เขตบางเขน ครั้งที่ 20 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 20 เรียงตามชื่อ

กชกร อริยชาติ 1569 นางสาว ท่าแร้ง
กนกธร วงค์ษา 1348 นางสาว ท่าแร้ง 57/11
กนกพร จันทร์นุ่ม 1233 นางสาว ท่าแร้ง 139/9
กนกรัตน์ อ่อนน่วม 762 นาง ท่าแร้ง 7/38
กนกวรรณ ราตรีธรรม 139 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/544
กนกวรรณ เล็กสุมา 690 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/9
กมล แก้วท่าไม้ 1243 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/518
กมล คุณพิชิตชัย 264 นาย อนุสาวรีย์ 77/185
กมล อารีกุล 947 นาย ท่าแร้ง 33/248
กมลธิดา พัฒศรีเรือง 1150 นางสาว ท่าแร้ง
กมลวรรณ แซ่เฮ่ 634 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
กรกนก วิงวอน 491 นางสาว อนุสาวรีย์ 115/10
กรชนก มัลลิทะนาวิน 301 นางสาว อนุสาวรีย์ 14
กรทิพย์ ศรีเสริม 877 นางสาว ท่าแร้ง
กรธิมา เสวีวัลลภ 984 นาง ท่าแร้ง 78/240
กรภัทร์ ดำรงค์ไทย 929 นาง ท่าแร้ง 159/23
กรรณิการ์ ช้างนิล 63 นางสาว อนุสาวรีย์
กรรณิการ์ แซ่เต็ง 1308 นาง ท่าแร้ง 7/118
กรรณิการ์ ทนธโสม 1421 นางสาว ท่าแร้ง
กรรณิการ์ วังอนานนท์ 1385 นาง ท่าแร้ง 94/177
กรวีร์สรวง ชูทิพยพาณิช 113 นาย อนุสาวรีย์ 67/171
กรัณฑ์รัตน์ ธเนศฐิติวัชร์ 874 นางสาว ท่าแร้ง 55/44
กรีฑา คำสุข 441 นาย อนุสาวรีย์ 9/98
กรุณา สอนพรหม 1275 นาง ท่าแร้ง 1/183
กฤชชัย ไบรอันฮิวฟรังซิสเฮนรี่ 1556 นาย ท่าแร้ง 111/804
กฤตเมธี ริ้วทอง 1027 นาย ท่าแร้ง 8/6
กฤตยภรณ์ เทพธัญญะ 666 นางสาว อนุสาวรีย์
กฤติกร สะยะรักษ์ 698 นาย อนุสาวรีย์
กฤษ ว่องไว 1409 นาย ท่าแร้ง
กฤษกร บุญทรัพย์ 1119 นาย ท่าแร้ง 70/8
กฤษฎา เวชวิทยาขลัง 478 นาย อนุสาวรีย์ 1
กฤษดา ล้อมณีนพรัตน์ 1323 นาย ท่าแร้ง 139/162
กฤษดา สุพรรณพงศ์ 872 นาย ท่าแร้ง 5/347
กล้าหาญ ทรัพย์ศฤงคาร 862 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 6/657
กษิเดช วณิชคุณาธร 1140 นาย ท่าแร้ง 7/211
กังวาน วัฒนากร 74 นาย อนุสาวรีย์ 67/35
กัญญ์ณพัชญ์ ชื่นตา 1383 นาย ท่าแร้ง 56/7
กัญญณัช สุพรรณการ 25 นาง อนุสาวรีย์ 41
กัญญา วิมุกตานนท์ 403 นาง อนุสาวรีย์ 362
กัญญาพัชร ทิพย์รักษา 674 นาง อนุสาวรีย์ 142/2
กัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา 336 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/161
กัณฐ์ณหทัย จำลองราษฎร์ 902 นางสาว ท่าแร้ง 2/49
กัณฐิกา คำสีแก้ว 819 นางสาว ท่าแร้ง
กัณฐิกา ลิอ่อนรัมย์ 620 นาง อนุสาวรีย์ 18/82
กัณฐิกา สนธิศรี 535 นาง อนุสาวรีย์
กันตินันท์ ฟูจิอิ 885 นาง ท่าแร้ง 55/38
กันทนิกา ซื่อพงษา 118 นาง อนุสาวรีย์ 244/252
กัลยรัตน์ สมแก้ว 1487 นางสาว ท่าแร้ง
กัลยา สุคันธาพฤกษ์ 473 นาง อนุสาวรีย์ 6
กัลยาณ์ คุ้มแนวนาค 1028 นาง ท่าแร้ง 169/270
กาญจนา ตันวิสุทธิ์ 425 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/283
กาญจนาภรณ์ มนต์กันภัย 1369 นาง ท่าแร้ง
กำธร กำมะสว่าง 770 นาย ท่าแร้ง 119/294
กำธร สายวิภู 1037 นาย ท่าแร้ง 169/127
กิตติวุฒิ สมตน 1254 นาย ท่าแร้ง 99/145
กิตติศักดิ์ เกตุศรีบุรินท์ 1513 นาย ท่าแร้ง 48/17
กิตติศักดิ์ มีประเสริฐ 979 นาย ท่าแร้ง 90/171
กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 204 นาย อนุสาวรีย์ 286
กิติกร ปุระปัญญา 1097 นาย ท่าแร้ง 146/68
กิติราชวุธ ไชยมงคล 1408 นาย ท่าแร้ง
กิติเวช สุดบรรทัด 1262 นาย ท่าแร้ง 111/6
กิติศักดิ์ ชีวะธรรม 714 นาย อนุสาวรีย์ 50/576
กิมเจ็ง เบญจเทพานันท์ 259 นาง อนุสาวรีย์ 10/155
กุมารี อ่อนเรือง 818 นางสาว ท่าแร้ง 149/60
กุลธิดา เลิศชัยวรกุล 989 นาง ท่าแร้ง 89/475
กุลยาภรณ์ โอชพันธ์ชัย 1258 นางสาว ท่าแร้ง 18/391
กุลวดี แสงธรรมาพิทักษ์ 914 นางสาว ท่าแร้ง 46/35
กุสุมา เทียนทอง 579 นาง อนุสาวรีย์ 91
เกยูร นิมมานนท์ 62 นาง อนุสาวรีย์ 161/3
เกรียงฐนิต พงษ์ชัยบุตร 1367 นาย ท่าแร้ง 48/2
เกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม 333 นาย อนุสาวรีย์ 28/26
เกรียงศักดิ์ สมญารักษ์ 1249 นาย ท่าแร้ง 119/263
เกษตร จันทร์รุ่ง 517 นาย อนุสาวรีย์ 59
เกษม จิรพงศ์พิทักษ์ 1114 นาย ท่าแร้ง 231/1
เกษม ยมาพัฒน์ 381 นาย อนุสาวรีย์ 227/29
เกษม สมศรี 69 นาย อนุสาวรีย์ 77/53
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 483 พลเอก อนุสาวรีย์ 4/1
เกษมสุข น้อยนวล 849 นาง ท่าแร้ง 159/336
เกษร เกตุอ่อน 1095 นาง ท่าแร้ง 4
เกษร นวลแก้ว 1072 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
เกษร ศรีสวัสดิ์พงษ์ 340 นาง อนุสาวรีย์ 66/70
เกสร ดิถีเพ็ง 1565 นาง ท่าแร้ง 44/40
เกียรติชัย ชื่นประโคน 591 นาย อนุสาวรีย์
เกียรติชัย ไชยะ 410 นาย อนุสาวรีย์ 20
เกียรติชัย ทองบ่อ 1271 นาย ท่าแร้ง 222/127
เกียรติชัย แสนทองประเสริฐ 1191 นาย ท่าแร้ง 29/190
เกียรติรัตน์ ตึกสุอินทร์ 143 นาย อนุสาวรีย์ 89/1
เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ 102 นาย อนุสาวรีย์ 28/6
เกียรติศักดิ์ ฤทัยธง 725 นาย อนุสาวรีย์
เกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ 612 นาย อนุสาวรีย์ 147/29
แก้วตา วิทยา 409 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/20
โกมล หมีเม่น 1344 นาย ท่าแร้ง 35/1
ไกร ภักดีสารสิริ 59 นาย อนุสาวรีย์
ไกร มนต์ดี 1029 นาย ท่าแร้ง 100/263
ไกรสร ประวังตภู 1231 นาย ท่าแร้ง 146/43
ขจรพร กิตติโสภณ 866 นางสาว ท่าแร้ง 55/56
ขจี รัตติวัธน์ 293 นาง อนุสาวรีย์ 4/206
ขนิษฐา ทั่งจันทร์ 765 นางสาว ท่าแร้ง 111/1040
ขนิษฐา ภูวสิทธิ์กุล 554 นางสาว อนุสาวรีย์
ขนิษฐา แว่นแก้ว 1365 นางสาว ท่าแร้ง
ขวัญใจ อรุณมีศรี 530 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/175
ขวัญรัก ธิราวิทย์ 1141 นางสาว ท่าแร้ง 111/947
ขวัญเรือน แหขุนทด 1086 นาง ท่าแร้ง
ขัตติยา ด้วงสำราญ 29 นาง อนุสาวรีย์ 77/313
เข็มพรย์ คำชัย 892 นางสาว ท่าแร้ง
เขียน สีสงคราม 1129 นาย ท่าแร้ง
ไข่มุก ธาราพรรค์ 1017 นาง ท่าแร้ง 146/86
ไขแสง พลอยสังวาลย์ 117 นาง อนุสาวรีย์ 147/19
ไขแสง รัชชุศิริ 1541 นาย ท่าแร้ง 159/19
คงกฤช วัฒนากร 73 นาย อนุสาวรีย์ 69/34
คงขวัญ สุกใส 459 นาง อนุสาวรีย์ 453
คณิต ฉายรัตนอภิรมย์ 1563 นาย ท่าแร้ง 139/35
คมกฤณณ์ รัตนบุรี 797 นาย ท่าแร้ง 113
คมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1546 นาย ท่าแร้ง 222/88
คมสัน เฉลิมพนัส 1451 นาย ท่าแร้ง 102/244
ครองยศ กลิ่นเฟื่อง 172 นาย อนุสาวรีย์ 46
คัทรียา พุกกะจันทร์ 823 นางสาว ท่าแร้ง 6/514
คารมย์ ชาติโอด 1396 นาย ท่าแร้ง
คำพร ประพันธ์พัฒ 613 นาง อนุสาวรีย์ 282
คำพอง อำมาตย์ 61 นาย อนุสาวรีย์ 201
คำพัด แก้วตา 1112 นางสาว ท่าแร้ง
คำพูน รัตนะวัน 555 นาย อนุสาวรีย์
คำเมย ทองแปลง 1109 นาง ท่าแร้ง
คำรณ ศิริยะพันธุ์ 1022 ด.ต. ท่าแร้ง 159/473
จงกล พัฒนาไพศาล 404 นาง อนุสาวรีย์ 557/163
จงกล วรรณศิริ 1035 นางสาว ท่าแร้ง 3101500729217
จรรยา ธำรงวุฒิกุล 262 นาง อนุสาวรีย์ 99/50
จรัมพร บำรุงชาติ 1136 นาง ท่าแร้ง 55
จรัลรัตน์ เรืองวราวัฒน์ 973 นาง ท่าแร้ง 65/80
จรินทร ท่องไพศาล 1176 นางสาว ท่าแร้ง 111/742
จรินทร์ หล่อสุวรรณ 538 นาง อนุสาวรีย์ 15
จริยา ฉวีวรรณากร 364 นาง อนุสาวรีย์ 88/10
จริยา สุขถนอมวงศ์ 1559 นางสาว ท่าแร้ง 29/202
จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์ 1448 นาง ท่าแร้ง
จรูญ เกนี่ 480 นาง อนุสาวรีย์ 159/9
จอง สิงห์เรือง 484 นาย อนุสาวรีย์ 38
จอมใจ กลมเกลี้ยง 313 นาง อนุสาวรีย์ 25/1
จักรกฤส สุขเกษม 844 นาย ท่าแร้ง 159/183
จักรชัย ชัยพรธนรัตน์ 195 นาย อนุสาวรีย์ 342/83
จักรพงษ์ สิงห็พุ้ย 1310 นาย ท่าแร้ง 44/140
จักรเพชร ภูหงษ์สูง 1298 ส.ต.อ. ท่าแร้ง 100/273
จักรวิทย์ พลอยสังวาลย์ 682 นาย อนุสาวรีย์ 147/18
จักราวุธ อุ่นสอาด 1547 นาย ท่าแร้ง 39/74
จักริน รณรื่น 1378 นาย ท่าแร้ง 38/218
จักษพล เสาว์เฉลิม 1000 นาย ท่าแร้ง 139/65
จันทนา จิรธนาคุณ 471 นาง อนุสาวรีย์ 225/14
จันทร์จิรา ศิริวงค์ 455 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
จันทร์ใด เทียมเพ็ง 1438 นาง ท่าแร้ง
จันทร์ทิพย์ คล้ายอุดม 696 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทรประภา มณเทียรวิเชียรฉาย 109 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/13
จันทร์เพ็ญ คงชื่น 900 นางสาว ท่าแร้ง 42/8
จันทร์เพ็ญ โพธิ์หอม 439 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์เพ็ญ มีภาค 699 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทรา แสงแจ่ม 724 นาง อนุสาวรีย์ 77/158
จันร์เพ็ญ ที่พัก 1346 นาง ท่าแร้ง 83/23
จารุจิตร โตทวี 1160 นางสาว ท่าแร้ง
จารุพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์ 89 นาย อนุสาวรีย์ 413
จารุภา สิงจันทร์ 10 นาง อนุสาวรีย์ 92/45
จารุวรรณ จรัสด้วง 1205 นาง ท่าแร้ง 44/33
จำเนียร จาดวิจิตร์ 43 นางสาว อนุสาวรีย์
จำเนียร น้อยทิม 713 นาง อนุสาวรีย์ 9/105
จำปี ประกอบบุญ 345 นาง อนุสาวรีย์
จำรูญ สุขสุวรรณ 401 นาย อนุสาวรีย์ 50
จิดาภา คฤโฆษ 987 นางสาว ท่าแร้ง 1/68
จิตรา ฉัตรไพศาล 154 นาง อนุสาวรีย์ 11/170
จิตสุภา เชี่ยววิทย์ 1016 นางสาว ท่าแร้ง 161/51
จินตนา ถาคำ 961 นาง ท่าแร้ง 32/281
จินตนา ธารชลานุกิจ 320 นาง อนุสาวรีย์ 43/160
จินตนา บุญบริสุทธิ์ 296 นาง อนุสาวรีย์ 300
จินตนา อัจฉริยะโยธิน 241 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/61
จินตา อุดมเวช 57 นาง อนุสาวรีย์ 57/31
จิรนันท์ ยอดวงกอง 702 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรพรรณ จันทร์เจริญ 1182 นาง ท่าแร้ง 134/2
จิรพัฒน์ โพธิ์ทอง 388 นาย อนุสาวรีย์ 45/10
จิรภา คชหิรัญ 855 นางสาว ท่าแร้ง 32/41
จิรวัฒน์ บุญวัฒนโสภณ 67 นาย อนุสาวรีย์ 288/37
จิรวัฒน์ เหมะรักษ์ 988 นาย ท่าแร้ง 46/316
จิระ โลกะกะลิน 607 พ.อ. อนุสาวรีย์ 124/15
จิระยุทธ สุทธิศาสนกุล 1519 นาย ท่าแร้ง 1/12
จิรัชฌา เพียรชอบ 357 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
จิราพร กุลระยะ 269 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
จิรินธร เจียรมิ่งขวัญ 833 นาง ท่าแร้ง 200/214
จีรเดช อินทราปกรณ์ 1204 นาย ท่าแร้ง 44/10
จีระศักดิ์ เกษมสวัสดิ์ 799 นาย ท่าแร้ง 134/8
จุฑาทิพ บุญลอย 447 นางสาว อนุสาวรีย์ 36
จุฑาบดี วิชชุรังษี 841 นาง ท่าแร้ง 38/297
จุฑามาศ กิจพิทักษ์ 1025 นาย ท่าแร้ง
จุฑารัตน์ คำโต 48 นางสาว อนุสาวรีย์
จุรีพร โคตรสมบัติ 907 นางสาว ท่าแร้ง
จุฬารัตน์ ละมัย 547 นาง อนุสาวรีย์
จุฬารัตน์ อันนวล 352 นาง อนุสาวรีย์ 32
จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1374 นาง ท่าแร้ง 145/71
เจ็ง แซ่อี้ง 406 นาง อนุสาวรีย์ 181/212
เจนวิทย์ มุสิกรัตน์ 807 นาย ท่าแร้ง 17/185
เจริญพล ฉลองความดี 233 นาย อนุสาวรีย์ 242/9
เจษฎากร ณ 1333 นาย ท่าแร้ง 155/6
เจษฎากร ศิริวัฒนกาญจน์ 1276 นาย ท่าแร้ง 96/95
เจษณี การงาน 300 นางสาว อนุสาวรีย์ 286
เจิม ทูคำมี 14 นาย อนุสาวรีย์ 188
ฉมพรรณี โชติพิมาย 225 คุณหญิง อนุสาวรีย์ 25/4
ฉลวย พูลเอี่ยม 998 นาง ท่าแร้ง 1/123
ฉลวย มณีวงษ์ 1279 นางสาว ท่าแร้ง 39/233
ฉลอง ยิ้มใย 444 นาย อนุสาวรีย์ 380
ฉวี บุญอิ่ม 32 นางสาว อนุสาวรีย์
ฉวีวรรณ รักษ์ศรีทอง 956 นาง ท่าแร้ง 142/93
ฉวีวรรณ วุฒิมานพ 1020 นางสาว ท่าแร้ง
ฉัตรปพน ชุ่มสันเทียะ 402 นาย อนุสาวรีย์ 227/134
ฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ 114 นาย อนุสาวรีย์ 99/127
ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์ 221 นาง อนุสาวรีย์ 25/6
เฉลิม จันทบาล 1023 นาย ท่าแร้ง 159/270
เฉลิม เทียมวงศ์ 1264 นาย ท่าแร้ง 144/152
เฉลิม สีชมภู 1108 นาย ท่าแร้ง
โฉมศรี บุญราศรี 1497 นางสาว ท่าแร้ง 159/119
ชง ศิริเนาว์ 1052 นาย ท่าแร้ง
ชญาดา สังกิตติวรรณ์ 856 นางสาว ท่าแร้ง
ชญาดา สุขไพบูลย์ 1082 นาง ท่าแร้ง
ชญานิศ วิสิฐศักดิ์ชัย 208 นางสาว อนุสาวรีย์ 23/36
ชญานี คงสุวรรณ์ 394 นางสาว อนุสาวรีย์ 24/155
ชนนาถ แสงเจริญ 597 นางสาว อนุสาวรีย์ 116/1
ชนสิษฎ์ ธนพัฒนากุล 1305 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 89/356
ชนะภูมิ สิมะเสถียร 1354 นาย ท่าแร้ง 44/40
ชนัตถ์พรรณ โชติชูตระกูล 341 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/233
ชนิดา นนทกิจโยธิน 879 นางสาว ท่าแร้ง 137/285
ชนิดา นันทพัฒน์สิริ 321 นาง อนุสาวรีย์ 227/105
ชนิดาภา แผ้วพลสง 788 นางสาว ท่าแร้ง 6/415
ชนิดาภา อร่ามเกียรติ 1431 นาง ท่าแร้ง 119/316
ชนิสรา จันทร์นภาลัย 129 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/94
ชนิสรา แสงสาคร 566 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/110
ชม แพหิรัญ 428 นาง อนุสาวรีย์ 15
ชมัยพร มีมา 589 นางสาว อนุสาวรีย์
ชยาตา ตันติศาสตร์ 247 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/62
ชยานนท์ เหล่าเขตรกิจ 1450 นาย ท่าแร้ง 102/284
ชยานิษฐ์ เรืองฤทธิ์อัศว 115 นางสาว อนุสาวรีย์
ชลดา มีศิริ 1210 นางสาว ท่าแร้ง 6/592
ชลธิชา ตราะการนิติธรรม 422 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/171
ชลนก ภักดีพิบูลย์ 1260 นาง ท่าแร้ง 89/648
ชลภัก สิริพงศาธร 1314 นาง ท่าแร้ง 9/257
ชลภัทร นฤนาทวานิช 552 นาย อนุสาวรีย์ 253
ชลันดา มาคะทาน 1135 นางสาว ท่าแร้ง 88/387
ชลิสา กัณฑพงษ์ 867 นางสาว ท่าแร้ง 155/158
ชวนพิศ ตันติวิท 246 นาง อนุสาวรีย์ 88/48
ชวลิต บุญรอด 1532 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 62/9
ชวลิตตา เศรษฐเสรี 278 นางสาว อนุสาวรีย์
ชวัลญา กาญจนะวรนันท์ 375 นางสาว อนุสาวรีย์ 342/109
ช่อชะบา สุภาพงษ์ 559 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/82
ช่อทิพย์ เร่งสำประทวน 1115 นางสาว ท่าแร้ง 37/82
ชัชชัย บุญเกตุ 1518 นาย ท่าแร้ง 39/14
ชัชชาญ เชาว์วัชรชัย 921 นาย ท่าแร้ง 46/203
ชัชฎา สุรกีรติกร 920 นางสาว ท่าแร้ง 70/87
ชัชวาล ชวาลกุล 742 นาย อนุสาวรีย์ 249/13
ชัชวาลย์ เตชะหงษา 670 นาย อนุสาวรีย์ 37/410
ชันยพร สุวโท 1167 นาย ท่าแร้ง 123/3
ชัยเกษม วุสเพ็ญ 648 นาย อนุสาวรีย์
ชัยชนะ ชนปทาธิป 1192 นาย ท่าแร้ง 71/139
ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย 1425 นาย ท่าแร้ง 3/5
ชัยพร ไพโรจน์สถิตกุล 110 นาย อนุสาวรีย์ 18/192
ชัยยศ มานะมุติ 940 นาย ท่าแร้ง 62
ชัยยุทธ คุณพิภาค 1506 นาย ท่าแร้ง 33/3
ชัยวิชิต จันทร 171 นาย อนุสาวรีย์ 3/281
ชาคริต เสกธีระ 850 นาย ท่าแร้ง 19
ชาญชัย นิติมงคลชัย 977 นาย ท่าแร้ง 23/7
ชาญชัย เมืองภา 466 นาย อนุสาวรีย์
ชาญณรงค์ จันทร์นวล 33 นาย อนุสาวรีย์ 41/7
ชาตรี ธาราธิคุณ 1278 นาย ท่าแร้ง 44/123
ชาตรี ผลทวี 290 นาย อนุสาวรีย์ 244/404
ชาติชาย เยาวรัตน์ 445 นาย อนุสาวรีย์ 88/34
ชาย ธีระการุณการ 1170 นาย ท่าแร้ง 11/1
ชาลี ทองแท่ง 1100 นาย ท่าแร้ง 102/388
ชาลี พะธาณี 639 นางสาว อนุสาวรีย์ 78
ชิดชนก แสวงวาว 520 นางสาว อนุสาวรีย์ 91/42
ชิดชู สนธิตระกรุด 623 นาย อนุสาวรีย์ 112/7
ชิดาวัลย์ เชี่ยวเวช 255 นางสาว อนุสาวรีย์ 363/558
ชินวัตร ศรีขันธวงศ์ 384 นาย อนุสาวรีย์ 10
ชีวธันย์ เกียรตินรานนท์ 1235 นาย ท่าแร้ง 44/165
ชื่น คชชะ 592 ร.ต. อนุสาวรีย์ 96/64
ชุชัย วัฒนวงศ์ 1226 นาย ท่าแร้ง 148/77
ชุติมณฑน์ ศิลาบุญศักดิ์ 938 นาย ท่าแร้ง 18941
ชุติมา กิ่งค้างพลู 1183 นาง ท่าแร้ง
ชุมพล คงกลิ่น 1413 นาย ท่าแร้ง 94/158
ชุมพล สามลฤกษ์ 967 นาย ท่าแร้ง 119/227
ชุลีพร พลขันธ์ 206 นาง อนุสาวรีย์
ชุลีวรรณ์ สมเพ็ญกุล 681 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/43
ชูเกียรติ คูศิริรัตน์ 1005 นาย ท่าแร้ง 161/35
ชูเกียรติ ไทยขำ 5 นาย อนุสาวรีย์ 18/208
ชูชาติ จรรยนัย 755 นาย ท่าแร้ง 134/212
ชูวิทย์ วิเศษจินดาวัฒน์ 184 นาย อนุสาวรีย์ 11/92
ชูศรี พิริยะจารุกุล 1509 นางสาว ท่าแร้ง 1226
เชษฐ์ ฐิติรัตนอัศว์ 813 นาย ท่าแร้ง 155/84
เชิด บุญเกิด 553 นาย อนุสาวรีย์ 9/115
เชิดชาย พิริยะวดี 342 นาย อนุสาวรีย์ 59/128
เชิดศักดิ์ ลุนสำโรง 220 นาย อนุสาวรีย์ 34
โชติกา ถนอมวงษ์ 529 นาง อนุสาวรีย์ 225/12
ไชยยศ ศรีแสงจันทร์ 753 นาย ท่าแร้ง 44/128
ไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ 1208 นาย ท่าแร้ง 90/198
เซี้ยมหงศ์ คู่สว่างศรี 347 นาง อนุสาวรีย์ 108/502-504
ญาณุวุฒิ มาเปี่ยม 576 นาย อนุสาวรีย์ 180/333
ญาดาณี คงสุนทรกิจกุล 101 นาง อนุสาวรีย์ 44/848
ฐปนนท์ เชาวนกุล 1173 นาย ท่าแร้ง 9/16
ฐากร เฉวี่ยงหงษ์ 1221 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/66
ฐานันดรา บูรณะ 1490 นางสาว ท่าแร้ง
ฐิติกาล น้อยมีสุข 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/227
ฐิติภัสร์ พัชระดำรงเกียรติ 457 นางสาว อนุสาวรีย์ 39
ฐิติมา วิภูมิตสิตสกุล 1417 นางสาว ท่าแร้ง 159/141
ฐิติรัตน์ ลือพงศ์ไพจิตร 810 นางสาว ท่าแร้ง 78/127
ฐิติวัชร พรหมภากร 959 นาย ท่าแร้ง 159/38
ฐิติวัลคุ์ จิตพิทักษ์ 1195 นาง ท่าแร้ง 69/9
ฑีธายุ เสมาทอง 733 นาย อนุสาวรีย์
ณชพัฒน์ พงษ์สิริบุลบวร 1033 นาย ท่าแร้ง 45/12
ณฐมณ บุนนาค 895 นาง ท่าแร้ง 2/106
ณฐมน ปานเคลือบ 601 นางสาว อนุสาวรีย์
ณพวรรณ กายราช 419 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ณรงค์ กองสมบูรณ์ 824 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ วานิช 999 นาย ท่าแร้ง 161/71
ณรงค์ศักดิ์ วิสฤตาภา 511 นาย อนุสาวรีย์ 59
ณรัฐพงศ์ ธ.พรหมมี 324 นาย อนุสาวรีย์ 43/161
ณัจฉรียา พินชัย 1359 นางสาว ท่าแร้ง 48/111
ณัชชา สุวรรณภานนท์ 1311 นาง ท่าแร้ง 3/54
ณัฎฐณิชา ณ 816 นาง ท่าแร้ง 155/14
ณัฎฐ์พัชร์ บุญประเสริฐ 1295 นาย ท่าแร้ง 1/8
ณัฏฐอัณณ์ เฉลิมศรี 378 นาง อนุสาวรีย์ 92/179
ณัฐกมล สัทธินทรีย์ 1259 นาง ท่าแร้ง 101/9
ณัฐจงกล คุ้มพะเนียด 1032 นาง ท่าแร้ง 169/211
ณัฐจิดาภา โพธิ์ทอง 1566 นางสาว ท่าแร้ง 36/70
ณัฐชา พิพัฒน์รัตนเสรี 1430 นางสาว ท่าแร้ง 222/49
ณัฐฐิฐา ทองธรรมชาติ 91 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/11
ณัฐณิชา เล้กเลิศ 757 นางสาว ท่าแร้ง 209/29
ณัฐนรี ลิ่มพันธ์ 1484 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐพร ชิตอรุณ 1361 นางสาว ท่าแร้ง 48/78
ณัฐพร ลีดี 1124 นางสาว ท่าแร้ง 111/1057
ณัฐพล คุณารักษ์กร 1163 นาย ท่าแร้ง 139/92
ณัฐพล ชวลิตชีวิน 1145 นาย ท่าแร้ง 6
ณัฐพล ดวงงาม 1220 นาย ท่าแร้ง
ณัฐมน ฤกษ์สมโภชน์ 919 นาง ท่าแร้ง 28/17
ณัฐริกา กลิ่นศรีสุข 146 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ 1277 นาย ท่าแร้ง 44/48
ณัฐวิภา พลขันธ์ 1480 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐวุฒิ นิศามณีวงศ์ 263 นาย อนุสาวรีย์ 96/65
ณัฐวุฒิ สีห์โรหิจจ์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 159/62
ณัฐศรา กงสวรรณ 697 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฐษิมา จิตติวัฒนานุกุล 983 นางสาว ท่าแร้ง 159/80
ณิชกานต์ คลองห้วยบง 1498 นาง ท่าแร้ง
ณิชา จินะตา 630 นาง อนุสาวรีย์ 24/7
ณิชากมล นิติธรรมดำรง 926 นางสาว ท่าแร้ง 189/30
ณิญดา เปรมกมลรัตน์ 976 นางสาว ท่าแร้ง 79/170
ดนัย แซ่โง้ว 911 นาย ท่าแร้ง
ดรันต์ เยาวรัตน์ 1392 นาย ท่าแร้ง 179/57
ดรุณี ศรีบริบาล 21 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/116
ดรุดร กิ่งก้าน 145 นาย อนุสาวรีย์ 9/174
ดวงกมล แผ่ความดี 894 นางสาว ท่าแร้ง 55/17
ดวงใจ อดิเรกสาร 1180 นาง ท่าแร้ง 137/1
ดวงเดือน วิลาด 1355 นางสาว ท่าแร้ง 48/53
ดวงนภา คงแก้ว 1131 นางสาว ท่าแร้ง 46/110
ดวงพร จินตนพันธุ์ 832 นางสาว ท่าแร้ง 29/256
ดวงรัตน์ พรทวีรัตน์ 1084 นางสาว ท่าแร้ง 99/31
ดวงสมร กบค้างพลู 178 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/36
ดวนศรี เดชาสิทธิ์ 1222 นาง ท่าแร้ง 46/309
ดาริน ติณชาติอารักษ์ 218 นางสาว อนุสาวรีย์ 5
ดาวเรือง อินทรมณี 804 นาย ท่าแร้ง 26
ดิเรก เพ็ญภาค 123 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/115
ดุริยะ บัวเทศ 435 นาย อนุสาวรีย์ 56
ดุษฏี ประทีปศิริคุณ 274 นาง อนุสาวรีย์ 244/71
ดุสิต เฉื่อยฉำ 396 นาย อนุสาวรีย์ 227/132
เดชธนา น่วมในชาติ 969 นาย ท่าแร้ง 159/485
เดชา วิชัยดิษฐ 1146 นาย ท่าแร้ง 222/214
เดชา แสงเจริญ 135 นาย อนุสาวรีย์ 116/4
เดชาธร ธรรมจารี 641 นาย อนุสาวรีย์ 44/8
เด่น ชะเนติยัง 360 นาย อนุสาวรีย์
เดียงตา กิจหิรัญวงศ์ 880 นาง ท่าแร้ง 55/43
เดือนนภา ชัยเรืองจิตจรัส 1338 นาง ท่าแร้ง 48/83
ตรีรัตน์ เจริญพงศ์ 144 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/175
ตวงพร กิจยะกานนท์ 1123 นาง ท่าแร้ง 59/7
ต๋อง มุ่งชินกลาง 887 นาย ท่าแร้ง
ต่อพงษ์ สิงห์พันธ์ 557 นาย อนุสาวรีย์ 86/168
ต้อย สุวรรณโณ 1469 นางสาว ท่าแร้ง
ตา ชายศรี 1482 นาง ท่าแร้ง
ติ๋ม ใจเสือกุล 1358 นาง ท่าแร้ง 51 ม1
ตุ้มทอง มุสิกรัตน์ 1144 นาง ท่าแร้ง 17/35
เตือนใจ ปานนุ่ม 13 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/258
ไตรภพ เคียนหินตั้ง 937 นาย ท่าแร้ง
ถนอม ภักดีแพง 22 นางสาว อนุสาวรีย์
ถนิม ตั่นปิน 581 นาง อนุสาวรีย์ 49/65
ถวัลย์ แซ่ก่วง 1101 นาย ท่าแร้ง 134/145
ถุงเงิน เสือสนธิ์ 149 นาง อนุสาวรีย์
ทนง เกิดแก่น 105 นาย อนุสาวรีย์ 342/182
ทนันชัย สิทธิเกษร 119 นาย อนุสาวรีย์ 12/123
ทรงธรรม กุฎีสุข 1273 นาย ท่าแร้ง 163/35
ทรงวุฒิ หวานสูงเนิน 925 นาย ท่าแร้ง 159/60
ทรงศักดิ์ สุวัฒนรัตน์ 738 นาย อนุสาวรีย์ 20
ทรงศักดิ์ อนุศาสนี 308 นาย อนุสาวรีย์ 274/2
ทวิช สุวรรณแสง 508 นาย อนุสาวรีย์ 180/372
ทวี ศรีใส 621 นาย อนุสาวรีย์ 82/17
ทวีชัย แซ่โง้ว 1212 นาย ท่าแร้ง
ทวีป คงกล้า 923 นาย ท่าแร้ง 37/244
ทวีลาภ ยะโอษฐ์ 1503 นาง ท่าแร้ง
ทวีศักดิ์ สมญารักษ์ 1244 นาย ท่าแร้ง 139/304
ทศพล ปรีดากัญญารัตน์ 1223 นาย ท่าแร้ง 63/10
ทศพล สุขใจ 1270 นาย ท่าแร้ง 119/328
ทองดี ส้มอ่อน 571 นาย อนุสาวรีย์
ทองต่อ แนวบรรทัด 174 นาย อนุสาวรีย์ 10/81
ทองธีศฐ์ หาญวรโยธิน 1456 นาย ท่าแร้ง 56/247
ทองลา จันทร์เรือง 1107 นาย ท่าแร้ง
ทองหล่อ อะมะวงษ์ 510 นาง อนุสาวรีย์ 3/1358
ทัตตกิตติ เชี่ยวชาญ 853 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 100/62
ทัตพงศ์ บริรักษ์สกุลชัย 928 นาย ท่าแร้ง 139/122
ทัยยา วิเศษสุวรรณ 334 นาย อนุสาวรีย์ 227/90
ทัศนีย์ บุญสากุลธงไชย 254 นาง อนุสาวรีย์ 44/419
ทานตะวัน สุนันทา 722 นางสาว อนุสาวรีย์
ทินกร นินทลิน 739 ร.ต. อนุสาวรีย์ 99/20
ทิพพร สุมะนังกุล 65 นาง อนุสาวรีย์ 244/340
ทิพย์ พรมโสภา 209 นาง อนุสาวรีย์ 19/60
ทิพย์ภาวดี วิวัฒนศานต์ 248 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/50
ทิพรัตน์ ภักดีวงศ์ 1544 นาง ท่าแร้ง 2/27
ทิพวรรณ มงคลศิริวัฒนา 219 นาง อนุสาวรีย์ 210
ทิพวัลย์ กลัดเจริญ 487 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
ทิพวัลย์ ดารามาศ 446 นาง อนุสาวรีย์ 140
ทิพสุคนธ์ ทับทิมแดง 1026 นาง ท่าแร้ง 159/139
ทิพาภรณ์ ซอนน์ทาก 1012 นาง ท่าแร้ง 155/76
เทวินทร์ ชวนะปราณี 1263 นาย ท่าแร้ง 118/31
เทอดเกียรติ โนอินทร์ 58 นาย อนุสาวรีย์ 61
เทียน อาจญาทา 540 นาย อนุสาวรีย์ 96/42
ธกฤต โกมลวาทิน 774 นาย ท่าแร้ง 44/82
ธงทอง สุธงษา 222 นาย อนุสาวรีย์
ธน ตั้งจิตมานะกิจ 197 นาย อนุสาวรีย์ 39/168
ธนกร คิ้วเที่ยง 106 นาย อนุสาวรีย์
ธนกฤช ทัพพะรังสี 1038 นาย ท่าแร้ง 124
ธนกฤษ พันธ์สำโรง 756 นาย ท่าแร้ง 47
ธนชัย ไทยบุญเรือง 1459 นาย ท่าแร้ง 125
ธนทอง ศิลาธรรม 1538 นาง ท่าแร้ง 137/286
ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ 875 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 88/325
ธนพร วินทะไชย 408 นาง อนุสาวรีย์ 238/3
ธนพร แสงเรือง 531 นาย อนุสาวรีย์
ธนพล คุ้มครอง 376 นาย อนุสาวรีย์
ธนพัต เพ็งแจ้ง 1073 นาย ท่าแร้ง
ธนวัฒน์ เอื้องละพันธ์ 1245 นาย ท่าแร้ง
ธนวิทย์ ธีรชาติธำรง 46 นาย อนุสาวรีย์ 210/2
ธนะวรรธน์ ปานจันทร์ธนโชติ 1018 นาย ท่าแร้ง 105/494
ธนะสิทธิ์ สรรพโชติวัฒน์ 250 นาย อนุสาวรีย์ 110/202
ธนิต วิธานติรวัฒน์ 1280 นาย ท่าแร้ง 78/145
ธเนศ ลดาวิจิตรกุล 905 นาย ท่าแร้ง 134/171
ธเนศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ 227 นาย อนุสาวรีย์ 101
ธรณินทร์ พุ่มสุวรรณ 627 นาย อนุสาวรีย์ 39/175
ธรรมขันธ์ โพนทอง 1066 ด.ต. ท่าแร้ง 100/230
ธรรมนิตย์ แจ้งกรณ์ 936 นาย ท่าแร้ง 159/600
ธรรมรัตน์ รมย์นุกูล 1015 นาย ท่าแร้ง 79/17
ธวัช ตรียัง 575 นาย อนุสาวรีย์ 37/380
ธวัช พูลประเสริฐ 256 นาย อนุสาวรีย์ 208
ธวัชชัย จารุโณประถัมภ์ 1462 นาย ท่าแร้ง 135/1
ธวัชชัย อังศุธนมาลี 30 นาย อนุสาวรีย์ 100/107
ธัญญ์ชนัน กรุณามิตร์นิธิ 1562 นางสาว ท่าแร้ง 44/103
ธัญสมร อัตตะกีรติ 848 นางสาว ท่าแร้ง 55/92
ธัมพรรษ น้ำทอง 1475 นางสาว ท่าแร้ง
ธาดา บุตะโยธี 1296 นาย ท่าแร้ง 183
ธาดา พฤฒิธาดา 503 นาย อนุสาวรีย์ 70/138
ธาริน วิวัชวินท์ 1412 นาย ท่าแร้ง 29/197
ธิญาดา ธนานงค์รักษ์ 1151 นางสาว ท่าแร้ง 44/99
ธิรดา ธนะกูรจัตุกุล 594 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/126
ธิรนันท์ คชทอง 888 นางสาว ท่าแร้ง 55/32
ธีรโชติ ใจตรง 1458 นาย ท่าแร้ง 2/282
ธีรเทพ สิทธิกุลธร 4 นาย อนุสาวรีย์ 29/753
ธีรธร อัศวรุจานนท์ 358 นาย อนุสาวรีย์ 227/27
ธีรพงษ์ สิทธิกุลธร 3 นาย อนุสาวรีย์ 29/764
ธีรพล พูนจารุรัตน์ 1393 นาย ท่าแร้ง 88/337
ธีรศักดิ์ คงรอด 1411 นาย ท่าแร้ง 94/59
ธีระ คุ้มทรัพย์ 374 นาย อนุสาวรีย์ 284
ธีระ บำรุงกุล 1320 นาย ท่าแร้ง 127/10
ธีระเดช วัลย์เครือ 935 นาย ท่าแร้ง 33/111
นครินทร์ มณีวัณณ์ 1517 นาย ท่าแร้ง 79/8
นงนุช มาลาทอง 170 นาง อนุสาวรีย์ 92/124
นงลักษณ์ เตชวิริยะเศรษฐ์ 752 นางสาว ท่าแร้ง 150/40
นงลักษณ์ บุญรติ 1217 นางสาว ท่าแร้ง 222/153
นงลักษณ์ พูลสวัสดิ์ 1148 นาง ท่าแร้ง 188
นที ขันทะสีลา 1019 นาย ท่าแร้ง 159/629
นทีทอง เหลืองประเสริฐ 1473 นาย ท่าแร้ง
นนท์ ศรีภิรมย์ 1414 นาย ท่าแร้ง 29/195
นพดล ครุธนิมิตร 948 นาย ท่าแร้ง
นพดล เครือชะเอม 1478 นาย ท่าแร้ง 58/16
นพดล จริยพาณิชย์ 1159 นาย ท่าแร้ง 27
นพดล นาคะมาลัย 1351 นางสาว ท่าแร้ง 189/26
นพดล ปัทมดิลก 906 นาย ท่าแร้ง 55/4
นพดล พูลนินิจ 962 นาย ท่าแร้ง 56/100
นพดล สุขเจริญ 1528 นาย ท่าแร้ง
นพดล เสริมสกุล 244 นาย อนุสาวรีย์ 37/5
นพพร ศุภวัฒน์ 523 นาง อนุสาวรีย์ 38/21
นพรัตน์ อ่อนเมือง 103 นาย อนุสาวรีย์
นพวรรณ อาจารีย์ 1156 นางสาว ท่าแร้ง 40/1
นภัสนันท์ กลิ่นสุคนธ์ 640 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/8
นภัสนันท์ ปานช้าง 1251 นางสาว ท่าแร้ง
นภา ปิ่นกระจาย 100 นางสาว อนุสาวรีย์ 386
นภาภรณ์ จรูญฉาย 490 นางสาว อนุสาวรีย์ 60/86
นภาศรี ศรีนภารัตน์ 981 นางสาว ท่าแร้ง 1/171(501/171)
นรวุธ วงษ์สวรรค์ 275 นาย อนุสาวรีย์ 28/12
นรเศรษฐ์ พรหมทอง 789 นาย ท่าแร้ง 9/14
นรินทร์ วอตามพิรัตน์ 635 นาย อนุสาวรีย์ 74/13
นรินทร ศรีม่วง 1428 นาย ท่าแร้ง 1188
นริศรา โพธิ์สวรรค์ 747 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤธรณ วรรณะ 169 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล กิตติวงศากูล 1434 นางสาว ท่าแร้ง 46/168
นฤมล แซ่เตียว 56 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/216
นฤมิต มโนชัย 943 นาย ท่าแร้ง 78/85
นวพล ไข่บัว 582 นาย อนุสาวรีย์
นวลทิพย์ ฉัตรชุติมากร 861 นาง ท่าแร้ง 55/58
นวลทิพย์ อัครโชติวนิชย์ 1004 นาง ท่าแร้ง 161/66
นวลละออง เม่นทอง 1302 นางสาว ท่าแร้ง 6/552
นวลศรี นิ่มนวลดี 1250 นาง ท่าแร้ง 18/19
น้อย วงศ์ษา 1172 นาง ท่าแร้ง
น้อย วิริยะภราดร 564 นาง อนุสาวรีย์ 25/3
นัชชา จาดเจริญ 1083 นาง ท่าแร้ง 44/34
นัฐพงษ์ ตั้งธัญวุฒิ 835 นาย ท่าแร้ง 155/173
นัฐพงษ์ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 658 นาย อนุสาวรีย์ 112/46
นัทธมน ธัญญาหาร 205 นาง อนุสาวรีย์ 39/166
นันทชนม์ ถนอมใจ 1465 นาง ท่าแร้ง 18/31
นันทชัย ชินาศัย 1045 นาย ท่าแร้ง 20/18
นันท์นภัส ช่างประดิษฐ์ 1047 นางสาว ท่าแร้ง 161/73
นันทพร จามิกรณ์ 545 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/17
นันทิยา ไทยบุญเรือง 1427 นาง ท่าแร้ง 52/132
นันทิยา รัตนจันทร์ 496 นาง อนุสาวรีย์ 227/59
นัยนา เจียรนัยกิจชัย 302 นาง อนุสาวรีย์
นัยนา เหลืองรุ่งเรือง 934 นางสาว ท่าแร้ง 44/814
นัยรัตน์ วุฒิสิริวรภัทร์ 231 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/91
นาคินทร์ บึ้งไชย 1062 ด.ต. ท่าแร้ง 100/295
นาง พันธุ์ 24 นาง อนุสาวรีย์
นาฏอนงค์ น้อยใจดี 450 นาง อนุสาวรีย์ 43/188
นาตยา พานทอง 1284 นางสาว ท่าแร้ง 9/244
นายสิงห์ เชียงทึก 1472 นาย ท่าแร้ง 5/4
นายเสนอ นัคราภิบาล 1454 นาย ท่าแร้ง 89/493
นำพร คโนฟ 165 นาง อนุสาวรีย์ 79/7
นิคม จันทร์ไม้ 1064 นาย ท่าแร้ง
นิคม ชาตะสิงห์ 335 นาย อนุสาวรีย์ 37
นิตยา พุทธไทย 318 นาง อนุสาวรีย์ 124/5
นิตยา เม่นทอง 1400 นางสาว ท่าแร้ง 6/576
นิตยา สง่าวงษ์ 1432 พ.ต.อ.หญิง ท่าแร้ง 134/78
นิพนธ์ พวงแก้ว 331 นาย อนุสาวรีย์ 92/57
นิพนธ์ ไพรบุญสุข 1051 นาย ท่าแร้ง
นิพล จรสรชัย 77 นาย อนุสาวรีย์
นิภา บูภิชน 405 นาง อนุสาวรีย์ 366
นิมิตร ชลตระกูล 17 นาย อนุสาวรีย์ 181/216
นิมิตร์ อัญชลีพรสันต์ 1553 นาย ท่าแร้ง 19/232
นิยม ตันติโน 811 นาย ท่าแร้ง
นิรมล ประทีปะจิตติ 294 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/375
นิรมล ศรัพันดอน 438 นางสาว อนุสาวรีย์
นิรันดร์ เพ็งพุด 660 นาย อนุสาวรีย์ 148
นิรุตน์ หิมพานต์ 665 นาย อนุสาวรีย์
นิรุติ สัมมาตริ 201 นาย อนุสาวรีย์ 70
นิรุธ ดอกนารี 1304 นาย ท่าแร้ง 46/212
นิลวรรณ โรจนวิริยาภรณ์ 1248 นางสาว ท่าแร้ง 35/75
นิวัติ สุดสรรญ 1074 นาย ท่าแร้ง
นิเวศน์ รัชตินาภรณ์ 703 นาย อนุสาวรีย์ 108/310
นิสสรณ์ ศรียะพันธุ์ 903 นาย ท่าแร้ง 88/126
นิสากร นครเก่า 1379 นาง ท่าแร้ง 145/56
นิสารัตน์ ศิริรัตนพฤกษ์ 454 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
นุ พงศ์ชนะ 383 นาย อนุสาวรีย์
นุชจรี ประสงค์ธรรม 472 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/109(59
นุชจิรา ไสยจิตร 964 นาง ท่าแร้ง 99/9
นุชนาถ ปาละนันทน์ 1147 นาง ท่าแร้ง 1121
เนตรดาว สถิรชีวิน 1496 นางสาว ท่าแร้ง 33/218
แน่งน้อย ขจีจิตร์ 104 นาง อนุสาวรีย์ 13
บรรพต เหมือนเดช 736 นาย อนุสาวรีย์ 74
บวรพร สุทธาภาส 1439 นาง ท่าแร้ง 11/120
บวรลักษณ์ อนุรักษ์สินทวี 672 นางสาว อนุสาวรีย์ 288/73
บังอร แดงแก้วฟ้า 624 นางสาว อนุสาวรีย์
บังอร บุญลือ 426 นาง อนุสาวรีย์ 56/158
บัญชา ตันทรงเจริญ 917 นาย ท่าแร้ง 88/170
บัญชา วงศ์ปลาทอง 45 นาย อนุสาวรีย์ 142
บัญญัติ มีมุข 1063 ด.ต. ท่าแร้ง 100/478
บัญญัติ ศรีแสง 1533 นาย ท่าแร้ง 49/38
บัณฑิต ตันตะราวงศา 26 นาย อนุสาวรีย์ 40
บัณฑิตา พงษา 1530 นางสาว ท่าแร้ง
บัวทิพย์ ชวนชื่น 398 นางสาว อนุสาวรีย์
บัวเรียน บุญแสงส่ง 1227 นาง ท่าแร้ง 15/207
บัวลืม จันตะปะตู 161 นางสาว อนุสาวรีย์
บางอวน วงษ์สมบัติ 53 นางสาว อนุสาวรีย์
บำรุง เกตุแก้ว 782 นาย ท่าแร้ง 98/13
บุญ๙ ทิพณีย์ 180 นาย อนุสาวรีย์ 108
บุญจิตต์ เคียร์ซเทน 266 นาง อนุสาวรีย์ 38/1
บุญชนะ เวชชสัสดิ์ 712 นาย อนุสาวรีย์
บุญช่วย แก้วโมรา 1329 นาย ท่าแร้ง 156
บุญช่วย สังข์เพ็ชรรัตน์ 283 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญช่วย สายแก้ว 843 นาย ท่าแร้ง 1/42
บุญชัย กอเจริญ 596 นาย อนุสาวรีย์ 362/101
บุญชัย จันทร์สมิตมาศ 482 นาย อนุสาวรีย์ 108/92
บุญถม มาตย์วิเศษ 558 นาย อนุสาวรีย์ 43
บุญทิ้ง คอนแสง 1457 นาย ท่าแร้ง 17/1
บุญเทียม วิลัย 533 นาง อนุสาวรีย์
บุญธรรม วิริยะกิจ 415 นาง อนุสาวรีย์ 35/44
บุญเพ็ง ยอดทอง 236 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
บุญมา จันทร์อ่ำ 448 นาย อนุสาวรีย์
บุญมี บุญหนา 719 นาย อนุสาวรีย์ 63
บุญมี เสืออิ่ม 729 นาง อนุสาวรีย์ 69
บุญรวม สรรพคุณ 990 นาย ท่าแร้ง 6/39
บุญเรือน คูณแก้ว 806 นาง ท่าแร้ง 23
บุญฤทธิ์ แจ่มเจริญ 740 นาย อนุสาวรีย์ 47
บุญเลี้ยง มานะกิจ 792 นาง ท่าแร้ง 91/7
บุญส่ง คำโสภา 97 นางสาว อนุสาวรีย์
บุญส่ง ท้วมกล้ด 1297 ด.ต. ท่าแร้ง 100/443
บุญสม รักวีรธรรม 216 นาย อนุสาวรีย์ 33
บุตรปิยะ สรรค์วนิชพัฒนา 469 นาย อนุสาวรีย์ 74
บุปผาวดี โอชม 188 นาย อนุสาวรีย์ 59/169
บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ 942 นาย ท่าแร้ง 222/317
บูชาชน เพชรธัญญะ 1516 นาย ท่าแร้ง 11/43
เบญจพร ศรีกรณ์ 1242 นางสาว ท่าแร้ง 164/8
เบญจมาศ สุขยอด 801 นาง ท่าแร้ง 8/25
เบญจวรรณ เครือคล้าย 379 นาง อนุสาวรีย์ 227/128
เบญญาภา อิสริยพิพัฒน์ 761 นางสาว ท่าแร้ง 137/217
ปกรณ์ ทองวิไล 488 นาย อนุสาวรีย์ 234/12
ปกรณ์ บุตรแสง 1315 นาย ท่าแร้ง 135
ปกรณ์ สุดแสน 910 นาย ท่าแร้ง 55/1
ปฐมพงศ์ จึงอภิรักษ์ 1492 นาย ท่าแร้ง
ปฐมพร สมบุญศิริ 44 นาง อนุสาวรีย์ 92/49
ปฐมพล กรีทอง 257 พ.ต. อนุสาวรีย์
ปณิธิ หัสบำเรอ 1091 นางสาว ท่าแร้ง 149/24
ปทิดา ไชยเนตร 164 นาง อนุสาวรีย์
ปนัดดา ถิ่นพังงา 470 นางสาว อนุสาวรีย์ 59
ปนัดดา แสงทอง 1567 นางสาว ท่าแร้ง 24/9
ปนัดดา อารีวิจิตร 1128 นางสาว ท่าแร้ง 169/272
ปนิตา แซ่ลิ้ม 715 นางสาว อนุสาวรีย์
ปนิตา เสฐียรเขต 1287 นาง ท่าแร้ง
ปพิชญา กลัดงาม 794 นางสาว ท่าแร้ง 90/76
ปรมาภรณ์ ดีณรงค์ 1196 นางสาว ท่าแร้ง 111/765
ประกอบ ศิรธรานนท์ 970 นาย ท่าแร้ง 9/186
ประคอง นกทอง 726 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจวบ ดอกเงิน 314 นาง อนุสาวรีย์
ประชันศักดิ์ อัคบาล 7 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/338
ประชา แซ่ลิ้ม 1504 นาย ท่าแร้ง
ประดิษฐ วงษ์ศรีชา 710 นาย อนุสาวรีย์ 43/267
ประดิษฐ์ สาบัว 456 นาย อนุสาวรีย์ 27/10
ประถม พลอยวงศ์ 796 พ.จ.อ. ท่าแร้ง 241/2
ประทีป นุเคราะห์กัน 817 นาย ท่าแร้ง
ประทีป วรรณ์ทอง 95 นาย อนุสาวรีย์
ประทุม สารสุวรรณ 603 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/3
ประเทือง ลูมิงค์ 176 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/27
ประพัฒน์ จันทะเอ 695 นาย อนุสาวรีย์
ประพิน ไพศาลสารกิจ 433 นางสาว อนุสาวรีย์ 57/68
ประพิศ ชาญสัมฤทธิ์สกุล 276 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/1
ประไพ ศรีสุวรรณ 49 นาง อนุสาวรีย์ 10
ประไพ แสงสระศรี 769 นาง ท่าแร้ง 22/182
ประไพศรี ปานาตี 111 นางสาว อนุสาวรีย์
ประภัสสร ศรีบุตรตา 1056 นางสาว ท่าแร้ง 119/212
ประภาพร ปักกะตา 1377 นางสาว ท่าแร้ง 145/62
ประภาภรณ์ แก้วไร่ 1247 นางสาว ท่าแร้ง 65/50
ประยงค์ ณ 485 นาย อนุสาวรีย์ 9/554
ประยงค์ ศรีงาน 876 นาย ท่าแร้ง 44/31
ประวัติ ชลคงคา 598 นาย อนุสาวรีย์ 474
ประวิตร์ โยธีพิทักษ์ 521 นาง อนุสาวรีย์ 225/48
ประวิทย์ โชติสันเทียะ 720 นาย อนุสาวรีย์ 31/58
ประวิทย์ โพธิ์พรม 1096 นาย ท่าแร้ง
ประวิน เสรีขจรจารุ 130 นาย อนุสาวรีย์ 100/148
ประเวทย์ ธีรสฤษกุล 486 พ.อ. อนุสาวรีย์ 44/586
ประสพชัย รัตรพรรณา 185 นาย อนุสาวรีย์ 14/4
ประสิทธิ์ กุลมงคล 643 นาย อนุสาวรีย์ 9
ประสิทธิ์ รอดประดับ 363 ร.ต. อนุสาวรีย์ 201
ประเสริฐ ชาติกานนท์ 544 นาย อนุสาวรีย์ 19
ประเสริฐ บุญญกิจไมตรี 84 นาย อนุสาวรีย์ 99/328
ประเสริฐ พิมพ์จันทร์ 79 นาย อนุสาวรีย์ 36/3
ประเสริฐ โพธิ์รอด 436 นาย อนุสาวรีย์ 389
ประเสริฐ ลายหยก 287 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/59
ประเสริฐ วงศ์ขจรไพบูลย์ 1512 นาย ท่าแร้ง 169/224
ประเสริฐ์ สุขเสาะแสวง 1534 นางสาว ท่าแร้ง
ประเสริฐ เหลืองคำชาติ 92 นาย อนุสาวรีย์
ปราชญ์ศิลป์ อินรอด 837 นาย ท่าแร้ง 35/33
ปราโมทย์ ชลิดาพงศ์ 427 พ.ท. อนุสาวรีย์ 37/232
ปราโมทย์ หาญสกุล 372 นาย อนุสาวรีย์ 18/269
ปริญญา ฉันทดิลก 1455 นาย ท่าแร้ง 56/248
ปริญญา วานิช 1003 นาย ท่าแร้ง 161/72
ปริญญา สุพร 1121 นาย ท่าแร้ง 117/276
ปริญญา เอื้อวิทยาศุภร 493 นาย อนุสาวรีย์ 74/3
ปรีชา ตาลี 168 นาย อนุสาวรีย์
ปรีชา ปั้นธุระ 675 นาย อนุสาวรีย์ 112
ปรีชา หงษ์สา 203 นาย อนุสาวรีย์ 9
ปรียานันท์ ประดับราช 1331 นางสาว ท่าแร้ง 155/177
ปรียานุช คณีกุล 759 นาง ท่าแร้ง 200/156
ปรียานุช เมาแรต 159 นางสาว อนุสาวรีย์
ปวริศร์ ศิริวารีรัตน 773 นาย ท่าแร้ง 19/262
ปวริศา บัวมั่น 1186 นางสาว ท่าแร้ง 6/293
ปวเรศ วิวัฒน์ชัยกิจ 356 นางสาว อนุสาวรีย์ 138/34
ปวเรศน์ ลิลา 1444 นาย ท่าแร้ง 222/236
ปวิมล ศรีสอนดี 1508 นางสาว ท่าแร้ง
ปวีณา ศิลปสุนทร 1341 นางสาว ท่าแร้ง 48/98
ปัญจรัตน์ วชิรเมธี 1267 นาย ท่าแร้ง 118/271
ปัญญา พรมจิ๋ว 1436 นาย ท่าแร้ง 81/44
ปัญญา อุดมประสงค์สุข 1142 นาย ท่าแร้ง 44/52
ปัญนันท์ฉัตร ศรียาภัย 1120 นางสาว ท่าแร้ง 89/87
ปัทมนันท์ ผางน้ำค้าง 382 นางสาว อนุสาวรีย์
ปาณิสรา บุสสา 1071 นาย ท่าแร้ง 55/30
ปาณิสรา สุขจันทร์ 884 นาง ท่าแร้ง 18/394
ปาน จิตต์เชื่อบุญ 671 นางสาว อนุสาวรีย์
ปานเพชร โมบัณฑิตย์ 632 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/169
ปาริชาต ศากยะวงศ์ 629 นาง อนุสาวรีย์ 7/23
ปาริชาติ จันทร์ศรี 1116 นางสาว ท่าแร้ง 29
ปิ่น แจ้งกระมล 416 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/19
ปิ่นแก้ว ไชยริบุรณ์ 827 นางสาว ท่าแร้ง 159/36
ปิยชนก ศิริมังคละ 731 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/66
ปิยธรรม คเนจร 1335 นาย ท่าแร้ง 5/303
ปิยนุช ธานีกุล 514 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยพรรณ วิทยาสุนทรวงศ์ 1111 นางสาว ท่าแร้ง 5/463
ปิยะวรรณ์ นิยมคุณ 303 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยานุต พึ่งพวง 1537 นาง ท่าแร้ง 3/48
ปุณยนุช ไชยแสง 1564 นาง ท่าแร้ง 111/767
ผดุงวิศิษฎ์ ธีรกิตติกุล 1190 นาย ท่าแร้ง
ผาลิต เกตุย้อย 1257 ร.อ. ท่าแร้ง 9
ผุสชา สุทธิภูติ 107 นางสาว อนุสาวรีย์
แผน ทิพย์นวล 1105 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/404
พงค์ธร มนพิพัฒน์พิพงค์ 1334 นาย ท่าแร้ง 48/10
พงศ์เทพ ชินะศิริกุล 886 นาย ท่าแร้ง 38/368
พงศ์พิชญ์ วงศ์โสภณศิริ 271 นาย อนุสาวรีย์ 1107
พงศ์รัตน์ อเนกวรพงศ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 9/133
พงษ์ ชยาภิวุฒ 539 นาย อนุสาวรีย์ 32
พงษ์พรหม สุจรรยาทวี 1139 นาย ท่าแร้ง 144/91
พงา สุขะวรรณะ 745 นาง อนุสาวรีย์ 117
พจนารถ พงษ์เรือง 992 นาง ท่าแร้ง 139/217
พนม รุ่งเรือง 183 นาย อนุสาวรีย์ 181/193
พนมพร อัมพุธ 1261 นาย ท่าแร้ง
พนาวรรณ์ พุกบัวขาว 857 นางสาว ท่าแร้ง 55/75
พนิต วรสุวัฒน์ 1404 นาย ท่าแร้ง 94/172
พยงค์ เจริญสมบัติ 825 นาย ท่าแร้ง 37/114
พยนต์ เขียวเจริญ 192 ร.ต. อนุสาวรีย์ 364/80
พยาม วัฒนาพล 1059 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/24
พเยาว์ ศรีชู 453 นาง อนุสาวรีย์ 9/405
พรกมล ยิ้มประสิทธิ์ 288 นางสาว อนุสาวรีย์
พรจิต บุญประชา 537 นาย อนุสาวรีย์ 111/59
พรทิพย์ พูลประเสริฐ 252 นาง อนุสาวรีย์ 208/21
พรทิพย์ มุติสม 1426 นางสาว ท่าแร้ง 155/95
พรทิพย์พา แพลูกอินทร์ 261 นาง อนุสาวรีย์ 39/112
พรธิวาห์ การิโส 820 นางสาว ท่าแร้ง
พรนภา เด่นดำรงทรัพย์ 323 นาง อนุสาวรีย์ 9/218
พรนภา อยู่คง 1558 นาง ท่าแร้ง 33/76
พรพิมล การศรีทอง 1332 นางสาว ท่าแร้ง 137/325
พรพิมล ผดุงชีพ 1285 นางสาว ท่าแร้ง 70/151
พรพิมล เพชรสีม่วง 463 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/165
พรพิมล ภาคสารศรี 1125 นางสาว ท่าแร้ง
พรพิไล วนนุรักษ์สกุล 322 นาง อนุสาวรีย์ 9/410
พรพิศาล สุขีอมฤต 608 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/25
พรรณปพร วงศ์สินธนกิจ 787 นางสาว ท่าแร้ง 200/140
พรรณพัชร บุญเม่น 50 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรณสรณ์ เข็มกลัด 125 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรณิภา เสียงเจริญ 694 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/201
พรรณี มโนรส 516 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/17
พรรษมณฑ์ ศศิเศรษฐภัทร์ 1013 นางสาว ท่าแร้ง
พรรษา ชิดอรุณ 775 นาย ท่าแร้ง 134/239
พรศิริ ยงพัฒนาสิน 584 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/144
พรสวรรค์ อุ่นทรัพย์วิไล 891 นาง ท่าแร้ง 59/18
พรหมพร คีรีรัตน์ 68 นาง อนุสาวรีย์
พรหมา สมญารักษ์ 1239 นาง ท่าแร้ง 139/10
พร้อมลาภ จันทรวิทุร 871 นาย ท่าแร้ง 55/52
พฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ 1203 นาย ท่าแร้ง 5/12
พล วิบูลย์อรรจน์ 822 นาย ท่าแร้ง 118/127
พลกฤต ผดุงเดชสิริ 1050 นาย ท่าแร้ง 46/55
พลศักดิ์ กฤษณามระ 1321 นาย ท่าแร้ง 3/261
พลอยนิล ทิพยามาตร 1524 นางสาว ท่าแร้ง
พลอยรวี เศรษฐธนวงศ์ 1495 นางสาว ท่าแร้ง 169/82
พลาย ประยูรโภคราช 36 นาย อนุสาวรีย์ 29/771
พัชรา เขตกลาง 644 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรา สุทธนารักษ์ 1207 นางสาว ท่าแร้ง 39/10
พัชราภรณ์ เอ็นดู 351 นาง อนุสาวรีย์ 35
พัชรินทร์ วัฒนะ 955 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรี ตัญยะบุตร 1075 นางสาว ท่าแร้ง 119/68
พัชรี ประเสริฐไทย 1266 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรีย์ สระบัวทอง 1389 นางสาว ท่าแร้ง
พัฒนพันธุ์ ราชณรณค์ 1401 นาย ท่าแร้ง 961
พันธ์ศิลป์ เหมือนจีน 162 นาย อนุสาวรีย์ 363/556
พันศักดิ์ เพิ่มพิมล 1294 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/507
พัลมอ จันทร์เต็ม 502 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
พิกุล นิลผ่องอำไพ 120 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/47
พิกุล สงวนใจ 541 นาง อนุสาวรีย์
พิชญาภา ภิบาล 741 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/148
พิชัย จึงอนุวัตร 1098 นาย ท่าแร้ง 9/291
พิชัย เชื้อแพทย์ 1549 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 70/85
พิชัย ดุสิตสุทธิรัตน์ 1363 นาย ท่าแร้ง 48/49
พิชัย นันต์ธนพานิช 915 นาย ท่าแร้ง 59/45
พิชัย ปรีชานุสิทธิ์ 800 นาย ท่าแร้ง
พิเชษฐ์ ชโนทารณ์ 1357 นาย ท่าแร้ง 48/44
พิฎฐ์ชนาส ตันพ่วงเชย 319 นาง อนุสาวรีย์ 301
พิตรา ปรีชาภรณ์ 716 นาง อนุสาวรีย์ 77/304
พิทักษ์ พลอยสังวาลย์ 498 นาย อนุสาวรีย์ 32/25
พิพัฒน์ เยาวเรศ 1106 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/291
พิพิธ พุ่มไสล 1149 นาย ท่าแร้ง 45
พิมจันทร์ ชูเกษ 465 นาง อนุสาวรีย์ 21/4
พิมใจ จันทปุญญานนท์ 479 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/371
พิมพ์ณดา สิทธิวัฒนรัตน์ 960 นาง ท่าแร้ง 102/394
พิมพ์สุจี ทับเคลียว 873 นางสาว ท่าแร้ง 146/32
พิมพ์อารีย์ ชัยยะ 167 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/191
พิมมาศ เปลี่ยนดี 791 พ.ต.ต.หญิง ท่าแร้ง 134/53
พิมสิริ ภูมี 229 นาง อนุสาวรีย์ 59/53
พิราวรรณ์ มงคลจิระนันท์ 361 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/251
พิริยา พิณทอง 1118 นางสาว ท่าแร้ง
พิศมัย ทิพย์เนตร 994 นาง ท่าแร้ง
พิศมัย สัจจชลพันธ์ 1060 นาง ท่าแร้ง 111/382
พิเศก บรรจงอนุรีย์ 1087 นาย ท่าแร้ง 139/335
พิษณุ ทัศพงษ์ 1289 นาย ท่าแร้ง
พิสมัย อินทขีลพัทธ 1211 นางสาว ท่าแร้ง 78/278
พิสิษฐ์ บัวโคกรัง 1218 นาย ท่าแร้ง 73/6
พีรพล ลิมป์สีสวรรค์ 1468 นาย ท่าแร้ง
พีรยศ นัทธี 299 นาย อนุสาวรีย์ 335
พีรศักดิ์ ทองสินธุ์ 339 นาย อนุสาวรีย์ 37/54
พีระพงษ์ เขียวสลับ 901 นาย ท่าแร้ง 55/13
พีระวุฒิ สุพัฒน์วัชรานนท์ 512 นาย อนุสาวรีย์ 276
พุฒิพงศ์ พงศ์ลักษมาณา 1133 นาย ท่าแร้ง 88/276
พุทธิ นาคทองกุล 616 นาย อนุสาวรีย์ 99/240
เพชรา หวังเจริญรุ่ง 173 นาย อนุสาวรีย์ 454/20
เพ็ญแข เพ็ญกิตติ 1397 นาง ท่าแร้ง 94/146
เพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์ 147 นาง อนุสาวรีย์ 10052215661
เพ็ญสุดา โคเลฟ 614 นาง อนุสาวรีย์ 92/76
เพทาย บุญมณี 506 นาง อนุสาวรีย์ 29/171
เพลินพิศ นุชน้อมบุญ 746 นาง อนุสาวรีย์ 6
เพลินพิศ เพ่งพินิจ 458 นาง อนุสาวรีย์ 3
แพรวพรรณ ศิวะประดิษฐ์ 464 นาง อนุสาวรีย์ 3/1136
ไพฑูรย์ ม่วงหมอนทอง 619 นาย อนุสาวรีย์
ไพบูลย์ ชัยชาญชัพ 1399 นาย ท่าแร้ง 94/71
ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล 51 นาย อนุสาวรีย์ 44/529
ไพรวัลย์ ตันกันยา 1068 นางสาว ท่าแร้ง
ไพรัช พวงมะลิ 1104 นาย ท่าแร้ง 139/141
ไพรัตน์ ตันเจริญ 270 นาย อนุสาวรีย์ 122/21
ไพรินทร์ ทับทอง 1536 นางสาว ท่าแร้ง
ไพโรจน์ กล่ำอาจ 228 นาย อนุสาวรีย์ 4
ไพโรจน์ จิตรจำนงค์ 568 นาย อนุสาวรีย์
ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 909 นาย ท่าแร้ง 144/51
ไพโรจน์ วรภัทรกิจกุล 1349 นาย ท่าแร้ง 70/66
ไพศาล คงห้วยรอบ 41 นาย อนุสาวรีย์
เฟี้ยม ขาวนุ่น 430 นาย อนุสาวรีย์ 476
ภณิดา แสนทรัพย์สิน 191 นางสาว อนุสาวรีย์
ภรณ์รพี ตรียกูล 1177 นางสาว ท่าแร้ง 65/19
ภรณี บุญนิธี 202 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/208
ภรพิศิษฐ์ วชิราวุฒิชัย 743 นาย อนุสาวรีย์ 3/1089
ภักดี แสนทวีสุข 12 นาย อนุสาวรีย์ 180/209
ภัคคีนี วิวรรธโนภาส 951 นาง ท่าแร้ง 121/90
ภัคฐ์ษอร วนกรกุล 551 นาง อนุสาวรีย์
ภัทรกฤตย์ ดีทองอ่อน 870 ด.ต. ท่าแร้ง 100/470
ภัทราวรรณ ทองกล่ำ 829 นาง ท่าแร้ง 37/11
ภาคภูมิ ณ นคร 42 นาย อนุสาวรีย์ 133
ภาณุพล พรหมเทศ 386 นาย อนุสาวรีย์ 227/224
ภาณุรักษ์ รักวีรธรรม 15 นาย อนุสาวรีย์ 126/1
ภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์ 440 นาง อนุสาวรีย์ 180/204
ภานุวัฒน์ บุญมา 779 นาย ท่าแร้ง 29
ภาวนา เล็กศิริวิไล 1042 นางสาว ท่าแร้ง 9/297
ภาวิณี น่วมแก้ว 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 45
ภาวินันท์ แซ่โอ 1502 นางสาว ท่าแร้ง
ภูดิศ เศวตกิตติกุล 343 นาย อนุสาวรีย์ 227/68
ภูเบศ รวมทรัพย์ 1299 นาย ท่าแร้ง 100/181
ภูมิวัฒน์ ผดุงศิลป์ 500 นาย อนุสาวรีย์ 22/25
ภูวกร นาควานิช 1006 นาย ท่าแร้ง 91/39
ภูวดิยา คงเพ็ชร 1181 นาย ท่าแร้ง 44/103
ภูวนาท สิทธิพงษ์ 1306 นาย ท่าแร้ง 46/320
เภา จิ้มลิ้ม 609 นาง อนุสาวรีย์ 66/88
มงคล ควรคำ 633 นาย อนุสาวรีย์
มงคล จำปาเงิน 400 นาย อนุสาวรีย์ 3/2758
มงคล โพธิ์เตียน 226 นาย อนุสาวรีย์ 15/41
มงคล มาราช 1557 นาย ท่าแร้ง 100/55
มงคล เมธางกูร 1353 นาย ท่าแร้ง 48/95
มงคล ศรีวิลัย 930 นาย ท่าแร้ง 189/20
มณทิชา สงวนสัตย์ 561 นาง อนุสาวรีย์ 10
มณีรัตน์ วิเชียรรัตนพงษ์ 1153 นางสาว ท่าแร้ง
มนฑกานติ์ ประทุมมาลย์ 155 นาง อนุสาวรีย์ 98/26
มนต์ชัย สอนน้อย 1157 นาย ท่าแร้ง
มนตรี กองจำปา 785 นาย ท่าแร้ง 68/30
มนตรี สวนะปรีดี 411 นาย อนุสาวรีย์ 227/118
มนันรัชต์ แก้วพิลาสีธนา 1283 นางสาว ท่าแร้ง 63/21
มนัส กิมเฮง 1486 นาย ท่าแร้ง
มนัสนันท์ สุขประเสริฐ 1527 นางสาว ท่าแร้ง 1/245
มนู ลอยวัฒนกุล 570 ร.อ. อนุสาวรีย์ 216
มลิวัลย์ ศรีโชค 958 นางสาว ท่าแร้ง 18/386
มะลิ โตมา 434 นางสาว อนุสาวรีย์ 23
มะลิวัลย์ มีจันทร์ 1166 นางสาว ท่าแร้ง 80/3
มัทรี คำนาค 515 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
มัสยา อุปัญญ์ 1312 นางสาว ท่าแร้ง 189/2
มาณี หนอมเจริญ 460 นางสาว อนุสาวรีย์ 124
มานะ หมื่นแจ่ม 1067 นาย ท่าแร้ง 199/19
มานะ อมรกุล 1288 นาย ท่าแร้ง
มานิดา ยวนังกูร 90 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/419
มานิตา สายคำภา 679 นาง อนุสาวรีย์
มาริณี บัวจันทร์ 285 นางสาว อนุสาวรีย์
มาลัย สระเสริม 1092 นางสาว ท่าแร้ง
มาลา แก้วโกมินทวงษ์ 160 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/263
มาลิกะ สุธรรมพิทักษ์ 605 นางสาว อนุสาวรีย์ 20
มาลินี ธรรมารมณ์ 315 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/84
มาลี คงวิเศษ 1479 นางสาว ท่าแร้ง
มาลี สุขประเสริฐ 1523 นาง ท่าแร้ง
มาลีวัลย์ ชินะประยูร 518 นาง อนุสาวรีย์ 199/2
มิตร คงพันธุ์ 1521 นาย ท่าแร้ง
มิตรชัย ตีรถานนท์ 1209 นาย ท่าแร้ง 6
มีศิริ ภู่ประเสริฐ 1488 นาง ท่าแร้ง
มุทิตา นนทรีย์ 1007 นางสาว ท่าแร้ง 161/88
เมตตา นันทจินดา 153 นางสาว อนุสาวรีย์ 70/134
เมธี พึ่งสุนทรบัตร์ 223 นาย อนุสาวรีย์ 37/302
เมยวดี ศรีดี 431 นาง อนุสาวรีย์ 111/99
เมลิน ราชรวิวงศ์ 87 นาง อนุสาวรีย์ 15
เมือน แจ่มใส 814 นางสาว ท่าแร้ง
แม้น โกสีย์ 451 น.อ. อนุสาวรีย์ 235
ไมตรี กลิ่นกุสุม 461 นาง อนุสาวรีย์ 9
ยงยุทธ งานบรรจง 150 นาย อนุสาวรีย์ 180/258
ยงยุทธ จิตสมบูรณ์ 1442 นาย ท่าแร้ง 159/243
ยงยุทธ พร้อมพรหมราช 991 นาย ท่าแร้ง 99/59
ยวน สายน้อย 273 นาย อนุสาวรีย์ 29/416
ยิ่งศักดิ์ เติมศรีทอง 81 นาย อนุสาวรีย์ 9/18
ยุทธชัย มัยลาภ 1440 นาย ท่าแร้ง 99/8
ยุทธนา กุลหงวน 317 นาย อนุสาวรีย์ 227/183
ยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ 423 นาย อนุสาวรีย์ 227/130
ยุพวรรณ วงศ์ศรัทธาธิคุณ 1241 นาง ท่าแร้ง 89/396
ยุพา ทองใบ 980 นาง ท่าแร้ง
ยุพา สกุ่ลมนตรีชัย 40 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1251
ยุพิน แก้วเสมา 1443 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน โชติเลอศักดิ์ 946 นาง ท่าแร้ง 126/153
ยุพิน เบญจพลากร 368 นาง อนุสาวรีย์ 12/335
ยุวรัตน์ นิลจันทร์ 858 นาง ท่าแร้ง 159/7
เยาวภา บุรพลชัย 1453 นางสาว ท่าแร้ง
รจนา สันติชวลิต 812 นาง ท่าแร้ง 70/203
รณชัย สัจวรรณ 1 นาย อนุสาวรีย์ 38/8
รณิดา บุณยเนตร 691 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/2
รณิดา ศิลานนท์ 663 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/55
รพิรัตน์ พุ่มทอง 245 นางสาว อนุสาวรีย์
รพีพร เสวตสมบูรณ์ 28 นาง อนุสาวรีย์ 48/92
รพีพัฒน์ นันทนานิมิตกุล 573 นาย อนุสาวรีย์
ร่มไทร ทองวัฒนพร 897 นาย ท่าแร้ง 55/16
รมีอะห์ โมหะหมัด 151 นางสาว อนุสาวรีย์
รวิวรรณ จันทร์ดี 1570 พล.ร.ต.หญิง ท่าแร้ง 2
รวีภัทร ทรงมณี 141 นาย อนุสาวรีย์ 86/222
รสวรรณ ศิลปิกุล 617 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/89
รักชนก ซึมใส 586 นาง อนุสาวรีย์ 301/57
รังสรรค์ จันทะดี 467 นาย อนุสาวรีย์ 225/147
รังสิยา วิจิตรสกลธ์ 1370 นาง ท่าแร้ง 48/97
รัช คล้ายลี 890 ด.ต. ท่าแร้ง 100/175
รัชฏา คุ้มพร้อม 371 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/229
รัชนี แนท์ผ่อง 265 นาง อนุสาวรีย์ 12
รัชนีกร ชมภูนุช 1505 นางสาว ท่าแร้ง
รัชนีภรณ์ โสนทอง 380 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/422
รัชนีย์ ไวฤทธิ์ 912 นางสาว ท่าแร้ง 111/949
รัชนีวรรณ วิทยาถาวรวงศ์ 636 นาง อนุสาวรีย์ 225/86
รัญวลัย ชูจันทร์ 413 นางสาว อนุสาวรีย์ 22
รัฐวุฒิ พานิชพันธุ์ 193 นาย อนุสาวรีย์
รัตติกาล มาเรือนกุล 124 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
รัตน ไกรทองสุข 924 นาย ท่าแร้ง 99/3
รัตน์ ใจติ๊บ 243 นาย อนุสาวรีย์
รัตนศักดิ์ สาลี 1471 นาย ท่าแร้ง
รัตนา ฉิมสอาด 1188 นาง ท่าแร้ง 501/323
รัตนา ดินม่วง 1079 นาง ท่าแร้ง 43/7
รัตนา ทวีพันธ์ 1290 นาย ท่าแร้ง
ราชัน ตันชัยวัฒนะ 1545 นาย ท่าแร้ง
ราเชนทร์ เฉลิมพงศ์ 213 นาย อนุสาวรีย์ 159/118
ราตรี กันตะเกรียงวงศ์ 1158 นางสาว ท่าแร้ง 102/190
รื่นฤดี ชัยอำมาตย์ 834 นาง ท่าแร้ง 24/222
รุ่ง ดอกบัว 64 นาย อนุสาวรีย์
รุ่งเกียรติ พลสัมฟธิ์ 854 นาย ท่าแร้ง 55/80
รุ่งคนานต์ สัมฤทธิ์จินตนา 1001 นางสาว ท่าแร้ง 161/31
รุ่งทิพย์ เรืองบุญ 1317 นาง ท่าแร้ง 89/453
รุ่งทิพย์ อินทร์ทอง 1046 นางสาว ท่าแร้ง 7/386
รุ่งนภา กิ่งโคกกรวด 784 นางสาว ท่าแร้ง 2/23
รุ่งภัสสรณ์ สุขศิริเจริญโชค 562 นางสาว อนุสาวรีย์
รุ่งโรจน์ ทองอร่าม 652 นาย อนุสาวรีย์ 94/30
รุ่งอนันต์ วันคืนดี 1076 นาย ท่าแร้ง 18/270
รุ่งอรุณ นามมนตรี 175 นางสาว อนุสาวรีย์
เรณู บูรณะสุคนธ์ 599 นาง อนุสาวรีย์ 3/1
เรวดี บุญญกิจไมตรี 88 นาง อนุสาวรีย์ 99/97
เรวัต เพชราธนาคมน์ 1213 นาย ท่าแร้ง 34
เริงวรรณ เสวกวรรณ 604 นางสาว อนุสาวรีย์ 33
เรียนว พิมพ์โคตร 85 นาง อนุสาวรีย์
เรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ 1291 นาย ท่าแร้ง 40/28
ฤดี ธีระวนิช 199 นาง อนุสาวรีย์ 93/82
ฤดีวรรณ สุวรรณปทุมเลิศ 1554 นาง ท่าแร้ง 55/51
ลดาวรรณ รุจิวิพัฒน์ 945 นาง ท่าแร้ง 155/47
ลมัย รุจิฤทธิ์ 778 นาง ท่าแร้ง 73/34
ลลนา พงศืชินกร 158 นางสาว อนุสาวรีย์
ลลิดา วงศ์วัชรา 793 นางสาว ท่าแร้ง 222/48
ลลิตา แร็ทดลิฟฟ์ 1313 นางสาว ท่าแร้ง 222/298
ละออง กิจคงชีพ 329 นาย อนุสาวรีย์ 20
ละเอียด โพจา 889 นาง ท่าแร้ง 283
ลักขณา ฉิมเฉิด 805 นางสาว ท่าแร้ง
ลักขณา สมานสิน 1423 นาง ท่าแร้ง 605
ลั่นทม เสมแย้ม 1515 นาง ท่าแร้ง
ลาภ อุ่นใจ 474 นาย อนุสาวรีย์ 93/179
ลือชัย แดงสากล 972 นาย ท่าแร้ง 39/68
ลือศักดิ์ ธีระอัมพรกุล 295 นาย อนุสาวรีย์ 43/246
เล็ก แตงอ่อน 831 นาย ท่าแร้ง 9
เล็ก ผาสุโก 477 นาง อนุสาวรีย์ 25
เลิศ ปานศรี 387 นาย อนุสาวรีย์
เลิศพิมล นิธิยาเกียรติกุล 526 นาง อนุสาวรีย์ 9/226
เลียม ศนศักดิ์ 704 นาย อนุสาวรีย์ 111/52
วงศ์วริศ สีคำ 1021 นาย ท่าแร้ง 100/28
วงศัวริศ ดุลยนิติฏกศล 1394 นาย ท่าแร้ง 94/72
วชืรญา เอื้อวิทยาศุภร 481 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/4
วดี เขียวอุไร 280 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/117
วที อรรถกมล 952 นาย ท่าแร้ง 119/5
วธัญญา ภวเวส 781 นางสาว ท่าแร้ง 501/128
วนิดา คุ้มบุ่งคล้า 1555 นางสาว ท่าแร้ง 146/58
วนิดา ทันทาธรรม 407 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/94
วนิดา ศรสูงเนิน 369 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/66
วรญา ช่อทับทิม 1127 นางสาว ท่าแร้ง 119/113
วรเทพ กำภูพงษ์ 1198 นาย ท่าแร้ง 18/130
วรพจน์ เข็มทอง 1460 นาย ท่าแร้ง 24/81
วรพจน์ หิรัญประดิษฐกุล 985 นาย ท่าแร้ง 63/5
วรพล เสียงเฉื่อย 1094 นาย ท่าแร้ง 65/83
วรรณคำ เทียนขุนทศ 1474 นาง ท่าแร้ง 29 ม6
วรรณดี พันอ้น 1232 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณทิพา รอดแรงค้า 1010 นางสาว ท่าแร้ง 161/16
วรรณธิดา บุตรพรม 1055 นาง ท่าแร้ง 119/81
วรรณพร พานรอง 1168 นางสาว ท่าแร้ง
วรรณพร เมฆาการุณ 412 นาง อนุสาวรีย์ 121/15
วรรณภรณ์ ธนมหามงคล 1009 นางสาว ท่าแร้ง 50/8
วรรณโรม สุขเสริฐ 338 นาง อนุสาวรีย์ 180/337
วรรณวดี กัมปนาทแสนยากร 305 นาง อนุสาวรีย์ 147/40
วรรณวิไล แป้นศิริ 337 นาง อนุสาวรีย์ 227/54
วรรณะ ดอนทองแดง 815 ด.ต. ท่าแร้ง 100/402
วรรณา บุญภักดี 692 นาง อนุสาวรีย์ 45
วรรณา ศรีรัชกุลพิทักษ์ 766 นางสาว ท่าแร้ง 44/143
วรวรรณ คิมูระ 1272 นาง ท่าแร้ง 199/233
วรวิทย์ เหนือเกาะหวาย 18 นาย อนุสาวรีย์ 9/149
วรวุฒิ ทวีปวรเดช 282 นาย อนุสาวรีย์ 180/237
วรางคณา โพธิ์สุวรรณ 1161 นางสาว ท่าแร้ง
วราพร ศรีวิรัตน์ 550 นางสาว อนุสาวรีย์
วราภรณ์ จันทร์สกุลพร 1326 นาง ท่าแร้ง 189/77
วรารัตน์ ตันติราศิลป์ 1543 นางสาว ท่าแร้ง 159/335
วรารัตน์ เยาวรัตน์ 1380 นาง ท่าแร้ง 101/15
วราสินี สนิทมาก 567 นาง อนุสาวรีย์ 92/107
วรินทรทิพย์ ปัทมาบุรเศรษฐ์ 332 นาง อนุสาวรีย์ 227/43
วริศ นัดดาเสนะ 1265 นาย ท่าแร้ง 118/272
วลัยภรณื ทองวงศ์ 1171 นางสาว ท่าแร้ง 165/14
วลีพร พูนมั่น 730 นางสาว อนุสาวรีย์
วสนันท์ ตันชัยวัฒนะ 830 นาง ท่าแร้ง 3/69
วสันต์ จันทรกุล 140 นาย อนุสาวรีย์ 30
วัจสา พรหมศิริ 1152 นางสาว ท่าแร้ง 44/101
วัชราภรณ์ ปานพันธ์ 230 นาง อนุสาวรีย์ 96
วัชรินทร์ สิงหรา 1031 นาย ท่าแร้ง 134/111
วัฒน์ฐิณีย์ นุขุนทด 718 นางสาว อนุสาวรีย์
วัฒนศักดิ์ กิตติพลชัย 399 นาย อนุสาวรีย์ 227/8
วัฒนา มงคลศิริวัฒนา 258 นาย อนุสาวรีย์ 215
วัฒนา วริวงศ์ 505 นาย อนุสาวรีย์ 180/243
วันชนะ หิรัญศรี 367 นาย อนุสาวรีย์ 227/146
วันชนะ อุปฮาด 1364 นาย ท่าแร้ง 74/9
วันชัย จันทร์สัชนาลัย 1398 นาย ท่าแร้ง
วันชัย เจริญชัยกุล 737 นาย อนุสาวรีย์
วันชัย สารบูรณ์ 618 นาย อนุสาวรีย์
วันทนีย์ จันทรินทร์ 9 นาง อนุสาวรีย์
วันนา แซ่กัง 838 นางสาว ท่าแร้ง 8/29
วันเพ็ง สุนทะวงษ์ 802 นางสาว ท่าแร้ง
วันเพ็ญ หนูแป้น 157 นาง อนุสาวรีย์
วัลลภ สาครานนท์ 1371 นาย ท่าแร้ง 144/178
วัลลภ อ่อนละมัย 631 นาย อนุสาวรีย์ 14/386
วาริณี สุดสิน 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 186/10
วาริน ยวนังกูร 66 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/283
วารินร์ ศรีรัชกุลพิทักษ์ 836 นางสาว ท่าแร้ง 44/5
วารี ลวชัยโยธิน 359 นาง อนุสาวรีย์ 3/320
วารี ศุภกรรม 653 นาง อนุสาวรีย์ 6/242
วารี หนุนภักดี 251 น.อ. อนุสาวรีย์ 7
วารุณี อิศรางกูร ณ อยุธยา 595 นางสาว อนุสาวรีย์
วาสนา คล้ายแต้ 701 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา คัมภีระ 542 นาง อนุสาวรีย์ 77/139
วาสนา ช้างพินิจ 700 นาง อนุสาวรีย์ 20
วาสนา ศิริมงคล 1387 นางสาว ท่าแร้ง
วาสนา สุวรรณโชติ 489 นาง อนุสาวรีย์ 115/8
วิจิตร์ โปร่งกระโทก 1493 นาย ท่าแร้ง
วิชัย แซ่ลี่ 186 นาย อนุสาวรีย์ 99/152
วิชัย มยูรศรี 373 นาย อนุสาวรีย์ 50/22
วิชัย มิลินทจินดา 1483 นาย ท่าแร้ง
วิชัย รัตนากีรณวร 684 นาย อนุสาวรีย์ 86/140
วิชา คิดเมตตากุล 1230 นาย ท่าแร้ง 19/28
วิชาญ ภู่พัทธยากร 659 นาย อนุสาวรีย์ 11/125
วิชิต หม่องคำหมื่น 826 นาย ท่าแร้ง
วิชุดา คะรัมย์ 1384 นางสาว ท่าแร้ง
วิเชียร จันทร์สิทธิกุล 693 นาย อนุสาวรีย์
วิเชียร หมูสีโทน 1102 นาย ท่าแร้ง
วิญญู ปะสีละเตสัง 748 นาย อนุสาวรีย์
วิฑูร คุ่ยหอย 215 นาย อนุสาวรีย์ 11
วิฑูรย์ จารุนงคราญ 452 นาย อนุสาวรีย์ 310/6
วิทยา รัตนวิมุข 1281 นาย ท่าแร้ง 7
วิทยา สังข์โฆ 1187 นาย ท่าแร้ง 100/128
วิทวุฒิ ทองบ่อ 1561 นาย ท่าแร้ง 155/90
วิทูร ศรีจรัสสิน 212 นาย อนุสาวรีย์ 131/5
วินัย บุญวัฒนโสภณ 70 นาย อนุสาวรีย์ 288/36
วินัย วลาพล 240 นาย อนุสาวรีย์
วินิตย์ วัฒน์นครบัญชา 35 นาย อนุสาวรีย์ 59/122
วินีรัตน์ ประยงค์ 777 นาง ท่าแร้ง 222/246
วิภวา เสลานนท์ 996 นาง ท่าแร้ง
วิภา วรรณรัตน์ 1069 นางสาว ท่าแร้ง 200/207
วิภา เศรษฐรัตน์สกุล 949 นาย ท่าแร้ง 9/261
วิภาวรรณ ตัณฑะกิจจา 344 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/38
วิภาวี พลรัตน์ 647 นางสาว อนุสาวรีย์ 212
วิมล วรรณะพาหุณ 1467 นาง ท่าแร้ง 89/669
วิมล แสงอรุณวงค์ 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/192
วิมลรัตน์ ธนูปกรณ์ 8 นาง อนุสาวรีย์ 44/79
วิยะดา คงเสรี 1419 นาง ท่าแร้ง
วิรัช ฉายศิริ 443 นาย อนุสาวรีย์ 48/77
วิรัตน์ บุญมี 1228 นาย ท่าแร้ง 280/2
วิรัตน์ เมณฑ์กูล 1137 ส.ต.ต. ท่าแร้ง 102/40
วิริยา ประจิมพันธุ์ 1030 นางสาว ท่าแร้ง 169/216
วิรุฬห์ พรหมายน 978 นาย ท่าแร้ง 185
วิโรจน์ ทวีเดช 475 นาย อนุสาวรีย์ 18/247
วิโรจน์ บุญราศรี 1327 นาย ท่าแร้ง 86/3
วิโรจน์ ปัญญารุจิกุล 771 นาย ท่าแร้ง 139/238
วิโรจน์ วรรณศิวพร 1343 นาย ท่าแร้ง 48/55
วิโรจน์ ศรชัย 1057 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 135/9
วิโรจน์ สุจริตวรางกูร 1552 นาย ท่าแร้ง 88/355
วิโรจน์ หนูมี 950 นาย ท่าแร้ง 6/511
วิลัย สตงคุณห์ 1219 นาง ท่าแร้ง 1038
วิลาวัลย์ อภิจารี 734 นาง อนุสาวรีย์ 244/281
วิลาสินี ฉ่ำแก้ว 55 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/31
วิไล ไชยสงค์ 1500 นางสาว ท่าแร้ง
วิไล บุญยินดี 932 นาง ท่าแร้ง 50/2
วิไล ศรีรัชกุลพิทักษ์ 767 นางสาว ท่าแร้ง 46/10
วิไลพร ดิรกาญจน์ 974 นางสาว ท่าแร้ง 78/209
วิไลวรรณ พุ่มเทศ 128 นาง อนุสาวรีย์ 145
วิวัฒน์ อนุสรณ์เลิศชนก 543 นาย อนุสาวรีย์
วิศน สุนทราจารย์ 349 นาย อนุสาวรีย์ 227/132
วิษณุ ถิ่นใหญ่ 1193 นาย ท่าแร้ง 19/86
วิสูตร สุทธากร 187 นาย อนุสาวรีย์ 22/16
วีรดี ลิ้มศิริเศรษฐกุล 291 นางสาว อนุสาวรีย์ 33/13
วีรวัฒน์ ผลเจริญ 421 นาย อนุสาวรีย์ 9/515
วีรวัฒน์ ศรีดามา 798 นาย ท่าแร้ง 144/20
วีรศักดิ์ กรัดศิริ 1318 พล.อ.ท. ท่าแร้ง 20
วีรศักดิ์ ดูศรีเทพประทาน 1485 นาย ท่าแร้ง 78/6
วีระ นิ่มศิริเรืองผล 38 นาย อนุสาวรีย์ 30/21
วีระ วาณิกบุตร 795 นาย ท่าแร้ง 18/320
วีระชัย จันทพันธ์ 689 นาย อนุสาวรีย์
วีระชัย ธีระเกียรติกังวาล 99 นาย อนุสาวรีย์ 92/65
วีระวัฒน์ ศรีทุมมา 1179 นาย ท่าแร้ง
วีระศักดิ์ จิระธนากุล 437 นาย อนุสาวรีย์ 88/94
วุฒิ ดาวมณี 1189 นาย ท่าแร้ง 9/421
วุฒิพงศ์ นิยมกุล 556 ร.ต. อนุสาวรีย์ 2/37
วุฒิพงษ์ ผดุงนาม 622 นาย อนุสาวรีย์ 9/71
ศณีรัตน์ แสงสุรินทร์ 687 นาง อนุสาวรีย์
ศรัน สกุลธรรมรักษ์ 134 นาย อนุสาวรีย์ 244/547
ศราวุฒิ สุขยานี 1316 นาย ท่าแร้ง 90/168
ศริดา พันธ์เรืองวงศ์ 23 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/89
ศรีสุพรรณ โฮมวงศ์ 354 นาง อนุสาวรีย์ 43
ศรีสุภาวดี เฉื่อยฉ่ำ 1286 นาง ท่าแร้ง 98/104
ศศกร ชีวะโอสถ 786 นาย ท่าแร้ง 159/117
ศศรส อิ่มอ่ำ 527 นางสาว อนุสาวรีย์
ศศิญา เจริญธันวา 1551 นางสาว ท่าแร้ง 88/395
ศศิธร ทั่งสมบูรณ์ 1433 นางสาว ท่าแร้ง 200/72
ศศิพงษ์ ประมวล 995 นาย ท่าแร้ง 65/27
ศักดิ์ชัย ตั้งสำราญจิต 1054 นาย ท่าแร้ง 119/157
ศักดิ์ชาย ณ 913 นาย ท่าแร้ง 305/1
ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ 667 พลเรือโท อนุสาวรีย์ 34/3
ศักดิ์ดา สิริทรัพย์ทวี 916 นาย ท่าแร้ง 222/366
ศักดิวิสิทธิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 327 นาย อนุสาวรีย์ 227/87
ศิรัญญา เขียวคำปัน 1253 นางสาว ท่าแร้ง 111/372
ศิริกุล ดีบุกคำ 1476 นาง ท่าแร้ง 28
ศิริชัย แพรพันธุ์ 268 นาย อนุสาวรีย์
ศิริดาวัลย์ ศรีดารา 495 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/2
ศิริพร เจริญกิจปีติ 1350 นางสาว ท่าแร้ง 48/89
ศิริพร พรมราษฎร์ 664 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริพร โลระกุล 709 นาง อนุสาวรีย์ 43/343
ศิริพร หนูรุ่น 292 นางสาว อนุสาวรีย์ 46/100
ศิริเพ็ญ เรืองมีสุข 1002 นาง ท่าแร้ง 70/184
ศิริลักษ์ อุดมวิทยาไกร 1043 นางสาว ท่าแร้ง 118/282
ศิริลักษณ์ สันธิเดช 1080 นาง ท่าแร้ง 88/54
ศิริลักษณ์ สุขเจริญ 1470 นาง ท่าแร้ง
ศิริลักษณ์ สูตะบุตร 1542 นางสาว ท่าแร้ง 59/69
ศิริวรรณ ลำดับวงศ์ 548 นาง อนุสาวรีย์ 29/531
ศิโรจน์ บุญชนะ 780 นาย ท่าแร้ง
ศิโรรัตน์ สุวรรณสุขุม 758 นางสาว ท่าแร้ง 44/87
ศิลป์ รัตนจันทร์ 1206 นาย ท่าแร้ง 5/370
ศิลปชัย ขูเกียรติวัฒนากุล 1117 นาย ท่าแร้ง 88/319
ศิวกร เฉลยศิลป์ 882 นาย ท่าแร้ง 175/11
ศิวกร พงษ์สุระนันทน์ 1130 นาย ท่าแร้ง 222/259
ศุภกร อาจกำชัย 1571 นาย ท่าแร้ง 17/44
ศุภกฤต พุ่มกำพล 847 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/64
ศุภชัย ศรีสุวงศ์ 1184 นาย ท่าแร้ง 90/67
ศุภณัฐ เฉวียงหงษ์ 1224 นาย ท่าแร้ง 39/103
ศุภฤกษ์ เจียงประดิษฐ์ 683 นาย อนุสาวรีย์ 30
ศุภฤกษ์ ชูโชคสิริกุล 1328 นาย ท่าแร้ง 79/168
ศุภวรรณ นิตย์กลาง 650 นางสาว อนุสาวรีย์
ศุภศิษฏ์ ศุภรชีวา 370 นาย อนุสาวรีย์ 19
สกุลยศ สามเสน 424 นาย อนุสาวรีย์ 88/74
สงวน ทองสังข์ 1065 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/137
สง่า จันกระพ้อ 1164 นาย ท่าแร้ง
สง่า ชีวนิชพันธ์ 846 นาย ท่าแร้ง 41/1
สง่า ศรีจันทร์วงศ์ 310 นาย อนุสาวรีย์ 80
สถาพร ฟักทองอยู่ 1200 นาย ท่าแร้ง 134/99
สถาพร อังกาบเอี่ยม 1362 นาย ท่าแร้ง
สถาพร เอี่ยมประไพ 708 นาย อนุสาวรีย์ 8/1
สถิตย์ ศุภกุล 1560 นาย ท่าแร้ง 141
สนธยา ซื่อผาสุข 200 นาย อนุสาวรีย์ 23/711
สนิท สีสิงห์ 893 นาย ท่าแร้ง 100/440
สมกิจ บรรจงหาญ 177 นาย อนุสาวรีย์ 176
สมควร ชัยเสนา 1053 นาย ท่าแร้ง
สมควร ออกรัมย์ 593 นาย อนุสาวรีย์
สมคิด วนาสุขพันธ์ 851 นาย ท่าแร้ง 121/4
สมคิด สะแกคราม 1499 นาง ท่าแร้ง 44/21
สมจิตต์ ปาละกาศ 198 นาย อนุสาวรีย์ 9/77
สมจิตร เสาวรส 1339 นาย ท่าแร้ง
สมชาย เทพพัตรา 429 นาย อนุสาวรีย์ 342/10
สมชาย เรืองคำ 395 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย ฦาชาฤทธิ์ 1511 นาย ท่าแร้ง
สมชาย ศิริวรพิทักษ์ 864 นาย ท่าแร้ง 55/57
สมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ 1201 นาย ท่าแร้ง 1/129
สมเดช แสนบรรดิษฐ 574 นาย อนุสาวรีย์
สมถวิล ตีรวัฒนประภา 899 นาง ท่าแร้ง 88/306
สมนึก กุมภาพัน 860 นางสาว ท่าแร้ง 261
สมนึก พันดาวงค์ 93 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/399
สมนึก รัมมะวุธ 397 นาย อนุสาวรีย์ 9/578
สมบัติ ชะอุ้ม 1237 นาง ท่าแร้ง
สมบัติ แซ่ตั้ง 1014 นาย ท่าแร้ง 161/54
สมบุญ ราชา 1099 นาย ท่าแร้ง
สมบูรณ์ เกียรติศรีสัจญาณ 1113 นาย ท่าแร้ง 5/461
สมปอง มณีรัตน์ 1477 นาย ท่าแร้ง 24/31
สมปอง สุธรรมโกศล 1395 นางสาว ท่าแร้ง 17/81
สมพงษ์ ควรสมบัติ 1070 นาย ท่าแร้ง
สมพงษ์ ภูวรารักษ์ 1514 นาย ท่าแร้ง 501/227
สมพร ชาตรี 1155 นาย ท่าแร้ง 111/1052
สมพร วิลัยรัตน์ 896 นางสาว ท่าแร้ง 53
สมพร สมสุข 626 นาง อนุสาวรีย์ 500/10
สมพร สีสุวะ 1501 นางสาว ท่าแร้ง
สมพา จันทร์เรือง 211 นาง อนุสาวรีย์
สมพิศ พลเดช 721 นาง อนุสาวรีย์ 9/69
สมภพ เอมะรุจิ 583 นาย อนุสาวรีย์ 244/235
สมมาตร มุ่งดี 1085 นาย ท่าแร้ง
สมยศ บัวมัน 863 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/82
สมยศ บุญเจริญ 432 นาย อนุสาวรีย์ 12/9
สมร แก้วโมรา 1330 นางสาว ท่าแร้ง 87
สมรรถไชย วารเสถียร 1246 นาย ท่าแร้ง 141/2
สมฤดี ธรรมิกะ 1386 นางสาว ท่าแร้ง 21/98
สมฤทัย จำนงค์วงศ์ 182 นาย อนุสาวรีย์ 26
สมศรี จันทร์ทอง 513 นาง อนุสาวรีย์
สมศรี พรหมสุรินทร์ 122 นาง อนุสาวรีย์ 9/135
สมศรี วิไลสุนทรเกียรติ 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/70
สมศรี อุ้มชู 941 นางสาว ท่าแร้ง 290/98
สมศักดิ์ ไข่บัว 577 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ ทองแดง 1110 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/125
สมศักดิ์ นิติมงคลชัย 768 นาย ท่าแร้ง 9/18
สมศักดิ์ เปลี่ยนตึ๊ด 808 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ เย็นยาซัน 1572 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 134/40
สมศักดิ์ ลื่มเกิด 353 นาย อนุสาวรีย์ 227/192
สมศักดิ์ สุริยวิจิตรเศรณี 214 นาย อนุสาวรีย์ 11/75
สมศักดิ์ แสงสุข 1174 นาย ท่าแร้ง 43/16
สมศักดิ์ เหมประสาทพร 954 นาย ท่าแร้ง 159/255
สมสิทธิ์ สร้อยเสือ 1415 นาย ท่าแร้ง 1100
สมสุข แจ่มศรี 131 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/196
สมไสว ชัยเกษม 98 นาง อนุสาวรีย์ 9/54
สมหมาย งามแสง 1292 นาย ท่าแร้ง 98/33
สมหมาย จันทร์สอาด 763 นาย ท่าแร้ง
สมหมาย สระกลาง 1325 นางสาว ท่าแร้ง
สมหมาย อินทร์ฉาย 207 นาย อนุสาวรีย์ 59
สมัคร สระบัว 1452 นาย ท่าแร้ง
สมาน ศรีรัตน์ 732 นาย อนุสาวรีย์ 104
สมาภรณ์ นามสิมมา 1061 นางสาว ท่าแร้ง
สมิตานัน สุวรรณภิรมย์ 1039 นาง ท่าแร้ง 169/73
สมิทธิ์ วิมุกตานนท์ 1255 นาย ท่าแร้ง 7
สยาม พลศิลา 546 นาย อนุสาวรีย์
สยาม เหลืองสมพิทักษ์ 760 นาย ท่าแร้ง 44/121
สรณ์สุวีร์ ภูสุวรรณการ 307 นาง อนุสาวรีย์
สรรค์ เชื้อบุญมี 348 นาย อนุสาวรีย์ 59/91
สรรชัย แสงอาวุธ 975 นาย ท่าแร้ง 89/518
สรวิศ วาวแวว 646 นาย อนุสาวรีย์ 161
สรวุธ สิริวัฒนวโรดม 565 นาย อนุสาวรีย์
สรัญญา วัชโรทัย 132 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/408
สรามาส เนียมกุญชร 156 นาง อนุสาวรีย์ 28/10
สราวุธ ประดิษฐเกษร 311 นาย อนุสาวรีย์ 97
สฤษดิ์ คนมั่น 284 นาย อนุสาวรีย์ 40/264
สวรรญา พุ่มประเสริฐ 1429 นางสาว ท่าแร้ง 159/172
สอาด พิ่งสุข 194 นาง อนุสาวรีย์ 86/83
สอาด เย็นเพชร 1510 นางสาว ท่าแร้ง 5/6
สะอาด มั่นประสงค์ 27 นาง อนุสาวรีย์ 18/158
สังวรณ์ ดอกเงิน 312 นาย อนุสาวรีย์
สังวาล บูรณะ 1489 นาย ท่าแร้ง
สังเวียน แก้วมณี 728 นาง อนุสาวรีย์
สัญญา สืบสิงห์ 82 นาย อนุสาวรีย์ 29/788
สัตถา เสวกวรรณ 492 นาย อนุสาวรีย์ 76/11
สันติ ปิยะคงอนันต์ 137 นาย อนุสาวรีย์ 10/52
สันติ ภิญโญ 809 ส.ต.ต. ท่าแร้ง 100/427
สันติพงษ์ ขุนสวัสดิ์ 997 นาย ท่าแร้ง 102/223
สัมจีน ศรีราษฎร์ 1040 นาง ท่าแร้ง 100/528
สาคร ลิขิต 224 นางสาว อนุสาวรีย์ 267
สาธิต นิตยบงกช 1368 นาย ท่าแร้ง 102/421
สาธิต ผู้เจริญชนะชัย 859 นาย ท่าแร้ง 144/107
สานุ ตันกุล 501 นาย อนุสาวรีย์ 181/83
สามารถ สันติพงษ์ 528 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 96/10
สาย ทรัพย์ประเสริฐ 918 นาย ท่าแร้ง 139/163
สายจิตต์ พลอินทร์ 922 นางสาว ท่าแร้ง 50/21
สายชล ตุ้มสุวรรณ 1274 นาง ท่าแร้ง 44/156
สายสุดา ทองแสง 1464 นาง ท่าแร้ง
สายัน รงค์ทอง 881 นาง ท่าแร้ง 19/110
สายันต์ เตียงจันทร์ 615 นาย อนุสาวรีย์
สายันห์ โชคสุวรรณวงศ์ 534 นาย อนุสาวรีย์
สาโรจน์ ปราศรีวงษ์ 1093 นาย ท่าแร้ง
สาโรจน์ อุดมเลิศสกุล 1303 นาย ท่าแร้ง 5/358
สาลินี ทัศนียะเวช 391 นาง อนุสาวรีย์ 13
สาหร่าย คอนเอม 267 นาย อนุสาวรีย์ 37/84
สำเนียง พันขาวน้อย 803 นางสาว ท่าแร้ง
สำเภา งอยสูงเนิน 163 นาง อนุสาวรีย์
สำรวม บูรณะศิลป์ 878 นาย ท่าแร้ง
สำรวย เกรียงไกรวณิช 1185 นาย ท่าแร้ง 144/6
สำรวย พลัดเกตุ 1550 นาง ท่าแร้ง
สำราญ ทองด้วง 1420 นาย ท่าแร้ง 80/12
สำอางค์ อาจหาญ 783 นาง ท่าแร้ง 37/190
สิงห์ทอง ร่องน่าน 642 นาย อนุสาวรีย์
สิตา สุขเจริญ 1252 นาง ท่าแร้ง 55/39
สิทธิกร วัชรเสมากุล 1539 นาย ท่าแร้ง 120/8
สิทธิชัย เปรมประพันธ์ 1336 นาย ท่าแร้ง 48/46
สิทธินนท์ เข็มขาว 286 นาย อนุสาวรีย์
สิทธิพล วัฒนานันท์ 1049 นาย ท่าแร้ง 3
สินสมุทร มูลดี 476 นาย อนุสาวรีย์
สิพิมวดี สูทกวาทิน 499 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/241
สิริกาญจน์ ภูมิศรีจันทร์ 6 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริจรรยา สายพราว 927 นาง ท่าแร้ง
สิรินทิพย์ แตงทอง 677 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริพันธ์ ถนัดหนังสือ 237 นาง อนุสาวรีย์ 202/1
สิริวิภา โอเจริญ 1402 นางสาว ท่าแร้ง 94/166
สิริศักดิ์ เจริญกิจปีติ 1347 นาย ท่าแร้ง 48/65
สีแพร เขียนงิ้ว 304 นาย อนุสาวรีย์
สุกัญญา ธาระกุล 1360 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัญญา ศรีสวัสดิ์ 657 นางสาว อนุสาวรีย์
สุกัญญา เสตสิทธิ์ 1024 นางสาว ท่าแร้ง 37/48
สุกันยา ดารามาศ 442 นางสาว อนุสาวรีย์ 46(95/64)
สุกัลยา อัศรัสกร 904 นางสาว ท่าแร้ง 55/7
สุกานดา บรรจงศิลป์ 1301 นาง ท่าแร้ง 76
สุกานต์ จงดี 138 นาย อนุสาวรีย์
สุขชัย แซ่หรือ 1375 นาย ท่าแร้ง 111/851
สุจิตร์ นิเวศน์ 71 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจิตรา พลาหาญ 1522 นาง ท่าแร้ง 244
สุจินต์ หนูเสน 31 นาง อนุสาวรีย์ 181/200
สุชน ชาลีเครือ 1048 นาย ท่าแร้ง 7/50
สุชาดา แก้วขาวใส 1034 นาง ท่าแร้ง 169/170
สุชาดา ณ 549 นาง อนุสาวรีย์ 48/37
สุชาดา ท่าทราย 1307 นางสาว ท่าแร้ง 146/78
สุชาดา ธงพานิช 1345 นาง ท่าแร้ง 48/69
สุชาติ กลิ่นกระบี่ 1293 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง
สุชาติ ขวัญเกื้อ 1446 นาย ท่าแร้ง 143/3
สุชาติ จันทร์คง 179 นาย อนุสาวรีย์ 452/22
สุชาย กุลจริยานุวัตร 238 นาย อนุสาวรีย์ 95-15
สุเชษฐ์ ไพจิตรรุ่งเรือง 39 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์
สุดตา สองเมือง 840 นาย ท่าแร้ง
สุดอุทร พงษ์ประยูร 253 นาย อนุสาวรีย์ 11/149
สุดารัตน์ เอี่อมนนท์ 868 นาง ท่าแร้ง
สุตาภัทร พันธ์เสงี่ยม 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/176
สุทธิ ภมรสุทธิ 611 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิพงษ์ นาคปรีชา 707 นาย อนุสาวรีย์ 331/1
สุทธิพร รัตนาพต 651 นาย อนุสาวรีย์ 23
สุทธิรัตน์ งามปลั่ง 1122 นาย ท่าแร้ง 59/88
สุทธิศักดิ์ ทิพา 1445 นาย ท่าแร้ง 11/66
สุทัศน์ แฝงตัน 1077 นาย ท่าแร้ง
สุเทพ กำทรัพย์ 1422 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/267
สุธาสินี ทองประเสริฐ 80 นาง อนุสาวรีย์ 44/126
สุธิวา วิทยกมล 72 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/31
สุธี สมชม 588 นาย อนุสาวรีย์ 181/145
สุธีรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 1507 นางสาว ท่าแร้ง
สุน เสามะลี 1340 นาย ท่าแร้ง 100/190
สุนทรี อินทนาม 390 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/261
สุนันทา ชำนาญ 963 นาง ท่าแร้ง 150/49
สุนันทา พนมสินธุ์ 1216 นาง ท่าแร้ง 78/199
สุนิดา ศิริมังคละ 735 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/35
สุนีย์ ทองมา 1089 นาง ท่าแร้ง
สุนีย์ นัทธี 297 นาง อนุสาวรีย์ 363
สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล 1388 นางสาว ท่าแร้ง 94/95
สุบิน ศรีแพ่ง 497 นาย อนุสาวรีย์ 454
สุปริญา สาริกบุตร 1441 นางสาว ท่าแร้ง 99/224
สุพจน์ วรวิเศษ 1269 นาย ท่าแร้ง
สุพจน์ สมภัคดี 127 นาย อนุสาวรีย์ 40/167
สุพจน์ อิ่มระรื่น 1481 นาย ท่าแร้ง
สุพรรณ จันดาปราบ 750 นางสาว ท่าแร้ง 286/2
สุพรรณ สุธิชัยพิชาติ 852 นางสาว ท่าแร้ง 55/82
สุพรรณษา แถวอุทุม 842 นางสาว ท่าแร้ง 46/157
สุพัฒน์ โรจนกิจ 1540 นาง ท่าแร้ง 38/207
สุพัตรา กวีธนกุล 993 นางสาว ท่าแร้ง 79/22
สุพิชชา แสงสุวรรณ์ 727 นาง อนุสาวรีย์
สุพิตร คงจังหวัด 1437 นาย ท่าแร้ง 70/209
สุพิมล ทองด้วง 1418 นางสาว ท่าแร้ง
สุเพ็ญ แซ่ก๊วย 181 นางสาว อนุสาวรีย์ 65
สุภรณ์ บุณยมาลิก 272 นาง อนุสาวรีย์ 244/44
สุภัค โตอ้น 1494 นาง ท่าแร้ง
สุภัค พงษ์สุระนันทน์ 1132 นางสาว ท่าแร้ง 90/71
สุภัทชา แจ่มนิยม 1036 นางสาว ท่าแร้ง 89/549
สุภัทร สุดมุข 1461 นางสาว ท่าแร้ง
สุภัทรา แคล้วปลอดทุกข์ 680 นาง อนุสาวรีย์ 43/428
สุภา จรัสศิริเลิศ 393 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/23
สุภาณี เรืองอร่าม 968 นาง ท่าแร้ง 143/36
สุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ 744 นาง อนุสาวรีย์ 86/98
สุภาพร นารีโภชน์ 328 นางสาว อนุสาวรีย์ 206/3
สุภาพร รัตน์มณี 1548 นางสาว ท่าแร้ง 81/3
สุภาภรณ์ เต็งนิยม 52 นาง อนุสาวรีย์
สุภาภรณ์ รัตนเลิศ 944 นางสาว ท่าแร้ง 35/27
สุภาวดี แก้วสวี 1373 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ 828 นาย ท่าแร้ง
สุภาวรรณ ศรีนภารัตน์ 869 นางสาว ท่าแร้ง 1/170(501/170)
สุมน บุญเสมอ 1225 นาง ท่าแร้ง 123/9
สุมา สำเนียงงาม 1405 นางสาว ท่าแร้ง
สุมาลี โสมนรินทร์ 600 นาง อนุสาวรีย์ 557/316
สุมิตรา สะสมทรัพย์ 569 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรจักร กางกรณ์ 764 นาย ท่าแร้ง 3/269
สุรจิต ประพรมมา 366 นาย อนุสาวรีย์
สุรจิตต์ โครานา 1134 นาย ท่าแร้ง 200/91
สุรชัย ดำเนิน 392 นาย อนุสาวรีย์ 180/321
สุรชัย นาคนาคา 637 นาย อนุสาวรีย์ 42/7
สุรชัย พร้อมเพรียง 504 นาย อนุสาวรีย์ 10/24
สุรเชษฐ์ จันทร์เพชร 668 นาย อนุสาวรีย์
สุรเชษฐ์ จานประดับ 669 นาย อนุสาวรีย์ 74
สุรพงศ์ ทรัพยาคม 389 นาย อนุสาวรีย์ 227/159
สุรพงษ์ กองจันทึก 1337 นาย ท่าแร้ง 137/55
สุรพงษ์ เรียนแจ้ง 148 นาย อนุสาวรีย์ 54
สุรพงษ์ เหล่าพงษ์ทอง 883 นาย ท่าแร้ง 55/39
สุรพันธ์ สุวรรณทัต 16 พล.ต. อนุสาวรีย์ 181/176
สุรวงศ์ กิตตินิรนาท 1138 นาย ท่าแร้ง 8/26
สุรวุฒิ เสมรวณิช 239 ร.ท. อนุสาวรีย์ 107
สุรวุธ น้ำฝน 494 นาย อนุสาวรีย์ 7
สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ 86 นาย อนุสาวรีย์ 288/17
สุรสิทธิ์ มุละสิวะ 711 นาย อนุสาวรีย์ 43/316
สุระ ศักดิ์ศรีกรม 723 นาย อนุสาวรีย์
สุระเดช จันทะบุญ 645 นาย อนุสาวรีย์
สุรัตน์ ถมทอง 580 นาย อนุสาวรีย์
สุรัสวดี ฉิมน้อย 235 นาง อนุสาวรีย์ 100/98
สุรางค์รัตน์ ศุกระกาญจนะ 939 นาง ท่าแร้ง 119/202
สุรินทร์ ทัศนา 602 นาย อนุสาวรีย์ 144
สุรินทร์ ภควลีธร 933 นาย ท่าแร้ง 189/40
สุรินทร์ มากาศ 1126 นาย ท่าแร้ง 142/84
สุริศา ประสงค์ศักดิ์ 705 นางสาว อนุสาวรีย์
สุรีย์ ศรีไชโย 309 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/198
สุวดี จุลิมาศาสตร์ 1525 นาง ท่าแร้ง 7/51
สุวรรณ นิยุตเมธากุล 1526 นาย ท่าแร้ง 148/42
สุวรรณา กาวิใจ 76 นาง อนุสาวรีย์ 21
สุวรรณา พันธุมะบำรุง 654 นาง อนุสาวรีย์ 35/65
สุวรรณา พุ่มเกิด 678 นาง อนุสาวรีย์ 3
สุวรรณา สวัสดี 957 นางสาว ท่าแร้ง 47/39
สุวรรณี กิจชนะพานิชย์ 509 นาง อนุสาวรีย์ 43/204
สุวลี งามเลิศวัฒนกุล 210 นางสาว อนุสาวรีย์ 557/67
สุวัฒนา วรรธนะพินทุ 1406 นาง ท่าแร้ง 185/1
สุวิทย์ ตั้งแต่ง 1356 นาย ท่าแร้ง 46/61
สุวิทย์ ปันชัย 1520 นาย ท่าแร้ง
สุวิมล กิจวัฒนภักดี 1103 นาง ท่าแร้ง 94/14
สุวิมล เจริญสัตยธรรม 625 นาง อนุสาวรีย์ 202/58
สุวิมล ตันกมลาสน์ 108 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/46
สุวิมล ถนอมเผ่า 507 นาง อนุสาวรีย์ 121/11
สุวุฒิ วรวุฒิ 1381 นาย ท่าแร้ง 145/25
เสก ตันจำรัส 1366 นาย ท่าแร้ง 200/7
เสกสม สังข์ทอง 563 นาย อนุสาวรีย์
เสกสรร ศรีคำก๋อง 468 นาย อนุสาวรีย์ 244/217
เสกสรร แสสนธิ์ 898 นาย ท่าแร้ง 37/12
เสกสรรค์ วัฒนอาภรณ์ชัย 1403 นาย ท่าแร้ง 32/162
เสถียร นางวงค์ 1309 นาย ท่าแร้ง 2/301
เสมอใจ แจ้งใจ 1175 นาง ท่าแร้ง
เสรี มีนะนันทน์ 578 นาย อนุสาวรีย์ 52/12
เสาวคนธ์ มั่นใจ 685 นาง อนุสาวรีย์ 158/1
เสาวคนธ์ วรศิริ 1041 นาง ท่าแร้ง 99/191
เสาวเพ็ญ จำปาเป้า 532 นาง อนุสาวรีย์ 3/6
เสาวภา กลั่นเกษม 772 นางสาว ท่าแร้ง 37/90
เสาวลักษณ์ ธีระอัมพรกุล 306 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/128
แสงดาว เอกลักษณ์ไพสิฐ 1282 นางสาว ท่าแร้ง 162/84
โสธน วัฒนพรชัย 1463 นาย ท่าแร้ง
โสพิศ ใหญ่เพ็ชร์ 1143 พ.อ.อ. ท่าแร้ง 21/143
โสภา ธวัชดำ 661 นางสาว อนุสาวรีย์ 31/56
โสรยา สิงห์กล่อม 1088 นาง ท่าแร้ง 44/159
หทัยรัตน์ โอปนพันธ์ 330 นางสาว อนุสาวรีย์
หลอด ทองคำ 1449 นาง ท่าแร้ง
เหรียญชัย จารุพันธ์ 377 นาย อนุสาวรีย์ 102
อดิศักดิ์ โกมุข 965 นาย ท่าแร้ง 121/84
อดุลย์ สาระพัตร 1081 นาย ท่าแร้ง 111/68
อดุลย์ หินสูงเนิน 37 นาย อนุสาวรีย์
อดุลย์ อัศภาภรณ์ 655 นาย อนุสาวรีย์ 109/134
อธิคม นิ่มธีรพัฒน์ 350 นาย อนุสาวรีย์ 29/1
อธิภัทร อัสสวนา 1410 นาย ท่าแร้ง 94/53
อนงค์ ฉันทวรลักษณ์ 1322 นาง ท่าแร้ง 1/240
อนงค์ ยอดอ้อย 190 นางสาว อนุสาวรีย์ 666/11
อนงค์สุภางค์ สกุลจารุมรรดา 865 นาง ท่าแร้ง 119/74
อนงศ์ พร้อมพรหมราช 1199 นางสาว ท่าแร้ง 99/58
อนันต์ คำคง 1044 นาย ท่าแร้ง 87
อนันต์ รุจิรานนท์ 971 นาย ท่าแร้ง 28/9
อนันต์ วงศ์ว่องไว 821 น.ต. ท่าแร้ง 2/75
อนุชา เชิงสมหวัง 316 นาย อนุสาวรีย์ 204
อนุชา พงศาธีราพงศ์ 751 นาย ท่าแร้ง 149/32
อนุชา ศิลปี 1240 นาย ท่าแร้ง 6/59
อนุสรณ์ สุวรรณวีรกุล 420 นาย อนุสาวรีย์ 227/164
อภิชาติ ธาดาธีรธรรม 1202 นาย ท่าแร้ง 99/76
อภิเชษฐ สงไพรสน 78 นาย อนุสาวรีย์ 43/6
อภิวัฒน์ กรีเงิน 1376 นาย ท่าแร้ง 137/263
อภิวัฒร์ พีระพงษ์ 1424 นาย ท่าแร้ง
อภิศักดิ์ ใจดี 790 นาย ท่าแร้ง 2/82
อภิสิทธิ์ ประกิตสุวรรณ 277 นาย อนุสาวรีย์ 109/110
อภิสิทธิ์ หาญธงชัย 686 นาย อนุสาวรีย์
อมร มาไชยยะ 1058 นางสาว ท่าแร้ง
อมรรัตน์ บุญโต 54 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรา ฟุต 1197 นาง ท่าแร้ง 134/232
อรนุช กุยโกมุท 96 นางสาว อนุสาวรีย์ 96/75
อรนุช ยอดปัญญา 449 นางสาว อนุสาวรีย์
อรมัย ไชยเสนา 986 นางสาว ท่าแร้ง 46/210
อรรณพ ทัพเกาะกริก 688 นาย อนุสาวรีย์ 67/8
อรรถวิทย์ ทองเพ็ชร์ 1162 นาย ท่าแร้ง 45/26
อรวรรณ โพธิ์แพงพุ่ม 1165 นางสาว ท่าแร้ง
อรวรรณ รุ่งเชช้า 1342 นางสาว ท่าแร้ง 172
อรวรรณ เสรีเจริญวณิช 628 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/47
อรวรรณ เอกะสิงห์ 536 นาง อนุสาวรีย์ 88/52
อรสา ไทยานันท์ 1194 นาง ท่าแร้ง 5/350
อรสา นาแพงรัตน์ 126 นาง อนุสาวรีย์ 18/103
อรสา บุญเรืองจักร์ 166 นาง อนุสาวรีย์
อรอนงค์ เลิศลอย 1214 นาง ท่าแร้ง 159/622
อรัญ วงศ์วิทยวณิช 656 นาย อนุสาวรีย์ 70/108
อรัญญา อินทฤทธิ์ 908 นาง ท่าแร้ง 118/255
อรินทม์ แก้วมณี 1154 นาย ท่าแร้ง 44/149
อรุณ กลิ่นจำปี 606 นาย อนุสาวรีย์ 58
อรุณ รัตนมาลัย 20 นาย อนุสาวรีย์ 9/271
อรุณชัย ภัทรานนท์ 931 นาย ท่าแร้ง 24/231
อลงกต กฤตยารัตน์ 116 นาย อนุสาวรีย์ 40/16
อลิสา ฝานสำแดง 1435 นางสาว ท่าแร้ง 111/23
อ้วน สมานทอง 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/82
อวัตถา เจียโหงว 196 นาง อนุสาวรีย์ 66/128
อ้อย ธุระกิจ 121 นางสาว อนุสาวรีย์
อ้อยยิน จารุโชติดำรง 133 นาง อนุสาวรีย์ 74/21
อักษร ชนะนิธิธรรม 1529 นาย ท่าแร้ง 37/185
อัคพล ไมตรีบุญรัตน์ 289 นาย อนุสาวรีย์ 343/23
อัครฤทธิ์ อุทุมทอง 298 นาย อนุสาวรีย์ 39/178
อัครัตน์ จารุมณี 1008 นาย ท่าแร้ง 161/50
อังกูร พดด้วง 1300 นาย ท่าแร้ง 37/92
อังคณา ชำนาญหล่อ 1416 นางสาว ท่าแร้ง 88/22
อังคณา พูลสมบัติ 953 นาง ท่าแร้ง 5/382
อัจฉรา ชุ่มปราโมทย์ 1229 นางสาว ท่าแร้ง 32/230
อัจฉรา สุวรรสุขโรจน์ 11 นาง อนุสาวรีย์ 301/44
อัจฉริยะ ศิวนารถ 112 นาย อนุสาวรีย์ 43/1124
อัญชนา ทองไกร 1447 นางสาว ท่าแร้ง
อัญชลี สิทธิกุลธร 2 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/765
อัญชลี หาญทองหลาง 749 นางสาว ท่าแร้ง 44/97
อัญชลี อปริมาณ 1573 นาง ท่าแร้ง 120/21
อันธิกา โพธิกุล 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/14
อัมพร กันโอภาส 1090 พ.ท. ท่าแร้ง 89/317
อัมพรรัตน์ เล็กรุ่งโรจน์ 1011 นางสาว ท่าแร้ง 18/265
อัมพา จันทรทิพย์ 706 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/32
อัมภาพร เอื้อสุวัฒน์ 189 นาง อนุสาวรีย์ 92/209
อัมรินทร์ เติมสมบัตบวร 1390 นาย ท่าแร้ง
อ๋า แซ่ก้วย 249 นาย อนุสาวรีย์ 29/405
อาฉะ เลเชอ 1466 นางสาว ท่าแร้ง
อาทิตย์ สารทนงค์ 676 นาย อนุสาวรีย์ 310/32
อาทิตยา บุญเกิด 1568 นางสาว ท่าแร้ง
อานนท์ แดงทองดี 83 นาย อนุสาวรีย์ 29/144
อาภรณ์ เรืองปฏิกรณ์ 152 นาง อนุสาวรีย์ 122
อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง 1178 นางสาว ท่าแร้ง 28/113
อารยา ชอบบุญ 1372 นางสาว ท่าแร้ง 6/663
อารยา เลาะฟอ 232 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีย์ นิลวดี 966 นาง ท่าแร้ง 32/299
อารีย์ สิทธิมังค์ 142 นาย อนุสาวรีย์ 121
อารีย์ สุขทั่วญาติ 525 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/41
อารีวรรณ คุ้มพงษ์ 519 นางสาว อนุสาวรีย์ 127/4
อารีวรรณ แซ่ลิ้ม 281 นางสาว อนุสาวรีย์ 161/67
อำนวย แซตั้ง 1215 นาย ท่าแร้ง 145/7
อำนวย สิงหา 982 นาย ท่าแร้ง 111/989
อำนาจ บุญเอนก 1531 นาย ท่าแร้ง 100/90ข
อำนาจ อินทสวัสดิ์ 325 นาย อนุสาวรีย์ 8
อำพล จันทร์แก้ว 717 นาย อนุสาวรีย์
อำไพ เข็มทอง 649 นาง อนุสาวรีย์ 94/31
อำไพ ประทุมมาศ 1268 นาง ท่าแร้ง
อำภา บุญวงค์ 260 นางสาว อนุสาวรีย์
อิทธิเชษฐ์ ทรงขำ 75 พ.อ.อ. อนุสาวรีย์
อินทิรา บุญตา 572 นางสาว อนุสาวรีย์
อินทิรา หวังก่อเกียรติ 662 นาง อนุสาวรีย์ 331
อิษฎ์นันทน์ ศิริโสม 585 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/400
อิสรีย์ ภักดีเมฆานนท์ 1407 นางสาว ท่าแร้ง 94/88
อุดม เสมารัตน์ 845 นาง ท่าแร้ง 44/92
อุดม หฤษฏ์วงค์ 362 นาย อนุสาวรีย์ 227/11
อุดม เอกถึก 590 นาง อนุสาวรีย์ 112/106
อุดมฤทธิ์ ทองนิล 1535 นาย ท่าแร้ง 80/36
อุดร มะลิวัลย์ 1324 นาย ท่าแร้ง 216/3
อุทัย การสุวรรณ์ 610 นาย อนุสาวรีย์ 56
อุทัย บุศดี 19 นาย อนุสาวรีย์
อุเทน ใจสุข 754 นาย ท่าแร้ง 80/4
อุบล ดีคง 47 นาง อนุสาวรีย์ 17
อุบลรัตน์ ปุระเตนนท์ 234 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/4
อุบลรัตน์ ภูมิภักดี 839 นางสาว ท่าแร้ง 144/75
อุมาภรณ์ กองแก้ว 1234 นางสาว ท่าแร้ง 17/108
อุรัย ใขรัมย์ 1169 นางสาว ท่าแร้ง
อุไร ณรินทร์สรศักดิ์ 34 พ.ท.หญิง อนุสาวรีย์ 67
อุไร บุญหลำ 1352 นางสาว ท่าแร้ง
อุไร เพชรประเสริฐ 462 นาง อนุสาวรีย์ 30/225
อุไรภรณ์ กิจปรีชาวนิช 136 นาง อนุสาวรีย์ 99/130
อุษณีย์ ลีรวัฒน์ 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/39
อุษณีย์ สุวรรณศรี 1382 นาง ท่าแร้ง
อุษา ชีวะวรนันท์ 1319 นาง ท่าแร้ง 179/66
อุษา พุ่มกำพล 418 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/209
อุสาห์ ลือวิชนะ 587 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
เอกชัย จันทร์วงศ์ 1256 นาย ท่าแร้ง 55/99
เอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์ 673 นาย อนุสาวรีย์ 86/97
เอกชัย หนุนพร้อม 1238 นาย ท่าแร้ง 9
เอกพันธุ์ ธนธรธรรม 60 นาย อนุสาวรีย์ 30/206
เอกราช ไทยสยาม 1236 นาย ท่าแร้ง 121/283
เอกสิทธิ์ บุญมาก 217 นาย อนุสาวรีย์ 37
เอนก วรปัญญา 414 นาย อนุสาวรีย์ 66/43
เอมอร ขนอม 776 นางสาว ท่าแร้ง 44/19
เอื้อน สุขชาวนา 1078 นาง ท่าแร้ง 128/25
โอปอล์ จินันทุยา 1391 นาง ท่าแร้ง 94/140
ไอยา บุญมาลา 522 นางสาว อนุสาวรีย์
ฮุ่ยเง็ก แซ่ไน้ 385 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/161
เฮงสั้น บุญทรงฤทธิ 1491 นาย ท่าแร้ง