เขตบางเขน ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อ

กชพรรณ จีนถนอม 1135 นางสาว ท่าแร้ง 46/469
กนกกร สังควิสุทธิ์ 197 นางสาว อนุสาวรีย์
กนกนาถ ลิ้มตระกูล 199 นาง อนุสาวรีย์ 100/96
กนกพร คูเจริญศิลป์ 1544 นางสาว ท่าแร้ง 111/888
กนกรดา ธัมกิตติคุณ 41 นาง อนุสาวรีย์ 211/14
กนกวรรณ แก้วสุวรรณ 1329 นางสาว ท่าแร้ง 142/73
กนกวรรณ เหลืองอรุณโรจน์ 1174 นางสาว ท่าแร้ง 222/291
กมล จุ้ยแตง 255 นาย อนุสาวรีย์ 71
กมล ธัมกิตติคุณ 50 นาย อนุสาวรีย์ 211/12
กมลาศน์ เหล่าไพโรจน์ 479 น.ท. อนุสาวรีย์ 86/60
กร สดากร 341 นาย อนุสาวรีย์ 9/74
กร สืบพงศ์เภา 802 นาย อนุสาวรีย์ 25/2
กรณิกา อาศรัย 629 นางสาว อนุสาวรีย์
กรณี อินทร์ถมยา 1091 นาย ท่าแร้ง 137/132
กรรณิกา ตรงวิริยะสุทธิ 1304 นาง ท่าแร้ง 119/92
กรรณิการ์ จินดานนท์ 906 นาง ท่าแร้ง
กรรณิการ์ จุนเจือ 1520 นาง ท่าแร้ง
กรรณิการ์ พันธวงษ์ 1473 นางสาว ท่าแร้ง 159/656
กรรณิการ์ ห้อธิวงค์ 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/276
กรวิทย์ ทองโชค 1371 นาย ท่าแร้ง 44/63
กรวิภา ศรีจำเริญ 1394 นางสาว ท่าแร้ง 51/7
กระถิน ศิริ 1102 นาง ท่าแร้ง 501/310
กรินทร์ บุพศิริกุล 339 นาย อนุสาวรีย์ 43/318
กฤดารัช น้อยหรุ่น 1525 นาย ท่าแร้ง 119/170
กฤตติกา ธารามาศ 234 นาย อนุสาวรีย์ 86/118
กฤตยา กุลมงคล 290 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
กฤตลักษณ์ โตสุวรรณถาวร 288 นาง อนุสาวรีย์
กฤตายา ทองเกิดมากมี 896 นางสาว ท่าแร้ง 115/7
กฤติยา ทรัพยะโตษก 795 นาง อนุสาวรีย์ 77/302
กฤติยา สุวรรณวณิช 909 นางสาว ท่าแร้ง 39/24
กฤษฎ์ ทานธนะเจริญ 336 นาย อนุสาวรีย์ 44/443
กฤษฎา เหลี่ยมศิลป์ 1516 นาย ท่าแร้ง 90/14
กฤษณ บัวหอม 1385 ด.ต. ท่าแร้ง 100/410
กฤษณ์ รักศิริพงษ์ 918 นาย ท่าแร้ง 222/189
กฤษณ์ หอมรื่น 1146 นาย ท่าแร้ง 89/541
กฤษณ์ อุปัชฌาย์ 764 พ.ท. อนุสาวรีย์ 341/27
กฤษณะ มาลัย 663 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณา คงเมือง 729 นาง อนุสาวรีย์
กวี กรณียสุทธิ์ 134 นาย อนุสาวรีย์ 108/508
กสิณ ศรีสันติสุข 1014 นาย ท่าแร้ง 55/71
ก้องเกียรติ วุฒิไกรเกรียง 1037 นาย ท่าแร้ง
ก้อนทอง ศรีวัชรพงศ์ 68 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/417
กอบกุล ธีรรัศมี 725 นางสาว อนุสาวรีย์ 26
กังสชิตา เสริมกลิ่น 712 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/36
กัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 338 นาย อนุสาวรีย์ 9/269
กัญญนันทร์ อัศวธนสมสิริ 1315 นางสาว ท่าแร้ง 99/36
กัญญ์ภัสสร ยงวจีพันธ์ 1586 นางสาว ท่าแร้ง 199/55
กัญญวรรณ มีถาวร 528 นาง อนุสาวรีย์
กัญญา คิดเมตตากุล 325 นางสาว อนุสาวรีย์ 6/675
กัญญาภัค เพชรแอง 463 นาง อนุสาวรีย์ 199
กัญญารัตน์ คิดเมตตากุล 324 นางสาว อนุสาวรีย์ 41
กัญณภัทร สภัสรดาคติมา 1081 นางสาว ท่าแร้ง 6/119
กันต์พงษ์ ฤทธิเจริญพัฒน์ 1527 นาย ท่าแร้ง 55/14
กันต์ฤทัย พูลผล 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/229
กัลยกร พลอยสุวรรณ์ 1267 นางสาว ท่าแร้ง 150/24
กัลยา ทองสุวรรณ 1662 นางสาว ท่าแร้ง
กัลยาณี อภัยศรี 925 นางสาว ท่าแร้ง 3/57
กาญจนา นาคกลับ 151 นางสาว อนุสาวรีย์
กาญจนา เล้าอรุณ 484 นางสาว อนุสาวรีย์ 78/3
กาญฌิพงศ์ ธรรมราภา 1300 นาย ท่าแร้ง 37/71
กานต์ ทัศนาธร 1647 นาย ท่าแร้ง
กานต์ชนิต ชำมะกุล 995 นางสาว ท่าแร้ง 155/152
กานตนา ธรรมมัง 460 นางสาว อนุสาวรีย์
กานต์สิริ มณีฉาย 406 นาง อนุสาวรีย์ 9/135
กานต์อนงค์ นฤประชา 1566 นาง ท่าแร้ง 50
กายาตรี จิรนนท์วงค์ 1108 นางสาว ท่าแร้ง
กายาตรี จิรนนท์วงศื 1298 นางสาว ท่าแร้ง
การุณย์ ประไพหลง 910 นาย ท่าแร้ง 121/474
กิ่งกาญจน์ สว่างศรี 829 นางสาว ท่าแร้ง 41/17
กิจติพร นิลกิจ 1404 นาย ท่าแร้ง 139/257
กิตติ สังข์ทอง 1462 นาย ท่าแร้ง 118/220
กิตติกร ศรีโคตร 1248 นาย ท่าแร้ง 148/65
กิตติชัย อิสระสุข 1413 นาย ท่าแร้ง
กิตติพงษ์ อิสระสุข 1171 นาย ท่าแร้ง
กิตติพล บำรุงราษฎร์ 413 นาย อนุสาวรีย์
กิตติพัฒน์ สุนทรประเวศ 1620 นาย ท่าแร้ง 27
กิตติพัฒน์ เสริมศรี 64 นางสาว อนุสาวรีย์ 215/1
กิตติศักดิ์ วิมลนิมิตร 799 นาย อนุสาวรีย์ 29/552
กิติชัย สร้อยทอง 518 นาย อนุสาวรีย์
กิติพัฒน์ เกษกรณ์ 532 นาย อนุสาวรีย์
กิติวัลย์ อะชัยยัง 31 นางสาว อนุสาวรีย์
กุลการ กิ่งใบสมบุรณ์ 1000 นาง ท่าแร้ง 5/67
กุลกิรติ กิตติ์ธราธร 1216 นาง ท่าแร้ง 46/191
กุลจิรา ธรรมเจริญ 449 นาง อนุสาวรีย์ 92/200
กุลธิดา สนธิรักษ์ 329 นาง อนุสาวรีย์ 125/9
กุลนา พันธ์เกาะเลิ่ง 580 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/65
กุลวรรณ์ พรมวัง 1622 นางสาว ท่าแร้ง
เกรียงไกร ก้อนกั้น 1031 นาย ท่าแร้ง 80/1
เกรียงไกร เกษรพิกุล 883 นาย ท่าแร้ง 3/15
เกรียงไกร ทองเต็ม 1557 นาย ท่าแร้ง 139/111
เกรียงไกร พิศนาคะ 814 นาย อนุสาวรีย์
เกรียงไกร ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ 58 นาย อนุสาวรีย์ 43/324
เกรียงไกร ศรีวรขันธ์ 653 นาย อนุสาวรีย์ 38
เกรียงศักดิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 1368 นาย ท่าแร้ง 19/11
เกรียงศักดิ์ ยืนยั่ง 834 นาย ท่าแร้ง 6/5
เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์ 1467 นาย ท่าแร้ง 188/39
เกศรา โลหะสุวรรณ 399 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/335
เกศรา สุทธิไสย 275 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/422
เกษม กิตกำธร 609 นาย อนุสาวรีย์ 43/1094
เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร 1011 นาง ท่าแร้ง 43/2
เกษลดา สุวรรณภาดล 650 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/246
เกียรติชัย แพ่งกลิ่น 72 นาย อนุสาวรีย์
เกียรติพงษ์ จิณรักษ์ 1276 ด.ต. ท่าแร้ง 100/238
เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร 1461 นาย ท่าแร้ง 9/367
โกจนาท ขุนคลัง 1636 นาย ท่าแร้ง
โกศล หล่อวาเหล็ก 392 นาย อนุสาวรีย์ 25
โกสุม ปานเจริญ 130 นาง อนุสาวรีย์ 43/287
ไกรสร หมื่นศรี 358 นาย อนุสาวรีย์ 163/41
ขจรเกียรติ สายคำ 423 นาย อนุสาวรีย์
ขนิษฐา จรัสเมตตาคุณ 552 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/307
ขยัน ศรีบุดดา 1631 นาย ท่าแร้ง 60/9
ขวัญจุฬา ศรีวิทยารักษ์ 381 นาง อนุสาวรีย์ 304
ขวัญชัย เฉลยภาพ 238 พ.ต. อนุสาวรีย์ 99/159
ขวัญชัย โฉมงาม 291 นาย อนุสาวรีย์ 29/19
เขมมารี รักษ์ชูชีพ 1334 นาง ท่าแร้ง 29/567
เขมรินทร์ แก้วประจำ 46 นางสาว อนุสาวรีย์
เขมิสรา กายุทธ 244 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/143
คงฤทธิ์ เจียดประโคน 573 นาย อนุสาวรีย์
คณากร รัตนมณีโชติ 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 53/9
คณิต ศรีดารณพ 683 นาย อนุสาวรีย์ 39/129
คณิน ซอกหอม 418 นาย อนุสาวรีย์
คณิศ ตรีพักตร์ 572 นาย อนุสาวรีย์ 225/53
คนึงนิจ พันธุ์วงศ์ราษฎร์ 530 นาง อนุสาวรีย์
คมนภัค พิทยาบวรกุล 637 นาง อนุสาวรีย์
คมสัน เพ็งสวัสดิ์ 1178 นาย ท่าแร้ง 166/12
ครองศํกดิ์ แพงศรี 948 นาย ท่าแร้ง
คริสนุ สุทธิสนธิ์ 1172 นาย ท่าแร้ง
คูณ กะตะโท 131 นางสาว อนุสาวรีย์
คูณ ปิ่นกลาง 319 นาย อนุสาวรีย์ 39/122
เคน รุ่งเรือง 1148 นาย ท่าแร้ง
ฆตีนล สังข์จตุรงค์ 440 นางสาว อนุสาวรีย์
จงกล พิมพ์เวิน 1144 นาง ท่าแร้ง 135/2
จงรัก จงวิวัฒน์ถาวร 378 นาย อนุสาวรีย์ 10
จตุพร บัวภู 1105 นาย ท่าแร้ง 46/80
จตุพร ศุขเฉลิม 486 นาย อนุสาวรีย์ 48/89
จรรยา เฉลี่ยดารา 541 นางสาว อนุสาวรีย์
จรรยา บุญสินธ์ 1033 นาง ท่าแร้ง 65/43
จรรยา บุญสินธุ์ 837 นาง ท่าแร้ง 65/43
จรูญรัตน์ พูลสวัสดิ์ 1573 นาง ท่าแร้ง 70/201
จเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 432 นาย อนุสาวรีย์
จอมขวัญ พลอยพรหม 181 นาง อนุสาวรีย์
จักรกฤษณ์ ถมยา 1419 นาย ท่าแร้ง 19/5
จักรกฤษณ์ สังกิตติวรรณ์ 1504 นาย ท่าแร้ง 222/306
จักรินทร์ เตชะอภัยคุณ 1319 นาย ท่าแร้ง 70/198
จักษณา ตรีศรี 1082 นาย ท่าแร้ง 5/1
จันทร เดชาโชติสัวสดิ์ 352 นาย อนุสาวรีย์ 37/12
จันทร์จรัส ธรรมวัฒนวะสุ 415 นาง อนุสาวรีย์ 343/12
จันทร์ดี เวียงรัตน์ 1637 นางสาว ท่าแร้ง
จันทร์เพ็ญ โทนารินทร์ 556 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทร์เพ็ญ ศิริ 1232 นางสาว ท่าแร้ง 3/174
จันทร์เพ็ญ แสงสว่างวัฒนา 1547 นาง ท่าแร้ง 89/628
จันทร์เพ็ญ อาจวิชัย 95 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทิมา นวลผ่อง 529 นางสาว อนุสาวรีย์
จันทิมา สุทธานี 1086 นางสาว ท่าแร้ง 119/146
จารึก ด้วงทวี 707 นาย อนุสาวรีย์ 9
จารุณี ขำคมนิกร 1026 พ.ท.หญิง ท่าแร้ง 3/52
จารุพร จันทรากาศ 1480 นาง ท่าแร้ง 89/290
จารุวรรณ เครือเทพ 891 นางสาว ท่าแร้ง 8/38
จารุวรรณ ตรีภักดีกุล 1056 นาง ท่าแร้ง 139/214
จารุวรรณ พวงประดิษฐ์ 493 นาง อนุสาวรีย์ 9/431
จารุวรรณ วศินสิทธิสุข 66 นาง อนุสาวรีย์ 18
จาวดี มีบุญญา 51 นาง อนุสาวรีย์ 3/2198
จำเนียง อุตมะโภคิน 457 นาย อนุสาวรีย์ 168
จำเนียร นงค์นาง 267 นาย อนุสาวรีย์ 147/13
จำปี ยอพันดุง 265 นาง อนุสาวรีย์
จำลอง บรรยงค์ 286 นาย อนุสาวรีย์ 99/43
จำลอง พุ่มกุมาร 1310 นาง ท่าแร้ง 100/206
จิตต์ลดา ตลับเพชร 1018 นาง ท่าแร้ง 24/148
จิตตวีร์ ถิระไพบูลย์ 69 นางสาว อนุสาวรีย์ 117
จิตรลดา หนูฤทธิ์ 389 นาง อนุสาวรีย์ 48
จิตรวิมล กลิ่นประเสริฐ 12 นางสาว อนุสาวรีย์
จิตรา กนกวารีรัตน์ 721 นาง อนุสาวรีย์ 9/136
จิตรา ลิ่มหุ่น 70 นาง อนุสาวรีย์
จิตรา วรพจน์ 1332 นาง ท่าแร้ง 163/21
จิตรา สุวรรณพัฒน์ 1612 นางสาว ท่าแร้ง 121/52
จินดา เพียรเกิด 377 นาย อนุสาวรีย์
จิรพรรณ กุลชา 1431 นางสาว ท่าแร้ง 40/90
จิรพรรณ ภิญโญรัตนโชติ 454 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรพรรณ เอกก้านตรง 1542 นางสาว ท่าแร้ง 99/55
จิรภาส ดาวมานพ 766 นาย อนุสาวรีย์ 244/42
จิรวัฒน์ ใหญ่ผา 317 นาย อนุสาวรีย์ 119/1
จิรศักดิ์ สุขุม 1245 นาย ท่าแร้ง
จิรัฎฐ จันทร์คีรี 841 นาย ท่าแร้ง 6/251
จิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ์ 367 นางสาว อนุสาวรีย์ 1/13
จิรา เงินหนู 1032 นางสาว ท่าแร้ง 6/456
จิรารัตน์ จงไกรจักร 1182 นาง ท่าแร้ง 146/66
จิราวุธ ราญรอนสงคราม 1289 นาย ท่าแร้ง
จีรทีปต์ เพียรชัย 1652 นาย ท่าแร้ง
จีระ รังสิกรพุม 784 นาย อนุสาวรีย์ 55
จีระศักดิ์ สิงห์เนิน 1020 นาย ท่าแร้ง 111/1055
จุฑานิษฐ์ สังวร 14 นาง อนุสาวรีย์ 9/171
จุฑามาส ระถี 143 นางสาว อนุสาวรีย์
จุติภัทร ศรีเวทยาภิรัชต์ 568 นาง อนุสาวรีย์
จุมพล เครือจันทร์ 1264 พันตำรวจโท ท่าแร้ง 100/73
จุฬาลักษณ์ สมพันธุ์ 1435 นาง ท่าแร้ง 24/232
เจตสุภา แจ่มสุริยา 1250 ดาบตำรวจตรีหญิง ท่าแร้ง 100/244
เจษฎา ขัดทองงาม 1085 นาย ท่าแร้ง 79/81
เจษฎากร ศรีจันทร์ 298 นาย อนุสาวรีย์
โจ แซ่สือ 1515 นาย ท่าแร้ง 111/847
ฉลวย จิตประเสริฐ 655 นาง อนุสาวรีย์ 999/128
ฉลวย เจนพนัส 649 นาย อนุสาวรีย์
ฉลวย มาทอง 208 นาง อนุสาวรีย์ 8
ฉลอง ซอกหอม 422 นาย อนุสาวรีย์
ฉลาด เพชรเพลิดพราว 430 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์
ฉัชลัญา ศรีมหาพรม 1421 นางสาว ท่าแร้ง 78/180
ฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร 1194 นาย ท่าแร้ง 199/207
ฉัตรชัย ภัทรทิวานนท์ 1510 นาย ท่าแร้ง 92/89
ฉัตรพร เลิศชิน 1125 นาง ท่าแร้ง 34
ฉันทนา สิทธิญาวณิชย์ 1471 นางสาว ท่าแร้ง 7/78
เฉลา ภูกงทอง 1293 นาย ท่าแร้ง
เฉลิม รักราช 232 นาย อนุสาวรีย์ 40/335
เฉลิมพล แป้นภู 1249 นาย ท่าแร้ง
ชดช้อย ผุลละศิริ 620 นาง อนุสาวรีย์
ชนสิษฎ์ โนมูระ 843 นาย ท่าแร้ง 39/130
ชนาภา อุยะนันทน์ 792 นาง อนุสาวรีย์ 96/53
ชนิกานต์ พันธุ์ยิ่งยก 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/185
ชนิดา เก่าบริบูรณ์ 237 นางสาว อนุสาวรีย์
ชนินทร์ ไชยนรุณ 1231 นาย ท่าแร้ง
ชนิสรา ภูชฎาภิรมย์ 1528 นาง ท่าแร้ง 99/63
ชม วันจันทร์ 1203 นาย ท่าแร้ง
ชมพูนุช ทังสุนันท์ 1127 นางสาว ท่าแร้ง 139/29
ชยังกูร แย้มเดช 77 นาย อนุสาวรีย์ 3/2812
ชรินทร์ โรจนวุฒานนท์ 1536 นาย ท่าแร้ง 39/52
ชลธิชา เบญจภาสิริกุล 1227 นาง ท่าแร้ง 102/563
ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 1079 นาง ท่าแร้ง 5/7
ชลากร พานิชกิจ 588 นาง อนุสาวรีย์ 42
ชลิตย์ สารฤทธิ์ 1142 นาย ท่าแร้ง 139/41
ชลินทรา อากาศเมฆ 746 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
ชวนชม มานิตยกุล 1384 นาง ท่าแร้ง 231/1
ชวลิต มณฑิราลัยพร 715 นาย อนุสาวรีย์ 30
ชอบ วรรณลพ 426 นาย อนุสาวรีย์
ชัชชฎา ตรีวิทยานุรักษ์ 1278 นาง ท่าแร้ง 144/38
ชัชภัสสม์ วิรัชต์อิสรา 387 นาย อนุสาวรีย์ 3/123
ชัชฤทธิ์ พลตื้อ 383 นาย อนุสาวรีย์
ชัชวรรณ จรัสเมตตาคุณ 315 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/234-235
ชัชวาลย์ ตั้งมงคล 353 นาย อนุสาวรีย์ 139/273
ชัชวาลย์ นุตตะรังค์ 1503 นาย ท่าแร้ง 99/96/
ชัยชนะ พูลศิริ 1074 นาย ท่าแร้ง 18/239
ชัยณรงค์ จันทร์เหมือนเผือก 752 นาย อนุสาวรีย์ 32/47
ชัยทัต มีสินกิจ 748 นาย อนุสาวรีย์
ชัยทัศน์ หันชะนา 1028 ส.ต.อ. ท่าแร้ง 100/294
ชัยพงษ์ ศิริเกษ 1338 นาย ท่าแร้ง 6/376
ชัยพร บุญญผลานันท์ 1072 นาย ท่าแร้ง 161/22
ชัยรัตน์ เขมะวงศ์ 222 นาย อนุสาวรีย์ 10/41
ชัยรัตน์ สุจิตฉันท์ 307 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/296
ชัยวัฒน์ แช่มช้อย 977 นาย ท่าแร้ง 2
ชาญชัย ประภัสสรชาติ 361 นาย อนุสาวรีย์ 89/686
ชาญชัย ประสพสงค์ 1291 นาย ท่าแร้ง
ชาญชัย มณีพันธ์ 137 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 21
ชาญชัย สุจิรภิญโญกุล 1104 นาย ท่าแร้ง 199/175
ชาญณรงค็ ทิมถาวร 1001 นาย ท่าแร้ง 22/33
ชาญณรงค์ เทียนทอง 1119 นาย ท่าแร้ง
ชาญยุทธ แหววเลี่ยม 1057 นาย ท่าแร้ง 159/468
ชาญวิทย์ พลละคร 1326 นาย ท่าแร้ง 121/464
ชาตรี ดวงศรี 85 นาย อนุสาวรีย์
ชาติชาย แดงเดช 1121 นาย ท่าแร้ง 90/169
ชาติชาย ฟูเจริญทรัพย์ 397 นาย อนุสาวรีย์ 9/6
ชำนาญ การสมโชค 662 ร.ต. อนุสาวรีย์
ชิตพล ศิลป์ 698 นาย อนุสาวรีย์
ชินธัช เหลืองรังษี 724 นาย อนุสาวรีย์ 35/11
ชินวัฒน์ อินทรฤทธิ์ 1181 นาย ท่าแร้ง 99/107
ชินานาฎ สว่างเกตุ 191 นาง อนุสาวรีย์ 63/56
ชีรา อ่อนสมัย 1346 นาง ท่าแร้ง 102/38
ชุงฮวด กิจวิไลรัตน์ 762 นาย อนุสาวรีย์ 11
ชุตินธร สหชัยวัฒนา 1417 นางสาว ท่าแร้ง 99/12
ชุติปภา ม่วงสุวรรณ์ 1484 นางสาว ท่าแร้ง 378
ชุนิชา ศรีการวรดา 1422 นาง ท่าแร้ง 9
ชุบ เดชสุวรรณ์ 365 นาย อนุสาวรีย์ 174/9
ชุมวิทย์ พูลสวัสดิ์ 444 นาย อนุสาวรีย์ 9/36
ชุลีพร ภูมิสัวสดิ์ 1615 นางสาว ท่าแร้ง 302
ชูชาติ เมืองมูล 567 นาย อนุสาวรีย์ 160
ชูไทย อัครวิทยานนท์ 986 นาย ท่าแร้ง 65/5
ชูศรี พิติรางค์กร 295 นาง อนุสาวรีย์ 108/167
เชน ลี วู 1355 นาง ท่าแร้ง 18/122
เชวง ทัพวงศ์ 598 นาย อนุสาวรีย์ 64/12
เชวงศักดิ์ สงสวรรณ 1117 นาย ท่าแร้ง
เชษฐา อธิวงศ์ธนวัฒน์ 21 นาย อนุสาวรีย์ 12/251
เชาวรัตน์ ทับทอง 141 นาย อนุสาวรีย์
เชิดชัย ลาภูตะมะ 804 นาย อนุสาวรีย์
เชิดชัย อธิวงศ์ธนวัฒน์ 254 นาย อนุสาวรีย์ 12/253
เชิดศักดิ์ พยัคฆ์จำเริญ 1128 นาย ท่าแร้ง 118/124
โชคชัย เบ็ญจมิตรกุล 272 นาย อนุสาวรีย์ 159/100
โชคทรัพย์ ฤกษ์จำนงค์ 1349 นาย ท่าแร้ง 6/685
ซำซุง แซ่เฮง 1463 นาย ท่าแร้ง 37/81
ไซ้ฮวย เฉลิมธนศักดิ์ 627 นาง อนุสาวรีย์ 30/2
ญดาศจี นามมาตร 1137 นางสาว ท่าแร้ง 40/26
ญาณวดี พรหมจินดา 788 นางสาว อนุสาวรีย์
ญาดา เลียบแสง 1173 นางสาว ท่าแร้ง 228
ฐพงษ์ นวพักตร์พิไล 110 นาย อนุสาวรีย์ 10/99
ฐาปณา วงศ์วิศว์ 1372 นาง ท่าแร้ง 35/10
ฐิตากร สัมมาชิต 819 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐิตารีย์ ฐิติวัฒน์กุล 569 นาง อนุสาวรีย์ 4/249
ฐิติกร ศรีวรกุล 1049 นาย ท่าแร้ง
ฐิติพงษ์ ภักดีหาญ 483 นาย อนุสาวรีย์
ฐิติพร สนิทสนม 815 นางสาว อนุสาวรีย์
ฐิติภัทร์ พรหมมา 1452 นาย ท่าแร้ง
ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู 789 นาย อนุสาวรีย์ 9/67
ฐิติวัฒน์ เภสัชมาลา 1415 นาย ท่าแร้ง 46/38
ฐินากร ขันตี 1518 นาย ท่าแร้ง 32/102
ณรงค์ เกาวนันทนื 282 นาย อนุสาวรีย์ 159/112
ณรงค์ คงกระพันธ์ 763 นาย อนุสาวรีย์ 225/1
ณรงค์ ทิพย์มงคลศิลป์ 1352 นาย ท่าแร้ง 118/292
ณรงค์ ผิวสีนวล 1185 นาย ท่าแร้ง
ณรงค์ สัยเกตุ 1191 นาย ท่าแร้ง 137/37
ณรงค์ เอี่ยมสม 1259 พันตำรวจโท ท่าแร้ง 100/63
ณรงค์ชัย บุญญฤทธิ์ 838 นาย ท่าแร้ง 41/2
ณรงค์ศักดิ์ สมพัศ 745 นาย อนุสาวรีย์ 88/16
ณหทัย ไชยพงษ์ 633 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัชชยา ไทยสงเคราะห์ 994 นาง ท่าแร้ง
ณัฏฐกิตติ์ สืบพงศ์เภา 1485 นาย ท่าแร้ง 200/80
ณัฏฐา สิทธิ์ศิริวิภากุล 1364 นาง ท่าแร้ง 4/9
ณัฐกร ศิริสวัสดิ์ 366 นาย อนุสาวรีย์
ณัฐกานต์ วงศ์บูรพาชาติ 1442 นาง ท่าแร้ง 102/229
ณัฐกิจ คงปาน 1292 นาย ท่าแร้ง
ณัฐกิตติ์ แสนคุ้ม 1409 นาย ท่าแร้ง 18/144
ณัฐชนน ก้อนทอง 1007 นาย ท่าแร้ง 88/227
ณัฐชนน เปี่ยมฝั่ง 1657 นาย ท่าแร้ง
ณัฐชนนต์ ราชรุจิทอง 999 นาย ท่าแร้ง 148/22
ณัฐชนันท์ โพธิ์สศรี 1164 นางสาว ท่าแร้ง
ณัฐชาติ เสือเอก 49 นาย อนุสาวรีย์ 49
ณัฐนิชา ท่าหิน 535 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐนิตย์รดี เมธีธรรมาภรณ์ 1358 นางสาว ท่าแร้ง 159/214
ณัฐพงศ์ ธนินพงศ์ 1430 นาย ท่าแร้ง
ณัฐพงศ์ สุขสมนิล 865 นรต. ท่าแร้ง 139/256
ณัฐพงษ์ บุญอนันต์ 621 นาย อนุสาวรีย์ 11
ณัฐพร บุญอนันต์ 619 นาย อนุสาวรีย์ 57
ณัฐวรัตถ์ วชิราวุฒิชัย 314 นาง อนุสาวรีย์ 108/610
ณัฐวุฒิ ชูลิขิต 124 นาย อนุสาวรีย์ 98/178
ณัฐวุฒิ เลิศเกษตรกรรม 968 นาย ท่าแร้ง 102/8
ณัฐวุธ บุญอนันต์ 616 นาย อนุสาวรีย์ 55
ณัฐศักร ซื่อพงษา 503 นาย อนุสาวรีย์ 244/253
ณิชชาภัทร เรืองศรี 1367 นางสาว ท่าแร้ง
ณิชาภา มั่งมีทรัพย์ 115 นางสาว อนุสาวรีย์
ณิฐินาฎ ศรีจันทร์สุข 216 นาง อนุสาวรีย์ 244/135
ณีรปรินทร์ อำมาตย์ชนภัทร 1241 นาง ท่าแร้ง 179/70
ดรุณี จรูญเรือง 1270 นางสาว ท่าแร้ง 33/144
ดรุณี ตั้งมงคล 1150 นาง ท่าแร้ง 139/31
ดวง โพธิ์ทอง 376 นาย อนุสาวรีย์
ดวงกมล พลายเพชร 32 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/15
ดวงกมล สนสร้อย 884 นางสาว ท่าแร้ง 60/7
ดวงทิพย์ จิรันดร 1337 นาง ท่าแร้ง 83/68
ดวงพร กุศลเสนอ 987 นาง ท่าแร้ง 104/82
ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล 656 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
ดาบชัย ผาอินทร์ 517 นาย อนุสาวรีย์
ดารารัตน์ ทัพพันธ์ชัย 1002 นาง ท่าแร้ง 119/139
ดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์ 1126 นางสาว ท่าแร้ง 118
ดาราวรรณ สูตรสุวรรณ 1143 นางสาว ท่าแร้ง 199/28
ดารินทร์ ลาดละคร 894 นางสาว ท่าแร้ง 60/8
ดาวเรือง คำบุตรดี 1418 นาย ท่าแร้ง
ดำรงค์ มีกิริยา 626 นาย อนุสาวรีย์ 41
ดำรงฤทธิ์ คุ้มบุญมี 1024 นาย ท่าแร้ง 137/64
ดำรงศักดิ์ สุขศรี 380 นาย อนุสาวรีย์
ดุษฎี เย็นสุดใจ 638 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/123
ดุษฎี ลีลาสมาน 1554 นาย ท่าแร้ง 2/163
ดุสิดา พุ่มหรดี 923 นาง ท่าแร้ง 13
ดุสิต ไชยอนงค์ 863 นาย ท่าแร้ง 172/2
ดุสิต ปรดเมธี 57 นาย อนุสาวรีย์
เดชา ศรีคุณ 92 นาย อนุสาวรีย์
เดือน พันธะมา 123 นาง อนุสาวรีย์
เดือนแรม สถาวระ 84 นาย อนุสาวรีย์ 178/24
แดง ประภารักษ์วรกุล 900 นาง ท่าแร้ง 56/193-194
ต้นพงศ์ แก้วคงคา 864 นาย ท่าแร้ง 57/2
ตนัย พยัคฆนิธิ 885 นาย ท่าแร้ง 222/157
ตฤณ ตันยาภิรมย์ 251 นาย อนุสาวรีย์ 7
ตฤณ ผินโพธิ์ 281 นาย อนุสาวรีย์ 40/54
ต่อพันธุ์ แก้วคงคา 828 นาย ท่าแร้ง 222/257
ต่อศักดิ์ กาญจนโนพงษ์ 229 นาย อนุสาวรีย์
ต่อศักดิ์ จันทร์ต๊ะ 1357 นาย ท่าแร้ง 2/57
ตา สมชัย 1668 นาย ท่าแร้ง 159/320
เตชินท์กีรติ ธนาดุลพัทธนันท์ 1500 นาย ท่าแร้ง 68/8
เตือนใจ คำงาม 1576 นางสาว ท่าแร้ง 92
แต้ม ขำกระแสร์ 1324 นาง ท่าแร้ง 78/6
ไตรวุฒิ ทัตตะโถมะ 1526 นาย ท่าแร้ง
ถนอม สารพล 270 นาย อนุสาวรีย์
ถวนันท์ มั่นคง 175 นางสาว อนุสาวรีย์ 27/9
ทนงศักดิ์ เพชรเทียน 26 นาย อนุสาวรีย์ 44/3
ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี 268 นาย อนุสาวรีย์ 343/24
ทรงพล พันธุ์ไพโรจน์ 1561 นาย ท่าแร้ง 18/288
ทรงพล เสยยงคะ 226 นาย อนุสาวรีย์ 56/177
ทรงรถ เชาว์วิจิตร 827 นาย ท่าแร้ง 41/11
ทรงศักดิ์ ฉินสกลธนากร 1437 นาย ท่าแร้ง 145/42
ทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล 1379 นาย ท่าแร้ง 7/60
ทรงศักดิ์ พอดี 373 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/51
ทวิช ใบลี 172 นาย อนุสาวรีย์ 135/105
ทวี คำระสิงห์ 1673 นาย ท่าแร้ง
ทวี เจื้อยแจ้ม 892 นาง ท่าแร้ง 241
ทวี พันธุ์ศรี 262 นาย อนุสาวรีย์
ทวีทรัพย์ สัญจรดี 60 นาย อนุสาวรีย์ 298/3
ทวีฤทธิ์ ประนิล 768 นาย อนุสาวรีย์
ทศนพรรณ ไวทยมงคลกุล 1532 นาย ท่าแร้ง 17/99
ทศพร สมสุวรรณชัย 548 นาย อนุสาวรีย์ 37/354
ทองใบ พงษ์สุวรรณ 105 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองใบ ศรีศิริ 335 นาย อนุสาวรีย์ 7
ทองพิน คำพะทา 1377 นาย ท่าแร้ง 117/227
ทองม้วน สุพัฒน์ 347 นางสาว อนุสาวรีย์
ทองมี เทศสนั่น 1210 นาย ท่าแร้ง 119/266
ทองใว ชินฮาด 1153 นาง ท่าแร้ง 44/6
ทองสุก พวงภู่ 102 นาง อนุสาวรีย์
ทองใส ปุ๋ยวงค์ 696 นาง อนุสาวรีย์
ทักษิณ จันทร์สกุล 132 นางสาว อนุสาวรีย์ 27/3
ทักษิณา นักซอ 1495 นางสาว ท่าแร้ง 119/221
ทักษิณา เอกปรัชญาสกุล 1570 นางสาว ท่าแร้ง 121/281
ทัศน ประสาทพร 805 นาย อนุสาวรีย์
ทัศน์พงศ์ หวังโภคา 920 นาย ท่าแร้ง
ทัศนี แซ่โง้ว 1466 นาง ท่าแร้ง 139/156
ทัศนี สุดแสนฉุน 645 นาง อนุสาวรีย์ 11
ทัศนีย์ เดี่ยวตระกูลชัย 962 นาย ท่าแร้ง 169/77
ทัศนีย์ สีหามาตย์ 1265 นางสาว ท่าแร้ง 142/47
ทัศนีย์ หอมทรัพย์ 630 นางสาว อนุสาวรีย์
ทัศวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์ 911 นางสาว ท่าแร้ง 6/613
ทำนอง พงษ์สุวรรณ 202 นางสาว อนุสาวรีย์
ทิ้ง กรวยทอง 889 นาง ท่าแร้ง
ทิพย์วรรษ วรจินต์ 508 นาง อนุสาวรีย์ 19
ทิพยสุคนธ์ ถือคง 718 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/337
ทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน 1219 นาง ท่าแร้ง 65/20
ทิพวรรณ อธรรมพ่ายราบ 1251 นาง ท่าแร้ง 189/72
ทิพาพรรณ ศรีสุข 1016 นางสาว ท่าแร้ง 55/81
ทิวา ตระการเกตุ 400 นาย อนุสาวรีย์ 74
ทิวาภรณ์ ว่องวัฒนกูล 757 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/342
ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ 35 นาง อนุสาวรีย์ 29/768
เทพทัย กรรณสูต 726 นาย อนุสาวรีย์
เทพนม เขื่อนกองแก้ว 1188 นาย ท่าแร้ง 19/137
เทพฤทธิ์ อติวัฒนานนท์ 1592 นาย ท่าแร้ง 139/147
เทพสุดา ยิ้มแย้ม 755 นางสาว อนุสาวรีย์
เทอดเกียรติ ศิริสวัสดิ์ 576 นาย อนุสาวรีย์ 18/219
เทียนชัย อุดมศิลป์ 561 นาย อนุสาวรีย์ 18/124
เทื้อน รุ่งแจ้ง 708 นาง อนุสาวรีย์
ธง ธรรมจิตร 971 นาย ท่าแร้ง 37/36
ธงชัย สร้อยศิลา 1599 นาย ท่าแร้ง
ธงชัย สุทธิรักษ์ 1347 นาย ท่าแร้ง 1
ธงศักดิ์ ฉูมิ 1211 นาย ท่าแร้ง
ธเณศ วีระญาณนนท์ 1107 นาย ท่าแร้ง 222/367
ธนกร คณวัฒน์กูล 1395 นาย ท่าแร้ง 293/1
ธนกฤต เหลืองอร่าม 407 นาย อนุสาวรีย์ 38/75
ธนชาติ ทองเกิดมากมี 895 นาย ท่าแร้ง 115/5
ธนพร เหล่าสะพาน 465 นาง อนุสาวรีย์
ธนพล สัมฤทธิ์ 677 นาย อนุสาวรีย์ 180/381
ธนพัฒน์ ศรีโหมดสุข 475 นาย อนุสาวรีย์ 37/91
ธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ 1277 นาย ท่าแร้ง 71/87
ธนภรณ์ ผาสุโก 751 นาง อนุสาวรีย์ 9/525
ธนัช เณรจิ๋ว 1605 นาย ท่าแร้ง 15
ธนัท อัชฌารจเรข 1254 ด.ต. ท่าแร้ง 100/287
ธนันท์รัฐ เปาอินทร์ 469 นาง อนุสาวรีย์ 65/61
ธนัสสรณ์ ศรุตรัตนพล 952 นางสาว ท่าแร้ง
ธนาคาร เผ่าจินดา 1369 นาย ท่าแร้ง 120/9
ธนาเดช กรกุลพงศ์ 682 นาย อนุสาวรีย์
ธนายุทธ นุชลออ 1279 นาย ท่าแร้ง 3/72
ธนิก มะกรูดอินทร์ 91 นาย อนุสาวรีย์ 201/1
ธนิกา แก่นวงค์ 241 นางสาว อนุสาวรีย์
ธนิดา กิจบำรุง 1613 นางสาว ท่าแร้ง 163/45
ธนิต นวทัตธน 76 นาย อนุสาวรีย์ 667/5
ธนินลักษณ์ ปรีชาลักษณ์ 1499 นาย ท่าแร้ง 222/235
ธมกร ทัตเจริญ 328 นาย อนุสาวรีย์ 49/105
ธรรมนูญ พูลพิทักษ์ 1233 นาย ท่าแร้ง
ธรรมนูญ วงษ์บัวงาม 617 นาย อนุสาวรีย์
ธรรมศักดิ์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 912 นาย ท่าแร้ง 200/3
ธรัช หาญณรงค์กุล 409 นาย อนุสาวรีย์
ธวัช กนกรังษี 1149 นาย ท่าแร้ง 126/230
ธวัชชัย คณาวัชรากุล 354 นาย อนุสาวรีย์ 163/34
ธวัชชัย คำฤทธิ์ 363 นาย อนุสาวรีย์
ธวัชชัย คำแหงพล 1062 ร.ต.ต. ท่าแร้ง 77/268
ธวัชชัย บุญเผื่อน 1162 นาย ท่าแร้ง 17/106
ธวัชชัย พูลสมบัติภิญโณ 534 นาย อนุสาวรีย์ 77/59
ธวัลภัสร์ ตันติจาตุพัฒน์ 1273 นาง ท่าแร้ง 147/29
ธัญทิพย์ มีมุข 1066 นางสาว ท่าแร้ง 111/759
ธันยนันท์ วุฒิอริยะเลิศ 1465 นาง ท่าแร้ง 139/171
ธันยพร บุณยอมรรัตน์ 90 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/603-604
ธันยรัศม์ ภัทรกิจนันท์ 1507 นางสาว ท่าแร้ง 68/3
ธันยาพร รอนใหม่ 340 นางสาว อนุสาวรีย์ 76/33
ธานี แก้วศิลา 485 นาย อนุสาวรีย์
ธานี ชัยสุนทรโยธิน 933 นาย ท่าแร้ง 199/70
ธารมณี เครือธนิน 1123 นางสาว ท่าแร้ง 9/260
ธารา มุ่งช่วยกลาง 425 นาย อนุสาวรีย์
ธารารัฎฐ์ รุ่งโรจน์ 302 นาง อนุสาวรีย์ 47
ธารารัตน์ สุขประเสริฐ 1017 นาง ท่าแร้ง 1
ธำมรงค์ บุญศักดิ์ 543 นาย อนุสาวรีย์
ธิชารัตน์ จันทะโยธา 849 นางสาว ท่าแร้ง 111/999
ธิดา ชีวศรีพฤกฒา 1383 นางสาว ท่าแร้ง 1/78
ธิดาภรณ์ กระจ่าง 887 นาง ท่าแร้ง 139/254
ธิดารัตน์ จันทรประเสริฐ 500 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิดารัตน์ โพธิ์ทอง 25 นางสาว อนุสาวรีย์
ธิวาภรณ์ ธรรมสรางกูร 453 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/2592
ธีฐ์ศญ จันทรวิบูลย์ 212 นาย อนุสาวรีย์ 343/34
ธีติ สุธิวานนท์ 689 นาย อนุสาวรีย์
ธีรเดช ธรรมปาโล 1237 นาย ท่าแร้ง 200/208
ธีรพงศ์ ต่วนโล้ 1381 นาย ท่าแร้ง 121/4
ธีรพันธ์ รักษ์บางแหลม 1556 นาย ท่าแร้ง 111/538
ธีรศักดิ์ เชื้อชาย 337 นาย อนุสาวรีย์ 666/40
ธีระพงษ์ โสดาศรี 405 นาย อนุสาวรีย์ 9/63
ธีระยศ ภัทรสกุล 1580 นาย ท่าแร้ง 222/84
ธีระวัฒน์ จินดา 495 ร.ท. อนุสาวรีย์ 7
ธีระวุฒิ มณฑา 1158 นาย ท่าแร้ง 1265-1266
ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 1090 นาย ท่าแร้ง 7/143
เธียรทรรศน์ เกตุตรีกรณ์ 38 นาย อนุสาวรีย์ 29/263
นงค์น้อย บุญปกครอง 1341 นางสาว ท่าแร้ง 118/261
นงค์เยาว์ รัตนเย็นใจ 1065 นางสาว ท่าแร้ง 222/154
นงชนก แซ่ตั้ง 1169 นาง ท่าแร้ง 244/8
นงนุช งามศิริ 1180 นาง ท่าแร้ง 199/187
นงนุช ทองใบ 472 นาง อนุสาวรีย์
นงนุช พรสุโรจน์ 450 นาง อนุสาวรีย์
นงเยาว์ ตรีฉัตร 919 นางสาว ท่าแร้ง
นพคุณ สุวรรณบูลย์ 490 นาย อนุสาวรีย์ 41
นพณัช ทับทัน 1151 นาย ท่าแร้ง
นพพร ทับทิมอ่อน 542 พ.ท. อนุสาวรีย์
นพรัตน์ ตรุณรัตน์ 1345 นาย ท่าแร้ง 118/179
นพรุจ ช้างเยาว์ 509 นาย อนุสาวรีย์
นภชาญ เอื้อประเสริฐ 758 นาย อนุสาวรีย์ 63/12
นภสินธุ์ สอนมานนท์ 1441 นาย ท่าแร้ง 29/242
นภารัตน์ เลิศมณีวงศ์สกุล 1578 นางสาว ท่าแร้ง
นรวัฒน์ นิลวาศ 1157 นาย ท่าแร้ง 17/62
นราดร คำแหง 148 นาย อนุสาวรีย์
นราวดี พันธ์นรา 448 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/23
นรินทร์ เจริญพล 1161 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 100/506
นริศรา ตันยาภิรมย์ 312 นาง อนุสาวรีย์ 342/170-171
นเรนทร์ฤทธิ์ เอกสมัย 767 นาย อนุสาวรีย์
นฤชา โกมลวาทิน 1340 นาย ท่าแร้ง 159/544
นฤมล พงษ์อุทธา 285 นางสาว อนุสาวรีย์
นฤมล พิมพ์ศรี 394 นาง อนุสาวรีย์
นวพรรษ หงสารกุล 1243 นางสาว ท่าแร้ง 99/140
นวพันธ์ ชาติกานนท์ 235 นาย อนุสาวรีย์ 21
น่วม ภูคณะ 867 นาง ท่าแร้ง 15
นวรัตน์ คูณทวีทรัพย์ 888 นางสาว ท่าแร้ง 3/7
นวลจันทร์ เข็มแหลม 6 นาง อนุสาวรีย์ 45/1
นวลวรรณ บรรจงกุลศักดิ์ 1299 นาง ท่าแร้ง 18/93
น้องนุช จิตรวรศักดิ์ 1204 นาง ท่าแร้ง 159/730
นัทธี เจริญวิริยะภาพ 476 นางสาว อนุสาวรีย์
นันท์นภัส อภิธนวงศ์ศิริ 1616 นางสาว ท่าแร้ง 2/224
นันทนิษฏ์ พินิตอาภากรณ์ 1209 นางสาว ท่าแร้ง 88/342
นันทพร พงษ์สัมณะ 24 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทพร อดุลย์เดช 852 นาย ท่าแร้ง
นันท์มนัส ธมกร 1663 นางสาว ท่าแร้ง 66/24
นันทวรรณ ช่างคำ 56 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทา จิตจรัสแสง 15 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/177
นันทิกา พืชนะผล 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 284
นันทิฉัตร ศรีรัตน์ 344 นางสาว อนุสาวรีย์
นันทิยา ทองดี 1015 นางสาว ท่าแร้ง 1/11
นาฎพรรณ สุทธิวานิช 499 นางสาว อนุสาวรีย์
นาตยา วิชาธร 584 นางสาว อนุสาวรีย์
นายชนรัตน์ จิบจันทร์ 904 นาย ท่าแร้ง
นายสายัญ คงสว่าง 982 นาย ท่าแร้ง 94
นารถฤดี รัตตะกุญชร 1648 นาง ท่าแร้ง 202/9
นารี เชิญขวัญมา 351 นาง อนุสาวรีย์ 11
นารี ทำดี 809 นาง อนุสาวรีย์
นารีกานต์ มังกร 1013 นางสาว ท่าแร้ง 139/70
นาวี เรืองเดชกรณ์ 1099 นาย ท่าแร้ง
น้ำเพ็ชร์ สุรินยา 1257 นาง ท่าแร้ง 89/27
น้ำอ้อย ศรีพึ่งจั่น 152 นาง อนุสาวรีย์
นิด ดอกคำ 330 นาง อนุสาวรีย์ 49/82
นิตย์ ใบเอี่ยม 1414 นาย ท่าแร้ง 99/48
นิตยา เพ็ชรพา 125 นางสาว อนุสาวรีย์
นิตยา ศรีสุข 464 นางสาว อนุสาวรีย์
นิตยาพร บุญแสงส่ง 1311 นางสาว ท่าแร้ง 18/206
นิติ ศรีอุทธยาน 1350 นาย ท่าแร้ง
นิพนธ์ นพรัตน์ 1644 นาย ท่าแร้ง 144/143
นิพันธ์ ทับโพธิ์ 536 นาย อนุสาวรีย์ 37/405
นิภาธร ชุมทอง 1212 นางสาว ท่าแร้ง
นิภาพร กิจจา 1539 นาง ท่าแร้ง 76/2
นิภาวรรณ วิชาวรณ์ 1614 นางสาว ท่าแร้ง 321
นิ่มอนงค์ ชูรัตน์ 1619 นางสาว ท่าแร้ง
นิรมล ลาวะปานา 1322 นางสาว ท่าแร้ง 134/120
นิรวรรณ ชินกุลกิจนิวัฒน์ 384 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/115
นิรันดร์ สังขวิจิตร 1327 นาย ท่าแร้ง 44/151
นิรันดิ์ สำราญมนต์ 348 นาย อนุสาวรีย์
นิรารัตน์ เปี่ยมศิริมงคล 414 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/359
นิรุต สุสนธิ 1530 นาย ท่าแร้ง 97/4
นิรุตต์ ทองสุก 9 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 45/40
นิรุตติ จันทนะทรัพย์ 647 นาย อนุสาวรีย์ 3/5
นิวัฒน์ นาคประเสริฐ 1283 นาย ท่าแร้ง
นิวัติ วีระพงษ์สุชาติ 1089 จ.ส.อ. ท่าแร้ง 134/151
นิศากรณ์ เปียผึ้ง 1223 นางสาว ท่าแร้ง 6/625
นิสากร พลขันธ์ 826 นางสาว ท่าแร้ง
นุชจรินทร์ ทานาม 1097 นางสาว ท่าแร้ง
นุชนาถ วงษ์สุวรรณ์ 382 นาง อนุสาวรีย์ 9/348
นุศรา ทัศนศรี 737 นาง อนุสาวรีย์ 180/345
นุสรา จันทร์ต๊ะ 1096 นาง ท่าแร้ง 18/311
เนตรนภา สุริยะเดช 1501 นางสาว ท่าแร้ง 92/38
เนตรลาวัณย์ บุญจันทร์ 1448 นางสาว ท่าแร้ง 88/347
เนาว์รัตน์ คุ่ยเอี่ยม 594 นางสาว อนุสาวรีย์
เนาวรัตน์ แจ่มเล็ก 1318 นางสาว ท่าแร้ง 18/253
เนาวรัตน์ แสนแก้ว 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/211
บงกช สิทธิสุขไพศาล 1206 นางสาว ท่าแร้ง 111/535
บรรจง โพธิ์ชัยศรี 223 นางสาว อนุสาวรีย์
บรรจบ นาคงาม 750 นาย อนุสาวรีย์ 25/66
บรรดาศักดิ์ แซ่จิว 292 นาย อนุสาวรีย์ 3/1147
บราลี ลักษณลม้าย 1393 นางสาว ท่าแร้ง 444
บวร กนกชัยปราโมทย์ 907 นาย ท่าแร้ง 59/30
บังอร คำอาษา 1403 นาง ท่าแร้ง
บังอร จันดาหาร 211 นางสาว อนุสาวรีย์
บังอร เชาวะวณิช 672 นาง อนุสาวรีย์ 126
บังอร โตจับ 1266 นาง ท่าแร้ง
บังอร ทวีสุข 781 นาง อนุสาวรีย์ 62/185
บังอร ศรีโชค 1407 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร ส่งอิ่ม 1590 นางสาว ท่าแร้ง
บังอร โสวรรณะ 1382 นางสาว ท่าแร้ง
บังเอิญ ใจชื่น 713 นาง อนุสาวรีย์ 10/35
บัญชา เชื้อเขตกรรม 1288 นาย ท่าแร้ง
บัณฑิต คิดอ่าน 433 นาย อนุสาวรีย์ 26/4
บัณฑิต เจริญเลิศ 1067 นาย ท่าแร้ง 118/285
บัวทอง โสมดี 97 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/127
บาง ประแดงชาติ 990 นาย ท่าแร้ง
บำรุง ผุดสี 436 นาย อนุสาวรีย์
บุญ ขาวสอาด 595 นาง อนุสาวรีย์ 206
บุญ พลรักษ์ 206 นาย อนุสาวรีย์ 49
บุญชัย ผุลละศิริ 615 นาย อนุสาวรีย์
บุญชัย วิเศษบรรจง 1238 นาย ท่าแร้ง 155/17
บุญชัย สุขโสภณ 375 นาย อนุสาวรีย์ 77/35
บุญชัย เหรัญญกิจ 231 นาย อนุสาวรีย์ 44/70
บุญธนโชติ ก้านทอง 730 นาย อนุสาวรีย์
บุญธรรม แก้วลองบน 688 นาย อนุสาวรีย์ 46
บุญธรรม วังแฟน 976 นาย ท่าแร้ง
บุญเพ็ญ ศรีงาม 1672 นาง ท่าแร้ง 30/2
บุญยนุช ชะชาตย์ 882 นางสาว ท่าแร้ง 60/3
บุญย้อย เหตระกูล 537 นาง อนุสาวรีย์ 59/77
บุญเย็น เจริญสุข 989 นาย ท่าแร้ง
บุญรอด ดชติ 862 นาง ท่าแร้ง
บุญฤทธิ์ ปาลวัฒน์ 1059 นาย ท่าแร้ง 44/19
บุญล้อม ทุ่งไธสง 176 นาง อนุสาวรีย์
บุญล้อม ผลจันทร์หลาก 142 นาย อนุสาวรีย์
บุญลาภ ภูสุวรรณ 489 นางสาว อนุสาวรีย์ 62
บุญเลิศ ทองเนียม 1073 นาย ท่าแร้ง 210
บุญศิริ พิศณุวงรักษ์ 574 นางสาว อนุสาวรีย์ 330/24
บุญส่ง ศรีสวัสดิ์ 869 นาย ท่าแร้ง 135/12
บุญหนา กึนสี 998 นาง ท่าแร้ง
บุญเอือง ทัดสี 1239 นาง ท่าแร้ง 161/25
บุณษะณา บุญสายทอง 1380 นางสาว ท่าแร้ง 155/93
บุรินทร์ สีตลารมณ์ 435 นาย อนุสาวรีย์ 225/70
บุรี สนิทมัจโร 1080 นาย ท่าแร้ง 222/221
บุศรา มูลสถาน 1159 นาง ท่าแร้ง 139/248
บุศรินทร์ บุญธนะสาร 53 นาย อนุสาวรีย์ 9/276
เบญจมาภรร์ สุริยะจันทร์ 1170 นาง ท่าแร้ง 111/422
เบญจวรรณ แย้มแสง 1051 นางสาว ท่าแร้ง 19/235
เบญจวรรณ สุจริตชัย 122 นาง อนุสาวรีย์ 22/59
เบญจวรรณ อาศัยผล 139 นาง อนุสาวรีย์ 92/91
เบ็ญจะนา ลาพระอุตร 835 นางสาว ท่าแร้ง 118/167
ปชัญญา ยังเต็ม 634 นาย อนุสาวรีย์
ปฏิพัทธ์ เหล่าคงธรรม 1190 นาย ท่าแร้ง 159/343
ปฏิพัทธิ์ อุดมพรธนกิจ 1356 นาย ท่าแร้ง 111/355
ปทมปัญย ดวงประสพสุข 905 นางสาว ท่าแร้ง 121/77
ปนัดดา หัตถโชติ 1398 นางสาว ท่าแร้ง 159/8
ปนัดดา ฮุนตระกูล 967 นางสาว ท่าแร้ง 32/174
ปภากร ครูปัญญามาตย์ 146 นาย อนุสาวรีย์ 544
ปรเมศวร์ วารีวะนิช 1497 นาย ท่าแร้ง 94/168
ประกาศิต คำภูแสน 1046 นาย ท่าแร้ง 159/595
ประครองศิลป์ เวียงคำ 385 ส.อ. อนุสาวรีย์ 43/367
ประคองศรี สุขสำราญ 166 นางสาว อนุสาวรีย์
ประจวบ พวงชะบา 1363 นาง ท่าแร้ง
ประจักร จิตจำปี 1474 นาย ท่าแร้ง
ประชา จินตสุนทรอุไร 434 นาย อนุสาวรีย์
ประชิต กลิ่นหอม 45 นางสาว อนุสาวรีย์ 49/70
ประญัติ ฉุยฉาย 820 นาย อนุสาวรีย์
ประดิษฐ์ นาวาเจริญ 386 นาย อนุสาวรีย์ 59/60
ประดิษฐ์ ฤกษ์รัตน์ 1492 นาย ท่าแร้ง 62/8
ประตินันท์ รัตนเกรียงไกร 875 นาย ท่าแร้ง 35/52
ประทุม แฉ่งโสภา 1078 นาง ท่าแร้ง 501/166
ประเทือง ต่อสกุล 926 นาง ท่าแร้ง 18/316
ประนอม ธนะรัตน์ 1656 นางสาว ท่าแร้ง
ประแนม วริชากรณ์ 374 นาง อนุสาวรีย์
ประพันธ์ ทิวาพัฒน์ 1197 นาย ท่าแร้ง
ประไพ จันทร์สืบ 1602 นาง ท่าแร้ง 62/86
ประภัสพงษ์ สุทธิเดชานัย 927 นาย ท่าแร้ง 65/60
ประภัสสร พรหมพิทักษ์ 1176 นาง ท่าแร้ง 37/263
ประภาพรรณ ทับทอง 345 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/99
ประภาส วงษ์ราศรี 1155 นาย ท่าแร้ง 6/212
ประมวล สุธีจารุวัฒน 1012 นาย ท่าแร้ง 55/54
ประยงค์ ชาญการค้า 1640 นาง ท่าแร้ง 3/1
ประยงค์ศรี ซื่อวาจา 269 นาง อนุสาวรีย์ 35/25
ประยุทธ กลมเกลี้ยง 343 นาย อนุสาวรีย์ 176
ประยุทธ บุญศิริ 1494 ร.อ. ท่าแร้ง 5/92
ประยุทธ ยิ่งยืนยง 625 นาย อนุสาวรีย์ 7/98
ประยูร สินทะสุทธิ์ 1225 นาย ท่าแร้ง
ประวัติ นิธิภาคย์ 513 นาย อนุสาวรีย์ 70/104
ประวิทย์ วิวัฒน์ศักดิ์พล 670 นาย อนุสาวรีย์ 43/1025
ประวีณา อินทรพรหม 1434 นางสาว ท่าแร้ง 7/147
ประสงค์ ทีฑพุฒิ 442 นาย อนุสาวรีย์ 100
ประสงค์ วชิราวุฒิชัย 379 นาย อนุสาวรีย์ 111/55
ประสพโชค เจริญวิริยะภาพ 581 นาย อนุสาวรีย์ 12/297
ประสิทธิ์ โพธิ์นรินทร์ 303 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ 611 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ สังข์หอย 192 นาย อนุสาวรีย์ 181/203
ประสิทธิ์ อินทะกนก 277 นาย อนุสาวรีย์ 43
ประเสริฐ นวลละออง 736 นาย อนุสาวรีย์
ประหยัด สุขหิ้น 1120 นาย ท่าแร้ง 35/9
ปราณี เฉลิมธนศักดิ์ 631 นางสาว อนุสาวรีย์ 66/41
ปราณี พรหมคนซื่อ 456 นาง อนุสาวรีย์
ปราณี พลอยเรียง 545 นาง อนุสาวรีย์ 30/228
ปราณี พวงพิกุล 704 นางสาว อนุสาวรีย์
ปราณี พัฒเชียรทอง 1255 นางสาว ท่าแร้ง 139/187
ปราณี มาเนตร 369 นางสาว อนุสาวรีย์
ปราณี ลาภศิริผล 1469 นาง ท่าแร้ง 2/86
ปราณี สายหยุด 1535 นางสาว ท่าแร้ง 199/82
ปราณีต สุนทรวิทย์ 1623 นางสาว ท่าแร้ง
ปราโมช โกมลกวิน 1370 นาย ท่าแร้ง 144/87
ปริชา พันธุ์แน่น 155 นาย อนุสาวรีย์ 43/83
ปริญดา ทักขิญเสถียร 1405 นางสาว ท่าแร้ง 22/9
ปริศนา พานิชกุล 306 ร.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 44/427
ปริษฐา ตั้งใจตรง 1134 นางสาว ท่าแร้ง 222/315
ปรีชา บุญถึก 822 นาย ท่าแร้ง 100/42
ปวัญรัตน์ ดอกนารี 421 นางสาว อนุสาวรีย์
ปวิชนี เข็มสุวรรณกุล 144 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญวรรษ กุละปาลานนท์ 80 นาย อนุสาวรีย์ 67/31
ปัญญา นาชัยเพชร 360 นาย อนุสาวรีย์ 18/204
ปัญญา รุ่งปัญญาสวัสดิ์ 1274 นาย ท่าแร้ง 99/11
ปัญญาพร ดีมั่น 1481 นางสาว ท่าแร้ง
ปัญญาภรณ์ เสียงเจริญ 467 นางสาว อนุสาวรีย์ 28/27
ปัทมพร อ่วมพลอย 1453 นาง ท่าแร้ง 459/119
ปัทมา ปัทมดิลก 565 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/154
ปัทมา ศรีจรัสสิน 346 นางสาว อนุสาวรีย์ 131/4
ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์ 1133 นาง ท่าแร้ง 5/136
ปาณญาภา ปุญญาภาพัชร์ 914 นางสาว ท่าแร้ง 125/15
ปานจันทร์ ผาสุกสมหวัง 1328 นาง ท่าแร้ง 111/486
ปานจิต กลับศรี 487 นาง อนุสาวรีย์ 17/77
ปาริฉัตร ประสาททอง 890 นางสาว ท่าแร้ง 62/8
ปาริชาติ อภิชาตเมธี 857 นาง ท่าแร้ง 111/469
ปาวีณา หงษ์วงศ์ 1235 นางสาว ท่าแร้ง 90/44
ปิยนุช สุกะระ 22 นาง อนุสาวรีย์
ปิยวรรณ เรืองปัญญาวุฒิ 252 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/175
ปิยวัฒน์ มั่งคั่ง 1317 นาย ท่าแร้ง 22/256
ปิยะ อจลบุญ 969 นาย ท่าแร้ง 200/203
ปิยะวรรณ ผลโพธิ์ 1513 นางสาว ท่าแร้ง 1/208
ปิยาภัทร ทองสา 1464 นาย ท่าแร้ง
เปรม น้ำใส 364 นาย อนุสาวรีย์
เปรมวดี อิทธิพงษ์ 496 น.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 35/93
โปร่ง ทองดี 1050 นาย ท่าแร้ง 43/2
ผกามาศ โตวัฒน์ 985 นาง ท่าแร้ง 38/167
ผ่อน เอี่ยมสกุล 1487 นาย ท่าแร้ง
ผานิต อภิชาติยะกุล 55 นาง อนุสาวรีย์ 12/253
ผุสดี อึ้งเจริญวงค์ 733 นาง อนุสาวรีย์ 56/229
เผอิญ เรือนพิมพ์ 1646 นาง ท่าแร้ง
เผือด ไม้แก้ว 1559 นางสาว ท่าแร้ง 10
พงศกร สังคหะพงศ์ 954 นาย ท่าแร้ง
พงศ์นเรศ สร้อยอุดม 1585 นาย ท่าแร้ง 90/17
พงษ์ชัย พรสุโรจน์ 393 นาย อนุสาวรีย์ 44/542
พงษ์เดช เขียวศรี 437 นาย อนุสาวรีย์ 4
พงษ์ศักดิ์ ตั้งเพียร 473 นาย อนุสาวรีย์ 181/124
พงษ์ศักดิ์ ทรัพย์เจริญกุล 1306 นาย ท่าแร้ง 55/53
พงษ์ศักดิ์ สมใจ 1160 นาย ท่าแร้ง 99/24
พจนา สอนดี 678 นาย อนุสาวรีย์ 28/3
พณิชา ศรีลาดเลา 1428 นางสาว ท่าแร้ง
พนมวัลย์ เธียรไฝ่ดี 694 นาง อนุสาวรีย์ 50/21
พนอ หนูรอด 371 นาง อนุสาวรีย์ 148
พนิดา ขัตติยะมาน 921 นาย ท่าแร้ง 501/25
พยอม บุญพูน 1021 นาง ท่าแร้ง
พยอม มีจิตร 1642 นางสาว ท่าแร้ง 45/5
พเยาว์ วรวุฒิพุทธพงศ์ 714 นาง อนุสาวรีย์ 180/282
พรชัย ชัยรุ่งปัญญา 1184 นาย ท่าแร้ง 28/39
พรชัย ชาลเศรษฐ์ 1110 นาย ท่าแร้ง 9/59
พรชัย สืบพงศ์เภา 803 นาย อนุสาวรีย์ 149/2
พรชัย สุขีเกตุ 1075 นาย ท่าแร้ง 137/241
พรทิพย์ ปานชี 980 นาง ท่าแร้ง 39/23
พรทิพย์ พินิตอาภากรณ์ 1200 นาง ท่าแร้ง 88/29
พรทิพย์ วิสารัตน์ 62 นาง อนุสาวรีย์ 159/117
พรเทพ พันธ์โกศล 1378 นาย ท่าแร้ง 11/895
พรนภัส ประดิษฐจุสิน 1670 นางสาว ท่าแร้ง 159/164
พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ 671 นางสาว อนุสาวรีย์ 30
พรพักตร์ เสรีสัตย์ 1156 นางสาว ท่าแร้ง 1035
พรยมล สุรินทร์ 44 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรคกลิน ชนะเจริญชัยกุล 1230 นาย ท่าแร้ง 94/130
พรรณธิภา ทิพฤตรี 1475 นาง ท่าแร้ง
พรรณิภา มณีปกรณ์ 886 นางสาว ท่าแร้ง 143/35
พรรณิภา มาชิดะ 320 นาง อนุสาวรีย์ 244/386
พรรณี เรืองโชติ 259 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/238
พรวรรณ พรมคำวงค์ 1101 นางสาว ท่าแร้ง 85/6
พรศักดิ์ ระดาดาษ 793 นาย อนุสาวรีย์
พรศักดิ์ ศุภโชคชัยวัฒนา 973 นาย ท่าแร้ง 4
พรสุวีณ์ พงษ์สุระ 697 นางสาว อนุสาวรีย์
พฤฒิพงศ์ สันตวิสิษฐ์ 550 นาย อนุสาวรีย์
พฤทธิ์ ชุมนูรักษ์ 209 นาย อนุสาวรีย์
พล ทับทิม 853 นาย ท่าแร้ง
พลนี คงชาญศิริ 118 นางสาว อนุสาวรีย์ 202/7
พลภัทร มิ่งประเสริฐ 776 นาย อนุสาวรีย์ 3
พลอยลดา โนมูระ 390 นาง อนุสาวรีย์ 159/105
พวงทิพย์ แหวนอ่อน 504 นางสาว อนุสาวรีย์
พอชม วัชโรทัย 772 นาง อนุสาวรีย์ 14/415
พะเนียด เบ้าเงิน 970 นาย ท่าแร้ง
พัชรดา ศุขอร่าม 1397 นางสาว ท่าแร้ง 32/129
พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์ 974 นางสาว ท่าแร้ง 150/22
พัชรพล อติชาติธานินทร์ 1344 นาย ท่าแร้ง 72/68
พัชราพร อัตโยโค 1047 นางสาว ท่าแร้ง 46/290
พัชราภรณ์ มณีดุลย์ 4 นาง อนุสาวรีย์ 14/145
พัชริชยา พรหมสุข 646 นางสาว อนุสาวรีย์ 51/51
พัชรินทร์ แมนผดุง 516 นาง อนุสาวรีย์ 2/508
พัชรินทร์ รัตนปทุมวงค์ 187 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
พัชรินทร์ วัชรประดิษฐ์ 1095 นาง ท่าแร้ง 119/138
พัชรี ช้างโรจน์ 1459 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรี อาจคง 812 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรีพร สีสาน 1145 นางสาว ท่าแร้ง 11/976
พัณณ์ชิตา ศรีภาพัฒน์ 1553 นางสาว ท่าแร้ง 89/684
พัทธนันท์ พีระชัยพัทธ์ 774 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
พัทธวรรณ โชคทรัพย์ธนกิจ 908 นาง ท่าแร้ง 159/764
พัทมล มีสาวนา 1408 นาง ท่าแร้ง 144/82
พันธิตรา ชาญนิติ 283 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/41
พันธุ์ธัช สุกใส 551 นาย อนุสาวรีย์
พิกุล มณฑา 198 นางสาว อนุสาวรีย์
พิชชญานันท์ สทธิธรรมานันท์ 88 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/100
พิชันรัตน์ วัฒนกุลมีชัย 1183 นาย ท่าแร้ง 121/78
พิชัย ธานุชาติ 274 นาย อนุสาวรีย์
พิเชษฐ คำทา 1444 นาย ท่าแร้ง 39/197
พิเชษฐ บพิตรพิทักษ์ 1651 นาย ท่าแร้ง
พิเชษฐ มหาจักษ์ 1029 นาย ท่าแร้ง 79/13
พิเชษฐ เรือนแก้ว 1226 นาย ท่าแร้ง
พิทักษ์ เลิศประเสริฐพันธ์ 1092 นาย ท่าแร้ง 9/220
พิทักษ์ วงษ์รัตนสมบัติ 462 นาย อนุสาวรีย์ 12/135
พินิจ อุปลา 731 นาย อนุสาวรีย์ 409
พินิจนันท์ จันทร์ศรี 257 นางสาว อนุสาวรีย์
พิภพ ปรัชญาทิพย์สกุล 1472 นาย ท่าแร้ง 200/31
พิมพ์นรา แสงสุข 1208 นาง ท่าแร้ง 102/364
พิมพ์ผกา ขันวงษ์ 1286 นางสาว ท่าแร้ง 89/451
พิมพ์พิศา สืบพงศ์เภา 1490 นางสาว ท่าแร้ง 58/8
พิมพ์วรา ผดุงกุล 1609 นางสาว ท่าแร้ง 26
พิมพา ปานศรี 75 นางสาว อนุสาวรีย์
พิมลศิริ เซียววงษ์ครอบ 514 นาง อนุสาวรีย์
พิราวรรณ บุตรจินดา 1562 นาง ท่าแร้ง 3/395
พิริยา อยู่คง 684 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/199
พิไลวรรณ ทองถนอมวงศ์ 1593 นางสาว ท่าแร้ง 46/170
พิศมัย สุวิเศษ 866 นางสาว ท่าแร้ง 17
พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ 1034 นาย ท่าแร้ง 7/204
พิสิฐ ชัยมงคล 1236 พตอ. ท่าแร้ง 100/65
พิสิษฐ์ โชตน์ภาวินันท์ 916 นาย ท่าแร้ง 121/45
พีรชา พลอยสังวาลย์ 40 นาย อนุสาวรีย์ 147/28
พีรญา อดิเรกสาร 607 นาง อนุสาวรีย์ 37/56
พีรดา คงชาญศิริ 300 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/254
พีรนา เติมศรีทอง 494 นางสาว อนุสาวรีย์
พีรพงศ์ ลอยบน 370 นาย อนุสาวรีย์ 342
พีรพันธ์ วสันตศิริ 1589 นาย ท่าแร้ง 39/80
พีรศักดิ์ ทิพย์สุริย์ 720 นาย อนุสาวรีย์ 10/1
พีระ เกตุสุวรรณ์ 575 นาย อนุสาวรีย์ 27
พีระพงษ์ ประสพศักดิ์ 1141 นาย ท่าแร้ง 44/86
พีระพันธ์ อิ่มสมบูรณ์ 744 นาย อนุสาวรีย์ 244/7
พีระศักดิ์ ศรีวิเศษ 800 นาย อนุสาวรีย์
พุทธ พินิจพงษ์ 778 นาย อนุสาวรีย์
พูนทรัพย์ หนองหัวลิง 1478 นาย ท่าแร้ง 200/32
พูนพงศ์ คงชาญศิริ 1114 นาย ท่าแร้ง 88/19
พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง 878 นาย ท่าแร้ง 159/51
พูลสุข จ้องสละ 1252 นาย ท่าแร้ง 45/31
เพชร ไทยกำเนิด 899 นาย ท่าแร้ง 161/9
เพชร หล่อวัฒนพงษา 334 นาย อนุสาวรีย์ 244/166
เพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์ 1076 นาง ท่าแร้ง 7/350
เพ็ญพัณณ์ พูนผล 1088 นาย ท่าแร้ง 111/3
เพ็ญศรี มีพวง 86 นาง อนุสาวรีย์
เพ็ญศรี รุ่งเรืองเกษมสุข 958 นาง ท่าแร้ง
เพ็ญศิริ ศุภเวคิน 522 นาง อนุสาวรีย์ 11/117
เพทาย คุ่ยจาด 870 นาย ท่าแร้ง
เพ็นศิริ พลสะท้อน 687 นางสาว อนุสาวรีย์ 11
เพียงจิตร์ ศรีสำรวล 245 นาง อนุสาวรีย์ 37/324
เพียงใจ ธงสินชัยพร 1353 นางสาว ท่าแร้ง 96/8
เพียงนภา เสยยงคะ 225 นางสาว อนุสาวรีย์ 11/179
ไพฑูรย์ เทียนสนอง 1483 นาย ท่าแร้ง 44/32
ไพฑูรย์ บำรุงกิจ 1022 นาย ท่าแร้ง 44/258
ไพฑูรย์ รัตนรักษ์ 1588 นาย ท่าแร้ง 135/3
ไพฑูรย์ เลิลดาวงศ์ 1591 นาย ท่าแร้ง
ไพฑูรย์ อภิรักษ์พงศา 931 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/85
ไพบูลย์ จันติบุตร 847 นาย ท่าแร้ง
ไพบูลย์ สัมป์รุ่งรัตนา 109 นาย อนุสาวรีย์ 40/84
ไพร แคล้วปลอดทุกข์ 243 พท.หญิง อนุสาวรีย์ 44/421
ไพรบูลย์ ผกาผาด 546 นาย อนุสาวรีย์
ไพรวรรณ แหวนนิล 1549 นาย ท่าแร้ง 149/68
ไพรัตน์ ปัทมพงศา 1390 นาย ท่าแร้ง 18/40
ฟิลดาภรณ์ โตบรรเลง 308 นางสาว อนุสาวรีย์ 159/113
ภคมน อินทร์ถมยา 316 นาง อนุสาวรีย์ 52/26
ภคินี เรืองรอง 1202 นางสาว ท่าแร้ง 163/24
ภรทิพย์ คนเพียร 1343 นางสาว ท่าแร้ง 130
ภวณิคา โกศลวุฒิ 1196 นางสาว ท่าแร้ง 7/290
ภวรี รวิรุจิพันธ์ 676 นางสาว อนุสาวรีย์ 232
ภัคฐณิชา นันตะภักดิ์ 1242 นางสาว ท่าแร้ง
ภัชราภา ฐิตะกาญจน์ 1189 นางสาว ท่าแร้ง 33/5
ภัฏ คมภัสอัษดิน 702 จ.ต. อนุสาวรีย์
ภัทรพร ทองชิว 579 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/294
ภัทรพร เลี่ยงสุพงศ์ 1302 นางสาว ท่าแร้ง 9/350
ภัทรพร สุขหล้า 1596 นางสาว ท่าแร้ง 159/285
ภัทรพันธุ์ พันธุบุตร 167 นาย อนุสาวรีย์ 77/62
ภัทรสุภาค์ เฉลิมนนท์ 1122 นาง ท่าแร้ง 7/77
ภัทรา ทับทิมเทพ 1579 นางสาว ท่าแร้ง
ภัทราริน ยอดกมล 326 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/9
ภัมริน สถิตย์ธรรม 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 118/9
ภาคภูมิ ชอบธรรม 111 นาย อนุสาวรีย์ 44/159
ภาณุพล แก้วคง 1583 นาย ท่าแร้ง 100/517
ภาดล สามนเสน 214 นาย อนุสาวรีย์
ภานุพันธ์ ประเสริฐแก้ว 1351 นาย ท่าแร้ง 5/191
ภานุมาศ เลิศศิริสัมพันธ์ 480 นางสาว อนุสาวรีย์
ภาภัส ราษฎร์เหนือ 1669 นางสาว ท่าแร้ง 99/102
ภาสกร ภาสถิตย์ 1551 นาย ท่าแร้ง
ภีรพร คำพิมูล 1389 นาง ท่าแร้ง 102/353
ภีรสัณฑ์ วงษ์สวัสดิ์ 145 นาย อนุสาวรีย์ 120/18
ภูดิท ไวทยกุล 1234 นาย ท่าแร้ง 90/6
ภูดิท ศีลชัยทาน 1177 นาย ท่าแร้ง 89/522
ภูมิกิติ บุตรจินดา 1563 นาย ท่าแร้ง 3/210
ภูมิภพ ไชยสมบัติ 1281 นาย ท่าแร้ง 159/534
ภูริตา ธาดาปัญญาวุฒิ 177 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/282
ภูริทัต จันทรวงศา 943 นาย ท่าแร้ง
ภูวนะ ธิปัญญา 168 นาย อนุสาวรีย์
มงคล จันทร์สมัย 1165 นาย ท่าแร้ง 38/351
มงคล ทองนิ่ม 830 นาย ท่าแร้ง 22
มงคล พฤกษ์ทรานนท์ 1411 นาย ท่าแร้ง 159/30
มงคล พัชรดำรงกุล 930 นาย ท่าแร้ง 65/33
มงคล โรจน์พจนานาวิน 775 นาย อนุสาวรีย์ 225/133
มณฑล ศานติวงศ์กุล 98 นาย อนุสาวรีย์ 88/8
มณเทียร พันธ์อิ่ม 917 นาย ท่าแร้ง 222/350
มนเฑียร นิยมธรรม 1523 นาย ท่าแร้ง 222/165
มนต์ชัย ตั้งเมืองทอง 395 นาย อนุสาวรีย์
มนต์ชัย ศักดิ์ศรี 691 สิบโท อนุสาวรีย์ 50/697
มนต์ปภาส์ วราโรจน์วงศ์ 1611 นางสาว ท่าแร้ง 6/671
มนตรี ไพศาลธนวัฒน์ 1129 นาย ท่าแร้ง 5/433
มนตรี มีจันทรโท 189 นาย อนุสาวรีย์ 12/227
มนต์สินี นวลศิริโกศล 797 นาง อนุสาวรีย์ 181/345
มนศักดิ์ เอื้อทวีพล 1084 นาย ท่าแร้ง 111/518
มนสีชา บุญนาค 642 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1077
มนัสนันท์ พงษ์พิ่งพิทักษ์ 587 นาง อนุสาวรีย์ 1/11
มนัสนันท์ หลีวิทยานนท์ 411 นางสาว อนุสาวรีย์
มนูญ นิลสุวรรณ 540 นาง อนุสาวรีย์ 64
มยุรี ธัญพิทยากุล 1365 นาง ท่าแร้ง 137/214
มยุรี มีช้าง 533 นางสาว อนุสาวรีย์ 50
มรกต สุวัฒนพิเศษ 1186 นางสาว ท่าแร้ง 105
มลทิพย์ ศิริสินสุข 570 นางสาว อนุสาวรีย์ 9
มลธิรา แก้วลอย 823 นางสาว ท่าแร้ง 155/146
มหวรรธน์ จินดา 1564 นาย ท่าแร้ง 186
มอน สมสิงห์ 526 นางสาว อนุสาวรีย์
มะลิวรรณ มะอาจเลิศ 287 นางสาว อนุสาวรีย์
มันฑนา กิตติพีรชล 585 นางสาว อนุสาวรีย์ 31
มัลลิกา ประสพเนตร 709 นาง อนุสาวรีย์ 25
มานนท์ หล่มทอง 263 นาย อนุสาวรีย์
มานพ จืนทสิทธิ์ 880 นาย ท่าแร้ง 293
มานพ ซ่อมจันทึก 83 นาย อนุสาวรีย์
มานพ ม่วงมณี 1098 นาย ท่าแร้ง 10
มานิตย์ แย้มรื่น 600 นาง อนุสาวรีย์ 3/2459
มานิตร์ หนองขุนสาร 233 นาย อนุสาวรีย์
มาลัย เล็กประทุม 538 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/390
มาลี บุญศรี 52 นาง อนุสาวรีย์
มาลี พรหมศร 1509 นาง ท่าแร้ง 6/94
มาลี รัศมีเรือง 107 นางสาว อนุสาวรีย์ 183
มิตร สุริยะ 780 นางสาว อนุสาวรีย์
มีชัย จิระสมบูรณ์โชค 7 นาย อนุสาวรีย์ 557/295
มุทิตา อารยะเศรษฐากร 1391 นาง ท่าแร้ง 29/16
เมธา ชูมาลัยวงศ์ 215 นาย อนุสาวรีย์ 108/215
เมธิณี ธรรมภิรานนท์ 8 นาง อนุสาวรีย์ 77/148
เมธิศา อภิวัฒน์รุ่งเรือง 1006 นางสาว ท่าแร้ง 2/19
เมี้ยน ภู่สาย 527 นาย อนุสาวรีย์ 18/200
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ 349 นาย อนุสาวรีย์ 3
ยงยุทธ ซื่อพงษา 808 นาย อนุสาวรีย์
ยงยุทธ ไทยศรีสุข 644 นาย อนุสาวรีย์ 82
ยนต์ บุญธง 1595 นาย ท่าแร้ง
ยรรยง เฮงสงเคราะห์ 1004 นาย ท่าแร้ง
ยศธน ลาภขุนทด 605 นาย อนุสาวรีย์
ยศวดี สาระรัตน์ 127 นางสาว อนุสาวรีย์
ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ 1476 นาย ท่าแร้ง 139/55
ยาใจ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 902 นาง ท่าแร้ง 137/301
ยิบ ศาลารมย์ 106 นาย อนุสาวรีย์
ยุทธนา มั่นเสกวิทย์ 798 นาย อนุสาวรีย์ 23/10
ยุทธนา มาโต 842 ร.ท. ท่าแร้ง 2/39
ยุทธพงศ์ อ่อนน้อมพันธุ์ 1336 นาย ท่าแร้ง 110/2
ยุพยงค์ ไชยโกมินทร์ 1058 นาง ท่าแร้ง 5/223
ยุพา มรกต 23 นาง อนุสาวรีย์
ยุพา มีเอี่ยม 773 นาง อนุสาวรีย์ 17
ยุพาพรรณ สมสมาน 104 นาง อนุสาวรีย์ 180/241
ยุพาภรณ์ เลิศอุดร 410 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุพิน แก้วนุ้ย 162 นางสาว อนุสาวรีย์ 72/5
ยุพิน ทับทิม 850 นางสาว ท่าแร้ง
ยุพิน มณีวงษ์ 1321 นางสาว ท่าแร้ง 18/213
ยุภาวรรณ บุญสุข 692 นางสาว อนุสาวรีย์
ยุวดี พูนผลวัฒนาภรณ์ 471 นาง อนุสาวรีย์ 11/54
ยูภิกา วัชระคุปต์ 43 นางสาว อนุสาวรีย์ 13
รจนันท์ วิไลทรัพย์ไพศาล 1199 นางสาว ท่าแร้ง
รณชัย จงเจริญรัตน์ 777 นาย อนุสาวรีย์ 37/211
รตนพร สังข์แก้ว 1268 สิบตำรวจโทหญิง ท่าแร้ง 100/237
รวินันท์ ไมตรีสวัสดิ์ 1132 นาง ท่าแร้ง 102/519
รวีวรรณ อ่ำเอื้อ 601 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/326
รวีษุ คำเสนาะ 779 นาย อนุสาวรีย์ 37/13
รสสุคนธ์ น้อมสูงเนิน 182 นาง อนุสาวรีย์
ระพีพันธุ์ ช่วงแก้ว 667 นาย อนุสาวรีย์
รักเกียรติ สุขสำแดง 818 นาย อนุสาวรีย์
รักศินา อุ่นจางวาง 1433 นางสาว ท่าแร้ง 111/505
รักษยา พุทธสอน 1140 นาง ท่าแร้ง 149/75
รังสรรค์ สุขีวัฒนมงคล 1624 นาย ท่าแร้ง 120/24
รังสิทธิ์ จันทร์ดี 833 นาย ท่าแร้ง 139/141
รังสิมา สุวรรณนิตย์ 150 พ.อ.อ.หญิง อนุสาวรีย์ 32
รัชฏาพร มาพร 506 นางสาว อนุสาวรีย์ 524/3
รัชดาภรณ์ สรษณะ 1572 นางสาว ท่าแร้ง
รัชนี พรหมมะ 589 นางสาว อนุสาวรีย์ 13
รัชนี มานะตั้ง 96 นางสาว อนุสาวรีย์
รัชสมัย หัสดง 294 นาย อนุสาวรีย์ 18/106
รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์ 1460 นาย ท่าแร้ง 137/202
รัฐศาสตร์ ดีรัศมี 239 นาย อนุสาวรีย์ 38/84
รัตน์ ทองชุม 992 นางสาว ท่าแร้ง
รัตน์ ผาดคำ 915 นาย ท่าแร้ง
รัตน์ชัย บัวสุวรรณ 593 นาย อนุสาวรีย์ 244/379
รัตนภรณ์ ผลาเหิม 559 นางสาว อนุสาวรีย์
รัตนา ธรรมศิริ 417 นาง อนุสาวรีย์ 46
รัตนา เสริมศรี 67 นาง อนุสาวรีย์ 215
รัตนากรณ์ ติแก้ว 126 นาง อนุสาวรีย์
รัตยา สันเสนาะ 1103 นาง ท่าแร้ง 10
รัศม์ทิศา สิริโชติชัยมงคล 16 นางสาว อนุสาวรีย์
รัสรินทร์ จิตติจำรูญศักดิ์ 796 นาง อนุสาวรีย์
ราชิกุล แสงมณี 769 นาง อนุสาวรีย์ 2
รำไพ ตั้งเปรมศรี 416 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/445-446
รุ่งนภา วารีวะนิช 1502 นาง ท่าแร้ง 94/169
รุ่งรักษ์ ชาตะสิงห์ 261 นาง อนุสาวรีย์ 48/91
รุ่งรัตน์ พุทธเจริญ 113 นาง อนุสาวรีย์
รุ่งโรจน์ เด่นเจริญ 1294 นาย ท่าแร้ง 111/60
รุ่งโรจน์ สัพโส 1138 นาย ท่าแร้ง 98/126
รุ่งโรจน์ อนุรักษ์ชนะพล 1316 นาย ท่าแร้ง 149
รุ่งฤดี ครุฑดำรงชัย 825 นางสาว ท่าแร้ง 99/23
รุ่งฤดี ชูชม 1598 นาง ท่าแร้ง 119/154
เรวดี จันทวารา 1658 นางสาว ท่าแร้ง
ฤกษ์งาม เรืองหิรัญวนิช 519 นาย อนุสาวรีย์ 6
ลดาวรรณ ประเสริฐประศาสน์ 170 นางสาว อนุสาวรีย์ 35/105
ลดาวัลย์ เหลืองสีนาค 978 นาง ท่าแร้ง 1
ลองพล ศรแก้ว 502 นาย อนุสาวรีย์
ลออ ดีสกุล 913 นาง ท่าแร้ง 189/3
ลักษิกา ศรีจำเริญ 1106 นางสาว ท่าแร้ง 51/3
ลัดดา จงสิทธิเลิศ 515 นาง อนุสาวรีย์ 22/32
ลัดดา จันทรา 29 นางสาว อนุสาวรีย์
ลัดดา ไพศาลเจริญวงศ์ 666 นาง อนุสาวรีย์ 38/32
ลัดดา มุสิกาโปดก 1641 นาง ท่าแร้ง 44/6
ลัดดา สิงห์ศรี 787 นางสาว อนุสาวรีย์
ลำดวน วรรณจิตร์ 10 นาง อนุสาวรีย์
ลำใย หาดคำ 950 นางสาว ท่าแร้ง
ลิตา เอี่ยมอรุณ 651 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/190
ลินจง จินตสุนทรอุไร 482 นาย อนุสาวรีย์ 43/832
ลี่ กลัดบ้านห้วย 765 นางสาว อนุสาวรีย์ 350
ลีลานุช ดาวลอย 1205 นาง ท่าแร้ง 119/61
เล็ก ขำทั่ว 1550 นางสาว ท่าแร้ง
เล็ก มอญเจริญ 481 นาย อนุสาวรีย์ 86/57
เล็ก สัญญลักษณ์ศิริ 554 นาง อนุสาวรีย์ 65
เลอเดช สุขฉลาด 1240 นาย ท่าแร้ง 8/24
เลิศ ภาษีชา 1522 นางสาว ท่าแร้ง 68/6
ไลลาภา พรประไภย 507 นางสาว อนุสาวรีย์ 45/3
วงศ์พรรณ ฉันทอธิพงศ์ 903 นาง ท่าแร้ง 1/14
วงสิน ขันธโชติ 511 นาย อนุสาวรีย์
วชิระ ตรงดึ 993 นาย ท่าแร้ง
วชิระ อุเทนรัตน์ 1296 นาย ท่าแร้ง 144/55
วทัญ จั่นเพ็ชร์ 1477 นาย ท่าแร้ง 15
วนัท กานต์ปริยสุนทร 1373 นาย ท่าแร้ง 94/80
วนาลี โพธิ์ตาด 140 นาง อนุสาวรีย์ 69/1
วนิดา พรบุญ 946 นางสาว ท่าแร้ง
วนิดา ศุกหลักร้อย 196 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/159
วรกฤต นิยมไทย 547 นาย อนุสาวรีย์
วรงค์ ภัทรชัยกุล 491 นาย อนุสาวรีย์
วรชาติ ภัทรจริยา 1362 นาย ท่าแร้ง 166/4
วรดล ดาวดวง 897 นาย ท่าแร้ง 119/174
วรนาถ ภูมิถาวร 190 นาย อนุสาวรีย์ 13
วรพงศ์ สุขเกษม 186 นาย อนุสาวรีย์
วรพงษ์ ยืนยาว 1581 นาย ท่าแร้ง
วรพจน์ พนโสภณกุล 173 นาย อนุสาวรีย์ 225/109
วรพจน์ ศรีกรีพุทธนะ 564 นาย อนุสาวรีย์ 163
วรพล ธนโชติ 1424 นาย ท่าแร้ง 723/2
วรภัณฑ์ ไทยทัต 1083 นาย ท่าแร้ง 111/889
วรภัทร วิลาวรณ์ 935 นาย ท่าแร้ง 30
วรรณพร วิชานนุวงศ์ 1272 นางสาว ท่าแร้ง 70/182
วรรณวรางค์ ดีพอ 164 นาง อนุสาวรีย์ 327
วรรณา โคตะบุตร 596 นาง อนุสาวรีย์ 8
วรรณา ซันออฟเดนเล่ง 881 นาง ท่าแร้ง
วรรณา ปราช 855 นาง ท่าแร้ง 200/30
วรรณี ศิริวรรณ 219 นางสาว อนุสาวรีย์ 343/31
วรรยา เจริญโพธิ์ 1192 นางสาว ท่าแร้ง 144
วรรัตน์ แซ่หลี 1187 นาย ท่าแร้ง 968
วรวิทย์ ขาวปลอด 180 นาย อนุสาวรีย์ 244/208
วรัปสร เจริญโพธิ์ 350 นางสาว อนุสาวรีย์ 144/3
วรากร เทพปรีดา 1630 นางสาว ท่าแร้ง 4/6
วราภรณ์ แก้วสี 1261 นางสาว ท่าแร้ง 5/293
วราภรณ์ บุญมา 1312 นางสาว ท่าแร้ง 134/12
วราภรณ์ โยธายุทธ 836 นางสาว ท่าแร้ง 12/3
วราลักษณ์ โพธิสาโร 149 นาง อนุสาวรีย์ 25
วริญญา บุญญเสมา 1574 นางสาว ท่าแร้ง
วรินทร อนันต์เศรษฐกุล 791 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/135
วริศรา แก้วสว่าง 333 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/213
วริศา ลิปิสุนทร 201 นางสาว อนุสาวรีย์ 4/155
วรุตม์ ศิริกิม 635 นาย อนุสาวรีย์
วโรดม โรจนพาณิช 1112 นาย ท่าแร้ง 55/46
วลัยพร เงารัตนพันธิกุล 250 นาง อนุสาวรีย์ 32
วลัยลักษณ์ สำเภาวมาลย์ 1147 นางสาว ท่าแร้ง
วสันต์ นกโนรี 794 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 50/121
วัชชีรา ตันวิบูลย์วงศ์ 1042 นางสาว ท่าแร้ง
วัชรพงษ์ ปิณฑานนท์ 37 นาย อนุสาวรีย์ 122/48
วัชรพล มยุรี 1077 นาย ท่าแร้ง 14
วัชรวรรณ บำรุงกิจ 439 นาง อนุสาวรีย์ 231
วัชระ ธรรมศรี 322 นาย อนุสาวรีย์ 180/173
วัชระ ประเสริฐสังข์ 1665 นาย ท่าแร้ง
วัชระพงษ์ กิจโกศล 194 นาย อนุสาวรีย์ 37/178
วัชราภรณ์ ภารพงษ์ 860 นาง ท่าแร้ง 19/1
วัชรารุจี จุฑะกนก 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 10
วัชรินทร์ เธียรทิม 1258 นาย ท่าแร้ง
วัชรี อู๋สังข์ 276 นาง อนุสาวรีย์ 37/50
วัฒนา วรสิทธิพิศิษฏ์ 1511 นาย ท่าแร้ง 199/153
วัฒนา เอมวรรธนะ 428 นาย อนุสาวรีย์
วัฒนิภา ท่องแก้ว 964 นาง ท่าแร้ง 159/950
วันชัย พลายดง 549 นาย อนุสาวรีย์ 91
วันชัย สุขรี่ 610 นาย อนุสาวรีย์
วันดี บำรุงถิ่น 641 นาง อนุสาวรีย์
วันทนา บุญเฉลียว 1111 นาง ท่าแร้ง 19
วันทนีย์ เพียรค้า 1517 นางสาว ท่าแร้ง 60
วันพ็ญ เชื่อมนาค 65 นางสาว อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ บุปผาลา 660 นาง อนุสาวรีย์
วันเพ็ญ พลัดเกตุ 157 นางสาว อนุสาวรีย์ 88
วันเพ็ญ พันธุ์สุวรรณ์ 1087 นาง ท่าแร้ง 2/37
วันเพ็ญ พุฒแตง 313 นางสาว อนุสาวรีย์ 214
วันเพ็ญ สกุล 1639 นางสาว ท่าแร้ง
วัลลภ พวงนาค 99 ร.อ. อนุสาวรีย์ 111
วัลลภา ชุมวรฐายี 305 นางสาว อนุสาวรีย์ 17
วัลลภา พันธุ์แก้ว 100 นางสาว อนุสาวรีย์ 10/16
วัลลภา หิริวงศ์ 618 นาง อนุสาวรีย์
วัลลักษณ์ นิติจินดาพงศ์ 1402 นางสาว ท่าแร้ง 139/302
วารีย์ เทพรักษ์ 1269 นาง ท่าแร้ง 200/132
วารุณี สีดีล้วน 1488 นางสาว ท่าแร้ง 46/305
วารุทธิ์ ปรีดี 103 นาย อนุสาวรีย์ 1061
วาสนา ทวีนันท์ 590 นาง อนุสาวรีย์
วาสนา ทาเคชิตะ 39 นาง อนุสาวรีย์ 121/42
วาสนา ธรรมรักษา 401 นาง อนุสาวรีย์ 28
วาสนา ลือนาม 1664 นางสาว ท่าแร้ง 6/602
วาสนา สอนเวียง 224 นาง อนุสาวรีย์
วิกรม ตปนียะกุล 1429 นาย ท่าแร้ง 139/132
วิชชา กลิ่นประทุม 759 นาย อนุสาวรีย์ 110/88
วิชญ์ธยาน์ คณาวุฒิปกรณ์ 1246 นาย ท่าแร้ง 22/217
วิชัย เกษมทรงพร 1519 นาย ท่าแร้ง 139/18
วิชัย คำเมือง 36 น.ต. อนุสาวรีย์ 29/83
วิชัย ชื้นบำรุง 396 ร.ต.ต. อนุสาวรีย์ 180/415
วิชัย ชูวิเศษสุข 1584 นาย ท่าแร้ง 139/227
วิชัย มหาสาร 959 นาย ท่าแร้ง
วิชัย วชิรวัตถานนท์ 203 นาย อนุสาวรีย์
วิชัย หอมประเสริฐ 1458 นาย ท่าแร้ง 21/4
วิชัย อนันต์เศรษฐกุล 790 นาย อนุสาวรีย์ 4/136
วิชาญ นิกรมาลากุล 1375 นาย ท่าแร้ง 7/129
วิชาญ มีษา 975 นาย ท่าแร้ง 125
วิชาญ สีแล 1649 นาย ท่าแร้ง
วิชิน ดวงศรี 591 นาย อนุสาวรีย์ 142
วิเชียร ปราสัย 1604 ว่าที่ร.ต.ต. ท่าแร้ง 100/121
วิทยา พันธุ์มงคล 247 นาย อนุสาวรีย์ 43/457
วิทวัส หัตถีชาติ 932 นาย ท่าแร้ง
วิทู กิตตินันทพล 136 นาย อนุสาวรีย์ 11
วิทูร อบนวล 210 นาย อนุสาวรีย์ 83/13
วินัย ปันตะทา 1451 นาย ท่าแร้ง
วินัย ไพพิษ 1436 นาย ท่าแร้ง
วินัย ยอดดำเนิน 811 นาย อนุสาวรีย์
วิบูลยรัตน์ ลิมตราจิตต์ 643 นาง อนุสาวรีย์ 86/211
วิพุธ อารยางกูร 801 ร.ท. อนุสาวรีย์ 122/43
วิภา อาจทอง 553 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภาวดี จึงพานิช 1305 นาง ท่าแร้ง 200/78
วิภาวี ศิริม่วง 1617 นาง ท่าแร้ง 1/278
วิมลรัตน์ เติมศรีทอง 477 นาง อนุสาวรีย์ 55/22
วิรัช เกษราพงศ์ 949 นาย ท่าแร้ง 19
วิรัช ทองชิว 582 นาย อนุสาวรีย์ 37/295
วิรัช ธีระกาญจน์ 230 นาย อนุสาวรีย์
วิรัช พวงอินทร์ 438 นาย อนุสาวรีย์
วิโรจน์ ก้องเกียรติศิลป์ 1426 นาย ท่าแร้ง 65/91
วิโรจน์ มณีฉาย 402 นาย อนุสาวรีย์ 11/81
วิโรจน์ ยศเครือ 1420 นาย ท่าแร้ง 120/93
วิลาวัลย์ สายจันยูร 566 นาง อนุสาวรีย์
วิลาวัลย์ อิญญาวิเลิศ 205 นาง อนุสาวรีย์ 23
วิไล ผูกพานิช 174 นาง อนุสาวรีย์ 11
วิไล โรจนศศิธรวงศ์ 608 นาง อนุสาวรีย์ 86/148
วิไลภรณ์ มโนปราโมทย์ 1071 นาง ท่าแร้ง 162/23
วิไลรัตน์ หาญมงคลศิลป์ 1168 นาง ท่าแร้ง 143
วิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง 266 นางสาว อนุสาวรีย์
วิวัฒน์ ปิยาภิมุข 981 พล.ต.ต. ท่าแร้ง 51/11
วิศรุต โรจนพาณิช 1124 นาย ท่าแร้ง 55/93
วิศัลย์ศยา เครือทองศรี 1335 นาง ท่าแร้ง 137/156
วิศิษฎ์ แก้ววิเชียร 1136 นาย ท่าแร้ง 222/339
วิษณุ อภิชาตเมธี 858 นาย ท่าแร้ง 139/48
วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ 1359 นาย ท่าแร้ง 11/135
วิสุทธิ์ สมภักดี 603 นาย อนุสาวรีย์ 43/198
วิสูตร พ่วงวิเศษ 112 นาย อนุสาวรีย์
วีกร กิจจาวาณิชย์ 1198 นาย ท่าแร้ง 48/80
วีณา ครูจิต 738 นาง อนุสาวรีย์ 56
วีณา วรวัฒนา 727 นาง อนุสาวรีย์
วีรชิต โรจนวิภาค 372 นาย อนุสาวรีย์
วีรภัทร ภูมิถาวร 734 นาย อนุสาวรีย์ 3
วีรวัฒน์ ธุวะสิน 1486 นาย ท่าแร้ง 2/36
วีรศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ 868 นาย ท่าแร้ง
วีระ เชื้อกุล 165 นาย อนุสาวรีย์
วีระ บุญทรงฤทธิ 846 นาย ท่าแร้ง
วีระ ผังลักษณ์ 1387 พ.อ. ท่าแร้ง 38/140
วีระ เหลืองอร่าม 323 นาย อนุสาวรีย์ 24
วีระชน เลี้ยงประยูร 636 นาย อนุสาวรีย์ 1/162
วีระยุทธ คงชาญศิริ 227 นาย อนุสาวรีย์ 79/21
วีระศักดิ์ ตั้งกิจบำรุง 624 นาย อนุสาวรีย์ 43/577
วีระศักดิ์ สร้อยสุมณฑา 11 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 31
วุฒิชัย สงวนหมู่ 1531 ร.ท. ท่าแร้ง 135/10
วุฒิพงษ์ พรหมธีระวงศ์ 944 นาย ท่าแร้ง 88/104
วุฒิภัทร มิ่งลดาพร 195 นาย อนุสาวรีย์ 22/56
เวียงแก้ว ดอนเหลือม 1439 นางสาว ท่าแร้ง 90/79
ไวกูณฑ์ นิติโรจน์ 1060 นาย ท่าแร้ง 139/245
ศภวรรณ ฉตรชัยกุลศิริ 1043 นางสาว ท่าแร้ง
ศรัญญา อัศวอิทธิวัฒนา 1163 นางสาว ท่าแร้ง 244/3
ศรัณย์ ชูศรี 388 นาย อนุสาวรีย์ 51
ศรายุทธ วุฒิ 1040 นาย ท่าแร้ง
ศราวุฒิ แสงหาร 280 นาย อนุสาวรีย์
ศรีชล มีลาดคำ 429 นาย อนุสาวรีย์
ศรีรัตนา เทพแสง 1195 ดาบตำรวจตรีหญิง ท่าแร้ง 100/288
ศศธร เฉลิมอรรถ 331 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/23
ศศนันท์ โกจิราพันธุ์ 1496 นางสาว ท่าแร้ง 36/138
ศศิธร เอี่ยมละออ 1628 นาง ท่าแร้ง 18
ศศิพงษ์ บุญญแพทย์ 93 นาย อนุสาวรีย์ 158/13
ศศิมา งามปลอด 1537 นาง ท่าแร้ง 161/11
ศศิวรรณ แก้วนิล 898 นางสาว ท่าแร้ง
ศศิวรรณ นวลศรี 1546 นางสาว ท่าแร้ง 155/155
ศศิวิมล วรรณาลัย 639 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/216
ศักดา เบญจเทพานันท์ 42 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์ชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 391 นาย อนุสาวรีย์ 92/191
ศักดิ์ชัย อธิภาคย์ 1019 นาย ท่าแร้ง 44/141
ศักดินา สงวนศักดิ์ 74 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์สิทธิ์ เพชรินทร์ 1655 นาย ท่าแร้ง
ศัลย์ศิริ ศิริมังคละ 501 นาย อนุสาวรีย์ 244/63
ศิรัญญา เชื้อหมอดู 1634 นางสาว ท่าแร้ง 58/9
ศิราณี พรหมวงศ์ 1339 นาง ท่าแร้ง 29/258
ศิริเชษฐ์ อัครคุณไพศาล 427 นาย อนุสาวรีย์
ศิริโชค หวังศักราทิตย์ 1443 นาย ท่าแร้ง 1/253
ศิรินภา วสุกุล 119 นาง อนุสาวรีย์ 77/102
ศิรินาถ อุ่นจังหาร 1650 นาง ท่าแร้ง
ศิริพร ชีวีวัฒน์ 1215 นาง ท่าแร้ง 199/157
ศิริพร ประยุรจตุพร 632 นางสาว อนุสาวรีย์ 148/9
ศิริพร ภูมา 821 นาง อนุสาวรีย์
ศิริพร หาญนันทวิวัฒน์ 1533 นาง ท่าแร้ง 162/35
ศิริพร อ่อนจันทร์ 213 นางสาว อนุสาวรีย์ 163
ศิริเพ็ญ ศรีนิกร 1152 นาย ท่าแร้ง 222/232
ศิริรัตน์ อยู่พรหม 1366 นาง ท่าแร้ง 19/249
ศิริลักษณ์ ตันทสุทธานนท์ 184 นาง อนุสาวรีย์ 62/108
ศิริลักษณ์ ทับทิม 979 พ.ต.ท.หญิง ท่าแร้ง 44/51
ศิริลักษณ์ มงคลศรี 1009 นาง ท่าแร้ง
ศิริลักษณ์ สายสินธุ์ 451 นางสาว อนุสาวรีย์ 145
ศิริวรรณ ยศเครือ 1512 นางสาว ท่าแร้ง 200/70
ศิริวรรณ ศรีมะโรง 1661 นาง ท่าแร้ง
ศิริวรรณ สายเสน 445 นาง อนุสาวรีย์ 112/5
ศิริวัฒน์ สุมาพา 1213 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/282
ศิลา บัวเพชร 690 นาย อนุสาวรีย์ 4/9
ศิวพร บุญประสิทธิ์ 951 นางสาว ท่าแร้ง 952
ศิวรรจ์น วิฑิตสุวรรณกุล 583 นาง อนุสาวรีย์ 1/10
ศิวะ ลิ่วลม 1506 นาย ท่าแร้ง 11/84
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว 1354 นาย ท่าแร้ง 155/172
ศีจันทรา บุญนาค 640 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/1144
ศุจีภรณ์ ทุมพันธ์ 1271 นาง ท่าแร้ง
ศุภกิจ ชูแสงทอง 1055 นาย ท่าแร้ง 111/755
ศุภกิจ ปานเกตุ 13 นาย อนุสาวรีย์
ศุภรัตน์ ศุขเกษม 1109 นางสาว ท่าแร้ง 44/3
ศุภวุฒิ กิ่งใบสมบูรณ์ 997 นาย ท่าแร้ง 5/337
ศุรดา สุวรรณกิจจาการ 1005 นาง ท่าแร้ง 99/82
เศรษฐ์กุล อุบลแย้ม 498 นาย อนุสาวรีย์ 14/403
สกล นกแก้ว 1218 นาย ท่าแร้ง 205
สกลสุภา หนองบัว 1130 นางสาว ท่าแร้ง 78/152
สกุล กุลกิ่ง 1330 นาย ท่าแร้ง
สกุล จิตต์หมั่น 1313 นาย ท่าแร้ง 94/129
สกุล ศรีเกิด 679 พันจ่าอากาศเอก อนุสาวรีย์ 50/167
สงกรานต์ เถาว์โท 236 นาย อนุสาวรีย์ 86/59
สงกรานต์ ราชไชยา 928 ด.ต. ท่าแร้ง 111/369
สง่า จันทวัฒน์ 1514 นาง ท่าแร้ง 69/8
สง่า ฉัตรรุ่งเรือง 872 นาย ท่าแร้ง
สถาพร มหาพล 563 นาย อนุสาวรีย์ 77/82
สถาพร สุปรีชากร 321 นาย อนุสาวรีย์ 26
สถิต เลี้ยงถนอม 654 น.ท. อนุสาวรีย์ 26/34
สนิท ขำเลิศ 879 นาย ท่าแร้ง 37/158
สนิท แสนเขื่อน 1282 นาย ท่าแร้ง 62/9
สภลักษณ์ ผัสวี 1166 นางสาว ท่าแร้ง
สมเกรียติ จินาเกตุ 1582 นาย ท่าแร้ง 222/319
สมเกรียติ เอกจริยาวัฒน์ 1545 นาย ท่าแร้ง 88/14
สมเกียรติ แซ่ตู 79 นาย อนุสาวรีย์ 181
สมเกียรติ บุญยินดี 1388 นาย ท่าแร้ง 9/42
สมเกียรติ สุอังคณารัตน์ 468 นาย อนุสาวรีย์ 79/3
สมควร สมานทอง 1401 นางสาว ท่าแร้ง 90/159
สมคิด จุ้ยบู่ทอง 544 นาย อนุสาวรีย์
สมจิตต์ สมศักดิ์ 398 น.อ. อนุสาวรีย์ 244/267
สมจิตร พัววงษ์แพทย์ 271 นาย อนุสาวรีย์ 67/63
สมใจ กองเกิด 1618 นาย ท่าแร้ง
สมใจ สดใส 1314 นางสาว ท่าแร้ง 18/254
สมใจ เหลือชัยศรี 966 นาง ท่าแร้ง 58
สมชัย ลุยะพันธุ์ 101 นาย อนุสาวรีย์ 11/165
สมชาติ ลิ้มพงษ์ 592 นาย อนุสาวรีย์ 110/320
สมชาย กลิ่นทองคำ 686 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/78
สมชาย กิติคุณศิริ 1030 นาย ท่าแร้ง 162/101
สมชาย ขอสืบ 723 นาย อนุสาวรีย์
สมชาย พรมแดง 1423 นาย ท่าแร้ง 102/188
สมชาย. สุขเกษม 158 นาย อนุสาวรีย์
สมทรง จันทร์หอม 693 นาง อนุสาวรีย์
สมนิด บุญญาลัย 806 นางสาว อนุสาวรีย์
สมนึก พวยอ้วน 34 นางสาว อนุสาวรีย์
สมบัติ เกษมล้นนภา 1597 นาย ท่าแร้ง 3/233
สมบุญ ละมั่งทอง 813 นาง อนุสาวรีย์ 29/11
สมบูรณ์ เจริญปัญญาปราชญ์ 1275 นาย ท่าแร้ง 52/12
สมบูรณ์ ถนัดค้า 1201 นาย ท่าแร้ง 222/30
สมบูรณ์ สุขจันทร์ 1633 นาย ท่าแร้ง
สมประสงค์ ตันธนาภินันท์ 613 นาย อนุสาวรีย์ 32
สมพงษ์ ดีมาก 492 นาย อนุสาวรีย์
สมพงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 742 นาง อนุสาวรีย์ 57/9
สมพร คงทน 963 นาง ท่าแร้ง
สมพร ชัยอารีย์กิจ 984 นางสาว ท่าแร้ง 99/2
สมพร ทองเมืองหลวง 279 นาย อนุสาวรีย์ 173/27
สมพร เมธานันท์ 1543 ด.ต ท่าแร้ง 100/212
สมพล ทวีพันธุ์ 941 นาย ท่าแร้ง 134/42
สมพักตร์ ไชยเลิศ 1440 นาง ท่าแร้ง
สมพิศ รูปไธสง 273 นาง อนุสาวรีย์ 308
สมเพชร แสนสีมิ่ง 357 นาย อนุสาวรีย์
สมภพ เขมาภิรักษ์ 33 นาย อนุสาวรีย์ 29/546
สมภพ ทองโส 558 นาย อนุสาวรีย์
สมร คุ้มครอง 431 นาง อนุสาวรีย์
สมร สวัสดิ์ภูมิ 960 นาง ท่าแร้ง 200/1
สมฤดี จงเจตน์ดี 1053 นางสาว ท่าแร้ง 89/420
สมฤดี บัวเหม 1427 นางสาว ท่าแร้ง 159/7
สมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา 1342 นาย ท่าแร้ง 144/72
สมลักษณ์ ชัยสังฆะ 332 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/333
สมศรี ตาโรย 531 นาง อนุสาวรีย์ 56
สมศรี ศรีเล็กดี 116 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/263
สมศักดิ์ จันทรานุสรณ์ 1482 นาย ท่าแร้ง 38/124
สมศักดิ์ แฉ่งกอง 1048 นาย ท่าแร้ง 159/341
สมศักดิ์ ชื่นนางชี 135 นาง อนุสาวรีย์ 54
สมศักดิ์ โตถาวร 817 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ รุ่งโรจน์สกุลชัย 1529 นาย ท่าแร้ง 139/337
สมศักดิ์ ศิริวัฒนาศิลป์ 1521 นาย ท่าแร้ง 61/9
สมศักดิ์ สีสีฐาน 1285 นาย ท่าแร้ง
สมสุข ว่องวาจานนท์ 606 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/401
ส้มหงษ์ หงษ์เวียงจันทรา 972 นางสาว ท่าแร้ง 12/9
สมหญิง ลางคุลเสน 1008 นาง ท่าแร้ง 189/76
สมหมาย จันทร์ทอง 756 นาย อนุสาวรีย์ 416
สมหมาย เผ่าพงษ์ 1301 จ.ส.ต. ท่าแร้ง 100/466
สมหมาย เสือคง 1063 นาง ท่าแร้ง 50/4
สมัย ธรรมกุล 991 นาย ท่าแร้ง 24/144
สมัย บุตรช่วง 497 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน ชัยสีดา 675 นางสาว อนุสาวรีย์
สมาน ดีสันเทียะ 1247 นาย ท่าแร้ง
สมิท มั่นคง 741 นาย อนุสาวรีย์ 9/80
สยาม เรืองจันทร์ 362 นาย อนุสาวรีย์
สรพงษ์ หอจินดา 1560 นาย ท่าแร้ง 155/191
สรรค์ ใจสงฆ์ 1376 นาย ท่าแร้ง 6*308
สรรชัย เรืองมา 169 นาย อนุสาวรีย์ 14/2
สรรพวิทย์ ตูวิเชียร 871 นาย ท่าแร้ง 70/190
สร้อยทิพย์ หลาวทอง 1456 นาง ท่าแร้ง 44/58
สระศักดิ์ เทพณรงค์ 1654 นาย ท่าแร้ง 137/21
สราญชล เอี่ยมนพมณี 1118 นางสาว ท่าแร้ง 18/87
สรารัตน์ น้อยเมือง 571 นาง อนุสาวรีย์
สราวุฒิ ธรรมรงค์รัตน์ 1027 นาย ท่าแร้ง 120/27
สรินนา สุวรรณรักษ์ 938 นาง ท่าแร้ง 119/15
สรินยา สุชรัตน์ 586 นาง อนุสาวรีย์ 21
สวัสดิ์ พันชนะ 770 นาย อนุสาวรีย์ 180/330
สวัสดิ์ ฟุ้งเฟื่อง 355 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์ 257
สวัสดิ์ สายสุวรรณ์ 680 นาง อนุสาวรีย์
สสิธร พันธุ์ภักดีดิสกุล 622 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/1026
สสิพร สินนาลัย 1041 นางสาว ท่าแร้ง
สหพรม เสือโรจน์ 1309 นาย ท่าแร้ง
สังคม เกิดทะเล 877 นาย ท่าแร้ง 22/152
สังคม ขันตีเรือง 874 ด.ต. ท่าแร้ง 100/428
สังคม พรหมยก 1447 นาย ท่าแร้ง 139/164
สังคม สุธา 420 นาย อนุสาวรีย์
สัจจา กรูเนอวัลล์ 1303 นาง ท่าแร้ง 37/31
สัจจา อำพันแสง 1468 นาย ท่าแร้ง 48
สัตถา นิตยานันทะ 1548 นางสาว ท่าแร้ง
สันติ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 739 นาย อนุสาวรีย์ 48/87
สันติ ประสงค์อาสา 1295 นาย ท่าแร้ง 1/270
สันติ สิงห์อภินันท์ 1061 นาย ท่าแร้ง 200/21
สันทิศ คูหากาญจน์ 1307 นาย ท่าแร้ง
สัมฤทธิ์ ไชยชาติ 1607 นาย ท่าแร้ง 102/285
สัมฤทธิ์ สุดคนึง 597 นาย อนุสาวรีย์ 94/12
สาคร เอกศิริ 220 นาย อนุสาวรีย์
สาธิต เทศสวัสดิ์วงศ์ 54 นาย อนุสาวรีย์ 56/329
สาธิต ศิริวรรณา 1386 นาย ท่าแร้ง 134/3
สามารถ เพชรโคตร 17 นาย อนุสาวรีย์
สายใจ เตชะหงษา 665 นาง อนุสาวรีย์ 49/106
สายใจ หงษ์ทอง 1179 นาง ท่าแร้ง 130/2
สายชล มีตัน 1217 นางสาว ท่าแร้ง
สายญา สุทธิ์โท 1412 นางสาว ท่าแร้ง
สายทอง คงเจริญ 1400 นาง ท่าแร้ง 1/41
สายฝน นาถะพินธุ 1540 นางสาว ท่าแร้ง 89/204
สายฝน เลิศลำหวาน 5 นาง อนุสาวรีย์
สายพิน พิมพรัตน์ 555 นาง อนุสาวรีย์
สายัณห์ น้ำเงิน 901 นาย ท่าแร้ง 169/38
สารัตน์ ส่งช่วย 488 นาย อนุสาวรีย์
สาสน์ โพธิ์นฤมิต 1115 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 92/5
สำราญ เอี่ยมทิม 1538 นาย ท่าแร้ง 15/7
สำฤทธิ์ พิระภาค 1193 นาง ท่าแร้ง
สำลอง สอนสุภาพ 893 นาย ท่าแร้ง
สำอาง เปรมฤทัย 1454 นาง ท่าแร้ง
สิงห์ชัย คชวงษ์ 228 ร.ท. อนุสาวรีย์ 96/40
สิทธิชัย อนันตธนโชติ 1594 นาย ท่าแร้ง 155/196
สิทธิพร เพ็งสกุล 1446 นาย ท่าแร้ง 998
สินธุ์ชัย เปียถนอม 831 นาย ท่าแร้ง 72/6
สินิลธา เหิดขุนทด 743 นาง อนุสาวรีย์
สิม จันทะโร 1262 นางสาว ท่าแร้ง
สิริพร นทีจารุชิต 1450 นาง ท่าแร้ง 11/178
สิริมณี หิรัญรินรัตน์ 947 นางสาว ท่าแร้ง 46/291
สิริมา คำเวบุญ 1036 นางสาว ท่าแร้ง 59/22
สิริมาจย์ ศรีสวัสดิ์ 73 นางสาว อนุสาวรีย์ 112/28
สิริยากร เหลืองเพชรงาม 218 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริวัฒน์ ลิขนะกุล 470 นาย อนุสาวรีย์ 77/77
สุกัญญา นิศาภากร 740 นางสาว อนุสาวรีย์ 100/53
สุกัญญา มลฑาทอง 1470 นาง ท่าแร้ง 64
สุกัญญา ยอดที่รัก 859 นาง ท่าแร้ง 18
สุกันยา กุสุมภ์ 1064 นาง ท่าแร้ง 135/25
สุกานดา พิมพ์เวิน 1069 นาง ท่าแร้ง 135/32
สุกานดา ศรีจันทร์ปลิว 1093 นางสาว ท่าแร้ง 9/365
สุกิจ ไชยคุปต์ 782 นาย อนุสาวรีย์
สุกิจ บุญโยภาส 419 นาย อนุสาวรีย์ 48
สุกิจ สมยินดี 955 นาย ท่าแร้ง
สุขเกษม ดีพุ่ม 1287 นาย ท่าแร้ง
สุขชัย อารินทร์ 1003 นาย ท่าแร้ง 199/9
สุขทอง เห็มทอว 221 นาง อนุสาวรีย์ 14/381
สุขศิริวรรณ จันทร 816 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจิตรา โพธิ์สังข์ 668 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/2
สุชัย อมรสุทธิมงคล 674 นาย อนุสาวรีย์ 50/16
สุชาติ กลัดกลีบ 1070 นาย ท่าแร้ง 35/57
สุชาติ ไกรศรีบวร 1207 นาย ท่าแร้ง 102/146
สุชาติ คงคาสัย 614 ร.ต. อนุสาวรีย์ 6
สุชาติ ธีระพิศ 179 นาย อนุสาวรีย์
สุชาติ มณีคง 929 นาย ท่าแร้ง 159/249
สุชาย เฉลิมธนศักดิ์ 628 นาย อนุสาวรีย์ 66/110
สุชิน บู่ตามใจ 1222 นาย ท่าแร้ง 144/162
สุชีรา แสงภักดิ์ 810 นางสาว อนุสาวรีย์
สุเชาว์ สีนุ่น 1632 นาย ท่าแร้ง
สุฌานีฐ์ คูเสถียร 1569 นางสาว ท่าแร้ง
สุฒิพงศ์ พจนะลาวัณย์ 138 นาย อนุสาวรีย์
สุดใจ รอดพงษา 521 นาย อนุสาวรีย์
สุดใจ อุไรวรณ์ 1220 พ.ต. ท่าแร้ง 39/75
สุดธิดา พัววงษ์แพทย์ 264 นาง อนุสาวรีย์ 52/25
สุดา เสียงใส 937 นาง ท่าแร้ง 148
สุดาพร แซ่อื้อ 1610 นางสาว ท่าแร้ง 137/188
สุทธพันธ์ ศิริ 1224 พล.ต.อ. ท่าแร้ง 100/126
สุทธิดา พรหมมาณพ 19 นาง อนุสาวรีย์ 18/268
สุทธิพันธ์ อาวสกุลสุทธิ 578 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิรักษ์ อนันต์ฤทธิ์ 258 นางสาว อนุสาวรีย์ 36/109
สุทธืพงษ์ ศิริสุวรรณ 945 นาย ท่าแร้ง 22/22
สุทัศน์ อุดมสุข 1653 นาย ท่าแร้ง
สุทิน นาเอก 1601 นาย ท่าแร้ง
สุทิน ศิริ 368 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ ขวัญสุข 786 นาย อนุสาวรีย์
สุเทพ คล่องใจ 1555 นาย ท่าแร้ง 46/230
สุเทพ วงค์กวน 1167 ด.ต. ท่าแร้ง 100/173
สุธพงศ์ วานิชวงศ์วรรณ 156 นาย อนุสาวรีย์ 49/123
สุธรรม มณีดุลย์ 1116 นาย ท่าแร้ง 137/71
สุธิดา ลี้สกุล 246 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/1049
สุธี ศรีพิพัฒน์ 856 นาย ท่าแร้ง
สุธีร์ วงศ์อุ่นใจ 1626 นาย ท่าแร้ง 33/183
สุนทรีย์ สุรินทร์ 747 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/156
สุนันต์ ยิ้มละมัย 1635 นาง ท่าแร้ง
สุนันท์ ชัยอารีย์กิจ 983 นาง ท่าแร้ง 99/1
สุนันท์ แย้มอุบล 577 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/19
สุนันทา แซ่อึ้ง 311 นาง อนุสาวรีย์ 84/48
สุนันทา พันชนะ 761 นาง อนุสาวรีย์ 181/40
สุนันทา สีสีฐาน 1284 นาง ท่าแร้ง 89/379
สุนัย มากท้วม 840 นาย ท่าแร้ง 78/110
สุนิศา เพชรฤทธิ์ 1558 นางสาว ท่าแร้ง 82/1
สุนิสา สุวรรณสถิตย์ 82 นางสาว อนุสาวรีย์ 12
สุบรรณ บุญรักษ์ 1666 นาย ท่าแร้ง
สุประวีณ์ ตันยะบุตร 783 นาง อนุสาวรีย์
สุปรียา ภูจอมแก้ว 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/545
สุพจน์ บุญญานนท์ 936 นาย ท่าแร้ง 199/110
สุพจน์ ปรีชายิ่งสถิตย์ 1023 นาย ท่าแร้ง 144/6
สุพร เรืองหิรัญ 183 นาง อนุสาวรีย์
สุพรรณี บุญเย็น 771 นาง อนุสาวรีย์
สุพรรณี สำราญเริง 661 นาง อนุสาวรีย์ 181/262
สุพัฒน์ ไทยอย่ 934 นาย ท่าแร้ง 45/43
สุพัฒน์ บุญเสริม 161 นางสาว อนุสาวรีย์ 7
สุพัตรา สมสุวรรณชัย 562 นาง อนุสาวรีย์ 37/353
สุพาภักดี อนันต์ณัฏฐพงค์ 557 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพิชฌาย์ ธีระวิทยาพรรณ 47 นางสาว อนุสาวรีย์ 231
สุพิชา แก้วศรีขาว 717 นาง อนุสาวรีย์ 288/98
สุพี มะสัน 939 นางสาว ท่าแร้ง
สุภชัย อรรคอดุลย์ 327 นาย อนุสาวรีย์ 56/208
สุภพงษ์ กิตติวงศ์วัฒนา 171 นาย อนุสาวรีย์ 225/100
สุภาพ คำนวนสกุณี 204 นาย อนุสาวรีย์ 244/420
สุภาพร ณ พัทลุง 108 นาย อนุสาวรีย์ 29/9
สุภาวรรณ เสริมศรี 61 นางสาว อนุสาวรีย์ 119/1
สุมาลี งาทเฉลียว 1052 นาง ท่าแร้ง 29/3
สุมาลี ทองคำ 178 นาง อนุสาวรีย์ 27/5
สุมาลี ราพิมพ์สำโรง 1508 นางสาว ท่าแร้ง
สุมิตตา เจรจาปรีดี 599 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/140
สุมิตร ชำนาญพล 1280 นาย ท่าแร้ง
สุรเดช ตรีนพรัตน์ 1410 นาย ท่าแร้ง 44/64
สุรเทพ แสงเทศ 1552 นาย ท่าแร้ง 200/144
สุรพล บุญช่วย 412 นาย อนุสาวรีย์ 115
สุรภา ศรีสวัสดิ์ 63 นางสาว อนุสาวรีย์ 41/2
สุรศักดิ์ ดึกรัมย์ 965 นาย ท่าแร้ง
สุรศักดิ์ ธีระพิศ 160 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ รุจิณรงค์ 753 นาย อนุสาวรีย์
สุรศักดิ์ ไวยเนตร 711 นาย อนุสาวรีย์ 363/237
สุรศักดิ์ หักกะยานนท์ 301 นาย อนุสาวรีย์ 108/534
สุรัต แสงสุวรรณ 153 นาย อนุสาวรีย์
สุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์ 953 นาย ท่าแร้ง 201/3
สุรัตนวดี วงษ์แววดี 1054 นาง ท่าแร้ง
สุริชัย โอมวัฒนา 844 นาย ท่าแร้ง 18/260
สุริภา ทองพันดุล 443 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/293
สุริยะ บุตรขัน 404 นาย อนุสาวรีย์ 180
สุริยา ศรีสง่า 1297 นาย ท่าแร้ง
สุรีย์ เปรี้ยวนิ่ม 452 นาง อนุสาวรีย์
สุรีย์ สุมาโน 851 นาง ท่าแร้ง 148/67
สุรีย์พร พันธ์อิ่ม 922 นางสาว ท่าแร้ง 222/297
สุรีรัตน์ พะจุไทย 89 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวภัทร ปั้นลายนาค 1493 นางสาว ท่าแร้ง 9/44
สุวรรณ บุระมาศ 924 นาย ท่าแร้ง 148/4
สุวรรณา ศรีเม้ย 735 นางสาว อนุสาวรีย์ 17/118
สุวัฒน์ ทัศนสุวรรณ 249 นาย อนุสาวรีย์ 93/69
สุวัลดา สุพรรณ 942 นางสาว ท่าแร้ง 139/169
สุวารีย์ ปลาป๊อก 289 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวิช เอี่ยมเล็ก 1374 นาย ท่าแร้ง 1/300
สุวิชา ทัศนาญชลี 207 นาง อนุสาวรีย์ 265
สุวิทย์ ประเสริฐสังข์ 1498 นาย ท่าแร้ง
สุวิพร ตั้งวิวัฒนากาล 988 นาง ท่าแร้ง 371
สุวิมล แซ่อ่าง 1308 นางสาว ท่าแร้ง 134/14
สุวิมล สุปัญโญ 297 นางสาว อนุสาวรีย์
สู่ฟ้า พู่รัชดาการ 956 นาง ท่าแร้ง 18/65
เสกสรรค์ นิลรัตน์ 685 จ่าสิบเอก อนุสาวรีย์ 50/365
เสกสรรค์ เสืออิ่ม 673 พ.อ. อนุสาวรีย์ 1
เสงี่ยม แก้วโคตร 710 นาง อนุสาวรีย์
เสนีย์ เปลี่ยนทัพ 1010 นาย ท่าแร้ง 32/291
เสมอ ห่อหุ้ม 612 นาย อนุสาวรีย์
เสรี เดชพันธุ์ 81 นาย อนุสาวรีย์
เสรี อู่สินทรัพย์ 1113 นาย ท่าแร้ง 91/24
เสวียน เหมือนมาตร์ 681 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวณีย์ แช่ม 664 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ อินทร์แปลง 1600 นาง ท่าแร้ง
แสงจันทร์ ธิตินันทวงษ์ 839 นางสาว ท่าแร้ง 111/58
แสงเดือน หวังปรุงกลาง 117 นางสาว อนุสาวรีย์
แสงรัตน์ อุดมชัยบรรเจิด 188 นาง อนุสาวรีย์ 40/47
โสภณ มิ่งสุรกรณ์ 1229 นาย ท่าแร้ง 144/163
โสภณ วรวุฒิพุทธพงศ์ 719 นาย อนุสาวรีย์ 180/360
โสภณ วิภาตะพันธุ์ 1175 นาย ท่าแร้ง 232
โสภา ประดิษฐพล 253 นาง อนุสาวรีย์
โสภา สระมุณี 1455 นาง ท่าแร้ง 21/8
โสภิดา เกตุมาน 760 นาง อนุสาวรีย์ 66/66
โสภิต สดใส 1320 นางสาว ท่าแร้ง 18/287
หนูทิพย์ ชาหอมชื่น 1432 นาง ท่าแร้ง
หนูทิพย์ ดาวัลย์ 1643 นาง ท่าแร้ง 5/8
หนูนิน คุณานันท์ 961 นางสาว ท่าแร้ง
หนูลิตร วงศ์บุญมา 284 นางสาว อนุสาวรีย์
หรรษา เสริมศรี 154 นางสาว อนุสาวรีย์ 2
หลุยส์จูเนีย มอเซอร์ 1131 นาย ท่าแร้ง 70/154
หวัน เทียมทัน 193 นาง อนุสาวรีย์ 99/9
หวานใจ ศรีจันทร์ 560 นางสาว อนุสาวรีย์
หุยเค็ง แซ่โกย 623 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/613
อกนิษฐ์ ทรงอาวุธ 1360 นางสาว ท่าแร้ง 44/16
องุ่น ศรีวิชัย 1253 นาง ท่าแร้ง 46/75
อณัญญา ตั้งใจตรง 359 นางสาว อนุสาวรีย์ 222/55
อดิศร กุการยา 1438 นาย ท่าแร้ง 112/2
อดิศักดิ์ สมแสงสรวง 260 นาย อนุสาวรีย์ 343/63
อดุล จันทร์นิยม 1068 นาย ท่าแร้ง
อดุลย์ ศิริเพ็ญ 278 นาย อนุสาวรีย์ 343/22
อดุลย์พันธุ์ วงศ์กรม 129 นาย อนุสาวรีย์
อนงค์ เขื่อนแก้ว 408 นาง อนุสาวรีย์
อนงค์ วุฒิจินดา 78 นาง อนุสาวรีย์ 67/30
อนงค์ อยู่ยง 20 นาง อนุสาวรีย์ 12/211
อนัญญา โพธิ์มณี 446 นางสาว อนุสาวรีย์ 244/1
อนันต์ กิจพูลลาภ 1489 นาย ท่าแร้ง 163/23
อนันต์ เปียรักใคร่ 299 นาย อนุสาวรีย์ 144/11
อนันต์ ภูมิสมศรี 1621 นาง ท่าแร้ง
อนันทพร แสงมณีย์ 28 นางสาว อนุสาวรีย์
อนิรุจน์ ปุกหุต 1263 นาย ท่าแร้ง 55/85
อนิรุทธ์ พร้อมพงศ์ 1449 นาย ท่าแร้ง 111/886
อนุปมา วัชโรทัย 293 นางสาว อนุสาวรีย์ 16
อนุพงศ์ เชิดหนองเผือ 424 นาย อนุสาวรีย์ 49/323
อนุพล ฐาปนวรเกียรติ 200 นาย อนุสาวรีย์
อนุพิทักษ์ ศรีกิจสุวรรณ 309 นาย อนุสาวรีย์ 84/10
อนุรักษ์ คูวินิชกุล 441 นาย อนุสาวรีย์ 51/29
อนุรักษ์ สุพะนาม 1659 นาย ท่าแร้ง
อนุศักดิ์ อินทร์ชูรันต์ 1392 ร.ต. ท่าแร้ง 7
อนุสรา วิศณุกูล 940 นางสาว ท่าแร้ง 44/1
อภิชัย ภูธร 520 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ ดวงบุปผา 701 ร้อยเอก อนุสาวรีย์ 50/608
อภิญญา จินดารักษ์ 461 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/98
อภิญาดา มีบุญมา 785 นางสาว อนุสาวรีย์ 3/413
อภิรดี มณีทอง 705 นางสาว อนุสาวรีย์
อภิรดี อภิวัฒน์ 1044 นางสาว ท่าแร้ง 2/20
อภิรัต แพทย์ประเสริฐ์ 248 นาย อนุสาวรีย์ 181/283
อภิวัฒน์ เอี่ยมเนตร 1323 นาย ท่าแร้ง 155/201
อภิสรา เทพรอด 1491 นางสาว ท่าแร้ง 34/292
อภิสัณห์ วิลาวงศ์ 749 ร้อยเอก อนุสาวรีย์ 7/17
อภิสิทธิ์ พ่วงพี 512 นาย อนุสาวรีย์
อภิสิทธิ์ สกุลบัวพันธ์ 1221 นาย ท่าแร้ง 159/400
อมรเเชษฐ์ ถิ่นเทศ 510 นาย อนุสาวรีย์ 12
อมรพรรณ นิลกำแหง 732 นาง อนุสาวรีย์ 14/70
อมรรัตน์ วงศ์อามาตย์ 1333 นาง ท่าแร้ง 37/188
อมรวิชญ์ จิตตาศิรินุวัตร 1331 นาย ท่าแร้ง 88/296
อยู่ยง ลิมปนวิวิธ 1325 นาย ท่าแร้ง 29/27
อรทัย สุริยะพรชัยกุล 1094 นาง ท่าแร้ง 200/22
อรนิภา แสงสุวรรณ 832 นางสาว ท่าแร้ง 102/64
อรพรรณ สกุลยืนยง 1035 นางสาว ท่าแร้ง
อรพินท์ สิงหตระกูล 310 นาง อนุสาวรีย์ 77/212
อรภัทรา อเนกวนิช 876 นาง ท่าแร้ง 222/158
อรยา ชืนภูเขียว 242 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/67
อรรถพล บุญชัยยะโยธิน 1457 นาย ท่าแร้ง 459/101
อรรถพล ยอดน้ำคำ 695 นาย อนุสาวรีย์
อรรถพล หาญพิริยะกุล 27 นาย อนุสาวรีย์ 64
อรรถพันธ์ จีวนารังสรรค์ 1565 นาย ท่าแร้ง 96/178
อรรถพันธ์ อยู่เถาว์ 185 นาย อนุสาวรีย์ 244/110
อรรถสิทธิ์ กาญจนวิทย์ 1606 นาย ท่าแร้ง 1095
อรวรรณ ทิพย์มงคลศิลป์ 1577 นางสาว ท่าแร้ง 188/291
อรวรรณ สีเพ็ง 1479 นางสาว ท่าแร้ง
อรศรี เจือจุน 845 นางสาว ท่าแร้ง
อรษา ขาวสอาด 304 นางสาว อนุสาวรีย์ 24/41
อรอณง งามธรรมคุณ 240 นางสาว อนุสาวรีย์
อรอนงค์ นิธิภาคย์ 716 นางสาว อนุสาวรีย์ 29
อรอนงค์ ราญรอนสงคราม 1290 นาง ท่าแร้ง
อรอุมา จันทร์งาม 505 นางสาว อนุสาวรีย์ 100
อรอุมา ดูดวง 659 นางสาว อนุสาวรีย์
อรอุมา บุญมา 728 นางสาว อนุสาวรีย์
อรัญญา กาญจนไชยนันท์ 848 นางสาว ท่าแร้ง 111/1054
อราวรรณ์ โออินทร์ 318 นางสาว อนุสาวรีย์ 39/121
อรุณ วงศ์ภูมิ 1608 นาง ท่าแร้ง 5/296
อรุณ สุนทรประเวส 861 นาง ท่าแร้ง 14/1
อรุณรุ่ง ศรีเมฆ 1100 นางสาว ท่าแร้ง 26
อรุณี วงศ์สารสิน 1214 นางสาว ท่าแร้ง 134
อรุณี สถิตย์วรกุล 700 นาง อนุสาวรีย์ 230
อรุณี สุดดี 669 นาง อนุสาวรีย์ 16/54
อรุโณทัย อาดัม 1 นาง อนุสาวรีย์
อวบ กรณียสุทธิ์ 133 นาย อนุสาวรีย์ 108/509
อโศก สุทธิอุทธรณ์ 147 นาย อนุสาวรีย์ 255
อ้อย ห้วยลึก 703 นางสาว อนุสาวรีย์
อัครโชติ อินทนาวรานนท์ 1567 นาย ท่าแร้ง 44/74
อัครวินท์ ปุณยปภาพงศ์ 1256 นาย ท่าแร้ง
อังคณา ไกรสุริยวงศ์ 458 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/259
อังคณา งามสง่า 1645 นางสาว ท่าแร้ง
อัจฉรา กาญจนโกศล 699 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
อัจฉรา หอมทรง 1587 นาง ท่าแร้ง 47/26
อัจฉราวดี คำงาม 1505 นาง ท่าแร้ง 22/126
อัชฌา เสียงเสนาะ 59 นางสาว อนุสาวรีย์ 181/169
อัญชลี จงกลเกษร์ 1603 นาง ท่าแร้ง 62/85
อัญชลี แซ่พัว 652 นาง อนุสาวรีย์
อัญชลี มโนสุจริตธรรม 447 นางสาว อนุสาวรีย์ 135
อัญชลี มั่งบุญชัง 1629 นางสาว ท่าแร้ง
อัญเรศ รอดศาสตรา 1039 นางสาว ท่าแร้ง
อัตต์พงษ์ ศรีสถาน 706 สิบโท อนุสาวรีย์ 50/705
อันดามัน วรรณธรรม 1568 นาย ท่าแร้ง
อัมพิกา มีชัย 71 นางสาว อนุสาวรีย์ 67/7
อัมรัตน์ ลีลากิจไพศาล 1045 นาง ท่าแร้ง
อัมรินทร์ วงศ์สุด 1399 นาย ท่าแร้ง 2/2
อัศวิน เจริญเรืองเดช 1025 นาย ท่าแร้ง 77/5
อัศวิน ศิลารักษ์ 648 นาย อนุสาวรีย์
อัษฎา ชาวชีลอง 30 นางสาว อนุสาวรีย์ 180/69
อัษฏายุทธ โคตตะคุ 217 นาย อนุสาวรีย์
อาทิตย์ คนหาญ 1638 นาย ท่าแร้ง
อาทิตยา มาตมา 1541 นางสาว ท่าแร้ง 90/49
อานนท์ นนท์พละ 754 นาย อนุสาวรีย์ 187
อานนท์ ยอดภิรมย์ 1625 นาย ท่าแร้ง
อานนท์ โล้วมั่งคา 1660 นาย ท่าแร้ง
อานันท์ แซ่เอี้ย 604 นาย อนุสาวรีย์
อานุ ยางจิตร์ 1244 ด.ต. ท่าแร้ง 100/281
อาภรณ์ ขาวเหลือง 18 นาง อนุสาวรีย์
อาภรณ์ ภู่รุ่งเรืองผล 1038 นางสาว ท่าแร้ง 102/416
อารดา บุดดี 2 นางสาว อนุสาวรีย์
อารมณ์ โตโสภณ 657 นาย อนุสาวรีย์ 24
อารยะ บุญสร้างสม 1361 นาย ท่าแร้ง 44/164
อารยา ชนะพลชัย 256 นางสาว อนุสาวรีย์ 99
อารรีย์ บูรณ์พันธ์ 1571 นางสาว ท่าแร้ง
อารีย์ สุรินทร์ 1627 นาง ท่าแร้ง 29/2
อำนาจ บูรณ์เจริญ 824 นาย ท่าแร้ง
อำพรรณ์ อ่อนสุระทุม 120 นาย อนุสาวรีย์
อำพล แตงลี่ 1260 นาย ท่าแร้ง
อำพล เอี่ยมสกุล 1575 นาย ท่าแร้ง
อิทธิพงษ์ อินพล 455 นาย อนุสาวรีย์ 225/140
อินทิรา สิทธิสาร 722 นาง อนุสาวรีย์ 37/30
อิ่มใจ ถาพินนา 854 นางสาว ท่าแร้ง
อิศราภรณ์ หินเธาว์ 1524 นางสาว ท่าแร้ง 20/29
อิสระ จันทวี 525 นาย อนุสาวรีย์ 50
อิสรา รัตนาพต 602 นาง อนุสาวรีย์
อิสรา วิจิตรแจ่ม 1416 นางสาว ท่าแร้ง 99/165
อิสรีย์ พิทักษ์ศุภเลิศ 356 นาง อนุสาวรีย์ 94/9
อิสเรศ ปาลาพงศ์ 1396 ร.ต.อ. ท่าแร้ง 40/42
อุดมพร เพชรนุกูลเกียรติ 128 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/17
อุเทสก์ ด้วงบุตรศรี 1139 นาย ท่าแร้ง 17/78
อุบลศรี หมีเม่น 873 นาง ท่าแร้ง
อุปถัมภ์ จีนสลุต 807 นาย อนุสาวรีย์ 43/581
อุมาพร ตันโพธิ์ประสิทธิ์ 1534 นางสาว ท่าแร้ง 1/149
อุไร เปตานนท์ 1406 นางสาว ท่าแร้ง 3/201
อุไรวรรณ เหรียญมหาสาร 1154 นาง ท่าแร้ง 70/250
อุษณีย์ ณ 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/8
อุษณีย์ อังคะณิตย์ 1425 นางสาว ท่าแร้ง
อุษา วิทยา 957 นางสาว ท่าแร้ง
อุสสาหะ เหมือนทอง 163 พ.ท. อนุสาวรีย์ 244/150
เอก วิทูรพงศ์ 1228 นาย ท่าแร้ง 15
เอกชัย คงเกิด 1348 นาย ท่าแร้ง 155/5
เอกชัย ลาภอาภารัตน์ 474 นาย อนุสาวรีย์ 33/25
เอกพล ปกติ 658 จ.ส.อ. อนุสาวรีย์
เอกราช ศรีเกษร 478 นาย อนุสาวรีย์ 3/2453
เอกรินทร์ คนึงเพียร 1671 นาย ท่าแร้ง 159/140
เอกอนันต์ ชุณหจุฑา 403 นาย อนุสาวรีย์ 38/59
เอ็มอร บึงไกร 159 นางสาว อนุสาวรีย์
เอมอร ศรีสวรรค์ 87 นาง อนุสาวรีย์ 86/75
เอื้อย นิกูลรัมย์ 996 นางสาว ท่าแร้ง
แอ๋ว แสนสีปุ๋ย 1667 นางสาว ท่าแร้ง
โอภาส วัฒนศาสตร์ 1445 นาย ท่าแร้ง 119/163
ไอศิกา วรัญญุตาภรณ์ 459 นางสาว อนุสาวรีย์ 27
ฮวย ธัมกิตติคุณ 48 นาง อนุสาวรีย์ 211/11