เขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อ

กชพร ฮวยซิ้ม 967 นางสาว อนุสาวรีย์ 1028
กนก หวังนิเวศน์กุล 1051 นาย อนุสาวรีย์ 43/837
กนกกานต์ วรรณขจีพิบูลย์ 1883 นางสาว ท่าแร้ง 78/5
กนกนาถ ชุณหะนันทน์ 1022 นาง อนุสาวรีย์ 18
กนกพร กองสุข 1348 นาง ท่าแร้ง 19/260
กนกวรรณ ชนาธิปกุล 1484 นาง ท่าแร้ง 11/116
กนกวรรณ เมฆวัน 1389 นาง ท่าแร้ง 92/51
กนกวรรณ ศรีจันทรนิตย์ 1631 นาง ท่าแร้ง 99/183
กนกวรรณ สรานุกุล 1676 นางสาว ท่าแร้ง 1/175
กนกวรรณ สังข์เผือก 2257 นาง ท่าแร้ง 155/144
กนิษฐา ศิริสุข 879 นาง อนุสาวรีย์ 86
กนิษฐา อภิญญานันท์ 2167 นางสาว ท่าแร้ง 18/246
กมนวรรณ พุทธาภิรัตน์ 2095 นาง ท่าแร้ง 145/165
กมลวรรณ เขมะสุนันท์ 2043 นาง ท่าแร้ง 7/360
กมลวรรณ ศรีบุญเรือง 728 นางสาว อนุสาวรีย์
กมัยธร ธรรมาธร 512 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/78
กรชนก แก้วเลิศ 1191 นางสาว ท่าแร้ง
กรณ์พงศ์ ตั้งจิตมานะกิจ 1834 นาย ท่าแร้ง 88/330
กรณัฐ อุปนันท์ 960 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิกา คุ้มเสม 27 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ ปูรณะปุระ 553 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/32
กรวรรณ วาณิชวทัญญู 735 นาง อนุสาวรีย์ 37/325
กระยาทิพย์ พลสมัคร 1206 นาง ท่าแร้ง 3/194
กฤตพร น้อยนิวรณ์ 1128 นาง ท่าแร้ง 137
กฤติกา ปรัชญลักษณ์ 1358 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
กฤษฎา วิริยะเสริมสุข 372 นาย อนุสาวรีย์ 145
กฤษณ์ สุขสิวัฒน์ศิริกุล 1235 นาย ท่าแร้ง 11/223
กฤษณ๊ย์ ทองแท่งไทย 2134 นาง ท่าแร้ง 89/339
กฤษณะ ปานพิพัฒน์ 458 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณะ พฤกษะวัน 944 นาย อนุสาวรีย์ 173
กฤษณะ วสุกุลเกษมธร 2114 นาย ท่าแร้ง 148/2
กฤษณะ ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ 790 นาย อนุสาวรีย์ 15
กฤษณา กฤษณพุกต์ 1833 นาง ท่าแร้ง 222/170
กฤษณา โคตรโยธา 1667 นางสาว ท่าแร้ง 169/147
กฤษณา เชาว์ภาษี 871 นางสาว อนุสาวรีย์ 79
กฤษณา นิ่มนวล 1687 นางสาว ท่าแร้ง 119/321
กฤษณา สุขประเสริฐ 1972 นางสาว ท่าแร้ง 139/268
กฤษมณี พรหมภักดี 121 นางสาว อนุสาวรีย์
กล รดแดงนอก 1605 นาง ท่าแร้ง 101/3
กษมา ส่งศรี 767 นาง อนุสาวรีย์ 30/205
กษิดิ์เดช กระแสร์โท 1192 นาย ท่าแร้ง 6/658
ก่อเกียรติ กมลบริสุทธิ์ 551 นาย อนุสาวรีย์ 40/44
กองมา ฟูดุลยวัจนานนท์ 1229 นาง ท่าแร้ง 137/107
กัญญา กษิรวัฒน์ 802 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/93
กัญญากาญจน์ ดาศรี 263 นาง อนุสาวรีย์ 132
กัญญาณัฐ กุลพงษ์ 49 นาง อนุสาวรีย์
กัญระพีร์ กุศลศรันย์ 1046 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/135
กันต์กนิษฐ์ จันทรวิบูลย์ 991 นาง อนุสาวรีย์ 343/37
กันติชา รังไสย์ 955 นางสาว อนุสาวรีย์
กันยา เขมานันต์ 2016 นาง ท่าแร้ง 179/1
กันยา ตันติวิสุทธิกุล 1670 นางสาว ท่าแร้ง 144/130
กัลชกานต์ สวรรณ์ 2341 นางสาว ท่าแร้ง 145/45
กัลยงค์ จึงธนาเจริญเลิศ 450 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/14
กัลยา นาคประพันธุ์ 2224 นางสาว ท่าแร้ง 155/205
กัลยา ใหญ่สว่าง 486 นาง อนุสาวรีย์ 30/23
กัลยาณี ดีประสิทธิ์ปัญญา 687 นาง อนุสาวรีย์
กัลยารัตน์ ดาวดวง 1380 นาง ท่าแร้ง 18/91
กาญจนา กาญจนสุด 405 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/43
กาญจนา เจริญวงษ์ 2025 นาง ท่าแร้ง 145/23
กาญจนา เต็มองค์หล้า 1826 นางสาว ท่าแร้ง
กาญจนา ท้วมรุ่งโรจน์ 1073 นางสาว ท่าแร้ง 149/56
กาญจนา รุ่งแจ้ง 2213 นางสาว ท่าแร้ง 149/14
กาญจนา ศลโกสุม 104 นาง อนุสาวรีย์ 88/152
กาญจนา สหพงศ์ 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/84
กาญจนารัตน์ แย้มไพเราะ 449 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/37
กาณฑ์วรัตน์ หวังร่วมมิตร 2209 นาย ท่าแร้ง 144/45
กานดา ขาวทอง 2188 นาง ท่าแร้ง 146/73
กานต์รวี มารมย์กุลภัทร์ 398 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
การันต์ กลิ่นผกา 1458 นาย ท่าแร้ง 70/35
กาเหลียว พงษ์ศิริ 1038 นาง อนุสาวรีย์ 46/1
กำธร สาลิการิน 680 พ.อ. อนุสาวรีย์ 8
กำพนธ์ อิสราธาร 1187 นาย ท่าแร้ง
กำไล จันจินดา 1621 นางสาว ท่าแร้ง
กิ่งกมล ปรุณพรรค์ 2275 นาง ท่าแร้ง 70/51
กิ่งกาญจน์ กาญจนรัตน์ 1665 นางสาว ท่าแร้ง 44/136
กิ่งเพชร สกุลลาภประเสริฐ 1301 นาย ท่าแร้ง 150/34
กิตติ เจนกิจเจริญชัย 1377 นาย ท่าแร้ง 89/143
กิตติ รัญชัย 234 นาย อนุสาวรีย์ 43/11
กิตติ สุขสมสถาน 2297 พล.ต. ท่าแร้ง 199
กิตติ อรรถนีพรรณ 357 นาย อนุสาวรีย์ 12/28
กิตติกร ศิลาโรจน์ 1455 นาย ท่าแร้ง
กิตติชัย สุวรรณอุ่น 2088 นาย ท่าแร้ง 6/327
กิตติพงศ์ ขำวรพันธ์ 1423 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงศ์ อุนยะวงษ์ 1256 นาย ท่าแร้ง 83/189
กิตติพงษ์ ศรีสรรพางค์ 7 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพล หอวิจิตร 1694 นาย ท่าแร้ง 121/471
กิตติพิชญ์ อยู่คง 1321 นาย ท่าแร้ง 56/191
กิตติมา ยะลี 1957 นางสาว ท่าแร้ง 32/268
กิตติมา ศิวอาทิตย์กุล 1400 นาง ท่าแร้ง 2/52
กิตติยา ปอแก้ว 2378 นาย ท่าแร้ง 222/275
กิตติรัตน์ วัฒนธรรม 1569 นางสาว ท่าแร้ง 148/95
กิตติวัฒน์ เอกคม 335 นาย อนุสาวรีย์ 10/3
กิติ์ ประสมศักดิ์ 1668 นาย ท่าแร้ง 222/271
กิติ มีคุณ 2299 พล.ท. ท่าแร้ง 200/115
กิติพร รวมธรรม 1184 นางสาว ท่าแร้ง 46/147
กุณฑลี จิวัจฉรานุกูล 801 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/220
กุลชาติ ลือกุลวัฒนะชัย 2038 นาย ท่าแร้ง 90/24
กุลชาติ เล็กตัว 774 นาย อนุสาวรีย์ 99/249
กุลิสร ฉิมมาลี 1986 นางสาว ท่าแร้ง 63/8
กุสลิน ดันนอก 1223 นางสาว ท่าแร้ง
กุหลาบ วังทอง 558 นาง อนุสาวรีย์ 33/121
กุหลาบทิพย์ นวมน้อย 779 นาง อนุสาวรีย์ 3/1249
กู้ศักดิ์ กางกรณ์ 46 นาย อนุสาวรีย์
เก่งเม้ง แซ่เบ๊ 1141 นาย ท่าแร้ง
เกรียงเกษม เกษมสันตินาวิน 1614 นาย ท่าแร้ง 24
เกรียงไกร ขันชัย 15 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร ภูเขียว 826 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงศักดิ์ จึงสงวนสิทธิ์ 1681 นาย ท่าแร้ง 88/175
เกวรินทร์ แซ่เล้า 240 นางสาว อนุสาวรีย์
เกศิณี สิริมณีกร 1894 นางสาว ท่าแร้ง 5/22
เกศินี กาญจนมุสิก 2092 นาง ท่าแร้ง 137/45
เกษม จำรัส 1110 นาย ท่าแร้ง 134/140
เกษม หวังสุข 418 นาย อนุสาวรีย์ 56/94
เกษร จันทร์ถาวร 2050 นาง ท่าแร้ง 145/55
เกษร เพชรดี 585 นาง อนุสาวรีย์ 126/50
เกษร อังศุคราญ 494 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/21
เกียรติ์ รุจนพิชญ์ 1053 นาย อนุสาวรีย์ 5/20
เกียรติศักดิ์ บูรณะบัญญิติ 890 นาย อนุสาวรีย์ 11/69
เกียรติศักดิ์ อุดมรักษ์ 994 นาย อนุสาวรีย์ 244/538
แก้วตา เหล็กศิริ 1613 นางสาว ท่าแร้ง
โกมล สุดปริด 1170 นางสาว ท่าแร้ง 67
โกวิน สุขพร้อม 1829 นาย ท่าแร้ง
ไกรเทพ อินทรอำนวย 1186 นาย ท่าแร้ง 89/286
ไกรวุฒิ เกื้อสกุล 2024 นาย ท่าแร้ง 143/49
ไกสร ประจักษ์จิตร 761 นาย อนุสาวรีย์ 12/204
ขจรเกียรติ พรหมจันทร์ 1643 นาย ท่าแร้ง 28/16
ขจรยุทธ อนันนับ 1795 พ.ต.ท ท่าแร้ง
ขจรศักดิ์ เทียนตระกูล 1437 นาย ท่าแร้ง 44/31
ขจรศักดิ์ เสือบัว 574 นาย อนุสาวรีย์ 37/399
ขนิษฐา แซ่โหงว 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/14
ขนิษฐา เดชแห้ว 26 นางสาว อนุสาวรีย์
ขนิษฐา เพรสคอท 1237 นาง ท่าแร้ง 88/5
ขนิษฐา สวัสดิ์เอื้อ 2150 นาง ท่าแร้ง 9/56
ขวัญกมล เมฆอัคฆกรณ์ 1262 นางสาว ท่าแร้ง 111/12
ขวัญกมล อุกฤษศิริพงษ์ 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/38
ขวัญข้าว จันทะไข่สร 655 นางสาว อนุสาวรีย์
ขวัญใจ ช้างหลำ 2259 นาง ท่าแร้ง 145/134
ขวัญชัย สมพงษ์ 1610 นาย ท่าแร้ง
ขวัญทิชา ศุภสาร 1552 นาง ท่าแร้ง 134/258
เข็มพร พรหมมารักษ์ 739 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/52
เขียด อินทร์แหยม 1338 นาง ท่าแร้ง
คงฤทธิ์ สิงห์สาคร 1573 นาย ท่าแร้ง
คณาวุฒิ กำเนิดมี 1221 นาย ท่าแร้ง 38/128
คณิทิน โบห์น 1629 นาง ท่าแร้ง 99/89
คมกริช ภัทรพิทัก 6 นาย อนุสาวรีย์ 30/192
คมกริช อ้นทอง 2206 นาย ท่าแร้ง 6/89
คมกฤษ กิตติสิริพันธุ์ 1601 นาย ท่าแร้ง 111/1023
คมสัน เสรีภาพงศ์ 905 นาย อนุสาวรีย์ 11/93
คมสันต์ ทวยภา 547 นาย อนุสาวรีย์ 33/149
คมสันต์ ปาลสินกุลกิจ 2035 นาย ท่าแร้ง 70/180
คล้อย ภู่ปรางค์ 95 นาง อนุสาวรีย์ 28/61
ควัลรัตน์ กูลสวัสดิ์ 2296 นางสาว ท่าแร้ง
คะนึง พลัดเกตุ 1214 นาย ท่าแร้ง 57/12
คัทลียา กิจสวัสดิ์ไพศาล 1415 นางสาว ท่าแร้ง
คาน ชาญสมร 972 นาย อนุสาวรีย์ 51
คำนวณ บรรณปัญญา 1394 นาย ท่าแร้ง 100/35
คำป้อง ปิดตามาตา 242 นาย อนุสาวรีย์ 18/213
คำพวง โกกาพันธ์ 1641 นางสาว ท่าแร้ง
คำพอง นิรพันธ์ 132 นาย อนุสาวรีย์
คำภู สวายประโคน 915 นาย อนุสาวรีย์
คำมี พรมมี 1508 นาย ท่าแร้ง
คำมี แพงกันยา 2029 นาย ท่าแร้ง 274
คุณากร เกียรติชื่น 1677 นาย ท่าแร้ง 44/55
เคน สุนธร 745 นาย อนุสาวรีย์ 46
เครือวัลย์ ชัยกูล 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/14
โคริน เฟื่องเกษม 1710 นาง ท่าแร้ง 318
จ.ส.ต.หญิง ปิยนาถ ครุธหิน 1151 - ท่าแร้ง 100/277
จง สีหะจันทร์ 1313 นาย ท่าแร้ง
จงรัก ฉินังกูร 1371 นาย ท่าแร้ง 3/183
จงรักษ์ ศรีชามก 1817 นางสาว ท่าแร้ง 120/166
จตุพร กาญจนบุตร 1919 นางสาว ท่าแร้ง 74/18
จตุพร ช่วยอยู่ 853 นาย อนุสาวรีย์
จตุพร ปัญญาศิริ 315 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุพร พูลผล 159 นางสาว อนุสาวรีย์
จตุรภัทร มงคลชัย 404 นาย อนุสาวรีย์ 56/214
จรรญาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ 1954 ด.ต.หญิง ท่าแร้ง 100/448
จรรยา เกตุเรือง 175 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ 1739 นาง ท่าแร้ง 248/1
จรรยา แซ่ตั้ง 606 นางสาว อนุสาวรีย์
จรวยพร ยศธรรม 872 นาง อนุสาวรีย์ 100/17
จรัญ คงอิ่ม 2279 นาย ท่าแร้ง 11/24
จรัญ ดุสิทธิ์ 1409 นาย ท่าแร้ง
จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 1692 นาย ท่าแร้ง 94/190
จรัญ สายยศ 1630 นาง ท่าแร้ง 21/11
จรัสศรี โพคะรัตน์ศิริ 480 นาง อนุสาวรีย์ 181/106
จรินทร์ สารผล 1523 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/482
จรินทร์ สำราญพิศ 483 นาย อนุสาวรีย์ 16
จริยา ชีรนรวนิชย์ 759 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
จริยา ส่งศรีแจ้ง 1156 นางสาว ท่าแร้ง
จริยา สมบูรณ์กิจชัย 2335 นางสาว ท่าแร้ง 17/47
จริยา อัคคอิชยา 2370 นาย ท่าแร้ง
จริสสา วงศ์จันทร์ทิวา 1958 นาง ท่าแร้ง 222/277
จรูญ เกิดสมบูรณ์ 14 นาย อนุสาวรีย์
จรูญ โจมประสาท 1089 นาย ท่าแร้ง
จรูญ บวรรังษีรัตน์ 378 นาย อนุสาวรีย์ 29
จรูญ เบญจรงค์ 113 นาง อนุสาวรีย์
จเร ขจรเนติยุทธ 579 นาย อนุสาวรีย์ 181/38
จวน สอนศรี 962 นาย อนุสาวรีย์ 3/254
จักรพงษ์ รงควิลิต 1876 นาย ท่าแร้ง 3/16
จันกุน ยืนยง 456 นางสาว อนุสาวรีย์ 189/2
จันทกานต์ อัจฉริยวิญญู 135 นาง อนุสาวรีย์ 10/356
จันทนา ศรีวโรทัย 1131 นางสาว ท่าแร้ง 3/101
จันทร์ เทศชื่น 1068 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์ ยศรุ่งเรือง 1933 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์จิรา ด้วงแสง 556 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์ดา อิสริยะเนตร 1421 นาง ท่าแร้ง 5/205
จันทร์ทราย สันตอรรณพ 1443 นางสาว ท่าแร้ง 9/57
จันทร์เพ็ญ ใจมั่น 2021 นาง ท่าแร้ง 1257-8
จันทรรัตน์ เพชรธนานันท์ 1575 นางสาว ท่าแร้ง 37/10
จันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ 832 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/55
จันทร์ศรี กัณหาเล่ห์ 1521 นาง ท่าแร้ง
จันทร์หอม ศิริวนิชสุนทร 1323 นาง ท่าแร้ง 134/170
จันทรัช อัศวมงคลชัย 1375 นาง ท่าแร้ง 143/51
จันทราภร ไตลังคะ 861 นาง อนุสาวรีย์ 181/138
จันทิมา เพ็งพิพัฒน์ 1910 นางสาว ท่าแร้ง
จันแรม ปัสสา 571 นางสาว อนุสาวรีย์ 1138
จาก พันอ้น 1465 นาย ท่าแร้ง
จารีย์ รัตนสุวรรณ 2118 นางสาว ท่าแร้ง
จารุจันทร์ ตะราษี 2236 นาง ท่าแร้ง 144/47
จารุณี พงศาธร 1727 นางสาว ท่าแร้ง 200/157
จารุพร วงษ์สุด 338 นาง อนุสาวรีย์ 3/2287
จารุวรรณ กาญจนวณิชย์ 1075 นางสาว ท่าแร้ง 89/251
จารุวรรณ สินลักษณ์ทิพย์ 1877 นาง ท่าแร้ง 6
จำเนียร จันทร์ห้อย 1925 นาง ท่าแร้ง 159/232
จำเนียร ทัศน์ประภากร 48 นาง อนุสาวรีย์ 2
จำเนียร ลาภประเสริฐล้ำ 157 นาง อนุสาวรีย์ 26
จำปา นาคจันทร์ 1362 นาง ท่าแร้ง
จำปี ดวงใจ 2166 นางสาว ท่าแร้ง
จำรัส ภาศักดี 1027 นาย อนุสาวรีย์ 121/1
จำรัส ศรีอาภรณ์ 829 นางสาว อนุสาวรีย์
จำรัส เอี่ยมราคิน 383 นาง อนุสาวรีย์ 244/98
จำรูญ ซื่อตรง 800 นาย อนุสาวรีย์ 43/823
จำเริญ ธรรมมา 1101 นาย ท่าแร้ง
จำลอง ละหุ่ง 1083 นาย ท่าแร้ง
จำลอง สว่างโรจน์ 2136 นางสาว ท่าแร้ง
จิดาภา ลอยฟ้า 1190 นางสาว ท่าแร้ง 3/15
จิตตรา ผาลีเสม 677 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/519
จิตติมา ณ.นคร 1831 นาง ท่าแร้ง 9/206
จิตติมา โรจนกร 1762 นาง ท่าแร้ง 89/433
จิตพิมพ์ เพชรรัตน์ 419 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/75
จิตรทิวา มีบุญ 129 นางสาว อนุสาวรีย์
จิตรลดา ชัยวารินทร์ 1656 นางสาว ท่าแร้ง 159/137
จิตราณี น้อยนำบุญ 1745 นาง ท่าแร้ง 2/198
จิตราภา คชาชีวะ 2289 นาง ท่าแร้ง 208/1
จิตราลักษณ์ พรหมเดช 1472 นาง ท่าแร้ง
จินดา ลาขุมเหล็ก 1660 นาง ท่าแร้ง
จินดา สังข์ศรีอินทร์ 1407 นาง ท่าแร้ง 39/100
จินดารัตน์ สนุ่นพิทักษ์ 1802 นาง ท่าแร้ง
จินตนา บุญแจ่ม 72 นาง อนุสาวรีย์ 94/6
จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร 1040 นาง อนุสาวรีย์ 47
จินตนา มาตยประพันธ์ 2142 นาย ท่าแร้ง 96/94
จินตนา สุขน้อย 292 นาง อนุสาวรีย์
จินตภา แสงกิตติไพบูลย์ 1989 นาง ท่าแร้ง 11/14
จิ๋ม ดอกลำเจียก 52 นาง อนุสาวรีย์ 29/215
จิร เข็มพร้อม 414 นาย อนุสาวรีย์ 17
จิรพันธุ์ พงศ์จารุมณี 1913 นาย ท่าแร้ง 59/36
จิรภา น้ำฟ้า 1598 นางสาว ท่าแร้ง
จิรวรรณ ฤทธิฦาชัย 1683 นาง ท่าแร้ง 37/4
จิรวัฒน์ ริยาพันธ์ 701 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรสา ฉัตรภัทรโรจน์ 158 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/155
จิระ วรรธนสิทธิโชค 2293 นาย ท่าแร้ง 8/9
จิราพร เทพพตรา 1026 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/5
จิราพร วัฒนโสภณ 1446 นางสาว ท่าแร้ง 915
จิราพัชร์ คำนวล 2047 นาง ท่าแร้ง 130/11
จิราภา ศรีกาฬสินธ์ 2251 นาง ท่าแร้ง 145/45
จิรายุ หลงกลาง 1352 นางสาว ท่าแร้ง
จิรารัตน์ ศิรินาม 304 นาง อนุสาวรีย์ 37/231
จิราวรรณ คำนวน 1208 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑาทิพย์ อ้นทอง 1804 นางสาว ท่าแร้ง 6/72
จุฑาภรณ์ บุญธง 2147 นาย ท่าแร้ง 42/32
จุฑามาศ รักจิตร์ 1418 นางสาว ท่าแร้ง 86/5
จุฑามาศ แสงพิรุณ 354 นาง อนุสาวรีย์ 37/63
จุฑามาศ เอมบำรุง 1583 นางสาว ท่าแร้ง
จุฑามาส เซี่ยงคิว 1851 นางสาว ท่าแร้ง 134-106
จุฑารัตน์ แก้วสกุล 2361 นางสาว ท่าแร้ง 70/107
จุฑารัตน์ จัดนอก 1953 นางสาว ท่าแร้ง
จุติ ไกรเลิศ 2093 นาย ท่าแร้ง 200/128
จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ 593 นาย อนุสาวรีย์ 88/49
จุฬาภรณ์ ประทุมสุวรรณ 1708 นางสาว ท่าแร้ง 6/680
เจริญ ชูศรี 2305 นาย ท่าแร้ง 99/204
เจริญ ประทุมพวง 1783 นาย ท่าแร้ง 9/21
เจริญ ศรีชะอุ่ม 235 นางสาว อนุสาวรีย์
เจริญ แสงพงศ์ชวาล 630 นาย อนุสาวรีย์ 244/14
เจษฎี ศิริพิพัฒน์ 2382 พ.อ. ท่าแร้ง 215
เจิดกฤต รัตนอุดม 2186 นาย ท่าแร้ง 9/389
เจียม กุวังคดิลก 758 นาง อนุสาวรีย์ 244/372
เจือ ดงแดง 9 นาง อนุสาวรีย์ 136
แจนจิรา ไคเซอร์ 1127 นาง ท่าแร้ง
แจ่มจันทร์ มุ่งจันทึก 1688 นางสาว ท่าแร้ง
ใจ ศรีใส 1674 นาย ท่าแร้ง
ใจยง อุ่นใจ 694 นาย อนุสาวรีย์ 100
ฉลวย ดาจง 620 นาง อนุสาวรีย์
ฉลวย โตนดแก้ว 1555 นางสาว ท่าแร้ง 39/17
ฉลวย น้อยคำแก้ว 78 นาง อนุสาวรีย์ 97
ฉลวย สุหงษา 1886 นางสาว ท่าแร้ง 89/134
ฉลอง ดีสม 2323 ด.ต. ท่าแร้ง 100/171
ฉลาด สารคำ 1157 นาย ท่าแร้ง 37/59
ฉัฐกมล มันตาวิจักษณ์ 1346 นางสาว ท่าแร้ง 139/308
ฉัตรชัย เนียมมณี 752 นาย อนุสาวรีย์ 272/3
ฉัตรชัย พงษ์พัฒนศึกษา 2219 นาย ท่าแร้ง 116
ฉัตรชัย สีหบุตร 1627 นาย ท่าแร้ง 99/90
ฉัตรณรงค์ วินิจฉัยกุล 2303 นาย ท่าแร้ง 44/39
ฉัตรทิพย์ แสงฉวี 380 นาง อนุสาวรีย์ 51/46
ฉัตรลดา ลาภมหานนท์ 1766 นาง ท่าแร้ง 3/289
ฉัตรศิริ วีรวฒน์ 2241 นาย ท่าแร้ง 90/70
ฉันทนา บูรณะพิมพ์ 1135 นาง ท่าแร้ง 5/31
ฉันทนา แมคคินแน่น 1241 นาง ท่าแร้ง 88/31
เฉลิม ทองชั่ง 1655 นาย ท่าแร้ง
เฉลิม น้ำแก้ว 131 นาย อนุสาวรีย์ 299/1
เฉลิมชัย ฉิวรัมย์ 947 นาย อนุสาวรีย์
เฉลิมพร ชมใจ 1285 นาย ท่าแร้ง
เฉลิมวงศ์ เศรษฐกุล 725 นาย อนุสาวรีย์ 244/25
เฉลียว ใจเพ็ชร 2363 นาย ท่าแร้ง 89/299
โฉมศิริ ธนาบูรณ์ 766 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/70
ไฉน ไผ่ป้อง 1266 นาย ท่าแร้ง 9/70
ชญานิศ แข็งธัญการ 366 นาง อนุสาวรีย์
ชญานี แสงบุญส่ง 1322 นางสาว ท่าแร้ง 15
ชฎาวรรร ศรีโพธิ์ 2087 นางสาว ท่าแร้ง 139/89
ชดาภา กชภณ 882 นาง อนุสาวรีย์ 43/155
ชนัญธิดา เตปิน 525 นางสาว อนุสาวรีย์ 3099
ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์ 700 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/42
ชนากานต์ สังข์ทอง 1144 นางสาว ท่าแร้ง
ชนาภา ญาณรัตน์ 47 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนิดตา บุญเจือ 64 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ชนิดา คุริฮาระ 294 นาง อนุสาวรีย์ 56/11/
ชนิดา เรืองดารกานนท์ 1426 นางสาว ท่าแร้ง 159/54
ชนิดา อาสาสุวรรณ 2177 นางสาว ท่าแร้ง
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ 231 นาย อนุสาวรีย์ 8
ชนิศา โชคประสพ 880 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
ชมัยพร วีระขจร 1654 นาง ท่าแร้ง 87/29
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ 2036 นาย ท่าแร้ง 50/17
ชยกฤต มุสิกวัตร 1517 นาย ท่าแร้ง
ชยุต โชติวิริยะกุล 1718 นาย ท่าแร้ง 121/45
ชรินทร์ สายทอง 2059 นาย ท่าแร้ง 6/116
ชรินรัตน์ ม่วงไหมแพร 2045 นาง ท่าแร้ง 145/46
ชลกร ถาวโร 1501 นางสาว ท่าแร้ง
ชลอ อ่องประเสริฐ 524 นาง อนุสาวรีย์ 4
ช่วง ทรงงาม 1626 นาย ท่าแร้ง 159/238
ชวนชม อินทร์บัว 36 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวนชาติ พฤกษ์ไพศาล 1675 นาย ท่าแร้ง 5/359
ช่วย หาญณรงค์ 1355 นาง ท่าแร้ง 45/32
ชวลิต สิทธิเวชไทย 1312 นาย ท่าแร้ง 44/71
ชวลิต สุขดวง 63 นาย อนุสาวรีย์ 112/3
ชวลิต สุขะวัชรานนท์ 1838 นาย ท่าแร้ง 1
ชวลิต สุวรรณศรี 116 นาย อนุสาวรีย์
ชวัลลักษณ์ โชตนา 2270 นางสาว ท่าแร้ง 56/102
ช่อทิพย์ ชุ่มจิตต์ 730 นาง อนุสาวรีย์ 207
ช่อทิพย์ เอเอ็ม 1132 นางสาว ท่าแร้ง 7/171
ชอบ สอนน้อย 1282 นาย ท่าแร้ง 44/41
ช้อย โภควนิช 120 นาง อนุสาวรีย์ 56/371
ชัชชฎา อัศวสุวรรณ์ 1659 นาง ท่าแร้ง 199/25
ชัชชมนต์ สิริจิตตานนท์ 1412 นาง ท่าแร้ง 147/8
ชัชฎา ธรรมติกานนท์ 2033 นาง ท่าแร้ง 125/3
ชัชรีย์ โสพรรณา 2358 นาง ท่าแร้ง
ชัชวาลย์ เอี่ยมวิจารณ์ 908 นาย อนุสาวรีย์ 92/75
ชัญญานุช ถิ่นวงท้วม 1469 นางสาว ท่าแร้ง 114/394
ชัด สนธิ 1076 นาย ท่าแร้ง
ชัยชาญ ศรีทองสุข 2221 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ 223469 1203 นาย ท่าแร้ง
ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม 2020 นาย ท่าแร้ง 145/37
ชัยณรงค์ อิงคากุล 2256 นาย ท่าแร้ง 7/82
ชัยนิรันดร์ สวัสดีนฤนาท 349 นาย อนุสาวรีย์ 180335
ชัยภัทร บุญเพิ่ม 252 นาย อนุสาวรีย์ 49/77
ชัยยุทธ มโนวรรณสิริ 619 นาย อนุสาวรีย์ 88/34
ชัยรัตน์ คงเกรียงไกร 2162 นาย ท่าแร้ง 222/177
ชัยรัตน์ รัตนวานิช 721 พ.อ. อนุสาวรีย์ 43/111
ชัยโรจน์ ชอบชื่นชม 2060 นาย ท่าแร้ง 145/86
ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ 2129 พล.ต ท่าแร้ง 22/37
ชัยวัฒน์ ลิ้มตระกูล 1351 นาย ท่าแร้ง 1/46
ชัยวัฒน์ สุขเมฆ 2336 นาย ท่าแร้ง 44/100
ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 452 นาย อนุสาวรีย์
ชาคริต ยังเหลือ 180 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ตั้งทัศนา 907 นาย อนุสาวรีย์ 244/139
ชาญชัย พันธุ์แสวง 39 นาย อนุสาวรีย์
ชาญชัย ลุนทอง 555 นาย อนุสาวรีย์ 9/170
ชาญณรงค์ พิชาลัย 1143 นาย ท่าแร้ง 27
ชาตรี พลฉิมพันธุ์ 858 นาย อนุสาวรีย์ 202/23
ชาตรี วีรชาตรี 324 นาย อนุสาวรีย์ 30/51
ชาตรี อนันต์เจริยวัฒนา 1917 นาย ท่าแร้ง 144/160
ชาติชาย วัฒนโสภณ 270 นาย อนุสาวรีย์
ชาย เอี่ยมศิริ 273 นาย อนุสาวรีย์ 26/9
ชาลี จันทร์เรือง 460 พล.อ.อ. อนุสาวรีย์ 147/5
ชาวิภา จินดานภาพร 205 นาง อนุสาวรีย์ 29/316
ชำนาญ รุกขชาติ 610 พ.จ.อ. อนุสาวรีย์ 180/312
ชำนาญ หทัยเดชะดุษณี 914 นาย อนุสาวรีย์ 18/256
ชินวัฒน์ เตมิยาจล 298 นาย อนุสาวรีย์ 128/1
ชินาพัฒน์ ศรีสวัสดิ์บุญ 1723 นาย ท่าแร้ง 40/21
ชื่นกมล อบอาย 2077 นางสาว ท่าแร้ง 126/6
ชุตินธร รวมธรรม 427 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/147
ชุติมน บุญดำเนิน 1865 นาง ท่าแร้ง 99/59
ชุติมันต์ สวัสดิ์ศรี 528 นางสาว อนุสาวรีย์
ชุติมา ปรีชญางกูร 1869 นาง ท่าแร้ง 70/175
ชุติมา อดุลมชาติ 1911 นางสาว ท่าแร้ง 163/47
ชุติมา อินทรประเสริฐ 2154 นาง ท่าแร้ง 37/1
ชุ่ม บอนขุนทด 1255 นาย ท่าแร้ง 19/246
ชุมนุมโชค เจียมภักดี 501 นาง อนุสาวรีย์ 74
ชุลีพร จันทร์เรือง 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 147
ชุลีพร ณ ลำพูน 941 นาง อนุสาวรีย์ 59/61
ชูเกียรติ พรหมประสิทธิ์ 657 นาย อนุสาวรีย์
ชูชัช พลไชยฤทธิ์ 2324 นาย ท่าแร้ง
ชูชาติ ปราชญ์รัตนะกวี 2333 นาย ท่าแร้ง 37/13
ชูโชค ใยบัวเทศ 636 นาย อนุสาวรีย์ 99/285
ชูลีรัตน์ ชุมชอบ 1304 นางสาว ท่าแร้ง 144/33
ชูศรี เนื้อนาบุญ 1228 นางสาว ท่าแร้ง
ชูศรี ศรีบุญ 676 นาง อนุสาวรีย์ 29/90
ชูศักดิ์ กำจัดภัย 2291 นาย ท่าแร้ง 100/178
ชูศักดิ์ ปั้นวิเศษ 1646 นาย ท่าแร้ง 83/19
ชูศักดิ์ พันต่าย 1429 นาย ท่าแร้ง 56/251
เชษฐา จิรไพศาลกุล 2244 นาย ท่าแร้ง 137/205
เชาว์ รุ่งธนโชติ 2049 นาย ท่าแร้ง 147/39
เชาวลิต ขำเลิศ 1749 นาย ท่าแร้ง 199/192
เชิดพงษ์ เมธาวุฒินันท์ 1427 นาย ท่าแร้ง 90/174
เชิดศักดิ์ คงเมือง 2001 นาย ท่าแร้ง 159/511
โชคชัย งามเลิศ 162 นาย อนุสาวรีย์
โชคชัย เทวสิริโชคชัย 2190 นาย ท่าแร้ง 83/78
โชติ เกตุสุวรรณ์ 484 พ.ต.อ อนุสาวรีย์ 5/2
โชติกา สายทองคำ 174 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
ไชยงค์ ษรสกุลทรัพย์ 2317 นาย ท่าแร้ง 44/46
ไชยพจน์ ธวัชเกียรติศักดิ์ 2183 นาย ท่าแร้ง 7/58
ไชยยงค์ มงคลกิจงาม 1789 นาย ท่าแร้ง 9/20
ไชยโย มณีขาว 155 นาย อนุสาวรีย์ 43/63
ไชยวัฒน์ ไทรงาม 1822 นาย ท่าแร้ง 44/36
ไชยวัตร อ่อนลา 403 นาย อนุสาวรีย์
ไชยวัมน์ ศรีวรานันท์ 1445 นาย ท่าแร้ง 144/18
ไชยวิตร คำสวัสดิ์ 664 นาย อนุสาวรีย์ 28
ซิว ยวนังกูร 1016 นาง อนุสาวรีย์ 243/5
ซุงคิ้ม เพ็ชรอินทร์ 90 นาง อนุสาวรีย์ 14/4
ญวน โอปัญญา 1740 นาย ท่าแร้ง 46/298
ญาณวุฒิ วงษ์กรม 650 นาย อนุสาวรีย์
ญาณี จารุศร 2068 นาง ท่าแร้ง 222/17
ญาดา บุญพร้อม 805 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/241
ญาดา ยิ้มเจริญ 773 นาง อนุสาวรีย์
ญานี โพธิ์เวียง 924 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/624
ฐนิตา พุทธิชนม์ 362 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐปนภ เด็ดแก้ว 1832 นาย ท่าแร้ง 264/3
ฐัติมา โรหิตเสถียร 2149 นางสาว ท่าแร้ง 155/187
ฐากร ธารทะเลชล 672 นาย อนุสาวรีย์ 37/374
ฐานวัฒน์ อิทธิอัครศักดิ์ 1436 นาย ท่าแร้ง 55/23
ฐานศักดิ์ ศุภนคร 2017 นาย ท่าแร้ง 70/1
ฐาปนีย์ จริยรุ่งจิระสกุล 1662 นางสาว ท่าแร้ง 111/69
ฐิตารีย์ พูนศิริธนาพัต 1836 นางสาว ท่าแร้ง 79/183
ฐิตารีย์ เพ็ญวสุธนวุฒิ 1707 นาง ท่าแร้ง 32/190
ฐิติกร แก้วไพฑูรย์ 2101 นาย ท่าแร้ง
ฐิติกา ทวีชุมพล 1411 นาง ท่าแร้ง 89/467
ฐิติพงค์ จิรพัฒนกุล 2345 นาย ท่าแร้ง 157/2
ฐิติพงศ์ ไชยวงค์ 1941 นาย ท่าแร้ง 119/340
ฐิติพันธ์ วรรณโรจน์ 857 นาย อนุสาวรีย์ 58
ฐิติมา กิจจำรูญ 1916 นางสาว ท่าแร้ง 102/452
ฐิติมา นวลศรี 835 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/141
ฐิติมา ปริญญวัฒน์ 359 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2754
ฐิติยา ธนพัฒน์เจริญ 1559 นางสาว ท่าแร้ง 88/190
ฐิติรัตน์ คำสุข 1994 นาง ท่าแร้ง 6/655
ณกรปภา รุ่งสุริยาวานิช 2202 นางสาว ท่าแร้ง
ณกานต์ โพธิ์เกษม 2227 นาง ท่าแร้ง 102/437
ณฐิดา เขาจารี 2239 นางสาว ท่าแร้ง 37/66
ณภัค เจริญจิตกร 2292 นางสาว ท่าแร้ง 222/89
ณภัทร ตั้งธงชัย 963 นาง อนุสาวรีย์ 56/236
ณภัทร สุวรรณทัต 2295 นาง ท่าแร้ง 20
ณรงกรณ์ สระทองมา 206 ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/52
ณรงค์ เกตุศูนย์ 998 พ.อ. อนุสาวรีย์ 181/134
ณรงค์ จันทรพินิต 1791 นาย ท่าแร้ง 68/5
ณรงค์ ถนอมพงษ์ 399 พ.ท. อนุสาวรีย์ 37
ณรงค์ รัตนติกุล 307 นาย อนุสาวรีย์
ณรงค์ วงศ์บา 467 นาย อนุสาวรีย์ 4/242
ณรงค์ วิภารัตนาพร 598 นาย อนุสาวรีย์ 9/106
ณรงค์ศักดิ์ นามเพ็ง 2330 นาย ท่าแร้ง 111/937
ณวดี จ้นทรสนธิ 2343 นาง ท่าแร้ง 86/4
ณวลี เจริญสุข 1975 นางสาว ท่าแร้ง 111/1039
ณัชชา ทับสกุล 1317 นางสาว ท่าแร้ง 134/241
ณัชชา ศรมยุรา 976 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/275
ณัฎฐ์ชนาธิป อชิตะบุญทรัพย์ 823 นาย อนุสาวรีย์ 244/138
ณัฎฐ์สรัญ เจีย 2004 นาง ท่าแร้ง 111/768
ณัฏฐากร วิริยานุภาพ 1199 น.อ. ท่าแร้ง 189/9
ณัฏฐากร สดีเดช 81 นาย อนุสาวรีย์ 4
ณัฐ ช้างหลำ 2278 นาย ท่าแร้ง 145/173
ณัฐกานต์ มณีเนตร 2248 นางสาว ท่าแร้ง 145/166
ณัฐกิตติ์ ทัศนมณเฑียร 216 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐชยา ทรงชน 1966 นาง ท่าแร้ง 25/8
ณัฐชยา ทองกองทุน 2148 นางสาว ท่าแร้ง 111/723
ณัฐญาณ์ บำรุงศรี 1764 นาง ท่าแร้ง 18/405
ณัฐฐา ศรีกาญจนา 557 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/6
ณัฐธภา ดำรงไทย 931 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/166
ณัฐธิดา เขมะวงศ์ 900 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/70
ณัฐธิดาวดี ทองโฉม 692 นางสาว อนุสาวรีย์ 231
ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร 1932 นาย ท่าแร้ง 146/35
ณัฐปรียา วิโรจน์แดนไทย 143 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/334
ณัฐพงษ์ บุญบุตรท้าว 163 นาย อนุสาวรีย์ 147
ณัฐพล ถวกสูงเนิน 2144 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพล ทองวัน 563 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐพล พินทุนันท์ 198 นาย อนุสาวรีย์ 4/45
ณัฐพัชญ์ สืบจากกัน 1790 นาง ท่าแร้ง 70/200
ณัฐวิช ธนวิชอนันต์ 1663 นาย ท่าแร้ง 222/125
ณัฐวุฒิ กุตัน 1872 นาย ท่าแร้ง 46/114
ณัฐวุฒิ ทองพรหม 856 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 1354 นาย ท่าแร้ง 111/958
ณัฐโสภา ธีระชาติ 196 นาง อนุสาวรีย์ 488
ณัฐาภรณ์ ไพบูลย์ 1637 นางสาว ท่าแร้ง
ณัททิพย์ แซ่เฮง 724 นางสาว อนุสาวรีย์ 341
ณับชัย มงคลจรัสชัย 281 นาย อนุสาวรีย์ 537/213
ณิชากร จีนสิน 249 นาง อนุสาวรีย์ 146
ณิชาภัทร จตุทิพยคันธา 1853 นาง ท่าแร้ง 155/28
ณิชาภา รติการุณาย์ 1931 นางสาว ท่าแร้ง 32/100
ณิษาอร โรจนอุทัย 1122 นางสาว ท่าแร้ง 33/8
ณุชชนา วิศิษฎ์สุขวัฒนา 31 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/61
ดนัย หอมจันทร์ 2078 นาย ท่าแร้ง 117/215
ดรุณี บุรีรัตน์ 1568 นางสาว ท่าแร้ง
ดลนรรณ บุญญานันต์ 1715 นางสาว ท่าแร้ง 63/18
ดวง อยู่ประเสริฐ 834 นาย อนุสาวรีย์ 88/50
ดวงเดือน คณานุรักษ์ 328 นาง อนุสาวรีย์ 80/1
ดวงเดือน พันธุ 1365 ส.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 100/254
ดวงเดือน รังสิกุล 595 นาง อนุสาวรีย์ 41/6
ดวงทิพย ศุภกิจจารักษ์ 443 นาง อนุสาวรีย์ 43/1073
ดวงพร วอลเทอร์ 1384 นาง ท่าแร้ง 144/84
ดวงรัตน์ พูลรักษ์ 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/70
ดวงวรรณลภ บุณย์สวัสดิ์ 1867 นาย ท่าแร้ง 92/6
ดวงอมร พิทักษ์ธรรม 757 นาง อนุสาวรีย์ 77/98
ดวงอมร โภชกปริภัณฑ์ 1597 นางสาว ท่าแร้ง
ดัชนี งามวราลัย 138 นางสาว อนุสาวรีย์ 47
ดารณี เนียมบุญนำ 246 นาง อนุสาวรีย์ 14/224
ดารณี สธนเสาวภาคย์ 910 นาง อนุสาวรีย์ 361/10
ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1812 นางสาว ท่าแร้ง 99/54
ดารา บุณยรักษ์ 358 นาง อนุสาวรีย์ 70
ดาราภรณ์ ธรรมโชติ 1215 นาง ท่าแร้ง 102/299
ดาลอน จางวาง 1468 นาง ท่าแร้ง 11
ดาวใจ พลดร 894 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/73
ดาวรุ่ง ฆ้องนอก 1628 นาย ท่าแร้ง 159/180
ดาวรุ่ง ประภาสวัสดิ์ 1183 นาย ท่าแร้ง 65/9
ดาวเรือง มีดขุนทด 1725 นาง ท่าแร้ง
ดาหวัน ขันธิกุล 825 นาง อนุสาวรีย์ 37/53
ดำรง หิรัญรักษ์ 1846 นาย ท่าแร้ง 44/8
ดำรงค์ ต่ายทอง 1121 นาย ท่าแร้ง 254/1
ดำรงค์ น้ำดอกไม้ 2056 นาย ท่าแร้ง 145/68
ดำรงค์ สังข์แก้ว 1086 นาย ท่าแร้ง 64/1
ดำรงศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร 918 นาย อนุสาวรีย์ 44/409
ดิเรก เสืองาม 245 นาย อนุสาวรีย์ 72/265
ดี วรสง่าศิลป์ 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/129
ดุจดาว วัฒนปกรณ์ บุญใหญ่ 670 นาง อนุสาวรีย์ 244/219
ดุพงษ์ ชะวะติ 1363 นาย ท่าแร้ง
ดุษฎี เรืองรุจิระ 416 นาย อนุสาวรีย์ 35/33
เดช กันคำ 1860 พ.ต.ท ท่าแร้ง 100/87
เดชา ชัยคำดี 1145 ด.ต ท่าแร้ง 100/194
เดชาวุธ เศรษฐพรรค์ 1180 นาย ท่าแร้ง 2/71
เด่นศักดิ์ สังแก้ง 390 นาย อนุสาวรีย์ 225/23
เดือน ปิ่นแก้ว 1863 นาย ท่าแร้ง
แดง โคตะมุล 220 นาย อนุสาวรีย์
แดงต้อย วิทยาเดชขจร 1901 นาง ท่าแร้ง 22/34
ตระกูลไทย เพชรดี 407 นาย อนุสาวรีย์
ตรีวรรณ เดชศรี 1267 นางสาว ท่าแร้ง 19/3
ตวงพร ช่างเรียน 1982 นางสาว ท่าแร้ง 3
ต้องใจ ธนะโสภณ 584 นาง อนุสาวรีย์ 244/17
ต๋อย เป็งใจ 1450 นาย ท่าแร้ง
ตุ้มทอง สีทา 928 นางสาว อนุสาวรีย์
ตุ๋ย เป็งใจ 1451 นาย ท่าแร้ง
เต็มใจ เจนภาษา 884 นาง อนุสาวรีย์ 30/22
เติม สุโทสา 1071 นาย ท่าแร้ง
เตือนใจ ผดุงศุภไลย 2288 นาง ท่าแร้ง 7/130
แตงไทย สิงห์หฬ 1271 นาง ท่าแร้ง
ไตรรัตน์ ธวัชบัณฑิต 1393 ดาบตำรวจ ท่าแร้ง 134/10
ไตรรัตน์ พรรธนประเทศ 1634 นาย ท่าแร้ง 222/345
ไตรสิทธิ์ มังคละบุญวัฒน์ 243 นาย อนุสาวรีย์ 25 แยก 3
ถนอมศรี แสนเสน่ห์ 1106 นาง ท่าแร้ง 39/33
ถนอมศรี โอวเจริญสกุล 559 นาง อนุสาวรีย์ 17
ถาวร ทาแก้ว 1054 นาย ท่าแร้ง 248
ถาวร พงศ์พิริยะปัญญา 865 นาย อนุสาวรีย์ 225/96
ถาวร พุทธขิผร 958 นางสาว อนุสาวรีย์
ถิรดา วิญญูวงศาพุฒิ 320 นาง อนุสาวรีย์ 80/233
เถนียม กูพรรณา 897 นาง อนุสาวรีย์ 310/2
ทนง รอดสุทธื 824 ร.อ. อนุสาวรีย์
ทนงศักดิ์ โกเมศ 1065 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ ชูศิลป์ทอง 1109 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ เพ็งแจ่ม 1491 นาย ท่าแร้ง
ทนงศักดิ์ แสงเล็ก 516 นาย อนุสาวรีย์ 65
ทรงไชย โตษยานนท์ 1971 นาย ท่าแร้ง 145/1
ทรงยศ ทองสาย 213 นาย อนุสาวรีย์
ทรงวิทย์ ทรงประจักษ์กุล 1302 นาย ท่าแร้ง 146/36
ทรงวุฒิ สุวราห์วรรณ 2066 นาย ท่าแร้ง 71/124
ทรงศักดิ์ นาโลม 2156 นาย ท่าแร้ง 46
ทวี แพงศรี 2048 นาย ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ จงเจริญมั่นคง 1324 นาย ท่าแร้ง 65/71
ทวีศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 904 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 310/3
ทศพร จันทร์กระจ่าง 2201 นางสาว ท่าแร้ง 65/63
ทองคำ คงพิทักษ์ 1984 นาง ท่าแร้ง 108
ทองดี ทรัพย์เรืองชัย 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/27
ทองดี เสนานิค 204 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองใบ หาพันธุ์ 594 นาย อนุสาวรีย์
ทองปอน จันทร์ทอง 395 นาง อนุสาวรีย์ 59
ทองพูน สุกทน 901 สิบโท อนุสาวรีย์ 29/438
ทองมา โคกพันธุ์ 1566 นางสาว ท่าแร้ง 22/6
ทองย้อย กลิ่นรอด 454 นาง อนุสาวรีย์ 52/16
ทองลา สุรีรัมย์ 1963 นางสาว ท่าแร้ง
ทองศุกร์ จันที 464 นาย อนุสาวรีย์
ทองสุข ฟองฤทธิ์ 1529 นาง ท่าแร้ง 45/19
ทองใส วรรณรักษา 278 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองหล่อ ทองมา 1815 นาย ท่าแร้ง 68/5
ทักษิณ ละครวงษ์ 2019 นาย ท่าแร้ง 1/177
ทัณฑิกา ใจหาญ 1549 นาง ท่าแร้ง 99/132
ทัตตพันธุ์ พานิชดี 518 นาย อนุสาวรีย์ 29
ทับทิม อ่อนพิมพ์ 791 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/6
ทัศนา วงษ์วรางกูร 1198 นางสาว ท่าแร้ง 18
ทัศนาภรณ์ ชมใจ 705 นางสาว อนุสาวรีย์ 22/70
ทัศนีย์ จันทรสิริสุข 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/62
ทัศนีย์ ปทุมมาศ 247 นาง อนุสาวรีย์ 59/85
ทินกร ช่างคำ 431 นาย อนุสาวรีย์
ทิพย์เทวี กุศลกรรมบถ 1259 นางสาว ท่าแร้ง 88/275
ทิพย์วรรณ มีทรัพย์ทอง 488 นาง อนุสาวรีย์ 5
ทิพย์วรรณ เอกอติภา 2084 นาง ท่าแร้ง 159/47
ทิพยา บุณยรัตพันธุ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 44/183
ทิพรัตน์ บรรฐาน 2352 นางสาว ท่าแร้ง 137/61
ทิพวรรณ สิงห์พันธุ์ 219 นาง อนุสาวรีย์ 2
ทิพวรรร ภาคพิเศษ 265 นาง อนุสาวรีย์ 92/121
ทิพวัน บัวลำใย 1003 นาง อนุสาวรีย์ 56/274
ทิพากร มีใจเย็น 1746 นางสาว ท่าแร้ง 98/56
ทิม เทติก 1276 นาง ท่าแร้ง 78/250
ทิวากร สืบประสิทธิ์วงศ์ 562 นาย อนุสาวรีย์ 138
เทวพงษ์ สุดแดน 1594 นาย ท่าแร้ง 83/7
เทอดศักดิ์ จารัตน์ 1078 นาย ท่าแร้ง 51/561
เทิน ยางธิสาร 1658 นาย ท่าแร้ง
เที่ยง ทองเอี่ยม 482 นาย อนุสาวรีย์
เที่ยง นนตะบุตร 2381 นาย ท่าแร้ง 16
เทียนชัย แป้นคุ้มญาติ 142 นาย อนุสาวรีย์
เทียนชัย มีษา 1571 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย กสิกรณ์ 1935 ด.ต. ท่าแร้ง 100/156
ธงชัย คุณวิทยไพศาล 626 นาย อนุสาวรีย์ 45
ธงชัย บุญเสริม 5 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย ม่วงศรีสันต์ 1244 นาย ท่าแร้ง 90/53
ธงชัย ศรีพรประภา 1396 นาย ท่าแร้ง 169/151
ธงไชย ทองประเสริฐ 1839 นาย ท่าแร้ง 135/14
ธงไชย ธรรมทัตโต 70 นาย อนุสาวรีย์ 56/186
ธนกร รักรณรงค์ 1699 นาย ท่าแร้ง 96/89
ธนชัย สนองผัน 2198 นาย ท่าแร้ง 63/3
ธนดล เสถียรไทย 1800 นาย ท่าแร้ง 11/98
ธนเนตร สินเสถียรพร 166 นาย อนุสาวรีย์ 29/592
ธนบดี ประสงค์ประสิทธิ์ 2264 นาย ท่าแร้ง 145/139
ธนพงษ์ พลเมือง 1495 นาย ท่าแร้ง 233/6
ธนพร จ่าภา 954 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/185
ธนพร ใจอินทร์ 1379 นาย ท่าแร้ง
ธนภร มณีสัจจัง 2235 นาย ท่าแร้ง 24/77
ธนลภฤศ ปภาวรินท์ธร 173 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ 1178 นาย ท่าแร้ง
ธนัชพร ชำนาญ 1830 นางสาว ท่าแร้ง 149/41
ธนัตถ์อร ปันสา 1297 นางสาว ท่าแร้ง 44/25
ธนัท ผดุงสิทธิ์ 1691 นาย ท่าแร้ง
ธนันท์ชัย จีระนพสิทธิ์ 430 นาย อนุสาวรีย์ 88/79
ธนา เลาหชัยนันท์ 21 นาย อนุสาวรีย์
ธนาเทพ ยาสูงเนิน 1218 ด.ต. ท่าแร้ง 100/513
ธนาวลี ชัยธนเสถียร 2328 นางสาว ท่าแร้ง 222/3
ธนิดา ปะอิกุล 1584 นาย ท่าแร้ง
ธนิดา ลิ้มสวสัดิ์ 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/146
ธนิดา ลุนสำโรง 948 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
ธนิต แก้วนุช 2051 นาย ท่าแร้ง 137/13
ธนิต พงษ์ศิริ 1158 นาย ท่าแร้ง 100/220
ธนิษฐา จินานันท์ 1307 นางสาว ท่าแร้ง 83/38
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ 1052 นาย อนุสาวรีย์ 70/64
ธรนินทร์ บาลสุข 12 นาย อนุสาวรีย์ 11/133
ธรรมนูญ บริสุทธิ์ 973 นาย อนุสาวรีย์ 78
ธราธร บรรจง 495 นาย อนุสาวรีย์ 48
ธราธร รัตนศรีทอง 1185 นาย ท่าแร้ง 90/232
ธวัชชัย เต็งวงษ์วัฒนะ 738 นาย อนุสาวรีย์ 37/83
ธวัชชัย ทัศนกิจ 849 นาย อนุสาวรีย์ 181/343
ธวัชชัย เลิศวุฒิวงศา 1991 นาย ท่าแร้ง 89/90
ธัชกร มะลิวงษ์ 2040 นาย ท่าแร้ง 139/234
ธัญญธร จิตตรีสินธุ์ 1874 นาย ท่าแร้ง 19/75
ธัญญพัทธ์ โรจน์รัฐวรกุล 919 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/55
ธัญญวัฒนื รุ่งทิวาสุวรรณ 2116 นาย ท่าแร้ง 42/47
ธัญญารัตน์ ธนสารสกลภพ 2273 นางสาว ท่าแร้ง 2/148
ธัญศา เจริญภักดี 2145 นางสาว ท่าแร้ง 100/34
ธัณย์จิรา ธรรมสารมงคล 737 นางสาว อนุสาวรีย์
ธันยนันท์ กิติธนประโยชน์ 44 นาง อนุสาวรีย์ 108/659
ธันยบูรณ์ ดีสมสุข 875 นาย อนุสาวรีย์ 30
ธันยรภรณ์ นาคสุข 2117 นางสาว ท่าแร้ง 1/35
ธัมมศักดิ์ ปิยะ 2232 นาย ท่าแร้ง
ธานี รัตนบริสุทธิ 1545 นาง ท่าแร้ง 17/118
ธายุกร ศรีสุธรรมรัตน์ 2322 นาย ท่าแร้ง 111/980
ธาริน บำรุงศิลป์ 1506 นาย ท่าแร้ง
ธิชา เศวตเลข 1801 นาง ท่าแร้ง 39/76
ธิดา ขำนิรันดร์ 2061 นาง ท่าแร้ง 78
ธิดาพร จุลพันธ์ 1684 นาง ท่าแร้ง 44/24
ธิดารัตน์ เผื่อนประเสริฐ 415 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/215
ธิดารัตน์ พุ่มศิริ 1514 นาง ท่าแร้ง 156
ธิดาวัลย์ แสนท้าว 309 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิติรัตน์ บำรุงศิลป์ 1505 นาย ท่าแร้ง
ธิพณ เย็นจันทร์ 2242 นาย ท่าแร้ง 1/34
ธิราพร เสือเอก 939 นาง อนุสาวรีย์ 342/128
ธีรธร ธงชัย 717 นาย อนุสาวรีย์
ธีรภัทร์ กาญจนะพังคะ 2015 นาย ท่าแร้ง 139/36
ธีรยุทธ กิจชระภูมิ 836 นาย อนุสาวรีย์ 9/198
ธีรวัฒน์ อุปสิทธิ์ 1048 นาย อนุสาวรีย์ 56/104
ธีรศักดิ์ เธียรวัฒนกุล 1002 นาย อนุสาวรีย์ 43/466
ธีรศักดิ์ นิธิพิเชฐ 1750 นาย ท่าแร้ง 119/198
ธีระชัย หวังหยิบกลาง 1066 นาย ท่าแร้ง 139/269
ธีระพันธ์ สนิมทอง 1498 นาย ท่าแร้ง 137/381
ธีราวุธ สุธารักษ์ 1471 นาย ท่าแร้ง 145/54
นก สีเพ็ง 1672 นาง ท่าแร้ง
นกนิตย์ เมาทา 34 นางสาว อนุสาวรีย์
นคร ยุ้นพันธ์ 2041 ร.ต. ท่าแร้ง 22/46
นครินทร์ ขมิ้นเขียว 127 นาย อนุสาวรีย์
นครินทร์ เพชรอุไร 1440 นาย ท่าแร้ง
นงคราญ อรุณชัย 153 นางสาว อนุสาวรีย์
นงนุช ศัลย์วิเศษ 54 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช สุวรรณเกิด 628 นาง อนุสาวรีย์ 481
นงพงา แสงเจริญ 16 นางสาว อนุสาวรีย์ 190/7
นงพร ชัยพงษ์ 726 นาง อนุสาวรีย์ 35
นงเยาว์ ระดมสุข 96 นาง อนุสาวรีย์ 77/298
นงลักษณ์ ชมภู 1399 นางสาว ท่าแร้ง
นงลักษณ์ ตันติธนวัฒน์ 1979 นาง ท่าแร้ง 102/504
นงลักษณ์ ปานเฟือง 2130 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
นงลักษณ์ ภักดี 181 นางสาว อนุสาวรีย์
นงลักษณ์ รักโสภา 1034 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/77
นนทพร ศรีสวัสดิ์ 978 นาง อนุสาวรีย์ 28
นพดล สีจันอิน 807 นาย อนุสาวรีย์ 33/84
นพดลย์ ฤาชา 1964 นาย ท่าแร้ง
นพปฏล ไชยมงคล 520 นาย อนุสาวรีย์ 38/46
นพพร โชติทัตต์ 161 นาย อนุสาวรีย์ 180/215
นพพร พลอยดวงรัตน์ 2319 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 200/148
นพรัตน์ เกตุแก้ว 65 นาย อนุสาวรีย์
นพรัตน์ พิเภก 2127 นาง ท่าแร้ง 298
นพรัตน์ พิมสาร 1726 นาง ท่าแร้ง 10
นพวรรณ ตันพิพัฒน์ 1905 นางสาว ท่าแร้ง 32/300
นพวรรณ ลอยประโคน 541 นางสาว อนุสาวรีย์ 210
นภดล วงศ์เสถียร 1799 นาย ท่าแร้ง 56/160
นภวรรณ คงหิรัญ 1870 นางสาว ท่าแร้ง 19/20
นภัส สังวาลย์เพชร 424 นางสาว อนุสาวรีย์
นภัสสรต์ จินดานุ 1701 นางสาว ท่าแร้ง 6/461
นภาพร ทองทวีวัฒน์ 1527 นางสาว ท่าแร้ง 88/232
นภาภรณ์ ยอดสุขา 1425 นางสาว ท่าแร้ง 9/38
นภาภรณ์ เหนือคลอง 1113 นางสาว ท่าแร้ง 43/1
นภาวัลย์ งานพิริยะประเสริฐ 874 นางสาว อนุสาวรีย์ 32
นรา วิชาเทพ 1447 นาง ท่าแร้ง 501/259
นราธิป แก้กวประดิษฐ์ 2310 นาย ท่าแร้ง 46/211
นราธิป ภูมาศ 2240 นาย ท่าแร้ง 203/18
นรินทร จันมีอ้น 689 นางสาว อนุสาวรีย์
นรินทร์ บุตรกิจ 810 นาย อนุสาวรีย์ 81/7
นรินทร์ รัตนบริสุทธิ์ 1546 นาย ท่าแร้ง 17/119
นริศรย์ เอี่ยมสำอางค์ 624 นาย อนุสาวรีย์ 49/130
นริศรารัตน์ ตุลธนกาญจน์ 2252 นาง ท่าแร้ง 102/573
นเรศ มั่งมี 519 นาย อนุสาวรีย์ 49/89
นฤมล คล่องตรวจโรค 1721 นาง ท่าแร้ง 135/23
นฤมล จุทัยรัศม์ 957 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44
นฤมล จูงเจิมจิตร 777 นาง อนุสาวรีย์ 8
นฤมล ฉายา 35 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล ชุมรุม 353 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/46
นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์ 845 นาง อนุสาวรีย์ 96/84
นฤมล พูฒ เสวก 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 137/1
นลินจรีย์ นิติทัศนกุล 2377 นางสาว ท่าแร้ง 222/38
นวดล บุนนาค 1315 นาย ท่าแร้ง 222/286
นวพรรษ วรทวีธำรง 1758 นางสาว ท่าแร้ง 79/176
นวลฉวี แสงชัย 1449 นางสาว ท่าแร้ง
นวัตร ชูเชื้อ 30 นาย อนุสาวรีย์ 9/158
น้อย ช้างเย็นฉ่ำ 429 นาย อนุสาวรีย์ 22/1
น้อย สาโพธิ์ 1769 นาง ท่าแร้ง
นัชชา สิริโชติปภาวิน 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/4
นัชรินทร์ กลิ่นเทศ 506 นาง อนุสาวรีย์ 43/309
นัฐศักดิ์ อร่ามศรี 2139 นาย ท่าแร้ง 1/71
นัทธมน แก้วมณี 1480 นางสาว ท่าแร้ง 44/106
นันฐกร วิชาศาสตร์ 877 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทคม มะลิซ้อน 1735 นาย ท่าแร้ง 46/179
นันท์นพิน สุระขันต์ 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 195
นันทนา จันศรีแก้ว 682 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทนา เนื่องไผ่ 1618 นาง ท่าแร้ง 2/94
นันทพร ตั้งภัทรวดี 2200 นาง ท่าแร้ง 111/991
นันทวัน ทองสนธิ 2184 นางสาว ท่าแร้ง 71/131
นันทา ทรัพย์ดาว 2082 นาง ท่าแร้ง 145/147
นันทิกานต์ พลวิชัย 2204 นาง ท่าแร้ง 28/30
นันทินี พิมพ์สวรรค์ 611 นาง อนุสาวรีย์ 34
นันทิยา อุ่นประเสริฐ 1036 นาง อนุสาวรีย์ 159
นันทิศา ลีลานุกรกิจ 983 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/222
นัสชาพัฒน์ โรจน์วรัชต์ 1969 นางสาว ท่าแร้ง
นาตยา เทียมรินทร์ 792 นางสาว อนุสาวรีย์
นาถชนก ดุสิทธิ์ 1435 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำทิพย์ เสรีขจรจารุ 582 นาง อนุสาวรีย์ 10/29
น้ำทิพย์ อยู่หนองฉาง 2387 นางสาว ท่าแร้ง
น้ำฝน ไสยกิจ 20 นาง อนุสาวรีย์
นิชรี ทองประไพ 1252 นางสาว ท่าแร้ง 222/61
นิชาญ คุสิตา 678 นาย อนุสาวรีย์ 78
นิตย์ เกณฑ์พิมาย 881 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/312
นิตยา กำลังเดช 1895 นางสาว ท่าแร้ง
นิตยา คลังคา 1814 นางสาว ท่าแร้ง 99/128
นิตยา ชื่นสนธิ์ 549 นาย อนุสาวรีย์ 37/239
นิตยา ราชภูติ 1316 นางสาว ท่าแร้ง 133
นิตยา โรจน์ธนานันต์ 809 นาง อนุสาวรีย์ 43/23
นิตยา สหนันท์พร 1243 นาง ท่าแร้ง 47/29
นิตยา สุขอิน 200 นางสาว อนุสาวรีย์
นิติ สุระอาชารัตน์ 2268 นาย ท่าแร้ง 19/12
นิติพนธ์ บุญประดิษฐ์ 1664 นาย ท่าแร้ง 159/625
นิทัศน์ เทพารักษ์ 1970 นาย ท่าแร้ง 111/986
นิธิ เนียมเทศ 607 นาย อนุสาวรีย์ 368
นิธิกร เกษวิเศษ 956 นาย อนุสาวรีย์ 99/112
นิธินันท์ ภู่เจริญ 2286 นางสาว ท่าแร้ง 79/122
นิธิพัชร ตันติพลับทอง 118 นาย อนุสาวรีย์ 37/416
นิธิศ เกิดผล 784 นาย อนุสาวรีย์ 111/101
นิพนธ์ แก้วบุตร 2233 นาย ท่าแร้ง 111/769
นิพนธ์ สุดงาม 1849 นาย ท่าแร้ง 40/33
นิพัทธา รสจันทน์ 1124 นางสาว ท่าแร้ง 102/521
นิภา ยิ้มวิไล 147 นาง อนุสาวรีย์
นิภา ศรอากาศ 1496 นาง ท่าแร้ง
นิภาพร มูลศาสตรสาทร 535 นาง อนุสาวรีย์ 59/4
นิภาวรรณ เสริฐแสงดี 2141 นางสาว ท่าแร้ง
นิรมล ธำรงราชนิติ 723 นาง อนุสาวรีย์ 244/535
นิรุตติ์ กำลังการ 1864 นาย ท่าแร้ง 37/74
นิลุบล ภัทรกรกาญจน์ 1433 นางสาว ท่าแร้ง 11
นิวัฒน์ โกเมนอร่ามวงศ์ 2197 นาย ท่าแร้ง 111/992
นิวัฒน์ คาสโตร์ 1939 นาย ท่าแร้ง 42
นิวัฒน์ สุดเสือ 1335 นาย ท่าแร้ง 78/170
นิเวศน์ เกิดจั่น 1133 นาย ท่าแร้ง 19/86
นิเวศน์ เรืองพานิช 109 นาย อนุสาวรีย์ 104
นิศากร ศุภมิตรมงคล 2356 นาง ท่าแร้ง 7/215
นิสิทธิ์ คำนึก 237 นาย อนุสาวรีย์
นีรนุช บุญโก๊ะ 2254 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนาถ สร้อยสมวงศ์ 2173 นาง ท่าแร้ง 78/10
นุชนาถ อ่อนมิ่ง 145 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชนารถ ตั้งเสริมวงศ์ 1997 นางสาว ท่าแร้ง 36/128
นุชนารถ สำราญฤทธิ์ 361 นางสาว อนุสาวรีย์
นุชรี ไชยชำนาญ 2014 นาง ท่าแร้ง 6/470
เนตรนภา ฟูเกียรติ 2314 นาง ท่าแร้ง 155/164
เนาวรัตน์ ชื่นสกุล 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/69
เนาวรัตน์ ตุ้มเดียว 1031 นาย อนุสาวรีย์
ไน้ แซ่แต่ 1311 นาง ท่าแร้ง 137/345
บงกช แดงบัว 2287 นาย ท่าแร้ง 222/90
บงกช นิ่มสมบูรณ์ 529 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
บงกชรัชต์ มหายศนันทน์ 1294 นาง ท่าแร้ง 119/40
บรม เอกะวิภาต 789 นาย อนุสาวรีย์ 227/184
บรรจง จินดาวงศ์ 1024 นาย อนุสาวรีย์
บรรณวัลลิ์ วงศ์เรียน 455 นางสาว อนุสาวรีย์
บรรเทิง พุกอำรุง 188 นาย อนุสาวรีย์
บรรยงค์ งามวงศ์น้อย 423 นาง อนุสาวรีย์ 111/128
บรรลือ รงควิลิต 1920 พตท. ท่าแร้ง 1/215
บรรลือศักดิ์ ไกยา 227 นาย อนุสาวรีย์
บวรธัช คงทอง 1457 นาย ท่าแร้ง 29/30
บวรวิทย์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล 1021 นาย อนุสาวรีย์ 244/207
บอล สนลา 2102 นาย ท่าแร้ง
บังอร พึ่งกลั่น 1033 นาง อนุสาวรีย์
บังอร รุ่งเจริญ 470 นาง อนุสาวรีย์ 159/4
บังอร วรประทีป 1945 นางสาว ท่าแร้ง 102/90
บัญชา กัลยาพานิช 1873 นาย ท่าแร้ง 6/274
บัญชา เงินถม 1558 นาย ท่าแร้ง
บัญชา ตั้งวัฒนกิตติกุล 391 นาย อนุสาวรีย์ 108/130
บัญชา วงษ์บัณฑูรย์ 1247 นาย ท่าแร้ง 44/13
บัญฑิต โกฎกลางดอน 716 นาย อนุสาวรีย์
บัณฑิต กิจสิพงษ์ 1341 นาย ท่าแร้ง 139/125
บัณฑิษณ์ เบนนอ 1152 นาย ท่าแร้ง 3/9
บันลือ ฤทธิสมิต 1009 ร.ท. อนุสาวรีย์ 409
บัวดี ป้องพันธ์ 1197 นางสาว ท่าแร้ง
บัวทอง ศรีเพียชัย 25 นาง อนุสาวรีย์ 12/235
บัวผัน งามฉวี 269 นางสาว อนุสาวรีย์
บาง พุดมะลัง 2107 นาย ท่าแร้ง 19
บาน เบิกบาน 1444 นาง ท่าแร้ง
บุญกอบ เหรัญญกิจ 2203 นาย ท่าแร้ง 36/5
บุญเกิด ดกกลาง 1528 นาย ท่าแร้ง
บุญคง พรมลี 2368 นาย ท่าแร้ง 18/247
บุญจิต เมฆทอง 586 นาง อนุสาวรีย์ 37/357
บุญเจต บัวจันทร์ 433 นาง อนุสาวรีย์
บุญเจิด แสงพร 1096 นาง ท่าแร้ง 6/282
บุญช่วย คำภีระสุทธ์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 210/164
บุญช่วย ปานจาด 1196 นาย ท่าแร้ง
บุญชัย พงษ์พิพัฒนากุล 1526 นาย ท่าแร้ง 99/27
บุญเชิด เข็มเงิน 2010 นาย ท่าแร้ง 33/221
บุญเต็ม พันธุมาศ 1404 นาง ท่าแร้ง
บุญธรรม เขื่อนเพชร 85 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม จันทร์กระทึก 287 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม เรืองศรี 112 นาย อนุสาวรีย์ 30/92
บุญมั่น ประกอบธรรม 1922 นาย ท่าแร้ง 39/109
บุญมา สุขเสาะแสวง 1155 นางสาว ท่าแร้ง
บุญมาก คำยิ่ง 1519 นาง ท่าแร้ง 48
บุญมี คูณเมือง 23 นาย อนุสาวรีย์
บุญมี แสงอรุณเจริญ 2189 นาย ท่าแร้ง 46
บุญยงค์ ปานเจริญ 130 นางสาว อนุสาวรีย์ 17/552
บุญยรัตน์ พู่จิตร์กานนท์ 1403 นางสาว ท่าแร้ง 120/196
บุญยวัฒน์ อินทรเพชร 2285 นาย ท่าแร้ง 89/562
บุญรอด คงหิรัญ 1861 นาย ท่าแร้ง 19
บุญรอด หลาบคำ 124 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญรัตน์ ทานาม 1448 นาย ท่าแร้ง
บุญรุ่ง พานิชวัฒน์ 1709 นาง ท่าแร้ง 44/89
บุญเรือง ทิพรักษ์ 319 นางสาว อนุสาวรีย์ 140
บุญล้วน ฤทธิมณี 1843 นาง ท่าแร้ง 7/195
บุญเลิศ เกษมสุขประการ 1345 นาย ท่าแร้ง 44/70
บุญเลิศ ทองอยู่ 290 ร.ต. อนุสาวรีย์ 9/90
บุญเลิศ นรวรรณ์ 1479 นาย ท่าแร้ง
บุญเลิศ ลูกแก้ว 1147 นาย ท่าแร้ง 105/8
บุญเลี้ยง วิลาสุข 1587 นาย ท่าแร้ง 106
บุญส่ง บุญโต 71 นาย อนุสาวรีย์ 56/137
บุญสิง มานรัมย์ 1930 นาย ท่าแร้ง 8/31
บุญเสริม วัฒนวิจิตร 517 นาย อนุสาวรีย์
บุญเฮ้า ลาดแลนด์ 1897 นาย ท่าแร้ง
บุณยนุช ไชยพินิจ 762 นางสาว อนุสาวรีย์
บุตรี ปิยะวรรณรัตน์ 1772 นาง ท่าแร้ง 35/3
บุปผา ปานเฟือง 2128 นาง ท่าแร้ง 44/62
บุรณชัย จันทร์เจริญ 1540 นาย ท่าแร้ง 44/49
บุรินทร์ ทุ่นใจ 1118 นาย ท่าแร้ง
บุศมาลี คชรินทร์ 352 นางสาว อนุสาวรีย์ 7/12
บุษกร ศรีโหมด 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/20
บุษบง นวลจันทร์ 140 นาง อนุสาวรีย์
บุษบา เชยชอบ 215 นางสาว อนุสาวรีย์
บุษยา ยามัสเสถียร 1821 นาง ท่าแร้ง 47/7
บุหงา แก้วกำพล 702 นาง อนุสาวรีย์ 86/41
บุหงา บุญรอด 2283 นาง ท่าแร้ง 201
เบญจกัลยาณี ประกาศเภสัช 2032 นาย ท่าแร้ง 137/419
เบญจนา เผ่าศรีชัย 1386 นางสาว ท่าแร้ง 144/92
เบญจมาศ พลัดเกตุ 1803 นาง ท่าแร้ง
เบญจมาศ อมตเสถียร 1689 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ กลัดทิม 785 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/43
เบญจวรรณ คล้ายไชยา 1485 นาง ท่าแร้ง
เบญจวรรณ มีเพียร 2181 นาง ท่าแร้ง 70/37
เบญจา นรพงษ์ 803 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/11
เบ็ญจางค์ พึ่งแสง 2274 นางสาว ท่าแร้ง 119/158
เบญจาภรณ์ สรรพานิช 2073 นาง ท่าแร้ง 1/314
ปกรณ์ สุจเร 334 นาย อนุสาวรีย์ 455/4
ปฏิทิน พงษ์ประไพ 1786 น.ท. ท่าแร้ง 70/155
ปฏิภาณ ปรานมนตรี 1944 นาย ท่าแร้ง 55/47
ปฐมพงศ์ พึ่งรสธรรม 375 นาย อนุสาวรีย์ 110/32
ปฐวี บุญรักษา 1079 นาย ท่าแร้ง 30
ปฐวี เพ็ญพร 266 นาย อนุสาวรีย์
ปณิธาน พุทธชน 1763 นาย ท่าแร้ง 55/5
ปนัดา เล็กสกุล 2085 นางสาว ท่าแร้ง 145/155
ปรภพ มีกลิ่น 264 นาย อนุสาวรีย์ 22
ปรมสุข เตียติวิริยะกุล 925 นาย อนุสาวรีย์ 181/240
ปรเมศร์ หมอแก้ว 842 นาย อนุสาวรีย์ 32
ประกาย ธัญญากร 149 นาง อนุสาวรีย์ 159/159
ประกาย ศรีสมัย 2143 ด.ต. ท่าแร้ง 100/205
ประเคียน ปานทอง 259 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจบ ธรรมวงศ์ 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/576
ประจักษ์ พรมนิล 796 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ กลิ่นเกษร 272 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ ลิ้มสวัสดิ์ 561 นาย อนุสาวรีย์ 37/145
ประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์ 1748 นางสาว ท่าแร้ง 149/18
ประเดิม บรรจงศิลป์ 993 นาย อนุสาวรีย์ 86/49
ประเดิม เพ็งวิภา 184 นาย อนุสาวรีย์
ประทวน มุทนาเวช 74 นาง อนุสาวรีย์
ประทีป เด็ดแก้ว 1828 นาย ท่าแร้ง 185
ประทีป เพ็งตะโก 1520 นาย ท่าแร้ง 89/373
ประทุม พลสยม 1588 นาง ท่าแร้ง 111/70
ประทุม โพธิน 59 นาย อนุสาวรีย์
ประทุมทิพย์ ศรีทองสุข 2191 นางสาว ท่าแร้ง
ประเทือง กิ่งเกตุ 2269 พ.อ. ท่าแร้ง 343
ประธาน วงศ์ศริเวช 1938 นาย ท่าแร้ง 111/536
ประพัฒน์ สังหิตกุล 1983 นาย ท่าแร้ง 133
ประพันธ์ ศิริคุรุรัตน์ 1965 นาย ท่าแร้ง 137/471
ประพิศ ปั้นสิงห์ 615 นาง อนุสาวรีย์
ประพิศ รัตนคม 392 นาง อนุสาวรีย์ 18/64
ประภัสสร ศิลาพันธ์ 123 นาง อนุสาวรีย์
ประภา สิทธิเกษร 913 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/124
ประภา เหมรัชตานันต์ 2262 นาง ท่าแร้ง 145/136
ประภามาส บุญยรางกูร 468 นาง อนุสาวรีย์ 99/71
ประภาศรี น้อยอุดม 1277 นาง ท่าแร้ง 111/943
ประภาส รัตนวิชา 1590 นาย ท่าแร้ง 79/7
ประมวล มั่นเจริญ 164 นาย อนุสาวรีย์
ประมวล อินโท 312 นาย อนุสาวรีย์ 54
ประยุทธ ชวกุล 1796 นาย ท่าแร้ง 24/41
ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ 985 นาย อนุสาวรีย์ 59/54
ประยูร จินตนธรรม 588 นาย อนุสาวรีย์ 180/225
ประยูร บุญยิ่ง 373 นาง อนุสาวรีย์ 342/92
ประยูร รัตนแสง 57 นาย อนุสาวรีย์
ประยูร สีแวงนอก 1642 นางสาว ท่าแร้ง
ประวิตร ชาลี 2120 นาย ท่าแร้ง
ประวีณ ตุณฑวณิช 1955 นาย ท่าแร้ง 222/139
ประเวส ศิริวง 1585 ด.ต. ท่าแร้ง
ประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย 515 นาย อนุสาวรีย์ 181/75
ประสรร ตระกูล 337 นาย อนุสาวรีย์ 9/148
ประสาตร์ เปียดำรงค์ 2395 นาย ท่าแร้ง
ประสาท โตคุ้ม 669 นาย อนุสาวรีย์ 25
ประสิทธิ์ กิจบัญชา 1284 นาย ท่าแร้ง 44/17
ประสิทธิ์ ชายทวีป 2376 พ.อ. ท่าแร้ง 71/61
ประสิทธิ์ ปัจตาจิตต์ 830 นาย อนุสาวรีย์ 38/70
ประสิทธิ์ วันทองสังข์ 526 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สาระสันต์ 1226 นาย ท่าแร้ง 44/93
ประสิทธิชัย ไชยชิต 1792 นาย ท่าแร้ง 6/555
ประเสริฐ ค็อบเป็นสไทเนอร์ 1260 นาง ท่าแร้ง 6/44/
ประเสริฐ ปานบ้านแพ้ว 658 นาย อนุสาวรีย์
ประเสริฐ มีสมสัตย์ 681 นาย อนุสาวรีย์ 281/2
ประเสริฐ มูลสง่า 1361 นาย ท่าแร้ง
ประเสริฐ ศาลาสุข 1344 นาย ท่าแร้ง 29/5
ประเสริฐ เหมินทคุณ 843 นาย อนุสาวรีย์ 11/163
ปรัชญา ดิษยนันทน์ 1500 นาย ท่าแร้ง 96/18
ปรัชญา เผ่าชัย 2369 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/39
ปราณี โกมลกวิน 316 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/216
ปราณี ติรนวัฒนานันท์ 1291 นางสาว ท่าแร้ง 44/22
ปราณี ภูสุวรรณกุล 363 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี สังข์โสด 1461 นาง ท่าแร้ง
ปรานอม นินทการ 2155 นาง ท่าแร้ง
ปรานี พราหมณนันทน์ 40 นาง อนุสาวรีย์ 25
ปราโมทย์ สนธิรักษ์ 684 นาย อนุสาวรีย์ 180/336
ปริญญา แจ้งกลั่น 1788 นาย ท่าแร้ง 86
ปริณดา สมควร 396 นางสาว อนุสาวรีย์ 278
ปริตร แม้นแมฆ 743 นาย อนุสาวรีย์ 44/32
ปรินท์เอก บุญรักษา 2234 นาย ท่าแร้ง 89/292
ปริยา ดิสวัฒน์ 1858 นางสาว ท่าแร้ง 9/201
ปรีช์ ธนากุศลินี 1611 นาย ท่าแร้ง
ปรีชัย เชี่ยวนาวิน 1990 นาย ท่าแร้ง 155/63
ปรีชา คงธนกุลสุนทร 532 นาย อนุสาวรีย์ 5
ปรีชา จบดี 2161 นาย ท่าแร้ง 155/159
ปรีชา ธนาวิวัชชัย 1578 นาย ท่าแร้ง 99/2
ปรีชา มหาผล 2379 นาย ท่าแร้ง 7/284
ปรีชา อามาตย์สมบัติ 750 นาย อนุสาวรีย์
ปรีดา คัทมาต 102 นางสาว อนุสาวรีย์ 133/24
ปรีดา เพ็ชร์วงษ์ 1473 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาธาร อินทวิเศษ 1102 นาย ท่าแร้ง
ปรีดาวรรณ พระทัยดี 1330 นางสาว ท่าแร้ง 159/464
ปรียา เกื้อกูล 1225 นาง ท่าแร้ง
ปวันรัตน์ ฤทธิมาส 187 นาง อนุสาวรีย์ 44/185
ปวิตรา พรหมเพ็ชร 2228 นาย ท่าแร้ง 44/14
ปวีนุช ทองเหลือ 1820 นางสาว ท่าแร้ง
ปะรภักษร จตุรัส 566 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญา กรรณสูตร 1924 นาย ท่าแร้ง 144/64
ปัญญา โกศัลวัฒน์ 1698 นาย ท่าแร้ง 5/338
ปัญณวีย์ วงศ์นรารัชชกิจ 343 นางสาว อนุสาวรีย์ 120/188
ปัณชญา ปัตตุรังสี 1649 นาง ท่าแร้ง 67/19
ปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ 1414 นางสาว ท่าแร้ง 119/189
ปัณณทัศน์ ธนยศรัตนะกรณ์ 1771 นาย ท่าแร้ง 165/6
ปัณณวัฒศ์ ดียะตาม 226 นาย อนุสาวรีย์
ปัณรัตน์ ฉางข้าวคำ 1645 นางสาว ท่าแร้ง
ปัทมวรรณ สัมพันธ์ 733 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัทมา พิเจิม 841 นาง อนุสาวรีย์ 186
ปานจันทร์ ยิ้มอิ่ม 317 นาง อนุสาวรีย์
ปานจันทร์ ศักดิ์ดี 1878 นาย ท่าแร้ง
ปานดวงใจ สุชีวะ 1560 นางสาว ท่าแร้ง 1/58
ปารกวี พรเลิศ 2185 นางสาว ท่าแร้ง 9/411
ปาริชาติ ชัยพรหม 1278 นางสาว ท่าแร้ง 111/901
ปาริชาติ เปรมวิชัย 934 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/81
ปาริชาติ ผิวงาม 111 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิติ สุขนิคม 781 นาย อนุสาวรีย์ 82
ปิ่น พิมพยางกูร 1678 นาย ท่าแร้ง 128/19
ปิ่นมณี สีสาวงษ์ 459 นาง อนุสาวรีย์
ปิ่นรัตน์ ประภัสสร 76 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยนุช กรรณสูตร 1921 นาง ท่าแร้ง 6/7
ปิยพัชร์ เมืองสถิตกุล 603 นาย อนุสาวรีย์ 88/22
ปิยวรรณ กองทอง 1531 นาง ท่าแร้ง
ปิยศักดิ์ ทองพูล 2081 นาย ท่าแร้ง 46/142
ปิยะ ตรองพาณิชย์ 2327 นาย ท่าแร้ง 44/47
ปิยะชัย นาโลม 2158 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 46/3
ปิยะนันท์ จันทร์หอมกุล 2281 นางสาว ท่าแร้ง 10
ปิยะนาท อึ่งสกุล 1142 นางสาว ท่าแร้ง 149/42
ปิยะพร คุณผลวัฒนา 1810 นางสาว ท่าแร้ง 119/136
ปิยะภัทร คงแสนคำ 286 ร.ต. อนุสาวรีย์ 227/131
ปีติ นาถะภักติ 490 นาย อนุสาวรีย์ 44/456
ปุณณกัณฐ์ ชำนาญกิจ 346 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/20
เปรมจิตต์ เกตุมาน 327 นางสาว อนุสาวรีย์
เปรมใจ ตั้งเสริมวงศ์ 839 นาง อนุสาวรีย์ 30/45
เปรมวดี ดีสิน 1734 นาง ท่าแร้ง 70/18
เปรื่องวิทย์ สุดดี 2110 นาย ท่าแร้ง 22/183
เปี่ยมนุช สุขธำรงกุล 1534 นาง ท่าแร้ง 126
ผ่องศรี วงษ์อ่ำ 634 นาง อนุสาวรีย์ 181/315
ผ่องศรี สายะสิญจน์ 632 นาง อนุสาวรีย์ 44/85
ผัด โยยง 2055 นาย ท่าแร้ง
ผา น้อยหว้า 1201 นาย ท่าแร้ง
ผ่าน อนุนิน 604 นาง อนุสาวรีย์ 89/171
ผิว ช้างเยาว์ 2298 นาง ท่าแร้ง 27
ผุด งามสมพงษ์ 1224 นาง ท่าแร้ง 26/1
ผุสดี จิตรมนตรี 550 นางสาว อนุสาวรีย์
เผด็จ โสภาวัตร 1087 นาย ท่าแร้ง
แผ้ว เนวะชื่น 1476 นางสาว ท่าแร้ง 53
ฝนแก้ว แม้นสกุล 537 นาง อนุสาวรีย์ 28/39
ฝนทอง จงจิตต์สุข 1934 นางสาว ท่าแร้ง
พงศกร รั้วมณี 1570 นาย ท่าแร้ง 150/14
พงศธร เชาว์วัลลิ์ 848 นาย อนุสาวรีย์ 82/15
พงศธร ทัตตะกิตติยา 2300 นาย ท่าแร้ง 89/630
พงศ์ปณต เดชคำแก่น 1095 นาย ท่าแร้ง
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั่นพะเนาว์ 218 ร.ต. อนุสาวรีย์ 43/265
พงษ์ทรัพย์ ศุกรรัตน์ 41 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์เทพ เทียมสุทธิกาญจน์ 1025 นาย อนุสาวรีย์ 99/286
พงษ์พัฒน์ ชุณหะวัณ 719 นาย อนุสาวรีย์ 22
พงษ์พัฒน์ ทิพย์พิมล 32 นาย อนุสาวรีย์
พงษ์พันธ์ รุจิวนารมย์ 1565 นาย ท่าแร้ง 139/170
พงษ์เพ็ญ จูห้อง 1908 นางสาว ท่าแร้ง 119/235
พงษ์รวี ทัศสี 2097 นาย ท่าแร้ง
พงษ์ศักดิ์ จันทร์แจ่มหล้า 1744 นาย ท่าแร้ง 1/98
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสวงศ์ 1525 นาย ท่าแร้ง 155/30
พงษ์ศักดิ์ ศิริจันทร์ 1060 นาย ท่าแร้ง 6/379
พงษ์ศักดิ์ อนันตรักษ์ 1773 นาย ท่าแร้ง 143/82
พจน์ ฉิมอิ่ม 1254 นาย ท่าแร้ง 72/1
พจน์ เทียนคำศรี 818 จ.ท. อนุสาวรีย์ 68
พจนารถ ชุมเกษียน 926 นาย อนุสาวรีย์ 49/11
พจนารถ แย้มสุริโยทัย 2263 นาย ท่าแร้ง 9
พชร คำวิชัย 67 นาย อนุสาวรีย์
พชรพล จันทรศิริ 154 นาย อนุสาวรีย์
พชา สุวรรณประกร 1314 นาย ท่าแร้ง 222/287
พนม เทพประทุม 1395 นาย ท่าแร้ง 9/15
พนา พูนธนะพันธุ์ 1219 นาง ท่าแร้ง 227
พนิดา เอียดปลื้ม 1261 นางสาว ท่าแร้ง 46/235
พยุง ชอบธรรม 1168 นาง ท่าแร้ง
พเยาว์ ทันจันทร์ 2246 นาง ท่าแร้ง 6/29
พเยาว์ ภู่น้อย 222 นาง อนุสาวรีย์
พรชนก วิรัตน์ธรรม 536 นาย อนุสาวรีย์ 244392
พรชัย คงประพันธุ์ 888 นาย อนุสาวรีย์ 266
พรชัย จันทสร 1012 นาย อนุสาวรีย์ 155/3
พรชัย ยวนังกูร 2119 นาย ท่าแร้ง 159/20
พรทิพย์ สินธิพงศ์ 437 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
พรทิพย์ สุขปลั่ง 852 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/270
พรทิพย์ อักษรเชิดชู 17 นาง อนุสาวรีย์ 203
พรทิพย์ เฮงสวัสดิ์ 4 นางสาว อนุสาวรีย์
พรเทพ กุลกาลยืนยง 351 นาย อนุสาวรีย์ 225/87
พรเทพ โอฬารกิจเจริญ 2053 นาย ท่าแร้ง 5/174
พรนพัต พยุงวงษ์ 1702 นาง ท่าแร้ง 6/150
พรนภา วัดสิงห์ 1477 นางสาว ท่าแร้ง 71/103
พรพรรณ พันธ์สกุล 22 นาง อนุสาวรีย์ 22/33
พรพรรณ ไวสะอาด 892 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/316
พรพินิต ประภัสสร 2012 นาง ท่าแร้ง 56/190
พรพิมล ไพรัตน์ 2113 นางสาว ท่าแร้ง 70/14
พรพิศ มโนมัยวงค์ 1619 นาง ท่าแร้ง 126/204
พรเพ็ญ ธนศิริพร 2160 นาย ท่าแร้ง 1222
พรรณกร พนาวิวรรธน์ 2157 นาง ท่าแร้ง 46/237
พรรณทิพ อุทัยเจริญพงษ์ 2230 นางสาว ท่าแร้ง 88/6
พรรณทิพา วิวัฒน์เดชกุล 950 นาง อนุสาวรีย์ 30
พรรณพราย ปัทมพันธุ์สกุล 2272 นาง ท่าแร้ง 145/142
พรรณพิมล โพธิสุวรรณ 1535 นาง ท่าแร้ง 19/19
พรรณรัตน์ อัตตโยธิน 2057 นางสาว ท่าแร้ง 49
พรรธนะ พจน์อนันต์ 1397 นาย ท่าแร้ง 111/514
พรรษกร พลเดชรังสี 1125 นาง ท่าแร้ง 18/180
พรวิรัตน์ ติณสูลานนท์ 592 นาง อนุสาวรีย์ 121/37
พรวี น่วมทอง 122 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/14
พรศักดิ์ ทองอำไพ 1082 นาย ท่าแร้ง
พรศักดิ์ โปมินทร์ 1216 นาย ท่าแร้ง 87/23
พรศักดิ์ เพชรมะณี 253 นาย อนุสาวรีย์
พรศักดิ์ สุขมาก 1487 นาย ท่าแร้ง 89/389
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์ 2334 นาย ท่าแร้ง 155/74
พรหมจักร์ ชนะสุรสีห์ 1306 นาย ท่าแร้ง
พริ้มเพรา ห่อสกุลกล 1274 นางสาว ท่าแร้ง 159/27
พฤหัส จัดนอก 1217 นาย ท่าแร้ง
พล.ต.ธีระวัฒน์ เอมะสุวรรณ 1236 - ท่าแร้ง 99/1
พลนิวัฒ เนตรสุวรรณ 1673 นาย ท่าแร้ง 32/275
พลภัทร์ ทองจินดา 1868 นาย ท่าแร้ง 46/308
พศิน ศานติปุรณ์ 425 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
พะณี วงศ์แก้ว 68 นาง อนุสาวรีย์ 176
พะเยาว์ พานน้อย 893 นางสาว อนุสาวรีย์
พักตร์สินี พูฒเสวก 736 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/116
พัชนี คงนิล 133 นาง อนุสาวรีย์ 24
พัชนี สินไพบูลย์ผล 1360 นาง ท่าแร้ง 68/23
พัชรพร กาศยปนันท์ 1334 นางสาว ท่าแร้ง 70/98
พัชรพร เกิดประสพ 410 นาง อนุสาวรีย์ 12/133
พัชรา แซ่เบ๊ 1464 นาง ท่าแร้ง 199/166
พัชราภร เดชะนิธิพงศ์ 1292 นาง ท่าแร้ง 44/29
พัชรินทร์ วงษ์เพ็ชร์ 816 นาง อนุสาวรีย์ 11/46
พัชรินทร์ อันธิวงค์ 1888 นางสาว ท่าแร้ง 189/63
พัชรินทร์ อุทรักษ์ 1137 นาง ท่าแร้ง 6/130
พัชรี คุณอุดม 2218 นางสาว ท่าแร้ง 161/13
พัชวัตร เกียรตินิยมรุ่ง 970 นาย อนุสาวรีย์ 438/19
พัฒนฉัตร เมินขุนทด 38 นาง อนุสาวรีย์ 29/230
พัฒนวัฒน์ ชาติประสพ 183 นาย อนุสาวรีย์
พัฒนศักดิ์ ตะเภาทอง 1898 นาย ท่าแร้ง 38/362
พัณณ์ชิตา ทิมถาวร 1072 นางสาว ท่าแร้ง 9/13
พันทิพย์ หลีโป๊ 1017 นางสาว อนุสาวรีย์ 438/18
พันธุ์ทวี สุขทั่วญาติ 854 นาย อนุสาวรีย์ 52/1
พัลลภ มะโนรัมย์ 538 นาย อนุสาวรีย์ 8
พัลลภา พุกพูน 945 นางสาว อนุสาวรีย์
พัสดราภรณ์ มากกูล 10 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
พาณี ชำนาญ 712 นาง อนุสาวรีย์ 50
พานิดา วาทาบิกิ 2089 นาง ท่าแร้ง 9/313
พิกุล แสงนาค 899 นางสาว อนุสาวรีย์ 24
พิจิตรา ลอยวัฒนกุล 409 นาง อนุสาวรีย์ 18/69
พิชชญาดา เมืองเจริญ 2062 นางสาว ท่าแร้ง 155/18
พิชญ์สินี คำศรี 1595 นางสาว ท่าแร้ง
พิชัย อิ่มร้อยเอ็ด 2138 นาย ท่าแร้ง 137/344
พิชิต เตชะพันธุ์ 411 นาย อนุสาวรีย์ 88/55
พิชิต มะลิลา 2290 นาย ท่าแร้ง 56/124
พิชิต เรืองสกุล 150 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ์ เฉลิมลาภ 1211 ด.ต. ท่าแร้ง 100/158
พิเชษฐ บุญญฤทธิ์ 1967 นาย ท่าแร้ง 159/158
พิเชษฐ พิมพรัตน์ 749 นาย อนุสาวรีย์ 132/1
พิเชษฐ์ วรรณขจีพิบูลย์ 1738 นาย ท่าแร้ง 144/150
พิเชียร ทองสังข์ 152 นาย อนุสาวรีย์ 77/273
พิณทิพย์ เหลืองปฏิพัทธ์ 323 นางสาว อนุสาวรีย์ 44
พิทักษ์ ศิริโท 1337 นาย ท่าแร้ง 45/64
พิทักษ์พงษ์ กฤตธนประเสริฐ 1043 นาย อนุสาวรีย์ 557/184
พิพัฒ เกษแม่นกิจ 2355 พ.อ. ท่าแร้ง 1
พิพัฒน์ ศรีภุมมา 935 นาย อนุสาวรีย์
พิพัฒน์ ศุขพัฒน์ 388 นาง อนุสาวรีย์ 208/10
พิภพ เกษแม่นกิจ 2388 นาย ท่าแร้ง
พิมพ์ใจ ภู่กาม 238 นาง อนุสาวรีย์ 4
พิมพ์ปวีณ์ ไสย์โพธิ์ 602 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมพ์พร เวกชาลิกานน 1697 นาง ท่าแร้ง 59/5
พิมล จูงเจิมจิตร 1918 นาง ท่าแร้ง 163/40
พิมลทิพย์ จงรักษ์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 173
พิมลทิพย์ บัวเผื่อน 545 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/62
พิราวรรณ ธรรมลังกา 1092 นางสาว ท่าแร้ง
พิไลพร พรมชัย 267 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/534
พิไลพันธ์ เมฆารัตน์ 1557 นางสาว ท่าแร้ง 19/131
พิศมัย นาสพัฒน์ 1213 นางสาว ท่าแร้ง
พิศมัย นุสสะ 822 นาง อนุสาวรีย์ 22
พิศาล เนียรประดิษฐ์ 256 นาย อนุสาวรีย์
พิศาล ลาภประเสริฐล้ำ 177 นาย อนุสาวรีย์ 77/155
พิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์ 1882 นาย ท่าแร้ง 3/15
พิศิษฐ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์ 1366 นาย ท่าแร้ง 119/44
พิศิษฐ์ โสวรรณ์ 148 นาย อนุสาวรีย์ 3/2769
พิษณุ หารคำตัน 621 นาย อนุสาวรีย์
พิสมัย โคตรดก 268 นางสาว อนุสาวรีย์
พิสันติ์ อุ่นแก้ว 1599 นาย ท่าแร้ง
พิสิษฐ์ ลีลารัศมี 1376 นาย ท่าแร้ง 3/74
พิสุทธิ์ ชุนห์ลือชานนท์ 729 นาย อนุสาวรีย์ 77/291
พีรศักดิ์ รัตนถาวรกิจ 1581 นาย ท่าแร้ง 5/207
พีระพล จันทร์มี 869 นาย อนุสาวรีย์ 57/59
พุทธวรรณ ประยูรทอง 2371 นางสาว ท่าแร้ง 139/94
เพ็กเกียง วรรณโภคิน 1220 นาง ท่าแร้ง
เพชร นันทิวัฒนา 627 นาย อนุสาวรีย์ 11/41
เพชรดา พันธุ์แตง 577 นางสาว อนุสาวรีย์ 135/3
เพ็ชรรัตน์ คงสวัสดิ์ 765 นาง อนุสาวรีย์ 225/91
เพชรรัตน์ ธานีรัตน์ 1305 นาง ท่าแร้ง 6/75
เพชรลดา สุบงกฏ 33 นาง อนุสาวรีย์ 338/1
เพชราวลัย วัฒนพานิช 1679 นาง ท่าแร้ง 119/114
เพ็ญแข คงพิทักษ์ศิลป์ 1577 นาง ท่าแร้ง 99/3
เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย 1824 นาง ท่าแร้ง 36/24
เพ็ญนภา บุญเรือน 29 นางสาว อนุสาวรีย์ 340
เพ็ญพทิพย์ สุขสำราญ 2194 นางสาว ท่าแร้ง 90/45
เพ็ญพรรณ มั่งมีทรัพย์ 1233 นางสาว ท่าแร้ง 9/392
เพ็ญรัตน์ วิเชียนกับยารัตน์ 347 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/221
เพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต 995 นาง อนุสาวรีย์ 5
เพ็ญศรี ลิ้มพานิช 2064 นาง ท่าแร้ง 102/55
เพ็ญศรี แสงสง่า 1492 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง
เพ็ญศรี อ่อนเหลา 232 นางสาว อนุสาวรีย์
เพณี ยิ้มนิยม 80 นาง อนุสาวรีย์ 10/8
เพทาย พู่พุฒ 2067 นาย ท่าแร้ง 164/19
เพียงใจ ฤทธิเดช 1900 นางสาว ท่าแร้ง 139/48
เพียงรัก รอบรู้ 110 นางสาว อนุสาวรีย์ 63
เพียรพักตร์ เป็ดสกุล 1093 นางสาว ท่าแร้ง
แพรทอง สุขสิงห์ 902 นาง อนุสาวรีย์ 16
โพธิ์ทอง เรืองนาราม 1819 นาง ท่าแร้ง 28/5
ไพฑูรย์ วัชรเศรษฐกุล 428 นาย อนุสาวรีย์ 59/23
ไพทูล เกตุวิไล 2372 นาย ท่าแร้ง 20/13
ไพบูลย์ จิตรวิบูลย์ 97 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ บุญสุข 367 นาย อนุสาวรีย์ 181/146
ไพบูลย์ เอี่ยมทอง 1778 นาย ท่าแร้ง 3/14
ไพเราะ พูลสวัสดิ์ 1059 นาง ท่าแร้ง
ไพโรจน์ ภักดิ์รัตน์ 1154 นาย ท่าแร้ง
ไพวรรณ เคนถาวร 1070 นาง ท่าแร้ง
ไพวรรณ สาลาด 1561 นางสาว ท่าแร้ง
ไพวัลยื มีหนองใหญ่ 1612 นางสาว ท่าแร้ง
ไพศาล พงษ์ด้วง 708 นาย อนุสาวรีย์
ไพศาล เอี่ยมบำรุง 2359 นาย ท่าแร้ง 155/53
ฟารีดา สุภวราหะสุนทร 261 นาง อนุสาวรีย์
เฟื่องนภา ใจวีระวัฒนา 1805 นาง ท่าแร้ง
ภคพร โกศัลวัฒน์ 1768 นาง ท่าแร้ง 78/9
ภราดร เพชระบูรณิน 1202 นาย ท่าแร้ง 32/10
ภวรัญชน์ อารมย์เสรี 2386 นางสาว ท่าแร้ง 222/239
ภัคกรณ์ เกาะยอ 136 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทญา ทับทิม 625 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัทรกร พึ่งกลั่น ร.น. 1037 ร.ต. อนุสาวรีย์
ภัทรพงค์ แซ่ไล้ 43 นาย อนุสาวรีย์
ภัทรภร เขตตระกูล 2225 นาง ท่าแร้ง 1/189
ภัทรวดี จิวพัฒนกุล 2349 นาย ท่าแร้ง 160/2
ภัทรวรรณ จารุมิลินท 783 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/71
ภัทราวุธ ไทยจำเนียร 1466 นาย ท่าแร้ง 199/84
ภัทราวุธ เพียรงาม 436 นาย อนุสาวรีย์
ภัสธารีย์ พิชิตถาวรเวทย์ 1295 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
ภัสสร วานิชเจริญวงศ์ 1926 นาง ท่าแร้ง 70/17
ภาณี พลวงศ์ตระกูล 544 นาง อนุสาวรีย์ 161/76
ภาณุ ชัยศิริ 2312 นาย ท่าแร้ง 169/109
ภาณุ ศิริชุมพันธ์ 1204 นาย ท่าแร้ง 155/31
ภานุช วนาสุขพันธ์ 2354 นาง ท่าแร้ง 160/4
ภานุวัฒน์ สินพูน 502 นาย อนุสาวรีย์
ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ 1949 นางสาว ท่าแร้ง 9/21
ภาวิณี หวังศิริ 493 นาง อนุสาวรีย์ 40/163
ภาวิตา หอมหวล 1741 นางสาว ท่าแร้ง 7
ภาวินี เกษแก้ว 1103 นาง ท่าแร้ง
ภาวินี แซ่หลู่ 1264 นางสาว ท่าแร้ง 6/508
ภิญญดา ศรมยุรา 979 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/192
ภิทยาธรรม ทิศรักษ์ 2103 นาย ท่าแร้ง
ภิรัญญา พันธ์คูณ 84 นางสาว อนุสาวรีย์ 93
ภิสิฐศักดิ์ มีสวน 568 นาย อนุสาวรีย์
ภุมรา แสงภักดิ์ 981 นางสาว อนุสาวรีย์
ภูธนิน ปิยาภิมุข 1428 นาย ท่าแร้ง 51/9
ภูริพงศ์ นิลแช่ม 1717 นาย ท่าแร้ง 44/33
ภูวนัย นาคไพบูลย์ 1320 นาย ท่าแร้ง
ภูษิต สนิทราษฎร์ 408 นาย อนุสาวรีย์ 19
ภูสิทธิ์ เล้าสกุล 2304 นาย ท่าแร้ง 1/87
เภตรา เนาวบุตร 1770 นางสาว ท่าแร้ง 36/47
มงคล ชาติชำนิ 442 นาย อนุสาวรีย์
มงคล สังข์ผลิพันธ์ 1232 นาย ท่าแร้ง 7/86
มงคลชัย ร่มโพธิ์ชื่น 217 นาย อนุสาวรีย์ 167/3
มณฑกานต์ กีรติไพบูลย์ 1342 นางสาว ท่าแร้ง 139/246
มณฑล สุภาพพิบูลย์ 833 นาย อนุสาวรีย์ 86
มณฑา จุ้ยใจตรง 1173 นางสาว ท่าแร้ง
มณฑิตา สิงห์วงษ์ 509 นาง อนุสาวรีย์
มณี จรูญเรือง 1554 นางสาว ท่าแร้ง 33/146
มณี ดิษฐแย้ม 992 นาง อนุสาวรีย์ 244/193
มณี ธีระมังคลานนท์ 2163 นาง ท่าแร้ง 107/1
มณี บัวคลี่ 1690 นาง ท่าแร้ง 47/1
มณีรัตน์ ชาลือ 1885 นางสาว ท่าแร้ง
มนต์ชัย หยกน้ำเงิน 2109 นาย ท่าแร้ง 99/147
มนตรี ศรีสังข์ 1502 นาย ท่าแร้ง 9
มนตรี อารีรัตน์ 1875 นาย ท่าแร้ง 44/28
มนทินันท์ แซ่ไหล 788 นางสาว อนุสาวรีย์ 414/7
มนัญญา อิ่มอารมย์ 600 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/398
มนัส ฉายอรุณ 1647 นาย ท่าแร้ง 117/42
มนัสนันท์ เชษฐทวีชัย 1816 นางสาว ท่าแร้ง 19/4
มนัสนันท์ พัชรปัญญวัฒน์ 2344 นางสาว ท่าแร้ง 44/137
มนัสวิณี ตันพัฒนรัตน์ 2121 นางสาว ท่าแร้ง 121/486
มนัสสนันท์ วิทนา 1114 นางสาว ท่าแร้ง 1020
มยุรี รักงาน 2307 นางสาว ท่าแร้ง 243/2
มยุรี วิโรจน์แสงอรุณ 514 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/186
มยุรี โสภณรักษ์วงศ์ 197 นางสาว อนุสาวรีย์
มลิวัลย์ สมศรี 1116 นาง ท่าแร้ง 61/222
มลิวัลย์ สาสะสุล 851 นางสาว อนุสาวรีย์
มอญเทพ ลิ้มรสสุข 1580 นาง ท่าแร้ง 79/1
มะลินี พงษ์เก่า 952 นาง อนุสาวรีย์
มังกร แน่นหนา 581 พ.ต. อนุสาวรีย์ 401
มัณฑนา กิตติคุณศิริ 1950 นาง ท่าแร้ง 134/94
มัลลิกา อังศุวัฒนา 1903 นางสาว ท่าแร้ง 118/224
มานพ เกิดอุดม 126 นาย อนุสาวรีย์ 161
มานพ แก้วทิ 223 นาย อนุสาวรีย์
มานะ ถนอมทุน 105 นาย อนุสาวรีย์
มานะกิจ เทียมกลาง 1532 นาย ท่าแร้ง 37/153
มานิจ วราภาคย์ 1942 นาย ท่าแร้ง 5/28
มานิดา ผลชู 1333 นาง ท่าแร้ง 38/343
มานิตย์ คำอู๊ด 75 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ ด้วงเจริญ 2394 นาย ท่าแร้ง 134/256
มานิตย์ ทองดี 786 นาย อนุสาวรีย์
มานิตย์ สังขวิจิตร 2058 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 44/19
มานี ศุภโสตถิ 698 นาง อนุสาวรีย์ 9/11
มาโนชญ์ กฤตศิลป์ 1373 นาย ท่าแร้ง 30/13
มาลินี บุญวานิช 911 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/64
มาลี คุมสุข 2211 นาง ท่าแร้ง 71/68
มาลี ฉัตรชัยยัญ 868 นาง อนุสาวรีย์ 10
มาลี เวทยะวานิช 1850 นางสาว ท่าแร้ง 6/113
มาลี หนูนิ่ม 772 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/577
มาศสุวัณณ์ บุญลือ 2243 นางสาว ท่าแร้ง 90/78
มุกดา จันทร์มูล 1996 นางสาว ท่าแร้ง 57/125
เมตตา เพชรเกตุ 2091 นาง ท่าแร้ง 145/161
เมตตา ศรีชุบร่วง 61 นาง อนุสาวรีย์ 77/156
เมทินี ไชยเสน 2380 นางสาว ท่าแร้ง 222/384
เมธาพร โคจรโรจน์ 554 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
เมธิฐ คงอินทร์ 1890 นาย ท่าแร้ง 5
ไมตรี เชิงสมหวัง 909 นาย อนุสาวรีย์ 9/55
ไม้อิ่ม แซ่โค้ว 1511 นาง ท่าแร้ง 1/126
ยงยุทธ พุทธศานติบัณฑิต 654 นาย อนุสาวรีย์ 94/4
ย้วน นาคแจ้ง 1987 นาย ท่าแร้ง 162/1
ยอดตอง เหลียบแหลม 101 นางสาว อนุสาวรีย์
ยอดรัก สุนทรวรรณ 371 นาย อนุสาวรีย์ 28/20
ยิ่งเกียรติ แสงชัย 1253 นาย ท่าแร้ง 149/33
ยิ่งยส โชติพิมาย 977 พล.อ. อนุสาวรีย์ 25
ยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย 1286 นาง ท่าแร้ง 9/3
ยิ่งลักษณ์ ฮุ่ยสกุล 631 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/143
ยิ่งศักดิ์ สนิทจันทร์ 56 นาย อนุสาวรีย์ 159/119
ยุทธนา กองจำปา 1391 นาย ท่าแร้ง 71/32
ยุทธนา ปกป้องมงคล 2094 นาย ท่าแร้ง 111/410
ยุทธนา พสุนธาวิโรจน์ 583 นาย อนุสาวรีย์ 56/32
ยุทธนา โพธิ 1390 นาย ท่าแร้ง 102/493
ยุทธนา วีระพรรณ์ 178 นาย อนุสาวรีย์ 274
ยุทธวัฒน์ กล่ำกล่อมจิตร์ 1536 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 139/28
ยุพดี อิงคามระธร 922 นาง อนุสาวรีย์ 345
ยุพยงค์ กาญจนมุสิก 1615 นาง ท่าแร้ง
ยุพวรรณ บุญสุทธิ์ 1056 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพา พจนาวราพันธุ์ 1978 นาง ท่าแร้ง 145/5
ยุพา สิริยากุล 1420 นาง ท่าแร้ง 9/227
ยุพิน จันทวงษ์ 1369 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน ทองดี 1730 นาง ท่าแร้ง
ยุพิน พฤกษา 275 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน ฮวดบำรุง 1454 นางสาว ท่าแร้ง
ยุภาเพ็ญ รัตนาวังเจริญ 2072 นาง ท่าแร้ง 89/228
ยุภารัตน์ อินทะนนท์ 1077 นาง ท่าแร้ง 19
ยุวดี แซ่โป 1604 นางสาว ท่าแร้ง 90/166
ยุวดี รัตนวงศ์ 462 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/702
ยุวดี วงศ์พันธุ์ 1720 นางสาว ท่าแร้ง
ยุวดี สุวรรณรัตนโชติ 1195 นางสาว ท่าแร้ง 111/22
เยาวดี ตันติเสวี 996 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/361
เยาวพา ยอดพยุง 92 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/1
เยาวลักษณ์ ธรรมวิภาค 966 นาง อนุสาวรีย์ 19/1
เยาวลักษณ์ วงศ์สุวานิช 497 นาง อนุสาวรีย์ 37/238
เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง 469 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/97
รงค์ศักดิ์ สมบัตินา 867 นาย อนุสาวรีย์
รจิดา ศรีโคตร 1288 นาง ท่าแร้ง 111/545
รชพรรณ อยู่สุข 2165 นางสาว ท่าแร้ง 111/479
รตานา รัตนประทีป 2182 นาง ท่าแร้ง 137/136
รติยา สุขมาก 1486 นาง ท่าแร้ง 199/100
รพรัตน์ มหากาญจนกุล 1139 นางสาว ท่าแร้ง 7/47
รพีพรรณ เกาะจู 1240 นางสาว ท่าแร้ง
รมย์ยมลพรรษ จันทมานพ 527 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/72
รมัณยา สุพัฒนกุล 170 นางสาว อนุสาวรีย์
รมิดา คงธนะ 2023 นาง ท่าแร้ง 38/113
รมิดา ชัยมงคลานนท์ 2123 นางสาว ท่าแร้ง 222/138
รวงทิพย์ สิรินิธิ์ 2187 นางสาว ท่าแร้ง 46/28
รวีวรรณ์ กฤษณเศรณี 1607 นางสาว ท่าแร้ง 150/4
รสคนธ์ แก้วสะอาด 2353 นางสาว ท่าแร้ง 1238
รสสุคนธ์ แก้วดวงตา 1150 นาง ท่าแร้ง
ระเบียบ ศรีจรัญ 1809 นางสาว ท่าแร้ง 6/496
ระพีพรรณ พลาหาญ 1169 ร.อ. ท่าแร้ง 247/1
รักษา สุนทร 224 นาย อนุสาวรีย์ 14/199
รังสรรค์ วาระสิทธิ์ 1671 นาย ท่าแร้ง 28/41
รัชกฤช สุรกีรติกร 1993 นาย ท่าแร้ง 47/43
รัชญา อุไรรัตนพงษ์ 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/625
รัชนี กรรณิกา 209 นาง อนุสาวรีย์ 50/51
รัชนี จึงศรีรัตนสกุล 503 นาง อนุสาวรีย์ 30/1
รัชนี ใจเพียร 1269 นาง ท่าแร้ง 144/1
รัชนี ชัยดำรงเลิศ 45 นาง อนุสาวรีย์ 56/183
รัชนี ไชยสาร 2172 นาง ท่าแร้ง 44/1
รัชนี ปั้นประเสริฐ 1210 นาง ท่าแร้ง
รัชนี โล้วมั่นคง 704 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/2
รัชนี วิวัฒนสินชัย 1889 นางสาว ท่าแร้ง 146/85
รัชนี อารีวิริยะกุล 2373 นางสาว ท่าแร้ง 222/119
รัฐกร กุลชนะโรจน์ 1370 นาย ท่าแร้ง 200/152
รัฐศักดิ์ เย็นสบาย 2098 นาย ท่าแร้ง
รัณพล รักษิตานนท์ 713 นาย อนุสาวรีย์ 11/2
รัตน์ติกาน เมี้ยงหอม 382 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/509
รัตนา แซ่ฮ้อ 1015 นางสาว อนุสาวรีย์ 500/34
รัตนา แสงมุกข์ 421 นาง อนุสาวรีย์
รัตนา เหรัญญกิจ 2207 นาง ท่าแร้ง 9/23
รัตนากร กิจอารีย์ธนธร 775 นาง อนุสาวรีย์
รัตนาภรณ์ สันติสวัสดิ์ 969 นาง อนุสาวรีย์ 29/55
รัศมี เทอดสุวรรณ 1177 นาง ท่าแร้ง 48/3
รัศมี ลีนาลาด 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 3
ราชันย์ สุทธานันต์ 782 นาย อนุสาวรีย์ 6
ราเชน ผาดี 1014 นาย อนุสาวรีย์ 33/165
ราณี จักรแก้ว 507 นาง อนุสาวรีย์ 8
ราศี สานุจิตต์ 2152 นางสาว ท่าแร้ง 159/382
รำไพร ใหญ่อินทร์ 932 นาง อนุสาวรีย์
รำเภย เสนามิตร 1928 นาง ท่าแร้ง 52
รุ่ง คำพิรัง 1146 นาง ท่าแร้ง
รุ่งนะภา วิวัฒนาช่าง 1007 นาง อนุสาวรีย์ 33
รุ่งฟ้า ลิ้มจรูญ 1733 นางสาว ท่าแร้ง 144/55
รุ่งฟ้า หังโส โยอานเช่น 1189 นาง ท่าแร้ง 102/211
รุ่งระวี พละศักดิ์ 975 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งรัตน์ คำซื่อตรง 633 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/115
รุ้งลาวัลย์ เจริญสุข 19 นางสาว อนุสาวรีย์
รุจ ทองเป้า 1309 นาย ท่าแร้ง 44/3
รุจิเรข เจนหัด 1108 นาง ท่าแร้ง
เรวดี กิตติพัฒนะวงศ์ 2037 นาง ท่าแร้ง 19/213
เรวัต ประสพสุข 1100 นาย ท่าแร้ง 1/145
เริงศักดิ์ รุ่งกรุด 1041 นาย อนุสาวรีย์ 33/185
เรืองยศ ศรีสุธรรมรัตน์ 2326 นาย ท่าแร้ง 111/979
เรืองระวี วงศ์นิธิชัยกุล 1090 นาง ท่าแร้ง 139/248
เรืองศรี อมาตยกุล 99 พ.อ. อนุสาวรีย์ 66/3
ฤกษ์ฤทธิ์ กาญจนสง 691 นาย อนุสาวรีย์
ฤดี เลาหะวนิช 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/33
ลภัสรดา ใจเต็ม 1929 นาง ท่าแร้ง
ลลิดา ไชยแสง 744 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/86
ลลิดา ศรวิไลวรรณ 693 นาย อนุสาวรีย์ 36
ลลิตา เหลืองอรุณวิไล 1661 นางสาว ท่าแร้ง 46/98
ลออ ดีดพิณ 683 พ.ท. อนุสาวรีย์ 49/161
ละมูล นาคเจริญ 1936 นาง ท่าแร้ง 22/160
ละเมียด พงษ์ประเสริฐ 2249 นาง ท่าแร้ง 147/33
ละออ พรมมา 1856 นางสาว ท่าแร้ง 89/319
ละออง ทองนวลจันทร์ 141 นางสาว อนุสาวรีย์
ละเอียด เยาวราช 1138 นาง ท่าแร้ง
ลักขณา กตัญญูพันธุ์ 1287 นาง ท่าแร้ง 148/52
ลักขณา ง่วนดา 1640 นางสาว ท่าแร้ง 46/29
ลักขณา พรมทา 936 นางสาว อนุสาวรีย์ 151
ลักขณา ว่องวาจานนท์ 648 นาง อนุสาวรีย์ 14/400
ลักษณ์บดี วิเศษสุวรรณ์ 2069 นาง ท่าแร้ง 145/101
ลักษณ์วิไล ชินพันธุ์ 997 นาง อนุสาวรีย์ 44/194
ลัญชนา ศรีสัมพันธ์ 1 นาง อนุสาวรีย์ 62
ลัดดา แก้วอ่อน 229 นาง อนุสาวรีย์ 17
ลัดดา ดุลยรัตน์ 1651 นาง ท่าแร้ง 7/194
ลัดดา รุ่งเรืองเกียรติ 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/111ก
ลัดดาวัลย์ ชวาเขต 1374 นางสาว ท่าแร้ง 139/13
ลั่นทม โพธิ์แตง 1188 นางสาว ท่าแร้ง
ลาวัณย์ มหาสมทรัพย์ 1609 นางสาว ท่าแร้ง 49
ลำจวน ยอดเงิน 1603 นาย ท่าแร้ง 30
ลำดวน นัยเนตร 645 นางสาว อนุสาวรีย์
ลำพอง จงรักษ์ 811 นาง อนุสาวรีย์ 173/8
ลำพัน ดีสัมพันธุ์ 575 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
ลำเพย กิมทรง 377 นางสาว อนุสาวรีย์ 475
ลำเพย แป้นแก้ว 168 นาย อนุสาวรีย์ 43/45
ลำยอง ศรีวารินทร์ 1539 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย จัดนอก 1959 นางสาว ท่าแร้ง
ลำใย ตันติวุฒิ 1818 นาง ท่าแร้ง 20/10
ลิขิต ทองมา 336 นาย อนุสาวรีย์ 50/129
ลิขิต นักผูก 1097 นาย ท่าแร้ง 22
ลิ้นจี่ ผาลีเสม 675 นาง อนุสาวรีย์ 3/2770
ลือชัย สุดสาคร 82 นาย อนุสาวรีย์ 37/20
เล็ก ศรมยุรา 982 นาง อนุสาวรีย์ 181/202
เลอพงค์ ทองบุญยัง 1759 นาย ท่าแร้ง 120/238
เล้า แซ่ตั้ง 974 นางสาว อนุสาวรีย์ 321
เลิศศักดิ์ แก้วเอี่ยมสุข 659 นาย อนุสาวรีย์ 159/84
เลียบ แสงแก้ว 55 นาย อนุสาวรีย์ 36
วงศกฤต วงศ์อกนิษฐ์ 589 นาย อนุสาวรีย์ 8
วงศธร บุญเคน 11 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 18/51
วจีทัศน์ ผู้ช่วยท้วม 613 นาง อนุสาวรีย์ 132/8
วชิรพันธุ์ นาคะตะ 753 นาย อนุสาวรีย์ 111/177
วชิระ กุลนารี 1032 นาย อนุสาวรีย์ 43/59
วณิชยา แก้วโก 1563 นาง ท่าแร้ง 88/174
วณิภาพรรณ ชิวค้า 288 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/34
วนาวัลย์ ทองปัจฉา 2199 นาง ท่าแร้ง 79/159
วนิดา คำภา 1130 นางสาว ท่าแร้ง 1/26
วนิดา ใจสุข 1760 นาง ท่าแร้ง 99/108
วนิดา ศรีขจร 686 นาง อนุสาวรีย์ 23
วนิตา ระวังวงค์ 18 นาย อนุสาวรีย์
วรกิจ หมีงาม 1648 นาย ท่าแร้ง 48/51
วรดา ตันประภาภรณ์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/151
วรเดช ประยูรวรวงศ์ 1268 นาย ท่าแร้ง 44/109
วรธตรฐช์ กิจโชติ 815 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/159
วรนาถ สว่างศิริพรชัย 673 นาย อนุสาวรีย์ 99/121
วรพจน์ ขุทอง 1246 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 159/519
วรพล พรหมิกบุตร 322 นาย อนุสาวรีย์ 2018/30
วรรณดี เกตุชีพ 1318 นางสาว ท่าแร้ง 18/294
วรรณดี ฤทธิ์อุยานนท์ 578 นางสาว อนุสาวรีย์ 213/8
วรรณดี อาษาสู้ 1029 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณนภา ปลื้มจิตต์ 1892 นาง ท่าแร้ง 58
วรรณนิภา เครื่องจันทร์ 1134 นางสาว ท่าแร้ง 125/1
วรรณภา เกิดปัญญา 2034 นาง ท่าแร้ง 111/517
วรรณวรี อัล-มูเนียร์ การ์ซาน 623 นาง อนุสาวรีย์ 9/145
วรรณวิภา วงษ์รอต 1852 นาง ท่าแร้ง 159/388
วรรณวิมล สุวรรณมาลี 2271 นางสาว ท่าแร้ง 6/675
วรรณา เกิดพร 1806 นางสาว ท่าแร้ง 117/286
วรรณา ทองดี 1153 นาง ท่าแร้ง
วรรณา นันทนลาภอำรุง 1000 นางสาว อนุสาวรีย์ 158
วรรณา พิสิฐศุภมิตร 302 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/4
วรรณาภา วรรณกูล 1239 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณี เชิงสมหวัง 906 นาง อนุสาวรีย์ 9/56
วรรณี สมานจิตต์ 293 นาง อนุสาวรีย์ 37/398
วรรฤดี จั่นใบเล็ก 271 นางสาว อนุสาวรีย์
วรวรรณ วรรณบัณฑิตย์ 1176 นาง ท่าแร้ง 30
วรวัฒน์ มุธุวรรณ 1405 นาย ท่าแร้ง 29
วรวัฒน์ วรอังคณา 2070 นาย ท่าแร้ง 155/68
วรวุฒิ อุ่นทา 248 นาย อนุสาวรีย์ 235
วรเวช วิเศษบำรุงเจริญ 2112 นาย ท่าแร้ง 102/195
วรัญญา สุวิมลพันธุ์ 1388 นาง ท่าแร้ง 55/87
วรัญญู เทพพัตรา 1030 นาง อนุสาวรีย์ 14/512
วรัท วรบรรณรัตน์ 847 นาย อนุสาวรีย์ 45/12
วรัทยา ลิมปิวิวัฒน์กุล 1765 นาง ท่าแร้ง 55/77
วรันทร มังกรศรี 1212 นางสาว ท่าแร้ง 24/137
วรา บำรุงผล 402 นาย อนุสาวรีย์ 135/5
วรากานต์ พันธ์นิล 1171 นางสาว ท่าแร้ง
วรางคณางค์ วังชุมทอง 2338 นางสาว ท่าแร้ง 19/1
วราพร พงศ์สุวากร 1977 นางสาว ท่าแร้ง 87/36
วราพร วีระวงษ์ 1488 นาง ท่าแร้ง
วราภรณ์ สินธุพันธ์เดชา 984 นาง อนุสาวรีย์ 43/166
วราภรณ์ สีสังข์ 289 นาง อนุสาวรีย์ 39/23
วราภรณ์ สุวรรณพันธ์ 1303 นางสาว ท่าแร้ง 2/53
วรินทร์พร พลูประเสริฐญาดา 722 นางสาว อนุสาวรีย์
วริศนันท์ ไกรโรจน์ 1550 นางสาว ท่าแร้ง
วริศรา ปานศรี 2216 นางสาว ท่าแร้ง 102/469
วลัยพร ฉายอรุณ 697 นาง อนุสาวรีย์ 29/167
วลัยภรณ์ บุณยพุกกณะ 1884 นางสาว ท่าแร้ง 57
วลัยลักษณ์ บุญภูพันธ์ตันติ 89 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
วศิน ฉิมมณี 1050 นาย อนุสาวรีย์ 56/291
วสวัตชิ์ ศรีสมเวียง 282 นาย อนุสาวรีย์
วสันต์ จันทร์โฮม 1136 นาย ท่าแร้ง 19/4
วสุวดี เดโชธรรมสถิต 1490 นางสาว ท่าแร้ง 18/26
วัขรินทร์ หนูแก้ว 2320 นาย ท่าแร้ง 71/7
วัชรพงศ์ โกคูณ 1859 นาย ท่าแร้ง 44/90
วัชรพงษ์ ชโลดมพงศ์ 1249 ด.ต. ท่าแร้ง 100/504
วัชรพร นิ่มนวล 310 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/219
วัชรพล นามขันธ์ 137 นาย อนุสาวรีย์ 22
วัชระ ดีทองอ่อน 838 นาย อนุสาวรีย์ 8
วัชระ ดีนวลพะเนา 1947 นาย ท่าแร้ง 21/77
วัชระ มณีอินทร์ 2100 นาย ท่าแร้ง
วัชระ ยาคุณ 1336 นาย ท่าแร้ง 89/598
วัชราภรณ์ อัมพุช 2308 นาง ท่าแร้ง 5/215
วัชรี รัตนธรรม 764 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/89
วัฒนะ กรุตอาชา 734 นาย อนุสาวรีย์ 244/67
วัฒนะ มหิพันธ์ 2360 นาย ท่าแร้ง 37/225
วัฒนา เจริญสำเร็จกิจ 412 นาง อนุสาวรีย์ 118
วัน เจริญจันทร์ 1331 นาง ท่าแร้ง 155/2
วันชัย จิรพงศ์พิทักษ์ 2151 นาย ท่าแร้ง 208/3
วันชัย ธนะสมบัติ 1281 นาย ท่าแร้ง 44/26
วันทนีย์ ตรีสิงห์ 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 222
วันเพ็ญ ปานตะละศรี 2374 นาง ท่าแร้ง 27/6
วันเพ็ญ พูลสระคู 1058 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ รำภา 1084 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ ศุภโสตถิ 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/9
วันรบ ชมเสวก 540 นาย อนุสาวรีย์ 37/98
วันวิสา ประภาธนานันท์ 1272 นางสาว ท่าแร้ง 8/36
วันวิสา ศรีอำไพ 1119 นาง ท่าแร้ง 218
วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์ 1165 นางสาว ท่าแร้ง 37/2
วัลลภ ธนดำรงกุล 1350 นาย ท่าแร้ง 6/84
วัลลภา มนจังหรีด 1808 นาง ท่าแร้ง 6/498
วาทิต ณ บางช้าง 2390 นาย ท่าแร้ง 222/288
วารุณี ถนอมศักดิ์ 564 นาง อนุสาวรีย์
วารุณี ไม้ตราวัฒนา 413 นางสาว อนุสาวรีย์ 410
วาสนา กองฤทธิ์ 840 นาง อนุสาวรีย์ 99/173
วาสนา จันทร์เพ็ง 1579 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา ทองมาก 740 นาง อนุสาวรีย์ 1/253
วาสนา น้ำทิพย์ 1080 นางสาว ท่าแร้ง 501/280
วาสนา พุทธเจริญ 1653 นาย ท่าแร้ง 117/230
วาสนา วัฒนพงษ์พิทักษ์ 640 นาง อนุสาวรีย์ 5/19
วาสนา วินิจเจริญศรี 285 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา วิวัฒน์วงศ์ธร 277 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/755
วาสนา สุณาวงค์ 1706 นาง ท่าแร้ง 37/151
วาสนา อัณสวัสดิ์ 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/202
วิจิตร ชื่นตา 369 นาย อนุสาวรีย์ 353
วิจิตร บุญมา 2169 นาย ท่าแร้ง
วิชญะ ชมชื่น 820 นาย อนุสาวรีย์ 9/124
วิชัย เกตุเกษร 230 นาย อนุสาวรีย์ 67
วิชัย จิวารัตนพงศ์ 751 นาย อนุสาวรีย์ 32/3
วิชัย ตรีอัจฉริยกุล 1296 นาย ท่าแร้ง 52/41
วิชัย บุนยตีรณะ 345 พ.ท. อนุสาวรีย์ 29/29
วิชัย เพียรพัฒนพงศ์ 2180 นาย ท่าแร้ง 155/52
วิชัย ภาคอรรถ 831 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
วิชัย มณีวรรณ 587 นาย อนุสาวรีย์ 29/94
วิชัย เรืองเกียรติกุล 401 นาย อนุสาวรีย์ 225/68
วิชาญ เติมศิริรัตน์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 343/38
วิชิต บุญทศ 93 นาย อนุสาวรีย์
วิชิต สุขะวัชรานนท์ 685 นาย อนุสาวรีย์ 233
วิชิต อินทรประสงค์ 426 พล.ต. อนุสาวรีย์ 342/185
วิชิตชัย อินทรประเสริฐ 1530 นาย ท่าแร้ง 45/8
วิเชษฐ์ เจริญรส 2005 นาย ท่าแร้ง 46/88
วิเชษฐ์ อิ่มร้อยเอ็ด 2135 นาย ท่าแร้ง 137340
วิเชียร ชื่นบำรุง 1001 นาง อนุสาวรีย์ 32
วิเชียร ปานจาด 1193 นาย ท่าแร้ง
วิเชียร ศรีอนุต 144 นาย อนุสาวรีย์
วิเชียร สนิทสิงห์ 1459 นาง ท่าแร้ง
วิเชียร สลากรธนวัฒน์ 964 นาย อนุสาวรีย์ 37/78
วิเชียร สอนเจริญ ร.น. 1524 น.ต. ท่าแร้ง 250
วิเชียร สายสมบัติ 513 นาย อนุสาวรีย์
วิฑูรย์ แก้วน้ำใส 1063 นาย ท่าแร้ง
วิทยา ชินเดช 94 นาย อนุสาวรีย์ 244/108
วิทยา วันโพนทอง 756 นาย อนุสาวรีย์
วินัย ไกรนอก 106 นาย อนุสาวรีย์ 101
วินัย ปานทอง 260 นาย อนุสาวรีย์
วินัย วิทยานุกูล 2210 นาย ท่าแร้ง 134/77
วินัย สงวนชม 176 นาย อนุสาวรีย์
วินัย. เกตุทอง 332 นาย อนุสาวรีย์ 50/345
วินิจศักดิ์ แช่มชื่น 1703 นาย ท่าแร้ง 199/225
วินิต ปริญญวัฒน์ 828 นาย อนุสาวรีย์ 3/2753
วิบูลย์ รุ่งวิทยานุวัฒน์ 356 นาย อนุสาวรีย์ 108/99
วิภา ไชยณรงค์ 878 นาง อนุสาวรีย์ 43/396
วิภา วิลัยพันธ์ 1356 นาง ท่าแร้ง 47/3
วิภา อรรถกมล 827 นาง อนุสาวรีย์ 134
วิภาณี พยุงพงศ์ 690 นาง อนุสาวรีย์ 120/23
วิภาดา สวัสดิกุล 2105 นางสาว ท่าแร้ง 143/61
วิภาดา อธิพลวิวัฒน์ 492 นาง อนุสาวรีย์ 1/4
วิภาภรณ์ เครืออนันต์ 508 นางสาว อนุสาวรีย์ 2426
วิภารัตน์ คำหอม 1510 นางสาว ท่าแร้ง
วิภาวดี ศรีนนท์ 139 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาวรรณ พงษ์พิลาสาร 1700 นาง ท่าแร้ง 129
วิมนวัน เพ็งชำนาญ 1162 นางสาว ท่าแร้ง
วิมล เปรมปริก 1057 นาง ท่าแร้ง
วิมล เวสารัชกร 1962 นาง ท่าแร้ง 201/11
วิมล สุนทรวาทิตกุล 1537 นาง ท่าแร้ง 599/3
วิมลรัตน์ ขันทีท้าว 1205 นางสาว ท่าแร้ง
วิมลรัตน์ โห้ถนอม 618 นาง อนุสาวรีย์ 181/309
วิยะดา ฐิติวัฒนาการ 481 นางสาว อนุสาวรีย์ 95/16
วิรงรอง แช่มเกษม 1410 นาง ท่าแร้ง 235/1
วิรศักดิ์ วิชาดี 637 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช ทันวงษา 940 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช สิทธิเจริญพรชัย 167 นาย อนุสาวรีย์ 62/190
วิรัชชัย โพธิละเดา 2075 นาย ท่าแร้ง 71/28
วิรัญดา ทิมประดับ 1636 นางสาว ท่าแร้ง 96/177
วิรัตน์ ชัยภักดี 1724 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 89
วิรัตน์ ยิ้มปรีดา 2090 นาย ท่าแร้ง
วิริยะ วงษ์ดนตรี 1567 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ ธนกิจวิบูลย์ผล 2063 นาย ท่าแร้ง
วิโรจน์ วิจิตรวรวงศ์ 531 นาย อนุสาวรีย์ 342/12
วิลาวรรณ อยู่พุ่มพฤกษ์ 709 นาง อนุสาวรีย์ 12/272
วิลาวัณย์ เหล็งทอง 186 นาง อนุสาวรีย์
วิลาสินิ เจริญลาภ 297 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/108
วิลาสินี ศิริจารุวงศ์ 2367 นางสาว ท่าแร้ง
วิลาสินี เอกธเนศ 1823 นางสาว ท่าแร้ง 79/36
วิไล จ่าหล้า 870 นาย อนุสาวรีย์
วิไล ปัญญาแจ่ม 1163 นางสาว ท่าแร้ง
วิไลรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 569 นาง อนุสาวรีย์
วิไลลักษณ์ บุนนาค 1774 นาง ท่าแร้ง 88/208
วิไลวรรณ ละมัย 394 นาง อนุสาวรีย์ 49/181
วิวัฒน์ เย็นสบาย 2099 นาย ท่าแร้ง
วิสิทธิ์ คำปันศักดิ์ 912 นาย อนุสาวรีย์ 95
วิสุทธิ์ คำภักดี 608 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/148
วิสุทธิ์ ถมังกิจ 1737 นาย ท่าแร้ง 99/185
วิสุทธิ์ พิเภก 2125 นาย ท่าแร้ง 288
วีณา กันทราวิรัตน์ 53 นางสาว อนุสาวรีย์
วีรพงษ์ เมธีธรรมาภรณ์ 1230 นาย ท่าแร้ง
วีรพล เจริญพานิช 1591 นาย ท่าแร้ง 99/13
วีรพล สินทอง 1148 นาย ท่าแร้ง
วีระ สนธิ 635 นาย อนุสาวรีย์ 244/201
วีระ สาราสิทธิ์ 1273 นาย ท่าแร้ง 111/1070
วีระเดช รุ่งสาง 1891 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/123
วีระพล พรมหลวงศรี 134 นาย อนุสาวรีย์
วีระพันธุ์ มีวรรณสุขกุล 806 นาย อนุสาวรีย์ 22/20
วีระยศ สุปัญโญ 1541 นาย ท่าแร้ง 24/76
วีระยุทธ์ เทพพัตรา 1028 นาย อนุสาวรีย์ 3/1084-1085
วีระยุทธ บุตรดี 1907 นาย ท่าแร้ง
วีระวรรณ นวลมณี 961 นาง อนุสาวรีย์ 46
วีระวัฒน์ สมฤทธิ์ 2003 นาย ท่าแร้ง 62/9
วีระศักดิ์ แกล้วกล้า 1705 นาย ท่าแร้ง 9/48
วีระศักดิ์ ทรัพย์มณี 60 นาย อนุสาวรีย์ 86/6
วีราพัชร์ แท่งทองคำ 808 นาง อนุสาวรีย์ 212/10
วุฒิ พิมพา 2 นาย อนุสาวรีย์ 33/24
วุฒิ สกุลเต็ม 1275 นาย ท่าแร้ง 111/402
วุฒิกรณ์ สมฤทธิ์ 1999 นาย ท่าแร้ง 62/6
วุฒิไกร ทิพยเมธ 1349 นาย ท่าแร้ง 36/102
วุฒิชัย ศรีน้อย 1623 นาย ท่าแร้ง 6/441
แว๋ว เหมมาลา 903 นางสาว อนุสาวรีย์
ศกุนตลา กะราลัย 2212 นาง ท่าแร้ง 37
ศตพร นวลละออง 2357 นาย ท่าแร้ง 222/178
ศมาภร อัศภาภรณ์ 441 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
ศรวณีย์ กายอรุณสุทธิ์ 435 นางสาว อนุสาวรีย์ 304
ศรัญญา ตีรเลิศพานิช 938 นาง อนุสาวรีย์ 56/358
ศรัญญา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 487 นาง อนุสาวรีย์ 49/201
ศรัญย์ เทียนทำนูล 8 นาย อนุสาวรีย์ 48/82
ศรัญยพร ชำนาญ 1039 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/125
ศรายุทธ สุรรัตน์ 886 นาย อนุสาวรีย์ 190/6
ศริญญาวรรณ พรหมสุวรรณ 1751 นางสาว ท่าแร้ง 81/13
ศรีทัย มูสิกธรรม 477 นาย อนุสาวรีย์ 23/2
ศรีบังอร อิสระกุลฤทธา 295 นาง อนุสาวรีย์ 82
ศรีสมร ชูทอง 1596 นาง ท่าแร้ง 1/228
ศรีสุมน หงษ์น้อย 1854 นาง ท่าแร้ง 248/8
ศศิชล เอี่ยมวิจารณ์ 98 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/74
ศศิญา พันธุกล้า 1481 นางสาว ท่าแร้ง 3/33
ศศิธร แซ่หว่อง 422 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิธร นาวาเรือน 1463 นาง ท่าแร้ง 89/235
ศศิธร นิดใหม่ 1159 นาง ท่าแร้ง 71/65
ศศิธร วิจิตรธนสาร 1644 นาง ท่าแร้ง 17/34
ศศิภา ชีระพันธุ์ 1257 นาง ท่าแร้ง 39/102
ศักดา กาญจนดุล 1019 นาย อนุสาวรีย์ 16
ศักดา มูสิกธรรม 479 นาย อนุสาวรีย์ 23/5
ศักดิ์ชัย เต็มมงคลชัย 308 นาย อนุสาวรีย์ 10/40
ศักดิ์ชัย ยินดีฉัตร 1209 นาย ท่าแร้ง 8
ศักดิ์ชัย สุวรรณประเสริฐ 1562 นาย ท่าแร้ง 119/312
ศักดิ์ไชย ประเสริฐศรี 1497 นาย ท่าแร้ง 47/13
ศักดิ์ดา ไชยกิจ 1742 นาย ท่าแร้ง
ศักดิ์ศรี เงินกลม 1940 นาย ท่าแร้ง 55/49
ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทรฺ 1719 นาย ท่าแร้ง 139/50
ศักดิ์สิน ทิพยเกษร 639 พล.อ. อนุสาวรีย์ 28/11
ศักย์ศรณ์ หอมเดชนะกุล 489 นาย อนุสาวรีย์ 92/56
ศักรินทร์ พรทิพยนกุล 522 นาย อนุสาวรีย์
ศาสตรา เฉลืมไชย 1904 นาย ท่าแร้ง 200/3
ศิมา สวรรณบุบผา 2214 นาง ท่าแร้ง 5/21
ศิรภัทร มลิวัลย์ 1325 นางสาว ท่าแร้ง 18/79
ศิระวรรณ อ่อนบุญญะ 1483 นาง ท่าแร้ง 27
ศิริกาญจน์ อนุศิริ 2337 นางสาว ท่าแร้ง 6/440
ศิริกุล จิรอนันตกุล 1398 นางสาว ท่าแร้ง 44/120
ศิริเกียรติ ศักดิ์โกศล 1290 นาย ท่าแร้ง 179/134
ศิริชัย เลาหเมตเมธา 787 นาย อนุสาวรีย์ 181/35
ศิริพร คงธนะเจริญชัย 2389 นางสาว ท่าแร้ง 137/308
ศิริพร ชุ่มมงคล 1620 นางสาว ท่าแร้ง 111/477
ศิริพร ทวีคูณ 2086 นาง ท่าแร้ง 70/170
ศิริพร ทองก้อน 1650 นาง ท่าแร้ง 155/94
ศิริพร เพ็ชรศิริ 91 นางสาว อนุสาวรีย์ 67
ศิริพร ศรประสิทธิ์ 262 นางสาว อนุสาวรีย์ 197
ศิริพร สันติฤทธิ์ 949 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/157
ศิริเพ็ญ ที่อุปมา 1842 นางสาว ท่าแร้ง 79/165
ศิริมา แก้วโมรา 1478 นาง ท่าแร้ง 95
ศิริมา จิตต์สดศรี 778 นาง อนุสาวรีย์ 137
ศิริรัตน์ ปานเจริญ 2280 นาย ท่าแร้ง 1/185
ศิริรัตน์ สงนอก 622 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริรัตน์ อรัญยกานนท์ 873 นาง อนุสาวรีย์ 63
ศิริลักษณ์ จงรัดกลาง 250 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริลักษณ์ เดชวิลัย 1793 นางสาว ท่าแร้ง 232
ศิริลักษณ์ เปรมวิเชียร 1115 นางสาว ท่าแร้ง 88/8
ศิริวรรณ แซ่ซือ 921 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริวรรณ ดิษฐาพรเศรษฐ์ 306 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/39
ศิริวรรณ ภุชงค์เจริญ 1714 นางสาว ท่าแร้ง 37/205
ศิริวัฒน์ บัวใหญ่ 1424 นาย ท่าแร้ง 9/53
ศิริสิทธิ์ พุทธรักษา 946 นาย อนุสาวรีย์ 87/3
ศิลป์ชัย ฉายแสงจันทร์ 1943 นาย ท่าแร้ง 2
ศิลป์ชัย เชาวณาพรรณ์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 44/89
ศิวชัย โคมทองสถิตย์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 88/96
ศิวนพ เหล่าโรจน์ทวีกุล 1499 ร.ต. ท่าแร้ง 48/19
ศิวพร แซ่ลี้ 1600 นาง ท่าแร้ง
ศิวาพร กาญจนะวรนันท์ 472 นาง อนุสาวรีย์ 342/110
ศิวาพร เฉลิมสุขชัย 478 นาง อนุสาวรีย์ 9/284
ศุทธินี ภูมิขุนทด 2220 นาง ท่าแร้ง
ศุภกร พรประเสริฐพันธุ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 9/129
ศุภกร ไวยาวัจมัย 1797 นาย ท่าแร้ง 139/343
ศุภกร สถิตเทพบัญชา 1385 นาย ท่าแร้ง 255/17
ศุภกร อินทะวงษ์ 1091 นาย ท่าแร้ง 3
ศุภชัย ภู่พงศ์พันธ์กุล 505 นาย อนุสาวรีย์ 46/109
ศุภชัย ศรีวรกุล 1896 นาย ท่าแร้ง 24/43
ศุภโชค พิรุฬห์สิทธิ์ 1432 นาย ท่าแร้ง 14/124
ศุภพิชญ์เนตร พงษ์อมาตย์ 1120 นาง ท่าแร้ง 44/69
ศุภลดา พิชญวิวัฒน์ 760 นางสาว อนุสาวรีย์ 58
ศุภวัฒน์ ศรีโชค 1840 นาย ท่าแร้ง 150/12
ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 2039 นาย ท่าแร้ง 145/36
ศุภวัตร อารยพงศ์ 570 นาย อนุสาวรีย์ 57/3
ศุภวัลย์ เอื้อวัฒนามงคล 1392 นาง ท่าแร้ง 50/26
ศุภศักดิ์ กองขุนทด 1775 นาย ท่าแร้ง
ศุภานัน กัลยาณมิตร 2028 นาง ท่าแร้ง 159/22
ศุภิดา ศิลปอาชา 420 นาง อนุสาวรีย์ 97
เศรษฐพจน์ ชีรนรวนิชย์ 2294 นาย ท่าแร้ง 119/331
โศภิญ สนิทพ่วง 521 นาง อนุสาวรีย์ 56/349
โศภิษฐ์ ตีรวัฒนานนท์ 1381 นาง ท่าแร้ง 78/156
โศภิษถ์ ดุมกลาง 381 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/220
สกนธ์ จรัสแสงอนันต์ 199 นาย อนุสาวรีย์
สกนธ์ ช่วยเมือง 1712 นาย ท่าแร้ง 139/138
สกนธ์ รัตนสิงห์ 863 นาย อนุสาวรีย์ 77/68
สกล พัสลัง 2027 นาย ท่าแร้ง 159/40
สกลวรรณ สมไพบูลย์ 2375 นาง ท่าแร้ง 222/386
สกูลชัย สาริกาชาติ 1743 นาย ท่าแร้ง 102/196
สคราญ พิริยวิทย์ 66 นาง อนุสาวรีย์ 181/6
ส่ง สลักลาย 2223 นาย ท่าแร้ง 9/11
สงค์ จันทะดี 1069 นางสาว ท่าแร้ง
สงบ มะปรางหวาน 1732 นาย ท่าแร้ง 33/2
สงัด เสมอใจ 1207 นาง ท่าแร้ง
สง่า จันทร์น้อย 1104 นาย ท่าแร้ง
สดศรี วัฒนธรรม 2052 นางสาว ท่าแร้ง 38/226
สดายุ คำศิริ 1787 นาย ท่าแร้ง 155/77
สถานุ ขาวสะอาด 1248 นาย ท่าแร้ง 44/1/
สถาพร บุตรแก้ว 1855 นาง ท่าแร้ง
สถาพร โพล้งละ 62 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์ 159/69
สถาพร มงคลศิริวัฒนา 1020 นาย อนุสาวรีย์ 368/35
สถาพร วงค์เวียน 1283 ด.ต. ท่าแร้ง 100/155
สถิตย์ อรุณแสง 794 นาย อนุสาวรีย์ 254
สท้าน คนคง 887 นาย อนุสาวรีย์ 63
สนธยา คงไพศาลกิจ 1682 นางสาว ท่าแร้ง 89/501
สนธยา ช้างหลำ 2080 นาย ท่าแร้ง 145/144
สนธยา ปิ่นแก้ว 228 นาย อนุสาวรีย์
สนธยา รัตนะสุขจิตต์ 804 นาง อนุสาวรีย์ 28/23
สนธิญา ตั้งกิจวิวัฒน์ 2342 นาง ท่าแร้ง 6/643
สนอง ทรัพย์สงวน 2175 ด.ต. ท่าแร้ง 70/109
สนอง เพชรศิริ 1047 ร.ท. อนุสาวรีย์ 181/263
สนาน สาทิพย์จันทร์ 1866 นางสาว ท่าแร้ง
สภาพร คัมภิรานนท์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 59
สมเกียรติ กิจเจริญ 280 นาย อนุสาวรีย์ 224
สมเกียรติ ชนติกา 117 นาย อนุสาวรีย์ 3/314
สมเกียรติ ประเสริฐพรศักดิ์ 1062 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 33/132
สมเกียรติ สุรสีหนาท 1242 นาย ท่าแร้ง 88/32
สมควร คุ้มสะอาด 742 นาง อนุสาวรีย์ 95/6
สมควร แซวะ 2391 นาย ท่าแร้ง
สมควร วังแสน 1696 นาย ท่าแร้ง 119/151
สมคิด แก้วดวงเล็ก 305 พลฯ อนุสาวรีย์
สมคิด ปานมณี 552 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด อุตสาหพานิช 77 นาย อนุสาวรีย์ 87
สมจิต เข็มปัญญา 1513 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิต นันทโชติ 2006 นาง ท่าแร้ง 65
สมจิตต์ ตรีมงคล 768 นาง อนุสาวรีย์
สมจิตร์ บุญลอ 2133 นางสาว ท่าแร้ง
สมจิตร์ ผกามาลย์ 2332 นาง ท่าแร้ง
สมจิตร ไร่สว่าง 1807 นางสาว ท่าแร้ง 172/3
สมจิตร์ ลือวิชนะ 214 นาย อนุสาวรีย์ 15
สมจิตร เลิศล้ำ 898 นางสาว อนุสาวรีย์
สมใจ เกตุลา 2126 นาย ท่าแร้ง
สมใจ โลกิตสถาพร 1098 นาง ท่าแร้ง 8/91
สมใจ สนธยาสถาพร 1713 นางสาว ท่าแร้ง 161/77
สมใจ สมควร 397 นาง อนุสาวรีย์ 308
สมใจ อาจประจันทร์ 2174 นางสาว ท่าแร้ง
สมชัย ธรรมโม 128 นาย อนุสาวรีย์ 43/54
สมชัย อิสริยปาลกุล 1042 นาย อนุสาวรีย์ 31/35
สมชาติ แช่มไพโรจน์ 1516 นาย ท่าแร้ง
สมชาย กังวาลไชยวณิชย์ 301 นาย อนุสาวรีย์ 82/19
สมชาย จงผ่อนกลาง 617 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย จตุรสิทธา 189 นาย อนุสาวรีย์ 29/747
สมชาย จันทรบัญชร 387 นาย อนุสาวรีย์ 82/21
สมชาย แซ่ตัน 2195 นาย ท่าแร้ง 19/22
สมชาย ทีฆายุวัฒน์ 303 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย บุตรศรีภูเภา 1460 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ภู่ทอง 274 นาย อนุสาวรีย์ 59/84
สมชาย เสรีพันธ์พานิช 2164 นาย ท่าแร้ง 90/143
สมถวิล นาคปานเอี่ยม 707 นาง อนุสาวรีย์ 111/54
สมทบ เฉยเจริญ 1976 นาย ท่าแร้ง 111/552
สมทบ ชัยภักดี 1543 นาย ท่าแร้ง 159/449
สมทรง ขวัญเมือง 929 นาย อนุสาวรีย์
สมนึก ทองหลาง 1200 นาย ท่าแร้ง
สมนึก บุญบุตร 498 นาย อนุสาวรีย์ 12/4
สมนึก ปานทอง 258 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ ศิริแก้ว 193 นาย อนุสาวรีย์
สมบัติ หลาบเงิน 1175 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ กัลยาสิริ 821 นาง อนุสาวรีย์ 38/39
สมบูรณ์ ขำปิ่น 1556 นาง ท่าแร้ง
สมบูรณ์ สุรรัตน์ 573 นาย อนุสาวรีย์ 190/2
สมปรารถนา เตตานันท์ 799 นางสาว อนุสาวรีย์ 98/137
สมปอง โกมุทีวงษ์ 1430 นาง ท่าแร้ง 1/36
สมปอง จันทร 1533 นาย ท่าแร้ง
สมปอง พุทธชาติ 2104 นาง ท่าแร้ง 71/43
สมปอง ยืนยง 668 นางสาว อนุสาวรีย์
สมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลป 1837 นาย ท่าแร้ง 96/81
สมพงษ์ ธรรมเจริญ 795 น.อ. อนุสาวรีย์ 666/4
สมพงษ์ วันทาแก้ว 1265 นาย ท่าแร้ง 155/171
สมพงษ์ เสือเอก 1635 นาย ท่าแร้ง 128/25
สมพร คงสมซอง 1985 นาง ท่าแร้ง 13/11
สมพร คนคง 889 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/52
สมพร เชิดชู 605 นาย อนุสาวรีย์
สมพร ประพันธ์พจน์ 432 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/400
สมพร ผาตินาวิน 661 นาย อนุสาวรีย์ 86/179
สมพร พราหมณนันทน์ 69 นาย อนุสาวรีย์ 14
สมพร พันธุ์เจริญ 1419 นาง ท่าแร้ง 134/219
สมพร อังคถาวร 1094 นาง ท่าแร้ง 45/11
สมภพ รัตนพรรณา 1280 นาย ท่าแร้ง
สมภรณ์ เจียรพงศ์พิสุทธิ์ 2007 นางสาว ท่าแร้ง 111/403
สมโภชน์ ชื่นศิริ 1845 นาย ท่าแร้ง 79/21
สมมาตร์ แสงมณี 695 นาย อนุสาวรีย์ 86/3
สมยศ ทัดเทียม 1755 นาย ท่าแร้ง 60
สมร นุชเทศ 2250 นาง ท่าแร้ง 94
สมรัตน์ กิจวิไลรัตน์ 748 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/542
สมรัตน์ ปรศุวีระ 2318 นาง ท่าแร้ง 44/102
สมฤดี ไวกาสี 364 นาง อนุสาวรีย์ 59/66
สมฤทัย นารายณ์รักษา 1406 นางสาว ท่าแร้ง 18/96
สมศรี เจริญรูป 883 นาง อนุสาวรีย์ 59
สมศรี ลอยอ่ำ 445 นาง อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ เจตนประกฤต 1956 นาย ท่าแร้ง 139/237
สมศักดิ์ ด้วงใย 13 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ นันทะโตวัฒนะ 1417 นาย ท่าแร้ง 1/161
สมศักดิ์ พันธุ์สิน 866 นาย อนุสาวรีย์ 66/36
สมศักดิ์ วงษ์สกุล 1617 นาย ท่าแร้ง 163/57
สมศักดิ์ อีหมัน 616 นาย อนุสาวรีย์ 9/251
สมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 1289 นาย ท่าแร้ง 163/15
สมหญิง ศรีอนันต์ 1507 นาง ท่าแร้ง 199/216
สมหมาย ไชยหงษา 194 นาย อนุสาวรีย์
สมหมาย สระทองน้อย 1442 นาย ท่าแร้ง
สมหวัง ภูมิพัท 1004 นางสาว อนุสาวรีย์
สมัคร รวีพงศ์ 2000 นาย ท่าแร้ง 3/157
สมัย กาญจะนะไพร 1452 นาย ท่าแร้ง
สมัย ประดับศรี 1592 นาย ท่าแร้ง
สมัย มิตรวิจารย์ 251 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน เจาะล้ำลึก 393 นาย อนุสาวรีย์ 3/2668
สมาน ทรงวุฒิคุณ 51 นาย อนุสาวรีย์
สมาน บุตรชา 376 นาย อนุสาวรีย์ 217/1
สมิทธิ์ ณ พัทลัง 1711 นาย ท่าแร้ง 78/191
สยามรัฐ จุลรักษา 1899 นาย ท่าแร้ง 9/210
สรไกร วสุวานิช 798 นาย อนุสาวรีย์ 11/162
สรพรรค ภักดีศรี 2348 นาย ท่าแร้ง 111/1003
สรพล เสวตสมบูรณ์ 406 นาย อนุสาวรีย์ 162
สรร ปัญญาเนตินาถ 1431 นาย ท่าแร้ง 14
สร้อยเพชร วรรณนิธิกุล 1593 นาง ท่าแร้ง 78/297
สรัฐ อนันต์ชัยพัทธนา 2321 นาย ท่าแร้ง 44/104
สราวุฒิ ไพรสันต์ 864 นาย อนุสาวรีย์ 37
สฤษฎ์พงษ์ บุญชูเศรษฐ์ 819 นาย อนุสาวรีย์ 24
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 2208 นาย ท่าแร้ง 58/17
สวงษ์ ตรีทศ 2083 นางสาว ท่าแร้ง 1/41
สวรรยา มานิตยกุล 370 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/63
สวิง คงแสนศักดิ์ 679 นาย อนุสาวรีย์ 181/261
สหภาค ดีนก 1657 นาย ท่าแร้ง 87/13
สอย แดงลิ่ม 612 นาย อนุสาวรีย์ 2
สอาด เรียนพืชน์ 746 นาง อนุสาวรีย์ 199
สอาด สังฆมาศ 2009 นางสาว ท่าแร้ง
สะอาด จินดามัง 2111 นาย ท่าแร้ง 100/37
สะอาด อินทรีย์ 1085 นางสาว ท่าแร้ง
สังวาล คงเอี่ยม 2002 นาง ท่าแร้ง
สังเวียน กางวันเวส 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
สัญญา เสาร์กลาง 2137 นาย ท่าแร้ง
สัตยา ชนวัฒน์ 221 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
สันติ พงษ์เกิด 1470 นาย ท่าแร้ง
สันทนา อภิธนกูร 1731 นาง ท่าแร้ง 146/59
สัมพันธ์ ทองคำ 646 นาย อนุสาวรีย์
สัมพันธ์ เอี่ยมเศรษฐกุล 1780 นาย ท่าแร้ง 200/195
สัมฤทธิ์ กิจวานิชเสถียร 1293 นาย ท่าแร้ง 44/115
สัมฤทธิ์ รงควิลิต 1841 นาย ท่าแร้ง 1/216
สาคร กาญจะนะไพร 1453 นาย ท่าแร้ง
สาคร จันดาศรี 2171 นาย ท่าแร้ง
สาคร ทองสลับ 896 นาย อนุสาวรีย์
สาคร บัววงศ์ 151 นาง อนุสาวรีย์ 62
สาด อุ่นอบ 1782 นาย ท่าแร้ง 43/128
สาธรรัตน์ หัตพัฒนาศิลป์ 440 นาง อนุสาวรีย์ 15
สามารถ แก้วเนียม 1948 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 49
สามารถ ยาสาธร 720 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ เพชรรัตน์ 1044 นางสาว อนุสาวรีย์ 15
สายทอง วันทุมมา 1111 นาง ท่าแร้ง
สายบัว หลวงเรื่อง 1181 นาย ท่าแร้ง 38
สายพิน บุญเจือ 79 นาย อนุสาวรีย์
สายพินธุ์ กันขุนทด 1871 นางสาว ท่าแร้ง
สายยนต์ พันธุ์ผล 1685 พ.ต. ท่าแร้ง 78/80
สายรุ้ง เชาวนะ 1695 นางสาว ท่าแร้ง 102/344
สายรุ้ง อุปาละ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 38/42
สายวสันต์ รุ่งสุกรี 1434 นางสาว ท่าแร้ง 222/75
สายสมร นาผลงาม 663 นาง อนุสาวรีย์ 14/2
สายหยุด สุขทวี 1716 นางสาว ท่าแร้ง 250
สายไหม จันทร์ผ่อง 2340 นางสาว ท่าแร้ง 18/138
สายัณห์ รักคุ้ม 299 นาย อนุสาวรีย์ 65
สายันต์ วังคำลือ 125 นาย อนุสาวรีย์
สาริศา ขุนวิเศษ 1914 นางสาว ท่าแร้ง 263
สาโรจน์ ทาระธรรม 1680 นาย ท่าแร้ง 33/16
สาลินี โหมดสุวรรณ 2196 นาง ท่าแร้ง 11/50
สาว เม่นเขียว 386 นาง อนุสาวรีย์
สาวิตรี กลิ่นรอด 2393 นาง ท่าแร้ง
สาวิตรี บำรุงราชหิรัณย์ 331 นาง อนุสาวรีย์ 244/152
สำเนา โพธิน 42 นาง อนุสาวรีย์
สำเภา น้อยนนท์ 156 นาง อนุสาวรีย์
สำรวย มาลาม 1624 นางสาว ท่าแร้ง 137/55
สำรวย วิเชียรชัย 1515 นาง ท่าแร้ง
สำรอง เบญจณรงค์ 172 นาย อนุสาวรีย์
สำราญ พันธุ 1757 นางสาว ท่าแร้ง
สำราญ แย้มคล้าย 2316 นาง ท่าแร้ง
สำราญ สงคดี 1736 นาง ท่าแร้ง 352/8
สำราญ หนูแดง 3 นางสาว อนุสาวรีย์
สำเรียง แสนยะบุญ 37 นาง อนุสาวรีย์
สำลี แก้วตอ 688 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/701
สำลี ธรรมเสน 667 นาง อนุสาวรีย์
สำลี สิมมา 1160 นาย ท่าแร้ง
สิงห์ ราชประเสริฐ 1756 นาย ท่าแร้ง 5/21
สิงห์ชัย อัศวมณี 660 นาย อนุสาวรีย์ 88/62
สิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม 1574 นาย ท่าแร้ง 99/31
สิทธิชัย ไชยปัญญา 2362 นาย ท่าแร้ง 222/222
สิทธิชัย บุญแสงส่ง 1308 นาย ท่าแร้ง 18/208
สิทธิชัย สอนกล่อม 1988 นาย ท่าแร้ง 120/189
สิทธิวราชัย ศรีไหม 1416 นาย ท่าแร้ง 1193
สิทธิศักดิ์ ทองสุข 1952 นาย ท่าแร้ง 139/298
สิทธิศักดิ์ มูสิกธรรม 499 นาย อนุสาวรีย์ 23/8
สินชัย พรตรีสัตย์ 1368 นาย ท่าแร้ง 139/231
สิบทิศ ประสมศักดิ์ 1961 นาย ท่าแร้ง 222/292
สิราวรรณ ท้วมลี้ 2046 นาง ท่าแร้ง 5/287
สิริกุล บรรพพงศ์ 1166 นาง ท่าแร้ง 23/3
สิริโฉม สาตราวาหะ 1542 นางสาว ท่าแร้ง 222/245
สิริญา เทพราช 2013 นางสาว ท่าแร้ง 46/189
สิริพร สังข์สุวรรณ 2260 นาง ท่าแร้ง 155/147
สิริพร หลักชัย 2106 นางสาว ท่าแร้ง 104/5
สิริพล พลซื่อ 1408 นางสาว ท่าแร้ง 78/135
สิริลักษณ์ นิตยาจารย์ 989 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/44
สิริวรรณ เพ็ชรมณี 1973 นาง ท่าแร้ง 39/195
สิริวรรณ เรืองรอง 1998 นาง ท่าแร้ง 119/41
สิริวรรณยา ไชยสาร 2192 นาง ท่าแร้ง 96/143
สิโรจน์ หมันหลิน 2074 นาย ท่าแร้ง 79/63
สิวลักษณ์ จีนานุพันธ์ 2076 นาง ท่าแร้ง 59/4
สืบศักดิ์ ศลโกสุม 1045 นาย อนุสาวรีย์ 44/40
สืบสกุล ศรีนาค 2365 นาย ท่าแร้ง 222/237
สุกัญญา ช้างเยาว์ 971 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา โพธิ์แพงพุ่ม 1067 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา วิลัยรัตน์ 461 นางสาว อนุสาวรีย์
สุขุม ศรีสุวรรณภรณ์ 1752 นาย ท่าแร้ง
สุคนธ์ พรหมมา 2231 นาง ท่าแร้ง 70/79
สุคนธ์ พัฒนสุวรรณ์ 1493 นางสาว ท่าแร้ง 19/132
สุจิตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1326 นางสาว ท่าแร้ง 111/737
สุจิตรา พงษ์วิทูล 643 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจินต์ ฉิมมณี 1049 นาย อนุสาวรีย์ 86/197
สุจินต์ โรยแพน 2347 นาง ท่าแร้ง 6/355
สุชาดา คูหาไพบูลย์ 2265 นางสาว ท่าแร้ง 161/109
สุชาดา บุญครอง 444 นางสาว อนุสาวรีย์ 312/23
สุชาดา หาดี 1263 นางสาว ท่าแร้ง
สุชาติ จันทนะ 2108 นาย ท่าแร้ง 144/40
สุชาติ หลิวสุวรรณกุล 862 นาย อนุสาวรีย์ 18/93
สุชาธิษณ์ ศรีดี 1880 นาย ท่าแร้ง 159/329
สุชานาถ มนูญพาณิชย์ 844 นาง อนุสาวรีย์ 88/87
สุณัฐกานต์ ศรีธนนันท์ 1088 นางสาว ท่าแร้ง 144/83
สุณา จันทะดี 1582 นางสาว ท่าแร้ง
สุณี ทองเขียว 83 นางสาว อนุสาวรีย์
สุดเขต มีทอง 2238 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 145/93
สุดา ลิ้มลาวัลย์ 1632 นางสาว ท่าแร้ง 22/34
สุดา สุธรรมพงษ์ 103 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
สุดาวดี อุปพันธ์ 2253 นาง ท่าแร้ง 145/53
สุทธิพร ธรรมเจริญ 797 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 666/74
สุทธิลักษณ์ คงทอง 714 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/125
สุทธิศักดิ์ วรธงไชย 837 นาย อนุสาวรีย์ 18/89
สุทัศน์ ดีสีแก้ว 1608 นางสาว ท่าแร้ง
สุทิน เครือทอง 374 นาย อนุสาวรีย์
สุทิน จูฑะสุวรรณ 1018 นาย อนุสาวรีย์ 103
สุทิศา รัตนเมฆา 930 นาง อนุสาวรีย์ 267
สุเทพ จารุนิยมกุล 201 นาย อนุสาวรีย์ 42 แยก 12
สุเทพ เจียมเรือน 1946 ด.ต. ท่าแร้ง 100/203
สุเทพ ดวงจินดา 1504 นาย ท่าแร้ง 132
สุเทพ บุญมี 2383 นาย ท่าแร้ง 100/258
สุธรรม ปาณปุณณัง 276 นาย อนุสาวรีย์ 23
สุธาตรี ไชยภักดี 747 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
สุธารัตน์ ชีพอาภรณ์ 1602 นางสาว ท่าแร้ง 44/60
สุธาวรรณ วรรณสุกใส 696 นางสาว อนุสาวรีย์ 20/9
สุธิดา ชาง 2222 นาง ท่าแร้ง 137/313
สุธี ทองศรี 1129 นาย ท่าแร้ง 46/196
สุธีรา ถวิลหวัง 776 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/146
สุธีรา รัตนบุรี 1995 นางสาว ท่าแร้ง 134/86
สุนณีย์ พรหมขุนทอง 339 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/393
สุนทร ไชยสิทธิ์ 927 นาย อนุสาวรีย์
สุนทร ประสงค์ประสิทธิ์ 2267 นาย ท่าแร้ง 145/140
สุนทร ยืนยิ่ง 1779 นาย ท่าแร้ง
สุนทร เสือเพชร 191 นาย อนุสาวรีย์ 26
สุนทรี พรหมดวง 2176 นาง ท่าแร้ง 169/200
สุนทรี ศรีสมุทร 348 นางสาว อนุสาวรีย์ 126/60
สุนทรี เหรียญศรีสุข 763 นางสาว อนุสาวรีย์ 101/1
สุนันท์ ลาภเวช 212 พลฯ อนุสาวรีย์ 72/97
สุนันท์ เอมสรรค์ 1340 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา น้อยมณ๊ 2124 นาง ท่าแร้ง
สุนันทา ฟักป้อม 192 นาง อนุสาวรีย์ 43/55
สุนิสา เกษมทรง 1064 นางสาว ท่าแร้ง
สุนิสา เรืองโชติ 2193 นางสาว ท่าแร้ง 19/21
สุนีย์ ใจซื่อ 2315 นาง ท่าแร้ง 24/220
สุนีย์ ดนัยวรรณ 933 นาง อนุสาวรีย์ 9/340
สุนีย์ ธุระสุข 1848 นาง ท่าแร้ง 608/1
สุนีย์ ปฏิญญาพิสุทธิ์ 860 นางสาว อนุสาวรีย์ 162/53
สุเนตรา แสงรัตนกูล 2313 นางสาว ท่าแร้ง 9/326
สุบิน ต๊ะนันกลาง 291 นาย อนุสาวรีย์
สุบิน สนสำราญ 770 ร.ต. อนุสาวรีย์ 49/223
สุปราณี อุปนันท์ 1693 นางสาว ท่าแร้ง 46/186
สุปรานี รอดทอง 1761 นางสาว ท่าแร้ง
สุพจน์ จำเริญพฤกษ์ 1422 นาย ท่าแร้ง
สุพจน์ ศรีโชค 614 นาย อนุสาวรีย์
สุพณา วรสุข 1245 นางสาว ท่าแร้ง 44/71
สุพรรณี รังษีขจี 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 42
สุพัตรา ไชยธวัชพุทธิพร 1328 นางสาว ท่าแร้ง 111/351
สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 2276 นาง ท่าแร้ง 99*166
สุพัตรา มหาเจิรญศิริ 1023 นาง อนุสาวรีย์ 9/78
สุพินดา วิทยเบญจางค์ 1589 นางสาว ท่าแร้ง 5/397
สุพิม โปร่งธุระ 182 นาง อนุสาวรีย์ 244/58
สุพิษา ธรรมเจริญ 793 นาง อนุสาวรีย์ 666/29
สุพี เสนานิต 225 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภกิจ คเนจร ณ อยุธยา 999 นาย อนุสาวรีย์ 18/107
สุภักดิ์ อินทะนนท์ 1099 นาย ท่าแร้ง 29/14
สุภา กล่ำทอง 651 นาง อนุสาวรีย์ 146
สุภา วิสิฐสิริ 1906 นาง ท่าแร้ง 99/120
สุภาค สุรวัฒนวิเศษ 1915 นาย ท่าแร้ง 139/107
สุภานันท์ ศรีอุดมเวช 1544 นางสาว ท่าแร้ง 65/93
สุภานี แก้วกาญจน์ 2178 นาง ท่าแร้ง 144/165
สุภาพ คำแสน 2115 นาง ท่าแร้ง 45/14
สุภาพร ไชยธวัชพุทธิพร 1327 นางสาว ท่าแร้ง 120/133
สุภาพร ธนาวิวัชชัย 1576 นางสาว ท่าแร้ง 155/73
สุภาพร นาคสุข 233 นาง อนุสาวรีย์ 59/8
สุภาพร ปลื้มบุญ 28 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาพร พันธุ์สิน 318 นาง อนุสาวรีย์ 66/142
สุภาพร ภูครองหิน 283 นาง อนุสาวรีย์
สุภาพร สวัสดิชัย 1055 นาง ท่าแร้ง 46/29
สุภาพร สูงสว่าง 1960 นาง ท่าแร้ง 145/118
สุภาพร อุ่นอำไพ 1182 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาภรณ์ ขาววงศ์ 119 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ พิทักษ์สินากร 473 นางสาว อนุสาวรีย์ 19
สุภาภรณ์ วิญญรัตน์ 1522 นางสาว ท่าแร้ง 88/260
สุภาภรณ์ สินบวรโรจน์ 1387 นางสาว ท่าแร้ง 46/263
สุภาวดี บุญยวงค์ 1382 นาง ท่าแร้ง
สุภาวดี พิบูลนิธิโรจน์ 300 นาง อนุสาวรีย์ 96/76
สุภิญญา ไชยพิณ 1123 นางสาว ท่าแร้ง
สุภี ลำมะพ้อ 24 นาง อนุสาวรีย์ 47
สุมณฑา เอกไทย 1754 นาง ท่าแร้ง 1
สุมนมาศ สถาปิตานนท์ 314 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/385
สุมล กฤษณสุวรรณ 1347 นาง ท่าแร้ง
สุมาณ๊ โตโส 284 นาง อนุสาวรีย์ 44/322
สุมาลย์ทิพย์ วชิรวราการ 2018 นาง ท่าแร้ง
สุมาลี คงสกุล 1467 นางสาว ท่าแร้ง 13/2
สุมาลี จันทคีรีเขต 1813 นางสาว ท่าแร้ง 99/40
สุมาลี บุญสิริพร 576 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/131
สุมาลี แผ่นเงิน 671 นาง อนุสาวรีย์ 93
สุมาลี โรจนทรัพย์ 1776 นาง ท่าแร้ง 34/1
สุมาลี อารยพงศ์ 457 นาง อนุสาวรีย์ 57/2
สุมิตร ศรีสันติธรรม 2311 นาย ท่าแร้ง 99/25
สุมิตรา อุชิฮารา 2366 นาง ท่าแร้ง 222/267
สุเมธ ไฉไลสถาพร 1489 นาย ท่าแร้ง 46/262
สุเมธ ลิขิตโสตถิวงศ์ 1494 นาย ท่าแร้ง 181
สุรกิจ ต๊ะภิไร 73 นาย อนุสาวรีย์
สุรชัย ไชยธวัชพุทธิพร 1329 นาย ท่าแร้ง 111/913
สุรชัย บุญมี 325 นาย อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ จิรันดร 2392 นาย ท่าแร้ง 9/40
สุรเดช จำปางาม 2140 นาย ท่าแร้ง
สุรนารถ พร้อมญาติ 1298 นาย ท่าแร้ง 70/49
สุรพงษ์ เนตรทัศน์ 1847 นาย ท่าแร้ง 1/146
สุรพล จันทัศสะ 203 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ธนากรณ์เมธา 703 นาย อนุสาวรีย์
สุรพล ลาภทรงสกุล 642 นาย อนุสาวรีย์ 38/51
สุรพีร์ อยู่สมสุข 1011 นาง อนุสาวรีย์ 92/54
สุรภี สกุลชาลี 1061 นาง ท่าแร้ง 43/29
สุรศักดิ์ เกิดสมบรูณ์ 257 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ คิ้ววงศ์งาม 1981 นาย ท่าแร้ง 118/164
สุรศักดิ์ จัตุรัส 1161 นาย ท่าแร้ง 38/211
สุรศักดิ์ ปัญญาธนโชติ 1300 นาย ท่าแร้ง 459/118
สุรศักดิ์ พันธ์ศิริลักษณ์ 446 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ ฟักแฟง 1666 นาย ท่าแร้ง
สุรศาสตร์ ศรีบุศย์ดี 1378 นาย ท่าแร้ง 79/28
สุรสิทธิ์ คูคำ 1475 นาย ท่าแร้ง
สุระ แซ่เล้า 321 นาย อนุสาวรีย์
สุรัชดา ยอดวิศิษฎ์ศีกดิ์ 732 นาง อนุสาวรีย์ 43/325
สุรัตน์ ปลอดภัย 1509 นาง ท่าแร้ง
สุรัตน์ อัตตะ 1357 นาย ท่าแร้ง 111/72
สุรัสวดี ทิพย์พิมพ์วงศ์ 1383 นาง ท่าแร้ง 155/184
สุรางคนางค์ พามา 210 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรินทร์ เฉลิมอรรถ 1117 ด.ต. ท่าแร้ง 159/417
สุรินทร์ ศรีบุญเรือง 50 นาย อนุสาวรีย์
สุรินี คงพิทักษ์ 2096 นางสาว ท่าแร้ง 20/11
สุริยา สุระชาติ 1234 นาย ท่าแร้ง 102/306
สุรีย์ เปรมรัตนชัย 1238 นาง ท่าแร้ง 89/162
สุรีย์ สนสุวรรณ 2008 นางสาว ท่าแร้ง 70/104
สุรีย์ อ่วมขยัน 1825 นาง ท่าแร้ง 68
สุโรจน์ อ่วมแย้ม 649 นาย อนุสาวรีย์ 32/31
สุวฒน์ โล้วมั่นคง 710 นาย อนุสาวรีย์ 557/116
สุวณีย์ จาง 1551 นาง ท่าแร้ง 83/196
สุวนันท์ ไมขุนทด 1194 นางสาว ท่าแร้ง
สุวนี เกื้อลาว 1909 นางสาว ท่าแร้ง 79/189
สุวพันธ์ เผ่าเจริญ 239 นาง อนุสาวรีย์ 29/402
สุวภา ลาภโพธิ์ชัย 330 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
สุวรรณ รุ่งเรืองผล 1548 นาย ท่าแร้ง 140/1
สุวรรณ์ สินลอยมา 1250 นาย ท่าแร้ง 134/41
สุวรรณา จารุกุลโกวิท 185 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณี แปลสนม 1777 นางสาว ท่าแร้ง 146/33
สุวรรณึ ธูปพุ่ม 2044 นาง ท่าแร้ง 45/36
สุวัฒชัย สุดสวัสดิ์วรกุล 1912 นาย ท่าแร้ง 89/363
สุวัฒน์ จรดล 1231 นาย ท่าแร้ง 127/1
สุวัฒน์ ตันตาปกุล 2339 นาย ท่าแร้ง 144/127
สุวัฒน์ พิสิฐศุภมิตร 895 นาย อนุสาวรีย์ 70/80
สุวัฒน์ ศิลวัฒน์ 741 นาย อนุสาวรีย์ 129
สุวิทย์ พึ่งโพธิ์ 2205 นาย ท่าแร้ง
สุวิทย์ชัย จงย่อกลาง 1652 นาย ท่าแร้ง 121/45
สุวินัย สายดำ 1222 ด.ต. ท่าแร้ง 100/515
สุวิมล คงเมฆ 1439 นางสาว ท่าแร้ง
สุวิมล ลิ้มประภาสิริกุล 953 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิมล เสนสวย 400 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิรัฐ คีรีศรี 2022 นาย ท่าแร้ง 6/451
เสกศิษฎ์ มลิพันธุ์ 711 นาย อนุสาวรีย์ 273
เสงี่ยม ไทยนิยม 590 นาง อนุสาวรีย์ 33/57
เสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์ 755 นาย อนุสาวรีย์
เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์ 1747 นาย ท่าแร้ง 145/178
เสถียร โชติรุ่งโรจน์ 1811 นาย ท่าแร้ง 33/41
เสถียร พริกเสน 1172 นาย ท่าแร้ง 38/136
เสนาะ แดงภูมิ 1270 นาย ท่าแร้ง 6/695
เสมย ไพทูรย์ 1227 นาง ท่าแร้ง
เสมอ มีสุข 165 นาง อนุสาวรีย์ 9/255
เสริมพล เบื้องสูง 1606 นาย ท่าแร้ง 101/2
เสรี คงแป้น 1364 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/544
เสาวณี ณ ลำพูน 255 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ ฉมาภิสิษฐ 389 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/9
เสาวนิตย์ พันธุ์เจริญลาภ 699 นาง อนุสาวรีย์
เสาวนีย์ โทพิลา 1974 นางสาว ท่าแร้ง 89/643
เสาวภา ผดุงทอง 1149 ส.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 100/257
เสาวลักษณ์ เกิดเกรียงบุญ 2131 นาง ท่าแร้ง 3
เสาวลักษณ์ ไชยพิพัฒน์ 715 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ บุญอาจ 2042 นาง ท่าแร้ง 78/32
แสงทอง รุ่งโชติสกุล 1704 นาย ท่าแร้ง 119/130
แสงธรรม จรณชัยกุล 1857 นาย ท่าแร้ง 119/333
แสงมณีย์ คุณเศรษฐ 2384 นางสาว ท่าแร้ง 139/67
แสวง จันทร์แก่น 1167 นาย ท่าแร้ง
แสวง แผ่นเงิน 674 นาย อนุสาวรีย์ 244/408
แสวง ใยแสง 1669 นาย ท่าแร้ง 72/96
โสภณ บรรณเกียรติ 1006 นาย อนุสาวรีย์ 14
โสภณ ภูวสรรเพ็ชญ์ 1923 นาย ท่าแร้ง 67/10
โสภณ สุพัฒนตรัย 1372 นาย ท่าแร้ง 36/17
โสภา กงโบราณ 546 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา นิกรถา 2011 นาง ท่าแร้ง
โสภา ยศยิ่ง 917 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา สุวรรณรัตน์ 2282 นางสาว ท่าแร้ง 143/80
โสภา สุวาทิน 1980 นาง ท่าแร้ง 18/44
โสภิสร์ อินทรปฐม 1081 นาย ท่าแร้ง 19/195
โสมนัส พลายเพชร 543 นาง อนุสาวรีย์ 10/72
โสรัจ ไกรทิพย์ 1927 นาย ท่าแร้ง 18/367
โสรี อุปนันท์ 641 นางสาว อนุสาวรีย์
ไสว ทับทิม 2258 นาง ท่าแร้ง 136/629
ไสว สืบปาละ 438 นาย อนุสาวรีย์
หทัยชนก พลเดชรังสี 1126 นางสาว ท่าแร้ง 18/182
หทัยรัตน์ นุตรักษ์ 311 นางสาว อนุสาวรีย์
หน่อย เกตุมาลย์ 329 พลฯ อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย ทองทา 988 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/179
หนึ่งฤทัย น้อยนนทท์ 254 นาง อนุสาวรีย์
หนึ่งฤทัย อนนทสีหา 1538 นางสาว ท่าแร้ง 111/855
หนูกาล แพงบุดดี 504 นาย อนุสาวรีย์
หนูเทียบ ช่างทอง 195 นาง อนุสาวรีย์ 65/11
หนูเพียร สุทธิประภา 241 นาง อนุสาวรีย์ 317
หยกเอ็ง แซ่โอว 987 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/68
หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ 1353 นางสาว ท่าแร้ง 118/185
หลอด เอี่ยวเล่าเต่า 1633 นาง ท่าแร้ง 334
หวล วนาสุขพันธ์ 2351 นาง ท่าแร้ง
หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ 850 นาย อนุสาวรีย์
หาญณรงค์ คงโนนกอก 108 ส.ท. อนุสาวรีย์
เหลา ไตรโคกสูง 1879 นาย ท่าแร้ง 45/29
โหน่ง เปรมปริก 1553 นาย ท่าแร้ง
องอาจ ประเสริฐพันธุ์ 1798 นาย ท่าแร้ง 11/97
องอาจ เวชชานุเคราะห์ 652 นาย อนุสาวรีย์
อจิรวดี สุรังษี 2031 นาง ท่าแร้ง 145/33
อชิร มหาแก้ว 1937 นาย ท่าแร้ง 20
อณัส อมาตยกุล 2071 นาย ท่าแร้ง 65
อโณทัย ศาสตร์สง่า 1258 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/30
อดิศร ชุไทย 754 นาย อนุสาวรีย์
อดิศักดิ์ ทิมมาศย์ 1010 นาย อนุสาวรีย์ 19
อดุล ซ่อรัมย์ 2122 นาย ท่าแร้ง 24
อนงค์ ท้วมสากล 855 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ นนทะภา 491 นางสาว อนุสาวรีย์ 1197
อนงค์นาถ วรบรรณรัตน์ 846 นาง อนุสาวรีย์ 16
อนงค์นารถ อนุฤทธิ์ 1881 นาง ท่าแร้ง 111/1005
อนะรัช ชัยธนะภิญโญ 2346 นาย ท่าแร้ง 150/18
อนัญญา ทองตุ้ง 1008 นางสาว อนุสาวรีย์
อนันต์ มีขนอน 1251 นาย ท่าแร้ง 1116
อนันต์ อ่อนสำอางค์ 2266 จ.อ. ท่าแร้ง 1/40
อนันต์ อิ่มจินดา 1402 นาย ท่าแร้ง 89/431
อนันตชัย พงษ์จินดา 1968 นาย ท่าแร้ง 169/223
อนุกูล ตันพิพัฒน์อารีย์ 2255 นาย ท่าแร้ง 145/133
อนุชา รัตนภิภพ 2247 นาย ท่าแร้ง 134/363
อนุชา อักษรสิทธิ์ 1107 นาย ท่าแร้ง
อนุชิต จริยะพิสาล 1686 นาย ท่าแร้ง 44/23
อนุพงษ์ เล้าประเสริฐ 1902 นาย ท่าแร้ง 9/232
อนุรักษ์ วิบูลยานนท์ 1074 นาย ท่าแร้ง 2/157
อนุวัฒน์ รัตนชัย 1105 นาย ท่าแร้ง 39/34
อนุวัตร ลิ่มสุวรรณ์ 814 นาย อนุสาวรีย์ 30/119
อนุเสริม ตันเองชวน 496 นาย อนุสาวรีย์
อภัย ทิพย์อุดม 980 นาย อนุสาวรีย์ 12/312
อภิชัย พานิชสมัย 885 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ กล่อมเจ๊ก 1401 นาย ท่าแร้ง 24/1
อภิชาติ ขอบรูป 1722 นาย ท่าแร้ง 102/273
อภิชาติ สังขวิภาพจพิบูล 384 นาย อนุสาวรีย์ 51/27
อภิเทพ ลมเชย 350 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 302
อภินันท์ศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ 2325 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 119/90
อภิมล ณ ลำพูน 1013 นางสาว อนุสาวรีย์ 202
อภิรดา เฉลิมช่วง 511 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/68
อภิรดี นิลประไพ 1728 นาง ท่าแร้ง 94/82
อภิรัตน์ ธนไตรสิทธิ์ 572 นาย อนุสาวรีย์
อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล 2261 นาย ท่าแร้ง 200/114
อภิสิทธิ์ โตขำ 951 นาย อนุสาวรีย์ 88/27
อภิสิทธิ์ สุวรรณฉิม 656 นาย อนุสาวรีย์
อภีพงศ์ภรณื กิ่งไม้กลาง 1616 นาย ท่าแร้ง
อมร เกิดเอี่ยม 1140 นาย ท่าแร้ง
อมร แซ่จิ้ว 2217 นาง ท่าแร้ง 19/171
อมร ญานุรักษ์ 665 น.ท. อนุสาวรีย์ 380
อมร แหนมเชย 1310 นาย ท่าแร้ง
อมรรัตน์ จันทน์หอม 1343 นางสาว ท่าแร้ง 46
อมรรัตน์ ญาโนทัย 959 นาง อนุสาวรีย์ 92/20
อมรรัตน์ พุ่มเกษ 813 นาง อนุสาวรีย์ 6/509
อมรศักดิ์ เอี่ยมรักษา 1547 นาย ท่าแร้ง 89/492
อมรา ลิมปเสนีย์ 591 นาง อนุสาวรีย์ 71
อมรา วรรณมาศ 2284 นาง ท่าแร้ง 118/251
อรชุลี อรุโณทัย 727 นางสาว อนุสาวรีย์ 185/1
อรณี ภักดีเจริญฤทธิ์ 2237 นาง ท่าแร้ง
อรทัย สีเสน 1438 นาง ท่าแร้ง
อรนุช นุ่มพุ่ 1279 นาง ท่าแร้ง 44/27
อรนุช วิบูลย์เจริญกิจจา 2159 นางสาว ท่าแร้ง 6/661
อรนุช สงวนหมู่ 1332 นางสาว ท่าแร้ง 135/4
อรพธู บุญชัยกิจ 1564 นางสาว ท่าแร้ง 102/263
อรพรรณ จันทร์ศรี 653 นาง อนุสาวรีย์
อรพรรณ สมแสน 2245 นางสาว ท่าแร้ง
อรพัน ไสวดี 107 นางสาว อนุสาวรีย์
อรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ 817 นาง อนุสาวรีย์ 22
อรพินย์ รักเสนาะ 965 นาง อนุสาวรีย์ 58
อรรณพ คำตัน 2277 นาย ท่าแร้ง 155/22
อรรถเดช กรเลิศเกษม 1753 นาย ท่าแร้ง 15/13
อรรถพร พุ่มศิริ 1512 นาย ท่าแร้ง 8
อรรถพร วงศ์วิวิทย์ 718 นาย อนุสาวรีย์ 55/8
อรรถพล รสมณี 211 นาย อนุสาวรีย์ 45/65
อรรถพล ห้อยมาลา 986 นาย อนุสาวรีย์ 45/23
อรรถศาสตร์ สิงห์ทอง 1112 นาย ท่าแร้ง
อรวรรณ แพรดำ 171 นาง อนุสาวรีย์
อรวรรณ ฟักขำ 2079 นางสาว ท่าแร้ง 6/483
อรวรรณ ลันศรี 812 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/83
อรวรรณ วันดี 1784 นางสาว ท่าแร้ง 155/51
อรอนงค์ ไชยญาติ 2146 นาง ท่าแร้ง 92/3
อรอนงค์ สุนทรา 599 นาง อนุสาวรีย์ 243/30
อรัญ ตะบุตร 2229 นาย ท่าแร้ง
อรุณรัตน์ เตมีย์พันธุ์ 1164 นางสาว ท่าแร้ง 155/186
อรุณรุ่ง นิลขะ 1767 นาย ท่าแร้ง 19/202
อรุณี ทวีผดุง 942 นาง อนุสาวรีย์ 93/369
อลงกรณ์ ขันเงิน 2301 นาย ท่าแร้ง 100/15
อวยพร โกสโร 1359 นาง ท่าแร้ง 68/1
อ่อน บุญเขียว 780 นาง อนุสาวรีย์ 202/19
อักษร จิระถาวรฤกษ์ 2302 นาง ท่าแร้ง 6/497
อัคร์มงคล กองแก้ว 859 นาย อนุสาวรีย์ 1052
อังคณา เปลี่ยนจันทร์ 1174 นางสาว ท่าแร้ง 60/3
อังคณา พิมะโน 1625 นางสาว ท่าแร้ง
อังคณา ห้าวเจริญ 439 นาง อนุสาวรีย์ 181/121
อัจฉรา จินตรารักษ์ 2026 นางสาว ท่าแร้ง 38/332
อัจฉรา ตามธรรม 2168 นาย ท่าแร้ง 7/190
อัจฉรา วชิรกำชัย 2350 นาง ท่าแร้ง 161/106
อัจฉรา สืบอ้าย 2179 นาง ท่าแร้ง 102/551
อัจชญา สิงคาลวานิช 385 นาง อนุสาวรีย์ 260
อัชฌา จีนสวัสดิ์ 1474 นาง ท่าแร้ง 137/111
อัญชนา เกิดปัญญา 2030 นางสาว ท่าแร้ง 111/515
อัญชรีย์ ชูศรี 1729 นางสาว ท่าแร้ง 79/24
อัญชลิกา จันทร์แสงโชติ 1319 นาง ท่าแร้ง 44/20
อัญชลี หาญณรงค์ 2215 นาง ท่าแร้ง 117
อัญญ์ณพิชญ์ เจริญเรืองเดช 360 นาง อนุสาวรีย์ 1/7
อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 644 พ.ต. อนุสาวรีย์ 111/153
อัมพร ยังปรางค์ 771 นาง อนุสาวรีย์ 42/5
อัมพร สุวรรณเนตร 447 นาง อนุสาวรีย์ 14/102
อัมพรศิลป์ โพธิ์ศรี 1794 นาง ท่าแร้ง 6/574
อัศวณัฎฐ์ เมฆเมืองทอง 379 นาย อนุสาวรีย์ 49/73
อัศวิน รจิตธำรง 1887 นาย ท่าแร้ง 143/10
อาคม เอื้องศิริรัตน์ 2153 นาย ท่าแร้ง 7/102
อาจารี ไมตรีบุญรัตน์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 93/320
อาจิณชัย แก้วสอาด 1413 พลโท ท่าแร้ง 1
อาณัติชัย ช่างบรรดิฐ 533 นาย อนุสาวรีย์ 55/10
อาตง แซ่ตั้ง 662 นาย อนุสาวรีย์ 50/72
อาทิตย์ จันทรพุทซา 916 นาย อนุสาวรีย์ 112/12
อาทิตย์ พวงชมภู 1844 นาย ท่าแร้ง 4/3
อาทิตย์ วินิจสร 1827 นาย ท่าแร้ง 19/11
อาทิตย์ เวทย์วัฒนชัย 1462 นาย ท่าแร้ง 25/9
อานนท์ กับกิ่ว 2054 นาย ท่าแร้ง 19/193
อานนท์ ทองเต็ม 313 นาย อนุสาวรีย์ 29
อานนท์ พวงลำเจียก 567 พ.อ.ต. อนุสาวรีย์ 181/109
อานุภาพ บัวรักษ์ 340 นาย อนุสาวรีย์ 244/103
อารดา ขมิ้นเขียว 100 นาง อนุสาวรีย์
อารยา จารุวณิช 920 นาง อนุสาวรีย์ 74/29
อารยา แซ่โอว 990 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/193
อารยา พงศ์พิพัฒนชัย 2385 นางสาว ท่าแร้ง 90/140
อารี ภู่พานิช 190 นาง อนุสาวรีย์
อารีย์ ดอกบัว 1503 นาง ท่าแร้ง 117/11
อารีย์ ทองประเสริฐ 1835 นาง ท่าแร้ง 135/11
อารีย์ เพ็งพุด 2226 นาง ท่าแร้ง 256/1
อารีย์ วงศ์ข้าหลวง 2065 นางสาว ท่าแร้ง 145/91
อารีรักษ์ เรือนเงิน 2364 นาง ท่าแร้ง 83/148
อาลิน ภวนะวิเชียร 1638 นางสาว ท่าแร้ง 7/43
อาลี มิปะทัง 1518 นาย ท่าแร้ง
อาหม่วย บุณยรัตนมงคล 596 นาง อนุสาวรีย์ 108/131
อำนวย นนทรีย์ 510 นาย อนุสาวรีย์
อำพร บุญมาฤทธิ์ 548 นาง อนุสาวรีย์
อำพร พารักษา 179 นาง อนุสาวรีย์ 856
อำพร อุ่นศรีส่ง 609 นาง อนุสาวรีย์ 253
อำพล อสุวพงษ์พัฒนา 923 นาย อนุสาวรีย์ 60/10
อำพันธุ์ รัตนอุบลชัย 58 นาง อนุสาวรีย์ 76/2
อำไพร สุวรรณพันธ์ 169 นางสาว อนุสาวรีย์
อำภา พุ่มพฤกษา 207 นาง อนุสาวรีย์ 500/25
อิทธิเดช ถาวรนันท์ 2309 นาย ท่าแร้ง 24/256
อิทธิพงศ์ ดนัยวรรณ 534 นาย อนุสาวรีย์ 4/263
อิทธิพงษ์ เมตตาจิตโต 368 นาย อนุสาวรีย์ 342/87
อิทธิศักดิ์ ฉวรรณกุล 2132 นาย ท่าแร้ง 11/81
อินท์ธารี มีศรีวรางค์กูร 1179 นางสาว ท่าแร้ง
อินทิรา เตชะรัตน์พงษ์ 968 นาง อนุสาวรีย์ 19/47
อิสระพงษ์ วงษ์ภูงา 1367 นาย ท่าแร้ง 159/448
อิสรีย์ เดวิดเซ่น 2306 นาง ท่าแร้ง 159/34
อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า 2331 ว่าที่ ร.ต.อ. ท่าแร้ง
อุกฤษฎ์ ศิริลักษณ์ 1035 นาย อนุสาวรีย์
อุดม จั่นวงษ์แก้ว 891 นางสาว อนุสาวรีย์
อุดม รัตนวิจารณ์ 876 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/153
อุดร แก้วคำภา 1441 นาย ท่าแร้ง
อุดร แย้มสุนทรา 1893 นาย ท่าแร้ง
อุดร สุปะติ 1862 นางสาว ท่าแร้ง
อุทัย แท่งทอง 769 นาย อนุสาวรีย์
อุทัย วาจาเด็ด 1299 นาย ท่าแร้ง 18/305
อุทัยวรรณ แดงทองดี 542 นางสาว อนุสาวรีย์ 38
อุบลรัตน์ โฉมจันทร์ 453 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/134
อุบลรัตน์ ภู่เพ็ชร 1572 นางสาว ท่าแร้ง
อุบลลักษณ์ ลือวรวิญญู 485 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/115
อุปถัมภ์ พิเศษ 476 นาย อนุสาวรีย์ 91/37
อุมาพร สายใจทองแท้ 475 นาง อนุสาวรีย์ 557/279
อุไร สุทธินิมิตร 943 นาง อนุสาวรีย์ 47/28
อุไรพร กุลศิริวิวัฒน์ 1639 นาง ท่าแร้ง 126/236
อุไรรัตน์ อำไพ 2170 นาง ท่าแร้ง 139/220
อุไรวรรณ บุญหล้า 1339 นาง ท่าแร้ง
อุไรวรรณ อรัญวาสน์ 1482 นางสาว ท่าแร้ง 90/177
อุไรวรรณ อังคทะวานิช 666 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/136
อุษณาพรรณ วิสุทธิทรัพย์ 1992 นางสาว ท่าแร้ง 222/155
อุษณีย์ เธียรวัฒนกุล 1005 นาง อนุสาวรีย์ 43/467
อุษณีย์ พันแสง 1586 นาง ท่าแร้ง 7/384
อุษา เปาะมะ 448 นางสาว อนุสาวรีย์
อุษา สมสมัย 937 นาง อนุสาวรีย์ 26/118
เอกรัฐ เหล็กสัก 601 จ่าสิบโท อนุสาวรีย์
เอกราช ศรีสวัสดิ์ 1456 นาย ท่าแร้ง 46/21
เอกลักษณ์ เสือคง 115 นาย อนุสาวรีย์
เอนก ใจเด็ด 1622 นาย ท่าแร้ง 219
เอื่อ ทองเกิด 471 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อการย์ ไชยสุรินทร์ 1781 นาง ท่าแร้ง 24/18
เอื้องฟ้า มืดคำบง 87 นาง อนุสาวรีย์
เอื้อพงศ์ ศรีนางแย้ม 1785 นาย ท่าแร้ง 159/134
เอื้อมพร ศรีประมงค์ 1951 นาง ท่าแร้ง 15
โอภาส ขาวเหลือง 236 นาย อนุสาวรีย์
ฮานาม จันทร์ 2329 นาย ท่าแร้ง 102/116
ฮาฟีซา สือนิ 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 128