เขตหนองแขม ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อเขตหนองแขม ครั้งที่ 23 เรียงตามชื่อ

กนกพร รุ่งเรืองเสาวภาคย์ 241 นาง หนองแขม 50/194
กมลทิพย์ สมประเสริฐพร 612 นาง หนองค้างพลู 101
กมลพร กิตติธรรมนันท์ 379 นาง หนองแขม 51/381
กมลวร สีวงษา 735 นาย หนองค้างพลู 1031/8
กมลวรรณ ป้องคำสิงห์ 623 นาง หนองค้างพลู
กรกฎ พรลัษณพิมล 465 นาย หนองค้างพลู 1022/56
กรณิศ ชุติมากุลทวี 435 นาง หนองค้างพลู 11
กรรณิกา ฤกษ์ศรี 306 นาง หนองแขม
กรรณิกา สายบุญ 237 นางสาว หนองแขม
กรรณิการ์ จันขวา 487 นางสาว หนองค้างพลู 33/36
กรรณิการ์ น่าบัณฑิต 105 นางสาว หนองแขม
กรวิการ์ แซ่แต้ 653 นางสาว หนองค้างพลู 35/2
กรองจิต นิลดำ 188 นางสาว หนองแขม 79/26
กฤติธี พุฒศิริ 222 นาย หนองแขม 12/138
กฤษณ์ชัย บุญญาอารักษ์ 504 นาย หนองค้างพลู
กฤษณา แก่นจันทร์ 567 นาง หนองค้างพลู 53/176
กฤษดา อู่สุวรรณทิม 664 นาย หนองค้างพลู 46
กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์ 621 นาย หนองค้างพลู 45/675
ก้องพันธ์ ภูมิพาณิชย์ 68 นาย หนองแขม 100
ก้องศักดิ์ รีรักษ์ 276 นาย หนองแขม
กัญจิรา ทองกำผลา 260 นาง หนองแขม 18/23
กัญญภัทร ชัยศิริ 76 นางสาว หนองแขม 12/402
กัญญรัตน์ แวดสูงเนิน 500 นางสาว หนองค้างพลู
กัญญา มีสิทธิ์ 421 นางสาว หนองค้างพลู 939
กันย์ เพ็ชรพินิจ 692 นาย หนองค้างพลู 48
กัลยวรรธน์ ศรีสุวรรณ์ 402 นางสาว หนองค้างพลู 49/67
กัลยาณี กรวยทอง 248 นางสาว หนองแขม
กาญจนา เนาบัวพันธ์ 305 นางสาว หนองแขม
กาญจนา พึ่งนุ่ม 151 นาง หนองแขม 29
กานดา แซ่จิว 616 นางสาว หนองค้างพลู 333/188
กาย เทียมพักตร์ 446 นางสาว หนองค้างพลู
กิจจา ท้วมใจหาญ 201 นาง หนองแขม 9
กิจจา สัญญารัตนพิชณ์ 477 นาง หนองค้างพลู
กิตติ ภูวนิธินา 148 นาย หนองแขม 719/205
กิตติ สกุลเงิน 262 นาย หนองแขม 29/120
กิตติเดช ไชยพรหมนิมิต 231 นาย หนองแขม 14/147
กิตติศักดิ์ คงศักดิ์พรนิมิต 180 นาย หนองแขม 500
กิตติศักดิ์ ตั้งตระกูล 584 นาย หนองค้างพลู 65
กุญญนี สารกุล 741 นางสาว หนองค้างพลู 28
กุญภัทศรณ์ โหรี 117 นางสาว หนองแขม
เกรียงศักดิ์ ภูมิรัตนางกูร 642 นาย หนองค้างพลู 11
เกศณี คำรพวงษ์ 205 นาง หนองแขม 51/260
เกศินี เจริญจิตไพศาล 145 นางสาว หนองแขม 271
เกษศิริ ศรัทธาโสภิษฐ์ 67 นาง หนองแขม 123
แก้ว อุ่มกล้วย 670 นาง หนองค้างพลู 10
โกศล บุญศิลป์ 715 นาย หนองค้างพลู 1014/36
ไกวัล สีวงษา 737 นาย หนองค้างพลู 1031/9
ขจรวิทย์ ปฐมสุนทรชัย 718 นาย หนองค้างพลู 1024/43
ขจิต แสงศิริ 694 นาย หนองค้างพลู
ขจี นาควัชระ 60 นาง หนองแขม 15
ขวัญครองนนท์ จันทร์ดนู 559 นาง หนองค้างพลู
ขวัญจิต โพธิ์จันทร์ 665 นางสาว หนองค้างพลู
ขวัญชัย ธีรทองดี 640 นาย หนองค้างพลู 386
ขวัญตา สอาดรักษ์ 65 นางสาว หนองแขม 143/22
ขวัญเมือง แสงศิริ 63 นางสาว หนองแขม 57
ขันทอง เรืองสวัสดิ์ 609 นาง หนองค้างพลู 207/31
เขียน ชมภูราช 229 นาย หนองแขม
คงเดช กุลัพบุรี 652 นาย หนองค้างพลู
คงฤทธ์ พิมพ์เสน 302 นาย หนองแขม 9/171
คณิตฐา กาจธัญกรณ์ 552 นาย หนองค้างพลู
คนธีร์ นาสันติสุข 61 นาย หนองแขม 4/77
คนอง ฟุ้งพงษ์ 672 นาย หนองค้างพลู 40/127
คมสัน เอี่ยมมีโชคชัย 693 นาย หนองค้างพลู 79/357
คมสันต์ คงศิลา 246 นาย หนองแขม
คมสันติ จันแสง 440 นาย หนองค้างพลู
ครอบ เทศนา 437 นาง หนองค้างพลู
คัมภีร์ คำรพวงษ์ 328 นาย หนองแขม 35/219
คำดี ทองอาจ 426 นาย หนองค้างพลู 14
เครือวัลย์ จงศุภฤกษ์ 714 นาง หนองค้างพลู 26/40
ง้อ แซ่อื้อ 91 นาง หนองแขม 50/46
งามจิต ทุมาภา 312 นางสาว หนองแขม 52/87
เงิน เหงี่ยมจง 115 นาย หนองแขม
จตุพล เตชะเลิศสุวัฒน์ 743 นาย หนองค้างพลู 229
จตุรงค์ ราชโคตร 123 นาย หนองแขม
จรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ 290 นาย หนองแขม 494
จอมพัฒน์ กิตติโรจนางกูร 471 นาย หนองค้างพลู 17
จักรกฤษ กิตติธรรมนันท์ 259 นาย หนองแขม 51/382
จันดี ศรีภูธร 66 นางสาว หนองแขม 38/79
จันทร์ อ้นขำ 337 นาย หนองแขม 458/356
จันทร์จิรา แขสว่าง 420 นางสาว หนองค้างพลู 43/38
จันทร์แรม สังข์เอี่ยม 724 นางสาว หนองค้างพลู 48/2
จันนา ราชแผน 343 นางสาว หนองแขม
จารุณี บุรุษชาต 647 นางสาว หนองค้างพลู 6/119
จารุวรรณ ไชคิริน 19 นางสาว หนองแขม 224
จารุวรรณ น้ำหล่าย 227 นาง หนองแขม 486/90
จารุวรรณ เองไทร 146 นาง หนองแขม 354
จำรัส เล็กงาม 710 นางสาว หนองค้างพลู 49
จิณณพัต เทพรัตน์ 159 นางสาว หนองแขม 363
จิดาภา เหียงมณี 173 นางสาว หนองแขม
จิตทชัย ดอกมนฑา 282 นาย หนองแขม 29/42
จิตรใจ วจนะเลิศพิทักษ์ 485 นาง หนองค้างพลู 45/660
จิติมา ร่วมสมัคร 615 นางสาว หนองค้างพลู
จินดา ชีพัฒน์ 700 นางสาว หนองค้างพลู 49/40
จิรธัช หรือโอภาส 521 นาย หนองค้างพลู 38/1
จิรภาส ก๋งเทียม 502 นาย หนองค้างพลู 125
จิรวัฒน์ ศรีดี 650 นาย หนองค้างพลู 43/251
จิระพัฒน์ บุญเกิด 405 นาย หนองค้างพลู 78/217
จิราพร คุ้มเรือง 387 นางสาว หนองแขม 9/73
จิราภรณ์ เกตุจันทร์ 578 นางสาว หนองค้างพลู
จุฑาภรณ์ แซ่ลิ้ม 433 นางสาว หนองค้างพลู 14
เจริญ ปลอดกระโทก 342 นาง หนองแขม 12/268
เจือ หยูทองอินทร์ 468 นาย หนองค้างพลู 48/6
แจ่มศรี นาคประดิษฐ์ 429 นางสาว หนองค้างพลู 15/282
ใจดี บัวปลื้ม 313 นาง หนองแขม
ใจเด็น พุ่มพวง 196 นาย หนองแขม
ใจเพชร ไทยเดิม 634 นาย หนองค้างพลู 118
ฉลอง พลศร 582 นางสาว หนองค้างพลู
ฉัตรชัย ช่อทัยสงค์ 542 นาย หนองค้างพลู
ฉันท์ ฉัตรปัญญาเจริญ 164 นาย หนองแขม 11
เฉลิม ปรางค์ประเสริฐ 238 นาย หนองแขม 53
เฉลียว กุนอก 636 นาย หนองค้างพลู
เฉลียว ประโมทะกะ 293 นาง หนองแขม 44
ชด อินทร์พิทักษ์ 1 นาย หนองแขม 101
ชนิตา บูรณวิทยวุฒิ 643 นาง หนองค้างพลู 13
ชนิวัลย์ สกุลรุ่งโรจน์ 214 นาง หนองแขม 365
ชนุตม์พร แสงศรีศิลปชัย 44 นางสาว หนองแขม 395
ชม รสหอม 316 นาย หนองแขม
ชม้าย สมดี 295 นาง หนองแขม
ชรินทร์ ทรงสิริวรกุล 720 นาย หนองค้างพลู 79/248
ชลกร เกิดเกษม 707 นางสาว หนองค้างพลู
ชลิดา แหลมศรี 439 นางสาว หนองค้างพลู
ชัชวาลย์ พัฒนเจริญ 50 นาย หนองแขม 399
ชัญญานันทน์ เจริญธรรมชาติ 47 นาง หนองแขม 161
ชัญญาภัค นิลถนอม 217 นางสาว หนองแขม 5
ชันญญา นามบุญลือ 185 นางสาว หนองแขม 7/145
ชัยนาม มงคลการ 344 นาย หนองแขม 89
ชัยรัตน์ แนวเนียม 158 นาย หนองแขม
ชัยรัตน์ พะมะรินทร์ 171 นาย หนองแขม 16
ชัยวัฒน์ ชงัด 365 นาย หนองแขม 112
ชัยวัฒน์ บรรลุสันติ 36 นาย หนองแขม 201
ชาญชัย เพ็ชรพรประภาส 549 นาย หนองค้างพลู 1044/9
ชาตรี บัญฑิต 240 นาย หนองแขม 35
ชาตรี มีสกุล 561 นาย หนองค้างพลู 78/92
ชานุ หนองตะไกร 125 นาย หนองแขม
ชาย แสงธีระพาณิชย์ 308 นาย หนองแขม 50/25
ชินโชติ แสงนภาฉาย 242 นาย หนองแขม 739/11
ชื่น สมบูรณ์ 195 นาง หนองแขม 788
ชุมพล โพธิ์เอี่ยม 23 นาย หนองแขม 50/174
ชุมพล รำเพยพงศ์ 230 นาย หนองแขม 668
ชุลีกร โตรื่น 367 นางสาว หนองแขม 2/39
ชุลีกร บุญญานุรักษ์ 126 นาง หนองแขม 57/98
ชูกมล เกติพันธ์ 53 นางสาว หนองแขม 79/81
ชูเชิด อินทมี 537 นาย หนองค้างพลู 3104
ชูวิทย์ ดวงจันทร์ 258 นาย หนองแขม
ชูศักดิ์ แม้นเหมือน 541 นาย หนองค้างพลู
เชิงชัย สุธาเกียรติสกุล 495 นาย หนองค้างพลู 45/170
เชิดชัย พลสิทธิ์ 382 นาย หนองแขม 642
เชื้อ แดงดี 399 น.ท. หนองค้างพลู 39/68
โชคชัย คงกะพันธ์ 688 นาย หนองค้างพลู
โชดก ทานศรี 130 นาย หนองแขม
โชติกา ผ่องแผ้ว 27 นางสาว หนองแขม 5/31
ญาณิสสรา เกษนอก 729 นางสาว หนองค้างพลู 54/51
ฐานิตา เชื้อกูล 728 นาง หนองค้างพลู 45/350
ฐิต์ภาณัฐ สร้อยทองมี 177 นางสาว หนองแขม 606
ฐิตาภรณ์ เกิดดี 708 นางสาว หนองค้างพลู 16
ฐิติพรรณ ชื่นอารมย์ 318 นาง หนองแขม 221
ฐิติมา เสียงผา 570 นางสาว หนองค้างพลู 36/2
ณรงค์ กลีบกำไร 554 นาย หนองค้างพลู 16
ณรงค์ฤทธ์ พรสิทธิ์ไพบูลย์ 216 นาย หนองแขม 161
ณรงค์ศักดิ์ ช่วยประคอง 178 นาย หนองแขม
ณรงค์ศักดิ์ สวนสำราญ 690 นาย หนองค้างพลู
ณัฐฐิญา สิมลา 526 นางสาว หนองค้างพลู
ณัฐพล พนาชื่นวงศ์สกุล 17 นาย หนองแขม 12/580
ณัฐพล สายใจ 663 นาย หนองค้างพลู 24
ณัฐพัฒน์ จรินทร์ทอง 142 นาย หนองแขม 51/119
ณัฐวัชร์ จันทโรทัย 698 นาย หนองค้างพลู 1020/65
ณัฐวัฒน์ ชมภูทัศน์ 513 นาย หนองค้างพลู 43/292
ณัฐวุฒิ แก้วเพชร 489 นาย หนองค้างพลู
ณัฐวุฒิ อ่ำเจริญ 26 นาย หนองแขม 64
ณิชานันท์ ศรีวิมล 656 นาง หนองค้างพลู 739
ดนัย เม่นแย้ม 59 พ.อ.อ. หนองแขม 55
ดวง วันดี 472 นาง หนองค้างพลู
ดวงกมล แย้มทองคำ 281 นางสาว หนองแขม 12/158
ดวงใจ จิตเสนาะ 271 นางสาว หนองแขม 4/1
ดวงเดือน แย้มวาที 679 นาง หนองค้างพลู 36/23
ดวงเดือน ฤดีรุจนวงศ์ 183 นางสาว หนองแขม 458/332
ดวงพร ศรีไกรพักตร์ 631 นางสาว หนองค้างพลู
ดวงพร ศิริพร 9 นาง หนองแขม 19/98
ดวงพร สุขปานกลาง 165 นางสาว หนองแขม
ดำเนิน ลุนลา 354 นาง หนองแขม
ดำรง สมบัติ 574 นางสาว หนองค้างพลู
ดำรงค์ ดอกมะลิ 72 นาย หนองแขม 9
ดิเรก มุนิกุญชรธรรม 320 นาย หนองแขม 50/16
ดุจดวงจันทร์ อำนวยไพศาล 415 นางสาว หนองค้างพลู 28/23
ดุษฎี ศิลปี 424 นาง หนองค้างพลู 24/39
แดน เหมพิมาย 629 นาย หนองค้างพลู
ตระกูลพันธ์ แซ่อุ้ย 331 นาย หนองแขม
ตรัยพัทธ์ สุรพนานนท์ชัย 705 นาย หนองค้างพลู 1014/38
ตันหยง ท่วมไธสง 329 นาง หนองแขม
ติ๋ม สนคะมี 418 นาง หนองค้างพลู 33/10
ตีบ กันน้อย 595 นาย หนองค้างพลู
ถวิล บุญรักษา 501 นาย หนองค้างพลู 6
ถิ่นยิ้ม แซ่ล้อ 587 นาย หนองค้างพลู 16
ถิร อำพันธ์ 199 นาย หนองแขม 9/66
ทยวัตน์ เบญญาพีพันธุ์ 374 นาย หนองแขม 458/260
ทรงยศ รักตสันติ 41 นาย หนองแขม 534
ทรงวิทย์ ปิ่นแช่ม 280 นาย หนองแขม 26/4
ทรงวุทธิ์ โพธิสาร 390 นาย หนองแขม 221
ทวี ปฐมศิริ 655 นาย หนองค้างพลู 22/35
ทวี อ๋องธรรมวงศ์ 101 นาย หนองแขม 79
ทวีศักดิ์ จงจอหอ 460 นาย หนองค้างพลู
ทองจันทร์ ประริปุนนัง 531 นาย หนองค้างพลู
ทองพูล สุทธิสมบัติ 553 นาง หนองค้างพลู
ทองย้อย พลสนาม 644 นางสาว หนองค้างพลู 103
ทองหนัก ดวงสุวรรณ์ 87 นาย หนองแขม 21
ทองหล่อ ทองสง่า 454 นาย หนองค้างพลู 79
ทัตชญา ภัทรขจรศักดา 235 นางสาว หนองแขม 147/52
ทัศนัย กีรติรัตนะ 590 นาย หนองค้างพลู 54/39
ทัศนีย์ วงศ์วรจิรศักดิ์ 202 นาง หนองแขม 51/196
ทำนอง ประทุมชาติ 283 นางสาว หนองแขม 159
ทิพชะนก พวงภู่ 438 นางสาว หนองค้างพลู
ทิพปภา ตันประเสริฐ 314 นาง หนองแขม
ทิพย์รัตน์ ศิวะสกุลราช 396 นางสาว หนองค้างพลู 77/93
ทิพาภรณ์ ตามบุญ 81 นางสาว หนองแขม
เทพพิทักษ์ พาดี 459 นางสาว หนองค้างพลู
แท้ ทองจันทร์ 736 นาย หนองค้างพลู 6
ไทยธวัช ไทยานนท์ 525 พลฯ หนองค้างพลู 89
ธนกร ดีสวัสดิ์ 476 นาย หนองค้างพลู 1023/71
ธนทัต ภูมิศุทธิ 562 นาย หนองค้างพลู
ธนธรณ์ เฉลิมพร 496 นาง หนองค้างพลู 154
ธนภณ ธเนศโชติญา 606 นาย หนองค้างพลู 45/1085
ธนวัน จันทร์เดช 351 นางสาว หนองแขม 9/28
ธนะสิทธิ์ นิธิจรัสรัตน์ 499 นาย หนองค้างพลู 6/40
ธนัชพร ละอองศรี 190 นางสาว หนองแขม
ธนัด ศรีดี 470 นาย หนองค้างพลู
ธนากร ตระกูลเตชะเดช 682 นาย หนองค้างพลู 904
ธนากร ศิริมงคล 511 นาย หนองค้างพลู
ธนาชัย อินทรพงษ์นุวัฒน์ 685 นาย หนองค้างพลู 177
ธนายุส ฟูทรัพย์นิรันดร์ 366 นาย หนองแขม
ธนาเสฎฐ์ เยื่อจันทร์ 167 นาย หนองแขม 458/398
ธนิกกาญจน์ กุญชร ณ อยุธยา 408 นาง หนองค้างพลู 5/3
ธรรณธนธรณ์ ธรรมเที่ยง 651 นาย หนองค้างพลู
ธรรมนูญ พวงพิทยาวุฒิ 35 นาย หนองแขม 117
ธรรมนูญ พึ่งสมบุญ 564 นาย หนองค้างพลู 78/114
ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์ 106 ว่าที่ ร.ท. หนองแขม 1/467
ธวัชเลิศ อังกูรศุภศิลป 32 นาย หนองแขม 9/282
ธัญญาลักษณ์ อุเทนสุด 353 นาง หนองแขม
ธัญภา นาราพรรธน์ 220 นาง หนองแขม 44/192
ธันย์ชนก อมรชาติ 170 นางสาว หนองแขม 38/109
ธานัท สง่าอินทร์ 74 นาย หนองแขม 193
ธารา ปัทมะศังข์ 33 นาย หนองแขม 9
ธิดารัตน์ เอี่ยมสอาด 649 นางสาว หนองค้างพลู
ธีรชัย เจียเธียรสุน 348 นาย หนองแขม
ธีร์ธวัช สุนา 738 นาย หนองค้างพลู 14/6
ธีรวัชร นามาสุข 18 นาย หนองแขม 38/54
ธีระพันธ์ สุวรรณประดิษฐ 618 นาย หนองค้างพลู 73/18
ธีระศักดิ์ ปัทมะสนธิ 517 นาย หนองค้างพลู
นงนุช เข็มอาจ 4 นาง หนองแขม 12/248
นงนุช อุ่มจาน 266 นางสาว หนองแขม
นงเยาว์ ทรัพย์เกิด 534 นาง หนองค้างพลู 297
นปพัฒน์ เพ็งพิพัฒน์ 510 นาย หนองค้างพลู
นพคุณ หรือโอภาส 456 นาง หนองค้างพลู 38/21
นพดล ด่านธนวานิช 256 นาย หนองแขม 84
นพดล สุนทรมนูกิจ 323 นาย หนองแขม 123
นพพล อู่ทอง 90 นาย หนองแขม 486/175
นพัฐกานต์ เกิดแสง 200 นางสาว หนองแขม 4/1
นภาพร พรสิทธิ์ไพบูลย์ 209 นาง หนองแขม 502
นภาภพร บรมินอาชากูล 695 นางสาว หนองค้างพลู 333/23
นภาวรรณ จั่นทรัพย์ 208 นางสาว หนองแขม 472
นรภัทร จันทนา 509 นาย หนองค้างพลู 45/1241
นรินทร์ พิพัฒน์วัฒนารมย์ 228 นาย หนองแขม 42/448
น้อมจิตต์ สันประยูร 658 นาง หนองค้างพลู 45/411
นันทวัตร กัณหะกาญจนะ 719 นาย หนองค้างพลู 1020/74
นารีรัตน์ สัมฤทธิ์ 278 นางสาว หนองแขม 15
นิตยา ชูแก้ว 419 นางสาว หนองค้างพลู 45/1413
นิตยา วัชสิริเสรี 546 นาง หนองค้างพลู 79/454
นิติ ชุติมานิตสกุล 207 นาย หนองแขม 2/96
นิติ เพ็งจันทร์ 112 นาย หนองแขม 458/208
นิติ สุทธาไพศาลวิทยา 463 นาย หนองค้างพลู 39/338
นิติศักดิ์ รักษ์เกียรติคุณ 191 นาย หนองแขม 458/325
นิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย 726 นาย หนองค้างพลู 898
นิพันท์ จุ้ยเจริญ 430 นาย หนองค้างพลู 67/5
นิรมล ไทยพินิจ 58 นางสาว หนองแขม 458/136
นิรันทร์ ตันฮวดเจริญ 464 นาย หนองค้างพลู
นิอร ทวีสุขสิริอนันต์ 603 นาง หนองค้างพลู 45/1166
นุชรี หอมทวนลม 206 นางสาว หนองแขม 35/258
บรรจง บุณณะรังษี 732 นาย หนองค้างพลู 89
บรรลุ แก้วพระไล 444 นาย หนองค้างพลู
บังอร บุตรดี 307 นาง หนองแขม
บังอร อีโน 721 นาง หนองค้างพลู 97
บัญชา ชูประดิษฐ์ 203 ว่าที่ ร.ต. หนองแขม 449/1
บัณฑิต จินตโกวิท 401 นาย หนองค้างพลู 7/35
บันทิศ สาลางโคตร 515 นาย หนองค้างพลู
บัวผัด ธรรมพิงค์ 181 นาง หนองแขม 719/28
บัวรื่น ภาสดา 111 นางสาว หนองแขม
บุญช่วย ใจอารีย์ 82 นาง หนองแขม 7
บุญช่วย ทองชูเกียรติ 225 นาง หนองแขม 20
บุญช่วย แห่งโพธิ์สกุล 397 นาย หนองค้างพลู 822
บุญชอบ นาคโร 393 นาย หนองแขม 42/813
บุญชัย จงกิจวรกุล 469 นาย หนองค้างพลู 1015/67
บุญญนิตย์ ตัณฑ์ประพันธ์ 357 นาง หนองแขม 46
บุญธรรม แก้วกัณหา 592 นาย หนองค้างพลู
บุญนะ วนพฤกษากุล 632 นาย หนองค้างพลู 79/91
บุญปลูก บุญรักษา 249 นาย หนองแขม 12
บุญมี โพธิเทพ 95 นาง หนองแขม 59/1
บุญยิ่ง จรัสพัฒน์ 388 นาย หนองแขม 9/65
บุญเรือง ยืนยาว 210 นาย หนองแขม
บุญเรือน อ่อนเคร็ง 507 นางสาว หนองค้างพลู
บุญล้อม จำปาขาว 2 นางสาว หนองแขม
บุญลักษณ์ กงทองลักษณ์ 345 นาย หนองแขม 12/67
บุญส่ง ชูสังข์ 116 นาย หนองแขม 2
บุญส่ง อ่อนสมัย 671 นาย หนองค้างพลู 1083
บุณยพร จันญา 677 นาง หนองค้างพลู
บุบผา รักอักษร 403 นางสาว หนองค้างพลู 76/23
บุบผา รุ่งวิชานิวัฒน์ 139 นางสาว หนองแขม 50/36
บุปผา ปานปลั่ง 175 นาง หนองแขม 504
เบญจมาศ พีชะนะ 414 นาง หนองค้างพลู
เบญจวรรณ ฉิมลี 593 นางสาว หนองค้างพลู
เบญจวรรณ ชัยธิ 432 นางสาว หนองค้างพลู 81/17
ปภาพิศา มงคลปลวัชร 42 นาง หนองแขม 38/21
ปภาวี ทวีพงษ์ 245 นางสาว หนองแขม 42/688
ประกายเพชร สุวรรณดี 268 นาง หนองแขม
ประจบ สารสุวรรณ 92 นาย หนองแขม
ประณีต จูจรูญ 3 นาง หนองแขม 38/63
ประทุม ชัยจรีนนท์ 243 นาง หนองแขม 94
ประภาพร สว่างงามวงศ์ 99 นางสาว หนองแขม 77
ประภาภรณ์ จีนบรรจบ 10 นาง หนองแขม 815/1
ประมูล ยิ้มไธสง 723 นาย หนองค้างพลู 1117
ประยูร ดวงประโคน 713 นาย หนองค้างพลู
ประวิท ดวงดารา 375 นาย หนองแขม 632
ประวิทย์ ศรีอุดม 639 นาย หนองค้างพลู 53
ประสิทธิ์ นุชงาม 611 นาย หนองค้างพลู 24
ประเสริฐ กิริยางาม 407 นาย หนองค้างพลู
ปราณี เลผล 645 นาง หนองค้างพลู 207/190
ปราณี สายแจ่ม 519 นาง หนองค้างพลู
ปริญญา สังขเชวง 368 นางสาว หนองแขม
ปรีชา จ้อยทองมูล 722 นาย หนองค้างพลู 6
ปรีชา พลวงค์ษา 442 นาย หนองค้างพลู
ปรีชา สติภา 84 นาย หนองแขม
ปรีดา ฌานปัญญาชน 89 นาย หนองแขม 59/205
ปวีณา คำเปี้ย 155 นางสาว หนองแขม 50/349
ปองสวรรค์ ธารธนโชติ 38 นาย หนองแขม 42/581
ปัญจกร มนตรีวิบูลย์ชัย 70 นาย หนองแขม 48/1
ปิยมณ แซ่ตั้ง 674 นาง หนองค้างพลู 13
ปิยรัตน์ บุญกันหา 325 นางสาว หนองแขม
ปิยาภรณ์ ปานไว 378 นาง หนองแขม 89
เปรม คำเสียง 556 นาย หนองค้างพลู
ผไท จันทวงษ์ 157 นาย หนองแขม 10/120
พงศ์พันธ์ นพเกษร 113 นาย หนองแขม 1/298
พงศ์ศักดิ์ พรรัตน์ 455 นาย หนองค้างพลู 10/1015
พจนา ศรีระพงษ์ 136 นาง หนองแขม 663
พนัส พันธุลาภ 702 นาย หนองค้างพลู 10
พรใจ เขียวสนั่น 132 นาง หนองแขม
พรชัย ธีระชัย 409 นาย หนองค้างพลู 14
พรทิพย์ พุทธประเสริฐ 192 นาง หนองแขม 35
พรทิพย์ มัติโก 447 นาง หนองค้างพลู 10/519
พรนภา อำนวยไพศาล 416 นางสาว หนองค้างพลู 28/7
พรประดิษฐ์ สินมั่น 122 นาย หนองแขม
พรเพ็ชร ชนะคุณ 712 นาง หนองค้างพลู 45/141
พรรณ์นลิน ตั้งพิบูลวัฒนะ 661 นาง หนองค้างพลู 17/16
พรรณา พีรพรรัตนา 37 นาง หนองแขม 263
พรรษา อำพรผล 294 นาง หนองแขม 15
พรลักษณ์ สิริตระการ 478 นางสาว หนองค้างพลู 1044/62
พรศิริ ชุ่มจิตร 683 นางสาว หนองค้างพลู 79/260
พรศิลป์ จิณะกับ 286 นาย หนองแขม
พรอาภา บุญวิไลลักษณ์ 490 นาง หนองค้างพลู 16
พฤกษ์ อยู่ประพัฒน์ 71 นาย หนองแขม 264
พล ทิพเพชร 575 นาย หนองค้างพลู 71
พลช วิยาภรณ์ 5 นาย หนองแขม 511
พอใจ ภาสบุตร 730 นางสาว หนองค้างพลู
พัชชนัญ พฤกษานุศักดิ์ 571 นาง หนองค้างพลู 140
พัชรดา มงคลนวคุณ 29 นางสาว หนองแขม 29
พัชรินทร์ จันทฤทธิ์ 619 นาง หนองค้างพลู 60/258
พัชรินทร์ นันทชัย 244 นาง หนองแขม 111/210
พันธ์ทวี กลิ่นปรุง 338 นาย หนองแขม
พิชิต วัฒนผันประเสริฐ 596 นาย หนองค้างพลู 40/13
พินิจ วงศ์พรเพ็ญภาพ 681 นาย หนองค้างพลู
พิมพ์ญะภัส หุตะแพทย์ 385 นาง หนองแขม 12/555
พิมพ์สุภัค ศุภวรรธนะกุล 102 นาง หนองแขม 14/261
พิมลพรรณ ยาหาญ 261 นาง หนองแขม
พิริยะ กิ่งสน 491 นาย หนองค้างพลู
พิศมัย โปดนอก 204 นางสาว หนองแขม
พิสิษฐ์ อุษยาพร 557 นาย หนองค้างพลู 11
พูนศักดิ์ พัวทวีพงศ์ 62 นาย หนองแขม 44/234
เพชร มาตผล 8 นางสาว หนองแขม 51/506
เพ็ญแข สุขก้อน 98 นาง หนองแขม 566
เพ็ญพิชญา วัฒนศิริขจรชัย 212 นางสาว หนองแขม 143/166
เพ็ญสุข เบญจพันธุ์ 172 นาง หนองแขม 356
เพลินพิศ ฉัตรวัฒนาสกุล 174 นางสาว หนองแขม 50/203
ไพฑูรย์ พยอมหอม 667 นาย หนองค้างพลู
ไพฑูรย์ วิเชียรพงศธร 347 นาย หนองแขม 486/59
ไพบูลย์ ดีเพิ่มพรยิ่ง 395 นาย หนองแขม 42/172
ไพรัตน์ ภู่ศรี 311 นาย หนองแขม 190
ไพโรจน์ เสือประสงค์ 85 นาย หนองแขม 211
ภคพร พรไชยยะกุล 355 นาง หนองแขม 51/432
ภักดิ์ขินัย วิมลพักตร์ 518 นาย หนองค้างพลู
ภัทรวดี แสงสุริยาสกุล 141 นาง หนองแขม 1/445
ภัทรวรรธน์ ชัยอนุวัฒน์ 678 นาย หนองค้างพลู 27/29
ภาวิณี เกษโสภาวิราวรรณ 86 นางสาว หนองแขม 35/392
ภาวิณี ขวนขวาย 404 นางสาว หนองค้างพลู 19
ภิญโญ งามสกุลเจริญชัย 573 นาย หนองค้างพลู 1021/44
มงคล จิตรฉ่ำ 389 นาย หนองแขม 323
มงคล แซ่ลิ้ม 264 นาย หนองแขม 9/179
มงคลชัย แซ่ตั้ง 493 นาย หนองค้างพลู 39/358
มณฑิรา แซ่ฉั่ว 369 นางสาว หนองแขม 13
มณี เหลาสกุล 565 จ.ท. หนองค้างพลู 81/78
มณีรัตน์ เสริมศีลธรรม 480 นางสาว หนองค้างพลู 1008/56
มนชลี จิตรอบอารีย์ 417 นางสาว หนองค้างพลู 45/565
มนตรี ครรภาฉาย 654 นาย หนองค้างพลู 45/1938
มนตรี น้อยเจริญ 733 นาย หนองค้างพลู 97
มนัส ชุนฉาย 349 นาย หนองแขม 205
มนัสนันท์ สุขสบาย 550 นาง หนองค้างพลู
มยุรี สิทธิเทศ 576 นางสาว หนองค้างพลู
มลฤดี อุดมภาคย์ 154 นาง หนองแขม 12/118
มลิวัลย์ พรไชยา 299 นาง หนองแขม
มวย การกระสัง 506 นาง หนองค้างพลู
มัณฑนา กุลกร 16 นางสาว หนองแขม 90
มัณฑนา วงศาธชัยสกุล 638 นาง หนองค้างพลู 421
มัทนียา บุตรฉ่ำ 189 นางสาว หนองแขม 787
มาณี เจริญรุ่งสุวรรณะ 410 นางสาว หนองค้างพลู 45/1434
มานนท์ ศรีสินทร 701 นาย หนองค้างพลู 59/497
มานพ เกยเมือง 340 นาย หนองแขม
มานพ เทียนประทุม 628 นาย หนองค้างพลู
มานิต สาปาน 427 นาย หนองค้างพลู 79/281
มาลัยวรรณ พูลสวัสดิ์ 545 นางสาว หนองค้างพลู 1009/7
มาลินี ธรรมลี 103 นางสาว หนองแขม 42/164
มาลี รอดคุ้ม 57 นางสาว หนองแขม 161/36
มี เกษาชาติ 309 นาย หนองแขม
มุกดา กลั่นสุข 742 นาง หนองค้างพลู 2
มุกดา สมานมิตร 332 นางสาว หนองแขม 3
เมตตา ดีมี 675 นาง หนองค้างพลู 11
เมตตา อารรีรักษ์ 273 นางสาว หนองแขม
ยรรยง ทองชาติ 422 นาย หนองค้างพลู 70/17
ยุพา กลับชาติ 739 นางสาว หนองค้างพลู
ยุพิน พันธ์เตี้ย 731 นางสาว หนองค้างพลู 11
ยุวรรณี อภิชัยธนกุล 566 นางสาว หนองค้างพลู 45/284
ยุวรี ประเทืองไพบูลย์ 197 นางสาว หนองแขม 52/154
เยาวนิจ ตรีณานนท์ 448 นาง หนองค้างพลู 1026/42
เยื่อ ตันลิ้มสูน 599 นาย หนองค้างพลู
รณฤทธิ ทาแดง 486 นาย หนองค้างพลู 1022/29
รักชนก เลียงสุนทรสิทธิ์ 129 นาง หนองแขม 74
รังสิทธิ์ พันธ์สอาด 466 พ.อ.อ. หนองค้างพลู 10/611
รัชหทัย เหล่าใจเย็น 364 นาง หนองแขม
รัฐพล จัตุรงค์พัฒนา 163 นาย หนองแขม 5/107
รัดเกล้า ศิริมาตร 166 นาง หนองแขม 18/35
รัตนา ชาโรจน์ 289 นาง หนองแขม 50/48
รัตนา เต็มทวี 22 นางสาว หนองแขม 51/502
รัตนา พฤกษ์ไพบูลย์ 617 นาง หนองค้างพลู 40/223
รัตนา ลาบุตรดี 406 นาง หนองค้างพลู 14/42
รัตนา สิทธิพาณิชยกุล 14 นางสาว หนองแขม 12/98
รัมภา พิพิธเจริญพร 445 นาง หนองค้างพลู 45/2097
ราเชนทร์ บุญแม่น 333 นาย หนองแขม
รินทอง งอกสุข 441 นาย หนองค้างพลู
รุ่งทิพย์ เหมือนแย้ม 597 นาง หนองค้างพลู 112
รุ่งทิวา ครุธระเบียบ 614 นาง หนองค้างพลู 1019/71
รุ่งนภา จุ่นทองแท้ 114 นางสาว หนองแขม 35/554
รุ่งเรือง ทองเงิน 641 นาย หนองค้างพลู 21
รุจิรา โยตา 376 นางสาว หนองแขม 634
รุจี ทองบาง 540 นางสาว หนองค้างพลู 1150
เริงศักดิ์ เอี่ยมกล่ำ 25 นาย หนองแขม 177/3
เรือนขวัญ บุระมาน 371 นางสาว หนองแขม
เรือนจันทร์ อิ่มอ่ำ 73 นาง หนองแขม 17/28
ฤดี สวนสำราญ 601 นางสาว หนองค้างพลู 175
ละมัย คล่องการ 600 นาย หนองค้างพลู
ละม้าย รุ่งสมัย 12 นาง หนองแขม 8/7
ลัดดาวัลย์ เกตุเกษา 467 นางสาว หนองค้างพลู
ลาวัลย์ ทัศนปรีชาชัย 384 นางสาว หนองแขม 889
ลิลณ์นา จันทร์วิเมลือง 234 นาง หนองแขม 486/140
ลูกคิด การสันทัด 110 นาง หนองแขม 1
เลาะ ก่องนอก 93 นาง หนองแขม 667
วงค์จันทร์ สิริสินรุ่งเรือง 224 นาง หนองแขม 42/330
วงศ์วาส โลสุดา 607 นางสาว หนองค้างพลู
วนิดา เรืองสวัสดิ์ 247 นาง หนองแขม 22
วรภา ทัศนพาณิชย์ 532 นางสาว หนองค้างพลู 544
วรรณา อัครทรัพย์สกุล 740 นาง หนองค้างพลู
วราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี 187 นางสาว หนองแขม 51/298
วลัยพร ทะสมบูรณ์ 211 นางสาว หนองแขม
วสัน โพธิ์เผือก 706 นาย หนองค้างพลู 126
วัชระ วัจนะพุกกะ 475 ว่าที่ พ.ต.ท. หนองค้างพลู 14
วัชรา พลวงค์ 452 นางสาว หนองค้างพลู
วัชรี แก้วไทรเทียม 483 นางสาว หนองค้างพลู 71/1
วัฒนา วัชระวรรณชัย 20 นาย หนองแขม 45
วันชัย วิจิตขะจี 83 นาย หนองแขม 668
วันชาติ เมธาวงศ์วณิช 686 นาย หนองค้างพลู
วันดี แซ่ตั้ง 160 นาง หนองแขม 12/200
วันทนา พานทอง 602 นางสาว หนองค้างพลู 26/582
วันเพ็ญ ฉุยฉาย 474 นางสาว หนองค้างพลู 37
วันเพ็ญ อนันตกูล 411 นางสาว หนองค้างพลู 71/15
วันเพ็ญ เอี่ยมเจริญ 315 นาง หนองแขม 152
วัลภา กางสันเทียะ 604 นาง หนองค้างพลู
วัลลภา แซ่แต้ 725 นาง หนองค้างพลู 1026/66
วาโย คูหาทัสนะดีกุล 605 นาย หนองค้างพลู 43/284
วารี จันทร์ดี 69 นาง หนองแขม 42/329
วารี ดำรงศักดิ์ตระกูล 269 นาง หนองแขม 670
วารีย์ ลิ้มรุ่งสุโข 28 นางสาว หนองแขม 12/1
วาสนา แก่นหงษ์ 392 นาง หนองแขม
วาสนา จัยสิน 492 นางสาว หนองค้างพลู 333/152
วาสนา พิมพ์ทิมานนท์ 96 นางสาว หนองแขม 7
วิจิตร ตั้งสัจจะวิฑูรย์ 657 นาย หนองค้างพลู 212/33
วิชัย จันทร์ตรี 443 นาย หนองค้างพลู 35/11
วิชัย เล็กเงาดี 703 นาย หนองค้างพลู 45/711
วิชัย ศร๊ภวพร 150 นาย หนองแขม 775
วิชาญ พิกุลณี 689 นาย หนองค้างพลู 10/94
วิเชียร พุ่มประดับ 572 นาย หนองค้างพลู
วิเชียร อารีพิพัฒ 79 นาย หนองแขม 31
วิทยา จังกอบพัฒนา 624 นาย หนองค้างพลู 27/56
วินัย ขาวทุ่ง 339 นาย หนองแขม
วิบูลย์ จันทร์เรือง 547 นาย หนองค้างพลู
วิภา ผลไพบูลย์ 296 นางสาว หนองแขม 128
วิภารัตน์ ทองชาติ 423 นาง หนองค้างพลู 70/16
วิมล ตันเฮง 39 นางสาว หนองแขม 272
วิรังรอง แท้บริสุทธิกุล 100 นางสาว หนองแขม 14/228
วิรัช กลางรณรงค์ 45 นาย หนองแขม 79
วิรัช แย้มบุบผา 144 นาย หนองแขม
วิรัตน์ จูวัฒนสำราญ 673 นาย หนองค้างพลู 42/215
วิรัตน์ ชื่นอารมย์ 391 นาย หนองแขม 2/9
วิริยะ หัตถากรวิริยะ 528 นาย หนองค้างพลู 3
วิลัยพร หากะวี 697 นางสาว หนองค้างพลู
วิลาวัลย์ เลี้ยงชีพ 481 นาง หนองค้างพลู 1044/59
วิลาศ สีเล 704 นาย หนองค้างพลู 20
วิไลพร จาดเจริญ 613 นางสาว หนองค้างพลู 1122
วิไลวรรณ วรรณประเสริฐ 620 นาง หนองค้างพลู 18
วิวัด อุทัย 734 นาย หนองค้างพลู
วิศเวศ เจนจินดา 691 นาย หนองค้างพลู 62/14
วิศิษฐ์ พงษ์ศิริศักดิ์ 304 นาย หนองแขม 13
วิสา เริ่มพยับ 176 นางสาว หนองแขม 5/106
วิสูตร ศรีธร 288 นาย หนองแขม 427
วิหค เกียรติพิศาลสกุล 398 นาย หนองค้างพลู 908
วีณา มุ่งสิน 138 นางสาว หนองแขม 5/101
วีรยา มลชัยสวัสดิ์ 218 นางสาว หนองแขม 45/176
วีรศักดิ์ แซ่เจ่า 533 นาย หนองค้างพลู 1025/10
วีระเดช เขียวบัว 198 นาย หนองแขม 542
วีระพงษ์ ถิ่นวิไล 711 นาย หนองค้างพลู 139
วีระพล ภูอุดม 153 นาย หนองแขม 17
วีระศักดิ์ ปิดตาทะนัง 310 นาย หนองแขม 734
ศรเพชร กุลศิริ 346 นาย หนองแขม
ศรายุทธ์ พุทธิไชยธันดร 55 นาย หนองแขม 190
ศรีนวล โกศลกิติวงศ์ 527 นาง หนองค้างพลู 43/112
ศรีสุดา เรืองณรงค์ 239 นางสาว หนองแขม 2/106
ศศิกรณ์ เหล่าพงษ์ศร 503 นางสาว หนองค้างพลู 43/128
ศศิกาญจน์ สนองพันธุ์ 512 นาง หนองค้างพลู 39/66
ศศิอาภา ทั่งทอง 287 นาง หนองแขม 42/483
ศักดา ฟักนิกร 626 นาย หนองค้างพลู
ศักดิ์ชัย จิตรา 577 นาย หนองค้างพลู 333/142
ศันธนา ทัศนพาณิชย์ 529 นางสาว หนองค้างพลู 543
ศันสนีย์ มโนงาม 275 นาง หนองแขม 486/221
ศาสตรา วจนะเลิศพิทักษ์ 482 นาย หนองค้างพลู 45/657
ศิริกูล รุ้งแพรวพรรณ 179 นาง หนองแขม 52/162
ศิรินันท์ เลนุกูล 152 นาง หนองแขม 2/105
ศิริพงษ์ สุขเสวต 13 นาย หนองแขม 583/1
ศิริวรรณ แซ่ตั้ง 431 นางสาว หนองค้างพลู 5/216
ศิริวรรณ บุญปลอด 135 นาง หนองแขม
ศิริวรรณ รุ่งเบญจวรรณ 169 นาง หนองแขม 592
ศุทธินี ยอดบุญ 301 นางสาว หนองแขม
ศุภกิจ บุญประสม 520 นาย หนองค้างพลู
ศุภณัฐ สัพโส 168 นาย หนองแขม 584
สกล นิมานบูรณวิจิตร 109 นาย หนองแขม 12/536
สงวนศักดิ์ ปะวะเสนัง 327 นาย หนองแขม
สงัด ผ่องแผ้ว 147 นาย หนองแขม 21
สง่า จิตต์มั่น 184 นาง หนองแขม 383
สถาปนา จำปาคำ 633 นาง หนองค้างพลู 15/265
สนทยา เกตุรังษี 107 นาย หนองแขม 22
สนธยา ชุติมาวรพันธ์ 543 นาง หนองค้างพลู 207/183
สนั่น เค้าแคน 140 นาย หนองแขม 18/68
สมเกียรติ ประเสริฐวินิจกุล 498 นาย หนองค้างพลู 43/161
สมควร มาศรีนวล 121 นาย หนองแขม 558
สมคิด พึ่งตำบล 326 นางสาว หนองแขม 424
สมคิด สุทธวงค์ 662 นาง หนองค้างพลู
สมจิต เจริญลาภการค้า 668 นาง หนองค้างพลู 45/1194
สมจิตร จีรภัทร์ 251 นาง หนองแขม 693
สมเจตน์ ลาภชวลิต 303 นาย หนองแขม 562
สมใจ ทิพยาธร 608 นาง หนองค้างพลู 1032/28
สมใจ นรนาถตระกูล 363 นาง หนองแขม 57/169
สมใจ อำนาจส่งเสริม 252 นาง หนองแขม
สมชาย กันเอี่ยม 646 นาย หนองค้างพลู 45/1359
สมชาย โคตรคำ 127 นาย หนองแขม
สมชาย นิ่มขวัญ 128 นาย หนองแขม
สมชาย ปิยวัฒนานุกูล 104 นาย หนองแขม 42/153
สมชาย เปียขาว 119 นาย หนองแขม 204
สมทรง วรรณสำเริง 265 นาง หนองแขม 33
สมนึก ฉิมวัย 108 นางสาว หนองแขม
สมนึก ดวงดารา 383 นาย หนองแขม 640
สมนึก ผ่องใส 676 นาง หนองค้างพลู 15
สมนึก เพ่งฉุย 336 นาง หนองแขม
สมบัติ ทวีศรี 569 นาย หนองค้างพลู 45/1278
สมบัติ รุ่งจรัสพันธุ์ 610 นาย หนองค้างพลู 780
สมบัติ สมบูรณ์สุข 637 นาย หนองค้างพลู 1014/18
สมบุญ อยู่ชาวไร่ 436 นาย หนองค้างพลู 1097
สมพงษ์ ชีพัฒน์ 696 นาย หนองค้างพลู 49/25
สมพร ทวีไสย์ 255 นาย หนองแขม
สมภูมิ พรโสภิณ 120 นาย หนองแขม 19/130
สมยา นรนาถตระกูล 361 นาง หนองแขม 10/166
สมยา รุกขชาติ 580 นางสาว หนองค้างพลู
สมยุทธ หวังวิศวาวิทย์ 131 นาย หนองแขม 3
สมร ทองศูนย์ 568 นางสาว หนองค้างพลู 26/18
สมร พีรพัฒน์ 194 นาง หนองแขม 94
สมรัก ต้นเจริญตระกูล 334 นาง หนองแขม 4
สมลวย คำสุมาลี 386 นางสาว หนองแขม
สมศรี โกวิทวราพร 49 นาง หนองแขม 2
สมศรี อุทัยฉาย 536 นางสาว หนองค้างพลู
สมศักดิ์ มโนรัตนถาวร 56 นาย หนองแขม 55/24
สมสวย ทางาม 186 นาง หนองแขม
สมสักดิ์ คำจวง 548 นาย หนองค้างพลู 367
สมหมาย บัวหลั่น 539 นาย หนองค้างพลู 25
สมหมาย ศรีเวียง 373 นาย หนองแขม 638
สมัย อดทน 594 นางสาว หนองค้างพลู 104
สมิด พรมมา 699 นาย หนองค้างพลู
สยามวิบูล พัชรสิรินวกุล 51 นาย หนองแขม 671
สรชาติ วัฒนกิจอำไพ 285 นาย หนองแขม 126
สรณ์บงกช รัศมีสุริเยนทร์ 298 นางสาว หนองแขม 148
สร้อยสุดา มหาชานิกะ 80 นางสาว หนองแขม 7/45
สอาด เด่นดวง 400 นาย หนองค้างพลู 45/1206
สังวาลย์ เฮงสมบูรณ์ 356 นาง หนองแขม
สัณฐิตา จำปาทอง 358 นาง หนองแขม
สันต์ธร แหลมศรี 458 นาย หนองค้างพลู 1016/68
สันติ เชิดสกุลนานา 563 นาย หนองค้างพลู
สัมฤทธิ์ โอสถานุภาพ 434 นาย หนองค้างพลู 13
สากล มาตรวงษ์ 149 นาย หนองแขม 37
สายตา พาเรือง 586 นาย หนองค้างพลู
สายสุนีย์ รสรื่น 15 นาง หนองแขม 740
สายันต์ ทวีแสง 535 นาย หนองค้างพลู 10/725
สาลี่ วงศ์ษา 272 นาง หนองแขม 9/45
สาวิณี รอดวิลัย 551 นาย หนองค้างพลู
สำเนียง แก้วงามสอง 659 นาย หนองค้างพลู 10/375
สำรวม สุขสมผล 221 นาย หนองแขม 49
สำรอง ช้างแย้ม 684 นาย หนองค้างพลู 10/98
สำรอง สว่างรัตวัฒนา 635 นาย หนองค้างพลู
สำเร็จ ยศประพันธ์ 494 นาย หนองค้างพลู 26/239
สำเริง สุขเมือง 680 นาย หนองค้างพลู 72
สิทธิชัย ดำรงธรรมวานิช 162 นาย หนองแขม 72
สิทธิชัย แสงศิริ 372 นาย หนองแขม
สินี เลิศสมฤดี 413 นาง หนองค้างพลู 935
สีพร นาสิงเตา 457 นาย หนองค้างพลู
สุกัญญา งามลิขิตวัฒนกุล 588 นาง หนองค้างพลู 18
สุกัญญา ใจดี 669 นางสาว หนองค้างพลู
สุกัญญา นาประจักษ์ 716 นาง หนองค้างพลู
สุกัญญา มณีฉาย 291 นาย หนองแขม 871
สุกัญญา โรจน์บุญถึง 233 นางสาว หนองแขม 147/116
สุขวัสส์ ทองคำ 380 นาย หนองแขม
สุคนธ์ ใจกำแหง 370 นาง หนองแขม 947
สุคนธ์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ 75 นางสาว หนองแขม 20
สุจารี ธนาวัฒนะ 118 นางสาว หนองแขม 12/106
สุจารี วัฒกไพบูลย์ 30 นางสาว หนองแขม 18/32
สุจินต์ วัฒนา 505 นาย หนองค้างพลู 1
สุชล แย้มผกา 284 นาย หนองแขม 95/1
สุชาดา ซาซง 352 นางสาว หนองแขม
สุชาติ เพ็งโตวงศ์ 558 นาย หนองค้างพลู 28
สุชิน วิวาสุข 321 นาย หนองแขม
สุณี เร้าใจ 137 นาง หนองแขม 50/324
สุณีย์ หมอยาดี 270 นางสาว หนองแขม
สุดใจ ขาวนวล 322 นาย หนองแขม 270
สุดฤทัย ปริสุทธิ์สุนทร 488 นางสาว หนองค้างพลู 39/326
สุดารัตน์ ศรีตระกูล 461 นาง หนองค้างพลู 1022/76
สุทอน ศรีแก้ว 257 นาย หนองแขม
สุทิศา จุตตาหงษ์ 267 นาง หนองแขม 51/76
สุธิดา รัตนอติกุล 581 นาง หนองค้างพลู 59/290
สุธินี วังนุช 579 นางสาว หนองค้างพลู
สุนัน สุปัตติ 514 นาย หนองค้างพลู
สุนันท์ ส่วนประสงค์ 223 นาง หนองแขม 719/102
สุนีย์ ยิ้มคง 453 นาง หนองค้างพลู
สุนีย์เทพ จุไรพรดี 451 นาง หนองค้างพลู 4
สุบิน อนันตธนวนิชย์ 219 นาย หนองแขม 24
สุบิล ตุละพิภาค 560 นาย หนองค้างพลู 15/5
สุพจน์ เหลืองวัฒนไพศาล 473 นาย หนองค้างพลู 73/16
สุพรรณ์ วินทะไชย 279 นาย หนองแขม
สุพัฒ ลาวิลาศ 449 นาง หนองค้างพลู
สุพัตรา คฑารัตน์ 6 นาง หนองแขม 51/500
สุพัตรา คะเลิศรัมย์ 555 นางสาว หนองค้างพลู 313
สุพัตรา ภุมรินทร์ 124 นางสาว หนองแขม
สุพิษ นาควัชระ 215 นาง หนองแขม
สุภา ดิเรกฤทธิรุต 97 นางสาว หนองแขม 4
สุภาภรณ์ ชมภูศรี 253 นางสาว หนองแขม 486/195
สุภาวดี แสงพราย 362 นาง หนองแขม
สุมาลี ใจดี 143 นางสาว หนองแขม
สุรชัย ธัญตระกูล 88 นาย หนองแขม 51/118
สุรชิน ชินานุวัฒน์ 377 นาย หนองแขม
สุรพันธ์ พันธุ์ชนะวาณิช 330 นาย หนองแขม 50/341
สุรวิชย์ สุรฤทธิ์เดชาชัย 727 นาย หนองค้างพลู 1028/77
สุรศักดิ์ กมลเก่งเรียน 508 นาย หนองค้างพลู 43/150
สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 359 นาย หนองแขม 235/46
สุรศักดิ์ ประโมทะกะ 213 นาย หนองแขม 46
สุรศักดิ์ แสนศรี 133 นาย หนองแขม
สุรสิทธิ์ จรินทร์ทอง 479 นาย หนองค้างพลู 17/46
สุรัตน์ กอพัชรสุนทร 450 นาย หนองค้างพลู 454
สุรัตน์ คำโสภา 484 นาย หนองค้างพลู
สุรินทร์ จันทะเสน 134 นาย หนองแขม
สุริสา พหลโยธิน 64 นางสาว หนองแขม 7/73
สุรีย์พร วิริยะศิริปัญญา 598 นาง หนองค้างพลู 53/177
สุรีย์วรรณ สงฆ์จินดา 530 นาง หนองค้างพลู
สุวรรณา ลิมทวีสมเกียรติ 24 นางสาว หนองแขม 51/507
สุวิทย์ คงสุขสวัสดิ์ 48 นาย หนองแขม 612
สุวิทย์ เจริญผล 54 นาย หนองแขม 51/356
เสน่ห์ แสงสว่าง 52 นาง หนองแขม 18/10
เสนอ พวงเกษ 324 นาย หนองแขม
เสาวณีย์ จงภักดี 77 นางสาว หนองแขม 79/11
เสาวลักษณ์ มีแก้วกุญชร 317 นางสาว หนองแขม 12/244
แสงระวี พรหมเล็ก 7 นาง หนองแขม 29
แสงอรุณ เทพพันธุ์ 43 นาง หนองแขม 50/330
แสงอรุณ มั่งทอง 591 นาย หนองค้างพลู
โสภิตา สินสนิท 660 นางสาว หนองค้างพลู
หนูเจน ไชยเสนหาร 161 นาย หนองแขม 12/233
หนูพัฒน์ เคนพล 341 นางสาว หนองแขม
เหลียง ดีทอง 425 นาย หนองค้างพลู 182
อดิศักดิ์ พวงพิทยาวุฒิ 34 นาย หนองแขม 119
อติเทพ คำเจริญ 46 นาย หนองแขม 40
อนัญพร รังษีสุริยันต์แจ่ม 277 นาง หนองแขม 446
อนันต์ สันติพจนา 625 นาย หนองค้างพลู 1005/37
อนุรักษ์ จันทร์ศรี 250 นาย หนองแขม
อนุวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง 622 นาย หนองค้างพลู 1008/60
อนุสรณ์ ใจอารีย์ 78 นาย หนองแขม 200
อโนชา สมสอาด 319 นาย หนองแขม
อภิชัย ทรัพย์พิศาล 232 นาย หนองแขม 38/27
อภิเดช จิตติพร 538 นาย หนองค้างพลู 17
อภิเดช ศรัทธาพิริยะพงศ์ 462 นาย หนองค้างพลู 1036/8
อภิศักดิ์ ฤกษ์บ่าย 428 นาย หนองค้างพลู 10/869
อมร วรเนตร 263 นางสาว หนองแขม
อรทัย ทองจันทร์ 709 นางสาว หนองค้างพลู
อรพร พงศ์รุจิรา 226 นางสาว หนองแขม 239/108
อรพรรณ เหลืองดำรงค์ 522 นางสาว หนองค้างพลู 333/219
อรพิน วงษ์เจริญ 274 นางสาว หนองแขม 235/59
อรัญญา ทั่งแก้ว 648 นาง หนองค้างพลู 39/442
อรุณ พรประทีปมงคล 497 นาย หนองค้างพลู 35
อรุณ รุ่งเรือง 94 นาง หนองแขม 319
อัครพงศ์ สกุลรุ่งโรจน์ 236 นาย หนองแขม 367
อัครินทร์ วรโชติวชิรนนท์ 627 นาย หนองค้างพลู
อังคณา อัชฌากุล 31 นางสาว หนองแขม 2
อัมพร สาสุวรรณ์ 300 นางสาว หนองแขม 57/162
อัมภา สุขสิงห์ 292 นาง หนองแขม 476
อัมรินทร์ คุ้มภัย 156 นาย หนองแขม 4
อัศวยุช อายูวัฒนากุล 381 นาย หนองแขม 50/89
อาเขต ฉัตรชัยรุ่งเรือง 193 นาย หนองแขม 42/578
อานุภาพ ลิ้มวิลัย 297 นาย หนองแขม 50/43
อารยา ปลาบู่ทอง 630 นางสาว หนองค้างพลู
อารีวรรณ ถิรโสตถินานนท์ 589 นาง หนองค้างพลู 45/1793
อาวุธ น้อยโสภา 182 นาย หนองแขม 224
อาสยา พุ่มไสว 360 นาง หนองแขม 10
อำนวย จันทร์ศิริ 516 นางสาว หนองค้างพลู
อำนวย นาเท 666 นาง หนองค้างพลู
อำนาจ รอดสุกา 523 นาย หนองค้างพลู
อำพัน สุขเสวต 40 ร.อ. หนองแขม 583
อำไพ งามกนก 544 นาง หนองค้างพลู 45/308
อิทธิกฤต ธนกิจสมบัติ 585 นาย หนองค้างพลู 81/163
อินทัช จิรวัฒน์วิรุฬห์ 687 นาย หนองค้างพลู 40/317
อิสรีย์ วิกละมุก 524 นาง หนองค้างพลู 6
อุดม จันทมนัส 412 นาย หนองค้างพลู 45/931
อุดม เป็งนันท์ 254 นาย หนองแขม
อุทัย กอนรัมย์ 717 นาย หนองค้างพลู
อุทัย ฤทธิ์คำหาญ 335 นางสาว หนองแขม
อุทัยวรรณ อดทน 583 นางสาว หนองค้างพลู
อุมาพร ลีลาเจริญชัย 11 นาง หนองแขม 89
อุษา เดชสันเทียะ 394 นาง หนองแขม 42/33
เอ็กสือ ก่อเกื้อสืบสาย 350 นาย หนองแขม 12
เอี้ยงเลี้ยง แซ่ตั้ง 21 นาย หนองแขม 38