เขตหนองแขม ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 19 เรียงตามชื่อ

กงชี ตะกาลจันทร์ 664 นาย หนองค้างพลู 39/314
กฏษณะ อุ่นศรี 576 นาย หนองค้างพลู
กนกวรรณ ชัยสันทนะ 730 นาง หนองค้างพลู 15/187
กมลทิพย์ ทรงสวัสดิ์ 363 นางสาว หนองค้างพลู 78/369
กมลพร เขียวชม 700 นางสาว หนองค้างพลู
กรณิภา มีเจริญ 129 นาง หนองแขม 30/1
กรุงทอง จันสิงขะ 166 นาย หนองแขม
กฤษฎาภรณ์ ไชยติขะ 731 นางสาว หนองค้างพลู
กฤษณะ เชียงเพี้ยน 137 นาย หนองแขม
กฤษณะ เสาะโชค 37 นาย หนองแขม
ก้องชัย นวลสังข์ทอง 412 นาย หนองค้างพลู 81/136
ก้องภพ พุ่มพวง 13 นาย หนองแขม 42/367
กอบเกื้อ สินชัยรุ่งเรือง 86 นาง หนองแขม 56
กอบเกื้อ อินทาภัย 34 นาง หนองแขม 30
กัญจน์ฉัตร แท่นทอง 43 นางสาว หนองแขม 13
กัญญรัตน์ กาญจนเสถียรพร 369 นางสาว หนองค้างพลู 39/177
กัณฑ์พงษ์ พฤกษชาติวุฒิวงษ์ 341 นาย หนองค้างพลู 78/179
กันต์กมล ปัสสอน 644 นางสาว หนองค้างพลู
กันตินันท์ อุไรพรรณ 188 นางสาว หนองแขม 5/4
กันยา สุขสมแดน 55 นาง หนองแขม 330
กัลยา นากทิพวัฒน์ 618 นาง หนองค้างพลู 78/217
กัลยา บุญประเสริฐ 492 นาง หนองค้างพลู 245
กัลยาณี สุขุมพันธ์ 372 นางสาว หนองค้างพลู 14/84
กาญจนา เกตุพลอย 709 นางสาว หนองค้างพลู
กาญจนา โครตนาแก 586 นางสาว หนองค้างพลู
กาญจนา รื่นอารมย์ 68 นาง หนองแขม 778
กิมหลั่น กุลศิริไพศาล 260 นาง หนองค้างพลู 49/31
กู้เกียรติ กลั่นมณี 504 นาย หนองค้างพลู 54/96
กู้เกียรติ ม้วนทอง 284 นาย หนองค้างพลู 45/233
เกรียงไกร มูลชารี 660 นาย หนองค้างพลู
เกรียงไกร เหมมณี 164 นาย หนองแขม 177/2
เกศแก้ว ทองท่าพยา 225 นางสาว หนองแขม 2/123
เกษแก้ว บัวพันธ์ 50 นาย หนองแขม
เกียรติศักดิ์ จิรพงศ์พัฒนกุล 583 นาย หนองค้างพลู 72/62
แก่น เสาหงษ์ 615 นางสาว หนองค้างพลู
แก้วกัญญา ผลคำ 539 นางสาว หนองค้างพลู
แก้วตา ศรีปิยะรัตนกุล 219 นางสาว หนองแขม 304
ไกรศร พงษ์สุข 724 นาย หนองค้างพลู
ไกรศรี มงคลศรีศุภกิจ 381 นาย หนองค้างพลู 72/80
ไกรสีห์ ช่วยชู 58 นาย หนองแขม 342
ขวัญหทัย พุ่มสงวน 286 นางสาว หนองค้างพลู 6/52
ขันทอง สุขใจ 80 นาง หนองแขม
คงเดช หรสิทธิ์ 198 นาย หนองแขม
คนองชัย เพ็ชรวิเศษ 491 นาย หนองค้างพลู 1017/47
คอย พันธุจินดา 513 นาง หนองค้างพลู 26/529
คำ ชาอยู่ 387 นาง หนองค้างพลู 45/1
คำนึง บุญเคลือบ 238 นาย หนองแขม
คำไพ นุสนทรา 542 นาย หนองค้างพลู
คุณานนต์ พานทอง 249 นาย หนองค้างพลู 212/86
เง็กเลี้ยง บุญมา 676 นาง หนองค้างพลู
เงินยวง นุนพนัสศักดิ์ 253 นาง หนองค้างพลู 16
เงียกกวงม่วย แซ่ตั้ง 608 นางสาว หนองค้างพลู 59/394
จงกิจ โสภณวัฒนเสวี 243 นาย หนองแขม 35/17
จงรักษ์ จินา 214 ด.ต. หนองแขม 9/141
จตุพงศ์ ศรียุกต์ 8 นาย หนองแขม 235/131
จรี ภู่งามชื่น 119 นาง หนองแขม 8/1
จรูญ พุ่มประดับ 714 นาง หนองค้างพลู
จรูณ รูใหม 635 นาย หนองค้างพลู
จอมขวัญ คงกระพันธ์ 473 นาง หนองค้างพลู 5/222
จอมศรี มณีเดชเกษม 435 นางสาว หนองค้างพลู 15/10
จักรพล พินสำราญ 533 นาย หนองค้างพลู 14
จักรวุฒิ ทองสุข 595 นาย หนองค้างพลู
จักรี โพธิ์เกิด 726 นาย หนองค้างพลู
จันทนา โกยทอง 488 นางสาว หนองค้างพลู
จันทร์ ศรีจันทร์แก้ว 25 นาย หนองแขม
จันทร์เทพ ขำจีน 656 นาย หนองค้างพลู 734
จันทร์ยา แก้วบาง 54 นาง หนองแขม
จารุณี แก่นสุริยะ 648 นางสาว หนองค้างพลู
จารุณี ดุลชาติ 142 นางสาว หนองแขม
จารุวรรณ คาระวาลย์ 675 นางสาว หนองค้างพลู
จารุวรรณ วงษ์อนุสาสน์ 186 นาง หนองแขม 6
จำลอง ขำขจร 295 นางสาว หนองค้างพลู 60
จิตต์ สุวรรณประเสริฐ 640 นางสาว หนองค้างพลู 45/544
จิรนุช จิรธรรมประดับ 48 นางสาว หนองแขม 44/193
จิรพล ภู่ประเสริฐ 309 นาย หนองค้างพลู 10/522
จิรศักดิ์ ฆ้องดังไกล 138 นาย หนองแขม
จิรสิน อำไพจิตต์ 220 นาย หนองแขม
จิราพร อัศวไกรศรี 517 นางสาว หนองค้างพลู 79/438
จิราภรณ์ ยิ่งยงยั่งยืน 448 นาง หนองค้างพลู 43/332
จีระภา คำเพ็ง 311 นางสาว หนองค้างพลู 1027/39
จุฑามาศ กรจันทร์ 296 นางสาว หนองค้างพลู 25
จุฑาวุฒิ บุญญะทวีวัฒน์ 273 นาย หนองค้างพลู 71/89
จุ้นเกียรติ บูรณะพรสถิตย์ 721 นาง หนองค้างพลู
จุไรรัตน์ คูคู่เมือง 558 นางสาว หนองค้างพลู 78/96
จุลดา ไวยจะมี 271 นาง หนองค้างพลู 59/358
เจร หอมหวน 534 นางสาว หนองค้างพลู 25/13
เจริญ นามมา 550 นาย หนองค้างพลู
เจริญ วิจารณ์ 388 นาย หนองค้างพลู 10/944
เจริญจิตต์ บัวน้อย 571 นาย หนองค้างพลู 26/383
เจียก แก้วรักษา 456 นาย หนองค้างพลู
ใจเย็น คำโคตรสูนย์ 140 นางสาว หนองแขม
ฉลอง ประทุมเมศ 280 นาย หนองค้างพลู
ฉัตรชัย เมธีโรจน์ 233 นาย หนองแขม
ฉัตรชัย เหนี่ยวรั้งใจ 190 นาย หนองแขม
เฉลียง เวียงนนท์ 116 นาย หนองแขม
แฉล้ม หมอยา 210 นาง หนองแขม 8
ไฉไล ทรงรักษ์เกียรติ์ 265 นางสาว หนองค้างพลู 6/198
ชญาฏา ทรัพย์อดิเรก 480 นาง หนองค้างพลู 5
ชญาดา อยู่สถิตย์ 629 นางสาว หนองค้างพลู 16
ชนะ สนเปี่ยม 393 นาย หนองค้างพลู
ชนะภัย พิลาจันทร์ 711 นาย หนองค้างพลู 5/76
ชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล 607 นาย หนองค้างพลู 3120
ชลอ เรืองศรี 228 นาย หนองแขม 47
ชวน เหมือนพิมพ์ 562 นาง หนองค้างพลู 8
ชวรัตน์ พรหมลี 47 นางสาว หนองแขม 739/18
ชวา อำไพพันธุ์ 665 นาง หนองค้างพลู
ชัยเชษฐ เชื้อจีน 514 นาย หนองค้างพลู 10/784
ชัยยา สร้อยศรีหา 113 นาย หนองแขม
ชัยอนันต์ รัตน์ทรงธรรม 181 นาย หนองแขม
ชาตรี หมอยา 205 นาย หนองแขม 72/1
ชาลี เที่ยงตรง 651 นาย หนองค้างพลู
ชิต แกล้วกล้า 670 นาย หนองค้างพลู
ชีพ ประสาร 603 นาย หนองค้างพลู
ชุติกาญจน์ เย็นเกตุ 281 นาง หนองค้างพลู 260
ชุติภา ชื่นชูศักดิ์ 159 นาง หนองแขม 699
ชุติมณฑน์ ดาวเรือง 170 นางสาว หนองแขม 50/52
ชุติมา ทรัพย์สมบูรณ์ 195 นางสาว หนองแขม
ชุติมา วิจิตรพนมศิลป์ 342 นางสาว หนองค้างพลู 1132
ชูใจ ธัญธนาพงศ์ 261 นาง หนองค้างพลู 5/34
เชิดชาย วิยานนท์ 158 นาย หนองแขม 50/239
เชิดศักดิ์ มาพร 221 นาย หนองแขม 259
โชติ บูรณ์พนากานต์ 123 นาย หนองแขม 49/5
ไชยยงค์ ยงกิตติสวัสดิ์ 446 นาย หนองค้างพลู 40/415
ญาณพันธ์ บุญเคลือบ 234 นาย หนองแขม
ญาตินันท์ ดาวสุข 459 นางสาว หนองค้างพลู 45/1768
ฐิติพร ยศวิไล 626 นางสาว หนองค้างพลู 14
ฐิติวัฒน์ ธนวิวัฒน์พงศ์ 375 นาย หนองค้างพลู 1044
ฑิตา ดำรงสินสวัสดิ์ 211 นางสาว หนองแขม 47/8
ณภัทร นามแสน 468 นาย หนองค้างพลู 37
ณรงค์ พ่วงเพ็ชร 587 นาย หนองค้างพลู 60/163
ณัฐกิตติ์ โชติระวีศิรวุฒิ 115 นาย หนองแขม 42/36
ณัฐนรี แก้วนันท์ 472 นางสาว หนองค้างพลู 35/8
ณัฐพร กุลนรากร 264 นาง หนองค้างพลู 8
ณัฐพร น้อยแก้ว 671 นางสาว หนองค้างพลู
ณัฐพล ตันสกุล 545 นาย หนองค้างพลู 9
ณัฐพล พรรทิภา 102 นาย หนองแขม
ณัฐภาส์ พูลศรีสังข์ 647 นาง หนองค้างพลู
ณัฐวรรณ ชยาภรณ์โสภณ 596 นาง หนองค้างพลู
ณัฐวุฒิ กิจบำรุง 593 นาย หนองค้างพลู 10/982
เณตยา หนูขาว 16 นาง หนองแขม 3
ดนัย แซ่เซียว 199 นาย หนองแขม 79/21
ดนัย นาคะรณกร 503 นาย หนองค้างพลู 40/188
ดาริน คำภา 96 นาง หนองแขม
ดารุณี ผลพิจิตร 466 นาง หนองค้างพลู 35/29
ดาวเรือง นามราช 111 นางสาว หนองแขม
เดช วิเศษดอนหวาย 427 นาย หนองค้างพลู 37/21
เดชา อ่อนน่วม 114 พ.ท. หนองแขม 27
ตีชภัค ธิษณ์พิชารักษ์ 438 นาย หนองค้างพลู 333/111
แตงไทย แช่มชูกุล 93 นาง หนองแขม 43
ไตรทศ บุญทัน 226 นาย หนองแขม 42/546
ถนอม ชาสุด 451 นาย หนองค้างพลู 40/337
ถวิล อรุณแสงทอง 377 นาง หนองค้างพลู 101
ถาวร ศรีรักษา 684 นาย หนองค้างพลู
ทรงพร เขียนนุกูล 109 นาง หนองแขม 17/62
ทรงศักดิ์ สาราคำ 681 นาย หนองค้างพลู
ทรรศนันทน์ เกศอมรรัตน์ 189 นางสาว หนองแขม 235/36
ทรรศนีย์ เนตรแสงสี 580 นาง หนองค้างพลู
ทวิช สุขสำราญ 132 นาย หนองแขม
ทวี สอนกล้า 144 นาย หนองแขม
ทวีศักดิ์ กลั่นบัวหอม 728 นาย หนองค้างพลู
ทศพร ฑัตตะวร 71 นาย หนองแขม 6
ทศพร ทิพยะมาศโกมล 658 นาย หนองค้างพลู 1027/37
ทองใจ เท่ศิริ 74 นางสาว หนองแขม
ทองดี เพ็งนุ่ม 524 นาง หนองค้างพลู
ทองม้วน ใจเที่ยง 161 นางสาว หนองแขม
ทองศรี สินธุนาวา 88 นาง หนองแขม 863
ทองศิลป์ เทียบศรี 515 นาย หนองค้างพลู
ทิพภา จิตต์สะอาด 81 นาง หนองแขม 17/130
ทิพวรรณ เล็กเส็ง 526 นาง หนองค้างพลู 78/44
เทพรัตน์ พงษ์สุข 729 นาย หนองค้างพลู
แทน กางสันเทียะ 611 นาย หนองค้างพลู 60/136
ธนกฤต พรปิติธนาคุณ 392 นาย หนองค้างพลู 27/91
ธนเดช พัชรเดชาเกษม 521 นาย หนองค้างพลู 26/111
ธนบดี จอตต์สะอาด 70 นาย หนองแขม 17/131
ธนพงษ์ ปานยิ้ม 405 นาย หนองค้างพลู 7
ธนพรรณ วังมะนาว 415 นาง หนองค้างพลู
ธนวรรธน์ เทียนประทุม 527 นาย หนองค้างพลู
ธนัตถ์บดี นพเวช 402 นาย หนองค้างพลู 1028/49
ธนัศชัย กวีวิวัฒนาภรณ์ 4 นาย หนองแขม 38/98
ธนากร เอี่ยมท่าไม้ 163 นาย หนองแขม
ธนาภรณ์ เหลาบัว 610 นางสาว หนองค้างพลู
ธนาวุฒิ กุวังคะดิลก 9 นาย หนองแขม 8
ธนิกา เนียมถนอม 447 นางสาว หนองค้างพลู 45/699
ธวัชชัย ไม่โรยรส 252 นาย หนองค้างพลู 10/571
ธัญญพัทธ์ ตั้งพีระสิทธิ์ 505 นางสาว หนองค้างพลู 53/4
ธัญญพัทธ์ ธนิตศักดิ์โกสิน 98 นางสาว หนองแขม 147/74
ธานินทร์ วีรวุฒิไกร 536 นาย หนองค้างพลู 59/511
ธิดา ขาวสำอาง 396 นาง หนองค้างพลู 21
ธีรญาณ สาริยาชีวะ 541 นาย หนองค้างพลู
นพดล ลำภาษี 203 นาย หนองแขม 9/144
นภัสสร แก้วสุกใส 283 นางสาว หนองค้างพลู 45/332
นภาพร สุขเสมอ 127 นางสาว หนองแขม
นราวุธ รัชตะนาวิน 85 นาย หนองแขม 5/47
นริสสรา โฆษิตวาณิชวิรุฬห์ 572 นาง หนองค้างพลู 1025/49
นฤนาท พุ่มพวง 631 นาย หนองค้างพลู 326
นฤมล จำปาหอม 416 นางสาว หนองค้างพลู
นวลจันทร์ ศรีสุข 2 นางสาว หนองแขม 62
นวลวิไล นพรัตนวราภรณ์ 320 นาง หนองค้างพลู 1025/72
นวลศรี หล้าบุตร 33 นาง หนองแขม 19
นันท์ หาธรรม 594 นาย หนองค้างพลู
นันทพงษ์ ศรีแพงศรี 663 นาย หนองค้างพลู
นันทวัน กลิ่นอาจ 17 นางสาว หนองแขม 11
นางสำราญ อุโฆษกิตติคุณ 36 นางสาว หนองแขม 458/343
นาตยา รุจิสรรย์ 326 นางสาว หนองค้างพลู 56
นาถฤดี โปราณานนท์ 267 นางสาว หนองค้างพลู 2
นิคม ปักกุลนันท์ 662 นาย หนองค้างพลู
นิธิมา จิระพรอนันต์ 255 นางสาว หนองค้างพลู 45/710
นิภาพร เหลือผล 304 นางสาว หนองค้างพลู
นิมิตร์ วงทองแจ่ม 687 นาย หนองค้างพลู
นิรุตต์ เทียนประทุม 512 นาย หนองค้างพลู
นิอร ดงลุน 44 นางสาว หนองแขม
บดินทร์ ยอดสมสวย 150 นาย หนองแขม
บรรจบ สมสาย 496 พ.อ. หนองค้างพลู 8
บังอร ดุษฎี 699 นางสาว หนองค้างพลู
บัณฑูรย์ อาวปรียา 275 นาย หนองค้างพลู 39/98
บุญจง สหวลเมือง 222 นาย หนองแขม 35
บุญจันทร์ ชาติดี 146 นาย หนองแขม
บุญช่วย สรรค์เสถียร 355 นาย หนองค้างพลู 8
บุญเตือน สะอาด 639 นาง หนองค้างพลู
บุญธรรม โกยทอง 413 นางสาว หนองค้างพลู 137
บุญธรรม ยอดเอี่ยม 300 นาง หนองค้างพลู 1
บุญนาค คำตา 153 นาง หนองแขม
บุญภพ ไชยานนท์ 149 นาย หนองแขม 24/1
บุญมา สิทธิสัตย์ 528 นาย หนองค้างพลู
บุญมา ฮกชุน 312 นางสาว หนองค้างพลู 207/230
บุญมี ศรีสวัสดิ์ 26 ส.อ. หนองแขม 42/147
บุญรอด ชื่นบุญ 510 นางสาว หนองค้างพลู 26/530
บุญลบ ปัญญาระชน 697 นาย หนองค้างพลู
บุญเลิศ สัตตัง 327 นาย หนองค้างพลู
บุญศักดิ์ สุขสุดประเสริฐ 439 นาย หนองค้างพลู 40/270
บุญส่ง ม่วงจั่น 638 นาย หนองค้างพลู
บุญส่ง ศรีสุวรรณ์ 673 นาย หนองค้างพลู
บุญสม จันทร์เพ็ญ 7 นาย หนองแขม 74
บุญเสริม แซ่ลิ้ม 194 นาง หนองแขม
บุญหลาย ฝางแก้ว 99 นาย หนองแขม
บุญเหลือ ฉายเงา 463 นาง หนองค้างพลู 331
บุญโฮม วัฒโน 588 นาย หนองค้างพลู
บุศรา ชูจั่นหรุ่ม 523 นางสาว หนองค้างพลู 40/296
บุษบา สูงรัง 712 นางสาว หนองค้างพลู
เบญจวรรณ สมิติ 120 นางสาว หนองแขม 148
เบญญาภา สถิตธนิกุล 297 นาง หนองค้างพลู 30
เบญมาศ พุ่มประดับ 716 นาง หนองค้างพลู
ปณัชดา เชวงวณิชชา 345 นางสาว หนองค้างพลู 33/5
ปณิตา อุ่นเจริญ 136 นาง หนองแขม
ปนัดดา พรรัตนสุวรรณ 389 นางสาว หนองค้างพลู 1034/1057
ปภาพร มิลัย 499 นางสาว หนองค้างพลู 79/208
ประกิจ ศรีสุข 254 นาย หนองค้างพลู 212/80
ประกิจ สุระประเสริฐ 340 นาย หนองค้างพลู 60/138
ประจวบ จั่นจุ้ย 620 นาย หนองค้างพลู
ประจวบ ทุ่งบางน้อย 354 นาย หนองค้างพลู
ประจวบ ปิ่นแช่ม 67 นางสาว หนองแขม หรรษา 1
ประจวบ อินสุ่น 106 นาย หนองแขม
ประจักษ์ เนียมฉาย 734 นาย หนองค้างพลู
ประชิต เล็กวิจิตรธาดา 554 นาย หนองค้างพลู 4
ประชุม พรมจีน 509 นาย หนองค้างพลู 77/154
ประดิษฐ์ สังข์ทอง 61 นาย หนองแขม 12/358
ประดิษฐ์ หนูน้อย 591 นาย หนองค้างพลู
ประทีป ไทยสวัสดิ์ 516 นาย หนองค้างพลู 40/382
ประทีป ธนูไชยศักดิ์ 314 นาย หนองค้างพลู 78/34
ประทีป สุทธหลวง 590 นาง หนองค้างพลู
ประทุม ทิพย์อักษร 424 นางสาว หนองค้างพลู 79/410
ประนอม ทับพร 570 นางสาว หนองค้างพลู 391
ประพันธ์ ชัชวาลรุ่งโรจน์ 720 นาย หนองค้างพลู
ประพันธ์ แซ่จง 35 นาย หนองแขม 143/90
ประไพพร อุดลวัฒนชัย 215 นางสาว หนองแขม 50/37
ประไพศรี เปี่ยมสอาด 339 นาง หนองค้างพลู 1021/51
ประภา พุ่มประดับ 713 นางสาว หนองค้างพลู
ประภาวัลย์ ธนจรัสพัฒน์ 160 นางสาว หนองแขม 719/21
ประยงค์ ชูชัยญะ 645 นาย หนองค้างพลู
ประวิทย์ ธารทองรัตนชัย 206 นาย หนองแขม 143/10
ประวิทย์ ฤทธิบูรณ์ 28 นาย หนองแขม
ประเวศ อาเทศ 65 นาย หนองแขม 40
ประสาน สมไทย 171 นาย หนองแขม
ประสิทธิ์ บุญยิ่ง 475 นาย หนองค้างพลู 1041
ปรางค์ทอง เตียเปิ้น 23 นางสาว หนองแขม 63
ปราณี ทับพร 555 นางสาว หนองค้างพลู 389
ปราณี ลัดดารมภ์ 395 นางสาว หนองค้างพลู 132
ปรีชา แซ่ฉั่ว 701 นาย หนองค้างพลู
ปรีชา บุญมาเทพ 183 นาย หนองแขม
ปรีชา ศรีภัทรคุปติกุล 619 นาย หนองค้างพลู 26/230
ปรีดา จันทร์เวช 298 นาย หนองค้างพลู 37
ปรียาพร หงษ์เวียงจันทร์ 241 นางสาว หนองแขม
ปลูก อยู่คง 557 นาง หนองค้างพลู 14
ปวริศ ดำรงสินสวัสดิ์ 213 นาย หนองแขม 47/10
ปัญญา กองจินดา 62 นาย หนองแขม 12/65
ปารวี คล้ายสุบรรณ์ 616 นางสาว หนองค้างพลู 28/8
ปิ่นอนงค์ อินทนา 95 นางสาว หนองแขม 747/41
โปรย มีเจริญ 461 นาง หนองค้างพลู 331/1
ผ่องพรรณ ปักษาทอง 559 นาง หนองค้างพลู
เผ่าพงษ์ พงศ์นิภากร 549 นาย หนองค้างพลู
พ.ต.ต.มณี สอนโกสา 240 นาย หนองแขม 35/271
พงษ์ศักดิ์ ลิมปนนิธิกุล 414 นาย หนองค้างพลู 192
พงษ์ศักดิ์ เหลืองศิริเธียร 346 นาย หนองค้างพลู 6
พงษ์สันต์ นพคุณ 487 นาย หนองค้างพลู 207/162
พนัสดา อิศรางกูร 489 นางสาว หนองค้างพลู 19
พนา โกยทอง 511 นางสาว หนองค้างพลู
พนิดา ต้นตระกูลรัตน์ 79 นางสาว หนองแขม 2/39
พยงค์ พึ่งสมบุญ 357 นาย หนองค้างพลู 167
พยุง สุดทวี 411 นาง หนองค้างพลู
พยุงศักดิ์ ศิธราชู 604 นาย หนองค้างพลู 49/1
พเยาว์ ละออศรีจันทร์ 3 นาง หนองแขม 35/168
พเยาว์ อ้อสุวรรณ 707 นางสาว หนองค้างพลู
พร ทองญวน 436 นาง หนองค้างพลู
พรชัย พรพิชิตตานนท์ 173 นาย หนองแขม 77/102
พรทิพย์ คูคู่เมือง 553 นางสาว หนองค้างพลู 78/86
พรทิพย์ เนียมฉาย 735 นาง หนองค้างพลู
พรพรรณ ธรรมสิทธิ์ 479 นางสาว หนองค้างพลู
พรมนัส เทียนประทุม 520 นาย หนองค้างพลู
พรรณี แซ่ลี้ 358 นาง หนองค้างพลู 39/470
พรศักดิ์ จรัสพิกุลทิพย์ 32 นาย หนองแขม 99
พรศักดิ์ น้อยสุข 302 นาย หนองค้างพลู 43/47
พรศักดิ์ มีศิลปวิกกัย 490 นาย หนองค้างพลู 806
พฤทธิ์ สีหาวงษ์ 128 นาย หนองแขม
พัชรี พรมมา 669 นาง หนองค้างพลู 6/275
พัชรี เลาหะวาทิน 348 นาง หนองค้างพลู 39/147
พัลลภ สังข์พูล 612 นาย หนองค้างพลู 22/47
พิกุล ทองก้าย 474 นาง หนองค้างพลู 10/255
พิชามญชุ์ งามปลั่ง 41 นาง หนองแขม 50
พิเชษฐ เสนาะคำ 525 นาย หนองค้างพลู 38
พินิจ กิตติบุญญาทิวากร 278 นาย หนองค้างพลู 1023/55
พิบูล พร้อมถกล 408 นาย หนองค้างพลู 1002/2
พิมพ์พันธุ์ นักระนาด 147 นาง หนองแขม
พิรุณ ลาภอลงกรณ์ 544 นาย หนองค้างพลู 45/684
พิลาวรรณ บุญมา 677 นางสาว หนองค้างพลู
พิษณุ ทัศนสุวรรณ 727 นาย หนองค้างพลู
พิษณุ พจนะเรียน 698 นาย หนองค้างพลู
พิสัณห์ ขวัญเจริญ 177 นาย หนองแขม
พุฒญะณี พจน์ธนวัฒน์ 204 นาง หนองแขม
พูนทรัพย์ จารุสาร 118 นางสาว หนองแขม 7
พูนสุข พันทา 621 นาง หนองค้างพลู
เพชรไพลิน อินทโชติ 705 นางสาว หนองค้างพลู
เพ็ญพักตร์ จันทร์วิเชียร 418 นาง หนองค้างพลู
เพลิน มีบุญ 445 นาย หนองค้างพลู 59/443
เพลินพิศ สหายฟ้า 566 นาง หนองค้างพลู 34
เพิ่มพูล ทรัพย์โฉม 426 นาง หนองค้างพลู 1/124
เพียร อนันตะพัฒน์ 349 นาย หนองค้างพลู 39/354
แพรวพรรณ์ สถิตานนท์ 464 นาง หนองค้างพลู 45/19
ไพรัตน์ นาคสัมพันธ์ 537 นาย หนองค้างพลู
ไพโรจน์ สุขมหาหลวง 148 นาย หนองแขม 111/196
ไพลิน กิ่งนอก 683 นางสาว หนองค้างพลู
ไพลิน เชื้อเพ็ชร 531 นางสาว หนองค้างพลู
ภัควันต์ อัจฉริยนนท์ 266 นาย หนองค้างพลู 2/1
ภัททิยา รักธรรม 407 นาง หนองค้างพลู 54/17
ภัทรณภพ สวัสดี 248 นาย หนองค้างพลู 37/34
ภาวนา ริ้วสุนทร 367 พันจ่าเอก หนองค้างพลู 8
ภาวิณี แพงมา 315 นางสาว หนองค้างพลู 39/362
ภูดิส ทองอนันตกุล 440 นาย หนองค้างพลู 40/341
ภูมิ เลาหบุตร 370 นาย หนองค้างพลู 72/116
มงคล พุทธรักษา 391 นาย หนองค้างพลู 162
มงคล แสงศิริ 235 นาย หนองแขม 44
มณีรัตน์ ฮิทเซมัน 310 นาง หนองค้างพลู 36/1
มนต์ชัย ทังสุภูติ 417 นาย หนองค้างพลู
มนตรี คงสมนึก 394 นาย หนองค้างพลู 59/121
มนตรี ชิตะวณิช 175 นาย หนองแขม 42/888
มนตรี ภาณุประยูร 97 นาย หนองแขม 5/58
มนัส โพธิ์กลาง 84 นาย หนองแขม 715
มนัส มากศรี 592 นาย หนองค้างพลู
มนัส เลิศฤทธิ์ชัยยง 305 นาย หนองค้างพลู 1025
มนัสชยา ชนะประเสริฐ 76 นางสาว หนองแขม 4/405
มโนฤทธิ์ มัลลิกะมาลย์ 39 นาย หนองแขม 79/112
มยุรี คงพิเชียรศรี 256 นางสาว หนองค้างพลู 1032/5
มยุรี เนียมฉาย 737 นางสาว หนองค้างพลู
มะลิ เฉลิมแก้ว 89 นาง หนองแขม 7
มะลิ ทับแจง 24 นาง หนองแขม 20
มะลิวัลย์ นุ้ยเปรม 600 นางสาว หนองค้างพลู
มัญชุสา แสงหยกอรุณ 143 นางสาว หนองแขม
มานะ พันเพ็ชร 294 นาย หนองค้างพลู 45/1345
มานิตย์ จันทร์ชิดฟ้า 715 นาย หนองค้างพลู 16/14
มารศรี วงค์สำราญ 322 นาง หนองค้างพลู 10/807
มาลินี จันทวิช 168 นาง หนองแขม 30
มาลี กล่อมใจ 548 นาง หนองค้างพลู 42
มาลี แซ่แต้ 535 นาง หนองค้างพลู 80/9
มาลี แซ่ลี้ 379 นางสาว หนองค้างพลู 45/1077
มีชัย โกยทอง 351 นาย หนองค้างพลู 1140
เมฆ พงษ์สุข 725 นาย หนองค้างพลู
เมธาวี ศรีเจริญ 230 นาย หนองแขม 740/19
แมน ศรีโยธา 325 นาย หนองค้างพลู 78/160
ยศ เอื้อประภาพัฒน์ 584 นาย หนองค้างพลู 59/514
ยิ่งยศ ทะไกรเนตร 151 นาย หนองแขม
ยืนยง ชาวไทย 428 นาย หนองค้างพลู
ยุทธการ คะดุน 469 นาย หนองค้างพลู
ยุพา พรหมอยู่ 518 นางสาว หนองค้างพลู
ยุพา ยอดมะลิ 353 นาง หนองค้างพลู
ยุพาภรณ์ ปัญจศรีประการ 482 นางสาว หนองค้างพลู
ยุพิน โตสัมพันธ์ 400 นาง หนองค้างพลู
ยุพินภรณ์ วิรุฬห์ธนวงศ์ 103 นาง หนองแขม 17/172
ยุภาภรณ์ คงอยู่เย็น 717 นางสาว หนองค้างพลู
เยาวลักษณ์ ผาสุก 589 นาง หนองค้างพลู
เยี่ยม การุณรักษ์ 139 นาย หนองแขม
รพีรัตน์ ศศิสุรีย์กูล 478 นาง หนองค้างพลู 476
รวีกานต์ ลิม 637 นาง หนองค้างพลู 45/510
รวีวรรณ เมธาพัฒน์อธิกุล 59 นาง หนองแขม 18/35
รสตญา แก้วคำปา 18 นางสาว หนองแขม 42/598
รังษิยา รักษาผล 184 นางสาว หนองแขม 29/142
รังษิยา เสนะคุณ 519 นาง หนองค้างพลู 10/502
รัชนี สมงาม 552 นาง หนองค้างพลู 45/905
รัตนมนต์ ลื้อมรสกุล 178 นาย หนองแขม
รัตนา รุ่งเรือง 455 นางสาว หนองค้างพลู 6/241
รัตนา เอกมหัทธนา 384 นางสาว หนองค้างพลู 45/1911
ราตรี ศรีสลับ 399 นาง หนองค้างพลู 27
ราตรี ศิริยมาศ 462 นางสาว หนองค้างพลู
รำไพ การะหัส 303 นาง หนองค้างพลู 1111
รุ่งกานต์ กิจชัย 40 นางสาว หนองแขม 852
รุ่งนภา พูนทอง 162 นาง หนองแขม
รุ่งอรุณ แก้วเจิม 646 นางสาว หนองค้างพลู
รุ่งอรุณ ประทุมเมศ 279 นางสาว หนองค้างพลู
รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย 356 นางสาว หนองค้างพลู 6
รุจิเรส โทนอ่อน 323 นางสาว หนองค้างพลู 43/302
ฤนาถ สวนสำราญ 508 นางสาว หนองค้างพลู
ละอองดาว สุวรรณพงษ์ 121 นางสาว หนองแขม 14/4
ลัดดา เฉลิมสมัย 46 นางสาว หนองแขม
ลาวี นันสี 404 นางสาว หนองค้างพลู 9
ลำจวน เครือช้าง 258 นาย หนองค้างพลู 76
ลีลาวดี สุโคตร 126 นางสาว หนองแขม
เล็ก งามพจนวงศ์ 481 นาย หนองค้างพลู 424
วงจันทร์ ด้นดั้น 657 นางสาว หนองค้างพลู
วงเดือน ประเสริฐท่าไม้ 443 นาง หนองค้างพลู 26/123
วงเดือน หงษ์สุวรรณ 390 นางสาว หนองค้างพลู 170
วรโชติ เอี่ยมธีระกุล 636 นาย หนองค้างพลู 45/608
วรนุช ราชิวงศ์ 444 นาง หนองค้างพลู 40/297
วรพร การุณยะมงคล 216 นางสาว หนองแขม 42/102
วรพล ปัญจศรีประการ 506 นาย หนองค้างพลู
วรพล เหล่านิกะขะ 319 นาย หนองค้างพลู 35
วรภาส พฤกษพิทักษ์ 578 นาย หนองค้างพลู 10/1008
วรรณภา กิ่งแก้ว 682 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณา ตันตระกูล 157 นาง หนองแขม 28
วรรณา เหรา 359 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณา เหลือวงค์ 685 นางสาว หนองค้างพลู 45/1539
วรรณา อินทศรี 719 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณา ฮะบุญมี 421 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณี จันทร์วิลา 561 นาง หนองค้างพลู
วรรณี เทียนประทุม 493 นาง หนองค้างพลู
วรลักษณ์ ดิษสม 192 นางสาว หนองแขม
วรลักษณ์ อนุรักษ์ 288 นางสาว หนองค้างพลู
วรลักษณ์ เอี่ยมกลิ่น 289 นาง หนองค้างพลู 1
วรวรรณ วรพัทโรภาส 601 นางสาว หนองค้างพลู 1020/48
วรานันท์ จิตพงษ์ 53 นาง หนองแขม 5/111
วรินทร เริ่มยินดี 169 นางสาว หนองแขม 10/42
วริศรา ยาวิไชย 331 นาง หนองค้างพลู 35/73
วัชรินทร์ บัวบาน 306 นาย หนองค้างพลู
วัชรินทร์ โห้หาญ 239 นาย หนองแขม
วัชรินทร์ โห้หาญ 659 นางสาว หนองค้างพลู 1070
วัฒนชัย หงษ์ปรีชา 410 นาย หนองค้างพลู 59/234
วัฒนา เรืองชัย 706 นาง หนองค้างพลู 14/32
วันจันทร์ ถนอมบุญ 167 นางสาว หนองแขม 17
วันชัย อ้นมั่น 585 นาย หนองค้างพลู
วันดี จีนสมุทร 454 นาย หนองค้างพลู
วันดี อยู่สุข 471 นางสาว หนองค้างพลู 10/369
วันเพ็ญ รัชตอุดมผล 433 นางสาว หนองค้างพลู 1019/11
วัลลภ แพจั่น 574 นาย หนองค้างพลู 60/74
วาทิตย์ สุราภา 360 นาย หนองค้างพลู 81/92
วารุณี กลางพอน 401 นางสาว หนองค้างพลู 1
วิใจ แซ่ลิ้ม 112 นางสาว หนองแขม
วิชัย โกญจนานันท์ 246 นาย หนองค้างพลู 15
วิชัย เชวงวณิชชา 344 นาย หนองค้างพลู 33/6
วิชัย วรรธนะศานต์ 641 นาย หนองค้างพลู 5/103
วิชาญ ยศวิไล 627 นาย หนองค้างพลู 5
วิเชษฐ แทนศิริ 293 นาย หนองค้างพลู 10/169
วิเชียร ยศวิไล 625 นาย หนองค้างพลู 7
วิเชียร รักสระน้อย 643 นาย หนองค้างพลู
วิทยา เพ็ชรโยธา 653 นาย หนองค้างพลู
วิทยา มาเกิด 718 นาย หนองค้างพลู
วิทวัสน์ ชินตะวัน 374 นาย หนองค้างพลู 11
วินัย เกิดผล 92 นาย หนองแขม 41
วินัย พูนทรงศักดิ์ 425 นาย หนองค้างพลู
วินิจ โชควิเชียรไพศาล 470 นาย หนองค้างพลู 28
วิภา วงศ์วัฒนาพร 262 นางสาว หนองค้างพลู 5/30
วิภาดา นุชชัยนาท 564 นางสาว หนองค้างพลู 75/13
วิภาดา ปานดี 708 นางสาว หนองค้างพลู 45/877
วิภาสิริ หัสดี 690 นางสาว หนองค้างพลู
วิมล สมบูรณ์ผล 42 นาย หนองแขม 75
วิยะดา เรืองฤทธิ์ 565 นาง หนองค้างพลู 6/204
วิยะดา แสงสาลี 5 นางสาว หนองแขม 719/190
วิระ บุญปณิก 316 นาย หนองค้างพลู 40/326
วิรัช โกยทอง 269 นาย หนองค้างพลู 213
วิรัญพล เดชพัชร์สิงห์ 87 นาย หนองแขม 42/657
วิรัตน์ ยุบุญ 633 นาย หนองค้างพลู
วิรุจน์ วงษ์ศรีษา 495 จ.อ. หนองค้างพลู 10/695
วิโรจน์ มีสวัสดิ์ 229 นาย หนองแขม
วิโรจน์ วรสาร 100 นาย หนองแขม
วิโรจน์ ศรีเหลือง 270 นาย หนองค้างพลู 81/200
วิลาวัลย์ มีสุข 579 นางสาว หนองค้างพลู
วิลาสินี ชัยยะยางกูร 20 นางสาว หนองแขม 35/208
วิไล ปานสีงาม 14 นางสาว หนองแขม 192
วิไล วัฒนาโสภณ 335 นาง หนองค้างพลู 1022/25
วิไล วัฒนาโสภณ 337 นางสาว หนองค้างพลู 1022/25
วิวัฒน์ สุคนธโรจน์ 350 นาย หนองค้างพลู 501
วิสิฐศักดิ์ ว่องประสิทธิ์ 180 นาย หนองแขม 212
วิสูตร นวลสังข์ทอง 502 นาย หนองค้างพลู 81/59
วีระ ไชยบุญ 652 นาย หนองค้างพลู
วีระศักดิ์ ไกรวงศ์ 680 จ.อ. หนองค้างพลู 10/735
วีระศักดิ์ สุรสรณ์ 667 นาย หนองค้างพลู
ศกุนากร จารุนนท์วิวัฒน์ 329 นาง หนองค้างพลู 95
ศรสกล หอมดอก 507 นาย หนองค้างพลู 39/386
ศรัญญา พลายทอง 422 นาง หนองค้างพลู
ศรัญย์พร รัตนะโสภา 130 นาง หนองแขม
ศราวุธ คงมีธรรม 179 นาย หนองแขม 17/27
ศรีเมือง วงศ์อินทร์อยู่ 532 นาย หนองค้างพลู 5/142
ศรีสมบัติ ตี้กุล 78 นางสาว หนองแขม 458/102
ศลุตา รักษ์กิจประดิษฐ์ 223 นาง หนองแขม 30
ศศิกานต์ ชารี 530 นางสาว หนองค้างพลู
ศศิธร ทองรัตน์ 301 นาง หนองค้างพลู
ศศิธร รักแฟง 385 นาง หนองค้างพลู
ศิริ บัวหลั่น 336 นาง หนองค้างพลู 29
ศิริกาญจน์ สุขทองคำ 450 นาง หนองค้างพลู 45/714
ศิริกานต์ คงจอก 423 นาง หนองค้างพลู
ศิริชัย ลอยประเสริฐ 232 นาย หนองแขม 1/206
ศิริพงศ์ ศาลากิจ 546 จ.อ. หนองค้างพลู 77/67
ศิริพร เกตุแก้ว 420 นาง หนองค้างพลู
ศิริพร ศรีม่วง 207 นาง หนองแขม 314
ศิริพร สุระสมบัติพัฒนา 543 นางสาว หนองค้างพลู 592
ศิริมา ช่วงไชยยะ 21 นางสาว หนองแขม 35/206
ศิริลักษณ์ เซ่งตระกูล 272 นางสาว หนองค้างพลู 5/34
ศิวดี แอมประชา 10 พ.จ.อ.หญิง หนองแขม 438
ศุภกร เอี่ยมกลิ่น 485 นาย หนองค้างพลู
ศุภมาศ นำมา 577 นางสาว หนองค้างพลู
ศุภิศา ปราชญาพิทักษ์ 332 นาง หนองค้างพลู 22/107
เศรษฐชัย หาญฤทัยกุล 330 นาย หนองค้างพลู 40/243
สกล มังสาลี 678 นาย หนองค้างพลู
สกล สุสุข 457 นาง หนองค้างพลู 60/63
สงวน มุ้ยจีน 623 นาย หนองค้างพลู 45/1187
สถาปนิก กิจวิริยะ 366 นาย หนองค้างพลู 296
สนันทน์กร วัชรวสุนธรา 371 นางสาว หนองค้างพลู 78/383
สม รอดปฐม 654 นาย หนองค้างพลู 2
สมเกียรติ คงอัครเดชา 733 นาย หนองค้างพลู
สมเกียรติ ชื่นชูศักดิ์ 661 นาย หนองค้างพลู 26/160
สมเกียรติ นัดกลิ่น 703 นาย หนองค้างพลู
สมเกียรติ รุ่งเรืองวัฒนโชติ 613 นาย หนองค้างพลู 1021/73
สมควร หมันเทศมัน 125 นาย หนองแขม
สมคิด พรมเมือง 617 นาง หนองค้างพลู 5/60
สมคิด เพ็งพันธุ์ 453 นาย หนองค้างพลู
สมจิตร์ อุปพงศ์ 227 นาง หนองแขม 177
สมเจตน์ มากสมบูรณ์ 236 นาย หนองแขม 42/430
สมใจ ศรีแก้ว 582 นาย หนองค้างพลู 39/379
สมชัย วงศ์ไตรโพธิ์ 63 นาย หนองแขม 2/65
สมชาย แจ้งศรี 430 นาย หนองค้างพลู 45/518
สมชาย วีณิน 193 นาย หนองแขม
สมชาย แสนเพชร 723 นาย หนองค้างพลู
สมชาย อวยพรส่ง 465 นาย หนองค้างพลู 8
สมชิต สิทธิวนิช 38 นาง หนองแขม 9/302
สมถวิล กระถินทอง 154 นาย หนองแขม 179
สมบัตร จันดาวงศ์ 31 นาย หนองแขม 42/518
สมบัติ กอสาลี 317 นาย หนองค้างพลู
สมบัติ กุลนรากร 263 นาย หนองค้างพลู 6
สมบัติ คุ้มพวก 51 นาย หนองแขม 9/48
สมบัติ ดวงเนตร 268 นาย หนองค้างพลู 38
สมบัติ สมจิต 484 นาย หนองค้างพลู 1005/13
สมบุญ สื่อสวน 124 นาย หนองแขม
สมบูรณ์ ลาภอลงกรณ์ 406 นาย หนองค้างพลู 45/685
สมพงษ์ เลิศจตุรพร 352 นาย หนองค้างพลู 22/78
สมพงษ์ วามะรุณ 722 นาย หนองค้างพลู
สมพร ใกล้กำเหนิด 176 นางสาว หนองแขม
สมพาน พาระแพง 196 นาย หนองแขม
สมพิน ดีมี 668 นาย หนองค้างพลู
สมพิศ รัตนวราหะ 674 นาง หนองค้างพลู
สมภรณ์ แย้มนุ่น 409 นาง หนองค้างพลู 15/114
สมยศ ยิ่งเจริญ 597 นาย หนองค้างพลู 10/341
สมยศ แสวงหาสินทรัพย์ 452 นาย หนองค้างพลู 356
สมฤทัย ศรีทองบัว 307 นาง หนองค้างพลู 40/321
สมวงษ์ พุกมาลา 231 นาย หนองแขม 79/108
สมวงษ์ เย็นสุจิตต์ 285 นาง หนองค้างพลู 77/135
สมศรี ครุพงศ์ 679 นาง หนองค้างพลู 15
สมศักดิ์ พจนานันทกุล 321 นาย หนองค้างพลู 78/345
สมศักดิ์ มากชลบท 575 นาย หนองค้างพลู 22/81
สมศักดิ์ รอดประพัฒน์ 64 นาย หนองแขม 719/18
สมศักดิ์ รักแฟง 467 นาย หนองค้างพลู
สมศักดิ์ อิทธิฤทธิ์ไพศาล 56 นาย หนองแขม 70
สมหมาย กริสนคุปต์ 201 นาง หนองแขม 9/107
สมาน คงเจริญ 52 นาย หนองแขม 24/1
สมาน ทองชื่น 242 นาย หนองแขม 2
สรรค์ ตันติกุลพาณิชย์ 551 นาย หนองค้างพลู 22/270
สรายุทธ แสงมี 432 นาย หนองค้างพลู 7
สราวุฒิ บุญห่อ 738 นาย หนองค้างพลู
สวนีย์ ยศวิไล 628 นางสาว หนองค้างพลู 1
สวัสดิ์ ทองไพจิตร์ 191 นาย หนองแขม 51/512
สวาสดิ์ ด้วงชะอุ่ม 72 นาย หนองแขม 37/22
สอน ศรีบัวทอง 308 นาง หนองค้างพลู 40/149
สังวาลย์ รอดถนอม 197 นาย หนองแขม 4
สันชัย โกยทอง 251 นาย หนองค้างพลู 133
สันติ บุญส่ง 209 นาย หนองแขม 5
สันติ อภัยฤทธิรงค์ 324 นาย หนองค้างพลู 10/808
สันติชัย หนูทอง 376 นาย หนองค้างพลู 27/93
สัมพันธ์ แย้มเศียร 19 ด.ต. หนองแขม 766/31
สัมฤทธิ์ อ่ำดิษฐ์ 622 นาย หนองค้างพลู 1032/16
สาธิตา เพ็ชร์รัตน์ 49 นาง หนองแขม 5/146
สายชนม์ สัจจานิตย์ 598 นางสาว หนองค้างพลู 19
สายชล สุขกิจ 291 นาง หนองค้างพลู 248
สายรุ้ง มีชัย 501 นาง หนองค้างพลู 26/631
สายหยุด จันทร์ขำ 29 นางสาว หนองแขม
สายัณต์ เสริมวิเศษ 573 นางสาว หนองค้างพลู
สำรวย แสงขำ 556 นาย หนองค้างพลู
สำรวย โห้หาญ 328 นาย หนองค้างพลู 1088
สำรอง บัวคำ 141 นาย หนองแขม
สำเริง พิศเพ็ง 318 นาย หนองค้างพลู 66/8
สำลี เปรมจันทร์ 334 นาง หนองค้างพลู 22/65
สิงห์ ตนานุวัฒน์ 458 นาย หนองค้างพลู 71/4
สิทธรัตน์ คงทวีทรัพย์ 174 นาย หนองแขม 10/87
สิทธิโชค ทศแสนสิน 694 นาย หนองค้างพลู 45/58
สิทธิเทพ คงเกียรติ 494 นาย หนองค้างพลู 49/76
สิรภัทร ทองชมภู 540 นางสาว หนองค้างพลู
สิริกร สีนวน 156 นาง หนองแขม 29
สุกัญญา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ 434 นางสาว หนองค้างพลู 36
สุกัญญา นวมกระจ่าง 419 นาง หนองค้างพลู
สุกัญญา เย็นยิ้ม 632 นางสาว หนองค้างพลู
สุกัญญา แย้มขะมัง 101 นางสาว หนองแขม 486/25
สุจิตรา ปะวะถา 257 นางสาว หนองค้างพลู 14/7
สุชาดา ราชรินทร์ 614 นางสาว หนองค้างพลู 81/26
สุชาติ จุลมุสิก 692 นาย หนองค้างพลู 10/240
สุชิน แก้วเรณู 386 นาง หนองค้างพลู 125
สุฐิรา เจนวิทยะเวชกุล 486 นาง หนองค้างพลู 1028/66
สุฑาวรรณ ม่วงเจริญ 364 นาง หนองค้างพลู 42
สุดาพร วิชิตชัยชาคร 277 นาง หนองค้างพลู 39/142
สุดารัตน์ เผือกพันธ์ 133 นางสาว หนองแขม
สุดาวรรณ นากสีสุก 378 นางสาว หนองค้างพลู
สุทธิตา ตราชู 165 นางสาว หนองแขม 447
สุธัม ปาณะศรี 15 นาย หนองแขม 49
สุธารัตน์ ศรีอนงค์ 299 นางสาว หนองค้างพลู
สุธิพงษ์ สุดตาคาร 732 นาย หนองค้างพลู
สุธี สิโนทก 650 นาย หนองค้างพลู
สุธีร์ แห้วประโคน 152 นาย หนองแขม
สุนทรา เจริญพร 347 นางสาว หนองค้างพลู 815
สุนิยาภรณ์ แช่มสำโรง 117 นางสาว หนองแขม
สุนิศา บุตรลพ 602 นางสาว หนองค้างพลู
สุนิสา จันทร์ขำ 30 นางสาว หนองแขม
สุนิสา ตันติกุลพานิชย์ 547 นางสาว หนองค้างพลู 22/245
สุปราโมทย์ อมแย้ม 274 นาย หนองค้างพลู 76/12
สุปรียา จอมปรางค์ 57 นางสาว หนองแขม 50/30
สุพล อุ่นศรี 182 นาย หนองแขม 161/18
สุพักตร์ สมบัติบัญชากุล 90 นางสาว หนองแขม 143/43
สุพินชาติ เหมกรณ์ 91 นาย หนองแขม 833
สุภาพร เนตรบาล 145 นางสาว หนองแขม
สุภาพร เลิศปัญญาวุฒิกุล 403 นาง หนองค้างพลู 59/518
สุภาพรรณ วิตตานุช 276 นาง หนองค้างพลู 70/13
สุภาภรณ์ เกิดวัน 686 นางสาว หนองค้างพลู 45/1613
สุภาวรัตน์ เนียมเอี่ยม 498 นางสาว หนองค้างพลู 39/575
สุมาลี ชิวปรีชา 155 นาง หนองแขม 438
สุรชัย ใครอำมาตย์ 134 นาย หนองแขม
สุรพงษ์ พูลประดิษฐ์ 83 นาย หนองแขม 1068
สุรสิทธ์ จันทร์โสภาพิศ 77 นาย หนองแขม 5/29
สุรัชฎา เตชะทัตตานนท์ 695 นางสาว หนองค้างพลู 1028/75
สุรัตน์ ด้งดี 568 นาย หนองค้างพลู
สุรัสวดี บัวชุม 244 นางสาว หนองค้างพลู 19
สุริชัย ธิติกรสกุล 442 นาย หนองค้างพลู 1020/18
สุริพันธ์ ยาใจ 313 นาย หนองค้างพลู
สุริยัน ทองม่วง 365 นาย หนองค้างพลู 376
สุรีรัตน์ ราชนิกูล 696 นาง หนองค้างพลู
สุวพิชญ์ ขอสืบ 704 นาย หนองค้างพลู
สุวรรณ ภู่สุวรรณ 431 นาย หนองค้างพลู 46
สุวรรณ แสงศิริ 605 นาย หนองค้างพลู 642
สุวรรณา เทียนประทุม 373 นาง หนองค้างพลู 131/1
สุวรรณา พรหมมาสกุล 569 นางสาว หนองค้างพลู 21
สุวรรณา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 655 นางสาว หนองค้างพลู 1031/14
สุวรรณี เกษมการุณ 185 นาง หนองแขม 17/9
สุวรรณี เพิ่มสุข 567 นางสาว หนองค้างพลู 39/67
สุวิทย์ สุวรรณ์ศิลป์ 672 นาย หนองค้างพลู 1024/30
เสกสรรค์ ชั่งดวงจิตร์ 250 นาย หนองค้างพลู 10/28
เสนอ เขียวประสงค์ 497 นาย หนองค้างพลู
เสมอ เที่ยงโคกสูง 441 นาย หนองค้างพลู 10/10
เสริมพงษ์ นาคสุทธิ 691 นาย หนองค้างพลู
เสาวนี ศรประเสริฐ 642 นางสาว หนองค้างพลู
เสาวนีย์ อรรณพวรรณ 217 นางสาว หนองแขม
เสาวภา สมจิต 107 นางสาว หนองแขม 19
เสาวรี อุไรรัตน์ 666 นางสาว หนองค้างพลู
แสงชัย ทรัพย์อดิเรก 449 นาย หนองค้างพลู 3
แสงอรุณ สมสะอาด 609 นางสาว หนองค้างพลู 39/70
แสวง ปานบ้านแพ้ว 380 นาย หนองค้างพลู
แสวง แสนล้ำ 172 นาย หนองแขม
โสภณ แก้วพูลผล 398 นาย หนองค้างพลู 54/4
โสภา คงทอง 131 นางสาว หนองแขม
โสภา แซ่ลิ้ม 22 นาง หนองแขม 2/174
โสภิต ราชคม 1 นางสาว หนองแขม
หทยา วรนิมมานนท์ 538 นาง หนองค้างพลู 74/1
หวาน บู่สาลี 45 นาง หนองแขม 348
หอม เซี่ยงหลิว 362 นาง หนองค้างพลู 5
อดิศักดิ์ โตยะบุตร 383 นาย หนองค้างพลู 24
อดิศักดิ์ ลิมป์วัฒนกุล 437 นาย หนองค้างพลู 79/95
อดุลย์ จิตตวีระ 247 จ.ส.ต. หนองค้างพลู 40/424
อดุลวิทย์ อธิชัยธนศักดิ์ 529 นาย หนองค้างพลู 43/1
อทิตยา ช่างฆ้อง 259 นาง หนองค้างพลู
อนงค์ศรี ฉัตรเฉลิม 368 นาง หนองค้างพลู 60/79
อนันเดช บุญจันทร์ 606 นาย หนองค้างพลู 39/71
อนันต์ สุขสมัย 477 นาย หนองค้างพลู 2
อนิรุต หนูมาศ 110 นาย หนองแขม 458/338
อนุพงษ์ นพวงศ์ 60 นาย หนองแขม 5/94
อนุรักษ์ โชติตันติโสภณ 108 นาย หนองแขม 12
อนุรักษ์ เนียรกระโทก 397 นาย หนองค้างพลู
อโนชา คะเชนกูล 202 นาย หนองแขม 17/4
อโนทัย ไตรพรกนกรัตน์ 710 นาง หนองค้างพลู 39/25
อภิเดช อาจคำภา 245 นาย หนองค้างพลู 45/922
อภิสรา มหาลาภดำรงศ์กุล 634 นางสาว หนองค้างพลู
อมร อินปิ่น 581 นาย หนองค้างพลู
อมรเทพ รัตนบ้านกล้วย 282 นาย หนองค้างพลู 22/219
อรประภา ล้อมเล็ก 218 นาง หนองแขม 244
อรปรียา ปฏิตัง 560 นาง หนองค้างพลู 1024/18
อรพรรณ เหล่าประชาสกุล 500 นางสาว หนองค้างพลู
อรพินธุ์ สมจิต 11 นาง หนองแขม 9
อรรถกร แซ่เหี้ยว 75 นาย หนองแขม 486/9
อรรถการ แซ่อึ้ง 460 นาย หนองค้างพลู 59/137
อรวรรณ แสงนิกุล 135 นางสาว หนองแขม
อรัญ อัมพร 237 นาย หนองแขม 750
อรัญญา ช้างแจ้ง 343 นาง หนองค้างพลู 180
อรัญญา สาลี 104 นาง หนองแขม
อรุณี นิยมทัศน์ 212 นาง หนองแขม 372
อ้วน อำภา 693 นาย หนองค้างพลู
อ้อย ประทุมเมศ 702 นางสาว หนองค้างพลู
อังคาร จันทะชิต 522 นาย หนองค้างพลู
อัจฉริยาภรณ์ พู่ระหง 200 นางสาว หนองแขม 456
อัจฉา กรปรีชา 290 นาง หนองค้างพลู 150
อัชยานี เนียมฉาย 736 นาง หนองค้างพลู
อัญชนา เยี่ยมสวัสดิ์ 287 นางสาว หนองค้างพลู 78/113
อัญชลี พูนอุย 208 นาง หนองแขม 310
อัญชลี โสภณะกาญจน์ 563 นาง หนองค้างพลู 1023/61
อัญชลี อังกนะวงศ์ 689 นาง หนองค้างพลู 62/16
อัญธิกา กล่อมเลิศ 122 นาง หนองแขม 14/3
อัมพร พึ่งด้วง 66 นาย หนองแขม 368
อาธร ชาวท่าทราย 624 นาย หนองค้างพลู
อาภรณ์ สุขะทัต 476 นาง หนองค้างพลู 10/261
อารมย์ บุศย์น้ำเพชร 73 นาง หนองแขม 12/41
อารีย์ ปิ่นจินดา 630 นางสาว หนองค้างพลู
อารีย์ พรรัตนศิริกุล 649 นาง หนองค้างพลู 55
อารีย์ พุ่มถาวร 224 นางสาว หนองแขม 398
อารีย์รัฐษ์ ชินวงษ์พรม 27 นางสาว หนองแขม
อำพร เสมามิ่ง 688 นางสาว หนองค้างพลู
อิษฏ์โสภา น้ำลึก 333 นางสาว หนองค้างพลู 28
อุดม สมมีทรัพย์ 6 นาย หนองแขม 9/309
อุดร ศรีมาลา 483 นาย หนองค้างพลู
อุดล สิทธิยากร 429 นาย หนองค้างพลู 39/173
อุทัย ชูประดิษฐ์ 12 นาย หนองแขม 451
อุทัย สุวรรณโณ 382 นาย หนองค้างพลู 6/132
อุบล พาศรี 94 นาง หนองแขม 9/284
อุบลรัตน์ พงษ์ประสาทสุข 82 นางสาว หนองแขม 22
อุไรพร สำรวลรื่น 361 นางสาว หนองค้างพลู 212/49
อุษณี พึ่งพระ 599 นางสาว หนองค้างพลู
อุษา สุขกิจ 292 นางสาว หนองค้างพลู 240
เอกชัย ภู่เกตุ 187 นาย หนองแขม
เอกพงศ์ นิธิมะณี 338 นาย หนองค้างพลู 19/09/2522
แอ๊ด ยิ้มท้วม 105 นางสาว หนองแขม 30
โอฬาร อินทรพิพัฒน์ 69 นาย หนองแขม 2