008 นาย กำจาย เกตุทอง มหาสวัสดิ์ 80 หมู่ 1
2009 นาง พิกุล สุขาบูรณ์ มหาสวัสดิ์ 83 หมู่ 1
2010 นางสาว สมคิด ทองมณี มหาสวัสดิ์ 83/1 หมู่ 1
2011 นางสาว สายสุนีย์ ทรัพย์นุ่ม มหาสวัสดิ์ 83/2 หมู่ 1
2012 นาง นวลจันทร์ แจ้งไข่ มหาสวัสดิ์ 83/3 หมู่ 1
2013 นาย สม้าด ทรัพย์นุ่ม มหาสวัสดิ์ 85/1 หมู่ 1
2014 นาย วีรพล พึ่งนุ่ม มหาสวัสดิ์ 86/18 หมู่ 1
2015 นาย ทอง พึ่งนุ่ม มหาสวัสดิ์ 86/2 หมู่ 1
2016 นาง ทิพาภรณ์ อ้นอุ่น มหาสวัสดิ์ 86/4 หมู่ 1
2017 นาย เจน อ้นอุ่น มหาสวัสดิ์ 86/5 หมู่ 1
2018 นาง เอี่ยม มีเย็น มหาสวัสดิ์ 87 หมู่ 1
2019 นาง ผล ต่ายคำ มหาสวัสดิ์ 87/2 หมู่ 1
2020 นาง พิกุล ทองมณี มหาสวัสดิ์ 87/4 หมู่ 1
2021 นาย อรรถยุทธ ยิ้มเรือง มหาสวัสดิ์ 88 หมู่ 1
2022 นาง จำรูญ ทองแย้ม มหาสวัสดิ์ 89 หมู่ 1
2023 นาย ภิญโญ พึ่งคล้าย มหาสวัสดิ์ 93/1 หมู่ 1
2024 นาง สังเวียน สุขดี มหาสวัสดิ์ 93/24 หมู่ 1
2025 นาย วิชา นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 99/3 หมู่ 1
2026 นาย นิตย์ พอนรอด มหาสวัสดิ์ 99/4 หมู่ 1
2027 นาง อุทัยวรรณ แก้วอยู่ มหาสวัสดิ์ 100/3 หมู่ 1
2028 นางสาว รักชนก แซ่เตีย มหาสวัสดิ์ 2 หมู่ 2
2029 นาย สมทรง โตอินทร์ มหาสวัสดิ์ 2/2 หมู่ 2
2030 นาย สมพร โตอินทร์ มหาสวัสดิ์ 2/47 หมู่ 2
2031 นางสาว บุญศิริ ดีโสภา มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2032 นาง จารุชา โตอินทร์ มหาสวัสดิ์ 4 หมู่ 2
2033 นาย ชอบ ลักษณะวิริยะกุล มหาสวัสดิ์ 8 หมู่ 2
2034 นาง สำราญ ช้างเอม มหาสวัสดิ์ 10 หมู่ 2
2035 นางสาว สมปอง กลิ่นทองคำ มหาสวัสดิ์ 15 หมู่ 2
2036 นาง ชมภู จันทรี มหาสวัสดิ์ 15/1 หมู่ 2
2037 นาง สมพิศ ประสาทศิลป์ มหาสวัสดิ์ 15/2 หมู่ 2
2038 นาย วรยุทธ์ นุตะธนผล มหาสวัสดิ์ 16 หมู่ 2
2039 นาย สุเทพ ดีโสภา มหาสวัสดิ์ 18 หมู่ 2
2040 นาง ชูศรี แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 19/1 หมู่ 2
2041 นาย กิมเสียง จิระณรงค์ศิริ มหาสวัสดิ์ 20 หมู่ 2
2042 นางสาว ปราณี แซ่เจา มหาสวัสดิ์ 20/1 หมู่ 2
2043 นาย สมศักดิ์ เกียรติอมรเวช มหาสวัสดิ์ 29/2 หมู่ 2
2044 นางสาว มาลี วัฒณลาภมงคล มหาสวัสดิ์ 46 หมู่ 2
2045 นาย ศรีเชื้อ เชิดชูศรีทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 51 หมู่ 2
2046 นาย บุญส่ง อ่ำมาก มหาสวัสดิ์ 54/1 หมู่ 2
2047 นางสาว สมจิต แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 56/1 หมู่ 2
2048 นาย บุญส่ง บุญสำราญ มหาสวัสดิ์ 64 หมู่ 2
2049 นาย เอก แซ่อึ้ง มหาสวัสดิ์ 64/1 หมู่ 2
2050 นาย สุพจน์ บุญสำราญ มหาสวัสดิ์ 64/3 หมู่ 2
2051 นาย สมโภชน์ บุญสำราญ มหาสวัสดิ์ 64/4 หมู่ 2
2052 นาง สุพรรณี ศรีอินทสุทธิ์ มหาสวัสดิ์ 73/1 หมู่ 2
2053 นาย อรุณ แย้มจันทร์ มหาสวัสดิ์ 73/2 หมู่ 2
2054 นางสาว โสภานา ศรีสนทอง มหาสวัสดิ์ 73/3 หมู่ 2
2055 นางสาว อุไรวรรณ สมรูป มหาสวัสดิ์ 74/1 หมู่ 2
2056 นาย ประโยชน์ เนียมเนตร์ มหาสวัสดิ์ 75/7 หมู่ 2
2057 นาง อำพร บุญสำราญ มหาสวัสดิ์ 75/9 หมู่ 2
2058 นาย วันชัย แซ่โล้ว มหาสวัสดิ์ 82 หมู่ 2
2059 นาย สอง แซ่เตียว มหาสวัสดิ์ 85 หมู่ 2
2060 นาย สมบูรณ์ ศิริวัฒนพิศาล มหาสวัสดิ์ 85/1 หมู่ 2
2061 นางสาว กรองแก้ว ศิริวัฒนพิศาล มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2062 นาง บุญมา ศุภกิจโยธิน มหาสวัสดิ์ 95 หมู่ 2
2063 นาย ประเสริฐ สมรูป มหาสวัสดิ์ 99 หมู่ 2
2064 นางสาว วันดี สมรูป มหาสวัสดิ์ 100 หมู่ 2
2065 นาง สมใจ ก้อนจันทร์เทศ มหาสวัสดิ์ 100/3 หมู่ 2
2066 นาง ทวีพร ปานคง มหาสวัสดิ์ 100/4 หมู่ 2
2067 นาง เรไร ไชยสงค์ มหาสวัสดิ์ 104/1 หมู่ 2
2068 นาง วรรณกร จงวาสนาธรรม มหาสวัสดิ์ 110/2 หมู่ 2
2069 นาย ประสงค์ แย้มดี มหาสวัสดิ์ 114/6 หมู่ 2
2070 นาย นิวัฒน์ รักตระกูลธรรม มหาสวัสดิ์ 115 หมู่ 2
2071 นางสาว ชลอศรี ภู่โพธิ์ มหาสวัสดิ์ 119 หมู่ 2
2072 นาง วันทนีย์ บุญพ่วง มหาสวัสดิ์ 122 หมู่ 2
2073 นาง ศุลีพร ภูพันธ์ มหาสวัสดิ์ 122/1 หมู่ 2
2074 นาง ทองย้อย เกิดแย้ม มหาสวัสดิ์ 126 หมู่ 2
2075 นาง สุนทรี กองแก้ว มหาสวัสดิ์ 127 หมู่ 2
2076 นาย ศราวุธ เกิดแย้ม มหาสวัสดิ์ 127/1 หมู่ 2
2077 นาง นุชจรินทร์ วรธงชัย มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2078 นางสาว ธารินี แซ่จาว มหาสวัสดิ์ 129 หมู่ 2
2079 นาย ชิน ทองสุกมาก มหาสวัสดิ์ 133/1 หมู่ 2
2080 นาย บรรจง สิทธิน้อย มหาสวัสดิ์ 133/3 หมู่ 2
2081 นาย สมฤกษ์ เซ่งสมหวัง มหาสวัสดิ์ 133/4 หมู่ 2
2082 นาง จันทร์ ขุนกอง มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2083 นาง สร้อย ฉันสำราญ มหาสวัสดิ์ 135/2 หมู่ 2
2084 นาย ไพศาล จอเจริญพานิช มหาสวัสดิ์ 136 หมู่ 2
2085 นาย สมบัติ จอเจริญพานิช มหาสวัสดิ์ 137 หมู่ 2
2086 นาง ชิ้น สุขสมบัติไพบูลย์ มหาสวัสดิ์ 143 หมู่ 2
2087 นาย สมโภชน์ กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 145/2 หมู่ 2
2088 นาง ทุเรียน ชัยขรรค์เมือง มหาสวัสดิ์ 145/3 หมู่ 2
2089 นาง สุนันท์ กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 145/4 หมู่ 2
2090 นาง มณฑา กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 147/4 หมู่ 2
2091 นางสาว จิราพร เกสโกมล มหาสวัสดิ์ 147/5 หมู่ 2
2092 นาง จำเรียง ศุภเมธีวรกุล มหาสวัสดิ์ 148/1 หมู่ 2
2093 นางสาว สำรวย ปิ่นเย็น มหาสวัสดิ์ 148/3 หมู่ 2
2094 นาง น้ำฝน ศรีเพียงจันทร์ มหาสวัสดิ์ 150 หมู่ 2
2095 นาย นาวิน กฤษณา มหาสวัสดิ์ 150/3 หมู่ 2
2096 นางสาว พรสุดา จงสุวรรณรักษ์ มหาสวัสดิ์ 159 หมู่ 2
2097 นาย วสันต์ โรจน์รัตนะ มหาสวัสดิ์ 159/1 หมู่ 2
2098 นาง สมปอง บุญสะอาด มหาสวัสดิ์ 159/2 หมู่ 2
2099 นาง ผกา แสงเทียน มหาสวัสดิ์ 159/3 หมู่ 2
2100 นาย สมพงษ์ ฟักฟูทอง มหาสวัสดิ์ 160/1 หมู่ 2
2101 นางสาว เกศิณี พิมพิศาล มหาสวัสดิ์ 160/6 หมู่ 2
2102 นางสาว โสภา พรมทา มหาสวัสดิ์ 161 หมู่ 2
2103 นางสาว ยุพา ฟักฟูทอง มหาสวัสดิ์ 161/3 หมู่ 2
2104 นาย ประสาน ฟักฟูทอง มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2105 นาย โกมล สุขวิทยี มหาสวัสดิ์ 161/6 หมู่ 2
2106 นาย เด่น สุขวิทยี มหาสวัสดิ์ หมู่ 2
2107 นาย วีระยุทธ สุขวิทยี มหาสวัสดิ์ 161/9 หมู่ 2
2108 นาง วิภาวรรณ์ แฟงคล้าย มหาสวัสดิ์ 161/10 หมู่ 2
2109 นางสาว เกษมณี ปิ่นเย็น มหาสวัสดิ์ 162/1 หมู่ 2
2110 นางสาว รุ่งนภา เกิดพึ่งพระธรรม มหาสวัสดิ์ 162/2 หมู่ 2
2111 นาง ชั้น กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 162/4 หมู่ 2
2112 นาย ทศพล ธีระจันทร์ มหาสวัสดิ์ 162/6 หมู่ 2
2113 นาง ชุบ แสงเผือก มหาสวัสดิ์ 162/8 หมู่ 2
2114 นาง เขมณัฏฐ์ บุญปองหา มหาสวัสดิ์ 165/1 หมู่ 2
2115 นางสาว นันทนิจ อ่ำมาก มหาสวัสดิ์ 1 หมู่ 5
2116 นาง เจริญ จิตรพร มหาสวัสดิ์ 2 หมู่ 5
2117 นาง ชุบ บัวจันทร์ มหาสวัสดิ์ 2/1 หมู่ 5
2118 นาย เฉลิม ฤกษ์นาวี มหาสวัสดิ์ 3 หมู่ 5
2119 นาง ชลอ ทองเต็มถุง มหาสวัสดิ์ 3/1 หมู่ 5
2120 นางสาว รัตนา รอดศาสตร์ มหาสวัสดิ์ 4 หมู่ 5
2121 นาย สมศักดิ์ เพ็งส้ม มหาสวัสดิ์ 4/3 หมู่ 5
2122 นาง วรนุช ดาราโชติ มหาสวัสดิ์ 5/2 หมู่ 5
2123 นาง อำนวยพร ใจเสมอ มหาสวัสดิ์ 6/1 หมู่ 5
2124 นาง เฉลี่ย ใจบุญ มหาสวัสดิ์ 6/2 หมู่ 5
2125 นาง อารี ปัญจวรานุวัตร์ มหาสวัสดิ์ 7/8 หมู่ 5
2126 นาย วีรยุทธ เจิมจิตรผ่อง มหาสวัสดิ์ 7/11 หมู่ 5
2127 นาง นฤมล เสียงใส มหาสวัสดิ์ 7/14 หมู่ 5
2128 นางสาว มลิ ยิ้มใจบุญ มหาสวัสดิ์ 7/16 หมู่ 5
2129 นาย สนั่น ลักษณะวิริยะกุล มหาสวัสดิ์ 8/9 หมู่ 5
2130 นาย เอี่ยมซ้ง แซ่ตั้ง มหาสวัสดิ์ 11/2 หมู่ 5
2131 นาง ไพรินทร์ เกียรติอมรเวช มหาสวัสดิ์ 11/3 หมู่ 5
2132 นาง อัมพา แซ่โง้ว มหาสวัสดิ์ 11/4 หมู่ 5
2133 นาง สมถวิล สุขอิ่มใจ มหาสวัสดิ์ 11/5 หมู่ 5
2134 นาง จำปา แซ่ตั้ง มหาสวัสดิ์ 11/6 หมู่ 5
2135 นาง สมพร เต้าชุ้น มหาสวัสดิ์ 11/7 หมู่ 5
2136 นาง นิภา เตี่ยบัวแก้ว มหาสวัสดิ์ 11/8 หมู่ 5
2137 นาง โฉมยงค์ ปานเนตร มหาสวัสดิ์ 111 หมู่ 5
2138 นาง อมรรัตน์ กันยาประสิทธิ์ มหาสวัสดิ์ 111/1 หมู่ 5
2139 นาง บุญช่วย กระดิ่งสาย มหาสวัสดิ์ 111/2 หมู่ 5
2140 นาย ไพรัช แย้มแฟง มหาสวัสดิ์ 114/5 หมู่ 5
2141 นาย อัครเดช อุดมชัชวาล มหาสวัสดิ์ 114/14 หมู่ 5
2142 นาง อุดมศรี หุตะสิทธิ์ มหาสวัสดิ์ 114/18 หมู่ 5
2143 นาง ยุภรณ์ ศิริรัตน์ มหาสวัสดิ์ 114/20 หมู่ 5
2144 นาง นิภา ประชุม มหาสวัสดิ์ 114/21 หมู่ 5
2145 นาย สมศักดิ์ ทรวงชมพันธ์ มหาสวัสดิ์ 114/22 หมู่ 5
2146 นางสาว อุไร หุตะสิทธิ์ มหาสวัสดิ์ 114/23 หมู่ 5
2147 นาย ปลั่ง ส้มไทย มหาสวัสดิ์ 121/4 หมู่ 5
2148 นาง เฉลียว แย้มแฟง มหาสวัสดิ์ 130/3 หมู่ 5
2149 นาย ณรงค์วิทย์ หอณรงค์ศิริ มหาสวัสดิ์ 2 หมู่ 6
2150 นาย กิมโล้ง แซ่เล้า มหาสวัสดิ์ 4 หมู่ 6
2151 นางสาว สมปอง สุขวิทยี มหาสวัสดิ์ 4/2 หมู่ 6
2152 นางสาว ลุนณี ดีดวงพันธ์ มหาสวัสดิ์ 4/3 หมู่ 6
2153 นาย สมศักดิ์ แซ่อึ้ง มหาสวัสดิ์ 5 หมู่ 6
2154 นาง สร้อย เปรุนาวิน มหาสวัสดิ์ 5/2 หมู่ 6
2155 นาง มาเรียม ขำเหมือน มหาสวัสดิ์ 5/3 หมู่ 6
2156 นาย โสภณ ขำเหมือน มหาสวัสดิ์ 8 หมู่ 6
2157 นาง รัชนี ศรีนางแย้ม มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2158 นาย สำราญ ขำเหมือน มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2159 นางสาว โสภา โพธิ์ระดก มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2160 นางสาว มัลลิกา ขำเหมือน มหาสวัสดิ์ 8/2 หมู่ 6
2161 นาง รัตนา จูค้า มหาสวัสดิ์ 8/3 หมู่ 6
2162 นาย สมชาย เชาฉลาด มหาสวัสดิ์ 9 หมู่ 6
2163 นาย อรรตพล เชาว์ฉลาด มหาสวัสดิ์ 9/1 หมู่ 6
2164 นาง วันทนีย์ เชาว์ฉลาด มหาสวัสดิ์ 9/6 หมู่ 6
2165 นาย วีระศักดิ์ เชาว์ฉลาด มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2166 นางสาว สุจิตรา ชะโย มหาสวัสดิ์ 14 หมู่ 6
2167 นาย บุญเสริม ชะโย มหาสวัสดิ์ 14/1 หมู่ 6
2168 นาง อารมณ์ ล้วนเหล่าอังกูร มหาสวัสดิ์ 14/2 หมู่ 6
2169 นางสาว กัญญา แซ่ล้อ มหาสวัสดิ์ 14/3 หมู่ 6
2170 นาย สรวัชญ์ คงคะคิด มหาสวัสดิ์ 15 หมู่ 6
2171 นางสาว นพจงกล สุนทรศารทูล มหาสวัสดิ์ 16 หมู่ 6
2172 นาย จวน ทองนพรัตน์ มหาสวัสดิ์ 16/1 หมู่ 6
2173 นาง วรวรรณ ศรีสำอาง มหาสวัสดิ์ 16/2 หมู่ 6
2174 นางสาว ปทุม สุนทรศารทูล มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2175 นาย วินัย สุนทรศารทูล มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2176 นางสาว เบ็ญจมาศ ช่างชุน มหาสวัสดิ์ 19 หมู่ 6
2177 นาย สำเริง ช่างชุน มหาสวัสดิ์ 19/2 หมู่ 6
2178 นาย มานะ ช่างชุน มหาสวัสดิ์ 19/8 หมู่ 6
2179 นาง จินห์วรา ซาพวง มหาสวัสดิ์ 19/9 หมู่ 6
2180 นาง สมคิด เกียรติโรจนกำธร มหาสวัสดิ์ 20 หมู่ 6
2181 นาง กัลยา ไทยเจริญ มหาสวัสดิ์ 20/1 หมู่ 6
2182 นาง ปราณี สดขุนเณร มหาสวัสดิ์ 20/2 หมู่ 6
2183 นาง กัญญา ธนาพร มหาสวัสดิ์ 21 หมู่ 6
2184 นาย อาจินต์ พรหมมีศรี มหาสวัสดิ์ 23 หมู่ 6
2185 นาง เจรฮง พรหมมีศรี มหาสวัสดิ์ 23/1 หมู่ 6
2186 นาย ประสิทธิ์ วานิชกร มหาสวัสดิ์ 24 หมู่ 6
2187 นาง ประพิน วานิชกร มหาสวัสดิ์ 24/2 หมู่ 6
2188 นาย สุชิน มีเปรม มหาสวัสดิ์ 25 หมู่ 6
2189 นาง ทองอ่อน แตงสอาด มหาสวัสดิ์ 26 หมู่ 6
2190 นางสาว จำเนียร แตงสอาด มหาสวัสดิ์ 26/1 หมู่ 6
2191 นางสาว ปิยะวรรณ์ จูบ้านพร้าว มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2192 นาย ประภา สมชื่น มหาสวัสดิ์ 27 หมู่ 6
2193 นาง พิศมัย สมชื่น มหาสวัสดิ์ 27/1 หมู่ 6
2194 นาย เข็ม เอี่ยมลือนาม มหาสวัสดิ์ 29 หมู่ 6
2195 นางสาว เรไร รวยทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 30 หมู่ 6
2196 นางสาว ขนิษฐา เอี่ยมลือนาม มหาสวัสดิ์ 30/1 หมู่ 6
2197 นาง ประจง วานิชกร มหาสวัสดิ์ 32/1 หมู่ 6
2198 นางสาว ประไพ คณะฤกษ์ มหาสวัสดิ์ 34 หมู่ 6
2199 นาย สมาน แตงมาก มหาสวัสดิ์ 35 หมู่ 6
2200 นาย จิรภัทร แตงมาก มหาสวัสดิ์ 36 หมู่ 6
2201 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ แตงมาก มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2202 นาย ชาตรี กล่อมนก มหาสวัสดิ์ 39 หมู่ 6
2203 นาย พยุง ปลื้มใจ มหาสวัสดิ์ 39/1 หมู่ 6
2204 นาย สำเริง แสงเพ็ชร์ มหาสวัสดิ์ 40 หมู่ 6
2205 นาย ประสาท แสงเพ็ชร์ มหาสวัสดิ์ 40/1 หมู่ 6
2206 นาย อำนวย เสาน้อย มหาสวัสดิ์ 42 หมู่ 6
2207 นาง อุไรวรรณ ฉันสำราญ มหาสวัสดิ์ 43 หมู่ 6
2208 นาง จรูญ ภู่ยอดยิ่ง มหาสวัสดิ์ 43/1 หมู่ 6
2209 นาย รำไพ น้อยสอาด มหาสวัสดิ์ 44 หมู่ 6
2210 นางสาว พนิตพิมพ์ น้อยสอาด มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2211 นาง สมพิศ แสงเพ็ชร์ มหาสวัสดิ์ 44/3 หมู่ 6
2212 นาง นงเยาว์ คำเจริญ มหาสวัสดิ์ 45 หมู่ 6
2213 นาง สุจิตรา อิ่มใจ มหาสวัสดิ์ 45/1 หมู่ 6
2214 นางสาว สินีนาฏ บัวมี มหาสวัสดิ์ 47 หมู่ 6
2215 นาย สนิท ม่วงสวย มหาสวัสดิ์ 47/1 หมู่ 6
2216 นาง สมพิศ ม่วงสวย มหาสวัสดิ์ 47/2 หมู่ 6
2217 นางสาว ทองย้อย ม่วงสวย มหาสวัสดิ์ 47/3 หมู่ 6
2218 นาย กาญจนเทพ ม่วงสวย มหาสวัสดิ์ 48 หมู่ 6
2219 นาง สุกานดา เทียมสมชาติ มหาสวัสดิ์ 49 หมู่ 6
2220 นาง น้ำค้าง อำภรรัตน์ มหาสวัสดิ์ 49/1 หมู่ 6
2221 นาย สุทัศน์ คำใจคง มหาสวัสดิ์ 50 หมู่ 6
2222 นาง มณฑา คำใจคง มหาสวัสดิ์ 50/1 หมู่ 6
2223 นางสาว ทิพวัลย์ ตาปนานนท์ มหาสวัสดิ์ 51 หมู่ 6
2224 นาง ราตรี สกุลเมตตาธรรม มหาสวัสดิ์ 52 หมู่ 6
2225 นาง ชุน จุ้ยประเสริฐ มหาสวัสดิ์ 52/3 หมู่ 6
2226 นาย สินธนา สกุลเมตตาธรรม มหาสวัสดิ์ 53/1 หมู่ 6
2227 นาง สันทนา เดชพงษ์ มหาสวัสดิ์ 53/12 หมู่ 6
2228 นาง วิมล เพ็งสว่าง มหาสวัสดิ์ 53/2 หมู่ 6
2229 นาย พลศักดิ์ สกุลเมตตาธรรม มหาสวัสดิ์ 53/3 หมู่ 6
2230 นาย จรูญ กุหลาบ มหาสวัสดิ์ 53/4 หมู่ 6
2231 นาย สุรินทร์ จันทนะคีรี มหาสวัสดิ์ 53/5 หมู่ 6
2232 นาย วีระพงษ์ ทิมใจบุญ มหาสวัสดิ์ 53/6 หมู่ 6
2233 นางสาว วิลัยพร เดชพงษ์ มหาสวัสดิ์ 53/7 หมู่ 6
2234 นาง สุกัญญา จันทนะคีรี มหาสวัสดิ์ 53/8 หมู่ 6
2235 นางสาว ประนอม ชั่งชุน มหาสวัสดิ์ 53/9 หมู่ 6
2236 นาง สายหยุด สดขุนเณร มหาสวัสดิ์ 9809 หมู่ 6
2237 นาง อัมพร แสงเพ็ชร์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2238 นาง ชไมพร สมชื่น มหาสวัสดิ์ หมู่ 6
2239 นาย ธนายุทธ สมทรัพย์ มหาสวัสดิ์ หมู่ 7
2240 นาง สำอางค์ ชาติสุมานนท์ มหาสวัสดิ์ 1/1 หมู่ 7
2241 นาย สมชาย กุหลาบ มหาสวัสดิ์ 4/1 หมู่ 7
2242 นาง จริน กุหลาบ มหาสวัสดิ์ 4/2 หมู่ 7
2243 นาง เย็นจิตต์ ทัพปัชชา มหาสวัสดิ์ 5 หมู่ 7
2244 นางสาว จำเริญ ฤทธิ์สำอางค์ มหาสวัสดิ์ 6 หมู่ 7
2245 นางสาว สุรางค์ ยังยุบล มหาสวัสดิ์ 7 หมู่ 7
2246 นาง สมสมัย เพ็ชร์ปุ่น มหาสวัสดิ์ 8/1 หมู่ 7
2247 นางสาว เสงี่ยม ช่างชุน มหาสวัสดิ์ 9 หมู่ 7
2248 นางสาว อรจิรา รอดบัว มหาสวัสดิ์ 9/1 หมู่ 7
2249 นาง อัมพร นามชุ่ม มหาสวัสดิ์ 10 หมู่ 7
2250 นาง พจนา ทรัพย์พญา มหาสวัสดิ์ 10/1 หมู่ 7
2251 นาง สมพิศ เกลี้ยงหนามเตย มหาสวัสดิ์ 10/2 หมู่ 7
2252 นาย บุญชู สายัณหัสมิตร มหาสวัสดิ์ 11 หมู่ 7
2253 นาง อุดมพร เอมอ่อง มหาสวัสดิ์ 13 หมู่ 7
2254 นางสาว ดวงดาว เอมอ่อง มหาสวัสดิ์ 13/1 หมู่ 7
2255 นาง ประคอง เนียมหมวด มหาสวัสดิ์ 15/1 หมู่ 7
2256 นาย ทองมิตร สมบัติอนันต์ มหาสวัสดิ์ 15/2 หมู่ 7
2257 นางสาว ศรีนวล ทองอุ่ม มหาสวัสดิ์ 16 หมู่ 7
2258 นาง สายสุนี นามชุ่ม มหาสวัสดิ์ 16/1 หมู่ 7
2259 นางสาว สมสวย เพ็งจิ๋ว มหาสวัสดิ์ 18 หมู่ 7
2260 นาย ประชา ทรัพย์คง มหาสวัสดิ์ 19 หมู่ 7
2261 นาย ทองสุข ทรัพย์คง มหาสวัสดิ์ 19/1 หมู่ 7
2262 นาง จันทร์ เปี่ยมคุ้ม มหาสวัสดิ์ 20 หมู่ 7
2263 นางสาว เฉลิม น้อยพลับ มหาสวัสดิ์ 22 หมู่ 7
2264 นาย วิเชียร เนียมหมวด มหาสวัสดิ์ 22/1 หมู่ 7
2265 นาย ทองสุข น้อยพลับ มหาสวัสดิ์ 22/2 หมู่ 7
2266 นาย ทองคำ ช้างวัน มหาสวัสดิ์ 22/3 หมู่ 7
2267 นาง ลัดดา สมทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 22/4 หมู่ 7
2268 นาง แฉล้ม เพรียวลำพราน มหาสวัสดิ์ 24 หมู่ 7
2269 นาง โฉมเฉลา สมพงษ์ มหาสวัสดิ์ 24/1 หมู่ 7
2270 นางสาว บุญชู น้อยพิมพ์ มหาสวัสดิ์ 25 หมู่ 7
2271 นางสาว ละเมียด กังเจริญ มหาสวัสดิ์ 27 หมู่ 7
2272 นาย วิชิต นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 28 หมู่ 7
2273 นาง จำรัส ฤทธิ์ดี มหาสวัสดิ์ 29/2 หมู่ 7
2274 นาง สมพิศ รัตนชื่น มหาสวัสดิ์ 29/3 หมู่ 7
2275 นาย พิเชษฐ์ ช่วงโชติ มหาสวัสดิ์ 29/5 หมู่ 7
2276 นาย อนันต์ นวลยงค์ มหาสวัสดิ์ 29/7 หมู่ 7
2277 นาง กาญจนา น้อยเปีย มหาสวัสดิ์ 29/12 หมู่ 7
2278 นางสาว พิมพกานต์ เกิดแย้ม มหาสวัสดิ์ 29/13 หมู่ 7
2279 นางสาว ธิดารัตน์ รัตนชื่น มหาสวัสดิ์ 29/15 หมู่ 7
2280 นาย ชัยณรงค์ น้อยเปีย มหาสวัสดิ์ 29/16 หมู่ 7
2281 นาง สุดใจ เพ็ชรปุ่น มหาสวัสดิ์ 30 หมู่ 7
2282 นาง สุมาลย์ บูรณาหาร มหาสวัสดิ์ 30/1 หมู่ 7
2283 นาง ภัคจิรา เรืองอุไร มหาสวัสดิ์ 30/2 หมู่ 7
2284 นาย สมศักดิ์ เนียมเนตร์ มหาสวัสดิ์ 30/3 หมู่ 7
2285 นาย เจริญ แก้วเหลือง มหาสวัสดิ์ 36/6 หมู่ 7
2286 นาย จำรูญ ช้างศรี มหาสวัสดิ์ 32 หมู่ 7
2287 นาง ระเบียบ กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 32/1 หมู่ 7
2288 นางสาว ศศิธร กนกกาญจนะ มหาสวัสดิ์ 32/2 หมู่ 7
2289 นาย บุญเลิศ เงินอ้น มหาสวัสดิ์ 33 หมู่ 7
2290 นาง อารมย์ วรรณวงษ์ มหาสวัสดิ์ 33/1 หมู่ 7
2291 นาย บุญช่วย ทองหรี่ มหาสวัสดิ์ 34 หมู่ 7
2292 นาย สุวรรณ จันตราแจ่ม มหาสวัสดิ์ 34/1 หมู่ 7
2293 นางสาว วรรณดี หงษ์ทอง มหาสวัสดิ์ 35 หมู่ 7
2294 นาง สมปอง หงษ์ทอง มหาสวัสดิ์ 35/1 หมู่ 7
2295 นาง แฉล้ม เล็กเลอสันต์ มหาสวัสดิ์ 36 หมู่ 7
2296 นาง ละออง กลิ่นภู่ มหาสวัสดิ์ 36/1 หมู่ 7
2297 นาง สายหยุด กล่ำคำ มหาสวัสดิ์ 36/2 หมู่ 7
2298 นาง อำพัน เล็กเลอสันต์ มหาสวัสดิ์ 36/3 หมู่ 7
2299 นางสาว สมพร กล่ำคำ มหาสวัสดิ์ 36/4 หมู่ 7
2300 นาย โตก รัตนชื่น มหาสวัสดิ์ 38 หมู่ 7
2301 นาย เวก รัตนชื่น มหาสวัสดิ์ 38/1 หมู่ 7
2302 นาง ศศินกานต์ สายัณหัสมิตร มหาสวัสดิ์ 41 หมู่ 7
2303 นางสาว ถนอม งามหยดย้อย มหาสวัสดิ์ 43 หมู่ 7
2304 นาง จำเนียร เกิดแย้ม มหาสวัสดิ์ 44 หมู่ 7
2305 นาง ผ่อง คำสม มหาสวัสดิ์ 44/1 หมู่ 7
2306 นาง ชง แผ่พร มหาสวัสดิ์ 44/2 หมู่ 7
2307 นางสาว จำนงค์ แผ่พร มหาสวัสดิ์ 44/3 หมู่ 7
2308 นาง สุนันท์ แผ่พร มหาสวัสดิ์ 44/5 หมู่ 7
2309 นางสาว สิรินี ฉ่อนเจริญ มหาสวัสดิ์ 44/11 หมู่ 7
2310 นางสาว บุญส่ง เกษประคอง มหาสวัสดิ์ 45 หมู่ 7
2311 นาง ประยูร กาบแก้ว มหาสวัสดิ์ 45/1 หมู่ 7
2312 นาย สำรวย กล่ำคำ มหาสวัสดิ์ 45/3 หมู่ 7
2313 นาง อัมพร ติ่งเล็ก มหาสวัสดิ์ 46/1 หมู่ 7
2314 นางสาว ประเทือง กล่อมนก มหาสวัสดิ์ 47/1 หมู่ 7
2315 นาง สังวาลย์ ขำจ้อย มหาสวัสดิ์ 47/5 หมู่ 7
2316 นาง วันเพ็ญ นาคอยู่ มหาสวัสดิ์ 47/6 หมู่ 7
2317 นางสาว ปนัดดา น้อยพลับ มหาสวัสดิ์ 47/7 หมู่ 7
2318 นางสาว สุมาลี กลิ่นหนู มหาสวัสดิ์ 47/9 หมู่ 7
2319 นาย ถาวร แดงศิริ มหาสวัสดิ์ 47/10 หมู่ 7
2320 นางสาว แช่ม รอดหลัก มหาสวัสดิ์ 47/11 หมู่ 7
2321 นาง บุญช่วย กล่อมนก มหาสวัสดิ์ 47/13 หมู่ 7
2322 นางสาว พยอม กลิ่นหนู มหาสวัสดิ์ 47/21 หมู่ 7
2323 นาย ชุติพนธ์ หนูดี มหาสวัสดิ์ 48 หมู่ 7
2324 นาย ประสงค์ เอี่ยมทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 49 หมู่ 7
2325 นาง เอมอร ทองปาน มหาสวัสดิ์ 49/1 หมู่ 7
2326 นางสาว พิศมร สมพงษ์ มหาสวัสดิ์ 53/1 หมู่ 7
2327 นาย ธงชัย ขำจ้อย มหาสวัสดิ์ 53/5 หมู่ 7
2328 นางสาว ประกอบ สมพงษ์ มหาสวัสดิ์ 53/7 หมู่ 7
2329 นางสาว นพภา ทองคำพันธุ์ มหาสวัสดิ์ 54 หมู่ 7
2330 นาย ประสงค์ เนียมเนตร มหาสวัสดิ์ 56/1 หมู่ 7
2331 นาย แม้น นาคสุขปาน มหาสวัสดิ์ 57 หมู่ 7
2332 นางสาว บุญเรือง สุวรรณ์วงค์ มหาสวัสดิ์ 58 หมู่ 7
2333 นาง โฉมยง เนียมนิล มหาสวัสดิ์ 59 หมู่ 7
2334 นางสาว ทองดี เมฆเกตุ มหาสวัสดิ์ 60 หมู่ 7
2335 นาย สนั่น เนียมเนตร์ มหาสวัสดิ์ 61 หมู่ 7
2336 นาง เรวดี สินธุนาวา มหาสวัสดิ์ 61/1 หมู่ 7
2337 นาง จิตต์สมาน พุทธะ มหาสวัสดิ์ 64 หมู่ 7
2338 นาง สมคิด วงษ์สงวน มหาสวัสดิ์ 67 หมู่ 7
2339 นาง ธนวรรณ แสงทอง มหาสวัสดิ์ 68 หมู่ 7
2340 นาย ประจวบ พุทธะ มหาสวัสดิ์ 68/3 หมู่ 7
2341 นาง ลม่อม บุญใจใหญ่ มหาสวัสดิ์ 102 หมู่ 7
2342 นาง ย้อย เทียนแก้ว มหาสวัสดิ์ 104/1 หมู่ 7
2343 นางสาว ประจวบ เทียนแก้ว มหาสวัสดิ์ 104/2 หมู่ 7
2344 นาง ลิ้นจี่ เพ็งสว่าง มหาสวัสดิ์ 105 หมู่ 7
2345 นาย จรัญ นาคสุขปาน มหาสวัสดิ์ 106 หมู่ 7
2346 นางสาว ราตรี ริมปิรังษี มหาสวัสดิ์ 106/3 หมู่ 7
2347 นาย ชาติชาย นาคสุขปาน มหาสวัสดิ์ 106/4 หมู่ 7
2348 นาง สมบัติ กังเจริญ มหาสวัสดิ์ 107 หมู่ 7
2349 นาย จรุงศักดิ์ ชะโกฏิ มหาสวัสดิ์ 107/3 หมู่ 7
2350 นาง ณีรนุช สังวรราชทรัพย์ มหาสวัสดิ์ 107/4 หมู่ 7
2351 นางสาว ฉันทชนก มาลาคำ มหาสวัสดิ์ 107/8 หมู่ 7
2352 นางสาว สุรินทร สวนทอง มหาสวัสดิ์ 107/9 หมู่ 7
2353 นาง สอาด นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 108 หมู่ 7
2354 นาง ชลธิชา นาคสุขปาน มหาสวัสดิ์ 108/1 หมู่ 7
2355 นาย ประสิทธิ์ ฤทธิ์ดี มหาสวัสดิ์ 108/3 หมู่ 7
2356 นาง น้ำอ้อย บุญเพ็ง มหาสวัสดิ์ 109 หมู่ 7
2357 นาง รุ่งอรุณ โพธิ์ทอง มหาสวัสดิ์ 109/2 หมู่ 7
2358 นาย เฟื้อง รัตนชื่น มหาสวัสดิ์ 109/3 หมู่ 7
2359 นาง หิ่งห้อย ฤทธิ์ดี มหาสวัสดิ์ 110 หมู่ 7
2360 นาย วิรวุธ บุญประเทือง มหาสวัสดิ์ 110/1 หมู่ 7
2361 นาง ธานี ทาพะเนตร มหาสวัสดิ์ 110/2 หมู่ 7
2362 นางสาว ละเอียด นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 110/3 หมู่ 7
2363 นาง พนิดา เอมสมบูรณ์ มหาสวัสดิ์ 110/4 หมู่ 7
2364 นาง กมลทิพย์ บุญประเทือง มหาสวัสดิ์ 110/5 หมู่ 7
2365 นาย ทัศสุ ศิริแพทย์ มหาสวัสดิ์ 110/7 หมู่ 7
2366 นาง สาคร กังเจริญ มหาสวัสดิ์ 110/8 หมู่ 7
2367 นาย แสวง นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 111 หมู่ 7
2368 นาย สว่าง นาคสุกปาน มหาสวัสดิ์ 111/2 หมู่ 7
2369 นาย สุรชัย หนูศิริ มหาสวัสดิ์ 113/1 หมู่ 7
2370 นาง อุไรวรรณ สายทอง มหาสวัสดิ์ 9809 หมู่ 7
2371 นางสาว บุญปลูก สวรรณ์วงค์ มหาสวัสดิ์ 9849 หมู่ 7
2372 นาย ชัชวาล จันทร์คำ มหาสวัสดิ์ หมู่ 7
2373 นาย กรินทร์ ศิริเลข บางกรวย 1/1 หมู่ 3
2374 นาง ประทุม แจ่มสาคร บางกรวย 5 หมู่ 3
2375 นาย ประกิต สุขมาก บางกรวย 5/1 หมู่ 3
2376 นาย อุดม แจ่มสาคร บางกรวย 5/3 หมู่ 3
2377 นางสาว ประเทือง สุขมาก บางกรวย 5/4 หมู่ 3
2378 นาย อภิวิชญ์ จินารักษ์พงศ์ บางกรวย 5/6 หมู่ 3
2379 นาย นเรศ วุฒิวิกัยการ บางกรวย 5/23 หมู่ 3
2380 นาง อรอนงค์ คงศิลป์ บางกรวย 5/27 หมู่ 3
2381 นาย พงษ์ศักดิ์ อาจรักษา บางกรวย 5/34 หมู่ 3
2382 นาย ฐาปกรณ์ อาจรักษา บางกรวย 5/35 หมู่ 3
2383 นางสาว วรีภรณ์ ด้วงเงิน บางกรวย 5/36 หมู่ 3
2384 นาย ชัยรัตน์ พวงมณี บางกรวย 5/37 หมู่ 3
2385 นาง พเยาว์ สิงห์ทอง บางกรวย 9 หมู่ 3
2386 นาง สุภาพ สิริปาณี บางกรวย 24 หมู่ 3
2387 นางสาว จรัสศรี วราห์วัฒน์ บางกรวย 25 หมู่ 3
2388 นาย สิทธิพร ทองขลิบ บางกรวย 27 หมู่ 3
2389 นาย เกียรติชัย ทองขลิบ บางกรวย 27/1 หมู่ 3
2390 นาง ปรัศนี บัวทอง บางกรวย 27/2 หมู่ 3
2391 นาง สว่าง ประทีปทอง บางกรวย 27/3 หมู่ 3
2392 นาง อนงค์ เจริญสุข บางกรวย 27/5 หมู่ 3
2393 นาง อำคา จันฤศิล บางกรวย 27/6 หมู่ 3
2394 นาย วรวิทย์ กลิ่นเย็น บางกรวย 27/9 หมู่ 3
2395 นาย ฐานุพัชช์ โตรุ้งอรุณรัชต์ บางกรวย 27/10 หมู่ 3
2396 นาย ธวัชชัย พรหมมา บางกรวย 27/11 หมู่ 3
2397 นาย จิรยศ มะโนสอน บางกรวย 27/12 หมู่ 3
2398 นาง เกษณีย์ ช่างทอง บางกรวย 27/13 หมู่ 3
2399 นาย จิตรดิลก นิลชู บางกรวย 27/14 หมู่ 3
2400 นาง สมพร วุฒิวิกัยการ บางกรวย 27/15 หมู่ 3
2401 นาย ณรงค์ชัย สุขมาก บางกรวย 27/16 หมู่ 3
2402 นาย สันติ สุขมาก บางกรวย 27/17 หมู่ 3
2403 นาง พจนา อังคะรุด บางกรวย 27/18 หมู่ 3
2404 นาย สุชาติ ประทุมสูตร บางกรวย 27/19 หมู่ 3
2405 นาย สุรพงษ์ ศรีโหมด บางกรวย 27/29 หมู่ 3
2406 นาย สถิต พูลสวัสดิ์ บางกรวย 27/32 หมู่ 3
2407 นางสาว ณัฐวรรณ แสงแก้ว บางกรวย 27/33 หมู่ 3
2408 นาย หมื่น อินต๊ะจา บางกรวย 27/39 หมู่ 3
2409 นาย มงคล สัญญารักษ์ บางกรวย 27/40 หมู่ 3
2410 นาง ธนวันต์ เก่งการ บางกรวย 27/41 หมู่ 3
2411 นาง รัตนา เนื่องมโน บางกรวย 27/43 หมู่ 3
2412 นางสาว จรรยา สุขมาก บางกรวย 27/44 หมู่ 3
2413 นาง รมณี สุขมาก บางกรวย 27/45 หมู่ 3
2414 นาย ประสพ บุญระมี บางกรวย 27/46 หมู่ 3
2415 นาย พยนต์ พยัคฆะ บางกรวย 27/102 หมู่ 3
2416 นาย นพพร สุขประเสริฐ บางกรวย 28 หมู่ 3
2417 นาย พงษ์ศักดิ์ มาพุฒ บางกรวย 28/2 หมู่ 3
2418 นาย บุญส่ง โมอ่อน บางกรวย 30/1 หมู่ 3
2419 นาง ระเบียบ ขำจาด บางกรวย 31/1 หมู่ 3
2420 นางสาว รัชฬาพร ทองวิโรจน์ บางกรวย 32 หมู่ 3
2421 นางสาว อำพรพรรณ ทองวิโรจน์ บางกรวย 32/1 หมู่ 3
2422 นาง วารินทร์ ฉ่ำใย บางกรวย 35 หมู่ 3
2423 นาย นพดล ฉ่ำใย บางกรวย 35/1 หมู่ 3
2424 นาง บุญชู ดาวพราย บางกรวย 36 หมู่ 3
2425 นาย ประมวล ปานกลั่น บางกรวย 36/1 หมู่ 3
2426 นาง เปี่ยม สุขก้อน บางกรวย 37 หมู่ 3
2427 นางสาว พัชรี กัญญาดำ บางกรวย 37/2 หมู่ 3
2428 นาย เจริญ ศรัทธาเปี่ยม บางกรวย 37/3 หมู่ 3
2429 นาย สวาท เกตุเทศ บางกรวย 38 หมู่ 3
2430 นาย เล็ก เกตุเกียรติ บางกรวย 38/1 หมู่ 3
2431 นาย วีระศักดิ์ จำศิลป์ บางกรวย 38/2 หมู่ 3
2432 นาง ประคอง เกตุเกียรติ บางกรวย 38/4 หมู่ 3
2433 นาย เกียรติศักดิ์ ยิ้มแย้ม บางกรวย 38/5 หมู่ 3
2434 นาง มาลัย แตงสาขา บางกรวย 38/7 หมู่ 3
2435 นาย ปภาวิชญ์ ยุกวนิช บางกรวย 39 หมู่ 3
2436 นาง เล็ก มณีสีขำ บางกรวย 40 หมู่ 3
2437 นาง สังเวียน แก้วชูเงิน บางกรวย 41 หมู่ 3
2438 นาง พุฒ แก้วชูเงิน บางกรวย 42 หมู่ 3
2439 นางสาว ยุวดี ประมวลนัย บางกรวย 44 หมู่ 3
2440 ส.อ. กมล นิมิบุตร บางกรวย 45/1 หมู่ 3
2441 นางสาว ราตรี สินพูนผล บางกรวย 45/56 หมู่ 3
2442 นาง พเยาว์ สากร บางกรวย 45/58 หมู่ 3
2443 นาง สมจิตต์ อาภรณ์รัตนานนท์ บางกรวย 46 หมู่ 3
2444 นาย ธนพงศภณ ศิลปไพราช บางกรวย 2/24 หมู่ 4
2445 นาย รังสรรค์ เทพธานี บางกรวย 2/55 หมู่ 4
2446 นางสาว อารีย์ ฟักเขียว บางกรวย 2/58 หมู่ 4
2447 นาย เขตชัย วิรยศิริ บางกรวย 2/111 หมู่ 4
2448 นาง เพ็ญศรี วิรยศิริ บางกรวย 2/112 หมู่ 4
2449 นาง วัชราสิทธิ์ จันทรเกตุ บางกรวย 2/115 หมู่ 4
2450 นาง กัลยา แย้มผกา บางกรวย 2/167 หมู่ 4
2451 นางสาว มัญฑนา นิลบรรเทิง บางกรวย 3 หมู่ 4
2452 นาง อนิษฐา วรรณพงษ์ บางกรวย 5/7 หมู่ 4
2453 นาง อัมพร อึ้งติ๊ดใช้ บางกรวย 5/14 หมู่ 4
2454 นาย นรินทร์ พฤกษาโรจน์ บางกรวย 5/19 หมู่ 4
2455 นาง อุมาภรณ์ จันทรพฤกษา บางกรวย 5/29 หมู่ 4
2456 นางสาว สมหมาย ไทรนิ่มนวล บางกรวย 5/22 หมู่ 4
2457 นาย บรรเจิด เฟื่องแดง บางกรวย 5/23 หมู่ 4
2458 นาย สุริยา แผลงเดชา บางกรวย 5/50 หมู่ 4
2459 นางสาว บุศยรินทร์ ตันติจารุโรจน์ บางกรวย 5/51 หมู่ 4
2460 นางสาว สวนันท์ เศวตศิลป์ บางกรวย 5/62 หมู่ 4
2461 นาง ทัศนา อุบลกาญจน์ บางกรวย 5/65 หมู่ 4
2462 นาย ปรีชา อึ้งติ๊ดใช้ บางกรวย 5/71 หมู่ 4
2463 นาง นิยม กลิ่นเฟื่อง บางกรวย 5/78 หมู่ 4
2464 นาง สุขุมาล จิตสมบูรณ์ บางกรวย 5/149 หมู่ 4
2465 นาย สวรรค์ ยกยิ่ง บางกรวย 5/165 หมู่ 4
2466 นาง ธนวรรณ เชื้อสุข บางกรวย 5/168 หมู่ 4
2467 นาย ชินทัต สุภาพร บางกรวย 5/170 หมู่ 4
2468 นาย นพรัตน์ ประภารัตน์ บางกรวย 5/555 หมู่ 4
2469 นาย ภวัต ตั้งเป็นเอกกุล บางกรวย 6/1 หมู่ 4
2470 นาง ปาริตา สอนเจตน์ บางกรวย 6/4 หมู่ 4
2471 นาง เสาวภา พิมพ์สมแดง บางกรวย 6/5 หมู่ 4
2472 นาง อุไรวรรณ กุลมาศ บางกรวย 6/6 หมู่ 4
2473 นางสาว เสาวณีย์ สิทธิเวทย์ บางกรวย 6/7 หมู่ 4
2474 นาย สิทธิพัฒน์ ชำนาญโภชนกิจ บางกรวย 6/10 หมู่ 4
2475 นางสาว รัตนา ตั้งเป็นเอกกุล บางกรวย 6/11 หมู่ 4
2476 นาย สุรชัย อรรคฮาตสี บางกรวย 6/12 หมู่ 4
2477 นาง สมอางค์ วงศ์ษา บางกรวย 6/13 หมู่ 4
2478 นาง คมขำ บุบผา บางกรวย 6/14 หมู่ 4
2479 นาย สมชาย เรืองศักดิ์ภักดี บางกรวย 7/3 หมู่ 4
2480 นาง บุญรัตน์ แก้วกอง บางกรวย 7/5 หมู่ 4
2481 นางสาว สตบงกช กู้ตลาด บางกรวย 7/6 หมู่ 4
2482 นาง ส่งศิริ บุญลอย บางกรวย 7/7 หมู่ 4
2483 นางสาว ดรุณี ร่มโพธิ์ บางกรวย 7/9 หมู่ 4
2484 นาง อัมพร ลักษณะอภิญโญ บางกรวย 7/12 หมู่ 4
2485 นางสาว ยุพา ปานเนียม บางกรวย 7/13 หมู่ 4
2486 นาง วัชรีย์ ด่านวิไล บางกรวย 7/15 หมู่ 4
2487 นาง พณิตอนงค์ ปัญจชัย บางกรวย 7/16 หมู่ 4
2488 นาง บุญเรือง งามทิพย์ บางกรวย 7/20 หมู่ 4
2489 นาย วีระชาติ ผันประดิษฐ์ บางกรวย 7/21 หมู่ 4
2490 นาย พินิจ เศวตศิลป์ บางกรวย 7/22 หมู่ 4
2491 นาง ประคอง วัฒนากร บางกรวย 7/24 หมู่ 4
2492 พ.อ.อ. สมศักดิ์ สุขกระชาติ บางกรวย 7/26 หมู่ 4
2493 นาย ประจักษ์ กุลมาศ บางกรวย 7/27 หมู่ 4
2494 นาย คำพี พันจันทร์ดี บางกรวย 7/30 หมู่ 4
2495 นาง จีรนันท์ เวปุลละ บางกรวย 7/33 หมู่ 4
2496 นาง จีระวรรณ โพธิ์กระจ่าง บางกรวย 7/34 หมู่ 4
2497 นาย สุชาติ ถนอมรัตน์ บางกรวย 7/36 หมู่ 4
2498 นาย ไสว แดงสว่าง บางกรวย 7/38 หมู่ 4
2499 นางสาว อุไรรัตน์ เศวตศิลป์ บางกรวย 7/39 หมู่ 4
2500 นาง ธนาภา บุษบรรณ์ บางกรวย 7/40 หมู่ 4
2501 นาย สมชาย วงค์แสน บางกรวย 7/43 หมู่ 4
2502 นาย สมเจต เดชมัด บางกรวย 7/44 หมู่ 4
2503 นางสาว สมควร พึ่งพรหม บางกรวย 7/45 หมู่ 4
2504 นาง คำฮวย เบื้องบน บางกรวย 8 หมู่ 4
2505 นาง สิริลักษณ์ เคลือบบุญ บางกรวย 8/1 หมู่ 4
2506 นาง ฉลอง เปรมโปรย บางกรวย 5/3 หมู่ 5
2507 นาย สำรวม เกิดโชติ บางกรวย 5/4 หมู่ 5
2508 นาง พรพรรณ ศรอนุสิน บางกรวย 5/5 หมู่ 5
2509 นาย สิงห์ สวัสดิ์หลง บางกรวย 6/1 หมู่ 5
2510 นาง วารินทร์ สวัสดิ์หลง บางกรวย 6/2 หมู่ 5
2511 นาง นิตยา ศรีโหมด บางกรวย 6/3 หมู่ 5
2512 นาย ทวีศักดิ์ สวัสดิ์หลง บางกรวย 6/4 หมู่ 5
2513 นาย กัมปนาท ศรอนุสิน บางกรวย 10 หมู่ 5
2514 นาย วรชาติ ศรอนุสิน บางกรวย 10/5 หมู่ 5
2515 นาย เฉลิม ชารี บางกรวย 10/15 หมู่ 5
2516 นาย เดชาวุฒิ นวลละออง บางกรวย 10/16 หมู่ 5
2517 นาย พิชิต สกุลพราหมณ์ บางกรวย 10/20 หมู่ 5
2518 นางสาว ธนัชพร คลังเจริญรัตน์ บางกรวย 10/21 หมู่ 5
2519 นาย วุฒิชัย นวลละออง บางกรวย 10/25 หมู่ 5
2520 นาง วิไล สุขพงษ์ บางกรวย 10/26 หมู่ 5
2521 นาย ปรีดา พันธุ์ไพโรจน์ บางกรวย 10/29 หมู่ 5
2522 นาย ธนวรรธ พันธุ์ไพโรจน์ บางกรวย 10/35 หมู่ 5
2523 นาง บุญเรือง ศรีดี บางกรวย 15 หมู่ 5
2524 นางสาว จีรนุช อ้นวิเชียร บางกรวย 16/3 หมู่ 5
2525 นาง พัฒนียา ขาวสอาด บางกรวย 16/4 หมู่ 5
2526 นาย เชาวลิต นุชแย้ม บางกรวย 16/5 หมู่ 5
2527 นาย ขจร ทิศบุระ บางกรวย 16/6 หมู่ 5
2528 นางสาว วราภรณ์ ขาวสอาด บางกรวย 16/8 หมู่ 5
2529 นาง เกสร ใยอิ่ม บางกรวย 17/1 หมู่ 5
2530 นาง สุชาดา ฉันทากร บางกรวย 17/3 หมู่ 5
2531 นาง วีณา แย้มเกษร บางกรวย 18 หมู่ 5
2532 นาย องอาจ ยิ้มเยื้อน บางกรวย 20 หมู่ 5
2533 ร.อ. สมัคร สุภรสิงห์ บางกรวย 24 หมู่ 5
2534 ส.อ. ศานิตย์ ศุภรสิงห์ บางกรวย 24/1 หมู่ 5
2535 นางสาว กานต์วลี ธีระวาส บางกรวย 25 หมู่ 5
2536 นาง พิศวง จันทร์แสงสุก บางกรวย 26 หมู่ 5
2537 นาย อิทธิพล เขียวผึ้ง บางกรวย 26/1 หมู่ 5
2538 นาง บุญเรือง แพรเจริญ บางกรวย 26/2 หมู่ 5
2539 นาย สุวิช ด้วงอุดม บางกรวย 27 หมู่ 5
2540 นาย สวาสดิ์ พันชนะ บางกรวย 27/13 หมู่ 5
2541 นาง ศรีลา จันทา บางกรวย 27/14 หมู่ 5
2542 นาย สุธี พ่วงทรัพย์ บางกรวย 27/15 หมู่ 5
2543 นาง สมทรง ทองชุม บางกรวย 27/21 หมู่ 5
2544 นาย ธนพงษ์ เปรมใจ บางกรวย 27/22 หมู่ 5
2545 นางสาว ศิรินทิพย์ พิลึก บางกรวย 27/23 หมู่ 5
2546 นางสาว กินนอน แก้ววงค์ บางกรวย 27/24 หมู่ 5
2547 นาย พีระวัสน์ วรชัยหิรัญ บางกรวย 27/25 หมู่ 5
2548 นาย สุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม บางกรวย 27/26 หมู่ 5
2549 นางสาว วาสนา เจริญสุข บางกรวย 27/27 หมู่ 5
2550 นางสาว วิมลมาศ แซ่เฮง บางกรวย 27/28 หมู่ 5
2551 นางสาว ยินดี จันศร บางกรวย 27/29 หมู่ 5
2552 นาง ปัญจะ มาสิงห์ บางกรวย 27/30 หมู่ 5
2553 นาง สุกัญญา พิมพา บางกรวย 27/31 หมู่ 5
2554 นาง จันที ปราบภัย บางกรวย 27/32 หมู่ 5
2555 นางสาว สุพิมล หล่าบุตรศรี บางกรวย 27/33 หมู่ 5
2556 นางสาว น้อย พิมพา บางกรวย 27/34 หมู่ 5
2557 นาง บุญตา ไหลประเสริฐ บางกรวย 27/35 หมู่ 5
2558 นางสาว ทองดี คงสาหร่าย บางกรวย 27/36 หมู่ 5
2559 นาง รัตนา เปรมใจ บางกรวย 27/37 หมู่ 5
2560 นาง ชนัญชิดา สงวนพงษ์ บางกรวย 27/38 หมู่ 5
2561 นาย นิด สกุลปั่น บางกรวย 27/39 หมู่ 5
2562 นางสาว สุมาลี มันตรัฐกรรม บางกรวย 27/40 หมู่ 5
2563 นาย ทนงศักดิ์ พิณพาทย์ บางกรวย 27/41 หมู่ 5
2564 นางสาว จิณห์วรา น้อยโต บางกรวย 27/42 หมู่ 5
2565 นาย สมนึก สมัครบุตร บางกรวย 27/43 หมู่ 5
2566 นางสาว ชม สีเหล็ก บางกรวย 27/53 หมู่ 5
2567 นาย สมภพ แซ่เจ็ง บางกรวย 27/54 หมู่ 5
2568 นาย เล็ก ฉายกองบุญ บางกรวย 27/56 หมู่ 5
2569 นาง จรรยา ร้อยบาง บางกรวย 27/57 หมู่ 5
2570 นาย พงษ์พันธ์ สถิตย์โชติ บางกรวย 27/63 หมู่ 5
2571 นางสาว แดง เถื่อนใหญ่ บางกรวย 27/64 หมู่ 5
2572 นาย จตุพร นิลนาม บางกรวย 27/65 หมู่ 5
2573 นาง วันดี ด้วงอ่ำ บางกรวย 27/66 หมู่ 5
2574 นาย สำอาง สุขสุวรรณ บางกรวย 27/67 หมู่ 5
2575 นาง ลมัย สกุณี บางกรวย 27/68 หมู่ 5
2576 นาง เบญจา ตั้งประสิทธิ์ บางกรวย 27/69 หมู่ 5
2577 นาง โสรส ทองพูน บางกรวย 27/70 หมู่ 5
2578 นาง สมจิต พิมพา บางกรวย 27/71 หมู่ 5
2579 นาง สำลี แก่นแก้ว บางกรวย 27/72 หมู่ 5
2580 นาย ชาตรี เริงโกสุม บางกรวย 6 หมู่ 6
2581 นาย นายประสงค์ พาศิริ บางกรวย 7 หมู่ 6
2582 นาง สุกัญญา พาศิริ บางกรวย 7/3 หมู่ 6
2583 นาง รัตนาวดี พาศิริ บางกรวย 7/4 หมู่ 6
2584 นาง สุมาลี อุปลพันธุ์ บางกรวย 10 หมู่ 6
2585 นาย ปริโชติ อุปลพันธุ์ บางกรวย 10/1 หมู่ 6
2586 นาย วิเชียร วุฒิเวทย์ บางกรวย 12 หมู่ 6
2587 นาง จงดี พัฒน์คุ้ม บางกรวย 18/1 หมู่ 6
2588 นาง สุวรรณา เจริญวงค์ บางกรวย 18/2 หมู่ 6
2589 นางสาว ธนพร แก้วปานกัน บางกรวย 18/3 หมู่ 6
2590 นางสาว สมร พรหมอิน บางกรวย 18/4 หมู่ 6
2591 นาย อำนาจ เหล่าอู บางกรวย 18/5 หมู่ 6
2592 นาย มงคล พันธ์ไผ่ บางกรวย 20 หมู่ 6
2593 นาย กิตตินันท์ พรหมาพันธุ์ บางกรวย 20/1 หมู่ 6
2594 นางสาว สุวาณี ปานหุ่น บางกรวย 21 หมู่ 6
2595 นาง จิตนิภา เกตุเผือก บางกรวย 9 หมู่ 7
2596 นางสาว ยุพา จั่นเพิ่ม บางกรวย 9/1 หมู่ 7
2597 นาง นันทา พรหมธารี บางกรวย 11 หมู่ 7
2598 นางสาว พัชรี ปิ่นเสม บางกรวย 15 หมู่ 7
2599 นางสาว พีรณา พุ่มเพ็ง บางกรวย 15/1 หมู่ 7
2600 นาง เกษม พุ่มเพ็ง บางกรวย 15/2 หมู่ 7
2601 นาง พูนศรี พุ่มเพ็ง บางกรวย 19 หมู่ 7
2602 นาย กิตติชัย บัวแก้ว บางกรวย 19/1 หมู่ 7
2603 นาย อดิศักดิ์ พุ่มเพ็ง บางกรวย 19/8 หมู่ 7
2604 นาง เพียงตา ชมภูนาค บางกรวย 19/9 หมู่ 7
2605 นาง พยุง ทองประสงค์ บางกรวย 25 หมู่ 7
2606 นาย กวี คหินทพงศ์ บางกรวย 25/1 หมู่ 7
2607 นาง วาสนา ฮิวจ์ส บางกรวย 26/13 หมู่ 7
2608 นาง จุฑามาส พุ่มเพ็ง บางกรวย 26/14 หมู่ 7
2609 นาย อนุกูล เตรมะวงศ์ บางกรวย 26/18 หมู่ 7
2610 นาย ชัชกร เกียรติกิตติสรณ์ บางกรวย 32 หมู่ 7
2611 นาง เฉลียว เชาว์วันกลาง บางกรวย 33 หมู่ 7
2612 นาย ธนบูรณ์ ฉิมคล้าย บางกรวย 34 หมู่ 7
2613 นางสาว โฉมฉาย ท้วมหุ่น บางกรวย 19 หมู่ 8
2614 นางสาว เบ็ญจวรรณ ท้วมหุ่น บางกรวย 22 หมู่ 8
2615 นาง เฉลิม ท้วมหุ่น บางกรวย 22/3 หมู่ 8
2616 นาง อัจฉรา วงศ์ทองเหลือ บางกรวย 23 หมู่ 8
2617 นาง บำรุง เดชใด บางกรวย 24 หมู่ 8
2618 นาย ประชุม ประถมสาสน์ บางกรวย 25 หมู่ 8
2619 นาย ประมวญ เดชใด บางกรวย 26 หมู่ 8
2620 นาง ประภา แหสกุล บางกรวย 26/1 หมู่ 8
2621 นาย ทวีเดช กสิศิลป์ บางกรวย 31/1 หมู่ 8
2622 นาง เอมอร ปรปักษ์ประลัย บางกรวย 32 หมู่ 8
2623 นาง บุญมี แพทอง บางกรวย 33 หมู่ 8
2624 นาง พเยาว์ศรี สุขสุนิตย์ บางกรวย 34 หมู่ 8
2625 นางสาว สุชาดา ดิษนิล บางกรวย 35 หมู่ 8
2626 นาง สมประสงค์ กรุดพันธ์ บางกรวย 36 หมู่ 8
2627 นางสาว รัญจวน บัวเอี่ยม บางกรวย 37 หมู่ 8
2628 นาง จันทรา วุฒิเวทย์ บางกรวย 38 หมู่ 8
2629 นางสาว ศรีนวล บุญมา บางกรวย 40 หมู่ 8
2630 ร.ต.อ. จำนงค์ กรุดพันธ์ บางกรวย 40/1 หมู่ 8
2631 นางสาว กฤษณา กรุดพันธ์ บางกรวย 40/4 หมู่ 8
2632 นาย แถม ปิ่นเสม บางกรวย 41 หมู่ 8
2633 นาง แผ้ว พุ่มเพ็ง บางกรวย 41/1 หมู่ 8
2634 นาง ประทุม ทรงจำปา บางกรวย 43 หมู่ 8
2635 นาย ประทาน จันเสม บางกรวย 45 หมู่ 8
2636 นาย โสภณ จันเสม บางกรวย 45/1 หมู่ 8
2637 นาย ไมตรี จันเสม บางกรวย 45/2 หมู่ 8
2638 นางสาว รุ่งระวี จันเสม บางกรวย 45/3 หมู่ 8
2639 นางสาว ภาณี พูนขำ บางกรวย 48 หมู่ 8
2640 นาย ณวุฒิ มณีกาศ บางกรวย 48/4 หมู่ 8
2641 นางสาว ลัดดา ประสงค์ดี บางกรวย 50 หมู่ 8
2642 นาง สุพรรณี มาศพิมล บางกรวย 65 หมู่ 8
2643 นาย สนิท ทรงลำเจียก บางกรวย 67 หมู่ 8
2644 นาย เอกพงษ์ สุดโต บางกรวย 68 หมู่ 8
2645 นางสาว ศรีวรรณ ฟุ่มเฟือง วัดชลอ 1 หมู่ 1
2646 นางสาว รัตติยา ฟุ่มเฟือง วัดชลอ 1/1 หมู่ 1
2647 นาย ทองสุข ฟุ่มเฟือง วัดชลอ 1/2 หมู่ 1
2648 นาย สมชาย ฟุ่มเฟือง วัดชลอ 1/3 หมู่ 1
2649 นาย ธนสิน คล้ายหาญ วัดชลอ 1/5 หมู่ 1
2650 นาง ศิริ ไทรชมภู วัดชลอ 1/6 หมู่ 1
2651 นาง ทองหล่อ เล็กประพันธ์ วัดชลอ 2/1 หมู่ 1
2652 นางสาว สำราญ โพธิ์นิ่ม วัดชลอ 3 หมู่ 1
2653 นาง ศิราภรณ์ ภักดีหุ่น วัดชลอ 8 หมู่ 1
2654 นางสาว สมจิตร ภักดีหุ่น วัดชลอ 8/1 หมู่ 1
2655 นาง ทิพย์ ทองคล้าย วัดชลอ 10 หมู่ 1
2656 นาย วีระพันธ์ ภักดีหุ่น วัดชลอ 11 หมู่ 1
2657 นางสาว สมจิตต์ ภักดีหุ่น วัดชลอ 12 หมู่ 1
2658 นางสาว ประภาพร สินสัตย์ วัดชลอ 12/1 หมู่ 1
2659 นาย รังสรรค์ แสงสำลี วัดชลอ 12/3 หมู่ 1
2660 นาง มณฑา แสงสำลี วัดชลอ 12/4 หมู่ 1
2661 นาง ดวงใจ แสงสำลี วัดชลอ 12/5 หมู่ 1
2662 นาย นิยม ดวงภิรมย์ วัดชลอ 12/6 หมู่ 1
2663 นาย วีระ ตันไพศาล วัดชลอ 14 หมู่ 1
2664 นาย สมบูรณ์ วิโรจน์ศิริ วัดชลอ 15 หมู่ 1
2665 นาง ศิริ นาคะปิณฑ์ วัดชลอ 16 หมู่ 1
2666 นาง ยุพิน กลั่นเอี่ยม วัดชลอ 17/2 หมู่ 1
2667 นาง อัมพวัน ไพรัตน์ วัดชลอ 18 หมู่ 1
2668 นาย วุฒิชัย ชั่งเปี่ยม วัดชลอ 18/1 หมู่ 1
2669 นาย ดาวเรือง ส้มเกลี้ยง วัดชลอ 18/2 หมู่ 1
2670 นาง สำเนียง ส้มเกลี้ยง วัดชลอ 18/3 หมู่ 1
2671 นางสาว วันทนา ชั่งเปี่ยม วัดชลอ 18/4 หมู่ 1
2672 นางสาว กนกกาญจน์ เอี่ยมพุก วัดชลอ 19/1 หมู่ 1
2673 นาง รัชนี ท้วมแสง วัดชลอ 19/3 หมู่ 1
2674 นาง ทวี ฉิมคล้าย วัดชลอ 20/1 หมู่ 1
2675 นางสาว สมประสงค์ นาคหยวก วัดชลอ 21 หมู่ 1
2676 นาย แสวง นาคหยวก วัดชลอ 21/1 หมู่ 1
2677 นาง คัตติยา เกตุสุนทร วัดชลอ 21/2 หมู่ 1
2678 นาย จรินทร์ ฉายปาน วัดชลอ 21/3 หมู่ 1
2679 นางสาว ภาขวัญ มะคำไก่ วัดชลอ 21/4 หมู่ 1
2680 นาย อำนวย ศิลา วัดชลอ 24/1 หมู่ 1
2681 นาง บัวลม ชูชอบ วัดชลอ 24/2 หมู่ 1
2682 นาง ชูจิต ชูเชื้อ วัดชลอ 24/3 หมู่ 1
2683 นางสาว ประดับ ชูเชฎฐ์ วัดชลอ 25 หมู่ 1
2684 นางสาว พูลสุข เจนพานิชย์ วัดชลอ 25/1 หมู่ 1
2685 นาง วีรจิตร ลี้เหมือดภัย วัดชลอ 25/2 หมู่ 1
2686 นาย มนู ชูปล้อง วัดชลอ 25/3 หมู่ 1
2687 นาย สันทัด พุ่มอยู่ วัดชลอ 30 หมู่ 1
2688 นาง ละเมียด สาทิม วัดชลอ 31 หมู่ 1
2689 นาง สมหมาย แผ้วสกุล วัดชลอ 31/1 หมู่ 1
2690 นาย จีระศักดิ์ ศรียาภัย วัดชลอ 31/2 หมู่ 1
2691 นาย อัศวรรณ์ เรืองชู วัดชลอ 31/3 หมู่ 1
2692 นาง วราวรรณ เอี่ยมรอด วัดชลอ 31/4 หมู่ 1
2693 นาง อุบล เรืองชู วัดชลอ 31/5 หมู่ 1
2694 นาง วีณา เสลาคุณ วัดชลอ 31/6 หมู่ 1
2695 นางสาว บรรเจิด คล้ายจู วัดชลอ 32 หมู่ 1
2696 นาง โสภิต พงษ์ทอง วัดชลอ 34 หมู่ 1
2697 นาง สมร ผาสุขสวัสดิ์ วัดชลอ 35 หมู่ 1
2698 นาย ก้าน บุญรอด วัดชลอ 35/1 หมู่ 1
2699 นาย สมชาย ทรัพย์เทมา วัดชลอ 35/4 หมู่ 1
2700 นาย ไพฑูรย์ หมอยา วัดชลอ 35/5 หมู่ 1
2701 นางสาว ชลนิพัทธิ์ ทรัพย์ทราย วัดชลอ 35/6 หมู่ 1
2702 นาง วิเชียร ปรางแฉ่ง วัดชลอ 35/7 หมู่ 1
2703 นาง สุนทรี ปลื้มสุข วัดชลอ 35/9 หมู่ 1
2704 นาง สายสุนีย์ มาอ่อน วัดชลอ 35/11 หมู่ 1
2705 นาง พรทิพย์พา พูลจันทร์ วัดชลอ 35/12 หมู่ 1
2706 นาง วันเพ็ญ อ้อมนนท์ วัดชลอ 35/13 หมู่ 1
2707 นางสาว วาสนา ม่วงสอน วัดชลอ 35/14 หมู่ 1
2708 นาย ไสว พูนพัฒน์ วัดชลอ 35/15 หมู่ 1
2709 นาย เชาว์ นุ่มแป้น วัดชลอ 35/16 หมู่ 1
2710 นาย เชิญ ไม้งาม วัดชลอ 35/17 หมู่ 1
2711 นาง พเยาว์ มะลิอ่อน วัดชลอ 35/18 หมู่ 1
2712 นาย บรรทม ทาษา วัดชลอ 35/19 หมู่ 1
2713 นาง ละเมียด สระจันทร์ วัดชลอ 36 หมู่ 1
2714 พ.อ. บังเอิญ สระจันทร์ วัดชลอ 36/1 หมู่ 1
2715 นาง ล้อม ปิณฑดิษฐ์ วัดชลอ 38 หมู่ 1
2716 นาย วันชาติ คล้ายจู วัดชลอ 38/1 หมู่ 1
2717 นาง แสวง เครือคล้าย วัดชลอ 38/2 หมู่ 1
2718 นาย ศิริ ยศธร วัดชลอ 38/3 หมู่ 1
2719 นาง จำเรียง ภู่เสือ วัดชลอ 38/4 หมู่ 1
2720 นาย ชรินทร์ ภู่พื้นดี วัดชลอ 38/5 หมู่ 1
2721 นางสาว สำเนียง แขวงแดง วัดชลอ 39 หมู่ 1
2722 นางสาว สุวภา ภู่พื้นดี วัดชลอ 39/12 หมู่ 1
2723 นาง สมควร พันธุ์โพธิ์ วัดชลอ 40 หมู่ 1
2724 นาย สุรินทร์ สุหร่าย วัดชลอ 45 หมู่ 1
2725 นาย สัมพันธ์ พึ่งจันทร์ วัดชลอ 46/1 หมู่ 1
2726 นางสาว เล็ก หรุ่นแดง วัดชลอ 47/2 หมู่ 1
2727 นาง ภัทรภร สีตลวรางค์ วัดชลอ 139/64 หมู่ 1
2728 นาง สมใจ หิมคุณ วัดชลอ 4 หมู่ 2
2729 นาง บุญเรือน เวฬุสุวรรณ วัดชลอ 4/2 หมู่ 2
2730 นาง สุนันทา ปลื้มสุข วัดชลอ 4/3 หมู่ 2
2731 นาง รวงพร เวฬุสุวรรณ วัดชลอ 4/5 หมู่ 2
2732 นาง จงกล แก้วประเสริฐ วัดชลอ 4/6 หมู่ 2
2733 นาง ภิราพร คำเนตร วัดชลอ 5/1 หมู่ 2
2734 นาย ผ่อน เนียมอ่อน วัดชลอ 7 หมู่ 2
2735 นาง เยาวเรศน์ ก้อนทอง วัดชลอ 9 หมู่ 2
2736 นาง นิตยา กันตะสุข วัดชลอ 11/1 หมู่ 2
2737 นาง ชูศรี ดิษฤทธิ์ วัดชลอ 11/2 หมู่ 2
2738 นางสาว จารินี ฉวีวรรณ วัดชลอ 14/1 หมู่ 2
2739 นาย สมนึก บูรณะเสน วัดชลอ 15/5 หมู่ 2
2740 นางสาว สุนันท์ ฉายภมรรัตน วัดชลอ 15/7 หมู่ 2
2741 นาง วรรณวิไล แก้วกอง วัดชลอ 15/8 หมู่ 2
2742 นาง สุภาสินี เสมคำ วัดชลอ 15/9 หมู่ 2
2743 นาย วิเชียร แก้วฉวี วัดชลอ 15/10 หมู่ 2
2744 นาง วาสนา วัฒนกุล วัดชลอ 17 หมู่ 2
2745 นางสาว เย็นฤดี หอมแก้ว วัดชลอ 17/3 หมู่ 2
2746 นาง วรรณา หอมแก้ว วัดชลอ 17/5 หมู่ 2
2747 นาย สมเภา แสงทองคำ วัดชลอ 18 หมู่ 2
2748 นาง สมจิต หอมแก้ว วัดชลอ 19/1 หมู่ 2
2749 นาง จำนงศรี ยศธร วัดชลอ 21 หมู่ 2
2750 นาย สวัสดี แสงทองคำ วัดชลอ 23 หมู่ 2
2751 นาย จิรวัชร์ สิงหนิล วัดชลอ 23/1 หมู่ 2
2752 นางสาว ไพรินทร์ รวมสุข วัดชลอ 23/2 หมู่ 2
2753 นางสาว ฐาปณิช บุญสำราญ วัดชลอ 24 หมู่ 2
2754 นาง ประสานสุข บุญสำราญ วัดชลอ 25 หมู่ 2
2755 นาง ขวัญจิรา ดีใจ วัดชลอ 26 หมู่ 2
2756 นาย เฉลิม อ้นอยู่ วัดชลอ 27 หมู่ 2
2757 นาง วรรณรัตน์ อ้นอยู่ วัดชลอ 28 หมู่ 2
2758 นาย วันชัย ฉวีวรรณ วัดชลอ 29 หมู่ 2
2759 นาย ธนาเดช เปลี่ยนพลอย วัดชลอ 32 หมู่ 2
2760 นาย เฉลิม บุญสำราญ วัดชลอ 33 หมู่ 2
2761 นางสาว บังอร ฉวีวรรณ วัดชลอ 33/3 หมู่ 2
2762 นาย สมปอง ธุวะนาคะ วัดชลอ 33/6 หมู่ 2
2763 นางสาว อุไรวรรณ บางกรวย วัดชลอ 34 หมู่ 2
2764 นาง นภา พ่วงชิงงาม วัดชลอ 35 หมู่ 2
2765 พ.ท. เปรม บางกรวย วัดชลอ 35/1 หมู่ 2
2766 นาย ศุภะสิฎฐ์ ประจวบวัน วัดชลอ 35/3 หมู่ 2
2767 นาย พูลลาภ เกตุอยู่ วัดชลอ 36/1 หมู่ 2
2768 นาย จิรศักดิ์ บุญสำราญ วัดชลอ 36/2 หมู่ 2
2769 นาย พีระพล เกตุอยู่ วัดชลอ 36/5 หมู่ 2
2770 นาง ธนัชชา โปร่งสละ วัดชลอ 36/7 หมู่ 2
2771 นาย อุดม จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/1 หมู่ 2
2772 นาย ฉลอง จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/2 หมู่ 2
2773 นาย เฉลิม จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/3 หมู่ 2
2774 นาง สมบุญ จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/4 หมู่ 2
2775 นาง ลวนา จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/5 หมู่ 2
2776 นาย อดุลย์ จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/7 หมู่ 2
2777 นาย สุระเดช จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 37/8 หมู่ 2
2778 นาง ทวี ทินกลิ่น วัดชลอ 38 หมู่ 2
2779 นาง บุญศรี พันธ์นวม วัดชลอ 39 หมู่ 2
2780 นาง ณัฐนาฎ มีเหม็ง วัดชลอ 40/3 หมู่ 2
2781 นาย ประยุทธ อังกุรวัชร วัดชลอ 41 หมู่ 2
2782 นางสาว อริยาภรณ์ เหล่ากุลพิพัฒน์ วัดชลอ 43 หมู่ 2
2783 นางสาว ปิยาวรรณ เขียนดี วัดชลอ 43/2 หมู่ 2
2784 นาง ประทุม บุญปั้น วัดชลอ 44 หมู่ 2
2785 นาย ช้วน คงเปีย วัดชลอ 44/1 หมู่ 2
2786 นาย สมศักดิ์ ทัดติ วัดชลอ 44/2 หมู่ 2
2787 นาง ปราณี คงเปีย วัดชลอ 44/3 หมู่ 2
2788 นาย บุญสืบ ท้วมแสง วัดชลอ 45 หมู่ 2
2789 นาย วิชัย เบญจศีลรักษ์ วัดชลอ 45/6 หมู่ 2
2790 นาย สมาน เจนวุฒาจุฬานนท์ วัดชลอ 46 หมู่ 2
2791 นาย อัศวิน วิบูลย์พงษ์ วัดชลอ 48 หมู่ 2
2792 นาง นันทา วิบูลย์พงษ์ วัดชลอ 48/3 หมู่ 2
2793 นาง ประทุม เปลี่ยนเป้า วัดชลอ 50 หมู่ 2
2794 นาง สมผัส ประถมสาสน์ วัดชลอ 50/1 หมู่ 2
2795 นาย แดง กันพร้อม วัดชลอ 50/2 หมู่ 2
2796 นาง ยุพิน คำคอน วัดชลอ 51 หมู่ 2
2797 นาง วิจิตร โหมดเทศน์ วัดชลอ 6 หมู่ 3
2798 นาง สุมนา จอมแก้ว วัดชลอ 8 หมู่ 3
2799 นาย สมชาย คุปตถิรวัฒน์ วัดชลอ 11/73 หมู่ 3
2800 นาย สุขศิริ บุรินทรโกษฐ วัดชลอ 13/32 หมู่ 3
2801 นาง ประยูร เทียบพิมพ์ วัดชลอ 14 หมู่ 3
2802 นาง สวิง รังสรรค์ วัดชลอ 15 หมู่ 3
2803 นาง ทองสุข กรุดพันธ์ วัดชลอ 15/1 หมู่ 3
2804 นาย ยง บำรุงดี วัดชลอ 15/5 หมู่ 3
2805 นาย สมศักดิ์ ปุกเกตุ วัดชลอ 15/10 หมู่ 3
2806 ร.อ. พยุง ยิ้มขลิบ วัดชลอ 15/12 หมู่ 3
2807 นาง ประภาพรรณ บำรุงดี วัดชลอ 15/14 หมู่ 3
2808 นาง ภาวดี ใจลูน วัดชลอ 15/16 หมู่ 3
2809 นาง สุจิตรา ท้วมแสง วัดชลอ 15/17 หมู่ 3
2810 นาย นฤเชษฐ์ ศรีศิลารักษ์ วัดชลอ 17/1 หมู่ 3
2811 นาง ศรีเมือง สายดวง วัดชลอ 18 หมู่ 3
2812 นาย ชัยยา เงื่อนงาม วัดชลอ 19/1 หมู่ 3
2813 นาง ศิริลักษณ์ ศรีศิลารักษ์ วัดชลอ 19/41 หมู่ 3
2814 นาย อดุลย์ พิณโกศล วัดชลอ 19/42 หมู่ 3
2815 นาย สมยศ วัฒนศักดิ์มณฑา วัดชลอ 19/43 หมู่ 3
2816 นางสาว ณัฎฐา คำฤดี วัดชลอ 19/64 หมู่ 3
2817 นาย ประวิทย์ จะนะบูรณ์ วัดชลอ 19/76 หมู่ 3
2818 นาง ณัฐจริยา กราบทิพย์ วัดชลอ 19/77 หมู่ 3
2819 นาย ธรรมธนยศ พรามมา วัดชลอ 23/1 หมู่ 3
2820 นาง บุญชุบ อติชน วัดชลอ 23/3 หมู่ 3
2821 นางสาว ศรีรัตน์ ศรีศิลารักษ์ วัดชลอ 23/4 หมู่ 3
2822 นาย ประสิทธิ์ เทียบพิมพ์ วัดชลอ 23/6 หมู่ 3
2823 นาย ธเนศ ท้วมแสง วัดชลอ 23/10 หมู่ 3
2824 นาย ฉลวย สุภาฉาย วัดชลอ 23/12 หมู่ 3
2825 นาง สมพิศ ท้วมแสง วัดชลอ 23/15 หมู่ 3
2826 นาย ภาณุพงศ์ กังเจริญสัมพันธ์ วัดชลอ 25 หมู่ 3
2827 นางสาว ปิยนุช ศรีฉ่ำ วัดชลอ 26 หมู่ 3
2828 นาง ธันยภรณ์ พงศ์ประยูร วัดชลอ 27/1 หมู่ 3
2829 นาง ทองอยู่ ภูมิขุนทด วัดชลอ 27/2 หมู่ 3
2830 นาย วีระศักดิ์ ศรีศิลารักษ์ วัดชลอ หมู่ 3
2831 นางสาว เอื้อมพร พงศ์ประยูร วัดชลอ 29/1 หมู่ 3
2832 นาย ยงยุทธ สินารุณ วัดชลอ 29/2 หมู่ 3
2833 นาง กิตติมา พารอด วัดชลอ 29/3 หมู่ 3
2834 นางสาว สมจิต เซียงเห็น วัดชลอ 29/17 หมู่ 3
2835 นาง จันทรา จิตวิทยาดี วัดชลอ 29/21 หมู่ 3
2836 นาย พรชัย กฎกระทรวงใหญ่ วัดชลอ 29/27 หมู่ 3
2837 นาง นภาพร เสรีสำราญ วัดชลอ 29/34 หมู่ 3
2838 นางสาว สมจิตร สินารุณ วัดชลอ 31 หมู่ 3
2839 นาง จวน เทศอ่ำ วัดชลอ 32 หมู่ 3
2840 นาง ดลยา สายดวง วัดชลอ 33/1 หมู่ 3
2841 นาง สุภลักษณ์ พัฒน์บูรมย์ วัดชลอ 36/1 หมู่ 3
2842 นาย สมจิตร กมลนุกูลกิจ วัดชลอ 38 หมู่ 3
2843 นางสาว โนรี บูรณสมภพ วัดชลอ 40 หมู่ 3
2844 นาย วิชัย ชูชอบ วัดชลอ 40/2 หมู่ 3
2845 นาย มงคล พลับนิ่ม วัดชลอ 40/3 หมู่ 3
2846 นางสาว นาถลดา แก่นนาโรง วัดชลอ 48 หมู่ 3
2847 นางสาว รัตนากร สุขใย วัดชลอ 48/3 หมู่ 3
2848 นาย ชรินทร์ ชมศิลป์ วัดชลอ 53 หมู่ 3
2849 นาย นพคุณ หงษ์ทอง วัดชลอ 54 หมู่ 3
2850 นาง บัววรี กีรติวุฒิเศรษฐ์ วัดชลอ 56 หมู่ 3
2851 นาย เล็ก กิจรื่นภิรมย์สุข วัดชลอ 58/15 หมู่ 3
2852 นาย สมชาย ศักดิ์ชูวงษ์ วัดชลอ 58/19 หมู่ 3
2853 นาง ประพันธ์ หงษ์สุวรรณ วัดชลอ 59 หมู่ 3
2854 นาย บุญเรือน ท้วมแสง วัดชลอ 60 หมู่ 3
2855 นาย ประสิทธิ์ กราบทิพย์ วัดชลอ 61/1 หมู่ 3
2856 นาง ปราณี มโนมัธย์ วัดชลอ 61/2 หมู่ 3
2857 นาง มนัศญา อารยะกิจเจริญชัย วัดชลอ 61/11 หมู่ 3
2858 นาย สุพจน์ ยาวะนิล วัดชลอ 62/29 หมู่ 3
2859 นาง จรัสศรี อยู่เย็น วัดชลอ 62/34 หมู่ 3
2860 นาง ผกาวดี พรหมมา วัดชลอ 62/39 หมู่ 3
2861 นาง น้อมจิตร คำคุณ วัดชลอ 62/57 หมู่ 3
2862 นางสาว สุจิตรา คำคุณ วัดชลอ 62/58 หมู่ 3
2863 นางสาว สุนันทา สีดา วัดชลอ 62/106 หมู่ 3
2864 นาง ศิริวรรณ ใครอุบล วัดชลอ 62/114 หมู่ 3
2865 นาย จเด็ด กลิ่นลำดวน วัดชลอ 62/127 หมู่ 3
2866 นางสาว แก้วใจ อมรธาตรี วัดชลอ 62/162 หมู่ 3
2867 นางสาว ดวงพร เทพมณี วัดชลอ 62/184 หมู่ 3
2868 นาย กวงเท้ง แซ่เล่า วัดชลอ 63/18 หมู่ 3
2869 นาย ปูรณัตถ์ นิยมสินธุ์ วัดชลอ 64/9 หมู่ 3
2870 นางสาว สรัลธร ท้วมแสง วัดชลอ 64/19 หมู่ 3
2871 นางสาว ธานี ผินวิลัย วัดชลอ 64/30 หมู่ 3
2872 นาง จุฑามาส โตล่ำ วัดชลอ 64/48 หมู่ 3
2873 นาง จำลอง นิยมสินธุ์ วัดชลอ 64/50 หมู่ 3
2874 นาย สยาม ช้างเกิด วัดชลอ 64/56 หมู่ 3
2875 นาย วิทยา อิ้วชาวนา วัดชลอ 64/64 หมู่ 3
2876 นาย ระพีร์ วีรเดช วัดชลอ 65/1-2 หมู่ 3
2877 นางสาว ณัฐนรี กันพร้อม วัดชลอ 66 หมู่ 3
2878 นาง นันทวัน เจียรานนท์ วัดชลอ 66/1 หมู่ 3
2879 นาย สมจิตต์ ท้วมแสง วัดชลอ 70 หมู่ 3
2880 นางสาว บุญช่วย ท้วมยิ้ม วัดชลอ 73 หมู่ 3
2881 นาง สุลีวัลย์ ท้วมยิ้ม วัดชลอ 73/1 หมู่ 3
2882 นาย เสริม จันทร์แย้ม วัดชลอ 74 หมู่ 3
2883 นาง ขจร บุญรอด วัดชลอ 74/1 หมู่ 3
2884 นางสาว สิริพร วังชนะชัย วัดชลอ 74/20 หมู่ 3
2885 นาง เรณู สุรเวคิน วัดชลอ 74/21 หมู่ 3
2886 นาย สมชาย อาจหงิม วัดชลอ 74/22 หมู่ 3
2887 นางสาว สมหมาย อาจหงิม วัดชลอ 74/23 หมู่ 3
2888 นาย เกี๋ยงคำ เกียรติกิตติสรณ์ วัดชลอ 75/1 หมู่ 3
2889 นาย ธิวา บุญรอด วัดชลอ 76 หมู่ 3
2890 นาง ชวนชม ดีน้ำ วัดชลอ 6 หมู่ 4
2891 นาง เชย แก้วฉวี วัดชลอ 7 หมู่ 4
2892 นาย สิทธิโชค สุมิรัตนะ วัดชลอ 7/20 หมู่ 4
2893 นาย มนตรี วัชรกมล วัดชลอ 10 หมู่ 4
2894 นางสาว จิราภรณ์ ชูชาติ วัดชลอ 12 หมู่ 4
2895 นาง สมบัติ บุญเกิด วัดชลอ 12/1 หมู่ 4
2896 นาง สุณีน้อย ปานอยู่ วัดชลอ 12/9 หมู่ 4
2897 นาย บุญธรรม รู้รอบดี วัดชลอ 13/1 หมู่ 4
2898 นาย กิตติ บุญเกิด วัดชลอ 13/2 หมู่ 4
2899 นาย อดิศักดิ์ จึงเจริญ วัดชลอ 13/4 หมู่ 4
2900 นาย ประเสริฐ แจ่มทวีกุล วัดชลอ 13/9 หมู่ 4
2901 นางสาว อาภาวดี ทินกลิ่น วัดชลอ 15/1 หมู่ 4
2902 นาย มีผล เรืองเดช วัดชลอ 15/2 หมู่ 4
2903 นาย พรรณวุธิ ทินกลิ่น วัดชลอ 15/3 หมู่ 4
2904 นาง สังเวียน แก้วฉวี วัดชลอ 15/4 หมู่ 4
2905 นาง สมประสงค์ ทินกลิ่น วัดชลอ 15/6 หมู่ 4
2906 นาย ทองเติม ประสมทรัพย์ วัดชลอ 16 หมู่ 4
2907 นาง พิสมัย ประสมทรัพย์ วัดชลอ 16/1 หมู่ 4
2908 ร.ต. รอด สุขอำพร วัดชลอ 17 หมู่ 4
2909 นาย ทองสัมผัส น้อยวัฒนะ วัดชลอ 17/4 หมู่ 4
2910 นางสาว สำรวย ศรีมงคล วัดชลอ 17/8 หมู่ 4
2911 นาย ปัญญา พลายแสง วัดชลอ 18 หมู่ 4
2912 นางสาว นิชานันท์ แก้วฉวี วัดชลอ 18/4 หมู่ 4
2913 นาง อำพร สีลากุล วัดชลอ 18/10 หมู่ 4
2914 นางสาว ยุพดี สมศรี วัดชลอ 18/39 หมู่ 4
2915 นาย ผล มีเจริญ วัดชลอ 18/40 หมู่ 4
2916 นางสาว มาลี เพิ่มพัฒน์ วัดชลอ 19/1 หมู่ 4
2917 นาย เอนก โตวงษ์ วัดชลอ 19/2 หมู่ 4
2918 นาง สายสวาท อ่อนเอกสุข วัดชลอ 19/10 หมู่ 4
2919 นาง พวงเพชร มีกลิ่น วัดชลอ 19/12 หมู่ 4
2920 นาง บุญล้อม สุขสองห้อง วัดชลอ 20 หมู่ 4
2921 นางสาว เจริญศรี ธรรมเพ็ชร วัดชลอ 20/1 หมู่ 4
2922 นาง สุทิน พึ่งจันทร์ วัดชลอ 20/2 หมู่ 4
2923 นาย สุชิน เพิ่มพัฒน์ วัดชลอ 20/3 หมู่ 4
2924 นาง ทรัตนันท์ สุธีรนิธิวรกูล วัดชลอ 23/4 หมู่ 4
2925 นาง ศิริลักษณ์ ฉิมน้อย วัดชลอ 24 หมู่ 4
2926 นาง ประไพ หงษ์สุวรรณ์ วัดชลอ 25 หมู่ 4
2927 นางสาว วารินทร์ดา ฉายดล วัดชลอ 26 หมู่ 4
2928 นาย วิบูลย์ ถึกคุ้ม วัดชลอ 31/1 หมู่ 4
2929 นางสาว นวลพิศ ถึกคุ้ม วัดชลอ 31/7 หมู่ 4
2930 นาง ศิริวรรณ นุชพงษ์ วัดชลอ 31/8 หมู่ 4
2931 นางสาว ดวงวิภา อ่อนเอกสุข วัดชลอ 32 หมู่ 4
2932 นาง ประไพ ไทยสนอง วัดชลอ 32/1 หมู่ 4
2933 นาง มาลัย อินทรวงศ์ วัดชลอ 34/1 หมู่ 4
2934 นาย วิรัตน์ ดีน้ำ วัดชลอ 35 หมู่ 4
2935 นาย สุชาติ เกิดแก้ว วัดชลอ 35/1 หมู่ 4
2936 นาย วันชัย โอฬารโชคชัย วัดชลอ 38/1 หมู่ 4
2937 นาง สัมฤทธิ์ ทินกลิ่น วัดชลอ 38/5 หมู่ 4
2938 นาย วงษ์ โตวงษ์ วัดชลอ 38/7 หมู่ 4
2939 นางสาว ชฎาพร นวลศิริ วัดชลอ 38/8 หมู่ 4
2940 นาง ปราณี มังคลากุล วัดชลอ 38/9 หมู่ 4
2941 นางสาว มอญ บัวมาศ วัดชลอ 38/11 หมู่ 4
2942 นาง น้อย สุภาสืบ วัดชลอ 38/13 หมู่ 4
2943 นาย เนียม ทินกลิ่น วัดชลอ 42 หมู่ 4
2944 นางสาว รัตนาภรณ์ ทินกลิ่น วัดชลอ 42/4 หมู่ 4
2945 นาง สุวรรณา แทนเจ็ดริ้ว วัดชลอ 42/5 หมู่ 4
2946 นาง พิจิตรา ไชยยศ วัดชลอ 44/1 หมู่ 4
2947 นาย ประกอบ โภควัฒน์ วัดชลอ 45/8 หมู่ 4
2948 นาง สายบัว ชุมผล วัดชลอ 45/9 หมู่ 4
2949 นาย สนั่น ฉายทองคำ วัดชลอ 45/10 หมู่ 4
2950 นาย วิสุทธิ์ แน่นอุดร วัดชลอ 45/20 หมู่ 4
2951 นาย จรูญ ทับคำ วัดชลอ 45/39 หมู่ 4
2952 นาง พรพรรณ ชื่นรัตน์ วัดชลอ 50/2 หมู่ 4
2953 นาง ปรียารัตน์ เฟื่องภักดี วัดชลอ 50/6 หมู่ 4
2954 นาง ศรีพรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วัดชลอ 50/9 หมู่ 4
2955 นาย สนาน หนูโต วัดชลอ 51 หมู่ 4
2956 นาง ประยงค์ แก้วฉวี วัดชลอ 52 หมู่ 4
2957 นางสาว ธิตานันทน์ คุ้มรุจพันธุ์ วัดชลอ 53 หมู่ 4
2958 นาง นวลจันทร์ ศิริประทุม วัดชลอ 53/1 หมู่ 4
2959 นาย ชูศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วัดชลอ 54/3 หมู่ 4
2960 นาย โกวิทย์ บุญเกิด วัดชลอ 54/4 หมู่ 4
2961 นาย สมพร ศรีสว่าง วัดชลอ 54/6 หมู่ 4
2962 นาย สมชาย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วัดชลอ 55 หมู่ 4
2963 นาง พูนศิริ โล่ห์สุวรรณ วัดชลอ 4 หมู่ 5
2964 นาง อำนวย เจริญการ วัดชลอ 5 หมู่ 5
2965 นาง เฉนียน พันธ์นวม วัดชลอ 6 หมู่ 5
2966 นาง ฐานิดา พันธ์นวม วัดชลอ 6/1 หมู่ 5
2967 นาง เกศรา ไทรทอง วัดชลอ 6/2 หมู่ 5
2968 นาย นภดล พันธ์นวม วัดชลอ 6/3 หมู่ 5
2969 นางสาว ศิริชาติ วิบูลย์พงษ์ วัดชลอ 7 หมู่ 5
2970 นาย สมหมาย ภู่อิ่ม วัดชลอ 11/1 หมู่ 5
2971 นางสาว ธนวรรณ แจ้งสว่าง วัดชลอ 12/1 หมู่ 5
2972 นาง จันทนี ศรีเพ็ชร์ วัดชลอ 14 หมู่ 5
2973 นางสาว ละมูล ฉิมคล้าย วัดชลอ 14/1 หมู่ 5
2974 นาย วิชิต จะนะบูรณ์ วัดชลอ 28 หมู่ 5
2975 นาง อารี จิตตนูนท์ วัดชลอ 28/1 หมู่ 5
2976 นาง กาญจนา จะนะบูรณ์ วัดชลอ 28/2 หมู่ 5
2977 นาย ศิริวัฒน์ จิตตนูนท์ วัดชลอ 28/3 หมู่ 5
2978 นาง บุญเจือ สังข์เผือก วัดชลอ 29/2 หมู่ 5
2979 นาง ประเทือง แจ้งสว่าง วัดชลอ 31 หมู่ 5
2980 นางสาว อรพิน ภู่ทอง วัดชลอ 40/1 หมู่ 5
2981 นาย สำรวย อ่อนบุญ วัดชลอ 40/2 หมู่ 5
2982 นาย ชัยณรงค์ จะนะบูรณ์ วัดชลอ 41/15 หมู่ 5
2983 นาย สุรชัย จะนะบูรณ์ วัดชลอ 41/19 หมู่ 5
2984 นาง สมบัติ สินมา วัดชลอ 42/3 หมู่ 5
2985 จ.อ. มานะ สินมา วัดชลอ 42/5 หมู่ 5
2986 นาย ประดิษฐ พัฒนคุ้ม วัดชลอ 43/2 หมู่ 5
2987 นางสาว พัชราภร หอมกรุ่น วัดชลอ 43/4 หมู่ 5
2988 นาง พัชนี จีนคำปา วัดชลอ 43/8 หมู่ 5
2989 นาง ทัศนีย์ สุขผึ้ง วัดชลอ 43/10 หมู่ 5
2990 นาง อรอนงค์ ลักษณวิศิษฎ์ วัดชลอ 43/20 หมู่ 5
2991 นาย รุ่งอรุณ พัฒนคุ้ม วัดชลอ 43/91 หมู่ 5
2992 นางสาว สุปราณี ตติเวชกุล วัดชลอ 45/36 หมู่ 5
2993 นางสาว อลิศรา อุมาภิรมย์ วัดชลอ 45/57 หมู่ 5
2994 นาย ธัชกร ธนพรเดชาภัค วัดชลอ 45/58 หมู่ 5
2995 นางสาว สมปอง แซ่โค้ว วัดชลอ 45/59 หมู่ 5
2996 นาย สุรินทร์ ระยับพันธุ์ วัดชลอ 45/89 หมู่ 5
2997 นาย อิทธิพงค์ เทียนจีน วัดชลอ 45/93 หมู่ 5
2998 นาง วรรณา วงศ์ทิพรดา วัดชลอ 45/100 หมู่ 5
2999 นาง อัสฎี ชอบใจ วัดชลอ 45/102 หมู่ 5
3000 นาย เจริญสิน เจริญรัตนไพศาล วัดชลอ 45/111 หมู่ 5
3001 นาย รุ่งรวิน อินทร์หอม วัดชลอ 45/122 หมู่ 5
3002 นาย กฤษณ์ชัย ไชยสมบูรณ์ วัดชลอ 45/129 หมู่ 5
3003 นาย วิชัย แวววรวิทย์ วัดชลอ 45/183 หมู่ 5
3004 นางสาว ณฉัตรปวีณ์ พิสิฐพิพัฒนา วัดชลอ 45/189 หมู่ 5
3005 นาย สมรัก ลวสุต วัดชลอ 45/201 หมู่ 5
3006 นาง สมพร โรหิตรัตนะ วัดชลอ 45/218 หมู่ 5
3007 นาย นภดล โรหิตรัตนะ วัดชลอ 45/219 หมู่ 5
3008 นาย จรัญ เหมือนนุ่ม วัดชลอ 48 หมู่ 5
3009 นาง สำอาง เมืองเผือก วัดชลอ 49 หมู่ 5
3010 นางสาว มารศรี ลุประสงค์ วัดชลอ 52 หมู่ 5
3011 นาย วรพจน์ สถิตย์เยาวนิตย์ วัดชลอ 52/1 หมู่ 5
3012 นาง วิไลภรณ์ ชัยฤกษ์ วัดชลอ 52/2 หมู่ 5
3013 นางสาว ณัฐตพร สถิตย์เยาวนิตย์ วัดชลอ 58 หมู่ 5
3014 นางสาว พรประภา เหม่งเวหา วัดชลอ 60/6 หมู่ 5
3015 นาย ธนาคร ลุประสงค์ วัดชลอ 60/16 หมู่ 5
3016 นาง พัชรี หอมกรุ่น วัดชลอ 62 หมู่ 5
3017 นาย กิตติพงษ์ เพชรกรจักร วัดชลอ 62/38 หมู่ 5
3018 นาย จารุเสถียร รสสุธาธรรม วัดชลอ 62/137 หมู่ 5
3019 นาง อุษณีย์ ทนงศักดิ์วิเศษ วัดชลอ 62/152 หมู่ 5
3020 นาย บุญช่วย วสุมดี วัดชลอ 62/209 หมู่ 5
3021 นาย สมบุญ เข็มพิมาย วัดชลอ 62/270 หมู่ 5
3022 นาง มณฑา เก่งการพานิช วัดชลอ 62/376 หมู่ 5
3023 นางสาว วรรณิตา วิไลวรรณ วัดชลอ 62/438 หมู่ 5
3024 นาง สะอาด มีใหญ่ วัดชลอ 62/418 หมู่ 5
3025 นาย สุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล วัดชลอ 62/448 หมู่ 5
3026 นาง สอิ้ง แน่นอุดร วัดชลอ 62/456 หมู่ 5
3027 นาย สุธิโรจน์ แสนกล้า วัดชลอ 62/512 หมู่ 5
3028 นาง สุจิตรา ลุประสงค์ วัดชลอ 62/554 หมู่ 5
3029 นาย ประสงค์ สุชาติ วัดชลอ 62/561 หมู่ 5
3030 นาง สมจิต มิ่งขวัญ วัดชลอ 99/8 หมู่ 5
3031 นาง พวงเพชร รัตนสินธุ์ วัดชลอ 111/1 หมู่ 5
3032 นางสาว กอบสุข แก้วจันทร์ วัดชลอ 111/33 หมู่ 5
3033 นาง บุญเสริม คล้ายมณี วัดชลอ 2 หมู่ 6
3034 นาย วุฒิรักษ์ โพธิปานพันธุ์ วัดชลอ 3 หมู่ 6
3035 นางสาว อุไร ศรีทิพย์ วัดชลอ 4 หมู่ 6
3036 นาง นภาพร ก้องสิทธิกุล วัดชลอ 4/1 หมู่ 6
3037 นาง บังอร สาชาติ วัดชลอ 4/2 หมู่ 6
3038 นาย สุทัศน์ อัคควรกิจ วัดชลอ 4/4 หมู่ 6
3039 นาย ประยูร คงทรัพย์เมธี วัดชลอ 5/1 หมู่ 6
3040 นาย อภิชาต อยู่ประเสริฐ วัดชลอ 5/2 หมู่ 6
3041 นาย อรรถพล โภคาสวัสดิ์ วัดชลอ 7 หมู่ 6
3042 นางสาว ฉันทนา น้อยเล็ก วัดชลอ 10 หมู่ 6
3043 นางสาว ประภาพร น้อยเล็ก วัดชลอ 10/1 หมู่ 6
3044 นาย พยนต์ อ้นอยู่ วัดชลอ 11 หมู่ 6
3045 นาย จำนง คล้ายมณี วัดชลอ 12 หมู่ 6
3046 นาย สมโชค จำปาทิพย์ วัดชลอ 15 หมู่ 6
3047 นาย ศุภากร จำปาทิพย์ วัดชลอ 16 หมู่ 6
3048 นาง สมศรี คล้อยเอี่ยม วัดชลอ 17/1 หมู่ 6
3049 นาย พีระ คล้ายมณี วัดชลอ 17/2 หมู่ 6
3050 นาง เพ็ญพรรณ แพรเจริญ วัดชลอ 17/3 หมู่ 6
3051 นาย ปรีชา กลัดเล็ก วัดชลอ 20 หมู่ 6
3052 นาง ปรารมย์ กันยานุช วัดชลอ 21 หมู่ 6
3053 นาง มาลี ไทยครองธรรม วัดชลอ 21/1 หมู่ 6
3054 นาง วาสนา ไทยครองธรรม วัดชลอ 21/2 หมู่ 6
3055 นาย ชำนาญ เสริมสินสุข วัดชลอ 22 หมู่ 6
3056 นาง จำปา แซ่ลิ้ม วัดชลอ 23/1 หมู่ 6
3057 นาย กิตติธัช ขำมีศักดิ์ วัดชลอ 24 หมู่ 6
3058 นาง ประทุม มีเสม วัดชลอ 24/1 หมู่ 6
3059 รศ. มยุรีย์ พันธัย วัดชลอ 26/33 หมู่ 6
3060 นาย ประเสริฐ คล้ายมณี วัดชลอ 26/78 หมู่ 6
3061 นางสาว ปรียาภรณ์ ขัติวงค์ วัดชลอ 26/106 หมู่ 6
3062 นาย อำนาจ สง่าเนตร วัดชลอ 26/107 หมู่ 6
3063 นางสาว กัญญาภัค อยู่ประเสริฐ วัดชลอ 26/114 หมู่ 6
3064 นางสาว ฉวีวรรณ ไชยวณิชย์ วัดชลอ 26/139 หมู่ 6
3065 นาย สุธี สุภิสิงห์ วัดชลอ 26/168 หมู่ 6
3066 นาง บังอร สุขเจริญ วัดชลอ 26/172 หมู่ 6
3067 นาง อริสรา หวางฟูเจริญ วัดชลอ 26/236 หมู่ 6
3068 นาง วาสนา ธนรักษ์ วัดชลอ 26/237 หมู่ 6
3069 นาย วิทยากร ทั้งบวรพันธุ์ วัดชลอ 26/258 หมู่ 6
3070 นาง อำไพ เจาะจงดี วัดชลอ 26/280 หมู่ 6
3071 นาย กำธร กลิ่นทอง วัดชลอ 26/281 หมู่ 6
3072 นาง ลัดดา จันทร์เอี่ยม วัดชลอ 26/282 หมู่ 6
3073 นางสาว ศิริวรรณ ชื่นบาน วัดชลอ 29 หมู่ 6
3074 นาง สงวน ธีระสง่า วัดชลอ 31 หมู่ 6
3075 นาง บุญเผื่อน กิจประเสริฐ วัดชลอ 32 หมู่ 6
3076 ร.ต.ต. เอนก ชื่นแพ วัดชลอ 33 หมู่ 6
3077 นาย วีระศักดิ์ ชื่นแพ วัดชลอ 33/1 หมู่ 6
3078 นาย มงคล ศศิธร วัดชลอ 34/3 หมู่ 6
3079 นาง สมศรี พูลโสภา วัดชลอ 35 หมู่ 6
3080 นาย ธรณินทร์ เนียมพลับ วัดชลอ 35/3 หมู่ 6
3081 นาย พงษ์เกษม พูลโสภา วัดชลอ 35/4 หมู่ 6
3082 นางสาว ทัศนีย์ รัตนทัศนีย์ วัดชลอ 36 หมู่ 6
3083 นาย สุรชา สอนสังข์ วัดชลอ 38 หมู่ 6
3084 นาย เฉิด ประสมทรัพย์ วัดชลอ 39 หมู่ 6
3085 นาง รุ่งทิวา งามมงคลวงศ์ วัดชลอ 39/7 หมู่ 6
3086 นาง วรรณนิภา เอี่ยมสอาด วัดชลอ 41 หมู่ 6
3087 นาย วุฒิ ตุษยะเดช วัดชลอ 41/1 หมู่ 6
3088 นาง พาณี พุ่มประยูร วัดชลอ 41/2 หมู่ 6
3089 นาง บุบผา เจริญภักดี วัดชลอ 42 หมู่ 6
3090 นาง สมจิตร ประสานศักดิ์ วัดชลอ 43 หมู่ 6
3091 นาง สมโภชน์ รอดปาน วัดชลอ 44 หมู่ 6
3092 นางสาว เพ็ญ รักศิลป์ วัดชลอ 49/1 หมู่ 6
3093 นาง พนาวัลย์ ศรีเมธีกุล วัดชลอ 57/5 หมู่ 6
3094 นาย จรุง นิติวัฒนพงษ์ วัดชลอ 57/9 หมู่ 6
3095 นาย ประพัฒน์พงศ์ ศรีคำรุณ วัดชลอ 63/12 หมู่ 6
3096 นาง พัสวี สาชาติ วัดชลอ 63/14 หมู่ 6
3097 นาง ประภัสสร วัฒนใย วัดชลอ 64/93 หมู่ 6
3098 นาย ทรงเกียรติ มีเสม วัดชลอ 65/4 หมู่ 6
3099 นาง รุ่งอรุณ แจ้งสว่าง วัดชลอ 65/12 หมู่ 6
3100 นาง พีระพร จงปลูกกลาง วัดชลอ 66 หมู่ 6
3101 นาย เสรี ศรีอ่อน วัดชลอ 66/1 หมู่ 6
3102 นางสาว พรรณทิพย์ เจริญภักดี วัดชลอ 4 หมู่ 7
3103 นาง เสาวณี อยู่เย็น วัดชลอ 5 หมู่ 7
3104 นาง ปภาณัฐ กรุณา วัดชลอ 5/1 หมู่ 7
3105 นาย กมลสันต์ ชุตินันท์ วัดชลอ 5/2 หมู่ 7
3106 นาย เทพฤทธิ์ จันทร์แปลง วัดชลอ 5/3 หมู่ 7
3107 นาย ธานินทร์ วิรบัณฑิต วัดชลอ 6 หมู่ 7
3108 นาย เสน่ห์ ศรีสวัสดิ์ วัดชลอ 6/1 หมู่ 7
3109 นาง ทองดี โรจนวิชัย วัดชลอ 6/2 หมู่ 7
3110 นางสาว รัชนีกร อยู่เย็น วัดชลอ 6/3 หมู่ 7
3111 นาง มาลี ศรีสวัสดิ์ วัดชลอ 6/4 หมู่ 7
3112 นางสาว สุมลวรรณ ศรีเกิดครีน วัดชลอ 6/5 หมู่ 7
3113 พ.ต.ท. บุญณะ กรุดพันธ์ วัดชลอ 7 หมู่ 7
3114 นาง เปล่ง สงกะสิน วัดชลอ 7/78 หมู่ 7
3115 นาง สุพัตรา ศรีสว่าง วัดชลอ 8 หมู่ 7
3116 นาย อรรถชา พิชัยศรแผลง วัดชลอ 8/2 หมู่ 7
3117 นาย สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ วัดชลอ 8/3 หมู่ 7
3118 นางสาว หริพร ศรีสว่าง วัดชลอ 8/4 หมู่ 7
3119 นาย สุรัตน์ จันทร์เทียม วัดชลอ 8/5 หมู่ 7
3120 นาย ปกรณ์ กลิ่นเนียม วัดชลอ 8/6 หมู่ 7
3121 นาย ศิวะกรณ์ บวรสุทธิธาดา วัดชลอ 8/7 หมู่ 7
3122 นาง สุพิชฌาย์ พิชัยศรแผลง วัดชลอ 8/8 หมู่ 7
3123 นางสาว จินดา พงศ์ตระกูลนนท์ วัดชลอ 8/9 หมู่ 7
3124 นาง กลิ่น อ่อนเจริญ วัดชลอ 9/1 หมู่ 7
3125 นางสาว ละออ อ่อนเจริญ วัดชลอ 9/2 หมู่ 7
3126 นาง สุธาสินี อินทะเตชะ วัดชลอ 10 หมู่ 7
3127 ร.อ. สำรวย ชื่นครุฑ วัดชลอ 10/1 หมู่ 7
3128 นางสาว วรรณภา โรจน์วิไลวรรณ วัดชลอ 10/2 หมู่ 7
3129 นาง ประภี เขียววิชัย วัดชลอ 10/3 หมู่ 7
3130 นาย ยุทธนา อมรรัตนานุเคราะห์ วัดชลอ 10/4 หมู่ 7
3131 นางสาว ประสาน ศรีสุวรรณ วัดชลอ 10/5 หมู่ 7
3132 นาย ประยงค์ ม่วงมี วัดชลอ 10/6 หมู่ 7
3133 นาง กาญจนา เยก้อนทอง วัดชลอ 10/7 หมู่ 7
3134 นาย สมหมาย เพียรทอง วัดชลอ 10/8 หมู่ 7
3135 นาง อรพรรณ โปษณเจริญ วัดชลอ 10/9 หมู่ 7
3136 นาย วันลาภ อนุกูล วัดชลอ 10/10 หมู่ 7
3137 นาย ประเทือง ฉิมนุ้ย วัดชลอ 10/11 หมู่ 7
3138 นาง กนกอร ไชโยกุล วัดชลอ 10/12 หมู่ 7
3139 ว่าที่ ร.ต. ไชยา จินดา วัดชลอ 11 หมู่ 7
3140 นางสาว สุภา อ่ำแก้ว วัดชลอ 12 หมู่ 7
3141 นาย ประชา ขำฉัตร วัดชลอ 14 หมู่ 7
3142 นาย วิเชียร เขียววิชัย วัดชลอ 14/1 หมู่ 7
3143 นาง สมคิด เขียววิชัย วัดชลอ 14/2 หมู่ 7
3144 นาง สุรินทร์ หมื่นไตร วัดชลอ 14/3 หมู่ 7
3145 นาย เสวก เสวกสูตร วัดชลอ 14/4 หมู่ 7
3146 นาย สุวรรณ ยิ้มใจบุญ วัดชลอ 14/5 หมู่ 7
3147 นาง สุรินทร์ ใจบุญ วัดชลอ 14/6 หมู่ 7
3148 นาง ผุสดี พิกุล วัดชลอ 18 หมู่ 7
3149 นาง สมทรง สินเจริญ วัดชลอ 19 หมู่ 7
3150 นางสาว เฌอแก้ว ชญนาคพริ้ง วัดชลอ 19/1 หมู่ 7
3151 นางสาว แฉล้ม นิสสัยบุญ วัดชลอ 19/2 หมู่ 7
3152 นาง นวลจันทร์ อนุเคราะห์ วัดชลอ 19/3 หมู่ 7
3153 นาย พิศณุชัย นันตสุคนธ์ วัดชลอ 19/4 หมู่ 7
3154 นาง แสงจันทร์ รุ่งอรุณวศิน วัดชลอ 20 หมู่ 7
3155 นาง สำราญ ยิ้มใจบุญ วัดชลอ 20/1 หมู่ 7
3156 นาง นิตยา บุญเมตตา วัดชลอ 20/2 หมู่ 7
3157 นางสาว ขวัญใจ ไทรบัวแก้ว วัดชลอ 20/3 หมู่ 7
3158 นาย จตุรภัทร ใจบุญ วัดชลอ 20/4 หมู่ 7
3159 นางสาว สมศรี แซ่เซียว วัดชลอ 20/5 หมู่ 7
3160 นาย ยงยุทธ ศรีปินตา วัดชลอ 20/6 หมู่ 7
3161 นาย สุชิน พันธุ์วงษ์ วัดชลอ 20/7 หมู่ 7
3162 นาง ประเสริฐ ลิ้มโสภาส วัดชลอ 20/8 หมู่ 7
3163 นาง เฉลียว ยังวัฒนา วัดชลอ 20/9 หมู่ 7
3164 นาง มาลา กรานแหยม วัดชลอ 20/10 หมู่ 7
3165 นางสาว ออมทอง สิงหะรา วัดชลอ 20/12 หมู่ 7
3166 นางสาว จรูญ ยังวัฒนา วัดชลอ 20/13 หมู่ 7
3167 นางสาว สมพิศ นาคใหม่ วัดชลอ 20/14 หมู่ 7
3168 นางสาว จำรัส ยังวัฒนา วัดชลอ 20/15 หมู่ 7
3169 นาย ประจวบ ยังวัฒนา วัดชลอ 20/16 หมู่ 7
3170 นางสาว เกต ศรีม่วง วัดชลอ 20/17 หมู่ 7
3171 นาย เอกชัย คำน้อย วัดชลอ 20/18 หมู่ 7
3172 นาง จินดา พีทรี วัดชลอ 20/19 หมู่ 7
3173 นาง พันทอง ฟูกิต วัดชลอ 20/20 หมู่ 7
3174 นาย วิชัย พจน์ธนัตดา วัดชลอ 20/21 หมู่ 7
3175 นางสาว สายสุณีย์ เทพพิทักษ์ วัดชลอ 20/22 หมู่ 7
3176 นาย มนัส ดินปรางค์ วัดชลอ 20/23 หมู่ 7
3177 นางสาว กนกพร โอฬารศิริ วัดชลอ 20/24 หมู่ 7
3178 นางสาว จำเนียร บุญนุช วัดชลอ 20/25 หมู่ 7
3179 นาง สุคนธ์ ศรีปินตา วัดชลอ 20/26 หมู่ 7
3180 นาง นาตยา โพธิมัสสา วัดชลอ 20/27 หมู่ 7
3181 นาง บุษบา พัฒนพันธุ์ วัดชลอ 20/28 หมู่ 7
3182 นาง บุญนาค ดินปรางค์ วัดชลอ 20/29 หมู่ 7
3183 นางสาว นงลักษณ์ รังษีนพมาศ วัดชลอ 20/33 หมู่ 7
3184 นาย คำภีร์ อนุเคราะห์ วัดชลอ 20/34 หมู่ 7
3185 นาย วีระศักดิ์ ยังวัฒนา วัดชลอ 20/35 หมู่ 7
3186 นาง อนงค์ โอฬารศิริ วัดชลอ 20/36 หมู่ 7
3187 นาง พัชรา กรุดพันธ์ วัดชลอ 20/37 หมู่ 7
3188 นาง มาลัยพร กรรมแต่ง วัดชลอ 20/38 หมู่ 7
3189 นาย ธวัช เหมือนมาตร วัดชลอ 20/40 หมู่ 7
3190 นาย กฤษฎา ดีใจ วัดชลอ 21/1 หมู่ 7
3191 นางสาว วรรณา ใบศรี วัดชลอ 21/2 หมู่ 7
3192 นาง มาลี พันธุ์วงษ์ วัดชลอ 21/3 หมู่ 7
3193 นาย วิมานสวรรค์ ใบศรี วัดชลอ 21/4 หมู่ 7
3194 นางสาว จารุวรรณ์ พุ่มเล็ก วัดชลอ 23/1 หมู่ 7
3195 นาง พิมพา อุณหสูตร์ วัดชลอ 23/2 หมู่ 7
3196 นาง ตุ๋ม มีแสวง เอ็ดเวิร์ดส วัดชลอ 23/3 หมู่ 7
3197 นางสาว ชญานันท์ ใจขาน วัดชลอ 23/4 หมู่ 7
3198 นางสาว อนันทวรรณ ใบศรี วัดชลอ 25/1 หมู่ 7
3199 นางสาว สุนันทา เสนาะยั่งยืน วัดชลอ 25/2 หมู่ 7
3200 นาง ทองคำ เจริญภักดี วัดชลอ 26 หมู่ 7
3201 นาย ธนากร อกุนิวงศ์ วัดชลอ 26/1 หมู่ 7
3202 นาง สมใจ รุ่งวงศ์ วัดชลอ 26/2 หมู่ 7
3203 นางสาว บังอร อกุนิวงศ์ วัดชลอ 27 หมู่ 7
3204 นาง โสภิต ไชยปัญโญ วัดชลอ 27/4 หมู่ 7
3205 นาย จิ้นอู๋ แซ่โค้ว วัดชลอ 28 หมู่ 7
3206 นาย บุญส่ง บุญกรอง วัดชลอ 28/1 หมู่ 7
3207 นาย ไสว ดีใจ วัดชลอ 28/2 หมู่ 7
3208 นาง ปราณี นาทันใจ วัดชลอ 28/3 หมู่ 7
3209 นาง ณัฐวรรณ บัวขาว วัดชลอ 28/4 หมู่ 7
3210 นาง นงลักษณ์ โอฬารศิริ วัดชลอ 29 หมู่ 7
3211 นาง วัลลีย์ เจริญภักดี วัดชลอ 30 หมู่ 7
3212 นาง อรศิริ เจริญภักดี วัดชลอ 31 หมู่ 7
3213 นาง บรรจบ ทองประยูร วัดชลอ 33 หมู่ 7
3214 นางสาว ประไพ กรุดพันธ์ วัดชลอ 34 หมู่ 7
3215 นาย ทองเปลว กรุดพันธ์ วัดชลอ 35 หมู่ 7
3216 นางสาว สุพิน นนท์ชะสิริ วัดชลอ 36 หมู่ 7
3217 นาง ไพเราะ บุญญพันธุ์ วัดชลอ 37 หมู่ 7
3218 นาง อรอัชฌา ตระการลิขิต วัดชลอ 37/1 หมู่ 7
3219 นาย วีระ กิตติพันธ์พงศ์ วัดชลอ 37/2 หมู่ 7
3220 นาง อารีย์พร ศักดิ์สมวาศ วัดชลอ 38 หมู่ 7
3221 นางสาว แฉล้ม สุนทรเกตุ วัดชลอ 39 หมู่ 7
3222 นาง เฉลิมศรี ธรรมวิมล วัดชลอ 39/1 หมู่ 7
3223 นาง วันเพ็ญ พงศ์ประยูร วัดชลอ 40 หมู่ 7
3224 นางสาว ประสบสุข กรุดพันธ์ วัดชลอ 41 หมู่ 7
3225 นาย เทียนไชย จารุนาค วัดชลอ 43 หมู่ 7
3226 นางสาว กนกวรรณ์ แก้วประกาย วัดชลอ 46 หมู่ 7
3227 นาง สารภี วันเจียม วัดชลอ 46/1 หมู่ 7
3228 นางสาว พรหัสดี รอดปรุง วัดชลอ 48 หมู่ 7
3229 นาย ยุทธศักดิ์ เชื้อเกิด วัดชลอ 48/1 หมู่ 7
3230 นาย ภาสกร อ่อนละมูล วัดชลอ 49 หมู่ 7
3231 นาย จำปอ อ่อนละมูล วัดชลอ 49/1 หมู่ 7
3232 นาง อรอนงค์ เพ็งตะคุ วัดชลอ 50 หมู่ 7
3233 นาย กิตติ นวลประพันธ์ วัดชลอ 51 หมู่ 7
3234 นาย เศียร รอดสน วัดชลอ 53 หมู่ 7
3235 นาย พิสิฐ แก้วนุช วัดชลอ 54 หมู่ 7
3236 นาย อภิลักษณ์ พิชัยศรแผลง วัดชลอ 55 หมู่ 7
3237 นางสาว ประภัสรา สาริกบุตร วัดชลอ 59 หมู่ 7
3238 นาง ราศรี พลอยสีขำ วัดชลอ 60/1 หมู่ 7
3239 นาย รังสรรค์ พลอยสีขำ วัดชลอ 60/2 หมู่ 7
3240 นางสาว วรารัตน์ ไทยเดชา วัดชลอ 60/3 หมู่ 7
3241 นาย เกรียงไกร มีชัย วัดชลอ 61 หมู่ 7
3242 นาย สมนึก ทองแย้ม วัดชลอ 62 หมู่ 7
3243 นาย วารินทร์ มงคลละ วัดชลอ 62/1 หมู่ 7
3244 นาย สมเกียรติ โฉมเฉลา วัดชลอ 62/2 หมู่ 7
3245 นาง จันทร์เพ็ญ จุ้ยบาง วัดชลอ 63/1 หมู่ 7
3246 นาย สนอง สังข์ยิ้ม วัดชลอ 63/3 หมู่ 7
3247 นาย เศรษฐชัย โตตาบ วัดชลอ 63/5 หมู่ 7
3248 นาย ชัยวัฒน์ สาตุโรจน์ วัดชลอ 64/4 หมู่ 7
3249 นาง เรณู ชูนิล วัดชลอ 66 หมู่ 7
3250 พ.อ. ไพฑูรย์ อุมาภิรมย์ วัดชลอ 69 หมู่ 7
3251 นาง วัชรี ภู่อิ่ม วัดชลอ 70/2 หมู่ 7
3252 นาย พงษ์ภูเบศ เชยประเสริฐ วัดชลอ 71/2 หมู่ 7
3253 นาง จุไร บุณยะประภูติ วัดชลอ 72 หมู่ 7
3254 นาย สำเริง น้อยพลาย วัดชลอ 72/1 หมู่ 7
3255 นาย ประสาน แสงคล้าย วัดชลอ 77 หมู่ 7
3256 นาง กมลพัชร สอนพิทักษ์ วัดชลอ 1 หมู่ 8
3257 นาย สราวุธ ท้วมแสง วัดชลอ 6 หมู่ 8
3258 นางสาว ธนทร สุขชุ่ม วัดชลอ 6/1 หมู่ 8
3259 นาง มณี โตเฟื่อง วัดชลอ 6/2 หมู่ 8
3260 นาง ภิญญดา คำวัฒนะอาภา วัดชลอ 6/3 หมู่ 8
3261 นาย สวาท อำนักฆะมะณี วัดชลอ 7/1 หมู่ 8
3262 นาง แช่ม ชมชื่น วัดชลอ 14 หมู่ 8
3263 นาง ภัทชรี มัจจุราช วัดชลอ 16 หมู่ 8
3264 นางสาว วันดี สุขชุ่ม วัดชลอ 16/1 หมู่ 8
3265 นาย ชัชวาล เชื้อบุญ วัดชลอ 16/2 หมู่ 8
3266 นาย อุดม วาดลิขิต วัดชลอ 16/3 หมู่ 8
3267 นาง ปราณี ปรุงเหล็ก วัดชลอ 16/4 หมู่ 8
3268 นาง อมรา เชื้อบุญ วัดชลอ 16/5 หมู่ 8
3269 นาง รื่นฤดี เชื้อบุญ วัดชลอ 16/6 หมู่ 8
3270 นาย สุธิโชค โพธิ์ทอง วัดชลอ 18 หมู่ 8
3271 นาย ประกอบ ประไพเพ็ชร์ วัดชลอ 18/1 หมู่ 8
3272 นาย ฐานันดร โพธิ์ทอง วัดชลอ 18/2 หมู่ 8
3273 นาง สมจิตร์ แย้มทับ วัดชลอ 19/2 หมู่ 8
3274 นาย ทุเรียน โตสูงเนิน วัดชลอ 19/4 หมู่ 8
3275 นางสาว ศิริพร สุขชุ่ม วัดชลอ 19/5 หมู่ 8
3276 นาง สำเนียง จูปรางค์ วัดชลอ 19/6 หมู่ 8
3277 นาย สุรพันธุ์ สุขชุ่ม วัดชลอ 19/7 หมู่ 8
3278 นาง สอาด สุขชุ่ม วัดชลอ 19/8 หมู่ 8
3279 นางสาว สุภา สุขชุ่ม วัดชลอ 19/9 หมู่ 8
3280 นาย จิรุตม์ ขันมาก วัดชลอ 21 หมู่ 8
3281 นาย พรศักดิ์ อมรสิริรัตน์ วัดชลอ 24/1 หมู่ 8
3282 นาง บุญเลื่อน บุญคำ วัดชลอ 25/1 หมู่ 8
3283 นาย เรียง มาแจ้ง วัดชลอ 26 หมู่ 8
3284 นางสาว จรุงใจ นาคะปิณฑ์ วัดชลอ 27 หมู่ 8
3285 นาง ลัดดาวัลย์ เล็กปานเจริญ วัดชลอ 27/1 หมู่ 8
3286 นาย สนิท นาคะปิณฑ์ วัดชลอ 27/3 หมู่ 8
3287 นาง จรัสศรี อรัณยะนาค วัดชลอ 28 หมู่ 8
3288 นาย สุกิจ เสรีบุญพา วัดชลอ 28/1 หมู่ 8
3289 นางสาว ชูศรี เศวะตามร วัดชลอ 29 หมู่ 8
3290 นาย พงศ์ภาค ผ่องรุจิราพันธ์ วัดชลอ 30/1 หมู่ 8
3291 นาย พุ่มพวง สุวรรณานนท์ วัดชลอ 30/3 หมู่ 8
3292 นาย อรุณ สุวรรณานนท์ วัดชลอ 30/4 หมู่ 8
3293 นาง สำราญ สุภาสวัสดิ์ วัดชลอ 30/5 หมู่ 8
3294 นาย ยุทธ์ กัลยา วัดชลอ 33 หมู่ 8
3295 นาย พีระพงษ์ แสงคล้าย วัดชลอ 35/7 หมู่ 8
3296 นาย วิชา ใจจันทร์เดือน วัดชลอ 35/8 หมู่ 8
3297 นาย อภิพงษ์ ใจจันทร์เดือน วัดชลอ 35/14 หมู่ 8
3298 นางสาว จีราวรรณ แท่นวิมล วัดชลอ 36/1 หมู่ 8
3299 นาย สุระชัย หิรัญญะสิริ วัดชลอ 38/3 หมู่ 8
3300 นาย ธีรพงษ์ ยงปัดชา วัดชลอ 39/6 หมู่ 8
3301 นาย สมชาย ตรงศิริวัฒน์ วัดชลอ 40 หมู่ 8
3302 นางสาว สุกัญญา ธีรคุณากร วัดชลอ 40/3 หมู่ 8
3303 นาย พรศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์ วัดชลอ 40/4 หมู่ 8
3304 นางสาว สุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์ วัดชลอ 40/5 หมู่ 8
3305 นาย ชัยณรงค์ จันทวรากุล วัดชลอ 41 หมู่ 8
3306 นาย สมศักดิ์ อนันต์ปรีชาศรี วัดชลอ 44/1 หมู่ 8
3307 นาง วัฒนา ท้วมแสง วัดชลอ 45/2 หมู่ 8
3308 นางสาว พงษ์ลัดดา เทียนกริม วัดชลอ 46 หมู่ 8
3309 นาง สมใจ คชารัตน์ วัดชลอ 46/1 หมู่ 8
3310 นาง นฤมล บัวกลม วัดชลอ 46/2 หมู่ 8
3311 นาง พัชรา สุพรรณพงศ์ วัดชลอ 46/4 หมู่ 8
3312 นาง ไพรอ น้อยเพิ่ม วัดชลอ 47 หมู่ 8
3313 นาย ไพโรจน์ จะปรอย วัดชลอ 48 หมู่ 8
3314 นาง ดรุณี รัตนเรียงราย วัดชลอ 49 หมู่ 8
3315 นาย สุทธิชัย แจ้งเย็นจิตร์ วัดชลอ 49/1 หมู่ 8
3316 นางสาว ดวงตา แจ้งเย็นจิตร์ วัดชลอ 49/2 หมู่ 8
3317 นาง สายสมร แสงสว่าง วัดชลอ 49/3 หมู่ 8
3318 นาง สละ คล้ายถม วัดชลอ 49/5 หมู่ 8
3319 นางสาว สุวัชรา รัตนเรียงราย วัดชลอ 49/6 หมู่ 8
3320 นาง รัชฎา อัศวรางกูร วัดชลอ 49/7 หมู่ 8
3321 นาย เชิดชัย เลิศพงษ์ไทย วัดชลอ 49/8 หมู่ 8
3322 นาง บุญเรือง วุฒิสกุลเกียรติ วัดชลอ 49/10 หมู่ 8
3323 นาง วัลภา พลอยสีขำ วัดชลอ 49/12 หมู่ 8
3324 นาย ชัชวาลย์ คล้ายประยูร วัดชลอ 50/1 หมู่ 8
3325 นาย สมศักดิ์ ท้วมแสง วัดชลอ 51 หมู่ 8
3326 นาง พิสมัย สุวรรณนพคุณ วัดชลอ 52 หมู่ 8
3327 นาย อุดร ใจจันทร์เดือน วัดชลอ 53/1 หมู่ 8
3328 นาง สำรวย สุนทรเกตุ วัดชลอ 53/2 หมู่ 8
3329 นางสาว เพลินตา คล้ายเกาะเกิด วัดชลอ 53/3 หมู่ 8
3330 นาย สมศักดิ์ นาคนาค วัดชลอ 53/4 หมู่ 8
3331 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุนทรเกตุ วัดชลอ 53/6 หมู่ 8
3332 นางสาว ผกามาศ สุนทรเกตุ วัดชลอ 53/7 หมู่ 8
3333 นาง ชูศรี สุนทราภรณ์ วัดชลอ 58 หมู่ 8
3334 นาย ปฐมพล พลอยสีขำ วัดชลอ 61/1 หมู่ 8
3335 นาง เต็ม โอฬารศิริ วัดชลอ 61/2 หมู่ 8
3336 นาง ยูร วุฒิสกุลเกียรติ วัดชลอ 61/3 หมู่ 8
3337 นาย สวัสดิ์ เพ็งพลอย วัดชลอ 3 หมู่ 9
3338 นาง จินดา สุทธิศร วัดชลอ 6 หมู่ 9
3339 นาง สุนีย์ เกตุเทียน วัดชลอ 9 หมู่ 9
3340 นาง ฉวี มาแจ้ง วัดชลอ 11 หมู่ 9
3341 นาง ระวี คงคล้าย วัดชลอ 11/2 หมู่ 9
3342 นาง แสวง นุตผลิน วัดชลอ 13 หมู่ 9
3343 นาย ดนัย ลัมภเวส วัดชลอ 14 หมู่ 9
3344 ร.อ. สมเจตน์ ลัมภเวส วัดชลอ 14/1 หมู่ 9
3345 นาย จำลอง ขุนขจี วัดชลอ 15 หมู่ 9
3346 นาย แฉล้ม เรืองหิรัญ วัดชลอ 15/5 หมู่ 9
3347 นางสาว จินตนา ธนะสันต์ วัดชลอ 15/6 หมู่ 9
3348 นาง พรรณทิพย์ ขุนขจี วัดชลอ 15/7 หมู่ 9
3349 นาย อุดม ขุนขจี วัดชลอ 15/8 หมู่ 9
3350 นาง เพ็ญนภา ไทยเดชา วัดชลอ 15/9 หมู่ 9
3351 นาย สว่าง ชุ่มแก้ว วัดชลอ 16 หมู่ 9
3352 นาง มณฑาทิพย์ สุตะไล วัดชลอ 17/1 หมู่ 9
3353 นางสาว เป้า แก้วมุข วัดชลอ 17/2 หมู่ 9
3354 นาง วงศ์ พุ่มมะสัง วัดชลอ 19 หมู่ 9
3355 นาง ประภา สุขชุ่ม วัดชลอ 20 หมู่ 9
3356 นาง ประวิง สังข์แป้น วัดชลอ 20/1 หมู่ 9
3357 นาย สมบัติ วังวร วัดชลอ 20/2 หมู่ 9
3358 นาย บุญส่ง สามารถ วัดชลอ 21 หมู่ 9
3359 นางสาว กันยารัตน์ แพะทอง วัดชลอ 21/3 หมู่ 9
3360 นาง ทองหยด กันปราง วัดชลอ 39 หมู่ 9
3361 นาง ปิ่นมณี ศรีแสงเงิน วัดชลอ 39/1 หมู่ 9
3362 นาง ยุพเยาว์ อ่วมปลิก วัดชลอ 39/2 หมู่ 9
3363 นาง เจียน อ่วมปลิก วัดชลอ 39/4 หมู่ 9
3364 นาง พยุง แก้วศรี วัดชลอ 39/5 หมู่ 9
3365 นาย ไชยา สุขชุ่ม วัดชลอ 41/1 หมู่ 9
3366 นาง พิสมัย อุไรรัตน์ วัดชลอ 41/2 หมู่ 9
3367 นาย เลิศ สุขชุ่ม วัดชลอ 41/4 หมู่ 9
3368 นางสาว ทรรศวรรณ บุญโพธิ์ วัดชลอ 42/4 หมู่ 9
3369 นาง กุญชลี ลัมภเวส วัดชลอ 42/5 หมู่ 9
3370 นาย ธนพจน์ ศรีไสยเพชร วัดชลอ 45 หมู่ 9
3371 นาย เกษม กลึงวิจิตร วัดชลอ 45/4 หมู่ 9
3372 นาย สุเทพ กลึงวิจิตร วัดชลอ 45/3 หมู่ 9
3373 นาย วีระพงษ์ สุขารมณ์ วัดชลอ 46 หมู่ 9
3374 นางสาว มะลิวัลย์ จั่นนุ้ย วัดชลอ 49 หมู่ 9
3375 นาง จันทร์ธิภา โอชาพงศ์ วัดชลอ 51 หมู่ 9
3376 นาง ลมัย อร่ามศรี วัดชลอ 51/2 หมู่ 9
3377 นางสาว ประภัสสร อร่ามศรี วัดชลอ 51/3 หมู่ 9
3378 นาง วรรณภา โจคิม วัดชลอ 52 หมู่ 9
3379 นางสาว สุเพ็ญ นนทวรรธนะ วัดชลอ 53 หมู่ 9
3380 นาย สงวน นนทวรรธนะ วัดชลอ 53/1 หมู่ 9
3381 นางสาว สุนันทา หงษ์ทับทิม วัดชลอ 55 หมู่ 9
3382 นาย อาทิตย์ จิตแสวง วัดชลอ 59/18 หมู่ 9
3383 นาง ละเมียด สังข์แป้น วัดชลอ 60 หมู่ 9
3384 นาง สุนันทา สุกาญจน์ วัดชลอ 62 หมู่ 9
3385 นางสาว พัชรี นันทวิริยานนท์ วัดชลอ 63 หมู่ 9
3386 นาง มณฑนา ศุขสุวรรณ์ วัดชลอ 64/1 หมู่ 9
3387 นางสาว วรรณวิภา แก้วประเสริฐ วัดชลอ 67 หมู่ 9
3388 นางสาว สมศรี แพนทอง วัดชลอ 67/1 หมู่ 9
3389 นาย สมชาย แพนทอง วัดชลอ 67/2 หมู่ 9
3390 นาย มานพ เพ็งพลอย วัดชลอ 68 หมู่ 9
3391 นาย กลาง เอี่ยมฉิม วัดชลอ 69/2 หมู่ 9
3392 นางสาว พิริยาภรณ์ เพ็งพลอย วัดชลอ 69/3 หมู่ 9
3393 นาง เสาวรส เขียวคำรพ วัดชลอ 71 หมู่ 9
3394 นาง สมนึก กระตือหน วัดชลอ 75/1 หมู่ 9
3395 นางสาว สมใจ อ่วมปลิก วัดชลอ 75/3 หมู่ 9
3396 นาย สังวาล อ่วมปลิก วัดชลอ 75/4 หมู่ 9
3397 นาง เรวดี เขียวคำรพ วัดชลอ 75/5 หมู่ 9
3398 นางสาว บรรจง อ่วมปลิก วัดชลอ 75/6 หมู่ 9
3399 นาง พเยาว์ ต่ายแสง วัดชลอ 75/7 หมู่ 9
3400 นางสาว บุญธรรม สังข์แป้น วัดชลอ 76 หมู่ 9
3401 นาย คำรพ เชื้อเอี่ยม วัดชลอ 77 หมู่ 9
3402 นางสาว สุดใจ แซ่ตั้ง วัดชลอ 77/1 หมู่ 9
3403 นาย เสน่ห์ ทรัพย์คล้าย วัดชลอ 78 หมู่ 9
3404 นาง สำราญ สุขศรีวงค์ วัดชลอ 78/1 หมู่ 9
3405 นาง เล็ก ทรัพย์คล้าย วัดชลอ 78/2 หมู่ 9
3406 นางสาว อรวรรณ อร่ามศรี วัดชลอ 78/3 หมู่ 9
3407 นาง ทองปลิว เรืองหิรัญ วัดชลอ 81 หมู่ 9
3408 นางสาว กาญจนา กาญจนคงคา วัดชลอ 81/1 หมู่ 9
3409 นาย สมชาย ขุมทรัพย์ วัดชลอ 81/2 หมู่ 9
3410 นาย หยวน ต่ายแสง วัดชลอ 81/3 หมู่ 9
3411 นางสาว พัชรี จุ้ยหงษ์ วัดชลอ 81/4 หมู่ 9
3412 นาย สุเทพ ธงชัย วัดชลอ 81/5 หมู่ 9
3413 นางสาว มณี จุ้ยหงษ์ วัดชลอ 81/6 หมู่ 9
3414 นาย การัณย์ จุ้ยหงษ์ วัดชลอ 81/7 หมู่ 9
3415 นางสาว กรองทอง ไกรสุริยะเสรี วัดชลอ 81/8 หมู่ 9
3416 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีกระสินธุ์ วัดชลอ 81/10 หมู่ 9
3417 นาง สมหมาย ฤกษ์โสภี วัดชลอ 82 หมู่ 9
3418 นาย มงคลชัย ประสพชัยถาวร วัดชลอ 83 หมู่ 9
3419 นาง ษฤษพร ประสพชัยถาวร วัดชลอ 83/1 หมู่ 9
3420 นาย สมจิตร์ ไทยเดชา วัดชลอ 84/1 หมู่ 9
3421 นาง มาลี โตบัว วัดชลอ 84/2 หมู่ 9
3422 นาง ปราณี ปานอำพันธุ์ วัดชลอ 88/2 หมู่ 9
3423 นาย บุญมา เศวตามร์ วัดชลอ 92 หมู่ 9
3424 นาง ชุมสาย เศวตามร์ วัดชลอ 93 หมู่ 9
3425 นาง วราภรณ์ วรรณกลาง วัดชลอ 93/2 หมู่ 9
3426 นาย สมชาย เหมเชื้อ วัดชลอ 93/3 หมู่ 9
3427 จ.อ. ทองคำ วรธรรม วัดชลอ 93/4 หมู่ 9
3428 นาง รัชนี เอกอนงค์ วัดชลอ 93/5 หมู่ 9
3429 นาง กนกพร อ่อนละมูล วัดชลอ 93/6 หมู่ 9
3430 นาย ปาน บัวเดช วัดชลอ 98 หมู่ 9
3431 นาย บุญทรง นิ่งใจเย็น วัดชลอ 98/2 หมู่ 9
3432 นาย หวาน บัวเดช วัดชลอ 98/3 หมู่ 9
3433 นาง อิสรีย์ ถินถนอมนิธิยศ วัดชลอ 99 หมู่ 9
3434 นาง ชุติมา สุวรรณานนท์ วัดชลอ 99/1 หมู่ 9
3435 นาย บุญมา พลหนองหลวง วัดชลอ 99/5 หมู่ 9
3436 นาย ชัย คอกสี วัดชลอ 99/6 หมู่ 9
3437 นาย ทอง พลหนองหลวง วัดชลอ 99/7 หมู่ 9
3438 นาง นภา ฉิมทับ วัดชลอ 100 หมู่ 9
3439 นาง ทองดี บรรเทิงจิตต์ วัดชลอ 100/1 หมู่ 9
3440 นาง รุ่งนภา ชุนหสุนทร วัดชลอ 100/3 หมู่ 9
3441 นางสาว รจนา ท้วมปุย วัดชลอ 102 หมู่ 9
3442 นาย ชัยพฤกษ์ ฉิมคล้าย วัดชลอ 103/1 หมู่ 9
3443 นางสาว สุภาวี โล้บำรุง วัดชลอ 104/2 หมู่ 9
3444 นาง ฤดีวรรณ สมปรีดา วัดชลอ 106 หมู่ 9
3445 นาง สำเนียง รอดพลอย วัดชลอ 106/1 หมู่ 9
3446 นาย โน่ง เมืองกลาง วัดชลอ 106/2 หมู่ 9
3447 นางสาว ประชุม นิ่งใจเย็น วัดชลอ 107 หมู่ 9
3448 นาง สนิท เหมขำ วัดชลอ 4 หมู่ 10
3449 นาย ปรีชา คุ้มอินทร์ วัดชลอ 6 หมู่ 10
3450 นาง สำราญ อยู่ศรี วัดชลอ 7/1 หมู่ 10
3451 นาง ภควดี ทองสุขมาก วัดชลอ 10 หมู่ 10
3452 นาย ภักดิ์ แสงสมจันทร์ วัดชลอ 10/2 หมู่ 10
3453 นางสาว แฉล้ม เกิดปรางค์ วัดชลอ 10/3 หมู่ 10
3454 นาย วีระศักดิ์ บุตรครอง วัดชลอ 13 หมู่ 10
3455 นาย ไพโรจน์ บุตรครอง วัดชลอ 14 หมู่ 10
3456 นาย สมเดช สรวิสูตร วัดชลอ 15/1 หมู่ 10
3457 นาย สนอง เอี่ยมนาม วัดชลอ 16 หมู่ 10
3458 นาย อนันต์ กลั่นเอี่ยม วัดชลอ 17 หมู่ 10
3459 นางสาว ปฐมาภรณ์ ขำเมือง วัดชลอ 18 หมู่ 10
3460 นาย นภดล คุ้มอินทร์ วัดชลอ 20 หมู่ 10
3461 นาย สมพงษ์ สิริสังข์ วัดชลอ 23 หมู่ 10
3462 นาย ณรงค์ ดีขม วัดชลอ 23/2 หมู่ 10
3463 นางสาว ภัทรลภา รัตนสิงห์ วัดชลอ 23/3 หมู่ 10
3464 นางสาว ยน เสือสร้อยพันธุ์ วัดชลอ 23/10 หมู่ 10
3465 นาย จันทร์ ตงเอี่ยม วัดชลอ 24 หมู่ 10
3466 นางสาว อาริสรา โตสารเดช วัดชลอ 24/1 หมู่ 10
3467 นาย สมหมาย แซ่แต้ วัดชลอ 24/2 หมู่ 10
3468 นางสาว พเยาว์ อ่วมอิ่มพืช วัดชลอ 24/3 หมู่ 10
3469 นาง รัชนี บินชัย วัดชลอ 24/4 หมู่ 10
3470 นาย จิระศักดิ์ พิพัฒน์ธนกิจกุล วัดชลอ 24/5 หมู่ 10
3471 นาย วารินทร์ แขเขียว วัดชลอ 24/6 หมู่ 10
3472 นาง ชูศรี ขวัญข้าว วัดชลอ 24/7 หมู่ 10
3473 นาย เอกนรินทร์ ขุนโนน วัดชลอ 24/8 หมู่ 10
3474 นาย ทองอยู่ ขวัญเมือง วัดชลอ 24/9 หมู่ 10
3475 นางสาว สมปอง จิรัฐิติสิริกุล วัดชลอ 24/10 หมู่ 10
3476 นาย รัก รักษาราษฏร์ วัดชลอ 24/11 หมู่ 10
3477 นางสาว บุญสม ประดับแก้ว วัดชลอ 24/12 หมู่ 10
3478 นางสาว วารณี ไสยาน้อย วัดชลอ 24/13 หมู่ 10
3479 นาง ชลอ พรหมมาศ วัดชลอ 24/14 หมู่ 10
3480 นาง ปราณี พลเที่ยง วัดชลอ 24/15 หมู่ 10
3481 นางสาว ล้อม ชินนอก วัดชลอ 24/16 หมู่ 10
3482 นาง บุษบา คุ้มอินทร์ วัดชลอ 25 หมู่ 10
3483 นาง ลำยอง ศิริธรรมกุล วัดชลอ 25/1 หมู่ 10
3484 นาย ธรรมนูญ บุญเขียว วัดชลอ 27 หมู่ 10
3485 นาย ประวิทย์ เรืองชู วัดชลอ 27/1 หมู่ 10
3486 นาย เรียน หมู่โสภิญ วัดชลอ 27/2 หมู่ 10
3487 นางสาว ลมัย ผลิสอน วัดชลอ 27/4 หมู่ 10
3488 นาย บุญส่ง ฉ่ำประทุม วัดชลอ 27/5 หมู่ 10
3489 นาง สุนันท์ มั่นคง วัดชลอ 27/6 หมู่ 10
3490 นาย ภานุพงศ์ เย็นใจ วัดชลอ 27/7 หมู่ 10
3491 นาย ชยาทิต จุ้ยชุ่ม วัดชลอ 27/8 หมู่ 10
3492 นางสาว เพ็ญนภา ยิ้มละมัย วัดชลอ 27/9 หมู่ 10
3493 นาย นิยม นิยมสุข วัดชลอ 27/10 หมู่ 10
3494 นาง กรองแก้ว รอดเทียน วัดชลอ 27/11 หมู่ 10
3495 นาง สมศรี สีแตงทอง วัดชลอ 27/12 หมู่ 10
3496 นาย สมพล เลิศสิงห์ วัดชลอ 27/13 หมู่ 10
3497 นางสาว ศิริพันธ์ ศรนารา วัดชลอ 27/14 หมู่ 10
3498 นาง สมนึก เทพสุนทร วัดชลอ 29 หมู่ 10
3499 นาย นพพร มาอ่อน วัดชลอ 29/1 หมู่ 10
3500 นาย สละ จันทรัตน์ วัดชลอ 29/2 หมู่ 10
3501 นาย ประชุม เพ็งพลอย วัดชลอ 29/3 หมู่ 10
3502 นาง วราภรณ์ จิตต์ลักษณ์ วัดชลอ 29/4 หมู่ 10
3503 นาง เล็ก ขวัญเมือง วัดชลอ 29/5 หมู่ 10
3504 นาง ละมัย มาธุพันธ์ วัดชลอ 29/6 หมู่ 10
3505 นาย ปรีชา ยินดีธรรม วัดชลอ 29/7 หมู่ 10
3506 นาง เทียว สิงห์ทอง วัดชลอ 29/8 หมู่ 10
3507 นาง ฉลวย แจ่มกระจ่าง วัดชลอ 29/9 หมู่ 10
3508 นาย สมชาย สีแตงทอง วัดชลอ 29/10 หมู่ 10
3509 นางสาว สำอาง แขเขียว วัดชลอ 29/11 หมู่ 10
3510 นาย ปราโมทย์ งามประดับ วัดชลอ 29/12 หมู่ 10
3511 นาง สุรีย์ จันทรัตน์ วัดชลอ 29/13 หมู่ 10
3512 นางสาว วรินทร จันทรัตน์ วัดชลอ 29/14 หมู่ 10
3513 นางสาว กิ่งเพชร นพตระกูล วัดชลอ 29/15 หมู่ 10
3514 นาย วิโรจน์ แขเขียว วัดชลอ 29/16 หมู่ 10
3515 นางสาว เปรมมิกา จันทรัตน์ วัดชลอ 29/17 หมู่ 10
3516 นาง ลม้าย พิทักษ์ศิลป์ วัดชลอ 29/18 หมู่ 10
3517 นาง ลัดดาวัลย์ มาอ่อน วัดชลอ 29/19 หมู่ 10
3518 นาย มานพ รุ่งเรืองกิจพัฒนา วัดชลอ 30 หมู่ 10
3519 นางสาว จิตตวดี ยินดีธรรม วัดชลอ 30/1 หมู่ 10
3520 นางสาว งามตา ประภาสพงษ์ วัดชลอ 30/2 หมู่ 10
3521 นาง จันทร์ธร คุ้มแสง วัดชลอ 30/3 หมู่ 10
3522 นาง บุญช่วย หรุ่นแดง วัดชลอ 30/4 หมู่ 10
3523 นาง ทองคำ เนียมพูลทอง วัดชลอ 30/5 หมู่ 10
3524 นาย พิพัฒน์ เงินแย้ม วัดชลอ 30/6 หมู่ 10
3525 นางสาว ศุภธวดี ศรีสุข วัดชลอ 30/7 หมู่ 10
3526 นาย ฟื้น ทองสวัสดิ์ วัดชลอ 30/10 หมู่ 10
3527 นาย พิชัย นุ่มคล้าย วัดชลอ 31/1 หมู่ 10
3528 นาย สมศักดิ์ กลั่นเอี่ยม วัดชลอ 31/2 หมู่ 10
3529 นางสาว จารุวรรณ แซ่โง้ว วัดชลอ 31/4 หมู่ 10
3530 นาย มาณู วงศ์จันทร์ วัดชลอ 33 หมู่ 10
3531 นาง อุบล ศรีปั้น วัดชลอ 33/1 หมู่ 10
3532 นางสาว ยุพา ม่วงสอน วัดชลอ 33/2 หมู่ 10
3533 นาง มณฑา อ้อมนนท์ วัดชลอ 33/3 หมู่ 10
3534 นาง ทัศนา แซ่ลิ้ม วัดชลอ 33/4 หมู่ 10
3535 นางสาว ฉัตรชกรณ์ ร่วมทอง วัดชลอ 33/5 หมู่ 10
3536 นาย วิรัตน์ ส้มเกลี้ยง วัดชลอ 33/6 หมู่ 10
3537 นาย ณรงค์ ขยันยิ่ง วัดชลอ 33/7 หมู่ 10
3538 นาง ข่องศรี ลิมปวนากุล วัดชลอ 33/8 หมู่ 10
3539 นาย จรัญ นาคะปักษิณ วัดชลอ 33/10 หมู่ 10
3540 นาง มาลี เกิดผล วัดชลอ 33/11 หมู่ 10
3541 นางสาว วิไลพร ไวยลิยา วัดชลอ 33/12 หมู่ 10
3542 นางสาว สุภาวดี เอี่ยมใส วัดชลอ 33/14 หมู่ 10
3543 นาย สมพร บุญปลีก วัดชลอ 33/15 หมู่ 10
3544 นาย สายัน เกียรติศักดิ์ วัดชลอ 34/1 หมู่ 10
3545 นางสาว เสาวลักษณ์ พ่วงเขียว วัดชลอ 34/3 หมู่ 10
3546 นาง สังวาลย์ แย้มยิ้ม วัดชลอ 34/5 หมู่ 10
3547 นาง สุริยา ถากาศ วัดชลอ 34/7 หมู่ 10
3548 นาง จำนง ศรีกลัด วัดชลอ 34/8 หมู่ 10
3549 นาย วุฒิชัย นันทกิจ วัดชลอ 35 หมู่ 10
3550 นาง สุรัตน์ เรืองชู วัดชลอ 35/1 หมู่ 10
3551 นางสาว วรางคณา เรืองชู วัดชลอ 36 หมู่ 10
3552 นางสาว สุกัญญา กี่สุวรรณ วัดชลอ 36/1 หมู่ 10
3553 นาง ละเมียด เจริญศรี วัดชลอ 36/2 หมู่ 10
3554 นาย ประยูร ดำรงศรี วัดชลอ 41 หมู่ 10
3555 นางสาว บัญชร ยินดีธรรม วัดชลอ 41/2 หมู่ 10
3556 นาง เชื่อม กล่อมแฟง วัดชลอ 95 หมู่ 10
3557 นาย สละ ทองแพ วัดชลอ 98 หมู่ 10
3558 นางสาว ประไพ เกิดเกษ วัดชลอ 102/2 หมู่ 10
3559 นาย มานิตย์ เกิดปรางค์ วัดชลอ 104 หมู่ 10
3560 นาย วีระ ศรีนรินทรานนท์ วัดชลอ 105/1 หมู่ 10
3561 นาง สมพิศ มาอ่อน วัดชลอ 106 หมู่ 10
3562 นาง รัชฎาภรณ์ สนอ่วม วัดชลอ 107 หมู่ 10
3563 นาย วิชัย ดวงรัศมี วัดชลอ 107/1 หมู่ 10
3564 นาย วิเชียร สาเทศ วัดชลอ 107/4 หมู่ 10
3565 นาย สมภพ เดชดี วัดชลอ 107/6 หมู่ 10
3566 นาย วัชรินทร์ ก้อนทอง วัดชลอ 107/7 หมู่ 10
3567 นาง สมบูรณ์ มาลีศรี วัดชลอ 108 หมู่ 10
3568 นาง ประชุม ก้อนทอง วัดชลอ 109 หมู่ 10
3569 นาย พิดล เดชดี วัดชลอ 109/1 หมู่ 10
3570 นาย ฉัตร สาเทศ วัดชลอ 109/2 หมู่ 10
3571 นาง เสริมศรี สาเทศ วัดชลอ 109/3 หมู่ 10
3572 นาง ประทีป สาเทศ วัดชลอ 109/5 หมู่ 10
3573 นาย พิชัย เดชดี วัดชลอ 109/9 หมู่ 10
3574 นาย บุญส่ง ครุฑบุญ วัดชลอ 113 หมู่ 10
3575 นาง โชคดี กำแต่ง วัดชลอ 114/5 หมู่ 10
3576 นาย ประกฤติ มณีวิเศษเจริญ วัดชลอ 114/7 หมู่ 10
3577 นาง เรณู บรรจงเมือง วัดชลอ 114/9 หมู่ 10
3578 นาง ภคพร มณีวิเศษเจริญ วัดชลอ 114/11 หมู่ 10
3579 นาย กิตติ์ธเนศ นนทา วัดชลอ 114/13 หมู่ 10
3580 นาย ธนพล บุญวงศ์ วัดชลอ 114/14 หมู่ 10
3581 นาย อธิชาติ ธารนพ วัดชลอ 114/16 หมู่ 10
3582 นาย คำแสง ชูรัตน์ วัดชลอ 114/17 หมู่ 10
3583 นางสาว ธนภรณ์ ธารนพ วัดชลอ 114/25 หมู่ 10
3584 นาง พรนภา ชูรัตน์ วัดชลอ 114/27 หมู่ 10
3585 นาย อดุลย์ บุญฤทธิ์ วัดชลอ 114/31 หมู่ 10
3586 นาย สมชาติ เตียวสกุล วัดชลอ 114/47 หมู่ 10
3587 นาง จรุณี เสนีนิรมล วัดชลอ 114/49 หมู่ 10
3588 นางสาว รัชนีวรรณ พรหมเสน วัดชลอ 114/50 หมู่ 10
3589 นาย บุญสม ปุ๋ยน้อย วัดชลอ 114/52 หมู่ 10
3590 นาย วีรวัฒน์ เกษมไชยานันท์ วัดชลอ 114/55 หมู่ 10
3591 นาย โกทัณฑ์ สุขสมัย วัดชลอ 114/59 หมู่ 10
3592 นาง อิศราภรณ์ ภู่เกษมสมบัติ วัดชลอ 114/60 หมู่ 10
3593 นาย ธีรวัฒน์ เลิศไตรภพ วัดชลอ 114/61 หมู่ 10
3594 นางสาว สุกัญญา เอี่ยมนุกูล วัดชลอ 114/63 หมู่ 10
3595 นาย วรวุธ ทำมารุ่งเรือง วัดชลอ 114/64 หมู่ 10
3596 นาย ทองอยู่ ปิ่นสมนาม วัดชลอ 114/66 หมู่ 10
3597 นางสาว สมาพร ชุติมาศ วัดชลอ 114/75 หมู่ 10
3598 นางสาว อธิชาภัสสร์ คำเภา วัดชลอ 114/78 หมู่ 10
3599 นาง สุมาลี ชอบแต่ง วัดชลอ 114/82 หมู่ 10
3600 นาย ธวัชชัย พงษ์ประสพ วัดชลอ 114/83 หมู่ 10
3601 นาย อธิวัตร์ สิมะเกษมสุข วัดชลอ 114/84 หมู่ 10
3602 นางสาว ปารณีย์ นิธิโรจน์ทวี วัดชลอ 114/85 หมู่ 10
3603 นาย ถิรวัฒน์ รัศนุโยธิน วัดชลอ 114/86 หมู่ 10
3604 นาย วิเชียร นาน้อม วัดชลอ 114/87 หมู่ 10
3605 นาย ไชยันต์ วินิจสร วัดชลอ 114/91 หมู่ 10
3606 นางสาว ศันสนี สันติร่วมใจรักษ์ วัดชลอ 114/99 หมู่ 10
3607 นาย กวีวัฒน์ สันติร่วมใจรักษ์ วัดชลอ 114/100 หมู่ 10
3608 นาย อนนท์ สิทธิสาร วัดชลอ 114/104 หมู่ 10
3609 นาย สมศักดิ์ เตชะวงศ์วัฒนา วัดชลอ 114/109 หมู่ 10
3610 นางสาว เพ็ญศรี ทองคำ วัดชลอ 114/110 หมู่ 10
3611 นาย ดนู ศิริพุทธ วัดชลอ 114/111 หมู่ 10
3612 นาย เสถียร รุ่งสว่าง วัดชลอ 114/115 หมู่ 10
3613 นาง อนงค์ สิทธิสาร วัดชลอ 114/117 หมู่ 10
3614 นาย เกษม บูรณมานัส วัดชลอ 114/118 หมู่ 10
3615 นาย สอาด อาษาวงศ์ วัดชลอ 114/119 หมู่ 10
3616 นาง เสถียร จงจัดกลาง วัดชลอ 114/125 หมู่ 10
3617 นาย สุวิทย์ มากกฤชสิมา วัดชลอ 114/127 หมู่ 10
3618 นางสาว อัญชิสา มณีรัตน์ วัดชลอ 114/128 หมู่ 10
3619 นางสาว สว่าง เสาใบ วัดชลอ 114/129 หมู่ 10
3620 นาย ซ้อน พรมพิทักษ์ วัดชลอ 114/134 หมู่ 10
3621 นาย ฤทธิ์ จำปาทอง วัดชลอ 114/136 หมู่ 10
3622 นางสาว ปิยนันท์ ทองใหญ่ วัดชลอ 114/138 หมู่ 10
3623 นางสาว สุปิยา ชุมแดง วัดชลอ 114/139 หมู่ 10
3624 นาย สุวิทย์ คำแหง วัดชลอ 114/140 หมู่ 10
3625 นางสาว ปรนันท์ บุตรเกตุ บางขุนกอง 2 หมู่ 1
3626 นาง สำอางค์ เงินแย้ม บางขุนกอง 2/1 หมู่ 1
3627 นางสาว ทองดี อารีชัยญรัตน์ บางขุนกอง 3/1 หมู่ 1
3628 นาย สำราญ ฮวบเอี่ยม บางขุนกอง 3/2 หมู่ 1
3629 นาย สมประสงค์ เมืองทอง บางขุนกอง 4/1 หมู่ 1
3630 นางสาว สงวน อยู่คำ บางขุนกอง 4/3 หมู่ 1
3631 นาย สมพิศ กรุดพันธ์ บางขุนกอง 5/1 หมู่ 1
3632 นางสาว พิไลพร ภู่อิ่ม บางขุนกอง 6/1 หมู่ 1
3633 นาง ยุพดี ภู่อิ่ม บางขุนกอง 6/3 หมู่ 1
3634 นาง ประภา แตงพุก บางขุนกอง 10/2 หมู่ 1
3635 นาง บุญช่วย คนบุญ บางขุนกอง 12/1 หมู่ 1
3636 นางสาว เพ็ญนภา ศรีสุทธิวรรณ บางขุนกอง 12/4 หมู่ 1
3637 นาย เฉลิมชัย โคกแพ บางขุนกอง 19/1 หมู่ 1
3638 นาง ชูจิตร สมศรี บางขุนกอง 137 หมู่ 1
3639 นางสาว มณเฑียร มั่นถาวร บางขุนกอง หมู่ 1
3640 นางสาว จิณณพัต อารีชัยญรัตน์ บางขุนกอง หมู่ 1
3641 นาย อลงกรณ์ ภู่อิ่ม บางขุนกอง หมู่ 1
3642 นางสาว เพียงใจ ปิ่นพุก บางขุนกอง 23/1 หมู่ 2
3643 นาง วิภา ผลเจริญ บางขุนกอง 4/5 หมู่ 3
3644 นาง ปราณี แจ่มแจ้ง บางขุนกอง 26 หมู่ 3
3645 นางสาว ทิพาพร ชื่นแพ บางขุนกอง 28 หมู่ 3
3646 นาย วิโรจน์ เทศกิ่ม บางขุนกอง 29 หมู่ 3
3647 นาย สุธน อิ่มพุ่ม บางขุนกอง 29/1 หมู่ 3
3648 นาง ละเมียด มาเผือก บางขุนกอง 30/1 หมู่ 3
3649 นาย กิตตินันท์ นาคเวก บางขุนกอง 32/2 หมู่ 3
3650 นาย กิติพัทธ์ ภู่ช้าง บางขุนกอง 32/4 หมู่ 3
3651 นาง สมคิด คงกำแหง บางขุนกอง 33/1 หมู่ 3
3652 นาย ปรีชา ประวาละปัทม์ บางขุนกอง 37/3 หมู่ 3
3653 นาง ชูศรี ทองมอญ บางขุนกอง 44/2 หมู่ 3
3654 นาง แฉล้ม สวนมาลา บางขุนกอง 52/2 หมู่ 3
3655 นาย ศิริ แย้มแฟง บางขุนกอง 56 หมู่ 3
3656 นาง จันทร์เพ็ญ ใจสุข บางขุนกอง 56/1 หมู่ 3
3657 นาง มาลี แย้มแฟง บางขุนกอง 56/2 หมู่ 3
3658 นาย อนันต์ แสงศรี บางขุนกอง 57 หมู่ 3
3659 นาย วิทยา เหมือนแย้ม บางขุนกอง 60 หมู่ 3
3660 นาง เกสินีย์ กล้าหาญ บางขุนกอง 61 หมู่ 3
3661 นาง จรูญ เณรนุ่น บางขุนกอง 61/1 หมู่ 3
3662 นาง เฉลิมพร แสงแก้วสุก บางขุนกอง 79 หมู่ 3
3663 นางสาว นงลักษณ์ ทองมอญ บางขุนกอง 85 หมู่ 3
3664 นาย บรรเทิง ทองเอี่ยม บางขุนกอง 93 หมู่ 3
3665 นาง ภิญญดา มีภู่ บางขุนกอง 104 หมู่ 3
3666 นาง เอื้ออารี อิ่มแจ้ง บางขุนกอง 108 หมู่ 3
3667 นาง วนิดา ศิริวัฒนะตระกูล บางขุนกอง 108/1 หมู่ 3
3668 นาง นันทนา รัตนเจริญ บางขุนกอง 109 หมู่ 3
3669 นางสาว มณฑาวรรณ แฟงคล้าย บางขุนกอง 110 หมู่ 3
3670 นางสาว จิราวรรณ แจ่มทิม บางขุนกอง 128 หมู่ 3
3671 นาง บุญชู จันทรกูล บางขุนกอง 39 หมู่ 4
3672 นาย มนัส แช่มพวงงาม บางขุนกอง 141 หมู่ 4
3673 นาย นิคม หงษ์เหมือน บางขุนกอง 141/1 หมู่ 4
3674 นางสาว รุ่งทิวา หงษ์เหมือน บางขุนกอง 141/3 หมู่ 4
3675 นาง นฤมล บัวพุ่ม บางขุนกอง 1/2 หมู่ 5
3676 นาย สมหมาย ศิวิไล บางขุนกอง 29 หมู่ 5
3677 นางสาว สมนึก อภิชาติโยธิน บางขุนกอง 55 หมู่ 5
3678 นาง วนิดา เรืองวิทยานุเคราะห์ บางขุนกอง 57 หมู่ 5
3679 นาง วราภรณ์ สิริพัฒนายิ่ง บางขุนกอง 57/3 หมู่ 5
3680 นาย มนตรี วัฒนสมบูรณ์รุ่ง บางขุนกอง 57/5 หมู่ 5
3681 นางสาว มณี ยิ้มอ่อน บางขุนกอง 61 หมู่ 5
3682 นาย สมควร ฟักหอม บางขุนกอง 72/1 หมู่ 5
3683 นาง บุญมี สุขกสิกร บางขุนกอง 81/2 หมู่ 5
3684 นางสาว สมพร เศรษฐโอฬารกิจ บางขุนกอง 82 หมู่ 5
3685 นาง รุ่งทิวา ไชยเวช บางขุนกอง 91/1 หมู่ 5
3686 นางสาว กาญจนา วังตระการ บางขุนกอง 91/2 หมู่ 5
3687 นาย เจียน กรานคำ บางขุนกอง 3 หมู่ 6
3688 นางสาว สมทรัพย์ กรานคำ บางขุนกอง 3/1 หมู่ 6
3689 นาย นรสิงห์ จันทอง บางขุนกอง 4/3 หมู่ 6
3690 นาง จิรภา นาคูณ บางขุนกอง 9 หมู่ 6
3691 นาย หล่อ จูฑะจันทร์ บางขุนกอง 26 หมู่ 6
3692 นางสาว นงเยาว์ จีนเสน บางขุนกอง 26/1 หมู่ 6
3693 นาง สุพรรณ วิศาลสมพงษ์ บางขุนกอง 29 หมู่ 6
3694 นางสาว สงวน ทองเผือก บางขุนกอง 30 หมู่ 6
3695 นาง ลำเจียก แสงทิพย์ บางขุนกอง 31/2 หมู่ 6
3696 นาง ศรีสมบูรณ์ ท้วมแสง บางสีทอง 51 หมู่ 1
3697 นาง พัชรี บัวม่วง บางสีทอง 62/3 หมู่ 1
3698 นาย วิชัย โคตรโสภา บางสีทอง 76/2 หมู่ 1
3699 นางสาว สมคิด สีโหมด บางสีทอง 84 หมู่ 1
3700 นาง อัมพร น่วมอยู่ บางสีทอง 85/1 หมู่ 1
3701 นาง จามร เพชรรัตน์ บางสีทอง 112 หมู่ 1
3702 นางสาว วิภาวรรณ วงศ์จำนงค์ บางสีทอง 112/3 หมู่ 1
3703 นาง พัทธนันท์ น่วมอยู่ บางสีทอง 113/5 หมู่ 1
3704 นาย ประหยัด พันธ์จันทร์ บางสีทอง หมู่ 1
3705 นาย ศุภฤกษ์ ท้วมมา บางสีทอง 43/16 หมู่ 2
3706 นาย ณพกร บุญถนอม บางสีทอง 60 หมู่ 2
3707 นาง อำนวย แผ้วสกุล บางสีทอง 64 หมู่ 2
3708 นาง ปวิชญา รอดจั่น บางสีทอง 70 หมู่ 2
3709 นาย จรูญ ฉิมทับ บางสีทอง 78 หมู่ 2
3710 นาง ชุติมา สุวรรณโกวาท บางสีทอง 79/7 หมู่ 2
3711 นาง จำนงค์ หอมพูล บางสีทอง หมู่ 2
3712 นางสาว ชูศรี กลิ่นพลับ บางสีทอง 11 หมู่ 3
3713 นาง กนกรักษ์ สันคามิน บางสีทอง 17/2 หมู่ 3
3714 นาย ชาตรี จันฉ่ำ บางสีทอง 25/3 หมู่ 3
3715 นาง จิตตรี ศรีพรหม บางสีทอง 40/3 หมู่ 3
3716 นาง นันท์นภัส มาอ่อน บางสีทอง 40/8 หมู่ 3
3717 นางสาว ฐนิดา ดั่งดาวดึงส์ บางสีทอง 40/15 หมู่ 3
3718 นาย สุรเจน วิทยากุล บางสีทอง 69/9 หมู่ 5
3719 นาย สุเทพ ทองญวน บางสีทอง 76/5 หมู่ 5
3720 นาย วันชัย ริ้วไพบูลย์ บางสีทอง 99/1 หมู่ 5
3721 นางสาว สิริวรรณ รัตนานุบาล บางสีทอง 99/2 หมู่ 5
3722 นาง นวลฉวี ประเสริฐสุข บางสีทอง 99/3 หมู่ 5
3723 นาย จรัล วงค์สว่างธรรม บางสีทอง 99/4 หมู่ 5
3724 นาย คีรินทร กระต่ายทอง บางสีทอง 99/5 หมู่ 5
3725 นาง ปนัดดา รัตน์วิจิตต์เวช บางสีทอง 99/6 หมู่ 5
3726 พล.อ. พบสุข สุธรานันท์ บางสีทอง 99/7 หมู่ 5
3727 นาย สำราญ โตจิตต์ บางสีทอง 99/8 หมู่ 5
3728 นาง สมหมาย เอี่ยมในวงษ์ บางสีทอง 99/9 หมู่ 5
3729 นาย ขจรศักดิ์ ทิพย์ทัศน์ บางสีทอง 99/13 หมู่ 5
3730 นาย คฑาวุธ พิมลศรี บางสีทอง 99/15 หมู่ 5
3731 นาง มาลี อัครชลานนท์ บางสีทอง 99/16 หมู่ 5
3732 นาง พรรณี อิ่มแก้ว บางสีทอง 114/1 หมู่ 5
3733 นาง สุรีย์ สุกาญจนะ บางสีทอง 114/3 หมู่ 5
3734 นาง บุญศิริ บุตร์ดาวงษ์ บางสีทอง 115 หมู่ 5
3735 นาง กาญจนา บางยี่ขัน บางขนุน 55/1 หมู่ 1
3736 นางสาว กรรณิกา อังศุละโยธิน บางขนุน 46 หมู่ 1
3737 นางสาว ชิ้น ภู่พลับ บางขนุน 85 หมู่ 1
3738 นางสาว รัชนี คงทอง บางขนุน หมู่ 1
3739 นาง สมจิตร์ อยู่คงธรรม บางขนุน 12/1 หมู่ 2
3740 นาง สมลักษณ์ สุระวิญญู บางขนุน 32 หมู่ 2
3741 นาย ยุทธศักดิ์ พงศ์บุปผาชาติ บางขนุน 20/4 หมู่ 2
3742 นาย อภิโชติ กลีบผึ้ง บางขนุน 4/1 หมู่ 3
3743 นาย นิเวช รอดพลอย บางขนุน 4/2 หมู่ 3
3744 นาง บังอร กลีบพึ่ง บางขนุน 4/3 หมู่ 3
3745 นาย สมพงษ์ อิ่มอ้น บางขนุน 8 หมู่ 3
3746 นาย ประวิทย์ กลีบพึ่ง บางขนุน 4 หมู่ 3
3747 นาย นิวัช บุรพันธ์ บางขนุน หมู่ 4
3748 นาง มยุรี อุ่นทอง บางขนุน 23 หมู่ 5
3749 นาง สุภาพ ลุประสงค์ บางขนุน 20/2 หมู่ 5
3750 นางสาว กฤษณา กลีบผึ้ง บางขนุน 22 หมู่ 5
3751 นาย สุรศักดิ์ อ้นจีน บางขนุน 31 หมู่ 5
3752 นาย สมยศ สัมผัสสุข บางขนุน 27 หมู่ 5
3753 นาง สะอาด นิ่งใจเย็น บางขนุน หมู่ 5
3754 นาง ศศิพร หนูศรีใส บางขนุน หมู่ 5
3755 นาง สายหยุด เอี่ยมรอด บางขนุน 13 หมู่ 5
3756 นางสาว นวพร นนทสวัสดิ์ศรี บางขนุน 67 หมู่ 5
3757 นาย ปัญญา ทรัพย์สะอาด บางขนุน 72/2 หมู่ 5
3758 นาย สัมฤทธิ์ โตตาบ บางขนุน 76/4 หมู่ 5
3759 นาย สุริยนต์ นัยริยสัจ บางขนุน หมู่ 5
3760 นาง สมศรี บางกรวย บางขนุน หมู่ 5
3761 นาง วัชรี โพธิ์ชุ่ม ศาลากลาง 51/3 หมู่ 1
3762 นางสาว จิตราภรณ์ สุ่นสี ศาลากลาง 53 หมู่ 1
3763 นางสาว ฐิตาภา แก้วจันทร์ ศาลากลาง 50 หมู่ 1
3764 นางสาว ปราณี คิดคิ้ว ศาลากลาง 45/1 หมู่ 1
3765 นาย ปรีชา แสงรัตน์ ศาลากลาง หมู่ 1
3766 นาย บุญส่ง เปียใย ศาลากลาง 42/1 หมู่ 1
3767 นางสาว ยุคลธร โถน้อย ศาลากลาง 29 หมู่ 1
3768 นาย ประเสริฐ โถน้อย ศาลากลาง 35 หมู่ 1
3769 นาง บุญสืบ สุขสำราญ ศาลากลาง 35/2 หมู่ 1
3770 นางสาว จำรัส เอี่ยมใจตรง ศาลากลาง 34 หมู่ 1
3771 นาย สุทัศน์ เอี่ยมใจตรง ศาลากลาง 33/1 หมู่ 1
3772 นางสาว ศิริกูล เอี่ยมใจตรง ศาลากลาง 33 หมู่ 1
3773 นางสาว พรทิพย์ สุขสำราญ ศาลากลาง 32 หมู่ 1
3774 นาง อุไร สุขสำราญ ศาลากลาง 33/3 หมู่ 1
3775 นางสาว สมศรี แสงนาค ศาลากลาง 20 หมู่ 1
3776 นาย สถาพร อุดมศิลป์ ศาลากลาง 27 หมู่ 1
3777 นาย เย็น แก้วจันทร์ ศาลากลาง 11 หมู่ 1
3778 นาย สุพจน์ อุดมศิลป์ ศาลากลาง 27/3 หมู่ 1
3779 นาย พยอม รัศมีมา ศาลากลาง 26 หมู่ 1
3780 นางสาว พันทิพย์ ชมสุดา ศาลากลาง 9 หมู่ 1
3781 นาย ชั้น รอดหลัก ศาลากลาง 8/1 หมู่ 1
3782 นาย ชัยณรงค์ อ้นบู่ ศาลากลาง 31 หมู่ 1
3783 นางสาว ประเทือง ดิษฐรักษ์ ศาลากลาง 3/2 หมู่ 1
3784 นาง สะอาด ดิษฐรักษ์ ศาลากลาง 3/3 หมู่ 1
3785 นาย ไสว รัตนชื่น ศาลากลาง 40 หมู่ 1
3786 นางสาว สมจิตร เนียมแตง ศาลากลาง 22/1 หมู่ 1
3787 นาย จำลอง อ้นบู่ ศาลากลาง หมู่ 1
3788 นางสาว นิรมล เขียวเม่น ศาลากลาง 8 หมู่ 1
3789 นาย ถวิล บุญใจใหญ่ ศาลากลาง 24 หมู่ 1
3790 นาย ไพบูลย์ บุญรอด ศาลากลาง 10/1 หมู่ 1
3791 นางสาว ส่องศรี บุญรอด ศาลากลาง 45/2 หมู่ 1
3792 นางสาว ภาวนา มิเอม ศาลากลาง 43 หมู่ 1
3793 นาย ธนวัชร์ สิงห์ศิริ ศาลากลาง 51/4 หมู่ 1
3794 นาย อโนชา ต่ายคำ ศาลากลาง 14/1 หมู่ 1
3795 นางสาว จินตพัฒน์ รัศมีมา ศาลากลาง 26/1 หมู่ 1
3796 นาง อัมพร แสวงสุข ศาลากลาง 50/1 หมู่ 1
3797 นาย จำนงค์ สุขสำราญ ศาลากลาง หมู่ 1
3798 นาง ลออ โตกุล ศาลากลาง 48/9 หมู่ 1
3799 นาย ยุทธนา สีโน๊ต ศาลากลาง 38/11 หมู่ 1
3800 นาง พวงแก้ว มีบุญ ศาลากลาง 52/5 หมู่ 1
3801 นางสาว บุญสม ขำเสียงหวาน ศาลากลาง 44 หมู่ 2
3802 นาง แน้ม ยิ้มถิน ศาลากลาง 46 หมู่ 2
3803 นาย สันต์ ทิพย์ธน ศาลากลาง 41 หมู่ 2
3804 นาง จันทร์ ม่วงศรีสุข ศาลากลาง 38 หมู่ 2
3805 นาย ประสิทธิ์ นุ่มน้อย ศาลากลาง 38/1 หมู่ 2
3806 นาย นิมิตร ม่วงศรีสุข ศาลากลาง หมู่ 2
3807 นาย ประวิทย์ เตโชปฏิมากร ศาลากลาง 39 หมู่ 2
3808 นางสาว มะลิ มาน้อย ศาลากลาง หมู่ 2
3809 นาย วิรัตน์ มาน้อย ศาลากลาง 57 หมู่ 2
3810 นาง มาลี อ้นบู่ ศาลากลาง 57/1 หมู่ 2
3811 นางสาว ฐิตา ฤทธาพรม ศาลากลาง หมู่ 2
3812 นาง ทวี ฤทธิ์สำอางค์ ศาลากลาง 5/1 หมู่ 2
3813 นาง กลิ่น ศรีปู่ ศาลากลาง 18 หมู่ 2
3814 นาย ประดิษฐ์ นุ่มน้อย ศาลากลาง 19 หมู่ 2
3815 นาง ประภาศ ซิ้มสมบูรณ์ ศาลากลาง 20 หมู่ 2
3816 นาย สมบุญ ฤทธิ์สำอางค์ ศาลากลาง 102/1 หมู่ 2
3817 นางสาว สุนันทา ไม้ทอง ศาลากลาง 59/9 หมู่ 2
3818 นาย นคร สุขสำราญ ศาลากลาง 51 หมู่ 2
3819 นาง ประภาส ฟักเล็ก ศาลากลาง 16 หมู่ 2
3820 นาย พิพิธ ลิลา ศาลากลาง 17 หมู่ 2
3821 นาง วรนุช ชะเอมไทย ศาลากลาง 24 หมู่ 2
3822 นาง พะเยาว์ เจริญนวม ศาลากลาง 57/1 หมู่ 3
3823 นาง เปรม สุขยวง ศาลากลาง 59/1 หมู่ 3
3824 นาย สมชาย แก้วเหลือง ศาลากลาง 59 หมู่ 3
3825 นาง ศิริ สุขเจริญ ศาลากลาง 72/4 หมู่ 3
3826 นาง สมพร นุชสุดสี ศาลากลาง 72/5 หมู่ 3
3827 นาง ปราณี จุ้ยจิตคล่อง ศาลากลาง 8/1 หมู่ 3
3828 นาง นงนุช จุ้ยจิตคล่อง ศาลากลาง 8/4 หมู่ 3
3829 นาย ผ่าน ภู่ด้วง ศาลากลาง 123/3 หมู่ 3
3830 นาง ฉวี แจ้งจั่น ศาลากลาง 72 หมู่ 3
3831 นาง ผานิด สูญสิ้นภัย ศาลากลาง 99/1 หมู่ 3
3832 นาย ทอง มากแพทย์ ศาลากลาง 123/1 หมู่ 3
3833 นาย ไพ เฉลยวาเรศ ศาลากลาง 123/5 หมู่ 3
3834 นาง ผ่องศรี ศรีสันต์ ศาลากลาง 123/2 หมู่ 3
3835 นาย สมศักดิ์ น้อยสอาด ศาลากลาง 123/6 หมู่ 3
3836 นาง สมบุญ จันทสาร ศาลากลาง 21/1 หมู่ 3
3837 นาย บัญญัติ จันทสาร ศาลากลาง 21/2 หมู่ 3
3838 นาง สมหมาย ไหลหลั่ง ศาลากลาง 119 หมู่ 3
3839 นาง สายสมร ภู่ด้วง ศาลากลาง 120 หมู่ 3
3840 นาง ราตรี แก้วแดง ศาลากลาง 46/1 หมู่ 3
3841 นาย ประเสริฐ สิงห์อยู่ ศาลากลาง 46/2 หมู่ 3
3842 นางสาว อำนวย ศรีสันต์ ศาลากลาง 34/5 หมู่ 3
3843 นาย ประทีป บุญสงเคราะห์ ศาลากลาง 115/2 หมู่ 3
3844 นาย สุทิน ดิษฐ์รักษ์ ศาลากลาง 34/1 หมู่ 3
3845 นางสาว มาลัย ช้างม่วง ศาลากลาง 34/8 หมู่ 3
3846 นาย สมพงษ์ เณรหนู ศาลากลาง 116/1 หมู่ 3
3847 นางสาว สมปอง ศรีสัน ศาลากลาง 67/4 หมู่ 3
3848 นาง ทองเปลว ภู่ด้วง ศาลากลาง 87/7 หมู่ 3
3849 นาง ภัทรภรณ์ สุขงาม ศาลากลาง 67/8 หมู่ 3
3850 นาง บุญผ่อง ภู่ด้วง ศาลากลาง 67/5 หมู่ 3
3851 นาย พันธ์ แจ้งจั่น ศาลากลาง 67/6 หมู่ 3
3852 นางสาว ลูกชิ้น แก้วแดง ศาลากลาง หมู่ 3
3853 นาย สมบุญ ปิ่นแสง ศาลากลาง 14/1 หมู่ 3
3854 นาย สะอาด กลิ่นเปี่ยม ศาลากลาง 70/8 หมู่ 3
3855 นาย บรรจบ กลิ่นเปี่ยม ศาลากลาง 70/1 หมู่ 3
3856 นาง ทองสุข อุดม ศาลากลาง 43/2 หมู่ 3
3857 นาย ณัฐชัย นาคแสง ศาลากลาง 41/3 หมู่ 3
3858 นาย ประพาส นาคแสง ศาลากลาง 41/11 หมู่ 3
3859 นาง ศิริวรรณ มลิวัลย์ ศาลากลาง 66/4 หมู่ 3
3860 นาง เสน่ห์ ศรีสุขรอด ศาลากลาง 66/5 หมู่ 3
3861 นาง อุไรวรรณ ทองขวาง ศาลากลาง 66/2 หมู่ 3
3862 นาง ประเสริฐ เมฆคล้าย ศาลากลาง 99 หมู่ 3
3863 นาย พงศธร คำสม ศาลากลาง 66 หมู่ 3
3864 นาย อินทร์ ท้วมสม ศาลากลาง 66/1 หมู่ 3
3865 นาง ลัดดาวัลย์ คำสม ศาลากลาง 66/3 หมู่ 3
3866 นาย เสกสรร แตงมาก ศาลากลาง หมู่ 3
3867 นาง วีณา ผ่องศิริ ศาลากลาง 3 หมู่ 3
3868 นาย จำเริญ มาน้อย ศาลากลาง หมู่ 3
3869 นาง สุวรรณ โตพูล ศาลากลาง 65 หมู่ 3
3870 นางสาว ลมูล เนียมรุ่งเรือง ศาลากลาง 64 หมู่ 3
3871 นาย มนัส คงเปี่ยม ศาลากลาง 62 หมู่ 3
3872 นาง ทองหลอม อำพุชินี ศาลากลาง 62/2 หมู่ 3
3873 นาย เรวัติ แซ่เตียว ศาลากลาง 90/5 หมู่ 3
3874 นาย ทองใบ ศรีพูล ศาลากลาง 50/7 หมู่ 3
3875 นาย ประยูร คุ้มกัน ศาลากลาง 33 หมู่ 3
3876 นาง ดวงพร คุ้มกัน ศาลากลาง หมู่ 3
3877 นาง หนึ่งนุช คุ้มกัน ศาลากลาง 92 หมู่ 3
3878 นาง กานต์มณี สุรัตนากร ศาลากลาง 91 หมู่ 3
3879 นาย บุญส่ง สดขุนเณร ศาลากลาง 52/1 หมู่ 3
3880 นาย ประสิทธิ์ สดขุนเณร ศาลากลาง 52/2 หมู่ 3
3881 นาย เย็น กล่ำทอง ศาลากลาง หมู่ 3
3882 นาง สมพิศ เนียมรุ่งเรือง ศาลากลาง 65/3 หมู่ 3
3883 นาย ปรีชา กนกกาญจนะ ศาลากลาง 65/1 หมู่ 3
3884 นาย วสันต์ ด้วงมี ศาลากลาง หมู่ 3
3885 นาง สุนันท์ เฉลยทอง ศาลากลาง 34/10 หมู่ 3
3886 นาย จักรวาล หนูหน่าย ศาลากลาง 76 หมู่ 3
3887 นาย สุจินต์ กลิ่นเปี่ยม ศาลากลาง 14/4 หมู่ 3
3888 นาย วันชัย น้อยปั่น ศาลากลาง 14 หมู่ 3
3889 นาย สมนึก คล้ายเข็ม ศาลากลาง 48/1 หมู่ 3
3890 นาง แสวง ทรงอารมณ์ ศาลากลาง 48/6 หมู่ 3
3891 นาย ธวัชชัย จิตรรักษ์ ศาลากลาง 47/4 หมู่ 3
3892 นาย ภคเนตต์ กล่อมน้อย ศาลากลาง 47 หมู่ 3
3893 นาย สุชาติ จิตรรักษ์ ศาลากลาง 47/8 หมู่ 3
3894 นางสาว สมทรง ชูเทียน ศาลากลาง 44 หมู่ 3
3895 นาง ไปล่ บัวศรี ศาลากลาง 50/1 หมู่ 3
3896 นาย พยงค์ ชูเทียน ศาลากลาง 44/2 หมู่ 3
3897 นาย ประจวบ บัวศรี ศาลากลาง 50/3 หมู่ 3
3898 นาง ขำ แตงพุก ศาลากลาง 132/1 หมู่ 3
3899 นาย ชลอ เมฆคล้าย ศาลากลาง หมู่ 3
3900 นาย เฉลา เมฆคล้าย ศาลากลาง หมู่ 3
3901 นาง สำราญ นาคนก ศาลากลาง 123/13 หมู่ 3
3902 นาง กำไร สุขคง ศาลากลาง 123/7 หมู่ 3
3903 นาง ทวี ม่วงพรวน ศาลากลาง หมู่ 3
3904 นาง สมบูรณ์ คล้ายสอน ศาลากลาง 42 หมู่ 3
3905 นาง นิตยา ทับสุข ศาลากลาง 41/2 หมู่ 3
3906 นาง บังอร จิตรรักษ์ ศาลากลาง หมู่ 3
3907 นาย พิพรรธ ชูเทียน ศาลากลาง หมู่ 3
3908 นางสาว นุชนาฎ จิตรรักษ์ ศาลากลาง 47/9 หมู่ 3
3909 นาง สาลี่ ปั้นสมบุญ ศาลากลาง 96/1 หมู่ 3
3910 นาย เอกสิทธิ์ ปั้นสมบุญ ศาลากลาง หมู่ 3
3911 นาง อำพา ทองสุขมาก ศาลากลาง 47/1 หมู่ 3
3912 นาง กัลยารัตน์ มากชูชิต ศาลากลาง 44/13 หมู่ 3
3913 นาย นภดล มิ่งขวัญตา ศาลากลาง 44/21 หมู่ 3
3914 นาย สมพิศ ภู่ด้วง ศาลากลาง 70/7 หมู่ 3
3915 นาย ประสิทธิ์ โตพูล ศาลากลาง 34/11 หมู่ 3
3916 นางสาว อุไร จั่นเพ็ชร์ ศาลากลาง หมู่ 3
3917 นาย สุรพล ชูเทียน ศาลากลาง 123/8 หมู่ 3
3918 นาย ประทีป สุขเพชร์ ศาลากลาง 46 หมู่ 3
3919 นางสาว กาญจนา ปานเณร ศาลากลาง 32/1 หมู่ 3
3920 นาย สำรวย สายลือนาม ศาลากลาง 32/3 หมู่ 3
3921 นาย ชุมพร แว่วศรี ศาลากลาง 96 หมู่ 3
3922 นางสาว จาริณี นิดสวน ศาลากลาง 79 หมู่ 3
3923 นาง ยล เทียนขวัญ ศาลากลาง 102/3 หมู่ 3
3924 นาง สมบุญ รอดหวัง ศาลากลาง 85 หมู่ 3
3925 นาย ธนวัฒน์ ประภาพัฒน์ ศาลากลาง 14/5 หมู่ 3
3926 นาย ย้อย สุขแป้น ศาลากลาง 69/4 หมู่ 3
3927 นางสาว สมจิตต สุดประเสริฐ ศาลากลาง 69/12 หมู่ 3
3928 นาย สมชัย รัตนเจริญเลิศ ศาลากลาง 69/8 หมู่ 3
3929 นาย ชูเทพ คงดั่น ศาลากลาง 26/2 หมู่ 3
3930 นาย เสน่ห์ สังข์ขาว ศาลากลาง หมู่ 3
3931 นาง ฐิติพร ภู่ด้วง ศาลากลาง 130 หมู่ 3
3932 นางสาว สุรางค์ แก้วชมภู ศาลากลาง 113/2 หมู่ 3
3933 นาย สุพจน์ แตงสอาด ศาลากลาง 102/2 หมู่ 3
3934 นาย เย็น เพ็งจันทร์ ศาลากลาง 102/1 หมู่ 3
3935 นาย กิตติ แก้วทัต ศาลากลาง 91/1 หมู่ 3
3936 นาย สำอาง สมชู ศาลากลาง 50/6 หมู่ 3
3937 นาย ยุทธศักดิ์ พันธ์อยู่ ศาลากลาง 55 หมู่ 3
3938 นาง เสมือน มากแพทย์ ศาลากลาง 123/9 หมู่ 3
3939 นาง สมคิด โตสิริกุลชัย ศาลากลาง 123/10 หมู่ 3
3940 นาง ปฏิมา ฤทธิ์น้อย ศาลากลาง 123/11 หมู่ 3
3941 นาง ปรางค์ จันทสาร ศาลากลาง 59/3 หมู่ 3
3942 นาย มาโนช โพธิ์หอม ศาลากลาง 62/5 หมู่ 3
3943 นาง ฉวี พุ่มจำรัส ศาลากลาง 32/4 หมู่ 3
3944 นาง สาคร นาคขำ ศาลากลาง 57 หมู่ 3
3945 นาย บุญเลิศ สุดประเสริฐ ศาลากลาง 14/7 หมู่ 3
3946 นาย ธีระศาสน์ เนียมจ้อย ศาลากลาง 129/2 หมู่ 3
3947 นาย ธีระพงศ์ คงแคล้ว ศาลากลาง 26/5 หมู่ 3
3948 นาง นารชนก ตั้งสุนันท์ธรรม ศาลากลาง 26/4 หมู่ 3
3949 นาย สำราญ ชูเทียน ศาลากลาง 50/4 หมู่ 3
3950 นาย ประดิษฐ์ ทับสุข ศาลากลาง 3 หมู่ 4
3951 นาง กาญจนา โถน้อย ศาลากลาง 17/20 หมู่ 4
3952 นาง สมจิตต์ ยิ่งรัมย์ ศาลากลาง 11/1 หมู่ 4
3953 นาง ลำจวน ศรีดี ศาลากลาง 11/4 หมู่ 4
3954 นาง วันทนา จันทร์แปลง ศาลากลาง 11 หมู่ 4
3955 นาย โสภณ รุ่งแสง ศาลากลาง 11/2 หมู่ 4
3956 นาง นุกูล โถน้อย ศาลากลาง 12 หมู่ 4
3957 นาย ปรีชา อุดมศิลป์ ศาลากลาง 6 หมู่ 4
3958 นาง สำเนียง อุดมศิลป์ ศาลากลาง 51 หมู่ 4
3959 นาย ไพโรจน์ อ้นสอาจ ศาลากลาง 64/5 หมู่ 4
3960 นาย สมชาย ม่วงแจ่ม ศาลากลาง 17/24 หมู่ 4
3961 นาย ประสงค์ สุขสมบัติไพบูลย์ ศาลากลาง 17/18 หมู่ 4
3962 นาง ขวัญจิรา สวดมาลัย ศาลากลาง 36/4 หมู่ 4
3963 นาย จอม พรหมเลิศ ศาลากลาง 5/2 หมู่ 4
3964 นางสาว อัมพร อ้นสอาจ ศาลากลาง หมู่ 4
3965 นาง เจริญ อ้นสอาจ ศาลากลาง หมู่ 4
3966 นาย มั่น สนริ้ว ศาลากลาง 17 หมู่ 4
3967 นาย จำเริญ นรากล่ำ ศาลากลาง 17/25 หมู่ 4
3968 นาง ทวี พรหมเลิศ ศาลากลาง 5/8 หมู่ 4
3969 นาง ชูศรี ด้วงโสน ศาลากลาง 42/1 หมู่ 4
3970 นางสาว บุญเอื้อ ด้วงโสน ศาลากลาง 42 หมู่ 4
3971 นาง มานิตย์ ด้วงโสน ศาลากลาง 17/33 หมู่ 4
3972 นางสาว สมศรี ยิ้มถิน ศาลากลาง 59/2 หมู่ 4
3973 นาง สุรินทร์ ปานใจ ศาลากลาง 17/30 หมู่ 4
3974 นาง เนาวรัตน์ ปัญญากิจ ศาลากลาง 17/29 หมู่ 4
3975 นาย วินัย แก้วทัต ศาลากลาง 64/1 หมู่ 4
3976 นาง สมพิศ พรหมเลิศ ศาลากลาง หมู่ 4
3977 นาย บุญธรรม ขำน้อย ศาลากลาง 36 หมู่ 4
3978 นาง ปรานอม เหมือนฝน ศาลากลาง 50/6 หมู่ 4
3979 นาง อรัญญา จินดาวงษ์ ศาลากลาง 50/5 หมู่ 4
3980 นาย กุลชาติ จินดาวงษ์ ศาลากลาง หมู่ 4
3981 นาย ถาวร นรากล่ำ ศาลากลาง 17/9 หมู่ 4
3982 นาย ทองปริว ม่วงแจ่ม ศาลากลาง 17/6 หมู่ 4
3983 นาง สุดา กันต่าย ศาลากลาง 63/2 หมู่ 4
3984 นาง สายฝน ม่วงแจ่ม ศาลากลาง 27/24 หมู่ 4
3985 นาง ศิริ เที่ยงตรง ศาลากลาง 17/3 หมู่ 4
3986 นางสาว นารีรัตน์ นาคทอง ศาลากลาง 61 หมู่ 4
3987 นาง วิไลวรรณ กลับทอง ศาลากลาง 59/3 หมู่ 4
3988 นางสาว ยุพา คำมหา ศาลากลาง 22 หมู่ 4
3989 นาย พนม ด้วงอ่วม ศาลากลาง 33 หมู่ 4
3990 นาย สินธุ์ อุดมศิลป์ ศาลากลาง 51/2 หมู่ 4
3991 นางสาว สมศรี แตงสะอาด ศาลากลาง หมู่ 4
3992 นางสาว สุทัศน์ โพธิ์ทอง ศาลากลาง 28/18 หมู่ 5
3993 นางสาว สรีเวียง คงเปี่ยม ศาลากลาง 5 หมู่ 5
3994 นาง นงเยาว์ จันทร์แต้ ศาลากลาง 28/17 หมู่ 5
3995 นาง สำเภา อาจสังข์ ศาลากลาง 6/1 หมู่ 5
3996 นาง บรรจง เถื่อนใย ศาลากลาง 6 หมู่ 5
3997 นาย สว่าง คงเปี่ยม ศาลากลาง 5/1 หมู่ 5
3998 นาย ปัญญา ปั้นสมบุญ ศาลากลาง 28 หมู่ 5
3999 นาง เรณู กลิ่นปราง ศาลากลาง 28/1 หมู่ 5
4000 นาย บุญลือ แจ่มกระจ่าง ศาลากลาง 37/1 หมู่ 6
4001 นาง วิไลลักษณ์ ศรีทอง ศาลากลาง 37/5 หมู่ 6
4002 นางสาว อุบล พรมแย้มใหญ่ ศาลากลาง 73/5 หมู่ 6
4003 นาง อริษา ยี่ภู่ ศาลากลาง หมู่ 6
4004 นางสาว สมพิศ เล็กกันยา ศาลากลาง 70/4 หมู่ 6
4005 นางสาว สมจิตต์ เล็กกันยา ศาลากลาง 70 หมู่ 6
4006 นาย สำรวย ขุนทรง ศาลากลาง 5 หมู่ 6
4007 นาย สมหวัง สนตาล ศาลากลาง 5/3 หมู่ 6
4008 นาย กฤษณา แสงทอง ศาลากลาง 22/3 หมู่ 6
4009 นาย นที โต๊ะวิจิตร ศาลากลาง 39/2 หมู่ 6
4010 นาง ชิต แสนสุด ศาลากลาง 22 หมู่ 6
4011 นางสาว ศิริวรรณ โอมารกุล ศาลากลาง 4/1 หมู่ 6
4012 นาย ธวัชชัย กิจคงชีพ ศาลากลาง 5/4 หมู่ 6
4013 นาย รานา ยาเณร ศาลากลาง 5/1 หมู่ 6
4014 นางสาว ชูใจ เอี่ยมเจริญ ศาลากลาง 28/15 หมู่ 6
4015 นาย สุเทพ อ่วมสืบเชื้อ ศาลากลาง 64/1 หมู่ 6
4016 นางสาว ละเมียด อ่วมสืบเชื้อ ศาลากลาง 64 หมู่ 6
4017 นาย รัตนพล อ่วมสืบเชื้อ ศาลากลาง หมู่ 6
4018 นาง สำราญ เกิดทรัพย์ ศาลากลาง 33 หมู่ 6
4019 นางสาว จำลอง อ่วมสืบเชื้อ ศาลากลาง หมู่ 6
4020 นาย สมหมาย แสนสุด ศาลากลาง หมู่ 6
4021 นางสาว ศุภมัณฑา แสนสุด ศาลากลาง 24/1 หมู่ 6
4022 นาย ยูร ภิรมย์จันทร์ ศาลากลาง 24 หมู่ 6
4023 นาย สามารถ แสงทอง ศาลากลาง 22/2 หมู่ 6
4024 นาย ชาติชาย เงินงาม ศาลากลาง หมู่ 6