เขตบางเขน ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อเขตบางเขน ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อ

กนกพร พอกพูล 42 นางสาว อนุสาวรีย์
กนิษฐา จันทรา 954 นางสาว ท่าแร้ง 290/139
กมล บุรกสิกร 224 นาย อนุสาวรีย์ 661
กมลชนก แสงแก้ว 442 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/130
กมลพัฒน์ ศักดิ์ประไพศิริกุล 1231 ร.ต.อ. ท่าแร้ง
กมลศรี บุญแจ้ง 1111 นางสาว ท่าแร้ง 139/56
กรณิการ์ ตรีหยัน 71 นางสาว อนุสาวรีย์
กรัณฑรัตน์ จิวะชาติ 856 นางสาว ท่าแร้ง 459/94
กฤษไกรฑ์ ดวงจันทร์ 1181 นาย ท่าแร้ง 111/1032
กฤษฏา เกตุอุ๊ด 99 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณ์ จารุทะวัย 1048 นาย ท่าแร้ง 65/42
กฤษณ์ เชื้อวงศ์ 530 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณะ สอนชม 750 นาย ท่าแร้ง
กฤษณะพล อยู่เจริญ 252 นาย อนุสาวรีย์
กฤษณา จีระมะกา 1120 นางสาว ท่าแร้ง 169/172
กฤษดา น้อยจำรัส 1175 นาย ท่าแร้ง
กฤษดา ศรีกุลา 755 นาย ท่าแร้ง 102/51
กวิภพ แก้วอัมพร 214 นาย อนุสาวรีย์ 227/188
ก้องเกียรติ จันทร์ละออ 383 นาย อนุสาวรีย์ 88/5
กอบกุล พึ่งสุชนสุนทร 769 นาง ท่าแร้ง 200
กัญชร มัททวีวงศ์ 576 นาย อนุสาวรีย์ 164
กันตา สิทธิกุลไพศาล 779 นางสาว ท่าแร้ง
กัลย์ฉัตร งามสง่า 1110 นางสาว ท่าแร้ง 9/3
กาญจนา ทองอ่อน 593 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/25
กาญจนา ผลเจริญ 1075 นาง ท่าแร้ง
กานต์ชนก เจริญทวีทรัพย์ 167 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/210
กานต์ชนิต หิรัณยเลขา 1143 นาง ท่าแร้ง 7/381
กานต์พิมพ์ นิธิวานิชย์ 999 นางสาว ท่าแร้ง 78/104
กำธร ละอองแก้ว 1246 นาย ท่าแร้ง 189/21
กำพล แท่นประทุม 1 นาย อนุสาวรีย์ 181/5
กิตติ ชินรักษ์บำรุง 205 นาย อนุสาวรีย์ 227/88
กิตติชัย ภัทรพงศ์ดิลก 855 นาย ท่าแร้ง 222/59
กิตติเดช สาธิตภาณุวัฒน์ 78 นาย อนุสาวรีย์ 454/6
กิตติ์ธเนศ รอดเฉย 993 นาย ท่าแร้ง 119/277
กิตติพงษ์ อภิรักษ์อดุลย์ 356 นาย อนุสาวรีย์ 18/172
กิตติยา ศิริมาตย์ 625 นาง อนุสาวรีย์ 111/58
กิตติศักดิ์ เปลี่ยนภักดี 251 นาย อนุสาวรีย์
กิม บุญกระจาย 597 นาย อนุสาวรีย์ 85/44
กิมเม้ง สามัตถิยะ 175 นาย อนุสาวรีย์ 343/26
กิมไล ศิริขจรศักดิ์ 698 นาง ท่าแร้ง 37/94
กีรณา หงส์สิริ 527 นาง อนุสาวรีย์ 37/151
กีรติ นรเจริญ 391 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/414
กุลธิดา จำปาเทศ 1168 นางสาว ท่าแร้ง 101/19
กุลธิดา ภาสุรกุล 841 นางสาว ท่าแร้ง 222/335
กุลวดี คุณาพรไพโรจน์ 766 นาง ท่าแร้ง 5/50
กุสุมา พลราชม 531 นางสาว อนุสาวรีย์
เก่งการ เกลียวปิยะ 941 นาย ท่าแร้ง 38/345
เกรียงศักดิ์ โรจนกูร 341 นาย อนุสาวรีย์ 39/174
เกรียงสิทธิ์ คุณเดชานนท์ 562 นาย อนุสาวรีย์ 8/95
เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศ์ 1198 นาย ท่าแร้ง 139/65
เกศราภรณ์ นิติโยธิน 182 นางสาว อนุสาวรีย์ 35/133
เกศรินทร์ เถื่อนวรรณา 236 นางสาว อนุสาวรีย์ 90/551
เกษม พุ่มพันธุ์ 265 นาย อนุสาวรีย์ 4
เกษม ลักษณะวิมล 733 พ.ต.อ. ท่าแร้ง 100/105
เกษมสุข งามแสง 200 นาย อนุสาวรีย์
เกียง ตั้งเกื้อมิตร 168 นาง อนุสาวรีย์ 76
เกียรติพงษ์ สุนทราณู 137 นาย อนุสาวรีย์ 37/373
แก้วกล้า อุทัยริตนกิจ 1106 นางสาว ท่าแร้ง 88/293
โกวิท แทนสา 1082 นาย ท่าแร้ง
ไกรยสิทธิ์ โสประดิษฐ์ 1232 นาย ท่าแร้ง
ขนิษฐา ขอชิดกลาง 912 นางสาว ท่าแร้ง
ขนิษฐา เสระหมาน 1219 นางสาว ท่าแร้ง 46/160
ขวัญ เฮงสวัสดิ์ 898 นาย ท่าแร้ง
ขวัญใจ นิยม 794 นาง ท่าแร้ง
ขวัญชัย พูลสมบัติภิญาโณ 544 นาย อนุสาวรีย์ 77/60
ขวัญเรือน พริกงาม 73 นางสาว อนุสาวรีย์
เขมภัสสร์ ลาลุน 18 นาง อนุสาวรีย์ 27/2
เขมิสรา กาญจนวาส 1165 นางสาว ท่าแร้ง 11/6
ไข่ เกษียรพรมราช 978 นางสาว ท่าแร้ง
คณาทร มาลัย 92 นาย อนุสาวรีย์ 90
คธา ชมศิลป์ 976 นาย ท่าแร้ง 30/6
คมจักร โตวัฒนกูร 829 นาย ท่าแร้ง 65/12
คัทรียา ธราสุวรรณ 882 นางสาว ท่าแร้ง 98/103
คำบ่อ ไชยนรา 549 นางสาว อนุสาวรีย์
คำมี ขุนศรี 889 นาง ท่าแร้ง
คุณาสิน รุ่งแจ้งรัมย์ 473 นางสาว อนุสาวรีย์
โฆษิต บุญชูกุศล 499 ส.อ. อนุสาวรีย์ 29/166
เง็กลั้ง เกษมสันติ 512 นาง อนุสาวรีย์ 557/112
จงรักษ์ โพธารชร 80 นาง อนุสาวรีย์ 88/90
จตุพงษ์ วุ่นแม่สอด 1090 นาย ท่าแร้ง
จตุพร สะวิคามิน 744 นาย ท่าแร้ง 55/8
จตุพล บุศยารัศมี 693 นาย ท่าแร้ง 200/155
จตุพล ศิลมัฐ 1071 นาย ท่าแร้ง 9/64
จตุฤทธิ์ จันทรกานต์ 983 นาย ท่าแร้ง 130/13
จรวยพร ธนสารโสภาภรณ์ 123 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/157-158
จริยา ลิมประภูวิวัฒนา 870 นาง ท่าแร้ง 121/483
จริวัฒน์ ยุทธยง 797 นาย ท่าแร้ง 96/71
จรูญ บุตษบุญ 29 นาย อนุสาวรีย์ 403/1
จรูญพันธ์ กิจพาณิชย์ 186 นาย อนุสาวรีย์ 44/83
จักร กิตติพร 90 นาย อนุสาวรีย์ 44/97
จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล 685 นาย ท่าแร้ง 222/52
จักรกฤษณ์ วิทยารัตน์ 299 นาย อนุสาวรีย์ 12/117
จักรพงษ์ ศุภสีห์ 416 นาย อนุสาวรีย์
จักรพันธุ์ กังวาฬ 323 นาย อนุสาวรีย์ 94/9
จันแก้ว พิณทอง 810 นาง ท่าแร้ง
จันทกานติ์ ยิ้มลมัย 268 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/2
จันทร์ทิมาภรณ์ จันทร์มะ 510 นาง อนุสาวรีย์ 19
จันทร์เพ็ญ ภูรีพิพัฒน์ 97 นาง อนุสาวรีย์ 212/1
จันทร์วรรณ นิลกำแหง 639 นางสาว อนุสาวรีย์
จารุณี ดิษยนิยม 266 นางสาว อนุสาวรีย์ 104/12
จารุพันธ์ จันทร์ทิม 723 นางสาว ท่าแร้ง 41/3
จำนอง ดาราวงษ์ 798 นาย ท่าแร้ง 4
จำเป็น แซ่โค้ว 687 นาย ท่าแร้ง 17/35
จำรัส ศุภการ 679 นาง ท่าแร้ง 89/469
จำลอง อินเลี้ยง 1049 นาง ท่าแร้ง 81/9
จิดาภา ต่ายประยูร 839 นางสาว ท่าแร้ง 111/74
จิตราภา พันแสน 75 นาง อนุสาวรีย์ 79
จิตินันท์ อัครพัฒนชูวงษ์ 1227 นาง ท่าแร้ง 19/118
จินตนา กล้าหาญ 583 นางสาว อนุสาวรีย์
จินตนา ตงสกุลรุ่งเรือง 728 นาง ท่าแร้ง 78/151
จินตนา ภาณุวรรณกร 1201 นางสาว ท่าแร้ง 5/369
จินตนา สุขทั่วญาติ 569 นางสาว อนุสาวรีย์
จิภาวรรณ กลกะสินธุ์ 1239 นาง ท่าแร้ง 78/220
จิรพันธ์ ไชยแก้ว 322 นางสาว อนุสาวรีย์
จิรภัทร สุวรรณดำรง 333 นาย อนุสาวรีย์ 5/28
จิรภา แสงกลิ่น 385 นางสาว อนุสาวรีย์ 49
จิรวัฒน์ เผือกจีน 595 นาย อนุสาวรีย์
จิระพล อ่ำขำ 314 นาย อนุสาวรีย์ 12/63
จิระวัฒน์ ดุษฎี 1235 นาย ท่าแร้ง 102/20
จิราพร ทิพย์คงคา 1035 นางสาว ท่าแร้ง 18/98
จิราภรณ์ ทองดี 1124 นางสาว ท่าแร้ง 9/395
จิราภรณ์ ภาดี 136 นางสาว อนุสาวรีย์ 84/140
จิราภรณ์ อุปพระจันทร์ 1134 นาง ท่าแร้ง
จิราภา แก้วมุกดารัตน์ 823 นาง ท่าแร้ง 52/22
จิราภา ตระกูลวัฒนา 901 นางสาว ท่าแร้ง 32/65
จิลดา สุวณะศิริ 164 นาง อนุสาวรีย์ 14/51
จุฑาทิพย์ สรรจุติศาสตร์ 1191 นางสาว ท่าแร้ง 6/144
จุฑามาศ จาตุพงศ์ 542 นาง อนุสาวรีย์ 21
จุฑามาศ อุปนิ 184 นางสาว อนุสาวรีย์
จุฑามาส สินธุสาร 1127 นาง ท่าแร้ง 9/385
จุติพร บำศรีเกิด 107 นางสาว อนุสาวรีย์
จุมพล เทศอินทร์ 171 นาย อนุสาวรีย์ 391
จุรีรัตน์ เจริญพงศ์ 967 นาง ท่าแร้ง 64/3
จุรีรัตน์ ชลอกลาง 1044 นางสาว ท่าแร้ง
เจตตสิทธิ์ สิตยางกูร 484 นาย อนุสาวรีย์ 361/51
เจริญ ภูมิสุวรรณ 120 นาง อนุสาวรีย์ 88/141
เจษฎา ปราบ 884 นาง ท่าแร้ง 46/248
เจษฎาภา เวียงพระปรก 218 นาง อนุสาวรีย์ 227/1
เจษฏาพร เนาวลักษณ์ 808 นาย ท่าแร้ง 89/264
ฉนวน ธรรพสิทธิ์ 24 นาง อนุสาวรีย์ 167
ฉมามาศ ซ้อนกระโทก 932 นางสาว ท่าแร้ง
ฉลวย วิธูรัตน์ 306 นาย อนุสาวรีย์
ฉลองลาภ ตั้งศรัทธาคุณ 223 นาย อนุสาวรีย์ 227/147
ฉลาด อัษฏามงคล 1121 นาย ท่าแร้ง 9/387
ฉัฐสรวง เหมือนพุฒ 462 นางสาว อนุสาวรีย์ 8/131
ฉัตร สุดสาคร 47 นาย อนุสาวรีย์ 8
ฉัตรชัย ประสพสุข 1205 นาย ท่าแร้ง 248
ฉัตรมงคล วิวัฒน์วานิช 61 นาย อนุสาวรีย์ 244/286
ฉันทพัฒน์ เขม้นเขตร์การณ์ 390 นาย อนุสาวรีย์ 505/29
เฉลิมเกียรติ วรภัทรพานิชย์ 838 นาย ท่าแร้ง 111/533
เฉลิมพงษ์ สุวรรณศรี 63 นาย อนุสาวรีย์ 227/172
ชญาณิศา ตัณฑวณิช 888 นางสาว ท่าแร้ง 46/92
ชดาพร อำภัยบุญ 508 นางสาว อนุสาวรีย์ 99/92
ชนกเนตร ชาญเวโรจน์ 624 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/65
ชนะ ทองดีแท้ 428 นาย อนุสาวรีย์ 12/181
ชนิดา เย็นยามสุข 674 นาง ท่าแร้ง 2/44
ชนิตา ทธิไชยพรกุล 375 นางสาว อนุสาวรีย์ 505/3
ชนินทร์ ณ ไพรี 933 นาย ท่าแร้ง 159/93
ชเนษฏ์ รักติประกร 210 นาย อนุสาวรีย์ 225/127
ชรินทร สมพงษ์สิริภพ 785 นางสาว ท่าแร้ง 117/75
ชลธิชา โตงาม 629 นางสาว อนุสาวรีย์
ชลธิชา เอี่ยมจำรุญ 739 นาง ท่าแร้ง
ชลนที โสภณศิริ 1215 นางสาว ท่าแร้ง 88/182
ชลอารีย์ วาสินานนท์ 897 นาง ท่าแร้ง 39/184
ชลิภา เสื้อวิจิตร 752 นาง ท่าแร้ง 1163
ชวพร สุระพัสดี 523 นางสาว อนุสาวรีย์ 361/50
ช้อน ส้มเกลี้ยง 741 นาง ท่าแร้ง
ชัชฏา มงคลนรกิจ 1020 นาย ท่าแร้ง 119/216
ชัชวาล ชินพัฒนวานิช 948 นาย ท่าแร้ง 121/79
ชัชวาล สมประเสริฐสุข 990 นาย ท่าแร้ง 222/41
ชัชวาล สุทธิสอาด 714 นาย ท่าแร้ง 89/412
ชัชวาลย์ จันทร์ศิริ 346 นาย อนุสาวรีย์
ชัชวาลย์ ทิพม่อม 722 นาย ท่าแร้ง 37/11
ชัชวาลย์ ประดิษฐ์กุล 697 นาย ท่าแร้ง
ชัยพร สามสี 701 นาย ท่าแร้ง
ชัยภัทร เต็มธนาโชติ 1029 นาย ท่าแร้ง 44/84
ชัยยันต์ กุลปรีดี 176 นาย อนุสาวรีย์ 38/101
ชัยรัตน์ พวงยอด 464 นาย อนุสาวรีย์
ชัยวุฒิ พนมสารนรินทร์ 558 นาย อนุสาวรีย์ 45/7
ชัยหงษ์ บุตรสอน 1089 นาย ท่าแร้ง
ชาญ สุคันธวรัตน์ 93 นาย อนุสาวรีย์
ชาญ อุนะพำนัก 1046 พ.อ. ท่าแร้ง 161/52
ชาญชัย ธีระพิทยานนท์ 358 นาย อนุสาวรีย์ 252
ชาตรี ต้นดี 676 นาย ท่าแร้ง 58
ชาตรี มังกรไชยา 682 นาย ท่าแร้ง 119/317
ชาลิษา โลมะบุตร 35 นางสาว อนุสาวรีย์ 122/17
ชาลี พรหมดำรง 440 นาย อนุสาวรีย์ 46
ชำนาญ ฤาชัย 1225 นาย ท่าแร้ง 70/248
ชำนาญวิทย์ จันทระ 419 นาย อนุสาวรีย์ 48/15
ชิตษณุพงศ์ รักษี 1237 นาย ท่าแร้ง 139/168
ชุติกาญจน์ ไถวฤทธิ์ 568 นาง อนุสาวรีย์
ชุลีกร สุขเกษม 1006 นาง ท่าแร้ง 139/148
ชุษณา ศุขโรจน์ 840 นางสาว ท่าแร้ง 57/26
ชูชาติ ศาสตร์สวัสดิ์ 536 นาย อนุสาวรีย์ 18/2
ชูศักดิ์ ลิมป์รุ่งพัฒนา 631 นาย อนุสาวรีย์ 30/161
เชาว์ เจิมจำรูญ 738 นาย ท่าแร้ง 46/69
โชคชัย วาสินานนท์ 924 นาย ท่าแร้ง 57/18
โชติกา นิกรวงศ์ 294 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/231
โชติอนันต์ รัตนวงษ์ 564 นาย อนุสาวรีย์
ไชยฤทธิ์ เชาว์วิจิตร 970 นาย ท่าแร้ง 32/15
ไชย์สุพัชร์ มูลศรีแก้ว 782 นาย ท่าแร้ง 99/169
เซี่ยมไทย แซ่โห 747 นางสาว ท่าแร้ง 102/47
ฐาปณีย์ ไชยนันทน์ 899 นาง ท่าแร้ง 18/119
ฐิตารีย์ อิทธิโชติวัฒน์ 1234 นาง ท่าแร้ง 189/58
ฐิติมา แซ่ลิ้ม 1176 นาย ท่าแร้ง 101/8
ฐิติรัฐ ผลภาษี 801 นาย ท่าแร้ง 88/250
ณฐภัทร ศรีนันทกุล 396 นาย อนุสาวรีย์ 505/30
ณธรรศ แก้วอู๋ 1122 นาย ท่าแร้ง 101/20
ณรงค์ ตั้งระดมสิน 773 นาย ท่าแร้ง 56/63
ณรงค์ ลือสาคร 657 นาย ท่าแร้ง 199/23
ณรงค์ฤทธิ์ เรืองจุติโพธิ์พาน 1226 นาย ท่าแร้ง 200/180
ณรงค์ศักดิ์ อัจฉริยะตระกูล 1197 นาย ท่าแร้ง 44/91
ณัชชา สิริจารุพล 961 นาง ท่าแร้ง 89/154
ณัชฐานันดร์ หวานชะเอม 357 นางสาว อนุสาวรีย์ 230
ณัฏฐเดช พุทธศรี 876 นาย ท่าแร้ง 128
ณัฐกฤตา กฤษนาม 630 นาง อนุสาวรีย์
ณัฐกานต์ อุดมสารี 942 นาง ท่าแร้ง
ณัฐธนาน์ กาญจนาโชติพิภัช 717 นางสาว ท่าแร้ง 189/39
ณัฐธภา ประคองชีพ 207 นางสาว อนุสาวรีย์ 111/25
ณัฐธยา ชัยวิเชียร 1015 นางสาว ท่าแร้ง 111/840
ณัฐนันท์ ศรีฉันทะมิตร 347 นาย อนุสาวรีย์ 9/560
ณัฐนิชา ไกลวัลย์ 612 นางสาว อนุสาวรีย์
ณัฐเนตร คำปลิว 651 นาย ท่าแร้ง 159/262
ณัฐวรรณ กิจเจริญสถาพร 318 นาง อนุสาวรีย์ 108/280
ณัฐวรรณ เปียลัดดา 757 นาง ท่าแร้ง 7/142
ณัฐวัชร์ วรนพกุล 826 นาย ท่าแร้ง 99/208
ณัฐวัฒน์ ยกถาวร 1236 นาย ท่าแร้ง 57/145
ณัฐวุฒิ ต้นดี 262 นาย อนุสาวรีย์ 310/11
ณัฐิยา มาสิงห์ 727 นางสาว ท่าแร้ง 118
ณัฒพงษ์ พัดรัมย์ 46 นาย อนุสาวรีย์ 502
ณิชานันทน์ มานะกุล 127 นางสาว อนุสาวรีย์
ณิรชา ไชยศิริ 335 นาง อนุสาวรีย์ 10/616
ณิรัฏฐา จิรโรจน์ ผ่องอำไพ 397 นาง อนุสาวรีย์ 27
ณิศาชล พลอำนวย 534 นางสาว อนุสาวรีย์
ดลญา บุสดี 235 นางสาว อนุสาวรีย์ 5/5
ดลฐรัตน์ รัตนเกื้อกุลวงษ์ 1244 นางสาว ท่าแร้ง 79/56
ดวงกมล แซ่เหลือง 792 นางสาว ท่าแร้ง
ดวงแก้ว ลักษณะโยธิน 191 นาง อนุสาวรีย์ 14/161
ดวงชีวัน ดวงจันทร์ 1184 นางสาว ท่าแร้ง 111/1033
ดวงเดือน พิพัฒน์ภานิวิทยา 996 นาง ท่าแร้ง 56/24
ดวงธิดา แก่นเกลี้ยง 257 นางสาว อนุสาวรีย์
ดามพ์ หังสะสูตร 273 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 94/25
ดารณี ตระกูลผลพฤกษ์ 240 นาย อนุสาวรีย์ 35/109
ดาราวรรณ สร้อยอินทร์ 505 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/81
ดาว ดิเรกลาภ 811 นาง ท่าแร้ง 188/37
ดาวเรือง สารีงาม 1162 นางสาว ท่าแร้ง
ดิชษ์ฐพงษ์ บุราณเศรษฐ 920 นาย ท่าแร้ง 90/191
เดชา บูรณะพิมพ์ 1013 ร.อ. ท่าแร้ง 39/54
เด่นพงษ์ สุวรรณชัยรบ 68 นาย อนุสาวรีย์ 227/190
ตรี ตรีรัตน์พันธุ์ 726 นาย ท่าแร้ง 239/2
ต่วน ประทุม 362 นาง อนุสาวรีย์ 18/169
ตะวัน ยานสิทธิ์ 1073 นาย ท่าแร้ง
ตั้งปอเชียง แซ่ตั้ง 222 นาย อนุสาวรีย์ 50/44
ติม คงษบุตร์ 144 นางสาว อนุสาวรีย์
เต้ง แซ่โง้ว 729 นาย ท่าแร้ง
เตือนจิตร์ สุริยะลังกา 342 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/13
ใต้ฟ้า เมฆบุญส่งลาภ 991 นาย ท่าแร้ง 119/278
ถนอมศรี นุกูลเชาวน์ 1007 นาง ท่าแร้ง 235
ถวิล มีกิริยา 599 นาย อนุสาวรีย์ 11
ถาวร แจ้งสว่าง 255 นาย อนุสาวรีย์ 310/22
ถาวร ร่วมพันธุ์ 108 นาย อนุสาวรีย์ 10/44
ถาวร สุวรรณธนาสาร 79 นาย อนุสาวรีย์ 40/85
ถิ่น ยันวัฒนะ 216 นาย อนุสาวรีย์ 18/198
ถิรดา วงศ์พานิช 862 นางสาว ท่าแร้ง 144/39
ถิรวัฒน์ อานุภาพไตรภพ 702 นาย ท่าแร้ง 64/5
ทรงบุญ พลเกียรติทวีผล 241 นาง อนุสาวรีย์ 217
ทรงพจน์ ทองศรี 34 นาย อนุสาวรีย์ 39/137
ทรงพล กฤษณามระ 229 นาย อนุสาวรีย์ 47
ทรัพย์อำนวยพร จันทพันธ์ 546 นาง อนุสาวรีย์
ทวี เหนือสนิทราช 278 นาง อนุสาวรีย์ 231
ทวีวรรณ โตศักดิ์สิทธิ์ 783 นางสาว ท่าแร้ง 5/96
ทวีศักดิ์ ฟักเหลือง 343 นาย อนุสาวรีย์
ทวีศักดิ์ เย็นสถิตย์ 946 นาย ท่าแร้ง 46/148
ทศนศร จงจิตต์ตรา 211 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/10
ทศมา สวัสดี 424 นาย อนุสาวรีย์ 74/5
ทองใบ ใบบัว 664 นาง ท่าแร้ง 117/281
ทองเยาว์ ยางสามัญ 1153 นาง ท่าแร้ง
ทองสุข นรลักษณ์ 225 นาย อนุสาวรีย์
ทักษินันท์ ซุ่นอื้อ 654 นาง ท่าแร้ง 17/121
ทับทิมย์ ยาสีธิ 114 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/14
ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์ 413 นาง อนุสาวรีย์ 244/290
ทัศนีย์ วัฒนอรุณวงศ์ 376 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/2
ทินกร เสืออิ่ม 256 นาย อนุสาวรีย์
ทิพธัญญา ศาลางาม 378 นางสาว อนุสาวรีย์
ทิพย์ แซ่จี้ 446 นางสาว อนุสาวรีย์
ทิพย์ดนยา ชยามรบุญสิทธิ์ 103 นาง อนุสาวรีย์ 22/44
ทิพย์วรรณ นางเมาะ 832 นางสาว ท่าแร้ง 65/90
ทิพวรรณ บุญญธพานิชสกุล 327 นาง อนุสาวรีย์ 44/107
ทิพวัลย์ บุญรักษณ์ 761 นางสาว ท่าแร้ง
ทิพากร เลิศวีรนนทรัตน์ 647 นางสาว ท่าแร้ง 5/181
ทิพาพร ภาคสุข 1000 นางสาว ท่าแร้ง 159/73
ทิวาทิพย์ ศรีณัษฐพงษ์ 866 นางสาว ท่าแร้ง 41/12
เทียนชัย จันทร์บุญเจือ 1008 นาย ท่าแร้ง 2/35
ธงชัย สุขจิต 547 นาย อนุสาวรีย์
ธงชัย สุขสนิท 316 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 48/37
ธณู เวียงคำ 947 นาย ท่าแร้ง
ธนกร กำคำเพ็ชร 199 นาย อนุสาวรีย์ 16
ธนธรณ์ สมัครกิจ 480 นาง อนุสาวรีย์ 38
ธนนริสร์ ศรีฉันทะมิตร 394 นาย อนุสาวรีย์ 9/124
ธนพร ศรีกะชา 95 นาย อนุสาวรีย์
ธนพล สิงห์ทอง 423 นาย อนุสาวรีย์
ธนวรรณ พื้นผา 1052 ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง ท่าแร้ง 100/236
ธนวัฒน์ แสงสิน 156 นาย อนุสาวรีย์ 505/25
ธนวิน ทัศคร 300 นาย อนุสาวรีย์ 363/417
ธนวิศว์ รอดรั้ง 1183 นาย ท่าแร้ง 63/40
ธนสิทธิ์ ทองทับ 170 นาย อนุสาวรีย์
ธนะสิทธิ์ กุลธนศิริวัฒน์ 271 นาย อนุสาวรีย์ 1127
ธนะสิทธิ์ ศรีพานิช 665 นาย ท่าแร้ง 1/272
ธนาสินธุ ศรีสุข 988 นาย ท่าแร้ง 90/109
ธนิตศักดิ์ ศรีณัษฐพงษ์ 869 นาย ท่าแร้ง 41/9
ธภกต พันธุ์นิตย์ 112 นาง อนุสาวรีย์ 9/112
ธมน กิตติเดชปรีชา 804 นางสาว ท่าแร้ง 200/6
ธรณีบดี เหล็กกล้า 359 นาย อนุสาวรีย์ 9/78
ธรรมชาติ ใจดี 812 นาย ท่าแร้ง
ธรรมชารัตน์ สิงห์ทองไทย 667 นาย ท่าแร้ง 46/51
ธรรมวัฒน์ ปาลศรี 1193 น.ท. ท่าแร้ง 159/22
ธรากร บวรสุจริตกุล 1067 นาย ท่าแร้ง 9/12
ธวัชชัย ติ๊บโคตร 737 นาย ท่าแร้ง
ธวัชชัย นราวศินชัย 959 นาย ท่าแร้ง 203/12
ธวัชชัย พันธุ์เจริญ 290 นาย อนุสาวรีย์ 9/425
ธวัชชัย เลิศจตุรภัทร 827 นาย ท่าแร้ง 56/23
ธวัชชัย สายสมุทร 1050 นาย ท่าแร้ง 120/70
ธัญญ์ธนกัญจน์ มิศกะเสวตร์ 461 นาง อนุสาวรีย์ 23/10
ธัญญพัทธ์ เฉลียวปิยะสกุล 913 นาง ท่าแร้ง 126/80/81
ธัญญาภรณ์ รัชฎาพงษพัฒน์ 1233 นางสาว ท่าแร้ง 39/22
ธัญรัฐ เนติโพธิ์ 267 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/99
ธัญรัตน์ เหลืองพิศาลพร 891 นางสาว ท่าแร้ง 155/97
ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ธนดล 971 นางสาว ท่าแร้ง 127/3
ธัญลักษณ์ ไชยกัณทา 987 นาง ท่าแร้ง 55/89
ธัญสินี บุญธนาพิบูลย์ 818 นาง ท่าแร้ง 119/109
ธานี ศรีรัตน์ประเสริฐ 1245 นาย ท่าแร้ง 149/21
ธานุพงษ์ เอี่ยมคุ้ม 1125 นาย ท่าแร้ง 101/21
ธารีวรรณ ประเสริฐสุข 892 นางสาว ท่าแร้ง 48/60
ธิติ พสุนธาวิโรจน์ 1132 นาย ท่าแร้ง 35/53
ธีรชัย ปรัชยาคุณ 1214 นาย ท่าแร้ง 46/303
ธีรชัย ศรีชัยกูล 1217 นาย ท่าแร้ง 200/170
ธีรเดช พรหมมานนท์ 1154 นาย ท่าแร้ง 337/4
ธีรพล คนซื่อ 1140 นาย ท่าแร้ง
ธีรวัฒน์ สมเชื้อ 767 นาย ท่าแร้ง 119/264
ธีระชัย กอแก้ว 758 นาย ท่าแร้ง 100/201
ธีระชัย คำเครือ 1171 พ.ต.ท. ท่าแร้ง 100/94
ธีระพงศ์ วงศ์เครือวัลย์ 91 นาย อนุสาวรีย์ 342/168
ธีรา เอื้อเฟื้อ 922 นางสาว ท่าแร้ง 99/96
นคร นาเจริญ 621 นาย อนุสาวรีย์
นงพรรณ นันทปิยกุล 147 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/167
นงลักษณ์ งามประดับเลิศ 293 นางสาว อนุสาวรีย์
นงลักษณ์ ดวงแก้ว 514 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/87
นงลักษณ์ ทองอ่อน 1172 นาง ท่าแร้ง 4
นนทรี เหลืองอ่อน 844 นางสาว ท่าแร้ง 5/154
นนทวัชร์ เกษมสุขวัฒนันท์ 929 ด.ต. ท่าแร้ง
นนทสรวง กิจจำนงค์พันธุ์ 354 นาง อนุสาวรีย์ 22/74
นนลนีย์ อิทธิรัตนนันท์ 70 นาง อนุสาวรีย์ 10/28
นพดล เตียงตระการสุข 1057 นาย ท่าแร้ง 52/23-24
นพดล ลิขิตยั่งยืน 711 นาย ท่าแร้ง 9/376
นพดล วิรธาดา 611 จ.ส.ต. อนุสาวรีย์ 395
นพพร ใจเที่ยง 950 นาย ท่าแร้ง 121/71
นพพร ฉายาภักดี 40 นาย อนุสาวรีย์
นพรัตน์ พันไธสง 1041 นาย ท่าแร้ง
นพรัตน์ รักษ์มณี 501 นาง อนุสาวรีย์
นพรัตน์ สุขาวรี 494 นาง อนุสาวรีย์ 2
นพสร สุระเสน 456 นางสาว อนุสาวรีย์
นพินปภา ศิริกุล 16 นาง อนุสาวรีย์ 48/38
นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ 13 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/336
นภหิรัณย์ คชวงษ์ 775 นาย ท่าแร้ง 90/100
นภาศิริ ไทยนิคม 329 นางสาว อนุสาวรีย์ 94/11/
นรรัตน์ สวัสดิเวช 952 นาย ท่าแร้ง 159/48
นรลักษณ์ พรหมภัตต์ 931 นาง ท่าแร้ง 159/411
นรเศรษฐ์ บุญพารักษ์ 1021 นาย ท่าแร้ง 15
นรารักษ์ เอกเจริญชัย 878 นางสาว ท่าแร้ง 200/133
นราวุธ พูลล้น 311 นาย อนุสาวรีย์ 40/2
นรินทร์ อาภาคัพภะกุล 84 นาย อนุสาวรีย์ 3/1149
นรุตม์ เพชรจำเริญสุข 1056 นาย ท่าแร้ง 86/7
นฤทธิ์ วรรณโกษฐ์ 55 นาย อนุสาวรีย์
นฤมล มีบำรุง 106 นาง อนุสาวรีย์
นลินีนันท์ เวียงนาค 1170 นางสาว ท่าแร้ง 100/266
นวรัตน์ เห็นพิทักษ์ 1040 นาง ท่าแร้ง 99/203
นัจนันท์ ทองลอย 735 นางสาว ท่าแร้ง 200/25
นัชชา วิริยะภาพ 100 นาง อนุสาวรีย์ 59/105
นันท์นภัส คงกล้า 911 นางสาว ท่าแร้ง 37/117
นันท์นภัส มูลลออ 101 นาง อนุสาวรีย์ 1/11
นันทนา วัฒนวาณิชย์ 650 นางสาว ท่าแร้ง 121/57
นันทนี บุญกิจอนุสรณ์ 537 นาง อนุสาวรีย์ 111/57
นันทพร แก้ววิเชียร 404 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/39
นันท์พร คชารักษ์ 781 นาง ท่าแร้ง 18/285
นันทพรรษ จันทชุม 64 นาง อนุสาวรีย์ 56/245
นันทรัตน์ ดวงจันทร์ 1186 นางสาว ท่าแร้ง 111/1031
นันทวัน มานวธงชัย 1036 นาง ท่าแร้ง 3/165
นันธิยา แถลงการณ์ 919 นางสาว ท่าแร้ง 103
นายพิพัฒน์ เอี่ยมตระกูล 623 นาย อนุสาวรีย์ 84/75
นายวีระ พึ่งบุญไพศาล 615 นาย อนุสาวรีย์ 37/51
นายอภิชาติ คำชื่น 529 นาย อนุสาวรีย์
นารี กองปาน 632 นางสาว อนุสาวรีย์
นาวิน เป้าพงษ์งาม 777 นาย ท่าแร้ง 88/176
นิคม พูลสวัสดิ์กิติกูล 997 นาย ท่าแร้ง 18
นิตย์ คำจันทรา 117 นาย อนุสาวรีย์
นิตย์ น้ำทิพย์ 48 นาง อนุสาวรีย์ 23/66
นิตยา ภูรีวิโรจน์กุล 613 นาง อนุสาวรีย์ 44/38
นิตยา สุขน่วม 966 นางสาว ท่าแร้ง 145/31
นิธิมา เอื้ออำพน 914 นาง ท่าแร้ง
นิธิยา นพคุณขจร 399 นางสาว อนุสาวรีย์ 21/9
นิธิวัทน์ โพธิ์ทอง 361 นาย อนุสาวรีย์ 37/248
นินนาท สาราจิตต์ 1019 นาย ท่าแร้ง 38/59
นิพนธ์ เดียมขุนทด 696 นาย ท่าแร้ง 66/1
นิพันธ์ หวังเจริญรุ่ง 31 นาย อนุสาวรีย์ 468
นิภา ชัยกลิ่น 955 นาง ท่าแร้ง 46/37
นิภา รัขติยาภรณ์ 245 นางสาว อนุสาวรีย์ 308
นิภาภรณ์ ตั้งกฤษณวินนท์ 1151 นาง ท่าแร้ง 126/130
นิ่ม พานทอง 350 นาย อนุสาวรีย์ 47
นิยม ไข่ทอง 570 นาง อนุสาวรีย์ 9/63
นิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง 1123 นาย ท่าแร้ง 144/35
นิรินทร์ พลจรัส 1144 ส.ต.ต. ท่าแร้ง 100/260
นิรุตต์ สงแก้ว 706 นาย ท่าแร้ง
นิวัฒน์ แจ่มมาก 43 นาย อนุสาวรีย์ 96/62
นิวัฒน์ เล่าเปี่ยม 140 นาย อนุสาวรีย์ 310/28
นิศารัตน์ วังขุมทอง 705 นางสาว ท่าแร้ง 6/603
นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ 540 นาง อนุสาวรีย์ 7
นุจรีย์ ประยูรมหิศร 770 นางสาว ท่าแร้ง
นุสรา อินทรศร 301 นางสาว อนุสาวรีย์ 14/316
เนตร เจริญยิ่ง 98 นาย อนุสาวรีย์ 145/6
เนตร สุขวารี 1107 นาย ท่าแร้ง 9/15
เนตรนภา เจริญธนปรีชา 1025 นางสาว ท่าแร้ง 46/143
เนตรนภา ภูเหมือนบุตร 434 นางสาว อนุสาวรีย์
เนตรนภา ยอดสุขประเสริฐ 246 นาง อนุสาวรีย์ 10/412
เนย ดาวมณี 707 นาง ท่าแร้ง 99/68
บรรจง ปวนสันเทียะ 88 นาง อนุสาวรีย์ 46
บรรจง ยิ่งยง 60 นาย อนุสาวรีย์
บรรจง วีระสอน 962 นาง ท่าแร้ง 235/1
บรรเจิด บุญมีสนม์ 206 นาย อนุสาวรีย์
บรรทม โพธิ์รอด 344 นาง อนุสาวรีย์
บรรทม รุ่งสว่าง 489 นาย อนุสาวรีย์ 146
บรรพต จูมสันเทียะ 445 นาย อนุสาวรีย์
บริภัณฑ์ สิทธิบริบูรณ์ 1156 นาย ท่าแร้ง 145/120
บังอร ศรีบุญเรือง 708 นางสาว ท่าแร้ง 80/6
บังอรรัตน์ บัวศรี 640 นางสาว ท่าแร้ง
บัญชา ช่างดี 814 นาย ท่าแร้ง 88/181
บัญชา วงษ์สมุทร 803 นาย ท่าแร้ง 18/263
บัณฑิต ขำภูเขียว 1177 นาย ท่าแร้ง 101/9
บัณฑิต สาครวิศวะ 1060 นาย ท่าแร้ง 89/487
บัวเขียน แก้วเมือง 519 นาง อนุสาวรีย์
บัวทิพย์ จันทรกานต์ 986 นาง ท่าแร้ง 130/10
บัวหลวง เพ่งเล่งดี 645 นางสาว ท่าแร้ง 89/555
บุญจันทร์ โยยรัมย์ 1174 นาย ท่าแร้ง
บุญชวน โชติช่วง 172 นาย อนุสาวรีย์ 287
บุญช่วย กิจบุรินทร์ 594 นาย อนุสาวรีย์ 24
บุญช่วย อุดมสถารัตน์กุล 975 นาง ท่าแร้ง
บุญชัย ลังลองสถิต 555 นาย อนุสาวรีย์ 72
บุญชู แก้วโมรา 1026 นาย ท่าแร้ง 58
บุญชู อัศวนุวัฒน์ 1203 นาย ท่าแร้ง 35/31
บุญพา ไชยนิคม 126 นาง อนุสาวรีย์ 67/1
บุญมี ไชยวาฤทธิ์ 751 นาย ท่าแร้ง 160
บุญมี วันทอง 1014 นาย ท่าแร้ง
บุญยิ่ง อัศวเริงยุทธ 58 นาง อนุสาวรีย์ 14
บุญเยี่ยม ทับสาย 1077 นาย ท่าแร้ง
บุญรอด ฤทธิเดชชัยพร 302 นาง อนุสาวรีย์ 27
บุญรักษ์ สาริวงษ์ 1084 นาย ท่าแร้ง
บุญเรือน ขันทิพย์ 139 นางสาว อนุสาวรีย์ 26/11
บุญศรี สุขสำราญ 1157 นางสาว ท่าแร้ง 28
บุญส่ง อิ่มวัน 907 นาง ท่าแร้ง
บุญสม ละออรัตนศักดิ์ 482 นาย อนุสาวรีย์ 62/142
บุญสือ หนุนดี 672 นาย ท่าแร้ง
บุญเสริม บุญงาม 1032 นาย ท่าแร้ง 119/91
บุญเสริม สุขพลกิจ 25 นาย อนุสาวรีย์
บุญเสิศ งามภูพันธ์ 427 นาย อนุสาวรีย์ 37/413
บุญเหนือ พุทธบุรี 483 นาย อนุสาวรีย์ 5
บุบผา ตั้นตระกูล 325 นาง อนุสาวรีย์ 100/83
บุบผา สิงห์ทอง 422 นาง อนุสาวรีย์ 40/77
บุบผา อัตนโถ 590 นาง อนุสาวรีย์ 43/81
บุรินทร์ จันทร์ประจำ 1001 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/240
บุศรา เจริญพืช 663 นางสาว ท่าแร้ง 64/9
บุษกร ผาลา 1133 นางสาว ท่าแร้ง 11/10
บุษกร ยงวัฒนานันท์ 381 นาง อนุสาวรีย์ 43/444
บูรพา ช่างเพ็๙รผล 1164 นาย ท่าแร้ง 11/5
เบญจวรรณ นนท์วรรณวงศ์ 143 นาง อนุสาวรีย์ 44/640
ปฏิพงษ์ นิยมบรรเลง 17 นาย อนุสาวรีย์
ปฐมาภรณ์ หิรัญลาภ 868 นางสาว ท่าแร้ง 41/10
ปณิสรา ชุติกาญจนเดชาธร 658 นาง ท่าแร้ง 159/260
ปทุมทิพย์ โรจน์ศักดิ์ศรี 604 นาย อนุสาวรีย์ 99/237
ปนัดดา ห้องสำเริง 455 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/3
ปภัสรา วิจิตตรานุรักษ์ 526 นางสาว อนุสาวรีย์
ปภาวดี อ่วมโพธิ์ 524 นางสาว อนุสาวรีย์ 1103
ปรเมศร์ กะลัมพะเหติ 847 นาย ท่าแร้ง 3/185
ประกอบ มณีแดง 345 พ.ต. อนุสาวรีย์ 29/478
ประกาย ดิษเจริญ 44 นางสาว อนุสาวรีย์
ประกายวรรณ ทนงศักดิ์ 500 นางสาว อนุสาวรีย์ 86
ประกาศิต ปานเทศ 600 นาย อนุสาวรีย์
ประจวบ โคกภักดี 1136 นาย ท่าแร้ง 11/11
ประเจน มะธิตา 998 นางสาว ท่าแร้ง
ประดิษฐ์ ช่วยประดิษฐ์ 556 นาย อนุสาวรีย์ 25/3
ประดิษฐ์ ปากเมย 618 นาย อนุสาวรีย์
ประเดิม สิงห์ภา 1074 นาย ท่าแร้ง
ประทิน ลิมปนะจินดา 1012 นาย ท่าแร้ง
ประทีป พูลสมบัติ 398 นาย อนุสาวรีย์
ประเทือง ประสพคำ 337 นาง อนุสาวรีย์ 49/294
ประเทือง อินคุ้ม 452 นาย อนุสาวรีย์ 88/53
ประธาน อ้นปันส์ 9 นาย อนุสาวรีย์ 37/419
ประนอม ทัศน์เสถียรวงศ์ 849 นาง ท่าแร้ง 39/181
ประนอม นุชเทศ 284 นาง อนุสาวรีย์
ประภา บุญหลวง 261 นาง อนุสาวรีย์ 137/1
ประภาส ศรีพัฒน์ 930 นาย ท่าแร้ง
ประมวน จงบวกกลาง 1167 นาง ท่าแร้ง 3/1
ประยัติ แสนทอง 1169 นางสาว ท่าแร้ง
ประยุทธ สถีระนาวิน 124 นาย อนุสาวรีย์ 100/135
ประยูร ศรีเมืองช้าง 874 นาย ท่าแร้ง 46/133
ประวัติ สันติจิตรุ่งเรือง 830 นาย ท่าแร้ง
ประวิทย์ ว่องถิ่นปา 548 นาย อนุสาวรีย์
ประวิน เมฆานนท์ 6 พ.อ. อนุสาวรีย์ 62/188
ประสงค์ เพ็ญสมบัติ 320 นาย อนุสาวรีย์
ประสิทธิ์ เอี่ยมทอง 1209 นาย ท่าแร้ง 101
ปราณี ธรรมวณิชย์ 780 นาง ท่าแร้ง 98/4
ปราณี รุ่งแจ้ง 1147 นางสาว ท่าแร้ง 11/14
ปราถนา โลกวิทย์ 1182 นางสาว ท่าแร้ง 4513
ปราโมทย์ สะใบบาง 374 นาย อนุสาวรีย์
ปรารถนา เกิดสนอง 974 นางสาว ท่าแร้ง
ปราวดี ยิ้มยวน 309 นาง อนุสาวรีย์ 363/416
ปริยดา ตรุยานนท์ 65 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
ปรีชา คูณแก้ว 1047 นาย ท่าแร้ง
ปรีชา ป้อมแก้ว 824 นาย ท่าแร้ง 41
ปรีชา ภูทองนาค 280 นาย อนุสาวรีย์
ปรีชา สบายใจ 21 นาย อนุสาวรีย์ 6
ปรีดา ประสานแสง 310 นาง อนุสาวรีย์ 14/352
ปรียาภัทร์ นรพักตร์ 41 นางสาว อนุสาวรีย์
ปรียารัตน์ มุ่งหมาย 1204 นาง ท่าแร้ง 50/7
ปวรรัตน์ พุทธศิริ 981 นางสาว ท่าแร้ง 3/58
ปวิช เรืองศิริลักษณ์ 308 นาย อนุสาวรีย์ 88/35
ปัญจมา แก้วมูลมุข 131 นางสาว อนุสาวรีย์
ปัญญา ผิวเกลี้ยง 444 นาย อนุสาวรีย์ 35/47
ปัฐมา เมฆนุภาดล 1114 นางสาว ท่าแร้ง
ปัทมา สุขเอม 532 นางสาว อนุสาวรีย์ 73
ปานเลขา สุวรรณโพธิศรี 146 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/99
ปานหทัย คุวจันทรานันท์ 661 นางสาว ท่าแร้ง 111/414
ปาริชาต แววเพ็ชร 845 นาง ท่าแร้ง 44/155
ปาริชาติ กาญจนะวรนันท์ 435 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
ปาริชาติ นาวา 1150 นางสาว ท่าแร้ง 3/7
ปิยชาติ เหลืองลักษณ์ 572 นาย อนุสาวรีย์ 9/142
ปิยมาศ สุดสาคร 372 นางสาว อนุสาวรีย์
ปิยรัตน์ สุวรรณชาติ 860 นางสาว ท่าแร้ง 38/24
ปิยะ นิ่มนวล 104 นาย อนุสาวรีย์ 310/15
ปิยะ มิ่งแก้ว 1016 นาย ท่าแร้ง 2/171
ปิยะพร วรเมธามาศ 921 นางสาว ท่าแร้ง
ปิยะรัตน์ ไลเลิศ 243 นาย อนุสาวรีย์
ปุญนิศา ปิตินิตย์นิรันดร์ 944 นางสาว ท่าแร้ง 15/24
ปุณยนุช จินโนรส 820 นางสาว ท่าแร้ง 6/654
เปมิกา ลักขณานุกูล 49 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/14
เปรมจิต จึงถาวรสถิตย์ 1034 นาง ท่าแร้ง 56/250
เปรมหทัย ขำเกษม 493 นางสาว อนุสาวรีย์ 69/70
ผกามาศ บุญบรรจง 1042 นางสาว ท่าแร้ง 161/23
ผกามาส พงษ์ศิริวรรณ์ 474 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/444
ผดุง ไพเราะ 451 นางสาว อนุสาวรีย์
ฝนทิพย์ ลี่สถาพรวงศา 460 นางสาว อนุสาวรีย์ 108/171
พงค์เดช แซ่เฮง 710 นาย ท่าแร้ง 155/12
พงชัย โพธิ์มณี 453 นาย อนุสาวรีย์
พงศกร หัตถิยา 718 นาย ท่าแร้ง 17/1
พงศ์กวี อาจคงหาญ 393 นาย อนุสาวรีย์ 554/17
พงศ์ธร วงศ์โชติวิริยกิจ 105 นาย อนุสาวรีย์ 158/3
พงษ์พันธ์ สัมเช้า 352 นาย อนุสาวรีย์ 149/7
พจน์ กองพุฒิ 1004 นาย ท่าแร้ง 9
พบสุข แสงจันทร์ 321 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/285
พรกมล วาศวุฒิกุล 392 นาง อนุสาวรีย์ 409
พรชัย ชะลิตะ 469 นาย อนุสาวรีย์
พรชัย ปิ่นแก้ว 195 นาย อนุสาวรีย์
พรทิพย์ แก้วอามาตย์ 22 นางสาว อนุสาวรีย์ 116
พรทิพย์ มีแก้ว 504 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/161
พรทิพย์ ลีลาสง่าทรัพย์ 1196 นาง ท่าแร้ง 99/167
พรเทพ สวนศรี 1083 นาย ท่าแร้ง
พรธิดา ประเสริฐเลิศ 585 นางสาว อนุสาวรีย์ 19/46
พรปจีณ์ อุทยานานนท์ 113 นางสาว อนุสาวรีย์ 92/138
พรปวีณ์ เดชโชติพิสิษฐ์ 936 นาง ท่าแร้ง 200/119
พรพรรณี จรัญยากร 602 นางสาว อนุสาวรีย์
พรรณี เทียนรุ่งเรือง 957 นาง ท่าแร้ง 65/60
พรรณี ประจันเขตต์ 787 นาง ท่าแร้ง 18/238
พรสวรรค์ แก่นวงค์ 477 นางสาว อนุสาวรีย์
พร้อมพันธ์ ฉลองศิริกุณ 543 นาย อนุสาวรีย์ 8
พลภฤต เรืองจรัส 463 นาย อนุสาวรีย์ 86/78
พลวัฒน์ พลกุล 115 นาย อนุสาวรีย์ 13
พลศักดิ์ เกียรติธีรชัย 677 นาย ท่าแร้ง 126/186
พลากร สวัสดิ์วงษ์ 1068 นาย ท่าแร้ง 111/1016
พวง แผนกรถ 691 นางสาว ท่าแร้ง
พวงเพชร ตระกูลใต้ 102 นางสาว อนุสาวรีย์
พวงมาศ ประทุมมาศ 449 นาง อนุสาวรีย์ 14/257
พวงย้อย กะดังงา 1126 นางสาว ท่าแร้ง
พศิน มูลคำ 285 ว่าที่ร.ต. อนุสาวรีย์
พักต์พล มิตตกุล 1129 นาย ท่าแร้ง 11/9
พัชพล เจริญวราวงศ์ 507 นาย อนุสาวรีย์ 302
พัชรนันท์ ประสิทธิ์ลาภาสกุล 1243 นางสาว ท่าแร้ง 155/138
พัชราภรณ์ น้อยจันทร์ 581 นางสาว อนุสาวรีย์
พัชรี ควรผล 437 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/194
พัชรี ประดับทอง 796 นางสาว ท่าแร้ง
พัชรี สันติสวัสดิ์ 74 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/168
พัฒน์ จิตธนากรนุกูร 819 นาย ท่าแร้ง 7/67
พัทธพงศ์ เอี่ยมสำอางค์ 1213 นาย ท่าแร้ง
พันธ์ทวี สุชาติ 30 นางสาว อนุสาวรีย์ 127/14
พันธ์พงษ์ กนกรัตนา 66 ว่าที่ ร.ต. อนุสาวรีย์ 88/154
พัสกร ขุมทอง 807 นาย ท่าแร้ง
พิชญะ อารยะโกศล 151 นาย อนุสาวรีย์ 505/27
พิชญา ธนพัฒน์เจริญ 749 นางสาว ท่าแร้ง 65/69
พิชญา พรรณสวัสดิ์ 1206 นาง ท่าแร้ง 95/10
พิชัย รัตนาธรรมวัฒน์ 283 นาย อนุสาวรีย์ 8/2
พิเชษฐ์ จันทร์พรหม 239 นาย อนุสาวรีย์ 310/18
พิเชษฐ มิ่งสุข 425 นาย อนุสาวรีย์ 317
พิทักษ์ ทับเสน 242 นาย อนุสาวรีย์ 226/3
พิบูลย์ มะนะโส 938 นาย ท่าแร้ง 159/496
พิพัฒน์ รุจิราธร 835 นาย ท่าแร้ง 39/140
พิมพ์ชยา วัฒนกุลโยธิน 1051 นางสาว ท่าแร้ง 9/230
พิมพ์นารา แช่มโชติ 1185 นางสาว ท่าแร้ง
พิมพ์ลภัส สมโสภาพ 1216 นางสาว ท่าแร้ง 8/44
พิมพ์วรียะ อ่อนน้อม 57 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/47
พิมพา วงศ์วิวัฒน์ 724 นาง ท่าแร้ง
พิมล ลิ้มศริ 116 นาง อนุสาวรีย์ 888
พิมลรัตน์ สิทธิดำรงรัฐ 552 นาง อนุสาวรีย์ 35/18
พิไลภรณ์ เซนเดอร์ส 1118 นาย ท่าแร้ง 9/306
พิไลวรรณ สมุทรพงษ์ 886 นาง ท่าแร้ง 200/94
พิสิฐ วัชรกาญจนาภรณ์ 815 นาย ท่าแร้ง 200/71
พิสิษฐ์ จอมเกียรติกุล 712 นาย ท่าแร้ง 79/107
พีรพงศ์ โคตะมะ 38 นาย อนุสาวรีย์
พีรสิทธิ์ ศรีบุตรตา 11 นาย อนุสาวรีย์
พีระณัฐ จำปาเงิน 409 นาย อนุสาวรีย์ 227/140
พุด ถมคำ 992 นาย ท่าแร้ง 9/7
พุทธิพงษ์ โพธิกุดสัย 1085 นาย ท่าแร้ง
พุทะพร ซิมมณี 486 นาย อนุสาวรีย์ 39/138
พูลทรัพย์ วิรูพัทกุล 56 นางสาว อนุสาวรีย์ 32/2
พูลศรี ละครวงศ์ 603 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/90
เพชรรัตน์ อุบลเรียบร้อย 1002 นางสาว ท่าแร้ง 48/35
เพชรศักดิ์ ต่อยอด 275 นาย อนุสาวรีย์ 11/7
เพ็ญทิพย์ ชอบธรรม 516 นาง อนุสาวรีย์ 43/397
เพ็ญภักดิ์ ชุมอักษร 666 นาง ท่าแร้ง 139/62
เพ็ญศรี วิวรรธนมาศ 951 นาง ท่าแร้ง 68/3
เพ็ยศรี บกบน 315 นาง อนุสาวรีย์ 26
เพยาว์ สวรรณน้อย 768 นาง ท่าแร้ง 108
ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 539 นางสาว อนุสาวรีย์ 110/323
ไพรัช ดาวังปา 977 นาย ท่าแร้ง 19/45
ไพรัช ทองหล่อ 633 นาย อนุสาวรีย์
ไพรินทร์ โชติกรรณยุธร์ 802 นาง ท่าแร้ง 6/464
ไพโรจน์ ศิริเลิศๆ 700 นาย ท่าแร้ง 58/3
ไพลิน ธนะแพทย์ 571 นาย อนุสาวรีย์ 50/28
ไพสิฐ คำภูแสน 535 นาย อนุสาวรีย์ 70/145
ภณเทพ ยศยิ่งโอฬาร 764 นาย ท่าแร้ง 114/8
ภณิตา โลณะปาลวงศ์ 1043 นางสาว ท่าแร้ง 161/86
ภวินท์ วิชชาวุธ 503 นาย อนุสาวรีย์ 39/54
ภัชชภณ แก้วกาเหรียญ 721 นาย ท่าแร้ง
ภัทร์ทธรณ์ ตันประเสริฐวงศ์ 953 นางสาว ท่าแร้ง 17/103
ภัทรพงษ์ เทียบจิรประภา 1200 นาย ท่าแร้ง 16
ภัทรพร แดงปง 730 นาง ท่าแร้ง 18/232
ภัทรพรพรรณ สร้อยสวัสดิ์ 121 นางสาว อนุสาวรีย์ 45/10
ภัทรลดา อังพัฒนารุ่งเรือง 828 นางสาว ท่าแร้ง 37/21
ภัทรวดี สุวัฒนกร 675 นางสาว ท่าแร้ง 44/81
ภัทรา เล้าเจริญพนา 759 นางสาว ท่าแร้ง 111/865
ภัทราภรณ์ พิมลไทย 1155 นางสาว ท่าแร้ง 38/299
ภัศธรินทร์ สงวนแก้ว 180 นางสาว อนุสาวรีย์ 1
ภัสศุลี หอมทรง 33 นางสาว อนุสาวรีย์
ภัสสร อัครวุฒิพูนสิน 703 นาง ท่าแร้ง 166/3
ภาณุภัค โมกขศักดิ์ 809 นาย ท่าแร้ง 31
ภาติยา ทันการ 591 นางสาว อนุสาวรีย์ 202/39
ภิชาติ บุญมี 253 นาย อนุสาวรีย์ 310/31
ภูชิต ธนอธิคม 134 นาย อนุสาวรีย์ 202/47
ภู่พันธุ์ ภูมิพันธุ์ศักดิ์ 380 นาย อนุสาวรีย์ 505/24
ภูษิต วาณิชวิวัฒน์ 842 นาย ท่าแร้ง 1/9
ภูสิยา บุญศิริยะ 355 นางสาว อนุสาวรีย์ 59/17
มงคล ฉิมพลี 406 นาย อนุสาวรีย์
มณฑล กองอ้น 1199 นาย ท่าแร้ง 155/214
มณฑิรา ประคองพันธ์ 533 นางสาว อนุสาวรีย์ 6
มณี เพ็งดิษ 367 นางสาว อนุสาวรีย์ 64/4
มณีทิพ ทองชัยภูมิ 1028 นาง ท่าแร้ง 32/152
มณีวรรณ กมลพัฒนะ 917 นาง ท่าแร้ง 46/2
มนต์ชัย บุญไพโรจน์ 1188 นาย ท่าแร้ง 100/454
มนต์นภา พฤกษ์บำรุง 448 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/44
มนตรี ถนอมรัตน์ชัย 237 นาย อนุสาวรีย์ 77/66
มนตรี พุทธามาต 297 นาย อนุสาวรีย์ 7/46
มนตรี สุริยะญาติ 336 นาย อนุสาวรีย์ 27/7
มนฤดี บุญมาศ 573 นางสาว อนุสาวรีย์
มนวดี บัวสนธ์ 834 นาง ท่าแร้ง 9/388
มนัธยา ใจใส 163 นางสาว อนุสาวรีย์
มนัสนันท์ เขียวอัมพร 736 นางสาว ท่าแร้ง 23/7
มยุรฉัตร นาทวรทัต 178 นาง อนุสาวรีย์ 46/47
มยุเรส เสมยอด 1103 นางสาว ท่าแร้ง 139/251
มะลิ สุทธะลักษณ์ 550 นาง อนุสาวรีย์
มัทธณา ศรีนาค 637 นางสาว อนุสาวรีย์ 112
มั่น แน่นหนา 902 นาย ท่าแร้ง
มันทนา จารุพันธ์ 364 นางสาว อนุสาวรีย์ 67
มัลลิกา วีระวิทยานันต์ 1037 นาง ท่าแร้ง 7/184
มัสลิน แสวงทรัพย์ 1003 นางสาว ท่าแร้ง
มาดี พันธุนะ 190 นาง อนุสาวรีย์
มานะ ญาณศิริ 1088 นาย ท่าแร้ง
มาริน โถสุวรรณ์ 1115 นางสาว ท่าแร้ง
มาลัย บุญคำ 145 นางสาว อนุสาวรีย์ 80
มาลินี ภาณุดุลกิตติ 3 นางสาว อนุสาวรีย์ 30/9
มาลี ครองสินทรัพย์ 254 นางสาว อนุสาวรีย์ 452/17
มาลี ประกิตสุวรรณ 231 นาง อนุสาวรีย์ 9
มิ่งขวัญ ไกรสอน 852 นาย ท่าแร้ง 111/543
มีชัย วุฒิเขตต์ 689 นาย ท่าแร้ง 155/123
มีนา สมน้อย 980 นาง ท่าแร้ง
มุกดา พิมพ์สาร 132 นาย อนุสาวรีย์
มุ่ยลั้ง ประเสริฐเลิศ 496 นาง อนุสาวรีย์ 364/9
เมธา เกตุแก้ว 10 นาย อนุสาวรีย์ 88/126
ไมตรี คูโพนทอง 53 นาย อนุสาวรีย์ 1
ยง พุทธสันติธรรม 85 นาย อนุสาวรีย์ 9/219
ยงเกียรติ รังษีนรบุตร 221 นาย อนุสาวรีย์ 77/153
ยงยศ ธนพัฒน์เจริญ 1190 นาย ท่าแร้ง 89/9
ยงยุทธ ปุเรจาริก 1081 นาย ท่าแร้ง
ยพิณ ไกรทองสุข 660 นางสาว ท่าแร้ง 65
ยลธน โตวัฒนกูร 831 นางสาว ท่าแร้ง 65/75
ยศพร เหล่าลูกอินทร์ 509 นาย อนุสาวรีย์ 122/22
ยศวดี บุณยเกียรติ 1202 นาง ท่าแร้ง 139/261
ยาจิตร ดวงเนตร 1241 นาง ท่าแร้ง 99/81
ยุทธศักดิ์ รังสิมันตุชาติ 454 นาย อนุสาวรีย์ 83
ยุพา ห้วยเรไร 227 นาง อนุสาวรีย์ 37/180
ยุพิน นนทลักษณ์ 771 นาง ท่าแร้ง 67/3
ยุพิน เอื้อมตามบุญ 368 นาง อนุสาวรีย์ 14/24
ยุวธิดา แขมน้อย 142 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/26
โยธิน มุทะระพัฒน์ 865 นาย ท่าแร้ง 88/224
รจนา หาญเสนา 162 นางสาว อนุสาวรีย์
รจเรข โตวิวัฒน์ 83 นาง อนุสาวรีย์ 43/819
รณรงค์ โฉมอินทร์ 864 นาย ท่าแร้ง 90/5
รณฤทธิ์ ซื่อวาจา 858 นาย ท่าแร้ง 459/99
รดี สมบูรณ์ 754 นางสาว ท่าแร้ง 102/438
รติกร ลู่บุญเกรียงไกร 867 นางสาว ท่าแร้ง 41/11
รติรัตน์ คามาโซ 732 นาง ท่าแร้ง 222/330
รรงค์ฤทธิ์ วรขันธ์ 506 นาย อนุสาวรีย์
รวิศ สัมปุณณะโชติ 634 นาย อนุสาวรีย์ 225/15
รสรินทร์ จงธรรม 596 นาง อนุสาวรีย์
ระพีพรรณ พิมพา 1179 นาง ท่าแร้ง 101/7
ระวีวรรณ ศิริสวัสดิ์ 551 นาง อนุสาวรีย์ 99/123
รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร 204 นาย อนุสาวรีย์
รังสรรค์ แซ่ตั้ง 269 นาย อนุสาวรีย์ 11
รังสรรค์ พุดขาว 1117 นาย ท่าแร้ง
รัชนี บัวหลวง 879 นาง ท่าแร้ง 65/27
รัชนีกร เล่งอี้ 895 นาง ท่าแร้ง 72
รัฐพล พุทธรอด 1145 นาย ท่าแร้ง 12/53
รัตตา สุขสมปรารถนา 402 นางสาว อนุสาวรีย์ 147/47
รัตติยา พิทักษ์วงศ์ 292 นาง อนุสาวรีย์ 33/1
รัตนชัย อำมฤต 836 นาย ท่าแร้ง
รัตนา จันทนากร 405 นาง อนุสาวรีย์ 181/185
รัตนาวุธ พิสิฐโสภากร 694 นาย ท่าแร้ง
รัตนิล แป้นสุวรรณ 478 นาง อนุสาวรีย์
รัตนี แซ่โห 760 นาง ท่าแร้ง 102/122
รัศมี มาตชะรา 1119 นาง ท่าแร้ง
ราชัน แก้วนัน 1017 นาย ท่าแร้ง 38/101
รุ่งทิพย์ ขันชะลี 563 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/67
รุ่งโรจน์ ขันชะลี 559 นาย อนุสาวรีย์ 86/234
รุจจิรา ธรรมราช 538 นางสาว อนุสาวรีย์
รุจิกร ปราโมทย์ 642 นางสาว ท่าแร้ง 159/298
รุจิรา ดวงเพ็ชรแสง 715 นาง ท่าแร้ง 40/82
เรืองชัย ทองประเสริฐ 87 นาย อนุสาวรีย์ 36
เรืองเดช วงศรีลา 1248 นาย ท่าแร้ง 47
ล้วน ยืนรัมย์ 307 นาย อนุสาวรีย์
ละมัย หวานตา 37 นาง อนุสาวรีย์
ละมาศ วิศวพรสุนทร 653 นาง ท่าแร้ง 269
ละเอียด หนูใหญ่ศิริ 1161 นางสาว ท่าแร้ง 11/4
ลักขณพร น้อยเมืองคุณ 772 นางสาว ท่าแร้ง 6/575
ลักขนา นิลศิริ 968 นาง ท่าแร้ง
ลัญจกร สัตย์สงวน 110 นาย อนุสาวรีย์ 112
ลัดดา มีคง 734 นางสาว ท่าแร้ง 200/154
ลัดดาวัลย์ รังสิมาเทวัญ 1195 นางสาว ท่าแร้ง 15/25
ลาชิต ไชยอนงค์ 173 นาย อนุสาวรีย์ 174/10
ลำเจียก สินลือนาม 94 นางสาว อนุสาวรีย์ 137/1
ลำไพร ลาแสน 586 นางสาว อนุสาวรีย์
ลิขิต เลาบวรเศรษฐี 915 นาย ท่าแร้ง 9/384
เลอพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 160 นาย อนุสาวรีย์ 8/68
เลื่อน นิตยวัน 89 นาย อนุสาวรีย์ 9/158
วงเดือน ใจมั่น 443 นางสาว อนุสาวรีย์ 12/36
วชิรพล อบเชย 1116 นาย ท่าแร้ง
วชิราพร โสภี 1059 นาง ท่าแร้ง 89/429
วชิราภรณ์ พัดทาบ 77 นางสาว อนุสาวรีย์ 63/14
วชิราลักษณ์ ศรีลักษณ์ 709 นางสาว ท่าแร้ง 5
วนาพร เกษแก้ว 648 นางสาว ท่าแร้ง 241
วนิดา จันทร์สุคนธ์ 111 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/19
วนิดา มีคำทอง 614 นางสาว อนุสาวรีย์
วนิดา อัศวินวิจิตร 183 นางสาว อนุสาวรีย์ 6/158
วนิดา อุไรสกุล 669 นาง ท่าแร้ง
วรกฤต สกุลเลี่ยว 1210 นาย ท่าแร้ง 3/136
วรรณนภา พิเคราะห์กิจ 795 นางสาว ท่าแร้ง 9/6
วรรณนา คุ้มบาง 28 นาง อนุสาวรีย์
วรรณภา ธัมมารักขิตานนท์ 541 นางสาว อนุสาวรีย์
วรรณวิมล จันทร์เหมือนเผือก 476 นาง อนุสาวรีย์
วรรณา ทินอยู่วงษ์ 1010 นางสาว ท่าแร้ง 17/185
วรรณา สีมานนทปริญญา 233 นาง อนุสาวรีย์ 51/63
วรรณี ธรรมคุฬห์ 491 นาง อนุสาวรีย์ 434
วรรณี เลขมาศ 748 นางสาว ท่าแร้ง
วรฤทธิ์ บำเพ็ญบุญ 742 พ.ต.ต. ท่าแร้ง 100/46
วรวิทย์ จันทวงค์ 626 นาย อนุสาวรีย์ 60/118
วรวุฒิ พูนประสิทธิ์ 731 นาย ท่าแร้ง 236/8
วรัชยา แหเกิด 893 นางสาว ท่าแร้ง
วรา ผลิกานนท์ 228 นาย อนุสาวรีย์ 3
วรางคณา ทองศรี 1189 นางสาว ท่าแร้ง 57/56
วราภรณ์ เฉลียวจิตติกุล 1104 นางสาว ท่าแร้ง 96/22
วราภรณ์ โชควศิน 1230 นางสาว ท่าแร้ง 92/75
วราภรณ์ พุกอ่อน 212 นางสาว อนุสาวรีย์ 52/52
วรินทร์พร ดีพัฒนา 1142 นาง ท่าแร้ง 118/257
วรินภรณ์ ภู่พงษ์วัฒนา 39 นาง อนุสาวรีย์ 56/271
วริษฐา ป้องเพชร 1180 นางสาว ท่าแร้ง
วสันต์ นครสุวรรณ 784 นาย ท่าแร้ง
วสันต์ นราพงษ์ 389 นาย อนุสาวรีย์ 7
วสันต์ ยิ้มสุด 1138 นาย ท่าแร้ง 11/12
วสันต์ อังกระโทก 644 ดาบตำรวจตรี ท่าแร้ง 100/246
วังสันต์ ภาณุดุลกิตติ 5 นาย อนุสาวรีย์ 30/12
วัชร ภูริวิโรจน์กุล 805 นาย ท่าแร้ง 44/37
วัชรชัย จินดายะพาสิชย์ 756 นาย ท่าแร้ง 159/17
วัชรพล เจียมประเสริฐ 652 นาย ท่าแร้ง 120/246
วัชระ ลีลาวนาวัลย์ 528 นาย อนุสาวรีย์ 37/14
วัชระ สินเอี่ยม 610 นาย อนุสาวรีย์ 77/61
วัชรินทร์ หุมแพง 1023 นาย ท่าแร้ง 79/111
วัฒนา ฐาปนกุลศักดิ์ 843 นาย ท่าแร้ง 102/544
วัฒนีย์ วุฒิไชยวิริยะ 1159 นาง ท่าแร้ง
วัณณี ภาณุดุลกิตติ 4 นาง อนุสาวรีย์ 194-195
วันชัย ก้งวาฬ 1112 นาย ท่าแร้ง 92/41
วันดี วรรณเมธางกูร 457 นางสาว อนุสาวรีย์ 86/25
วันทนี เงินกระแซง 475 นางสาว อนุสาวรีย์ 364
วันเพ็ญ พรรษวุฒิ 219 นาง อนุสาวรีย์
วันวิสาข์ บุญวงษ์ 659 นางสาว ท่าแร้ง 199/11
วัลลภา จวงวาณิชย์ 1220 นาง ท่าแร้ง 38/2
วัลลาภา สุขศิริมัช 365 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/403
วาณี กอวรกุล 282 นาย อนุสาวรีย์ 108/164
วาณี ศุทธหฤทัย 561 นางสาว อนุสาวรีย์
วาทินี กฤษณะพันธ์ 788 นางสาว ท่าแร้ง 17/60
วาริชา ปิยะเจริญวงศ์ 1078 นาง ท่าแร้ง 119/172
วาริณี แสงสุริยาภรณ์ 492 นาง อนุสาวรีย์ 151/2
วาสนา ศรีพจน์ 348 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/3
วิกรม รังสินธุ์ 765 นาย ท่าแร้ง 90/119
วิจารณ์ นันทวิจารณ์ 956 นาย ท่าแร้ง 159/129
วิจิตร ตรีสุนทรรัตนื 881 นาย ท่าแร้ง 144/24
วิชชุกร รัตอาภา 331 นาย อนุสาวรีย์ 84/73
วิชัย ณรงค์ 566 พ.ต.ท. อนุสาวรีย์ 19/3
วิชัย เพ็ชรวงษ์ 588 นาย อนุสาวรีย์
วิชัยวัฒน์ คันศร 244 นาย อนุสาวรีย์ 310/27
วิชิต อำนวยรักษ์สกุล 1152 นาย ท่าแร้ง 120/213
วิเชียร พุทธสันติธรรม 81 นาย อนุสาวรีย์ 9/220
วิเชียร วิริยะธรรมกุล 995 นาย ท่าแร้ง 55/6
วิเชียร สมภพรุ่งโรจน์ 885 นาย ท่าแร้ง 5/321
วิทยา นันทวิสุทธิ์ 417 นาย อนุสาวรีย์ 10/5
วิทยา ผ่องกล่ำ 289 นาย อนุสาวรีย์ 36
วิทยา พรหมดิเรก 900 นาย ท่าแร้ง 139/233
วิทวัช ผุดผ่อง 213 นาย อนุสาวรีย์ 79
วิทวัส ไกรสุวรรณสาร 960 นาย ท่าแร้ง 50/29
วิทิต สุวรรณกุล 688 นาย ท่าแร้ง 99/162
วินัย ครูปัญญามาตย์ 51 นาย อนุสาวรีย์ 10
วินัย งามผาติพงศ์ 1113 นาย ท่าแร้ง 9/272
วินัย แสงฉาน 332 นาย อนุสาวรีย์ 16
วินัส มหามิตร 238 นาย อนุสาวรีย์ 55/2
วินิจ ชูเอน 799 นาย ท่าแร้ง 501/235
วิภพ ซ้อมจันทา 174 นาย อนุสาวรีย์
วิภาพร พัวภาคำ 349 นางสาว อนุสาวรีย์
วิภารัตน์ ปิดสา 786 นางสาว ท่าแร้ง 159/236
วิภาวรรณ จันทร์ทอน 1128 นางสาว ท่าแร้ง
วิภาวรรณ ชูเชิดรัตนา 217 นางสาว อนุสาวรีย์ 4083
วิมล เทพา 853 นางสาว ท่าแร้ง
วิระยา ศิริขันธ์ 1098 นาง ท่าแร้ง 11/47
วิรัช ทัศนานุกุลกิจ 431 นาย อนุสาวรีย์ 9/82
วิลาวัลย์ พุทพงษ์ 1101 นางสาว ท่าแร้ง 14
วิลาศ พรมเกตุ 1024 นาย ท่าแร้ง 46/187
วิไล นิติโยธิน 194 นาง อนุสาวรีย์ 35/119
วิไล เยซซ์ 1070 นาง ท่าแร้ง 9/379
วิไล สุดสาคร 12 นาง อนุสาวรีย์ 99/9
วิไล อู๋ 281 นาง อนุสาวรีย์ 10/91
วิไลพร ลือประเสริฐ 67 นาง อนุสาวรีย์ 100/6
วิวิธ สัตยานนท์ 201 นาย อนุสาวรีย์ 96/139
วิศรุต การุญบุญญานันท์ 272 นาย อนุสาวรีย์ 6
วิศิษฐ์ จิระสุนันทชัย 1242 นาย ท่าแร้ง 142/10
วิศิษฐ์ วรรณศิริเพชร 1039 นาย ท่าแร้ง 2
วีรชัย กิตตินิเวศน์กุล 949 นาย ท่าแร้ง 5/144
วีรชัย ปรัชญาชัยพิมล 1187 นาย ท่าแร้ง 73/30
วีรยุทธ ขำขนิษฐ์ 1009 นาย ท่าแร้ง 65/4
วีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ 1149 นาย ท่าแร้ง 120/204
วีระ สีมานนทปริญญา 617 นาย อนุสาวรีย์ 51/26
วีระชัย เสนานิล 1031 นาย ท่าแร้ง 161/104
วีระศักดิ์ ยิ้มใหญ่ 641 นาย ท่าแร้ง 114/10
วีระศักดิ์ สุทธพงษ์ 497 นาย อนุสาวรีย์ 43/1141
วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ 592 นาย อนุสาวรีย์ 51/48
ศจี เพาลี 822 นาง ท่าแร้ง 56/225
ศดิศ แสงกร่ำ 1212 นาย ท่าแร้ง 166/22
ศรายุทธ โกวิทธนานนท์ 943 นาย ท่าแร้ง 200/158
ศรายุทธ สัมฤทธิ์ศรีงาม 459 นาย อนุสาวรีย์
ศราวุธ วงษ์รัตน์ 871 นาย ท่าแร้ง 101/7
ศริญญา ชมนา 1211 นางสาว ท่าแร้ง 155/181
ศรีนวล ภัทรานนท์ 598 นางสาว อนุสาวรีย์ 89
ศรีประพัน บุตรสอน 1079 นาย ท่าแร้ง
ศลิษา วันลาราษฤร์ 763 นาง ท่าแร้ง 89/427
ศศภัทร์ แสงธรรมวุฒิ 198 นาง อนุสาวรีย์ 500/23
ศศรักษ์ วรรณภา 312 พ.อ.หญิง อนุสาวรีย์
ศศิธร ขำแป้ง 187 นาง อนุสาวรีย์
ศศิพิน อินดร 45 นางสาว อนุสาวรีย์ 310
ศศิเพ็ญ เจริญผล 557 นาง อนุสาวรีย์ 147
ศักดิ์ชัย ว่องบรรจงหาร 1030 นาย ท่าแร้ง 56/12
ศักดิ์ชัย เหล่ามีผล 471 นาย อนุสาวรีย์ 40/6334
ศักดิ์ชาย สร้อยมณี 373 นาย อนุสาวรีย์
ศักดิ์พงศ์ อำนวยมหาโชค 328 นาย อนุสาวรีย์ 10/7
ศักดิ์สุริยา กุลอักษร 699 นาย ท่าแร้ง 20/3
ศันสนีย์ คำชื่น 522 นางสาว อนุสาวรีย์ 115
ศัลย์ โพธิ์ทองธรรม 565 นาย อนุสาวรีย์ 244/96
ศิรประภา นวลตา 837 นางสาว ท่าแร้ง
ศิระ เฉลียวจิตติกุล 1105 นาย ท่าแร้ง 92/23
ศิริ กำลังรัมย์ 50 นาย อนุสาวรีย์ 43
ศิริ ภูบาล 202 พ.ท. อนุสาวรีย์ 208
ศิริกัญญา เหมยากรณ์ 148 นางสาว อนุสาวรีย์ 227/210
ศิริชัย ใจเจริญทรัพย์ 1222 นาย ท่าแร้ง 139/140
ศิริโชค ใจเจริญทรัพย์ 1223 นาย ท่าแร้ง 139/139
ศิริญญา กล้วยพนาวัน 197 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิรินภา สุขสำราญ 1076 นาง ท่าแร้ง 122
ศิรินุช ลารินทา 141 นางสาว อนุสาวรีย์
ศิริพรรณ สุขะเศวต 1055 นาง ท่าแร้ง
ศิริมา ผมทอง 1108 นางสาว ท่าแร้ง 56/71
ศิริรัตน์ สนใจ 258 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/21
ศิริรัตน์ อู่สัมฤทธิ์ 260 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/20
ศิริลักษณ์ กระสุนรัมย์ 96 นางสาว อนุสาวรีย์ 310/5
ศิริลักษณ์ ปล่องทอง 488 นางสาว อนุสาวรีย์ 225/41
ศิริลักษณ์ สร้อยเวที 159 นางสาว อนุสาวรีย์ 9/211
ศิริวรรณ ทางธนกุล 274 นาง อนุสาวรีย์ 8/26
ศิริวรรณ ธรรมคุฬห์ 490 นางสาว อนุสาวรีย์ 368/1
ศิริวรรณ พันธุมโน 360 นาง อนุสาวรีย์ 32
ศิริวัฒน์ สุนธวรัตน์ 607 นาย อนุสาวรีย์ 29/517
ศิริสุข สุขวณิชไพบูลย์ 740 นาง ท่าแร้ง
ศิลป์ชัย ชาตะมีนา 880 นาย ท่าแร้ง
ศิวพร อ่อนสัมฤทธิ์ 438 นางสาว อนุสาวรีย์ 74/14
ศิวะ พาราพิชัย 1097 นาย ท่าแร้ง 37/261
ศิวัสว์ นิติธรรมบัณฑิต 908 นาย ท่าแร้ง 66/4
ศุจิกา พละพงศ์ 745 นางสาว ท่าแร้ง 209/3
ศุทธินี เรืองอุไรฤกษ์ 296 นางสาว อนุสาวรีย์ 37/201
ศุภชัย ธนพัฒน์เจริญ 753 นาย ท่าแร้ง 89/8
ศุภชัย ยิ้มสุวรรณ 208 นาย อนุสาวรีย์ 227/196
ศุภชัย สิทธิพิทักษ์ 851 นาย ท่าแร้ง 159/402
ศุภสรรพ์ ศรีผา 72 นาย อนุสาวรีย์ 3/2815
เศกสิษฐ์ สารพูนทรัพย์ 800 นาย ท่าแร้ง 18/292
เศรษฐโรจน์ ลิมปิโกมลชัย 426 นาย อนุสาวรีย์ 31
สกล องอาจ 1224 นาย ท่าแร้ง
สกาวรัตน์ กษมาประพฤทธิ์ 649 นางสาว ท่าแร้ง 39/70
สกุณา ปรีชามาตย์ 179 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/345
สงวน แก้วนันทา 1247 นาย ท่าแร้ง 19/258
สงวน ปั้นทอง 429 นาย อนุสาวรีย์ 30/4
สถาปัตย์ ภูฆัง 1192 นาย ท่าแร้ง 69/37
สนั่น นาเมือง 479 นาย อนุสาวรีย์
สนั่น เพ็งเหมือน 54 นาย อนุสาวรีย์ 181/42
สนิท กิ่งไม้กลาง 973 นาย ท่าแร้ง 139/64
สพลชัย เปียชาติ 386 นาย อนุสาวรีย์
สม ศุภเนตร 286 นาย อนุสาวรีย์ 43
สมคิด อนุพันธ์ 681 นาง ท่าแร้ง 137/31
สมคิด อุดตมะปัญญา 627 นางสาว อนุสาวรีย์ 50/62
สมจิตต์ คำธรรม 906 นาง ท่าแร้ง 37/101
สมจิตร วันไทย 7 นาง อนุสาวรีย์ 15
สมจินตนา ปีตะนัละวัต 129 นาง อนุสาวรีย์ 29
สมเจตน์ จิตต์สุนทร 340 นาย อนุสาวรีย์ 11/70
สมชัย ชัยพิพัฒน์ 230 นาย อนุสาวรีย์ 111/24
สมชาญ ศุภปีติพร 848 นาย ท่าแร้ง 9/69
สมชาย โคตสมบัติ 1069 นาย ท่าแร้ง
สมชาย รักอ่อน 1173 นาย ท่าแร้ง
สมชาย สาลี 939 นาย ท่าแร้ง 76/5
สมชาย อุ่นกุศลภักดี 166 นาย อนุสาวรีย์ 48/54
สมทรง ผลเนืองมา 1038 นาง ท่าแร้ง 145/31
สมทรง สุสุวรรณ 270 นาง อนุสาวรีย์ 23/4
สมนึก กังแฮ 890 นาย ท่าแร้ง 102/274
สมนึก ขำทับทิม 339 นาย อนุสาวรีย์ 310/12
สมนึก ตะละสินธุ์ 601 นางสาว อนุสาวรีย์
สมบัติ สุขมี 668 นางสาว ท่าแร้ง
สมบูรณ์ กุณฑลทอง 59 นาง อนุสาวรีย์
สมบูรณ์ เกลี้ยงเกลา 582 นาง อนุสาวรีย์ 96/49
สมบูรณ์ ฉันทานุลักษณ์ 36 นาง อนุสาวรีย์ 18/199
สมบูรณ์ ชื่นรพีพัฒน์ 963 นาย ท่าแร้ง 79/1
สมบูรณ์ ตันตุลา 1062 นาย ท่าแร้ง
สมประสงค์ มะลิถอด 250 นาง อนุสาวรีย์ 310/30
สมปอง ศรีสุข 579 นาง อนุสาวรีย์
สมพง อินทนู 130 นาง อนุสาวรีย์
สมพงษ์ ชอบดู 324 นาย อนุสาวรีย์ 40/1
สมพงษ์ พิมพ์เสนา 1092 นาย ท่าแร้ง
สมพงษ์ เหล่าพงศ์ปรีดา 743 นาย ท่าแร้ง 39/40
สมพร เดชาคณิต 578 นาง อนุสาวรีย์ 108/302
สมพร พันธ์ยิ้ม 1228 นางสาว ท่าแร้ง
สมพร มนตรี 1005 นาย ท่าแร้ง 117/193
สมพร มิ่งมงคล 158 นาง อนุสาวรีย์ 43/123
สมพร ศุภติธรรม 925 นางสาว ท่าแร้ง 179/105
สมพร อัตถาโพธิ์ 934 นาง ท่าแร้ง
สมพิศ เลากลาง 150 นาง อนุสาวรีย์
สมภาร ไชยภาค 415 นาย อนุสาวรีย์ 18/1
สมลักษณ์ ทิพย์สุข 683 นาย ท่าแร้ง 55/5
สมวุฒิ ศรีธูป 926 นาย ท่าแร้ง
สมศจี ศิกษมัต 495 นางสาว อนุสาวรีย์ 29/20
สมศรี คูสกุลสมศักดิ์ด 400 นาย อนุสาวรีย์ 9/42
สมศักดิ์ เถื่อนคำ 1139 นาย ท่าแร้ง 11/13
สมศักดิ์ นักรบ 19 พ.ท. อนุสาวรีย์ 43/110
สมศักดิ์ นิติโยธิน 188 นาย อนุสาวรีย์ 35/118
สมศักดิ์ เพ็ชรหงษ์ 937 นาย ท่าแร้ง
สมศักดิ์ ลาดเพ็ง 620 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ ศรีบุญเรือง 209 นาย อนุสาวรีย์
สมศักดิ์ เหมเปี่ยม 671 นาย ท่าแร้ง 179/95
สมสกุล บุญกำพร้า 1045 นาย ท่าแร้ง 121/14
สมสุข ชื่นศิริ 774 นาย ท่าแร้ง
สมัคร วังคีรี 1093 นาย ท่าแร้ง
สมาน ธูปเงิน 192 นาง อนุสาวรีย์ 95/5
สรพงษ์ อินทรประสงค์ 351 นาย อนุสาวรีย์ 342/202
สรรชนก สวรรณทัต 817 นาย ท่าแร้ง 88/63
สรรเสริญ สุขเสถียรวงศ์ 1141 นาย ท่าแร้ง 118/263
สราวุธ ปานสวย 169 นาย อนุสาวรีย์
สริวิชญ์ งามเมืองปัก 135 นาย อนุสาวรีย์
สรียา ศรีไข่มุกต์ 704 นางสาว ท่าแร้ง 179/93
สว่าง บุญพันธ์ 15 นางสาว อนุสาวรีย์ 46
สหเอื้อ โล่ทอง 433 นางสาว อนุสาวรีย์
สหัส บัณฑิตกุล 923 นาย ท่าแร้ง 99/253
สอ วรรณทัต 248 ร.อ. อนุสาวรีย์ 69/21
สอาง คล้ายบำรุง 353 นาย อนุสาวรีย์
สอาด ขำบาง 904 นาง ท่าแร้ง
สะชาติ์ วัฒนสารเวชกุล 1058 นาย ท่าแร้ง 9/357
สัญญา จุ้ยชุนประเสริฐ 1100 นาย ท่าแร้ง 46/286
สันติ ลีลาพิสุทธิ์ 678 นาย ท่าแร้ง 121/109
สันติภพ สอนเผาะ 247 นาย อนุสาวรีย์ 310/25
สันติภาพ พิพัฒน์ภานุวิทยา 994 นาย ท่าแร้ง 56/23
สันทนี ดิษยบุตร 1137 นาง ท่าแร้ง 118/30
สัมพันธ์ เสาร์มั่น 304 นาย อนุสาวรีย์
สัมฤทธิ์ ทองด้วง 979 นาง ท่าแร้ง
สา อนุมาตย์ 220 นาย อนุสาวรีย์ 12/100
สาคร สุขไพบูลย์ 157 นาย อนุสาวรีย์
สาธิต มาเฮง 584 นาย อนุสาวรีย์
สาธิมา พันธุมโน เมนเดช 418 นาง อนุสาวรีย์ 34
สานิตย์ หงษ์ชูเวช 580 นาย อนุสาวรีย์ 30/3
สายใจ ผดุงทรัพย์ 1018 นางสาว ท่าแร้ง 48/7
สายชล พ่วงทอง 554 นาย อนุสาวรีย์ 12/69
สายบัว เทียนบาง 1065 นาง ท่าแร้ง
สายฝน วิบูลย์อรรถ 366 นางสาว อนุสาวรีย์ 40/83
สายันต์ จันดารัตน์ 1249 นาย ท่าแร้ง
สาโรจน์ อิ่มประบูรณ์ 1102 นาย ท่าแร้ง
สาวิตรี วิริยะประทีปบุตร 52 นางสาว อนุสาวรีย์
สำเนียง สายแวว 1130 นางสาว ท่าแร้ง
สำรวย ปิติสม 940 นางสาว ท่าแร้ง
สิงห์ ยาวะโนภาส ร.น. 277 ร.ต. อนุสาวรีย์ 244/401-2
สิชาภัสส์ เชื้อวงศ์พรม 379 นางสาว อนุสาวรีย์ 505/16
สิทธิชัย ประเสริฐนุกูล 408 นาย อนุสาวรีย์ 99/58
สิทธิลักษณ์ รูปโฉม 295 นาย อนุสาวรีย์
สิราณี เครือจันทร์ 86 นางสาว อนุสาวรีย์ 18/262
สิริกาญจน์ อนุรักษ์ชนะพล 1229 นางสาว ท่าแร้ง 2/172
สิรินพัทธ์ ภู่ทอง 338 นาง อนุสาวรีย์ 31
สิริพงษ์ รัตนภิวัฒน์ 395 นาย อนุสาวรีย์ 60/19
สิริพร โพพา 628 นางสาว อนุสาวรีย์
สิริพันธ์ อินตะนัย 498 นางสาว อนุสาวรีย์ 44/87
สิริวรรณ นากรักษา 371 นาง อนุสาวรีย์ 158/12
สีนวล ฉลาดปรุ 377 นาง อนุสาวรีย์ 82
สืบศักดิ์ ชายชาญณรงค์ 14 นาย อนุสาวรีย์
สืบสกุล อาสนโกมล 481 นาย อนุสาวรีย์ 74
สุกัญญา อุดมเสถียร 813 นางสาว ท่าแร้ง
สุกัลญา โพธิ์ศรีศาสตร์ 670 นางสาว ท่าแร้ง
สุกานดา สารการณ์ 560 นางสาว อนุสาวรีย์ 35
สุข สุ่มมาตย์ 638 นาย อนุสาวรีย์ 49
สุขใจ บุนนาค 330 นาง อนุสาวรีย์ 29/12
สุขศิริ ขมเจริญ 467 นางสาว อนุสาวรีย์
สุขสันต์ มั่นจันทร์ 846 นาย ท่าแร้ง
สุจรรยา ชัยกูล 288 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจิตรา จันธิราช 725 นางสาว ท่าแร้ง 134/233
สุจิตรา สุคนธมัต 684 นางสาว ท่าแร้ง 88/368
สุจินดา เสนพริก 545 นางสาว อนุสาวรีย์
สุจินตนา โรจนวิภาค 608 นาง อนุสาวรีย์
สุจิรา โยธาวงค์ 982 นางสาว ท่าแร้ง
สุชาดา กลัดแก้ว 1054 นาง ท่าแร้ง 83/159
สุชาติ กวินภาส 152 นาย อนุสาวรีย์ 18/128
สุชาติ ตามประกอบ 313 นาย อนุสาวรีย์
สุชาติ นิลเกาะ 958 นาย ท่าแร้ง 90/105
สุชาติ พงศ์อัมพรเลิศ 414 นาย อนุสาวรีย์ 457/6
สุชาติ ภักดีพินิจ 1207 พลโท ท่าแร้ง 7/324
สุดใจ จิตสงบ 185 นาย อนุสาวรีย์ 59/95
สุดใจ เหง้าสีไพร 1194 นาย ท่าแร้ง 6/2
สุดา จิตพิศุทธิ์ 468 นาง อนุสาวรีย์ 88/85
สุดาภรณ์ ลีลาวนาวัลย์ 574 นาง อนุสาวรีย์ 37/15
สุทธาทิพย์ จุนเด็น 1240 นางสาว ท่าแร้ง 139/124
สุทธาทิพย์ เวชโช 854 นางสาว ท่าแร้ง 186/3
สุทธิชัย แซ่โค้ว 984 นาย ท่าแร้ง 59/164
สุทธิพงษ์ สีโสพน 616 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิพงษ์ หงษ์สิงห์ทอง 432 นาย อนุสาวรีย์
สุทธิศักดิ์ ชนะสิทธิ์ 587 นาย อนุสาวรีย์ 99/213
สุทธีรา รามสูต 877 นางสาว ท่าแร้ง 155/209
สุทัศน์ ฝอยทอง 153 นาย อนุสาวรีย์ 505/18
สุทิสา ประดิษฐ์สถบดี 450 นางสาว อนุสาวรีย์ 43/304
สุเทพ พิทักษ์ 605 นาย อนุสาวรีย์ 9/89
สุธรรม ลัคนสุทิน 692 นาย ท่าแร้ง 137/288
สุธรรมา บุญเรืองนาม 1135 นางสาว ท่าแร้ง
สุธิดา สินเพ็ง 279 นางสาว อนุสาวรีย์ 79
สุนทร มณี 447 นาย อนุสาวรีย์ 9/296
สุนทร รักศรี 875 นาย ท่าแร้ง 290/105
สุนนท์ ลาภผลทรัพย์ 609 นาย อนุสาวรีย์ 18/92
สุนันท์ มั่งนิมิตร 232 นาง อนุสาวรีย์ 29/13
สุนันทา เจียมบุญ 776 นางสาว ท่าแร้ง 144/161
สุนิดา ภัทรประภากุล 861 นางสาว ท่าแร้ง 90/215
สุนิทิ วงศ์วิทยาภิรมณ์ 403 นาย อนุสาวรีย์
สุนิสา สุขสนิท 319 นางสาว อนุสาวรีย์ 48/29
สุนีย์ ทองไชยมณี 1131 นาง ท่าแร้ง
สุนีย์ พุ่มกุมาร 1011 นาง ท่าแร้ง 17
สุนีย์ ลี้สุวรรณ 520 นางสาว อนุสาวรีย์
สุนีย์ วงศ์อร่ามวิไล 695 นางสาว ท่าแร้ง 2/31
สุบรรณ มาระอินทร์ 1063 นาย ท่าแร้ง
สุประดิษฐ์ สว่างวงศ์ 334 นาย อนุสาวรีย์ 12/274
สุปราณี โพธิ์สุวรรณ์ 793 นางสาว ท่าแร้ง 22/18
สุพงศ์ ธัมมารักขิตานนท์ 138 นาย อนุสาวรีย์ 51/226
สุพรรณี ภุมเรศ 276 ส.อ. หญิง อนุสาวรีย์ 43/408
สุพล แสงศรี 850 นาย ท่าแร้ง 258/11
สุพัฒ จะโรรัมย์ 411 นางสาว อนุสาวรีย์ 83/14
สุพัตรา คงกล้า 909 นางสาว ท่าแร้ง 37/46
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม 369 นางสาว อนุสาวรีย์
สุพิน ชัยศรี 577 นาง อนุสาวรีย์
สุพิน รุ่งชวาลนนท์ 896 นาง ท่าแร้ง 96/36
สุภัทรา สีเหลือง 575 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาณี รุจิรังค์กูร 887 นางสาว ท่าแร้ง 147/9
สุภาพ สายบุปผา 264 นาย อนุสาวรีย์
สุภาพร เพิ่มโพธิ์ทอง 234 นางสาว อนุสาวรีย์ 5/2
สุภาพร อารีย์ 1027 นางสาว ท่าแร้ง
สุภาภรณ์ ธรรมชาติ 927 นางสาว ท่าแร้ง 23/4
สุภาภรณ์ หาญขจรศักดิ์ 133 นางสาว อนุสาวรีย์
สุภาวดี ตั้งอารีรักษ์ 487 นางสาว อนุสาวรีย์ 105
สุภาวดี นุตโยธิน 1099 นาง ท่าแร้ง 137/293
สุมนา แจวเจริญวงศ์ 720 นางสาว ท่าแร้ง 55/111
สุมาลัย บัวแก้ว 122 นางสาว อนุสาวรีย์
สุมาลี ทองอร่าม 680 นาง ท่าแร้ง 44/34
สุเมธ เตชะขจรเกียรติ 746 นาย ท่าแร้ง 19/87
สุรชัย กรีวัชรินทร์ 1080 นาย ท่าแร้ง 9/372
สุรชาติ หม่องพรม 226 นาย อนุสาวรีย์
สุรเทพ นภาล้อมเดือน 857 นาย ท่าแร้ง 14/149
สุรพล สุทธภักดี 690 นาย ท่าแร้ง 81/4
สุรภา วิชิตตานนท์ 470 นางสาว อนุสาวรีย์ 25/40
สุรยุทธ ปัญจวีณิน 8 นาย อนุสาวรีย์ 234/3
สุรศักดิ์ ตัณฑ์พูนเกียรติ 287 นาย อนุสาวรีย์ 32/9
สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ 825 นาย ท่าแร้ง 38/56
สุรศักดิ์ เพชรใหญ่ 458 นาย อนุสาวรีย์ 31197
สุรศักดิ์ ยงวัฒนานันท์ 401 นาย อนุสาวรีย์ 44/372
สุรักษ์ สุขเสวี 1022 นาย ท่าแร้ง 70/149
สุรัตน์ ฉายาวรเดช 421 นาย อนุสาวรีย์ 227/69
สุรัตน์ ทวีกาญจน์ 686 นาย ท่าแร้ง
สุรัตน์ มานะกุล 118 นาง อนุสาวรีย์
สุรัตน์ แสนจันทร์ 1109 นาย ท่าแร้ง 56/69
สุรัย์ บุญพรม 407 นางสาว อนุสาวรีย์ 8
สุรินธร มาศจันทร์ 387 นางสาว อนุสาวรีย์ 505/28
สุริยน เสียงแก้ว 109 นาย อนุสาวรีย์ 160
สุริยา จันทร์เหมือนเผือก 189 นาย อนุสาวรีย์ 72
สุริยา วงษ์ทอง 502 นาย อนุสาวรีย์
สุรีย์ ซันลี 1160 นางสาว ท่าแร้ง 11/3
สุวภาคย์ นามสวัสดิ์ 2 นางสาว อนุสาวรีย์ 2/14
สุวรรณ์ สันทอง 1221 นาง ท่าแร้ง
สุวรรณา พึ่งเจริญ 521 นางสาว อนุสาวรีย์
สุวรรณา มานะกิจสมบูรณ์ 1148 นางสาว ท่าแร้ง 200/56
สุวรรณา อ้นขวัญเมือง 1061 นางสาว ท่าแร้ง
สุวรรณา อมรางกูร 567 นาง อนุสาวรีย์ 107/1
สุวรรณี โรจน์เกาะ 622 นาง อนุสาวรีย์ 89
สุวัฒน์ สุวรรณสถิตย์ 154 นาย อนุสาวรีย์ 4/154
สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 420 นาย อนุสาวรีย์ 88/72
เสกสรร แซ่ยับ 515 นาย อนุสาวรีย์
เสถียร รุณภัย 928 นาง ท่าแร้ง 120/67
เสนาะจิต ฤทธิทิพย์พันธุ์ 410 นาง อนุสาวรีย์ 86/56
เสรี ชื่นรพีพัฒน์ 964 นาย ท่าแร้ง 79/2
เสรี น้ำฟ้า 155 นาย อนุสาวรีย์
เสรี ภิรมย์เชย 1091 นาย ท่าแร้ง
เสวก ลายทองคำ 317 นาย อนุสาวรีย์ 49/275
เสาวภา ทองผา 165 นาง อนุสาวรีย์ 3
เสาวรส อริยะจารุสินขจร 1238 นางสาว ท่าแร้ง 143/44
เสาวลักษณ์ แซ่จึง 619 นางสาว อนุสาวรีย์
เสาวลักษณ์ เลิศพงศ์พิรุฬห์ 905 นางสาว ท่าแร้ง 200/160
แสง พะวร 916 นาย ท่าแร้ง
แสงจันทร์ นิละดาห์ 76 นางสาว อนุสาวรีย์
โสภา คำจันวงษ์ 518 นาง อนุสาวรีย์
โสม เปล่งสันเทียะ 969 นางสาว ท่าแร้ง
ไสว จันทร์หอม 646 นาย ท่าแร้ง 139/160
ไสว หงสมุทร 472 นาย อนุสาวรีย์
หงษ์ การถาง 511 นางสาว อนุสาวรีย์
หงษ์ คำชื่น 525 นาย อนุสาวรีย์
หงษ์ทอง การสมลาภ 291 พ.ต.ต.หญิง อนุสาวรีย์ 344/1
หทัยรัตน์ สมสุข 719 นางสาว ท่าแร้ง 83/17
หทัยวรรณ สินบวรเศรษฐ์ 643 นาง ท่าแร้ง 119/223
หนูกัน มะโนรา 259 นางสาว อนุสาวรีย์
หรรษา รุ่งโรจน์วณิชย์ 1146 นางสาว ท่าแร้ง 120/243
หิมวัต ถนัดค้า 910 นาย ท่าแร้ง 222/385
เหล็ก ดาวเรือง 439 นาย อนุสาวรีย์ 13
องค์การ รัศนานันท์ 363 นาย อนุสาวรีย์ 40/207
อดิศร ข่ายม่าน 1064 นาย ท่าแร้ง 111/376
อดิษฐ จุติมงคลกุล 177 นาย อนุสาวรีย์ 161/5
อดุลย์ เลียงกาทิพย์ 1066 นาย ท่าแร้ง
อดุลย์ โสดำ 1086 นาย ท่าแร้ง
อติพร ด้วงคำ 32 นางสาว อนุสาวรีย์ 32/2
อติวุฒิ เศวตนันทน์ 872 นาย ท่าแร้ง 15
อทธิพัทธ์ มะเริงสิทธิ์ 370 นาย อนุสาวรีย์ 60/125
อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ 1096 นาย ท่าแร้ง 139/31
อธิรุจน์ สังขวาสี 513 นาย อนุสาวรีย์ 70/140
อนงค์ เติมศรีทอง 203 นาง อนุสาวรีย์ 108/159-160
อนงค์ ปิติสม 1163 นาง ท่าแร้ง 11/2
อนงค์ โลโห 1053 นางสาว ท่าแร้ง 83/8
อนันต์ ศรีทองอยู่ 1094 ด.ต. ท่าแร้ง 100/488
อนันตชัย อ่อนคำผาง 945 นาย ท่าแร้ง 139/105
อนุกูล ปั้นทอง 430 นาย อนุสาวรีย์ 32/12
อนุรักษ์ ระวิโรจน์ 636 นาย อนุสาวรีย์ 505/21
อนุรักษ์ สุดเวียง 20 นาย อนุสาวรีย์
อนุวัฒน์ เสมอหน้า 918 นาย ท่าแร้ง 64/6
อภิชญ์ อ่อนนุ่ม 1166 นาย ท่าแร้ง 11/7
อภิชาต ซึงเจริญ 384 นาย อนุสาวรีย์
อภิชาติ วงศ์ประเสริฐกุล 859 นาย ท่าแร้ง 459/123
อภิชาย ติยะจันทร์ 161 นาย อนุสาวรีย์ 67/79
อภิรักษ์ วีระปรีชานนท์ 441 นาย อนุสาวรีย์ 56/17
อภิวัฒน์ ชูบรรจง 656 นาย ท่าแร้ง 40/23
อภิวัฒน์ โพธิ์ชัยรัตน์ 1087 นาย ท่าแร้ง
อภิสรา น้อยบุรี 1218 นางสาว ท่าแร้ง 139/6
อมรรัตน์ โปร่งนอก 128 นางสาว อนุสาวรีย์
อมรัตน์ ลักษมีรุ่งเรือง 193 นาง อนุสาวรีย์ 88/84
อมรัตน์ อวนศรี 466 นางสาว อนุสาวรีย์ 32/8
อมเรศ วรรณวัลย์ 326 นาย อนุสาวรีย์ 50/63
อรชร แต้สุวรรณ 69 นาง อนุสาวรีย์ 100/3
อรชุมา ธรรมกานี 989 นางสาว ท่าแร้ง 90/106
อรรคพล จงตระกูล 935 นาย ท่าแร้ง 90/102
อรรคยุทธ อดุลยพันธ์ 790 ร.ต. ท่าแร้ง 211
อรรจณน์ แผ่วจะโปะ 589 นาย อนุสาวรีย์ 450/10
อรวรรณ ผุลละสิริ 181 นางสาว อนุสาวรีย์ 88/123
อรษา ศรีเมือง 894 นาง ท่าแร้ง 64/1
อรอิริยา เขตประชาพัฒน 215 นางสาว อนุสาวรีย์ 71/37
อรัญญา ยิ้มแย้ม 873 นางสาว ท่าแร้ง 222/151
อรุณี ชมะโชติ 673 นาง ท่าแร้ง 161/34
อรุณี อินบำรุง 1208 นาง ท่าแร้ง 59/44
อลงกต ไปเจอะ 553 นาย อนุสาวรีย์
อัครเชษฐ ประดิษฐกุล 412 นาย อนุสาวรีย์ 9/60
อังกูร ภัทรพงศ์ไพศาล 972 นาย ท่าแร้ง 65/104
อัจฉรา แดงสกุล 789 นางสาว ท่าแร้ง 1/31
อัจฉรา เมืองครุธ 716 นาง ท่าแร้ง 159/733
อัจฉรา สุนทรวรรณ 388 นาง อนุสาวรีย์ 10
อัชราภรณ์ บราวน์ 1072 นาง ท่าแร้ง 162/16
อัญชนา รัตน์มงคล 1095 นางสาว ท่าแร้ง 49/4
อัญชลี แข็งงาน 27 นางสาว อนุสาวรีย์
อัญชลี ประเสริฐ 863 นางสาว ท่าแร้ง 56/169
อัมพร สุทธิอักษร 1178 ด.ต. ท่าแร้ง 19/197
อัรพร กลั่นสุวรรณ 606 นางสาว อนุสาวรีย์ 77/250
อาคา ธนะรัตน์ 382 นาย อนุสาวรีย์ 505/26
อาญาทิพย์ มิอุระ 249 นาง อนุสาวรีย์ 39/43
อาทร เถระพันธ์ 635 นาย อนุสาวรีย์
อาภา อัศวบุตร 1033 นาง ท่าแร้ง
อาริสา เติมผล 298 นางสาว อนุสาวรีย์ 56/201
อารี แสงอนุโณทัย 485 นาง อนุสาวรีย์ 107
อารีย์รัตน์ ใบกันทา 23 นางสาว อนุสาวรีย์
อารีวัลย์ ธมพะนอพร 149 นางสาว อนุสาวรีย์ 505/31
อำไพ ไชยฤทธิ์ 305 นางสาว อนุสาวรีย์
อำไพ แหวนทองคำ 196 นางสาว อนุสาวรีย์
อำไพ อนุสุทธิ์ 263 นางสาว อนุสาวรีย์
อิทธิเดช ศิริขันธ์ 821 นาย ท่าแร้ง 200/118
อินทรีย์ รื่นเพียร 119 นาย อนุสาวรีย์ 310/19
อิศรา สมศรี 883 นาย ท่าแร้ง 70/86
อุดม เพ็ชรมะณี 713 นาย ท่าแร้ง 80/7
อุดม สังข์เจริญ 62 นาย อนุสาวรีย์ 49/271
อุทัย บัวครื้น 517 นาย อนุสาวรีย์ 30/191
อุทัย โพธิ์สุข 1158 พ.ต.อ. ท่าแร้ง
อุไร ด้วงอินทร์ 82 นาง อนุสาวรีย์ 123
อุไร วงษ์สุวรรณ 26 นางสาว อนุสาวรีย์ 127/16
อุไล ไชยฤทธิ์ 303 นางสาว อนุสาวรีย์
อุไลวรรณ ขานเพราะ 655 นาง ท่าแร้ง 18/234
อุษณีย์ ศิริสุโขดม 985 นางสาว ท่าแร้ง 102/45
อุษา โม่งใส 662 นาง ท่าแร้ง 99/234
อุษา สถีระนาวิน 125 นาง อนุสาวรีย์ 100/99
อุษา แสงแจ่ม 778 นางสาว ท่าแร้ง 179/10
อุเสน ถิ่นเกาะแก้ว 833 นาย ท่าแร้ง 65/77
เอกชัย กาญจนะวรนันท์ 465 นาย อนุสาวรีย์ 342/108
เอกลัคน์ วรรณีร์ 806 นาย ท่าแร้ง 44/121
เอนก ไกลถิ่น 791 นาย ท่าแร้ง 150
เอนก เขียวโพธิ์ 436 นาย อนุสาวรีย์ 23
เอนก เปียลัดดา 903 นาย ท่าแร้ง 5/90
เอนก ผลมะขวิด 965 นาย ท่าแร้ง 213
เอื้อมพร ไทรแก้ว 762 นาย ท่าแร้ง 89/242
โอ๊ต ศิริชัย 816 นาย ท่าแร้ง