อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 31 ลำดับ 15001-20000
อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 31 ลำดับ 15001-20000 เรียงอักษรตามชื่อ

15001 นาย เสริมพงษ์ เกษเบ็ญฤทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/71 หมู่ที่ 5
15002 นาย พิชิตชัย ดวงจรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/183 หมู่ที่ 5
15003 นาง สุมาลี เทพพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/290 หมู่ที่ 5
15004 นางสาว จีรกานต์ เศรษฐดาวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/108 หมู่ที่ 5
15005 นาย สำเนียง เหมือนทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/512 หมู่ที่ 5
15006 นาย ณัฐพล ศรีมูลผา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/522 หมู่ที่ 5
15007 นาย ธนดล ใจทับทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/200 หมู่ที่ 5
15008 นาย ธนุศร เถาว์สิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/172 หมู่ที่ 5
15009 นาย สันติ อิ่มพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/17 หมู่ที่ 5
15010 นาย สมเกียรติ เกียรติเฉลิมพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/173 หมู่ที่ 5
15011 นาง สุคลธ์ เผ้าหอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/263 หมู่ที่ 5
15012 น.ท. สมาน มูลกัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/39 หมู่ที่ 5
15013 นางสาว อุมาภรณ์ รอดสมจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/49 หมู่ที่ 5
15014 นาย สนิท จุ้ยเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/179 หมู่ที่ 5
15015 นางสาว ปิยดา ตลับทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8 หมู่ที่ 5
15016 นาย ธวัฒ ฉิมพลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/147 หมู่ที่ 5
15017 นาง พูลศรี จังอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/103 หมู่ที่ 5
15018 นาย ศรายุทธ หล่มศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/197 หมู่ที่ 5
15019 นาย มนัส จันทร์อ่วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/28 หมู่ที่ 5
15020 นางสาว ปณิตา ทานิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/3 หมู่ที่ 5
15021 นาย กมล แดงระดับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/476 หมู่ที่ 5
15022 นาย สมชาย วรรณตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/459 หมู่ที่ 5
15023 นาย ประกอบ ตลับทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/15 หมู่ที่ 5
15024 นางสาว รัญจวน ปรีชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/171 หมู่ที่ 5
15025 นาย ทศพล บุญรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/104 หมู่ที่ 5
15026 นางสาว สุนันท์ คำประกอบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/114 หมู่ที่ 5
15027 นาย สมชาย วงศ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/72 หมู่ที่ 5
15028 นางสาว มัญชุสา โรจกุลวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/144 หมู่ที่ 5
15029 นาย มนตรี มิ่งขวัญตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/410 หมู่ที่ 5
15030 นาย พยงค์ สุดใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/92 หมู่ที่ 5
15031 นาย สุระสิทธิ์ ฉิมใหญ่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/52 หมู่ที่ 5
15032 นางสาว ลักษมณ พรหมรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/135 หมู่ที่ 5
15033 นาย บูรณชิต ช่องดารากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/19 หมู่ที่ 5
15034 นาย วิรัตน์ สุนทรวารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/255 หมู่ที่ 5
15035 นาง ปริศนา พุดพิมาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/57 หมู่ที่ 5
15036 นาง เขมิสรา เทวรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/286 หมู่ที่ 5
15037 นาย อัครินทร์ คำลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/817 หมู่ที่ 5
15038 นาง สินีนาฎ เทียนขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/267 หมู่ที่ 7
15039 นาย คำปอง โคนชัยภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/304 หมู่ที่ 7
15040 นาย อาทิตย์ อุดมวิทยานุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/114 หมู่ที่ 7
15041 นาง ศรีสุวรรณ ด่านประเสริฐสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/529 หมู่ที่ 7
15042 นาง จินตนา ดรุณชู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/144 หมู่ที่ 7
15043 นาย สมหมาย อินทนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/65 หมู่ที่ 7
15044 นาย อาทิตย์ กุดทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/208 หมู่ที่ 7
15045 นางสาว ทัศนีย์ ทองอิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/184 หมู่ที่ 7
15046 นาง พวงชมภู ศรีวงศ์ตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/137 หมู่ที่ 7
15047 นางสาว อนงค์ ผดุงชีวิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/2 หมู่ที่ 7
15048 นาย ช’ลอ สอนธนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/174 หมู่ที่ 7
15049 นางสาว หนึ่งฤทัย หลวงเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/29 หมู่ที่ 7
15050 นางสาว ธัญยธรณ์ ธนันอัครวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 7
15051 นาย จรัญ แจ้งนคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/81 หมู่ที่ 7
15052 นาง ปภาวรินทร์ ปุริเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/26 หมู่ที่ 7
15053 นาย ฉันทะ ขาวไพบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/38 หมู่ที่ 7
15054 ด.ต. สมศักดิ์ สุขขัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/197 หมู่ที่ 7
15055 นาย ณรงค์ คิดสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/50 หมู่ที่ 7
15056 นาย อุษา แก้วเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/381 หมู่ที่ 7
15057 นาง จันที อาจทนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/376 หมู่ที่ 7
15058 นาย เกรียงศักดิ์ เกิดโภคา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/413 หมู่ที่ 7
15059 พ.อ.อ. ประเสริฐ พิสูตรสอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/352 หมู่ที่ 7
15060 นาง น้ำเย็น เปลี่ยนมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/349 หมู่ที่ 7
15061 นางสาว สุนีย์ กมลศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/88 หมู่ที่ 7
15062 นาง ณัฐชยา คันธรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/90 หมู่ที่ 7
15063 นาย นภดล นพคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/64 หมู่ที่ 7
15064 นาย สุรพล แก้วโพนเพ็ก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/47 หมู่ที่ 7
15065 นาง ปุณยนุช มาพบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/124 หมู่ที่ 7
15066 นาย จำนงค์ ทองน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/252 หมู่ที่ 7
15067 นาย ประจักษ์ ธรรมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/333 หมู่ที่ 7
15068 นางสาว ทัศวรรณ ทองอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/192 หมู่ที่ 7
15069 นาย สัมฤทธิ์ ใสยิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/568 หมู่ที่ 7
15070 นางสาว ชญานันทน์ ทิพย์ปาละ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/92 หมู่ที่ 7
15071 นางสาว นิภา รัตนวิริยะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/146 หมู่ที่ 7
15072 นาง สิริวรรณ เกษมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/54 หมู่ที่ 7
15073 นาง กนกวรรณ ทวีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/143 หมู่ที่ 7
15074 นางสาว สมคิด จิ้มจีน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/177 หมู่ที่ 7
15075 นาย ปรีชา แซ่คู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/108 หมู่ที่ 7
15076 นางสาว จุลีพร ชอบการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/80 หมู่ที่ 7
15077 นางสาว ณัฎฐธิดา ภูมิโคตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/321 หมู่ที่ 7
15078 นาง ยุพา แสงสุริยะฉายา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/98 หมู่ที่ 5
15079 นาย ณรงค์ สังข์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/65 หมู่ที่ 5
15080 นางสาว จำลอง ทิมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/7 หมู่ที่ 5
15081 นาย สมมาศ ดากระบุศย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/234 หมู่ที่ 5
15082 นาง กุศลศรี ศักดิ์เมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/123 หมู่ที่ 5
15083 นางสาว อารีย์ กลิวิทยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/69 หมู่ที่ 6
15084 นาย คมกฤช พลพิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/62 หมู่ที่ 8
15085 นาง วิราพร จงหมื่นไวย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/18 หมู่ที่ 8
15086 นาย วรพล ชัยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/64 หมู่ที่ 8
15087 นาย สมมาตร ธนูแสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/7 หมู่ที่ 8
15088 นาง สมพิศ ทิพย์โชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/151 หมู่ที่ 9
15089 นาย ธนากร เศรษฐบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/187 หมู่ที่ 9
15090 นางสาว ณัฐธยาน์ ตรีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/33 หมู่ที่ 9
15091 นางสาว กัลยา สะครรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/432 หมู่ที่ 11
15092 นาย ปริวัฎ ศิริรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/427 หมู่ที่ 11
15093 นาย กอบพงษ์ ธนฐิติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/349 หมู่ที่ 11
15094 นาย พงศกร ดอกไม้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/42 หมู่ที่ 11
15095 นาย อัครเดช พงศ์กรกัมพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/267 หมู่ที่ 11
15096 นาง พลอยเพชร พงศ์กรกัมพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/21 หมู่ที่ 11
15097 นาง เสาวณีย์ สุคันธชลาธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/34 หมู่ที่ 1
15098 นาย ลำดวล ทรัพย์ประทุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/335/1 หมู่ที่ 1
15099 นาง สำราญ ศักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/164 หมู่ที่ 1
15100 นาย ประเสริฐ มะเดื่อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/70/1 หมู่ที่ 1
15101 นาย สมพงษ์ พงษ์ษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
15102 นาย สมชาย แก่นเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8 หมู่ที่ 1
15103 นางสาว สมหมาย นิ่มสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/9 หมู่ที่ 1
15104 นาย ประทีป ทองอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/72 หมู่ที่ 1
15105 นาย สมใจ สุภาพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/157 หมู่ที่ 1
15106 นาย สมพร พงษ์ษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/1 หมู่ที่ 1
15107 นางสาว ภารดี พงษ์ษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/2 หมู่ที่ 1
15108 นาง ละออง กระสินเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/5 หมู่ที่ 1
15109 นาง สุรินทร์ ซื่อสัจจา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/176 หมู่ที่ 1
15110 นางสาว นาตยา ทรัพย์ประทุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/366 หมู่ที่ 1
15111 นาย นพดล สำเภาลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/288 หมู่ที่ 1
15112 นางสาว วาสนา ตองอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/1 หมู่ที่ 1
15113 นาย สมบัติ โคมปิ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/207 หมู่ที่ 1
15114 นาย ชาญฤทธิ์ พงษ์ษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
15115 นาย จักรกฤษณ์ เรือนอรุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/193 หมู่ที่ 5
15116 นาย วิชิต วัฒนาวิเศษลักษณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/136 หมู่ที่ 5
15117 นาง สุจิรา ภาคีโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
15118 นาง สำราญ คำจันทราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/93 หมู่ที่ 5
15119 นาย เวชยันต์ เจริญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/131 หมู่ที่ 5
15120 นาย สงคราม ธนะเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/5 หมู่ที่ 5
15121 นางสาว ณัฐนรีย์ ศรีจริยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/240 หมู่ที่ 5
15122 นาง วิมลนันท์ สบายสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/114 หมู่ที่ 5
15123 นาย สายัณห์ รัตนมณีพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/69 หมู่ที่ 5
15124 นางสาว วัลย์ณรัตน์ บุญรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/525 หมู่ที่ 5
15125 นาย เอกพัฒน์ เอี่ยมละออ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/364 หมู่ที่ 5
15126 นาง จิตรวี ปุริสังฆ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/196 หมู่ที่ 5
15127 น.ท. สัมฤทธิ์ จันทรวิเชียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/145 หมู่ที่ 5
15128 นาย สำรวย ทองคำเปลว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/34 หมู่ที่ 5
15129 นางสาว มารยาท ขอพึ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/13 หมู่ที่ 5
15130 นางสาว สายธาน สินชัยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/367 หมู่ที่ 5
15131 นาย ราตรี ชวลิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/151 หมู่ที่ 5
15132 นางสาว เพ็ญธิดา วิชาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/168 หมู่ที่ 8
15133 นาง ละม้าย มุขวิลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 43/2 หมู่ที่ 8
15134 นางสาว สมจิตร มาบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/59 หมู่ที่ 8
15135 นาย อรรณพ เรืองเนียม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/83 หมู่ที่ 8
15136 นาย ชุณหรัชต์ ชุณหโสภาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/57 หมู่ที่ 8
15137 นาย เพิ่มศักดิ์ คิมรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/53 หมู่ที่ 8
15138 นาย อรรคพล เดื่อไธสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/23 หมู่ที่ 8
15139 นาง แต่ง ท้าวยะเขตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/5 หมู่ที่ 8
15140 นาย วัชรินทร์ ท้าวยะเขตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39 หมู่ที่ 8
15141 นางสาว วรรณา พรหมประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/21 หมู่ที่ 8
15142 นาย ทศพร พละวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/56 หมู่ที่ 8
15143 นางสาว วิริญศญา ศรีวิรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/12 หมู่ที่ 8
15144 นางสาว ณัฐณี ศักดิ์ชัยพานิชกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/44 หมู่ที่ 8
15145 นาง สมศรี กิจฉัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/28 หมู่ที่ 8
15146 นาง วิจิตรา ระโยธี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/12 หมู่ที่ 8
15147 นาย ธนกิจ กิจฉัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/7 หมู่ที่ 8
15148 นาย จีระ ธรรมประศาสน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/134 หมู่ที่ 8
15149 นาย ชินกร พงษ์ภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21/12 หมู่ที่ 8
15150 นาย สมภพ รักษาสีมันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/204 หมู่ที่ 8
15151 นาง ฐาปนี นกจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/64 หมู่ที่ 8
15152 นาง จารวี ดอกพุฒ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/19 หมู่ที่ 8
15153 นางสาว นภาพร ครุฑพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/13 หมู่ที่ 8
15154 นาย ประเสริฐ กุลสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/3 หมู่ที่ 6
15155 นาย พยุง ขวัญเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/2 หมู่ที่ 6
15156 นาง นุชนภา อรุณวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/52 หมู่ที่ 6
15157 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/155 หมู่ที่ 6
15158 นาย เฉลิมเดช โมระกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/1 หมู่ที่ 6
15159 นาย อรรถสิทธิ์ โมระกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/4 หมู่ที่ 6
15160 นาง พริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/250 หมู่ที่ 6
15161 นาง พนิดา วัฒนกุลวิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/173 หมู่ที่ 6
15162 นางสาว อัจฉราทิพย์ บุญยัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/281 หมู่ที่ 6
15163 นาย สัญญา รักษายศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/252 หมู่ที่ 6
15164 นาย จิรศักดิ์ วรรณยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/285 หมู่ที่ 6
15165 นาย พีระศักดิ์ เครือเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/433 หมู่ที่ 6
15166 นาง วิมล รักพรมพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/284 หมู่ที่ 6
15167 นางสาว กมลพร นันทรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/333 หมู่ที่ 6
15168 นาย บัญชา มีชูสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/364 หมู่ที่ 6
15169 นางสาว ภคอร พิรุณโปรย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/295 หมู่ที่ 6
15170 พ.อ.อ. เฉลิมพล ลายเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32/7 หมู่ที่ 6
15171 นาง วณิฎา แช่มลำเจียก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/98 หมู่ที่ 6
15172 นางสาว ลำยอง ปกป้อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/15 หมู่ที่ 6
15173 ร.อ. เพิ่มพุฒิ บุญชุ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/291 หมู่ที่ 6
15174 นาย เอกพงค์ วังซ้าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/315 หมู่ที่ 6
15175 นาย รพรชัย อุทยารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/61 หมู่ที่ 6
15176 นาย พัฒนชัย ปัทมะเวณุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/20 หมู่ที่ 6
15177 นางสาว จิราวรรณ ศรีวัฒนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/411 หมู่ที่ 6
15178 นางสาว สุดารัตน์ ใจเขียนดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/375 หมู่ที่ 6
15179 นาย ไพโรจน์ ทิพย์มณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/236 หมู่ที่ 6
15180 นางสาว สุชายา อองละออ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/78 หมู่ที่ 6
15181 นาง อารยา ชมิดท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/69 หมู่ที่ 6
15182 นาย ชัยยา บุญงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/5 หมู่ที่ 6
15183 นาย ชยพล ไชยมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/341 หมู่ที่ 6
15184 นาย ช่อ เดชรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/32 หมู่ที่ 6
15185 นาย เกียรติศักดิ์ แก้วเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/89 หมู่ที่ 11
15186 นางสาว สุพรรัตน์ วงษ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/24 หมู่ที่ 11
15187 นาย สาคร ขันแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/147 หมู่ที่ 11
15188 นางสาว ศุภาทิพย์ สงทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/40 หมู่ที่ 11
15189 นาย ไสว แม่นปืน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/41 หมู่ที่ 11
15190 นาง วลัยพร เกิดจั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/12 หมู่ที่ 11
15191 นางสาว รำพึง หรั่งกลั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/72 หมู่ที่ 11
15192 นาย ประมวลรัตน์ ใยพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/42 หมู่ที่ 11
15193 นาย ณัฐพร คล่องแคล่ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/217 หมู่ที่ 11
15194 นาย สำเริง ตุ้มเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/1 หมู่ที่ 11
15195 นาง สรัญญา เบียร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/260 หมู่ที่ 11
15196 นาง ชูศรี โพธิ์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/23 หมู่ที่ 11
15197 นาง จุฑารัตน์ วงศ์อินตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/135 หมู่ที่ 11
15198 ส.ต.อ. เนย ภูหมั่นคิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/23 หมู่ที่ 11
15199 นาง รุ่งอรุณ ไวว่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/54 หมู่ที่ 11
15200 นาย คณากฤต กะซัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/61 หมู่ที่ 11
15201 นาย ณัฐธีร์ โชคเชาวน์โรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/12 หมู่ที่ 11
15202 นาย วรพันฐ์ บางค้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/11 หมู่ที่ 11
15203 นาย สิริศักดิ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/6 หมู่ที่ 11
15204 นาย สมศักดิ์ หนูนุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/125 หมู่ที่ 11
15205 นาย พนม ศรแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/166 หมู่ที่ 11
15206 นาง ศตพร ดีนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/7 หมู่ที่ 11
15207 นาย ณพงศ์ มนูญญรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/41 หมู่ที่ 11
15208 นาย ปิยบุตร ชื่นมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/173 หมู่ที่ 11
15209 นาย ตฤณ จันทนากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/137 หมู่ที่ 11
15210 นาย สมหมาย โฉมวิลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/39 หมู่ที่ 11
15211 นาง รจนาถ หมอยาดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/34 หมู่ที่ 11
15212 นาย ศักดา โมฑะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/105 หมู่ที่ 11
15213 นาง ประภา สมิทธิวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/38 หมู่ที่ 11
15214 นาย ทองหล่อ เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/5 หมู่ที่ 11
15215 นาง ปฤษณา สีนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/20 หมู่ที่ 11
15216 นาง ทองคำ ฉิมแก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/5 หมู่ที่ 11
15217 นางสาว สุนิจ ทิพย์กองลาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/136 หมู่ที่ 11
15218 นาย สุรชัย ด่านวิริยะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/171 หมู่ที่ 3
15219 นาง พะเยาว์ อ่ำคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 43/1 หมู่ที่ 3
15220 นาย สุทธิชัย วัฒนชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/4 หมู่ที่ 3
15221 นาย อภิรักษ์ เหลืองธุวปราณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/199 หมู่ที่ 3
15222 นาง ดวงแข เหลืองธุวปราณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/333 หมู่ที่ 3
15223 นาย ชิรากรณ์ จิ่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/107 หมู่ที่ 3
15224 นาย วิรัตน์ ยงสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/22 หมู่ที่ 3
15225 นางสาว วรามาศ สอนศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17 หมู่ที่ 3
15226 นาง อรพร พลัลนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 38/12 หมู่ที่ 3
15227 นาง คนึงนิด สิทธิรุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/18 หมู่ที่ 3
15228 นาย พัฒนา สุขกาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/828 หมู่ที่ 3
15229 นางสาว กนกศรี ไพรีพินาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/593 หมู่ที่ 9
15230 นางสาว ลักษ์ชนก สายหยุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/540 หมู่ที่ 9
15231 นาย อาทิตย์ สีใสแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/168 หมู่ที่ 9
15232 นาย จริน คำอ้าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/397 หมู่ที่ 9
15233 นาย เอกศักดิ์ คูนาเอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/870 หมู่ที่ 9
15234 นาง ลูกจันทร์ อองเจียรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/565 หมู่ที่ 9
15235 นาย ประจักษ์ สิงจานุสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/318 หมู่ที่ 9
15236 นาย เล็ก ประยงค์น้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/2 หมู่ที่ 9
15237 นาย จิรพงศ์ หวังชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/10 หมู่ที่ 9
15238 นาย ไพทูรย์ อุทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/1 หมู่ที่ 9
15239 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แซ่จิว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/41 หมู่ที่ 9
15240 นาง เนาวรัตน์ สุวรรณมาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/4 หมู่ที่ 9
15241 นาย เกรียงไกร สุวรรณมาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/6 หมู่ที่ 9
15242 นาย พัลลภ สุวรรณมาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/9 หมู่ที่ 9
15243 นาย วัชรินทร์ คุณรัตนชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/1 หมู่ที่ 9
15244 นาง บุญมา หวังชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/2 หมู่ที่ 9
15245 นาย ภูริทัศน์ บ่อไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/42 หมู่ที่ 9
15246 นาย ภูดิท สมควรคูณผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/894 หมู่ที่ 9
15247 นาย บังเอิญ อยู่ยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/18 หมู่ที่ 9
15248 นางสาว วัฒชนี นาทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/882 หมู่ที่ 9
15249 นาย นัฐพล กองแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/22 หมู่ที่ 9
15250 นาย พงศกร รอดคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/844 หมู่ที่ 9
15251 นาย เจ๊ดด้าร์ ศรีลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/286 หมู่ที่ 9
15252 นาย นินารถ แย้มบู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/309 หมู่ที่ 9
15253 นาง บรรจง ยิ้มกลั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/176 หมู่ที่ 9
15254 นาย มนัส บัวอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/123 หมู่ที่ 7
15255 นาย ธวัชชัย ปั้นชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/2 หมู่ที่ 9
15256 นาย ถวิล ปั้นชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/1 หมู่ที่ 9
15257 นาง สำเภา คราประยูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19 หมู่ที่ 9
15258 นาย สมชาย โอริส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/211 หมู่ที่ 9
15259 นาง ปรียนุช กลิ่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/666 หมู่ที่ 9
15260 นางสาว สุภาพร สกุลรุ่งอรุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/727 หมู่ที่ 9
15261 นางสาว มาริสา ดีสมิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/34 หมู่ที่ 7
15262 นาย ทราย คร้ามวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11/3 หมู่ที่ 7
15263 นางสาว สุวรรณา เฉียงกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/118 หมู่ที่ 7
15264 นาย พณฤทธิ์ ณ กลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/69 หมู่ที่ 7
15265 นาง เสาวนิจ ณ กลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/68 หมู่ที่ 7
15266 นาง สมพร นิยมวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/10 หมู่ที่ 7
15267 นาย วีระวัฒน์ วิไลศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/73 หมู่ที่ 7
15268 นาย กันตพัฒน์ วิรุฬห์ขวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/68 หมู่ที่ 7
15269 นาย สพโชค มณีท่าโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/231 หมู่ที่ 7
15270 นาง ศรีลัย บรรลุสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/362 หมู่ที่ 7
15271 นางสาว สุวรรณา สัจจาภิรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/321 หมู่ที่ 7
15272 นางสาว สุวิมล พุ่มประทีบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/57 หมู่ที่ 7
15273 นาย พงษ์ศักดิ์ วิเศษสมวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/361 หมู่ที่ 7
15274 นาง วรัญญา เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/27 หมู่ที่ 7
15275 นาง เกศถวิล จันทวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/359 หมู่ที่ 7
15276 นาย มานะ เนียมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/214 หมู่ที่ 7
15277 นาง ศศิภา ศรีประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/96 หมู่ที่ 8
15278 นาย วินัย ตลับทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 33/41 หมู่ที่ 8
15279 นาง สุรัชนี เรียงเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
15280 นาย โสภณ ขุนทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/201 หมู่ที่ 8
15281 นางสาว จรินทิพย์ สิทธิวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/132 หมู่ที่ 8
15282 น.ท. สมนึก เรียงเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63 หมู่ที่ 8
15283 นาย สมรัช เรียงเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 27/2 หมู่ที่ 8
15284 นางสาว จิระประภา ธนกิจอนันตกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/8 หมู่ที่ 8
15285 นาง ศิริพร แซ่ตัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/14 หมู่ที่ 8
15286 นางสาว รุจิรา ยาหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
15287 น.ท. นพพงศ์ วงศ์ยะรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
15288 นางสาว ศุภางค์ฉัตร แสงจันทร์ฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/214 หมู่ที่ 8
15289 นาย ชัยรัตน์ กาญจน์กรัณฑ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/68 หมู่ที่ 8
15290 นางสาว ลำดวน จานนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/229 หมู่ที่ 8
15291 นาย สิทธิชัย วงษ์ปาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/178 หมู่ที่ 8
15292 นาง สุภาพร ฉันทเกษมคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/32 หมู่ที่ 8
15293 น.ท. ธงชัย แสงจินดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/36 หมู่ที่ 8
15294 นาง อภิวรรณ โทนธนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/50 หมู่ที่ 8
15295 นาย สุเทพ ตรีทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/175 หมู่ที่ 8
15296 นาง ระพีพรรณ ญาติทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/226 หมู่ที่ 8
15297 นาย อนุวัฒน์ ขวัญเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/114 หมู่ที่ 8
15298 นางสาว สุมนา ศรีสกุลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 58/1 หมู่ที่ 8
15299 นางสาว อำพร พูนเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/9 หมู่ที่ 8
15300 นาย ทองใบ นาคน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 40 หมู่ที่ 8
15301 นาย ภูกฤช สุขขี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/25 หมู่ที่ 8
15302 นาง วันเพ็ญ จิตตสามารถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/11 หมู่ที่ 8
15303 นาย ตรัยรัตน์ งาช้าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/8 หมู่ที่ 8
15304 นาง ภัทรี ใสคล้าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/31 หมู่ที่ 8
15305 นาง ทิพย์ปาลิดา เปรื่องเวทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/60 หมู่ที่ 8
15306 นางสาว กาญจนา ทองเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/239 หมู่ที่ 8
15307 นาง บุญชู แก้วปานกัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/29 หมู่ที่ 8
15308 น.อ. เชษฐภูมิ คุปตะวินทุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/197 หมู่ที่ 3
15309 นาย ดุสิต ศักดิ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/238 หมู่ที่ 3
15310 นาย ภูเบศวร์ ฤกษ์ฤทธิ์ณรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/24 หมู่ที่ 3
15311 นางสาว ศรีอรุณ ปานกำเหนิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/24 หมู่ที่ 3
15312 นางสาว กมลฉัตร รุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 191/17 หมู่ที่ 3
15313 นาย นะ หงษ์ศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/2 หมู่ที่ 3
15314 นาง สุรางค์รัตน์ จำปาพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/179 หมู่ที่ 3
15315 นาง เบญจวรรณ ดำรงค์เชื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/106 หมู่ที่ 3
15316 นาย วีระพงษ์ สง่าเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/9 หมู่ที่ 3
15317 นาง กัลยากร เชื้อหมอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/6 หมู่ที่ 3
15318 นาง ณัฐธยาน์ สีมานนทปริญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/48 หมู่ที่ 3
15319 นาย ประสิชณ์ เกราะเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/99 หมู่ที่ 3
15320 นางสาว กรุณา เทอดตระกูลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/1 หมู่ที่ 3
15321 นางสาว กัญญา วงค์กาเม็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
15322 นาง พรทิพา สังขฤกษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/221 หมู่ที่ 3
15323 นางสาว นันธิญา จงงามวิไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/59 หมู่ที่ 3
15324 นาง ชนาภา ทองสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/155 หมู่ที่ 3
15325 นาย ประมวล นนทะเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/7 หมู่ที่ 5
15326 นาย อรรถพล สะธรรมศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/150 หมู่ที่ 5
15327 นางสาว พัชรินทร์ วิมุติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/535 หมู่ที่ 5
15328 นางสาว บุณยานุชภัทรา สีวะปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/9 หมู่ที่ 5
15329 นางสาว เอื้อนจิตต์ สุรินาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/157 หมู่ที่ 5
15330 นาย สมพงษ์ จันทร์เลิศฟ้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/47 หมู่ที่ 5
15331 นางสาว พรทิพย์ ทองปลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/90 หมู่ที่ 5
15332 นางสาว พิมพ์นุชชนก ไชยบุตรธรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/239 หมู่ที่ 5
15333 นาย อุดมพล กาญจนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/460 หมู่ที่ 5
15334 นางสาว อัฐทกร พลปัถพี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/363 หมู่ที่ 5
15335 นาย ศิริพงษ์พันธ์ ปัญญาปิง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/490 หมู่ที่ 5
15336 นาย ทรงยศ จันทร์ผาสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/104 หมู่ที่ 5
15337 นาย สมชาย สีหาปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/444 หมู่ที่ 5
15338 นางสาว สายพิน สุวรรณบุปผา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/31 หมู่ที่ 5
15339 นางสาว กันทิมา บุณยบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/647 หมู่ที่ 5
15340 นางสาว สุพรรณี ศรีฟ้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/276 หมู่ที่ 5
15341 นางสาว ญาณิศา ว่องไววิริยกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/785 หมู่ที่ 5
15342 นาย ธนารักษ์ คล้ายโฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/535 หมู่ที่ 5
15343 นางสาว ฐิติพร เจริญทรัพย์ถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/37 หมู่ที่ 5
15344 นาย ประทักษ์ ศิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/131 หมู่ที่ 5
15345 นาย อดิศักดิ์ สมประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/540 หมู่ที่ 5
15346 นาย บรรเจิด จั่นแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/28 หมู่ที่ 5
15347 นาง จันทร์ แจ่มใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/176 หมู่ที่ 5
15348 นางสาว ศรีวรรณ สุขนันทศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
15349 พ.อ.อ. ปัญญา อินทร์เผือก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/67 หมู่ที่ 5
15350 นาย ฐวรรธ์ ปานช้าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/127 หมู่ที่ 5
15351 นาย ทองใบ จันมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
15352 นาง สุนิสา ราษฎร์นิยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/64 หมู่ที่ 5
15353 นาย พัมฒน์ งามธรรมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/73 หมู่ที่ 5
15354 นางสาว จันทา แออ่วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/442 หมู่ที่ 5
15355 นาย นรินทร์ ศรีอภัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/126 หมู่ที่ 5
15356 นาย ยุพดล ทรัพย์ครุธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/45 หมู่ที่ 5
15357 นาย ยุทธการ จันทร์แก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/845 หมู่ที่ 5
15358 นาย สุบิน วรรณบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/798 หมู่ที่ 5
15359 นางสาว อัญชรี สีวะปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/90 หมู่ที่ 5
15360 นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์สิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/855 หมู่ที่ 5
15361 นาย ศรัณย์ เหล่ารัตนเรืองชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/470 หมู่ที่ 5
15362 นาย วิเชียร สีเสือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/523 หมู่ที่ 5
15363 นางสาว เนตรชนก กองมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/508 หมู่ที่ 5
15364 นางสาว รัตนาภรณ์ ทาทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/471 หมู่ที่ 5
15365 นาง อุษา ธโนศวรรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/793 หมู่ที่ 5
15366 นางสาว เสาวลักษณ์ ไมตรีมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/24 หมู่ที่ 5
15367 นางสาว วิสุดา อักษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/82 หมู่ที่ 5
15368 นางสาว อุษนา ไชยชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/75 หมู่ที่ 5
15369 นาง อันธิกา ทิมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/5 หมู่ที่ 5
15370 นางสาว สุภาภรณ์ พิศวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/490 หมู่ที่ 5
15371 นางสาว ธัญณิชา ศรีเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/38 หมู่ที่ 5
15372 นางสาว ประเทืองทิพย์ วารีลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 7
15373 นาง ปริญญา คงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 11
15374 นางสาว ปรารถนา บุญญาธิเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/50 หมู่ที่ 11
15375 นาย สมหมาย ภะวะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/100 หมู่ที่ 11
15376 นาง ศุภกานต์ ไพรสันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/29 หมู่ที่ 11
15377 นาง ดวงใจ รองรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 54 หมู่ที่ 11
15378 นางสาว วิกูล ปาปะกะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/48 หมู่ที่ 11
15379 นาย กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/354 หมู่ที่ 11
15380 นาง เพ็ญสินี ธูปเทียนรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/344 หมู่ที่ 11
15381 นางสาว ศันสนีย์ ศรีหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/69 หมู่ที่ 11
15382 นาย ปราตี้ ประทุมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/7 หมู่ที่ 11
15383 นาย วิฑูร บุญสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/68 หมู่ที่ 11
15384 นาง พัชรินทร์ เสนนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/96 หมู่ที่ 11
15385 นางสาว เกศรา พิมพ์ประดับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/428 หมู่ที่ 11
15386 นาง ลำดวน ใสสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/182 หมู่ที่ 11
15387 นาย ธีระวัฒน์ รัตน์วัฒนชัยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/415 หมู่ที่ 11
15388 นาย สิทธานต์ สุวรรณวิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/155 หมู่ที่ 11
15389 นาง พนิดา เสียงเพราะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/173 หมู่ที่ 11
15390 นาง สุรีลักษ์ ศรีคร้าม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 57/2 หมู่ที่ 11
15391 นาย จุมพล พงษ์พันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/148 หมู่ที่ 11
15392 นาง พยุง คร่ำในเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42 หมู่ที่ 11
15393 นาย ชาญชัย จินตอนันต์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/61 หมู่ที่ 11
15394 นาย ประหยัด อุปรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/11 หมู่ที่ 11
15395 นางสาว อุไรวรรณ สุขสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/10 หมู่ที่ 11
15396 นาย วันชัย พูนพลับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/4 หมู่ที่ 11
15397 นาย อั๋น แซ่เล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/23 หมู่ที่ 11
15398 นาย มานิตย์ สัมมาขันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/51 หมู่ที่ 11
15399 นางสาว สำลี บัวแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/19 หมู่ที่ 11
15400 นางสาว สำราญ แซ่ตั้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/8 หมู่ที่ 11
15401 นาย ประสิทธิ์ ตรีสมุทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/174 หมู่ที่ 11
15402 นางสาว มันทนา ภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/231 หมู่ที่ 11
15403 นาย เมธา บำรุงภักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/307 หมู่ที่ 11
15404 นาง จันทา ขันทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/248 หมู่ที่ 11
15405 นาง ฉันทะนา กาฬษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/55 หมู่ที่ 11
15406 นาย บุญยัง เนื้อขาว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/23 หมู่ที่ 11
15407 นาย ศิริชัย จิตรแสงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/139 หมู่ที่ 11
15408 นาย เรืองฤทธิ์ ราชลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/127 หมู่ที่ 11
15409 นาย วิโรจน์ เอี่ยมอรุณไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/45 หมู่ที่ 11
15410 นาย ทองเลี่ยม สกุลไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/126 หมู่ที่ 11
15411 นางสาว จุฑามาศ นัยพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/126 หมู่ที่ 11
15412 นาย รัตนพงษ์ นิลทะราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/133 หมู่ที่ 11
15413 นาย ไพโรจน์ จันทโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/136 หมู่ที่ 11
15414 นางสาว แข สวัสดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/154 หมู่ที่ 11
15415 นาง จำลอง รื่นฤทัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/93 หมู่ที่ 11
15416 นางสาว กฤตยา สาระรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/53 หมู่ที่ 11
15417 นางสาว สุทิศา ฤทธิฦาชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/156 หมู่ที่ 11
15418 น.อ. วรวิทย์ ขุนคงมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/125 หมู่ที่ 11
15419 น.อ. ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/127 หมู่ที่ 11
15420 นาง สุวิชญา มูสิกะสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/53 หมู่ที่ 11
15421 นางสาว ชนิภา เกตุโกวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/318 หมู่ที่ 11
15422 นาย ไพโรจน์ บำรุงภักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/153 หมู่ที่ 11
15423 นางสาว สุจิตรา บูรณ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/159 หมู่ที่ 11
15424 นาย ธีระศักดิ์ อภิรักษ์เสนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/60 หมู่ที่ 11
15425 นาง อัมพวัน ชุมพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/104 หมู่ที่ 11
15426 นาย สุรศักดิ์ เหมือนแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/59 หมู่ที่ 11
15427 นาย ตรีพรรษ ปลีชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/322 หมู่ที่ 11
15428 นาง นิระชา พงษ์เนียม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/62 หมู่ที่ 11
15429 นางสาว เลิศลักษณ์ เกาะสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/36 หมู่ที่ 11
15430 นาย ประสิทธิ์ ประสิทธิเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/70 หมู่ที่ 11
15431 นาง สุกัญญา ลีลานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/75 หมู่ที่ 11
15432 นาง นิศาชล ศรีอุดร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/51 หมู่ที่ 11
15433 นาง ดารุณี อารีพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/27 หมู่ที่ 11
15434 นาย ปิยะ รื่นอุรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/31 หมู่ที่ 11
15435 พ.อ.อ. ภูเมศวร์ สดคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/52 หมู่ที่ 11
15436 นาย สัญญา ไข่รอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/55 หมู่ที่ 11
15437 นาง สมร จรูญภักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/87 หมู่ที่ 11
15438 นางสาว นลินา เตชะกัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/34 หมู่ที่ 11
15439 นางสาว มนัสนันท์ จรัลจรูญพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/60 หมู่ที่ 11
15440 นางสาว รินรดา อมาตยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/74 หมู่ที่ 11
15441 นาง กมลวรรณ สุภาพจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/48 หมู่ที่ 11
15442 นางสาว จินดา ธีระจารุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/82 หมู่ที่ 11
15443 นาง ชลิดา อิ่มยืนยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/49 หมู่ที่ 11
15444 นางสาว สมทรง ลายสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/56 หมู่ที่ 11
15445 นาง วาสนา ระเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/35 หมู่ที่ 11
15446 นาง ชฎากร ส่องช่วย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/79 หมู่ที่ 11
15447 นางสาว ภัทรวดี เลิศกุลดิลก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/44 หมู่ที่ 11
15448 นาง ยุภาภรณ์ พรหมคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/7 หมู่ที่ 11
15449 นางสาว กชพร บุญทราพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/21 หมู่ที่ 11
15450 นาง พรทิพย์ ใจหมั้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/25 หมู่ที่ 11
15451 นาย อุดม ผ่องใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/94 หมู่ที่ 11
15452 นาย สกลภัทร วัชรโสรัจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/42 หมู่ที่ 11
15453 นาง ขวัญเรือน จินดาชื่นชาคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/62 หมู่ที่ 11
15454 นางสาว อำไพ แร่มี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/40 หมู่ที่ 11
15455 นางสาว การย์สิริ เพชรพงศ์ปกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/63 หมู่ที่ 11
15456 นางสาว พัชรินทร์ พุฒนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/227 หมู่ที่ 11
15457 นาย สังคม แก้วสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/26 หมู่ที่ 11
15458 นาง ลูกจันทร์ สังข์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/67 หมู่ที่ 11
15459 นาย สุโกศล สังเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/33 หมู่ที่ 11
15460 นางสาว สรวีย์ ธรากรเรืองโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/37 หมู่ที่ 11
15461 นาง สุกัญญา หงษ์คำสร้าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/8 หมู่ที่ 11
15462 นางสาว แก้วใจ กันเชียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/41 หมู่ที่ 11
15463 นาย ศักดิเศรษฐ์ ศักดิ์ส่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/88 หมู่ที่ 11
15464 นาง กาญจนา แสงบุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/7 หมู่ที่ 11
15465 นาย พินิจ เจริญผ่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/12 หมู่ที่ 11
15466 นาย ชียสิทธิ์ พูลผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/16 หมู่ที่ 11
15467 นาย กมลชัย จันทร์นวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/16 หมู่ที่ 11
15468 นาย เสกสรร แจ้งจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/9 หมู่ที่ 11
15469 นาง ศักดิ์ศรี อารมณ์คง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/6 หมู่ที่ 11
15470 นาย กุศล แจ้งจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/8 หมู่ที่ 11
15471 นาย เสริม แจ้งจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 62/1 หมู่ที่ 11
15472 นาง ลัดดา เผือกเชาวไวย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/9 หมู่ที่ 11
15473 นาง ทองล้วน พนัสนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/2 หมู่ที่ 11
15474 นาย สุริยา พลานุสินธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/4 หมู่ที่ 11
15475 นาย พีระศักดิ์ แสงบุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/11 หมู่ที่ 11
15476 นาย ธีรศักดิ์ แสงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/6 หมู่ที่ 11
15477 นาง รพีพร สะใบบาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/110 หมู่ที่ 11
15478 นาย วิชัย บุบผาเผ่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/142 หมู่ที่ 11
15479 นางสาว เสาวภา สัพโส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/140 หมู่ที่ 11
15480 นาย ศุภกร พิชัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/264 หมู่ที่ 11
15481 นาง จินตนา วิชียรวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/128 หมู่ที่ 11
15482 นางสาว เพ็ชรบูรณ์ เกิดจั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/2 หมู่ที่ 11
15483 นาง สายสุนีย์ วงศ์รัฐธนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/131 หมู่ที่ 11
15484 นางสาว วรินทร์พรรณ วงศ์รัฐธนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/261 หมู่ที่ 11
15485 นาย ณรงค์ วิเชียรรัชฎ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/159 หมู่ที่ 11
15486 นางสาว ธนิดา ศิรวราภากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/385 หมู่ที่ 11
15487 นาย ไพฑูรย์ ภูวสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/185 หมู่ที่ 11
15488 นางสาว กัญญณัช คุ้มสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/420 หมู่ที่ 11
15489 นาย ชัยวัฒน์ วังนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/421 หมู่ที่ 11
15490 นาย ปัฐน์พลช หอมแก่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/409 หมู่ที่ 11
15491 นางสาว ชนาภา บำรุงสงฆ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/273 หมู่ที่ 11
15492 นางสาว พิมพ์ใจ วัชราภัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/350 หมู่ที่ 11
15493 นาย ธีรวัฒน์ รุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/355 หมู่ที่ 11
15494 นางสาว น้ำฝน คงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/156 หมู่ที่ 11
15495 นาย สะอาด หล้าแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/165 หมู่ที่ 11
15496 นาย พินิจ ทองน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/7 หมู่ที่ 11
15497 นางสาว นาถศจี คงกิติมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/189 หมู่ที่ 11
15498 นาย วรวัฒน์ โอ่วเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/42 หมู่ที่ 11
15499 นางสาว ชลิดา จารุพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/47 หมู่ที่ 11
15500 นาย บรรเล็ง ศรีชนะชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/214 หมู่ที่ 11
15501 นาย เสถียร เหลืองชูเกียรติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/75 หมู่ที่ 11
15502 นาย สิทธิรัฐ โรจนวงศ์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/298 หมู่ที่ 11
15503 นางสาว สุดาภรณ์ สังกะเพศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/317 หมู่ที่ 11
15504 นาย บุรินทร์ กล่ำคูณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/161 หมู่ที่ 11
15505 นางสาว สุพัตรา มีวิรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/221 หมู่ที่ 11
15506 นาย จตุพล จันทร์จอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/292 หมู่ที่ 11
15507 นาย ปกร ธนกิจไพบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/358 หมู่ที่ 11
15508 นาง พวงผกา กาศกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/61 หมู่ที่ 11
15509 นางสาว ลักขณา กาสี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/41 หมู่ที่ 11
15510 นาย กิตติศักดิ์ พวงชน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/72 หมู่ที่ 11
15511 นาย ศักดา ชูรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/66 หมู่ที่ 11
15512 นางสาว ธราสิณีย์ อินบัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/244 หมู่ที่ 11
15513 นาง เพลินพิศ แก้วทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/110 หมู่ที่ 11
15514 นาย ภาคิน ทัศนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/132 หมู่ที่ 11
15515 นาง อิสรีย์ ศรีคำดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/212 หมู่ที่ 11
15516 นาย ดำรง ปินะสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/74 หมู่ที่ 11
15517 นาง สุดจิตร ไทยปรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 52 หมู่ที่ 11
15518 นางสาว วลัยพรรณ ปานมน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/130 หมู่ที่ 11
15519 นาย จรัส สังข์ศรีศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/98 หมู่ที่ 11
15520 นาย พิพัฒธพงษ์ อุ่นหล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/136 หมู่ที่ 11
15521 นาย สากล จุลกิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/90 หมู่ที่ 11
15522 นาย วิเชียร ราชเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/87 หมู่ที่ 11
15523 นางสาว ปิยนันท์ ชื่นสุขสันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/10 หมู่ที่ 11
15524 นาย รุ่งนิรัญ ลายทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/181 หมู่ที่ 11
15525 นางสาว เบญจวรรณ บุญสมปอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/358 หมู่ที่ 11
15526 นาย ทรงยศ สุทธิสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/164 หมู่ที่ 11
15527 นาง อารีย์ นารินทรรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/208 หมู่ที่ 11
15528 นางสาว กาญจนา ทองพลัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/418 หมู่ที่ 11
15529 นาง กนกนวล สระทองแง็ด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/357 หมู่ที่ 11
15530 นาย วิชาญ เนียมปาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/200 หมู่ที่ 11
15531 นางสาว รัชฏาวรรณ นิลวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/347 หมู่ที่ 11
15532 นาย ไพรวัล แสงน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/19 หมู่ที่ 11
15533 นาง นงลจันทร์ สีดวงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/4 หมู่ที่ 11
15534 นาย เอก พวงพยอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63 หมู่ที่ 11
15535 นาย ชานชัย ราชลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 168 หมู่ที่ 11
15536 นางสาว เจี๊ยบ ทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/17 หมู่ที่ 11
15537 นางสาว ปรุง สุขสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/3 หมู่ที่ 11
15538 นาง ประนอม กล่อมเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49 หมู่ที่ 11
15539 นาย จำนงค์ วัดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/17 หมู่ที่ 11
15540 นาง กองเพ็ญ บุญพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/15 หมู่ที่ 11
15541 นาง สมจิต จิตรซื่อตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/65 หมู่ที่ 11
15542 นางสาว ปริดา อ่อนสมกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/153 หมู่ที่ 11
15543 นาย สุเมธ สราตรศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/81 หมู่ที่ 11
15544 นาย ดาว ชาติสาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/115 หมู่ที่ 11
15545 นาย เสถียร วุฒิธรรมาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/144 หมู่ที่ 11
15546 นาง สุจิภา ทุมโคกกรวด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/71 หมู่ที่ 11
15547 นาย สุวิทย์ ใจแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/175 หมู่ที่ 11
15548 นางสาว เข็มทอง รุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/92 หมู่ที่ 11
15549 นาง สังวาลย์ ปักปิ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/93 หมู่ที่ 11
15550 นาย ธนัช วันฟู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/121 หมู่ที่ 11
15551 นาย รอง เถื่อนอุดร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/46 หมู่ที่ 11
15552 นาย สมชาย ศรีคร้าม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 58 หมู่ที่ 11
15553 นาย ชนก พูลพลับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/2 หมู่ที่ 11
15554 นาย สนิท สวัสดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/3 หมู่ที่ 11
15555 นาย ชัด ศรีคร้าม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 57/3 หมู่ที่ 11
15556 นาง ดวงหทัย วิจิตรตะธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/131 หมู่ที่ 11
15557 นาง นิดดาว สง่าประภากรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/150 หมู่ที่ 11
15558 นางสาว ศุภญา วิจิตรตะธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/165 หมู่ที่ 11
15559 นางสาว ทรรศนีย์ ทองมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/15 หมู่ที่ 11
15560 นาย ทวิช ขาวเป็นใย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/147 หมู่ที่ 11
15561 นาย สุทัศน์ พลหนองคูณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/149 หมู่ที่ 11
15562 นาง ทินกร จันทร์เต็ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/162 หมู่ที่ 11
15563 นางสาว สุพร แซ่ลี้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/164 หมู่ที่ 11
15564 นางสาว ฉันทนา สุวรรณศรัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/117 หมู่ที่ 11
15565 นาย สมหมาย หิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/161 หมู่ที่ 11
15566 นางสาว ธนพร คำเอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/9 หมู่ที่ 11
15567 นางสาว แจ้ง พุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/1 หมู่ที่ 11
15568 นาง ชวน จันลาพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/114 หมู่ที่ 11
15569 นาย ธวัชชัย คะมะคต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/54 หมู่ที่ 11
15570 นาย ประภาส ระเบียบโลก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/472 หมู่ที่ 11
15571 นางสาว ศรัญญา ยิ่งมีมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/43 หมู่ที่ 11
15572 นางสาว จุฑานิธิ์ สุวรรณชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/112 หมู่ที่ 11
15573 นาง วชิรา สมชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/154 หมู่ที่ 11
15574 นาง อนัญญา ทิสาลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/13 หมู่ที่ 11
15575 นาย สนธยา ธุวะนาคะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/12 หมู่ที่ 11
15576 นางสาว อรวรรณ นุประพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/111 หมู่ที่ 11
15577 นาย อาทร กิมิบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/26 หมู่ที่ 11
15578 นางสาว นริสสา เพ็ชรแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/32 หมู่ที่ 11
15579 นาย ปรีดา เมืองโคตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/33 หมู่ที่ 11
15580 นางสาว นฤมล หรุ่นขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/46 หมู่ที่ 11
15581 นาย จุมพฎ ธีรสุจิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/105 หมู่ที่ 11
15582 นาง ณัฐวดี ทะลิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/65 หมู่ที่ 11
15583 นางสาว ลลิตา เชี่ยวชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/142 หมู่ที่ 11
15584 นางสาว มนัญญา มีหล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/177 หมู่ที่ 11
15585 นาย ธนกรรวีโรจน์ อาศัยสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/7 หมู่ที่ 11
15586 นาย ณัฐวดี มณีนวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/321 หมู่ที่ 11
15587 นาย พัฒนศักดิ์ ปรีชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/287 หมู่ที่ 11
15588 นาย สันติ เลขะวิจิตเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/19 หมู่ที่ 11
15589 นาย นันทพัทธ์ พูลสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/15 หมู่ที่ 11
15590 นาย กฤศ พูลสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/7 หมู่ที่ 11
15591 นางสาว ปิตินันต์ ชื่นสุขสันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/9 หมู่ที่ 11
15592 นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนโชคชัยสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/33 หมู่ที่ 11
15593 นาง พิสมัย แต๊ะเฮง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7 หมู่ที่ 11
15594 นาย ไชยยันต์ หอมจิตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/5 หมู่ที่ 11
15595 นาย ภราดร คลังฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/243 หมู่ที่ 11
15596 นางสาว มยุไร ปัตตะขันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/281 หมู่ที่ 11
15597 นางสาว ฉัตรสุดา เสริมสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/31 หมู่ที่ 11
15598 นาย สมศักดิ์ จอมประชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/37 หมู่ที่ 11
15599 นาย สมคิด ยมนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/288 หมู่ที่ 11
15600 นาย ณรงค์ ทัศมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/328 หมู่ที่ 11
15601 ร.ท. ชัยนเรศ อินทรสมพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/185 หมู่ที่ 11
15602 นางสาว อุษณีษ์ ศุภานุสนธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/25 หมู่ที่ 11
15603 นาย วีรศักดิ์ หนูจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/309 หมู่ที่ 11
15604 นางสาว วันวิสาห์ สังข์อินทรารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/203 หมู่ที่ 11
15605 นางสาว พรพนา ม่วงละมัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/120 หมู่ที่ 11
15606 นางสาว วรรณธิดา ศรีอาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/163 หมู่ที่ 11
15607 นางสาว ยศยา สุขวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/173 หมู่ที่ 11
15608 นางสาว ดวงพร แก้วทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/232 หมู่ที่ 11
15609 นาย พิภพ ทัศเทียมพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/109 หมู่ที่ 11
15610 นาง ปราณี โพธิ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/47 หมู่ที่ 11
15611 นาย สุรชัย พวงพยอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 63/10 หมู่ที่ 11
15612 นาย วิชัย โล่ห์คำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/17 หมู่ที่ 11
15613 นาย นิพนธ์ เวชกามา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/2 หมู่ที่ 11
15614 พล.อ.ต. วันชัย ศิริสนธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/9 หมู่ที่ 11
15615 นาย แถมพร สิงเสนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/82 หมู่ที่ 11
15616 นาง ประนอม ปิยาวัตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/14 หมู่ที่ 11
15617 นางสาว จินตะนา ทองน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/20 หมู่ที่ 11
15618 นางสาว สกุลทิพย์ ฉัฐเมธาสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/108 หมู่ที่ 11
15619 นางสาว สุพัตรา ภาคนะถา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/141 หมู่ที่ 11
15620 นาย วรสิทธิ์ โสภณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/143 หมู่ที่ 11
15621 นางสาว ชไมพร รัตนบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/105 หมู่ที่ 11
15622 นาง นิธิมา เทียมนุช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/109 หมู่ที่ 11
15623 นาย ไพฑูรย์ เขียวพิลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/67 หมู่ที่ 11
15624 นาย รุจิภาส ประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/59 หมู่ที่ 11
15625 นาง พัชรีรัตน์ สัจจวรพัจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/2 หมู่ที่ 11
15626 นางสาว ยุวพร ทองรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/51 หมู่ที่ 11
15627 นาย วีรวัฒน์ พินิจพงษ์พันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/99 หมู่ที่ 11
15628 นาย สงเคราะห์ นันโท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/12 หมู่ที่ 11
15629 นาย มนตรี ขำแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/54 หมู่ที่ 11
15630 นาง กัลยาณี เพ็ชรมีศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/124 หมู่ที่ 11
15631 นาย กฤต กอเสรีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/132 หมู่ที่ 11
15632 นาง ปิยาภัสร์ เรเจร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/117 หมู่ที่ 11
15633 นางสาว เยาวลักษณ์ กลัญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/84 หมู่ที่ 11
15634 นางสาว ชนนิกานต์ ทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/60 หมู่ที่ 11
15635 นางสาว ณัฐภัสสร จันมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/134 หมู่ที่ 11
15636 นางสาว นุชจรี เพ็ชรมีศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/123 หมู่ที่ 11
15637 นาย ธนรบ มานุวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/5 หมู่ที่ 11
15638 นางสาว ปิยะวัลย์ ใบม่วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/100 หมู่ที่ 11
15639 นาย สุเชษฐ มั่งมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/118 หมู่ที่ 11
15640 นาง สุวรรณา มีทรัพย์มั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/90 หมู่ที่ 11
15641 นาย สมสกุล วิเชียรปูน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/114 หมู่ที่ 11
15642 นาย สันติ เกิดสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/83 หมู่ที่ 11
15643 นาย สมชาย ทองย้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/81 หมู่ที่ 11
15644 นาย บรรดาศักดิ์ คงเอียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/294 หมู่ที่ 11
15645 นางสาว จุไร ถวิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/181 หมู่ที่ 11
15646 นางสาว วรารัตน์ กองแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/220 หมู่ที่ 11
15647 นาง นิตยา พิมพ์สำราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/44 หมู่ที่ 11
15648 นางสาว สุพิชญ์ชญา ภัคสิริเศรษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/14 หมู่ที่ 11
15649 นาย ถาวร ศรีสุโน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/252 หมู่ที่ 11
15650 นาย พิเชษฐ์ สำราญรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/210 หมู่ที่ 11
15651 นางสาว จิราพร สุวรรณฉิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/212 หมู่ที่ 11
15652 ร.ต.ท. ปรีชา ไชยมุนินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/161 หมู่ที่ 11
15653 นาย พุฒิพร สาขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/178 หมู่ที่ 11
15654 นาย ปิยะศักดิ์ ศรีสุมนาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/179 หมู่ที่ 11
15655 นางสาว วลัยพร ศิริไตรวัฒนาพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/68 หมู่ที่ 11
15656 นาง สุคนธา เทร็ช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/175 หมู่ที่ 11
15657 นาย อภิรักษ์ ห้อยหวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/147 หมู่ที่ 11
15658 นาย อนุสรณ์ แก้ววานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/368 หมู่ที่ 11
15659 นางสาว วิมลลักษณ์ โพธิ์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/348 หมู่ที่ 11
15660 นางสาว ธรรมพร อินทรสอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/31 หมู่ที่ 11
15661 นาย ชัยสิทธิ์ บัวสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/81 หมู่ที่ 11
15662 นาง ณัฐยา นาคชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/37 หมู่ที่ 11
15663 นางสาว อุษา อุดมบวรรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/25 หมู่ที่ 11
15664 นางสาว แสงเดือน สุปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/162 หมู่ที่ 11
15665 นาย สุวัฒชัย เขียวรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/433 หมู่ที่ 11
15666 นาย อภิเชษฐ เคารพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/146 หมู่ที่ 11
15667 นางสาว วรัทยา พวงสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/365 หมู่ที่ 11
15668 นาย โกศล ปานหมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/186 หมู่ที่ 11
15669 นาย ระพิพันธ์ ทองกระจ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/253 หมู่ที่ 11
15670 นาย สุชาต พิทยะวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/91 หมู่ที่ 11
15671 นางสาว ทิวากร เทพา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/20 หมู่ที่ 11
15672 นาง นกแก้ว จงเอี้ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/51 หมู่ที่ 11
15673 นาย วิชัย สาระมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/32 หมู่ที่ 11
15674 นาง อุ่นเรือน รุณทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59 หมู่ที่ 11
15675 นาง ดุจดาว เลิศวิลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/68 หมู่ที่ 11
15676 นาง ยุมารี อันทะเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/3 หมู่ที่ 11
15677 นาย สนั่น เมฆลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/4 หมู่ที่ 11
15678 นางสาว ดวงเดือน บุญเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/12 หมู่ที่ 5
15679 นาง ทิพวรรณ เปล่งเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/238 หมู่ที่ 5
15680 นางสาว นิธินันท์ มหัทธนโสธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/486 หมู่ที่ 5
15681 นาย รณยุทธ ขานทะราชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/42 หมู่ที่ 5
15682 นางสาว รื่นฤดี ธนากานต์รุจา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/120 หมู่ที่ 5
15683 นาง สุรีรัตน์ อินศรีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/46 หมู่ที่ 5
15684 นางสาว ยุพา แซ่เจีย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/319 หมู่ที่ 5
15685 นาง คำปน แจ้งสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/13 หมู่ที่ 5
15686 นาง ศรีนวล หมื่นกันยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/371 หมู่ที่ 5
15687 นาง กชพร ศรีดารานฤภร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/12 หมู่ที่ 5
15688 นาย เศรษฐพัส โยธินะเวคิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/205 หมู่ที่ 5
15689 นาย นรินทร์ นกยูงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/85 หมู่ที่ 5
15690 นางสาว กมลรัตน์ บูรณะเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/478 หมู่ที่ 5
15691 นาย ธงชัย เสนาพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/47 หมู่ที่ 5
15692 นางสาว วันวิสาข์ ชนะสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/63 หมู่ที่ 5
15693 นาย มานพ เดชพณิชกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/117 หมู่ที่ 5
15694 นาย พรชัย ศรีภูธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/123 หมู่ที่ 5
15695 นางสาว ณัฏฐา ดีอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/611 หมู่ที่ 5
15696 นางสาว กันยพัชร์ ชนกไชยอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/175 หมู่ที่ 5
15697 นาย ประสงค์ หมื่นราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/59 หมู่ที่ 5
15698 นาย สุเทพ วงค์จันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/500 หมู่ที่ 5
15699 นางสาว พรรณวดี วิระเทพสุภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/50 หมู่ที่ 5
15700 นางสาว อรนิดา หัวหนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/62 หมู่ที่ 5
15701 นาง สายพิน พุ่มสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/24 หมู่ที่ 5
15702 นาง นิชาภา วัฒนเสนีย์ธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/151 หมู่ที่ 5
15703 นาย วิเชียร พวงสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/181 หมู่ที่ 5
15704 นาย ยรรยง แสงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/262 หมู่ที่ 5
15705 นาย ณรงค์ศักดิ์ ถิรพงศ์ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/373 หมู่ที่ 5
15706 นางสาว ประภาพร พิลาคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/153 หมู่ที่ 5
15707 นาย สกลวัตร ตั้งสงบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/250 หมู่ที่ 5
15708 นางสาว พรพิมล พิทักษ์จงวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/554 หมู่ที่ 5
15709 นาย สันติ คงสงฆ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/64 หมู่ที่ 5
15710 พ.อ.อ. วัฒนชัย สิงห์ครุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/530 หมู่ที่ 5
15711 นาง เจริญ มูลเทพพิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/4 หมู่ที่ 5
15712 นางสาว วีณา แซ่บ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/208 หมู่ที่ 5
15713 นาง สำรวล ตรีเพชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/340 หมู่ที่ 5
15714 นาย สมศักดิ์ แซ่ลี้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 52/24 หมู่ที่ 5
15715 นาย นพดล ตรีนัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/51 หมู่ที่ 5
15716 นางสาว จินดารัตน์ แซ่ลี้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/233 หมู่ที่ 5
15717 นาย บรรพต แก้ววารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/781 หมู่ที่ 5
15718 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ แซ่อั้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/211 หมู่ที่ 5
15719 นาง วราภรณ์ ภูติเกียรติขจร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/868 หมู่ที่ 5
15720 นาย พิษณุ เดชสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/863 หมู่ที่ 5
15721 นางสาว โสภา มานะจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/46 หมู่ที่ 5
15722 นาย ไชยา สำราญใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/830 หมู่ที่ 5
15723 นาง ศศิมา สังข์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/4 หมู่ที่ 5
15724 นางสาว รติรัตน์ โตวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/50 หมู่ที่ 5
15725 นาง สะอางทิพย์ แก้วประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/329 หมู่ที่ 5
15726 นาง พนมวัน ทองถนอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/502 หมู่ที่ 5
15727 นางสาว ธนพร ภูสีเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/450 หมู่ที่ 5
15728 นางสาว จิรันธนิน ศรีจารุยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/115 หมู่ที่ 5
15729 นาง นันทศรี อุมะนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/62 หมู่ที่ 5
15730 นาย เกียรติพงษ์ ตุ้มพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/65 หมู่ที่ 5
15731 นางสาว ศิริลักษณ์ ทับทิมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/97 หมู่ที่ 5
15732 นางสาว จุฑา เอกวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/44 หมู่ที่ 5
15733 นาง ทัศนีย์ ทองนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/219 หมู่ที่ 5
15734 นาย เกรียงไกร โมสาลียานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/621 หมู่ที่ 5
15735 นาง บุญรุ่ง ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/395 หมู่ที่ 5
15736 นาย สุรเกียรติ คำตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/385 หมู่ที่ 5
15737 นาย สมพงษ์ ถิ่นสาคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/67 หมู่ที่ 5
15738 นางสาว สุนิพร อมฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/135 หมู่ที่ 5
15739 นาย วัชรพงษ์ ประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/163 หมู่ที่ 5
15740 นาย สุริยา เตชอนันต์ทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/80 หมู่ที่ 5
15741 นางสาว พิมผกา มหาสนิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 326/7 หมู่ที่ 5
15742 นาย อนุชา กิจพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/660 หมู่ที่ 5
15743 นาย วงศพัทธ์ บุตรศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/353 หมู่ที่ 5
15744 นาย จารึก เยี่ยมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/97 หมู่ที่ 5
15745 นาย คลองศักดิ์ ยืนมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/191 หมู่ที่ 5
15746 นาย ปิยะ เลิศจรรยาพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/55 หมู่ที่ 5
15747 นางสาว สมควร ศรีวงยาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/168 หมู่ที่ 5
15748 นาย เสนอ สุขบรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/210 หมู่ที่ 5
15749 นาย เสนีย์ เมืองวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/30 หมู่ที่ 5
15750 นาย ธีระชัย เกรียงณรงค์เดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/30 หมู่ที่ 5
15751 นาย เกียรติพร อำไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/433 หมู่ที่ 5
15752 นาย มานพ ปรปักษ์พ่าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/245 หมู่ที่ 5
15753 นาง อรทัย เกิดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/156 หมู่ที่ 5
15754 นาย นพสิทธิ์ อังกูรเจริญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/104 หมู่ที่ 5
15755 นาย ชาติชาย สัยงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/26 หมู่ที่ 5
15756 นาง บุญเทิง แจ็คสัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/31 หมู่ที่ 5
15757 นางสาว สุรีพร พาละ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/9 หมู่ที่ 5
15758 นางสาว อัมรา เวียงวีระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/209 หมู่ที่ 5
15759 นางสาว เจษฎาภา ช้างวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/196 หมู่ที่ 5
15760 นางสาว เสถียร ยานุพรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/56 หมู่ที่ 5
15761 นาง จิตรไพรินทร์ ก๊กเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/141 หมู่ที่ 5
15762 นาย อุเทน พรมเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/138 หมู่ที่ 5
15763 นาย บุญเสริม บุญสุริยกิจจา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/9 หมู่ที่ 5
15764 นาย วรสิทธิ์ เวชพฤติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/527 หมู่ที่ 5
15765 นาย ศุภชัย จังศิริวิทยากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/29 หมู่ที่ 5
15766 นาย ธนาวัฒน์ ทองคำวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/113 หมู่ที่ 5
15767 นางสาว ธาราภรณ์ ดวงขันธ์เพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/344 หมู่ที่ 5
15768 นาย พัฒนพร หนูสุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/207 หมู่ที่ 5
15769 นาย สุระ กลั่นพราหมณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/2 หมู่ที่ 5
15770 นาย ทองสุข เริงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/137 หมู่ที่ 5
15771 นาง นิรมล พึ่งพัก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/196 หมู่ที่ 5
15772 นาย องอาจ สิงหพรรค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/153 หมู่ที่ 5
15773 นาย อรรถพล พลเยี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/164 หมู่ที่ 5
15774 นาย ทองดำ ไม้งาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/1 หมู่ที่ 5
15775 ร.ต. กิตติเชษฐ์ พันธ์ใจธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/282 หมู่ที่ 5
15776 นางสาว นุจรี หล่อตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/162 หมู่ที่ 5
15777 นางสาว ปิยะนารถ เลิศชัยเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/186 หมู่ที่ 5
15778 นาย สมพงษ์ ลำพุทธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/12 หมู่ที่ 5
15779 นาง ปราณี ศรีอิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/68 หมู่ที่ 5
15780 นางสาว วาทินี ปิ่นสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/10 หมู่ที่ 5
15781 นาย นิพนธ์ แสงสนธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/109 หมู่ที่ 5
15782 นางสาว คณานุช วิชิตนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/164 หมู่ที่ 5
15783 นาย วันชัย ชูแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/99 หมู่ที่ 5
15784 นาย เกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/281 หมู่ที่ 5
15785 นาย บวรวัฒน์ พฤกษ์ปิติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/677 หมู่ที่ 5
15786 นางสาว สุภาพร พรหมบัวดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/202 หมู่ที่ 7
15787 นาย สุจิณ สุทธิประภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/7 หมู่ที่ 4
15788 นาย อุทิศ พันสีนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/198 หมู่ที่ 7
15789 นางสาว ชลิดา ชิรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/177 หมู่ที่ 7
15790 นาง มัณฑนา ทวีรักษากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/1 หมู่ที่ 7
15791 นางสาว อกนิษฐา ขันทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/183 หมู่ที่ 7
15792 นาย สุชีพ สุดตะไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/445 หมู่ที่ 7
15793 นาย สุพจน์ พงษ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/347 หมู่ที่ 7
15794 นาย ภพกร เสมอพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/36 หมู่ที่ 7
15795 นางสาว วีระชน ปินะถา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/18 หมู่ที่ 7
15796 นาย เงิน สาระบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/10 หมู่ที่ 7
15797 นางสาว วัชราภรณ์ วัชรปัญจมาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/12 หมู่ที่ 7
15798 นาย สมชาย แก้วพิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/181 หมู่ที่ 7
15799 นาย ธนะรัตน์ สาโรวาท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/140 หมู่ที่ 7
15800 นาง ปราณี ทังศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/480 หมู่ที่ 7
15801 นาย พรชัย ทองเจริญสุขชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/300 หมู่ที่ 7
15802 นางสาว วรรณี กานต์โกเมศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/385 หมู่ที่ 7
15803 นาย อำพร ยาลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/13 หมู่ที่ 7
15804 นางสาว สุวาริน พงษ์ทองตำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/50 หมู่ที่ 7
15805 นางสาว อรนงค์ ธาติไพบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/167 หมู่ที่ 7
15806 นาย ณัฐพล ปาลวงษ์พานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/15 หมู่ที่ 7
15807 นาย วรพจน์ การโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/188 หมู่ที่ 7
15808 นาย สุรินทร์ กระจ่างเดือน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/307 หมู่ที่ 7
15809 นางสาว ลานพิกุล ธงไชยฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/359 หมู่ที่ 7
15810 นางสาว สุภาพร ปามา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/136 หมู่ที่ 7
15811 พ.อ.อ. นที กาญจนวิสูตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/222 หมู่ที่ 7
15812 นาย ภาวัช พิทักษ์พล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/270 หมู่ที่ 7
15813 นางสาว ศุทธนุช บุ้งทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/98 หมู่ที่ 7
15814 นาย ธนบูรณ์ ชลิทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/109 หมู่ที่ 7
15815 นาย ประสิทธิ์ แสนนาใต้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/48 หมู่ที่ 7
15816 นาง อาภารัตน์ ติณตะบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/325 หมู่ที่ 7
15817 นาย ชาญ คำยวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/68 หมู่ที่ 7
15818 นางสาว ดวงรัตน์ ศิริหงษ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/162 หมู่ที่ 7
15819 นางสาว บุญธรรม จันทร์หอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10 หมู่ที่ 7
15820 นาย ยงศักดิ์ บุญส่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/2 หมู่ที่ 7
15821 ร.ต.ต. ธนู งามพริ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/88 หมู่ที่ 7
15822 นางสาว ผ่องศรี บุญสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/209 หมู่ที่ 7
15823 นาย วิศัลย์ นาคบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/199 หมู่ที่ 7
15824 นาย สมชัย ยาท้วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/254 หมู่ที่ 7
15825 นาง ขนิษฐา บุรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/71 หมู่ที่ 7
15826 นาย บัญชัย หิรัญวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/1313 หมู่ที่ 7
15827 นาย พร ชัยโย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/326 หมู่ที่ 7
15828 นาย สมโชค โสภณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/163 หมู่ที่ 7
15829 นาย พงษ์นารถ เปรมแฉ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/275 หมู่ที่ 7
15830 นางสาว เสริมสุข ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/400 หมู่ที่ 7
15831 นาย คำพู่ แกล้ววิกย์กิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/176 หมู่ที่ 7
15832 นาง วรรณา เบ็ญจวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/133 หมู่ที่ 7
15833 นางสาว หอมจันทร์ การรส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/575 หมู่ที่ 7
15834 นาง นภาพร เนาวสัยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/71 หมู่ที่ 7
15835 นาย ไล้ โกศลวิเศษทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/33 หมู่ที่ 7
15836 นาง จุฑารัตน์ เกษสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/132 หมู่ที่ 7
15837 นาย นรา ศรประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/233 หมู่ที่ 7
15838 นาย สุเนตร จำปาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/406 หมู่ที่ 7
15839 นาย นิยม ใจชุ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/115 หมู่ที่ 7
15840 นาง ฉลวย คงสอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/329 หมู่ที่ 7
15841 นาย เสมอ ดีสันเทียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/25 หมู่ที่ 7
15842 นางสาว รมิดา สายเติมศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/271 หมู่ที่ 7
15843 นาย สิทธิพร ทองดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/260 หมู่ที่ 7
15844 นางสาว สมบัติ ฉิมพัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/14 หมู่ที่ 8
15845 นาย ชลวิทย์ ไวยบุตรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/77 หมู่ที่ 8
15846 นาง เสน่ห์ กลมสะอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/3 หมู่ที่ 8
15847 นาง ธรรมสรณ์ แสงระยับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/153 หมู่ที่ 8
15848 พล.อ.ต. ศรชัย พลางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/9 หมู่ที่ 8
15849 นาย จารุกิตติ์ คล่องสารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/137 หมู่ที่ 8
15850 นาง วัชรี พันธุ์โท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/82 หมู่ที่ 8
15851 นางสาว รัชฎา ชิ้นอินมนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21/11 หมู่ที่ 8
15852 นาย อารีย์ มากโฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/24 หมู่ที่ 8
15853 นาง กัลยา เฮงเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/5 หมู่ที่ 8
15854 นาย ประทีป ถาวรกสิวัฒนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/147 หมู่ที่ 8
15855 นาย กฤษดา วรานุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/218 หมู่ที่ 8
15856 นางสาว ศิรดา สุเมรุไหว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
15857 นาย จรัญ แย้มประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/11 หมู่ที่ 8
15858 นาง สุวรรณ เรืองชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 34/18 หมู่ที่ 8
15859 นาง วรรณพิมล แย้มประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/15 หมู่ที่ 8
15860 นาย ทวีศักดิ์ สีดาสมุทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/160 หมู่ที่ 8
15861 นาย วินัย พุฒแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 34/9 หมู่ที่ 8
15862 นาง วราภรณ์ เจนใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/215 หมู่ที่ 8
15863 นาย ทวีศักดิ์ กำเนิดพยัคฆ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/19 หมู่ที่ 8
15864 นาย สิทธิชัย วนะสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/51 หมู่ที่ 8
15865 นาย อรุณ สุวรรณมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/35 หมู่ที่ 8
15866 นาย พลกร ชุมพลวดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/73 หมู่ที่ 5
15867 นาย ภาคภูมิ วิทยวรการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/15 หมู่ที่ 5
15868 นางสาว บัวพันธ์ เสนคราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/41 หมู่ที่ 5
15869 นาย อิศราพงษ์ จิรัฎฐิกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/212 หมู่ที่ 5
15870 นาย วรพล ริมสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/34 หมู่ที่ 5
15871 นาย ปิยะ เลิศเจริญสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/117 หมู่ที่ 5
15872 นาย สมาน ศิริมีโชค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/22 หมู่ที่ 5
15873 นาย วินัย ศรีลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/55 หมู่ที่ 5
15874 นางสาว ดุจเดือน โขมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/156 หมู่ที่ 5
15875 นาง จิราภรณ์ เสนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/89 หมู่ที่ 5
15876 นาย สมพงษ์ วงศ์คุ้มสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/384 หมู่ที่ 5
15877 นางสาว สายชล จูทางาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/61 หมู่ที่ 5
15878 นาง วนิชา ดาวเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/67 หมู่ที่ 5
15879 นางสาว มาลัยภรณ์ พันธุฟัก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/163 หมู่ที่ 5
15880 นาย กฤษฎา สุขโข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/9 หมู่ที่ 5
15881 นาย พิเชษฐ อยู่เบิก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/510 หมู่ที่ 5
15882 นางสาว ชุติมา ชุมทัพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/69 หมู่ที่ 5
15883 นางสาว สุวิมล เจริญศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/75 หมู่ที่ 5
15884 นาย ณทชัย วัฒนพิสิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/261 หมู่ที่ 5
15885 นางสาว วิภสวัส ไชยแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/129 หมู่ที่ 5
15886 นาย ฐิติชัย อยู่เสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/137 หมู่ที่ 5
15887 นางสาว กัญญาณัฐ สนจุมภะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/206 หมู่ที่ 5
15888 นาย ปิติพัฒน์ อินทร์วณิชย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/135 หมู่ที่ 5
15889 นาง จิณะพันธ์ จันทร์ทิวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/297 หมู่ที่ 5
15890 นาย สุรศักดิ์ สงวนศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/71 หมู่ที่ 5
15891 นางสาว สิริรัฐ จันทร์เลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/209 หมู่ที่ 5
15892 นาง วารสยา หนองคาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/44 หมู่ที่ 5
15893 นาย อนุชา อมรนันทสิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/557 หมู่ที่ 5
15894 นาย ณัฐพร ศิริพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/675 หมู่ที่ 5
15895 นาย สมเจตน์ กำลังหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/116 หมู่ที่ 5
15896 นาย ศุภชัย ศรีทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/90 หมู่ที่ 5
15897 นาย ผดุงพงษ์ พรรณ์แผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/24 หมู่ที่ 5
15898 นาย สันต์ธนันท์ นารีรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/122 หมู่ที่ 3
15899 นางสาว ศรีสวรรค์ ศรียะวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/424 หมู่ที่ 5
15900 นาย มนตรี จันทร์ทรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/71 หมู่ที่ 5
15901 นาง สมพร โพธิ์อยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/72 หมู่ที่ 5
15902 นาง อังคณา มณีจันทรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/66 หมู่ที่ 5
15903 นาย ธีระ จันทรมนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/264 หมู่ที่ 5
15904 นางสาว พิมพา วงษ์ศรีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/252 หมู่ที่ 5
15905 นาย พีระพล เผ่าเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/178 หมู่ที่ 5
15906 นาง สุนทรี ภู่ประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/24 หมู่ที่ 5
15907 นางสาว ไกวัลย์ สรเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/240 หมู่ที่ 5
15908 นางสาว วาสนา สุคนธจามร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/27 หมู่ที่ 5
15909 นาย รังสรรค์ ชุณชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/19 หมู่ที่ 5
15910 น.อ. พนม บุญถนอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/259 หมู่ที่ 5
15911 นาย ณัฐพัญ ผดุงเกียรติวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/170 หมู่ที่ 5
15912 นางสาว ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/154 หมู่ที่ 5
15913 นาย ธนยศ ปิติมารัชต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/31 หมู่ที่ 5
15914 นางสาว สุนทรีย์ กล่อมพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/76 หมู่ที่ 5
15915 นาย ธวัชชัย ไชยมาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
15916 นาย พันธุ์สนิท ทิมสุกใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/27 หมู่ที่ 5
15917 นาย ปัญจทัศน์ เนตรสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/32 หมู่ที่ 5
15918 นาง เกสรา กำลังหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/178 หมู่ที่ 5
15919 นาย เลิศ รัตนหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/24 หมู่ที่ 5
15920 นางสาว ชุติมา ติยะเมธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/96 หมู่ที่ 5
15921 นาย อาคม ศรีบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/112 หมู่ที่ 5
15922 นาง วิราตรี ทองหน้าศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/98 หมู่ที่ 5
15923 นาย ชัยวัฒน์ ธรรมสิทธิ์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/332 หมู่ที่ 5
15924 นาง นันชนก มีสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/399 หมู่ที่ 5
15925 นาย ภูวเดช ประสีระตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/861 หมู่ที่ 5
15926 นาย ณัฐวุฒิ จิคต์สุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/232 หมู่ที่ 5
15927 นาย มานะ สุขบุรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/217 หมู่ที่ 5
15928 นางสาว รจนา ดวงมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/136 หมู่ที่ 5
15929 นาง วัลยา ชุติมาชูทิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/454 หมู่ที่ 5
15930 นาย ศรีพงษ์ พรรณ์แผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/193 หมู่ที่ 5
15931 นาย ธีรยุทธ งึสันเทียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/860 หมู่ที่ 5
15932 นาย ทศพร อินทร์สิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/180 หมู่ที่ 5
15933 ม.ร.ว. พันธุรังษี ภาณุพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/612 หมู่ที่ 5
15934 นาย จรูญ หวานเสนาะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/118 หมู่ที่ 5
15935 นาย เอกพล เปี่ยมพราย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/450 หมู่ที่ 5
15936 นาง ปิยะฉัตร เดชะสิริกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/97 หมู่ที่ 5
15937 นางสาว สธนธร ศูนย์กลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/824 หมู่ที่ 5
15938 นางสาว ศศิญ์ภัคณ์ เอื้อศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/314 หมู่ที่ 5
15939 นาย ปัญญาวัฒน์ เกื้อเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/389 หมู่ที่ 5
15940 นางสาว อังคณา สถิตย์ปัญญาพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/423 หมู่ที่ 5
15941 นาย ธัชกร ศรีแสงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/56 หมู่ที่ 5
15942 นาง รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/76 หมู่ที่ 5
15943 นาย อนุวัฒน์ วังคะออม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/32 หมู่ที่ 5
15944 นาย รุ่งโรจน์ กรรณมาตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/7 หมู่ที่ 5
15945 นาย พลกฤษณ์ สนวุฒิพิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/170 หมู่ที่ 5
15946 นาง จารุวรรณ คงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/7 หมู่ที่ 5
15947 นาง กรรวีณ์ หาญไพจิตรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/688 หมู่ที่ 5
15948 นางสาว สิขเรศ โตงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/292 หมู่ที่ 5
15949 นาย อภิสิทธิ์ รอดรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/89 หมู่ที่ 5
15950 นางสาว ณชวัล ปวุติพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/110 หมู่ที่ 5
15951 นาย กิตตินันท์ แก้วลอยมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/68 หมู่ที่ 5
15952 นาย เสกสรร ยอดแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/150 หมู่ที่ 5
15953 นาย ยอดดพชร มากกุญชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/149 หมู่ที่ 5
15954 นาง สายบัว ขันคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/9 หมู่ที่ 5
15955 นางสาว โชติกา ภิพิตรภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/77 หมู่ที่ 5
15956 นางสาว ธัญดา ไพวุฒิศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/292 หมู่ที่ 5
15957 นาย ชรัตน์ เบ็ญรัศซอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/259 หมู่ที่ 5
15958 นางสาว นิดา ขุมนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/447 หมู่ที่ 5
15959 นาง นุภาภรณ์ นาคถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/295 หมู่ที่ 5
15960 นาย เกรียงศักดิ์ ประทีปมณีรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/135 หมู่ที่ 5
15961 นาง เพียงใจ ชัยวิชิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/346 หมู่ที่ 5
15962 นางสาว ญาติกา มงคลมุนินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/416 หมู่ที่ 5
15963 นาย คณิตศ์ รุขชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/101 หมู่ที่ 5
15964 นาย สาลี ทองคงอ่วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/94 หมู่ที่ 5
15965 นางสาว รัชดาพร หาญวระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/109 หมู่ที่ 5
15966 นาย วุฒิพงษ์ ปิ่นยะกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/841 หมู่ที่ 5
15967 นาง วราภรณ์ จำปาซ้อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/121 หมู่ที่ 5
15968 นาง ศิริพร มิทิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/104 หมู่ที่ 5
15969 นาย มนัส ทุมวัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/39 หมู่ที่ 5
15970 นางสาว อุสา แผ่นเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/15 หมู่ที่ 5
15971 นาย ธาดาพงษ์ จิตรสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/6 หมู่ที่ 5
15972 นาย วิเชียร เม่นเผือก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/360 หมู่ที่ 5
15973 น.อ. บุญเสริม สารเสวก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/111 หมู่ที่ 5
15974 นาย โชติวริทธ์ พิสิฐจิรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/16 หมู่ที่ 5
15975 นาย ยวง อ้นมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/80 หมู่ที่ 5
15976 นาง วนิดา น้อยสคราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/351 หมู่ที่ 5
15977 นางสาว ดวงพร ผลประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/764 หมู่ที่ 5
15978 นางสาว สาย สุริเสาร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/1 หมู่ที่ 5
15979 นาย คมกฤช จั่นสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/80 หมู่ที่ 5
15980 นาย พิเชษฐ์ เผ่าเผด็จการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/888 หมู่ที่ 5
15981 นางสาว เบ็ญจ่า สอนคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/129 หมู่ที่ 5
15982 นาย ภูริน จันทร์แรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/67 หมู่ที่ 5
15983 นาย ปิยะ เย็นทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/4 หมู่ที่ 5
15984 นาง ธัญรัศม์ นิธิเดชพิสิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/32 หมู่ที่ 5
15985 นางสาว ภาวิณี เพ็ชรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/25 หมู่ที่ 5
15986 นาย สัมพันธ์ แสงสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/300 หมู่ที่ 5
15987 นางสาว วิสา นันตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/203 หมู่ที่ 5
15988 นางสาว อรณิชา แซ่ลี้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/11 หมู่ที่ 5
15989 นาง สุธาวัลย์ มนัสวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/63 หมู่ที่ 5
15990 นาย ประยูรศักดิ์ เศวตะดุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/379 หมู่ที่ 5
15991 นางสาว ธิติชญา สุขสี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/9 หมู่ที่ 5
15992 นาย บัญชา ไชยมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/65 หมู่ที่ 5
15993 นางสาว นันทวัน ตันวีระชัยสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/95 หมู่ที่ 5
15994 นาย พิชิต รอดเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/73 หมู่ที่ 5
15995 นาย ชัยศิริ เจริญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/133 หมู่ที่ 5
15996 นางสาว ลัดดาวรรณ วงศ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/155 หมู่ที่ 9
15997 นาง นันทวัน พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/484 หมู่ที่ 9
15998 นาย สิทธิพร พิกุลทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
15999 นาย กรณ์ อยู่ไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/674 หมู่ที่ 9
16000 นาย มนตรี วงละคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/782 หมู่ที่ 9
16001 นางสาว นิศารัตน์ จุฑาอารยะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/765 หมู่ที่ 9
16002 นางสาว ชนิดาภา ปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/921 หมู่ที่ 9
16003 นาง ลำดวน พิณทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/779 หมู่ที่ 9
16004 นาย กฤษฎาพสิษฐ์ พุ่มพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/3 หมู่ที่ 9
16005 นาย เจษฏา ทรงสัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50 หมู่ที่ 9
16006 นาย จำลอง ภุมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/3 หมู่ที่ 9
16007 นาง สี ร่มโพธิ์เย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 27 หมู่ที่ 9
16008 นางสาว สุพัตรา ทองฝาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/5 หมู่ที่ 9
16009 นางสาว รัชนีกร ธัญธรรมรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/733 หมู่ที่ 9
16010 นางสาว มณีรัตน์ อยู่คง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/4 หมู่ที่ 9
16011 นาย มยุรา บัวตูม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 43 หมู่ที่ 9
16012 นางสาว นวพรรณ พะยงค์น้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3 หมู่ที่ 9
16013 นางสาว ภัทรภรณ์ ดีนาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/649 หมู่ที่ 9
16014 นาย สุวัฒน์ ผลมะเฟือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/846 หมู่ที่ 9
16015 นาย เกษียร ศรีนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/314 หมู่ที่ 9
16016 นาย ประทีป สมไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/191 หมู่ที่ 9
16017 นางสาว บังอร แสนชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/345 หมู่ที่ 9
16018 นาย มนัส ติ่งอ่วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/1 หมู่ที่ 9
16019 นางสาว ปราณี เจริญสันต์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/176 หมู่ที่ 9
16020 นาง รัชดาวรรณ จันทรสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/383 หมู่ที่ 9
16021 นางสาว ธันนี พุ่มอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/288 หมู่ที่ 9
16022 นาง รัชนี ไชยแสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/448 หมู่ที่ 9
16023 นาง ชนากานต์ เกตุแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/12 หมู่ที่ 9
16024 นาย สมศักดิ์ ดีไร่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/477 หมู่ที่ 9
16025 นางสาว ถาวร ชวาลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/226 หมู่ที่ 9
16026 นาย ชยุต มิ่งเจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/360 หมู่ที่ 9
16027 นาง สดใส อดทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/864 หมู่ที่ 9
16028 นางสาว วิลาวัลย์ วงษ์ทับทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/174 หมู่ที่ 9
16029 นาย ราเมศ ลิ่มสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/173 หมู่ที่ 9
16030 นางสาว วชิราพิมพ์ พรมนัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/687 หมู่ที่ 9
16031 นาง วิไลลักษณ์ นุชกำเนิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/690 หมู่ที่ 9
16032 นางสาว ประวีณ์นุช พรพวงมะละย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/596 หมู่ที่ 9
16033 นางสาว อังศิณา กุลสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/762 หมู่ที่ 9
16034 นาง ทองหล่อ ม่วงรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/703 หมู่ที่ 9
16035 นาย ธีรพงษ์ เพิ่มสาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/849 หมู่ที่ 9
16036 นางสาว สุพัตรา ใจดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/365 หมู่ที่ 9
16037 นาย รุ่งโรจน์ เปรมนิยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/775 หมู่ที่ 9
16038 นางสาว จิราภา พัฒนางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/616 หมู่ที่ 9
16039 นางสาว ชลิตา กัลกาเทพเทพิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/313 หมู่ที่ 9
16040 นาย วิเชียร วันดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/192 หมู่ที่ 9
16041 นาง นัลทพร ลำไย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/207 หมู่ที่ 9
16042 นาย สมเกียรติ บุญเสริม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/249 หมู่ที่ 9
16043 นาย วุฒิพงษ์ กิจพรมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/842 หมู่ที่ 9
16044 นาย สมเกียรติ บุญเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/824 หมู่ที่ 9
16045 นางสาว เย็ญจิตร กำสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/786 หมู่ที่ 9
16046 นาย วิชาญ แย้มเยื้อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/326 หมู่ที่ 9
16047 นาง พรรณิกา ดำรงค์พิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/320 หมู่ที่ 9
16048 นาย จีรศักดิ์ ทองเติม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/179 หมู่ที่ 9
16049 นางสาว มาลิน วงศ์รัศมีธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/287 หมู่ที่ 9
16050 นาย ชวลิต วัฒชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/459 หมู่ที่ 9
16051 นาง อุไรพรรณฎ์ หนูพรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/251 หมู่ที่ 9
16052 นาย ไพรัชต์ หุ่นเก่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/655 หมู่ที่ 9
16053 นางสาว ประภาภรณ์ ชาญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/257 หมู่ที่ 9
16054 นาย ประยูร ทองสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/299 หมู่ที่ 9
16055 นาย จักรกรี บุญเสริม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/248 หมู่ที่ 9
16056 นางสาว สุภาพร อุดมขันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/333 หมู่ที่ 9
16057 นาย วัชระ น่วมพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/704 หมู่ที่ 9
16058 นาง พรสวรรค์ พันธุ์ทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/283 หมู่ที่ 9
16059 นาย อาชัญ ทองพิไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/4 หมู่ที่ 9
16060 จ.ท. พนม สะราคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/238 หมู่ที่ 9
16061 นาย มาโนช ทัศนภาพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/239 หมู่ที่ 9
16062 นาย สมหมาย สุขเหลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/231 หมู่ที่ 9
16063 นาย สุรสิทธิ์ เจริญแจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/485 หมู่ที่ 9
16064 นาย ไพบูลย์ เอี่ยมจุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/348 หมู่ที่ 9
16065 นาง กมลวรรณ เตียบฉายพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/230 หมู่ที่ 9
16066 นาง จงกล เพียรทำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/351 หมู่ที่ 9
16067 นาง อ่อน ชูศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/298 หมู่ที่ 9
16068 นางสาว รัตฐารินทร์ เลื่องลือวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/812 หมู่ที่ 9
16069 นาย วันชัย โชคขจิตสัมพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/867 หมู่ที่ 9
16070 นางสาว จุรีพร จอมสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/30 หมู่ที่ 9
16071 นางสาว พิมพ์ชนก โชควศิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/3 หมู่ที่ 9
16072 นางสาว อัญชฎา จันที ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/28 หมู่ที่ 9
16073 นาย บุญมา สีหะวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/183 หมู่ที่ 9
16074 นาง บำรุงรัตน์ วรากรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/419 หมู่ที่ 9
16075 นาย ชูชาติ พลเยี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/361 หมู่ที่ 9
16076 นาง บุญชู พินิจรอบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/222 หมู่ที่ 9
16077 นาย สมบัติ ศรีเตว็ด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/636 หมู่ที่ 9
16078 นาง ประโลม อ่อนนิวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/132 หมู่ที่ 9
16079 นางสาว กฤษณา สมัครการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/712 หมู่ที่ 9
16080 นาย เสรี สวัสดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/310 หมู่ที่ 9
16081 นาย โกสิตย์ คงเอียด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/828 หมู่ที่ 9
16082 นาย จักรกฤษณ์ ศิริเวชช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/149 หมู่ที่ 9
16083 นาง วรนุช เหลาจันทึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/181 หมู่ที่ 9
16084 นาง ทรงศรี พีระชัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/815 หมู่ที่ 9
16085 นาง สุรีย์รัช ทองประไพพักตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/538 หมู่ที่ 9
16086 นาง ศศิณัฎฐ์ เพชรจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/271 หมู่ที่ 9
16087 นางสาว อชิรญา สันป่าแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/777 หมู่ที่ 9
16088 นาง บุญเพ็ง จันทร์มณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/766 หมู่ที่ 9
16089 นาง รำเพลิน ดิษฐ์เชยเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/654 หมู่ที่ 9
16090 นาย เหรียญ เกษไธสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/760 หมู่ที่ 9
16091 นาย ไพศาล อรุณศรีพิมาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/367 หมู่ที่ 9
16092 นางสาว หยาดฝน ปานสังข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/676 หมู่ที่ 9
16093 ร.ต. สรศักดิ์ พารอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/748 หมู่ที่ 9
16094 นาย สุรสิทธิ์ สิทธิชัยเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/215 หมู่ที่ 9
16095 นาง พิมศร ประทุมเขต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/227 หมู่ที่ 9
16096 นาย ธนารัชต์ หัสกรกิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/243 หมู่ที่ 9
16097 นาย รณศักดิ์ ดอนไพชุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/258 หมู่ที่ 9
16098 นาง ศรีสยาม กุยคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/276 หมู่ที่ 9
16099 นาย เดียว ศิลาวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/516 หมู่ที่ 9
16100 นางสาว ศุภลักษณ์ จั่นเพ็ชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/39 หมู่ที่ 9
16101 นาง ปภาวดี วรรณวิจิตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/462 หมู่ที่ 9
16102 นางสาว สุกัญญา พวงประจง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/133 หมู่ที่ 9
16103 นางสาว วาสนา เฉลิมหมู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/9 หมู่ที่ 9
16104 นาย อนันต์ มณีฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/205 หมู่ที่ 9
16105 นาย ณรงค์ สุดใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/157 หมู่ที่ 9
16106 นาง สุภาพ พรหมศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/338 หมู่ที่ 9
16107 นาย อภิรักษ์ เฮงนวทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/605 หมู่ที่ 9
16108 นาย นิจพล วนวาที ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/328 หมู่ที่ 9
16109 นาย มนัส แสงอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/7 หมู่ที่ 9
16110 นาย นาคิน โสลุน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/235 หมู่ที่ 9
16111 นาง ภารดี ไตรรัตนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/40 หมู่ที่ 9
16112 นาย ศักดิ์ศิลป์ เปรมาสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/446 หมู่ที่ 9
16113 พ.อ.อ. ทรงวิทย์ ศิริวารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/330 หมู่ที่ 9
16114 นาง สุกัญญา เม่นนิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37 หมู่ที่ 9
16115 นาย อำนาจ คงชะนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 33 หมู่ที่ 9
16116 นาย สมชาย พรหมสิรินิมิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/10 หมู่ที่ 9
16117 นาย พัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/175 หมู่ที่ 9
16118 นาย ณัฏฐ์พัชร์ เหลาเกิ้มหุ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/312 หมู่ที่ 9
16119 ด.ต. มงคล ดวงเพ็ชรแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/34 หมู่ที่ 9
16120 นาย ณรงค์ศักดิ์ ป๊อกคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/963 หมู่ที่ 9
16121 นางสาว นุชนาฏ กลิ่นศรีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/212 หมู่ที่ 9
16122 นางสาว กุหลาบ สายแสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/490 หมู่ที่ 9
16123 ด.ต. ทวีป มูลปิดตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/32 หมู่ที่ 9
16124 นาย จักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/427 หมู่ที่ 10
16125 นาง ผานิต สัมฤทธิ์วงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/235 หมู่ที่ 10
16126 นาย สรศักดิ์ จันทรวณิค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/710 หมู่ที่ 10
16127 นาง ประภาสิริ แก้วตาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/320 หมู่ที่ 10
16128 นาย สมิตย์ แป้นคิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/86 หมู่ที่ 10
16129 นางสาว นัฑมา มณีทรัพย์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/113 หมู่ที่ 10
16130 นาย สิทธิชัย เขียวอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/154 หมู่ที่ 10
16131 นางสาว รุจิรา ตั้งสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/641 หมู่ที่ 10
16132 จ.อ. สัมพันธ์ นันตสุคนธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/330 หมู่ที่ 10
16133 นาย ไพบูลย์ ปั้นนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/118 หมู่ที่ 10
16134 นาง สมคิด แป้งสุคนธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/148 หมู่ที่ 10
16135 นาย มานพ มณีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/574 หมู่ที่ 10
16136 น.ต. สิริณัฏฐ์ สุเมรุรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 33/72 หมู่ที่ 10
16137 นางสาว ธนวันต์ ดำรงค์ศาสตร์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/17 หมู่ที่ 10
16138 นาง ศศินันท์ แสงสิงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/823 หมู่ที่ 10
16139 นางสาว สิริพร กรุแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/299 หมู่ที่ 10
16140 นาง ปนัดดา วิงวอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/414 หมู่ที่ 10
16141 นางสาว เบญจมาศ แสงพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/74 หมู่ที่ 5
16142 นาย ประพันธ์ จึงสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/87 หมู่ที่ 5
16143 นางสาว นิภาพร เลิศสงคราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/162 หมู่ที่ 5
16144 นางสาว จรรยา ขันฮะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/397 หมู่ที่ 5
16145 นาย พิชัย ศักดิ์ประสิทธิ์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/398 หมู่ที่ 5
16146 นาย ภูมิภาส ทับประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/173 หมู่ที่ 5
16147 นาง กันยากานต์ จึงเฟื่องฟูศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/191 หมู่ที่ 5
16148 นางสาว ประภาสินี ศิริวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/70 หมู่ที่ 5
16149 นางสาว กรรณิการ์ ชินารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/155 หมู่ที่ 5
16150 นางสาว กัญญา สุวรรณสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/323 หมู่ที่ 5
16151 นาย ศิรพล บุญมะโน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/67 หมู่ที่ 5
16152 นาง คำเมือง ข่าต้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/86 หมู่ที่ 5
16153 นาง ทิพย์วรรณ กิจวาศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/78 หมู่ที่ 5
16154 นาง วัชรา เตชะพูลผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/4 หมู่ที่ 5
16155 นางสาว ชั้น เก่งแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/537 หมู่ที่ 5
16156 นางสาว ธัญรัศม์ พลูวังกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/175 หมู่ที่ 5
16157 นาย บุญเติม แก้วนารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/480 หมู่ที่ 5
16158 นาย วรุต วิเศษชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/76 หมู่ที่ 5
16159 พ.ต. สนิท ส่งตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/354 หมู่ที่ 5
16160 นาย ปัญญา เดชจุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/154 หมู่ที่ 5
16161 นาย สิทธิพร ศรีคต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/364 หมู่ที่ 5
16162 นางสาว อัจฉราณี อัจฉริยศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/271 หมู่ที่ 5
16163 นางสาว ปาณิสา พุทธรักขิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/100 หมู่ที่ 5
16164 นาง กิ่งแก้ว นันสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/693 หมู่ที่ 5
16165 นาง ปนัชธพร นครฝาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/579 หมู่ที่ 5
16166 นางสาว สีห์สุญา สมบุญจันท์สุดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/139 หมู่ที่ 5
16167 นาย วัฒนชัย แสงสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/779 หมู่ที่ 5
16168 นาย ศักดิ์ชัย อุนุมรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/358 หมู่ที่ 5
16169 นางสาว พัชอร อุโฆษบวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/831 หมู่ที่ 5
16170 นาง สุนทรีย์ รอดแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/534 หมู่ที่ 5
16171 นาย สมบูรณ์ ปั้นศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/20 หมู่ที่ 5
16172 นาย วชิระ ดอกไม้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/60 หมู่ที่ 5
16173 นาย เบี้ยว หนีห่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/8 หมู่ที่ 5
16174 นาย บุตรสี สุขสำราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/143 หมู่ที่ 5
16175 นาย คำไม ป้องมาตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/243 หมู่ที่ 5
16176 นางสาว เยาวมาลย์ ปัญญาชาติรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/205 หมู่ที่ 5
16177 พ.อ.ต. พิทยา ชาวงศกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/355 หมู่ที่ 5
16178 นาย กรรฐ์ทวัฒน์ คูหาเรืองรอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/33 หมู่ที่ 5
16179 นาง ภัควรันณ์ เขียวไสว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/206 หมู่ที่ 5
16180 นาง ชลธิชา หนูพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/14 หมู่ที่ 5
16181 นางสาว รุ่งทอง แสงสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/207 หมู่ที่ 5
16182 นาย เศรษฐพล ศิริภักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/22 หมู่ที่ 5
16183 นาง ทิพจุฑา จันทรมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/219 หมู่ที่ 5
16184 นาย สมชาย เสาวรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/446 หมู่ที่ 5
16185 นางสาว กาญจนา ศรีหานารถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/145 หมู่ที่ 5
16186 นาย ดิษฐวัฒน์ ปานกลิ่นกุลดิษย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/819 หมู่ที่ 5
16187 นางสาว ณภัคจิรัฐ ศรีชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/53 หมู่ที่ 5
16188 นางสาว อัญชลี เณรแตง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/338 หมู่ที่ 5
16189 นาย วิโรจน์ พลายเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/230 หมู่ที่ 5
16190 นาย วิโรจน์ โพธิ์คำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/70 หมู่ที่ 5
16191 นาง ภาวิณี นุชสวาท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/143 หมู่ที่ 5
16192 นางสาว อุมาพร มัสสะอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/32 หมู่ที่ 5
16193 นาง บุลภรณ์พันธุ์ หิริจริยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/484 หมู่ที่ 6
16194 นางสาว อานันท์ภร ศรีชัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/172 หมู่ที่ 6
16195 นางสาว พิมพ์นารา พุ่มพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/162 หมู่ที่ 6
16196 นาง วิไลวรรณ แก้วพิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/397 หมู่ที่ 6
16197 นางสาว ชูจิตร เหมะธุลิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/382 หมู่ที่ 6
16198 นาย ธนเดช วัฒนมาลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/402 หมู่ที่ 6
16199 นางสาว ทิพาพร มีใจดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/390 หมู่ที่ 6
16200 นางสาว สุวรรณภา ทวีแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/649 หมู่ที่ 6
16201 นาย บัญญัติ พลชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/113 หมู่ที่ 6
16202 นาง อังศุลิน เดชชูรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/404 หมู่ที่ 6
16203 นาย อดิศักดิ์ วันทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/241 หมู่ที่ 6
16204 นาย นุกูล บางแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/99 หมู่ที่ 6
16205 นางสาว ละเอียด ชมป้อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/562 หมู่ที่ 6
16206 นางสาว ณัฏฐวี ชุ่มลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/453 หมู่ที่ 6
16207 ด.ต.หญิง เพ็ชรมณี ดอกไม้จีน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/309 หมู่ที่ 6
16208 นาง นันท์นภัส บุญโสภณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/185 หมู่ที่ 6
16209 นาง กนิษฐา เพ็ตเตอร์เซ็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/184 หมู่ที่ 6
16210 นาง จุฑารัตน์ คชะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/472 หมู่ที่ 6
16211 นาง ศรีวัลย์ แจ่มสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/21 หมู่ที่ 6
16212 นางสาว บุญเกิด ชนิดกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/588 หมู่ที่ 6
16213 นาง ลาวัณย์ ลำไย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/30 หมู่ที่ 6
16214 นาง อาภากร ศิริรัตนโกมุท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/96 หมู่ที่ 6
16215 นาย ศักดา ศรีมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/518 หมู่ที่ 6
16216 นาง เมทิกา ทิศกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/126 หมู่ที่ 6
16217 นางสาว วรางค์ศิริ อาเก็บ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/63 หมู่ที่ 6
16218 นางสาว พนิดา ช้างงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/84 หมู่ที่ 6
16219 ร.ต. ประสิทธิ์ อาจรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/582 หมู่ที่ 6
16220 นาย นิพนธ์ ธรรมบัณฑิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/458 หมู่ที่ 6
16221 นาง สมจิตต์ ฮัทเทอร์สเลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/65 หมู่ที่ 6
16222 นาง สุชาดา บุญใหม่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/193 หมู่ที่ 6
16223 นางสาว วันวิสาห์ ชื่นบาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/417 หมู่ที่ 6
16224 นางสาว ธนภร เตชะศิรภัทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/557 หมู่ที่ 6
16225 นาง ณัฐธิดา ม่อนมะขัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/278 หมู่ที่ 6
16226 นาย อาภรณ์ แก้วพรรณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/45 หมู่ที่ 6
16227 นางสาว ดวงนภา ขำวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/255 หมู่ที่ 6
16228 นาย ไพโรจน์ จันทร์จอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/61 หมู่ที่ 6
16229 นางสาว อรวรรณ ธุวะเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/461 หมู่ที่ 6
16230 นาง ทองอ่อน ประนิดนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/528 หมู่ที่ 6
16231 นาย วิชาญ เหมวัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/416 หมู่ที่ 6
16232 นาง นลินี สกุลฮูฮา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/540 หมู่ที่ 6
16233 นาย ธนภักษ์ อินยอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/380 หมู่ที่ 6
16234 นาง เพิ่มทรัพย์ สายทองอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/514 หมู่ที่ 6
16235 นาย สรัช คารวะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/3 หมู่ที่ 6
16236 นางสาว จำเรียง มณีวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/159 หมู่ที่ 6
16237 นางสาว กุลกมล กาวอุปมง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/92 หมู่ที่ 6
16238 นางสาว วารุณี อิ่มหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/91 หมู่ที่ 6
16239 นางสาว นิธินุช เฉิดฉิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/49 หมู่ที่ 6
16240 นางสาว ประภาส โพธิปัสสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/227 หมู่ที่ 6
16241 นาย สง่า เกษสุภะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/622 หมู่ที่ 6
16242 นางสาว ฐิติพร รุ่งเรืองมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/600 หมู่ที่ 6
16243 นาย นิเทศ แอ่งสุธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/511 หมู่ที่ 6
16244 นาย ทนงค์ พัฒนมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/203 หมู่ที่ 6
16245 นาย อุเทน สิงห์คำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/504 หมู่ที่ 6
16246 นางสาว ปัทมาพร ทันใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/196 หมู่ที่ 6
16247 นางสาว บังอร ราชแผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/469 หมู่ที่ 6
16248 นาย ประสิทธิ์ เรียมริมมะดัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/466 หมู่ที่ 6
16249 นาง เพ็ญรุ่ง พรหมมินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/374 หมู่ที่ 6
16250 นาย ธนพิสิฐ โลห์ธนะสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/437 หมู่ที่ 6
16251 นาง ศศิธร สามกษัตริย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/429 หมู่ที่ 6
16252 นาย สุรินทร์ จินาวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/42 หมู่ที่ 6
16253 นาย ยุทธนา สุขเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/403 หมู่ที่ 6
16254 นางสาว สมใจ วิลาพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/348 หมู่ที่ 6
16255 นางสาว อรทัย ปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/133 หมู่ที่ 6
16256 นาย สัมพันธ์ เพิ่มสนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/286 หมู่ที่ 6
16257 นาย บุญรอด ทันจันทึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/634 หมู่ที่ 6
16258 นาย ประกรศิลป์ เรืองสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/371 หมู่ที่ 6
16259 นาย ธนะเมศฐ์ เกียรติสิทธิธนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/54 หมู่ที่ 6
16260 นางสาว โยษิตา ลออนวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/629 หมู่ที่ 6
16261 นาง สุภาพร รัดที ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/194 หมู่ที่ 6
16262 นาย วรพล ยังสันเทียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/208 หมู่ที่ 6
16263 นาย ณกรณ์ ยิ้มไหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/637 หมู่ที่ 6
16264 นาย พิษณุ ธงกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/59 หมู่ที่ 6
16265 นางสาว อนงค์ เชยกลิ่นเทศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/214 หมู่ที่ 6
16266 นางสาว มลทนา อินทร์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/606 หมู่ที่ 6
16267 นาย คำโรจน์ บังคะดารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/210 หมู่ที่ 6
16268 นาย เอกพล ทองมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/158 หมู่ที่ 6
16269 นาย ทองหญิบ ฉิมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/512 หมู่ที่ 6
16270 นาง สินี ทองธานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/483 หมู่ที่ 6
16271 นาย ปรายุทธ แก้วเชื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/189 หมู่ที่ 6
16272 นาย สงวน มากไถล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/220 หมู่ที่ 6
16273 นาย ทวี ศรีวงษ์สุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/349 หมู่ที่ 6
16274 นางสาว สุนิสา ศรีวงษ์สุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/350 หมู่ที่ 6
16275 นาง พวงเพชร นันทสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/436 หมู่ที่ 6
16276 นาย สัมฤทธิ์ เรืองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/318 หมู่ที่ 6
16277 นางสาว สายสุณี คำลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/608 หมู่ที่ 6
16278 นาย ธนยศ ชินพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/594 หมู่ที่ 6
16279 นาย ปรัชญา มงคลสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/444 หมู่ที่ 6
16280 นาย สุนันท์ ดันนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/249 หมู่ที่ 6
16281 นาง สุพี กองแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/213 หมู่ที่ 6
16282 นาง นภาพร ไพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/295 หมู่ที่ 6
16283 นาง พิกุล ‘เพิ่มพูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/181 หมู่ที่ 6
16284 ส.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ ภูมิลักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/251 หมู่ที่ 6
16285 นางสาว ภานิกา ระภาเพศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/225 หมู่ที่ 6
16286 นาง บุหงา รุ่งอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/365 หมู่ที่ 6
16287 นาง ทิพรัตน์ คงเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/400 หมู่ที่ 6
16288 นางสาว ชัชพร สุขโณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/69 หมู่ที่ 6
16289 นางสาว วาสนา บุญมาเครือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/73 หมู่ที่ 6
16290 นาย มัยฤทธิ์ วิปรศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/10 หมู่ที่ 6
16291 นาย ธีรเชษฐ์ เสถียรกิจอำไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/319 หมู่ที่ 6
16292 นางสาว รัศมี เย็นวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/123 หมู่ที่ 6
16293 นาย อุทัย เชื้อบัณฑิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/46 หมู่ที่ 6
16294 นาย ธนพงศ์ แนบเนียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/105 หมู่ที่ 6
16295 นาย ชัยวัฒน์ มรรคไชยสถาพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/412 หมู่ที่ 6
16296 นางสาว มลธิรา มั่นเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/414 หมู่ที่ 6
16297 นาง ทศพร วิเศษทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/449 หมู่ที่ 6
16298 นางสาว สุพัตรา อิ่มยิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/297 หมู่ที่ 6
16299 นาย สถาพร เซาะลอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/78 หมู่ที่ 6
16300 นาย สุโกศล ศิริโก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/635 หมู่ที่ 6
16301 นางสาว ทิภาภรณ์ ปราณีบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/522 หมู่ที่ 6
16302 นางสาว วราภรณ์ โพธิ์พิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/80 หมู่ที่ 6
16303 ร.ต.ท. ประเทือง สีสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/364 หมู่ที่ 6
16304 นางสาว นิคม ทิพย์สุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/342 หมู่ที่ 6
16305 นาย ชาญชัย พรหมวิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/639 หมู่ที่ 6
16306 นางสาว นริศรา เวียงสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/352 หมู่ที่ 6
16307 นางสาว อุทัย ไทยเฮง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/630 หมู่ที่ 6
16308 นางสาว ชัชฎา สุขศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/440 หมู่ที่ 6
16309 นาง อำพร สิงห์ไข่มุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/503 หมู่ที่ 6
16310 นาง ชนม์นิภา เจียระบรรพต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/410 หมู่ที่ 6
16311 นางสาว นุชจรินทร์ ใจแหลม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/395 หมู่ที่ 6
16312 นาย รังสรรค์ หิรัญธานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/535 หมู่ที่ 6
16313 นาย สมสกุล ผดุงผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/204 หมู่ที่ 6
16314 นาง วันนา รัตนางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/536 หมู่ที่ 6
16315 นาย วีระพล พิมพกันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/640 หมู่ที่ 6
16316 นาง ปิยะพา ธรรมบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/300 หมู่ที่ 6
16317 นาย มหิสสร สังทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/304 หมู่ที่ 6
16318 นาย สุรพล ตรีสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/301 หมู่ที่ 6
16319 นาย สุธี อินทาราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/632 หมู่ที่ 6
16320 นางสาว มาลิณี มณีล้ำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/631 หมู่ที่ 6
16321 นาย ปรีชา สังข์เนตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/170 หมู่ที่ 6
16322 นาย ประวิทย์ ช่างกลึง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/112 หมู่ที่ 6
16323 นาย ประดิษฐ สมโภชน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/95 หมู่ที่ 6
16324 นาง จิรนันท์ อุปสาแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/433 หมู่ที่ 6
16325 นาย จีรศักดิ์ แสนวัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/430 หมู่ที่ 6
16326 นางสาว พัชณัญช์ ทองแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/597 หมู่ที่ 6
16327 นางสาว ธนิสร แสวานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/455 หมู่ที่ 6
16328 นางสาว ธิติมา ไตรทองอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/626 หมู่ที่ 6
16329 นาย สันติภพ พรหมชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/206 หมู่ที่ 6
16330 นางสาว นิภาพร พรมจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/542 หมู่ที่ 6
16331 นาง อรัญญา สุดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/520 หมู่ที่ 6
16332 นาย เสลี ปานสาลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/56 หมู่ที่ 6
16333 นางสาว พิมพ์พรรณ เพ็ชรพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/526 หมู่ที่ 6
16334 นาย อุทัย บุษดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/140 หมู่ที่ 6
16335 นางสาว พิมพ์พัฒน์ วงศ์ชาญเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/25 หมู่ที่ 6
16336 นาย พวน สองเสาร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/494 หมู่ที่ 6
16337 นาย ภาสกรณ์ เผือกสีผุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/586 หมู่ที่ 6
16338 จ.ส.ต. สมเดช ต่อศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/144 หมู่ที่ 6
16339 นาย ปัญจภพ คำพลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/289 หมู่ที่ 6
16340 นาย ณัฐสุรเสกข์ น้อยประเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/63 หมู่ที่ 6
16341 นางสาว วรนันท์ แสงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/139 หมู่ที่ 6
16342 นาย ประกิต กระจ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/177 หมู่ที่ 6
16343 นาง พยงค์ มีเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42 หมู่ที่ 6
16344 นาย สุจิต โพทะยะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/180 หมู่ที่ 6
16345 นาย วิรัช มีเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9809 หมู่ที่ 6
16346 นาง แตงอ่อน โพธิ์เซ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/3 หมู่ที่ 6
16347 ร.ต. ปิยวัตร อิ่มเนตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/279 หมู่ที่ 6
16348 นาย ลำจวน เงินยวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30 หมู่ที่ 6
16349 นาย ยุทธนา สุภาวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/390 หมู่ที่ 6
16350 นาง บุบผา เอี่ยมเอิบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/2 หมู่ที่ 6
16351 นาย ยุทธนา จันทร์อานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/388 หมู่ที่ 6
16352 นาย วิษณุ อินทร์กัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/35 หมู่ที่ 6
16353 นางสาว พิมพ์พรรณ อุส่าห์เพียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/21 หมู่ที่ 7
16354 ว่าที่ พ.ต. ธนันชัย สุนพคุณศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/362 หมู่ที่ 7
16355 นาง รัชนี โต๊ะลาใบซาลำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/247 หมู่ที่ 7
16356 นางสาว สุนิสา โต๊ะลาใบซาลำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/272 หมู่ที่ 7
16357 นางสาว รัตนา จันทรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/23 หมู่ที่ 7
16358 นางสาว สนนที แซ่ผ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/188 หมู่ที่ 7
16359 นาย พงศ์พันธ์ ศศิพินท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/208 หมู่ที่ 7
16360 นาง จุฑามาศ ทองเฟื่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/38 หมู่ที่ 7
16361 นาง สุภาภักตร์ ปรมาธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/65 หมู่ที่ 7
16362 นาย รังสรรค์ การเกด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/111 หมู่ที่ 7
16363 นาย ณรงค์ โสประโคน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/3 หมู่ที่ 7
16364 นาย สำเภา ปราบไพรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/80 หมู่ที่ 7
16365 นาย พัทยา โสรจวัฒนพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/121 หมู่ที่ 7
16366 นาง วนิดา วิภูษณวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/51 หมู่ที่ 7
16367 นาย ศรัณย์ ดีเมฆ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/108 หมู่ที่ 7
16368 นางสาว มนัสนันท์ เล็กประสมวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/41 หมู่ที่ 7
16369 นางสาว ปุณยาภา กล่ำพะบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/3 หมู่ที่ 7
16370 นางสาว อริสา กันหา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/79 หมู่ที่ 7
16371 นาย สมหมาย สินส่องแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/1 หมู่ที่ 7
16372 นาย พรรณรพ สุวิชาชนันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/4 หมู่ที่ 7
16373 นางสาว สุวิมล นวสุพรรณกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/722 หมู่ที่ 10
16374 นาย พิษณุ หวังตระกูลดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/25 หมู่ที่ 10
16375 นาง ละออง ไชยมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/59 หมู่ที่ 10
16376 นาย ทรงศักดิ์ ทองโสภณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/58 หมู่ที่ 10
16377 นาง สุธิดา จันทมาลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 34/31 หมู่ที่ 10
16378 นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 33/57 หมู่ที่ 10
16379 นาย เอกภพ ตันประยูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/28 หมู่ที่ 10
16380 พ.อ. สุชาติ จันทร์โฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/28 หมู่ที่ 10
16381 นาง ปริญญา จันทร์โฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/127 หมู่ที่ 10
16382 นาย สัมพันธ์ อุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/336 หมู่ที่ 10
16383 นาง พันธน์นันท์ โรจนบุญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/1 หมู่ที่ 10
16384 ส.ต.อ. ชิง สิงห์ที ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/125 หมู่ที่ 7
16385 นาง ภัทรปภา มิลินทาศัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/29 หมู่ที่ 7
16386 ร.ต. บุญสืบ เรืองธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/21 หมู่ที่ 7
16387 นางสาว อ่อน นามมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/158 หมู่ที่ 7
16388 นางสาว กนกศรี ยิ้มศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/312 หมู่ที่ 7
16389 นาย รัตนศักดิ์ ศิริงามประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/518 หมู่ที่ 7
16390 นาย พนมลภ ลบบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/12 หมู่ที่ 7
16391 นาย มั่น พลดาหาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/266 หมู่ที่ 7
16392 นาง สมสวาท ปัญญาลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/358 หมู่ที่ 7
16393 นาย ณัฐธพงษ์ ช่วยรัมย์ดำรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/5 หมู่ที่ 7
16394 นาย สายัณห์ ศิริพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/357 หมู่ที่ 7
16395 นาง พัชรนันท์ ธนภัทร์กุลวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/511 หมู่ที่ 7
16396 นาย เอกชัย ศิลาเจริญธนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/2 หมู่ที่ 7
16397 นาย อาหุ่ย แซ่ฟู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/116 หมู่ที่ 7
16398 นาย สวัสดิ์ เพ็ญสุต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/377 หมู่ที่ 7
16399 นาย วาคิน พิมพ์ทนต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/378 หมู่ที่ 7
16400 นาย สมคิด ตุ้มเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/11 หมู่ที่ 7
16401 นาย กิตติ ทองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/67 หมู่ที่ 7
16402 นางสาว สุทธิชา วัฒนากลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/101 หมู่ที่ 7
16403 นาย สมชาย ตุ้มเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/19 หมู่ที่ 7
16404 นาง อนัตตา วะนาพรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/133 หมู่ที่ 7
16405 นาย สมฤกษ์ ขวัญแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/67 หมู่ที่ 7
16406 นาง ตุ้งหลิง ตราลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/517 หมู่ที่ 7
16407 นาง คำนึง ระพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/82 หมู่ที่ 7
16408 นาง ทองย้อย มหาวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20 หมู่ที่ 7
16409 นาย บุญธรรม จวงสันทัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22 หมู่ที่ 7
16410 นางสาว จันทรา ขลังธรรมเนียม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/305 หมู่ที่ 7
16411 นาง บุญเรือง รัตนนันทกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/552 หมู่ที่ 7
16412 นาง สุรัชญา นพรัตน์พงศ์ธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/4 หมู่ที่ 7
16413 นาย พรสมุทร หามะฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/183 หมู่ที่ 7
16414 นาย นภดล เชี่ยวชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/120 หมู่ที่ 7
16415 นาง มานิดา เชี่ยวชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/119 หมู่ที่ 7
16416 นาย สกุลเทพ สุคันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/514 หมู่ที่ 7
16417 นาย กฤษดา อรุณวิไลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/17 หมู่ที่ 7
16418 นาง ศศิวรรณ แรกขึ้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/64 หมู่ที่ 7
16419 นางสาว สุนันทา คงเทียม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/121 หมู่ที่ 7
16420 นางสาว พัดชา สกุลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/7 หมู่ที่ 7
16421 นางสาว ภัทราวดี อินทร์ท่าฉาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/173 หมู่ที่ 7
16422 นาง องุ่น ตันตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/26 หมู่ที่ 7
16423 นาย ชัยเจริญ โชติกังวาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/30 หมู่ที่ 7
16424 นาง วีรพรรณ เฮงสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/191 หมู่ที่ 7
16425 นาง จันเพ็ญ คลังสมบัตื ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/456 หมู่ที่ 7
16426 นาง อำไพ รัมมะโภชน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/215 หมู่ที่ 7
16427 นาย ชั้น ชอบธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/75 หมู่ที่ 5
16428 นาย พนม เกตุอาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/67 หมู่ที่ 5
16429 นาย บุญชนะ สิงหะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/106 หมู่ที่ 5
16430 นาง เจียร เลื่อนแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/8 หมู่ที่ 5
16431 นางสาว จรรยา เทพชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/584 หมู่ที่ 4
16432 นาย วิศรุต จีนสมบูรณ์พานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/23 หมู่ที่ 5
16433 นาย ณรงค์ สารพัดโชค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
16434 นางสาว วิราวรรณ ศรีภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
16435 นางสาว สุบิน สิงห์เงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/26 หมู่ที่ 5
16436 นาย คมวิทย์ ลีลาภิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/422 หมู่ที่ 4
16437 นาย ศุภชัย อุปถัมภ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/3 หมู่ที่ 4
16438 นาง ผการินทร์ ธนากิจเจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/189 หมู่ที่ 6
16439 นางสาว ณัฐพร ไกรรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 7
16440 นาย ภัคพล คำอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/251 หมู่ที่ 7
16441 นาย มานพ ทองนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
16442 นางสาว รฐา อุสารัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/943 หมู่ที่ 9
16443 นาย สุพจน์ พีระชัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/814 หมู่ที่ 9
16444 นาย มานพ โพธิ์สุ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/1 หมู่ที่ 9
16445 นาย วิโรจน์ ทวีกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/843 หมู่ที่ 10
16446 นาง โสภี เปลี่ยนภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/710 หมู่ที่ 9
16447 นาย ศุภกร เหมืองสาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/218 หมู่ที่ 9
16448 นาย อนันท์ ทองเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/665 หมู่ที่ 9
16449 นาย คนึง ทองเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/664 หมู่ที่ 9
16450 นาย เอกกร ไชยชูเอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/620 หมู่ที่ 9
16451 นาย ธนบดินทร์ วิวัฒนาการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/43 หมู่ที่ 9
16452 นาง วิภา แสงนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/129 หมู่ที่ 9
16453 นางสาว ขวัญใจ บำเพ็ญธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/369 หมู่ที่ 9
16454 นางสาว พัชรากร พุ่มเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/695 หมู่ที่ 9
16455 นางสาว มณฑาทิพย์ ขันทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/261 หมู่ที่ 9
16456 นาง นวลจันทร์ อ่อนธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/796 หมู่ที่ 9
16457 นาย สุเทพ พินิจรอบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/130 หมู่ที่ 9
16458 นาง วราภรณ์ เครือวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/133 หมู่ที่ 9
16459 นาย มณฑล อรรคอำนวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/869 หมู่ที่ 9
16460 นาง ทัศนีย์ เทพารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/903 หมู่ที่ 9
16461 นาง สังเวียน ทองภู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/329 หมู่ที่ 9
16462 นางสาว เรณู ทองสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/342 หมู่ที่ 9
16463 จ.ส.อ.หญิง รุ่งทิพย์ ปิ่นทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/600 หมู่ที่ 9
16464 จ.ส.อ. ณรงค์ ปิ่นทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/599 หมู่ที่ 9
16465 นางสาว สะเต็น สาพู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/146 หมู่ที่ 9
16466 นาง ทองยุ่น วิไลลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/843 หมู่ที่ 9
16467 นาง สมหวัง สุขรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/382 หมู่ที่ 9
16468 นาย สุพล ฮวบเอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/380 หมู่ที่ 9
16469 นางสาว อุษณีย์ ชื่นโกสุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/388 หมู่ที่ 9
16470 น.อ. สนชัย สุดประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/691 หมู่ที่ 9
16471 นางสาว ลัง สารวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/213 หมู่ที่ 9
16472 นาง ลาลี่ เหมือนเผ่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/563 หมู่ที่ 9
16473 นาย สุวิทย์ นงพรหมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/29 หมู่ที่ 9
16474 นาง เพลินพิศ คงมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/915 หมู่ที่ 9
16475 ร.ต. แมน จันทรสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/420 หมู่ที่ 9
16476 นาย ธนภัทร เจ๊กแป้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/724 หมู่ที่ 9
16477 นาย ทนุธรรม กลิ่นเกษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/297 หมู่ที่ 9
16478 นาย วิโรจน์ สนธิสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/319 หมู่ที่ 9
16479 น.ต. สมพงษ์ สุดาวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/172 หมู่ที่ 9
16480 นาง ประชิตา พูลเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/263 หมู่ที่ 9
16481 นาง ปัญจา รัตนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/682 หมู่ที่ 9
16482 นาย ปรีชา ธนพลปัญญากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/357 หมู่ที่ 9
16483 นาย ณัฐวุฒิ แก้วเจริญรุ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/111 หมู่ที่ 9
16484 นาย ศุภากร นภัทรศักดิ์เมธี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/188 หมู่ที่ 9
16485 นางสาว กัลยา หาญกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/190 หมู่ที่ 9
16486 นาย ชัยยัญ งามนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/189 หมู่ที่ 9
16487 นางสาว โยษิตา มีศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/721 หมู่ที่ 9
16488 นาง ดุษณี ชมกลิ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/340 หมู่ที่ 9
16489 นางสาว บังอร กาฬพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/138 หมู่ที่ 9
16490 นางสาว ประนอม แตงน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/233 หมู่ที่ 9
16491 นาย เสมอ วัฒแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/305 หมู่ที่ 9
16492 น.ต. กิตติ พันสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/486 หมู่ที่ 9
16493 นาย วีระเดช แซ่ตั้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/696 หมู่ที่ 9
16494 นาง ดวงกมล ยิ่งกำแหง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/341 หมู่ที่ 9
16495 นาย กำพล ประยูรหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/1 หมู่ที่ 7
16496 นาย สุเชนทร์ อารีหทัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
16497 นาย เปรมศักดิ์ นนท์โตพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
16498 นาง ระวีวรรณ กิจสนิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/181 หมู่ที่ 3
16499 นาย วีระศักดิ์ แก้วมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/25 หมู่ที่ 3
16500 นาย วัฒนา ยางเอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/164 หมู่ที่ 3
16501 นาย นิธิศ ผู้อาสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/245 หมู่ที่ 3
16502 น.ท. พลสมุทร จินารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/292 หมู่ที่ 3
16503 นาง สุดาวรรณ์ ขันติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/378 หมู่ที่ 11
16504 นาย ธีรวุฒิ รักษาแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/221 หมู่ที่ 11
16505 นางสาว พัชรี ธรรมประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/413 หมู่ที่ 11
16506 นาย ไกรสิทธิ์ พิชญธรรมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/50 หมู่ที่ 8
16507 นาย พงษ์ศักดิ์ อุทัยเจริญพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/5 หมู่ที่ 8
16508 นางสาว พรรนิภา อุทัยเจริญพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/4 หมู่ที่ 8
16509 นาย สุรัชต์ ทิมเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
16510 นางสาว ศิรินาฎ จันทร์บัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/243 หมู่ที่ 8
16511 นางสาว เมตตา ทองเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/287 หมู่ที่ 8
16512 นาง จิรพรรณ ถวัลย์ภิยโย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/199 หมู่ที่ 8
16513 นางสาว จินตนา แหยมบริบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/6 หมู่ที่ 8
16514 นาง เยาวดี อัมพรชัยประทีบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/136 หมู่ที่ 8
16515 นางสาว ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/81 หมู่ที่ 8
16516 นาย ไวพจน์ รักมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/151 หมู่ที่ 8
16517 นาง ชลลดา ปิ๋วเฮีย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/60 หมู่ที่ 8
16518 นาย พิษณุ ยุ่นสมาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/277 หมู่ที่ 8
16519 นาย ปรีชา อัจฉรารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/4 หมู่ที่ 8
16520 นาย สมทรรศน์ พุทธิปรางค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/232 หมู่ที่ 8
16521 นาย เดชา ดาวเฉลิมวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/3 หมู่ที่ 8
16522 นาย โกมาร ศุภวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/130 หมู่ที่ 7
16523 นาย สมเดช วานิชวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/138 หมู่ที่ 7
16524 นางสาว พรทิพย์ บุญโชติรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/240 หมู่ที่ 7
16525 นาย ปรีชา วิมลสูตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/75 หมู่ที่ 7
16526 นาง กุหลาบ เพ็งนาริน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/8 หมู่ที่ 7
16527 นาย จารุสิทธิ์ จุลละทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/51 หมู่ที่ 7
16528 นาย อุทัย ยอดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/364 หมู่ที่ 7
16529 นางสาว ชยาภรณ์ จุลละทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/52 หมู่ที่ 7
16530 นาง จริยา ประชาโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/14 หมู่ที่ 7
16531 นาย เกรียงศักดิ์ ธนพิพัฒน์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/380 หมู่ที่ 7
16532 นางสาว เปมิกา ชื่นจิตรชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/116 หมู่ที่ 7
16533 นาง อัมพร เพชรลอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/107 หมู่ที่ 7
16534 นาย เจริญ เพชรลอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/116 หมู่ที่ 7
16535 นาย สุรชัย กลั่นประชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/126 หมู่ที่ 7
16536 นาย สรรทัด นวนสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/115 หมู่ที่ 7
16537 นาย ปรีชา สอนวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/125 หมู่ที่ 7
16538 นาย วิชิต สมทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/178 หมู่ที่ 7
16539 นาย วีรชน แช่มปรีชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/197 หมู่ที่ 7
16540 นาย ณรงค์ คำรณยุทธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/14 หมู่ที่ 7
16541 นาย ไพลิทธิ์ ทองเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/222 หมู่ที่ 7
16542 นาง วัฒนา หลวงเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/165 หมู่ที่ 7
16543 นาย ชาตรี สังวาลย์เงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/11 หมู่ที่ 7
16544 นาง มณฑา วาจรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/206 หมู่ที่ 7
16545 นางสาว ชุติกายจน์ สิทธิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/457 หมู่ที่ 7
16546 นาย ชวลิต แซ่ฮ้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/39 หมู่ที่ 7
16547 นาย เก่งกล้า มหากนก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/303 หมู่ที่ 7
16548 นางสาว เสาวนีย์ วรกรณ์สห ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/302 หมู่ที่ 7
16549 นาย สุชิน ชีวสาธน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/528 หมู่ที่ 7
16550 นาง กนกวรรณ ศรีอำพรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/468 หมู่ที่ 7
16551 นาย อุทัย ธรรมอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/127 หมู่ที่ 7
16552 นาย ไพรัช เลี้ยงบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 7
16553 นาง พรทิพย์ วงศ์กา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/175 หมู่ที่ 7
16554 นาย ณรงค์ กัณฑ์โรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/285 หมู่ที่ 7
16555 ร.ต. ชาญณรงค์ จันฤาไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/220 หมู่ที่ 7
16556 นาย นำโชค ฉายากะพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/150 หมู่ที่ 7
16557 นางสาว เพ็ชราภรณ์ วสุนธรามาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/243 หมู่ที่ 7
16558 นาง มลิวัลย์ เรมิเรส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/7 หมู่ที่ 7
16559 พ.อ. วิจิตร แปลงแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/374 หมู่ที่ 7
16560 นาง ขวัญยืน แปลงแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/365 หมู่ที่ 7
16561 นาย สมบูรณ์ สิทธิราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/370 หมู่ที่ 7
16562 นาย กมล ปาเฉย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/57 หมู่ที่ 7
16563 นาย ประยูร ใจใหญ่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/37 หมู่ที่ 7
16564 นางสาว น้ำผึ้ง ราหุละ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/13 หมู่ที่ 5
16565 นาย ศิษเฎศ ทองสิมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/905 หมู่ที่ 5
16566 นาย สุพจน์ กฤศยศวัจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/310 หมู่ที่ 5
16567 นาย เจษฎา โตดิลกเวชช์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/292 หมู่ที่ 5
16568 นาย นพรัตน์ ญาณศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/53 หมู่ที่ 5
16569 นางสาว ปัณชณัช สิริสุวัฒน์ตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/62 หมู่ที่ 5
16570 นาย ปรีชา พงศ์วิสุทธิ์ศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/90 หมู่ที่ 5
16571 นาง ผ่องศรี โรจนกสิกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/54 หมู่ที่ 5
16572 นาง ประเทือง ขาวเป็นคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/50 หมู่ที่ 5
16573 นางสาว เพ็ญ สร้อยแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/667 หมู่ที่ 5
16574 นาย อภิเชต คุ้มครองธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/890 หมู่ที่ 5
16575 นาย ธรรมศักดิ์ เปล่งผึ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/64 หมู่ที่ 5
16576 นาย ศิริวัฒน์ ปวุฒิพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/235 หมู่ที่ 5
16577 นางสาว วิมาดา วังอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/27 หมู่ที่ 5
16578 นางสาว อธิฎฎ วรัฎ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/472 หมู่ที่ 5
16579 นางสาว ศรุดา รัตนพิซิตชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/75 หมู่ที่ 5
16580 นาย คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/153 หมู่ที่ 5
16581 นาย วิโรจน์ บุญมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/445 หมู่ที่ 5
16582 นาย ผล กล้าดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/90 หมู่ที่ 5
16583 นาย ธนากร ธนพิชญ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/23 หมู่ที่ 5
16584 นาง สุธาศินี ทองมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/368 หมู่ที่ 5
16585 นาย บัณฑิตย์ หามะลิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/156 หมู่ที่ 5
16586 นางสาว พนิดา ชนะมาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/489 หมู่ที่ 5
16587 นางสาว เสาวนีย์ กรรณิการ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/699 หมู่ที่ 5
16588 นาย มงคล กะลาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/212 หมู่ที่ 5
16589 นางสาว จินตนา ศิลามาตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/13 หมู่ที่ 5
16590 นาง จันแดง ชำนาญดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/327 หมู่ที่ 5
16591 นาง ศิริลักษณ์ ตั้นสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/10 หมู่ที่ 5
16592 นางสาว กุลนิษฐ์ ธันยนิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/164 หมู่ที่ 5
16593 นาย ธงชัย ทรัพย์ประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/118 หมู่ที่ 5
16594 นาย สมัย กระจ่างจิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/26 หมู่ที่ 5
16595 ร.ต. สิทธิโชค บุญส่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/62 หมู่ที่ 5
16596 นาย มาลัย บัวชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/10 หมู่ที่ 5
16597 นาย นภดล สดไสย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/597 หมู่ที่ 5
16598 นาย พงษ์ชัย เจริญรุ่งโรจน์คุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/400 หมู่ที่ 5
16599 นางสาว สุภัค แสนทวีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/46 หมู่ที่ 5
16600 นางสาว อนุวรรณ ปั้นเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/487 หมู่ที่ 5
16601 นาย สมเกียรติ ทรัพยสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
16602 นางสาว จุฑามาส เชื้อกรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/119 หมู่ที่ 5
16603 นาย เอกวีร์ พูลสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/33 หมู่ที่ 5
16604 นาง นิสรา พูลสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/31 หมู่ที่ 5
16605 นาง จันทร์พิมพ์ รัชต์พิมพานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/44 หมู่ที่ 5
16606 นาง พิสมัย ไชยธงรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/96 หมู่ที่ 5
16607 นาง พรทิพย์ พุทพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/4 หมู่ที่ 5
16608 นางสาว สุกานดา จันทรนวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
16609 นาย สมพงษ์ ธีรภาพสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
16610 นาย พจนาถ จันทร์เพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/388 หมู่ที่ 5
16611 นาย วิชัย หอมดอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32/13 หมู่ที่ 6
16612 นาย ประภา เปลี่ยนธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/7 หมู่ที่ 6
16613 นาง แฉล้ม มัดไทสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16614 นาง สุพร อิงอุดมนุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/255 หมู่ที่ 6
16615 นาย อนุชา สมิตามร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/315 หมู่ที่ 6
16616 นาง มนัสนันท์ เกษมมงคลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/149 หมู่ที่ 6
16617 นาง กีชญา ชาญพานิชกิจการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/150 หมู่ที่ 6
16618 นาย เอกชัย แสนสระดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/163 หมู่ที่ 6
16619 นาย ยุทธศักดิ์ แพลูกอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/123 หมู่ที่ 6
16620 นาย อัครวัฒน์ เลิศพิริยเมธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/35 หมู่ที่ 6
16621 นาย ธนาวัฒน์ วุฒิชัยธนากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/382 หมู่ที่ 6
16622 นางสาว ณิลุบล ทิพย์อาสน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/300 หมู่ที่ 6
16623 นางสาว อุดมลักษณ์ ศรีเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/333 หมู่ที่ 6
16624 นาย คมสัน ครุธฉ่ำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/194 หมู่ที่ 6
16625 นางสาว ภรภัค อภิโชติดิลก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/3 หมู่ที่ 6
16626 นางสาว อ้อยทิพย์ ธรรมชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/100 หมู่ที่ 6
16627 นาย ฉัตรชัย ช่อจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/198 หมู่ที่ 6
16628 นางสาว สุรีย์พร เลิศวิกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/342 หมู่ที่ 6
16629 นาย ประหัส สุทธาวาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/166 หมู่ที่ 6
16630 นาย คุปตพันธ์ เลิศวณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/168 หมู่ที่ 6
16631 นาย ฉวัฒน์ เงาประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/117 หมู่ที่ 6
16632 นาย อภินนท์ สว่างวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/67 หมู่ที่ 6
16633 นาง สุพิชฌาย์ สมตน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/102 หมู่ที่ 6
16634 นาง ดวงสุดา สุวรรณทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/297 หมู่ที่ 6
16635 นางสาว จารุวรรณ มหิทธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/210 หมู่ที่ 6
16636 นาย สมพร จันทร์โรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/244 หมู่ที่ 6
16637 นาย เสน่ห์ วงศ์จีโน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/369 หมู่ที่ 6
16638 นาย ธนพล มณีฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/126 หมู่ที่ 6
16639 นาง พรทิพย์ ซิบเข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/367 หมู่ที่ 6
16640 นาง นันทยา เจียมวิสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/183 หมู่ที่ 6
16641 นางสาว บุษบง บางสันเทียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/174 หมู่ที่ 6
16642 นาย รุ่งโรจน์ นำพวก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16643 นางสาว ฐิติมา เวชรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/206 หมู่ที่ 6
16644 นาย นิธิศ กรีอักษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/7 หมู่ที่ 6
16645 น.ท. พิกุล อาจกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/157 หมู่ที่ 6
16646 นาย นาวิน จูบิดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/342 หมู่ที่ 6
16647 นาย วรรณดิษย์ แว่นอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/69 หมู่ที่ 6
16648 นาง วาสนา ธำรงราชนิติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/88 หมู่ที่ 6
16649 พ.ต.อ. โพยม ศรคม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/127 หมู่ที่ 6
16650 นาง สมจิตร ชัยทัพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/40 หมู่ที่ 6
16651 นาง มานพ ไล้เลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/16 หมู่ที่ 6
16652 นางสาว ฑิฆัมพร เผยพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/37 หมู่ที่ 6
16653 นางสาว สิริภัสสร หาญสกุลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/98 หมู่ที่ 6
16654 นาง ทองสุก บุตรพรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/164 หมู่ที่ 6
16655 นาย สวัสดิ์ แสงภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/37 หมู่ที่ 6
16656 นาย พงศ์พันธุ์ พุทธเมธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/61 หมู่ที่ 6
16657 นาย พยุง กันญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/92 หมู่ที่ 6
16658 นาย สุทธิสิษฐ์ เมฆวัฒนาวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16659 นาง สุธาทิพย์ เทียมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/94 หมู่ที่ 6
16660 นาย ศราวุธ แพรดำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/207 หมู่ที่ 6
16661 จ.ต. สุมาลี งามเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 80/124 หมู่ที่ 6
16662 นาย สมประสงค์ บิณฑวิหค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/17 หมู่ที่ 6
16663 นางสาว ชไมภรณ์ ทองแท้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/56 หมู่ที่ 6
16664 นาย ยศสันธ์ พวงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/23 หมู่ที่ 6
16665 นาง วิยดา รัชตมุทธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/317 หมู่ที่ 6
16666 นาย ปลูก คร้ามคงวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/3 หมู่ที่ 2
16667 นาย ปรีชา พลับนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/4 หมู่ที่ 2
16668 นาย เปลื้อง คร้ามคงวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/1 หมู่ที่ 2
16669 นาง กนกวรรณ ฟูแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/8 หมู่ที่ 2
16670 นาย อุดร พัวพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21 หมู่ที่ 2
16671 นาย กอบชัย ช่างหลอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/1 หมู่ที่ 2
16672 นาย นพดล คงเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/3 หมู่ที่ 2
16673 นาง ทองล้วน พูนพลับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9 หมู่ที่ 2
16674 นาย บุญเชิด ช่างหลอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/2 หมู่ที่ 2
16675 นาย โปร่ง คร้ามคงวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18 หมู่ที่ 2
16676 นาง ลักษณา โสกันธิกา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19 หมู่ที่ 2
16677 นาย วิเชียร แตงอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17 หมู่ที่ 2
16678 นางสาว อารี พลับนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11 หมู่ที่ 2
16679 นาย แผ้ว พลับนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12 หมู่ที่ 2
16680 นาย สมพงษ์ พานทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/1 หมู่ที่ 2
16681 นาย บุญมาก สุขมูลศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/1 หมู่ที่ 2
16682 นาง สุวดี ลามอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1 หมู่ที่ 2
16683 นาง ดวงจันทร์ วงค์ศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/12 หมู่ที่ 2
16684 นาย เฉลิมชัย แก้วเฉลิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/2 หมู่ที่ 2
16685 นาย นริศ ทองอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
16686 นาย ศรายุทธ ทองอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
16687 นาย ศักดินนท์ สุขพิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
16688 นาย ปรีชา ทรัพย์กาญจนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16 หมู่ที่ 2
16689 นาง จุฬาลักษณ์ อยู่เอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/171 หมู่ที่ 1
16690 นาย สุเทพ เอียมบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/10 หมู่ที่ 3
16691 นางสาว วิภาดา มหาวรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/86 หมู่ที่ 3
16692 นาย ทรงวุฒิ วงศ์วัชรานุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/36 หมู่ที่ 3
16693 พ.อ.อ. วิรัตน์ ฤกษ์ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/325 หมู่ที่ 3
16694 นาง สมศรี ส่งเสริม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/18 หมู่ที่ 3
16695 นาย ประดิษฐ ยะรังวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 34/1 หมู่ที่ 3
16696 นาย สมควร ยะรังวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
16697 นาย พิชัย ดาวทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/9 หมู่ที่ 3
16698 นาย ประพันธุ์ ปรีไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 43/2 หมู่ที่ 3
16699 นาง สุธาสินี เกิดแจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/137 หมู่ที่ 3
16700 นาย จรุณ มีสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/87 หมู่ที่ 3
16701 นาย ไพฑูรย์ อุ่นคณฑี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/236 หมู่ที่ 3
16702 นางสาว วิไล จันทร์แจ่มใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/42 หมู่ที่ 3
16703 นาย ปริญญา อุดมปริฉัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/296 หมู่ที่ 3
16704 นางสาว บังอร ศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/69 หมู่ที่ 6
16705 นางสาว อร่าม ปรีจำรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/253 หมู่ที่ 6
16706 นางสาว ระเบียบ เกตุสันเทียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/574 หมู่ที่ 6
16707 นางสาว น้ำอ้อย ทองอำไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/474 หมู่ที่ 6
16708 นางสาว สิริกาญจน์ ด่านประเสริฐกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/31 หมู่ที่ 6
16709 นาง วันทนา แก้ววารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/14 หมู่ที่ 6
16710 นางสาว สุภาพรรณ สำเภาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/78 หมู่ที่ 6
16711 นางสาว สมลักษณ์ บรรลือฤทธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/97 หมู่ที่ 6
16712 นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/207 หมู่ที่ 6
16713 นาย นพพล พงษ์ธานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/78 หมู่ที่ 6
16714 นาย ปฏิภาณ ภูมิประพัทธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/79 หมู่ที่ 6
16715 นาย ดวง จันทร์แจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/4 หมู่ที่ 6
16716 นาย สมจริง ศรแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/5 หมู่ที่ 6
16717 นาย พิทักษ์ บุญสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16718 นาย โชคชัย บุญสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16719 นาย สุรินทร์ บุญสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16720 นาย วีระศักดิ์ แสงซื่อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/338 หมู่ที่ 6
16721 นาย สุรพันธ์ นนทนาคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/4 หมู่ที่ 6
16722 นาย เทวา อุปธารปรีชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/289 หมู่ที่ 6
16723 นาง แสงทอง พอดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/202 หมู่ที่ 9
16724 นางสาว ศิริวรรณ การุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/2 หมู่ที่ 9
16725 นางสาว เฟืองกาญจน์ สารัมภานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/225 หมู่ที่ 9
16726 นาย วชิระ ไชยบัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/210 หมู่ที่ 9
16727 นาย ทินกร เหล่าพลายนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/186 หมู่ที่ 9
16728 ด.ต. วราห์ นพมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/923 หมู่ที่ 9
16729 นาย นวพล นาคโนทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/776 หมู่ที่ 9
16730 นาย พีรเทพ รุ่งชีวิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/896 หมู่ที่ 9
16731 นางสาว พรพิศ พิพัฒน์สุริยาวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/574 หมู่ที่ 9
16732 นางสาว อริสรา ปัจฉิมก้านตง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/150 หมู่ที่ 9
16733 นาย วัชรินทร์ ถาวระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/863 หมู่ที่ 9
16734 นาย วรวุฒิ สุดประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/883 หมู่ที่ 9
16735 นาย ทรงพล อาษาวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/834 หมู่ที่ 9
16736 นางสาว พรรณี สุดประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/875 หมู่ที่ 9
16737 นางสาว สมจิตร โฮมจัตุรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/465 หมู่ที่ 9
16738 นางสาว ธัญวลัย วนวาที ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/327 หมู่ที่ 9
16739 นางสาว สุด ชารีทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/925 หมู่ที่ 9
16740 ร.ต. ฉลอง เปรื่องเวทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/170 หมู่ที่ 9
16741 นางสาว ณัฐณิชา สำรวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/21 หมู่ที่ 3
16742 นางสาว รัตนา แซ่เฮ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/153 หมู่ที่ 5
16743 นางสาว ชลลดา พนมวัน ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/225 หมู่ที่ 5
16744 นาย จิรพงษ์ พุฒจ้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/504 หมู่ที่ 5
16745 นางสาว วณิดาสิริ นิลสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/287 หมู่ที่ 5
16746 นาย อดิศักดิ์ อุ่นเรืองชัยวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/92 หมู่ที่ 5
16747 นาย กิตติศักดิ์ รัศมีธรรมโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/595 หมู่ที่ 5
16748 นาย กิตติ แสงทับทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/695 หมู่ที่ 5
16749 นาย เอกพันธุ์ ชื่นสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/712 หมู่ที่ 5
16750 นาย ประวิทย์ นามพิมพ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/606 หมู่ที่ 5
16751 นาย กมล เบญจประกายรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/202 หมู่ที่ 5
16752 นาย ณรงค์ชัย บุศยโล่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/97 หมู่ที่ 5
16753 นาย เกียรติศักดิ์ พัวพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/106 หมู่ที่ 5
16754 นาย ทัศน์ภูมิ วัฒนพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/300 หมู่ที่ 7
16755 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิวาห์ นงภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/135 หมู่ที่ 5
16756 นาย อดิศักดิ์ จิระแพทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/723 หมู่ที่ 5
16757 นาย สมชาติ พฤกพัฒนาชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/737 หมู่ที่ 5
16758 นาย ไพฑูรย์ พลซื่อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/37 หมู่ที่ 5
16759 นาย ภาณุ แสงมนัสกิตติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/34 หมู่ที่ 5
16760 นาย ศุภชัย นันโท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/174 หมู่ที่ 5
16761 นาง นันท์สภรณ์ เข่งชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/57 หมู่ที่ 5
16762 นาง กาญจนา ลาภเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/182 หมู่ที่ 5
16763 นาย พงศ์พิพัฒน์ รัตตมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/37 หมู่ที่ 5
16764 นาย ณฐกฤต โสภาพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/102 หมู่ที่ 5
16765 นาย พหลเดช เพชรชารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/634 หมู่ที่ 5
16766 นาย ชูพงษ์ คล่องธนาคม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/57 หมู่ที่ 5
16767 นาง สุมาลี เพชรบุรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/615 หมู่ที่ 5
16768 นาง ปิญารัตน์ เกรฟ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/408 หมู่ที่ 5
16769 นาย ปฎิพัทธ์ คำพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/115 หมู่ที่ 5
16770 นาย ประถม สอนโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/265 หมู่ที่ 5
16771 นาง นพพร แหลมปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/19 หมู่ที่ 5
16772 นาย มนตรี ชื่นเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/139 หมู่ที่ 5
16773 นาย วรพงศ์ วัตรนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/61 หมู่ที่ 5
16774 นาย อำนาจ วงศ์วัชเรนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/59 หมู่ที่ 5
16775 นาย เกษมศักดิ์ อิทธิเดชวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/116 หมู่ที่ 5
16776 นาย วินิจ สาลีกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/321 หมู่ที่ 5
16777 นางสาว ช่อทิพย์ เตตะนัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/129 หมู่ที่ 5
16778 นาย ณัฐพล มีสัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/36 หมู่ที่ 5
16779 นางสาว ศิริพร มีสถิตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/70 หมู่ที่ 5
16780 นางสาว สาววิตรี ไม้จันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/140 หมู่ที่ 5
16781 นางสาว ปริชาติ กะลำพัก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/32 หมู่ที่ 5
16782 นาง บังอร สถิตย์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/88 หมู่ที่ 5
16783 นาย ณรงค์ ผลดก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/12 หมู่ที่ 5
16784 นาย อำนาจ สว่างอารมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/486 หมู่ที่ 5
16785 นาง มณฑา สิงหเสนี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/106 หมู่ที่ 5
16786 นาย วสวัตติ์ โชติเกียรติมนัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/639 หมู่ที่ 5
16787 นาง สุกัญญา สันติอมรทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/36 หมู่ที่ 5
16788 นาย พีทไมเคิล ไนลันด์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/608 หมู่ที่ 5
16789 นาย สุริยา พงษ์พันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/53 หมู่ที่ 5
16790 นาง นฐนนท์ อินทเจียด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/324 หมู่ที่ 5
16791 นาย ตั้ม เจริญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/29 หมู่ที่ 5
16792 นาย สมยศ เอี่ยมสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/352 หมู่ที่ 5
16793 นาย บุญเสริม เกตุสงคราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/264 หมู่ที่ 5
16794 นาย ธนัช ยี่หล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/354 หมู่ที่ 5
16795 นาง อนงค์ เกตุสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/255 หมู่ที่ 5
16796 นาง พรวดี พิมพ์กลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/47 หมู่ที่ 5
16797 นางสาว ปัทมา บุญสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/264 หมู่ที่ 5
16798 นาย สรรชาย อรรคสิริสถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/121 หมู่ที่ 5
16799 นาย ธันวากร ทองงามขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/235 หมู่ที่ 5
16800 นาย จิรชาติ ชายวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/30 หมู่ที่ 5
16801 นาย สันติ อรรคสิริสถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/21 หมู่ที่ 5
16802 นาง จุฑารัตน์ หมื่นนรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/17 หมู่ที่ 5
16803 นาย พัศชัย บึงชารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/63 หมู่ที่ 5
16804 น.ท.หญิง อมรา โตศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/105 หมู่ที่ 5
16805 นาย ธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/828 หมู่ที่ 5
16806 นาง มทิตา กลึงผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/72 หมู่ที่ 5
16807 นาง ดวงใจ บุตรขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/125 หมู่ที่ 5
16808 นาย พัฒนะ เหลืองจรัสสุริยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/153 หมู่ที่ 5
16809 พล.อ.ต. สุระ จินตกานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/148 หมู่ที่ 5
16810 นาย สุชาติ กลสัตยสมิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/598 หมู่ที่ 5
16811 นาย จักรพันธ์ สว่างพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/74 หมู่ที่ 5
16812 นางสาว จรีย์รัตน์ วุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/118 หมู่ที่ 5
16813 นาง ดำรงฏ์ หุมอาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/390 หมู่ที่ 5
16814 นาย กฤษณรักษ์ อธิฐานดวงดาว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/99 หมู่ที่ 5
16815 นาย สงบ ลิ้มแดงสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/28 หมู่ที่ 5
16816 นาง วิภาภรณ์ มั่นที่สุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/37 หมู่ที่ 5
16817 นางสาว ระพีพรรณ จันทร์ตาธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/63 หมู่ที่ 5
16818 นาย ธนวัฒน์ พวงมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/70 หมู่ที่ 5
16819 นาง ถิรพร ตั้งตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/119 หมู่ที่ 5
16820 นางสาว นงลักษณ์ พลอยสุภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/253 หมู่ที่ 5
16821 นาง ปุณยนุช ผ่องผิว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/30 หมู่ที่ 5
16822 นาง ชลธิรา กุลชนะธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/243 หมู่ที่ 5
16823 นาง บุญชู สุทธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/401 หมู่ที่ 5
16824 นาย เพิ่มศักดิ์ ประเวศโยดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/14 หมู่ที่ 5
16825 นาง ประเทือง มาลัยทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/41 หมู่ที่ 5
16826 นางสาว บุศยฉัตร ลำไย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/521 หมู่ที่ 5
16827 นางสาว กรรณิการ์ แก้วหล่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/502 หมู่ที่ 5
16828 นางสาว สุภาพร พรมเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/626 หมู่ที่ 5
16829 นาย สรายุทธ สิงขจร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/236 หมู่ที่ 5
16830 นาย สรรเสริญ จันทร์แสงศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/278 หมู่ที่ 5
16831 นาย ไพบูลย์ มงคลสืบวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/131 หมู่ที่ 5
16832 นางสาว นิตยา แก้วยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/137 หมู่ที่ 5
16833 นางสาว สมฤทัย จงธนวดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/303 หมู่ที่ 5
16834 นาย ธนิต บัวเชียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/222 หมู่ที่ 5
16835 นางสาว ปิยวรรณ เต็มชำนาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/147 หมู่ที่ 5
16836 นาย อุทิศ อยู่ยืน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/44 หมู่ที่ 5
16837 นาย กิตติพงษ์ จันทำมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/12 หมู่ที่ 5
16838 นางสาว อรัญญา วาสะศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/5 หมู่ที่ 5
16839 นาย พัฒนเชษฐ์ พินิจสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/111 หมู่ที่ 5
16840 นาย ปรเมศวร์ สุนทราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/5 หมู่ที่ 3
16841 นาย ธนกฤต รุ่งสุวรรณกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/244 หมู่ที่ 3
16842 นาง สมจิต ทรงตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/239 หมู่ที่ 3
16843 นาย อนุกูล ร่มสายหยุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/88 หมู่ที่ 3
16844 นางสาว อมรรัตน์ ม่วงสมัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/1 หมู่ที่ 3
16845 นาง บุญทิวา หว่างพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 38/23 หมู่ที่ 3
16846 นาย วัชระ บุญพิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/117 หมู่ที่ 3
16847 นาย ประเมศฐ์ ศิรพงศ์วรากิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/202 หมู่ที่ 3
16848 นางสาว ปารวี ศิริบุญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/91 หมู่ที่ 3
16849 นาย วิฑูรย์ ปรางค์จันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/76 หมู่ที่ 3
16850 นาง ศุภกร บัวป้อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/306 หมู่ที่ 3
16851 นาย ประเสริฐเชาวน์ ศิริบุญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/93 หมู่ที่ 3
16852 นาย วรา เขียวสุทธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/241 หมู่ที่ 3
16853 นาย ธีระ เพียรธุรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/229 หมู่ที่ 6
16854 นาย สมพิศ รอดเพชรไพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/65 หมู่ที่ 6
16855 นาย เทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/12 หมู่ที่ 6
16856 นาย สุรเกียรติ อุตตมชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/52 หมู่ที่ 6
16857 นาย สุขุม คุ้มทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/1 หมู่ที่ 6
16858 นาย นิวัติ ลายเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32/1 หมู่ที่ 6
16859 นาย สมส่วน ปุยอ๊อก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/10 หมู่ที่ 6
16860 นาย ชัยศักดิ์ ศักดิ์ศุภนรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/9 หมู่ที่ 6
16861 นาย นวน จันทพักตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/5 หมู่ที่ 6
16862 ว่าที่ ร.ต.หญิง นิตยา สู่ศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/265 หมู่ที่ 6
16863 นาย วสันต์ บุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/71 หมู่ที่ 6
16864 นาย ธรรศิวิทย์ เลี้ยงพันธ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/192 หมู่ที่ 6
16865 นาย กาญจน์พิสิฐ จันดาวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/190 หมู่ที่ 6
16866 นาย อนุศักดิ์ ทองนพคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/411 หมู่ที่ 6
16867 นาง รัตนาภรณ์ ศรีเพ็ญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/64 หมู่ที่ 6
16868 นาย ชลอ มาสมาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/5 หมู่ที่ 6
16869 นาย พรชัย ศรีสุธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/405 หมู่ที่ 6
16870 นาย สมชาย เดชรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
16871 นาง เพียงสุรีย์ รัตน์วาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/215 หมู่ที่ 6
16872 นาง เมธาพร คงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/226 หมู่ที่ 6
16873 นางสาว สรวีย์ รอดกริช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/278 หมู่ที่ 6
16874 นาย เอกรินทร์ ศิริจรรยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/107 หมู่ที่ 6
16875 นาง สุกัญญา ตีระลาภสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/138 หมู่ที่ 6
16876 นาง ยมนา เทพวุฒิสถาพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/812 หมู่ที่ 6
16877 นาย ราชศักดิ์ กุลละวณิชย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/323 หมู่ที่ 6
16878 นาย นันทพล พินสมพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/253 หมู่ที่ 6
16879 นางสาว พิธี สิทธิมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/168 หมู่ที่ 6
16880 นางสาว มนัสนันท์ สุวรรณอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/583 หมู่ที่ 6
16881 นางสาว กนกพิศ ปานะเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/122 หมู่ที่ 6
16882 นางสาว อารี มงคลกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/188 หมู่ที่ 6
16883 นางสาว รมณีย์วรรณ ลอยมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/440 หมู่ที่ 6
16884 นาย ธนะชัย ลอยมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/416 หมู่ที่ 6
16885 นาย กิตติศักดิ์ สลางสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/372 หมู่ที่ 6
16886 นางสาว เฉลิมขวัญ ตุลยคีตะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/83 หมู่ที่ 6
16887 นาย จิรเชษฐ แจงป้อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/571 หมู่ที่ 6
16888 นาง ประทุมพร โนเปลือย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/302 หมู่ที่ 6
16889 นาย กิตติ สว่างฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/196 หมู่ที่ 6
16890 นาย เกียรตินิยม สว่างเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/95 หมู่ที่ 6
16891 นาย จิระ เสือทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 80/5 หมู่ที่ 6
16892 นาย ไพบูลย์ อรุณวราภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 80/20 หมู่ที่ 6
16893 นาย ทรงกลด อธิบาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 52/260 หมู่ที่ 5
16894 นางสาว ศิริทัศน์ ยนตร์เปี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/657 หมู่ที่ 5
16895 นางสาว วรีรัตน์ วังธะพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/25 หมู่ที่ 5
16896 นางสาว อมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/566 หมู่ที่ 5
16897 นางสาว สุปรานี เจนนุวศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/103 หมู่ที่ 5
16898 นาย ธันวา พานิชพิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/287 หมู่ที่ 5
16899 นาย พุทธิพงศ์ เหลืองมั่นคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/16 หมู่ที่ 5
16900 นางสาว พัชรินทร์ สุนทรศัพท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/105 หมู่ที่ 5
16901 นาง สำรวม หมั่นมั่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/625 หมู่ที่ 5
16902 นาง เพ็ญวิสาข์ เลิศศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/164 หมู่ที่ 5
16903 นาง หนูลักษณ์ ฃื่นสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/19 หมู่ที่ 5
16904 ร.ท.หญิง สุภาพร วาลีสี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/169 หมู่ที่ 5
16905 นางสาว ชลรส พิบูลวรางกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/5 หมู่ที่ 5
16906 นาย ปราโมทย์ จันทมณีโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/871 หมู่ที่ 5
16907 นาง ภิตินันท์ เวทการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/41 หมู่ที่ 5
16908 นาย วรพจน์ ตรีภูริทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/38 หมู่ที่ 5
16909 นางสาว งามทิพย์ พระโพนดก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/29 หมู่ที่ 5
16910 นาย สิริวัชร์ จันทร์เพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/111 หมู่ที่ 5
16911 นางสาว กัณฐิมา เกตุไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/373 หมู่ที่ 5
16912 นาย เทียนชัย วงศ์งาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/341 หมู่ที่ 5
16913 นาย ลบ แสงโพธิ์ดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/6 หมู่ที่ 5
16914 นางสาว นริศา ไชยสวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/188 หมู่ที่ 5
16915 นาย วินัยธร ใจแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/563 หมู่ที่ 5
16916 นางสาว ปวริศา พันธ์หนองหว้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/148 หมู่ที่ 5
16917 นาย ไพสันต์ จารุเมฆิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/514 หมู่ที่ 5
16918 นาง เกยูร เชื้อบาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/338 หมู่ที่ 5
16919 นาง ธนิดา กำทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/788 หมู่ที่ 5
16920 นาง อุบล สินน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/285 หมู่ที่ 5
16921 นาง อรัญญา ศรีสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/308 หมู่ที่ 5
16922 นาง อรุณศรี วิวัฒนสินชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/184 หมู่ที่ 5
16923 นางสาว วิไลพร เล็งวิลาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/707 หมู่ที่ 5
16924 นาย กอบวุฒิ ปิยะรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/797 หมู่ที่ 5
16925 ร.ต.ท.หญิง เพชรา คชวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/104 หมู่ที่ 5
16926 นาง ทิพภา ขัดโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/18 หมู่ที่ 5
16927 นาย วรจักร์ ไชยทัพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/182 หมู่ที่ 5
16928 นาย สยาม ยลธรรธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/55 หมู่ที่ 5
16929 นาย อำนาจ เกตรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/72 หมู่ที่ 5
16930 นาย สมชาย จิตวรางกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/63 หมู่ที่ 5
16931 นางสาว ลักษ์ชุดา แพงศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/74 หมู่ที่ 5
16932 นาย พิสิษฐ์ ภูมิอัครพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/72 หมู่ที่ 5
16933 นางสาว บัวทิพย์ ตันติพิเชียรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/193 หมู่ที่ 5
16934 นางสาว ณัฐนันท์ ผันนภานุกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/53 หมู่ที่ 5
16935 นาย นิคม พรุ่มไพรสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/42 หมู่ที่ 5
16936 นาย อารี จันทร์แดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/40 หมู่ที่ 5
16937 นาย ศิริพงษ์ เตชนุวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/119 หมู่ที่ 5
16938 นาย วิชัย ทองปั้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/183 หมู่ที่ 5
16939 นาง ณัฐทลิกา กาลมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/109 หมู่ที่ 5
16940 นางสาว ณัฐชานันท์ นนทชิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/116 หมู่ที่ 5
16941 นาย สง่า โตเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/900 หมู่ที่ 5
16942 นางสาว จันทร์เพ็ญ เอี่ยมสะอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/466 หมู่ที่ 5
16943 นาย ธนพล ภัทรฉวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/12 หมู่ที่ 5
16944 นางสาว รังษิมาลย์ ธูปเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/30 หมู่ที่ 5
16945 นาง ชุติกาญจน์ ศรีภูธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/296 หมู่ที่ 5
16946 นาย ณรงค์ ปานเสียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/285 หมู่ที่ 5
16947 นาย ภาณุ สุนทรธัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/232 หมู่ที่ 5
16948 นาย พลกฤษณ์ โคตรภูธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/641 หมู่ที่ 5
16949 นาย วินัย การบุรุษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/19 หมู่ที่ 5
16950 นางสาว จิตรลดา มงคลสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/15 หมู่ที่ 5
16951 นางสาว นิตยา กุศลครอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/47 หมู่ที่ 5
16952 นาย เสริมชาติ อยู่เกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/43 หมู่ที่ 5
16953 นาย นาวี ภูศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/8 หมู่ที่ 5
16954 นาย ภาคภูมิ ขอมปรางค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/434 หมู่ที่ 5
16955 นาย ธนะ พัฒนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/34 หมู่ที่ 5
16956 นางสาว อารีรัตน์ ฉัตรเที่ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/367 หมู่ที่ 5
16957 นาง จุฑามณีกาญจน รุ่งศรีโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/111 หมู่ที่ 5
16958 นาย ชายชาญ สาริโย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/38 หมู่ที่ 5
16959 นาย อิศเรศ ญาติสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/9 หมู่ที่ 5
16960 นาย คมสันต์ แน่นอุดร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/7 หมู่ที่ 5
16961 นางสาว จักษณา บุญจูง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/412 หมู่ที่ 5
16962 นาย ปัณณทัต เยนสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/464 หมู่ที่ 5
16963 น.อ. กันต์พัฒน์ มังคละศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/847 หมู่ที่ 5
16964 นางสาว บงกชวร นิลประภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/203 หมู่ที่ 5
16965 นางสาว นิมมลา เจาจารึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/333 หมู่ที่ 5
16966 นางสาว อมรรัตน์ หนูน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/40 หมู่ที่ 5
16967 นาย พิทักษ์ หนูน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/38 หมู่ที่ 5
16968 นาย รังสรรค์ ชาติโยธิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/90 หมู่ที่ 5
16969 นาง สมหมาย จันทร์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/381 หมู่ที่ 5
16970 นาง ฉลวย โหมดเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/367 หมู่ที่ 5
16971 นาย สงคราม สิมไพบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/511 หมู่ที่ 5
16972 นาง ใจชื่น มาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/478 หมู่ที่ 5
16973 นาย เอกสิทธิ์ อัศวชาติธงชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/477 หมู่ที่ 5
16974 นางสาว สุนทรี นิจสาธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/259 หมู่ที่ 5
16975 นาง กัญพีชา ลิโมทัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/80 หมู่ที่ 5
16976 นาง กรกนก บุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/176 หมู่ที่ 5
16977 นาย เอกชัย ใจตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/106 หมู่ที่ 5
16978 นาง สายทิพย์ สาเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/28 หมู่ที่ 5
16979 นาย ว่องไว ขุนแข็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/330 หมู่ที่ 5
16980 นาย ดุสิต ชยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/277 หมู่ที่ 5
16981 นางสาว อุทัยวรรณ จตุพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/55 หมู่ที่ 5
16982 นาย วินัย รวมฉิมพลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/904 หมู่ที่ 5
16983 นาย สุทธิชัย ขุนดำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/43 หมู่ที่ 5
16984 นาย ราชิน นิยมไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/142 หมู่ที่ 5
16985 นาย ไชยรัตน์ ตุลาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/22 หมู่ที่ 5
16986 นาย ธนะวิทย์ ไทยสันทัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/274 หมู่ที่ 5
16987 นาย ชัยโรจน์ ฮ้อประเสริฐกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/128 หมู่ที่ 5
16988 นาย วรวุฒิ ศรีกุนมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/127 หมู่ที่ 5
16989 นางสาว นลินทิพย์ ชูเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/180 หมู่ที่ 5
16990 นางสาว จตุพร ศรีเพชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/78 หมู่ที่ 5
16991 นาย พิศิษฐ์ ฟองภู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/642 หมู่ที่ 5
16992 นางสาว สุธิดา ลับแลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/266 หมู่ที่ 5
16993 นาย ปรีชา ศรีบุญญารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/62 หมู่ที่ 5
16994 นางสาว ณัฐณิชา สีนามหนวด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/204 หมู่ที่ 5
16995 นาย สมศักดิ์ กลั่นทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/212 หมู่ที่ 5
16996 นาย นันทวัฒน์ จันทร์พุฒ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/153 หมู่ที่ 5
16997 นาย ณัฎฐกิตติ์ แหลมศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/452 หมู่ที่ 5
16998 นาย กมล ลิ่มสลักเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/695 หมู่ที่ 5
16999 นาง บุญนาค ฉายะยันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/535 หมู่ที่ 5
17000 นางสาว กมลทิพย์ ก้องประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/466 หมู่ที่ 5
17001 นาย บรรพต คำหว้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/71 หมู่ที่ 5
17002 นาย ปรีชา เศษลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/70 หมู่ที่ 5
17003 นาย อนุสรณ์ วาดพนม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/18 หมู่ที่ 5
17004 นาง หนึ่งฤทัย ทองลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/86 หมู่ที่ 5
17005 นางสาว เพ็ญศรี ลิมปตานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/49 หมู่ที่ 5
17006 นาง กันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/328 หมู่ที่ 5
17007 นางสาว สุจินต์ เลี้ยงพันธ์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/219 หมู่ที่ 5
17008 นาย ถนอม ซึมกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/441 หมู่ที่ 5
17009 นาย นพฤทธิ์ พิชญเวชช์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/57 หมู่ที่ 5
17010 นางสาว ดวงกมล กลิ่นดวงมาลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/48 หมู่ที่ 5
17011 นาย เกรียงศักดิ์ แย้มคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/49 หมู่ที่ 5
17012 นาง ดารากร บุญมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/138 หมู่ที่ 5
17013 นาง มะลิ หลักคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/497 หมู่ที่ 5
17014 นาย ประสิทธิ์ ชาวไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/498 หมู่ที่ 5
17015 นาย เอกชัย เพ็ญเขตร์วิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/380 หมู่ที่ 5
17016 นาย เพ็ง สำเภาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/15 หมู่ที่ 5
17017 นาง บุญจิรา โลณานุรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/361 หมู่ที่ 5
17018 นาย ท้อป ชัยพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/108 หมู่ที่ 5
17019 นาย ณัฐพร แก้วสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/316 หมู่ที่ 5
17020 พลฯ วุฒิชัย เอี่ยมเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/162 หมู่ที่ 5
17021 นาย สามารถ สิมสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/217 หมู่ที่ 7
17022 นาย เฉลิมเกียรติ ใจยิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/41 หมู่ที่ 7
17023 นางสาว ศิวรักษ์ จันทร์ดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/540 หมู่ที่ 7
17024 นาง สุมณฑา แย้มขยาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/58 หมู่ที่ 7
17025 นาย ทวีชัย สุทธิกานต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/88 หมู่ที่ 7
17026 นาง จันทร์เพ็ญ ผุดผ่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/317 หมู่ที่ 7
17027 นาย อนุชิต ภูมิผิว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/524 หมู่ที่ 7
17028 นาย อุทิศ กลีบลำดวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/69 หมู่ที่ 7
17029 นาง กริยา โหมดเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/63 หมู่ที่ 7
17030 นางสาว มาริสา เทียนหมื่นไวย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/330 หมู่ที่ 7
17031 นาย นิพล รังสิยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/241 หมู่ที่ 7
17032 นาย ศราวุฒิ วิเชียรวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/203 หมู่ที่ 7
17033 นาง ละออง สุวรรณแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/2 หมู่ที่ 7
17034 นางสาว ณัฐธัญญา โสระวะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/243 หมู่ที่ 7
17035 นาย สุพัตร กะตะโท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/115 หมู่ที่ 7
17036 นาย สถาพร สุขถวิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/41 หมู่ที่ 7
17037 นาง สมหมาย ใจสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/254 หมู่ที่ 7
17038 นาย ไสว อุ่นสนธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/364 หมู่ที่ 7
17039 นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/82 หมู่ที่ 7
17040 นาย อาคม ผาผาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/83 หมู่ที่ 7
17041 นาง สมพิศ คงดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/448 หมู่ที่ 7
17042 นาย อมร เชาวนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/235 หมู่ที่ 7
17043 นาง พิมพารัตน์ คำมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/277 หมู่ที่ 7
17044 นางสาว เลิศลักษณ์ อันยะวรรธนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/253 หมู่ที่ 7
17045 นาย กฤษร์ เที่ยงตรงจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/400 หมู่ที่ 7
17046 นาย มงคล บุญมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/84 หมู่ที่ 7
17047 นาย สมควร ลึ่มนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/427 หมู่ที่ 7
17048 นางสาว บุปผา วัฒนชัยสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/190 หมู่ที่ 7
17049 นางสาว ปณิภา จังแจ่มประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/68 หมู่ที่ 7
17050 นาง เชื้อทิพย์ มีสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/27 หมู่ที่ 9
17051 นางสาว นันท์นภัส ทรัพย์ประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/180 หมู่ที่ 9
17052 นาง มณีรัตน์ ทาบุราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/173 หมู่ที่ 9
17053 นาง ณัฐวรรณ ชมภูพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/172 หมู่ที่ 9
17054 นาย จีรพัฒน์ ชินวัฒนาวาณิชย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/148 หมู่ที่ 9
17055 นาย กฤตธน เอกจีน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/145 หมู่ที่ 9
17056 นางสาว กัญญารัตน์ ภูมิศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/120 หมู่ที่ 9
17057 นาง สุมลฑา โพธิ์งาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/123 หมู่ที่ 9
17058 จ.อ. ไพรัช เชตุใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/24 หมู่ที่ 9
17059 นาย โชติ ชั้นเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/20 หมู่ที่ 9
17060 น.อ. ปรีดา พึ่งผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/14 หมู่ที่ 9
17061 นางสาว วศินี เฟื่องธนาคม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/13 หมู่ที่ 9
17062 นาย สิรวิชญ์ บ่อถ้ำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/9 หมู่ที่ 9
17063 นางสาว พัชรี ชูสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/61 หมู่ที่ 9
17064 นาย พัฒนา กสิกรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/100 หมู่ที่ 9
17065 นาย วิชาญ เทศศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/52 หมู่ที่ 9
17066 นาย ภัทร โพธิ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/45 หมู่ที่ 9
17067 นาง อัศนี แย้มสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/41 หมู่ที่ 9
17068 พ.อ.อ. สุวสา ชาตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/40 หมู่ที่ 9
17069 นาย แสงชัย ตั้งคุ้มวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/38 หมู่ที่ 9
17070 นาย คำภา กุดเปล่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/36 หมู่ที่ 9
17071 นางสาว วัชรี เปรมวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/35 หมู่ที่ 9
17072 นาย สหภพ ศรีนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/31 หมู่ที่ 9
17073 นาย วิรัตน์ ทองอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/30 หมู่ที่ 9
17074 นางสาว นฐภรณ์ น้อยจำปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/29 หมู่ที่ 9
17075 นาง ศุภธิดา ศรีสุธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/76 หมู่ที่ 9
17076 นาย นาคเรศ แก้วหอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/72 หมู่ที่ 9
17077 นาง ปวีณา ปฏิมาประกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/57 หมู่ที่ 9
17078 นาง มรกต เลี้ยวสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/55 หมู่ที่ 9
17079 นาย ภัคพงศ์ เจริญรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/54 หมู่ที่ 9
17080 นางสาว นนทชา แสงเงินอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/51 หมู่ที่ 9
17081 นางสาว เสาวณีย์ ธรรมสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/117 หมู่ที่ 9
17082 นาย ราชัย ศิริโยธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/122 หมู่ที่ 9
17083 นาย ณรงค์ ณรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/104 หมู่ที่ 9
17084 นาง ปรัศนียาภรณ์ โพธิ์ดก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/103 หมู่ที่ 9
17085 นางสาว ลักษิกา สุขกำเนิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/82 หมู่ที่ 9
17086 นาย ไวพจน์ บัวทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/86 หมู่ที่ 9
17087 นาย เดช มโนรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/81 หมู่ที่ 9
17088 นาง เกศกนก เกศสุวรรณสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/264 หมู่ที่ 9
17089 นาย ไสว นำพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/965 หมู่ที่ 9
17090 นางสาว ชุลีพร พูลวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/961 หมู่ที่ 9
17091 นาย อิทธิวิช มากปรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/134 หมู่ที่ 9
17092 นางสาว นัฏฐา ตุณสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/77 หมู่ที่ 9
17093 นาย ชนินทร์ กาญจนศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/4 หมู่ที่ 9
17094 นาย สำเภา ร่มโพธิ์เย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23 หมู่ที่ 9
17095 นาง ละม่อม บุญนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/1 หมู่ที่ 9
17096 นาย บุญเลิศ ทองแถม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39 หมู่ที่ 9
17097 ร.อ. วันเฉลิม เจริญรื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/214 หมู่ที่ 9
17098 นาย สมพงษ์ ร่มโพธิ์เย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/6 หมู่ที่ 9
17099 นาย บรรจบ แก้ววิชิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/47 หมู่ที่ 9
17100 นาย มีชัย คำควร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/860 หมู่ที่ 9
17101 นาย อิศรา ศรีสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/145 หมู่ที่ 9
17102 นาง นุจรี จินต์จิรัฐิติกาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/862 หมู่ที่ 9
17103 นางสาว ขวัญใจ วิพุทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/504 หมู่ที่ 9
17104 นางสาว พัชร์สิตา ธีรรัตนสถิตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/194 หมู่ที่ 9
17105 นาย นิรุติ อุไรรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/304 หมู่ที่ 9
17106 นาย ปริวัตร นิติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/46 หมู่ที่ 9
17107 นาย สมาน องอาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/267 หมู่ที่ 9
17108 นางสาว พัชรวลัย สายอาทิตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/339 หมู่ที่ 9
17109 พ.อ. เกษม บุญมหันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/48 หมู่ที่ 9
17110 นาย นิรุตติ โกเนตร์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/322 หมู่ที่ 9
17111 นาย ณรงค์ จาดมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/613 หมู่ที่ 9
17112 นาย สุเทพ ฉุยแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/930 หมู่ที่ 9
17113 นาย จีรพงศ์ อักษรคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/816 หมู่ที่ 9
17114 นางสาว อรวรรณ คำไพเราะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/562 หมู่ที่ 9
17115 นาง สุปราณี งามสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/3 หมู่ที่ 9
17116 นาย นพกร สุขสังข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/831 หมู่ที่ 9
17117 นาย วิชาญชัย เอี่ยมวงศ์วุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/204 หมู่ที่ 9
17118 นางสาว จงรักษ์ แซ่แต้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/53 หมู่ที่ 9
17119 นาย ยศวิต พิสิฐศาสตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/861 หมู่ที่ 9
17120 นาง ประเทือง เจือสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/187 หมู่ที่ 9
17121 นางสาว ธิดารัตน์ กาฬภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/918 หมู่ที่ 9
17122 นาย ชนินทร เปียรักใคร่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/530 หมู่ที่ 9
17123 นางสาว สุณี สุพรรณรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/572 หมู่ที่ 9
17124 นาย ไกรสร พุธเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/507 หมู่ที่ 9
17125 นางสาว อรวรรณ จันทร์สุริยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/564 หมู่ที่ 9
17126 นาย สุพจน์ พัดกล่อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/145 หมู่ที่ 9
17127 นาง ปิยมาตย์ โสไข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/854 หมู่ที่ 9
17128 นาย มนตรี จันทร์สร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/211 หมู่ที่ 8
17129 นาง อรุณ ผลัดมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/223 หมู่ที่ 8
17130 นาย สมศักดิ์ เถินบุรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/30 หมู่ที่ 8
17131 นาง วนิดา ศรีสกุลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 58 หมู่ที่ 8
17132 นาย รักศิลป์ เจริญรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/32 หมู่ที่ 8
17133 นาง ละมัย สังข์พูน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/32 หมู่ที่ 8
17134 นาง ณุจี เพชรพรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21/8 หมู่ที่ 8
17135 นางสาว ผาสุข สารประสพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/2 หมู่ที่ 8
17136 นาย เฉลิมเกียรติ โพธิ์โพน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/23 หมู่ที่ 8
17137 นาง ผ่องพรรณ สุขมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
17138 ร.ท. ถวัลย์ บุษบงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/125 หมู่ที่ 8
17139 นาย พงศธร เภอโส๊ะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/224 หมู่ที่ 8
17140 นาย เอกนาท สงสังข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/78 หมู่ที่ 8
17141 นาง สุวรรณี พงษ์ตันกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/19 หมู่ที่ 8
17142 นาง อภิรดี มูลดอกจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/14 หมู่ที่ 8
17143 นาง จิราวรรณ แสงกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/61 หมู่ที่ 5
17144 นางสาว วราภรณ์ ชลิตังกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/57 หมู่ที่ 5
17145 นาง กัญญารัตน์ จุลหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/125 หมู่ที่ 5
17146 นางสาว อุมาพร จงจิตตานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/107 หมู่ที่ 5
17147 นาง ธรินทร์ภัฎ เขียวบัวทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/387 หมู่ที่ 5
17148 นาง นีรนุช อิงควิศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/231 หมู่ที่ 5
17149 นาย เรวัต พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/534 หมู่ที่ 5
17150 นาย ชลธิศ พรทิตกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/48 หมู่ที่ 5
17151 นางสาว ณัฎฐนันท์ พรหมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/64 หมู่ที่ 5
17152 นาย อนุรักษ์ ในทาวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/42 หมู่ที่ 5
17153 นาย ดนัย ศิริอังคาวุธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/708 หมู่ที่ 5
17154 นางสาว จิตติพร ภัทรศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/85 หมู่ที่ 5
17155 นาย มานพ สิงห์โต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/174 หมู่ที่ 5
17156 นาย ทรงพร เทพพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/127 หมู่ที่ 5
17157 นาย คัน์ชิต บุญลาภวงศ์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/590 หมู่ที่ 5
17158 นาง สุธิดา บุณยวาณิชย์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/72 หมู่ที่ 5
17159 นาง ผกามาศ ทองหลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/106 หมู่ที่ 5
17160 นางสาว สายทิพย์ พิริยะเสถียรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/305 หมู่ที่ 5
17161 นาง เล็ก ทิพย์ประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/18 หมู่ที่ 5
17162 นางสาว ฐิติพร ประทุมรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/166 หมู่ที่ 5
17163 นาย สมศักดิ์ เล่าตะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/151 หมู่ที่ 5
17164 นาย ไพบูลย์ จัทร์สว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/188 หมู่ที่ 5
17165 นางสาว ทองรวย เจตน์จุฑารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/778 หมู่ที่ 5
17166 นาย บัณฑิต ปัสสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/93 หมู่ที่ 5
17167 นาย เพชร ส่องแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/99 หมู่ที่ 5
17168 นางสาว ศิริสร มโนมัธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/27 หมู่ที่ 5
17169 นาย โกษิต ดิฐภักดีเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/44 หมู่ที่ 5
17170 นาย วิวัฒน์ นรอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/130 หมู่ที่ 5
17171 นาย ปริญญา สุวรรณคัณฑิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/39 หมู่ที่ 5
17172 นาย ธัชชัย สำรวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/32 หมู่ที่ 3
17173 นาย ภูวนารถ แช่มนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/100 หมู่ที่ 7
17174 นาย สำราญ วิชชุกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/9 หมู่ที่ 7
17175 นางสาว อรสา รอจั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/176 หมู่ที่ 7
17176 นาย สันติ สีทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/157 หมู่ที่ 7
17177 นาย ไตรภพ ประทุมรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/149 หมู่ที่ 7
17178 นางสาว ปภาวดี มานุชานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/109 หมู่ที่ 7
17179 นาง รัตนา บ่อถ้ำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/508 หมู่ที่ 7
17180 นางสาว ฉวีวรรณ ไชยฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/45 หมู่ที่ 7
17181 นาย วิทิศ นะคะจัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/58 หมู่ที่ 7
17182 นางสาว วรรณี ทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/66 หมู่ที่ 7
17183 นาง บรรจง เก่งกาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/73 หมู่ที่ 7
17184 นาย สมชาย วงศ์จำปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/80 หมู่ที่ 7
17185 ด.ต. เสาวนีย์ วิชัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/334 หมู่ที่ 7
17186 นาย ชัย แสงเพ็ชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/31 หมู่ที่ 7
17187 นาง ละมูล แก้วชูพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/381 หมู่ที่ 7
17188 นาย ทินกร แก้วชูพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/320 หมู่ที่ 7
17189 นาย ดิลก ผึ้งสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/30 หมู่ที่ 7
17190 นาง นิรมล นรการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/315 หมู่ที่ 7
17191 นาย เทิดศักดิ์ จริยากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/333 หมู่ที่ 7
17192 นาง บุษสณีย์ บรรดาศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/216 หมู่ที่ 7
17193 นาง ประภาศรี อินทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/298 หมู่ที่ 7
17194 นาย สุรวุฒิ โพธิวัลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/61 หมู่ที่ 7
17195 นางสาว ประพาฬพรรณ มินประพาฬ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/61 หมู่ที่ 7
17196 นาย ยุทธพงษ์ ประแดงสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/71 หมู่ที่ 7
17197 นางสาว วิไลวรรณ สะท้านไหว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/62 หมู่ที่ 7
17198 นางสาว จิราภรณ์ ศิริประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/537 หมู่ที่ 7
17199 นาย สหัสชัย ไชยกิตติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/74 หมู่ที่ 7
17200 นางสาว เกศสุดา ไชยเนตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/148 หมู่ที่ 7
17201 นาย สุเทพ อยู่ภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/290 หมู่ที่ 7
17202 นาง วรรณวิภา พลูวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/170 หมู่ที่ 7
17203 นาย ณัฐพล พลูวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/169 หมู่ที่ 7
17204 นางสาว สุชาดา ลิ้มประภานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
17205 นาย เกียรติณรงค์ แก้วยัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/357 หมู่ที่ 3
17206 นาย บุญเสริม สุนทราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/2 หมู่ที่ 3
17207 นาย นพดล คงอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/289 หมู่ที่ 3
17208 นาง ทัศนีย์ คงอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/293 หมู่ที่ 3
17209 นาง ชม แสงเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/27 หมู่ที่ 3
17210 นาย คมสันต์ จองบญวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/314 หมู่ที่ 3
17211 นาย อดิศร ประราศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/2 หมู่ที่ 3
17212 นาย พนา วงศ์เสถียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/78 หมู่ที่ 3
17213 นางสาว วรรณา นิ่มนวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/926 หมู่ที่ 3
17214 นาย พิพัฒน์ ตรีสุวรรณนุกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/908 หมู่ที่ 3
17215 นาง ทัศนีย์ จริตควร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/240 หมู่ที่ 3
17216 นางสาว พัทยา กนกนุเคราะห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/101 หมู่ที่ 3
17217 นาย วิญญ สกุลอุดมกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/144 หมู่ที่ 3
17218 นาง บัวหอม ตุลทัฬห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/141 หมู่ที่ 6
17219 นาง ปราณี วีระสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/210 หมู่ที่ 6
17220 นางสาว สวรัญญา เพียซซ่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/64 หมู่ที่ 6
17221 นาย บรรจง สุวรรณกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/68 หมู่ที่ 6
17222 นาง ศิริลักษณ์ ไม้แก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/261 หมู่ที่ 6
17223 นาย บุรินทร์ หะริณพลสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/311 หมู่ที่ 6
17224 นาย นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/28 หมู่ที่ 6
17225 นาย กิตติ บัวเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/295 หมู่ที่ 6
17226 นาง ทิภาพร วิเชียรสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/1 หมู่ที่ 6
17227 นาง ษิญาภา สาเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/10 หมู่ที่ 6
17228 นางสาว จิตรลดา นาคนาเกร็ด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/9 หมู่ที่ 6
17229 นางสาว วรรณวิไล ทัดทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/101 หมู่ที่ 6
17230 นางสาว อารยา ศุภวิรุฒม์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/99 หมู่ที่ 6
17231 นาย อภิศักดิ์ ชุณหรุ่งโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/418 หมู่ที่ 6
17232 นาย สมนึก อยู่ยงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/89 หมู่ที่ 6
17233 นาง นันทิกาญจน์ ศรีประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/71 หมู่ที่ 6
17234 นางสาว เทพอัปสร ทองมีเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/77 หมู่ที่ 6
17235 นาง วาสนา สุขุมศิริชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/70 หมู่ที่ 6
17236 นาง พรรณวดี ประทุมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/445 หมู่ที่ 6
17237 นาย ประสาร ตรีสุขี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
17238 นาง พัชรินทร์ มิยาจิมะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/43 หมู่ที่ 6
17239 นาย ประวิทย์ คงถาวรนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/193 หมู่ที่ 6
17240 นาย วิทวัช วงค์พิศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/90 หมู่ที่ 6
17241 นาย อำนวย บุญย์ประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/45 หมู่ที่ 6
17242 นาง สิริณัฏฐ์ สุภภัคภรพรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/7 หมู่ที่ 6
17243 นาย กิตติ สันติโรจนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/124 หมู่ที่ 6
17244 นางสาว ปริญญา เป็งมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/3 หมู่ที่ 6
17245 นาย พัชญ์สรร ประมุขเกียรติยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/68 หมู่ที่ 6
17246 นางสาว จันทร์ทิรา แซ่ชั้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/215 หมู่ที่ 6
17247 นางสาว สุภาวดี สว่างจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/187 หมู่ที่ 6
17248 นางสาว สุภาภรณ์ สว่างจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/186 หมู่ที่ 6
17249 นาง ฝนทอง ศรีปัจฉิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/11 หมู่ที่ 6
17250 นาย องอาจ หุดากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11/5 หมู่ที่ 6
17251 นาย สุชาติ ขวัญเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/6 หมู่ที่ 6
17252 นาง อลิสา ทวีศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/55 หมู่ที่ 6
17253 นาย องศา กมลวิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/355 หมู่ที่ 6
17254 นาง ลำพูน ภาษิตภิรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/7 หมู่ที่ 6
17255 นาย เอกชัย จุรีวิริยะไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/11 หมู่ที่ 8
17256 นาง สกุลณี ทับหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/187 หมู่ที่ 8
17257 นาย สมพร ยอดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/185 หมู่ที่ 8
17258 นางสาว มุกข์ อรุณส่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/193 หมู่ที่ 8
17259 นาย สมยศ อรชุนกะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/21 หมู่ที่ 8
17260 นาย ยุทธนา คณามิ่งมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/173 หมู่ที่ 8
17261 นาง เนตรทราย แก้วก่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31 หมู่ที่ 8
17262 นาย สมเดช ศรีไพรสนธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/7 หมู่ที่ 8
17263 นาย อัครเดช ฤทธิ์จันดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/27 หมู่ที่ 8
17264 น.อ. เฉลิมพร ไชยบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/281 หมู่ที่ 8
17265 นาย เรืองฤทธิ์ ศรีระทัศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/291 หมู่ที่ 8
17266 ด.ต. ธนัท อินทร์ถนอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/138 หมู่ที่ 8
17267 นางสาว นวลปรางค์ แสงเห็ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/231 หมู่ที่ 8
17268 นาย สมศักดิ์ แจ่มวิถีเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/59 หมู่ที่ 8
17269 นาย ชำนาญ จันทะนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/122 หมู่ที่ 8
17270 นาง ฐิติภาภรณ์ ใจคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/97 หมู่ที่ 8
17271 นางสาว ภัทราวรรณ ขุนทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/154 หมู่ที่ 8
17272 นาย ชาญชัยพัฐ นาคสินประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/149 หมู่ที่ 8
17273 นางสาว มัทนา เถื่อนกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/250 หมู่ที่ 8
17274 นาย บัญชา บุญยามา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/149 หมู่ที่ 8
17275 นาย เฉลิมพล โพธิ์คา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/276 หมู่ที่ 8
17276 นาย นิกรณ์ สิงห์เสนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/1 หมู่ที่ 8
17277 นาย รุ่งธรรม ภุมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/257 หมู่ที่ 8
17278 นาย อนันต์ แก้วงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/202 หมู่ที่ 1
17279 นางสาว วิไลพร อภิวันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/246 หมู่ที่ 1
17280 นาง อังกาบ วรรณทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/404 หมู่ที่ 1
17281 นางสาว ฉลวยลักษณ์ ภู่เนตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/363 หมู่ที่ 1
17282 นาง น้อย เบิดสูง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/135 หมู่ที่ 1
17283 นาง กฤษณา นาคส้มป่อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
17284 นาย กมล สุขมูลศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
17285 นาย ทินกร คงบุญพริ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/402 หมู่ที่ 1
17286 นาย ศิธร คงบุญพริ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/407 หมู่ที่ 1
17287 นาย น้อย สิงห์เทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/120/1 หมู่ที่ 1
17288 นางสาว วันดี ป้อมบุบผา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
17289 นาย แมน มากหมู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 1
17290 นางสาว วรรณา เพาะบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/347 หมู่ที่ 1
17291 นางสาว พัชทนันส์ วงศ์จิรัญญ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/401 หมู่ที่ 1
17292 นาง นิยดา ศรีหาผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/403 หมู่ที่ 1
17293 นาง ผกา วุฒนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/406 หมู่ที่ 1
17294 นาย มโน คงบุญพริ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/400 หมู่ที่ 1
17295 นางสาว ทิพย์ นามแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/78 หมู่ที่ 1
17296 นาย อุเทน พรมชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/46 หมู่ที่ 1
17297 นาย เคน นามแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/76 หมู่ที่ 1
17298 นาย มนตรี สุวรรณแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/387 หมู่ที่ 6
17299 นาย วิวัฒน์ กรีอักษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/14 หมู่ที่ 6
17300 นาย วิสุทธิ์ ไพเราะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/386 หมู่ที่ 6
17301 นาย สมเกียรติ กุศลสัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/268 หมู่ที่ 6
17302 นาย วิโรจน์ บุญซ้อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/163 หมู่ที่ 6
17303 นาย ศุภกิจ เชื้อดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/269 หมู่ที่ 6
17304 นาย เอกสิทธิ์ คำแก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/282 หมู่ที่ 6
17305 พ.ต.ท. เดชา เกษมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/105 หมู่ที่ 6
17306 นาง บุญยนุช สาสุนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/100 หมู่ที่ 6
17307 นางสาว จิตราพร แซ่เต๊าะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/182 หมู่ที่ 6
17308 นางสาว สุนันท์ พลายละหาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/17 หมู่ที่ 6
17309 นาง ศิริลักษณ์ สังข์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/169 หมู่ที่ 6
17310 น.ต. จรัญ บำรุงบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/18 หมู่ที่ 6
17311 นาง วนิดา พูลเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/56 หมู่ที่ 5
17312 นาย เชิดศักดิ์ ค้าไม้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/66 หมู่ที่ 5
17313 นางสาว พัชราภรณ์ เหล่านุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/4 หมู่ที่ 5
17314 นาย พศิน ชับชัชวาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/616 หมู่ที่ 5
17315 นางสาว สายใจ สิทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/16 หมู่ที่ 5
17316 นาย ไพรัช นวลหอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/575 หมู่ที่ 5
17317 นาย โกสินทร์ เพ็งคำศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/542 หมู่ที่ 5
17318 นาย ธวัชชัย แซ่ตัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/406 หมู่ที่ 5
17319 นางสาว ใจงาม แซ่ลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/405 หมู่ที่ 5
17320 นาย กุลธวัช แซ่ตัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/403 หมู่ที่ 5
17321 นาง ประดุจพิณ แซ่ตัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/404 หมู่ที่ 5
17322 นาง เยาวลักษณ์ มอร์ตัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/147 หมู่ที่ 5
17323 นาย จักรพันธ์ เจริญพรรค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/231 หมู่ที่ 5
17324 นางสาว วาชรัตน์ สุวรพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/263 หมู่ที่ 5
17325 นางสาว จินตนา สุวรพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/262 หมู่ที่ 5
17326 นาย รุ่งชัย สถิตย์เกียรติสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/29 หมู่ที่ 5
17327 นาย ศุภบดินทร์ ส่งไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/4 หมู่ที่ 5
17328 นาย ทนงศักดิ์ แสนกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/357 หมู่ที่ 5
17329 นาง พัธนา ฉายศรีศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/417 หมู่ที่ 5
17330 นาย อรรถพร คงนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
17331 นาย นวายุทธ อินทร์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/97 หมู่ที่ 5
17332 นาง นันทนา สุทธิวิลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/18 หมู่ที่ 5
17333 นาย ประพนธ์ อุรุเอกโอฬาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/264 หมู่ที่ 5
17334 นาย ชาญ พรพิทักษ์เทพกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/3 หมู่ที่ 5
17335 นางสาว นัยนา จันทร์ทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/175 หมู่ที่ 5
17336 นางสาว สุพิน สุวรรณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/78 หมู่ที่ 5
17337 นาย ยุทธนา ภูพวก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/595 หมู่ที่ 5
17338 นาย พนม แสงฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/246 หมู่ที่ 5
17339 นาย ปรีชาพล ชุมเสนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/180 หมู่ที่ 5
17340 นาย ปิยะ ลิ้มโรจน์นุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/23 หมู่ที่ 5
17341 นางสาว กนก ถึงโชคชาญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/66 หมู่ที่ 5
17342 นางสาว ปัทมา เนตร์สว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/133 หมู่ที่ 5
17343 นาย นิกร วรรณาธรชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/198 หมู่ที่ 5
17344 นางสาว กรุณา สีดากุลฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/180 หมู่ที่ 5
17345 นาง นภาพร วงศ์ธนะศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/13 หมู่ที่ 5
17346 นาย บุญศรี วิเชียรวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/20 หมู่ที่ 5
17347 นาย เอกลักษณ์ ศิริพร ณ ราชสีมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/48 หมู่ที่ 5
17348 นาย ชุติชัย พากเพียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/100 หมู่ที่ 5
17349 น.ท. เฉลิม เนื่องฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/104 หมู่ที่ 5
17350 นาย นิทัศน์ สมรรคการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/114 หมู่ที่ 5
17351 นางสาว สุวคนธ์ คำทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/138 หมู่ที่ 5
17352 นาง ศิลามาศ ทองฉัตรเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/242 หมู่ที่ 5
17353 นาย ยุทธนา ศิริคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/186 หมู่ที่ 5
17354 นาง วิชุณี แสงวันดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/279 หมู่ที่ 5
17355 นางสาว อัมภิณี อังคณานิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/122 หมู่ที่ 5
17356 นางสาว รดาพัชร ขุนทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/620 หมู่ที่ 5
17357 นาง นวรัตน์ อินทชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/115 หมู่ที่ 5
17358 นาง จุฑามาศ เมฆฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/25 หมู่ที่ 5
17359 นาย เฉลิมพล แสงกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/509 หมู่ที่ 5
17360 นาย รุ่งฤทธิ์ ตาก้อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/526 หมู่ที่ 5
17361 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/22 หมู่ที่ 5
17362 นาง อำไพ กวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/814 หมู่ที่ 5
17363 นาง วรรธนพร เฉลิมวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/267 หมู่ที่ 5
17364 นาย จักรชัย จันสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/235 หมู่ที่ 5
17365 นาย วิทยา วัฒนพันธ์พิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/260 หมู่ที่ 5
17366 นางสาว กานต์สินี ศิลาเจริญธนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/135 หมู่ที่ 5
17367 นางสาว สมควร น้อยกลัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/8 หมู่ที่ 5
17368 นาย โชคชัย บุตรโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/15 หมู่ที่ 5
17369 นาง ดวงรัตน์ วิชชุนิลุบล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/59 หมู่ที่ 5
17370 นาง ธนพร ศาสตร์ยังกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/60 หมู่ที่ 5
17371 นาย เรียง เมืองมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/236 หมู่ที่ 5
17372 นาง จิต้า แสงประทีป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/1 หมู่ที่ 5
17373 นาย ประคุณ บุญสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/133 หมู่ที่ 5
17374 นาย สันติราษฎร์ พิเคราะห์แน่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/22 หมู่ที่ 5
17375 นาย สุวิชัย สำราญเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/707 หมู่ที่ 5
17376 นาย เริงศักดิ์ อัตตวนิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/550 หมู่ที่ 5
17377 นางสาว ขวัญใจ ทนงศักดิ์วิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/3 หมู่ที่ 5
17378 นาย รัชกิจ แผนสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/202 หมู่ที่ 5
17379 นาย สำรวย สวัสดิ์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/691 หมู่ที่ 5
17380 นางสาว เรียมนคร พุทธหล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/65 หมู่ที่ 5
17381 นาย ปรีดา จารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 558/713 หมู่ที่ 5
17382 นาย อดุลย์ ค้าข้าว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/60 หมู่ที่ 5
17383 นาย นภหิรัณย์ ทรัพย์จรัสแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/237 หมู่ที่ 5
17384 นาย ทินกร ผิวศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/843 หมู่ที่ 5
17385 นาย สถาพร ผลพิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/106 หมู่ที่ 5
17386 นาย คงกระพัน อยู่ชุ่มธนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/26 หมู่ที่ 5
17387 นาง สายชล มีทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/407 หมู่ที่ 5
17388 นางสาว ไพรวัลย์ ศรีสมยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/59 หมู่ที่ 5
17389 นาย เอกชัย บุญโสภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/607 หมู่ที่ 5
17390 นาย พิชัย พรมภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/226 หมู่ที่ 5
17391 นาย บัญชา ยินดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/149 หมู่ที่ 5
17392 นาย ลัทธวัฒน์ อรรถพิมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/804 หมู่ที่ 5
17393 นาง นวลพรรณ ภารัตนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/78 หมู่ที่ 5
17394 นาง พีรดา จริยะกุลญาดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/116 หมู่ที่ 5
17395 นางสาว สุวภัทร ตันหยงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/562 หมู่ที่ 5
17396 นาย สุไพบูลย์ ชูใหม่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/142 หมู่ที่ 5
17397 นางสาว เบญญา แก้ววิเชียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/137 หมู่ที่ 5
17398 นาย กำธร สุวรรณเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/89 หมู่ที่ 5
17399 นางสาว เกษราภรณ์ ทองบญชู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/209 หมู่ที่ 5
17400 นาง ผาณิต คงสนธิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/151 หมู่ที่ 5
17401 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันโสดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/41 หมู่ที่ 5
17402 นาง กุมารี จันทร์อาหาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/356 หมู่ที่ 5
17403 นางสาว จุฑารัตน์ คำพลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/118 หมู่ที่ 5
17404 นาย สง่า โปรดโคกสูง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/323 หมู่ที่ 5
17405 นางสาว จารุณี พวกรุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/199 หมู่ที่ 5
17406 นาย วรภัทร ภวะเวส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/37 หมู่ที่ 5
17407 นาย รัฐพล เพียรเสมอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/524 หมู่ที่ 5
17408 นางสาว นงนุช ณ รังสี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/87 หมู่ที่ 5
17409 นาย ประสงค์ อินทรรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/842 หมู่ที่ 5
17410 นางสาว สุกัญญา วงศ์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/5 หมู่ที่ 5
17411 นาง ศศิธร ชะนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/181 หมู่ที่ 5
17412 นาย สนิท ปิ๊จจ๊ะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/358 หมู่ที่ 5
17413 นาย ชัยสิทธิ์ มิตรบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/146 หมู่ที่ 5
17414 นาย ตราธรรม วัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/766 หมู่ที่ 5
17415 นางสาว สุภัค มหาอุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/21 หมู่ที่ 5
17416 นาง ยุวดี องค์ประทุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/453 หมู่ที่ 5
17417 นางสาว มัทนียา วงศ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/17 หมู่ที่ 5
17418 นางสาว กชามาศ ธาราศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/33 หมู่ที่ 5
17419 นางสาว ณัฐกานต์ สุขไกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/156 หมู่ที่ 5
17420 นาง พนารัช พูลทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/201 หมู่ที่ 5
17421 นางสาว ปรียาภรณ์ ชื่นตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/136 หมู่ที่ 5
17422 นาย จุมพฎ กล่อมเจ๊ก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/107 หมู่ที่ 5
17423 นาย ชำนาญ วงศ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/7 หมู่ที่ 5
17424 นาย สุทธิพงษ์ อังประทีป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/53 หมู่ที่ 5
17425 นาง จุฬารักษ์ โสภะบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/856 หมู่ที่ 5
17426 นาย วัฒนา ทองนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/177 หมู่ที่ 5
17427 นางสาว สุรีรัตน์ สุวรรณอาสน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/242 หมู่ที่ 5
17428 นางสาว ปราณี จินต์จงเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/62 หมู่ที่ 5
17429 นางสาว ศิรินทิพย์ มณีแมน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/139 หมู่ที่ 5
17430 นาย ทิพย์กมล ภู่ถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/42 หมู่ที่ 5
17431 นางสาว วราทิพย์ เทพบุญวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/67 หมู่ที่ 5
17432 นาย มานพ ปานชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/143 หมู่ที่ 5
17433 นาย อนันตสิน เชื้อผูดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/19 หมู่ที่ 7
17434 นาย พรชัย ผูกพานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/41 หมู่ที่ 7
17435 นาย ศักดิ์ดา เททพธานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/325 หมู่ที่ 7
17436 นาย อาวุธ บุตรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/117 หมู่ที่ 7
17437 นาย ชัยยุทธ ชัยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/336 หมู่ที่ 7
17438 นาย วีระชัย แซ่ท่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/222 หมู่ที่ 7
17439 นางสาว มลทิรา แสนสืบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/233 หมู่ที่ 7
17440 นาง วาสนา พุ่มพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/12 หมู่ที่ 7
17441 นาย จักราวุธ แก้วกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/429 หมู่ที่ 7
17442 นาย บุรินทร์ พิศเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/363 หมู่ที่ 7
17443 นางสาว แสงเดือน ว่องไวทยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/48 หมู่ที่ 7
17444 นางสาว ปพิชญา ญาณะเครื่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/50 หมู่ที่ 7
17445 นาย ไพจิตร ธีระหิรัญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/12 หมู่ที่ 7
17446 นาง จรรยา งามประเสริฐสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/380 หมู่ที่ 7
17447 นางสาว สุกุมา เนาว์ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/311 หมู่ที่ 7
17448 นาง สุภาวดี บึงกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/326 หมู่ที่ 7
17449 นาย ประเทือง จิตคล่องทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/237 หมู่ที่ 7
17450 นางสาว อภิญญา สุขแพทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/209 หมู่ที่ 7
17451 นาย ชัชวาล น้อยคูณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/371 หมู่ที่ 7
17452 นางสาว วิลาวัณย์ ปั้นตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/558 หมู่ที่ 7
17453 นาย อนิรุธ ตันสหวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/111 หมู่ที่ 7
17454 นาง เสงี่ยม อุปรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/53 หมู่ที่ 7
17455 นาย ตรีบดินทร์ บุญเต็งชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/42 หมู่ที่ 7
17456 นาง ปันจรินทร์ ทองสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/259 หมู่ที่ 7
17457 นางสาว ดวงพร ถาพินนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/146 หมู่ที่ 5
17458 นางสาว ทิพวรรณ ถาพินนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/144 หมู่ที่ 5
17459 นางสาว ธิดา แสงนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/818 หมู่ที่ 5
17460 นาย ธนภัทร งามฉลาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/332 หมู่ที่ 5
17461 นางสาว ไอลดา สีทาหล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
17462 นาง พรวลัย คำแจ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/79 หมู่ที่ 5
17463 นาย ไพโรจน์ พันธุลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/58 หมู่ที่ 5
17464 นาง ปรารถนา พาภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/32 หมู่ที่ 5
17465 นาง สุปราณี จันทรสาขา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/760 หมู่ที่ 5
17466 นาง ทรรศน์มน สุขประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/61 หมู่ที่ 5
17467 นาย สุรชัย รัตนนรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/239 หมู่ที่ 5
17468 นาง ปัทมพร ทองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/29 หมู่ที่ 5
17469 นาย ชาญพงศ์ พิมพ์ศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/93 หมู่ที่ 5
17470 นาย จีระวุฒิ สีสรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/84 หมู่ที่ 5
17471 นาย อภิรมย์ เธียรถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/62 หมู่ที่ 5
17472 นางสาว วิภารักษ์ ปันรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/72 หมู่ที่ 5
17473 นาง ลฎาภา เจริญโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/69 หมู่ที่ 5
17474 นาย อนิรุทธ์ อัครอุปพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/444 หมู่ที่ 5
17475 นาย ภูวนาถ กีรติธนชัยวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/424 หมู่ที่ 5
17476 นาย ลำปาง ไพปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/58 หมู่ที่ 5
17477 นาย สุรพล ยวงสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/225 หมู่ที่ 5
17478 นาย พีระ กวางประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/502 หมู่ที่ 5
17479 นาย ธัชชัย ทับโคกสูง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/42 หมู่ที่ 5
17480 นาย ภัทร์ชิรพงษ์ อุปัชฌาย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/230 หมู่ที่ 5
17481 นาย ประพีร์ ปวิธากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/717 หมู่ที่ 5
17482 นาย ธนัสสรณ์ ภูตินันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/22 หมู่ที่ 5
17483 นางสาว นภาลัย ไชยริป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/108 หมู่ที่ 5
17484 นาย วชิรพงษ์ โพธิ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/290 หมู่ที่ 5
17485 นาง สุนทรียา ชัดแช้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/119 หมู่ที่ 5
17486 นาง สมหมาย จันทร์ตะเคียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/900 หมู่ที่ 9
17487 นาย ณฐพงษ์ วีระเสถียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/141 หมู่ที่ 9
17488 นาย ทองใบ โตมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/3 หมู่ที่ 9
17489 พ.อ.อ. วิชัย โตมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/5 หมู่ที่ 9
17490 นาย กำพล พรมมาน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17491 นาย วีระยุทธ พุ่มพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/2 หมู่ที่ 9
17492 นาย ศุภพิมล พรมพิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/307 หมู่ที่ 9
17493 นางสาว นัทนัน ต้นสกุลวณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/630 หมู่ที่ 9
17494 นางสาว สุกัญญา ต้นสกุลวณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/241 หมู่ที่ 9
17495 นาย เสน่ห์ ต้นสกุลวณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/240 หมู่ที่ 9
17496 นางสาว อุษา ประกอบทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/118 หมู่ที่ 9
17497 นาย จรูญ เจริญเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/20 หมู่ที่ 9
17498 นาย อุทัย น้อยวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/44 หมู่ที่ 9
17499 นาง บุญธิตา แสนทวีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/813 หมู่ที่ 9
17500 นางสาว มณี ร่มโพธิ์เย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29 หมู่ที่ 9
17501 นาย สุชาติ ทองแถม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17502 นางสาว ณิชาภา เอกนิธิวรากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/58 หมู่ที่ 9
17503 นาย ทรัพย์ชัย วงศ์เกย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/15 หมู่ที่ 9
17504 นาย ดำรงศักดิ์ นุ้ยเล็ก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/377 หมู่ที่ 9
17505 นาย ปรีชา สุรเมธีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/230 หมู่ที่ 9
17506 นาย มานิตย์ บุตรสำราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/946 หมู่ที่ 9
17507 นาง ชูพันธ์ เพ็ชร์อินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/9 หมู่ที่ 9
17508 นาย ประเสริฐ หวังแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/4 หมู่ที่ 9
17509 นาย สมทรง ร่มโพธิ์เย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17510 นาง จุไร จาแว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/935 หมู่ที่ 9
17511 นางสาว อรนุช จุลปิยุกต์เลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/492 หมู่ที่ 9
17512 นาย โกมล ยอดกฤษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 31/2 หมู่ที่ 9
17513 นาง สุวรรณเพ็ญ บุญสลับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/681 หมู่ที่ 9
17514 นาย เฉลิมพล ขุนเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/199 หมู่ที่ 9
17515 นาย บุญเชิด พิทักษ์เนติธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/25 หมู่ที่ 9
17516 นาย หมาก โพธิ์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17517 นางสาว สาริกา โพธิ์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17518 นาย ออด ทองแถม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17519 นาง อรนุช ลายทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/175 หมู่ที่ 9
17520 นางสาว พิมลแข เชื้อเมืองพาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/174 หมู่ที่ 9
17521 นางสาว เบญจมาศ ส่องพราย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/171 หมู่ที่ 9
17522 นางสาว รำไพ อยู่นาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/170 หมู่ที่ 9
17523 ด.ต. เฉลิมชัย ว่องพานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/169 หมู่ที่ 9
17524 นางสาว กาญจนา ปุริมศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/155 หมู่ที่ 9
17525 นาย สราวุธ เหมะธุลิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/147 หมู่ที่ 9
17526 นางสาว สุกัญญา นนทคำจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/146 หมู่ที่ 9
17527 นางสาว ปัญจพร หนูฉิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/144 หมู่ที่ 9
17528 นาง เกษศินีย์ สุทธไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/139 หมู่ที่ 9
17529 นาย ชูรัตน์ คงชุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/134 หมู่ที่ 9
17530 นางสาว ถาวรีย์ ไม้งาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/121 หมู่ที่ 9
17531 นาย ถาวร พิมพ์คำไหล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/119 หมู่ที่ 9
17532 นาง จันจิรา นาบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/118 หมู่ที่ 9
17533 นาง มณีรัตน์ ศุภวรรณาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/116 หมู่ที่ 9
17534 นาย นฤดล พินิจพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/112 หมู่ที่ 9
17535 นางสาว ธัญนาถ ไชยพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/111 หมู่ที่ 9
17536 นาย ดนัย หว่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/110 หมู่ที่ 9
17537 นางสาว บุปผา ศรีวิไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/109 หมู่ที่ 9
17538 นางสาว กรัณฑรัตน์ ศรีแก่นทราย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/108 หมู่ที่ 9
17539 นาย ภานุวัฒน์ ปาระมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/105 หมู่ที่ 9
17540 นางสาว อุทัยวรรณ ชื่นแผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/107 หมู่ที่ 9
17541 พ.อ.อ. วินัย ยังดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/106 หมู่ที่ 9
17542 นางสาว สุดาวรรณ จิตรพรสวรรค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/96 หมู่ที่ 9
17543 นาย ปิยะพันธ์ เอี่ยมอร่าม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/92 หมู่ที่ 9
17544 นาย กรณ์กิจ พงษ์หัสบรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/85 หมู่ที่ 9
17545 นางสาว บำเพ็ญ อิงควรากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/83 หมู่ที่ 9
17546 นางสาว ณัฐธันยา เมืองนกชัชชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/80 หมู่ที่ 9
17547 พ.อ. บรรจง สุวัฑฒิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/79 หมู่ที่ 9
17548 นาย ภัทรพงศ์ รักษายศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/60 หมู่ที่ 9
17549 นางสาว ซิกอลินทร์ อัณฑยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/43 หมู่ที่ 9
17550 นางสาว กัลยลักษณ์ นาคประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/33 หมู่ที่ 9
17551 นาย วีรชัย นาคมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/28 หมู่ที่ 9
17552 นาง อภิรดี กุลสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/19 หมู่ที่ 9
17553 นาย นภดล ใจจุมปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/16 หมู่ที่ 9
17554 นาย อดิรุตน์ เยี่ยมเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/22 หมู่ที่ 9
17555 นาย บุญลือ หมั่นกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/23 หมู่ที่ 9
17556 นาง ไกรสร แจ่มจำรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/25 หมู่ที่ 9
17557 นาย สมประสงค์ จันทร์ตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/45 หมู่ที่ 9
17558 นาง วรรณภา เงินพดด้วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/117 หมู่ที่ 9
17559 นาย วัชวุฒิ หงษ์สมดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/518 หมู่ที่ 9
17560 น.ท. ภาณุ สยามวาลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/412 หมู่ที่ 9
17561 นาย ชนาธิป พัฒโนดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/373 หมู่ที่ 9
17562 นาย อนันต์ ช้างน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/643 หมู่ที่ 9
17563 นาง กัญญาทิพย์ โกสะรุททะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/58 หมู่ที่ 9
17564 นางสาว ปิติรัตน์ ปักษี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/808 หมู่ที่ 9
17565 นาย สมศักดิ์ เพ็ชรประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/11 หมู่ที่ 9
17566 นาง นงรัฐ พวงมะลิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/736 หมู่ที่ 9
17567 นางสาว มาลี ก้องชลาลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/21 หมู่ที่ 9
17568 นาย อนุสรณ์ คุ้มสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/545 หมู่ที่ 9
17569 นางสาว นงนภสร สรงทาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/637 หมู่ที่ 9
17570 นางสาว เกศจุฑาภรณ์ ภู่ไหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/31 หมู่ที่ 9
17571 นาย ณัฐวีร์ ศรีดวงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/220 หมู่ที่ 9
17572 นางสาว ทิพย์มงคล น้อยมีเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/8 หมู่ที่ 9
17573 นางสาว สำเนียง บุญนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13 หมู่ที่ 9
17574 นาง จำนงค์ น้อยมีเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/1 หมู่ที่ 9
17575 นางสาว สุภาพร อนันตพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/4 หมู่ที่ 9
17576 นาง พิศมัย มีศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48 หมู่ที่ 9
17577 นาง เชษฐธิดา ภูมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/644 หมู่ที่ 9
17578 นาย อดุลย์ ภูมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/646 หมู่ที่ 9
17579 นางสาว รัชฎาพร การร้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/316 หมู่ที่ 9
17580 นาย สราวุธ อดทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/206 หมู่ที่ 9
17581 นาง โสภา ศรีสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/315 หมู่ที่ 9
17582 นางสาว สุดใจ สีชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/906 หมู่ที่ 9
17583 นาย ชาญณรงค์ บุดดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/279 หมู่ที่ 9
17584 น.ท. สรชัช ศรีอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/411 หมู่ที่ 9
17585 นางสาว สุดา ม่วงคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/1 หมู่ที่ 9
17586 นาง สอน วงชมพู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
17587 นาง ลำเพย เกษรเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/6 หมู่ที่ 9
17588 นาย สุทิน คงบุญพริ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/399 หมู่ที่ 1
17589 นางสาว จอมใจ นามแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/79 หมู่ที่ 1
17590 นาย วิชัย ศรีหงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/45 หมู่ที่ 1
17591 นาย วิรัช แซ่โคว้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/64 หมู่ที่ 1
17592 นาย ประพันธ์ จำปาขาว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/284 หมู่ที่ 1
17593 นาย สมภพ พงษ์ษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/3 หมู่ที่ 1
17594 นาย อภิเชษฐ อภิวันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/166 หมู่ที่ 1
17595 นาย โอภาส สังข์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/164 หมู่ที่ 1
17596 นาง อัชรา พุ่มพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/219 หมู่ที่ 1
17597 นาย ยงยุทธ ฉัตรสีรุ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/136 หมู่ที่ 6
17598 นาย อรุณ สุขแสงรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/292 หมู่ที่ 6
17599 นาย สมศักดิ์ มงคลชัยอรัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/165 หมู่ที่ 6
17600 นาย วิชัย ชนันท์ถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/444 หมู่ที่ 6
17601 นาย อนิรุทธิ์ จิตราวัตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/276 หมู่ที่ 6
17602 นาง มาลี สุขลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/18 หมู่ที่ 6
17603 นาง นงลักษณ์ ปานประทีป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/152 หมู่ที่ 6
17604 นาย สะอาด มัดไทสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 6
17605 นาง สุกัญญา อิงธารทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/25 หมู่ที่ 6
17606 นางสาว เพชรแพรว เดอมาร์โก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/14 หมู่ที่ 6
17607 นาย วรพล แซ่โจว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/76 หมู่ที่ 6
17608 นาย พีระชาติ ฉิมแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/7 หมู่ที่ 6
17609 นาง กติกา ลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/230 หมู่ที่ 6
17610 นางสาว พรรณนิภา พลอยวัชระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/44 หมู่ที่ 6
17611 นาย ศักดา ตรัยสิงห์พิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/340 หมู่ที่ 6
17612 นาง สวน ลายเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/2 หมู่ที่ 6
17613 นาง ศุภวรรณ สมาธยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/262 หมู่ที่ 5
17614 นางสาว ภาสุนันท์ วังนิเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/468 หมู่ที่ 5
17615 นาย มานพ ทิพยรัชตกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/475 หมู่ที่ 5
17616 นาย จักรพงษ์ ใจหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/116 หมู่ที่ 5
17617 นาง ชญาดา ปุสสะรังษี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/217 หมู่ที่ 5
17618 นาย ธีราวุฒิ แสงเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/73 หมู่ที่ 5
17619 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภารัตน์ ชนะชัยโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/750 หมู่ที่ 5
17620 นาย สมศรี รินจำอัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/239 หมู่ที่ 5
17621 นาย ไกรรัตน์ เพ็ชรนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/36 หมู่ที่ 5
17622 นางสาว สมภาร ปรินทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/235 หมู่ที่ 5
17623 นาง ชุติมา มนัสช่วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/82 หมู่ที่ 5
17624 นางสาว ธิดาพรรณ มณีพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/114 หมู่ที่ 5
17625 นางสาว มาลินวิษา โสชะรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/73 หมู่ที่ 5
17626 นาง ภัทรา ว่องธรรมวิชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/133 หมู่ที่ 5
17627 นาย โจจิ อิเคดะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/166 หมู่ที่ 5
17628 นาย วีระชัย ศักดิ์นนท์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/35 หมู่ที่ 5
17629 นาย ณรงค์เดช ไชยบาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/253 หมู่ที่ 5
17630 นางสาว กนกวรรณ ทำดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/236 หมู่ที่ 5
17631 นาง ชนัญชิตา บุญมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/111 หมู่ที่ 5
17632 นาย สมบุญ เขียวสนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/68 หมู่ที่ 5
17633 นางสาว ธณัทภัทร ปานยิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/121 หมู่ที่ 5
17634 นาย บุญเลิศ ทิมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/2 หมู่ที่ 5
17635 นางสาว ดวงพร ศิริกิตติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/61 หมู่ที่ 5
17636 นางสาว รัชฎาภรณ์ วงศ์จันดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/284 หมู่ที่ 5
17637 นาย เอกรินทร์ ตั้งประภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/37 หมู่ที่ 5
17638 น.ท. เพทาย ธรรมสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/131 หมู่ที่ 5
17639 ว่าที่ ร.ต. ประทีป ถุงมีเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/202 หมู่ที่ 5
17640 นาง ปาน สุขพลาดิสัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/896 หมู่ที่ 5
17641 นาย ประสาร เลี่ยมมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/96 หมู่ที่ 5
17642 นาย วิเชียร ศุภศรโยภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/53 หมู่ที่ 5
17643 นางสาว ยุพิน ศิริเธียรไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/40 หมู่ที่ 5
17644 นาย สาคร ภิระแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/880 หมู่ที่ 5
17645 นาง ปุณณดา วัฒนพรจิรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/582 หมู่ที่ 5
17646 นาย บุญส่ง บัวต๋า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/93 หมู่ที่ 5
17647 นาย กิจศรัณย์ชัย รอดพยันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/2 หมู่ที่ 5
17648 นาย กอบเกียรติ์ ชาญจำลอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/187 หมู่ที่ 5
17649 นาย นพปฎล มงคลสินธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/356 หมู่ที่ 5
17650 นาง วงศ์เดือน จันทร์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/34 หมู่ที่ 5
17651 นาย สุรชาติ ศรีวิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/388 หมู่ที่ 5
17652 นาง จิราพร สุวรรณโครธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/85 หมู่ที่ 5
17653 นางสาว นุชรี ด้านวังขวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/19 หมู่ที่ 5
17654 นาย ธนกร วัฒนพรจิรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/581 หมู่ที่ 5
17655 นาย โชตินรินทร์ โชติหิรัญโยธิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/601 หมู่ที่ 5
17656 นาง เนาวรัตน์ มงคลนิมิตยิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/132 หมู่ที่ 5
17657 นางสาว ทิพวรรณ์ ศิริธวัช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/65 หมู่ที่ 5
17658 นาย สมพล ปุรณมณีวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/268 หมู่ที่ 5
17659 นาง คณิตศรา จัดการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/8 หมู่ที่ 5
17660 นาง จันทร์ศรี เกิดแก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/382 หมู่ที่ 5
17661 นาง เนตรนภา โคโงะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/56 หมู่ที่ 5
17662 นางสาว นริศรา บุญชูช่วย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/47 หมู่ที่ 5
17663 นาง ฐิติพร คุ้มกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/239 หมู่ที่ 5
17664 นาง ประเทือง บุญสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/452 หมู่ที่ 5
17665 นาย มนตรี เตรียมเชิดติวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/23 หมู่ที่ 5
17666 นางสาว ณุวรี โชติมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/895 หมู่ที่ 5
17667 นาย ยุทธนา เชื้อนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/78 หมู่ที่ 5
17668 นางสาว กันยารัตน์ เบี้ยกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/237 หมู่ที่ 5
17669 นางสาว สปัญญภัฎ สีทะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/34 หมู่ที่ 5
17670 นาง ศิริวรรณ ปานภูทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/499 หมู่ที่ 5
17671 นาย ชัยเวียง เวียงใน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/450 หมู่ที่ 5
17672 นาย วิรัตน์ ศิริธนะพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/153 หมู่ที่ 5
17673 นางสาว เกศิณี ศรีสุขใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/37 หมู่ที่ 5
17674 นางสาว วรัญญา โกษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/357 หมู่ที่ 5
17675 นางสาว เดือนเต็ม กาทำมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/45 หมู่ที่ 5
17676 นางสาว ณาตยา เอื้อฤทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/625 หมู่ที่ 5
17677 นางสาว ศิวาพร บุญเลิศรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/11 หมู่ที่ 5
17678 นาย สิทธิโชค หนูเหมือน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/159 หมู่ที่ 5
17679 นาย กันย์ โลนิกขะพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/126 หมู่ที่ 5
17680 นาง พิมพ์นิภา ฮ้อโต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/509 หมู่ที่ 5
17681 นาง เพ็ญพิชญา กิ่งวงศา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/526 หมู่ที่ 5
17682 นางสาว ปรียาภรณ์ พาลีบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/524 หมู่ที่ 5
17683 นาย กิติพล กัญญาคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/527 หมู่ที่ 5
17684 นาย จักรพงษ์ เบ้าจรรยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/78 หมู่ที่ 5
17685 นาง วรรณี กุฎอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/215 หมู่ที่ 5
17686 นางสาว เพ็ญแข แสงภัทรเนตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/507 หมู่ที่ 5
17687 นางสาว สุจรรยา แก้วประการพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/124 หมู่ที่ 5
17688 นาง เสาวณิต เสาร์สมยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/307 หมู่ที่ 5
17689 นางสาว จรินทร์ทิพย์ วรรณเมธี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/448 หมู่ที่ 5
17690 นางสาว บัวหลวง เรืองวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/365 หมู่ที่ 5
17691 นาย สิทธิเดช เชื้อชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/186 หมู่ที่ 5
17692 นาย ชรินทร์ ทัศนเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/366 หมู่ที่ 5
17693 นางสาว สำราญ เริงทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/72 หมู่ที่ 5
17694 นาง พรทิพย์ คราประยูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/141 หมู่ที่ 5
17695 นาง เพ็ญศรี นาใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/192 หมู่ที่ 5
17696 นาย พรประเสริฐ ยินดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/869 หมู่ที่ 5
17697 นางสาว ฐปราณี ดวงเบ้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/140 หมู่ที่ 5
17698 นาง พรชนันน มะโนเกี๋ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/38 หมู่ที่ 5
17699 นางสาว หทัยวงศ์ วิสุททธิแพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/58 หมู่ที่ 5
17700 นาย ชัยพร ตระกูลพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/76 หมู่ที่ 5
17701 นาย สามล มีทรัพย์เจริญดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 45/102 หมู่ที่ 5
17702 นางสาว สุธณัฐรดา สุธีวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/483 หมู่ที่ 5
17703 นาง ศิริภรณ์ เกิดแก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/130 หมู่ที่ 5
17704 นางสาว รัตติพร เกิดแก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/120 หมู่ที่ 5
17705 นาย มานะ โพธิ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/152 หมู่ที่ 5
17706 นาง หนูจันทร์ โพธิ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/243 หมู่ที่ 5
17707 นางสาว ชัญญานุช เสาร์เงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/269 หมู่ที่ 5
17708 นาย ทวีศักดิ์ จันทร์ทรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/96 หมู่ที่ 5
17709 นาย ไชยพร ลี้ไพทูรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/86 หมู่ที่ 5
17710 นาง อรทัย สุขรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/33 หมู่ที่ 5
17711 นางสาว เขมสุภาภร เขมจุฑาพัฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/95 หมู่ที่ 5
17712 นาย ไพฑูรย์ เม่นสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/103 หมู่ที่ 5
17713 นางสาว ศิริพร โกยทรัพย์สิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/97 หมู่ที่ 5
17714 นาง รุ่งอรุณ มิลินชัยดำรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/370 หมู่ที่ 5
17715 น.อ. ถนอม อินทรฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/27 หมู่ที่ 5
17716 นาง จันทร์ทิพย์ เหมพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/21 หมู่ที่ 5
17717 นาง กัญญ์ลักษณ์ เพ็ชรน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/616 หมู่ที่ 5
17718 นาย วรวิทย์ บรรณวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/241 หมู่ที่ 5
17719 นาง ปราณ๊ วรรณภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/401 หมู่ที่ 5
17720 นาย กิตติพงษ์ อนุวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/4 หมู่ที่ 5
17721 นาย ปัญญากร ธัญภาณุวัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/154 หมู่ที่ 5
17722 นาย นรินทร์ เต่าเล็ก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/213 หมู่ที่ 5
17723 นาย นันทศักดิ์ จิระสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/227 หมู่ที่ 5
17724 นาย สุทธิพงษ์ ธงกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/65 หมู่ที่ 5
17725 นางสาว ศศิกานต์ ฝากาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/380 หมู่ที่ 5
17726 ร.ท.หญิง พัชรินทร์ ทองใบหนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/104 หมู่ที่ 5
17727 นาง พิไร แหลมเขาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/129 หมู่ที่ 5
17728 นาง วรรณี สารการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/17 หมู่ที่ 5
17729 นาง สมพร เอี่ยมสำอางค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/282 หมู่ที่ 5
17730 นาง วรณัน สุนทราณู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/32 หมู่ที่ 5
17731 นางสาว ศิริลักษณ์ วิชัยโย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/123 หมู่ที่ 5
17732 นาย เกษม นาคจีนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/274 หมู่ที่ 5
17733 นาย ชัยภัทร วิมลสุต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/92 หมู่ที่ 5
17734 นาย วรรณชัย สารการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/124 หมู่ที่ 5
17735 นางสาว จินตนา ลิ้มประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/178 หมู่ที่ 5
17736 นางสาว วันดี ผลัดมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/6 หมู่ที่ 5
17737 นาย ภีระพงศ์ สารัตถกิจอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/4 หมู่ที่ 5
17738 นาย ธนเดช พันธุ์ยาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/176 หมู่ที่ 5
17739 นาย อนุกูล ประชุมพรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/126 หมู่ที่ 5
17740 นางสาว สุภาวดี นุชนิยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/12 หมู่ที่ 5
17741 นางสาว พรประภัสสร์ สมุทรพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/716 หมู่ที่ 5
17742 นาย อภิวัฒน์ เหล่าดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/318 หมู่ที่ 5
17743 นางสาว วรางคณา อิ้มคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/806 หมู่ที่ 5
17744 นางสาว ดาวเรือง แก้วชุมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/471 หมู่ที่ 5
17745 นาย ขวัญชัย พิบูลย์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/52 หมู่ที่ 5
17746 นางสาว ศุภิสรา เบิกบาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/149 หมู่ที่ 5
17747 นางสาว สิริเขต สุมลวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/50 หมู่ที่ 5
17748 นาย สง่า วิเศษชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/174 หมู่ที่ 5
17749 นาย สราวุธ นันทนพินิจกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/401 หมู่ที่ 5
17750 นาย จักรกฤษณ์ เรืองรุ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/280 หมู่ที่ 5
17751 นาย สุมธิกานต์ จันทสร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/312 หมู่ที่ 5
17752 นาง ลัดดาวัลย์ สกุลสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/48 หมู่ที่ 5
17753 นาย กิตติ นุชเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/239 หมู่ที่ 5
17754 นางสาว ภสรัญชน์ มีเงินทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/457 หมู่ที่ 5
17755 นาย กชนนท์ บัวสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/382 หมู่ที่ 5
17756 นางสาว มะลิวรรณ กลับดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/202 หมู่ที่ 5
17757 นางสาว รชยา ธนินภูริชญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/284 หมู่ที่ 5
17758 นางสาว ศิริวรรณ เดือนฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/201 หมู่ที่ 5
17759 พ.อ.อ. บัญชร เทียนเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/74 หมู่ที่ 5
17760 นาย ศรัณยู เอี้ยวซิโป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/794 หมู่ที่ 5
17761 นาย บัญชา ลานอุ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/408 หมู่ที่ 5
17762 นาง สมพิศ สังขวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/272 หมู่ที่ 5
17763 นางสาว อารีย์ จันทร์ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/86 หมู่ที่ 5
17764 นาย ธเนศ ไพศาลนรเสรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/113 หมู่ที่ 5
17765 นาย จักร ทองยิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/288 หมู่ที่ 5
17766 นาย นคร เหลืองประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/256 หมู่ที่ 5
17767 นาย ปภิณวิช สันติธนากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/88 หมู่ที่ 5
17768 นาย อัครพล พงษ์แก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/15 หมู่ที่ 5
17769 นาง วิลาวัลย์ วงบุรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/437 หมู่ที่ 5
17770 นาง สุธิศา แสงอุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/92 หมู่ที่ 5
17771 นางสาว อุษณีย์ อูเมอร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/271 หมู่ที่ 5
17772 นาย อาวุธ คำแสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/141 หมู่ที่ 5
17773 นาย องอาจ ตั้งธรรมะดำรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/59 หมู่ที่ 5
17774 นาง กนกพร พาบัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/405 หมู่ที่ 5
17775 นาย พงศ์ธร วิศาลศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/9 หมู่ที่ 5
17776 นาย วิโรฒ ชมพู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/148 หมู่ที่ 5
17777 นาง อารีย์ ลัค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/19 หมู่ที่ 5
17778 นางสาว จันทร์สุดา จารุเสถียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/103 หมู่ที่ 5
17779 นาย อมรพงศ์ เจริญวุฒิพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/421 หมู่ที่ 5
17780 นาย วัฒนชัย จันทร์วีนุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/697 หมู่ที่ 5
17781 นางสาว บรรจบ กลั่นฉุย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/216 หมู่ที่ 5
17782 นาย ปิยวัฒน์ ศรีงาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/71 หมู่ที่ 5
17783 นาย มินทร์ตา ไพศาลชินวัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/156 หมู่ที่ 5
17784 นางสาว สุนันยา เหรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/47 หมู่ที่ 5
17785 นาง นพชนก เจริญกัลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/34 หมู่ที่ 5
17786 นาย สมเกียรติ เจริญกัลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/35 หมู่ที่ 5
17787 นางสาว วลี แซ่ลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/120 หมู่ที่ 5
17788 นาง พรรษมล ศรีษะเกตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/160 หมู่ที่ 5
17789 นาง กาญจนา กำไร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/370 หมู่ที่ 5
17790 นางสาว พจมาน ปัญญาราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/371 หมู่ที่ 5
17791 นาง กฤษณา สารบัณฑิตกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/184 หมู่ที่ 5
17792 นาย คมทรรศน์ ขำดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/446 หมู่ที่ 5
17793 นาย สัญญา โพธิ์ธิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/35 หมู่ที่ 5
17794 นาย ศุภกร รัตนวราหะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/894 หมู่ที่ 5
17795 นางสาว เพ็ญจณี ดุรงคเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/59 หมู่ที่ 5
17796 นาย วิโรจน์ มณีเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/146 หมู่ที่ 5
17797 นางสาว อมรรักษ์ รอดดารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/213 หมู่ที่ 5
17798 นาย มโน มธุรสสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/14 หมู่ที่ 5
17799 นาง สุปริม ลงลายชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/833 หมู่ที่ 5
17800 นาย ฉลองศักดิ์ คงทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/567 หมู่ที่ 5
17801 นางสาว กัลยาณี ทองเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/190 หมู่ที่ 5
17802 นางสาว ภัทรวรรน์ อุดมศิลป์ศาสตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/169 หมู่ที่ 5
17803 นาง จงกลนี มนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/28 หมู่ที่ 5
17804 นาย ก้องภพ มังคะดานะรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/118 หมู่ที่ 5
17805 นาง สินีวัณณ์ เพชรสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/1 หมู่ที่ 5
17806 นาง ทองหยิบ แถมเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/30 หมู่ที่ 5
17807 นาง เพียงใจ เหล็กกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/13 หมู่ที่ 5
17808 นางสาว บัณฑิตา วรรณวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/171 หมู่ที่ 5
17809 นาย อุดร สำโรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/89 หมู่ที่ 5
17810 นางสาว จริยาณี ไกรทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/251 หมู่ที่ 5
17811 นางสาว นงนุช แนวเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/381 หมู่ที่ 5
17812 นาย วิฑูรย์ กุจะพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/188 หมู่ที่ 5
17813 นาย สายชล ธูปเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/331 หมู่ที่ 5
17814 นาย สุทธนา เผ่าไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/145 หมู่ที่ 5
17815 นางสาว นิอร ตั้งเจริญพัฒนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/302 หมู่ที่ 5
17816 นาง วารีย์ ไชยดำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/306 หมู่ที่ 5
17817 นางสาว ปิยะธิดา รักษายศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/205 หมู่ที่ 5
17818 นาง กุลศยา ระมัดตน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/122 หมู่ที่ 5
17819 นาย อรรณพ วิมลวชิรเมธี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/60 หมู่ที่ 5
17820 นางสาว พเยาว์ อ่วมแจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/54 หมู่ที่ 5
17821 นาย สมนึก พรกิตติปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/125 หมู่ที่ 5
17822 นาย สมควร พาณิชย์เลิศอำไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/322 หมู่ที่ 5
17823 นาง สุภาภรณ์ แสดงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/20 หมู่ที่ 5
17824 นาย ทนง ลัดนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/86 หมู่ที่ 5
17825 นาย วรวุฒิ วิบูลย์เจริญกิจจา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/553 หมู่ที่ 5
17826 นาง ณัจฉรา ทับทิมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/161 หมู่ที่ 5
17827 นาย อัครพล เทพคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/8 หมู่ที่ 5
17828 นาง สมหมาย เทพคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/10 หมู่ที่ 5
17829 นาย ศุภฤกษ์ การดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/174 หมู่ที่ 5
17830 นาย ปรีชา จวนอาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/171 หมู่ที่ 5
17831 นางสาว วันวิสาข์ คุณรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/47 หมู่ที่ 5
17832 นาง รัตติกร เกิดสังข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/381 หมู่ที่ 5
17833 นาย สุพจน์ สุขประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/280 หมู่ที่ 5
17834 นาย วิชัย แซ่จง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/123 หมู่ที่ 5
17835 นาย วิกรม มงคลเบญจรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/409 หมู่ที่ 5
17836 นาย พรชัย เทพวิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/61 หมู่ที่ 5
17837 นาย อุเทน คำพิมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/28 หมู่ที่ 5
17838 นาย สรวีย์ ศโรภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/97 หมู่ที่ 5
17839 นางสาว สรชา วงศ์วิชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/267 หมู่ที่ 5
17840 นางสาว อรชพร ภูมิภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/54 หมู่ที่ 5
17841 นางสาว อุบล ทรงชน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/168 หมู่ที่ 5
17842 นางสาว กรกนก ดวงอุไร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/511 หมู่ที่ 5
17843 นางสาว นิธิตา พันธุ์ยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/68 หมู่ที่ 5
17844 นางสาว อารีรัตน์ สุพิทักษ์วงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/1 หมู่ที่ 5
17845 นาย นวน สร้อยจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/92 หมู่ที่ 5
17846 นางสาว สุขฤดี พิมพ์วิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/337 หมู่ที่ 5
17847 นาย ธนาศักดิ์ ก้อนทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/898 หมู่ที่ 5
17848 นางสาว ศิริลักษณ์ สาตร์เพ็ชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/435 หมู่ที่ 5
17849 นาย สุริเยนทร์ ภู่ประเสริฐวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/402 หมู่ที่ 5
17850 นาย นะฤทธิ์ วันทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/83 หมู่ที่ 5
17851 นาง พวงเพ็ญ จันทร์อุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/77 หมู่ที่ 5
17852 นาย สุรชัย นาคปทุมสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/113 หมู่ที่ 5
17853 นาง สำลี ตนุภัทรางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/209 หมู่ที่ 5
17854 นาง สุพรรณี อันโด่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/389 หมู่ที่ 5
17855 นาย ปราเนตร โสภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/494 หมู่ที่ 5
17856 นาย วรวิทย์ เขียวชอุ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/158 หมู่ที่ 5
17857 นาง พิมพรรณ แจ้งดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/186 หมู่ที่ 5
17858 นาย ทรงวุฒิ ประโมจนีย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/223 หมู่ที่ 5
17859 นาย นงค์นุช ยืนทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/439 หมู่ที่ 5
17860 นาง ขวัญฤดี ภูศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/33 หมู่ที่ 5
17861 นาย ฉัตรชัย กรรณานุวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/125 หมู่ที่ 5
17862 นาง สิริพร ศักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/275 หมู่ที่ 5
17863 นาย โกศล คชนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/334 หมู่ที่ 5
17864 นาง สายพิณ มหาพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/774 หมู่ที่ 5
17865 นาย สะอาด อยู่ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/366 หมู่ที่ 5
17866 นาง อุบล วงษ์วัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/44 หมู่ที่ 5
17867 นาย ประวิง แก้วแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/313 หมู่ที่ 5
17868 นางสาว ไพรินทร์ แซ่โค้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/187 หมู่ที่ 11
17869 นาง จริยา จิ้วบุญชู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/12 หมู่ที่ 11
17870 นาย ปภังกร จันทรศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/351 หมู่ที่ 11
17871 นาง จรรยา ศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/145 หมู่ที่ 11
17872 นาง บรรยง บัวนารถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/118 หมู่ที่ 11
17873 นางสาว ปราณี ผ่องสาดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/346 หมู่ที่ 11
17874 นาย ไกรวิทย์ จันทะลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/374 หมู่ที่ 11
17875 นาย นิกร จันทรโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/60 หมู่ที่ 11
17876 นาง ณัฐชานันท์ เดมูระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/223 หมู่ที่ 11
17877 นางสาว พยุงดาว เสดแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/217 หมู่ที่ 11
17878 นาง จรัสศรี จันศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/29 หมู่ที่ 11
17879 นางสาว ศิวพร สว่างกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/18 หมู่ที่ 11
17880 นางสาว วารินทร์ มียิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/5 หมู่ที่ 11
17881 นางสาว อัปสร กำพลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/109 หมู่ที่ 11
17882 นาย สุชาติ ตั้งเสริมกิจสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/22 หมู่ที่ 11
17883 นางสาว สุนิตา การภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/367 หมู่ที่ 11
17884 นาย อานันท์ สุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/76 หมู่ที่ 11
17885 นางสาว วนิดา เจียรนัยกิจพัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/168 หมู่ที่ 11
17886 นางสาว เนาวรัตน์ ศิริบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/250 หมู่ที่ 11
17887 นางสาว จารุภา สิงห์โสดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/126 หมู่ที่ 11
17888 นาง อารีรีรัตน์ เสน่หา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/219 หมู่ที่ 11
17889 นางสาว ธนมน จุฑารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/306 หมู่ที่ 11
17890 นาย สมภพ ด้วงเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/201 หมู่ที่ 11
17891 นางสาว ณัฐกาญจน์ อาจพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/77 หมู่ที่ 11
17892 นางสาว รินภา เกิดศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/202 หมู่ที่ 11
17893 นาย อนุรักษ์ กรุดธูป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/303 หมู่ที่ 11
17894 นาง นุชนาฏ จันทร์ลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/166 หมู่ที่ 11
17895 นางสาว ปวีณา มุ่งชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/282 หมู่ที่ 11
17896 นางสาว นฤมล ภิรมย์จิตกรณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/301 หมู่ที่ 11
17897 นาย กิตติ สันติธัญญาโชค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/127 หมู่ที่ 11
17898 นาย ธนะกฤษฏิ์ เมธีฐิติวัชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/346 หมู่ที่ 11
17899 นาย อำนวย ขมิ้นสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/327 หมู่ที่ 11
17900 นาง ปนัดดา คล้ายคลึง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/55 หมู่ที่ 11
17901 นางสาว กุสุมา ผลาพรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/182 หมู่ที่ 11
17902 นาย รณกร ยิ่งถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/230 หมู่ที่ 11
17903 นางสาว พรไพลิน สุวรรณเรือน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/160 หมู่ที่ 11
17904 นาย เอกพล มาระสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/131 หมู่ที่ 11
17905 นาง โชติกา ฉัตรประภาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/38 หมู่ที่ 11
17906 นาย นิรันด์ สมทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/64 หมู่ที่ 11
17907 นาย ชาคริน เรืองอร่าม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/338 หมู่ที่ 11
17908 นาย ณธกฤต จันทร์ทองบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/152 หมู่ที่ 11
17909 นาย ชัยวิรัช เตียวเจริญโสภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/270 หมู่ที่ 11
17910 นาง น้ำผึ้ง กนกงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/311 หมู่ที่ 11
17911 นาย วสันต์ ภักดีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/93 หมู่ที่ 11
17912 นาย สุวิทย์ ปรีไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61 หมู่ที่ 11
17913 นาย มานัส รัตนบ้านกรวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 11
17914 นางสาว นุสรินทร์ อินทรกัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 11
17915 นางสาว พัณณ์ชุดา โชติประทีปพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/18 หมู่ที่ 11
17916 นาย ประสิทธิ์ วงสาสีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/369 หมู่ที่ 11
17917 นาย สุรสิทธิ์ ประเสริฐสังข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/143 หมู่ที่ 11
17918 นาย อุดม สว่างกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 64/4 หมู่ที่ 11
17919 นางสาว จารี ไชยบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/65 หมู่ที่ 11
17920 นางสาว ธัญวรัตต์ ภัทราเศรษฐพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/137 หมู่ที่ 11
17921 นาย อนันต์ มั่นคงดียิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/86 หมู่ที่ 11
17922 นางสาว มณฑ์นฏกร สุรีย์พงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/70 หมู่ที่ 11
17923 นางสาว สุภาพร บุญประสาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/7 หมู่ที่ 11
17924 นาย สุภาพ บุญประสาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/19 หมู่ที่ 11
17925 นาย ชัชวาลย์ มาเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 11
17926 นาย พรหมฤทธิ์ สุรีย์พงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/297 หมู่ที่ 11
17927 นาง มณิสา สิงห์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/28 หมู่ที่ 11
17928 นาย วันเฉลิมฯ พึ่งสุจริต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/47 หมู่ที่ 11
17929 นาง พินทอง ก้านบัวแย่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 11
17930 นางสาว สุขฤทัย สูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/396 หมู่ที่ 11
17931 นาย โสภณ คุ้มขนาบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/8 หมู่ที่ 11
17932 นางสาว พัชรี ศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/157 หมู่ที่ 11
17933 นางสาว จริยา วิรุฬราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/20 หมู่ที่ 11
17934 นาย ประเสริฐ นภาพิพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/5 หมู่ที่ 11
17935 นางสาว จำไมร คุ้มขนาบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/9 หมู่ที่ 11
17936 นาย ประเสริฐ คุ้มขนาบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 98/6 หมู่ที่ 11
17937 พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ ละดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/58 หมู่ที่ 11
17938 นาง มาชิตา ศุภเศวตหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/13 หมู่ที่ 11
17939 นาย จำเนียร เชิงทวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/295 หมู่ที่ 11
17940 นาง อุไร แสงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/1 หมู่ที่ 11
17941 นาย ธันณพ ชิตามร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/38 หมู่ที่ 11
17942 นาง จันทนา บำรุงเขตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/313 หมู่ที่ 11
17943 นาง จิตรา ก้านเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/13 หมู่ที่ 11
17944 นางสาว ณัฐพร ปริวัตรนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/38 หมู่ที่ 11
17945 นาย พรายวาศ ดอกดวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/448 หมู่ที่ 11
17946 นาง ชญาดา เทียนประภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/275 หมู่ที่ 11
17947 นาง สมศรี โพธิ์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/216 หมู่ที่ 11
17948 นาง มาลี แซ่กัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/176 หมู่ที่ 11
17949 นาย วิเชียร ครองทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 57/1 หมู่ที่ 11
17950 นาย ธนภัทร สันต๊ะยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/332 หมู่ที่ 11
17951 นาง สุนี จีนดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/12 หมู่ที่ 11
17952 นาง แผ้ว เจียมกาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/64 หมู่ที่ 11
17953 นาย นวพล งามขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/24 หมู่ที่ 11
17954 นางสาว ยุวดี ไหลอุดมสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/70 หมู่ที่ 11
17955 นางสาว ผ่องศรี แก้วมัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/449 หมู่ที่ 11
17956 นาย สิทธิชัย บุญกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/31 หมู่ที่ 11
17957 นาง นภัส รักมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/27 หมู่ที่ 11
17958 นาย ชาญชัย ภารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/24 หมู่ที่ 11
17959 นางสาว ถาวร ครุฑนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/92 หมู่ที่ 11
17960 นางสาว สุณีย์ ภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/93 หมู่ที่ 11
17961 นาย นพรัตน์ พรมบุดดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/172 หมู่ที่ 11
17962 นาง อุทัย สุรีย์พงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/296 หมู่ที่ 11
17963 นางสาว วิภาวดี ประจันตะเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/345 หมู่ที่ 11
17964 นางสาว เบญจมาศ อัจฉราวดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/69 หมู่ที่ 11
17965 นาง งามลักษณ์ เทพโยธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/10 หมู่ที่ 11
17966 นางสาว สุจิตรา พลเยี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/26 หมู่ที่ 11
17967 นาย วีระ มาจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/1 หมู่ที่ 11
17968 นาง แพรวพรรณ ไตรพรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/14 หมู่ที่ 6
17969 นาง จินตนา รักตะบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/106 หมู่ที่ 6
17970 นางสาว พจนีย์ นิรันดร์ปกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/221 หมู่ที่ 6
17971 นาย ผดุง บุญลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/3 หมู่ที่ 6
17972 นาง ปิยะวรรณ เพียรภายลุน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/61 หมู่ที่ 6
17973 นาย มนู ตู้แก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/199 หมู่ที่ 6
17974 นาง วิจิตรา สุขดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/86 หมู่ที่ 6
17975 นาย ปภัสพงศ์ ลักษณะโภคิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/51 หมู่ที่ 6
17976 นาง สุจินันท์ นภาการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/11 หมู่ที่ 6
17977 นาง จีรภา เตี่ยวสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/14 หมู่ที่ 10
17978 นางสาว สุภาณี จันทร์ภาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/304 หมู่ที่ 7
17979 นาย ชัยสิทธิ์ อนุศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/181 หมู่ที่ 7
17980 นาย นภดล คงศรีเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/6 หมู่ที่ 7
17981 นาย คมกฤษ์ จารุตระกูลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/399 หมู่ที่ 7
17982 นาย เทวัญ จันทร์ดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/90 หมู่ที่ 7
17983 นาย ฉัตรมงคล แสนประสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/44 หมู่ที่ 7
17984 นาย สมเดช มณีรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/124 หมู่ที่ 7
17985 นาย พิษณุ จำปาทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/42 หมู่ที่ 7
17986 นางสาว นิธิมา บัวเพ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/96 หมู่ที่ 7
17987 นาย พัมนศักดิ์ นุชนงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/312 หมู่ที่ 7
17988 นางสาว อุบลวรรณ แดงประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/26 หมู่ที่ 7
17989 นาง สุภาภรณ์ สิทธิวรนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/132 หมู่ที่ 7
17990 นางสาว กัลยณัฐฎ เจียรนันทนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/131 หมู่ที่ 7
17991 นาง ฆริกา ชวนรักษาสัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/127 หมู่ที่ 7
17992 นาง ณัฐนิช อินทะบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/175 หมู่ที่ 7
17993 นาย ภิรมย์ สุขเสริม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/255 หมู่ที่ 7
17994 นางสาว ฐานิกร จงเย็นกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/132 หมู่ที่ 7
17995 นาย สุชาติ เจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/25 หมู่ที่ 7
17996 นางสาว สร้อย แซ่ลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/152 หมู่ที่ 7
17997 นาย สมชาย เผ่าภูรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/24 หมู่ที่ 7
17998 นางสาว ฐิติรัตน์ ดายงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/30 หมู่ที่ 7
17999 นาย ไพศาล เลิสศุภตระการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/131 หมู่ที่ 7
18000 นาย พีระพัฒน์ เอี่ยมหร่าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/319 หมู่ที่ 7
18001 นาย นิรมิต ทิพยชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/572 หมู่ที่ 7
18002 นาย อวบ โพธิ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/219 หมู่ที่ 7
18003 นางสาว ภาวิณี รัตนชูโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/36 หมู่ที่ 7
18004 นางสาว ศิริประภา เชิดศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/124 หมู่ที่ 7
18005 นางสาว สร้อยทอง วรศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/218-219 หมู่ที่ 7
18006 นาย ทวี เณรรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/46 หมู่ที่ 7
18007 นาย ภูริพัชร เณรรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/70 หมู่ที่ 7
18008 นาง ธันยนันท์ ประสานสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/319 หมู่ที่ 7
18009 ร.ต.อ. สันติ บุรัสการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/304 หมู่ที่ 7
18010 นาง กัลยา คุณประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/327 หมู่ที่ 7
18011 นาย อดุลย์ ฮูเซ็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/41 หมู่ที่ 7
18012 นาง ริสา ศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/250 หมู่ที่ 7
18013 นางสาว ดวงจันทร์ สิมหลวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/129 หมู่ที่ 7
18014 นาย ผดุงศักดิ์ แกงวิริยะประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/115 หมู่ที่ 7
18015 นาย กฤษฎา ปัญญวรวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/32 หมู่ที่ 7
18016 นาย ถาวร วงษ์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/45 หมู่ที่ 7
18017 นางสาว เค้างาม จันทร์เรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/40 หมู่ที่ 7
18018 นาย วิรัช อยู่ยิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/440 หมู่ที่ 7
18019 นาย อาภรณ์ คงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/462 หมู่ที่ 7
18020 นาย สมหมาย ควรนิยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/161 หมู่ที่ 7
18021 ร.ต. สราวุธ วชิระพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/151 หมู่ที่ 7
18022 นางสาว เสาร์วรักษ์ ศรีเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/326 หมู่ที่ 7
18023 นาย อภิเชษฐ เกตุพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/553 หมู่ที่ 7
18024 นาง สุนัดดา ปิยกานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/187 หมู่ที่ 7
18025 นาย สุพิศ ดันนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/230 หมู่ที่ 7
18026 นาย ชาญยุทธ ชื่นสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/62 หมู่ที่ 7
18027 นางสาว ณภค เรืองหนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/283 หมู่ที่ 7
18028 นาง วิสยานี สนธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/121 หมู่ที่ 7
18029 นาย วิรัตน์ สุดสงวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/164 หมู่ที่ 7
18030 นาย วิบุญ วิวัฒน์รัตนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/33 หมู่ที่ 7
18031 นางสาว ลัดดา ฟักสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/128 หมู่ที่ 7
18032 นาย ฉกาจ หมัดลัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/259 หมู่ที่ 7
18033 นาง กฤษณา ตัณฑิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/103 หมู่ที่ 7
18034 นางสาว ณัฏฐณิชา พลูวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/102 หมู่ที่ 7
18035 นางสาว ภาวิณี คำภาบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/96 หมู่ที่ 7
18036 นาย นิรุท เชตุใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/76 หมู่ที่ 7
18037 นาย กสานต์ จิตสัมพันธเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/52 หมู่ที่ 7
18038 นางสาว สุชีลา เพชรนรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/140 หมู่ที่ 7
18039 นาง รัตติกาล เรืองฉิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/77 หมู่ที่ 7
18040 นาง เกสร ศิริผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/237 หมู่ที่ 7
18041 นาย มานะ เงินอุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/60 หมู่ที่ 7
18042 นาย สรยุทธ บุ่งสุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/47 หมู่ที่ 7
18043 นาง กาญจนา มุ่งดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/48 หมู่ที่ 7
18044 นางสาว นภาวดี นันทมัจฉา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/10 หมู่ที่ 7
18045 นางสาว น้ำเพชร จันทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/341 หมู่ที่ 7
18046 นาย สุกโข จวบนก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/40 หมู่ที่ 7
18047 นางสาว พาวดี ทับศรีสด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/35 หมู่ที่ 7
18048 นาย นเรศ แฉล่มเขตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/382 หมู่ที่ 7
18049 นาย สรายุทธ์ มูลวงศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/281 หมู่ที่ 7
18050 นาย ธีรยุทธ ศิลปสมศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/76 หมู่ที่ 7
18051 นาย นิตย์ จิตต์พิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/242 หมู่ที่ 7
18052 นาง นงนภัส เทียนศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/61 หมู่ที่ 7
18053 นาย ปราโมทย์ พุทธรัตนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/75 หมู่ที่ 7
18054 นาย กิตติพงษ์ ทัศบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/238 หมู่ที่ 7
18055 นาง ทองจันทร์ จิตรไธสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/56 หมู่ที่ 7
18056 นางสาว ศวิชญา กิจสว่างรังษี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/145 หมู่ที่ 7
18057 นาย อำนาจ รังบุบผา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/167 หมู่ที่ 7
18058 นาง นภสร แจ่มจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/469 หมู่ที่ 7
18059 นางสาว มณฑิษา หิรัญงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/46 หมู่ที่ 7
18060 นาง เลื่อน เข็มแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/44 หมู่ที่ 7
18061 นาย สมเกียรติ ศรีเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/34 หมู่ที่ 7
18062 นาย คฑาวุธ วงศ์พรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/492 หมู่ที่ 7
18063 นาง นพพร กุนกันไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/91 หมู่ที่ 7
18064 นางสาว ชนกนันท์ แสงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/160 หมู่ที่ 7
18065 นาง อารีวรรณ ชาติมนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/62 หมู่ที่ 7
18066 นาย คมเดช ธนะกิตติเดชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/72 หมู่ที่ 7
18067 นาย ครรชิต พิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/66 หมู่ที่ 7
18068 นางสาว งามนิจ ตั้งศิริเสรีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/10 หมู่ที่ 7
18069 นาย ยุทธนา ชนะกิตติเดชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/56 หมู่ที่ 7
18070 นาย ธนพล บุญเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/321 หมู่ที่ 7
18071 นางสาว สุรีรัตน์ พิญโท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/54 หมู่ที่ 7
18072 น.อ. สุวิทย์ เขมานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/325 หมู่ที่ 7
18073 นาย ธนา ล่าเฟือย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/45 หมู่ที่ 7
18074 นาง กัญญา สาราสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/367 หมู่ที่ 7
18075 นาย สามารถ ชิตทนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/117 หมู่ที่ 7
18076 นางสาว จรุวรรณ์ ช่วยสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/44 หมู่ที่ 7
18077 นางสาว จุฑามาส พูลผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/390 หมู่ที่ 7
18078 นาง จันทิมา แก้วทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/3 หมู่ที่ 7
18079 นางสาว วัชราภรณ์ รอดบุญรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/263 หมู่ที่ 7
18080 นาง วาสนา รักษาแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/7 หมู่ที่ 7
18081 นางสาว วัณณดา อัศวพรมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/5 หมู่ที่ 7
18082 นางสาว จันทร์เพ็ญ สิริวีรวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/30 หมู่ที่ 7
18083 นางสาว สิมรา ชุ่มชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/191 หมู่ที่ 7
18084 นางสาว สุรัษฎา แย้มไพเราะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/497 หมู่ที่ 7
18085 นาง บาง ศิริภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/21 หมู่ที่ 7
18086 นาย บัญญัติ อาษาชำนาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/122 หมู่ที่ 7
18087 นาย ศักรินทร์ จันทร์น้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/19 หมู่ที่ 7
18088 พ.ต.ท. สมพงศ์ ชื่นสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/97 หมู่ที่ 7
18089 นาย คามิน ชินศักดิ์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/49 หมู่ที่ 3
18090 นาย พิษณุ ปิติฤกษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/52 หมู่ที่ 3
18091 นาง บุญลือ พิมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/231 หมู่ที่ 3
18092 นาย สมพร จิระไกรวุฒิเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/53 หมู่ที่ 3
18093 ม.ล. กลิ่นแก้ว เกษมสันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/266 หมู่ที่ 3
18094 นาง ละเอียด ตื่มสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/339 หมู่ที่ 3
18095 นาย สิรภพ จั่นช้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/142 หมู่ที่ 3
18096 นาง สิรนาฎ นุกูลโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/270 หมู่ที่ 3
18097 นางสาว สถาพร เดชพิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/71 หมู่ที่ 3
18098 นาย โสรัติ กำเหนิดโทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/337 หมู่ที่ 3
18099 นาง อรทัย สิงหรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/228 หมู่ที่ 3
18100 นาง วรรวิสา ปานทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/172 หมู่ที่ 3
18101 นาง พรจันทร์ ตะเภาพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/340 หมู่ที่ 3
18102 นางสาว เพลินพิศ วินุทยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/169 หมู่ที่ 3
18103 นาง ชนกนาถ วรรณประเวก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/351 หมู่ที่ 3
18104 นาย จรัณพงศ์ เจริญโชคกิตติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/33 หมู่ที่ 3
18105 นางสาว ธันยพร มากแพทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/75 หมู่ที่ 3
18106 นาง จวน สังขะวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/14 หมู่ที่ 4
18107 นาย ชัยยุทธ แสนยะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/68 หมู่ที่ 3
18108 นางสาว ไอลดา ประชุมชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/32 หมู่ที่ 3
18109 นาง จินศุจี ประชุมชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/30 หมู่ที่ 3
18110 นาง ลาวัณย์ พลสุเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/10 หมู่ที่ 3
18111 นาย สาคร ยะรังวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18112 นาย พิชิต ดาวทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18113 นาย วัชรินทร์ ยะรังวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18114 นาง สุภาวดี บุญประคอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/41 หมู่ที่ 3
18115 นาย พีรยศ อินทรมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/224 หมู่ที่ 3
18116 นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/5 หมู่ที่ 3
18117 นาง ละคร บัวแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/319 หมู่ที่ 3
18118 นาง ลออ คุ้มครองพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/2 หมู่ที่ 3
18119 นาย ดิษย์ทรรศน์ สมบูรณ์ผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/237 หมู่ที่ 3
18120 นาย แสง แก้วโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11/1 หมู่ที่ 3
18121 นาย ภัทรชัย จงสิริฤกษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/904 หมู่ที่ 3
18122 นาง กุสุมา โคบายาชิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/290 หมู่ที่ 11
18123 ร.ต. อำนวย บัวทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/88 หมู่ที่ 11
18124 นาย รุ่งโรจน์ เฟื่องฟุ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/17 หมู่ที่ 11
18125 นาย วรชาติ อาลัยลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/194 หมู่ที่ 11
18126 นาย ธีรยุทธ ชัชวาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/342 หมู่ที่ 11
18127 นาย วีระ เกรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/86 หมู่ที่ 11
18128 นางสาว สรญา ทองประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/265 หมู่ที่ 11
18129 นาง อิ่มใจ ดีวาจิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/299 หมู่ที่ 11
18130 นางสาว นราสวรรค์ วรารักษ์สัจจะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/5 หมู่ที่ 5
18131 นาง สุวรรณา กุลทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/24 หมู่ที่ 5
18132 นาย สุรดิษฐ์ อาภาธีรญาณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/183 หมู่ที่ 5
18133 นาง กัลยา บุญเสริมยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/298 หมู่ที่ 5
18134 นาย ดำรง ภู่พูลลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/64 หมู่ที่ 5
18135 นาย สมพร รัตนไพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/117 หมู่ที่ 5
18136 นาย เมธา เคลิ้มฝัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/148 หมู่ที่ 5
18137 นาย สาโรจน์ องคะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/110 หมู่ที่ 5
18138 นาย กุลวิทย์ กุศลวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/610 หมู่ที่ 5
18139 นาย บุญเจต ภิญโญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/149 หมู่ที่ 5
18140 นาย นิตินันท์ กุลทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/25 หมู่ที่ 5
18141 นาง ธัญยธรณ์ สุขพูนสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/392 หมู่ที่ 5
18142 นาย ชาญชัย พรหมมาพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/98 หมู่ที่ 5
18143 นางสาว อรุณี ศาสตรสิทธิกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/204 หมู่ที่ 5
18144 นาย ปิยชาย บุญยัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/119 หมู่ที่ 5
18145 นาย สุรเวช สุรกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/196 หมู่ที่ 5
18146 นาง อรวรรณ ศุภพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/227 หมู่ที่ 5
18147 นาง สุรีย์ สุขศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/3 หมู่ที่ 5
18148 นาง ธนพรรณ เสวะนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/129 หมู่ที่ 5
18149 นาย อดิศักดิ์ เสนาะจิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/349 หมู่ที่ 5
18150 นางสาว ใกล้รุ่ง จำรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/101 หมู่ที่ 5
18151 นาย อรุณ หวานใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/210 หมู่ที่ 5
18152 นางสาว วิลิสา พันธุมจินดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/426 หมู่ที่ 5
18153 นาย สมหมาย เชตะมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/447 หมู่ที่ 5
18154 นาย สะหัส คงสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/360 หมู่ที่ 5
18155 นาย อดิศักดิ์ บำเพ็ญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/673 หมู่ที่ 5
18156 นางสาว ฐิติมา อภิทรัพย์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/29 หมู่ที่ 5
18157 นางสาว พลอยฉัตรา มนัฐพัชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/37 หมู่ที่ 5
18158 นาย สุวรรณชัย ไชยวรรณ์ตะกี่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/170 หมู่ที่ 5
18159 นาย ประวช บุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/752 หมู่ที่ 5
18160 นางสาว สุมาลี พลายเถื่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/102 หมู่ที่ 5
18161 นาย อภิชิต กาญจนวัฒนวาณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/66 หมู่ที่ 5
18162 นาง นิสิตา นัทธีนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/224 หมู่ที่ 5
18163 นางสาว อิสราภรณ์ เจ๊กจันทึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/78 หมู่ที่ 5
18164 นางสาว พะเยาว์ ภูฏ่หลักแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/35 หมู่ที่ 5
18165 นาย ทองสุข เพ็ชร์ทองสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/224 หมู่ที่ 5
18166 นาง พรทิพย์ พวงสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/16 หมู่ที่ 5
18167 นางสาว ธนมนตร์วันทร์ เรียงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/84 หมู่ที่ 5
18168 นางสาว สุมามาลย์ สุทธิเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/17 หมู่ที่ 5
18169 นาย ยศพัฒน์ ปวุติพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/74 หมู่ที่ 5
18170 นาง วัชราภรณ์ แก้วพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/79 หมู่ที่ 5
18171 นาย เอกชัย เกษกำธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
18172 นาย อภินันท์ สุชีวิตานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/322 หมู่ที่ 5
18173 นางสาว พัชฉณีกรฉณฉฉ์ มีสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/40 หมู่ที่ 5
18174 นาย สุรชัย ธราธรอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/62 หมู่ที่ 5
18175 นางสาว ชิดชนก อินทามระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/685 หมู่ที่ 5
18176 นางสาว ผ่องศรี ศรีทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/337 หมู่ที่ 5
18177 นาย ชัยรัตน์ ธราธรอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/57 หมู่ที่ 5
18178 นางสาว ธิติมา ชมชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/396 หมู่ที่ 5
18179 นาง พันธนิต จันทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/291 หมู่ที่ 5
18180 นาย อดิศักดิ์ หมู่หาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/108 หมู่ที่ 5
18181 นาง นัทมน จาดเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/39 หมู่ที่ 5
18182 นางสาว ปิยวรรณ ขุนบำรุงเฉย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/131 หมู่ที่ 5
18183 นางสาว สุดราวรรณ ตามสีวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/200 หมู่ที่ 5
18184 นาง สุฌานี สุสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/189 หมู่ที่ 5
18185 นางสาว ดวงเนตร โอฬาวนิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/284 หมู่ที่ 5
18186 นาย ณัฐศักดิ์ อานุภาพสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/308 หมู่ที่ 5
18187 นาย พนมศักดิ์ หารอาสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/465 หมู่ที่ 5
18188 นาง นงลักษณ์ จำเนียรกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/70 หมู่ที่ 5
18189 นาง นวลจิต เอมอรุณกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/425 หมู่ที่ 5
18190 นาง โสภา สำราญเริง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/325 หมู่ที่ 5
18191 นางสาว ศรินยา กุดแคน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/122 หมู่ที่ 5
18192 นางสาว นพมาส มหาบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/47 หมู่ที่ 5
18193 นาย สมภพ ชมดวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/33 หมู่ที่ 5
18194 นาง อมรรัตน์ สุวรรณราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/75 หมู่ที่ 5
18195 นาย อนุชัย แดงประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/1 หมู่ที่ 5
18196 นาย สมคะเน วรรณพินทุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/515 หมู่ที่ 5
18197 นาย สันติ สิงหรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/26 หมู่ที่ 5
18198 นาย สมพงษ์ กลิ่นนุช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/66 หมู่ที่ 5
18199 นางสาว สุชาวรรณ สุนทรวิภาต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/369 หมู่ที่ 5
18200 นาย วิชญา ลิมปะพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/643 หมู่ที่ 5
18201 นาย สมศักดิ์ คงเจริญนตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/224 หมู่ที่ 5
18202 นางสาว วชิราภรณ์ ตาละลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/247 หมู่ที่ 5
18203 นางสาว สุวัชรี พันธ์ประสิทธิ์เวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/51 หมู่ที่ 5
18204 นาง พรรณราย ใจชื่อกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/121 หมู่ที่ 5
18205 นาง เด่นนภา ใจทำดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/120 หมู่ที่ 5
18206 นาย คุณวุฒิ คุณากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/107 หมู่ที่ 5
18207 นาง สมคิด ไทยทองหลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/160 หมู่ที่ 5
18208 นาง ละอองศรี คงใหม่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/765 หมู่ที่ 5
18209 นาย โสฬส ดวงมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/39 หมู่ที่ 5
18210 นาย ดนุวัศ นวลทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/48 หมู่ที่ 5
18211 นาย ชัชวาลย์ พานทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32/5 หมู่ที่ 5
18212 นาย สมร ดวงมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/146 หมู่ที่ 5
18213 นาย ไกพัล แก้วประพาฬ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/94 หมู่ที่ 5
18214 นางสาว สุกันยา เกิดนรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/9 หมู่ที่ 5
18215 นาย กุลธวัช รุจิรดานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/60 หมู่ที่ 5
18216 นางสาว สุพาพร พุ่มโมรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/102 หมู่ที่ 5
18217 นาง พีรญา อินทรศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/283 หมู่ที่ 5
18218 นาย วสันต์ สมอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/491 หมู่ที่ 5
18219 นางสาว ศศิพร ถาวรวัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/164 หมู่ที่ 5
18220 นางสาว สุดารัตน์ ธาตุไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/127 หมู่ที่ 5
18221 นาย อำนาจ สุวรางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/45 หมู่ที่ 5
18222 นาง อมรรัตน์ บุณประคอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/281 หมู่ที่ 5
18223 นาง มณีวรรณ วรรณคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/206 หมู่ที่ 5
18224 นาง กัญจนา แผ้วภักดิ์ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/16 หมู่ที่ 5
18225 นาย ดนัย รอดวินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/53 หมู่ที่ 5
18226 นาง มัณฑนา ตันหนึง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/130 หมู่ที่ 5
18227 นาย สมภพ ลิ้มม่วงนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/14 หมู่ที่ 5
18228 นางสาว ภคพร แก้วประทีป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/184 หมู่ที่ 5
18229 นาย สมพงษ์ ด่านเขตแดน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/59 หมู่ที่ 5
18230 นาย จำปา บุรีวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/523 หมู่ที่ 5
18231 นางสาว อุษา สุพลจร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/304 หมู่ที่ 5
18232 นาย สมจิตร นันตะบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/152 หมู่ที่ 5
18233 นาย เจนศักดิ์ สัตย์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/181 หมู่ที่ 5
18234 นาย สุขสันต์ ทรงตั้งสันติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/163 หมู่ที่ 3
18235 นาย ชูเกียรติ เสถียรวาณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/406 หมู่ที่ 3
18236 นางสาว ชุติมา ประสานสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/182 หมู่ที่ 3
18237 นาย มนัส พุ่มส้มจีน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/234 หมู่ที่ 3
18238 นาย พินสวัสดิ์ สุวรรณประกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/20 หมู่ที่ 3
18239 นาย พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/112 หมู่ที่ 3
18240 นาย ประสงค์ กระจ่างวุฒิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/57 หมู่ที่ 3
18241 นาง วนิดา สุนทราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/601 หมู่ที่ 3
18242 นาย สุภาพ วิลัยเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/712 หมู่ที่ 3
18243 นาง มาลัย ทัศนาธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18244 นาง จินดา เพชรลำเจียก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/268 หมู่ที่ 3
18245 นาง เจริญศรี ตรีรัตน์พันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/156 หมู่ที่ 3
18246 นาย มานพ มอญพูด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5 หมู่ที่ 3
18247 นาง สมพร อภิสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/11 หมู่ที่ 3
18248 นาง รัชนีพร อภิสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/12 หมู่ที่ 3
18249 นาง พิมพ์กุล พูนทวีภูววัชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/17 หมู่ที่ 3
18250 นาย ไพโรจน์ อภิสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/10 หมู่ที่ 3
18251 นาย สิทธิชัย ทาทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/166 หมู่ที่ 3
18252 นาง อรอุมา เลห์มันน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/91 หมู่ที่ 5
18253 นางสาว ทัศนีย์ เนียมสอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/42 หมู่ที่ 5
18254 นาย ชนุตพงศ์ พูลเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/5 หมู่ที่ 5
18255 นาง สุปราณี แหลมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/9 หมู่ที่ 5
18256 นางสาว กนกวรรณ โครตเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/125 หมู่ที่ 5
18257 นาย อมร ดาสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/319 หมู่ที่ 5
18258 นาย บุญถม บุราณรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/266 หมู่ที่ 5
18259 นาง สุกัลยา นาอ้น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/122 หมู่ที่ 5
18260 นาย มานพ เนาวสัยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/280 หมู่ที่ 5
18261 นาง ถวิล มณีฟ้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/88 หมู่ที่ 5
18262 นางสาว อภิญญา บัวเผื่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/136 หมู่ที่ 5
18263 นาง สายฝน พิลึกเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/8 หมู่ที่ 5
18264 นาย อภิศักดิ์ พิลึกเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/9 หมู่ที่ 5
18265 นาย ชานนท์ สมจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/476 หมู่ที่ 5
18266 นาย กิตติ ห้วยหงษ์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/511 หมู่ที่ 5
18267 นางสาว ปราณีย์ อัศวนาคารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/541 หมู่ที่ 5
18268 นางสาว กาญจนธาดา ชินวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/142 หมู่ที่ 5
18269 นางสาว จินตหรา เดชกุญชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/503 หมู่ที่ 5
18270 นาง ส่งศรี นันทวิสุทธิวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/211 หมู่ที่ 5
18271 นางสาว ปนภรณ์ สีคำดอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/110 หมู่ที่ 5
18272 นาง วรุณพร รัตนโท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/109 หมู่ที่ 5
18273 นาย อำนาจ แหล่งสนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/242 หมู่ที่ 5
18274 นางสาว รัชกรภัค ไชยชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/669 หมู่ที่ 5
18275 นาง ศิริพรรณ แก้วสุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/88 หมู่ที่ 5
18276 นาง มาลี มะลาศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/728 หมู่ที่ 5
18277 นาย สมปอง นันวิสุทธิวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/200 หมู่ที่ 5
18278 นาย เดชณรงค์ แรมเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/54 หมู่ที่ 5
18279 นาง สุวิภา ดีหนองยาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/560 หมู่ที่ 5
18280 นาย พิชัย ฉัตรัตติกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/78 หมู่ที่ 5
18281 นาย พงศธร ชาญพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/96 หมู่ที่ 5
18282 นาย ภูมิพัฒน์ ชมเช้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/45 หมู่ที่ 5
18283 นาย ศิริชัย สิริรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/84 หมู่ที่ 5
18284 นางสาว กุหลาบ โลนุช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/305 หมู่ที่ 5
18285 นางสาว สายใจ คำภูมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/157 หมู่ที่ 5
18286 นางสาว กัญญา พุกกณะสุต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/132 หมู่ที่ 5
18287 นางสาว จิรนันท์ กลสัตยสมิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/193 หมู่ที่ 5
18288 นาย พีระภัฎ สงกุมาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/648 หมู่ที่ 5
18289 นาย บุญสุวรรณ์ เทพาสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/85 หมู่ที่ 5
18290 นางสาว พัชญ์สิตา ธนาธิปเลิศวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/80 หมู่ที่ 5
18291 นาย ชูเกียรติ บุณะสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/647 หมู่ที่ 5
18292 นางสาว ผุสดี เหลืองมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/138 หมู่ที่ 5
18293 นางสาว มณีพร เตชะวัชรีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/215 หมู่ที่ 5
18294 นาย ดำรง ตุลชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/525 หมู่ที่ 5
18295 นาย สุวัจชัย หามนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/700 หมู่ที่ 5
18296 นางสาว อัจฉรา สุทธิธรรมานันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/474 หมู่ที่ 5
18297 นาย วิษณุ ชุติมาชูทิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/107 หมู่ที่ 5
18298 นางสาว อัจฉริยา สุทธิสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/608 หมู่ที่ 5
18299 พ.ต.หญิง แก้วสามสี สาเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/593 หมู่ที่ 5
18300 นาง ประนมพร คชสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/52 หมู่ที่ 5
18301 นางสาว ชุติมา ปังศิริกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/865 หมู่ที่ 5
18302 นาง เกศรินทร์ จิตรสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/603 หมู่ที่ 5
18303 นาง กัลยรัตน์ คุราซาวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/36 หมู่ที่ 5
18304 นาง พีรพัชร์ ฮาติกีวิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/604 หมู่ที่ 5
18305 นาย ชัยยากรณ์ บุตรเริ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/165 หมู่ที่ 5
18306 นาย พุทธิพงศ์ กิตติวัฒนากูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/146 หมู่ที่ 5
18307 นาย เดชชัย เลิศวิไลศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/320 หมู่ที่ 5
18308 นางสาว พุดตาน บุญเลื่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/105 หมู่ที่ 5
18309 นาง พรรณี ไทยเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/788 หมู่ที่ 5
18310 นาย โชติพัฒน์ แจ่มสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/858 หมู่ที่ 5
18311 นาง สาลินี บุษดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/708 หมู่ที่ 5
18312 นาย ภาสกร หมื่นเจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/706 หมู่ที่ 5
18313 นาง อณุภา แก้วจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/542 หมู่ที่ 5
18314 นาย กิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/177 หมู่ที่ 5
18315 นางสาว รัตติกา ภูมิอุไร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/693 หมู่ที่ 5
18316 นาย ญาณิน คงอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/205 หมู่ที่ 7
18317 นางสาว วาสนา ชนะพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/134 หมู่ที่ 7
18318 นาง สุบงกช แสวงมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/430 หมู่ที่ 7
18319 นาง จีรนันท์ เต็มสงสัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/415 หมู่ที่ 7
18320 นาง เฮียง ศัยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/112 หมู่ที่ 7
18321 นางสาว วรินทร์พร วิริยะอุดมสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/216 หมู่ที่ 7
18322 นางสาว สุมาลี ดวงเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/25 หมู่ที่ 7
18323 นาย อนุภาพ แสนคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/513 หมู่ที่ 7
18324 นาย คมสัน สุคันธรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/42 หมู่ที่ 7
18325 นางสาว ณัฐยาภรณ์ ณ ระนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/364 หมู่ที่ 7
18326 นาย โสภณ เนายประเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/240 หมู่ที่ 7
18327 นางสาว จิตติยา โรมพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/230 หมู่ที่ 7
18328 นาง พัฒนี พวงชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/85 หมู่ที่ 7
18329 นาง ศิริลักษณ์ อ่อนคล้าย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/432 หมู่ที่ 7
18330 นาง สุวรรณี จุลวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/338 หมู่ที่ 7
18331 นาง ณัฐมน ฤกษ์พุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/304 หมู่ที่ 7
18332 นาย วิรัตน์ ติรศานต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/386 หมู่ที่ 7
18333 นาย สมบูรณ์กิจ ทิพย์ธนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/11 หมู่ที่ 7
18334 นาย ณภัทร ทิพย์ธนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/5 หมู่ที่ 7
18335 นาย อนุศร ศรีเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/50 หมู่ที่ 7
18336 นาย นิพัฒ ธนพัฒโยธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/143 หมู่ที่ 7
18337 นาย พงศกร ธรรมเนียบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/78 หมู่ที่ 7
18338 นาย สุวัจชัย ชัยสดมภ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/76 หมู่ที่ 7
18339 นาย กำพล ชูสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/56 หมู่ที่ 7
18340 นาง นฤมล กำแหงหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/6 หมู่ที่ 7
18341 นาย ณัฐพงษ์ กำแหงหาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/5 หมู่ที่ 7
18342 นาย สมบัติ ป้อมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/123 หมู่ที่ 7
18343 นาย จำรูญ แสวงมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/168 หมู่ที่ 7
18344 นาง กันยา ยุทธสุภากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/134 หมู่ที่ 7
18345 นาง นริศรา พรมทองพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/89 หมู่ที่ 7
18346 นาย สุรพันธ์ ชัยสดมภ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/89 หมู่ที่ 7
18347 นาย วิทยาภรณ์ วงศ์มุกดาพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/401 หมู่ที่ 7
18348 นาง ชาลิสา ทองประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/372 หมู่ที่ 7
18349 นาง ธนภรณ์ หอมยี่สุ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/42 หมู่ที่ 7
18350 นางสาว ทองสี ศรีรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/357 หมู่ที่ 7
18351 นาง คะณึงนิจจ์ เกิดมณีเมธากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/25 หมู่ที่ 7
18352 นาย พัฒน์ชานนทน์ ประยงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/275 หมู่ที่ 7
18353 นางสาว มณีรัตน์ แสงหิรัญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/126 หมู่ที่ 7
18354 นาย สัญญา เกลี้ยงเกลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/196 หมู่ที่ 6
18355 นาย สิรภพ ทันศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/62 หมู่ที่ 6
18356 นาย ศุภดิษฎ์ โรจนกาญจนานันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/215 หมู่ที่ 6
18357 นาย ภารวิ สมิตเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/80 หมู่ที่ 6
18358 นาง ยุพดี ศรีรุจจนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/26 หมู่ที่ 6
18359 นางสาว มาลี แก้วเฉลิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/1 หมู่ที่ 2
18360 นางสาว อรวรรณ ชมปานทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
18361 นาย พรนาราย ชันอาษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
18362 นางสาว สุปราณี กิติธะนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 2
18363 นาง จิราภรณ์ พลับนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/1 หมู่ที่ 2
18364 นางสาว โสภา รอดนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/7 หมู่ที่ 2
18365 นาย เล็ก ร่วมสำลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/2 หมู่ที่ 2
18366 นาย ปลั่ง คร้ามคงวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/2 หมู่ที่ 2
18367 นาย สมคิด จิตรดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/356 หมู่ที่ 6
18368 นาย ธนวัฒน์ วงษ์สอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/124 หมู่ที่ 6
18369 นาง สมจิตร บุญเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/441 หมู่ที่ 6
18370 นาย ราเมศ คงเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/80 หมู่ที่ 6
18371 นาง พวงทอง นิมิตบุญอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/286 หมู่ที่ 6
18372 นาย ธนา ยันตรโกวิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/232 หมู่ที่ 6
18373 นาย พรพิรุณ วิเศษสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/12 หมู่ที่ 6
18374 นาย กมล เลิศโบราณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/318 หมู่ที่ 6
18375 นาย รุ่งโรจน์ พึ่งจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/276 หมู่ที่ 6
18376 นางสาว จิตตรา จิตรวศินกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/211 หมู่ที่ 6
18377 นาย ศราวุธ สิริวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/379 หมู่ที่ 6
18378 นางสาว นิรชา กำมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/406 หมู่ที่ 6
18379 นางสาว อังคณา อนันต์ไพฑูรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/382 หมู่ที่ 6
18380 นาย วิสิษฐ์ จัตุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/380 หมู่ที่ 6
18381 นาง วิภาวี สุขสำรวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/397 หมู่ที่ 6
18382 นาง ชุติมา ทรัพย์ประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/313 หมู่ที่ 6
18383 นางสาว ธันย์ชนก หล่อวิริยะนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/174 หมู่ที่ 6
18384 นางสาว วรรณะ พุทธพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/378 หมู่ที่ 6
18385 นาย อนุศักดิ์ คันธรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/402 หมู่ที่ 6
18386 นาย พงษ์ศักดิ์ ดาราศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/5 หมู่ที่ 6
18387 นาง จันทนี เรียวโต้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/17 หมู่ที่ 6
18388 นางสาว สมคิด พันเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/435 หมู่ที่ 6
18389 นางสาว กมลวรรณ แสนเสนาะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/159 หมู่ที่ 6
18390 นางสาว ต้องตา รุ่งอุทัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/247 หมู่ที่ 6
18391 นาย สุวิทย์ เตชะสาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/161 หมู่ที่ 6
18392 นาย ธนโรจน์ ลิ้มทองสิทธิคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/181 หมู่ที่ 6
18393 นาง ลดาวัลย์ ศิริตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/187 หมู่ที่ 6
18394 นาย ธเนศ วิสมิตะนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/182 หมู่ที่ 6
18395 นาย กฤตนันต์ วงศ์ตุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/180 หมู่ที่ 6
18396 นาย ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/9 หมู่ที่ 6
18397 นาย คงสิทธิ์ เดชอัมพรชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/239 หมู่ที่ 6
18398 นาง จริยา ภัทรกรวิมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/18 หมู่ที่ 6
18399 นางสาว ศุภณัฐกัญญา หลอดคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/548 หมู่ที่ 6
18400 นางสาว ปัณณ์นันทา วรุตม์ธนกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/73 หมู่ที่ 6
18401 น.อ. ปรีชา ชมบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/75 หมู่ที่ 6
18402 นาย บดินทร์ บุญล้อมทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/95 หมู่ที่ 6
18403 นาง เปรมวดี สุทธการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/28 หมู่ที่ 6
18404 นางสาว จุฑารัตน์ ฉัตรัตติกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/89 หมู่ที่ 6
18405 นาง อธิยา วงศ์สุวรรณกิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/138 หมู่ที่ 6
18406 นางสาว จิราภรณ์ แซ่ตั้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/366 หมู่ที่ 6
18407 นางสาว พัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/245 หมู่ที่ 6
18408 นาย อภิสิทธิ์ ภุมรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/185 หมู่ที่ 6
18409 นาย บุณยวัต วัตตธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/105 หมู่ที่ 6
18410 นาง รัชกร พิสุทธิ์ธารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/33 หมู่ที่ 6
18411 นางสาว นันทิชา มงคลล่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/113 หมู่ที่ 6
18412 นาย ปกรณ์ งอกคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/36 หมู่ที่ 6
18413 นาย อานนท์ อนันต์นรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/362 หมู่ที่ 6
18414 นาง เจนจิรา คนึงคิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/335 หมู่ที่ 6
18415 นาย อัฐพงศ์ นิธิสิริการย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/203 หมู่ที่ 6
18416 นางสาว ระพีภัสสร์ ทานมัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/235 หมู่ที่ 6
18417 นาย อาทร ธนะวิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/76 หมู่ที่ 6
18418 นาย พันธ์ศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/359 หมู่ที่ 6
18419 นาง บัวภัสสร นุ่มหอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/227 หมู่ที่ 6
18420 นาย ณฐวรรณ วาณิชยชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/320 หมู่ที่ 6
18421 นาง ธีระนุช พัฒนสุขเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/12 หมู่ที่ 6
18422 นางสาว ชนกพรรณ สัมมาวิภาวีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/384 หมู่ที่ 6
18423 นาย วัชรา เรืองขนาบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/190 หมู่ที่ 6
18424 นาย ณรณ ดิลกปรีชากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/372 หมู่ที่ 6
18425 นาย อาทิตย์ คิ้ววิลัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/186 หมู่ที่ 6
18426 นาย ชยะวิทย์ ไชยฮ้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/174 หมู่ที่ 6
18427 นาย วรพล นุ่มดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/205 หมู่ที่ 6
18428 นาย พรชัย เพ็ชรทวีพรเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/216 หมู่ที่ 6
18429 นาย พรสรรพ์ ไม้แก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/241 หมู่ที่ 6
18430 นางสาว พัชรพรรณ ประโยชน์โยธิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/212 หมู่ที่ 6
18431 นาย ธนัท อยู่เจริญกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/31 หมู่ที่ 6
18432 นาย ธนารักษ์ พิทักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/63 หมู่ที่ 6
18433 นาย เจษฎ์จุฑา รอดคะเชนทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/381 หมู่ที่ 6
18434 นาย บงการ พงศ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/179 หมู่ที่ 6
18435 นาย สุรเดช โหมดคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/183 หมู่ที่ 6
18436 นาง อรัชลีฬห์ ทวีวงศ์สุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/243 หมู่ที่ 6
18437 นางสาว สมหญิง คลี่บัวแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/124 หมู่ที่ 6
18438 นาย รัฐสรณ์ เฉลิมจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/331 หมู่ที่ 6
18439 นาย สมเกียรติ ศรีทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/238 หมู่ที่ 6
18440 นางสาว กรรณิกา รุ่งธรรมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/25 หมู่ที่ 6
18441 นาย พิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/404 หมู่ที่ 6
18442 นาย รพีพงษ์ นนทพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/403 หมู่ที่ 6
18443 นางสาว ฐิติชญาณ์ พูนธนสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/394 หมู่ที่ 6
18444 นาย สุทาวุธ นาคศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/222 หมู่ที่ 6
18445 พล.ท. จิระ เกษเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/344 หมู่ที่ 6
18446 นาง นันทพันธ์ ยวนใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/284 หมู่ที่ 6
18447 นางสาว ณีรนุช พิตติฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/39 หมู่ที่ 6
18448 นาย พรชัย สิริปริญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/260 หมู่ที่ 6
18449 นาย สมสุข ทองประเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/343 หมู่ที่ 6
18450 นางสาว ณัฏฐินี แสวงสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/395 หมู่ที่ 6
18451 นาง มญชุดา เรืองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/198 หมู่ที่ 6
18452 นางสาว วณัญญา เล้าสินวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/191 หมู่ที่ 6
18453 นาง สิริพร ดำรงพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/307 หมู่ที่ 6
18454 นาย คามชิต พวงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/153 หมู่ที่ 6
18455 นาย เฉลิมพล เทพกมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/396 หมู่ที่ 6
18456 นางสาว นิลเนตร วีระสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/209 หมู่ที่ 6
18457 นาย อำนาจ อู่ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/16 หมู่ที่ 6
18458 นาย จักรกฤษณ์ คันธกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/17 หมู่ที่ 6
18459 นาง จินตนา ลามุงคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/11 หมู่ที่ 6
18460 นาย ประจักร์ กำลังทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/4 หมู่ที่ 6
18461 นาย สุดตา โฉมเฉลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/89 หมู่ที่ 6
18462 นาง สมัย ไชยบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/41 หมู่ที่ 6
18463 นางสาว ณัฐฐ์ภัธ ธีรสุขาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/317 หมู่ที่ 6
18464 นาย เอื้อ สิงเหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/5 หมู่ที่ 8
18465 นาย สมชาย ชุนหะวัฒนกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/22 หมู่ที่ 8
18466 นางสาว โชติกา กาฬภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/127 หมู่ที่ 8
18467 นางสาว รัตนา วงศ์มีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/9 หมู่ที่ 8
18468 นาง นฤนาท มุขตา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/59 หมู่ที่ 8
18469 นาย วรพจน์ ศิริพิพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/177 หมู่ที่ 8
18470 นาย ธำรงเกียรติ ชาแจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/188 หมู่ที่ 8
18471 นาย สำราญ โยกันยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/184 หมู่ที่ 8
18472 นาย ฐิติพล ฟักลอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/25 หมู่ที่ 8
18473 นาย บุญยงค์ กาญจนกันติกะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30/45 หมู่ที่ 8
18474 นางสาว จำเนียร ศรีผ่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/7 หมู่ที่ 8
18475 นาง รัชมาตร โสมเพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/121 หมู่ที่ 8
18476 นาย จักรวาลย์ อุ่นวิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/29 หมู่ที่ 8
18477 นาง พนารัตน์ อารุณวัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
18478 ร.อ.หญิง สันฑะนี รอดสำอางค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/66 หมู่ที่ 8
18479 นางสาว เสาวลักษณ์ อมตเวทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/76 หมู่ที่ 8
18480 นาง ทองคำ ตลุยปรีชาชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/41 หมู่ที่ 8
18481 นาย กนกศักดิ์ บัวเผื่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/208 หมู่ที่ 8
18482 นาย สุกัลย์ สุวรรณไตรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/7 หมู่ที่ 9
18483 นางสาว สายสุนีย์ รัตนชัยสุริยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/471 หมู่ที่ 9
18484 นาย สุโรจน์ เรืองนาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/158 หมู่ที่ 9
18485 นาย ธีทัต จันจัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/588 หมู่ที่ 9
18486 นาง สุนิสา ไชยมะโน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/59 หมู่ที่ 9
18487 นาย วิชิต ดีโพธิ์รัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/928 หมู่ที่ 9
18488 นางสาว ศรีไพร พรมสุวรรณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/19 หมู่ที่ 9
18489 นาง อัมพวรรณ ศรัณยวัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/54 หมู่ที่ 9
18490 นาง สมจิตร์ สังข์ศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11 หมู่ที่ 9
18491 นาย อัครราช เปรมสุขศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/189 หมู่ที่ 9
18492 นาย ธัญญพัทร์ คงภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/193 หมู่ที่ 9
18493 นาย พารดา ทองวิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/207 หมู่ที่ 9
18494 นาย ศราวุธ พิทักษ์วัชรีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/203 หมู่ที่ 9
18495 นางสาว ฉัตรทิพย์ บำเพ็ญวิบูลย์กิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/198 หมู่ที่ 9
18496 นาง เรวดี คำแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/347 หมู่ที่ 9
18497 นาย พิพัฒน์ คำแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/153 หมู่ที่ 9
18498 นาย บัวผัน คำศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/7 หมู่ที่ 9
18499 นาง สุพัตรา จิตตะยโศธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/39 หมู่ที่ 9
18500 นางสาว เรียม คุ้มทิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/143 หมู่ที่ 9
18501 นาง ปิยนาฏ เยี่ยมศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/385 หมู่ที่ 9
18502 นาย ณภัทร บุญทวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
18503 นาย สุวัธชัย ทิมกระโทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/699 หมู่ที่ 9
18504 นาย สมาน ภูมราดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/1 หมู่ที่ 9
18505 นาย ประมูล พิณทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/532 หมู่ที่ 9
18506 นาย สมชาย ทองฝาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/3 หมู่ที่ 9
18507 นางสาว บังอร โพธิ์สว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/9 หมู่ที่ 9
18508 นาย พยุงศักดิ์ จินดาศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/358 หมู่ที่ 9
18509 นาย อิทธิพล รัตนาภายน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/378 หมู่ที่ 9
18510 จ.ต. ชาญชัย เอี่ยมเอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/144 หมู่ที่ 9
18511 นาง วารุณี แตงเหลือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/52 หมู่ที่ 7
18512 นาย ศรีสุข ดอกไม้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/349 หมู่ที่ 7
18513 นาง ฐิติรัตน์ กรฐณาทาเอื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/32 หมู่ที่ 7
18514 นาย พลสิทธิ์ เรือนนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/255 หมู่ที่ 7
18515 นางสาว เปรมฤดี รอดประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/83 หมู่ที่ 7
18516 นาย ปกรณ์ คำบุญมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/52 หมู่ที่ 7
18517 นาย ปิยะวุฒิ นวลประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/17 หมู่ที่ 7
18518 นางสาว เนตรนภา รอดความทุกข์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/310 หมู่ที่ 7
18519 นางสาว อินทิรา พุทธสอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/176 หมู่ที่ 7
18520 นางสาว กณิศนันท์ ปทุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/128 หมู่ที่ 7
18521 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกิดมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/110 หมู่ที่ 7
18522 นางสาว อุทัย ทองบุญชู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/66 หมู่ที่ 7
18523 นาง บุบผา กงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/192 หมู่ที่ 7
18524 นาย สมนึก พิณทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/257 หมู่ที่ 7
18525 นางสาว สุนันทา เติมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/182 หมู่ที่ 7
18526 นาง ศิวาพร พลโคกก่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/101 หมู่ที่ 7
18527 นางสาว ช้องมาศ เนืองอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/103 หมู่ที่ 7
18528 นาย อนัน รัตนศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/63 หมู่ที่ 7
18529 นาง เสาร์แก้ว ชัยนุภาพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/213 หมู่ที่ 7
18530 นาง อภิญญาพร เหล่าอุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/419 หมู่ที่ 7
18531 นาย ประยูร หามนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/327 หมู่ที่ 7
18532 นาย เอกราช ปรีชาชน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/280 หมู่ที่ 7
18533 นาย กิตติพงษ์ อักษรพิมพ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/368 หมู่ที่ 7
18534 นาง สายสนม หงษ์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/84 หมู่ที่ 7
18535 นาย มงคล กะทะแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/87 หมู่ที่ 7
18536 นาย ศรีนวล แก้วจินดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/367 หมู่ที่ 7
18537 นาง ทัศนีย์ เตรียมพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/194 หมู่ที่ 7
18538 นาย วัลลภ สร้างเกียรติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/372 หมู่ที่ 7
18539 นาย สวัสดิ์ โพธิ์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/74 หมู่ที่ 7
18540 นาย เมษ อารีเอื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/574 หมู่ที่ 7
18541 นางสาว ญาดา นิลภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/227 หมู่ที่ 6
18542 นางสาว นพวรรณ น้อยน้ำเที่ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/3 หมู่ที่ 6
18543 พล.อ.อ. ถนิจ อังศุสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/109 หมู่ที่ 6
18544 นางสาว เพ็ญพร อารยะสัจพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/106 หมู่ที่ 6
18545 นาง สุภาวดี อ่อนบุญเอื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/79 หมู่ที่ 6
18546 นาย พชร ชุ่มชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/189 หมู่ที่ 6
18547 นาย ลาวัลย์ สถิตย์เวียงทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/415 หมู่ที่ 6
18548 นาง รุ่งทิวา สุขลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/28 หมู่ที่ 6
18549 นาย ณรงค์รัชช์ บุญลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/22 หมู่ที่ 5
18550 จ.ท. สุโรตม์ เกษรศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/221 หมู่ที่ 5
18551 นาย เรวัต เปี่ยมเจียก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/332 หมู่ที่ 5
18552 นางสาว สุธาสินี กว้างขวาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/178 หมู่ที่ 5
18553 นางสาว กนิษฐ์จรรยา ไชยชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/139 หมู่ที่ 5
18554 นางสาว สุวิมล สุขดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/35 หมู่ที่ 5
18555 นางสาว เครือนารินทร์ ไชยชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/3 หมู่ที่ 5
18556 นาย ชาคร ธรรมใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/76 หมู่ที่ 5
18557 นาย พงษ์ตะวัน ไชยชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/36 หมู่ที่ 5
18558 นางสาว ชวนพิศ เนตรวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/745 หมู่ที่ 5
18559 นางสาว ศรัณย์รัฐ กลิ่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/18 หมู่ที่ 5
18560 นางสาว วัชราพร พ้นภัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/293 หมู่ที่ 5
18561 นาง วรนุช หางแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/124 หมู่ที่ 5
18562 นาง ดลฤดี กองอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/214 หมู่ที่ 5
18563 นาง สุมาลี บุญมาชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/2 หมู่ที่ 5
18564 นางสาว สมคิด ชาญทองดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/144 หมู่ที่ 5
18565 นางสาว นิศารัตน์ ขาวผ่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/42 หมู่ที่ 5
18566 นาง สุขนิษฐ เฟลมมิก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/228 หมู่ที่ 5
18567 นางสาว สิรีพร จรรยารุ่งโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/326 หมู่ที่ 5
18568 นาย จรัญ พุทธสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/432 หมู่ที่ 5
18569 นาย วรวัฒน์ ติสระน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/88 หมู่ที่ 5
18570 น.ต. ชุติพนธ์ ศิวพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/823 หมู่ที่ 5
18571 นางสาว เจียรพร พลอยเลี้ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/20 หมู่ที่ 5
18572 นาย ธเนศ ขาวสาระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/184 หมู่ที่ 5
18573 นางสาว กันต์กนิษฐ์ คงทัพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/75 หมู่ที่ 5
18574 นาง รินรดี ตันแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/513 หมู่ที่ 5
18575 นาย วรงค์ เจนกาญจนติวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/112 หมู่ที่ 5
18576 นาย วิทยา มาเพิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/499 หมู่ที่ 5
18577 นางสาว อารยา กลั่นแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/46 หมู่ที่ 5
18578 นางสาว สุดาพร อัคพราหมณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/119 หมู่ที่ 5
18579 นาง เตือนใจ ดวงถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/11 หมู่ที่ 5
18580 นาย วสันต์ ขุนวิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/31 หมู่ที่ 5
18581 นาง รัตนา อำนวยกาญจนสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/125 หมู่ที่ 5
18582 นาย วรภณ ปุณณรัชช์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/20 หมู่ที่ 5
18583 นาง พรรณี อุดมพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/273 หมู่ที่ 5
18584 นาย สมภพ จุมพลวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/113 หมู่ที่ 5
18585 นาย ฉัตรชัย กลิ่นธงชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/95 หมู่ที่ 5
18586 นาง พรรณวดี ประดิษฐ์ด้วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/4 หมู่ที่ 5
18587 นาย ณรงค์ สาพิพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/170 หมู่ที่ 5
18588 นาง ศิริกัญญา ปันยารชุน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/383 หมู่ที่ 5
18589 นาย ชัยพิชิต สุทธรัตนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/663 หมู่ที่ 5
18590 พ.ต.ท. พงศธร บุยพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/853 หมู่ที่ 5
18591 นาง โนรีย์ แสนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/99 หมู่ที่ 5
18592 นาย มานิตย์ บุญประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/23 หมู่ที่ 5
18593 นางสาว สมพงศ์ โตรพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/143 หมู่ที่ 5
18594 นาย เศรษฐกร ศรีวรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/883 หมู่ที่ 5
18595 นาง ประภาพร ทองกุทัณฑ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/64 หมู่ที่ 5
18596 นาย อนุสรณ์ รังสิมาพรนุกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/530 หมู่ที่ 5
18597 นาง วนิดา สุขสถิตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/529 หมู่ที่ 5
18598 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/467 หมู่ที่ 5
18599 นาง วาส ทรัพย์อบรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/763 หมู่ที่ 5
18600 นาย บุญภาส กลบเกลือน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/714 หมู่ที่ 5
18601 นางสาว ประภาพรรณ ปลาอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/539 หมู่ที่ 5
18602 นาย สมโชค แก้วสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/834 หมู่ที่ 5
18603 นาง เตือนใจ มีศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/813 หมู่ที่ 5
18604 นางสาว กัลย์สุดา พงษ์นาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/143 หมู่ที่ 5
18605 นาง ชญาดา ฉวีนิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/28 หมู่ที่ 5
18606 นางสาว ผัลย์ศุภา จันทร์โอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/347 หมู่ที่ 5
18607 นาย พูนสิน ศิริโสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/747 หมู่ที่ 5
18608 นางสาว มณฑิรา วงศ์สุวรรณกิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/81 หมู่ที่ 5
18609 นาย นภดล คะเตปะนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/461 หมู่ที่ 5
18610 นางสาว อนงค์ ชัยมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/269 หมู่ที่ 5
18611 นางสาว นวลมณี มาชานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/169 หมู่ที่ 5
18612 นาย สมเกียรติ ปวงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/361 หมู่ที่ 5
18613 นาย อติชาต ศักดิ์นรารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/635 หมู่ที่ 5
18614 นาย โกวิท หาญวิญญานันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/31 หมู่ที่ 5
18615 นาย สายชล พุ่มพวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/388 หมู่ที่ 5
18616 นาย สามารถ จิตร์สมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/813 หมู่ที่ 5
18617 นาย วิเชียร มึกมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/84 หมู่ที่ 5
18618 นาย ทองพูล ประจันตะเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/43 หมู่ที่ 5
18619 นาง พัทธรินทร์ ทิพย์ธัญวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/339 หมู่ที่ 5
18620 นาย กิตติศักดิ์ หลวงหลาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/89 หมู่ที่ 5
18621 นาง ชลธิชา คงสินชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/15 หมู่ที่ 5
18622 นาย อุทัย คงสินชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/29 หมู่ที่ 5
18623 นางสาว จิราพร ไตรสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/47 หมู่ที่ 5
18624 นาย ฉัตรชัย สิริศักดานุสรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/672 หมู่ที่ 5
18625 นาย ตุ๋ย กันแย้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/49 หมู่ที่ 5
18626 นาย กำจร แซ่เตียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/126 หมู่ที่ 5
18627 นาย สมคิด แดงชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/353 หมู่ที่ 5
18628 นาย ประพันธ์ศิลป์ กว้างสวาสดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/178 หมู่ที่ 5
18629 นาย พรศักดิ์ เฉียบแหลม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/19 หมู่ที่ 5
18630 นาง อัศฎาพร ดีสนิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/130 หมู่ที่ 5
18631 นาย สมพร อินทรพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/351 หมู่ที่ 5
18632 นาย กำธร ขจรโชติพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/27 หมู่ที่ 5
18633 นาง กรรณทิวา ธไนศวรรยางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/126 หมู่ที่ 5
18634 นาย พุทธา ทองต้นรัตนากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/537 หมู่ที่ 5
18635 นาย ศรปราชญ์ ธไนศวรรยากูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/125 หมู่ที่ 5
18636 นาย จิรวัฒน์ ดำริอนันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/3 หมู่ที่ 5
18637 นางสาว นชวัล ไชยบาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/50 หมู่ที่ 5
18638 นาง ไพรินทร์ ทวานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/229 หมู่ที่ 5
18639 นางสาว ทวี ว่องไว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/269 หมู่ที่ 5
18640 น.ท. ไตรรัตน์ เกียรติภัทราภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/122 หมู่ที่ 5
18641 นาย โหลน ปลั่งกลาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/19 หมู่ที่ 6
18642 นาย นพดล มณีฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/572 หมู่ที่ 6
18643 นางสาว พัชราวลัย มิศพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/16 หมู่ที่ 6
18644 นาง สุรัตน์ จิตพิทยานุภาพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/33 หมู่ที่ 6
18645 นาง ชมพูนุช เพิ่มเพียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/126 หมู่ที่ 6
18646 นาง ณิชารัตน์ เพชรทัตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/284 หมู่ที่ 6
18647 นาย นิราศ เทนดำเนาว์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/141 หมู่ที่ 6
18648 นาง ธันย์จิรา เรืองสุวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/8 หมู่ที่ 6
18649 นางสาว เพลิน ดีดพิณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/319 หมู่ที่ 6
18650 นาย ศิริชัย สวนพลาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/42 หมู่ที่ 6
18651 นาย กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/88 หมู่ที่ 6
18652 นาย วรรษธร วาเกียรธนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/176 หมู่ที่ 6
18653 นาง วัลย์วิสา จิรายุนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/436 หมู่ที่ 6
18654 นางสาว ราตรี วงศ์ทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/422 หมู่ที่ 6
18655 นาง พรเพ็ญ ธงชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/277 หมู่ที่ 6
18656 นางสาว ธนิดา สกุลจีระสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/249 หมู่ที่ 6
18657 นาย เกตุ สวยสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/247 หมู่ที่ 6
18658 นางสาว ปาณชีวา นราโต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/177 หมู่ที่ 6
18659 นางสาว ณัชนิชา ศรีพูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/397 หมู่ที่ 6
18660 นาย วีระเชษฐ์ สกุลไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/191 หมู่ที่ 6
18661 นาย อนุกูล เมธวัฒน์ธรากูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/10 หมู่ที่ 6
18662 นาย อภิชัย แก้วกล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/19 หมู่ที่ 6
18663 นาย วีระชาติ สกุลๆทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/92 หมู่ที่ 6
18664 นาง นารี จันทร์บัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/93 หมู่ที่ 6
18665 นางสาว ภัทราภรณ์ กลั่นจัตุรัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/100 หมู่ที่ 6
18666 นาย สุชาติ นวลละออง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/128 หมู่ที่ 6
18667 นาย ธีรเดช วุฒิเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/139 หมู่ที่ 6
18668 นางสาว วินิทรา นวลละออง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/129 หมู่ที่ 6
18669 น.ท. วรพร เชื้อฉ่ำหลวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/153 หมู่ที่ 6
18670 นาย ศิวกร บางหลวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/218 หมู่ที่ 6
18671 นางสาว อรทัย สุขวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/197 หมู่ที่ 6
18672 นาย กำพล ปัญญาธีรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/204 หมู่ที่ 6
18673 นาย จรัญ เบญจรงคพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/219 หมู่ที่ 6
18674 นาย สมชาย ธนัญชยากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/220 หมู่ที่ 6
18675 นาย โยธิน ทัศสุคนธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/250 หมู่ที่ 6
18676 นาง บุญล้อม เลิศกรุณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/271 หมู่ที่ 6
18677 นางสาว อังศวรา ศรีสุกใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/288 หมู่ที่ 6
18678 นาง เครือวัลย์ อินทรเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/293 หมู่ที่ 6
18679 นาย ประสิทธิ์ สุริวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/374 หมู่ที่ 6
18680 นางสาว อสมา ปิยะจรรยาศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/859 หมู่ที่ 6
18681 นาง นารีรัตน์ กลางโฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/308 หมู่ที่ 6
18682 นาง นภวรรณ ชื่นรุ่งโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/28 หมู่ที่ 6
18683 นาง อ่ำ แมคเนล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/118 หมู่ที่ 6
18684 นาง พรรณี จงเสรีสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/3 หมู่ที่ 6
18685 นาย ณัฐภาส ไวทย์วิชญกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/10 หมู่ที่ 6
18686 นาย วีระศักดิ์ เจนอุดมทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/234 หมู่ที่ 6
18687 นาย ชยุต โภคปุณยพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/144 หมู่ที่ 6
18688 นาย อุดม สุเมธสกุลเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/101 หมู่ที่ 6
18689 นางสาว พัฒจนีย์ หุดากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 11 หมู่ที่ 6
18690 นางสาว พจนีย์ หุดากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 10/1 หมู่ที่ 6
18691 นาง ศิริรัตน์ ฤกษ์มงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/419 หมู่ที่ 6
18692 นาย วิศิษฐ์ กอรี่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/407 หมู่ที่ 6
18693 นางสาว วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/25 หมู่ที่ 6
18694 นาง รัตนา ดีสุจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13 หมู่ที่ 6
18695 นาย สันติ ไผ่สนจำลองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/70 หมู่ที่ 6
18696 นาง ดารา โทอาษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/3 หมู่ที่ 6
18697 นางสาว มุกดาวรรณ์ ตั้งศิริพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/21 หมู่ที่ 6
18698 นาง รัตนา ทัตบูรณะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/1 หมู่ที่ 6
18699 นาย สรนันท์ แสนทอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/59 หมู่ที่ 6
18700 นางสาว อรวรา สมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/187 หมู่ที่ 6
18701 นาย สมศักดิ์ ชัยต้นเทือก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/72 หมู่ที่ 6
18702 นาย ธนากร ยอดชาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/344 หมู่ที่ 6
18703 พ.อ.อ. สมศักดิ์ ก้อนคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/94 หมู่ที่ 6
18704 นาย สุรชาติ อินธดก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21/1 หมู่ที่ 6
18705 นาย ธีระ เรืองมณฑป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/200 หมู่ที่ 6
18706 นาง พรชนก มุจรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/85 หมู่ที่ 6
18707 นางสาว นิตยา ดวงจันทร์โชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/464 หมู่ที่ 6
18708 นางสาว ชลพรรณ ยอดแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/225 หมู่ที่ 6
18709 นาย อนันต์ มูลป้อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/251 หมู่ที่ 6
18710 นาย ปกรณ์ ดีสนิท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/107 หมู่ที่ 6
18711 นาย ศักรินทร์ พิสุทธิ์ธารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/3 หมู่ที่ 6
18712 นาย สุพจน์ มูฮำหมัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/107 หมู่ที่ 6
18713 นาย ไกรสิทธิ์ นามนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/199 หมู่ที่ 6
18714 นาง รุจิรา บัวคุ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/160 หมู่ที่ 6
18715 นาง นิธิมา วสุภัทรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/852 หมู่ที่ 5
18716 นาย อังกูร ทัตตมนัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/143 หมู่ที่ 5
18717 นาย ประสงค์ พริ้งพร้อมสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/91 หมู่ที่ 5
18718 นาง ณิศนาถ อนันตชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/303 หมู่ที่ 5
18719 นาง สายใจ แดงนุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/129 หมู่ที่ 5
18720 นาย ประสพชัย ตุจันทร์โต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/110 หมู่ที่ 5
18721 นาย ยุทธพงค์ พามา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/71 หมู่ที่ 5
18722 นาง ชัญญา ภูมิพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/57 หมู่ที่ 5
18723 นางสาว ปทิตตา ตั้งพรชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/96 หมู่ที่ 5
18724 นาย บาบู ซิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/159 หมู่ที่ 5
18725 นาง อรุณี สายันเกณะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/35 หมู่ที่ 5
18726 นาย สุวิทย์ สุทัศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/115 หมู่ที่ 5
18727 นาง สุกัญญา เกตยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/430 หมู่ที่ 5
18728 นาย พชร อุไรพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/551 หมู่ที่ 5
18729 นาย ชินพัฒน์ หีบแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/267 หมู่ที่ 5
18730 นาย ศุภฤกษ์ บุญปริตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/337 หมู่ที่ 5
18731 นาง จิราลักษณ์ ชูแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/184 หมู่ที่ 5
18732 นางสาว สาริศา อุดมศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/414 หมู่ที่ 5
18733 นาย ธนภัทร มาเพิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/428 หมู่ที่ 5
18734 นาง จินตนา งามนิมิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/65 หมู่ที่ 5
18735 นาง พรพรรณ อภัยราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/215 หมู่ที่ 5
18736 นาง ปาริชาติ สัตยาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/139 หมู่ที่ 5
18737 นาย เติมต่อภพ เพียงเพ็ญต้นสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/40 หมู่ที่ 5
18738 นาง เมธาวี ขุนแตง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/622 หมู่ที่ 5
18739 นางสาว สุจิตรา ปัดทุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/80 หมู่ที่ 5
18740 นาง หนูเพียร ศุภวัชราภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/31 หมู่ที่ 5
18741 นางสาว พรพิมล สุขเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/429 หมู่ที่ 5
18742 นาย พีรภัทร รูปโฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/63 หมู่ที่ 5
18743 นาย ชาญชัย เกตุนุติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/37 หมู่ที่ 5
18744 ร.อ. ศักดิ์ชาย ชูอิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/447 หมู่ที่ 5
18745 นาย สุรชัย นุชประยูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/210 หมู่ที่ 5
18746 นางสาว ธฤษญา ขันแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/197 หมู่ที่ 5
18747 นาย ธนวัฒน์ ปาลวงศ์เสรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/54 หมู่ที่ 5
18748 นางสาว ประกฤตยา มะหะสุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/233 หมู่ที่ 5
18749 นาย เอกพจน์ จันทร์ฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/127 หมู่ที่ 5
18750 นาย อนุพงษ์ แดงแตง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/187 หมู่ที่ 5
18751 นาง พเยาว์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/73 หมู่ที่ 5
18752 นาย ตระกานต์ แก้วนพรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/10 หมู่ที่ 5
18753 นาย กีรติ ศศิรัศมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/173 หมู่ที่ 5
18754 นาย ฐิติ เวชชประสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/681 หมู่ที่ 5
18755 นาย ศรีสุวรรณ สุขสำเภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/328 หมู่ที่ 5
18756 นาย ทองสา แดงโสภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/29 หมู่ที่ 5
18757 นาย โกสินทร์ นุกูลกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/6 หมู่ที่ 5
18758 นาง สุนีย์ ขวัญเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/1 หมู่ที่ 5
18759 นาย ยุทธวงศ์ ไสยวิริยะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/484 หมู่ที่ 5
18760 นาย อุดม สุวรรณเชษฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/215 หมู่ที่ 5
18761 นาย ณัฐชัย วุฒิมานพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/150 หมู่ที่ 11
18762 นาย สัมพันธ์ ขาวสุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/352 หมู่ที่ 11
18763 นาง วนิดา สุมาลยาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/103 หมู่ที่ 11
18764 นางสาว อัศราพร ภูมิจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/162 หมู่ที่ 11
18765 นาย ดิเหรก คำแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/80 หมู่ที่ 11
18766 นาย วัฒณชัย ปั้นลายสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/39 หมู่ที่ 11
18767 นางสาว ปราณี เผือกอุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/16 หมู่ที่ 11
18768 นางสาว กัลยารัตน์ ไตรสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/226 หมู่ที่ 11
18769 นาย อภิชัย สุวรรณะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/343 หมู่ที่ 11
18770 นางสาว วรันธร คูหาแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/246 หมู่ที่ 11
18771 นาง จารุวรรณ แต้อัฐศักดิ์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/357 หมู่ที่ 11
18772 นางสาว นันทพรรณ ปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/113 หมู่ที่ 11
18773 นางสาว ศิริเพ็ญ บุญเลี้ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/36 หมู่ที่ 11
18774 นางสาว ชนินาถ สมบัติยานุชิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/302 หมู่ที่ 11
18775 พ.ท. ดำรงค์ ขาวเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/260 หมู่ที่ 11
18776 นาย ยศพล เวทย์บูชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/373 หมู่ที่ 11
18777 นาย ภาสกร ปิยารัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/90 หมู่ที่ 11
18778 นาย ไพโรจน์ พรพิทักษ์เทพกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/117 หมู่ที่ 5
18779 นางสาว ฐิชาเกตุ ศิวเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/34 หมู่ที่ 11
18780 นาย สุริยน หีบแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/30 หมู่ที่ 11
18781 นาย พิรชัช โกมินวรางกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/19 หมู่ที่ 11
18782 นาย ศุภศิษย์ นามโภชน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/18 หมู่ที่ 11
18783 นางสาว ฉัตรรัตน์ วิมลเมธีนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/76 หมู่ที่ 11
18784 นาง ฉัตรแก้ว กมลเชษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/97 หมู่ที่ 11
18785 นาย พิสิฐ ศรีไพรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/5 หมู่ที่ 11
18786 นางสาว ชมพู แก้วหลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 41/8 หมู่ที่ 11
18787 นางสาว วาสนา จันทร์อยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/4 หมู่ที่ 11
18788 นางสาว ปุณยวีร์ ทวีโชคธนะพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/149 หมู่ที่ 11
18789 นางสาว อนงค์ ศรีธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/163 หมู่ที่ 11
18790 นาง วิยะดา พัณณกรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/69 หมู่ที่ 11
18791 นาย อัศวิน หลักคำแพง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/102 หมู่ที่ 11
18792 นางสาว สุกัลยา สวัสดิ์เอื้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/132 หมู่ที่ 11
18793 นางสาว จินตนา ปิยวัชรพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/103 หมู่ที่ 11
18794 นาย ประยุทธ ทองน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65 หมู่ที่ 11
18795 นาย คมกฤช วีรสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/43 หมู่ที่ 11
18796 นางสาว รัตนา ทองน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 65/6 หมู่ที่ 11
18797 นางสาว พิมพ์ภัสสร ดวงพิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/299 หมู่ที่ 11
18798 นาง สุภาณี ประสิทธิเมนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/134 หมู่ที่ 11
18799 นาย อนุชา ทองระอา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/125 หมู่ที่ 11
18800 นางสาว มนัสนันท์ กิตติ์เจริญภาคิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/365 หมู่ที่ 11
18801 นางสาว อัญชุลี รัตนสินธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/82 หมู่ที่ 11
18802 นางสาว บุษบง แก้วประกอบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/169 หมู่ที่ 11
18803 นางสาว สุรีรัตน์ ทั่งสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/256 หมู่ที่ 11
18804 นาง วรรณี รัตนตรัยาภิบาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/171 หมู่ที่ 11
18805 นาย วุฒิชัย รูปอั๋น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/193 หมู่ที่ 11
18806 พ.อ.อ. ธนู จารุชาต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/114 หมู่ที่ 11
18807 นาย สุเมธ ปัทมโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/192 หมู่ที่ 11
18808 นาย สุมิตร ยงศ์มาลย์วงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/56 หมู่ที่ 11
18809 นาง วัฒนา เรืองโต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/266 หมู่ที่ 11
18810 นาย เอกชัย วงศ์เสนชุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/71 หมู่ที่ 11
18811 นาย อรรถวุฒิ อินทกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/312 หมู่ที่ 11
18812 นาย สุรพล บำเพ็ญทาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/2 หมู่ที่ 11
18813 นาย สมชาย ทองสาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/6 หมู่ที่ 11
18814 นาง ชมภู่ สงค์แก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/268 หมู่ที่ 5
18815 นาย ธงชัย สิริเวชรังสรรค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/5 หมู่ที่ 5
18816 นาย ชาติชาย พูลสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/453 หมู่ที่ 5
18817 นาย สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/319 หมู่ที่ 5
18818 นางสาว กมลพร ต่ายรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/223 หมู่ที่ 5
18819 นาย บุญมี พิมพ์จันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/184 หมู่ที่ 5
18820 นางสาว วันเพ็ญ สายสุด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/48 หมู่ที่ 5
18821 นาย ศุภวุฒิ มุสิกะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/42 หมู่ที่ 5
18822 นางสาว สิริกร นุชแฟง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/770 หมู่ที่ 5
18823 นาย เจริญศักดิ์ จตุปาริสุทธิศิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/47 หมู่ที่ 5
18824 นาย สิทธินนท์ ธนาโชคพิพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/23 หมู่ที่ 5
18825 นางสาว เบญจมาศ เพิ่มธัญกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/463 หมู่ที่ 5
18826 นางสาว พัฒษณี กุลีสูงเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/51 หมู่ที่ 5
18827 นาย เกรียงไกร ฉิมประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/20 หมู่ที่ 5
18828 นาย เชาวลิตร ทองใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/39 หมู่ที่ 5
18829 นางสาว นิธิดา ปิยวัชรเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/12 หมู่ที่ 5
18830 นาย ธนัติชัย ศรีพลาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/63 หมู่ที่ 5
18831 นางสาว ดวงสุดา โพธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/83 หมู่ที่ 5
18832 นางสาว ศิริลักษณ์ พลลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/135 หมู่ที่ 5
18833 นาย บุญช่วย นิละพรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/156 หมู่ที่ 5
18834 นาง จันทรา สำโรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/2 หมู่ที่ 5
18835 นางสาว เมทินี ประภาประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/353 หมู่ที่ 5
18836 นาย นภดล ชมภูเลิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/245 หมู่ที่ 5
18837 นางสาว ณัฐากาญจน์ มนัฐพัชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/39 หมู่ที่ 5
18838 นาย คงสิทธิ์ สุวรรณโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/2 หมู่ที่ 5
18839 นาย เชิดชัย ชาญวิรัตน์ชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/87 หมู่ที่ 5
18840 นางสาว มณีวรรณ รักษิตาบุษฎีกานต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/413 หมู่ที่ 5
18841 นางสาว กัลยา สิริวงศ์รื่นเย็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/5 หมู่ที่ 5
18842 นาย พิชัย สุพรรณาพรสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/68 หมู่ที่ 5
18843 นาง ประพันธ์ กิตติธนาวุธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/20 หมู่ที่ 5
18844 นาง บุปผา ศุขวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/148 หมู่ที่ 5
18845 นาง หงษ์สุวรรณ์ เหลืองเรืองโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/751 หมู่ที่ 5
18846 นาง เพียงใจ พิมพ์ประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/159 หมู่ที่ 5
18847 นาย ประสาน ชลศรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/392 หมู่ที่ 5
18848 นางสาว ศรินยา สินชวาลวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/198 หมู่ที่ 5
18849 นาย สุนทร แซ่ลู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/21 หมู่ที่ 5
18850 น.ท. สมัย ชาติมนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/362 หมู่ที่ 5
18851 นาย อดิสรณ์ ศรีจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/231 หมู่ที่ 5
18852 นาง อารีวรรณ ทรัพย์ประสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/79 หมู่ที่ 5
18853 นางสาว เกศราพัชร์ ประเสริฐเลิศกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/676 หมู่ที่ 5
18854 นางสาว สายหยุด บุญศิริวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/561 หมู่ที่ 5
18855 นางสาว สุจีรา ศรีชำพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/473 หมู่ที่ 5
18856 นาง วรรณพร จันทมาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/26 หมู่ที่ 5
18857 นางสาว ภัคญดา เอกรัตนธำรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/726 หมู่ที่ 5
18858 นาง วิมลวรรณ ชุวัสวัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/479 หมู่ที่ 5
18859 นาง พัชราพร ไชยเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/238 หมู่ที่ 5
18860 นาย ยศพล สระทองเปลี่ยน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/333 หมู่ที่ 5
18861 นาย ไพศาล หมั่นเขตรกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/295 หมู่ที่ 5
18862 นางสาว สมมารถ เอี่ยมท้วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/99 หมู่ที่ 5
18863 นาย อนิรุทธิ์ ชูประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/436 หมู่ที่ 5
18864 นาย ยรรรงค์ชัย ธนาดำรงค์ศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 47 หมู่ที่ 5
18865 นางสาว วนิดา ณะพรานบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/26 หมู่ที่ 5
18866 นางสาว สายลม บุญศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/66 หมู่ที่ 5
18867 นางสาว ประภัสสร ชิ้นทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/137 หมู่ที่ 5
18868 นาย ชรินทร์ เจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/68 หมู่ที่ 5
18869 นาย ฉัตรชัย โยธินธรรมศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/218 หมู่ที่ 5
18870 ด.ต.หญิง ชวนพิศ สุขเปี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/761 หมู่ที่ 5
18871 นางสาว พรทิพย์ ปราโมทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/5 หมู่ที่ 9
18872 นางสาว วรทัย ใจทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/9 หมู่ที่ 9
18873 นาย พิพัฒน์ มาเพิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/29 หมู่ที่ 9
18874 นางสาว จินดา ช่อฉัตรมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/962 หมู่ที่ 9
18875 นาย ปราโมทย์ พูลสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/400 หมู่ที่ 9
18876 นาง ปรีดา ตั่นติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/406 หมู่ที่ 9
18877 นาย สุรกิจ ตั่นติกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/405 หมู่ที่ 9
18878 นาย สนธยา สกุลวณิชย์อุดม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/75 หมู่ที่ 9
18879 นาย กัมพล ชนะสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/152 หมู่ที่ 9
18880 นาย พชร พระภิเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/56 หมู่ที่ 9
18881 น.ท. ไทย สุวรรณทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/905 หมู่ที่ 9
18882 นาง พรเพ็ญ ทวีวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/52 หมู่ที่ 9
18883 นางสาว เพ็ญประภา สกุลอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/659 หมู่ที่ 9
18884 นาย ภาสกร คะเชนทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/196 หมู่ที่ 9
18885 นางสาว ปริยาภรณ์ พรมประสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/722 หมู่ที่ 9
18886 นาย ชยณัฎฐ์ อาศรมวิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/174 หมู่ที่ 9
18887 นาย จุก ขันทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/1 หมู่ที่ 9
18888 นาย เอกชัย ธรรมาเจริญราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/5 หมู่ที่ 9
18889 นาย วิชัย ม่วงนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/515 หมู่ที่ 9
18890 นาย สมคิด จวงมาลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/162 หมู่ที่ 9
18891 นาย สมยศ วงศ์จันทร์เพ็ญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/75 หมู่ที่ 2
18892 นาย นุพงศ์ พรหมภานุเสถียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/72 หมู่ที่ 8
18893 นาย อภิสิทธิ์ พงษ์เล็ก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 33/42 หมู่ที่ 8
18894 นาย สมชาย อังคะพนมไพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/259 หมู่ที่ 8
18895 นาย อัมพล วงษ์สีหา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/145 หมู่ที่ 8
18896 นาง จุฬาภรณ์ นิลดำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/142 หมู่ที่ 8
18897 นางสาว กุลนดา โชติมุกตะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/280 หมู่ที่ 8
18898 นาง วรินทร์ยา สายแสงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 37/25 หมู่ที่ 8
18899 นาย ไพโรจน์ แซ่ลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/9 หมู่ที่ 8
18900 นาย ตี๋ แซ่ลิ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/28 หมู่ที่ 8
18901 นาง พิรยา สาโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/256 หมู่ที่ 8
18902 นาง ผิน ลือยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/216 หมู่ที่ 8
18903 นาง ยุพาพร ภู่ย้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/19 หมู่ที่ 8
18904 นาง ชุตินันท์ เฉียงอุทิศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/150 หมู่ที่ 8
18905 นาง ทับทิม โพธิ์สุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/39 หมู่ที่ 8
18906 นาง เฉลิมขวัญ ยิ่งเจริญพาสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/26 หมู่ที่ 8
18907 นาย สุรชัย เรืองธนะสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/78 หมู่ที่ 8
18908 นาง ศุภนิดา ศรีรอด สังวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
18909 นาย ภาณุ ยอดจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/59 หมู่ที่ 3
18910 นาย วินัย พินิจจิตรสมุทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/17 หมู่ที่ 3
18911 นางสาว พรทิพย์ แขกทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/215 หมู่ที่ 3
18912 นางสาว ธีรพร กุลธำรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/81 หมู่ที่ 3
18913 นาย ดำรง หรุ่นเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/166 หมู่ที่ 3
18914 นาย กุลเกียรติ สุรวัฒนวิเศษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/168 หมู่ที่ 3
18915 นาง จรัลคพร พิสิฐกุลธรกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/175 หมู่ที่ 3
18916 นาง ลัดดา อินทรศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/176 หมู่ที่ 3
18917 นาย ธนพล สระทองกา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/191 หมู่ที่ 3
18918 นางสาว จารุวรรณ อุตทานนท์ตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50 หมู่ที่ 3
18919 นาง มณีนุช ภาณุดุลกิตติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/151 หมู่ที่ 3
18920 นาย จุลพงษ์ โนนศรีชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/153 หมู่ที่ 3
18921 นาย บุญสวัสดิ์ รัตนปิลัมธน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/141 หมู่ที่ 3
18922 นาย ทิฆัมพร อดิสัยเผ่าพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/138 หมู่ที่ 3
18923 นาง อมรา สุนทรเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/64 หมู่ที่ 3
18924 นางสาว วรุณพักตร์ ศรีทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/68 หมู่ที่ 3
18925 นางสาว นุชนารถ เพิ่มพูน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/69 หมู่ที่ 3
18926 นางสาว ปิยะภรณ์ ชอบศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/71 หมู่ที่ 3
18927 นาย นรุตม์ชัย หิรัญวิศิษฏ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/81 หมู่ที่ 3
18928 นาง นิดา พวงกนก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/83 หมู่ที่ 3
18929 นาย พชร ลีนะวัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/89 หมู่ที่ 3
18930 นาง โชติกา รามบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/94 หมู่ที่ 3
18931 นาย ธีระพร ใจซื่อดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/97 หมู่ที่ 3
18932 นาย สมเกียรติ แสงสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/108 หมู่ที่ 3
18933 นาง ลักขณา แสงสัตตรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/99 หมู่ที่ 3
18934 นาย โกมุท มณีฉาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/115 หมู่ที่ 3
18935 น.ท. มหิธร ศรีสำอาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/45 หมู่ที่ 3
18936 นางสาว จุฑาทิพย์ อมตเวทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/57 หมู่ที่ 3
18937 นาง พรรัชนี สุธรรมพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/62 หมู่ที่ 3
18938 นาง อนุตรา ฉายโอภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/30 หมู่ที่ 3
18939 นาย เมฆินทร์ เพชรวรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/31 หมู่ที่ 3
18940 นาง มรกต โฮริมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/34 หมู่ที่ 3
18941 นาง สุพร สีตบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/41 หมู่ที่ 3
18942 นาย รอง รัตนพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/16 หมู่ที่ 3
18943 นาย ชลิต พานิชกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/15 หมู่ที่ 3
18944 นาง ดอกคูณ คัมมิ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/2 หมู่ที่ 3
18945 นาย ชวิน สุวรรณศาสตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/145 หมู่ที่ 3
18946 นาย ปนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/27 หมู่ที่ 3
18947 นางสาว อรอนงค์ คงอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/142 หมู่ที่ 3
18948 นาย สุรพงษ์ คงอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/167 หมู่ที่ 3
18949 พ.ท.หญิง พัชร์ศศิ สว่างแจ้งทัศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/119 หมู่ที่ 3
18950 นางสาว ชลีกร ชาไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87 หมู่ที่ 3
18951 นาย ไอศูนย์ ศรีดาชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/234 หมู่ที่ 3
18952 น.อ. ทัศนัย เผ่นโผน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/186 หมู่ที่ 3
18953 นาย สุรศักดิ์ ฉายพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/297 หมู่ที่ 3
18954 นาย สกลเลศร์ กลึงวิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/94 หมู่ที่ 3
18955 นาง ลาวัลย์ เกษศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/176 หมู่ที่ 3
18956 น.อ. เฉลย จุลประสิทธ์พงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/246 หมู่ที่ 3
18957 นางสาว ขวัญตา น้อยมาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/2 หมู่ที่ 3
18958 นาง บุญมา ผู้ชาวยรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18959 นาย ไกรฤกษ์ สุนทราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 3
18960 นาย บุญส่ง คุ้มครองพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/8 หมู่ที่ 3
18961 นาง ชาลิสา รพีรัตนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/95 หมู่ที่ 3
18962 นาง กมลิพย์ ปัทมินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/37 หมู่ที่ 3
18963 นางสาว อนิสรา ธนีสัตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/220 หมู่ที่ 3
18964 นาย ศุภกร จงภักดีตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/65 หมู่ที่ 3
18965 นางสาว ทิพวรรณ นุชศิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/124 หมู่ที่ 11
18966 นาย สุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/235 หมู่ที่ 11
18967 นาย เตชิต กฤตภูวพรธนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/96 หมู่ที่ 11
18968 นาย พินิจ หมั่นกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/106 หมู่ที่ 11
18969 นาย ภาคิน ชูหนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/135 หมู่ที่ 11
18970 นาย เบญจรงค์ ทีเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/118 หมู่ที่ 11
18971 นาย สุเทพ พุ่มลำเจียก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/122 หมู่ที่ 11
18972 นาง อรสา แบรด์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/136 หมู่ที่ 6
18973 นาย สมญา คชสง่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/26 หมู่ที่ 6
18974 นางสาว วัชรินทร์ เอี่ยมสุพรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/29 หมู่ที่ 6
18975 นาง ปรียาภา เงินพลอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/34 หมู่ที่ 6
18976 นางสาว สุภัทรา อารีราษฎร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/82 หมู่ที่ 6
18977 นาง เพ็ญแข จำนงค์สาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/27 หมู่ที่ 6
18978 นาย บุญชัย ทัศนอุไรรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/131 หมู่ที่ 6
18979 นาย สุจิณ เชนยะวณิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/275 หมู่ที่ 6
18980 นาง ปัทมา จั่นเพิ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/2 หมู่ที่ 6
18981 นาง วุ่น นครเอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/27 หมู่ที่ 6
18982 นางสาว ไอริณ ขันธะชวนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/22 หมู่ที่ 2
18983 นางสาว นฤมล อินทรบ้าน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/52 หมู่ที่ 2
18984 นาย เศรษฐโชติ ทองแท้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/172 หมู่ที่ 2
18985 นาย เอกชัย อรัญญพงษ์ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/35 หมู่ที่ 2
18986 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์วานิชสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/72 หมู่ที่ 2
18987 นางสาว สุภาพร คุณาสิริสัมพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/84 หมู่ที่ 2
18988 นาย อณุวัชร หวังวรวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/34 หมู่ที่ 2
18989 นางสาว สุนทรี ภัทรายุตวรรตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/3 หมู่ที่ 2
18990 นาย พสิษฐ์ ไชยวัฒนศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/37 หมู่ที่ 2
18991 นาง กมลทิพย์ เลิศฐิติกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/106 หมู่ที่ 2
18992 นาง นริศรา พลีธัญญวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/24 หมู่ที่ 2
18993 นาง ทัศไนย ไพบูลย์ศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/13 หมู่ที่ 2
18994 นางสาว มานสา สุนทรรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/53 หมู่ที่ 2
18995 นาย สารนาถ ศิรมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/93 หมู่ที่ 2
18996 นาง สำอาง ละออเอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/108 หมู่ที่ 2
18997 นางสาว สำเนียง ฮวดเส็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/111 หมู่ที่ 2
18998 นาง นิดา สักกทัตติยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/87 หมู่ที่ 2
18999 นางสาว คำหยาด พรมสมุท ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/178 หมู่ที่ 2
19000 นาย อธิป ตัณฑรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/4 หมู่ที่ 2
19001 นางสาว รวงทอง สุขจิระทวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/57 หมู่ที่ 2
19002 นาย ธนวิตต เจียมประภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/41 หมู่ที่ 2
19003 นาย กรณ์พงษ์ เสียงสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/107 หมู่ที่ 2
19004 นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/223 หมู่ที่ 2
19005 นางสาว พนารัตน์ สุวรรณบุบผา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/61 หมู่ที่ 2
19006 นาง จิตตา เจิมประยงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/175 หมู่ที่ 2
19007 นาย ฉัตฤกษ์ ป้องกันภัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/62 หมู่ที่ 2
19008 นาย วิโรจน์ เลิศยนต์ประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/12 หมู่ที่ 2
19009 นาง นิศากร ตุงชีพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/99 หมู่ที่ 2
19010 นาย อัครเชษฐ์ สุทธิรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/89 หมู่ที่ 2
19011 นาง พรนภา ระคนจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/171 หมู่ที่ 2
19012 นาย เกียรติศักดิ์ สอนบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/88 หมู่ที่ 2
19013 นาง น้ำเพชร อ้อยหวาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/231 หมู่ที่ 2
19014 พล.ต.ต. เชิดชัย ปวโรภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/183 หมู่ที่ 2
19015 นางสาว พรพิมล มหาชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/42 หมู่ที่ 2
19016 นาย ณัฐพงศ์ สิกขากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/110 หมู่ที่ 2
19017 นาย ณรงค์ โตเจิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/59 หมู่ที่ 2
19018 นางสาว พนิดา ลอออรรถพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/186 หมู่ที่ 2
19019 นาย ศักกะพันธ์ อินจันทึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/65 หมู่ที่ 2
19020 นาย นคร บุญมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/7 หมู่ที่ 2
19021 นาย เกียรติขจร มงคลชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/177 หมู่ที่ 2
19022 นาง พิมพ์รวี จีนะวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/208 หมู่ที่ 2
19023 นาง วรัทพร จันทร์ลลิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/173 หมู่ที่ 2
19024 นาย วิชาญ วัฒนามานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/45 หมู่ที่ 8
19025 นาง สายใจ เพ็งเอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/84 หมู่ที่ 8
19026 นาง จงรักษ์ น้อยแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/33 หมู่ที่ 8
19027 นาง นวลทิพย์ ปัทมะทิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/236 หมู่ที่ 8
19028 นางสาว ธนกรณ์ นิลโนรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/13 หมู่ที่ 8
19029 นาย ธงชัย ถาวรโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
19030 นาย ทัศน์ แก้วมหานิล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
19031 นาง ไส้ฟ้า ศรีทิพย์อาสน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 34/22 หมู่ที่ 8
19032 นาง กาญจน์ศิริ พุ่มทับทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/9 หมู่ที่ 8
19033 นาย นำพล ตระการรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/169 หมู่ที่ 8
19034 นาง ดวงพร บุญรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/79 หมู่ที่ 8
19035 นางสาว วรรณรัตน์ เสถียรบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/10 หมู่ที่ 7
19036 นาย นพพร อุณวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/153 หมู่ที่ 7
19037 นาง จงลักษณ์ ฝีมือช่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/184 หมู่ที่ 7
19038 นาย นิดหน่อย ปานเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/63 หมู่ที่ 7
19039 นางสาว วันดี ศรีเพชร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/113 หมู่ที่ 7
19040 นาย บัณฑิต สุจริตวงศานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/22 หมู่ที่ 7
19041 นาย สุวรรณ์ คำเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/138 หมู่ที่ 7
19042 นาย กัมปนาท ขอสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/119 หมู่ที่ 7
19043 นาย บุญจันทร์ พงษ์หนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/143 หมู่ที่ 7
19044 นาย วรัญญู พงษ์หนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/93 หมู่ที่ 7
19045 นาย ชินพัฒน์ ศิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/149 หมู่ที่ 7
19046 นางสาว กัลยา บรรจงศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19 หมู่ที่ 7
19047 นาง พรรณ วนาอิทรายุธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/36 หมู่ที่ 7
19048 นางสาว มัณฑนา อินทรทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/261 หมู่ที่ 7
19049 นาง พิชญอร ไหมสุทธิสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/43 หมู่ที่ 7
19050 นางสาว นงคราญ ศิริบูรณะภานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/92 หมู่ที่ 7
19051 นาย สมศักดิ์ มีสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/99 หมู่ที่ 7
19052 นาย ปรัชญา ภัทร์ศิริกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/189 หมู่ที่ 7
19053 นาย ชัยพร มูลมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/33 หมู่ที่ 7
19054 นาง เกษราวรรณ ศรีสัมพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/182 หมู่ที่ 7
19055 นาย ปิยะฤทธิ รัตนวัชระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/2 หมู่ที่ 7
19056 นางสาว สายใจ วัดทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/189 หมู่ที่ 7
19057 นาย อนุกูล โพธิ์โต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/170 หมู่ที่ 7
19058 นาง ปิ่นรัตน์ ศรีปิ่นแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/49 หมู่ที่ 7
19059 นางสาว จารุภรณ์ พรมแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/281 หมู่ที่ 7
19060 นาง ปวันรัตน์ หงษ์เพชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/174 หมู่ที่ 7
19061 นางสาว พัชรา รักษาบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/56 หมู่ที่ 7
19062 นาง ปภากรณ์ แสงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/333 หมู่ที่ 7
19063 นาง พา สิงหรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/286 หมู่ที่ 7
19064 นาง เพ็ญศรี ชมภูอ่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/104 หมู่ที่ 7
19065 นาง อุดมสิน สายตามน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/137 หมู่ที่ 7
19066 นาง ณัฏฐ์กานดา ภาวหาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/187 หมู่ที่ 7
19067 นาย อุดม ปิ่นทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/328 หมู่ที่ 7
19068 นาย สมหมาย แสงแก้ววัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/327 หมู่ที่ 7
19069 นาย วรรธนะ โชควัฒนคุปต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/394 หมู่ที่ 5
19070 นางสาว จิตติมา เต็งเมืองปัก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/91 หมู่ที่ 5
19071 นาง ศรีวรรณ วงศ์รี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
19072 นางสาว จันทร์ฉาย ภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
19073 นาง ปราณี พิมพ์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/153 หมู่ที่ 5
19074 นาง บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/269 หมู่ที่ 5
19075 นาย ชุมศักดิ์ ชื่นสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/451 หมู่ที่ 5
19076 นาย พรชัย อนุกูลชาญชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/225 หมู่ที่ 5
19077 นาง ศิริกาญจ์ แสนตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/129 หมู่ที่ 5
19078 นาย จำรัส วงศ์อ๊อด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/112 หมู่ที่ 5
19079 นาง อุไรวรรณ โชติมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/734 หมู่ที่ 5
19080 นางสาว ทรรศนีย์ ธีรภาพวิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/308 หมู่ที่ 5
19081 นาย ศรีศักดิ์ ตนะทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/11 หมู่ที่ 5
19082 นาง นนทพร ตนะทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/88 หมู่ที่ 5
19083 นาย ณัฐชัย สร้อยมาดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/106 หมู่ที่ 5
19084 นาย ชัยสิฐ เดชสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/137 หมู่ที่ 5
19085 นาง ศรีสุดา ศรีสมัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/154 หมู่ที่ 5
19086 นาย พงศ์สวัสดิ์ สุทธิลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/138 หมู่ที่ 5
19087 นาย บุญมี นิตยาชิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/95 หมู่ที่ 5
19088 นาง สุรีรัตน์ อินนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/241 หมู่ที่ 5
19089 นางสาว อาภัสรา กวีวังโส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/214 หมู่ที่ 5
19090 นาย วิทยา เมฆสุธีพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/724 หมู่ที่ 5
19091 นางสาว ภัสณี บำรุงถิ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/532 หมู่ที่ 5
19092 นาง สมใจ อนุวัฒนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/275 หมู่ที่ 5
19093 นาง วนิดา จั่นบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/146 หมู่ที่ 5
19094 นาย พิชิต โทวิบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/807 หมู่ที่ 5
19095 นาง ทิพยมณี แสงสวิทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/75 หมู่ที่ 5
19096 นางสาว โสฬส หอมจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/271 หมู่ที่ 5
19097 นาง นรินทิพย์ เขมาภิรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/98 หมู่ที่ 5
19098 นาย วิชิต อรัญญภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/614 หมู่ที่ 5
19099 นาย ธนกฤต ยอดนุ่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/389 หมู่ที่ 5
19100 นาง อารยา คงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/569 หมู่ที่ 5
19101 นาย สมยศ เฉ็งเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/893 หมู่ที่ 5
19102 นาง นพกมณศ์ เดชสุภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/313 หมู่ที่ 5
19103 นาง ปลื้มจิต ทัศนอุไรรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/493 หมู่ที่ 5
19104 นางสาว ภครภร อิ่นแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/3 หมู่ที่ 5
19105 นาย อัครินทร์ กาสา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/801 หมู่ที่ 5
19106 นาง สมบัติ มาตเหลือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/142 หมู่ที่ 5
19107 นาง ฐิติวัลค์ รัตนปรารมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/53 หมู่ที่ 5
19108 นาย อภิสิทธิ์ บุญเซ็ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/370 หมู่ที่ 5
19109 นาย พิเชษฐ์ กิมสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/742 หมู่ที่ 5
19110 นาย พีระ เปรมปริ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/137 หมู่ที่ 5
19111 นาย จักรพันธ์ ประเสริฐศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/12 หมู่ที่ 5
19112 นาย นิพนธ์ อรรคฮาตสี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/6 หมู่ที่ 5
19113 นาง เสาวลักษณ์ เหลืองพวงแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/57 หมู่ที่ 5
19114 นาย ไพรัช คุลิมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/289 หมู่ที่ 5
19115 นาย ธานี อุปนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/27 หมู่ที่ 5
19116 นางสาว บุษราภรณ์ เยื้อนอรรจนกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/43 หมู่ที่ 5
19117 นาย ธเนศ จอกทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/16 หมู่ที่ 5
19118 นาง สำราญ จอกทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/17 หมู่ที่ 5
19119 นางสาว ประภัสสร จอกทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/14 หมู่ที่ 5
19120 ร.ท. พิเชษฐ เวฬุวนารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/23 หมู่ที่ 5
19121 นาย อภิวัฒน์ หวาสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/122 หมู่ที่ 5
19122 นาย นราธิป สอาดวุฒิเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/278 หมู่ที่ 5
19123 นาย เสกสรรค์ ศิริวัฒนสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/179 หมู่ที่ 5
19124 นาย กานต์ เถระวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/111 หมู่ที่ 5
19125 นาง ศลิษา โลหสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/487 หมู่ที่ 5
19126 นางสาว แวววลี ศรีรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/69 หมู่ที่ 5
19127 นาย ชาร์ท เมตตานุรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 6/21 หมู่ที่ 5
19128 นาง เดือนเต็ม ทรายหมอ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/18 หมู่ที่ 5
19129 นาย ธงชัย มั่นมาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/78 หมู่ที่ 9
19130 นาง สุกัญญา วิสัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/933 หมู่ที่ 9
19131 นาย พชรวัฒน์ ธนาพรานสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/415 หมู่ที่ 9
19132 นาย ภุมรินทร์ ศรีธรรมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/868 หมู่ที่ 9
19133 นาย พรชัย ปรุงสุวรรณวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/224 หมู่ที่ 9
19134 นางสาว อรพิณ เจริญชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/758 หมู่ที่ 9
19135 นาย รัชชานนท์ จ้อยรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/148 หมู่ที่ 9
19136 นางสาว ทิพาศรี กล่อมเกลี้ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/94 หมู่ที่ 9
19137 นาย ศักดิ์สิทธิ์ มะลิลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/7 หมู่ที่ 9
19138 นาง ศาริณี ชื่นชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/128 หมู่ที่ 9
19139 นาง อำนาจ กระดาษทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 30 หมู่ที่ 9
19140 นางสาว เกสร ไชยรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/95 หมู่ที่ 5
19141 นาย วชิระ สิทธิสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/113 หมู่ที่ 7
19142 นาง ระเบียบ พฤษดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/44 หมู่ที่ 7
19143 นางสาว คมคาย ป้องกัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/116 หมู่ที่ 7
19144 นางสาว รุ่งทิพย์ ชาจันทึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/43 หมู่ที่ 7
19145 นาย ถาวร แสงพราวเพริศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/501 หมู่ที่ 7
19146 นาย สมนึก สวนสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/54 หมู่ที่ 7
19147 นาง ณัฏฐณิชา กาญจนาธนวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/355 หมู่ที่ 7
19148 นาย ทรงศักดิ์ คล่องแคล่ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/297 หมู่ที่ 7
19149 นาย ณฐกฤต สิทธิสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/169 หมู่ที่ 7
19150 นาย บุญชู แคนรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/145 หมู่ที่ 7
19151 นาย ประพล ศรีพนากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/73 หมู่ที่ 7
19152 นาง พชรมน ศรีพนากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/20 หมู่ที่ 7
19153 นาย ฉัตรชัย เทศหริ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/196 หมู่ที่ 7
19154 นาย ยุทธชัย อนันตศักรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/31 หมู่ที่ 7
19155 นาย สมพงษ์ สุทธชีวเทพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/200 หมู่ที่ 7
19156 นางสาว สิริยา โชติรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/30 หมู่ที่ 7
19157 นางสาว สุพรรษา จันทร์ทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/24 หมู่ที่ 7
19158 นาย สีวิไล ไกยราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/301 หมู่ที่ 7
19159 นาย ประสงค์ เรืองวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/313 หมู่ที่ 7
19160 นาง น้องนุช ธราดลรัตนากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/12 หมู่ที่ 7
19161 นางสาว วิรัญญา รุกขชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/81 หมู่ที่ 7
19162 นาย อานนต์ สีใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/109 หมู่ที่ 7
19163 นาย วุฒิโรจน์ แสงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/483 หมู่ที่ 7
19164 นาย ณยชญ์ ศรีเจริญมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/245 หมู่ที่ 7
19165 นาย สมยศ สุขถาวร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/134 หมู่ที่ 7
19166 นาย อดิศร ศิริลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 21/2 หมู่ที่ 7
19167 นาง มยุรี มุขศรีใส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/51 หมู่ที่ 7
19168 นาง ปภังกร ศรียาภัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/32 หมู่ที่ 7
19169 นางสาว ภัทริณี ยิ้มพราย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/139 หมู่ที่ 7
19170 นางสาว สุชีรา อนุพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/277 หมู่ที่ 7
19171 นาย สมพงษ์ พูพิลึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/64 หมู่ที่ 7
19172 นางสาว เนตรสรางค์ ฐิติพัตร์ศร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/28 หมู่ที่ 7
19173 นางสาว สุกัญญา ภิรมย์กิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/340 หมู่ที่ 7
19174 นาย พงษ์เทพ นาคเกิดพะเนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/248 หมู่ที่ 7
19175 นาง จิตรา กรดหนู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/347 หมู่ที่ 7
19176 นาย เสกสรร สุวรรณวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/141 หมู่ที่ 7
19177 นาง ชลลดา พิชญธรรมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/22 หมู่ที่ 7
19178 นางสาว สุภัค ปักการะนัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/488 หมู่ที่ 7
19179 นาย ศุภชัย อนันตศักรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/30 หมู่ที่ 7
19180 นาย ธนบูรณ์ วังฆะฮาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/33 หมู่ที่ 7
19181 นาง กอบแก้ว ทรัพย์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/321 หมู่ที่ 6
19182 นาง ชนัฐ อาภาธีรญาณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/203 หมู่ที่ 6
19183 นาย สุจินต์ สุทธิงวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/11 หมู่ที่ 6
19184 นาย รัฐศาสตร์ ศรีแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/368 หมู่ที่ 6
19185 นาง กิ่งแก้ว แก้วยศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/217 หมู่ที่ 6
19186 นาย ฉัตรชัย อิ่มสำอางค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/395 หมู่ที่ 6
19187 นาย กมล สินธุเชาวน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/27 หมู่ที่ 6
19188 นาย เจริญชัย นาคถมยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/40 หมู่ที่ 6
19189 นางสาว มัลลิกา เสริมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/71 หมู่ที่ 6
19190 นาง เฟื่องฟ้า ธัญนิพัทธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/73 หมู่ที่ 6
19191 นาย นภัสดล บวรพัฒนคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/79 หมู่ที่ 6
19192 นาย มนเมตต์ เทียนสว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/87 หมู่ที่ 6
19193 นาย ธงชัย สุขมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/96 หมู่ที่ 6
19194 นาย รุ่ง ศักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/102 หมู่ที่ 6
19195 นาย พลรัตน์ ตันตราชีวธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/125 หมู่ที่ 6
19196 นาย เผด็จ ไชยบาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/128 หมู่ที่ 6
19197 นาง กิตติมา สิงห์ตาก้อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/129 หมู่ที่ 6
19198 นางสาว ณิชกานต์ วรรณโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/134 หมู่ที่ 6
19199 นาง เกื้อกูล ปัญญามัง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/135 หมู่ที่ 6
19200 นาย สกุลกาญจน์ กาญจโนมัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/140 หมู่ที่ 6
19201 นาย พิพัฒน์ จุ้ยชุม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/143 หมู่ที่ 6
19202 นาง สุภาพร เรืองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/150 หมู่ที่ 6
19203 นาย ไชยศ เพียนจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/158 หมู่ที่ 6
19204 นาย ชาตรี โมธินา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/178 หมู่ที่ 6
19205 พ.ต.ท. ประโยชน์ เข็มแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/186 หมู่ที่ 6
19206 นาง ณัฐปภัสร์ สมัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/189 หมู่ที่ 6
19207 นางสาว ดุษณี คำหว่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/221 หมู่ที่ 6
19208 นาง ดาราวรรณ อ้นชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/223 หมู่ที่ 6
19209 นาย โชคชัย ศฤงคารวีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/242 หมู่ที่ 6
19210 นาย เรวัติ สุรสินธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/243 หมู่ที่ 6
19211 นางสาว นงค์นุช นิยมสันติสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/280 หมู่ที่ 6
19212 นาย สมชาย นิยมสันติสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/281 หมู่ที่ 6
19213 นาง นิธิวดี เจริญอักษร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/282 หมู่ที่ 6
19214 นาย ไพรัช ติโลกะวิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/263 หมู่ที่ 6
19215 นาย นฤดม วิรัชดำรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/283 หมู่ที่ 6
19216 นาง สุวาณี คุณดิลกปกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/312 หมู่ที่ 6
19217 นาง ประไพ ชาลีกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/314 หมู่ที่ 6
19218 นาย สายัณต์ ร่างโสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/12 หมู่ที่ 6
19219 นาง สุรางคณา พงษ์พานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/130 หมู่ที่ 6
19220 นาย ชัยวุธ พินิจการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/16 หมู่ที่ 6
19221 นางสาว นันท์นภัส ปราบสงบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/842 หมู่ที่ 6
19222 นาย กษณุ แสงมุกดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/54 หมู่ที่ 6
19223 นาง ประนมพร ชิมป์สัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/843 หมู่ที่ 6
19224 นาย สมศักดิ์ ว่องไว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/147 หมู่ที่ 6
19225 นาย บัญญัติ วงษ์ทองดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/85 หมู่ที่ 6
19226 นาง รัชวรรณ มะโนทัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/70 หมู่ที่ 11
19227 นาง จิตราภรณ์ ฉายศรีศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/72 หมู่ที่ 11
19228 นาย ศิลา คงภูรินาถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/79 หมู่ที่ 11
19229 นาง ขจรรัตน์ เกษรสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/233 หมู่ที่ 8
19230 นาย จรัญ แผลงเดช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/3 หมู่ที่ 8
19231 นาย สมพงษ์ แซ่เล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/22 หมู่ที่ 8
19232 นาย ไพรัช ทับทิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/124 หมู่ที่ 8
19233 นาย สมพร มั่งคั่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 8
19234 นางสาว สุขุมาล กระวีสายสุนทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/209 หมู่ที่ 8
19235 นาย ไพโรจน์ วงศ์ษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/160 หมู่ที่ 8
19236 นาย จักรพงษ์ กิจบุรณทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/41 หมู่ที่ 8
19237 นาย เลียง แก้วกันทะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/10 หมู่ที่ 8
19238 นาย นพพล สารีภาวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/274 หมู่ที่ 8
19239 นาย วุฒิพงษ์ คำมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/152 หมู่ที่ 8
19240 นาย กิตติธัช พิชญธรรมานน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/24 หมู่ที่ 8
19241 นาย พลศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/135 หมู่ที่ 8
19242 นาย ไตรภพ วัดบัว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/258 หมู่ที่ 8
19243 นาย ภานุวัฒน์ บุญรินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/30 หมู่ที่ 5
19244 นาย จิรานุวัฒน์ ปลัดศรีช่วย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/318 หมู่ที่ 5
19245 นาย นิวัฒน์ อริยทรัพย์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/83 หมู่ที่ 5
19246 นาย รัตนพงษ์ ยาระศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/141 หมู่ที่ 5
19247 นาย สมควร เจนเขตการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/198 หมู่ที่ 5
19248 นางสาว นันทวดี แสงศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/145 หมู่ที่ 5
19249 นาง สัญญา รุ่งแผน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/65 หมู่ที่ 5
19250 นางสาว ปริญดา เพ็ญโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/55 หมู่ที่ 5
19251 นาง วลัยลักษณ์ แก้วกาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/234 หมู่ที่ 5
19252 นาย ธนาทิป พฤกษอาภรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/54 หมู่ที่ 5
19253 นาย ธนนท์ ชุ่มใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/65 หมู่ที่ 5
19254 นาง อรทัย ใหญ่ปราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/23 หมู่ที่ 5
19255 นางสาว จีรนันท์ แก้วประสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/107 หมู่ที่ 5
19256 นาย สาคร ศรีวิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/100 หมู่ที่ 5
19257 นาย อิชย์ธีเดช วงศ์ทิชาวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/114 หมู่ที่ 5
19258 นางสาว อร่ามศรี ขนเปี้ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/103 หมู่ที่ 5
19259 นาย สมพร อ่อนรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/574 หมู่ที่ 5
19260 นาย ทรงพล อังคลักขณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/787 หมู่ที่ 5
19261 นาง ณัฐกมล อังคลักขณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/448 หมู่ที่ 5
19262 นาง กันยากร แสงฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/165 หมู่ที่ 5
19263 นาย สุชาติ โตเรืองศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/30 หมู่ที่ 5
19264 นางสาว ชุตินัน อินทรภิรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/203 หมู่ที่ 5
19265 นาย ชำนาญ ไกรทองสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/768 หมู่ที่ 5
19266 นาง กชกร วันเพ็ญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/157 หมู่ที่ 5
19267 นาง อนุสรณ์ ชิตพฤกษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/7 หมู่ที่ 5
19268 นาย ศุภชัย ชินรัตนคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/351 หมู่ที่ 5
19269 นาย เมธี อ่อนสกล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 29/17 หมู่ที่ 5
19270 นางสาว ประภา ชัยฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/188 หมู่ที่ 5
19271 นาย พีระพงษ์ ศรีสุภาพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/395 หมู่ที่ 5
19272 นางสาว สิรีรัศมิ์ บูรณากาญจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/82 หมู่ที่ 5
19273 นางสาว สุภาวดี ชาชะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/202 หมู่ที่ 5
19274 นาย สมปอง ปรือทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/478 หมู่ที่ 5
19275 นางสาว กวินญภัค เทียนเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/51 หมู่ที่ 5
19276 นาง มาลินี ตรัยรัตนยนต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/34 หมู่ที่ 5
19277 นาย วศิน แสนสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/91 หมู่ที่ 5
19278 นาย จันดี ลึกสีเทา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/129 หมู่ที่ 5
19279 นาย ยุทธศักดิ์ เทพจั้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/96 หมู่ที่ 5
19280 นาง ดวงพร ขุนทองกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/122 หมู่ที่ 5
19281 นาย ชัชวาล ถวิลรุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/609 หมู่ที่ 5
19282 นางสาว น้ำทิพย์ เมืองภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/490 หมู่ที่ 5
19283 นาย วิบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/117 หมู่ที่ 5
19284 นาย ณัฎฐพล ธีทัตศุภเศรษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/131 หมู่ที่ 5
19285 นาย รัตน์ เอกรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/173 หมู่ที่ 5
19286 นางสาว ธัชวรรณ รักญาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/130 หมู่ที่ 5
19287 นาย ประสิทธิ์ ประสิทธิ์พิรุฬห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/90 หมู่ที่ 5
19288 นาย ธงชัย ใช้นาถี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/188 หมู่ที่ 5
19289 นาง ผกาพรรณ อมรพิมลรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/640 หมู่ที่ 5
19290 นาง วรวีร์ ศุภากร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/174 หมู่ที่ 5
19291 นางสาว กัญชลี เทพธานี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/821 หมู่ที่ 5
19292 นาย นุกูล พานสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/879 หมู่ที่ 5
19293 นาง ธารทิพย์ อัศจรรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/69 หมู่ที่ 5
19294 นาย ศรีเมือง เดชพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/73 หมู่ที่ 5
19295 นาย ราเมศร์ ศิลาชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/297 หมู่ที่ 5
19296 นางสาว ยุวดี ฟูสิริพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/83 หมู่ที่ 5
19297 นางสาว ภณิตา หล่อแหลม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 70/38 หมู่ที่ 5
19298 นาย พณ สุนทโรทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/7 หมู่ที่ 5
19299 นาย วรวิทย์ ตั้งปกาศิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/135 หมู่ที่ 5
19300 นาง เมลิสสา รักษ์อุดมปรีดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/255 หมู่ที่ 5
19301 นาง พรทิพย์ บุญนำพา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/161 หมู่ที่ 5
19302 นาย พิชิต ระดามาตย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/296 หมู่ที่ 5
19303 นาง ชินาภา ประกรแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/209 หมู่ที่ 5
19304 นาย ภูวดล เศวตะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/109 หมู่ที่ 5
19305 นาง ประยงค์ วงศ์สุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/79 หมู่ที่ 5
19306 นาง เพ็ญศรี เนียมบุญเจือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/36 หมู่ที่ 5
19307 นาง เสาวภา สุรเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/501 หมู่ที่ 5
19308 นาย เบญกฤษ เบญจาวิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/339 หมู่ที่ 5
19309 นาย วิทยา สุวรรณทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/362 หมู่ที่ 5
19310 นาย อนุรุจ อ่วมแจง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/58 หมู่ที่ 5
19311 นาย เสกสรร เฟื่องรบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/230 หมู่ที่ 5
19312 นาย สุจิต ฉัตรกุลกวิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/113 หมู่ที่ 5
19313 นางสาว ทิติวรรณ โพธิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/475 หมู่ที่ 5
19314 นาย ศิลป์ชัย ชัยณรงค์สิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/16 หมู่ที่ 5
19315 นาย รัฐพล พัชรวงศ์ศักดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/841 หมู่ที่ 5
19316 นางสาว มณี ตัณฑ์จยะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/237 หมู่ที่ 7
19317 นางสาว สิริวิมล หงษ์ร่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/322 หมู่ที่ 7
19318 นาย ณรงค์ วิเศษโสภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/117 หมู่ที่ 7
19319 นางสาว ปริญญาภรณ์ เจนการกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/268 หมู่ที่ 7
19320 นางสาว ศิริภรณ์ อุนจะนำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/269 หมู่ที่ 7
19321 นาง สุวรรณา จันรมะโน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/103 หมู่ที่ 7
19322 นาย พงษ์สิษฐ์ รุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/235 หมู่ที่ 7
19323 นาย ศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/45 หมู่ที่ 7
19324 นาย พิษณุ สิงห์ชะฎา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/315 หมู่ที่ 7
19325 นางสาว พิไลพร วงษ์กัณหา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/26 หมู่ที่ 7
19326 น.ท. วีระ มีสมบูรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/119 หมู่ที่ 7
19327 นางสาว ณัฏกานต์ ดุจจานุทัศน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/292 หมู่ที่ 7
19328 นางสาว พจนารถ ไชยกาศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/76 หมู่ที่ 7
19329 นาย ชุติพนธ์ สงวนเผ่า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/44 หมู่ที่ 7
19330 นางสาว ณัฎฐพร เรืองฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/137 หมู่ที่ 7
19331 นาย ภานิต เบญจธำรงศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/80 หมู่ที่ 7
19332 นาง พรวรินทร์ นิธิเศรษฐากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/266 หมู่ที่ 7
19333 นางสาว เลอโฉม เกตวัลห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/139 หมู่ที่ 7
19334 นาง วาสนา ขวัญจุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/230 หมู่ที่ 7
19335 นาง กนกวรรณ จวงเจิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/55 หมู่ที่ 7
19336 นาย ชัยวัฒน์ ชัยวันเพ็ญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/50 หมู่ที่ 7
19337 นางสาว วรดา ศรีเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/99 หมู่ที่ 7
19338 นางสาว เรวดี แต่งเกลี้ยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/98 หมู่ที่ 7
19339 นางสาว นฤมล ปานแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/107 หมู่ที่ 7
19340 นาย เอกชัย เจือประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/40 หมู่ที่ 7
19341 นางสาว กัญจนัจจน์ งามเขต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/238 หมู่ที่ 7
19342 นาย ภานุพงศ์ ภัรเชาว์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/53 หมู่ที่ 7
19343 นางสาว ทัศนีย์ อินนารี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/125 หมู่ที่ 7
19344 นาง สุรางค์ วัดทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/257 หมู่ที่ 7
19345 นาง ศุภศักดิ์ เทศเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/284 หมู่ที่ 7
19346 นาง สุภาวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23232 หมู่ที่ 7
19347 นาย โพธิบูรพ์ ฉัตรเพชรธนากุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/85 หมู่ที่ 7
19348 นางสาว ภิญญาพัชญ์ มาตรทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/236 หมู่ที่ 7
19349 นาง สุคนธา จันทวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/105 หมู่ที่ 7
19350 นางสาว เลขยา เอี่ยมโอภาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/303 หมู่ที่ 7
19351 นางสาว อรญา ปรีชาชวยุต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/219 หมู่ที่ 7
19352 นางสาว วรรณฤดี ชินวรารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/43 หมู่ที่ 7
19353 นาย ฐิติกร บริสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/275 หมู่ที่ 7
19354 นางสาว สุรัสวดี สุวรรณเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/153 หมู่ที่ 7
19355 นางสาว สุทธิกานต์ เส็งสุวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/62 หมู่ที่ 7
19356 นางสาว สุจิตรา ศารทูลทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/63 หมู่ที่ 7
19357 นาย วิทยา ธุระกิจเสรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/65 หมู่ที่ 7
19358 นางสาว รุ้งนภา คงเวียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/302 หมู่ที่ 7
19359 นางสาว กาญติมาภรณ์ ชินบดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/319 หมู่ที่ 7
19360 นาง ณิศิรา ท่าพริก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/291 หมู่ที่ 7
19361 นาย ชัชวีร์ รักธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/36 หมู่ที่ 7
19362 นาย บัลลังค์ ทิพโอสถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/267 หมู่ที่ 7
19363 นาย ธนิตศักดิ์ สถิรตุลยสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/52 หมู่ที่ 7
19364 นางสาว พัทธ์ธีรา เกตุภูงา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/123 หมู่ที่ 7
19365 นางสาว สุวรรณา จันทสุบรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/131 หมู่ที่ 7
19366 นางสาว นิติกาญจน์ แซ่เตียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/265 หมู่ที่ 7
19367 นาง ยุพิน พงษ์พาลี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/92 หมู่ที่ 7
19368 นาย กันต์ สุ่นยี่ขัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/249 หมู่ที่ 7
19369 นางสาว ประภัสสร จิตอารีย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/143 หมู่ที่ 7
19370 นาย เสริมวิทย์ ทองดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/54 หมู่ที่ 7
19371 นางสาว วรัญญา เฉลิมชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/33 หมู่ที่ 7
19372 นาย องอาจ อารีพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/135 หมู่ที่ 7
19373 นางสาว ทรรศิดา โรจนบุรานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/16 หมู่ที่ 7
19374 นางสาว สุพาพร กุลทรัพย์สถิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/111 หมู่ที่ 7
19375 นาย มนัส ขวัญพร้อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/250 หมู่ที่ 7
19376 นางสาว อุษณีย์ คงวิมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/151 หมู่ที่ 7
19377 นางสาว ปาริชาติ สมุหวิญญู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/82 หมู่ที่ 7
19378 นาย สวัสดิ์ ตรีธาสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/318 หมู่ที่ 7
19379 นาย วัชรินทร์ อ่อนนุ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/329 หมู่ที่ 7
19380 นางสาว อุศณา โปร่งสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/11 หมู่ที่ 7
19381 นาย นครพล ติวิธมไหศูรย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/42 หมู่ที่ 7
19382 นาย พิทักษ์ ฉายสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/246 หมู่ที่ 7
19383 พ.อ.อ. ทวีศักดิ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/19 หมู่ที่ 7
19384 นาย วรากร คงศรีเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/292 หมู่ที่ 7
19385 นาง ปราณี พงษ์ยิหวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/286 หมู่ที่ 7
19386 นาย สมชาย ชาธรรมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/154 หมู่ที่ 7
19387 นาง สุนันท์ จันทคัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/1 หมู่ที่ 7
19388 นาง เสาวนีย์ วรธรรมวุฒิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/142 หมู่ที่ 7
19389 นาง บุญเอื้อ แจ้งการกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/71 หมู่ที่ 7
19390 นางสาว พรพรรณ สิงหรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/227 หมู่ที่ 7
19391 นาง ดนัสพันธุ์ ศรีถัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/82 หมู่ที่ 7
19392 นาย ณัฐภัทร สุขสัมผัส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/374 หมู่ที่ 7
19393 นาย พรชัย กิจไพบูลย์พันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/197 หมู่ที่ 7
19394 นาย มหิบดี ชูตระกูลใหญ่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/341 หมู่ที่ 7
19395 นางสาว วรรณภา มาลิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/17 หมู่ที่ 7
19396 นาง จิตรดา ละครจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/172 หมู่ที่ 7
19397 นาย สุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/106 หมู่ที่ 7
19398 นาย เจตนา หนูสนั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/253 หมู่ที่ 7
19399 นาย เจษฎา นิคมประศาสน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/389 หมู่ที่ 7
19400 พ.อ.อ. มานพ แก้วบริสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/35 หมู่ที่ 7
19401 นางสาว สมยงค์ วรรณา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/334 หมู่ที่ 7
19402 นาย วิชาญ เวสสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/49 หมู่ที่ 7
19403 นาย ดนัย ศรีสกุลชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/366 หมู่ที่ 7
19404 นางสาว ษมากร ปั้นสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/499 หมู่ที่ 7
19405 นาง อรศุภางค์ สารีภาวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/3 หมู่ที่ 7
19406 นาง วาสนา วงศ์ประทัต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/46 หมู่ที่ 7
19407 นางสาว นภาลัย สกุลฮูฮา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/418 หมู่ที่ 7
19408 นาย ธนากร สนิทตันสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/100 หมู่ที่ 7
19409 นางสาว ประเทือง จันทร์โป๊ะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/98 หมู่ที่ 7
19410 นางสาว วิชชุพร พิชญธรรมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/23 หมู่ที่ 7
19411 นาง อักษร ยามาซากิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/298 หมู่ที่ 7
19412 นาง เป้า ราหุละ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/45 หมู่ที่ 7
19413 นางสาว นิศาพรรณ ศรีธรรมราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/146 หมู่ที่ 7
19414 นาง สิรินทร ติรัตน์ชัยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/404 หมู่ที่ 7
19415 นาง ปัทมา มัลลิกะมาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/234 หมู่ที่ 7
19416 นางสาว สมทรง จักระนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/135 หมู่ที่ 7
19417 นางสาว พิมพ์ลภัส รักรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/132 หมู่ที่ 7
19418 นาง นิยมาภรณ์ กิตติไพบูลย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/289 หมู่ที่ 7
19419 นาย ประสิทธิ์ ศรีสกุลวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/144 หมู่ที่ 7
19420 นาย พีรวัศ สุขสำราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/12 หมู่ที่ 7
19421 นาย นุการ คำล้วน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/252 หมู่ที่ 7
19422 นาย ศุภกฤต ศรีโดน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/244 หมู่ที่ 7
19423 พ.อ.อ. นฤบาล สำราญจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/75 หมู่ที่ 7
19424 นาย เชษฐา โล่ห์เพชรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/69 หมู่ที่ 7
19425 นาย ธิติฎฐ์ ศิริศรีมังกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/162 หมู่ที่ 7
19426 นาย กฤษฏา บุญเติม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/233 หมู่ที่ 7
19427 นางสาว ประภัสสร สุขแพทย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/14 หมู่ที่ 7
19428 นางสาว ดวงนภา หงส์ศรีพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/7 หมู่ที่ 7
19429 นาย สุพจน์ ภูมิบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/155 หมู่ที่ 7
19430 นางสาว รณิดา วรรธนะเดโช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/41 หมู่ที่ 7
19431 นาย นิพัทธ์ สุขุมกิจเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/282 หมู่ที่ 7
19432 นาง ยวด โกยรัมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/13 หมู่ที่ 7
19433 นาง ฉวีวรรณ เมธาวิไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
19434 นาย ปาริบุตร บุญโต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 9
19435 นาย แก้วเย็น เกิดผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/958 หมู่ที่ 9
19436 นาย ฉัตรพล พุ่มด้วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 47 หมู่ที่ 9
19437 นาย ศุภสิทธิ์ สร้อยงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/429 หมู่ที่ 9
19438 พ.อ.อ. จักรพรรดิ พุทธพฤกษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/751 หมู่ที่ 9
19439 นางสาว ลัดดาวัลย์ ประทุมเทศ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/892 หมู่ที่ 9
19440 นาย โชคชัย การชะงัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/528 หมู่ที่ 9
19441 นาง สายใจ พรมพุ้ย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 16/3 หมู่ที่ 9
19442 นาง เพลินพิศ ภู่รุ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/157 หมู่ที่ 9
19443 จ.ต. สุรสิทธิ์ สุโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/47 หมู่ที่ 9
19444 นาง ราตรี เอี่ยมเอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/897 หมู่ที่ 9
19445 นาย อภิวัฒน์ จันทรเฉิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/312 หมู่ที่ 3
19446 นาย อายุธ เจนวิริยะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/5 หมู่ที่ 3
19447 ร.ท. ณัฐชัย อัตตะสาระ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/77 หมู่ที่ 3
19448 นาย สุรภูมิ คลอศิริโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/7 หมู่ที่ 3
19449 นาย วิทยา แสงประดับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/83 หมู่ที่ 3
19450 นาย กิตติศักดิ์ คำวชิรพิทักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/702 หมู่ที่ 3
19451 นาย ชูศักดิ์ เทียวประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/208 หมู่ที่ 3
19452 นาง เทียมจันทร์ มัจฉาชีพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/232 หมู่ที่ 3
19453 นาง น้ำฝน อมรสุรกานต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/89 หมู่ที่ 7
19454 นาย ชิษณุพงศ์ ยังอยู่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/258 หมู่ที่ 7
19455 นางสาว เมลดา กานต์ดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/22 หมู่ที่ 7
19456 นาย ชัชวาล สวัสดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/231 หมู่ที่ 7
19457 นาย สุเทพ ตันติรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/90 หมู่ที่ 7
19458 นาย เจษฎา อภิรมย์ชวาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/134 หมู่ที่ 7
19459 นางสาว คณึงณิจ ขุมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/109 หมู่ที่ 7
19460 นางสาว ภัทรนันท์ เอี่ยมสะอาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/297 หมู่ที่ 7
19461 นาย ปริวัตร เกิดพงศ์พันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/104 หมู่ที่ 7
19462 นาง ช่อแก้ว จันทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/264 หมู่ที่ 7
19463 นางสาว อริศรา ทาปลัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/49 หมู่ที่ 7
19464 นางสาว พีรภาว์ เพ็งประโคน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/253 หมู่ที่ 7
19465 นางสาว ปัญจมาภรณ์ ยอดดำเนิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/242 หมู่ที่ 7
19466 นาย วิรัตน์ จันทร์หอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/78 หมู่ที่ 7
19467 นาย ประวิทย์ สุขกายา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/280 หมู่ที่ 7
19468 นาย อรรณพ มั่นสัมฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/30 หมู่ที่ 7
19469 นาย สาธิต แก้วรุ่ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/281 หมู่ที่ 7
19470 นางสาว สิริมา แจ้งกระจ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/274 หมู่ที่ 7
19471 นางสาว สุชาวดี ศรีจินดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/118 หมู่ที่ 7
19472 นางสาว สิรินาฏ วัดเข้าหลาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/306 หมู่ที่ 7
19473 นาย พิกุล จันทร์ปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/152 หมู่ที่ 7
19474 นาย ธนรักษ์ ชูโต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/278 หมู่ที่ 7
19475 นางสาว นัฐริน เพียรภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/286 หมู่ที่ 7
19476 นาย ทรงศักดิ์ นิกรธนะวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/64 หมู่ที่ 7
19477 นาย ธนะวัตติ์ สมบัติเลิศฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/140 หมู่ที่ 11
19478 นาย นพพร สุโกศล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 91/96 หมู่ที่ 11
19479 นาย ดำรงค์ศักดิ์ สวาทเพ็ชร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/942 หมู่ที่ 9
19480 นางสาว กรรณิการ์ พุทไธสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/179 หมู่ที่ 9
19481 นาย สนอง อินไกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/566 หมู่ที่ 9
19482 นางสาว อรธนัญภัค พินิตเกียรติสกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/4 หมู่ที่ 9
19483 นางสาว จงกลณี แววหงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/31 หมู่ที่ 9
19484 นางสาว ปราณี สำเร็จกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/679 หมู่ที่ 9
19485 นาย วรสิทธิ์ ธนีคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/825 หมู่ที่ 9
19486 นางสาว บุญรับ ทิพย์มณเฑียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 502/22 หมู่ที่ 9
19487 นางสาว กชพร อัสโสสะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/321 หมู่ที่ 9
19488 นางสาว กุลธิดา เขียวรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/205 หมู่ที่ 9
19489 ร.อ. เกษม มณีมูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/195 หมู่ที่ 9
19490 นาง ภัททิยา นิตยะประภา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/16 หมู่ที่ 9
19491 นาง มยุรี จันทร์น้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/18 หมู่ที่ 9
19492 นาย วิโรจน์ ภาคทรัพย์ศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/5 หมู่ที่ 9
19493 นาง มณีพรรณ ยอดพงษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/714 หมู่ที่ 9
19494 นาง อรุณี สมเปิง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/156 หมู่ที่ 9
19495 นาง สุนทราภรณ์ คนราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/953 หมู่ที่ 9
19496 นาย พิพัฒน์ เขียวสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/64 หมู่ที่ 9
19497 ด.ต. พจนา เมืองทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/172 หมู่ที่ 9
19498 นางสาว สุธาทิพย์ รุสิตานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/192 หมู่ที่ 9
19499 นาย เซียม โพธิ์เวียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/855 หมู่ที่ 9
19500 นาย วินัย คำใสอินทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/856 หมู่ที่ 9
19501 นางสาว ไข่มุก บุญพา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/50 หมู่ที่ 9
19502 นาย ภินันท์ จารัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/19 หมู่ที่ 9
19503 นาย ทรงเสน่ห์ ยินดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/55 หมู่ที่ 8
19504 นาย ไพโรจน์ รัตนบุรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 89/32 หมู่ที่ 8
19505 นาย ทองจันทร์ จงนอก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 25/47 หมู่ที่ 8
19506 พ.อ.อ. กิตติ สุขเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/136 หมู่ที่ 8
19507 นาง ดวงดาว บุญสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 441/137 หมู่ที่ 8
19508 นาง อำนวย ศรีแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 36/28 หมู่ที่ 8
19509 นาง กัญญาวีร์ เกียรติยศยิ่งยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/182 หมู่ที่ 8
19510 นาย ปรีชา สำราญจิตต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/176 หมู่ที่ 8
19511 นางสาว พิกุลแก้ว จิตรภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 44/242 หมู่ที่ 8
19512 นาย สรรสิริ พิชญธรรมานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/9 หมู่ที่ 8
19513 นาง นิรมล นามเมืองรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/93 หมู่ที่ 6
19514 นาง พัตรกัญญ์ สนกนก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/325 หมู่ที่ 6
19515 นาย นัทธี เนมีเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/370 หมู่ที่ 6
19516 นาย ตะวัน วัฒนปกรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/49 หมู่ที่ 6
19517 นางสาว ดวงธนวรรณ สุขขิณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/409 หมู่ที่ 6
19518 นางสาว รุช วรรณฤทัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/429 หมู่ที่ 6
19519 นางสาว วรัญญา เจริญลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/343 หมู่ที่ 6
19520 นาย ชวรัตน์ รัตนรจนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/15 หมู่ที่ 6
19521 นางสาว มิตรหญิง โอวาดา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/56 หมู่ที่ 6
19522 นาย ธนกฤต เชาวลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/57 หมู่ที่ 6
19523 นาง ปาณิสรา แซ่เล้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/122 หมู่ที่ 6
19524 นาย วราวุธ ปริกนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/320 หมู่ที่ 6
19525 นาย กิติภูมิ เหลืองวิโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/24 หมู่ที่ 6
19526 นางสาว จิตภา ศรีเวียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/137 หมู่ที่ 6
19527 นาง จันทร์จิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/41 หมู่ที่ 6
19528 นาง ธัญธร เจริญผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 39/2 หมู่ที่ 6
19529 นางสาว มาลี ผอบทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 22/12 หมู่ที่ 6
19530 นาย พงศ์มานิต นพรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 13/17 หมู่ที่ 6
19531 ร.ต.ต. บรรเทา ทรัพย์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 19/8 หมู่ที่ 6
19532 นาง กิตติพร ประสงค์ยืนยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/245 หมู่ที่ 6
19533 นาย ศุภชัย เวสารัชช์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/44 หมู่ที่ 6
19534 นาง ปราณี ชลแดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/298 หมู่ที่ 6
19535 นาย นิมิตร บูชา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/861 หมู่ที่ 6
19536 นาง นิชชรี จุฑาเจริญสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/211 หมู่ที่ 6
19537 นาย มานะ ใผ่งาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/215 หมู่ที่ 1
19538 นาย เศรษฐ์ศิริ เกษมกมลวาทิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/39 หมู่ที่ 1
19539 นาง ปิยวรรณ เผ่าเมธวารีธร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 26/1 หมู่ที่ 3
19540 นางสาว พรรณี จันทะสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/60 หมู่ที่ 3
19541 นางสาว ชญาดา จันธิมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/183 หมู่ที่ 3
19542 นาย เรวัต สีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/83 หมู่ที่ 3
19543 นาย นัธทวัฒน์ สีสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/217 หมู่ที่ 3
19544 นาง ทองอิน เปรมบางเขน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/15 หมู่ที่ 3
19545 น.ท. สริ แจ่มนิยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/111 หมู่ที่ 3
19546 นาง เพลินพิศ โตงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/216 หมู่ที่ 3
19547 นางสาว วรรณี มาวิมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/157 หมู่ที่ 3
19548 นางสาว ปรียาภรณ์ สิงห์ปัทนาคินร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/96 หมู่ที่ 3
19549 นางสาว ณัชชา ชมจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/255 หมู่ที่ 3
19550 พ.อ. บุญเหลือ จิตต์บุญเหลือ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/263 หมู่ที่ 3
19551 นาง วนิดา โตหลักแหลม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/173 หมู่ที่ 3
19552 นาย อนันต์ สกุลบงกช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/92 หมู่ที่ 3
19553 นาย สมจิตร สะใบบาง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/15 หมู่ที่ 3
19554 นางสาว นันท์นภัส ศิริพลานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/261 หมู่ที่ 3
19555 นางสาว เขมรุจิ คำแพง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/177 หมู่ที่ 3
19556 นาย สมศักดิ์ ชุณหชัชวาลกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/11 หมู่ที่ 3
19557 นาง อำนวย แก้วไขแสง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/27 หมู่ที่ 3
19558 นางสาว วนัสนันท์ จิตเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/170 หมู่ที่ 3
19559 พ.จ.อ. กิจจา วิรุณราช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/185 หมู่ที่ 3
19560 นาง เยาวดี ภิรมย์กำพุช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/174 หมู่ที่ 3
19561 นาย เสริมศักดิ์ โล่ห์แจ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/86 หมู่ที่ 3
19562 นาย ฉัตรชัย เกียรติกังวาลไกล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/207 หมู่ที่ 3
19563 นาย บัญชา ชุณหชัชวาลกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/10 หมู่ที่ 3
19564 นางสาว ทิพากร มาฆะวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/112 หมู่ที่ 3
19565 นาย สมภพ โรจนเสถียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/175 หมู่ที่ 3
19566 นาย พงศ์พันธ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 87/2 หมู่ที่ 3
19567 นาง สิริพรรณ เกตุสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 50/109 หมู่ที่ 3
19568 นางสาว ดาราวรรณ ทศานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/145 หมู่ที่ 3
19569 นาย นภดล พุ่มสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/74 หมู่ที่ 3
19570 นางสาว มณีรัตน์ มณีวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/8 หมู่ที่ 5
19571 นางสาว ภัทรวดี กำเนิดมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/209 หมู่ที่ 5
19572 นางสาว กัญจนาภรณ์ ประชาบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/159 หมู่ที่ 5
19573 นาย ธร ธนะเพิ่มพูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/846 หมู่ที่ 5
19574 นาย เอนก เอนกพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/210 หมู่ที่ 5
19575 นางสาว ชนินทร รัตนสกล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/214 หมู่ที่ 5
19576 นาย ทนง นาควิจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/119 หมู่ที่ 5
19577 นาง อัจฉรี มงคลลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/110 หมู่ที่ 5
19578 นาย เอกรัตน์ รามัญจิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/76 หมู่ที่ 5
19579 นาย สราวุธ เจียมวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/57 หมู่ที่ 5
19580 นางสาว จันทนา คำท้วม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/309 หมู่ที่ 7
19581 นาง สกาวรัตน์ ชุมพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/69 หมู่ที่ 7
19582 นาย พลกฤษณ์ วลัยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/422 หมู่ที่ 7
19583 นาย ทอปัด สุพิชชาธนาธิป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/214 หมู่ที่ 7
19584 นาย แดนชัย ล้านใจดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/426 หมู่ที่ 7
19585 นาย พงศ์พัฒน์ เอื้อพิชญานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/164 หมู่ที่ 7
19586 นางสาว จิรัสย์ จงวิวัฒน์วรกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/72 หมู่ที่ 7
19587 นาง ชลัดดา เกษแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/76 หมู่ที่ 7
19588 นางสาว ประภาพร ปราบนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/96 หมู่ที่ 7
19589 พ.ต.ท. วิชา ชมะโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/407 หมู่ที่ 7
19590 นาย ขรรค์สรณ์ โรจน์สว่างทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/315 หมู่ที่ 7
19591 นาง เกณิกา เฟื่องระย้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/361 หมู่ที่ 7
19592 นาง ทองหล่อ หลุ่มปารมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/153 หมู่ที่ 7
19593 นาย สุรชัย ชวนงูเหลือม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/383 หมู่ที่ 7
19594 นางสาว จิราพร พันธ์โยศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/207 หมู่ที่ 7
19595 นางสาว ธนพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/61 หมู่ที่ 7
19596 นาง อำพร มั่นประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/353 หมู่ที่ 7
19597 นาง เพ็ญแข ทิมรักษา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/151 หมู่ที่ 7
19598 นาย เอกสิทธิ์ ภู่ธนพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/43 หมู่ที่ 7
19599 นางสาว พร ปาแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/184 หมู่ที่ 7
19600 นางสาว ศิวพลอย พัชรเงินแจ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 24/187 หมู่ที่ 7
19601 นาย บุญมี สังข์วร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/99 หมู่ที่ 7
19602 นาย นิติ ศรีจำปา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/77 หมู่ที่ 7
19603 นาย อภิวาทน์ มหิศนันท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/394 หมู่ที่ 7
19604 นางสาว อมรพรรณ แพงไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/393 หมู่ที่ 7
19605 นาย บุญทอง ปาขันแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/155 หมู่ที่ 7
19606 น.ท. อุดม สุขสำราญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 18/2 หมู่ที่ 7
19607 นาย บุญเลิศ นัยพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/258 หมู่ที่ 7
19608 นางสาว ทัศนวรรณ สิงห์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/50 หมู่ที่ 7
19609 น.ต. วานิช วรรณภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/410 หมู่ที่ 7
19610 นาย พรพงศ์ คำสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/13 หมู่ที่ 7
19611 นาย เนรมิต นามวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/322 หมู่ที่ 7
19612 นางสาว ดวงพร วงศ์ดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/310 หมู่ที่ 7
19613 นาง สุมาลี หอมชื่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 7
19614 นางสาว พัชรา ธรรมวิจารณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/267 หมู่ที่ 7
19615 นางสาว สายใจ อินทร์ชู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/159 หมู่ที่ 7
19616 นาย ประจักษ์ กิจค้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/403 หมู่ที่ 7
19617 นาง วรัญสิรี สุดสาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/78 หมู่ที่ 7
19618 นาย อดิศร นวกิจกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/236 หมู่ที่ 7
19619 นาย เพชร สระทองพิมพ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/405 หมู่ที่ 7
19620 นาย สุดสาย จันทร์กระจ่าง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/180 หมู่ที่ 7
19621 นางสาว จรีภรณ์ นาคสุวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/241 หมู่ที่ 7
19622 นาย ธีรวีร์ แก้วฉีด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/314 หมู่ที่ 7
19623 นาย ชาตรี โชติช่วง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/208 หมู่ที่ 7
19624 นาย เกียรติชัย ชัยศุภมงคลลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/85 หมู่ที่ 7
19625 นาย ศิราวุธ หวังศิรกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/410 หมู่ที่ 6
19626 นาย เอกสิทธิ์ ธนะเวช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/90 หมู่ที่ 6
19627 นางสาว กฤติยา ถาวรผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/376 หมู่ที่ 6
19628 นางสาว สุภาพร พรหมสาขา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/253 หมู่ที่ 6
19629 นาง รัชนีบูล จิตต์โสภณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/22 หมู่ที่ 6
19630 นาง รุ่งทิพย์ กล่อมใจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/147 หมู่ที่ 6
19631 นาง ทองใบ โลเร็น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/234 หมู่ที่ 6
19632 นางสาว พิมรา คำมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/288 หมู่ที่ 6
19633 นาย สถาพร สระมาลีย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/269 หมู่ที่ 6
19634 นาย จักกริช อัครมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/46 หมู่ที่ 6
19635 นาย นันทวัฒน์ จิตติมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/352 หมู่ที่ 6
19636 นาย วัชรินทร์ กิติสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/248 หมู่ที่ 6
19637 นาง สุกัญญา ฟั่นแจ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/328 หมู่ที่ 6
19638 นาย อภินันท์ ชูนวล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/310 หมู่ที่ 6
19639 นาง อัญชลี พราหมโณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/53 หมู่ที่ 6
19640 นาง กัลยาณี รัตนประทีป ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/418 หมู่ที่ 6
19641 นาย บุญเลิศ นิ่มจงจิตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/330 หมู่ที่ 6
19642 ร.อ.หญิง ศิริพร ปัญญาวรวัจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/308 หมู่ที่ 6
19643 นาย คมสันต์ วัฒนสุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/129 หมู่ที่ 6
19644 นาย เอกพันธ์ อนุวัตรยรรยง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/188 หมู่ที่ 6
19645 นาย รัฐภูมิ โทมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/97 หมู่ที่ 6
19646 นางสาว กัลยาณี แสงเยนสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/212 หมู่ที่ 6
19647 นาย มนชัย จันทวงศาทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/170 หมู่ที่ 6
19648 นาย จิตติ สัมภัตตะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/250 หมู่ที่ 6
19649 นางสาว ทัศนีย์ ชำปฏิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/135 หมู่ที่ 6
19650 นาย นรชัย จำปาทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/226 หมู่ที่ 6
19651 นาย ปรนัย ตรีนุสนธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/19 หมู่ที่ 6
19652 นางสาว สุรีลักษณ์ แซ่เหีย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/110 หมู่ที่ 6
19653 นาย ทรงยศ งามเผือก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/294 หมู่ที่ 6
19654 นาย อุทิศยาน พลศักดิ์ขวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 17/55 หมู่ที่ 9
19655 นาย วรทัศน์ วัฒนะพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/283 หมู่ที่ 6
19656 นางสาว วรวีร์ ธนบัตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/409 หมู่ที่ 6
19657 นาย บุรินทร เจริญกิจทวี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/408 หมู่ที่ 6
19658 นาย อนุสิทธิ์ พจนวรพงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/152 หมู่ที่ 6
19659 นางสาว พิมพ์ใจ อิทธิอนันต์กุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/354 หมู่ที่ 6
19660 นาย ประภวิษณุ์ วุธิสิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/324 หมู่ที่ 6
19661 นาย วสันต์ แก้วทิ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/267 หมู่ที่ 6
19662 นาย วัชรภ เรียงรุ่งโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/332 หมู่ที่ 6
19663 นางสาว กุลวีณา ปันทะเรส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/365 หมู่ที่ 6
19664 นางสาว สุพัตรา เพชรอาวุธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/242 หมู่ที่ 6
19665 นาง กัลยา รัญเสวะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/160 หมู่ที่ 6
19666 นาย กวียศ เชาวลิต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/225 หมู่ที่ 6
19667 นาย สุญาณกฤษฎิ์ ชุ่มใจรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/137 หมู่ที่ 6
19668 นาย อภิวรรธน์ เกียงขวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60//240 หมู่ที่ 6
19669 นาย ธนภัทร กีฬา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/386 หมู่ที่ 6
19670 นาย คมสัน ศักดิ์ศรีวัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/121 หมู่ที่ 6
19671 นาย ชูชัย อยู่ทิพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/119 หมู่ที่ 6
19672 นาย อนันต์ สืบพรหม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/184 หมู่ที่ 6
19673 นางสาว จารุณี วงษาศิริ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/298 หมู่ที่ 6
19674 นาย อาณัฐ อินต๊ะผัด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/249 หมู่ที่ 6
19675 นาย พงษ์พันธุ์ เอี่ยมประสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/281 หมู่ที่ 6
19676 นาย อนุรักษ์ เจริญศักดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/256 หมู่ที่ 6
19677 นาย จรัลชัย ชาแฮ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/348 หมู่ที่ 6
19678 ด.ต. สมจิตร บัวรับพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/323 หมู่ที่ 6
19679 นาย วิสรุตม์ หมั่นพงษ์สถาพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/286 หมู่ที่ 6
19680 นางสาว ณัฐการ อโศกวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/301 หมู่ที่ 6
19681 นาย สุวิทย์ ขยันดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/156 หมู่ที่ 6
19682 นาย ศุภลักษณ์ รักวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/154 หมู่ที่ 6
19683 นาย ปันน์พลัช สินธิพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/358 หมู่ที่ 6
19684 นางสาว นพวรรณ แสงพิรุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/327 หมู่ที่ 6
19685 นาย อิทธิกร นับถือตรง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/262 หมู่ที่ 6
19686 นาง อังคณา จตุรภัทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/51 หมู่ที่ 6
19687 นาย สถาพร จตุรภัทร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/361 หมู่ที่ 6
19688 นางสาว ณัฎฐิกา พุทธางกูร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/383 หมู่ที่ 6
19689 นางสาว อัจฉรา เร่งเทียน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/325 หมู่ที่ 6
19690 นาง นริศรา โตโส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/231 หมู่ที่ 6
19691 นาง ลัดดา อินมะดัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/140 หมู่ที่ 6
19692 นาง ลักษณา ศิริกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/204 หมู่ที่ 6
19693 นาย ภูวไนย ศรีทองสุก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/334 หมู่ที่ 6
19694 นาย ปณชัย แย้มโกสุมภ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/172 หมู่ที่ 6
19695 นางสาว วิไลลักษณ์ แสงสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/223 หมู่ที่ 6
19696 นาง ศิรประภา ศรีวิโรจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/232 หมู่ที่ 6
19697 นาย ศิวาวุธ เปียชวด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/68 หมู่ที่ 6
19698 นางสาว ศรวณีย์ นิลเขต ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/371 หมู่ที่ 6
19699 นาย สุนิติ บุญไกรสิทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/347 หมู่ที่ 6
19700 นาง แก้วตา กลิ่นเอี่ยม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/287 หมู่ที่ 6
19701 นาย สมคิด คำปัญญา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/82 หมู่ที่ 6
19702 นาย สิทธิพงษ์ วิลัยวงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/374 หมู่ที่ 6
19703 นาง สรัลนุช อุทกะพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/261 หมู่ที่ 6
19704 นาย มนตรี อนันต์พิบูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/41 หมู่ที่ 6
19705 นาย วรวัฒน์ บุนนาค ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/202 หมู่ที่ 6
19706 นางสาว ภัทรภร อุปริรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/350 หมู่ที่ 6
19707 นางสาว สำลี ภูธาตุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/13 หมู่ที่ 6
19708 นางสาว ศศิประภา แพรดำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/56 หมู่ที่ 6
19709 นางสาว นุช เหลาคม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/316 หมู่ที่ 6
19710 นาง วริยา โมริโมโตะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/176 หมู่ที่ 6
19711 นาย อมร เมธยะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/421 หมู่ที่ 6
19712 นาย พัดยศ ยิ่งยืน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/373 หมู่ที่ 6
19713 นาย กำเนิดเพชร สนขุนทด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/292 หมู่ที่ 6
19714 นางสาว เกษร อินทราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/7 หมู่ที่ 6
19715 นางสาว นภัสลักษณ์ ลายน้ำเงิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/318 หมู่ที่ 6
19716 นางสาว แสงเดือน พินธุวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/201 หมู่ที่ 6
19717 นาย โอภาส แสนทอน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/33 หมู่ที่ 6
19718 นางสาว ปาริชาต เวฬุวนารักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/339 หมู่ที่ 6
19719 นาย กิตติพงศ์ รักวงศ์ไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/21 หมู่ที่ 6
19720 นางสาว ศศิธร กลั่นฉอ้อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/66 หมู่ที่ 6
19721 นาย นิยม เชยกีวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/205 หมู่ที่ 6
19722 นางสาว ศิริพร ยงยิ่งประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/248 หมู่ที่ 7
19723 นาย ธาราสิทธิ์ ประพฤติถ้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/87 หมู่ที่ 7
19724 นางสาว ดวงดาว แซ่เฮง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/327 หมู่ที่ 7
19725 นาย ชัยณรงค์ ธงสิบสอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/112 หมู่ที่ 7
19726 นาย เริงวิทย์ เพชรขาวช่วย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/234 หมู่ที่ 7
19727 นาย บุริมภัทร คนึงเพียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/262 หมู่ที่ 7
19728 นางสาว ปรียาพร ไชยสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/130 หมู่ที่ 7
19729 พ.ต.ท.หญิง วิชิตา ไชยมงคล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/288 หมู่ที่ 7
19730 นาย อภิวัธน์ อินจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/305 หมู่ที่ 7
19731 นาย มนตรี อินทโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/48 หมู่ที่ 7
19732 นาย กฤตพัฒน์ เอนกบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/129 หมู่ที่ 7
19733 นาย ไพศาล ฉ่ำเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/102 หมู่ที่ 7
19734 นาง ปริณาห์ นาคทน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/9 หมู่ที่ 7
19735 นางสาว นภาพร รุทธพิชัยรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/100 หมู่ที่ 7
19736 นาย สุธิชัย น่วมคงมั่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/147 หมู่ที่ 7
19737 นางสาว ปาลีรัฐ บุญรักษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/228 หมู่ที่ 7
19738 นางสาว ชนิตรา ดวงรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/150 หมู่ที่ 7
19739 นาย สุเมธ คุ้มโคม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/279 หมู่ที่ 7
19740 นางสาว อภิญญา จำนงบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/243 หมู่ที่ 7
19741 นาย ณัฐพัชร์ อัศวร์พงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/216 หมู่ที่ 7
19742 นางสาว ชุติมา ทิพยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/290 หมู่ที่ 7
19743 นางสาว พัสวี เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/40 หมู่ที่ 7
19744 นางสาว สุรีรัตน์ ราชแขวง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/217 หมู่ที่ 7
19745 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคศรีรุ้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/301 หมู่ที่ 7
19746 นาย สุรชิต โปษยานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/247 หมู่ที่ 7
19747 นาย ธานินทร์ บุญเรียบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/110 หมู่ที่ 7
19748 นางสาว การุณา วงศ์อำไพพิสิฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/276 หมู่ที่ 7
19749 นาย กิตติวานนท์ ศิลปวิวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/114 หมู่ที่ 7
19750 นาย ชัยพฤกษ์ ฟองแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/357 หมู่ที่ 5
19751 นาย ธงธน ศรีพุทโธ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/81 หมู่ที่ 5
19752 นาง วันดี ผดุงรัตน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/49 หมู่ที่ 5
19753 นาย นพพร เดชหามาตร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/115 หมู่ที่ 5
19754 นางสาว จิตตมาส เจริญลาภ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/51 หมู่ที่ 5
19755 นาย กฤตพล สรรเสริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/25 หมู่ที่ 5
19756 นาย ศราวุธ เลิศวนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/528 หมู่ที่ 5
19757 นาย เฉลิมพล สนกนก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 9/23 หมู่ที่ 5
19758 นาย ประกอบ ทรัพย์เจริญการค้า ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 14/7 หมู่ที่ 5
19759 นางสาว สุหรรษา อำนาจสิทธิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/185 หมู่ที่ 5
19760 นาย ณัฐ ตันธวัช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/169 หมู่ที่ 5
19761 นาย อดิศร ยลประสงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/731 หมู่ที่ 5
19762 นาง สริตา ณ ระนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/54 หมู่ที่ 5
19763 นางสาว วีรวรรณ ประชุมมาก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/434 หมู่ที่ 5
19764 นาย ปรเมศร์ จิตรชัยภูมิ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/193 หมู่ที่ 5
19765 น.ท. ทองด้วง ประดับศรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/538 หมู่ที่ 5
19766 นางสาว บุณยปวีณ์ ธัญญสิทธิผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/204 หมู่ที่ 5
19767 นาย พิสิษฐ์ ทิพย์จินดาชัยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/15 หมู่ที่ 5
19768 นาง พรทิพย์ หลำรอด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/732 หมู่ที่ 5
19769 นาย ปรมากรณ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/182 หมู่ที่ 5
19770 นาง ปัญญาวดี สันตยารมณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/867 หมู่ที่ 5
19771 นางสาว เพชรารัตน์ คูตระกูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/111 หมู่ที่ 5
19772 นาง ถาวร เหรียญศรีทองคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/26 หมู่ที่ 5
19773 นางสาว เกศราพร พลบำรุง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/21 หมู่ที่ 5
19774 นางสาว จุฑา พุทธนิมนต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/498 หมู่ที่ 5
19775 นางสาว กัญญนัฎ ธารไพศาล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/233 หมู่ที่ 5
19776 นาย ประพันธ์ ภารแผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/792 หมู่ที่ 5
19777 นาย นำพล จารึก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/256 หมู่ที่ 5
19778 นาย นาวิน เล็กนาวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/154 หมู่ที่ 5
19779 พ.ต.อ. วีระ มีมุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/6 หมู่ที่ 5
19780 นาย วัชระ อินทนนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/120 หมู่ที่ 5
19781 นาง คัชลิดา ศกุนวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/206 หมู่ที่ 5
19782 นาง อรนุช โมราษฎร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/98 หมู่ที่ 5
19783 นางสาว สายชล กันสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/554 หมู่ที่ 5
19784 นาย รังสรรค์ แสงภูวนาถ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/865 หมู่ที่ 5
19785 นาง ราตรี หงษ์เวียงจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/94 หมู่ที่ 5
19786 นางสาว สุนทรี ทองขาว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/12 หมู่ที่ 5
19787 นาง พรรณี สิงห์เทพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/30 หมู่ที่ 5
19788 นาย ขจรศักดิ์ เสมสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/228 หมู่ที่ 5
19789 นาย มานพ อ๋องธรรมวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/139 หมู่ที่ 5
19790 นางสาว ณิชกานต์ สุริยวงศ์กุลการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/284 หมู่ที่ 5
19791 นาย เจิม บุญสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32 หมู่ที่ 5
19792 นาย สมบัติ บุญสนอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 32/2 หมู่ที่ 5
19793 นางสาว อุมาพร จันทร์ขันตี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/108 หมู่ที่ 5
19794 นาย อำพัน ไทยแท้ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/318 หมู่ที่ 5
19795 นาง รำพัน เกลี้ยงจิตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/288 หมู่ที่ 5
19796 นาย นเรศ แก้วประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/61 หมู่ที่ 5
19797 นางสาว ศรัณยา ชัยสีสรรค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/438 หมู่ที่ 5
19798 นาง ชลิตา แก้วประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย หมู่ที่ 5
19799 นางสาว วาสนา เวียงคำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/24 หมู่ที่ 5
19800 นาย จิระ แซ่เจียะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/195 หมู่ที่ 5
19801 นาย เอกพงษ์ เม่งอำพัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/95 หมู่ที่ 5
19802 นางสาว ศันสนีย์ บุณยเกียรติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 68/210 หมู่ที่ 5
19803 นาย อมรเทพ ราชรองเมือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/141 หมู่ที่ 5
19804 นางสาว พรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/74 หมู่ที่ 5
19805 นาย สวินท์ ชาติสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 1/43 หมู่ที่ 5
19806 นาง สิรินรัตน์ พรรณ์แผ้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/192 หมู่ที่ 5
19807 นาย สมัย อินละออ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/710 หมู่ที่ 5
19808 นาง สงกรานต์ สุทธิลักษณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/140 หมู่ที่ 5
19809 นาย อนันต์ ถนอมงาม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/46 หมู่ที่ 5
19810 นาย นฤนาท คงคุ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/412 หมู่ที่ 5
19811 นาง ประกายมาศ ทิพยกานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/409 หมู่ที่ 5
19812 นางสาว วิสา อินคุ้ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/92 หมู่ที่ 5
19813 นาย ประวิทย์ เฉิดโฉม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/87 หมู่ที่ 11
19814 นาย วีระศักดิ์ บุษดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/392 หมู่ที่ 6
19815 นาง โฮม วิชัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/391 หมู่ที่ 6
19816 นาง สุภาภรณ์ ปุยขาว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 20/7 หมู่ที่ 6
19817 นางสาว โสภิดา ทัดพินิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/403 หมู่ที่ 6
19818 นาย ประมวล แก้วเจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/6 หมู่ที่ 6
19819 นางสาว ภัชภิชา นนทธรรมกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 90/57 หมู่ที่ 6
19820 ว่าที่ ร.ต. ปรีชา โคตรภูเขียว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/394 หมู่ที่ 6
19821 นาย สมชาย เสนาะน้อย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/447 หมู่ที่ 6
19822 นางสาว ชื่นกมล ณ เชียงใหม่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/430 หมู่ที่ 6
19823 นาย สุพจน์ บัวบรรจง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/372 หมู่ที่ 5
19824 นางสาว อภิญญา จำนงค์สุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/194 หมู่ที่ 5
19825 นางสาว กัลยา แซ่อั้ง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/204 หมู่ที่ 5
19826 นาย ปรีชา อินทรบุญสม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/92 หมู่ที่ 5
19827 นาย เกียรติ วงษ์คำจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 99/80 หมู่ที่ 5
19828 นางสาว จรสพรรณ สุรภักดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/100 หมู่ที่ 5
19829 นาย ธนวัฒน์ ทัพมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/66 หมู่ที่ 5
19830 นาง เนาวรัตน์ วงศ์วัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/81 หมู่ที่ 5
19831 นางสาว จินตนา บุญเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/167 หมู่ที่ 5
19832 นาง สุชาดา ท้าวลอม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/249 หมู่ที่ 5
19833 นาย บุญช่วย โพธิ์แดง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/514 หมู่ที่ 5
19834 นางสาว จินตนา รัตนวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/112 หมู่ที่ 5
19835 นาย วนิช บุญอาจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/70 หมู่ที่ 5
19836 นาง ปรุง ปิ่นเกษ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/20 หมู่ที่ 5
19837 นางสาว ปภานีย์ จิราทรวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/90 หมู่ที่ 5
19838 นาย อำนวย แท่นทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/424 หมู่ที่ 5
19839 นางสาว ฐตวรรณ แก้วโกมล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/18 หมู่ที่ 5
19840 นาย ณรงค์ อินทร์เจริญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/68 หมู่ที่ 5
19841 จ.ส.ต. มณีวรรณ มุ่งคุณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/592 หมู่ที่ 5
19842 นาย มานพ เพียรทำการ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/244 หมู่ที่ 5
19843 นางสาว กัลยา คารวียกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/266 หมู่ที่ 5
19844 นาย วันชัย ทองเกิด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/71 หมู่ที่ 5
19845 นาย เทพวสันต์ จันพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/156 หมู่ที่ 5
19846 นางสาว อทิตย์สา เพ็ชรสุข ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/873 หมู่ที่ 5
19847 นาง กิ่งแก้ว ระบอบ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/277 หมู่ที่ 5
19848 นาย มนชัย คำหลิ่ม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/236 หมู่ที่ 5
19849 นางสาว มยุรฉัตร ตั้งประเสริฐ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/556 หมู่ที่ 5
19850 นาย ณัฐกิตติ์ ใหญ่ปราม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/24 หมู่ที่ 5
19851 นาง บุบผา บุญลา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/283 หมู่ที่ 5
19852 ร.ต. ครรชิต ปัญญาปรุ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/866 หมู่ที่ 5
19853 นางสาว สุจิตรา สินทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/156 หมู่ที่ 5
19854 นาง วันทนา จันทบุรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/294 หมู่ที่ 5
19855 นาง พิมพวรรณ ตั้งใจพัฒนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 46/310 หมู่ที่ 5
19856 นางสาว สุกัญญา จรูญเกียรติกำจร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/264 หมู่ที่ 5
19857 นาง นงลักษณ์ วงศ์ษาธรรมโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 7/48 หมู่ที่ 5
19858 นาย กิตติสัณห์ ศรวิไลวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/104 หมู่ที่ 5
19859 นางสาว กรรณิการ์ ธรรมาภิรมย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/76 หมู่ที่ 5
19860 นาง นิตยา ยิ้มยวน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/410 หมู่ที่ 5
19861 นาย อัฐวุฒิ วงศ์ใหญ่ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/853 หมู่ที่ 5
19862 นาย สราวุธ รัตนากรพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/21 หมู่ที่ 5
19863 นาย กฤษดา พรรณศิริพล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/684 หมู่ที่ 5
19864 นาย วิโรจน์ ส่งสวัสดิ์เกียรติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/552 หมู่ที่ 5
19865 นาย เสกสรร สารแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/70 หมู่ที่ 5
19866 นางสาว พัชรินทร์ ป้องคำสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 88/145 หมู่ที่ 5
19867 นางสาว ธารารัตน์ พจน์แก่น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/137 หมู่ที่ 5
19868 นาย กิตติศักดิ์ ธรรมโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/735 หมู่ที่ 5
19869 นาย นพสุนันท์ พรมเสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/32 หมู่ที่ 5
19870 นาย กิติพล โพธิสาร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 79/194 หมู่ที่ 5
19871 นาง วัฒนา มังคะดานะรา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/5 หมู่ที่ 5
19872 นาย ปรีชา พงษ์พัฒนพันธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 56/49 หมู่ที่ 5
19873 นางสาว จำเริญ สมภารเพียง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 61/76 หมู่ที่ 5
19874 นางสาว สุพัตรา ลิขิตวงษ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/127 หมู่ที่ 5
19875 นาย พรชัย ขุนไกร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/357 หมู่ที่ 5
19876 นาย พิชิต โตวิวิชญ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/332 หมู่ที่ 5
19877 นาง อมรรัตน์ ประทุมมา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/885 หมู่ที่ 5
19878 นาย ประสิทธิ์ วีรศักดิ์ธารา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/16 หมู่ที่ 5
19879 นาย ขวัญชัย เพ็ญนาดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 15/237 หมู่ที่ 5
19880 นาย ไกรสร สุนทโรทก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 8/26 หมู่ที่ 5
19881 นาย สุทธิโรจน์ สุรดิษรัตนโชติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/9 หมู่ที่ 5
19882 นาย วิรัตน์ ทุนทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/94 หมู่ที่ 5
19883 นางสาว อรนิตย์ โฆษิตพิพัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/63 หมู่ที่ 5
19884 นาง สมศรี ประสมทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 51/118 หมู่ที่ 5
19885 นาย เจน ปิ่นแก้ว ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 59/713 หมู่ที่ 5
19886 นางสาว สิริยาวรรณ บุญปกครอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/477 หมู่ที่ 5
19887 นางสาว รสนา โชติสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/6 หมู่ที่ 5
19888 นาย สอาด ทองชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/177 หมู่ที่ 5
19889 นางสาว บุลวัชร มัณยัษเฐียร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/131 หมู่ที่ 5
19890 นางสาว กันต์กมล สาลีผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 69/14 หมู่ที่ 5
19891 นาย อภิยุกต์ อำนวยกาญจนสิน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 81/37 หมู่ที่ 5
19892 นาย กฤษณ์ คุ้มสมบัติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 49/158 หมู่ที่ 5
19893 นาง อณิภร ทัพมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/76 หมู่ที่ 5
19894 นาย ประชาพร ปิยะกมลนิรันดร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 55/51 หมู่ที่ 5
19895 นาย วทัญญู จันทนะทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 42/141 หมู่ที่ 5
19896 นาย ธิติรัตน์ รัตน์วัฒนชัยกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 48/53 หมู่ที่ 5
19897 นาย ชัชวาลย์ สิทธิธัญกิจ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 5/73 หมู่ที่ 2
19898 นางสาว เจนจิตต์ เจิมจุติธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/132 หมู่ที่ 6
19899 นางสาว ลดาวัลย์ นิยมไทย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/274 หมู่ที่ 6
19900 นางสาว อัจจนา แผ่รุ่งเรือง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/157 หมู่ที่ 6
19901 นาย ชัยวัธน์ ธัญวรรณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/306 หมู่ที่ 6
19902 นางสาว น้ำทิพย์ คีรีวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/111 หมู่ที่ 6
19903 นาย ปรีชาพันธุ์ รัตนโชติพานิช ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/273 หมู่ที่ 6
19904 นาย วินัย อ่อนละออ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/77 หมู่ที่ 6
19905 นาย หทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/58 หมู่ที่ 6
19906 นาง พานทอง หนองนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/319 หมู่ที่ 6
19907 นางสาว จรรยา ยืนวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/406 หมู่ที่ 6
19908 นางสาว อุมาภรณ์ มณีโภคา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/47 หมู่ที่ 6
19909 นาย โสภณ สิริศรัทธา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/367 หมู่ที่ 6
19910 นางสาว แสงมณี ชิตวงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/60 หมู่ที่ 6
19911 นาย สมจินต์ พฤกษปิยะพร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/355 หมู่ที่ 6
19912 นาย พูลศักดิ์ ไชยศิริวัฒนะกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/130 หมู่ที่ 6
19913 นาย สุระพล หาญชนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/45 หมู่ที่ 6
19914 นางสาว กรรณิการ์ รักเสนาะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/209 หมู่ที่ 6
19915 นาง นิตยา วังคะฮาด ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/407 หมู่ที่ 6
19916 นางสาว ปาริชาติ หัตถะแสน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/142 หมู่ที่ 6
19917 นาย เชวง วงษ์ฉิม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/196 หมู่ที่ 6
19918 นาย ธีรยุทธ มัดจุปะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/398 หมู่ที่ 6
19919 นาย ธนพล ลัคนาวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/296 หมู่ที่ 6
19920 นาง วิภารัศมิ์ พชรเพิ่มพูล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/127 หมู่ที่ 6
19921 นางสาว ธันย์จิรา หิรัญภาณุวัจน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/208 หมู่ที่ 6
19922 นางสาว แสงเดือน สำราญทรัพย์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/305 หมู่ที่ 6
19923 นาย ยุทธนา มีชม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/50 หมู่ที่ 6
19924 นาย วีรพงศ์ สุวรรณฆะนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/370 หมู่ที่ 6
19925 นาย ณัฐนนท์ บุญมี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/304 หมู่ที่ 6
19926 นาย ปิรามิด พิญญาณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/233 หมู่ที่ 6
19927 นาย ประสิทธิ์ ธรรมธัชกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/52 หมู่ที่ 6
19928 นางสาว พัชรินทร์ ร่มสงฆ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/295 หมู่ที่ 6
19929 นาย ยุทธนา คนึงหมาย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/114 หมู่ที่ 6
19930 นาย วรวิทย์ วิดานัย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/254 หมู่ที่ 6
19931 นาย ชวลิต ฤกษ์นาวา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/131 หมู่ที่ 6
19932 นาย อริญช์ แสงสวย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/364 หมู่ที่ 6
19933 นางสาว พชรภัทร เพ็ชรผุดผ่อง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/258 หมู่ที่ 6
19934 นางสาว วันทนีย์ นิลทับ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/313 หมู่ที่ 6
19935 นาย ปานชีวิน บุญนพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/20 หมู่ที่ 6
19936 นาย ธนพันธุ์ ปูทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/34 หมู่ที่ 6
19937 นางสาว ปรารถนา วังจั๋น ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/326 หมู่ที่ 6
19938 นาง พิกุล ธาราพรรค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/351 หมู่ที่ 6
19939 นางสาว วัชรา ฤทธิรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/338 หมู่ที่ 6
19940 นาย ศุภกิจ ภู่เจริญศิลป์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/103 หมู่ที่ 6
19941 นาง เสริมศรี ดมอุ่นดี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/278 หมู่ที่ 6
19942 นาย บุญเชิด สุขีภาพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/299 หมู่ที่ 6
19943 นาย สิทธิ ลีรุ่งมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/57 หมู่ที่ 6
19944 นางสาว ขนิษฐา สุวัตถิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/302 หมู่ที่ 6
19945 นาย ชิตนนท์ กาศมณี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/303 หมู่ที่ 6
19946 นางสาว ปราณี แซ่ล้อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/6 หมู่ที่ 6
19947 นาย ณัทศักดิ์ เกรียงไกรวุฒิกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 60/40 หมู่ที่ 6
19948 นางสาว อัญชนา โชติยเวชวัฒน์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/148 หมู่ที่ 7
19949 นาย เชาว์ เฉยสวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/58 หมู่ที่ 7
19950 นาย สุรศักดิ์ นาคเลื่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/392 หมู่ที่ 7
19951 นาง ลออ เขียวขำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 2/1 หมู่ที่ 7
19952 นาย พัชภณ ภู่ธนพันธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/210 หมู่ที่ 7
19953 นาย ธยาน์วุฒิ แก้วปัน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/209 หมู่ที่ 7
19954 นาย มนตรี แก่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/240 หมู่ที่ 7
19955 นาง อรนุช แก่นจันทร์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/418 หมู่ที่ 7
19956 นาย สุรพงษ์ ศิริซุ้มสุวรรณ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/206 หมู่ที่ 7
19957 นางสาว ทิพวัลย์ พานทอง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/25 หมู่ที่ 7
19958 นาย สมภพ แก้วโสวัฒนะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/26 หมู่ที่ 7
19959 นาง อรวรรณ รอย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/77 หมู่ที่ 7
19960 นาง กรทิพย์ มโนสินธุ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/371 หมู่ที่ 7
19961 นาย บุญสิทธิ์ จงเจริญจิตเกษม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/525 หมู่ที่ 7
19962 นาย พิริยะ พัชรบุญพิศุทธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/247 หมู่ที่ 7
19963 นาง วีรวรรณ จันทร์นก ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/415 หมู่ที่ 7
19964 นาย กิตติ สินณรงค์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/44 หมู่ที่ 7
19965 นาย ขนบดี ทรงเดชะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/562 หมู่ที่ 7
19966 นางสาว พจนารถ มณีฉ่ำ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/214 หมู่ที่ 7
19967 นาย ศุภรัช เกาะอ้อม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/256 หมู่ที่ 7
19968 นาย ภาณสักก์ กลีบบัวบาน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/195 หมู่ที่ 7
19969 นาย กิตติ ศรีทองหล่อ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/298 หมู่ที่ 7
19970 นาย พัฒน์พงศ์ สุดตะไล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/156 หมู่ที่ 7
19971 นางสาว จุฑาลักษณ์ มุทุกันต์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/550 หมู่ที่ 7
19972 นาย ปัญญา สพันธ์พุฒิพงศ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/211 หมู่ที่ 7
19973 ร.ต. ฤทธิรงค์ รัตนานนท์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/165 หมู่ที่ 7
19974 นาย สุรศักดิ์ ดีไพโรจน์สกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/238 หมู่ที่ 7
19975 นาย จำนง จูเผื่อน ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/263 หมู่ที่ 7
19976 นาย รัฐพล โตสัจจาวาส ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/106 หมู่ที่ 7
19977 นาย จิระศักดิ์ มหาสุคนธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/36 หมู่ที่ 7
19978 พ.ต. จินดา มหาสุคนธ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/37 หมู่ที่ 7
19979 นางสาว กัลญาณี จันทนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/317 หมู่ที่ 7
19980 นาย พัฒนา ปรีดีวัฒกกุล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/20 หมู่ที่ 7
19981 นาย พงศ์ธนิต นีลพิสิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/22 หมู่ที่ 7
19982 นางสาว ตรีรัตน์ ชินบุตร ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/24 หมู่ที่ 7
19983 นาย สุนัย พิบูลย์สวัสดิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/126 หมู่ที่ 7
19984 นาง วิไลรัตน์ สุจริตชาติ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/155 หมู่ที่ 7
19985 นาย วีรวัฒน์ ศิลประดิษฐ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/100 หมู่ที่ 7
19986 นาง สุรีพร บุญโพธิ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/172 หมู่ที่ 7
19987 นาง มณฑาทิพย์ รักษาพราหมณ์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 4/239 หมู่ที่ 7
19988 นาย มาโนท สิงพันนา ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/337 หมู่ที่ 7
19989 นาย ธนศักดิ์ ไพบูลย์วัฒนผล ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/316 หมู่ที่ 7
19990 นาย สืบศักดิ์ คลังมนตรี ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/398 หมู่ที่ 7
19991 นาย บรรพต พิทักษ์ธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/190 หมู่ที่ 7
19992 นาย มัทนียา ศรไชย ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/463 หมู่ที่ 7
19993 นาง รุ่ง มีมั่นคง ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/196 หมู่ที่ 7
19994 นาย อิทธิพงศ์ ดวงชมภู ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 72/40 หมู่ที่ 7
19995 ด.ต. สมเกียรติ ใจธรรม ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 35/368 หมู่ที่ 7
19996 นาง ฐานิตา กบิลสิงห์ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 71/33 หมู่ที่ 7
19997 นาย บุญนาค พลอยสมบุญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 3/1 หมู่ที่ 7
19998 นาย เกียรติชัย ประภากรวิริยะ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 12/10 หมู่ที่ 7
19999 นาย อาทร ประภาประไพ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 23/31 หมู่ที่ 7
20000 นางสาว ปิยภรณ์ คลังชำนาญ ลาดสวาย ทม.ลาดสวาย 28/133 หมู่ที่ 7