เขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 21 เรียงตามชื่อ

กชกร ลาภเฮงภู่ 483 นางสาว หนองแขม 42/548
กชกร แสนฤทธิ์ 438 นาง หนองแขม 18/36
กชพร เต็มอุดมชัย 702 นางสาว หนองแขม
กนกพร ถนอมชัยศักดิ์ 518 นางสาว หนองแขม 8/140
กนกรัตน์ นักคุ่ย 2 นางสาว หนองแขม 9/8
กนกรัตน์ ศรีธัมมาภรณ์ 1289 นาย หนองค้างพลู 10/160
กนิษฐา โรจนพาณิชย์วงศ์ 218 นางสาว หนองแขม 12/294
กมล มีสาวงค์ 1477 นาย หนองค้างพลู
กมล วิวัฒนากรชัย 1379 นาย หนองค้างพลู 21
กมล แสงกล้า 1322 นาย หนองค้างพลู 59/186
กมล อรุณโณ 1552 นาย หนองค้างพลู 15/289
กมลพร ศรีธาราสงวน 413 นางสาว หนองแขม 51/479
กมลมาศ ช่วงโชติ 819 นางสาว หนองแขม 42/92
กรกฏ คำแสนวงษ์ 689 นางสาว หนองแขม
กรกต เทศเขียว 1354 นาย หนองค้างพลู
กรชนก สุขสินโกวิท 834 นางสาว หนองแขม 57/170
กรรณิกา ทำสาหา 933 นาง หนองแขม
กรรณิการ์ ตั้งมนัสตรง 1123 นาง หนองค้างพลู 1036/3
กรรณิการ์ รอดสำแดง 865 นางสาว หนองแขม
กรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล 827 นาง หนองแขม 5
กริชพิสุทธิ์ เพ็ชรสีดา 1080 นาย หนองค้างพลู 26/39
กฤชชนก แดงเอียด 686 นาย หนองแขม 3
กฤษกร ล้ำลิขิตขจร 758 นาย หนองแขม 344
กฤษฎา นันทบุศยชาติ 1044 นาย หนองแขม 42/850
กฤษฏา โชติมัย 74 นาย หนองแขม 195
กฤษณ์ คำศิริ 293 นาย หนองแขม 4
กฤษณะ รัตนะวงศ์ 1103 นาย หนองค้างพลู
กฤษณะ อยู่สุภาพ 1254 นาย หนองค้างพลู
กฤษณา นาคะมนต์ 1019 นางสาว หนองแขม
กฤษณา พานิชศุภภรณ์ 297 นาง หนองแขม 634
กฤษณา เพ็ญสุข 1222 นาง หนองค้างพลู 76/10
กฤษดา ทรัพย์สนอง 282 นาย หนองแขม 2
กลมแก้ว สุสิทธิ 1318 นาย หนองค้างพลู 268
กวินนาถ แซ่เจียว 1301 นาง หนองค้างพลู 311
กษมา เงินมาก 796 นางสาว หนองแขม
ก้องเกียรติ วาอุทัศน์ 1617 นาย หนองค้างพลู
กองมี มาเมืองกล 346 นาง หนองแขม 50/314
กอบลาภ หอมเลย 119 นางสาว หนองแขม 10/157
กัญญา ทองบ้านเกาะ 1242 นางสาว หนองค้างพลู 54/85
กัณหา หลำใจซื่อ 1610 นาง หนองค้างพลู 26/80
กันยา ปุลาสะโต 969 นางสาว หนองแขม
กันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ 158 นาง หนองแขม 1440
กัลยรัตน์ รักใคร่ 641 นางสาว หนองแขม 719/269
กัลยา หลิวประเสริฐ 1271 นางสาว หนองค้างพลู 81/108
กัลยา อินทรคง 691 นางสาว หนองแขม
กาญจนา กิจพานิช 88 นางสาว หนองแขม 151/1
กาญจนา เต็มอนันต์ 813 นางสาว หนองแขม 35/166
กาญจนา เทศแก้ว 344 นางสาว หนองแขม
กานดา พิพัฒนเลิศมงคล 1250 นางสาว หนองค้างพลู 40/148
กานต์พิชชา ถนอมบุญ 34 นางสาว หนองแขม 19
กานต์สินี อัครสิริศักดื์ 186 นาง หนองแขม 458/169
ก้านทอง หงษ์หิรัญคำ 1597 นาง หนองค้างพลู 74/19
กำจร จงจักรพันธ์ 1362 นาย หนองค้างพลู 83/33
กำพล รักท้วม 287 นาย หนองแขม 100/1
กิ่งกาญจน์ ฐิติวัฒนานุกูล 1459 นาง หนองค้างพลู
กิจติพล หลองสกุล 1555 นาย หนองค้างพลู 524
กิตติพันธ์ ทองจินดา 954 นาย หนองแขม 51/65
กิตติวรรณ เจริญลิบ 551 นางสาว หนองแขม 9/322
กิติพงษ์ ชมสรรเสริญ 1205 นาย หนองค้างพลู 10/139
กิติมา บำรุงพันธุ์ 73 นาง หนองแขม 26/149
กิมลี้ แย้มกล่ำ 1051 นางสาว หนองแขม 44
กุนชรีย์ พูนดี 1419 นางสาว หนองค้างพลู
กุลรัตน์ ตลับนาค 615 นางสาว หนองแขม
กุหลาบ วงษ์เวช 771 นาย หนองแขม 89
เก่ง บุราคร 628 นาย หนองแขม 48
เกตน์นิภา ไกรสุข 759 นาง หนองแขม
เกริกกฤษณ์ ราชป้องขัน 436 นาย หนองแขม
เกรียงไกร ตันติวิบูลย์ 165 นาย หนองแขม 191/1
เกรียงศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ 544 นาย หนองแขม 16/10 ม.12
เกรียงศักดิ์ ตุแก้ว 1105 นาย หนองค้างพลู 10/203
เกรียงสิทธิ์ ธีรอภิศักดิ์กุล 1664 นาย หนองค้างพลู 333/54
เกษแก้ว ชะบา 1145 นาง หนองค้างพลู 26/158
เกษร ดีไร่ 928 นางสาว หนองแขม
เกษร ใบเกษม 445 นางสาว หนองแขม 19/127
เกษร โรจน์กุลขจร 1215 นาง หนองค้างพลู 59/257
เกิดสุรี ตั้งวัฒนกูลวงศ์ 983 นาง หนองแขม
แก่นจันทร์ โลหะกุล 1380 นาง หนองค้างพลู 18/7
แก้วตา อุทำกา 642 นางสาว หนองแขม 458/160
โกวิท สุขทวี 1355 นาย หนองค้างพลู
โกวิทย์ สีจันทร์ 1412 นาย หนองค้างพลู
ไกร ดำริพัฒนโชติ 71 นาย หนองแขม 71
ขจรพัฒน์ ปัญญพลกุลวัฒน์ 196 นาย หนองแขม 52/170
ขจรรัตน์ พูนพานิช 631 นางสาว หนองแขม 29 (18/139)
ขจรศักดิ์ งามพาณิชยกิจ 826 นาย หนองแขม 19/77
ขนิษฐา ศิริประยูร 840 นางสาว หนองแขม 51/493
ขวัญ มนัสศิลา 849 นาย หนองแขม
ขวัญใจ ดิษฐ์สะพงค์ 563 นาง หนองแขม 392/1
ขวัญชัย นาควัชระ 716 นาย หนองแขม 328
เข็มพร ศรียงยศ 1469 นาง หนองค้างพลู 165
คงกร ศุภการนิมิต 171 นาย หนองแขม 688
คงกฤช ตั้งอรุณรัศมี 38 นาย หนองแขม
คณิศร วัยระตา 753 นาย หนองแขม 1
คธาพันธ์ ศรีวัชรินทร์ 353 นาย หนองแขม 11
คมคาย เยาวพัฒน์ 1527 นาง หนองค้างพลู 75/21
คำตา ระวงค์ 692 นาย หนองแขม 42/11
คำพันธ์ ศิริไทย 718 นางสาว หนองแขม
คำภู บัวมาศ 898 นาย หนองแขม
คำรณ ชื่นวิชิต 453 นาย หนองแขม 111
คำหาญ ทับชม 823 นาย หนองแขม 927
คุณ จีวรรณ 45 นาย หนองแขม
คุณธิดา พากแก้ว 1582 นางสาว หนองค้างพลู 43/1
คูณ ไชยภา 846 นาย หนองแขม
เครือวัลย์ ช่วงภูศรี 188 นาง หนองแขม 1
เครือวัลย์ มั่นพรม 210 นาง หนองแขม 147/25
ฆฤณ เครือสมบัติ 442 นาย หนองแขม 51/102
จงจิตต์ เอี่ยมเจริญกิจ 783 นางสาว หนองแขม 927/4
จตุพร บุญทรัพย์ 794 นาย หนองแขม 222
จรัล ช่วยแก้ว 1024 นาย หนองแขม
จรัล นาคปัต 448 นาย หนองแขม
จรัล ลำแดงพันธ์ 1567 นาย หนองค้างพลู 45/1472
จริยา เลิศลิขิตศิลป์ 1255 นางสาว หนองค้างพลู 78/356
จริยา อาศัย 1200 นาง หนองค้างพลู 60/167
จรูญ ธรรมะ 115 นาย หนองแขม 3/3
จวง อุดม 1427 นาง หนองค้างพลู 18
จอม โฉมศรี 1300 นาย หนองค้างพลู 10
จอมภพ แย้มงามเหลือ 20 นาย หนองแขม 51/292
จักร มหิโคต 1377 นาย หนองค้างพลู 35/23
จักรกฤช ไหลเจริญวงศ์ 433 นาย หนองแขม 10/109
จักรพันธ์ บุญกิตติพร 1560 นาย หนองค้างพลู 40/217
จักรินทร์ จิรโรจน์ 520 นาย หนองแขม 106
จัตุรงค์ ธนอาภรณ์กุล 11 นาย หนองแขม
จันดี อุดม 1397 นาง หนองค้างพลู 138
จันทนา ตั้งไชยคีรี 428 นางสาว หนองแขม 79/43
จันทนา โตใหญ่ 277 นางสาว หนองแขม 6
จันทภัส ราชชมภู 1057 นาง หนองค้างพลู
จันทร์ทร จันทร์นิยม 1158 นาย หนองค้างพลู 50
จันทรทิพย์ ทองวิเศษศักดิ์ 575 นาง หนองแขม
จันทร์ทิพย์ พวงธรรม 942 นาง หนองแขม
จันทร์ทิพย์ วรรณลังกา 763 นางสาว หนองแขม 52/164
จันทร์เพ็ญ กล่อมจิตเจริญ 348 นางสาว หนองแขม 486/207
จันทร์เพ็ญ ชัยศร 85 นางสาว หนองแขม 42/42
จันทร์เพ็ญ พลเรือง 1499 นางสาว หนองค้างพลู
จันทร์เพ็ญ แสงสุข 1468 นางสาว หนองค้างพลู 69/4
จันทร์เพ็ญ หงษาภรณีบุตร 227 นางสาว หนองแขม 5
จันทร์สด การะทอน 1628 นาง หนองค้างพลู 333/140
จันทรา ขจรศิลป์ 825 นางสาว หนองแขม
จันทรา ธรรมางกูร 345 นาง หนองแขม 719/125
จันทิรา ชมดาว 812 นางสาว หนองแขม 161/14
จารุ อัครทรัพย์สกุล 148 นาย หนองแขม
จารุณี พงษ์ไพร 385 นาง หนองแขม 51/101
จารุดา เต่งสมุทร 908 นาง หนองแขม 3
จารุวัตร เสริมพล 508 นาย หนองแขม 12/273
จาวัฒน์ อุตหัด 1025 นาย หนองแขม 59/1
จำนงฤทธิ์ แย้มกลีบ 60 นาย หนองแขม 229
จำปี ศิริพลไพบูลย์ 1478 นาง หนองค้างพลู 1044/56
จำรัส ดีสมุทร์ 1258 นาย หนองค้างพลู 174
จำลอง เกตุพลอย 1244 นาย หนองค้างพลู 18
จำลอง เขื่อนเมือง 1493 นาย หนองค้างพลู 60/46
จิณห์จุฑา เผยขุนทด 1602 นางสาว หนองค้างพลู 207/104
จิดาภา หงษ์โพธิ์ 740 นางสาว หนองแขม 10/148
จิตตรา ตั้งภมรศิริสุข 1520 นาง หนองค้างพลู 17/17 ม.10
จิตร ทิพเนตร 701 นางสาว หนองแขม
จิตรตา ขัติยะ 672 นาง หนองแขม
จิตรนภา ขจรเดชาโกมล 1150 นาง หนองค้างพลู 40/150
จิตรา ไชยสาร 44 นาง หนองแขม
จิตราภรณ์ เรืองเดช 638 นาง หนองแขม 50/105
จินดา คิมอยู่ 1279 นางสาว หนองค้างพลู 43/31
จินดา จักรเงิน 1395 นาง หนองค้างพลู 6/273
จินดา ปรากฎ 737 นางสาว หนองแขม 458/351
จินดารัตน์ อรัญวัฒนานนท์ 595 นางสาว หนองแขม
จินตนา บรรพตเขียว 1631 นางสาว หนองค้างพลู 6/234
จินตนา ไหลหลั่ง 130 นาง หนองแขม 22
จิรวรรณ ทรัพย์อยู่ 1159 นาง หนองค้างพลู 27/67
จิระเมศร์ จันทร์เรือง 1599 นาย หนองค้างพลู 39/163
จิราพร แสงสีรัตนกุลชัย 75 นาง หนองแขม 61
จิโรภาส อริยะฉัตรชัย 93 นาย หนองแขม 486/181
จีรนาถ จีนเมือง 288 นาง หนองแขม 37
จีรวรรณ สว่างชัยธงทอง 1237 นาง หนองค้างพลู 1026/17
จีรศักดิ์ พลอยสาลี 960 นาย หนองแขม 53
จีระวรรณ นัยนารถ 993 นาง หนองแขม 629
จุฑามาศ สนุกพันธ์ 681 นาง หนองแขม
จุฑามาศ สิงหเมธา 906 นาง หนองแขม 486/122
จุฑามาศ แสนสอาด 932 นาง หนองแขม 52/179
จุฑารัตน์ เลาหนุสรณ์ 1029 นาง หนองแขม 24
จุฑารัตน์ แสงพุก 1227 นางสาว หนองค้างพลู 45/1026
จุรีย์พร ภักดีโต 569 นาย หนองแขม 224
จุรีรัตน์ ทัศนาวิสุทธิ์ 142 นางสาว หนองแขม
เจนจิรา เอื้อพรศิริกุล 122 นางสาว หนองแขม 458/191
เจริญชัย โชติวัฒนาพงศ์ 1650 นาย หนองค้างพลู 40/261
เจษฎา คงเปี่ยม 1182 นาย หนองค้างพลู 212/189
เจษฏาภรณ์ ชูช่วย 1317 นางสาว หนองค้างพลู 45/1327
ฉรมย์ พูลแมน 1683 นาง หนองค้างพลู 45/1120
ฉลวย บุญยะประเวศ 585 นาย หนองแขม 96
ฉวีวรรณ โตเหมือน 877 นางสาว หนองแขม 36
ฉัตรชัย วงศ์พุทธรังสี 206 นาย หนองแขม 719/160
ฉัตรดาว สินธุชัย 629 นางสาว หนองแขม 143/196
ฉาย ภู่ศรี 379 นาย หนองแขม 214
เฉลา พิรุณรัตน์ 1581 นางสาว หนองค้างพลู 22/91
เฉลิม คงพิทักษ์ 162 นาย หนองแขม 12/173
เฉลิม เทียบเพชร 1385 นาย หนองค้างพลู 5/23
เฉลิม หอมเกล็ด 1402 นาย หนองค้างพลู 62
เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยกุล 400 นาย หนองแขม 458/181
เฉลิมพล คุมพล 1513 นาย หนองค้างพลู 24/20
เฉลิมวุฒิ ภารพบ 644 นาย หนองแขม
เฉลิมศรี ชูสัตย์ 1310 นาง หนองค้างพลู 17
โฉมศรี แซ่เฮ้ง 1357 นางสาว หนองค้างพลู 1037/14
ชญานิศา กลิ่นคำดี 1619 นางสาว หนองค้างพลู 12
ชญาพิชญ์ จันทร์แก้ว 500 นาง หนองแขม 926
ชนวรรณ มงคลร้อย 590 นาง หนองแขม 132
ชนันธร พันธุ์พิทักษ์ 1356 นางสาว หนองค้างพลู 43/36
ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ 560 นางสาว หนองแขม 23
ชนากานต์ ลิ้มชัยชนะ 781 นางสาว หนองแขม 51/92
ชนิฐฐา โตสัมพันธ์ 821 นางสาว หนองแขม 61
ชนิดาภา ตั้งประเสริฐ 1430 นาง หนองค้างพลู 47
ชมัยพร วงศ์รักษา 1179 นาง หนองค้างพลู
ชยนัฐ ดากรู๊ส 226 นาย หนองแขม 486/34
ชรินทร์ ไข่หวาน 809 นาย หนองแขม 42/200
ชลกร พรหมโยธิน 1199 นางสาว หนองค้างพลู 35/12
ช้องมาศ อ่อนศรี 1609 นางสาว หนองค้างพลู 576 ม.7
ชอุ้ม ดีพลา 1115 นาง หนองค้างพลู 29
ชะเอม เทียนเรือง 1506 นางสาว หนองค้างพลู 39/36
ชัชชัย ชวนสมบูรณ์ศิริ 1094 นาย หนองค้างพลู 10/399
ชัชชัย แซ่โล้ว 4 นาย หนองแขม
ชัชศรัญ เอมบัว 1516 นาง หนองค้างพลู 9
ชัยชนะ นามลักษณ์ 283 นาย หนองแขม
ชัยนรินทร์ สุธีร์ธนรัชต์ 570 นาย หนองแขม 1/323
ชัยยงค์ พลายแก้ว 254 นาย หนองแขม 1/52
ชัยยัณห์ มุนท้อม 298 นาย หนองแขม
ชัยยา พาพินิจ 9 นาย หนองแขม
ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข 1505 นาย หนองค้างพลู 718
ชัยยุทธ ปิ่นแช่ม 509 นาย หนองแขม 5/43
ชัยยุทธ เอกชาวนา 21 นาย หนองแขม
ชัยวัฒน์ เพียสูงเนิน 904 นาย หนองแขม
ชัยสิทธิ์ เอกปัญญากุล 384 นาย หนองแขม 670
ชาญชาติ ญาณประภาส 1195 นาย หนองค้างพลู 383
ชาญณรงค์ เทียวพานิช 174 นาย หนองแขม 161/55
ชาญยุทธ บำรุงเขต 169 นาย หนองแขม 52/69
ชาญวิทย์ ทองเย็น 1131 นาย หนองค้างพลู 45/1456
ชาตรี คีรีเดช 864 นาย หนองแขม 486/103
ชาตรี ดารา 189 นาย หนองแขม 42/73
ชาลี แซ่เหีย 176 นาย หนองแขม 486/14
ชำนาญ ศิริโสภณศิลป์ 1396 นาย หนองค้างพลู 22/37
ชิงชัย ลาภดารา 621 นาย หนองแขม
ชินาภา จามรี 1204 นางสาว หนองค้างพลู 78/402
ชิษณุพงศ์ ชิณรัตน์ 1471 ร.ต. หนองค้างพลู 10/433
ชื่นจิตต์ ประกอบบุญ 622 นาง หนองแขม 102
ชุดา แนวนาค 1349 นางสาว หนองค้างพลู 59/459
ชุติกาญจน์ โชคศิริพงศธร 1236 นางสาว หนองค้างพลู
ชุติกาญจน์ สุขวิชัยมณี 1292 นาง หนองค้างพลู
ชุตินันท์ สิงห์สวัสดิ์ 1340 นางสาว หนองค้างพลู 122
ชุมพล ภคภิภาคย์ 881 นาย หนองแขม 486/17
ชุลีกร เพียรพล 1466 นางสาว หนองค้างพลู 54/192
ชุลีย์ ภู่ศรี 491 นางสาว หนองแขม 196
ชูชัย ม้วนทอง 1229 นาย หนองค้างพลู 27
ชูชาติ ขวัญเต่า 228 นาย หนองแขม 330
ชูชาติ แซ่โค้ว 669 นาย หนองแขม
ชูศักดิ์ องค์ศรีเจริญพร 1298 นาย หนองค้างพลู 37/30
เชย เวชชกิจ 1178 นาง หนองค้างพลู 22
เชลง คำศิริ 605 นาง หนองแขม 42/629
เชิดชู จุยประเสริฐ 1157 นาย หนองค้างพลู 40/258
เชิดศักดิ์ คำมั่นคง 536 นาย หนองแขม 5/128
แช่มช้อง ทองใหม่ 1645 นาง หนองค้างพลู 37
โชค แสงอาทิตย์ 1366 นาย หนองค้างพลู 23
โชคชัย ถูกชัยภูมิ 1594 นาย หนองค้างพลู
โชคชัย ธัญญเจริญ 1068 นาย หนองค้างพลู
โชติกา บุญประสิทธิ์ 121 นางสาว หนองแขม 458/106
โชติกา เรืองสุด 1473 นาง หนองค้างพลู 71
โชติมา กลางแก้ว 742 นางสาว หนองแขม
โชติวัฒน์ วัฒสาร 1613 นาย หนองค้างพลู 43/75 ม.3
โชติอนันต์ ดำแก้ว 899 นาย หนองแขม 362
ไชยวัฒน์ ไพโรจน์พิพัฒน์ 1391 นาย หนองค้างพลู 40/399
ไชโย อ่อนสา 1414 นาย หนองค้างพลู
ฌานกิจ จันทร์ศิริเกียรติ 731 นาย หนองแขม 719/47
ญาณพัฒน์ นิลนาวี 1465 นาย หนองค้างพลู 67/11
ญาณิภา กาญจนะกาศ 1406 นางสาว หนองค้างพลู 43/266
ญาณี จงมุ่งเจริญ 220 นางสาว หนองแขม 486/178
ญาติ สุขพินิจ 116 นาย หนองแขม
ญาทิณี เลิศจิตจรัส 1238 นางสาว หนองค้างพลู 45/955
ฐานุตรา จรรยงค์ 1607 นางสาว หนองค้างพลู 75/17
ฐิตารีย์ รงคะเจริญรุจน์ 892 นาง หนองแขม 35/70
ฐิติรัตน์ ดวงศรี 63 นาง หนองแขม 51/68
ฐิติรัตน์ สร้อยสุนทร 291 นาง หนองแขม 12/351
ฐิพิศร เฉยฉิน 1335 นาง หนองค้างพลู
ณฐกร ไวทยะวิจิตร 872 นาย หนองแขม 186
ณปภา เชี่ยวกล 1680 นางสาว หนองค้างพลู 45/1228
ณพร พินิจโรคาดูร 721 นาง หนองแขม 81
ณภัทร ธิคม 360 นาย หนองแขม 143/33
ณรงค์ จันมี 784 นาย หนองแขม
ณรงค์ ทองคำ 568 นาย หนองแขม 263
ณรงค์ รื่นภาค 498 นาย หนองแขม 59/231
ณรงค์ สมบูรณ์ 1586 นาย หนองค้างพลู
ณรงค์ เอกชาวนา 370 นาย หนองแขม
ณรงค์เดช พิมพ์ทิมานนท์ 469 นาย หนองแขม 9
ณรงศักดิ์ วิจิตต์โภคิน 944 นาย หนองแขม 67
ณฤเดือน ธรรมลา 838 นางสาว หนองแขม 5/127
ณัชชา พรพิทยาเลิศ 722 นาย หนองแขม 9/237
ณัชยา แจ่มใส 550 นางสาว หนองแขม
ณัฐชนันท์พร กุลกร 885 นางสาว หนองแขม 88
ณัฐญานัญ เมธารัตนา 3 นางสาว หนองแขม 57/134
ณัฐฒ์ณิชา ทับแก้ว 618 นางสาว หนองแขม 901
ณัฐธิดา บัวลา 456 นาง หนองแขม
ณัฐนนท์ กาวกระโทก 1588 นาง หนองค้างพลู
ณัฐนันท์ แก่นแก้ว 1168 นางสาว หนองค้างพลู 333/170
ณัฐปภัสร์ พรพนาวัลย์ 305 นางสาว หนองแขม 458/349
ณัฐพงศ์ เดชะพงษ์ 179 นาย หนองแขม 458/32
ณัฐพงษ์ ฉ่ำคร้าม 1047 นาย หนองแขม 84/8
ณัฐพร วัฒนาเรืองสกุล 1146 นางสาว หนองค้างพลู 744
ณัฐพล มงคลสิริเลิศ 1618 นาย หนองค้างพลู 45/1430 ม.1
ณัฐพล สิริมงคลเสถียร 1220 นาย หนองค้างพลู 40/281 ม.8
ณัฐพล เหลืองมณีเวชย์ 1284 นาย หนองค้างพลู 10/782
ณัฐภัทร ทิมผ่องใส 1101 นางสาว หนองค้างพลู 8
ณัฐภัทร แสนวงษ์ดี 680 นาย หนองแขม
ณัฐภัสสร พร้อมวุฒิ 1534 นางสาว หนองค้างพลู 1017/61
ณัฐยุทธ์ พึ่งรุ่ง 1364 นาย หนองค้างพลู 9
ณัฐวัฒน์ สะการะสิริสุนทร 730 นาย หนองแขม 42/137
ณัฐวุฒิ จงสถาพงษ์พันธ์ 1230 นาย หนองค้างพลู 45/862
ณัฐวุฒิ ยังศิริ 145 นาย หนองแขม 5
ณัฐสุรางค์ ดีสุติน 633 นางสาว หนองแขม 143/70
ณัษฐพงษ์ รัตนะชัยสมบัติ 768 นาย หนองแขม 303
ณิชชา ทินประเสริฐ 555 นาง หนองแขม
ณิชา แจ่มประพันธ์กุล 467 นางสาว หนองแขม 739/47
ณิชารัตน์ พลมาตย์ 1186 นางสาว หนองค้างพลู
ณุสิรินทร์ ยิ้มย่อง 567 นางสาว หนองแขม 143/200
ดนัย วิทยากุลชัย 90 นาย หนองแขม 458/86
ดรุณา คุ้มแสง 523 นางสาว หนองแขม 1
ดวงจันทร์ แก้วประดิษฐ์ 1592 นาง หนองค้างพลู
ดวงจันทร์ มาพวง 427 นางสาว หนองแขม
ดวงใจ งามเลิศวงศ์ 1085 นางสาว หนองค้างพลู 49/46
ดวงใจ วงษ์เสน 1544 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงตา คำขันธ์ 321 นาง หนองแขม
ดวงเนตร ไชยสนอง 690 นางสาว หนองแขม
ดวงประภา เสนนอก 50 นางสาว หนองแขม
ดวงพร ชาวอุบล 850 นางสาว หนองแขม 308
ดวงมณี ลือจิตติรัตน์ 1625 นางสาว หนองค้างพลู 16
ดวงมณี สงวนไว้ 1173 นางสาว หนองค้างพลู
ดารณี แสงเรืองฤทธิ์ 1095 นาง หนองค้างพลู 19
ดาริกา บุญช่วย 1100 นาง หนองค้างพลู 45/1891
ดาวเรือง ยศทอง 1435 นาง หนองค้างพลู 91
ดำรงค์ อ่อนน่วม 532 นาย หนองแขม 579
ดำรงชัย ชูสกุล 272 นาย หนองแขม 143/109
ดิลกสรรค์ ลำพังชีพ 373 นาย หนองแขม 277
ดุษฎี เฟื่องปัญญา 355 นาย หนองแขม
เดชทักษกร กองทรัพย์ 619 นาย หนองแขม 7/46
เดชา สินทองกุล 66 นาย หนองแขม 2/266
เดชา หัวดอน 1023 นาย หนองแขม
เด่นนภา งิ้วคำออน 325 นางสาว หนองแขม
เดือนเพ็ญ แซ่ตั้ง 368 นาง หนองแขม
แดง ขันสุวรรณ 1329 นางสาว หนองค้างพลู
แดน ดีบ้านครอง 561 นาย หนองแขม 42/205
ต้นวงค์ นาคแก้ว 775 นาย หนองแขม 161/31
ตระกูลศักดิ์ ไวยนาค 1475 นาย หนองค้างพลู 38/51
ต้อม ทองดี 1185 นาย หนองค้างพลู
ติ๊ก วัดเกาะ 1180 นาง หนองค้างพลู
ติ๊บ ตาวงค์ 87 นาย หนองแขม
ติยาพร แหล่งสนาม 562 นางสาว หนองแขม
ตุ๊กตา แก้วรัตน์ 1408 นางสาว หนองค้างพลู
ตุ๊กตา ฉายประเสริฐศรี 1073 นาง หนองค้างพลู 43/200
เตือนใจ ชูชื่น 851 นาง หนองแขม 44
ถนอมพงษ์ มากะพันธุ์ 749 นาย หนองแขม 5/55
ถนอมวัน พ่วงพี 1212 นาง หนองค้างพลู
ถนอมศักดิ์ โพธิ์คำ 1036 นาย หนองแขม
ถนัด ศรีอุดร 140 นาย หนองแขม 343
ถวิล เกตุพิมพ์ 238 นาง หนองแขม 10
ถวิล มีสิทธิ์ 1316 นาง หนองค้างพลู 938
แถม ทองอ่วม 1084 นาย หนองค้างพลู 2
ทนงศักดิ์ ทับแก้ว 1268 ร.ต. หนองค้างพลู
ทรงภณ เฟื่องชูนุช 835 นาย หนองแขม 902
ทรงภพ สารสุทธกุล 844 นาย หนองแขม 1/232
ทรงฤทธิ์ โกฎหอม 1174 นาย หนองค้างพลู 54/127
ทรงวุฒิ วินัยปกรณ์ 209 นาย หนองแขม 486/30
ทวิช ทองกัลยา 237 นาย หนองแขม 51/188
ทวี ชื่นยินดี 1393 นาย หนองค้างพลู 45/1903
ทวี เชื้อกะมุท 675 นาย หนองแขม 50/117
ทวีป ยิ้มมี 657 นาย หนองแขม 8
ทวีพร ตั้งบำรุงพงษ์ 1132 นาย หนองค้างพลู 123
ทวีพร สมพลภักดี 215 นางสาว หนองแขม 50/142
ทวีศักดิ์ มาวิมล 1162 นาย หนองค้างพลู 14
ทวีศักดิ์ ลาปะ 278 นาย หนองแขม
ทอง ทรัพย์ชนาพร 1553 นาง หนองค้างพลู 81/118
ทองคำ ชูบุญ 950 นาย หนองแขม 19/20
ทองสุข กิจบำรุงพรชัย 727 นางสาว หนองแขม
ทองหล่อ สังข์นาค 1401 นาย หนองค้างพลู 18
ทองเหมาะ ปัญสิงห์ 1348 นางสาว หนองค้างพลู 26/156
ทัศนันท์ ไร่สูงเนิน 153 นาง หนองแขม
ทัศนัยน์ แร่เพชร 738 นาย หนองแขม 7/41
ทัศนีย์ ลิ้มประไพพงษ์ 151 นางสาว หนองแขม 767
ทิติยา เลิศนิติกุล 1269 นางสาว หนองค้างพลู 22/229
ทิพย์ดนยา จิรานิรัชพรกุล 234 นางสาว หนองแขม 143/190
ทิพย์ทิวา บังเกิด 1339 นาง หนองค้างพลู
ทิพย์พาพร พูลสวัสดิ์ 1559 นางสาว หนองค้างพลู 1021/24
ทิพย์รัตน์ เพชรคอน 31 นาง หนองแขม 616
ทิพย์วรรณ รุ่งรุจิราพร 1154 นางสาว หนองค้างพลู 14/51
ทิพย์วารี เจริญพรสวัสดิ์ 92 นางสาว หนองแขม
ทิพวรรณ จงใจ 1194 นางสาว หนองค้างพลู
ทิพวรรณ ใจบุญ 707 นาง หนองแขม
เทพรัตน์ อัศวนภานนท์ 101 นาย หนองแขม 3
เทพี สุขประมูล 157 นาย หนองแขม 18/4
เที่ยง สังข์ทอง 1016 นาง หนองแขม 18/212
เทียมรัตน์ ชลานนท์ 1228 นาง หนองค้างพลู 38/13
แทน วงศ์เปี่ยม 1039 นาย หนองแขม 42/621
ธงชัย จริยเดช 1111 นาย หนองค้างพลู
ธงชัย ติวาสนันท์ 67 นาย หนองแขม 192
ธงชัย ทวีศักดิ์ทรัพย์ 340 นาย หนองแขม 12/137
ธงชัย สุวรรณ์ 1530 นาย หนองค้างพลู
ธงชัย หยกสกุล 1514 พันจ่าเอก หนองค้างพลู
ธนกร รัชตมโนน้อม 103 นาย หนองแขม 42/104
ธนกร วงษ์ทิพย์ 120 นาย หนองแขม 153
ธนคม เหลืองสอาด 1127 นาย หนองค้างพลู 26/32
ธนพงศ์ จินดา 611 นาย หนองแขม 5/41
ธนพนธ์ พรจรัสแสง 303 นาย หนองแขม 14/7
ธนพร วงษ์กันหา 1248 นางสาว หนองค้างพลู
ธนพล อภิวัฒน์บุณยกร 1454 นาย หนองค้างพลู
ธนวัฒน์ ฉายเงา 1450 นาย หนองค้างพลู 137
ธนะชัย โพธิ์ทอง 1197 นาย หนองค้างพลู 72/115
ธนันท์รัฐ อังคเศกวินัย 1324 นาย หนองค้างพลู 78/189
ธนัสสรณ์ แก้วบุญส่งเสริม 62 นาง หนองแขม 17/66
ธนา ภู่ระหงษ์ 421 นาย หนองแขม
ธนากร พวงนาค 404 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 42/788
ธนานันต์ ชิเต็ง 289 นาย หนองแขม
ธนายุทธ พินิจมนตรี 735 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 12/264
ธนายุทธ เพลินศิลป์ 1556 นาย หนองค้างพลู
ธนารัตน์ โพธิ์ทอง 1077 นาย หนองค้างพลู 39/150
ธนิต ธนประจงเลิศ 968 นาย หนองแขม 57/153
ธเนศ อุดมเลิศปิติ 242 นาย หนองแขม 6/3
ธเนศพล เกียรติวัฒนกุล 1503 นาย หนองค้างพลู 9/324
ธมกร ทวีโชติภักดี 1170 นาย หนองค้างพลู 45/1499
ธวัช ตั้งรมยวิลัย 47 นาย หนองแขม 1/324
ธวัช เฟื่องปัญญา 343 นาย หนองแขม 25
ธวัชชัย แก้วเจริญ 929 นาย หนองแขม 60
ธวัชชัย บุญญรัตน์โต 777 นาย หนองแขม 3102100214041
ธวัตร์ ยงชีพ 552 นาย หนองแขม
ธวัลรัตน์ เจียนพูนทรัพย์ 95 นาง หนองแขม 42/105
ธวัสรัตน์ อินทร์อำนวย 253 นางสาว หนองแขม 719/223
ธะวงค์ บุญญาคม 1665 นางสาว หนองค้างพลู 54/209
ธัชนันท์ คงเพ็ชร 61 นาย หนองแขม 51/315
ธัญญธร บัวเย็น 1249 นาง หนองค้างพลู 118
ธัญญา บ้านเกาะสมุทร์ 118 นางสาว หนองแขม 458/249
ธัญญา แปงเครื่อง 1151 นาง หนองค้างพลู 3/8
ธัญญากร ปุลาสะโต 1015 นางสาว หนองแขม
ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ 1126 นาง หนองค้างพลู 8
ธัญนภัส เปียขาว 862 นางสาว หนองแขม 12631
ธัญพร เจริญวิทิต 94 นาง หนองแขม 1/138
ธานี วงค์มั่น 223 นาย หนองแขม
ธิดา ชูเลิศมงคล 79 นางสาว หนองแขม 42/348
ธิภรณ์ ฟักเครืองาม 423 นางสาว หนองแขม
ธีร ศรแก้ว 6 นาย หนองแขม 5
ธีรพงค์ ปลอดแก้ว 889 นาย หนองแขม 115/197
ธีรพงษ์ ชูสวัสดิชัย 1481 นาย หนองค้างพลู 126
ธีรพนธ์ ช้างอ้น 859 นาย หนองแขม
ธีรภัทร์ พรมวิชัย 258 นาย หนองแขม
ธีรยุท ชัยฉิม 635 นาย หนองแขม 458/36
ธีรยุทธ พราหมพันธ์ 1583 นาย หนองค้างพลู 39/43
ธีระชัย ทรัพย์วราเตชิต 1500 นาย หนองค้างพลู
ธีระเดช ศรีสนธิ์ 471 นาย หนองแขม 51/373
ธีระพงษ์ รักแพง 84 นาย หนองแขม 147/102
ธีระพล ธุวังควัฒน์ 724 นาย หนองแขม 145
ธีระพล วีระอมรกุล 876 นาย หนองแขม 5
ธีระวัฒน์ ศิริไกรวัฒน์ 506 นาย หนองแขม 101
นครินทร์ ดำน้อย 1328 ว่าที่ ร.ต. หนองค้างพลู 45/633
นงค์นุช ไชยโชติ 1336 นางสาว หนองค้างพลู
นงชนก นิธินุกูลวงศ์ 1206 นาง หนองค้างพลู 207/126
นงนภา พัฒนาศักดิ์สกุล 1167 นางสาว หนองค้างพลู 5
นงนุช กลิ่นขจร 1439 นางสาว หนองค้างพลู
นงเยาว์ ตึดสันโดษ 1156 นางสาว หนองค้างพลู
นงลักษณ์ จินตมัย 1593 นางสาว หนองค้างพลู 390
นนทชัย หริคำภา 410 นาย หนองแขม 9/306
นพกร อมรรงรอง 792 นาย หนองแขม 42/277
นพดล กลิ่นสุข 896 นาย หนองแขม 147/85
นพดล เพลินพฤกษา 40 นาย หนองแขม 8
นพดล ศรีถวิล 882 นาย หนองแขม
นพดล สกุลณา 915 นาย หนองแขม 2/206
นพดล สุขสถิตย์ 517 นาย หนองแขม 28/105 ม.5
นพพร ม่วงน้อย 377 นาย หนองแขม 5/48
นพรัต ประวงค์ 676 นาง หนองแขม
นพรัตน์ ฉกาจกานต์ 1386 นาง หนองค้างพลู 40/400
นพรัตน์ วิวัฒนจิรกุล 1319 นางสาว หนองค้างพลู 1026/71
นพรัตน์ สุภาโอษฐ์ 673 นาย หนองแขม 5/86
นพลักษณ์ จิตโสภา 1 นาง หนองแขม 486/187
นพวิชญ์ แสงแก้ว 1585 นาย หนองค้างพลู 439
นภสร สิทธิดวงกมล 49 นางสาว หนองแขม 161/12
นภา นิลแก้ว 1188 นาง หนองค้างพลู
นภาพร จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 652 นางสาว หนองแขม 35/490
นภาลัย เจียมจันทร์แจ้ง 378 นางสาว หนองแขม 565
นรินทร ทองภูบาล 952 นางสาว หนองแขม
นรินทร พลจำรัส 623 นางสาว หนองแขม
นรีรัตน์ งามประเสริฐสุข 554 นางสาว หนองแขม 147/108
นฤพล เทพสวัสดิ์ 1183 นาย หนองค้างพลู 86
นฤมล ประสงค์ผล 624 นางสาว หนองแขม 17/36
นฤมล เปรมสุขดี 446 นางสาว หนองแขม
นฤมล รัตนกิจกมล 452 นาง หนองแขม 19/81
นลพรรณ นาคแสง 347 นางสาว หนองแขม 143/176
นลิน ประวาหะนาวิน 1407 นาง หนองค้างพลู 54/138
นลินรัตน์ รมยะธนาโรจน์ 984 นางสาว หนองแขม 57/53
นวพร สุเมธาภิวัฒน์ 1378 นางสาว หนองค้างพลู 1018/26
นวลจันทร์ แก้วเนตร 674 นาง หนองแขม 4/1
นวลจันทร์ ภิญโญชวาลพงศ์ 77 นาง หนองแขม 12/398
นวลวงศ์ กวานห้อง 1464 นางสาว หนองค้างพลู 17
น้องนุช ปัทมาภรณ์ 577 นาง หนองแขม 28
นัชรี จึงสถาปัตย์ชัย 752 นาย หนองแขม 93
นัฐ คิดรัมย์ 688 นางสาว หนองแขม
นัฐวุติ บุญวรรณ 1410 นาย หนองค้างพลู 29
นัทธมน คงลา 485 นางสาว หนองแขม
นัทธมน เลิศมหาโชค 1286 นางสาว หนองค้างพลู 1028/32
นันท์นภัส บุญบง 296 นางสาว หนองแขม 50/27
นันทภัค คชเวช 22 นางสาว หนองแขม 59/40
นันทรัตน์ กิจเสรี 1547 นางสาว หนองค้างพลู 22/200
นันนภัส เชื่อมสุข 917 นางสาว หนองแขม 161/9
นาฎยา แซ่ลิ้ม 842 นางสาว หนองแขม 45/836
นารถฤดี ทองใบ 817 นาง หนองแขม 16
นารี วังสโรจน์ 1456 นาง หนองค้างพลู
นาวา จันทร์พึ่งสุข 991 นาย หนองแขม
น้ำทิพย์ เนตรทิพย์ 791 นางสาว หนองแขม
น้ำทิพย์ พึ่งขุดทด 1005 นางสาว หนองแขม
น้ำฝน พูลเพิ่ม 521 นางสาว หนองแขม
นิกร ไชยกิจ 324 นางสาว หนองแขม
นิคม จิตติพร 211 นาย หนองแขม 204
นิชานนท์ จันทร์รอด 106 นางสาว หนองแขม
นิชาภา แสนเมือง 364 นางสาว หนองแขม
นิด วิวัฒน์ธนสาร 1093 นาง หนองค้างพลู 6
นิดาวรรณ สกุลยลไพศาล 1290 นางสาว หนองค้างพลู 26/253
นิตย์ ทิพย์กังวาลย์ 213 นาย หนองแขม 42/9
นิตย์ ภาคพูลไพร 24 นาย หนองแขม 32
นิติกาญจน์ หิรัญูรัศมีโรจน์ 82 นาง หนองแขม 2/306
นิทรา พิทักษ์เจริญนาน 685 นางสาว หนองแขม
นิพพิชฌน์ ตุ้มสุวรรณ 804 นาย หนองแขม
นิภา ชื่นชม 1399 นาง หนองค้างพลู 22
นิภา บุญเลี้ยง 573 นางสาว หนองแขม
นิภา ศรีกลชาญ 767 นาง หนองแขม 22
นิ่ม วงค์คำชาว 328 นาย หนองแขม
นิมิตร ชื่นวัฒนา 1603 นาย หนองค้างพลู 23
นิรดา พุฒิพงศ์ทรัพย์ 1196 นาง หนองค้างพลู 45/924
นิรุต สมบูรณ์ผล 222 นาย หนองแขม 15
นิรุธ บุญช่วย 1584 นาย หนองค้างพลู 20
นิโรจน์ ปิ่นแก้ว 276 นาย หนองแขม
นิวัฒน์ กองสุข 332 นาย หนองแขม
นิศา อิ่มเงิน 1137 นาง หนองค้างพลู 37/19
นิศากร เชื้อนุช 307 นาง หนองแขม 92
นิสา ทศพรศุภลักษณ์ 589 นาง หนองแขม 1/173
นุชนาฏ คงคาเขตร์ 398 นาง หนองแขม 361
นุชนาฏ ธรรมถาวรเจริญ 1492 นางสาว หนองค้างพลู 79/134
นุชนาถ แย้มชื่น 219 นางสาว หนองแขม 47/1
นุ่น กันรักษา 852 นางสาว หนองแขม
นุ้ม ประกิ่ง 1172 นาย หนองค้างพลู
เนตรดาว สุภัทรนิยพงศ์ 354 นางสาว หนองแขม 739/2
เนาวรัตน์ แซ่จึง 667 นางสาว หนองแขม 719/2
เนาวรัตน์ แป้นเหลือ 434 นาง หนองแขม 12/134
เนาวรัตน์ รักแฟง 1415 นาง หนองค้างพลู
เนิน จำปาทอง 1381 นาย หนองค้างพลู 15
เนียม แถวพันธ์ 837 นาง หนองแขม 728
บดินทร์ เอี่ยมศิลา 1239 นาย หนองค้างพลู 40/154
บรรจง ทองใหม่ 793 นาง หนองแขม 474
บรรจง นรมั่ง 1596 นาง หนองค้างพลู 95
บรรจง ปรังฤทธิ์ 240 นาย หนองแขม 1/172
บรรจง เปี่ยมสุวรรณ 897 นาง หนองแขม 234
บรรจง มั่นจิตร์ 181 นาย หนองแขม
บรรจบ รอดวิมุต 1320 นาย หนองค้างพลู
บรรชิต คงสาย 198 นาย หนองแขม
บรรดิษฐ อาจสังข์ 715 นาย หนองแขม
บรรพต สุทัศน์ 1040 นาย หนองแขม
บวร แป้นห้วย 1452 นาย หนองค้างพลู 41
บังอร ป้อมหลักทอง 1418 นาง หนองค้างพลู 1020/61
บังอร หมู่ทอง 546 นางสาว หนองแขม
บัญชา หว่างพันธ์ 70 นาย หนองแขม
บัณฑิต ตาละอุปละ 1684 นาย หนองค้างพลู 43/174
บัณฑิต เทพณรงค์ 798 นาย หนองแขม 256
บัณฑิต มีขวัญ 1404 นาย หนองค้างพลู 1036/15
บัณฑิต สุภพิสุทธิ์ 947 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 1
บันเทิง เกิดศรี 1235 นาย หนองค้างพลู 54/75
บัว ชลันบุรีธรรม 304 นาง หนองแขม 21
บัวเรียม สุขประโคน 1130 นาง หนองค้างพลู
บานเย็น แก้วมูลมุข 1394 นาย หนองค้างพลู 1/38
บาหยัน รุ่งเรือง 1260 นางสาว หนองค้างพลู 2118
บุญเกรียง มโนบูรชัยเลิศ 841 นาย หนองแขม 228
บุญเกสร์ ผู้ภักดี 617 นาย หนองแขม 521
บุญช่วย ตันติพงศ์เจริญ 48 นาง หนองแขม 844
บุญชัย บุษราคัมวิเศษ 643 นาย หนองแขม 458/137
บุญชัย เลิศวิทยาประดิษฐ์ 1351 นาย หนองค้างพลู 59/440
บุญชื่น ตันชนะประดิษฐ์ 894 นาง หนองแขม 198
บุญชู ช่างแกะ 922 นางสาว หนองแขม
บุญชู นวมเพ็ชร 1287 นางสาว หนองค้างพลู 141
บุญชู ยงประกิจ 1035 นาย หนองแขม 24
บุญชู อ่ำสกุล 655 นาย หนองแขม 43
บุญเชิด กฤษณคุปต์ 1557 นาย หนองค้างพลู 66/16
บุญตา ทองทับ 900 นางสาว หนองแขม 719/239
บุญทิ้ง คงทับทิม 670 นาย หนองแขม
บุญธรรม สิมณี 543 นาย หนองแขม
บุญนาค รอดเกตุ 557 นาย หนองแขม 719/203
บุญนำ ขจัดสารพัดภัย 1342 นาย หนองค้างพลู 890
บุญนำ คุ้มศิลป์ 1166 นาง หนองค้างพลู 419
บุญเพิ่ม สุหงษา 1049 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 57/37
บุญมั่น พิเนตรกุล 460 นาย หนองแขม 17/178
บุญมา ชอบใหญ่ 726 นาง หนองแขม
บุญยง สารภี 1403 นาย หนองค้างพลู 23
บุญยืน สารภี 1102 นาย หนองค้างพลู
บุญรือ แก้วทิพย์ 1485 นาย หนองค้างพลู 8
บุญเรือน ประภาสุชาติ 1515 นาง หนองค้างพลู 28
บุญฤทธิ์ ต่างประภา 1501 นาย หนองค้างพลู 60/230
บุญเลิศ มาสิงห์ 1203 นาง หนองค้างพลู
บุญวณี หงษ์ทอง 476 นาง หนองแขม 42/121
บุญศรี ดียิ่ง 110 นาง หนองแขม 763
บุญศรี ศรีวงษา 32 นาย หนองแขม
บุญส่ง ดนตรี 338 นาง หนองแขม 5
บุญส่ง สายทอง 214 นาย หนองแขม 35/229
บุญสม แซ่โง้ว 1050 นาย หนองแขม 256
บุญแสน นิลตะจินดา 808 นาย หนองแขม 52/187
บุญหลาย ลาปะ 10 นาย หนองแขม
บุญเหลือ ขจัดสารพัดภัย 1345 นาย หนองค้างพลู 891
บุญอนันต์ วรรณเต็ม 1616 นาย หนองค้างพลู 17/48
บุญเอื้อ เมฆมาก 626 นาย หนองแขม 10/95
บุณฑริก คงอ่อน 1365 นางสาว หนองค้างพลู 78/406
บุ้น ศรีสดใสสกุล 365 นาย หนองแขม 685
บุบผา ชื่นชม 1327 นาง หนองค้างพลู 4/267
บุบผา ศรีอรุณเรืองแสง 473 นางสาว หนองแขม 52/211
บุรินทร์ พิมมงละ 156 นาย หนองแขม 147
บุศริน เศวตโกมลนันท์ 247 นางสาว หนองแขม 51/280
บุษบา ทวะชาลี 1033 นางสาว หนองแขม 25
เบญจพงค์ น่วมอ่อน 1601 นาย หนองค้างพลู 40/405
เบญจพร เถาว์โท 1400 นางสาว หนองค้างพลู 78/386
เบญจมาภรณ์ เฟื่องปัญญา 341 นางสาว หนองแขม
เบญจวัลย์ รุ่งเรืองแสงปิ่น 924 นาง หนองแขม 486/173
เบญญาภา วีระอมรกุล 874 นาง หนองแขม 3
เบญยาณี มัสอิ 1045 นางสาว หนองแขม 235/77
เบิน กอนรัมย์ 1367 นาง หนองค้างพลู
ปกฉัตร ฉางทองคำ 54 นางสาว หนองแขม 44/51
ปกิตตา แซ่หลี 1517 นางสาว หนองค้างพลู 39/540
ปฐม เอื้อทวีชัยกวิน 262 นาย หนองแขม 42/160
ปฐมรัตน์ ปั้นทอง 113 นางสาว หนองแขม 486/82
ปณิดา ทองโชติ 811 นาง หนองแขม 18
ปนัดดา พัชรธาดานนท์ 167 นางสาว หนองแขม 486/129
ปยนันท์ ไม้ทอง 1562 นางสาว หนองค้างพลู 58
ประกอบ โฉมเชิด 1219 นาย หนองค้างพลู 45/137
ประกอบ นิลแสงรัตน์ 1110 นาย หนองค้างพลู 10/352
ประกอบ วัฒนวงศ์สกุล 366 นาย หนองแขม 12/608
ประกอบ ศรีสุนทรมาส 1117 นาย หนองค้างพลู 860
ประกอบสุข รังสิคุต 41 ร.ต.อ. หนองแขม 122
ประกิจ ภู่ศรี 86 นาย หนองแขม 130
ประคองธรรม กลกลาง 1424 นางสาว หนองค้างพลู 60/120
ประจวบ หมู่สิกศิริ 1338 นาย หนองค้างพลู 6/10
ประจักร์ หาญสมัย 651 นาย หนองแขม 458/138
ประจักษ์ วงค์คำชาว 329 นาย หนองแขม
ประชา บุญญกิจไมตรี 757 นาย หนองแขม 12/531
ประทุม ศิริเกษร 1054 นาง หนองค้างพลู
ประทุมรัตน์ ประทุมทอง 356 นางสาว หนองแขม 738
ประพฤติ เทียนฤทัย 699 นาย หนองแขม
ประพันธ์ ช่วงภูศรี 184 นาย หนองแขม 12/291
ประพันธ์ พวงจันทร์ทิพย์ 935 นาย หนองแขม 12/220
ประพา กระชับกลาง 204 นาง หนองแขม 4
ประไพ ผิวหอม 1682 นาย หนองค้างพลู 1041/8
ประไพ พลายทรัพย์ 854 นาง หนองแขม
ประไพ รุ่งเรืองชูสกุล 1096 นาง หนองค้างพลู 39/248
ประไพ แสงอาทิตย์ 1059 นาง หนองค้างพลู 24
ประภาพร นันทะโส 891 นาง หนองแขม 42/577
ประภาศรี เฟื่องปัญญา 351 นาง หนองแขม
ประภาส ศรีสุริยะไพศาล 274 นาย หนองแขม 42/198
ประมวล บุญวิเศษ 708 นางสาว หนองแขม
ประมวล ไมสุวรรณ 1667 นางสาว หนองค้างพลู
ประยงค์ เด่นอัมพร 1659 นางสาว หนองค้างพลู 39/75
ประยงค์ ประทุมรัตน์ 1296 นาย หนองค้างพลู 3
ประยุทธ กระจ่างตา 371 นาย หนองแขม 8
ประยุทธ ทรงสิริวรกุล 1569 นาย หนองค้างพลู 79/249
ประยูร มุ่งดี 789 นาย หนองแขม
ประยูร วงศ์ศรีวรรณ 807 นาย หนองแขม 42/503
ประยูร ศรีชนะ 265 นาย หนองแขม
ประยูร ศรีอุดร 286 นาย หนองแขม 53
ประวิง ผุดมาก 1519 นาย หนองค้างพลู
ประวิตร์ แซ่โซว 1458 นาย หนองค้างพลู 45/1985
ประวิทย์ ทองใจ 1241 นาย หนองค้างพลู 77/41
ประสาท จิดมณี 1233 นาย หนองค้างพลู 1074
ประสาร คงพารา 1091 นาย หนองค้างพลู 39/61
ประสาร บานเย็น 23 นาย หนองแขม
ประสิทธิ์ กิจอ่อน 828 นาย หนองแขม 73/24
ประสิทธิ์ ขวัญใจ 599 นาย หนองแขม 35/61
ประสิทธิ์ ชิตเจริญธรรม 1437 นาย หนองค้างพลู 34/10
ประสิทธิ์ ด่านจับกุม 1666 นาย หนองค้างพลู 1/57
ประสิทธิ์ โพธิจันทร์ 953 นาย หนองแขม 62
ประสิทธิ์ วังกะธาตุ 720 นาย หนองแขม 2
ประสิทธิ์ ศิลาพงษ์ 336 นาย หนองแขม
ประเสริฐ แก้วประสิทธิ์ 233 นาย หนองแขม 246
ประเสริฐ คงทน 68 นาย หนองแขม 161/1
ประเสริฐ คุ้มเนตร 1509 นาย หนองค้างพลู 45/321
ประเสริฐ ทองเสนอ 154 นาย หนองแขม 9/294
ประเสริฐ ทิพย์เหรียญ 1303 นาย หนองค้างพลู 369
ประเสริฐ ผลพืชน์ 531 พ.ท. หนองแขม 59/192
ประเสริฐ พันธ์หินกรอง 510 นาย หนองแขม 664
ประเสริฐ แสงศิริ 1510 นาง หนองค้างพลู 105
ประเสริฐ แสวงมงคล 155 นาย หนองแขม 312
ประหยัด ชวนประสพชัย 710 นาย หนองแขม
ประหยัด วิริยะปานนท์ 581 นาง หนองแขม 28
ปรัศนี เกิดบุญ 330 นางสาว หนองแขม
ปรางค์ชุดา หวังทวีวงศ์ 1082 นางสาว หนองค้างพลู 77/74
ปราณี ใจหาญ 1022 นางสาว หนองแขม
ปราณี ทีเขียว 540 นางสาว หนองแขม
ปราณี บัวไสว 503 นางสาว หนองแขม 10/183
ปราณี บินขุนทด 526 นาง หนองแขม
ปราณี ฝันเทพ 698 นางสาว หนองแขม
ปราณี วงศ์คำซาว 530 นางสาว หนองแขม
ปราณี อนันตธนวนิชย์ 806 นาง หนองแขม 28
ปราณีต ซอสูงเนิน 1266 นางสาว หนองค้างพลู 79/211
ปราโมช กิจเจริญ 159 นาย หนองแขม 19/84
ปราโมทย์ โชติช่วง 986 นาย หนองแขม 35/123
ปริญญา หอปรีชากิจ 243 นาย หนองแขม 486/159
ปริญดา จันทร์อ่อน 408 นางสาว หนองแขม 235/143
ปริวัฒน์ ไชยอุป 1497 นาย หนองค้างพลู
ปรีชา สมบัติรัตนจินดา 1087 นาย หนองค้างพลู 39/66
ปรีชา เอี่ยมสอาด 1321 นาย หนองค้างพลู 371
ปรีญา ริยาพันธ์ 1451 นาง หนองค้างพลู 80/63
ปรียาดา ชัยประเสริฐ 97 นางสาว หนองแขม 775/2
ปรียาพร จึงไพศาล 499 นางสาว หนองแขม 1/1
ปฤษณา วงศ์วิลา 488 นางสาว หนองแขม
ป้องพล เทียนจันทร์ 108 นาย หนองแขม 22/1
ปัญญา จันทนทัศน์ 887 นาย หนองแขม 14
ปัทมา มากเจริญ 723 นาง หนองแขม 12
ปาณท วิเศษหมื่น 285 นาย หนองแขม 458/177
ปาณิสรา ไพยราช 52 นาง หนองแขม 115
ป่านฤดี เพียรทอง 612 นางสาว หนองแขม
ปิติภัทร กิจธนพัฒน์ไพศาล 1663 นาย หนองค้างพลู 60/132
ปิ่น แสงจันทร์ศรี 264 นาย หนองแขม 28
ปิ่นรัตน์ ประสาททอง 750 นางสาว หนองแขม 42/635
ปิยพร เล็กกุลวัฒน์ 1554 นางสาว หนองค้างพลู 541
ปิยศุภ้สสร ชื่นชวน 292 นางสาว หนองแขม 41
ปิยะ โพธิสาร 659 นาย หนองแขม
ปิยะนารถ บุญนิธิกร 1409 นางสาว หนองค้างพลู 78/232
ปิยะมาศ ฤทธิเทพ 867 นางสาว หนองแขม 44/205
ปิยาภรณ์ งามเจริญ 754 นางสาว หนองแขม
ปุณยวีร์ พงเขียว 401 นางสาว หนองแขม 37
เปลื้อง อยู่รอย 1060 นาย หนองค้างพลู
เปิ้ล พุ่มมาลี 376 นางสาว หนองแขม 4/24
ผจง นามคาน 1037 นาย หนองแขม
ผดุง ทัศนาลักษณ์ 1270 นาย หนองค้างพลู 1021/49
ผดุง เนตรทัศน์ 1181 นาย หนองค้างพลู 77-/91-92
ผ่องศรี เขียวไม้งาม 587 นาง หนองแขม 40
ผัด โสดา 671 นาย หนองแขม
ผุสดี ทองเสนอ 173 นาง หนองแขม 9/292
พงศกร เจริญพานิชสันติ 1672 นาย หนองค้างพลู 944
พงศกร ชัยมหาศาล 980 นาย หนองแขม 18/100
พงศกร ภูภักดิ์ 1536 นาย หนองค้างพลู 45/1559
พงศธร มากรุ่งแจ้ง 388 นาย หนองแขม 52/230
พงศ์ศกร โพธิ์เอี่ยม 647 นาง หนองแขม 111/173
พงศ์ศิริ พันธุโพธิ์ 216 นาย หนองแขม 19/28
พงษ์ทอง ทองนวล 766 นาย หนองแขม 1438
พงษ์พิศ จรดล 547 นาย หนองแขม 42/37
พงษ์ศักดิ์ พงศ์รักษา 871 นาย หนองแขม 50/217
พงษ์ศักดิ์ มาลาสาย 1600 นาย หนองค้างพลู 1032/51
พจนา จุฬารัตน์ 519 นางสาว หนองแขม 176
พชร ทับเที่ยง 1614 นาย หนองค้างพลู 333/49
พนิดา ตีระวนิชพงศ์ 962 นาง หนองแขม 60/210
พนิตตา สถาพร 1000 นางสาว หนองแขม 486/98
พยอม จันทร์สิต 1449 นาง หนองค้างพลู 117
พยอม เอมบัว 1521 นาย หนองค้างพลู
พยุง สายสวาท 89 นาย หนองแขม 57/251
พเยาว์ เจียมจันทร์แจ้ง 375 นางสาว หนองแขม 563
พเยาว์ บุญมี 1147 นาย หนองค้างพลู 4/181
พรชนก สิริสวัสดิ์ 656 นางสาว หนองแขม 19/115
พรชัย จันทร์ทร 620 นาย หนองแขม 486/223
พรชัย จันที 1331 นาย หนองค้างพลู 39/573
พรชัย ฉัตรศรีอุดมสุข 1136 นาย หนองค้างพลู 40/314
พรชัย ธารารัตนวงศ์ 65 นาย หนองแขม 10/38
พรชัย ลาภบิดร 739 นาย หนองแขม 143/15
พรณรัตน์ ธนเสริมณวัฒน์ 1620 นาง หนองค้างพลู 22/12 ม.7
พรทิพย์ ชื่นตถา 197 นางสาว หนองแขม
พรทิพย์ ลมุนพันธ์ 1626 นาง หนองค้างพลู 1026/57 ม.7
พรทิพย์ ลีลารุ่งวัฒนโสภณ 936 นาง หนองแขม 79/357
พรทิพย์ เลือดทหาร 1623 นาง หนองค้างพลู 73
พรทิพย์ หฤทย์ภาวศุทธิ 1217 นาง หนองค้างพลู 45/1685
พรเทพ ไม่คล้ามศึก 255 นาย หนองแขม
พรธวัช รัตติรมย์ 1420 นาย หนองค้างพลู 15/1
พรนภัสส แจ้งสว่าง 1306 นางสาว หนองค้างพลู 45/1490
พรประภา สุทธิสาร 1118 นางสาว หนองค้างพลู 45/1225
พรปวีณ์ วิวัฒน์ธนสาร 1293 นางสาว หนองค้างพลู 4
พรพรรณ สงวนวงศ์วาน 163 นาง หนองแขม 1/25
พรพัฒนา แม้นมาศ 263 นาง หนองแขม 147
พรเพ็ญ พูลสุข 945 นางสาว หนองแขม
พรรณี บุญยิ่ง 1535 นาง หนองค้างพลู 1041/1
พรรณี เสถียรชัชวาล 1350 นางสาว หนองค้างพลู 45/421
พรลภัสล์ อัญกรเตชสิทธิ์ 1313 นาง หนองค้างพลู 188
พรเลิศ ภาณุทัต 424 นาย หนองแขม 196
พร้อม ยาน้อย 1164 นาย หนองค้างพลู 1
พลอดี สุขมงคล 374 นาง หนองแขม 1/84
พลินี แสนสุข 1149 นาง หนองค้างพลู 53/35
พวงเพ็ชร เรืองสุข 357 นางสาว หนองแขม 2
พศิน เพ็ญศิริพันธุ์ 1333 นาย หนองค้างพลู 284
พศิษฐ์ รวีวัฒน์ศิริ 1524 นาย หนองค้างพลู 10
พสธรณ์ ตั้งนรชน 1496 นาย หนองค้างพลู
พอใจ สุขพันธ์ 1444 นาง หนองค้างพลู 8
พะเยาว์ รัตนรังสรรค์ 1312 นางสาว หนองค้างพลู 18
พัชชิราพร เอี่ยมสำอางค์ 412 นางสาว หนองแขม 35/36
พัชมน อัคนิตย์ 678 นาง หนองแขม 57/209
พัชรนันท์ วรจารุพิพัฒน์ 1443 นางสาว หนองค้างพลู 40/3
พัชรพร บุญลือลักษณ์ 105 นางสาว หนองแขม 4/206
พัชรินทร์ โพธิ์เจริญ 1343 นางสาว หนองค้างพลู 212/184
พัชรี สอนแม่น 175 นางสาว หนองแขม 35/484
พัชรีญา จวนชัย 229 นางสาว หนองแขม 125
พันทอง ชนะธร 601 นาย หนองแขม
พันธ์งา อินทรมาพลอย 492 นาง หนองแขม
พันธ์ณกร วุฒิสุข 30 นาย หนองแขม 75/7
พันธุ์ทิพย์ นันทบุศยชาติ 406 นางสาว หนองแขม 147/61
พันสวัสดิ์ จันทจร 64 นาย หนองแขม
พัลลภ อยู่ทอง 168 นาย หนองแขม 161/56
พานิช พันธ์เตี้ย 1053 นาย หนองแขม 14
พาย บุญอินทร์ 459 นาย หนองแขม 50/254
พิกุล บรรพศรี 135 นางสาว หนองแขม
พิกุล บัวตูม 926 นาง หนองแขม 32
พิกุล สีเทา 114 นางสาว หนองแขม 458/328
พิชัย จงเจริญ 538 นาย หนองแขม
พิชิต พงษ์เจริญ 147 นาย หนองแขม 486/95
พิเชษฐ์ ประทุมมาตร 1653 นาย หนองค้างพลู
พิทักษ์ กะการดี 1120 นาย หนองค้างพลู
พิทักษ์ เลิศวิรัชชัยนันท์ 803 นาย หนองแขม 36,38
พินัย เจริญวิวัฒนกิจ 949 นาย หนองแขม 1/98
พิพัฒน์ ปิยปรีชานันท์ 603 นาย หนองแขม 25
พิม กระชับกลาง 194 นาย หนองแขม 6
พิมพ์พรรณ แสนปัญญา 472 นางสาว หนองแขม 52/166
พิมพ์สุชา ศศิพงศ์อนันต์ 1281 นางสาว หนองค้างพลู 79/39
พิมพา โอนนอก 1507 นางสาว หนองค้างพลู
พิมลศักดิ์ วัฒนอมาตย์ 314 นาย หนองแขม 27
พิศกนก กำเหนิดนนท์ 1640 นางสาว หนองค้างพลู 45/2021
พิศเพลิน พูลสุข 212 นางสาว หนองแขม 1198
พิศมัย ปฏิวรณ์ 764 นางสาว หนองแขม 143/34
พิสชา ตันประวัติ 1165 นางสาว หนองค้างพลู 17/4
พิสิฐ ปิยปรีชานันท์ 598 นาย หนองแขม 27
พิสิทธิ์ สุทธิสิงห์ 124 นาย หนองแขม 51/489
พีรเดช บัวเย็น 634 นาย หนองแขม 19/85
พีรศักดิ์ เลิศนันทนายศ 706 นาย หนองแขม 35/234
พีรอร หมุดเพ็ชร 1067 นางสาว หนองค้างพลู 5/52
พีระพันธ์ จาดชลบท 746 นาย หนองแขม 85
พีรัญ ครุธดำรพ 1304 นาย หนองค้างพลู
พุทธา สุภาพ 1671 นางสาว หนองค้างพลู 54/32
พุทธิพงษ์ ชัยสิริธรรมโชติ 350 นาย หนองแขม 19/110
พุ่มพวง สุทธิมา 36 นางสาว หนองแขม
พูลทรัพย์ ธัญญเจริญ 1041 นาย หนองแขม
เพชรดี แอ้ชัยภูมิ 1004 นางสาว หนองแขม 10/91
เพชรพนม เครือคำ 19 นาย หนองแขม
เพชราพร เอี่ยมสะอาด 449 นาง หนองแขม 258 ม.10
เพ็ญนภา โพธิ์ศรี 422 นาง หนองแขม
เพ็ญรัศมี ขันเงิน 495 นางสาว หนองแขม
เพ็ญศรี จึงประดิษฐ์ผล 1551 นาง หนองค้างพลู 1014/54
เพ็ญศรี ฉิรินัง 280 นางสาว หนองแขม 60/101
เพ็ญศรี วัณณะพงษ์ 349 นาง หนองแขม 3
เพ็ญศรี เวชชกิจ 1032 นาง หนองแขม 81
เพทาย ชั่งศักดิ์ 27 นาย หนองแขม 57/154
เพลิน ริยาพันธ์ 1074 นาย หนองค้างพลู
เพลินกมล ทินบุตร์ 312 นางสาว หนองแขม 50
เพลินตา สว่างโชครักษา 1061 นางสาว หนองค้างพลู
ไพฑูรย์ ชาญณรงค์ 281 นาย หนองแขม 50/7
ไพฑูรย์ สะราคำ 267 นาย หนองแขม
ไพบูลย์ จันทร์เศษ 1413 นาย หนองค้างพลู 67/4
ไพบูลย์ มุธุขันธ์ 407 นาง หนองแขม 694
ไพรัช เกตุพลอย 1063 นางสาว หนองค้างพลู 330
ไพรัช ปานเกษม 134 นาย หนองแขม 12/311
ไพรัส สุเนตร์ 1251 นาย หนองค้างพลู
ไพเราะ ติวาสนันท์ 496 นาง หนองแขม 210
ไพเราะ อัชชะ 339 นาง หนองแขม 338
ไพโรจน์ คงเจ็ดเข็ม 1662 นาย หนองค้างพลู 134
ไพโรจน์ นิลมณี 549 นาย หนองแขม
ไพโรจน์ โพธิ์ศรี 232 นาย หนองแขม 10/51
ไพโรจน์ แสงโสภิต 319 นาย หนองแขม 187
ไพโรจน์ หนึ่งคำมี 1299 นาย หนองค้างพลู 852
ไพโรจน์ เอมบัว 1474 นาย หนองค้างพลู
ไพลิน เลี้ยงวิจิตร 152 นางสาว หนองแขม 52/47
ไพวัล สายสุวรรณ์ 687 นางสาว หนองแขม
ไพศาล โต๊ะสกุล 741 นาย หนองแขม 49/1
ไพศาล ธาตุสุวรรณ 895 นาย หนองแขม 4/69
ไพสิฐ พิบูลแพรวรุ่ง 1668 นาย หนองค้างพลู 35/285
ฟุ้ง สิมณี 419 นาย หนองแขม
ภค เจริญศรี 199 นางสาว หนองแขม 5/34
ภรณี ทับทิม 1564 นาง หนองค้างพลู 26/131
ภรภิรมย์ ประสงค์ดี 574 นาย หนองแขม 48
ภัครวรรธน์ แก้วบุญส่งเสริม 443 นาย หนองแขม 17/3
ภัคว์ จันทร์ปลอด 1257 นาง หนองค้างพลู 6/58
ภัทรี นิวงษ์ 318 นางสาว หนองแขม 52/79
ภัสนันท์ กะลำพะบุตร 1069 นาง หนองค้างพลู
ภัสส์กุญช์ ทวีโรจน์มงคล 182 นาง หนองแขม 23
ภาณุพงษ์ พัวภวเวช 607 นาย หนองแขม 12/206
ภานุ สันติสุขศักดิ์ 241 นาย หนองแขม 9/327
ภารดี มะกรูดอินทร์ 1263 นางสาว หนองค้างพลู 79/412
ภาวนา แซ่ฟุง 576 นางสาว หนองแขม 51/10
ภาวิณี สุขพร 1673 นางสาว หนองค้างพลู 49/43
ภาวิณีย์ สายสงค์ 429 นางสาว หนองแขม
ภาวินี น้อยสอน 665 นาง หนองแขม
ภาสกร เครือจีนเต็ง 1201 นาย หนองค้างพลู
ภิตินันท์ เติมทอง 1160 นางสาว หนองค้างพลู 54/208
ภิศธิฌา เสือเหลือง 1541 นาง หนองค้างพลู 45/1845
ภูริตา เต็มสุขกมล 29 นางสาว หนองแขม 143/107
ภูริพัฒน์ หิรัญวาทิต 733 นาย หนองแขม 159
ภูวิศ ชินอรุณมังกร 405 นาย หนองแขม 52/86
ภูษิต โอสถสถาพร 100 นาย หนองแขม 143/215
มณชญา กฤษบุญชู 1371 นางสาว หนองค้างพลู 45/653
มณเฑียร เนื่องจำนงค์ 1114 นาย หนองค้างพลู
มณีวรรณ แซ่โก้ย 1171 นางสาว หนองค้างพลู 8
มณีวรรณ ล่าดี 39 นาง หนองแขม 10/159
มนต์ชัย พรหมหิตาทร 1511 นาย หนองค้างพลู 53/158
มนตรี แก้วอรุณคำ 903 นาย หนองแขม 486/184
มนตรี ขำขจร 1572 นาย หนองค้างพลู
มนตรี เติมรุ่งสกุล 645 นาย หนองแขม 35/483
มนทิรา เก่งเขตกรณ์ 1106 นางสาว หนองค้างพลู 45/1131
มนทิวา ลู่ประเสริฐกุล 1138 นางสาว หนองค้างพลู 207/167
มนัส ทองนพเก้า 755 นาย หนองแขม
มนัส อ่องจรูญ 187 นาย หนองแขม 42
มนัสชัย ชาญประเสริฐกุล 1686 นาย หนองค้างพลู 24/26
มริสา บัวแก้ว 985 นางสาว หนองแขม 458/248
มลทา มีชูนุทร์ 76 นาง หนองแขม 57/64
มลยา มนัสวีระพร 55 นางสาว หนองแขม 719/144
มลิวรรณ มลานวน 582 นางสาว หนองแขม
มัลลิกา เหล่าวัฒนาเจริญ 391 นางสาว หนองแขม 10/212 ม.5
มานพ สามเสน 1064 นาย หนองค้างพลู
มาโนช แป้นรอด 736 นาย หนองแขม
มาลัย แจ้งจำรัส 1445 นางสาว หนองค้างพลู 79/373
มาลิน มีมานาน 1528 นาง หนองค้างพลู 6/118
มาลินี หัตถเสรีพงษ์ 269 นางสาว หนองแขม 2/288
มาลี กงกะนันทน์ 1416 นาง หนองค้างพลู 103
มาลี จิตร์สุภาพ 1651 นาง หนองค้างพลู 1025/45 ม.7
มาลี แถวพันธ์ 200 นางสาว หนองแขม 726
มาลี เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ 1360 นางสาว หนองค้างพลู 45/925
มิตรชาย โสภณกิตติกุลชัย 139 นาย หนองแขม 161/38
มีชัย จินโต 1482 นาย หนองค้างพลู
มีนา ซู 1121 นาง หนองค้างพลู 45/616
มีนา รุจิเทศ 1489 นาง หนองค้างพลู 40/179
มุกดา นาทรา 83 นาง หนองแขม 29/4
เมทินี วิเชียรกุล 583 นางสาว หนองแขม 52/39
เมธินี เชิญชัยวชิรากุล 833 นางสาว หนองแขม 3
เมษา เดชเชียร 462 นาย หนองแขม 143/175
แม้น จุ้ยทองคำ 1169 นาง หนองค้างพลู 18
ไมตรี โพธิ์ทอง 1359 นาย หนองค้างพลู 1044/8
ยอดชาย กิจบำรุงพรชัย 769 นาย หนองแขม 72
ยิน บัวขำ 982 นาย หนองแขม 807
ยุทธนา ทองจันทนาม 335 นาย หนองแขม
ยุทธนา ทองปุสสะ 1012 นาย หนองแขม 28
ยุทธนา วาสนดิลก 372 นาย หนองแขม 10/30
ยุทธพงค์ พรมสิงห์ 857 นาย หนองแขม 143/102
ยุทธพงษ์ โล่ลา 490 นาย หนองแขม
ยุพา เกษม 1109 นาง หนองค้างพลู 75/233
ยุพา ทองศรีสุทร 1314 นาง หนองค้างพลู 207/123
ยุพิน จรามร 72 นาง หนองแขม
ยุพิน ชมจันทร์ 387 นาง หนองแขม 68
ยุพิน ปลื้มสวาสดิ์ 717 นาง หนองแขม 42/875
ยุพิน สุขสุแพทย์ 1374 นาง หนองค้างพลู 84
ยุรีวรรณ นิลสลับ 512 นางสาว หนองแขม 35/452
ยุวดี เขียวพานิช 1112 นางสาว หนองค้างพลู 35/68
ยุวดี สัมพันธวรบุตร 1563 นาง หนองค้างพลู 333/139
ยุวนันท์ พลายน้อย 1122 นางสาว หนองค้างพลู 67
ยูนาน ละอองทัพ 1034 นางสาว หนองแขม
เยาวรัตน์ เหล่างาม 1558 นาง หนองค้างพลู 12
เยื้อง โห้หาญ 1276 นาย หนองค้างพลู
รจรินทร์ ภูน้ำต้น 25 นางสาว หนองแขม
รณกร วงษ์โสรถ 185 นาย หนองแขม 42/75
รติรส ชาวชายโขง 913 นางสาว หนองแขม 79/245
รพิชา อร่ามวงศ์ 383 นาง หนองแขม 226
รสสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ 465 นางสาว หนองแขม 12/289
ระมุน นาพังคะบุตร 1142 นาง หนองค้างพลู
ระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์ 440 นาง หนองแขม 458/212
ระไม แก้วมุลตรี 486 นาง หนองแขม
ระเวง ประเพณี 487 นาย หนองแขม
รักดาว ปิติทศพล 914 นางสาว หนองแขม 664
รักเล่ หอยจับ 1612 นาง หนองค้างพลู 45/1812
รัชดาพร เลิศพูลทรัพย์ 123 นาง หนองแขม 1/17
รัชนก แซ่เอา 183 นางสาว หนองแขม
รัชนี ชุ่มบุญชู 129 นางสาว หนองแขม 42/675
รัชนี ภูฆัง 439 นางสาว หนองแขม 52/193
รัชนี อ่อนสำอางค์ 797 นาง หนองแขม 38/80
รัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 224 นาง หนองแขม 443
รัชพล พฤกษมาศ 33 นาย หนองแขม 42/253
รัชสาท มีชัย 1283 นาย หนองค้างพลู 10/520
รัตนกาญจน์ นพเวช 1209 นาง หนองค้างพลู 1023/79
รัตน์ติยา กาประโคน 713 นางสาว หนองแขม
รัตนา จินตยาวุฒิ 1325 นางสาว หนองค้างพลู 1019/38
รัตนา ใจดี 1621 นางสาว หนองค้างพลู 45/783
รัตนา นันตะสุคนธ์ 1278 นาวาเอกหญิง หนองค้างพลู 39/60
รัตนาภรณ์ จูงวงษ์สุข 728 นาง หนองแขม 59/23
รัศมี นิตุทอน 662 นาย หนองแขม
รัศสุพงษ์ บัวลอย 1099 นาย หนองค้างพลู
ราเชนทร์ ทัศศิริ 1457 นาย หนองค้างพลู
ราม มะโนรัมย์ 1079 นาย หนองค้างพลู 1/101
รำพรรณ ประสพสุวรรณ 1641 นาง หนองค้างพลู 18
รำพึง เชื้อมั่ง 799 นาง หนองแขม 1166
รุ้งตะวัน กาญจนาภิพันธุ์ 600 นาง หนองแขม 35/142
รุ่งตะวัน เกษหอม 648 นางสาว หนองแขม 13
รุ่งทิพย์ ปานรัตน์ 802 นางสาว หนองแขม
รุ่งนภา กิ่งเดือน 660 นางสาว หนองแขม
รุ่งระวี ลีละผลิน 1570 นาง หนองค้างพลู 24
รุ่งราวัลย์ คันทะประเทศ 719 นางสาว หนองแขม
รุ่งเรือง สรสิทธิ์ 705 นาย หนองแขม
รุ้งลาวัลย์ เหล่าสุวรรณ 1010 นางสาว หนองแขม
รุจาภา โฉมมณี 606 นาย หนองแขม
รุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ 975 นางสาว หนองแขม 44/55
รุจี ขาวเจริญ 1630 นางสาว หนองค้างพลู 18
รุณ คำมา 217 นาง หนองแขม 35/432
เรณุกา สุขอุดมโชคชัย 143 นางสาว หนองแขม 42/262
เรไร กุศลซู 1537 นาง หนองค้างพลู 880
เริงชัย ยิ่งทวีคูณ 905 นาย หนองแขม 1/352
เริงฤทธิ์ เบ้านุวงศ์ 1598 นาย หนองค้างพลู 7
เริงสรรค์ กองทองหลาง 910 นาย หนองแขม
ฤกษ์ขัย คุ้มครองสุข 703 นาย หนองแขม 389/1
ลดาวัลย์ ระย้า 1502 นางสาว หนองค้างพลู
ลภัสรดา มะโนบาล 415 นาง หนองแขม
ลมุน พิทักษา 46 นางสาว หนองแขม
ละมัย มนัสวีระพร 53 นาง หนองแขม 285
ละไม ทองเต็ม 257 นางสาว หนองแขม
ละไม ภูคงน้อย 1604 นางสาว หนองค้างพลู 43/123
ละออง คงสันเทียะ 1483 นาง หนองค้างพลู 35
ละเอียด ประจิตร์ 729 นาง หนองแขม 26
ลักษณ์ กองยอด 464 นาย หนองแขม 30/2
ลัดเกล้า ชีนพรัช 856 นางสาว หนองแขม
ลัดดา พุฒซ้อน 1494 นาง หนองค้างพลู 377
ลัดดา มหามงคลชัย 845 นางสาว หนองแขม 143/140
ลัดดาวัลย์ เจาะพรมมา 1368 นางสาว หนองค้างพลู 1029/58
ลันดอน เสือประสงค์ 970 นาง หนองแขม 217
ลาวัลย์ จุลกเสตถ์ 1448 นาง หนองค้างพลู 26/68
ลาวัลย์ น้อยเจริญ 1545 นาง หนองค้างพลู 99
ลาวัลย์ ภิญโญสุขสิริ 205 นาง หนองแขม 42/283
ลาวัลย์ สิงห์โต 1214 นางสาว หนองค้างพลู
ลำดวน ไชยชาติ 279 นางสาว หนองแขม
ลำพูน นาโควงค์ 136 นาง หนองแขม
ลำแพน อมาตยกุล 1679 นาง หนองค้างพลู 2
ลำภู หงษ์เวียงจันทร์ 1264 นาย หนองค้างพลู
ลิ้นจี่ ทองโกมล 58 นาง หนองแขม 108
ลุน ฝั้นเครือ 1294 นาย หนองค้างพลู
เล็ก จันทรเนตร 1491 นาง หนองค้างพลู 18
เล็ก โพธิ์กระทุ่ม 883 นาย หนองแขม 48
เล็ก อริยะสุนทร 43 นาง หนองแขม 50/237
เลิศพงศ์ ทิพธนากิตติพร 1624 นาย หนองค้างพลู
เลี้ยง แสนนอน 787 นางสาว หนองแขม
วงเดือน สุภัคธรรมคุณ 956 นางสาว หนองแขม
วงษ์ มาวิมล 1072 นาย หนองค้างพลู 1
วชิระวุฒิ กระจ่างจิตร์ 1611 นาย หนองค้างพลู
วนิดา พวงสด 1177 นาง หนองค้างพลู
วรจิตร มาลีบุตร 760 นาย หนองแขม 1/141
วรจิตร ศิริปะกะ 80 นาย หนองแขม 1/450
วรชัย ศรีนาม 661 นาย หนองแขม
วรณัฐ เอี่ยมประกิต 788 นางสาว หนองแขม 29
วรเทพ บุญนิธิยิ่งยง 608 นาย หนองแขม 44/128
วรเทพ มหาพนานนท์ 1369 นาย หนองค้างพลู 1023/51
วรนุช ภู่ระหง 386 นาง หนองแขม
วรพจน์ ทัศนาอธิคม 747 นาย หนองแขม 9/32
วรรณกนก ทองยิ่ง 389 นาง หนองแขม 279
วรรณทนา ศรีสวัสดิ์ 1467 นาง หนองค้างพลู 142
วรรณพร นามศิริ 987 นาง หนองแขม 107
วรรณพา สมสิงห์ 1161 นางสาว หนองค้างพลู
วรรณวิสา สุวรรณผ่อง 779 นางสาว หนองแขม
วรรณา ฟักเถื่อน 461 นาง หนองแขม 79/1
วรรณา แย้มมีกลิ่น 1002 นาง หนองแขม 1432
วรรณา สายศุภมาตร 627 นางสาว หนองแขม 12/329
วรรณา สุขีประเสริฐ 1543 นางสาว หนองค้างพลู 333/40
วรรณา สุวรรณ 1526 นางสาว หนองค้างพลู 24/78
วรรณา อรุณมิตร 1129 นางสาว หนองค้างพลู 36
วรรณี เทียนจันทร์ 580 นาง หนองแขม 30
วรวรรณ พานทอง 1052 นางสาว หนองแขม 37/20
วรวุฒิ เล็กศิลา 1390 นาย หนองค้างพลู 40/398
วระศักดิ์ กุลนาวรรณ์ 541 นาย หนองแขม
วรางค์กุล ส่องแสงจันทร์ 342 นางสาว หนองแขม 42/207
วราพร จงท่องกลาง 1305 นางสาว หนองค้างพลู 27/22
วราภรณ์ คัมภิรานนท์ 1056 นางสาว หนองค้างพลู
วราภรณ์ วงกลม 251 นางสาว หนองแขม 317
วราภรณ์ วุฒิยา 1265 นาง หนองค้างพลู 15/231
วรารัตน์ เสมแก้ว 630 นางสาว หนองแขม 13
วรินดา ดวงตา 1656 นางสาว หนองค้างพลู
วรินทรทิพย์ มุ่งเพียรดี 751 นาง หนองแขม 554
วริษฐา เรืองสิทธินนท์ 1498 นางสาว หนองค้างพลู 1013/55
วลัยพร โชติเสนา 534 นางสาว หนองแขม 17/74
วลัยพร บำรุงไทยพัฒนา 516 นางสาว หนองแขม 7/28
วลัยมาศ จีนเหรียญ 762 นาง หนองแขม 345
วลีรัตน์ วิบูลย์นรชาติ 890 นาง หนองแขม 10/102
วสันต์ สายเสมา 879 นาย หนองแขม 5/63
วัง เนตรพิทักษ์พงศา 1398 นาย หนองค้างพลู 18
วัชระ กลิ่นหอม 770 นาย หนองแขม
วัชรินทร์ แก่นจันทร์ 109 นาง หนองแขม 35/54
วัชรี แดงวงษ์ 967 นางสาว หนองแขม 1054
วัชรี มณีนาคาฤทธิ์ 126 นาง หนองแขม 50/153
วัฒนทร ปณิธิมนต์ 26 นาย หนองแขม 458/308
วัฒนะ มาสนอง 564 นาย หนองแขม 97/224
วัฒนา สังขาระ 1302 นาง หนองค้างพลู 9
วันชัย ใจอารีย์ 359 นาย หนองแขม 9
วันชัย พีระพงศ์ชัย 625 นาย หนองแขม
วันชัย ลอองจันทร์ 868 นาย หนองแขม 34/1
วันชัย วิยาภรณ์ 683 นาย หนองแขม 5/3
วันโชค สมัยเทอดศักดิ์ 178 นาย หนองแขม 50/97
วันดี ทวีศักดิ์ทรัพย์ 588 นางสาว หนองแขม 147/57
วันดี นพคุณ 480 นางสาว หนองแขม 42/10
วันดี ปิยะวานิช 230 นางสาว หนองแขม 12/437
วันดี หนูทอง 919 นาง หนองแขม 12/347
วันทน สังขรัตน์ 1078 นาย หนองค้างพลู 45/693
วันทนา จันตองสิน 411 นาง หนองแขม 17/184
วันทนีย์ นรสิงห์ 1261 นาง หนองค้างพลู 5/59
วันทา วรกิจ 1608 นาง หนองค้างพลู 77/58
วันพร จาดเจริญ 1337 นาง หนองค้างพลู 27/37
วันเพ็ญ ตรีสุริยา 1309 นาง หนองค้างพลู 175
วันเพ็ญ รูปดีเหมาะ 1020 นางสาว หนองแขม
วัลภา อาชีวปริสุทธิ 878 นางสาว หนองแขม 59/267
วัลยดา อ่อนน่วม 358 นางสาว หนองแขม 581
วัลย์นิภา เติมธนสมบัติ 268 นางสาว หนองแขม 35/310
วัลลภ สุขุมพันธ์ 1113 นาย หนองค้างพลู 14/91
วัลลภา รักพานิช 463 นาง หนองแขม 592
วัสสันต์ เชื้อชิดแดง 966 นาย หนองแขม 32
วาริน เจนสิริสุนทร 939 นาง หนองแขม 42
วาริน ยอดนวล 1092 นาย หนองค้างพลู
วารินทร์ ชุ่มบูญชู 479 นาง หนองแขม 42/146
วารินทร์ บุญรอด 98 นางสาว หนองแขม
วารี ขาวเขาอ้อ 1086 นางสาว หนองค้างพลู 39/128
วารีรัตน์ แซ่ฉั่น 1647 นาง หนองค้างพลู 49/51
วารุณี คุ้มสว่าง 425 นาง หนองแขม
วารุณี ดำรงศักดิ์ 596 นาง หนองแขม 6
วาสนา เสนปิ่น 836 นางสาว หนองแขม
วิกรณ์ กำธรเจริญ 1432 นาย หนองค้างพลู 40/50
วิชชุกร สรรพสุข 337 นาวาอากาศตรี หนองแขม 66
วิชัย ชิตโสภณดิลก 380 นาย หนองแขม 34/12
วิชัย ผกผ่า 207 นาย หนองแขม 582
วิชัย วสุธาโสภณดำรงค์ 997 นาย หนองแขม 118
วิชัย ศักดิ์วุฒิพันธุ์ 393 นาย หนองแขม 2/145
วิชาญ ภาพเพียร 15 นาย หนองแขม
วิชิต วรวุธพุฒิพงศ์ 1083 นาย หนองค้างพลู 7
วิชุตา หอมรื่น 732 นาง หนองแขม
วิเชียร กิตติธรทรัพย์ 1088 นาย หนองค้างพลู 35/64
วิเชียร เย็นยิ้ม 1081 นาย หนองค้างพลู 5
วิทยา ชัยวงษ์ 221 นาย หนองแขม 143/172
วิทยา มะธิมะตา 150 นาย หนองแขม
วิทูล เวหล 994 นาย หนองแขม 52/218
วิธู สุขสวัสดิ์ 1352 นาย หนองค้างพลู 45/429
วินัย แสงอาทิตย์ 1062 นาย หนองค้างพลู
วินัย อินทสาร 256 นาย หนองแขม 2/209
วิภา พิมพิทักษ์ 1426 นาง หนองค้างพลู 6
วิภานันท์ ยิ่งนคร 266 นาง หนองแขม 12/83
วิภาพร ยามาตร 294 นางสาว หนองแขม
วิภาภรณ์ ขุมทอง 938 นางสาว หนองแขม
วิภาภรณ์ จึงไพศาล 1332 นางสาว หนองค้างพลู 39/471
วิมล ขาวบาง 1446 นาง หนองค้างพลู 30
วิมล โพพา 1677 นาง หนองค้างพลู 32
วิมล อนุสรณ์วัฒนกุล 931 นางสาว หนองแขม 5/149
วิมลรัตน์ ควรคนึง 539 นาง หนองแขม 4
วิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล 515 นางสาว หนองแขม 38/50
วิมลศรี โค้วสุภัทร 477 นาง หนองแขม 147/99
วิรัช อุ้ยศรีคูณ 537 นาย หนองแขม
วิรัตน์ ปากดี 275 นาย หนองแขม 50/3
วิรุต โวลา 320 นาย หนองแขม
วิโรจน์ บุญโพธิ์ 311 นาย หนองแขม 77/108
วิฤต ก้านประดิษฐ 682 นาย หนองแขม
วิลัย เหลือศรีจันทร์ 8 นาง หนองแขม
วิลัยพร ทาแพง 529 นางสาว หนองแขม
วิลัยวัล ศรีเมือง 284 นางสาว หนองแขม 115/96
วิลาวัณย์ กฤษณวิภาคพร 1295 นาง หนองค้างพลู 26/368
วิลาวัณย์ อากรสุวรรณโชค 1405 นาง หนองค้างพลู 79/165
วิไล ปลื้มจิตร 584 นาย หนองแขม 42/582
วิไล ศรีสุวรรณ 1571 นาง หนองค้างพลู 60
วิไลพร ศรีปานแก้ว 507 นางสาว หนองแขม 5/95
วิไลวรรณ เถาว์หอม 290 นางสาว หนองแขม 326
วิวัฒน์ อุลิศนันท์ 431 นาย หนองแขม 12/397
วิศิษฎ์ วงศาโรจน์ 1043 นาย หนองแขม 1/183
วิษณุ เลิศพร 527 นาย หนองแขม 5/118
วิษณุกร คงสมเพียร 1125 นาย หนองค้างพลู 26/62
วิสสุดา แดงสำราญ 271 นางสาว หนองแขม 35/134
วิสิฐ ธนกิจอำไพ 1031 นาย หนองแขม 11
วีณา อินทสร 1652 นางสาว หนองค้างพลู 1
วีรชัย อรุณจินดาวรรณ 1252 นาย หนองค้างพลู 1019/67
วีรดา ส่งเสริมสกุล 1291 นางสาว หนองค้างพลู
วีรนิจ ลิมปะถาวรพงศ์ 37 นาย หนองแขม 44/99
วีรพงษ์ คงใหญ่ 363 นาย หนองแขม
วีรศักดิ์ หิรัญญสัมฤทธิ์ 1361 นาย หนองค้างพลู 200
วีระชัย แก้วเงิน 146 นาย หนองแขม
วีระชัย ลักษมีการค้า 597 นาย หนองแขม 5/19
วีระดา เตชะเกิดกมล 313 นาง หนองแขม 449
วีระศักดิ์ ประสงค์รัตนากุล 1134 นาย หนองค้างพลู 1020/58
วุฒิ ทองทรัพย์ใหญ่ 260 นาย หนองแขม 91
วุฒิชัย ใจวงศ์ 1187 นาย หนองค้างพลู 16
วุฒิชัย ตั้งกุลพานิชย์ 1152 นาย หนองค้างพลู
วุฒิพงษ์ พฤกษ์ชาติกุล 888 นาย หนองแขม 44/110
เวชพิสิษฐ บุญส่งประเสริฐ 1548 นาย หนองค้างพลู 6/165
แววตา กำธรเจริญ 1433 นาง หนองค้างพลู 39/44
ศรชัย สวัสดิวงศ์ 1135 นาย หนองค้างพลู 80/177
ศรเพชร ศิลปขันธ์ 1629 นาย หนองค้างพลู 54/2
ศรัณญา เหมาะโสม 679 นางสาว หนองแขม
ศรัณย์ วัฒนกิจไพบูลย์ 1347 นาย หนองค้างพลู 59/363
ศรัยกร ปรัชธันย์ชนก 858 นางสาว หนองแขม 115/21
ศราวุธ ขำทรัพย์ 1580 นาย หนองค้างพลู 13
ศราวุธ แสงใส 711 นาย หนองแขม
ศรินภัสร์ นันทชัยหิรัญ 166 นางสาว หนองแขม 74
ศรินรัตน์ สุบินดี 684 นางสาว หนองแขม
ศรีไทย สายสิริเวชกุล 235 นาง หนองแขม 42/872
ศรีนภา มัสพันธุ์ 1490 นางสาว หนองค้างพลู 45/1557 ม.1
ศรีนวล ปิ่นแช่ม 504 นาง หนองแขม 26/3
ศรีสุวรรณ ไกยลุน 1280 นาย หนองค้างพลู 73/4
ศรุชา ทีปศักดิ์ 1676 นาง หนองค้างพลู 115
ศศิณา เหล็กเพชร 1226 นางสาว หนองค้างพลู
ศศิธร จุลแดง 992 นางสาว หนองแขม
ศศิธร ลีหัวสระ 451 นาง หนองแขม 591 ม.10
ศักดา บุญเลิศ 1550 นาย หนองค้างพลู 40/104
ศักดิ์ชัย สีม่วง 132 นาย หนองแขม
ศักรินทร์ โค้วเหลย 482 นาย หนองแขม 42/743
ศันสนีย์ ศรีสุข 1575 นางสาว หนองค้างพลู
ศิธร ไชยประเสริฐ 430 นาง หนองแขม
ศิรประภา ภานุมาศ 426 นาง หนองแขม 9/345
ศิรัญญา ชำนาญกิจ 497 นางสาว หนองแขม 5/87
ศิราณี เพชรดี 1140 นางสาว หนองค้างพลู 26
ศิราณี เวียงพา 149 นางสาว หนองแขม 719/187
ศิรานี เนียมขำ 572 นางสาว หนองแขม 7
ศิราภรณ์ ฉายากุล 1208 นาง หนองค้างพลู 831
ศิริ คงเมือง 138 นาย หนองแขม 19
ศิริ แย้มผกา 1344 นาย หนองค้างพลู 90
ศิริกร ธนูเงิน 432 นางสาว หนองแขม
ศิริจิตร ภูกิ่งหิน 1370 นางสาว หนองค้างพลู 45/1289
ศิริชัย ก่อเกื้อสืบสาย 1438 นาย หนองค้างพลู 23/13
ศิริชัย ตระการจันทร์ 231 นาย หนองแขม 42/383
ศิริพงษ์ อุปติ 1119 นาย หนองค้างพลู 15/184
ศิริพร ผู้ภักดี 610 นาง หนองแขม 550
ศิริพร วิสุทธิ์อาชา 1657 นางสาว หนองค้างพลู 59/190
ศิริพร ศิริขำ 1008 นางสาว หนองแขม
ศิริพร เอนกสุวรรณ์ 454 นางสาว หนองแขม 17/111
ศิริพรรณกา มหามนต์ 1632 นาง หนองค้างพลู 1027/31
ศิริมาศ แก้วแกมคง 1504 นาง หนองค้างพลู 45/1955
ศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ 1566 นางสาว หนองค้างพลู 40/208
ศิริวรรณ โกยทอง 191 นางสาว หนองแขม 35
ศิริวรรณ ไข่ค้างพลู 133 นางสาว หนองแขม 5
ศิริอนงค์ พานิชเจริญ 458 นาง หนองแขม
ศิวกานต์ เจริญพิทักษ์ 1065 นาง หนองค้างพลู 6/66
ศิวพร บุญทรัพย์ 875 นาง หนองแขม 176
ศิวิไล ณ รังษี 309 นาง หนองแขม 458/397
ศุภิชญากาญจน์ สุสดี 310 นางสาว หนองแขม 7/61
ศุภิสรา โพธิ์ทัด 734 นางสาว หนองแขม
เศกสิทธิ์ ปานขาว 414 นาย หนองแขม 29
สกรรจ์ ธัญญโนทัย 566 นาย หนองแขม 50/68
สกลรัช ราชโรจน์ 250 นาย หนองแขม 35/115
สงวน รัตนชนานนท์ 616 นาง หนองแขม 52/199
สงัด มงคลวัย 164 นาง หนองแขม 2/53
สง่า เพ็งรัมย์ 104 นางสาว หนองแขม
สด กำลังชาญ 1479 น.ต. หนองค้างพลู 70/12
สด ใสสด 1141 นาย หนองค้างพลู 922
สนทนา ศิริตันติกร 1460 นางสาว หนองค้างพลู 1014/25
สนธยา จันทรกวี 326 นางสาว หนองแขม
สนธยา วิริยมาโน 1098 นาย หนองค้างพลู 289
สนธยา ศรัทธาธรรม 860 นางสาว หนองแขม
สนิท สร้อยทอง 923 นาย หนองแขม 27
สมกฤษ เมฆจาย 965 นาย หนองแขม 12/535
สมเกียรติ พรมพา 1605 นาย หนองค้างพลู 45/1661
สมเกียรติ รากทอง 639 นาย หนองแขม
สมเกียรติ สุขสมบัติ 1488 นาย หนองค้างพลู 172
สมควร จุลแดง 948 นางสาว หนองแขม
สมคิด ดวงเจริญ 869 นาย หนองแขม 50/247
สมคิด ทองดีมีศรี 137 นาง หนองแขม
สมจิต ธวัชสุภา 778 นาย หนองแขม 10
สมจิตต์ โกวเครือ 177 นาง หนองแขม 23
สมจิตร คงอ่อน 1240 นาง หนองค้างพลู 1023/36
สมจิตร จูงสุข 831 นาย หนองแขม
สมจิตร นิลพุดซา 1579 นาง หนองค้างพลู 31
สมจิตร ภู่ศรี 901 นางสาว หนองแขม 220
สมจิตร เอื้อชัยเกษม 505 นาง หนองแขม 97
สมใจ ประโพสังข์ 244 นางสาว หนองแขม
สมใจ รัตนงามแสง 1223 นางสาว หนองค้างพลู 43/331
สมชัย แซ่อั้ง 971 นาย หนองแขม 571
สมชัย ภัทรไตรรัตน์ 1388 นาย หนองค้างพลู 162
สมชาติ สุรพล 579 นาย หนองแขม 115/81
สมชาย เกิดศรีเล็ก 12 นาย หนองแขม
สมชาย แก่นจันทร์ 1540 นาย หนองค้างพลู 53/32 ม.2
สมชาย คุมปานันต์ 1453 นาย หนองค้างพลู 1028/2
สมชาย ชนะสงคราม 1207 นาย หนองค้างพลู 10/770
สมชาย ทองอนันต์ 1176 นาย หนองค้างพลู
สมชาย บุญทรัพย์ 1026 นาย หนองแขม 4
สมชาย พิมพิทักษ์ 1429 นาย หนองค้างพลู 4
สมชาย มณีนาคาฤทธิ์ 951 นาย หนองแขม 50/185
สมชาย ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 1198 นาย หนองค้างพลู 45/1053
สมชาย เลิศสวัสดิ์วงศ์ 591 นาย หนองแขม 9/248
สมชาย วีระไทย 437 นาย หนองแขม 42/165
สมชาย ศรนรินทร์ 403 นาย หนองแขม 15/1
สมชาย สร้อยสนธิ์ 861 นาย หนองแขม 42/43
สมชาย อ่ำศรีเพ็ชร์ 1573 นาย หนองค้างพลู
สมเดช เหลืองอ่อน 466 นาย หนองแขม 342
สมนึก พลบำรุง 190 นาง หนองแขม
สมนึก รัตนคุณาภรณ์ 1148 นาย หนองค้างพลู 25
สมบัติ แก่นแก้ว 1447 นางสาว หนองค้างพลู 10
สมบัติ คุดดอน 1687 นาย หนองค้างพลู 45/1264 ม.1
สมบัติ ติณะคัด 1441 นาง หนองค้างพลู 43/10
สมบุญ ธนธนาพร 295 นาง หนองแขม 86
สมบุญ พิพัฒน์เจริญชัย 369 นาย หนองแขม 213
สมบูญรักษ์ พัฒนารุ่งพานิช 395 นาง หนองแขม 719/235 ม.10
สมบูรณ์ กระทุ่มทอง 636 นาย หนองแขม 391
สมบูรณ์ กองเกิด 743 นาย หนองแขม
สมบูรณ์ แพงพรมพรึก 1522 นาย หนองค้างพลู
สมบูรณ์ มาบุญคง 1021 นาง หนองแขม 13
สมบูรณ์ รตสา 481 นาง หนองแขม 42/320
สมปอง แก้วเก้า 117 นาง หนองแขม 117
สมปอง คำน้อย 972 นาย หนองแขม
สมปอง สิงห์ดี 654 นางสาว หนองแขม
สมพงษ์ ดีบุดศรี 249 นาย หนองแขม 59/228
สมพงษ์ น้อยประชา 578 นาย หนองแขม
สมพงษ์ เพชรรอด 1389 นาย หนองค้างพลู 40/84
สมพงษ์ รอดถนอม 745 นาย หนองแขม 10
สมพร จิตตะโคตร 1431 นางสาว หนองค้างพลู
สมพร ชาลี 712 นางสาว หนองแขม
สมพร พรมมา 1048 นางสาว หนองแขม
สมพล มณีสุวรรณ์ 664 นาย หนองแขม
สมพาร สุขเสมอ 815 นาย หนองแขม
สมพิศ แถวโคกสูง 334 นาย หนองแขม
สมพิศ ปานทรงธรรม 709 นางสาว หนองแขม
สมพิศ ยอดเกษม 7 นาง หนองแขม 613
สมพิศ ยางสูง 1636 นาง หนองค้างพลู 5417
สมเพ็ช สมศรี 1018 นาย หนองแขม 50/183
สมเพชร สุวรรณรอด 301 นาย หนองแขม 194
สมโภชน์ คงการุณ 1606 นาย หนองค้างพลู 78/103 ม.6
สมมาตร วงศ์อนันต์ฐิติ 886 นาย หนองแขม 50/210
สมมาศ นาคศรี 535 นาย หนองแขม
สมรักษ์ อิทธิศิริเวทย์ 957 นาง หนองแขม 17
สมฤดี เคลือบกำเหนิด 96 นางสาว หนองแขม 9/176
สมวงค์ แสนล้ำ 773 นาย หนองแขม
สมวงษ์ ดอกมะลิ 964 นางสาว หนองแขม 11
สมศักดิ์ ชินอิสระยศ 1144 นาย หนองค้างพลู 78/225
สมศักดิ์ โตสมบุญ 893 นาย หนองแขม 42/420
สมศักดิ์ นาคจีน 1658 นาย หนองค้างพลู
สมศักดิ์ พันธุ์วรพงศ์ 943 นาย หนองแขม
สมศักดิ์ ภูมิวิจิตรการ 1153 นาย หนองค้างพลู 53/64
สมศักดิ์ หีบไธสง 1307 นาย หนองค้างพลู
สมสกุล ทองเงิน 592 นาย หนองแขม 486/67
สมส่วน แจ้งถิ่นป่า 1642 นาย หนองค้างพลู 78/102
สมสุข รัตนเสน 853 นาง หนองแขม 6
สมสุดา ล้อ 1256 นาง หนองค้างพลู 22/24
สมไสว จันทร์โสม 69 นาย หนองแขม
สมหมาย ไกรมาส 668 นางสาว หนองแขม
สมหมาย ผาติวิทย์ 1470 นาย หนองค้างพลู 45/1169
สมหมาย ศรีระบุตร 786 นาย หนองแขม 17
สมัชชา คุ้มพงษ์พันธ์ 1472 นาย หนองค้างพลู 40/346
สมานชัย หอมหวน 1285 นาย หนองค้างพลู 23
สยาม สถวิรวงศ์ 961 นาย หนองแขม 1052
สยาม อับดุลการิม 1646 นาย หนองค้างพลู 346
สรคม ธนสาร 1108 นาย หนองค้างพลู 24
สรวงสุดา รัตนวิภานนท์ 478 นาง หนองแขม 228
สร้อย สอนใจ 367 นางสาว หนองแขม 17/6
สรัญญา เกิดนิล 765 นางสาว หนองแขม 3
สรัญญา พรพันธ์ 818 นางสาว หนองแขม 42/146
สราวุทธ สัพโส 1643 นาย หนองค้างพลู
สราวุธ สุขประเสริฐ 1107 นาย หนองค้างพลู
สริญญา จิระทวีลาภ 193 นางสาว หนองแขม 147/77
สวัสดิ์ โพธิ์นิยม 1202 นาย หนองค้างพลู 33/7
สวัสดิ์ สิมนาม 1190 นาย หนองค้างพลู
สว่าง โพนขีดขิน 144 นาย หนองแขม
สวิง แสงศิริ 1649 นาย หนองค้างพลู 4
สหกฤษณ์ ศรีสุขมั่งมี 1436 นาย หนองค้างพลู 20
สหทัศน์ จังเกตุทอง 934 นาย หนองแขม 42/738
สหธัช สุวิชาพาณิชย์ 614 นาย หนองแขม 208
สังวรณ์ ชินวงษ์ 1689 นาย หนองค้างพลู 39/57
สังวาล หล่มเหลา 1688 นาย หนองค้างพลู 11
สังวาลย์ ปานเกษม 475 น.อ.หญิง หนองแขม 1456
สัจจวัจน์ แซ่อุย 18 นาย หนองแขม
สัญญพงษ์ สิทธิเนาวพัฒน์ 1253 นาย หนองค้างพลู
สัญญา กุดั่น 5 นาย หนองแขม 5/45
สัณห์สิรี แสงชัน 545 นางสาว หนองแขม 6/1
สันติ คล้ายอุบล 1411 นาย หนองค้างพลู
สันติ ตั้งตระกาลกูล 704 นาย หนองแขม 7
สันติชัย แจ่มสอาด 1532 นาย หนองค้างพลู
สันติวงษ์ บัวทวี 470 นาย หนองแขม 2/242
สันท้ศน์ ยาตรา 299 นาย หนองแขม 59/26
สัมฤทธิ์ เถือกเถาว์ 1578 นาง หนองค้างพลู
สัมฤทธิ์ บุญเลิศยะโส 658 นาย หนองแขม
สัมฤทธิ์ ภิรมย์ไชย 35 พ.อ. หนองแขม 303
สัมฤทธิ์ สอดสุข 1591 นาย หนองค้างพลู 41/27
สาคร ขยายวงศ์ 714 นาย หนองแขม
สาคร พิทักษา 814 นางสาว หนองแขม 95
สาคร วงศ์ใหญ่ 331 นาย หนองแขม
สาทร แหลมเฉียบ 1576 นางสาว หนองค้างพลู 78/328
สาธิต งามเลิศดนัย 1282 นาย หนองค้างพลู 1028/69
สาธิต อุ่นสกุล 315 นาย หนองแขม 52/168
สานิตย์ อักษรนา 1644 นาย หนองค้างพลู
สานิตย์ อินสวัสดิ์ 1376 นาย หนองค้างพลู 2
สายชล ดวงจิตร 524 นาย หนองแขม
สายทอง แจ่มพุ่ม 382 นาง หนองแขม 3
สายทองแดง นุศาสตรสังข์ 302 นางสาว หนองแขม 32/1
สายฝน ดรุณพันธ์ 1422 นางสาว หนองค้างพลู
สายหยุด ฮกมาลี 697 นาง หนองแขม
สายัญ ชมภูประเภท 533 นาย หนองแขม
สายัณห์ พงษ์พานิช 1272 นาง หนองค้างพลู 46
สายัณห์ โพธิ์เอี่ยม 1546 นาย หนองค้างพลู
สายัณห์ เลิศสิริธนารักษ์ 594 นาย หนองแขม 458/329
สาริกา สิมมา 352 นาง หนองแขม 12/399
สาโรจน์ รามรินทร์ 457 นาย หนองแขม 9
สาวิตรี วีรยวรรธน 239 นางสาว หนองแขม 11
สาวิทตรี แสนบุตร 1577 นางสาว หนองค้างพลู
สำเนียง วิบูลย์ชาติ 1674 นางสาว หนองค้างพลู 73/72
สำเนียง สุขคง 1315 นาง หนองค้างพลู 40/281
สำเนียง สุขเอม 995 นาง หนองแขม 147
สำราญ โล้สกุล 399 นาย หนองแขม 9
สำเริง นิยมวิวัฒนกุล 493 นาย หนองแขม 319
สำเริง เย็นชุ่ม 1486 นาย หนองค้างพลู 18
สำลี ราษไทย 921 นาง หนองแขม
สิทธิชัย นารากุล 252 นาย หนองแขม 1/454
สิทธิชัย มาวิมล 820 นาย หนองแขม 181
สิทธิเดช เปลี่ยนดี 925 นาย หนองแขม 41
สิทธิทรัพย์ ต้อนรับโชค 511 นาย หนองแขม 35/450
สิรนาถ เสือแย้ม 1066 นาง หนองค้างพลู 10/291
สิรภพ จันทะเกตุ 1070 นาย หนองค้างพลู 10/723
สิริ อธิกุลวงศ์ 381 นาย หนองแขม 5
สิริพร ใจบำรุง 1635 นาง หนองค้างพลู 4
สิริพร ประชุมวงศ์ 1461 นาง หนองค้างพลู 27/96
สิริพรรณ ตั้งโชคทิพย์ 1330 นางสาว หนองค้างพลู 43/144
สิริมา พุ่มประจำ 785 นางสาว หนองแขม
สีไพร กองคำ 1297 นางสาว หนองค้างพลู
สุกรี เนียมธรรม 979 นาย หนองแขม
สุกฤตา โพธิ์นิยม 416 นางสาว หนองแขม 12/323
สุกัญญา ชัยขวัญ 700 นางสาว หนองแขม 486/230
สุกัญญา ทองม่วง 418 นาง หนองแขม
สุกัญญา ภาโนราช 59 นาง หนองแขม 17/14
สุกัญญา รองทอง 920 นางสาว หนองแขม 222
สุกัญญา รุ่งอินทร์ 107 นาง หนองแขม
สุกัญญา เลิศอนันต์ 1323 นาง หนองค้างพลู 78/291
สุกัญญา และสำราญ 1011 นางสาว หนองแขม
สุกัญญา สิริรัตน์ศักดิ์กุล 782 นาง หนองแขม 59/82
สุกันยา เจริญสูงเนิน 417 นางสาว หนองแขม
สุกันยา แสงใส 128 นางสาว หนองแขม
สุขดีชัย ตั้งมนัสตรง 1275 นาย หนองค้างพลู 1034/35
สุขี อินทะมาตย์ 640 นาย หนองแขม 12/563
สุคนธา แก่นจันทร์ 830 นางสาว หนองแขม 646
สุจิตรา อินทรวิเชียร 1030 นาง หนองแขม 17/39
สุจิรา ขันตะเภา 1245 นางสาว หนองค้างพลู 1/98
สุชาดา จันทร์น้อย 474 นางสาว หนองแขม 42/67
สุชาติ ถ้วนคำ 693 นาย หนองแขม
สุชาติ สุขม่วง 1097 นาย หนองค้างพลู 10/939
สุชาติ สุทธิโอฬาร 1124 นาย หนองค้างพลู 1
สุชาภัทร บวรสุขสุนทร 593 นางสาว หนองแขม 42/498
สุชิน นิ่มเมือง 1090 นางสาว หนองค้างพลู 59/326
สุชิน ลาภาเวช 1089 นาย หนองค้างพลู 4
สุดใจ รักษาแสง 696 นาย หนองแขม
สุดใจ โสภาภักดิ์ 308 นางสาว หนองแขม
สุดถนอม ทองคำ 761 นางสาว หนองแขม
สุดา จำเนียร 1192 นาง หนองค้างพลู
สุดา ภู่นาค 1232 นาง หนองค้างพลู 13
สุทธิกรณ์ แช่มช้อย 1346 นางสาว หนองค้างพลู 10/657
สุทธิพจน์ ไชยโคตร 42 นาย หนองแขม
สุทัศน์ เทศประพันธ์ 649 นาย หนองแขม 143/114
สุทิน โคษา 1539 นาย หนองค้างพลู 17/15
สุเทพ กลิ่นมาลา 1259 นาย หนองค้างพลู 1023/81
สุเทพ ตันติพงศ์เจริญ 51 นาย หนองแขม 844/1
สุเทพ บุญญาเมธาวี 973 นาย หนองแขม 864
สุเทพ สีสันงาม 333 นาย หนองแขม
สุธาสินี ฤดีรุจนวงศ์ 1353 นางสาว หนองค้างพลู 1024/9
สุธี นิ่มจั่น 863 นาย หนองแขม 9/19
สุธีรพันธ์ พาณิชพิมล 455 นาย หนองแขม 296/1
สุธีรา สะสมทรัพย์เจริญ 1143 นางสาว หนองค้างพลู 17/8
สุนทร จันทร์ใย 805 นาย หนองแขม 14
สุนทร พันธ์กลาง 327 นาย หนองแขม
สุนทร สุโพธิฤทธิ์ 245 นาย หนองแขม
สุนทรี คงชาตรี 1476 นาง หนองค้างพลู 35
สุนทรี พิกุลทอง 317 นางสาว หนองแขม 51/367
สุนัน ใจซื่อ 650 นางสาว หนองแขม 7/2
สุนันท์ ชวลิตทิพากร 1311 นาย หนองค้างพลู 33/19
สุนันท์ ฤทัยเจริญลาภ 981 นาง หนองแขม 650
สุนันทา ปลื้มธวัชชัย 1221 นางสาว หนองค้างพลู 40/142
สุนารี ประมูลจักโก 394 นางสาว หนองแขม 24/2
สุนิสา เหมือนแปลก 111 นาง หนองแขม 35/401
สุนีย์ ตันฮงเจริญ 300 นาง หนองแขม
สุนีย์ บุญคล้า 800 นาง หนองแขม 294
สุนีย์ อยู่สำราญ 1423 นาง หนองค้างพลู 59/425
สุบิน ทรัพย์แก้ว 963 นาย หนองแขม 32
สุปัญญา สัมฤทธิ์สุทธิ์ 912 นาย หนองแขม 129
สุพจน์ แกล้วทนงค์ 1009 นาย หนองแขม 12/167
สุพจน์ จิตหาญ 1334 นาย หนองค้างพลู 6/85
สุพจน์ รัตนเพ็ญชาติ 1139 นาย หนองค้างพลู 1017/34
สุพร รงค์ทอง 125 นาง หนองแขม 961
สุพรรณ วิศิษฐฎากุล 525 นางสาว หนองแขม 94
สุพรรณ ศรีม่วง 1076 นาย หนองค้างพลู 19
สุพรรณี หวานจริง 172 นางสาว หนองแขม 5/13
สุพรรณี ฮิโรเซ 744 นาง หนองแขม 58
สุพัฒน์ ประทุมวัน 444 นาย หนองแขม
สุพัตรา เกิดพร 1231 นาง หนองค้างพลู 10/140
สุพัตรา ผ่องสวัสดิ์กุล 870 นางสาว หนองแขม 51/164
สุพิน สุขแก้ว 1670 นาง หนองค้างพลู 104
สุภัทธ์ แสงรุจิ 1595 นาย หนองค้างพลู 22/118
สุภา ปฐมสุนทรชัย 17 นาง หนองแขม 50/148
สุภา สิริคุณวุฒิ 248 นางสาว หนองแขม 51/442
สุภาณี ไชยมิ่ง 1384 นางสาว หนองค้างพลู 17/11
สุภาณี ธรรมาธิคม 1568 นาง หนองค้างพลู 25
สุภาณีย์ ศรีสุข 848 นางสาว หนองแขม 12/418
สุภาพ หลักธง 955 นาง หนองแขม 50/268
สุภาพร จงใจสิทธิ์ 646 นางสาว หนองแขม 414
สุภาพร ช้างศร 977 นาง หนองแขม
สุภาพร บุญท้วม 542 นาง หนองแขม 10/197
สุภาพร ผาสุข 361 นาง หนองแขม
สุภาพร สิงหดี 558 นางสาว หนองแขม
สุภาพร สุขประเสริฐ 1210 นางสาว หนองค้างพลู
สุภาพร สุนทรเรืองฤทธิ์ 1028 นางสาว หนองแขม
สุภาภรณ์ ขำจีน 748 นาง หนองแขม 42/24
สุภาภรณ์ แซ่หย่วน 824 นาย หนองแขม 42/418
สุภาภรณ์ รุ่งแจ้ง 1116 นางสาว หนองค้างพลู 49/4
สุภาภรณ์ อนากุล 613 นาง หนองแขม 51/466
สุภาวดี สีสังข์ 998 นางสาว หนองแขม
สุมานี คำเภา 725 นาง หนองแขม 50/331
สุมาลี สิงห์น้อย 990 นาง หนองแขม 4/38
สุมาลี อัครงามสิริ 1622 นางสาว หนองค้างพลู 78/75
สุมิตร ประเสริฐนอก 1565 นาย หนองค้างพลู 1023/33
สุรชัย ชอบพาณิชยกิจ 1133 นาย หนองค้างพลู 1028/31
สุรชัย ธนะรงคเจริญ 1508 นาย หนองค้างพลู 40/177
สุรชัย ภุมรินทร์ 56 นาย หนองแขม 16
สุรชัย อภิกุลรุ่งเรือง 246 นาย หนองแขม 324
สุรชัย อัศวเกษมจิตร 1175 นาย หนองค้างพลู 1024/63
สุรชาญ วงศ์ไฉไลสกุล 1654 นาย หนองค้างพลู 54/172
สุรชาติ ศิริโภคสัมพันธ์ 180 นาย หนองแขม 458/364
สุรเชษฐ์ จงสุขศรี 1455 นาย หนองค้างพลู
สุรเชษฐ โพธิ์อัมพร 1373 นาย หนองค้างพลู
สุรณ์ศักพ์ เศรษฐปภาวิน 866 นาย หนองแขม 9
สุรดา เพชรน้อย 1589 นาง หนองค้างพลู 1015/52
สุรเทพ คชเวก 780 นาย หนองแขม
สุรพร ตระกูลน้ำทองดี 397 นาย หนองแขม 292
สุรพันธ์ ใสยิ่ง 1615 นาย หนองค้างพลู
สุรศรี บุญส่งเสริม 441 นาย หนองแขม 17/17 ม.14
สุรสิทธิ์ เพชรช่วย 1234 นาย หนองค้างพลู 333/35
สุรสิทธิ์ สลับลึก 832 นาย หนองแขม 143/163
สุระ แซ่เจ็ง 528 นาย หนองแขม 57/255
สุระศักดิ์ อนุศิริ 1213 พันจ่าเอก หนองค้างพลู 10/177
สุรางค์ เนตรวิเชียร 1590 นางสาว หนองค้างพลู 81/95
สุรินทร์ พวงประดับ 816 นาย หนองแขม 35/230
สุริยา บุญส่ง 261 นาย หนองแขม 51/448
สุริยา พรหมจารีย์ 1538 นาย หนองค้างพลู 39/106
สุริยา อรุณรุวิวัฒน์ 1533 นาย หนองค้างพลู 16/14
สุรี จิตตะวีระ 559 นางสาว หนองแขม 51/146
สุรีพร จะมีสุข 1639 นางสาว หนองค้างพลู 59/211
สุรีพร หงษ์วิเศษ 514 นางสาว หนองแขม 486/85
สุรีย์ แก้วเจริญ 927 นาง หนองแขม 58
สุรีย์ เจริญวัฒนวโรดม 236 นางสาว หนองแขม 42/746
สุรีย์ แซ่เฮ้ง 1638 นางสาว หนองค้างพลู 45/1851
สุรีย์ โพธิ์อัมพร 1375 นาย หนองค้างพลู
สุรีวรรณ วรรณวงษ์ 273 นาง หนองแขม 505
สุฤนีย์ ล่อซุ่นนี้ 1038 นางสาว หนองแขม 22/19
สุวคนธ์ เจริญทรัพย์ 102 นางสาว หนองแขม 17
สุวงษ์ บุญนาม 637 นางสาว หนองแขม 15
สุวรรณ แซ่ตั้ง 855 นาย หนองแขม 33
สุวรรณ พวงรัตน์ 1189 นางสาว หนองค้างพลู
สุวรรณา ล่องประเสริฐ 1512 นางสาว หนองค้างพลู 34/8
สุวรรณี ชัยสุวรรณ 663 นางสาว หนองแขม
สุวรัตน์ เทียมสุวรรณ์ 959 นางสาว หนองแขม 2/67
สุวัฒน์ วิวัฒน์วรกุล 880 นาย หนองแขม 486/166
สุวัณณี พาหุสุวัณโณ 790 นางสาว หนองแขม
สุวันดี ไตรเทพชนะภัย 1549 นาง หนองค้างพลู 22/182
สุวารี ติวาสนันท์ 57 นางสาว หนองแขม 212
สุวิท โสวรรณ 1163 นาย หนองค้างพลู 76/21
สุวิน นิลลออ 489 นาย หนองแขม 470
สุวิมล ชูตระกุล 1372 นาง หนองค้างพลู
สุวรรณ ถวิลวรรณ์ 192 นาย หนองแขม 5/9
สุันันทา ศรีพิลาศ 911 นางสาว หนองแขม 236
สูรกริช อนันต์สันติวงศ์ 202 นาย หนองแขม 9/155
เส่ง ม้าลำพอง 556 นาย หนองแขม 126/1
เสฐียรพงษ์ สะเทิงรัมย์ 1341 นาย หนองค้างพลู 43/189
เสมียน น้อยแก้ว 1487 นาย หนองค้างพลู 99
เสริม เกษกัลยารัตน์ 571 นาย หนองแขม 228
เสรี สมานคำ 941 นาย หนองแขม 256
เสาวณี โพธิ์เทศ 884 นางสาว หนองแขม 8
เสาวณี เหมือนโพธิ์ 1561 นาง หนองค้างพลู 348
เสาวณีย์ จันทร์รุ่งสกุล 195 นาง หนองแขม 42/81
เสาวณีย์ พิกุลทอง 1484 นาง หนองค้างพลู 59/72
เสาวณีย์ ลุ่มสงวน 1637 นางสาว หนองค้างพลู 6/83
เสาวณีย์ เอนกสมบูรณ์ผล 1685 นางสาว หนองค้างพลู 652
เสาวนีย์ เนื่องจากอินทร์ 78 นาง หนองแขม 643
เสาวลักษณ์ รัศมี 937 นางสาว หนองแขม 883
เสียน แสงสว่าง 16 นาย หนองแขม 24
แสงเดือน สังข์เอี่ยม 1363 นางสาว หนองค้างพลู
แสนญานุชาติ สมดอกแก้ว 873 นาย หนองแขม 788/1
แสวง ลิ้มเพ็ง 695 นาย หนองแขม 499
โสภณ บำรุงไทยพัฒนา 1277 นาย หนองค้างพลู 1021/17
โสภิศ ธรรมวรีย์ 1462 นาง หนองค้างพลู 2107
ไสว คบขุนทด 1495 ร.ต.ต หนองค้างพลู 22/73
หงษ์หยก พันที 839 นาย หนองแขม
หทัยรัตน์ นามเครือ 1358 นาง หนองค้างพลู 59/91
หนึ่งฤทัย ศรีอรุณ 409 นางสาว หนองแขม 334
หนู เชื้อมั่ง 484 นาง หนองแขม 1172
หมาน ศรีมุงคุณ 322 นาย หนองแขม
หยดศรี นฤมลฤทธิไกร 1211 นาง หนองค้างพลู 79
หลักดี ดอนโสภา 1587 นางสาว หนองค้างพลู 1015/54
หวลคนึง ทองเหมือน 127 นาง หนองแขม
หวอย ศรีโพธิ์ 1225 นาง หนองค้างพลู 5
หัสดี ด้วงดี 362 นาย หนองแขม 79/142
เหมันต์ เพชรยิ้ม 677 นาย หนองแขม
เหลา สิงห์งอย 323 นางสาว หนองแขม
องุ่น สุดงาม 1128 นาง หนองค้างพลู 1016/13
อโณทัย ศฤงคารกุลกิจ 632 นาง หนองแขม 79/146
อดิศร ชื่นใจ 1678 นาย หนองค้างพลู
อดิศักดิ์ ดวงประดิษฐ์กุล 553 นาย หนองแขม 40
อธิปพัฒน์ ธนศิษฐ์กุล 1027 นาย หนองแขม 458/27
อธิวัฒน์ เตชะกังวานวงศ์ 604 นาย หนองแขม 12/423
อนันต์ เกิดศิลป์ 801 นาย หนองแขม 51/193
อนันต์ สังเยีย 930 นาย หนองแขม 50/180
อนันต์ สุจริต 522 นาย หนองแขม
อนันต์ศักดิ์ มาแจ้ง 1243 นาย หนองค้างพลู 40/224
อนุชาติ เสาะสมบูรณ์ 270 นาย หนองแขม 52/83
อนุชิต ศรีพันธ์ 1007 นาย หนองแขม
อนุชิต สุรฤทธิวุฒิ 1681 นาย หนองค้างพลู 61/46
อนุพงศ์ จงวัฒนะคงคา 513 นาย หนองแขม 629
อโนมา ภูมิวิจิตรการ 1383 นางสาว หนองค้างพลู 41/9
อภิชาติ จันทร์เจริญ 13 นาย หนองแขม 405
อภิชาติ ปรุงแสง 1523 นาย หนองค้างพลู 10/286
อภิชาติ วิริยะประสานวงศ์ 396 นาย หนองแขม 2/42
อภิญญา ขจรเดชาโกมล 494 นาง หนองแขม 40/218
อภินันท์ พึ่งพงษ์ 91 นาย หนองแขม 24
อภินันท์ ภูนีละมัย 316 นาย หนองแขม
อภิรัตน์ ทองนวล 161 นาย หนองแขม 612
อมร น้อยแก้ว 1525 นางสาว หนองค้างพลู 97
อมรโรจน์ เชี่ยวยนตร์ศิลป์ 907 นาย หนองแขม 234
อรณิชชา การัณยณัฐ 1055 นางสาว หนองค้างพลู 45/1767
อรดี สุหงษา 902 นาง หนองแขม 57/34
อรไทย หอมเลิศ 946 นาง หนองแขม 143/149
อรนุช แซ่ตั้ง 1006 นางสาว หนองแขม 42/789
อรพิน เปมะภิญญ์ 1529 นาง หนองค้างพลู 45/249
อรรณพ บุญภัทรานนท์ 1046 นาย หนองแขม 9/47
อรรถจิรัฏฐ์ ทวีสวัสดิ์ 1001 นาย หนองแขม 4/42
อรวรรณ คันธะมาลา 1425 นาง หนองค้างพลู
อรวรรณ เพียงตา 1003 นางสาว หนองแขม 14/37
อรวรรณ์ เลิศแสง 999 นาง หนองแขม
อรวรรณ สิระสา 989 นางสาว หนองแขม 161/44
อรวรรณ เสน่ห์ลักษณา 1542 นางสาว หนองค้างพลู 1021/12
อรวรรณ หลงขาว 988 นางสาว หนองแขม 57/161
อรสา ศรีนาคาร 225 นาง หนองแขม 1/322
อรอนงค์ คล้ายพันธ์ 501 นางสาว หนองแขม
อรอนงค์ ปทุมลักษณ์ 1382 นางสาว หนองค้างพลู 1020/3
อรอนงค์ สินอยู่ 1191 นางสาว หนองค้างพลู
อรัญ มุ่งเพียรธรรม 1392 นาย หนองค้างพลู 79/164
อรัญญา ธรรมจินดา 1442 นาง หนองค้างพลู 38/61
อรัญญา สะมัน 160 นาย หนองแขม 20
อริญญา อินทร์รักษา 131 นาง หนองแขม 17/30
อริศรา พรมพิลา 1216 นาง หนองค้างพลู 5/100
อริสรา เลี่ยวกุล 565 นาง หนองแขม 143/18
อรุณณรงค์ โภคสมบัติ 1218 นาย หนองค้างพลู 39/441
อรุณย์ สาลี 609 นาง หนองแขม
อรุณวรรณ อุทารธำรง 1224 นาง หนองค้างพลู 90
อรุณสวัสดิ์ สุภาเศษ 1574 นางสาว หนองค้างพลู
อรุณี ผลมั่งคั่ง 28 นางสาว หนองแขม 651
อรุณี ลิ่วเฉลิมวงศ์ 940 นาง หนองแขม 324
อรุณี สุขอนันต์ 1075 นางสาว หนองค้างพลู 1/95
อลิษา กสิกรรุ่งโรจน์ 1184 นางสาว หนองค้างพลู
อ่อนศรี ขันติวงษ์ 996 นางสาว หนองแขม
อ้อมใจ กันน้อย 1417 นางสาว หนองค้างพลู
อังคณา วรภัทรเมธี 774 นางสาว หนองแขม 51/88
อัจฉรา จองสิทธิมหากุล 1104 นางสาว หนองค้างพลู 78/142
อัจฉรา ทองเสฐียร 390 นางสาว หนองแขม 502
อัจฉรา อนุภาพเจริญผล 1634 นางสาว หนองค้างพลู 45/1858
อัจฉราพร ยมนา 653 นางสาว หนองแขม 52/158
อัชฌาสัย ศิริตันติกร 1480 นางสาว หนองค้างพลู 1018
อัญคณางค์ อินทร์จันทร์ 1661 นาง หนองค้างพลู 15/232
อัญชนา สาครบุตร 918 นางสาว หนองแขม 17/19
อัญชลี เพ็ญศิริพันธุ์ 1531 นางสาว หนองค้างพลู 39/453
อัญชลี สินทรงยศ 259 นาง หนองแขม 51/503
อัญชลี เสือประสงค์ 974 นาง หนองแขม 213
อัญชลี อมาตยกุล 1071 นาง หนองค้างพลู 2/99
อัฐชัย ประสพสุวรรณ 1633 นาย หนองค้างพลู 18/1
อัณณ์ญาดา ปรีชาศิรพงษ์กร 402 นางสาว หนองแขม 143/62
อัมพร ธรรมเสริมสร้าง 1428 นาง หนองค้างพลู 39/245
อัมพร บัวหลั่น 1058 นาง หนองค้างพลู
อัมพร ศรีบาล 99 นาย หนองแขม 1/355
อัมรินทร์ เมตติกานนท์ 822 นาย หนองแขม 3
อัศจรรย์ วิศาลเศรษฐ์สาทร 978 นาง หนองแขม 50/376
อาคม ทองสวัสดิ์ 1434 นาย หนองค้างพลู 212/82
อาจารีย์ ยิ่งยศธนาพงษ์ 756 นาง หนองแขม 486/188
อาชิรญาณ์ อ่ำพวง 1308 นางสาว หนองค้างพลู 212/187
อาณัติ สุขเหลี่อม 847 นาย หนองแขม 35/119
อาทร แก้วกาญจนสกุล 1326 นาย หนองค้างพลู 1015/59
อาทร สิทธิเจริญสุข 1655 นาย หนองค้างพลู 45/158
อาทิตย์ พุดตาเต 1627 นาย หนองค้างพลู
อาทิตย์ วงษ์ลอย 795 นาย หนองแขม
อานนท์ เลิศสิริธงชัย 1274 นาย หนองค้างพลู 1022/35
อานิทา ขัมพานนท์ 1262 นางสาว หนองค้างพลู 40/157
อารมณ์ เย็นชุ่ม 81 นางสาว หนองแขม 301
อารยา แซ่โค้ว 1014 นางสาว หนองแขม
อารยา ลองจำนงค์ 14 นางสาว หนองแขม 52/182
อารีย์ กิจวัฒนานนท์ 1518 นางสาว หนองค้างพลู 59/167
อารีย์ ชูชีพ 1421 นาง หนองค้างพลู 59/416
อารีย์ นิลมณี 1387 นาง หนองค้างพลู 73
อารียา เพ็งประเสริฐ 909 นางสาว หนองแขม 1/21
อำนวย ภานุมาศ 420 นาย หนองแขม 9/166
อำนวย เอนกสุวรรณ์ 450 นาย หนองแขม 17/96
อำพร อุ่นสำราญ 203 นาง หนองแขม 12/370
อำไพ จิตตประสาทศีล 772 นาง หนองแขม 22
อำไพ มีศรีเรือง 829 นาง หนองแขม 60/119
อำไพพร ไกลเจริญ 1017 นางสาว หนองแขม
อำภา วัฒนกิจเจริญ 170 นาง หนองแขม 51/251
อิทธิพงษ์ วชิรโกสีย์ 1463 นาย หนองค้างพลู 39/152
อินทอง ตาละปุง 586 นาย หนองแขม
อินทิภรณ์ สัตยาพันธุ์ 1440 นาง หนองค้างพลู 39/347
อินทิรา ดำรงศักดิ์ 435 นาง หนองแขม 187
อินทิรา วัฒนะหิรัญทรัพย์ 306 นางสาว หนองแขม 42/681
อิษยา เพ็ญศิริพันธุ์ 1273 นาง หนองค้างพลู 286
อิสรีย์ ธีรวิศาล 392 นางสาว หนองแขม
อุดม โชคจารุเนตร 112 นาย หนองแขม 19/37
อุดม แสนภูวา 1042 นาย หนองแขม
อุดมชัย พลายเพ็ชร 201 นาย หนองแขม 44
อุดมเดช เดชเกิด 1155 นาย หนองค้างพลู 59/396
อุดร บรรจบ 666 นาย หนองแขม
อุทัย มหา 208 นาย หนองแขม 12/378
อุทัยวรรณ ประทุมรัตน์ 1288 นาง หนองค้างพลู 10/43
อุทัยวรรณ เมฆฉาย 468 นางสาว หนองแขม 83
อุทัยวรรณ ลี้ไพบูลย์ 1660 นางสาว หนองค้างพลู 33/61
อุทัยศิริ มีผล 1669 นาง หนองค้างพลู 78/425
อุทุมพร แสนรัก 602 นางสาว หนองแขม
อุเทน ทิวจันทร์ 502 นาย หนองแขม 9/273
อุเทน สิมเชื้อ 958 นาย หนองแขม
อุบล ชูสาย 1267 นางสาว หนองค้างพลู 151
อุมาณี อหะหมัดจุฬา 141 นางสาว หนองแขม
อุไรพร ผลดีเยี่ยม 548 นาง หนองแขม 129 ม.7
อุไรวรรณ ขำวงค์ 1648 นางสาว หนองค้างพลู
อุไรวรรณ บุรผากา 843 นาง หนองแขม 665
อุไรวรรณ อิ่มใจ 694 นางสาว หนองแขม 143/118
อุษา สังขนันท์ 1246 นางสาว หนองค้างพลู 26
อุส่าห์ ทองปาน 1193 นาง หนองค้างพลู
เอกชัย แซ่โค้ว 776 นาย หนองแขม 719/101
เอกฤทธิ์ วันธงชัย 1247 นาย หนองค้างพลู 119
เอกสุวรรณ์ เจนสำโรง 1013 นาย หนองแขม
เอนก จันทะแพน 916 นาย หนองแขม
เอมพวัลย์ สิทธิรัตน์ 810 นาง หนองแขม 55
เอมอร ลีลาอมรรัตน์ 1675 นางสาว หนองค้างพลู 40/85
เอื้อม บุญส่ง 976 นาย หนองแขม 83
โอภาส วงษ์นาค 447 นาย หนองแขม 1/338