อำเภอไทรน้อย ครั้งที่ 35-1 เรียงตามชื่ออำเภอไทรน้อย ครั้งที่ 35-1 เรียงตามชื่อ

กนกทิพย์ แซมโพธิ์ 411 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
กมลชนก ชนะพันธ์ 58 นาง ทวีวัฒนา หมู่ 6
กมลวรรณ ดวงจันทร์ 242 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
กมลวรรณ สระสุภาพ 599 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
กรรณพร สุดใจ 491 นางสาว หนองเพรางาย 2/5 หมู่ 4
กรรณิกา อภัยนอก 441 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
กลยุทธิ์ ภู่แก้ว 100 นาย ทวีวัฒนา 18 หมู่ 5
ก้องไพร สงทอง 472 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
กองเรียน แก้วพิลารมย์ 363 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
กอบกาญจน์ ขัดเงางาม 422 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
กัณหา คำเขียว 438 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
กัลป์ปภัส มีนโรจน์ทวี 287 นางสาว หนองเพรางาย 15/4 หมู่ 1
กัลยรักษ์ คุ้มด้วง 90 นางสาว ทวีวัฒนา 10/1 หมู่ 5
กัลยา พินยะเพียร 296 นาง หนองเพรางาย 23/7 หมู่ 1
กัลยา สดทรัพย์ 277 นาง ขุนศรี 37 หมู่ 7
กาญจนา จันทรสร 135 นาง ทวีวัฒนา 31/11 หมู่ 5
กาญจนา ด่านพณิชย์สกุล 566 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
กาวี ระวังรัมย์ 611 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
กิตติชัย คำพิทักษ์ 616 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
กิตติพร แสงศรี 573 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
กิริณี แก้วใส 420 นางสาว หนองเพรางาย 122/1 หมู่ 3
กุหลาบ นรสิทธิ์ 644 นาง ไทรใหญ่ 109/18 หมู่ 2
เกตุ ภิรมย์ฤทธิ์ 612 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
เกรียงไกร เปรมสุวรรณ 312 นาย หนองเพรางาย หมู่ 1
เกรียงไกร มีสุวรรณ์ 315 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
เกรียงไกร เหมือนบุญ 70 นาย ทวีวัฒนา 1 หมู่ 5
เกียรติศักดิ์ จันทร์แสง 341 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ขวัญตา ใจเพ็ชร์ 304 นาง หนองเพรางาย 7/10 หมู่ 1
ขวัญเรือน เถื่อนมนเทียน 641 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 2
ขันติ ม่วงคำ 40 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 2
ขุมเงิน นาคกัน 5 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 3
เข็มพร วอระชินา 462 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
เขื่อนเพชร ทองโตนด 48 นาย ทวีวัฒนา หมู่ 2
คงคักดิ์ พันธุ์กล้วย 633 นาย หนองเพรางาย หมู่ 12
คชเดช คชดี 227 นาย หนองเพรางาย 9/2 หมู่ 5
คทาหัส ปานทอง 273 นาย ขุนศรี 45/1 หมู่ 2
คารม มั่นศิลป์ 338 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
คำเมือง ตาคำ 408 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เครือ จิรกาญจน์ 657 นาง ขุนศรี หมู่ 7
งาม คงดั่น 204 นาย ทวีวัฒนา 64/3 หมู่ 5
จตุพล ชั้นวิเชียร 649 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 8
จรัญ ภิรมย์ทอง 424 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
จรัญญา ชื่นบุญมา 544 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
จรัต พุดศรี 367 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
จรูญ ด่านธนวานิช 392 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
จรูญ พึ่งคำ 352 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
จรูญ พึ่งคำ 423 นาย หนองเพรางาย 26/9 หมู่ 3
จะสือ จะหวะ 418 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
จักรกฤษณ์ แสงสว่าง 519 นาย หนองเพรางาย 22/12 หมู่ 7
จักรพันธ์ สรงภู่ 488 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
จักรรินทร์ จตุรงคสัมฤทธิ์ 494 นาย หนองเพรางาย 8/8 หมู่ 4
จันทร์ กล่ำศรี 349 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
จันทร์ คิดประเสริฐ 402 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
จันทร์เพ็ญ คึกกระโทก 653 นางสาว ขุนศรี หมู่ 1
จารึก ยิ้มแย้มแสง 13 นาย ไทรใหญ่ 8 หมู่ 6
จำรัส เล็กเมือง 76 นาง ทวีวัฒนา 2 หมู่ 5
จำรัส วิมาลจันทร์ 271 นาย ขุนศรี 15 หมู่ 1
จำรูญ พ่วงจีน 555 นางสาว หนองเพรางาย 22 หมู่ 10
จำเริญ ชาวเรือหัก 152 นาย ทวีวัฒนา 41/1 หมู่ 5
จำลอง จันเจ๊ก 659 นาย ไทรใหญ่ 64/1 หมู่ 2
จำลอง ชาวเรือหัก 103 นาย ทวีวัฒนา 19/4 หมู่ 5
จำลอง พัดมา 157 นาย ทวีวัฒนา 43 หมู่ 5
จิตติมา วิงไธสง 403 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
จินดา อาดำ 52 นาย ทวีวัฒนา หมู่ 6
จิรพัฒน์ บุปผา 492 นาย หนองเพรางาย 14/1 หมู่ 4
จิราภรณ์ แช่มแล่ม 627 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
จีบ อ่ำมาลี 150 นาย ทวีวัฒนา 39 หมู่ 5
จุรี ประพัฒนกุลวงศ์ 556 นาง หนองเพรางาย 1/2 หมู่ 10
เจษฏา สุดสายใจ 346 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เจือ ประสงค์สิน 297 นาย หนองเพรางาย 44/1 หมู่ 1
แจ้ง จุ้ยจั่น 154 นาย ทวีวัฒนา 42/1 หมู่ 5
ฉลวย พ่วงแพ 244 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
เฉลิมลาภ เล็กผลิผล 558 นาย หนองเพรางาย 45/3 หมู่ 10
เฉลียว ใบชิด 69 นางสาว ทวีวัฒนา 33 หมู่ 8
ชญาน์ทิพย์ ตรีสุคนธ์ 516 นาง หนองเพรางาย 22/30 หมู่ 7
ชฎาพร ทรัพย์เมฆ 596 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
ชด วงศ์จันทร์ 4 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 3
ชยพล สกุลกฤติชญาคูณ 72 นาย ทวีวัฒนา 1/1 หมู่ 5
ชลดา รัตนภูมิ 245 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
ชลอ ยากลิ่น 142 นาย ทวีวัฒนา 33/3 หมู่ 5
ช่อชนานันท์ สราญณิยธรรม 500 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
ชะลอ แววดี 523 นาย หนองเพรางาย หมู่ 7
ชัยณรงค์ กาศรี 307 นาย หนองเพรางาย 47/2 หมู่ 1
ชาคร เจริยไชย 607 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ชาญ วงศ์วิศวะกร 436 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ชาญชัย ขูแตง 107 พลฯ ทวีวัฒนา 21 หมู่ 5
ชาญศิลป์ จิระกุลสวัสดิ์ 398 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ชาติ อาจด่อน 293 นาย หนองเพรางาย หมู่ 1
ชาติชาย ปัญญาเลิศ 29 นาย ไทรใหญ่ 50/4 หมู่ 10
ชานนท์ บุญเกิด 442 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ชิต เพิกแย้ม 655 นาย ขุนศรี 44/8 หมู่ 5
ชูชาติ สิทธิพลเทพ 617 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ชูชาติ สินลา 605 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
เช้า ประทุมสิทธิ์ 285 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
เช้า รุ่งกฤษ์ 182 นาง ทวีวัฒนา 54 หมู่ 5
ไชยา พุฒจันทร์ 446 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ญาณวิชญ์ โพธิ์นิรันดร์ 295 นาย หนองเพรางาย 23/3 หมู่ 1
ญาณี นิจขะสุข 384 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
ณฏฐพล พิมพ์ดี 249 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
ณรงค์ เถื่อนสุวรรณ 20 นาย ไทรใหญ่ 18 หมู่ 7
ณรงค์ นรมั่ง 49 นาย ทวีวัฒนา 36/2 หมู่ 2
ณรงค์ เล่ห์บุญ 598 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ณรงค์ เสนีย์วงษ์ 240 นาย หนองเพรางาย 36/1 หมู่ 9
ณรงค์ชัย รักขันธ์ 148 นาย ทวีวัฒนา 38/1 หมู่ 5
ณรงค์พล หนองบัวดี 360 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ณัฎฐิกา วรแสน 527 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 7
ณัฐภร บุญสกุลชัย 308 นาง หนองเพรางาย หมู่ 1
ณัฐหทัย รอดสำราญ 27 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 8
ดนิตา จิตตานนท์ 421 นาง หนองเพรางาย 11/4 หมู่ 3
ดรุณี บุญโกย 259 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
ดวงเดือน เขียวฟัก 542 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
ดอน ทรนพ 590 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ดำเนิน ขันทอง 495 นาง หนองเพรางาย 4/10 หมู่ 4
ดำรงค์พล ธุตกิจ 189 นาย ทวีวัฒนา 57 หมู่ 5
เด่นชัย ผู้เรียนศิลป์ 650 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 8
เดี่ยว บุญมี 433 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ตระกูลพันธ์ หลำเนียม 117 นาย ทวีวัฒนา 24 หมู่ 5
ต้อย จันทร์เที่ยง 322 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
ตั้ม ระวังรัมย์ 587 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ตู่ แถวกลาง 269 นางสาว หนองเพรางาย 29/1 หมู่ 12
เตือน ผิวผ่อง 305 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
แตงไทย วิมาลจันทร์ 272 นาง ขุนศรี หมู่ 1
ทรงธรรม วานิชขจร 509 นาย หนองเพรางาย 12/14 หมู่ 7
ทวี มุ่งกสิกร 18 นาย ไทรใหญ่ 37/1 หมู่ 7
ทศพร ธนะศรี 195 นาย ทวีวัฒนา 60 หมู่ 5
ทศพล รุ่งเรืองวัฒนชัย 171 นาย ทวีวัฒนา 49/4 หมู่ 5
ทองคำ คงยิ่ง 351 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
ทองคำ แซ่ตั้ง 550 นาย หนองเพรางาย หมู่ 9
ทองแดง แสงภารา 319 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
ทองปลิว นรารัตน์ 212 นาย ทวีวัฒนา 69/2 หมู่ 5
ทองเปลว ทองอุดม 30 นาง ไทรใหญ่ 19/1 หมู่ 10
ทองพัน เอี่ยมยี่สุ่น 32 นาง ไทรใหญ่ 17/3 หมู่ 10
ทองม้วน อินทแสง 303 นาย หนองเพรางาย หมู่ 1
ทองสุข เผือกแตง 369 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ทองสุข หนูเขียว 294 นาย หนองเพรางาย 15/5 หมู่ 1
ทองหล่อ เหล่าทรัพย์ 46 นาย ทวีวัฒนา 29/3 หมู่ 1
ทัดธชัย จวบกระโทก 425 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ทับทิม ทองมา 131 นางสาว ทวีวัฒนา 31 หมู่ 5
ทัศนียา มาลีเมาะ 56 นาง ทวีวัฒนา 95/1 หมู่ 6
ทิณกร พรมอ่อน 188 นาย ทวีวัฒนา 56/3 หมู่ 5
ทิพย์ นิลรัศมี 453 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ธง จันทร์แก้ว 282 นาย ขุนศรี หมู่ 7
ธงชัย อ่ำเมือง 147 นาย ทวีวัฒนา 38 หมู่ 5
ธนชล คูณสวัสดิ์ 185 นาย ทวีวัฒนา 32/2 หมู่ 5
ธเนศ พึ่งคำ 451 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ธวัชชัย ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ 510 นาย หนองเพรางาย 22/23 หมู่ 7
ธัญญธร วันทา 562 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
ธัญญรัตน์ อ่อนโพธิอารีย์ 450 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ธันย์ชนก เมืองที่รัก 503 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 5
ธันยพร ดีสวัสดิ์ 531 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
ธีรารัตน์ พรหมศร 539 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
นงนุช รักขันธ์ 111 นาง ทวีวัฒนา 22 หมู่ 5
นนทกร เขียวฟัก 236 นาย หนองเพรางาย 10 หมู่ 8
นนทวรรณ คุ้มแว่น 226 นางสาว หนองเพรางาย 19/10 หมู่ 5
นบ ยิ้มไทร 25 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 8
นพพร พึ่งคำ 452 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
นพมาศ เขียวศรี 426 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
นพรัตน์ หนูเขียว 300 นางสาว หนองเพรางาย 15/6 หมู่ 1
นพรุจน์ จรัสกาย 181 นาย ทวีวัฒนา 53/6 หมู่ 5
นราจิต นิตย์โชติ 457 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
นเรศ ศรีพรหมมินทร์ 428 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
นฤมล สิทธิเชนทร์ 512 นาง หนองเพรางาย 22/18 หมู่ 7
นฤมล เหมือนแตง 490 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
นวลอนงค์ พร้อมสุข 198 นางสาว ทวีวัฒนา 62/1 หมู่ 5
น้อม ลาภพืชอุดม 466 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
นัทธมน เสาแก้ว 628 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
นันทพร ด่านธนวานิช 359 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
นันทวัฒน์ ตั้งวิจิตรเจนการ 383 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
นัส สมบุญลาภ 629 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
นาตยา สมานจิตต์ 621 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
นิคม ฟองแก้ว 372 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
นิตติยา อ่ำอินทร์ 292 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
นิตยา พึ่งเกิด 91 นาง ทวีวัฒนา 11 หมู่ 5
นิตยา อ่อนคำ 419 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
นิตินัย วันเลี้ยง 85 นาย ทวีวัฒนา 7 หมู่ 5
นิพนธ์ โง่นใจรัก 619 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
นิพนธ์ ภู่เสม 631 นาย หนองเพรางาย หมู่ 12
นิยม มัณยานนท์ 652 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 2
นิวัฒนไชย ชัยรัตน์ 257 นาย หนองเพรางาย 24/1 หมู่ 10
นุกูล หวังสกุล 385 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
นุชบา นิ่มคุ้ม 60 นางสาว ทวีวัฒนา 1/5 หมู่ 6
เนย แสงชัน 31 นาย ไทรใหญ่ 53/1 หมู่ 10
บรรจง โพธิ์ทรัพย์ 361 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
บรรทม ธรรมศรี 116 นาง ทวีวัฒนา 23/2 หมู่ 5
บังอร จุ้ยงาม 8 นาง ไทรใหญ่ 61 หมู่ 3
บังอร แดงภิรมย์ 121 นาง ทวีวัฒนา 28/1 หมู่ 5
บังอร ประสมพันธ์ 575 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
บัญญัติ ศรียี่สุ่น 632 นาย หนองเพรางาย หมู่ 12
บัณฑิต แป๊ะเอี่ยม 254 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
บัวลา ใจดี 485 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
บารมี ชัยมีเขียว 258 นาย หนองเพรางาย 48/2 หมู่ 10
บำเพ็ญ แสงประดับ 394 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
บุญจันทร์ พวงมาลัย 477 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
บุญช่วย บุญรอด 26 นาง ไทรใหญ่ 24 หมู่ 8
บุญช่วย พวงทอง 228 นางสาว หนองเพรางาย 58/1 หมู่ 6
บุญช่วย แย้มสุดใจ 62 นาง ทวีวัฒนา หมู่ 6
บุญชื่น พ่วงจีน 255 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
บุญธรรม ปานนก 38 นาย ไทรใหญ่ 57/4 หมู่ 10
บุญนำ ขำพร้อม 464 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
บุญมา กำลังไว 176 นางสาว ทวีวัฒนา 51 หมู่ 5
บุญมา ไกรงู 28 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 10
บุญมา แซ่กรัมย์ 133 นาย ทวีวัฒนา 31/6 หมู่ 5
บุญมี นาวาเงิน 291 นาง หนองเพรางาย หมู่ 1
บุญยืน ชาวเรือหัก 129 นาย ทวีวัฒนา 30/2 หมู่ 5
บุญรอด เชยพิมพ์ 164 นาย ทวีวัฒนา 48/1 หมู่ 5
บุญเรือน แก้วทัพ 231 นาง หนองเพรางาย 14/1 หมู่ 6
บุญเรือน อินเงิน 201 นาง ทวีวัฒนา 64 หมู่ 5
บุญศรี ไกรงู 37 นาง ไทรใหญ่ 40 หมู่ 10
บุญสม กัณฑ์ศรี 113 นาง ทวีวัฒนา 22/2 หมู่ 5
บุญสืบ บุญชอบ 24 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 7
บุณยาพร ศรียี่สุ่น 263 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
บูรพา น้อยพันธุ์ 380 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เบ็ญจมาศ ศรีมาก 36 นางสาว ไทรใหญ่ 52/2 หมู่ 10
เบญจมาศ เหมือนต้นเทียน 390 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
เบญจวรรณ จตุรงคสัมฤทธิ์ 498 นางสาว หนองเพรางาย 9/1 หมู่ 4
เบญญาภา ด่านธนวานิช 357 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ปฐมพร จิระกุลสวัสดิ์ 396 นาง หนองเพรางาย 32/2 หมู่ 3
ปณิตา ฟักสุวรรณ 549 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 9
ปภาวดี บุญมาไสว 251 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
ปภินวิช ด่านธนวานิช 342 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ประจวบ วันเลี้ยง 84 นาย ทวีวัฒนา 6 หมู่ 5
ประจิต ภิรมย์ศรี 603 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
ประดิษฐ์ ปั้นน้อย 499 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
ประทัด นาชม 483 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
ประทีบ ทับฉ่ำ 102 นาย ทวีวัฒนา 19/2 หมู่ 5
ประทุม กลิ่นอ่วม 94 นาง ทวีวัฒนา 15 หมู่ 5
ประทุม ประทุมสิทธิ์ 67 นางสาว ทวีวัฒนา 12 หมู่ 6
ประเทือง ปานเปรม 122 นางสาว ทวีวัฒนา 28/2 หมู่ 5
ประเทือง เหมือนด้วง 288 นาย หนองเพรางาย 29 หมู่ 1
ประพัทธ์ กัณฑ์ศรี 161 นาย ทวีวัฒนา 46/1 หมู่ 5
ประไพ ศรีอ่อน 216 นางสาว ทวีวัฒนา 65/2 หมู่ 5
ประไพศรี ชัยรัตน์ 256 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
ประไพศรี นุชพงษ์ 89 นาง ทวีวัฒนา 10 หมู่ 5
ประภา ชาตรีนันท์ 73 นาง ทวีวัฒนา 2/2 หมู่ 5
ประภา ปานเปรม 120 นาย ทวีวัฒนา 28 หมู่ 5
ประภาศรี พุดศรี 400 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ประภาส อร่ามศรี 191 นาย ทวีวัฒนา 58/2 หมู่ 5
ประมวล โสมาตร 42 นาย ทวีวัฒนา 16/7 หมู่ 1
ประยงค์ ประเสริฐสุข 110 นาง ทวีวัฒนา 21/3 หมู่ 5
ประยงค์ สมศรีรื่น 267 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
ประยุค มูระคา 354 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ประยุทธ อ่ำเมือง 136 นาย ทวีวัฒนา 31/13 หมู่ 5
ประยูร ศรียี่สุ่น 265 นาย หนองเพรางาย 49 หมู่ 11
ประยูร อ่ำเมือง 132 นาย ทวีวัฒนา 31/1 หมู่ 5
ประวิทย์ แตงสาขา 584 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ประสาร กลัดมี 143 นาง ทวีวัฒนา 34 หมู่ 5
ประสิทธิ์ ชาวเรือหัก 144 นาย ทวีวัฒนา 34/1 หมู่ 5
ประสิทธิ์ พลีชมภู 95 นาย ทวีวัฒนา 16 หมู่ 5
ประสิทธิ์ พุ่มพฤกษ์ 588 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ประเสริฐ กลัดมี 77 นาย ทวีวัฒนา 2/3 หมู่ 5
ประเสริฐ เกิดบัวแก้ว 557 นาย หนองเพรางาย 5 หมู่ 10
ประเสริฐ ประทุมสิทธิ์ 99 นาย ทวีวัฒนา 17 หมู่ 5
ประเสริฐ รุ่งฤกษ์ 196 นาย ทวีวัฒนา 61/1 หมู่ 5
ปรางค์ มาสมพร 286 นาง หนองเพรางาย 8/1 หมู่ 1
ปราณี ฉ่ำนิด 178 นางสาว ทวีวัฒนา 53/1 หมู่ 5
ปราณี โพธิสุทธิ์ 97 นาง ทวีวัฒนา 16/2 หมู่ 5
ปลื้ม จันทร์เจ๊ก 661 นาย ไทรใหญ่ 72/1 หมู่ 2
ปิติกานต์ กมลวรรณางกูร 387 นาย หนองเพรางาย 122/7 หมู่ 3
ปิยะพงษ์ เทียนศรี 511 นาย หนองเพรางาย 22/9 หมู่ 7
ไปรเวท แตงสาขา 589 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ผวน ทับฉ่ำ 101 นาย ทวีวัฒนา 19 หมู่ 5
ผัสพร สุ่มสังข์ 175 นาง ทวีวัฒนา 50/2 หมู่ 5
ผิน ยิ่งไทย 370 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
ผิว รุ่งฤกษ์ 529 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 7
ผิว รุ่งฤกษ์ 547 นาง หนองเพรางาย หมู่ 9
แผน กรองทอง 183 นาย ทวีวัฒนา 54/1 หมู่ 5
พงษ์ชัยพัฒน์ กิจแสงทอง 275 นาย ขุนศรี 17 หมู่ 6
พงษ์ศักดิ์ แกสันเทียะ 536 นาย หนองเพรางาย หมู่ 8
พยง สุดสายใจ 376 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
พยงค์ มีถาวร 270 นาย หนองเพรางาย 34 หมู่ 12
พยอม ฉ่ำนิด 200 นาย ทวีวัฒนา 63/1 หมู่ 5
พยุง คงดั่น 229 นาย หนองเพรางาย หมู่ 6
พรทิพย์ แววดี 444 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
พรทิพย์ สุดพันธ์ดี 340 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
พรพรหม ชื่นบรรลือสุข 225 นาง หนองเพรางาย 12/3 หมู่ 5
พรพิมล อดใจ 47 นางสาว ทวีวัฒนา หมู่ 2
พรวิมล เล็กไข่ 417 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
พรศักดิ์ มงคลวาที 504 นาย หนองเพรางาย หมู่ 5
พฤหัส คะเนนอก 378 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
พล คล้ายสอน 16 นาย ไทรใหญ่ 28 หมู่ 7
พลวัฒน์ ภิรมย์ทอง 456 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
พลับพลึง เชิญผึ้ง 63 นางสาว ทวีวัฒนา หมู่ 7
พอพล เสมานิตย์ 93 นาย ทวีวัฒนา 13/2 หมู่ 5
พัชดา ด่านธนวานิช 393 นางสาว หนองเพรางาย 95/1 หมู่ 3
พันลบ สุขจั่น 252 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
พัว นรวรรณ์ 190 นาย ทวีวัฒนา 58 หมู่ 5
พิชาพัชร ไกรเกรียงศรี 353 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
พิชิต เย็นพัฒน์ 158 นาย ทวีวัฒนา 44 หมู่ 5
พิเชษฐ์ มรกต 623 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
พิทยา ปั้นทองพันธุ์ 581 นาย หนองเพรางาย 11/3 หมู่ 11
พิน พ่วงจีน 564 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
พิมพ์ใจ พ่วงแพ 469 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
พิมพา เฉลยคราม 493 นาง หนองเพรางาย 4/7 หมู่ 4
พิศ กลั่นจันทร์ 156 นาย ทวีวัฒนา 42/3 หมู่ 5
พิศ สดทิม 115 นาง ทวีวัฒนา 23/1 หมู่ 5
พิศาล เล้าอรุณ 330 นาย หนองเพรางาย 27/3 หมู่ 2
พีรนาท ก้อนทอง 339 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เพชร แก้วสด 314 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
เพ็ชร์รัตน์ จั่นเพ็ชร์ 548 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 9
เพ็ญ สุทโธ 127 นาย ทวีวัฒนา 29/1 หมู่ 5
เพ็ญ อินบุญสม 7 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 3
เพ็ญพิสุทธิ์ ศรีพรหมมินทร์ 439 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
เพ็ญศรี กัณฑ์ศรี 114 นางสาว ทวีวัฒนา 23 หมู่ 5
เพยาว์ ศรีกลัด 563 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
เพี้ยน สว่างรัตน์ 105 นาง ทวีวัฒนา 20/1 หมู่ 5
ไพฑูรย์ โพธิ์หัก 59 นาย ทวีวัฒนา 116 หมู่ 6
ไพบูลย์ แจ่มนุช 138 นาย ทวีวัฒนา 32/1 หมู่ 5
ไพบูลย์ สิงห์ไข่มุกข์ 514 นาย หนองเพรางาย 25/1 หมู่ 7
ไพรวรรณ์ คล้ายสอน 17 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 7
ไพรัช บุญมาก 528 นาย หนองเพรางาย หมู่ 7
ไพรัช มณีโชติ 640 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 2
ไพรัตน์ จูสิงห์ 473 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
ไพโรจน์ แป้นทอง 374 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ไพศาล เพชรมณี 429 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ไพศาล เหมยากร 220 นาย หนองเพรางาย 5/1 หมู่ 3
ภริษา อัศวธาราธิคุณ 515 นาง หนองเพรางาย 22/4 หมู่ 7
ภโวทัย ภู่หนู 79 ส.ต. ทวีวัฒนา 3/3 หมู่ 5
ภัณฑิรา คุ้มแว่น 537 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
ภัทธลภา รอดประยูร 233 นาง หนองเพรางาย 47/9 หมู่ 6
ภัทรธิดา จั่นเพชร 572 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
ภัทรมน ลิ้มกุล 487 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
ภัทรวดี ภู่หนู 78 นางสาว ทวีวัฒนา 3 หมู่ 5
ภิรมยืพร คงดั่น 522 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 7
ภูเบศ จำรัส 552 นาย หนองเพรางาย 35/4 หมู่ 10
ภูวไน นามคำ 489 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
มงคล วาจาจริง 388 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
มณฑา เขียวฟัก 371 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
มณฑา พิสมัย 395 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
มณี ขำศิริ 71 นาง ทวีวัฒนา 2/1 หมู่ 5
มณี คุ้มไห้ 636 นาง หนองเพรางาย 8/3 หมู่ 12
มณี เปรมปรี 170 นาง ทวีวัฒนา 49/3 หมู่ 5
มนฑา มณีนพรัตน์ 601 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
มนัส ศรีพยักฆ์ 622 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
มนัส ศุภลักษณ์ 520 นาย หนองเพรางาย 22/13 หมู่ 7
มนูญ มะสิกา 316 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
มรกต นาคสินธุ์ 565 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
มล พวงทอง 290 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
มะปรางค์ สีจันมี 660 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 2
มานพ จั่นเพชร 467 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
มานพ เพ็ชรเพ็ง 570 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
มานิตย์ คุ้มโห้ 238 นาย หนองเพรางาย หมู่ 8
มาลัย กล่อมจิต 146 นาง ทวีวัฒนา 37 หมู่ 5
มาลัย เอี่ยมแล้ 213 นาง ทวีวัฒนา 70 หมู่ 5
มาลี กัณฑ์ศรี 160 นางสาว ทวีวัฒนา 46 หมู่ 5
มาลี รุ่งลอย 613 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
มาลี ศรีกลัด 165 นางสาว ทวีวัฒนา 48/2 หมู่ 5
มาลี อาจหยุด 302 นางสาว หนองเพรางาย 5/3 หมู่ 1
มาลีวรรณ อดทน 427 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
มิตรชัย บัวสุวรณ 217 นาย หนองเพรางาย 38/1 หมู่ 1
เมธินี โกทัน 458 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ไมตรี ณรงค์ 327 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
ยงยุทธ สิทธิ์มานะ 479 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
ย้อย คงดั่น 230 นาย หนองเพรางาย หมู่ 6
ยี่แสงแวน น้ำแก้ว 409 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ยุพา ภิรมย์ฤทธิ์ 614 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
ยุพิน แจ่มประเสริฐ 526 นาง หนองเพรางาย หมู่ 7
ยุพิน พร้อมสุข 153 นางสาว ทวีวัฒนา 42 หมู่ 5
ยุพิน อโนทัยอดิกูล 554 นาง หนองเพรางาย 51/2 หมู่ 10
เยาวลักษณ์ นุระธนะ 448 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
รณรงค์ พุ่มทิพย์ 585 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
รอด ต๋าจันทร์ 412 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
รอด พุทธายะ 301 นางสาว หนองเพรางาย 5/4 หมู่ 1
ระพิน อำพันทอง 646 นาย ไทรใหญ่ 57 หมู่ 3
ระวิ ใจพันธุ์ 365 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
รังสรรค์ ชุณหวราการณ์ 299 นาย หนองเพรางาย 7/9 หมู่ 1
รัชฎา จันทร์ทร 638 นาง หนองเพรางาย 12 หมู่ 12
รัชนก นาวาเงิน 289 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
รัชนี งอกวงษ์ 620 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
รัตนา พึ่งพันธ์ 368 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ราชศักดิ์ ขุนคง 355 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
รำพึง กำลังไว 88 นาง ทวีวัฒนา 8 หมู่ 5
รินทร์นรา สีเอก 434 นางสาว หนองเพรางาย 90/2 หมู่ 3
รุ่งทิวา พรหมสุวรรณ 15 นาง ไทรใหญ่ 19/5 หมู่ 7
รุ่งนภา แก้วอำนาจ 39 นางสาว ไทรใหญ่ 2 หมู่ 11
รุ่งรัศมี บัวนาค 437 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
เรณู สดทรัพย์ 280 นาง ขุนศรี หมู่ 7
เรณู เอมอิ่ม 51 นาง ทวีวัฒนา 90 หมู่ 6
เรียม อมูลราช 268 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
โรย เนตรจุ้ย 326 นาง หนองเพรางาย หมู่ 2
ฤทธิไกร ไกรกรียงศรี 358 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ล้วน ฤทธิ์คำรพ 221 นาง หนองเพรางาย 97 หมู่ 3
ละมียด ชาวเรือหัก 169 นาง ทวีวัฒนา 49/2 หมู่ 5
ละเมียด แสงแป้น 324 นาง หนองเพรางาย หมู่ 2
ละออง อำพันทอง 6 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 3
ลัขนา เพ็ชรช้าง 460 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
ลัดดาวรรณ นิ่มคุ้ม 55 นางสาว ทวีวัฒนา 83 หมู่ 6
ลำเจียก เสมขำ 12 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 6
ลำดวน สมคิด 468 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
ลำใย มะธิปิไข 92 นาง ทวีวัฒนา 13/1 หมู่ 5
ลำสัน เมืองนก 381 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เล็ก ดวงจันทร์ 224 นาย หนองเพรางาย 26 หมู่ 4
เล็ก พลอยดี 546 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
เล็ก สีจุ้ย 246 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
เล็ก อินนุช 80 นาง ทวีวัฒนา 3/6 หมู่ 5
ไล้ โพธิ์หัก 159 นาย ทวีวัฒนา 44/1 หมู่ 5
วง ปลื้มด้วง 525 นาง หนองเพรางาย หมู่ 7
วรนุช เบญญาเธียร 321 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
วรนุช ภูอุ้ม 432 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
วรรณภา รุ่งเรือง 535 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
วรรณา แจ้งสอน 658 นางสาว ขุนศรี หมู่ 7
วรรณา นิลพลอย 597 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
วรรณิศา เสาลึก 639 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 2
วรรณีย์ ชัชวาลกิจกุล 112 นาง ทวีวัฒนา 22/1 หมู่ 5
วลัยภรณ์ อดทน 431 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
วสันต์ เสมขำ 14 นาย ไทรใหญ่ 15 หมู่ 6
วะสันติ์ นามสีอุ่น 476 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
วัฒนะ อ่วมนากะ 430 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
วัฒนา คงดั่น 329 นาง หนองเพรางาย 20/1 หมู่ 2
วัฒนา ชูแตง 83 นาย ทวีวัฒนา 5/2 หมู่ 5
วันชัย คงเวียง 140 นาย ทวีวัฒนา 33/1 หมู่ 5
วันดี อยู่บัว 461 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 4
วันทนา ถนอมพล 406 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
วันทนีย์ ปั้นทองพันธุ์ 580 นาง หนองเพรางาย 11/7 หมู่ 11
วันทนีย์ มาลีเมาะ 61 นางสาว ทวีวัฒนา หมู่ 6
วันเพ็ญ พิลึก 593 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
วันเพ็ญ มั่นเพียรจิต 591 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
วันเพ็ญ สังคง 643 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 2
วันเพ็ญ แหมคงเหล็ก 480 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
วาสนา เทียมทัด 261 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
วิจิตต์ บุญมีสง่า 232 นาย หนองเพรางาย หมู่ 6
วิชัย เกษมบุรัมย์ 64 นาย ทวีวัฒนา หมู่ 5
วิชัย สดทิม 96 นาย ทวีวัฒนา 16/1 หมู่ 5
วิชา ทองขาว 459 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
วิชา บุญมา 207 นาย ทวีวัฒนา 67 หมู่ 5
วิชาญ ศรีมมาลา 347 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
วิชาญ อินดูไทย 124 นาย ทวีวัฒนา 28/4 หมู่ 5
วิชิต หรุ่นแดง 106 นาย ทวีวัฒนา 20/2 หมู่ 5
วิเชียร แซ่โง้ว 205 นาย ทวีวัฒนา 64/4 หมู่ 5
วิเชียร มั่งมี 168 นาย ทวีวัฒนา 49/1 หมู่ 5
วิทยา ทองเปลี่ยน 162 นาย ทวีวัฒนา 46/2 หมู่ 5
วิทยา บุญนาค 180 นาย ทวีวัฒนา 53/4 หมู่ 5
วินัย บุญคำ 465 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
วิภาพร สท้อนเมือง 648 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 8
วิม ทัดไทย 253 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
วิโรจน์ พ่วงแพ 243 นาย หนองเพรางาย 7 หมู่ 10
วิไล แก้วเกตุ 600 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
วิไลวรรณ เกิดนาค 134 นาง ทวีวัฒนา 31/10 หมู่ 5
วีเชียร ศรีสุขดี 373 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
วีระ สมานมิตร 594 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
วีระชัย นกสุข 513 นาย หนองเพรางาย 36/4 หมู่ 7
วีระวัตร์ บัวชุม 602 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
แวว รอดไทร 163 นาย ทวีวัฒนา 48 หมู่ 5
ไว ชูแตง 206 นาย ทวีวัฒนา 65 หมู่ 5
ศรีไพร ศรีคำ 634 นาย หนองเพรางาย หมู่ 12
ศรีรัตน์ คงเวียง 141 นาย ทวีวัฒนา 33/2 หมู่ 5
ศรีรัตน์ ศิริบรรจง 331 นางสาว หนองเพรางาย 31/12 หมู่ 2
ศศิธร ภิรมย์คำ 264 นางสาว หนองเพรางาย 2/1 หมู่ 11
ศศิธร วงษ์พ่วง 449 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ศศิวิมล สู่ขวัญ 239 นาง หนองเพรางาย 36 หมู่ 9
ศักดา ขัตติยะ 98 นาย ทวีวัฒนา 16/3 หมู่ 5
ศักดา บ่างสมบูรณ์ 247 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
ศิริ ใจพันธุ์ 366 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ศิริ ภิรมย์คำ 266 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
ศิรินภา ธรรมพันธ์ 318 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
ศิริพร ทองบริสุทธิ์ 642 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 2
ศิริพร สอนจันทร์ 279 นางสาว ขุนศรี 31 หมู่ 7
ศิริลักษณ์ หลักชัย 443 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
ศิริวรรณ อริยานนท์ภิญโญ 237 นางสาว หนองเพรางาย 11/1 หมู่ 8
ศุภรา พิศมัย 389 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
ศุภาพร ทองพันธ์ 311 นางสาว หนองเพรางาย 8/7 หมู่ 1
เศกสรร ขำมีศักดิ์ 517 นาย หนองเพรางาย 22/40 หมู่ 7
สกล จันทร์พวง 323 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
สกล เป้าประดิษฐ์ 606 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สงคราม มณีวงษ์ 320 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
สงเคราะห์ ชูแตง 82 นาย ทวีวัฒนา 5/1 หมู่ 5
สงบ สุนทรวิภาต 470 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
สตรี ภูษณากาศ 337 นาง หนองเพรางาย 27/3 หมู่ 3
สถาพร ปั้นทองพันธุ์ 615 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สนธยา ฉ่ำนิด 199 นาย ทวีวัฒนา 63 หมู่ 5
สนอง กล่ำศรี 345 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
สนั่น จ๋อยหล้า 413 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สนับ ผาสูงเนิน 475 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
สนิท ทิมดี 235 นาย หนองเพรางาย 34 หมู่ 7
สนุก สิทธิราช 317 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
สมเกียรติ คงยิ่ง 375 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมเกียรติ โพธิ์ชู 284 นาย ขุนศรี หมู่ 7
สมเกียรติ เอกมอญ 197 นาย ทวีวัฒนา 61/2 หมู่ 5
สมควร คงยิ่ง 350 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
สมคิด ภิรมย์พร้อม 155 นาย ทวีวัฒนา 42/2 หมู่ 5
สมคิด รอดจันทร์ 416 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมจิต เส็งเล็ก 53 นาง ทวีวัฒนา หมู่ 6
สมจิต หรุ่นแดง 104 นาย ทวีวัฒนา 20 หมู่ 5
สมจิตต์ มั่นเพียรจิตต์ 609 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
สมใจ จันทรา 551 นาง หนองเพรางาย 22/5 หมู่ 9
สมใจ แซ่จี๊ 604 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
สมใจ มั่นเพียรจิต 586 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
สมชาย เชิดสงวน 405 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมชาย บานชื่น 215 นาย ทวีวัฒนา 70/2 หมู่ 5
สมชาย วุฒิคุณากร 87 นาย ทวีวัฒนา 7/3 หมู่ 5
สมชาย หอมจีน 435 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมชาย เอกมอญ 145 นาย ทวีวัฒนา 35 หมู่ 5
สมทรง เนื่องแก้ว 362 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมทรง อินเงิน 119 นาย ทวีวัฒนา 27 หมู่ 5
สมนึก เสือคำราม 561 นาย หนองเพรางาย 14/7 หมู่ 10
สมนึก อุบลไทร 34 นาย ไทรใหญ่ 39/1 หมู่ 10
สมบัติ คงเวียง 139 นาย ทวีวัฒนา 33 หมู่ 5
สมบูรณ์ แตงมาก 579 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
สมปอง คงเวียง 108 นาง ทวีวัฒนา 21/1 หมู่ 5
สมปอง คล้ายสอน 524 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 7
สมปอง หอมจีน 391 นาง หนองเพรางาย 48 หมู่ 3
สมพงษ์ แก้วเกตุ 583 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สมพงษ์ ปานเปรม 125 นาย ทวีวัฒนา 28/5 หมู่ 5
สมพงษ์ ศรีนิมทิน 543 นาย หนองเพรางาย 24/3 หมู่ 8
สมพงษ์ หลักชัย 440 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมพร กมล 334 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
สมพร ภิรมย์ฤทธิ์ 43 นาง ทวีวัฒนา 21/1 หมู่ 1
สมพาน แสงศรี 463 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
สมยศ ลีลาปิยะนาถ 568 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
สมร มั่งมี 186 นาย ทวีวัฒนา 56/1 หมู่ 5
สมรส บุญประเสริฐ 508 นาง หนองเพรางาย หมู่ 5
สมศักดิ์ กล่ำศรี 534 นาย หนองเพรางาย หมู่ 8
สมศักดิ์ กัณฑ์ศรี 172 นาย ทวีวัฒนา 49/9 หมู่ 5
สมศักดิ์ ชาวเรือหัก 214 นาย ทวีวัฒนา 70/1 หมู่ 5
สมศักดิ์ มันตเสวี 608 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สมศักดิ์ แสนกล้า 482 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
สมศักดิ์ อดใจ 45 นาย ทวีวัฒนา หมู่ 1
สมศักดิ์ อุทัย 625 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สมศาสตร์ มะโนตา 377 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมสมร เพ็ชรเพ็ง 569 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
สมหมาย เนื่องแก้ว 364 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สมหมาย ศรีตาณี 274 นาง ขุนศรี 55/1 หมู่ 2
สมาน ยกงา 23 นาย ไทรใหญ่ 25 หมู่ 7
สมาน ลิ้มกุล 222 นาย หนองเพรางาย 4/1 หมู่ 4
สรญา ระวังภัย 592 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
สวง เงินงาม 654 นาย ขุนศรี 48/1 หมู่ 3
ส่วย ประยูรเนตร 567 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
สวลักษณ์ น้อยพันธุ์ 382 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
สว่าง ศรีสาหร่าย 241 นาย หนองเพรางาย หมู่ 9
สะอาด พูลสวัสดิ์ 541 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 8
สังวลาย์ รอดไทร 166 นาย ทวีวัฒนา 48/3 หมู่ 5
สังวาร นรินทร 545 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
สังวาลย์ ธรรมธิรา 184 นาง ทวีวัฒนา 55 หมู่ 5
สังเวียน ขำอาจหยุด 219 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
สังเวียน แหวนทอง 209 นาง ทวีวัฒนา 68/1 หมู่ 5
สาคร จันทร์เที่ยง 333 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
สาคร หงษ์ศิลา 577 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
สาคร อุ่นเสือ 478 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
สาธิต เจือทิน 174 นาย ทวีวัฒนา 50/1 หมู่ 5
สาธิตา ภิรมย์คำ 262 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
สานนท์ เหมะมูล 35 นาย ไทรใหญ่ 20 หมู่ 10
สายชล กำลังไว 177 นาย ทวีวัฒนา 51/2 หมู่ 5
สายรุ้ง นาคฝ้าย 474 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
สายัณห์ ชาวเรือหัก 130 นาย ทวีวัฒนา 30/3 หมู่ 5
สาริน ศุภวาที 399 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สารี ชาวเรือหัก 128 นาย ทวีวัฒนา 30 หมู่ 5
สาลินีย์ เกิดบัวแก้ว 553 นาง หนองเพรางาย 5/1 หมู่ 10
สาวิตรี ช่วยชูเชิด 332 นาง หนองเพรางาย หมู่ 2
สำ พุทธจักร 481 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
สำพราน มีดี 210 นางสาว ทวีวัฒนา 69 หมู่ 5
สำเภา นรขุน 624 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
สำรวม มณีจันทร์ 193 นาย ทวีวัฒนา 58/4 หมู่ 5
สำรวย ขันทอง 66 นาย ทวีวัฒนา 19 หมู่ 6
สำรวย คุ้มรักษา 401 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สำรวย แซ่ฉั่ว 10 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 3
สำรวย ศรีนครานุรักษ์ 574 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
สำรวย เหมือนแตง 571 นาย หนองเพรางาย หมู่ 10
สำราญ จันทร์แก้ว 276 นาย ขุนศรี 18 หมู่ 6
สำราญ เถื่อนสุวรรณ 19 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 7
สำราญ ทรัพย์อินทร์ 404 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
สำเริง พรมแย้มใหญ่ 610 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สำเริง มุ้ยจีน 540 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
สำลี บ่างสมบูรณ์ 248 นาง หนองเพรางาย 7/5 หมู่ 10
สิงห์ ชูแตง 126 นาย ทวีวัฒนา 29 หมู่ 5
สิงห์ แสนกล้า 484 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
สิทธิชัย เทียมศรี 560 นาย หนองเพรางาย 48/4 หมู่ 10
สิทธิชัย มั่นเพียรจิตต์ 595 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สิทธิพงษ์ พุดศรี 455 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สีไพล ผิวผ่อง 325 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
สุชาติ อ่ำเมือง 149 นาย ทวีวัฒนา 38/2 หมู่ 5
สุดใจ ไกรสิน 626 นาย หนองเพรางาย หมู่ 11
สุดใจ บุญมาไสว 250 นาง หนองเพรางาย 12/2 หมู่ 10
สุดา ชาตรีนันท์ 75 นางสาว ทวีวัฒนา 2/5 หมู่ 5
สุทัศ สังข์นาค 50 นาย ทวีวัฒนา 14 หมู่ 3
สุทัศน์ คงคล้าย 203 นาย ทวีวัฒนา 64/2 หมู่ 5
สุเทพ ตันโสภณ 662 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 2
สุเทพ พ่วงจีน 335 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
สุนทร เจริญผล 415 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สุนทร สุภานนทเดชากุล 44 นาย ทวีวัฒนา 25/1 หมู่ 1
สุนันท์ ดีเปี่ยมใหญ่ 343 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
สุเนต อักษรดี 328 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 2
สุปราณี เนียมกัด 505 นางสาว หนองเพรางาย 19/3 หมู่ 5
สุพจน์ เงินเผือก 202 นาย ทวีวัฒนา 64/1 หมู่ 5
สุพจน์ เมืองที่รัก 630 นาย หนองเพรางาย 3 หมู่ 12
สุพจน์ สุขเชยรัตน์ 309 นาย หนองเพรางาย หมู่ 1
สุภมาศ มุสิกะวัน 576 นาง หนองเพรางาย หมู่ 10
สุภีร์ ชีวะเจริญ 518 นางสาว หนองเพรางาย 22/35 หมู่ 7
สุรัตน์ เขียวมีส่วน 506 นาย หนองเพรางาย หมู่ 5
สุรินทร์ มีดี 137 นาย ทวีวัฒนา 32 หมู่ 5
สุรินทร์ ศรีวันลพ 582 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 11
สุริยะ ทองมอญ 218 นาย หนองเพรางาย 7 หมู่ 2
สุวรรณ ชนะพันธ์ 57 นาย ทวีวัฒนา 32/1 หมู่ 6
สุวรรณ สุวรรณวิรุฬห์ 501 นาย หนองเพรางาย 30/2 หมู่ 4
สุวรรณา มั่นเพียรจิตต์ 618 นาง หนองเพรางาย หมู่ 11
สุวรรณา รู้รักดี 356 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
สุวัจชัย ศักดิ์ดุลยธรรม 54 นาย ทวีวัฒนา 64 หมู่ 6
เสกสรร ยศสกุลเลิศ 68 นาย ทวีวัฒนา 147 หมู่ 6
เสน่ห์ เสมขำ 11 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 6
เสนาะ พร้อมสุข 211 นาย ทวีวัฒนา 69/1 หมู่ 5
เสมียน ชูแตง 81 นาย ทวีวัฒนา 5 หมู่ 5
เสาวลักษณ์ โพธิ์หัก 194 นาง ทวีวัฒนา 58/5 หมู่ 5
แส แสงสุรีย์ 445 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
แสวง โพธิ์ชู 281 นาย ขุนศรี 12/1 หมู่ 7
โสพิศ ปานเปรม 123 นาง ทวีวัฒนา 28/3 หมู่ 5
โสภณ จิตรรักมั่น 86 นาย ทวีวัฒนา 7/1 หมู่ 5
โสภา ขำสา 645 นาง ไทรใหญ่ 109/33 หมู่ 2
โสภา ท่องบ่อ 306 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
โสภิต ภาคสาลี 310 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 1
หทัยพร บัวสุวรรณ 486 นาง หนองเพรางาย หมู่ 4
หนูเดิน ศรีภูรัตน์ 447 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
หล่อ ยิ้มไทร 22 นาย ไทรใหญ่ 17/1 หมู่ 7
หล้า คำสร้อย 410 นาง หนองเพรางาย หมู่ 3
หวล เขื่อนลอย 192 นาง ทวีวัฒนา 58/3 หมู่ 5
หวั่น ม้าเส็ง 1 นาง ไทรใหญ่ หมู่ 2
องอาจ ทองสิบวงษ์ 260 นาย หนองเพรางาย 24 หมู่ 11
อณุธิดา เพ็ชรเพ็ง 578 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 10
อดิศักดิ์ จันทร์แก้ว 278 นาย ขุนศรี 28 หมู่ 7
อธิตยา เย็นใจ 414 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
อนันต์ ไทยเกตุ 521 นาย หนองเพรางาย หมู่ 7
อนันต์ ประวันนา 397 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
อนันต์ พ่วงจีน 336 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
อนันต์ อินทร์เงิน 118 นาย ทวีวัฒนา 24/1 หมู่ 5
อนุชา กล่ำศรี 538 นาย หนองเพรางาย 7/2 หมู่ 8
อนุวัฒน์ มีแก้วงาม 348 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
อนุศิลป์ ผินมณี 313 นาย หนองเพรางาย หมู่ 2
อโนชา สาคร 651 นาย ไทรใหญ่ 11/4 หมู่ 10
อภิชาต ชนะชัยรุ่งเรือง 637 นาย หนองเพรางาย 6/1 หมู่ 12
อภิรมน ชาตรีนันท์ 74 นางสาว ทวีวัฒนา 2/4 หมู่ 5
อภิรมย์ แซ่ฉั่ว 9 นาย ไทรใหญ่ หมู่ 3
อภิรักษ์ สูชัยยะ 283 นาย ขุนศรี หมู่ 7
อมรเทพ โกศลเวช 167 นาย ทวีวัฒนา 49 หมู่ 5
อมรรัตน์ เผดิมวัฒนกุล 502 นางสาว หนองเพรางาย 1/3 หมู่ 4
อรชร สิงหาอาจ 533 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
อรทัย ชาวเรือหัก 173 นางสาว ทวีวัฒนา 49/10 หมู่ 5
อรประไพ ทองจันทร์ 386 นาง หนองเพรางาย 98/12 หมู่ 3
อรรถยา พามา 179 นางสาว ทวีวัฒนา 53/3 หมู่ 5
อรวรรณ ดีสวัสดิ์ 532 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8
อรวรรณ แสงสุวรรณ์ 109 นาง ทวีวัฒนา 21/2 หมู่ 5
อรุณ ชาวเรือหัก 151 นาย ทวีวัฒนา 41 หมู่ 5
อรุณ โพธิ์พันธ์ 656 นางสาว ขุนศรี หมู่ 7
อรุณ มุ้ยจีน 234 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 6
อะโน ลาภใหญ่ 2 นางสาว ไทรใหญ่ 109/31 หมู่ 2
อัครยา เหมือนแตง 223 นางสาว หนองเพรางาย 24 หมู่ 4
อารีย์ หมีสมุทร 559 นางสาว หนองเพรางาย 50/4 หมู่ 10
อำพร ชื่นอยู่ 187 นางสาว ทวีวัฒนา 56/2 หมู่ 5
อำพร มีดี 3 นางสาว ไทรใหญ่ 109/13 หมู่ 2
อำไพ มะโนปิง 65 นางสาว ทวีวัฒนา 105/9 หมู่ 6
อำไพ เสือทรัพย์ 298 นาง หนองเพรางาย หมู่ 1
อำภา อำพันทอง 647 นางสาว ไทรใหญ่ หมู่ 3
อิชยา แสงประดับ 344 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
อุดมเกียรติ พ่วงจีน 496 นาย หนองเพรางาย 1/6 หมู่ 4
อุทัย เหมะมูล 33 นางสาว ไทรใหญ่ 19 หมู่ 10
อุเทน มีดี 208 นาย ทวีวัฒนา 68 หมู่ 5
อุไรวรรณ เนียมพลับ 507 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 5
อุษา ผจญหาญ 407 นางสาว หนองเพรางาย หมู่ 3
เอก ธานีพูน 379 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เอกคง พ่วงจีน 497 นาย หนองเพรางาย 10/6 หมู่ 4
เอกชัย รัศมี 471 นาย หนองเพรางาย หมู่ 4
เอกลักษณ์ ฮวดไวยการณ์ 454 นาย หนองเพรางาย หมู่ 3
เอมอร มุ่งกสิกร 41 นางสาว ไทรใหญ่ 37/4 หมู่ 7
เอื้อน ดาวสอน 21 นาย ไทรใหญ่ 8/2 หมู่ 7
โอชา นราฤทธิ์ 635 นาย หนองเพรางาย หมู่ 12
ฮวย นาคแกมทอง 530 นาง หนองเพรางาย หมู่ 8