อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 34 ลำดับ 10001-15000




อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 34 ลำดับ 10001-15000 เรียงอักษรตามชื่อ

10001 นาย มนตรี เชื้อคล้อยวรรณา 51/160 หมู่ 2
10002 นาง กฤติกานต์ แทนสวัสดิ์ 51/162 หมู่ 2
10003 นาย สุพัฒน์ อิสโรวงศ์ 51/165 หมู่ 2
10004 นาย นพพร บัวพลี 51/168 หมู่ 2
10005 นาย สุทิตย์ ช่วยศิริ 51/169 หมู่ 2
10006 นางสาว ชุติมา เกิดสม 51/170 หมู่ 2
10007 นาย สุรศักดิ์ เบญจาทิกุล 51/173 หมู่ 2
10008 นาย สุรชัย จิตธนะชัย 51/177 หมู่ 2
10009 นาง วิภาสินี หมวกสังข์ หมู่ 2
10010 นาย นริศ จ้ายหนองบัว 51/181 หมู่ 2
10011 นาง จิรฐา พิศาลบดี 51/187 หมู่ 2
10012 นาง ดวงพร หงษ์อารมณ์กิจ 51/195 หมู่ 2
10013 นาง วันทนา สิทธิพงษ์ 51/197 หมู่ 2
10014 นาง สาลี่ เผือกทะชน 51/206 หมู่ 2
10015 นาย ไพรัช เผือกทะชน 51/207 หมู่ 2
10016 นาง บุญยืน เพ็งแจ่ 51/210 หมู่ 2
10017 นางสาว อุไร แซ่ตั้ง 51/226 หมู่ 2
10018 นาง สมพร คหินทพงษ์ 51/235 หมู่ 2
10019 นาย บดินทร์ คหินทพงษ์ 51/236 หมู่ 2
10020 นาย สมจิต ประเสริฐศิลป์ 51/237 หมู่ 2
10021 นาย ยรรยง หฤษฏีชวลิต 51/239 หมู่ 2
10022 ส.ต. เสริม กุงนอก 51/253 หมู่ 2
10023 พ.อ.อ. มานิตย์ ประจำทอง 51/260 หมู่ 2
10024 นางสาว รุจิรา ศรีพุทธา 51/262 หมู่ 2
10025 นาง สาคร พละบุตร 51/272 หมู่ 2
10026 นาย สมควร กสิกร 51/274 หมู่ 2
10027 นาง พัชรา ไวยมิตตา 51/282 หมู่ 2
10028 นาง เทพี มีทรัพย์ 51/286 หมู่ 2
10029 ร.ต. สุทัศน์ ศรีสมุทรนาค 51/292 หมู่ 2
10030 นาย ปัญญา มีทรัพย์ 51/294 หมู่ 2
10031 นางสาว สมนา เอื้อนันตา 51/304 หมู่ 2
10032 นาย กฤษฎา สุขสม 51/318 หมู่ 2
10033 นาย ประสิทธิ์ สุขเยาว์ 51/320 หมู่ 2
10034 นาย อมรันดร์ จาแว 51/321 หมู่ 2
10035 นาย วิเชียร ภูตาโก 51/325 หมู่ 2
10036 นาย สมคิด กุศลส่ง 51/326 หมู่ 2
10037 นาย ไพรินทร์ เข็มประดับ 51/329 หมู่ 2
10038 นาย ประดิษฐ์ เทียมคำ 51/332 หมู่ 2
10039 นางสาว วิลาวรรณ์ นาควังไทร หมู่ 2
10040 นาง มาลี พรหมศร 51/340 หมู่ 2
10041 นาย พจน์ ไตรรัตนกุล 51/342 หมู่ 2
10042 นาย ธนัตถ์ ประวงษ์ 51/344 หมู่ 2
10043 นางสาว เสาวนีย์ ทองแก้ว 51/346 หมู่ 2
10044 นาง จิดาภา ธรรมชัย 51/347 หมู่ 2
10045 นางสาว กนกวรรณ โชติชูช่วง 51/354 หมู่ 2
10046 นาย สวรรเพชร อุปถัมภ์ 51/361 หมู่ 2
10047 นาย สมโพธิ กรดสุวรรณ หมู่ 2
10048 นาย ธรรมศักดิ์ ท้าวคำหลง 51/367 หมู่ 2
10049 นาง นันท์นภัส มณีโชติ 51/368 หมู่ 2
10050 นาย สิทธิพร อินดำ 51/369 หมู่ 2
10051 นาย พรชัย จูมครอง หมู่ 2
10052 นางสาว นภาพร ทักชิน 51/376 หมู่ 2
10053 นาย ชาญณรงค์ วิจิตรสาร 51/378 หมู่ 2
10054 นางสาว สุนทรี นพรัตน์ 51/382 หมู่ 2
10055 นาง สมนึก เทียนจันทร์ 51/383 หมู่ 2
10056 นาง สุชาดา ธรรมศิริ 51/393 หมู่ 2
10057 นาย บุญชนะ นิยมวัน 51/399 หมู่ 2
10058 นาง วรรณวิภา โทนะพันธ์ 51/401 หมู่ 2
10059 นางสาว นงนภัส เขียนด้วง 51/405 หมู่ 2
10060 นาย สมจิตร์ เขียนด้วง 51/406 หมู่ 2
10061 นางสาว สุนารี ลักษณา 51/410 หมู่ 2
10062 นาง มาลินี หาญบุญทรง 51/411 หมู่ 2
10063 นาย วันชัย วันดี 51/423 หมู่ 2
10064 นาง ดวงแก้ว เพ็งพริ้ง 51/426 หมู่ 2
10065 นาง วิมล ก้อนนาค 51/428 หมู่ 2
10066 นางสาว วันเพ็ญ มงคลสังข์ 51/443 หมู่ 2
10067 นาย อรินทร์ ชมอิ่ม 51/446 หมู่ 2
10068 นาย สมนึก ฤดีขจรเกียรติ 51/447 หมู่ 2
10069 นาย สมโภชน์ เกณชัยภูมิ 51/451 หมู่ 2
10070 นาย เกรียงศักดิ์ ตัณธนสุข 51/465 หมู่ 2
10071 นาง จิตติมา ไกรพันธ์ หมู่ 2
10072 นาง ภัทร์วดี มะสึดะ 51/471 หมู่ 2
10073 พ.อ.อ. กาญจนา พิเรนทร 51/474 หมู่ 2
10074 นางสาว กนกวรรณ คงกลิ่น 51/483 หมู่ 2
10075 นางสาว รมณ ภณฑ์ธุศรี 51/487 หมู่ 2
10076 นาง นิศานาถ แก้วมณี 51/491 หมู่ 2
10077 นางสาว สุวัตนา ประยุรจตุพร 51/493 หมู่ 2
10078 นางสาว อ้อยใจ ยิ่งนึก 51/495 หมู่ 2
10079 นาย ไวยวุฒิ เต็งการณ์กิจ 51/496 หมู่ 2
10080 นาย ตรีภพ แสงหิรัญ 51/505 หมู่ 2
10081 นาง วิลาลัลย์ ภายไธสง หมู่ 2
10082 นาย สุรสักก์ จันทรเรืองนภา 51/538 หมู่ 2
10083 นาย กฤตภัทร ภิญโญจิรกร 51/540 หมู่ 2
10084 นางสาว เยาวฤทธิ์ ปันตาคำ 51/543 หมู่ 2
10085 นางสาว กำไร กลมกล่อม 51/544 หมู่ 2
10086 นาง อมรรัตน์ อิ่มรัตนะ 51/547 หมู่ 2
10087 นางสาว พิสมัย ศิริบรรพต 51/561 หมู่ 2
10088 นางสาว สุจิตตรา เพชรพงค์ 51/572 หมู่ 2
10089 นาย ทศพล จันทร์วรรณ 51/588 หมู่ 2
10090 นางสาว ปุณยนุช แย้มขจร 51/594 หมู่ 2
10091 นางสาว มานิตา นวลรัมย์ 51/599 หมู่ 2
10092 นาย ชาคริต เชื้อสาตร์ 51/602 หมู่ 2
10093 นาย สมศักดิ์ ขุนศรี 51/604 หมู่ 2
10094 นางสาว พิศมัย จันทร์พิทักษ์ 51/610 หมู่ 2
10095 นาย วิชัย ธนาวัฒนาวุธ 51/615 หมู่ 2
10096 นาย ชำนาญ โชติพรม 51/616 หมู่ 2
10097 นาย เชษฐพงษ์ ปรินทอง หมู่ 2
10098 นาง รุ่งนภาพร วงษ์ดี 51/620 หมู่ 2
10099 นาย ประเสริฐ ฉลองปิยรัตน์ 51/621 หมู่ 2
10100 นาย ดิเรกฤทธิ์ เอนกทรัพย์ 51/625 หมู่ 2
10101 นางสาว จินตนา แงะสัมฤทธิ์ 51/626 หมู่ 2
10102 นาย ไกรวุฒ ตั้งสถาพร หมู่ 2
10103 นาง อำพร เขียวอ่อน 51/641 หมู่ 2
10104 นางสาว ดวงสุดา แย้มอิ่ม 51/642 หมู่ 2
10105 นาย ประสิทธิ์ โชคศิริ 51/644 หมู่ 2
10106 นาง วรรณา วัชรวุฒิสุวรรณ 51/648 หมู่ 2
10107 นาย พรชัย บุญงอก 51/657 หมู่ 2
10108 นาย สุธี ศรีสุวรรณ 51/664 หมู่ 2
10109 นาย เสรี ชุณหถนอม หมู่ 2
10110 นาง สุนิสา เทพศิริวัฒน์ 51/670 หมู่ 2
10111 นาง แก้วหทัย โหราสูตร 51/679 หมู่ 2
10112 นาย สมศักดิ์ ฉัตรฉลวย 51/680 หมู่ 2
10113 นาย สงกรานต์ อรุณแสง 51/681 หมู่ 2
10114 นางสาว ดารณี โกยทอง 51/689 หมู่ 2
10115 นาย ศรชัย กลิ่นแก่นจันทร์ 51/690 หมู่ 2
10116 นางสาว ฐิติกา จุติพูลทรัพย์ 51/697 หมู่ 2
10117 นาย เลิศศักดิ์ ปิ่นละออ 51/701 หมู่ 2
10118 นางสาว อัญญา ชักนำ 51/703 หมู่ 2
10119 นาย เมธา วงษ์ชู 51/705 หมู่ 2
10120 นางสาว จรรยา ไพโรจน์กุล 51/708 หมู่ 2
10121 นาง ประมวล โชคศิริ 51/714 หมู่ 2
10122 นาย สุรพล บัวพา 51/715 หมู่ 2
10123 นาง ศรัณปัทม์ อุจวาที 51/717 หมู่ 2
10124 นางสาว น้ำอ้อย สินธุชน หมู่ 2
10125 นาย โพธิ์ชัย บุญสุนีย์ 51/725 หมู่ 2
10126 นาย ภาคย์ ปาลบุตร 51/726 หมู่ 2
10127 นาย ประจวบ งามสอาด 51/730 หมู่ 2
10128 นางสาว เพียรทอง บัวสระ 51/733 หมู่ 2
10129 นางสาว พัชรี ตันแสงวิไล 51/744 หมู่ 2
10130 นาย วิทยา มัจฉาชาญ 51/752 หมู่ 2
10131 นาย เขียน ท่อนทองมีสุข 51/754 หมู่ 2
10132 นาย วงศ์วริศ กาจน์กุลพัฒน์ 51/755 หมู่ 2
10133 นางสาว พนาวรรณ ทับทรวง 51/759 หมู่ 2
10134 นาย ศิวะ นามพงษ์ 51/761 หมู่ 2
10135 นาย อุ่งแคะซิง แซ่ตั้ง 51/762 หมู่ 2
10136 นาง ลิลา พ่วงภู่ 51/763 หมู่ 2
10137 นางสาว ราศรี ทิพย์พงษ์ 51/770 หมู่ 2
10138 นางสาว ภาวนา กล้าตะลุมบอน 51/778 หมู่ 2
10139 นาย เฉลิมชัย ดอกพิกุล หมู่ 2
10140 นาย ธงชัย กวักทรัพย์ 51/780 หมู่ 2
10141 นางสาว ลัดดาพร อิงประพันธ์กร 51/789 หมู่ 2
10142 นาง คำห่อ ชัยต้นเทือก 51/790 หมู่ 2
10143 นาย ปรวุฒิ มรรคพาณิช 51/791 หมู่ 2
10144 นาย ธนัทท์ มรรคพาณิช 51/792 หมู่ 2
10145 นาง ชณัฐมาศ ปรีดาศักดิ์ 51/798 หมู่ 2
10146 นาย บุญสมเดช อนุมาตรฉิมพลี 51/799 หมู่ 2
10147 นาย ฉลอง ผุดผ่อง 51/800 หมู่ 2
10148 นาย รำพึง กฤษสมัย 51/804 หมู่ 2
10149 นาง พรทิพย์ ยงควิสัย 51/811 หมู่ 2
10150 นาง สาลี่ ชัยประภา 51/816 หมู่ 2
10151 นาย ประสิทธิ์ สีมาวงษ์ 51/820 หมู่ 2
10152 นางสาว ชุติกาญจน์ คุ้มมะณี 51/835 หมู่ 2
10153 นาง จรินทร์ กุระโท 51/836 หมู่ 2
10154 นาง วรรณา กันชนะ 51/848 หมู่ 2
10155 นาย สุธีระ วุฒิศักดิ์ไพศาล 51/860 หมู่ 2
10156 นางสาว ลมัย บัวพิทักษ์ 51/875 หมู่ 2
10157 นาย กนก จารุจินดา 51/877 หมู่ 2
10158 นาย ชัยวัฒน์ นิ่มสมุทร 51/878 หมู่ 2
10159 นาย สมชาย อิทธินิรันดร 51/879 หมู่ 2
10160 นาย ธานี ตราเมือง 51/882 หมู่ 2
10161 นาย กริช ฮวดกุล 51/889 หมู่ 2
10162 นาย เสกสิทธิ์ สีนวล 51/891 หมู่ 2
10163 นาย คูณศิลป์ วิสัชนาม 51/892 หมู่ 2
10164 นาย บุญเพ็ง ทริชาติ หมู่ 2
10165 พ.ต. ชาญ จันทร์ครุฑ 51/899 หมู่ 2
10166 นาย พงษ์ศักดิ์ อุรเคนทร์ 51/907 หมู่ 2
10167 นาย กิตติพงษ์ ธนาเดชวิวัฒน์ 51/913 หมู่ 2
10168 นาง สิรินทร์ทิพย์ กิจโกศล 51/922 หมู่ 2
10169 นาง วรินทร์ สราทธพันธ์ 51/923 หมู่ 2
10170 นาง ธัญญาธร บังโคน หมู่ 2
10171 นาย ไชยยุทธ์ วรุณคุปต์ 51/933 หมู่ 2
10172 นาย พิบูลย์ พฤฒิพรธานี 51/937 หมู่ 2
10173 นาย จรัญ น้อยใส หมู่ 2
10174 นาง ประเสริฐ เอกอ่อนแสง 51/940 หมู่ 2
10175 นาย ชัยยศ สืบสมาน 51/941 หมู่ 2
10176 นาง วิไลวรรณ ศรทอง 51/944 หมู่ 2
10177 นางสาว อัญชลี สุจริต 51/945 หมู่ 2
10178 นาง พูนผล อรุณรักถาวร 51/947 หมู่ 2
10179 นาง ขันทอง แผนสมบูรณ์ 51/950 หมู่ 2
10180 นาย พงศ์สุธี บุญประชาสมบัติ 51/955 หมู่ 2
10181 นาย รักชาติ เหลืองวรารัตน์ 51/957 หมู่ 2
10182 นาย สมบัติ โชคบวร 51/959 หมู่ 2
10183 นางสาว กิตติพร ดินสละ หมู่ 2
10184 ร.อ. ณัฐธนวิน ไทรแจ่มจันทร์ 51/963 หมู่ 2
10185 นางสาว พักศมา พิทยาพัฒน์ 51/964 หมู่ 2
10186 นาย สุรพงษ์ ชัยยะ 51/973 หมู่ 2
10187 นาง วาสนา ศรีสันต์ 51/983 หมู่ 2
10188 นาง ราตรี ลังแอนบัค 51/984 หมู่ 2
10189 นาง สวิง ภูผา 51/985 หมู่ 2
10190 นาย ประชิต ตั้งธรรม 51/986 หมู่ 2
10191 นาย ยงยุทธ บุญแก้ว 51/987 หมู่ 2
10192 นาง ช่อทิพย์ ไทยยานันท์ 51/988 หมู่ 2
10193 นาง จิรพร ชื่นใจชน 51/998 หมู่ 2
10194 นาย เกษม กลิ่นหอม 51/999 หมู่ 2
10195 นาง นฤมล ประยุรจตุพร 51/1009 หมู่ 2
10196 นาง เอมอร อัศสานึก 51/1011 หมู่ 2
10197 นาย มีชัย อัศสานึก 51/1012 หมู่ 2
10198 นาง อรชนก วรกัลยากุล 51/1013 หมู่ 2
10199 นางสาว จตุพร ยะหัตตะ 51/1016 หมู่ 2
10200 นางสาว วารี แซ่ลี้ 51/1018 หมู่ 2
10201 นางสาว สมฤดี เอนกวิธวิทยา 51/1037 หมู่ 2
10202 นาย สุรินทร์ ระกิติ 51/1040 หมู่ 2
10203 นาย สมร อยู่อ่ำ หมู่ 2
10204 นาง ราตรี สายสุวรรณ 51/1049 หมู่ 2
10205 นาง เบ็ญจภรณ์ อาจหยุด 51/1054 หมู่ 2
10206 นาย สมศักดิ์ บงสันเที๊ยะ หมู่ 2
10207 นาง นกเอี้ยง แซ่ภู 51/1075 หมู่ 2
10208 นาย สมคิด ขันเงิน หมู่ 2
10209 นาย อภิสิทธิ์ จันทร์สีดา 51/1083 หมู่ 2
10210 นาง นฤมล แย้มไร่ขิง 51/1087 หมู่ 2
10211 นางสาว วิลาวรรณ ศรีจันทร์ หมู่ 2
10212 นาย สมบูรณ์ เทียนแก้ว 51/1090 หมู่ 2
10213 นาย สุรสิทธิ์ จันทบูรณ์ 51/1092 หมู่ 2
10214 นาง ศรีอวน เป๊กต๊ะวงศ์ 51/1093 หมู่ 2
10215 นาย ธีระพร ไหสุภา 51/1099 หมู่ 2
10216 นาง สมทรง วรุณคุปต์ 51/1102 หมู่ 2
10217 นางสาว ชนิตา ตั้งใจ 51/1106 หมู่ 2
10218 นาย สมพงษ์ เกียรติก้องคีรี 51/1110 หมู่ 2
10219 นาง จันหอม บุญงอก 51/1113 หมู่ 2
10220 นาย สมพล สิทธิแปง 51/1119 หมู่ 2
10221 นางสาว ธณิตา ทองเหลือ 51/1128 หมู่ 2
10222 นาง ไสว สินธุไพร 51/1130 หมู่ 2
10223 นางสาว พัทธนันท์ อัครประยูร 51/1132 หมู่ 2
10224 นาย ชัยวัฒน์ คงเวียง 51/1139 หมู่ 2
10225 นางสาว สุจิรา เกลื่อนถนอม หมู่ 2
10226 นาย ประกอบ อิ่มเพ็ง 51/1146 หมู่ 2
10227 นางสาว พะเยาว์ สมทรัพย์ 51/1149 หมู่ 2
10228 นางสาว นุสรา หงษา หมู่ 2
10229 นาย ดุสิต เหล็กดี 51/1155 หมู่ 2
10230 นางสาว ปานะพะร กลิ่นสุนธ์ หมู่ 2
10231 นางสาว เบญจวรรณ พุฒพันธ์ 51/1161 หมู่ 2
10232 นาง ชมภูนุช ณ ป้อมเพ็ชร 51/1163 หมู่ 2
10233 นาย สมบัติ จันทมาศ 51/1167 หมู่ 2
10234 นางสาว ปิยาภรณ์ สาลีกงชัย หมู่ 2
10235 นาย ณัฐนนท์ คงศรี 51/1173 หมู่ 2
10236 นาง อาภรณ์ คงศรี 51/1175 หมู่ 2
10237 นาย ธานี กฤชพันธารักษ์ 51/1180 หมู่ 2
10238 พ.อ.อ. อภินันท์ ลิมปิศิริ 51/1181 หมู่ 2
10239 นาย ณัฐนนท์ ม่วงสอน 51/1187 หมู่ 2
10240 นาย เทพสำราญ ฝีปากเพราะ หมู่ 2
10241 นาย ปวริศ แก้วแก่นตา 51/1199 หมู่ 2
10242 นางสาว ดวงใจ จันทร์ประจักษ์ 51/1200 หมู่ 2
10243 นาย สัญญา นารถสมบูรณ์ 51/1202 หมู่ 2
10244 นาง มาลี จันทิมา หมู่ 2
10245 นางสาว สุกัญญา โชติทรัพย์ 51/1208 หมู่ 2
10246 นางสาว พรพนา แซ่อึ้ง 51/1216 หมู่ 2
10247 นางสาว สุนันทา แซ่ตั้ง 51/1217 หมู่ 2
10248 นางสาว ศิริพร รสกระโทก หมู่ 2
10249 นาย เรวัตร ปุยขุนทอ 51/1219 หมู่ 2
10250 นาย พิชิต เนื่องมัจฉา 51/1222 หมู่ 2
10251 นาย อาณัติ อินทชาติ 51/1225 หมู่ 2
10252 นาง สุมณฑา อิงประพันธ์กร 51/1227 หมู่ 2
10253 นางสาว ชนิสรา สงแก้ว 51/1229 หมู่ 2
10254 นาง บุญโฮม โพธิ์ทา 51/1232 หมู่ 2
10255 นาย สมศักดิ์ ลิ่มทอง 51/1244 หมู่ 2
10256 น.ต.หญิง กชนก บุญทนิมิตร 51/1246 หมู่ 2
10257 นาย สุวิทย์ ตรวจนอก หมู่ 2
10258 นางสาว วันวิษา เวชประสิทธิ์ 51/1248 หมู่ 2
10259 นาย อำนวย ลำพัชวา 51/1249 หมู่ 2
10260 นาย พรชัย โชติทรัพย์ 51/1255 หมู่ 2
10261 นาย ชำนาญ บุญหล้า 51/1258 หมู่ 2
10262 นาย ธีระพล ภู่รุ่งเรืองผล 51/1260 หมู่ 2
10263 นางสาว สมหมาย อาษากิจ หมู่ 2
10264 นาย อุทัย เกลื่อนถนอม 51/1267 หมู่ 2
10265 นางสาว รัตนา เพชรเขาทอง 51/1269 หมู่ 2
10266 นาย นฤนาท โพธิ์เย็น 51/1272 หมู่ 2
10267 นางสาว อุไร สุขเกษม หมู่ 2
10268 นาย สุพจน์ สุขอ่อน 51/1286 หมู่ 2
10269 นางสาว บังอร ต้นไพฑูรย์ 51/1293 หมู่ 2
10270 นาย นิกร นาคเดช 51/1299 หมู่ 2
10271 นาย มณี ความหมั่น 51/1301 หมู่ 2
10272 นาง ดวงพร จันทิ 51/1303 หมู่ 2
10273 นาง ชนัญญา จันทิ 51/1305 หมู่ 2
10274 นาง ระเบียง มาเที่ยง 51/1311 หมู่ 2
10275 นาย อรุณ จันทิ 51/1313 หมู่ 2
10276 นาง ชบา มาสมาน 51/1314 หมู่ 2
10277 นาย ไพบูลย์ พึ่งพีรพร 51/1315 หมู่ 2
10278 นางสาว บานเย็น ผ่องใส 51/1319 หมู่ 2
10279 นาย จำเนียร เมืองจันทร์ 51/1324 หมู่ 2
10280 นางสาว ศศวรรณ กลิ่นแก้ว 51/1325 หมู่ 2
10281 นาย วีรยุทธ โตมีบุญ 51/1328 หมู่ 2
10282 นาง มาเรียม นวลผ่อง 51/1329 หมู่ 2
10283 ด.ต. ไพโรจน์ พร้อมสินทรัพย์ 51/1330 หมู่ 2
10284 นาง แดง มฤค 51/1333 หมู่ 2
10285 ร.อ. ไพโรจน์ แทนสวัสดิ์ 51/1337 หมู่ 2
10286 นาง อุดม แก้วประเสริฐ 51/1338 หมู่ 2
10287 นาย นฤพนธ์ นฤคนธ์ 51/1339 หมู่ 2
10288 นางสาว ประเทือง พราหมณ์สังข์ 51/1347 หมู่ 2
10289 นางสาว สุภาพร ท้องช้าง 51/1349 หมู่ 2
10290 นาย สรวิศ คำโสกเชือก 51/1355 หมู่ 2
10291 นาย สุรศักดิ์ ขจรศรี 51/1369 หมู่ 2
10292 นาง มะลิวัลย์ โฉมงาม 51/1377 หมู่ 2
10293 นางสาว สงวน นารินทร์ 51/1383 หมู่ 2
10294 นาย วีรสันต์ สรสิทธิ์ 51/1387 หมู่ 2
10295 นางสาว ปารณีย์ ทับทิมเดิม 51/1388 หมู่ 2
10296 นาย พยุงศักดิ์ เฉลยมรรค 51/1395 หมู่ 2
10297 นาง สุเวส นารี 51/1397 หมู่ 2
10298 นาย สายันต์ นารี 51/1398 หมู่ 2
10299 นาง ฐิติทิพย์ สุทธิกาญจน์กุล 51/1399 หมู่ 2
10300 นาย ณัฐธพงษ์ อนุเวช 51/1400 หมู่ 2
10301 นาย สุพัฒน์ วรพันธ์ หมู่ 2
10302 นาย สุวรรณ งามฉลวย หมู่ 2
10303 นาย อภิชาติ จันทบูรณ์ 51/1406 หมู่ 2
10304 นาง สุรีภรณ์ ชิราคามิ 51/1407 หมู่ 2
10305 นาง จุไร ศรีสุวรรณ์ 51/1414 หมู่ 2
10306 นาย ณฐพล ชลาชีพ 51/1420 หมู่ 2
10307 นาย สุชาติ เกิดชัยภูมิ 51/1421 หมู่ 2
10308 นาย สวง อ่องกัน 51/1423 หมู่ 2
10309 นาย สำรวย มากศักดา หมู่ 2
10310 นาง สมส่วน สุขเจริญ 51/1435 หมู่ 2
10311 นาง ศศิธร กิจรักษา 51/1436 หมู่ 2
10312 นาย ไสว ทองจรัส หมู่ 2
10313 นางสาว นารีรัตน์ ทัพวิเศษ หมู่ 2
10314 นางสาว สุวรรณา ศรีคร้าม 51/1457 หมู่ 2
10315 นางสาว วรรณิภา บุญส่ง 51/1458 หมู่ 2
10316 นางสาว จันทร์ทอง เข็มผะกา 51/1459 หมู่ 2
10317 นาง เพียงใจ องอาจวาณิชย์ 51/1465 หมู่ 2
10318 นางสาว โสมวัลลี เตียวศิริ 51/1466 หมู่ 2
10319 นาย ธนศักดิ์ ใยแสง หมู่ 2
10320 นางสาว อรอุมา ซั่นกุล หมู่ 2
10321 นาย ประโยชน์ จันทร์แสน 51/1473 หมู่ 2
10322 นางสาว ธนพร กล้าหาญ 59/10 หมู่ 2
10323 นาย ธนะรัตน์ สีมาลา 59/20 หมู่ 2
10324 นาย ยุทธศักดิ์ สิงห์สุข 59/25 หมู่ 2
10325 นาย อดิศักดิ์ ไชยชาติ 59/27 หมู่ 2
10326 นางสาว สุภาลักษณ์ โสดาปัดชา 59/29 หมู่ 2
10327 นาย วัลลภ ไวยพัฒน์ 59/30 หมู่ 2
10328 นาย ไมตรี อิศเรนทร์ 59/42 หมู่ 2
10329 นางสาว ละมัย ป้องกัน 59/43 หมู่ 2
10330 นาย อรุณ นาคเกลี้ยง 59/44 หมู่ 2
10331 นาง สิรินาถ ทินรัตน์ 59/46 หมู่ 2
10332 นาง กานดา ปักการะนัง 59/50 หมู่ 2
10333 นางสาว สิริวิมล แสนเมือง หมู่ 2
10334 นาย สาธิต กฤตาคม 59/62 หมู่ 2
10335 น.ต. ดวงกมล กุลอาจยุทธ 59/63 หมู่ 2
10336 นาย ธนพล โทบุตรดา 59/68 หมู่ 2
10337 นางสาว วิชชุตา วิฤทธิ์ 59/71 หมู่ 2
10338 นาย สงกรานต์ พรมมิ 59/79 หมู่ 2
10339 นาง นงเยาว์ บุญเกิด 59/83 หมู่ 2
10340 นางสาว พรทิพย์ สว่างโสดา 59/92 หมู่ 2
10341 นางสาว สมพงษ์ คัดชานนท์ 59/95 หมู่ 2
10342 นาย ชำนาญ สกุลทอง หมู่ 2
10343 นางสาว นงนุช อ่อนใจดี 59/100 หมู่ 2
10344 นาย ศักดา พลูม่วง 59/101 หมู่ 2
10345 นาย อภิศักดิ์ คลังเสงี่ยม 59/102 หมู่ 2
10346 นาง อมรรัตน์ รือชัย 59/108 หมู่ 2
10347 นาย สมพงษ์ ศรีสิริ 59/110 หมู่ 2
10348 นาย คิม โพธิ์ศรีทอง 59/112 หมู่ 2
10349 นาง สุวรรณา สุขเกษม 59/113 หมู่ 2
10350 นาย ฉัตรชัย ดัดพันธ์ 59/115 หมู่ 2
10351 นาย พิตสันต์ กาญบุตร 59/117 หมู่ 2
10352 นาง สมปอง เจือจ้อย 59/125 หมู่ 2
10353 นาย เอก แซ่ลิ้ม 59/131 หมู่ 2
10354 นาง อัจจิมา แซ่ฉั่ว 59/134 หมู่ 2
10355 นางสาว แสงรวี ชักนำ 59/135 หมู่ 2
10356 นาย แนน แดงสุวรรณ์ 59/139 หมู่ 2
10357 นาย อรัญ ชักนำ 59/141 หมู่ 2
10358 นางสาว นันทิยา พลนันท์ 59/143 หมู่ 2
10359 นาย นิกร แซ่หว่อง 59/145 หมู่ 2
10360 นาย ศุภชัย โสชู 59/147 หมู่ 2
10361 นาย ปัญญา เรืองมั่นคง 59/148 หมู่ 2
10362 นาง วรรณี ผาสุขตระกูล หมู่ 2
10363 นาย ณรงค์ พฤษบาล 59/155 หมู่ 2
10364 นางสาว นวลอนงค์ พยัคฆนันท์ 59/156 หมู่ 2
10365 นาง นงนุช แดงนกขุ้ม 59/160 หมู่ 2
10366 นาง ลำปาง บุตรวิชัย 59/162 หมู่ 2
10367 นาย สุรัช อรพนม 59/164 หมู่ 2
10368 นาย บัวลา คำทอน 59/166 หมู่ 2
10369 นาง เจตนา ฝาดแสนศรี 59/167 หมู่ 2
10370 นาย คำสอน โทมี 59/168 หมู่ 2
10371 นาง วันเพ็ญ อิอิสุมิ 59/171 หมู่ 2
10372 นาย ศราวุฒิ ตะเวียงนาน 59/172 หมู่ 2
10373 นาย นรินทร์ บุญเที่ยง 59/175 หมู่ 2
10374 นาง ซ่อนกลิ่น โสรเนตร 59/177 หมู่ 2
10375 นาย ประหยัด มีแย้มภักดิ์ 59/178 หมู่ 2
10376 นาย ชัยพันธุ์ จุลรัตน์เชาวนา 59/181 หมู่ 2
10377 นาย วินัย อ่อนแสง 59/182 หมู่ 2
10378 นาย ปรีชา ศรีประดับ 59/187 หมู่ 2
10379 นางสาว อุดมลักษณ์ อดุมรัตนะศิลป์ 59/192 หมู่ 2
10380 นาง สุดารัตน์ เอกวงศ์ษา 59/196 หมู่ 2
10381 นาย สุชน รักษาควร 59/198 หมู่ 2
10382 นาย สมพร ดิหลกสุนทร 59/200 หมู่ 2
10383 นางสาว พวงผกา ศรีพันธุ์ 59/201 หมู่ 2
10384 นาง รัตนา หนูน้อย 59/205 หมู่ 2
10385 นาย มงคล ขำขาว 59/206 หมู่ 2
10386 นาง ธันยพร บัวจันทร์ 59/207 หมู่ 2
10387 นาย ไพศาล ทองบริบูรณ์ 59/209 หมู่ 2
10388 นางสาว วนิดา แป้นถนอม 59/214 หมู่ 2
10389 นาย มานะ เจริญดี 59/229 หมู่ 2
10390 นาย กรีฑา สรีกูล 59/233 หมู่ 2
10391 นาง ประนอม แก้วก้อย 59/244 หมู่ 2
10392 นางสาว สุภาวดี สุขกาศักดิ์ 59/246 หมู่ 2
10393 นาย ธนวัตน์ เกษมพลนุวัฒน์ 59/247 หมู่ 2
10394 นาย ธีระชัย แซ่ซื้อ 59/248 หมู่ 2
10395 นาง เรืองยศ ดิหลกสุนทร 59/252 หมู่ 2
10396 นางสาว ธิดารัตน์ จิตจักร์ หมู่ 2
10397 นาย ชาญชัย สัจจริตานนท์ 59/254 หมู่ 2
10398 นาง ชุติมา เซ็นหลวง 59/256 หมู่ 2
10399 นางสาว จินตะนา อินทักสิน 59/258 หมู่ 2
10400 นาง คำพอง ตะเวียงน่าน 59/259 หมู่ 2
10401 นาง ติ๋ม บ่วงงามพันธ์ หมู่ 2
10402 นาง สาคู บุญแสน 59/263 หมู่ 2
10403 นาง พรกนกวรรณ เหล่าโยธี 59/265 หมู่ 2
10404 นางสาว มานิตย์ ชัยศุภกิจการ 59/266 หมู่ 2
10405 นาง ฉวีวรรณ์ พงษนิกรณ์ 59/267 หมู่ 2
10406 นางสาว สมศรี คุ้มมะณี 59/272 หมู่ 2
10407 นางสาว กนกนาถ แพงประสิทธิ์ 59/273 หมู่ 2
10408 นาง กิ้มเตี้ยง สุขเยาว์ 59/277 หมู่ 2
10409 นาง นิตยา เพ็ขรทอง 59/285 หมู่ 2
10410 นางสาว ชัญญานุช แซ่ย่าง 59/290 หมู่ 2
10411 นาย นิพล บุญเที่ยง 59/293 หมู่ 2
10412 นาย บุญเจริญ เอื้อบุญประดิษฐ์ 59/298 หมู่ 2
10413 นาย ธีระยุทธ แก้วชิงดวง 59/299 หมู่ 2
10414 นาย เกษตร สว่างแสง หมู่ 2
10415 นาย บุญเยี่ยม ฤกษ์ชัย 59/303 หมู่ 2
10416 นาย ศิวจักร ชื่นสังข์ 59/304 หมู่ 2
10417 นาง บุหงา ภูยานนท์ 59/314 หมู่ 2
10418 นาย ฤทธิรงค์ เรือนแก้ว 59/316 หมู่ 2
10419 นาย รณชัย โลพันธ์ศรี 59/323 หมู่ 2
10420 นางสาว เล็ก แซ่เฮ้ง 59/325 หมู่ 2
10421 นาง กัญญา เปรมรัตน์ 59/327 หมู่ 2
10422 นาง อุไร ทิพยเศวต 59/333 หมู่ 2
10423 นาง สำราญ เฟื่องอาวรณ์ 59/339 หมู่ 2
10424 นาย สุนันท์ นิ่มฟัก 59/340 หมู่ 2
10425 นาย บุญเรือง เจือจ้อย 59/342 หมู่ 2
10426 นาง สุวลักษณ์ เสนาะจิต 59/344 หมู่ 2
10427 นาง ภัทราภรณ์ คัมภิรานนท์ 59/346 หมู่ 2
10428 นางสาว นวพร จันทร์ชื่น 59/352 หมู่ 2
10429 นาย อภิชาต สังวรกาญจน์ 59/354 หมู่ 2
10430 นาง ตรึงตรา สันทัดแท้ 59/360 หมู่ 2
10431 นาง ประจวบ หนูวารี 59/362 หมู่ 2
10432 นาง ประทิน ทะสา 59/364 หมู่ 2
10433 นาย เกรียงไกร เก่งกิจการ หมู่ 2
10434 นางสาว รักสยาม สงบกิจ 59/371 หมู่ 2
10435 นาย สันติ ตันมีสุข 59/373 หมู่ 2
10436 นาย บุญปลูก ปานแดง 59/374 หมู่ 2
10437 นาย เสวก การสมทบ 59/377 หมู่ 2
10438 นางสาว จินตนา ลำพาย 59/380 หมู่ 2
10439 นาย อารี จระนำ 59/381 หมู่ 2
10440 นาย สมชาย ไวยมิตรา 59/382 หมู่ 2
10441 นางสาว ศิริรัตน์ สิริภาสกรเดช หมู่ 2
10442 นาย สุนทร สัจเดว์ 59/387 หมู่ 2
10443 นาย เฉลิมชัย ศรีนารอด หมู่ 2
10444 นาย วัลลภ คล้ายแก้ว 59/398 หมู่ 2
10445 นาง ชลอใจ อึ๊งทองคำ 59/399 หมู่ 2
10446 นาย สุวัฒน์ ปรีกุล 59/408 หมู่ 2
10447 นาง อมรา ประเสริฐศิลป์ 59/411 หมู่ 2
10448 นาย ประยุทธ หกประเสริฐ์ 59/417 หมู่ 2
10449 นาย อนุสรณ์ วงษ์วัฒนา 59/419 หมู่ 2
10450 นาง สมใจ ญาณพันธ์ 59/420 หมู่ 2
10451 นาย คมสัน รัตนภิรมย์ 59/422 หมู่ 2
10452 นาย น้ำเพชร ปัสเสสังข์ 59/424 หมู่ 2
10453 นาง นภา เอกวงศ์ษา 59/425 หมู่ 2
10454 นาย หนูลอน ศรีแก้ว 59/426 หมู่ 2
10455 นาย นยก ฝาดแสนศรี 59/427 หมู่ 2
10456 นาย ธวัช พวงสมบัติ 59/429 หมู่ 2
10457 นาง นลินทิพย์ กลมกล่อม 59/455 หมู่ 2
10458 นางสาว ปราณีต ไทยอุทัย 59/456 หมู่ 2
10459 นาง มนพร กุลกานต์สวัสดิ์ 59/463 หมู่ 2
10460 นาง อรุวรรณ ดำมณี 59/464 หมู่ 2
10461 นาย ธนพล อนุมาตรฉิมพลี 59/466 หมู่ 2
10462 พล.อ.ต. ชูพันธ์ ชาญสมร 59/480 หมู่ 2
10463 นางสาว ธารทิพย์ เหื่อประโคน หมู่ 2
10464 นางสาว รำพึง ปานแดง หมู่ 2
10465 นาย นัชชา ดาชื่น หมู่ 2
10466 นาย สมนึก เสือทัพ หมู่ 2
10467 นาย เอกชัย แซ่ลี้ หมู่ 2
10468 นาย วชิรพงศ์ อุโบสถศรีวงศ์ หมู่ 2
10469 นาย สถิต ดารามาตย์ 20/13 หมู่ 2
10470 นาย ปัญญา เข็มเพชร หมู่ 2
10471 นางสาว จารุณี น้ำดอกไม้ 64 หมู่ 2
10472 นางสาว กชพร ดีสงบ 66/1 หมู่ 2
10473 นาย บัญชา เลขามาศ หมู่ 2
10474 นางสาว อรวรรณ แก้วศรีนวน 70/9 หมู่ 2
10475 นาย บุญส่ง สุระโวหาร 70/14 หมู่ 2
10476 นาย อนุชา แก้วทองคำ หมู่ 2
10477 นาย วิษณุ กัญญากร 70/22 หมู่ 2
10478 นาย สั่งสฤษดิ์ เพ็ชรภูมิ 70/24 หมู่ 2
10479 นางสาว มาริสา นิยมสุข 70/27 หมู่ 2
10480 นาย จำรัส นางาม หมู่ 2
10481 นางสาว วงเดือน ก้อนแก้ว หมู่ 2
10482 นางสาว ชลันดา ฮูไชนี หมู่ 2
10483 นางสาว บุญหลง เชื่อมฉิม หมู่ 2
10484 นาง เวียง ศรีคร้าม หมู่ 2
10485 นาย เป็นเอก ไชยวงค์ หมู่ 2
10486 นาย ปั้น แสงสุทธิ์ 15/1 หมู่ 2
10487 นาง ทองพูล เนียมไทย 19 หมู่ 2
10488 นาย รัฐวุฒิ มีบุญ 20/9 หมู่ 2
10489 นาย สายชล กุลเอก 20/11 หมู่ 2
10490 นางสาว วิภาดา เกื้อกูล 20/12 หมู่ 2
10491 นาย สมหมาย พรหมหาญ 21/3 หมู่ 2
10492 นางสาว มณีรัตน์ ใจผ่องรอดภัย 23/4 หมู่ 2
10493 นางสาว สุวิมล ตั้งเจริญเกียรติ หมู่ 2
10494 นาย สายัณห์ พุ่มนิคม หมู่ 2
10495 นางสาว สุภาฎา ดอกจันทร์ หมู่ 2
10496 นาย โกใส ปะโยธิน หมู่ 2
10497 นาย สมใจ แก้วศิริพงศ์ หมู่ 2
10498 นาย อุปถัมภ์ กุลโชติ 23/12 หมู่ 2
10499 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สรรพสาร 26/2 หมู่ 2
10500 นาง พิสมัย เขตร์กรณ์ หมู่ 2
10501 นาง ชลอ เฉลยวรรณ์ 30 หมู่ 2
10502 นาย อำนาจ ธนิตกุล 30/1 หมู่ 2
10503 นางสาว ศศิธร เชยจันทร์ 30/3 หมู่ 2
10504 นางสาว สุภาพ เชยจันทร์ 30/5 หมู่ 2
10505 นาย ศุภาชัย ชำนิพงษ์ 32/1 หมู่ 2
10506 นางสาว ลลนา สุขเจริญ 54/5 หมู่ 2
10507 นาย ณรงค์ศักดิ์ พันเนตร์ 55/2 หมู่ 2
10508 นาง นุชนาฎ ชัยวันนา หมู่ 2
10509 นาง เดือนเพ็ญ โสภักดี หมู่ 2
10510 นาย สุวิทย์ เอี่ยมสอาด หมู่ 2
10511 นาย มาโนช วัตสุข หมู่ 2
10512 นาย อุทัย กุตัน หมู่ 2
10513 นาย ชานนท์ แดนทอง หมู่ 2
10514 นาย มานพ ทองพันธ์ หมู่ 2
10515 นาง กฤษฎี ทองบ่อ หมู่ 2
10516 นาย ฉลอง เฉลยวรรณ์ หมู่ 2
10517 นาย วิชัย เฉลยวรรณ์ หมู่ 2
10518 นาย สายชล คล้อยสวาท หมู่ 2
10519 นาง เผื่อน นามเชื้อ หมู่ 2
10520 นาย วิสิทธิ์ เมืองขุนรอง 56/3 หมู่ 2
10521 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่หว่อง 56/4 หมู่ 2
10522 นาง พรทิพย์ วนฤทธิเรือง 56/7 หมู่ 2
10523 นาง เปรมจิต เสาวคนธ์ 56/11 หมู่ 2
10524 นาย อนุพงษ์ เงินยวง 56/17 หมู่ 2
10525 นาย ธำรงค์ ศิวิวงษ์ 56/21 หมู่ 2
10526 นาง ณัฐกานต์ ลิ้มประเสริฐ 56/23 หมู่ 2
10527 นาง ลดาวัลย์ ศรีธวัช ณ อยุธยา 56/24 หมู่ 2
10528 นาย สุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ 56/26 หมู่ 2
10529 นาง อำไพพันธ์ อนันตศิลป์ 56/27 หมู่ 2
10530 นาย ไพฑูรย์ เริงกมล 56/28 หมู่ 2
10531 นาย สมชาย จารุทิกร 56/29 หมู่ 2
10532 นาย สัมพันธ์ บุตรนุช 56/33 หมู่ 2
10533 นาง กัลย์ฐิตา ปิยะณัตดิ์พูล 56/39 หมู่ 2
10534 นาย ฉัตรชัย เหลืองกำจร 56/45 หมู่ 2
10535 ร.อ. เกื้อกูล พัวพานิช 56/55 หมู่ 2
10536 นาย วีระพงษ์ ปดิฐพร 56/61 หมู่ 2
10537 นาง ขวัญใจ ศรีรัตนะวิไล 56/63 หมู่ 2
10538 นาง สถิดา นิ่มพานิชย์ 56/65 หมู่ 2
10539 นาย กิตติภูมิ ภูมิยนต์ทรัพย์ 56/66 หมู่ 2
10540 นาย ชัยวราท์ ยุทธกำธร 56/68 หมู่ 2
10541 นาง ไข สุจันทร์ 56/74 หมู่ 2
10542 นางสาว สุวรรณี วงศ์ปิ่นแก้ว 56/76 หมู่ 2
10543 นางสาว ทอปัด สุภิชัยธนากุล 56/77 หมู่ 2
10544 พล.ต. ก้องไทย ทะสดวก 56/82 หมู่ 2
10545 นางสาว ปุณณภา ศรีพลากิจ หมู่ 2
10546 นางสาว มัทณา หงสนันทน์ 56/89 หมู่ 2
10547 นาง ศุจีนันท์ เกียรติสมภพ 56/100 หมู่ 2
10548 นางสาว เกษร จันทร์กลิ่น 56/114 หมู่ 2
10549 นาย นาวี บุญเจิม 56/123 หมู่ 2
10550 นาย นิรภัฏ บุษปะเกศ 56/131 หมู่ 2
10551 นาง ขันทอง ศิริโชคชัยเจริญ 56/155 หมู่ 2
10552 นาง มานิดา เลิศลิมชลาลัย 56/156 หมู่ 2
10553 นาง ทัศนีย์ เจริญสุขบรรจง 56/157 หมู่ 2
10554 นาง ศลิษา สถิรชวาล 56/161 หมู่ 2
10555 นาย ไพฑูรย์ ธรรมรักษ์ 56/166 หมู่ 2
10556 นางสาว โสมวรางค์ ทะสดวก 56/169 หมู่ 2
10557 นาง ลำทวน วงษ์ชะอุ่ม 56/171 หมู่ 2
10558 นาย ศิรพัชร์ อุดมศักดิ์ 56/184 หมู่ 2
10559 นาย ประกิต ฉายแสง 56/187 หมู่ 2
10560 นาย รังสรรค์ อักษร 56/194 หมู่ 2
10561 นาง นฤมล อักษร 56/196 หมู่ 2
10562 นางสาว ณัฐสุดา ภิรมย์เสวก 56/198 หมู่ 2
10563 นางสาว อรวรรณ เทพาขันธ์ 56/200 หมู่ 2
10564 นาย สายัณห์ ไอยะรา 56/211 หมู่ 2
10565 นางสาว พชรพร โลกเจริญลาภ 56/212 หมู่ 2
10566 นาง อินทิชา ศรีแก้ว 56/215 หมู่ 2
10567 นาย วีระ มาเวช 56/221 หมู่ 2
10568 น.อ. ใย กุนอก 56/231 หมู่ 2
10569 นางสาว ดวงพร คำทอง 56/235 หมู่ 2
10570 นาง กาญจนี ไวปรีชี 56/242 หมู่ 2
10571 นาง สุรภา เมืองโพธิ์ 56/246 หมู่ 2
10572 นางสาว ฐิติรัตน์ เว้บ้านแพ้ว 56/247 หมู่ 2
10573 นางสาว สุชาดา เลาหะธีระพงษ์ 56/253 หมู่ 2
10574 นางสาว วรรณวนัส ธนัตถ์สกุลวงศ์ 56/255 หมู่ 2
10575 นางสาว บังอร ชุตินันท์ 56/265 หมู่ 2
10576 นาย บัญชา ยืนยงจงเจริญ 56/268 หมู่ 2
10577 นาย เกษม ปุณยสุนทรธำรง 56/275 หมู่ 2
10578 นาง กันต์สินี วัฒนะสุนทรานนท์ 56/276 หมู่ 2
10579 นาย นิวัฒน์ มัทราช 56/279 หมู่ 2
10580 นาย กตัญญู คำวิชิต 56/281 หมู่ 2
10581 นาย สามารถ สมยงค์ 56/286 หมู่ 2
10582 นาง ดาราสวรรค์ โพพัท 56/295 หมู่ 2
10583 นาย นพดล วณิชานุกุลยกิจ 56/298 หมู่ 2
10584 นางสาว อารีรัตน์ อ่อนอำนวย 56/301 หมู่ 2
10585 นางสาว นิตยา ภูมิยนต์ทรัพย์ 56/355 หมู่ 2
10586 นางสาว ศุภาวีร์ สมใจ 56/377 หมู่ 2
10587 นาง มลิวัลย์ ทรัพย์เย็น 53 หมู่ 2
10588 นาย สมศักดิ์ จิตทัย 53/1 หมู่ 2
10589 นางสาว ปัทมา โล่ห์สวัสดิ์ 53/2 หมู่ 2
10590 นางสาว น้ำเพ็ชร โพธิ์ตากุล 53/3 หมู่ 2
10591 นางสาว สุปราณี ผู้ดี 53/4 หมู่ 2
10592 นางสาว จุฑามาศ สมศิริ 53/5 หมู่ 2
10593 นาย วัลลภ นนทมาตย์ 53/6 หมู่ 2
10594 นาง สุพัตรา จอมศรี 53/7 หมู่ 2
10595 นาง จันทร์สุดา ชลารักษ์ 53/8 หมู่ 2
10596 นางสาว อมรรัตน์ โชติมณี 53/9 หมู่ 2
10597 นางสาว พรพิมล บัวแก้ว 53/10 หมู่ 2
10598 น.ต. พิชัย วงษ์คำช้าง 53/11 หมู่ 2
10599 นาง สุวัฒนา โตมา 53/12 หมู่ 2
10600 นาง แอนนา กรุดฉ่ำ 53/13 หมู่ 2
10601 นางสาว ริญญาภัทร์ ศรีแก้ว 53/14 หมู่ 2
10602 นาย กมลภพ แก้วโพธิ์ 53/15 หมู่ 2
10603 ร.ท. สาทิส ศุภพล 53/18 หมู่ 2
10604 นาง วิทยา กาบกลาง 53/19 หมู่ 2
10605 นางสาว สราสินี สมพร 53/20 หมู่ 2
10606 นาย ชาญชัย อินทร์มงคล 53/21 หมู่ 2
10607 นาย คำรณ ดนุเดชาธร 53/22 หมู่ 2
10608 นาย สมยศ นามแสง 53/23 หมู่ 2
10609 นาง จินตนา สุวรรณฤทธิ์ 53/24 หมู่ 2
10610 นางสาว สุมาลินทร์ บุญมาก 53/25 หมู่ 2
10611 นางสาว ศิริพร เสงี่ยมงาม 53/26 หมู่ 2
10612 นางสาว ลิตา สารจันทร์ 53/27 หมู่ 2
10613 นาง วรธิดา ลิลิตธรรม 53/28 หมู่ 2
10614 นาย สาโรจน์ สมชัย 53/29 หมู่ 2
10615 นาง ธนธร ฤกษ์ฉวี 53/30 หมู่ 2
10616 นางสาว พนิตนาฏ พวงนาค 53/31 หมู่ 2
10617 นาย ปริมาตร วิเชียรราชัย 53/32 หมู่ 2
10618 นาย นรา อารีมิตร์ 53/33 หมู่ 2
10619 นาย รัฐพงษ์ ผนิดา 53/34 หมู่ 2
10620 นางสาว ลัดดา นิติสาพร 53/35 หมู่ 2
10621 นาย ธวัชชัย สมตระกูล 53/36 หมู่ 2
10622 นาย คิด รัตพันธ์ 53/37 หมู่ 2
10623 นางสาว วิภาวรรณ อรัญโสต 53/38 หมู่ 2
10624 นางสาว ปราณี พรายสุวรรณ์ 53/39 หมู่ 2
10625 นาย เศรษฐพล พาภักดี 53/40 หมู่ 2
10626 นาง ณัฐณิชาช์ วงษ์สวัสดิ์ 53/41 หมู่ 2
10627 นาย วินัย กลิ่นถาวร 53/42 หมู่ 2
10628 นาย วิวรรธน์ แซ่โค้ว 53/43 หมู่ 2
10629 นาง กชพร ศักดิ์ศรี 53/44 หมู่ 2
10630 นาง วิไลวรรณ มั่นทับ 53/45 หมู่ 2
10631 นาง ราตรี สายกระสุน 53/46 หมู่ 2
10632 นางสาว สุวรดี ไชยมาตร์ 53/47 หมู่ 2
10633 ร.ต. สมาน แข็งการขาย 53/48 หมู่ 2
10634 นางสาว ดวงดาว สุขสมบัติ 53/49 หมู่ 2
10635 นางสาว สุภาวนีย์ เกิดทิพย์ 53/51 หมู่ 2
10636 นาย วรายุท จิตสุภา 53/52 หมู่ 2
10637 นาย พิจิตร สีสังข์ 53/53 หมู่ 2
10638 นาย ถาวร ทองอรุณ 53/54 หมู่ 2
10639 นาย สุชารีย์ ศรีสมบูรณ์ 53/55 หมู่ 2
10640 นางสาว แสงจันทร์ กองอ้าย 53/56 หมู่ 2
10641 นาย ราทิต แย้มเกษสุคนธ์ 53/57 หมู่ 2
10642 นาง กัลยา จุ้ยพลับ 53/58 หมู่ 2
10643 นาย ธนากร พิมพะรรม 53/59 หมู่ 2
10644 นาย สนธิกาญจน์ โพธิ์ศรี 53/60 หมู่ 2
10645 นาย วรภัต ธรรมประทีป 53/61 หมู่ 2
10646 นาย อำนวย เนตรโรจน์ 53/62 หมู่ 2
10647 นางสาว สุจิรา มาสา 53/63 หมู่ 2
10648 นาย ปิติ สิงห์โตแก้ว 53/64 หมู่ 2
10649 นาง วีณา ขาวสำลี 53/65 หมู่ 2
10650 นาง กนกชล นาวี 53/66 หมู่ 2
10651 นางสาว วิลัยรัตน์ จันทร์นาค 53/67 หมู่ 2
10652 นาง รัศมี โพธิ์ศรีทอง 53/68 หมู่ 2
10653 นาย อำนาจ สิทธิสินธุ์ 53/69 หมู่ 2
10654 นางสาว ฤทัย ศรีสุข 53/70 หมู่ 2
10655 นาย บัญญัติ ฐิติภาคโยปกฤต 53/71 หมู่ 2
10656 นาย พรชัย เวชอภิกุล 53/72 หมู่ 2
10657 นางสาว มนฤทัย ชิดปราง 53/73 หมู่ 2
10658 นางสาว ลำพูล บุญมา 53/74 หมู่ 2
10659 นาย เกรียงไกร เอี่ยมเปี่ยม 53/75 หมู่ 2
10660 นาย มณฑล วิวัฒนาธร 53/76 หมู่ 2
10661 นาง บังอร ใจใหญ่ 53/77 หมู่ 2
10662 พ.อ.อ. ยศภพ มณีวษ์ 53/78 หมู่ 2
10663 นาย ณัฐปกรณ์ พงศาพิทักษ์ 53/79 หมู่ 2
10664 นาย สุชาติ นิ่มทอง 53/80 หมู่ 2
10665 นางสาว นุชนาท ทองเทศ 53/81 หมู่ 2
10666 นาย นราวุฒิ ทองเสริม 53/82 หมู่ 2
10667 นาย อิทธิพล พิศวงปราการ 53/83 หมู่ 2
10668 นาง เกษร เกษสุวรรณ์ 53/84 หมู่ 2
10669 นาย สมพร เพ็ชรตะกั่ว 53/85 หมู่ 2
10670 นาย มีชัย บุญบำรุง 53/86 หมู่ 2
10671 ร.ต. ภูมิพัฒน์ เลิศวัฒนาสิรภัทร 53/87 หมู่ 2
10672 นาง ธนะพร เมล็ดแตง 53/88 หมู่ 2
10673 นาง สมัย สะโนนอก 53/89 หมู่ 2
10674 นางสาว ดรุณี ชาตบุษป์ 53/90 หมู่ 2
10675 นางสาว นันฐภรณ์ สีม่วง 53/91 หมู่ 2
10676 นาย สุชาติ นรินทรางกูล 53/92 หมู่ 2
10677 นางสาว อรปภา เดชธรรมรงค์ 53/93 หมู่ 2
10678 นาย เนรมิตร หงษ์ทวี 53/94 หมู่ 2
10679 นาง นงนุช นิลดำ 53/95 หมู่ 2
10680 นาย พงษ์พันธ์ เฮงศรีตระกูล 53/96 หมู่ 2
10681 นาย เกียรติศักดิ์ แดงสุข 53/99 หมู่ 2
10682 นาย ธีร์ธนาฌย์ พันธ์อุ่น 53/100 หมู่ 2
10683 นาย ไพบูลย์ ภูโคกยาว 53/101 หมู่ 2
10684 นางสาว นิตยา ปูนิล 53/102 หมู่ 2
10685 นางสาว นัดดา เซี้ยงหลิว 53/103 หมู่ 2
10686 นาง จีระนันท์ สุวรรณชัย 53/104 หมู่ 2
10687 นาย ไสว สุพร 53/105 หมู่ 2
10688 นางสาว วัลลา เพาะผล 53/106 หมู่ 2
10689 นาย วีระ คงชุ่ม 53/107 หมู่ 2
10690 น.อ. กรณรงค์ ประดับเหลือง 53/108 หมู่ 2
10691 นาง สายบัว รามณี 53/109 หมู่ 2
10692 นางสาว วิรัลพัชร ทานิอิ 53/110 หมู่ 2
10693 นาย สิทธิพงษ์ เข็มแก้ว 53/111 หมู่ 2
10694 นาย สุวัฒน์ วรธนาคม 53/112 หมู่ 2
10695 นาย ชวลิต ยวงทอง 53/113 หมู่ 2
10696 นาย สงกรานต์ กล่อมเกลา 53/116 หมู่ 2
10697 นาย ประทีป บัวแย้ม 53/117 หมู่ 2
10698 นางสาว พัฒนะธรรม พูลสวัสดิ์ 53/118 หมู่ 2
10699 นางสาว สมร บุญราช 53/119 หมู่ 2
10700 นาย ปกรณ์ บัวทอง 53/120 หมู่ 2
10701 นาย ปุณพจน์ พิลาสุข 53/121 หมู่ 2
10702 นาย อนุชา นวสำเภาเงิน 53/122 หมู่ 2
10703 นางสาว เพียงจันทร์ เทียนแพรนิมิ 53/123 หมู่ 2
10704 นาย นเรศ จิตจักร 53/124 หมู่ 2
10705 นาย ถนอม เครือศรี 53/125 หมู่ 2
10706 นาง จิระดา เรียงเครือ 53/126 หมู่ 2
10707 นางสาว ฉันทนา วิเศษไพศาล 53/127 หมู่ 2
10708 นาย ประจิตร์ เครือศรี 53/128 หมู่ 2
10709 นาย ชาตรี ศิริพันธุ์ 53/129 หมู่ 2
10710 นางสาว สุภัทรชา สมมิตร 53/130 หมู่ 2
10711 นางสาว คมคาย พวงสุด 53/131 หมู่ 2
10712 นาง พัชราภรณ์ ระว้า 53/132 หมู่ 2
10713 นางสาว นฤมล กิ่งแก้ว 53/133 หมู่ 2
10714 นาย วีระยุทธ ขิงขุนทด 53/134 หมู่ 2
10715 นาย นิพนธ์ สานุสันต์ 53/135 หมู่ 2
10716 นาง สมหมาย สุวรรณ 53/136 หมู่ 2
10717 นาย ทัตเทพ อินทรสุวรรณ 53/137 หมู่ 2
10718 นาย ธีระชัย ปานขาว 53/138 หมู่ 2
10719 นาย ปานิชาติ สุกุณีย์ 53/139 หมู่ 2
10720 นาง สุกิจ วงษ์ศิริวรรณ 53/140 หมู่ 2
10721 นางสาว นฤมล จันตะโก 53/141 หมู่ 2
10722 นางสาว สุทธอร คำบูรณ์ 53/142 หมู่ 2
10723 นาง กัญญา กฤษฎาชาตรี 53/143 หมู่ 2
10724 นาย นิต พิศาภาค 53/144 หมู่ 2
10725 นาย พะยงค์ ทองบิว 53/145 หมู่ 2
10726 นาย สยาม ทวาแสน 53/146 หมู่ 2
10727 นาย สมยศ พุทธจรรยา 53/148 หมู่ 2
10728 นาย ปราโมทย์ เนตรนุช 53/150 หมู่ 2
10729 นาย ปราโมทย์ คงช้าง 53/151 หมู่ 2
10730 นาย เรืองฤทธิ์ ยามา 53/152 หมู่ 2
10731 นาย สุรศักดิ์ ท้วมเสงี่ยม 53/153 หมู่ 2
10732 นาย ปรีชา ภวะโชติ 53/154 หมู่ 2
10733 นาย เกษมสันต์ พาทีทิน 53/155 หมู่ 2
10734 นาง อารยา สังขวร 53/156 หมู่ 2
10735 นาง ธัญชนก แมคคลีน 53/157 หมู่ 2
10736 นางสาว สมคิด แก่นสาร 53/158 หมู่ 2
10737 นาย อมร มีเหม็ง 53/159 หมู่ 2
10738 นาง สุนี อบรมชอบ 53/160 หมู่ 2
10739 นางสาว ชาลินี หมัด 53/161 หมู่ 2
10740 นาย วินัย ภูครองจิตร 53/162 หมู่ 2
10741 นาย สมชาย ศาดเรศ 53/163 หมู่ 2
10742 นางสาว เกศวลี เม่นหรุ่ม 53/164 หมู่ 2
10743 นาย โพธิชัย ทองรัก 53/165 หมู่ 2
10744 นาง วิลัย ศรีบัว 53/166 หมู่ 2
10745 นางสาว อรวรรณ เอมะสุวรรณ 53/167 หมู่ 2
10746 นาย อัยวัส ประมูลศิลป์ 53/168 หมู่ 2
10747 นางสาว ปิลันธนา ศรีบุญเรือง 53/169 หมู่ 2
10748 นาย มานะ เครือใหญ่ 53/170 หมู่ 2
10749 นางสาว ศิริวรรณ บุญรอด 53/171 หมู่ 2
10750 นาย วิบูลย์ เนขุนทด 53/172 หมู่ 2
10751 นางสาว จงรักษ์ บุตรสีเทา 53/174 หมู่ 2
10752 นาย จรูญ มลสุวรรณ 53/175 หมู่ 2
10753 นาย สัญญา บัวผา 53/176 หมู่ 2
10754 นาย ประวิทย์ มุ่งเคียงกลาง 53/177 หมู่ 2
10755 นาง ชนิดาภา โสภัณ 53/178 หมู่ 2
10756 นาง จิรพร ภู่แก้ว 53/179 หมู่ 2
10757 นางสาว วาสนา คุณจันดา 53/180 หมู่ 2
10758 นาย ราเมศร์ สิทธิพาณิชย์ 53/182 หมู่ 2
10759 นาย ดำรงค์ ใจดี 53/183 หมู่ 2
10760 นาย สุประดิษฐ์ จันทร์ดาประเสริฐ 53/184 หมู่ 2
10761 นางสาว รติกร เนรมิตรังสี 53/185 หมู่ 2
10762 นางสาว มยุรา บานเพียร 53/186 หมู่ 2
10763 นาย ไพฑูรย์ มุธิตา 53/187 หมู่ 2
10764 นาย อาณัติ แก้วนารี 53/188 หมู่ 2
10765 นาย กฤษฏางค์ แสนโสม 53/189 หมู่ 2
10766 นาย เพียรเลิศ เอี่ยมพลอยศรี 53/190 หมู่ 2
10767 นาย มานพ เปียหลิม 53/191 หมู่ 2
10768 นาง ณัฏฐ์รดา ปิติพัฒน์ภากรณ์ 53/192 หมู่ 2
10769 นาง สมนึก โภไคศวรรย์ 53/193 หมู่ 2
10770 พ.อ.อ. วุฒิพงษ์ บุญริต 53/194 หมู่ 2
10771 นางสาว อนัญญา อ่อนหวาน 53/195 หมู่ 2
10772 นาย วสันต์ ศรีวังพล 53/196 หมู่ 2
10773 นางสาว ฐิติณัฐพร เครือศรี 53/197 หมู่ 2
10774 นาย ดาบศึก วังบรรณ์ 53/198 หมู่ 2
10775 นางสาว จสิกาญจน์ สิงห์ขรณ์ 53/199 หมู่ 2
10776 นาย สมบัติ ดวงเดือน 53/200 หมู่ 2
10777 นาย วิทยา ทิพย์มี 53/201 หมู่ 2
10778 นาง อณิวรรณ บัวเลิศ 53/202 หมู่ 2
10779 นาย เข็มชาติ ประทุมพงษ์ 53/203 หมู่ 2
10780 นางสาว ธันวารักษ์ กฤษณะกาฬ 53/204 หมู่ 2
10781 นางสาว น้ำค้าง กรีศรี 53/205 หมู่ 2
10782 นาย กิตติกร เย็นกล่ำ 53/206 หมู่ 2
10783 นางสาว วนิดา รัตนเมธี 53/207 หมู่ 2
10784 นาย วิวัฒน์ นาคะศิริ 53/208 หมู่ 2
10785 นาง มุฑิตา ภานุพินธุ 53/209 หมู่ 2
10786 นาง นลินภัสร์ แสงทอง 53/210 หมู่ 2
10787 นาย สมศักดิ์ กล่ำแย้ม 53/211 หมู่ 2
10788 นาง ปริญดา สัตตบริพันธ์ 53/212 หมู่ 2
10789 นางสาว จิราพร ผ่านนิมิตรกุล หมู่ 2
10790 นาง อุได เหลืองขจร 53/214 หมู่ 2
10791 นาย จิรภัทร พลเวียง 53/215 หมู่ 2
10792 นาย บัญชา กฤษฎาชาตรี 53/216 หมู่ 2
10793 นาง เพียงใจ ตุธรรม 53/218 หมู่ 2
10794 นาย วัชรชัย สร้อยสายอุบล 53/219 หมู่ 2
10795 นาย นิกร สุวรรณศรี 53/220 หมู่ 2
10796 นาง นันทนา พุ่มละออ 53/221 หมู่ 2
10797 นาย เสกสรร ย้วนประสิทธิ์ 53/222 หมู่ 2
10798 นาย เวียงชัย ชัยสิริชยานนท์ 53/223 หมู่ 2
10799 จ.ต. ณัฐพงษ์ ธาราสุข 53/224 หมู่ 2
10800 นาย บรรจง พรมดีมา 53/225 หมู่ 2
10801 นาง สุธารัตน์ ค่ายทอง 53/226 หมู่ 2
10802 นาง เสงี่ยม ขุนเณร 53/227 หมู่ 2
10803 นาย อุเทน จันทวงษ์ 53/228 หมู่ 2
10804 นางสาว บุญมี หงษ์จันทา 53/229 หมู่ 2
10805 นางสาว ชุลีพร มารโกมุท 53/230 หมู่ 2
10806 นาง ปรียาภรณ์ บุญแก้ว 53/231 หมู่ 2
10807 นางสาว บัวลอง แหลมฉลาด 53/232 หมู่ 2
10808 นาย อดิศร ศรีสงคราม 53/233 หมู่ 2
10809 นาย สุวิทย์ ณ ลำปาง 53/234 หมู่ 2
10810 นางสาว จินตนา ชัยมงคล 53/235 หมู่ 2
10811 นาย อานนท์ เสภา 53/236 หมู่ 2
10812 นางสาว นุชนารถ อ่อนฉ่ำ 53/237 หมู่ 2
10813 นางสาว มยุรี เถาว์โท 53/238 หมู่ 2
10814 นางสาว ธนาภรณ์ แก้วกรรมพฤกษ์ หมู่ 2
10815 นาย วิฑูรย์ โอภาสสุขสถิต 53/240 หมู่ 2
10816 นาย สุชาติ แสงฟ้า 53/241 หมู่ 2
10817 นาย สวงษ์ ปานเกตุ 53/242 หมู่ 2
10818 นาย สุวรรณ ชาติพิทักษ์กุล 53/243 หมู่ 2
10819 นาง ชูศรี บุตรเพชร 53/244 หมู่ 2
10820 นางสาว ธัญรดี ตันตินิกุลชัย 53/245 หมู่ 2
10821 นาย วุฒิชัย มณีโชติ 53/246 หมู่ 2
10822 นางสาว นฤมล ตั้งสัมพันธ์ 53/247 หมู่ 2
10823 นางสาว น้ำเพชร สุนายนต์ 53/248 หมู่ 2
10824 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ช้างเผือก 53/249 หมู่ 2
10825 นาย กฤษฎา กันยา 53/250 หมู่ 2
10826 นาย ยุทธชัย ประมูลศิลป์ 53/251 หมู่ 2
10827 นาง วรรณทิพย์ ดีชะโชติ 53/252 หมู่ 2
10828 นางสาว นิตยา จารุจันทร์ 53/253 หมู่ 2
10829 นางสาว นารีรัตน์ นันทรัตน์กุล 53/254 หมู่ 2
10830 นางสาว ใหม่ อุ่นสุพรรณ 53/255 หมู่ 2
10831 นางสาว สกุณา ภัทรศรีกุลเลิศ 53/256 หมู่ 2
10832 นาง บุศราทิพย์ พลเดช 53/257 หมู่ 2
10833 นางสาว ประภาศรี รุ่งเรืองวงค์ 53/258 หมู่ 2
10834 นาย เกรียงศักดิ์ คุณีย์พันธุ์ 53/259 หมู่ 2
10835 นาง หวิน อินทนาม 53/260 หมู่ 2
10836 นาย ธีระวัชร์ จิตต์บำรุง 53/261 หมู่ 2
10837 นาย เฉลิมพล ประดู่ 53/262 หมู่ 2
10838 นาย ปริญญา โตรัตน์ 53/263 หมู่ 2
10839 นางสาว กนกอร เพชรเกิด 53/264 หมู่ 2
10840 นางสาว นิศานาถ จริงจิตร 53/265 หมู่ 2
10841 นางสาว ธิติมา ไหชัย 53/266 หมู่ 2
10842 นาย ปฐมพร จินากลึง 53/267 หมู่ 2
10843 นาย สุรศักดิ์ อายุโย 53/268 หมู่ 2
10844 พ.อ.อ. ธนารัตน์ นาคแก้ว 53/269 หมู่ 2
10845 นาย ทองสุก ทีบัวบาน 53/270 หมู่ 2
10846 นาง หนูแดง เผ่าชัย 53/271 หมู่ 2
10847 นาย นพพนันต์ ใจดี 53/272 หมู่ 2
10848 นาย อนันต์ เขียนจอหอ 53/273 หมู่ 2
10849 นาย วิทยา เอี่ยมท่า 53/274 หมู่ 2
10850 นาย ธีระชัย ทองศรี 53/275 หมู่ 2
10851 นาย นพพร โรจนสิงห์ 53/276 หมู่ 2
10852 นาง สุนิศา วรรณสุทธิ์ 53/277 หมู่ 2
10853 นาง รัชดา มาลีหวล 53/278 หมู่ 2
10854 นางสาว สิรินทร์ญาภา นครราช 53/279 หมู่ 2
10855 นาย สุทิน จิตตโคตร์ 53/280 หมู่ 2
10856 นาย ชัด พินธุกาศ 53/281 หมู่ 2
10857 นาย บำรุง ดวงคำน้อย 53/283 หมู่ 2
10858 นาย คนึง นพแก้ว 53/284 หมู่ 2
10859 นาย อำพล ตรีนิมิตร 53/285 หมู่ 2
10860 นางสาว ฌานิกา แสวงผล 53/286 หมู่ 2
10861 นาง ศุภาวรรณ ปิ่นนาค หมู่ 2
10862 นางสาว กฤษติญา พรหมสอาด 53/288 หมู่ 2
10863 นาง นภัทร ศิษย์อนันต์ 53/290 หมู่ 2
10864 จ.ส.ต. นักรบ แก้วก้อ 53/291 หมู่ 2
10865 นาย บัญญัติ นพรัตน์ 53/292 หมู่ 2
10866 นาง พัสรี ปิยภาณีกุล 53/293 หมู่ 2
10867 นาง บุญมี สุภาศิระมนัส 53/294 หมู่ 2
10868 ด.ต. สุเทพ จุดาศรี 53/295 หมู่ 2
10869 นาง วรรณา พุทธขันธ์ 53/296 หมู่ 2
10870 นาง อรวัลย์ รักษา 53/297 หมู่ 2
10871 นาง สันสนีย์ หมื่นเดช 53/298 หมู่ 2
10872 นาง พรทิพย์ สิงขรรัมย์ 53/299 หมู่ 2
10873 นาย พัชรพงศ์ ดีอาษา 53/300 หมู่ 2
10874 นางสาว จำเป็น ซุ่นสั้น 53/301 หมู่ 2
10875 นาง ศริญญา กะลัมพะนันทน์ 53/302 หมู่ 2
10876 นางสาว ฉวีวรรณ นามนไสย 53/303 หมู่ 2
10877 นาย ธีรเดช หินเมืองเก่า 53/304 หมู่ 2
10878 นาง นิตยา พรงาม 53/305 หมู่ 2
10879 จ.ส.อ.หญิง อัญชุลี พอขุนทด 53/306 หมู่ 2
10880 นาย ลือชัย มงขุนทศ 53/307 หมู่ 2
10881 นาย มาโนช ศักดิ์เจริญชัยกุล 53/308 หมู่ 2
10882 นางสาว พิริยา สุริยาบุตร 53/309 หมู่ 2
10883 นาย วิชัย นวนลออง 53/310 หมู่ 2
10884 นาย ปิติชัย สุขขันธฤกษ์ 53/311 หมู่ 2
10885 นาย ญาณวุฒิ ทองอยู่ 53/312 หมู่ 2
10886 นาง เอมิกา อินคุ้ม 53/313 หมู่ 2
10887 น.ท. ถวิลศักดิ์ บุญเพ็ง 53/314 หมู่ 2
10888 นางสาว นันธิดา ไตรรินทร์ 53/315 หมู่ 2
10889 นางสาว คณัฐชอร อัศวสุนทรางกูร 53/316 หมู่ 2
10890 นาย อาทิตย์ เรียมจันทร์ 53/317 หมู่ 2
10891 นางสาว ลภัสนันท์ มานะกูล 53/318 หมู่ 2
10892 นาย ธิติวัฒน์ บุญวัฒน์ธนากานต์ 53/319 หมู่ 2
10893 นางสาว สุวภาค เกิดคุ้ม 53/320 หมู่ 2
10894 นาง เสาวณีย์ คงชาตรี 53/321 หมู่ 2
10895 นางสาว กัญญณัฏฐ์ กฤตาสุริยพัฒน์ 53/322 หมู่ 2
10896 นาย ธวัชชัย อนันตกูล 53/323 หมู่ 2
10897 นาย สุรชาติ แก้วสอาด 53/324 หมู่ 2
10898 นาย ประเสริฐ ปรักมาส 53/325 หมู่ 2
10899 นางสาว วราภรณ์ สิงหเดช 53/326 หมู่ 2
10900 นาย อำพร เจริญสันเทียะ 53/327 หมู่ 2
10901 นาง ณิชกานต์ ลิ้มธนะกุล 53/328 หมู่ 2
10902 นาง ศิริลักษณ์ บุญที 53/329 หมู่ 2
10903 ร.ท. อมรรัตน์ แสงหวาน 53/330 หมู่ 2
10904 นาย ธนวัฒน์ แสนยากุล 53/331 หมู่ 2
10905 นางสาว พัชรินทร์ มาศชูชัย 53/332 หมู่ 2
10906 นางสาว สุพัตรา แซ่ตั้ง 53/333 หมู่ 2
10907 นางสาว จิราภรณ์ อุดม 53/334 หมู่ 2
10908 นางสาว ปุณฑริกา ทองส้ม 53/335 หมู่ 2
10909 นาง กัลยาณี เพ็ญศิริ 53/336 หมู่ 2
10910 นางสาว ยุพา อาระยะสันติสุข 53/337 หมู่ 2
10911 นาย ปรีดา กองคำ 53/339 หมู่ 2
10912 นาง วนิดา นรินทร์ 53/340 หมู่ 2
10913 นาย กิตติศักดิ์ แสงภู่ 53/341 หมู่ 2
10914 นาง สุวรรณา วรนาถกิจจาธร 53/342 หมู่ 2
10915 นาง ชนากานต์ แสงสว่าง 53/344 หมู่ 2
10916 นางสาว ปาณิสรา ชูเงิน 53/345 หมู่ 2
10917 นางสาว ศุภามาศ ผลเจริญ 53/346 หมู่ 2
10918 นางสาว พนารัตน์ หงษ์ทอง 53/347 หมู่ 2
10919 นาย วรรณรัชต์ แพงหนู 53/348 หมู่ 2
10920 จ.ส.อ. เมธี บุญยัง 53/349 หมู่ 2
10921 นาย อมร นบนอบ 53/350 หมู่ 2
10922 นาย อเนก ทองคำ 53/351 หมู่ 2
10923 นาย วีระศักดิ์ เคลือบคดี 53/352 หมู่ 2
10924 นาง ทิพย์ ศรีสวย 53/353 หมู่ 2
10925 นาง ระพีพัฒน์ ยิ้มรัก 53/354 หมู่ 2
10926 นาง คำใส พื้นแสน 53/356 หมู่ 2
10927 นางสาว อักษร พืชสิงห์ 53/357 หมู่ 2
10928 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์เลิศ 53/358 หมู่ 2
10929 นางสาว ราตรี บุตรกิ่งดี 53/359 หมู่ 2
10930 นาย สันติพงศ์ พลายประเสริฐ 53/360 หมู่ 2
10931 นางสาว ณิชาภา เชื้อทอง 53/361 หมู่ 2
10932 นางสาว กิติยา ตันติพิเชียรกุล 53/362 หมู่ 2
10933 นางสาว อังคณา คลคล่อง 53/363 หมู่ 2
10934 นาย จิรโรจน์ ตาคำ 53/364 หมู่ 2
10935 นาย แสงลักษณ์ ไหวดี 53/365 หมู่ 2
10936 นาย บุญเลิศ แก้วสุข 53/366 หมู่ 2
10937 นาย เวหา ธรรมบุตร 53/367 หมู่ 2
10938 นาย ประพจฒ์ เกษกรรณ 53/368 หมู่ 2
10939 นาย สหสันต์ ภัควันต์ 53/369 หมู่ 2
10940 นางสาว สมศรี บุญเกษมสิน 53/370 หมู่ 2
10941 นาง ธนวรรณ แก้วจรูญ 53/371 หมู่ 2
10942 นางสาว พเยาว์ แก้วศิริ 53/372 หมู่ 2
10943 นางสาว สมใจ วังปลาทอง 53/373 หมู่ 2
10944 นาง สุวรรณา อาภาประสิทธิ์ 53/374 หมู่ 2
10945 นาย สโรช หลักเพ็ชร์ 53/375 หมู่ 2
10946 นาย กมล ตระการจันทร์ 53/376 หมู่ 2
10947 นางสาว เพลินพิศ ยูวะเวส 53/377 หมู่ 2
10948 นาย อานนท์ เดชดาษ 53/378 หมู่ 2
10949 นาย ไพศาล จีนสุกแสง 53/379 หมู่ 2
10950 นาย บุญลือ แจ่มเที่ยงตรง 53/380 หมู่ 2
10951 นางสาว พัฒนา สงวนพงศ์ 53/381 หมู่ 2
10952 นาย สมทรง คำเขียว 53/382 หมู่ 2
10953 นางสาว ภันทิลา วงศ์สอาด 53/383 หมู่ 2
10954 นาง ลัดดาภรณ์ คันธจันทร์ 53/384 หมู่ 2
10955 นางสาว พัชรี เผ่าวรรธนะพันธุ์ 53/385 หมู่ 2
10956 นาย ไพบูลย์ ประสาทสิทธิ์ 53/386 หมู่ 2
10957 นางสาว วยาภรณ์ ประดับแสง 53/387 หมู่ 2
10958 นาย แสวง ชุ่มจันทร์ 53/388 หมู่ 2
10959 นางสาว เขมณัฏฐ์ พรหมสวัสดิ์ 53/389 หมู่ 2
10960 นาย วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 53/390 หมู่ 2
10961 นาย กมล หนอสีหา 53/393 หมู่ 2
10962 นาย สุเมธ สายจันยูร 53/394 หมู่ 2
10963 นางสาว นฐนนท์ วีระจิตรเสริมชัย 53/395 หมู่ 2
10964 นางสาว สาวิตรี พัดปุย 53/396 หมู่ 2
10965 นาย สมเกียรติ ศรีปิติวิทยานันท 53/397 หมู่ 2
10966 นาย สุภวิชย์ สีมาบรรพ์ 53/398 หมู่ 2
10967 นางสาว นิตยา ผาสุกรรม 53/399 หมู่ 2
10968 นาย กิตติ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ 53/400 หมู่ 2
10969 นางสาว ธิยาดา สมบูรณ์พร 53/401 หมู่ 2
10970 นาง กมลพร สร้างผล 53/402 หมู่ 2
10971 นางสาว ฉัตรสุดา กีรติวณิชกุล 53/403 หมู่ 2
10972 นาง ขนิษฐา ประสงค์สุขสันต์ 53/404 หมู่ 2
10973 นาย สุรเชษฐ์ แซ่กาง 53/405 หมู่ 2
10974 นาย วิชิต แซ่กาง 53/406 หมู่ 2
10975 นางสาว อัญชุลี ทวีทรัพย์ 53/407 หมู่ 2
10976 นาง สุมาลี วิปสูงเนิน 53/408 หมู่ 2
10977 นางสาว ศลิษา ทิพย์โก่ย 53/409 หมู่ 2
10978 นาย วัฒนชัย สามาอาพัฒน์ 53/410 หมู่ 2
10979 พ.อ.หญิง สุธีรา เจริญ 53/411 หมู่ 2
10980 นางสาว รุจินันท์ ภาวิไล 53/413 หมู่ 2
10981 นาง วิรัญญา สิริกาญจโนดม 53/414 หมู่ 2
10982 นางสาว สิริกาญจน์ วิสูตรศักดิ์ 53/415 หมู่ 2
10983 นางสาว จรีภรณ์ ศรีสะอาด 53/416 หมู่ 2
10984 นาง ปรียา เทพชุลีพรศิลป์ 53/417 หมู่ 2
10985 นาย เอกชัย วิจิตรญาณพล 53/418 หมู่ 2
10986 นางสาว ณัฐฏนิชา เจนใจ 53/419 หมู่ 2
10987 นาง ธัญวรัตม์ ทานะมัย 53/420 หมู่ 2
10988 นาง เกษร กาญจนทัต 53/421 หมู่ 2
10989 นาย กิตติพงศ์ เฉียบแหลม 53/422 หมู่ 2
10990 นาย สมชาย ปัญญาดิษฐ์ 53/423 หมู่ 2
10991 นาย นิวัติ ยอดทองคำ 53/424 หมู่ 2
10992 นาย วิเชียร เหลืองอ่อน 53/425 หมู่ 2
10993 นางสาว อ้อย บุญชาญ 53/426 หมู่ 2
10994 นาง จรินทร์ อินประสิทธิ์ 53/428 หมู่ 2
10995 นางสาว นิตยา เกิดบ้านใหม่ 53/429 หมู่ 2
10996 นาย ภูวนาท ปรีชาชัยพานิช 53/430 หมู่ 2
10997 นาย จตุรงค์ เสาร์ทอง 53/431 หมู่ 2
10998 นาย จิรวัฒน์ พรเจริญ 53/432 หมู่ 2
10999 นางสาว ญาตากานต์ บุญเทียม 53/433 หมู่ 2
11000 นาง อมร ฉิมใหม่ 53/434 หมู่ 2
11001 นาย จุนทการ สุริยาบุตร 53/435 หมู่ 2
11002 นาย วินัย แสนกล้า 53/436 หมู่ 2
11003 นาย สมุย อ่อนน้อมพันธ์ หมู่ 2
11004 นางสาว สุดใจ ยศม้าว 53/438 หมู่ 2
11005 นาง ปภัสรา มีนาค 53/439 หมู่ 2
11006 นางสาว ฉวีวรรณ อันภักดี 53/440 หมู่ 2
11007 นาย ณัฐพล ดิเรกลาภ 53/441 หมู่ 2
11008 นางสาว ฉวีวรรณ หาญชนบท 53/442 หมู่ 2
11009 นางสาว วัชราพร อินทแพทย์ 53/443 หมู่ 2
11010 นาง วรรธนี จันทร์ตรี 53/444 หมู่ 2
11011 นาย เชื้อ พุทธรักษา 53/446 หมู่ 2
11012 นาย วีระชาติ เดินริบรัมย์ 53/447 หมู่ 2
11013 นาย สุภกฤต ลัมมะทนต์ 53/448 หมู่ 2
11014 นาย นิรันดร์ กูดทา 53/450 หมู่ 2
11015 นางสาว อุบล สุขขำ 53/451 หมู่ 2
11016 นาย สมบัติ แสงคำ 53/452 หมู่ 2
11017 นาย อภิไธย ชัยสังฆะ 53/454 หมู่ 2
11018 นางสาว พรทิพย์ วงษ์บัวหลวง 53/455 หมู่ 2
11019 นาง พัชรียา แท่นมณี 53/456 หมู่ 2
11020 นาง อัมพร มานะกิจ 53/457 หมู่ 2
11021 นาย ธีรวิทย์ เป่ยคำภา 53/458 หมู่ 2
11022 นางสาว สุกัญญา ลี้อารีย์วงศ์ 53/459 หมู่ 2
11023 นาย สุนทร แสนลา 53/460 หมู่ 2
11024 นางสาว วรรณดี แสงกระจ่าง 53/461 หมู่ 2
11025 นางสาว สาวิลัย สุทธิประภา 53/462 หมู่ 2
11026 นางสาว นงธิชา เดชศิริมงคลชัย 53/463 หมู่ 2
11027 นาย สมชาย ยอดสาร 53/464 หมู่ 2
11028 นาย อภิสิทธิ์ ทองพลาย 53/465 หมู่ 2
11029 นางสาว สุมาลี สินโพธิ์ 53/466 หมู่ 2
11030 นางสาว สุพัตรา พ.ประสิทธิ์ 53/467 หมู่ 2
11031 นางสาว พัทธนันท์ ดาราจิตร 53/470 หมู่ 2
11032 นาย วัชรินทร์ จันโทริ 53/471 หมู่ 2
11033 นางสาว ยุวดี พิพานเมฆาภรณ์ 53/472 หมู่ 2
11034 นางสาว ชกามาศ สลักคำ 53/473 หมู่ 2
11035 นาย ชัยวัฒน์ จิ้นสุริวงษ์ 53/474 หมู่ 2
11036 นาย ปรนัย สีลับขวา 53/475 หมู่ 2
11037 นางสาว มุกศรี วารกานนท์ 53/476 หมู่ 2
11038 นาย ปริญญา ลพอุทัย 53/477 หมู่ 2
11039 นางสาว ศุภสิริ พงษ์สุวรรณ 53/478 หมู่ 2
11040 นางสาว นิยะดา ชมบุญเรือง 53/479 หมู่ 2
11041 นางสาว วรรณวิสา สระศรี 53/480 หมู่ 2
11042 นาย วิทวัส กมลรักษ์ 53/481 หมู่ 2
11043 นาย โอภาส จำวงศ์ 53/482 หมู่ 2
11044 นาย เชาวรี ผิวพรรณ์ 53/483 หมู่ 2
11045 นาย บุญชอบ บุญมีทอง 53/484 หมู่ 2
11046 นาย ชัชวาลย์ คงบุรี 53/485 หมู่ 2
11047 นาง สงกรานต์ กาลจักร 53/486 หมู่ 2
11048 นาย คำมี ศรีเล็ก 53/487 หมู่ 2
11049 นาย พรชัย บุญใส 53/488 หมู่ 2
11050 นาง ญาณิศา ศุภเดช 53/489 หมู่ 2
11051 นาย สุริยา สายสอน 53/490 หมู่ 2
11052 นาย ชาญชัย ชนะเกตุ 53/491 หมู่ 2
11053 นางสาว ศศิรดา ประเสริฐ 53/492 หมู่ 2
11054 นาย ณัฐวุฒิ สุขแสง 53/493 หมู่ 2
11055 นาง จำนงค์ ไล้ปิตา 53/494 หมู่ 2
11056 นาง พิชญา พิชยานุวรรต 53/495 หมู่ 2
11057 นาง อุริน สินศึกสงบ 53/496 หมู่ 2
11058 นาง สลิด สุขราชกิจ 53/497 หมู่ 2
11059 นาง น้อย พูลยิ่ง 53/498 หมู่ 2
11060 นางสาว นุชจรินทร์ พูลยิ่ง 53/499 หมู่ 2
11061 นาย วราห์ยุทธ วันเต็ม 53/500 หมู่ 2
11062 นาย สุทธิรักษ์ สง่าสงเคราะห์ 53/501 หมู่ 2
11063 นาย ชาคร เหมภักดี 53/502 หมู่ 2
11064 นาง เพ็ญศรี โยธยานนท์ 53/503 หมู่ 2
11065 นางสาว สุวิภา บุษยบัณฑูร 53/504 หมู่ 2
11066 นางสาว ปวิตรา เนื่องสิทธะ 53/507 หมู่ 2
11067 นาย ศิริกร ศิริโก 53/508 หมู่ 2
11068 พ.อ.อ. ผดุง สระสวย 53/509 หมู่ 2
11069 นางสาว ปทิตตา โพธิ์ทองคำ 53/510 หมู่ 2
11070 นาย ต่อศักดิ์ รักษาวงศ์ 53/511 หมู่ 2
11071 นาง วรลักษณ์ ขาวนุ่น 53/512 หมู่ 2
11072 นางสาว จินตนา อักษรแต้ม 53/513 หมู่ 2
11073 นาง ชลิดา ชื่นชุผล 53/514 หมู่ 2
11074 นาย สรศักดิ์ โลทะกะ 53/515 หมู่ 2
11075 นาง สุรินทร์ โกมุทานนท์ 53/516 หมู่ 2
11076 นางสาว นริสา คงอินทร์ 53/517 หมู่ 2
11077 นาย พิชัย อัศววงศานนท์ 53/518 หมู่ 2
11078 นางสาว สกุณา สิงหาษา 53/519 หมู่ 2
11079 นางสาว วัชรินทร์ สืบจากสิงห์ 53/520 หมู่ 2
11080 นาย พีรพงษ์ สีคัชชะ 53/521 หมู่ 2
11081 นาย จิรเดช จันทร์ขจร 53/522 หมู่ 2
11082 นาย ปวริศ นิลเกตุ 53/523 หมู่ 2
11083 นาง เบญญาพร เนตตะสูต 53/524 หมู่ 2
11084 นาง อัจฉรานันท์ ศิริปรีชาเจริญ 53/525 หมู่ 2
11085 นางสาว อิสสริยา อาจโยธา 53/526 หมู่ 2
11086 นาง ทองศรี นิตย์ใหม่ 53/527 หมู่ 2
11087 นาย ธำรงค์ สวนแก้ว 53/528 หมู่ 2
11088 ด.ต. ถนอม เหลาจันทึก 53/529 หมู่ 2
11089 ด.ต. กฤษฏิ์ฐากูร บุญรอด 53/530 หมู่ 2
11090 นาง อรอุมา แพงชัยภูมิ 53/531 หมู่ 2
11091 นาง กัณณ์สุฌา แสงมณี 53/532 หมู่ 2
11092 นางสาว สุมาลี รุ่งเรืองยั่งยืน 53/533 หมู่ 2
11093 นาย ธงชัย ศรีสังข์ 53/534 หมู่ 2
11094 พ.อ.อ. สุรเจตน์ บัวสูง 53/535 หมู่ 2
11095 นางสาว ไอ๋ยิน แซ่หวาง 53/536 หมู่ 2
11096 นาย มงคล กุลจิตติไผท 53/537 หมู่ 2
11097 นางสาว รัตน์นา เอกประเสริฐ 53/538 หมู่ 2
11098 นางสาว วิไลวรรณ บำรุงวงศ์ 53/539 หมู่ 2
11099 นาย วรชิต เต็งการณ์กิจ 53/541 หมู่ 2
11100 นาย ธรรมเวทย์ ศรีโมกพัตร 53/542 หมู่ 2
11101 นาย นารายะ ศรีโมกพัตร 53/543 หมู่ 2
11102 นาย พงษ์ปฏิวัติ สัตนาโล 53/544 หมู่ 2
11103 นาง กัญจนา ชวนชิด 53/545 หมู่ 2
11104 นาย ประสาร ถีประถัมภ์ 53/546 หมู่ 2
11105 นาย สมศักดิ์ ชูอมรทรัพย์ 53/547 หมู่ 2
11106 นาย บุญเพ็ง ศักดิ์แสน 53/548 หมู่ 2
11107 นางสาว กัลยาภัทร อุดมสิน 53/549 หมู่ 2
11108 นางสาว ชนิดา เดชะดี 53/550 หมู่ 2
11109 นาย พิษณุ ปานเกิด 53/551 หมู่ 2
11110 นางสาว สิริพร สุคันธกุล 53/552 หมู่ 2
11111 นาย สันต์ กั้วอำไพ 53/553 หมู่ 2
11112 ร.ต.อ. กะฐิน รักสะอาด 53/554 หมู่ 2
11113 นาย พัฒนธน ปานสมบัติ 53/555 หมู่ 2
11114 นางสาว ประภาพันธ์ ทรัพย์จิตร 53/556 หมู่ 2
11115 นางสาว จรัสศรี เพชรทอง 53/557 หมู่ 2
11116 นาง ภิญญลักษณ์ อัครนิธิศรีสุข 53/558 หมู่ 2
11117 นางสาว ศุภลักษณ์ รักเพื่อน 53/559 หมู่ 2
11118 นาง อรอุรา ธรรมมา 53/560 หมู่ 2
11119 นาย วีระศักดิ์ พึ่งเป็นสุข 53/561 หมู่ 2
11120 นางสาว ดารารัศม์ นันทวานิช 53/562 หมู่ 2
11121 นาง วันทนี แก้วลอยมา 53/563 หมู่ 2
11122 นาง ปัญจรัตน์ เจียมเอย 53/564 หมู่ 2
11123 นาง จันทร์เพ็ญ สาลี 53/565 หมู่ 2
11124 นาย ระพิน อำพันธ์ 53/566 หมู่ 2
11125 นางสาว พรประภา ภัทรธีรกุล 53/567 หมู่ 2
11126 นาง กุลภัสส์ พงษ์เลิศหิรัญ 53/568 หมู่ 2
11127 นาย สมเกียรติ วิรัตน์ 53/569 หมู่ 2
11128 นางสาว รัชฎาภรณ์ เบ้าที 53/570 หมู่ 2
11129 นาย ชยพล โยธา 53/571 หมู่ 2
11130 นาย นริศ จันทาเลิศกุล 53/572 หมู่ 2
11131 นาย อติราช วราวิกสิต 53/573 หมู่ 2
11132 นาย ประจิน บุญประสพ 53/574 หมู่ 2
11133 นาง สุไรรัตน์ บุญประสพ 53/575 หมู่ 2
11134 นาง สุพัตรา สารพุทธิ 53/576 หมู่ 2
11135 นางสาว อัญชลี ดึงสุวรรณ 53/577 หมู่ 2
11136 นาย อนุศักดิ์ เกตุสำราญ 53/578 หมู่ 2
11137 นาย ณัฐพัชร์ พลตาล 53/579 หมู่ 2
11138 นางสาว ณภัทร แดงจันทร์แก้ว 53/580 หมู่ 2
11139 นางสาว มนัสสา เพ็งชมจันทร์ 53/581 หมู่ 2
11140 นาง ศิวาพร จิตรเหล่าอาพร 53/582 หมู่ 2
11141 นาย สุดใจ นิลภูมิ 53/583 หมู่ 2
11142 นางสาว สุภัทรา จงปั้น 53/584 หมู่ 2
11143 นางสาว ทองดี ขาวสะอาด 53/585 หมู่ 2
11144 ด.ต. เสน่ห์ คำดี 53/586 หมู่ 2
11145 นาย วิชิต ทุ่งส่วย 53/587 หมู่ 2
11146 นาย สุรนาท เตชะธนัชพรกุล 53/588 หมู่ 2
11147 พลฯสำรองพิเศษ ปัณณวิชญ์ เพชรงา 53/589 หมู่ 2
11148 นาง สมจิตต์ ชูหนู 53/590 หมู่ 2
11149 นางสาว วรรณกร น่วมนวล 53/591 หมู่ 2
11150 นางสาว สาวิตรี จิตรสมร 53/592 หมู่ 2
11151 นาย บุญเชื้อ จันทร์ประภาส 53/593 หมู่ 2
11152 นางสาว รอซียะห์ เจ๊ะหะ 53/594 หมู่ 2
11153 นาย ฐิติกรณ์ จักรแก้ว 53/595 หมู่ 2
11154 นาย สามารถ รัจรัญ 53/596 หมู่ 2
11155 นางสาว ธนัชพร งามเมือง 53/597 หมู่ 2
11156 นาย นเรศ ศรีบุรมย์ 53/598 หมู่ 2
11157 ร.ท. จักรชัย ตรีจิตรวัฒนากูล 53/599 หมู่ 2
11158 นาย ธนกร ธนวินท์วรา 53/600 หมู่ 2
11159 นาย ชาญชัย สีกาวี 53/601 หมู่ 2
11160 นาย วิชานนท์ สุวรรณบาง 53/602 หมู่ 2
11161 นาย ประดิษฐ์ เสาะสมบูรณ์ 53/603 หมู่ 2
11162 นาง คัทลียา รอดเรือง 53/604 หมู่ 2
11163 นาย ปราบ ผจญทรพรรค 53/605 หมู่ 2
11164 นาย อนุสรณ์ พิลึก 53/606 หมู่ 2
11165 พ.อ.อ. จตุพร ตรีพงษ์ 53/607 หมู่ 2
11166 ร.อ. ธนา เงินพลอย 53/608 หมู่ 2
11167 นาย ศรายุทธ ผ่องอำไพ 53/609 หมู่ 2
11168 นางสาว วรรณชณี ห่วงสวัสดิ์ 53/610 หมู่ 2
11169 นางสาว ยุพาพัชน์ อนุอัน 53/611 หมู่ 2
11170 นาย จิรโรจน์ ดิฐกุลพิสิทธิ์ 53/612 หมู่ 2
11171 นางสาว ตีรณา พงศ์ชัย 53/613 หมู่ 2
11172 นางสาว ศรีสกุล โพธิรัตน์ 53/614 หมู่ 2
11173 นาง สุนันทา แตงขาว 53/615 หมู่ 2
11174 นางสาว พรปวีณ์ แป้นสุวรรณ 53/616 หมู่ 2
11175 นาง ปัญญ์นารา อนัคฆเวช 53/617 หมู่ 2
11176 นางสาว ธาริณี ปั้นนาค 53/618 หมู่ 2
11177 นาย วิชัย สิมมาน้อย 53/619 หมู่ 2
11178 นาย ภูวดล ต๊ะทองดี 53/620 หมู่ 2
11179 นาย เอกลักษณ์ จันทร์สัมฤทธิ์ 53/621 หมู่ 2
11180 นาย สาธิต อยู่ยืน 53/622 หมู่ 2
11181 นาง จักรวรรณ์ ผ่านภพ 53/623 หมู่ 2
11182 นาง สุดใจ เมฆคะ 53/624 หมู่ 2
11183 นางสาว ปรารถนา กู้เกียรติกูล 53/625 หมู่ 2
11184 นางสาว วราลักษณ์ พรมพิลา 53/626 หมู่ 2
11185 นางสาว ดาริน สุดคุ้ม 53/627 หมู่ 2
11186 นาย ประเสริฐ เปรมศรี 53/628 หมู่ 2
11187 น.ท. เทิดศักดิ์ สินสุข 53/629 หมู่ 2
11188 นาย ธนัตถ์ ดอกเทียน 53/630 หมู่ 2
11189 นาย ณสรณ์ ดอกเทียน 53/631 หมู่ 2
11190 นาง กฤติยา พยัฆเกรง 53/632 หมู่ 2
11191 นาง อรวรรณ เชียงอารีย์ 53/633 หมู่ 2
11192 นาง กรรณิกา เปี่ยมเจริญ 53/634 หมู่ 2
11193 นางสาว กาญจนา หาญพุฒ 53/635 หมู่ 2
11194 นาย ดนัย ม่วงรัตน์ 53/636 หมู่ 2
11195 น.ท. สุปัญญา พงษ์ดี 53/637 หมู่ 2
11196 ร.ต. สมชาย เทียมมณี 53/638 หมู่ 2
11197 นางสาว บุษกร สิงห์ทอง 53/639 หมู่ 2
11198 นาย หล่อ ชะอุ่มประโคน 53/640 หมู่ 2
11199 นาง วงค์เทียน เพ็ชรรุ่งเรือง 53/641 หมู่ 2
11200 นาย รณงค์ โยธนัง 53/642 หมู่ 2
11201 นาย วนัน ทิตย์วรรณ 53/644 หมู่ 2
11202 นาย จตุพร หล่องมุ่น 53/645 หมู่ 2
11203 นาย วันชัย นิลโสภณ 53/646 หมู่ 2
11204 นาง วีรดา พวงลำใย 53/647 หมู่ 2
11205 นาง เฉลา ศักดิ์ศรีวัฒนา 53/648 หมู่ 2
11206 ร.ท. เทวฤทธิ์ จันทวี 53/649 หมู่ 2
11207 นางสาว วัลยา คำหอมกุล 53/650 หมู่ 2
11208 นาย อชิระ แก้วประเสริฐ 53/651 หมู่ 2
11209 ร.อ. ชัยธัช มารังค์ 53/652 หมู่ 2
11210 นาย จตุพล โพธิ์ทอง 53/653 หมู่ 2
11211 นาง มยุรี ใจเร็ว 53/654 หมู่ 2
11212 นาง อรพรรณ สัมฤทธิยานุสรณ์ 53/655 หมู่ 2
11213 นาง พิสมัย โพธิ์แสง 53/656 หมู่ 2
11214 นางสาว กฤตวรรณ เจริญพร 53/657 หมู่ 2
11215 นาย คมพต จินดาทจักร์ 53/658 หมู่ 2
11216 นาย ไพฤทธิ์ สวัสดี 53/659 หมู่ 2
11217 นางสาว อาภาพัชญ์ ย่ามกลาง 53/662 หมู่ 2
11218 นาย สุรสิทธิ์ ฟักแฟง 53/663 หมู่ 2
11219 นาย สำภาศ ดามจังหาร 53/664 หมู่ 2
11220 นาง ยุพินดา สุขกระบิล 53/665 หมู่ 2
11221 นาย ชานวาทิก โกวิทวที 53/666 หมู่ 2
11222 นางสาว จันทร์เพ็ญ พลบำรุง 53/667 หมู่ 2
11223 นางสาว ประกาย บุญเพิ่ม 53/668 หมู่ 2
11224 นางสาว นิธินาถ ภัควันต์ 53/669 หมู่ 2
11225 นาย สันติ ศรีโยราช 53/670 หมู่ 2
11226 นาง สุกัญญา เหรียญสุวรรณ 53/671 หมู่ 2
11227 น.ต. โกศล อังฉกรรจ์ 53/672 หมู่ 2
11228 ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ ดวงแก้ว 53/673 หมู่ 2
11229 นาย ณัฐวุฒิ มีลา 53/674 หมู่ 2
11230 นาย ศุภชัย เฉลิมรุจินานันท์ 53/675 หมู่ 2
11231 นาย สมชาย โพธิ์ชู 53/676 หมู่ 2
11232 นาง วารีย์ ทองนิ่ม 53/677 หมู่ 2
11233 นาง พะเยาว์ ทาทอร์ 53/678 หมู่ 2
11234 นาย รัฐเชต คล้ายนิล 53/679 หมู่ 2
11235 นาย สุรศักดิ์ กระตุดเงิน 53/680 หมู่ 2
11236 นาง สายสิน วงศ์จินดา 53/681 หมู่ 2
11237 นาย วรยุทธ พรมสุวรรณ์ 53/682 หมู่ 2
11238 นางสาว จีรายุ เฮงรักษา 53/683 หมู่ 2
11239 นาย อินทนนท์ บุปผาวัลย์ 53/684 หมู่ 2
11240 นางสาว หฤทัย ทิพยประไพ 53/685 หมู่ 2
11241 นาง สุกัญญา ศรีชู 53/686 หมู่ 2
11242 จ.ส.อ. สมนึก เพชรทัตร์ 53/687 หมู่ 2
11243 นาย ประจวบ สุขเสน 53/688 หมู่ 2
11244 นาย นรินทร์ โสพิน 53/689 หมู่ 2
11245 นาง ณัฐนันท์ นิธิกรเลิศวัฒนะ 53/690 หมู่ 2
11246 นาย อดิศักดิ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ 53/691 หมู่ 2
11247 นางสาว สิริพร อุดคำเที่ยง 53/692 หมู่ 2
11248 นาง ธีรดา โพธิ์แก้ว 53/693 หมู่ 2
11249 นาย เบส เอมรัฐ 53/694 หมู่ 2
11250 นาย จิระวุฒิ จันทร 53/695 หมู่ 2
11251 นาย นิภพ สิริวณิชพันธ์ 53/696 หมู่ 2
11252 นาง วิรัธกานต์ พุ่มทอง 53/697 หมู่ 2
11253 นางสาว เปมิกา ศรียาภัย 53/698 หมู่ 2
11254 นาย โกสินทร์ ไชยมงคล 53/699 หมู่ 2
11255 นาย หัสดินทร์ เสริมชาติเจริญกา 53/700 หมู่ 2
11256 นาย เลิง ภูเม็ด 53/701 หมู่ 2
11257 จ.อ. พรเทพ ก้อนทองคำ 53/702 หมู่ 2
11258 นาย เทวินทร์ ดีกระจ่างเพชร 53/703 หมู่ 2
11259 นาย สุรชัย ปลื้มถนอม 53/704 หมู่ 2
11260 นาย สัมพันธ์ เชตุสุวรรณ 53/705 หมู่ 2
11261 พ.อ.อ. สิริชัย มะกรูดทอง 53/707 หมู่ 2
11262 นาง สิริพัชรกันย์ ธนโชติณิชกุล 53/708 หมู่ 2
11263 นาง วันเพ็ญ กล้าหาญ 53/709 หมู่ 2
11264 นาย สรรเสริญ สมนึก 53/710 หมู่ 2
11265 นาย นิพนธิ์ จันทนพัฏฐะ 53/711 หมู่ 2
11266 นางสาว ทิฆัมพร รินทพล 53/712 หมู่ 2
11267 นางสาว อรวิจิตร รินทพล 53/713 หมู่ 2
11268 นาย ทัศนัย ว่องวิกย์การ 53/714 หมู่ 2
11269 นางสาว นงนุช เกษสระ 53/715 หมู่ 2
11270 นาย มณี เจริญฉิม 53/716 หมู่ 2
11271 น.อ. ฐิติพงศ์ มีป้อม 53/717 หมู่ 2
11272 นาง อรธีรา ฟูคำ 53/718 หมู่ 2
11273 นางสาว แสงดาว สุจดา 53/719 หมู่ 2
11274 นาง ถนิมมาศ แพ่งนคร 53/720 หมู่ 2
11275 นาย สราวุธ เสมอมา 53/721 หมู่ 2
11276 ร.อ. วิวัฒน์ คงมี 53/722 หมู่ 2
11277 นางสาว พเยาว์ สุขโต 53/724 หมู่ 2
11278 นาง มณทิชา หล้ามเหศักดิ์ 53/725 หมู่ 2
11279 นาย สะท้าน แก้วมีแสง 53/726 หมู่ 2
11280 นาง อาภรณ์ ปิยะวงษ์รัตน์ 53/727 หมู่ 2
11281 นาย ถาวร ทับทิมอ่อน 53/728 หมู่ 2
11282 นาย สมนึก วงศ์หนองแวง 53/729 หมู่ 2
11283 น.ท. ประทิน ประสิทธิ์สุข 53/730 หมู่ 2
11284 นาย นุชา กำเหนิดเนื้อ 53/731 หมู่ 2
11285 ว่าที่ ร.ต. จักรพงศ์ เรณุมาศ 53/732 หมู่ 2
11286 นางสาว ศินีย์วัฒน์ วิเศษสุนทร 53/733 หมู่ 2
11287 นางสาว ปวีณา รัตนอำพร 53/734 หมู่ 2
11288 พลฯ บุญมา ประเสริฐ 53/735 หมู่ 2
11289 นาย คำผุย พนารินทร์ 53/736 หมู่ 2
11290 นาย ปัญญา บุญกล่ำ 53/737 หมู่ 2
11291 นาง เรณู สารสุวรรณ 53/738 หมู่ 2
11292 นาง ลออ รสกลิ่น 53/739 หมู่ 2
11293 นาย อนุชา คามวาสี 53/740 หมู่ 2
11294 นาย จรรยา ตันประดับสิงห์ 53/741 หมู่ 2
11295 นาง เตือนจิตร์ บุญอาษา 53/742 หมู่ 2
11296 นาย ศักดา จริยาธรรมกร 53/743 หมู่ 2
11297 นาง มณีวรรณ ช่อผกา 53/744 หมู่ 2
11298 นางสาว ปริยาภรณ์ ผกาแดง 53/745 หมู่ 2
11299 นาง จิราวรรณ พันธ์ศรี 53/746 หมู่ 2
11300 นางสาว ฐิตาภา แซ่เล้า 53/747 หมู่ 2
11301 นาง มนัชญา อร่าม 53/748 หมู่ 2
11302 พ.อ.อ. วินัย บุญส่งแท้ 53/749 หมู่ 2
11303 นาย ชัชวาล สายสมุทร 53/750 หมู่ 2
11304 นาย สมพงษ์ ชูศรีทอง 53/751 หมู่ 2
11305 นางสาว ณรินทิพย์ ปล้องเกิน 53/752 หมู่ 2
11306 นาย สมชาย พินิจทรัพย์ 53/753 หมู่ 2
11307 นาย ครรชิต คำผิว 53/754 หมู่ 2
11308 นางสาว ปัญญระวี วงศ์สุริยา 53/755 หมู่ 2
11309 นางสาว กมลวรรณ แสงสุวรรณ 53/756 หมู่ 2
11310 นาย ธนกฤต แหยมเจริญ 53/757 หมู่ 2
11311 นาง จีริสุดา บัวรมย์ 53/758 หมู่ 2
11312 นาง จินตนา ทิพย์สูงเนิน 53/759 หมู่ 2
11313 นาย สิทธิพล พันธไชย 53/760 หมู่ 2
11314 นาง สุประภา สุนาวี 53/761 หมู่ 2
11315 นาย วีรพจน์ ดรรักษา 53/763 หมู่ 2
11316 นางสาว ปานไพลิน กัญหา 53/764 หมู่ 2
11317 นาง หนูสินธ์ ศรีเพชร 53/765 หมู่ 2
11318 นางสาว อุษณีษ์ บุญเพิ่ม 53/766 หมู่ 2
11319 นางสาว รสสรี กาทอง 53/767 หมู่ 2
11320 นางสาว วงศ์อัปสร สวนชูพล 53/769 หมู่ 2
11321 นางสาว น้ำผึ้ง ภาสดา 53/770 หมู่ 2
11322 นาย ธงสิทธิ์ คำแหวน 53/771 หมู่ 2
11323 นาย วีระยุทธ รัตนศิริพรหม 53/772 หมู่ 2
11324 นางสาว กนกวรรณ แซ่ตั้น 53/774 หมู่ 2
11325 นาง จิราพร กฤษวงษ์ 53/775 หมู่ 2
11326 นางสาว แก้วฟ้า ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี 53/776 หมู่ 2
11327 นาง สุณี บุญจันทร์ 53/777 หมู่ 2
11328 นาย วุฒิกร งามดี 53/778 หมู่ 2
11329 นาย ทองดี แซ่เลี่ยง 53/779 หมู่ 2
11330 นาย มนตรี หนูจันทร์ 53/780 หมู่ 2
11331 นาง สรา รีด 53/781 หมู่ 2
11332 นาย วีระวัฒน์ ทวีโยค 53/782 หมู่ 2
11333 นาย สมนึก มนต์บัณฑิต 53/783 หมู่ 2
11334 นาง ศิวพร นนทฤทธิ์ 53/784 หมู่ 2
11335 นางสาว กานดา คันธโชติ 53/785 หมู่ 2
11336 นาย สุริยัน บุญเลิศ 53/786 หมู่ 2
11337 นาย พยับ บุญใจ 53/787 หมู่ 2
11338 นางสาว ทิวาพร ทองทวี 53/788 หมู่ 2
11339 นาย พิชิต คุณโพธิ์ 53/789 หมู่ 2
11340 นาย บุญลือ ชลวิวัฒน์กุล 53/790 หมู่ 2
11341 นางสาว วิไลพร แก้ววังวร 53/791 หมู่ 2
11342 นาย มงคล รื่นรักษ์ 53/792 หมู่ 2
11343 นาย จรัญ อุนาภาค 53/793 หมู่ 2
11344 นาย เชาวภัทร์ บ้วนกลาง 53/794 หมู่ 2
11345 นาย ฆ้องชัย ตราชู 53/795 หมู่ 2
11346 นาย สุพรรณ ศรีหาโคตร 53/796 หมู่ 2
11347 นางสาว เยาวลักษณ์ ติยะบุตร 53/797 หมู่ 2
11348 นาย ชาย จิตจำลอง 53/799 หมู่ 2
11349 นาง ปิยรมย์ ดรรักษา 53/800 หมู่ 2
11350 นางสาว พรรณทิพา คล้ายสี 53/801 หมู่ 2
11351 นางสาว ณภัทร สฤษฎ์ศรี 53/802 หมู่ 2
11352 นางสาว สุกัญญา แย้มพราย 53/803 หมู่ 2
11353 นาง ชุติมดี มีศิลป์ 53/804 หมู่ 2
11354 นางสาว วันทนา เบญจกุล 53/805 หมู่ 2
11355 นาย ศรันยู เอกติชัยวรกุล 53/806 หมู่ 2
11356 นาย เดชาธร มังคลาทร 53/808 หมู่ 2
11357 นางสาว นวพรรษ หายะกุล 53/809 หมู่ 2
11358 นาง วิลัยวรรณ พงษ์ลือเลิศ 53/810 หมู่ 2
11359 นาย มนัส คณานิธิกุล 53/811 หมู่ 2
11360 นาย เสถียร แสนมนตรี 53/812 หมู่ 2
11361 นาย จิระวัฒน์ แสงภักดี 53/813 หมู่ 2
11362 นางสาว นภาพร บุญยืน 53/814 หมู่ 2
11363 นางสาว นปภา ตรีโรจน์ 53/815 หมู่ 2
11364 นางสาว สายใจ นาพนัง 53/816 หมู่ 2
11365 นาย จามร ภักดิ์ศรีแพง 53/817 หมู่ 2
11366 นาย สิงหา แดงนิเวศน์ 53/818 หมู่ 2
11367 นางสาว สุภาภรณ์ นักฟ้อน 53/819 หมู่ 2
11368 นาง สมลักษณ์ หอมศิริ 53/820 หมู่ 2
11369 นางสาว กนกวรรณ คงเจริญกาย 53/821 หมู่ 2
11370 นาง กรรณิกา หอมวิเศษวงษา 53/822 หมู่ 2
11371 พ.อ.อ. ชูชาติ สุทธิชม 53/823 หมู่ 2
11372 นาย เทอดศักดิ์ พิทักษ์จำปาทอง หมู่ 2
11373 นางสาว วรรณา ปราโมทย์ 53/825 หมู่ 2
11374 นาย ชัชชัย หอมหวาน 53/826 หมู่ 2
11375 นาย สิทธิ รอดขวัญ 53/827 หมู่ 2
11376 นาง จันทร์เพ็ญ อินทรสูต 53/829 หมู่ 2
11377 นาง นันทนิด ติ๊บบุญศรี 53/830 หมู่ 2
11378 นาย วีรพล ชำนาญ 53/831 หมู่ 2
11379 นางสาว วาสินี ศรีสมบัติ หมู่ 2
11380 นาย ประจักษ์ ศรีสนองเกียรติ 53/833 หมู่ 2
11381 นางสาว พัชรินทร์ สุขรุ่ง 53/834 หมู่ 2
11382 นาย นิวัฒน์ จารุพันธ์พัฒนา 53/835 หมู่ 2
11383 นาย ปรเวศ ลาภโชติกาญจน์ 53/836 หมู่ 2
11384 นางสาว พาณี รอดรักษ์ 53/837 หมู่ 2
11385 นาง กุลทิตา คุณพิสิฐวงศ์ 53/838 หมู่ 2
11386 นาง ยุวดี ศรีคุ้ม 53/839 หมู่ 2
11387 นางสาว นริศรา ทวดสุวรรณ์ 53/840 หมู่ 2
11388 นาง หนิม อาชานัย 53/841 หมู่ 2
11389 นางสาว กัญจน์ศฎางค์ ฤทธิ์ศิริ 53/842 หมู่ 2
11390 นางสาว ชนิตาภา ก่อเกื้อ 53/843 หมู่ 2
11391 นาย สุภาพ ทวีชาติ 53/844 หมู่ 2
11392 นาง ปริณดา อมราภินันท์ 53/845 หมู่ 2
11393 นาย นวพล นิลเสน่ห์ 53/846 หมู่ 2
11394 นาย จิรศักดิ์ มานะกิจไพบูลย์ 53/847 หมู่ 2
11395 นาย ชิษณุชา พูนมะเริง 53/848 หมู่ 2
11396 นาย สุรศักดิ์ ทองศรี 53/849 หมู่ 2
11397 นาย ฐิติกร มนตรีวงษ์ 53/850 หมู่ 2
11398 นาง พวง แก้วชนะ 53/851 หมู่ 2
11399 นาง สุนิสา ตันตรัตนพงษ์ 53/852 หมู่ 2
11400 นางสาว จันทร์นภา แซ่โง้ว 53/853 หมู่ 2
11401 นาย รุ่ง สติเลิศมงคล 53/854 หมู่ 2
11402 นาย ประพันธ์ สดิษศร 53/855 หมู่ 2
11403 นาย วินิจ พรรณา 53/856 หมู่ 2
11404 นาง ชรัญรัสส์ หมื่นละม้าย 53/857 หมู่ 2
11405 นางสาว ปิ่นนเรศ นันชนก 53/858 หมู่ 2
11406 นาย ชณไชญ แถมพยัคฆ์ 53/859 หมู่ 2
11407 นาย กิตติ สุรโรจนกุล 53/860 หมู่ 2
11408 นาย อุบล ทองปัญญา 53/862 หมู่ 2
11409 นางสาว พัชรี เสนีวงศ์ 53/863 หมู่ 2
11410 นาย กฤษดา อำพันพัฒนดล 53/864 หมู่ 2
11411 นาง ดวงฤทัย รัตนคุณากร 53/865 หมู่ 2
11412 นาง วัชราภรณ์ แจ่มเล็ก 53/866 หมู่ 2
11413 นาย อาดูลย์ โยธาผาบ 53/867 หมู่ 2
11414 นาง พรสุดา โยธาผาบ 53/868 หมู่ 2
11415 นาย ธนกฤต สุภะวัน 53/869 หมู่ 2
11416 นาง ธัญรัศมิ์ ธิติศักดิ์วาณิช 53/870 หมู่ 2
11417 นาย สมพงษ์ สายกาล 53/871 หมู่ 2
11418 นาง จิดาภา ชื่นชม 53/872 หมู่ 2
11419 นาย พรพจน์ เอกโชคประสิทธิ์ 53/873 หมู่ 2
11420 นางสาว พัชร์พิชา เอกโชคประสิทธิ์ 53/874 หมู่ 2
11421 นาย สุนทร พวงศรี 53/875 หมู่ 2
11422 นาย วชิระ อ่อนดำ 53/876 หมู่ 2
11423 นางสาว ดลุณี วรรณรักษา 53/877 หมู่ 2
11424 นางสาว ศิริวรรณ กรมขุนทด 53/878 หมู่ 2
11425 นาง นิยม นามลุศล 53/879 หมู่ 2
11426 นางสาว สุภาพร ศรีจันอัด 53/880 หมู่ 2
11427 นางสาว ณิชชาภัทร นุชเปรม 53/881 หมู่ 2
11428 นาง สุพิศ สายบุตร 53/882 หมู่ 2
11429 นาง สมบัติ เหมกุล 53/883 หมู่ 2
11430 นาย ปรีชา โพธิ์รี 53/884 หมู่ 2
11431 นาง สมปราถนา บุญสมเกียรติ 53/885 หมู่ 2
11432 นาย สุขสันต์ ปลื้มธีระธรรม 53/886 หมู่ 2
11433 นางสาว สุดใจ บูรณพฤกษา 53/887 หมู่ 2
11434 นาย วิรัตน์ สุขหอม 53/888 หมู่ 2
11435 นาง กชกร บุญเปี่ยม 53/889 หมู่ 2
11436 นาย ชัชวัสส์ ตรีณรงค์รัตน์ 53/890 หมู่ 2
11437 นาย สุพจน์ บัวขาว 53/891 หมู่ 2
11438 จ.ส.ต. พรประเสริฐ วงศ์รัตน์ 53/892 หมู่ 2
11439 นาย วัลลภ วิไลนุช 53/893 หมู่ 2
11440 นาง ศรุตา คงแก้ว 53/894 หมู่ 2
11441 นางสาว จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง 53/895 หมู่ 2
11442 นาย ยงค์ยุทธ์ ขำกลิ้ง 53/896 หมู่ 2
11443 นาย เชวง ไชยเทพ 53/897 หมู่ 2
11444 นาย เริงชัย เวโย 53/898 หมู่ 2
11445 นางสาว อังคณา เลขะวนิช 53/899 หมู่ 2
11446 นางสาว อนิตา แป้นแก้ว 53/900 หมู่ 2
11447 นาย วิเศษ วงษ์ไทย 53/901 หมู่ 2
11448 นาย อินตา เสนาบุตร 53/902 หมู่ 2
11449 นาง ประนอม พิทักษ์จำปาทอง 53/903 หมู่ 2
11450 นาง อังคณา คำศรี 53/904 หมู่ 2
11451 นาย ธวัชชัย ศรีสังข์งาม หมู่ 2
11452 นางสาว ธิดารัตน์ เยี่ยงการุญ หมู่ 2
11453 นาย ประสพพร แซ่หว่อง 53/908 หมู่ 2
11454 นาย สุริยัน สีมะสิทธิกุล 53/909 หมู่ 2
11455 นางสาว ดวงกมล มุสิกะพงศ์ 53/910 หมู่ 2
11456 นางสาว สมร ศุภษร 53/911 หมู่ 2
11457 นาง ดวงนภา จินาเฟย หมู่ 2
11458 นาย ขรรค์ชัย สุลาลัย 53/913 หมู่ 2
11459 นาง จิตตินันท์ ลุผักชี 53/914 หมู่ 2
11460 นาย นพดล รัตนา 53/915 หมู่ 2
11461 นาย สมพร พรมมีเดช 53/916 หมู่ 2
11462 นางสาว ดวงสมร ถิระโคตร 53/917 หมู่ 2
11463 พ.อ.ท. อัจฉพงษ์ มะลิงาม 53/918 หมู่ 2
11464 นาย อำนาจ กล่อมธง 53/919 หมู่ 2
11465 นาง มลฤดี พูลสวสัดิ์ 53/920 หมู่ 2
11466 นาง อุบลวรรณ เลิศวรรณา 53/921 หมู่ 2
11467 นาง ดวงดาว มั่งมีผล 53/922 หมู่ 2
11468 นางสาว ยุพิน คล้ายหัด หมู่ 2
11469 นางสาว พยงค์ สาลี 53/924 หมู่ 2
11470 นาย พงษ์พิพัฒน์ คำบุรี 53/925 หมู่ 2
11471 นาย ธีระศักดิ์ มูลสาร 53/926 หมู่ 2
11472 นางสาว วัลภา พรมผิว 53/927 หมู่ 2
11473 นางสาว ศุภาพร สงวนวงษ์ 53/928 หมู่ 2
11474 นางสาว ดนิติ คันทะมาลา 53/929 หมู่ 2
11475 นางสาว กรรณิการ์ ศรีม่วง 53/930 หมู่ 2
11476 นางสาว จีรพา พัฒนมงคล 53/931 หมู่ 2
11477 นางสาว ไปรยา ศักดิ์สิงห์ 53/932 หมู่ 2
11478 นาย อัครัช สามัญ 53/933 หมู่ 2
11479 นาย ธวัช ปันต๊ะวงศ์ 53/934 หมู่ 2
11480 นาย พิชัย การัมย์ 53/935 หมู่ 2
11481 นาย จิระศักดิ์ สมจิตต์ 53/936 หมู่ 2
11482 นางสาว นิตยา มังคละกุล 53/937 หมู่ 2
11483 นาย ทศพร วัจนะสิริกุล 53/938 หมู่ 2
11484 นางสาว บุญยงค์ ทองมะโรง 53/939 หมู่ 2
11485 นางสาว อำไพ กุมภา 53/940 หมู่ 2
11486 นาย กุศล เลี้ยงชีพชอบ 53/941 หมู่ 2
11487 นางสาว ศลินดา บุญโลก 53/942 หมู่ 2
11488 นางสาว ชไมพร อุทุมพร 53/943 หมู่ 2
11489 นาย สัญญา มณีบุญยัง 53/944 หมู่ 2
11490 นางสาว แสงเดือน สารเจริญ 53/945 หมู่ 2
11491 นาง บุญตา สุขวิทยานุสรณ์ 53/946 หมู่ 2
11492 นาย พิศิษฐ ดีประเสริฐ 53/947 หมู่ 2
11493 นาย ไชยปกรณ์ ภูหวดน้อย 53/948 หมู่ 2
11494 นาย เกรียงไกร เสฏฐสุวจะ 53/949 หมู่ 2
11495 นางสาว ชญาดา จันละมา หมู่ 2
11496 นาง อัญชลี โพดสูงเนิน 53/951 หมู่ 2
11497 จ.ท. ณพรรณพงศ์ ดวงเนตร 53/952 หมู่ 2
11498 นาย กมลพันธ์ ธนสารประเสริฐ 53/953 หมู่ 2
11499 นาย ศักดา เกาะรัมย์ 53/954 หมู่ 2
11500 นาง พยับ กระทุ่มเขตต์ 53/955 หมู่ 2
11501 นาย สุนทร พิมพ์นนท์ 53/956 หมู่ 2
11502 นาง วิภาดา พุกประจบ 53/957 หมู่ 2
11503 นาย ณัตพงษ์ พงษ์ทอง 53/958 หมู่ 2
11504 นางสาว ประภานันท์ ประจิตร 53/959 หมู่ 2
11505 นาย พัสกร ภาคอุทัย 53/960 หมู่ 2
11506 นางสาว ชัญญา บัวทองผุด 53/961 หมู่ 2
11507 นางสาว สายฝน เอกรักษา 53/962 หมู่ 2
11508 นาย อัครวัฒน์ วีระกิตติ์ภูเบศ 53/963 หมู่ 2
11509 นาย ณัฐพล อังฉกรรจ์ 53/964 หมู่ 2
11510 นางสาว อรรัตน์ เทพสุนทร 53/965 หมู่ 2
11511 นาย ธนัท สุขวานิช 53/966 หมู่ 2
11512 นาย สมัย ช้างบาง 53/967 หมู่ 2
11513 นางสาว สริณญา พฤกษชาติ 53/968 หมู่ 2
11514 นาย ถาวร แป้นวงษ์ 53/969 หมู่ 2
11515 นาง กาญจนา ธรรมอำนวยสุข 53/970 หมู่ 2
11516 นาง พรพนา แย้มยงชล 53/971 หมู่ 2
11517 นาง อรุณ กระทุ่มเขตต์ 53/972 หมู่ 2
11518 นาย แดง โพธิชัย 53/973 หมู่ 2
11519 นางสาว นิภาพร มีพร้อม 53/974 หมู่ 2
11520 นางสาว ณัฐณิชา กิจเจริญวงศ์ 53/975 หมู่ 2
11521 นาย ทวีศักดิ์ ลำเทียน 53/976 หมู่ 2
11522 นาย สถาพร นีระบุษบานนท์ 53/977 หมู่ 2
11523 นาย ภัทรพล มหาสิทธิลาภ 53/978 หมู่ 2
11524 นาย ศาตราวุฒิ ด่านประเสริฐสุข 53/979 หมู่ 2
11525 นาย กรณ์ วารปรีดี 53/980 หมู่ 2
11526 นาง อริศยา พุฒซ้อน 53/981 หมู่ 2
11527 นางสาว รัศมิ์มาลิน สมสอน 53/982 หมู่ 2
11528 นาย เปรมชัย มะโนนัย 53/983 หมู่ 2
11529 นางสาว อรนุช อินต๊ะ 53/984 หมู่ 2
11530 นาย ประวิทย์ รัตนวรรณ 53/985 หมู่ 2
11531 นาง ณฤดี สนั่นไหว 53/986 หมู่ 2
11532 นางสาว กัญญาณัฐ เล้าเฮง 53/987 หมู่ 2
11533 นาง เมษา บุญอยู่ 53/988 หมู่ 2
11534 นางสาว ศมภัส เหมมั่น 53/989 หมู่ 2
11535 นาย เภา นิสวงค์ 53/990 หมู่ 2
11536 นาย วีระชาติ ปิวะพงศ์ 53/991 หมู่ 2
11537 นางสาว จารุนี สัมโรง 53/993 หมู่ 2
11538 นาง สมจิตร มานะกิจ 53/994 หมู่ 2
11539 นาง ศุภาวรรณ คล้ายเรือง 53/995 หมู่ 2
11540 นาย เจมส์ หอยสังข์ 53/996 หมู่ 2
11541 นาย อภิชาติ บุญเฉลียว 53/997 หมู่ 2
11542 นางสาว รัชนี ศุภชารี 53/998 หมู่ 2
11543 นาง สุภัสรา อยู่ยงสิทธ์ 53/999 หมู่ 2
11544 นาง ขนิษฐา อิโต้ 53/1000 หมู่ 2
11545 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ เพ็งแจ่ม 53/1001 หมู่ 2
11546 นางสาว สุนิษา ขวัญเมือง 53/1002 หมู่ 2
11547 นาย วรวัชร สนธิเมือง 53/1003 หมู่ 2
11548 นาย ชัยภัทร สุวรรณ 53/1004 หมู่ 2
11549 นาย เอกชัย อ่วมแย้ม 53/1005 หมู่ 2
11550 นาย พงษ์ทวี เพกประโคน 53/1006 หมู่ 2
11551 นางสาว รุ่งนภา จันทร์แก้ว 53/1007 หมู่ 2
11552 นาย ชำนาญ คำอยู่ 53/1008 หมู่ 2
11553 นาย อัศวิน ปานชูวงษ์ 53/1009 หมู่ 2
11554 นาย พัฒนพงศ์ แพงมาพรหม 53/1010 หมู่ 2
11555 นางสาว วารุณี เสือยอด 53/1011 หมู่ 2
11556 นาง มณี ถนอมแก้ว 53/1012 หมู่ 2
11557 นาง ฉวี แก้วธรรมบ้านมอญ 53/1013 หมู่ 2
11558 นางสาว ดารา พลายละหาร 53/1014 หมู่ 2
11559 นาย บัญฑูรย์ ธัญเรืองศักดิ์ 53/1015 หมู่ 2
11560 นาย ชาญณรงค์ กองสุข 53/1016 หมู่ 2
11561 นาย ศุภชัย กำจาย 53/1017 หมู่ 2
11562 นางสาว ติ๋ม โปธาคำ 53/1018 หมู่ 2
11563 นาง นงลักษณ์ เย็นอุรา 53/1019 หมู่ 2
11564 นาย ชยุต ทองรัศมี 53/1020 หมู่ 2
11565 นางสาว สุจิตรา จิตรโรจนรักษ์ 53/1021 หมู่ 2
11566 นาย รัชวิทย์ นนทสด 53/1022 หมู่ 2
11567 นางสาว ยุพิน ชุมนุม 53/1023 หมู่ 2
11568 นางสาว วิราภรณ์ จีนสุกแสง 53/1024 หมู่ 2
11569 นาย ภคนิตย์ พรหมนวล 53/1025 หมู่ 2
11570 นางสาว อนุสรา วิมลศรี 53/1026 หมู่ 2
11571 นาง นุชรีย์ น้อยไผ่ล้อม 53/1027 หมู่ 2
11572 นาย วิชรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงค์ 53/1028 หมู่ 2
11573 นาย ประพันธ์ แนวจำปา 53/1029 หมู่ 2
11574 นาง รัชนี กุลทอง 53/1030 หมู่ 2
11575 นาง จรียา พันทวี 53/1031 หมู่ 2
11576 นางสาว กรวรรณ อินยอด 53/1032 หมู่ 2
11577 นาย สุทัศน์ จีมเพ็ชร์ 53/1033 หมู่ 2
11578 นาง จงกล เจนหนองแวง 53/1034 หมู่ 2
11579 นางสาว อรทัย นามวงษ์ 53/1035 หมู่ 2
11580 นางสาว ภาษิณี ประยูรวงศ์ 53/1036 หมู่ 2
11581 นางสาว วัชรินทร์ นันทารัมภ์ 53/1037 หมู่ 2
11582 นาย พิเนตร แซ่เอี๊ยว 53/1038 หมู่ 2
11583 นาย อุทัย ประสารทอง 53/1039 หมู่ 2
11584 นาย ศักดิ์ดา จันทร์ทอง 53/1040 หมู่ 2
11585 นางสาว อลิสา นุตตะรังค์ 53/1041 หมู่ 2
11586 นางสาว ลัดดาวัลย์ ยงยิ่งพูน 53/1042 หมู่ 2
11587 นางสาว ชนิสรา กันสี 53/1043 หมู่ 2
11588 นาย ภานุพงษ์ วงศ์เสน่ห์ 53/1044 หมู่ 2
11589 นางสาว พัชรินทร์ ลาภตระกูล 53/1045 หมู่ 2
11590 ร.ต.ต. สมศักดิ์ จันทร์ศรี 53/1046 หมู่ 2
11591 นาย ประพันธ์ เกษร 53/1047 หมู่ 2
11592 นาย กมล กุลศิริชัยวัฒน์ 53/1048 หมู่ 2
11593 นางสาว นภารัตน์ แก้ววิลัย 53/1049 หมู่ 2
11594 นาย ชัยรัตน์ บำรุง 53/1050 หมู่ 2
11595 นางสาว สุภาภรณ์ ชวลิตจินดา 53/1051 หมู่ 2
11596 นาง ดวงกมล รวยอบกลิ่น 53/1052 หมู่ 2
11597 นาง บังอร แซ่อึ้ง 53/1053 หมู่ 2
11598 นาย ธนวัฒน์ ภาครัตณี 53/1054 หมู่ 2
11599 นางสาว สุรีพร พรหมบุตร 53/1055 หมู่ 2
11600 นางสาว กัญญาณัฐ พฤกษา 53/1056 หมู่ 2
11601 นาย อนันต์ จรรยาศักดิ์ 53/1057 หมู่ 2
11602 นางสาว หรรษาวดี รักษ์ชุมชน 53/1058 หมู่ 2
11603 นาย โสภณ กรุดทอง 53/1059 หมู่ 2
11604 นาย อนันตชนก พรรัตนพันธุ์ 53/1060 หมู่ 2
11605 นาง พิยดา เพิ่มพูน 53/1061 หมู่ 2
11606 นางสาว วารุณี จันทราวิสุทธิ์ 53/1062 หมู่ 2
11607 นางสาว สุชาวดี เขียวสะอาด 53/1063 หมู่ 2
11608 นางสาว โรมฤดี ขันธานุรักษ์ 53/1064 หมู่ 2
11609 นาง ฉันทนา พลอยทับทิม 53/1065 หมู่ 2
11610 นาย สถาพร พาราวิวัฒน์ 53/1066 หมู่ 2
11611 นางสาว กฤษภรณ์ บุญอ่ำ 53/1068 หมู่ 2
11612 นางสาว สุภาวิณี พันธ์ดี 53/1069 หมู่ 2
11613 นาย ธนพล จันทร์เติม 53/1070 หมู่ 2
11614 นาย พรหมรินทร์ ขันพมมา 53/1071 หมู่ 2
11615 นางสาว รัชดา จันทร์คำ 53/1072 หมู่ 2
11616 นางสาว โฉมฉาย เดชขุนทด 53/1073 หมู่ 2
11617 นาย วรวุฒิ โป๊ะโดย 53/1074 หมู่ 2
11618 นางสาว ณัฎฐณิฎา สมบูรณ์ 53/1075 หมู่ 2
11619 นาย ชาญณรงค์ เดชะพันธ์ 53/1076 หมู่ 2
11620 นางสาว ชุติมา คล้ายปั้น 53/1077 หมู่ 2
11621 นาย เกรียงศักดิ์ ฟักเครือ 53/1078 หมู่ 2
11622 นางสาว อรทัย โยรัมย์ 53/1079 หมู่ 2
11623 น.อ. อำพล สวนสมิตร 53/1080 หมู่ 2
11624 นางสาว จุฑามาศ อเนกจินต์ 53/1081 หมู่ 2
11625 นางสาว ชุติมา จันทะสิม 53/1082 หมู่ 2
11626 นางสาว รัตนา บุญทวี 53/1083 หมู่ 2
11627 นาย อดิศร แจ้งจันทร์ 53/1084 หมู่ 2
11628 นาย ถวิล นาเอี้ยง 53/1085 หมู่ 2
11629 นาย ภัทรพล พานพล 53/1086 หมู่ 2
11630 นางสาว วรินดา หน่วงเหนี่ยว 53/1087 หมู่ 2
11631 นาย ธวัชชัย ชูเชียร 53/1088 หมู่ 2
11632 นาย ประดิษฐ เนียมดวง 53/1089 หมู่ 2
11633 นางสาว สุภาพร สาระธรรม 53/1090 หมู่ 2
11634 นางสาว เกณิกา หุ่นวงศ์ธรรม 53/1091 หมู่ 2
11635 นาย ประโยชน์ พังรักษ์ 53/1092 หมู่ 2
11636 นาย ฉัตรชัย ปรีชา 53/1093 หมู่ 2
11637 นาย โกสินทร์ สุนทราวงศ์ 53/1094 หมู่ 2
11638 นาย ประสพสุข อุ่นใจ 53/1095 หมู่ 2
11639 นาย ไพโรจน์ คำวิชา 53/1096 หมู่ 2
11640 นาง สุกัญญา เหมือนแพร 53/1097 หมู่ 2
11641 นาย วันณา จันทร์เสวก 53/1098 หมู่ 2
11642 นาง สุวรรณิษา คำสำราญ 53/1099 หมู่ 2
11643 นาย ชาย สิทธิ 53/1100 หมู่ 2
11644 นาย พงศ์วิสิฐ ร่วมจิตร 53/1101 หมู่ 2
11645 นางสาว ฉลวย ดวงดาว 53/1102 หมู่ 2
11646 นาง มลวิภา สุวรรณ์ 53/1103 หมู่ 2
11647 นาง สุภัทรา ผดุงวิโมกข์ 53/1104 หมู่ 2
11648 นาย ปพนพัชร์ จาตุพรภัทรพันธ์ 53/1105 หมู่ 2
11649 นางสาว ตติยาภรณ์ โตเจริญ 53/1106 หมู่ 2
11650 นาย สนิท ไทยลาว 53/1107 หมู่ 2
11651 นาง นงลักษณ์ ส่งเสริม 53/1109 หมู่ 2
11652 นางสาว อรวรรณ ศิลป์ประกอบ 53/1110 หมู่ 2
11653 นาย วีระชาติ เวียงภักดิ์ 53/1111 หมู่ 2
11654 นาย ภานุมาต วงศ์พัฒน์ 53/1112 หมู่ 2
11655 นาย วิฑูรย์ จันทร์ฉายงาม 53/1113 หมู่ 2
11656 นาย พลพงษ์ เปอร์เชาว์ 53/1114 หมู่ 2
11657 นางสาว บุญชู เหลิมทอง 53/1115 หมู่ 2
11658 นางสาว กรณิศ อำมฤคขจร 53/1116 หมู่ 2
11659 นาง ชุลีกร ลิ่มพาณิชย์ 53/1117 หมู่ 2
11660 นางสาว ภิรมย์ งามสอาด 53/1118 หมู่ 2
11661 นางสาว จันทร์เพ็ญ ภูครองจิตร 53/1119 หมู่ 2
11662 นาย สุรชัย ประทุมทอง 53/1120 หมู่ 2
11663 นาย วุฒิกุล หินลายเลิศ 53/1121 หมู่ 2
11664 นาง กาหลง จันทร์อิ่ม 53/1122 หมู่ 2
11665 นางสาว มาลัย ศรีทอง 53/1123 หมู่ 2
11666 นาง ศุภวรรณ ธูปขำ 53/1124 หมู่ 2
11667 นาย เอกสิทธิ์ จตุรศิล 53/1125 หมู่ 2
11668 นาย โอภาส เกิดมนต์ 53/1126 หมู่ 2
11669 นาย สุทธิชัย เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ 53/1127 หมู่ 2
11670 นางสาว เบญจพร รัตนธรรม 53/1128 หมู่ 2
11671 นาย อัดชา ชัยหาญ 53/1129 หมู่ 2
11672 นาง ปัญทยา บุญตา 53/1130 หมู่ 2
11673 นาย กำธร ศรีราช 53/1131 หมู่ 2
11674 นาง จีราภรณ์ เถื่อนศรี 53/1132 หมู่ 2
11675 นาย สมบัติ ดังถวิล 53/1133 หมู่ 2
11676 นาง แก้วตา ปรีประสาท 53/1134 หมู่ 2
11677 นาง เสาวลักษณ์ อินทรกัมพล 53/1135 หมู่ 2
11678 นาย ยิ่งยศ อินทรสมพงค์ 53/1136 หมู่ 2
11679 นางสาว รุ่งอรุณ บุญทวี 53/1137 หมู่ 2
11680 นาง ส่องสี สุทธนะ 53/1138 หมู่ 2
11681 นางสาว สมจิตร นาคแก้ว 53/1139 หมู่ 2
11682 นางสาว จันทร์นภา ญานะนันท์ 53/1140 หมู่ 2
11683 นางสาว สุรีพร จันทมาลา 53/1141 หมู่ 2
11684 นาย วินัย เวียงทอง 53/1142 หมู่ 2
11685 ว่าที่ ร.ต. เทอดศักดิ์ ประสงค์สุขสันต์ 53/1143 หมู่ 2
11686 นาย ปราโมทย์ สิงจานุสงค์ 53/1144 หมู่ 2
11687 นาง เนตรนภา สิงห์เปี้ย 53/1145 หมู่ 2
11688 นาง สิรินันท์ อาคมวัฒนะ 53/1147 หมู่ 2
11689 นาย บุญศิลป์ จันทะดวง 53/1148 หมู่ 2
11690 นาย พรเทพ เกตุรามฤทธิ์ 53/1149 หมู่ 2
11691 นางสาว อมรรัตน์ เวียงวีระเกียรติ 53/1150 หมู่ 2
11692 นาย จักรพงศ์ บวรสิริสวรรค์ 53/1151 หมู่ 2
11693 นางสาว รื่นฤดี ยลประสาร 53/1153 หมู่ 2
11694 นาย เจริญ ทันนิเทศ 53/1154 หมู่ 2
11695 นาย สุริยะ ฤทธิ์มังกร 53/1155 หมู่ 2
11696 นาย มานพ กระดุมเพ็ชร์ หมู่ 2
11697 นาย ประสิทธิ์ สมบุญจิตร 53/1158 หมู่ 2
11698 นาง ศรีวิภา ประสานศิลป์ 53/1159 หมู่ 2
11699 นางสาว พิมพ์พร อริยพฤกษ์ 53/1161 หมู่ 2
11700 นาย กุลณัฐ จางคพิเชียร 53/1162 หมู่ 2
11701 นาย ประสิทธิ์ ทายิดา 53/1163 หมู่ 2
11702 นาย อำนวย ทายิดา หมู่ 2
11703 นาง ภิรมณ์ ตลับทอง 53/1165 หมู่ 2
11704 นางสาว ศิวพร สมจิตร 53/1167 หมู่ 2
11705 นาย ธนกาญจน์ บัวมาศ 53/1168 หมู่ 2
11706 นางสาว จินตนา สิรินธรานนท์ 53/1169 หมู่ 2
11707 นาย ปารเมศร์ ปังประเสริฐ 53/1170 หมู่ 2
11708 นาง สรชา โพธิรักษ์ 53/1171 หมู่ 2
11709 นาง อรุณี ไพรวัฒนา 53/1172 หมู่ 2
11710 นาง ศรีฟอง ด่านพงษ์ 53/1173 หมู่ 2
11711 นาง เกษร ก้อนทอง 53/1174 หมู่ 2
11712 นางสาว จิตธาดา การวิวัฒน์ 53/1175 หมู่ 2
11713 นาย ธนสาร จันทโสภณโน 53/1176 หมู่ 2
11714 นาง นิตยา คงกุล 53/1177 หมู่ 2
11715 นางสาว ปราณี ปลิดโรค 53/1178 หมู่ 2
11716 นาย ณรงค์ฤทธิ์ คนองรัมย์ 53/1179 หมู่ 2
11717 นาย บุญหลาย จันทร์สว่าง 53/1180 หมู่ 2
11718 นาย เด่น ดับโศก 53/1181 หมู่ 2
11719 นาง สาเก เสรีรัตนชัยพร 53/1182 หมู่ 2
11720 นาย สุรศักดิ์ ดัดวัตร์ 53/1183 หมู่ 2
11721 นางสาว ณัฐกลม สมทอง 53/1184 หมู่ 2
11722 นาง จินตนา บัวศรี 53/1185 หมู่ 2
11723 นาง พรกมล นิ่มละมูล 53/1186 หมู่ 2
11724 นาง สมศรี ตันติวงษ์ หมู่ 2
11725 นาย สาธิต บุญยัง 53/1188 หมู่ 2
11726 นาง ศิริกมล ควรคนอง 53/1189 หมู่ 2
11727 นาย อดุลย์ เจียมอนันท์กุล 53/1191 หมู่ 2
11728 นาย วิเชียร ระดาบุตร 53/1192 หมู่ 2
11729 ม.ล. วิศวชิต สายสนั่น 53/1193 หมู่ 2
11730 นาย สมพาน ศรีเนาวรัตน์ 53/1194 หมู่ 2
11731 นางสาว โฉมฉาย โฉมฉาย 53/1196 หมู่ 2
11732 นางสาว ทิพพา คำฝอย 53/1197 หมู่ 2
11733 นางสาว วิคลลักษณ์ นาสมบูรณ์ 53/1199 หมู่ 2
11734 นาง แก้วเนรมิตร พิชิตธเรศินทร์ 53/1200 หมู่ 2
11735 นางสาว สุกัญญา ประเสริฐศรี 53/1202 หมู่ 2
11736 นาย พรเกษม แสนบุญ 53/1203 หมู่ 2
11737 นาย วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ 53/1204 หมู่ 2
11738 นาย สถาพร สุวรรณการ 53/1205 หมู่ 2
11739 นาย ทรงพล กล่อมยงค์ 53/1206 หมู่ 2
11740 นาย พิษณุ ไกรฤกษ์ 53/1207 หมู่ 2
11741 นางสาว จรรยารักษ์ วงษ์โสภา 53/1208 หมู่ 2
11742 นาย สราวุฒิ ศิริวัฒธนะตระกูล 53/1209 หมู่ 2
11743 นาง นงลักษณ์ เจียนระลึก 53/1210 หมู่ 2
11744 นาย มนต์ชัย บุญชาญ 53/1211 หมู่ 2
11745 นาย ฉัตรมงคล ศักดิ์ศิวฤทธิ์ 53/1212 หมู่ 2
11746 นาย ณรงค์ พิทักษ์สาลี 53/1213 หมู่ 2
11747 นาย ญาณวรุตม์ อาศิรพาท 53/1214 หมู่ 2
11748 นางสาว สุวรรณี รติปกรณ์ 53/1215 หมู่ 2
11749 นาง ไพรัตน์ วิวรรธน์กรกิจ 53/1216 หมู่ 2
11750 นางสาว สะใบพร คล้ายพันธ์ 53/1217 หมู่ 2
11751 นาย สุทธิชัย ไสยทา 53/1218 หมู่ 2
11752 นาง ธิชาภัทร บัววัฒนา 53/1219 หมู่ 2
11753 นาย หนัด แก้วเพชร 53/1220 หมู่ 2
11754 นาย ธนพร เขียนทอง 53/1221 หมู่ 2
11755 นาย ชิษณุพงศ์ ตันประเสริฐ 53/1222 หมู่ 2
11756 นาย เขตร ภาพยนตร์ 53/1223 หมู่ 2
11757 นาย ณรงค์ เสมโซ๊ะ 53/1225 หมู่ 2
11758 นาย พงศ์ภีระ สิทธิวงศ์อังกูร 53/1226 หมู่ 2
11759 นาย เชิดสกุล สุขศิริ 53/1227 หมู่ 2
11760 นาย วันชัย ปิ่นแก้ว 53/1228 หมู่ 2
11761 นางสาว จันทร์เพ็ญ แนวเงินดี 53/1229 หมู่ 2
11762 นาย ประเณตร จิรพิทยานนท์ 53/1230 หมู่ 2
11763 นาง ศิริพร ศรีวรรณ 53/1231 หมู่ 2
11764 นาย สัมพันธุ์ ปักษีเลิศ 53/1232 หมู่ 2
11765 นาย ชัยชนะ แสวงชอบ 53/1233 หมู่ 2
11766 นาง ยุพา มนตราพิทักษ์ 53/1234 หมู่ 2
11767 นาย อรรณพ คชสาร 5/1235 หมู่ 2
11768 นาง สุกัญญา ตั้งจิตบำรุงพงษ์ 53/1236 หมู่ 2
11769 นางสาว นันทิชา เสมอพิทักษ์ 53/1237 หมู่ 2
11770 นาย ชลสิริ อำประเสริฐ 53/1238 หมู่ 2
11771 นางสาว ประภัสรา ตรีนก 53/1239 หมู่ 2
11772 นาย สาโรจน์ จันทร์สุข 53/1240 หมู่ 2
11773 นาย ไพฑูรย์ คันตะลี 53/1241 หมู่ 2
11774 นาง กาญจนา ศรีพรม 53/1242 หมู่ 2
11775 นาย ชนะวัฒน์ วุฒิเสลา 53/1243 หมู่ 2
11776 นาย บุบผา ศีลาเลิศ 53/1244 หมู่ 2
11777 นาย ธนรินทร์ สุกปลั่ง 53/1245 หมู่ 2
11778 นาย กฤษณะ วงศ์ธนุทรัพย์ 53/1246 หมู่ 2
11779 นางสาว มาลิน บุญรักษ์ 53/1247 หมู่ 2
11780 นางสาว อาริสา อามาตย์ 53/1248 หมู่ 2
11781 นาง วรรณา สาภักดี 53/1249 หมู่ 2
11782 นาย วิโรจน์ น่าชม 53/1250 หมู่ 2
11783 นาย สาคร ระดาบุตร 53/1252 หมู่ 2
11784 นาง เย็นใจ ตรีกุล 53/1253 หมู่ 2
11785 นางสาว กฤติกา ศรีอาจ 53/1255 หมู่ 2
11786 นาง ปราณี จันที 53/1256 หมู่ 2
11787 นาย ปรีชา ไชยพงษ์ 53/1257 หมู่ 2
11788 นาย วรานนท์ ปิ่นสุข 53/1258 หมู่ 2
11789 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองสม 53/1259 หมู่ 2
11790 นาง นงนภัส ดวงภูมิเมศ 53/1260 หมู่ 2
11791 นาง รัชนีวรรณ พวงมณี 53/1262 หมู่ 2
11792 นาย ดำรง แก้วกาหลง 53/1263 หมู่ 2
11793 นาย ชัยสิทธิ์ พงษ์สำราญ 53/1264 หมู่ 2
11794 นาย วิจิตร พงษ์สำราญ 53/1265 หมู่ 2
11795 นาย ประภาส รัตนชุลี 53/1266 หมู่ 2
11796 นาง สุจารี สูนทกิจ 53/1267 หมู่ 2
11797 นาง ภัทรา รัตนารักษ์ 53/1268 หมู่ 2
11798 นาย ประสูตร ฮ้อประเสริฐ 53/1269 หมู่ 2
11799 นาย ประกาศิต ทาศรีภู 53/1270 หมู่ 2
11800 นาย อารีย์ มาศโค้งรุ่งเรือง 53/1271 หมู่ 2
11801 นาง ทัศนีย์ แซ่ตั้ง 53/1272 หมู่ 2
11802 นางสาว พรเจริญ ศูนย์ทองเบ้า 53/1273 หมู่ 2
11803 พ.อ.อ. เอกชัย จันทร์ทรา 53/1274 หมู่ 2
11804 นาย วันฉัตร อ้นเกษม 53/1275 หมู่ 2
11805 นาง ศิริอร ตระการจันทร์ 53/1276 หมู่ 2
11806 นาง นิตยา วันทา 53/1277 หมู่ 2
11807 นาง สุชีรา ไพสาระ 53/1278 หมู่ 2
11808 นาย สุนทร จริยา 53/1279 หมู่ 2
11809 นาย นิกรณ์ วงค์ชนากูล 53/1280 หมู่ 2
11810 นาง สุริสา เพียรทอง 53/1281 หมู่ 2
11811 ว่าที่ ร.ต. ฐิติพันธ์ ไพรวิหค 53/1282 หมู่ 2
11812 นาย ถาวร จำปาหอม 53/1283 หมู่ 2
11813 นางสาว ธารทิพย์ กลัดหว่าง 53/1284 หมู่ 2
11814 นางสาว ดวงรัตน์ ไพรศรี 53/1285 หมู่ 2
11815 นาย จารุวัฒน์ บุญพรม 53/1286 หมู่ 2
11816 นาย โสวิทย์ คันธจันทร์ 53/1287 หมู่ 2
11817 นาย ภิทักษ์ อุเทนสุต 53/1288 หมู่ 2
11818 นาย นิพนธ์ เก่งสาร 53/1289 หมู่ 2
11819 นาย ศักดิ์ดา คำสีทา 53/1290 หมู่ 2
11820 นาย อำนาจ อ้นเพ็ง 53/1292 หมู่ 2
11821 นางสาว เกศินี แจ่มแจ้ง 53/1293 หมู่ 2
11822 นาง มุกดา แจ้งคำ 53/1294 หมู่ 2
11823 นาย อู่ ที่ดินดำ 53/1295 หมู่ 2
11824 นาย กิตติสัณห์ กลิ่นหอมรื่น 53/1296 หมู่ 2
11825 นาย รักพงษ์ มั่งมี 53/1297 หมู่ 2
11826 นางสาว อภิญญา อินทรวิทยนันท์ 53/1298 หมู่ 2
11827 นาย วชิรวิทย์ ตระการจันทร์ 53/1299 หมู่ 2
11828 นาย สมร ตรองจิตร 53/1300 หมู่ 2
11829 นาย วิบูลย์ เจริญสุข 53/1301 หมู่ 2
11830 นาย สงกรานต์ แดงพิพัฒน์ 53/1302 หมู่ 2
11831 นาย วทัญญญู สกุลเผือก 53/1303 หมู่ 2
11832 นาย วิสันติ์ หมั่นสระเกษ 53/1304 หมู่ 2
11833 นาย วีระพล บุญชาญ 53/1305 หมู่ 2
11834 นาย จตุรงค์ ฉัตรทันต์ 53/1306 หมู่ 2
11835 นาง ภัตรา บุญรังษี 53/1307 หมู่ 2
11836 นาย อุดมศํกดิ์ บัวเพชร 53/1308 หมู่ 2
11837 นาย คทา สุรางกูร 53/1310 หมู่ 2
11838 นาย วัชระ ร่วมทอง 53/1311 หมู่ 2
11839 นาย สมเกียรติ ศิริมงคล 53/1312 หมู่ 2
11840 นาย หรรษา สนิทปู่ 53/1313 หมู่ 2
11841 นางสาว สมฤดี ถาดไทยสงค์ 53/1314 หมู่ 2
11842 นาง นันทิชา ใยสุข 53/1315 หมู่ 2
11843 นางสาว วาสนา อุทัยอัน 53/1316 หมู่ 2
11844 นาย ชัยชาญ ป้องสุด 53/1317 หมู่ 2
11845 นาง อรุณศรี ระดาบุตร 53/1318 หมู่ 2
11846 นาย อาทิตย์ เจริญสุข 53/1319 หมู่ 2
11847 นาย ไพโรจน์ มาลีเลิศ 53/1320 หมู่ 2
11848 นาย บวร ภู่ชม 53/1321 หมู่ 2
11849 นาง ทัศณียา อยู่มั่น 53/1322 หมู่ 2
11850 นาง นารีรัตน์ วิศิษฎ์ปัญญา 53/1323 หมู่ 2
11851 นาง วัชรี เวชวิมล 53/1324 หมู่ 2
11852 นางสาว กัญญา ดิษฐมาลี 53/1325 หมู่ 2
11853 นางสาว บุณณดา พูลเพิ่ม 53/1326 หมู่ 2
11854 นาย แทน หวายแก้ว 53/1327 หมู่ 2
11855 นางสาว พัชรี นาเลา 53/1328 หมู่ 2
11856 นาย สุทิน สนใจ 53/1329 หมู่ 2
11857 นางสาว วิชุตา นันธิษา 53/1330 หมู่ 2
11858 นาย ชาตรี จุฑามณีโสภณ 53/1331 หมู่ 2
11859 นาย เสมียน คำวิเศษ 53/1332 หมู่ 2
11860 นาย สัญญา บุญชื่น 53/1333 หมู่ 2
11861 นางสาว จตุพร คำแผลง 53/1334 หมู่ 2
11862 นาย สุพจน์ โหละสุต 53/1335 หมู่ 2
11863 นาย ณัฐชัย อู่สุวรรณ์ 53/1337 หมู่ 2
11864 นาย ชาติชาย อุทุมภา 53/1336 หมู่ 2
11865 นาย ยงยุทธ ถวิลอิทธิพร 53/1338 หมู่ 2
11866 นาย อภิวัฒน์ ชิตรัตน์ 53/1339 หมู่ 2
11867 นางสาว วิภาดา ภัควันต์ 53/1340 หมู่ 2
11868 นาย สุรยุต แซ่หมี่ 53/1341 หมู่ 2
11869 นางสาว ปณิตา สมณะ 53/1342 หมู่ 2
11870 นาง ละมัย สมตัว 53/1343 หมู่ 2
11871 นางสาว ศิริวรรณ ชาวงาใต้ 53/1344 หมู่ 2
11872 นางสาว สุพิชญา บรรพบุตร 53/1345 หมู่ 2
11873 นางสาว รัฐติการณ์ แสงโสม 53/1346 หมู่ 2
11874 นาย จักรวุธ ทองคง 53/1347 หมู่ 2
11875 นาง ยุภาภรณ์ ยั่งยืน 53/1348 หมู่ 2
11876 นาง สุพรรณ รุ่งเรือง 53/1349 หมู่ 2
11877 นาย สมพรชัย ทวีผล 53/1350 หมู่ 2
11878 นาย ศิริยศ ผ่ายเพชร 53/1351 หมู่ 2
11879 นาย สนั่น อิสินันท์ 53/1352 หมู่ 2
11880 นางสาว พจนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ 53/1353 หมู่ 2
11881 นาย ศิวัช ผูกพานิช 53/1354 หมู่ 2
11882 นาย เดชเกรียงไกร เปรมสุข 53/1355 หมู่ 2
11883 นางสาว พนารัตน์ พิทักษ์ 53/1356 หมู่ 2
11884 นาง กัญญาณัช เล็กเจริญรัตน์ 53/1357 หมู่ 2
11885 นาย บุญสม ประยูรพิทักษ์ 53/1358 หมู่ 2
11886 นางสาว บุษกร พิกุลทอง 53/1359 หมู่ 2
11887 นางสาว อาจรีย์ พิมมานนท์ 53/1360 หมู่ 2
11888 นางสาว นฤมล เพชรปลูก 53/1361 หมู่ 2
11889 นางสาว ทิพย์วรรณ นวลสุวรรณ 53/1362 หมู่ 2
11890 นาง สุกันยา เผือกคล้าย 53/1363 หมู่ 2
11891 นาย บรรเทิงศิลป ทาหอม 53/1364 หมู่ 2
11892 นาย สมหมาย ศรีบุษย์ 53/1365 หมู่ 2
11893 นาย ศิริมงคล หรี่ไธสง 53/1366 หมู่ 2
11894 นาย ลัดดา มะโนรินทร์ หมู่ 2
11895 นาย สืบศักดิ์ เฉลยวาเรศ 53/1368 หมู่ 2
11896 นาย วุฒิพงษ์ บุญมี 53/1369 หมู่ 2
11897 นาย ธงชัย โหมดสุวรรณ 53/1370 หมู่ 2
11898 นาย สมัคร เมยประโคน 53/1371 หมู่ 2
11899 นาย ธีระยุทธ อ่านคำ 53/1372 หมู่ 2
11900 นางสาว รัตติยา ลาภเจริญ 53/1373 หมู่ 2
11901 นาย ราเชน เสียงสนั่น 53/1374 หมู่ 2
11902 นางสาว เรณู สรรเสริญ 53/1375 หมู่ 2
11903 นางสาว วิลัยพร คำมะวาปี 53/1376 หมู่ 2
11904 นาย ไพโรจน์ เจียมศรี 53/1377 หมู่ 2
11905 นาย สุริยา ศิริบุรี 53/1378 หมู่ 2
11906 นางสาว เปรมจิตร เหมืองแก้ว 53/1379 หมู่ 2
11907 นางสาว นภัสภรณ์ มากจริง 53/1381 หมู่ 2
11908 นาย เอกลักษณ์ สุขบัติ 53/1382 หมู่ 2
11909 นาย ทวี ทองดี 53/1383 หมู่ 2
11910 นาย โสภณ เสลานนท์ 53/1384 หมู่ 2
11911 นาย ธนิต ขาวประทุม 53/1385 หมู่ 2
11912 นางสาว เปมิกา กุมารสิงห์ 53/1386 หมู่ 2
11913 นาย สหภูมิ ฤทธิ์นาคา 53/1387 หมู่ 2
11914 นางสาว ปณิชา เพ็ญศรี 53/1388 หมู่ 2
11915 นางสาว นิตยา รอดภัยพวง 53/1389 หมู่ 2
11916 นางสาว จินดาภรณ์ โพธิ์เงิน 53/1390 หมู่ 2
11917 นางสาว น้ำอ้อย เชียงเงิน 53/1391 หมู่ 2
11918 นาย บัญเทิง ไชยเพชร 53/1392 หมู่ 2
11919 นาง ทองเครือบ มณีจักร์ 53/1393 หมู่ 2
11920 นาย สุริยา คำเข้าเมือง 53/1394 หมู่ 2
11921 นาง จันทร์สม อินใส 53/1395 หมู่ 2
11922 นาง ปทุม สิงหเมธี 53/1396 หมู่ 2
11923 นางสาว มณเฑียร แสงทิม 53/1397 หมู่ 2
11924 นาย เสฏฐวุฒิ วงษา 53/1398 หมู่ 2
11925 นาง กัญญาวีร์ พุกพิกุล 53/1399 หมู่ 2
11926 นางสาว กิตติมาภรณ์ สมงาม 53/1400 หมู่ 2
11927 นาย ประทีป ศรีมงคล 53/1401 หมู่ 2
11928 นาง ธนวัณย์ ภักดีบุตร 53/1402 หมู่ 2
11929 นางสาว นวพร พึ่งชู 53/1403 หมู่ 2
11930 นาย จักรกฤษณ์ อรรถเษม 53/1404 หมู่ 2
11931 นาง พิรม พรหมดนตรี 53/1405 หมู่ 2
11932 นาย ประดิษฐ์ ชำนาญยา 53/1406 หมู่ 2
11933 นาย เดชพินิต ภู่แก้ว 53/1407 หมู่ 2
11934 นาย ราชัน ย่อยทอง 53/1408 หมู่ 2
11935 นาย สมศรี วรบุตร 53/1409 หมู่ 2
11936 นาย วิจิตร จังตระกูล 53/1410 หมู่ 2
11937 นาย ชัยฤทธิ์ สาโรจน์ 53/1411 หมู่ 2
11938 นางสาว ทัศวรรณ เทพบุญทอง 53/1412 หมู่ 2
11939 นางสาว มุธิตา แหวนสุข 53/1413 หมู่ 2
11940 นาย ชูศักดิ์ แก้วสา 53/1414 หมู่ 2
11941 นางสาว ชานัญชิดา ชิชติพัทธ์ 53/1415 หมู่ 2
11942 นาง นันทนา ดาบชัยคำ 53/1416 หมู่ 2
11943 นางสาว หทัยรัตน์ ปางพฤตินันท์ 53/1417 หมู่ 2
11944 นาย อภิสิทธิ์ นามแก้ว 53/1418 หมู่ 2
11945 นางสาว ภัทรวดี ตรีสุขี 53/1419 หมู่ 2
11946 นาง นัยนา เกยด่านกลาง 53/1420 หมู่ 2
11947 นาย ประสงค์ ธัมมะปาละ 53/1421 หมู่ 2
11948 นาย จารุวัฒน์ ว่องไวรุด 53/1422 หมู่ 2
11949 นาย ตะวัน อำพันขาว 53/1423 หมู่ 2
11950 นางสาว วาสนา วารินสะอาด 53/1424 หมู่ 2
11951 นางสาว จันทร์ทรา ม่วงมณี 53/1425 หมู่ 2
11952 นาย ธำรงค์ คงเพชร์ 53/1426 หมู่ 2
11953 นางสาว จริยา ภาคพิชัย 53/1427 หมู่ 2
11954 นาย อานันต์ ชูจิตร 53/1428 หมู่ 2
11955 นางสาว ลลิตา แขฉายแสง 53/1429 หมู่ 2
11956 นางสาว จีรพรรณ วรขันธ์ 53/1430 หมู่ 2
11957 นาย สุภาพ สว่างแสง 53/1431 หมู่ 2
11958 นางสาว อุบล พุ่มคง 53/1432 หมู่ 2
11959 นาย เฉลียน เกือกรัมย์ 53/1433 หมู่ 2
11960 นาย ไพฑูรย์ ธนากรเกรียงไกร 53/1434 หมู่ 2
11961 นางสาว ธัญลักษณ์ ปั้นงา 53/1435 หมู่ 2
11962 นาง ณิชกมล ชมภูศรี 53/1436 หมู่ 2
11963 นาย ภัทรวรรธน์ สุขใส 53/1437 หมู่ 2
11964 จ.ส.อ. สมชัย ศรีนวลขำ 53/1438 หมู่ 2
11965 นางสาว นิต บำรุงราษฎร์ 53/1439 หมู่ 2
11966 นาย โสภณ สุวรรณโชติ 53/1441 หมู่ 2
11967 นางสาว เกศรา จารุนิธิธาดา 53/1442 หมู่ 2
11968 นาง วีรานุช สุขสมชิต 53/1443 หมู่ 2
11969 นาย มนตรี ตันยาลักษณ์ 53/1444 หมู่ 2
11970 นาย สมศํกดิ์ ไชยปัญญา 53/1445 หมู่ 2
11971 นาย มานพ มารมย์ 53/1446 หมู่ 2
11972 นาย ไพรัช ชื่นเสมา 53/1447 หมู่ 2
11973 นางสาว พัชมณ ชื่นเสมา 53/1448 หมู่ 2
11974 นางสาว ณิชาภัทร อธิพรหม 53/1449 หมู่ 2
11975 นาย บุญถิน สารเสนาะ 53/1450 หมู่ 2
11976 นางสาว กนกภรณ์ หมื่นกันทา 53/1451 หมู่ 2
11977 นาย ไพรวัลย์ คล้ายผา 53/1452 หมู่ 2
11978 นาง วีรยา ประทุมชัย 53/1453 หมู่ 2
11979 นาย ฉัตรชัย รัตนพิทักษ์ 53/1454 หมู่ 2
11980 นางสาว ณัฐพัชร์ มะลิวัลย์ 53/1455 หมู่ 2
11981 นางสาว ศศิธร ปานทอง 53/1456 หมู่ 2
11982 นาย สวัสดิ์ สาแก้ว 53/1457 หมู่ 2
11983 นางสาว มุจรินทร์ ศรีพรรณงาม 53/1458 หมู่ 2
11984 นาย ศรัณยู อิทธิธนากร 53/1459 หมู่ 2
11985 นาง เอมิกา พรปิยะประสิทธิ์ 53/1460 หมู่ 2
11986 นาย จุฑาวิช สุทธิโพธิ์ 53/1461 หมู่ 2
11987 นาย ต่อตระกูล ณ ลำพูน 53/1462 หมู่ 2
11988 นางสาว ณัฐกานต์ สวนมะลิ 53/1463 หมู่ 2
11989 นางสาว มะลิวัลย์ ในจิต 53/1464 หมู่ 2
11990 นาย อนันต์ เขมาภิรักษ์ 53/1465 หมู่ 2
11991 นาย จักรพงษ์ กิจันทร์ 53/1466 หมู่ 2
11992 นาย กิตติ ทัศนประพันธ์ 53/1467 หมู่ 2
11993 นางสาว อทิติยา นนทะสี 53/1468 หมู่ 2
11994 นาย วาทิน อมราภรณ์พิสุทธิ์ 53/1469 หมู่ 2
11995 ร.ต. สำรวย เอี่ยมพึ่งพงษ์ 53/1470 หมู่ 2
11996 นาย อนุรักษ์ ยิ้มสวน 53/1471 หมู่ 2
11997 นาย ปิยะพงษ์ หฤทัยแจ่มจิต 53/1472 หมู่ 2
11998 นาง ศุกร์ ห้องมิ้ม 53/1473 หมู่ 2
11999 นางสาว ธิรดา มณีวรรณ์ 53/1474 หมู่ 2
12000 นางสาว นพมล กมลเพชร 53/1475 หมู่ 2
12001 นาง กันยา ยงประเดิม 53/1476 หมู่ 2
12002 นาง รัตนา ไทยมี 53/1477 หมู่ 2
12003 นาง วัลยทิพย์ แสงทอง 53/1478 หมู่ 2
12004 นางสาว อรทัย ชาญกล้า 53/1479 หมู่ 2
12005 นาย สุทธิศักดิ์ พลเดช 53/1480 หมู่ 2
12006 นาย ธงชัย สุพันทวี 53/1481 หมู่ 2
12007 นาย ธนธรณ์ ขุนฤทธิ์ 53/1482 หมู่ 2
12008 นาง สมปอง ดีรักษา 53/1483 หมู่ 2
12009 นาย พิเชษฐ์ พี่งเป้า 53/1484 หมู่ 2
12010 นางสาว วัชรีย์ มาปัสสา 53/1486 หมู่ 2
12011 นางสาว พิยดา โก้สกุล 53/1487 หมู่ 2
12012 นาง นภาพร วรเจษฎารมย์ 53/1488 หมู่ 2
12013 นางสาว พัชรี ระวังการณ์ 53/1489 หมู่ 2
12014 นางสาว จรัญรักษณ์ แขดสันเทียะ 53/1490 หมู่ 2
12015 นางสาว เพียรทอง ยันสังกัด 53/1492 หมู่ 2
12016 นาง วัชรี ทรัพย์ขำ 53/1493 หมู่ 2
12017 นาง ลัดดา เทียนบูชา 53/1494 หมู่ 2
12018 นาย อธิมาตร บวบจิตร 53/1495 หมู่ 2
12019 นาย นัฐพงษ์ ร่วมพรม 53/1496 หมู่ 2
12020 นางสาว เสาวนีย์ สารัตน์ 53/1497 หมู่ 2
12021 นาง ปิยฉัตร ผลศรัทธา 53/1498 หมู่ 2
12022 นาย เอกสิทธิ ชูชาญ 53/1499 หมู่ 2
12023 นาย สุริยนต์ ยศสุธรรม 53/1500 หมู่ 2
12024 นาย สุรชัย ดวงพรม หมู่ 2
12025 นางสาว ศิริพร ฐิตะโลหิต 53/1502 หมู่ 2
12026 นางสาว นฤมล บัวทอง 53/1503 หมู่ 2
12027 นาย เกียรติศักดิ์ พลอยศรี 53/1505 หมู่ 2
12028 นางสาว นิสรา ทีปรัตนะ 53/1506 หมู่ 2
12029 นางสาว เกตมณี ปีวิเศษ 53/1507 หมู่ 2
12030 นาง ภิญณรัตน์ บุญมาก 53/1508 หมู่ 2
12031 นาย วัชรพงษ์ เต้าตะโร 53/1509 หมู่ 2
12032 นางสาว ถาวร วงษ์นิ่ม 53/1510 หมู่ 2
12033 นาย ทรงพล มนนามอญ 53/1511 หมู่ 2
12034 นาง วิไลลักษ์ ชุ่มคุณ 53/1512 หมู่ 2
12035 นาย มานิจ ทองดี 53/1513 หมู่ 2
12036 นาย พรชัย ประจันทร์แดง 53/1514 หมู่ 2
12037 นาย จรัส ศรีเพชร 53/1515 หมู่ 2
12038 นางสาว นพวรรณ กังวานกิจ 53/1516 หมู่ 2
12039 นางสาว รจนา สง่าโชคกุล 53/1517 หมู่ 2
12040 นาย สมพงษ์ เตชะปัน 53/1519 หมู่ 2
12041 นาย เกษม อุทัยศรี 53/1520 หมู่ 2
12042 นาย สุขสันต์ จันทกาว 53/1521 หมู่ 2
12043 นาย อดิสรณ์ อันสงคราม 53/1522 หมู่ 2
12044 นาย เรืองวิชญ์ วิเศษไพศาล 53/1523 หมู่ 2
12045 นาย ธรรมเจริญ ม่วงสมมุข 53/1524 หมู่ 2
12046 นาย คเชนทร์ พงษา 53/1525 หมู่ 2
12047 นางสาว มัลลิกา หมื่นศักดา 53/1526 หมู่ 2
12048 นางสาว สุนิตรา พลหล้า 53/1527 หมู่ 2
12049 นางสาว เสามณี เจียรนัย 53/1528 หมู่ 2
12050 นางสาว นภา คำมุงคุณ 53/1529 หมู่ 2
12051 นาย สายันห์ ภิทักษ์ 53/1530 หมู่ 2
12052 พ.อ.อ. ไพโรจน์ เพ็ชร์มาลี 53/1532 หมู่ 2
12053 นาย ไพโรจน์ ขำเผือก 53/1533 หมู่ 2
12054 นาย ประพันธ์วัชร ถามูลแสน 53/1534 หมู่ 2
12055 นาย ณัฐพัชร ถามูลแสน 53/1535 หมู่ 2
12056 นางสาว หทัยทิพย์ ไชยดำ 53/1536 หมู่ 2
12057 นางสาว ธนกร แก้วไพศาล 53/1537 หมู่ 2
12058 นาย ประวิทย์ สุวรรณรัตนกิจ 53/1538 หมู่ 2
12059 นาย ปริญญา ปรัชญาพันธ์ 53/1539 หมู่ 2
12060 นางสาว ดวงใจ ดิษฐบรรจง 53/1540 หมู่ 2
12061 นาง รสสุคนธ์ ขาวมัย 53/1541 หมู่ 2
12062 นางสาว อติภา เต็มเปี่ยน 53/1542 หมู่ 2
12063 นางสาว พิมประภา ประสานทอง 53/1543 หมู่ 2
12064 นาย ปรีชา กิ่งพรหมเจริญ 53/1544 หมู่ 2
12065 นาย ศรณ จิตตะยโศธร 53/1545 หมู่ 2
12066 นาย ธีรพงษ์ ธนะบริหาร 53/1546 หมู่ 2
12067 นาย กฤษณะ ถาวรตระกูลสุข 53/1547 หมู่ 2
12068 นางสาว ศรัญญา ปานยงค์ 53/1549 หมู่ 2
12069 นางสาว อนุรักษ์ วงษ์อ้วน 53/1550 หมู่ 2
12070 นาย สุชาติ ชัยงอน 53/1551 หมู่ 2
12071 นาย สมศักดิ์ แสนขว้าง 53/1552 หมู่ 2
12072 นางสาว ศิริพักร์ บุญมา 53/1553 หมู่ 2
12073 นาย พรพงษ์ อยู่แจ้ง 53/1554 หมู่ 2
12074 นางสาว เจนจิรา พิมพ์สระเกษ 53/1555 หมู่ 2
12075 นาง เพชรพลอยพร ชลายนนาวิน หมู่ 2
12076 นางสาว ลำใย อภัยรัตน์ 53/1557 หมู่ 2
12077 นางสาว ผกามาศ สำนวน 53/1558 หมู่ 2
12078 นาย วิโรจน์ มะลิเป็น 53/1559 หมู่ 2
12079 นางสาว ดวงรัตน์ เจริญภักดี 53/1562 หมู่ 2
12080 นาย อนิรุทธ์ ไทยดำรงค์ 53/1563 หมู่ 2
12081 นาง แสงจันทร์ ข้อสังข์ 53/1564 หมู่ 2
12082 นาง ชลิดา บุญพะเนียด 53/1565 หมู่ 2
12083 นาย สรยุทธ สีขาว 53/1566 หมู่ 2
12084 นางสาว วรรณิภา แซ่ลิ้ม 53/1567 หมู่ 2
12085 นาย ยุทธนา สาดแสง 53/1568 หมู่ 2
12086 นางสาว กัลยา สุดฝ้าย 53/1569 หมู่ 2
12087 นาย สุทัศน์ อินฟู 53/1571 หมู่ 2
12088 นางสาว บุษรา รักแก้ว 53/1572 หมู่ 2
12089 นาย ชาญชัย คำกุ้ง 53/1573 หมู่ 2
12090 นางสาว พรรณนิภา กองบุษผา 53/1574 หมู่ 2
12091 นาย เมธา ดีมีวงษ์ 53/1575 หมู่ 2
12092 นาย อำนวย แน่นอุดร 53/1576 หมู่ 2
12093 นาย มนตรี ชื่นเกษร 53/1577 หมู่ 2
12094 นางสาว พิสมัย สุวรรณ์เวียง 53/1578 หมู่ 2
12095 นางสาว ทัศนาวะลัย ดอนกระจ่าง 53/1579 หมู่ 2
12096 นาย นเรศ ปิ่นปิติ 53/1580 หมู่ 2
12097 นาย กิตติพิชญ์ รัตนสุธีระกุล 53/1581 หมู่ 2
12098 นางสาว นุจรินทร์ คำบุญเรือง 53/1583 หมู่ 2
12099 นางสาว กาญจนา แพงตุ้ย 53/1584 หมู่ 2
12100 นาย เจริญ พิมาทัย 53/1585 หมู่ 2
12101 นาย ฐิติวุฒิ จันทดวง 53/1586 หมู่ 2
12102 นางสาว ปิยะรัตน กุลประเสริฐ 53/1587 หมู่ 2
12103 นาง ศีลดา รังสิกรรพุม 53/1588 หมู่ 2
12104 นาย ธนชาต เกตุวงศ์ 51/1589 หมู่ 2
12105 นางสาว อโนมา ไชยมงคล 53/1590 หมู่ 2
12106 นาย ฐิติพันธ์ พิมาณคุณมณี 53/1591 หมู่ 2
12107 นางสาว กอบกาญจน์ จันทร์เขียว 53/1592 หมู่ 2
12108 นางสาว น้ำฝน ยิ่งจอหอ 53/1593 หมู่ 2
12109 นาย ไพศาล ทึนหาร 53/1594 หมู่ 2
12110 นาง วรรณี บุญยะเนติ 51/1595 หมู่ 2
12111 นาย ปริญญา ศรียาม 53/1596 หมู่ 2
12112 นาย ดำรง พรหมสะโร 53/1597 หมู่ 2
12113 นางสาว พลอยพรรณ สิงห์เพชร 53/1598 หมู่ 2
12114 นาย ธงชัย ศรีพลากร 53/1599 หมู่ 2
12115 นาย ศรราย พระผล 53/1600 หมู่ 2
12116 นาย สุทธิชัย วงศ์จินา 53/1601 หมู่ 2
12117 นาย พงศกร ไสยาง 53/1602 หมู่ 2
12118 นาย ทศพล ปั้นงาม 53/1603 หมู่ 2
12119 นาย นิมิต พาลี 53/1604 หมู่ 2
12120 นาย นิพล สุขประเสริฐ 53/1605 หมู่ 2
12121 นางสาว จำนงจิต วรรณวงษ์ 53/1606 หมู่ 2
12122 นาย โพธิ์ศักดิ์ โพธิ์ปลัด 53/1607 หมู่ 2
12123 นางสาว อรรัมภา ชมเมือง 53/1608 หมู่ 2
12124 นาย พิทยา ประยูรยงค์ 53/1609 หมู่ 2
12125 นาย ภิเษก โบว์สกุล 53/1610 หมู่ 2
12126 นาย กิตติศักดิ์ สมบัติเกรียงไกร 53/1611 หมู่ 2
12127 นาย ณธีพงศ์ โพธิ์ทองคำฐิติ 53/1612 หมู่ 2
12128 นาย กฤษฎากร พลราช 53/1613 หมู่ 2
12129 นาย ไกรนเรศร์ ดิสระ 53/1614 หมู่ 2
12130 นาย วิทยา อรุณวาว 53/1615 หมู่ 2
12131 นาย จักรกฤษณ์ คำมอนมาย 53/1616 หมู่ 2
12132 นาย สุทธิชัย ธรรมรัตนนนท์ 53/1618 หมู่ 2
12133 นางสาว เบญจวรรณ จันทวงค์ 53/1619 หมู่ 2
12134 นาย ธนกฤต เอี่ยมดี 53/1620 หมู่ 2
12135 นาย ณัฐวัฒน์ กลางเมือง 53/1621 หมู่ 2
12136 นาย เด่นชัย พริบไหว 53/1622 หมู่ 2
12137 นาย สุรยุทธ สนเล็ก 53/1623 หมู่ 2
12138 นาย รพีพัฒน์ โตกราน 53/1624 หมู่ 2
12139 นาย อนุวัติ สุดลา 53/1625 หมู่ 2
12140 นางสาว ประภัสสร ไชยดี 53/1626 หมู่ 2
12141 นาง จิตรา โตสุวรรณ 53/1627 หมู่ 2
12142 นาย ฉัตรชัย ชั้วเจริญ 53/1628 หมู่ 2
12143 นาย ศิริพันธุ์ พุ่มจันทร์ 53/1629 หมู่ 2
12144 นางสาว จันทร์เพ็ญ ขำเลิศ 53/1630 หมู่ 2
12145 นาย อรรคพล พวงศรี 53/1631 หมู่ 2
12146 นาย เพิ่มพล ปิ่นทอง 53/1632 หมู่ 2
12147 นางสาว นรากร บุญมาก 53/1633 หมู่ 2
12148 นางสาว นพวรรณ วังมี 53/1635 หมู่ 2
12149 นาย ภพสรรค์ แก้วจัด 53/1636 หมู่ 2
12150 นาย สุพจน์ ศรสงวน 53/1637 หมู่ 2
12151 นาย นรินทร คงคดี 53/1638 หมู่ 2
12152 นาย วิระรัตน์ บุตรดีวงค์ 53/1640 หมู่ 2
12153 นาย กัลยกฤต วัชรวุฒิกุล 53/1641 หมู่ 2
12154 นางสาว วิชุดา จำเนียรพันธุ์ 53/1642 หมู่ 2
12155 นาง ราตรี เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ 53/1643 หมู่ 2
12156 นาย กริช สุคันธวณิช 53/1644 หมู่ 2
12157 นางสาว วิภาวรรณ์ โอสถานนท์ 53/1645 หมู่ 2
12158 นางสาว รินทอง ฤทธิแผลง 53/1646 หมู่ 2
12159 นาง สมบรูณ์ วิมลศรี 53/1648 หมู่ 2
12160 นางสาว วนิดา ทิพย์มณี 53/1649 หมู่ 2
12161 นางสาว วิภาภรณ์ วิเชียร 53/1650 หมู่ 2
12162 นางสาว ดารณี บุตรเสน 53/1651 หมู่ 2
12163 นาย ธนสิน จันทเดช 53/1652 หมู่ 2
12164 นาย นพพร พินิจทรัพย์ 53/1653 หมู่ 2
12165 นาง นิตยา วงค์พิมล 53/1654 หมู่ 2
12166 นาย ฐิติพงศ์ วงศ์สมบูรณ์ 53/1655 หมู่ 2
12167 นางสาว ลำพึง ทรงรัมย์ 53/1656 หมู่ 2
12168 นาย กฤตณกัณฑ์ วิชัย 53/1657 หมู่ 2
12169 นาย ดลจิตต์ วัดใย 53/1659 หมู่ 2
12170 นางสาว จันจิรา ทองปิด 53/1660 หมู่ 2
12171 นาย สุรินทร์ บัวเขียว 53/1661 หมู่ 2
12172 นาย กิตติ เมทา 53/1662 หมู่ 2
12173 นาย สมพร เนื้อทอง 53/1663 หมู่ 2
12174 นาง ชมพินท์ ฤทธิ์เอนก 53/1665 หมู่ 2
12175 นางสาว สุภาภรณ์ คามนา 53/1666 หมู่ 2
12176 นาย ธวัชชัย น้อยเมล์ 53/1667 หมู่ 2
12177 นาย ธนสาร เส็งน้อย 53/1668 หมู่ 2
12178 นาย สมศักดิ์ นพเก้า 53/1669 หมู่ 2
12179 นางสาว นันทพร ตรัยรัตน์อภิวัน 53/1670 หมู่ 2
12180 นาย สำเริง ลายสีดา 53/1671 หมู่ 2
12181 นางสาว สุมาลี สุวรรณมณีรัตน์ 53/1672 หมู่ 2
12182 นางสาว นันทิวา เมฆฤทธิ์ 53/1673 หมู่ 2
12183 นาง ชอฮั้ว พรสถิตไชย 53/1674 หมู่ 2
12184 นางสาว ดวงใจ ทองเชื้อ 53/1675 หมู่ 2
12185 นางสาว สุกัญญา นวนแดง 53/1676 หมู่ 2
12186 นาย สุธี หลงจิ 53/1677 หมู่ 2
12187 นาง สมญา แชมเบอร์ส 53/1678 หมู่ 2
12188 นาย ประเสริฐศักดิ์ มงคลโพธิ์ 53/1679 หมู่ 2
12189 นาย สุกัลย์ โยธา 53/1680 หมู่ 2
12190 นาย อนันต์ เจนเลื่อย 53/1682 หมู่ 2
12191 นาย ณัชพล เสนารัตน์ 53/1683 หมู่ 2
12192 นาย ปรีชา พวงมะลิ 53/1684 หมู่ 2
12193 นาย สมนึก ศรีพนม 53/1685 หมู่ 2
12194 นางสาว สมบัติ สุขขำ 53/1686 หมู่ 2
12195 นาย เกษม ไชยวงษา 53/1687 หมู่ 2
12196 นาย ทวีศิลป์ ปะสุตะ 53/1689 หมู่ 2
12197 นาย ชินภัทร ปัญยารชุน 53/1690 หมู่ 2
12198 นาง ประไพ สุขดา 53/1691 หมู่ 2
12199 นางสาว ดวงใจ มีศิริ 53/1692 หมู่ 2
12200 นางสาว สุดารัตน์ อุดมกิจโกศล 53/1693 หมู่ 2
12201 นาง พุทธิพร อุดมกิจโกศล 53/1694 หมู่ 2
12202 นาย บุญส่ง อุดมกิจโกศล 53/1695 หมู่ 2
12203 นาย สุเมฐนันตฐ์ ธีรสิทธางกูร 53/1696 หมู่ 2
12204 นาย บรรจา เผือกทอง 53/1697 หมู่ 2
12205 นาง วรา สุขสมประสงค์ 53/1698 หมู่ 2
12206 นาย ยุทธนา หอมไกรลาศ 53/1699 หมู่ 2
12207 นาย พงศ์ภูมินท์ ศรีเมือง 53/1700 หมู่ 2
12208 นางสาว ปิยวรรณ เล็กสุวรรณ 53/1701 หมู่ 2
12209 นาย ประสิทธิ์ แสงห้าว 53/1702 หมู่ 2
12210 นางสาว วสิราภรณ์ เรือนทอง 53/1703 หมู่ 2
12211 นางสาว ภัทราณิษฐ์ ดลธนสิริโรจน์ 53/1704 หมู่ 2
12212 นาง ปราณี อยู่นาค 53/1705 หมู่ 2
12213 นางสาว กาญจนา วะรินทร์ 53/1706 หมู่ 2
12214 นาย ธีรวิทย์ จินาวัฒน์ 53/1707 หมู่ 2
12215 ส.ต.อ.หญิง รัตนาวดี เกษตรสินธุ์ 53/1708 หมู่ 2
12216 นางสาว นรภัท ศรีบุตรดี 53/1709 หมู่ 2
12217 นาย พัลลภ เสรีวุฒิชัย 53/1710 หมู่ 2
12218 นาย ยุทธจักร มาศภูมี 53/1711 หมู่ 2
12219 นาย ปิยพันธ์ ดอกไม้ 53/1712 หมู่ 2
12220 นาย ณัฐรินทร์ เนติมงคลโรจน์ 53/1713 หมู่ 2
12221 นางสาว กชมน หวานอม 53/1714 หมู่ 2
12222 นาย สมจิตต์ พิระภาค 53/1715 หมู่ 2
12223 นาง นิตยา สมฤาแสง 53/1717 หมู่ 2
12224 นาย บัญฑิต กุลสาบาล 53/1718 หมู่ 2
12225 นาย นพดล พลภักดิ์ 53/1719 หมู่ 2
12226 นาย เอกพันธ์ อินทรักษา 53/1720 หมู่ 2
12227 นาย ธนกฤต สาธร 53/1721 หมู่ 2
12228 นาย ชัยวัญญ์ จิรพีธัญญารัฐ 53/1722 หมู่ 2
12229 นางสาว สาริศา สุวิทยะศิริ 53/1723 หมู่ 2
12230 นาย ธนิต ยิ่งมี 53/1724 หมู่ 2
12231 นาย กรกต ศักดามาตร์ 53/1725 หมู่ 2
12232 นาง อารีย์ อภิวงศ์ 53/1726 หมู่ 2
12233 นาง ประไพ จินดา 53/1727 หมู่ 2
12234 นาย สุริยา วรรณวิเศษ 53/1728 หมู่ 2
12235 นางสาว อรยา ธัญญาพืช 53/1729 หมู่ 2
12236 นางสาว นรมน พรมโชติ หมู่ 2
12237 นาง วาสนา อรรถเนตร 53/1731 หมู่ 2
12238 นางสาว อาฐิกา อนุขันธ์ 53/1732 หมู่ 2
12239 นาย อำนวย ศรีรัตนพงษ์ 53/1733 หมู่ 2
12240 นางสาว สิริพร บุญอุไร 53/1734 หมู่ 2
12241 นางสาว ปรียา ขาวแก้ว 53/1735 หมู่ 2
12242 นาย ขจร โหระกุล 53/1736 หมู่ 2
12243 ด.ต.หญิง ณีรนุช ชุติมากร 53/1737 หมู่ 2
12244 นาย รุ่ง พลูศิลป์ 53/1738 หมู่ 2
12245 นาย ชัชวาล วิทักษ์ 53/1739 หมู่ 2
12246 นาย วิทยา บัวสุวรรณ์ 53/1740 หมู่ 2
12247 นางสาว จันทนา ศักดิกุล 53/1741 หมู่ 2
12248 นางสาว พรทิพย์ น้อยใส 53/1742 หมู่ 2
12249 นางสาว หทัยภัทร พรหมบุตร 53/1743 หมู่ 2
12250 นางสาว ปรียา พุ่มพะเนิน 53/1744 หมู่ 2
12251 นางสาว พัสวัลย์ นาถาบำรุง 53/1745 หมู่ 2
12252 พ.อ.ท. ขวัญชัย จิตอารีย์ 53/1746 หมู่ 2
12253 นาย สนอง คันธจันทร์ 53/1747 หมู่ 2
12254 นาย ชัยณรงค์ คันธจันทร์ 53/1748 หมู่ 2
12255 นาง วิภาวดี ทะนงค์ 53/1749 หมู่ 2
12256 นาย บุญช่วย ไกยสิทธิ์ 53/1751 หมู่ 2
12257 นาย สุรศกดิ์ อ่อนฉวี 53/1752 หมู่ 2
12258 นางสาว นฤมล รอดไหม 53/1753 หมู่ 2
12259 นางสาว นุจรีย์ พรมชาติ 53/1754 หมู่ 2
12260 นาย กฤษณะ นาคมณี 53/1755 หมู่ 2
12261 นาย ชุมพล เลิศจันทึก 53/1756 หมู่ 2
12262 ด.ต. วรพงษ์ พิมพ์หนู 53/1757 หมู่ 2
12263 นางสาว นฤมล พุ่มหิรัญ 53/1758 หมู่ 2
12264 นาย อำนาจ พลสาย 53/1759 หมู่ 2
12265 นาย ไอศูรย์ ประคองพวก 53/1760 หมู่ 2
12266 นาง สุภัสนันท์ ห้วยหงษ์ทอง 53/1761 หมู่ 2
12267 นาย เกสอน โคนพันธุ์ หมู่ 2
12268 นาย สำเริง เสือเกิด หมู่ 2
12269 นาย แจ๊ก ศรีวิบูลย์ หมู่ 2
12270 นาย ชินกร ปะวะเค หมู่ 2
12271 นางสาว นฤมล เพ็งปอภาร หมู่ 2
12272 นางสาว อรวรรณ จันทวงษ์ หมู่ 2
12273 นาย ธวัฒชัย นุ่นนุ้ย 53/1768 หมู่ 2
12274 นาย ชลอ กลิ่นทวี 53/1769 หมู่ 2
12275 นางสาว อรวรรณ ตนะทิพย์ 53/1770 หมู่ 2
12276 นางสาว มัลลิกา มวลสุข 53/1771 หมู่ 2
12277 นาง ทองคำ วงศ์ตัน 53/1772 หมู่ 2
12278 นางสาว อังคณา บุญยงค์ 53/1773 หมู่ 2
12279 นาย ประสิทธิ์ สมดี 53/1774 หมู่ 2
12280 นางสาว รัชนก พรมเสน 53/1775 หมู่ 2
12281 นางสาว รัชรินทร์ แซ่เนี้ยว 53/1776 หมู่ 2
12282 นาย ชานนท์ ชุ่มชูจันทร์ 53/1777 หมู่ 2
12283 นาย เวียน ไชยสา 53/1778 หมู่ 2
12284 นาย ธีรพัฒน์ คนไว 53/1779 หมู่ 2
12285 นาง อาทิตยา ปัทมาคม 53/1780 หมู่ 2
12286 นาย สมเอี้ยง เพิ่มทรัพย์ 53/1781 หมู่ 2
12287 นาย วรพจน์ วิชิตพงค์ 53/1783 หมู่ 2
12288 นาง รัตนาภรณ์ พุ่มสีนิล 53/1784 หมู่ 2
12289 นาย ชวภณ แสงจันทร์ 53/1785 หมู่ 2
12290 นาย กิตติกร สุนทรนุลักษณ์ 53/1786 หมู่ 2
12291 นาง กรวรรณ คงพูนพิน 53/1787 หมู่ 2
12292 นางสาว มณีรัตน์ ทิพย์สิงห์ 53/1788 หมู่ 2
12293 นาย ชัยรัตน์ ระมั่งทอง 53/1789 หมู่ 2
12294 นางสาว สิริกาญจน์ ฟองสวัสดิ์ 53/1790 หมู่ 2
12295 นาง จันทร์เพ็ญ เมืองมา 53/1791 หมู่ 2
12296 นาง วันทนา ช่วยกิจ 53/1792 หมู่ 2
12297 นางสาว พัชรี สุทธิประภา 53/1793 หมู่ 2
12298 นางสาว จงกล พลสุริยา 53/1794 หมู่ 2
12299 นาย ทนงรัตน์ ทองพิจิตร 53/1795 หมู่ 2
12300 นาย สิทธิโชค พรวิจิตร 53/1796 หมู่ 2
12301 นาย ชัยณรงค์ คำนึงเนตร 53/1797 หมู่ 2
12302 นาง ประทวน มานะเว้น 53/1799 หมู่ 2
12303 นางสาว ณัฐธยาน์ อดุลย์พีระเดช 53/1800 หมู่ 2
12304 นาย สรพงศ์ นาโควงค์ 53/1801 หมู่ 2
12305 นาง ลำไผ่ ป้องปิ่น 53/1802 หมู่ 2
12306 นาย ทูล บุญเทพงษ์ 53/1803 หมู่ 2
12307 นาง ประกาย พลูเกษม 53/1804 หมู่ 2
12308 นาง พรนภา ทุลลี่ 53/1805 หมู่ 2
12309 นางสาว เกื้อกูล บุญชูประภา 53/1807 หมู่ 2
12310 นาย ธีรักษ์ สินสิบ 53/1808 หมู่ 2
12311 นาย เอกวัฒน์ เสโตบล 53/1809 หมู่ 2
12312 นาย ชนัสถ์ สวัสดิ์ธรรมากุล 53/1810 หมู่ 2
12313 นาย อาคม โล้วประเสริฐ 53/1811 หมู่ 2
12314 นาง กรองทอง ธรรมสะอาด 53/1812 หมู่ 2
12315 นางสาว สมสุรีย์ บวรเกษมภักดี 53/1813 หมู่ 2
12316 นางสาว กอบกุล กาเกษ 53/1814 หมู่ 2
12317 นางสาว ปวีณา วิเศษวิสัย หมู่ 2
12318 นาย วิชัย วิเศษวิสัย หมู่ 2
12319 นาย วิระชัย เขมาลำธาร หมู่ 2
12320 นาย สงกรานต์ เชียงพฤกษ์ หมู่ 2
12321 นางสาว ต้อย หวลกระโทก หมู่ 2
12322 นาย สมเดช มหาบุตร หมู่ 2
12323 นาย คำพันธ์ มาโยธา 53/1822 หมู่ 2
12324 นางสาว เบ็ญจมาศ สารุณา 53/1823 หมู่ 2
12325 นางสาว พีชานิการ์ อุดแค 53/1824 หมู่ 2
12326 นาย เดชดำรงค์ ทองคำ 53/1825 หมู่ 2
12327 นางสาว ยุวดี ผ่องแผ้ว 53/1826 หมู่ 2
12328 นางสาว ขวัญตา เนียมสี 53/1827 หมู่ 2
12329 นาง สุพรรณ อุ่นแก้ว 53/1828 หมู่ 2
12330 นางสาว ฐานรัตน์ บุบผากอง 53/1829 หมู่ 2
12331 นาย ธีรศักดิ์ สีรัตน์ 53/1830 หมู่ 2
12332 นาย เรืองชัย นครไพร 53/1831 หมู่ 2
12333 นางสาว วนัดดา สารุณา 53/1832 หมู่ 2
12334 นาย จารุวัฒน์ ฉ่ำมณี 53/1833 หมู่ 2
12335 นางสาว สายชล พรมทอง 53/1834 หมู่ 2
12336 นางสาว รัตนา วงค์ลา 53/1835 หมู่ 2
12337 นางสาว สิรินทร์รัชย์ อยู่ดี 53/1836 หมู่ 2
12338 นางสาว ปองสวาท เงินทอง 53/1837 หมู่ 2
12339 นาย สุวรรณ ศรีใสคำ 53/1838 หมู่ 2
12340 นาย ฉัตรา สุวัฒวิตยากร 53/1839 หมู่ 2
12341 นาย ชัยวัฒน์ งามประเสริฐ 53/1840 หมู่ 2
12342 นาย เฉลิม เถระวัน 53/1841 หมู่ 2
12343 นาง ศิริทิพย์ ไชยพงษ์ 53/1842 หมู่ 2
12344 นางสาว พันทิวา แก้วใส 53/1843 หมู่ 2
12345 นาย ธีระ วงษา 53/1844 หมู่ 2
12346 นาย สมชัย โพธ์ศรีหิรัญ 53/1845 หมู่ 2
12347 นาง สุกัญญา อินทอง 53/1846 หมู่ 2
12348 นาง วิชชุตา ทองพันชั่ง 53/1847 หมู่ 2
12349 นางสาว วริญาภร รัสหลุย 53/1848 หมู่ 2
12350 นาย อำนาจ ภัทรสุวรรณ์ 53/1849 หมู่ 2
12351 นาย วีรพันธ์ พลพันธ์ 53/1850 หมู่ 2
12352 นาย ดิเรก โทอื้น 53/1851 หมู่ 2
12353 นาง นันทวรรณ อัศวนันทการ 53/1852 หมู่ 2
12354 นางสาว รพีพรรณ แสนดี 53/1853 หมู่ 2
12355 นาย แสง สงวนเรือง 53/1854 หมู่ 2
12356 นางสาว จงดี วรรณเพ็ชร 53/1855 หมู่ 2
12357 นาง นุสรา แก้วสุยา 53/1856 หมู่ 2
12358 นาย เอกลักษณ์ ฤทธิสนธิ์ 53/1857 หมู่ 2
12359 นาง วรรณา สายสนิท 53/1858 หมู่ 2
12360 นาย วัชรินทร์ ทีวารีเจริญ 53/1859 หมู่ 2
12361 นาย ณฐพรหม บุญชาญ 53/1860 หมู่ 2
12362 นางสาว ชลธิชา เสติ 53/1861 หมู่ 2
12363 นาย สุวรรณ คำพันธ์ 53/1862 หมู่ 2
12364 นางสาว สุมารี เหล่าอู 53/1863 หมู่ 2
12365 นาง พิกุล ขุราษี 53/1864 หมู่ 2
12366 นางสาว วิพาภรณ์ งามสรรพ์ 53/1865 หมู่ 2
12367 นาย ภีมมนัส นิลมาลา 53/1866 หมู่ 2
12368 นางสาว จันทร์เพ็ญ งามสม 53/1867 หมู่ 2
12369 นางสาว นิตยา ช่วยนา 53/1868 หมู่ 2
12370 นางสาว จิรันธนิน ทวีสุข 53/1869 หมู่ 2
12371 นาย บุรินทร์พงศ์ สิมมา 53/1870 หมู่ 2
12372 นาง ณุท ผู้ภักดี 53/1871 หมู่ 2
12373 นาย นิกร มาเนียม 53/1872 หมู่ 2
12374 นางสาว ชลาลัย หมวดสรทิพย์ 53/1873 หมู่ 2
12375 นางสาว สุดา โมศรัตน์ 53/1874 หมู่ 2
12376 นางสาว นิจศรา มณีโชติ 53/1876 หมู่ 2
12377 นาย ปรฐ โคมพันธ์ 53/1877 หมู่ 2
12378 จ.ส.อ. ประสงค์ สังขพันธุ์ 53/1878 หมู่ 2
12379 นาย เอกชาติ ส่องจ้า 53/1879 หมู่ 2
12380 นางสาว จันทร์ทิมา บุญศรี 53/1880 หมู่ 2
12381 นางสาว วชิราวรรณ สุระเสียง 53/1881 หมู่ 2
12382 นางสาว อารีย์ บุญภา 53/1882 หมู่ 2
12383 นาย กานต์ อนุตราวงศ์ 53/1883 หมู่ 2
12384 นาง จุไรพร พาติกบุตร 53/1884 หมู่ 2
12385 นาย จีรายุทธ แสวงผล 53/1885 หมู่ 2
12386 นาย อนุชา ขวัญสมคิด 53/1886 หมู่ 2
12387 นางสาว กรพิกุล การะเกษ 53/1887 หมู่ 2
12388 นาย วิเชษฐ คุ้มม่วง 53/1888 หมู่ 2
12389 นางสาว ลัดดาวัลย์ อันตารา 53/1889 หมู่ 2
12390 นาย เอกลักษณ์ พันสุ 53/1890 หมู่ 2
12391 นาย สงวน โพธิ์เกษม 53/1891 หมู่ 2
12392 นาย สมเกียรติ ปิยวิทย์ 53/1892 หมู่ 2
12393 นาย สุรชาติ ประเจริญ 53/1893 หมู่ 2
12394 นาง สมพร พยัคฆะ 53/1894 หมู่ 2
12395 นาง ธณัฐศรันย์ บุตรนิล 53/1895 หมู่ 2
12396 นาง กิตติพงษ์ กาติน 53/1896 หมู่ 2
12397 นางสาว กนกวรรณ แช่มช้อย 53/1897 หมู่ 2
12398 นางสาว ณัฐวดี นำทวี 53/1898 หมู่ 2
12399 นางสาว จิดาภา กระต่ายดพธิ์ 53/1899 หมู่ 2
12400 นาย น้อย หวานฉ่ำ 53/1900 หมู่ 2
12401 นาย ชลากร แซ่ฮั่น 53/1901 หมู่ 2
12402 นางสาว ดอกฟาง ศักดิ์หาญภพ 53/1902 หมู่ 2
12403 จ.อ. เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร หมู่ 2
12404 นาย ภานุวัฒน์ คงพ่วง 53/1904 หมู่ 2
12405 นาย เคนจิ อีวาซาวา 53/1906 หมู่ 2
12406 นาย พรชัย ปฎิโชติ 53/1907 หมู่ 2
12407 นาย นิคม ท่านมุข 53/1908 หมู่ 2
12408 นาย นพดล ปกรณ์นิมิตดี 53/1909 หมู่ 2
12409 นาย ทองดำ บุญบันดาล 53/1910 หมู่ 2
12410 นาย บุญส่ง มีลักษณ์ 53/1911 หมู่ 2
12411 นางสาว เพ็ญนภา การะเกษ 53/1912 หมู่ 2
12412 นาย ประดิษฐ์ บุญเลิศ 53/1913 หมู่ 2
12413 นาง รศนา พรหมมาศ 53/1914 หมู่ 2
12414 นาย ปัญญา ดวงทองคำ 53/1915 หมู่ 2
12415 นาง สุพาพร เฒ่าอุดม 53/1916 หมู่ 2
12416 นาย ชัชวาล เสถียรวงศ์ 53/1917 หมู่ 2
12417 นาย เขตต์ รัตนวิไล 53/1918 หมู่ 2
12418 นาย นฤพล น่วมเจียม 53/1919 หมู่ 2
12419 นาย ราตรี พูลสวัสดิ์ 53/1920 หมู่ 2
12420 นาง รุ่งรุจี สายราม 53/1921 หมู่ 2
12421 นาย โสภณ มาละ 53/1922 หมู่ 2
12422 นางสาว อุไรวรรณ บัวศรี 53/1923 หมู่ 2
12423 นางสาว ปัณฑ์ชลิตา ภารัตตะ 53/1925 หมู่ 2
12424 นาง เพ็ญจันทร์ ชำนิ 53/1926 หมู่ 2
12425 นาง ณปภา ศรีวราพันธุ์ 53/1927 หมู่ 2
12426 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทรัตน์ 53/1928 หมู่ 2
12427 นาย สุวิทย์ ธรรมิภักดิ์ 53/1929 หมู่ 2
12428 นางสาว จุฑามาศ ลีระกุล 53/1930 หมู่ 2
12429 นาง เบญจวรรณ แต่งโยธา 53/1931 หมู่ 2
12430 นาย อภิชัย อ้อมนอก 53/1932 หมู่ 2
12431 นาง ระพีพรรณ เฉลิมชวลิต 53/1933 หมู่ 2
12432 นาย ไพบูลย์ นบนอบ 53/1934 หมู่ 2
12433 นางสาว สุธาวรรณ์ ทิโน 53/1935 หมู่ 2
12434 นาง อาภา นาพิเกร์ 53/1936 หมู่ 2
12435 นางสาว พรตจนา พรรัตนพันธุ์ 53/1937 หมู่ 2
12436 นางสาว จุรีย์พร มีสุข 53/1938 หมู่ 2
12437 นาย นิพนธ์ มีสุข 53/1939 หมู่ 2
12438 นาย ณัฐกิตต์ ลี้ปิยะสกุลชัย 53/1940 หมู่ 2
12439 นางสาว สุพรรณี พูลแพ 53/1941 หมู่ 2
12440 นางสาว ลัดดาพร มณีแก้ว 53/1942 หมู่ 2
12441 นาย อุดม มณีแก้ว 53/1943 หมู่ 2
12442 นาย ทองกาญ สุ่มมาตย์ 53/1945 หมู่ 2
12443 นาย นพดล วงค์ราจา 53/1947 หมู่ 2
12444 นางสาว ศรัณย์กร จินต์สุภาวงค์ 53/1948 หมู่ 2
12445 นางสาว สุมาลี บุญธรรม 53/1949 หมู่ 2
12446 นาง ธัชญาณี โพธิ์ทอง 53/1950 หมู่ 2
12447 นาย ไทยรัฐ เจริญพร 53/1951 หมู่ 2
12448 นาย ปิติ เดชสัมภินพงศ์ 53/1952 หมู่ 2
12449 นาง กัญญ์ณณัฐ โรจน์ไพศาล 53/1953 หมู่ 2
12450 นาย พงศ์สิริ รัตนจิราภรณ์ 53/1954 หมู่ 2
12451 นาย อัครินทร์ รัตนจิราภรณ์ 53/1955 หมู่ 2
12452 นาย ภูบดี ชามีรส 53/1956 หมู่ 2
12453 นาย ณรงค์ศักดิ์ มาตรมูล 53/1957 หมู่ 2
12454 ร.ท. ปรมัตถ์ วงศ์ประไพโรจน์ 53/1958 หมู่ 2
12455 นาย อาณัติ วงศ์ปัญญา 53/1959 หมู่ 2
12456 นาย วีระกุล โลทะกะ 53/1960 หมู่ 2
12457 นาย รณชัย เหลือวงศ์ 53/1962 หมู่ 2
12458 นางสาว วลาสินี อรรถวัน 53/1963 หมู่ 2
12459 นางสาว วิไลลักษณ์ จันทร์เตื่อย 53/1964 หมู่ 2
12460 นาย อุดม คำแพงทอง หมู่ 2
12461 นาย บัญชา อองโนนยาง 53/1966 หมู่ 2
12462 นาย ประเสริฐ ภู่โสภา 53/1967 หมู่ 2
12463 นาย เสริมสักดิ์ ตีระวัฒนานนท์ 53/1968 หมู่ 2
12464 นาย อติเทพ มั่นศักดิ์ 53/1970 หมู่ 2
12465 นางสาว วาทิณี จิตรสำรวย 53/1971 หมู่ 2
12466 พ.อ.อ. สมชาย กำเหนิดนนท์ 53/1972 หมู่ 2
12467 นาง ปรีชา เรียงนาม 53/1973 หมู่ 2
12468 นาย กฤษดา เนตรนิล 53/1974 หมู่ 2
12469 นาง พรรณี เนตรนิล 53/1975 หมู่ 2
12470 นางสาว อรทัย อินต๊ะยศ 53/1976 หมู่ 2
12471 นาย ณัฐพัชร์ เศรษฐศิริบดี 53/1977 หมู่ 2
12472 น.ท. สุวัฒน์ จันทะคาม 53/1978 หมู่ 2
12473 นาย พิชัย ใจผ่อง 53/1979 หมู่ 2
12474 นาย สมพร แย้มนวล 53/1980 หมู่ 2
12475 นาย ยุทธนา พุ่มเหม หมู่ 2
12476 นางสาว พรพีรยา สอนพรม 53/1982 หมู่ 2
12477 นางสาว สิรินภา ค้าคล่อง 53/1983 หมู่ 2
12478 นาย ปรเมษฐ์ กนกธนาวดี 53/1984 หมู่ 2
12479 นาง วาสนา พลพิทักษ์ 53/1985 หมู่ 2
12480 นางสาว ลักษิกา แซ่จู 53/1986 หมู่ 2
12481 นาย ชิณภัทร ชิณะรัตน์ 53/1987 หมู่ 2
12482 นาง บุญเรือน มาเปลี่ยน 53/1988 หมู่ 2
12483 นาย ชาย พันธุ์รัตน์ 53/1989 หมู่ 2
12484 นาย นิพนธ์ ภู่ห้อย 53/1990 หมู่ 2
12485 พ.ต.ท. จรูญรัตน์ บุญเลิศ 53/1991 หมู่ 2
12486 นางสาว ปณิดา กะการดี 53/1992 หมู่ 2
12487 นาย ธิติวัฒน์ ตันติเมธีพงศ์ 53/1993 หมู่ 2
12488 นาย โฆษิต ดลสุขเลิศ 53/1994 หมู่ 2
12489 นาย อิสระ จิรารัตน์ 53/1995 หมู่ 2
12490 นางสาว ดิศยาภรณ์ โลเกตุ 53/1996 หมู่ 2
12491 นาง รำพึง ใจเที่ยงธรรม 53/1998 หมู่ 2
12492 นางสาว มะลิวัลย์ พลหมั่น 53/1999 หมู่ 2
12493 นาย ยศ สุคนธมาน 53/2001 หมู่ 2
12494 นาย โทมัส พระตลับ 53/2002 หมู่ 2
12495 นางสาว ปุณยวีร์ วงศ์ศิริภักดิ์ 53/2003 หมู่ 2
12496 นาย สกิต คงเกิด 53/2004 หมู่ 2
12497 นางสาว เทพอนง นรบัติ 53/2005 หมู่ 2
12498 นาง เรืองทอง ธเนศราภา 53/2006 หมู่ 2
12499 นาย นที ธเนศราภา 53/2007 หมู่ 2
12500 นาย วสุ ธนิชารุ่งเกษม 53/2009 หมู่ 2
12501 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ทวีพัฒน์เมธากุล 53/2011 หมู่ 2
12502 นาย อดิศักดิ์ จันทร์สงวน 53/2012 หมู่ 2
12503 นาย กมล สง่าแสง 53/2013 หมู่ 2
12504 นาย สมยศ ลิมป์ประเสริฐกุล 53/2014 หมู่ 2
12505 นาย ประเสริฐ ยวงยิด 53/2015 หมู่ 2
12506 นางสาว มาลี ลอยล่อง 53/2016 หมู่ 2
12507 นาย จีระพงษ์ ศรีรักษาแก้ว 53/2017 หมู่ 2
12508 นาย บุญช่วย จุทสิงห์ 53/2018 หมู่ 2
12509 นาง สุนารี มั่นปาน 53/2019 หมู่ 2
12510 นาย ธวัชชัย ธานี 53/2020 หมู่ 2
12511 นาย สุรินทอง บุญธรรม 53/2021 หมู่ 2
12512 นาย สุพรรณ คำลอย 53/2022 หมู่ 2
12513 นาย จักรพงษ์ เว่าสันเทียะ หมู่ 2
12514 นาย เอกอนันต์ ชูบัวทอง 53/2024 หมู่ 2
12515 นาย พศวัต จงจิตร 53/2025 หมู่ 2
12516 นางสาว วริดา สายบุญยัง 53/2027 หมู่ 2
12517 น.ต. ประทีป วงษ์ลมัย หมู่ 2
12518 ร.ต. รัฐกร คงมี 53/2029 หมู่ 2
12519 นางสาว รมิดา ศุภรวิพุธ 53/2030 หมู่ 2
12520 นางสาว สุรินทร์ ปินะทาใน 53/2031 หมู่ 2
12521 นางสาว ชนนิกานต์ เวชอภิกุล 53/2032 หมู่ 2
12522 นางสาว นันท์พนิตา สิริมณีวรรณ 53/2033 หมู่ 2
12523 นาย ธันวา เปี่ยมศิล 53/2034 หมู่ 2
12524 นาย เอกสิทธิ์ แก้วแหวน 53/2035 หมู่ 2
12525 นาง สำรอง ทองประเสริฐ 53/2036 หมู่ 2
12526 นาย รักษนันท์ รักษ์รุ่งเรือง 53/2037 หมู่ 2
12527 นาย โชคดี พาหละ 53/2038 หมู่ 2
12528 นางสาว อำนวยพร ผลกระโทก 53/2039 หมู่ 2
12529 นาย ไพฑรูย์ พิทยชัย 53/2040 หมู่ 2
12530 นาง ประไพ ผดาวัลย์ 53/2041 หมู่ 2
12531 นาง ยุภา จันดวง 53/2042 หมู่ 2
12532 นาง สุนีย์ สารวานิชพิทักษ์ 53/2043 หมู่ 2
12533 นาย นพดล เพ็ชรคง 53/2044 หมู่ 2
12534 นางสาว ศิริพรรณ หน่อไชย 53/2045 หมู่ 2
12535 นาย เฉลียว แฝงสีคำ 53/2046 หมู่ 2
12536 นาย ณัฐพงษ์ นรินทร์ 53/2047 หมู่ 2
12537 นาย สมจิต สุบรรณรัตน์ 53/2048 หมู่ 2
12538 นาย เชิดชัย ลอยมา 53/2049 หมู่ 2
12539 นางสาว บำรุง ศิริบุญ 53/2050 หมู่ 2
12540 นาย พลรบ เหรียญสุข 53/2051 หมู่ 2
12541 นางสาว วลัยพร จงแยกกลาง 53/2052 หมู่ 2
12542 นาย บุญเทียม นราพันธ์ 53/2053 หมู่ 2
12543 นาย จารึก กัญหาสูงเนิน 53/2054 หมู่ 2
12544 นาย สุธีศักดิ์ อึ่งทอง 53/2055 หมู่ 2
12545 นาย คมสินธุ์ ต้นสีนนท์ 53/2056 หมู่ 2
12546 นาย ศักดิ์ดา คำดี 53/2057 หมู่ 2
12547 นางสาว วงเดือน มุสะกะ 53/2058 หมู่ 2
12548 นางสาว สุนิสา จิตตพิศ 53/2059 หมู่ 2
12549 พ.อ.อ. วัลลภ ดวงเนตร 53/2060 หมู่ 2
12550 นาย รุจนพงศ์ หิรัญวงษ์ 53/2061 หมู่ 2
12551 นาย ธวัฒน์ชัย วสุโชตธนพงษ์ 53/2062 หมู่ 2
12552 นางสาว พัชราภา สมสี 53/2063 หมู่ 2
12553 นาย อานนท์ มันตนา 53/2064 หมู่ 2
12554 นาง สุพัฒตา สีดารักษา 53/2065 หมู่ 2
12555 นางสาว สุวรรณา ชัยสุนทร 53/2066 หมู่ 2
12556 ด.ต. คงศักดิ์ ศรีม่วง 53/2067 หมู่ 2
12557 นางสาว ปวีณา จันอ้น 53/2068 หมู่ 2
12558 นาย นุกูล แก้วพานิชย์ 53/2069 หมู่ 2
12559 นางสาว หงษ์ทอง พิทักษ์กมล 53/2070 หมู่ 2
12560 นาย สามารถ สุมทอง 53/2071 หมู่ 2
12561 นางสาว รัฐพร มินวงษ์ 53/2072 หมู่ 2
12562 นาย พีราวุธ พรหมมาพันธุ์ 53/2073 หมู่ 2
12563 นาย องอาจ ลิ่มเศรษโฐ 53/2074 หมู่ 2
12564 นางสาว ปิยะนุช สอนสนธิ์ 53/2075 หมู่ 2
12565 นาง ฉวี คุณศิริ 53/2076 หมู่ 2
12566 นาย ศักดิ์ชัย พลนันท์ 53/2077 หมู่ 2
12567 นาย ภากร รอดศรี 53/2078 หมู่ 2
12568 นางสาว ปนิดา คงแย้ม 53/2079 หมู่ 2
12569 นางสาว พัชรา สุขตะกูล 53/2080 หมู่ 2
12570 นาย ศราวุฒิ อยู่จู 53/2081 หมู่ 2
12571 นาง กชนิภา แก้วฟูสาย 53/2082 หมู่ 2
12572 นางสาว บุญจันทร์ คามวัลย์ 53/2083 หมู่ 2
12573 นาย รุ่งรดิศ พวงแก้ว 53/2085 หมู่ 2
12574 นาย มานพ พันอิน 53/2086 หมู่ 2
12575 นางสาว นพมาศ คงแก้ว 53/2087 หมู่ 2
12576 นาย นพดล พลมาตย์ 53/2088 หมู่ 2
12577 นาย นพปฎล หาญกุดตุ้ม 53/2089 หมู่ 2
12578 นางสาว เกษร โสภาวรรณ 53/2090 หมู่ 2
12579 นางสาว อังขณา อุทิดสาร 53/2091 หมู่ 2
12580 นางสาว ณัฐฐา ปลั่งกลาง 53/2093 หมู่ 2
12581 นางสาว สิริวิภา เนื้อขำ 53/2094 หมู่ 2
12582 นางสาว สาวิตรี ปราสาททอง 53/2095 หมู่ 2
12583 นาย สถาพร ทั่งกรณ์ 53/2096 หมู่ 2
12584 นาย วันชัย ชัยปัญญา 53/2097 หมู่ 2
12585 นาย วิเชียร พินทา 53/2098 หมู่ 2
12586 ร.ต.หญิง สุชาดา ดีรักษา 53/2099 หมู่ 2
12587 นาย ชัยเกษม วิยาสิงห์ 53/2100 หมู่ 2
12588 นาย จำปา พรมนอก 53/2101 หมู่ 2
12589 นาย แดน ทิศทะษะ 53/2102 หมู่ 2
12590 นางสาว กาญจนา สมมาสมดี 53/2103 หมู่ 2
12591 ส.ต.อ. สยาม เปรมไทยสงค์ 53/2104 หมู่ 2
12592 นาย สามาตร์ โชติกวณิชย์ 53/2105 หมู่ 2
12593 นาย นันทกร บุญประกอบ 53/2106 หมู่ 2
12594 นางสาว พัทธนันท์ บุญรอด 53/2107 หมู่ 2
12595 นางสาว พูลทิพย์ สีหาบุตร 53/2108 หมู่ 2
12596 นางสาว ฉวีวรรณ อาจคำ 53/2109 หมู่ 2
12597 นาย ตวงสิทธิ์ สุธรรมมา 53/2110 หมู่ 2
12598 นาย กฤตยชญ์ พารารักษ์ 53/2111 หมู่ 2
12599 นางสาว ดาวเรือง ดวงจันทร์ 53/2112 หมู่ 2
12600 นางสาว มาริสา หนุนภักดี 53/2113 หมู่ 2
12601 นาย ธนะสิทธิ์ เกริกเกียรติรักษ์ 53/2114 หมู่ 2
12602 นาง พรนภา บุญศรี 53/2115 หมู่ 2
12603 นางสาว ชัญญา บุตรโคตร 53/2116 หมู่ 2
12604 นางสาว กอรวรรณ ศรีธานี 53/2117 หมู่ 2
12605 พ.อ.ท. จาตุรันต์ ไวรักษ์สัตว์ 53/2118 หมู่ 2
12606 พ.อ.อ. สมชาย แสงสินไชย 53/2119 หมู่ 2
12607 นาง นิต นามอุตวงษ์ 53/2120 หมู่ 2
12608 นาย สมชาย บุญสกุล 53/2121 หมู่ 2
12609 นางสาว กัญญณัช เผ่าวิจิตร 53/2122 หมู่ 2
12610 นางสาว วรรณพร เวียงจันทร์ 53/2123 หมู่ 2
12611 นาย ศราวิน จงเจริญสุข 53/2124 หมู่ 2
12612 นางสาว ภัคญดา วิภาวิน 53/2125 หมู่ 2
12613 นาย ไพรัช พงศ์อัจฉริยกุล 53/2126 หมู่ 2
12614 นาย ชัยวัฒ ดารา 53/2127 หมู่ 2
12615 นาย กัมปนาท ไพบูลย์ 53/2128 หมู่ 2
12616 นางสาว ศิริรัตน์ แอกคะ 53/2129 หมู่ 2
12617 นาย ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 53/2130 หมู่ 2
12618 นางสาว ศิริลักษณ์ ตะละรัมย์ 53/2131 หมู่ 2
12619 นางสาว กัลยา เวียงคำ 53/2132 หมู่ 2
12620 นาย วัชระ คำสว่าง 53/2133 หมู่ 2
12621 นาย มนูญ อมรกิจวัฒนกูล 53/2134 หมู่ 2
12622 นาง ทองคำ พานทวีป 53/2135 หมู่ 2
12623 นางสาว ณธษา วรรณทะวงค์ 53/2136 หมู่ 2
12624 นาย จักรพงษ์ กล้าหาญ 53/2137 หมู่ 2
12625 นางสาว เมษา ปัญญารักษ์ดำรง 53/2138 หมู่ 2
12626 นาย ธนา รัตนะ 53/2139 หมู่ 2
12627 พ.อ.อ. ประชันศักดิ์ โสมภีร์ 53/2140 หมู่ 2
12628 นางสาว นิภารัตน์ รอดภัย 53/2141 หมู่ 2
12629 นาง ชุติกาญจน์ น้อยหนูเภา 53/2142 หมู่ 2
12630 นาย ณเรต ศรีเมือง 53/2143 หมู่ 2
12631 นางสาว ปิ่นปิยะธิดา มิตราช 53/2144 หมู่ 2
12632 นางสาว ศิวพร จันจั่น 53/2145 หมู่ 2
12633 นาย สันทนา งามวงศ์ 53/2146 หมู่ 2
12634 นาย ยงยุทธ ยุซิ 53/2147 หมู่ 2
12635 นาย ชัยวัฒน์ คำแก้ว 53/2148 หมู่ 2
12636 นางสาว ศุภารมย์ เอนกจีราวัฒน์ 53/2149 หมู่ 2
12637 นาง ใช้ วงษ์ศรี 53/2150 หมู่ 2
12638 นางสาว มณทิรา ท้าวทันวงศ์ 53/2151 หมู่ 2
12639 นาง กชกร บำรุงชาติ 53/2152 หมู่ 2
12640 ร.อ.ท. ณัฐพล เรืองเสนา 53/2153 หมู่ 2
12641 นาง มุข สิงห์วิชา 53/2154 หมู่ 2
12642 นางสาว ศุภลักษณ์ สุธงษา 53/2155 หมู่ 2
12643 นาง คำออน ดวงสนิท 53/2156 หมู่ 2
12644 นาย เฉลิมชัย เชียงน้อย 53/2157 หมู่ 2
12645 นาย สุรศักดิ์ เรืองเที่ยง 53/2158 หมู่ 2
12646 นาง ชนิสรา แจ่มวงษ์ 53/2159 หมู่ 2
12647 นางสาว สุภาพร สตะ 53/2160 หมู่ 2
12648 นาย บัญชา วงค์มิ่ง 53/2161 หมู่ 2
12649 นางสาว อมรรัตน์ มิตรปล้อง 53/2162 หมู่ 2
12650 นางสาว จันทร์นภา เทียงเดช 53/2163 หมู่ 2
12651 นาย สมเพียร อ่อนหัวโทน 53/2164 หมู่ 2
12652 นาย สุนะเปรม อ่อนหัวโทน 53/2165 หมู่ 2
12653 นาย สำรวย ศิริยศ 53/2166 หมู่ 2
12654 นาง นวภัค สุวรรณศรี 53/2167 หมู่ 2
12655 นางสาว นัตฐาศิริ บุญนาน 53/2168 หมู่ 2
12656 นาย รัศมี มะณีแสง 53/2169 หมู่ 2
12657 นาง ภิมฏ์ภิรา ชะเอมเทศ 53/2170 หมู่ 2
12658 นาย อรินท์พล เหล่าโนนคร้อ 53/2171 หมู่ 2
12659 นาย จิรวุฒิ วัฒนพันธ์ 53/2172 หมู่ 2
12660 นาย สนธิ บุตรสุทธิวงศ์ 53/2173 หมู่ 2
12661 นาย ผดุงศักดิ์ ธรเจริญทรัพย์ 53/2174 หมู่ 2
12662 นาย วิชัย จันทะพันธ์ 53/2175 หมู่ 2
12663 นาย อนุพงศ์ อุตมา 53/2176 หมู่ 2
12664 นาง จันทร์เพ็ญ โมคภา 53/2177 หมู่ 2
12665 นางสาว อักษิพร ฤทธิ์บำรุง 53/2178 หมู่ 2
12666 นางสาว ฐานิตา ทองส่งโสม 53/2179 หมู่ 2
12667 นางสาว นุชนาฏ พึ่งญาติ 53/2180 หมู่ 2
12668 จ.ส.อ. อโน พบที่พึ่ง 53/2181 หมู่ 2
12669 นางสาว บุญร่วม วงค์อินอยู่ 53/2182 หมู่ 2
12670 นาย ยมนา ธิยา 53/2184 หมู่ 2
12671 นาง ดวงจิตต์ วันแก้ว 53/2185 หมู่ 2
12672 นางสาว ธนกร ธนดลพาณิชย์ 53/2186 หมู่ 2
12673 นางสาว ชิดชนก พันระทา 53/2187 หมู่ 2
12674 นางสาว สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร 53/2188 หมู่ 2
12675 นาย นัณทวัฒน์ ด้วงสุข 53/2189 หมู่ 2
12676 นาย สมบูรณ์ งานไว 53/2190 หมู่ 2
12677 นางสาว กาญจนา แก้วกร่ำ 53/2191 หมู่ 2
12678 นาง กาญจนารัตน์ สว่างนพ 53/2192 หมู่ 2
12679 นาง กวินทิพย์ ปันมิตร 53/2193 หมู่ 2
12680 นาย นภดล สกุลเดชไพศาล 53/2194 หมู่ 2
12681 นางสาว ฐิตาพร หมวกหมื่นไวย์ 53/2196 หมู่ 2
12682 นางสาว ณัฐนันท์ วงษ์ทิพย์วิภา 53/2197 หมู่ 2
12683 นาย บุญธรรม แก้วกาญจน์ 53/2198 หมู่ 2
12684 นาย เสรี แท่นทอง 53/2199 หมู่ 2
12685 นางสาว เทวี เกล่งกล้า 53/2200 หมู่ 2
12686 นางสาว วาสนา ยอดตา 53/2201 หมู่ 2
12687 นางสาว ลักษณา ตาคม 53/2203 หมู่ 2
12688 นางสาว สิริพร ชูเชิด 53/2204 หมู่ 2
12689 นางสาว บุษบา อุตมะ 53/2205 หมู่ 2
12690 นาย วรโชติ ทศพร 53/2206 หมู่ 2
12691 นาง ดวงจันทร์ สายสร้อย 53/2207 หมู่ 2
12692 นาย ฝ้าย ราชโสม 53/2208 หมู่ 2
12693 นางสาว ลดาวัลย์ ทองนาค 53/2209 หมู่ 2
12694 นาง บุญเลี้ยง ภาวหาร 53/2210 หมู่ 2
12695 นางสาว ธนิดา สาระไกร 53/2212 หมู่ 2
12696 นาย ธเนต วิสิเขตการ 53/2213 หมู่ 2
12697 นาง ปริญญา สีนามเอ้น 53/2214 หมู่ 2
12698 นาย ชาญชัย แก้วใจจง 53/2215 หมู่ 2
12699 นาย ปราโมทย์ สติเลิศมงคล 53/2216 หมู่ 2
12700 นาย ชัยชาญ คำหมู่ 53/2217 หมู่ 2
12701 นาง บุญศรี นิยมไทย 53/2218 หมู่ 2
12702 นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณทิตย์ 53/2219 หมู่ 2
12703 นาย สมคิด แสงทอง 53/2220 หมู่ 2
12704 นาย ธนพล คมอาวุธ 53/2221 หมู่ 2
12705 นาง กนกวรรณ ภู่สุวรรณ์ 53/2222 หมู่ 2
12706 นาย ปรีชา คุ้มศิริ 53/2223 หมู่ 2
12707 นาย สุพจน์ พงค์ปวน 53/2224 หมู่ 2
12708 นางสาว ฐณิษฎ์ศา สาธุภาค 53/2225 หมู่ 2
12709 จ.ส.ต. ชุมพร สุวงค์ 53/2226 หมู่ 2
12710 นางสาว จำรูญ แก้วละมุล 53/2227 หมู่ 2
12711 นาย จิโรจน์ อุปรี 53/2228 หมู่ 2
12712 นาย มนต์โท อัศวนิรมล 53/2229 หมู่ 2
12713 นาย นพรัตน์ วิลัยวรรณ์ 53/2230 หมู่ 2
12714 นางสาว อิศรา บรรเทิง 53/2231 หมู่ 2
12715 นาง เกสร นกจั่น 53/2232 หมู่ 2
12716 นาย ปวิช แก้วเอี่ยม 53/2233 หมู่ 2
12717 นางสาว จงกลณี ชิตเชื้อ 53/2234 หมู่ 2
12718 นาย ปริญญา ประทุม 53/2235 หมู่ 2
12719 นางสาว รุ่งระวี ศรีพลอย 53/2236 หมู่ 2
12720 นางสาว สิริมา วาสุกรี 23/2237 หมู่ 2
12721 นาย หนึ่ง ใจบุญ 53/2238 หมู่ 2
12722 นาย ทินกร โสตถิชัยอาภรณ์ 53/2239 หมู่ 2
12723 นางสาว สุนิดา ครอบครองวงษ์ 53/2240 หมู่ 2
12724 นาย จุมพฎ นาถประดิษฐ์ 53/2241 หมู่ 2
12725 ร.ท. ณกฤษณ์ มั่งอะนะ 53/2242 หมู่ 2
12726 นางสาว ศิริพร ใจดี 53/2243 หมู่ 2
12727 นางสาว สุพรรณ อนัคฆเวช 53/2244 หมู่ 2
12728 นาย พีรพงษ์ งามพัด 53/2245 หมู่ 2
12729 นางสาว นิธินันท์ คุรุชัยยะพาณิชย์ 53/2246 หมู่ 2
12730 นางสาว ศิริกาญจน์ เอื้อสิลามงคล 53/2247 หมู่ 2
12731 นางสาว รัตติกร เพ็ชรกลม 53/2248 หมู่ 2
12732 นาย อภิเดช ทองเดช 53/2249 หมู่ 2
12733 นาย ดิษยา ผลวงษ์ 53/2250 หมู่ 2
12734 นาย อภิชาติ หรูประเสริฐรัตน์ 53/2251 หมู่ 2
12735 นาย วุฒิพงษ์ ชูเผ่า 53/2252 หมู่ 2
12736 นาง รัตติมา เฉลยฤทธิ์ หมู่ 2
12737 นางสาว สุชาดา อินทแพทย์ 53/2254 หมู่ 2
12738 นาย ปัญญาเทพ ชมเมือง 53/2255 หมู่ 2
12739 นางสาว พัชราดา วังมล 53/2256 หมู่ 2
12740 นาย สถาบ สีเหลือง 53/2257 หมู่ 2
12741 นาย ปฐมพงศ์ เครือศรี 53/2258 หมู่ 2
12742 ด.ต. ไสว กาศรัมย์ 53/2259 หมู่ 2
12743 นาย วิทยา ใจล่วง 53/2260 หมู่ 2
12744 นางสาว กันยา ศิริสมบูรณ์ 53/2261 หมู่ 2
12745 นาง วิริญา แก้วอำไพ 53/2262 หมู่ 2
12746 นางสาว คนึงนิจ ชิดสูงเนิน 53/2263 หมู่ 2
12747 นาย ครรชิต แก้วมีสี 53/2264 หมู่ 2
12748 นาย นัทธพงษ์ บางนิ่มน้อย 53/2265 หมู่ 2
12749 นาย ประเสริฐ ช้ำดำ 53/2266 หมู่ 2
12750 นาย กมล แจ่มจำรัส 53/2267 หมู่ 2
12751 นาย ลัดดา เกตุสระ 53/2268 หมู่ 2
12752 พ.อ.อ. จลชาติ โนนทอง 53/2269 หมู่ 2
12753 นางสาว รจนา ทองละมุล 53/2270 หมู่ 2
12754 นางสาว กัญญณัช เนียมกล่ำ 53/2271 หมู่ 2
12755 นางสาว สุทธิพันธ์ เล่าแสง 53/2272 หมู่ 2
12756 นาย อำนาจ ร่มพฤกษ์ 53/2273 หมู่ 2
12757 นาง นันทิยา ยิ่งประเสริฐ 53/2275 หมู่ 2
12758 ว่าที่ ร.ต. ฐาปกรณ์ มงคลธง 53/2276 หมู่ 2
12759 นางสาว อารยา สิงห์โตแก้ว 53/2277 หมู่ 2
12760 นางสาว กาญจนวรรณ พุทธา 53/2278 หมู่ 2
12761 นาย วิเชียร ครุผาด 53/2279 หมู่ 2
12762 นางสาว สุพัตรา แก้วบริวงษ์ 53/2280 หมู่ 2
12763 นาย ประสิทธิ์ เรียนพิษ 53/2281 หมู่ 2
12764 นาย ศราวุธ หลิมสวาท 53/2282 หมู่ 2
12765 นาง วาสนา เรดเฟิน 53/2283 หมู่ 2
12766 นาย ชินพันธุ์ รุจิเจริญโรจน์ 53/2284 หมู่ 2
12767 นาง น้ำเงิน เลิศชัยอมรกิจ 53/2285 หมู่ 2
12768 นาย กำจรศักดิ์ มีจินดา 53/2286 หมู่ 2
12769 นาย สายยันต์ สงนอก 53/2287 หมู่ 2
12770 นางสาว บานเย็น ผดุงพัน 53/2288 หมู่ 2
12771 นาย บุญฤทธิ์ ทองเกลี้ยง 53/2289 หมู่ 2
12772 นางสาว ระวีวรรณ รักรุ่งโรจน์ 53/2290 หมู่ 2
12773 นางสาว นิชรัตน์ สมบัติดี 53/2291 หมู่ 2
12774 นาง พูล ปรึกษา 53/2292 หมู่ 2
12775 นาย สมชาย พึ่งพินิจ 53/2293 หมู่ 2
12776 นาง ธมลวรรณ จิตพงค์ศรี 53/2294 หมู่ 2
12777 นาย วุฒิชัย วงศ์สิงห์โต 53/2295 หมู่ 2
12778 นาง แววนภา ปัญญานะ 53/2296 หมู่ 2
12779 นาย ขวัญ ถิ่นนุช 53/2297 หมู่ 2
12780 นาย ทวี ช่างชุม 53/2298 หมู่ 2
12781 นางสาว นุชจรีภรณ์ ทองหล้า 53/2299 หมู่ 2
12782 นาย พัลลภ ศรีทวี 53/2300 หมู่ 2
12783 นาย พงพันธุ์ รุ่งเรือง 53/2301 หมู่ 2
12784 นาย สภวิชญ์ ชูลิตรัตน์ 53/2302 หมู่ 2
12785 นาย สมชาย จอกทอง 53/2303 หมู่ 2
12786 นาย ศุภกฤษณ์ สุริยา 53/2304 หมู่ 2
12787 นาย มังกร ศรีรักษาแก้ว 53/2305 หมู่ 2
12788 นาง มาลา ศรีรักษาแก้ว 53/2306 หมู่ 2
12789 นาง เบญจวรรณ แจ่มเจริญ 53/2307 หมู่ 2
12790 นาง สุนีย์ เปียทนงค์ 53/2309 หมู่ 2
12791 จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ ทะวิจิตร 53/2310 หมู่ 2
12792 นางสาว วิภรณ์รัตน์ สัจจะสังข์ 53/2311 หมู่ 2
12793 นาย สฤทธิ์ อาจารี 53/2312 หมู่ 2
12794 นาย ปริญญา จรูญรัตนพิศาล 53/2313 หมู่ 2
12795 นาย สิทธิกร จุลการ 53/2314 หมู่ 2
12796 นาย ปริญญา อ้ายเหมย 53/2315 หมู่ 2
12797 ส.อ. สุระพันธุ์ แพสุพัฒน์ 53/2316 หมู่ 2
12798 นาย กำธร เพียรนิรมิต 53/2317 หมู่ 2
12799 นางสาว ภัทรภร สีหาปัญญา 53/2318 หมู่ 2
12800 นางสาว ธนธร เตโชชัยงาม 53/2319 หมู่ 2
12801 นาง กาญจนา แบขุนทด 53/2320 หมู่ 2
12802 นางสาว กัลยา สืบอาสา หมู่ 2
12803 นางสาว ณัฐา ดอกสร้อย 53/2322 หมู่ 2
12804 นาย สายัณห์ เกษมรัตน์ 53/2323 หมู่ 2
12805 นาย เตชทัช คลายโศกก์ 53/2324 หมู่ 2
12806 นาย ธนัทชัย ชัยงอน 53/2325 หมู่ 2
12807 นางสาว เสาวนีย์ นิลทับ 53/2326 หมู่ 2
12808 นาย สุทัศน์ มณีโชติ 53/2327 หมู่ 2
12809 นาย อำนาจ หุ่นหิรัญ 53/2328 หมู่ 2
12810 นาย สิริชัย แก้วมณี 53/2330 หมู่ 2
12811 นางสาว จารุภัทร จุสนั่น 53/2331 หมู่ 2
12812 นาย พัชร เสมทับ 53/2332 หมู่ 2
12813 นาย มนตรี พวงสอน 53/2333 หมู่ 2
12814 นางสาว คัทธลียา มนพิชัย 53/2334 หมู่ 2
12815 นาย สมปอง แดงอาจ 53/2336 หมู่ 2
12816 นาย มานิตย์ เงินมี 53/2337 หมู่ 2
12817 นาย ปฎิพัทธ์ แก้วรักษา 53/2338 หมู่ 2
12818 นาย ครรชิต โคตุนันท์ 53/2339 หมู่ 2
12819 นาย ธนวัฒน์ ทองจันทร์ดี 53/2340 หมู่ 2
12820 นาย ณชพัฒน์ ฤทธิ์คุมพล 53/2341 หมู่ 2
12821 นาย สุมล เสนพรัต 53/2343 หมู่ 2
12822 จ.ต. ธวัช กระจกทอง 53/2345 หมู่ 2
12823 นาย ดำรงค์ศักดิ์ เหล็กกล้า 53/2346 หมู่ 2
12824 นางสาว ปราณี น้ำใจ 53/2347 หมู่ 2
12825 นางสาว สาธิตา ทาบทอง 53/2348 หมู่ 2
12826 นางสาว อุรี สีทอง 53/2349 หมู่ 2
12827 พ.อ.อ. วชิรา โสแพทย์ 53/2359 หมู่ 2
12828 นาย เกรียงไกร บัวทัน 53/2360 หมู่ 2
12829 นางสาว รัตนา ปานเจริญ 53/2361 หมู่ 2
12830 นาง พรพิมล ลาภา 53/2362 หมู่ 2
12831 นางสาว น้ำฝน ขออ่อนกลาง 53/2363 หมู่ 2
12832 นาย กฤษดา วงศ์ก้อนทอง 53/2365 หมู่ 2
12833 นาง จำเนียร นวลทัศน์ 53/2366 หมู่ 2
12834 นาง พิมพ์ลภัส รัตนสิงห์ 53/2367 หมู่ 2
12835 นางสาว สิรินาถ อยู่ประสิทธิ์ 53/2368 หมู่ 2
12836 นาย โกศล ช่วยนา 53/2369 หมู่ 2
12837 นาย อนุรักษ์ นาคคำ 53/2370 หมู่ 2
12838 นาย สมหวัง ทองอยู่ 53/2371 หมู่ 2
12839 นางสาว แสงระวี นันนวล 53/2372 หมู่ 2
12840 นาย พิเชฐ รางสาท 53/2373 หมู่ 2
12841 นางสาว วีรยา คุ้มเยาว์ 53/2374 หมู่ 2
12842 นางสาว โสรญา คีรีวิชิต 53/2375 หมู่ 2
12843 นาง ติ้ม กงทอง 53/2376 หมู่ 2
12844 นาย ปัญญา เจษฎารมย์ 53/2377 หมู่ 2
12845 นาย ภาวัต ยศสมบัติ 53/2378 หมู่ 2
12846 นางสาว รัขนีวรรณ พึ่งพักตร์ 53/2379 หมู่ 2
12847 นาย สุรนาท อยู่เอนก 53/2380 หมู่ 2
12848 นางสาว วิลาสินี สังฆะโยธิน 53/2381 หมู่ 2
12849 นาย ณัฐพล คิดร่วม 53/2382 หมู่ 2
12850 นาย ชาญชัย กองมูล 53/2383 หมู่ 2
12851 นางสาว นริศรา มีผิว 53/2384 หมู่ 2
12852 นางสาว ณัฐกฤตา สว่างศรี 53/2385 หมู่ 2
12853 นาง มัลลิกา ไวยศิลป์ 53/2386 หมู่ 2
12854 นางสาว กัลยา หอมสุด 53/2387 หมู่ 2
12855 นาย ภานุพงศ์ แพงจ่อย 53/2388 หมู่ 2
12856 นางสาว อรวรรณ หวานใจ 53/2389 หมู่ 2
12857 นาง บัวหวาน เพชรแสนค่า 53/2390 หมู่ 2
12858 นางสาว พัทธนันท์ แก่นแก้ว 53/2391 หมู่ 2
12859 นางสาว ขวัญใจ ดำสว่าง 53/2392 หมู่ 2
12860 นาง นุชนารถ มธุผา 53/2393 หมู่ 2
12861 นาย ทองเพ็ชร รินสูงเนิน 53/2394 หมู่ 2
12862 นางสาว หทัยชนก มีอินทร์ 53/2395 หมู่ 2
12863 นาย กิตติ จูบังท่า 53/2396 หมู่ 2
12864 นาย วีรศักดิ์ หนูเกต 53/2397 หมู่ 2
12865 นาย สมเกียรติ์ เจริญศิริ 53/2398 หมู่ 2
12866 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทบุตร 53/2399 หมู่ 2
12867 นางสาว ณัฏฐกานต์ สิงหา 53/2400 หมู่ 2
12868 นาง จุฑามาศ ณะมี 53/2401 หมู่ 2
12869 นางสาว จิราทิพย์ สกุลพัฒนวงศ์ 53/2402 หมู่ 2
12870 นาย สยามฤทธิ์ ปันสกุล 53/2403 หมู่ 2
12871 นาย สมศักดิ์ ศรีบัวรัตน์ หมู่ 2
12872 นางสาว กันยามาศ เจียรจิตร์ 53/2405 หมู่ 2
12873 นาง ทองใบ ไชยมี 53/2406 หมู่ 2
12874 นาย เสนาะ เตชะนันท์ 53/2407 หมู่ 2
12875 นางสาว ดวงหทัย จิตมั่น 53/2408 หมู่ 2
12876 นาย ศุภากฤษ์ กุลธเศรษฐ์ 53/2409 หมู่ 2
12877 นางสาว ลภัสรดา หอมเขียว 53/2410 หมู่ 2
12878 นางสาว วลัยภรณ์ ทองโชติ 53/2411 หมู่ 2
12879 ด.ต. ภูริพัฒน์ อุทัยดา 53/2412 หมู่ 2
12880 นางสาว ยุพิณ แก้วศรีนวน 53/2413 หมู่ 2
12881 นางสาว วรัญญา มาละวิชัย 53/2414 หมู่ 2
12882 นางสาว รัตติกาล กุมพันธ์ 53/2415 หมู่ 2
12883 นางสาว อมรรัตน์ แสงวงษา 53/2417 หมู่ 2
12884 นาย สุทธิพร สินการทรัพย์ 53/2418 หมู่ 2
12885 นางสาว ศรีประไพ สอดส่องกฤษ 53/2419 หมู่ 2
12886 นางสาว อาทิตยา บุญใส 53/2420 หมู่ 2
12887 นาย สุรินทร์ รินทา 53/2421 หมู่ 2
12888 นางสาว วรรณาภรณ์ ชอบธรรม 53/2422 หมู่ 2
12889 นาย สมประสงค์ แก้วจินดา 53/2423 หมู่ 2
12890 นาย มงคล เกตุสุวรรณ์ 53/2424 หมู่ 2
12891 นางสาว สุพรรษา ศรีคำภา 53/2425 หมู่ 2
12892 นาย อรรถพล ศรีพล 53/2426 หมู่ 2
12893 นางสาว สุรัจวดี ปัญญาดี 53/2427 หมู่ 2
12894 นาย อำนาจ โพธิบำเพ็ญ 53/2428 หมู่ 2
12895 นาย บันลือ คุ้มเหล่ายูง 53/2429 หมู่ 2
12896 นางสาว ทัศนีย์ มั่นศรี 53/2430 หมู่ 2
12897 นางสาว เกตุมณี จันวิสา 53/2431 หมู่ 2
12898 นาย ปิยวัฒน์ อินวกุล 53/2432 หมู่ 2
12899 นาย จังกร นาโควงศ์ 53/2433 หมู่ 2
12900 นางสาว นิสา รัชตะนาวิน 53/2434 หมู่ 2
12901 นาย พิชิตพงษ์ วัจนะสิริกุล 53/2435 หมู่ 2
12902 นาย วันชัย วัชรศักดิ์เวช 53/2436 หมู่ 2
12903 นาย ชัชชัย จิตร์ประพัตร์ 53/2437 หมู่ 2
12904 นาย ชูชาติ นาคแดง 53/2438 หมู่ 2
12905 นาย ปรีชา ทิพย์ตำแย 53/2439 หมู่ 2
12906 นาย สุรกิจ นุตราวงศ์ 53/2440 หมู่ 2
12907 นาย อนุชา ชูเลิศ 53/2441 หมู่ 2
12908 นาย บุญเทียม ปัถพี 53/2442 หมู่ 2
12909 นางสาว ลำดวน เหมาะสม 53/2443 หมู่ 2
12910 นาย อนิรุทธิ์ พันธุวรรณ 53/2444 หมู่ 2
12911 นาย อัครเดช เลื่อนสุวรรณ 53/2445 หมู่ 2
12912 นางสาว นพรรธสร สัตบุตร 53/2446 หมู่ 2
12913 นางสาว นฤมล บุญชัยโย 53/2447 หมู่ 2
12914 นาย กรณุพงษ์ สุขสำราญ 53/2448 หมู่ 2
12915 นางสาว ศศิกาญจน์ เกียรยศ 53/2449 หมู่ 2
12916 นาย เฉลิมชัย วริสกฤตธนา 53/2450 หมู่ 2
12917 นาย อณุรัฐ ศรีผดุง 53/2451 หมู่ 2
12918 นาย โสภณ คงสา 53/2452 หมู่ 2
12919 นางสาว อรอุมา บุญทองสังข์ 53/2453 หมู่ 2
12920 นางสาว จิราภรณ์ พรหมนุช 53/2454 หมู่ 2
12921 นางสาว สุวรรณี สิมมา 53/2455 หมู่ 2
12922 นาย บำรุง ตูมไทย 53/2456 หมู่ 2
12923 นาย จีรพงศ์ สาธรพฤกษ์ 53/2457 หมู่ 2
12924 นาย สุริยัน บุญศักดิ์ 53/2458 หมู่ 2
12925 นางสาว ลักษณา พนมภู 53/2459 หมู่ 2
12926 นาย ภูมิฐาน ดอกไม้คลี่ 53/2460 หมู่ 2
12927 นาย วิศิษฎ์ จันทรวงษ์ 53/2461 หมู่ 2
12928 นาย ธรรมรัตน์ ใจเกรียงไกร 53/2462 หมู่ 2
12929 นาย ยอดรัก แซ่ตั้ง 53/2463 หมู่ 2
12930 นางสาว เครือวรรณ มะสัน 53/2464 หมู่ 2
12931 นาง นิตยา บุญชู 53/2465 หมู่ 2
12932 นางสาว ศิริกานต์ อินสวน 53/2466 หมู่ 2
12933 นางสาว นภาลัย โพธิ์มหันต์ 53/2467 หมู่ 2
12934 นาง หอม ปลายสวน 53/2469 หมู่ 2
12935 นาย จรัส สิงห์ดา 53/2470 หมู่ 2
12936 นาย มีชัย คตภูธร 53/2471 หมู่ 2
12937 นาย บุญมา เทียมวงษ์เดือน 53/2472 หมู่ 2
12938 นาย ธนเทพ อีดี 53/2473 หมู่ 2
12939 นางสาว สมพร ไฉนกลาง 53/2474 หมู่ 2
12940 นางสาว นิตยา กรทองคำฃ 53/2475 หมู่ 2
12941 นาย อัจธชัย รัตนกุล 53/2476 หมู่ 2
12942 นาย วรชัย จันทรสมบัติ 53/2477 หมู่ 2
12943 นางสาว วิลาวรรณ โพธิ์เงิน 53/2478 หมู่ 2
12944 นาย สันติ ทองประสงค์ 53/2480 หมู่ 2
12945 นางสาว เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์ 53/2481 หมู่ 2
12946 นาย นิธิศ ทองอยู่ 53/2482 หมู่ 2
12947 นาย สมัย เวียงแก้ว 53/2483 หมู่ 2
12948 นางสาว คำใส สีลากลาง 53/2484 หมู่ 2
12949 นาย บุญศรี สมนึก 53/2485 หมู่ 2
12950 นาย กีรติ บุญชู 53/2486 หมู่ 2
12951 นาย คชพัฒน ช้อนใจ 53/2487 หมู่ 2
12952 นางสาว กรรณิการ์ บุญสมเชื้อ 53/2488 หมู่ 2
12953 นาย ศุภชัย เกษร 53/2489 หมู่ 2
12954 นาย ทวี คันธจันทร์ 53/2490 หมู่ 2
12955 นางสาว ณัฐธิดา อุบล 53/2491 หมู่ 2
12956 จ.ส.อ. เศวต ตุ่นกอง 53/2492 หมู่ 2
12957 นาย ไพรัตน์ ทองคำ 53/2493 หมู่ 2
12958 นางสาว สิริพร แซ่อิ๋ว 53/2494 หมู่ 2
12959 นาย สุชิน สาคะรินทร์ 53/2495 หมู่ 2
12960 นางสาว รัตน์จรินทร์ โพธิ์นอก 53/2496 หมู่ 2
12961 นางสาว เสาวลักษณ์ เตรียมอ้าย 53/2497 หมู่ 2
12962 นางสาว รุ่งรภัทร เลื่อนกฐิน 53/2498 หมู่ 2
12963 นาย เพิ่ม สิมมา 53/2499 หมู่ 2
12964 นางสาว จันทร์ฉาย เผื่อชาติ 53/2500 หมู่ 2
12965 นาง สายพิน วาสิกศิริ 53/2501 หมู่ 2
12966 นาย สมชาย โสวะภาสน์ 53/2502 หมู่ 2
12967 นางสาว ทองพูล ตระการจันทร์ 53/2503 หมู่ 2
12968 นางสาว เดือน แซ่โค้ว 53/2504 หมู่ 2
12969 นางสาว ฐิตินันท์ นวพงษ์สิริโรจน์ 53/2505 หมู่ 2
12970 นาย สุชาญ ภูวนารถวัฒนา 53/2506 หมู่ 2
12971 นางสาว สุรีย์ บุรารักษ์ 53/2507 หมู่ 2
12972 นาง ศกลวรรณ จำนงค์ 53/2508 หมู่ 2
12973 นาย ฉัตรชัย สุขขำ 53/2509 หมู่ 2
12974 พ.จ.อ. นิพนธ์ พิมพ์สมุทร 53/2510 หมู่ 2
12975 จ.อ. ปัญญรัตน์ พิมพ์สมุทร 53/2511 หมู่ 2
12976 นาง กาญจนา ไพศาล 53/2512 หมู่ 2
12977 นาย สมพงษ์ ภู่แพ 53/2513 หมู่ 2
12978 นางสาว แป๊ด โสรัมย์ 53/2514 หมู่ 2
12979 นาย ศักดิพัฒน์ เพ็งชื่น 53/2515 หมู่ 2
12980 นาย อำนาจ ทองดีนอก 53/2516 หมู่ 2
12981 นางสาว กรอยใจ ศรีช่วงโชติ 53/2517 หมู่ 2
12982 นางสาว ธัญชนก บุราคร 53/2518 หมู่ 2
12983 นาย อนิวรรต บุญจัน 53/2519 หมู่ 2
12984 นาง ทิตยาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ 53/2520 หมู่ 2
12985 นางสาว นันทนา คงไทย 53/2521 หมู่ 2
12986 นางสาว วัฒธณา สุปิงคลัด 53/2522 หมู่ 2
12987 นาง เสาวรัตน์ ค้าเป็น 53/2523 หมู่ 2
12988 นางสาว กาญจนา เผ่าผาง 53/2524 หมู่ 2
12989 นาย ชิงชัย สมใจชนะ 53/2525 หมู่ 2
12990 นาย ประภาส ปิยะปง 53/2526 หมู่ 2
12991 นาย ชยนันท์ มิควาฬ 53/2527 หมู่ 2
12992 นางสาว ไพลิน ศรีจริยา 53/2528 หมู่ 2
12993 นาย กิตติศักดิ์ ยอดแก้ว 53/2529 หมู่ 2
12994 นาย ปฏิพันธ์ ลายทอง 53/2530 หมู่ 2
12995 นาง ชุติมา เศษเพ็ง 53/2531 หมู่ 2
12996 นางสาว มลฤดี สอนแสนสุข 53/2532 หมู่ 2
12997 นาย เจษฎาภรณ์ แขมโคกกรวด 53/2533 หมู่ 2
12998 นางสาว ณัฐพัชร์ อัครอัจจิมา 53/2534 หมู่ 2
12999 นางสาว สรินทร์ยา บุญละคร 53/2535 หมู่ 2
13000 นาย สุริยะ โคตรประจิม 53/2536 หมู่ 2
13001 นาย สรรเพชญ ดารานัย 53/2537 หมู่ 2
13002 นาย ชนะชัย กาญจน์ชัยกุล 53/2538 หมู่ 2
13003 นางสาว พรรษนันท์ พิรักษา 53/2539 หมู่ 2
13004 นาย เดชวุฒิ มุกดาพันธ์ 53/2540 หมู่ 2
13005 นาย สิทธิเดช โสภณวิมลรัตน์ 53/2541 หมู่ 2
13006 นาง วาริณีย์ ขมิ้นทอง 53/2542 หมู่ 2
13007 นาย สมพร สำราญกลาง 53/2543 หมู่ 2
13008 นางสาว จิราวรรณ น่วมเพชร 53/2544 หมู่ 2
13009 นาย เอกพงศ์ สังเทศ 53/2545 หมู่ 2
13010 นาย สุริยนต์ ทอนสูงเนิน 53/2546 หมู่ 2
13011 นาย ปิยะวัขร ศิขรินทร์ 53/2547 หมู่ 2
13012 นาย ธนากร คล้ายนภาแดง 53/2548 หมู่ 2
13013 นางสาว กอง ผลาผล 53/2549 หมู่ 2
13014 นาง บุษราคัม ใจตรง 53/2550 หมู่ 2
13015 พ.ท. อุดม เดชฉาย 53/2551 หมู่ 2
13016 นาย เด่นชัย สุภาสัย 53/2552 หมู่ 2
13017 นางสาว รัตนา รุ้งตาล 53/2553 หมู่ 2
13018 นางสาว สุรีพร จะวะอรรถ 53/2554 หมู่ 2
13019 นางสาว นิตยา ตาคำเมือง 53/2555 หมู่ 2
13020 นาย อโนทัย แพทอง 53/2556 หมู่ 2
13021 นางสาว อมรรัตน์ คงคาสวัสดิ์ 53/2558 หมู่ 2
13022 นางสาว ศศินิภา จำปาศรี 53/2559 หมู่ 2
13023 นาย สรรค์ภพ ไชยเสริฐ 53/2560 หมู่ 2
13024 นาง ดาววิภา มีใจ 53/2561 หมู่ 2
13025 นางสาว วิไลลักษณ์ ครองบุญ หมู่ 2
13026 จ.ส.ต.หญิง พัชรินทร์ พลูผล 53/2563 หมู่ 2
13027 นาย พิสิษฐ์ วิไลรัตน์ 53/2564 หมู่ 2
13028 นาย เลิศชาย พรมงคลชัยยะ 53/2565 หมู่ 2
13029 นาย สมบัติ แซ่โง้ว 53/2566 หมู่ 2
13030 จ.ส.อ. นิคม สุขสมภาพ 53/2568 หมู่ 2
13031 นาย สมบัติ เด่นกีรติ 53/2569 หมู่ 2
13032 นาย ธวัชชัย ชาญชัชวาลย์ 53/2570 หมู่ 2
13033 นาย เดื่อ ภู่แพ 53/2571 หมู่ 2
13034 นางสาว ลำเพย แสงสุวรรณ 53/2572 หมู่ 2
13035 นาย จตุรงค์ พรหมอินทร์ 53/2573 หมู่ 2
13036 นาย วรชัช โอภาสปุญญานนท์ 53/2574 หมู่ 2
13037 นางสาว สุณิษา นิพันธ์ 53/2575 หมู่ 2
13038 นาย พนม ดวงเดือน 53/2576 หมู่ 2
13039 นาง ปริยากร วัฒนิ่ม 53/2577 หมู่ 2
13040 นาย กฤษกร ติยะบุตร 53/2578 หมู่ 2
13041 นางสาว นิศา อินทร์ฉาย 53/2579 หมู่ 2
13042 นางสาว ทับทิม พึ่งดี 53/2580 หมู่ 2
13043 นางสาว กัณยกร บัวผุด 53/2581 หมู่ 2
13044 นาย ไชยันต์ คำนึงสุข 53/2582 หมู่ 2
13045 นางสาว ศศิมา เทียนบูชา 53/2583 หมู่ 2
13046 ร.อ.หญิง ช่อทิพย์ เหล่าพิลัย 53/2584 หมู่ 2
13047 นางสาว ลัดดา สมตุ้ย 53/2585 หมู่ 2
13048 นาย สุชาติ จันคนา 53/2586 หมู่ 2
13049 นาย ชานวาทิก แสงศรี 53/2587 หมู่ 2
13050 นาย ชรัมภ์ ปาลวัฒน์ 53/2588 หมู่ 2
13051 นาง ทัศนวรรณ ทิพเจริญ 53/2589 หมู่ 2
13052 นาย ประดิษฐ์ ศิริรักษ์ 53/2590 หมู่ 2
13053 นางสาว ลักขณา ธรรมรักษา 53/2591 หมู่ 2
13054 นางสาว สุพัฒนา ปัจฉิม 53/2592 หมู่ 2
13055 นาง ดอกฟ้า หมุยเฮบัว 53/2593 หมู่ 2
13056 นาง อริญญา มะโนสอน 53/2594 หมู่ 2
13057 นางสาว วิมล พระศรี 53/2595 หมู่ 2
13058 นางสาว วัลลภา จูมผา 53/2596 หมู่ 2
13059 นางสาว นพพร พักตร์ใ 53/2597 หมู่ 2
13060 นางสาว กมลชนก ขุณิกาภรณ์ 53/2598 หมู่ 2
13061 นาย บุญยัง พรมจันทา 53/2599 หมู่ 2
13062 นาย ปริญญา ถานันดร 53/2600 หมู่ 2
13063 นางสาว รมิดา ทองวิมล 53/2601 หมู่ 2
13064 นาย ณัฐวุฒิ สุขสวิง 53/2602 หมู่ 2
13065 นาย ฉัตรกนก คงประเสริฐ 53/2603 หมู่ 2
13066 นาย สกลเพชร พันธ์ทอง 53/2604 หมู่ 2
13067 นางสาว พัชชา มีเหม็ง 53/2605 หมู่ 2
13068 นาง ชนาภา ชนชู 53/2606 หมู่ 2
13069 นางสาว รัตติกาล เรืองอยู่ 53/2607 หมู่ 2
13070 นาย สุริยา แช่มชื่น 53/2608 หมู่ 2
13071 นางสาว นพมาศ ผิวโสม 53/2609 หมู่ 2
13072 นางสาว กนกพร นาโควงศ์ 53/2610 หมู่ 2
13073 นางสาว จุฑามาศ สุขผ่อง 53/2611 หมู่ 2
13074 นาย สมพร มหงส์ศรี 53/2614 หมู่ 2
13075 นาง ทัศนา ชมะโชติ 53/2615 หมู่ 2
13076 นางสาว วันพฤกษา ไชยวงศ์แก้ว 53/2616 หมู่ 2
13077 นาย สุวฤกษ์ วรรณสุขใส 53/2617 หมู่ 2
13078 นางสาว สุดใจ โยวรรณ 53/2618 หมู่ 2
13079 นางสาว สุจิตรา กุลีช่วย 53/2620 หมู่ 2
13080 นาย ประมวน ลีลา 53/2621 หมู่ 2
13081 นางสาว ณิชาพัฒน์ สุพล 53/2622 หมู่ 2
13082 นาย ผดุงศักดิ์ สง่างาม 53/2623 หมู่ 2
13083 นาง วารุณี สุปินานนท์ 53/2624 หมู่ 2
13084 นาย อำพร ศรีตาแสน หมู่ 2
13085 นาง ปราณี ประเสริฐสงค์ หมู่ 2
13086 นาง ปิ่น บุญประสิทธิ์ 53/2627 หมู่ 2
13087 นาย ไพศาล เพ็งขำ 53/2628 หมู่ 2
13088 นาย สมัย ทองมี 53/2629 หมู่ 2
13089 นางสาว นัยนา อารมรัตน์ 53/2630 หมู่ 2
13090 นางสาว มณีรัตน์ แซ่ตั้ง 53/2631 หมู่ 2
13091 นาย อนุสรณ์ จิตต์อำไพ 53/2632 หมู่ 2
13092 นาง ชะโอน ชาวลี้แสน 53/2633 หมู่ 2
13093 นางสาว วีรนุช เดชมา 53/2634 หมู่ 2
13094 นาย เกรียงศักดิ์ หีตหนู 53/2635 หมู่ 2
13095 นาย ทนงศักดิ์ นวลดอกรัก 53/2636 หมู่ 2
13096 นาย ธนาเดช เอมโอษฐ 53/2637 หมู่ 2
13097 นางสาว ธัญชนก สุริยา 53/2638 หมู่ 2
13098 นางสาว สิริลักษณ์ โคตรคันทา 53/2639 หมู่ 2
13099 นาย สุเทพ ทองแย้ม 53/2640 หมู่ 2
13100 นาย อนันตชัย ธูปเมฆ 53/2641 หมู่ 2
13101 นาย สาโรจน์ เครือวัลย์ 53/2642 หมู่ 2
13102 นาย ศุภชาติ จิตติวนากร 53/2643 หมู่ 2
13103 นาง วิไล จิตติวนากร 53/2644 หมู่ 2
13104 นาย นุกูล วงษ์ประเสริฐ 53/2645 หมู่ 2
13105 ว่าที่ ร.ต. สุริยา ไสยาน้อย 53/2646 หมู่ 2
13106 นาย ศุภฤกษ์ เอี่ยมสะอาด 53/2647 หมู่ 2
13107 นาย วราสิทธิ์ ศิลารักษ์ 53/2648 หมู่ 2
13108 นางสาว นิตยา เจริญทัศน์ 53/2649 หมู่ 2
13109 นาย สุรภรณ์ ศิริ 53/2650 หมู่ 2
13110 นาย เชิดพงศ์ ประเสริฐสงค์ 53/2651 หมู่ 2
13111 นาย ถนอม วรชินา 53/2652 หมู่ 2
13112 นาย ธีรชัย มีชัยขนะ 53/2655 หมู่ 2
13113 นาย บัณฑิต สวัสดี 53/2656 หมู่ 2
13114 นาย จเร ทิพย์ศรี 53/2657 หมู่ 2
13115 นางสาว ณัฐยา อินทุประภา 53/2658 หมู่ 2
13116 นาย เงิน ศรีเล็ก หมู่ 2
13117 นาย อนุชา สายสอน 53/2660 หมู่ 2
13118 นางสาว ศิริพร จันทร์แตง 53/2661 หมู่ 2
13119 นาย นิพนธ์ อนุรักษ์สิริกมล 53/2662 หมู่ 2
13120 นาง จริยา บัวบาง 53/2663 หมู่ 2
13121 นาย สุพจน์ ปานดำ 53/2664 หมู่ 2
13122 นาง สิริพรรณ ศรีสงคราม 53/2665 หมู่ 2
13123 นางสาว ศิริกาญจน์ สิงห์ปลอด 53/2666 หมู่ 2
13124 นาง พลูสุข เคนเหลา 53/2668 หมู่ 2
13125 นาย ปราชญา วานิชย์สถาพร 53/2669 หมู่ 2
13126 นาย ชวัลพัชร์ ลุนราช 53/2670 หมู่ 2
13127 นาง นภัสสร ศิริพูน 53/2671 หมู่ 2
13128 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูใจ 53/2672 หมู่ 2
13129 นางสาว วัลยา ไทยประเสริฐ 53/2673 หมู่ 2
13130 นางสาว ศรัญญา ศุภผล 53/2674 หมู่ 2
13131 นางสาว ขวัญใจ สุนทรา 53/2675 หมู่ 2
13132 นางสาว สิริรัตน์ สานุสันติ 53/2676 หมู่ 2
13133 นางสาว ปารีณา กำเนิดจันทร์ 53/2677 หมู่ 2
13134 นาง บุญสืบ เทียมวันต์ 53/2678 หมู่ 2
13135 นาย อินทรัตน์ อภิญญากุล 53/2679 หมู่ 2
13136 นาง สุพัตรา จันทร์โสดา 53/2680 หมู่ 2
13137 นาย นิวัฒน์ เพ็งนู 53/2681 หมู่ 2
13138 นาย อัจฉริยะ ลาภธีรวุฒิ 53/2682 หมู่ 2
13139 นาง นงนภัส เจริญธรรม 53/2683 หมู่ 2
13140 นางสาว สุวภัทร พานทอง 53/2684 หมู่ 2
13141 นาย ธนิตพงศ์ ภัคคะพันธรุจน์ 53/2685 หมู่ 2
13142 นางสาว พราวเดือน ถนอมชาติ 53/2686 หมู่ 2
13143 นาย ทวีศักดิ์ จันทร์กระจ่าง 53/2687 หมู่ 2
13144 นาย ชัยรัตน์ แสงสุวรรณรัตน์ 53/2688 หมู่ 2
13145 นาย ไชยโรจน์ สุดธิใจ 53/2689 หมู่ 2
13146 นาย ปริญญา นุชนิยม 53/2690 หมู่ 2
13147 ส.ต.ท. กฤษฏี ประกอบของ 53/2691 หมู่ 2
13148 นางสาว นัยนา มีทรัพย์ 53/2692 หมู่ 2
13149 นางสาว ณิศิรา โพธิจันทร์ 53/2693 หมู่ 2
13150 นาย อดิศักดิ์ หอมศิริ 53/2694 หมู่ 2
13151 นางสาว พรพรรณ บวรสิริสรรค์ 53/2695 หมู่ 2
13152 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ภานุสิทธิ์เดชานนท์ 53/2696 หมู่ 2
13153 นาย อติกันต์ สารุณา 53/2697 หมู่ 2
13154 นาย วรรณไชย ศิริ 53/2698 หมู่ 2
13155 นาง โศภิดา เต็มเปี่ยม 53/2699 หมู่ 2
13156 นางสาว ทิพวัลย์ แสงจันทร์ 53/2700 หมู่ 2
13157 นาย บุญหลาย อารี 53/2702 หมู่ 2
13158 นาย สุรเจษฎ์ ธัญญานคร 53/2703 หมู่ 2
13159 นางสาว จันทร์พร หงษา 53/2704 หมู่ 2
13160 นาย สุรเชษฎ์ เอนกกมล 53/2705 หมู่ 2
13161 นางสาว ศุภมาศ เย็นฉ่ำ 53/2706 หมู่ 2
13162 นาย ชนะ สิงห์วิเศษ 53/2707 หมู่ 2
13163 นาง กนกวรรณ มีที 53/2708 หมู่ 2
13164 นาย บุญเพ็ง สิงห์แก้ว 53/2709 หมู่ 2
13165 นางสาว วาสนา ลักษณชวนนิยม 53/2710 หมู่ 2
13166 นางสาว วิลาวัลย์ สุวัฒนากุลดี 53/2711 หมู่ 2
13167 นางสาว ภริตา สุดทับ 53/2712 หมู่ 2
13168 นาย บุญมี รัตนจันทร์ 53/2713 หมู่ 2
13169 ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ กองแก้ว 53/2714 หมู่ 2
13170 นาง รำไพ วาระโก 53/2716 หมู่ 2
13171 นาย เจษฎา อุปนิ 53/2717 หมู่ 2
13172 นาย อนิรุท พรหมลิ 53/2718 หมู่ 2
13173 นาย ชมภู ต่อสกุล 53/2720 หมู่ 2
13174 นางสาว มณีวรรณ์ โสภา 53/2721 หมู่ 2
13175 นางสาว ชญานันต์ แสงลุน 53/2722 หมู่ 2
13176 นาง เข็มทอง เหล็กแหลม 53/2723 หมู่ 2
13177 นาย รอมาน มะลิซ้อน 53/2725 หมู่ 2
13178 นาย สมหมาย รัตนมาตร์ 53/2726 หมู่ 2
13179 นางสาว อรนุช มีชำนาญ 53/2727 หมู่ 2
13180 นางสาว สุชญา กันทะวงค์ 53/2729 หมู่ 2
13181 นาย ทรงรัชฏ์ จันทรจามร 53/2730 หมู่ 2
13182 นาย สมเกียรติ พันธรักษ์ 53/2731 หมู่ 2
13183 นางสาว วรรณลักษณ์ เผ่าเพ็ง 53/2732 หมู่ 2
13184 นาย สุพจน์ นวนสาลี 53/2733 หมู่ 2
13185 นางสาว เยาวลักษณ์ หงษ์วิเศษ 53/2734 หมู่ 2
13186 นาย ศักดิ์ชัย เงินอยู่ 53/2735 หมู่ 2
13187 นางสาว มณฑนา โตสมบุญ 53/2736 หมู่ 2
13188 นาย ศุกร์สุรินทร์ นาโควงศ์ 53/2737 หมู่ 2
13189 นางสาว อุมาพร พรลิลิตประเสริฐ 53/2738 หมู่ 2
13190 ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เทียมน้อย 53/2739 หมู่ 2
13191 นาย วิวัตร์ พรหมจันทร์ 53/2740 หมู่ 2
13192 นางสาว ทับทิม สีหะวงศ์ 53/2741 หมู่ 2
13193 นางสาว ณสรวงธร สุวรรณอาภรณ์ 53/2742 หมู่ 2
13194 นาย วีระพันธ์ จันทรสูตร 53/2743 หมู่ 2
13195 นาง โสพิศ พิลา 53/2744 หมู่ 2
13196 นาย สืบสมบัติ เกตุประสิทธ์ 53/2745 หมู่ 2
13197 นาย พีรพัทธ์ ผาสุขชัยกมล 53/2746 หมู่ 2
13198 นาง ธิดารัตน์ พันธ์ดำ 53/2747 หมู่ 2
13199 นาย คนองเดช อินประโคน 53/2748 หมู่ 2
13200 นาย ภัทรเทพ ศรีสุข 53/2749 หมู่ 2
13201 นาย สว่าง กาลจักร์ 53/2750 หมู่ 2
13202 นาง สุจิตรา รอดสุนทร 53/2751 หมู่ 2
13203 นางสาว ยุวพร กองกุณะ 53/2752 หมู่ 2
13204 นาย พงษ์พันธ์ สีหัวโทน 53/2753 หมู่ 2
13205 นาย จิตตพัฒน์ ใจตรง 53/2754 หมู่ 2
13206 นางสาว มลธุดา ไชยรัตน์ 53/2755 หมู่ 2
13207 นาง อัมพิกา สุขเจริญ 53/2756 หมู่ 2
13208 นางสาว บุญเรือง นครไพร หมู่ 2
13209 นาย ไสว พิมพิมล หมู่ 2
13210 นางสาว จิตติมา สารุณา หมู่ 2
13211 นางสาว วันดี เพ็งปอภาร หมู่ 2
13212 นาง จำเนียร สารุณา หมู่ 2
13213 นาย สมศักดิ์ เฉยฉิว หมู่ 2
13214 นาย ปนัยเทพ สิทธิเวช 53/2763 หมู่ 2
13215 นาย สุนทร พรมมาก 53/2764 หมู่ 2
13216 นาย สิทธิเดช สระอินทอง 53/2765 หมู่ 2
13217 นาย ปวิทย์ คนรู้ 53/2766 หมู่ 2
13218 นางสาว สลัยย์รัชย์ ผ่องสีใสย 53/2768 หมู่ 2
13219 นาย กัมพล สนธิคุณ 53/2770 หมู่ 2
13220 นางสาว วาสนา วงจวง 53/2771 หมู่ 2
13221 นาย สมชาย อินโต 53/2773 หมู่ 2
13222 นาง นงณภัส ทองสถิตย์ 53/2774 หมู่ 2
13223 นาง ดี ส่งเสริม 53/2775 หมู่ 2
13224 นาย สำลี พิมพ์สาร 53/2776 หมู่ 2
13225 นาง รจนา อินสำราญ 53/2777 หมู่ 2
13226 นาย นัทที สุภาวกุล 53/2778 หมู่ 2
13227 นางสาว ประภัสสร บุญฤทธิ์ หมู่ 2
13228 นางสาว จารุวรรณ ทองประเทือง 53/2781 หมู่ 2
13229 นางสาว จารุวรรณ สอนประโคน 53/2784 หมู่ 2
13230 นางสาว เขมณัฏฐ์ นิธิปัญญาพัชร์ 53/2785 หมู่ 2
13231 นาย ประเสริฐ ภู่เจิ้น 53/2786 หมู่ 2
13232 นาย นิธิรุจน์ นิธิพัฒน์ตระการ 53/2787 หมู่ 2
13233 นาย แดง เพียรธัญญากร 53/2788 หมู่ 2
13234 นาย วีระ มั่นศิลป์ไพบูลย์ 53/2789 หมู่ 2
13235 นางสาว เกวลี อินดู 53/2790 หมู่ 2
13236 นาย สมภพ อร่ามศรี 53/2791 หมู่ 2
13237 นางสาว ภัทริน พีระยุทธ 53/2792 หมู่ 2
13238 นาง อารยา จุฬาสถิตย์ 53/2793 หมู่ 2
13239 นางสาว นรีวรรณ ชัยสุวรรณ 53/2794 หมู่ 2
13240 นาย ชัยศิริ เรณู 53/2795 หมู่ 2
13241 นาย สุนทร ทรงแก้ว 53/2796 หมู่ 2
13242 นาย ณัฐภูมิ พ่อค้าทอง 53/2797 หมู่ 2
13243 นาย เพียว เจริญสุข 53/2798 หมู่ 2
13244 นางสาว อรอุมา บุตราศรี 53/2799 หมู่ 2
13245 นาย อนุชิต ชูเลิศ 53/2800 หมู่ 2
13246 นาง เพ็ชรรัตน์ โนรี 53/2801 หมู่ 2
13247 นางสาว อรอนงค์ ขันธรูจี 53/2802 หมู่ 2
13248 นาย จำปี มุ่งงาม 53/2803 หมู่ 2
13249 นาง กรรณิกา โปทาศรี 53/2804 หมู่ 2
13250 นางสาว สุรีย์ เชียงใหม่ 53/2805 หมู่ 2
13251 นางสาว มัญพิกา เกษร 53/2806 หมู่ 2
13252 นาย ศรายุธ สายแวว 53/2807 หมู่ 2
13253 นางสาว วรานิษฐ์ สีก่ำ 53/2808 หมู่ 2
13254 นาย คำกุล สงไพรสน หมู่ 2
13255 นางสาว ศิริรัตน์ เที่ยงธรรม หมู่ 2
13256 นาย เชิด อินทิสิทธิ์ หมู่ 2
13257 นาย ภาณุวัฒน์ วงศ์อ้ายตาล หมู่ 2
13258 นาย นิคม พันพยัคฆ์ หมู่ 2
13259 นาย วิเชียร พันพยัคฆ์ หมู่ 2
13260 นาย มนเทียน อดออม 53/2815 หมู่ 2
13261 นางสาว กัญญ์ชิสา เอี่ยมสำอางค์ 53/2816 หมู่ 2
13262 นาย จักรกฤษณ์ บุญครอง 53/2817 หมู่ 2
13263 นางสาว ศศิธร มรรคสินธรรม 53/2818 หมู่ 2
13264 นาย สมนึก ยิ้มปรีดา 53/2819 หมู่ 2
13265 นาย สุชาติ จิตติวนากร 53/2821 หมู่ 2
13266 นาง สุนิล แซ่กู 53/2822 หมู่ 2
13267 นางสาว อัญชลี ดำทิพย์ 53/2823 หมู่ 2
13268 นางสาว รัชนี ทิพย์กล่อม 53/2824 หมู่ 2
13269 นาย ธีรภัทร์ เพียรเก็บ 53/2825 หมู่ 2
13270 นาย ทรงศิทธิ์ สุรการ 53/2826 หมู่ 2
13271 นาง ชุติมา ปานสุข 53/2827 หมู่ 2
13272 นาย ศตวรรษ ถือสัตย์ 53/2828 หมู่ 2
13273 นาย อุดม ไชโย 53/2829 หมู่ 2
13274 นาง ขวัญตา แก้วอ่อน 53/2830 หมู่ 2
13275 นางสาว ธีรดา จันทรสิงขร 53/2831 หมู่ 2
13276 นางสาว ทุมมี มุ่งหมาย 53/2832 หมู่ 2
13277 นางสาว ธนพัฒน์ นิลสาลิกา 53/2833 หมู่ 2
13278 นาย ประวิทย์ เลขาวิจิตร 53/2834 หมู่ 2
13279 นาย กำธร พรมมาลัย 53/2836 หมู่ 2
13280 นางสาว วิลัยพร วงศ์ชู 53/2837 หมู่ 2
13281 นาย ทรงชัย มุสิกวรรณ 53/2838 หมู่ 2
13282 นาย นิคม ผาแก้ว 53/2839 หมู่ 2
13283 ว่าที่ ร.ต. สุรชัย เกษมสถิตสภาพร 53/2840 หมู่ 2
13284 นาย ภูวนัย คงใหญ่ 53/2841 หมู่ 2
13285 นางสาว ธิดาพร ขอนพันธ์ 53/2842 หมู่ 2
13286 นางสาว ยุวนันท์ นาถาบำรุง 53/2843 หมู่ 2
13287 นางสาว ถนอมศรี ยศพล 53/2844 หมู่ 2
13288 นางสาว จตุพร ฉายาพร 53/2845 หมู่ 2
13289 นางสาว สุรีรัตน์ ขันโส 53/2847 หมู่ 2
13290 นางสาว กันธิชา พรหมแก้ว 53/2849 หมู่ 2
13291 นางสาว กนกวรรณ นิ่มอนงค์ 53/2850 หมู่ 2
13292 นาย อำนวย เทียบแสง 53/2851 หมู่ 2
13293 นางสาว วิลาวรรณ ฉิมพลัด 53/2852 หมู่ 2
13294 นางสาว มนัสวรรณ พรมเสือ 53/2853 หมู่ 2
13295 นาง สุภารวี นิลหัต 53/2854 หมู่ 2
13296 นาย พัฒนชัย ทรงตะขบ 53/2855 หมู่ 2
13297 นางสาว ญาตาวี สารีคำ 53/2856 หมู่ 2
13298 นาง สุวิมล ศรีวะรมย์ 53/2858 หมู่ 2
13299 นางสาว ลักษมณ สรรพโชติ 53/2859 หมู่ 2
13300 นาย วิชิต วังคีรี 53/2860 หมู่ 2
13301 นาย ไตรวิทย์ แก้วชนะ 53/2861 หมู่ 2
13302 นางสาว สุพรรณี สุจริตธุระการ 53/2862 หมู่ 2
13303 นางสาว อุไร หลีโป๊ 53/2863 หมู่ 2
13304 นางสาว รุ่งจันทร์ หลีโป๊ 53/2864 หมู่ 2
13305 นาย อภิศักดิ์ ทองวัฒนา 53/2865 หมู่ 2
13306 นางสาว จิดาภา ทองเอียด 53/2866 หมู่ 2
13307 นาย เอกชัย ศุชธัญญา 53/2867 หมู่ 2
13308 นาย อนันท์ ราชนีแพน 53/2868 หมู่ 2
13309 นาย สิทธิ์ชัย เพิ่มผล 53/2869 หมู่ 2
13310 นาย ปิยวุฑฒ บันลือพงศ์เจริญ 53/2870 หมู่ 2
13311 นาย บัญชา พิษวงษ์ 53/2871 หมู่ 2
13312 นางสาว เดือนเพ็ญ ศลาเกษ 53/2872 หมู่ 2
13313 นางสาว พชร ธรรมวิทยากร 53/2873 หมู่ 2
13314 นาง สุคนธ์ บุญเอี่ยม 53/2874 หมู่ 2
13315 นางสาว ธนกร โสตถิโยธิน 53/2875 หมู่ 2
13316 นางสาว ฐิติรัตน์ สายทองมาตร์ 53/2876 หมู่ 2
13317 นาง พัสวี อัดซิ้น 53/2877 หมู่ 2
13318 นาง สุกัญญา มานะอุดมกุล 53/2878 หมู่ 2
13319 นาย ศุภชัย ปิ่นทอง 53/2879 หมู่ 2
13320 นางสาว กัลยกร พุทธวงศ์ 53/2880 หมู่ 2
13321 นางสาว จันทิมา ช่อดารา 53/2881 หมู่ 2
13322 นาง วราพร สุขสมกิจ 53/2882 หมู่ 2
13323 นางสาว พัชรินทร์ วัฒนประภาชัย 53/2884 หมู่ 2
13324 นาย จีระพงษ์ คงสวัสดิ์ 53/2885 หมู่ 2
13325 นาย สาโรจน์ ปักขาว 53/2886 หมู่ 2
13326 นางสาว นฤมล บำรุงกุล 53/2887 หมู่ 2
13327 นางสาว อารยา สิงคเวหน 53/2888 หมู่ 2
13328 นาย บรรพต ไสวดี 53/2889 หมู่ 2
13329 นาย เชษฐา ปาลจิณ 53/2890 หมู่ 2
13330 นาย ยุทธนา เจริญพรพิมลกุล 53/2891 หมู่ 2
13331 นาย บุญลือ เนตรสว่าง 53/2892 หมู่ 2
13332 นาย ธรรมนูญ เลาวิลาศ 53/2893 หมู่ 2
13333 นาย อดิศักดิ์ สมนาค 53/2894 หมู่ 2
13334 นาย ทวี ชัยบุตดี 53/2895 หมู่ 2
13335 นางสาว หงลดา ศรีลิพิน 53/2896 หมู่ 2
13336 นาง ศรีนวน หาญณรงค์ 53/2897 หมู่ 2
13337 นาย ชัยชาญ สุนทรวารี 53/2898 หมู่ 2
13338 นางสาว บัวผัน เที่ยงธรรม 53/2899 หมู่ 2
13339 นาย อเนก สำราญมน 53/2901 หมู่ 2
13340 นาง รัชนก มีเหม็ง 53/2902 หมู่ 2
13341 นางสาว บุษรา บุญกาย 53/2903 หมู่ 2
13342 นาง สายเรียม ผอบทอง 53/2904 หมู่ 2
13343 นาย วิสุทธิ์ คำศรี 53/2908 หมู่ 2
13344 นาง กาญจนา ครุชสินธุ์ 53/2909 หมู่ 2
13345 นางสาว สุรีรัตน์ ปราณี 53/2910 หมู่ 2
13346 นาย ถุงเงิน สุขงาม 53/2913 หมู่ 2
13347 นางสาว สุภาพร สุขบัติ 53/2914 หมู่ 2
13348 นางสาว กมลทิพย์ สารจันทร์ 53/2915 หมู่ 2
13349 นางสาว ปิยฉัตร แจ่มเที่ยงตรง 53/2916 หมู่ 2
13350 นางสาว ไพริน กันภัย 53/2917 หมู่ 2
13351 นาย ดวงแก้ว ปิยาโน 53/2918 หมู่ 2
13352 นาง ประทุมวรรณ สมหมาย 53/2919 หมู่ 2
13353 นางสาว ลำไย สายงาม 53/2920 หมู่ 2
13354 นางสาว พรทิพย์ ลีนะเสน 53/2921 หมู่ 2
13355 นางสาว ยมมะนา เทพคูบอล 53/2922 หมู่ 2
13356 นาย วีรชัย บุญสาร 53/2923 หมู่ 2
13357 นาย วิชิต อิงคนานุวัฒน์ 53/2924 หมู่ 2
13358 นางสาว ภาวิณี วรรณโน 53/2925 หมู่ 2
13359 นาง สำรวย ยาซิสกี้ 53/2926 หมู่ 2
13360 นาง น้ำหวาน ปทุมมา 53/2927 หมู่ 2
13361 นาย ทองสุข ขันธวงษ์ 53/2928 หมู่ 2
13362 นางสาว อภาสิริ อินทรกำแหง 53/2929 หมู่ 2
13363 นางสาว อรกช ตันติวัฒนกุลชัย 53/2930 หมู่ 2
13364 นางสาว วิลาลักษณ์ รักษดี 53/2931 หมู่ 2
13365 นาย จตุพล ว่องไว 53/2933 หมู่ 2
13366 นาย จิน ชาติรัมย์ 53/2934 หมู่ 2
13367 นางสาว รุ่งสุริยา จันทรา 53/2935 หมู่ 2
13368 นางสาว ปิยะนันท์ แสวงศรี 53/2936 หมู่ 2
13369 นาย อเนก ชัยภูธร 53/2937 หมู่ 2
13370 นาย สรชัย ปัถพี 53/2938 หมู่ 2
13371 นาย นิคม สุขเกตุ 53/2939 หมู่ 2
13372 นาง ไพรินทร์ บุญสา 53/2940 หมู่ 2
13373 นางสาว ฐิติรัตน์ บวรธีระภิญญา 53/2941 หมู่ 2
13374 นาง ภัสสรา วิเศษอุตรภาดา 53/2942 หมู่ 2
13375 นาง ทีป ลุนลอด 53/2943 หมู่ 2
13376 ว่าที่ ร.ต. นราธิป ดำวรรณ์ 53/2944 หมู่ 2
13377 นาย ศุภชัย พุ่มสวัสดิ์ 53/2947 หมู่ 2
13378 นาง วิภาพร แจ่มเที่ยงตรง 53/2951 หมู่ 2
13379 นาย อรรถพร ปิ่นปิติ 53/2952 หมู่ 2
13380 นางสาว กาญจนา ซ้อนสวัสดิ์ 53/2953 หมู่ 2
13381 นาย จรัญ เสริมแก้ว 53/2954 หมู่ 2
13382 นาง ปิ่นประภา จันดี 53/2955 หมู่ 2
13383 นาย ชลิต ดาวอุษาสุข 53/2957 หมู่ 2
13384 นางสาว ณัฐกนิษฐ์ สิงห์หาทอ 53/2958 หมู่ 2
13385 นาย สมศักดิ์ สิงหนนท์ 53/2959 หมู่ 2
13386 นาย อดิศักดิ์ กุยลอยทาม 53/2960 หมู่ 2
13387 นางสาว พัฒษณี เทือกศรี 53/2962 หมู่ 2
13388 นาย กิตติศัพท์ พิมพ์ทอง 53/2963 หมู่ 2
13389 นางสาว อรจิต ลาล้ำ 53/2964 หมู่ 2
13390 นาย กฤษณะ ศรีสมพร 53/2965 หมู่ 2
13391 นาย สมชอบ นุชคำแหง 53/2966 หมู่ 2
13392 นาย สุทัศน์ หมอไทย 53/2967 หมู่ 2
13393 นางสาว ปราณี สุขิโต 53/2968 หมู่ 2
13394 นาย นฤพล เครือนาค 53/2969 หมู่ 2
13395 นาย สวัสดิ์ สันทัด 53/2970 หมู่ 2
13396 นาย สมชาย แสนสุข 3/6 หมู่ 3
13397 นางสาว ธัญสินี เงินหิรัญ 5/9 หมู่ 3
13398 นาย วิเชียร ไทยธรรม 5/12 หมู่ 3
13399 นาย บุญชัย ลิมป์กิตติเจริญ 6/2 หมู่ 3
13400 นางสาว สุกาญจนา นาคสัมพันธ์ 6/12 หมู่ 3
13401 นางสาว ศศิธร แซ่ตัน 6/14 หมู่ 3
13402 นาย ไกรสร อินทเนตร 6/16 หมู่ 3
13403 นาย ณรงค์ เพรียบจริยวัฒน์ 6/38 หมู่ 3
13404 นาย จำเลย ใจอุ่น 6/53 หมู่ 3
13405 นาย ธีระวัฒน์ ครามะคำ 8/6 หมู่ 3
13406 นางสาว ศิรประภา สำลีพันธุ์ 8/8 หมู่ 3
13407 นางสาว สงวน นิ่มนวล 9 หมู่ 3
13408 นาย เลิศ แสงแก้วพะเนา 9/10 หมู่ 3
13409 นางสาว ม้วน กลิ่นชื่น 14 หมู่ 3
13410 นาย อำนาจ ทองพลอย 15/2 หมู่ 3
13411 นาง สำราญ รัตนกุล 20/2 หมู่ 3
13412 นาย ศิริพล จันทร์พักตร์ 20/7 หมู่ 3
13413 นาย วิทวัส โชตินุกูล 22/1 หมู่ 3
13414 นางสาว ฉลวย ลอยสูงเนิน หมู่ 3
13415 นาย อาทิตย์ ทองน้อย 19/11 หมู่ 3
13416 นางสาว จรินทร์ อรชุนกะ 19/35 หมู่ 3
13417 นางสาว ศศิณา เนตรนัย หมู่ 3
13418 นาย ราชันต์ ทรัพย์สิน หมู่ 3
13419 นาย สมเด็จ หวนไธสง หมู่ 3
13420 นาย อำนาจ นรินรัมย์ หมู่ 3
13421 นาย บัณฑิต บุญประคอง 23/2 หมู่ 3
13422 นาย ฉัตรชัย ผ่องพุทธ 23/28 หมู่ 3
13423 นาย จักรกฤษณ์ ทักษิณ 23/36 หมู่ 3
13424 นาย ฐิติวัฒน์ ตะเภาพงษ์ 23/51 หมู่ 3
13425 นาง สุรางค์ จันทร์กลั่น 23/61 หมู่ 3
13426 นาง เนาวรัตน์ เปรมปลิ้ม 23/93 หมู่ 3
13427 นาง มาลินี คงปรีชา 23/95 หมู่ 3
13428 นาย สุพล คีตลักษณ์ 24/4 หมู่ 3
13429 นาย อำนวย จิตรสมัคร 24/6 หมู่ 3
13430 นาง ณัฏฐ รุ่งรัตนมงคล 24/7 หมู่ 3
13431 นาง เกสร แก้วคำ 24/12 หมู่ 3
13432 นาย พงษ์ศักดิ์ ตติยะรัตน์ 24/24 หมู่ 3
13433 นาง วารุณี แก้วทิตย์ 24/29 หมู่ 3
13434 นางสาว ตารเกศ สุดแสวง 24/66 หมู่ 3
13435 นางสาว มุณี สอนใจ 24/68 หมู่ 3
13436 นาย สายชล ขวัญใจ 24/74 หมู่ 3
13437 นาง นงนุช อินตะปันโย 24/84 หมู่ 3
13438 นางสาว ปราณี คงชุม 24/90 หมู่ 3
13439 นางสาว สุภาพร พะปูเลาะ 24/99 หมู่ 3
13440 นางสาว ปานรุ่งรัศมี บุญเพิ่ม 24/101 หมู่ 3
13441 นางสาว ภัทรินทร์ ศรีสมบัติ 24/133 หมู่ 3
13442 นาย จรรยวรรธน์ คันธจันทร์ 24/141 หมู่ 3
13443 นาง ประเทือง บุญส่ง 24/169 หมู่ 3
13444 นาง สุนีย์ ศรีลาชัยมณีกุล 24/175 หมู่ 3
13445 นาย พวง พรหมวงษ์ 24/224 หมู่ 3
13446 นาย ทองคำ อ่อนขาว 24/228 หมู่ 3
13447 นางสาว กรรณิกา ลิ้มวนิช 24/236 หมู่ 3
13448 นาง พิศสมัย พันธุ์บัวหลวง 24/248 หมู่ 3
13449 นาย ดำรงค์ บัวคลี่ 24/253 หมู่ 3
13450 นางสาว วาสนา ผาสุขดี 24/262 หมู่ 3
13451 นาง กุลชลี ปั้นมณี 24/268 หมู่ 3
13452 นาง พรกมล กิตติเสนาชัย 24/279 หมู่ 3
13453 นาย อิทธิพันธ์ ทรัพย์สังข์ หมู่ 3
13454 นาย เสมือน ภิญโญ หมู่ 3
13455 นาย โกมินทร์ นาคสัมพันธ์ 6/12 หมู่ 3
13456 นาย ชาคริต เมืองรัตน์ 26 หมู่ 3
13457 นาง สมบัติ มีดี 27/3 หมู่ 3
13458 นางสาว ประเทือง โอ้นุช 27/5 หมู่ 3
13459 นาย สัมฤทธิ์ มีศิริ 27/6 หมู่ 3
13460 นางสาว ศรีเมือง นีศิริ 27 หมู่ 3
13461 นางสาว สายชล เชื้อบัณฑิตย์ 29/9 หมู่ 3
13462 นางสาว สุรีย์ ครองคุ้ม 32 หมู่ 3
13463 นาย ประชุม ครองคุ้ม 33 หมู่ 3
13464 นางสาว ชนิดาภา บรรณปัญญา 33/1 หมู่ 3
13465 นาย อำนาจ ชาติจันทึก 33/8 หมู่ 3
13466 พ.อ.อ. น้อย พานแก้ว 34/4 หมู่ 3
13467 นาง กถิน วันคง 34/6 หมู่ 3
13468 นาย สมจิต ไกรเพชร หมู่ 3
13469 นาย คชาชัช ตรีภัทรรังษิกุล 35/1-2 หมู่ 3
13470 นาย ธวัชชัย พัฒะปรีชา 36/18 หมู่ 3
13471 นางสาว สุกัญญา อุริต 36/30 หมู่ 3
13472 นางสาว สม อุลิต 36/5 หมู่ 3
13473 นาย อรรถพล จรัสโสภณ 36/32 หมู่ 3
13474 นาง คุ้ม ครองกระแชง 37/1 หมู่ 3
13475 น.อ. ถวัลย์ บุญรอดรักษ์ 44/2 หมู่ 3
13476 นางสาว จันทธิรา ทรัพย์ทวีสุข 44/7 หมู่ 3
13477 นางสาว พิมพ์ภัทรา ตั้งธนาเกียรติ 81/6 หมู่ 3
13478 จ.ส.ต. รังษิมา ทับทิมอ่อน 49/26 หมู่ 3
13479 นางสาว อิสรีย์ แสงสีนิล 49/41 หมู่ 3
13480 นาย อนุชา พัวสุวรรณ 49/62 หมู่ 3
13481 นาย วรนาถ พัชรีกร 49/75 หมู่ 3
13482 นาย วินัย ไชยรัตน์ 49/86 หมู่ 3
13483 นางสาว ทิพย์วัลย์ กฤชวิศรุต 49/95 หมู่ 3
13484 นาย กิตติศักดิ์ ประมูลทรัพย์ 49/102 หมู่ 3
13485 นาย นาวิน มิ่งเมือง 49/120 หมู่ 3
13486 นาย กฤษณ์ หัสเขตร์ 49/165 หมู่ 3
13487 นาย สำเร็จ ใสส่อง 49/166 หมู่ 3
13488 นาง ธัญญรัตน์ ลีละทองไท 49/206 หมู่ 3
13489 นาย ณัฐวุฒิ สร้างนอก 49/209 หมู่ 3
13490 นาย ขจร ปิติธรรม 49/224 หมู่ 3
13491 นางสาว สมร ภาคเจริญ 49/231 หมู่ 3
13492 นางสาว โสดา ภิญโญดม 49/242 หมู่ 3
13493 นาย พลตรี ธีระศานต์ 49/250 หมู่ 3
13494 นาย นัฐวุฒิ โสภณ 50/12 หมู่ 3
13495 นางสาว จิรัญญภรณ์ รุจนานันท์ธาร 50/29 หมู่ 3
13496 นาย เนตินันท์ สนั่นรัมย์ 50/81 หมู่ 3
13497 นาย ปริญญา โสมะภีร์ 50/109 หมู่ 3
13498 พ.อ.อ. สรยุทธ สินสวัสดิ์ 50/115 หมู่ 3
13499 นาย ธีรชัย แข็งขัน 50/253 หมู่ 3
13500 นางสาว ชนากานต์ แก้วศิริ 50/295 หมู่ 3
13501 นาย วรวัฒน์ แก้วศิริ 50/296 หมู่ 3
13502 นาย ศุภชัย ศรศรี 68/8 หมู่ 3
13503 นาย เพชรน้ำหนึ่ง จตุรงค์เสรีกุล 68/19 หมู่ 3
13504 นางสาว ภาภัส พวงเงินเพชร 70/16 หมู่ 3
13505 นาง จำปี ปิ่มมณี 70/8 หมู่ 3
13506 นาง ทวาย กาทอง 70/10 หมู่ 3
13507 นาย เกษม ติ่งอ่วม 70/24 หมู่ 3
13508 นางสาว ธันยนันท์ ห้วยหงษ์ทอง 71/10 หมู่ 3
13509 นาย ทักษิณ หะติง 72/13 หมู่ 3
13510 นาย กฤษดา แท่นมณี 75/32 หมู่ 3
13511 นาง อุไร รัชตะชาติ 76/4 หมู่ 3
13512 นาย สิทธิชัย เผือกอุดม 77/4 หมู่ 3
13513 นาย ยุทธนา ทับทิม 77/13 หมู่ 3
13514 นางสาว ศิรินันท์ อุ่มสาพล 77/22 หมู่ 3
13515 นาย วีระพล อุปชิต 79/3 หมู่ 3
13516 นาย สุนทร สุ่นจันทร์ หมู่ 3
13517 นาย ประพันธ์ ติ่งอ่วม หมู่ 3
13518 นาง ลำไย จันทร์เวียง หมู่ 3
13519 นาย สิทธิพงษ์ อรุณภาส หมู่ 3
13520 นาย ศราวุธ ครอบกระโทก หมู่ 3
13521 นาง สุลัดดา สวนศรี 91/43 หมู่ 3
13522 นาง ประเทือง คงสมบูรณ์ 91/15 หมู่ 3
13523 นาง พิมพ์ชนก ครองสัตย์ 91/32 หมู่ 3
13524 นางสาว ถาวรีย์ ศรีคำมี 91/42 หมู่ 3
13525 นางสาว วารินทร์ ประดิษฐ์ 91/54 หมู่ 3
13526 นางสาว ธนาภรณ์ อินจีน 91/84 หมู่ 3
13527 นาง ทองพูน สุตนนท์ หมู่ 3
13528 นาย นิติกร แจ้งพุ่ม 92/29 หมู่ 3
13529 นาง กรรณิการ์ โชตินุกูล 94/3 หมู่ 3
13530 นาย บุญสืบ อินตาหล่อเป้า 94/8 หมู่ 3
13531 นางสาว จริยา พรหมโลก 94/41 หมู่ 3
13532 นาง พรพิมล รัตนบุรี 94/43 หมู่ 3
13533 นาย นพพร บุญมาก 94/44 หมู่ 3
13534 นางสาว จรรยา ขันธรัตน์ 94/52 หมู่ 3
13535 นางสาว แสวง พรมสิทธิ์ 94 หมู่ 3
13536 นาย สุภี โภคสูงเนิน หมู่ 3
13537 นางสาว อภิวรรณ วีรทัต 96/28 หมู่ 3
13538 พ.ต.ท. ธนพจน์ ฟ้าเฟื่องบุญ 96/41 หมู่ 3
13539 นางสาว สิริรัตน์ เศรษฐโภคิน 95/1 หมู่ 3
13540 นาง นพวรรณ โนซูเอะ 95/20 หมู่ 3
13541 นาง ศิรินทิพย์ ธรเจริญศรี 95/24 หมู่ 3
13542 นาย อธิภัทร จีรกรชัยเดช 95/43 หมู่ 3
13543 นาง เยาวมาลย์ พัวพันธ์ 95/44 หมู่ 3
13544 นางสาว วัจนา สกุลบงกช 95/49 หมู่ 3
13545 นาย ไตรรัตน์ รัตนานันท์ 95/50 หมู่ 3
13546 นาง สรันรัตน์ วิริยะโยธิน 95/105 หมู่ 3
13547 นาย ทนงศักดิ์ ประเสริฐศรี 95/111 หมู่ 3
13548 นางสาว อรพรรณ ศรพรม 95/112 หมู่ 3
13549 นาย ศักดิ์ อินทุประภา 95/128 หมู่ 3
13550 นางสาว นาลอน บุราณเดช 95/144 หมู่ 3
13551 ว่าที่ ร.ต. เสถียน ขันชารี 95/145 หมู่ 3
13552 นางสาว นลันพร มารมย์ 95/161 หมู่ 3
13553 นาย วิชัย ธนังทอง 95/179 หมู่ 3
13554 นาย สิทธิชัย โชตะพาณิชยกุล 95/183 หมู่ 3
13555 นาย เฉลียว กระเช้าเพชร 95/197 หมู่ 3
13556 นาย อนันต์ แก่นจันทร์ 95/202 หมู่ 3
13557 นาง วันเพ็ญ วิริยะกุลวัฒน์ 95/221 หมู่ 3
13558 นาย ฐิติพันธ์ วิริยะโยธิน 95/229 หมู่ 3
13559 นาย สิทธิ์ หอประสาทสุข 95/239 หมู่ 3
13560 นาย กมลพันธ์ นิ่มแย้ม 95/242 หมู่ 3
13561 นางสาว วาสิณี สุนิสานนท?ชัย 95/245 หมู่ 3
13562 นาง ตุ๋ย หมวดโคกสูง 95/255 หมู่ 3
13563 นาง กนกวรรณ บุญมาวัตร 95/264 หมู่ 3
13564 นาย อุดร บุญธรรม 95/274 หมู่ 3
13565 นาง ประนอม กองสุวรรณ์ 95/276 หมู่ 3
13566 นาย สามารถ สกุลณีย์ 95/281 หมู่ 3
13567 นางสาว นัยนา สารบูรณ์ 95/285 หมู่ 3
13568 นาง สุนีย์ สิงห์โต 95/286 หมู่ 3
13569 นางสาว อุดม อินวิชัย 95/293 หมู่ 3
13570 นาย สุภโชค จันทร์คง 95/293 หมู่ 3
13571 นาง นงค์นุช ธนิตกุล 95/295 หมู่ 3
13572 น.อ. ณรงค์ แย้มประยูร 95/305 หมู่ 3
13573 นาง วรรณี บุญมี 95/382 หมู่ 3
13574 นางสาว ทิวาพร ศรีทวีเกียรติ 95/388 หมู่ 3
13575 นาง อารีย์ นามวงษา 95/474 หมู่ 3
13576 ร.อ. นภพล โรจนวิภาต 95/491 หมู่ 3
13577 นาง ชวน วะสุกรรณ์ 59/542 หมู่ 3
13578 นาย พัทธนันท์ ชัยสนาม 95/397 หมู่ 3
13579 นางสาว สุรัชดา สมอดำ 95/401 หมู่ 3
13580 นาย เด็ด ธรรมคุณ 95/403 หมู่ 3
13581 นาง ชัญญานุช เรืองขจร 95/406 หมู่ 3
13582 นาย สมิต ฤาชา 95/407 หมู่ 3
13583 นาง มาลี โพธิ์ทิพย์ 95/451 หมู่ 3
13584 นาย พรเทพ ว่องวาณิชชากร 95/465 หมู่ 3
13585 นาย วีระยุทธ บุญจรัส 95/470 หมู่ 3
13586 นาง รุจาภา โคซูกะ 95/474 หมู่ 3
13587 นาย นนทัช มูลจันทร์ 95/478 หมู่ 3
13588 นาย ชลอ หย่ำวิลัย 95/498 หมู่ 3
13589 จ.ส.อ. วินัย คุ่ยสมใจ 95/500 หมู่ 3
13590 นางสาว วราพร โพธิ์สว่าง 95/534 หมู่ 3
13591 นาง ดลลักษณ์ แดงบุญเรือง 95/544 หมู่ 3
13592 นางสาว ส้มลิ้ม สะโดอยู่ 95/549 หมู่ 3
13593 นางสาว สมทรัพย์ บุญมี 95/553 หมู่ 3
13594 นาย ไพบูลย์ รุ่งสาง 95/594 หมู่ 3
13595 นาย เจษฎามิตร อุประ 95/614 หมู่ 3
13596 นาย สุนทร มลรักษา 95/632 หมู่ 3
13597 ส.ต.อ. ประทีป คำมี 95/636 หมู่ 3
13598 นาย สวัสดิ์ เจริญรัมย์ 95/644 หมู่ 3
13599 นาย ธนวัฒน์ พรหมพิทักษ์กุล 95/647 หมู่ 3
13600 นาย วิโรจน์ สุขสง่า 95/648 หมู่ 3
13601 นางสาว กมนพรรธน์ ธนรัชต์กิตติโชต 95/666 หมู่ 3
13602 นาง พิชญ์สินี พลพยุห์ 95/676 หมู่ 3
13603 นางสาว พัชรี กาญจน์กรัณฑ์ หมู่ 3
13604 นางสาว สำราญ ถาทอง หมู่ 3
13605 นางสาว กิตติดา สุขเกษมรัตน์ หมู่ 3
13606 นาย ศิวลักษ์ ภูพานเพชร หมู่ 3
13607 นางสาว จิตติมา จันทร์กระจ่าง หมู่ 3
13608 นางสาว สรินทร เจริญพิพัฒน์สกุล หมู่ 3
13609 นาย ศิรสิทธิ์ แสนสุข 96/19 หมู่ 3
13610 นาย สุชาติ สหวงศืวรการ 96/6 หมู่ 3
13611 นาง ลิ้นจี่ โพธิ์เจริญ 96/15 หมู่ 3
13612 นาง ดวงพร ทรงศิริกุล 96/23 หมู่ 3
13613 นางสาว แสงเดือน เกิดสาย 96/52 หมู่ 3
13614 นาง ชุติมา วงษ์สุภา 96/103 หมู่ 3
13615 นาย จงพจน์ จิวรวิวัฒน์ 96/106 หมู่ 3
13616 นางสาว ปรียาวดี กันตา 98/1 หมู่ 3
13617 นาย ปิยวัฒน์ สุขเกษม 98/2 หมู่ 3
13618 นางสาว สายพิณ จันทร์ต๊ะ 98/10 หมู่ 3
13619 นาย จักรพงษ์ ผดุงเวียง 98/25 หมู่ 3
13620 นาย เทิดศักดิ งานพร้อม 98/31 หมู่ 3
13621 นาย ศรชัย งามพร้อม 98/32 หมู่ 3
13622 นาย วิชัย มาตย์นอก 98/33 หมู่ 3
13623 จ.ส.ต. ยงยุทธ ทิพย์จ้อย 98/35 หมู่ 3
13624 นาง บังอร อาษานอก 98/42 หมู่ 3
13625 นางสาว นวรัตน์ ปิ่นกุลบุตร 98/44 หมู่ 3
13626 นาย จิรวัฒน์ ชัยพารา 98/45 หมู่ 3
13627 นาย ภาคิน สันติสุขใจ 98/63 หมู่ 3
13628 นาย สมหมาย แก้วธรรม 98/77 หมู่ 3
13629 นาย สุทัศน์ เพชรเขียว 98/80 หมู่ 3
13630 นาย มรกต ดำรงค์ศรี 98/98 หมู่ 3
13631 นาย อุทัย อยู่เจริญ 98/110 หมู่ 3
13632 นาง สมจิตร สุขสนแดน 98/117 หมู่ 3
13633 นางสาว ชิตาพัทธ์ ทิมธรรมา 98/131 หมู่ 3
13634 นาย สรพงศ์ สุขีลักษณ์ 98/133 หมู่ 3
13635 นางสาว สปัญญ์ จงกลกลาง 98/145 หมู่ 3
13636 นางสาว บัวขาว เนาวบุตร 98/185 หมู่ 3
13637 นาง ลลิดา กระโฮ่ 98/217 หมู่ 3
13638 นาง การวย ปู่เกตุแก้ว 98/230 หมู่ 3
13639 นางสาว กัลยกร ศิริพจน์ 98/232 หมู่ 3
13640 นางสาว จารุวัลย์ แสนปิง 98/247 หมู่ 3
13641 นาง เรียม เฉื่อยนิ่ม 98/251 หมู่ 3
13642 นางสาว เบญจวรรณ จิตสุทธนาผล 98/253 หมู่ 3
13643 นาย พีรพล แพงน้อย 98/256 หมู่ 3
13644 นาย เนตร นาคบาง 98/272 หมู่ 3
13645 นาย สุรพล แก้วพุกก์ 98/274 หมู่ 3
13646 นาย ภูวิช ฐากูรธนภัทร 98/280 หมู่ 3
13647 นาง มารีนา เที่ยงงามดี หมู่ 3
13648 นาง นิภา อังคณาวิทยา หมู่ 3
13649 นางสาว พิสมัย กลั้วกลิ่น หมู่ 3
13650 นาย ชำนาญ น้ำจันทร์ หมู่ 3
13651 นางสาว ขวัญใจ วายุโรจน์ 99/7 หมู่ 3
13652 นาง ธันยธรณ์ ฤทธิ์กิ่ง 99/8 หมู่ 3
13653 นาย วีรยุทธ ภู่เหลือ 99/9 หมู่ 3
13654 นางสาว ภัทรา ลพล้ำเลิศ 99/18 หมู่ 3
13655 นาง พรสวรรค์ เทพอาจ 99/19 หมู่ 3
13656 นาง หนอม เรืองสมบัติ 99/26 หมู่ 3
13657 นาย บรรพต นุชเลี้ยง 99/84 หมู่ 3
13658 นาย สุรชัย แซ่โค้ว 99/98 หมู่ 3
13659 นาง วิภาวรรณ สีชาทุม 99/140 หมู่ 3
13660 นาย วรวุฒิ จันทรบุตร 99/16 หมู่ 3
13661 นาง เสถียร จันทรบุตร 99/17 หมู่ 3
13662 นาง อวยพร แก้วส่องใส 99/57 หมู่ 3
13663 นาง ไพริน ดอกไม้ 99/77 หมู่ 3
13664 นาย เฉลิม สอนดี 99/92 หมู่ 3
13665 นาย ชโยดม ช่วยรักษา 99/94 หมู่ 3
13666 นางสาว อัมพร เล้าเกตุกรรณ์ 99/96 หมู่ 3
13667 นางสาว สุขัญญา เมืองราช 99/110 หมู่ 3
13668 นาง ธมล วัน 99/133 หมู่ 3
13669 นางสาว ขวัญชนก วิชัย 99/142 หมู่ 3
13670 นาย สาธิต เหล่ารัตนอุ่นจิต 99/148 หมู่ 3
13671 นาย สุเวชย์ เภตรา 99/153 หมู่ 3
13672 นางสาว นันท์มนัส ธีระปถัมภ์ 99/156 หมู่ 3
13673 นาย สมโภชน์ เคี่ยมขาว 99/166 หมู่ 3
13674 นางสาว บุญเทียม รือชัย 99/167 หมู่ 3
13675 นางสาว ศาลินา อุทัยธรรม 99/170 หมู่ 3
13676 นางสาว อามร อุนาภาค 99/176 หมู่ 3
13677 นาย อัตรกิตติ์ ธนยศจารุพัชร์ 99/182 หมู่ 3
13678 นาง เพ็ญแข พัวพันสวัสดิ์ 99/187 หมู่ 3
13679 นาย ทรงยศ กมลกรัตน์ 99/190 หมู่ 3
13680 นาง บุญเรือน ศิริสุนทร 99/213 หมู่ 3
13681 นาง อุษา เทพเสนา 99/234 หมู่ 3
13682 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อันทเกตุ หมู่ 3
13683 นาย ปิติพงษ์ บุณโยบล หมู่ 3
13684 นาย วิชัย ครองคุ้ม 33 หมู่ 3
13685 นาย กอบกล้า บุญถิรพัฒน์ 110/3 หมู่ 3
13686 นาง ปราณี สุขขันที 110/16 หมู่ 3
13687 นางสาว เกวลิน เกษกรรณ์ 110/32 หมู่ 3
13688 นาง ธัญญลักษณ์ จุลละสมิต 20/13 หมู่ 3
13689 นาย ทัศไนย์ นุกูลเชาวน์ 110/1 หมู่ 3
13690 นาง สุรัชนา ตีระวนิช เอลเลอร์ 110 หมู่ 3
13691 นาย ชัย ปานะดิษฐ 110/14 หมู่ 3
13692 นาย ประสิน รังสิตพล 110/21 หมู่ 3
13693 นางสาว นันทกา กองพุฒ 110/23 หมู่ 3
13694 นาย มนตรี คำวันสา 110/26 หมู่ 3
13695 นาง ชุติมา โพธิ์ทอง 110/33 หมู่ 3
13696 นาง รวิวรรณ วรรณปริทัศน์ 110/42 หมู่ 3
13697 นาย วัชระ เหลืองประเสริฐ 110/56 หมู่ 3
13698 ส.อ. ธเนศร์พล เพ็ชรน้อย 110/80 หมู่ 3
13699 นาย จตุรงค์ ศุขปราการ 110/83 หมู่ 3
13700 นางสาว รัศมี สารเหล่าโพธิ์ 110/108 หมู่ 3
13701 นาง กนกอร รอดชยันต์ 110/121 หมู่ 3
13702 นาย ประเสริฐ แย้มโคกสูง 110/124 หมู่ 3
13703 นาย ชาตรี อุยุตะ หมู่ 3
13704 นาง แพรพลอย โมระเสริฐ 169/20 หมู่ 3
13705 นางสาว ศรัญญา ทองผึ้ง 169/21 หมู่ 3
13706 นาย เจริญ ยศบุญเรือง 169/22 หมู่ 3
13707 นาง เรณู ทองก้าย 169/51 หมู่ 3
13708 นางสาว ธัญรดี นิลพัฒนากร 169/70 หมู่ 3
13709 นาย พุทธินันท์ ทวีสินวัฒนสกุล 169/75 หมู่ 3
13710 นาย นาวี ชลวานิช 169/4 หมู่ 3
13711 นางสาว วรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย 169/49 หมู่ 3
13712 นางสาว จุฑา บุนนาค 169/88 หมู่ 3
13713 นาง อัญชลีภรณ์ คงศักดิ์ 169/93 หมู่ 3
13714 นาย ณัฏฐ์จรัล พรหมบัณฑิต 169/99 หมู่ 3
13715 นางสาว ชนิกา แมดจ่อง 169/100 หมู่ 3
13716 นาย ประทีป อักษรทอง 225/1 หมู่ 3
13717 นาง วนิดา ยะทะนนท์ 225/2 หมู่ 3
13718 นางสาว กัญจน์เกตุ ศรีเผ่าเอี่ยม 225/61 หมู่ 3
13719 นางสาว ลลนา กาศวิบูลย์ 225/16 หมู่ 3
13720 นางสาว เนตรนภา นาคงาม 225/48 หมู่ 3
13721 นาย กฤษสยาม อารยะวงค์ไชย 225/126 หมู่ 3
13722 นาง ถวิลจิต น้ำจันทร์ 107/2 หมู่ 3
13723 นาง นุชจรี อมรรัตน์ธำรงค์ 108/1 หมู่ 3
13724 นาง ปองหทัย ศรีเพ็ญ 119/2 หมู่ 3
13725 นาย สัมฤทธิ์ บ้านกรด 119/8 หมู่ 3
13726 นางสาว เขมิกา เพยโคกกรวด 134 หมู่ 3
13727 นาง ชูชื่น ทองใบ 137 หมู่ 3
13728 นาย วินัย พูนพิพัฒน์กิจ 158 หมู่ 3
13729 นาง ภาวิณี คะชาสินธุ์ 171 หมู่ 3
13730 นาย ประพัทธ์ บุตรี 178 หมู่ 3
13731 นาย วิชาพล บุญรัตน์ 188/1 หมู่ 3
13732 นาง พนิดา โพธิเวชกุล 198/1 หมู่ 3
13733 นาย ยุทธนา มุสิกะ 205 หมู่ 3
13734 นาย จำลอง ศรีสมพงษ์ 208 หมู่ 3
13735 นาย จตุพร รักชาติ 227 หมู่ 3
13736 นางสาว เครือวัลย์ ดำริห์ 228 หมู่ 3
13737 นาย กิตติโชติ ผ่านสุวรรณ 229 หมู่ 3
13738 นาย จิตรกร ธรรมวิเศษ 233/1 หมู่ 3
13739 นาง รื่นฤดี บุญน้อย 252 หมู่ 3
13740 นาย จักรกฤษณ์ สวัสดิ์ผดุงกิจ 264/1 หมู่ 3
13741 นาง วิไล แก้วศรี 264/7 หมู่ 3
13742 นาง นภัสกร ทองสุข 281 หมู่ 3
13743 นาย เริง แย้มวันเพ็ญ 290 หมู่ 3
13744 นาย อนงค์ อึ้งสวรรค์ 302 หมู่ 3
13745 นาย โสภณ สกุลวนิชย์อุดม 308/3 หมู่ 3
13746 นาย สุรชัย ปั้นสนิท 324 หมู่ 3
13747 นาย วีระชัย ปิดสายะสัง 348 หมู่ 3
13748 นางสาว คัชภิชามณน์ เปลี่ยนโปร่งว 359/3 หมู่ 3
13749 นาย เกียรติศักดิ์ โพธิเวชกุล 359/4 หมู่ 3
13750 นาย วีรชัย ชิดโคกกรวด 360/4 หมู่ 3
13751 นางสาว ปาณิศา บัวภา 360/6 หมู่ 3
13752 นาย เมธัสสิทธิ์ สิริอังควรากุล 365/2 หมู่ 3
13753 นาย ธีระวัฒน์ มณีนพคุณ 368 หมู่ 3
13754 พ.ท. ธราพงษ์ จุลละโพธิ 370/3 หมู่ 3
13755 นางสาว อรณรี รัตนศรี 384/3 หมู่ 3
13756 นางสาว นิสิตา กุหลาบเจริญ หมู่ 3
13757 นาย บุญเยี้ยม ดิ่งรัมย์ หมู่ 3
13758 นาย วุฒิไกร ทองหลิม หมู่ 3
13759 นาง สำเภา หงษ์เวียงจันทร์ หมู่ 3
13760 นางสาว ภาดา อิศรศักดิ์ หมู่ 3
13761 นางสาว เอื้อย โอ้นุช หมู่ 3
13762 นางสาว เรณู ประสานะโม หมู่ 3
13763 ร.ท. ญาณากร กรอบมุข หมู่ 3
13764 นางสาว ธนัชพร โพธิ์เงิน หมู่ 3
13765 นางสาว จงศรัณ ปางสิลาศ หมู่ 3
13766 นางสาว พัชรี ขุนทอง หมู่ 3
13767 นาย อนุวัฒน์ ประสงค์เงิน หมู่ 3
13768 นาง นงลักษณ์ บุศย์ปรีชา หมู่ 3
13769 นางสาว ปราณี พลนามอินทร์ หมู่ 3
13770 นางสาว ณัฐมน ดมอุ่นดี หมู่ 3
13771 นาง ประติ๋ม เทพหลวงวงค์ หมู่ 3
13772 นาง สายใจ คำติรัมย์ หมู่ 3
13773 นาย มาโนช แสงศรีนิล หมู่ 3
13774 นางสาว อธิพร เส็งดอนไพร หมู่ 3
13775 นาง พิศธัสสร ถิระไชยวัฒน์ หมู่ 3
13776 นาย ศักดา สังขพันธุ์ หมู่ 3
13777 นาย ศักดิ์ดา ไหมหรือ หมู่ 3
13778 นางสาว บุญเหลือ เปี่ยมศิริ หมู่ 3
13779 นาย สุรพล รัศมี หมู่ 3
13780 นาย สุนทร ศาลางาม หมู่ 3
13781 นาย สุวิทย์ รุดชิณ หมู่ 3
13782 นาย นะ เลผล หมู่ 3
13783 นาย ธวัชชัย อินทรัตน์ หมู่ 3
13784 นาย สมหมาย กลมกล่อม หมู่ 3
13785 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ หยาดน้ำ หมู่ 3
13786 นางสาว อุษา ศรีอารัญ หมู่ 3
13787 นาง นิตยา อินทะศร หมู่ 3
13788 นาย จรัญ ขันหลวง หมู่ 3
13789 นาย กิตติคุณ ไพรพฤกษ์ หมู่ 3
13790 นาง วิจัย นิสีดา หมู่ 3
13791 นางสาว สมพร จันทร์ดี หมู่ 3
13792 นาง ลำใย อิทส์ หมู่ 3
13793 นาง หนูเพียร แน่นอุดร หมู่ 3
13794 นาย ประจักษ์ บุญประจักษ์ หมู่ 3
13795 นาย ชัยฤกษ์ สุทน หมู่ 3
13796 นางสาว กฤษณา เสือเอก หมู่ 3
13797 นางสาว มนิษา สุขมาก หมู่ 3
13798 นาย อภิวัฒน์ อิ่มสำราญ หมู่ 3
13799 นาย ราชา ผิวเกลี้ยง หมู่ 3
13800 นาง นพวรรณ ภิญโญภูมิ หมู่ 3
13801 นาย โยธิน นามประเสริฐ หมู่ 3
13802 นาย ธวัช ธีระลักษณ์ หมู่ 3
13803 นาง อารีย์ โลจนาภิวัฒน์ หมู่ 3
13804 นางสาว จำเนียร ผลหาญ หมู่ 3
13805 นาย เจษฎา กาวิชัย หมู่ 3
13806 นาย ทวีศิลป์ ศรีโนนยาง หมู่ 3
13807 นาย บรรเจิด ช่วยชูใจ หมู่ 3
13808 นาย วีรพงศ์ คำภู หมู่ 3
13809 นาย ณะ เนธิบุตร หมู่ 3
13810 นาง สุธานี คงสมนาม หมู่ 3
13811 นางสาว พัชราทรณ์ อึ้งเส็ง หมู่ 3
13812 นางสาว สายพิณ มังสี หมู่ 3
13813 นาย ประเวศ จันทราเทพ 399/37 หมู่ 3
13814 นาง ชิรวรรณ นุกูลเชาวน์ 399/2 หมู่ 3
13815 นาย ประสิทธิ์ แคล้วภัย 399/21 หมู่ 3
13816 นาย ประสิทธิ์ คงสมบูรณ์ 399/24 หมู่ 3
13817 นางสาว อุราวารรณ วงศ์ภูดร 399/39 หมู่ 3
13818 นาย ไชยนต์ ทับศรีรักษ์ 399/48 หมู่ 3
13819 นาง ศิริลักษณ์ อินแบน 400/2 หมู่ 3
13820 นางสาว ปณิสรา กิจการ 400/19 หมู่ 3
13821 นางสาว ยุพิน ชินทร์รักษา 400/25 หมู่ 3
13822 นาง เรืองเดช ควรยืน 400/34 หมู่ 3
13823 นางสาว พรรณประภา ไวทำ 400/35 หมู่ 3
13824 นางสาว สุมณฑา สัณฐิติธนาวัฒน์ 400/41 หมู่ 3
13825 นาย ประเสริฐ เท่าไม้สม 400/43 หมู่ 3
13826 นาย รุ่งโรจน์ นกขุนทอง 401 หมู่ 3
13827 นางสาว สุภาพร คำภา 401/4 หมู่ 3
13828 นางสาว กนกอร วิริยะกุลวัฒน์ 401/14 หมู่ 3
13829 นาง จิรารัตน์ สมชาติ 401/18 หมู่ 3
13830 นาง ปาริฉัตต์ ลีสี 401/28 หมู่ 3
13831 นาย มนัส โพร้งจั่น 401/39 หมู่ 3
13832 นางสาว ดวงดาว ใจมั่น 401/61 หมู่ 3
13833 นาย นฤพนธ์ สิริภาสกรเดช 401/75 หมู่ 3
13834 นาย อริยกร โชคอำนวย 401/77 หมู่ 3
13835 นาย สมชาย สระพิมาย 401/98 หมู่ 3
13836 นาย จักรกริช อภิบาลศรี 401/99 หมู่ 3
13837 นาง สมนึก ขันธเนตร 410/8 หมู่ 3
13838 นาย พานุวัช หอมแดง 401/42 หมู่ 3
13839 นางสาว ธิชยาภา พจนเสนี 405 หมู่ 3
13840 นาย แสงสว่าง ไชยสิทธิ์ 401/34 หมู่ 3
13841 นาง สุภี หล้าแดง 401/45 หมู่ 3
13842 นาง ชุลี วงศ์เสถียร 401/99 หมู่ 3
13843 นางสาว วันเพ็ญ อนันต์พงศ์มณี 401/104 หมู่ 3
13844 นาง พันธนันธ์ ชูวงษ์ 401/105 หมู่ 3
13845 นาย อธิพงค์ คล้ายมนต์ 428 หมู่ 3
13846 จ.อ. ธีรภัทร สิทธิจำรูญ 402/21 หมู่ 3
13847 นาย สายหยุด หาญวงษ์ 402/6 หมู่ 3
13848 นาย บุญสวน สุดสายจันทร์ 402/20 หมู่ 3
13849 นาย ชัยพฤฒิ ชีวจำเริญ 402/34 หมู่ 3
13850 นาง วันเพ็ญ พาดี 403/1 หมู่ 3
13851 นาย ปรัชญา ฏีระวณิชย์กุล 408 หมู่ 3
13852 นางสาว มัญชริน วงศ์ฟู 409/4 หมู่ 3
13853 นาย สวิส จำนงค์ศาสตร์ 410/9 หมู่ 3
13854 นางสาว นันท์นิชา ขันธเนตร 410/8 หมู่ 3
13855 นาย ประเสริฐ ฤทธิ์กระจาย 410/11 หมู่ 3
13856 นาง บุญเงิน อัศวภูมิ 411 หมู่ 3
13857 นางสาว พิมพ์ชนก ประทุมศรี 412 หมู่ 3
13858 นางสาว ลำดวน ปั่นกลาง 413 หมู่ 3
13859 นาย เสนีย์ แป้นศิริ 414/18 หมู่ 3
13860 นาง ตรีทิพย์ วงค์ศิลป์ 417 หมู่ 3
13861 นาย สุธน โพธิ์สุ 418 หมู่ 3
13862 นาง จำรัส หล้าทรอย 434-435 หมู่ 3
13863 นาง อวยพร แสงแก้ว 435 หมู่ 3
13864 นาง รัศมี เผือกแตงพันธุ์ 437 หมู่ 3
13865 นาย สุชาติ สุขประเสริฐ 440 หมู่ 3
13866 นางสาว สุดาวรรณ ล้นหลาม 447 หมู่ 3
13867 นาง เตือนใจ จิตรหวล 462 หมู่ 3
13868 นาง จีรนันท์ จริตศรี 482 หมู่ 3
13869 พ.ท. จำนง กล่อมจิตร 484/1 หมู่ 3
13870 นาย สุชาติ แสงคาร์ 487 หมู่ 3
13871 นาย อนุชัย สุดหนองบัว 488 หมู่ 3
13872 นาย สำราญ ตีจ๊ะ 493 หมู่ 3
13873 นาย ธนกฤต สิทธิ์สน 499/2 หมู่ 3
13874 นาย สัมฤทธิ์ คำศรี 500 หมู่ 3
13875 นางสาว พรพนา เพ็งป่าแต้ว หมู่ 3
13876 นางสาว พรพัน พิมเนียม หมู่ 3
13877 นาย ไพโรจน์ ร่มโพธิ์ทอง หมู่ 3
13878 นาย สุรพล เผือกบุญนาค หมู่ 3
13879 นางสาว ศิริลักษณ์ คำจำปา หมู่ 3
13880 นางสาว กัลยาวดี ม่วงกลิ้ง หมู่ 3
13881 นาง ประมัย ชุมแสง หมู่ 3
13882 นางสาว สุดารัตน์ ภาคดี หมู่ 3
13883 นาย บุญเลิศ พิมพา หมู่ 3
13884 นาย เฉลิม ปัญญา หมู่ 3
13885 นางสาว รจนา สุทรงชัย หมู่ 3
13886 นาย เจษฎา ม่วงเงิน หมู่ 3
13887 นาง สายสุณีย์ พิสุทธิพงศ์โชโต หมู่ 3
13888 นาย ธงชัย ทองนาค 498/16 หมู่ 3
13889 นาย กฤษฏา เลิศวิลัย 498/81 หมู่ 3
13890 นาย สมจิตร บุญผ่อง 498/105 หมู่ 3
13891 นาย ชัยคุปต์ ภูมิเขต 498/107 หมู่ 3
13892 นางสาว ศริญญา พิชัยช่วง 498/139 หมู่ 3
13893 นางสาว ณัฐพร เฟื่องฟุ้ง 498/146 หมู่ 3
13894 นางสาว สุดารัตน์ ตะพาบน้ำ 498/154 หมู่ 3
13895 นาง ชนิดา ปรัชชา 498/155 หมู่ 3
13896 นางสาว จุฑาลักษณ์ สอนรัมย์ 498/25 หมู่ 3
13897 นาง ปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ 498/95 หมู่ 3
13898 นางสาว สุภาพร ดวงดารา 498/161 หมู่ 3
13899 นาง ปิยะดา ปะนันโต 498/197 หมู่ 3
13900 นาย วิเชษฐ เทียมสอน 498/199 หมู่ 3
13901 นางสาว เอราวรรณ เทพทิพย์ 498/226 หมู่ 3
13902 นาง ปรีญา ชวาลา 498/261 หมู่ 3
13903 นาย นคร เทอดตระกูลรัตน์ 501/16 หมู่ 3
13904 นาย กิจณัฐพนธ์ กีรติพิบูล 501/24 หมู่ 3
13905 นาย ธนิษฐ์ คล้ายสุบรรณ 501/60 หมู่ 3
13906 นางสาว มนต์กนก วัฒนไพบูลย์ 501/65 หมู่ 3
13907 นาย คุณาพจน์ เมฆเฉลิม 501/74 หมู่ 3
13908 นาง สายฝน อัมพรชูกิจ 501/95 หมู่ 3
13909 นาย สำราญ อรุญวิง 501/122 หมู่ 3
13910 นาง ลลิลภรณ์ ซาพิค 501/124 หมู่ 3
13911 นาย แสงทอง บุญเจียม 501/130 หมู่ 3
13912 นาง ทองอานนท์ เที่ยงธรรม 501/131 หมู่ 3
13913 นางสาว ศศกรณ์ ศักดากรกุล 501/151 หมู่ 3
13914 นางสาว อัธยา พงษ์ประเสริฐ 501/219 หมู่ 3
13915 นาย สาโรจน์ จำปานา 501/315 หมู่ 3
13916 นางสาว อัญชลี ก้องการดี 501/317 หมู่ 3
13917 นาย วินัย ทัพมี 501/325 หมู่ 3
13918 นาง อริญชยา กิจจานนท์ 501/343 หมู่ 3
13919 นาย สาโรจน์ กิจจานนท์ 501/345 หมู่ 3
13920 นางสาว นันท์นภัส ธนโรจน์ทวีกุล 502/104 หมู่ 3
13921 นางสาว สุกัญญา จันทราทิพย์ 502/226 หมู่ 3
13922 นางสาว นงนุช แก้วจันทร์ 502/30 หมู่ 3
13923 นางสาว เนาวรัตน์ จันทร์เมือง 502/44 หมู่ 3
13924 นาย สมยศ เนียมแก้ว 502/61 หมู่ 3
13925 นาย ปัญญา ฐิติรัตนาการ 502/80 หมู่ 3
13926 นาง ธนมนต์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล 502/86 หมู่ 3
13927 นาย สันติ สิงห์โต 502/101 หมู่ 3
13928 นาง ใจสคราญ อเนกศุภพล 502/102 หมู่ 3
13929 นาย ธีรดล วิเชียร 502/129 หมู่ 3
13930 นาย สาโรจน์ แย้มโคกสูง 502/130 หมู่ 3
13931 นาย พศุ ภู่โกสีย์ 502/138 หมู่ 3
13932 นาย กฤษณศักดิ์ นิยมสุข 502/141 หมู่ 3
13933 นาย สมบัติ กนกทิพย์วรรณ 502/205 หมู่ 3
13934 นาย ฤทธิ รักษา 502/207 หมู่ 3
13935 นางสาว จันทร์ญา แก่นจันทร์ 502/224 หมู่ 3
13936 นางสาว ธนันธร วัฒนะภูติ 502/243 หมู่ 3
13937 นาย นิวัฒน์ วิสีปัตย์ 502/248 หมู่ 3
13938 นาย วรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า 502/278 หมู่ 3
13939 นาง เพ็ญพร พวงสังวาลย์ 502/300 หมู่ 3
13940 นาย กันตํศักดิ์ นวลศรี หมู่ 3
13941 นาย ชีลอ จตุรนันทานนท์ 503/6 หมู่ 3
13942 นาง ยุพิน จันทร์แจ่งใส 504/12 หมู่ 3
13943 นาย แฉล้ม คงเนียม 504/49 หมู่ 3
13944 นาง สมัย ศักดิ์ศรี 504/50 หมู่ 3
13945 นางสาว วาสนา วรทัศน์ 504/59 หมู่ 3
13946 นาง สุพรรณ์ ทองปาน 504/67 หมู่ 3
13947 นาง ปราณี สุดสายเนตร 504/92 หมู่ 3
13948 นางสาว จารุวรรณ สุขเจริญ 504/104 หมู่ 3
13949 นาย จักรกฤษ ทองทุม 504/135 หมู่ 3
13950 นาง อิสรีย์ นุชธุรี 504/175 หมู่ 3
13951 นาง รัตติยา ศรีธาวิรัตน์ 504/186 หมู่ 3
13952 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วกระจ่าง 504/196 หมู่ 3
13953 นางสาว พรศิริ แก้วศรีจันทร์ 504/229 หมู่ 3
13954 นาง วาสนา สร้อยระย้าแก้ว 504/281 หมู่ 3
13955 นาย มณฑล สุดสวาท 504/309 หมู่ 3
13956 นางสาว วันเพ็ญ หอมหา 504/313 หมู่ 3
13957 นาง สุนีย์ ไกรศรี 504/370 หมู่ 3
13958 นางสาว กันกระจร บุญประสิทธิ์ 504/402 หมู่ 3
13959 นาง จารุวรรณ ชิดทวงษ์ 504/425 หมู่ 3
13960 นางสาว ศศิวรินทร์ ภูพานเพ็ชร 504/203 หมู่ 3
13961 นาย สุเทพ หูไธสง 504/216 หมู่ 3
13962 นาง จันทร์จิรา ยอดไสว 504/227 หมู่ 3
13963 นาง สิริชล ฟุตตี้ 504/233 หมู่ 3
13964 นาย สมนึก เพชรชูช่วย 504/234 หมู่ 3
13965 นางสาว เสรี รัตนทองพันธ์ 504/238 หมู่ 3
13966 นาย นุภาพ รอดแก้ว 504/247 หมู่ 3
13967 นางสาว อรุณรุ่ง อิ่มน้อย 504/278 หมู่ 3
13968 นาย ศิวพล เนาว์ประดิษฐ์ 504/289 หมู่ 3
13969 นาย นครินทร์ ทศชา 504/335 หมู่ 3
13970 นาง ศรัณยา สุคง 504/336 หมู่ 3
13971 นางสาว พิชชานันท์ เปรมมานะ 504/359 หมู่ 3
13972 นาง ลดา เลื่อนชัยภูมิ 504/393 หมู่ 3
13973 นางสาว กัลยาณวัฒน์ ภัทกฐาอิทธินี 504/416 หมู่ 3
13974 นาง มณีวรรณ สมจิตร์ หมู่ 3
13975 นาง กุลยา ทองลอง หมู่ 3
13976 นางสาว นงค์นุช เจิมขุนทด หมู่ 3
13977 นางสาว สวัสดิ์ บุญสูง หมู่ 3
13978 นางสาว จิราพร วงศ์พรหม 506/9 หมู่ 3
13979 นางสาว มณฑา จิตติเรือง 506/25 หมู่ 3
13980 นาย พงษ์พันธ์ เพิ่มทวี 506/26 หมู่ 3
13981 นางสาว สุวิชชา ม่วงศรี 506/34 หมู่ 3
13982 นางสาว เพ็ญพิศ ปุณประวัติ 506/39 หมู่ 3
13983 นาย จิรทีปต์ กันตา 506/60 หมู่ 3
13984 นางสาว วันเพ็ญ ขำสา 506/69 หมู่ 3
13985 นาย นิมิตร พูลสุวรรณ์ 506/70 หมู่ 3
13986 นางสาว จันทร์ทิพย์ ปัญจศิริ 506/74 หมู่ 3
13987 นางสาว กัญญาภัทร สุขสอน 506/76 หมู่ 3
13988 นาย อาชวินทร์ สระสรง 506/81 หมู่ 3
13989 นาง มารียา เบินช์ 506/82 หมู่ 3
13990 นาย องอาจ วรวงค์ 506/86 หมู่ 3
13991 นางสาว ศรีวรรณ ใจแสง 506/96 หมู่ 3
13992 นางสาว วิมลรัตน์ คล้ายหนู 506/97 หมู่ 3
13993 นาย สาธิต สท้านภพ 509/127 หมู่ 3
13994 นาย วิรัตน์ กระแซง 509/168 หมู่ 3
13995 นางสาว อรวรรณ งามผิวเหลือง 509/169 หมู่ 3
13996 นาย ตะวัน จันทร์ขวาง หมู่ 3
13997 นาย มณเฑียร ชมพูนุช หมู่ 3
13998 นาย มนตรี พงษ์เกตุ หมู่ 3
13999 นาง จินตนา ชาวสวน หมู่ 3
14000 นาง ฐิติรัตน์ แก้วจวง หมู่ 3
14001 นาย นพนันต์ กรุตสัมพันธ์ หมู่ 3
14002 นาย ไพโรจน์ ชื่นเกษม หมู่ 3
14003 นางสาว ละออ มากท่าไม้ หมู่ 3
14004 นางสาว จุรีพร นครแก้ว หมู่ 3
14005 นาย ธานี จำนงค์พรต หมู่ 3
14006 นาง พรทิพย์ นะวันสิน หมู่ 3
14007 นาง สุรินทร์ ศรีชะอุ่ม หมู่ 3
14008 นางสาว แรมจันทร์ นาแปลงแก้ว หมู่ 3
14009 นาง ทิพวรรณ ไชยงาม หมู่ 3
14010 นาย สุวรรณ คุ้มนิล หมู่ 3
14011 นาย อาคม จันทร์พรหม หมู่ 3
14012 นาย กรีทา นนท์ศิริ หมู่ 3
14013 นาย สุรชัย สุนทรเสนาะ หมู่ 3
14014 นางสาว ดวงเดือน เวียนเปะ หมู่ 3
14015 นาย วิษรุตต์ หาสุข หมู่ 3
14016 นาย น้อย ชนิดนอก หมู่ 3
14017 นางสาว สาวิตรี ศิลาเกษ หมู่ 3
14018 นาย สมจิตร บุญถม หมู่ 3
14019 นางสาว สุพาภรณ์ แก้ววิไล หมู่ 3
14020 นางสาว เขมณัฏฐ์ ปาลคำ หมู่ 3
14021 นาง วรรณา อยู่พร้อม หมู่ 3
14022 นางสาว บุษราภรณ์ ลิขิตเสรีกุล หมู่ 3
14023 นางสาว กมลภัค ชอบบรรเลง หมู่ 3
14024 นาย อัครวุฒิ งามเกษมทรัพย์ หมู่ 3
14025 นาย เสกสรร สุรพันธ์เดชาชัย หมู่ 3
14026 นางสาว วิชิต วิชิตนาค หมู่ 3
14027 นาง อมรรัตน์ อึ้งสวรรค์ หมู่ 3
14028 นางสาว วิมล ญาณะสาร หมู่ 3
14029 นาง กชกร ใจเดช หมู่ 3
14030 นางสาว สมจีน อยู่เย็น หมู่ 3
14031 นาย ธนัตถ์ เกียรติไทยขจร หมู่ 3
14032 นาย ธรรมนูญ อินแบน หมู่ 3
14033 นางสาว ส้มลิ้ม นาคธรรมชาติ หมู่ 3
14034 นางสาว พัชริดา สุวรรณสุข หมู่ 3
14035 นางสาว แวว พลคำมาก หมู่ 3
14036 นาง สุรีย์ ใจคำ หมู่ 3
14037 นางสาว ศิริอร ทิพรัตน์ หมู่ 3
14038 นาย ละเอียด โพธิ์เจริญ หมู่ 3
14039 นางสาว สาลินี จงดา หมู่ 3
14040 นาย วศิน ศรีชัชวา หมู่ 3
14041 นาง จรรยา ติ่งอ่วม หมู่ 3
14042 นาย ขุนศึก ปิ่นสุวรรณ หมู่ 3
14043 นาง เบญจพร อยู่ทอง หมู่ 3
14044 นางสาว มะลิ เกษสายกร หมู่ 3
14045 นาย ศักดา บุญเย็น หมู่ 3
14046 นาย ทวี บุญประเสริฐ หมู่ 3
14047 นาง วรรณาพร อ่ำคำ หมู่ 3
14048 นาย สำรวม แย้มนิยม หมู่ 3
14049 นาย นภดล ภู่ศรี หมู่ 3
14050 นางสาว ยุรินทร์ เหยี่ยวซ้าย 46/2 หมู่ 6
14051 นางสาว สมปอง คูณสว่าง 46/7 หมู่ 6
14052 นางสาว ธนิยา เปรี่องวิชา 46/17 หมู่ 6
14053 นางสาว อภิญญา ปัททุม 46/18 หมู่ 6
14054 นาง เกษร ครุฑอาจ 46/21 หมู่ 6
14055 นาย พลกฤษณ์ ศรีประพันธ์ 46/30 หมู่ 6
14056 นางสาว สุกัญญา ปอน้อย 46/33 หมู่ 6
14057 นางสาว ญาณิศา เทียนทอง 46/36 หมู่ 6
14058 พ.ต.ท. สุเกษม ทองดี 46/38 หมู่ 6
14059 นาง สุพาพร เกษมเนตร 46/39 หมู่ 6
14060 นางสาว ธัญญารัตน์ เสน่ห์นุกูล 46/40 หมู่ 6
14061 นาย บุญสืบ เลาหวิทยะรัตน์ 46/44 หมู่ 6
14062 นางสาว วราภรณ์ แก้วนิสัย 46/51 หมู่ 6
14063 นาง ยุวดี ตันติวุฒิ 46/54 หมู่ 6
14064 นาย ธรรมนูญ พางาม 46/57 หมู่ 6
14065 นาง เพ็ญพิมล พรพิพัฒน์ 46/60 หมู่ 6
14066 นางสาว นุสรา สังขรัตน์ 46/62 หมู่ 6
14067 นาย ประยูร แสงวงค์ 46/63 หมู่ 6
14068 นาย นภดล มโนภินิเวศ 46/66 หมู่ 6
14069 นาย บังคม สมิงไพร 46/74 หมู่ 6
14070 นาย จักรพงษ์ จ่าเมือง 46/75 หมู่ 6
14071 นาง เพ็ญทิพย์ พินิจสุวรรณ 49/3 หมู่ 6
14072 นาย แสนดี กาญจนสหัส 49/18 หมู่ 6
14073 นาย สุดชาย บุญซ้อน 49/23 หมู่ 6
14074 นาง หทัยรัตน์ ว่องเมธากุล 49/25 หมู่ 6
14075 นางสาว อติพร หิรัญมุทราภรณ์ 49/35 หมู่ 6
14076 นางสาว อารีย์ มยังพงษ์ 49/41 หมู่ 6
14077 นางสาว ปุณณภา คงทรัพย์ 49/42 หมู่ 6
14078 นาง สุรีย์ พฤฒสิริโรจน์ 49/49 หมู่ 6
14079 นาย อภิชาต ศรีชุณหวณิช 49/51 หมู่ 6
14080 นาง กัญจน์ณิชา อัศวก้องเกียรติ 49/53 หมู่ 6
14081 นางสาว อมรรัตน์ เวฬุวนารักษ์ 49/64 หมู่ 6
14082 นาง บุญเรือน เพ็ญแสงทอง 49/68 หมู่ 6
14083 นาย รัชชัย รัชตะนาวิน 49/73 หมู่ 6
14084 นาง อุบล รัศมีแข 49/75 หมู่ 6
14085 นาย ชวลิต ปรัชญกุล 49/79 หมู่ 6
14086 นาย สมบัติ โพธิ์ศรีสุข 49/85 หมู่ 6
14087 นาย ปัญญา ปาริฉัตรสกุล 49/91 หมู่ 6
14088 นาย ณฐกร สืบตระกูล 49/92 หมู่ 6
14089 นาง ภาวนา มณีรัตนวิเชียร 49/100 หมู่ 6
14090 นาย พงศกรณ์ สมพงษ์ 49/101 หมู่ 6
14091 นางสาว ทองม้วน รัตนวิชัย 49/115 หมู่ 6
14092 นาย สันติ มณีชาติ หมู่ 6
14093 นางสาว สุดใจ หาญแรง 49/120 หมู่ 6
14094 นางสาว อธิรัตน์ ศิริสงศ์ศาล 49/129 หมู่ 6
14095 นาย สมศักดิ์ ถวิลถิรกุล 49/135 หมู่ 6
14096 นางสาว จริยา วจีสัตย์ 49/136 หมู่ 6
14097 นาย ทวีศักดิ์ คณางกูร 49/137 หมู่ 6
14098 นาย ธนิต ไชยอาคม 49/144 หมู่ 6
14099 นาย ธนวัฒน์ กันตา 49/146 หมู่ 6
14100 นาย ณรงค์เดช เรืองรุ่ง 49/153 หมู่ 6
14101 นาง ณิชยา แน่นหนา 49/156 หมู่ 6
14102 นาง ศิริพร จิระเมธากุล 49/177 หมู่ 6
14103 นาย สุพจน์ วลีอิทธิกุล 49/178 หมู่ 6
14104 นางสาว รัตนา สวัสดิ์เอื้อ 49/184 หมู่ 6
14105 นาย สันตวัฒน์ วรรณศรี 49/186 หมู่ 6
14106 นาง ชนากานต์ มาเวชกิจ 49/193 หมู่ 6
14107 นาย วีระ วาสประไพ 49/197 หมู่ 6
14108 นาย ณันธพงศ์ บุญชิต 49/201 หมู่ 6
14109 นาย ไพศาล กิติมหาศักดิ์ 49/202 หมู่ 6
14110 นาง สุภาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 49/204 หมู่ 6
14111 นาย อลงกรณ์ แปลงกูล 49/205 หมู่ 6
14112 นาง จินตนา มีสัทธรรม 49/208 หมู่ 6
14113 นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีสมัย 49/209 หมู่ 6
14114 นางสาว วรรณา ออนตะไคร้ 49/213 หมู่ 6
14115 นาย ทินกร คุณสมิตปัญญา 49/215 หมู่ 6
14116 นาง กระแส ปัจฉิมสิริ 49/216 หมู่ 6
14117 นางสาว ธัณย์สิตา จรัสภูวสิทธิ์ 49/218 หมู่ 6
14118 นางสาว กาญจนา โกญจนาวรรณ 49/219 หมู่ 6
14119 นาง เพียงใจ แมนเมือง 49/220 หมู่ 6
14120 นาง ประนาถ พิพิธกุล 49/223 หมู่ 6
14121 นาย ตฤณ อุดมกิตติวรกุล 49/226 หมู่ 6
14122 นาง รุ่งนภา สุพลดี 49/230 หมู่ 6
14123 พ.อ. โกศล เนียมถนอม 49/233 หมู่ 6
14124 นาย ชำนาญ สิงหา 49/245 หมู่ 6
14125 นาย ธีร ไชยมั่นคง 49/248 หมู่ 6
14126 นางสาว สุวิดา วินทะไชย 49/249 หมู่ 6
14127 นาย ยุทธพงศ์ จันทร์บุญ 49/250 หมู่ 6
14128 นาย อิสระ เชิดชูสีมา 49/251 หมู่ 6
14129 นางสาว นิภาพรรณ ศิริเมฆารักษ์ 49/252 หมู่ 6
14130 นาย อภิสิทธิ์ เกษียรพรมราช 49/255 หมู่ 6
14131 นางสาว วรวรรณ คงอิ่ม 49/257 หมู่ 6
14132 พ.ต.ท. ปุรี ศรีหล้า 49/258 หมู่ 6
14133 นางสาว สุกัญญา เพชรสัมฤทธิ์ 49/261 หมู่ 6
14134 นาย โกมล นิลศิริ 49/263 หมู่ 6
14135 นาย ไชยยุทธ ศิริอังกานนท์ 49/268 หมู่ 6
14136 นาย วราวุธ ไชยศิลป์ 49/283 หมู่ 6
14137 นาย นภดล นาสวน 49/286 หมู่ 6
14138 นางสาว ศิรินทร์พร เมนะเนตร 49/292 หมู่ 6
14139 นางสาว ปานแก้ว สรรพโส 49/296 หมู่ 6
14140 นางสาว กุลเพชร ปัทมศรีรัตนา 49/299 หมู่ 6
14141 นางสาว อัจฉรา กิตติวิรยะวงษ์ 49/310 หมู่ 6
14142 นางสาว นิดา รณะนันทน์ 49/311 หมู่ 6
14143 นาง จิรนันท์ เจริญจิตร์ 49/326 หมู่ 6
14144 นาย สวนจิต เพชระบูรณิน 49/330 หมู่ 6
14145 นาย ประวัติ พันเนตร์ 49/340 หมู่ 6
14146 นาย อำนาจ อุดหนุน 49/347 หมู่ 6
14147 นาย ฉัตรชัย ตระกูลโชคชัย 49/349 หมู่ 6
14148 นาย นภดล รักมิตร 49/351 หมู่ 6
14149 นาย สถาพร บุณยรัตพันธุ์ 49/364 หมู่ 6
14150 นาย ธนวัตน์ ประวัติวิไล 49/372 หมู่ 6
14151 นางสาว บุษกร อยู่สุข 49/373 หมู่ 6
14152 นาย พิบูลย์ สิริปุญญิกานันท์ 49/376 หมู่ 6
14153 นางสาว แสงสุรีย์ ศรีทอง 49/377 หมู่ 6
14154 นาย เมธี อุทัยฉาย 49/381 หมู่ 6
14155 นาย อรรถวุฒิ ไชยงามศรี 49/383 หมู่ 6
14156 นาย นิคม แสงเทพ 49/386 หมู่ 6
14157 นาย ประจวบ อินทร์ใจเอื้อ 49/389 หมู่ 6
14158 น.อ. พิริยะ แพงมา 49/390 หมู่ 6
14159 นาย อัจฉริยะ สุขเจริญพัฒนาธน 49/392 หมู่ 6
14160 นาย ชิต โพธิ์แสงทอง 49/394 หมู่ 6
14161 นาย ณรงค์ โพธิ์แสงทอง 49/395 หมู่ 6
14162 นาย ฐิติพร ศรีปานันท์ 49/400 หมู่ 6
14163 นาง นวลจันทร์ แซ่มปรีชา 49/401 หมู่ 6
14164 นาย สมพงษ์ ชาญอักษร 49/402 หมู่ 6
14165 นาย บุญยัง ล่วงลือ 49/404 หมู่ 6
14166 นาย ประพันธ์ รวีพิสุทธิ์ 49/405 หมู่ 6
14167 นาง ผกามาศ วัชรโชติ 49/407 หมู่ 6
14168 นางสาว นวรัตน์ โตวิริยะกุล 49/410 หมู่ 6
14169 นาง ดรุณี ตั้งคำ 49/413 หมู่ 6
14170 นางสาว อัญชนา ศรีคะชา 49/414 หมู่ 6
14171 นางสาว ดาริน พลเพชร 49/419 หมู่ 6
14172 นาย ภาณุรัช ดำรงไทย 49/424 หมู่ 6
14173 นาง พิมพ์มาดา ปวันเกียรติกูล 49/434 หมู่ 6
14174 ว่าที่ ร.ต. ชัชวาลย์ ใสยิ่ง 49/435 หมู่ 6
14175 นาง ขวัญใจ บุญเสริม 49/437 หมู่ 6
14176 นาย ชัยโรจน์ อรรถวิเชียร 49/445 หมู่ 6
14177 นาย พิทักษ์ ศิรินารถ 49/447 หมู่ 6
14178 นางสาว วัลทนี ศรีสกุลเตียว 49/448 หมู่ 6
14179 นางสาว พลอยณัชชา ทิวัฒถ์จรัสชัย 49/452 หมู่ 6
14180 นาย สุนทร ตรีชนะสมุทร 49/453 หมู่ 6
14181 นาย พหล สุคันธชลาธร 49/457 หมู่ 6
14182 นางสาว จิราภรณ์ แสงทอง 49/462 หมู่ 6
14183 นางสาว สมคิด ศรีนาราง 49/464 หมู่ 6
14184 นางสาว สุธาสินี เฉยพงษ์ 49/465 หมู่ 6
14185 นางสาว ปลิดา อภิวัฒนกุลชัย 49/467 หมู่ 6
14186 นางสาว จิดาภา อภิวัฒนกุลชัย 49/468 หมู่ 6
14187 นาย อิทธิกร บัวเนียม 49/470 หมู่ 6
14188 นาง ปภาดา ประภากร 49/476 หมู่ 6
14189 นางสาว ลำพึง ฟองอินทร์ 49/490 หมู่ 6
14190 นาง รัตติมา ศรีนาราง 49/491 หมู่ 6
14191 นางสาว วรรณี อานุภาพไตรรงค์ 49/493 หมู่ 6
14192 นางสาว ลัดดา ลิมรัตนสราญ 49/500 หมู่ 6
14193 นาย สยาม แซ่ลี้ 49/501 หมู่ 6
14194 นาย นเรศ จุฑากรณ์ 49/515 หมู่ 6
14195 นาง เอกจรี เอกภพณรงค์ 49/519 หมู่ 6
14196 นาย อำนาจ แก้วสามัคคี 49/533 หมู่ 6
14197 นาย เทอดเกียรติพงษ์ โพธิ์แก้ว 49/537 หมู่ 6
14198 นาย จิรพล รุจนโชติ 49/539 หมู่ 6
14199 นาย สุเมธ พนมเชิง 49/547 หมู่ 6
14200 นางสาว บงกช ศรีมังคละ 49/550 หมู่ 6
14201 นาย เอกอุดร ตั้นตระกูล 49/558 หมู่ 6
14202 นาง นฤมล คาน 49/561 หมู่ 6
14203 นางสาว สุปรางค์พร เดี่ยววิริยะกุล 49/562 หมู่ 6
14204 นาย ทวีศิลป์ ชัยประเสริฐ 49/566 หมู่ 6
14205 นางสาว พันธ์ทิพา ทองฤทธิ์ 49/568 หมู่ 6
14206 นาย เจริญ หนูทิม 49/569 หมู่ 6
14207 นาง ภัทรพร วรเดชประดิษฐ์ 49/574 หมู่ 6
14208 นาง ศิริพร วิรัตน์เศรษฐสิน 49/581 หมู่ 6
14209 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีตะเขต 49/587 หมู่ 6
14210 นาย สัจจา ป้องหอม 49/591 หมู่ 6
14211 นางสาว สุกัญญา เรืองชัยไพบูลย์ 49/594 หมู่ 6
14212 นางสาว สุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์ 49/595 หมู่ 6
14213 นาง วิภาวรรณ บู่ทอง 49/596 หมู่ 6
14214 นาย ชัยรัตน์ ชวีรัตน์ 49/603 หมู่ 6
14215 นางสาว มลฤดี พุกเนียม 49/610 หมู่ 6
14216 นางสาว ดวงหทัย เรื่อศรีจันทร์ 71/6 หมู่ 6
14217 นางสาว ชุตินันท์ เพชรซัด 71/32 หมู่ 6
14218 นาย วริศ เหมณีย์ 71/41 หมู่ 6
14219 นาย วีรยุทธ อนันต์สุข 71/46 หมู่ 6
14220 นาย ภาณุพงศ์ บุญคุ้ม 69 หมู่ 6
14221 นาง ยุพเรศ ชุ่มกลิ่น หมู่ 6
14222 นาย สุวัทธ์ ใจใส หมู่ 6
14223 นาย อภิวัฒน์ ปกเกษ หมู่ 6
14224 นาย เดือน สุขใส หมู่ 6
14225 นาง เยาวเรศ โสภาพงษ์ หมู่ 6
14226 นาย เล็ก บุญลือ หมู่ 6
14227 นางสาว พรผจง สำเรืองเนตร หมู่ 6
14228 นาง ปราณี ไชยพุทธา หมู่ 6
14229 นาง รัญจวน ปิ่นแคน หมู่ 6
14230 นางสาว เบญจวรรณ แซ่ลิ้ม หมู่ 6
14231 นาง พิมนภัทร์ ชุตินธราทิพย์ หมู่ 6
14232 นาย วิทธวัช รักช้าง หมู่ 6
14233 นาย บริบูรณ์ เตียนไธสง หมู่ 6
14234 นาย จำปี พันธุ์เลิศ หมู่ 6
14235 นาย ประเทือง แซ่พ่าน หมู่ 6
14236 นางสาว สุจิม สายทอง หมู่ 6
14237 นางสาว นนทวรรณ คำคง หมู่ 6
14238 นาย เทวา เนาวราช หมู่ 6
14239 นาย อภิสิทธิ์ ม้าวิเศษ หมู่ 6
14240 นางสาว จุฑารัตน์ ห่านเทศ หมู่ 6
14241 นาย สุวัชชัย เลิศล้ำ หมู่ 6
14242 นาย สอง ชัยนฤนาถ หมู่ 6
14243 นางสาว ปรารถนา บุญร่วม หมู่ 6
14244 นาย วุฒิกร สีหะวงษ์ หมู่ 6
14245 นาง กองสี กำศร หมู่ 6
14246 นาย ไพฑูรย์ กาลจักร์ หมู่ 6
14247 นางสาว กนกวรรณ บุญร่วม หมู่ 6
14248 นาง บัวโรย บรรเทิงใจ หมู่ 6
14249 นาย กิตติพงษ์ เพ็งคำศรี หมู่ 6
14250 นาง ดวงกมล โตมา หมู่ 6
14251 นางสาว ยุพาพร กอแก้ว หมู่ 6
14252 นางสาว ดาหวัน จันทร์ภิรมย์ หมู่ 6
14253 นาง ปิยะมาศ มาตวงค์ หมู่ 6
14254 นาง สร้อย แซ่ฉั่ว หมู่ 6
14255 นางสาว นฤศิญามล จันทร์เขียว หมู่ 6
14256 นาย สมศักดิ์ ลิมปรีดีกูล หมู่ 6
14257 นาย ทวีศักดิ์ คงเกตุ หมู่ 6
14258 นางสาว สมจิตต์ จันทะคัด หมู่ 6
14259 นาง สมใจ สวนเข้ม หมู่ 6
14260 นาย ทินกร กันทาติ หมู่ 6
14261 นาย วิชาญ ทับทิม หมู่ 6
14262 นาง ไพทูล รีวาร์ หมู่ 6
14263 นาย เชิด มามี หมู่ 6
14264 นางสาว ชนกสุดา ตงศิริ หมู่ 6
14265 นาย พงษ์ศักดิ์ สีกุลา หมู่ 6
14266 นางสาว จินตนา มาสิงห์ หมู่ 6
14267 นาง ชูศรี วัยระตา หมู่ 6
14268 นาย บัญชา บัวสงค์ หมู่ 6
14269 นาย เสริฐ จุนเจือ หมู่ 6
14270 นาย โกวิทย์ โคตะมี หมู่ 6
14271 นางสาว ชนันตา ทองย้อย หมู่ 6
14272 นาย สุนทร ประสงค์ธรรม หมู่ 6
14273 นาย วุฒิชัย โคตะมี หมู่ 6
14274 นาย วีระชัย ทองย้อย หมู่ 6
14275 นาย สมจิตร เถื่อนขวัญ หมู่ 6
14276 นาย สุริยา ต่วนชะเอม หมู่ 6
14277 นาย สมเจตน์ ประสงค์ธรรม หมู่ 6
14278 นาย สมพร ทองย้อย หมู่ 6
14279 นางสาว สุภาพร งิ้วลาย หมู่ 6
14280 นางสาว ดอกแก้ว วิชัยรัมย์ หมู่ 6
14281 นาย วรวัฒน์ ศรีสมโภชน์ หมู่ 6
14282 นางสาว จีรวรรณ ศรีสมโภชน์ หมู่ 6
14283 นาย ปรีดา เปรมรอด หมู่ 6
14284 นาง คำมูล ศรีสมโภชน์ หมู่ 6
14285 นางสาว ไพวงษ์ แซ่ลิ้ม 9/19 หมู่ 6
14286 นาย จิรวัฒน์ พุทธเรืองธรรม หมู่ 6
14287 นางสาว ธิรดา สีทองหลาง หมู่ 6
14288 นาย สายฝน เรียงแสน หมู่ 6
14289 นาง สวัสดิ์ ตู้จำรัส หมู่ 6
14290 นาย สมพู สุวรรณมงคล หมู่ 6
14291 นาง ดวงมณี ทองอินทร์ หมู่ 6
14292 นาย อภินันท์ จันตรี หมู่ 6
14293 นาง เมธินี พรหมมา 106/13 หมู่ 6
14294 นาง อันชนา วิสุทธิโช 106/15 หมู่ 6
14295 นางสาว นวลสกุล งัดสันเทียะ หมู่ 6
14296 นาย สุทธิพงษ์ พุทธิสาชล 107/5 หมู่ 6
14297 นาง ขวัญทิชา เจริญไชย 107/6 หมู่ 6
14298 นางสาว พงษ์สุดา สุภาพงษ์ หมู่ 6
14299 นาย ไพรวัลย์ กางถิ่น หมู่ 6
14300 นาง รัตน์ดา ใสสิน หมู่ 6
14301 นาย อร่าม ชัยภักดี หมู่ 6
14302 นาย ประดิษฐ น้อยอาจ หมู่ 6
14303 นาย บุญยง กางถิ่น หมู่ 6
14304 นาย เนียร นุ่มนวลศรี หมู่ 6
14305 นาย อนุชิต คงเป็นนิจ หมู่ 6
14306 นาย ธุวานนท์ บุตรศรี หมู่ 6
14307 นาย สุวิทย์ บุตรศรี หมู่ 6
14308 นาย สุรัตน์ บุญรักษื หมู่ 6
14309 นาย สมจิตร เย็นจอหอ หมู่ 6
14310 นาย พิชิต พรมวงศ์ศา หมู่ 6
14311 นาย วันชัย สีมีแสง หมู่ 6
14312 นาย วรวิทย์ เฉยขุนทด หมู่ 6
14313 นาย นิวัต มณีกรณ์ หมู่ 6
14314 นาย วิโก ฝอดสูงเนิน หมู่ 6
14315 นาง อ้อยใจ จำปางาม หมู่ 6
14316 นาย สมชัย แข่งขัน หมู่ 6
14317 นาย เทียบ พุ่มพฤกษ์ หมู่ 6
14318 นาย ระแวง พุ่มพฤกษ์ หมู่ 6
14319 นาย จิรทิป ม่วงงาม หมู่ 6
14320 นางสาว สุวรรณา วันทา หมู่ 6
14321 นาย สุเทพ รอดแสวง หมู่ 6
14322 นาง ชะม้อย พุ่มพฤกษ์ หมู่ 6
14323 นาย โทน พุ่มพฤกษ์ หมู่ 6
14324 นาย ใหม่ มะลัยทอง หมู่ 6
14325 นาย ประหยัด แก้วยอดนิล หมู่ 6
14326 นางสาว ธารใส อำไพวรรณ หมู่ 6
14327 นาย สมใจ แถววงษ์ หมู่ 6
14328 นาย ประเทือง ชนากลาง หมู่ 6
14329 นาย ชาญชัย เกรียงเกร็ด 60 หมู่ 6
14330 นาย ชาญณรงค์ เกรียงเกร็ด 61 หมู่ 6
14331 นางสาว ณัฐสินี ปราณีนรารัตน์ 62 หมู่ 6
14332 นาย อำนวย เกรียงเกร็ด 63 หมู่ 6
14333 นางสาว สมบูรณ์ บุโนรัมย์ 69/3 หมู่ 6
14334 นาย สุนทร โตทิว 69/13 หมู่ 6
14335 นาง คณิศร สีรัก หมู่ 6
14336 นาย สราวุธ ดวงศรี 69/15 หมู่ 6
14337 นางสาว นงลักษณ์ ขยันกสิกิจ 69/18 หมู่ 6
14338 นาย สมภาน คำภาเมือง 69/19 หมู่ 6
14339 นาย กฤช สุวรรณรูป 69/20 หมู่ 6
14340 นางสาว เรณู คนจริง 89 หมู่ 6
14341 นาย พรชัย พงศ์พิสุทธิ์วณิช 89/14 หมู่ 6
14342 นางสาว พรพิมล โยกุล 89/15 หมู่ 6
14343 นางสาว วรินดา ประชุม 89/17 หมู่ 6
14344 นาง รุ่งรัศมี เมืองมณี 89/24 หมู่ 6
14345 นาย เกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์ 89/25 หมู่ 6
14346 นางสาว ฤทัย มาตลอย 89/26 หมู่ 6
14347 นางสาว กนกพร ก้อนรัมย์ 89/30 หมู่ 6
14348 นาย ชัยศิริ นิยติวัฒน์ชาญชัย 89/31 หมู่ 6
14349 ร.ต. ศิริพร บูรณธนิต 89/34 หมู่ 6
14350 ร.ต. นรินทร์ วงศ์สุวรรณ 89/42 หมู่ 6
14351 นางสาว สมวรรณ แซ่เจีย 89/50 หมู่ 6
14352 นาย สนั่น อ้นชนะ 89/56 หมู่ 6
14353 นาย สุรศักดิ์ ทองพันดุล 89/59 หมู่ 6
14354 นาง สุวรรณี แรงราย 89/65 หมู่ 6
14355 นางสาว ณิชา ลิมประภูวิวัฒนา 89/67 หมู่ 6
14356 นางสาว กัญญา เจนหัตถการกิจ 89/103 หมู่ 6
14357 นางสาว สถาพร จูมพา 89/115 หมู่ 6
14358 นางสาว สุนันท์ เพ็ญเสงี่ยม 89/116 หมู่ 6
14359 นาง สมใจ เหลามี 89/121 หมู่ 6
14360 นางสาว อัจฉรา ประทุม 89/123 หมู่ 6
14361 นาย สุจินต์ ปานพรม 89/124 หมู่ 6
14362 นางสาว สุนันทา ปัญญาเครือ 89/125 หมู่ 6
14363 นางสาว ดนิตา ธนัตถ์ธนิดา 89/126 หมู่ 6
14364 นาย ทวีศักดิ์ เนรมิตวรกุล 89/132 หมู่ 6
14365 นางสาว ณัชณิภา นครพันธ์ 89/136 หมู่ 6
14366 นางสาว ประภาพร บุญโท 89/145 หมู่ 6
14367 นางสาว ดอกแก้ว ถิ่นทัพไทย 89/150 หมู่ 6
14368 นาย ศุภวัฒน์ งามแสงแข 89/152 หมู่ 6
14369 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทรัพย์ขำ 89/158 หมู่ 6
14370 นาย พีระ สุทธิจันทรา 89/171 หมู่ 6
14371 นาย พยุงศักดิ์ เรือนนาค 89/192 หมู่ 6
14372 นาย เอกรัฐ พรมั่นคงสุข 89/202 หมู่ 6
14373 นาง สมคิด จตุรภัทร 89/207 หมู่ 6
14374 นาย สมควร ป๊อกศรีจันทร์ 89/217 หมู่ 6
14375 นาง ลัดดาวัลย์ สมเจริญ 89/220 หมู่ 6
14376 นางสาว อรอุษา แก้วประสาร 89/224 หมู่ 6
14377 นางสาว สุทธิดา สุระพินิจ 89/228 หมู่ 6
14378 นางสาว ชุติมณฑ์ อิเกดะ 89/229 หมู่ 6
14379 นาง บุญสม พูลเพิ่ม 89/239 หมู่ 6
14380 นางสาว เกษร จันทประเทศ 89/247 หมู่ 6
14381 นาย สมชาย คำรศ 89/271 หมู่ 6
14382 นาย วิชิต บัวเผื่อน 89/274 หมู่ 6
14383 นาง เกรียงศิริ นิยติวัฒน์ชาญชัย 89/276 หมู่ 6
14384 นาย อาชวันต์ ลือถวาร 89/287 หมู่ 6
14385 นาย สมภพ ลือถาวร 89/288 หมู่ 6
14386 นางสาว ดวงใจ วรรณวัติ 89/289 หมู่ 6
14387 นาย สมบัติ เลิศธนาผล 89/291 หมู่ 6
14388 นางสาว รตินันท์ วิโรจน์แดนไทย 89/293 หมู่ 6
14389 นาย นิพนธ์ บุญเพ็ง 99/6 หมู่ 6
14390 นางสาว อัญชิสา ศิริไทย 99/7 หมู่ 6
14391 นาย กัมพล สายทอง 99/8 หมู่ 6
14392 นางสาว หฤทัย สุขสอาด 99/18 หมู่ 6
14393 นาย วัฒนา จารย์วิชัย 99/19 หมู่ 6
14394 นาง วิภา สอาดศรี 99/22 หมู่ 6
14395 นางสาว ภรณ์ชนก เป็กคำปา 99/35 หมู่ 6
14396 นางสาว อัญกันต์ ปณิธิเลิศรัตน์ 99/36 หมู่ 6
14397 นางสาว อารีย์ กรวิทยาศิลป์ 99/46 หมู่ 6
14398 นาง สุมาลี เพ็ญสวัสดิ์ 99/51 หมู่ 6
14399 นาย พะนม ภาชะโน 99/62 หมู่ 6
14400 นาย เมธัส ถือซื่อ 99/84 หมู่ 6
14401 นาง วาสนา ประดิษฐวานิช 99/88 หมู่ 6
14402 นาย สุรชัย ศรีสุชาติ 99/99 หมู่ 6
14403 นางสาว วัญเพ็ญ มนต์คาถา 99/104 หมู่ 6
14404 นาย ชนะ ชินจัตุพรพงศ์ 99/107 หมู่ 6
14405 นาง พรชนิตว์ เรืองวิไลวัฒนา 99/139 หมู่ 6
14406 นาง แจ่มจันทร์ อ่อนจันทร์ 99/144 หมู่ 6
14407 นางสาว ยม แสงโสม 99/155 หมู่ 6
14408 นางสาว พลอยปภัส สีสด 99/163 หมู่ 6
14409 นาง เพ็ญแข ศุภสาร 99/165 หมู่ 6
14410 นางสาว สมพร นิ่มสมบูรณ์ 99/176 หมู่ 6
14411 นาย โอรส อารัณยหงส์ 99/182 หมู่ 6
14412 นางสาว ภักดิ์ภร ก้อนเก่ง 99/194 หมู่ 6
14413 นาง พงค์ทิพย์ นุชรอด 99/196 หมู่ 6
14414 นาย ไพลรัตน์ นุชรอด 99/197 หมู่ 6
14415 นางสาว จุฑามณี คำดี 99/209 หมู่ 6
14416 นาย บุญธรรม ปักกลาง 99/219 หมู่ 6
14417 นางสาว เวณิกา ลัดนิล 99/220 หมู่ 6
14418 นางสาว ธันวดี จันทร์รักษา 99/224 หมู่ 6
14419 นาง กฤษณา ชัยมงคล 99/225 หมู่ 6
14420 นาง ปรารถนา คงประเสริฐ 99/232 หมู่ 6
14421 นาง ชูศรี พจน์สุภาพ 99/235 หมู่ 6
14422 นาง รสจนา ยางงาม 99/238 หมู่ 6
14423 นาย นิพนธ์ ไตชิละสุนทร 99/247 หมู่ 6
14424 นาง อนงค์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 99/252 หมู่ 6
14425 นางสาว นันท์นภัส บำรุงกูล 99/265 หมู่ 6
14426 พ.อ.อ. จำนง องอาจ 99/268 หมู่ 6
14427 นาง ธัญรัศม์ ทวีโชคธนทิพย์ 99/291 หมู่ 6
14428 นาย บุญลือ ฮะเจี๊ยะสูนย์ 99/302 หมู่ 6
14429 นาง เพลินพิศ พุ่มพวง 99/306 หมู่ 6
14430 นาง สุดาพร พันธ์บ้านแหลม 99/312 หมู่ 6
14431 นางสาว ฟ้าประไพ ปาละนันทน์ 99/317-318 หมู่ 6
14432 นาย สิรินันท์ ไชยาศรี 99/319 หมู่ 6
14433 นาย สมภพ ด่านศิริวัฒน์ 99/321-322 หมู่ 6
14434 นาย ประนอม ม่วงคล้าย 99/323-324 หมู่ 6
14435 นาย สมชาย จิตบริสุทธิ์พุทธ 99/325 หมู่ 6
14436 นาง ประภา จินตมาศ 99/328 หมู่ 6
14437 นาย ฐนิษกุล บุญทวีสุข 99/330 หมู่ 6
14438 นางสาว พุธิตา บุญชู 99/335 หมู่ 6
14439 นางสาว รัติกาญจน์ อินทกาน์ 99/336 หมู่ 6
14440 นาย นิรัญ เจริญ 99/337 หมู่ 6
14441 ม.ล. ธาตุทอง ทองแถม 99/340 หมู่ 6
14442 นาง มสารัศม์ เลิศวิวัฒน์ธาดา 99/355 หมู่ 6
14443 นาย กวิน เนียมศิริ 99/357 หมู่ 6
14444 นางสาว ยุพาภรณ์ ประกอบกุล 99/373 หมู่ 6
14445 นาง ชุติมา มีเพียร 99/379 หมู่ 6
14446 นาย ธนะรัตน์ วัฒนาภรณ์ 99/387 หมู่ 6
14447 นางสาว จีรพร หยุหกฤษ 99/389 หมู่ 6
14448 นาย ไพรัช ขุนฤทธิ์ 99/391 หมู่ 6
14449 นาย ลิขิต ศรีธัญรัตน์ 99/393 หมู่ 6
14450 นาย ณัฐพล สุขขาว 99/398 หมู่ 6
14451 นาง อรนันต์ ธนังทอง 99/403 หมู่ 6
14452 นาง จิดาภา ใจเอื้อ 99/411 หมู่ 6
14453 นาง เพ็ญใจ รัตนเสถียร 99/414 หมู่ 6
14454 นางสาว ยุพิน อู่ตะเภา 99/419 หมู่ 6
14455 นาย ฐากูร มีเพียร 99/422 หมู่ 6
14456 นางสาว ธัญชนก อัศวพิชญโชติ 99/428 หมู่ 6
14457 นางสาว จิราภรณ์ ฤกษ์ประวัติ 99/448 หมู่ 6
14458 นาย พงศ์พิชา เลิศวิวัฒน์ธาดา 99/452 หมู่ 6
14459 นางสาว ภิญญาพัชร์ พูนสุขศิริภัทร์ 99/453 หมู่ 6
14460 นาง ชมสุภัค ครุฑกะ 99/455 หมู่ 6
14461 นาง อารีย์ ตั้งนพคุณ 99/456 หมู่ 6
14462 นาง โสภา โชติฑิฆัมพร 99/457 หมู่ 6
14463 นาย ณรงเวทย์ ยุติธรรมานุรักษ์ 99/460 หมู่ 6
14464 นาย จุฬา บรรเทา 99/463 หมู่ 6
14465 นางสาว วณีย์ สุชาติพันธุ์ 99/465 หมู่ 6
14466 นางสาว มาณวิภา ชัยบุญธรรม 99/468 หมู่ 6
14467 นาย บุญเลิศ จารุเรืองศรี 99/470 หมู่ 6
14468 นาย พรชัย ถินกระไสย์ หมู่ 6
14469 นาย สมชาย จิวะเจริญ หมู่ 6
14470 นาง อรัญญา แสงพูนสุข หมู่ 6
14471 นาง สุจิตรา สมบัติทอง หมู่ 6
14472 นาย สกุล สุขเจริญ หมู่ 6
14473 นาง รัตนากร ณ ประดิษฐ์ หมู่ 6
14474 นาย คำพอง มณีจันทร์ หมู่ 6
14475 นาย นรินทร์ ลีละสุนทเลิศ หมู่ 6
14476 นาย โชติพัฒน์ พันธุ์แตง หมู่ 6
14477 นาย สุภีร์ พงษ์สีมา หมู่ 6
14478 นาย สุรีศักดิ์ วรสิทธิ์ขจร หมู่ 6
14479 นาย วรพจน์ พันธุ์คง หมู่ 6
14480 นางสาว ฐิติมา จันทรวารี 11/10 หมู่ 6
14481 นาย จิรศักดิ์ จันทรวารี 11/16 หมู่ 6
14482 นาย สมนึก แซ่เบ๊ 191/5 หมู่ 6
14483 นางสาว ดาริน พงศ์พัฒนพาณิชย์ 191/6 หมู่ 6
14484 นาย สมศักดิ์ จันทรวารี 191/11 หมู่ 6
14485 นาง ณิชนันทน์ จันทรวารี 191/12 หมู่ 6
14486 นาย เทวินทร์ ชำนาญเสือ 191/13 หมู่ 6
14487 นางสาว ทิพวัลย์ เมฆสว่าง 191/14 หมู่ 6
14488 นาย จิรพงค์ โสนาคำ 191/15 หมู่ 6
14489 นาย เนตร มีลา 191/16 หมู่ 6
14490 นาย สมร บุญพันธ์ 191/17 หมู่ 6
14491 นาย ณรงค์ เวียงนนท์ 191/18 หมู่ 6
14492 นาย จำนงค์ เหง้าน้อย หมู่ 6
14493 นางสาว จุฑารัตน์ วิชัยโย หมู่ 6
14494 นาย สวัสดิ์ รำเพย หมู่ 6
14495 นางสาว สุดใจ สุดาชาติ หมู่ 6
14496 นาง กัณฑ์ณภัค อารีสุวพัชร์ 202/5 หมู่ 6
14497 นาง วรรธนา โชติกเสถียร 202/8 หมู่ 6
14498 นาย สุทัศน์ เปอะปันสุข 202/9 หมู่ 6
14499 นาง รุ่งนภา จงรักแสง 202/16 หมู่ 6
14500 นาง บุหงา พานทอง 202/20 หมู่ 6
14501 นาย รัฐกูร ภักดี 202/52 หมู่ 6
14502 นางสาว พจ สมบัติหลาย 202/62 หมู่ 6
14503 นาย มานพ เฉลิมศรี 202/70 หมู่ 6
14504 นาย สมชาย แคนดอก หมู่ 6
14505 นางสาว นันทิชา อุณาพันธ์ 202/92 หมู่ 6
14506 นางสาว ธัญธารีย์ อัครฉัตรวัชร์ 222/20 หมู่ 6
14507 นาย เดชา เกียรติทวีพงษ์ 222/23 หมู่ 6
14508 นาย เศรษฐกรณ์ เลิศอุดมวัฒน์ 222/27 หมู่ 6
14509 นาย ปราชญา ยืนยิ่ง 222/51 หมู่ 6
14510 นางสาว นิภาวรรณ รัตนานนท์ 222/69 หมู่ 6
14511 นาย นิพนธ์ นิติโยธิน 222/73 หมู่ 6
14512 นางสาว กาญจนา บูรภาพ หมู่ 6
14513 นางสาว ธัญญพัทธ์ วินิชวราพันธุ์ 106/5 หมู่ 6
14514 นาย บุญสงค์ ทาปลัด หมู่ 6
14515 นาง กัณหา เขียวเรือง หมู่ 6
14516 นาย อาทิตย์ การรัตน์ หมู่ 6
14517 นาย เล็ก บุญเที่ยงตรง หมู่ 6
14518 นาง สุมาลี โพธิ์รอด หมู่ 6
14519 นางสาว บังอร พลเดช หมู่ 6
14520 นาง ลออวรรณ ทาสะโก หมู่ 6
14521 นาย มงคลกร ณ.ลำพูน หมู่ 6
14522 นาย ร่วม เอี่ยมประโคน หมู่ 6
14523 นางสาว เสาวคนธ์ ตาจา หมู่ 6
14524 นาย เสน่ห์ โตไธสง หมู่ 6
14525 นาย ฉลอง เฉยมะลัง หมู่ 6
14526 นาย อัครเดช สัมมาสาร หมู่ 6
14527 นางสาว ยุพา สร้อยจิตร หมู่ 6
14528 นาย ศุภพงศ์ รุดบุญ หมู่ 6
14529 นาย ดำริ กิจชนะโยธิน หมู่ 6
14530 นาย ณัฐพงษ์ คงเวียง หมู่ 6
14531 นางสาว ทองสุข ไคย่ง หมู่ 6
14532 นาย สิรภพ อาริยปัญญาสถาพร หมู่ 6
14533 นาย รักชาติ คันธศิริ หมู่ 6
14534 นางสาว ขวัญเรือน แสงแจ้ง หมู่ 6
14535 นาย ธีรวัฒน์ ประทุม หมู่ 6
14536 นาย อิสระ แจ่มนิยม หมู่ 6
14537 นาย ยงยุทธ ชะภีรัมย์ หมู่ 6
14538 นาย ประสิทธิ์ ลากุล หมู่ 6
14539 นาย วิสุทธิชัย ทองงาม หมู่ 6
14540 นาย จรัญ สุขไทย หมู่ 6
14541 นาย คุณากร โกเขื่อนขันธ์ หมู่ 6
14542 นาย ธนกิจ กรสวัสดิ์ หมู่ 6
14543 นาย อรัญ ผาใต้ หมู่ 6
14544 นาย จรุงโรจน์ คู่เมือง 42/4 หมู่ 6
14545 นางสาว อาภา ไสยสมบัติ 50 หมู่ 6
14546 นางสาว ชวลี ไชยมหาพฤกษ์ 51/10 หมู่ 6
14547 นาง เพชรยุลี ราห์มาน 51/11 หมู่ 6
14548 นาง สุกานดา สิริภาณุพงศ์ 51/12 หมู่ 6
14549 นาย กิตยา พงศ์ขจร 52 หมู่ 6
14550 นาย ฤทธี อุรุกิตติพงศ์ 52/3 หมู่ 6
14551 นาย ชาญวิทย์ อุรุกิตติพงศ์ 52/4 หมู่ 6
14552 นาง ลำดวน กิตติโชติวิทย์ 52/6 หมู่ 6
14553 นางสาว จุฑาภรณ์ เภตรานุวัฒน์ 52/40 หมู่ 6
14554 นาง โสภาภรณ์ จำนงค์พิพัฒน์ 52/42 หมู่ 6
14555 นาย บุญชัย ศรีชัยยงพานิช 54 หมู่ 6
14556 นาย บุญเลิศ เถาทอง 55 หมู่ 6
14557 นาย เฉลิมเกียรติ รวีภควัต 55/1 หมู่ 6
14558 นางสาว ดวงรัตน์ สราญรมย์ 55/66 หมู่ 6
14559 นางสาว ชลลดา วิเชียร 55/8 หมู่ 6
14560 นาง มะลิวัลย์ กันโฮมภู 55/9 หมู่ 6
14561 นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน 333 หมู่ 6
14562 นางสาว ซารียา ยูโซ๊ะ หมู่ 6
14563 นางสาว พรพรรณ ตรีประพันธ์กิจ หมู่ 6
14564 นาง สุชานุช อ่อนโพธา หมู่ 6
14565 นาง วิยะณี ปั้นกระจ่าง หมู่ 6
14566 นาย จุมพิต จิตหนักแน่น หมู่ 6
14567 นาย รัตตะนันท์ มงคลบุราณ หมู่ 6
14568 นาง นนทกร ธิราพรต หมู่ 6
14569 นาย ประทวน วิเศษสัตย์ หมู่ 6
14570 นางสาว ดุจหทัย พยัคเลิศ หมู่ 6
14571 นางสาว สาวิตรี งามยิ่ง หมู่ 6
14572 นางสาว ชาลิสา คุณากรธนกิจ หมู่ 6
14573 นาย ณัฐกฤษฎิ์ โชควิวัฒน์ หมู่ 6
14574 นาง ลำใย พงสัจจา หมู่ 6
14575 นาย เกรียงไกร สำราญดี หมู่ 6
14576 นางสาว จิรภิญญา อินทรสุขศรี หมู่ 6
14577 นาย ปฏิวัติ คำบุญ หมู่ 6
14578 นาย สมชาย จิตรจวง หมู่ 6
14579 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนะปัด หมู่ 6
14580 นาย บุญทาน สีดา หมู่ 6
14581 นาย ฉัตรชัย บรรจงรัตน์ หมู่ 6
14582 นาง ทิพากร ไชยบุญเรือง หมู่ 6
14583 นาย เหรียญ แก้วจีน หมู่ 6
14584 นางสาว ทับทิม ปราบสงคราม หมู่ 6
14585 นาง พรทิพย์ เรื่อศรีจันทร์ หมู่ 6
14586 นาย ณรงค์ อำไพจิตร หมู่ 6
14587 นางสาว วัลยา สุประดิษฐอาภรณ์ หมู่ 6
14588 นาย จักรกฤษณ์ แสงเงินอ่อน หมู่ 6
14589 นางสาว บุศรินทร์ หอมหวล 29/3 หมู่ 6
14590 นาย สมบัติ ช.เจริญยิ่ง 29/14 หมู่ 6
14591 นาย อนุสรณ์ เชยกลิ่นเทศ 34 หมู่ 6
14592 นาย สมชาย เมนัส หมู่ 6
14593 นาง วารี พรหมภักดิ์ หมู่ 6
14594 นาง ลัดดา พิกุลทอง หมู่ 6
14595 นางสาว บังอร บุญร่วง หมู่ 6
14596 นางสาว สุธารัตน์ พรแสน หมู่ 6
14597 นางสาว วิยะดา บุดดาเวียง หมู่ 6
14598 นาย ไพบูรณ์ สิทธิธร หมู่ 6
14599 นางสาว จิราวรรณ ศรีดี หมู่ 6
14600 นาย อดิศักดิ์ ปรางศรี หมู่ 6
14601 นาย ปราโมทย์ สายศักดา หมู่ 6
14602 นาย ศิวาวุธ สืบจากลี หมู่ 6
14603 นางสาว ปาริชาติ สืบจากลี หมู่ 6
14604 นาย กุมภาพันธ์ เรียบร้อย หมู่ 6
14605 นางสาว สาธิยา เรียบร้อย หมู่ 6
14606 นางสาว สริตรา เรียบร้อย หมู่ 6
14607 นาง บัวลอย วิมลเศรษฐ หมู่ 6
14608 นาย สำรวย เรียบร้อย หมู่ 6
14609 นาง หวน เรียบร้อย หมู่ 6
14610 นาย ชูเกียรติ ปราบหงษ์ 36/38 หมู่ 6
14611 นาย บรรเจิด เชื้อสวัสดิ์ หมู่ 6
14612 นาย ปริว บุญทัน หมู่ 6
14613 นางสาว จุรีพร พิมพ์จันทร์ หมู่ 6
14614 นางสาว แพรว เอสามี หมู่ 6
14615 นาย ธีรวงค์ พันธ์กิจ หมู่ 6
14616 นางสาว ฐิตากร จีนนำหน้า 36/76 หมู่ 6
14617 นาง ศิริวรรณ เอี่ยมละออ 36/81 หมู่ 6
14618 นาง สมัย นิลเนตร 36/82 หมู่ 6
14619 นางสาว พเยาว์ วัฒแก้ว หมู่ 6
14620 นาย โชคชัย โยปัญญา หมู่ 6
14621 นางสาว สายฝน ขุนทศ หมู่ 6
14622 นางสาว วรรณลักษณ์ อินทรสุวรรณ หมู่ 6
14623 นาย สงวน ทองอ้วน หมู่ 6
14624 นาย บันลือศักดิ์ กิจขันธ์ หมู่ 6
14625 นางสาว ณัฐกมล ทีปธนโชติ 36/104 หมู่ 6
14626 ด.ต. กิตติ โตพังเทียม 36/112 หมู่ 6
14627 นางสาว อารี พูลสาริกิจ หมู่ 6
14628 นาง น้ำทิพย์ พิทักษ์ชัยโสภณ หมู่ 6
14629 นาย บุญเลิศ ยอดพรหม หมู่ 6
14630 นางสาว เมลิสสา สินชู หมู่ 6
14631 นาง เพ็ญศรี พวงดำ หมู่ 6
14632 นาง สมัย พวงดำ หมู่ 6
14633 นางสาว จิรพรรณ มณีโชติ หมู่ 6
14634 นาย พรชัย พวงดำ หมู่ 6
14635 นาง ถวิล สังข์วร หมู่ 6
14636 นาย วรกานต์ แก่นเรณู หมู่ 6
14637 นางสาว นภัสภรณ์ จำปาทอง หมู่ 6
14638 นาง เพ็ญประภา จันทร์แดง 36/187 หมู่ 6
14639 นาง พรอนันต์ ธรรมยะโก 36/226 หมู่ 6
14640 นาย ณัฐพล ไกรธรรม หมู่ 6
14641 นาย จำเริญ วงศ์จันทร์อินทร์ 36/254 หมู่ 6
14642 นางสาว จันทร์เพ็ญ เจริญทอง หมู่ 6
14643 นางสาว สมทรง เจริญทอง หมู่ 6
14644 นาง วราภรณ์ นรสาร หมู่ 6
14645 นาง บุญมี อินทุประภา หมู่ 6
14646 นางสาว วรรนา ขัติยะเหล้า หมู่ 6
14647 นาย ชูชีพ ลำภาษี หมู่ 6
14648 นาย ทศพร ทรัพย์มี 38/4 หมู่ 6
14649 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์สวัสดิ์ 38/14 หมู่ 6
14650 นาย อรรคเดช ขวัญสุก หมู่ 6
14651 นางสาว สุนันท์ ปานทับ หมู่ 6
14652 นาย ปรีชา ขวัญสุข หมู่ 6
14653 นาย ทินกร ปรางทอง 38/29 หมู่ 6
14654 นาย มนต์ชัย ชาวอุบล หมู่ 6
14655 นาย วี มุระอะ หมู่ 6
14656 นาง มะลิ งามละมัย หมู่ 6
14657 นาง ลัดดา เสมาทอง หมู่ 6
14658 นาย สุนันท์ วินันท์สุชาติ หมู่ 6
14659 นาง ศิริพร ตัณฑุลาวัฒน์ 38/58 หมู่ 6
14660 นาง พรพรรณ อนุนาค 38/59 หมู่ 6
14661 นาง ยุพิน ประเสริฐกุล 38/57 หมู่ 6
14662 นาย อุไร เนตรแสงศรี หมู่ 6
14663 นางสาว สำเนียง พิทักษ์ชัยโสภณ หมู่ 6
14664 นาย นุ่น ไชยสงเคราะห์ หมู่ 6
14665 นางสาว นิสรา ไชยสงเคราะห์ หมู่ 6
14666 นางสาว สุนิสา ไชยสงเคราะห์ หมู่ 6
14667 นางสาว มนิสา ไชยสงเคราะห์ หมู่ 6
14668 นาย สุนทร พรหมเวียง หมู่ 6
14669 นางสาว จิรดา ทวีพันธ์ หมู่ 6
14670 นางสาว ลัดดาวัลย์ กากะนิก หมู่ 6
14671 นาย ชาญ โพธิ์พะเนา หมู่ 6
14672 นาย สุชาติ เกิดภักดี หมู่ 6
14673 นาย เกียรติชัย เกิดภักดี หมู่ 6
14674 นางสาว ภัทรวดี เพ็ชรดี หมู่ 6
14675 นาง วิลาสินี ดีสงเคราะห์ หมู่ 6
14676 นาง ศิริลักษณ์ ไชยอง หมู่ 6
14677 นาย วรายุ ไข่แก้ว หมู่ 6
14678 นาย สมานมิตร วงษ์ใหญ่ หมู่ 6
14679 นางสาว สำเนียง ชื่นชม หมู่ 6
14680 นาย สมยา แพงสอน หมู่ 6
14681 นาย ศรีอุบล ลุนผง หมู่ 6
14682 นาย กัมปนาท ม้ารัตนไพโรจน์ หมู่ 6
14683 นางสาว นฤมล ล้อนพรัตน์ หมู่ 6
14684 นางสาว กุลนันท์ อินทร์กัลญา หมู่ 6
14685 นาย สมเกียรติ แซ่วี หมู่ 6
14686 นาย วิรัตน์ แขมจังหรีด หมู่ 6
14687 นาย ดาวอังคาร ชื่นชม หมู่ 6
14688 นาง วันวิสา คชเสนีย์ หมู่ 6
14689 นาย ปฐมพล ยานะวิน หมู่ 6
14690 นาง เสาวลักษณ์ สัญใจ หมู่ 6
14691 นาง ปิยะพร ต๊ะยาย หมู่ 6
14692 นางสาว ขวัญใจ ธงไทย หมู่ 6
14693 นาย สมศักดิ์ แซ่เต๋ง หมู่ 6
14694 นางสาว อาภัสร ศรีตะนัย หมู่ 6
14695 นาง กัญหา แหยมบุญ หมู่ 6
14696 นาง สมพร ปรางทอง หมู่ 6
14697 นาง อัมพร โมลา หมู่ 6
14698 นาย สุดณรงค์ ดอกมะเดื่อ หมู่ 6
14699 นางสาว ชัชภัสสร รักษา หมู่ 6
14700 นาย เจริญ พลธีระเสถียร 38/95 หมู่ 6
14701 นางสาว ดวงใจ นุ่มนวล หมู่ 6
14702 นางสาว สุกาญดา เพ็ญศรี หมู่ 6
14703 นางสาว สุริยา ขมประเสริฐ หมู่ 6
14704 นาย ศรีสมพงษ์ กองนนท์ หมู่ 6
14705 นาง พยอม ไชยเนตร หมู่ 6
14706 นางสาว วิไลวรรณ ศรีมหาไชย หมู่ 6
14707 นางสาว ภัทราพร ทรัพย์มี 38/111 หมู่ 6
14708 นาย รุ่งธรรม จันทร์ศรี หมู่ 6
14709 นางสาว ทัศนีย์ หมอไข่ หมู่ 6
14710 นาย ยุทธนา นาคอินทร์ หมู่ 6
14711 นาย จักรพันธ์ ชุมพลพันธ์ หมู่ 6
14712 นางสาว จิราพร ชุมพลพันธ์ หมู่ 6
14713 นาย หนู พิบาลวงศ์ หมู่ 6
14714 นางสาว สีบู สุนิพันธ์ หมู่ 6
14715 นางสาว สุนีย์ คงเขียว หมู่ 6
14716 นาย ณรงค์ แสนทวีสุข หมู่ 6
14717 นาย ผนึง แย้มเนตร์ 12/1 หมู่ 6
14718 นางสาว แก้วตา พิลาศรี หมู่ 6
14719 นาย บุญยงค์ บุญตั้ง หมู่ 6
14720 นาย สุวัฒน์ อัศวรุจิกุล 39/4 หมู่ 6
14721 นาง ปรานี วสุตตมรัต 39/21 หมู่ 6
14722 นาย อัมพล สูอำพัน 39/48 หมู่ 6
14723 นาง เพ็ญศรี ณ นคร 39/51 หมู่ 6
14724 นาง ทองหล่อ นาคจันทร์ หมู่ 6
14725 นาย ศิริศักดิ์ เงาศรี หมู่ 6
14726 นาง ประสิทธิ์ กลิ่นประดิษฐ์ หมู่ 6
14727 นางสาว รัตนวดี ทองสา หมู่ 6
14728 นางสาว เกศรา อบกลิ่น หมู่ 6
14729 นาย ปาลพันธ์ นาคจันทร์ หมู่ 6
14730 นางสาว สุดารัตน์ หงษ์จันทร์ หมู่ 6
14731 นาย ดำรงศักดิ์ ท้วมเทศ หมู่ 6
14732 นางสาว อภัสนันท์ พรหมสถิตย์ หมู่ 6
14733 นาย ขวัญเมือง วงศ์สุขดี หมู่ 6
14734 นาง สุรินทร์ นาคจันทร์ หมู่ 6
14735 นาย ใหม่ วงศ์สุขดี หมู่ 6
14736 นาย สังคม ศรีบุญเรือง หมู่ 6
14737 นางสาว สุนีรัตน์ ชินรัมย์ หมู่ 6
14738 นางสาว จำรัส เนาศรี หมู่ 6
14739 นางสาว พรพรรณ ศรีกาญจน์ หมู่ 6
14740 นาง จันทนี อบกลิ่น หมู่ 6
14741 นางสาว สำรวน ภูษาทอง หมู่ 6
14742 นางสาว เกศรินทร์ วำสันเทียะ หมู่ 6
14743 นางสาว อำพร โตด้วง หมู่ 6
14744 นาง เผื่อน หวยกระโทก หมู่ 6
14745 นาย วิรายุทธ์ จำปาแก้ว หมู่ 6
14746 นาย วิศรุต จำปาแก้ว หมู่ 6
14747 นางสาว ปองจิตต์ ศรีกาญจน์ หมู่ 6
14748 นางสาว วรรธกา สมนึก หมู่ 6
14749 นางสาว ทิพวรรณ พันธ์ลำเจียก หมู่ 6
14750 นางสาว ปวีณา เนาศรี หมู่ 6
14751 นาง ทับ โพธิ์แก้ว หมู่ 6
14752 นาย จักรกริช หอมกลิ่นแก้ว หมู่ 6
14753 นาง ศรีไพร สมนึก หมู่ 6
14754 นาย สนธยา ป้อมหิน หมู่ 6
14755 นาย กิตติศักดิ์ แซ่ฮึง หมู่ 6
14756 นางสาว อุษา วงศ์สุขดี หมู่ 6
14757 นางสาว สุภา แก้วระย้า หมู่ 6
14758 นางสาว นภาสิริ สายปัญญา หมู่ 6
14759 นาง สานิตย์ นานคงแนบ หมู่ 6
14760 นาง วนิดา นาจรุง หมู่ 6
14761 นาย วิเชียร วงษ์คำจันทร์ หมู่ 6
14762 นาย มงคลดี อิ่มประสงค์ 45/40 หมู่ 6
14763 นางสาว จันทร์ชนก ล้ำนภานุพงษ์ 45/62 หมู่ 6
14764 นาย พีรพงศ์ ธิถา 45/65 หมู่ 6
14765 นางสาว บุญลักษณ์ พิสัยพันธ์ 45/69 หมู่ 6
14766 นางสาว อุทัยวรรณ มัธยม 45/86 หมู่ 6
14767 นาย สุชัย ซึมโรจน์ประเสริฐ 45/132 หมู่ 6
14768 นางสาว สายชล ทศจิตร 45/147 หมู่ 6
14769 นาย กิตติพงศ์ เจริญธรรมวัฒน์ 45/148 หมู่ 6
14770 นาย รัฐไกร ตัญเจริญสุขจิต 45/162 หมู่ 6
14771 นาย สมศักดิ์ ปรีดาภิรัตน์ 45/211 หมู่ 6
14772 นางสาว ศิริวรรณ ฐิติเจริญศักดิ์ 45/219 หมู่ 6
14773 นาง พนารัตน์ แหวนทองคำ 45/220 หมู่ 6
14774 นางสาว อรุณี สีใส 45/236 หมู่ 6
14775 นางสาว ยุพา บุญต้อ 45/261 หมู่ 6
14776 นาย ปนิญญา ภักษา 45/329 หมู่ 6
14777 นาย บุญชอบ ล้ออุไร 45/350 หมู่ 6
14778 นางสาว ปิยนารถ พรเฉลิมพงศ์ 45/351 หมู่ 6
14779 นาง ภัคจิรา พรยศไกร 45/352 หมู่ 6
14780 นางสาว ฐิติมา ฟางสะอาด 45/364 หมู่ 6
14781 นาย จุมพฏ จุมพล 45/372 หมู่ 6
14782 นาง สุจิดา เหมเวช 45/377 หมู่ 6
14783 นาง นภาพร โทอิดะ หมู่ 7
14784 นางสาว นทีทิพย์ รัตนโชค หมู่ 7
14785 นาย วรพันธ์ กันเขียน หมู่ 7
14786 นาง วราภรณ์ กันเขียน หมู่ 7
14787 นางสาว ชลดา เทียนกระจ่าง หมู่ 7
14788 นาง สมพร อันทรินทร์ หมู่ 7
14789 นางสาว จินดา ไทยเจริญ หมู่ 7
14790 นางสาว ดารุณี วัดแก้ว หมู่ 7
14791 นาย ณรงค์ สนามทอง หมู่ 7
14792 นาย กังวาน อาจใจย์ หมู่ 7
14793 นาย ดำรัส แจ่มใส หมู่ 7
14794 นางสาว ดวงพร จิตชอบ หมู่ 7
14795 นาง สายเย็น ดอนรัตน์ หมู่ 7
14796 นาย ภูวนาถ สายบุตร หมู่ 7
14797 นาย รัตนกาฬ ทวีศักดิ์ 12/35 หมู่ 7
14798 นาย ประสิทธิ์ ลำพูล หมู่ 7
14799 นาย ธนเดช สุนันทคันธรส หมู่ 7
14800 นาย ราชัน ปริโพตัง หมู่ 7
14801 นาง ศศิธร ปริโพตัง หมู่ 7
14802 นาย วิเชษฐ เกตุแสง 53/19 หมู่ 7
14803 นางสาว ภาวิณี กานา 53/20 หมู่ 7
14804 นาย วิรัช ธีระยุทธสกุล 53/32 หมู่ 7
14805 นางสาว ลำเพย กองทิพย์ 53/37 หมู่ 7
14806 นาง เกษร สันตินรนนท์ 53/59 หมู่ 7
14807 นาย สิรินทร์ วุธวีระ 53/60 หมู่ 7
14808 นางสาว อัญชลี ผุยบัวค้อ 53/77 หมู่ 7
14809 นาย ภัทรพล จิงสมเจตไพศาล 54/7 หมู่ 7
14810 นาย ชิษณุพงศ์ ปวันเกียรติกูล 92/21 หมู่ 7
14811 นาย นพนิตร สาระเทียน หมู่ 7
14812 นางสาว พลอย ยิ้มเจริญ หมู่ 7
14813 นาย วัฒนพงษ์ สุขชม หมู่ 7
14814 นาย ธีรพงษ์ นาคประคอง หมู่ 7
14815 นาย สุริยา บุตรบรรเทิง หมู่ 7
14816 นางสาว นภาภรณ์ สุนสถิตย์ หมู่ 7
14817 นาย คมสันต์ แก้วธานี หมู่ 7
14818 นาย สมัย เกษกรรณ์ หมู่ 7
14819 นาง อุทัย บัวทรา หมู่ 7
14820 นางสาว บุหลัน อัยจักร์ หมู่ 7
14821 นาย กิตินันท์ จันทรประเสริฐ หมู่ 7
14822 นาย วิรุฬ สัจจาพันธุ์ หมู่ 7
14823 นาย วิภาส กล่อมเกลี้ยง หมู่ 7
14824 นาย ฉัตรเทพ พูลคล้าย หมู่ 7
14825 นางสาว พัชรี แซ่หย่อง หมู่ 7
14826 นางสาว ธิดารัตน์ จิตต์สว่าง หมู่ 7
14827 นางสาว รุ่งอรุณ พูลเพิ่ม 91/7 หมู่ 7
14828 นาย เชาวลิต บางเลา หมู่ 7
14829 นางสาว สุดใจ บุตรเนียน 91/24 หมู่ 7
14830 นาง จิระพร เสาสมภพ หมู่ 7
14831 นาง กมลทิพย์ เชื้อตาพระ หมู่ 7
14832 นาง เสงี่ยม ศรีคร้าม หมู่ 7
14833 นาง กชกร ผึ่งผาย หมู่ 7
14834 นาย บริพัตร์ สุวิทยะศิริ หมู่ 7
14835 นางสาว กนกรัตน์ บัวศรี หมู่ 7
14836 นาย ชนะชัย ทวีวรรณ หมู่ 7
14837 นางสาว ศิริณิภา ยะด้วง หมู่ 7
14838 นาย วิสวัช คุ้มเขต หมู่ 7
14839 นาง บุญโฮม คำบุตรศรี หมู่ 7
14840 นาย ใส แซ่วี 48/25 หมู่ 7
14841 นาย วิชัย สร้อยเชื้ออารย์ 48/21 หมู่ 7
14842 นาย กิตติศักดิ์ นนทิสิทธิ์ หมู่ 7
14843 นางสาว นัทธ์หทัย มาสม หมู่ 7
14844 นาย บุญทัน น้อมระวี หมู่ 7
14845 นาย สุรสิทธิ์ ทองคำ 49/8 หมู่ 7
14846 นาย เชาวน์ สุ่มสาย หมู่ 7
14847 นาย สำเนียง ทองอินทร์ หมู่ 7
14848 นาย ยงยุทธ์ สงวนเจียม หมู่ 7
14849 นาย ปฐวี โฉมฉาย หมู่ 7
14850 นางสาว นิตยา พึ่งญาติ หมู่ 7
14851 นางสาว โชติกา สิงห์กรม หมู่ 7
14852 นาย กรันต์ กองโคกสูง หมู่ 7
14853 นางสาว ยุพิน อุสุ หมู่ 7
14854 นาย ชูชาติ แขกระโทก หมู่ 7
14855 นาง ณัฏฐ์ชญา สุขประเสริฐ หมู่ 7
14856 นางสาว รัชฎา พลเยี่ยม หมู่ 7
14857 นาง สายชล ปักษี หมู่ 7
14858 นาง พงษ์พันธ์ สุขยอด หมู่ 7
14859 นาย สมบูรณ์ ภูมิลุน หมู่ 7
14860 นาย ทวิช เพชรบังเกิด หมู่ 7
14861 นาง ยุพิน กล้าหาญ หมู่ 7
14862 นางสาว มาไลย์ พอกฉลาด หมู่ 7
14863 นาย ทวี เพชรบังเกิด หมู่ 7
14864 นาย เจริญ ธนาสุวรรณดีถี หมู่ 7
14865 นางสาว เรณู ศิริสุภะ หมู่ 7
14866 นางสาว รัตนา แจ่มกลิ้ง หมู่ 7
14867 นางสาว นิภา สาระติ หมู่ 7
14868 นาย ดอกดิน สุขเพ็ง หมู่ 7
14869 นาย สุทิน แก้วหิน หมู่ 7
14870 นางสาว สาวิตา ฤทธิรณ หมู่ 7
14871 นางสาว รสิตา วิรุณพันธ์ หมู่ 7
14872 นาย สมเกียรติ มะลิซ้อน หมู่ 7
14873 นางสาว สมใจ สงค์พัฒ หมู่ 7
14874 นาง บุษราคัม น้อยทรัพย์ หมู่ 7
14875 นางสาว สุพรรณษา แก้วพรม หมู่ 7
14876 นาย สุวรรณ์ นามพฤทธิ์ หมู่ 7
14877 นางสาว หนูเพียร มีลา หมู่ 7
14878 นาย พลเทพ สีเข้ม หมู่ 7
14879 นาย มนูญ พรหมหาวงศ์ หมู่ 7
14880 นางสาว พัดทณะ รุ่นทองผาสุก หมู่ 7
14881 นาย คำมี ราตรี หมู่ 7
14882 นาย วิชาญ บุญไทย หมู่ 7
14883 นาย นัฑฎา กรีติยุตานนท์ หมู่ 7
14884 นาย วรินราช คุณาคุณ หมู่ 7
14885 นาย อนุพงษ์ แซ่อึ้ง หมู่ 7
14886 นาง จำปา ทั่งสุวรรณ หมู่ 7
14887 นาย ทรงพล ประจวบสุข หมู่ 7
14888 นาง อฐราภร ไชยสิทธิ์ หมู่ 7
14889 นาย สมชาย ใจหาญ 601/424 หมู่ 7
14890 นาย พงษ์เทพ อินทร์แจง หมู่ 7
14891 นาย สมยศ เนตรวงศ์ หมู่ 7
14892 นางสาว ณภัธ ดนตรีเจริญ หมู่ 7
14893 นาง สหนันท์ นพคุณ หมู่ 7
14894 นาง วรรณี ธนาคุณ หมู่ 7
14895 นางสาว พิชุดา สนอุป หมู่ 7
14896 นาย ประเสริฐ ลุนสำโรง หมู่ 7
14897 นาง กาญจนา เพชรบังเกิด หมู่ 7
14898 นางสาว จิตติมา เที่ยงผดุง หมู่ 7
14899 นาง ราตรี อภิวงศ์ หมู่ 7
14900 นางสาว ธิดารัตน์ เที่ยงแช่ม หมู่ 7
14901 นาย ดวน โคกเกษม หมู่ 7
14902 นางสาว บุญเพ็ง โพธิ์งาม หมู่ 7
14903 นาย อดุลย์ เสนสุวรรณ์ หมู่ 7
14904 นาย ประสงค์ แก้วเรือง หมู่ 7
14905 นาง เข็มพร ไพรพฤกษ์ หมู่ 7
14906 นางสาว อ่อนน้อม ไทยรักษา หมู่ 7
14907 นาย วุฒิชัย อ่อนจงไกร หมู่ 7
14908 นางสาว นิภา ปานมะเริง หมู่ 7
14909 นางสาว นันทนา คงขาว หมู่ 7
14910 นาย สุขุม อัมรานนท์ หมู่ 7
14911 นาง สีดา เสนสุวรรณ หมู่ 7
14912 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เกียรติพิริยะ หมู่ 7
14913 นาย วิชิต แสนโคก หมู่ 7
14914 นาย หิรัญ สุขขีคูณ หมู่ 7
14915 นาย สมบัติ ธนาคุณ หมู่ 7
14916 นางสาว เมษา เจริญผล หมู่ 7
14917 นางสาว กัณมลศิริ ไชยมา หมู่ 7
14918 นาย ประสิทธิ์ ชาวสวน หมู่ 7
14919 นาย มงคล วรรณธรรม หมู่ 7
14920 นาย ยุทธิชัย ชาวสวน หมู่ 7
14921 นางสาว สุภัตรา ชนะบุตร หมู่ 7
14922 นาย สมใจ ประทุมแก้ว หมู่ 7
14923 นาย ศุภชัย นามม่วง หมู่ 7
14924 นาย สมเดช คงสิงห์ หมู่ 7
14925 นาย มานะ ทรงงาม หมู่ 7
14926 นาย อนุรักษ์ จะโนรัตน์ หมู่ 7
14927 นาย สวัสดิ์ ชาตาสุข หมู่ 7
14928 นาย สวาท สีสะอาด หมู่ 7
14929 นาย สมชาย หว่างแสง หมู่ 7
14930 นาย วิชญ์ยุทธ ไชยศรีมาลย์ หมู่ 7
14931 นาย อนุชิต คำศรี หมู่ 7
14932 นางสาว เสด็จ ศรีหนองฮ้าง 600/12 หมู่ 7
14933 นางสาว อรุณจันทร์ สังขฤกษ์ 600/13 หมู่ 7
14934 นาย สุรพงศ์ คำวันนา 600/25 หมู่ 7
14935 นาย นิยม แห้วเพ็ชร 600/61 หมู่ 7
14936 นางสาว ไอยวริณทร์ พานทอง 600/62 หมู่ 7
14937 นาย วุธิชัย คุขุนทด 600/63 หมู่ 7
14938 นางสาว สุรีย์ น่าชม 600/64 หมู่ 7
14939 นาง จันทิรา นาคนิรภัย 600/66 หมู่ 7
14940 นางสาว ชมพูนุช อุดมศักดิ์ 600/68 หมู่ 7
14941 นาย ชัยพร เพชรรัตน์ 600/69 หมู่ 7
14942 นางสาว ยศวิมล พวงธนสาร 600/74 หมู่ 7
14943 นางสาว นิตยา แก้วพรม 600/77 หมู่ 7
14944 นาย สมาน ตราบดี 600/81 หมู่ 7
14945 นาย ทองแดง เอี่ยมศรี 600/82 หมู่ 7
14946 นางสาว นิชาภา จามรโชติ 600/84 หมู่ 7
14947 นาย บรรณกร กันศรีชา 600/85 หมู่ 7
14948 นาย นิมิต พันธ์มาลี 600/91 หมู่ 7
14949 นาย สุพิทักษ์ ขวัญใน 601/70 หมู่ 7
14950 นาย อธิคม จันทะวิชัย 601/83 หมู่ 7
14951 นาย ธนพัฒน์ วงทอง 601/95 หมู่ 7
14952 นาง นงนุช ทิมเกลี้ยง 601/141 หมู่ 7
14953 นาย วิเชียร ศรีภุมมา 601/165 หมู่ 7
14954 นาย สถาพร ทักษาดิพงศ์ 601/209 หมู่ 7
14955 ด.ต. สุนทร ดวงวาระ 601/210 หมู่ 7
14956 นาย พีรศักดิ์ เจริญสุข 601/211 หมู่ 7
14957 นาง ณัชชา ประสมศรี 601/227 หมู่ 7
14958 นาย สงกรานต์ วิเชียรโรจน์ 601/228 หมู่ 7
14959 นาง สาคร สอยเหลือง 601/250 หมู่ 7
14960 นางสาว กนกวรรณ บุญโกศล 601/251 หมู่ 7
14961 นาย สมชาย วัฒนะ 601/265 หมู่ 7
14962 นางสาว สาวิตรี สุขเจริญ 601/266 หมู่ 7
14963 นางสาว กัลย์กมล สุวรรณเจริญ 601/272 หมู่ 7
14964 นางสาว กัลยา หนูชุม 601/303 หมู่ 7
14965 นาย ถวิล หอมกลิ่นแก้ว 601/318 หมู่ 7
14966 นาย ชาติชาย ใบทับทิม 601/344 หมู่ 7
14967 นาง ธสร วรรธนะภูติ 601/345 หมู่ 7
14968 นาย พรชัย จินดาดวง 601/395 หมู่ 7
14969 นางสาว สาวิตรี สุขม่วง 601/408 หมู่ 7
14970 นางสาว สุจิตรา มีเจริญ 601/420 หมู่ 7
14971 นางสาว วรรณวิไล ใจเทียมศักดิ์ 601/455 หมู่ 7
14972 นาง อรอนงค์ พุ่มพวง 601/463 หมู่ 7
14973 นาย อานนท์ จัดกระบวนพล 601/492 หมู่ 7
14974 นาง นพดา ไกรรักษ์ 601/496 หมู่ 7
14975 นาย พนม แยบกระโทก 601/509 หมู่ 7
14976 นาย เสาร์ ชมเชี่ยวชาญ 601/520 หมู่ 7
14977 นางสาว สมปอง บุระพล 601/528 หมู่ 7
14978 นาย สุรเชษฐ์ แก้วกล่อม 601/553 หมู่ 7
14979 นางสาว สำรวย เพชรวิเศษ 601/556 หมู่ 7
14980 นางสาว กนกวรรณ พันธุมะโอภาส 601/558 หมู่ 7
14981 นาย ฤทธิชัย ไพรฤกษ์ 601/561 หมู่ 7
14982 นาง ล้วน เจ้าส่ง 601/563 หมู่ 7
14983 นาย วิเชียร ปะจะเนย์ 601/565 หมู่ 7
14984 นาย วิชัย แก้วเขียว 601/566 หมู่ 7
14985 นาย ทองจันทร์ บุญดาลาด 601/567 หมู่ 7
14986 นาง พิลัยวัน ลีโสม 601/568 หมู่ 7
14987 นาง พนารัตน์ อินธรรม 601/570 หมู่ 7
14988 นาย ธราดล วุฑฒวิภาต 601/571 หมู่ 7
14989 นาย ธวัชชัย ทิพย์ภิบาล 601/572 หมู่ 7
14990 นาย เดชา เศตะพราหมณ์ 601/573 หมู่ 7
14991 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุขเอิบ 601/574 หมู่ 7
14992 นาง นงรัตน์ บุตรสีมาตย์ 601/578 หมู่ 7
14993 นาง สมยวง พลอยสด 601/580 หมู่ 7
14994 นาย สงกรานต์ เพิ่มพูน 601/581 หมู่ 7
14995 นาง สายสุนี อินทุประภา 601/582 หมู่ 7
14996 นาง เก็ตมะนี บุญบำรุง 601/584 หมู่ 7
14997 นาย วรายุทธ ตันโล 601/585 หมู่ 7
14998 นาย ประกาย สระแก้ว 601/586 หมู่ 7
14999 นางสาว กัลยา อินช่วย 601/587 หมู่ 7
15000 นางสาว กมลวรรณ แก้วแดง 601/588 หมู่ 7