เขตจตุจักร ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อเขตจตุจักร ครั้งที่ 24 เรียงตามชื่อ

กนกพร อนันตวนา 276 นางสาว ลาดยาว
กนกศักดิ์ รักวงษ์ฤทธิ์ 846 นาย จอมพล 62
กมนพรรธน์ ปรีดากรธนวัจน์ 662 นาง จันทรเกษม 215/65
กรกช ตันสกุล 919 นาง จตุจักร 17
กรกันยา สีสาวรรณ 460 นางสาว เสนานิคม
กรวลัย ศรีจันทร์ 298 นางสาว ลาดยาว
กรวุฒิ กระบวนรัตน์ 904 นาย จตุจักร 577/97
กรวุฒิ เหมราช 243 นาย ลาดยาว 25/59
กรุ่ง ถนอนพุทธ 620 นาย จันทรเกษม
กฤชวรรณ ปิยะวาท 81 นาง ลาดยาว 76/5
กฤชวรรณ พงศ์สำราญ 869 นาง จอมพล 399/5
กฤตยา จันโทศรี 112 นางสาว ลาดยาว
กฤตวัฒน์ วุฒิฤทัยธำรง 301 นาย ลาดยาว
กฤติยา บุญมา 815 นาง จอมพล 81/15
กฤษฎา ทองประเสริฐ 421 นาย เสนานิคม 2/133
กฤษณ์ ชินเวศยวงศ์ 407 นาย เสนานิคม 2022/2
กฤษณะ พยัคฆะ 304 นาย ลาดยาว
กฤษณะ มีมาสุข 296 นาย ลาดยาว
กฤษณะ ราศรีกฤษณ์ 116 นาย ลาดยาว
กฤษณา ศรีทิน 433 นาย เสนานิคม
กลอยใจ เนินธิโก 582 นางสาว จันทรเกษม
กษิภัท ศรอำพล 828 นาย จอมพล 21/162
ก่อกิติ อินพรวิจิตร 133 นาย ลาดยาว 336
กองแก้ว บุญประสิทธิ์ 357 นางสาว เสนานิคม 206
กองพล อินทอง 679 นาย จันทรเกษม
ก้องภพ ผ่องฉวี 974 นาย จตุจักร 577/109
กอย ปานวงศ์ 442 นาง เสนานิคม
กอลีเยาะ ยายา 293 นางสาว ลาดยาว
กัญญา ฤทธิ์กระจ่าง 427 นางสาว เสนานิคม
กัณฐิกา ไผ่กอ 220 นางสาว ลาดยาว
กันติรัตน์ ตันกาญจนานุรักษ์ 2 นาง ลาดยาว 584/1
กันยา คำสี 412 นาย เสนานิคม
กัลยา โตชื่น 972 นางสาว จตุจักร
กัลยาณี บัวคำ 230 นาง ลาดยาว
กัลยาณี บูรณกาล 597 นาง จันทรเกษม 215/82
กาญจนา โชคไชยวัฒน์ 398 นางสาว เสนานิคม 1361/267
กาญจนา บุลสุข 603 นาง จันทรเกษม 314/80
กาญจนาพร ศรีโมรา 906 นางสาว จตุจักร 577/64
กานต์สิรี สืบแสงสุวรรณ์ 797 นาง จอมพล 3/6
กำจัด พรมสุภา 447 นาย เสนานิคม
กิตติ โลหะเลิศโรจนกุล 441 นาย เสนานิคม
กิตติ วัฒแก้ว 500 นาย เสนานิคม
กิตติ อัจฉริยะศักดา 345 นาย ลาดยาว 99/35
กิตติพงศ์ สุขะวัฒนะ 553 นาย จันทรเกษม 25/18
กิติพร ภักดีบาง 179 นางสาว ลาดยาว
กุลณัฏฐา แสงศศิ 612 นางสาว จันทรเกษม 25/78
กุลธิดา ดวงแข 964 นางสาว จตุจักร
กุลธิดา ว่องรัตนา 790 นางสาว จอมพล 18/28
กุลฤดี ศรีพิพัฒน์ 615 นาง จันทรเกษม 97
กุศลิน ศรียาภัย 569 นาง จันทรเกษม 34/1
เกรียงศักดิ์ จันทะสิงห์ 717 นาย จันทรเกษม
เกศรา ทับทอง 378 นางสาว เสนานิคม 2008/36
เกษแก้ว ทิวะกะสิน 363 นางสาว เสนานิคม
เกียรติศักดิ์ บุญธรรม 513 นาย เสนานิคม
แก้ว ช้างสุวรรณ 944 นางสาว จตุจักร
แก้วมณี จรเจริญ 153 นางสาว ลาดยาว
โกเมศ สุอรุณ 393 นาย เสนานิคม 271
โกวิท โกวิทวที 592 นาย จันทรเกษม 99/29
โกสุม เต็งวิวัฒนะพานิช 98 นาง ลาดยาว 4/107
โกสุม สิงห์ทอง 415 นางสาว เสนานิคม
ขจรศักดิ์ มุณีแก้ว 414 นาย เสนานิคม
ขนิษฐา สร้อยสนคลัง 687 นางสาว จันทรเกษม
ขวัญชัย คำเมือง 356 นาย เสนานิคม 199/1
ขวัญเมือง ชูกลิ่น 627 นาง จันทรเกษม
ขันทอง สาสนกุล 781 นาง จอมพล 28
ขันธ์ ช่อม่วง 722 นางสาว จันทรเกษม
คงซินไซ ภมรจันทรมัส 652 นางสาว จันทรเกษม 9/5
คณาธิป อัคราวัฒนา 601 นาย จันทรเกษม 99/120
คมสัน อุปการะกิจ 633 นาย จันทรเกษม 270/2
คำเงิน ฮวดโพธิ์พันธ์ 124 นาง ลาดยาว 9/263
คำดี ทองเปี้ย 308 นาย ลาดยาว
คำนาง ไชโย 589 นางสาว จันทรเกษม
คำรณ ศลศิลป์ชัย 409 นาย เสนานิคม
คำแหง คมวุฒิการ 799 นาย จอมพล 70/13
คุณณ ภัคณพันธุ์ 756 นาย จอมพล 1032/26
เครือวัลย์ นำพา 472 นางสาว เสนานิคม
จงรัก นิยมศักดิ์ 100 นาย ลาดยาว 42/3
จงศิลป์ ปรีดีพร้อมพันธุ์ 543 นาย จันทรเกษม 99/192
จรัญ ตรีจรูญ 174 นาง ลาดยาว 116
จริยา ศรีสังวาลย์ 183 นาง ลาดยาว
จรุง นามลายทอง 140 นาย ลาดยาว 50/704
จันทกานต์ รามบุตร 469 นางสาว เสนานิคม
จันทนา ศิวะกฤษณะกุล 94 นางสาว ลาดยาว 380/192
จันทร ทิสาพงศ์ 536 นาง จันทรเกษม 79/40
จันทร์จรัส ศรีศิริ 751 นาง จอมพล 19/22
จันทร์นวล นามเสนาะ 207 นางสาว ลาดยาว 192
จันทร์เพ็ญ ละครขอ 423 นางสาว เสนานิคม
จันทรา ด้วงวิเศษ 275 นาง ลาดยาว
จันทิมา แก้วพันธ์ 581 นางสาว จันทรเกษม
จันทิมา วรสาธิต 789 นางสาว จอมพล 42
จันทิมา สุทัศนาวิจิตร 397 นางสาว เสนานิคม 999/18
จันฟอง จักอาโน 234 นาง ลาดยาว 99/123
จามิกร วิรเศรณี 749 นาย จันทรเกษม 1060/3
จารี พิทักษธรรม 70 นาง ลาดยาว 89/344
จารียา ต่ายทรัพย์ 9 นางสาว ลาดยาว 69/3
จารุวรรณ แซ่ตั้ง 221 นางสาว ลาดยาว
จารุวรรณ ตังควัฒนกุล 733 นาง จันทรเกษม 252/187
จำนงค์ เสมแย้ม 185 นาย ลาดยาว 50/494
จำปา ผงยา 167 นาง ลาดยาว
จำรัส วงษ์ขำ 878 นาย จอมพล 395/2
จำรุณ คำสัตย์ 965 นางสาว จตุจักร
จำเริญ คร้ามแฉล้ม 196 นางสาว ลาดยาว
จำลอง ทับเกิดศรี 630 นาง จันทรเกษม
จำลอง ยาทา 523 นาย เสนานิคม
จำลอง ศาลิคุปต 658 นาย จันทรเกษม 28/19
จิตเกษม แสงสิงแก้ว 339 นาย ลาดยาว 52
จิตฏรา จิตติเลิศมงคล 668 นางสาว จันทรเกษม
จิตธิดา ธาราสันต์ 611 นางสาว จันทรเกษม 16/44
จิตรอนงค์ อาจราญ 949 นางสาว จตุจักร
จิรวรรณ สว่างอารมย์ 934 นางสาว จตุจักร
จิรศักดิ์ สายนาค 610 นาย จันทรเกษม 162/8
จิระ สมิทธิโชติ 656 นาย จันทรเกษม 1184
จิราพร วันจรูญ 591 นางสาว จันทรเกษม
จีรภา แย้มเหมือน 825 นาง จอมพล 53
จีระวัฒน์ เกิดมีเจริญ 616 นาง จันทรเกษม
จีระเศรษฐ ปราบณศักดิ์ 131 นาย ลาดยาว 577/84
จุฑามาศ อินคมนต์ 507 นางสาว เสนานิคม
จุนท์ บัวสาย 259 นางสาว ลาดยาว
จุมพล พนมยงค์ 360 นาย เสนานิคม 126
จุรี ผลพนม 180 นางสาว ลาดยาว 52/190
จุรีพร กลิ่นขจร 840 นางสาว จอมพล
จุฬา รังษีสุริยะชัย 634 นาง จันทรเกษม 15/121
เจนติพัฒน์ มาศวิเชียร 258 นาย ลาดยาว
เจริญ อิ่มมาก 940 พ.อ.อ. จตุจักร 267/9
เจริญพร พลายประเสริฐ 273 นาง ลาดยาว
เจริญสุข พฤกษ์พราวพงศ์ 91 นาง ลาดยาว 158
โจ สุขศรีวัน 810 นาย จอมพล 1032/80
ฉัฐวลัย หงษ์ขจร 89 นางสาว ลาดยาว
เฉลิมพันธ์ โภคาประกรณ์ 649 นาย จันทรเกษม 391/4
เฉลิมรัฐ โสภา 827 นาย จอมพล 1
เฉลียว วัฒนธงชัย 554 นางสาว จันทรเกษม
ไฉไล สกุลดิษฐ์ 204 นาง ลาดยาว 8
ชญาภา โชติยะสิทธ 579 นางสาว จันทรเกษม 333/24
ชนมน คงผาสุข 27 นาง ลาดยาว 32/2
ชโนวิทท์ ตู้บรรเทิง 911 นาย จตุจักร 6/93
ชรินทร์พร ธนศุภานุเวช 645 นางสาว จันทรเกษม 1124/64
ชลธิชา ชูเชิด 197 นางสาว ลาดยาว
ชวนชม บุญบางยาง 381 นาง เสนานิคม 9/17
ชวนพิศ นวลสกุล 763 นางสาว จอมพล 1
ชวากร พงศ์ศรีวัฒน์ 55 นาย ลาดยาว 116/1
ช้อย ลอยแจ้ง 723 นางสาว จันทรเกษม
ชะโลม สุวรรณศรี 435 นาง เสนานิคม
ชัชพร อมรไตรภพ 299 นาง ลาดยาว
ชัชมณฑ์ วรศิริ 856 นาง จอมพล 401
ชั้น แก่นจันทร์ 725 นาง จันทรเกษม
ชัยกรณ์ นิลเจริญ 732 พล.ตรี จันทรเกษม 3/100
ชัยณรงค์ ศรีพงษ์ยิ่ง 748 นาย จันทรเกษม
ชัยยศ ยะโหนด 453 นาย เสนานิคม
ชัยยุทธ สุขศิริ 784 นาย จอมพล 52/60
ชัยรัตน์ คำเพียง 496 นาย เสนานิคม
ชัยรัตน์ ชัยวีรัตนะ 765 นาย จอมพล 28/3
ชัยรัตน์ เตมีศรีสุข 698 นาย จันทรเกษม 32/84
ชัยรัตน์ ทัตสุรวงศ์ 374 นาย เสนานิคม 35/16
ชาญชัย อุดมลาภธรรม 672 นาย จันทรเกษม 18/11
ชาญชัย เอมะรุจิ 771 นาย จอมพล 77/56
ชาญชาย จิตต์กระจายแสง 695 นาย จันทรเกษม
ชาตรี จันทน์เครือ 192 นาย ลาดยาว 56
ชิตภณ จิระวีรานุวัตต์ 839 นาย จอมพล
ชิติพงษ์ บุญบางยาง 380 นาย เสนานิคม 2008/23
ชื่นกมล ปริญญากรณ์ 64 นางสาว ลาดยาว 4
ชื่นจิตต์ บุญสา 572 นาง จันทรเกษม 624
ชุติญา บุญมา 264 นางสาว ลาดยาว
ชุติมา หอมกลิ่นจันทร์ 74 นาง ลาดยาว 4/131
ชุติสันต์ เกิดบูลย์เวช 625 นาย จันทรเกษม 6/88
ชุลีพร บุญรักษ์ 688 นางสาว จันทรเกษม 292/1
ชุลีพร แย้มวัณณังค์ 320 นางสาว ลาดยาว
ชู สวัสดิภาพ 255 นาย ลาดยาว
ชูเกียรติ ธรรมกอง 461 นาย เสนานิคม
ชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ 866 นาย จอมพล 109/60
ชูศรี บุรพรัตน์ 45 นาง ลาดยาว 94/2
เชน พืชจันทร์ 149 นาย ลาดยาว
เชษฐพงษ์ พุ่มเกลี้ยง 270 นาย ลาดยาว
ไชยยศ นิ่มสนอง 268 นาย ลาดยาว
ซู่ฮั้ว แซ่จึง 529 นาง จันทรเกษม 137/76
ฐกฤต เหล็กกล้า 820 นาย จอมพล 4
ฐน ตานุชนม์ 417 นาย เสนานิคม
ฐานิตย์ คุณานุสนธิ์ 760 นาย จอมพล 1146/20
ฐาปนะ วงศ์ไพบูลย์วัฒน 550 นาย จันทรเกษม 58/93
ฐิตานันท์ รัตนธรรม 59 นางสาว ลาดยาว 378/1
ฐิติกาญจน์ จันทรศัพท์ 635 นาง จันทรเกษม 25/27
ฐิติยา จีระบุตร 291 นางสาว ลาดยาว
ฐิติยา สิงหหรา ณ อยุธยา 18 นาง ลาดยาว 38
ณปภา สุวรรณวิสารท 831 นาง จอมพล 70
ณภัทร อิทธิกุสุมาลย์ 941 นาย จตุจักร 577/50
ณรงค์ เฟื่องอารมย์ 847 พ.ต.อ. จอมพล 234/35
ณรงค์ ละม้ายอินทร์ 752 พล.อ.อ. จอมพล 164/48
ณรงค์ ศรีศิริ 860 นาย จอมพล 19/23
ณรงค์รัฐ แป้นปลัด 463 นาย เสนานิคม
ณัฎฐกิตติ์ ผุยคำสิงห์ 274 นาย ลาดยาว
ณัฏฐ์คเณศ อลงกตรัตน์ภูมิ 737 นาย จันทรเกษม 331/1
ณัฏฐ์ภัค มนทการติวงค์ 566 นาย จันทรเกษม
ณัฐพงศ์ พรประยุทธ 622 นาย จันทรเกษม 29/65
ณัฐพงษ์ ลิ้มสุนทร 519 นาย เสนานิคม 163/32
ณัฐพล ภูขีด 495 นาย เสนานิคม
ณัฐพล เมฆสุภะ 779 นาย จอมพล 24/200
ณัฐยา พฟรีเมอร์ 402 นาง เสนานิคม 142/1
ณัฐวสา วิริยประสญขีระ 451 นางสาว เสนานิคม
ณัฐวุฒิ บุญเจือ 187 นาย ลาดยาว
ดนุ เชียร์ศิริกุล 558 นาย จันทรเกษม 31/82
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์ 872 นางสาว จอมพล 21/129
ดวงโกมล เย็นอารมณ์ 808 นางสาว จอมพล 45/3
ดวงพร ภู่ทอง 191 นางสาว ลาดยาว
ดารุณี แก้ววิเชียร 786 นาง จอมพล 459
ดาวเรือง อุทาทัย 130 นาย ลาดยาว
เดชา ศรีพงษ์พิจิตร 254 นาย ลาดยาว
เดื่อ รัตตพันธ์ 17 นาย ลาดยาว 109/12
เดือน สังสัญชาติ 719 นางสาว จันทรเกษม
เดือนนภา แก้วมณี 706 นางสาว จันทรเกษม
แดง วัฒนา 707 นางสาว จันทรเกษม
ตวงพร เฉลิมพงษ์ 188 นาง ลาดยาว 50/643
ตุ๊กตา ธรรมบุบผา 172 นางสาว ลาดยาว
เตือนใจ จริยะมา 336 นาง ลาดยาว
เตือนใจ ไตรชาญโยธิน 796 นาง จอมพล 360
เตือนใจ ศรีจันทร์ 479 นาง เสนานิคม
เตือนตา เลาสุขศรี 69 นาง ลาดยาว 103/51
แตร กองตุ้ย 154 นางสาว ลาดยาว
ถนอมจิตต์ เอิบบุญฟุ้ง 257 นางสาว ลาดยาว
เถวียน จิตร์ภักดี 900 นาย จตุจักร 19/2
ทนง ใจซื่อ 364 นาย เสนานิคม
ทรวง เป่าเศก 200 นาย ลาดยาว
ทรัพย์ ขำสุนทร 279 นาย ลาดยาว
ทฤษฎี ศรีสมบูรณ์ 253 นาย ลาดยาว
ทวิจันทร์ สุนทราจารย์ 39 นางสาว ลาดยาว 22/18
ทวี กาษา 486 นาย เสนานิคม
ทวี ป้อมแก้ว 436 นาย เสนานิคม 98
ทวีรัชต์ ศรีวัชพงศ์ 354 พ.ต.อ. เสนานิคม 1/24
ทวีวิทย์ พุทธิเกษตริน 84 นาย ลาดยาว 2157
ทศพร เกตุอดิศร 208 นาย ลาดยาว 20
ทศพร ทอกนอก 613 นาย จันทรเกษม 57/153
ทองใบ หิรัญยะมณี 817 นางสาว จอมพล 22/31
ทองปลิว คมสัน 189 นาง ลาดยาว
ทองพูล แก่นจันทร์ 284 นาย ลาดยาว
ทองเพิ่ม นันกลาง 82 นางสาว ลาดยาว 22/20
ทองหยาด น้อยอ่อนโพธิ์ 331 นาง ลาดยาว
ทัตพิชา บุญบางยาง 40 นางสาว ลาดยาว 2008/87
ทัศณวลัย รังสิติยากร 859 นาง จอมพล 26
ทัศนีย์ กล่ำสุข 111 นางสาว ลาดยาว
ทิพย์กัญญา เจริญฤทธิ์ 916 นาง จตุจักร 116/24
ทิพวัน พวงสมบัติ 704 นางสาว จันทรเกษม
ทิม เสาธงน้อย 169 นาง ลาดยาว
ธนกร เจตนา 434 นาย เสนานิคม
ธนภณ ธนสุขโสภณ 267 นาย ลาดยาว
ธนวันต์ ศรีวาลย์ 431 นาย เสนานิคม
ธนัญธร แซ่ตั้ง 764 นาง จอมพล 7/27
ธนัฒพร รัศมีทธิ์ 401 นางสาว เสนานิคม 2/501
ธนากร สินปรุ 922 นาย จตุจักร 36/54
ธนาพร เตาะไชสงค์ 930 นาย จตุจักร
ธนิดา วนิชย์ถนอม 132 นางสาว ลาดยาว 23/13
ธเนตร สวนสลา 690 นาย จันทรเกษม
ธเนศ ไอยรานภารักษ์ 608 นาย จันทรเกษม 301/2
ธรรมนูญ ชูทอง 237 นาย ลาดยาว 24/65
ธวัชชัย พิทักษ์ผล 396 นาย เสนานิคม 276
ธัชพล บุรพรัตน์ 4 นาย ลาดยาว 94/1
ธัญ คงสวัสดิ์เกียรติ 845 นาย จอมพล 1032/152
ธันว์เทพ เดชชนะ 474 นาย เสนานิคม
ธานิน ศรีศุกรี 676 นาย จันทรเกษม 4
ธำรงกุล นุกูลกิจเสรี 596 นาย จันทรเกษม 300/132
ธีรชัย มโนมัยพิบูลย์ 758 นาย จอมพล 151
ธีรวัฒน์ มงคลทรัพย์ 585 นาย จันทรเกษม
ธีรวิทย์ เปียนขุนทด 157 นาย ลาดยาว
ธีรวุฒิ เพ็ญบุญ 782 นาย จอมพล 269/34
ธีระ ไชยพรม 468 นาย เสนานิคม
ธีระ แซ่เซียว 418 นาย เสนานิคม
ธีระชาติ พลราชม 730 นาย จันทรเกษม
นก เหมือนตา 961 นาย จตุจักร
นกแก้ว เต็งผักแว่น 505 นางสาว เสนานิคม
นงนภัส ตั้งสกุล 951 นางสาว จตุจักร
นงนุช พวกแกะ 136 นางสาว ลาดยาว
นงเยาว์ พรจะโปะ 570 นาง จันทรเกษม 34/27
นงเยาว์ ศุภกาญจน์ 650 นาง จันทรเกษม 678
นนทรมย์ วรพิรุณรักษา 290 นางสาว ลาดยาว
นพรัตน์ งามฤทธิ์ 955 นาย จตุจักร
นพรัตน์ พิบูลอรรถวิทย์ 735 นาง จันทรเกษม 109
นภดล ผ่านภพ 485 นาย เสนานิคม
นภัทร เนตรประสม 813 นาย จอมพล 56/170
นภัสกัลย์ แท่นนพรัตน์ 565 นาง จันทรเกษม
นภา ทองเล็ก 384 นาง เสนานิคม 1436/3
นภาพร สมประสพสุข 551 นางสาว จันทรเกษม 71/3
นรนิติ นันทะเลขา 62 นาย ลาดยาว 51/26
นรินทร์ จันท์จารุภรณ์ 437 นาย เสนานิคม
นเรศ เหมือนประสาท 804 นาย จอมพล 149/6
นฤณดี เทียนพุฒ 762 นางสาว จอมพล 282/2
นฤมล นพพิบูลย์ เงินดี 93 นาง ลาดยาว 24/114
นลินภัสร์ ประภาพัฒนพงษ์ 677 นางสาว จันทรเกษม 61/443
นลินรัตน์ เนื่องเกษมสกุล 26 นางสาว ลาดยาว 380/35
นวกชอร อินทะสิทธิ 362 นางสาว เสนานิคม
นวภพ อ้นพร้อม 531 นาย จันทรเกษม 486/1
นวลจันทร์ จวงวาณิชย์ 389 นางสาว เสนานิคม 2/25
นวลใจ คล้ายมณี 833 นาง จอมพล 250/2
นวลศรี ตันติสิระ 822 นาง จอมพล 241
น้อย แครกลาง 716 นางสาว จันทรเกษม
น้อย ทองนาค 145 นางสาว ลาดยาว
นันทนา ศริพันธุ์ 90 นาง ลาดยาว 45/25
นันทภัค เทียนพุฒ 761 นางสาว จอมพล 282/3
นันทิมา แสงจันทร์ 63 นางสาว ลาดยาว 51/27
นัสราญ วรวุธ 606 นาง จันทรเกษม 308/1
นาคนางค์ ศรีสิทธินาม 793 นางสาว จอมพล 52/63
นางสมพร โถปัญญา 28 นาง ลาดยาว 292/1
นาถลดา ศรลัมพ์ 890 นาง จตุจักร 577/140
นารี ยิ้มน้อย 429 นาง เสนานิคม
นารี สินประเสริฐรัตน์ 335 นาง ลาดยาว
น้ำผึ้ง มากพงษ์ 109 นางสาว ลาดยาว
น้ำฝน แซ่ไหล 310 นางสาว ลาดยาว
น้ำหวาน พรหมรส 549 นางสาว จันทรเกษม
นิคม สีอ่อนดี 724 นาย จันทรเกษม
นิตย์ ศรียาภัย 564 นาย จันทรเกษม 31/65
นิตยา คงสุข 144 นางสาว ลาดยาว
นิตยา วีระหงส์ 777 นาง จอมพล 41/63
นิตยา อุเทนพงษ์ 848 นางสาว จอมพล 355
นิตา บุญบางยาง 376 นาง เสนานิคม 2008/22
นิติพันธ์ กุนสอน 535 นาย จันทรเกษม 215/25
นิพนธ์ พิริยะพันธุ์ 835 นาย จอมพล 239/26
นิพนธ์ แสงสุรินทร์ 121 นาย ลาดยาว
นิภา มณฑาพันธ์ 623 นาง จันทรเกษม 890/4
นิมิต วงษ์ใหญ่ 742 นาย จันทรเกษม 99/80
นิมิตร พานิช 563 นาย จันทรเกษม 99/43
นิรัชรา ผ่านอ้น 44 นาง ลาดยาว 639/3
นิลฉวี ศิริโชติ 792 นาง จอมพล 43/27
นิโลบล ถาวรรัฐ 648 นางสาว จันทรเกษม 107/21
นิวัฒน์ ทองเครือ 475 นาย เสนานิคม
นิศา บุญมี 873 นางสาว จอมพล 18
นิสา บุญช่วย 115 นางสาว ลาดยาว
นีรนุช บุญบางยาง 377 นางสาว เสนานิคม
เนตรชนก เครือคล้าย 395 นางสาว เสนานิคม
บงกชธร นาคสู่สุข 328 นางสาว ลาดยาว
บรรจง โพธิ์ศิริ 129 นาย ลาดยาว 92
บริทัศน์ บัวหิรัญ 736 นาย จันทรเกษม 15/276
บังอร ขจรศิลป์ 480 นางสาว เสนานิคม
บังอร บุญธรรม 309 นางสาว ลาดยาว
บังอร รัตตพันธุ์ 15 นาง ลาดยาว 109/13
บังอร ไวยโภคี 897 นาง จตุจักร 577/36
บัญชร เรืองแสง 228 นาย ลาดยาว
บัญชา คำสิงห์ 99 นาย ลาดยาว 190/5
บัญญัติ มณีทอง 510 นาย เสนานิคม
บัญญัติ สุขกำปัง 617 นาย จันทรเกษม
บัวจน ปัจจัย 329 นาย ลาดยาว
บาง โพธินาม 443 นาง เสนานิคม
บุญเกิด สุรินทร์งาม 286 นาย ลาดยาว
บุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 544 นาย จันทรเกษม 99/188
บุญช่วย สมแย้ม 105 นาย ลาดยาว 4/18
บุญช่วย แสวงศ์ 614 นางสาว จันทรเกษม 99
บุญชิด ศรีจุดานุ 252 พ.ต.ท. ลาดยาว 82/2
บุญชู ศรีงามฉ่ำ 962 นาย จตุจักร
บุญเตือน บัวชุมสุข 242 นาง ลาดยาว
บุญเทียม สุริยะไชย 239 นาง ลาดยาว 49/71
บุญเพ็ญ พุทธประเสริฐ 660 นาย จันทรเกษม 65
บุญยืน ช้างสุวรรณ 943 นาย จตุจักร
บุญเล็ง ดาโฉม 683 นาย จันทรเกษม
บุญเลิศ ลีจาด 127 นาย ลาดยาว 50/149
บุญส่ง โคกเดี่ยว 368 นาง เสนานิคม 1434/9
บุญส่ง ฉายขุน 958 นาย จตุจักร
บุปผา ภาษิตเสถียร 867 นาง จอมพล 236/33
บุศรา สุขสมเพียร 493 นาย เสนานิคม 459
บุษบา เทพสุธา 692 น.อ.หญิง จันทรเกษม 3
เบญจวรรณ จงอารี 640 นางสาว จันทรเกษม 1111/90
เบญญาภา โพธิ์ทับทิม 665 นางสาว จันทรเกษม
ปกรณ์ พยัคฆพันธ์ 8 นาย ลาดยาว 23
ปณิธาน นวรัตน์วิจิตร 490 นาย เสนานิคม
ปภาพินท์ ที่รักษ์ 488 นาง เสนานิคม
ประกาศิต ปุ่นอภิรัตน์ 538 นาย จันทรเกษม 215/26
ประจวบ ทองป้อย 772 นาง จอมพล 387
ประชิด เพิ่มหิรัญ 959 นางสาว จตุจักร
ประดิษฐ์ ทองเครือ 467 นาย เสนานิคม
ประเทือง สร้อยสังวาล 282 นาง ลาดยาว
ประพันธ์ยุทธ์ คงเหลือ 265 นาย ลาดยาว
ประไพ คำยง 946 นาง จตุจักร
ประไพ วิรเศรณี 976 นาง จตุจักร 2/1
ประภาดา ฉัตรนนท์ 837 นาง จอมพล 297
ประภาพิมพ์ ทองเพ่งพิศ 14 นาง ลาดยาว 20
ประมวล ชูศรี 166 นาง ลาดยาว
ประยุทธ ทองอยู่ 889 นาย จตุจักร 577/106
ประยูร ขวัญใจ 224 นาย ลาดยาว
ประยูร ขุนอินทร์ดารา 465 นาย เสนานิคม
ประวัติ จันทร์เรือง 893 นาย จตุจักร 7/429
ประเสริฐ พร้อมจิตร 394 นาย เสนานิคม
ประเสริฐศรี สิงหาอาจ 444 นางสาว เสนานิคม
ปรัสรา กิจจารึก 494 นาง เสนานิคม
ปราณี ตะโกอิน 229 นางสาว ลาดยาว
ปราณี ต่ายอัน 969 นางสาว จตุจักร
ปราณี ทองเล็ก 201 นาง ลาดยาว
ปราณี ศิริโสภา 509 นางสาว เสนานิคม
ปราณี เหล่าภักดี 967 นาง จตุจักร
ปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ 245 นาย ลาดยาว
ปรารถนา งามถ้อย 250 นาง ลาดยาว
ปริศนา โฆสิตไพศาล 909 นาง จตุจักร 4/80
ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ 49 พล.อ. ลาดยาว 16
ปลา ศิริโสภา 499 นางสาว เสนานิคม
ปวีณา ประสานธำรงศิริ 654 นางสาว จันทรเกษม 380/303
ปัญจพร พิพัฒน์พงษ์เลิศ 516 นางสาว เสนานิคม
ปัญญา โพธา 746 นาย จันทรเกษม
ปานนภ พยัคฆ์พันธ์ 238 นาย ลาดยาว 317
ปาริชาติ ทองแจ้ง 305 นางสาว ลาดยาว
ปิติ รุ่งเรือง 462 นาย เสนานิคม 1502/4
ปิยรัตน์ จิระนภารัตน์ 97 นางสาว ลาดยาว 24/13
ปิยวรรณ อวบอ้วน 302 นาง ลาดยาว
ปิยะ ยืนสุวรรณ 609 นาย จันทรเกษม 94/42
ปุณยาพร ปานจันทร์ 326 นางสาว ลาดยาว
ปุรีมาลย์ เพ็งประพัฒน์ 366 นางสาว เสนานิคม
เปรมจิต ศักดิ์นรงค์ 324 นาง ลาดยาว
ผกามาศ อยู่เป็นสุข 696 นางสาว จันทรเกษม
ผวน คงคล้าย 945 นาย จตุจักร
ผุลดี ศรีพยัตต์ 24 นาง ลาดยาว 99/3
เผอิญ บุญรอด 68 นาง ลาดยาว 48/3
ไผ่ ครุพาพันธ์ 454 นาย เสนานิคม
พงษ์ทวี มหาวัจน์ 932 นาย จตุจักร 114/1
พงษ์ธร กนิษฐกุล 517 นาย เสนานิคม 535/2
พจนีย์ สำเนียงเพราะ 300 นาง ลาดยาว
พชพันธ์ ธุวนลิน 643 นาย จันทรเกษม 154/15
พนม ปุ่นยิ้ม 927 นาย จตุจักร
พภัสสรณ์ ศิริเอนกพงศ์ 209 นาง ลาดยาว 69
พยุง ชลวานิช 583 นาย จันทรเกษม
พเยาว์ อินทร์แก้ว 311 นาย ลาดยาว
พรชัย ผาสุขเจริญ 369 นาย เสนานิคม
พรทิพย์ คำชื่น 667 นางสาว จันทรเกษม
พรทิพย์ จิเนราวัต 522 นางสาว เสนานิคม
พรทิพย์ พันธุ์สังข์ 262 นาง ลาดยาว
พรทิพย์ อัจจิมารังษี 66 นาง ลาดยาว 112
พรทิพา รัตนกูล 10 นางสาว ลาดยาว 34
พรพรหม จั่นเพ็ชร์ 198 นางสาว ลาดยาว
พรเพ็ญ เกิดสุวรรณ์ 713 นางสาว จันทรเกษม
พรเพ็ญ จินดาลักษ์ 156 นาง ลาดยาว
พรยงค์ เชียงศรี 391 นางสาว เสนานิคม 1361/147
พรยมลรัศมิ์ จิรภัทรชนน 602 นาง จันทรเกษม 55/125
พรรณทิพย์ ชินอธิชัยวงศ์ 406 นาง เสนานิคม 2022/1
พรรณวรา บูรณโสภณ 836 นาง จอมพล 57/58
พรรณี มงคลเคหา 901 นาง จตุจักร 577/92
พรวลัย จรรโลงธรรม 38 นาง ลาดยาว 19/53
พรศักดิ์ สินปรุ 923 นาย จตุจักร 103
พลกร ศรีสังข์ 910 นาย จตุจักร 4/17/20
พลเทพ สิทธิ 203 นาย ลาดยาว 636
พวงทอง ศิริรักษ์ 399 นาง เสนานิคม 91
พักตร์พริ้ง กลัดสิงห์ 287 นางสาว ลาดยาว
พัชนี ถนอมพงษ์ 34 นาง ลาดยาว 2101/29
พัชมณฑ์ วรสาธิต 750 นางสาว จอมพล 106
พัชรินทร์ ญาณวิทย์ 561 นางสาว จันทรเกษม 698
พัชรินทร์ ใบบาง 586 นาง จันทรเกษม
พัชรินทร์ ประจวบศรีรัตน์ 641 นาง จันทรเกษม 28
พัชรี คล้างเจียม 864 นาง จอมพล 31/96
พัชรี จันปุย 498 นางสาว เสนานิคม
พัชรี โชติมณี 708 นางสาว จันทรเกษม
พัชรีย์ นระแสน 231 นาง ลาดยาว
พัฒนวิชญ์ ปฐพรสกุลวงศ์ 709 นาย จันทรเกษม
พันธ์ประพงศ์ คงรอด 933 นาย จตุจักร 99/19
พันธุ์ทิพย์ เชื้อสมบูรณ์ 767 นางสาว จอมพล 198
พันวดี เขมะสุวรรณ 739 นางสาว จันทรเกษม 380/19
พารวย ขาวเมืองน้อย 843 นาง จอมพล
พิคเคนทร์ ภาสมนตรี 791 นาย จอมพล 641/6
พิเชษฐ ใจถวิล 526 นาย เสนานิคม
พิบูลย์ วิเชียรวรรณ 734 นาย จันทรเกษม 162/10
พิพัฒน์ โก๋ทอง 624 นาย จันทรเกษม
พิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง 883 นางสาว จตุจักร 577/147
พิมพิกา สุทธิรัตน์ 327 นางสาว ลาดยาว
พิมลพรรณ บุรพรัตน์ 3 นางสาว ลาดยาว 94/3
พิมลศรี บัวขาว 757 นางสาว จอมพล 243/125
พิศิษฐ์ คิดหมาย 594 นาย จันทรเกษม 15/166
พิษณุ ภาคีสุข 631 นาย จันทรเกษม 16/259
พิสมัย พงษ์สุวรรณ 527 นาง เสนานิคม
พิสุทธิ์ พันธ์ประวงษ์ 806 นาย จอมพล 16/92
พีรเพชร บุรพรัตน์ 43 นาย ลาดยาว 94
พุฒิชาติ เวชสุมังคะโล 794 นาย จอมพล 1032/31
พุทธชาติ เอี่ยมใย 122 นาย ลาดยาว
พุทธิรัตน์ ศิริฤกษ์อุดมพร 7 นาย ลาดยาว 40/5
พูนเกียรติ บุณยะกาญจน 118 นาย ลาดยาว 66
พูลศรี ทวีคูณ 318 นาง ลาดยาว
เพชร กฤษณเทวินทร์ 663 นาย จันทรเกษม 16/126
เพชรเอง พรฉิมพลี 861 นาง จอมพล 224/15
เพ็ชรัตน์ จันทระ 383 นางสาว เสนานิคม 29/95
เพชรัตน์ พงษ์ศักดิ์ 920 นาง จตุจักร 18/68
เพชรัตน์ อุดมพร 5 นางสาว ลาดยาว 401/4
เพชรา ทองค่ำ 341 นางสาว ลาดยาว
เพ็ญนภา ศิริวัชราชัย 787 นางสาว จอมพล 625
เพ็ญนภา สวัสดิภูมิ 842 นางสาว จอมพล
เพ็ญรัตน์ เลี้ยงศรี 236 นาง ลาดยาว 674/1
เพ็ญรุ่ง เทพอารักษ์ 773 นาง จอมพล 74/78
เพ็ญศรี ฤทธิรักษ์ 887 นาง จตุจักร 577/4
เพ็ญศรี วงค์นามเถาว์ 518 นางสาว เสนานิคม
เพทาย เจริญนา 260 นางสาว ลาดยาว
เพรศพิชญ์ คูหะรัตน์ 1 นาง ลาดยาว 119
ไพฑุรย์ทิพย์ วัฒนานุกิจ 727 นาง จันทรเกษม 15/56
ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก 774 นาย จอมพล 27/3
ไพรัช อินทอง 484 นาย เสนานิคม
ไพเราะ สินธุนาวา 593 นาง จันทรเกษม 38
ไพโรจน์ เจนดง 963 นาย จตุจักร
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ 355 นาย เสนานิคม 2/463
ไพลิน กฤษณเทวินทร์ 664 นาง จันทรเกษม 16/140
ภคญา มีมานะ 92 นาง ลาดยาว 24/51
ภควัต สาริกานนท์ 834 นาย จอมพล 58/1
ภักดี ลิ่มศิลา 562 นาย จันทรเกษม 61/68
ภัทรจักร์ จำรูญรัตน์ 87 นาย ลาดยาว 193/5
ภาณุ ทรงไพบูลย์ 865 นาย จอมพล 8
ภาณุภณ บุราวาศ 956 นาย จตุจักร
ภานุพงศ์ รักษาวงศ์ 163 จ.ส.อ. ลาดยาว
ภานุวัฒ สุขสวัสดิ์ 907 นาย จตุจักร 577/100
ภานุวัฒน์ บุญประกอบ 471 นาย เสนานิคม
ภารดี อนันตผลสมบัติ 32 นาง ลาดยาว 77/59
ภาลาวัณย์ เกเนสท์ 77 นาง ลาดยาว 32/2
ภาลิณี ขวัญแก้ว 202 นาง ลาดยาว
ภาลิณี จีนาราช 520 นาง เสนานิคม
ภาษิณี ผาอินทร์ 590 นางสาว จันทรเกษม
ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ 405 นาย เสนานิคม 2020/4
ภาสันต์ ทรัพย์บุญรอด 823 นาย จอมพล 197
ภาสินี เอิบบุญฟุ้ง 295 นางสาว ลาดยาว
ภูดิศ โพธิ์ทอง 106 นาย ลาดยาว 21/116
ภูธร ช่นชม 240 นาย ลาดยาว
ภูมิชาย ศาลยาชีวิน 348 นาย ลาดยาว 24/14
มงคล จำนงค์พิศ 408 นาย เสนานิคม 163/108
มงคล พอกพูนขำ 605 นาย จันทรเกษม 380/230
มณฑล เกียรติกมลวงศ์ 194 นาย ลาดยาว 1883/12
มณี เกิดสุวรรณ์ 937 นาง จตุจักร
มณี ศรีษะใบ 577 นาย จันทรเกษม
มณีพร เอิบบุญฟุ้ง 303 นางสาว ลาดยาว
มณีพรรณ ตันติพลาพล 729 นางสาว จันทรเกษม 642
มณีรัตน์ ตู้บรรเทิง 912 นาง จตุจักร 6/94
มณู พุ่มเพ็ชรล้วน 829 นาย จอมพล 5
มนต์ชัย เวียงฆ้อง 936 นาย จตุจักร
มนตรี นพขำ 618 นาย จันทรเกษม 1346/5
มนตรี วิเศษศร 333 นาย ลาดยาว
มนฤดี สัตย์พันธ์ 492 นางสาว เสนานิคม
มยุรินทร์ ศรีคำผุย 342 นางสาว ลาดยาว
มยุรี เกตุสะบูรณ์ 241 นางสาว ลาดยาว
มริน บุญเลิศ 413 นาย เสนานิคม
มะนิด วงษ์คล้าย 158 นาย ลาดยาว 50/418
มะลิ เหล่าศรียงค์ 501 นาง เสนานิคม
มะลิ อยู่เอี่ยม 60 นาง ลาดยาว 51/124
มะลิวัลย์ เฉลิมสมัย 294 นางสาว ลาดยาว
มั่นชัย พูลสม 323 นาย ลาดยาว 612
มานะ ภู่เกตุ 440 นาย เสนานิคม
มานะ ลอยแจ้ง 726 นาง จันทรเกษม
มานัส จันทร์เผิบ 269 นาย ลาดยาว
มาเนียด เสวกวิหารี 317 นางสาว ลาดยาว
มาโนช ตรีรัตน์ดิลกกุล 102 นาย ลาดยาว 44/50
มาโนช แสงมุขดี 108 นาย ลาดยาว 400/104
มาโนชญ์ แสงพุ่ม 925 นาย จตุจักร
มาลัย แสงเพิ่ม 628 นางสาว จันทรเกษม
มาลี ช่วงสุวนิช 870 นาง จอมพล 210
มาลี แซ่โล้ว 882 นาง จตุจักร 577/118
มุขพล มณีน้อย 678 นาย จันทรเกษม 140/42
เมธา ลีละสุภพงษ์ 852 นาย จอมพล 395/1
เมธี ตันติพลาผล 456 นาย เสนานิคม 2172/5
ยงยศ ล้อกาญจนรัตน์ 766 นาย จอมพล 24/149
ยนต์ สร้อยสังวาล 325 นาย ลาดยาว
ยุทธนา ประเสริฐศรี 75 นาย ลาดยาว
ยุพา ขุนอินทร์ดารา 511 นางสาว เสนานิคม
ยุพา ฉวีวรรณ 161 นาง ลาดยาว 50/755
ยุภาวรรณ ไพศาลสินสุข 31 นาง ลาดยาว 81
ยุวพร วิชัยดิษฐ 330 นางสาว ลาดยาว 33/855
เยาวดี มณีกุล 23 นาง ลาดยาว 2/237
รอบ เกี้ยวกระโทก 216 นาย ลาดยาว
รัชนี ศิริภักดีวิโรจน์ 16 นาง ลาดยาว 22/33
รัชนีวรรณ อ่ำถึก 811 นางสาว จอมพล 9/5
รัฐภูมิ อุไรวงศ์ 532 นาย จันทรเกษม 1262/7
รัดดาวรรณ โคกแปะ 876 นาง จอมพล
รัตตณา พันธ์เอี่ยม 247 นาง ลาดยาว
รัตติกร แก่นจันทร์ 745 นางสาว จันทรเกษม 215/41
รัตน์ ชาแจ้ง 420 นาย เสนานิคม
รัตนา ขาวผ่อง 450 นางสาว เสนานิคม
รัตนา ฉันทภิญญา 653 นาง จันทรเกษม 1111/60
รัตนา ช้างสุวรรณ 942 นาง จตุจักร
รัตนา สำราญทรัพย์ 854 นาง จอมพล 81/18
รำพึง ดวงขำ 477 นาง เสนานิคม
รำภากรณ์ พิศลยบุตร 931 นาง จตุจักร 114/4
ริญญารัตน์ มั่นคั่งธัญโรจน์ 508 นาง เสนานิคม
รุจิภาส เนียมเปรม 85 นาย ลาดยาว 51/5
รุจิสา สังข์ทอง 552 นาง จันทรเกษม
เรณู สมัครมิ่ง 646 นาง จันทรเกษม 36/12
เรวัต ปัจจักมะภัติ 691 นาย จันทรเกษม 3/90
เริ่มพงศ์ นราภาสจรัส 694 นาย จันทรเกษม 178/4
เรืองวิทย์ จรูญศักดิ์ชัย 61 นาย ลาดยาว 380/85
ฤทธิรงค์ จันทรทอง 744 นาย จันทรเกษม 1178/78
ลดารัตน์ แก้วสุทธิ 175 นาง ลาดยาว
ลลิณา นวพักตร์พิไล 379 นาง เสนานิคม 2008/20
ลลิตา ศิริดำรงค์ 853 นางสาว จอมพล 177
ล้วน วิเชียรศรี 350 นาง ลาดยาว 104
ละม้าย สิงห์คำ 928 นาง จตุจักร 577/104
ละมูล ช่วงสูงเนิน 182 นาง ลาดยาว
ลักขณา ทองคำ 83 นาง ลาดยาว 89/465
ลักขณา ภู่เกษร 459 นางสาว เสนานิคม
ลักษณะ วัดกิ่ง 954 นาย จตุจักร
ลักษมี งามมีศรี 814 นางสาว จอมพล 81/91
ลัดดา ชูรัตน์ 466 นาง เสนานิคม
ลัดดา ลอยแจ้ง 703 นาง จันทรเกษม
ลันตา ศรีพงษ์ขจรกุล 629 นางสาว จันทรเกษม
ลัยวรรณ์ ใจชุ่ม 193 นาง ลาดยาว
ลาวัลย์ สิงห์กุรัง 439 นาง เสนานิคม
ลำดวน ศักดินันท์ 351 นาง เสนานิคม 2/342
ลำปาง กิติสาร 607 นาง จันทรเกษม 92/6
ลำเพน ทุมประเสริฐ 141 นางสาว ลาดยาว
ลำไพ ไชยสุทธิ์ 506 นาง เสนานิคม
ลำยอง กลมละม้าย 524 นาง เสนานิคม
ลำใย บัวแก้ว 261 นางสาว ลาดยาว
ลือรัตน์ โคมสวัสดิชัย 65 นาย ลาดยาว 431
เล็ก เกี้ยวกระโทก 244 นาง ลาดยาว
เล็ก อิ่มโค่น 160 นาย ลาดยาว
เล็ก เอมะรุจิ 898 พ.อ. จตุจักร 16
วงเดือน จิตต์ชัยวิสุทธิ์ 382 นาง เสนานิคม 2/29
วงศ์วิรัช ปกมนตรี 738 นาย จันทรเกษม 35/50
วจี ดลใจสมสุข 670 นางสาว จันทรเกษม 39/15
วดี มีมาก 162 นางสาว ลาดยาว
วนิดา ต่ายทรัพย์ 20 นาง ลาดยาว 69
วรนุช คงสุขโข 199 นางสาว ลาดยาว
วรรณพล บุญชู 54 นาย ลาดยาว 29/5
วรรณเพ็ญ โกยชัย 448 นางสาว เสนานิคม
วรรณา ภักดีพันธ์ 885 นางสาว จตุจักร 577/150
วรรณี บุญเปลี่ยน 211 นาง ลาดยาว
วรรษมน เลิศคำฟู 515 นางสาว เสนานิคม
วราพร ตั้งศิริสกุล 619 นางสาว จันทรเกษม 99/238
วราภรณ์ รังสิกรณ์ 458 นาง เสนานิคม
วลักษวรรณ ศิริภักดี 338 นางสาว ลาดยาว
วลัยกร วังวิเชียรโชติ 29 นาง ลาดยาว 459/1
วลัยพร พิริยะพันธุ์ 41 นางสาว ลาดยาว 55
วศิน ถิรกนกวิไล 886 นาย จตุจักร 95/34
วัชรินทร์ ฝ่ายจุระ 186 นาย ลาดยาว
วันชัย จิตต์ใส 155 นาย ลาดยาว
วันทนา เหล็กกล้า 821 นาง จอมพล 6
วันทนี จิตธารารักษ์ 598 นาง จันทรเกษม 628
วันทนีย์ ม่วงเจริญ 862 นางสาว จอมพล 363/35
วันเพ็ญ เจิมแพทย์จรรยา 233 นางสาว ลาดยาว 95
วัลณา ยุทธชัย 711 นางสาว จันทรเกษม
วัลลภ ดวงพินิจ 375 นาย เสนานิคม 2008/27
วัลลภา พืชจันทร์ 138 นาง ลาดยาว
วาริศา ยินดี 86 นางสาว ลาดยาว
วารี ขำโคกกรวด 487 นาง เสนานิคม
วาสนา สตารัตน์ 574 นางสาว จันทรเกษม 380/172
วาสุกรี ดำรงค์พิวัฒน์ 871 นาง จอมพล 210/1
วิกร องคนุสสรณ์ 248 นาย ลาดยาว
วิจิตตรา โสภาลุน 263 นางสาว ลาดยาว
วิจิตรา มหัทธนากร 805 นาง จอมพล 61/113
วิชัย เจตตคุ 588 นาย จันทรเกษม
วิชัย สดสอาด 225 นาย ลาดยาว
วิชัย อมตมหัทธนะ 693 นาย จันทรเกษม 380/222
วิชาญ ชัยโรจน์ 134 นาย ลาดยาว 87/8
วิชาญ ยินดี 571 นาย จันทรเกษม
วิชุดาพร สุพรรณ 754 นางสาว จอมพล 243/153
วิเชียร จิตต์ลดาพิทักษ์ 753 นาย จอมพล 81/90
วิเชียร พานทองสุข 666 นาย จันทรเกษม 380/9
วิฑูร สุขสวรรควณิช 541 นาย จันทรเกษม 15/135
วิฑูรย์ วิวัฒน์รัตน์ 52 นาย ลาดยาว 149
วิทยา กิจคติ 249 นาย ลาดยาว
วิทัย รัตนากร 604 นาย จันทรเกษม 342
วิทัศน์ เสียงสุวรรณ 126 นาย ลาดยาว 81/1
วิน พูลพ่วง 884 นาย จตุจักร 577/62
วินัย คำเม้า 438 นาย เสนานิคม
วิบูลย์สุข พรหมโยธี 370 นาง เสนานิคม 60/1
วิภา เหมรา 322 นาง ลาดยาว
วิภารัตน์ ชีวิสาธน์ 533 นางสาว จันทรเกษม 702/154
วิภาวรรณ พงษ์หาญ 110 นางสาว ลาดยาว
วิมลจิต สรจิต์ 67 นางสาว ลาดยาว 4/71
วิมลรัตน์ จันทรัตน์ 148 นางสาว ลาดยาว
วิมลวรรณ พรพฤฒิพงศ์สุข 768 นางสาว จอมพล 17/14
วิรัตน์ เฉยฉิน 146 นาย ลาดยาว
วิริทธพล หาญณรงค์ 424 นาย เสนานิคม
วิโรจน์ ธีรธนาธร 72 นาย ลาดยาว 5/3
วิลัย ดาโฉม 681 นาง จันทรเกษม
วิไล คันธนูฤทธิ์ 151 นาง ลาดยาว
วิไล พวงสุวรรณ 710 นางสาว จันทรเกษม
วิไลพร สุตวานนท์ 430 นางสาว เสนานิคม
วิไลภรณ์ เทพอักษร 159 นาง ลาดยาว
วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา 35 พ.ต.อ.หญิง ลาดยาว 24/132
วิไลวรรณ กาญจนกันติ 644 นางสาว จันทรเกษม 85/2
วิวรรธน์ ทับขุนทด 314 นาย ลาดยาว
วิศรุต รัตนมงคลถาวร 770 นาย จอมพล 30
วิศาล อร่ามแสงจันทร์ 313 นาย ลาดยาว
วิษณุ เกษมนุสรณ์ 935 นาย จตุจักร
วีรยุทธ สว่างสุข 232 นาย ลาดยาว
ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 530 นาย จันทรเกษม 254/5
ศยามล ชุ่มใจ 96 นางสาว ลาดยาว 5/84
ศรัณยา คูสกุล 57 นางสาว ลาดยาว 12/19
ศราวรณ์ พฤฒารา 21 นางสาว ลาดยาว 382
ศราวุธ ปาโส 504 นาย เสนานิคม
ศรี แซ่ซึง 769 นาง จอมพล 47/5
ศรีเพ็ญ เศรษฐเสถียร 79 นาง ลาดยาว 338
ศศิกานต์ ศศิสัจจา 636 นางสาว จันทรเกษม 15/240
ศศิธร เทพสุธา 689 นางสาว จันทรเกษม 4
ศศิธร ภู่ทอง 184 นางสาว ลาดยาว
ศศิศิลป์ บูรณะการเจริญ 349 นาย ลาดยาว 400
ศักดา ทองเครือ 473 นาย เสนานิคม
ศักดิ์ ผลวารินทร์ 874 นาย จอมพล 103/3
ศักดิ์ศรี พริ้งชัยภูมิ 587 นาย จันทรเกษม
ศักดิ์สิริ วิเศษสมิต 559 นาย จันทรเกษม 23/33
ศิณีนาฏ มงคลเจริญ 428 นางสาว เสนานิคม
ศิระ พงศ์เรขนานนท์ 858 นาย จอมพล 17/5
ศิริชัย จิตตวานิช 875 นาย จอมพล 438/6
ศิรินทร์ทิพย์ สุขสมโภชน์ 528 นางสาว เสนานิคม
ศิริพร เล้าวาทิน 545 นาง จันทรเกษม 40
ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์ 58 นาง ลาดยาว 201
ศิริมา หริสมบัติ 56 นางสาว ลาดยาว 481/9
ศิริลักษณ์ พาผล 712 นางสาว จันทรเกษม
ศิวพร โมกขะเวส 803 นางสาว จอมพล 12
ศิวาพร สังขทรัพย์ 868 นาง จอมพล 103/44
ศีลา ตันติพลาผล 457 นาง เสนานิคม 2172/144
ศุภชัย รจิตพฤกษา 809 นาย จอมพล 823/1
ศุภวัฒน์ แก้วเจริญสมบัติ 557 นาย จันทรเกษม
ศุภวัฒน์ เต็มรัตน์ 288 นาย ลาดยาว
ศุภสาร เนียมศิริ 13 พล.ต.ต. ลาดยาว 12/18
ศุภิสรา กุมพันธ์ 952 นางสาว จตุจักร
โศรดา อริยะสกุล 795 นาง จอมพล 7/33
สงวน งามวุฒิเวช 560 นาย จันทรเกษม 52/50
สงวน ไชยวุฒิ 388 นาย เสนานิคม 51/2
สง่า ทะวงดี 11 นาย ลาดยาว 35/33
สจี สุทธิคำ 895 นาง จตุจักร 19
สดใส เพ็ชรักษา 128 นาง ลาดยาว
สทนา วิเศษสมิต 902 นางสาว จตุจักร 577/44
สนธยา จุฬามณี 455 นาง เสนานิคม
สนอง พวงสุวรรณ์ 705 นาย จันทรเกษม
สนอง ศรีษะใบ 578 นาง จันทรเกษม
สมเกียรติ โชติมณี 699 นาย จันทรเกษม
สมควร เคนคำภา 966 นางสาว จตุจักร
สมควร พูลโสม 580 นาย จันทรเกษม
สมคิด นิพพาน 271 นาง ลาดยาว
สมคิด เผือกงาม 971 นางสาว จตุจักร
สมคิด พูนทรัพย์ 684 นาย จันทรเกษม
สมคิด วงศ์ศรีทา 502 นาง เสนานิคม
สมคิด สว่างสุข 281 นาง ลาดยาว
สมคิด สุขสำราญ 669 นาย จันทรเกษม 67/2
สมจิตต์ เชยชมชิต 915 นาง จตุจักร 9/125
สมจิตร โชติมณี 701 นาง จันทรเกษม
สมจิตร์ ทิพย์เดชา 217 นาง ลาดยาว
สมจิตร มณีวรรณ์ 135 นาย ลาดยาว
สมจิตร ฤกษ์ม่วง 392 นาย เสนานิคม 1434/14
สมจิตร สืบเนตร 113 นาย ลาดยาว 380/15
สมเจต จีระบุตร 168 นาย ลาดยาว
สมชาย เจริญนา 227 นาย ลาดยาว
สมชาย แดงประดับ 445 นาย เสนานิคม
สมชาย แป้นจันทร์ 361 นาย เสนานิคม
สมชาย สมบูรณ์ 621 นาย จันทรเกษม
สมชาย หอมจันทร์ 416 นาย เสนานิคม 2398/81
สมชาย หอมจันทร์ 419 จ.ส.อ. เสนานิคม 2398/110
สมชาย แหลมทอง 71 นาย ลาดยาว 45/34
สมณา หาญบุญทรง 595 นางสาว จันทรเกษม 301/13
สมทบ รัสมีจินดาวงค์ 903 นาง จตุจักร 577/98
สมทรง ปรีชาเกษมกุล 599 นาย จันทรเกษม 16/97
สมนึก แก้วงาม 321 นาง ลาดยาว
สมนึก พงษ์สุวรรณ 452 นาย เสนานิคม
สมบัติ บำรุง 881 นาง จตุจักร 577/11
สมบุญ ฝ่ายกระโทก 892 นางสาว จตุจักร 26/35
สมบูรณ์ อุปการะกิจ 548 นาย จันทรเกษม 270/3
สมปอง จิตรรักษา 226 นาง ลาดยาว
สมพงษ์ เกษร 280 นาย ลาดยาว
สมพงษ์ บุนนาค 714 นาย จันทรเกษม
สมพงษ์สิริ สอนมั่น 48 นาง ลาดยาว 50/20
สมพร ท่าผา 123 นาย ลาดยาว 9/45
สมพร ผาสอาด 114 นาง ลาดยาว
สมพล วุฒิภาพ 755 นาย จอมพล 8
สมพิศ อยู่เพ็ชร 315 นาย ลาดยาว
สมโภชน์ จิระวัชร 917 นาย จตุจักร 6/85
สมโภชน์ นพคุณ 657 นาย จันทรเกษม 36/9
สมโภชน์ พูนขุนทด 568 นาย จันทรเกษม
สมรพรรณ บุญสุภา 387 นางสาว เสนานิคม 437/14
สมรส ทาก๋อง 715 นางสาว จันทรเกษม
สมรักษ์ พรหมประสาทสร 386 นาย เสนานิคม 1901/23
สมฤกษ สุวรรณภักดีจิต 12 นาย ลาดยาว 237/21
สมฤดี คงแสนคำ 50 นาง ลาดยาว
สมลักษณ์ จาดสุวรรณ์ 720 นาง จันทรเกษม
สมวงศ์ รัตนะสินชัย 489 นาย เสนานิคม
สมศรี ไชยพรม 470 นาย เสนานิคม
สมศรี บุญเกิดรอด 278 นาง ลาดยาว
สมศรี พนมวัฒนากุล 346 นาง ลาดยาว 60/12
สมศรี พูลสวัสดิ์ 195 นาง ลาดยาว
สมศรี ศิริไชย 503 นางสาว เสนานิคม
สมศักดิ์ จีระบุตร 142 นาย ลาดยาว
สมศักดิ์ เฉยทุน 76 พ.ต.ท. ลาดยาว 82/5
สมศักดิ์ ภูมิผ่อง 285 นาย ลาดยาว
สมศักดิ์ วิเชียรศรี 975 นาย จตุจักร 368/1
สมศักดิ์ วิรยศิริ 42 นาย ลาดยาว 4
สมศักดิ์ วิระยะรัตน์ 632 นาย จันทรเกษม 182/3
สมศักดิ์ ศรีงามฉ่ำ 190 นาย ลาดยาว 2/98
สมศักดิ์ เสาชัย 283 นาย ลาดยาว
สมศักดิ์ เหล่าปรีชา 655 นาย จันทรเกษม 254/4
สมสุข พุกฝึกดี 358 นางสาว เสนานิคม 11/9
สมใส พันศรี 718 นาย จันทรเกษม
สมหมาย กายะบูรณ์ 147 นาย ลาดยาว
สมหมาย ขำบุญเกิด 802 นาง จอมพล 243/26
สมหวัง โพธิ์แก้ว 841 นาย จอมพล
สมาน กันภัย 212 นาย ลาดยาว
สมาน นันทรักษ์ 639 ร.ต.อ. จันทรเกษม 231
สยาม นุชน้อมบุญ 775 นาย จอมพล 16
สรวุฒิ มณฑลโสภณ 673 นาย จันทรเกษม 536
สร้อย แซ่ตั้ง 425 นาง เสนานิคม
สราวุธ พันธุ์นิธิ 107 นาย ลาดยาว 21
สริศรี ลีลาวัตร 33 นางสาว ลาดยาว 380
สวิล วิทรมานันท์ 584 นาง จันทรเกษม
สอน ซองรัมย์ 957 นาง จตุจักร
สอางค์ ควรทรงธรรม 101 นาง ลาดยาว 435
สังเวียน คำสุข 970 นาง จตุจักร
สัจจา เพชรสุธี 371 นาย เสนานิคม 53/1
สัจจา รัตนไตรภพ 888 นาย จตุจักร 577/16
สัญญา เทียมศิริ 740 นาย จันทรเกษม 3/2
สัญญา หอมหวล 446 นาย เสนานิคม
สันติ แดนศิลาทิพย์ 25 นาย ลาดยาว 243/74
สันติ บุญประคับ 403 นาย เสนานิคม 141/42
สัมพันธ์ ฉวีวรรณ 213 นาย ลาดยาว
สาทิตย์ อ่อนทา 497 นาย เสนานิคม
สามารถ ทองสุขดี 850 นาง จอมพล 31/1
สามารถ ธนไพศาลกุล 525 นาย เสนานิคม
สามารถ ยลภัคย์ 844 นาย จอมพล 148/3
สายชล บุญเปลี่ยน 53 นาย ลาดยาว
สายฝน ป้วนป้อม 312 นางสาว ลาดยาว
สายพิณ บุนนาค 534 นาง จันทรเกษม 386/20
สายพิณ หอมเทียน 117 นาง ลาดยาว
สารพล วรายุทธ 918 นาย จตุจักร 7/393
สำรวม ไทรศรีดำ 218 นาง ลาดยาว
สำรวม ธรรมเมธี 855 นาง จอมพล 125
สำรวย บุระเนตร 476 นาง เสนานิคม
สำรวย พรรณสวัสดิ์ 950 นางสาว จตุจักร
สำราญ ทองนวล 150 นาง ลาดยาว
สำราญ วัฒนาคร 686 นาง จันทรเกษม
สำเริง คิดสนอง 137 นาย ลาดยาว
สำเริง สวนชูผล 164 นาย ลาดยาว 50/422
สำลี เพ็งพันธุ์ 682 นางสาว จันทรเกษม
สิทธิจุพร ยิ่งยศกำจรชัย 256 นาย ลาดยาว
สิน ขนานแข็ง 289 นาย ลาดยาว
สิรภัทร จินดาวงษ์ 947 นางสาว จตุจักร
สิริกร ทองชุม 801 นางสาว จอมพล 101/9
สิริกร ยืนยง 514 นาง เสนานิคม
สิริพร นอร์มา 73 นาง ลาดยาว 105/19
สี ลิปุก 340 นางสาว ลาดยาว 2
สีชา โนนใหม่ 921 นาง จตุจักร 114
สุกฤษฏิ์ เหลืองวิลัย 104 นาย ลาดยาว 68
สุกัญญา แซ่แต้ 400 นางสาว เสนานิคม 163/77
สุกัญญา บุญเลิศเจริญศักดิ์ 51 นาง ลาดยาว 832/1
สุกัญญา ยิ่งเจริญธนา 824 นางสาว จอมพล 81/101
สุกัลยา โพธิ์สร้อย 556 นางสาว จันทรเกษม
สุขฤทัย บริบูรณ์ 344 นางสาว ลาดยาว
สุคนธ์ ศรีมุกข์ 347 นาย ลาดยาว
สุชัญญา ตุงคะจิตติ 512 นาง เสนานิคม
สุชาติ ดีพร้อม 702 นาย จันทรเกษม
สุชาติ ศิริยานนท์ 857 พ.ท. จอมพล 53/82
สุชีพ สวัสดีภาพ 181 นาย ลาดยาว
สุด ทองสุขดี 776 นาย จอมพล 385/3
สุดารักษ์ อัครเศรณี 913 นาง จตุจักร 110
สุทธิพงษ์ กรุณา 879 นาย จตุจักร 577/105
สุทธิพร ชุมนุมพร 743 นาย จันทรเกษม 102/4
สุทธิโรจน์ เรืองภัทรวิทย์ 671 นาย จันทรเกษม 388/5
สุทนต์ ยังดี 968 นาย จตุจักร
สุธรรมพร ม่วงอยู่ 863 นาง จอมพล 31/77
สุนทร แก่นแก้ว 170 นาย ลาดยาว
สุนทรี พืชจันทร์ 143 นางสาว ลาดยาว
สุนทรี ศรีสุวรรณ 819 นาง จอมพล 21
สุนันท์ เทเวศม์อุดม 783 นางสาว จอมพล 109/47
สุนันท์ สำอางค์ 432 นาง เสนานิคม
สุนันทา คันธนูฤทธิ์ 214 นาง ลาดยาว
สุนันทา พลสมัคร 206 นาง ลาดยาว
สุนันทา สุลาวรรณ 832 นางสาว จอมพล 52/52
สุนิสา อำยะธรรม 178 นาง ลาดยาว
สุนีย์ ปรีดีพร้อมพันธุ์ 542 นางสาว จันทรเกษม 25/7
สุนีย์ สีเขียว 410 นาง เสนานิคม
สุนีย์ หนูเปีย 390 นางสาว เสนานิคม 2/318
สุพจน์ คะแนนสิน 306 นาย ลาดยาว 33/511
สุพัตรา โรจนเสน 728 นาง จันทรเกษม 117
สุพัตรา วงษ์บุญ 914 นางสาว จตุจักร
สุพัตรา สันติภาพ 205 นาง ลาดยาว 1895/12
สุภา ป้อมลอย 422 นางสาว เสนานิคม
สุภา สุนทรเกศ 404 นางสาว เสนานิคม 141/21
สุภาพร เฮงพัฒนาพงศ์ 680 นางสาว จันทรเกษม 68/6
สุภาภรณ์ ชัยสิทธิเวชช 367 นาง เสนานิคม 7/1
สุมนา พรพิพัฒน์กุล 849 นาง จอมพล 24/160
สุมลฑา ศรีงาฉ่ำ 960 นาง จตุจักร
สุมาลี ดพ็งสุริยา 626 นางสาว จันทรเกษม
สุมาลี นรินทรางกูร 661 นาง จันทรเกษม 168/1
สุมิตร อมรศรีวรากุล 647 นาย จันทรเกษม 55/19
สุเมธ กมลกลาง 219 นาย ลาดยาว
สุเมธัส ชูจิตารมย์ 546 นาย จันทรเกษม 94/33
สุรฉัตร ปักกาเวสูง 838 นาย จอมพล
สุรชัย เติมวาณิช 896 นาย จตุจักร 399/59
สุรชัย สันติพงษ์ 251 นาย ลาดยาว
สุรเชฏฐ์ นาคฤทธิ์ 103 นาย ลาดยาว 128/1
สุรเชษฐ์ เลิศไสว 540 นาย จันทรเกษม 94/49
สุรพล คล้ายพาลี 266 นาย ลาดยาว
สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ 19 พล.ต.ต. ลาดยาว 255/1
สุรสิงห์ ศรีไพโรจน์ 539 นาย จันทรเกษม 215/14
สุรินทร์ สุบรรณรัตน์ 924 นาง จตุจักร
สุวณี งามชนะ 651 ร.ต.ต.หญิง จันทรเกษม 57/163
สุวรรณ คำสอน 223 นาย ลาดยาว
สุวรรณ มโนรถจตุรงค์ 373 นาย เสนานิคม 53
สุวรรณทอง กาญจนโกศล 165 นาง ลาดยาว
สุวรรณา พูน 675 นาง จันทรเกษม 630/4
สุวลักษณ์ กัปปิยานนท์ 741 นาง จันทรเกษม 284/1
สุวิทย์ กาญจนจิวะสิงห์ 721 นาย จันทรเกษม
สุวีนา ฉายะ 478 นางสาว เสนานิคม
เส ทวีวรรณ 899 นาง จตุจักร
เสกสรรค์ ทองอยู่ 905 นาย จตุจักร 577/95
เสงี่ยม บุญมาศ 177 นางสาว ลาดยาว 52/191
เสงี่ยม อุปคุต 483 นาง เสนานิคม
เสทื้อน ศุภโสภณ 30 นาย ลาดยาว 21
เสรี สัจจะพรเทพ 555 นาย จันทรเกษม 300/75
เสวย ใจหาญ 464 นาง เสนานิคม
เสาวณีย์ พิณนุกิจ 152 นางสาว ลาดยาว
เสาวณีย์ อาศรมวิเศษ 372 นางสาว เสนานิคม 1771/75
เสาวนีย์ มงคลทรง 939 นางสาว จตุจักร 577/8
เสาวลักษณ์ วรรณสวัสดิ์ 877 นางสาว จอมพล 1064/43
แสง กาศสมบูรณ์ 573 นาย จันทรเกษม
แสงจันทร์ มณีรัตน์ 46 นาง ลาดยาว 49/2
โสภณ อ้นอิ่ม 880 นาย จตุจักร 577/124
โสภณา เนียมศิริ 6 นาง ลาดยาว 372
โสภา นามมหา 642 นาย จันทรเกษม 15/250
โสภา นุชประมูล 119 นาง ลาดยาว
โสภา โพธิ์ภิสม 120 นางสาว ลาดยาว
โสม กล่ำสุข 95 นาย ลาดยาว 45
โสฬส สุตัณฑวิบูลย์ 352 นาย เสนานิคม 882/27
ไสว การลักษมี 700 นางสาว จันทรเกษม
ไสวรินทร์ วิเศษสมบัติ 343 นาย ลาดยาว 52/69
หทัยชนก เที่ยนวรรณ 316 นางสาว ลาดยาว
หนูเกณ ธนะกิจ 567 นาย จันทรเกษม
หนูเรือน พิมพ์ศักดิ์ 482 นางสาว เสนานิคม
หลิน แก้วสกุณี 685 นาย จันทรเกษม 1230/1
ห้องสิน นาคปานเสือ 778 นาย จอมพล 77/38
ใหม่ บรรดิษฐ 307 นางสาว ลาดยาว
องอาจ สุภาโอษฐ์ 576 นาย จันทรเกษม 305
อดิศร์ เรียงประยูร 575 นาย จันทรเกษม 16/79
อดิศร ศิริสุรักษ์ 171 นาย ลาดยาว 74
อดิสร ปาจรียางกูร 800 นาย จอมพล 44/72
อดุลย์ คล้ายภูทอง 37 นาย ลาดยาว 87
อติเทพ ปัญจมานนท์ 246 พล.ต.ท. ลาดยาว 205
อนันต์ ตันติพูนธรรม 36 นาย ลาดยาว 61/19
อนันต์ ทองสุขดี 851 นาย จอมพล 31/7
อนุชา สุขกวี 337 นาย ลาดยาว
อนุรักษ์ ลีลาปิยมิตร 537 นาย จันทรเกษม 16/3
อนุรักษ์ สัมมาขันธ์ 953 นาย จตุจักร
อนุสรณ์ แสงเนตร 731 นาย จันทรเกษม
อภิชาติ บุญญาภิรดี 785 นาย จอมพล 34/26
อภิญญา ฉิมบุญ 319 นาง ลาดยาว
อภิญญา วิชัยดิษฐ 659 นาง จันทรเกษม 1178/110
อภิรดี อิ่มเอิบ 22 นาง ลาดยาว 626/1
อมรชัย ลีลาขจรจิตร 80 ร.ต.อ. ลาดยาว
อมรพรหม ปลั่งกมล 816 นางสาว จอมพล 79/15
อมรรัตน์ ทรัพย์ศิริ 948 นางสาว จตุจักร
อมรรัตน์ ทูลขุนทด 222 นางสาว ลาดยาว
อมรรัตน์ วิเศษโกสิน 638 นางสาว จันทรเกษม 380/75
อรณัส ธีมะชาติ 926 นางสาว จตุจักร 4/129
อรณี เตสยานนท์ 697 นางสาว จันทรเกษม 1124/29
อรทัย นวลใย 365 นางสาว เสนานิคม
อรพัตร ใจทรินทร์ 812 นาง จอมพล 77/36
อรรณพ ทองเกิด 547 นาย จันทรเกษม 1388/2
อรรถ หมวกแก้ว 277 นาย ลาดยาว
อรวรรณ จันทร์อิ่ม 173 นางสาว ลาดยาว
อรสา อินมี 334 นางสาว ลาดยาว
อร่าม เลี้ยงศรี 235 นาย ลาดยาว 674
อรุณ ทองเสือ 210 นางสาว ลาดยาว
อรุณพร ภู่ไพจิตร์กุล 826 นาง จอมพล 44/65
อรุณีย์ ไชยกูล 449 นาง เสนานิคม
อลิศรา สิงห์คำ 929 นางสาว จตุจักร 577/56
อลิสา บุตรกัณหา 788 นาง จอมพล 81/35
อัคชัย ไผ่พุทธ 938 นาย จตุจักร 40/5
อัครนิธิ์ ณ เชียงใหม่ 353 พันโท เสนานิคม 29
อัครัช พุทธสุวรรณ 78 พ.ต.อ. ลาดยาว 82/4
อัจฉรา อัศวมงคลชัย 47 นางสาว ลาดยาว 2101/47
อัชฌาชญา วิไลแก้ว 292 นาง ลาดยาว
อัญชนา จิตรจิว 818 นางสาว จอมพล 90/125
อัญชัญ สุคันโท 600 นาง จันทรเกษม 16/63
อัมพร ปาณดิษฐ์ 411 นางสาว เสนานิคม
อัมพร หวังตอบกลาง 973 นาย จตุจักร
อาจารี วรกัลป์ 780 นางสาว จอมพล
อาทร อริยะสกุล 798 นาย จอมพล 7/32
อาทิตย์ บำรุงสุข 215 นาย ลาดยาว
อานนท์ เจียวหลี 521 นาย เสนานิคม
อาภรณ์ ดีพังเทียม 747 นางสาว จันทรเกษม
อาภรณ์ แสงชาติ 359 นาง เสนานิคม 801/6
อาภา ลิลิตการตกุล 759 นาง จอมพล 21/156
อารมณ์ ศรียะพันธ์ 908 นาย จตุจักร 577/153
อารีย์ นามน้อย 125 นาง ลาดยาว 178
อำนวย จันทร์มี 426 นาย เสนานิคม
อำนวย มีอ่อน 491 นาง เสนานิคม 1089
อำพร วิเศษสรรโชค 807 นาง จอมพล
อำพรรณ เสวกวิหารี 297 นางสาว ลาดยาว
อิทธินันท์ ธีรภาพวงศ์ 272 นาย ลาดยาว
อินทร์ธีรา จันทร์เรือง 894 นางสาว จตุจักร 7/644
อินทิรา ศกุนตะลักษณ์ 88 นาง ลาดยาว 132
อิระณัฏฐ์ โพธิ์สุด 637 นาง จันทรเกษม
อิสรีย์ บูรณะกุลรัตน์ 332 นางสาว ลาดยาว
อุชุณี รัตนพฤกษ์ 830 นาง จอมพล 27
อุทุมพร วรพิทยาภรณ์ 674 นาง จันทรเกษม 16/414
อุไร ศรีธรรมราช 139 นางสาว ลาดยาว
อุสุมา ไปมูลเปี่ยม 891 นางสาว จตุจักร 577/85
เอกชัย ขันเงิน 481 นาย เสนานิคม
แอ๊ด ขำเลิศ 176 นาง ลาดยาว
โอภาส วัชรปาน 385 นาย เสนานิคม 1173